ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 222

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

61. gadagājums
2018. gada 26. jūnijs


Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Komisija

2018/C 222/01

Komisijas Atzinums (2018. gada 25. jūnijs) par Bavārijas federālajā zemē Vācijā esošās kodolelektrostacijas Gundremmingen KRB-II demontāžas procesā radušos radioaktīvo atkritumu apglabāšanas plānu

1


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2018/C 222/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8927 – Sumitomo Corporation / Sumitomo Mitsui Financial Group / Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company) ( 1)

3


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2018/C 222/03

Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kuri paredzēti Padomes Lēmumā 2013/184/KĀDP, kas grozīts ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2018/900, un Padomes Regulā (ES) Nr. 401/2013, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2018/898 par ierobežojošiem pasākumiem pret Mjanmu/Birmu

4

2018/C 222/04

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Regulā (ES) Nr. 401/2013 par ierobežojošiem pasākumiem pret Mjanmu/Birmu

5

2018/C 222/05

Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2017/2074, kurš grozīts ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2018/901, un Padomes Regulā (ES) 2017/2063, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2018/899, par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā

6

2018/C 222/06

Paziņojums to attiecīgo datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Regulā (ES) 2017/2063 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā

7

 

Eiropas Komisija

2018/C 222/07

Euro maiņas kurss

8

2018/C 222/08

Paziņojums importētājiem par reģistrēto eksportētāju sistēmas piemērošanu Eiropas Savienības vispārējās preferenču sistēmas satvarā

9

 

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde

2018/C 222/09

Tīkls starp organizācijām, kuru darbības sfēra ietilpst Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) misijas jomā

11

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2018/C 222/10

To uzturēšanās atļauju saraksta atjaunināšana, kas minētas 2. panta 16. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/399 par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

12


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2018/C 222/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8936 – Cinven / Partner in Pet Foods Holdings) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1)

17

2018/C 222/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8797 – Thales/Gemalto) ( 1)

19

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2018/C 222/13

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

20


 

Labojums

2018/C 222/14

Labojums Komisijas paziņojumā saistībā ar īstenojamo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK ( OV C 209, 15.6.2018. )

30


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 


I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

ATZINUMI

Eiropas Komisija

26.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 222/1


KOMISIJAS ATZINUMS

(2018. gada 25. jūnijs)

par Bavārijas federālajā zemē Vācijā esošās kodolelektrostacijas Gundremmingen KRB-II demontāžas procesā radušos radioaktīvo atkritumu apglabāšanas plānu

(Autentisks ir tikai teksts vācu valodā)

(2018/C 222/01)

Turpmāk sniegtais novērtējums veikts saskaņā ar Euratom līgumu, neskarot nekādus papildu novērtējumus, kas jāveic saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību, un saistības, kas izriet no tā un no sekundāriem tiesību aktiem (1).

Eiropas Komisija 2017. gada 18. jūlijā saskaņā ar Euratom līguma 37. pantu saņēma no Vācijas valdības vispārīgus datus attiecībā uz to radioaktīvo atkritumu apglabāšanas plānu (2), kas rodas kodolelektrostacijas Gundremmingen KRB-II demontāžas procesā.

Pamatojoties uz šiem datiem un Komisijas 2017. gada 4. oktobrī pieprasīto papildu informāciju, ko Vācijas iestādes sniedza 2018. gada 13. februārī, un apspriedusies ar ekspertu grupu, Komisija ir sagatavojusi šādu atzinumu:

1.

Attālums starp objektu un tuvāko robežu ar citu dalībvalsti (šajā gadījumā Austriju) ir 103 km.

2.

Normālos kodolelektrostacijas Gundremmingen KRB-II demontāžas apstākļos šķidro un gāzveida radioaktīvo efluentu noplūdes nespēj radīt risku, kas būtu būtisks no citas dalībvalsts iedzīvotāju veselības viedokļa, ņemot vērā dozas limitus, kas noteikti drošības pamatstandartu direktīvā (3).

3.

Cietos radioaktīvos atkritumus īslaicīgi uzglabā pašā objektā pirms to pārvešanas uz licencētajām apglabāšanas vai noglabāšanas iekārtām, kas atrodas Vācijā.

Lai cietos atkritumus un materiālu atlikumus, kas nav radioaktīvi un kas atbilst atbrīvojuma līmenim, nodotu apglabāšanai kā parastos atkritumus vai lai tos atkārtoti izmantotu vai pārstrādātu, nebūs vajadzīga regulatīvā kontrole. To veiks atbilstīgi kritērijiem, kas noteikti drošības pamatstandartu direktīvā.

4.

Ja pēc tāda veida un apmēra avārijām, kādas aplūkotas vispārīgajos datos, notiktu neparedzēta radioaktīvo efluentu noplūde, radioaktīvā starojuma dozas, ko saņemtu citas dalībvalsts iedzīvotāji, būtiski neietekmētu to veselību, ņemot vērā standartlīmeņus, kas noteikti drošības pamatstandartu direktīvā.

Līdz ar to Komisija uzskata, ka, īstenojot kodolelektrostacijas Gundremmingen KRB-II, kas atrodas Bavārijas federālajā zemē, Vācijā, demontāžas procesā radušos jebkāda veida radioaktīvo atkritumu apglabāšanas plānu, ne normālos darbības apstākļos, ne pēc tāda veida un mēroga avārijām, kādas aplūkotas vispārīgajos datos, nevienā citā dalībvalstī nerastos ūdens, zemes vai gaisa telpas radioaktīvais piesārņojums, kas būtu būtisks no iedzīvotāju veselības viedokļa, ņemot vērā noteikumus, kas izklāstīti jaunajā drošības pamatstandartu direktīvā.

Briselē, 2018. gada 25. jūnijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Miguel ARIAS CAÑETE


(1)  Piemēram, saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību sīkāk būtu jāvērtē vidiskie aspekti. Komisija orientējoši vērš uzmanību uz noteikumiem Direktīvā 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, kas grozīta ar Direktīvu 2014/52/ES; tāpat šeit minama Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību un Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā.

(2)  Radioaktīvo atkritumu apglabāšana Komisijas 2010. gada 11. oktobra Ieteikuma 2010/635/Euratom par Euratom līguma 37. panta piemērošanu 1. punkta izpratnē (OV L 279, 23.10.2010., 36. lpp.).

(3)  Padomes 2013. gada 5. decembra Direktīva 2013/59/Euratom, ar ko nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem (OV L 13, 17.1.2014., 1. lpp.).


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

26.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 222/3


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.8927 – Sumitomo Corporation / Sumitomo Mitsui Financial Group / Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 222/02)

Komisija 2018. gada 18. jūnijā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32018M8927. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

26.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 222/4


Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kuri paredzēti Padomes Lēmumā 2013/184/KĀDP, kas grozīts ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2018/900, un Padomes Regulā (ES) Nr. 401/2013, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2018/898 par ierobežojošiem pasākumiem pret Mjanmu/Birmu

(2018/C 222/03)

Šeit sniegtā informācija ir paredzēta to personu ievērībai, kuras ir norādītas I pielikumā Padomes Lēmumam 2013/184/KĀDP (1), kas grozīts ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2018/900 (2), un IV pielikumā Padomes Regulai (ES) Nr. 401/2013 (3), kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2018/898 (4) par ierobežojošiem pasākumiem pret Mjanmu/Birmu.

Eiropas Savienības Padome ir nolēmusi, ka minētajos pielikumos uzskaitītās personas būtu jāiekļauj tādu personu un vienību sarakstā, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Lēmumā 2013/184/KĀDP un Regulā (ES) Nr. 401/2013 par ierobežojošiem pasākumiem pret Mjanmu/Birmu. Pamatojums attiecīgo personu iekļaušanai sarakstā ir izklāstīts attiecīgajos minēto pielikumu ierakstos.

Attiecīgo personu uzmanība tiek vērsta uz to, ka, lai iegūtu atļauju izmantot iesaldētos līdzekļus pamatvajadzību nodrošināšanai vai konkrētiem maksājumiem (sk. Regulas 4.b pantu), pastāv iespēja iesniegt pieteikumu kompetentām attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) iestādēm, kā norādīts tīmekļa vietnēs, kas minētas II pielikumā Regulai (ES) Nr. 401/2013 par ierobežojošiem pasākumiem pret Mjanmu/Birmu.

Attiecīgās personas pirms 2019. gada 1. februāra var Padomei iesniegt lūgumu pārskatīt lēmumu par viņu iekļaušanu minētajos sarakstos, lūgumam pievienojot apliecinošus dokumentus un to nosūtot uz šādu adresi:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pasts: sanctions@consilium.europa.eu

Visi saņemtie apsvērumi tiks ņemti vērā sarakstu periodiskā pārskatīšanā, ko Padome veic saskaņā ar Lēmuma 2013/184/KĀDP 12. pantu un Regulas (ES) Nr. 401/2013 4.i panta 4. punktu.

Attiecīgo personu uzmanība tiek vērsta arī uz iespēju Padomes lēmumu apstrīdēt Eiropas Savienības Vispārējā tiesā saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Līguma par Eiropas Savienības darbību 275. panta otrajā daļā un 263. panta ceturtajā un sestajā daļā.


(1)  OV L 111, 23.4.2013., 75. lpp.

(2)  OV L 160 I, 25.6.2018., 9. lpp.

(3)  OV L 121, 3.5.2013., 1. lpp.

(4)  OV L 160 I, 25.6.2018., 1. lpp.


26.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 222/5


Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Regulā (ES) Nr. 401/2013 par ierobežojošiem pasākumiem pret Mjanmu/Birmu

(2018/C 222/04)

Datu subjektu uzmanība tiek vērsta uz šādu informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/2001 (1) 12. pantu.

Šīs apstrādes darbības juridiskais pamats ir Padomes Regula (ES) Nr. 401/2013 (2).

Šīs apstrādes darbības pārzinis ir Eiropas Savienības Padome, ko pārstāv Padomes Ģenerālsekretariāta C ĢD (Ārlietas, paplašināšanās un civilā aizsardzība) ģenerāldirektors un struktūrvienība, kurai uzticēta apstrādes darbība, ir C ĢD 1.C nodaļa, ar kuru var sazināties:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pasts: sanctions@consilium.europa.eu

Datu apstrādes darbības mērķis ir izveidot un atjaunināt to personu sarakstu, uz kurām attiecas ierobežojošie pasākumi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 401/2013.

Datu subjekti ir fiziskas personas, kuras atbilst minētajā regulā izklāstītajiem kritērijiem iekļaušanai sarakstā.

Savāktie personas dati ietver datus, kas vajadzīgi, lai pareizi identificētu attiecīgo personu, pamatojumu iekļaušanai sarakstā un citus ar to saistītus datus.

Savāktos personas datus var pēc vajadzības sniegt arī Eiropas Ārējās darbības dienestam un Komisijai.

Neskarot ierobežojumus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 45/2001 20. panta 1. punkta a) un d) apakšpunktā, uz piekļuves lūgumiem, kā arī uz lūgumiem veikt labojumu vai uz iebildumiem atbilde tiks sniegta saskaņā ar Padomes Lēmuma 2004/644/EK (3) 5. iedaļu.

Personas datus saglabā piecus gadus no brīža, kad datu subjekts ir svītrots no tādu personu saraksta, uz kurām attiecas aktīvu iesaldēšana, vai ja ir beidzies pasākuma derīguma termiņš vai uz tiesvedības laiku, ja tāda bija sākta.

Datu subjekti var vērsties pie Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001.


(1)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(2)  OV L 121, 3.5.2013., 1. lpp.

(3)  OV L 296, 21.9.2004., 16. lpp.


26.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 222/6


Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā (KĀDP) 2017/2074, kurš grozīts ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2018/901, un Padomes Regulā (ES) 2017/2063, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2018/899, par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā

(2018/C 222/05)

Turpmāk izklāstītā informācija tiek darīta zināma to personu ievērībai, kas uzskaitītas I pielikumā Padomes Lēmumam (KĀDP) 2017/2074 (1), kas grozīts ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2018/901 (2), un IV pielikumā Padomes Regulai (ES) 2017/2063 (3), ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2018/899 (4), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā.

Eiropas Savienības Padome ir nolēmusi, ka minētajos pielikumos uzskaitītās personas būtu jāiekļauj tādu personu un vienību sarakstā, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Lēmumā (KĀDP) 2017/2074 un Regulā (ES) 2017/2063 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā. Pamatojums attiecīgo personu iekļaušanai sarakstā ir izklāstīts attiecīgajos minēto pielikumu ierakstos.

Attiecīgo personu uzmanība tiek vērsta uz to, ka pastāv iespēja iesniegt pieteikumu kompetentajām attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) iestādēm, kā norādīts Regulas (ES) 2017/2063 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā III pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs, lai iegūtu atļauju izmantot iesaldētos līdzekļus pamatvajadzību nodrošināšanai vai konkrētiem maksājumiem (sk. regulas 9. pantu).

Attiecīgās personas pirms 2018. gada 1. septembra var Padomei iesniegt lūgumu pārskatīt lēmumu par viņu iekļaušanu minētajos sarakstos, lūgumam pievienojot apliecinošus dokumentus un to nosūtot uz šādu adresi:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pasts: sanctions@consilium.europa.eu

Visi saņemtie komentāri tiks ņemti vērā, lai Padome saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2017/2074 13. pantu un Regulas (ES) 2017/2063 17. panta 4. punktu varētu regulāri pārskatīt sarakstus.

Attiecīgo personu uzmanība tiek vērsta arī uz iespēju apstrīdēt Padomes lēmumu Eiropas Savienības Vispārējā tiesā saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Līguma par Eiropas Savienības darbību 275. panta otrajā daļā un 263. panta ceturtajā un sestajā daļā.


(1)  OV L 295, 14.11.2017., 60. lpp.

(2)  OV L 160 I, 25.6.2018., 12. lpp.

(3)  OV L 295, 14.11.2017., 21. lpp.

(4)  OV L 160 I, 25.6.2018., 5. lpp.


26.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 222/7


Paziņojums to attiecīgo datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Regulā (ES) 2017/2063 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Venecuēlā

(2018/C 222/06)

Datu subjektu ievērībai tiek darīta zināma šāda informācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/2001 (1) 12. pantu:

Šīs datu apstrādes darbības juridiskais pamats ir Padomes Regula (ES) 2017/2063 (2).

Šīs apstrādes darbības datu pārzinis ir Eiropas Savienības Padome, ko pārstāv Padomes Ģenerālsekretariāta C ĢD (Ārlietas, paplašināšanās un civilā aizsardzība) ģenerāldirektors, un struktūrvienība, kurai uzticēta apstrādes darbība, ir C ĢD 1.C nodaļa, ar kuru var sazināties, izmantojot šādu adresi:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pasts: sanctions@consilium.europa.eu

Datu apstrādes darbības mērķis ir izveidot un atjaunināt to personu sarakstu, uz kurām attiecas ierobežojošie pasākumi saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2063.

Datu subjekti ir fiziskas personas, kuras atbilst kritērijiem, kas minētajā regulā ir noteikti attiecībā uz iekļaušanu sarakstā.

Savāktie personas dati aptver datus, kas vajadzīgi, lai pareizi identificētu attiecīgo personu, pamatojumu iekļaušanai sarakstā un citus ar to saistītus datus.

Savāktos personas datus var pēc vajadzības sniegt arī Eiropas Ārējās darbības dienestam un Komisijai.

Neskarot ierobežojumus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 45/2001 20. panta 1. punkta a) un d) apakšpunktā, uz piekļuves lūgumiem, kā arī uz lūgumiem veikt labojumu vai uz iebildumiem atbilde tiks sniegta saskaņā ar Padomes Lēmuma 2004/644/EK (3) 5. iedaļu.

Personas datus glabās piecus gadus no brīža, kad datu subjekts būs svītrots no tādu personu saraksta, uz kurām attiecas aktīvu iesaldēšana, vai kad būs beidzies pasākuma derīguma termiņš, vai uz tiesvedības laiku, ja tāda būs uzsākta.

Datu subjekti var vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001.


(1)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(2)  OV L 295, 14.11.2017., 21. lpp.

(3)  OV L 296, 21.9.2004., 16. lpp.


Eiropas Komisija

26.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 222/8


Euro maiņas kurss (1)

2018. gada 25. jūnijs

(2018/C 222/07)

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,1700

JPY

Japānas jena

128,21

DKK

Dānijas krona

7,4517

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,88040

SEK

Zviedrijas krona

10,3623

CHF

Šveices franks

1,1549

ISK

Islandes krona

126,20

NOK

Norvēģijas krona

9,4703

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,935

HUF

Ungārijas forints

325,42

PLN

Polijas zlots

4,3370

RON

Rumānijas leja

4,6690

TRY

Turcijas lira

5,4557

AUD

Austrālijas dolārs

1,5742

CAD

Kanādas dolārs

1,5542

HKD

Hongkongas dolārs

9,1810

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,6947

SGD

Singapūras dolārs

1,5930

KRW

Dienvidkorejas vona

1 303,95

ZAR

Dienvidāfrikas rands

15,8282

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

7,6468

HRK

Horvātijas kuna

7,3825

IDR

Indonēzijas rūpija

16 561,35

MYR

Malaizijas ringits

4,6959

PHP

Filipīnu peso

62,535

RUB

Krievijas rublis

73,3376

THB

Taizemes bāts

38,563

BRL

Brazīlijas reāls

4,4042

MXN

Meksikas peso

23,4457

INR

Indijas rūpija

79,6450


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


26.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 222/9


Paziņojums importētājiem par reģistrēto eksportētāju sistēmas piemērošanu Eiropas Savienības vispārējās preferenču sistēmas satvarā

(2018/C 222/08)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 732/2008 (1) Eiropas Savienība piešķir tirdzniecības preferences jaunattīstības valstīm vispārējo tarifa preferenču sistēmas satvarā. Saskaņā ar minētās regulas 33. panta 2. punktu produktu izcelsmes noteikumi, kas skar izcelsmes produktu jēdziena definīciju, procedūras un attiecīgās administratīvās sadarbības metodes, ir izklāstīti tiesību aktos muitas jomā, proti, Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētajā regulā (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (2), un Komisijas 2015. gada 24. novembra Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (3).

Ar vispārējās preferenču sistēmas (VPS) izcelsmes noteikumu reformu 2010. gadā tika pieņemts lēmums no 2017. gada aizstāt preču izcelsmes sertifikācijas sistēmu, kurā izmanto A VEIDLAPAS sertifikātus, ar preču izcelsmes pašsertifikācijas sistēmu, ko veic reģistrētie eksportētāji (izmantojot “paziņojumus par izcelsmi”). Jaunajai sistēmai dots nosaukums “Reģistrēto eksportētāju sistēma” (REX sistēma). Saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem rēķindeklarācijas par sūtījumiem, kuros ietverti noteiktas izcelsmes produkti, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 6 000 EUR, aizstāj ar paziņojumiem par izcelsmi, kurus var sagatavot ikviens eksportētājs.

REX sistēmu no 2017. gada 1. janvāra piemēro VPS saņēmējvalstīm vai teritorijām. Tomēr saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2447 79. pantu visām VPS saņēmējvalstīm un teritorijām tika piedāvāta iespēja pašām lemt par to, vai tās dod priekšroku REX sistēmas piemērošanas sākšanai 2017., 2018. vai 2019. gadā. Katrā gadījumā tika piešķirts viena gada pārejas periods un šo pārejas periodu pēc saņēmējvalsts vai teritorijas paziņojuma Eiropas Komisijai varētu pagarināt vēl par sešiem mēnešiem.

Pārejas periodā VPS saņēmējvalstu vai teritoriju kompetentās iestādes var turpināt izsniegt A VEIDLAPAS izcelsmes sertifikātus vēl nereģistrētiem eksportētājiem. Eksportētājiem, kas ir reģistrēti, ir piemērojama tikai REX sistēma.

No 2017. gada 1. janvāraREX sistēmu sāka piemērot šādām VPS saņēmējvalstīm vai teritorijām: Angola, Austrumtimora, Burundi, Butāna, Centrālāfrikas Republika, Čada, Dienvidsudāna, Džibutija, Ekvatoriālā Gvineja, Etiopija, Gvineja-Bisava, Indija, Jemena, Kenija, Kiribati, Komoru Salas, Kongo, Kongo Demokrātiskā Republika, Kuka Salas, Laosa, Libērija, Mali, Mikronēzija, Nauru, Nepāla, Niue, Pakistāna, Santome un Prinsipi, Sjerraleone, Somālija, Togo, Tonga, Tuvalu, Zambija un Zālamana Salas.

Ņemot vērā viena gada pārejas periodu un iespēju to pagarināt vēl par sešiem mēnešiem, visām iepriekš minētajām VPS saņēmējvalstīm vai teritorijām no 2018. gada 1. jūlija ir pilnībā jāpiemēro REX sistēma. Tomēr jāatgādina, ka VPS saņēmējvalstis vai teritorijas ir tiesīgas piemērot REX sistēmu tikai pēc tam, kad tās izpildījušas Regulas (ES) 2015/2447 70. un 72. pantā paredzētos priekšnoteikumus. Saņēmējvalstis vai teritorijas, kuras līdz minētajam datumam nebūs izpildījušas minētos priekšnoteikumus, nevarēs piemērot REX sistēmu. Tādējādi tās nevarēs saņemt VPS preferences, sākot no 2018. gada 1. jūlija līdz brīdim, kad tās būs izpildījušas priekšnoteikumus. Sīka informācija par reģistrēto eksportētāju sistēmas piemērošanas datumiem visām VPS saņēmējvalstīm vai teritorijām ir atrodama tīmekļa vietnē Europa (4). Uzņēmēji ir aicināti regulāri apmeklēt šo tīmekļa vietni, lai pārbaudītu, vai iepriekš minētās VPS saņēmējvalstis vai teritorijas ir tiesīgas izmantot REX sistēmu un no kura datuma.

Eiropas Komisija informē Eiropas Savienības uzņēmējus, ka no 2018. gada 1. jūlija (5) preču preferenciālās izcelsmes apliecinājumam var izmantot tikai “paziņojumus par izcelsmi”, ko sagatavojuši eksportētāji, kuri reģistrēti šajās VPS eksportētājvalstīs vai teritorijās, vai kurus sagatavojuši šo valstu vai teritoriju eksportētāji, ja sūtījumā ietverto noteiktas izcelsmes produktu kopējā vērtība nepārsniedz 6 000 EUR.

Tāpēc VPS preferences tiks atteiktas, ja kā apliecinājumi VPS preferenciālajai izcelsmei tiks iesniegti A VEIDLAPAS sertifikāti, kuri izdoti pēc 2018. gada 1. jūlija. VPS preferences tiks atteiktas arī tad, ja kā apliecinājumi VPS preferenciālajai izcelsmei sūtījumiem, kas ietver noteiktas izcelsmes produktus, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 6 000 EUR, tiks iesniegtas rēķindeklarācijas, kuras sagatavotas pēc 2018. gada 1. jūlija.

Tāpēc uzņēmējiem, kas iesniedz dokumentārus pierādījumus par izcelsmi Eiropas Savienībā vispārējās preferenču sistēmas satvarā, ir ieteicams veikt visus vajadzīgos pasākumus un piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu, ka to piegādātāji iepriekš minētajās VPS saņēmējvalstīs vai teritorijās ir brīdināti par procedūras maiņu attiecībā uz preferenciālās izcelsmes apliecinājumiem un par sekām, ja tiek iesniegts nepareizs izcelsmes apliecinājums (A VEIDLAPAS sertifikāts vai rēķindeklarācija).

Tīmekļa vietnē Europa iekļauts arī to VPS saņēmējvalstu saraksts, kuras saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2447 79. pantu ir paziņojušas Eiropas Komisijai par REX sistēmas piemērošanu no 2018. gada 1. janvāra (6) vai no 2019. gada 1. janvāra (7).


(1)  OV L 303, 31.10.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 343, 29.12.2015., 1. lpp.

(3)  OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.

(4)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en

(5)  Regulas (ES) 2015/2447 92. un 93. pants un 22-07. pielikums.

(6)  Minētās VPS saņēmējvalstis vēlākais 1.7.2019. pilnībā piemēro REX sistēmu.

(7)  Minētās VPS saņēmējvalstis vēlākais 1.7.2020. pilnībā piemēro REX sistēmu.


Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde

26.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 222/11


Tīkls starp organizācijām, kuru darbības sfēra ietilpst Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) misijas jomā

(2018/C 222/09)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002 (1) 36. panta 2. punktā ir minēts, ka “valde pēc izpilddirektora priekšlikuma izstrādā publiski pieejamu sarakstu, kurā iekļauj kompetentās organizācijas, ko izraudzījušās dalībvalstis un kas individuāli vai tīklā var palīdzēt Iestādei īstenot tās misiju”.

Šo sarakstu EFSA valde pirmoreiz izstrādāja 2006. gada 19. decembrī, un kopš tā laika:

i)

pēc EFSA izpilddirektora priekšlikumiem to regulāri atjaunina, ņemot vērā dalībvalstu pārskatus vai priekšlikumus par no jauna norīkotām organizācijām (saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 2230/2004 (2) 2. panta 4. punktu);

ii)

to publisko EFSA tīmekļa vietnē, kur ir pieejams kompetento organizāciju atjaunināts saraksts;

iii)

tas ir pieejams organizācijām, izmantojot meklēšanas rīku saistībā ar 36. pantu, kā arī nodrošina kontaktinformāciju un ziņas par organizāciju īpašām kompetenču jomām.

Attiecīgā informācija ir pieejama šādās EFSA tīmekļa vietnes saitēs:

i)

jaunākie grozījumi kompetento organizāciju sarakstā, ko EFSA valde veica [20.6.2018.]: [http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/180620-0];

ii)

kompetento organizāciju aktuālais saraksts: http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf;

iii)

meklēšanas rīks saistībā ar 36. pantu: http://www.efsa.europa.eu/art36/search

EFSA regulāri atjaunina šo paziņojumu, jo īpaši attiecībā uz tīmekļa vietņu saitēm.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, rakstiet uz Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).

(2)  Komisijas 2004. gada 23. decembra Regula (EK) Nr. 2230/2004 par Regulas (EK) Nr. 178/2002 izpildes kārtību attiecībā uz organizāciju tīklu, kas darbojas jomās, kas ietilpst Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes kompetencē (OV L 379, 24.12.2004., 64. lpp., ar jaunākajiem grozījumiem).


DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

26.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 222/12


To uzturēšanās atļauju saraksta atjaunināšana, kas minētas 2. panta 16. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/399 par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (1)

(2018/C 222/10)

To uzturēšanās atļauju saraksta publicēšana, kas minētas 2. panta 16. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regulā (ES) 2016/399 par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (2), pamatojas uz informāciju, ko dalībvalstis dara zināmu Komisijai saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 39. pantu.

Papildus publikācijai Oficiālajā Vēstnesī ikmēneša atjauninājums ir pieejams Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

VĀCIJA

OV C 247, 13.10.2006., publicētās informācijas aizstāšana ar citu informāciju

DALĪBVALSTU IZDOTO UZTURĒŠANĀS ATĻAUJU SARAKSTS

1.

Uzturēšanās atļaujas, ko izsniedz atbilstoši vienotajam formātam

Aufenthaltserlaubnis

(Uzturēšanās atļauja)

Blaue Karte EU

(ES zilā karte)

ICT-Karte

Mobiler-ICT-Karte

Niederlassungserlaubnis

(Apmešanās atļauja)

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

(EK ilgtermiņa uzturēšanās atļauja)

Aufenthaltsberechtigung

(Tiesības uzturēties neierobežotu laiku)

NB! Līdz 2005. gada 1. janvārimAufenthaltsberechtigung (tiesības uzturēties neierobežotu laiku) tika izsniegta vienotā formā, un tai ir neierobežots derīguma termiņš.

2.

Visi citi dokumenti, ko izsniedz trešo valstu valstspiederīgajiem un kuri ir līdzvērtīgi uzturēšanās atļaujai

Aufenthaltserlaubnis-EU

(Uzturēšanās atļauja ES vai EEZ dalībvalstu pilsoņu ģimenes locekļiem, kuri nav ES vai EEZ dalībvalstu pilsoņi)

NB! Tika izsniegtas līdz 2007. gada 28. augustam un ir derīgas līdz pieciem gadiem (vai neierobežoti), tādēļ tās joprojām ir apritē.

Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates

(Uzturēšanās atļauja ES vai EEZ dalībvalstu pilsoņu ģimenes locekļiem)

NB! Izsniedz kopš 2007. gada 28. augusta, un ar to aizstāj Aufenthaltserlaubnis-EU

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(uzturēšanās atļauja Šveices Konfederācijas pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri nav Šveices Konfederācijas pilsoņi)

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(Uzturēšanās atļauja EK dalībvalstu pilsoņiem)

NB! Saskaņā ar 15. pantu likumā par ES pilsoņu vispārēju pārvietošanās brīvību Aufenthaltserlaubnis EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind (uzturēšanās atļauja ES vai EEZ dalībvalstu pilsoņu ģimenes locekļiem, kuri nav ES vai EEZ dalībvalstu pilsoņi), kas izsniegta pirms 2007. gada 28. augusta, arī turpmāk ir derīga kā uzturēšanās atļauja.

NB! Šīs atļaujas, kā dokumenti, kas aizstāj vīzas, ir derīgas ieceļošanai bez vīzas tikai tad, ja tās izsniegtas pasē vai atsevišķi saistībā ar pasi, bet ne tad, ja tās izsniegtas kā iekšējs dokuments, ar ko aizstāj personas apliecību.

Aussetzung der Abschiebung (Duldung) (izraidīšanas atlikšana (izņēmuma kārtā atļauja palikt valstī)) vai Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber (pagaidu uzturēšanās atļauja patvēruma meklētājiem) nav derīgas ieceļošanai bez vīzas.

Fiktionsbescheinigung

(Pagaidu uzturēšanās dokuments)

Tikai tad, ja trešajā lodziņā 3. lappusē izdarīta atzīme, uzturēšanās atļauja joprojām ir spēkā. Ieceļošana ir iespējama tikai saistībā ar uzturēšanās atļauju vai vīzu, kam beidzies derīguma termiņš.

Ja atzīme ir izdarīta pirmajā vai otrajā lodziņā, Fiktionsbescheinigung nedod tiesības ieceļot bez vīzas.

Caurlaides diplomātisko pārstāvniecību locekļiem:

NB! Kopš 2003. gada 1. augusta diplomātisko pārstāvniecību locekļiem un karjeras veida konsulāro dienestu darbiniekiem tiek izsniegta jauna veida caurlaide. To veidu caurlaides, kas ieviestas pirms 2003. gada 1. augusta, vairs nav derīgas.

Katras caurlaides aizmugurē ir norādītas attiecīgās privilēģijas.

Caurlaides diplomātiem un viņu ģimenes locekļiem:

Ar atzīmi “D” aizmugurē:

diplomātiskās caurlaides ārvalstu diplomātiem:

Protokollausweis für Diplomaten

(Protokola caurlaide diplomātiem, izsniedz kopš 2003. gada 1. augusta)

Diplomātiskās caurlaides ģimenes locekļiem, kuri strādā algotu darbu:

Protokollausweis für Diplomaten “A”

(“A” protokola caurlaide diplomātiem, izsniedz kopš 2003. gada 1. augusta)

Diplomātiskās caurlaides diplomātiem, kuri ir Vācijas pilsoņi vai pastāvīgi dzīvo Vācijā

Protokollausweis für Diplomaten Art. 38 I WÜD

(Protokola caurlaide diplomātiem saskaņā ar Vīnes Konvencijas par diplomātiskajām attiecībām 38. panta 1. punktu, izsniedz kopš 2003. gada 1. augusta)

Caurlaides administratīvajiem vai tehniskajiem darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem:

Ar atzīmi “VB” aizmugurē:

Protokola caurlaide ārvalstu administratīvajiem vai tehniskajiem darbiniekiem:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(Protokola caurlaide administratīvajiem darbiniekiem, izsniedz kopš 2003. gada 1. augusta)

Protokola caurlaide administratīvo vai tehnisko darbinieku ģimenes locekļiem, kuri strādā algotu darbu:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal “A”

(“A” protokola caurlaide administratīvajiem darbiniekiem, izsniedz kopš 2003. gada 1. augusta)

Protokola caurlaide administratīvajiem vai tehniskajiem darbiniekiem, kuri ir Vācijas pilsoņi vai pastāvīgi dzīvo Vācijā:

Protokollausweis für Mitglieder VB Art. 38 2 WÜD

(Protokola caurlaide administratīvajiem darbiniekiem saskaņā ar Vīnes Konvencijas par diplomātiskajām attiecībām 38. panta 2. punktu, izsniedz kopš 2003. gada 1. augusta)

Caurlaides apkalpojošais personālsem un viņu ģimenes locekļiem:

Ar atzīmi “DP” aizmugurē:

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(Protokola caurlaide apkalpojošais personālsem, izsniedz kopš 2003. gada 1. augusta)

Caurlaides vietējiem darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem:

Ar atzīmi “OK” aizmugurē:

Protokollausweis für Ortskräfte

(Protokola caurlaide vietējiem darbiniekiem, izsniedz kopš 2003. gada 1. augusta)

Caurlaides privātajiem mājkalpotājiem:

Ar atzīmi “PP” aizmugurē:

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(Protokola caurlaide privātajiem mājkalpotājiem, izsniedz kopš 2003. gada 1. augusta)

Caurlaides konsulāro dienestu darbiniekiem

Katras caurlaides aizmugurē ir norādītas attiecīgās privilēģijas.

Caurlaides konsulārajiem ierēdņiem:

Ar atzīmi “K” aizmugurē:

Caurlaides ārvalstu konsulārajiem ierēdņiem:

Protokollausweis für Konsularbeamte

(Protokola caurlaide konsulārajiem ierēdņiem, izsniedz kopš 2003. gada 1. augusta)

Caurlaides konsulārajiem ierēdņiem, kuri ir Vācijas pilsoņi vai pastāvīgi dzīvo Vācijā:

Protokollausweis für Konsularbeamte “Art. 71 I WÜK”

(Protokola caurlaide konsulārajiem ierēdņiem saskaņā ar Vīnes Konvencijas par konsulārajām attiecībām 71. panta 1. punktu, izsniedz kopš 2003. gada 1. augusta)

Caurlaides karjeras veida konsulāro dienestu administratīvajiem vai tehniskajiem darbiniekiem:

Ar atzīmi “VK” aizmugurē:

Protokola caurlaide ārvalstu administratīvajiem vai tehniskajiem darbiniekiem:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(Protokola caurlaide administratīvajiem darbiniekiem, izsniedz kopš 2003. gada 1. augusta)

Protokola caurlaides administratīvajiem vai tehniskajiem darbiniekiem, kuri ir Vācijas pilsoņi vai pastāvīgi dzīvo Vācijā:

Protokollausweis für Mitglieder VK Art. 71 II WÜK

(Protokola caurlaide administratīvajiem darbiniekiem saskaņā ar Vīnes Konvencijas par konsulārajām attiecībām 71. panta 2. punktu, izsniedz kopš 2003. gada 1. augusta)

Caurlaides karjeras veida konsulāro dienestu darbiniekiem:

Ar atzīmi “DH” aizmugurē:

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(Protokola caurlaide apkalpojošais personālsem, izsniedz kopš 2003. gada 1. augusta)

Caurlaides konsulāro ierēdņu vai administratīvo, tehnisko vai apkalpojošā personāla ģimenes locekļiem:

Ar atzīmi “KF” aizmugurē:

Protokollausweis f. Familienangehörige (Konsulat)

(Protokola caurlaide (konsulāro iestāžu darbinieku) ģimenes locekļiem (izsniedz kopš 2003. gada 1. augusta))

Caurlaides karjeras veida konsulāro dienestu vietējiem darbiniekiem:

Ar atzīmi “OK” aizmugurē:

Protokollausweis für Ortskräfte

(Protokola caurlaide vietējiem darbiniekiem, izsniedz kopš 2003. gada 1. augusta)

Caurlaides karjeras veida konsulāro darbinieku privātajiem mājkalpotājiem:

Ar atzīmi “PP” aizmugurē:

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(Protokola caurlaide privātajiem mājkalpotājiem, izsniedz kopš 2003. gada 1. augusta)

Īpašās caurlaides:

Caurlaides starptautisku organizāciju darbiniekiem un viņu ģimenes locekļiem:

Ar atzīmi “IO” aizmugurē:

Sonderausweis “IO”

(“IO” īpašā caurlaide, izsniedz kopš 1999. gada)

NB! Starptautisko organizāciju vadītājiem un viņu ģimenes locekļiem izsniedz caurlaides ar atzīmi “D”; starptautisko organizāciju darbinieku privātajiem mājkalpotājiem izsniedz caurlaides ar atzīmi “PP”.

Caurlaides mājsaimniecību locekļiem saskaņā ar Uzturēšanās noteikumu 27. iedaļas 1. punkta 5. apakšpunktu:

Ar atzīmi “S” aizmugurē:

Sonderausweis “S”

(“S” īpašā caurlaide, izsniedz kopš 2005. gada 1. janvāra)

Personu saraksts, kuras piedalās skolu ekskursijās Eiropas Savienībā.

Iepriekšējo publikāciju saraksts

 

OV C 247, 13.10.2006., 1. lpp.

 

OV C 153, 6.7.2007., 5. lpp.

 

OV C 192, 18.8.2007., 11. lpp.

 

OV C 271, 14.11.2007., 14. lpp.

 

OV C 57, 1.3.2008., 31. lpp.

 

OV C 134, 31.5.2008., 14. lpp.

 

OV C 207, 14.8.2008., 12. lpp.

 

OV C 331, 21.12.2008., 13. lpp.

 

OV C 3, 8.1.2009., 5. lpp.

 

OV C 64, 19.3.2009., 15. lpp.

 

OV C 198, 22.8.2009., 9. lpp.

 

OV C 239, 6.10.2009., 2. lpp.

 

OV C 298, 8.12.2009., 15. lpp.

 

OV C 308, 18.12.2009., 20. lpp.

 

OV C 35, 12.2.2010., 5. lpp.

 

OV C 82, 30.3.2010., 26. lpp.

 

OV C 103, 22.4.2010., 8. lpp.

 

OV C 108, 7.4.2011., 6. lpp.

 

OV C 157, 27.5.2011., 5. lpp.

 

OV C 201, 8.7.2011., 1. lpp.

 

OV C 216, 22.7.2011., 26. lpp.

 

OV C 283, 27.9.2011., 7. lpp.

 

OV C 199, 7.7.2012., 5. lpp.

 

OV C 214, 20.7.2012., 7. lpp.

 

OV C 298, 4.10.2012., 4. lpp.

 

OV C 51, 22.2.2013., 6. lpp.

 

OV C 75, 14.3.2013., 8. lpp.

 

OV C 77, 15.3.2014., 4. lpp.

 

OV C 118, 17.4.2014., 9. lpp.

 

OV C 200, 28.6.2014., 59. lpp.

 

OV C 304, 9.9.2014., 3. lpp.

 

OV C 390, 5.11.2014., 12. lpp.

 

OV C 210, 26.6.2015., 5. lpp.

 

OV C 286, 29.8.2015., 3. lpp.

 

OV C 151, 28.4.2016., 4. lpp.

 

OV C 16, 18.1.2017., 5. lpp.

 

OV C 69, 4.3.2017., 6. lpp.

 

OV C 94, 25.3.2017., 3. lpp.

 

OV C 297, 8.9.2017., 3. lpp.

 

OV C 343, 13.10.2017., 12. lpp.

 

OV C 100, 16.3.2018., 25. lpp.

 

OV C 144, 25.4.2018., 8. lpp.

 

OV C 173, 22.5.2018., 6. lpp.


(1)  Šā dokumenta beigās skatiet iepriekšējo publikāciju sarakstu.

(2)  OV L 77, 23.3.2016., 1. lpp.


V Atzinumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

26.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 222/17


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.8936 – Cinven / Partner in Pet Foods Holdings)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 222/11)

1.   

Komisija 2018. gada 15. jūnijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited (Apvienotā Karaliste), kas pieder grupai Cinven (“Cinven”),

Partner in Pet Foods Hungaria Kft (Ungārija) (“Partner in Pet Foods”), ko kontrolē Pamplona Capital Partners IV L.P., kurš pieder Pamplona Capital Management LLP.

Cinven Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē netieši iegūst pilnīgu kontroli pār Partner in Pet Foods.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    Cinven : privātkapitāla sabiedrība, kas sniedz investīciju pārvaldības un konsultāciju pakalpojumus. Uzņēmumi, kas ir Cinven portfelī, darbojas dažādās nozarēs.

—    Partner in Pet Foods : pašzīmola un zīmola rūpnieciski ražotās lolojumdzīvnieku barības ražošana un piegāde Eiropā.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.8936 – Cinven / Partner in Pet Foods Holdings

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzam izmantot šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss: +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


26.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 222/19


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.8797 – Thales/Gemalto)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 222/12)

1.   

Komisija 2018. gada 18. jūnijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Thales S.A. (“Thales”, Francija),

Gemalto N.V. (“Gemalto”, Nīderlande).

Thales Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār Gemalto.

Koncentrācija tiek veikta publiskā piedāvājumā, kas izziņots 2018. gada 26. martā.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Thales ir globāla grupa, kas darbojas aviācijas, kosmosa, sauszemes transporta, aizsardzības un drošības jomā,

Gemalto ir starptautisks digitālās drošības uzņēmums, kas darbojas mobilo platformu un pakalpojumu, mobilo integrēto programmatūru un produktu, maksājumu, valsts programmu, mašīnas–mašīnas (lietu internets) un darījumdarbības drošības jomā.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.8797 – Thales/Gemalto

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzam izmantot šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss: +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).


CITI TIESĪBU AKTI

Eiropas Komisija

26.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 222/20


Pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

(2018/C 222/13)

Šī publikācija dod tiesības izteikt iebildumus pret pieteikumu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 (1) 51. pantam.

APSTIPRINĀŠANAS PIETEIKUMS ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS GROZĪJUMU, KAS NAV MAZNOZĪMĪGS, AIZSARGĀTA CILMES VIETAS NOSAUKUMA / AIZSARGĀTAS ĢEOGRĀFISKĀS IZCELSMES NORĀDES GADĪJUMĀ

Grozījuma apstiprināšanas pieteikums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta pirmo daļu

“CIDRE DE BRETAGNE”/“CIDRE BRETON”

ES Nr.: PGI-FR-02216 – 4.1.2017.

ACVN ( ) AĢIN ( X )

1.   Pieteikuma iesniedzēja grupa un tās likumīgās intereses

Nosaukums

:

Organisme de défense et de gestion des cidres sous indication géographique protégée

Adrese

:

123 rue Saint-Lazare

75008 Paris

FRANCE

Tālr.

:

+33 145222432

Fakss

:

+33 145222485

E-pasts

:

contact@odgcidresigp.com

Grupa ir asociācija, kas darbojas saskaņā ar 1901. gada 1. jūlija likumu. Tajā ir apvienoti sidra ražošanai piemēroto ābolu audzētāji un pārstrādātāji, un tai ir likumīgas tiesības iesniegt specifikācijas grozījumu pieteikumu.

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

Francija

3.   Produkta specifikācijas punkts, uz kuru attiecas grozījums vai grozījumi

Produkta nosaukums

Produkta apraksts

Ģeogrāfiskais apgabals

Izcelsmes apliecinājums

Ražošanas metode

Saikne

Marķējums

Cits: kontaktinformācijas atjaunošana, cēloniskā saikne, kontroles struktūra, valsts prasības un pielikumi

4.   Grozījuma vai grozījumu veids

Ar reģistrētu ACVN vai AĢIN apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kuru nevar uzskatīt par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta trešo daļu.

Ar reģistrētu ACVN vai AĢIN apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kuru nevar uzskatīt par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta trešo daļu, ja vienots dokuments (vai tā ekvivalents) attiecībā uz produktu nav publicēts.

5.   Grozījums vai grozījumi

5.1.   Produkta apraksts

Rindkopu ““Les cidres de Bretagne” iegūst, fermentējot misu, kas iegūta no svaigiem “sidra gatavošanai piemērotiem augļiem”, kuri audzēti un izmantoti Bretaņā” aizstāj ar:

““Cidre de Bretagne”/“Cidre breton” ir dzirkstošs sidrs, ko iegūst, fermentējot misu, kura iegūta no svaigiem sidra gatavošanai piemērotiem āboliem, kas audzēti un izmantoti pārstrādei šajā specifikācijā definētajā ģeogrāfiskajā apgabalā”.

Šajā definīcijā ir precizēts tas, ka sidrs ir dzirkstošs un ka to iegūst tikai no sidra gatavošanai piemērotiem āboliem. Tā kā ģeogrāfiskais apgabals ir bagāts augļu dārziem, “Cidre de Bretagne” vienmēr ir gatavots, izmantojot vienīgi sidra gatavošanai piemērotus ābolus. Šis ierobežojums minēts tajā spēkā esošās specifikācijas rindkopā, kas attiecas uz izejvielu. Šis precizējums, ar kuru tiek novērsta neskaidrība attiecībā uz citu augļu izmantošanu, ir iekļauts, sākot no produkta apraksta.

Attiecībā uz izmantoto izejvielu spēkā esošajā specifikācijā ir iekļauta atsauce uz ieteicamo ābolu šķirņu sarakstu, kas ir pievienots šai specifikācijai. Šis saraksts, kurā ir ap simts šķirņu, nav pilnīgs un vairs nav atjaunināts, tādējādi netiek ņemtas vērā jaunās ābolu šķirnes. Tomēr visas šīs šķirnes atbilst šai pašai sidra gatavošanai piemērotu ābolu definīcijai. Tāpēc indikatīvais šķirņu saraksts ir aizstāts ar šādi rediģētu sidra gatavošanai piemērotu ābolu definīciju: “Sidra gatavošanai piemēroti āboli ir āboli, ko izmanto sidra pagatavošanai un kuru sulas tanīnu (polifenolu) saturs ir vismaz vienāds ar 0,6 g/l kopējo – tīro vai oksidēto – miecskābju”. Tā kā “Cidre de Bretagne”/“Cidre breton” vienmēr tiek ražots no sidra gatavošanai piemērotiem āboliem, kuriem ir vienādas iezīmes, cēloniskā saikne saglabājas bez izmaiņām.

Rindkopas attiecībā uz taru, kādā produkts tiek piedāvāts (“proti, šampanieša pudelē, viena vai pusotra litra pudelē, nelielos tilpumos (0,375 l, 0,33 l, 0,25 l) un mucās zem spiediena”, “pudeles ir aizdarītas ar šampanieša korķi, skrūvējamu korķi vai kapsulu”), ir svītrotas. Minētā tara ir indikatīva un atbilst visbiežāk izmantotajai, tātad ir atļauta visu veidu tara.

Rindkopa, kas attiecas uz šķirņu struktūru Bretaņas augļu dārzos (“50 % no audzētajām šķirnēm ir saldeni rūgtenās vai rūgtenās šķirnes un 24 % ir ieskābās vai skābās šķirnes. Bretaņā visvairāk audzētās šķirnes ir ‘Frequin Rouge’, ‘Kermerrien’, ‘Marie Ménard’, ‘Jeanne Renard’”), ir aizstāta ar šādu rindkopu:

“Augļu dārzos audzēto šķirņu bagātība ļauj rast līdzsvaru starp dažādu veidu šķirnēm ģeogrāfiskajā apgabalā. Tā kā mazliet mazāk nekā pusi no visām platībām aizņem rūgteno un saldeni rūgteno šķirņu ābeles, vienu trešdaļu – ieskābo un skābo šķirņu ābeles, bet pārējo platību aizņem saldeno šķirņu ābeles, sidra ražotāji var apstrādāt dažādus ābolus, lai atrastu vispiemērotākās kombinācijas.”

Iestādīto ābeļu veidu procentuālais apjoms un galvenokārt audzēto šķirņu saraksts ir svītrots, jo tie ir dati, kas var mainīties. Pat tad, ja līdzsvars pamatā netiek apšaubīts, šie dati attiecās uz tādiem Bretaņas augļu dārziem, kādi ir uzņēmējiem, kuri pieder pie AĢIN grupas.

Rindkopa attiecībā uz sastāvdaļu (dzeramā ūdens, cukura, piedevu, konservantu, saldinātāju, CO2) raksturu un īpašībām ir svītrota, izņemot teikumu, kas attiecas uz karameli, kurš ir pārvietots uz punktu “Produkta iegūšanas metodes apraksts”. Šis teikums ir šāds: “Vienīgā atļautā krāsviela ir karamele”. Šie elementi ir svītroti, veicot specifikācijas sakārtošanu un izņemot no tās noteikumus, kas ietverti valsts vai Eiropas līmeņa vispārīgajā tiesiskajā regulējumā.

Teikums “Bretaņas sidri ir dzidri dzērieni vai dzērieni ar nogulsnēm, ar smalkām putām un burbuļiem” ir aizstāts ar:

““Cidre de Bretagne” jeb “Cidre breton” ir dzidrs dzēriens vai dzēriens ar nogulsnēm, ko iegūst, fermentējot no sidra gatavošanai piemērotu ābolu mīkstās masas iegūtu misu, tai pievienojot vai nepievienojot ūdeni. Tam raksturīgi nelieli burbuļi un vieglas putas.” Šajā redakcijā ir iekļauti specifikācijā jau esošie elementi (misas fermentācija, iespēja pievienot ūdeni) un ieviesti precizējumi attiecībā uz burbuļiem un putām. Šādā redakcijā sidra organoleptiskās īpašības tiek saglabātas bez izmaiņām.

Pievienota piebilde, ka “Rūpnieciskai izmantošanai un dažādu sastāvdaļu produktu izgatavošanai paredzētos sidra apjomus var tirgot, neievērojot nosacījumu par dzirkstīšanu”. Proti, sidrs var būt paredzēts rūpnieciskai izmantošanai, piemēram, etiķa vai dažādu sastāvdaļu produktu, piemēram, sulu, izgatavošanai. Lai gan spēkā esošajā specifikācijā šāds izmantošanas veids nav minēts, laika gaitā ir konstatēta nedzirkstoša “Cidre de Bretagne” izmantošana. Tā iekļaušana specifikācijā ir prakses atzīšana, kas atvieglos ražošanas kontroli.

Ir svītrots maksimālais dzelzs saturs (10 mg/l), etanāla saturs (100 mg/l “pudelē iepildītam sidram” un 120 mg/l pārējiem sidriem) un kopējais sēra anhidrīda saturs (150 mg/l “pudelē iepildītam sidram” un 175 mg/l pārējiem sidriem). Šis svītrojums veikts tāpēc, ka šīs vērtības ir minētas vispārīgajā regulējumā.

Teikumu “Tie ir ļoti atspirdzinoši, un bieži vien tiem piemīt ļoti specifisks rūgtenums” aizstāj ar ““Cidre de Bretagne” ir pazīstams ar līdzsvarotu garšu, kurā ir gan rūgtenums, gan skābenums, gan saldenums”. Šā grozījuma mērķis ir svītrot subjektīvus (“atspirdzinoši”) un neprecīzus (“bieži vien”) elementus. Saglabātajā teikumā ir uzsvērta ražotāja zinātība, tajā netiek apšaubīts rūgtenums, kas piemīt “Cidre de Bretagne”/“Cidre breton”.

Ir svītrotas dažādu veidu sidru (pudelē iepildīto, saldo, sauso, pussauso) definīcija un raksturīgās iezīmes, jo tās atbilst vispārīgajam regulējumam, kas attiecas uz sidriem.

5.2.   Ģeogrāfiskais apgabals

Rindkopu ““Cidres de Bretagne” (sidrus un koncentrētu misu) gatavo vienīgi Bretaņā” aizstāj ar:

“Sidra gatavošanai piemērotu ābolu ražas novākšana un “Cidre de Bretagne” gatavošana, izņemot iepildīšanu tarā, notiek ģeogrāfiskajā apgabalā, ko veido to pašvaldību teritorija, kuras ir norādītas turpmāk tekstā. Ģeogrāfiskais apgabals ir Armorikas masīvā un aptver Bretaņas administratīvā reģiona departamentus, ko papildina daļa no Mayenne, Loire Atlantique un Maine-et-Loire departamenta.”

“Cidre de Bretagne” ģeogrāfiskais apgabals aptver vairāku pašvaldību teritoriju, kurās audzē sidra gatavošanai piemērotus ābolus un kurām, kā norādīts spēkā esošajā specifikācijā, līdz 2015. gada 31. decembrim bija iespēja apgādāt ģeogrāfiskajā apgabalā esošos uzņēmējus ar sidra ražošanai piemērotiem āboliem. Tātad līdz 2015. gada beigām izņēmuma kārtā pastāvēja papildu apgādes zona, ko veidoja 606 pašvaldību teritorija, kas atrodas daļā no Maine-et-Loire, Mayenne un Sarthe departamenta.

Grozītajā specifikācijā ģeogrāfiskajā apgabalā ir iekļautas 120 no šīm pašvaldībām, kas atrodas Mayenne departamenta austrumos. To platība ir 2 342,6 km2 jeb 6,55 % no spēkā esošajā specifikācijā norādītā apgabala.

No vēsturiskās perspektīvas raugoties, ābolu audzēšanas paplašināšanās ārpus Bretaņas administratīvajām robežām atbilst “Cidre de Bretagne” ražošanas uzplaukumam. Proti, sidra patēriņa apjoma nozīmīgā palielināšanās šajā reģionā XX gadsimta sākumā radīja lielu pieprasījumu pēc sidra gatavošanai piemērotiem āboliem, kuru nevarēja apmierināt ar vietējiem resursiem. Tāpēc rūpnieciskie uzņēmumi un profesionālās organizācijas jau ļoti agri veicināja šo ražošanas paplašināšanos.

Līdz ar sidra gatavošanai piemērotu ābolu šķirņu audzēšanas atjaunošanu Majēnas (Mayenne) austrumu daļa pievienojās “Cidre de Bretagne” ražošanas apgabalam. Kopā ar pārējo apgabalu tā veido vienotu veselumu, jo pieder pie tā paša ģeoloģiskā tipa (Armorikas masīvs), un tajā ir ražotāji, kas kopš tā atzīšanas pastāvīgi piegādā AĢIN “Cidre de Bretagne” gatavošanai paredzētus augļus, un augļu dārzi, kuros audzētās šķirnes ir analogas tām, kādas audzē ģeogrāfiskā apgabala pārējā daļā. Kopš AĢIN atzīšanas šī pozīcija ir nostiprinājusies vēl vairāk, pateicoties jauniem stādījumiem un jaunu līgumu noslēgšanai, lai nodrošinātu piegādi pārstrādātājiem.

Sidra gatavošanai piemērotu ābolu audzēšanas izteiksmē 2010. gadā veiktās vispārējās lauksaimniecības skaitīšanas dati rāda, ka 1 071 ražotājs izmantoja augļu dārzus 2 910 ha platībā esošajā ģeogrāfiskajā apgabalā un 63 ražotāji izmantoja augļu dārzus 138 ha platībā pieteiktajā apgabala paplašinātajā teritorijā (4,74 % papildu platības jeb plānotais ražošanas apjoms – apmēram 3 000 tonnu gadā).

Majēnā ir 16 Francijas sidra ražotāju profesionālās apvienības (Union Nationale Interprofessionnelle Cidricole) reģistrēti sidra ražotāji. Tie galvenokārt ir nelieli ražotāji, proti, tādi, kas ražošanu veic savā saimniecībā; tikai divi no viņiem, kuri, starp citu, atrodas Majēnas rietumos, saražo vairāk par 300 hl sidra gadā.

Majēnas austrumos esošajiem ražotājiem jau ir ļoti sen noslēgti partnerības līgumi ar Bretaņas sidra ražotājiem: piemēram, sidra ražotājs Loïc Raison tur izejvielas iepērk jau no 1923. gada.

Kopš laiku laikiem šīs nozares panākumi tika gūti un produkta reputācijas nostiprināšana notika visā tās ģeogrāfiskajā apgabalā.

Jāpiebilst, ka vēsturiski šajā reģionā bija izvietojies nozīmīgs sidra ražotājs – uzņēmums VOLCLER. Tas atradās Majēnas pilsētā, Majēnas rietumu krastā (Majēna ir tāda paša nosaukuma upe, kas šķērso šo pilsētu). Šis sidra ražošanas uzņēmums apstrādāja lielāko daudzumu apgabalā audzēto augļu, tostarp tos, kuru izcelsme bija Majēnas austrumos, un šī teritorija piederēja pie “Cidre de Bretagne” ģeogrāfiskā apgabala. Kad tas 2008. gadā beidza savu darbību, tie augļu ražotāji, kas apgādāja šo sidra ražošanas uzņēmumu, saprotamā kārtā kļuva pievilcīgi citiem sidra ražotājiem “Cidre de Bretagne” ģeogrāfiskajā apgabalā.

Tādējādi pieteikumā iekļautajai papildu teritorijai nav savas specifiskas reputācijas, taču tā apvieno augļu ražotājus, kuri vēsturiski ir saistīti ar tādiem sidra ražošanas uzņēmumiem, kas ražo “Cidre de Bretagne”. Kā tāda tā ir AĢIN “Cidre de Bretagne” reputācijas neatņemama sastāvdaļa.

Piegādes papildu speciālās teritorijas pārējās daļas Maine-et-Loire austrumdaļa un Sarthe ir atsevišķs gadījums ar atšķirīgiem dabas apstākļiem (klimata un ģeoloģiskajā ziņā), kurās audzē tādas šķirnes, kas nav tādā pašā līdzsvarā, jo vairāk vietas ir atvēlēts divfunkciju (sidra un sulas ražošanai piemērotām) šķirnēm, un ar tām nav tik sena līgumisko attiecību vēsture. Tāpēc šī teritorija netika iekļauta ģeogrāfiskajā apgabalā.

Spēkā esošajā specifikācijā ģeogrāfiskā apgabala robežas ir iezīmētas, ņemot vērā departamentus un kantonus. Kantoni ir aizstāti ar pašvaldību sarakstu, kuru teritorija tos veido, jo pašvaldību teritorijas ir mazāk pakļautas izmaiņām.

Skaidrības labad ir pievienota ģeogrāfiskā apgabala karte.

5.3.   Izcelsmes apliecinājums

Rindkopu ““Les Cidres de Bretagne” var gatavot, izņemot iepildīšanu, tikai ražošanas struktūrās, kas atrodas ģeogrāfiskajā apgabalā” aizstāj ar “Uzņēmēju nodrošināta izsekojamība ir obligāta”, lai stiprinātu pienākumu sidra gatavošanas nozarē nodrošināt izsekojamību.

Vārdu “ražošana” aizstāj ar “gatavošana”, kas atbilst īstajam terminam sidra ražošanas kontekstā.

Vārdu “pavaddokuments” aizstāj ar “piegādes pavadzīme” attiecībā uz katru piegādāto partiju. Piegādes pavadzīmē ir precizēts ābolu veids (“sidra gatavošanai piemēroti āboli”). Tādējādi piegādes pavadzīme ir precīzāka.

Noteikumi, kas attiecas uz sidra gatavošanai piemērotu ābolu krājumu uzskaiti, ir nodalīti no tiem noteikumiem, kuri attiecas uz misas izsekojamību. Šāda redakcija nodrošina labāku izsekojamību.

Rindkopa, kurā noteikts, ka iepildīšanas un izplatīšanas posmā ražotāja rīcībā ir jābūt informācijai par misas partiju un koncentrētas misas partiju identifikāciju un svaru, kā arī par tehnoloģisko procesu veidu un īstenošanas datumu, ir svītrota, jo iepildīšanai nav obligāti jānotiek ģeogrāfiskajā apgabalā.

Pievienots noteikums attiecībā uz deklarāciju, kas vajadzīga, lai apzinātu un izsekotu apjomus, kā arī pienākumu sidra gatavošanai piemērotu ābolu audzētājiem kārtot reģistrus (zemesgabalu atrašanās vieta, attiecīgās šķirnes, sidra gatavošanai piemērotu ābolu un citu ābolu kategoriju nodalīšana) un veikt krājumu uzskaiti vai citiem uzņēmējiem veikt visu līdzvērtīgo grāmatvedības dokumentu uzskaiti (par sidra gatavošanai piemērotu ābolu, misas vai koncentrētas misas un sidra ievešanu un izvešanu). Šo dokumentu mērķis ir uzlabot produkta izsekojamību.

Lai atvieglotu izpratni par ražošanas posmiem un attiecīgajiem dokumentiem, pievienots izsekojamības nodrošināšanas shēmas kopsavilkums.

5.4.   Ražošanas metode

Izejviela

Atsauci uz sidra gatavošanai piemērotu ābolu ieteicamo šķirņu sarakstu aizstāj ar sidra gatavošanai piemērotu ābolu definīciju (āboli, kuru sulas tanīnu (polifenolu) saturs ir vismaz vienāds ar 0,6 g/l kopējo – tīro vai oksidēto – miecskābju).

Šis grozījums ir pamatots ar faktu, ka “Cidre de Bretagne”/“Cidre breton” pagatavošanai ir raksturīgs, ka tiek izmantotas ļoti dažādas sidra ražošanai piemērotu ābolu šķirnes ar savstarpēji papildinošām garšas īpašībām. Spēkā esošās specifikācijas “ieteikto” šķirņu sarakstā ir iekļauta tikai daļa no šīm šķirnēm; šis saraksts ir nepilnīgs un neaptver visas šķirnes. Piemēram, šajā sarakstā nav iekļautas visas šķirnes, kuras tika ieteiktas ar 1967. gada 20. aprīļa un 1980. gada 30. maija lēmumiem, bet kuras tomēr atbilst attiecīgajai izejvielas definīcijai. Tāpat nav norādītas arī vēl ļoti daudzas vietējās tradicionālās šķirnes. Lai nodrošinātu konsekvenci un precizitāti, un tā kā ir sarežģīti izveidot šķirņu sarakstus, kas var būt pilnīgi, ir saglabāts skaidrs analītiskais kritērijs sidra gatavošanai piemēroto ābolu definēšanai. Viens no sidra gatavošanai piemēroto ābolu raksturlielumiem ir tanīnu saturs, ko izmanto apkopošanas nolūkā, atkarībā no skābuma pakāpes sagrupējot šķirnes pēc garšas īpašībām. Tādējādi kopējās definīcijas ietvaros sidra gatavošanai piemēroto ābolu šķirnes vēsturiski iedala piecās kategorijās, kas ļauj sidra ražotājiem šķirnes klasificēt.

Šajā sakarā teikumā: “Sidra gatavošanai piemēroto ābolu šķirnes iedala sešās kategorijās, no kurām galvenās ir šādas”, skaitli 6 aizstāj ar skaitli 5, tādējādi izlabojot būtisku kļūdu.

Gatavošanas posmi

Attiecībā uz ābolu sajaukšanu un presēšanu ir pievienota piebilde, ka sidra gatavošanai piemērotajiem āboliem, kuru izcelsme ir AĢIN ģeogrāfiskajā apgabalā, pārstrādes ķēdes sākumā ir jābūt tīriem. Šī prasība ir saistīta ar to, ka ir svītrots pienākums ābolus nomazgāt – netiek prasīts ābolus mazgāt, ja augļi ir novākti ar rokām un/vai nepieskaroties zemei.

Rindkopā, kas attiecas uz dzidrināšanu pirms fermentācijas, sarakstu ar uzskaitītajām metodēm (attīrīšana, vienkārša pektīna atdalīšana vai tāda, kurai seko dzidrināšana, atdalīšanas darbības) aizstāj ar norādi “praksē nostiprinājušās metodes un apstrādes veidi”. Tam ir savs pamats, jo ne vienmēr ir obligāti jāizmanto visas sarakstā uzskaitītās metodes. Šo darbību veikšana ir atkarīga no uzņēmēju zinātības.

Rindkopā “Fermentācija” atļautās metodes (vairāku sidru kupāža, sidru saldināšana, cukura izmantošana, lai izgatavotu pudelē iepildīto sidru) ir svītrotas, jo tās izriet no vispārīgā regulējuma. Šo metožu svītrošana nekādi neietekmē produktu, jo tās nav obligāti piemērojamas un, piemērojot minēto regulējumu, joprojām ir iespējamas.

Rindkopā “Dzidrināšana pēc fermentācijas” precizēts, ka pēc dzidrināšanas seko “vai neseko” centrifugēšana un/vai filtrēšana. Spēkā esošajā specifikācijā dzidrināšanai seko centrifugēšana, jo apjomi, ko pārvalda AĢIN reģistrācijas pieteikumu iesniegušās grupas dalībnieki, parasti bija lieli. Šā grozījuma mērķis ir atvieglot produkta ar AĢIN ražošanu mazajiem uzņēmējiem, kas veic vai neveic nogulšņu likvidēšanu. Ar šo piebildi netiek izmainīts produkts, jo “Cidre de Bretagne”/“Cidre breton” var būt dzidrs vai duļķains.

Rindkopā “Putu veidošana vai karbonizēšana” vārdu “karbonizēšana” aizstāj ar “gāzēšana”. Gāzēšana jau ir atļauta spēkā esošajā specifikācijā. Šis grozījums ir precizējums, un tā mērķis ir novērst abu ekvivalento terminu jaukšanu: dzērienu gāzēšana attiecas uz pārtikas rūpniecību, proti, pievienojot CO2 (karbonizēšana), lai iegūtu dzirkstošu (gāzētu) dzērienu.

Rindkopas “Iepildīšana” (“Sidru var pasterizēt, lai nodrošinātu tā mikrobioloģisko stabilizāciju”) un “Uzglabāšana” (pēc iepildīšanas uzglabāšana sausā, ventilētā ēkā, kura pasargā no saules un laikapstākļu ietekmes un kurā iespējams nodrošināt istabas temperatūru) ir svītrotas, jo tās attiecas uz posmiem, kas seko pēc AĢIN ražošanas.

Skaidrības labad ir pievienota shēma, kurā apkopoti “Cidre de Bretagne”/“Cidre breton” dažādie ražošanas posmi.

5.5.   Marķēšana

Īpašie elementi uz marķējuma ir tikai dzēriena nosaukums, kas ir: “Cidre de Bretagne”/“Cidre breton”.

Pārējie noteikumi, kas ietverti šajā spēkā esošās specifikācijas rindkopā, ir svītroti, jo tie galvenokārt izriet no vispārīgajiem regulējumiem, kuri attiecas vai nu tikai uz sidriem (neobligātas piebildes attiecībā uz pudelē iepildīto sidru, tīru sulu, dabisko dzirkstīšanu, putu veidošanos dabiski u. c.), vai uz plašāku produktu kategoriju (atbilstības sertifikācija). Pārējie noteikumi (iespēja informēt patērētāju par produkta raksturu, izcelsmi, pagatavošanu, specifiskajām un organoleptiskajām īpašībām) nav saistoši.

Svītrots pienākums uz marķējuma norādīt kontroles struktūru, jo šī struktūra var mainīties. Turklāt šī informācija ir pieejama arī interneta vietnēs.

Tā kā AĢIN logotipa norādīšana ir obligāta kopš 2016. gada 1. janvāra, ir svītrota arī atsauce uz pienākumu minēt “AĢIN un/vai aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi”.

5.6.   Cits

Specifikācijas vispārēja sakārtošana

Dažas specifikācijas nodaļu rindkopas ir pārformulētas, apvienotas vai pārvietotas, lai tekstu pielāgotu Eiropas Savienības regulai un atvieglotu tā lasīšanu. Šie grozījumi īpaši attiecas uz produkta aprakstu, iegūšanas metodi un cēlonisko saikni. Tie ir formāli grozījumi, kas neietekmē spēkā esošos noteikumus.

Atjaunināta kontaktinformācija

Atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 1151/2012 ir pievienota Valsts Izcelsmes un kvalitātes institūta (INAO) kā dalībvalsts kompetentās iestādes kontaktinformācija. Turklāt pēc nozares organizatoriskajā struktūrā veiktajām izmaiņām ir labots grupas nosaukums un kontaktinformācija.

Kontroles struktūra

Kontroles struktūras kontaktinformācija ir aizstāta ar to iestāžu kontaktinformāciju, kas ir atbildīgas par pārbaudi. Šā grozījuma mērķis ir nepieļaut specifikācijas grozījumus kontroles struktūras maiņas gadījumā.

Valsts prasības

Pievienota tabula, kurā precizēti galvenie kontrolējamie parametri.

Pielikumi

Spēkā esošās specifikācijas pielikumi ir svītroti. Proti, tajos bija ietverti vai nu saistoši noteikumi attiecībā uz ģeogrāfisko apgabalu, kas jau ir iekļauti specifikācijā, vai nesaistoša informācija.

VIENOTS DOKUMENTS

“CIDRE DE BRETAGNE” / “CIDRE BRETON”

ES Nr.: PGI-FR-02216 – 4.1.2017.

ACVN ( ) AĢIN ( X )

1.   Nosaukums vai nosaukumi

“Cidre de Bretagne”/“Cidre breton”

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

Francija

3.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts

3.1.   Produkta veids

1.8. grupa. Citi Līguma I pielikumā minētie produkti (garšvielas u. c.)

3.2.   Apraksts par produktu, uz kuru attiecas 1. punktā minētais nosaukums

“Cidre de Bretagne”/“Cidre breton” ir dzirkstošs sidrs, ko iegūst, fermentējot misu no svaigiem sidra gatavošanai piemērotiem āboliem, kuri audzēti un izmantoti pārstrādei noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

Sidra gatavošanai piemērotu ābolu misa daļēji var būt iegūta no koncentrētas misas, ja tās īpatsvars nepārsniedz 40 % no kopējā izmantotā misas daudzuma (kas izteikta atjaunotā misā).

Augļu dārzos audzēto šķirņu bagātība ļauj rast līdzsvaru starp dažādu veidu šķirnēm ģeogrāfiskajā apgabalā. Tā kā nedaudz mazāk par pusi no visām platībām aizņem rūgteno un saldeni rūgteno šķirņu ābeles, vienu trešdaļu – ieskābo un skābo šķirņu ābeles, bet pārējo platību aizņem saldeno šķirņu ābeles, sidra ražotāji var apstrādāt dažādus ābolus, lai atrastu vispiemērotākās kombinācijas.

“Cidre de Bretagne”/“Cidre breton” ir dzidrs dzēriens vai dzēriens ar nogulsnēm, ko iegūst, fermentējot no sidra gatavošanai piemērotu ābolu mīkstās masas iegūtu misu, tai pievienojot vai nepievienojot ūdeni. Tam raksturīgi nelieli burbuļi un vieglas putas.

Putošanos rada CO2, kas izveidojas fermentācijas procesā un/vai ir pievienots.

“Cidre de Bretagne” ir raksturīgi bagātīgi aromāti, kas var būt spēcīgi un noturīgi vai ar augļu un ziedu notīm, ko dažkārt bagātina aromāti, kuri rodas nogatavināšanās procesā (asu garšvielu nianses).

Sidru garša un izskats ir dažādi – no skābenas dominējošās garšas un pabālas krāsas vieniem sidriem līdz rūgtenai dominējošai garšai un sarkankoka brūnai krāsai citiem.

“Cidre de Bretagne” ir pazīstams ar līdzsvarotu garšu, kurā ir gan rūgtenums, gan skābenums, gan saldenums.

Spirta kopējā tilpumkoncentrācija sasniedz 5,0 %, bet spirta faktiskā tilpumkoncentrācija ir 1,5 %. Maksimālais gaistošo skābju saturs (izteikts sērskābē) ir 1 g/l.

Rūpnieciskai izmantošanai un dažādu sastāvdaļu produktu pagatavošanai paredzētos sidra apjomus var tirgot, neievērojot nosacījumu par dzirkstīšanu.

3.3.   Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem) un izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem)

“Cidre de Bretagne”/“Cidre breton” gatavošanai izmantotie āboli ir sidra gatavošanai piemēroti āboli. Galda āboli tajos nav ietverti. Sidra gatavošanai piemēroti āboli ir āboli, kurus izmanto sidra pagatavošanai un kuru sulas tanīnu (polifenolu) saturs ir vismaz vienāds ar 0,6 g/l kopējo – tīro vai oksidēto – miecskābju.

3.4.   Konkrēti ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Ābolu audzēšana un to pārstrādāšana sidrā (misas ražošana, veicot ābolu presēšanu, sidra ražošana, fermentējot misu). Sulas iegūšana difūzijas rezultātā, izmantojot nekarsētu ūdeni, fermentācija aukstumā vai istabas temperatūrā; vienīgā atļautā krāsviela ir karamele.

3.5.   Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta griešanas, rīvēšanas, iepakošanas u. c. īpašie noteikumi

3.6.   Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta marķēšanas īpašie noteikumi

Obligāti norādāms dzēriena nosaukums: “Cidre de Bretagne”/“Cidre breton”.

4.   Ģeogrāfiskā apgabala īsa definīcija

Côtes d'Armor departaments – visas pašvaldības,

Finistère departaments – visas pašvaldības,

lle-et-Vilaine departaments – visas pašvaldības,

Morbihan departaments – visas pašvaldības,

Loire-Atlantique departaments, šādas pašvaldības:

šādu pašvaldību teritorija pilnībā: Abbaretz, Ancenis, Anetz, Assérac, Avessac, Batz-sur-Mer, Baule-Escoublac (La), Belligné, Besné, Blain, Bonnœuvre, Bouée, Bouvron, Campbon, Carquefou, Casson, Cellier (Le), Chapelle-des-Marais (La), Chapelle-Glain (La), Chapelle-Launay (La), Chapelle-Saint-Sauveur (La), Chapelle-sur-Erdre (La), Châteaubriant, Chevallerais (La), Conquereuil, Cordemais, Couëron, Couffé, Croisic (Le), Crossac, Derval, Donges, Drefféac, Erbray, Fay-de-Bretagne, Fégréac, Fercé, Fresne-sur-Loire (Le), Gâvre (Le), Grand-Auverné, Grandchamps-des-Fontaines, Grigonnais (La), Guémené-Penfao, Guenrouet, Guérande, Herbignac, Héric, Issé, Jans, Joué-sur-Erdre, Juigné-des-Moutiers, Lavau-sur-Loire, Ligné, Louisfert, Lusanger, Malville, Marsac-sur-Don, Massérac, Maumusson, Mauves-sur-Loire, Meilleraye-de-Bretagne (La), Mésanger, Mesquer, Missillac, Moisdon-la-Rivière, Montoir-de-Bretagne, Montrelais, Mouais, Mouzeil, Nort-sur-Erdre, Notre-Dame-des-Landes, Noyal-sur-Brutz, Nozay, Orvault, Oudon, Pannecé, Petit-Auverné, Petit-Mars, Pierric, Pin (Le), Piriac-sur-Mer, Plessé, Pontchâteau, Pornichet, Pouillé-les-Côteaux, Pouliguen (Le), Prinquiau, Puceul, Quilly, Riaillé, Roche-Blanche (La), Rougé, Rouxière (La), Ruffigné, Saffré, Saint-André-des-Eaux, Saint-Aubin-des-Châteaux, Saint-Étienne-de-Montluc, Saint-Géréon, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Herblain, Saint-Herblon, Saint-Joachim, Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Lyphard, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Mars-du-Désert, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Molf, Saint-Nazaire, Saint-Nicolas-de-Redon, Saint-Sulpice-des-Landes, Saint-Vincent-des-Landes, Sainte-Anne-sur-Brivet, Sainte-Luce-sur-Loire, Sainte-Reine-de-Bretagne, Sautron, Savenay, Sévérac, Sion-les-Mines, Soudan, Soulvache, Sucé-sur-Erdre, Teillé, Temple-de-Bretagne (Le), Thouaré-sur-Loire, Touches (Les), Trans-sur-Erdre, Treffieux, Treillières, Trignac, Turballe (La), Varades, Vay, Vigneux-de-Bretagne, Villepot, Vritz;

šādu pašvaldību teritorija daļēji (Loire ziemeļos): Indre, Nantes;

Maine-et-Loire departaments – šādas pašvaldības:

šādu pašvaldību teritorija pilnībā: Andigné, Angrie, Armaillé, Aviré, Avrillé, Beaucouzé, Bécon-les-Granits, Béhuard, Bouchemaine, Bouillé-Ménard, Bourg-d’Iré (Le), Bourg-l’Évêque, Brain-sur-Longuenée, Candé, Carbay, Challain-la-Potherie, Chambellay, Champtocé-sur-Loire, Chapelle-Hullin (La), Chapelle-sur-Oudon (La), Châtelais, Chazé-Henry, Chazé-sur-Argos, Combrée, Cornuaille (La), Ferrière-de-Flée (La), Freigné, Gené, Grugé-l’Hôpital, Hôtellerie-de-Flée (L’), Ingrandes, Jaille-Yvon (La), Lion-d’Angers (Le), Loiré, Louroux-Béconnais (Le), Louvaines, Marans, Membrolle-sur-Longuenée (La), Montguillon, Montreuil-sur-Maine, Noëllet, Noyant-la-Gravoyère, Nyoiseau, Plessis-Macé (le), Possonnière (La), Pouancé, Pouëze (La), Prévière (La), Saint-Augustin-des-Bois, Saint-Clément-de-la-Place, Sainte-Gemmes-d’Andigné, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-de-Linières, Saint-Lambert-la-Potherie, Saint-Léger-des-Bois, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Michel-et-Chanveaux, Saint-Sauveur-de-Flée, Saint-Sigismond, Savennières, Segré, Tremblay (Le), Vergonnes, Vern-d’Anjou, Villemoisan;

šādu pašvaldību teritorija daļēji (Loire ziemeļos un Mayenne un Maine rietumos): Angers, Pruillé, Cantenay-Épinard, Grez-Neuville, Montreuil-Juigné;

Mayenne departaments, šādas pašvaldības: Ahuillé, Alexain, Ampoigné, Andouillé, Argenton-Notre-Dame, Argentré, Aron, Arquenay, Assé-le-Bérenger, Astillé, Athée, Averton, Azé, Baconnière (La), Bais, Ballée, Ballots, Bannes, Bazoge-Montpinçon (La), Bazouge-de-Chemeré (La), Bazouge-des-Alleux (La), Bazougers, Beaulieu-sur-Oudon, Beaumont-Pied-de-Bœuf, Belgeard, Bierné, Bignon-du-Maine (Le), Bigottière (La), Blandouet, Boissière (La), Bonchamp-lès-Laval, Bouchamps-lès-Craon, Bouère, Bouessay, Bourgneuf-la-Forêt (Le), Bourgon, Brains-sur-les-Marches, Brecé, Brée, Brûlatte (La), Buret (Le), Carelles, Chailland, Châlons-du-Maine, Chammes, Champgenéteux, Changé, Chapelle-Anthenaise (La), Chapelle-au-Riboul (La), Chapelle-Craonnaise (La), Chapelle-Rainsouin (La), Château-Gontier, Châtelain, Châtillon-sur-Colmont, Châtres-la-Forêt, Chemazé, Chémeré-le-Roi, Chérancé, Chevaigné-du-Maine, Colombiers-du-Plessis, Commer, Congrier, Contest, Cosmes, Cossé-en-Champagne, Cossé-le-Vivien, Coudray, Couptrain, Courbeveille, Courcité, Craon, Crennes-sur-Fraubée, Croixille (La), Cropte (La), Cuillé, Daon, Denazé, Deux-Évailles, Dorée (La), Entrammes, Épineux-le-Seguin, Ernée, Évron, Fontaine-Couverte, Forcé, Fougerolles-du-Plessis, Fromentières, Gastines, Genest-Saint-Isle (Le), Gennes-sur-Glaize, Gesnes, Gesvres, Gravelle (La), Grazay, Grez-en-Bouère, Ham (Le), Hambers, Hardanges, Houssay, Huisserie (L’), Izé, Javron-les-Chapelles, Jublains, Juvigné, Laigné, Landivy, Larchamp, Laubrières, Launay-Villiers, Laval, Levaré, Lignières-Orgères, Livet, Livré, Loigné-sur-Mayenne, Loiron, Longuefuye, Loupfougères, Louverné, Louvigné, Madré, Maisoncelles-du-Maine, Marcillé-la-Ville, Marigné-Peuton, Martigné-sur-Mayenne, Mayenne, Mée, Ménil, Méral, Meslay-du-Maine, Mézangers, Montaudin, Montenay, Montflours, Montigné-le-Brillant, Montjean, Montourtier, Montsûrs, Moulay, Neau, Neuilly-le-Vendin, Niafles, Nuillé-sur-Vicoin, Oisseau, Olivet, Origné, Pallu (La), Parigné-sur-Braye, Parné-sur-Roc, Pellerine (La), Peuton, Placé, Pommerieux, Pontmain, Port-Brillet, Pré-en-Pail, Préaux, Quelaines-Saint-Gault, Renazé, Roë (La), Rouaudière (La), Ruillé-Froid-Fonds, Ruillé-le-Gravelais, Sacé, Saint-Aignan-de-Couptrain, Saint-Aignan-sur-Roë, Saint-Aubin-du-Désert, Saint-Baudelle, Saint-Berthevin, Saint-Berthevin-la-Tannière, Saint-Brice, Saint-Calais-du-Désert, Saint-Céneré, Saint-Charles-la-Forêt, Saint-Christophe-du-Luat, Saint-Cyr-en-Pail, Saint-Cyr-le-Gravelais, Saint-Denis-d’Anjou, Saint-Denis-de-Gastines, Saint-Denis-du-Maine, Saint-Ellier-du-Maine, Saint-Erblon, Saint-Fort, Saint-Fraimbault-de-Prières, Saint-Georges-Buttavent, Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Georges-sur-Erve, Saint-Germain-d’Anxure, Saint-Germain-de-Coulamer, Saint-Germain-le-Fouilloux, Saint-Germain-le-Guillaume, Saint-Hilaire-du-Maine, Saint-Jean-sur-Erve, Saint-Jean-sur-Mayenne, Saint-Laurent-des-Mortiers, Saint-Léger, Saint-Loup-du-Dorat, Saint-Mars-du-Désert, Saint-Mars-sur-Colmont, Saint-Mars-sur-la-Futaie, Saint-Martin-de-Connée, Saint-Martin-du-Limet, Saint-Michel-de-Feins, Saint-Michel-de-la-Roë, Saint-Ouën-des-Toits, Saint-Ouën-des-Vallons, Saint-Pierre-des-Landes, Saint-Pierre-la-Cour, Saint-Pierre-sur-Erve, Saint-Pierre-sur-Orthe, Saint-Poix, Saint-Quentin-les-Anges, Saint-Samson, Saint-Saturnin-du-Limet, Saint-Sulpice, Saint-Thomas-de-Courceriers, Sainte-Gemmes-le-Rosbert, Sainte-Suzanne, Saulges, Selle-Craonnaise (La), Senonnes, Simplé, Soulgé-sur-Ouette, Thorigné-en-Charnie, Torcé-Viviers-en-Charnie, Trans, Vaiges, Vautorte, Villaines-la-Juhel, Villepail, Villiers-Charlemagne, Vimarcé, Voutré.

5.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu

AĢIN “Cidre de Bretagne”/“Cidre breton” ģeogrāfiskajam apgabalam ir raksturīgs okeāna klimats ar salīdzinoši nelielām minimālās un maksimālās temperatūras svārstībām, jūras ietekmi un bagātīgiem un regulāriem nokrišņiem. Vasaras ir mērenas, un ziemas nav bargas. Tādējādi ģeogrāfiskajam apgabalam nav raksturīgs mitruma trūkums vasarā, tajā ir arī maz dienu, kad piesalst.

Šāda dabas radīta situācija nodrošina ābelēm labvēlīgus augšanas apstākļus, lai gan tie ir nelabvēlīgi cita veida ražošanai, piemēram, vīnkopībai.

Ābeļdārzi, kuros aug sidra gatavošanai piemēroti āboli un kurus sāka stādīt kopš Viduslaikiem, par pamatu izmantojot no Spānijas (Biskajas) ievestas šķirnes, strauji izplatījās visā Bretaņas teritorijā un tās apkaimes apvidos. Vietējie ražotāji un vēlāk šķirņu veidotāji un dēstu audzētāji selekcionēja, uzlaboja un pielāgoja stādāmo materiālu Bretaņas klimatiskajiem apstākļiem, tādējādi radot ļoti lielu skaitu šķirņu, kas atšķiras ar tanīnu saturu un konkrētu piemērotību tehnoloģiskajā ziņā. Iegūstot vai ieviešot jaunas šķirnes, kas izrādās piemērotas vietējiem ražošanas apstākļiem un pārstrādei, nozare garantē ģenētisko resursu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un tādējādi nodrošina “Cidre de Bretagne”/“Cidre breton” ražošanas ilgtspēju.

Ģeogrāfiskajā apgabalā ir apkopota arī ļoti dziļa un īpaša zinātība par sidra pagatavošanu. Sidra ražotāji laika gaitā ir iemācījušies paņemt labāko no katra ābolu veida, lai iegūtu labāko iespējamo līdzsvaru.

Līdz XIX gadsimta vidum sidru ražoja saimniecībās. Vēlāk, palielinoties patēriņam, pie šā dzēriena gatavošanas un ražošanas ķērās gan mājamatnieki, gan rūpnieciskie ražotāji, izmantojot uzkrātās zināšanas par pārstrādes procesu (dzidrināšanas metodēm, uzglabāšanu aukstumā, pasterizāciju, gazifikāciju).

Mehāniskās presēšanas metodes ļāva uzlabot sulas ieguvi, negatīvi neietekmējot āboliem raksturīgās iezīmes.

Kopš XX gadsimta sākuma pakāpeniski tika uzlabots arī filtrēšanas process, lai panāktu lielāku sidra stabilitāti. Pagājušā gadsimta 50. gados sidra ražotāji sāka pasterizēt saldenos sidrus, lai tos ilgāk saglabātu, neļautu attīstīties mikroorganismiem un varētu tos ar mazāku risku nosūtīt uz tālākiem galamērķiem.

Bretaņa ir otrais Francijas reģions, kurā nodarbojas ar sidra gatavošanai piemērotu ābeļu šķirņu audzēšanu, un tā ieņem vienu no augstākajām vietām Eiropas sidra ražotāju vidū.

“Cidre breton”, kas var būt gan dzidrs, gan duļķains, kura krāsa var būt vairāk vai mazāk koša atkarībā no sidra gatavošanā izmantotajām ābolu šķirnēm un lietotajām metodēm, ir dzirkstošs sidrs, ko izgatavo vienīgi no sidra gatavošanai piemērotiem āboliem, kuri audzēti ģeogrāfiskajā apgabalā. Tam ir plaša garšu gamma, ko veido dažādu veidu sidra gatavošanai piemērotu ābolu atlase, ļaujot rast vēlamo līdzsvaru starp fermentācijas procesā radušos rūgtenumu, skābenumu un saldenumu.

“Cidre de Bretagne”/“Cidre breton” balstās uz spēcīgu reputāciju.

Lieli sidra gatavošanai piemērotu ābolu šķirņu augļudārzi un plaša zinātība par sidra ražošanu ir divi galvenie pīlāri, uz kuriem balstās “Cidre de Bretagne” reputācija.

Šajā jomā, kurā noteicēji ir āboli, cilvēki ir pielāgojušies, un attīstījusies sidra ražotāju zinātība. Viņu zināšanas par āboliem un to īpašībām ļauj veidot tādas izlases, kas nodrošina īsto rūgtenuma, skābenuma un saldenuma līdzsvaru.

Mehāniskās presēšanas, pirms un pēc fermentēšanas veicamās dzidrināšanas, fermentācijas un stabilizācijas metodes ir ļāvušas attīstīt “Cidre de Bretagne”/“Cidre breton”.

Laika gaitā spēcīgā reģionālā identitāte un šīs īpašās nozares attīstība ir nostiprinājusi “Cidre de Bretagne”/“Cidre breton” reputāciju teritorijā, kas daudzkārt pārsniedz šā reģiona robežas.

Bretaņā jau Viduslaiku leģendās, piemēram, leģendā par Apaļā galda bruņiniekiem, minēta “ābele kā cēls koks un tās augļi kā labklājības simbols”.

Karaļu valdīšanas laikā Bretaņas parlaments sidra apgrozījumu aplika ar lieliem nodokļiem, jo īpaši Francijas Karalistes teritorijā, un tas kavēja tā izplatīšanu, līdz pienāca Revolūcijas laiks. Pēc 1789. gada Bretaņas sidra apgrozījums palielinājās, un XIX gadsimta pirmajā pusē tā izplatīšana piedzīvoja nozīmīgu paātrinājumu. Sidrus no Bretaņas ziemeļu daļas sūtīja uz Ņūfaundlendu un uz kolonijām, jo tiem piemīt spēja “pārciest” pārvadāšanu pa jūru (kā norādīts izdevumā “Dictionnaire universel portatif du commerce”, Léopold/1819). Tie ir ļoti pieprasīti arī Amerikā (kā norādīts izdevumā “Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Bretagne”, Albin Michel/CNAC/1994).

Tādējādi, kā apgalvo Yves le Goas, XX gadsimta pirmā puse bija “Bretaņas sidra zelta gadsimts” (kā norādīts izdevumā “Le Cidre en Goëlo”/Ar Men Nr. 41/1992. gada februāris).

1956. gadā René Dumont konstatēja, ka Bretaņā “sidrs kopš tā laika tiek pasniegts visās svētdienas maltītēs”. Tomēr sidrs galvenokārt ir un paliek laukos iecienīts dzēriens, un tas ir par iemeslu tam, ka pēc kulminācijas gadsimta sākumā tā patēriņš kopš pagājušā gadsimta 20. gadiem ir pakāpeniski samazinājies, jo īpaši sakarā ar iedzīvotāju masveida došanos prom no laukiem.

Sidrs ir Bretaņas kultūras un kulinārā mantojuma neatņemama sastāvdaļa. Būdams cieši saistīts ar pankūku un plāceņu patēriņu, sidrs tāpat kā pankūku ceptuves ir viens no Bretaņas identitātes spēcīgiem un simboliskiem veidotājelementiem. Līdz ar pankūku ceptuvju izplatību ārpus Bretaņas robežām palielinājās arī sidra patēriņš, un tas lielā mērā veicināja sidra reputāciju, tostarp ārpus Francijas robežām.

Daudzajiem tūristiem, kas apceļo Bretaņu, ir bijusi iespēja atklāt vietējos sidrus un kļūt par to popularizētājiem, bet arī Bretaņas iedzīvotājiem piemītošais ceļotāju un uzņēmēju gars lielā mērā ir veicinājis sidru patēriņu ārpus Bretaņas teritorijas izveidotajos uzņēmumos.

Turklāt daudzie sidram veltītie svētki, piemēram, Poul-Fetan Morbiānā [Morbihan] vai Temple-de-Bretagne Atlantijas Luārā (Loire-Atlantique), liecina par piesaisti produktam un par dzīvotspējīgo sidra gatavošanas kultūru ar šo AĢIN apzīmētā produkta ražošanas ģeogrāfiskajā apgabalā. Tas rosināja žurnāla Saveurs darbinieku Gilles Pudlowski apgalvot (1995. gada jūnijā), ka sidra āboli un no tiem gatavotie produkti ir “Bretaņas gardumi, kas lieliskā veidā saglabā savu reputāciju”.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju

(šīs regulas 6. panta 1. punkta otrā daļa)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-01730da0-67f0-4587-bdf0-a9cdea491fae/telechargement


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.


Labojums

26.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 222/30


Labojums Komisijas paziņojumā saistībā ar īstenojamo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 209, 2018. gada 15. jūnijs )

(2018/C 222/14)

Šādos standartos attiecīgi:

tekstu:

“ESO (1)

Standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Atbilstības prezumpcijas sākuma datums – 0. piezīme

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums 1. piezīme

CEN

EN 342:2017

Aizsargapģērbs. Apģērbu komplekti un atsevišķi apģērbi aizsardzībai pret aukstumu

21.4.2018.

EN 342:2004

2.1. piezīme

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Individuālie aizsarglīdzekļi pret kritieniem no augstuma. Vadāma tipa kritiena aizturētāji ar balsta līniju. 1. daļa: Vadāma tipa kritiena aizturētāji ar stingu balsta līniju

21.4.2018.

EN 353-1:2014

2.1. piezīme

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Individuālā acu aizsardzība. Automātiskie metināšanas filtri

21.4.2018.

EN 379:2003

2.1. piezīme

 

CEN

EN 565:2017

Alpīnisma inventārs. Lente. Drošuma prasības un testēšanas metodes

21.4.2018.

EN 565:2006

2.1. piezīme

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Paaugstinātas drošības industriālās aizsargķiveres

21.4.2018.

EN 14052:2012

2.1. piezīme

 

CEN

EN 14058:2017

Aizsargapģērbs. Apģērbs aizsardzībai vēsās vidēs

21.4.2018.

EN 14058:2004

2.1. piezīme

 

CEN

EN 14225-1:2017

Ūdenslīdēju tērpi. 1. daļa: Ūdenscaurlaidīgie hidrotērpi. Prasības un testēšanas metodes

21.4.2018.

EN 14225-1:2005

2.1. piezīme

 

CEN

EN 14225-2:2017

Ūdenslīdēju tērpi. 2. daļa: Ūdensnecaurlaidīgie hidrotērpi. Prasības un testēšanas metodes

21.4.2018.

EN 14225-2:2005

2.1. piezīme

 

CEN

EN 14225-3:2017

Ūdenslīdēju tērpi. 3. daļa: Aktīvi apsildāmu vai dzesējamu tērpu sistēmas un komponenti. Prasības un testēšanas metodes

21.4.2018.

EN 14225-3:2005

2.1. piezīme”

 

lasīt šādi:

“ESO (1)

Standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Atbilstības prezumpcijas sākuma datums – 0. piezīme

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums 1. piezīme

CEN

EN 342:2017

Aizsargapģērbs. Apģērbu komplekti un atsevišķi apģērbi aizsardzībai pret aukstumu

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Individuālie aizsarglīdzekļi pret kritieniem no augstuma. Vadāma tipa kritiena aizturētāji ar balsta līniju. 1. daļa: Vadāma tipa kritiena aizturētāji ar stingu balsta līniju

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Individuālā acu aizsardzība. Automātiskie metināšanas filtri

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 565:2017

Alpīnisma inventārs. Lente. Drošuma prasības un testēšanas metodes

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Paaugstinātas drošības industriālās aizsargķiveres

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 14058:2017

Aizsargapģērbs. Apģērbs aizsardzībai vēsās vidēs

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 14225-1:2017

Ūdenslīdēju tērpi. 1. daļa: Ūdenscaurlaidīgie hidrotērpi. Prasības un testēšanas metodes

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 14225-2:2017

Ūdenslīdēju tērpi. 2. daļa: Ūdensnecaurlaidīgie hidrotērpi. Prasības un testēšanas metodes

21.4.2018.

 

 

CEN

EN 14225-3:2017

Ūdenslīdēju tērpi. 3. daļa: Aktīvi apsildāmu vai dzesējamu tērpu sistēmas un komponenti. Prasības un testēšanas metodes

21.4.2018.”