ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 293

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 12. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2016/C 293/01

Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/68/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū īstenošanu (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)  ( 1 )

1

2016/C 293/02

Komisijas paziņojums saistībā ar to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)  ( 1 )

26

2016/C 293/03

Komisijas paziņojums saistībā ar to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/30/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)  ( 1 )

29

2016/C 293/04

Komisijas paziņojums saistībā ar to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/34/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)  ( 1 )

52

2016/C 293/05

Komisijas paziņojums saistībā ar to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/33/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz liftiem un liftu drošības sastāvdaļām (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)  ( 1 )

64

2016/C 293/06

Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 765/2008, Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 768/2008/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1221/2009 īstenošanu (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)  ( 1 )

68


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

12.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 293/1


Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/68/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū īstenošanu

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2016/C 293/01)

Turpmāk sniegtajā sarakstā ir atsauces uz spiedieniekārtu saskaņotajiem standartiem un to materiālu saskaņotajiem papildstandartiem, ko izmanto spiedieniekārtu ražošanā. Materiāliem paredzētā saskaņotā papildstandarta gadījumā pieņemot atbilstību drošības pamatprasībām, tiek ņemti vērā tikai standartā ietvertie materiālu tehniskie dati, bet netiek pieņemts, ka materiāls ir piemērots konkrētai iekārtas pozīcijai. Tāpēc tehniskie dati, kas norādīti papildstandartā, ir jānovērtē, salīdzinot ar konkrētai iekārtas pozīcijai noteiktajām konstrukcijas prasībām, lai pārliecinātos, ka ir ievērotas spiediena iekārtu direktīvas drošības pamatprasības.

ESO (1)

Standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Pirmā publikācija OV

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums

1. piezīme

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 3-8:2006

Pārnesamie ugunsdzēsības aparāti – 8. daļa: Ugunsdzēsības aparātu, kuru maksimālais pieļaujamais spiediens ir vienāds vai lielāks par 30 bāriem, konstrukcija, spiediena izturība un mehāniskie testi

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 3-8:2006/AC:2007

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 19:2016

Industriālie vārsti. Metālisko vārstu marķēšana

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Automātiskie šķidrā kurināmā degļi ar piespiedvelkmi

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 334:2005+A1:2009

Gāzes spiediena regulatori ieplūdes spiedienam līdz 100 bāriem

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Aukstumsistēmas un siltumsūkņi. Drošums un vides prasības. 2. daļa: Konstrukcija, uzbūve, testēšana, marķēšana un dokumentācija

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 593:2009+A1:2011

Industriālie vārsti. Metāla droseļvārsti

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Gāzveida kurināmo automātiskie piespiedu velkmes degļi

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 764-4:2014

Spiedieniekārtas. 4. daļa: Metālisko materiālu tehnisko piegāžu nosacījumu izveidošana

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 764-5:2014

Spiedieniekārtas. 5. daļa: Metālisko materiālu pārbaudes dokumentācija un materiālu specifikācijas atbilstība

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 764-7:2002

Spiedieniekārtas – 7. daļa: Nekarsējamo spiedtvertņu drošības sistēmas

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 764-7:2002/AC:2006

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Varš un vara sakausējumi. Bezšuvju apaļās vara caurules sanitārtehnisko un apkures sistēmu ūdens un gāzes vadiem

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 1092-1:2007+A1:2013

Atloki un to savienojumi – Apaļie atloki caurulēm, ventiļiem, veidgabaliem un piederumiem, PN marķējums – 1. daļa: Tērauda atloki

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 1092-3:2003

Atloki un to savienojumi – Apļveida savienojumi caurulēm, ventiļiem, veidgabaliem un piederumiem, PN marķējums – 3. daļa: Vara sakausējumu atloki

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 1092-3:2003/AC:2007

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 1092-4:2002

Atloki un to savienojumi – Apļveida savienojumi caurulēm, ventiļiem, veidgabaliem un piederumiem, PN marķējums – 4. daļa: Alumīnija sakausējuma atloki

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 1171:2015

Rūpnieciskie vārsti. Čuguna aizbīdņi

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 1252-1:1998

Kriogēnās tvertnes – Materiāli – 1. daļa: Stigrības prasības pie temperatūrām, kas zemākas par –80 oC

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 1252-1:1998/AC:1998

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 1252-2:2001

Kriogēnās tvertnes – 2. daļa: Stigrības prasības temperatūrās no –80 oC līdz –20 oC

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 1349:2009

Rūpnieciskas nozīmes vadības vārsti

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 1515-4:2009

Atloki un to savienojumi. Skrūvju savienojumi. 4. daļa: Skrūvju savienojumu atlase iekārtām, kas pakļautas Spiedieniekārtu direktīvai 97/23/EK

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 1562:2012

Liešana. Kaļamais čuguns

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 1563:2011

Liešana. Lodveida grafīta čuguns

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 1564:2011

Liešana. Ausferīta lodveida grafīta čuguns

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 1591-1:2013

Atloki un to savienojumi. Konstruēšanas noteikumi pa perimetru blīvējamiem atloku savienojumiem. 1. daļa: Aprēķinu metode

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 1626:2008

Kriogēniskās tvertnes. Vārsti kriogēniskiem dienestiem

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 1653:1997

Varš un tā sakausējumi – Plāksnes, loksnes un apļi apkures katliem, spiedtvertnēm un karstā ūdens tvertnēm

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 1653:1997/A1:2000

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

CEN

EN 1759-3:2003

Atloki un to savienojumi – Noteiktas klases apļveida atloki caurulēm, vārstiem, aprīkojumam un piederumiem – 3. daļa: Vara sakausējuma atloki

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 1759-3:2003/AC:2004

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 1759-4:2003

Atloki un to savienojumi – Noteiktas klases apļveida atloki caurulēm, vārstiem, aprīkojumam un piederumiem – 4. daļa: Alumīnija sakausējuma atloki

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 1797:2001

Kriogēnās tvertnes – Gāzes/materiāla savietojamība

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 1866-2:2014

Pārvietojamie ugunsdzēsības aparāti. 2. daļa: Prasības konstruktīviem risinājumiem, spiedienizturības un mehāniskās iedarbības testiem ugunsdzēsības aparātiem ar maksimālo pieļaujamo spiedienu vienādu vai zemāku par 30 bāriem, kas atbilst EN 1866-1 prasībām

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 1866-3:2013

Pārvietojamie ugunsdzēsības aparāti. 3. daļa: Prasības montāžai, konstrukcijai un spiedienizturībai CO2 ugunsdzēsības aparātiem, kas atbilst EN 1866-1 prasībām

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 1983:2013

Industriālie vārsti. Tērauda lodvārsti

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 1984:2010

Industriālie vārsti. Tērauda aizbīdņi

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 4126-1:2013

Drošības ierīces pret spiediena pārsniegšanu. 1. daļa: Drošības vārsti (ISO 4126-1:2013)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 4126-3:2006

Drošības ierīces pret spiediena pārsniegšanu – 3. daļa: Drošības vārstu un drošības ierīču ar plīstošiem diskiem apvienojums (ISO 4126-3:2006)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 4126-4:2013

Drošības ierīces pret spiediena pārsniegšanu – 4. daļa: Drošības vārsti ar aktivizētāju (ISO 4126-4:2013)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 4126-5:2013

Drošības ierīces pret spiediena pārsniegšanu. 5. daļa: Spiediena izlīdzināšanas regulējamās sistēmas (CSPRS) (ISO 4126-5:2013)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 4126-7:2013

Drošības ierīces pret spiediena pārsniegšanu. 7. daļa: Vienotā informācija (ISO 4126-7:2013)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 9606-2:2004

Metinātāja atestācijas pārbaude – Kausēšanas metināšana – 2. daļa: Alumīnijs un alumīnija sakausējumi (ISO 9606-2:2004)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 9606-3:1999

Metinātāja atestācijas pārbaude – Kausēšanas metināšana – 3. daļa: Varš un vara sakausējumi (ISO 9606-3:1999)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 9606-4:1999

Metinātāja atestācijas pārbaude – Kausēšanas metināšana – 4. daļa: Niķelis un niķeļa sakausējumi (ISO 9606-4:1999)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 9606-5:2000

Metinātāja atestācijas pārbaude – Kausēšanas metināšana – 5. daļa: Titāns un titāna sakausējumi, cirkonijs un cirkonija sakausējumi (ISO 9606-5:2000)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 9712:2012

Nesagraujošā testēšana. Nesagraujošās testēšanas (NDT) personāla kvalifikācija un sertifikācija (ISO 9712:2012)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10028-1:2007+A1:2009

No spiedieniekārtām paredzētiem tēraudiem izgatavotie plakanie izstrādājumi. 1. daļa: Vispārīgās prasības

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 10028-1:2007+A1:2009/AC:2009

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10028-2:2009

No spiedieniekārtām paredzētiem tēraudiem izgatavotie plakanie izstrādājumi. 2. daļa: Neleģēti un leģēti tēraudi ar noteiktām īpašībām paaugstinātā temperatūrā

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10028-3:2009

No spiedieniekārtām paredzētiem tēraudiem izgatavotie plakanie izstrādājumi. 3. daļa: Metināmie sīkgraudainie normalizētie tēraudi

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10028-4:2009

No spiedieniekārtām paredzētiem tēraudiem izgatavotie plakanie izstrādājumi. 4. daļa: Niķeļtēraudi ar noteiktām īpašībām zemā temperatūrā

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10028-5:2009

No spiedieniekārtām paredzētiem tēraudiem izgatavotie plakanie izstrādājumi. 5. daļa: Metināmie sīkgraudainie termomehāniski velmētie tēraudi

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10028-6:2009

No spiedieniekārtām paredzētiem tēraudiem izgatavotie plakanie izstrādājumi. 6. daļa: Metināmie sīkgraudainie rūdītie un atlaidinātie tēraudi

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10028-7:2007

No spiedieniekārtām paredzētiem tēraudiem izgatavoti plakani izstrādājumi. 7. daļa: Nerūsējošie tēraudi

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10204:2004

Metāla izstrādājumi – Pārbaužu dokumentu veidi

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10213:2007+A1:2016

Tērauda lējumi darbam zem spiediena

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10216-1:2013

Bezšuvju tērauda caurules, kas paredzētas darbam zem spiediena. Piegādes tehniskie nosacījumi. 1. daļa: Neleģēta tērauda caurules ar norādītām īpašībām istabas temperatūrā

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10216-2:2013

Bezšuvju tērauda caurules, kas paredzētas darbam zem spiediena. Piegādes tehniskie nosacījumi. 2. daļa: Neleģēta un leģēta tērauda caurules ar norādītām īpašībām paaugstinātā temperatūrā

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10216-3:2013

Bezšuvju tērauda caurules, kas paredzētas darbam zem spiediena. Piegādes tehniskie nosacījumi. 3. daļa: Leģēta sīkgraudaina tērauda caurules

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10216-4:2013

Bezšuvju tērauda caurules, kas paredzētas darbam zem spiediena. Piegādes tehniskie nosacījumi. 4. daļa: Neleģēta un leģēta tērauda caurules ar norādītām īpašībām zemā temperatūrā

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10216-5:2013

Bezšuvju tērauda caurules, kas paredzētas darbam zem spiediena. Piegādes tehniskie nosacījumi. 5. daļa: Nerūsoša tērauda caurules

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10217-1:2002

Metinātās tērauda caurules, kas paredzētas darbam zem spiediena – Piegādes tehniskie nosacījumi – 1. daļa: Neleģēta tērauda caurules ar norādītām īpašībām istabas temperatūrā

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 10217-1:2002/A1:2005

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

CEN

EN 10217-2:2002

Elektrometinātās neleģēta un leģēta tērauda caurules ar norādītām īpašībām paaugstinātā temperatūrā

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 10217-2:2002/A1:2005

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

CEN

EN 10217-3:2002

Metinātās tērauda caurules, kas paredzētas darbam zem spiediena – Piegādes tehniskie nosacījumi – 3. daļa: Leģēta sīkgraudainā tērauda caurules

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 10217-3:2002/A1:2005

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

CEN

EN 10217-4:2002

Metinātās tērauda caurules, kas paredzētas darbam zem spiediena – Piegādes tehniskie nosacījumi – 4. daļa: Elektrometinātās neleģēta tērauda caurules ar norādītām īpašībām zemā temperatūrā

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 10217-4:2002/A1:2005

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

CEN

EN 10217-5:2002

Metinātās tērauda caurules, kas paredzētas darbam zem spiediena – Piegādes tehniskie nosacījumi – 5. daļa: Zem kušņiem metinātas neleģēta un leģēta tērauda caurules ar norādītām īpašībām paaugstinātā temperatūrā

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 10217-5:2002/A1:2005

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

CEN

EN 10217-6:2002

Metinātās tērauda caurules, kas paredzētas darbam zem spiediena – Piegādes tehniskie nosacījumi – 6. daļa: Zem kušņiem metinātas neleģēta tērauda caurules ar norādītām īpašībām zemā temperatūrā

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 10217-6:2002/A1:2005

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

CEN

EN 10217-7:2014

Metinātās tērauda caurules, kas paredzētas darbam zem spiediena. Piegādes tehniskie nosacījumi. 7. daļa: Nerūsoša tērauda caurules

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10222-1:1998

Tērauda kalumi, kas paredzēti izmantošanai darbam zem spiediena –1. daļa: Vispārīgās prasības kalumiem, kas izgatavoti vaļējās štancēs

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 10222-1:1998/A1:2002

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

CEN

EN 10222-2:1999

Tērauda kalumi, kas paredzēti izmantošanai darbam zem spiediena – 2. daļa Ferīta un martensīta tēraudi ar noteiktām īpašībām pie paaugstinātām temperatūrām

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 10222-2:1999/AC:2000

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10222-3:1998

Tērauda kalumi, kas paredzēti izmantošanai darbam zem spiediena – 3. daļa Niķeļa tēraudi ar noteiktām īpašībām pie zemām temperatūrām

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10222-4:1998

Tērauda kalumi, kas paredzēti izmantošanai darbam zem spiediena – 4. daļa: Metināmie smalkgraudainie tēraudi ar augstas stiprības robežu

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 10222-4:1998/A1:2001

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

CEN

EN 10222-5:1999

Tērauda kalumi, kas paredzēti izmantošanai darbam zem spiediena – 5. daļa: Martensīta, austenīta un austenīta–ferīta nerūsējošie tēraudi

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 10222-5:1999/AC:2000

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10253-2:2007

Sadurmetināto cauruļu veidgabali. 2. daļa: Neleģēti un ferīta leģēti tēraudi ar specifiskām pārbaudes prasībām

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10253-4:2008

Sadurmetināto cauruļu veidgabali. 4. daļa: Kaltie nerūsošie austenīta un austenīta-ferīta (divfāžu) tēraudi ar īpašām inspicēšanas prasībām

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 10253-4:2008/AC:2009

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10269:2013

Tērauda un niķeļa sakausējumi stiprinājumiem ar noteiktām īpašībām pie paaugstinātām un/vai zemām temperatūrām

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10272:2007

Nerūsējošie tērauda stieņi spiedieniekārtām

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10273:2007

Spiedieniekārtām paredzēti metināmi karsti velmētā tērauda stieņi ar noteiktām īpašībām pie paaugstinātas temperatūras

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10305-4:2016

Tērauda precīzijas caurules. Tehniskie piegādes nosacījumi. 4. daļa: Bezšuvju auksti velmētas caurules hidrauliskām un pneimatiskām energosistēmām

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 10305-6:2016

Tērauda precīzijas caurules. Tehniskie piegādes nosacījumi. 6. daļa: Metinātās auksti vilktās caurules hidrauliskām un pneimatiskām jaudas sistēmām

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 10931:2005

Rūpniecībā lietojamas plastmasas cauruļvadu sistēmas – Polivinilidēnfluorīds (PVDF) – Specifikācijas cauruļu sastāvdaļām un sistēmai (ISO 10931:2005)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN ISO 10931:2005/A1:2015

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

CEN

EN 12178:2003

Saldēšanas sistēmas un siltumsūkņi – Šķidruma līmeņrāži – Prasības, testēšana un marķēšana

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12263:1998

Saldēšanas sistēmas un siltumsūkņi – Drošības slēgierīces spiediena ierobežošanai

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12266-1:2012

Industriālie vārsti. Metāla vārstu testēšana 1. daļa: Spiediena testi, testu procedūras un pieņemšanas kritēriji. Obligātās prasības

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12284:2003

Saldēšanas sistēmas un siltuma sūkņi – Vārsti – Prasības, testēšana un marķēšana

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12288:2010

Industriālie vārsti. Vara sakausējuma aizbīdņi

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12392:2016

Alumīnijs un alumīnija sakausējumi. Kaltie un lietie izstrādājumi. Īpašās prasības spiediena iekārtu ražošanai paredzētajiem izstrādājumiem

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12420:2014

Varš un vara sakausējumi. Kalumi

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12434:2000

Kriogēnās tvertne – Kriogēnās lokanās šļūtenes

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 12434:2000/AC:2001

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12451:2012

Varš un vara sakausējumi. Bezšuvju, apaļās caurules siltummaiņiem

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12452:2012

Varš un vara sakausējumi. Valcētas, rievotas bezšuvju caurules siltummaiņiem

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12516-1:2014

Industriālie vārsti. Korpusa konstrukcijas stiprība. 1. daļa: Tabulācijas metode tērauda vārstu korpusiem

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12516-2:2014

Industriālie vārsti. Korpusa konstrukcijas stiprība. 2. daļa: Aprēķina metode tērauda vārstu korpusiem

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12516-3:2002

Vārsti – Korpusa konstrukcijas stiprība – 3. daļa: Eksperimentālā metode

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 12516-3:2002/AC:2003

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12516-4:2014

Industriālie vārsti. Korpusa konstrukcijas stiprība. 4. daļa: Aprēķini vārstu korpusiem, kas ražoti no netērauda metāliskajiem materiāliem

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12542:2010

Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) iekārtas un piederumi. Stacionāras metinātas tērauda cilindriskas cisternas ar tilpumu līdz 13 m3, kas izgatavotas sērijveidā un paredzētas sašķidrinātu naftas gāzu (SNG) uzglabāšanai. Konstrukcija un izgatavošana

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12735-1:2016

Varš un vara sakausējumi. Bezšuvju caurules ar apaļu šķērsgriezumu gaisa kondicionēšanas un dzesēšanas iekārtām. 1. daļa: Caurules cauruļvadu sistēmām

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12735-2:2016

Varš un vara sakausējumi. Bezšuvju vara caurules ar apaļu šķērsgriezumu gaisa kondicionēšanas un dzesēšanas iekārtām. 2. daļa: Caurules iekārtām

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12778:2002

Virtuves piederumi – Ātrvārītājs mājsaimniecībai

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 12778:2002/AC:2003

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 12778:2002/A1:2005

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

CEN

EN 12952-1:2015

Ūdenssildītāji un to papildus aprīkojums. 1. daļa: Vispārīgi

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12952-2:2011

Ūdenssildītāji un to aprīkojums. 2. daļa: Materiāli katlu un to aprīkojuma daļām, kas atrodas zem spiediena

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12952-3:2011

Ūdenssildītāji un to aprīkojums. 3. daļa: Projektēšana un aprēķini katlu daļām, kas atrodas zem spiediena

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12952-5:2011

Ūdenssildītāji un to aprīkojums. 5. daļa: Katlu daļu, kas atrodas zem spiediena, apstrāde un izgatavošana

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12952-6:2011

Ūdenssildītāji un to aprīkojums. 6. daļa: Katlu daļu, kas atrodas zem spiediena, inspekcija izgatavošanas laikā, dokumentēšana un marķēšana

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12952-7:2012

Ūdenssildītāji un to aprīkojums. 7. daļa: Prasības katlu iekārtām

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12952-8:2002

Ūdens cauruļu katli un to aprīkojums – 8. daļa: Prasības katlu šķidrā un gāzveida kurināmā sadedzināšanas sistēmām

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12952-9:2002

Ūdens cauruļu katli un to aprīkojums – 9. daļa: Prasības sadedzināšanas sistēmai katliem ar pulverveida cieto kurināmo

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12952-10:2002

Ūdens cauruļu katli un to aprīkojums – 10. daļa: Prasības drošības līdzekļiem pret spiediena pārsniegšanu

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12952-11:2007

Ūdens cauruļu katli un to aprīkojums – 11. daļa: Prasības katlu un aprīkojuma atslēgšanas ierīcēm un aprīkojumam

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12952-14:2004

Ūdens cauruļu katli un to aprīkojums – 14. daļa: Prasības dūmgāzu DENOX sistēmām, kurās tiek lietots sašķidrināts saspiests amonjaks un amonjaka šķīdums ūdenī

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12952-16:2002

Ūdens cauruļu katli un to aprīkojums – 16. daļa: Prasības verdošā slāņa kurtuvei un granulu sadedzināšanas sistēmām cietā kurināmā katliem

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12952-18:2012

Ūdenssildītāji un to aprīkojums. 18. daļa: Lietošanas rokasgrāmata

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12953-1:2012

Korpusa katli. 1. daļa: Vispārīgi

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12953-2:2012

Korpusa katli. 2. daļa: Materiāli katlu un to aprīkojuma daļām, kas atrodas zem spiediena

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12953-3:2016

Korpusu katli. 3. daļa: Katlu daļu, kas atrodas zem spiediena, konstrukcija un aprēķini

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12953-4:2002

Korpusu katli – 4. daļa: Katlu daļu, kas atrodas zem spiediena, izgatavošana un ražošana

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12953-5:2002

Korpusu katli – 5. daļa: Katlu daļu, kas atrodas zem spiediena, inspekcija izgatavošanas laikā, dokumentēšana un apzīmēšana

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12953-6:2011

Korpusu katli. 6. daļa: Prasības katlu aprīkojumam

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12953-7:2002

Korpusu katli – 7. daļa: Prasības katlu šķidrā un gāzveida kurināmā sadedzināšanas sistēmām

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12953-8:2001

Korpusu katli – 8. daļa: Prasības aizsargierīcēm, kas ierobežo pieļaujamo spiedienu pārsniegšanu

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 12953-8:2001/AC:2002

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12953-9:2007

Korpusu katli – 9. daļa: Prasības katlu un aprīkojuma atslēgšanas ierīcēm

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12953-12:2003

Korpusu katli – 12. daļa: Prasības granulu sadedzināšanas sistēmai katlos ar cieto kurināmo

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 12953-13:2012

Korpusu katli. 13. daļa: Lietošanas instrukcijas

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13121-1:2003

Virszemes stiklšķiedras plastikas rezervuāri un tvertnes – 1. daļa: Izejvielas – Specifikāciju un pieņemšanas prasības

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13121-2:2003

Virszemes stiklšķiedras plastikas rezervuāri un tvertnes – 2. daļa: Kompozītmateriāli – Ķīmiskā izturība

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13121-3:2016

Virszemes stiklšķiedras plastikas rezervuāri un tvertnes. 3. daļa: Projektēšana un izgatavošana

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13134:2000

Cietlodēšana – Procesa atestācija

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13136:2013

Saldēšanas sistēmas un siltumsūkņi. Spiediena izlīdzināšanas ierīces un ar to saistītie cauruļvadi. Aprēķina metodes

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13175:2014

Sašķidrinātās naftasgāzes (SNG) iekārtas un piederumi. Specifikācijas un testi sašķidrinātas naftasgāzes cisternu vārstiem un veidgabaliem

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13348:2016

Varš un tā sakausējumi. Medicīniskām gāzēm vai vakuumam paredzētās bezšuvju apaļās vara caurules

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13371:2001

Kriogēnās tvertnes – Savienojumi kriogēnajā vidē

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13397:2001

Rūpnieciskie vārsti – Membrānas vārsti, kas izgatavoti no metāla

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13445-1:2014

Nekarsējamās spiedtvertnes. 1. daļa: Vispārīgi

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 13445-1:2014/A1:2014

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

CEN

EN 13445-2:2014

Nekarsējamās spiedtvertnes. 2. daļa: Materiāli

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13445-3:2014

Nekarsējamās spiedtvertnes. 3. daļa: Konstrukcija

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 13445-3:2014/A1:2015

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

CEN

EN 13445-4:2014

Nekarsējamās spiedtvertnes. 4. daļa: Izgatavošana

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13445-5:2014

Nekarsējamās spiedtvertnes. 5. daļa: Inspicēšana un testēšana

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13445-6:2014

Nekarsējamās spiedtvertnes. 6. daļa: Projektēšanas un izgatavošanas prasības no lodveida grafīta čuguna izgatavotām spiedtvertnēm un to sastāvdaļām

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13445-8:2014

Nekarsējamās spiedtvertnes. 8. daļa: Papildu prasības alumīnija un alumīnija sakausējumu spiedtvertnēm

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 13445-8:2014/A1:2014

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

CEN

EN 13458-1:2002

Kriogēnās tvertnes – Stacionāras vakuuma izolētas tvertnes – 1. daļa: Pamatprasības

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13458-2:2002

Kriogēnās tvertnes – Stacionāras vakuuma izolētas tvertnes – 2. daļa: Projektēšana, ražošana, inspekcija un testēšana

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 13458-2:2002/AC:2006

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13480-1:2012

Rūpnieciskie metāla cauruļvadi. 1. daļa: Vispārīgi

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13480-2:2012

Rūpnieciskie metāla cauruļvadi. 2. daļa: Materiāli

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 13480-2:2012/A1:2013

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

CEN

EN 13480-3:2012

Rūpnieciskie metāla cauruļvadi. 3. daļa: Konstrukcija un aprēķini

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13480-4:2012

Rūpnieciskie metāla cauruļvadi. 4. daļa: Izgatavošana un montāža

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 13480-4:2012/A1:2013

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

 

EN 13480-4:2012/A2:2015

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

CEN

EN 13480-5:2012

Rūpnieciskie metāla cauruļvadi. 5. daļa: Inspekcija un testēšana

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 13480-5:2012/A1:2013

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

CEN

EN 13480-6:2012

Rūpnieciskie metāla cauruļvadi. 6. daļa: Papildprasības pazemes cauruļvadiem

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13480-8:2012

Rūpnieciskie metāla cauruļvadi. 8. daļa: Papildprasības alumīnija un alumīnija sakausējumu cauruļvadiem

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 13480-8:2012/A1:2014

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

 

EN 13480-8:2012/A2:2015

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

CEN

EN 13547:2013

Industriālie vārsti. Vara sakausējuma lodvārsti

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 13585:2012

Cietlodēšana. Kvalifikācijas pārbaude lodētājiem un lodēšanas operatoriem (ISO 13585:2012)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13648-1:2008

Kriogēniskās tvertnes. Drošības ierīces pret pārspiedienu. 1. daļa: Drošības vārsti kriogēniskiem dienestiem

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13648-2:2002

Kriogēnās tvertnes – Drošības ierīces aizsardzībai pret pārmērīgu spiedienu – 2. daļa: Drošības vārsti ar plīstošo membrānu kriogēnajai videi

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13709:2010

Industriālie vārsti. Tērauda lodveida vārsti, lodveida noslēgvārsti un pretvārsti

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13789:2010

Industriālie vārsti. Čuguna lodveida vārsti

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13831:2007

Atmosfēriski noslēgti izplešanās trauki ar iebūvētu diafragmu uzstādīšanai ūdens sistēmās

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13835:2012

Liešana. Austenītčuguns

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 13923:2005

Ar šķiedru aptītās stiklšķiedras plastikas spiedtvertnes – Materiāli, konstrukcija, izgatavošana un pārbaudes

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 14129:2014

Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) iekārtas un piederumi. Pārspiediena vārsti SNG spiedtvertnēm

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 14197-1:2003

Kriogēnās tvertnes – Stacionārās tvertnes bez vakuuma izolācijas – 1. daļa: Pamatprasības

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 14197-2:2003

Kriogēnās tvertnes – Stacionāras tvertnes bez vakuuma izolācijas – 2. daļa: Konstrukcija, izgatavošana, pārbaude un testēšana

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 14197-2:2003/AC:2006

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 14197-2:2003/A1:2006

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

CEN

EN 14197-3:2004

Kriogēnās tvertnes – Stacionāras tvertnes bez vakuuma izolācijas – 3. daļa: Ekspluatācijas prasības

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 14197-3:2004/AC:2004

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 14197-3:2004/A1:2005

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

CEN

EN 14222:2003

Nerūsējošā tērauda korpusu katli

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 14276-1:2006+A1:2011

Saldēšanas sistēmu un siltumsūkņu spiedieniekārtas. 1. daļa: Tvertnes. Vispārīgās prasības

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 14276-2:2007+A1:2011

Saldēšanas sistēmu un siltumsūkņu spiedieniekārtas. 2. daļa: Cauruļvadi. Vispārīgās prasības

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 14359:2006+A1:2010

Gāzpildīti akumulatori hidropiedziņai

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 14382:2005+A1:2009

Drošības ierīces gāzes spiediena regulēšanas iekārtām un ietaisēm. Gāzes drošības noslēgierīces ieplūdes spiedienam līdz 100 bāriem

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 14382:2005+A1:2009/AC:2009

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 14394:2005+A1:2008

Apkures katli. Apkures katli ar piespiedu velkmes degļiem. Nominālā siltumatdeve ne augstāka kā 10 MW un maksimālā darbtemperatūra 110 oC

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 14570:2014

Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) iekārtas un piederumi. Virszemes un apakšzemes SNG tvertņu aprīkojums

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 14585-1:2006

Gofrēti metāla cauruļvadi, kas paredzēti lietošanai zem spiediena – 1. daļa: Prasības

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 14917:2009+A1:2012

Metāla silfoni ar kompensācijas šuvēm darbam zem spiediena

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 15001-1:2009

Gāzes infrastruktūra. Ēkas instalācija ar gāzes darbspiedienu virs 0,5 bāriem industriālām iekārtām un vairāk nekā 5 bāri industriālām un neindustriālām instalācijām. 1. daļa: Detalizētas funkcionālās prasības plānojumam, materiāliem, konstrukcijai, inspe

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 15493:2003

Rūpniecībā lietojamas plastmasas cauruļvadu sistēmas – Akrilnitrilbutadiēnstirols (ABS), neplastificēts polivinilhlorīds (PVC-U) un hlorēts polivinilhlorīds (PVC-C) – Specifikācijas cauruļu sastāvdaļām un sistēmai – Metriskās sērijas (ISO 15493:2003)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 15613:2004

Metālisku materiālu metināšanas procedūru specificēšana un novērtējums – Novērtējums uz pirmsražošanas metināšanas pārbaudes pamata (ISO 15613:2004)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 15614-1:2004

Metālisko materiālu metināšanas procesu specifikācija un novērtējums – Metināšanas procedūru tests – 1. daļa: Tēraudu lokmetināšana un gāzmetināšana un niķeļa un niķeļa sakausējumu lokmetināšana (ISO 15614-1:2004)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A1:2008

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

 

EN ISO 15614-1:2004/A2:2012

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

CEN

EN ISO 15614-2:2005

Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums metāliskiem materiāliem – Metināšanas procedūras tests – 2. daļa: Alumīnija un tā sakausējumu lokmetināšana (ISO 15614-2:2005)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN ISO 15614-2:2005/AC:2009

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 15614-4:2005

Metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums metāliskiem materiāliem – Metināšanas procedūras tests – 4. daļa: Noslēguma šuve alumīnija lējumiem (ISO 15614-4:2005)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN ISO 15614-4:2005/AC:2007

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 15614-5:2004

Metināšanas procesu specifikācija un kvalifikācija metāliskiem materiāliem – Metināšanas procesu tests – 5. daļa: Titāna, cirkonija un to sakausējumu lokmetināšana (ISO 15614-5:2004)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 15614-6:2006

Metālisku materiālu metināšanas procesu specificēšana un kvalificēšana – Metināšanas procesu tests – 6. daļa: Vara un tā sakausējumu lokmetināšana un gāzmetināšana (ISO 15614-6:2006)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 15614-7:2007

Metālisko materiālu metināšanas procedūru specifikācija un novērtējums – Metināšanas procedūru tests – 7. daļa: Pārklājummetināšana (ISO 15614-7:2007)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 15614-8:2016

Metināšanas procesu specifikācija un kvalifikācija metāliskiem materiāliem. Metināšanas procesu tests. 8. daļa: Cauruļu metināšana pie cauruļu–plākšņu savienojumiem (ISO 15614-8:2016)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 15614-11:2002

Metināšanas procesu specifikācija un kvalifikācija metāliskiem materiāliem – Metināšanas procesu tests – 11. daļa: Elektronstaru un lāzerstaru metināšana (ISO 15614-11:2002)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 15620:2000

Metināšana – metālisko materiālu berzes metināšana (ISO 15620:2000)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 15776:2011+A1:2015

Nekarsējamās spiedtvertnes. Projektēšanas un izgatavošanas prasības spiedtvertnēm un to sastāvdaļām, kas izgatavotas no čuguna, kura pagarinājums pēc pārraušanas vienāds ar vai mazāks par 15 %

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 16135:2006

Rūpnieciskās nozīmes vārsti – Termoplastisko materiālu lodvārsti (ISO 16135:2006)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 16136:2006

Rūpnieciskās nozīmes vārsti – Termoplastisko materiālu droseļvārsti (ISO 16136:2006)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 16137:2006

Rūpnieciskās nozīmes vārsti – Termoplastisko materiālu pretvārsti (ISO 16137:2006)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 16138:2006

Rūpnieciskās nozīmes vārsti – Termoplastisko materiālu membrānvārsti (ISO 16138:2006)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 16139:2006

Rūpnieciskās nozīmes vārsti – Termoplastisko materiālu bīdņvārsti (ISO 16139:2006)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN 16767:2016

Industriālie vārsti. Tērauda un čuguna pretvārsti

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 21009-2:2015

Kriogēnās tvertnes. Stacionāras vakuuma izolētas tvertnes. 2. daļa: Ekspluatācijas prasības (ISO 21009-2:2015)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 21013-3:2016

Kriogēnās tvertnes. Spiediena izlīdzināšanas papildaprīkojums kriogēniem pakalpojumiem. 3. daļa: Izmēru un ietilpības noteikšana (ISO 21013-3:2016)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

CEN

EN ISO 21787:2006

Rūpnieciskās nozīmes vārsti – Termoplastisko materiālu kritņvārsti (ISO 21787:2006)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

1. piezīme:

Parasti atbilstības prezumpcijas beigu datums ir atsaukšanas datums (“dow” – date of withdrawal), ko noteikusi Eiropas standartizācijas organizācija, bet standartu lietotājiem jāievēro, ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

2.1. piezīme:

Jaunajam (vai grozītajam) standartam ir tāda pati darbības joma kā aizstātajam standartam. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.2. piezīme:

Jaunajam standartam ir plašāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.3. piezīme:

Jaunajam standartam ir šaurāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā (daļēji) aizstātais standarts zaudē prezumpciju par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām un citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas jaunais standarts. Prezumpcija par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko joprojām attiecas (daļēji) aizstātais standarts, bet uz ko neattiecas jaunais standarts, paliek nemainīga.

3. piezīme:

Grozījumu gadījumā atsauces standarta numurs ir EN CCCCC:YYYY, iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, un attiecīgie jaunie grozījumi. Aizstātais standarts ir attiecīgi EN CCCCC:YYYY un tā iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, bet bez jaunā grozījuma. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

PIEZĪME:

Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1025/2012 (2) 27. pantam.

Eiropas standartizācijas organizācijas standartus pieņem angļu valodā (CEN un Cenelec standartus publicē arī franču un vācu valodā). Pēc tam valsts standartizācijas iestādes standartu nosaukumus tulko visās attiecīgajās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par to nosaukumu pareizību, kuri iesniegti publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī.

Atsauces uz labojumiem “…/AC:YYYY” publicē tikai informācijai. Ar labojumu standarta tekstā novērš drukas, valodas vai līdzīgas kļūdas, un tas var attiekties uz Eiropas standartizācijas organizācijas pieņemtā standarta vienu vai vairākām valodu versijām (angļu, franču un/vai vācu valodu).

Atsauces numuru publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Ar šo sarakstu aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Eiropas Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu.

Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem un citiem Eiropas standartiem ir pieejama:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tālr.: +32 25500811; fakss: + 32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tālr.: +32 25196871; fakss: + 32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tālr.: +33 492944200; fakss: +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  OV C 338, 27.9.2014., 31. lpp.


12.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 293/26


Komisijas paziņojums saistībā ar to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/53/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2016/C 293/02)

ESO (1)

Standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Pirmā publikācija OV

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums

1. piezīme

Direktīvas 2014/53/ES pants(-i), uz kuru(-iem) standarts attiecas

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ETSI

EN 300 065 V2.1.2

Šaurjoslas tiešdrukas telegrāfa iekārtas meteoroloģiskās vai navigācijas informācijas uztveršanai (NAVTEX). Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta un 3. panta 3. punkta g) apakšpunkta būtiskajām prasībām

8.7.2016.

 

 

3. panta 2. punkts; 3. panta 3. punkta g) apakšpunkts

ETSI

EN 300 676-2 V2.1.1

Virszemes ultraīsviļņu (VHF) rokas, mobilie un stacionārie radioraidītāji ar amplitūdas modulāciju gaisa kuģniecības mobilo ultraīsviļņu (VHF) radiosakaru dienestam. 2. daļa: Harmonizēts Eiropas standarts (EN), kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

8.7.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 025 V2.1.1

Ultraīsviļņu (VHF) radiotelefona iekārta vispārējiem sakariem un saistītā iekārta “D” klases ciparu selektīvajam izsaukumam (DSC). Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta un 3. panta 3. punkta g) apakšpunkta būtiskajām prasībām

Šī ir pirmā publikācija

 

 

3. panta 2. punkts; 3. panta 3. punkta g) apakšpunkts

ETSI

EN 301 783 V2.1.1

Rūpnieciskās radioamatieru iekārtas. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

8.7.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 301 839 V2.1.1

Ļoti zemas jaudas aktīvo medicīnisko implantu (ULP-AMI) un to perifērisko ierīču (ULP-AMI-P) radioiekārtas, kas darbojas frekvenču joslā 402 MHz līdz 405 MHz. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

8.7.2016.

 

 

3. panta 2. punkts

ETSI

EN 303 203 V2.1.1

Maza darbības attāluma ierīces (SRD). Medicīniskās ķermeņa virspuses tīkla sistēmas (MBANSs), kas darbojas 2 483,5 MHz līdz 2 500 MHz diapazonā. Harmonizēts standarts, kas atbilst Direktīvas 2014/53/ES 3. panta 2. punkta būtiskajām prasībām

Šī ir pirmā publikācija

 

 

3. panta 2. punkts

1. piezīme:

Parasti atbilstības prezumpcijas beigu datums ir atsaukšanas datums (“dow” – date of withdrawal), ko noteikusi Eiropas standartizācijas organizācija, bet standartu lietotājiem jāievēro, ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

2.1. piezīme:

Jaunajam (vai grozītajam) standartam ir tāda pati darbības joma kā aizstātajam standartam. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.2. piezīme:

Jaunajam standartam ir plašāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.3. piezīme:

Jaunajam standartam ir šaurāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā (daļēji) aizstātais standarts zaudē prezumpciju par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām un citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas jaunais standarts. Prezumpcija par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko joprojām attiecas (daļēji) aizstātais standarts, bet uz ko neattiecas jaunais standarts, paliek nemainīga.

3. piezīme:

Grozījumu gadījumā atsauces standarta numurs ir EN CCCCC:YYYY, iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, un attiecīgie jaunie grozījumi. Aizstātais standarts ir attiecīgi EN CCCCC:YYYY un tā iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, bet bez jaunā grozījuma. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

PIEZĪME:

Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1025/2012 (2) 27. pantam.

Eiropas standartizācijas organizācijas standartus pieņem angļu valodā (CEN un Cenelec standartus publicē arī franču un vācu valodā). Pēc tam valsts standartizācijas iestādes standartu nosaukumus tulko visās attiecīgajās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par to nosaukumu pareizību, kuri iesniegti publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī.

Atsauces uz labojumiem “…/AC:YYYY” publicē tikai informācijai. Ar labojumu standarta tekstā novērš drukas, valodas vai līdzīgas kļūdas, un tas var attiekties uz Eiropas standartizācijas organizācijas pieņemtā standarta vienu vai vairākām valodu versijām (angļu, franču un/vai vācu valodu).

Atsauces numuru publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Ar šo sarakstu aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Eiropas Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu.

Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem un citiem Eiropas standartiem ir pieejama:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tālr.: +32 25500811; fakss: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tālr.: +32 2 5196871; fakss: + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tālr.: +33 492 944200; fakss: +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  OV C 338, 27.9.2014., 31. lpp.


12.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 293/29


Komisijas paziņojums saistībā ar to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/30/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2016/C 293/03)

ESO (1)

Standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Pirmā publikācija OV

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums

1. piezīme

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Nepārtrauktas darbības iekārtas un sistēmas. Drošuma un elektromagnētiskās saderības prasības iekārtām beramo materiālu uzglabāšanai skābbarības torņos, bunkuros, atkritumu tvertnēs un piltuvēs

13.5.2016.

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Nepārtrauktas darbības iekārtas un sistēmas. Drošuma un elektromagnētiskās saderības prasības iekārtām, izņemot fiksētu lentu konveijeriem, kas mehāniski transportē beramus materiālus

13.5.2016.

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Nepārtrauktas darbības iekārtas un sistēmas. Drošuma un elektromagnētiskās saderības prasības kravu vienību mehāniskās transportēšanas aprīkojumam

13.5.2016.

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Nepārtrauktas darbības iekārtas un sistēmas. Drošuma un elektromagnētiskās saderības prasības beramo materiālu fiksēto lentu konveijeriem

13.5.2016.

 

 

CEN

EN 1155:1997

Ēkas būvapkalumi – Virpuļdurvju elektriskās bloķēšanas ierīces – Prasības un testa metodes

13.5.2016.

 

 

 

EN 1155:1997/A1:2002

13.5.2016.

3. piezīme

 

CEN

EN 12015:2014

Elektromagnētiskā saderība. Izstrādājumu saimes standarts liftiem, eskalatoriem un slīdošajām ietvēm. Emisija

13.5.2016.

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnētiskā saderība. Izstrādājumu saimes standarts liftiem, eskalatoriem un slīdošajām ietvēm. Traucējumnoturība

13.5.2016.

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Industriālo, tirdzniecības iestāžu un garāžu durvis un vārti. Izstrādājumu standarts. 1. daļa: Izstrādājumi bez ugunsizturības un dūmu kontroles raksturlielumiem

13.5.2016.

 

 

CEN

EN 13309:2010

Celtniecības mašīnas. Elektromagnētiskā saderība mašīnām ar iekšējo elektroapgādi

13.5.2016.

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Mašīnu drošums. Iekārtas autostāvvietām ar elektropiedziņu. Drošuma un elektromagnētiskās savietojamības prasības konstruēšanas, izgatavošanas, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā stadijās

13.5.2016.

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Elektromagnētiskā saderība. Testēšanas metodes un pieņemšanas kritēriji (ISO 14982:1998)

13.5.2016.

 

 

CEN

EN 16361:2013

Ieejas durvis ar mehanizētu piedziņu. Izstrādājumu standarts, veiktspējas raksturlielumi. Ieejas durvis, izņemot vārstaļdurvis, sākotnēji izstrādātas uzstādīšanai ar strāvas darbību bez ugunsizturības un dūmu noplūdes pazīmēm

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50065-1:2011

Signālu raidīšana zemsprieguma elektroietaisēs 3 kHz līdz 148,5 kHz diapazonā. 1. daļa: Vispārīgās prasības, frekvenču joslas un elektromagnētiskie traucējumi

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50065-2-1:2003

3 kHz līdz 148,5 kHz signālu raidīšana zemsprieguma elektroietaisēs – 2-1. daļa: Traucējumnoturības prasības tīklu sakaru iekārtām un sistēmām, kas darbojas frekvenču intervālā no 95 kHz līdz 148,5 kHz un paredzētas lietošanai dzīvojamā, komerciālā un vieglās rūpniecības vidēs

13.5.2016.

 

 

 

EN 50065-2-1:2003/A1:2005

13.5.2016.

3. piezīme

 

 

EN 50065-2-1:2003/AC:2003

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50065-2-2:2003

3 kHz līdz 148,5 kHz signālu raidīšana zemsprieguma elektroietaisēs – 2-2. daļa: Traucējumnoturības prasības elektrotīkla sakaru iekārtām un sistēmām, kas darbojas 95 kHz līdz 148,5 kHz frekvenču diapazonā un ir paredzētas izmantošanai industriālā vidē

13.5.2016.

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005

13.5.2016.

3. piezīme

 

 

EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC:2006

13.5.2016.

 

 

 

EN 50065-2-2:2003/AC:2003

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50065-2-3:2003

3 kHz līdz 148,5 kHz signālu raidīšana zemsprieguma elektroietaisēs – 2-3. daļa: Traucējumnoturības prasības elektrotīkla sakaru iekārtām un sistēmām, kas darbojas 3 kHz līdz 95 kHz frekvenču diapazonā un ir paredzētas elektroenerģijas ražotājiem un piegādātājiem

13.5.2016.

 

 

 

EN 50065-2-3:2003/A1:2005

13.5.2016.

3. piezīme

 

 

EN 50065-2-3:2003/AC:2003

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50083-2:2012

Kabeļtīkli televīzijas signāliem, skaņas signāliem un interaktīvajiem pakalpojumiem. 2. daļa: Iekārtu elektromagnētiskā saderība

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50121-1:2006

Dzelzceļa aprīkojums – Elektromagnētiskā saderība. 1. daļa: Vispārīgi

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 50121-1:2006/AC:2008

Šī ir pirmā publikācija

 

 

Cenelec

EN 50121-2:2006

Dzelzceļa aprīkojums – Elektromagnētiskā saderība – 2. daļa: Dzelzceļa kopējās sistēmas traucējumemisija ārpasaulē

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 50121-2:2006/AC:2008

Šī ir pirmā publikācija

 

 

Cenelec

EN 50121-3-1:2006

Dzelzceļa aprīkojums – Elektromagnētiskā saderība – 3-1. daļa: Ritošais sastāvs – Neaprīkots un aprīkots dzelzceļa transportlīdzeklis

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 50121-3-1:2006/AC:2008

Šī ir pirmā publikācija

 

 

Cenelec

EN 50121-3-2:2006

Dzelzceļa aprīkojums – Elektromagnētiskā saderība – 3-2. daļa: Ritošais sastāvs – Ierīces

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 50121-3-2:2006/AC:2008

Šī ir pirmā publikācija

 

 

Cenelec

EN 50121-4:2006

Dzelzceļa aprīkojums – Elektromagnētiskā saderība – 4. daļa: Signalizācijas un telesakaru ierīču traucējumemisija un traucējumnoturība

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 50121-4:2006/AC:2008

Šī ir pirmā publikācija

 

 

Cenelec

EN 50121-5:2006

Dzelzceļa aprīkojums – Elektromagnētiskā saderība – 5. daļa: Stacionāro energoapgādes ietaišu un ierīču traucējumemisija un traucējumnoturība

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 50121-5:2006/AC:2008

Šī ir pirmā publikācija

 

 

Cenelec

EN 50130-4:2011

Signalizācijas sistēmas – 4. daļa: Elektromagnētiskā saderība – Izstrādājuma saimes standarts: Traucējumnoturības prasības attiecībā uz ugunsgrēka, pretielaušanās, pretuzbrukuma, slēgto televīzijas sistēmu (CCTV), piekļuves kontroles un personu ar īpašām vajadzībām signalizācijas sistēmu komponentēm

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50148:1995

Elektroniskie taksometra skaitītāji

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50270:2006

Elektromagnētiskā saderība – Elektroaparāti viegli uzliesmojošu gāzu, toksisku gāzu vai skābekļa atklāšanai un to koncentrācijas mērīšanai

Šī ir pirmā publikācija

 

 

Cenelec

EN 50293:2012

Ceļu satiksmes signālsistēmas. Elektromagnētiskā saderība

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50370-1:2005

Elektromagnētiskā saderība (EMC) – Izstrādājuma saimes standarts metālapstrādes darbagaldiem – 1. daļa: Emisija

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50370-2:2003

Elektromagnētiskā saderība (EMS) – Izstrādājuma saimes standarts metālapstrādes darbagaldiem – 2. daļa: Noturība

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50412-2-1:2005

Zemsprieguma tiklos izmantojamie elektrolīnijsakaru aparāti un sistēmas 1,6 MHz lidz 30 MHz frekvenču diapazonam – 2-1. daļa: Dzīvojamā, tirdznieciskā un industriālā vide – Traucējumnoturības prasības

13.5.2016.

 

 

 

EN 50412-2-1:2005/AC:2009

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50428:2005

Slēdži mājsaimniecības un līdzīga lietojuma stacionārām elektroietaisēm – Papildstandarts. Slēdži un tiem radniecīgi instalācijas piederumi dzīvokļu un ēku elektroniskajām sistēmām (HBES)

13.5.2016.

 

 

 

EN 50428:2005/A1:2007

13.5.2016.

3. piezīme

 

 

EN 50428:2005/A2:2009

13.5.2016.

3. piezīme

 

Cenelec

EN 50470-1:2006

Maiņstrāvas elektroenerģijas skaitītāji – 1. daļa: Vispārīgās prasības, testi un testēšanas noteikumi – Mērierīces (precizitātes klases A, B un C)

IEC 62052-11:2003 (Ar grozījumiem)

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50490:2008

Lidlauku apgaismošanas un signāluguņu elektroietaises – Tehniskās prasības lidlauku signāluguņu ierīču kontrolēšanas un pārraudzīšanas sistēmām – Apakšsistēmas atsevišķu spuldžu selektīvai komutācijai un pārraudzīšanai

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50491-5-1:2010

Vispārīgās prasības dzīvokļu un ēku elektroniskajām sistēmām (HBES) un ēku automātikas un vadības sistēmām (BACS). 5-1. daļa: Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības, nosacījumi un testu iestatne

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50491-5-2:2010

Vispārīgās prasības dzīvokļu un ēku elektroniskajām sistēmām (HBES) un ēku automātikas un vadības sistēmām (BACS). 5-2. daļa: Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības attiecībā uz dzīvojamo telpu, komerciālā un vieglās rūpniecības vidē izmantojamām HBES/BACS sistēmām

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50491-5-3:2010

Vispārīgās prasības dzīvokļu un ēku elektroniskajām sistēmām (HBES) un ēku automātikas un vadības sistēmām (BACS). 5-3. daļa: Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības attiecībā uz industriālā vidē izmantojamām HBES/BACS sistēmām

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50498:2010

Elektromagnētiskā saderība (EMS). Izstrādājumu saimes standarts transportlīdzekļu pēcpārdošanas papildus elektroniskajām iekārtām

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50512:2009

Lidlauku apgaismošanas un signāluguņu elektroietaises. Uzlabotā vizuālās savienošanas sistēma ar teleskopisko trapu (A-VDGS)

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50529-1:2010

EMS tīkla standarts. 1. daļa: Telekomunikāciju tīkli, kuros izmantoti telefona kabeļi

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50529-2:2010

EMS tīkla standarts. 2. daļa: Telekomunikāciju tīkli, kuros izmantoti koaksiālie kabeļi

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50550:2011

Aizsargierīce mājsaimniecības un līdzīga lietojuma tīkla frekvences aparātu aizsardzībai no pārsprieguma (POP)

13.5.2016.

 

 

 

EN 50550:2011/AC:2012

13.5.2016.

 

 

 

EN 50550:2011/A1:2014

13.5.2016.

3. piezīme

28.7.2017.

Cenelec

EN 50557:2011

Prasības attiecībā uz aizsargslēdžu automātiskās atkārtotās ieslēgšanas ierīcēm (ARDs). RCBOs-RCCBs ierīces mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 50561-1:2013

Zemsprieguma tīklos izmantojami elektrolīniju augstfrekvences sakaru aparāti. Radiotraucējumu raksturlielumi. Robežvērtības un mērīšanas metodes. 1. daļa: Aparāti lietošanai mājas apstākļos

13.5.2016.

EN 55022:2010

EN 55032:2012

2.1. piezīme

9.10.2016.

Cenelec

EN 55011:2009

Industriālās, zinātniskās un medicīniskās iekārtas. Elektromagnētisko traucējumu raksturlielumi radiofrekvenču diapazonā. Robežvērtības un mērījumu metodes

CISPR 11:2009 (Ar grozījumiem)

13.5.2016.

 

 

 

EN 55011:2009/A1:2010

CISPR 11:2009/A1:2010

13.5.2016.

3. piezīme

 

Cenelec

EN 55012:2007

Spēkrati, ūdens transportlīdzekļi un iekšdedzes motori. Radiotraucējumu raksturvērtības – Ārēju uztvērēju aizsardzības robežlielumi un mērīšanas metodes

CISPR 12:2007

13.5.2016.

 

 

 

EN 55012:2007/A1:2009

CISPR 12:2007/A1:2009

13.5.2016.

3. piezīme

 

Cenelec

EN 55014-1:2006

Elektromagnētiskā saderība – Prasības elektriskajiem mājsaimniecības aparātiem, elektriskajiem darbarīkiem un tamlīdzīgiem piederumiem – 1. daļa: Emisija

CISPR 14-1:2005

13.5.2016.

 

 

 

EN 55014-1:2006/A1:2009

CISPR 14-1:2005/A1:2008

13.5.2016.

3. piezīme

 

 

EN 55014-1:2006/A2:2011

CISPR 14-1:2005/A2:2011

13.5.2016.

3. piezīme

 

Cenelec

EN 55014-2:1997

Elektromagnētiskā saderība – Prasības sadzīves ierīcēm, elektriskajiem instrumentiem un līdzīgām elektroierīcēm – 2. daļa: Izturība pret traucējumiem – izstrādājumu saimes standarts

CISPR 14-2:1997

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 55014-2:1997/A1:2001

CISPR 14-2:1997/A1:2001

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

 

EN 55014-2:1997/A2:2008

CISPR 14-2:1997/A2:2008

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

 

EN 55014-2:1997/AC:1997

Šī ir pirmā publikācija

 

 

Cenelec

EN 55015:2006

Elektroapgaismes piederumu un tamlīdzīgu ierīču radiotraucējumu raksturlielumu robežvērtības un to mērīšana

CISPR 15:2005

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 55015:2006/A1:2007

CISPR 15:2005/A1:2006

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

 

EN 55015:2006/A2:2009

CISPR 15:2005/A2:2008

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

Cenelec

EN 55015:2013

Elektroapgaismes ierīču un tamlīdzīgu iekārtu radiotraucējumu raksturlielumu robežvērtības un mērīšanas metodes

CISPR 15:2013 + IS1:2013 + IS2:2013

13.5.2016.

EN 55015:2006

+ A1:2007

+ A2:2009

2.1. piezīme

12.6.2016.

Cenelec

EN 55022:2010

Informācijas tehnoloģijas iekārtas. Radiotraucējumu raksturlielumi. Robežvērtības un mērīšana

CISPR 22:2008 (Ar grozījumiem)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 55022:2010/AC:2011

Šī ir pirmā publikācija

 

 

Cenelec

EN 55024:2010

Informācijas tehnoloģijas iekārtas. Traucējumnoturības raksturlielumi. Robežlielumi un mērīšanas metodes

CISPR 24:2010

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 55032:2012

Multimediālo iekārtu elektromagnētiskā saderība. Emisijas prasības

CISPR 32:2012

Šī ir pirmā publikācija

EN 55022:2010

EN 55103-1:2009

+ A1:2012

2.1. piezīme

5.3.2017.

 

EN 55032:2012/AC:2013

Šī ir pirmā publikācija

 

 

Cenelec

EN 55103-1:2009

Elektromagnētiskā saderība. Saimes standarts profesionālajai audio, video, audio-vizuālajai un sarīkojumu gaismu kontroles aparatūrai. 1. daļa: Emisijas

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 55103-1:2009/A1:2012

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

 

Cenelec

EN 55103-2:2009

Elektromagnētiskā saderība. Saimes standarts profesionālajai audio, video, audiovizuālajai un sarīkojumu gaismu kontroles aparatūrai. 2. daļa: Traucējumnoturība

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60034-1:2010

Rotējošās elektromašīnas. 1. daļa: Raksturlielumi un veiktspēja

IEC 60034-1:2010 (Ar grozījumiem)

13.5.2016.

 

 

 

EN 60034-1:2010/AC:2010

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Mašīnu drošums. Mašīnu elektroaprīkojums. 31. daļa: Īpašās drošuma un elektromagnētiskās saderības (EMC) prasības šujmašīnām, šūšanas iekārtām un to sistēmām

IEC 60204-31:2013

13.5.2016.

EN 60204-31:1998

2.1. piezīme

28.5.2016.

Cenelec

EN 60255-26:2013

Mērreleji un aizsargierīces. 26. daļa: Elektromagnētiskās saderības prasības

IEC 60255-26:2013

13.5.2016.

 

 

 

EN 60255-26:2013/AC:2013

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60669-2-1:2004

Slēdži mājsaimniecības un līdzīga lietojuma stacionārām elektroietaisēm – 2-1. daļa: Īpašās prasības – Elektroniskie slēdži

IEC 60669-2-1:2002 (Ar grozījumiem) + IS1:2011 + IS2:2012

13.5.2016.

 

 

 

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

IEC 60669-2-1:2002/A1:2008 (Ar grozījumiem)

13.5.2016.

3. piezīme

 

 

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

13.5.2016.

3. piezīme

 

 

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60730-1:2011

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas automātiskās vadības elektroierīces. 1. daļa: Vispārīgās prasības

IEC 60730-1:2010 (Ar grozījumiem)

13.5.2016.

EN 60730-1:2000

+ A12:2003

+ A13:2004

+ A14:2005

+ A16:2007

+ A1:2004

+ A2:2008

2.1. piezīme

28.6.2016.

Cenelec

EN 60730-2-5:2002

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces – 2-5. daļa: Īpašas prasības automātiskajām degļu vadības elektrosistēmām

IEC 60730-2-5:2000 (Ar grozījumiem)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

 

EN 60730-2-5:2002/A11:2005

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

1.12.2008.

 

EN 60730-2-5:2002/A1:2004

IEC 60730-2-5:2000/A1:2004 (Ar grozījumiem)

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

1.12.2008.

 

EN 60730-2-5:2002/A2:2010

IEC 60730-2-5:2000/A2:2008 (Ar grozījumiem)

Šī ir pirmā publikācija

3. piezīme

1.3.2013.

Cenelec

EN 60730-2-6:2008

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces – 2-6. daļa: Īpašās prasības, arī mehāniskās, automātiskajām elektriskajām spiedienjutīgajām vadības ierīcēm

IEC 60730-2-6:2007 (Ar grozījumiem)

Šī ir pirmā publikācija

 

 

Cenelec

EN 60730-2-7:2010

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces. 2-7. daļa: Īpašās prasības taimeriem un laika slēdžiem

IEC 60730-2-7:2008 (Ar grozījumiem)

13.5.2016.

 

 

 

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60730-2-8:2002

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces – 2-8. daļa: Īpašas prasības elektriski darbināmiem ūdens vārstiem, ieskaitot mehāniskās prasības

IEC 60730-2-8:2000 (Ar grozījumiem)

13.5.2016.

 

 

 

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

IEC 60730-2-8:2000/A1:2002 (Ar grozījumiem)

13.5.2016.

3. piezīme

 

Cenelec

EN 60730-2-9:2010

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces. 2-9. daļa: Īpašās prasības temperatūras regulatoriem

IEC 60730-2-9:2008 (Ar grozījumiem)

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60730-2-14:1997

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces – 2-14. daļa: Īpašas prasības elektropiedziņai

IEC 60730-2-14:1995 (Ar grozījumiem)

13.5.2016.

 

 

 

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

IEC 60730-2-14:1995/A1:2001

13.5.2016.

3. piezīme

 

Cenelec

EN 60730-2-15:2010

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma automātiskās vadības elektroierīces. 2-15. daļa: Īpašās prasības gaisa plūsmas, ūdens plūsmas un ūdens līmeņa kontroles automātiskajām elektriskajām vadības ierīcēm

IEC 60730-2-15:2008 (Ar grozījumiem)

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60870-2-1:1996

Tālvadības iekārtas un sistēmas – 2. daļa: Ekspluatācijas nosacījumi – 1. sadaļa: Strāvas padeve un elektromagnētiskā saderība

IEC 60870-2-1:1995

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60945:2002

Jūras navigācijas un radiosakaru iekārtas un sistēmas – Vispārīgās prasības – Testēšanas metodes un obligātie testēšanas rezultāti

IEC 60945:2002

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60947-1:2007

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 1. daļa: Vispārīgie noteikumi

IEC 60947-1:2007

13.5.2016.

 

 

 

EN 60947-1:2007/A1:2011

IEC 60947-1:2007/A1:2010

13.5.2016.

3. piezīme

 

 

EN 60947-1:2007/A2:2014

IEC 60947-1:2007/A2:2014

13.5.2016.

3. piezīme

14.10.2017.

Cenelec

EN 60947-2:2006

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces – 2. daļa: Automātslēdži

IEC 60947-2:2006

13.5.2016.

 

 

 

EN 60947-2:2006/A1:2009

IEC 60947-2:2006/A1:2009

13.5.2016.

3. piezīme

 

 

EN 60947-2:2006/A2:2013

IEC 60947-2:2006/A2:2013

13.5.2016.

3. piezīme

 

Cenelec

EN 60947-3:2009

Zemsprieguma komutācijas ierīces un vadības ierīces. 3. daļa: Slēdži, atdalītāji, slodzes atdalītāji un drošinātājslēdži

IEC 60947-3:2008

13.5.2016.

 

 

 

EN 60947-3:2009/A1:2012

IEC 60947-3:2008/A1:2012

13.5.2016.

3. piezīme

 

Cenelec

EN 60947-4-1:2010

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 4-1. daļa: Kontaktori un motora palaidēji. Elektromehāniskie kontaktori un motora palaidēji

IEC 60947-4-1:2009

13.5.2016.

 

 

 

EN 60947-4-1:2010/A1:2012

IEC 60947-4-1:2009/A1:2012

13.5.2016.

3. piezīme

 

Cenelec

EN 60947-4-2:2012

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 4-2. daļa: Kontaktori un elektromotoru palaidēji. Maiņstrāvas motoru pusvadītāju regulatori un palaidēji

IEC 60947-4-2:2011

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60947-4-3:2014

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 4-3. daļa: Slēdzēji un motoru starteri. Maiņstrāvas pusvadītāju vadības mehānismi un slēdzēji citām nevis motoru slodzēm

IEC 60947-4-3:2014

13.5.2016.

EN 60947-4-3:2000

+ A1:2006

+ A2:2011

2.1. piezīme

11.6.2017.

Cenelec

EN 60947-5-1:2004

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 5-1. daļa: Vadības ierīces un komutācijas elementi. Vadības elektromehāniskās ierīces

IEC 60947-5-1:2003

13.5.2016.

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/A1:2009

IEC 60947-5-1:2003/A1:2009

13.5.2016.

3. piezīme

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2004

13.5.2016.

 

 

 

EN 60947-5-1:2004/AC:2005

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-2:2007

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces – 5-2. daļa: Vadības ierīces un komutācijas elementi – Bezkontaktu slēdži

IEC 60947-5-2:2007

13.5.2016.

 

 

 

EN 60947-5-2:2007/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007/A1:2012

13.5.2016.

3. piezīme

 

Cenelec

EN 60947-5-3:1999

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces – 5-3. daļa: Vadības shēmas ierīces un slēdzējelementi – Prasības tuvināšanās sensoriem ar noteiktu izturēšanos veiktnespējas apstākļos

IEC 60947-5-3:1999

13.5.2016.

 

 

 

EN 60947-5-3:1999/A1:2005

IEC 60947-5-3:1999/A1:2005

13.5.2016.

3. piezīme

 

Cenelec

EN 60947-5-6:2000

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces – 5-6. daļa: Vadības shēmas ierīces un slēdzējelementi – Tuvināšanās devēju un slēdzējpastiprinātāju (NAMUR) līdzstrāvas interfeiss

IEC 60947-5-6:1999

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-7:2003

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces – 5-7. daļa: Vadības shēmas ierīces un slēdzējelementi – Prasības tuvināšanās sensoriem ar analogo izeju

IEC 60947-5-7:2003

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-9:2007

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces – 5-9. daļa: Vadības ierīces un komutācijas elementi – Caurplūdes slēdži

IEC 60947-5-9:2006

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 60947-6-1:2005

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierices – 6-1. daļa: Vairākfunkciju iekārtas – Pārslēdzējierīces

IEC 60947-6-1:2005

13.5.2016.

 

 

 

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

IEC 60947-6-1:2005/A1:2013

13.5.2016.

3. piezīme

17.1.2017.

Cenelec

EN 60947-6-2:2003

Zemsprieguma pārslēdzēji un vadības slēdži – 6-2. daļa: Vairākfunkciju iekārtas – Vadības un aizsardzības komutācijas ierīces (vai iekārtas)

IEC 60947-6-2:2002

13.5.2016.

 

 

 

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

IEC 60947-6-2:2002/A1:2007

13.5.2016.

3. piezīme

 

Cenelec

EN 60947-8:2003

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces – 8. daļa: Rotējošu elektromašīnu iebūvētās termoaizsardzības regulatori

IEC 60947-8:2003

13.5.2016.

 

 

 

EN 60947-8:2003/A1:2006

IEC 60947-8:2003/A1:2006

13.5.2016.

3. piezīme

 

 

EN 60947-8:2003/A2:2012

IEC 60947-8:2003/A2:2011

13.5.2016.

3. piezīme

 

Cenelec

EN 60974-10:2014

Lokmetināšanas iekārtas. 10. daļa: Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības

IEC 60974-10:2014

13.5.2016.

EN 60974-10:2007

2.1. piezīme

13.3.2017.

Cenelec

EN 61000-3-2:2014

Elekromagnētiskā saderība (EMS). 3-2. daļa: Robežvērtības – Augstāko harmoniku strāvu robežvērtības (iekārtu ieejas strāva ≤ 16 A uz fāzi)

IEC 61000-3-2:2014

13.5.2016.

EN 61000-3-2:2006

+ A1:2009

+ A2:2009

2.1. piezīme

30.6.2017.

Cenelec

EN 61000-3-3:2013

Elektromagnētiskā saderība (EMS). 3-3. daļa: Robežas. Sprieguma izmaiņu, sprieguma svārstību un mirgoņas ierobežošana publisko zemsprieguma elektroapgādes sistēmu iekārtām, kuru nominālā strāva nepārsniedz 16 A uz fāzi un kurām nav īpašu pieslēguma nosacījumu

IEC 61000-3-3:2013

13.5.2016.

EN 61000-3-3:2008

2.1. piezīme

18.6.2016.

Cenelec

EN 61000-3-11:2000

Elektromagnētiskā saderība – 3-11. daļa: Robežas – Sprieguma izmainu, sprieguma svārstību un mirgošanas ierobežojumi publiskajās zemsprieguma padeves sistēmās – Iekārtas ar nominālo strāvu ≤ 75 A un noteiktiem pievienošanas nosacījumiem

IEC 61000-3-11:2000

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61000-3-12:2011

Elektromagnētiskā saderība (EMS). 3-12. daļa: Robežvērtības. Publiskām zemsprieguma sistēmām pievienotu iekārtu, kuru ieejas strāva > 16 A un ≤ 75 A uz fāzi, radītu strāvas augstāko harmoniku robežvērtības

IEC 61000-3-12:2011 + IS1:2012

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61000-6-1:2007

Elektromagnētiskā saderība (EMS) – 6-1. daļa: Kopstandarti – Traucējumnoturība dzīvojamām telpām, tirdzniecības un vieglās rūpniecības platībām

IEC 61000-6-1:2005

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61000-6-2:2005

Elektromagnētiskā saderība (EMS) – 6-2. daļa: Kopstandarti – Traucējumnoturība industriālā vidē

IEC 61000-6-2:2005

13.5.2016.

 

 

 

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61000-6-3:2007

Elektromagnētiskā saderība (EMS) – 6-3. daļa: Kopstandarti – Emisijas standarts dzīvojamām vidēm, tirdzniecības un vieglās rūpniecības telpām un platībām

IEC 61000-6-3:2006

13.5.2016.

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012

13.5.2016.

 

 

 

EN 61000-6-3:2007/A1:2011

IEC 61000-6-3:2006/A1:2010

13.5.2016.

3. piezīme

 

Cenelec

EN 61000-6-4:2007

Elektromagnētiskā saderība (EMS) – 6-4. daļa: Kopstandarti – Emisijas standarts industriālām vidēm

IEC 61000-6-4:2006

13.5.2016.

 

 

 

EN 61000-6-4:2007/A1:2011

IEC 61000-6-4:2006/A1:2010

13.5.2016.

3. piezīme

 

Cenelec

EN 61008-1:2012

Uz diferenciālo strāvu reaģējošs automātslēdzis bez iebūvētas pārstrāvas aizsardzības (RCCB) mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem. 1. daļa: Vispārīgie noteikumi

IEC 61008-1:2010 (Ar grozījumiem)

13.5.2016.

EN 61008-1:2004

+ A11:2007

+ A12:2009

+ A13:2012

2.1. piezīme

18.6.2017.

 

EN 61008-1:2012/A1:2014

IEC 61008-1:2010/A1:2012 (Ar grozījumiem)

13.5.2016.

3. piezīme

4.8.2017.

Cenelec

EN 61009-1:2012

Uz diferenciālo strāvu reaģējoši automātslēdži ar iebūvētu pārstrāvas aizsardzības (RCBO) mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem. 1. daļa: Vispārīgie noteikumi

IEC 61009-1:2010 (Ar grozījumiem)

13.5.2016.

EN 61009-1:2004

+ A11:2008

+ A12:2009

+ A13:2009

+ A14:2012

2.1. piezīme

18.6.2017.

Cenelec

EN 61131-2:2007

Programmējamie kontrolleri – 2. daļa: Prasības iekārtām un testēšana

IEC 61131-2:2007

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61204-3:2000

Zemsprieguma barošanas ierīces ar līdzstrāvas izeju – 3. daļa: Elektromagnētiskā saderība

IEC 61204-3:2000

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61326-1:2013

Elektriskā mērīšanas, vadīšanas, regulēšanas un laboratorisko analīžu aparatūra. Elektromagnētiskā saderība (EMS). 1. daļa: Vispārīgās prasības

IEC 61326-1:2012

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-1:2013

Elektriskā mērīšanas, vadīšanas, regulēšanas un laboratorisko analīžu aparatūra. Elektromagnētiskā saderība (EMS). 2-1. daļa: Īpašās prasības. Testēšanas konfigurācijas, darbības režīmi un veiktspējas kritēriji jūtīgai testēšanas un mērīšanas aparatūrai, ko izmanto bez aizsardzības pret elektromagnētisko nesaderību

IEC 61326-2-1:2012

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-2:2013

Elektriskā mērīšanas, vadīšanas, regulēšanas un laboratorisko analīžu aparatūra. Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības. 2-2. daļa: Īpašās prasības. Testēšanas konfigurācijas, darbības režīmi un veiktspējas kritēriji pārnēsājamai testēšanas un mērīšanas aparatūrai, ko izmanto zemsprieguma elektroapgādes sistēmās

IEC 61326-2-2:2012

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-3:2013

Drošuma prasības elektriskajiem mērīšanas, vadības un laboratorisko procesu aparātiem. Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības. 2-3. daļa: Īpašās prasības. Testēšanas konfigurācija, darbības režīmi un veiktspējas kritēriji magnētiskajiem mērpārveidotājiem ar integrētu vai atsevišķu signāla priekšveidošanu

IEC 61326-2-3:2012

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-4:2013

Elektriskā mērīšanas, vadīšanas, regulēšanas un laboratorisko analīžu aparatūra. Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības. 2-4. daļa: Īpašās prasības. Testēšanas konfigurācijas, darbības režīmi un veiktspējas kritēriji izolācijas kontroles ierīcēm atbilstoši IEC 61557-8 un izolācijas bojājumu modelēšanas iekārtām atbilstoši IEC 61557-9

IEC 61326-2-4:2012

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61326-2-5:2013

Elektriskā mērīšanas, vadīšanas, regulēšanas un laboratorisko analīžu aparatūra. Elektromagnētiskā saderība (EMS). 2-5. daļa: Īpašās prasības. Testēšanas konfigurācijas, darbības režīmi un veiktspējas kritēriji laukierīcēm ar IEC 61784-1 atbilstošām saskarnēm

IEC 61326-2-5:2012

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61439-1:2011

Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. 1. daļa: Vispārīgie noteikumi

IEC 61439-1:2011

13.5.2016.

 

 

EN 61439-1:2011 bez citas šā standarta daļas neprezumē atbilstību.

Cenelec

EN 61439-2:2011

Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. 2. daļa: Spēka komutācijas un vadības aparatūras komplekti

IEC 61439-2:2011

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61439-3:2012

Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. 3. daļa: Sadales paneļi, kas paredzēti lietošanai parastiem cilvēkiem (DBO)

IEC 61439-3:2012

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61439-4:2013

Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. 4. daļa: Īpašās prasības komplektiem būvlaukumos (ACS)

IEC 61439-4:2012

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61439-5:2011

Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. 5. daļa: Energosadalei paredzēti komplekti sadales tīklos

IEC 61439-5:2010

Šī ir pirmā publikācija

 

 

Cenelec

EN 61439-6:2012

Zemsprieguma komutācijas un vadības aparatūras komplekti. 6. daļa: Kopņu savienotājsistēmas (kopņvadi)

IEC 61439-6:2012

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61543:1995

Uz diferenciālo strāvu reaģējoši automātslēdži (RCD), kas paredzēti mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem – Elektromagnētiskā saderība

IEC 61543:1995

13.5.2016.

 

 

 

EN 61543:1995/A11:2003

13.5.2016.

3. piezīme

 

 

EN 61543:1995/A12:2005

13.5.2016.

3. piezīme

 

 

EN 61543:1995/A2:2006

IEC 61543:1995/A2:2005

13.5.2016.

3. piezīme

 

 

EN 61543:1995/A11:2003/AC:2004

13.5.2016.

 

 

 

EN 61543:1995/AC:1997

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61547:2009

Vispārīgās apgaismes ierīces. Elektromagnētiskās traucējumnoturības prasības

IEC 61547:2009 + IS1:2013

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61557-12:2008

Maiņspriegumam līdz 1 000  V un līdzspriegumam līdz 1 500  V paredzēto zemsprieguma sadales sistēmu elektrodrošums – Aizsarglīdzekļu testēšanas, mērīšanas un pārraudzīšanas aparatūra – 12. daļa: Veiktspējas raksturlielumu mērīšanas un pārraudzīšanas aparāti (PMD)

IEC 61557-12:2007

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 61800-3:2004

Elektropiedziņas sistēmas ar maināmu rotācijas ātrumu – 3. daļa: Elektromagnētiskās saderības prasības un speciālie testi

IEC 61800-3:2004

13.5.2016.

 

 

 

EN 61800-3:2004/A1:2012

IEC 61800-3:2004/A1:2011

13.5.2016.

3. piezīme

 

Cenelec

EN 61812-1:2011

Laika releji lietošanai industriālā un dzīvojamo telpu vidē. 1. daļa: Prasības un testi

IEC 61812-1:2011

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62020:1998

Elektropiederumi – Diferenciālas strāvas monitori (RCM) mājsaimniecībai un līdzīgam lietojumam

IEC 62020:1998

13.5.2016.

 

 

 

EN 62020:1998/A1:2005

IEC 62020:1998/A1:2003 (Ar grozījumiem)

13.5.2016.

3. piezīme

 

Cenelec

EN 62026-1:2007

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces – Saskarnes starp kontrolleru un ierīci (CDI) – 1. daļa: Vispārīgie noteikumi

IEC 62026-1:2007

13.5.2016.

 

 

EN 62026-1:2007 bez citas šā standarta daļas neprezumē atbilstību.

Cenelec

EN 62026-2:2013

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. Saskarnes starp kontrolleru un ierīci (CDI). 2. daļa: Aktuatora sensora saskarne (AS-i)

IEC 62026-2:2008 (Ar grozījumiem)

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62026-3:2009

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. Saskarnes starp kontrolleru un ierīci (CDI). 3. daļa: Ierīču tīkls

IEC 62026-3:2008

Šī ir pirmā publikācija

 

 

Cenelec

EN 62026-7:2013

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. Saskarnes starp kontrolleru un ierīci (CDI). 7. daļa: CompoNet

IEC 62026-7:2010 (Ar grozījumiem)

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62040-2:2006

Nepārtrauktas elektroapgādes sistēmas (UPS) – 2. daļa: Elektromagnētiskas saderības (EMS) prasības

IEC 62

IEC 62040-2:2005

13.5.2016.

 

 

 

EN 62040-2:2006/AC:2006

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62052-11:2003

Elektroenerģijas mērīšanas ierīces (maiņstrāvas) – Vispārīgās prasības, testi un testēšanas nosacījumi – 11. daļa: Mēriekārtas

IEC 62052-11:2003

13.5.2016.

 

 

EN 62052-11:2003 bez attiecīgas EN 62053. daļas neprezumē atbilstību.

Cenelec

EN 62052-21:2004

Elektroenerģijas patēriņa mērīšanas ierīces (maiņstrāvai) – Vispārīgās prasības, testi un testēšanas noteikumi – 21. daļa: Tarifu un slodzes regulēšanas ierīces

IEC 62052-21:2004

13.5.2016.

 

 

EN 62052-21:2004 neprezumē atbilstību bez kādas no EN 62054 sērijas daļām.

Cenelec

EN 62053-11:2003

Elektroenerģijas mērīšanas iekārtas (maiņstrāvas) – Īpašas prasības – 11. daļa: Aktīvās enerģijas elektromehāniskie skaitītāji (0,5 ., 1. un 2. klase)

IEC 62053-11:2003

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62053-21:2003

Elektroenerģijas mērīšanas iekārtas (maiņstrāvas) – Īpašas prasības – 21. daļa: Aktīvās enerģijas statiskie skaitītāji (1. un 2. klase)

IEC 62053-21:2003

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62053-22:2003

Elektroenerģijas mērīšanas iekārtas (maiņstrāvas) – Īpašas prasības – 22. daļa: Aktīvās enerģijas statiskie skaitītāji (0,2 . S un 0,5 . S klase)

IEC 62053-22:2003

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62053-23:2003

Elektroenerģijas mērīšanas iekārtas (maiņstrāvas) – Īpašas prasības – 23. daļa: Reaktīvās enerģijas statiskie skaitītāji (2. un 3. klase)

IEC 62053-23:2003

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62054-11:2004

Elektroenerģijas mērīšana (maiņstrāvas) – Tarifu un slodzes regulēšana – 11. daļa: Īpašās prasības elektroniskajiem pulsāciju regulēšanas uztvērējiem

IEC 62054-11:2004

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62054-21:2004

Elektroenerģijas mērīšana (maiņstrāvas) – Tarifu un slodzes regulēšana – 21. daļa: Īpašās prasības slēdžiem ar laika releju

IEC 62054-21:2004

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62135-2:2008

Kontaktmetināšanas iekārta – 2. daļa: Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības

IEC 62135-2:2007

Šī ir pirmā publikācija

 

 

Cenelec

EN 62310-2:2007

Statiskās transportsistēmas (STS) – 2. daļa: Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības

IEC 62310-2:2006 (Ar grozījumiem)

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62423:2012

Uz diferenciālo strāvu reaģējoši F un B tipa automātslēdži ar iebūvētu pārstrāvas aizsardzību, vai bez tās, mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem

IEC 62423:2009 (Ar grozījumiem)

13.5.2016.

EN 62423:2009

2.1. piezīme

19.6.2017.

Cenelec

EN 62586-1:2014

Elektroenerģijas kvalitātes mērīšana elektroapgādes sistēmās. 1. daļa: Enerģijas kvalitātes instrumenti (PQI)

IEC 62586-1:2013

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62586-2:2014

Elektroenerģijas kvalitātes mērīšana elektroapgādes sistēmās. 2. daļa: Funkcionālie testi un prasības nenoteiktībai

IEC 62586-2:2013

13.5.2016.

 

 

Cenelec

EN 62606:2013

Elektriskā loka bojājumu atklāšanas ierīcēm piemērojamās vispārīgās prasības

IEC

IEC 62606:2013 (Ar grozījumiem)

13.5.2016.

 

 

ETSI

EN 300 386 V1.6.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Telesakaru tīklu iekārtas. Elektromagnētiskās saderības (EMC) prasības

13.5.2016.

 

 

ETSI

EN 301 489-1 V1.9.2

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts radioiekārtām un dienestiem. 1. daļa: Vispārīgās tehniskās prasības

13.5.2016.

 

 

ETSI

EN 301 489-34 V1.4.1

Elektromagnētiskā saderība un radiofrekvenču spektra jautājumi (ERM). Elektromagnētiskās saderības (EMC) standarts radioiekārtām un pakalpojumiem. 34. daļa: Īpašie nosacījumi mobilo tālruņu ārējai elektrobarošanai

13.5.2016.

 

 

1. piezīme:

Parasti atbilstības prezumpcijas beigu datums ir atsaukšanas datums (“dow” – date of withdrawal), ko noteikusi Eiropas standartizācijas organizācija, bet standartu lietotājiem jāievēro, ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

2.1. piezīme:

Jaunajam (vai grozītajam) standartam ir tāda pati darbības joma kā aizstātajam standartam. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.2. piezīme:

Jaunajam standartam ir plašāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.3. piezīme:

Jaunajam standartam ir šaurāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā (daļēji) aizstātais standarts zaudē prezumpciju par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām un citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas jaunais standarts. Prezumpcija par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko joprojām attiecas (daļēji) aizstātais standarts, bet uz ko neattiecas jaunais standarts, paliek nemainīga.

3. piezīme:

Grozījumu gadījumā atsauces standarta numurs ir EN CCCCC:YYYY, iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, un attiecīgie jaunie grozījumi. Aizstātais standarts ir attiecīgi EN CCCCC:YYYY un tā iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, bet bez jaunā grozījuma. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

PIEZĪME:

Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1025/2012 (2) 27. pantam.

Eiropas standartizācijas organizācijas standartus pieņem angļu valodā (CEN un Cenelec standartus publicē arī franču un vācu valodā). Pēc tam valsts standartizācijas iestādes standartu nosaukumus tulko visās attiecīgajās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par to nosaukumu pareizību, kuri iesniegti publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī.

Atsauces uz labojumiem “…/AC:YYYY” publicē tikai informācijai. Ar labojumu standarta tekstā novērš drukas, valodas vai līdzīgas kļūdas, un tas var attiekties uz Eiropas standartizācijas organizācijas pieņemtā standarta vienu vai vairākām valodu versijām (angļu, franču un/vai vācu valodu).

Atsauces numuru publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Ar šo sarakstu aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Eiropas Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu.

Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem un citiem Eiropas standartiem ir pieejama:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels. Tālr. +32 25500811; fakss +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels. Tālr. +32 2 5196871; fakss +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis. Tālr. +33 492944200; fakss +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  OV C 338, 27.9.2014., 31. lpp.


12.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 293/52


Komisijas paziņojums saistībā ar to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/34/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2016/C 293/04)

ESO (1)

Standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Pirmā publikācija OV

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums

1. piezīme

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Mašīnu drošums. Drošuma prasības iespiedmašīnu un papīra apstrādes mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 1. daļa: Kopīgās prasības

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Mašīnu drošums. Drošuma prasības iespiedmašīnu un papīra konversijas mašīnu konstruēšanai un ražošanai. 2. daļa: Iespiedmašīnas un lakošanas mašīnas, ieskaitot pirmsdrukas procesu mašīnas

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Sprādzienbīstama vide. Sprādziena novēršana un aizsardzība. 1. daļa: Pamatnorādījumi un metodoloģija

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Sprādzienbīstamas vides. Sprādziena novēršana un aizsardzība. 2. daļa: Pamatnorādījumi un metodoloģija kalnrūpniecībā

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Sprādzienbīstamām atmosfērām apakšzemes raktuvēs paredzētas iekārtas un to komponenti

8.4.2016.

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 1755:2015

Industriālo transportlīdzekļu drošums. Darbība sprādzienbīstamā vidē. Izmantošana ugunsnedrošās gāzēs, tvaiku maisījumos, miglā un putekļos

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 1834-1:2000

Virzuļu tipa iekšdedzes dzinēji – Dzinēju konstrukcijas un uzbūves drošības prasības darbībai sprādzienbīstamā vidē – 1. daļa: Otrās grupas dzinēji darbībai degošās gāzēs un tvaika maisījumos

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 1834-2:2000

Iekšdedzes dzinēji – Drošības prasības dzinēju konstrukcijai un uzbūvei lietošanai sprādzienbīstamā vidē – 2. daļa: I grupas dzinēji lietošanai pazemes darbos, kas ir jūtīgi pret sprāgstošām gāzēm un/vai uzliesmojošiem putekļiem

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 1834-3:2000

Virzuļu tipa iekšdedzes dzinēji – Dzinēju konstrukcijas un uzbūves drošības prasības darbībai sprādzienbīstamā vidē – 3. daļa: Otrās grupas dzinēji darbībai degošā putekļainā vidē

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 1839:2012

Gāzu un tvaiku eksplozijas robežu noteikšana

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 1953:2013

Izsmidzināšanas un sajaukšanas iekārtas pārklājuma materiāliem. Drošuma prasības

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Pārklāšanas iekārtas. Šķidru organisko pārklājuma materiālu karstās uzklāšanas un elektrouzklāšanas mašīnas. Drošuma prasības

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Zem spiediena darbojošās pārklājuma padeves un cirkulācijas mašīnas. Drošuma prasības

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Pārklājumu materiālu maisīšanas mašīnas. Drošuma prasības. 1. daļa: Transportlīdzekļu remontapdarē izmantojamās maisīšanas mašīnas

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13012:2012

Degvielas uzpildes stacijas. Degvielas uzpildes automātu automātisko sprauslu konstrukcija un darbība

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13160-1:2003

Noplūžu kontrolsistēmas – 1. daļa: Vispārīgie principi

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13237:2012

Sprādzienbīstama vide. Sprādzienbīstamai videi paredzētu iekārtu un aizsardzības sistēmu termini un definīcijas

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13463-2:2004

Neelektriskās iekārtas sprādzienbīstamām vidēm – 2. daļa: Aizsardzība ar plūsmu ierobežojošu apvalku “fr”

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13463-3:2005

Neelektriskās iekārtas sprādzienbīstamām vidēm – 3. daļa: Aizsardzība ar ugunsdrošu apvalku “d”

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13616-1:2016

Pārplūdes novēršanas ierīces stacionāriem šķidrās degvielas rezervuāriem. Prasības un testa/novērtējuma metodes. 1. daļa: Pārplūdes novēršanas ierīces ar noslēgierīcēm

Šī ir pirmā publikācija

EN 13616:2004

2.1. piezīme

11.7.2017.

CEN

EN 13617-1:2012

Degvielas uzpildes stacijas. 1. daļa: Drošuma prasības degvielas uzpildes automātu un attālināto sūkņagregātu konstrukcijai un darbībai

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13617-2:2012

Degvielas uzpildes stacijas. 2. daļa: Drošības prasības mērsūkņu un degvielas uzpildes automātu bloķēšanas ierīču konstrukcijai un darbībai

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13617-3:2012

Degvielas uzpildes stacijas. 3. daļa: Drošības prasības noslēgvārstu konstrukcijai un darbībai

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13617-4:2012

Degvielas uzpildes stacijas. 4. daļa: Drošības prasības šarnīrsavienojumu konstrukcijai un darbībai mērsūkņos un degvielas uzpildes automātos

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13760:2003

Sašķidrinātās naftas gāzes (SNG) degvielas uzpildīšanas sistēmas vieglajam un kravas autotransportam – Uzpildes sprausla, testa prasības un izmēri

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13821:2002

Sprādzienbīstama vide – Sprādziena novēršana un aizsardzība – Putekļu/gaisa maisījumu minimālās aizdegšanās enerģijas noteikšana

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Celtņi. Piekrastes celtņi. 1. daļa: Universālie piekrastes celtņi

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14034-1:2004+A1:2011

Putekļu mākoņu eksplozijas raksturlielumu noteikšana. 1. daļa: Putekļu mākoņu eksplozijas maksimālā spiediena pmax noteikšana

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14034-2:2006+A1:2011

Putekļu mākoņu eksplozijas raksturlielumu noteikšana. 2. daļa: Putekļu mākoņu eksplozijas spiediena augšanas maksimālā straujuma (dp/dt)max noteikšana

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14034-3:2006+A1:2011

Putekļu mākoņu eksplozijas raksturlielumu noteikšana. 3. daļa: Putekļu mākoņu eksplozivitātes zemākās robežas EZR noteikšana

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14034-4:2004+A1:2011

Putekļu mākoņu eksplozijas raksturlielumu noteikšana. 4. daļa: Skābekļa robežkoncentrācijas SRK noteikšana putekļu mākoņos

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14373:2005

Sprādziena apslāpēšanas sistēmas

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14460:2006

Sprādziendrošas iekārtas

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14491:2012

Vēdinošās aizsargsistēmas pret putekļu eksploziju

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Celtņi. Vinčas un pacēlāji ar motorpiedziņu. 1. daļa: Vinčas ar motorpiedziņu

8.4.2016.

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Celtņi. Vinčas un pacēlāji ar piedziņu. 2. daļa: Pacēlāji ar piedziņu

8.4.2016.

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14522:2005

Gāzu un tvaiku pašuzliesmošanas temperatūras noteikšana

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14591-1:2004

Sprādziena novēršana un aizsardzība apakšzemes raktuvēs – Aizsardzības sistēmas – 1.daļa: 2-bāru sprādziendrošas ventilācijas ietaises

8.4.2016.

 

 

 

EN 14591-1:2004/AC:2006

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14591-2:2007

Sprādzienaizsardzība apakšzemes raktuvēs – Aizsargsistēmas – 2. daļa: Pasīvās barjeras ar ūdens silēm

8.4.2016.

 

 

 

EN 14591-2:2007/AC:2008

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14591-4:2007

Sprādzienaizsardzība apakšzemes raktuvēs – Aizsargsistēmas – 4. daļa: Raktuvju kombainiem paredzētās automātiskās sprādziendzēsības sistēmas

8.4.2016.

 

 

 

EN 14591-4:2007/AC:2008

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14677:2008

Mašīnu drošums. Tērauda iegūšana no metāllūžņiem. Mašīnas un iekārtas darbam ar izkausētu tēraudu

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14678-1:2013

Sašķidrinātās naftasgāzes (SNG) iekārtas un piederumi. SNG automātisko uzpildes staciju iekārtu konstrukcija un darbība. 1. daļa: Uzpildes automāti

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Mašīnu drošums. Drošuma prasības mašīnām un iekārtām, kas paredzētas tēraudkausēšanai elektroloka krāsnīs

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14756:2006

Skābekļa robežkoncentrācijas (LOC) noteikšana uzliesmojošām gāzēm un tvaikiem

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14797:2006

Eksplozijas spiediena mazināšanas ierīces

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14973:2015

Apakšzemes konveijeru lentes. Elektrodrošuma un uzliesmojumdrošuma prasības

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14983:2007

Sprādzienaizsardzība apakšzemes raktuvēs – Aprīkojums un aizsargsistēmas raktuvju gāzes novadīšanai

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14986:2007

Ventilatoru konstrukcijas darbam sprādzienbīstamā vidē

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 14994:2007

Gāzes eksplozijas spiediena novadīšanas ierīces

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 15089:2009

Sprādziena izolēšanas sistēmas

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 15188:2007

Putekļu sakopojumu pašaizdegamības noteikšana

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 15198:2007

Sprādzienbīstamās atmosfērās lietojamo neelektrisko iekārtu un to komponentu riskantuma novērtēšanas metodika

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 15233:2007

Sprādzienbīstamās atmosfērās lietojamo aizsargsistēmu funkcionālā drošuma novērtēšanas metodika

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 15268:2008

Degvielas uzpildes stacijas. Drošuma prasības iegremdējamu sūkņagregātu konstrukcijai

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 15794:2009

Viegli uzliesmojošu šķidrumu sprādzienpunktu noteikšana

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 15967:2011

Gāzu un tvaiku eksplozijas maksimālā spiediena un tā paaugstināšanās maksimālā ātruma noteikšana

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 16009:2011

Bezliesmas eksplozijas spiediena novadīšanas ierīces

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 16020:2011

Eksplozijas spiediena izlādņi

8.4.2016.

 

 

CEN

EN 16447:2014

Sprādzienu norobežojošie vārsti ar aizmetni

8.4.2016.

 

 

CEN

EN ISO 16852:2010

Liesmu norobežotāji. Ekspluatācijas prasības, testēšanas metodes un lietošanas ierobežojumi (ISO 16852:2008, ieskaitot Cor 1:2008 un Cor 2:2009)

8.4.2016.

 

 

CEN

EN ISO 80079-36:2016

Sprādzienbīstamas vides. 36.daļa: Neelektriskas iekārtas lietošanai sprādzienbīstamās vidēs. Pamatmetode un prasības (ISO 80079-36:2016)

Šī ir pirmā publikācija

EN 13463-1:2009

2.1. piezīme

31.10.2019.

CEN

EN ISO 80079-37:2016

Sprādzienbīstamas vides. 37. daļa: Neelektriskas iekārtas lietošanai sprādzienbīstamās vidēs. Neelektriska aizsardzība ar “c” tipa celtniecības drošumu, “b” tipa aizdegšanās avotu kontroli, “k” tipa iegremdēšanu (ISO 80079-37:2016)

Šī ir pirmā publikācija

EN 13463-5:2011

EN 13463-6:2005

EN 13463-8:2003

2.1. piezīme

31.10.2019.

Cenelec

EN 50050-1:2013

Elektrostatiskie rokas pulverizatori. Drošuma prasības. 1. daļa: Rokas pulverizatori aizdedzināmiem šķidriem pārklājuma materiāliem

8.4.2016.

EN 50050:2006

2.1. piezīme

14.10.2016.

Cenelec

EN 50050-2:2013

Elektrostatiskie rokas pulverizatori. Drošuma prasības. 2. daļa: Rokas pulverizatori aizdedzināmiem pulverveidīgiem pārklājuma materiāliem

8.4.2016.

EN 50050:2006

2.1. piezīme

14.10.2016.

Cenelec

EN 50050-3:2013

Elektrostatiskie rokas pulverizatori. Drošuma prasības. 3. daļa: Rokas pulverizatori aizdedzināmām floka šķiedrām

8.4.2016.

EN 50050:2006

2.1. piezīme

14.10.2016.

Cenelec

EN 50104:2010

Elektriskā aparatūra skābekļa atklāšanai un mērīšanai. Veiktspējas prasības un testēšanas metodes

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 50176:2009

Stacionāras elektrostatiskās izsmidzināšanas iekārtas ugunsnedrošiem šķidriem pārklājummateriāliem. Drošuma prasības

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 50177:2009

Stacionāras elektrostatiskās iekārtas ugunsnedrošiem pārklājumpulveriem. Drošuma prasības

8.4.2016.

 

 

 

EN 50177:2009/A1:2012

8.4.2016.

3. piezīme

 

Cenelec

EN 50223:2015

Stacionāras elektrostatiskās sietspiedes iekārtas darbam ar aizdedzināmu floka materiālu. Drošuma prasības

8.4.2016.

EN 50223:2010

2.1. piezīme

13.4.2018.

Cenelec

EN 50271:2010

Elektriskā aparatūra uzliesmojošu gāzu, toksisku gāzu vai skābekļa atklāšanai un mērīšanai. Prasības un testi ierīcēm, kurās lieto programmatūru un/vai digitālās tehnoloģijas

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 50281-2-1:1998

Viegli uzliesmojošu putekļu klātbūtnē izmantojami elektroaparāti – 2-1.daļa: Pārbaudes metodes – Putekļu minimālās aizdegšanās temperatūras noteikšanas metodes

8.4.2016.

 

 

 

EN 50281-2-1:1998/AC:1999

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 50303:2000

Raktuvju gāzes un/vai ogļu putekļu apdraudētā atmosfērā darbam paredzēta I grupas, M1 kategorijas iekārta

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 50381:2004

Pārvedamas ventilētas kameras, kurās var būt iekšējs izmešu avots

8.4.2016.

 

 

 

EN 50381:2004/AC:2005

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 50495:2010

Iekārtu drošai darbībai nepieciešamās drošības ierīces kopsakarā ar eksplozijrisku

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 60079-0:2012

Eksplozīvās atmosfēras. 0. daļa: Iekārtas. Vispārīgās prasības

IEC 60079-0:2011 (Ar grozījumiem) + IS1:2013

8.4.2016.

 

 

 

EN 60079-0:2012/A11:2013

8.4.2016.

3. piezīme

7.10.2016.

Cenelec

EN 60079-1:2014

Eksplozīvas atmosfēras. 1. daļa: Iekārtu aizsardzība ar liesmdrošiem apvalkiem “d”

IEC 60079-1:2014

8.4.2016.

EN 60079-1:2007

2.1. piezīme

1.8.2017.

Cenelec

EN 60079-2:2014

Eksplozīvas atmosfēras. 2. daļa: Spiedienhermetizēti apvalki “p”

IEC 60079-2:2014

8.4.2016.

EN 60079-2:2007

EN 61241-4:2006

2.1. piezīme

25.8.2017.

 

EN 60079-2:2014/AC:2015

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 60079-5:2015

Eksplozīvās atmosfēras. 5. daļa: Iekārtu aizsardzība ar pulvera pildījumu “q”

IEC 60079-5:2015

8.4.2016.

EN 60079-5:2007

2.1. piezīme

24.3.2018.

Cenelec

EN 60079-6:2015

Eksplozīva atmosfēra. 6. daļa: Iekārtu aizsardzība ar iegremdēšanu šķidrumā “o”

IEC 60079-6:2015

8.4.2016.

EN 60079-6:2007

2.1. piezīme

27.3.2018.

Cenelec

EN 60079-7:2015

Eksplozīvas atmosfēras. 7. daļa: Paaugstināts iekārtu drošuma līmenis “e”

IEC 60079-7:2015

8.4.2016.

EN 60079-7:2007

2.1. piezīme

31.7.2018.

Cenelec

EN 60079-11:2012

Eksplozīvas atmosfēras. 11. daļa: Iekārtu aizsardzība ar iekšējo drošumu “i”

IEC 600

IEC 60079-11:2011

8.4.2016.

EN 60079-27:2008

2.1. piezīme

 

Cenelec

EN 60079-15:2010

Eksplozīvās atmosfēras. 15. daļa: Iekārtu aizsardzība ar “n” tipa aizsardzību

IEC 60079-15:2010

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 60079-18:2015

Eksplozīvas atmosfēras. 18. daļa: Iekārtu aizsardzība ar “m” tipa aizsargapvalkiem

IEC 60079-18:2014

8.4.2016.

EN 60079-18:2009

2.1. piezīme

16.1.2018.

Cenelec

EN 60079-20-1:2010

Eksplozīvās atmosfēras. 20-1. daļa: Materiālu raksturlielumi gāzu un tvaiku klasificēšanai. Testēšanas metodes un dati

IEC 60079

IEC 60079-20-1:2010

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 60079-25:2010

Eksplozīvās atmosfēras. 25. daļa: Pašdrošās elektrosistēmas

IEC 60079-25:2010

8.4.2016.

 

 

 

EN 60079-25:2010/AC:2013

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 60079-26:2015

Eksplozīvas atmosfēras. 26. daļa: Iekārtas ar iekārtu aizsardzības līmenis (EPL) Ga

IEC 60079-26:2014

8.4.2016.

EN 60079-26:2007

2.1. piezīme

2.12.2017.

Cenelec

EN 60079-28:2015

Eksplozīvas atmosfēras. 28. daļa: Iekārtu un elektropārvades sistēmu aizsardzība ar optiskā starojuma palīdzību

IEC 60079-28:2015

8.4.2016.

EN 60079-28:2007

2.1. piezīme

1.7.2018.

Cenelec

EN 60079-29-1:2007

Eksplozīvās atmosfēras – 29-1. daļa: Gāzes detektori – Viegli uzliesmojošo gāzu detektoru veiktspējas prasības

IEC 60079-29-1:2007 (Ar grozījumiem)

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 60079-29-4:2010

Eksplozīvās atmosfēras. 29-4. daļa: Gāzes detektori. Veiktspējas prasības atvērtā kanāla detektoriem uzliesmojošu gāzu noteikšanai

IEC 60079-29-4:2009 (Ar grozījumiem)

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 60079-30-1:2007

Eksplozīvās atmosfēras – 30-1. daļa: Elektrorezistīvā pavadapsilde – Vispārīgās prasības un testēšanas prasības

IEC 60079-30-1:2007

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN 60079-31:2014

Eksplozīvās atmosfēras. 31. daļa: Iekārtu aizsardzība no aizdegties spējīgiem putekļiem ar “t” tipa apvalkiem

IEC 60079-31:2013

8.4.2016.

EN 60079-31:2009

2.1. piezīme

1.1.2017.

Cenelec

EN 60079-35-1:2011

Eksplozīvās atmosfēras. 35-1. daļa: Individuālie gaismekļi raktuvēm, kurās var būt raktuvju gāze. Vispārīgās prasības. Uzbūve un testēšana attiecībā uz sprādzienbīstamību

IEC 60079-35-1:2011

8.4.2016.

 

 

 

EN 60079-35-1:2011/AC:2011

8.4.2016.

 

 

Cenelec

EN ISO/IEC 80079-34:2011

Sprādzienbīstama vide. 34. daļa: Kvalitātes sistēmu piemērošana iekārtu izgatavošanai (ISO/IEC 80079-34:2011)

8.4.2016.

 

 

1. piezīme:

Parasti atbilstības prezumpcijas beigu datums ir atsaukšanas datums (“dow” – date of withdrawal), ko noteikusi Eiropas standartizācijas organizācija, bet standartu lietotājiem jāievēro, ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

2.1. piezīme:

Jaunajam (vai grozītajam) standartam ir tāda pati darbības joma kā aizstātajam standartam. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.2. piezīme:

Jaunajam standartam ir plašāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.3. piezīme:

Jaunajam standartam ir šaurāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā (daļēji) aizstātais standarts zaudē prezumpciju par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām un citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas jaunais standarts. Prezumpcija par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko joprojām attiecas (daļēji) aizstātais standarts, bet uz ko neattiecas jaunais standarts, paliek nemainīga.

3. piezīme:

Grozījumu gadījumā atsauces standarta numurs ir EN CCCCC:YYYY, iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, un attiecīgie jaunie grozījumi. Aizstātais standarts ir attiecīgi EN CCCCC:YYYY un tā iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, bet bez jaunā grozījuma. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

PIEZĪME:

Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1025/2012 (2) 27. pantam.

Eiropas standartizācijas organizācijas standartus pieņem angļu valodā (CEN un Cenelec standartus publicē arī franču un vācu valodā). Pēc tam valsts standartizācijas iestādes standartu nosaukumus tulko visās attiecīgajās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par to nosaukumu pareizību, kuri iesniegti publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī.

Atsauces uz labojumiem “…/AC:YYYY” publicē tikai informācijai. Ar labojumu standarta tekstā novērš drukas, valodas vai līdzīgas kļūdas, un tas var attiekties uz Eiropas standartizācijas organizācijas pieņemtā standarta vienu vai vairākām valodu versijām (angļu, franču un/vai vācu valodu).

Atsauces numuru publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Ar šo sarakstu aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Eiropas Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu.

Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem un citiem Eiropas standartiem ir pieejama:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tālr.: +32 25500811; fakss: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tālr.: +32 25196871; fakss: +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tālr.: +33 492944200; fakss: +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  OV C 338, 27.9.2014., 31. lpp.


12.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 293/64


Komisijas paziņojums saistībā ar to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/33/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz liftiem un liftu drošības sastāvdaļām

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2016/C 293/05)

ESO (1)

Standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Pirmā publikācija OV

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums

1. piezīme

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 81-20:2014

Drošuma noteikumi liftu montāžā un uzstādīšanā. Pasažieru un kravas lifti. 20. daļa: Pasažieru un pasažieru/kravas lifti

20.4.2016.

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

2.1. piezīme

31.8.2017.

CEN

EN 81-21:2009+A1:2012

Drošuma noteikumi liftu montāžā un uzstādīšanā. Pasažieru un kravas lifti. 21. daļa: Esošā ēkā no jauna uzstādītie pasažieru un pasažieru/kravas lifti

20.4.2016.

 

 

CEN

EN 81-22:2014

Drošuma noteikumi liftu montāžā un uzstādīšanā. Pasažieru un kravas lifti. 22. daļa: Pasažieru un pasažieru/kravas lifti ar slīpu pacelšanas trajektoriju

20.4.2016.

 

 

CEN

EN 81-28:2003

Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai – Pasažieru un kravu pārvietošanas lifti – 28. daļa: Pasažieru un kravas pasažieru liftu tālvadības trauksme

20.4.2016.

 

 

CEN

EN 81-50:2014

Drošuma noteikumi liftu montāžā un uzstādīšanā. Pārbaudes un testi. 50. daļa: Projektēšanas noteikumi, aprēķini, pārbaudes un testi liftu komponentēm

20.4.2016.

EN 81-1:1998+A3:2009

EN 81-2:1998+A3:2009

2.1. piezīme

31.8.2017.

CEN

EN 81-58:2003

Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai – Pārbaudes un testi – 58. daļa: Šahtas durvju ugunsizturības tests

20.4.2016.

 

 

CEN

EN 81-70:2003

Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai – Īpaša pielietojuma pasažieru un kravas pasažieru lifti – 70. daļa: Piekļūšana liftiem personām ar ierobežotām kustības spējām

20.4.2016.

 

 

 

EN 81-70:2003/A1:2004

20.4.2016.

3. piezīme

 

CEN

EN 81-71:2005+A1:2006

Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai – Īpaša pielietojuma pasažieru un kravas pasažieru lifti – 71. daļa: Vandaļizturīgi lifti

20.4.2016.

 

 

CEN

EN 81-72:2015

Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai. Īpašie noteikumi pasažieru un kravas/pasažieru liftiem. 72. daļa: Ugunsdzēsēju lifti

20.4.2016.

EN 81-72:2003

2.1. piezīme

31.8.2017.

CEN

EN 81-73:2016

Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai. Īpašie noteikumi pasažieru un kravas/pasažieru liftiem. 73. daļa: Liftu reakcija ugunsgrēka gadījumā

Šī ir pirmā publikācija

EN 81-73:2005

2.1. piezīme

31.8.2018.

CEN

EN 81-77:2013

Drošuma noteikumi liftu montāžā un uzstādīšanā. Īpašie noteikumi pasažieru un kravas/pasažieru liftiem. 77. daļa: Seismiskai iedarbībai pakļautie lifti

20.4.2016.

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnētiskā saderība. Izstrādājumu saimes standarts liftiem, eskalatoriem un slīdošajām ietvēm. Traucējumnoturība

20.4.2016.

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Tērauda stiepļu troses. Drošums. 3. daļa: Informācija pielietošanai un tehniskajai apkopei

20.4.2016.

 

 

CEN

EN 12385-5:2002

Tērauda stiepļu troses – Drošība – 5. daļa: Vītas tērauda troses liftiem

20.4.2016.

 

 

 

EN 12385-5:2002/AC:2005

20.4.2016.

 

 

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Liftu un eskalatoru tehniskā apkope. Noteikumi tehniskās apkopes instrukcijām

20.4.2016.

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 7. daļa: Simetriska ķīļuzmava

20.4.2016.

 

 

1. piezīme:

Parasti atbilstības prezumpcijas beigu datums ir atsaukšanas datums (“dow” – date of withdrawal), ko noteikusi Eiropas standartizācijas organizācija, bet standartu lietotājiem jāievēro, ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

2.1. piezīme:

Jaunajam (vai grozītajam) standartam ir tāda pati darbības joma kā aizstātajam standartam. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.2. piezīme:

Jaunajam standartam ir plašāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.3. piezīme:

Jaunajam standartam ir šaurāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā (daļēji) aizstātais standarts zaudē prezumpciju par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām un citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas jaunais standarts. Prezumpcija par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko joprojām attiecas (daļēji) aizstātais standarts, bet uz ko neattiecas jaunais standarts, paliek nemainīga.

3. piezīme:

Grozījumu gadījumā atsauces standarta numurs ir EN CCCCC:YYYY, iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, un attiecīgie jaunie grozījumi. Aizstātais standarts ir attiecīgi EN CCCCC:YYYY un tā iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, bet bez jaunā grozījuma. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

PIEZĪME:

Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1025/2012 (2) 27. pantam.

Eiropas standartizācijas organizācijas standartus pieņem angļu valodā (CEN un Cenelec standartus publicē arī franču un vācu valodā). Pēc tam valsts standartizācijas iestādes standartu nosaukumus tulko visās attiecīgajās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par to nosaukumu pareizību, kuri iesniegti publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī.

Atsauces uz labojumiem “…/AC:YYYY” publicē tikai informācijai. Ar labojumu standarta tekstā novērš drukas, valodas vai līdzīgas kļūdas, un tas var attiekties uz Eiropas standartizācijas organizācijas pieņemtā standarta vienu vai vairākām valodu versijām (angļu, franču un/vai vācu valodu).

Atsauces numuru publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Ar šo sarakstu aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Eiropas Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu.

Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem un citiem Eiropas standartiem ir pieejama:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tālr. +32 25500811; fakss +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tālr. +32 25196871; fakss +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tālr. +33 492944200; fakss +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  OV C 338, 27.9.2014., 31. lpp.


12.8.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 293/68


Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 765/2008, Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 768/2008/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1221/2009 īstenošanu

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2016/C 293/06)

ESO (1)

Standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Pirmā publikācija OV

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums

1. piezīme

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN ISO 9000:2015

Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Pamatprincipi un terminu vārdnīca (ISO 9000:2015)

11.12.2015.

EN ISO 9000:2005

2.1. piezīme

15.9.2018.

CEN

EN ISO 9001:2015

Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības (ISO 9001:2015)

11.12.2015.

EN ISO 9001:2008

2.1. piezīme

15.9.2018.

CEN

EN ISO 14001:2015

Vides pārvaldības sistēmas. Prasības vadlīniju pielietošanai (ISO 14001:2015)

11.12.2015.

EN ISO 14001:2004

2.1. piezīme

15.9.2018.

CEN

EN ISO 14004:2016

Vides pārvaldības sistēmas. Vispārīgie norādījumi ieviešanai (ISO 14004:2016)

10.6.2016.

EN ISO 14004:2010

2.1. piezīme

30.4.2019.

CEN

EN ISO 14015:2010

Vides pārvaldība. Rūpniecisku objektu un organizāciju vides novērtēšana (ISO 14015:2001)

5.10.2011.

 

 

CEN

EN ISO 14020:2001

Vides marķējumi un deklarācijas. Vispārīgie principi (ISO 14020:2000)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14021:2016

Vides marķējumi un deklarācijas. Prasības vides pašdeklarēšanai (II tipa vides marķēšana) (ISO 14021:2016)

Šī ir pirmā publikācija

EN ISO 14021:2001

2.1. piezīme

31.10.2018.

CEN

EN ISO 14024:2000

Vides marķējumi un deklarācijas. Pirmā tipa vides deklarācijas. Principi un procedūras (ISO 14024:1999)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14031:2013

Vides pārvaldība. Vides veiktspējas novērtējums. Norādījumi (ISO 14031:2013)

28.11.2013.

EN ISO 14031:1999

2.1. piezīme

28.2.2014.

CEN

EN ISO 14040:2006

Vides pārvaldība. Dzīves cikla novērtēšana. Principi un vērtējamā struktūra (ISO 14040:2006)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14044:2006

Vides pārvaldība. Dzīves cikla novērtēšana. Prasības un vadlīnijas (ISO 14044:2006)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14050:2010

Vides pārvaldība. Vārdnīca (ISO 14050:2009)

5.10.2011.

 

 

CEN

EN ISO 14063:2010

Vides pārvaldība. Vides informācijas apmaiņa. Vadlīnijas un piemēri (ISO 14063:2006)

5.10.2011.

 

 

CEN

EN ISO 14064-1:2012

Siltumnīcefekta gāzes. 1. daļa: Specifikācija ar norādījumiem organizāciju līmenī siltumnīcefekta gāzu emisijas un likvidēšanas kvantitatīvai noteikšanai un pārskatu sastādīšanai (ISO 14064-1:2006)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 14064-2:2012

Siltumnīcefekta gāzes. 2. daļa: Specifikācija ar norādījumiem projektiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas vai gāzu likvidēšanas apjomu palielināšanas kvantitatīvai noteikšanai, monitoringam un pārskatu sagatavošanai (ISO 14064-2:2006)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 14064-3:2012

Siltumnīcefekta gāzes. 3. daļa: Specifikācija ar norādījumiem, kā validēt un verificēt siltumnīcefekta gāzu emisiju ziņojumus (ISO 14064-3:2006)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 14065:2013

Siltumnīcefekta gāzes. Prasības siltumnīcefekta gāzu validācijas un verifikācijas institūcijām akreditācijas vai citu atzīšanas formu izmantošanai (ISO 14065:2013)

7.9.2013.

EN ISO 14065:2012

2.1. piezīme

31.10.2013.

CEN

EN ISO 15189:2012

Medicīniskās laboratorijas. Prasības attiecībā uz kvalitāti un kompetenci (ISO 15189:2012, Corrected version 2014-08-15)

13.3.2013.

EN ISO 15189:2007

2.1. piezīme

30.11.2015.

CEN

EN ISO 15195:2003

Laboratorijas medicīnas jomā. Prasības etalonmērījumu laboratorijām (ISO 15195:2003)

5.10.2011.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17000:2004

Atbilstības novērtēšana – Vārdnīca un vispārīgie principi (ISO/IEC 17000:2004)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17011:2004

Atbilstības novērtēšana – Vispārējās prasības akreditācijas institūcijām, kuras akreditē atbilstības novērtēšanas institūcijas (ISO/IEC 17011:2004)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17020:2012

Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju (ISO/IEC 17020:2012)

25.5.2012.

EN ISO/IEC 17020:2004

2.1. piezīme

1.3.2015.

CEN

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas nodrošina pārvaldības sistēmu auditu un sertifikāciju. 1. daļa: Prasības (ISO/IEC 17021-1:2015)

11.12.2015.

EN ISO/IEC 17021:2011

2.1. piezīme

8.7.2017.

CEN

EN ISO/IEC 17024:2012

Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām (ISO/IEC 17024:2012)

7.9.2013.

EN ISO/IEC 17024:2003

2.1. piezīme

1.7.2015.

CEN

EN ISO/IEC 17025:2005

Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības (ISO/IEC 17025:2005)

16.6.2009.

 

 

 

EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17040:2005

Atbilstības novērtēšana – Vispārīgas prasības vienotai pieejai atbilstības novērtēšanas un akreditācijas institūciju novērtēšanai (ISO/IEC 17040:2005)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17043:2010

Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības kvalifikācijas pārbaudei (ISO/IEC 17043:2010)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17050-1:2010

Atbilstības novērtēšana. Piegādātāja atbilstības deklarācija. 1. daļa: Vispārīgās prasības (ISO/IEC 17050-1:2004, koriģētā versija 2007-06-15)

5.10.2011.

EN ISO/IEC 17050-1:2004

2.1. piezīme

5.10.2011.

CEN

EN ISO/IEC 17050-2:2004

Atbilstības novērtēšana – Piegādātāja atbilstības deklarācija – 2.daļa: Atbalstoša dokumentācija (ISO/IEC 17050-2:2004)

16.6.2009.

 

 

CEN

EN ISO/IEC 17065:2012

Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas sertificē produktus, procesus un pakalpojumus (ISO/IEC 17065:2012)

7.9.2013.

EN 45011:1998

2.1. piezīme

15.9.2015.

CEN

EN ISO/IEC 17067:2013

Atbilstības novērtēšana. Produktu sertifikācijas pamatprincipi un vadlīnijas produktu sertifikācijas shēmām (ISO/IEC 17067:2013)

12.2.2016.

 

 

CEN

EN ISO 19011:2011

Vadlīnijas pārvaldības sistēmu auditēšanai (ISO 19011:2011)

25.5.2012.

EN ISO 19011:2002

2.1. piezīme

31.5.2012.

CEN

EN ISO 22870:2006

Testēšana uz vietas (POCT). Kvalitātes un kompetences prasības (ISO 22870:2006)

5.10.2011.

 

 

1. piezīme:

Parasti atbilstības prezumpcijas beigu datums ir atsaukšanas datums (“dow” – date of withdrawal), ko noteikusi Eiropas standartizācijas organizācija, bet standartu lietotājiem jāievēro, ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

2.1. piezīme:

Jaunajam (vai grozītajam) standartam ir tāda pati darbības joma kā aizstātajam standartam. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.2. piezīme:

Jaunajam standartam ir plašāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.3. piezīme:

Jaunajam standartam ir šaurāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā (daļēji) aizstātais standarts zaudē prezumpciju par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām un citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas jaunais standarts. Prezumpcija par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko joprojām attiecas (daļēji) aizstātais standarts, bet uz ko neattiecas jaunais standarts, paliek nemainīga.

3. piezīme:

Grozījumu gadījumā atsauces standarta numurs ir EN CCCCC:YYYY, iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, un attiecīgie jaunie grozījumi. Aizstātais standarts ir attiecīgi EN CCCCC:YYYY un tā iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, bet bez jaunā grozījuma. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

PIEZĪME:

Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1025/2012 (2) 27. pantam.

Eiropas standartizācijas organizācijas standartus pieņem angļu valodā (CEN un Cenelec standartus publicē arī franču un vācu valodā). Pēc tam valsts standartizācijas iestādes standartu nosaukumus tulko visās attiecīgajās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par to nosaukumu pareizību, kuri iesniegti publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī.

Atsauces uz labojumiem “…/AC:YYYY” publicē tikai informācijai. Ar labojumu standarta tekstā novērš drukas, valodas vai līdzīgas kļūdas, un tas var attiekties uz Eiropas standartizācijas organizācijas pieņemtā standarta vienu vai vairākām valodu versijām (angļu, franču un/vai vācu valodu).

Atsauces numuru publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Ar šo sarakstu aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Eiropas Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu.

Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem un citiem Eiropas standartiem ir pieejama:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tālr.: +32 25500811; fakss: +32 25500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tālr: +32 25196871; fakss: +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tālr.: +33 492944200; fakss: +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

(2)  OV C 338, 27.9.2014., 31. lpp.