ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 435

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 15. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2017/C 435/01

Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/9/EK īstenošanu par trošu ceļu iekārtām cilvēku pārvadāšanai (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)  ( 1 )

1

2017/C 435/02

Komisijas paziņojums saistībā ar Padomes Direktīvas 89/686/EEK īstenošanu par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)  ( 1 )

6

2017/C 435/03

Komisijas paziņojums saistībā ar īstenojamo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)  ( 1 )

41

2017/C 435/04

Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/57/EK īstenošanu par dalībvalstu tiesību aktu par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)  ( 1 )

93

2017/C 435/05

Komisijas paziņojums saistībā ar direktīvu īstenošanu – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)  ( 1 )

111

2017/C 435/06

Komisijas paziņojums, kas sagatavots, īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/53/ES par atpūtas kuģiem un ūdens motocikliem un ar ko atceļ Direktīvu 94/25/EK (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)  ( 1 )

144

2017/C 435/07

Komisijas paziņojums saistībā ar īstenojamo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (Eiropas novērtējuma dokumentu atsauču publicēšana saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 22. pantu)  ( 1 )

152


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

15.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 435/1


Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/9/EK īstenošanu par trošu ceļu iekārtām cilvēku pārvadāšanai

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2017/C 435/01)

ESO (1)

Standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Pirmā publikācija OV

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums

1. piezīme

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1709:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai – Pirmsekspluatācijas pārbaude, apkope, pārbaude un kontrole ekspluatācijas laikā

26.4.2005.

 

 

CEN

EN 1908:2015

Drošības prasības cilvēku pārvadāšanai paredzētiem trošu ceļiem. Spriegotājierīces

11.12.2015.

EN 1908:2004

2.1. piezīme

19.5.2016.

CEN

EN 1909:2017

Drošības prasības cilvēku pārvadāšanai paredzētiem trošu ceļiem. Glābšana un evakuēšana

Šī ir pirmā publikācija

EN 1909:2004

2.1. piezīme

31.3.2018.

CEN

EN 12385-8:2002

Tērauda stiepļu troses – Drošība – 8. daļa: Vītās transportēšanas un celšanas–transportēšanas troses cilvēku pārvadāšanas trošu ceļu iekārtām

24.4.2003.

 

 

CEN

EN 12385-9:2002

Tērauda stiepļu troses – Drošība – 9. daļa: Slēgta tipa stiepļu troses trošu ceļu iekārtām cilvēku pārvadāšanai

24.4.2003.

 

 

CEN

EN 12397:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai – Ekspluatācija

26.4.2005.

 

 

CEN

EN 12927-1:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai – Troses – 1. daļa: Trošu un to gala stiprinājumu izvēles kritēriji

26.4.2005.

 

 

CEN

EN 12927-2:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai – Troses. 2. daļa: Drošības faktori

26.4.2005.

 

 

CEN

EN 12927-3:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai – Troses – 3. daļa: Sešu dzīslu transportēšanas, celšanas–transportēšanas trošu un vilcējtrošu savienošana

26.4.2005.

 

 

CEN

EN 12927-4:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai – Troses – 4. daļa: Gala stiprinājumi

26.4.2005.

 

 

CEN

EN 12927-5:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai – Troses – 5. daļa: Glabāšana, transportēšana, uzstādīšana un nostiepšana

26.4.2005.

 

 

CEN

EN 12927-6:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai – Troses – 6. daļa: Brāķēšanas kritēriji

26.4.2005.

 

 

CEN

EN 12927-7:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai – Troses – 7. daļa: Pārbaude, remonts un apkope

26.4.2005.

 

 

CEN

EN 12927-8:2004

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai – Troses – 8. daļa: Trošu magnētiskā testēšana

26.4.2005.

 

 

CEN

EN 12929-1:2015

Drošības prasības cilvēku pārvadāšanai paredzētiem trošu ceļiem. Vispārīgās prasības. 1. daļa: Prasības visām ietaisēm

14.8.2015.

EN 12929-1:2004

2.1. piezīme

31.1.2016.

CEN

EN 12929-2:2015

Drošības prasības cilvēku pārvadāšanai paredzētiem trošu ceļiem. Vispārīgās prasības. 2. daļa: Papildprasības reversīviem divu trošu gaisa ceļiem bez vagona bremzēm

14.8.2015.

EN 12929-2:2004

2.1. piezīme

31.1.2016.

CEN

EN 12930:2015

Drošības prasības cilvēku pārvadāšanai paredzētiem trošu ceļiem. Aprēķini

14.8.2015.

EN 12930:2004

2.1. piezīme

31.1.2016.

CEN

EN 13107:2015

Drošības prasības cilvēku pārvadāšanai paredzētiem trošu ceļiem. Inženierbūves

11.12.2015.

EN 13107:2004

2.1. piezīme

19.5.2016.

 

EN 13107:2015/AC:2016

 

 

 

CEN

EN 13223:2015

Drošības prasības cilvēku pārvadāšanai paredzētiem trošu ceļiem. Piedziņas sistēmas un citas mehāniskās iekārtas

11.12.2015.

EN 13223:2004

2.1. piezīme

19.5.2016.

CEN

EN 13243:2015

Drošības prasības cilvēku pārvadāšanai paredzētiem trošu ceļiem. Elektroiekārtas, izņemot piedziņas sistēmas

14.8.2015.

EN 13243:2004

2.1. piezīme

31.1.2016.

CEN

EN 13796-1:2017

Drošības prasības cilvēku pārvadāšanai paredzētiem trošu ceļiem. Nesējierīces. 1. daļa: Satvērēji, vagonetes, tvērbremzes, kabīnes, sēdekļi, ratiņi, apkopes ratiņi, iekarvilcēji

Šī ir pirmā publikācija

EN 13796-1:2005

2.1. piezīme

31.3.2018.

CEN

EN 13796-2:2005

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai – Nesējierīces – 2. daļa: satvērēju testēšana uz slīdes pretestību

20.9.2005.

 

 

CEN

EN 13796-3:2005

Drošības prasības trošu ceļiem, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai – Nesējierīces – 3. daļa: Nogurumtesti

20.9.2005.

 

 

1. piezīme:

Parasti atbilstības prezumpcijas beigu datums ir atsaukšanas datums (“dow” – date of withdrawal), ko noteikusi Eiropas standartizācijas organizācija, bet standartu lietotājiem jāievēro, ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

2.1. piezīme:

Jaunajam (vai grozītajam) standartam ir tāda pati darbības joma kā aizstātajam standartam. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.2. piezīme:

Jaunajam standartam ir plašāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.3. piezīme:

Jaunajam standartam ir šaurāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā (daļēji) aizstātais standarts zaudē prezumpciju par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām un citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas jaunais standarts. Prezumpcija par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko joprojām attiecas (daļēji) aizstātais standarts, bet uz ko neattiecas jaunais standarts, paliek nemainīga.

3. piezīme:

Grozījumu gadījumā atsauces standarta numurs ir EN CCCCC:YYYY, iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, un attiecīgie jaunie grozījumi. Aizstātais standarts ir attiecīgi EN CCCCC:YYYY un tā iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, bet bez jaunā grozījuma. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

PIEZĪME:

Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1025/2012 (2) 27. pantam.

Eiropas standartizācijas organizācijas standartus pieņem angļu valodā (CEN un Cenelec standartus publicē arī franču un vācu valodā). Pēc tam valsts standartizācijas iestādes standartu nosaukumus tulko visās attiecīgajās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par to nosaukumu pareizību, kuri iesniegti publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī.

Atsauces uz labojumiem “…/AC:YYYY” publicē tikai informācijai. Ar labojumu standarta tekstā novērš drukas, valodas vai līdzīgas kļūdas, un tas var attiekties uz Eiropas standartizācijas organizācijas pieņemtā standarta vienu vai vairākām valodu versijām (angļu, franču un/vai vācu valodu).

Atsauces numuru publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Ar šo sarakstu aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Eiropas Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu.

Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem un citiem Eiropas standartiem ir pieejama:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles, BELGIQUE, tālr. +32 25500811; fakss +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles, BELGIQUE, Beļģija, tālr. +32 25196871; fakss +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tālr. +33 492944200; fakss +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  OV C 338, 27.9.2014., 31. lpp.


15.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 435/6


Komisijas paziņojums saistībā ar Padomes Direktīvas 89/686/EEK īstenošanu par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2017/C 435/02)

ESO (1)

Standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Pirmā publikācija OV

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums

1. piezīme

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 132:1998

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Terminu definīcijas un piktogrammas

4.6.1999.

EN 132:1990

2.1. piezīme

30.6.1999.

CEN

EN 133:2001

Elpošanas ceļu aizsargierīces – Klasifikācija

10.8.2002.

EN 133:1990

2.1. piezīme

10.8.2002.

CEN

EN 134:1998

Elpošanas ceļu aizsargierīces – Atsevišķu sastāvdaļu nosaukumi

13.6.1998.

EN 134:1990

2.1. piezīme

31.7.1998.

CEN

EN 135:1998

Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi – Pēc nozīmes vienādu jēdzienu saraksts

4.6.1999.

EN 135:1990

2.1. piezīme

30.6.1999.

CEN

EN 136:1998

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Pilnās sejas maskas – Prasības, testēšana, marķēšana

13.6.1998.

EN 136:1989

EN 136-10:1992

2.1. piezīme

31.7.1998.

 

EN 136:1998/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 137:2006

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Autonomie atklātās cirkulācijas saspiestā gaisa elpošanas aparāti ar pilnu sejas masku – Prasības, testēšana, marķēšana

23.11.2007.

EN 137:1993

2.1. piezīme

23.11.2007.

CEN

EN 138:1994

Elpošanas ceļu aizsargierīces – Svaigā gaisa uzsūcējšļūtenes ierīce ar pilnu sejas masku, pusmasku vai iemutni – Prasības, pārbaudes, marķēšana

16.12.1994.

 

 

CEN

EN 140:1998

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Pusmaskas un ceturtdaļmaskas – Prasības, testēšana, marķēšana

6.11.1998.

EN 140:1989

2.1. piezīme

31.3.1999.

 

EN 140:1998/AC:1999

 

 

 

CEN

EN 142:2002

Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi – Iemutņu komplekti – Prasības, testēšana, marķēšana

10.4.2003.

EN 142:1989

2.1. piezīme

10.4.2003.

CEN

EN 143:2000

Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi – Sīku piesārņojuma daļiņu filtri – Prasības, testēšana, marķēšana

24.1.2001.

EN 143:1990

2.1. piezīme

24.1.2001.

 

EN 143:2000/A1:2006

21.12.2006.

3. piezīme

21.12.2006.

 

EN 143:2000/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 144-1:2000

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Gāzes balonu ventiļi. 1. daļa: Konektoru vītnes

24.1.2001.

EN 144-1:1991

2.1. piezīme

24.1.2001.

 

EN 144-1:2000/A1:2003

21.2.2004.

3. piezīme

21.2.2004.

 

EN 144-1:2000/A2:2005

6.10.2005.

3. piezīme

31.12.2005.

CEN

EN 144-2:1998

Elpošanas aizsargierīces. Gāzes balonu vārsti. 2. daļa: Izplūdes savienojumi

4.6.1999.

 

 

CEN

EN 144-3:2003

Elpošanas ceļu aizsargierīces – Gāzes balona ventiļi – 3. daļa: Izplūdes savienojumi niršanai paredzētiem slāpekļa-skābekļa gāzu maisījumam un skābeklim

21.2.2004.

 

 

 

EN 144-3:2003/AC:2003

 

 

 

CEN

EN 145:1997

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Slēgtās cirkulācijas elpošanas aparāti saspiesta skābekļa vai saspiesta skābekļa-slāpekļa tips – Prasības, testēšana, marķēšana

19.2.1998.

EN 145:1988

EN 145-2:1992

2.1. piezīme

28.2.1998.

 

EN 145:1997/A1:2000

24.1.2001.

3. piezīme

24.1.2001.

CEN

EN 148-1:1999

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Vītnes sejas aizsarglīdzekļos – 1. daļa: Standarta vītņu savienojums

4.6.1999.

EN 148-1:1987

2.1. piezīme

31.8.1999.

CEN

EN 148-2:1999

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Vītnes sejas aizsarglīdzekļos – 2. daļa: Centrālās vītnes savienojums

4.6.1999.

EN 148-2:1987

2.1. piezīme

31.8.1999.

CEN

EN 148-3:1999

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Vītnes sejas aizsarglīdzekļos – 3. daļa: Vītņu savienojums M 45 × 3

4.6.1999.

EN 148-3:1992

2.1. piezīme

31.8.1999.

CEN

EN 149:2001+A1:2009

Elpošanas aizsargierīces. Filtrējošas pusmaskas aizsardzībai pret sīkajām daļiņām. Prasības, pārbaude, marķēšana

6.5.2010.

EN 149:2001

2.1. piezīme

6.5.2010.

CEN

EN 166:2001

Individuālā acu aizsardzība – Specifikācijas

10.8.2002.

EN 166:1995

2.1. piezīme

10.8.2002.

CEN

EN 167:2001

Individuālā acu aizsardzība – Optiskās testēšanas metodes

10.8.2002.

EN 167:1995

2.1. piezīme

10.8.2002.

CEN

EN 168:2001

Individuālā acu aizsardzība – Acu testēšanas metodes (izņemot optiskās metodes)

10.8.2002.

EN 168:1995

2.1. piezīme

10.8.2002.

CEN

EN 169:2002

Acu aizsardzība – Filtri metināšanai un līdzīgiem tehniskiem darbiem – Prasības attiecībā uz caurlaidību un ieteicamā pielietošana

28.8.2003.

EN 169:1992

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN 170:2002

Individuālā acu aizsardzība – Ultravioletā starojuma filtri – Prasības filtru caurlaidībai un to lietošanas ieteikumi

28.8.2003.

EN 170:1992

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN 171:2002

Individuālā acu aizsardzība – Infrasarkanā starojuma filtri – Prasības filtru caurlaidībai un to lietošanas ieteikumi

10.4.2003.

EN 171:1992

2.1. piezīme

10.4.2003.

CEN

EN 172:1994

Individuālā acu aizsardzība – Saulesbriļļu filtri lietošanai ražošanā

15.5.1996.

 

 

 

EN 172:1994/A2:2001

10.8.2002.

3. piezīme

10.8.2002.

 

EN 172:1994/A1:2000

4.7.2000.

3. piezīme

31.10.2000.

CEN

EN 174:2001

Individuālā acu aizsardzība – Kalnu slēpošanas aizsargbrilles

21.12.2001.

EN 174:1996

2.1. piezīme

21.12.2001.

CEN

EN 175:1997

Individuālie aizsarglīdzekļi – Acu un sejas aizsarglīdzekļi metināšanas un ar to saistīto procesu laikā

19.2.1998.

 

 

CEN

EN 207:2017

Individuālā acu aizsardzība. Filtri un acu aizsarglīdzekļi pret lāzera radiāciju (lāzera acu aizsargi)

13.10.2017.

EN 207:2009

2.1. piezīme

30.10.2017.

CEN

EN 208:2009

Individuālā acu aizsardzība. Acu aizsarglīdzekļi regulēšanas darbam ar lāzeriem un lāzeru sistēmām (lāzera regulēšanas acu aizsarglīdzekļi)

6.5.2010.

EN 208:1998

2.1. piezīme

30.6.2010.

CEN

EN 250:2014

Elpošanas ierīces. Autonomas iekārtas niršanai ar saspiestu gaisu. Prasības, pārbaude, marķēšana

12.12.2014.

EN 250:2000

2.1. piezīme

31.12.2014.

CEN

EN 269:1994

Elpošanas orgānu aizsargierīces – Svaiga gaisa spiediena šļūtenes ierīces ar galvassegu – Prasības, testēšana, marķēšana

16.12.1994.

 

 

CEN

EN 342:2004

Aizsargapģērbs – Apģērbu komplekti un atsevišķi apģērba gabali aizsardzībai pret aukstumu

6.10.2005.

 

 

 

EN 342:2004/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 343:2003+A1:2007

Aizsargapģērbs – Aizsardzība pret lietu

8.3.2008.

EN 343:2003

2.1. piezīme

8.3.2008.

 

EN 343:2003+A1:2007/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 348:1992

Aizsargapģērbs – Testa metode: Materiālu izturības noteikšana pret kausēta metāla sīku šļakatu ietekmi

23.12.1993.

 

 

 

EN 348:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 352-1:2002

Dzirdes aizsargi – Drošības prasības un testēšana – 1. daļa: Austiņas

28.8.2003.

EN 352-1:1993

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN 352-2:2002

Dzirdes aizsargi – Vispārīgās prasības – 2. daļa: Ausu ieliktņi

28.8.2003.

EN 352-2:1993

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN 352-3:2002

Dzirdes aizsargi – Vispārīgās prasības – 3. daļa: Austiņas, kas piestiprinātas pie rūpniecības aizsargķiverēm

28.8.2003.

EN 352-3:1996

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN 352-4:2001

Dzirdes aizsargi – Drošības prasības un testēšana – 4. daļa: Efektīvie ausu aizsargi

10.8.2002.

 

 

 

EN 352-4:2001/A1:2005

19.4.2006.

3. piezīme

30.4.2006.

CEN

EN 352-5:2002

Dzirdes aizsargi – Drošības prasības un testēšana – 5. daļa: Aktīvas trokšņa samazināšanas austiņas

28.8.2003.

 

 

 

EN 352-5:2002/A1:2005

6.5.2010.

3. piezīme

6.5.2010.

CEN

EN 352-6:2002

Dzirdes aizsargi – Drošības prasības un testēšana – 6. daļa: Austiņas ar sakaru ierīcēm

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 352-7:2002

Dzirdes aizsargi – Drošības prasības un testēšana – 7. daļa: Efektīvie ausu ieliktņi

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 352-8:2008

Dzirdes aizsargi. Drošuma prasības un testēšana. 8. daļa: Izklaides audioaparatūras austiņas

28.1.2009.

 

 

CEN

EN 353-1:2014

Individuālie aizsarglīdzekļi pret kritieniem no augstuma. Vadāma tipa kritiena aizturētāji ar balsta līniju. 1. daļa: Vadāma tipa kritiena aizturētāji ar stingu balsta līniju

11.12.2015.

 

 

CEN

EN 353-2:2002

Individuālās aizsardzības iekārtas kritienu novēršanai no augstuma – 2. daļa: Pamattipi kritiena apturēšanai kustīgā balsta līnijā

28.8.2003.

EN 353-2:1992

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN 354:2010

Individuālie aizsarglīdzekļi kritiena novēršanai. Virves

9.7.2011.

EN 354:2002

2.1. piezīme

9.7.2011.

CEN

EN 355:2002

Individuālās aizsardzības iekārtas kritiena novēršanai no augstuma – Enerģijas absorbētāji

28.8.2003.

EN 355:1992

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN 358:1999

Personiskās aizsardzības līdzekļi kritiena novēršanai no augstuma un līdzekļi darba pozīcijām – Drošības jostas un to elementi

21.12.2001.

EN 358:1992

2.1. piezīme

21.12.2001.

CEN

EN 360:2002

Individuālās aizsardzības priekšmeti kritienu novēršanai no augstuma – Ievelkoša tipa kritienu blokatori

28.8.2003.

EN 360:1992

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN 361:2002

Individuālās aizsardzības iekārtas kritienu novēršanai no augstuma – Pilns ķermeņa ekipējums

28.8.2003.

EN 361:1992

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN 362:2004

Individuālās aizsardzības priekšmeti kritienu novēršanai no augstuma – Savienotāji

6.10.2005.

EN 362:1992

2.1. piezīme

6.10.2005.

CEN

EN 363:2008

Individuālie aizsarglīdzekļi pret nokrišanu no augstuma. Individuālās kritienaizsardzības sistēmas

20.6.2008.

EN 363:2002

2.1. piezīme

31.8.2008.

CEN

EN 364:1992

Individuālās aizsardzības ierīces kritienu novēršanai no augstuma – Pārbaudes metodes

23.12.1993.

 

 

 

EN 364:1992/AC:1993

 

 

 

CEN

EN 365:2004

Individuālās aizsardzības ierīces kritienu novēršanai no augstuma – Vispārējas prasības lietošanas, apkopes, periodiskās pārbaudes, remonta, marķēšanas un iesaiņošanas instrukcijām

6.10.2005.

EN 365:1992

2.1. piezīme

6.10.2005.

 

EN 365:2004/AC:2006

 

 

 

CEN

EN ISO 374-1:2016

Aizsargcimdi pret bīstamām ķīmiskām vielām un mikroorganismiem. 1. daļa: Terminoloģija un veiktspējas prasības ķīmisko riska faktoru gadījumā (ISO 374-1:2016)

12.4.2017.

EN 374-1:2003

2.1. piezīme

31.5.2017.

CEN

EN 374-2:2003

Aizsargcimdi pret ķimikālijām un mikroorganismiem – 2. daļa: Iekļūšanas pretestības noteikšana

6.10.2005.

EN 374-2:1994

2.1. piezīme

6.10.2005.

CEN

EN 374-3:2003

Aizsargcimdi pret ķimikālijām un mikroorganismiem – 3. daļa: Necaurlaidīguma noteikšana pret ķimikālijām

6.10.2005.

EN 374-3:1994

2.1. piezīme

6.10.2005.

 

EN 374-3:2003/AC:2006

 

 

 

CEN

EN 374-4:2013

Aizsargcimdi pret ķimikālijām un mikroorganismiem. 4. daļa: Ķīmiskās degradācijas pretestības noteikšana

11.4.2014.

 

 

CEN

EN ISO 374-5:2016

Aizsargcimdi pret bīstamām ķīmiskām vielām un mikroorganismiem. 5. daļa: Terminoloģija un veiktspējas prasības mikroorganismu riska faktoru gadījumā (ISO 374-5:2016)

12.4.2017.

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Individuālā acu aizsardzība. Automātiskie metināšanas filtri

6.5.2010.

EN 379:2003

2.1. piezīme

6.5.2010.

CEN

EN 381-1:1993

Aizsargapģērbs rokas motorzāģu lietotājiem – 1. daļa: Testēšanas ekipējums pretestības noteikšanai pret sagriešanos ar motorzāģi

23.12.1993.

 

 

CEN

EN 381-2:1995

Aizsargapģērbs rokas motorzāģu lietotājiem – 2. daļa: Kāju aizsargu testēšanas metodes

12.1.1996.

 

 

CEN

EN 381-3:1996

Aizsargdrēbes rokas ķēdes zāģu lietotājiem – 3. daļa: Pārbaudes metodes apaviem

10.10.1996.

 

 

CEN

EN 381-4:1999

Aizsargapģērbs strādājot ar rokas motorzāģiem – 4. daļa: Testa metodes aizsargcimdiem

16.3.2000.

 

 

CEN

EN 381-5:1995

Aizsargapģērbs rokas motorzāģu lietotājiem – 5. daļa: Prasības kāju aizsargiem

12.1.1996.

 

 

CEN

EN 381-7:1999

Aizsargapģērbs strādājot ar rokas motorzāģiem – 7. daļa: Prasības aizsargcimdiem

16.3.2000.

 

 

CEN

EN 381-8:1997

Aizsargapģērbs rokas motorzāģu lietotājiem – 8. daļa: Testēšanas prasības motorzāģu aizsarggetrām

18.10.1997.

 

 

CEN

EN 381-9:1997

Aizsargapģērbs rokas motorzāģu lietotājiem – 9. daļa: Prasības motorzāģu aizsarggetrām

18.10.1997.

 

 

CEN

EN 381-10:2002

Aizsargapģērbs rokas motorzāģu lietotājiem – 10. daļa: Ķermeņa augšdaļas aizsargu testēšanas metode

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 381-11:2002

Aizsargapģērbs rokas motorzāģu lietotājiem – 11. daļa: Prasības ķermeņa augšdaļas aizsargiem

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 388:2016

Aizsargcimdi pret mehāniskiem riskiem

12.4.2017.

EN 388:2003

2.1. piezīme

31.5.2017.

CEN

EN 397:2012+A1:2012

Industriālās aizsargķiveres

20.12.2012.

EN 397:2012

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 402:2003

Elpošanas ierīces pašizglābšanai – Aparāti ar saspiesta gaisa rezervuāriem ar pilnu masku vai iemutni – Prasības, pārbaude, marķēšana

21.2.2004.

EN 402:1993

2.1. piezīme

21.2.2004.

CEN

EN 403:2004

Elpošanas ierīces pašizglābšanai – Filtra iekārtas ar kapuci pašizglābšanai ugunsgrēku gadījumos – Prasības, pārbaude, marķēšana

6.10.2005.

EN 403:1993

2.1. piezīme

6.10.2005.

CEN

EN 404:2005

Elpošanas ierīces pašizglābšanai. Aizsardzībai pret oglekļa monoksīdu paredzētas ar iemutni aprīkotas pašizglābšanās filtra iekārtas

6.10.2005.

EN 404:1993

2.1. piezīme

2.12.2005.

CEN

EN 405:2001+A1:2009

Elpošanas aizsargierīces. Filtrējošās pusmaskas ar ventiļiem aizsardzībai pret gāzi un piemaisījumiem. Prasības, pārbaude, marķēšana

6.5.2010.

EN 405:2001

2.1. piezīme

6.5.2010.

CEN

EN 407:2004

Aizsargcimdi pret termoriskiem (karstums un/vai uguns)

6.10.2005.

EN 407:1994

2.1. piezīme

6.10.2005.

CEN

EN 420:2003+A1:2009

Aizsargcimdi. Vispārīgas prasības un testēšanas metodes

6.5.2010.

EN 420:2003

2.1. piezīme

31.5.2010.

CEN

EN 421:2010

Aizsargcimdi pret jonizējošo radiāciju un radioaktīvo piesārņojumu

9.7.2011.

EN 421:1994

2.1. piezīme

9.7.2011.

CEN

EN 443:2008

Ēku un citu būvju ugunsdzēsības aizsargķiveres

20.6.2008.

EN 443:1997

2.1. piezīme

31.8.2008.

CEN

EN 458:2004

Dzirdes aizsarglīdzekļi – Rekomendācijas attiecībā uz to izvēli, izmantošanu, kopšanu un apkopi – Vadošais dokuments

6.10.2005.

EN 458:1993

2.1. piezīme

6.10.2005.

CEN

EN 464:1994

Aizsargapģērbs lietošanai pret šķidrajām un gāzveida ķimikālijām, ieskaitot aerosolus un cietās daļiņas – Noplūdes vietas noteikšana gāzes necaurlaidīgā aizsargapģērbā (Iekšējā spiediena tests)

16.12.1994.

 

 

CEN

EN 469:2005

Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs – Veiktspējas prasības ugunsdzēsēju aizsargapģērbam

19.4.2006.

EN 469:1995

2.1. piezīme

30.6.2006.

 

EN 469:2005/AC:2006

 

 

 

 

EN 469:2005/A1:2006

23.11.2007.

3. piezīme

23.11.2007.

CEN

EN 510:1993

Specifikācija attiecībā uz aizsargapģērbu, kas izmantojams tur, kur pastāv risks nonākt saskarē ar kūstošām daļām

16.12.1994.

 

 

CEN

EN 511:2006

Aizsargcimdi pret aukstumu

21.12.2006.

EN 511:1994

2.1. piezīme

21.12.2006.

CEN

EN 530:2010

Aizsargapģērba materiāla nodilumizturība. Testa metodes

9.7.2011.

EN 530:1994

2.1. piezīme

9.7.2011.

CEN

EN 564:2014

Alpīnisma inventārs. Palīgvirve. Drošuma prasības un testēšanas metodes

11.12.2015.

EN 564:2006

2.1. piezīme

31.1.2016.

CEN

EN 565:2017

Alpīnisma inventārs. Lente. Drošuma prasības un testēšanas metodes

Šī ir pirmā publikācija

EN 565:2006

2.1. piezīme

28.2.2018.

CEN

EN 566:2017

Alpīnisma inventārs. Stropes. Drošuma prasības un testēšanas metodes

13.10.2017.

EN 566:2006

2.1. piezīme

30.10.2017.

CEN

EN 567:2013

Alpīnisma aprīkojums. Virvju skavas. Drošuma prasības un testēšanas metodes

28.6.2013.

EN 567:1997

2.1. piezīme

30.9.2013.

CEN

EN 568:2015

Alpīnisma inventārs. Ledus āķi. Drošības prasības un testēšanas metodes

9.9.2016.

EN 568:2007

2.1. piezīme

9.9.2016.

CEN

EN 569:2007

Alpīnisma inventārs – Ieliktņi – Drošības prasības un testēšana

8.3.2008.

EN 569:1997

2.1. piezīme

8.3.2008.

CEN

EN 659:2003+A1:2008

Ugunsdzēsēju aizsargcimdi

20.6.2008.

EN 659:2003

2.1. piezīme

30.9.2008.

 

EN 659:2003+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 795:2012

Individuālie aizsarglīdzekļi kritienu novēršanai no augstuma. Piekares ierīces

11.12.2015.

EN 795:1996

2.1. piezīme

9.9.2016.

Uzmanību! Šī publikācija neattiecas uz šādām ierīcēm:

A tips (piekares ierīces ar vienu vai vairākiem nekustīgiem atbalsta punktiem un ar nepieciešamību pēc atbalsta punktiem vai stiprinājuma elementiem piestiprināšanai pie konstrukcijas), kas minēts 3.2.1., 4.4.1. un 5.3. punktā,

C tips (piekares ierīces ar horizontālām, elastīgām trosēm), kas minēts 3.2.3., 4.4.3. un 5.5. punktā,

D tips (piekares ierīces ar horizontālām, nekustīgām sliedēm), kas minēts 3.2.4, 4.4.4. un 5.6. punktā,

jebkura minēto tipu kombinācija.

Attiecībā uz A, C un D tipu šī publikācija neattiecas uz 4.5., 5.2.2., 6. un 7. punktu, A un ZA pielikumu.

Tādēļ uz iepriekšminētajām iekārtām neattiecas pieņēmums par atbilstību Direktīvas 89/686/EEK noteikumiem, jo tās nav uzskatāmas par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

CEN

EN 812:2012

Industriālās aizsargcepures pret triecieniem

20.12.2012.

EN 812:1997

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 813:2008

Individuālie aizsarglīdzekļi pret nokrišanu no augstuma. Sēdiejūgi

28.1.2009.

EN 813:1997

2.1. piezīme

28.2.2009.

CEN

EN 863:1995

Aizsargapģērbs – Mehāniskās īpašības – Testa metode: Caurduršanas izturība

15.5.1996.

 

 

CEN

EN 892:2012+A1:2016

Alpīnisma inventārs. Dinamiskās alpīnisma virves. Drošuma prasības un testēšanas metodes

12.4.2017.

EN 892:2012

2.1. piezīme

31.5.2017.

CEN

EN 893:2010

Alpīnisma aprīkojums. Dzelkšņi. Drošības prasības un testēšanas metodes

9.7.2011.

EN 893:1999

2.1. piezīme

9.7.2011.

CEN

EN 943-1:2015

Aizsargapģērbs pret šķidrajām un gāzveida ķimikālijām, ieskaitot šķidros aerosolus un cietās daļiņas. 1. daļa: Veiktspējas prasības ventilējamiem un neventilējamiem “gāzes necaurlaidīgiem” (1.tips) aizsargtērpiem

9.9.2016.

EN 943-1:2002

2.1. piezīme

9.9.2016.

CEN

EN 943-2:2002

Aizsargapģērbs pret šķidrajām un gāzveida ķimikālijām, ieskaitot šķidros aerosolus un cietās daļiņas – 2. daļa: Darbspējas prasības avārijas brigādēm paredzētiem “gāzes necaurlaidīgiem” (1. tips) aizsargtērpiem pret ķimikālijām

10.8.2002.

 

 

CEN

EN 958:2017

Alpīnisma inventārs. Triecienu amortizatori kalnā kāpšanai pa Via Ferrata. Drošuma prasības un testēšanas metodes

13.10.2017.

EN 958:2006+A1:2010

2.1. piezīme

13.10.2017.

CEN

EN 960:2006

Galvas formas aizsargķiveru testēšanai

21.12.2006.

EN 960:1994

2.1. piezīme

31.12.2006.

CEN

EN 966:2012+A1:2012

Aviosportā lietojamās aizsargķiveres

20.12.2012.

EN 966:2012

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 1073-1:1998

Aizsargapģērbs pret radioaktīvo saindēšanos – 1. daļa: Prasības un testa metodes ventilētam aizsargapģērbam pret saindēšanos ar radioaktīvām daļiņām

6.11.1998.

 

 

CEN

EN 1073-2:2002

Aizsargapģērbs pret radioaktīvo saindēšanos – 2. daļa: Prasības un testa metodes neventilētam aizsargapģērbam pret saindēšanos ar radioaktīvām daļiņām

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 1077:2007

Kalnu slēpotāju un snovbordistu aizsargķiveres

8.3.2008.

EN 1077:1996

2.1. piezīme

8.3.2008.

CEN

EN 1078:2012+A1:2012

Aizsargķiveres riteņbraucējiem, skeitbordistiem un skrituļslidotājiem

20.12.2012.

EN 1078:2012

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 1080:2013

Triecienizturīgas ķiveres maziem bērniem

28.6.2013.

EN 1080:1997

2.1. piezīme

31.8.2013.

CEN

EN 1082-1:1996

Aizsargapģērbs – Cimdi un roku aizsargi, kas aizsargā no rokas nažu griezumiem un dūrieniem – 1. daļa: Bruņu cimdi un roku aizsargi

14.6.1997.

 

 

CEN

EN 1082-2:2000

Aizsargapģērbs – Cimdi un roku aizsarglīdzekļi pret iegriezumiem un ievainojumiem ar galda nazi – 2. daļa: Cimdi un roku aizsarglīdzekļi, kuri izgatavoti no materiāliem, izņemot bruņu materiālus

21.12.2001.

 

 

CEN

EN 1082-3:2000

Aizsargapģērbs – Cimdi un roku aizsarglīdzekļi pret iegriezumiem un ievainojumiem ar galda nazi – 3. daļa: Audumu, ādas un citu materiālu triecientests pret iegriezumu

21.12.2001.

 

 

CEN

EN 1146:2005

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Slēgtie atklātās cirkulācijas saspiestā gaisa elpošanas glābšanas aparāti ar kapuci – Prasības, testēšana, marķēšana

19.4.2006.

EN 1146:1997

2.1. piezīme

30.4.2006.

CEN

EN 1149-1:2006

Aizsargapģērbs – Elektrostatiskās īpašības – 1. daļa: Testa metode virsmas pretestības mērīšanai

21.12.2006.

EN 1149-1:1995

2.1. piezīme

31.12.2006.

CEN

EN 1149-2:1997

Aizsargapģērbs – Elektrostatiskās īpašības – 2. daļa: Testa metode elektriskās pretestības mērīšanai caur materiālu (vertikālā pretestība)

19.2.1998.

 

 

CEN

EN 1149-3:2004

Aizsargapģērbs – Elektrostatiskās īpašības – 3. daļa: Testa metodes lādiņa vājinājuma mērīšanai

6.10.2005.

 

 

CEN

EN 1149-5:2008

Aizsargapģērbs. Elektrostatiskās īpašības. 5. daļa: Materiālu veiktspējas un apģērba konstrukcijas prasības

20.6.2008.

 

 

CEN

EN 1150:1999

Aizsargapģērbs – Ikdienas luminiscējošais apģērbs – Testa metodes un prasības

4.6.1999.

 

 

CEN

EN 1385:2012

Aizsargķiveres smaiļošanai un airēšanas slalomam pa kalnu upēm

20.12.2012.

EN 1385:1997

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 1486:2007

Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs. Testa metodes un prasības atstarojošam aizsargapģērbam dzēšot specifisku ugunsgrēku

8.3.2008.

EN 1486:1996

2.1. piezīme

30.4.2008.

CEN

EN 1497:2007

Individuālie aizsarglīdzekļi pret nokrišanu no augstuma – Glābšanas jostas

8.3.2008.

 

 

CEN

EN 1621-1:2012

Motociklistu aizsargapģērbs pret mehāniskajiem triecieniem. 1. daļa: Motociklistu ekstremitāšu locītavu triecienu aizsargi. Prasības un testa metodes

13.3.2013.

EN 1621-1:1997

2.1. piezīme

30.6.2013.

CEN

EN 1621-2:2014

Motociklistu aizsargapģērbs pret mehāniskajiem triecieniem. 2. daļa: Motociklistu muguru aizsarglīdzekļi. Prasības un testēšanas metodes

12.12.2014.

EN 1621-2:2003

2.1. piezīme

31.12.2014.

CEN

EN 1731:2006

Individuālie acusargi – Acu un sejas tīklveida aizsargi

23.11.2007.

EN 1731:1997

2.1. piezīme

23.11.2007.

CEN

EN 1809:2014+A1:2016

Niršanas aprīkojums. Peldspējas kompensatori. Funkcionālās un drošuma prasības, testēšanas metodes

9.9.2016.

EN 1809:2014

2.1. piezīme

30.9.2016.

CEN

EN 1827:1999+A1:2009

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi. Pusmaskas bez inhalācijas vārstiem un ar atsevišķiem filtriem, kuri aizsargā pret gāzēm vai gāzēm un daļiņām vai tikai daļiņām. Prasības, testēšana, marķēšana

6.5.2010.

EN 1827:1999

2.1. piezīme

6.5.2010.

CEN

EN 1868:1997

Individuālie aizsarglīdzekļi pret kritieniem no augstuma – Ekvivalento jēdzienu saraksts

18.10.1997.

 

 

CEN

EN 1891:1998

Individuālie aizsarglīdzekļi pret kritieniem no augstuma – Zema stiepuma kernmantela virves

6.11.1998.

 

 

CEN

EN 1938:2010

Individuālā acu aizsardzība. Motociklistu un mopēdistu aizsargbrilles

9.7.2011.

EN 1938:1998

2.1. piezīme

9.7.2011.

CEN

EN ISO 4869-2:1995

Akustika – Dzirdes aizsargierīces – 2. daļa: Ar A novērtētā skaņas līmeņa novērtēšana, izmantojot dzirdes aizsargierīces (ISO 4869-2:1994)

15.5.1996.

 

 

 

EN ISO 4869-2:1995/AC:2007

 

 

 

CEN

EN ISO 4869-3:2007

Akustika – Dzirdes aizsargierīces – 3. daļa: Austiņu tipa aizsargu skaņas vājināšanās noteikšanas metode ar akustiskās testēšanas armatūru (ISO 4869-3:2007)

8.3.2008.

EN 24869-3:1993

2.1. piezīme

8.3.2008.

CEN

EN ISO 6529:2001

Aizsargapģērbs – Aizsardzība pret ķimikālijām – Aizsargapģērba gāzu un šķidrumu necaurlaidības noteikšana (ISO 6529:2001)

6.10.2005.

EN 369:1993

2.1. piezīme

6.10.2005.

CEN

EN ISO 6530:2005

Aizsargapģērbs – Aizsargapģērbs pret šķidrajām ķimikālijām – Materiālu pretestības pret šķidrumu iekļūšanu testēšanas metode: (ISO 6530:2005)

6.10.2005.

EN 368:1992

2.1. piezīme

6.10.2005.

CEN

EN ISO 6942:2002

Aizsargapģērbs – Aizsardzība pret karstumu un uguni – Pārbaudes metodes: Materiālu un materiālu kombināciju novērtēšana, kas pakļauti karstumu izstarojošam avotam (ISO 6942:2002)

28.8.2003.

EN 366:1993

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN ISO 9151:2016

Aizsargapģērbs pret karstumu un liesmām. Karstuma pārneses noteikšana liesmu iedarbībā (ISO 9151:2016, Corrected version 2017-03)

12.4.2017.

EN 367:1992

2.1. piezīme

30.6.2017.

CEN

EN ISO 9185:2007

Aizsargapģērbs – Materiālu pretestības novērtēšana pret izkausēta metāla šļakatām (ISO 9185:2007)

8.3.2008.

EN 373:1993

2.1. piezīme

8.3.2008.

CEN

EN ISO 10256:2003

Ledus hokejistu galvas un sejas aizsardzība (ISO 10256:2003)

6.10.2005.

EN 967:1996

2.1. piezīme

6.10.2005.

CEN

EN ISO 10819:2013

Mehāniskās vibrācijas un triecieni. Rokas-plaukstas vibrācijas. Cimdu vibrācijas pārneses spējas uz delnu mērīšanu un izvērtēšanu (ISO 10819:2013)

13.12.2013.

EN ISO 10819:1996

2.1. piezīme

13.12.2013.

CEN

EN ISO 10862:2009

Mazizmēra kuģošanas līdzekļi. Trapecveida jostas ātrās atbrīvošanas sistēma (ISO 10862:2009)

6.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 11611:2015

Aizsargapģērbs lietošanai metināšanā un ar to saistītos procesos (ISO 11611:2015)

11.12.2015.

EN ISO 11611:2007

2.1. piezīme

31.1.2016.

CEN

EN ISO 11612:2015

Aizsargapģērbs. Apģērbs aizsardzībai pret karstumu un liesmu. Minimālās veiktspējas prasības (ISO 11612:2015)

11.12.2015.

EN ISO 11612:2008

2.1. piezīme

31.1.2016.

CEN

EN 12021:2014

Elpošanas ierīces. Saspiestas gāzes elpošanas aparātiem

12.12.2014.

 

 

CEN

EN 12083:1998

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Filtri ar elpošanas šļūtenēm – Cieto daļiņu filtri, gāzu filtri un kombinētie filtri – Prasības, testēšana, marķēšana

4.7.2000.

 

 

 

EN 12083:1998/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 12127-1:2015

Apģērbs aizsardzībai pret karstumu un liesmām. Karstuma kontaktpārejas noteikšana caur aizsargapģērbu vai tā materiāliem. 1. daļa: Kontaktkarstums, ko rada karsējošs cilindrs (ISO 12127-1:2015)

9.9.2016.

EN 702:1994

2.1. piezīme

9.9.2016.

CEN

EN ISO 12127-2:2007

Apģērbs aizsardzībai pret karstumu un liesmām. Karstuma kontaktpārejas noteikšana caur aizsargapģērbu vai tā materiāliem. 2. daļa: Kontaktkarstums, ko rada nelieli krītoši cilindri (ISO 12127-2:2007)

8.3.2008.

 

 

CEN

EN 12270:2013

Alpīnistu aprīkojums. Ķīļi. Drošuma prasības un testa metodes

11.4.2014.

EN 12270:1998

2.1. piezīme

31.5.2014.

CEN

EN 12275:2013

Alpīnisma aprīkojums. Karabīnes. Drošuma prasības un testēšanas metodes

13.12.2013.

EN 12275:1998

2.1. piezīme

13.12.2013.

CEN

EN 12276:2013

Alpīnistu aprīkojums – Frikcijas enkurfiksatori – Drošuma prasības un testa metodes

11.4.2014.

EN 12276:1998

2.1. piezīme

31.5.2014.

CEN

EN 12277:2015

Alpīnisma inventārs. Drošības jostas. Drošības prasības un testēšanas metodes

12.4.2017.

EN 12277:2007

2.1. piezīme

31.5.2017.

CEN

EN 12278:2007

Alpīnistu aprīkojums – Trīši – Drošības prasības un testa metodes

23.11.2007.

EN 12278:1998

2.1. piezīme

30.11.2007.

CEN

EN ISO 12311:2013

Individuālie aizsardzības līdzekļi. Saulesbriļļu un līdzīgu briļļu testēšanas metodes (ISO 12311:2013, Corrected version2014-08-15)

13.12.2013.

 

 

CEN

EN ISO 12312-1:2013

Acu un sejas aizsardzība. Saulesbrilles un līdzīgas brilles. 1. daļa: Saulesbrilles vispārējai lietošanai (ISO 12312-1:2013)

13.12.2013.

EN 1836:2005+A1:2007

2.3. piezime

28.2.2015.

 

EN ISO 12312-1:2013/A1:2015

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

Šīs publikācijas datums

CEN

EN ISO 12312-2:2015

Acu un sejas aizsardzība. Saulesbrilles un līdzīgas brilles. 2. daļa: Filtri tiešai saules novērošanai (ISO 12312-2:2015)

11.12.2015.

 

 

CEN

EN ISO 12401:2009

Mazizmēra kuģošanas līdzekļi. Klāja drošības jostas un drošības virves. Drošuma prasības un testēšana (ISO 12401:2009)

6.5.2010.

EN 1095:1998

2.1. piezīme

6.5.2010.

CEN

EN ISO 12402-2:2006

Individuālie peldamības līdzekļi – 2. daļa: Peldvestes, 275. veiktspējas līmenis – Drošuma prasības (ISO 12402-2:2006)

21.12.2006.

EN 399:1993

2.1. piezīme

31.3.2007.

 

EN ISO 12402-2:2006/A1:2010

9.7.2011.

3. piezīme

9.7.2011.

CEN

EN ISO 12402-3:2006

Individuālie peldamības līdzekļi – 3. daļa: Peldvestes, 150. veiktspējas līmenis – Drošuma prasības (ISO 12402-3:2006)

21.12.2006.

EN 396:1993

2.1. piezīme

31.3.2007.

 

EN ISO 12402-3:2006/A1:2010

9.7.2011.

3. piezīme

9.7.2011.

CEN

EN ISO 12402-4:2006

Individuālie peldamības līdzekļi – 4. daļa: Peldvestes, 100. veiktspējas līmenis – Drošuma prasības (ISO 12402-4:2006)

21.12.2006.

EN 395:1993

2.1. piezīme

31.3.2007.

 

EN ISO 12402-4:2006/A1:2010

9.7.2011.

3. piezīme

9.7.2011.

CEN

EN ISO 12402-5:2006

Individuālie peldamības līdzekļi – 5. daļa: Negrimstības līdzekļi (50. līmenis) – Drošuma prasības (ISO 12402-5:2006)

21.12.2006.

EN 393:1993

2.1. piezīme

31.3.2007.

 

EN ISO 12402-5:2006/AC:2006

 

 

 

 

EN ISO 12402-5:2006/A1:2010

9.7.2011.

3. piezīme

9.7.2011.

CEN

EN ISO 12402-6:2006

Individuālie peldamības līdzekļi – 6. daļa: Glābšanas vestes un peldlīdzekļi īpašiem nolūkiem – Drošības prasības un papildu testēšanas metodes (ISO 12402-6:2006)

21.12.2006.

 

 

 

EN ISO 12402-6:2006/A1:2010

9.7.2011.

3. piezīme

9.7.2011.

CEN

EN ISO 12402-8:2006

Individuālie peldamības līdzekļi – 8. daļa: Palīgpiederumi – Drošības prasības, testēšana (ISO 12402-8:2006)

2.8.2006.

EN 394:1993

2.1. piezīme

31.8.2006.

 

EN ISO 12402-8:2006/A1:2011

11.11.2011.

3. piezīme

11.11.2011.

CEN

EN ISO 12402-9:2006

Individuālie peldamības līdzekļi – 9. daļa: Testēšanas metodika (ISO 12402-9:2006)

21.12.2006.

 

 

 

EN ISO 12402-9:2006/A1:2011

11.11.2011.

3. piezīme

11.11.2011.

CEN

EN ISO 12402-10:2006

Individuālie peldamības līdzekļi – 10. daļa: Individuālo peldamības līdzekļu un tamlīdzīgu piederumu izvēle un izmantošana (ISO 12402-10:2006)

2.8.2006.

 

 

CEN

EN 12477:2001

Metinātāju aizsargcimdi

10.8.2002.

 

 

 

EN 12477:2001/A1:2005

6.10.2005.

3. piezīme

31.12.2005.

CEN

EN 12492:2012

Alpīnisma piederumi. Alpīnistu aizsargķiveres. Drošuma prasības un testa metodes

20.12.2012.

EN 12492:2000

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 12628:1999

Niršanas piederumi – Kombinētās peldspējas nodrošināšanas un glābšanas ierīces – Funkcionālās un drošības prasības, testa metodes

4.7.2000.

 

 

 

EN 12628:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN 12841:2006

Individuālie aizsarglīdzekļi pret nokrišanu no augstuma – Trosētas piekļuves sistēmas – Trošu noregulēšanas piederumi

21.12.2006.

 

 

CEN

EN 12941:1998

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Ar enerģiju darbināmas filtrēšanas ierīces, kuras pievienotas ķiverei vai kapucei – Prasības, testēšana, marķēšana

4.6.1999.

EN 146:1991

2.1. piezīme

4.6.1999.

 

EN 12941:1998/A1:2003

6.10.2005.

3. piezīme

6.10.2005.

 

EN 12941:1998/A2:2008

5.6.2009.

3. piezīme

5.6.2009.

CEN

EN 12942:1998

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Ar enerģiju darbināmas filtrēšanas ierīces, ieskaitot pilnās sejasmaskas, pusmaskas vai ceturtdaļmaskas – Prasības, testēšana, marķēšana

4.6.1999.

EN 147:1991

2.1. piezīme

4.6.1999.

 

EN 12942:1998/A1:2002

28.8.2003.

3. piezīme

28.8.2003.

 

EN 12942:1998/A2:2008

5.6.2009.

3. piezīme

5.6.2009.

CEN

EN 13034:2005+A1:2009

Aizsargapģērbs pret šķidrajām ķimikālijām. Veiktspējas prasības aizsargapģērbam pret ķimikālijām ar ierobežotu veiktspēju pret šķidrajām ķimikālijām, (6. tips un PB [6] tips) piederumi)

6.5.2010.

EN 13034:2005

2.1. piezīme

6.5.2010.

CEN

EN 13061:2009

Aizsargapģērbs. Futbolistu apakšstilbu aizsargi. Prasības un testa metodes

6.5.2010.

EN 13061:2001

2.1. piezīme

6.5.2010.

CEN

EN 13087-1:2000

Aizsargķiveres – Testa metodes – 1. daļa: Noteikumi un kondicionēšana

10.8.2002.

 

 

 

EN 13087-1:2000/A1:2001

10.8.2002.

3. piezīme

10.8.2002.

CEN

EN 13087-2:2012

Aizsargķiveres. Testa metodes. 2. daļa: Amortizācija

20.12.2012.

EN 13087-2:2000

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 13087-3:2000

Aizsargķiveres – Testa metodes – 3. daļa: Noturība pret iespiešanos

10.8.2002.

 

 

 

EN 13087-3:2000/A1:2001

10.8.2002.

3. piezīme

10.8.2002.

CEN

EN 13087-4:2012

Aizsargķiveres. Testa metodes. 4. daļa: Aiztures sistēmas efektivitāte

20.12.2012.

EN 13087-4:2000

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 13087-5:2012

Aizsargķiveres. Testa metodes. 5. daļa: Aiztures sistēmas izturība

20.12.2012.

EN 13087-5:2000

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 13087-6:2012

Aizsargķiveres. Testa metodes. 6. daļa: Redzes lauks

20.12.2012.

EN 13087-6:2000

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 13087-7:2000

Aizsargķiveres – Testa metodes – 7. daļa: Ugunsizturība

10.8.2002.

 

 

 

EN 13087-7:2000/A1:2001

10.8.2002.

3. piezīme

10.8.2002.

CEN

EN 13087-8:2000

Aizsargķiveres – Testa metodes – 8. daļa: Elektriskās īpašības

21.12.2001.

 

 

 

EN 13087-8:2000/A1:2005

6.10.2005.

3. piezīme

6.10.2005.

CEN

EN 13087-10:2012

Aizsargķiveres. Testa metodes. 10. daļa: Noturība pret siltuma starojumu

20.12.2012.

EN 13087-10:2000

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 13089:2011

Alpīnistu aprīkojums. Ledus instrumenti. Drošuma prasības un testēšanas metodes

9.7.2011.

 

 

CEN

EN 13138-1:2008

Peldētmācīšanās palīglīdzekļi. 1. daļa: Valkājamo peldēšanas palīglīdzekļu drošuma prasības un testēšana

5.6.2009.

EN 13138-1:2003

2.1. piezīme

5.6.2009.

CEN

EN 13158:2009

Aizsargapģērbs. Aizsargžaketes, ķermeņa un plecu aizsargi, kurus lieto jāšanā: jātniekiem un tiem darbojoties ar zirgiem un zirgu pajūgu vadītājiem. Prasības un testēšana

6.5.2010.

EN 13158:2000

2.1. piezīme

6.5.2010.

CEN

EN 13178:2000

Individuālā acu aizsardzība – Motorkamanu braucēju acu aizsargi

21.12.2001.

 

 

CEN

EN 13274-1:2001

Elpošanas ceļu aizsargierīces – Testa metodes – 1. daļa: Iekšējā hermētiskuma un kopējā hermētiskuma noteikšana

21.12.2001.

 

 

CEN

EN 13274-2:2001

Elpošanas ceļu aizsargierīces – Testa metodes – 2. daļa: Praktiskā izpildījuma testi

21.12.2001.

 

 

CEN

EN 13274-3:2001

Elpošanas ceļu aizsargierīces – Testa metodes – 3. daļa: Elpošanas noturības noteikšana

10.8.2002.

 

 

CEN

EN 13274-4:2001

Elpošanas ceļu aizsargierīces – Testa metodes – 4. daļa: Ugunsizturības testi

10.8.2002.

 

 

CEN

EN 13274-5:2001

Elpošanas ceļu aizsargierīces – Testa metodes – 5. daļa: Klimatiskie apstākļi

21.12.2001.

 

 

CEN

EN 13274-6:2001

Elpošanas ceļu aizsargierīces – Testa metodes – 6. daļa: Ogļskābās gāzes daudzuma noteikšana ieelpojamajā gaisā

10.8.2002.

 

 

CEN

EN 13274-7:2008

Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi. Testēšanas metodes. 7. daļa: Daļiņu filtra caurlaidības noteikšana

20.6.2008.

EN 13274-7:2002

2.1. piezīme

31.7.2008.

CEN

EN 13274-8:2002

Elpošanas ceļu aizsargierīces – Testa metodes – 8. daļa: Dolomīta putekļu aizsērējuma noteikšana

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 13277-1:2000

Austrumu cīņu aizsarglīdzekļi – 1. daļa: Vispārīgās prasības un testa metodes

24.2.2001.

 

 

CEN

EN 13277-2:2000

Austrumu cīņu aizsarglīdzekļi – 2. daļa: Papildu prasības un testa metodes pēdas pacēluma, apakšstilba un apakšdelma aizsargierīcēm

24.2.2001.

 

 

CEN

EN 13277-3:2013

Austrumu cīņu aizsarglīdzekļi. 3. daļa: Papildu prasības un testa metodes ķermeņa aizsargierīcēm

11.4.2014.

EN 13277-3:2000

2.1. piezīme

30.6.2014.

CEN

EN 13277-4:2001

Austrumu cīņu aizsarglīdzekļi – 4. daļa: Papildprasības un testa metodes galvas aizsargiem

10.8.2002.

 

 

 

EN 13277-4:2001/A1:2007

23.11.2007.

3. piezīme

31.12.2007.

CEN

EN 13277-5:2002

Austrumu cīņu aizsarglīdzekļi – 5. daļa: Papildu prasības un testa metodes dzimumorgānu un zemjostasvietas aizsargiem

10.8.2002.

 

 

CEN

EN 13277-6:2003

Austrumu cīņu aizsarglīdzekļi – 6. daļa: Papildu prasības un testa metodes sieviešu krūšu aizsargiem

21.2.2004.

 

 

CEN

EN 13277-7:2009

Austrumu cīņu aizsarglīdzekļi. 7. daļa: Papildprasības un testa metodes roku un kāju aizsargiem

6.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 13287:2012

Individuālie aizsarglīdzekļi. Apavi. Slīdespretestības testēšana (ISO 13287:2012)

13.3.2013.

EN ISO 13287:2007

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 13356:2001

Brīdinājuma aprīkojums neprofesionālai lietošanai – Testa metodes un prasības

21.12.2001.

 

 

CEN

EN 13484:2012

Aizsargķiveres sporta kamaniņu braucējiem

20.12.2012.

EN 13484:2001

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN ISO 13506-1:2017

Aizsargapģērbs pret karstumu un uguni. 1. daļa: Pilna apģērba komplekta testēšanas metode. Pārnestās enerģijas mērīšana ar mērierīcēm pieslēgtu manekenu (ISO 13506-1:2017)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13546:2002+A1:2007

Aizsargapģērbs – Plaukstu, roku, krūškurvja, vēdera, kāju, pēdu un dzimumorgānu aizsargi lauka hokeja vārtsargiem un apakšstilbu aizsargi lauka hokeja spēlētājiem – Prasības un testēšanas metodes

23.11.2007.

EN 13546:2002

2.1. piezīme

31.12.2007.

CEN

EN 13567:2002+A1:2007

Aizsargapģērbs – Plaukstu, roku, krūškurvja, vēdera, kāju, dzimumorgānu un sejas aizsargi paukotājiem – Prasības un testēšanas metodes

23.11.2007.

EN 13567:2002

2.1. piezīme

31.12.2007.

CEN

EN 13594:2015

Aizsargcimdi motobraucējiem profesionāļiem. Prasības un testēšanas metodes

11.12.2015.

EN 13594:2002

2.1. piezīme

31.8.2017.

CEN

EN 13595-1:2002

Aizsargapģērbs motobraucējiem profesionāļiem – Jakas, bikses un viengabala vai dalītie uzvalki – 1. daļa: Vispārīgās prasības

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 13595-2:2002

Aizsargapģērbs motobraucējiem profesionāļiem – Jakas, bikses un viengabala vai dalītie uzvalki – 2. daļa: Testēšanas metode trieciena abrazīvās pretestības noteikšanai

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 13595-3:2002

Aizsargapģērbs motobraucējiem profesionāļiem – Jakas, bikses un viengabala vai dalītie uzvalki – 3. daļa: Testēšanas metode auduma pārplēšanas izturības noteikšanai

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 13595-4:2002

Aizsargapģērbs motobraucējiem profesionāļiem – Jakas, bikses un viengabala vai dalītie uzvalki – 4. daļa: Testēšanas metode auduma triecienpārgriešanas pretošanās spējas noteikšanai

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 13634:2010

Aizsargapavi motobraucējiem. Prasības un testēšanas metodes

9.7.2011.

EN 13634:2002

2.1. piezīme

9.7.2011.

CEN

EN ISO 13688:2013

Aizsargapģērbs. Vispārīgās prasības (ISO 13688:2013)

13.12.2013.

EN 340:2003

2.1. piezīme

31.1.2014.

CEN

EN 13781:2012

Aizsargķiveres sniega visurgājēju un bobsleju vadītājiem un pasažieriem

20.12.2012.

EN 13781:2001

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 13794:2002

Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi – Pašizglābšanas aparāti – Prasības, testēšana, marķēšana

28.8.2003.

EN 400:1993

EN 401:1993

EN 1061:1996

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN 13819-1:2002

Dzirdes aizsargi – Testēšana – 1. daļa: Fizikālās testēšanas metodes

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 13819-2:2002

Dzirdes aizsargi – Testēšana – 2. daļa: Akustiskās testēšanas metodes

28.8.2003.

 

 

CEN

EN 13832-1:2006

Apavu aizsardzība pret ķimikālijām – 1. daļa: Terminoloģija un testēšana

21.12.2006.

 

 

CEN

EN 13832-2:2006

Apavu aizsardzība pret ķimikālijām – 2. daļa: Prasības apaviem, kas ir izturīgi pret ķimikālijām laboratorijas apstākļos

21.12.2006.

 

 

CEN

EN 13832-3:2006

Apavu aizsardzība pret ķimikālijām – 3. daļa: Prasības apaviem, kas ir augsti izturīgi pret ķimikālijām laboratorijas apstākļos

21.12.2006.

 

 

CEN

EN 13911:2017

Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs. Prasības un testa metodes ugunsdzēsēju kapucēm

Šī ir pirmā publikācija

EN 13911:2004

2.1. piezīme

28.2.2018.

CEN

EN 13921:2007

Individuālie aizsarglīdzekļi – Ergonomiskie principi

23.11.2007.

 

 

CEN

EN 13949:2003

Elpošanas ierīces – Autonomas iekārtas niršanai ar saspiestu slāpekļa-skābekļa gāzu maisījumu un skābekli – Prasības, testēšana, marķēšana

21.2.2004.

 

 

CEN

EN ISO 13982-1:2004

Aizsargapģērbs pret cieto ķīmisko vielu daļiņām – 1. daļa: Veiktspējas prasības pretķīmiskajiem aizsargapģērbiem, ņemot vērā pilnu ķermeņa aizsardzību pret gaisā emitētām cietajām daļiņām (5. tipa apģērbi) (ISO 13982-1:2004)

6.10.2005.

 

 

 

EN ISO 13982-1:2004/A1:2010

9.7.2011.

3. piezīme

9.7.2011.

CEN

EN ISO 13982-2:2004

Aizsargapģērbs pret cieto ķīmisko vielu daļiņām – 2. daļa: Uz iekšu vērstas smalko daļiņu aerosolu noplūdes aizsargapģērbos noteikšanas testa metode (ISO 13982-2:2004)

6.10.2005.

 

 

CEN

EN ISO 13995:2000

Aizsargapģērbs – Mehāniskās īpašības – Testa metode materiālu caursites un dinamiskās saraušanas pretestības noteikšanai (ISO 13995:2000)

6.10.2005.

 

 

CEN

EN ISO 13997:1999

Aizsargapģērbs – Mehāniskās īpašības – Izturības noteikšana pret griešanu ar asiem priekšmetiem (ISO 13997:1999)

4.7.2000.

 

 

 

EN ISO 13997:1999/AC:2000

 

 

 

CEN

EN ISO 13998:2003

Aizsargapģērbs – Priekšauti, bikses un vestes aizsardzībai pret rokas nažu griezumiem un dūrieniem (ISO 13998:2003)

28.8.2003.

EN 412:1993

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN 14021:2003

Akmeņu aizsargi braucēju pasargāšanai no akmeņiem un šķembām motobraukšanai bezceļu apstākļos – Prasības un testēšanas metodes

6.10.2005.

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Paaugstinātas drošības industriālās aizsargķiveres

20.12.2012.

EN 14052:2012

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 14058:2004

Aizsargapģērbs – Apģērba elementi aizsardzībai pret aukstām vidēm

6.10.2005.

 

 

CEN

EN ISO 14116:2015

Aizsargapģērbs. Aizsardzība pret liesmu. Materiāli, materiālu kombinācijas un apģērbs liesmas izplatīšanās ierobežošanai (ISO 14116:2015)

11.12.2015.

EN ISO 14116:2008

2.1. piezīme

31.1.2016.

CEN

EN 14120:2003+A1:2007

Aizsargapģērbs – Plaukstu locītavu, plaukstu, ceļgalu un elkoņu aizsargi skrituļrīku sportistiem – Prasības un testēšanas metodes

23.11.2007.

EN 14120:2003

2.1. piezīme

31.12.2007.

CEN

EN 14126:2003

Aizsargapģērbs – Veiktspējas prasības un testēšanas metodes aizsargapģērbam pret infekcijas izraisošiem mikroorganismiem

6.10.2005.

 

 

 

EN 14126:2003/AC:2004

 

 

 

CEN

EN 14143:2013

Elpošanas aprīkojums. Autonomie niršanas aparāti ar reģenerācijas elpošanas ciklu

13.12.2013.

EN 14143:2003

2.1. piezīme

31.1.2014.

CEN

EN 14225-1:2005

Ūdenslīdēju tērpi – 1. daļa: Slapjie tērpi – Prasības un testēšanas metodes

6.10.2005.

 

 

CEN

EN 14225-2:2005

Ūdenslīdēju tērpi – 2. daļa: Sausie tērpi – Prasības un testēšanas metodes

6.10.2005.

 

 

CEN

EN 14225-3:2005

Ūdenslīdēju tērpi – 3. daļa: Aktīvi apsildāmi vai dzesējami tērpi (sistēmas) – Prasības un testēšanas metodes

6.10.2005.

 

 

CEN

EN 14225-4:2005

Ūdenslīdēju tērpi – 4. daļa: Darbam pie normāla (viena atmosfēra) ieelpojamā gaisa spiediena paredzēti tērpi – Cilvēcisko faktoru uzstādītās prasības un testēšanas metodes

6.10.2005.

 

 

CEN

EN 14325:2004

Aizsargapģērbs pret ķimikālijām – Pretķīmisko aizsargapģērbu materiālu, vīļu, izjaucamo un neizjaucamo saistījumu testēšana un kvalificēšana pēc veiktspējas

6.10.2005.

 

 

CEN

EN 14328:2005

Aizsargapģērbs – Cimdi un apakšdelmu aizsargi pret iegriešanu ar energodarbināmiem nažiem – Prasības un testu metodes

6.10.2005.

 

 

CEN

EN 14360:2004

Apģērbs pret lietu. Gatavo apģērbu testēšanas metode – Pilienu triecieni ar spēku no augšas

6.10.2005.

 

 

CEN

EN 14387:2004+A1:2008

Gāzmaskas. Pretgāzu filtri un kombinētie filtri. Prasības, testēšana, marķēšana

20.6.2008.

EN 14387:2004

2.1. piezīme

31.7.2008.

CEN

EN 14404:2004+A1:2010

Individuālie aizsarglīdzekļi. Ceļgalu aizsargi darbam pozīcijā uz ceļgaliem

6.5.2010.

EN 14404:2004

2.1. piezīme

31.7.2010.

CEN

EN 14435:2004

Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi – Vienīgi lietošanai ar paaugstinātu spiedienu paredzēti autonomie atklātās cirkulācijas saspiestā gaisa elpošanas aparāti ar pusmasku – Prasības, testēšana, marķēšana

6.10.2005.

 

 

CEN

EN 14458:2004

Individuālie acusargi – Sejsegi un vizieri lietošanai kopā ar ugunsdzēsības, ātrās palīdzības un avārijdienestu darbinieku aizsargcepurēm

6.10.2005.

 

 

CEN

EN ISO 14460:1999

Autosacīkšu braucēju aizsargapģērbs – Karstumizturība un ugunsizturība – Ekspluatācijas noteikumi un testa metodes (ISO 14460:1999)

16.3.2000.

 

 

 

EN ISO 14460:1999/AC:1999

 

 

 

 

EN ISO 14460:1999/A1:2002

10.8.2002.

3. piezīme

30.9.2002.

CEN

EN 14529:2005

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Vienīgi glābšanai paredzēti autonomie atklātās cirkulācijas saspiestā gaisa pusmaskas elpošanas aparāti ar iespēju pievienot ar elpošanu vadāmu paaugstināta spiediena vārstu

19.4.2006.

 

 

CEN

EN 14593-1:2005

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Ar automātisko gaisa padeves regulēšanas vārstu aprīkoti saspiestā gaisa elpošanas aparāti – 1. daļa: Aparāti ar pilnu sejas masku. Prasības, testēšana, marķēšana

6.10.2005.

EN 139:1994

2.1. piezīme

2.12.2005.

CEN

EN 14593-2:2005

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi. Ar automātisko gaisa padeves regulēšanas vārstu aprīkoti saspiestā gaisa elpošanas aparāti. 2. daļa: Lietošanai ar paaugstinātu spiedienu paredzēti aparāti ar pusmasku. Prasības, testēšana, marķēšana

6.10.2005.

EN 139:1994

2.1. piezīme

2.12.2005.

 

EN 14593-2:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14594:2005

Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi – Nepārtrauktas plūsmas saspiestā gaisa elpošanas aparāti – Prasības, testēšana, marķēšana

6.10.2005.

EN 139:1994

EN 270:1994

EN 271:1995

EN 1835:1999

EN 12419:1999

2.1. piezīme

2.12.2005.

 

EN 14594:2005/AC:2005

 

 

 

CEN

EN 14605:2005+A1:2009

Aizsargapģērbs pret šķidrajām ķimikālijām. Veiktspējas prasības apģērbiem ar šķidrumu, (3. tips) vai izsmidzinātu šķidrumu (4. tips), necaurlaidīgiem savienojumiem starp dažādām apģērba daļām, ieskaitot vienīgi atsevišķas ķermeņa daļas aizsargājošus apģē

6.5.2010.

EN 14605:2005

2.1. piezīme

6.5.2010.

CEN

EN 14786:2006

Aizsargapģērbs. Kā noteikt noturību pret izsmidzinātu šķidru ķimikāliju, emulsiju un dispersiju iespiešanos – Testēšana ar pulverizatoriem

21.12.2006.

 

 

CEN

EN ISO 14877:2002

Aizsargapģērbs abrazīvajām spridzināšanas operācijām, izmantojot granulveida abrazīvus (ISO 14877:2002)

28.8.2003.

 

 

CEN

EN ISO 15025:2002

Aizsargapģērbs – Aizsardzība pret karstumu un liesmu – Liesmas ierobežotas izplatīšanās testēšanas metodes (ISO 15025:2000)

28.8.2003.

EN 532:1994

2.1. piezīme

28.8.2003.

CEN

EN ISO 15027-1:2012

Hidrotērpi. 1. daļa: Tērpi pastāvīgai nēsāšanai, prasības, ieskaitot drošību (ISO 15027-1:2012)

13.3.2013.

EN ISO 15027-1:2002

2.1. piezīme

31.5.2013.

CEN

EN ISO 15027-2:2012

Hidrotērpi. 2. daļa: Ātri uzģērbjami tērpi, prasības, ieskaitot drošību (ISO 15027-2:2012)

13.3.2013.

EN ISO 15027-2:2002

2.1. piezīme

31.5.2013.

CEN

EN ISO 15027-3:2012

Hidrotērpi. 3. daļa: Testa metodes (ISO 15027-3:2012)

13.3.2013.

EN ISO 15027-3:2002

2.1. piezīme

31.5.2013.

CEN

EN 15090:2012

Ugunsdzēsēju apavi

20.12.2012.

EN 15090:2006

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 15151-1:2012

Alpīnisma inventārs. Bremzēšanas ierīces. 1. daļa: Bremzēšanas ierīces ar manuālu bloķēšanu, drošuma prasības un testēšanas metodes

20.12.2012.

 

 

CEN

EN 15333-1:2008

Elpošanas piederumi. Atklātās cirkulācijas saspiestā gaisa niršanas aparāts. 1. daļa: Gaisa padeve

20.6.2008.

 

 

 

EN 15333-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 15333-2:2009

Elpošanas piederumi. Atklātās cirkulācijas saspiestā gaisa niršanas aparāts. 2. daļa: Brīvplūsmas aparāts

6.5.2010.

 

 

CEN

EN 15613:2008

Ceļgalu un elkoņu aizsargi sportam telpās. Drošuma prasības un testēšana

5.6.2009.

 

 

CEN

EN 15614:2007

Ugunsdzēsēju aizsargapģērbs – Brīvdabas aizsargapģērbu testēšana laboratorijā un to veiktspējas prasības

23.11.2007.

 

 

CEN

EN ISO 15831:2004

Apģērbs – Fizioloģiskie efekti – Siltumizolētspējas noteikšana ar termomanekenu (ISO 15831:2004)

6.10.2005.

 

 

CEN

EN 16027:2011

Aizsargapģērbs. Cimdi ar aizsargājošu efektu futbola vārtsargiem

16.2.2012.

 

 

CEN

EN 16350:2014

Aizsargcimdi pret elektrostatiskiem riskiem

12.12.2014.

 

 

CEN

EN 16473:2014

Ugunsdzēsēju aizsargķiveres. Aizsargķiveres tehniskās glābšanas darbiem

11.12.2015.

 

 

CEN

EN 16689:2017

Aizsargapģērbs ugunsdzēsējiem. Veiktspējas prasības aizsargapģērbam tehniskās glābšanas darbos

13.10.2017.

 

 

CEN

EN 16716:2017

Alpīnisma inventārs. Gaisa spilvenu sistēmas lavīnu gadījumam. Drošuma prasības un testēšanas metodes

13.10.2017.

 

 

CEN

EN ISO 17249:2013

Drošības apavi aizsardzībai pret sagriešanos ar motorzāģi (ISO 17249:2013)

11.4.2014.

EN ISO 17249:2004

2.1. piezīme

30.11.2015.

 

EN ISO 17249:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 17491-3:2008

Aizsargapģērbs. Pretķimikāliju aizsargapģērba testēšanas metodes. 3. daļa: Kā noteikt noturību pret šķidruma strūklas iespiešanos (strūklas tests) (ISO 17491-3:2008)

28.1.2009.

EN 463:1994

2.1. piezīme

28.2.2009.

CEN

EN ISO 17491-4:2008

Aizsargapģērbs. Pretķimikāliju aizsargapģērba testēšanas metodes. 4. daļa: Kā noteikt noturību pret izsmidzināta šķidruma iespiešanos (smidzināšanas tests) (ISO 17491-4:2008)

28.1.2009.

EN 468:1994

2.1. piezīme

28.2.2009.

CEN

EN ISO 20344:2011

Individuālie aizsarglīdzekļi. Apavu testēšanas metodes (ISO 20344:2011)

16.2.2012.

EN ISO 20344:2004

2.1. piezīme

30.6.2012.

CEN

EN ISO 20345:2011

Individuālie aizsarglīdzekļi. Aizsargapavi (ISO 20345:2011)

16.2.2012.

EN ISO 20345:2004

2.1. piezīme

30.6.2013.

CEN

EN ISO 20346:2014

Individuālie aizsarglīdzekļi. Aizsargājošie apavi (ISO 20346:2014)

12.12.2014.

EN ISO 20346:2004

2.1. piezīme

31.12.2014.

CEN

EN ISO 20347:2012

Individuālie aizsarglīdzekļi. Darba apavi (ISO 20347:2012)

20.12.2012.

EN ISO 20347:2004

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN ISO 20349-1:2017

Individuālie aizsarglīdzekļi. Apavi aizsardzībai pret risku lietuvēs un metināšanas darbos. 1. daļa: Prasības un testēšanas metodes aizsardzībai pret riskiem lietuvēs (ISO 20349-1:2017)

Šī ir pirmā publikācija

EN ISO 20349:2010

2.1. piezīme

23.8.2019.

CEN

EN ISO 20349-2:2017

Individuālie aizsarglīdzekļi. Apavi aizsardzībai pret risku lietuvēs un metināšanas darbos. 2. daļa: Prasības un testēšanas metodes aizsardzībai pret riskiem metināšanas darbos un tiem radniecīgos procesos (ISO 20349-2:2017)

Šī ir pirmā publikācija

EN ISO 20349:2010

2.1. piezīme

31.3.2018.

CEN

EN ISO 20471:2013

Paaugstinātas redzamības apģērbs. Testēšanas metodes un prasības (ISO 20471:2013, Corrected version2013-06-01)

28.6.2013.

EN 471:2003+A1:2007

2.1. piezīme

30.9.2013.

 

EN ISO 20471:2013/A1:2016

12.4.2017.

3. piezīme

31.5.2017.

CEN

EN 24869-1:1992

Akustika – Dzirdes aizsargi – 1. daļa: Subjektīva skaņas vājināšanās mērīšanas metode (ISO 4869-1:1990)

16.12.1994.

 

 

Cenelec

EN 50286:1999

Elektroizolējoši aizsargapģērbi darbam zemsprieguma ietaisēs

16.3.2000.

 

 

Cenelec

EN 50321:1999

Elektroizolējoši apavi darbam zemsprieguma ietaisēs

16.3.2000.

 

 

Cenelec

EN 50365:2002

Elektriski izolējošas ķiveres lietošanai zemsprieguma ietaisēs

10.4.2003.

 

 

Cenelec

EN 60743:2001

Darbs zem sprieguma – Instrumentu, iekārtu un ierīču terminoloģija

IEC 60743:2001

10.4.2003.

EN 60743:1996

2.1. piezīme

1.12.2004.

 

EN 60743:2001/A1:2008

IEC 60743:2001/A1:2008

9.7.2011.

3. piezīme

9.7.2011.

Cenelec

EN 60895:2003

Darbs ar elektroierīcēm zem sprieguma. Ekranējošs aizsargapģērbs darbam pie maiľstrāvas nominālā sprieguma līdz 800 kV un pie līdzstrāvas sprieguma līdz 600 kV

IEC

IEC 60895:2002 (Ar grozijumiem)

6.10.2005.

EN 60895:1996

2.1. piezīme

1.7.2006.

Cenelec

EN 60903:2003

Darbs ar elektroierīcēm zem sprieguma. Izolējoši cimdi

IEC

IEC 60903:2002 (Ar grozijumiem)

6.10.2005.

EN 50237:1997

EN 60903:1992

+ A11:1997

2.1. piezīme

1.7.2006.

Cenelec

EN 60984:1992

Izolējoša materiāla piedurknes darbam zem elektrosprieguma

IEC 60984:1990 (Ar grozijumiem)

4.6.1999.

 

 

 

EN 60984:1992/A11:1997

4.6.1999.

3. piezīme

4.6.1999.

 

EN 60984:1992/A1:2002

IEC 60984:1990/A1:2002

10.4.2003.

3. piezīme

6.10.2005.

1. piezīme:

Parasti atbilstības prezumpcijas beigu datums ir atsaukšanas datums (“dow” – date of withdrawal), ko noteikusi Eiropas standartizācijas organizācija, bet standartu lietotājiem jāievēro, ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

2.1. piezīme:

Jaunajam (vai grozītajam) standartam ir tāda pati darbības joma kā aizstātajam standartam. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.2. piezīme:

Jaunajam standartam ir plašāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.3. piezīme:

Jaunajam standartam ir šaurāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā (daļēji) aizstātais standarts zaudē prezumpciju par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām un citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas jaunais standarts. Prezumpcija par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko joprojām attiecas (daļēji) aizstātais standarts, bet uz ko neattiecas jaunais standarts, paliek nemainīga.

3. piezīme:

Grozījumu gadījumā atsauces standarta numurs ir EN CCCCC:YYYY, iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, un attiecīgie jaunie grozījumi. Aizstātais standarts ir attiecīgi EN CCCCC:YYYY un tā iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, bet bez jaunā grozījuma. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

PIEZĪME:

Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1025/2012 (2) 27. pantam.

Eiropas standartizācijas organizācijas standartus pieņem angļu valodā (CEN un Cenelec standartus publicē arī franču un vācu valodā). Pēc tam valsts standartizācijas iestādes standartu nosaukumus tulko visās attiecīgajās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par to nosaukumu pareizību, kuri iesniegti publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī.

Atsauces uz labojumiem “…/AC:YYYY” publicē tikai informācijai. Ar labojumu standarta tekstā novērš drukas, valodas vai līdzīgas kļūdas, un tas var attiekties uz Eiropas standartizācijas organizācijas pieņemtā standarta vienu vai vairākām valodu versijām (angļu, franču un/vai vācu valodu).

Atsauces numuru publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Ar šo sarakstu aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Eiropas Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu.

Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem un citiem Eiropas standartiem ir pieejama:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Brussels, Belgium, tālr. +32 25500811; fakss +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000, Brussels, Belgium, tālr. +32 25196871; fakss +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France, tālr. +33 492944200; fakss +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  OV C 338, 27.9.2014., 31. lpp.


15.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 435/41


Komisijas paziņojums saistībā ar īstenojamo Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2017/C 435/03)

Ja ir kādas saskaņoto standartu pretrunas, priekšroka ir Regulas (ES) Nr. 305/2011 noteikumiem.

ESO (1)

Standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Aizstātā standarta numurs

Datums, līdz kuram standarts jāievieš par saskaņotu standartu

Līdzāspastāvēšanas perioda beigu datums

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1:1998

Šķidrā kurināmā apkures krāsnis ar izsmidzināšanas degļiem

 

1.1.2008.

1.1.2009.

 

EN 1:1998/A1:2007

 

1.1.2008.

1.1.2009.

CEN

EN 40-4:2005

Apgaismes stabi – 4. daļa: Prasības stiegrotiem un spriegotiem betona apgaismes stabiem

 

1.10.2006.

1.10.2007.

 

EN 40-4:2005/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 40-5:2002

Apgaismes stabi. 5. daļa: Prasības tērauda apgaismes stabiem

 

1.2.2003.

1.2.2005.

CEN

EN 40-6:2002

Apgaismes stabi – 6. daļa: Prasības alumīnija apgaismes stabiem

 

1.2.2003.

1.2.2005.

CEN

EN 40-7:2002

Apgaismes stabi – 7. daļa: Prasības ar šķiedrām stiegrotiem polimērkompozītu apgaismes stabiem

 

1.10.2003.

1.10.2004.

CEN

EN 54-2:1997

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 2. daļa: Vadības un signalizācijas ierīces

 

1.1.2008.

1.8.2009.

 

EN 54-2:1997/AC:1999

 

1.1.2008.

1.1.2008.

 

EN 54-2:1997/A1:2006

 

1.1.2008.

1.8.2009.

CEN

EN 54-3:2001

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 3. daļa: Ugunsgrēka trauksmes ierīces. Sirēnas

 

1.4.2003.

1.6.2009.

 

EN 54-3:2001/A2:2006

 

1.3.2007.

1.6.2009.

 

EN 54-3:2001/A1:2002

 

1.4.2003.

30.6.2005.

CEN

EN 54-4:1997

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 4. daļa: Enerģijas piegādes ierīces

 

1.10.2003.

1.8.2009.

 

EN 54-4:1997/AC:1999

 

1.6.2005.

1.6.2005.

 

EN 54-4:1997/A1:2002

 

1.10.2003.

1.8.2009.

 

EN 54-4:1997/A2:2006

 

1.6.2007.

1.8.2009.

CEN

EN 54-5:2000

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 5. daļa: Siltuma detektori. Punktveida detektori

 

1.4.2003.

30.6.2005.

 

EN 54-5:2000/A1:2002

 

1.4.2003.

30.6.2005.

CEN

EN 54-7:2000

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 7. daļa: Dūmu detektori. Punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, atstarotu gaismu vai jonizāciju

 

1.4.2003.

1.8.2009.

 

EN 54-7:2000/A2:2006

 

1.5.2007.

1.8.2009.

 

EN 54-7:2000/A1:2002

 

1.4.2003.

30.6.2005.

CEN

EN 54-10:2002

Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas – 10. daļa: Liesmas detektori – Punktveida detektori

 

1.9.2006.

1.9.2008.

 

EN 54-10:2002/A1:2005

 

1.9.2006.

1.9.2008.

CEN

EN 54-11:2001

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 11. daļa: Signāla padeves punkti ar rokas vadību

 

1.9.2006.

1.9.2008.

 

EN 54-11:2001/A1:2005

 

1.9.2006.

1.9.2008.

CEN

EN 54-12:2015

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 12. daļa: Dūmu detektori. Lineārie detektori, kuros izmanto gaismas staru

EN 54-12:2002

8.4.2016.

8.4.2019.

CEN

EN 54-16:2008

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 16. daļa: Balss trauksmes centrāles

 

1.1.2009.

1.4.2011.

CEN

EN 54-17:2005

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 17. daļa: Īssavienojuma izolatori

 

1.10.2006.

1.12.2008.

 

EN 54-17:2005/AC:2007

 

1.1.2009.

1.1.2009.

CEN

EN 54-18:2005

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 18. daļa: Ievad/izvadierīces

 

1.10.2006.

1.12.2008.

 

EN 54-18:2005/AC:2007

 

1.1.2008.

1.1.2008.

CEN

EN 54-20:2006

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 20. daļa: Aspirācijas dūmu detektors

 

1.4.2007.

1.7.2009.

 

EN 54-20:2006/AC:2008

 

1.8.2009.

1.8.2009.

CEN

EN 54-21:2006

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas – 21. daļa: Pārvietojamās iekārtas trauksmes apraides un bojājumu brīdinājumiem

 

1.3.2007.

1.6.2009.

CEN

EN 54-23:2010

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 23. daļa: Ugunsgrēka signalizācijas ierīces. Vizuālās signalizācijas ierīces

 

1.12.2010.

31.12.2013.

CEN

EN 54-24:2008

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 24. daļa: Balss trauksmes sistēmu elementi. Skaļruņi

 

1.1.2009.

1.4.2011.

CEN

EN 54-25:2008

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 25. daļa: Komponenti, kuros izmanto radiolīnijas

 

1.1.2009.

1.4.2011.

 

EN 54-25:2008/AC:2012

 

1.7.2012.

1.7.2012.

CEN

EN 179:2008

Ēkas būvapkalumi. Evakuācijas maršrutos izmantojamās ārkārtas izeju ierīces, kas darbināmas ar sviras tipa rokturi vai piespiežamu rokturi. Prasības un testēšana

EN 179:1997

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 197-1:2011

Cements. 1. daļa: Parastā cementa sastāvs, specifikācija un atbilstības kritēriji

EN 197-1:2000

EN 197-4:2004

1.7.2012.

1.7.2013.

CEN

EN 295-1:2013

Keramisko cauruļu sistēmas notekūdeņiem un kanalizācijai. 1. daļa: Prasības caurulēm, veidgabaliem un savienojumiem

EN 295-10:2005

1.11.2013.

1.11.2014.

CEN

EN 295-4:2013

Keramisko cauruļu sistēmas notekūdeņiem un kanalizācijai. 4. daļa: Prasības adapteriem, savienotājiem un elastīgajām uzmavām

EN 295-10:2005

1.11.2013.

1.11.2014.

CEN

EN 295-5:2013

Keramisko cauruļu sistēmas notekūdeņiem un kanalizācijai. 5. daļa: Prasības perforētām caurulēm un veidgabaliem

EN 295-10:2005

1.11.2013.

1.11.2014.

CEN

EN 295-6:2013

Keramisko cauruļu sistēmas notekūdeņiem un kanalizācijai. 6. daļa: Prasības skataku un kontrolaku sastāvdaļām

EN 295-10:2005

1.11.2013.

1.11.2014.

CEN

EN 295-7:2013

Keramisko cauruļu sistēmas notekūdeņiem un kanalizācijai. 7. daļa: Prasības caurulēm un savienojumiem cauruļu ieklāšanai ar izspiešanas metodi

EN 295-10:2005

1.11.2013.

1.11.2014.

CEN

EN 331:1998

Manuāli regulējami lodveida vārsti un slēgta tipa koniskie vārsti gāzes ietaisēm ēkās

 

1.9.2011.

1.9.2012.

 

EN 331:1998/A1:2010

 

1.9.2011.

1.9.2012.

CEN

EN 413-1:2011

Mūrjavu un apmetuma javu cements. 1. daļa: Sastāvs, specifikācijas un atbilstības kritēriji

EN 413-1:2004

1.2.2012.

1.2.2013.

CEN

EN 416-1:2009

Pie griestiem piestiprināmie nemājsaimnieciskie viendegļa gāzessildītāji ar siltumstarotājcaurulēm. 1. daļa: Drošums

 

1.12.2009.

1.12.2010.

CEN

EN 438-7:2005

Augstspiediena dekoratīvie lamināti (HPL) – Loksnes uz termoreaktīvo sveķu bāzes (parasti sauktas par laminātiem) – 7. daļa: Kompaktlamināti un HPL kompozītu paneļi, kas paredzēti iekšējo un ārējo sienu un griestu apdarei

 

1.11.2005.

1.11.2006.

CEN

EN 442-1:2014

Radiatori un konvektori. 1. daļa: Tehniskās specifikācijas un prasības

EN 442-1:1995

13.11.2015.

13.11.2016.

CEN

EN 450-1:2012

Pelnu putekļi betonam. 1. daļa: Definīcijas, specifikācijas un atbilstības kritēriji

EN 450-1:2005+A1:2007

1.5.2013.

1.5.2014.

CEN

EN 459-1:2010

Būvkaļķi. 1. daļa: Definīcijas, specifikācijas un atbilstības kritēriji

EN 459-1:2001

1.6.2011.

1.6.2012.

CEN

EN 490:2011

Betona dakstiņi un veidgabali jumtu un sienu segumiem. Izstrādājumu specifikācijas

EN 490:2004

1.8.2012.

1.8.2012.

CEN

EN 492:2012

Cementa-šķiedru plāksnes un veidgabali segumiem. Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes

EN 492:2004

1.7.2013.

1.7.2013.

CEN

EN 494:2012+A1:2015

Cementa-šķiedru viļņotās loksnes un veidgabali. Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes

EN 494:2012

8.4.2016.

8.4.2017.

CEN

EN 516:2006

Rūpnieciski izgatavots jumtu aprīkojums – Jumtu pieejas ierīces – Pārejas, pakāpieni un kāpšļi

 

1.11.2006.

1.11.2007.

CEN

EN 517:2006

Rūpnieciski izgatavots jumtu aprīkojums – Drošības āķi jumtiem

 

1.12.2006.

1.12.2007.

CEN

EN 520:2004+A1:2009

Ģipškartona loksnes. Definīcijas, prasības un testēšanas metodes

EN 520:2004

1.6.2010.

1.12.2010.

CEN

EN 523:2003

Lokšņu tērauda apvalki iepriekšsaspriegtā betona stiegru kanāliem – Terminoloģija, prasības, kvalitātes kontrole

 

1.6.2004.

1.6.2005.

CEN

EN 534:2006+A1:2010

Viļņotās bitumena loksnes. Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes

EN 534:2006

1.1.2011.

1.1.2011.

CEN

EN 544:2011

Bitumena dakstiņi ar minerālo un/vai sintētisko stiegrojumu. Izstrādājumu tehniskie noteikumi un testēšanas metodes

EN 544:2005

1.4.2012.

1.4.2012.

CEN

EN 572-9:2004

Būvniecības stikls – Galvenie materiāli no nātrija-kalcija silikātu stikliem – 9. daļa: Atbilstības novērtēšanas/produkta standarts

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 588-2:2001

Šķiedru cementa caurules drenāžas un kanalizācijas sistēmām – 2. daļa: Skatakas un kontrolakas

 

1.10.2002.

1.10.2003.

CEN

EN 598:2007+A1:2009

Čuguna caurules, veidgabali, papildierīces un to savienojumi kanalizācijai. Prasības un testēšanas metodes

EN 598:2007

1.4.2010.

1.4.2011.

CEN

EN 621:2009

Piespiedkonvekcijas nemājsaimnieciskie gāzessildītāji telpu apsildei ar silto gaisu, kuru siltumatdeve nepārsniedz 300 kW, bez ventilatora, kas pievadītu degšanai nepieciešamo gaisu un/vai aizvadītu dūmgāzes

 

1.8.2010.

1.8.2011.

CEN

EN 671-1:2012

Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas. 1. daļa: Šļūteņu spoles ar pusstingrām šļūtenēm

EN 671-1:2001

1.3.2013.

1.7.2013.

CEN

EN 671-2:2012

Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas. 2. daļa: Šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni

EN 671-2:2001

1.3.2013.

1.7.2013.

CEN

EN 681-1:1996

Elastomēru blīves – Prasības cauruļu savienojumu blīvju materiāliem, ar pielietojumu ūdens apgādei un drenāžai – 1. daļa: Vulkanizēta gumija

 

1.1.2003.

1.1.2009.

 

EN 681-1:1996/A2:2002

 

1.1.2003.

1.1.2004.

 

EN 681-1:1996/A3:2005

 

1.1.2008.

1.1.2009.

 

EN 681-1:1996/A1:1998

 

1.1.2003.

1.1.2004.

CEN

EN 681-2:2000

Elastomēru blīves – Prasības cauruļu savienojumu blīvju materiāliem, ar pielietojumu ūdens apgādei un drenāžai – 2. daļa: Termoplastiskie elastomēri

 

1.1.2003.

1.1.2004.

 

EN 681-2:2000/A1:2002

 

1.1.2003.

1.1.2004.

 

EN 681-2:2000/A2:2005

 

1.1.2010.

1.1.2010.

CEN

EN 681-3:2000

Elastomēru blīves – Prasības cauruļu savienojumu blīvju materiāliem, ar pielietojumu ūdens apgādei un drenāžai – 3. daļa: Poraini vulkanizētas gumijas materiāli

 

1.1.2003.

1.1.2004.

 

EN 681-3:2000/A1:2002

 

1.1.2003.

1.1.2004.

 

EN 681-3:2000/A2:2005

 

1.7.2012.

1.7.2012.

CEN

EN 681-4:2000

Elastomēru blīves – Prasības cauruļu savienojumu blīvju materiāliem, ar pielietojumu ūdens apgādei un drenāžai – 4. daļa: Lietie poliuretāna blīvējuma elementi

 

1.1.2003.

1.1.2004.

 

EN 681-4:2000/A1:2002

 

1.1.2003.

1.1.2004.

 

EN 681-4:2000/A2:2005

 

1.7.2012.

1.7.2012.

CEN

EN 682:2002

Elastomēru blīves – Prasības cauruļu un veidgabalu blīvēm paredzētiem materiāliem, ar pielietojumu gāzes un šķidro ogļūdeņražu pārvadei

 

1.10.2002.

1.12.2003.

 

EN 682:2002/A1:2005

 

1.7.2012.

1.7.2012.

CEN

EN 771-1:2011+A1:2015

Sienu mūra elementu specifikācijas. 1. daļa: Keramikas mūra elementi

EN 771-1:2011

10.6.2016.

10.6.2017.

CEN

EN 771-2:2011+A1:2015

Sienu mūra elementu specifikācijas. 2. daļa: Kalcija silikāta mūra elementi

EN 771-2:2011

10.6.2016.

10.6.2017.

CEN

EN 771-3:2011+A1:2015

Sienu mūra elementu specifikācijas. 3. daļa: Betona mūra elementi (blīvie un vieglbetoni)

EN 771-3:2011

10.6.2016.

10.6.2017.

CEN

EN 771-4:2011+A1:2015

Sienu mūra elementu specifikācijas. 4. daļa: Autoklāvētā gāzbetona mūra elementi

EN 771-4:2011

10.6.2016.

10.6.2017.

CEN

EN 771-5:2011+A1:2015

Sienu mūra elementu specifikācijas. 5. daļa: Mākslīgā akmens mūra elementi

EN 771-5:2011

10.6.2016.

10.6.2017.

CEN

EN 771-6:2011+A1:2015

Sienu mūra elementu specifikācijas. 6. daļa: Dabīgā akmens mūra elementi

EN 771-6:2011

8.4.2016.

8.4.2017.

CEN

EN 777-1:2009

Pie griestiem piestiprināmās nemājsaimnieciskās vairākdegļu gāzessildītāju sistēmas ar siltumstarotājcaurulēm. 1. daļa: D sistēma. Drošums

 

1.11.2009.

1.11.2010.

CEN

EN 777-2:2009

Pie griestiem piestiprināmās nemājsaimnieciskās vairākdegļu gāzessildītāju sistēmas ar siltumstarotājcaurulēm. 1. daļa: E sistēma. Drošums

 

1.11.2009.

1.11.2010.

CEN

EN 777-3:2009

Pie griestiem piestiprināmās nemājsaimnieciskās vairākdegļu gāzessildītāju sistēmas ar siltumstarotājcaurulēm. 3. daļa: F sistēma. Drošums

 

1.11.2009.

1.11.2010.

CEN

EN 777-4:2009

Pie griestiem piestiprināmās nemājsaimnieciskās vairākdegļu gāzessildītāju sistēmas ar siltumstarotājcaurulēm. 4. daļa: H sistēma. Drošums

 

1.11.2009.

1.11.2010.

CEN

EN 778:2009

Piespiedkonvekcijas gāzessildītāji dzīvojamo māju telpu apsildei ar silto gaisu, kuru siltumatdeve nepārsniedz 70 kW, bez ventilatora, kas pievadītu degšanai vajadzīgo gaisu un/vai aizvadītu dūmgāzes

 

1.8.2010.

1.8.2011.

CEN

EN 845-1:2013+A1:2016

Mūrēšanas palīgelementu specifikācijas. 1. daļa: Sienu enkuri, savilces, atbalsta apskavas un kronšteini

EN 845-1:2013

10.3.2017.

10.3.2018.

CEN

EN 845-2:2013+A1:2016

Mūrēšanas palīgelementu specifikācijas. 2. daļa: Pārsedzes

EN 845-2:2013

10.3.2017.

10.3.2018.

CEN

EN 845-3:2013+A1:2016

Mūrēšanas palīgelementu specifikācijas. 3. daļa: Tērauda stiegru sieti horizontālajām šuvēm

EN 845-3:2013

10.3.2017.

10.3.2018.

CEN

EN 858-1:2002

Vieglo naftas produktu (piem. eļļas un benzīna) atdalīšanas iekārtas – 1. daļa: Uzbūves principi, izpildījums un testēšana, marķēšana un kvalitātes kontrole

 

1.9.2005.

1.9.2006.

 

EN 858-1:2002/A1:2004

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 877:1999

Čuguna caurules un veidgabali, savienojumi un piederumi ūdens novadīšanas sistēmām ēkās – Prasības, testēšanas metodes un kvalitātes nodrošināšana

 

1.1.2008.

1.9.2009.

 

EN 877:1999/A1:2006

 

1.1.2008.

1.9.2009.

 

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

CEN

EN 934-2:2009+A1:2012

Piedevas betonam, būvjavai un injekcijas javai. 2. daļa: Piedevas betonam. Definīcijas, prasības, atbilstība, marķēšana un etiķetēšana

EN 934-2:2009

1.3.2013.

1.9.2013.

CEN

EN 934-3:2009+A1:2012

Piedevas betonam, būvjavai un injekcijas javai. 3. daļa: Piedevas mūrjavai. Definīcijas, prasības, atbilstība, marķēšana un etiķetēšana

EN 934-3:2009

1.3.2013.

1.9.2013.

CEN

EN 934-4:2009

Piedevas betonam, būvjavai un injekcijas javai. 4. daļa: Piedevas injekcijas javai iepriekšsaspriegtā betona stiegru kanāliem. Definīcijas, prasības, atbilstība, marķēšana un etiķetēšana

EN 934-4:2001

1.3.2010.

1.3.2011.

CEN

EN 934-5:2007

Piedevas betonam, būvjavai un injekcijas javai. 5. daļa: Piedevas torkrētbetonam. Definīcijas, prasības, atbilstība, marķēšana un etiķetēšana

 

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 969:2009

Gāzes cauruļvadiem lietojamas kaļamā čuguna caurules, veidgabali, piederumi. Prasības un testēšana

 

1.1.2010.

1.1.2011.

CEN

EN 997:2012

Klozetpodi un klozeta komplekti ar korpusā iebūvētu sifonu

EN 997:2003

1.12.2012.

1.6.2013.

 

EN 997:2012/AC:2012

 

1.3.2013.

1.3.2013.

CEN

EN 998-1:2016

Mūrjavu specifikācijas. 1. daļa: Apmetuma java

EN 998-1:2010

11.8.2017.

11.8.2017.

CEN

EN 998-2:2016

Mūrjavu specifikācijas. 2. daļa: Mūrjava

EN 998-2:2010

11.8.2017.

11.8.2017.

CEN

EN 1013:2012+A1:2014

Gaismcaurlaidīgās profilētās plastmasas loksnes jumtu, griestu un sienu klāšanai vienā slānī. Prasības un testēšanas metodes

EN 1013:2012

10.7.2015.

10.7.2016.

CEN

EN 1020:2009

Piespiedkonvekcijas nemājsaimnieciskie gāzessildītāji telpu apsildei ar silto gaisu, kuru siltumatdeve nepārsniedz 300 kW, ar ventilatoru, kas pievada degšanai vajadzīgo gaisu un/vai aizvada dūmgāzes

 

1.8.2010.

1.8.2011.

CEN

EN 1036-2:2008

Stikls būvniecībā. Lokšņu stikla spoguļi ar sudraba pārklājumu lietošanai telpās. 2. daļa: Atbilstības novērtēšana/Izstrādājuma standarts

 

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 1051-2:2007

Stikls būvniecībā. Stikla bloki un plātnes. 2. daļa: Atbilstības novērtēšana/Izstrādājuma standarts

 

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Varš un vara sakausējumi. Bezšuvju apaļās vara caurules sanitārtehnisko un apkures sistēmu ūdens un gāzes vadiem

EN 1057:2006

1.12.2010.

1.12.2010.

CEN

EN 1090-1:2009+A1:2011

Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem

EN 1090-1:2009

1.9.2012.

1.7.2014.

CEN

EN 1096-4:2004

Būvniecības stikls – Stikli ar pārklājumiem – 4. daļa: Atbilstības novērtēšanas/produkta standarts

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 1123-1:1999

Caurules un veidgabali no gareniski metinātām galvanizētām tērauda caurulēm un veidgabaliem ar uzmavu notekūdeņu sistēmām – 1. daļa: Prasības, testēšana, kvalitātes kontrole

 

1.6.2005.

1.6.2006.

 

EN 1123-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005.

1.6.2006.

CEN

EN 1124-1:1999

Kanalizācijas ūdeņu sistēmu caurules un veidgabali no gareniski sametinātām nerūsošā tērauda caurulēm ar notekcauruli un savienotājuzmavu kanalizācijas ūdeņu sistēmām – 1. daļa: Prasības, testēšana, kvalitātes kontrole

 

1.6.2005.

1.6.2006.

 

EN 1124-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005.

1.6.2006.

CEN

EN 1125:2008

Ēkas būvapkalumi. Evakuācijas maršrutos izmantojamās panikas drošības ierīces, kas darbināmas ar horizontālo stieņaparātu. Prasības un testa metodes

EN 1125:1997

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 1154:1996

Ēkas būvapkalumi – Regulējamās durvju aizvēršanas ierīces – Prasības un testa metodes

 

1.10.2003.

1.10.2004.

 

EN 1154:1996/A1:2002

 

1.10.2003.

1.10.2004.

 

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010.

1.1.2010.

CEN

EN 1155:1997

Ēkas būvapkalumi – Virpuļdurvju elektriskās bloķēšanas ierīces – Prasības un testa metodes

 

1.10.2003.

1.10.2004.

 

EN 1155:1997/A1:2002

 

1.10.2003.

1.10.2004.

 

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010.

1.1.2010.

CEN

EN 1158:1997

Ēkas būvapkalumi – Durvju saskaņotājierīces – Prasības un testa metodes

 

1.10.2003.

1.10.2004.

 

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.6.2006.

1.6.2006.

 

EN 1158:1997/A1:2002

 

1.10.2003.

1.10.2004.

CEN

EN 1168:2005+A3:2011

Saliekamā betona izstrādājumi. Dobās plātnes

EN 1168:2005+A2:2009

1.7.2012.

1.7.2013.

CEN

EN 1279-5:2005+A2:2010

Stikls būvniecībā. Stikla paketes. 5. daļa: Atbilstības novērtēšana

EN 1279-5:2005+A1:2008

1.2.2011.

1.2.2012.

CEN

EN 1304:2005

Māla dakstiņi un veidgabali jumtu segumiem. Izstrādājumu definīcijas un tehniskie noteikumi

 

1.2.2006.

1.2.2007.

CEN

EN 1317-5:2007+A2:2012

Ceļu norobežojošās sistēmas. 5. daļa: Transportlīdzekļus norobežojošo sistēmu kvalitātes prasības un atbilstības novērtēšana

EN 1317-5:2007+A1:2008

1.1.2013.

1.1.2013.

 

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

 

1.3.2013.

1.3.2013.

CEN

EN 1319:2009

Piespiedkonvekcijas gāzessildītāji dzīvojamo māju telpu apsildei ar silto gaisu un ar piespiedu velkmes degļiem, kuru siltumatdeve nepārsniedz 70 kW

 

1.10.2010.

1.10.2011.

CEN

EN 1337-3:2005

Būvkonstrukciju balstīklas – 3. daļa: Elastomēra balstīklas

 

1.1.2006.

1.1.2007.

CEN

EN 1337-4:2004

Būvkonstrukciju balstīklas – 4. daļa: Rullīšbalsts

 

1.2.2005.

1.2.2006.

 

EN 1337-4:2004/AC:2007

 

1.1.2008.

1.1.2008.

CEN

EN 1337-5:2005

Būvkonstrukciju balstīklas. 5. daļa: Kombinēta balstoša daļa

 

1.1.2006.

1.1.2007.

CEN

EN 1337-6:2004

Būvkonstrukciju balstīklas – 6. daļa: Svārstbalsts

 

1.2.2005.

1.2.2006.

CEN

EN 1337-7:2004

Būvkonstrukciju balstīklas – 7. daļa: Lodveida un cilindrveida politetrafluoretilēna (PTFE) balstīklas

EN 1337-7:2000

1.12.2004.

1.6.2005.

CEN

EN 1337-8:2007

Būvkonstrukciju balstīklas. Vadošās balstīklas un norobežojošās balstīklas

 

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 1338:2003

Betona seguma bloki – Prasības un testēšanas metodes

 

1.3.2004.

1.3.2005.

 

EN 1338:2003/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 1339:2003

Betona seguma plātnes – Prasības un testēšanas metodes

 

1.3.2004.

1.3.2005.

 

EN 1339:2003/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 1340:2003

Betona apmales bloki – Prasības un testēšanas metodes

 

1.2.2004.

1.2.2005.

 

EN 1340:2003/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 1341:2012

Dabīgā akmens plātnes ārējiem segumiem. Prasības un testēšanas metodes

EN 1341:2001

1.9.2013.

1.9.2013.

CEN

EN 1342:2012

Dabīgā akmens bruģakmeņi (kaltie akmeņi) ārējiem segumiem. Prasības un testēšanas metodes

EN 1342:2001

1.9.2013.

1.9.2013.

CEN

EN 1343:2012

Dabīgā akmens apmales ārējiem segumiem. Prasības un testēšanas metodes

EN 1343:2001

1.9.2013.

1.9.2013.

CEN

EN 1344:2013

Keramikas bruģakmeņi. Prasības un testēšanas metodes

EN 1344:2002

8.8.2014.

8.8.2016.

 

EN 1344:2013/AC:2015

 

 

 

CEN

EN 1423:2012

Ceļa apzīmējumu materiāli. Uzberamie materiāli. Stikla lodītes, pretslīdēšanas komponentes un to maisījumi

EN 1423:1997

1.11.2012.

1.11.2012.

 

EN 1423:2012/AC:2013

 

1.7.2013.

1.7.2013.

CEN

EN 1433:2002

Transportlīdzekļu un gājēju zonu drenāžas teknes – Klasifikācija, projektēšanas un testēšanas prasības, marķēšana un atbilstības novērtēšana

 

1.8.2003.

1.8.2004.

 

EN 1433:2002/A1:2005

 

1.1.2006.

1.1.2006.

CEN

EN 1457-1:2012

Dūmeņi. Māla/keramikas dūmvadu oderējums. 1. daļa: Sausos apstākļos ekspluatējams dūmvadu oderējums. Prasības un testa metodes

EN 1457:1999

1.11.2012.

1.11.2013.

CEN

EN 1457-2:2012

Dūmeņi. Māla/keramikas dūmvadu oderējums. 2. daļa: Mitros apstākļos ekspluatējams dūmvadu oderējums. Prasības un testa metodes

EN 1457:1999

1.11.2012.

1.11.2013.

CEN

EN 1463-1:2009

Ceļa apzīmējumu materiāli. Atstarojošās ceļa kniedes. 1. daļa: Sākotnējās prasības

EN 1463-1:1997

1.1.2010.

1.1.2011.

CEN

EN 1469:2015

Dabīgā akmens izstrādājumi. Plātnes sienu segumiem. Prasības

EN 1469:2004

8.4.2016.

8.4.2017.

CEN

EN 1504-2:2004

Betona konstrukciju aizsardzības un remonta materiāli un sistēmas. Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana. 2. daļa: Betona virsmas aizsardzības sistēmas

 

1.9.2005.

1.1.2009.

CEN

EN 1504-3:2005

Betona konstrukciju aizsardzības un remonta materiāli un sistēmas. Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana. 3. daļa: Nesošo un nenesošo konstrukciju remonts

 

1.10.2006.

1.1.2009.

CEN

EN 1504-4:2004

Betona konstrukciju aizsardzības un remonta materiāli un sistēmas. Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana. 4. daļa: Strukturālās saite

 

1.9.2005.

1.1.2009.

CEN

EN 1504-5:2004

Betona konstrukciju aizsardzības un remonta materiāli un sistēmas. Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana. 5. daļa: Betona injekcijas

 

1.10.2005.

1.1.2009.

CEN

EN 1504-6:2006

Betona konstrukciju aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas – Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana – 6. daļa: Tērauda stiegrojuma enkurošana

 

1.6.2007.

1.1.2009.

CEN

EN 1504-7:2006

Betona konstrukciju aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas – Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana – Stiegrojuma korozijaizsardzība

 

1.6.2007.

1.1.2009.

CEN

EN 1520:2011

Rūpnieciski ražoti stiegroti elementi no vieglas pildvielas betona ar vaļēju poru struktūru konstrukciju un nenesošajai armatūrai

EN 1520:2002

1.1.2012.

1.1.2013.

CEN

EN 1748-1-2:2004

Stikls būvniecībā – Speciālie galvenie izstrādājumi – 1-2. daļa: Borsilikātu stikli – Atbilstības novērtēšana/Izstrādājuma standarts

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 1748-2-2:2004

Stikls būvniecībā – Speciālie galvenie izstrādājumi – 2-2. daļa: Stikla keramika – Atbilstības novērtēšana/Izstrādājuma standarts

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 1806:2006

Dūmeņi – Šamota/keramikas dūmeņu bloki viensienas dūmeņiem – Prasības un testēšanas metodes

 

1.5.2007.

1.5.2008.

CEN

EN 1825-1:2004

Taukvielu atdalītāji – 1. daļa: Uzbūves principi, izpildījums un testēšana, marķēšana un kvalitātes kontrole

 

1.9.2005.

1.9.2006.

 

EN 1825-1:2004/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 1856-1:2009

Dūmeņi. Prasības metāla dūmeņiem. 1. daļa: Būvelementi dūmeņu sistēmām

EN 1856-1:2003

1.3.2010.

1.3.2011.

CEN

EN 1856-2:2009

Dūmeņi. Prasības metāla dūmeņiem. 2. daļa: Metāla oderējumi un dūmvada kanāla pievienotājcaurules

EN 1856-2:2004

1.3.2010.

1.3.2011.

CEN

EN 1857:2010

Dūmvadi. Sastāvdaļas. Dūmvadu betona oderējums

EN 1857:2003+A1:2008

1.1.2011.

1.1.2012.

CEN

EN 1858:2008+A1:2011

Dūmvadi. Sastāvdaļas. Dūmvadu betona bloki

EN 1858:2008

1.4.2012.

1.4.2013.

CEN

EN 1863-2:2004

Būvniecības stikls – Termiski rūdīts nātrija-kalcija silikātstikls – 2. daļa: Atbilstības novērtēšana/Izstrādājuma standarts

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 1873:2005

Rūpnieciski izgatavots jumtu aprīkojums – Plastmasas individuāli jumta logi – Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes

 

1.10.2006.

1.10.2009.

CEN

EN 1916:2002

Betona, dzelzsbetona un tērauda šķiedru betona caurules un veidgabali

 

1.8.2003.

23.11.2004.

 

EN 1916:2002/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

CEN

EN 1917:2002

Betona, dzelzsbetona un tērauda šķiedru betona skatakas un kontrolakas

 

1.8.2003.

23.11.2004.

 

EN 1917:2002/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

CEN

EN 1935:2002

Ēkas būvapkalumi – Vienass eņģes – Prasības un testa metodes

 

1.10.2002.

1.12.2003.

 

EN 1935:2002/AC:2003

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 10025-1:2004

Karsti velmētie izstrādājumi no konstrukciju tēraudiem – 1. daļa: Vispārīgie tehniskie piegādes nosacījumi

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 10088-4:2009

Nerūsošie tēraudi. 4. daļa: Būvniecībai paredzēto korozijizturīga tērauda plānlokšņu, biezlokšņu un slokšņu piegādes tehniskie noteikumi

 

1.2.2010.

1.2.2011.

CEN

EN 10088-5:2009

Nerūsošie tēraudi. 5. daļa: Būvniecībai paredzēto korozijizturīga tērauda stieņu, velmētas stieples, profilu un spožo izstrādājumu piegādes tehniskie noteikumi

 

1.1.2010.

1.1.2011.

CEN

EN 10210-1:2006

Karsti apstrādātie konstrukciju dobi profili no neleģētiem un sīkgraudainiem tēraudiem – 1. daļa: Piegādes tehniskie nosacījumi

 

1.2.2007.

1.2.2008.

CEN

EN 10219-1:2006

Auksti presētie metinātie konstrukciju dobi profili no neleģētiem un sīkgraudainiem tēraudiem – 1. daļa: Piegādes tehniskie nosacījumi

 

1.2.2007.

1.2.2008.

CEN

EN 10224:2002

Neleģētā tērauda caurules un fitingi ūdens šķidrumu, arī dzeramā ūdens, transportēšanai – Piegādes tehniskie nosacījumi

 

1.4.2006.

1.4.2007.

 

EN 10224:2002/A1:2005

 

1.4.2006.

1.4.2007.

CEN

EN 10255:2004+A1:2007

Neleģēta tērauda caurules metināšanai un vītnes iegriešanai. Piegādes tehniskie noteikumi

 

1.1.2010.

1.1.2011.

CEN

EN 10311:2005

Ūdens un citu ūdens šķidrumu transportēšanai paredzētu tērauda cauruļu un veidgabalu savienojumi

 

1.3.2006.

1.3.2007.

CEN

EN 10312:2002

Metinātas nerūsējošā tērauda caurules ūdeni saturošu šķidrumu, arī dzeramā ūdens, transportēšanai – Piegādes tehniskie nosacījumi

 

1.4.2006.

1.4.2007.

 

EN 10312:2002/A1:2005

 

1.4.2006.

1.4.2007.

CEN

EN 10340:2007

Tērauda lējumi būvniecībai

 

1.1.2010.

1.1.2011.

 

EN 10340:2007/AC:2008

 

1.1.2010.

1.1.2010.

CEN

EN 10343:2009

Būvniecībai paredzētie rūdāmie un atlaidināmie tēraudi. Piegādes tehniskie noteikumi

 

1.1.2010.

1.1.2011.

CEN

EN 12004:2007+A1:2012

Flīžu līmes. Prasības, atbilstības novērtēšana, klasificēšana un apzīmēšana

EN 12004:2007

1.4.2013.

1.7.2013.

CEN

EN 12050-1:2001

Ēku un ārējo tīklu notekūdeņu sūknēšanas iekārtas – Uzbūves principi un testēšana – 1. daļa: Sūknēšanas iekārtas notekūdeņiem, kas satur fekālijas

 

1.11.2001.

1.11.2002.

CEN

EN 12050-2:2000

Ēku un ārējo tīklu notekūdeņu sūknēšanas iekārtas – Uzbūves principi un testēšana – 2. daļa: Sūknēšanas iekārtas notekūdeņiem, kas nesatur fekālijas

 

1.10.2001.

1.10.2002.

CEN

EN 12050-3:2000

Ēku un ārējo tīklu notekūdeņu sūknēšanas iekārtas – Uzbūves principi un testēšana – 3. daļa: Limitēta lietojuma sūknēšanas iekārtas notekūdeņiem, kas satur fekālijas

 

1.10.2001.

1.10.2002.

CEN

EN 12050-4:2000

Ēku un ārējo tīklu notekūdeņu sūknēšanas iekārtas – Uzbūves principi un testēšana – 4. daļa: Vienvirziena vārsti notekūdeņiem, kas nesatur fekālijas un notekūdeņiem, kas satur fekālijas

 

1.10.2001.

1.10.2002.

CEN

EN 12057:2004

Dabīgā akmens izstrādājumi – Flīzes – Prasības

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 12058:2004

Dabīgā akmens izstrādājumi – Grīdas un kāpņu plāksnes – Prasības

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 12094-1:2003

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 1. daļa: Prasības un testēšanas metodes elektriskajām automātiskajām kontroles un slēgierīcēm

 

1.2.2004.

1.5.2006.

CEN

EN 12094-2:2003

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 2. daļa: Prasības un testa metodes neelektriskām automātiskām kontroles un kavēšanas ierīcēm

 

1.2.2004.

1.5.2006.

CEN

EN 12094-3:2003

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 3. daļa: Prasības un testa metodes rokvadības palaides un apturēšanas ierīcēm

 

1.1.2004.

1.9.2005.

CEN

EN 12094-4:2004

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kuros ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 4. daļa: Prasības un testa metodes konteineru vārstu komplektiem un to izpildmehānismiem

 

1.5.2005.

1.8.2007.

CEN

EN 12094-5:2006

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 5. daļa: Prasības un testēšanas metodes augsta un zema spiediena selektorvārstiem un to izpildmehanismiem

EN 12094-5:2000

1.2.2007.

1.5.2009.

CEN

EN 12094-6:2006

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 6. daļa: Prasības un testēšanas metodes neelektriskajām bloķētājierīcēm

EN 12094-6:2000

1.2.2007.

1.5.2009.

CEN

EN 12094-7:2000

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 7. daļa: Prasības un testēšanas metodes sprauslām iekārtās, kur dzēšanai izmanto CO2

 

1.10.2001.

1.4.2004.

 

EN 12094-7:2000/A1:2005

 

1.11.2005.

1.11.2006.

CEN

EN 12094-8:2006

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 8. daļa: Prasības un testēšanas metodes savienotājdetaļām

 

1.2.2007.

1.5.2009.

CEN

EN 12094-9:2003

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 9. daļa: Prasības un testa metodes augsta spiediena konteineru vārstu komplektiem un to izpildmehānismiem

 

1.1.2004.

1.9.2005.

CEN

EN 12094-10:2003

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 10. daļa: Prasības un testa metodes spiediena indikatoriem un spiediena pārslēdzējiem

 

1.2.2004.

1.5.2006.

CEN

EN 12094-11:2003

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 11. daļa: Prasības un testa metodes mehāniskajām svēršanas ierīcēm

 

1.1.2004.

1.9.2005.

CEN

EN 12094-12:2003

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 12. daļa: Prasības un testa metodes pneimatiskajām signalizācijas ierīcēm

 

1.1.2004.

1.9.2005.

CEN

EN 12094-13:2001

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 13. daļa: Prasības un testēšanas metodes pretvārstiem un neatgriezeniskajiem vārstiem

 

1.1.2002.

1.4.2004.

 

EN 12094-13:2001/AC:2002

 

1.1.2010.

1.1.2010.

CEN

EN 12101-1:2005

Dūmu un karstuma regulēšanas sistēmas – 1. daļa: Specifikācija dūmu barjerām

 

1.6.2006.

1.9.2008.

 

EN 12101-1:2005/A1:2006

 

1.12.2006.

1.9.2008.

CEN

EN 12101-2:2003

Dūmu un karstuma kontroles sistēmas. 2. daļa: Specifikācija dabiskai dūmu un karstuma ventilācijai

 

1.4.2004.

1.9.2006.

CEN

EN 12101-3:2015

Dūmu un karstuma kontroles sistēmas. 3. daļa: Specifikācija elektriskajiem dūmu un karstuma izplūdes ventilatoriem

EN 12101-3:2002

8.4.2016.

8.4.2017.

CEN

EN 12101-6:2005

Dūmu un karstuma kontroles sistēmas. 6. daļa: Specifikācijas sistēmām ar spiediena kritumu. Piederumi

 

1.4.2006.

1.4.2007.

 

EN 12101-6:2005/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 12101-7:2011

Dūmu un karstuma kontroles sistēmas. 7. daļa: Dūmu kanālu sekcijas

 

1.2.2012.

1.2.2013.

CEN

EN 12101-8:2011

Dūmu un karstuma kontroles sistēmas. 8. daļa: Dūmu kontroles aizbīdņi

 

1.2.2012.

1.2.2013.

CEN

EN 12101-10:2005

Dūmu un karstuma regulēšanas sistēmas – 10. daļa: Palaišanas iekārtas

 

1.10.2006.

1.5.2012.

 

EN 12101-10:2005/AC:2007

 

1.1.2008.

1.1.2008.

CEN

EN 12150-2:2004

Būvniecības stikls – Termiski rūdītais nātrija-kalcija silikātu drošības stikls – 2. daļa: Atbilstības novērtēšanas/produkta standarts

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 12209:2003

Ēku aprīkojums – Slēdzenes un aizbīdņi – Mehāniski veramas slēdzenes, aizbīdņi un aizturplāksnes – Prasības un testa metodes

 

1.12.2004.

1.6.2006.

 

EN 12209:2003/AC:2005

 

1.6.2006.

1.6.2006.

CEN

EN 12259-1:1999 + A1:2001

Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Sprinklersistēmu un izsmidzinātājsistēmu sastāvdaļas. 1. daļa: Sprinkleri

 

1.4.2002.

1.9.2005.

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004

 

1.3.2005.

1.3.2006.

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006

 

1.11.2006.

1.11.2007.

CEN

EN 12259-2:1999

Stacionārās ugunsdzēšanas sistēmas – Sastāvdaļas sprinkleru un izsmidzinātā ūdens sistēmām – 2. daļa: Ūdens trauksmes vārsti

 

1.1.2002.

1.8.2007.

 

EN 12259-2:1999/A1:2001

 

1.1.2002.

1.8.2007.

 

EN 12259-2:1999/AC:2002

 

1.6.2005.

1.6.2005.

 

EN 12259-2:1999/A2:2005

 

1.9.2006.

1.8.2007.

CEN

EN 12259-3:2000

Stacionārās ugunsdzēšanas sistēmas. Sastāvdaļas sprinkleru un izsmidzinātā ūdens sistēmām. 3. daļa: Sauso trauksmes vārstu komplekti

 

1.1.2002.

1.8.2007.

 

EN 12259-3:2000/A1:2001

 

1.1.2002.

1.8.2007.

 

EN 12259-3:2000/A2:2005

 

1.9.2006.

1.8.2007.

CEN

EN 12259-4:2000

Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Sprinklersistēmu un izsmidzinātājsistēmu sastāvdaļas. 4. daļa: Ūdensmotorsirēnas

 

1.1.2002.

1.4.2004.

 

EN 12259-4:2000/A1:2001

 

1.1.2002.

1.4.2004.

CEN

EN 12259-5:2002

Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Sprinklersistēmu un izsmidzinātājsistēmu sastāvdaļas. 5. daļa: Plūsmdetektori

 

1.7.2003.

1.9.2005.

CEN

EN 12271:2006

Virsmas apstrāde. Prasības

 

1.1.2008.

1.1.2011.

CEN

EN 12273:2008

Asfalta virsmas apstrāde ar emulsiju. Prasības

 

1.1.2009.

1.1.2011.

CEN

EN 12285-2:2005

Cehos izgatavotie tērauda rezervuāri – 2. daļa: Horizontālie cilindriskie viensienas un dubultsienu virszemes rezervuāri uzliesmojošiem un neuzliesmojošiem šķidrumiem, kas rada ūdens piesārņojumu

 

1.1.2006.

1.1.2008.

CEN

EN 12326-1:2014

Slānekļa un dabīgā akmens izstrādājumi jumta klājumam un sienu apdarei. 1. daļa: Slānekļa un karbonātu slānekļa specifikācijas

EN 12326-1:2004

13.2.2015.

13.2.2016.

CEN

EN 12337-2:2004

Būvniecības stikls – Ķīmiski stiprinātais nātrija-kalcija silikātu stikls – 2. daļa: Atbilstības novērtēšanas/produkta standarts

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 12352:2006

Satiksmes vadības aprīkojums – Brīdinājuma un drošības gaismas ierīces

 

1.2.2007.

1.2.2008.

CEN

EN 12368:2006

Satiksmes regulēšanas tehniskie līdzekļi. Luksofori

 

1.2.2007.

1.2.2008.

CEN

EN 12380:2002

Drenāžas sistēmu gaisa padeves vārsti – Prasības, testu metodes un atbilstības novērtēšana

 

1.10.2003.

1.10.2004.

CEN

EN 12446:2011

Dūmeņi – Sastāvdaļas – Betona ārsienu elementi

EN 12446:2003

1.4.2012.

1.4.2013.

CEN

EN 12467:2012

Cementa-šķiedru gludās loksnes. Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes

EN 12467:2004

1.7.2013.

1.7.2013.

CEN

EN 12566-1:2000

Mazās notekūdeņu apstrādes sistēmas, kas paredzētas ne vairāk par 50 iedzīvotājiem – 1. daļa: Rūpnieciski ražotās septiskās tvertnes

 

1.12.2004.

1.12.2005.

 

EN 12566-1:2000/A1:2003

 

1.12.2004.

1.12.2005.

CEN

EN 12566-3:2005+A2:2013

Mazās notekūdeņu apstrādes sistēmas, kas paredzētas ne vairāk kā 50 iedzīvotājiem – 3. daļa: Kompaktas un/vai uz vietas montētas sadzīves notekūdeņu apstrādes iekārtas

EN 12566-3:2005+A1:2009

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 12566-4:2007

Mazās notekūdens apstrādes sistēmas, kas paredzētas ne vairāk kā 50 iedzīvotājiem un to ekvivalentiem. 4. daļa: Uz vietas montētas septiskās tvertnes no rūpnieciski izgatavotiem komplektiem

 

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 12566-6:2013

Mazās notekūdens apstrādes sistēmas, kas paredzētas ne vairāk kā 50 iedzīvotājiem un to ekvivalentiem. 6. daļa: Rūpnieciskie attīrīšanas mezgli septisko tvertņu notekūdeņiem

 

1.11.2013.

1.11.2014.

CEN

EN 12566-7:2013

Mazās notekūdens apstrādes sistēmas, kas paredzētas ne vairāk kā 50 iedzīvotājiem un to ekvivalentiem. 7. daļa: Rūpnieciski ražotas terciārās apstrādes mezgli

 

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 12591:2009

Bitumens un bitumena saistvielas. Specifikācijas ceļu segumu bitumeniem

 

1.1.2010.

1.1.2011.

CEN

EN 12602:2016

Rūpnieciski ražotie stiegrotie būvelementi no autoklāvēta gāzbetona

EN 12602:2008+A1:2013

10.3.2017.

10.3.2018.

CEN

EN 12620:2002+A1:2008

Minerālmateriāli betonam

EN 12620:2002

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 12676-1:2000

Ceļu pretapžilbes sistēmas – 1. daļa: Izpildījums un raksturojumi

 

1.2.2004.

1.2.2006.

 

EN 12676-1:2000/A1:2003

 

1.2.2004.

1.2.2006.

CEN

EN 12737:2004+A1:2007

Saliekamā betona izstrādājumi. Drenējošo grīdu elementi kūtīm

 

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 12764:2004+A1:2008

Sanitārtehniskās iekārtas. Specifikācija burbuļvannām

EN 12764:2004

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 12794:2005+A1:2007

Saliekamā betona izstrādājumi – Pamatu pāļi

EN 12794:2005

1.2.2008.

1.2.2009.

 

EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008

 

1.8.2009.

1.8.2009.

CEN

EN 12809:2001

Cietā kurināmā apkures katli dzīvojamām ēkām – Nominālā siltuma atdeve līdz 50 kW – Prasības un testa metodes

 

1.7.2005.

1.7.2007.

 

EN 12809:2001/A1:2004

 

1.7.2005.

1.7.2007.

 

EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007

 

1.1.2008.

1.1.2008.

 

EN 12809:2001/AC:2006

 

1.1.2008.

1.1.2008.

CEN

EN 12815:2001

Cietā kurināmā plītis dzīvojamām ēkām – Prasības un testa metodes

 

1.7.2005.

1.7.2007.

 

EN 12815:2001/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

 

EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007

 

1.1.2008.

1.1.2008.

 

EN 12815:2001/A1:2004

 

1.7.2005.

1.7.2007.

CEN

EN 12839:2012

Saliekamā betona izstrādājumi. Žogu elementi

EN 12839:2001

1.10.2012.

1.10.2013.

CEN

EN 12843:2004

Saliekamā betona izstrādājumi – Stabi un masti

 

1.9.2005.

1.9.2007.

CEN

EN 12859:2011

Ģipša bloki. Definīcijas, prasības un testēšanas metodes

EN 12859:2008

1.12.2011.

1.12.2012.

CEN

EN 12860:2001

Adhezīvi ģipša blokiem uz ģipša bāzes – Definīcijas, prasības un testa metodes

 

1.4.2002.

1.4.2003.

 

EN 12860:2001/AC:2002

 

1.1.2010.

1.1.2010.

CEN

EN 12878:2005

Celtniecības materiālu, kuru pamatā ir cements un/vai kaļķi, krāsošanai izmantotie pigmenti – Specifikācijas un testa metodes

 

1.3.2006.

1.3.2007.

 

EN 12878:2005/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 12899-1:2007

Vertikāli nostiprinātas stacionāras ceļa zīmes. 1. daļa: Stacionāras ceļa zīmes

 

1.1.2009.

1.1.2013.

CEN

EN 12899-2:2007

Vertikāli nostiprinātas stacionāras ceļa zīmes. 2. daļa: Iekšēji izgaismotas kolonnas

 

1.1.2009.

1.1.2013.

CEN

EN 12899-3:2007

Vertikāli nostiprinātas stacionāras ceļa zīmes. 3. daļa: Ceļu signālstabiņi un atstarotāji

 

1.1.2009.

1.1.2013.

CEN

EN 12951:2004

Rūpnieciski izgatavots jumtu aprīkojums – Pastāvīgi nostiprinātas jumta kāpnes – Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 12966-1:2005+A1:2009

Vertikāli nostiprinātas stacionāras ceļa zīmes. Maināmas informācijas ceļa zīmes. 1. daļa. Būvizstrādājumu tehniskās prasības

 

1.8.2010.

1.8.2010.

CEN

EN 13024-2:2004

Būvniecības stikls – Termiski rūdītais borsilikātu drošības stikls – 2. daļa: Atbilstības novērtēšanas/produkta standarts

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 13043:2002

Minerālmateriāli bituminētajiem maisījumiem un virsmas apstrādēm ceļiem, lidlaukiem un citiem satiksmes laukumiem

 

1.7.2003.

1.6.2004.

 

EN 13043:2002/AC:2004

 

1.6.2006.

1.6.2006.

CEN

EN 13055-1:2002

Vieglie minerālmateriāli. 1. daļa: Vieglie minerālmateriāli betonam, būvjavai un injekcijas javai

 

1.3.2003.

1.6.2004.

 

EN 13055-1:2002/AC:2004

 

1.1.2010.

1.1.2010.

CEN

EN 13055-2:2004

Vieglie minerālmateriāli. 2. daļa: Minerālmateriāli bituminētajiem maisījumiem un virsmas apstrādei, un pielietošanai saistītā un nesaistītā veidā

 

1.5.2005.

1.5.2006.

CEN

EN 13063-1:2005+A1:2007

Dūmeņi – Tipveida dūmeņi ar māla/keramikas dūmvada oderējumu – 1. daļa: Prasības un testēšanas metodes sodrējdegšanas izturībai

EN 13063-1:2005

1.5.2008.

1.5.2009.

CEN

EN 13063-2:2005+A1:2007

Dūmeņi – Tipveida dūmeņi ar māla keramikas dūmvada oderējumu – 2. daļa: Prasības un testa metodes mitros darbības apstākļos

EN 13063-2:2005

1.5.2008.

1.5.2009.

CEN

EN 13063-3:2007

Dūmeņi – Tipveida dūmeņi ar māla/keramikas dūmvada oderējumu. 3. daļa: Prasības un testa metodes dūmeņiem ar vēdināšanas kanālu sistēmu

 

1.5.2008.

1.5.2009.

CEN

EN 13069:2005

Dūmeņi. Māla/keramikas ārsienas tipveida dūmeņiem – Prasības un testēšanas metodes

 

1.5.2006.

1.5.2007.

CEN

EN 13084-5:2005

Brīvstāvoši dūmeņi – 5. daļa: Materiāli ķieģeļu oderēm – Izstrādājumu specifikācijas

 

1.4.2006.

1.4.2007.

 

EN 13084-5:2005/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 13084-7:2012

Brīvi stāvošie dūmeņi. 7. daļa: Izstrādājumu tehniskie noteikumi cilindriskām tērauda detaļām pielietojumam viensienas tērauda dūmeņos un tērauda oderējumos

EN 13084-7:2005

1.9.2013.

1.9.2013.

CEN

EN 13101:2002

Pakāpieni pazemes kontrolakām – Prasības, marķēšana, testēšanas metodes un atbilstības novērtēšana

 

1.8.2003.

1.8.2004.

CEN

EN 13108-1:2006

Bituminētie maisījumi – Materiāla specifikācijas – 1. daļa: Asfaltbetons

 

1.3.2007.

1.3.2008.

 

EN 13108-1:2006/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

CEN

EN 13108-2:2006

Bituminētie maisījumi – Materiāla specifikācijas – 2. daļa: Asfaltbetons ļoti plānam kārtām

 

1.3.2007.

1.3.2008.

 

EN 13108-2:2006/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

CEN

EN 13108-3:2006

Bituminētie maisījumi – Materiāla specifikācijas – 3. daļa: Mīkstais asfalts

 

1.3.2007.

1.3.2008.

 

EN 13108-3:2006/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

CEN

EN 13108-4:2006

Bituminētie maisījumi – Materiāla specifikācijas – 4. daļa: Karsti veltņotais asfalts

 

1.3.2007.

1.3.2008.

 

EN 13108-4:2006/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

CEN

EN 13108-5:2006

Bituminētie maisījumi – Materiāla specifikācijas – 5. daļa: Šķembu – mastikas asfalts

 

1.3.2007.

1.3.2008.

 

EN 13108-5:2006/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

CEN

EN 13108-6:2006

Bituminētie maisījumi – Materiāla specifikācijas – 6. daļa: Mastikas asfalts

 

1.3.2007.

1.3.2008.

 

EN 13108-6:2006/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

CEN

EN 13108-7:2006

Bituminētie maisījumi – Materiāla specifikācijas – 7. daļa: Porasfalts

 

1.3.2007.

1.3.2008.

 

EN 13108-7:2006/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

CEN

EN 13139:2002

Minerālmateriāli javai

 

1.3.2003.

1.6.2004.

 

EN 13139:2002/AC:2004

 

1.1.2010.

1.1.2010.

CEN

EN 13160-1:2003

Noplūžu kontrolsistēmas – 1. daļa: Vispārīgie principi

 

1.3.2004.

1.3.2005.

CEN

EN 13162:2012+A1:2015

Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām. Rūpnieciski ražotie minerālvates (MW) izstrādājumi. Specifikācija

EN 13162:2012

10.7.2015.

10.7.2016.

CEN

EN 13163:2012+A1:2015

Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām. Rūpnieciski ražoti uzputota polistirola (EPS) izstrādājumi. Specifikācija

EN 13163:2012

10.7.2015.

10.7.2016.

CEN

EN 13164:2012+A1:2015

Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām. Rūpnieciski ražotie ekstrudēta putu polistirola (XPS) izstrādājumi. Specifikācija

EN 13164:2012

10.7.2015.

10.7.2016.

CEN

EN 13165:2012+A2:2016

Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām. Rūpnieciski ražotie poliuretāna cieto putu (PU) izstrādājumi. Specifikācija

EN 13165:2012+A1:2015

14.10.2016.

14.10.2017.

CEN

EN 13166:2012+A2:2016

Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām. Rūpnieciski ražotie putu fenolsveķu (PF) izstrādājumi. Specifikācija

EN 13166:2012+A1:2015

14.10.2016.

14.10.2017.

CEN

EN 13167:2012+A1:2015

Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām. Rūpnieciski ražotie putustikla (CG) izstrādājumi. Specifikācija

EN 13167:2012

10.7.2015.

10.7.2016.

CEN

EN 13168:2012+A1:2015

Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām. Rūpnieciski ražotie koka vilnas (WW) izstrādājumi. Specifikācija

EN 13168:2012

10.7.2015.

10.7.2016.

CEN

EN 13169:2012+A1:2015

Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām. Rūpnieciski ražotie uzpūsta perlīta izstrādājumi (EPB). Specifikācija

EN 13169:2012

10.7.2015.

10.7.2016.

CEN

EN 13170:2012+A1:2015

Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām. Rūpnieciski ražotie uzpūsta korķa izstrādājumi (ICB). Specifikācija

EN 13170:2012

10.7.2015.

10.7.2016.

CEN

EN 13171:2012+A1:2015

Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām. Rūpnieciski ražoti kokšķiedras (WF) izstrādājumi. Specifikācija

EN 13171:2012

10.7.2015.

10.7.2016.

CEN

EN 13224:2011

Saliekamā betona izstrādājumi. Ribotās pārseguma plātnes

EN 13224:2004+A1:2007

1.8.2012.

1.8.2013.

CEN

EN 13225:2013

Saliekamā betona elementi. Lineārie konstrukciju elementi

EN 13225:2004

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 13229:2001

Iebūvētās apkures iekārtas, ieskaitot cietā kurināmā kamīnus – Prasības un testa metodes

 

1.7.2005.

1.7.2007.

 

EN 13229:2001/AC:2006

 

1.7.2007.

1.7.2007.

 

EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

 

1.1.2008.

1.1.2008.

 

EN 13229:2001/A2:2004

 

1.7.2005.

1.7.2007.

 

EN 13229:2001/A1:2003

 

1.6.2006.

1.6.2007.

CEN

EN 13240:2001

Cietā kurināmā telpu apkures iekārtas – Prasības un testa metodes

 

1.7.2005.

1.7.2007.

 

EN 13240:2001/A2:2004

 

1.7.2005.

1.7.2007.

 

EN 13240:2001/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

 

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

 

1.1.2008.

1.1.2008.

CEN

EN 13241:2003+A2:2016

Industriālās, komerciālās, garāžu durvis un vārti. Izstrādājumu standarts, veiktspējas raksturlielumi

EN 13241-1:2003+A1:2011

1.11.2016.

1.11.2019.

CEN

EN 13242:2002+A1:2007

Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām

EN 13242:2002

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 13245-2:2008

Plastmasas. Neplastificēta polivinilhlorīda (PVC-U) profili būvniecībai. 2. daļa: PVC-U un PVC- UE profili iekšējo un ārējo sienu un griestu apdarei

 

1.7.2010.

1.7.2012.

 

EN 13245-2:2008/AC:2009

 

1.7.2010.

1.7.2010.

CEN

EN 13249:2016

Ģeotekstilijas un ģeotekstiliju izstrādājumi. Nepieciešamie raksturojumi to lietošanai ceļu un citu satiksmes platību būvniecībā (izņemot dzelzceļus un asfalta segumus)

EN 13249:2000+A1:2015

10.3.2017.

10.3.2018.

CEN

EN 13250:2016

Ģeotekstilijas un ģeotekstiliju izstrādājumi. Nepieciešamais raksturojums to lietošanai dzelzceļu būvniecībā

EN 13250:2000+A1:2015

10.3.2017.

10.3.2018.

CEN

EN 13251:2016

Ģeotekstilijas un ģeotekstiliju izstrādājumi. Nepieciešamais raksturojums to lietošanai zemes darbos, pamatu un balsta konstrukciju būvniecībā

EN 13251:2000+A1:2015

10.3.2017.

10.3.2018.

CEN

EN 13252:2016

Ģeotekstilijas un ģeotekstiliju izstrādājumi. Nepieciešamais raksturojums to lietošanai drenāžas sistēmās

EN 13252:2000+A1:2015

10.3.2017.

10.3.2018.

CEN

EN 13253:2016

Ģeotekstilijas un ģeotekstiliju izstrādājumi. Nepieciešamais raksturojums to lietošanai zemes erozijas regulēšanai (piekrastes aizsardzībai, krastu nostiprināšanai)

EN 13253:2000+A1:2015

10.3.2017.

10.3.2018.

CEN

EN 13254:2016

Ģeotekstilijas un ģeotekstiliju izstrādājumi. Nepieciešamais raksturojums to lietošanai ūdenskrātuvju un dambju būvniecībā

EN 13254:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017.

10.3.2018.

CEN

EN 13255:2016

Ģeotekstilijas un ģeotekstiliju izstrādājumi. Nepieciešamais raksturojums to lietošanai kanālu būvniecībā

EN 13255:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017.

10.3.2018.

CEN

EN 13256:2016

Ģeotekstilijas un ģeotekstiliju izstrādājumi. Nepieciešamais raksturojums to lietošanai tuneļu un pazemes būvju būvniecībā

EN 13256:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017.

10.3.2018.

CEN

EN 13257:2016

Ģeotekstilijas un ģeotekstiliju izstrādājumi. Nepieciešamais raksturojums to lietošanai cieto atkritumu novietnēs

EN 13257:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017.

10.3.2018.

CEN

EN 13263-1:2005+A1:2009

Silīcija dioksīda putekļi betonam. 1. daļa: Definīcijas, prasības un atbilstības kritēriji

EN 13263-1:2005

1.1.2010.

1.1.2011.

CEN

EN 13265:2016

Ģeotekstilijas un ģeotekstiliju izstrādājumi. Nepieciešamais raksturojums to lietošanai šķidros atkritumus norobežojošās būvēs

EN 13265:2000+A1:2005+AC:2003

10.3.2017.

10.3.2018.

CEN

EN 13279-1:2008

Saistvielas un apmetumi uz ģipša bāzes. 1. daļa. Definīcijas un prasības

EN 13279-1:2005

1.10.2009.

1.10.2010.

CEN

EN 13282-1:2013

Hidrauliskas ceļa saistvielas. 1. daļa: Ātri cietējošas hidrauliskas ceļa saistvielas. Sastāvs, specifikācijas un atbilstības kritēriji

 

1.11.2013.

1.11.2014.

CEN

EN 13310:2003

Virtuves izlietnes – Funkcionālās prasības un testa metodes

 

1.2.2004.

1.2.2006.

CEN

EN 13341:2005+A1:2011

Termoplastiski rezervuāri, kuros paredzēts virszemē uzglabāt degvieleļļu, petroleju un dīzeļdegvielu. Rezervuāri, kas izgatavoti no formās izpūsta polietilēna vai formās izrotēta polietilēna un poliamīda 6 anjona polimerizācijas. Prasības un testa metodes

EN 13341:2005

1.10.2011.

1.10.2011.

CEN

EN 13361:2004

Ģeosintētiskie izolācijas izstrādājumi – Nepieciešamais raksturojums to lietošanai ūdenskrātuvju un dambju būvniecībā

 

1.9.2005.

1.9.2006.

 

EN 13361:2004/A1:2006

 

1.6.2007.

1.6.2008.

CEN

EN 13362:2005

Ģeosintētiskie norobežojumi – Nepieciešamais raksturojums to lietošanai kanālu būvniecībā

 

1.2.2006.

1.2.2007.

CEN

EN 13383-1:2002

Akmeņi hidrotehniskām būvēm – 1. daļa: Specifikācija

 

1.3.2003.

1.6.2004.

 

EN 13383-1:2002/AC:2004

 

1.1.2010.

1.1.2010.

5.2. punktā (EN 13383–1: 2002) noteikto blīvuma robežvērtību izslēdz no atsauces darbības jomas. (Komisijas Lēmums 2016/1610)

CEN

EN 13407:2006

Pie sienas stiprināmie pisuāri – Funkcionālās prasības un testa metodes

 

1.1.2008.

1.1.2009.

CEN

EN 13450:2002

Minerālmateriāli dzelzceļa balastam

 

1.10.2003.

1.6.2004.

 

EN 13450:2002/AC:2004

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 13454-1:2004

Kalcija sulfāta saistvielas, kompozītās kalcija sulfāta saistvielas un rūpnieciski ražoti kalcija sulfāta maisījumi bezšuvju grīdām – 1. daļa: Definīcijas un prasības

 

1.7.2005.

1.7.2006.

CEN

EN 13479:2004

Metināšanā izmantojamie materiāli – Vispārīgais izstrādājumu standarts piedevu metāliem un kušņiem metālisko materiālu kausēšana metināšanai

 

1.10.2005.

1.10.2006.

CEN

EN 13491:2004

Ģeosintētiskie izolācijas izstrādājumi – Nepieciešamais raksturojums to lietošanai tuneļu un pazemes būvju būvniecībā

 

1.9.2005.

1.9.2006.

 

EN 13491:2004/A1:2006

 

1.6.2007.

1.6.2008.

CEN

EN 13492:2004

Ģeosintētiskie izolācijas izstrādājumi – Nepieciešamais raksturojums to lietošanai šķidro atkritumu glabātuvēs, pārkraušanas punktos vai norobežojošās konstrukcijās

 

1.9.2005.

1.9.2006.

 

EN 13492:2004/A1:2006

 

1.6.2007.

1.6.2008.

CEN

EN 13493:2005

Ģeosintētiskie norobežojumi – Nepieciešamais raksturojums to lietošanai cieto atkritumu uzglabāšanas un atkritumu novietnēs

 

1.3.2006.

1.3.2007.

CEN

EN 13502:2002

Dūmeņi – Prasības un testa metodes māla/keramikas dūmeņiem

 

1.8.2003.

1.8.2004.

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Ārējās žalūzijas. Veiktspējas prasības, ieskaitot drošību

EN 13561:2004

1.8.2009.

1.8.2010.

CEN

EN 13564-1:2002

Pretplūdu iekārtas ēkām – 1. daļa: Prasības

 

1.5.2003.

1.5.2004.

CEN

EN 13616:2004

Pārplūdes novēršanas ierīces stacionāriem šķidrās naftas degvielas rezervuāriem

 

1.5.2005.

1.5.2006.

 

EN 13616:2004/AC:2006

 

1.6.2006.

1.6.2006.

CEN

EN 13658-1:2005

Apmetuma sieti un līstes no metāla – Definīcijas, prasības un testa metodes – 1. daļa: Iekšējais apmetums

 

1.3.2006.

1.3.2007.

CEN

EN 13658-2:2005

Apmetuma sieti un līstes no metāla – Definīcijas, prasības un testa metodes – 2. daļa: Ārējais apmetums

 

1.3.2006.

1.3.2007.

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Slēģi. Veiktspējas prasības, ieskaitot drošību

EN 13659:2004

1.8.2009.

1.8.2010.

CEN

EN 13693:2004+A1:2009

Saliekamā betona elementi. Speciālie jumtu elementi

EN 13693:2004

1.5.2010.

1.5.2011.

CEN

EN 13707:2004+A2:2009

Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Stiegrotās jumta hidroizolācijas bitumena loksnes. Definīcijas un raksturlielumi

 

1.4.2010.

1.10.2010.

CEN

EN 13747:2005+A2:2010

Saliekamā betona izstrādājumi. Grīdas plāksnes grīdu sistēmām

EN 13747:2005+A1:2008

1.1.2011.

1.1.2011.

CEN

EN 13748-1:2004

Betona mozaīkas plāksnes – 1. daļa: Betona mozaīkas plāksnes iekšdarbiem

 

1.6.2005.

1.10.2006.

 

EN 13748-1:2004/A1:2005

 

1.4.2006.

1.10.2006.

 

EN 13748-1:2004/AC:2005

 

1.6.2005.

1.6.2005.

CEN

EN 13748-2:2004

Betona mozaīkas plāksnes – 2. daļa: Betona mozaīkas flīzes ārdarbiem

 

1.4.2005.

1.4.2006.

CEN

EN 13808:2013

Bitumens un bitumena saistvielas. Pamatnoteikumi katjona bitumena emulsiju specificēšanai

EN 13808:2005

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 13813:2002

Klona materiāli un klona grīdas – Klona materiāli – Īpašības un prasības

 

1.8.2003.

1.8.2004.

CEN

EN 13815:2006

Šķiedroti ģipša izstrādājumi – Definīcijas, prasības un testa metodes

 

1.6.2007.

1.6.2008.

CEN

EN 13830:2003

Iekārtā ārējā siena – Izstrādājuma standarts

 

1.12.2004.

1.12.2005.

CEN

EN 13859-1:2010

Lokanās ūdensnecaurlaidīgās loksnes. Hidroizolācijas lokšņu definīcijas un raksturlielumi. 1. daļa: Jumtu hidroizolācijas loksnes

 

1.4.2011.

1.4.2012.

CEN

EN 13859-2:2010

Lokanās ūdensnecaurlaidīgās loksnes. Hidroizolācijas lokšņu definīcijas un raksturlielumi. 2. daļa: Sienu hidroizolācijas loksnes

 

1.4.2011.

1.4.2012.

CEN

EN 13877-3:2004

Betona segumi – 3. daļa: Betona segumos lietoto iedzītņu specifikācijas

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 13915:2007

Rūpnieciski ražotie ģipškartona paneļi ar šūnkartona iekškārtu – Definīcijas, prasības un testēšana

 

1.6.2008.

1.6.2009.

CEN

EN 13924:2006

Bitumens un bitumena saistvielas – Specifikācijas cietajiem segumu bitumeniem

 

1.1.2010.

1.1.2011.

 

EN 13924:2006/AC:2006

 

1.1.2010.

1.1.2010.

CEN

EN 13950:2014

Ģipškartona kompozītie siltumizolācijas un skaņas izolācijas paneļi. Definīcijas, prasības un testa metodes

EN 13950:2005

13.2.2015.

13.2.2016.

CEN

EN 13956:2012

Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Plastmasas un gumijas loksnes jumta hidroizolācijai. Definīcijas un raksturlielumi

EN 13956:2005

1.10.2013.

1.10.2013.

CEN

EN 13963:2005

Ģipša plākšņu savienošanas materiāli – Definīcijas, prasības un testa metodes

 

1.3.2006.

1.3.2007.

 

EN 13963:2005/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 13964:2014

Iekaramie griesti. Prasības un testēšanas metodes

EN 13964:2004

8.4.2016.

8.4.2017.

CEN

EN 13967:2012

Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Plastmasas un gumijas mitruma izolācijas loksnes, tai skaitā plastmasas un gumijas loksnes rezervuāru pamatnēm. Definīcijas un raksturlielumi

EN 13967:2004

1.3.2013.

1.7.2013.

CEN

EN 13969:2004

Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes – Bitumena mitruma izolācijas loksnes, tai skaitā bitumena loksnes rezervuāru pamatnēm – Definīcijas un raksturlielumi

 

1.9.2005.

1.9.2006.

 

EN 13969:2004/A1:2006

 

1.1.2008.

1.1.2009.

CEN

EN 13970:2004

Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes – Bitumena tvaika izolācijas slāņi – Definīcijas un raksturlielumi

 

1.9.2005.

1.9.2006.

 

EN 13970:2004/A1:2006

 

1.1.2008.

1.1.2009.

CEN

EN 13978-1:2005

Saliekamā betona izstrādājumi – Saliekamā betona garāžas – Prasības stiegrotām monolītgarāžām vai garāžām, kas veidotas no atsevišķām telpas izmēru sekcijām

 

1.3.2006.

1.3.2008.

CEN

EN 13984:2013

Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Plastmasas un gumijas tvaika izolācijas slāņi. Definīcijas un raksturlielumi

EN 13984:2004

1.11.2013.

1.11.2013.

CEN

EN 13986:2004+A1:2015

Celtniecībā lietojamās koksnes plātnes – Īpašības, atbilstības novērtēšana un marķēšana

EN 13986:2004

13.11.2015.

13.11.2016.

CEN

EN 14016-1:2004

Saistvielas magnezīta bezšuvju grīdām – Magnija oksīds un magnija hlorīds – 1. daļa: Definīcijas, prasības

 

1.12.2004.

1.12.2005.

CEN

EN 14023:2010

Bitumens un bitumena saistvielas. Pamatnoteikumi ar polimēriem modificēto bitumenu specificēšanai

 

1.1.2011.

1.1.2012.

CEN

EN 14037-1:2016

Brīvi karājošās apsildes un dzesēšanas virsmas ar ūdens temperatūru zem 120 oC. 1. daļa: Rūpnieciski izgatavoti griestos uzstādīti siltuma izstarojošie paneļi telpu apsildei. Tehniskās specifikācijas un prasības

EN 14037-1:2003

10.3.2017.

10.3.2018.

CEN

EN 14041:2004

Elastīgie, tekstila un laminētie grīdas segumi – Veselīguma, drošības un energoekonomijas prasības

 

1.1.2006.

1.1.2007.

 

EN 14041:2004/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 14055:2010

Klozetpodi un urināli ar skalošanas tvertnēm

 

1.9.2011.

1.9.2012.

CEN

EN 14063-1:2004

Siltumizolācijas materiāli un izstrādājumi – Būvniecības vietā formēta keramzīta siltumizolācija – 1. daļa: Specifikācija birstošiem izstrādājumiem pirms iebūves

 

1.6.2005.

1.6.2006.

 

EN 14063-1:2004/AC:2006

 

1.1.2008.

1.1.2008.

CEN

EN 14064-1:2010

Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām. Būvniecības vietā formēti birstošas minerālvates (MW) izstrādājumi. 1. daļa: Birstošu izstrādājumu specifikācija pirms iebūves

 

1.12.2010.

1.12.2011.

CEN

EN 14080:2013

Koka konstrukcijas. Līmētā koksne un līmētā masīvkoksne

EN 14080:2005

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 14081-1:2005+A1:2011

Koka konstrukcijas. Pēc stiprības šķiroti konstrukciju kokmateriāli ar taisnstūra šķērsgriezumu. 1. daļa: Vispārīgās prasības

EN 14081-1:2005

1.10.2011.

31.12.2011.

CEN

EN 14178-2:2004

Būvniecības stikls – Galvenie sārmzemju silikātu stikla izstrādājumi – 2. daļa: Atbilstības novērtēšanas/produkta standarts

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 14179-2:2005

Būvniecības stikls – Siltumu aizturošs termiski rūdītais nātrija-kalcija silikātu drošības stikls – 2. daļa: Atbilstības novērtēšanas/produkta standarts

 

1.3.2006.

1.3.2007.

CEN

EN 14188-1:2004

Šuvju aizpildītāji un izolācija – 1. daļa: Specifikācijas karsti lietotajai izolācijai

 

1.7.2005.

1.1.2007.

CEN

EN 14188-2:2004

Šuvju aizpildītāji un izolācija – 2. daļa: Auksti lietotās izolācijas specifikācijas

 

1.10.2005.

1.1.2007.

CEN

EN 14188-3:2006

Šuvju aizpildītāji un izolācija – 3. daļa: Iepriekš sagatavotās šuvju izolācijas specifikācijas

 

1.11.2006.

1.11.2007.

CEN

EN 14190:2014

Ģipškartona izstrādājumi pēc atkārtotas pārstrādes. Definīcijas, prasības un testēšanas metodes

EN 14190:2005

13.2.2015.

13.2.2016.

CEN

EN 14195:2005

Metāla karkasa konstrukciju elementi ģipškartona plākšņu sistēmām – Definīcijas, prasības un testa metodes

 

1.1.2006.

1.1.2007.

 

EN 14195:2005/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 14209:2005

Rūpnieciski ražotas stūra līstes no ģipškartona – Definīcijas, prasības un testēšanas metodes

 

1.9.2006.

1.9.2007.

CEN

EN 14216:2015

Cements. Sastāvs, specifikācija un atbilstības kritēriji speciālajiem cementiem ar ļoti zemu hidratācijas siltumu

EN 14216:2004

8.4.2016.

8.4.2017.

CEN

EN 14229:2010

Konstrukciju kokmateriāli. Koka stabi gaisvadu līnijām

 

1.9.2011.

1.9.2012.

CEN

EN 14246:2006

Ģipša izstrādājumi iekaramiem griestiem – Definīcijas, prasības un testēšanas metodes

 

1.4.2007.

1.4.2008.

 

EN 14246:2006/AC:2007

 

1.1.2008.

1.1.2008.

CEN

EN 14250:2010

Koka konstrukcijas. Prasības rūpnieciski ražotām kopnēm ar perforētu metāla plākšņu savienotājiem

EN 14250:2004

1.11.2010.

1.11.2010.

CEN

EN 14296:2005

Sanitārtehniskās iekārtas – Koplietošanas mazgāšanās teknes

 

1.3.2006.

1.3.2008.

CEN

EN 14303:2009+A1:2013

Siltumizolācijas izstrādājumi ēku aprīkojumam un rūpniecisko iekārtu izolācijai – Rūpnieciski ražoti minerālās vates (MW) izstrādājumi – Specifikācija (Tehniskie noteikumi)

EN 14303:2009

1.11.2013.

1.11.2013.

CEN

EN 14304:2009+A1:2013

Siltumizolācijas izstrādājumi ēku aprīkojuma un rūpniecisko iekārtu izolācijai – Rūpnieciski ražoti elastomēru mīksto putu (FEF) izstrādājumi – Specifikācija (Tehniskie noteikumi)

EN 14304:2009

1.11.2013.

1.11.2013.

CEN

EN 14305:2009+A1:2013

Siltumizolācijas izstrādājumi ēku aprīkojuma un rūpniecisko iekārtu izolācijai – Rūpnieciski ražoti putu stikla (CG) izstrādājumi – Specifikācija (Tehniskie noteikumi)

EN 14305:2009

1.11.2013.

1.11.2013.

CEN

EN 14306:2009+A1:2013

Siltumizolācijas izstrādājumi ēku aprīkojuma un rūpniecisko iekārtu izolācijai – Rūpnieciski ražoti kalcija silikāta (CS) izstrādājumi – Specifikācija (Tehniskie noteikumi)

EN 14306:2009

1.11.2013.

1.11.2013.

CEN

EN 14307:2009+A1:2013

Siltumizolācijas izstrādājumi ēku aprīkojuma un rūpniecisko iekārtu izolācijai – Rūpnieciski ražoti ekstrūdēta putu polistirola (XPS) izstrādājumi – Specifikācija (Tehniskie noteikumi)

EN 14307:2009

1.11.2013.

1.11.2013.

CEN

EN 14308:2009+A1:2013

Siltumizolācijas izstrādājumi ēku aprīkojuma un rūpniecisko iekārtu izolācijai – Rūpnieciski ražoti poliuretāna cieto putu (PUR) un poliizociānurāta putu (PIR) izstrādājumi – Specifikācija (Tehniskie noteikumi)

EN 14308:2009

1.11.2013.

1.11.2013.

CEN

EN 14309:2009+A1:2013

Siltumizolācijas izstrādājumi ēku aprīkojuma un rūpniecisko iekārtu izolācijai – Rūpnieciski ražoti uzputotā putu polistirola (EPS) izstrādājumi – Specifikācija (Tehniskie noteikumi)

EN 14309:2009

1.11.2013.

1.11.2013.

CEN

EN 14313:2009+A1:2013

Siltumizolācijas izstrādājumi ēku aprīkojuma un rūpniecisko iekārtu izolācijai – Rūpnieciski ražoti putu polietilēna (PEF) izstrādājumi – Specifikācija (Tehniskie noteikumi)

EN 14313:2009

1.11.2013.

1.11.2013.

CEN

EN 14314:2009+A1:2013

Siltumizolācijas izstrādājumi ēku aprīkojuma un rūpniecisko iekārtu izolācijai – Rūpnieciski ražoti uzputotu fenolsveķu (PEF) izstrādājumi – Specifikācija (Tehniskie noteikumi)

EN 14314:2009

1.11.2013.

1.11.2013.

CEN

EN 14315-1:2013

Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām. Būvniecības vietā formēti izsmidzināmo cieto poliuretāna (PUR) un poliizociānurātu (PIR) putu izstrādājumi. 1. daļa: Specifikācija cieto putu smidzināšanas sistēmai pirms uzstādīšanas

 

1.11.2013.

1.11.2014.

CEN

EN 14316-1:2004

Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām – Būvniecības vietā formēta uzputota perlīta (EP) siltumizolācija – 1. daļa: Specifikācija saistītiem un birstošiem izstrādājumiem pirms iebūves

 

1.6.2005.

1.6.2006.

CEN

EN 14317-1:2004

Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām – Būvniecības vietā formēta uzputota vermikulīta (EV) siltumizolācija – 1. daļa: Specifikācija saistītiem un birstošiem izstrādājumiem pirms iebūves

 

1.6.2005.

1.6.2006.

CEN

EN 14318-1:2013

Siltumizolācijas materiāli ēkām. Būvniecības vietā formēti cieto poliuretāna putu (PUR) un putupoliizociānurātu (PIR) izstrādājumi. 1. daļa: Specifikācija cieto putu padeves sistēmai pirms iebūves

 

1.11.2013.

1.11.2014.

CEN

EN 14319-1:2013

Siltumizolācijas materiāli ēku aprīkojumam un industriālām ietaisēm. Būvniecības vietā formēti izsmidzināmie cieto poliuretāna putu (PUR) un putupoliizociānurātu (PIR) izstrādājumi. 1. daļa: Cieto putu izsmidzināšanas sistēmas specifikācija pirms iebūves

 

1.11.2013.

1.11.2014.

CEN

EN 14320-1:2013

Siltumizolācijas materiāli ēku aprīkojumam un industriālām ietaisēm. Būvniecības vietā formēti cietie poliuretāna putu (PUR) un putupoliizociānurātu (PIR) izstrādājumiizstrādājumi. 1. daļa: Cieto putu padeves sistēmas specifikācija pirms iebūves

 

1.11.2013.

1.11.2014.

CEN

EN 14321-2:2005

Būvniecības stikls – Termiski rūdītais sārmzemju silikātu drošības stikls – 2. daļa: Atbilstības novērtēšanas/produkta standarts

 

1.6.2006.

1.6.2007.

CEN

EN 14339:2005

Apakšzemes ugunsdzēsības hidrants

 

1.5.2006.

1.5.2007.

CEN

EN 14342:2013

Koka grīdas. Īpašības, atbilstības novērtēšana un marķēšana

EN 14342:2005+A1:2008

8.8.2014.

8.8.2015.

Standarta EN 14342:2013 4.4. punkts ir izslēgts no publicētās atsauces darbības jomas.

CEN

EN 14351-1:2006+A2:2016

Logi un durvis. Izstrādājumu standarts, veiktspējas raksturlielumi. 1. daļa: Logi un gājēju zonas ārdurvju bloki

EN 14351-1:2006+A1:2010

1.11.2016.

1.11.2019.

1. punktā “Darbības joma” (EN 14351-1:2006+A2:2016) teikumu, kas attiecas uz “spēju atbrīvot”, izslēdz no atsauces darbības jomas.

CEN

EN 14353:2007+A1:2010

Metāla apmales, stūreņi un profili lietošanai ar ģipškartona loksnēm. Definīcijas, prasības un testēšanas metodes

EN 14353:2007

1.11.2010.

1.11.2010.

CEN

EN 14374:2004

Koka konstrukcijas – Kārtaini līmētie konstrukciju kokmateriāli – Prasības

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 14384:2005

Virszemes ugunsdzēsības hidrants

 

1.5.2006.

1.5.2007.

CEN

EN 14388:2005

Ceļu satiksmes trokšņu samazināšanas ierīces – Specifikācijas

 

1.5.2006.

1.5.2007.

 

EN 14388:2005/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

CEN

EN 14396:2004

Stacionārās kāpnes skatakām

 

1.12.2004.

1.12.2005.

CEN

EN 14399-1:2015

Augstas stiprības skrūvsavienojumu elementu komplekti metāla konstrukciju iepriekšējai savilkšanai. 1. daļa: Vispārīgās prasības

EN 14399-1:2005

8.4.2016.

8.4.2017.

CEN

EN 14411:2012

Keramikas flīzes. Definīcijas, klasifikācija, raksturlielumi, atbilstības novērtēšana un marķēšana

EN 14411:2006

1.7.2013.

1.7.2014.

CEN

EN 14428:2004+A1:2008

Dušas nodalījumi. Funkcionālās prasības un testa metodes

EN 14428:2004

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 14449:2005

Būvniecības stikls – Laminēts stikls un laminēts aizsargstikls – Atbilstības novērtēšanas/produkta standarts

 

1.3.2006.

1.3.2007.

 

EN 14449:2005/AC:2005

 

1.6.2006.

1.6.2006.

CEN

EN 14471:2013+A1:2015

Dūmeņi. Tipveida dūmeņi ar sintētisku dūmvada oderējumu. Prasības un testēšanas metodes

EN 14471:2013

10.7.2015.

10.7.2016.

CEN

EN 14496:2005

Uz ģipša bāzētas līmes, kas paredzētas siltumizolācijas/skaņizolācijas vairākslāņu paneļiem un ģipškartona plāksnēm – Definīcijas, prasības un testa metodes

 

1.9.2006.

1.9.2007.

CEN

EN 14509:2013

Pašnesoši izolējoši paneļi ar metāla sedzošajiem dubultslāņiem. Rūpnieciski ražoti izstrādājumi. Specifikācijas

EN 14509:2006

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 14516:2006+A1:2010

Mājas vannas

 

1.5.2011.

1.5.2012.

CEN

EN 14527:2006+A1:2010

Mājas dušvannas

 

1.5.2011.

1.5.2012.

CEN

EN 14528:2007

Bidē – Funkcionālās prasības un testa metodes

EN 14528:2005

1.1.2008.

1.1.2009.

CEN

EN 14545:2008

Koka konstrukcijas. Savienotāji. Prasības

 

1.8.2009.

1.8.2010.

CEN

EN 14566:2008+A1:2009

Mehāniskie stiprinājumi ģipškartona plākšņu sistēmām. Definīcijas, prasības un testēšanas metodes

EN 14566:2008

1.5.2010.

1.11.2010.

CEN

EN 14592:2008+A1:2012

Koka konstrukcijas. Apaļtapas tipa sastiprinātāji. Prasības

EN 14592:2008

1.3.2013.

1.7.2013.

CEN

EN 14604:2005

Dūmu signāli

 

1.5.2006.

1.8.2008.

 

EN 14604:2005/AC:2008

 

1.8.2009.

1.8.2009.

CEN

EN 14647:2005

Kalcija aluminātcements – Sastāvs, specifikācija un atbilstības kritēriji

 

1.8.2006.

1.8.2007.

 

EN 14647:2005/AC:2006

 

1.1.2008.

1.1.2008.

CEN

EN 14680:2006

Līme zemspiediena termoplastisko cauruļvadu sistēmām – Specifikācijas

 

1.1.2008.

1.1.2009.

CEN

EN 14688:2006

Sanitārtehniskās iekārtas – Izlietnes – Funkcionālās prasības un testa metodes

 

1.1.2008.

1.1.2009.

CEN

EN 14695:2010

Elastīgās loksnes hidroizolācijai. Stiegrotas bitumena loksnes betona tiltu klāja un citu satiksmes slodzēm pakļauto betona virsmu hidroizolācijai. Definīcijas un īpašības

 

1.10.2010.

1.10.2011.

CEN

EN 14716:2004

Nostieptie griesti – Prasības un testēšanas metodes

 

1.10.2005.

1.10.2006.

CEN

EN 14782:2006

Pašbalstītas metāla loksnes jumta segumam, ārējam klājumam un iekšējai oderēšanai – Izstrādājuma specifikācija un prasības

 

1.11.2006.

1.11.2007.

CEN

EN 14783:2013

Pilnbalstāmas metāla loksnes un jumtu sloksnes, ārējiem un iekšējiem apšuvumiem. Izstrādājumu specifikācija un prasības

EN 14783:2006

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 14785:2006

Dzīvojamo ēku apkures ierīces, kurās izmanto koksnes granulas – Prasības un testēšanas metodes

 

1.1.2010.

1.1.2011.

CEN

EN 14800:2007

Gofrētie lokanie metāla drošības cauruļvadi mājsaimniecības gāzveida kurināmo izmantojošo iekārtu savienošanai

 

1.1.2008.

1.1.2009.

CEN

EN 14814:2007

Līmes no termoplastu caurulēm veidotām spiedienvadu sistēmām – Specifikācijas

 

1.1.2008.

1.1.2009.

CEN

EN 14843:2007

Saliekamā betona izstrādājumi. Kāpnes

 

1.1.2008.

1.1.2009.

CEN

EN 14844:2006+A2:2011

Saliekamā betona izstrādājumi. Taisnstūra čaulu elementi

EN 14844:2006+A1:2008

1.9.2012.

1.9.2013.

CEN

EN 14846:2008

Ēku būvapkalumi. Slēdzenes un aizbīdņi. Elektromehāniski veramas slēdzenes un aizturplāksnes. Prasības un testēšanas metodes

 

1.9.2011.

1.9.2012.

CEN

EN 14889-1:2006

Šķiedras betonam – 1. daļa: Tērauda šķiedras – Definīcijas, specifikācijas un atbilstība

 

1.6.2007.

1.6.2008.

CEN

EN 14889-2:2006

Šķiedras betonam – 2. daļa: Polimēršķiedras – Definīcijas, specifikācijas un atbilstība

 

1.6.2007.

1.6.2008.

CEN

EN 14891:2012

Šķidrā veidā uzklājamas, līmējamas ūdensnecaurlaidīgas keramiska flīzējuma pamatnes. Prasības, testēšanas metodes, atbilstības novērtēšana, klasificēšana un apzīmēšana

 

1.3.2013.

1.3.2014.

 

EN 14891:2012/AC:2012

 

1.3.2013.

1.3.2013.

CEN

EN 14904:2006

Sporta laukumu segumi – Segumi universālām sporta zālēm – Specifikācija

 

1.2.2007.

1.2.2008.

Standarta EN 14904:2006 ZA.1. pielikuma 1. piezīme ir izslēgta no publicētās atsauces darbības jomas.

CEN

EN 14909:2012

Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes. Plastmasas un gumijas mitruma izolācijas loksnes sienām. Definīcijas un raksturlielumi

EN 14909:2006

1.3.2013.

1.7.2013.

CEN

EN 14915:2013

Masīvkoksnes panelējumu un apšuvumu materiāli. Raksturlielumi, atbilstības novērtēšana un marķēšana

EN 14915:2006

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 14933:2007

Siltumizolācijas materiāli in vieglie pildmateriāli – Rūpnieciski ražotie uzputota polistirola (EPS) izstrādājumi – Specifikācija

 

1.7.2008.

1.7.2009.

CEN

EN 14934:2007

Siltumizolācijas materiāli in vieglie pildmateriāli – Rūpnieciski ražotie ekstrudēta putu polistirola (XPS) izstrādājumi – Specifikācija

 

1.7.2008.

1.7.2009.

CEN

EN 14963:2006

Jumtu segumi – Plastmasas viengabala zenītlogs ar uzlocījumiem vai bez tiem – Klasifikācija, prasības un testēšana

 

1.8.2009.

1.8.2012.

CEN

EN 14964:2006

Kārniņu vai šīfera jumtu stingās hidroizolācijas plātnes – Definīcijas un raksturlielumi

 

1.1.2008.

1.1.2009.

CEN

EN 14967:2006

Ūdensnecaurlaidīgās lokanās loksnes – Bitumena mitrumizolācija ceļiem – Definīcijas un raksturlielumi

 

1.3.2007.

1.3.2008.

CEN

EN 14989-1:2007

Dūmeņi – Prasības un testi metāla dūmeņiem un jebkāda materiāla gaisvadiem, kas paredzēti slēgtai apkurei – 1. daļa: Vertikāls gaisa pievada un/vai dūmvada augšposms C6 tipa krāsnīm

 

1.1.2008.

1.1.2009.

CEN

EN 14989-2:2007

Dūmeņi. Prasības un testi metāla dūmeņiem un jebkāda materiāla gaisvadiem, kas paredzēti slēgtai apkurei. 2. daļa: Dūmvads un gaisvadi slēgtās apkures ierīcēm

 

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 14991:2007

Saliekamā betona izstrādājumi. Pamatu elementi

 

1.1.2008.

1.1.2009.

CEN

EN 14992:2007+A1:2012

Saliekamā betona izstrādājumi. Sienas elementi

EN 14992:2007

1.4.2013.

1.7.2013.

CEN

EN 15037-1:2008

Saliekamā betona izstrādājumi. Pārsegumi no sijām un starpsiju blokiem. 1. daļa: Sijas

 

1.1.2010.

1.1.2011.

CEN

EN 15037-2:2009+A1:2011

Saliekamā betona izstrādājumi. Siju pārsegumi ar bloku pildījumu starp sijām. 2. daļa: Betona bloki

 

1.12.2011.

1.12.2012.

CEN

EN 15037-3:2009+A1:2011

Saliekamā betona izstrādājumi. Siju pārsegumi ar bloku pildījumu starp sijām. 3. daļa: Māla bloki

 

1.12.2011.

1.12.2012.

CEN

EN 15037-4:2010+A1:2013

Saliekamā betona izstrādājumi. Siju un starpsiju bloku pārsegumi. 4. daļa: Putupolistirola bloki

EN 15037-4:2010

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 15037-5:2013

Saliekamā betona izstrādājumi. Siju pārsegumi ar bloku pildījumu starp sijām. 5. daļa: Vieglie bloki vienkāršiem veidņiem

 

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 15048-1:2007

Saskrūvējumi ar iepriekš neslogotām bultskrūvēm – 1. daļa: Vispārīgās prasības

 

1.1.2008.

1.10.2009.

CEN

EN 15050:2007+A1:2012

Saliekamā betona izstrādājumi. Tilta elementi

EN 15050:2007

1.12.2012.

1.12.2012.

CEN

EN 15069:2008

Gāzes drošuma slēgvārsti, kas izmantojami metāla cauruļvadu kopņu un mājsaimniecības iekārtu ar gāzveida kurināmo savienošanai

 

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 15088:2005

Alumīnijs un alumīnija sakausējumi – Būvkonstrukciju izstrādājumi ēkām – Tehniskie noteikumi izstrādājumu pārbaudei un piegādei

 

1.10.2006.

1.10.2007.

CEN

EN 15102:2007+A1:2011

Dekoratīvās tapetes. Ruļļu un lokšņu veida izstrādājumi

EN 15102:2007

1.7.2012.

1.7.2012.

CEN

EN 15129:2009

Pretseismiskās ierīces

 

1.8.2010.

1.8.2011.

CEN

EN 15167-1:2006

Maltie granulētie domnas sārņi izmantošanai betonā un biezā vai šķidrā būvjavā – 1. daļa: Definīcijas, specifikācijas un atbilstības kritēriji

 

1.1.2008.

1.1.2009.

CEN

EN 15250:2007

Cietā kurināmā sildiekārtas ar lēnu siltumatdevi – Prasības un testēšana

 

1.1.2008.

1.1.2010.

CEN

EN 15258:2008

Saliekamā betona izstrādājumi. Atbalstsienu elementi

 

1.1.2010.

1.1.2011.

CEN

EN 15274:2015

Universālās līmes būvkonstrukcijām. Prasības un testēšanas metodes

EN 15274:2007

13.11.2015.

13.11.2016.

CEN

EN 15275:2015

Konstrukciju līmes. Ēku un būvju koaksiālām metāla saliekamām konstrukcijām paredzēto anaerobo līmju raksturošana

EN 15275:2007

13.11.2015.

13.11.2016.

CEN

EN 15283-1:2008+A1:2009

Ar šķiedrām stiegrots ģipškartons. Definīcijas, prasības un testēšana. 1. daļa: Ar šķiedru režģi stiegrots ģipškartons

EN 15283-1:2008

1.6.2010.

1.6.2011.

CEN

EN 15283-2:2008+A1:2009

Ar šķiedrām stiegrots ģipškartons. Definīcijas, prasības un testēšana. 2. daļa: Ar nesaistītām šķiedrām stiegrots ģipškartons

EN 15283-2:2008

1.6.2010.

1.6.2011.

CEN

EN 15285:2008

Akmens masas izstrādājumi. Grīdas un kāpņu flīzes (iekšējās un ārējās)

 

1.1.2009.

1.1.2010.

 

EN 15285:2008/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

CEN

EN 15286:2013

Akmens masas izstrādājumi. Plāksnes un flīzes (iekšējo un ārējo) sienu apdarei

 

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 15322:2013

Bitumens un bitumena saistvielas. Pamatnoteikumi šķīdināto bitumena saistvielu specificēšanai

EN 15322:2009

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 15368:2008+A1:2010

Hidrauliska saistviela nenesošām konstrukcijām. Definīcija, specifikācijas un atbilstības kritēriji

 

1.9.2011.

1.9.2012.

CEN

EN 15381:2008

Ģeotekstilmateriāli un tiem radniecīgi izstrādājumi. Nepieciešamais raksturojums to lietošanai ceļa un asfalta segām

 

1.1.2010.

1.1.2011.

CEN

EN 15382:2013

Ģeosintētiskie izolācijas izstrādājumi. Nepieciešamais raksturojums to lietošanai transporta infrastruktūrā

EN 15382:2008

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 15435:2008

Saliekamā betona izstrādājumi. Veidņu bloki no parastā betona un vieglbetona. Izstrādājumu īpašības un veiktspēja

 

1.2.2009.

1.2.2010.

CEN

EN 15497:2014

Konstrukciju masīvkoksnes būvkoku savienojumi. Veiktspējas prasības un minimālās ražošanas prasības

 

10.10.2014.

10.10.2015.

CEN

EN 15498:2008

Saliekamā betona izstrādājumi. Veidņu bloki no skaidbetona. Izstrādājumu īpašības un veiktspēja

 

1.2.2009.

1.2.2010.

CEN

EN 15501:2013

Siltumizolācijas materiāli ēku aprīkojumam un industriālām ietaisēm. Rūpnieciski ražota uzputota perlīta (EP) un vermiculīta (EV) siltumizolācija. Specifikācija

 

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 15599-1:2010

Siltumizolācijas materiāli būvniecības iekārtām un industriālām ietaisēm. Būvniecības vietā formēti siltumizolācijas izstrādājumi – uzputota perlīta (EP) siltumizolācija. 1. daļa: Specifikācija saistītiem un birstošiem izstrādājumiem pirms iebūves

 

1.4.2011.

1.4.2012.

CEN

EN 15600-1:2010

Siltumizolācijas materiāli būvniecības iekārtām un industriālām ietaisēm. Būvniecības vietā formēta vermikulīta (EV) siltumizolācija. 1. daļa: Specifikācija saistītiem un birstošiem izstrādājumiem pirms iebūves

 

1.4.2011.

1.4.2012.

CEN

EN 15650:2010

Ēku ventilācija. Ugunsdrošības aizbīdņi

 

1.9.2011.

1.9.2012.

CEN

EN 15651-1:2012

Hermētiķi ēku nenesošo konstrukciju šuvēm un gājēju celiņiem. 1. daļa: Hermētiķi fasādes elementiem

 

1.7.2013.

1.7.2014.

CEN

EN 15651-2:2012

Hermētiķi ēku nenesošo konstrukciju šuvēm un gājēju celiņiem. 2. daļa: Hermētiķi stiklojumam

 

1.7.2013.

1.7.2014.

CEN

EN 15651-3:2012

Hermētiķi ēku nenesošo konstrukciju šuvēm un gājēju celiņiem. 3. daļa: Hermētiķi santehnikas savienojumiem

 

1.7.2013.

1.7.2014.

CEN

EN 15651-4:2012

Hermētiķi ēku nenesošo konstrukciju šuvēm un gājēju celiņiem. 4. daļa: Hermētiķi gājēju celiņiem

 

1.7.2013.

1.7.2014.

CEN

EN 15681-2:2017

Būvstikls. Aluminosilikāta stikla pamatizstrādājumi. 2. daļa: Izstrādājuma standarts

 

11.8.2017.

11.8.2018.

4.2.2.10. punkta trešo teikumu izslēdz no atsauces darbības jomas.

CEN

EN 15682-2:2013

Būvstikls. Siltumu aizturošs termiski rūdīts sārmzemju silikātu aizsargstikls. 2. daļa: Atbilstības novērtēšanas/izstrādājuma standarts

 

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 15683-2:2013

Būvstikls. Termiski rūdītais nātrija-kalcija silikātu kanāla formas aizsargstikls. 2. daļa: Atbilstības novērtēšanas/izstrādājuma standarts

 

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 15732:2012

Vieglo aizpildītāju un siltumizolācijas izstrādājumi izmantošanai būvniecībā. Keramzīta pildvielu izstrādājumi (LWA)

 

1.8.2013.

1.8.2014.

CEN

EN 15743:2010+A1:2015

Domnu sārņu cements. Sastāvs, specifikācija un atbilstības kritēriji

EN 15743:2010

13.11.2015.

13.11.2016.

CEN

EN 15814:2011+A2:2014

Polimērmodificēta bitumena biezie pārklājumi hidroizolācijai. Definīcijas un prasības

EN 15814:2011+A1:2012

10.7.2015.

10.7.2016.

CEN

EN 15821:2010

Ar malku daudzkārt kurināmās saunu krāsnis. Prasības un testēšanas metodes

 

1.7.2011.

1.7.2012.

CEN

EN 15824:2009

Uz organisko saistvielu bāzes veidotu ārējo un iekšējo apmetuma javu specifikācijas

 

1.4.2010.

1.4.2011.

CEN

EN 16034:2014

Durvju bloki, industriālo, tirdzniecības iestāžu, garāžu durvis un atverami logi. Izstrādājumu standarts, veiktspējas prasības. Ugunsizturības un/vai dūmu kontroles raksturlielumi

 

1.11.2016.

1.11.2019.

PIEZĪME: EN 16034:2014 piemēro tikai kopā ar EN 13241:2003+A2:2016 vai arī ar EN 14351-1:2006+A2:2016.

CEN

EN 16069:2012+A1:2015

Siltumizolācijas materiāli ēkām. Rūpnieciski ražotie putupolietilēna (PEF) izstrādājumi. Specifikācija

EN 16069:2012

10.7.2015.

10.7.2016.

CEN

EN 16153:2013+A1:2015

Gaismcaurlaidīgās plakanās daudzslāņu polikarbonāta (PC) loksnes jumtiem, sienām un griestiem iekšējai un ārējai lietošanai. Prasības un testēšanas metodes

EN 16153:2013

10.7.2015.

10.7.2016.

CEN

EN 16240:2013

Gaismcaurlaidīgās plakanās cietās polikarbonāta (PC) loksnes jumtu klāšanai no ārpuses un iekšpuses, sienām un griestiem. Prasības un testēšanas metodes

 

10.3.2017.

10.3.2018.

Cenelec

EN 50575:2014

Spēka, vadības un sakaru kabeļi. Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeļi celtniecības darbos

 

10.6.2016.

1.7.2017.

 

EN 50575:2014/A1:2016

 

10.6.2016.

1.7.2017.

PIEZĪME:

Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1025/2012 (2) 27. pantam.

Eiropas standartizācijas organizācijas standartus pieņem angļu valodā (CEN un Cenelec standartus publicē arī franču un vācu valodā). Pēc tam valsts standartizācijas iestādes standartu nosaukumus tulko visās attiecīgajās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par to nosaukumu pareizību, kuri iesniegti publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī.

Atsauces uz labojumiem “…/AC:YYYY” publicē tikai informācijai. Ar labojumu standarta tekstā novērš drukas, valodas vai līdzīgas kļūdas, un tas var attiekties uz Eiropas standartizācijas organizācijas pieņemtā standarta vienu vai vairākām valodu versijām (angļu, franču un/vai vācu valodu).

Atsauces numuru publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Ar šo sarakstu aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Eiropas Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu.

Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem un citiem Eiropas standartiem ir pieejama:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles, BELGIQUE, tālr. +32 25500811; fakss +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles, BELGIQUE, tālr. +32 25196871; fakss +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tālr. +33 492944200; fakss +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  OV C 338, 27.9.2014., 31. lpp.


15.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 435/93


Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/57/EK īstenošanu par dalībvalstu tiesību aktu par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2017/C 435/04)

ESO (1)

Standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums

1. piezīme

(1)

(2)

(3)

(4)

CEN

EN ISO 3381:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Akustika. Trokšņa mērīšana dzelzceļa ritošā sastāva iekšienē (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12080:2007+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Bukses. Rullīšu gultņi

 

 

CEN

EN 12081:2007+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Bukses. Smērvielas

 

 

CEN

EN 12082:2007+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Bukses. Veiktspējas testēšana

 

 

CEN

EN 12663-1:2010+A1:2014

Dzelzceļa aprīkojums. Stiprības prasības dzelzceļa ritekļu korpusiem. 1. daļa: Lokomotīves un pasažieru pārvadāšanas ritošais sastāvs (un alternatīva metode kravas vagoniem)

EN 12663-1:2010

2.1. piezīme

8.7.2016.

CEN

EN 12663-2:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Stiprības prasības dzelzceļa ritekļu korpusiem. 2. daļa: Kravas vagoni

 

 

CEN

EN 12665:2011

Gaisma un apgaisme. Apgaismes prasību pamatjēdzieni un specificēšana

 

 

CEN

EN 13103:2009+A2:2012

Dzelzceļa aprīkojums. Riteņpāri un balstratiņi. Bezpiedziņas asis. Konstruēšanas metode

EN 13103:2009+A1:2010

2.1. piezīme

31.1.2013.

CEN

EN 13104:2009+A2:2012

Dzelzceļa aprīkojums. Riteņpāri un balstratiņi. Dzenošās asis. Konstruēšanas metode

EN 13104:2009+A1:2010

2.1. piezīme

30.4.2013.

CEN

EN 13129:2016

Dzelzceļa aprīkojums. Gaisa kondicionēšana maģistrālo līniju ritošajos sastāvos. Ērtību kritēriji un tipa testi

 

 

CEN

EN 13145:2001+A1:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Koka gulšņi un balsti

 

 

CEN

EN 13230-1:2016

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Sliežu un pārmiju gulšņi no betona. 1. daļa: Vispārīgās prasības

EN 13230-1:2009

2.1. piezīme

Šīs publikācijas datums

CEN

EN 13230-2:2016

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Sliežu un pārmiju gulšņi no betona. 2. daļa: Iepriekšsaspriegti monobloka gulšņi

EN 13230-2:2009

2.1. piezīme

Šīs publikācijas datums

CEN

EN 13230-3:2016

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Sliežu un pārmiju gulšņi no betona. 3. daļa: Pastiprināti dubultbloku gulšņi

EN 13230-3:2009

2.1. piezīme

Šīs publikācijas datums

CEN

EN 13230-4:2009

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Sliežu un pārmiju gulšņi no betona. 4. daļa: Iepriekšsaspriegti pārmiju un krustojumu gulšņi

 

 

CEN

EN 13232-2:2003+A1:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Pārmijas un krustojumi. 2. daļa: Prasības ģeometriskajām konstrukcijām

 

 

CEN

EN 13232-3:2003+A1:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Pārmijas un krustojumi. 3. daļa: Prasības riteņa/sliedes mijiedarbībai

 

 

CEN

EN 13232-4:2005+A1:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Pārmijas un krustojumi. 4. daļa: Iedarbināšana, bloķēšana un konstatēšana

 

 

CEN

EN 13232-5:2005+A1:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Pārmijas un krustojumi. 5. daļa: Pārmijas

 

 

CEN

EN 13232-6:2005+A1:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Pārmijas un krustojumi. 6. daļa: Stacionāras vispārējās un dubultpārejas

 

 

CEN

EN 13232-7:2006+A1:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Pārmijas un krustojumi. 7. daļa: Krustojumi ar kustīgām daļām

 

 

CEN

EN 13232-8:2007+A1:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Pārmijas un krustojumi. 8. daļa: Izplešanas ierīces

 

 

CEN

EN 13232-9:2006+A1:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Pārmijas un krustojumi. 9. daļa: Pārmiju izvietojums

 

 

CEN

EN 13260:2009+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Riteņpāri un balstratiņi. Riteņpāri. Prasības izstrādājumiem

 

 

CEN

EN 13261:2009+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Riteņu komplekti un balstratiņi. Asis. Prasības izstrādājumiem

 

 

CEN

EN 13262:2004+A2:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Riteņpāri un ratiņi. Riteņi. Prasības izstrādājumiem

 

 

CEN

EN 13272:2012

Dzelzceļa aprīkojums. Sabiedriskā transporta ritošā sastāva elektroapgaismojums

 

 

CEN

EN 13481-2:2012+A1:2017

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Stiprinājumu sistēmu veiktspējas prasības. 2. daļa: Betona gulšņu stiprinājumu sistēmas

EN 13481-2:2012

2.1. piezīme

Šīs publikācijas datums

CEN

EN 13481-3:2012

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Stiprinājumu sistēmu veiktspējas prasības. 3. daļa: Koka gulšņu stiprinājumu sistēmas

 

 

CEN

EN 13481-5:2012+A1:2017

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Stiprinājumu sistēmu veiktspējas prasības. 5. daļa: Stiprinājumu sistēmas plākšņu sliežu ceļiem ar virspusē novietotu vai kanālā ieguldītu sliedi

EN 13481-5:2012

2.1. piezīme

Šīs publikācijas datums

CEN

EN 13481-7:2012

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Stiprinājumu sistēmu veiktspējas prasības. 7. daļa: Speciālās stiprinājumu sistēmas pārmijām, krustojumiem un pretsliedēm

 

 

CEN

EN 13674-1:2011+A1:2017

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Sliedes. 1. daļa: Platpēdas dzelzceļa sliedes ar 46 kg/m un lielāku svaru

EN 13674-1:2011

2.1. piezīme

Šīs publikācijas datums

CEN

EN 13674-2:2006+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Sliedes. 2. daļa: Kopā ar Viņjoles sliedēm izmantojamās pārmiju un krustojumu sliedes ar 46 kg/m un lielāku svaru

 

 

CEN

EN 13674-3:2006+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Sliedes. 3. daļa: Krusteņa spārnsliedes

 

 

CEN

EN 13715:2006+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums – Riteņpāri un ratiņi – Riteņi –Aploka profils

 

 

CEN

EN 13749:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Riteņpāri un balstratiņi. Strukturālo prasību noteikšanas metodes balstratiņu rāmjiem

 

 

CEN

EN 13803-1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Sliežu ceļa izlīdzinājuma konstruēšanas parametri. 1 435  mm un platāki sliežu ceļi. 1. daļa: Galvenie tranzīta ceļi

 

 

CEN

EN 13803-2:2006+A1:2009

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Sliežu ceļa izlīdzinājuma konstruēšanas parametri. 1 435  mm un platāki sliežu ceļi. 2. daļa: Pārmijas un krustojumi un salīdzināmi izlīdzinājuma konstruēšanas gadījumi ar asām izliekuma maiņām

 

 

CEN

EN 13848-5:2008+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Sliežu ceļa ģeometriskā kvalitāte. 5. daļa: Ģeometriskās kvalitātes līmeņi. Sliedes

 

 

CEN

EN 13979-1:2003+A2:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Riteņpāri un balstratiņi. Monobloka tipa riteņi. Tehniskās novērtēšanas procedūra. 1. daļa: Kalti un velmēti riteņi

EN 13979-1:2003+A1:2009

2.1. piezīme

30.9.2011.

CEN

EN 14033-1:2017

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Pa sliedēm braucamas būvdarbu un uzturēšanas darbu mašīnas. 1. daļa: Tehniskās prasības braukšanas aprīkojumam

EN 14033-1:2011

2.1. piezīme

Šīs publikācijas datums

CEN

EN 14067-4:2005+A1:2009

Dzelzceļa aprīkojums. Aerodinamika. 4. daļa: Aerodinamikas prasības un testēšanas procedūras uz atklāta sliežu ceļa

 

 

CEN

EN 14067-5:2006+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Aerodinamika. 5. daļa: Prasības un testēšanas procedūras aerodinamikai tuneļos

 

 

CEN

EN 14067-6:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Aerodinamika. 6. daļa: Prasības un testēšanas procedūras sānvēja novērtēšanai

 

 

CEN

EN 14198:2016

Dzelzceļa aprīkojums. Bremzēšana. Prasības vilcienu sastāvu bremžu sistēmai, kurus velk lokomotīve

 

 

CEN

EN 14531-1:2015

Dzelzceļa aprīkojums. Ātruma samazināšanas, bremzēšanas ceļa un bremžu fiksācijas aprēķina metodes. 1. daļa: Vispārīgie algoritmi, izmantojot vidējos vērtības aprēķinus vilcienu sastāviem vai atsevišķiem ritekļiem

EN 14531-6:2009

2.1. piezīme

8.7.2016.

CEN

EN 14531-2:2015

Dzelzceļa aprīkojums. Ātruma samazināšanas, bremzēšanas ceļa un bremžu fiksācijas aprēķina metodes. 2. daļa: Pakāpeniskie aprēķini vilcienu sastāviem vai atsevišķiem ritekļiem

EN 14531-6:2009

2.1. piezīme

8.7.2016.

CEN

EN 14535-1:2005+A1:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Dzelzceļa ritošā sastāva bremžu diski. 1. daļa: Uz dzenošās vārpstas vai ass uzpresēti vai uzsēdināti bremžu diski, izmēri un kvalitātes prasības

 

 

CEN

EN 14535-2:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Dzelzceļa ritošā sastāva bremžu diski. 2. daļa: Uz riteņiem uzstādīti bremžu diski. Izmēri un kvalitātes prasības

 

 

CEN

EN 14535-3:2015

Dzelzceļa aprīkojums. Dzelzceļa ritošā sastāva bremžu diski. 3. daļa: Bremžu diski, disku veiktspēja, pāru berze un klasifikācija

 

 

CEN

EN 14587-2:2009

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Sliežu elektrokontaktmetināšana ar apkausēšanu. 2. daļa: Jaunu R220, R260, R260Mn un R350HT klases sliežu ārpusdarbnīcas metināšana ar mobilām metināšanas mašīnām

 

 

CEN

EN 14601:2005+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums – Taisnie un leņķveida gala krāni bremžu un galvenā rezervuāra maģistrālēm

 

 

CEN

EN 14752:2015

Dzelzceļa ritošā sastāva sānos novietotās iekāpšanas sistēmas

 

 

CEN

EN 14813-1:2006+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Gaisa kondicionēšana mašīnistu kabīnēs. 1. daļa: Komforta parametri

 

 

CEN

EN 14813-2:2006+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Gaisa kondicionēšana mašīnistu kabīnēs. 2. daļa: Tipa testi

 

 

CEN

EN 14865-1:2009+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Riteņu bukšu eļļošanas ziežvielas. 1. daļa: Metode, kā pārbaudīt spēju ieeļļot

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A2:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Riteņu bukšu eļļošanas ziežvielas. 2. daļa: Metode, kā pārbaudīt ziežvielu mehānisko stabilitāti ritekļiem ar ātrumu līdz 200 km/h

 

 

CEN

EN 15020:2006+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Avārijas sakabe. Veiktspējas prasības, specifiskā saskarnes ģeometrija un testēšanas metodes

 

 

CEN

EN 15153-1:2013+A1:2016

Dzelzceļa aprīkojums. Vilcienu ārējās redzamās un dzirdamās signalizācijas ierīces. 1. daļa: Prožektori, priekšgala un aizmugures signāllampas

EN 15153-1:2013

2.1. piezīme

Šīs publikācijas datums

CEN

EN 15153-2:2013

Dzelzceļa aprīkojums. Vilcienu ārējās redzamās un dzirdamās signalizācijas ierīces. 2. daļa: Signāltaures

 

 

CEN

EN 15220:2016

Dzelzceļa aprīkojums. Bremžu indikatori

EN 15220-1:2008+A1:2011

2.1. piezīme

Šīs publikācijas datums

CEN

EN 15227:2008+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Prasības dzelzceļu ritekļu korpusiem attiecībā uz triecienizturību

 

 

CEN

EN 15273-2:2013+A1:2016

Dzelzceļa aprīkojums. Gabarīti. 2. daļa: Ritošā sastāva gabarīti

EN 15273-2:2013

2.1. piezīme

Šīs publikācijas datums

CEN

EN 15273-3:2013+A1:2016

Dzelzceļa aprīkojums. Gabarīti. 3. daļa: Struktūru gabarīti

EN 15273-3:2013

2.1. piezīme

Šīs publikācijas datums

CEN

EN 15302:2008+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Ekvivalentā koniskuma noteikšana

 

 

CEN

EN 15313:2016

Dzelzceļa aprīkojums. Ekspluatējamo riteņpāru lietošanas prasības. Uz dzelzceļa ekspluatējamo riteņpāru apkope

EN 15313:2010

2.1. piezīme

Šīs publikācijas datums

CEN

EN 15355:2008+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Bremzēšanas mehānisms. Sadalītājvārsti un to izolētājierīces

 

 

CEN

EN 15427:2008+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Riteņu un sliežu savstarpējās berzes pārvaldība. Riteņa uzmalas eļļošana

 

 

CEN

EN 15437-1:2009

Dzelzceļa aprīkojums. Bukšu stāvokļa pārraudzīšana. Salāgojums un konstruktīvās prasības. 1. daļa: Sliežmalas aparatūra un ritošā sastāva bukses

 

 

CEN

EN 15437-2:2012

Dzelzceļa aprīkojums. Bukšu stāvokļa pārraudzīšana. Salāgojums un konstruktīvās prasības. 2. daļa: Veiktspējas un projektēšanas prasības temperatūras monitoringa sistēmām

 

 

CEN

EN 15461:2008+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Trokšņu emisija. Sliežu ceļa sekciju dinamisko īpašību raksturošana attiecībā uz ritošo sastāvu ar trokšņa mērījumiem

 

 

CEN

EN 15528:2015

Dzelzceļa aprīkojums. Līniju kategorijas saderībai starp ritekļu slodzes ierobežojumiem un infrastruktūru

EN 15528:2008+A1:2012

2.1. piezīme

8.7.2016.

CEN

EN 15551:2017

Dzelzceļa aprīkojums. Dzelzceļa ritošais sastāvs. Buferi

EN 15551:2009+A1:2010

2.1. piezīme

Šīs publikācijas datums

CEN

EN 15566:2016

Dzelzceļa aprīkojums. Dzelzceļa ritošais sastāvs. Vilces ierīces un skrūvveida sakabes

EN 15566:2009+A1:2010

2.1. piezīme

Šīs publikācijas datums

CEN

EN 15594:2009

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Sliežu restaurēšana ar elektrolokmetināšanu

 

 

CEN

EN 15595:2009+A1:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Bremzes. Aizsardzība pret riteņu slīdēšanu

 

 

CEN

EN 15610:2009

Dzelzceļa aprīkojums. Trokšņa emisija. Sliežu ceļa nelīdzenuma mērīšana kopsakarā ar zvalstīšanās radīto troksni

 

 

CEN

EN 15611:2008+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Bremzes. Relejvārsti

EN 15611:2008

2.1. piezīme

30.4.2011.

CEN

EN 15612:2008+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Bremzes. Bremžu gaisvada paātrinātājvārsts

EN 15612:2008

2.1. piezīme

30.4.2011.

CEN

EN 15624:2008+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Bremzes. Režīma pārslēdzēji “tukšs-piekrauts”

EN 15624:2008

2.1. piezīme

30.4.2011.

CEN

EN 15625:2008+A1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Bremzes. Kravjutīgas automātiskās korekcijas ierīces

EN 15625:2008

2.1. piezīme

30.4.2011.

CEN

EN 15663:2009

Dzelzceļa aprīkojums. Ritekļu etalonmasu definēšana

 

 

 

EN 15663:2009/AC:2010

 

 

CEN

EN 15686:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Testi raksturlielumu pieņemšanai gaitai dzelzceļa ritekļiem ar ārējās sliedes pacēluma deficīta kompensācijas sistēmu un/vai ritekļiem, kas paredzēti ekspluatācijai ar lielāku ārējās sliedes pacēluma deficītu, nekā norādīts EN 14363:2005 G pielikumā

 

 

CEN

EN 15687:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Testi raksturlielumu pieņemšanai gaitai kravas ritekļiem ar statisko ass slodzi lielāku par 225 kN un līdz 250 kN

 

 

CEN

EN 15723:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Derīgās kravas aizsargierīču pret apkārtējās vides ietekmi aizvēršanas un bloķētājierīces. Prasības izturīgumam, darbībai, statusa marķējumiem, uzturēšanai kārtībā un atkārtotai izmantošanai

 

 

CEN

EN 15734-1:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Ātrvilcienu bremžu sistēmas. 1. daļa: Prasības un definīcijas

 

 

CEN

EN 15734-2:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Ātrvilcienu bremžu sistēmas. 2. daļa: Testēšanas metodes

 

 

 

EN 15734-2:2010/AC:2012

 

 

CEN

EN 15746-1:2010+A1:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Autoceļu-dzelzceļa mašīnas un to aprīkojums. 1. daļa: Ekspluatācijas tehniskās prasības

EN 15746-1:2010

2.1. piezīme

30.4.2011.

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Autoceļu-dzelzceļa mašīnas un to aprīkojums. 2. daļa: Vispārīgās drošuma prasības

EN 15746-2:2010

2.1. piezīme

30.4.2012.

CEN

EN 15806:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Bremzes. Bremžu statiskā testēšana

 

 

CEN

EN 15807:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Pneimatiskie pussavienotāji

 

 

CEN

EN 15827:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Prasības balstratiņiem un ritošajām daļām

 

 

CEN

EN 15839:2012

Dzelzceļa aprīkojums. Testi raksturlielumu pieņemšanai gaitai dzelzceļa ritekļiem. Kravas vagoni. Gaitas drošuma testēšana zem gareniskās spiedes spēkiem

 

 

Datums, kurā atsauce uz šo novecojušo saskaņoto standartu tiks svītrota no OV: 31.1.2018. Konkrētais standarts svītrots tāpēc, ka attiecīgā Eiropas standartizācijas organizācija to ir atsaukusi un tas vairs nav pieņemts Eiropas standarts Regulas (ES) Nr. 1025/2012 (OV L 316, 14.11.2012.) 2. panta 1. punkta c) apakšpunkta izpratnē.

CEN

EN 15877-1:2012

Dzelzceļa aprīkojums. Dzelzceļa ritekļu marķēšana. 1. daļa: Kravas vagoni

 

 

CEN

EN 15877-2:2013

Dzelzceļa aprīkojums. Dzelzceļa ritekļu marķēšana. 2. daļa: Ārējie marķējumi uz pasažieru vagoniem, elektrovilcieniem, lokomotīvēm un sliežu ceļu mašīnām

 

 

CEN

EN 15892:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Trokšņu emisija. Emitētā trokšņa mērīšana mašīnistu kabīnēs

 

 

CEN

EN 16019:2014

Dzelzceļa aprīkojums. Automātiskā sakabe. Veiktspējas prasības, specifiskā saskarnes ģeometrija un testēšanas metodes

 

 

CEN

EN 16116-1:2013

Dzelzceļa aprīkojums. Projektēšanas prasības kāpšļiem, margām un ar tām saistītajām darbinieku piekļuvēm. 1. daļa: Pasažieru vagoni, bagāžas vagoni un lokomotīves

 

 

CEN

EN 16116-2:2013

Dzelzceļa aprīkojums. Projektēšanas prasības kāpšļiem, margām un ar tām saistītajām darbinieku piekļuvēm. 2. daļa: Kravas vagoni

 

 

CEN

EN 16185-1:2014

Dzelzceļa aprīkojums. Bremzēšanas sistēmas vilcieniem ar vairākām sekcijām. 1. daļa: Prasības un definīcijas

 

 

CEN

EN 16185-2:2014

Dzelzceļa aprīkojums. Bremzēšanas sistēmas vilcieniem ar vairākām sekcijām. 2. daļa: Testa metodes

 

 

CEN

EN 16186-3:2016

Dzelzceļa aprīkojums. Vadītāja kabīne. 3. daļa: Displeju dizains

 

Šīs publikācijas datums

CEN

EN 16207:2014

Dzelzceļa aprīkojums. Bremzēšana. Funkcionālās un veiktspējas kritēriji elektromagnētisko bremžu sistēmām dzelzceļa ritošajam sastāvam

 

 

CEN

EN 16235:2013

Dzelzceļa aprīkojums. Dzelzceļa ritošā sastāva gaitas raksturlielumu pieņemšanas testi. Kravas vagoni. Nosacījumi kravas vagonu izkraušanai ar noteiktiem parametriem uz sliedēm esošo sastāvu testiem, atbilstoši EN 14363

 

 

CEN

EN 16241:2014+A1:2016

Dzelzceļa aprīkojums. Pašregulēšanas mehānismi

EN 16241:2014

2.1. piezīme

Šīs publikācijas datums

CEN

EN 16286-1:2013

Dzelzceļa aprīkojums. Pāreju sistēmas starp ritekļiem. 1. daļa: Galvenie noteikumi

 

 

CEN

EN 16334:2014

Dzelzceļa aprīkojums. Trauksmes sistēma pasažieriem. Sistēmas prasības

 

 

CEN

EN 16404:2016

Dzelzceļa aprīkojums. Prasības dzelzceļu ritekļu uzvietošanai atpakaļ uz sliežu ceļa un atjaunošanai

EN 16404:2014

2.1. piezīme

Šīs publikācijas datums

CEN

EN 16494:2015

Dzelzceļa aprīkojums. Prasības ERTMS dzelzceļa signālzīmēm

 

 

CEN

EN 16584-1:2017

Dzelzceļa aprīkojums. Konstrukcija PRM lietošanai. Vispārējās prasības. 1. daļa: Kontrasts

 

 

CEN

EN 16584-2:2017

Dzelzceļa aprīkojums. Konstrukcija PRM lietošanai. Vispārējās prasības. 2. daļa: Informācija

 

 

CEN

EN 16584-3:2017

Dzelzceļa aprīkojums. Projektēšana PRM lietošanai. Vispārīgās prasības. 3. daļa: Optiskie un berzes raksturojumi

 

 

CEN

EN 16585-1:2017

Dzelzceļa aprīkojums. Uz ritošā sastāva esošā aprīkojuma un komponenšu, kas paredzētas lietošanai personām ar kustību traucējumiem, projektēšana. 1. daļa: Tualetes

 

 

CEN

EN 16585-2:2017

Dzelzceļa aprīkojums. Projektēšana lietošanai personām ar kustības traucējumiem. Ritošā sastāva aprīkojums un komponentes. 2. daļa: Elementi sēdēšanai, stāvēšanai un pārvietošanai

 

 

CEN

EN 16585-3:2017

Dzelzceļa aprīkojums. Projektēšana lietošanai personām ar kustības traucējumiem. Ritošā sastāva aprīkojums un komponentes. 3. daļa: Bezšķēršļu joslas un iekšējās durvis

 

 

CEN

EN 16586-1:2017

Dzelzceļa aprīkojums. Projektēšana lietošanai personām ar kustības traucējumiem. Ritošā sastāva pieejamība personām ar kustības traucējumiem. 1. daļa: Pakāpieni iekāpšanai un izkāpšanai

 

 

CEN

EN 16586-2:2017

Dzelzceļa aprīkojums. Projektēšana lietošanai personām ar kustības traucējumiem. Ritošā sastāva pieejamība personām ar kustības traucējumiem. 2. daļa: Palīglīdzekļi iekāpšanai

 

 

CEN

EN 16587:2017

Dzelzceļa aprīkojums. Projektēšana lietošanai personām ar kustības traucējumiem. Prasības bezšķēršļu ceļiem infrastruktūrai

 

 

CEN

EN 16683:2015

Dzelzceļa aprīkojums. Palīdzības izsaukšanas un komunikācijas ierīces. Prasības

 

 

CEN

EN 16729-1:2016

Dzelzceļa aprīkojums. Infrastruktūra. Nesagraujošās testēšanas uz sliežu ceļa. 1. daļa: Prasības ultraskaņas pārbaudei un novērtēšanas principiem

 

 

CEN

EN 45545-1:2013

Dzelzceļa aprīkojums. Dzelzceļa ritekļu ugunsaizsardzība. 1. daļa: Vispārīgi

 

 

CEN

EN 45545-2:2013+A1:2015

Dzelzceļa aprīkojums. Dzelzceļa ritekļu ugunsaizsardzība. 2. daļa: Elementu un materiālu ugunsreakcijas prasības

EN 45545-2:2013

2.1. piezīme

8.7.2016.

CEN

EN 45545-3:2013

Dzelzceļa aprīkojums. Dzelzceļa ritekļu ugunsaizsardzība. 3. daļa: Dūmu barjeru ugunsizturības prasības

 

 

CEN

EN 45545-4:2013

Dzelzceļa aprīkojums. Dzelzceļa ritekļu ugunsaizsardzība. 4. daļa: Ugunsdrošības prasības dzelzceļa ritošajam sastāvam projektēšanā

 

 

CEN

EN 45545-5:2013+A1:2015

Dzelzceļa aprīkojums. Dzelzceļa ritekļu ugunsaizsardzība. 5. daļa: Ugunsdrošības prasības elektroiekārtām dzelzceļa ritekļos, ieskaitot trolejbusus, vadīklautobusus un ritekļus uz magnētiskā spilvena

EN 45545-5:2013

2.1. piezīme

8.7.2016.

CEN

EN 45545-6:2013

Dzelzceļa aprīkojums. Dzelzceļa ritekļu ugunsaizsardzība. 6. daļa: Ugunsaizsardzības kontroles un vadības sistēmas

 

 

CEN

EN 45545-7:2013

Dzelzceļa aprīkojums. Dzelzceļa ritekļu ugunsaizsardzība. 7. daļa: Ugunsdrošības prasības iekārtām ar uzliesmojošiem šķidrumiem un uzliesmojošām gāzēm

 

 

Cenelec

EN 50122-1:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Stacionārās ierīces. Elektrodrošums, zemēšana un atgriezes ķēde. 1. daļa: Aizsargprasības pret elektrošoku

 

 

 

EN 50122-1:2011/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50122-2:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Stacionārās ierīces. Elektrodrošums, zemēšana un atgriezes ķēde. 2. daļa: Aizsargpasākumi pret līdzstrāvas vilces sistēmu radīto parazītstrāvu ietekmi

 

 

Cenelec

EN 50122-3:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Stacionārās ierīces. Elektrodrošums, zemējumi un atgriezes ķēdes. 3. daļa: Maiņstrāvas un līdzstrāvas vilces sistēmu savstarpējā mijiedarbība

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Dzelzceļa aprīkojums – Izolācijas saskaņošana – 1. daļa: Pamatprasības – Izolētājatstarpes un noplūdes ceļa attālumi visām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

3. piezīme

1.10.2006.

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

3. piezīme

1.5.2008.

 

EN 50124-1:2001/AC:2010

 

 

 

EN 50124-1:2001/AC:2007

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2017

Dzelzceļa aprīkojums. Izolācijas saskaņošana. 1. daļa: Pamatprasības. Izolētājatstarpes un noplūdes ceļa attālumi visām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām

EN 50124-1:2001

+ A1:2003

+ A2:2005

2.1. piezīme

6.2.2020.

Cenelec

EN 50124-2:2001

Dzelzceļa aprīkojums – Izolācijas saskaņošana – 2. daļa: Pārspriegumi un ar tiem saistītās aizsardzības

 

 

 

EN 50124-2:2001/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50124-2:2017

Dzelzceļa aprīkojums. Izolācijas koordinācija. 2. daļa: Pārspriegumi un ar tiem saistītā aizsardzība

EN 50124-2:2001

2.1. piezīme

6.2.2020.

Cenelec

EN 50125-2:2002

Dzelzceļa aprīkojums – Elektroiekārtām izvirzāmās videsprasības – 2. daļa: Stacionāras elektroietaises

 

 

 

EN 50125-2:2002/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Dzelzceļa aprīkojums – Elektroiekārtām izvirzāmās videsprasības – 3. daļa: Signalizācijas un telekomunikāciju iekārtas

 

 

 

EN 50125-3:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Dzelzceļa aprīkojums – Drošuma, darbgatavības, uzturamības un drošības (RAMS) specificēšana un pierādīšana – 1. daļa: Pamatprasības un vispārīgais process

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2012

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2010

 

 

 

EN 50126-1:1999/AC:2006

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Dzelzceļa aprīkojums – Sakaru, signalizācijas un datu apstrādes sistēmas – Ar drošību saistītas elektroniskās signalizācijas sistēmas

 

 

 

EN 50129:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50151:2003

Dzelzceļa aprīkojums. Stacionārās ietaises. Elektrovilce. Speciālās prasības kombinētajiem izolatoriem

 

 

 

EN 50151:2003/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50155:2007

Dzelzceļa aprīkojums – Ritošā sastāva elektroniskās iekārtas

EN 50155:2001

2.1. piezīme

 

 

EN 50155:2007/AC:2012

 

 

 

EN 50155:2007/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50159:2010

Dzelzceļa aprīkojums. Sakaru, signalizācijas un datu apstrādes sistēmas. Ar drošumu saistītu datu pārraide raidsistēmās

EN 50159-1:2001

EN 50159-2:2001

2.1. piezīme

1.9.2013.

Cenelec

EN 50163:2004

Dzelzceļa aprīkojums –Vilces sistēmu barošanas spriegumi

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

3. piezīme

1.3.2010.

 

EN 50163:2004/AC:2013

 

 

 

EN 50163:2004/AC:2010

 

 

Cenelec

EN 50238-1:2003

Dzelzceļa aprīkojums – Ritošā sastāva un vilciena tuvošanās brīdinājuma sistēmu savietojamība

 

 

 

EN 50238-1:2003/AC:2014

 

 

Cenelec

EN 50317:2012

Dzelzceļa aprīkojums. Strāvas noņēmējsistēmas. Prasības un mērījumu apstiprināšana dinamiskajai mijiedarbībai starp pantogrāfu un kontakttīklu

EN 50317:2002

+ A1:2004

+ A2:2007

2.1. piezīme

26.12.2014.

 

EN 50317:2012/AC:2012

 

 

Cenelec

EN 50367:2012

Dzelzceļa aprīkojums. Strāvas noņēmējsistēmas. Tehniskie kritēriji mijiedarbībai starp pantogrāfu un kontakttīklu (lai nodrošinātu brīvu piekļuvi)

 

 

 

EN 50367:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50367:2012/A1:2016

3. piezīme

25.7.2019.

Cenelec

EN 50388:2012

Dzelzceļa aprīkojums. Vilces energoapgāde un ritošais sastāvs. Tehniskie kritēriji, pēc kuriem sadarbspējas nodrošināšanai vilces energoapgādi (apakšstaciju) koordinēt ar ritošo sastāvu

EN 50388:2005

2.1. piezīme

13.2.2015.

 

EN 50388:2012/AC:2013

 

 

Cenelec

EN 50405:2015

Dzelzceļa aprīkojums. Strāvnoņēmes sistēmas. Pantogrāfi, kontaktuzliktņu testēšanas metodes

 

 

 

EN 50405:2015/A1:2016

3. piezīme

Šīs publikācijas datums

Cenelec

EN 50463-1:2012

Dzelzceļa aprīkojums. Energomērījumi ritošajā sastāvā. 1. daļa: Vispārīgi

 

 

Cenelec

EN 50463-2:2012

Dzelzceļa aprīkojums. Energomērījumi ritošajā sastāvā. 2. daļa: Enerģijas mērīšana

 

 

Cenelec

EN 50463-3:2012

Dzelzceļa aprīkojums. Energomērījumi ritošajā sastāvā. 3. daļa: Datu apstrāde

 

 

Cenelec

EN 50463-4:2012

Dzelzceļa aprīkojums. Energomērījumi ritošajā sastāvā. 4. daļa: Sakaru līdzekļi

 

 

Cenelec

EN 50463-5:2012

Dzelzceļa aprīkojums. Energomērījumi ritošajā sastāvā. 5. daļa: Atbilstības novērtēšana

 

 

Cenelec

EN 50533:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Vilciena trīsfāzu līnijas sprieguma raksturlielumi

 

 

 

EN 50533:2011/A1:2016

3. piezīme

Šīs publikācijas datums

Cenelec

EN 50553:2012

Dzelzceļa aprīkojums. Prasības attiecībā uz ritošā sastāva pārvietošanās spēju ugunsgrēka gadījumā

 

 

 

EN 50553:2012/AC:2013

 

 

 

EN 50553:2012/A1:2016

3. piezīme

15.2.2019.

Cenelec

EN 50592:2016

Dzelzceļa aprīkojums. Ritošā sastāva un asu skaitītāju elektromagnētiskās saderības testēšana

 

 

Cenelec

EN 50617-1:2015

Dzelzceļa aprīkojums. Pamatparametri vilciena tuvošanās brīdinājuma sistēmām. 1. daļa: Sliežu ķēdes

 

 

Cenelec

EN 50617-2:2015

Dzelzceļa aprīkojums. Tehniskie parametri vilciena tuvošanās brīdinājuma sistēmām. 2. daļa: Asu skaitītāji

 

 

 

EN 50617-2:2015/AC:2016

 

 

Cenelec

EN 61375-1:2012

Dzelzceļa elektroniskās iekārtas. Vilciena sakaru tīkls (TCN). 1. daļa: Vispārīgā arhitektūra

IEC 61375-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-1:2012

Dzelzceļa elektroniskās iekārtas. Vilciena sakaru tīkls (TCN). 2-1. daļa: Vilciena kopņvads (WTB)

IEC 61375-2-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-2:2012

Dzelzceļa elektroniskās iekārtas. Vilciena sakaru tīkls (TCN). 2-2. daļa: Vilciena kopņvada atbilstības testēšana

IEC 61375-2-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-2-5:2015

Dzelzceļa elektroniskās iekārtas. Vilciena sakaru tīkls (TCN). 2-5. daļa: Vilciena maģistrāles

IEC 61375-2-5:2014

 

 

Cenelec

EN 61375-3-1:2012

Dzelzceļa elektroniskās iekārtas. Vilciena sakaru tīkls (TCN). 3-1. daļa: Daudzfunkcionālā vagona kopne (MVB)

IEC 61375-3-1:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-2:2012

Dzelzceļa elektroniskās iekārtas. Vilciena sakaru tīkls (TCN). 3-2. daļa: Daudzfunkcionālās vagona kopnes (MVB) atbilstības testēšana

IEC 61375-3-2:2012

 

 

Cenelec

EN 61375-3-3:2012

Dzelzceļa elektroniskās iekārtas. Vilciena sakaru tīkls (TCN). 3-3. daļa: Vilciena CANopen tīkls (CCN)

IEC 61375-3-3:2012

 

 

Cenelec

EN 62580-1:2016

Dzelzceļa elektroniskās iekārtas. Iebūvētās dzelzceļa multimediju un telemātikas apaksšsistēmas. 1. daļa: Vispārīgā arhitektūra

IEC 62580-1:2015

 

 

Cenelec

EN 62621:2016

Dzelzceļa aprīkojums. Stacionārās ietaises. Elektrovilce. Speciālas prasības kombinētajiem izolatoriem gaisvadu kontakttīklu sistēmās

IEC 62621:2011

EN 50151:2003

2.1. piezīme

21.12.2018.

 

EN 62621:2016/A1:2016

3. piezīme

21.12.2018.

1. piezīme:

Parasti atbilstības prezumpcijas beigu datums ir atsaukšanas datums (“dow” – date of withdrawal), ko noteikusi Eiropas standartizācijas organizācija, bet standartu lietotājiem jāievēro, ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

2.1. piezīme:

Jaunajam (vai grozītajam) standartam ir tāda pati darbības joma kā aizstātajam standartam. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.2. piezīme:

Jaunajam standartam ir plašāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.3. piezīme:

Jaunajam standartam ir šaurāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā (daļēji) aizstātais standarts zaudē prezumpciju par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām un citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas jaunais standarts. Prezumpcija par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko joprojām attiecas (daļēji) aizstātais standarts, bet uz ko neattiecas jaunais standarts, paliek nemainīga.

3. piezīme:

Grozījumu gadījumā atsauces standarta numurs ir EN CCCCC:YYYY, iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, un attiecīgie jaunie grozījumi. Aizstātais standarts ir attiecīgi EN CCCCC:YYYY un tā iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, bet bez jaunā grozījuma. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

PIEZĪME:

Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1025/2012 (2) 27. pantam.

Eiropas standartizācijas organizācijas standartus pieņem angļu valodā (CEN un Cenelec standartus publicē arī franču un vācu valodā). Pēc tam valsts standartizācijas iestādes standartu nosaukumus tulko visās attiecīgajās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par to nosaukumu pareizību, kuri iesniegti publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī.

Atsauces uz labojumiem “…/AC:YYYY” publicē tikai informācijai. Ar labojumu standarta tekstā novērš drukas, valodas vai līdzīgas kļūdas, un tas var attiekties uz Eiropas standartizācijas organizācijas pieņemtā standarta vienu vai vairākām valodu versijām (angļu, franču un/vai vācu valodu).

Atsauces numuru publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Ar šo sarakstu aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Eiropas Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu.

Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem un citiem Eiropas standartiem ir pieejama:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles, BELGIQUE, tālr. +32 25500811; fakss +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000, Bruxelles, BELGIQUE, tālr. +32 25196871; fakss +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, tālr. +33 492944200; fakss +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  OV C 338, 27.9.2014., 31. lpp.


15.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 435/111


Komisijas paziņojums saistībā ar direktīvu īstenošanu – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2017/C 435/05)

Direktīva 1999/5/EK

Saskaņā ar Direktīvas 2014/53/ES (1) 48. pantā noteikto pārejas noteikumu dalībvalstis nekavē tādu radioiekārtu pieejamību tirgū vai nodošanu ekspluatācijā, uz kurām attiecas Direktīva 2014/53/ES, kuras atbilst Direktīvas 1999/5/EK (2) noteikumiem un kuras tika laistas tirgū pirms 2017. gada 13. jūnija. Līdz ar to saskaņotie standarti, atsauces uz kuriem ir publicētas saskaņā ar Direktīvu 1999/5/EK un pēdējoreiz minētas sarakstā Komisijas paziņojumā, kas publicēts 2016. gada 8. jūlija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 249, 1. lpp., un labotas ar labojumu, kas publicēts 2016. gada 17. septembra Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 342, 15. lpp., un labojumu, kas publicēts 2016. gada 1. novembra Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 403, 26. lpp., turpina pamatot pieņēmumu par atbilstību minētajai direktīvai līdz 2017. gada 12. jūnijam.

Direktīva 2014/53/ES

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)

ESO (3)

Standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Pirmā publikācija OV

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums

1. piezīme

Direktīvas 2014/53/ES pants(-i), uz kuru(-iem) standarts attiecas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Cenelec

EN 50360:2017

Izstrādājuma standarts, lai apliecinātu mobilo telefonu atbilstību pamatierobežojumiem, kas saistīti ar elektromagnētiskā lauka (300 MHz – 3 GHz) iedarbību uz cilvēku

17.11.2017.

 

 

3.1.a pants

Cenelec

EN 50385:2017

Izstrādājuma standarts, lai apliecinātu radio bāzu staciju un bezvadu tālsakaru sistēmu stacionāro galastaciju atbilstību pamatierobežojumiem vai atskaites līmeľiem radiofrekvenču elektromagnētisko lauku (110 MHz – 40 GHz) iedarbībai uz cilvēku – Plaša sabiedrība

17.11.2017.

 

 

3.1.a pants

Cenelec

EN 50401:2017

Izstrādājumstandarts, kā ekspluatācijā pierādīt bezvadu sakaru tīkliem paredzētu stacionāru radioraidiekārtu (110 MHz – 40 GHz) atbilstību etalonlīmeņiem vai pamatierobežojumiem attiecībā uz radiofrekvenču diapazona elektromagnētisko lauku iedarbību uz iedzīvotājiem

17.11.2017.

 

 

3.1.a pants

Cenelec

EN 50566:2017

Izstrādājuma standarts, lai apliecinātu plaši publiski lietojamu rokā turamu un pie ķermeņa piestiprinātu bezvadu sakaru aparātu radīto augstfrekvences lauku atbilstību pamatierobežojumiem (30 MHz – 6 GHz)

17.11.2017.

 

 

3.1.a pants

Cenelec

EN 55035:2017

Multimediālo iekārtu elektromagnētiskā saderība. Traucējumnoturības prasības

CISPR 35:2016 (Ar grozījumiem)

17.11.2017.

 

 

3.1.b pants

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Šaurjoslas tiešdrukas telegrāfa iekārtas meteoroloģiskās vai navigācijas informācijas uztveršanai (NAVTEX). Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. un 3.3.g panta būtiskajām prasībām

8.7.2016.

 

 

3.2. pants; 3.3.g pants

ETSI

EN 300 086 V2.1.2

Sauszemes mobilais dienests. Radioiekārtas ar iekšēju vai ārēju radiofrekvences pieslēgvietu, kas sākotnēji paradzētas analogai runas pārraidei. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

9.12.2016.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 300 113 V2.2.1

Sauszemes mobilais dienests. Datu (un/vai runas) pārraidei paredzētās radioiekārtas, kas izmanto modulāciju ar pastāvīgu vai nepastāvīgu apliecēju un kam ir antenas pieslēguma ligzda. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām

12.4.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 300 219 V2.1.1

Sauszemes mobilais dienests. Radioiekārtas, kas raida signālus, lai izsauktu īpašu uztvērēja reakciju. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 300 220-2 V3.1.1

Maza darbības attāluma iekārtas (SRD), kas darbojas frekvenču joslā no 25 MHz līdz 1 000  MHz. 2. daļa: Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām

10.3.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 300 220-3-1 V2.1.1

Maza darbības attāluma ierīces (SRD), kas darbojas frekvenču diapazonā no 25 MHz līdz 1 000  MHz. 3-1. daļa: Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām. Zema darba cikla augstas uzticamības iekārtas, sociālās trauksmes signalizācijas iekārtas, kas darbojas izraudzītajā frekvenču joslā (869,200  MHz līdz 869,250  MHz)

10.3.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 300 220-3-2 V1.1.1

Maza darbības attāluma ierīces (SRD), kas darbojas frekvenču diapazonā no 25 MHz līdz 1 000  MHz. 3-2. daļa: Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām. Bezvadu signalizācija, kas darbojas LDC/AP frekvenču joslās 868,60  MHz līdz 868,70  MHz, 869,25  MHz līdz 869,40  MHz, 869,65  MHz līdz 869,70  MHz

10.3.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 300 220-4 V1.1.1

Maza darbības attāluma ierīces (SRD), kas darbojas frekvenču diapazonā no 25 MHz līdz 1 000  MHz. 4. daļa: Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām. Mērīšanas ierīces, kas darbojas izraudzītajā joslā 169,400  MHz līdz 169,475  MHz

10.3.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 300 224 V2.1.1

Sauszemes mobilais dienests. Radioiekārtas, ko lieto peidžeru sistēmās frekvenču diapazonā no 25 MHz līdz 470 MHz. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām

13.10.2017.

EN 300 224-2 V1.1.1

2.1. piezīme

28.2.2019.

3.2. pants

ETSI

EN 300 224-2 V1.1.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Lokālais peidžings. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE Direktīvas 3.2. panta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3.2. pants

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 300 296 V2.1.1

Sauszemes mobilais dienests. Radioiekārta ar integrētu antenu, kas galvenokārt paredzēta analogai runas pārraidei. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 300 328 V2.1.1

Platjoslas pārraides sistēmas. Datu pārraides iekārtas, kas darbojas 2,4  GHz ISM joslā un izmanto platjoslas modulācijas paņēmienus. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām

13.1.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 300 330 V2.1.1

Maza darbības attāluma ierīces (SRD). Radioiekārtas frekvenču joslā no 9 kHz līdz 25 MHz un induktīvās cilpas sistēmas frekvenču joslā no 9 kHz līdz 30 MHz. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām

10.3.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 300 341 V2.1.1

Sauszemes mobilais dienests. Radioiekārta ar integrētu antenu, kas kas raida signālus, lai izsauktu īpašu uztvērēja reakciju. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 300 390 V2.1.1

Sauszemes mobilais dienests. Radioiekārta ar integrētu antenu, kas paredzēta datu (un runas) pārraidei. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 300 422-1 V2.1.2

Bezvadu mikrofoni. Audio PMSE līdz 3 GHz. 1. daļa: A klases uztvērēji. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām

10.2.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 300 422-2 V2.1.1

Bezvadu mikrofoni. Audio PMSE līdz 3 GHz. 2. daļa: B klases uztvērēji. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām

10.3.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 300 422-3 V2.1.1

Bezvadu mikrofoni. Audio PMSE līdz 3 GHz. 3. daļa: C klases uztvērēji. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām

10.3.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 300 433 V2.1.1

Personālo sakaru joslas (CB) radioiekārtas. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 300 440 V2.1.1

Maza darbības attāluma iekārtas (SRD). Radioiekārtas, ko izmanto no 1 GHz līdz 40 GHz frekvenču diapazonā. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām

14.7.2017.

EN 300 440-2 V1.4.1

2.1. piezīme

31.12.2018.

3.2. pants

Attiecībā uz 5. tabulā definēto 2. un 3. uztvērēju kategoriju šis saskaņotais standarts neietver prasības par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 300 440-2 V1.4.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Maza darbības attāluma ierīces. Radioiekārtas lietošanai frekvenču joslā no 1 GHz līdz 40 GHz. Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3.2. panta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3.2. pants

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 300 454-2 V1.1.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Platjoslas skaņas signālu radiolīnijas. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE Direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3.2. pants

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 300 487 V2.1.2

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts tikai uztverošajām mobilajām Zemes stacijām (ROMES), kas nodrošina datu sakarus un darbojas 1,5  GHz frekvenču joslā. Radiofrekvenču (RF) specifikācijas, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām

13.1.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

Virszemes ultraīsviļņu (VHF) rokas, mobilie un stacionārie radioraidītāji ar amplitūdas modulāciju gaisa kuģniecības mobilo ultraīsviļņu (VHF) radiosakaru dienestam. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

8.7.2016.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 300 698 V2.1.1

Radiotelefona raidītāji un uztvērēji jūras mobilajam dienestam, kas strādā VHF joslās un tiek izmantoti iekšzemes ūdeņos. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. un 3.3.g panta pamatprasībām

13.1.2017.

 

 

3.2. pants; 3.3.g pants

ETSI

EN 300 698 V2.2.1

Radiotelefona raidītāji un uztvērēji jūras mobilajam dienestam, kas strādā VHF joslās un tiek izmantoti iekšzemes ūdeņos. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. un 3.3.g panta pamatprasībām

Šī ir pirmā publikācija

EN 300 698 V2.1.1

2.1. piezīme

31.5.2018.

3.2. pants; 3.3.g pants

ETSI

EN 300 718-2 V1.1.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Lavīnu bākas. Raidītāju-uztvērēju sistēmas. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE Direktīvas 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3.2. pants

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 300 718-3 V1.2.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Lavīnu bākas. Raidītāju-uztvērēju sistēmas. 3. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE Direktīvas 3.3.e panta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3.3.g pants

ETSI

EN 300 720 V2.1.1

Decimetru viļņu (UHF) kuģa borta sakaru sistēmas un iekārtas. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

10.3.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

Ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta vispārējiem sakariem un saistītā iekārta “D” klases ciparu selektīvajam izsaukumam (DSC). Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. un 3.3.g panta būtiskajām prasībām

12.8.2016.

 

 

3.2. pants; 3.3.g pants

ETSI

EN 301 025 V2.2.1

Ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta vispārējiem sakariem un saistītā iekārta “D” klases ciparu selektīvajam izsaukumam (DSC). Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. un 3.3.g panta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

EN 301 025 V2.1.1

2.1. piezīme

30.11.2018.

3.2. pants; 3.3.g pants

ETSI

EN 301 091-2 V1.3.2

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Maza darbības attāluma iekārtas (SRD). Ceļu transporta un satiksmes telemātika (RTTT). Radaru iekārtas, kas strādā frekvenču joslā no 76 GHz līdz 77 GHz. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE Direktīvas 3.2. panta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3.2. pants

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 301 166 V2.1.1

Sauszemes mobilais dienests. Analogo un/vai ciparu sakaru (runas un/vai datu) radioiekārtas, kas darbojas šaurjoslas kanālos un kam ir antenas pieslēgvieta. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

10.2.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 178 V2.2.2

Portatīvās ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārtas jūras mobilajam dienestam, kas darbojas VHF frekvenču joslās (bet, ko neizmanto GMDSS). Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

12.5.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 357 V2.1.1

Bezvadu skaņas iekārtas diapazonā no 25 MHz līdz 2 000  MHz. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām

14.7.2017.

EN 301 357-2 V1.4.1

2.1. piezīme

28.2.2019.

3.2. pants

ETSI

EN 301 357-2 V1.4.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Bezvadu skaņas iekārtas diapazonā no 25 MHz līdz 2 000  MHz. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE Direktīvas 3.2. pantam

8.6.2017.

 

 

3.2. pants

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 301 360 V2.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts satelītu interaktīvajām galiekārtām (SIT) un satelītu lietotāju galiekārtām (SUT), kas raida uz satelītiem ģeostacionārā orbītā un darbojas 27,5  GHz līdz 29,5  GHz frekvenču joslās un atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām

11.11.2016.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 406 V2.2.2

Ciparu uzlabotie bezvadu telesakari (DECT). Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

11.11.2016.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 426 V2.1.2

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizētais standarts zema datu pārraides ātruma sauszemes mobilajām satelītu Zemes stacijām (LMES) un jūras mobilajām satelītu Zemes stacijām (MMES), kas nav paredzētas briesmu un drošības sakariem un darbojas 1,5  GHz/1,6  GHz frekvenču joslās un, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām

13.1.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 427 V2.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts zema datu pārraides ātruma mobilajām satelītu Zemes stacijām (MES), izņemot gaisa kuģniecības mobilās satelītu Zemes stacijas, kas darbojas 11/12/14 GHz frekvenču joslās un atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām

12.4.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 428 V2.1.2

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts ļoti mazas apertūras galiekārtām (VSAT). Tikai raidošās, raidošās/uztverošās vai tikai uztverošās satelītu Zemes stacijas, kas darbojas 11/12/14 GHz frekvenču joslās un atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 430 V2.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts satelītu ziņu vākšanas transportējamām Zemes stacijām (SNG TES), kas darbojas 11 GHz līdz 12 GHz/13 GHz līdz 14 GHz frekvenču joslās un atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām

14.10.2016.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 441 V2.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts mobilajām Zemes stacijām (MES), ieskaitot rokas Zemes stacijas, satelītu personālo sakaru tīkliem (S-PCN), kas darbojas 1,6  GHz/2,4  GHz frekvenču joslā mobilajā satelītu dienestā (MSS), kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 442 V2.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts NGSO mobilajām Zemes stacijām (MES), ieskaitot rokas Zemes stacijas, satelītu personālo sakaru tīkliem (S-PCN), kas darbojas 1 980  MHz līdz 2 010  MHz (Zeme–izplatījums) un 2 170  MHz līdz 2 200  MHz (izplatījums–Zeme) frekvenču joslās mobilajā satelītu dienestā (MSS), kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 443 V2.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts ļoti mazas apertūras galiekārtām (VSAT). Tikai raidošās, raidošās/uztverošās vai tikai uztverošās satelītu Zemes stacijas, kas darbojas 4 GHz un 6 GHz frekvenču joslās un atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 444 V2.1.2

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts Sauszemes mobilajām Zemes stacijām (LMES), kas darbojas 1,5  GHz un1,6  GHz joslās, nodrošinot balss un/vai datu sakarus un atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

13.1.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 447 V2.1.1

Satelītu zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts satelītu zemes stacijām uz kuģiem (ESVs), kas darbojas 4/6 GHz joslās, nodrošina fiksētos satelītu sakarus (FSS) un atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 459 V2.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts satelītu interaktīvajām galiekārtām (SIT) un satelītu lietotāju galiekārtām (SUT), kas raida uz satelītiem ģeostacionārā orbītā frekvenču joslā 29,5 līdz 30,0  GHz un atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

14.10.2016.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 473 V2.1.2

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts gaisa kuģu Zemes stacijām (AES), kas nodrošina gaisa kuģniecības mobilo satelītu dienestu (AMSS)/mobilo satelītu dienestu (MSS) un/vai gaisa kuģniecības mobilo satelītu trases dienestu (AMS (R) S)/mobilo satelītu dienestu (MSS), kas darbojas frekvenču joslā zem 3 GHz un, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām

13.1.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 502 V12.5.2

Globālā mobilo sakaru sistēma (GSM). Bāzes staciju (BS) iekārtas. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 511 V9.0.2

Globālā mobilo sakaru sistēma (GSM). GSM 900 un GSM 1 800 joslu mobilo staciju harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE Direktīvas (1999/5/EK) 3.2. panta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3.2. pants

Norāde. Šis saskaņotais standarts sniedz pieņēmumu par atbilstību Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām, ja piemēro arī 4.2.20, 4.2.21 un 4.2.26 klauzulas uztvērēja parametrus

ETSI

EN 301 559 V2.1.1

Maza darbības attāluma ierīces (SRD). Ļoti zemas jaudas aktīvo medicīnisko implantu (ULP-AMI) un to perifērisko ierīču (ULP-AMI-P) radioiekārtas, kas darbojas frekvenču joslā 2 483,5  MHz līdz 2 500  MHz. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām

13.1.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 598 V1.1.1

Baltās vietas ierīces (WSD). Bezvadu piekļuves sistēmas, kas darbojas 470 MHz līdz 790 MHz frekvenču joslā. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3.2. panta būtiskajām prasībām.

8.6.2017.

 

 

3.2. pants

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 301 681 V2.1.2

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts Ģeostacionāro mobilo satelītu sistēmu mobilajām Zemes stacijām (MES), ieskaitot rokas Zemes stacijas, satelītu personālo sakaru tīkliem (S-PCN), kas darbojas 1,5  GHz un 1,6  GHz joslās Mobilajā satelītu dienestā (MSS), kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

13.1.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 721 V2.1.1

Satelītu Zemes stacijas un sistēmas (SES). Harmonizēts standarts mobilajām Zemes stacijām zema bitu ātruma datu sakariem (LBRDC), izmantojot zemas Zemes orbītas (LEO) satelītus frekvenču joslā zem 1 GHz, kas atbilst Direktīvas 2014/53/EU 3.2. panta būtiskajām prasībām

12.4.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Rūpnieciskās radioamatieru iekārtas. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

8.7.2016.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Ļoti zemas jaudas aktīvo medicīnisko implantu (ULP-AMI) un to perifērisko ierīču (ULP-AMI-P) radioiekārtas, kas darbojas frekvenču joslā 402 MHz līdz 405 MHz. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

8.7.2016.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 841-3 V2.1.1

VHF gaiss-zeme 2.veida ciparlīnija (VDL). Uz zemes izvietotās iekārtas tehniskie parametri un mērīšanas metodes. 3. daļa: Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām

13.1.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 842-5 V2.1.1

VHF gaisa-zemes ciparlīnijas (VDL) 4.veida radioiekārtas. Uz zemes izvietotās iekārtas tehniskie parametri un mērīšanas metodes. 5. daļa: Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām

13.1.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 893 V1.8.1

Platjoslas radiopiekļuves tīkli (BRAN). 5 GHz augstas veiktspējas vietējās radiopiekļuves tīkls (RLAN). Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE direktīvas 3.2. panta būtiskajām prasībām

8.6.2017.

 

 

3.2. pants

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 301 893 V2.1.1

5 GHz augstas veiktspējas vietējās radiopiekļuves tīkls (RLAN). Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām

8.6.2017.

EN 301 893 V1.8.1

2.1. piezīme

12.6.2018.

3.2. pants

Attiecībā uz pielāgojamību līdz 2018. gada 12. jūnijam var izmantot vai nu šā saskaņotā standarta 4.2.7. punktu, vai saskaņotā standarta EN 301 893 v1.8.1 4.8. punktu; pēc minētā datuma var izmatot tikai šā saskaņotā standarta 4.2.7. punktu.

ETSI

EN 301 908-1 V11.1.1

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām. 1. daļa: Ievads un vispārīgās prasības

9.12.2016.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.1

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām. 2. daļa: Tiešās secības CDMA (UTRA FDD) lietotāju iekārtas (UE)

12.4.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 908-2 V11.1.2

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām. 2. daļa: Tiešās secības CDMA (UTRA FDD) lietotāju iekārtas (UE)

13.10.2017.

EN 301 908-2 V11.1.1

2.1. piezīme

28.2.2019.

3.2. pants

ETSI

EN 301 908-3 V11.1.3

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām. 3. daļa: CDMA tiešās secības (UTRA FDD) bāzes stacijas (BS)

12.5.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 908-10 V4.2.2

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). IMT-2000 trešās paaudzes šūnu tīklu bāzes stacijas (BS), retranslatori un lietotāja iekārtas (UE). 10. daļa: Harmonizēts IMT-2000 standarts FDMA/TDMA (DECT), kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

13.1.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 908-11 V11.1.2

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām. 11. daļa: Tiešās secības CDMA (UTRA FDD) retranslatori

10.2.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 908-12 V7.1.1

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām. 12. daļa: Daudznesēju CDMA (cdma2000) retranslatori

9.9.2016.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.1

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām. 13. daļa: Attīstītas universālās zemes radiopiekļuves (E-UTRA) lietotāju iekārtas (UE)

12.5.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 908-13 V11.1.2

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst Radioiekārtu direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām. 13. daļa: Attīstītas universālās zemes radiopiekļuves (E-UTRA) lietotāju iekārtas (UE)

13.10.2017.

EN 301 908-13 V11.1.1

2.1. piezīme

28.2.2019.

3.2. pants

ETSI

EN 301 908-14 V11.1.2

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām. 14. daļa: Attīstīta universālā zemes radiopiekļuve (E-UTRA), bāzes stacijas (BS)

12.5.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 908-15 V11.1.2

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām. 15. daļa: Attīstīta universālā zemes radiopiekļuve (E-UTRA FDD), retranslatori

10.2.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 908-18 V11.1.2

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām. 18. daļa: E-UTRA, UTRA un GSM/EDGE daudzstandartu radiosistēmu (MSR) bāzes stacija (BS)

12.5.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 908-19 V6.3.1

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām. 19. daļa: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD lietotāja iekārtas (UE)

8.6.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 908-20 V6.3.1

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām. 20. daļa: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD bāzes stacijas (BS)

14.10.2016.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 908-21 V6.1.1

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām. 21. daļa:OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD lietotāja iekārtas (UE)

14.10.2016.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 908-22 V6.1.1

IMT šūnu tīkls. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām. 22. daļa: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD bāzes stacijas (BS)

9.12.2016.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 301 929 V2.1.1

Radiotelefona raidītāji un uztvērēji piekrastes stacijām Globālajai jūras avāriju un drošības sistēmai (GMDSS) un citam lietojumam. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām

12.4.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 302 017 V2.1.1

Amplitūdas modulācijas (AM) raidošās iekārtas skaņas apraidei. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām

12.5.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 302 018 V2.1.1

Raidošās iekārtas frekvenču modulācijas (FM) skaņas apraides dienestam. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām

8.6.2017.

EN 302 018-2 V1.2.1

2.1. piezīme

31.12.2018.

3.2. pants

ETSI

EN 302 018-2 V1.2.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Raidošās iekārtas frekvences modulētajam (FM) radio apraides dienestam. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE Direktīvas 3.2. panta pamatprasībām

12.4.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 302 054 V2.1.1

Meteoroloģiskie palīglīdzekļi (Met Aids). Radiozondes, ko lieto 400,15  MHz līdz 406 MHz frekvenču diapazonā ar jaudas līmeni līdz 200 mW. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

Šī ir pirmā publikācija

EN 302 054-2 V1.2.1

2.1. piezīme

31.5.2018.

3.2. pants

ETSI

EN 302 054-2 V1.2.1

Meteoroloģiskie palīglīdzekļi (Met Aids). Radiozondes, kas darbojas 400,15 –406 MHz frekvenču joslā ar jaudas līmeni līdz 200 mW. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta būtiskajām prasībām

13.1.2017.

 

 

3.2. pants

ETSI

EN 302 064-2 V1.1.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Bezvadu videolīnijas (WVL), kas darbojas 1,3  GHz līdz 50 GHz frekvenču joslā. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst R&TTE Direktīvas 3. 2. punkta prasībām

8.6.2017.

 

 

3.2. pants

Šis saskaņotais standarts neattiecas uz prasībām par uztvērēju veiktspējas parametriem un nesniedz atbilstības prezumpciju attiecībā uz šiem parametriem.

ETSI

EN 302 065-1 V2.1.1

Maza darbības attāluma ierīces (SRD), kas izmanto ultraplatjoslas tehnoloģiju (UWB). Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3.2. panta pamatprasībām. 1. daļa: Prasības Vispārējām UWB lietojumprogrammām

10.3.2017.