ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 153

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 29. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

IETEIKUMI

 

Eiropas Sistēmisko risku kolēģija

2016/C 153/01

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums (2016. gada 24. marts), ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu (ESRK/2016/3)

1


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2016/C 153/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7980 – Sumitomo/Cosan/Biomassa) ( 1 )

4

2016/C 153/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7817 – OBI / bauMax Standort Steyr) ( 1 )

4


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2016/C 153/04

Euro maiņas kurss

5

2016/C 153/05

Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

6


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2016/C 153/06

Komisijas paziņojums, kas publicēts saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu lietā AT.39745 – CDS informācijas tirgus – ISDA

7

2016/C 153/07

Komisijas paziņojums, kas publicēts saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu lietā AT.39745 – CDS informācijas tirgus – Markit

10

2016/C 153/08

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8002 – Apollo Management / Açoreana Seguros) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

13

2016/C 153/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7949 – Norwegian / Shiphold / OSM Aviation) ( 1 )

14

2016/C 153/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.8001 – Pillarstone/Sirti) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

15

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2016/C 153/11

Maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas pieteikuma publikācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta otro daļu

16


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

IETEIKUMI

Eiropas Sistēmisko risku kolēģija

29.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 153/1


EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS IETEIKUMS

(2016. gada 24. marts),

ar ko groza Ieteikumu ESRK/2015/2 par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu

(ESRK/2016/3)

(2016/C 153/01)

EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS VALDE,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1092/2010 (2010. gada 24. novembris) par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (1) un jo īpaši tās 3. pantu un 16.–18. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (2), un jo īpaši tās 458. panta 8. punktu,

ņemot vērā Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmumu ESRK/2011/1 (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (3), un jo īpaši tā 15. panta 3. punkta e) apakšpunktu un 18.–20. pantu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu makrouzraudzības politikas saskaņotību un efektivitāti, makrouzraudzības politikas veidotājiem pienācīgi jāņem vērā atsevišķu dalībvalstu veikto makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu ietekme un pamatotā gadījumā attiecībā uz to jāpieņem piemēroti savstarpēji makrouzraudzības politikas pasākumi.

(2)

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikumā ESRK/2015/2 (4) noteiktajam regulējumam brīvprātīgai makrouzraudzības politikas pasākumu savstarpējai atzīšanai būtu jānodrošina, ka visi uz riska darījumu pamata noteiktie makrouzraudzības politikas pasākumi, kas aktivizēti vienā dalībvalstī, tiek savstarpēji atzīti citās dalībvalstīs.

(3)

Ņemot vērā jaunākos tiesību aktus Beļģijā, ar kuriem ievieš 5 procentu punktu riska svēruma palielinājumu, kuru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta vi) punktu piemēro kredītiestāžu, kas izmanto uz iekšējiem reitingiem balstītu (internal-ratings based; IRB) metodi, Beļģijas hipotēku kredītu riska darījumiem, Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Valde nolēmusi šo Beļģijas pasākumu iekļaut to makrouzraudzības politikas pasākumu sarakstā, kurus ieteikts savstarpēji atzīt saskaņā ar Ieteikumu ESRK/2015/2,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

1. IEDAĻA

GROZĪJUMI

Ieteikumu ESRK/2015/2 groza šādi:

1)

ar šādu punktu aizstāj 1. iedaļas C ieteikuma 1. punktu:

“1.

Attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts veikt tādu makrouzraudzības politikas pasākumu savstarpēju atzīšanu, kurus pieņēmušas citas attiecīgās iestādes un kurus ESRK ieteikusi savstarpēji atzīt. Tiek ieteikts savstarpēji atzīt šādus pasākumus:

Beļģija:

5 procentu punktu riska svēruma palielinājums, kuru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta vi) punktu piemēro kredītiestāžu, kas izmanto uz iekšējiem reitingiem balstītu metodi, Beļģijas hipotēku kredītu riska darījumiem, kā sīkāk aprakstīts pielikumā.”;

2)

Ieteikumam ESRK/2015/2 kā pielikumu pievieno šī ieteikuma pielikumā izklāstīto tekstu.

Frankfurtē pie Mainas, 2016. gada 24. martā

ESRK priekšsēdētājs

Mario DRAGHI


(1)  OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(3)  OV C 58, 24.2.2011., 4. lpp.

(4)  Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Ieteikums ESRK/2015/2 (2015. gada 15. decembris) par makrouzraudzības politikas pasākumu pārrobežu ietekmes novērtēšanu un brīvprātīgu savstarpēju atzīšanu (OV C 97, 12.3.2016., 9. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Beļģija

5 procentu punktu riska svēruma palielinājums, kuru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 2. punkta d) apakšpunkta vi) punktu piemēro kredītiestāžu, kas izmanto uz iekšējiem reitingiem balstītu metodi (IRB kredītiestāžu), Beļģijas hipotēku kredītu riska darījumiem

I.   Pasākuma apraksts

1.

Beļģijas pasākums ir 5 procentu punktu riska svēruma palielinājums, kuru IRB kredītiestādes piemēro Beļģijas hipotēku kredītu riska darījumu vērtībai. Proti, riska svērumu, kuru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 154. panta 3. punktu aprēķina ar Beļģijā atrodošos mājokļa nekustamo īpašumu nodrošinātiem riska darījumiem ar privātpersonām, palielina par 5 procentu punktiem. Piemēram, 10 procentu riska svērumu, kuru IRB kredītiestādes piemēro Beļģijas hipotēku kredītiem, palielina līdz 15 procentiem.

II.   Savstarpēja atzīšana

2.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 5. punktu attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts atzīt Beļģijas pasākumu attiecībā uz Beļģijas hipotēku kredītiem, kurus izsniegušas to attiecīgajās jurisdikcijās reģistrētu IRB kredītiestāžu iekšzemē licencētas filiāles, kuras atrodas Beļģijā. Šī punkta vajadzībām piemēro C ieteikuma 3. punktā noteikto termiņu.

3.

Ja nav citās dalībvalstīs esošu IRB kredītiestāžu ar Beļģijā reģistrētām filiālēm, kurām ir būtiski riska darījumi Beļģijas hipotēku tirgū, attiecīgās iestādes var nolemt nepiemērot Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 5. punktu. Ja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 9. punktu pieņemts jauns lēmums par Beļģijas pasākuma piemērošanas perioda pagarināšanu, attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts izvērtēt situāciju un vajadzības gadījumā atzīt Beļģijas pasākumu.

4.

Attiecīgajām iestādēm tāpat tiek ieteikts atzīt Beļģijas pasākumu attiecībā uz tādu Beļģijas hipotēku kredītu hipotēkas vērtību, kurus to attiecīgajās jurisdikcijās reģistrētas IRB kredītiestādes tieši izsniedz pāri robežām. Saskaņā ar C ieteikuma 2. punktu attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts pēc apspriešanās ar ESRK piemērot to jurisdikcijā pieejamo makrouzraudzības politikas pasākumu, kura ietekme ir vislielākā mērā līdzvērtīga minētajam atzītajam pasākumam, t.sk. pieņemot lēmumu par uzraudzības pasākumiem un pilnvarām, kas noteikti Direktīvas 2013/36/ES VII sadaļas 2. nodaļas IV iedaļā. Lēmumu par līdzvērtīgu pasākumu attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts pieņemt sešu mēnešu laikā.

5.

Ja nav citās dalībvalstīs esošu IRB kredītiestāžu, kurām ir būtiski pārrobežu riska darījumi Beļģijas hipotēku tirgū, attiecīgās iestādes var nolemt neveikt savstarpējo atzīšanu. Ja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 458. panta 9. punktu pieņemts jauns lēmums par Beļģijas pasākuma piemērošanas perioda pagarināšanu, attiecīgajām iestādēm tiek ieteikts izvērtēt situāciju un vajadzības gadījumā atzīt Beļģijas pasākumu.”


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

29.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 153/4


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.7980 – Sumitomo/Cosan/Biomassa)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2016/C 153/02)

Komisija 2016. gada 20. aprīlī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32016M7980. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


29.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 153/4


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.7817 – OBI / bauMax Standort Steyr)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2016/C 153/03)

Komisija 2015. gada 2. decembrī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai vācu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32015M7817. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

29.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 153/5


Euro maiņas kurss (1)

2016. gada 28. aprīlis

(2016/C 153/04)

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,1358

JPY

Japānas jena

122,84

DKK

Dānijas krona

7,4432

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,77838

SEK

Zviedrijas krona

9,1763

CHF

Šveices franks

1,0974

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

9,2460

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

27,045

HUF

Ungārijas forints

310,70

PLN

Polijas zlots

4,3880

RON

Rumānijas leja

4,4723

TRY

Turcijas lira

3,1963

AUD

Austrālijas dolārs

1,4906

CAD

Kanādas dolārs

1,4262

HKD

Hongkongas dolārs

8,8111

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,6287

SGD

Singapūras dolārs

1,5273

KRW

Dienvidkorejas vona

1 295,54

ZAR

Dienvidāfrikas rands

16,3328

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

7,3562

HRK

Horvātijas kuna

7,4800

IDR

Indonēzijas rūpija

14 977,23

MYR

Malaizijas ringits

4,4251

PHP

Filipīnu peso

53,309

RUB

Krievijas rublis

73,5195

THB

Taizemes bāts

39,804

BRL

Brazīlijas reāls

3,9907

MXN

Meksikas peso

19,6713

INR

Indijas rūpija

75,5310


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


29.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 153/6


Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

(2016/C 153/05)

Image

Apgrozībai paredzētajām euro monētām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss visā eurozonā. Komisija publicē visu jauno euro monētu dizainparaugu aprakstus (1), lai informētu visas personas, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar monētām, un sabiedrību kopumā. Saskaņā ar Padomes 2009. gada 10. februāra secinājumiem (2) eurozonas dalībvalstīm un valstīm, kuras ar Eiropas Savienību noslēgušas monetāro nolīgumu, kas paredz euro monētu emisiju, ir atļauts emitēt apgrozībai paredzētas euro piemiņas monētas, ievērojot zināmus nosacījumus, sevišķi to, ka var emitēt tikai monētas 2 euro nominālvērtībā. Šīm monētām ir tādas pašas tehniskās pazīmes kā citām 2 euro monētām, bet valsts pusē tās rotā piemiņas monētas dizains, kam ir izteikti simboliska nozīme valsts vai Eiropas mērogā.

Emitentvalsts : Sanmarīno Republika

Piemiņas monētas tematika : 400. gadadiena kopš Viljama Šekspīra nāves

Dizainparauga apraksts : Dizainparaugā attēlots dzejnieka portrets. Pa labi pusaplī izvietoti gadskaitļi “1616-2016” un emitentvalsts nosaukums “San Marino”; apakšā pa labi ir mākslinieka iniciāļi “MB”. Pa kreisi pusaplī izvietots uzraksts “William Shakespeare”; apakšā pa kreisi ir monētu kaltuves zīme “R”.

Ap monētas ārējo uzmalu izvietotas Eiropas Savienības karoga divpadsmit zvaigznes.

Emisijas apjoms : 85 000 monētu

Emisijas datums : 2016. gada septembris


(1)  Informāciju par visu 2002. gadā emitēto monētu valsts pusēm skatīt OV C 373, 28.12.2001., 1. lpp.

(2)  Skatīt Ekonomikas un finanšu padomes 2009. gada 10. februāra sanāksmes secinājumus un Komisijas 2008. gada 19. decembra ieteikumu par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm (OV L 9, 14.1.2009., 52. lpp.).


V Atzinumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

29.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 153/7


Komisijas paziņojums, kas publicēts saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu lietā AT.39745 – CDS informācijas tirgus – ISDA

(2016/C 153/06)

1.   Ievads

(1)

Ja Komisija plāno pieņemt lēmumu, ar ko pieprasa pārkāpšanas izbeigšanu, un ja attiecīgās puses piedāvā uzņemties saistības, lai atbilstu prasībām, kuras tām paudusi Komisija savā sākotnējā vērtējumā, Komisija saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu (1) var ar lēmumu atzīt šo saistību saistošo spēku attiecībā uz uzņēmumiem. Šādu lēmumu var pieņemt uz noteiktu laika posmu, un tajā secina, ka Komisijas rīcībai vairs nav pamata. Atbilstīgi minētās regulas 27. panta 4. punktam Komisija publicē īsu lietas kopsavilkumu un saistību galveno saturu. Ieinteresētās personas var iesniegt savus apsvērumus termiņā, ko noteikusi Komisija. Ar Komisijas lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 9. pantu, nekonstatē pārkāpumu.

2.   Lietas kopsavilkums

(2)

Komisija 2013. gada 1. jūlijā pieņēma iebildumu paziņojumu (IP) Komisijas Regulas (EK) Nr. 773/2004 (2) 10. panta nozīmē par iespējamu Līguma 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpumu, kuru Starptautiskā mijmaiņas līgumu un atvasināto instrumentu asociācija (ISDA) izdarījusi saistībā ar kredītu atvasinātajiem instrumentiem. Iebildumu paziņojumā tiek izklāstīts sākotnējais konkurences novērtējums, un tas var kalpot kā pamats saistībām Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. panta nozīmē.

(3)

Iebildumu paziņojumā Komisija pieņēma, ka varētu eksistēt vienvirziena un vienreizēja virzība no kredītu atvasināto instrumentu ārpusbiržas (OTC) tirdzniecības tirgus uz potenciāli jaunu tirgu, proti, kredītu atvasināto instrumentu biržas tirdzniecības tirgu, jo biržā tirgoti kredītriska mijmaiņas darījumi (CDS) vai kredītu nākotnes līgumi būtu pamatoti aizstājēji likvīdiem un stadartizētiem CDS, kas tiek tirgoti ārpus biržas. Kredītriska mijmaiņas darījums ir salīdzināms ar uzņēmumu vai valsts parāda (t. i., obligācijas vai aizdevuma) apdrošināšanas polisi, proti, CDS pircējs ik ceturksni maksā prēmiju un CDS pārdevējs apsola segt zaudējumus par parādu gadījumā, ja parādnieks nespētu pildīt saistības. Ārpusbiržas tirdzniecībā investīciju bankas ir nepieciešamas kā divpusējas starpnieces starp pircējiem un pārdevējiem (turpmāk “CDS dīleri”), savukārt biržas tirdzniecības izveides sākumposmā tām ir svarīga nozīme kā likviditātes nodrošinātājām, taču vēlāk – visiem dalībniekiem atvērtā (all-to-all) un anonīmā tirdzniecības vidē – to starpniecība nav vajadzīga.

(4)

ISDA ir arodasociācija, kas pārstāv finanšu atvasināto instrumentu nozari. ISDA dalībnieku loks ir plašs, tostarp aptverot jo īpaši arī CDS dīlerus. 2003. gadā ISDA izstrādāja kredītu atvasināto instrumentu definīcijas, kuras kalpo kā standarta dokumentācija attiecībā uz kredītu atvasinātajiem instrumentiem, kas tiek tirgoti ārpus biržas. Kredītu atvasināto instrumentu definīcijās ir iestrādāta arī metodika par to, kā kredītnotikuma gadījumā norēķināties par CDS līgumiem, proti, rīkojot no kredītnotikuma izrietošu izsoli, kuras rezultātā kredītu atvasinātā instrumenta līguma pusēm tiek nodrošināta cena, kas atbilst pamatā esošās, vērtību zaudējušās obligācijas atlikušajai vērtībai. Šo cenu sauc arī par “galīgo cenu” vai ISDA galīgo cenu (ISDA Final Price). ISDA pieder īpašumtiesības uz galīgo cenu un jo īpaši tiesības licencēt galīgās cenas izmantošanu nolūkā norēķināties par biržā tirgotiem kredītu atvasināto instrumentu līgumiem.

(5)

Saskaņā ar iebildumu paziņojumu Deutsche Boerse (Eurex) 2007. gada martā ieviesa biržā tirgotu kredītu nākotnes līgumu produktu, savukārt riska ieguldījumu fonda Citadel un Čikāgas preču biržas kopuzņēmums CMDX plānoja ieviest šādu produktu 2008. gada beigās. Saskaņā ar iebildumu paziņojumu abi uzņēmumi centās iegūt licences nolūkā atsaukties uz ISDA galīgo cenu savos biržā tirgotajos kredītu atvasinātajos instrumentos, lai pēc kredītnotikuma iestāšanās noteiktu cenu saviem kredītu nākotnes līgumiem. Saskaņā ar iebildumu paziņojumu ISDA 2007. gadā atteica uzņēmumam Eurex licenci uz galīgo cenu, savukārt 2008. gadā – uzņēmumam CMDX. Iebildumu paziņojumā tika arī pausts sākotnējais viedoklis, ka ISDA direktoru padome 2007. gadā pieņēmusi rezolūciju, izslēdzot iespēju piešķirt tirdzniecībai biržā licences uz galīgo cenu. Saskaņā ar iebildumu paziņojumu šī rezolūcija tika īstenota kā izmantojuma līgums, kas pieejams tīmekļa vietnē www.creditfixings.com. Izmantojuma līguma teksts kopš tā laika ir palicis nemainīgs un joprojām ir spēkā.

(6)

Iebildumu paziņojumā tika paustas sākotnējās bažas par konkurenci, saskaņā ar kurām ISDA rīcība, iespējams, neļāva potenciāliem tirgus jaunpienācējiem sekmīgi ieviest visiem dalībniekiem atvērtu platformu biržas tirdzniecībai ar kredītu atvasinātajiem instrumentiem. ISDA apstrīd to, ka galīgā cena būtu neatņemams elements, lai norēķinātos par biržā tirgotiem kredītu atvasinātajiem instrumentiem, un tā ir paudusi dažādas bažas attiecībā uz kredītnotikuma izsoles integritāti gadījumā, ja licence uz galīgo cenu tiktu piešķirta tirdzniecībai biržā. ISDA galvenās bažas attiecas uz pretendentu spēju kredītnotikuma izsoles laikā manipulēt ar izsoles rezultātiem, lai tādējādi gūtu labumu no atvērtajiem līgumiem, kas tiek tirgoti ārpus izsoles, tātad biržā.

(7)

ISDA iespējamie licenču piešķiršanas atteikumi iebildumu paziņojumā tika uzskatīti par uzņēmumu apvienības lēmumiem, ar kuriem tika ierobežota potenciālā konkurence Līguma 101. panta un EEZ līguma 53. panta nozīmē.

3.   Piedāvāto saistību galvenais saturs

(8)

ISDA nepiekrīt sākotnējiem secinājumiem, kas izklāstīti iebildumu paziņojumā. Neraugoties uz to, ISDA piedāvā rīcības saistības un organizatoriskās saistības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu (“saistības”), lai kliedētu Komisijas sākotnējās bažas par konkurenci saistībā ar ISDA galīgās cenas licencēšanu. Saistību galvenie elementi ir aprakstīti turpmāk.

a)   Rīcības saistības

(9)

ISDA apņemas piešķirt jebkuram pieprasītājam licences par galīgās cenas izmantošanu biržas tirdzniecībā, pamatojoties uz taisnīgiem, samērīgiem un nediskriminējošiem (FRAND) noteikumiem un piešķirot šīs licences sarunu perioda ietvaros 120 dienu laikā (šo periodu ir iespējams pagarināt par 30 dienām, par to vienojoties).

(10)

ISDA tiek atbrīvota no tās pienākumiem saskaņā ar saistībām un jo īpaši var vērsties jebkurā tiesā ar prasību noteikt pret jebkuru licences pieprasītāju aizliegumus par ISDA tiesību pārkāpumu saistībā ar galīgo cenu, nepārkāpjot ar šādu rīcību saistības, ja:

i)

licences pieprasītājs nepiekrīt vienošanās par galīgās cenas tirdzniecības licenci noteikumiem vai tos neievēro;

ii)

licences pieprasītājam nenovēršami draud saistību neizpilde, un tas nesniedz garantijas par licencēšanas maksas samaksu;

iii)

galīgās cenas tirdzniecības licence ir izbeigta saistību 17. punktā paredzētajos apstākļos.

(11)

Atbilstīgi saistību 17. punktam ISDA saskaņā ar konkrētiem stingriem nosacījumiem var arī izbeigt licenci, ja tā pierāda, ka izsoles dalībnieki manipulē ar kredītnotikuma izsoli, izmantojot specifiskas tāda biržā tirgota kredītu atvasinātā instrumenta iezīmes, kuru ir licencējusi ISDA. ISDA uzskata, ka šis aizsardzības pasākums ir vajadzīgs, lai aizsargātu izsoles integritāti gadījumos, kad citi mazāk traucējoši pasākumi nenovērš bažas par izsoles manipulāciju.

(12)

ISDA var arī lūgt licencētas tirdzniecības vietas godprātīgi sadarboties ar izsoles administratoru, sniedzot konkrētu anonīmu un apkopotu informāciju, piemēram, informāciju par kredītu nākotnes līgumu atvērto pozīciju neto summu. Turklāt ISDA var censties nodrošināt godprātīgu sadarbību ar licencētām tirdzniecības vietām nolūkā uzlabot kredītnotikuma izsoles noteikumus, konkrēti, lai samazinātu izsoles manipulācijas risku, atsaucoties uz biržā tirgotiem kredītu atvasinātajiem instrumentiem.

(13)

Saistībās ir paredzēti divu veidu strīdu izšķiršanas mehānismi.

(14)

Ja strīds rodas attiecībā uz licences nolīguma komerciāliem noteikumiem, t. i., “FRAND” noteikumiem, ISDA apņemas piekrist šķīrējtiesas procedūrai licences pieprasītāja izvēlēta, neatkarīga, pieredzējuša jurista vadībā. Ja pēc zināma laika netiek pieņemts šķīrējtiesas nolēmums, ISDA un licences pieprasītājs vērsīsies tiesā.

(15)

Ja strīds rodas attiecībā uz konkrētām bažām par izsoles manipulāciju un ISDA plāno izbeigt licenci, tehniskais eksperts, kas darbojas kā uzraudzības pilnvarnieks, uzklausīs ISDA, licencēto tirdzniecības vietu un izsoles administratorus. Pamatojoties uz visu pušu priekšlikumiem un savu pieredzi, pilnvarnieks lemj, vai ir nepieciešams apstiprināt ISDA lūgumu par licences izbeigšanu, vai arī ir pieejami citi mazāk traucējoši līdzekļi, lai aizsargātu kredītnotikuma izsoles integritāti, tostarp izsoles noteikumu izmaiņas un/vai biržā tirgota kredītu atvasinātā instrumenta struktūras izmaiņas. Uzraudzības pilnvarnieku ieceļ ES Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāts, balstoties uz trim ISDA priekšlikumiem. Katram kandidātam ir jābūt profesionālajai pieredzei, kas gūta, rīkojot izsoles tirdzniecības vietās.

(16)

Uzraudzības pilnvarnieka lēmumi pusēm ir galīgi, taču tie neskar Eiropas Komisiju.

(17)

Visbeidzot, ISDA arī apņemas uzdot tīmekļa vietnes www.creditfixings.com administratoram(-iem) atcelt visus ierobežojumus, kas kavē galīgās cenas izmantošanu biržas tirdzniecībā.

b)   Organizatoriskās saistības

(18)

ISDA apņemas mainīt savas procedūras pieprasījumu licencēšanai attiecībā uz galīgo cenu, lai izslēgtu CDS dīlerus no ISDA licencēšanas lēmumu pieņemšanas. Par galīgās cenas licenču piešķiršanu vairs nebūs atbildīga ISDA direktoru padome vai tās apakškomiteja (kuru sastāvā varētu būt CDS dīleri) – atbilstošās pilnvaras tiks piešķirtas ISDA izpilddirektoram. Kaut arī ISDA var turpināt konsultēt savus dalībniekus par tīri tehniskiem jautājumiem nolūkā izstrādāt kredītnotikuma izsoles metodiku, šādas konsultācijas nedz tieši, nedz netieši nedrīkst būt saistītas ar atsevišķu licencēšanas pieprasījumu novērtējumu. Ja atsevišķu licencēšanas pieprasījumu rezultātā ir jāveic izmaiņas izsoles procesā vai organizācijā, ISDA var lūgt tehniskas konsultācijas neatkarīgiem ekspertiem.

(19)

ISDA apņemas īstenot šīs saistības 10 gadu laikposmā, sākot no Komisijas saistību lēmuma paziņošanas dienas. Uzraudzības pilnvarnieks katru gadu ziņos Komisijai par saistību īstenošanu.

(20)

Saistības ir publicētas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   Aicinājums iesniegt piezīmes

(21)

Ievērojot tirgus pārbaudes rezultātus, Komisija plāno pieņemt lēmumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. panta 1. punktu, ar ko iepriekš apkopotās un internetā Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē publicētās saistības atzīst par saistošām.

(22)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus apsvērumus par ierosinātajām saistībām. Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc šīs publikācijas datuma. Ieinteresētās trešās personas tiek aicinātas arī iesniegt savu piezīmju nekonfidenciālu versiju, kurā komercnoslēpumi un citas konfidenciālas vietas tekstā ir svītrotas un pēc vajadzības aizstātas ar nekonfidenciālu kopsavilkumu un ar vārdiem “komercnoslēpumi” vai “konfidenciāli”. Trešās personas izņēmuma apstākļos var arī anonīmi iesniegt apsvērumus; šādā gadījumā tās var iesniegt nekonfidenciālu versiju, kurā ir izdzēsta uzņēmuma identitāte.

(23)

Atbildes un piezīmes vēlams pamatot un minēt tajās attiecīgos faktus. Ja konstatējat problēmu saistībā ar kādu ierosināto saistību daļu, lūdzam ierosināt iespējamo risinājumu.

(24)

Apsvērumus Komisijai ar atsauces numuru AT.39745 – CDS informācijas tirgus var nosūtīt pa e-pastu (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) vai pa pastu uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp. No 2009. gada 1. decembra EK līguma 81. un 82. pants kļuva par attiecīgi Līguma par LESD 101. un 102. pantu. Abi noteikumu kopumi pēc būtības ir identiski. Šajā paziņojumā atsauces uz LESD 101. un 102. pantu vajadzības gadījumā jāsaprot kā atsauces uz EK līguma 81. un 82. pantu.

(2)  OV L 123, 27.4.2004., 18. lpp.


29.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 153/10


Komisijas paziņojums, kas publicēts saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu lietā AT.39745 – CDS informācijas tirgus – Markit

(2016/C 153/07)

1.   Ievads

1.

Ja Komisija plāno pieņemt lēmumu, ar ko pieprasa pārkāpšanas izbeigšanu, un ja attiecīgās puses piedāvā uzņemties saistības, lai atbilstu prasībām, kuras tām paudusi Komisija savā sākotnējā vērtējumā, Komisija saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu (1) var ar lēmumu atzīt šo saistību saistošo spēku attiecībā uz uzņēmumiem. Šādu lēmumu var pieņemt uz noteiktu laika posmu, un tajā secina, ka Komisijas rīcībai vairs nav pamata. Atbilstīgi minētās regulas 27. panta 4. punktam Komisija publicē īsu lietas kopsavilkumu un saistību galveno saturu. Ieinteresētās personas var iesniegt savus apsvērumus termiņā, ko noteikusi Komisija. Ar Komisijas lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 9. pantu, nekonstatē pārkāpumu.

2.   Lietas kopsavilkums

2.

Komisija 2013. gada 1. jūlijā pieņēma iebildumu paziņojumu (IP) Komisijas Regulas (EK) Nr. 773/2004 (2) 10. panta nozīmē par iespējamu Līguma 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpumu, ko uzņēmums Markit izdarījis, ietekmējot ārpus biržas (OTC) tirgoto, nefondēto kredīta atvasināto instrumentu tirgu un biržā tirgoto nefondēto kredīta atvasināto instrumentu potenciālo tirgu. Iebildumu paziņojums var tikt izmantots kā sākotnējais vērtējums Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. panta nozīmē.

3.

Saskaņā ar iebildumu paziņojumu varētu eksistēt vienvirziena un vienreizēja virzība no kredītu atvasināto instrumentu ārpusbiržas tirdzniecības tirgus uz kredītu atvasināto instrumentu biržas tirdzniecības potenciālo tirgu, jo biržā tirgoti kredītriska mijmaiņas darījumi (CDS) vai kredītu nākotnes līgumi būtu pamatoti aizstājēji likvīdiem un standartizētiem CDS, kas tiek tirgoti ārpus biržas. Ārpusbiržas tirdzniecībā investīciju bankas ir nepieciešamas kā divpusējas starpnieces starp pircējiem un pārdevējiem, savukārt biržas tirdzniecības izveides sākumposmā tām ir svarīga nozīme kā likviditātes nodrošinātājām, taču vēlāk – visiem dalībniekiem atvērtā (all-to-all) un anonīmā tirdzniecības vidē – to starpniecība nav vajadzīga.

4.

Markit ir finanšu informācijas un pakalpojumu uzņēmums, kas apkopo un monetizē datus par kredītu atvasinātajiem instrumentiem un citām aktīvu kategorijām. 2008. gadā Markit piederēja visas tiesības uz iTraxx un CDX indeksiem (“indeksi”), kuras uzņēmums gadu iepriekš bija iegādājies no konkrētiem CDS dīleriem. Dīleriem joprojām bija nozīmīga loma Markit indeksu padomdevējās komitejās, tostarp konsultējot uzņēmumu par jauna veida produktiem piemērojamo indeksu licencēšanu. Saskaņā ar iebildumu paziņojumu riska ieguldījumu fonds Citadel un Čikāgas preču birža 2008. gadā vēlējās sākt biržas tirdzniecību ar kredītriska mijmaiņas darījumiem, izmantojot kopuzņēmumu CMDX. Tie vērsās pie Markit nolūkā iegūt licenci uz iTraxx un CDX, lai ieviestu platformu, kas būtu ļāvusi klientiem tirgot kredītriska mijmaiņas darījumus gan ārpus biržas, gan, iespējams, visiem dalībniekiem atvērtā tirdzniecības vidē (tostarp izmantojot centrālu limita rīkojumu reģistru (CLOB)). Tiek apgalvots, ka Markit atteicās piešķirt licences iTraxx un CDX indeksiem citos nolūkos, kā tikai cenu piedāvājumu pieprasīšanai (RFQ) ārpusbiržas tirdzniecības un tīrvērtes nolūkos. Saskaņā ar iebildumu paziņojumu Markit nepārprotami izslēdza CLOB tirdzniecību no savas licences darbības jomas, izslēdzot visiem dalībniekiem atvērtu tirdzniecību.

5.

Iebildumu paziņojumā tika paustas sākotnējās bažas par konkurenci, saskaņā ar kurām šāda rīcība, iespējams, neļāva uzņēmumiem Citadel un CME sekmīgi ieviest platformu biržas tirdzniecībai ar kredītu atvasinātajiem instrumentiem. Saskaņā ar iebildumu paziņojumu uzņēmums Markit lēmumu par licenču nepiešķiršanu indeksiem biržas tirdzniecībai pieņēma pēc konsultācijām ar CDS dīleriem, kas darbojas trijās Markit indeksu padomdevējās komitejās.

6.

Saskaņā ar iebildumu paziņojumu iespējamais Markit atteikums ir uzņēmumu apvienības lēmums, ar ko tika ierobežota potenciālā konkurence Līguma 101. panta un EEZ līguma 53. panta nozīmē.

3.   Piedāvāto saistību galvenais saturs

7.

Markit nepiekrīt sākotnējiem secinājumiem, kas izklāstīti iebildumu paziņojumā. Neraugoties uz to, Markit ir piedāvājis rīcības saistības un organizatoriskās saistības saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. pantu, lai kliedētu Komisijas sākotnējās bažas par konkurenci. Saistību galvenie elementi ir aprakstīti turpmāk.

a)   Rīcības saistības

8.

Attiecībā uz licencēšanu Markit apņemas rīkoties un piešķirt licences ar taisnīgiem, samērīgiem un nediskriminējošiem (FRAND) noteikumiem, reaģējot uz lūgumiem piešķirt licences nolūkā izveidot biržā tirgotus finanšu produktus (tostarp mijmaiņas darījumus, nākotnes līgumus un opciju produktus) un/vai tirgoties ar tiem uz iTraxx vai CDX indeksa vai vēlāk izstrādāta produkta pamata. Ja saskaņā ar esošu licenci, ko izsniedzis Markit, joprojām tiek izslēgta iespēja izmantot indeksu tirdzniecībai biržā, tad Markit apņemas grozīt šādu licenci vai piedāvāt jaunu, ievērojot FRAND noteikumus un nosacījumus. Markit, ievērojot FRAND noteikumus un nosacījumus, var noraidīt lūgumu par indeksa licences piešķiršanu šādos gadījumos:

a)

ja ierosinātais biržā tirgotais produkts rada būtiskus juridiskos vai regulatīvos riskus vai tādus ļoti būtiskus riskus Markit un/vai indeksu reputācijai, kurus nevar pienācīgi novērst ar atrunu vai citiem līguma noteikumiem; vai

b)

ja tirdzniecības vietai ir nepietiekama pieredze un nepietiekami resursi, lai izstrādātu un ieviestu ierosināto biržā tirgoto produktu. Jauna produkta ieviešana pati par sevi nenozīmē pietiekamu pieredzi.

9.

Gadījumos, kad esošā licencē ir paredzēts ekskluzivitātes periods, saistības tiks piemērotas tikai pēc visu obligāto ekskluzivitātes periodu beigām, ja saistības un ekskluzivitātes noteikumi nav savienojami. Jaunus ekskluzivitātes periodus nedrīkst piešķirt. FRAND saistības neliedz uzņēmumam Markit noteikt preferenciālus vai labvēlīgus nosacījumus uz sākotnējo laikposmu, kas nepārsniedz divus gadus, ja jauna, uz indeksa balstīta produkta izveidei un attīstīšanai ir vajadzīgi materiāli sākotnēji ieguldījumi un ja attieksme pret salīdzināmiem tirgus jaunpienācējiem ir līdzīga.

10.

Trīs mēnešu laikā kopš katra FRAND licences pieprasījuma saņemšanas Markit centīsies panākt vienošanos ar pieprasītājas pusi, taču konkrētos apstākļos šādu sarunu laikposmu var pagarināt līdz sešiem mēnešiem. Kolīdz sāks piemērot FITR (3) 37. panta 1. punktu, šāds sarunu laikposms nedrīkst pārsniegt šajā regulā paredzēto ilgumu, kas šobrīd ir trīs mēneši. Ja puses līdz sarunu laikposma beigām nespēj vienoties par noteikumiem un nosacījumiem, pieprasītāja puse uzņēmumam Markit var rakstiski pieprasīt iesniegt jautājumu neatkarīgā trešās personas šķīrējtiesā, lai lemtu par atbilstošu procedūru un metodi FRAND noteikumu un nosacījumu noteikšanai.

11.

Strīdi, kas attiecas uz FRAND nosacījumu noteikšanu, vai strīdi, kuru iemesls ir atteikums piešķirt licenci, pamatojoties uz 8. punkta a) un b) apakšpunktā izklāstītajiem apsvērumiem, tiks iesniegti šķīrējtiesā, kas trīs locekļu sastāvā pieņem lēmumu, kurš ir saistošs. Izskatīšana šķīrējtiesā notiks saskaņā ar Anglijas un Velsas tiesību aktiem, un uz to attieksies Londonas Starptautiskās šķīrējtiesas noteikumi. Ja šķīrējtiesneši deviņu mēnešu laikā nepieņem lēmumu, pieprasītāja puse var iesniegt jautājumu Anglijas un Velsas tiesās.

b)   Organizatoriskās saistības

12.

Markit apņemas palielināt locekļu skaitu savās divās atlikušajās CDS indeksu padomdevējās komitejās (IMC un CDX) (“komitejas”), kā rezultātā tajās būs iekļauti vairāki būtiski tirgus dalībnieki, kuri nav CDS dīleri. Komitejās būs vismaz 25 locekļi, tostarp līdz četriem tirgus uzturētājiem, kas darbojas vai nu indeksu segmentā, vai attiecīgajā tirgū un nav lieli dīleri, vismaz seši uzņēmumi vai citi aktīvu pārvaldītāji, kas nav dīleri un pārstāv pircējus, un vismaz piecas tirdzniecības platformas, biržas, tīrvērtes iestādes vai līdzīgi ieinteresēti tirgus dalībnieki. Komiteju locekļu pilnvaru termiņš būs līdz diviem gadiem (pagarinājums ir iespējams), komiteju locekļi amatvietas ieņems rotācijas kārtībā, un vismaz 50 % no sākotnējiem katras kategorijas komiteju locekļiem pēc pirmā gada mainīs amatvietu.

13.

Turklāt Markit apņemas grozīt komiteju statūtus, lai panāktu, ka diskusijas aprobežojas ar tehniskiem, operatīviem un administratīviem jautājumiem. Markit nepieļaus diskusijas par licencēšanas lēmumiem vai par nosacījumiem, komerciāliem aspektiem vai ieņēmumu radīšanas priekšlikumiem saistībā ar CDX un iTraxx indeksiem, par ieguvumiem, ko sniedz ierosinātie jaunie biržā tirgotie finanšu produkti, atsaucoties uz šādiem indeksiem, vai par ieguvumiem, kurus sniedz jebkura jauna birža vai līdzīga platforma, kas izveidota, lai tirgotu produktus, kuros ir atsauce uz šādiem indeksiem (“izslēgtie jautājumi”). Markit jurists piedalīsies visās sanāksmēs un konferences telefonsarunās, ierakstīs to saturu un sagatavos rakstveida protokolu. Šādus protokolus un ierakstus, kā arī diskusijās iesniegtos dokumentus Markit glabās piecus gadus.

14.

Pēc apstiprināšanas Komisijā Markit iecels uzraudzības pilnvarnieku. Pilnvarnieks katru gadu ziņos Komisijai par to, kā Markit ievēro ierosinātās saistības. Jo īpaši uzraudzības pilnvarnieks pārbaudīs to, vai dīleri komitejās nepamatoti neietekmē Markit licencēšanas lēmumus un vai netiek apspriesti izslēgtie jautājumi.

15.

Attiecībā uz to, vai galīgā cena ar FRAND noteikumiem nākotnē būs pieejama ikvienai juridiskai personai, kura to pieprasa, Markit dzēsīs no tīmekļa vietnes www.creditfixings.com klauzulas, kas izslēdz galīgās cenas izmantošanu biržas tirdzniecībā, un nepieprasīs licenci par galīgās cenas izmantošanu vai neiekasēs autoratlīdzību par licenci gadījumos, kad licenci ir piešķīrusi ISDA.

16.

No dienas, kad paziņots Komisijas lēmums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. panta 1. punktu, Markit apņemas īstenot šīs saistības tik ilgi, kamēr uzņēmumam pieder indeksi un tas tos kontrolē, vai 10 gadu laikposmā, atkarībā no tā, kas iestājas agrāk.

17.

Saistības ir publicētas Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4.   Aicinājums iesniegt piezīmes

18.

Ievērojot tirgus pārbaudes rezultātus, Komisija plāno pieņemt lēmumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 9. panta 1. punktu, ar ko iepriekš apkopotās un internetā Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē publicētās saistības atzīst par saistošām.

19.

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 27. panta 4. punktu Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus apsvērumus par ierosinātajām saistībām. Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc šīs publikācijas datuma. Ieinteresētās trešās personas tiek aicinātas arī iesniegt savu piezīmju nekonfidenciālu versiju, kurā komercnoslēpumi un citas konfidenciālas vietas tekstā ir svītrotas un pēc vajadzības aizstātas ar nekonfidenciālu kopsavilkumu un ar vārdiem “komercnoslēpumi” vai “konfidenciāli”. Trešās personas izņēmuma apstākļos var arī anonīmi iesniegt apsvērumus; šādā gadījumā tās var iesniegt nekonfidenciālu versiju, kurā ir izdzēsta uzņēmuma identitāte.

20.

Atbildes un piezīmes vēlams pamatot un minēt tajās attiecīgos faktus. Ja konstatējat problēmu saistībā ar kādu ierosināto saistību daļu, lūdzam ierosināt iespējamo risinājumu.

21.

Apsvērumus Komisijai ar atsauces numuru AT.39745 – CDS informācijas tirgus var nosūtīt pa e-pastu (COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu) vai pa pastu uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp. No 2009. gada 1. decembra EK līguma 81. un 82. pants kļuva par attiecīgi Līguma par LESD 101. un 102. pantu. Abi noteikumu kopumi pēc būtības ir identiski. Šajā paziņojumā atsauces uz LESD 101. un 102. pantu vajadzības gadījumā jāsaprot kā atsauces uz EK līguma 81. un 82. pantu.

(2)  OV L 123, 27.4.2004., 18. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).


29.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 153/13


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.8002 – Apollo Management / Açoreana Seguros)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2016/C 153/08)

1.

Komisija 2016. gada 21. aprīlī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā Apollo Management LP (Apollo, ASV) meitasuzņēmumu pārvaldīti ieguldījumu fondi, izmantojot īpašam nolūkam dibināto sabiedrību Calm Eagle Holdings Sàrl (Calm Eagle, Luksemburga), Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār uzņēmumu Açoreana Seguros, SA (Açoreana, Portugāle), iegādājoties daļas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    Apollo : fondi, kas veic ieguldījumus dažādās uzņēmējdarbības jomās visā pasaulē, tostarp dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas, ķīmijas, kruīza līniju, loģistikas, papīra un metālu nozarē,

—    Açoreana : dzīvības un nedzīvības apdrošināšanas produkti un pakalpojumi Portugālē.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši šajā paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru M.8002 – Apollo Management / Açoreana Seguros uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


29.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 153/14


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.7949 – Norwegian / Shiphold / OSM Aviation)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2016/C 153/09)

1.

Komisija 2016. gada 21. aprīlī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu un pēc lietas nodošanas izskatīšanai atbilstoši 4. panta 5. punktam, kuras rezultātā uzņēmums Norwegian Air Resources Holding Ltd (NARH, Īrija), ko kontrolē Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian, Norvēģija), un uzņēmums OSM Aviation Group Ltd (OSM Aviation Holding, Kipra), kuru kontrolē Shiphold Ltd (Shiphold, Kipra), Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu OSM Aviation Ltd (OSM Aviation, Kipra), iegādājoties daļas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

NARH ir resursu uzņēmums, kas sniedz apkalpes un apkalpes pārvaldības pakalpojumus uzņēmumam Norwegian, kurš darbojas pasažieru aviopārvadājumu pakalpojumu tirgū,

OSM Aviation Holding ir uzņēmuma Shiphold kontrolēta pārvaldītājsabiedrība, kas darbojas kuģniecības un kuģu īpašuma tirgū,

OSM Aviation ir uzņēmums, kas darbojas apkalpes pārvaldības tirgū un sniedz dažādām aviosabiedrībām pilnu pakalpojumu klāstu, tostarp pilotu un gaisa kuģu ekipāžu nodarbinātības un pārvaldības jomā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru M.7949 – Norwegian / Shiphold / OSM Aviation uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).


29.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 153/15


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.8001 – Pillarstone/Sirti)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2016/C 153/10)

1.

Komisija 2016. gada 22. aprīlī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā ieguldījumu fonds Pillarstone Italy SpA (Pillarstone, Itālija), ko netieši kontrolē uzņēmums KKR & Co LP (KKR, Amerikas Savienotās Valstis), Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār uzņēmumu Sirti SpA (Sirti, Itālija), iegādājoties daļas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Pillarstone ir fonds, ko netieši kontrolē uzņēmums KKR. Pillarstone ir izveidots kā ieguldījumu instruments ar nolūku nodrošināt uzņēmumus ar jaunu kapitālu,

KKR ir pasaules mērogā strādājoša ieguldījumu sabiedrība, kas pārvalda ieguldījumus daudzās aktīvu kategorijās, tostarp privātā pašu kapitāla, enerģētikas, infrastruktūras, nekustamā īpašuma, kredītstratēģiju un riska ieguldījumu fondu jomā,

Sirti ir uzņēmums, kura galvenā mītne atrodas Itālijā un kurš sniedz inženiertehniskos pakalpojumus. Sirti koncentrējas uz telekomunikāciju, energosistēmu, dzelzceļa, transporta un TV apraides nozarēs izmantoto tīklu un sistēmu projektēšanu, inženieriju, izstrādi, uzturēšanu un apsaimniekošanu. Turklāt Sirti darbojas IT pakalpojumu nozarē un sniedz IT pakalpojumus telekomunikāciju, valsts iestāžu un komunālo pakalpojumu sektorā. Sirti lielākoties darbojas Itālijā, taču tas veic uzņēmējdarbību arī citās Eiropas valstīs, tostarp Zviedrijā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši šajā paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru M.8001 – Pillarstone/Sirti uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


CITI TIESĪBU AKTI

Eiropas Komisija

29.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 153/16


Maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas pieteikuma publikācija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta otro daļu

(2016/C 153/11)

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi šo maznozīmīgo grozījumu Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 664/2014 (1) 6. panta 2. punkta trešās daļas nozīmē.

MAZNOZĪMĪGA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANAS PIETEIKUMS

Maznozīmīga grozījuma apstiprināšanas pieteikums saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012  (2) 53. panta 2. punkta otro daļu

PROSCIUTTO DI NORCIA

ES Nr.: IT-PGI-0217-01363 – 8.9.2015.

ACVN ( ) AĢIN ( X ) GTĪ ( )

1.   Pieteikuma iesniedzēja grupa un tās likumīgās intereses

Consorzio di Tutela dell’IGP Prosciutto di Norcia

Via Solferino n. 26

06046 Norcia

ITALIA

E-pasts: info@prosciuttodinorcia.com

AĢIN Prosciutto di Norcia aizsardzības biedrībai ir tiesības iesniegt grozījuma pieteikumu Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrijas 2013. gada 14. oktobra Dekrēta Nr. 12511 13. panta 1. punkta nozīmē.

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

Itālija

3.   Produkta specifikācijas punkts, uz kuru attiecas grozījums vai grozījumi

Produkta apraksts

Izcelsmes apliecinājums

Ražošanas metode

Saikne

Marķējums

Cits (Tiesību aktu atjauninājumi, pārbaudes struktūra, iepakošana)

4.   Grozījuma vai grozījumu veids

Ar reģistrētu ACVN vai AĢIN apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kurš uzskatāms par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta trešo daļu un kura dēļ publicētais vienotais dokuments nav jāgroza.

Ar reģistrētu ACVN vai AĢIN apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kurš uzskatāms par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta trešo daļu un kura dēļ publicētais vienotais dokuments ir jāgroza.

Ar reģistrētu ACVN vai AĢIN apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kurš uzskatāms par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta trešo daļu, ja vienots dokuments (vai tā ekvivalents) attiecībā uz produktu nav publicēts.

Ar reģistrētu GTĪ apzīmēta produkta specifikācijas grozījums, kurš uzskatāms par maznozīmīgu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta ceturto daļu.

5.   Grozījums vai grozījumi

Ražošanas metode

Produkta specifikācijas 3. pantu “Izejvielas” groza šādi:

teikumu: “c) [..] cūkas, kas ir citu šķirņu kuiļu vai hibrīdu kuiļu pēcnācējas, ja tās iegūtas tādas selekcijas vai krustošanas ceļā, kuru mērķi nav nesaderīgi ar Itālijas Ciltsgrāmatas mērķiem attiecībā uz [..]”

aizstāj ar šādu:

“c)

cūkas, kas ir tādu citu šķirņu kuiļu vai hibrīdu kuiļu pēcnācējas, kuri paredzēti liela svara cūku audzēšanai.”

Šāda grozījuma mērķis ir paskaidrot to, kas jau paredzēts teikumā “Cūku izcelsmes ziņā ģeogrāfisku ierobežojumu nav”, kas iekļauts produkta specifikācijā tūlīt pēc nākamā punkta c) apakšpunkta.

Šis ierosinātais grozījums turklāt ievēro atvērta tirgus ekonomikas un brīvās konkurences principu, pilnībā transponējot un piemērojot ES Līguma 101. un 119. pantu un turpmākos pantus. Šāds grozījums jāuzskata par “maznozīmīgu”, jo tas neatspoguļo to ierobežojumu palielināšanu, kuri attiecas uz produkta izejvielu tirdzniecību, un ir saderīgs ar vispārīgajām prasībām, kas paredzētas Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta trešās daļas a)–e) apakšpunktā;

teikumu: “Ēdināšana, lēnām un pakāpeniski palielinot ikdienas barības devas, apvienojumā ar audzēšanas metodēm veicina liela dzīvsvara cūku iegūšanu.”

aizstāj ar šādu:

“Ēdināšana apvienojumā ar audzēšanas metodēm veicina liela dzīvsvara cūku iegūšanu.”;

teikumu: “Audzēšanas metodes, atļautā barība, tās daudzums un izmantošanas noteikumi ir izstrādāti tā, lai iegūtu cūkas ar tradicionāli lielu dzīvsvaru – mērķis, kas jāsasniedz, pakāpeniski palielinot ikdienas barības devas un ēdināšanā ievērojot spēkā esošos vispārīgos noteikumus.”

aizstāj ar šādu:

“Saskaņā ar šo specifikāciju audzēšanas metodes, atļautā barība, tās daudzums un izmantošanas noteikumi ir izstrādāti tā, lai iegūtu cūkas ar tradicionāli lielu dzīvsvaru – mērķis, kas jāsasniedz, ēdināšanā ievērojot spēkā esošos vispārīgos noteikumus.”

Grozījuma pamatā ir tas, ka apzīmējums “pakāpeniski” nav izteikts objektīvās vienībās un var tikt interpretēts patvaļīgi. Liela dzīvsvara cūku ražošanai izmanto ēdināšanas un nobarošanas paņēmienus, kuri nedrīkst atkāpties no noteikumiem, kas piemērojami attiecīgu svara grupu cūkām audzēšanas posmos, kuri aprakstīti produkta specifikācijas 3. pantā, it īpaši attiecībā uz “Atļauto barības līdzekļu” 1., 2. un 3. tabulas saturu, kopējās un no labības iegūtās “sausnas saturam”, kā pārējiem īpašajiem noteikumiem par ierobežojumiem sūkalu un paniņu izmantošanā, dehidratētu kartupeļu un maniokas apvienotā izmantošanā un brāgā ietilpstošā slāpekļa saturā; no tā izriet, ka, ievērojot produkta specifikācijas un piemērojamo tiesību aktu prasības, ar dažādu barības līdzekļu sastāvu var iegūt dažādu ikdienas svara pieaugumu, kura atšķirīgums neļauj lietot vienkāršotu formulējumu – “pakāpeniski palielinot ikdienas barības devas.”;

teikumu: “Cūkas nosūta kaušanai ne agrāk kā pēc deviņu mēnešu vecuma sasniegšanas un ne vēlāk kā tad, kad ir pagājuši piecpadsmit mēneši pēc piedzimšanas.”

aizstāj ar šādu:

“Cūkas nosūta kaušanai ne agrāk kā pēc 215 dienu vecuma sasniegšanas un ne vēlāk kā pēc 450 dienām pēc piedzimšanas.”

Šāda grozījuma pamatā ir tas, ka cūku barības devas un audzēšanas/ēdināšanas paņēmienu izkopšanā, joprojām ievērojot liela svara cūku specifiku, kas aprakstīta ar AĢIN Prosciutto di Norcia apzīmētā produkta specifikācijā, ir gūti lieli panākumi, vienu un to pašu ģenētisko īpašību ietvaros ievērojami uzlabojot nobarojamo cūku dzīvsvara vidējo pieaugumu diennaktī, turklāt nepazeminot gaļas kvalitāti kaušanas/apstrādes laikā. Tāpēc produkta specifikācijā noteikto minimālo svaru cūkas bieži vien sasniedz krietni agrāk par 9 mēnešu vecumu (jau aptuveni 7–7,5 mēnešos), arī specifikācijā noteiktais maksimālais svars tām ir jau stipri vien agrāk par 15 mēnešu vecuma sasniegšanu. Tas nozīmē, ka vajadzīgs mazāk laika, lai nosūtītu cūkas kaušanai, un tādējādi samazinās piegādātās izejvielas apjomi, darot cūkgaļas tirgu nestabilāku un pakļaujot lopkopjus sodu apdraudējumam tad, ja cūkas neatbilst prasībām attiecībā uz svaru vai vecumu. Rezultātā priekšlikums cūku kaušanas vecumu samazināt līdz 215 dienām pēc to dzimšanas pavērtu lopkopjiem un lopkāvējiem lielākas rīcības iespējas arī tad, ja dzīvsvara vidējais diennakts pieaugums ir lielāks, neuzliekot sodus tiem lopkopjiem, kas netaupa pūliņus, lai turētos līdzi audzēšanas paņēmienu attīstībai nobarojamo cūku barības devu ziņā un nepazeminātu iepriekš minēto gaļas kvalitāti;

teikumu “Pēc nokaušanas iegūtajiem liemeņiem jāatbilst smago liemeņu grupai saskaņā ar klasifikāciju, kas paredzēta Regulā (EEK) Nr. 3220/84, Komisijas 2001. gada 8. jūnija Lēmumā 2001/468/EK un ministrijas 2002. gada 11. jūlija dekrētā, un gaļas satura vērtējuma oficiālās sistēmas rādītāju vidējām vērtībām.”

aizstāj ar šādu:

“Pēc nokaušanas iegūtajiem liemeņiem jāatbilst smago liemeņu grupai saskaņā ar klasifikāciju, kas paredzēta spēkā esošajos tiesību aktos, un gaļas satura vērtējuma oficiālās sistēmas rādītāju vidējām vērtībām – “E”, “U”, “R”, vai “O” muskuļaudu klasei.”

Šāda grozījuma pamatā ir gan piemērojamā tiesiskā regulējuma attīstība, gan tehniski iemesli, kas saistīti ar ražošanas paņēmieniem. Tiesiskā regulējuma ziņā grozījums ir specifikācijas pielāgojums, jo atcelta ir gan Regula (EEK) Nr. 3220/84, gan Komisijas Lēmums 2001/468/EK, un tāpēc tie nevar tikt uzskatīti par spēkā esošiem. No tehniskā viedokļa raugoties, tā kā ir izveidota smaga svara cūku liemeņu “E” muskuļaudu klase ciskām, kas izmantojamas Prosciutto di Norcia ražošanai, kaut arī šajā klasē ietilpst liemeņi, kuru liesās gaļas saturs (procentos no liemeņa svara), ko mēra neīstā fileja augšdaļā, ir augstāks salīdzinājumā ar pašreiz paredzēto “U” muskuļaudu klasi, tad iekļaujamas arī ciskas, kas var būt piemērotas produkta Prosciutto di Norcia iegūšanai, jo to faktiskais taukaudu slānis atbilst “U” klasei;

teikumu “Sālīšanā izmanto vidēja lieluma graudu jūras izcelsmes nātrija hlorīdu un piparus nelielos daudzumos.”

svītro.

Šāds svītrojums veikts, lai uzlabotu produkta specifikācijas lasāmību, jo atsauce uz sālīšanu, jūras izcelsmes nātrija hlorīdu, kas atbilst “jūrassālim”, un attiecīgo posmu apraksts atsaucas uz “ražošanas metodi”, kas aprakstīta produkta Prosciutto di Norcia specifikācijas 4. pantā, turpretim piparu izmantošana aprakstīta ne tikai 4. pantā, bet arī posmos, kas paredzēti 5. pantā “Nogatavināšana”.

Produkta specifikācijas 4. pantu “Ražošanas metode” groza šādi:

teikumu: “Tad cisku apstrādi turpina ar sālīšanu, ko veic divos posmos, izmantojot vidēja lieluma graudu jūrassāli.”

aizstāj ar šādu:

“Tad cisku apstrādi turpina ar sālīšanu, ko veic divos posmos, izmantojot jūrassāli.”

Šāds grozījums, kas atbilst parasti apzīmētās “vidēja lieluma graudu” norādes svītrošanai, ir kļuvis vajadzīgs tāpēc, ka ekspluatācijas sistēma atšķiras no modernajām sālīšanas iekārtām, jo kalibrēšana tajā noris ne tikai atkarībā no temperatūras un relatīvā mitruma, bet arī no izejvielas īpašībām;

pēc teikuma “Ciskas sākotnēji sagatavo, spiežot uz asinsvadiem, un tad ierīvē ar mitru sāli un sausu sāli.”

iekļauj šādu teikumu:

“Sālīšanas posmā pievieno piparus nelielā daudzumā tad, ja to nav kausētajos cūkas taukos, ko izmanto 5. pantā aprakstītajā “aizdarīšanā” (“stuccatura”).”

Šāds papildinājums atkārto iepriekšējo grozījumu 3. pantā un atbilst 6. pantā minētajai organoleptisko īpašību specifikācijai, kurā aprakstīta patērēšanai paredzētā aizsargājamā augstas kvalitātes produkta smarža, kas apzīmēta par “tipisku” un “nedaudz bagātinātu ar garšvielām” (“leggermente speziato”), turklāt pēdējo īpašību var piešķirt arī kausētie cūkas tauki, kas var saturēt piparus, – saskaņā ar 5. pantā sniegto specifikācijas aprakstu.

Cits

Produkta specifikācijas 7. pantu “Pārbaudes” groza šādi:

teikumu: “Izstrādājuma atbilstību šai produkta specifikācijai veic – saskaņā ar to, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 510/2006 10. un 11. pantā – pārbaudes struktūra, kuru sauc par “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r. l.” un kuras juridiskā adrese ir Todi (PG), Fraz. Pantalla, tālr. +39 07589571, fakss +39 0758957257, e-pasts: certificazione@parco3a.org.”

aizstāj ar šādu:

“Atbilstību produkta specifikācijai pārbauda saskaņā ar to, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1151/2012 37. pantā. Kontroles iestāde, kas pārbauda produkta specifikāciju, ir “3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria soc. cons. a r. l.”, kuras juridiskā adrese ir Todi (PG), Fraz. Pantalla, tālr. +39 0758957201, fakss +39 0758957257, e-pasts: certificazione@parco3a.org.”

Šāda grozījuma vienīgais mērķis ir ņemt vērā tiesību aktu atjauninājumu un pārbaudes struktūras kontaktinformācijas jauno telefona numuru.

Produkta specifikācijas 8. pantu “Apzīmējums un noformējums” groza šādi:

pēc teikuma:

“Zīmogu veido logotips, uz kura ir iededzināts marķējums Prosciutto di Norcia.”

iekļauj šādu punktu:

“Produktu Prosciutto di Norcia patērēšanai var piedāvāt arī atkaulotu, sadalītu porcijās, sagrieztu dažādas formas un dažāda svara gabalos vai sagrieztu šķēlēs. Šādos noformējumos produktu tirdzniecībā var piedāvāt iepriekš iepakotu atbilstošā tarā vai pārtikas plēvē, kas ir pienācīgi aizdarīti un marķēti. Sagatavojot veselu atkaulotu šķiņķi vai sagrieztus tā gabalus, zīmogam ar iededzināto marķējumu vienmēr jābūt redzamam.”

Papildināt produkta specifikāciju ar iepriekš minēto punktu uzskatīts par lietderīgu tāpēc, lai būtu lielāka skaidrība par pārdošanā piedāvātā produkta veidiem un lai atbilstu dažādajām tirgus prasībām produkta iepakojuma ziņā.

VIENOTS DOKUMENTS

PROSCIUTTO DI NORCIA

ES Nr.: IT-PGI-0217-01363 – 8.9.2015.

ACVN ( ) AĢIN ( X )

1.   Nosaukums

Prosciutto di Norcia

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

Itālija

3.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts

3.1.   Produkta veids

1.2. grupa. Gaļas produkti (termiski apstrādāti, sālīti, kūpināti u. c.)

3.2.   Apraksts par produktu, uz kuru attiecas 1. punktā minētais nosaukums

Ar AĢIN Prosciutto di Norcia apzīmētais produkts ir nogatavināts žāvētais šķiņķis, un, piedāvājot to tirdzniecībā, tam ir raksturīga bumbierveida forma, tas sver ne mazāk kā 8,5 kg, griezuma vietā tas izskatās blīvs, un šķiņķa krāsa ir iesārta līdz sarkana. Tam raksturīgs tipisks, nedaudz pikants aromāts, tā garša ir piesātināta, bet ne sāļa.

3.3.   Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem) un izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem)

AĢIN Prosciutto di Norcia šķiņķa izejvielu – saskaņā ar Itālijas Ciltsgrāmatu (Libro Genealogico Italiano) – iegūst no tradicionālo šķirņu Large White un Landrace tīršķirņu vai šo pašu šķirņu kuiļu pēcnācēju cūku ciskām; kā arī no tādu cūku ciskām, kas ir uzlabotās šķirnes Duroc kuiļu pēcnācējas. Izmantot atļauts arī cūkas, kas ir tādu citu šķirņu kuiļu vai hibrīdu kuiļu pēcnācējas, kuri paredzēti liela svara cūku audzēšanai. Attiecībā uz cūku izcelsmi ģeogrāfiska ierobežojuma nav.

Tomēr nedrīkst izmantot cūkas, kurām piemīt pretējas īpašības, jo īpaši saistībā ar cūku stresa sindromu (CSS); ģenētiskus tipus un dzīvniekus, kurus uzskata par neatbilstošiem šajā ražošanas specifikācijā noteiktajiem mērķiem, un tīršķirņu Landrace Belga, Hampshire, Pietrain, Duroc un Spotted Poland dzīvniekus.

Izmantotajai barībai jāatbilst tirdzniecības standartiem. Ēdināšana apvienojumā ar audzēšanas paņēmieniem veicina smagu cūku izaudzēšanu, panākot 160 kg (plus mīnus 10 %) lielu dzīvsvaru.

To cūku ēdināšanai, kuru dzīvsvars ir no 30 līdz 80 kilogramiem, izmanto ražošanas specifikācijas 1. un 2. tabulā norādīto lopbarību, ievērojot to, ka graudaugu saturs nedrīkst būt zemāks par 45 % no kopējās sausās barības daudzuma. To cūku ēdināšanai, kuru dzīvsvars pārsniedz 80 kilogramus, jāizmanto tikai 2. tabulā norādītā lopbarība, ievērojot to, ka graudaugu saturam kopējā sausās barības daudzumā jābūt vismaz 55 %.

Izbarojot gan sūkalas, gan paniņas, to apjoms nedrīkst pārsniegt 15 litrus dienā uz vienu cūku.

Slāpekļa saturs šķiedenī nedrīkst pārsniegt 2 %.

Dehidrētu kartupeļu un maniokas kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 15 % no sausās barības daudzuma. Attiecībā uz visiem iepriekšminētajiem parametriem pieļaujamās pielaides nepārsniedz 10 %.

Barības devas sastāvam jābūt tādam, lai apmierinātu dzīvnieku vajadzības dažādos audzēšanas posmos attiecībā uz ražošanas specifikācijā noteiktajiem mērķiem.

Barībai drīkst pievienot minerālvielu un vitamīnu piedevas, nepārsniedzot spēkā esošajos vispārīgajos tiesību aktos noteiktos daudzumus.

3.4.   Konkrēti ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Prosciutto di Norcia ražošana un nogatavināšana jāveic 4. punktā norādītajā ražošanas teritorijā.

3.5.   Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta griešanas, rīvēšanas, iepakošanas u. c. īpašie noteikumi

“Produktu Prosciutto di Norcia” patērēšanai var piedāvāt atkaulotu, sadalītu porcijās, sagrieztu dažādas formas un dažāda svara gabalos vai sagrieztu šķēlēs. Šādos noformējumos produktu tirdzniecībā var piedāvāt iepriekš iepakotu atbilstošā tarā vai pārtikas plēvē, kas ir pienācīgi aizdarīti un marķēti. Sagatavojot veselu atkaulotu šķiņķi vai sagrieztus tā gabalus, zīmogam ar iededzināto marķējumu vienmēr jābūt redzamam.

3.6.   Ar reģistrēto nosaukumu apzīmētā produkta marķēšanas īpašie noteikumi

Šķiņķi Prosciutto di Norcia laiž tirdzniecībā ar atbilstošu produkta identifikācijas zīmogu. Zīmogu veido logotips, uz kura ir iededzināts marķējums Prosciutto di Norcia. Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādei Prosciutto di Norcia jābūt atveidotai ar skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem burtiem, kas krasi atšķiras no jebkādiem citiem uz etiķetes esošiem uzrakstiem, un turpat aiz tās jānorāda uzraksts Indicazione geografica protetta (un/vai tā saīsinājums itāļu valodā IGP), kam jābūt pārtulkotam tirdzniecības galamērķa valsts valodā. Šādas norādes pielāgo nosaukuma logotipam. Nedrīkst pievienot nekādu apzīmējumu, kas nav skaidri paredzēts noteikumos.

Tomēr ir atļauts lietot norādes, kurās izmantotas atsauces uz vārdiem vai uzņēmuma nosaukumiem, privātajiem zīmoliem, ja tām nav slavinošs vai patērētāju maldinošs raksturs, kā arī to cūkkopības saimniecību nosaukumus, kurās veikta produkta ražošana.

4.   Ģeogrāfiskā apgabala īsa definīcija

Produkta Prosciutto di Norcia pārstrādes ģeogrāfiskais apgabals ietver Norcia, Preci, Cascia, Monteleone Spoleto, Poggiodomo pašvaldības, kas atrodas teritorijās, kuru augstums virs jūras līmeņa pārsniedz 500 metrus.

5.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu

Specifikācijas 4. punktā minētajam ģeogrāfiskajam apgabalam raksturīgas augstas kalnu grēdas, kuras neļauj ieplūst mitrajam jūras gaisam, un kaļķakmens veidojumi, kas ļauj izplatīties lietus ūdenim. Šādas īpašības apvienojumā ar zināšanām, ko iedzīvotāji laika gaitā uzkrājuši cūkkopībā un cūkgaļas atgriezumu apstrādes jomā, un attiecīgu specializēšanos ir ļāvusi šajā ģeogrāfiskajā apgabalā izveidoties tādai dabas videi un cilvēkvidei, kas kļuvusi īpaši piemērota augstvērtīga šķiņķa ražošanai.

Sagriezts šķiņķis Prosciutto di Norcia ir blīvs, šķiņķa krāsa ir iesārta līdz sarkana, tā aromāts ir nedaudz pikants, garša piesātināta, bet ne sāļa.

AĢIN Prosciutto di Norcia kvalitāte ir cieši saistīta ar vides apstākļiem, kā arī ar cilvēkfaktoriem, kas ietekmē tā sagatavošanu. Ir skaidrs, ka apgabala dabas vide ir jo īpaši labvēlīga nogatavošanās un nogatavināšanas procesiem, pateicoties iepriekš aprakstītajiem klimatiskajiem apstākļiem un augsnes īpatnībām. Turklāt cūkgaļas glabāšana Nursino apgabalā bija izplatīta jau seno romiešu laikos. Tā kā kalnu apvidiem bija raksturīga nabadzīga lauksaimniecība un aukstajā sezonā šā apgabala iedzīvotāji nebija nodarbināti, tie bija specializējušies cūkkopībā. Cūkkopību atbalstīja Republikas laikā un Romas Impērijas laikā, kā arī Baznīcas dominējošajā periodā, kurā lietderīgi izmantoja Lazio reģiona teritorijas. Zemnieki jau tolaik labi pārzināja cūku anatomiju un kaušanas procesu, cūkgaļas atgriezumu apstrādi un uzglabāšanu, un šķiņķi pārdeva, sālīja un nogatavināja tuvumā esošajos apgabalos.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju

(šīs regulas 6. panta 1. punkta otrā daļa)

Produkta specifikācijas konsolidētā redakcija ir pieejama šajā tīmekļa vietnē: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

vai

tieši atverot Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrijas tīmekļa vietnes mājaslapu (www.politicheagricole.it), uzklikšķinot uz “Prodotti DOP IGP” (ekrāna augšdaļas labajā pusē), tad uz “Prodotti DOP, IGP e STG” (ekrāna kreisajā malā) un, visbeidzot, uz “Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE”.


(1)  OV L 179, 19.6.2014., 17. lpp.

(2)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.