ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 333

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 9. septembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

2016/C 333/01

Eiropas Vides aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

1

2016/C 333/02

Eiropas Izglītības fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

4

2016/C 333/03

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

9

2016/C 333/04

Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

12

2016/C 333/05

Eiropas Aviācijas drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

16

2016/C 333/06

Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu ‒ Budžeta grozījumi Nr. 2

19

2016/C 333/07

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras lietu izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

22

2016/C 333/08

Eiropas Ķimikāliju vielu aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

27

2016/C 333/09

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu pārskats – Budžeta grozījumi Nr. 1

31

2016/C 333/10

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

34

2016/C 333/11

Kopuzņēmuma kodolsintēzes enerģētikas vajadzībām (F4E) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu ‒ Budžeta grozījumi Nr. 1

40

2016/C 333/12

Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2

45


Summas izteiktas EUR, ja vien nav norādīts citādi.

LV

 


IV Paziņojumi

9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 333/1


Eiropas Vides aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2016/C 333/01)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA, EIROPAS BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS ASOCIĀCIJAS (EFTA) IEMAKSA UN JAUNO DALĪBVALSTU IEMAKSA

1 0

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA UN EIROPAS BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS ASOCIĀCIJAS (EFTA) IEMAKSA

41 809 234

 

41 809 234

 

1. sadaļa – Kopā

41 809 234

 

41 809 234

2

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

2 0

IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

p.m.

 

p.m.

2 1

IEŅĒMUMI NO MĒBEĻU UN APRĪKOJUMA IZNOMĀŠANAS

p.m.

 

p.m.

2 2

IEMAKSAS SAISTĪBĀ AR ĪPAŠIEM NOLĪGUMIEM – PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI (1)

8 800 000

8 800 000

2 3

DAŽĀDU IZDEVUMU ATLĪDZINĀJUMS

p.m.

 

p.m.

2 4

DĀVINĀJUMI UN NOVĒLĒJUMI

p.m.

 

p.m.

2 5

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

 

 

2. sadaļa – Kopā

p.m.

8 800 000

8 800 000

 

KOPSUMMA

41 809 234

8 800 000

50 609 234

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS (2)

21 987 234

585 000

22 572 234

1 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PIEŅEMŠANU DARBĀ

250 000

 

250 000

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

700 000

 

700 000

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

760 000

 

760 000

1 6

SOCIĀLAIS DIENESTS

5 000

 

5 000

 

1. sadaļa – Kopā

23 702 234

585 000

24 287 234

2

ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

2 1

ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

3 215 000

 

3 215 000

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

270 000

 

270 000

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

460 000

 

460 000

2 4

IZKLAIDES UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI

12 000

 

12 000

2 5

EVA VADĪBA

230 000

 

230 000

2 6

AĢENTŪRAS VIDES VADĪBA

10 000

 

10 000

 

2. sadaļa – Kopā

4 197 000

 

4 197 000

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 3

RESURSI

13 115 000

 

13 115 000

3 4

STRATĒĢISKĀ DARBĪBA (3)

795 000

8 215 000

9 010 000

 

3. sadaļa – Kopā

13 910 000

8 215 000

22 125 000

 

KOPSUMMA

41 809 234

8 800 000

50 609 234


(1)  2016: Copernicus: 8 000 000.

(2)  2016: Copernicus: 585 000.

(3)  2016: Copernicus: 8 215 000.


9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 333/4


Eiropas Izglītības fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2016/C 333/02)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

1 2

EIROPAS IZGLĪTĪBAS FONDS (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 15 02 27. PANTS)

19 956 000

 

19 956 000

1 3

DG EAC – EIROPAS IZGLĪTĪBAS FONDS

189 000

 

189 000

 

1. sadaļa – Kopā

20 145 000

 

20 145 000

4

IEŅĒMUMI NO CITIEM AVOTIEM

4 2

SADARBĪBA AR CITĀM EIROPAS IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM

p.m.

754 412

754 412

4 3

SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM

p.m.

 

p.m.

4 9

SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM – IEPRIEKŠĒJO GADU FINANSĒJUMS

p.m.

305

305

 

4. sadaļa – Kopā

p.m.

754 717

754 717

8

EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS

8 0

EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS

p.m.

 

p.m.

 

8. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

p.m.

 

p.m.

 

9. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

10

IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI

10 1

IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI

p.m.

 

p.m.

 

10. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

KOPSUMMA

20 145 000

754 717

20 899 717

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PERSONĀM, KAS STRĀDĀ AR FONDU

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

13 359 000

13 359 000

– 278 500

– 278 500

13 080 500

13 080 500

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

150 000

150 000

–34 100

–34 100

115 900

115 900

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

310 000

310 000

–4 000

–4 000

306 000

306 000

1 5

DARBINIEKU APMAIŅA STARP FONDU UN VALSTS IESTĀDĒM

40 000

40 000

–23 000

–23 000

17 000

17 000

1 7

IZKLAIDES UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI

8 400

8 400

 

 

8 400

8 400

 

1. sadaļa – Kopā

13 867 400

13 867 400

– 339 600

– 339 600

13 527 800

13 527 800

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI

617 600

617 600

8 000

8 000

625 600

625 600

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

675 200

675 200

92 950

92 950

768 150

768 150

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

87 100

87 100

–31 000

–31 000

56 100

56 100

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

83 000

83 000

–8 430

–8 430

74 570

74 570

2 4

PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

26 200

26 200

 

 

26 200

26 200

2 5

SAPULCES UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

2. sadaļa – Kopā

1 589 100

1 589 100

61 520

61 520

1 650 620

1 650 620

3

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR ĪPAŠU UZDEVUMU IZPILDI

3 0

DARBĪBAS IZMAKSAS

569 500

569 500

98 080

98 080

667 580

667 580

3 1

PRIORITĀRĀS DARBĪBAS: DARBA PROGRAMMAS PASĀKUMI

3 358 000

3 358 000

180 000

180 000

3 538 000

3 538 000

3 2

DARBĪBAS

761 000

761 000

 

 

761 000

761 000

 

3. sadaļa – Kopā

4 688 500

4 688 500

278 080

278 080

4 966 580

4 966 580

4

NEPAREDZĒTI IZDEVUMI

4 2

SADARBĪBA AR CITĀM EIROPAS IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM

p.m.

p.m.

754 412

754 412

754 412

754 412

4 3

SADARBĪBA AR VALSTS IESTĀDĒM

p.m.

p.m.

305

305

305

305

 

4. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

754 717

754 717

754 717

754 717

8

EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS

8 0

EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

8. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

9

IZDEVUMI, KAS NAV ĪPAŠI PAREDZĒTI

9 9

IZDEVUMI, KAS NAV ĪPAŠI PAREDZĒTI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

9. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

10

IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI

10 1

IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

10. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

KOPSUMMA

20 145 000

20 145 000

754 717

754 717

20 899 717

20 899 717

Piezīmes

Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:

Saistības

Maksājumi

2016

2017

Pirms 2016. g. neizpildītās saistības

129 662

129 662

Apropriācijas 2016. gadā

667 580

537 918

129 662

Kopā

797 242

667 580

129 662

Piezīmes

Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:

Saistības

Maksājumi

2016

2017

Pirms 2016. g. neizpildītās saistības

1 540 764

1 540 764

Apropriācijas 2016. gadā

3 538 000

1 997 236

1 540 764

Kopā

5 078 764

3 538 000

1 540 764

Piezīmes

Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:

Saistības

Maksājumi

2016

2017

Pirms 2016. g. neizpildītās saistības

159 430

159 430

Apropriācijas 2016. gadā

761 000

601 570

159 430

Kopā

920 430

761 000

159 430


9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 333/9


Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2016/C 333/03)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

2

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSA

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSA

56 766 000

 

56 766 000

 

2. sadaļa – Kopā

56 766 000

 

56 766 000

3

EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS SUBSĪDIJA

3 0

EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS SUBSĪDIJA

1 481 650

 

1 481 650

 

3. sadaļa – Kopā

1 481 650

 

1 481 650

 

KOPSUMMA

58 247 650

 

58 247 650

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

30 502 265

– 931 600

29 570 665

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

700 000

 

700 000

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

170 000

 

170 000

1 5

CIVILDIENESTA IERĒDŅU UN EKSPERTU APMAIŅA

450 000

–80 000

370 000

1 7

REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI

15 000

 

15 000

1 8

APDROŠINĀŠANA PRET SLIMĪBĀM, NELAIMES GADĪJUMIEM UN ARODSASLIMŠANĀM, APDROŠINĀŠANA BEZDARBA GADĪJUMĀ UN PENSIJU TIESĪBU NODROŠINĀŠANA

885 000

 

885 000

 

1. sadaļa – Kopā

32 722 265

–1 011 600

31 710 665

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

3 277 000

125 000

3 402 000

2 1

DATU APSTRĀDE

2 897 000

–94 000

2 803 000

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

129 000

20 000

149 000

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

330 000

–75 000

255 000

2 4

PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

251 000

 

251 000

2 5

IZDEVUMI PAR SANĀKSMĒM UN VADĪBAS KONSULTĀCIJĀM

360 000

26 000

386 000

 

2. sadaļa – Kopā

7 244 000

2 000

7 246 000

3

DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI

3 0

DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI

18 281 385

1 009 600

19 290 985

 

3. sadaļa – Kopā

18 281 385

1 009 600

19 290 985

 

KOPSUMMA

58 247 650

 

58 247 650


9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 333/12


Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2016/C 333/04)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

IEŅĒMUMI

1 0

IEŅĒMUMI NO MAKSĀM

14 114 000

 

14 114 000

 

1. sadaļa – Kopā

14 114 000

 

14 114 000

2

SUBSĪDIJAS

2 0

SUBSĪDIJA NO EIROPAS SAVIENĪBAS

p.m.

 

p.m.

 

2. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

3

REZERVE

3 0

DEFICĪTA REZERVE

974 000

333 000

1 307 000

 

3. sadaļa – Kopā

974 000

333 000

1 307 000

5

IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

5 0

IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

112 000

 

112 000

 

5. sadaļa – Kopā

112 000

 

112 000

6

IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM

6 0

IEŅĒMUMI NO OFICIĀLĀ LAIKRAKSTA PĀRDOŠANAS

p.m.

 

p.m.

 

6. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 1

IEŅĒMUMI NO BANKAS PROCENTIEM

250 000

 

250 000

9 2

DĀVANAS UN ZIEDOJUMI

p.m.

 

p.m.

9 3

DAUDZPUSĒJĀ PROGRAMMA

p.m.

 

p.m.

 

9. sadaļa – Kopā

250 000

 

250 000

 

KOPSUMMA

15 450 000

333 000

15 783 000

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

BIROJĀ NODARBINĀTAIS PERSONĀLS

1 1

AKTĪVI NODARBINĀTAIS PERSONĀLS

5 925 000

5 925 000

 

 

5 925 000

5 925 000

1 2

APMĀCĪBA

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

1 3

MISIJAS UN KOMANDĒJUMI

240 000

240 000

 

 

240 000

240 000

1 4

PAPILDU PAKALPOJUMI

147 000

147 000

 

 

147 000

147 000

1 5

SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA

20 000

20 000

 

 

20 000

20 000

1 7

SARĪKOJUMU UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI

10 000

10 000

 

 

10 000

10 000

 

1. sadaļa – Kopā

6 442 000

6 442 000

 

 

6 442 000

6 442 000

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ

300 000

300 000

270 000

270 000

570 000

570 000

2 1

DATU APSTRĀDE

850 000

850 000

 

 

850 000

850 000

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

2 3

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

2 4

PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

90 000

90 000

 

 

90 000

90 000

2 5

IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR OFICIĀLĀM UN CITA VEIDA SANĀKSMĒM

250 000

250 000

63 000

63 000

313 000

313 000

2 6

IEKŠĒJAIS AUDITS UN NOVĒRTĒJUMI

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

 

2. sadaļa – Kopā

1 880 000

1 880 000

333 000

333 000

2 213 000

2 213 000

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

MAKSA IESTĀDĒM, KAS VEIC PĀRBAUDES

7 652 000

6 228 000

 

 

7 652 000

6 228 000

3 1

REFERENCES KOLEKCIJU UZTURĒŠANA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 2

CITU PĀRBAUDES ZIŅOJUMU NODROŠINĀŠANA

350 000

340 000

 

 

350 000

340 000

3 3

ŠĶIRŅU NOSAUKUMU PĀRBAUDE

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 4

PUBLIKĀCIJAS UN TULKOJUMI

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

3 5

TEHNISKIE APSEKOJUMI, PĒTĪJUMI UN KONSULTĀCIJAS

300 000

200 000

 

 

300 000

200 000

3 6

SPECIĀLIE PADOMDEVĒJI

326 000

210 000

 

 

326 000

210 000

3 7

DAUDZPUSĒJĀ PROGRAMMA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

3. sadaļa – Kopā

8 778 000

7 128 000

 

 

8 778 000

7 128 000

10

CITI IZDEVUMI

10 0

PROVIZORISKIE ASIGNĒJUMI

 

 

 

 

 

 

10 1

REZERVE NEPAREDZĒTIEM GADĪJUMIEM

 

 

 

 

 

 

10 2

IEGULDĪJUMS TULKOŠANAS CENTRĀ

 

 

 

 

 

 

10 3

SAVIENĪBAS SUBSĪDIJAS ATMAKSA

 

 

 

 

 

 

 

10. sadaļa – Kopā

 

 

 

 

 

 

 

KOPSUMMA

17 100 000

15 450 000

333 000

333 000

17 433 000

15 783 000


9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 333/16


Eiropas Aviācijas drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2016/C 333/05)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM

1 0

IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM

95 926 000

 

95 926 000

 

1. sadaļa – Kopā

95 926 000

 

95 926 000

2

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

36 370 000

 

36 370 000

 

2. sadaļa – Kopā

36 370 000

 

36 370 000

3

TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS

3 0

TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS

2 107 000

–43 000

2 064 000

 

3. sadaļa – Kopā

2 107 000

–43 000

2 064 000

4

CITI IEGULDĪJUMI

4 0

CITI IEGULDĪJUMI

p.m.

 

p.m.

4 2

DATI DROŠĪBAS PROGRAMMAI

p.m.

p.m.

 

4. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

5 0

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

825 000

43 000

868 000

 

5. sadaļa – Kopā

825 000

43 000

868 000

6

IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM

6 0

IEŅĒMUMI NO MAKSAS PAKALPOJUMIEM

150 000

 

150 000

 

6. sadaļa – Kopā

150 000

 

150 000

7

BUDŽETA KOREKCIJAS

7 0

BUDŽETA KOREKCIJAS

41 101 000

16 919 000

58 020 000

 

7. sadaļa – Kopā

41 101 000

16 919 000

58 020 000

 

KOPSUMMA

176 479 000

16 919 000

193 398 000

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

79 473 000

 

79 473 000

1 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBĀ PIEŅEMŠANU

1 439 000

 

1 439 000

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

4 844 000

 

4 844 000

1 7

PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI

192 000

50 000

242 000

 

1. sadaļa – Kopā

85 948 000

50 000

85 998 000

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

15 336 000

– 258 000

15 078 000

2 1

INFORMĀCIJAS UN SAKARU TEHNIKA

4 799 000

647 000

5 446 000

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI

2 894 000

– 426 000

2 468 000

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

1 747 000

– 136 000

1 611 000

2 4

PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

206 000

 

206 000

 

2. sadaļa – Kopā

24 982 000

– 173 000

24 809 000

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

SERTIFICĒŠANA

23 130 000

200 000

23 330 000

3 1

STANDARTIZĀCIJAS DARBĪBAS

203 000

 

203 000

3 2

- OPERATĪVĀS INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJA

1 036 000

 

1 036 000

3 3

KOMUNIKĀCIJA UN PUBLIKĀCIJAS

428 000

 

428 000

3 4

SAPULČU IZDEVUMI

753 000

–35 000

718 000

3 5

RAKSTVEIDA UN MUTVĀRDU TULKOŠANAS IZMAKSAS

137 000

–43 000

94 000

3 6

NOTEIKUMU IZSTRĀDĀŠANA

595 000

837 000

1 432 000

3 7

KOMANDĒJUMU, IZKLAIDES UN REPREZENTĀCIJAS IZMAKSAS

6 222 000

 

6 222 000

3 8

TEHNISKĀ APMĀCĪBA

587 000

 

587 000

3 9

IZPILDDIREKCIJA UN STRATĒĢISKĀS AKTIVITĀTES

790 000

140 000

930 000

 

3. sadaļa – Kopā

33 881 000

1 099 000

34 980 000

4

ĪPAŠU DARBĪBU PROGRAMMAS

4 0

TEHNISKĀ SADARBĪBA AR TREŠĀM VALSTĪM

p.m.

 

p.m.

4 1

PĒTNIECĪBAS PROGRAMMAS

p.m.

 

p.m.

4 2

DATI DROŠĪBAS PROGRAMMAI

p.m.

p.m.

 

4. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

p.m.

5

PĀRĒJIE IZDEVUMI

5 0

UZKRĀJUMI

31 668 000

15 943 000

47 611 000

 

5. sadaļa – Kopā

31 668 000

15 943 000

47 611 000

 

KOPSUMMA

176 479 000

16 919 000

193 398 000


9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 333/19


Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu ‒ Budžeta grozījumi Nr. 2

(2016/C 333/06)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

1

IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM

1 0

PAŠU IEŅĒMUMI

 

 

1. sadaļa – Kopā

 

2

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

2 0

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

26 000 000

700 000

26 700 000

 

2. sadaļa – Kopā

26 000 000

700 000

26 700 000

3

TREŠO VALSTU IEMAKSAS

3 0

TREŠO VALSTU IEMAKSAS

845 879

 

845 879

 

3. sadaļa – Kopā

845 879

 

845 879

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

 

9 9

ATJAUNOTAIS PROVIZORISKAIS BUDŽETA PROJEKTS, IZŅEMOT REZERVES

 

 

9. sadaļa – Kopā

 

 

KOPSUMMA

26 845 879

700 000

27 545 879

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

16 793 879

 

16 793 879

1 3

KOMANDĒJUMI UN CEĻOJUMI

140 000

 

140 000

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

335 000

 

335 000

1 5

DARBINIEKU APMAIŅA STARP ERA UN PUBLISKO SEKTORU

210 000

 

210 000

1 7

IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA

5 000

 

5 000

1 9

PENSIJAS

p.m.

 

p.m.

 

1. sadaļa – Kopā

17 483 879

 

17 483 879

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

KAPITĀLIEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI

1 315 000

 

1 315 000

2 1

DATU APSTRĀDE

669 000

 

669 000

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

212 000

 

212 000

2 3

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI

191 000

 

191 000

2 4

PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

205 000

 

205 000

2 5

SANĀKSMES UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS

p.m.

 

p.m.

 

2. sadaļa – Kopā

2 592 000

 

2 592 000

3

IZDEVUMI, KAS IR SAISTĪTI AR ĪPAŠU UZDEVUMU VEIKŠANU

3 0

DARBĪBAS, KAS IR TIEŠI SAISTĪTAS AR REGULU (EK) NR. 2016/796

3 670 000

 

3 670 000

3 1

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 100 000

700 000

3 800 000

 

3. sadaļa – Kopā

6 770 000

700 000

7 470 000

9

IZDEVUMI, KAS NETIEK ĪPAŠI PAREDZĒTI

9 9

ATJAUNOTAIS PROVIZORISKAIS BUDŽETA PROJEKTS, IZŅEMOT REZERVES

p.m.

 

p.m.

 

9. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

KOPSUMMA

26 845 879

700 000

27 545 879


9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 333/22


Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras lietu izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2016/C 333/07)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

1 1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

 

1. sadaļa – Kopā

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

2

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

2 3

DAŽĀDU IZDEVUMU ATLĪDZINĀŠANA

p.m.

 

p.m.

 

2. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

KOPSUMMA

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

PERSONĀLS

1 1

ATLĪDZĪBAS, PABALSTI UN MAKSĀJUMI

31 257 000

521 000

31 778 000

1 2

PROFESIONĀLĀ ATTĪSTĪBA UN SOCIĀLIE IZDEVUMI

1 713 000

–55 000

1 658 000

 

1. sadaļa – Kopā

32 970 000

466 000

33 436 000

2

INFRASTRUKTŪRA UN AR TĀS APKALPOŠANU SAISTĪTI IZDEVUMI

2 1

BŪVNIECĪBAS IZDEVUMI

6 957 170

– 765 000

6 192 170

2 2

IKT IZDEVUMI

3 490 000

 

3 490 000

2 3

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR KUSTAMO ĪPAŠUMU UN KĀRTĒJIE OPERATĪVIE IZDEVUMI

619 000

 

619 000

 

2. sadaļa – Kopā

11 066 170

– 765 000

10 301 170

3

PROGRAMMU ATBALSTA IZDEVUMI

3 1

PROGRAMMU PĀRVALDĪBAS IZDEVUMI

6 241 000

– 896 000

5 345 000

 

3. sadaļa – Kopā

6 241 000

– 896 000

5 345 000

 

KOPSUMMA

50 277 170

–1 195 000

49 082 170

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

AD 15

AD 14

5

4

2

AD 13

6

8

7

AD 12

7

3

4

AD 11

10

8

10

AD 10

11

12

10

AD 9

16

19

15

AD 8

8

6

11

AD 7

8

6

6

AD 6

7

10

10

AD 5

3

5

5

Starpsumma AD

81

81

80

AST 11

1

1

AST 10

1

1

1

AST 9

1

1

2

AST 8

1

1

2

AST 7

3

1

AST 6

2

2

1

AST 5

10

10

7

AST 4

7

9

8

AST 3

3

4

6

AST 2

AST 1

Starpsumma AST

29

29

28

Kopā

110

110

108

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

Līgumdarbinieku amati

2016

2015

2014

FG IV

87

81

78

FG III + FG II + FG I

252

255

258

Amati FG kopā

339

336

336

Valstu norīkotie eksperti

Kopā

339

336

336


9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 333/27


Eiropas Ķimikāliju vielu aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2016/C 333/08)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM

1 0

IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM – REACH

24 056 019

5 696 660

29 752 679

1 1

IEŅĒMUMI NO NODEVĀM UN MAKSĀJUMIEM – BIOCĪDI

4 000 000

 

4 000 000

1 9

REZERVE

5 500 000

3 339 383

8 839 383

 

1. sadaļa – Kopā

33 556 019

9 036 043

42 592 062

2

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

 

2. sadaļa – Kopā

71 612 000

–5 515 977

66 096 023

3

TREŠO VALSTU PIEDALĪŠANĀS AĢENTŪRAS DARBĪBĀ

3 0

TREŠO VALSTU PIEDALĪŠANĀS AĢENTŪRAS DARBĪBĀ

2 199 290

– 292 550

1 906 740

 

3. sadaļa – Kopā

2 199 290

– 292 550

1 906 740

4

CITAS IEMAKSAS

4 0

CITAS IEMAKSAS

p.m.

 

p.m.

 

4. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

5

ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA

5 0

ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA

p.m.

4 584

4 584

 

5. sadaļa – Kopā

p.m.

4 584

4 584

6

IEMAKSAS SASKAŅĀ AR ĪPAŠIEM NOLĪGUMIEM

6 0

IEMAKSAS SASKAŅĀ AR ĪPAŠIEM NOLĪGUMIEM

p.m.

 

p.m.

 

6. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

9

ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA

9 0

ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA

p.m.

 

p.m.

 

9. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

KOPSUMMA

107 367 309

3 232 100

110 599 409

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

PERSONĀLS

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

60 620 000

60 620 000

1 054 900

1 054 900

61 674 900

61 674 900

1 2

DAŽĀDI AR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU DARBĀ UN PĀRCELŠANU CITĀ DARBĀ SAISTĪTI IZDEVUMI

880 600

880 600

–15 775

–15 775

864 825

864 825

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

60 200

60 200

–16 160

–16 160

44 040

44 040

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN SOCIĀLĀ APRŪPE

2 095 800

2 095 800

– 399 907

– 399 907

1 695 893

1 695 893

1 5

APMĀCĪBA

1 134 909

1 134 909

–6 000

–6 000

1 128 909

1 128 909

1 6

ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

2 082 800

2 082 800

–7 150

–7 150

2 075 650

2 075 650

1 7

IZKLAIDES UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI

20 100

20 100

–4 098

–4 098

16 002

16 002

 

1. sadaļa – Kopā

66 894 409

66 894 409

605 810

605 810

67 500 219

67 500 219

2

ĒKAS, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

7 604 100

7 604 100

– 307 370

– 307 370

7 296 730

7 296 730

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

7 066 200

7 066 200

– 613 174

– 613 174

6 453 026

6 453 026

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI

333 700

333 700

179 969

179 969

513 669

513 669

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

310 900

310 900

–47 581

–47 581

263 319

263 319

2 4

PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

 

 

 

 

 

 

2 5

SANĀKSMJU IZDEVUMI

8 700

8 700

– 199

– 199

8 501

8 501

 

2. sadaļa – Kopā

15 323 600

15 323 600

– 788 355

– 788 355

14 535 245

14 535 245

3

DARBĪBAS IZDEVUMI – REACH

3 0

REACH

22 993 900

22 993 900

3 380 040

3 380 040

26 373 940

26 373 940

3 1

DAUDZGADU DARBĪBAS

132 700

14 000

161 500

 

294 200

14 000

3 8

STARPTAUTISKĀ DARBĪBA

1 100 000

779 000

40 000

– 133 900

1 140 000

645 100

3 9

PIRMSPIEVIENOŠANĀS INSTRUMENTA (IPA) IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR REZERVĒTAJIEM IEŅĒMUMIEM

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

3. sadaļa – Kopā

24 226 600

23 786 900

3 581 540

3 246 140

27 808 140

27 033 040

4

DARBĪBAS IZDEVUMI – BIOCĪDI

4 0

DARBĪBAS IZDEVUMI – BIOCĪDI

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

4 8

STARPTAUTISKĀ DARBĪBA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

4 9

IEZĪMĒTĀS DARBĪBAS

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

4. sadaļa – Kopā

1 070 200

1 070 200

95 865

95 865

1 166 065

1 166 065

5

DARBĪBAS IZDEVUMI – PIC

5 0

DARBĪBAS IZDEVUMI – PIC

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

 

5. sadaļa – Kopā

292 200

292 200

72 640

72 640

364 840

364 840

9

CITI IZDEVUMI – REZERVE

9 0

CITI IZDEVUMI – REZERVE – REACH

 

 

 

 

 

 

 

9. sadaļa – Kopā

 

 

 

 

 

 

 

KOPSUMMA

107 807 009

107 367 309

3 567 500

3 232 100

111 374 509

110 599 409


9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 333/31


Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2016. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu pārskats – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2016/C 333/09)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS

1 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS

9 217 000

 

9 217 000

 

1. sadaļa – Kopā

9 217 000

 

9 217 000

2

IEŅĒMUMI NO SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM

2 0

IEŅĒMUMI NO SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM

p.m.

 

p.m.

 

2. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

3

IENĀKUMI NO DOTĀCIJĀM

3 0

EIROPAS KRASTA APSARDZES PILOTPROJEKTS

 

330 000

330 000

3 1

ZIVSAIMNIECĪBU KONTROLES MODERNIZĀCIJA UN KUĢU SATELĪTNOVĒROŠANAS OPTIMIZĀCIJA, IZMANTOJOT INOVATĪVAS EIROPAS SISTĒMAS

 

420 000

420 000

 

3. sadaļa – Kopā

 

750 000

750 000

 

KOPSUMMA

9 217 000

750 000

9 967 000

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

5 810 000

5 810 000

330 000

330 000

6 140 000

6 140 000

1 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PIEŅEMŠANU DARBĀ

110 000

110 000

 

 

110 000

110 000

1 3

ADMINISTRATĪVIE KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

85 000

85 000

 

 

85 000

85 000

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA UN APMĀCĪBA

142 000

142 000

 

 

142 000

142 000

1 7

UZŅEMŠANAS UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI

2 000

2 000

 

 

2 000

2 000

 

1. sadaļa – Kopā

6 149 000

6 149 000

330 000

330 000

6 479 000

6 479 000

2

ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

2 0

ĒKAS NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

311 400

311 400

 

 

311 400

311 400

2 1

DATU APSTRĀDES IZDEVUMI UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

350 000

350 000

 

 

350 000

350 000

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI

31 600

31 600

 

 

31 600

31 600

2 3

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI

22 000

22 000

 

 

22 000

22 000

2 4

PASTA PAKALPOJUMU IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

65 000

65 000

 

 

65 000

65 000

2 5

SANĀKSMJU IZDEVUMI

62 000

62 000

 

 

62 000

62 000

2 6

PAPILDU PAKALPOJUMI (ĀRĒJIE DIENESTI, MUTISKĀ UN RAKSTISKĀ TULKOŠANA)

433 000

433 000

 

 

433 000

433 000

2 7

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN SAZIŅA

55 000

55 000

 

 

55 000

55 000

 

2. sadaļa – Kopā

1 330 000

1 330 000

 

 

1 330 000

1 330 000

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

KAPACITĀTES CELŠANA

963 000

963 000

270 000

270 000

1 233 000

1 233 000

3 1

OPERATĪVĀ KOORDINĀCIJA

775 000

775 000

150 000

150 000

925 000

925 000

3 2

LĪDZEKĻU IEGĀDE

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

3. sadaļa – Kopā

1 738 000

1 738 000

420 000

420 000

2 158 000

2 158 000

 

KOPSUMMA

9 217 000

9 217 000

750 000

750 000

9 967 000

9 967 000


9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 333/34


Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 1

(2016/C 333/10)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

BIROJA DARBĪBAS LAIKĀ UZKRĀTIE IEŅĒMUMI

1 0

BIROJA DARBĪBAS LAIKĀ UZKRĀTIE IEŅĒMUMI

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

 

1. sadaļa – Kopā

236 623 628

–4 345 197

232 278 431

3

ATLIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA UN LĪDZEKĻU IZŅEMŠANA NO REZERVES FONDA

3 0

ATLIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA UN LĪDZEKĻU IZŅEMŠANA NO REZERVES FONDA

161 419 439

23 828 948

185 248 387

 

3. sadaļa – Kopā

161 419 439

23 828 948

185 248 387

4

ES FINANSĒTIE PROJEKTI

4 0

ES FINANSĒTIE PROJEKTI

0,—

3 745 205

3 745 205

 

4. sadaļa – Kopā

0,—

3 745 205

3 745 205

5

EIROPAS KOPIENAS SUBSĪDIJA

5 0

EIROPAS KOPIENAS SUBSĪDIJA

 

 

 

 

5. sadaļa – Kopā

 

 

 

 

KOPSUMMA

398 043 067

23 228 956

421 272 023

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

IZDEVUMI, KAS IR SAISTĪTI AR BIROJĀ STRĀDĀJOŠAJIEM

1 1

DARBA TIESISKAJĀS ATTIECĪBĀS ESOŠAIS PERSONĀLS

95 786 000

–2 072 622

93 713 378

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

1 334 000

2 890

1 336 890

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

318 000

 

318 000

1 5

PRAKSES UN IERĒDŅU UN EKSPERTU APMAIŅAS ORGANIZĒŠANA

1 116 000

 

1 116 000

1 6

SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA

4 000 000

 

4 000 000

1 7

IZKLAIDES UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI

39 000

 

39 000

 

1. sadaļa – Kopā

102 593 000

–2 069 732

100 523 268

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ĪRĒ — ĒKAS UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS

16 368 000

–2 598 919

13 769 081

2 1

DATU PĀRSTRĀDE

41 652 000

–6 255 050

35 396 950

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

2 526 000

– 500

2 525 500

2 3

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI

11 786 000

694 860

12 480 860

2 4

PASTA UN TELEKOMUNIKĀCIJU IZDEVUMI

2 535 000

 

2 535 000

2 5

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR OFICIĀLAJĀM UN CITĀM SANĀKSMĒM

5 748 000

284 600

6 032 600

2 6

PĒTĪJUMI, APTAUJAS UN KONSULTĀCIJAS

15 039 000

– 959 856

14 079 144

 

2. sadaļa – Kopā

95 654 000

–8 834 865

86 819 135

3

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR BIROJA ĪPAŠAJIEM UZDEVUMIEM

3 2

OBSERVATORIJA

p.m.

p.m.

3 3

ES SADARBĪBA

p.m.

17 333 198

17 333 198

3 4

KOMUNIKĀCIJA, VEICINĀŠANA UN INTEGRĀCIJA

19 254 000

–11 927 135

7 326 865

3 5

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR EIROPAS SAVIENĪBAS PREČU ZĪMI UN KOPIENAS DIZAINA REĢISTRĀCIJAS PROCEDŪRU

20 655 000

–1 719 500

18 935 500

 

3. sadaļa – Kopā

39 909 000

3 686 563

43 595 563

4

ES FINANSĒTIE PROJEKTI

4 0

ES FINANSĒTIE PROJEKTI

3 745 205

3 745 205

 

4. sadaļa – Kopā

3 745 205

3 745 205

5

KOMPENSĀCIJAS DALĪBVALSTĪM

5 0

KOMPENSĀCIJAS DALĪBVALSTĪM

p.m.

p.m.

 

5. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

10

CITI IZDEVUMI

10 1

NODROŠINĀJUMS NEPAREDZĒTIEM PASĀKUMIEM

159 887 067

–3 027 766

156 859 301

10 2

PIEŠĶĪRUMS REZERVES FONDAM

29 729 551

29 729 551

10 3

REZERVES FONDS KOMPENSĀCIJĀM

p.m.

p.m.

 

10. sadaļa – Kopā

159 887 067

26 701 785

186 588 852

 

KOPSUMMA

398 043 067

23 228 956

421 272 023

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe

2016

2015

2014

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

AD 16

1

AD 15

3

AD 14

22

23

AD 13

36

7

AD 12

26

14

AD 11

12

33

AD 10

3

7

AD 9

12

12

AD 8

4

9

AD 7

10

4

AD 6

17

AD 5

Kopā AD

142

113

AST 11

29

7

AST 10

31

7

AST 9

43

22

AST 8

64

20

AST 7

45

17

AST 6

94

49

AST 5

33

60

AST 4

3

22

AST 3

26

AST 2

AST 1

Kopā AST

368

204

Kopā

510

317

Kopsumma

827

Līgumdarbinieku skaita (izteikts pilnslodzes ekvivalentos) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

Līgumdarbinieku amata vietas

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1/2016

Jaunā summa

FG IV

30,75

3

33,75

FG III

18,75

10,5

29,25

FG II

19

0

19

FG I

5

0

5

FG kopā

73,5

13,5

87

Valstu norīkoto ekspertu amata vietas

71

0

71

Kopā

144,5

13,5

158


9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 333/40


Kopuzņēmuma kodolsintēzes enerģētikas vajadzībām (F4E) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu ‒ Budžeta grozījumi Nr. 1

(2016/C 333/11)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBA

1 1

EURATOM IEGULDĪJUMS DARBĪBAS IZDEVUMOS

1 1 0

EURATOM IEGULDĪJUMS DARBĪBAS IZDEVUMOS

275 475 092,00

500 000 000,00

 

– 107 000 000,00

275 475 092,00

393 000 000,00

1 1 1

Atgūtie līdzekļi no iepriekšējo gadu darbības izdevumiem

 

27 260 845,87

 

 

 

27 260 845,87

 

1 1. NODAĻA – KOPĀ

275 475 092,00

527 260 845,87

 

– 107 000 000,00

275 475 092,00

420 260 845,87

1 2

EURATOM IEGULDĪJUMS ADMINISTRATĪVAJOS IZDEVUMOS

1 2 0

Euratom ieguldījums administratīvajos izdevumos

44 737 000,00

44 737 000,00

 

 

44 737 000,00

44 737 000,00

1 2 1

Atgūtie līdzekļi no iepriekšējo gadu administratīvajiem izdevumiem

1 028 046,01

1 028 046,01

 

 

1 028 046,01

1 028 046,01

 

1 2. NODAĻA – KOPĀ

45 765 046,01

45 765 046,01

 

 

45 765 046,01

45 765 046,01

 

1. sadaļa – Kopā

321 240 138,01

573 025 891,88

 

– 107 000 000,00

321 240 138,01

466 025 891,88

2

IEGULDĪJUMI SAISTĪBĀ AR IKGADĒJU DALĪBU

2 1

IEGULDĪJUMI SAISTĪBĀ AR IKGADĒJU DALĪBU

4 600 000,00

4 600 000,00

 

 

4 600 000,00

4 600 000,00

 

2. sadaļa – Kopā

4 600 000,00

4 600 000,00

 

 

4 600 000,00

4 600 000,00

3

PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI, KAS UZKRĀTI NO ITER UZŅĒMĒJAS VALSTS IEGULDĪJUMA

3 1

ITER UZŅĒMĒJAS VALSTS IEGULDĪJUMS

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

 

3. sadaļa – Kopā

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

4

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

4 1

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

4. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5

CITI IEŅĒMUMI, KAS PIEŠĶIRTI KONKRĒTIEM IZDEVUMU POSTEŅIEM

5 1

CITI IEŅĒMUMI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5 2

IEŅĒMUMI NO ITER ORGANIZĀCIJAS REZERVJU FONDA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

5. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

KOPSUMMA

455 840 138,01

697 625 891,88

 

– 107 000 000,00

455 840 138,01

590 625 891,88

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

PERSONĀLA IZDEVUMI ŠTATU SARAKSTĀ

26 800 000,00

26 800 000,00

 

 

26 800 000,00

26 800 000,00

1 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR ĀRĒJIEM DARBINIEKIEM (LĪGUMDARBINIEKIEM, PAGAIDU DARBINIEKIEM UN VALSTU EKSPERTIEM)

8 400 000,00

8 400 000,00

 

 

8 400 000,00

8 400 000,00

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

2 100 000,00

2 100 000,00

 

 

2 100 000,00

2 100 000,00

1 4

DAŽĀDI AR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU DARBĀ UN PĀRCELŠANU CITĀ DARBĀ SAISTĪTI IZDEVUMI

760 000,00

760 000,00

 

 

760 000,00

760 000,00

1 5

REPREZENTĀCIJA

10 000,00

10 000,00

 

 

10 000,00

10 000,00

1 6

APMĀCĪBA

817 000,00

817 000,00

 

 

817 000,00

817 000,00

1 7

CITI AR PERSONĀLA VADĪBU SAISTĪTIE IZDEVUMI

1 860 000,00

1 860 000,00

 

 

1 860 000,00

1 860 000,00

1 8

STAŽĒŠANĀS

60 000,00

60 000,00

 

 

60 000,00

60 000,00

 

1. sadaļa – Kopā

40 807 000,00

40 807 000,00

 

 

40 807 000,00

40 807 000,00

2

ĒKAS, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 1

ĒKAS UN AR TĀM SAISTĪTĀS IZMAKSAS

1 245 000,00

1 245 000,00

 

 

1 245 000,00

1 245 000,00

2 2

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

2 816 000,00

2 816 000,00

 

 

2 816 000,00

2 816 000,00

2 3

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

213 000,00

213 000,00

 

 

213 000,00

213 000,00

2 4

PASĀKUMI UN SAZIŅA

425 000,00

425 000,00

 

 

425 000,00

425 000,00

2 5

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

1 272 000,00

1 272 000,00

 

 

1 272 000,00

1 272 000,00

2 6

PASTA UN TELEKOMUNIKĀCIJAS IZDEVUMI

355 000,00

355 000,00

 

 

355 000,00

355 000,00

2 7

IZDEVUMI PAR OFICIĀLĀM UN CITĀM SANĀKSMĒM

367 000,00

367 000,00

 

 

367 000,00

367 000,00

 

2. sadaļa – Kopā

6 693 000,00

6 693 000,00

 

 

6 693 000,00

6 693 000,00

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 1

ITER BŪVNIECĪBA, TAI SKAITĀ ITER BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA

255 632 138,01

499 925 891,88

– 415 000,00

– 107 000 000,00

255 217 138,01

392 925 891,88

3 2

TEHNOLOĢIJA ITER VAJADZĪBĀM

11 500 000,00

17 000 000,00

–1 600 000,00

 

9 900 000,00

17 000 000,00

3 3

TEHNOLOĢIJA PLAŠĀKAI PIEEJAI UN DEMONSTRĀCIJA

6 708 000,00

9 200 000,00

2 015 000,00

 

8 723 000,00

9 200 000,00

3 4

CITI IZDEVUMI

4 500 000,00

4 000 000,00

 

 

4 500 000,00

4 000 000,00

3 5

ITER BŪVNIECĪBA – APROPRIĀCIJAS, KAS UZKRĀTAS NO ITER UZŅĒMĒJAS VALSTS IEGULDĪJUMA

130 000 000,00

120 000 000,00

 

 

130 000 000,00

120 000 000,00

3 6

NO TREŠĀM PERSONĀM SAŅEMTAS APROPRIĀCIJAS, KAS PIEŠĶIRTAS KONKRĒTAM IZDEVUMU POSTEŅIM

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

3. sadaļa – Kopā

408 340 138,01

650 125 891,88

 

– 107 000 000 ,00

408 340 138,01

543 125 891,88

 

KOPSUMMA

455 840 138,01

697 625 891,88

 

– 107 000 000 ,00

455 840 138,01

590 625 891,88


9.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 333/45


Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2016. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2

(2016/C 333/12)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

2

IEŅĒMUMI

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS

25 958 600

 

25 958 600

 

2. sadaļa – Kopā

25 958 600

 

25 958 600

3

TREŠO VALSTU FINANSIĀLAIS IEGULDĪJUMS

3 0

TREŠO VALSTU FINANSIĀLAIS IEGULDĪJUMS

p.m.

 

p.m.

 

3. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

4

CITS IEGULDĪJUMS

4 0

CITS IEGULDĪJUMS

896 207

19 950 947

20 847 154

 

4. sadaļa – Kopā

896 207

19 950 947

20 847 154

5

IEŅĒMUMI, KAS RODAS NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀM DARBĪBĀM

5 0

IEŅĒMUMI, KAS RODAS NO IESTĀDES ADMINISTRATĪVĀM DARBĪBĀM

p.m.

740

740

 

5. sadaļa – Kopā

p.m.

740

740

 

KOPSUMMA

26 854 807

19 951 687

46 806 494

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2016. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

ALGAS UN PABALSTI

7 034 850

7 034 850

 

 

7 034 850

7 034 850

1 2

AR PERSONĀLA PIEŅEMŠANU DARBĀ SAISTĪTIE IZDEVUMI

306 000

306 000

 

 

306 000

306 000

1 3

KOMANDĒJUMU IZDEVUMI

126 000

126 000

 

 

126 000

126 000

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

292 500

292 500

 

 

292 500

292 500

1 5

PERSONĀLA APMĀCĪBA UN KURSI

144 000

144 000

 

 

144 000

144 000

1 6

ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

531 000

531 000

 

 

531 000

531 000

1 7

PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

1. sadaļa – Kopā

8 439 350

8 439 350

 

 

8 439 350

8 439 350

2

INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

1 527 000

1 527 000

740

740

1 527 740

1 527 740

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

710 334

710 334

 

 

710 334

710 334

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

120 000

120 000

 

 

120 000

120 000

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

1 697 120

1 697 120

 

 

1 697 120

1 697 120

2 4

PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

240 666

240 666

 

 

240 666

240 666

 

2. sadaļa – Kopā

4 295 120

4 295 120

740

740

4 295 860

4 295 860

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 1

ATBALSTS KOPĒJAS EIROPAS PATVĒRUMA SISTĒMAS (CEAS) ĪSTENOŠANAI

280 000

280 000

 

 

280 000

280 000

3 2

ATBALSTS DALĪBVALSTU PRAKTISKAJAI SADARBĪBAI

2 250 793

2 250 793

 

 

2 250 793

2 250 793

3 3

EFEKTĪVU ATBALSTA

11 369 543

11 369 543

 

 

11 369 543

11 369 543

3 4

SADARBĪBA AR PARTNERIEM UN IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

 

3. sadaļa – Kopā

13 970 336

13 970 336

 

 

13 970 336

13 970 336

4

CITI ĀRĒJIE PROJEKTI

4 1

CITI ĀRĒJIE PROJEKTI

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

 

4. sadaļa – Kopā

150 000

150 000

19 950 947

19 950 947

20 100 947

20 100 947

 

KOPSUMMA

26 854 806

26 854 806

19 951 687

19 951 687

46 806 493

46 806 493