ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 95

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

60. gadagājums
2017. gada 27. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2017/C 95/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2017/C 95/02

Lieta C-342/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 19. aprīļa spriedumu lietā T-326/14 Novomatic/EUIPO – Granini France (HOT JOKER) 2016. gada 17. jūnijā iesniedza Novomatic AG

2

2017/C 95/03

Lieta C-371/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2016. gada 28. aprīļa spriedumu lietā T-144/15 L'Oréal/EUIPO – THERALAB (VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA) 2016. gada 4. jūlijā iesniedza L'Oréal SA

2

2017/C 95/04

Lieta C-401/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 13. maija spriedumu lietā T-62/15 Market Watch/EUIPO – El CORTE INGLÉS (MITOCHRON) 2016. gada 15. jūlijā iesniedza Market Watch Franchise & Consulting Inc.

2

2017/C 95/05

Lieta C-402/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 13. maija spriedumu lietā T-312/15 Market Watch/EUIPO – GLAXO GROUP (MITOCHRON) 2016. gada 15. jūlijā iesniedza Market Watch Franchise & Consulting Inc.

3

2017/C 95/06

Lieta C-410/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2016. gada 25. maija rīkojumu lietā T-581/15 Syndial/Komisija 2016. gada 22. jūlijā iesniedza Syndial SpA – Attività Diversificate

3

2017/C 95/07

Lieta C-440/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2016. gada 2. jūnija spriedumu apvienotajās lietās T-510/14 un T-536/14 STAYWELL HOSPITALITY GROUP UN SHERATON INTERNATIONAL IP/EUIPO — SHERATON INTERNATIONAL IP UN STAYWELL HOSPITALITY GROUP (PARK REGIS) 2016. gada 4. augustā iesniedza Staywell Hospitality Group Pty Ltd

3

2017/C 95/08

Lieta C-469/16: Prasība, kas celta 2016. gada 27. jūlijā – Mauro Infante/Itālijas Republika

4

2017/C 95/09

Lieta C-485/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 29. jūnija spriedumu apvienotajās lietās T-727/14 un T-728/14 UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS/EUIPO – H YOUNG HOLDINGS (ANIMAL) 2016. gada 7. septembrī iesniedza Universal Protein Supplements Corp.

4

2017/C 95/10

Lieta C-628/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 5. decembrī iesniedza Bundesfinanzgericht (Austrija) – Kreuzmayr GmbH

4

2017/C 95/11

Lieta C-8/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 9. janvārī iesniedza Supremo Tribunal de Justiça (Portugāle) – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA/Flexipiso – Pavimentos SA

5

2017/C 95/12

Lieta C-13/17: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 12. janvārī iesniedza Conseil d'État (Francija) – Fédération des entreprises de la beauté/Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

6

 

Vispārējā tiesa

2017/C 95/13

Apvienotās lietas T-828/14 un T-829/14: Vispārējās tiesas 2017. gada 16. februāra spriedums – Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Radiatoru termosifoni) Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēti Kopienas dizainparaugi, kas atveido radiatoru termosifonus — Agrāki dizainparaugi — Iebilde par prettiesiskumu — Regulas (EK) Nr. 216/96 1.d pants — Pamattiesību hartas 41. panta 1. punkts — Objektivitātes princips — Apelācijas padomes sastāvs — Spēkā neesamības pamats — Individuāla rakstura neesamība — Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants un 25.panta 1. punkta b) apakšpunkts — EUIPO veikta sprieduma, ar kuru atcelts EUIPO apelācijas padomes lēmums, izpilde — Attīstības līmeņa piesātinātība — Novērtēšanas datums

7

2017/C 95/14

Lieta T-98/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 16. februāra spriedums – Tubes Radiatori/EUIPO – Antrax It (Radiatori) Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas dizainparaugs, kurā attēlots radiators — Agrāks dizainparaugs — Spēkā neesamības pamats — Individuāla rakstura neesamība — Regulas Nr. 6/2002 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts — EUIPO veikta tās apelācijas padomju lēmumu atceļoša sprieduma izpilde — Tiesības tikt uzklausītam — Aicinājums iesniegt pierādījumus un apsvērumus pēc Vispārējās tiesas atceļoša sprieduma — Attīstības līmeņa piesātinātība

8

2017/C 95/15

Lieta T-271/15 P: Vispārējās tiesas 2017. gada 9. februāra spriedums – LD/EUIPO Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Novērtējuma ziņojums — 2011./2012. gada novērtējums — Faktu sagrozīšana — Kļūda tiesību piemērošanā — Uzticības ļaunprātīga izmantošana — Tiesiskā paļāvība

8

2017/C 95/16

Lieta T-568/15: Vispārējās tiesas 2017. gada 15. februāra spriedums – Morgese u.c./EUIPO – All Star (2 STAR) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes 2 STAR reģistrācijas pieteikums — Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme ONE STAR — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

9

2017/C 95/17

Lieta T-688/15 P: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. februāra spriedums – Schönberger/Revīzijas palāta Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana amatā — 2011. gada paaugstināšana amatā — Lēmums nepaaugstināt prasītāju amatā AD 13 pakāpē — Prasības noraidīšana pirmajā instancē pēc tam, kad Vispārējā tiesa lietu bija nodevusi atpakaļ kā daļēji nepieņemamu un daļēji nepamatotu — Izredzes tikt paaugstinātam

10

2017/C 95/18

Lieta T-15/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. februāra spriedums – Pandalis/EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus) Eiropas Savienības preču zīme — Atcelšanas process — Eiropas Savienības vārdiska preču zīme Cystus — Daļēja atzīšana par atceltu — Regulas (EK) Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta a) apakšpunkta — Preču zīmes faktiskas izmantošanas neesamība

10

2017/C 95/19

Lieta T-30/16: Vispārējās tiesas 2017. gada 15. februāra spriedums – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended) Eiropas Savienības preču zīme — Iebildumu process — Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended reģistrācijas pieteikums — Agrākas Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes INSTINCT un NATURE’S VARIETY — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Izmantošanas raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. punkts — Regulas (EK) Nr. 2868/95 22. noteikuma 3. un 4. punkts

11

2017/C 95/20

Lieta T-270/16 P: Vispārējās tiesas 2017. gada 14. februāra spriedums – Kerstens/Komisija Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Pirmajā instancē celtās prasības noraidīšana — Cieņai pret civildienestu pretējas darbības — Aizvainojošu komentāru par citu ierēdni izplatīšana — Disciplinārlieta — Izmeklēšana faktu pārbaudes veidā — Disciplinārsods rājiena formā — Procesuāls pārkāpums — Pārkāpuma sekas

12

2017/C 95/21

Lieta T-900/16: Prasība, kas celta 2016. gada 21. decembrī – Casual Dreams/EUIPO – López Fernández (Dayaday)

12

2017/C 95/22

Lieta T-11/17: Prasība, kas celta 2017. gada 6. janvārī – RK/Padome

13

2017/C 95/23

Lieta T-21/17: Prasība, kas celta 2017. gada 13. janvārī – RL/Eiropas Savienības Tiesa

14

2017/C 95/24

Lieta T-29/17: Prasība, kas celta 2017. gada 17. janvārī – RQ/Komisija

15

2017/C 95/25

Lieta T-41/17: Prasība, kas celta 2017. gada 24. janvārī – Lotte/EUIPO – Nestlé Schöller (Koalas attēls)

16

2017/C 95/26

Lieta T-43/17: Prasība, kas celta 2017. gada 24. janvārī – No Limits/EUIPO – Morellato (NO LIMITS)

17

2017/C 95/27

Lieta T-44/17: Prasība, kas celta 2017. gada 23. janvārī – Camomilla/EUIPO – CMT (CAMOMILLA)

17

2017/C 95/28

Lieta T-47/17: Prasība, kas celta 2017. gada 26. janvārī – Yotrio Group/EUIPO (Zaļa riņķa piestiprināšana balsta kājai)

18

2017/C 95/29

Lieta T-49/17: Prasība, kas celta 2017. gada 27. janvārī – Spānija/Komisija

19

2017/C 95/30

Lieta T-53/17: Prasība, kas celta 2017. gada 27. janvārī – Austrian Power Grid/ACER

21

2017/C 95/31

Lieta T-63/17: Prasība, kas celta 2017. gada 1. februārī – Grupo Orenes/EUIPO – Akamon Entertainment Millenium (Bingo VIVA! Slots)

23

2017/C 95/32

Lieta T-84/17: Prasība, kas celta 2017. gada 8. februārī – Consorzio IB Innovation/Komisija

24

2017/C 95/33

Lieta T-88/17: Prasība, kas celta 2017. gada 13. februārī – Spānija/Komisija

25


 

Labojumi

2017/C 95/34

Labojums paziņojumā Oficiālajā Vēstnesī Lietā F-104/15: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 20. jūlija spriedums – U (*)/Komisija Civildienests – Apgādnieka zaudējuma pensija – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 18. un 20. pants – Bijušā ierēdņa pārdzīvojušais laulātais – Pieļaujamība – Otrās laulības – Vienlīdzīga attieksme pret ierēdņiem ( OV C 364, 3.10.2016. , pārpublicēts personas datu aizsardzības nolūkā)

26

2017/C 95/35

Labojums paziņojumā Oficiālajā Vēstnesī Lietā T-695/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 20. jūlija spriedumu lietā F- 104/15 U (*)/Komisija 2016. gada 29. septembrī iesniedza Eiropas Komisija ( OV C 441, 28.11.2016. , pārpublicēts personas datu aizsardzības nolūkā)

26


LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/1


Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

(2017/C 095/01)

Jaunākā publikācija

OV C 86, 20.3.2017.

Iepriekšējās publikācijas

OV C 78, 13.3.2017.

OV C 70, 6.3.2017.

OV C 63, 27.2.2017.

OV C 53, 20.2.2017.

OV C 46, 13.2.2017.

OV C 38, 6.2.2017.

Šie teksti pieejami

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

Tiesa

27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/2


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2016. gada 19. aprīļa spriedumu lietā T-326/14 Novomatic/EUIPO – Granini France (“HOT JOKER”) 2016. gada 17. jūnijā iesniedza Novomatic AG

(Lieta C-342/16 P)

(2017/C 095/02)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Novomatic AG (pārstāvis – W. Mosing, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Granini France

Tiesa (desmitā palāta) ar 2016. gada 6. decembra rīkojumu nosprieda, ka apelācijas sūdzība ir nepieņemama.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/2


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2016. gada 28. aprīļa spriedumu lietā T-144/15 L'Oréal/EUIPO – THERALAB (“VICHY LABORATOIRES V IDÉALIA”) 2016. gada 4. jūlijā iesniedza L'Oréal SA

(Lieta C-371/16 P)

(2017/C 095/03)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: L'Oréal SA (pārstāvis – J. P. Mioludo, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Tiesa (astotā palāta) ar 2016. gada 8. decembra rīkojumu nosprieda, ka apelācijas sūdzība ir nepieņemama.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/2


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 13. maija spriedumu lietā T-62/15 Market Watch/EUIPO – El CORTE INGLÉS (“MITOCHRON”) 2016. gada 15. jūlijā iesniedza Market Watch Franchise & Consulting Inc.

(Lieta C-401/16 P)

(2017/C 095/04)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Market Watch Franchise & Consulting Inc. (pārstāvis – J. Korab, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Tiesa (desmitā palāta) ar 2016. gada 1. decembra rīkojumu nosprieda, ka apelācijas sūdzība ir nepieņemama.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/3


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 13. maija spriedumu lietā T-312/15 Market Watch/EUIPO – GLAXO GROUP (“MITOCHRON”) 2016. gada 15. jūlijā iesniedza Market Watch Franchise & Consulting Inc.

(Lieta C-402/16 P)

(2017/C 095/05)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Market Watch Franchise & Consulting Inc. (pārstāvis – J. Korab, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Tiesa (desmitā palāta) ar 2016. gada 1. decembra rīkojumu nosprieda, ka apelācijas sūdzība ir nepieņemama.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/3


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2016. gada 25. maija rīkojumu lietā T-581/15 Syndial/Komisija 2016. gada 22. jūlijā iesniedza Syndial SpA – Attività Diversificate

(Lieta C-410/16 P)

(2017/C 095/06)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Syndial SpA (pārstāvji – L. Acquarone un S. Grassi, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Ar 2017. gada 9. februāra rīkojumu Tiesa (devītā palāta) noraidīja apelācijas sūdzību un nosprieda, ka Syndial SpA – Attività Diversificate sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/3


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2016. gada 2. jūnija spriedumu apvienotajās lietās T-510/14 un T-536/14 STAYWELL HOSPITALITY GROUP UN SHERATON INTERNATIONAL IP/EUIPO — SHERATON INTERNATIONAL IP UN STAYWELL HOSPITALITY GROUP (“PARK REGIS”) 2016. gada 4. augustā iesniedza Staywell Hospitality Group Pty Ltd

(Lieta C-440/16 P)

(2017/C 095/07)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (pārstāvis – D. Farnsworth, solicitor)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Sheraton International IP LLC

Ar 2017. gada 12. janvāra rīkojumu Tiesa (devītā palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieņemamu.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/4


Prasība, kas celta 2016. gada 27. jūlijā – Mauro Infante/Itālijas Republika

(Lieta C-469/16)

(2017/C 095/08)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mauro Infante (pārstāvis – M. Iervolino, advokāts)

Atbildētāja: Itālijas Republika

Ar 2016. gada 13. decembra rīkojumu Tiesa (desmitā palāta) atzina, ka Eiropas Savienības Tiesa acīmredzami nav kompetenta izskatīt prasību, un piesprieda Mauro Infante savus tiesāšanās izdevumus segt pašam.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/4


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2016. gada 29. jūnija spriedumu apvienotajās lietās T-727/14 un T-728/14 UNIVERSAL PROTEIN SUPPLEMENTS/EUIPO – H YOUNG HOLDINGS (“ANIMAL”) 2016. gada 7. septembrī iesniedza Universal Protein Supplements Corp.

(Lieta C-485/16 P)

(2017/C 095/09)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Universal Protein Supplements Corp. (pārstāvis – S. Malynicz, QC)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) un H Young Holdings plc

Ar 2017. gada 31. janvāra rīkojumu Tiesa (astotā palāta) nosprieda, ka apelācijas sūdzība ir nepieņemama.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/4


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 5. decembrī iesniedza Bundesfinanzgericht (Austrija) – Kreuzmayr GmbH

(Lieta C-628/16)

(2017/C 095/10)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzgericht

Pamatlietas puses

Prasītāja: Kreuzmayr GmbH

Atbildētāja: Finanzamt Linz

Prejudiciālie jautājumi

Pirmais jautājums:

Vai tādā situācijā kā pamatlietā, kad nodokļu maksātājam X1 dalībvalstī A pieder uzglabājamas preces un X1 šīs preces ir pārdevis nodokļu maksātājam X2, un X2 ir norādījis X1 savu nodomu pārvadāt preces uz dalībvalsti B, un X2 ir sevi identificējis ar dalībvalstī B piešķirto PVN maksātāja numuru,

un X2 šīs preces ir pārdevis tālāk nodokļu maksātājam X3, un X2 ir vienojies ar X3 par to, ka X3 organizē vai veic preču pārvadājumu no dalībvalsts A uz dalībvalsti B, un X3 ir noorganizējis vai veicis preču pārvadājumu no dalībvalsts A uz dalībvalsti B, un X3 jau dalībvalstī A varēja rīkoties ar precēm kā to īpašnieks,

un X2 tomēr nav paziņojis X1, ka viņš preces jau ir pārdevis tālāk, pirms tās ir izvestas no dalībvalsts A,

un X1 arī nevarēja konstatēt, ka preču pārvadājumu no dalībvalsts A uz dalībvalsti B neorganizē vai neveic X2,

Savienības tiesības ir jāinterpretē tādējādi, ka preču piegādes vietu saistībā ar piegādi, ko X1 veic X2, nosaka saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK (1) 32. panta 1. punktu, ka tādējādi X1 piegāde X2 ir piegāde Kopienas iekšienē (tā sauktā piegāde ar pārvietošanu)?

Otrais jautājums:

Ja uz pirmo jautājumu ir jāatbild noliedzoši, vai Savienības tiesības tādā gadījumā ir jāinterpretē tādējādi, ka X3 vienalga var atskaitīt dalībvalsts B PVN, ko rēķinā iekļauj X2, ja X3 iegādātās preces izmanto dalībvalstī B ar nodokli aplikto darījumu vajadzībām un nevar uzskatīt, ka X3 ļaunprātīgi izmanto iepriekš samaksāta PVN atskaitīšanu?

Trešais jautājums:

Ja uz pirmo jautājumu ir jāatbild apstiprinoši un X1 vēlāk kļūst zināms, ka pārvadājumu ir veicis X3 un tas jau dalībvalstī A varēja rīkoties ar precēm kā īpašnieks, vai šādā gadījumā Savienības tiesības ir jāinterpretē tādējādi, ka X1 veiktā piegāde X2 ar atpakaļejošu spēku zaudē savu statusu kā piegāde Kopienas iekšienē (ka tā tādējādi ar atpakaļejošu spēku ir jāvērtē kā tā sauktā piegāde bez pārvietošanas)?


(1)  Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, OV L 347, 1. lpp..


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/5


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 9. janvārī iesniedza Supremo Tribunal de Justiça (Portugāle) – Biosafe – Indústria de Reciclagens SA/Flexipiso – Pavimentos SA

(Lieta C-8/17)

(2017/C 095/11)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Supremo Tribunal de Justiça

Pamatlietas puses

Prasītāja: Biosafe – Indústria de Reciclagens SA

Atbildētāja: Flexipiso – Pavimentos SA

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Direktīvai 2006/112/EK (1) un it īpaši tās 63., 167., 168., 178., 179., 180., 182. un 219. pantam, kā arī neitralitātes principam ir pretrunā tāds tiesiskais regulējums, no kura izriet, ka, ja preču pārdevējs, kas ir PVN maksātājs, attiecībā uz kuru tika veikta nodokļu pārbaude, kurā ir secināts, ka attiecīgajā situācijā piemērotā PVN likme bija mazāka par to, kas bija jāpiemēro, samaksā papildnodokli valstij un pēc tam vēlas saņemt attiecīgo maksājumu no pircēja, kas arī ir PVN maksātājs, minētā papildnodokļa atskaitīšanai paredzēto termiņu skaita no sākotnējo rēķinu izrakstīšanas brīža un nevis no labojumu dokumentu izdošanas vai saņemšanas brīža?

2)

Ja uz iepriekšējo jautājumu tiktu sniegta noliedzoša atbilde, rodas šaubas par to, vai šai pašai direktīvai un it īpaši šiem pašiem iepriekš minētajiem pantiem un neitralitātes principam ir pretrunā tāds tiesiskais regulējums, no kura izriet, ka, saņemot labojumu dokumentus par sākotnējiem rēķiniem, kas izdoti pēc nodokļu pārbaudes un pēc papildnodokļa samaksāšanas valstij ar mērķi atgūt minēto papildnodokli, brīdī, kad jau ir beidzies attiecīgais termiņš tiesību uz nodokļa atskaitīšanu īstenošanai, pircējs var pamatoti atteikties veikt šo maksājumu, ņemot vērā to, ka neiespējamība atskaitīt papildnodokli ir pamats atteikumam pārnest šo papildnodokli?


(1)  Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, OV 2006, L 347, 1. lpp.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/6


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 12. janvārī iesniedza Conseil d'État (Francija) – Fédération des entreprises de la beauté/Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

(Lieta C-13/17)

(2017/C 095/12)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītāja: Fédération des entreprises de la beauté

Atbildētāji: Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, Ministre de l’économie et des finances

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai izglītības līdzvērtīguma atzīšana, kuru dalībvalstis var veikt atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem (1) 10. panta 2. punktam, attiecas tikai uz trešās valstīs, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, iegūtu izglītību?

2)

Vai atbilstoši šīs regulas 10. panta 2. punkta normām dalībvalsts drīkst noteikt nozares, kas uzskatāmas par “[tam]līdzīgām” medicīnai, farmācijai vai toksikoloģijai regulas izpratnē, un regulas prasībām atbilstošus kvalifikācijas līmeņus?

3)

Ja uz otro jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši, atbilstoši kādiem kritērijiem nozares ir uzskatāmas par “līdzīgām” medicīnai, farmācijai vai toksikoloģijai?


(1)  OV L 342, 59. lpp.


Vispārējā tiesa

27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/7


Vispārējās tiesas 2017. gada 16. februāra spriedums – Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Radiatoru termosifoni)

(Apvienotās lietas T-828/14 un T-829/14) (1)

(Kopienas dizainparaugs - Spēkā neesamības atzīšanas process - Reģistrēti Kopienas dizainparaugi, kas atveido radiatoru termosifonus - Agrāki dizainparaugi - Iebilde par prettiesiskumu - Regulas (EK) Nr. 216/96 1.d pants - Pamattiesību hartas 41. panta 1. punkts - Objektivitātes princips - Apelācijas padomes sastāvs - Spēkā neesamības pamats - Individuāla rakstura neesamība - Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants un 25.panta 1. punkta b) apakšpunkts - EUIPO veikta sprieduma, ar kuru atcelts EUIPO apelācijas padomes lēmums, izpilde - Attīstības līmeņa piesātinātība - Novērtēšanas datums)

(2017/C 095/13)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Antrax It Srl (Resana, Itālija) (pārstāvis – L. Gazzola, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) (pārstāvji – sākotnēji P. Bullock, vēlāk – L. Rampini un S. Di Natale)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Vasco Group NV, iepriekš Vasco Group BVBA (Dilsen, Beļģija) (pārstāvis – J. Haber, advokāts)

Priekšmets

Divas prasības par EUIPO Apelācijas trešās padomes 2014. gada 10. oktobra lēmumiem lietā R 1272/2013-3 un lietā R 1273/2013-3 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesiem starp Vasco Group un Antrax It.

Rezolutīvā daļa:

1)

prasības noraidīt;

2)

Antrax It Srl sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) un Vasco Group NV tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus, kas Vasco Group radušies procesos Apelācijas padomē lietā R 1272/2013-3 un lietā R 1273/2013-3.


(1)  OV C 65, 23.2.2015.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/8


Vispārējās tiesas 2017. gada 16. februāra spriedums – Tubes Radiatori/EUIPO – Antrax It (“Radiatori”)

(Lieta T-98/15) (1)

(Kopienas dizainparaugs - Spēkā neesamības atzīšanas process - Kopienas dizainparaugs, kurā attēlots radiators - Agrāks dizainparaugs - Spēkā neesamības pamats - Individuāla rakstura neesamība - Regulas Nr. 6/2002 6. pants un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts - EUIPO veikta tās apelācijas padomju lēmumu atceļoša sprieduma izpilde - Tiesības tikt uzklausītam - Aicinājums iesniegt pierādījumus un apsvērumus pēc Vispārējās tiesas atceļoša sprieduma - Attīstības līmeņa piesātinātība)

(2017/C 095/14)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Tubes Radiatori Srl (Resana, Itālija) (pārstāvji – S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero un P. Menapace, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvji – sākotnēji P. Bullock un S. Di Natale, vēlāk – S. Di Natale un L. Rampini)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Antrax It Srl (Resana, Itālija) (pārstāvis – L. Gazzola, advokāts)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas trešās padomes 2014. gada 9. decembra lēmumu lietā R 1643/2014–3 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Antrax It un Tubes Radiatori

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Apelācijas trešās padomes 2014. gada 9. decembra lēmumu lietā R 1643/2014–3;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

EUIPO sedz savus, kā arī atlīdzina Tubes Radiatori Srl radušos tiesāšanās izdevumus;

4)

Antrax It Srl sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 138, 27.4.2015.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/8


Vispārējās tiesas 2017. gada 9. februāra spriedums – LD/EUIPO

(Lieta T-271/15 P) (1)

(Apelācija - Civildienests - Ierēdņi - Novērtējuma ziņojums - 2011./2012. gada novērtējums - Faktu sagrozīšana - Kļūda tiesību piemērošanā - Uzticības ļaunprātīga izmantošana - Tiesiskā paļāvība)

(2017/C 095/15)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: LD (pārstāvis – H. Tettenborn, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) (pārstāvis – A. Lukošiūtė)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība, kas celta par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas spriedumu [konfidenciāli]  (2), lūdzot to atcelt

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

LD sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) izdevumus šajā tiesu instancē.


(1)  OV C 262, 10.8.2015.

(2)  Konfidenciālie dati ir aizsegti.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/9


Vispārējās tiesas 2017. gada 15. februāra spriedums – Morgese u.c./EUIPO – All Star (“2 STAR”)

(Lieta T-568/15) (1)

(Eiropas Savienības preču zīme - Iebildumu process - Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “2 STAR” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Eiropas Savienības grafiska preču zīme “ONE STAR” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2017/C 095/16)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Giuseppe Morgese (Barletta, Itālija), Pasquale Morgese (Barletta), Felice D’Onofrio (Barletta) (pārstāvis – D. Russo, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvji – J. Crespo Carrillo un G. Sakalaite-Orlovskiene)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: All Star CV (Hilversum, Nīderlande) (pārstāvis – C. Sleep, solicitor)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas piektās padomes 2015. gada 1. jūlija lēmumu lietā R 1906/2014-5 attiecībā uz iebildumu procesu starp All Star, no vienas puses, un G. Morgese, P. Morgese un F. D’Onofrio, no otras puses

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Giuseppe Morgese, Pasquale Morgese un Felice D’Onofrio atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 398, 30.11.2015.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/10


Vispārējās tiesas 2017. gada 14. februāra spriedums – Schönberger/Revīzijas palāta

(Lieta T-688/15 P) (1)

(Apelācija - Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2011. gada paaugstināšana amatā - Lēmums nepaaugstināt prasītāju amatā AD 13 pakāpē - Prasības noraidīšana pirmajā instancē pēc tam, kad Vispārējā tiesa lietu bija nodevusi atpakaļ kā daļēji nepieņemamu un daļēji nepamatotu - Izredzes tikt paaugstinātam)

(2017/C 095/17)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Peter Schönberger (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvis – O. Mader, avocat)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Revīzijas palāta (pārstāvji – Í. Ní Riagáin Düro un B. Schäfer)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 30. septembra rīkojumu lietā Schönberger/Revīzijas palāta (F-14/12 RENV, EU:F:2015:112), ar ko tiek lūgts šo rīkojumu atcelt

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Peter Schönberger sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Revīzijas palātas tiesāšanas izdevumus šajā tiesvedībā.


(1)  OV C 59, 15.2.2016.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/10


Vispārējās tiesas 2017. gada 14. februāra spriedums – Pandalis/EUIPO – LR Health & Beauty Systems (“Cystus”)

(Lieta T-15/16) (1)

(Eiropas Savienības preču zīme - Atcelšanas process - Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “Cystus” - Daļēja atzīšana par atceltu - Regulas (EK) Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta a) apakšpunkta - Preču zīmes faktiskas izmantošanas neesamība)

(2017/C 095/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Georgios Pandalis (Glandorf, Vācija) (pārstāvis – A. Franke, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvis – S. Hanne)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: LR Health & Beauty Systems GmbH (Ahlen, Vācija) (pārstāvji – N. Weber un L. Thiel, advokāti)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2015. gada 30. oktobra lēmumu lietā R 2839/2014-1 attiecībā uz atcelšanas procesu starp LR Health & Beauty Systems un Pandalis k-gu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Georgios Pandalis atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 90, 7.3.2016.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/11


Vispārējās tiesas 2017. gada 15. februāra spriedums – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (“Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended”)

(Lieta T-30/16) (1)

(Eiropas Savienības preču zīme - Iebildumu process - Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “Natural Instinct Dog and Cat food as nature intended” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “INSTINCT” un “NATURE’S VARIETY” - Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana - Izmantošanas raksturs - Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. punkts - Regulas (EK) Nr. 2868/95 22. noteikuma 3. un 4. punkts)

(2017/C 095/19)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Nebraska, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji – sākotnēji T. Elias, barrister, un B. Cookson, solicitor, vēlāk – M. Montañá Mora, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvis – E. Zaera Cuadrado)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Natural Instinct Ltd (Camberley, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – C. Spintig, S. Pietzcker, advokāti, un B. Brandreth, barrister)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas piektās padomes 2015. gada 26. novembra lēmumu lietā R 2944/2014-5 attiecībā uz iebildumu procesu starp M. I. Industries un Natural Instinct

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) Apelācijas piektās padomes 2015. gada 26. novembra lēmumu lietā R 2944/2014-5, ciktāl tā secināja agrākās vārdiskās preču zīmes “INSTINCT” faktiskas izmantošanas neesamību;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

EUIPO sedz savus, kā arī atlīdzina pusi no M. I. Industries Inc. tiesāšanās izdevumiem;

4)

M. I. Industries sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem pati;

5)

Natural Instinct Ltd sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 106, 21.3.2016.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/12


Vispārējās tiesas 2017. gada 14. februāra spriedums – Kerstens/Komisija

(Lieta T-270/16 P) (1)

(Apelācija - Civildienests - Ierēdņi - Pirmajā instancē celtās prasības noraidīšana - Cieņai pret civildienestu pretējas darbības - Aizvainojošu komentāru par citu ierēdni izplatīšana - Disciplinārlieta - Izmeklēšana faktu pārbaudes veidā - Disciplinārsods rājiena formā - Procesuāls pārkāpums - Pārkāpuma sekas)

(2017/C 095/20)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Petrus Kerstens (Overijse, Beļģija) (pārstāvis – C. Mourato, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija (pārstāvji – T. Bohr un C. Ehrbar)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2016. gada 18. marta spriedumu Kerstens/Komisija (F-23/15, EU:F:2016:65), ar ko tiek lūgts šo spriedumu atcelt

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2016. gada 18. marta spriedumu Kerstens/Komisija (F-23/15, EU:F:2016:65) daļā, ar kuru ir noraidīts Eiropas Komisijas 2014. gada 15. aprīļa lēmums, ar ko P. Kerstens ir izteikts rājiens;

2)

atcelt Komisijas 2014. gada 15. aprīļa lēmumu, ar ko P. Kerstens ir izteikts rājiens;

3)

Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus saistībā ar apelācijas tiesvedību un tiesvedību pirmajā instancē.


(1)  OV C 260, 18.7.2016.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/12


Prasība, kas celta 2016. gada 21. decembrī – Casual Dreams/EUIPO – López Fernández (“Dayaday”)

(Lieta T-900/16)

(2017/C 095/21)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Casual Dreams, SLU (Manresa, Spānija) (pārstāve – A. Tarí Lázaro, advokāte)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otrs procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībnieks: Miguel Ángel López Fernández (Fuensalida, Spānija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs: otrs procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībnieks

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “Dayaday” – reģistrācijas pieteikums Nr. 13 243 563

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2016. gada 6. oktobra lēmums lietā R 375/2016-2

Prasītājas prasījumi:

atcelt Apelācijas otrās padomes 2016. gada 6. oktobra lēmumu lietā R 375/2016-2 daļā, kurā daļēji noraidīta apelācijas sūdzība par EUIPO Iebildumu nodaļas 2015. gada 17. decembra lēmumu Nr. B 2 469 545;

noraidīt Eiropas Savienības preču zīmes reģistrācijas pieteikumu Nr. 13 243 563, ko otrs procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībnieks iesniedza attiecībā uz visām precēm, kas ietilpst 9. klasē, un daļu no precēm, kas ietilpst 16. un 24. klasē, saistībā ar kurām Apelācijas otrā padome ir noraidījusi apelācijas sūdzību;

pakārtoti – atcelt apstrīdēto lēmumu, balstoties uz Regulas par Eiropas Savienības preču zīmi 8. panta 5. punktu, daļā, kurā apstiprināts iebildumu un apelācijas sūdzības noraidījums attiecībā uz precēm, kas ietilpst 9., 16. un 24. klasē, un nosūtīt lietu atpakaļ Apelācijas padomei, lai tā to no jauna izvērtē visā pilnībā, ciktāl uz to attiecas iepriekš minētajā pantā norādītais relatīva atteikuma pamats;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas prasītājai radušies procesā EUIPO Apelācijas padomē.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 5. punkta pārkāpums.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/13


Prasība, kas celta 2017. gada 6. janvārī – RK/Padome

(Lieta T-11/17)

(2017/C 095/22)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: RK (pārstāvji – L. Levi un A. Tymen, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atzīt šo prasību par pieņemamu un pamatotu;

un līdz ar to:

atcelt Padomes lēmumu bez datuma, kas ir pieņemts pamatojoties uz Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 42.c pantu;

ciktāl nepieciešams, atcelt 2016. gada 27. septembra lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītāja 2016. gada 29. aprīļa sūdzība;

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītāja ciestos materiālos zaudējumus;

piespriest atbildētājai samaksāt atlīdzību par nodarīto morālo kaitējumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza četrus pamatus.

1.

Pirmais pamats ir par iebildi par prettiesiskumu, kas ir izvirzīta par Civildienesta noteikumu 42.c pantu, saistībā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 20. un 21. panta, Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV 2000, L 303, 16. lpp.), kā arī Civildienesta noteikumu 1.d panta pārkāpumu.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots Civildienesta noteikumu 42.c panta pārkāpums atbilstoši tam, kā šis pants ir ieviests ar Padomes paziņojumu personālam Nr. 71/15, kā arī faktiskas un juridiskas neprecizitātes un pretlikumības, kas esot pieļautas apstrīdētajos lēmumos.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots tiesību tikt uzklausītam, kā arī tiesību uz aizstāvību pārkāpums.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvota pienākuma ņemt vēra ierēdņu intereses neizpilde, kā arī labas pārvaldības principa pārkāpums.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/14


Prasība, kas celta 2017. gada 13. janvārī – RL/Eiropas Savienības Tiesa

(Lieta T-21/17)

(2017/C 095/23)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: RL (pārstāvji – C. Bernard-Glanz un A. Tymen, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Tiesa

Prasītāja prasījumi:

atzīt šo prasību par pieņemamu;

atcelt Tiesas sekretāra 2016. gada 11. maija lēmumu, kura saturs tika paziņots prasītājam ar 2016. gada 20. maija vēstuli, nepaaugstināt viņu amatā AD 10 pakāpē, sākot ar 2015. gada 1. jūliju, un, ciktāl nepieciešams, atcelt Komitejas, kas atbildīga par sūdzību izskatīšanu, 2016. gada 6. oktobra lēmumu, ar ko ir noraidīta prasītāja 2016. gada 6. oktobra sūdzība;

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājam nodarītos materiālos zaudējumus;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza divus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots Eiropas Savienības civildienesta noteikumu 45. panta un Eiropas Savienības Tiesā piemērojamās iekšējās paaugstināšanas amatā kārtības pārkāpums.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots vienlīdzīgas attieksmes un Eiropas civildienesta vienotības principu pārkāpums.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/15


Prasība, kas celta 2017. gada 17. janvārī – RQ/Komisija

(Lieta T-29/17)

(2017/C 095/24)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: RQ (pārstāvis – É. Boigelot, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

atzīt prasību par pieņemamu un pamatotu;

līdz ar to atcelt Eiropas Komisijas 2016. gada 2. marta Lēmumu C(2016)1449 final par pieprasījumu atcelt imunitāti, kas paziņots 2016. gada 11. martā un ar kuru prasītājs iepazinies 2016. gada 14. martā, atgriežoties no komandējuma;

ciktāl nepieciešams, atcelt 2016. gada 5. oktobra lēmumu ar atsauces numuru Ares(2016)5814495 – 07/10/2016, kas paziņots 2015. gada 7. oktobrī, ar ko iecēlējinstitūcija noraidījusi prasītāja sūdzību, kuru tas bija iesniedzis 2016. gada 10. jūnijā, ar atsauces numuru R/317/16;

katrā ziņā piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus atbilstoši Vispārējās tiesas Reglamenta 134. panta 1. punktam un 135. pantam.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza piecus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu (turpmāk tekstā – “Civildienesta noteikumi”) un konkrēti to 23. panta pārkāpums, kā arī 7. protokola par privilēģijām un imunitāti Eiropas Savienībā 17. panta pārkāpums, un principa, atbilstoši kuram administrācija drīkst pieņemt lēmumu, balstoties tikai uz juridiski pieļaujamiem, proti, atbilstošiem pamatiem, kuros nav pieļautas acīmredzamas kļūdas vērtējumā, pārkāpums.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots Civildienesta noteikumu un konkrēti to 24. panta pārkāpums un pienākuma ņemt vēra ierēdņu intereses neizpilde.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvota pienākuma noradīt pamatojumu neizpilde, īpaši Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. panta 2. punkta trešā ievilkuma, Līguma par Eiropas Savienības darbību 296. panta, Civildienesta noteikumu 25. panta pārkāpums un sabiedrības interešu pārkāpums.

4.

Ceturtais pamats ir saistīts ar tiesiskās paļāvības pārkāpumu un acīmredzamu kļūdu vērtējumā.

5.

Piektais pamats ir saistīts ar tiesību uz aizstāvību efektīvas izmantošanas, īpaši tiesību tikt uzklausītam, pārkāpumu, objektivitātes pienākuma neizpildi un nevainīguma prezumpcijas neievērošanu, kā arī rūpības trūkumu, tostarp saprātīga termiņa neievērošanu.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/16


Prasība, kas celta 2017. gada 24. janvārī – Lotte/EUIPO – Nestlé Schöller (Koalas attēls)

(Lieta T-41/17)

(2017/C 095/25)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Lotte Co. Ltd (Tokija, Japāna) (pārstāve – M. Knitter, advokāte)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Nestlé Schöller GmbH & Co. KG (Nirnberga, Vācija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiska preču zīme (Koalas attēls) – reģistrācijas pieteikums Nr. 6 158 463

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2016. gada 28. oktobra lēmums lietā R 250/2016-5

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

pilnībā noraidīt iebildumus;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkta pārkāpums;

Regulas Nr. 2868/95 22. noteikuma 3. punkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta a) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/17


Prasība, kas celta 2017. gada 24. janvārī – No Limits/EUIPO – Morellato (“NO LIMITS”)

(Lieta T-43/17)

(2017/C 095/26)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: No Limits International Investments SA (Bissone, Šveice) (pārstāvis – F. Canu, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Morellato SpA (Fratte di Santa Giustina in Colle, Itālija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “NO LIMITS” – Eiropas Savienības preču zīme Nr. 67 967

Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2016. gada 21. novembra lēmums lietā R 2007/2015-5

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO un personai, kas iestājusies lietā, atlīdzināt izdevumus, kas radušies procesā R 2007/2015-5 Apelācijas padomē un procesā 2919C Anulēšanas nodaļā, kā arī tiesāšanās izdevumus tiesvedībā Eiropas Savienības Vispārējā tiesā.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 53. panta 1. punkta pārkāpums un/vai nepareiza piemērošana – kļūda apstrīdētajā lēmumā saistībā ar noteikto datumu Eiropas Savienības preču zīmes spēkā neesamības novērtēšanai;

Regulas Nr. 207/2009 53. panta pārkāpums un/vai nepareiza piemērošana – pamatojuma neesamība, tā nepietiekamība vai pretrunīgums saistībā ar to, vai attiecībā uz Eiropas Savienības preču zīmi piemērojami Corte d’Appello di Milano (Apelācijas tiesa Milānā, Itālija) secinājumi spriedumā Nr. 4455/2013, kurš ir kļuvis galīgs;

pamatojuma neesamība, tā nepietiekamība vai pretrunīgums saistībā ar Regulas Nr. 207/2009 54. panta 2. punkta piemērojamību attiecībā uz Eiropas Savienības preču zīmi;

Regulas Nr. 207/2009 53. panta pārkāpums un/vai nepareiza piemērošana – kļūdains un pretrunīgs pamatojums.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/17


Prasība, kas celta 2017. gada 23. janvārī – Camomilla/EUIPO – CMT (“CAMOMILLA”)

(Lieta T-44/17)

(2017/C 095/27)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Camomilla Srl (Buccinasco, Itālija) (pārstāvji – M. Mussi un H. Chiappetta, avvocati)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) (Neapole, Itālija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes īpašniece: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “CAMOMILLA” – Eiropas Savienības preču zīme Nr. 7 077 555

Process EUIPO: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas piektās padomes 2016. gada 21. novembra lēmums lietā R 2250/2015–5

Prasītājas prasījumi:

grozīt apstrīdēto lēmumu tādējādi, ka CMT pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu tiek pilnībā noraidīts;

pakārtoti, grozīt apstrīdēto lēmumu tādējādi, ka pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu tiek noraidīts arī attiecībā uz precēm, “kas ietilpst 18. klasē: āda un ādas imitācija, kā arī izstrādājumi no tām, ciktāl tie neietilpst citās klasēs, mugursomas, atslēgu futrālīši (ādas izstrādājumi), portfeļi, kabatas portfeļi, naudas maki (kas nav izgatavoti no dārgmetāliem), somas, tualetes piederumu somas, futrāļi un kosmētikas maki; 25. klasē: apģērbi, apavi, galvassegas, cimdi, bolero jakas, stolas, peldmēteļi”;

vēl pakārtotāk, atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas saistītit ar šo tiesvedību, un C. M. T. Compagnia Manifatture Tessili S.r.l. –tiesāšanās izdevums, kas saistīti ar procesu Apelācijas padomē.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 75. panta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 76. panta 1. punkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 53. panta 1. punkta a) apakšpunkta, lasot to kopasakarā ar 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 57. panta 3. punkta, lasot to kopasakarā ar šī panta 2. punktu, pārkāpums.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/18


Prasība, kas celta 2017. gada 26. janvārī – Yotrio Group/EUIPO (Zaļa riņķa piestiprināšana balsta kājai)

(Lieta T-47/17)

(2017/C 095/28)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Yotrio Group Co. Ltd (Linhai City, Ķīna) (pārstāvis – L. Ullmann, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Attiecīgā strīdus preču zīme: cita Eiropas Savienības preču zīme (Zaļa riņķa piestiprināšana balsta kājai) – reģistrācijas pieteikums Nr. 14 396 568

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2016. gada 15. novembra lēmums lietā R 285/2016-4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta a) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/19


Prasība, kas celta 2017. gada 27. janvārī – Spānija/Komisija

(Lieta T-49/17)

(2017/C 095/29)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Spānijas Karaliste (pārstāvis – V. Ester Casas)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

daļēji atcelt 2016. gada 15. novembra Lēmumu 2016/2018/ES, ciktāl ar to no Kopienu finansējuma izslēdz atsevišķus dažādu dalībvalstu, tostarp Spānijas Karalistes, izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz ELVGF un ELGF, ciktāl:

1.

attiecībā uz Andalūzijas autonomo apgabalu tiek izslēgts Kopienu finansējums EUR 1 356 144,90 apmērā attiecībā uz ELVGF (2012. finanšu gads);

2.

attiecībā uz Katalonijas autonomo apgabalu tiek izslēgts Kopienu finansējums EUR 2 191 585 apmērā attiecībā uz ELVGF (2009.–2012. finanšu gads);

3.

attiecībā uz Kastīlijas un Leonas autonomo apgabalu tiek izslēgts Kopienu finansējums EUR 9 638 473,73 apmērā attiecībā uz ELVGF un EUR 433 138,10 apmērā attiecībā uz ELGF (2012.–2013. finanšu gads);

4.

kopējā summa, kas ir šīs prasības atcelt tiesību aktu priekšmets, ir EUR 13 619 341,73.

piespriest atbildētājai iestādei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza šādus pamatus.

1.

Prasības pamati saistībā ar Andalūzijas autonomajam apgabalam noteikto finanšu korekciju.

[prasītāja] šajā ziņā apgalvo, ka ir pārkāpts Padomes 2006. gada 20. februāra Regulas (EK) Nr. 320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā un groza Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (OV 2006, L 58, 42. lpp.), 3. panta 6. punkts, ciktāl Komisija ir paziņojusi, ka apvienības ACRES un Unión Rural nav ražotāji.

2.

Prasības pamati saistībā ar Katalonijas autonomajam apgabalam noteikto finanšu korekciju. Prasītāja šajā ziņā apgalvo, ka:

vienotā finanšu korekcija par kļūdām izmaksu attiecināmībā EUR 122 112,95 apmērā (pārbaudes saistībā ar darbības programmām: ieguldījumi OP “A”) ir prettiesiska, ciktāl Komisija ir pārkāpusi Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulas (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (OV 2007, L 350, 1. lpp.), 105. un 106. pantu saistībā ar Padomes 2007. gada 26. septembra Regulas (ES) Nr. 1182/2007, ar ko paredz īpašus noteikumus augļu un dārzeņu nozarei un ar ko groza Direktīvas 2001/112/EK un 2001/113/EK un Regulas (EEK) Nr. 827/68, (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96, (EK) Nr. 2826/2000, (EK) Nr. 1782/2003 un (EK) Nr. 318/2006, kā arī atceļ Regulu (EK) Nr. 2202/96 (OV 2007, L 273, 1. lpp.), 55. panta 3. punktu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV 2013, L 347, 549. lpp.) 52. panta 1. un 2. punktu, ņemot vērā, ka valsts iestādes iepriekš minētajos pantos minētās pārbaudes ir veikušas pienācīgi, ievērojot piemērojamajā tiesiskajā regulējumā noteiktās prasības, un, katrā ziņā, ņemot vērā to, ka fonds netiek apdraudēts.

vienotās likmes korekcija 5 % apmērā (EUR 2 191 585) (sadaļa: “Trūkumi programmu un izdevumu apstiprināšanā, Katalonijas autonomais apgabals”) ir prettiesiska, ciktāl Komisija ir pārkāpusi Regulas Nr. 1306/2013 52. panta 1. un 2. punktu saistībā ar Regulas Nr. 1580/2007 103. pantu, 105. panta 2. punkta d) apakšpunktu, 106. pantu, 107. panta 1. punkta c)–e) apakšpunktu, 108. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 109. panta 1. punkta a)–c) apakšpunktu, ciktāl Spānijas iestādes ir panākušas atbilstību norādītajiem tiesību aktiem un, katrā ziņā, fonds netiek apdraudēts.

pakārtoti, tiek apgalvots, ka ir pārkāpts samērīguma princips, jo ir pārkāpts Regulas Nr. 1306/2013 52. panta 2. un 3. punkts saistībā ar Dokumentu VI/5330/97, ar kuru ir pieņemtas pamatnostādnes attiecībā uz finansiālo seku aprēķinu ELVGF Garantiju nodaļas grāmatojumu noskaidrošanas lēmuma sagatavošanas ietvaros.

3.

Prasības pamati saistībā ar Kastīlijas un Leonas autonomajam apgabalam noteikto finanšu korekciju. Prasītāja šajā ziņā apgalvo, ka:

vienotās likmes korekcija 5 % apmērā (EUR 10 071 661,83) un izmantotā aprēķināšanas metode ir pretrunā Regulas (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (OV 2005, L 209, 1. lpp.) 31. panta 2. punktam un pamatnostādnēm Komisijas dokumentos VI/5530/97 un AGHRI-2005-64043.

pakārtoti, Komisijas noteiktā vienotās likmes korekcija nav samērīga, pārkāpjot Regulas (EK) Nr. 1290/2005 31. panta 2. punktu saistībā ar Dokumentu VI/5330/97.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/21


Prasība, kas celta 2017. gada 27. janvārī – Austrian Power Grid/ACER

(Lieta T-53/17)

(2017/C 095/30)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Austrian Power Grid AG (Vīne, Austrija) (pārstāvji – H. Kristoferitsch un S. Huber, advokāti)

Atbildētāja: Energoregulatoru sadarbības aģentūra

Prasītājas prasījumi:

atcelt šādas Energoregulatoru sadarbības aģentūras 2016. gada 17. novembra Lēmuma Nr. 06/2016 par elektroenerģijas pārvades sistēmu operatoru priekšlikumu par jaudas aprēķināšanas reģionu noteikšanu daļas:

Lēmuma 1. pantu saistībā ar

I pielikuma 1. panta 1. punkta c) apakšpunktu;

vārdu “also” [arī] un tekstu “for the purposes of capacity allocation on the affected bidding zone borders until the requirements described in Article 5(3) of this document are fulfilled” [jaudas piešķiršanas nolūkos skarto tirdzniecības zonu robežās, līdz būs izpildītas šī dokumenta 5. panta 3. punktā paredzētās prasības], kas ir ietverti I pielikuma 2. panta 2. punkta e) apakšpunktā;

I pielikuma 5. panta 1. punkta s) apakšpunktu;

I pielikuma 5. panta 3. punktu;

I pielikumā ietverto karti Nr. 3;

Lēmuma 2. pantu;

IV pielikumu;

V pielikumu;

piespiest ACER atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza piecus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ACER nav kompetences noteikt jaunas tirdzniecības zonu robežas un jaudas sadalījumu.

Prasītāja apgalvo, ka ACER nav kompetences noteikt jaunas tirdzniecības zonu robežas vai jaudas sadalījumu jaudas aprēķināšanas reģionu noteikšanas procedūrā kā noteikts Jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības regulas (1) 15. pantā vai attiecīgi lēmumā, kas balstīts uz ACER regulas (2) 8. panta 1. punktu. Tāpat prasītāja apgalvo, ka minēto kompetences neesamību nevar novērst ar apstrīdētā lēmuma 2. pantā (kas pats par sevi ir prettiesisks un ir ticis apstrīdēts) ietverto norādi, ka šis lēmums var tikt pārskatīts.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ar apstrīdēto lēmumu vairākos aspektos ir pārkāpta Regula (EK) Nr. 714/2009 un Jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības regula.

Prasītāja norāda, ka ACER ir kļūdaini piemērojusi pārslodzes juridisko definīciju un ka DE-AT starpsavienotājs nav pārslogots un tādēļ uz to nevar tikt attiecināta jaudas piešķiršana.

Prasītāja arī norāda, ka Vācijas un Austrijas kopējā elektroenerģijas tirgus sadalīšana ir diametrāli pretrunā Regulā (EK) Nr. 714/2009 (3) izvirzītajiem mērķiem un principam, ka iekšējā pārslodze nevar tikt pārnesta uz valsts robežām.

Visbeidzot prasītāja apgalvo, ka lēmumā ir pieļautas faktu kļūdas un tajā ir kļūdaini piemēroti tiesību aktos noteiktie kritēriji jaunu tirdzniecības zonu robežu izveidošanai, it īpaši ņemot vērā to, ka DE-AT robeža nav strukturāli pārslogota, ka ACER neņem vērā alternatīvas tirdzniecības zonu robežas, ka bija pieejami mazāk apgrūtinoši tehniskie pasākumi, ka apstrīdētajā lēmumā nav ņemta vērā nākotnē paredzamā attīstība, ka ar lēmumu ir pārkāpta specifikācija, atbilstoši kurai tirdzniecības zonu robežām ir jābūt pastāvīgām, un ka ACER ir kļūdaini novērtējusi plūsmas cilpu (loop flows) raksturu.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka ar apstrīdēto lēmumu ir pārkāptas Savienības primārās tiesības.

Prasītāja apgalvo, ka ar apstrīdēto lēmumu ir pārkāpts samērīguma princips, jo netika izvērtēti un veikti pasākumi, kas ir mazāk apgrūtinoši, bet vienlīdz atbilstoši.

Prasītāja norāda, ka ar apstrīdēto lēmumu ir pārkāptas pamattiesības, jo mākslīgā kopējā Austrijas–Vācijas elektroenerģijas tirgus sadalījuma dēļ ir radušies kvantitatīvi ierobežojumi elektroenerģijas tirdzniecībā starp abām šīm dalībvalstīm. Šajā ziņā prasītāja apgalvo, ka ar apstrīdēto lēmumu ir pārkāpta LESD 34. un 35. pantā paredzētā preču brīvā aprite. Tāpat tā norāda, ka ar nodošanas jaudas ierobežojumiem, kas radušies tirdzniecības zonas robežas un jaudas piešķiršanas mehānisma ieviešanas dēļ, nepamatoti ir ieviesti ierobežojumi prasītājas brīvībai sniegt pakalpojumus (LESD 56. pants).

Visbeidzot prasītāja norāda, ka ar apstrīdēto lēmumu ir pārkāptas Savienības konkurences tiesības, jo kopējā Vācijas–Austrijas elektroenerģijas tirgus nodalīšana, ieviešot tirdzniecības zonas robežu un jaudas aprēķināšanas mehānismu, ir uzskatāma par tirgus sadali, kas ir pretrunā LESD 101. pantam.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka, pieņemot šo lēmumu, ACER ir pārkāpusi vairākas procesuālās prasības.

Šajā ziņā prasītāja norāda, ka, kļūdaini pamatojot savu lēmumu ar Jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības regulas 15. pantu, ACER attiecīgi ir izmantojusi nepareizo procedūru jaunu tirdzniecības zonu robežu izveidošanai un jaudas aprēķināšanas mehānisma ieviešanai.

Tāpat prasītāja apgalvo, ka Austrijas regulatora, E-Control, iesniegtais pieteikums, kurā bija lūgts grozīt priekšlikumu par visu pārvades sistēmu operatoru jaudas aprēķināšanas reģionu, netika izskatīts atbilstoši Jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības regulas 9. panta 12. punktā paredzētajai procedūrai.

Prasītāja arī apgalvo, ka ACER ir pārsniegusi savu kompetenci, atzīstot, ka 2015. gada septembrī sniegtajam nesaistošajam atzinumam ir saistošs spēks. Tāpat tā norāda, ka, tā kā atzinums, kurš tika atzīts par saistošu, nebija apspriešanās procedūras sastāvdaļa, ir tikušas būtiski pārkāptas prasītājas procesuālās tiesības.

Tāpat prasītāja apgalvo, ka ACER lietas materiālos saistībā ar apstrīdētā lēmuma sagatavošanu nav ietverta tehniskā izpēte, analīzes un padziļināts vērtējums. Prasītāja apgalvo, ka aģentūra vai nu ir sniegusi tai ļoti nepilnīgu informāciju un, to darot, tā ir pārkāpusi prasītājas tiesības uz pilnu piekļuvi lietas materiāliem atbilstoši Pamattiesību hartas 41. pantam, vai arī aģentūra vispār nav sagatavojusi un/vai nav ņēmusi vērā tehnisko ekspertīzi un analīzes, lai pamatotu apstrīdēto lēmumu no faktoloģiskā viedokļa (kas arī esot būtiska procesuālā kļūda).

Visbeidzot prasītāja apgalvo, ka apstrīdētais lēmums ir pamatots ar nepietiekami noskaidrotiem faktiem, jo aģentūra it īpaši – bet ne tikai – nav sniegusi norādes par to, kurā tieši vietā kopējā Vācijas–Austrijas tirgus daļā pastāv strukturāla pārslodze un kur tā būtu visefektīvāk jāpārvalda; kādā mērā pastāv plūsmas cilpas un kādā mērā tās ietekmē Vācijas–Austrijas robežu; kāda ietekme ir pašreizējiem un turpmāk veicamajiem pasākumiem saistībā ar tīkla paplašināšanu un tīkla drošības uzlabošanu; cik daudz elektroenerģijas, kas plūst uz Austriju caur citām dalībvalstīm, pēc tam plūst no tās tālāk uz Vāciju.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka nav norādīts pamatojums.


(1)  Komisijas 2015. gada 24. jūlija Regula (ES) Nr. 2015/1222, ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas (OV 2015, L 197, 24. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 713/2009, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru (OV 2009, L 211, 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regula (EK) Nr. 714/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) Nr. 1228/2003 atcelšanu (OV 2009, L 211, 15. lpp.).


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/23


Prasība, kas celta 2017. gada 1. februārī – Grupo Orenes/EUIPO – Akamon Entertainment Millenium (“Bingo VIVA! Slots”)

(Lieta T-63/17)

(2017/C 095/31)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Grupo Orenes, SL (Murcia, Spānija) (pārstāve – M. Sanmartín Sanmartín, advokāte)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Akamon Entertainment Millenium, SL (Barselona, Spānija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “Bingo VIVA! Slots” – reģistrācijas pieteikums Nr. 13 468 251

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas otrās padomes 2016. gada 7. novembra lēmums lietā R 453/2016-2

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO segt savus, kā arī atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 64., 75. un 76. panta, attiecīgā gadījumā tos aplūkojot kopsakarā ar šīs pašas regulas 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu un Komisijas 1995. gada 13. decembra Regulas Nr. 2868/95, ar ko īsteno Regulu par Kopienas preču zīmi, 50. un 52. noteikumu, kā arī Tiesas judikatūru par visu minēto tiesību normu interpretāciju, pārkāpums;

apstāklis, ka neesot veikts atbilstošs apzīmējumu kopējais salīdzinājums.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/24


Prasība, kas celta 2017. gada 8. februārī – Consorzio IB Innovation/Komisija

(Lieta T-84/17)

(2017/C 095/32)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Consorzio IB Innovation (Bentivoglio, Itālija) (pārstāvji – A. Masutti un P. Manzini, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu – iespējams, daļēji –, pamatojoties uz izvirzītajiem prasības pamatiem;

piespriest Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šī prasība ir vērsta pret Eiropas Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta 2016. gada 30. novembra Lēmumu (ref. Ares 2016 – 6711369), ar ko tas ir piekritis Lubbock Fine2016. gada 21 novembra nobeiguma ziņojumam Nr. 14-BA259-027 un tādējādi ir atzinis, ka IBI ir pienākums atmaksāt EUR 294 925,43 saistībā ar līgumu Nr. 261679-CONTAIN un EUR 155 482,91 saistībā ar līgumu Nr. 288383-ICARGO, kā arī pārbaudīt, vai ir sistemātiski pieļautas kļūdas saistībā ar virkni vēlāku līgumu.

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza piecus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir kļūdaini un pretrunīgi interpretēti jēdzieni “labuma guvējs” un “trešās personas”, tādējādi pārkāpjot General Agreement (GA) un General Conditions, kas ir ietverti GA II pielikumā.

Šajā ziņā tiek norādīts, ka, ņemot vērā Consorzio īpašības, visi konsorcija dalībnieki veido kolektīvu vienību, kas tiek uzskatīta par GA labuma guvēju. Tātad konsorcija dalībnieki nav trešās personas attiecībā pret labuma guvēju, bet gan paša labuma guvēja daļa. Tādējādi personāls, ko tie konsorcijam nodrošina GA paredzētajai darbībai, tiek uzskatīts par labuma guvēja personālu, un tam nav jābūt minētam I pielikumā, kā ir prasīts apstrīdētajā lēmumā.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajam lēmumam nav juridiskā pamata, tajā ir sniegts pretrunīgs pamatojums un ar to ir pārkāpts labas pārvaldības princips.

Šajā ziņā tiek norādīts, ka apstrīdētajam lēmumam noteikti ir jābūt balstītam uz tiešu tiesību normu, nevis – kā šajā gadījumā – uz Guide on Financial issues, ko ir izdevuši Komisijas dienesti un kam nav juridiska spēka. Šajā lēmumā arī neesot ņemts vērā labas pārvaldības princips, kas liedz Komisijai pieņemt saistošus aktus attiecībā pret adresātiem, pamatojoties uz Komisijas ārējā revidenta ziņojumu, kas ir nepilnīgs un pretrunīgs.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka ir kļūdaini interpretēts un piemērots GA CONTAIN un ICARGO II pielikuma II. panta 15. punkta 2.c apakšpunkts.

Šajā ziņā tiek norādīts, ka IBI padomdevēji, saistībā ar kuru netiešajām izmaksām ir atteikta atmaksa, bija profesionāļi, kas nebija nodarbināti nevienā citā uzņēmumā, proti, viņi bija “self-employed” [pašnodarbināti]. Tādējādi uz tiem neattiecas neviens no diviem gadījumiem, kuru dēļ aplūkojamo normu 2.c apakšpunktā ir izslēgta iespēja segt izmaksas. Ja uz IBI padomdevējiem, kas izmanto attālināto darbu, neattiecas neviens no abiem izņēmuma gadījumiem, tad uz tiem noteikti attiecas vispārīgais noteikums, proti, uz to netiešajām izmaksām attiecas noteikums par flat rate [vienoto likmi] 60 % apmērā.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts Eiropas Savienībā piemērojamais valodu lietojums.

Šajā ziņā tiek norādīts, ka gan revidenta ziņojums, gan atbildētājas lēmums, ar ko tas ir atzīts, ir rakstīti angļu valodā, proti, citā valodā, nevis IBI valsts valodā. Tātad ir pārkāpts Padomes 1958. gada 15. aprīļa Regulas (EEK) Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas kopienā lietojamās valodas, 3. pants.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots ka ir pārkāpts labas pārvaldības princips, jo, izskatot lietu, nav ievērota pienācīga uzmanība un rūpība.

Šajā ziņā tiek norādīts, ka gadījumā, kad Komisija deleģē ārējam revidentam uzdevumu analizēt projektu grāmatvedības pareizību, pienācīgas uzmanības pienākums ir attiecināms uz revidentu. Turklāt, kad ir saņemts revidenta ziņojums, Komisijai saskaņā ar labas pārvaldības principu tas ir jāanalizē īpaši rūpīgi, un tai ir iespēja attiecīgā gadījumā iejaukties, grozot ziņojuma saturu. Komisija neesot izpildījusi šo pienācīgas uzmanības pienākumu.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/25


Prasība, kas celta 2017. gada 13. februārī – Spānija/Komisija

(Lieta T-88/17)

(2017/C 095/33)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Spānijas Karaliste (pārstāvji – M. Sampol Pucurull un M. García-Valdecasas Dorrego)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

saistībā ar Eštremaduras maksājumu aģentūru daļēji atcelt Komisijas 2016. gada 30. novembra Īstenošanas lēmumu (ES) Nr. 2016/2113 par dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu saistībā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētajiem izdevumiem ELFLA 2007.–2013. gada plānošanas perioda pēdējā izpildes gadā (no 2014. gada 16. oktobra līdz 2015. gada 31. decembrim), jo tā pirmajai minētajai neatmaksā summu EUR 5 364 682,52 apmērā;

piespriest atbildētājai iestādei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza divus pamatus.

1.

Pirmais pamats ir par Padomes 2005. gada 20. septembra Regulas (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (OV 2005 L 277, 1. lpp.), kurā grozījumi izdarīti ar Padomes 2009. gada 25. maija Regulu (EK) Nr. 473/2009 (OV 2009, L 144, 3. lpp.), 69. panta pārkāpumu, jo ar to netiek pieļauts summas samazinājums par EUR 5 364 682,52 (summas, ko nevar izmantot atkārtoti) grāmatojumu noskaidrošanā saistībā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētajiem izdevumiem ELFLA 2007.–2013. gada plānošanas perioda pēdējā izpildes gadā.

2.

Otrais pamats ir izvirzīts pakārtoti gadījumā, ja Vispārējā tiesa uzskatīs, ka Regulas Nr. 1698/2005 69. panta pārkāpums nav konstatējams, pamatojoties uz apsvērumu par to, ka atbildētāja ir rīkojusies patvaļīgi, pārsniegdama tai piešķirtās pilnvaras un arī pārkāpdama tiesiskās paļāvības principu.


Labojumi

27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/26


Labojums paziņojumā Oficiālajā Vēstnesī Lietā F-104/15: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 20. jūlija spriedums – U (*)/Komisija Civildienests – Apgādnieka zaudējuma pensija – Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 18. un 20. pants – Bijušā ierēdņa pārdzīvojušais laulātais – Pieļaujamība – Otrās laulības – Vienlīdzīga attieksme pret ierēdņiem

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 364, 2016. gada 3. oktobris , pārpublicēts personas datu aizsardzības nolūkā)

(2017/C 095/34)

Satura rādītāja 4. lappusē un Oficiālā Vēstneša 33. un 34. lappusē “U (*)” aizstāj ar “RN (*)”.


27.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/26


Labojums paziņojumā Oficiālajā Vēstnesī Lietā T-695/16 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2016. gada 20. jūlija spriedumu lietā F- 104/15 U (*)/Komisija 2016. gada 29. septembrī iesniedza Eiropas Komisija

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 441, 2016. gada 28. novembris , pārpublicēts personas datu aizsardzības nolūkā)

(2017/C 095/35)

Satura rādītāja 4. lappusē un Oficiālā Vēstneša 28. lappusē “U (*)” aizstāj ar “RN (*)”.