ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 417

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 6. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Revīzijas palāta

2017/C 417/01

ERP veiktās ES aģentūru un citu struktūru ikgadējās revīzijas rezultātu kopsavilkums par 2016. finanšu gadu

1

2017/C 417/02

Ziņojums par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

25

2017/C 417/03

Ziņojums par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2016. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbilde

31

2017/C 417/04

Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada pārskatiem un Centra atbilde

37

2017/C 417/05

Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2016. finanšu gada pārskatiem un Centra atbilde

42

2017/C 417/06

Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

47

2017/C 417/07

Ziņojums par Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas Izpildaģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

52

2017/C 417/08

Ziņojums par Kopienas Augu šķirņu biroja 2016. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbilde

57

2017/C 417/09

Ziņojums par Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

63

2017/C 417/10

Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

68

2017/C 417/11

Ziņojums par Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

74

2017/C 417/12

Ziņojums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. gada pārskatiem un Biroja atbilde

79

2017/C 417/13

Ziņojums par Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbilde

87

2017/C 417/14

Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada pārskatiem un Centra atbilde

92

2017/C 417/15

Ziņojums par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

98

2017/C 417/16

Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

104

2017/C 417/17

Ziņojums par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

110

2017/C 417/18

Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2016. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbilde

115

2017/C 417/19

Ziņojums par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada pārskatiem un Institūta atbilde

120

2017/C 417/20

Ziņojums par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbilde

126

2017/C 417/21

Ziņojums par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2016. finanšu gada pārskatiem un Institūta atbilde

131

2017/C 417/22

Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

142

2017/C 417/23

Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2016. finanšu gada pārskatiem un Centra atbilde

150

2017/C 417/24

Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

156

2017/C 417/25

Ziņojums par Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

160

2017/C 417/26

Ziņojums par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

166

2017/C 417/27

Ziņojums par Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

171

2017/C 417/28

Ziņojums par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes 2016. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbilde

176

2017/C 417/29

Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2016. finanšu gada pārskatiem un Fonda atbilde

181

2017/C 417/30

Ziņojums par Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja 2016. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbilde

187

2017/C 417/31

Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (eu-LISA) 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

194

2017/C 417/32

Ziņojums par Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

201

2017/C 417/33

Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

207

2017/C 417/34

Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2016. finanšu gada pārskatiem un Fonda atbilde

212

2017/C 417/35

Ziņojums par Eiropas Savienības Tiesu iestāžu sadarbības struktūrvienības 2016. finanšu gada pārskatiem un Eurojust atbilde

218

2017/C 417/36

Ziņojums par Eiropas Policijas biroja 2016. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbilde

223

2017/C 417/37

Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

228

2017/C 417/38

Ziņojums par Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

233

2017/C 417/39

Ziņojums par Eiropas GNSS aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

241

2017/C 417/40

Ziņojums par Inovācijas un tīklu izpildaģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

247

2017/C 417/41

Ziņojums par Pētniecības izpildaģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

252

2017/C 417/42

Ziņojums par Vienotās noregulējuma valdes 2016. finanšu gada pārskatiem un Valdes atbilde

256


LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Revīzijas palāta

6.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 417/1


ERP veiktās ES aģentūru un citu struktūru ikgadējās revīzijas rezultātu kopsavilkums par 2016. finanšu gadu

(2017/C 417/01)

SATURS

ES AĢENTŪRU UN CITU STRUKTŪRU SAĪSINĀTI APZĪMĒJUMI 3
KOPSAVILKUMS 5
KAS MĒS ESAM 5
KO MĒS REVIDĒJĀM 5
Dažādu veidu aģentūras ir izvietotas visās ES dalībvalstīs 5
Aģentūru budžets un finansējums – palielinājums prioritārās jomās un pašfinansējuma svarīgums 7
Darbinieku skaita palielinājums prioritārās jomās 9
Revīzijas kārtība 9
PALĀTAS KONSTATĒJUMI 10
Par visu aģentūru pārskatu ticamību sniegti revīzijas atzinumi bez iebildēm 10
Par visu aģentūru, izņemot EASO, pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību sniegti revīzijas atzinumi bez iebildēm 10
ERP akcentētie īpaši svarīgie jautājumi 10
Citi revīzijas konstatējumi dažādās jomās 11
Cilvēkresursi dažos gadījumos ir problemātisks jautājums 11
Publiskais iepirkums ir joma, kurā joprojām ir tendence rasties kļūdām 11
Aģentūru IT vide atšķiras, kaut arī darbības lielā mērā ir līdzīgas 12
Eiropas Zāļu aģentūrā (EMA) jāuzlabo IT konsultāciju pakalpojumu un projektu pārvaldība 13
Budžeta pārvaldība uzlabojas, taču ir izņēmumi 14
Ārējie novērtējumi kopumā ir pozitīvi 14
Aptverošāka skatījuma iegūšanai paziņoti IRD revīziju rezultāti 14
Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude notiek vairākumā gadījumu 14

I PIELIKUMS.

Aģentūru budžets un štatu saraksts 16

II PIELIKUMS.

ERP formulētie komentāri, kas nav pretrunā tās atzinumiem 19

III PIELIKUMS.

Apskats par to, kā ir ņemti vērā vēl atvērtie iepriekšējie komentāri, kuri nav pretrunā Palātas atzinumiem 22

ES AĢENTŪRU UN CITU STRUKTŪRU SAĪSINĀTI APZĪMĒJUMI

Akronīms

Pilns nosaukums

Atrašanās vieta

ACER

Energoregulatoru sadarbības aģentūra

Ļubļana, Slovēnija

BEREC

Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes birojs

Rīga, Latvija

CdT

Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs

Luksemburga, Luksemburga

Cedefop

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs

Saloniki, Grieķija

CEPOL

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra

Budapešta, Ungārija

Chafea

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra

Luksemburga, Luksemburga

CPVO

Kopienas Augu šķirņu birojs

Anžē, Francija

EACEA

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra

Brisele, Beļģija

EASA

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra

Ķelne, Vācija

EASME

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra

Brisele, Beļģija

EASO

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs

Valeta, Malta

EBI

Eiropas Banku iestāde

Londona, Apvienotā Karaliste

ECDC

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs

Stokholma, Zviedrija

ECHA

Eiropas Ķimikāliju aģentūra

Helsinki, Somija

EVA

Eiropas Vides aģentūra

Kopenhāgena, Dānija

EFCA

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

Bigo, Spānija

EFSA

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde

Parma, Itālija

EIGE

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts

Viļņa, Lietuva

EAAPI

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde

Frankfurte, Vācija

EIT

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts

Budapešta, Ungārija

EMA

Eiropas Zāļu aģentūra

Londona, Apvienotā Karaliste

EMCDDA

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

Lisabona, Portugāle

EMSA

Eiropas Jūras drošības aģentūra

Lisabona, Portugāle

ENISA

Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra

Iraklija, Grieķija

ERA

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra

Valensjēna, Francija

ERCEA

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra

Brisele, Beļģija

EVTI

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde

Parīze, Francija

ETF

Eiropas Izglītības fonds

Turīna, Itālija

EUIPO

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

Alikante, Spānija

eu-LISA

Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā

Tallina, Igaunija

EU-OSHA

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Bilbao, Spānija

Euratom

Euratom Apgādes aģentūra

Luksemburga, Luksemburga

Eurofound

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

Dublina, Īrija

Eurojust

Eiropas Savienības Tiesu iestāžu sadarbības struktūrvienība

Hāga, Nīderlande

Eiropols

Eiropas Policijas birojs

Hāga, Nīderlande

FRA

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

Vīne, Austrija

Frontex

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

Varšava, Polija

GSA

Eiropas Globālās navigācijas satelītu sistēmas aģentūra

Prāga, Čehijas Republika

INEA

Inovācijas un tīklu izpildaģentūra

Brisele, Beļģija

REA

Pētniecības izpildaģentūra

Brisele, Beļģija

VNV

Vienotā noregulējuma valde

Brisele, Beļģija

KOPSAVILKUMS

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) revidēja 41 Eiropas struktūras, biroja un aģentūras (aģentūras) 2016. finanšu gada pārskatus un pakārtotos darījumus. Par visu aģentūru, izņemot vienas (EASO), pārskatiem un pakārtotajiem darījumiem ERP ir sniegusi revīzijas atzinumus bez iebildēm.

Kaut arī aģentūru pārskatu izklāsts patiesi atspoguļoja to finansiālo un ekonomisko stāvokli un šiem pārskatiem pakārtotie darījumi vairākumā gadījumu bija likumīgi un pareizi, uzlabojumi joprojām ir iespējami, kā par to ziņots dažos ERP ziņojumu punktos, kas atvēlēti apstākļu akcentējumam un citiem jautājumiem, kā arī komentāros par revīzijas konstatējumiem, kuri nav pretrunā revīzijas atzinumiem.

Šis dokuments ir kopsavilkums par šo revīziju rezultātiem. Tā nolūks ir atvieglot aģentūrām veltīto ERP īpašo gada ziņojumu analīzi un salīdzināšanu. ERP atzinumus un komentārus, kā arī atbildes uz tiem jāskata attiecīgajā īpašajā gada ziņojumā. Šis kopsavilkums nav ne revīzijas ziņojums, ne atzinums.

KAS MĒS ESAM

Palāta ir Eiropas Savienības (ES) iestāde, kas revidē ES finanses. Palātas pamatuzdevums ir sekmēt ES finanšu labāku pārvaldību, veicināt pārskatatbildību un pārredzamību un darboties kā neatkarīgai Savienības iedzīvotāju finansiālo interešu aizstāvei. Palāta ir neatkarīga Eiropas Savienības ārējās revīzijas iestāde, tās uzdevums ir pārbaudīt, vai ES līdzekļi ir pareizi uzskaitīti, iegūti un izlietoti saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem un noteikumiem un vai ir panākta ieguldīto līdzekļu atdeve. Saskaņā ar savām pilnvarām Palāta katru gadu pārbauda visu ES iestāžu un aģentūru pārskatus un tiem pakārtotos darījumus.

KO MĒS REVIDĒJĀM

Dažādu veidu aģentūras ir izvietotas visās ES dalībvalstīs

Aģentūras ir atsevišķas juridiskas personas, kas izveidotas ar sekundārajiem tiesību aktiem, lai pildītu īpašus tehniskus, zinātniskus vai pārvaldības uzdevumus, kuri palīdz ES iestādēm izstrādāt un īstenot politikas virzienus. Dalībvalstīs tās ir labi pamanāmas, un tām ir nozīmīga ietekme uz politikas veidošanu, lēmumu pieņemšanu un programmu īstenošanu Eiropas iedzīvotāju ikdienas dzīvei būtiskās jomās, tādās kā veselība, drošība, drošums, brīvība un tiesiskums. Atkarībā no katras aģentūras uzbūves un uzdevumiem tās var iedalīt decentralizētās aģentūrās, citās struktūrās un Komisijas izpildaģentūrās. Šajā kopsavilkumā atsaucoties uz konkrētām aģentūrām, tiek izmantots to pilnā nosaukuma saīsinājums, kas skaidrots akronīmu sarakstā ziņojuma sākumā.

Darbojas 32 decentralizētās aģentūras, un tām ir liela nozīme ES politikas sagatavošanā un īstenošanā, proti, tās veic tehniskus, zinātniskus, darbības nodrošināšanas un/vai regulatīvus uzdevumus. Aģentūru izveides mērķis ir ļaut Komisijai galvenokārt pievērsties politikas veidošanai un pastiprināt sadarbību starp ES un dalībvalstu valdībām, apvienojot abu pušu tehnisko un specializēto zinātību. Decentralizētās aģentūras ir izveidotas un nenoteiktu laiku un atrodas visā Eiropas Savienībā (sk. 1. attēlu).

Trīs pārējās struktūras ir EIT, Euratom un VNV. EIT, kas atrodas Budapeštā, ir neatkarīga, decentralizēta ES struktūra, kas apvieno zinātniskos, uzņēmējdarbības un izglītības resursus Savienības inovācijas spējas stiprināšanai. Euratom, kas atrodas Luksemburgā, izveidoja, lai atbalstītu Eiropas Atomenerģijas kopienas līguma mērķus. VNV, kas atrodas Briselē, ir galvenā vienotā noregulējuma mehānisma iestāde Eiropas banku savienībā. Valdes pamatuzdevums ir ar iespējami mazāku ietekmi uz reālo ekonomiku un publiskajām finansēm ES dalībvalstīs un citur nodrošināt pienācīgu noregulēšanu bankām, kuras kļūst maksātnespējīgas.

Sešām Komisijas izpildaģentūrām ir uzticēti uzdevumi, kas saistīti ar vienas vai vairāku Savienības programmu pārvaldību. Šīs aģentūras ir izveidotas uz noteiktu laiku. Tās atrodas Briselē (EACEA, EASME, ERCEA, INEA, REA) un Luksemburgā (Chafea).

1. attēls

Aģentūru atrašanās vietas dalībvalstīs

Image

Aģentūru budžets un finansējums – palielinājums prioritārās jomās un pašfinansējuma svarīgums

Lielāko daļu aģentūru gandrīz pilnībā finansē no ES vispārējā budžeta, bet dažas pilnībā vai daļēji finansē sevi pašas (sk. sadalījumu 1. tabulā). Eiropas Dzelzceļa aģentūrai ir jāpāriet uz daļēju pašfinansēšanos vēlākais no 2019. gada jūnija.

1. tabula

Aģentūru veidi un finansējums

 

Finansējums

Galvenokārt ES vispārējais budžets

Galvenokārt pašfinansējums

ES budžets, DV iemaksas un/vai maksas

(daļējs pašfinansējums)

Decentralizētās aģentūras

24

2

CPVO, EUIPO

6

EASA, EBA, ECHA, EIOPA, EMA, EVTI

Citas struktūras

2

EIT, Euratom

1

VNV

Komisijas izpildaģentūras

6

EACEA, REA, ERCEA, EASME, INEA un Chafea

Kopējais 2016. gada budžets visām aģentūrām (izņemot VNV, kurai ir īpašas pilnvaras un mehānisms) bija aptuveni 3,4 miljardi EUR (2015. gadā – 2,8 miljardi EUR), un tas atbilst apmēram 2,4 % no ES 2016. gada vispārējā budžeta (2015. gadā – 2,0 %). Šis palielinājums ir galvenokārt saistīts ar aģentūrām, kuru darbības jomas ir rūpniecība, pētniecība un enerģētika (papildu 358 miljoni EUR) un pilsoņu brīvības, tieslietas un iekšlietas (papildu 174 miljoni EUR). Kopējā 3,4 miljardu EUR budžetā aptuveni 2,3 miljardi EUR bija finansēti no ES vispārējā budžeta, bet aptuveni 1 miljards EUR – no maksām un arī no dalībvalstu, EBTA valstu u. c. tiešajām iemaksām.

Turklāt VNV, kuru izveidoja ar VNM regulu vienotā noregulējuma mehānisma atbalstam, iekļāva budžetā aptuveni 11,8 miljardus EUR iemaksās no kredītiestādēm, lai līdz 2023. gadam pilnībā izveidotu vienoto noregulējuma fondu.

Kopējais 2016. gada budžets visām aģentūrām, ieskaitot VNV, tādējādi bija aptuveni 15,2 miljardi EUR. Izsmeļošākas ziņas par atsevišķu aģentūru budžetiem ir sniegtas I pielikumā.

2. attēls

Aģentūru finansējuma avoti 2016. gadā

Image

3. attēls

Aģentūru budžets miljonos EUR

Image

Darbinieku skaita palielinājums prioritārās jomās

2016. gada beigās aģentūrās strādāja 10 364 darbinieki (2015. gadā – 9 848) (1), (2). Tāpat kā iepriekšējā gadā lielākais darbinieku skaita pieaugums bija aģentūrās, kuru darbības jomas ir rūpniecība, pētniecība un enerģētika (110), pilsoņu brīvības, tieslietas un iekšlietas (177) un ekonomikas un monetārie jautājumi (85). Izsmeļošākas ziņas par atsevišķu aģentūru darbinieku skaitu ir sniegtas I pielikumā.

Revīzijas kārtība

Līguma par Eiropas Savienības darbību (3) 287. pantā teikts, ka ERP ir jāpārbauda visu Savienības izveidoto aģentūru pārskati, ciktāl attiecīgais izveides akts neaizliedz šādu pārbaudi. Tādējādi mēs revidējām 41 aģentūru un sniedzām atzinumus par to pārskatu ticamību un pakārtoto darījumu likumību un pareizību 2016. gada 31. decembrī slēgtajā finanšu gadā.

Pašreizējā tiesiskā regulējuma noteiktā aģentūru pārskatu revīzijas kārtība ir izklāstīta 2. tabulā.

2. tabula

Aģentūru pārskatu revīzijas kārtība

Aģentūras

Revīziju veica

ERP

Revīzijas uzņēmums un ERP

Decentralizētās aģentūras

2

30

Citas struktūras

1 (4)

2

Izpildaģentūras

6

 

Saskaņā ar ES Finanšu regulas (5) 208. panta 4. punktu un aģentūru finanšu pamatregulas (6) 107. panta 1. punktu 32 aģentūru gada pārskatus pārbaudīja neatkarīgi ārējie revidenti (revīzijas uzņēmumi). Mēs caurskatījām revīzijas uzņēmumu darbu saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem. Caurskatīšana sniedza pienācīgu pārliecību, ka savus revīzijas atzinumus par pārskatu ticamību varam balstīt uz revīzijas uzņēmumu darbu. Atlikušo deviņu aģentūru pārskatu ticamību revidējām tikai mēs. Tāpat kā iepriekšējos gados ERP uzņemas vispārējo atbildību par visu aģentūru pārskatiem pakārtoto darījumu likumības un pareizības revīziju.

Papildus ERP revidētajām aģentūrām ir trīs ar aizsardzību saistītas aģentūras (Eiropas Aizsardzības aģentūra, Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts un Eiropas Savienības Satelītcentrs), kas ir Padomes pārziņā un ko finansē no dalībvalstu iemaksām. Tās revidē neatkarīgi ārēji revidenti, nevis ERP. Savā 2014. gada vispārējā stāvokļa apskatā (7) par ES pārskatatbildību un publiskā sektora revīzijas pasākumiem mēs secinājām, ka atšķirīgajām revīzijas pilnvarām attiecībā uz šīm aģentūrām nebija pārliecinoša iemesla.

PALĀTAS KONSTATĒJUMI

Par visu aģentūru pārskatu ticamību sniegti revīzijas atzinumi bez iebildēm

Visu aģentūru (41) galīgie pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo aģentūru finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, kā arī darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā slēgtajā gadā, kā to nosaka piemērojamie finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi.

Par visu aģentūru, izņemot EASO, pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību sniegti revīzijas atzinumi bez iebildēm

Mēs secinājām, ka attiecībā uz 40 aģentūru 2016. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Mēs esam snieguši atzinumu ar iebildēm par EASO pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Iebilde attiecas uz divām iepirkuma procedūrām, kuras pienācīgi neatbilda publiskā iepirkuma principiem.

ERP akcentētie īpaši svarīgie jautājumi

Saistībā ar Apvienotās Karalistes lēmumu izstāties no Eiropas Savienības mēs esam formulējuši apstākļu akcentējuma punktus  (8) divām Londonā izvietotām aģentūrām – EBA un EMA . Abu šo aģentūru pārskati un saistītie paskaidrojumi ir bijuši sagatavoti, pamatojoties uz ierobežoto informāciju, kas bija pieejama pārskatu parakstīšanas dienā un vēl nesniedza ticamas aplēses par nākotnes izmaksām saistībā ar darbības pārtraukšanu Apvienotajā Karalistē un sekojošu pārcelšanu uz citu vietu. Mēs minējām arī ieņēmumu samazināšanās risku pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES un risku šo aģentūru pārcelšanas rezultātā zaudēt specializētās zināšanas, kas apdraudētu darbības nepārtrauktību.

Mēs sagatavojām septiņus citu jautājumu punktus  (9) par Apvienotās Karalistes izstāšanās iespējamo ietekmi uz vairāku Londonā neatrodošos aģentūru ieņēmumiem un darbību. CPVO, EASA, ECHA, EIOPA, EVTI un EUIPO var sastapties ar ieņēmumu samazināšanos, ko tieši izraisītu ierobežotie maksu iekasēšanas pasākumi Apvienotajā Karalistē. GSA tehniskās nodaļas atrodas Apvienotajā Karalistē, un to statuss vēl ir jānosaka.

Attiecībā uz VNV mēs sagatavojām apstākļu akcentējuma punktu par kontroles satvaru, kas ieviests, lai aprēķinātu kredītiestāžu iemaksas vienotajā noregulējuma fondā. Mēs uzsvērām, ka iemaksas fondā aprēķina, pamatojoties uz informāciju, ko kredītiestādes sniedz Valdei ar valstu noregulējuma iestāžu starpniecību. Tomēr VNM regulā nav noteikts visaptverošs un konsekvents satvars, kas nodrošinātu šīs informācijas ticamību. Turklāt mēs atzīmējām, ka tiesiskajā regulējumā noteiktā iemaksu aprēķināšanas metodoloģija ir ļoti sarežģīta un tāpēc rada neprecizitātes risku. Vēl jāpiemin, ka Valde nevar izpaust sīkākas ziņas par katras kredītiestādes riskā balstītiem iemaksu aprēķiniem, jo tie ir savstarpēji saistīti un ietver konfidenciālu informāciju par citām kredītiestādēm. Tas ietekmē šo aprēķinu pārredzamību.

Mēs arī sagatavojām citu jautājumu punktus par nepilnībām iepirkumu procedūrās, ko piemēroja EIT zināšanu un inovācijas centru juridiskās personas, un par EIT cilvēkresursiem, kuru nepietiek, lai tiktu galā ar palielināto darba apjomu.

Attiecībā uz CdT mēs iekļāvām citu jautājumu punktu par to, ka vairākas aģentūras arvien vairāk izmanto savus tulkojumus un citus alternatīvus risinājumus. Tas nozīmē, ka Cdt potenciāls netiek pilnībā izmantots un ka notiek tulkošanas sistēmu izstrādes un kārtējo izmaksu dubultošanās Eiropas līmenī. Tas, ka citas aģentūras izmanto alternatīvus tulkošanas risinājumus, apdraud Cdt uzņēmējdarbības modeli.

Citi revīzijas konstatējumi dažādās jomās

Mēs arī paziņojām kopā 115 revīzijas konstatējumu komentārus (2015. gadā – 90), kas attiecas uz 34 aģentūrām (2015. gadā – 37), lai akcentētu svarīgus jautājumus un norādītu uz iespējamajiem uzlabojumiem. Pārskats par katrai aģentūrai formulētajiem komentāriem ir sniegts II pielikumā.

Cilvēkresursi dažos gadījumos ir problemātisks jautājums

Pietiekams darbinieku skaits ir izšķirošs elements, lai aģentūrās nodrošinātu stabilu un efektīvu darbību, kā arī spēju īstenot darba programmas. Mēs konstatējām, ka septiņās aģentūrās bija cilvēkresursu pārvaldības problēmas un citas ar personālu saistītas problēmas, tostarp bieža darbinieku mainība, trūkumi darbā pieņemšanas procedūrās un brīvas amata vietas, ko ilgāku aizpildīja pagaidu darbinieki.

Trīs aģentūrām (Frontex, CEPOL un BEREC) bija grūtības atrast piemērotus vajadzīgā profila kandidātus, un tas, iespējams, ir saistīts ar algas korekcijas koeficientu, kuru piemēro uzņēmējvalstī (attiecīgi 66,7 %, 69 % un 76,5 %). Ja tika atrasti piemēroti kandidāti, tad to darbinieku skaits, kurus varēja pieņemt darbā no uzņēmējvalsts, bija neproporcionāli lielāks par darbinieku skaitu no citām dalībvalstīm. Lai piesaistītu kandidātus, Frontex pieņēma 14 darbiniekus augstākā pakāpē, nekā atļauts Civildienesta noteikumos. Abās pārējās aģentūrās ir bijusi liela darbinieku mainība, kas var ietekmēt darbības nepārtrauktību un aģentūru spēju īstenot to darba programmās paredzētos pasākumus. Vēl viens iespējamais iemesls, kāpēc aģentūrā CEPOL ir grūtības ar pieņemšanu darbā, ir konkurence ar citu ES struktūru, kas atrodas Budapeštā (EIT).

Trijās aģentūrās (EMA, EIT, ECDC) bija organizatoriskas problēmas. Kopš 2014. gada EMA ir notikušas divas nozīmīgas reorganizācijas, tostarp augstākā un vidējā līmeņa vadošo amatu iekšēja pārdale. Svarīgu IT un administrācijas darbinieku norīkošana citos amatos nebija sekmīga, un tas radīja būtisku nestabilitātes risku aģentūrai un tās darbībai. Kopš EIT izveidošanas 2008. gadā līdz 2014. gada jūlijam četras reizes ir nomainījies Institūta direktors. Kopš 2014. gada augusta direktora amata vieta un kopš 2013. gada februāra vēl viena vadošā amata vieta ir aizpildīta ar pagaidu darbinieku, bet tas ir pretrunā viena gada periodam, kas ir ilgākais Civildienesta noteikumos paredzētais pagaidu norīkošanas periods. Tas rada neskaidrību ieinteresētajām personām un apdraud stratēģisko nepārtrauktību. ECDC direktora pienākumu izpildītājs bija iecelts 2015. gada maijā, bet 2016. gada 31. decembrī viņš joprojām strādāja, tādējādi pārsniedzot maksimālo viena gada periodu. Šī pagaidu iecelšana amatā attiecās arī uz 15 citiem darbiniekiem, kas bija norīkoti pagaidu darbā.

Publiskais iepirkums ir joma, kurā joprojām ir tendence rasties kļūdām

Publiskā iepirkuma pakārtotais mērķis ir nodrošināt konkurenci starp ekonomisko procesu dalībniekiem, lai panāktu ekonomiski izdevīgāko iepirkumu pārredzamā, objektīvā un konsekventā veidā, pamatojoties uz piemērojamo tiesisko regulējumu. Īpašajos gada ziņojumos attiecībā uz EASO, EMCDDA, eu-LISA, EMA un BEREC mēs ziņojām, ka aģentūras nebija pilnībā ievērojušas publiskā iepirkuma principus un Finanšu regulas noteikumus. Komentāros galvenokārt aprakstītas nekonsekvences konkursa dokumentos, ekonomisko procesu dalībnieku atlasei noteikto kritēriju neievērošana, oficiālu procedūru trūkums un tas, ka nav skaidri deleģēta pilnvarotā līgumslēgšanas tiesību piešķiršanai un līgumu parakstīšanai.

ERP atzinīgi novērtēja faktu, ka preču un pakalpojumu iepirkumam aģentūras bija vairāk izmantojušas starpiestāžu pamatlīgumus, un tas sekmēja administratīvo efektivitāti un apjomradītus ietaupījumus. Taču vienu starpiestāžu pamatlīgumu par programmatūru, IT licencēm un pakalpojumiem, kas 2014. gadā bija parakstīts starp vienu līgumslēdzēju un Komisiju vairāku iestāžu un aģentūru vārdā, vismaz trīs aģentūras (EMA, EEA, EASO) nebija optimāli īstenojušas. Līgumslēdzējs darbojas kā starpnieks starp iestādēm un aģentūrām un potenciālajiem piegādātājiem, kuri var risināt to vajadzības. Par šiem starpniecības pakalpojumiem līgumslēdzējs var piegādātāju cenām noteikt uzcenojumu no diviem līdz deviņiem procentiem. Mēs norādījām, ka šā starpiestāžu pamatlīguma ietvaros revidēto maksājumu cenas un iekasētais uzcenojums ne vienmēr tika regulāri pārbaudīts un salīdzināts ar piegādātāja atsauces cenām un rēķiniem, ka šā pamatlīguma īstenošana ne vienmēr nodrošināja efektīvu konkurenci un tādējādi nenodrošināja ekonomiski izdevīgākā risinājuma izraudzīšanos.

Par publiskā iepirkuma procedūru trūkumiem tika ziņots arī saistībā ar iekšējās kontroles mehānismiem. Piecos gadījumos četrās aģentūrās (EASO, EIT, EMSA, EIGE) mēs konstatējām, ka vājo kontroles mehānismu dēļ bija vērojamas nepilnības, piemēram, tāpēc, ka iepirkuma vajadzības procedūru īstenošanas laikā bija novērtētas par zemu.

Kaut arī darbības rezultātu aspekti nav mūsu ikgadējo aģentūrās veikto revīziju uzmanības centrā, no mūsu revidentiem tiek gaidīts vērīgums attiecībā uz vāju darbības rezultātu riskiem un riskiem, kas saistīti ar finanšu pārvaldību. Septiņos gadījumos sešās aģentūrās (eu-LISA, Frontex, EU-OSHA, EEA, BEREC, EUIPO) mūsu komentāri attiecas uz neoptimālu publiskā iepirkuma kārtību, kas apdraud ieguldīto līdzekļu labāko atdevi, un uz trūkumiem saistībā ar līgumu izpildes uzraudzību.

Aģentūru IT vide atšķiras, kaut arī darbības lielā mērā ir līdzīgas

Aģentūru pamatdarbību spektrs ir ļoti plašs, un tas prasa pienācīgus un reizēm īpaši pielāgotus IT risinājumus. Taču galvenās pamatdarbības un administratīvās darbības tiek īstenotas saskaņā ar vienu un to pašu tiesisko regulējumu, un tas liek domāt, ka procesi ir līdzīgi un tos var atbalstīt ar līdzīgiem IT risinājumiem. Kaut arī aģentūras ar ļoti labiem panākumiem ir sākušas izmantot līdzīgas budžeta pārvaldības un grāmatvedības sistēmas, IT risinājumu daudzveidība joprojām pastāv citās pamatjomās, tādās kā cilvēkresursu pārvaldība un iepirkumu/līgumu pārvaldība. Aģentūrām ir jāapsver iespēja turpmāk saskaņot IT risinājumus arī šajās jomās, jo tas ne tikai uzlabotu izmaksu efektivitāti, bet arī samazinātu iekšējās kontroles riskus un stiprinātu IT pārvaldību.

Citi potenciālie ieguvumi varētu būt, piemēram, saskaņotāka pārvaldība un ziņojumu sniegšana ieinteresētajām personām, kā arī automatizētākas revīzijas procedūras, kas palielinātu revīziju efektivitāti. ES aģentūru tīkls ir apņēmies turpmāk veicināt sadarbību starp aģentūrām un ar Komisiju šajos jautājumos un, ciktāl tas attiecas uz ārējo revīziju, arī ar ERP.

4. attēls

IT risinājumu daudzveidība aģentūrās

Cilvēkresursu pārvaldības sistēmas

Image

Iepirkuma/līgumu pārvaldības sistēmas

Image

Eiropas Zāļu aģentūrā (EMA) jāuzlabo IT konsultāciju pakalpojumu un projektu pārvaldība

Papildus ikgadējam standarta revīzijas darbam, kas aptver visas aģentūras, mēs pārbaudījām, kā EMA algo IT konsultantus saistībā ar diviem lieliem IT projektiem (farmakovigilance un klīniskie izmēģinājumi), kurus Aģentūra izmanto, lai pildītu tiesību aktos paredzētos pienākumus izveidot sarežģītas ES mēroga tīkla sistēmas, kam vajadzīga plaši izvērsta IT attīstība. Tā kā EMA štatu saraksts netika paplašināts, lai sekmētu iekšējas zinātības izveidi uzņēmējdarbības un IT attīstības jomā, tā nolīga attiecīgus konsultāciju uzņēmumus un tāpēc kļuva ļoti atkarīga no ārējām specializētām zināšanām.

Mēs arī konstatējām, ka līdz projektu sākšanai nebija izstrādāta metodoloģija, kas būtu piemērota šādiem lielmēroga projektiem, un tas varēja ietekmēt vadības spēju pārraudzīt un uzraudzīt projektu īstenošanu un projektu saskaņotības nodrošināšanu. Pēdējos pilnveidojumos, ko ieviesa 2016. gada septembrī, EMA ir turpinājusi pienācīgas metodoloģijas izstrādi.

Aģentūras spēju kontrolēt savu konsultantu darbību un uzraudzīt to sniegto pakalpojumu kvalitāti ierobežoja arī izmantoto konsultāciju līgumu veids (laiks un līdzekļi) un arī tas, ka daļa no konsultāciju procesa nenotiek uz vietas un notiek citā dalībvalstī. Īstenojot projektus, Aģentūra ir saskārusies ar kavējumiem un izmaksu pieaugumu. Biežas izmaiņas projektu tvērumā, budžetā un termiņos radās galvenokārt tāpēc, ka, ņemot vērā mainīgās vajadzības dalībvalstīs, mainījās sistēmu prasības. Vēl joprojām nav skaidrības par IT sistēmu galīgajām izmaksām un darbības sākšanas datumiem.

Ņemot vērā EMA konsultāciju pakalpojumu izmēģinājuma revīzijas rezultātus, ERP attiecīgā gadījumā turpmāk lietderīgi izmantos šīs revīzijas laikā apgūto progresīvo metodoloģiju, zināšanas un pieredzi.

Budžeta pārvaldība uzlabojas, taču ir izņēmumi

Šajā jomā sagatavoto komentāru skaits 2016. gadā ir ievērojami samazinājies, taču augstais pārnesumu līmenis budžeta apropriācijām, par kurām uzņemtas saistības, joprojām ir biežākais komentārs īpašajos gada ziņojumos un joprojām attiecas uz 23 aģentūrām. Tomēr šie pārnesumi parasti tiek skaidroti ar darbību daudzgadu raksturu. Mēs aicinājām vairākas aģentūras apsvērt iespēju ieviest diferencētas budžeta apropriācijas. Tas ir rīks, kas šādu situāciju risināšanai ir paredzēts Finanšu regulā.

No iepriekšējiem gadiem pārnesto budžeta apropriāciju anulēšana, kas norāda uz budžeta vajadzību pārvērtēšanu un tādējādi uz plānošanas nepilnībām, ir paziņota četros gadījumos (Frontex, CPVO, Chafea, EASME).

Reaģējot uz migrācijas krīzi, ar ko saskaras Savienība, Frontex un EASO uzdevumi ir kļuvuši krietni plašāki. Rezultātā EASO un Frontex galīgie budžeti 2016. gadam bija attiecīgi trīs reizes un par 75 % lielāki nekā iepriekšējā gadā. Abām aģentūrām bija jātiek galā ar ievērojamām administratīvām un darbības grūtībām un no tām sagaidīja tūlītējus rezultātus, taču tām nebija daudz laika sistēmu un procedūru pielāgošanai un nepieciešamo darbinieku algošanai. Attiecīgi tās saskārās ar problēmām, apgūstot šajā budžeta gadā piešķirtos papildu līdzekļus, tādēļ ievērojamā apmērā bija jāveic anulēšana (Frontex) vai līdzekļu pārnešana (EASO). Tas bija viens no iemesliem, kādēļ dažādos gadījumos netika ievēroti budžeta un iepirkuma noteikumi un bija grūtības optimāli īstenot dotācijas nolīgumus ar Komisiju vai saņēmējiem.

Ārējie novērtējumi kopumā ir pozitīvi

Sešos gadījumos mēs pirmo reizi skaidri atsaucamies uz aģentūru darbību un vispārējā snieguma ārējo novērtējumu rezultātiem. Novērtējumu rezultāti kopumā bija pozitīvi, un aģentūras sagatavoja rīcības plānus novērtējuma ziņojumos aprakstīto problēmu turpmākai risināšanai. Kaut arī attiecībā uz lielāko daļu aģentūru izveides regulās ir paredzēts, ka jāveic periodiski ārēji novērtējumi (parasti reizi četros līdz sešos gados), mēs konstatējām, ka sešu aģentūru (EASO, eu-LISA, ETF, ENISA, EIGE, REA) izveides regulās šāda noteikuma nav, un šis jautājums ir jārisina. Mēs arī ziņojām, ka EMA izveides regulā ir prasīts veikt ārēju novērtējumu reizi desmit gados, bet tas ir pārāk ilgs laiks, lai ieinteresētajām personām sniegtu efektīvu atskaiti par darbības rezultātiem.

Aptverošāka skatījuma iegūšanai paziņoti IRD revīziju rezultāti

Lai sniegtu aptverošāku pārskatu par revīzijas rezultātiem, par 2016. gadu mēs pirmo reizi atsaucāmies uz Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta (IRD) sagatavotajiem revīzijas secinājumiem. Kopumā bijušas atsauces uz 14 IRD revīzijas ziņojumiem. Visos gadījumos aģentūras bija vienojušās ar IRD par korektīvo pasākumu plāniem.

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude notiek vairākumā gadījumu

Attiecīgā gadījumā mēs ziņojām par pēcpasākumiem, ko aģentūras veikušas, reaģējot uz iepriekšējo gadu komentāriem. III pielikumā norādīts, ka attiecībā uz 140 komentāriem, kas bija atvērti 2015. gada beigās (2014. gadā – 134), vairākumā gadījumu korektīvie pasākumi bija pabeigti vai tika īstenoti.

5. attēls

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Image


(1)  Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

(2)  Informācija par darbinieku skaitu 2015. gadā tika atjaunināta, pamatojoties uz aģentūru sniegtajām ziņām.

(3)  OV C 326, 26.10.2012., 47. lpp.

(4)  Ņemot vērā Euratom Apgādes aģentūras ierobežotos resursus un darbības, to revidē tikai ERP.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(6)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013, (OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.).

(7)  ERP vispārējā stāvokļa apskats “Nepilnības, pārklāšanās un problēmas: ES pārskatatbildības un publiskā sektora revīzijas pasākumu vispārējā stāvokļa apskats”.

(8)  Apstākļu akcentējuma punktos ir vērsta uzmanība uz svarīgiem jautājumiem, kas ir lasītajam būtiski, lai izprastu pārskatus.

(9)  Citu jautājumu punktus izmanto, lai paziņotu svarīgus jautājumus, kas atšķiras no gada pārskatos izklāstītajiem vai aprakstītajiem.


I PIELIKUMS

Aģentūru budžets un štatu saraksts (1)

 

 

Budžets (2)

Darbinieki (3)

 

EP pastāvīgās komitejas

Atbildīgais ĢD

Politikas joma

2015

2016

2015

2016

(miljoni EUR)

(miljoni EUR)

Decentralizētās aģentūras

eu-LISA

Pilsoņu brīvības, tieslietas un iekšlietas

HOME

Iekšlietas

71,7

82,3

134

144

EASO

HOME

Iekšlietas

15,9

53,0

93

125

Frontex

HOME

Iekšlietas

143,3

251,0

309

365

EMCDDA

HOME

Iekšlietas

18,5

15,4

100

101

Eiropols

HOME

Iekšlietas

95,0

104,0

666

737

FRA

JUST

Tieslietas

21,6

21,6

107

105

CEPOL

HOME

Iekšlietas

8,8

10,3

41

51

Eurojust

JUST

Tieslietas

33,8

43,5

246

245

EBI

Ekonomikas un monetārie jautājumi

FISMA

Finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgi

33,4

36,5

156

161

EAAPI

FISMA

Finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgi

20,2

21,8

133

139

EVTI

FISMA

Finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgi

36,8

39,4

202

204

VNV (4)

FISMA

Finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgi

22,0

11 865

108

180

EU-OSHA

Nodarbinātība un sociālās lietas

EMPL

Nodarbinātība un sociālās lietas

16,9

16,7

65

65

Cedefop

EAC

Izglītība un kultūra

18,4

18,0

123

122

Eurofound

EMPL

Nodarbinātība un sociālās lietas

21,2

20,8

111

104

ETF

EAC

Izglītība un kultūra

21,0

21,0

129

130

CdT

Tulkošana

Valodu pakalpojumi

49,6

50,5

218

225

ECDC

Vide, sabiedrības veselība un pārtikas nekaitīgums

SANTE

Veselība un patērētāju aizsardzība

58,5

58,2

260

260

ECHA

GROW

Uzņēmējdarbība

114,8

110,1

572

578

EVA

ENV

Vide

49,2

50,5

219

208

EFSA

SANTE

Veselība un patērētāju aizsardzība

78,8

79,5

434

443

EMA

SANTE

Veselība un patērētāju aizsardzība

304,0

305,0

775

768

EFCA

Zivsaimniecība

MARE

Jūrlietas un zivsaimniecība

9,2

10,0

64

64

CPVO

Rūpniecība, pētniecība un enerģētika

SANTE

Lauksaimniecība un lauku attīstība

14,7

16,1

46

44

Euratom  (4)

ENER un RTD

Enerģētika un inovācija

0,1

0,1

17

17

ACER

ENER

Enerģētika

11,3

15,9

80

103

GSA

GROW

Uzņēmējdarbība

363,8

626,4

139

160

EIT

EAC

Inovācija un tehnoloģija

232,0

283,0

50

59

ENISA

CNECT

Digitālais vienotais tirgus

10,0

11,0

69

69

EUIPO

GROW

Iekšējais tirgus

384,2

421,3

848

910

BEREC

CNECT

Digitālais vienotais tirgus

4,0

4,2

26

27

EASA

Transports un tūrisms

MOVE

Mobilitāte un transports

185,4

193,4

779

774

EMSA

MOVE

Mobilitāte un transports

64,8

71,1

246

246

ERA

MOVE

Mobilitāte un transports

26,3

27,5

157

155

EIGE

Sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesība

JUST

Tieslietas

7,9

7,8

42

45

Izpildaģentūras

EACEA

 

EAC, CNECT, HOME un ECHO

Izglītība un kultūra

46,9

49,1

441

442

REA

 

RTD, EAC, GROW, HOME, CNECT un AGRI

Pētniecība un inovācija

54,6

62,9

618

628

ERCEA

 

RTD

Pētniecība un inovācija

39,6

42,6

417

461

EASME

 

ENTR, RTD, ENR, ENV, CLIMA, CNECT un MARE

Enerģētika, uzņēmējdarbība un inovācija

36,4

35,8

373

417

INEA

 

MOVE, ENER, CNECT un RTD

Mobilitāte un transports

18,4

21,7

186

225

Chafea

 

SANTE, JUST un AGRI

Patērētāju aizsardzība

7,4

8,7

49

58

Kopā

 

 

 

2 770,40

15 182,70

9 848

10 364

Bez VNV “Fonda budžeta”

 

 

 

2 770,04

3 382,70

9 848

10 364


(1)  Avots: aģentūru sniegtie dati.

(2)  Budžeta skaitlisko datu pamatā ir maksājumu apropriācijas.

(3)  Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

(4)  VNV un Euratom budžetu nekonsolidē ES pārskatos.


II PIELIKUMS

Palātas formulētie komentāri, kas nav pretrunā tās atzinumiem

 

 

Kopējais komentāru skaits

Pārskatu ticamība

Darījumu likumība/pareizība

Iekšējās kontroles mehānismi

Budžeta pārvaldība

Pareiza finanšu pārvaldība / darbības rezultāti

Citi komentāri

 

 

Iepirkuma procedūras

Pieņemšana darbā, paaugstinājumi un algas

Cits

Iepirkuma procedūras

Līgumu finanšu īstenošanas uzraudzība

Cits

IRD konstatējumi

Augsts pārnesumu līmenis

Augsts anulēšanas līmenis pārnesumiem no 2015. gada

Cits

Iepirkuma procedūras

Cilvēkresursu pārvaldība

Ārējā novērtētāja komentāri

Cits

Nav tieši piemērojamas prasības veikt ārējo novērtējumu

Personāla jautājumi

Cits

 

Decentralizētās aģentūras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

CEPOL

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

EASO

11

 

1

 

 

1

1

3

1

1

 

 

 

 

1

2

 

 

 

3

EMCDDA

2

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

eu-LISA

7

 

1

 

 

 

 

 

1

1

 

 

2

 

1

1

 

 

 

5

Eurojust

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Eiropols

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

FRA

2

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Frontex

9

 

 

1

1

 

 

 

 

1

1

 

1

 

 

1

 

2

1

9

EBI

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

EAAPI

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

EVTI

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

VNV

6

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

3

 

 

 

 

 

1

 

13

CdT

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

14

Cedefop

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

ETF

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

16

EU-OSHA

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

 

 

17

Eurofound

4

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

18

ECDC

3

 

 

1

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

ECHA

3

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

20

EVA

3

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

21

EFSA

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

EMA

8

1

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

3

1

 

 

23

EFCA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

ACER

2

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

BEREC

5

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

26

CPVO

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

1

 

 

27

EIT

7

 

 

 

 

1

 

 

1

1

 

 

 

 

 

2

 

1

1

28

ENISA

3

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

1

 

 

 

 

29

EUIPO

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

1

30

Euratom

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

GSA

3

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

32

EASA

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

33

EMSA

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

ERA

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

EIGE

4

 

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Izpildaģentūras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Chafea

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

37

EACEA

2

 

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

EASME

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

39

ERCEA

3

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

INEA

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

REA

3

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Starpsumma:

115

2

5

4

2

5

2

7

14

23

4

5

7

2

6

9

6

6

6

Kopā:

11

28

32

24

18


III PIELIKUMS

Apskats par to, kā ir ņemti vērā vēl neatrisinātie iepriekšējie komentāri, kuri nav pretrunā Palātas atzinumiem

 

Kopā

Ieviests

Ieviešana ir sākta

Ieviešana nav sākta

Pasākumi nav vajadzīgi

 

Decentralizētās aģentūras

1

Frontex

11

2

7

1

1

2

Eiropols

2

1

 

 

1

3

eu-LISA

7

1

2

2

2

4

EASO

9

3

3

2

1

5

Eurojust

2

 

1

 

1

6

EMCDDA

1

 

1

 

 

7

FRA

1

 

 

 

1

8

CEPOL

2

1

 

 

1

9

EBI

3

 

1

 

2

10

EAAPI

2

1

 

 

1

11

EVTI

6

4

 

 

2

12

VNV

5

 

1

 

4

13

EU-OSHA

2

 

 

 

2

14

Cedefop

2

1

 

 

1

15

Eurofound

1

 

 

 

1

16

ETF

1

1

 

 

 

17

CdT

5

 

1

 

4

18

ECDC

4

 

1

 

3

19

ECHA

3

1

1

 

1

20

EVA

4

4

 

 

 

21

EFSA

2

1

1

 

 

22

EMA

4

1

3

 

 

23

EFCA

1

1

 

 

 

24

CPVO

6

 

3

1

2

25

ACER

2

 

 

1

1

26

GSA

7

1

5

 

1

27

ENISA

2

 

1

 

1

28

EUIPO

6

5

 

 

1

29

BEREC

4

2

 

1

1

30

EASA

2

1

 

 

1

31

EMSA

0

 

 

 

 

32

ERA

2

1

1

 

 

33

EIGE

1

 

 

 

1

 

Izpildaģentūras

34

EACEA

1

 

 

 

1

35

REA

0

 

 

 

 

36

ERCEA

1

 

 

 

1

37

EASME

4

1

 

 

3

38

INEA

1

 

 

 

1

39

Chafea

3

 

1

 

2

 

Citas struktūras

40

EIT

17

2

10

2

3

41

Euratom

1

 

 

 

1

Kopā:

140

36

44

10

50


6.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 417/25


ZIŅOJUMS

par Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

(2017/C 417/02)

IEVADS

1.

Energoregulatoru sadarbības aģentūru (turpmāk tekstā – “Aģentūra”, arī “ACER”), kura atrodas Ļubļanā, izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 713/2009 (1). Aģentūras galvenais uzdevums ir palīdzēt valstu regulatīvajām iestādēm Savienības līmenī īstenot dalībvalstīs regulatīvās funkcijas un vajadzības gadījumā koordinēt to darbību. Saskaņā ar Regulu par enerģijas tirgus integritāti un pārredzamību (REMIT regula) (2) Aģentūrai kopā ar valstu regulatīvajām iestādēm ir uzticēti papildu pienākumi saistībā ar Eiropas enerģijas vairumtirgus uzraudzību.

2.

Galvenie skaitliskie dati par Aģentūru ir sniegti tabulā  (3).

Tabula

Aģentūras galvenie skaitliskie dati

 

2015

2016

Budžets (miljoni EUR)

11,3

15,9

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (4)

80

103

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3.

Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

4.

Mēs revidējām

a)

Aģentūras pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (5) un budžeta izpildes pārskatus (6) par 2016. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

5.

Mēs uzskatām, ka Aģentūras pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Aģentūras finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Aģentūras finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

6.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

7.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

8.

Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Aģentūras finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Aģentūras vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

9.

Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Aģentūras spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

10.

Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par Aģentūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

11.

Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.

12.

Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

13.

Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Aģentūras maksu un citu ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanas procedūras.

14.

Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un Aģentūra pieņem attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

15.

Sagatavojot šo ziņojumu un ticamības deklarāciju, mēs ņēmām vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas darbu saistībā ar Aģentūras pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas (7) 208. panta 4. punktā.

16.

Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam.

KOMENTĀRI PAR IEKŠĒJĀS KONTROLES MEHĀNISMIEM

17.

Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IRD) 2016. gada maija revīzijas ziņojumā uzsvēra lielu nepieciešamību skaidri noteikt pienākumus un atbildības jomas, kā arī analizēt darba slodzi Iepirkumu vienībā, lai kāpinātu procesu un procedūru efektivitāti. Ziņojumā secināts, ka ir ievērojami jāuzlabo iepirkumu plānošana un uzraudzība. Aģentūra un IRD vienojās par koriģējošo pasākumu plānu.

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU

18.

Aģentūra pārnesa 4,9 miljonus EUR jeb 86 % no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības III sadaļā “Pamatdarbības izdevumi” (2015. gadā – 1,4 miljoni EUR jeb 59 %). Tāpat kā iepriekšējos gados, pārnesumi galvenokārt ir saistīti ar REMIT regulas par enerģijas vairumtirgu integritāti un pārredzamību (8) īstenošanu, un 2016. gadā tika pārnesti 4,7 miljoni EUR (2015. gadā – 1,1 miljons EUR). II sadaļā “Administratīvie izdevumi” Aģentūra pārnesa 1 miljonu EUR jeb 38 % no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības (2015. gadā – 0,8 miljonus EUR jeb 35 %).

19.

Arvien augstākais pārnesumu līmenis vieš bažas, un šāda prakse ir pretrunā budžeta gada pārskata principam. Pārnesumi ir tieši saistīti ar to, ka ļoti daudz iepirkuma procedūru pabeidz un līgumus slēdz gada nogalē, tāpēc piegādes un/vai maksājumi notiek nākamajā gadā. 2016. gadā no 299 līgumiem 98 noslēdza novembrī un decembrī (par 5 976 122,47 EUR jeb 40 % no tajā gadā noslēgto līgumu kopējās vērtības). Aģentūra varētu apsvērt iespēju ieviest diferencētas budžeta apropriācijas, lai labāk ņemtu vērā darbību daudzgadu raksturu un nenovēršamos starplaikus, kas šķir līgumu parakstīšanu, piegādes un maksājumus.

IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

20.

Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā.

Šo ziņojumu 2017. gada 12. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus-Heiner LEHNE


(1)  OV L 211, 14.8.2009., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1227/2011 (OV L 326, 8.12.2011., 1. lpp.), kas Aģentūrai piešķir nozīmīgu lomu tirdzniecības uzraudzībā enerģijas vairumtirgos visā Eiropā.

(3)  Plašāka informācija par Aģentūras kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē www.acer.europa.eu.

(4)  Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Oficiālajā Vēstnesī publicētais budžets.

(5)  Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

(6)  Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1227/2011 (OV L 326, 8.12.2011., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Iepriekšējā gadā formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads

Palātas komentārs

Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests/ieviešana ir sākta/ieviešana nav sākta/neattiecas)

2014

Saskaņā ar mītnes nolīgumu, ko Aģentūra noslēgusi ar Slovēnijas valdību, Slovēnijā tiks izveidota Eiropas skola. Tomēr vairāk nekā četrus gadus pēc šā līguma noslēgšanas skola vēl nav izveidota.

Ieviešana nav sākta

2015

Aģentūra pārnesa 1,36  miljonus EUR jeb 59 % no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības III sadaļā “Pamatdarbības izdevumi” (2014. gadā – 1,57  miljonus EUR jeb 62 %). Šie pārnesumi bija galvenokārt saistīti ar REMIT regulas ieviešanu (1,1  miljons EUR), sarežģītu daudzgadu pamatdarbības pasākumu saistībā ar enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību. Aģentūra pārnesa arī 0,79  miljonus EUR jeb 35 % (2014. gadā – 0,98  miljonus EUR jeb 41 %) no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības II sadaļā “Administratīvie izdevumi”, galvenokārt saistībā ar pētījumiem un pakalpojumiem, kas 2015. gadā vēl nebija sniegti.

Neatteicas


AĢENTŪRAS ATBILDE

18.

Aģentūra sekmīgi īstenoja darbības, par kurām bija panākta vienošanās ar IAS. No sešiem ieteikumiem divi ļoti svarīgi un trīs svarīgi ieteikumi jau ir tikuši īstenoti. Aģentūra plāno pabeigt pēdējo ieteikumu līdz 2017. gada oktobrim.

19.

Aģentūra atzīst pārnesto līdzekļu augsto līmeni, kas izriet no REMIT investīciju daudzgadu rakstura, kas neatbilst budžeta gada pārskata principam. Augsts pārnesumu līmenis ir radies ikgadējā līgumcikla grafika dēļ, kas tika izveidots 2013. gadā, kad Aģentūra gada beigās saņēma ievērojamu REMIT projektam atvēlēto papildu budžetu. Tomēr ir jāatzīmē, ka saistību apropriācijas 2016. finanšu gadam budžeta nodaļā, kas veltīta REMIT izdevumiem, tika izpildītas ar maksimālo rādītāju 100 %. Aģentūra apņemas analizēt diferencēto budžeta apropriāciju īstenošanu III sadaļā.

20.

Aģentūra apsver diferencēto budžeta apropriāciju ieviešanu III sadaļā, lai labāk atspoguļotu daudzgadu raksturu dažām darbībām, jo īpaši REMIT jomā, ar nosacījumu, ka Aģentūrai tiek nodrošināta finanšu līdzekļu stabilitāte un prognozējamība.


6.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 417/31


ZIŅOJUMS

par Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroja 2016. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbilde

(2017/C 417/03)

IEVADS

1.

Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādes biroju (turpmāk tekstā – “Birojs”), kurš atrodas Rīgā, izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1211/2009 (1). Biroja galvenais uzdevums ir sniegt Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādei (BEREC) profesionāla un administratīva atbalsta pakalpojumus un Regulatoru padomes vadībā vākt un analizēt informāciju par elektroniskajām komunikācijām un izplatīt valstu regulatīvajām iestādēm regulatīvo paraugpraksi, piemēram, kopīgas pieejas, metodoloģijas vai vadlīnijas par ES tiesiskā regulējuma īstenošanu.

2.

Galvenie skaitliskie dati par Biroju ir sniegti tabulā  (2).

Tabula

Biroja galvenie skaitliskie dati

 

2015

2016

Budžets (miljoni EUR) (3)

4,0

4,2

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (4)

26

27

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3.

Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Biroja pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

4.

Mēs revidējām:

a)

Biroja pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (5) un budžeta izpildes pārskatus (6) par 2016. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu; un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

5.

Mēs uzskatām, ka Biroja pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Biroja finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Biroja finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

6.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

7.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

8.

Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Biroja finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Biroja vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

9.

Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Biroja spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

10.

Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

11.

Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Biroja pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.

12.

Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

13.

Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Biroja maksu un citu ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanas procedūras.

14.

Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Šī pārbaude aptver visas maksājumu kategorijas, izņemot avansa maksājumus to veikšanas stadijā. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un Birojs pieņem attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

15.

Sagatavojot šo ziņojumu un ticamības deklarāciju, mēs ņēmām vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas darbu saistībā ar Biroja pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas (7) 208. panta 4. punktā.

16.

Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam.

KOMENTĀRI PAR DARĪJUMU LIKUMĪBU UN PAREIZĪBU

17.

2016. gada martā Birojs sāka iepirkuma procedūru, kuras mērķis bija parakstīt vienu pamatlīgumu ar abām Rīgas starptautiskajām skolām par savu darbinieku bērnu izglītošanu. Kaut arī konkursa tehniskās specifikācijas paredzēja, ka Birojs izveidos vienu saliktu pamatlīgumu pēc kaskādes principa ar diviem operatoriem, līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijos bija noteikts, ka skolu izvēlēsies vecāki. Attiecīgi 400 000 EUR vērtais pamatlīgums, kuru parakstīja 2016. gada jūlijā, balstās uz pretrunīgām nostādnēm, kas rada juridisku neskaidrību Birojam un skolām. Turklāt šajā konkrētajā gadījumā pamatlīgums nebija vajadzīgs.

18.

Pēc klasifikācijas pārskatīšanas vienam darbiniekam bija piešķirta augstāka pakāpe uzreiz 2. līmenī, nevis 1. līmenī, un tas neatbilst ES Civildienesta noteikumiem.

KOMENTĀRI PAR PAREIZU FINANŠU PĀRVALDĪBU UN DARBĪBAS REZULTĀTIEM

19.

2016. gada martā Birojs parakstīja 60 000 EUR vērtu līgumu, lai nodrošinātu ar cilvēkresursiem saistīto profesionālo atbalstu un konsultāciju pakalpojumus. Iepirkuma procedūra balstījās tikai uz cenu. Konsultanta nolīgšana, līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijos neņemot vērā kompetenci un pieredzi, nenodrošina ieguldīto līdzekļu labāko atdevi.

CITI KOMENTĀRI

20.

2016. gadā vidējais nodarbinātības ilgums Birojā bija 2,58 gadi, bet darbinieku mainība bija liela – 25 %. Šāds stāvoklis negatīvi ietekmē Biroja efektivitāti un apdraud tā darba programmu īstenošanu. Viens no iespējamiem iemesliem ir algu korekcijas koeficients, ko piemēro uzņēmējvalstī (2016. gada 1. jūlijā – 73 %).

21.

Biroja izveides regula neprasa veikt periodiskus ārējus darbības rezultātu novērtējumus. Birojam kopā ar Komisiju jāapsver iespēja pasūtīt šādu novērtējumu vismaz reizi piecos gados, kā to dara lielākā daļa aģentūru. Šāda prasība ir jāievieš, kad notiks izveides regulas pārskatīšana.

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

22.

Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā.

Šo ziņojumu 2017. gada 19. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus-Heiner LEHNE


(1)  OV L 337, 18.12.2009., 1. lpp.

(2)  Plašāka informācija par Biroja kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē www.berec.europa.eu.

(3)  Budžeta skaitļi ir balstīti uz maksājumu apropriācijām.

(4)  Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Biroja sniegtie dati.

(5)  Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

(6)  Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads

Palātas komentārs

Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests/ieviešana ir sākta/ieviešana nav sākta/neattiecas)

2014

Līdzekļi, kas 2014. gada budžetā bija paredzēti ieguldījumiem no tām EBTA (1) valstu regulatīvajām iestādēm, kurām Birojā ir novērotājas statuss, neienāca, jo nebija nolīgumu ar EBTA valstīm.

Ieviešana nav sākta

2015

Birojs 2013. gadā parakstīja četru gadu pamatlīgumu par profesionālu pasākumu organizēšanas pakalpojumiem. Taču Birojs bija par zemu novērtējis vajadzības, un jau 2014. gada decembrī bija iztērēta visa līguma summa. Iepirkuma procedūru ar mērķi noslēgt jaunu pamatlīgumu uzsāka tikai 2015. gada augustā. Starplaikā Birojs iepirka attiecīgos pakalpojumus no tā paša pakalpojumu sniedzēja, izmantojot pasūtījuma uzdevumus un zemas vērtības līgumus (sarunu procedūras) (2). Šādā veidā iepirkto pakalpojumu summa pārsniedza robežvērtību (3). Būtu bijis jāizmanto atklātu iepirkuma procedūru, kurā pieteikumus var iesniegt visi ieinteresētie ekonomiskie partneri.

Ieviests

2015

Revidētais Biroja budžeta izpildes ziņojums detalizācijas pakāpes aspektā atšķiras no lielākās daļas pārējo aģentūru iesniegto ziņojumu, un tas liecina, ka ir nepieciešamas skaidras vadlīnijas par to, kā aģentūras ziņo par budžetu.

Ieviests

2015

Pārnesumu līmenis apropriācijām, par kurām uzņemtas saistības, II sadaļā “Administratīvie izdevumi” bija augsts, proti, 134 228 EUR jeb 44 % (2014. gadā – 91 757 EUR jeb 40 %). Šie pārnesumi galvenokārt ir saistīti ar pakalpojumiem, kuru sniegšana paredzēta pēc 2015. gada.

Neattiecas


(1)  Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija.

(2)  Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem saistībā ar pasūtījuma uzdevumiem piedāvājumu iesniedz tikai viens kandidāts, bet saistībā ar zemas vērtības līgumiem konkurē tikai trīs kandidāti.

(3)  Kopējā parakstīto līgumu vērtība bija apmēram 80 000 EUR, lai gan Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 137. pantā noteiktā robežvērtība ir 60 000 EUR.


BEREC BIROJA ATBILDE

18.

Uzņēmējai dalībvalstij Latvijai nav akreditētas Eiropas skolas. Jaunas akreditētas Eiropas skolas izveide ir laikietilpīgs process, tāpēc BEREC birojs pa to laiku ir noslēdzis tiešos līgumus ar skolām, kuru izglītībā galvenā darba valoda ir angļu, franču un vācu valoda. Šis ir starpposma pasākums, lai nodrošinātu starptautiskas mācības darbinieku bērniem saskaņā ar Komisijas Vadlīnijām par darbinieku politiku Eiropas regulatīvajās aģentūrās (1). BEREC birojs piekrīt revidentu konstatējumam, ka pakalpojumu pamatlīgumu slēgšana BEREC biroja mācību situācijā nav atbilstoša, un nākotnē izmantos tiešos pakalpojumu nolīgumus ar skolām, neveicot iepirkumu. BEREC birojs atzinīgi vērtētu, ja atjauninātajās Komisijas vadlīnijās būtu ņemta vērā mācību pakalpojumu specifika.

19.

Pamatojoties uz apvienotās pārklasifikācijas komitejas sniegtajiem ieteikumiem un visu pārklasifikācijai atbilstošo pagaidu darbinieku lietām, iecēlējiestāde pieņēma pārklasificēto pagaidu darbinieku sarakstu.

Papildus tam pēc administratīvā vadītāja priekšlikuma iecēlējiestāde pēc rūpīgas apsvēršanas piekrita pārklasificēt darbinieku augstākas kategorijas 2. pakāpē, nevis 1. pakāpē, un attiecīgi tika reģistrēts ex ante izņēmums saskaņā ar noteikumiem par atkāpju no paredzētajiem finanšu noteikumiem un procedūrām apstrādi.

20.

BEREC birojs pilnībā piekrīt piezīmei par pamatlīgumu cilvēkresursu pārvaldības pakalpojumiem. Ieviešot pirmo konkrēto līgumu, jau radās daži sarežģījumi saistībā ar faktu, ka līguma piešķiršanas pamatā bija tikai cena, nevis konsultanta profesionālā kvalifikācija un pieredze.

BEREC birojs pilnībā piekrīt revidentu piezīmēm, tāpēc ir pārtraucis pamatlīgumu un ieviesīs citu stratēģiju nepieciešamo pakalpojumu ieguvei.

21.

BEREC birojs atzīst, ka lielā darbinieku mainība ir riska faktors, kas reģistrēts risku reģistrā kā būtisks risks, jo īpaši ņemot vērā aģentūras nelielo izmēru, kā rezultātā augstajai mainībai ir īpaši negatīva ietekme (BEREC birojs ir mazākā decentralizētā ES aģentūra).

Vadība pastāvīgi ievieš riska mazināšanas metodes, taču jāuzsver, ka BEREC birojs nevar ietekmēt dažus strukturālus un ārējus horizontālos elementus, kas ietekmē mainību, jo šos elementus rada BEREC biroja reģionālā/vietējā darba vide.

Riska faktoru paaugstināja nesenā neto algas samazināšana, ko izraisīja Latvijas korekcijas koeficienta pastāvīgā pazemināšanās.

Jebkura BEREC biroja veiktā vai plānotā darbība situācijas uzlabošanai var tikai mazināt risku, un, lai pienācīgi risinātu darbinieku noturības problēmu, ir nepieciešama ārēja iesaistīšanās, jo īpaši saistībā ar korekcijas koeficientu pašreizējo sistēmu.

22.

BEREC birojs ir sadarbojies ar Komisiju, lai sagatavotu tā dibināšanas regulas 25. pantā paredzēto izvērtējuma ziņojumu, un ir gatavs sadarboties ar Komisiju arī turpmākos izvērtējumos. BEREC birojs nodrošinās atbilstību visām šīs jomas prasībām, kuras likumdevējs varētu noteikt. BEREC regula pašreiz tiek pārskatīta, un Komisijas priekšlikums ietver īpašu nosacījumu par atkārtotu izvērtējumu ik pēc pieciem gadiem.


(1)  COM(2005) 5304


6.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 417/37


ZIŅOJUMS

par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2016. finanšu gada pārskatiem un Centra atbilde

(2017/C 417/04)

IEVADS

1.

Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centru (turpmāk tekstā – “Centrs”, arī “CDT”), kurš atrodas Luksemburgā, izveidoja ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2965/94 (1). Centra uzdevums ir pēc pieprasījuma sniegt Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām to darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus.

2.

Galvenie skaitliskie dati par Centru ir sniegti tabulā  (2).

Tabula

Centra galvenie skaitliskie dati

 

2015

2016

Budžets (miljoni EUR)

49,6

50,5

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (3)

218

225

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3.

Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Centra pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

4.

Mēs revidējām:

a)

Centra pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (4) un budžeta izpildes pārskatus (5) par 2016. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu; un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

5.

Mēs uzskatām, ka Centra pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Centra finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Centra finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

6.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

7.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

8.

Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Centra finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Centra vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

9.

Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Centra spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

10.

Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

11.

Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Centra pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.

12.

Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

13.

Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Centra maksu un citu ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanas procedūras.

14.

Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un Centrs pieņem attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

15.

Sagatavojot šo ziņojumu un ticamības deklarāciju, mēs ņēmām vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas darbu saistībā ar Centra pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas (6) 208. panta 4. punktā.

Citi jautājumi

16.

Centra uzdevums ir sniegt Eiropas Savienības aģentūrām un struktūrām to darbībai vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus papildus šādu pakalpojumu sniegšanai pēc pieprasījuma ES iestādēm. Vairākuma aģentūru un struktūru izveides regulās ir ietverta prasība izmantot Centra tulkošanas pakalpojumus. Vairākas no tām (un tās veido vairāk nekā pusi no Centra ieņēmumiem) arvien vairāk izmanto savus vai citus alternatīvus risinājumus. Tomēr tas nozīmē, ka Centra potenciāls nav pilnībā izmantots, ka notiek sistēmu izstrādes un kārtējo izmaksu dubultošanās Eiropas līmenī un ka Centra uzņēmējdarbības modelis un darbības turpināšana var būt apdraudēta.

17.

Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam.

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU

18.

Centra rīcībā esošā skaidrā nauda un īstermiņa noguldījumi 2016. gadā saruka līdz 34,2 miljoniem EUR (2015. gada beigās tie bija 38,3 miljoni EUR), bet rezerves – līdz 31,1 miljonam EUR (2015. gada beigās – 34 miljoni EUR). Šā samazinājuma iemesls ir budžeta pieeja, kas paredz samazināt no iepriekšējiem gadiem uzkrāto pārpalikumu.

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

19.

Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā.

Šo ziņojumu 2017. gada 17. oktobra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus Heiner LEHNE


(1)  OV L 314, 7.12.1994., 1. lpp.

(2)  Plašāka informācija par Centra kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē www.cdt.europa.eu.

(3)  Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Centra sniegtie dati.

(4)  Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

(5)  Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads

Palātas komentārs

Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests/ieviešana ir sākta/ieviešana nav sākta/neattiecas)

2012

Palāta 2012. gadā revidēja 20 regulatīvās aģentūras, un saskaņā ar šo aģentūru dibināšanas regulu visus tām nepieciešamos tulkošanas pakalpojumus sniedz Centrs (Centra dibināšanas regula nosaka to pašu četrām citām aģentūrām). Pārējām aģentūrām Centra pakalpojumu izmantošana nav obligāta. Aģentūras varētu samazināt savas izmaksas, izmantojot vietējos pakalpojumus netehnisku dokumentu tulkošanai. Palāta uzskata, ka likumdevējam būtu jāapsver iespēja to ļaut visām aģentūrām.

Neattiecas

[Likumdevējs ieteikumu nav izmantojis]

2015

Centrā joprojām nav ieviests darbības nepārtrauktības plāns. Tādējādi nav ievērots 10. iekšējās kontroles standarts (1).

Ieviešana ir sākta

2015

Centra rīcībā esošā skaidrā nauda un īstermiņa noguldījumi 2015. gada beigās sasniedza 38,3  miljonus EUR (2014. gada beigās tie bija 44 miljoni EUR), bet rezerves – 34 miljonus EUR (2014. gada beigās – 40,4  miljoni EUR). Tas atspoguļo cenu samazinājumu 2015. gadā.

Neattiecas

2015

Apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, pārnesumu līmenis bija augsts II sadaļā “Administratīvie izdevumi”, proti, 2 miljoni EUR jeb 29 % (2014. gadā – 1,5  miljoni EUR jeb 24 %). Šie pārnesumi galvenokārt saistīti ar 2015. gadā nomāto papildu telpu atjaunošanu, kā arī ar IT pakalpojumiem, kas līdz 2015. gada beigām vēl nebija sniegti.

Neattiecas

2015

Centrs anulēja 5,9  miljonus EUR (12 %) no apropriācijām, kas bija pieejamas 2015. gada beigās. Šī anulēšana bija saistīta ar ārējo tulkotāju izmaksu pārvērtējumu.

Neattiecas


(1)  Centra Iekšējās kontroles standarti balstās uz līdzvērtīgiem standartiem, ko noteikusi Komisija.


CENTRA ATBILDE

19.

Centrs ir veicis dažādus pasākumus budžeta pārpalikumu samazināšanai. Budžetu 2016. gadam gatavoja kā deficīta budžetu, lai samazinātu rezervi cenu stabilitātei. Gada budžeta izpildes atlikumu, kas sasniedza 2,9 miljonus EUR, izlietoja sakarā ar rezerves cenu stabilitātei samazināšanos un kā skaidru naudu.

Paredzams, ka budžeta pārpalikums 2017. gadā vēl vairāk samazināsies, jo ir ieviesta jauna cenu struktūra, samazinot vidējo cenu par tulkojumiem, ko maksā Centra klienti.


6.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 417/42


ZIŅOJUMS

par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2016. finanšu gada pārskatiem un Centra atbilde

(2017/C 417/05)

IEVADS

1.

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (turpmāk tekstā – “Centrs”, arī “Cedefop”), kurš atrodas Salonikos, izveidoja ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 337/75 (1). Centra galvenais uzdevums ir atbalstīt profesionālās izglītības attīstību Savienībā. Lai sasniegtu šo mērķi, Centrs apkopo un izplata dokumentāciju par profesionālās izglītības sistēmām.

2.

Galvenie skaitliskie dati par Centru ir sniegti tabulā  (2).

Tabula

Centra galvenie skaitliskie dati

 

2015

2016

Budžets (miljoni EUR) (3)

18,4

18,0

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (4)

123

122

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3.

Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Centra pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

4.

Mēs revidējām

a)

Centra pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (5) un budžeta izpildes pārskatus (6) par 2016. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

5.

Mēs uzskatām, ka Centra pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Centra finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Centra finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

6.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

7.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

8.

Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Centra finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Centra vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

9.

Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Centra spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

10.

Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

11.

Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Centra pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.

12.

Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

13.

Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Centra maksu un citu ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanas procedūras.

14.

Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Šī pārbaude aptver visas maksājumu kategorijas, izņemot avansa maksājumus to veikšanas stadijā. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un Centrs pieņem attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

15.

Sagatavojot šo ziņojumu un ticamības deklarāciju, mēs ņēmām vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas darbu saistībā ar Centra pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas (7) 208. panta 4. punktā.

IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

16.

Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā.

Šo ziņojumu 2017. gada 12. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus-Heiner LEHNE


(1)  OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp.

(2)  Plašāka informācija par Centra kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē www.cedefop.europa.eu.

(3)  Budžeta skaitļi ir balstīti uz maksājumu apropriācijām.

(4)  Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Centra sniegtie dati.

(5)  Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

(6)  Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads

Palātas komentārs

Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests/ieviešana ir sākta/ ieviešana nav sākta/neattiecas)

2015

Pārnesumu līmenis apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, II sadaļā “Administratīvie izdevumi” bija augsts, proti, 477 994 EUR jeb 28 % (2013. gadā – 425 877 EUR jeb 24 %). Tas lielā mērā skaidrojams ar tīkla un citu IT iekārtu ievērojamo apjomu, kuras vajadzīgas Centra ēkas atjaunoto telpu iekārtošanai un kuras līdz 2015. gada beigām vēl nebija piegādātas vai par kurām nebija saņemti rēķini.

Neattiecas

2015

Ēka, kuru Centra rīcībā nodeva Grieķijas valsts, ir uzbūvēta seismiski aktīvā vietā, un tāpēc tās struktūrā ir radušies bojājumi. Renovācijas darbus un struktūras stiprināšanu, ko veica Grieķijas iestādes, pabeidza 2015. gadā. Turklāt Centrs pašlaik risina dažādus drošības jautājumus, kas saistīti ar ēkas konstrukciju. Īpašas bažas drošībai rada ēkas stikla fasāde un stiklotie griesti Centra konferenču telpās, un tas ietekmē Centra telpu pieejamību.

Ieviests


CENTRA ATBILDE

Centrs ir pieņēmis zināšanai Palātas ziņojumu.


6.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 417/47


ZIŅOJUMS

par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

(2017/C 417/06)

IEVADS

1.

Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (turpmāk tekstā – “Aģentūra”, arī “CEPOL”), kura atrodas Budapeštā, izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2219 (1), ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2005/681/TI. Aģentūras uzdevums ir darboties kā sadarbības tīklam un apvienot tīklā dalībvalstu policijas mācību iestādes, lai nodrošinātu uz kopīgiem standartiem balstītus mācību kursus vecākajiem policijas virsniekiem.

2.

Galvenie skaitliskie dati par Aģentūru ir sniegti tabulā  (2).

Tabula

Aģentūras galvenie skaitliskie dati

 

2015

2016

Budžets (miljoni EUR)

8,8

10,3

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (3)

41

51

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3.

Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

4.

Mēs revidējām:

a)

Aģentūras pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (4) un budžeta izpildes pārskatus (5) par 2016. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu; un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

5.

Mēs uzskatām, ka Aģentūras pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Aģentūras finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Aģentūras finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

6.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

7.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

8.

Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Aģentūras finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Aģentūras vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

9.

Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Aģentūras spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

10.

Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

11.

Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.

12.

Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

13.

Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Aģentūras maksu un citu ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanas procedūras.

14.

Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un Aģentūra pieņem attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

15.

Sagatavojot šo ziņojumu un ticamības deklarāciju, mēs ņēmām vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas darbu saistībā ar Aģentūras pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas (6) 208. panta 4. punktā.

16.

Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam.

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU

17.

Apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, ir augsts pārnesumu līmenis II sadaļā (izdevumi atbalsta darbībām), proti, 140 055 miljoni EUR jeb 30 % (2015. gadā – 212 456 miljoni EUR jeb 49 %). Tās galvenokārt attiecas uz IT konsultāciju pakalpojumiem un ar IT saistītām precēm un pakalpojumiem, kas tika pasūtīti gada nogalē.

CITI KOMENTĀRI

18.

Aģentūrā ir bijusi augsta darbinieku mainība, kas var ietekmēt darbības nepārtrauktību un spēju īstenot darba programmā paredzētās darbības. 2016. gadā Aģentūru atstāja 11 darbinieki un tika pieņemts 21 darbinieks. Nedaudzie pieteikumi, īpaši no pārējām dalībvalstīm, neskaitot mītnes zemi, apdraud tās spēju pieņemt darbā piemērotus kandidātus. No 2013. līdz 2016. gadam to darbinieku skaits, kuri pieņemti darbā no mītnes zemes, ir pieaudzis no viena līdz 16 un 2016. gadā sasniedz 31 % no kopskaita. Iespējamie iemesli ierobežotajam kandidātu skaitam no citām dalībvalstīm ir mītnes zemei piemērojamais algas korekcijas koeficients (69 %), kā arī konkurence ar citu ES struktūru, kas atrodas Budapeštā.

IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

19.

Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā.

Šo ziņojumu 2017. gada 12. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus-Heiner LEHNE


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra Regula (ES) 2015/2219 par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2005/681/TI (OV L 319, 4.12.2015., 1. lpp.).

(2)  Plašāka informācija par Aģentūras kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē www.cepol.europa.eu.

(3)  Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Aģentūras sniegtie dati.

(4)  Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

(5)  Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Iepriekšējā gadā formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads

Palātas komentārs

Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests/ieviešana ir sākta/ieviešana nav sākta/neattiecas)

2015

Revidētais Aģentūras budžeta izpildes ziņojums detalizācijas pakāpes aspektā atšķiras no lielākās daļas pārējo aģentūru iesniegto ziņojumu, un tas liecina, ka ir nepieciešamas skaidras vadlīnijas par to, kā aģentūras ziņo par budžetu.

Ieviests

2015

Pārnesumu līmenis apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, II sadaļā “Administratīvie izdevumi” bija augsts, proti, 212 456 EUR jeb 49 % (2014. gadā – 383 940 EUR jeb 59 %). Šie pārnesumi radās tāpēc, ka 2014. gada septembrī Aģentūru pārdislocēja no Apvienotās Karalistes uz Ungāriju un radās vajadzība slēgt jaunus pakalpojumu un piegāžu līgumus. Lielākā daļa pakalpojumu, kas iepirkti saskaņā ar šiem gada līgumiem, līdz 2015. gada beigām vēl nebija sniegti.

Neatteicas


AĢENTŪRAS ATBILDE

18.

Aģentūra ir ņēmusi vērā Revīzijas palātas komentārus. Pārnesumu līmenim II sadaļā ir pamatojums, ņemot vērā IT konsultācijas un ar IT saistītas preces un pakalpojumus, ko šogad pasūtīja novēloti. Turklāt CEPOL ir uzlabojis budžeta pārvaldību un apņemas arī turpmāk saglabāt atbilstību budžeta gada pārskata principam, kā noteikts Finanšu regulā.

19.

Aģentūra ir ņēmusi vērā Revīzijas palātas komentārus. Sakarā ar pārcelšanos no Apvienotās Karalistes uz Ungāriju un būtiski zemāka korekcijas koeficienta piemērošanu darbinieku algām, ir palielinājies atlūgumu skaits. Iesniegumu skaits ir samazinājies salīdzinājumā ar periodu pirms pārcelšanās, tomēr tas nav ietekmējis saņemto pieteikumu kvalitāti un Aģentūras spēju pieņemt darbā piemērotus kandidātus. Amatu zemā pakāpe līdz ar zemo korekcijas koeficientu neveicina ārzemnieku (jo īpaši no Rietumeiropas un Ziemeļeiropas) pārcelšanos uz Ungāriju, tādēļ darbā pieņemšanas procesā ne vienmēr iespējams nodrošināt ģeogrāfisko līdzsvaru. CEPOL turpinās īstenot darbinieku saglabāšanas un darbības nepārtrauktības pasākumus, tomēr, kamēr Aģentūra nevar pozitīvi uzlabot pakāpes, iespējama ļoti liela personāla mainība.


6.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 417/52


ZIŅOJUMS

par Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas Izpildaģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

(2017/C 417/07)

IEVADS

1.

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūru (turpmāk tekstā – “Aģentūra”) izveidoja 2005. gada 1. janvārī (no 2005. līdz 2008. gadam tā bija Sabiedrības veselības izpildaģentūra (PHEA), no 2008. līdz 2013. gadam – Veselības un patērētāju izpildaģentūra (EAHC), un no 2014. gada 1. janvāra tā kļuva par Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūru (CHAFEA)) (1). Aģentūra atrodas Luksemburgā, un tās mandāts ir pagarināts līdz 2024. gada 31. decembrim. Tā īsteno ES veselības programmu, Patērētāju tiesību aizsardzības programmu un iniciatīvu “Labākas mācības, lai nodrošinātu pārtikas nekaitīgumu”.

2.

Galvenie skaitliskie dati par Aģentūru ir sniegti tabulā  (2).

Tabula

Aģentūras galvenie skaitliskie dati

 

2015

2016

Budžets (miljoni EUR)

7,4

8,7

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (3)

49

58

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3.

Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi (atbilstīgos gadījumos) un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

4.

Mēs revidējām:

a)

Aģentūras pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (4) un budžeta izpildes pārskatus (5) par 2016. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

5.

Mēs uzskatām, ka Aģentūras pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Aģentūras finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Aģentūras finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

6.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

7.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

8.

Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Aģentūras finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Aģentūras vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

9.

Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Aģentūras spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

10.

Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

11.

Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.

12.

Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

13.

Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Aģentūras maksu un citu ieņēmumu iekasēšanas procedūras.

14.

Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Šī pārbaude aptver visas maksājumu kategorijas, izņemot avansa maksājumus to veikšanas stadijā. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un Aģentūra pieņem attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

15.

Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam.

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU

16.

Aģentūra pārnesa uz nākamo gadu 1,1 miljonu EUR jeb 48 % (2015. gadā – 0,9 miljonus EUR jeb 52 %) no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības III sadaļā (ar Aģentūras pamatdarbībām saistītie izdevumi). Šīs apropriācijas galvenokārt attiecas uz IT pakalpojumiem un pētījumiem, par kuriem bija noslēgti līgumi, bet kuri vēl nebija īstenoti vai pabeigti gada beigās. No tām apropriācijām, kuras bija pārnestas no 2015. uz 2016. gadu, Aģentūra anulēja 0,2 miljonus EUR jeb 17 %, kas liecina par vajadzību vāju plānošanu.

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

17.

Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā.

Šo ziņojumu 2017. gada 12. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus-Heiner LEHNE


(1)  Komisijas Lēmums 2013/770/ES (OV L 341, 18.12.2013., 69. lpp.).

(2)  Plašāka informācija par Aģentūras kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/chafea/.

(3)  Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Aģentūras sniegtie dati.

(4)  Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

(5)  Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.


PIELIKUMS

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads

Palātas komentārs

Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests/ieviešana ir sākta/ieviešana nav sākta/neattiecas)

2015

Aģentūra pārnesa 0,5  miljonus EUR jeb 36,4  % (2014. gadā – 0,1  miljonu EUR jeb 13 %) no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības II sadaļā “Administratīvie izdevumi”. Šie pārnesumi galvenokārt attiecas uz Aģentūras biroja telpu paplašināšanu un vajadzīgo biroja telpu iekārtošanu (0,3  miljoni EUR).

Neattiecas

2015

Aģentūra pārnesa 0,9  miljonus EUR jeb 52 % (2014. gadā – 0,9  miljonus EUR jeb 50 %) no apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības III sadaļā (ar Aģentūras pamatdarbībām saistītie izdevumi). Šie pārnesumi galvenokārt skaidrojami ar to, ka Komisija vēlu – 2015. gada jūnijā – sagatavoja Aģentūras darba plānu.

Neattiecas

2015

Aģentūra anulēja 0,2  miljonus EUR jeb 18 % no pārnesumiem uz 2015. gadu (2014. gadā – 0,1  miljonu EUR jeb 14 %), kas norāda uz nepilnībām plānošanā.

Ieviešana ir sākta


AĢENTŪRAS ATBILDE

16.

Aģentūra pieņem Revīzijas palātas komentārus. Aģentūrai jāturpina centieni vēl vairāk samazināt pārnesumu apjomu un C8 anulēšanas līmeni.


6.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 417/57


ZIŅOJUMS

par Kopienas Augu šķirņu biroja 2016. finanšu gada pārskatiem un Biroja atbilde

(2017/C 417/08)

IEVADS

1.

Kopienas Augu šķirņu biroju (turpmāk tekstā – “Birojs”, arī “CPVO”), kurš atrodas Anžē, izveidoja ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2100/94 (1). Tā galvenais uzdevums ir reģistrēt un izskatīt pieteikumus piešķirt Savienības aizsardzību rūpnieciskā īpašuma tiesībām, kas attiecas uz augu šķirnēm, un nodrošināt, lai kompetentās iestādes dalībvalstīs veiktu tehniskās pārbaudes.

2.

Galvenie skaitliskie dati par Biroju ir sniegti tabulā  (2).

Tabula

Biroja galvenie skaitliskie dati

 

2015

2016

Budžets (miljoni EUR)

14,7

16,1

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (3)

46

44

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3.

Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Biroja pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi (atbilstīgos gadījumos) un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

4.

Mēs revidējām:

a)

Biroja pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (4) un budžeta izpildes pārskatus (5) par 2016. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu; un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

5.

Mēs uzskatām, ka Biroja pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Biroja finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Biroja finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

6.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

7.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

8.

Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Biroja finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Biroja vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

9.

Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Biroja spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

10.

Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

11.

Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Biroja pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.

12.

Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

13.

Saistībā ar ieņēmumiem mēs novērtējam Biroja maksu un citu ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanas procedūras.

14.

Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un Birojs pieņem attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

Citi jautājumi

15.

Nenonākot pretrunā sniegtajam atzinumam, Palāta vērš uzmanību uz faktu, ka 2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste (AK) paziņoja Eiropadomei lēmumu izstāties no Eiropas Savienības. Tiks apspriests nolīgums par izstāšanās noteikumiem. Biroja budžets ir pilnībā pašfinansēts, galvenokārt no ieņēmumiem no Kopienas augu šķirņu aizsardzības tiesību pieteikumu iesniedzējiem un šo tiesību turētājiem. Tomēr, tā kā tikai aptuveni 4 % no ieņēmumiem tiek iekasēti no klientiem, kas atrodas Apvienotajā Karalistē, Birojs uzskata, ka ir maz ticams, ka AK izstāšanās radīs nozīmīgu risku tā ieņēmumiem. Birojs arī uzskata, ka ir iespējams veikt pasākumus, lai bez ievērojama riska Biroja darbības nepārtrauktībai nodrošinātu, ka ir pieejamas piemērotas telpas tām šķirņu pārbaudēm, kuras pašlaik veic Apvienotajā Karalistē.

16.

Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam.

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU

17.

Pārnesumu līmenis apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, II sadaļā “Administratīvie izdevumi” bija augsts, proti, 788 540 EUR jeb 40 % (2015. gadā – 395 882 EUR jeb 28 %). Tās galvenokārt attiecas uz pašlaik notiekošo ēku renovāciju (284 423 EUR), IT projektiem (253 483 EUR) un revīziju un novērtējumu izmaksām (137 098 EUR), par ko pakalpojumus daļēji sniegs vai rēķinus saņems tikai 2017. gadā.

18.

Anulēto 2015. gada maksājumu apropriāciju līmenis, kuras pārnesa uz 2016. gadu, bija augsts arī II sadaļā, proti, 17 % (2015. gadā – 20 %), tas norāda uz vajadzību uzlabot budžeta plānošanu.

CITI KOMENTĀRI

19.

Biroja izveides regula neprasa veikt periodiskus ārējus darbības rezultātu novērtējumus. Kaut arī Birojs vai Komisija reizēm veica novērtējumus, kas saistīti ar konkrētiem tematiem, Birojam kopā ar Komisiju jāapsver iespēja pasūtīt visaptverošus ārējus darbības rezultātu novērtējumus vismaz reizi piecos gados, kā to dara lielākā daļa citu aģentūru. Šāda prasība ir jāievieš, kad notiks izveides regulas pārskatīšana.

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

20.

Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā.

Šo ziņojumu 2017. gada 19. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus-Heiner LEHNE


(1)  OV L 227, 1.9.1994., 1. lpp.

(2)  Plašāka informācija par Biroja kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē www.cpvo.europa.eu.

(3)  Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Biroja sniegtie dati.

(4)  Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

(5)  Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.


PIELIKUMS

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads

Palātas komentārs

Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests/ieviešana ir sākta/ieviešana nav sākta/neattiecas)

2014

Lielāko daļu maksājumu Birojs veic elektroniski, un grāmatvedis un viņa divi vietnieki tos var arī elektroniski parakstīt. Netiek prasīts otras personas paraksts, bet tas ir finanšu risks Birojam.

Ieviešana nav sākta

2014

Lai gan Birojs darbojas kopš 1995. gada, joprojām ar mītnes dalībvalsti nav noslēgts nolīgums, kurā būtu skaidri definēti Biroja darbības nosacījumi. Tas būtu svarīgi Biroja darbiniekiem.

Ieviešana ir sākta

2015

Pārnesumu līmenis apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, II sadaļā “Administratīvie izdevumi” bija augsts, proti, 395 882 EUR jeb 28 % (2014. gadā – 394 599 EUR jeb 30 %). Tās galvenokārt attiecas uz IT projektiem (134 030 EUR), komandējumu izdevumiem (96 368 EUR) un izmaksām, kas saistītas ar iekšējo revīziju (82 070 EUR), par ko pakalpojumus sniegs vai rēķinus saņems tikai 2016. gadā.

Neattiecas

2015

No 2014. gada pārnesto un atcelto apropriāciju līmenis bija augsts II sadaļā, proti 20 % (2014. gadā – 26 %), un liecina par nepilnībām to plānošanā.

Ieviešana ir sākta

2015

Izdevumus par procedūrām, kas saistītas ar pārsūdzībām, principā bija jāsedz no pārsūdzības maksām (1). Tomēr šīs maksas sedz tikai nelielu daļu no faktiskajām izmaksām. No pārsūdzības maksām 2015. gadā gūtie ieņēmumi kopā bija 11 000 EUR (2014. gadā – 12 500 EUR), bet Apelācijas padomes locekļu izmaksas sasniedza 62 037 EUR (2014. gadā – 80 114 EUR).

Neattiecas

2015

2015. gada 31. decembrī par vairāk nekā 90 dienām (galvenokārt gada maksas) nebija nomaksāti 240 766 EUR. Birojs neizmanto visas tā finanšu noteikumos paredzētās nesamaksāto maksu atgūšanas iespējas, piemēram, piedziņu (2).

Ieviešana ir sākta


(1)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1238/95 (OV L 121, 1.6.1995., 31. lpp.), apsvērumi.

(2)  Biroja finanšu noteikumi, 53. pants.


BIROJA ATBILDE

Birojs ņem vērā Palātas komentārus.

17.

Augstais pārnesumu līmenis 2016. gadā lielā mērā bija saistīts ar notiekošo ēkas renovāciju un IT attīstības projektu. Šo projektu īstenošanu operatīvu iemeslu dēļ nevar saskaņot ar kalendāro gadu.


6.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 417/63


ZIŅOJUMS

par Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

(2017/C 417/09)

IEVADS

1.

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru (turpmāk tekstā – “Aģentūra”, arī “EACEA”), kura atrodas Briselē, izveidoja ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2013/776/ES (1), ar ko atceļ Lēmumu 2009/336/EK. Aģentūras uzdevums ir pārvaldīt Komisijas noteiktās programmas izglītības, audiovizuālajā un kultūras jomā, tostarp īstenot sīki izstrādātus tehnisku projektu izpildes pasākumus.

2.

Galvenie skaitliskie dati par Aģentūru ir sniegti tabulā  (2).

Tabula

Aģentūras galvenie skaitliskie dati

 

2015

2016

Budžets (miljoni EUR)

46,9

49,1

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (3)

441

442

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3.

Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi (atbilstīgos gadījumos) un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

4.

Mēs revidējām:

a)

Aģentūras pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (4) un budžeta izpildes pārskatus (5) par 2016. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu; un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

5.

Mēs uzskatām, ka Aģentūras pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Aģentūras finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Aģentūras finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

6.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

7.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

8.

Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Aģentūras finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Aģentūras vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

9.

Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Aģentūras spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

10.

Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

11.

Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.

12.

Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

13.

Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Aģentūras maksu un citu ieņēmumu iekasēšanas procedūras.

14.

Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Šī pārbaude aptver visas maksājumu kategorijas, izņemot avansa maksājumus to veikšanas stadijā. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un Aģentūra pieņem attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

15.

Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam.

KOMENTĀRI PAR IEKŠĒJĀS KONTROLES MEHĀNISMIEM

16.

Veicot ikgadējo pamatlīdzekļu inventarizāciju 2016. gadā, Aģentūra nespēja atrast 46 IT vienības, kuru iegādes kopējā vērtība bija aptuveni 22 000 EUR, un tas liecina par trūkumiem pamatlīdzekļu aizsardzībā.

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU

17.

Apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, bija augsts pārnesumu līmenis III sadaļā “Atbalsts aģentūras darbībām”, proti, 2,3 miljoni EUR jeb 47 % (2015. g. – 2,8 miljoni EUR jeb 50 %). Tās galvenokārt attiecas uz vēl nepabeigtām projektu revīzijām (0,8 miljoni EUR) un IT pakalpojumiem (0,9 miljoni EUR), kas tika pasūtīti 2016. gadā, bet gada beigās vēl nebija sagatavoti rēķini vai arī pakalpojumi tiks sniegti 2017. gadā.

IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

18.

Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā.

Šo ziņojumu 2017. gada 12. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus-Heiner LEHNE


(1)  OV L 343, 19.12.2013., 46. lpp.

(2)  Plašāka informācija par Aģentūras kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē http://eacea.ec.europa.eu/.

(3)  Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Aģentūras sniegtie dati.

(4)  Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

(5)  Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.


PIELIKUMS

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads

Palātas komentārs

Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests/ieviešana ir sākta/ ieviešana nav sākta/neattiecas)

2015

Pārnesumu līmenis apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, bija augsts III sadaļā “Atbalsts aģentūras darbībām” un sasniedza 2,8  miljonus EUR jeb 50 % (2014. gadā – 3,2  miljoni EUR jeb 56 %). Tās galvenokārt attiecas uz vēl nepabeigtām projektu revīzijām (1 miljons EUR), IT pakalpojumiem (0,8  miljoni EUR), pakalpojumiem saistībā ar informācijas komunikāciju un publicēšanu (0,5  miljoni EUR), kā arī tulkojumiem (0,2  miljoni EUR), kas tika pasūtīti 2015. gadā, bet gada beigās vēl nebija sagatavoti rēķini vai arī pakalpojumi tiks sniegti 2016. gadā.

Neattiecas


AĢENTŪRAS ATBILDE

16.

Neatrasto IT piederumu vērtība, ko konstatēja 2015./2016. gada inventarizācijas laikā, ir tikai 0,64 % no visu IT piederumu vērtības, kas atbilst iepriekšējo gadu rezultātiem. Jāatzīmē, ka neatrasto piederumu atlikusī uzskaites vērtība ir daudz mazāka (aptuveni 8 000 EUR) nekā sākotnējās iegādes izmaksas.

Aģentūra turpinās regulāri veikt inventarizāciju, nodrošinot aktīvu aizsardzību.

17.

Aģentūra ir ņēmusi vērā Palātas komentārus. Aģentūra turpinās īstenotos centienus pārnesumu apmēra kontrolēšanai.


6.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 417/68


ZIŅOJUMS

par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

(2017/C 417/10)

IEVADS

1.

Eiropas Aviācijas drošības aģentūru (turpmāk tekstā – “Aģentūra”, arī “EASA”), kura atrodas Ķelnē, izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1592/2002 (1), kas atcelta ar Regulu (EK) Nr. 216/2008 (2). Aģentūrai ir uzticēti konkrēti regulatīvi un izpildes uzdevumi aviācijas drošības jomā.

2.

Galvenie skaitliskie dati par Aģentūru ir sniegti tabulā  (3).

Tabula

Aģentūras galvenie skaitliskie dati

 

2015

2016

Budžets (miljoni EUR)

185,4

193,4

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (4)

779

774

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3.

Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

4.

Mēs revidējām:

a)

Aģentūras pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (5) un budžeta izpildes pārskatus (6) par 2016. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu; un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

5.

Mēs uzskatām, ka Aģentūras pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Aģentūras finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Aģentūras finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

6.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

7.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

8.

Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Aģentūras finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Aģentūras vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

9.

Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Aģentūras spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

10.

Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

11.

Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.

12.

Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

13.

Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Aģentūras maksu un citu ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanas procedūras.

14.

Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Šī pārbaude aptver visas maksājumu kategorijas, izņemot avansa maksājumus to veikšanas stadijā. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un Aģentūra pieņem attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

15.

Sagatavojot šo ziņojumu un ticamības deklarāciju, mēs ņēmām vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas darbu saistībā ar Aģentūras pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas (7) 208. panta 4. punktā.

Citi jautājumi

16.

Nenonākot pretrunā sniegtajam atzinumam, Palāta vērš uzmanību uz faktu, ka 2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste (AK) paziņoja Eiropadomei lēmumu izstāties no Eiropas Savienības. Tiks apspriests nolīgums par izstāšanās noteikumiem. Aģentūras budžetu 2016. gadā 70 % apmērā finansēja no aviācijas nozares maksām un 30 % apmērā no Eiropas Savienības līdzekļiem. Tā kā AK ir nolēmusi vairs nebūt ES sastāvā, iespējams, ka nākotnē samazināsies Aģentūras ieņēmumi.

17.

Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam.

KOMENTĀRI PAR DARĪJUMU LIKUMĪBU UN PAREIZĪBU

18.

Kaut arī 2016. gadā nozares finansēto darbību rezultātā radās 7,6 miljonu EUR deficīts, budžeta izpildes rezultāti dažādos gados svārstās (8) un Aģentūra ir uzkrājusi 52 miljonu EUR pārpalikumu no šīs darbības kategorijas. Aģentūras izveides regulā noteikts, ka no nozares iekasētajām maksām jābūt pietiekamām, lai segtu Aģentūras maksu par saistītajām sertifikācijas darbībām. Taču tā neparedz uzkrātu pārpalikumu.

CITI KOMENTĀRI

19.

Laikposmā no 2014. līdz 2016. gadam Aģentūra izlietoja 9,4 miljonus EUR (4,4 miljonus EUR 2016. gadā) no uzkrātā pārpalikuma, lai 12,4 miljonu EUR apmērā finansētu atjaunošanas un pārcelšanās izmaksas saistībā ar Aģentūras pārvietošanu uz jaunu ēku. Arī Komisija šim mērķim iemaksāja 3 miljonus EUR no ES budžeta. Šāds finansējuma dalījums starp nozares un Savienības iemaksām atbilda standarta izmaksu sadalījuma metodei, kuru izmanto Aģentūra, un šie būvdarbi tika finansēti galvenokārt no nozares maksām.

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

20.

Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā.

Šo ziņojumu 2017. gada 19. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus-Heiner LEHNE


(1)  OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.

(3)  Plašāka informācija par Aģentūras kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē www.easa.europa.eu.

(4)  Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Aģentūras sniegtie dati.

(5)  Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

(6)  Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(8)  2014. un 2015. gadā attiecīgi bija 15,3 miljonu EUR un 16,9 miljonu EUR pārpalikums.


PIELIKUMS

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads

Palātas komentārs

Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests/ieviešana ir sākta/ieviešana nav sākta/neattiecas)

2013

Aģentūra darbojas kopš 2004. gada un līdz šim attiecības ar mītnes dalībvalsti ir kārtojusi korespondences un cita veida apmaiņas formā. Taču Aģentūra nav noslēgusi visaptverošu mītnes nolīgumu ar dalībvalsti. Tāds nolīgums uzlabotu pārredzamību attiecībā uz nosacījumiem, ar kuriem saskaņā strādā Aģentūra un tās darbinieki.

Ieviests (1)

2015

Apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības un kuras tika pārnestas uz nākamo gadu, pārnesumu līmenis bija augsts II sadaļā “Administratīvie izdevumi”, proti, 4,4  miljoni EUR jeb 20,2  % (2014. gadā – 3,6  miljoni EUR jeb 22 %), un III sadaļā “Pamatdarbības izdevumi”, kur attiecīgā summa bija 2 miljoni EUR jeb 32,0  % (2014. gadā – 2 miljoni EUR jeb 38,1  %). Šie pārnesumi galvenokārt attiecas uz IT atjauninājumiem, kurus pasūtīja pašās gada beigās, kā arī uz normatīvām darbībām un pētniecības projektiem, kas turpinās pēc 2015. gada.

Neattiecas


(1)  Mītnes nolīgums starp Aģentūru un dalībvalsti ir noslēgts un stājās spēkā 2017. gada 17. augustā.


AĢENTŪRAS ATBILDE

16.

Aģentūra ir ņēmusi vērā Revīzijas palātas apsvērumu. Šā jautājuma izskatīšanai ir izveidota darba grupa, kas ir veikusi pirmo analīzi par Brexit potenciālajiem riskiem un ietekmi.

20.

Saskaņā ar Aģentūras izveides regulu un finanšu noteikumiem no nozares iekasētās maksas ir uzskatāmas par piešķirtajiem ieņēmumiem. Tāpēc Aģentūra uzskaita jebkuru ar iekasētajām maksām un atlīdzību saistītu pārpalikumu vai deficītu kā uzkrātu pārpalikumu. Šis uzkrātais pārpalikums gadu no gada svārstās atkarībā no finanšu gada rezultāta. Laikposmā no 2010. līdz 2015. gadam pārpalikums vai deficīts ir svārstījušies no deficīta 5,9 miljonu apmērā līdz pārpalikumam 16,9 miljonu apmērā. Šis uzkrātais pārpalikums jeb rezerve nodrošina deficīta segumu un atbilst sešiem nepārtrauktas darbības mēnešiem. Aģentūra gatavojas grozīt gan savus finanšu noteikumus, gan noteikumus par maksām un atlīdzību, lai pilnīgāk formalizētu šo pieeju attiecībā uz uzkrāto pārpalikumu.

21.

Saskaņā ar Aģentūras finanšu noteikumu 88. pantu Aģentūras valdes priekšsēdētājs ir informējis budžeta lēmējinstitūciju (Eiropas Parlamentu un Padomi) par Aģentūras jaunā galvenā biroja projektu. Detalizēts ziņojums, kurā bija iekļauta arī finansēšanas shēma, tika nosūtīts budžeta lēmējinstitūcijai 2013. gada 22. maijā, tāpēc:

Aģentūra ir rīkojusies saskaņā ar budžeta lēmējinstitūcijai paziņoto informāciju,

Aģentūra katru gadu ir sagatavojusi un nosūtījusi budžeta lēmējinstitūcijai ikgadējo paziņojumu par ēku saskaņā ar finanšu noteikumu 87. pantu,

Eiropas Parlaments ir apstiprinājis ziņojumu un finansēšanas mehānismu saskaņā ar Aģentūras finansēšanas shēmu.


6.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 417/74


ZIŅOJUMS

par Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

(2017/C 417/11)

IEVADS

1.

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (turpmāk tekstā – “Aģentūra”, arī “EASME”), kura atrodas Briselē, tika izveidota ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2013/771/ES (1) laikposmam no 2014. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim. Tās galvenais uzdevums ir – ciešā sadarbībā ar septiņiem Komisijas ģenerāldirektorātiem – pārvaldīt ES darbības tādās jomās kā pētniecība un inovācija, MVU konkurētspēja, vides un klimata pasākumi, jūrlietas un zivsaimniecība.

2.

Galvenie skaitliskie dati par Aģentūru ir sniegti tabulā  (2).

Tabula

Aģentūras galvenie skaitliskie dati

 

2015

2016

Budžets (miljoni EUR)

36,4

35,8

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (3)

373

417

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3.

Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi (atbilstīgos gadījumos) un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

4.

Mēs revidējām:

a)

Aģentūras pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (4) un budžeta izpildes pārskatus (5) par 2016. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu; un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

5.

Mēs uzskatām, ka Aģentūras pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Aģentūras finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Aģentūras finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

6.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

7.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

8.

Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Aģentūras finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Aģentūras vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

9.

Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Aģentūras spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

10.

Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

11.

Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.

12.

Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

13.

Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Aģentūras maksu un citu ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanas procedūras.

14.

Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Šī pārbaude aptver visas maksājumu kategorijas, izņemot avansa maksājumus to veikšanas stadijā. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un Aģentūra pieņem attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

15.

Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam.

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU

16.

Apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības un kuras tika pārnestas uz nākamo gadu, pārnesumu līmenis bija augsts II sadaļā “Administratīvie izdevumi”, proti, 1 250 000 EUR jeb 33 % (2015. gadā – 998 324 EUR jeb 14 %), un III sadaļā “Atbalsts aģentūras darbībām”, kur attiecīgā summa bija 2 550 000 EUR jeb 62 % (2015. gadā – 4 miljoni EUR jeb 65 %). II sadaļā tie galvenokārt attiecās uz nomu (0,6 miljoni EUR) un iegādāto datortehniku, kas līdz gada beigām vēl nebija piegādāta (0,5 miljoni EUR). Pārnesumi III sadaļā attiecas uz ārēju ekspertu veiktajiem Life programmas novērtējumiem un uzraudzību (1,5 miljoni EUR), pastāvīgām ex post pārbaudēm (0,5 miljoni EUR) un IT pakalpojumiem (0,5 miljoni EUR), kuri bija pasūtīti 2016. gadā, bet līdz gada beigām bija sniegti tikai daļēji, un par tiem nebija saņemti rēķini. Aģentūrai jāapsver iespēja ieviest diferencētas budžeta apropriācijas, lai labāk ņemtu vērā darbību daudzgadu raksturu un nenovēršamos starplaikus, kas šķir līgumu parakstīšanu, piegādes un maksājumus.

17.

Anulēto iepriekšējā gada pārnesumu līmenis bija augsts I sadaļā “Personāla izdevumi”, proti, 32 000 EUR jeb 8,3 %, un tas norāda uz budžeta vajadzību pārāk augstu novērtēšanu.

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

18.

Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā.

Šo ziņojumu 2017. gada 12. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus-Heiner LEHNE


(1)  OV L 341, 18.12.2013., 73. lpp.

(2)  Plašāka informācija par Aģentūras kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē www.ec.europa.eu/easme/.

(3)  Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Aģentūras sniegtie dati.

(4)  Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

(5)  Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.


PIELIKUMS

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads

Palātas komentārs

Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests/ieviešana ir sākta/ieviešana nav sākta/neattiecas)

2014

Kaut arī Aģentūras sākotnējais budžets bija grozīts un 2014. gada septembrī to samazināja par 3 miljoniem EUR, Aģentūra bija uzņēmusi saistības tikai par 91 % no samazinātā budžeta apropriācijām. Zemo īstenošanas līmeni galvenokārt var izskaidrot ar organizatoriskām un pamatdarbības problēmām, kas saistītas ar Aģentūras paplašinātajām pilnvarām attiecībā uz papildu programmu un uzdevumu īstenošanu ciešā sadarbībā ar Komisiju. Tomēr tik nepilnīgi izlietots budžets norāda uz to, ka Aģentūrai ir jāuzlabo budžeta plānošana.

Ieviests

2014

Par to liecina arī augstais un arvien pieaugošais to apropriāciju līmenis, par kurām uzņemtas saistības un kuras pārnestas uz 2015. gadu – 3,8  miljoni EUR jeb 17 % (2013. gadā – 1,3  miljoni EUR jeb 8 %); tās galvenokārt attiecas uz III sadaļu (“Programmu atbalsta izdevumi”) – 2,6  miljoni EUR jeb 72 % (2013. gadā – 0,6  miljoni EUR jeb 35 %), un tas ir pretrunā budžeta gada pārskata principam.

Neattiecas

2015

III sadaļā “Programmu atbalsta izdevumi” uz nākamo gadu ir pārnesti 4 miljoni EUR jeb 65 % (2013. gadā – 2,6  miljoni EUR jeb 72 %). Pārnesumu galvenais iemesls ir specifiskie līgumi, kas noslēgti ar ekspertiem (3 miljoni EUR), kā arī specifiskie līgumi par ārējām revīzijām (0,6  miljoni EUR): par 0,8  miljoniem EUR no šīs summas līgumus noslēdza 2015. gada nogalē. Pārnesumi galvenokārt attiecas uz pakalpojumiem, kuri sniedzami 2016. gadā.

Neattiecas

2015

Aģentūra 2015. gada decembrī samaksāja 2,2  miljonus EUR par 2016. gada telpu nomu un saistītiem izdevumiem. Šos maksājumus veica no Aģentūras 2015. gada budžeta, tātad tie neatbilst budžeta gada pārskata principam (1).

Neattiecas


(1)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1653/2004 (OV L 297, 22.9.2004., 6. lpp.), 7. pants.


AĢENTŪRAS ATBILDE

17.

Aģentūra īstenos vairākus pasākumus, lai mazinātu saistību apropriāciju pārnesumus: i) cik iespējams, palielinās avansa maksājumu apmēru Infrastruktūras un loģistikas biroja Briselē (OIB) un Cilvēkresursu ĢD sniegtajiem pakalpojumiem (īre, drošības izmaksas utt.); ii) ciešāk pārraudzīs budžeta izpildi ar jauno IT rīku Bluebell; un iii) sākot ar 2018. gadu, pārnesīs programmas LIFE ārējo ekspertu budžeta izdevumus no administratīvā budžeta uz darbības budžetu, ko tādējādi pārvaldīs kā diferencētas budžeta apropriācijas.

18.

Pārnesumus 32 000 EUR jeb 8,3 % apmērā anulēja vienā noteiktā budžeta pozīcijā I sadaļā (individuālās tiesības), un to ietekmēja darbinieku skaita svārstības. Paredzams, ka nākotnē šis mainīgais būs stabilāks. Aģentūra arī turpmāk saglabās pārnesumus pēc iespējas zemākā līmenī, vienlaikus paturot nelielu rezervi visās pozīcijās, kurās galīgās izmaksājamās summas, sagatavojot pārnesumu, nav precīzi zināmas.


6.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 417/79


ZIŅOJUMS

par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. gada pārskatiem un Biroja atbilde

(2017/C 417/12)

IEVADS

1.

Eiropas Patvēruma atbalsta biroju (turpmāk tekstā – “Birojs”, arī “EASO”), kurš atrodas Valetā, izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 439/2010 (1) ar mērķi stiprināt praktisko sadarbību patvēruma jomā un palīdzēt dalībvalstīm pildīt Eiropas līmeņa un starptautiskos pienākumus – aizsargāt cilvēkus, kuriem tas ir vajadzīgs. Kopš 2015. gada Birojs sniedz atbalstu Grieķijai un Itālijai saistībā ar migrācijas izraisīto krīzi. Eiropas Komisija 2016. gadā ierosināja pastiprināt Biroja pilnvaras un ievērojami paplašināt tam uzticētos uzdevumus, lai risinātu strukturālas nepilnības, kas rodas, piemērojot ES patvēruma sistēmu (2). Kopš 2016. gada marta Biroja darbinieku vienības karstajos punktos strādā arī pie ES un Turcijas nolīguma ieviešanas un palīdz Grieķijas Patvēruma dienestam.

2.

Galvenie skaitliskie dati par Biroju ir sniegti tabulā  (3).

Tabula

Biroja galvenie skaitliskie dati

 

2015

2016

Budžets (miljoni EUR) (4)

15,9

53

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (5)

93

125

3.

Tabulā ir atspoguļots, ka Biroja uzdevumu ievērojamās paplašināšanās dēļ tā galīgais budžets 2016. gadā vairāk nekā trīs reizes pārsniedza iepriekšējā gada budžetu. Turklāt 2016. gadā pieejamo darbinieku skaits pieauga par 34 %, un sistēmas un procedūras joprojām tika pielāgotas tam, lai tiktu galā ar jaunajiem apstākļiem.

4.

Šis ziņojums ir jāskata kontekstā ar šiem izaicinājumiem, un jāņem vērā, ka starptautiskie revīzijas standarti reglamentē Palātas pilnvaras.

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

5.

Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Biroja pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

6.

Mēs revidējām:

a)

Biroja pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (6) un budžeta izpildes pārskatus (7) par 2016. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu; un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

7.

Mēs uzskatām, ka Biroja pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Biroja finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Biroja finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

8.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Pamatojums atzinumam ar iebildēm

9.

Palātai ir būtiski konstatējumi saistībā ar divām no piecām nozīmīgām iepirkuma procedūrām 2016. gadā, par kurām bija radušies maksājumi gada laikā, kā izklāstīts 9.1 un 9.2. punktā. Tas norāda, ka Biroja iepirkuma procedūras nav pietiekami stingras.

9.1.

Palāta revidēja vienu iepirkuma procedūru, kura attiecās uz ceļojumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar pakalpojumu pamatlīgumu 4 miljonu EUR vērtībā no 2016. līdz 2020. gadam, un šīs procedūras ietvaros divus no trim pretendentiem lūdza iesniegt papildu informāciju saistībā ar vieniem un tiem pašiem atlases kritērijiem. Lai gan neviens no abiem neiesniedza prasīto informāciju (to personu dzīvesgājumu, kurām būs jāveic uzdevumi Biroja telpās), šā iemesla dēļ tikai vienu izslēdza no procedūras. Otram piešķīra līgumu, kā pamatojumu minot, ka attiecīgo personu dzīvesgājums tiks iesniegts pēc līguma piešķiršanas. Tādējādi iepirkuma procedūra neatbilda vienlīdzīgas attieksmes principam, un līgums tika piešķirts pretendentam, kurš neatbilda visiem atlases kritērijiem. Tāpēc ne pamatlīgums, ne ar to saistītie maksājumi 2016. gadā 920 561 EUR apmērā nav pareizi.

9.2.

Birojs 2016. gada februārī tieši piešķīra pamatlīgumu par pagaidu pakalpojumiem Biroja atbalstam migrācijas krīzes risināšanā uz 12 mēnešiem par 3,6 miljoniem EUR. To piešķīra vienīgajam iepriekš atlasītajam uzņēmējam, pirms tam nepiemērojot nevienu no iepirkuma procedūrām, kas noteiktas ES Finanšu regulā (8). Tāpēc pamatlīguma piešķiršana neatbilda attiecīgajiem ES noteikumiem un ar šo līgumu saistītie maksājumi 2016. gadā 592 273 EUR apmērā nav pareizi.

10.

Summas, uz kurām attiecas 9.1. un 9.2. punktā aprakstītie jautājumi, veido 2,9 % no Biroja kopējiem 2016. gada izdevumiem.

Atzinums ar iebildēm par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

11.

Mēs uzskatām, ka, izņemot to jautājumu ietekmi, kas aprakstīti 9. punktā, kur sniegts pamatojums atzinumam ar iebildēm, 2016. gada 31. decembrī slēgtā gada pārskatiem pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

12.

Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Biroja finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Biroja vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

13.

Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Biroja spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

14.

Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

15.

Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Biroja pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.

16.

Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

17.

Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Biroja maksu un citu ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanas procedūras.

18.

Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Šī pārbaude aptver visas maksājumu kategorijas, izņemot avansa maksājumus to veikšanas stadijā. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un Birojs pieņem attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

19.

Sagatavojot šo ziņojumu un ticamības deklarāciju, mēs ņēmām vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas darbu saistībā ar Biroja pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas (9) 208. panta 4. punktā.

20.

Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam.

KOMENTĀRI PAR DARĪJUMU LIKUMĪBU UN PAREIZĪBU

21.

Birojs 2016. gada augustā sāka atklātu procedūru (piecas daļas) par pamatlīguma slēgšanas tiesībām, lai apmierinātu vajadzības pēc kultūras vidutājiem / mutiskajiem tulkiem dažādās valstīs. Attiecībā uz četrām daļām (2.–5. daļa) parakstītā un revidētā pamatlīguma kopējā summa četru gadu laikā bija 60 miljoni EUR. Šīs četras daļas tika piešķirtas vienam un tam pašam pretendentam, kurš bija pirmais pretendentu kaskādē. Līgumslēdzējs atbilda atlases kritērijos formulētajām finanšu prasībām (gada apgrozījums 1 miljons EUR), atskaitot vienā no trim iepriekšējiem gadiem, par ko tika noslēgts “piekļuves līgums” ar kādu bezpeļņas organizāciju, kura apņēmās darīt pieejamu līgumslēdzējam savu “apgrozījumu”. Finanšu regula neliedz paļauties uz citu struktūru finansiālo un ekonomisko spēju. Tomēr šajā gadījumā nav skaidrs, kā minēto “apgrozījumu” var darīt pieejamu, un nav konkretizēts organizācijas darbību raksturs un spēja nodrošināt sniedzamos pakalpojumus. Birojam bija jānoraida šis piedāvājums, jo tas neliecināja par atbilstību prasībām, kas izvirzītas pretendenta ekonomiskajai un finanšu spējai. Tādējādi pamatlīgums un visi ar to saistītie maksājumi ir nepareizi (2016. gadā netika veikti nekādi maksājumi).

KOMENTĀRI PAR IEKŠĒJĀS KONTROLES MEHĀNISMIEM

22.

Īpašajā Eiropadomes sanāksmē 2015. gada 23. aprīlī un desmit punktu rīcības plānā migrācijas jomā, ko 2015. gada 20. aprīlī pieņēma ārlietu un iekšlietu ministri, ir izteikts aicinājums dalībvalstīm nodrošināt visu migrantu pirkstu nospiedumu ņemšanu. Lai izpildītu šo prasību, bija neatliekami jāpalielina Grieķijas iestāžu spējas apstrādāt pirkstu nospiedumus. Šo uzdevumu Komisija uzticēja Birojam. Bija jāiegādājas un pēc tam kā dāvinājums jānodod Grieķijas valstij 90 pirkstu nospiedumu skeneri un 90 ar tiem saderīgi datori (iekārtas) par 1,1 miljonu EUR saskaņā ar dotācijas nolīgumu starp Komisiju un Biroju. Saskaņā ar dotācijas nolīgumu iekārtas bija jāpiegādā policijas IT nodaļai Atēnās, no kurienes tās nosūtītu karstajiem punktiem Grieķijas salās. Šo darbību aprakstā bija noteikts, ka Biroja darbiniekiem ir jābūt uz vietas, lai nodrošinātu iekārtu pienācīgu piegādi, uzstādīšanu un pēc tam – īpašumtiesību nodošanu Grieķijas policijai. Tomēr Biroja darbinieki šo prasību neizpildīja un nebija uz vietas, un attiecīgo Grieķijas iestāžu apstiprinājums par to, ka iekārtas ir piegādātas karstajiem punktiem 2016. gada februārī un marta sākumā un ka tās tiek izmantotas tiem paredzētajiem mērķiem, tika saņemts tikai 2017. gada jūlijā.

23.

Līgumslēdzēju iestāžu pienākums ir rakstiski pieprasīt sīkāku informāciju par cenas vai izmaksu sastāvdaļām, ja cena vai izmaksas šķiet pārmērīgi zemas, un ir jādod iespēja pretendentiem iesniegt savus apsvērumus (10). Divām daļām (3. un 5. daļa) saistībā ar kultūras vidutāju / mutisko tulku pakalpojumiem dažādās valstīs (sk. arī 21. punktu) Birojs saņēma finanšu piedāvājumus, kas bija attiecīgi par 50 % un 31 % zemāki nekā nākamie zemākie piedāvājumi. Birojs neuzskatīja, ka ir jāprasa pretendentam sniegt plašākus skaidrojumus par pārmērīgi zemām cenām, lai gan šādos gadījumos tas ir nepieciešams.

24.

Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IRD) 2016. gada oktobra ziņojumā norādīja, ka saistībā ar administratīvajiem izdevumiem nav pienācīga iepirkuma procedūru plāna un ka procedūru un saskaņā ar pamatlīgumiem noslēgto konkrēto līgumu uzraudzība ir vāja. Birojs un IRD vienojās par koriģējošas rīcības plānu.

25.

Birojā 2016. gadā notika vairākas nozīmīgas pārmaiņas darba vidē – ne vien būtisks budžeta palielinājums un uzdevumu loka paplašināšanās, bet arī nozīmīgs darījumu skaita pieaugums, grāmatveža maiņa, ieskaitot vairākus pagaidu risinājumus, kā arī bezpapīra darbplūsmas ieviešana. Stāvokli, ko bija radījušas šīs ievērojamās pārmaiņas un nestabilitāte, neatviegloja ne grāmatvedības sistēmas atkārtota apstiprināšana, ne darījumu regulāras ex post verifikācijas sistēmas ieviešana (11).

26.

Komisija 2014. gadā vairāk nekā 50 ES iestāžu un struktūru, tostarp Biroja, vārdā, parakstīja pamatlīgumu ar vienu līgumslēdzēju par programmatūras licenču, kā arī uzturēšanas un atbalsta pakalpojumu iegādi. Pamatlīgumslēdzējs darbojas kā starpnieks starp Biroju un piegādātājiem, kuri atbilst Biroja vajadzībām. Par šiem starpniecības pakalpojumiem pamatlīgumslēdzējs var uzcenot piegādātāju cenas par diviem līdz deviņiem procentiem. 2016. gadā kopējie maksājumi pamatlīgumslēdzējam sasniedza 534 900 EUR. Birojs nebija sistemātiski pārbaudījis un salīdzinājis cenas un prasītos uzcenojumus ar piegādātāju cenu piedāvājumiem un rēķiniem, kas izsniegti pamatlīgumslēdzējam.

KOMENTĀRI PAR PAREIZU FINANŠU PĀRVALDĪBU UN DARBĪBAS REZULTĀTIEM

27.

Komisijas uzdevumā tika sagatavots ārējs novērtējums par Biroja darbības rezultātiem 2011.–2014. gadā, un galīgais ziņojums tika iesniegts 2015. gada decembrī. Tajā tika apstiprināts Biroja pamatuzdevuma un pakārtoto uzdevumu būtiskums un tika secināts, ka galvenie uzdevumi kopumā ir īstenoti efektīvi un ka sagaidāmo rezultātu lielākā daļa ir sasniegta. Novērtējums atsaucās arī uz nepieciešamību palielināt darbību efektivitāti un pastiprināt sadarbību un saskaņotību ar citu ES un migrācijas jomā aktīvo starptautisko organizāciju un struktūru darbībām. Birojs ievieš Valdes apstiprināto darbības plānu, kurā ņemtas vērā paplašinātās pilnvaras, un galīgais īstenošanas ziņojums ir plānots 2017. gada jūnijā.

28.

Birojs iegādājās un uzstādīja 65 konteinerus, kas izmantojami kā mobili biroji karstajos punktos Grieķijā un Itālijā, par kopējo summu 852 136 EUR. Dažus konteinerus uzstādīja vietā, kur līdzīgus konteinerus, kas nepiederēja Birojam, vēlāk sagrāva nemieru laikā. Birojs nav apdrošinājis konteinerus pret šādu risku.

29.

Birojs nav laikus atguvis visas debitoru saistības. PVN atmaksa par 2014. gadu (180 919 EUR) un 2015. gadu (245 960 EUR) 2016. gada beigās joprojām nebija atgūta.

BUDŽETA PĀRVALDĪBA

30.

Pārnesumu līmenis apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, II sadaļā “Administratīvie izdevumi” ir augsts, proti, 2,5 miljoni EUR jeb 43,9 % (2015. gadā – 1 076 583 EUR jeb 36,9 %). Tās galvenokārt attiecas uz IT infrastruktūru, tulkojumiem un publikācijām, biznesa konsultācijām un Valdes sanāksmju izmaksām, par ko līgumus noslēdza 2016. gada beigās un/vai rēķinus izsniedza tikai 2017. gadā.

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

31.

Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā.

Šo ziņojumu 2017. gada 17. oktobra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus-Heiner LEHNE


(1)  OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.

(2)  COM(2016) 271 final.

(3)  Plašāka informācija par Biroja kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē www.easo.europa.eu.

(4)  Budžeta skaitļi ir balstīti uz maksājumu apropriācijām.

(5)  Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Biroja sniegtie dati.

(6)  Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

(7)  Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.) 104. pantā ir noteikts, ka procedūras koncesijas līgumu vai publisku līgumu, tostarp pamatlīgumu, slēgšanas tiesību piešķiršanai notiek kādā no šajā pantā minētajiem veidiem.

(9)  Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012.

(10)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 par Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV L 362, 31.12.2012., 1. lpp.), 151. pants.

(11)  Atskaitot darījumus, ko veica saskaņā ar delegācijas nolīgumiem, kuri parakstīti ar Komisiju.


PIELIKUMS

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads

Palātas komentārs

Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests / ieviešana ir sākta / ieviešana nav sākta / neattiecas)

2012

Vajadzētu uzlabot darbā pieņemšanas procedūru pārredzamību: nav pieradījumu, ka pirms pieteikumu izskatīšanas būtu noteikta kritēriju svērtā vērtība un minimālais punktu skaits, kas nepieciešams uzaicinājumam uz interviju vai iekļaušanai rezerves sarakstā, vai arī ka pirms pieteikumu izskatīšanas būtu sagatavoti jautājumi intervijām un rakstiskajiem pārbaudījumiem.

Ieviests

2013

No visiem maksājumiem 446 (18 %) veica pēc Finanšu regulā noteiktajiem termiņiem. Vidējais maksājumu kavējumu ilgums bija 21 diena.

Ieviešana nav sākta

2013

Seši no 16 iekšējās kontroles standartiem nav pilnībā īstenoti.

Ieviešana ir sākta (2)

2013

Vajadzētu uzlabot darbā pieņemšanas procedūru pārredzamību: rakstisko pārbaudījumu un interviju jautājumi tika sagatavoti pēc pieteikumu izskatīšanas, tas palielina risku, ka individuāli pieteikumi ietekmē jautājumus; atlases komisijas ne vienmēr piešķīra punktus visiem paziņojumos par vakanci iekļautajiem atlases kritērijiem; atlases komisijas locekļu parakstītajā interešu konflikta deklarācijā par iespējamu interešu konfliktu tiek uzskatītas tikai personīgas attiecības un ir nepārprotami izslēgtas profesionālas attiecības; vienā konkrētā darbā pieņemšanas procedūrā tika konstatēta neatbilstība starp vienu attiecināmības kritēriju, kas norādīts paziņojumā par vakanci, un atbilstošo atlases kritēriju saistībā ar pierādītas profesionālās pieredzes gadu skaitu.

Ieviests

2014

Birojs veica 1 062  (28,6  %) maksājumus pēc Finanšu regulā noteiktajiem termiņiem. Vidējais maksājumu kavējumu ilgums bija 24 dienas.

Ieviešana nav sākta (1)

2014

Birojā ir augsta personāla mainība, 2014. gadā no darba Birojā aizgāja 14 darbinieki, tostarp četri vadošie darbinieki. Šī augstā mainība ievērojami apdraud gada darba programmā un daudzgadu darba programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Ieviešana ir sākta (3)

2014

Saskaņā ar izpilddirektora lēmumu EASO sanāksmju dalībnieki iedalās trijās kategorijās (A, B vai C) izmaksu atlīdzināšanai. 2014. gadā sanāksmju apmeklētājiem atlīdzināja kopā 997 506  EUR. “A” kategorijas dalībnieki, kuriem sanāksmēs jāuzņemas konkrēti pienākumi, saņem atlīdzību par transporta izdevumiem un dienasnaudu pēc vienotas likmes, taču “B” kategorijas dalībnieki saņem atlīdzību pēc vienotas likmes tikai par transporta izdevumiem. “C” kategorijas dalībnieki nav tiesīgi saņemt nekādu atlīdzību. To dalībnieku īpatsvars, kuri varēja saņemt atlīdzību “A” kategorijā, pieauga no 61 % 2013. gadā līdz 69 % 2014. gadā. Nav dokumentācijas, kas pamatotu dalībnieku iedalīšanu trijās kategorijās.

Ieviešana ir sākta (4)

2015

Birojs uzņēma saistības tikai par 14,5  miljoniem EUR jeb 93,7  % no apstiprinātā budžeta (2014. gadā – par 12,4  miljoniem EUR jeb 84,7  %). Apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, pārnesumu līmenis bija augsts II sadaļā “Administratīvie izdevumi”, proti, 1 076 583  EUR jeb 36,9  % (2014. gadā – 635 492  EUR jeb 28,7  %). Šie pārnesumi galvenokārt attiecas uz konsultāciju pakalpojumiem IKT attīstībai, par kuriem līgumi bija noslēgti 2015. gada pēdējā ceturksnī (0,4  miljoni EUR), un ieguldījumiem IT infrastruktūrā (0,3  miljoni EUR), ņemot vērā gaidāmo papildu darbinieku pieņemšanu saskaņā ar budžeta iestādes 2015. gada nogales lēmumu paplašināt štatu sarakstu.

Neattiecas

2015

2015. gada novembrī Biroja direktors apstiprināja jaunu politiku pagaidu darbinieku un līgumdarbinieku pieņemšanai darbā. Jaunajā politikā risināta lielāka daļa problēmjautājumu, uz kuriem Palāta bija norādījusi iepriekšējās revīzijās. Jaunās politikas īstenošana turpināsies 2016. gadā, kad ir plānots pieņemt darbā daudzus darbiniekus.

Ieviests


(1)  2016. gadā Birojs veica 2 007 maksājumus jeb 41,29 % (2015. gadā – 1 024 jeb 29,2 %) pēc Finanšu regulā noteiktajiem termiņiem. Vidējais maksājumu kavējumu ilgums bija 35 dienas (2015. gadā – 29 dienas).

(2)  2016. gada beigās bija vēl jāievieš viens iekšējās kontroles standarts.

(3)  2016. gadā no darba aizgāja 17 darbinieki un tika pieņemti 70 jauni darbinieki. 2016. gada štatu sarakstā Birojam tika piešķirtas 50 jaunas amata vietas.

(4)  2015. gadā sanāksmju apmeklētājiem atlīdzināja kopā 987 515 EUR. To dalībnieku īpatsvars, kuri varēja saņemt atlīdzību “A” kategorijā, samazinājās no 69 % 2014. gadā līdz 52 % 2015. gadā. 2016. gadā sanāksmju apmeklētājiem atlīdzināja kopā 1 012 147 EUR. To dalībnieku īpatsvars, kuri varēja saņemt atlīdzību “A” kategorijā, samazinājās no 52 % 2015. gadā līdz 37 % 2016. gadā.


BIROJA ATBILDE

9.1.

Birojs ņem vērā Palātas apsvērumu, taču EASO pieņēma lēmumu, pamatojoties uz faktu, ka izraudzītais uzņēmums bija vienīgais, kam bija kapacitāte izpildīt līgumsaistības.

9.2.

Birojs ņem vērā Palātas apsvērumu un apņemas turpmāk nepieļaut līdzīgas situācijas. EASO darbības bija ļoti steidzamas bēgļu krīzes rezultātā, kas bija tobrīd ļoti aktuāla, kā arī dēļ nepieciešamības īstenot Padomes lēmumus attiecībā uz Birojam piešķirtajiem ārkārtas uzdevumiem un lai kompensētu dalībvalstu ekspertu trūkumu.

Šajos ārkārtas apstākļos izraudzītais pakalpojumu sniedzējs bija tas pats, ar ko agrāk viena cita ES aģentūra Grieķijā bija parakstījusi līgumu. EASO paļāvās uz atbilstību finansiālās kapacitātes pārbaudēm, ko veica minētā aģentūra. Lēmums tika dokumentēts un apstiprināts kā izņēmuma kārtas pieprasījums.

Vienlaikus EASO ir izsludinājis jaunu atklātu konkursu ar mērķi parakstīt jaunu pamatlīgumu.

21.

Birojs ņem vērā Palātas atzinumu. EASO spēja darboties atbilstoši piemērojamam noteikumam. Judikatūrā par paļaušanos un atsevišķiem subjektiem ir vieta dažādai interpretācijai, un EASO uzskata, ka ir rīkojies atbilstīgā veidā.

22.

EASO reaģēja uz steidzamu nepieciešamību palielināt pirkstu nospiedumu noņemšanas kapacitāti Grieķijā, iepērkot aprīkojumu un nogādājot to Grieķijas policijai 2016. gada 12. februārī un 2016. gada 2. martā.

Tāpēc pastāvēja nepieciešamība sākt konkursa procedūru pirms dotācijas līguma parakstīšanas, kas tika parakstīts 2016. gada 3. martā. EASO darbiniekiem nebija iespējams būt klātienē, lai apstiprinātu EURODAC iekārtu montāžu, tāpēc ka līgums par dotāciju tika parakstīts pēc tam, kad iekārtas jau bija instalētas un policija jau bija sākusi to izplatīšanu atbalsta vienībām.

Birojs 2016. gada 23. maijā bija vispirms oficiāli pieprasījis no Grieķijas valdības apstiprinājumu par aprīkojuma piegādi un montāžu atbalsta vienībās, bet saņēmis to tikai 2017. gada 20. jūlijā.

23.

Birojs ņem vērā Palātas apsvērumus.

24.

Birojs ņem vērā Palātas komentāru un atsaucas uz faktu, ka daudzas plānā minētās darbības jau ir tikušas īstenotas.

25.

Birojs ņem vērā Palātas komentāru, bet atsaucas uz faktu, ka jaunu atzinumu par bilanci izsniedza neatkarīgais ārējais eksperts. Tomēr grāmatvedības sistēmas atkārtota validācija ir ieplānota 2017. gadā. Ex post verifikācijas stratēģija tiks izskatīta vidējam termiņam.

26.

Birojs ņem vērā Palātas komentāru un informē Palātu, ka atbilstoši Revīzijas palātas uzskatam par jautājumu saistībā ar sistemātiskas pārbaudes ieviešanu Birojs ieviesīs sistemātisku pārbaudi katrai kotēšanai virs 135 000 EUR no 2018. gada 1. janvāra.

28.

Birojs ņem vērā Palātas komentāru, bet atsaucas uz faktu, ka EASO valde nolēma, ka apdrošināšanas iegāde nebija rentabla.

29.

Atbilstoši valstu iestāžu noteiktajai izmaiņai PVN deklarācijas sāka iesniegt reizi ceturksnī nevis gadā, tāpēc vajadzēja atkārtoti iesniegt pieprasījumus PVN atlīdzinājumiem par 2014. un 2015. gadu katram ceturksnim.

30.

Birojs ņem vērā Palātas komentāru, bet atsaucas uz faktu, ka budžeta grozījumu dēļ otrajā pusgadā maksājumi par attiecīgajām saistībām uzkrājās pēdējā ceturkšņa laikā un tas noveda pie Palātas minētajām sekām.


6.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 417/87


ZIŅOJUMS

par Eiropas Banku iestādes 2016. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbilde

(2017/C 417/13)

IEVADS

1.

Eiropas Banku iestādi (turpmāk tekstā – “Iestāde”, arī “EBI”), kura atrodas Londonā, izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (1). Iestādes uzdevumi ir veicināt augstas kvalitātes kopēju regulatīvu un uzraudzības standartu un prakses noteikšanu, veicināt juridiski saistošu Savienības aktu konsekventu piemērošanu, stimulēt un veicināt uzdevumu un pienākumu deleģēšanu starp kompetentajām iestādēm, uzraudzīt un izvērtēt tirgus norises, kuras attiecas uz tās kompetences jomu, un sekmēt noguldītāju un ieguldītāju aizsardzību.

2.

Galvenie skaitliskie dati par Iestādi ir sniegti tabulā  (2).

Tabula

Iestādes galvenie skaitliskie dati

 

2015

2016

Budžets (miljoni EUR)

33,4

36,5

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (3)

156

161

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3.

Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Iestādes pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

4.

Mēs revidējām:

a)

Iestādes pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (4) un budžeta izpildes pārskatus (5) par 2016. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu; un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

5.

Mēs uzskatām, ka Iestādes pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Iestādes finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Iestādes finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

6.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

7.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

8.

Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Iestādes finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Iestādes vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

9.

Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Iestādes spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

10.

Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

11.

Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Iestādes pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.

12.

Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

13.

Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Iestādes maksu un citu ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanas procedūras.

14.

Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un Iestāde pieņem attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

15.

Sagatavojot šo ziņojumu un ticamības deklarāciju, mēs ņēmām vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas darbu saistībā ar Iestādes pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas (6) 208. panta 4. punktā.

Apstākļu akcentējums

16.

Nenonākot pretrunā sniegtajam atzinumam, Palāta vērš uzmanību uz faktu, ka 2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste (AK) paziņoja Eiropadomei lēmumu izstāties no Eiropas Savienības. Tiks apspriests nolīgums par izstāšanās noteikumiem. Londonā izvietotās Iestādes provizoriskie pārskati un to paskaidrojumi tika sagatavoti, izmantojot to parakstīšanas dienā (2017. gada 28. februārī) pieejamo ierobežoto informāciju.

17.

Ņemot vērā to, ka būs jāpieņem lēmumi par Iestādes turpmāko atrašanās vietu, Iestāde finanšu pārskatos kā iespējamās saistības ir norādījusi atlikušās izmaksas 14 miljonu EUR apmērā atbilstoši biroja nomas līgumam (pieņemot, ka līgums beigsies 2020. gada beigās), kā arī faktu, ka vēl nevar aplēst citas ar pārvākšanos saistītas iespējamās izmaksas, piemēram, izmaksas par darbinieku un viņu ģimeņu pārvietošanu. Turklāt Iestādes budžetu 40 % apmērā finansē ar Eiropas Savienības līdzekļiem un 60 % apmērā ar tiešām ES dalībvalstu iemaksām. Tā kā AK ir nolēmusi vairs nebūt ES sastāvā, iespējams, ka nākotnē samazināsies Iestādes ieņēmumi.

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

18.

Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā .

Šo ziņojumu 2017. gada 12. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus-Heiner LEHNE


(1)  OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.

(2)  Plašāka informācija par Iestādes kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē www.eba.europa.eu.

(3)  Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Iestādes sniegtie dati.

(4)  Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

(5)  Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads

Palātas komentārs

Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests/ieviešana ir sākta/ieviešana nav sākta/neattiecas)

2012

Lai segtu augstāku skolas maksu, Iestāde papildus Civildienesta noteikumos paredzētajam izglītības pabalstam piešķir izglītības piemaksu tiem darbiniekiem, kuru bērni apmeklē pamatskolu vai vidusskolu. 2012. gadā izglītības piemaksas kopā sasniedza aptuveni 76 000 EUR. Tās nav paredzētas Civildienesta noteikumos un līdz ar to ir nepareizas.

Ieviešana ir sākta (1)

2015

Pārnesumu līmenis apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, bija augsts II sadaļā “Administratīvie izdevumi” un sasniedza 1 487 794 EUR jeb 28 % no kopējām apropriācijām, par kurām šajā sadaļā bija uzņemtas saistības (2014. gadā – 3 431 070 EUR jeb 48 %). Tajos ietilpst neatrisināts jautājums par nenokārtotu PVN, kas jāmaksā par Iestādes jaunās ēkas balansēšanas maksu, un rēķins par darījumu tarifiem, ko sagatavojis Apvienotās Karalistes Vērtēšanas birojs (kopējā vērtība 538 938 EUR).

Neattiecas

2015

Nepilnības tika konstatētas IT vajadzību aplēsēs, īpaši saistībā ar ārpakalpojumiem, un tas ietekmē Iestādes budžeta pārvaldību attiecībā uz saistītajiem izdevumiem.

Neattiecas


(1)  2016. gada beigās Iestāde bija parakstījusi līgumu ar 23 skolām, ko apmeklē darbinieku bērni.


IESTĀDES ATBILDE

Iestāde ņem vērā Palātas ziņojumu.


6.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 417/92


ZIŅOJUMS

par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2016. finanšu gada pārskatiem un Centra atbilde

(2017/C 417/14)

IEVADS

1.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (ECDC, turpmāk tekstā – “Centrs”), kurš atrodas Stokholmā, izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 851/2004 (1). Centra galvenais uzdevums ir vākt un izplatīt datus par cilvēku slimību profilaksi un kontroli, kā arī sniegt zinātniskus atzinumus par šo tēmu. Centram arī jākoordinē Eiropas tīkls, kurā ietvertas struktūras, kas darbojas šajā jomā.

2.

Galvenie skaitliskie dati par Centru ir sniegti tabulā  (2).

Tabula

Centra galvenie skaitliskie dati

 

2015

2016

Budžets (miljoni EUR)

58,5

58,2

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (3)

260

260

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3.

Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Centra pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

4.

Mēs revidējām:

a)

Centra pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (4) un budžeta izpildes pārskatus (5) par 2016. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu; un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

5.

Mēs uzskatām, ka Centra pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Centra finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Centra finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

6.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

7.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

8.

Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Centra finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Centra vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

9.

Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Centra spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

10.

Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

11.

Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Centra pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.

12.

Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

13.

Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Centra maksu un citu ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanas procedūras.

14.

Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un Centrs pieņem attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

15.

Sagatavojot šo ziņojumu un ticamības deklarāciju, mēs ņēmām vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas darbu saistībā ar Centra pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas (6) 208. panta 4. punktā.

16.

Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam.

KOMENTĀRI PAR DARĪJUMU LIKUMĪBU UN PAREIZĪBU

17.

2015. gada maijā ar Centra valdes lēmumu tika iecelts direktora pienākumu izpildītājs. 2016. gada 31. decembrī šis norīkojums par astoņiem mēnešiem pārsniedza Civildienesta noteikumos paredzēto viena gada termiņu. Termiņš bija pārsniegts arī papildus 15 citiem darbiniekiem, kas bija norīkoti pagaidu amata vietās.

KOMENTĀRI PAR IEKŠĒJĀS KONTROLES MEHĀNISMIEM

18.

Savā 2016. gada oktobra revīzijas ziņojumā Komisijas iekšējās revīzijas dienests (IRD) norādīja, ka tas atzīst Centra pastāvīgos centienus pilnveidot savus iekšējos iepirkuma kontroles mehānismus, tomēr iepirkuma procesā joprojām ir nozīmīgas nepilnības. IRD secināja, ka vāji notiek iepirkuma plānošana un uzraudzība un ka iepirkuma pamatā ne vienmēr ir gada darba programma vai finansēšanas lēmums. Minēta atsauce arī uz Palātas ziņojumu par Centra 2015. finanšu gada pārskatiem un paziņotajām nepilnībām, kas negatīvi ietekmē iepirkuma procedūru pārredzamību. Centrs un IRD vienojās par koriģējošas rīcības plānu.

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU

19.

Tāpat kā iepriekšējos gados apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, bija augsts pārnesumu līmenis III sadaļā “Pamatdarbības izdevumi”, proti, 7,9 miljoni EUR jeb 41 % (2015. g.: 7,5 miljoni EUR jeb 42 %). Pārnesumi galvenokārt attiecas uz daudzgadu projektiem tādās jomās kā zinātniskās konsultācijas (2,4 miljoni EUR), uzraudzība (1,3 miljoni EUR), sabiedrības veselības apmācība (1,4 miljoni EUR) un sabiedrības veselības IT (2,1 miljons EUR). Centrs var apsvērt iespēju ieviest diferencētas budžeta apropriācijas, lai labāk ņemtu vērā darbību daudzgadu raksturu un nenovēršamos starplaikus, kas šķir līgumu parakstīšanu, piegādes un maksājumus.

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

20.

Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā.

Šo ziņojumu 2017. gada 19. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus-Heiner LEHNE


(1)  OV L 142, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  Plašāka informācija par Centra kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē www.ecdc.europa.eu.

(3)  Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Centra sniegtie dati.

(4)  Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

(5)  Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads

Palātas komentāri

Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests/ieviešana ir sākta/ieviešana nav sākta/neattiecas)

2015

Revidētajās iepirkuma procedūrās Palāta konstatēja vairākus trūkumus, kas nelabvēlīgi ietekmēja pārredzamību, piemēram, nebija skaidras saistības ar Centra gada darbības programmu, aplēstā līguma vērtība nebija pietiekami pamatota un nebija noteikts finansiālais kritērijs (robežvērtība), kurš jāizmanto pieteikuma iesniedzēja finansiālo spēju novērtēšanai.

Ieviešana ir sākta (1)

2015

Kopējais budžeta izpildes līmenis bija 94 % (2014. gadā – 99 %). Līmeņa kritums ir saistīts ar zemāku svēruma koeficientu, kas Zviedrijā tika piemērots atalgojumam, sākot ar 2014. gada 1. jūniju, un ar kavējumiem darbinieku pieņemšanā, tāpēc personāla izmaksas bija mazākas, nekā aprēķināts.

Neattiecas

2015

Apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, bija augsts pārnesumu līmenis II sadaļā “Administratīvie izdevumi”, proti, 1,6  miljoni EUR jeb 23 % (2014. g.: 1,5  miljoni EUR jeb 25 %). Šie pārnesumi attiecās galvenokārt uz IT iekārtu un programmu iegādi (0,8  miljoni EUR), kā arī uz konsultantu pakalpojumiem nekustamā īpašuma jautājumos saistībā ar Centra jaunajām telpām (0,3  miljoni EUR), par kuriem maksājumi būs jāveic 2016. gadā.

Neattiecas

2015

Apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, bija augsts pārnesumu līmenis III sadaļā “Pamatdarbības izdevumi”, proti, 7,5  miljoni EUR jeb 42 % (2014. g.: 8,1  miljons EUR jeb 49 %). Šie pārnesumi attiecās galvenokārt uz daudzgadu projektiem (5 miljoni EUR) un IT atbalstu pamatdarbībām (1,7  miljoni EUR) – gan projektus, gan atbalstu īstenoja un par tiem samaksāja, kā plānots.

Neattiecas


(1)  2016. gadā bez pamatojoša finansēšanas lēmuma bija parakstīti divi īpaši līgumi kopā par 79 000 EUR.


CENTRA ATBILDE

18.

Centrs vēlas precizēt, ka direktore tika iecelta uz īslaicīgu periodu saskaņā ar Civildienesta noteikumiem un Centra dibināšanas regulu. Sākotnējā personāla atlase direktora amatam bija nesekmīga, un tāpēc darbības nepārtrauktības nodrošināšanai īslaicīgais periods tika pagarināts, pārsniedzot noteikto 12 mēnešu ierobežojumu. Šā pagarinājuma laikā pēc valdes lūguma darbinieks piekrita saņemt finansiālu kompensāciju, kas paredzēta Civildienesta noteikumos, īslaicīgi strādājot augstākas kategorijas amatā.

19.

ECDC savā 2017. gada darba programmā ir pārstrādājis tā iepirkuma finansēšanas lēmuma formātu. Ir ieviesta standartizēta procedūra jaunu iepirkumu iekšējai apstiprināšanai, nodrošinot, ka ECDC valde apstiprina visus finanšu lēmuma atjauninājumus pirms procedūras sākšanas. ECDC arī ievēro Iekšējās revīzijas dienesta vispārējos ieteikumus, pārskatot centra iekšējās procedūras un vadlīniju dokumentus.

20.

Centrs sadarbībā ar Revīzijas palātu rūpīgi analizēs diferencētu budžeta apropriāciju ieviešanas priekšrocības un trūkumus, tostarp analizējot arī papildu sarežģītības un papildu resursu nepieciešamības risku.


6.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 417/98


ZIŅOJUMS

par Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

(2017/C 417/15)

IEVADS

1.

Eiropas Ķimikāliju aģentūru (turpmāk tekstā – “Aģentūra”, arī “ECHA”), kura atrodas Helsinkos, izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (1). Tās galvenie uzdevumi ir nodrošināt cilvēku veselības un vides augsta līmeņa aizsardzību, kā arī vielu brīvu apriti iekšējā tirgū, reizē veicinot konkurenci un novatorismu. Aģentūra arī sekmē alternatīvu metožu izstrādi ar vielām saistīto risku novērtēšanai.

2.

Galvenie skaitliskie dati par Aģentūru ir sniegti tabulā  (2).

Tabula

Aģentūras galvenie skaitliskie dati

 

2015

2016

Budžets (miljoni EUR) (3)

114,8

110,1

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (4)

572

578

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3.

Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

4.

Mēs revidējām:

a)

Aģentūras pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (5) un budžeta izpildes pārskatus (6) par 2016. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu; un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

5.

Mēs uzskatām, ka Aģentūras pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Aģentūras finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Aģentūras finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

6.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

7.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

8.

Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Aģentūras finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Aģentūras vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

9.

Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Aģentūras spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

10.

Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

11.

Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.

12.

Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

13.

Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Aģentūras maksu un citu ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanas procedūras.

14.

Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un Aģentūra pieņem attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

15.

Sagatavojot šo ziņojumu un ticamības deklarāciju, mēs ņēmām vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas darbu saistībā ar Aģentūras pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas (7) 208. panta 4. punktā.

Citi jautājumi

16.

Nenonākot pretrunā sniegtajam atzinumam, Palāta vērš uzmanību uz faktu, ka 2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste (AK) paziņoja Eiropadomei lēmumu izstāties no Eiropas Savienības. Tiks apspriests nolīgums par izstāšanās noteikumiem. ECHA budžetu daļēji finansē no ES ekonomikas dalībnieku maksām. Maksa katru gadu svārstās atkarībā no vielu reģistrāciju apmēra. Tā kā AK ir nolēmusi vairs nebūt ES sastāvā, iespējams, ka nākotnē samazināsies Aģentūras ieņēmumi.

17.

Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam.

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU

18.

Apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, saglabājās augsts pārnesumu līmenis III sadaļā “REACH pamatdarbības izdevumi”, proti, 10,1 miljons EUR jeb 39 % (2015. g.: 7,3 miljoni EUR jeb 32 %) un vēl augstāks IV sadaļā “Pamatdarbības izdevumi biocīdu jomā”, proti, 1,3 miljoni EUR jeb 68 % (2015. g.: 1,5 miljoni EUR jeb 74 %). Tik augsts pārnesumu līmenis ir pretrunā budžeta gada pārskata principam. Aģentūrai jāapsver diferencētu budžeta apropriāciju plašāka izmantošana, lai labāk ņemtu vērā darbību daudzgadu raksturu un nenovēršamos starplaikus, kas šķir līgumu parakstīšanu, piegādes un maksājumus.

KOMENTĀRI PAR IEKŠĒJO KONTROLI

19.

Saskaņā ar Biocīdu regulu ECHA veicina biocīdu vielu un produktu tirgus darbību. 2016. gada novembra revīzijas ziņojumā Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IRD) secināja, ka ECHA iekšējās kontroles sistēmas koncepcija un praktiskā ieviešana attiecībā uz Aģentūras procesiem un darbībām, kas paredzētas Biocīdu regulā, ir efektīva un lietderīga. Kaut arī netika konstatētas ievērojamas nepilnības, IRD uzskatīja, ka iespējami daži turpmāki uzlabojumi. Aģentūra un IRD vienojās par koriģējošo pasākumu plānu.

CITI KOMENTĀRI

20.

Atšķirībā no vairākuma citu aģentūru ECHA izveides regulā nav skaidri noteikta prasība veikt darbību regulāru ārējo novērtēšanu, kas ir darbības rezultātu novērtēšanas svarīgs elements.

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

21.

Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā.

Šo ziņojumu 2017. gada 12. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus-Heiner LEHNE


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  Plašāka informācija par Aģentūras kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē www.echa.europa.eu.

(3)  Budžeta skaitļi ir balstīti uz maksājumu apropriācijām.

(4)  Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Aģentūras sniegtie dati.

(5)  Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

(6)  Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads

Palātas komentārs

Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests/ieviešana ir sākta/ieviešana nav sākta/neattiecas)

2014

Izdevumus par procedūrām, kas saistītas ar jaunu un īpašu Aģentūras darbības virzienu – Biocīdu regulas īstenošanu, principā bija jāsedz no maksas par šo produktu reģistrācijas pieteikumiem. Tomēr 2014. gadā iekasētās maksas sedza tikai 17 % no šiem izdevumiem, bet pārējo daļu faktiski finansēja no Savienības (6,3  miljoni EUR) un EBTA valstu (0,2  miljoni EUR) iemaksām Aģentūras budžetā. (1)

Ieviešana ir sākta

2015

Aģentūra maksā 50 % no maksas par darbinieku bērnu pēcstundu aprūpi Eiropas skolā Helsinkos. Tās ieguldījums ir 1 000 EUR par bērnu gadā, un 2015. gadā kopā tie bija 95 000 EUR. Šo sociālo pasākumu 2008. gadā apstiprināja Aģentūras direktors, bet tas netika paziņots budžeta iestādei saskaņā ar budžeta procedūru. (2)

Ieviests

2015

Apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, bija augsts pārnesumu līmenis IV sadaļā “Darbības izdevumi biocīdu jomā”, proti, 1,5  miljoni EUR jeb 74 %. Tas galvenokārt attiecas uz lielapjoma IT projektu (1,4  miljoni EUR). Šo projektu varēja sākt tikai 2015. gada otrajā pusē, kad no maksām bija iekasēti pietiekami ieņēmumi tā finansēšanai.

Neattiecas


(1)  2015. gadā iekasētās maksas sedza 62 % no šiem izdevumiem.

(2)  Regula Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (OV 45, 14.6.1962., 1385./62. lpp.), 1.e pants.


AĢENTŪRAS ATBILDE

19.

Lielākā pārnesumu summa izriet no daudzgadu IT attīstības projektiem un ziņotāja līgumiem par vielu izvērtēšanu, kas ietver obligāto 12 mēnešu periodu, sākot no dienas, kad martā tika pieņemts Kopienas rīcības plāns. Attiecībā uz pēdējo Aģentūra jau ir izveidojusi īpašu budžeta pozīciju 2017. gadam, kas samazinās nominālo pārnesumu līmeni 2017. gadam un turpmāk. Attiecībā uz IT izdevumiem, ECHA arī apsvērs iespēju turpmāk izmantot īpašas budžeta pozīcijas.

20.

Pieņemts zināšanai.

21.

ECHA dibināšanas regulā pirmais Aģentūras ārējais novērtējums bija paredzēts 2012. gadā (skatīt 75. panta 2. punktu). Komisija pienācīgi veica šo pārskatīšanu ar ārējā līgumslēdzēja (PWC) palīdzību. Lai gan ECHA dibināšanas regulā tas nav skaidri prasīts, saskaņā ar Labāka regulējuma ES novērtēšanas pamatnostādnēm, Komisija 2016. gadā pasūtīja vēl vienu ārējo ECHA veiktspējas izvērtējuma pētījumu (Deloitte un VVA). Konsultantu ziņojums pieejams šeit:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach_en.

Tiklīdz Komisija pieņems savu ziņojumu par REACH pārskatu 2017. gadā, ECHA īstenos atbilstīgas pēcpārbaudes darbības, lai reaģētu uz ieteikumiem, kuri izriet no oficiālā Komisijas ziņojuma.


6.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 417/104


ZIŅOJUMS

par Eiropas Vides aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

(2017/C 417/16)

IEVADS

1.

Eiropas Vides aģentūru (turpmāk tekstā – “Aģentūra”, arī “EVA”), kura atrodas Kopenhāgenā, izveidoja ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 1210/90 (1). Aģentūra atbild par tāda novērojumu tīkla izveidi, kas sniegtu Komisijai, Parlamentam, dalībvalstīm un plašākai sabiedrībai ticamu informāciju par vides stāvokli. Aģentūras sniegtajai informācijai ir jo īpaši jādod iespēja Eiropas Savienībai un dalībvalstīm veikt pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi, un izvērtēt veikto pasākumu efektivitāti.

2.

Galvenie skaitliskie dati par Aģentūru ir sniegti tabulā  (2).

Tabula

Aģentūras galvenie skaitliskie dati

 

2015

2016

Budžets (miljoni EUR)

49,2

50,5

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (3)

219

208

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3.

Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

4.

Mēs revidējām:

a)

Aģentūras pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (4) un budžeta izpildes pārskatus (5) par 2016. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu; un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

5.

Mēs uzskatām, ka Aģentūras pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Aģentūras finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Aģentūras finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

6.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

7.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

8.

Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Aģentūras finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Aģentūras vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

9.

Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Aģentūras spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

10.

Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

11.

Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.

12.

Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

13.

Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Aģentūras maksu un citu ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanas procedūras.

14.

Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un Aģentūra pieņem attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

15.

Sagatavojot šo ziņojumu un ticamības deklarāciju, mēs ņēmām vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas darbu saistībā ar Aģentūras pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas (6) 208. panta 4. punktā.

16.

Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam.

KOMENTĀRI PAR IEKŠĒJĀS KONTROLES MEHĀNISMIEM

17.

Aģentūra 2016. gadā atjaunināja drošības politiku, bet daudzas citas iekšējās procedūras ir novecojušas. Augstākā vadība apstiprināja rīcības plānu, kurā cita starpā ir paredzēts pārskatīt un atjaunināt darbības turpināšanas plānu. Aģentūra ir paredzējusi arī pārskatīt 2009. gadā pieņemto dokumentu administrēšanas politiku, lai tā atbilstu jaunajai drošības politikai. Aģentūra plāno attiecīgos gadījumos pārskatīt un atjaunināt iekšējās kontroles standartus.

18.

Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IRD) veica lietderības revīziju attiecībā uz sagatavošanās procesiem saistībā ar 2015. gada ziņojumu par vides stāvokli (ZVS). 2016. gada jūlija ziņojumā IRD secināja, ka ZVS procesi kopumā atbilda mērķim. Tomēr Aģentūra un IRD vienojās par to turpmākas uzlabošanas plānu.

KOMENTĀRI PAR PAREIZU FINANŠU PĀRVALDĪBU UN DARBĪBAS REZULTĀTIEM

19.

Komisija 2014. gadā parakstīja pamatlīgumu ar vienu līgumslēdzēju par IT programmu un licenču, kā arī ar to saistīto IT uzturēšanas un konsultāciju pakalpojumu iegādi vairāk nekā 50 ES iestāžu un struktūru, tostarp Aģentūras, vārdā. Pamatlīgumslēdzējs darbojas kā starpnieks starp Aģentūru un piegādātājiem, kuri atbilst Aģentūras vajadzībām. Par šiem starpniecības pakalpojumiem pamatlīgumslēdzējs var uzcenot piegādātāju cenas par diviem līdz deviņiem procentiem. Pamatlīgumā ir skaidri noteikts, ka ar to līgumslēdzējam netiek piešķirtas nekādas ekskluzīvas pilnvaras. 2016. gadā Aģentūra izmantoja pamatlīgumu, lai iegādātos programmatūras licences kopā par 442 754 EUR. Lielākoties tika iepirkti produkti, kuri piederēja īpašai kategorijai, ko vajadzētu izmantot tikai izņēmuma gadījumos, un kuru cenas netika minētas ne konkursa gaitā, ne pamatlīgumā. Šī procedūra nenodrošina pietiekamu konkurenci un nav ekonomiski izdevīgākais risinājums. Turklāt pamatlīgumslēdzēja prasīto uzcenojumu pienācīgi nepārbaudīja. Vislielākais pasūtījums bija ekskluzīva skandināvu tālākpārdevēja izdotu programmatūras licenču atjaunošana (112 248 EUR). Šajā gadījumā nebija attaisnojama pamatlīguma izmantošana, kā dēļ tika nevajadzīgi samaksāts uzcenojums.

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

20.

Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā.

Šo ziņojumu 2017. gada 19. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus Heiner LEHNE


(1)  OV L 120, 11.5.1990., 1. lpp.

(2)  Plašāka informācija par Aģentūras kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē www.eea.europa.eu.

(3)  Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Aģentūras sniegtie dati, kuros ieskaitīts gan pamatdarbības budžets, gan pārējais budžets.

(4)  Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

(5)  Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads

Palātas komentārs

Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests/ieviešana ir sākta/ieviešana nav sākta/neattiecas)

2012 un 2013

Dotāciju programmās deklarēto izmaksu (ex ante) pārbaudes uz vietas saņēmēju līmenī notiek reti. (1)

Tāpēc esošie kontroles mehānismi sniedz tikai ierobežotu pārliecību par labuma guvēju deklarēto izmaksu attiecināmību un precizitāti.

Ieviests (2)

2014

Turklāt iekšējais revidents bija iesaistīts gan ex ante, gan ex post pārbaudēs, bet tie ir nesavienojami uzdevumi. Jāpiemin, ka jau kopš 2012. gada Palāta un Aģentūra ir diskutējušas par ex ante kontroles sistēmu.

Ieviests

2014

Aģentūrai ir līgums par dublēšanas pakalpojumiem, ietverot e-pasta pakalpojumu, ar mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzēju; tam izmanto starpiestāžu līgumu, kam iepirkumu veicis Informātikas ģenerāldirektorāts (DIGIT). Līguma nosacījumos nav pienācīgi formulēta Aģentūras datu atrašanās vieta. Līgumslēdzējs ir paturējis tiesības pārsūtīt Aģentūras datus ārpus Eiropas Savienības ģeogrāfiskās teritorijas bez iepriekšēja brīdinājuma, proti, lai atrisinātu latentuma problēmu, datplūsmu maršrutēšanas dati var būt jāpārkopē dažādos datu centros, kas atrodas dažādos reģionos. Attiecīgi Aģentūra nav nodrošinājusi Eiropas Kopienu, kam tā pakļauta, privilēģiju un imunitātes garantiju un to, lai pakalpojumu sniedzējs pilnībā ievērotu privātuma garantijas, kas paredzētas ES Pamattiesību hartas 7. pantā.

Ieviests (3)

2015

Revidētās iepirkuma procedūras liecināja, ka Aģentūra parakstīja pamatlīgumus ar vienu līgumslēdzēju un tos izmanto dažādiem pakalpojumiem saskaņā ar fiksētas cenas konkrētiem līgumiem. Tā kā no viena līgumslēdzēja saskaņā ar šiem līgumiem prasa fiksētas cenas piedāvājumu, tiek neitralizēta cenas konkurence un palielinās atkarība no šā līgumslēdzēja. Aģentūrai jānoslēdz nolīgumi ar vairākiem piegādātājiem, atjaunojot konkurenci, vai – kad vien iespējams – tiešie pakalpojumu līgumi.

Ieviests


(1)  2012. un 2011. gadā veica vienu ex ante pārbaudi, kurā skatīja viena saņēmēja kontroles sistēmas. 2010. gadā veica vienu ex ante pārbaudi, kurā skatīja viena saņēmēja deklarēto izdevumu attiecināmību.

(2)  2016. gadā Aģentūra veica divas ex post pārbaudes uz vietas, kurās skatīja Eiropas tematisko centru (ETC) dotācijas saņēmējus.

(3)  Aģentūra pastāvīgi uzrauga stāvokļa attīstību.


AĢENTŪRAS ATBILDE

KOMENTĀRI PAR IEKŠĒJĀS KONTROLES MEHĀNISMIEM

18.

Aģentūra veic ievērojamu skaitu regulējošo pārskatīto procedūru, kas ir pieejamas visiem darbiniekiem iekštīklā. Sadaļa, kas atvēlēta kvalitātes pārvaldībai, ieskaitot procedūru reģistru, tika pārskatīta 2016. gada otrajā pusē. Visas procedūras reģistrā tiks 2017. gada gaitā pārskatītas un, ja nepieciešams, labotas.

19.

EVA ir ņēmusi vērā Revīzijas palātas komentārus.

KOMENTĀRI PAR PAREIZU FINANŠU PĀRVALDĪBU UN IZPILDI

20.

Aprakstītais pakalpojumu pamatlīgums ir tiešām radies Eiropas Komisijas veiktās iestāžu iepirkumu procedūras rezultātā ar nolūku īstenot efektivitātes uzlabojumus, kā noteikts finanšu regulas 104.a panta 1. punktā, un kā tāds tas galvenokārt un tieši attiecas uz pareizas finanšu pārvaldības principu. Atbilstoši piemērojamiem noteikumiem attiecībā uz iestāžu iepirkumu procedūras organizēšanu un pārvaldību Aģentūra, piedaloties šajā iestāžu uzaicinājumā uz konkursu, apņemas neiesaistīties tādu pašu pakalpojumu pasūtīšanā, noslēdzot līgumu ar citu pakalpojuma sniedzēju. Šīs apņemšanās mērķis ir nodrošināt caurskatāmību attiecībā uz konkursantiem, bet arī, vissvarīgākais, pareizas finanšu pārvaldības principa ievērošanu, jo īpaši attiecībā uz ekonomijas un efektivitātes principiem resursu izmantošanā. Šī apņemšanās pati par sevi nodrošina pietiekamu pamatojumu pamatlīgumu izmantošanai. Turklāt ir vērts atzīmēt, ka par piemērojamo likmi kanāla produktiem vienojas līguma slēdzēji, bet līguma izpildītājs saskaņā ar līgumu ir atbildīgs par produktu un pakalpojumu nodrošināšanu par cenu, kuras attiecība pret dominējošo tirgus cenu līdzvērtīgām precēm paliek nemainīga. Aģentūra noskaidros ar Komisiju, vai, pamatojoties uz iepirkto kopējo licenču apjomu, to var paaugstināt līdz vietējai vai korporatīvajai pakalpojumu pamatlīguma kategorijai.


6.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 417/110


ZIŅOJUMS

par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada pārskatiem un Aģentūras atbilde

(2017/C 417/17)

IEVADS

1.

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru (turpmāk tekstā – “Aģentūra”, arī “EFCA”), kura atrodas Bigo, izveidoja ar Padomes Regulu (EK) Nr. 768/2005 (1). Aģentūras galvenais uzdevums ir organizēt operatīvu zivsaimniecības kontroles un pārbaudes pasākumu koordināciju ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu efektīvu un vienādu piemērošanu.

2.

Galvenie skaitliskie dati par Aģentūru ir sniegti tabulā  (2).

Tabula

Aģentūras galvenie skaitliskie dati

 

2015

2016

Budžets (miljoni EUR) (3)

9,2

10,0

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (4)

64

64

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3.

Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Aģentūras pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

4.

Mēs revidējām

a)

Aģentūras pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (5) un budžeta izpildes pārskatus (6) par 2016. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

5.

Mēs uzskatām, ka Aģentūras pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Aģentūras finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Aģentūras finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

6.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

7.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

8.

Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Aģentūras finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Aģentūras vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

9.

Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Aģentūras spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

10.

Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

11.

Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Aģentūras pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.

12.

Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

13.

Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Aģentūras maksu un citu ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanas procedūras.

14.

Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un Aģentūra pieņem attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

15.

Sagatavojot šo ziņojumu un ticamības deklarāciju, mēs ņēmām vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas darbu saistībā ar Aģentūras pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas (7) 208. panta 4. punktā.

IEPRIEKŠĒJOS GADOS FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

16.

Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā.

Šo ziņojumu 2017. gada 12. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus-Heiner LEHNE


(1)  OV L 128, 21.5.2005., 1. lpp.

(2)  Plašāka informācija par Aģentūras kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē www.efca.europa.eu.

(3)  Budžeta skaitļi ir balstīti uz maksājumu apropriācijām.

(4)  Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Aģentūras sniegtie dati.

(5)  Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

(6)  Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Iepriekšējos gados formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads

Palātas komentārs

Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests/ieviešana ir sākta/ieviešana nav sākta/neattiecas)

2015

Aģentūra vēl pilnībā neievēro iekšējās kontroles standartus Nr. 10 (darbības nepārtrauktība), Nr. 11 (dokumentu pārvaldība) un Nr. 12 (informācija un komunikācija) (1).

Ieviests


(1)  Aģentūras Iekšējās kontroles standarti balstās uz līdzvērtīgiem standartiem, ko noteikusi Komisija.


AĢENTŪRAS ATBILDE

Aģentūra ņem vērā Palātas ziņojumu.


6.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 417/115


ZIŅOJUMS

par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2016. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbilde

(2017/C 417/18)

IEVADS

1.

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (turpmāk tekstā – “Iestāde”, arī “EFSA”), kura atrodas Parmā, izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002 (1). Iestādes galvenie uzdevumi ir sniegt zinātnisku informāciju, kas vajadzīga, lai izstrādātu Savienības tiesību aktus pārtikas un pārtikas nekaitīguma jomā, vākt un analizēt datus, kas ļauj aprakstīt un kontrolēt riskus, kā arī sniegt neatkarīgu informāciju par šiem riskiem.

2.

Galvenie skaitliskie dati par Iestādi ir sniegti tabulā  (2).

Tabula

Iestādes galvenie skaitliskie dati

 

2015

2016

Budžets (miljoni EUR) (3)

78,8

79,5

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (4)

434

443

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3.

Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Iestādes pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

4.

Mēs revidējām:

a)

Iestādes pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (5) un budžeta izpildes pārskatus (6) par 2016. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu; un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

5.

Mēs uzskatām, ka Iestādes pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Iestādes finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tās darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Iestādes finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

6.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

7.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

8.

Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Iestādes finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Iestādes vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

9.

Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Iestādes spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

10.

Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

11.

Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Iestādes pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.

12.

Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

13.

Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Iestādes maksu un citu ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanas procedūras.

14.

Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un Iestāde pieņem attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

15.

Sagatavojot šo ziņojumu un ticamības deklarāciju, mēs ņēmām vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas darbu saistībā ar Iestādes pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas (7) 208. panta 4. punktā.

16.

Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam.

KOMENTĀRI PAR IEKŠĒJĀS KONTROLES MEHĀNISMIEM

17.

Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IRD) 2016. gada novembra revīzijas ziņojumā secināja, ka ieviestie IT projektu vadības kontroles mehānismi ir pienācīgi, taču norādīja uz nozīmīgiem trūkumiem saistībā ar IT pārvaldību. IRD ieteica atjaunināt Iestādes IT pārvaldības politiku, ieviest visu organizāciju aptverošu IT riska pārvaldības sistēmu un riska reģistru, kā arī nodalīt informācijas drošības funkciju un IT nodaļu. Iestāde un IRD vienojās par koriģējošas rīcības plānu.

IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

18.

Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā.

Šo ziņojumu 2017. gada 17. oktobra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus Heiner LEHNE


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(2)  Plašāka informācija par Iestādes kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē www.efsa.europa.eu.

(3)  Budžeta skaitļi ir balstīti uz maksājumu apropriācijām.

(4)  Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Iestādes sniegtie dati.

(5)  Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

(6)  Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Iepriekšējā gadā formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads

Palātas komentārs

Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests / ieviešana ir sākta / ieviešana nav sākta / neattiecas)

2012

Pēc augsta līmeņa riska novērtējuma, kuru 2012. gadā veica ārējs konsultants un 2013. gada februārī – Komisijas iekšējās revīzijas dienests, tika konstatēti vairāki iespējami būtiski riski Iestādes kontroles mehānismu darbībā, it īpaši tādās jomās kā datu pārvaldība, darbības nepārtrauktība un IT drošība. Iestāde 2012. gadā sāka visaptverošu iekšējās kontroles sistēmu pašnovērtējumu. Process turpinās, un koriģējošo pasākumu īstenošana ir plānota 2013. gadā.

Ieviests

2015

Iestāde vēl nav ieviesusi skaidru un visaptverošu finanšu ex post kontroles stratēģiju, kura aptvertu visas darbības jomas un kurā būtu noteikts attiecīgo kontroles mehānismu biežums un tvērums.

Ieviešana ir sākta (1)


(1)  Iestāde pašlaik izstrādā uzlabotu ticamības nodrošināšanas pārvaldību un precizē iekšējās kontroles pamatsistēmu. Konkrēti, Iestāde apstiprināja un ieviesa pārskatītu kontroles stratēģiju, izmantojot par zinātniskām sanāksmēm un komandējumiem veikto masu maksājumu riska novērtējumu, un šo stratēģiju iestrādās iekšējās procedūrās, kas piemērojamas finanšu ex ante un ex post pārbaudēm.


IESTĀDES ATBILDE

5.

EFSA atzinīgi vērtē Eiropas Revīzijas palātas atzinumus bez iebildēm attiecībā uz pārskatu ticamību un pārskatos minēto pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Tas liecina, ka EFSA ieviestā kontroles sistēma adekvāti nodrošina vispārējo atbilstību.

17.

Pēc IRD IT pārvaldības revīzijas EFSA pienācīgi īstenos rīcības plānu. Visi pasākumi attiecībā uz informācijas drošības funkcijas vietu, līdzdalību uzņēmējdarbībā un IT stratēģiju ir pilnībā īstenoti. Attiecībā uz IT pārvaldību ir īstenota pasākumu lielākā daļa, un līdz 2017. gada beigām ir plānots īstenot atlikušos pasākumus.


6.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 417/120


ZIŅOJUMS

par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta 2016. finanšu gada pārskatiem un Institūta atbilde

(2017/C 417/19)

IEVADS

1.

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtu (turpmāk tekstā – “Institūts”, arī “EIGE”), kurš atrodas Viļņā, izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1922/2006 (1). Institūta uzdevums ir apkopot, analizēt un izplatīt informāciju par dzimumu līdztiesību, kā arī izstrādāt, analizēt, izvērtēt un izplatīt metodoloģiskus līdzekļus, lai atbalstītu dzimumu līdztiesības integrēšanu visās Savienības politikas jomās un no tām izrietošajās valstu politikas jomās.

2.

Galvenie skaitliskie dati par Institūtu ir sniegti tabulā  (2).

Tabula

Institūta galvenie skaitliskie dati

 

2015

2016

Budžets (miljoni EUR)

7,9

7,8

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (3)

42

45

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3.

Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Institūta pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

4.

Mēs revidējām:

a)

Institūta pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (4) un budžeta izpildes pārskatus (5) par 2016. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu; un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība

Atzinums par pārskatu ticamību

5.

Mēs uzskatām, ka Institūta pārskati par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo Institūta finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tā darbību rezultātus, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas minētajā datumā slēgtajā gadā saskaņā ar Institūta finanšu noteikumiem un Komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. Tie balstās uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem.

Pārskatiem pakārtoto darījumu likumība un pareizība

Ieņēmumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto ieņēmumu likumību un pareizību

6.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie ieņēmumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Maksājumi

Atzinums par pārskatiem pakārtoto maksājumu likumību un pareizību

7.

Mēs uzskatām, ka pārskatiem par 2016. gada 31. decembrī slēgto gadu pakārtotie maksājumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Vadības un stratēģisko vadītāju pienākumi

8.

Saskaņā ar LESD 310.–325. pantu un Institūta finanšu noteikumiem vadības pienākums ir sagatavot un iesniegt pārskatus, pamatojoties uz starptautiski atzītiem publiskā sektora grāmatvedības standartiem, un nodrošināt tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Šie pienākumi ietver iekšējās kontroles mehānismu izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un izklāstu tā, lai krāpšanas vai kļūdas dēļ tajos nebūtu sniegtas būtiski nepareizas ziņas. Vadības pienākumos tostarp ir nodrošināt, lai finanšu pārskatos atspoguļotās darbības, finanšu darījumi un informācija atbilstu to regulējumam. Institūta vadībai ir galīgā atbildība par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

9.

Sagatavojot pārskatus, vadības pienākums ir novērtēt Institūta spēju turpināt darbību, attiecīgi izklāstīt jautājumus, kas saistīti ar darbības turpināšanu, un izmantot darbības turpināšanas pieņēmumu grāmatvedībā.

10.

Stratēģiskie vadītāji ir atbildīgi par struktūras finanšu ziņojumu sagatavošanas procesa pārraudzību.

Revidenta pienākumi pārskatu un pakārtoto darījumu revīzijā

11.

Mūsu mērķi ir iegūt pamatotu pārliecību par to, ka Institūta pārskatos nav sniegtas būtiski nepareizas ziņas un ka tiem pakārtotie darījumi ir likumīgi un pareizi, un, balstoties uz mūsu veikto revīziju, sniegt Eiropas Parlamentam un Padomei vai citām attiecīgām budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm deklarāciju par pārskatu ticamību un tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Pamatota pārliecība ir augsts pārliecības līmenis, bet tā nav garantija, ka revīzijā vienmēr tiks atklātas būtiski nepareizas ziņas vai būtiska neatbilstība, ja tāda pastāv. Tās var rasties krāpšanas vai kļūdas dēļ un tiek uzskatītas par būtiskām tad, ja var pamatoti sagaidīt, ka atsevišķi vai kopā tās varētu ietekmēt saimnieciskos lēmumus, kurus lietotāji pieņem, pamatojoties uz šiem pārskatiem.

12.

Revīzija ietver procedūras, ar kurām iegūst revīzijas pierādījumus par pārskatos minētajām summām un sniegto informāciju un par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Procedūru izvēle ir atkarīga no revidenta sprieduma, tostarp novērtējuma par risku, ka krāpšanas vai kļūdas dēļ pārskatos ir sniegtas būtiski nepareizas ziņas vai ka saistībā ar pakārtotajiem darījumiem ir būtiski pārkāpts Eiropas Savienības juridiskais regulējums. Veicot riska novērtējumus, lai izstrādātu konkrētajiem apstākļiem atbilstošas revīzijas procedūras, nevis lai sniegtu atzinumu par iekšējās kontroles mehānismu efektivitāti, ņem vērā iekšējās kontroles mehānismus, kuri attiecas uz pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu un pakārtoto darījumu likumību un pareizību. Revīzijā novērtē arī izmantoto grāmatvedības metožu piemērotību un vadības veikto grāmatvedības aplēšu pamatotību, kā arī pārskatu vispārējo izklāstu.

13.

Saistībā ar ieņēmumiem mēs pārbaudām no Komisijas saņemto subsīdiju un novērtējam Institūta maksu un citu ieņēmumu (ja tādi ir) iekasēšanas procedūras.

14.

Saistībā ar izdevumiem mēs pārbaudām maksājumu darījumus, kad izdevumi ir radušies un ir iegrāmatoti un pieņemti. Avansa maksājumus pārbauda tad, kad līdzekļu saņēmējs sniedz attaisnojumu par to atbilstīgu izmantošanu un Institūts pieņem attaisnojumu, avansa maksājumu dzēšot vai nu tajā pašā gadā, vai vēlāk.

15.

Sagatavojot šo ziņojumu un ticamības deklarāciju, mēs ņēmām vērā neatkarīga ārējā revidenta veikto revīzijas darbu saistībā ar Institūta pārskatiem, kā noteikts ES Finanšu regulas (6) 208. panta 4. punktā.

16.

Turpmākie komentāri nav pretrunā Palātas sniegtajam atzinumam.

KOMENTĀRI PAR BUDŽETA PĀRVALDĪBU

17.

Apropriācijām, par kurām bija uzņemtas saistības, pārnesumu līmenis bija augsts III sadaļā “Pamatdarbības izdevumi”, proti, 1,7 miljoni EUR jeb 51 % (2015. gadā – 2,2 miljoni EUR jeb 60 %), galvenokārt saistībā ar pētījumiem, kas turpinās pēc kalendārā gada beigām. Institūts varētu apsvērt iespēju ieviest diferencētas budžeta apropriācijas, lai labāk ņemtu vērā darbību daudzgadu raksturu un nenovēršamos starplaikus, kas šķir līgumu parakstīšanu, piegādes un maksājumus.

KOMENTĀRI PAR IEKŠĒJĀS KONTROLES MEHĀNISMIEM

18.

Institūts 2016. gadā izsludināja atklātu iepirkuma konkursu par pamatlīguma piešķiršanu saistībā ar dzimumu statistikas rīku un resursu uzturēšanu un atjaunināšanu par maksimālo summu 1,6 miljonu EUR apmērā. Konkurss bija sadalīts divās daļās, taču nebija norādīta katras daļas attiecīgā vērtība. Atbildot uz kāda pretendenta jautājumu, Institūts savā tīmekļa vietnē paskaidroja, ka katras daļas maksimālā summa ir 800 000 EUR. Tomēr ar vienu un to pašu pretendentu tika noslēgti divi atsevišķi pamatlīgumi par maksimālo summu 1,6 miljoni EUR par katru daļu ar iespēju turpmāk palielināt summas līdz 50 % par katru daļu; tādējādi Institūts noslēdza konkrētus līgumus, kuru darbības laiks pārsniedza pamatlīguma termiņu (četri gadi), par 4,8 miljoniem EUR jeb par trīs reizes lielāku summu nekā paziņojumā par līgumu. Turklāt konkursa paziņojumā cenu konkurence pamatojās tikai uz dienas likmi, nevis arī uz laiku, kas nepieciešams uzdevuma veikšanai, tāpēc nebija iespējams noteikt un izvēlēties ekonomiski visizdevīgākos piedāvājumus un nodrošināt ieguldīto līdzekļu labāko atdevi. Šie trūkumi varēja ietekmēt konkurenci. 2016. gadā tika veikti maksājumi 87 920 EUR apmērā. Atsaucoties uz revīzijā konstatēto, Institūts parakstīja abu pamatlīgumu grozījumus un samazināja maksimālās summas līdz 800 000 EUR katram līgumam (ar iespēju tās palielināt ne vairāk kā par 50 %).

19.

Vienīgajam pretendentam, kas piedalījās saskaņā ar sarunu procedūru rīkotajā iepirkuma konkursā par IT rīku un datubāzu uzturēšanu un atbalstu, visu trīs formulēto tiešo rezultātu maksimālā summa uzaicinājumā bija noteikta 81 000 EUR apmērā (bez PVN), un bija minēts, ka piedāvājumi, kas šo summu pārsniedz, netiks izskatīti. Saņēmis piedāvājumu attiecībā uz diviem no trim prasītajiem tiešajiem rezultātiem, Institūts parakstīja pakalpojumu līgumu par 97 410 EUR. 2016. gadā tika veikti maksājumi 73 057 EUR apmērā.

KOMENTĀRI PAR PAREIZU FINANŠU PĀRVALDĪBU UN DARBĪBAS REZULTĀTIEM

20.

Institūts 2016. gada janvārī publicēja tā ārējo novērtējumu. Tajā bija secināts, ka Institūta darbība atbilst pilnvarām un ka administrācija pārvaldības un lietderības aspektā ir vērtējama relatīvi labi. Tomēr novērtējumā bija iekļauti vairāki ieteikumi uzlabot pamatdarbību, piemēram, skaidrāk definējot prioritātes, mērķtiecīgāk nosakot iznākumus, izveidojot sinerģiju ar atbilstīgiem ārējiem dalībniekiem, kā arī pastiprinot Valdes lomu un precizējot Ekspertu foruma uzdevumus. Institūts ir sācis ieviest rīcības plānu šo ieteikumu īstenošanai.

IEPRIEKŠĒJĀ GADĀ FORMULĒTO KOMENTĀRU PĒCPĀRBAUDE

Pārskats par koriģējošiem pasākumiem, kas veikti saistībā ar Palātas komentāriem, kuri formulēti iepriekšējos gados, ir izklāstīts pielikumā.

Šo ziņojumu 2017. gada 19. septembra sēdē Luksemburgā pieņēma IV apakšpalāta, kuru vada Revīzijas palātas loceklis Baudilio TOMÉ MUGURUZA.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Klaus Heiner LEHNE


(1)  OV L 403, 30.12.2006., 9. lpp.

(2)  Plašāka informācija par Institūta kompetenci un darbībām ir pieejama tīmekļa vietnē www.eige.europa.eu.

(3)  Ierēdņi, pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki un norīkotie valstu eksperti.

Avots: Institūta sniegtie dati.

(4)  Finanšu pārskati ietver bilanci, finanšu darbības rezultātu pārskatu, naudas plūsmas pārskatu, pārskatu par neto aktīvu pārmaiņām, kopsavilkumu par nozīmīgām grāmatvedības metodēm un citus paskaidrojumus.

(5)  Budžeta izpildes pārskati ietver pārskatus, kuros apkopo visas budžeta operācijas, un paskaidrojumus.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Iepriekšējā gadā formulēto komentāru pēcpārbaude

Gads

Palātas komentārs

Koriģējošā pasākuma statuss

(ieviests / ieviešana ir sākta / ieviešana nav sākta / neattiecas)

2015

Pārnesumu līmenis apropriācijām, par kurām uzņemtas saistības, III sadaļā joprojām bija augsts, proti, 61 % (2014. gadā – 54 %). Tas skaidrojams galvenokārt ar Institūta darbību raksturu: Institūts rīko mācības, kas ilgst vairākus mēnešus un bieži vien turpinās pēc kalendārā gada beigām.

Neattiecas


INSTITŪTA ATBILDE

18.

Pārnesumu līmenis III sadaļā saglabājās dotajā līmenī sakarā ar nozīmīgām problēmām piecos projektos, kuru dēļ tie bija jāpārnes uz priekšu uz 2017. gadu. Divus no šiem projektiem ietekmēja Padomes prezidentūras lēmuma kavēšanās (pēc Apvienotās Karalistes nomaiņas uz Igauniju), kā arī ieilgusī konsultēšanās ar Komisiju. Citi projekti sākās vēlāk, nekā cerēts, sakarā ar iepriekšējo projektu novēlotu izpildi un pētījumiem, kas ir jauno projektu pamatā. Tāpat neveiksmīgie kandidāti arī apstrīdēja lēmumu par piešķiršanu, un bija jāveic jauni novērtējumi.

EIGE uzskata, ka jāpiemin fakts, ka, lai gan bija problēmas sakarā force majeure faktoriem, kas negatīvi ietekmēja EIGE budžeta izpildi, EIGE spēja samazināt operatīvos (C1) pārnesumus par vairāk nekā 9 %, kas ir ievērības cienīgs sasniegums.

Attiecībā uz diferencētām apropriācijām jāatzīmē, ka pagātnē EIGE atturējās no šādas pieejas ieviešanas sakarā ar budžeta gada pārskata principu, tomēr institūts veiks īstenojamības analīzi stingra pamatojuma izstrādei turpmāka lēmuma pieņemšanai par nediferencētu apropriāciju ieviešanu.

19.

Institūts ir ņēmis vērā Palātas komentāru par administratīvas kļūmes izraisītu pārpratumu, kura dēļ pamatlīgumā noteiktā summa katrai daļai netika attiecīgi grozīta. Parakstītajiem pamatlīgumiem nav ietekmes uz budžetu, abas daļas tika piešķirtas vienam un tam pašam līgumslēdzējam, un kandidātus par to attiecīgi informēja iepirkuma procedūras laikā.

EIGE izvēlējās slēgt vienu pamatlīgumu sakarā ar ļoti mazu īpašas konkurences tirgu, kas ierobežo kvalificētu un pārliecinošu līgumslēdzēju skaitu. Risinājums, slēdzot vienu pamatlīgumu, deva pārliecinošākas kvalitātes un nepārtrauktības garantijas šim ļoti specifiskajam projektam, kas varētu būt pakļauts riskam, ja būtu izvēlēta kaskādes pieeja vai konkursa atsākšana vairākkārtēja pamatlīguma noslēgšanai.

Atbilstībai pareizas finanšu pārvaldības principam EIGE grozīja attiecīgās tehnisko specifikāciju veidnes. Tai pat laikā EIGE mazinās risku, paredzot maksimālu darbadienu skaitu turpmākajiem īpašo pakalpojumu pieprasījumiem.

20.

Institūts ir ņēmis vērā Palātas komentārus. Tā kā pretendentam ir ekskluzīvas tiesības uz programmatūru, ko lieto EIGE, tika izvēlēta ārkārtas sarunu procedūra ar vienu uzaicināto personu. Sarunu procedūras koriģēja sākotnējo pieprasījumu, nosakot papildu pakalpojumus EIGE pieaugušo prasību un budžeta pieejamības apmierināšanai, kā arī ņemot vērā faktu, ka pretendents nav varējis iesniegt vienus no trim EIGE sākotnēji pieprasītajiem atskaites datiem.

21.

Institūts ir ņēmis vērā Palātas komentārus. Ir jau veikti daži agrīni pasākumi, piemēram, Zināšanu pārvaldības un komunikāciju stratēģija 2016.–2018. gadam, ko valde pieņēma 2016. gada 18. maijā, tāpat Vienotajā programmdokumentā ir iekļauts sīks darbību apraksts attiecībā uz komunikāciju un uz izlietojuma pastiprinātu uzraudzību, kā arī 2016. gadā tika noteiktas atsauces vērtības rezultatīvo rādītāju mērīšanai.


6.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 417/126


ZIŅOJUMS

par Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes 2016. finanšu gada pārskatiem un Iestādes atbilde

(2017/C 417/20)

IEVADS

1.

Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (turpmāk tekstā – “Iestāde”, arī “EIOPA”), kura atrodas Frankfurtē, izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1094/2010 (1). Iestādes uzdevumi ir veicināt augstas kvalitātes kopēju regulatīvu un uzraudzības standartu un prakses noteikšanu, veicināt juridiski saistošu Savienības aktu konsekventu piemērošanu, stimulēt un veicināt uzdevumu un pienākumu deleģēšanu starp kompetentajām iestādēm, uzraudzīt un izvērtēt tirgus norises, kuras attiecas uz tās kompetences jomu, un sekmēt apdrošinājuma ņēmēju, pensiju shēmu dalībnieku un labuma guvēju aizsardzību.

2.

Galvenie skaitliskie dati par Iestādi ir sniegti tabulā  (2).

Tabula

Iestādes galvenie skaitliskie dati

 

2015

2016

Budžets (miljoni EUR)

20,2

21,8

Kopējais darbinieku skaits 31. decembrī (3)

133

139

TICAMĪBAS DEKLARĀCIJU PAMATOJOŠĀ INFORMĀCIJA

3.

Palātas izmantotā revīzijas pieeja ietver analītiskas revīzijas procedūras, darījumu tiešas pārbaudes un Iestādes pārraudzības un kontroles sistēmu galveno kontroles mehānismu novērtēšanu. To papildina citu revidentu darbā gūtie pierādījumi un vadības apliecinājumu analīze.

ATZINUMS

4.

Mēs revidējām:

a)

Iestādes pārskatus, kuri ietver finanšu pārskatus (4) un budžeta izpildes pārskatus (5) par 2016. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu; un

b)

šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību,

kā noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 287. pantā.

Pārskatu ticamība