ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 224A

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 13. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

2017/C 224 A/01

Paziņojums par atklātajiem konkursiem – EPSO/AD/343/17 – tulkotāji (AD 5), kuru galvenā valoda ir vācu valoda (DE) – EPSO/AD/344/17 – tulkotāji (AD 5), kuru galvenā valoda ir franču valoda (FR) – EPSO/AD/345/17 – tulkotāji (AD 5), kuru galvenā valoda ir itāļu valoda (IT) – EPSO/AD/346/17 – tulkotāji (AD 5), kuru galvenā valoda ir nīderlandiešu valoda (NL)

1


LV

 


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

13.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 224/1


PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTAJIEM KONKURSIEM

EPSO/AD/343/17 – tulkotāji (AD 5), kuru galvenā valoda ir vācu valoda (DE)

EPSO/AD/344/17 – tulkotāji (AD 5), kuru galvenā valoda ir franču valoda (FR)

EPSO/AD/345/17 – tulkotāji (AD 5), kuru galvenā valoda ir itāļu valoda (IT)

EPSO/AD/346/17 – tulkotāji (AD 5), kuru galvenā valoda ir nīderlandiešu valoda (NL)

(2017/C 224 A/01)

Reģistrēšanās termiņš: 2017. gada 5. septembris plkst. 12.00 (dienā) pēc Viduseiropas laika.

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) rīko atklātos konkursus, pamatojoties uz pārbaudījumiem, lai izveidotu kandidātu rezerves sarakstus, no kuriem Eiropas Savienības iestādes, galvenokārt Eiropas Parlaments un Padome, pieņems darbā jaunus ierēdņus – tulkotājus (AD funkciju grupa).

Šis paziņojums par konkursiem un tā pielikumi ir juridiski saistošs atlases procedūru satvars.

Atklātos konkursus reglamentējošos vispārīgos noteikumus skatīt I PIELIKUMĀ.

Atlasāmo kandidātu skaits katrā konkursā un valodu kombinācijā:

 

1. valodu kombinācija

2. valodu kombinācija

EPSO/AD/343/17 – DE

9

5

EPSO/AD/344/17 – FR

6

7

EPSO/AD/345/17 – IT

10

4

EPSO/AD/346/17 – NL

8

7

Lūdzam ņemt vērā, ka amata vietas, kuras var piedāvāt veiksmīgajiem kandidātiem, atradīsies vai nu Briselē, vai Luksemburgā.

Šis paziņojums ietver vairākus konkursus, un katram konkursam ir divas valodu kombinācijas. Drīkst pieteikties tikai vienam no šiem konkursiem un tikai vienā valodu kombinācijā. Izvēle jāizdara elektroniskās reģistrācijas brīdī, un pēc elektroniskā pieteikuma apstiprināšanas to vairs nevar mainīt.

VEICAMIE UZDEVUMI

AD 5 pakāpe ir pakāpe, kurā var tikt uzsākta administratora lingvista vai citas jomas administratora karjera Eiropas iestādēs.

Administratora lingvista (tulkotāja) galvenais uzdevums ir nodrošināt augstas kvalitātes tulkojumus noteiktajos termiņos un sniegt ar valodu saistītus padomus, tā palīdzot iestādei vai struktūrai, kurā viņš strādā, pildīt savu darbu.

Administratora lingvista (tulkotāja) pienākumi ietver tulkošanu, rediģēšanu un terminoloģijas izpēti no vismaz divām avotvalodām galvenajā valodā, kā arī aktīvu palīdzību mācību pasākumos un IT rīku izstrādē. Dokumenti bieži vien ir kompleksi, tie galvenokārt ir par politiska, juridiska, ekonomiska, finansiāla, zinātniska un tehniska rakstura tematiem un aptver visas Eiropas Savienības darbības nozares. Šo pienākumu veikšanai ir nepieciešama darbam specifisku informācijas tehnoloģiju un saistītu rīku intensīva lietošana.

PIEMĒROTĪBAS NOSACĪJUMI

Apstiprinot pieteikumu, kandidātam jāatbilst VISIEM turpmāk minētajiem nosacījumiem.

1)

Vispārīgie nosacījumi

Jābūt tiesīgam pilnībā izmantot Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa tiesības

Jābūt izpildījušam valsts tiesību aktos noteiktās militārā dienesta prasības

Jāpiemīt attiecīgo pienākumu veikšanai vajadzīgajām rakstura īpašībām

2)

Konkrētie nosacījumi – valodas

Kandidātam jāpārvalda vismaz 3 oficiālās ES valodas . Šajā paziņojumā par konkursiem tiks minētas šādas valodas:

1. valoda: valoda, ko izmanto noteiktos datorizētajos daudzizvēļu testos un tulkošanas pārbaudījumos.

2. valoda: valoda, ko izmanto pieteikuma veidlapā, valodas izpratnes testā, tulkošanas pārbaudījumā un saziņai starp EPSO un kandidātiem, kuri iesnieguši derīgu pieteikumu. Šai valodai jābūt citai nekā 1. valoda.

3. valoda: valoda, ko izmanto valodas izpratnes testā un tulkošanas pārbaudījumā. Obligāti cita nekā 1. un 2. valoda.

Iespējamās valodu kombinācijas ir šādas:

1. VALODU KOMBINĀCIJA

1. valoda: konkursa valoda – minimālais nepieciešamais līmenis C2 (izcilas zināšanas).

2. valoda: angļu, franču vai vācu valoda – minimālais nepieciešamais līmenis C1 (ļoti labas zināšanas). Šai valodai jābūt citai nekā 1. valoda.

3. valoda: angļu, franču vai vācu valoda – minimālais nepieciešamais līmenis C1 (ļoti labas zināšanas). Obligāti cita nekā 1. un 2. valoda.

2. VALODU KOMBINĀCIJA

1. valoda: konkursa valoda – minimālais nepieciešamais līmenis C2 (izcilas zināšanas).

2. valoda: angļu, franču vai vācu valoda – minimālais nepieciešamais līmenis C1 (ļoti labas zināšanas). Šai valodai jābūt citai nekā 1. valoda.

3. valoda: minimālais nepieciešamais līmenis C1 (ļoti labas zināšanas) viena no 24 oficiālajām ES valodām. Obligāti cita nekā 1. un 2. valoda un ne angļu, franču vai vācu valoda.

Lūdzam ņemt vērā, ka pieteikuma veidlapā prasītie zināšanu līmeņi jāattiecina uz visām valodas prasmēm (runāšana, rakstīšana, lasīšana un klausīšanās). Šīs prasmes atspoguļo Eiropas vienotajā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmā prasītās: https://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr

2. valodai jābūt angļu, franču vai vācu valodai.

Ņemot vērā to tulkojamo un citu dokumentu lielo apjomu, kuri tiek saņemti angļu, franču un vācu valodā, kandidātiem papildus galvenajai valodai ir jāzina vismaz viena no šīm valodām. Šo pašu iemeslu dēļ kandidātiem, kas pieteiksies konkursam, kuru galvenā valoda ir franču vai vācu valoda, ir jāspēj strādāt ar vismaz vienu citu no šīm trim valodām kā avotvalodu.

3)

Konkrētie nosacījumi – kvalifikācija un darba pieredze

Izglītības līmenis, kas atbilst vismaz 3 gadus ilgai pabeigtai augstākajai izglītībai, ko apliecina diploms (izsniegts vēlākais 2017. gada 31. decembrī).

Izglītības minimuma piemērus skatīt II PIELIKUMĀ

Darba pieredze nav nepieciešama.

ATLASES PROCEDŪRA

1)    Pieteikumu iesniegšanas process

Pieteikuma veidlapa jāaizpilda valodā, ko jūs esat izvēlējies kā jūsu 2. valodu (skatīt sadaļu “Konkrētie nosacījumi – valodas”).

Aizpildot pieteikuma veidlapu, jums būs jāapstiprina jūsu piemērotība konkursam un jāsniedz papildu informācija saistībā ar konkursu (piemēram, diplomi). Jums būs arī jāizvēlas 1., 2. un 3. valoda.

Apstiprinot pieteikuma veidlapu, jūs ar godavārdu apliecināt savu atbilstību visiem nosacījumiem, kas minēti sadaļā “Piemērotības nosacījumi”. Pēc pieteikuma apstiprināšanas izmaiņas tajā izdarīt vairs nevar. Jūs pats esat atbildīgs par to, lai termiņā pabeigtu un apstiprinātu pieteikumu.

2)    Datorizēti daudzizvēļu testi

Ja savu pieteikumu būsiet apstiprinājis noteiktajā termiņā, jūs tiksiet uzaicināts uz vairākiem datorizētiem daudzizvēļu testiem kādā no EPSO akreditētajiem centriem.

Ja nav norādīts citādi, daudzizvēļu testu laiks ir jārezervē , ievērojot EPSO sniegtās instrukcijas. Parasti tiek piedāvāti vairāki datumi, kuros dažādās vietās iespējams kārtot testus. Rezervācijas un testēšanas posma ilgums ir ierobežots.

Datorizētie daudzizvēļu testi tiks organizēti šādi.

Tests

Valoda

Jautājumi

Ilgums

Vērtējums

Nepieciešamais minimums

Teksta loģiskās analīzes tests

1. valoda

20 jautājumi

35 min.

Līdz 20 punktiem

Teksta loģiskās analīzes tests + abstraktās domāšanas tests kopā: 15/30

Matemātisko iemaņu tests

1. valoda

10 jautājumi

20 min.

Līdz 10 punktiem

4/10

Abstraktās domāšanas tests

1. valoda

10 jautājumi

10 min.

Līdz 10 punktiem

Teksta loģiskās analīzes tests + abstraktās domāšanas tests kopā: 15/30

Valodas izpratne

2. valoda

12 jautājumi

25 min.

Līdz 12 punktiem

6/12

Valodas izpratne

3. valoda

12 jautājumi

25 min.

Līdz 12 punktiem

6/12

Galvenās valodas zināšanas

1. valoda

25 jautājumi

25 min.

n. p.

n. p.

Galvenās valodas zināšanu tests ir izmēģinājuma tests. Tas nav izslēdzošs, un tajā iegūtais kandidātu vērtējums šajā konkursā netiks ņemts vērā . Rezultāti tiks apstrādāti anonīmi tikai analītiskiem mērķiem saistībā ar turpmāko konkursu rīkošanu.

Matemātisko iemaņu testa rezultāti datorizēto daudzizvēļu testu kopējā vērtējuma aprēķinā šajā konkursā netiks ņemti vērā . Tomēr, lai varētu pretendēt uz nākamo konkursa posmu, jums ir jāiegūst minimālais nepieciešamo punktu skaits visos vērtētajos testos.

3)    Piemērotības pārbaudes

Piemērotības kritēriji, kas noteikti sadaļā “Piemērotības nosacījumi”, tiks pārbaudīti, pamatojoties uz datiem, kas sniegti kandidātu tiešsaistes pieteikumos. EPSO pārbaudīs, vai jūs atbilstat vispārīgajiem piemērotības nosacījumiem, bet atlases komisija pārbaudīs piemērotību konkrētajiem piemērotības nosacījumiem.

Attiecībā uz piemērotību kandidātu pieteikumi tiks pārbaudīti iegūtā kopējā punktu skaita dilstošā secībā, līdz tiks sasniegts to piemēroto kandidātu skaits katrā konkursā un katrā valodu kombinācijā, kuri tiks aicināti uz tulkošanas pārbaudījumiem. Pārējo kandidātu dokumentācija netiks izskatīta. Uz tulkošanas pārbaudījumu aicināto kandidātu skaits katrā konkursā un katrā valodu kombinācijā būs aptuveni 4 reizes lielāks nekā katrā konkursā un katrā valodu kombinācijā norādītais atlasāmo kandidātu skaits, taču tas nevar būt vairāk kā 5 reizes lielāks nekā atlasāmo kandidātu skaits.

4)    Tulkošanas pārbaudījumi

Ja, ņemot vērā elektroniskās reģistrācijas brīdī sniegtās ziņas, jūs atbilstat atbilstības prasībām un jūsu datorizētajos daudzizvēļu testos iegūtais novērtējums ir viens no augstākajiem kopējiem novērtējumiem , jūs tiksiet uzaicināts uz diviem tulkošanas pārbaudījumiem kādā no EPSO akreditētajiem centriem.

Tests

Valoda

Ilgums

Vērtējums

Nepieciešamais minimums

a)

tulkošanas pārbaudījums, izmantojot vārdnīcu

No 2. valodas 1. valodā

60 min.

Līdz 80 punktiem

40/80

b)

tulkošanas pārbaudījums, izmantojot vārdnīcu

No 3. valodas 1. valodā

60 min.

Līdz 80 punktiem

40/80

Ja kandidāts testā a) nebūs ieguvis nepieciešamo minimālo punktu skaitu, pārbaudījums b) netiks labots.

Lai pretendētu uz nākamo konkursa posmu, jūsu iegūtajam novērtējumam šajos pārbaudījumos jābūt vienam no augstākajiem kopējiem novērtējumiem .

5)    Vērtēšanas centrs

Uz šo posmu aicināto kandidātu skaits katrā konkursā un katrā valodu kombinācijā būs aptuveni 2 reizes lielāks nekā katrā konkursā un valodu kombinācijā norādītais atlasāmo kandidātu skaits, taču tas nevar būt vairāk kā 2,5 reizes lielāks nekā atlasāmo kandidātu skaits. Ja jūsu tulkošanas pārbaudījumos iegūtais novērtējums ir viens no augstākajiem kopējiem novērtējumiem , jūs tiksiet uzaicināts uz vērtēšanas centru, visticamāk, Briselē , kur jūs piedalīsieties pārbaudījumos jūsu 2. valodā , kas ilgs 1 dienu.

Ja vien nav norādīts citādi, apliecinošie dokumenti (oriģināli vai apliecinātas kopijas) būs jāiesniedz vērtēšanas centrā. EPSO nodrošinās dokumentu skenēšanu vērtēšanas centra pārbaudījumu laikā un tajā pašā dienā tos atdos atpakaļ.

Astoņas vispārīgās kompetences (augstākais novērtējums par katru no tām ir 10 punktu) tiks pārbaudītas vērtēšanas centrā, izmantojot trīs pārbaudījumus (mutvārdu uzstāšanās, uz vispārīgajām kompetencēm vērsta intervija un uzdevums grupā), kā aprakstīts tabulā turpmāk tekstā.

Lai noteiktu kandidātu kopējo novērtējumu, šajos pārbaudījumos iegūtos novērtējumus pieskaitīs novērtējumiem, kas iegūti tulkošanas pārbaudījumos.

Kompetence

Tests

1.

Analītiskās spējas un problēmu risināšana

Mutvārdu uzstāšanās

Uzdevums grupā

2.

Saziņa

Mutvārdu uzstāšanās

Uz vispārīgajām kompetencēm vērsta intervija

3.

Orientācija uz kvalitāti un rezultātiem

Mutvārdu uzstāšanās

Uz vispārīgajām kompetencēm vērsta intervija

4.

Spēja mācīties un pilnveidoties

Uzdevums grupā

Uz vispārīgajām kompetencēm vērsta intervija

5.

Māka noteikt prioritātes un organizēt

Mutvārdu uzstāšanās

Uzdevums grupā

6.

Izturība

Mutvārdu uzstāšanās

Uz vispārīgajām kompetencēm vērsta intervija

7.

Māka strādāt komandā

Uzdevums grupā

Uz vispārīgajām kompetencēm vērsta intervija

8.

Vadītāja spējas

Uzdevums grupā

Uz vispārīgajām kompetencēm vērsta intervija


Nepieciešamais minimums

40/80

6)    Kandidātu rezerves saraksts

Pēc kandidātu piemērotības novērtēšanas, pamatojoties uz iesniegto apliecinošo dokumentu pārbaudi, atlases komisija izveidos kandidātu rezerves sarakstu katram konkursam un valodu kombinācijai, kurā iekļaus tos piemērotos kandidātus, kas pēc vērtēšanas centra posma būs ieguvuši tikai sekmīgus novērtējumus visos vērtētajos testos un lielāko kopējo punktu skaitu, līdz tiks sasniegts nepieciešamais veiksmīgo kandidātu skaits. Uzvārdi tiks uzskaitīti alfabēta secībā.

Sekmīgo kandidātu rezerves saraksts un kompetences pases, kurās atlases komisija sniedz kvalitatīvu vērtējumu, tiks darīti pieejami ES iestādēm, kuras tos varēs izmantot darbā pieņemšanas procedūrās un karjeras izaugsmē. Iekļaušana kandidātu rezerves sarakstā nenozīmē tiesības tikt pieņemtam darbā un negarantē pieņemšanu darbā.

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ UN VEIDS

Pieteikumu var iesniegt elektroniski EPSO tīmekļa vietnē http://jobs.eu-careers.eu līdz

2017. gada 5. septembrim plkst. 12.00 (dienā) pēc Viduseiropas laika.


I PIELIKUMS

ATKLĀTOS KONKURSUS REGLAMENTĒJOŠIE VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Ja EPSO rīkotā atlases procedūrā lietota konkrēta dzimte, tā attiecas uz visām dzimtēm.

Ja kādā no konkursa procedūras posmiem attiecībā uz pēdējo vietu sarakstā vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, uz nākamo konkursa posmu tiek aicināti visi minētie kandidāti. Arī sekmīgas apelācijas gadījumā kandidāti tiks uzaicināti uz nākamo posmu.

Ja attiecībā uz pēdējo vietu rezerves sarakstā vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, sarakstā tiks iekļauti viņi visi. Arī sekmīgas apelācijas gadījumā šajā procedūras posmā kandidāti tiks pievienoti rezerves sarakstam.

1.   KAS VAR PIETEIKTIES

1.1.   Vispārīgie un konkrētie nosacījumi

Vispārīgie un konkrētie nosacījumi (tostarp valodu zināšanas) katrai jomai ir norādīti iedaļā “Piemērotības nosacījumi”.

Atkarībā no tā, kāda profila kandidāti tiek meklēti, var atšķirties konkrētie nosacījumi par kvalifikāciju, darba pieredzi un valodu zināšanām. Pieteikumā vajadzētu iekļaut iespējami daudz informācijas par kvalifikāciju un darba pieredzi (ja tā prasīta), kas saistīta ar veicamajiem pienākumiem , atbilstoši šā konkursa paziņojuma iedaļai “Piemērotības nosacījumi”.

a)

Diplomi un/vai apliecības: Diplomi, ko izdevušas valstis ES vai ārpus ES, oficiālai ES dalībvalsts struktūrai (piemēram, ES dalībvalsts izglītības ministrijai) būtu jāatzīst. Atlases komisija pieļauj atšķirības starp izglītības sistēmām.

Par izglītību, kura apgūta pēc vidējās izglītības apguves, un tehnisku vai profesionālu izglītību vai speciāliem kursiem norādiet aptvertos priekšmetus, ilgumu un vai tās ir bijušas pilna laika, nepilna laika vai vakara mācības.

b)

Darba pieredze (ja prasīta) tiks ņemta vērā tikai tiktāl, ciktāl tā saistīta ar konkrētajiem darba pienākumiem un ja:

ir bijusi reāla,

par darbu saņemts atalgojums,

bijusi saistīta ar padotības attiecībām vai pakalpojuma sniegšanu, kā arī

uz to attiekušies šādi nosacījumi:

brīvprātīgais darbs: ja par to saņemts atalgojums un nedēļā nostrādāto stundu skaits un ilgums ir pielīdzināms parastām darba attiecībām,

prakse: ja par darbu saņemts atalgojums,

obligātais militārais dienests: var būt bijis gan pirms, gan pēc tam, kad iegūts diploms, kas dod tiesības piedalīties konkursā, un to ņem vērā par laiku, kas nepārsniedz attiecīgajā dalībvalstī likumā noteikto obligāto laiku,

maternitātes, paternitātes vai adopcijas atvaļinājums: ja piešķirts darba līguma ietvaros,

doktorantūra: maksimums – trīs gadi, ja ir faktiski iegūts doktora grāds, neatkarīgi no tā, vai par darbu saņemts atalgojums, kā arī

nepilna laika darbs: aprēķina proporcionāli pēc nostrādātajām stundām, piemēram, ja strādāti seši mēneši pusslodzē, darba pieredzē ieskaita trīs mēnešus.

1.2.   Apliecinošie dokumenti

Dažādos atlases posmos, lai pierādītu pilsonību, jums būs jāuzrāda oficiāls dokuments, (piemēram, pase vai identifikācijas karte), kam jābūt derīgam pieteikumu iesniegšanas termiņa beigās (pieteikumu pirmās daļas iesniegšanas termiņa beigās divu daļu pieteikumu scenārija gadījumā).

Par visiem darba gaitu periodiem nepieciešami šādu dokumentu oriģināli vai apliecinātas fotokopijas:

bijušā(-o) un pašreizējā(-o) darba devēja(-u) sniegta(-as) atsauksme(-es), kur norāda veikto pienākumu raksturu un atbildības pakāpi, sākuma un beigu datumu un kas sagatavota uz oficiālas uzņēmuma veidlapas ar uzņēmuma zīmogu un atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un parakstu, vai

darba līgums(-i) un pirmā un pēdējā algas aprēķina izdruka un darba pienākumu sīks apraksts,

par darba pieredzi, kuras pamatā nav pastāvīgs pilna laika darbs (piemēram, pašnodarbinātas personas, brīvās profesijas), kā apliecinošus dokumentus var iesniegt rēķinus vai pasūtījuma veidlapas, kuros aprakstīts veicamais darbs, vai citus oficiālus apliecinošus dokumentus,

(konferenču tulkiem, kuriem prasīta darba pieredze) dokumenti, kas apliecina dienu skaitu un tulkošanas valodas, no kurām un kurās veikta tieši konferenču tulkošana.

Parasti valodu prasmju pierādīšanai netiek prasīti apliecinoši dokumenti, izņemot dažus konkursus ar valodām saistītajās jomās vai konkrētu speciālistu atlasi.

Ikvienā procedūras posmā no jums var lūgt papildu informāciju vai dokumentus. EPSO informēs kandidātus, kādi apliecinošie dokumenti jāiesniedz un kad.

1.3.   Iespēju vienlīdzība un īpaši pielāgojumi

Ja invaliditāte vai medicīniskais stāvoklis apgrūtina iespējas piedalīties pārbaudījumos, lūdzam to norādīt pieteikuma veidlapā un informēt mūs, kādi īpaši pielāgojumi nepieciešami. Ja pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām invaliditāte vai stāvoklis mainās, jums, tiklīdz iespējams, jāinformē EPSO, izmantojot tālāk norādīto informāciju.

Lai pieprasījumu varētu ņemt vērā, lūdzam nosūtīt EPSO arī attiecīgu apliecinājumu, ko izdevusi valsts iestāde, vai medicīnisku izziņu. Apliecinošie dokumenti tiks izskatīti, lai pēc vajadzības nodrošinātu attiecīgus pielāgojumus.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzam sazināties ar EPSO pieejamības komandu:

pa e-pastu (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

pa faksu (+32 22998081) vai

pa pastu:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   ATLASES KOMISIJA

Lai atbilstoši paziņojumā par konkursu izklāstītajām prasībām salīdzinātu kandidātus un atlasītu labākos pēc prasmēm, spējām un kvalifikācijas, tiek iecelta atlases komisija. Atlases komisijas locekļi nosaka arī konkursa testu grūtības pakāpi un apstiprina testu saturu, pamatojoties uz EPSO izteiktajiem priekšlikumiem.

Lai nodrošinātu atlases komisijas neatkarību, kandidātiem vai ikvienam, kas nav komisijas loceklis, ir stingri aizliegts mēģināt uzsākt saziņu ar kādu komisijas locekli, izņemot pašus pārbaudījumus, kur nepieciešama tieša saziņa starp kandidātiem un komisiju.

Kandidātiem, kuri vēlas izteikt viedokli vai aizstāvēt tiesības, tas jādara rakstveidā, atlases komisijai paredzēto korespondenci adresējot EPSO, kas to pārsūtīs komisijai. Tieša vai netieša kandidātu saziņa ar atlases komisiju ārpus minētajām procedūrām ir aizliegta un var būt pamats izslēgšanai no dalības konkursā.

Jo īpaši ģimenes vai hierarhiskas saites starp kandidātu un atlases komisijas locekli rada interešu konfliktu. Tiek lūgts, lai atlases komisija par visām šādām situācijām ziņotu EPSO, tiklīdz tās atlases komisijai kļuvušas zināmas. EPSO izvērtēs katru gadījumu atsevišķi un veiks attiecīgus pasākumus. Ja iepriekš minētie noteikumi netiek ievēroti, tad atlases komisijas locekļus sauc pie disciplināratbildības un kandidātus izslēdz no dalības konkursā (sk. 4.4. sadaļu).

Atlases komisijas locekļu vārdus publicē EPSO tīmekļa vietnē (www.eu-careers.eu), pirms sākas vērtēšanas centra posms.

3.   SAZIŅA

3.1.   Saziņa ar EPSO

Lai sekotu līdzi konkursa gaitai, kandidātam vismaz divreiz nedēļā jāpārbauda savs EPSO konts. Ja no EPSO atkarīgu tehnisku problēmu dēļ kandidāti nevar pārbaudīt šo informāciju, tas nekavējoties jāziņo EPSO:

vēlams, izmantojot sadaļu “Sazināties ar mums”EPSO tīmekļa vietnē (www.eu-careers.eu), vai

sazinoties ar Europe Direct pa tālruni (00 800 67891011), vai

pa pastu:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

EPSO patur tiesības nesniegt informāciju, kas jau ir skaidri izklāstīta paziņojumā par konkursu, tā pielikumos un EPSO tīmekļa vietnē, arī sadaļā “Bieži jautājumi”.

Visai korespondencei, kas atteicas uz pieteikumu, lūdzam norādīt vārdu un uzvārdu (kas norādīts jūsu EPSO kontā), pieteikuma numuru un atlases procedūras numuru.

EPSO piemēro principus, kuri izklāstīti labas administratīvās prakses kodeksā https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_lv (kas publicēts Oficiālajā Vēstnesī). Saskaņā ar tiem EPSO patur tiesības pārtraukt nepienācīgu saraksti, proti, tādu, kura atkārtojas, satur ļaunprātīga rakstura izteikumus un/vai nav atbilstoša.

3.2.   Piekļuve informācijai

Kandidātam ir īpašas tiesības piekļūt konkrētai ar viņu saistītajai informācijai, kuras piešķir, ņemot vērā pienākumu norādīt ikviena nelabvēlīga lēmuma pamatojumu, lai būtu iespējams iesniegt apelācijas prasības par noraidošiem lēmumiem.

Pienākums norādīt pamatojumu jāizpilda, līdzsvarojot to ar atlases komisijas sēžu aizklātību, kas nodrošina atlases neatkarību un objektivitāti. Konfidencialitātes apsvērumu dēļ nevar izpaust atsevišķu atlases komisijas locekļu viedokli vai kandidātu individuālu vai salīdzinošu vērtējumu.

Šādas piekļuves tiesības tiek piešķirtas konkrētiem kandidātiem atklātā konkursā un tiesību aktos par publisku piekļuvi dokumentiem, un tās nerada plašākas tiesības, kas nav precizētas šajā iedaļā.

3.2.1.   Automātiska publiskošana

Pēc attiecīgā konkursa katra atlases procedūras posma savā EPSO kontā automātiski saņemsiet šādu informāciju:

daudzizvēļu testi: jūsu rezultāti un jūsu atbilžu un pareizo atbilžu tabula (norādīti cipari/burti). Piekļuve jautājumu un atbilžu formulējumam ir pilnīgi izslēgta,

piemērotība: vai esat pieņemts dalībai konkursā; ja ne, tiks norādīts, kuri piemērotības nosacījumi nav izpildīti,

Talent Screener (talantu vērtētājs): jūsu rezultāti un tabula, kurā norādīts jautājumu svērums, par jūsu atbildēm piešķirtie punkti un jūsu savāktais kopējais punktu skaits,

iepriekšējie pārbaudījumi: jūsu rezultāti,

starpposma pārbaudījumi: jūsu rezultāti, ja netiekat aicināti uz nākamo posmu,

vērtēšanas centrs/posms: ja jūs netiekat izslēgti no dalības konkursā, jūsu kompetences pase, kurā norādītas katras kompetences kopējais vērtējums un atlases komisijas piezīmes ar kvantitatīvu un kvalitatīvu vērtējumu par sniegumu vērtēšanas centrā/posmā.

Parasti EPSO kandidātiem nenosūta tulkojamos tekstus vai uzdevumus, jo tos paredzēts izmantot atkārtoti nākamajos konkursos. Taču ir pārbaudījumi, kuru tulkojamos tekstus vai uzdevumus izņēmuma kārtā var publicēt tā tīmekļa vietnē, ja:

testi ir pabeigti,

rezultāti ir noteikti un paziņoti kandidātiem, kā arī

tulkojamos tekstus/uzdevumus nav paredzēts izmantot atkārtoti nākamajos konkursos.

3.2.2.   Pēc pieprasījuma sniegta informācija

Var pieprasīt savu atbilžu kopiju bez labojumiem no rakstiskajiem pārbaudījumiem, ja to saturu nav paredzēts izmantot atkārtoti nākamajos konkursos. Pilnīgi izslēgta ir piekļuve atbildēm, kas sniegtas konkrēta gadījuma izpētē.

Uz atbildēm ar labojumiem un jo īpaši vērtējuma detaļām attiecas atlases komisijas sēžu slepenība, un tie netiek atklāti.

Atbilstoši pienākumam norādīt pamatojumu, atlases komisijas sēžu konfidencialitātei un noteikumiem par personas datu aizsardzību EPSO cenšas nodrošināt, lai kandidātu rīcībā būtu iespējami daudz informācijas. Visi informācijas pieprasījumi tiks izskatīti, ņemot vērā šos pienākumus.

Informācijas pieprasījumi iesniedzami, izmantojot sadaļu “sazināties ar mums”EPSO tīmekļa vietnē (www.eu-careers.eu) 10 kalendāro dienu laikā no dienas, kad rezultāti publicēti kandidāta EPSO kontā.

4.   SŪDZĪBAS UN JAUTĀJUMI

4.1.   Tehniski jautājumi

Ja kādā atlases procedūras posmā kandidātam radušās nopietnas tehniskas vai organizatoriskas problēmas, lūdzam nekavējoties informēt EPSO , lai būtu iespējams izmeklēt jautājumu un to labot:

vēlams, izmantojot sadaļu “sazināties ar mums”EPSO tīmekļa vietnē (www.eu-careers.eu), vai

pa pastu:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Visai korespondencei lūdzam norādīt vārdu un uzvārdu (kas norādīts EPSO kontā), pieteikuma numuru un atlases procedūras numuru.

Ja radušās problēmas ārpus pārbaudījumu centra (piemēram, saistībā ar pieteikumu vai reģistrāciju), lūdzam sazināties ar EPSO (sk. 3.1. punktu) un īsi raksturot problēmu.

Ja problēma radusies pārbaudījumu centrā, lūdzam

darīt to zināmu pārbaudījumu uzraudzītājiem un lūgt viņus reģistrēt sūdzību rakstveidā, kā arī

sazināties ar EPSO, izmantojot sadaļu “sazināties ar mums”EPSO tīmekļa vietnē (www.eu-careers.eu) un īsi raksturot problēmu.

4.2.   Iekšējās pārskatīšanas procedūras

4.2.1.   Kļūdas datorizēto daudzizvēļu testu jautājumos

EPSO un atlases komisijas pastāvīgi un padziļināti pārbauda daudzizvēļu testu jautājumu datubāzes kvalitāti.

Ja uzskatāt, ka vienā vai vairākos daudzizvēļu jautājumos ir kļūda, kas ietekmējusi jūsu spēju atbildēt, jums ir tiesības lūgt, lai atlases komisija pārskatītu jautājumu(-us) (“anulēšanas” procedūrā).

Šīs procedūras ietvaros atlases komisija var pieņemt lēmumu anulēt jautājumu, kurā ir kļūda, un pārdalīt punktus starp atlikušajiem testa jautājumiem. Punktu pārrēķins attieksies tikai uz tiem kandidātiem, kuri konkrēto jautājumu saņēmuši. Testu rezultātus joprojām vērtē tā, kā norādīts šā paziņojuma par konkursu attiecīgajā iedaļā.

Kārtība, kā iesniegt sūdzības par datorizētajiem daudzizvēļu testiem, ir šāda:

procedūra: sazinieties ar EPSO (sk. 3.1. punktu), tikai izmantojot tiešsaistes saziņas veidlapu,

valoda: jūsu attiecībā uz konkursu izvēlētā 2. valoda,

termiņš: 10 kalendārās dienas no dienas, kad kārtoti datorizētie testi,

papildu informācija: aprakstiet, par ko ir jautājums (saturu), lai attiecīgo(-os) jautājumu(-us) varētu identificēt, un iespējami skaidri izklāstiet iespējamās kļūdas būtību.

Sūdzības, kuras saņemtas pēc termiņa beigām vai kurās nav skaidri aprakstīts(-i) apstrīdētais(-ie) jautājums(-i) un iespējamās kļūdas, netiks ņemtas vērā.

Sūdzības, kurās ir tikai norādīti, piemēram, šķietami ar tulkojumu saistīti sarežģījumi, bet problēmas nav precizētas sīkāk, netiek pieņemtas.

4.2.2.   Pārskatīšanas pieprasījumi

Iespējams pieprasīt, lai tiktu pārskatīts atlases komisijas vai EPSO pieņemts lēmums, kas nosaka rezultātus un/vai noteic, vai kandidāts var piedalīties nākamajā konkursa kārtā vai arī ir no tās izslēgts.

Pārskatīšanas pieprasījumu var pamatot:

būtisks pārkāpums konkursa gaitā un/vai

atlases komisija vai EPSO neievēro Civildienesta noteikumus, paziņojumu par konkursu, tā pielikumus un/vai judikatūru.

Ievērojiet, ka nav atļauts apstrīdēt to, vai ir derīgs atlases komisijas vērtējums par jūsu sniegumu pārbaudījumā vai par kvalifikācijas un darba pieredzes atbilstību. Šis vērtējums ietver atlases komisijas pieņemtu vērtībatkarīgu spriedumu, un tas, ka nepiekrītat atlases komisijas izstrādātājam vērtējumam par jūsu rezultātiem pārbaudījumos, pieredzi un/vai kvalifikāciju, nenozīmē, ka komisija ir kļūdījusies. Pieprasījumi, kuriem pamatojums ir šāds, netiks apmierināti.

Kārtība, kā pieprasīt pārskatīšanu, ir šāda:

procedūra: sazinieties ar EPSO (sk. 3.1. punktu),

valoda: jūsu attiecībā uz konkursu izvēlētā 2. valoda,

termiņš: 10 kalendārās dienas no dienas, kad apstrīdētais lēmums publicēts EPSO kontā,

papildu informācija: skaidri norādiet lēmumu, ko vēlaties apstrīdēt, un kāds ir apstrīdēšanas pamatojums.

Pēc termiņa beigām iesniegtie pieprasījumi netiks ņemti vērā.

15 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas saņemsiet apliecinājumu par saņemšanu. Iestāde, kas pieņēma apstrīdēto lēmumu (atlases komisija vai EPSO), analizēs pieprasījumu un pieņems lēmumu, un iespējami drīz jūs saņemsiet pamatotu atbildi.

Ja rezultāts būs pozitīvs, varēsiet atsākt dalību atlases procedūrā tajā posmā, no kura tikāt izslēgts(-a), neatkarīgi no tā, cik tālu pa šo laiku konkursa norise ir pavirzījusies uz priekšu.

4.3.   Citas apstrīdēšanas formas

4.3.1.   Administratīvas sūdzības

Kandidātiem, kuri piedalās atklātajos konkursos, ir tiesības iesniegt iecēlējinstitūcijas, proti, EPSO, direktoram, administratīvu sūdzību.

Sūdzību var iesniegt par lēmumu, kas tieši un uzreiz ietekmē kandidāta juridisko statusu, vai par šāda lēmuma nepieņemšanu tikai tad, ja nepārprotami pārkāpti noteikumi, kas reglamentē atlases procedūru. EPSO direktors nevar grozīt atlases komisijas pieņemto vērtībatkarīgo spriedumu (sk. 4.2.2. punktu).

Kārtība, kā iesniegt administratīvas sūdzības, ir šāda:

procedūra: sazinieties ar EPSO (sk. 3.1. punktu),

valoda: jūsu attiecībā uz konkursu izvēlētā 2. valoda,

termiņš: trīs mēneši no dienas, kad paziņots apstrīdētais lēmums, vai no dienas, kad šādu lēmumu būtu vajadzējis pieņemt,

papildu informācija: skaidri norādiet lēmumu, ko vēlaties apstrīdēt, un kāds ir apstrīdēšanas pamatojums.

Pēc termiņa beigām iesniegtie pieprasījumi netiks ņemti vērā.

4.3.2.   Apelācija tiesā

Kandidātiem, kuri piedalās atklātajos konkursos, ir tiesības iesniegt apelācijas prasību Vispārējā tiesā.

Ja vēlaties iesniegt apelācijas prasību par EPSO pieņemtu lēmumu, vispirms jāiesniedz administratīva sūdzība (sk. 4.3.1. punktu).

Kārtība, kā iesniegt apelācijas prasību tiesā, ir šāda:

procedūra: lūdzam skatīt Vispārējās tiesas tīmekļa vietni (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Eiropas Ombuds

Visi ES pilsoņi un iedzīvotāji var iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam.

Pirms iesniedzat sūdzību Eiropas Ombudam, vispirms atbilstošā administratīvā veidā jāvēršas attiecīgajās iestādēs un struktūrās (sk. 4.1.–4.3. punktu).

Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nenozīmē, ka tiktu pagarināti termiņi administratīvo sūdzību iesniegšanai vai apelācijai tiesā.

Kārtība, kā iesniegt sūdzības Eiropas Ombudam, ir šāda:

procedūra: lūdzam skatīt Eiropas Ombuda tīmekļa vietni (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Pamats izslēgšanai no dalības atlases procedūrā

Jebkurā atlases procedūras posmā kandidātu var izslēgt no dalības konkursā, ja EPSO atklāj, ka kandidāts:

ir izveidojis vairākus EPSO kontus,

ir pieteicies nepiemērotā jomā vai profilā,

neatbilst visiem piemērotības nosacījumiem,

ir norādījis nepatiesu informāciju vai informāciju, kas nav pamatota ar atbilstošiem dokumentiem,

nav reģistrējies pārbaudījumiem vai nav piedalījies tajos,

pārbaudījumu laikā blēdījies,

nav savā pieteikuma veidlapā norādījis valodu vai vienu no valodām, kas prasītas kā 2. valoda, vai nav norādījis minimālo līmeni, kas nepieciešams 2. valodai,

kandidāts neatļautā veidā ir mēģinājis sazināties ar atlases komisijas locekli,

kandidāts nav informējis EPSO par iespējamu interešu konfliktu, kas saistīts ar atlases komisijas locekli,

ir iesniedzis pieteikumu valodā, kas nav norādīta šajā paziņojumā par konkursu (tiek pieļauta citas valodas izmantošana īpašvārdos, oficiālajos nosaukumos un amata nosaukumos, kā norādīts apliecinošajos dokumentos vai diplomu nosaukumos), un/vai

kandidāts ir parakstījis anonīmi vērtēto rakstisko vai praktisko pārbaudījumu darbu vai iezīmējis to ar kādu atšķirības zīmi.

ES iestādes pieņem darbā tikai tādus kandidātus, kas ir parādījuši, ka ir godīgi. Par krāpšanu vai mēģinājumiem krāpties var piemērot sodu, un tās dēļ iespējams zaudēt tiesības piedalīties citos konkursos.

I PIELIKUMA beigas. Noklikšķiniet šeit, lai atgrieztos galvenajā daļā


II PIELIKUMS

TĀ IZGLĪTĪBAS MINIMUMA PIEMĒRI (PĒC VALSTS UN PAKĀPES), KURŠ PRINCIPĀ ATBILST PAZIŅOJUMĀ PAR KONKURSU PRASĪTAJAM

Noklikšķiniet šeit, lai iepazītos ar šo piemēru viegli lasāmu redakciju

 

AST-SC 1 līdz AST-SC 6

AST 1 līdz AST 7

AST 3 līdz AST 11

AD 5 līdz AD 16

VALSTS

Vidējā izglītība (kas ļauj turpināt studijas augstākajā mācību iestādē)

Augstākā izglītība (augstākās izglītības kurss, kas nav akadēmiskā izglītība, vai īss akadēmiskās izglītības kurss, kura ilgums ir vismaz divi gadi)

Akadēmiskā izglītība (kuras ilgums ir vismaz trīs gadi)

Akadēmiskā izglītība (kuras ilgums ir četri gadi vai vairāk)

Belgique – België – Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature – Kandidaat

Graduat – Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d’études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d’études approfondies (DEA),

master 1, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi – képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést

igazoló bizonyítvány (Higher

Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of “Ingenieur”

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

Republika Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma/magisterij/specializacija/doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

(Betyg över avlagd yrkesexamen på andra stadiet)

Todistus yhdistelmäopinnoista

(Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/ Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/

Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level – 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

II PIELIKUMA beigas. Noklikšķiniet šeit, lai atgrieztos galvenajā daļā