ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 429

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 14. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2017/C 429/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8722 – Omers / Thames Water) ( 1 )

1

2017/C 429/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8681 – Endowment Strategies / Benvic Europe) ( 1 )

1

2017/C 429/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.8562 – Cargill / Faccenda Investments / JV) ( 1 )

2


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2017/C 429/04

Padomes secinājumi par atjauninātu ES augstākās izglītības programmu

3

 

Eiropas Komisija

2017/C 429/05

Euro maiņas kurss

8

2017/C 429/06

Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju, kā arī korekcijas koeficientu, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām, pārskatīšana 2017. gadā

9

2017/C 429/07

Trešās valstīs strādājošu Eiropas Savienības ierēdņu, pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku atalgojumam piemērojamo korekcijas koeficientu starpposma pārskatīšana

15

2017/C 429/08

To korekcijas koeficientu ikgadējā pārskatīšana, kuri piemērojami trešās valstīs strādājošu Eiropas Savienības ierēdņu, pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku atalgojumam

18

 

Revīzijas palāta

2017/C 429/09

Īpašais ziņojums Nr. 21/2017 – Zaļināšana: sarežģītāka ienākumu atbalsta shēma, kas vēl nav efektīva vides aizsardzības ziņā

24

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

EBTA Uzraudzības iestāde

2017/C 429/10

Oficiālās brīvdienas 2018. gadā: EEZ EBTA valstis un EEZ iestādes

25

2017/C 429/11

Valsts atbalsts – Lēmums necelt iebildumus

27


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

2017/C 429/12

Paziņojums par atklāto konkursu

28

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

EBTA Tiesa

2017/C 429/13

Reikjavīkas apgabaltiesas (Héraðsdómur Reykjavíkur) 2017. gada 30. jūnija lūgums EBTA Tiesai sniegt konsultatīvu atzinumu lietā Fjarskipti hf. v Síminn hf. (Lieta E-6/17)

29

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2017/C 429/14

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8710 – JD / Sonae MC / Balaiko / JDSH / Sport Zone) ( 1 )

30


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

14.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 429/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.8722 – Omers / Thames Water)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2017/C 429/01)

Komisija 2017. gada 8. decembrī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32017M8722. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


14.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 429/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.8681 – Endowment Strategies / Benvic Europe)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2017/C 429/02)

Komisija 2017. gada 5. decembrī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32017M8681. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


14.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 429/2


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.8562 – Cargill / Faccenda Investments / JV)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2017/C 429/03)

Komisija 2017. gada 15. novembrī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32017M8562. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

14.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 429/3


Padomes secinājumi par atjauninātu ES augstākās izglītības programmu

(2017/C 429/04)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ATGĀDINOT šā jautājuma politisko aspektu, kas ir izklāstīts šo secinājumu pielikumā,

ATZĪSTOT, KA:

1.

individuālā līmenī augstākā izglītība dod ieguldījumu izglītojamo personīgajā un profesionālajā izaugsmē un palīdz indivīdiem uzņemties atbildību par savu mūžizglītību un karjeru. Sabiedrības līmenī tā ir ilgtspējīgas attīstības, ekonomikas izaugsmes, inovācijas un sociālās kohēzijas pamats, un tai ir nozīmīga loma sabiedrības problēmu identificēšanā un risināšanā;

2.

ir jānostiprina sadarbošanās un sinerģijas – gan starp izglītības nozarēm, gan starp augstāko izglītību un pētniecību, inovāciju un darba pasauli;

3.

augstākās izglītības iestādēm ir nepieciešams atbalsts, tām īstenojot savu līdzdalības pienākumu sabiedriskajā dzīvē un veicot pasākumus, ar ko nodrošina, lai studentu un mācībspēku sastāvs tajās labāk atspoguļotu visu sabiedrību kopumā;

4.

augstākās izglītības iestādes būtu jāmudina vēlreiz pārdomāt mācīšanās un mācīšanas pieejas un veicināt jo īpaši uz studentu centrētu pieeju, sadarbīgu un izziņā balstītu mācīšanos, iekļaujošu mācīšanās vidi un digitālo tehnoloģiju izmantojumu;

5.

ir panākts vērā ņemams progress ceļā uz to, lai sasniegtu stratēģijas “Eiropa 2020” pamatmērķi, proti, panākt, ka līdz 2020. gadam vismaz 40 % iedzīvotāju vecumgrupā no 30 līdz 34 gadiem ir ieguvuši terciāro vai tai līdzvērtīgu izglītību, tomēr, lai tās absolventi būtu veiksmīgi gan personīgajā, gan profesionālajā dzīvē, ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, ka augstākā izglītība ir kvalitatīva un relevanta;

6.

šajā sakarā vēl ir vajadzīgi centieni, lai nodrošinātu kvalitatīvākus datus par augstāko izglītību, piemēram, par to cilvēku sociālajiem un nodarbinātības rezultātiem un pilsonisko līdzdalību, kuri pamet augstāko izglītību, kā arī par starpvalstu mobilitāti un tās problēmām;

7.

starptautiskā sadarbība un mācīšanās mobilitāte augstākās izglītības jomā, jo īpaši ar programmas Erasmus+ starpniecību, ir ļāvusi izveidot jaunas pārrobežu partnerības, apmainīties ar labu praksi, veidot izpratni starp kultūrām un kopīgas vērtības, kā arī atraisīt un izmantot jaunas zināšanas – nolūkā palielināt Eiropas augstākās izglītības sistēmas pievilcību un konkurētspēju pasaulē;

8.

Eiropas augstākās izglītības nozarei ir šādi īpaši izaicinājumi:

a)

nodrošināt studentiem labākas zināšanas, prasmes un kompetences, vienlaikus risinot prasmju neatbilstības un prasmju trūkumus konkrētās profesijās;

b)

izstrādāt vienlīdzīgu piekļuvi un nosacījumus, kas vajadzīgi, lai augstākajā izglītībā visi gūtu sekmes, un veicināt augstākās izglītības iestāžu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē;

c)

pilnībā izmantot vēl neatraisīto augstākās izglītības iestāžu potenciālu, lai ar mācīšanu un pētniecību veicinātu inovāciju un attīstību plašākā ekonomikā, jo īpaši reģionos;

d)

sekmēt saskaņotību augstākās izglītības pārvaldībā un ilgtspējīgu resursu pārvaldību;

ATZINĪGI VĒRTĒ:

9.

Komisijas paziņojumu par atjauninātu ES augstākās izglītības programmu (1), kurš balstīts uz iepriekšēju sadarbību un kura mērķis ir nodrošināt, lai ES instrumenti un programmas atbalstītu savstarpēju mācīšanos un politikas sadarbību augstākajā izglītībā;

pilnībā ievērojot akadēmiskās brīvības principus un augstākās izglītības iestāžu institucionālo autonomiju, kā arī atzīstot to fundamentālo lomu turpmākā augstākās izglītības sistēmu modernizācijā,

AICINA DALĪBVALSTIS koncentrēties uz šādām prioritārām darbības jomām:

A.   VEICINĀT IZCILĪBU PRASMJU ATTĪSTĪŠANĀ

10.

mudināt augstākās izglītības iestādes attīstīt visu izglītojamo talantus un potenciālu un labāk nodrošināt zināšanas, prasmes un kompetences, kas tiem vajadzīgas, lai tie sabiedrībā varētu darboties kā aktīvi un atbildīgi pilsoņi un piedalīties darba tirgū un mūžizglītībā;

11.

risināt prasmju neatbilstības un prasmju trūkumus, kā arī iepriekš paredzēt nākotnē vajadzīgās prasmes, mudinot augstākās izglītības iestādes:

a)

nostiprināt sadarbību ar darba devējiem, piemēram, izmantojot mācīšanos darbavietā un iestrādājot programmās teorētiskos un praktiskos komponentus;

b)

sadarboties ar izglītības iestādēm visos līmeņos un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai motivētu izglītojamos veidot karjeras augstas kvalifikācijas profesijās, tostarp akadēmiskajā vidē, kas ne tikai atbilst šodienas darba tirgus prasībām, bet arī palīdz veidot nākotnes ekonomiku, sabiedrību un darba nākotni, un īpašu uzsvaru liktu uz prasmju apgūšanu zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātnes, (humanitāro zinātņu) un matemātikas (STE(A)M) jomās;

c)

prasmju un darba tirgus prognozes un analīzes izmantot kā ieguldījumu, lai uzlabotu augstākās izglītības kvalitāti un palīdzētu izglītojamajiem izdarīt pamatotas studiju izvēles;

12.

veidot spēcīgākas saiknes ar vietējām kopienām, piemēram, programmās attiecīgos gadījumos labāk iesaistot kopienu un brīvprātīgas darbības un sekmējot uzņēmējdarbības kultūru un prasmes gan augstākās izglītības iestādēs, gan ārpus tām;

13.

mudināt augstākās izglītības iestādes īstenot inovatīvas mācīšanas un mācīšanās pieejas, jo īpaši izstrādājot stratēģisku pieeju digitalizācijai un uzlabojot visu izglītojamo digitālo pratību;

B.   RISINĀT DAUDZVEIDĪGA STUDENTU SASTĀVA VAJADZĪBAS UN ATBALSTĪT AKADĒMISKOS MĀCĪBSPĒKUS

14.

tiekties pēc lielākas vienlīdzības, palielinot piekļuvi augstākajai izglītībai ar plašu līdzekļu klāstu, tostarp strādājot pie tā, lai panāktu labāku piekļuvi reģionālā līmenī, kā arī radīt veidot labākus nosacījumus panākumiem un nodrošināt kvalitatīvu izglītību un ieteikumus visiem studentiem neatkarīgi no viņu izcelsmes;

15.

pielikt pūles, lai augstākās izglītības sistēmas darītu pieejamas cilvēkiem jebkurā viņu dzīves posmā, atvieglojot pārejas starp dažādiem kvalifikāciju līmeņiem un izglītības virzieniem, uzlabojot neformālās un ikdienējās mācīšanās atzīšanu un izstrādājot elastīgākus augstākās izglītības iegūšanas veidus, piemēram, jaukta tipa mācīšanos un atvērtos izglītības resursus;

16.

mudināt augstākās izglītības iestādes atbalstīt un stimulēt akadēmisko mācībspēku sākotnējo izglītību un turpmāko profesionālo pilnveidi, lai tiem nodrošinātu pienācīgas pedagoģiskās prasmes, kas nepieciešamas, lai pievērstos daudzveidīgā studentu sastāva vajadzībām, radītu patiesi sadarbīgu mācīšanās vidi, iesaistītu studentus pētniecības darbībās, veicinātu starpdisciplināru pieeju un labāk izmantotu inovatīvus pedagoģiskos paņēmienus;

17.

veikt pasākumus, lai uzlabotu akadēmisko mācībspēku digitālās kompetences, tostarp digitālo pedagoģiju un konkrētām disciplīnām specifiskās digitālās kompetences;

18.

pielikt pūles, lai mācīšanā augstu tiktu vērtēta izcilība un inovācija, piemēram, izstrādājot apbalvojumu sistēmas un karjeras iespējas akadēmiskajiem mācībspēkiem, ņemot vērā līdzsvaru starp mācīšanas un pētniecības darbībām;

19.

veicināt mācīšanās mobilitāti un citu relevantu starptautisku pieredzi starp studentiem un akadēmiskajiem mācībspēkiem, piemēram, virtuālu un jauktu mobilitāti vai internacionalizāciju mājās, un sistemātiskāk programmās iestrādāt mācīšanās un mācīšanas mobilitāti;

C.   VEICINĀT INOVĀCIJU PLAŠĀKĀ EKONOMIKĀ

20.

palīdzēt augstākās izglītības iestādēm palielināt savu ietekmi uz makroreģionālām stratēģijām, reģionālām ekonomikām un inovācijas spēju, kā arī dot ieguldījumu tehnoloģiju nodošanā un pārdomātas reģionu specializācijas politikā;

21.

palīdzēt augstākās izglītības iestādēm veidot efektīvus sadarbības tīklus starp dažādām organizācijām un aptverot dažādas nozares;

22.

mudināt augstākās izglītības iestādes radīt labvēlīgus apstākļus uz uzņēmējdarbību vērstai domāšanai un radošumam un visaptveroši paraudzīties uz to, kā pētniecība un inovācija ir integrētas studiju programmās;

23.

atbalstīt tādas tendences doktorantūras programmās, kuru nolūks ir absolventus labāk sagatavot karjerām gan akadēmiskajā vidē, gan ārpus tās, tostarp veicināt tālāknododamu kompetenču atpazīstamību, un palīdzēt tiem atraisīt visu savu potenciālu, vienlaikus dodot ieguldījumu inovācijā un attīstībā, kas norit plašākā ekonomikā un sabiedrībā;

D.   VEICINĀT EFEKTIVITĀTI UN TURPINĀT PILNVEIDOT KVALITĀTES NODROŠINĀJUMU AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMĀ

24.

censties augstākās izglītības sistēmām nodrošināt adekvātu, taisnīgu un ilgtspējīgu finansējumu un efektīvu pārvaldību, lai uzlabotu mācīšanas un mācīšanās kvalitāti un nozīmību un lai veicinātu iekļautību un izcilību;

25.

iekšējās ieinteresētās personas mudināt aktīvi piedalīties un ārējās ieinteresētās personas – iesaistīties augstākās izglītības iestāžu pārvaldībā;

26.

vēl vairāk uzlabot kvalitātes nodrošinājuma efektivitāti, iedarbīgumu un pārredzamību, lai nostiprinātu savstarpēju uzticēšanos, nostiprinātu akadēmisko kvalifikāciju atzīšanas procedūras un stimulētu starptautisko mobilitāti;

nolūkā atbalstīt dalībvalstu sadarbību šajā jomā PAUŽ GANDARĪJUMU PAR KOMISIJAS IECERI:

27.

nostiprināt sadarbību saskaņā ar Erasmus+ programmu un stratēģisko sistēmu izglītības un apmācības jomā, tostarp veicinot iekļautību, izcilību un inovāciju mācīšanā, sekmējot studentu un augstākās izglītības iestāžu pilsonisko un sociālo atbildību, veicinot attiecīgo brīvprātīgo darbu un kopienas darbu un veidojot sadarbību ar darījumdarbības sektoru;

28.

atbalstīt pasākumus un veicināt to rezultātu izplatīšanu nolūkā uzlabot akadēmiskās mobilitātes kvalitāti, piemēram, kvalifikāciju, tostarp bēgļu un migrantu kvalifikāciju, labāku pārredzamību, un studentu datu digitālo apmaiņu, vienlaikus pilnībā ievērojot valstu un Eiropas datu aizsardzības noteikumus;

29.

piedāvāt ES līmeņa atbalstu koalīcijām STE(A)M jomu popularizēšanai un lai apmainītos ar labu praksi;

30.

veicināt inovatīvu pedagoģiju attīstīšanu, lai palīdzētu augstākās izglītības iestādēm īstenot visaptverošas digitālās mācīšanās stratēģijas, piemēram, izpētot digitālās mācīšanās gatavības modeli;

31.

radīt stimulus un spēju augstākajai izglītībai meklēt risinājumus sociālām un ekonomiskām problēmām un dot lielāku ieguldījumu ar inovāciju un uzņēmējdarbību saistītā izaugsmē reģionos, jo īpaši veicinot labākas saiknes ar publiskajām iestādēm, pētniecības iestādēm un darījumdarbības sektoru;

32.

palīdzēt nostiprināt saiknes un koordināciju starp Eiropas augstākās izglītības telpu, Eiropas pētniecības telpu, ierosmēm inovācijas jomā un citiem attiecīgiem starptautiskiem izglītības forumiem;

33.

optimizēt un radīt sinerģijas starp ES instrumentiem faktiskās informācijas apkopošanas jomā, kā arī nostiprināt Eurydice tīklu un sadarbību ar ESAO, lai nodrošinātu sinerģijas starp darbībām, izvairītos no centienu dublēšanās un gūtu labumu no kopīga darba;

34.

saistībā ar sadarbību ar ESAO palīdzēt izpētīt finansējuma un pārvaldības struktūras, īpašu uzsvaru liekot uz līdzsvaru starp mācīšanu un pētniecību, ar mērķi nodrošināt uzlabotus absolventu rezultātus un veidot efektīvākas un iedarbīgākas augstākās izglītības sistēmas;

AICINA KOMISIJU:

35.

pilnībā ņemt vērā šos secinājumus, gatavojot savus priekšlikumus turpmākajai stratēģiskajai sistēmai sadarbībai izglītības un apmācības jomā, Savienības izglītības un apmācības programmai pēc 2020. gada un citiem finanšu instrumentiem, šādu priekšlikumu izstrādē pienācīgu nozīmi piešķirot stratēģiskiem, finansiāliem un kvalitātes apsvērumiem.


(1)  9843/17.


PIELIKUMS

Politiskais konteksts

1.

Padomes secinājumi par stratēģisku sistēmu Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (ET 2020) (2009. gada 12. maijs).

2.

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par izglītības nozīmes palielināšanu labi funkcionējošā zināšanu trijstūrī (2009. gada 26. novembris).

3.

Padomes secinājumi par augstākās izglītības modernizēšanu (2011. gada 28. un 29. novembris).

4.

Padomes secinājumi par augstākās izglītības sociālo dimensiju (2013. gada 16. un 17. maijs).

5.

Padomes secinājumi par Eiropas augstākās izglītības globālajiem aspektiem (2013. gada 25. un 26. novembris).

6.

Padomes secinājumi par kvalitātes nodrošināšanu izglītības un apmācības atbalstam (2014. gada 20. maijs).

7.

Padomes secinājumi par uzņēmējdarbības garu izglītībā un apmācībā (2014. gada 12. decembris).

8.

Deklarācija par pilsoniskuma un kopējo vērtību – brīvības, iecietības un nediskriminācijas – veicināšanu ar izglītības palīdzību (Parīze, 2015. gada 17. marts).

9.

Padomes un Komisijas 2015. gada kopīgais ziņojums par stratēģiskas sistēmas Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (ET 2020) īstenošanu – Jaunas prioritātes Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā (2015. gada 23. un 24. novembris).

10.

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija par sociālekonomiskās attīstības un iekļautības sekmēšanu Eiropas Savienībā ar izglītības palīdzību – izglītības un apmācības ieguldījums 2016. gada Eiropas pusgadā (2016. gada 24. februāris).

11.

Padomes secinājumi par plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes un kritiskas domāšanas attīstīšanu ar izglītības un apmācības palīdzību (2016. gada 30. maijs).

12.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Jaunā Prasmju programma Eiropai: Kopīgs darbs cilvēkkapitāla, nodarbināmības un konkurētspējas stiprināšanai” (2016. gada 10. jūnijs).

13.

2016. gada pārskats par izglītību un apmācību (2016. gada novembris).

14.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Izglītības uzlabošana un modernizēšana” (2016. gada 7. decembris).

15.

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par iekļautību daudzveidībā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes izglītību visiem iedzīvotājiem (2017. gada 17. februāris)

16.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par atjauninātu ES augstākās izglītības programmu (2017. gada 30. maijs).

17.

Padomes ieteikums par absolventu gaitu apzināšanu (2017. gada 20. novembris).

18.

Padomes secinājumi par darba nākotni (2017. gada 7. decembris).


Eiropas Komisija

14.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 429/8


Euro maiņas kurss (1)

2017. gada 13. decembris

(2017/C 429/05)

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,1736

JPY

Japānas jena

132,99

DKK

Dānijas krona

7,4431

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,87905

SEK

Zviedrijas krona

9,9060

CHF

Šveices franks

1,1647

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

9,8253

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,650

HUF

Ungārijas forints

314,36

PLN

Polijas zlots

4,2146

RON

Rumānijas leja

4,6325

TRY

Turcijas lira

4,5242

AUD

Austrālijas dolārs

1,5503

CAD

Kanādas dolārs

1,5092

HKD

Hongkongas dolārs

9,1612

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,6886

SGD

Singapūras dolārs

1,5874

KRW

Dienvidkorejas vona

1 280,07

ZAR

Dienvidāfrikas rands

15,9868

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

7,7692

HRK

Horvātijas kuna

7,5505

IDR

Indonēzijas rūpija

15 969,18

MYR

Malaizijas ringits

4,7959

PHP

Filipīnu peso

59,252

RUB

Krievijas rublis

69,1283

THB

Taizemes bāts

38,236

BRL

Brazīlijas reāls

3,8907

MXN

Meksikas peso

22,5424

INR

Indijas rūpija

75,6170


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


14.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 429/9


Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju, kā arī korekcijas koeficientu, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām, pārskatīšana 2017. gadā

(2017/C 429/06)

1.1.

Mēneša pamatalgu tabula katrai pakāpei un līmenim funkciju grupās AD un AST, kas minēta Civildienesta noteikumu 66. pantā un ko piemēro no 2017. gada 1. jūlija:

1.7.2017.

PAKĀPE

LĪMENIS

1

2

3

4

5

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

2.

Mēneša pamatalgu tabula katrai pakāpei un līmenim funkciju grupā AST/SC, kas minēta Civildienesta noteikumu 66. pantā un ko piemēro no 2017. gada 1. jūlija:

1.7.2017.

PAKĀPE

LĪMENIS

1

2

3

4

5

6

4 669,97

4 866,21

5 070,70

5 211,76

5 283,78

5

4 127,48

4 300,92

4 482,28

4 606,33

4 669,97

4

3 648,01

3 801,29

3 961,03

4 071,24

4 127,48

3

3 224,22

3 359,70

3 500,90

3 598,28

3 648,01

2

2 849,67

2 969,42

3 094,21

3 180,29

3 224,22

1

2 518,63

2 624,47

2 734,76

2 810,83

2 849,67

3.

To korekcijas koeficientu tabula, kurus piemēro Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumam un pensijām un kuri minēti Civildienesta noteikumu 64. pantā; tabula satur:

korekcijas koeficientus, kas minēti Civildienesta noteikumu 64. pantā un kas piemērojami no 2017. gada 1. jūlija ierēdņu un pārējo darbinieku algām (norādīti turpmākās tabulas 2. ailē),

korekcijas koeficientus, ko saskaņā ar Civildienesta noteikumu VII pielikuma 17. panta 3. punktu no 2018. gada 1. janvāra piemēro ierēdņu un pārējo darbinieku veiktajiem pārskaitījumiem (norādīti turpmākās tabulas 3. ailē),

korekcijas koeficientus, ko saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 20. panta 1. punktu no 2017. gada 1. jūlija piemēro pensijām (norādīti turpmākās tabulas 4. ailē).

1

2

3

4

Valsts/Vieta

Atalgojums

Pārskaitījums

Pensija

1.7.2017.

1.1.2018.

1.7.2017.

Bulgārija

53,4

51,7

 

Čehijas Republika

78,3

71,9

 

Dānija

133,9

136,2

136,2

Vācija

97,5

100,0

 

Bonna

93,9

 

 

Karlsrūe

94,6

 

 

Minhene

107,5

 

 

Igaunija

80,3

82,4

 

Īrija

119,8

124,0

124,0

Grieķija

79,9

79,6

 

Spānija

88,7

89,4

 

Francija

114,8

108,6

108,6

Horvātija

74,9

67,5

 

Itālija

97,3

99,1

 

Varēze

90,9

 

 

Kipra

74,4

79,4

 

Latvija

74,9

69,8

 

Lietuva

74,3

68,3

 

Ungārija

74,5

63,1

 

Malta

86,5

89,1

 

Nīderlande

108,3

109,6

109,6

Austrija

106,3

108,7

108,7

Polija

70,6

60,7

 

Portugāle

82,4

82,9

 

Rumānija

63,9

56,6

 

Slovēnija

81,5

78,7

 

Slovākija

77,3

69,0

 

Somija

119,9

120,6

120,6

Zviedrija

127,9

119,0

119,0

Apvienotā Karaliste

133,5

120,3

120,3

Kalema

100,5

 

 

4.1.

Civildienesta noteikumu 42.a panta otrajā daļā minētais bērna kopšanas pabalsts, kas piemērojams no 2017. gada 1. jūlija, ir EUR 986,72.

4.2.

Civildienesta noteikumu 42.a panta trešajā daļā minētais bērna kopšanas pabalsts, kas piemērojams no 2017. gada 1. jūlija, ir EUR 1 315,62.

5.1.

Civildienesta noteikumu VII pielikuma 1. panta 1. punktā paredzētā mājsaimniecības pabalsta pamatsumma, kas piemērojama no 2017. gada 1. jūlija, ir EUR 184,55.

5.2.

Civildienesta noteikumu VII pielikuma 2. panta 1. punktā paredzētais pabalsts par apgādājamo bērnu, kas piemērojams no 2017. gada 1. jūlija, ir EUR 403,25.

5.3.

Civildienesta noteikumu VII pielikuma 3. panta 1. punktā paredzētais pabalsts izglītībai, kas piemērojams no 2017. gada 1. jūlija, ir EUR 273,60.

5.4.

Civildienesta noteikumu VII pielikuma 3. panta 2. punktā paredzētais pabalsts izglītībai, kas piemērojams no 2017. gada 1. jūlija, ir EUR 98,51.

5.5.

Civildienesta noteikumu 69. pantā un VII pielikuma 4. panta 1. punkta otrajā daļā paredzētais ekspatriācijas pabalsts, kas piemērojams no 2017. gada 1. jūlija, ir vismaz EUR 546,95.

5.6.

Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 134. pantā paredzētais ekspatriācijas pabalsts, kas piemērojams no 2017. gada 1. jūlija, ir EUR 393,20.

6.1.

Civildienesta noteikumu VII pielikuma 7. panta 2. punktā paredzētā piemaksa par attālumu, kas piemērojama no 2017. gada 1. janvāra, ir:

EUR 0 par kilometru,

ja attālums ir no 0 līdz 200 km;

EUR 0,2034 par kilometru,

ja attālums ir no 201 līdz 1 000 km;

EUR 0,3391 par kilometru,

ja attālums ir no 1 001 līdz 2 000 km;

EUR 0,2034 par kilometru,

ja attālums ir no 2 001 līdz 3 000 km;

EUR 0,0677 par kilometru,

ja attālums ir no 3 001 līdz 4 000 km;

EUR 0,0327 par kilometru,

ja attālums ir no 4 001 līdz 10 000 km;

EUR 0 par kilometru,

ja attālums pārsniedz 10 000 km.

6.2.

Civildienesta noteikumu VII pielikuma 7. panta 2. punktā paredzētā vienotas likmes piemaksa par attālumu, kas piemērojama no 2017. gada 1. janvāra, ir:

EUR 101,71, ja ģeogrāfiskais attālums starp 1. punktā minētajām vietām ir no 600 km līdz 1 200 km;

EUR 203,42, ja ģeogrāfiskais attālums starp 1. punktā minētajām vietām pārsniedz 1 200 km.

7.1.

Civildienesta noteikumu VII pielikuma 8. panta 2. punktā paredzētā piemaksa par attālumu, kas piemērojama no 2018. gada 1. janvāra, ir:

EUR 0 par kilometru,

ja attālums ir no 0 līdz 200 km;

EUR 0,4102 par kilometru,

ja attālums ir no 201 līdz 1 000 km;

EUR 0,6836 par kilometru,

ja attālums ir no 1 001 līdz 2 000 km;

EUR 0,4102 par kilometru,

ja attālums ir no 2 001 līdz 3 000 km;

EUR 0,1366 par kilometru,

ja attālums ir no 3 001 līdz 4 000 km;

EUR 0,0660 par kilometru,

ja attālums ir no 4 001 līdz 10 000 km;

EUR 0 par kilometru,

ja attālums pārsniedz 10 000 km.

7.2.

Civildienesta noteikumu VII pielikuma 8. panta 2. punktā paredzētā vienotas likmes piemaksa par attālumu, kas piemērojama no 2018. gada 1. janvāra, ir:

EUR 205,06, ja ģeogrāfiskais attālums starp darba vietu un izcelsmes vietu ir robežās no 600 km līdz 1 200 km,

EUR 410,10, ja ģeogrāfiskais attālums starp dienesta vietu un izcelsmes vietu pārsniedz 1 200 km.

8.

Civildienesta noteikumu VII pielikuma 10. panta 1. punktā paredzētā dienas nauda, kas piemērojama no 2017. gada 1. jūlija, ir:

EUR 42,39 ierēdnim, kam ir tiesības uz mājsaimniecības pabalstu,

EUR 34,18 ierēdnim, kam nav tiesību uz mājsaimniecības pabalstu.

9.

Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 24. panta 3. punktā minētais iekārtošanās pabalsts, kas piemērojams no 2017. gada 1. jūlija, ir:

EUR 1 206,69 darbiniekam, kam ir tiesības uz mājsaimniecības pabalstu,

EUR 717,49 darbiniekam, kam nav tiesību uz mājsaimniecības pabalstu.

10.1.

Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 28.a panta 3. punkta otrajā daļā minētā bezdarbnieka pabalsta zemākā un augstākā robeža, kas piemērojama no 2017. gada 1. jūlija:

EUR 1 447,18 (zemākā robeža),

EUR 2 894,36 (augstākā robeža).

10.2.

Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 28.a panta 7. punktā minētais standarta pabalsts, kas piemērojams no 2017. gada 1. jūlija, ir EUR 1 315,62.

11.

Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 93. pantā noteiktā pamatalgu skalas tabula, kas piemērojama no 2017. gada 1. jūlija:

FUNKCIJU GRUPA

1.7.2017.

PAKĀPE

LĪMENIS

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

6 312,13

6 443,39

6 577,38

6 714,16

6 853,80

6 996,32

7 141,81

 

17

5 578,83

5 694,84

5 813,26

5 934,16

6 057,56

6 183,53

6 312,13

 

16

4 930,71

5 033,23

5 137,91

5 244,76

5 353,83

5 465,18

5 578,83

 

15

4 357,88

4 448,51

4 541,02

4 635,45

4 731,85

4 830,25

4 930,71

 

14

3 851,61

3 931,71

4 013,48

4 096,94

4 182,15

4 269,10

4 357,88

 

13

3 404,15

3 474,95

3 547,20

3 620,98

3 696,27

3 773,14

3 851,61

III

12

4 357,82

4 448,44

4 540,95

4 635,37

4 731,76

4 830,15

4 930,60

 

11

3 851,58

3 931,66

4 013,42

4 096,87

4 182,07

4 269,04

4 357,82

 

10

3 404,14

3 474,93

3 547,18

3 620,95

3 696,24

3 773,11

3 851,58

 

9

3 008,68

3 071,25

3 135,11

3 200,32

3 266,87

3 334,79

3 404,14

 

8

2 659,17

2 714,47

2 770,92

2 828,53

2 887,36

2 947,40

3 008,68

II

7

3 008,61

3 071,20

3 135,07

3 200,27

3 266,85

3 334,79

3 404,15

 

6

2 659,05

2 714,35

2 770,81

2 828,44

2 887,26

2 947,32

3 008,61

 

5

2 350,09

2 398,96

2 448,86

2 499,80

2 551,78

2 604,87

2 659,05

 

4

2 077,02

2 120,22

2 164,33

2 209,35

2 255,29

2 302,20

2 350,09

I

3

2 558,73

2 611,83

2 666,05

2 721,38

2 777,85

2 835,50

2 894,36

 

2

2 262,02

2 308,97

2 356,89

2 405,81

2 455,74

2 506,72

2 558,73

 

1

1 999,73

2 041,25

2 083,60

2 126,84

2 170,98

2 216,05

2 262,02

12.

Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 94. pantā minētais iekārtošanās pabalsts, kas piemērojams no 2017. gada 1. jūlija, ir vismaz:

EUR 907,64 darbiniekam, kuram ir tiesības uz mājsaimniecības pabalstu,

EUR 538,12 darbiniekam, kuram nav tiesību uz mājsaimniecības pabalstu.

13.1.

Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 96. panta 3. punkta otrajā daļā minētā bezdarbnieka pabalsta zemākā un augstākā robeža, kas piemērojama no 2017. gada 1. jūlija, ir šāda:

EUR 1 085,38 (zemākā robeža),

EUR 2 170,75 (augstākā robeža).

13.2.

Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 96. panta 7. punktā minētais standarta pabalsts ir EUR 986,72.

13.3.

Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 136. pantā minētā bezdarbnieka pabalsta zemākā un augstākā robeža, kas piemērojama no 2017. gada 1. jūlija, ir šāda:

EUR 954,90 (zemākā robeža),

EUR 2 246,82 (augstākā robeža).

14.

Padomes Regulas (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 300/76 1. panta 1. punkta pirmajā daļā paredzētie pabalsti par maiņu darbu ir šādi (1):

EUR 413,61,

EUR 624,28,

EUR 682,57,

EUR 930,56.

15.

No 2017. gada 1. jūlija Padomes Regulas (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68 (2) 4. pantā minētajām summām piemēro koeficientu 5,9705.

16.

Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 8. panta 2. punktā noteikto summu tabula, kas piemērojama no 2017. gada 1. jūlija:

1.7.2017.

PAKĀPE

LĪMENIS

1

2

3

4

5

6

7

8

16

18 310,61

19 080,05

19 881,81

19 881,81

19 881,81

19 881,81

 

 

15

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 061,09

18 310,61

19 080,05

 

 

14

14 303,51

14 904,57

15 530,88

15 962,98

16 183,53

16 863,58

17 572,20

18 310,61

13

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 108,61

14 303,51

 

 

 

12

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 469,65

12 641,93

13 173,16

13 726,71

14 303,51

11

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 021,08

11 173,35

11 642,86

12 132,11

12 641,93

10

8 728,19

9 094,95

9 477,14

9 740,80

9 875,37

10 290,33

10 722,75

11 173,35

9

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 609,24

8 728,19

 

 

 

8

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 609,13

7 714,25

8 038,42

8 376,21

8 728,19

7

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 725,20

6 818,11

7 104,61

7 403,16

7 714,25

6

5 326,04

5 549,85

5 783,05

5 943,95

6 026,07

6 279,29

6 543,16

6 818,11

5

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 253,46

5 326,04

5 549,85

5 783,05

6 026,07

4

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 643,18

4 707,34

4 905,14

5 111,26

5 326,04

3

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 103,79

4 160,50

4 335,32

4 517,49

4 707,34

2

3 250,01

3 386,58

3 528,89

3 627,07

3 677,17

3 831,70

3 992,72

4 160,50

1

2 872,47

2 993,17

3 118,94

3 205,73

3 250,01

 

 

 

17.

Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 18. panta 1. punkta piemērošanas nolūkā izmantotais nemainīgais pabalsts, kas minēts Civildienesta noteikumu VII pielikuma bijušajā 4.a pantā un kas bija spēkā līdz 2004. gada 1. maijam, no 2017. gada 1. jūlija, ir šāds:

EUR 142,68 mēnesī C4 vai C5 pakāpes ierēdņiem,

EUR 218,77 mēnesī C1, C2 vai C3 pakāpes ierēdņiem.

18.

Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 133. pantā noteiktā pamatalgu skalas tabula, kas piemērojama no 2017. gada 1. jūlija:

Pakāpe

1

2

3

4

5

6

7

Pilna darba laika pamatalga

1 819,00

2 119,13

2 297,57

2 491,05

2 700,83

2 928,28

3 174,87

Pakāpe

8

9

10

11

12

13

14

Pilna darba laika pamatalga

3 442,24

3 732,11

4 046,39

4 387,13

4 756,58

5 157,12

5 591,42

Pakāpe

15

16

17

18

19

 

 

Pilna darba laika pamatalga

6 062,27

6 572,79

7 126,29

7 726,39

8 377,05

 

 


(1)  Padomes 1976. gada 9. februāra Regula (EOTK, EEK, Euratom) Nr. 300/76, ar ko nosaka to ierēdņu kategorijas, kuriem ir tiesības saņemt pabalstus par maiņu darbu, kā arī šo pabalstu likmes un nosacījumus (OV L 38, 13.2.1976., 1. lpp.). Regula papildināta ar Regulu (Euratom, EOTK, EEK) Nr. 1307/87 (OV L 124, 13.5.1987., 6. lpp.).

(2)  Padomes 1968. gada 29. februāra Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 260/68, ar ko paredz Eiropas Kopienu nodokļa piemērošanas nosacījumus un procedūru (OV L 56, 4.3.1968., 8. lpp.).


14.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 429/15


Trešās valstīs strādājošu Eiropas Savienības ierēdņu, pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku atalgojumam piemērojamo korekcijas koeficientu starpposma pārskatīšana (1)

(2017/C 429/07)

2017. GADA FEBRUĀRIS

Darba vieta

Ekonomiskā paritāte,

2017. gada februāris

Valūtas maiņas kurss,

2017. gada februāris (*1)

Korekcijas koeficients,

2017. gada februāris (*2)

Sjerraleone

8 809

7 763,60

113,5

Mozambika

42,38

74,6000

56,8

Malāvija

451,7

780,761

57,9

Botsvāna

7,855

11,2233

70,0

Čīle

536,2

691,992

77,5

Libērija

1,663

1,06300

156,4

Madagaskara

3 318

3 447,30

96,2

Komoru Salas

377,1

491,968

76,7

Sudāna

14,55

7,33906

198,3

Barbadosa

2,823

2,13739

132,1

Argentīna

11,57

16,9602

68,2

Nigērija

253,6

327,906

77,3

Azerbaidžāna

1,267

2,02693

62,5

Baltkrievija

1,382

2,06760

66,8


2017. GADA MARTS

Darba vieta

Ekonomiskā paritāte,

2017. gada marts

Valūtas maiņas kurss,

2017. gada marts (*3)

Korekcijas koeficients,

2017. gada marts (*4)

Ēģipte

8,592

16,6943

51,5

Tanzānija

1 558

2 361,48

66,0

Samoa

2,458

2,66957

92,1

Nikaragva

20,78

31,2919

66,4

Krievija

63,69

61,1026

104,2

Ekvadora

0,9727

1,05870

91,9

Malaizija

3,182

4,69900

67,7

Gruzija

1,649

2,74340

60,1

Uzbekistāna

3 073

3 604,19

85,3


2017. GADA APRĪLIS

Darba vieta

Ekonomiskā paritāte,

2017. gada aprīlis

Valūtas maiņas kurss,

2017. gada aprīlis (*5)

Korekcijas koeficients,

2017. gada aprīlis (*6)

Ruanda

758,9

897,381

84,6

Mozambika

44,96

72,4000

62,1

Lesoto

9,373

13,8165

67,8

Gana

3,802

4,72630

80,4

Angola

323,2

185,388

174,3

Baltkrievija

1,453

2,03510

71,4

Tadžikistāna

5,049

8,75463

57,7

Ukraina

18,74

29,1548

64,3


2017. GADA MAIJS

Darba vieta

Ekonomiskā paritāte,

2017. gada maijs

Valūtas maiņas kurss,

2017. gada maijs (*7)

Korekcijas koeficients,

2017. gada maijs (*8)

Brazīlija

3,577

3,43870

104,0

Botsvāna

8,272

11,1857

74,0

Kongo Demokrātiskā Republika

2,393

1,08810

219,9

Trinidāda un Tobāgo

6,566

7,42100

88,5

Turcija

2,626

3,8797

67,7

Argentīna

12,25

16,7459

73,2

Surinama

5,052

8,21189

61,5

Eritreja

20,56

16,6066

123,8


2017. GADA JŪNIJS

Darba vieta

Ekonomiskā paritāte,

2017. gada jūnijs

Valūtas maiņas kurss,

2017. gada jūnijs (*9)

Korekcijas koeficients,

2017. gada jūnijs (*10)

Tanzānija

1 658

2 492,38

66,5

Mozambika

47,65

66,8000

71,3

Gajāna

179,3

232,260

77,2

Samoa

2,314

2,85135

81,2

Čīle

579,2

748,870

77,3

Komoru Salas

398,4

491,968

81,0

Nikaragva

21,82

33,4325

65,3

Bolīvija

6,728

7,72054

87,1

Haiti

63,64

70,6186

90,1

Zambija

8,441

10,3911

81,2

Hondurasa

21,04

26,2302

80,2

Krievija

68,41

63,2618

108,1

Ekvadora

0,9127

1,11730

81,7

Gvatemala

7,606

8,21386

92,6

Nigērija

267,4

341,188

78,4

Baltkrievija

1,536

2,08680

73,6

Moldova

13,45

20,4829

65,7

Kazahstāna

246,8

349,390

70,6

Mjanma

1 021

1 497,18

68,2


(1)  Eurostat2017. gada 22. septembra ziņojums par starpposma pasākumiem to korekcijas koeficientu pārskatīšanai, kuri piemērojami delegācijās ārpus ES nodarbināto Eiropas Savienības ierēdņu, pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku atalgojumam atbilstoši Civildienesta noteikumu 64. pantam un X un XI pielikumam, ko piemēro Eiropas Savienības ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem (Ares(2017)4629878).

Papildu informācija par metodiku ir pieejama Eurostat tīmekļa vietnē (“Statistics Database” > “Economy and finance” > “Prices” > “Correction coefficients”).

(*1)  1 euro = x vienības vietējā valūtā, izņemot USD šādās valstīs: Kuba, Salvadora, Ekvadora, Libērija, Panama, Kongo DR, Austrumtimora, Zimbabve.

(*2)  Brisele un Luksemburga = 100.

(*3)  1 euro = x vienības vietējā valūtā, izņemot USD šādās valstīs: Kuba, Salvadora, Ekvadora, Libērija, Panama, Kongo DR, Austrumtimora, Zimbabve.

(*4)  Brisele un Luksemburga = 100.

(*5)  1 euro = x vienības vietējā valūtā, izņemot USD šādās valstīs: Kuba, Salvadora, Ekvadora, Libērija, Panama, Kongo DR, Austrumtimora, Zimbabve.

(*6)  Brisele un Luksemburga = 100.

(*7)  1 euro = x vienības vietējā valūtā, izņemot USD šādās valstīs: Kuba, Salvadora, Ekvadora, Libērija, Panama, Kongo DR, Austrumtimora, Zimbabve.

(*8)  Brisele un Luksemburga = 100.

(*9)  1 euro = x vienības vietējā valūtā, izņemot USD šādās valstīs: Kuba, Salvadora, Ekvadora, Libērija, Panama, Kongo DR, Austrumtimora, Zimbabve.

(*10)  Brisele un Luksemburga = 100.


14.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 429/18


To korekcijas koeficientu ikgadējā pārskatīšana, kuri piemērojami trešās valstīs strādājošu Eiropas Savienības ierēdņu, pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku atalgojumam (1)

(2017/C 429/08)

Darba vieta

Ekonomiskā paritāte,

2017. gada jūlijs

Valūtas maiņas kurss,

2017. gada jūlijs (*1)

Korekcijas koeficients,

2017. gada jūlijs (*2)

Afganistāna (*3)

 

 

 

Albānija

78,83

131,980

59,7

Alžīrija

88,26

121,428

72,7

Angola

343,5

185,393

185,3

Argentīna

12,64

18,6260

67,9

Armēnija

423,5

537,050

78,9

Austrālija

1,569

1,48680

105,5

Azerbaidžāna

1,328

1,94272

68,4

Bangladeša

78,39

91,9774

85,2

Barbadosa

2,839

2,29483

123,7

Baltkrievija

1,581

2,20000

73,5

Beliza

1,859

2,28123

81,5

Benina

654,2

655,957

99,7

Bolīvija

6,628

7,88638

84,0

Bosnija un Hercegovina (Banja Luka) (*3)

 

 

 

Bosnija un Hercegovina (Sarajeva)

1,277

1,95583

65,3

Botsvāna

8,579

11,4155

75,2

Brazīlija

3,465

3,74760

92,5

Burkinafaso

612,8

655,957

93,4

Burundi

1 634

1 933,63

84,5

Kambodža

3 630

4 595,50

79,0

Kamerūna

545,0

655,957

83,1

Kanāda

1,406

1,48670

94,6

Kaboverde

75,48

110,265

68,5

Centrālāfrikas Republika

758,8

655,957

115,7

Čada

623,0

655,957

95,0

Čīle

592,5

755,221

78,5

Ķīna

6,891

7,74120

89,0

Kolumbija

2 281

3 436,09

66,4

Komoru Salas

401,7

491,968

81,7

Kongo (Brazavila)

718,9

655,957

109,6

Kostarika

485,8

651,739

74,5

Kuba (*1)

0,8909

1,14130

78,1

Kongo Demokrātiskā Republika (Kinšasa) (*1)

2,503

1,14130

219,3

Džibutija

177,2

202,833

87,4

Dominikānas Republika

34,28

53,0356

64,6

Ekvadora (*1)

0,8918

1,14130

78,1

Ēģipte

9,055

20,4985

44,2

Salvadora (*1)

0,8345

1,14130

73,1

Eritreja

19,94

17,0656

116,8

Etiopija

19,11

26,0498

73,4

Fidži

1,846

2,30840

80,0

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

30,54

61,6950

49,5

Gabona

722,3

655,957

110,1

Gambija

36,68

52,7800

69,5

Gruzija

1,650

2,6921

61,3

Gana

3,840

4,91735

78,1

Gvatemala

7,493

8,37077

89,5

Gvineja (Konakri)

7 875

10 066,2

78,2

Gvineja-Bisava

564,7

655,957

86,1

Gajāna

181,1

231,555

78,2

Haiti

64,12

71,8662

89,2

Hondurasa

20,70

26,7556

77,4

Honkonga

10,63

8,91070

119,3

Islande

183,8

118,200

155,5

Indija

57,97

73,7130

78,6

Indonēzija (Banda Ačeha) (*3)

 

 

 

Indonēzija (Džakarta)

11 587

15 217,0

76,1

Irāna (*3)

 

 

 

Irāka (*3)

 

 

 

Izraēla

4,592

3,98940

115,1

Kotdivuāra

626,0

655,957

95,4

Jamaika

122,1

141,111

86,5

Japāna

130,8

128,590

101,7

Jordānija

0,8352

0,80918

103,2

Kazahstāna

248,6

362,800

68,5

Kenija

105,2

115,883

90,8

Kosova

0,7141

1,00000

71,4

Kirgizstāna

58,30

78,5785

74,2

Laosa

9 206

9 222,00

99,8

Libāna

1 698

1 720,51

98,7

Lesoto

9,994

14,8261

67,4

Libērija (*1)

1,669

1,14130

146,2

Lībija (*3)

 

 

 

Madagaskara

3 191

3 432,07

93,0

Malāvija

474,6

812,058

58,4

Malaizija

3,191

4,90020

65,1

Mali

645,2

655,957

98,4

Mauritānija

287,4

404,790

71,0

Maurīcija

29,23

39,4089

74,2

Meksika

12,02

20,4700

58,7

Moldova

13,57

20,5681

66,0

Melnkalne

0,6258

1,00000

62,6

Maroka

7,806

10,964

71,2

Mozambika

49,05

67,5000

72,7

Mjanma

1 027

1 552,17

66,2

Namībija

10,05

14,8261

67,8

Nepāla

114,6

116,035

98,8

Jaunkaledonija

129,0

119,332

108,1

Jaunzēlande

1,649

1,56510

105,4

Nikaragva

22,23

34,2879

64,8

Nigēra

556,3

655,957

84,8

Nigērija

271,4

347,545

78,1

Norvēģija

12,20

9,57000

127,5

Pakistāna

72,44

119,624

60,6

Panama (*1)

0,8561

1,14130

75,0

Papua Jaungvineja

3,465

3,62893

95,5

Paragvaja

4 165

6 347,35

65,6

Peru

3,295

3,71550

88,7

Filipīnas

44,01

57,7060

76,3

Krievija

70,05

67,3005

104,1

Ruanda

763,2

941,859

81,0

Samoa

2,273

2,87062

79,2

Saūda Arābija

3,551

4,27988

83,0

Senegāla

662,6

655,957

101,0

Serbija

65,12

121,320

53,7

Sjerraleone

8 466

8 375,31

101,1

Singapūra

1,954

1,57510

124,1

Zālamana Salas

10,12

8,92691

113,4

Somālija (*3)

 

 

 

Dienvidāfrika

9,235

14,8261

62,3

Dienvidkoreja

1 192

1 304,08

91,4

Dienvidsudāna (*3)

 

 

 

Šrilanka

136,4

173,780

78,5

Sudāna

15,48

18,6475

83,0

Surinama

5,182

8,56831

60,5

Svazilenda

10,66

14,8261

71,9

Šveice (Berne)

1,397

1,09350

127,8

Šveice (Ženēva)

1,397

1,09350

127,8

Sīrija (*3)

 

 

 

Taivāna

29,89

34,5611

86,5

Tadžikistāna

5,181

10,0562

51,5

Tanzānija

1 694

2 492,60

68,0

Taizeme

30,36

38,7870

78,3

Austrumtimora (*1)

1,016

1,14130

89,0

Togo

522,7

655,957

79,7

Trinidāda un Tobāgo

6,392

7,71960

82,8

Tunisija

1,878

2,76920

67,8

Turcija

2,656

4,01430

66,2

Turkmenistāna

2,741

3,99455

68,6

Uganda

2 776

4 021,51

69,0

Ukraina

20,17

29,7652

67,8

Apvienotie Arābu Emirāti

3,913

4,17370

93,8

ASV (Ņujorka)

1,186

1,14130

103,9

ASV (Vašingtona)

1,044

1,14130

91,5

Urugvaja

31,74

32,3399

98,1

Uzbekistāna

3 146

4 517,90

69,6

Vanuatu

136,3

124,930

109,1

Venecuēla (*3)

 

 

 

Vjetnama

15 260

25 953,2

58,8

Rietumkrasts – Gazas josla (*3)

 

 

 

Jemena (*3)

 

 

 

Zambija

8,338

10,4537

79,8

Zimbabve (*1)

1,035

1,14130

90,7


(1)  Eurostat2017. gada 20. oktobra ziņojums par ES ierēdņu atalgojuma un pensiju ikgadējo pārskatīšanu 2017. gadā atbilstoši Civildienesta noteikumu 64. un 65. pantam un XI pielikumam, ko piemēro Eiropas Savienības ierēdņiem un pārējiem darbiniekiem, ar ko no 2017. gada 1. jūlija koriģē aktīvi nodarbināto darbinieku atalgojumu un pensijā aizgājušo darbinieku pensijas un no 2017. gada 1. jūlija pārskata korekcijas koeficientus, ko piemēro aktīvi nodarbinātajiem darbiniekiem, kuri strādā dienesta vietās Eiropas Savienībā un ārpus tās, pensijā aizgājušo darbinieku pensijām atbilstoši viņu dzīvesvietas valstij un pensiju pārskaitījumiem.

Papildu informācija par metodiku ir pieejama Eurostat tīmekļa vietnē (Statistics Database > Economy and finance > Prices > Correction coefficients).

(*1)  1 EURO = x vietējās valūtas vienības (izņemot USD attiecībā uz šādām valstīm: Kuba, Salvadora, Ekvadora, Libērija, Panama, Kongo DR, Austrumtimora un Zimbabve).

(*2)  Brisele un Luksemburga = 100 %.

(*3)  Skaitļi nav pieejami, ņemot vērā vietējo nestabilo situāciju vai datu ticamības trūkumu.


Revīzijas palāta

14.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 429/24


Īpašais ziņojums Nr. 21/2017

“Zaļināšana: sarežģītāka ienākumu atbalsta shēma, kas vēl nav efektīva vides aizsardzības ziņā”

(2017/C 429/09)

Eiropas Revīzijas palāta informē, ka ir publicēts īpašais ziņojums Nr. 21/2017 “Zaļināšana: sarežģītāka ienākumu atbalsta shēma, kas vēl nav efektīva vides aizsardzības ziņā”.

Ziņojums ir pieejams lasīšanai vai lejupielādei Eiropas Revīzijas palātas tīmekļa vietnē: http://eca.europa.eu


INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

EBTA Uzraudzības iestāde

14.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 429/25


Oficiālās brīvdienas 2018. gadā: EEZ EBTA valstis un EEZ iestādes

(2017/C 429/10)

 

Islande

Lihtenšteina

Norvēģija

EBTA Uzraudzības iestāde

EBTA Tiesa

Pirmdiena, 1. janvāris

X

X

X

X

X

Otrdiena, 2. janvāris

 

X

 

X

X

Piektdiena, 2. februāris

 

X

 

 

 

Pirmdiena, 12. februāris

 

 

 

 

X

Otrdiena, 13. februāris

 

X

 

 

 

Pirmdiena, 19. marts

 

X

 

 

 

Ceturtdiena, 29. marts

X

 

X

X

X

Piektdiena, 30. marts

X

X

X

X

X

Pirmdiena, 2. aprīlis

X

X

X

X

X

Ceturtdiena, 19. aprīlis

X

 

 

 

 

Pirmdiena, 30. aprīlis

 

 

 

 

X

Otrdiena, 1. maijs

X

X

X

X

X

Ceturtdiena, 10. maijs

X

X

X

X

X

Piektdiena, 11. maijs

 

 

 

X

X

Ceturtdiena, 17. maijs

 

 

X

 

 

Pirmdiena, 21. maijs

X

X

X

X

X

Ceturtdiena, 31. maijs

 

X

 

 

 

Pirmdiena, 6. augusts

X

 

 

 

 

Trešdiena, 15. augusts

 

X

 

X

X

Pirmdiena, 3. septembris

 

 

 

 

X

Ceturtdiena, 1. novembris

 

X

 

X

X

Piektdiena, 2. novembris

 

 

 

X

X

Pirmdiena, 24. decembris

X

X

 

X

X

Otrdiena, 25. decembris

X

X

X

X

X

Trešdiena, 26. decembris

X

X

X

X

X

Ceturtdiena, 27. decembris

 

 

 

X

X

Piektdiena, 28. decembris

 

 

 

X

X

Pirmdiena, 31. decembris

X

X

 

X

X

Oficiālās brīvdienas, kuras iekrīt sestdienās un svētdienās, sarakstā nav iekļautas.


14.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 429/27


Valsts atbalsts – Lēmums necelt iebildumus

(2017/C 429/11)

EBTA Uzraudzības iestādei nav iebildumu pret šādu valsts atbalsta pasākumu:

Lēmuma pieņemšanas datums

:

2017. gada 14. septembris

Lietas Nr.

:

81018

Lēmuma Nr.

:

156/17/COL

EBTA valsts

:

Norvēģija

Nosaukums

:

Grozījums nodokļu kompensācijas shēmā jūrnieku nodarbināšanai (2016.–2026. g.)

Juridiskais pamats

:

13.a sadaļa 2016. gada 26. februāra Regulā Nr. 204 par jūrnieku nodarbināšanas kompensācijām

Pasākuma veids

:

Shēma

Mērķis

:

Jūras transports

Atbalsta veids

:

Nodokļu un sociālā nodrošinājuma kompensācijas

Budžets

:

Ikgadējs palielinājums par NOK 80 miljoni

Ilgums

:

10 gadi no 2016. gada 1. marta līdz 2026. gada 28. februārim

Tautsaimniecības nozares

:

Jūras transports

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

:

Norwegian Maritime Authority

P.O.Box 2222

NO-5509 Haugesund

NORWAY

Cita informācija

:

Lēmuma autentiskais teksts bez konfidenciālās informācijas ir pieejams EBTA Uzraudzības iestādes tīmekļa vietnē:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

14.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 429/28


PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTO KONKURSU

(2017/C 429/12)

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) rīko atklāto konkursu

 

EPSO/AST/144/17 – ASISTENTI RAKSTISKĀS TULKOŠANAS JOMĀ (AST 1) šādām valodām:

 

bulgāru (BG), vācu (DE), angļu (EN), franču (FR), rumāņu (RO) un zviedru (SV) valoda.

Paziņojums par konkursu ir publicēts 24 valodās Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 429 A 2017. gada 14. decembrī.

Papildu informācija atrodama EPSO tīmekļa vietnē: https://epso.europa.eu/


JURIDISKAS PROCEDŪRAS

EBTA Tiesa

14.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 429/29


Reikjavīkas apgabaltiesas (Héraðsdómur Reykjavíkur) 2017. gada 30. jūnija lūgums EBTA Tiesai sniegt konsultatīvu atzinumu lietā Fjarskipti hf. v Síminn hf.

(Lieta E-6/17)

(2017/C 429/13)

Ar 2017. gada 30. jūnija vēstuli, kuru EBTA Tiesas kanceleja saņēma 2017. gada 19. jūlijā, Reikjavīkas apgabaltiesa (Héraðsdómur Reykjavíkur) EBTA Tiesai iesniedza lūgumu, sniegt konsultatīvu atzinumu lietā Fjarskipti hf. v Síminn hf. par šādiem jautājumiem:

1.

Vai EEZ līgums tiek efektīvi īstenots, ja fiziska vai juridiska persona kādā no EBTA valstīm spēj atsaukties uz līguma 54. pantu valsts tiesā, lai pieprasītu kompensāciju par minētajā pantā izteikto aizliegumu neievērošanu?

2.

Vai novērtējot to, vai ir izpildīti nosacījumi par kompensācijas pieprasījumu saistībā ar konkurences noteikumu pārkāpumiem, ir nozīme tam, vai kompetentās iestādes ir sniegušas galīgo nolēmumu par EEZ līguma 54. panta pārkāpumu?

3.

Vai ir jāuzskata par prettiesisku peļņas normas samazināšanu un EEZ līguma 54. panta pārkāpumu, ja dominējošā stāvoklī esošs uzņēmums vairumtirdzniecības tirgū saviem konkurentiem piemēro pabeigšanas tarifus tādā veidā, ka dominējošā uzņēmuma mazumtirdzniecības nodaļa nevarētu gūt peļņu no telefona zvanu pārdošanas savā sistēmā, ja tai būtu jāsedz izmaksas ar tādiem pašiem pārdošanas nosacījumiem, kad dominējošam uzņēmumam pašam ir jāiegādājas zvana pabeigšana no konkurentiem par augstāku cenu, nekā cena, par kuru tas pārdod zvanu pabeigšanu šiem konkurentiem?

4.

Vai apstāklis, ka uzņēmumam ir dominējošs stāvoklis attiecīgajā vairumtirdzniecības tirgū, ir pietiekams, lai to atzītu par vainīgu prettiesiskā peļņas normas samazināšanā un EEZ līguma 54. panta pārkāpšanā, vai arī uzņēmumam būtu jābūt dominējošam stāvoklim arī attiecīgajā mazumtirdzniecības tirgū?


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

14.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 429/30


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.8710 – JD / Sonae MC / Balaiko / JDSH / Sport Zone)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2017/C 429/14)

1.

Komisija 2017. gada 5. decembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

JD Sports Fashion PLc (“JD”, Anglija un Velsa), uzņēmumu kontrolē Pentland Group, privāts uzņēmums Lielbritānijā,

Sonae MC- Modelo e Continente, SGPS, S.A. (“Sonae MC”, Portugāle), ko netieši kontrolē uzņēmums Efanor Investimentos SGPS, SA,

Balaiko Firaja Invest, SL (“Balaiko”, Spānija), uzņēmums pilnībā pieder Serraga ģimenei,

JD Sprinter Holdings 2010, SL (“JDSH”, Spānija), ko kontrolē JD un Balaiko,

SDSR- Sports Division SR, S.A. (“Sport Zone”, Portugāle), kas pieder grupai Sonae MC.

JD, Sonae MC un Balaiko Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 3. panta 4. punkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār JDSH un Sport Zone.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    JD : sporta piederumu un apavu mazumtirdzniecība; fitnesa centru darbība Apvienotajā Karalistē. JD kontrolē Pentland Group, kura darbības joma ir zīmolu produktu vairumtirdzniecības piegādes mazumtirgotājiem, kas pārdod preces āra apstākļiem,

—    Sonae MC : pārtikas un nepārtikas produktu vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība un ar to saistītu nekustamā īpašuma aktīvu pārvaldība,

—    Balaiko : ieguldījumu sabiedrība,

—    JDSH : sporta preču mazumtirdzniecība Portugālē un Spānijā, izmantojot zīmolus JD, size? un Sprinter,

—    SPZ : sporta preču mazumtirdzniecība Portugālē un Spānijā, izmantojot zīmolu Sport Zone.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.8710 – JD / Sonae MC / Balaiko / JDSH / Sport Zone

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzu, izmantojiet šādu kontaktinformāciju:

E-pasts:

COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss:

+32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).