ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 68

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

59. sējums
2016. gada 22. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2016/C 068/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2016/C 068/02

Lieta C-454/13: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Proximus SA, iepriekš Belgacom SA/Commune d'Etterbeek Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi — Direktīva 2002/20/EK — 12. un 13. pants — Administratīvi maksājumi — Maksa par tiesībām uzstādīt iekārtas — Piemērošanas joma — Pašvaldību noteikumi — Mobilās telefonijas antenu nodoklis

2

2016/C 068/03

Lieta C-517/13: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Tribunal de première instance de Namur (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Proximus SA, iepriekš Belgacom SA, kas pārņem Belgacom Mobile SA celto prasību/Province de Namur Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi — Direktīva 97/13/EK — 4. un 11. pants — Direktīva 2002/20/EK — 6. pants — Nosacījumi, kas pievienoti vispārējai atļaujai un tiesībām izmantot radio frekvences un numurus, un īpaši pienākumi — 13. pants — Maksa par tiesībām uzstādīt iekārtas — Piemērošanas joma — Provinces tiesiskais regulējums — Nodeva par mobilās telefonijas tīkla pārraides un uztveršanas torņiem un/vai objektiem

3

2016/C 068/04

Apvienotās lietas C-25/14 un C-26/14: Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) u.c. (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire – CFDT u.c. (C-26/14) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 56. pants — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principi — Pārskatāmības pienākums — Šā pienākuma piemērojamība — Valsts koplīgumi — Vispārīgo shēmu papildinošā sociālās aizsardzības shēma — Sociālo partneru izraudzīta apdrošināšanas sabiedrība šīs shēmas pārvaldīšanai — Šīs shēmas attiecināšana ar ministra lēmumu uz visiem attiecīgās darbības nozares darbiniekiem un darba devējiem — Tiesas prejudiciālā nolēmuma iedarbības laikā ierobežošana

3

2016/C 068/05

Apvienotās lietas no C-132/14 līdz C-136/14: Tiesas (virspalāta) 2015. gada 15. decembra spriedums – Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome Prasība atcelt tiesību aktu — Regula (ES) Nr. 1385/2013 — Direktīva 2013/62/ES — Direktīva 2013/64/ES — Juridiskais pamats — LESD 349. pants — Eiropas Savienības tālākie reģioni — Majotas statusa maiņa attiecībā uz Eiropas Savienību

4

2016/C 068/06

Lieta C-157/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Neptune Distribution SNC/Ministre de l'Économie et des Finances Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (EK) Nr. 1924/2006 — Direktīva 2009/54/EK — Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. panta 1. punkts un 16. pants — Patērētāja aizsardzība — Uzturvērtības un veselīguma norādes — Dabīgie minerālūdeņi — Nātrija vai sāls saturs — Aprēķināšana — Nātrija hlorīds (galda sāls) vai kopējais nātrija daudzums — Vārda un informācijas brīvība — Darījumdarbības brīvība

5

2016/C 068/07

Lieta C-180/14: Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 23. decembra spriedums – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2003/88/EK — Darba laika organizēšana — Ikdienas atpūta — Iknedēļas atpūta — Maksimālais nedēļas darba laiks

6

2016/C 068/08

Lieta C-239/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Tribunal du travail de Liège (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d’action sociale de Huy Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Direktīva 2005/85/EK — Minimālie standarti saistībā ar procedūru bēgļa statusa piešķiršanai vai atņemšanai dalībvalstīs — 39. pants — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību — Patvēruma pieteikumu iesniegšana vairākās dalībvalstīs — Pārsūdzība bez apturošas iedarbības par valsts kompetentās iestādes lēmumu neturpināt turpmāka patvēruma pieteikuma pārbaudi — Sociālā aizsardzība — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 19. panta 2. punkts — 47. pants

6

2016/C 068/09

Apvienotās lietas C-250/14 un C-289/14: Tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 23. decembra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Air France-KLM, iepriekš Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, iepriekš Brit Air (C-289/14)/Ministère des Finances et des Comptes publics Pievienotās vērtības nodoklis — Darbība, par kuru jāmaksā nodoklis, un iekasējamība — Gaisa transports — Nopirkta, bet neizmantota biļete — Transporta pakalpojuma izpilde — Biļetes izsniegšana — Nodokļa summas samaksas brīdis

7

2016/C 068/10

Lieta C-293/14: Tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 23. decembra spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2006/123/EK — Materiālā piemērošanas joma — Darbības, kas saistītas ar valsts varas īstenošanu — Skursteņslauķa profesija — Uzdevumi ugunsdrošības uzraudzības jomā — Profesionālās darbības atļaujas teritoriālais ierobežojums — Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums — Nepieciešamība — Samērīgums

8

2016/C 068/11

Lieta C-297/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 23. decembra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās un komerclietās — Regula Nr. 44/2001 — Jurisdikcija patērētāju līgumu jomā — 15. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Uz patērētāja dalībvalsti vērstas komercdarbības vai profesionālas darbības jēdziens — Pilnvarojuma līgums, kas domāts, lai sasniegtu tāda māklera līguma, kas iepriekš noslēgts uz patērētāja dalībvalsti vērstas profesionāļa darbības jomā, ekonomisko mērķi — Cieša saikne

9

2016/C 068/12

Lieta C-300/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Hof van beroep te Antwerpen (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Regula (EK) Nr. 805/2004 — Eiropas izpildes rīkojums neapstrīdētiem prasījumiem — Apstiprināšanas prasības — Parādnieka tiesības — Lēmuma pārskatīšana

9

2016/C 068/13

Lieta C-330/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Gergely Szemerey/Miniszterelnökséget vezető miniszter, kas ir Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve tiesību pārņēmēja Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopējā lauksaimniecības politika — Lauku attīstības atbalsta pasākumi — Agrovides maksājumi — Regula (EK) Nr. 1122/2009 — 23. un 58. pants — Regula (EK) Nr. 1698/2005 — Regula (EK) Nr. 1975/2006 — Atbalsts retas augu sugas kultūrai — Maksājuma pieprasījums — Saturs — Prasība par sertifikātu — Sods neiesniegšanas gadījumā

10

2016/C 068/14

Lieta C-333/14: Tiesas (otrā palāta) 2015. gada 23. decembra spriedums (Court of Session (Scotland) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Scotch Whisky Association u.c./The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Lauksaimniecības produktu tirgu kopīga organizācija — Regula (ES) Nr. 1308/2013 — Preču brīva aprite — LESD 34. pants — Kvantitatīvi ierobežojumi — Pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību — Alkoholisko dzērienu minimālā cena, kas aprēķināta atbilstoši spirta daudzumam produktā — Pamatojums — LESD 36. pants — Pamatojums ar cilvēku veselības un dzīvības aizsardzību — Valsts tiesas vērtējums

11

2016/C 068/15

Lieta C-342/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Profesionālo kvalifikāciju atzīšana — Direktīva 2005/36/EK — 5. pants — Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Direktīva 2006/123/EK — 16. pants un 17. panta 6. punkts — LESD 56. pants — Dalībvalstī reģistrēta nodokļu konsultāciju sabiedrība, kas sniedz pakalpojumus citā dalībvalstī — Dalībvalsts tiesiskais regulējums, kurā noteikta prasība par nodokļu konsultāciju sabiedrību reģistrāciju un atzīšanu

12

2016/C 068/16

Lieta C-371/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Finanzgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tirdzniecības politika — Dempings — Ar gāzi pildītas, neuzpildāmas kabatas krama šķiltavas — Regula (EK) Nr. 1225/2009 — 11. panta 2. punkts — Termiņa beigas — 13. pants — Apiešana — Īstenošanas regula (ES) Nr. 260/2013 — Spēkā esamība — Antidempinga maksājuma attiecināšana uz datumu, kurā regula, ar kuru tas noteikts, vairs nav spēkā — Pārmaiņas tirdzniecības modelī

13

2016/C 068/17

Lieta C-388/14: Tiesas (trešā palāta palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Finanzgericht Köln (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļu tiesību akti — Uzņēmumu ienākuma nodoklis — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Pastāvīgs uzņēmums nerezidents — Nodokļu dubultas uzlikšanas novēršana, pastāvīgu uzņēmumu nerezidentu ienākumus atbrīvojot no nodokļa — Šāda pastāvīga uzņēmuma ciesto zaudējumu ņemšana vērā — Iepriekš atskaitīto zaudējumu vēlāka iekļaušana no jauna uzņēmuma nerezidenta atsavināšanas gadījumā — Galīgi zaudējumi

14

2016/C 068/18

Lieta C-402/14: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Dioikitiko Efeteio Athinon (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Viamar-Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE/Elliniko Dimosio Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīva preču aprite — Noteikumi par nodokļiem — Iekšējie nodokļi — Fiskāli muitas nodokļi — Nodokļi ar līdzvērtīgu iedarbību — Ar robežšķērsošanu saistītas formalitātes — LESD 30. pants — LESD 110. pants — Direktīva 92/12/EEK — 3. panta 3. punkts — Direktīva 2008/118/EK — 1. panta 3. punkts — Netransponēšana valsts tiesībās — Tieša iedarbība — Nodokļa uzlikšana mehāniskiem transportlīdzekļiem, tos ievedot dalībvalsts teritorijā — Ar transportlīdzekļa reģistrāciju un iespējamu laišanu ceļu satiksmē saistīta nodeva — Atteikums atmaksāt nodevu, ja transportlīdzeklis netiek reģistrēts

15

2016/C 068/19

Lieta C-407/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – María Auxiliadora Arjona Camacho/Securitas Seguridad España SA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sociālā politika — Direktīva 2006/54/EK — Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un darba jautājumos — Diskriminējoša atlaišana no darba — 18. pants — Kompensācija vai reparācija par faktiski radīto kaitējumu — Preventīvs raksturs — 25. pants — Sankcijas — Zaudējumi ar soda raksturu

15

2016/C 068/20

Lieta C-419/14: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – WebMindLicenses kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — 2., 24., 43., 250. un 273. pants — Elektroniski sniegtu pakalpojumu sniegšanas vieta — Šīs vietas samākslota noteikšana, izmantojot darījumu, kam nav sakara ar saimniecisku realitāti — Tiesību ļaunprātīga izmantošana — Regula (ES) Nr. 904/2010 — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 7., 8., 41., 47. un 48. pants, 51. panta 1. punkts un 52. panta 1. un 3. punkts — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības tikt uzklausītam — Nodokļu iestādes veikta tādu pierādījumu izmantošana, kas iegūti paralēlā un nepabeigtā kriminālprocesā pret nodokļu maksātāju — Telekomunikāciju pārtveršana un elektroniskā pasta izņemšana

16

2016/C 068/21

Lieta C-595/14: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 23. decembra spriedums – Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome Prasība atcelt tiesību aktu — Apstrīdētā lēmuma aizstāšana tiesvedības laikā — Prasības priekšmets — Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Kontroles pasākumu piemērošana jaunai psihoaktīvai vielai — Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā piemērojamās tiesību normas — Pārejas noteikumi — Apspriešanās ar Eiropas Parlamentu

18

2016/C 068/22

Lieta C-605/14: Tiesas (septītā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Korkein oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu/Pekka Komu, Jelena Komu Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (EK) Nr. 44/2001 — Piemērošanas joma — Izņēmuma jurisdikcija — 22. panta 1. punkts — Strīds par lietu tiesībām uz nekustamo īpašumu — Jēdziens — Pieteikums par nedalīta kopīpašuma, kurā ietilpst nekustamie īpašumi, izbeigšanu, tos pārdodot

18

2016/C 068/23

Lieta C-58/15: Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 23. decembra spriedums (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Lauksaimniecība — Sanitārās pārbaudes — Oficiāla dzīvnieku barības un pārtikas produktu kontrole — Kontroles finansējums — Maksa par pārbaudi attiecībā uz kaušanu — Regula (EK) Nr. 882/2004 — Direktīva 85/73/EEK — Iespēja saņemt tāda apjoma maksu, kas atbilst reālajām pārbaudes izmaksām un kas ir lielāka par šajā direktīvā paredzēto nodevu apmēru

19

2016/C 068/24

Lieta C-580/14: Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 17. decembra rīkojums (Verwaltungsgericht Berlin (Berlīne) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sandra Bitter, kā Ziegelwerk Höxter GmbH maksātnespējas administratore/Bundesrepublik Deutschland Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2003/87/EK — Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma — Naudas sods par emisijas apjoma pārsniegšanu — Samērīgums

19

2016/C 068/25

Lieta C-352/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2015. gada 14. aprīļa rīkojumu lietā T-823/14 Guja/Polija 2015. gada 12. maijā iesniedza Edward Guja

20

2016/C 068/26

Lieta C-357/15: Prasība, kas celta 2015. gada 10. jūlijā – Komisija/Slovēnija

20

2016/C 068/27

Lieta C-614/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 20. novembrī iesniedza Curtea de Apel Craiova (Rumānija) – Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

21

2016/C 068/28

Lieta C-631/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 27. novembrī iesniedza Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Spānija) – Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

21

2016/C 068/29

Lieta C-632/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 30. novembrī iesniedza Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumānija) – Costin Popescu/Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

22

2016/C 068/30

Lieta C-642/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2015. gada 24. septembra spriedumu lietā T-211/14 Toni Klement/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2015. gada 2. decembrī iesniedza Toni Klement

22

2016/C 068/31

Lieta C-668/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 14. decembrī iesniedza Vestre Landsret (Dānija) – Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, kas rīkojas Ismar Huskic vārdā

23

2016/C 068/32

Lieta C-687/15: Prasība, kas celta 2015. gada 17. decembrī – Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome

24

 

Vispārējā tiesa

2016/C 068/33

Lieta T-512/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 10. decembra spriedums – Front Polisario/Padome Starptautiskās attiecības — Savienības un Marokas nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā — Savstarpējā liberalizācija attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, zivīm un zivsaimniecības produktiem — Nolīguma piemērošana Rietumsahārai — Front Polisario — Prasība atcelt tiesību aktu — Rīcībspēja — Tiešs un individuāls skārums — Pieņemamība — Atbilstība starptautiskajām tiesībām — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības uz aizstāvību

26

2016/C 068/34

Lieta T-379/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 17. decembra rīkojums – Universal Music/ITSB – Yello Strom (Yellow Lounge) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

26

2016/C 068/35

Lieta T-534/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 17. decembra rīkojums – Murnauer Markenvertrieb/ITSB – Bach Flower Remedies (MURNAUERS Bachblüten) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

27

2016/C 068/36

Lieta T-850/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 18. decembra rīkojums – CompuGroup Medical/ITSB – Schatteiner (SAM) Prasība atcelt tiesību aktu — Kopienas preču zīme — Termiņš prasības celšanai — Termiņa sākums — Apelācijas padomes lēmuma paziņošana prasītāja pārstāvja elektroniskajā kontā ITSB — Nokavējums — Nepārvaramas varas vai neparedzētu apstākļu neesamība — Acīmredzama nepieņemamība

28

2016/C 068/37

Lieta T-357/15 P: Vispārējās tiesas 2015. gada 17. decembra rīkojums – Garcia Minguez/Komisija Apelācija — Civildienests — Pieņemšana darbā — Komisijas iekšējais konkurss, kurā var piedalīties iestādes pagaidu darbinieki — Izpildaģentūras pagaidu darbinieka nepielaišana — Civildienesta noteikumu 29. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Vienlīdzīga attieksme — Acīmredzami juridiski nepamatota apelācijas sūdzība

28

2016/C 068/38

Lieta T-627/15: Prasība, kas celta 2015. gada 11. novembrī – Frame/ITSB – Bianca–Moden (BIANCALUNA)

29

2016/C 068/39

Lieta T-702/15: Prasība, kas celta 2015. gada 3. decembrī – BikeWorld/Komisija

30

2016/C 068/40

Lieta T-704/15: Prasība, kas celta 2015. gada 28. novembrī – Micula u.c./Komisija

30

2016/C 068/41

Lieta T-721/15: Prasība, kas celta 2015. gada 9. decembrī – BASF/ITSB – Evonik Industries (DINCH)

32

2016/C 068/42

Lieta T-724/15: Prasība, kas celta 2015. gada 4. decembrī – Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft/Komisija

33

2016/C 068/43

Lieta T-725/15: Prasība, kas celta 2015. gada 11. decembrī – Chemtura Netherlands/EFSA

33

2016/C 068/44

Lieta T-731/15: Prasība, kas celta 2015. gada 12. decembrī – Klyuyev/Padome

34

2016/C 068/45

Lieta T-733/15: Prasība, kas celta 2015. gada 16. decembrī – Portugāles Republika/Komisija

35

2016/C 068/46

Lieta T-734/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2015. gada 6. oktobra spriedumu lietā F-119/14 FE/Komisija 2015. gada 17. decembrī iesniedza Eiropas Komisija

36

2016/C 068/47

Lieta T-735/15: Prasība, kas celta 2015. gada 18. decembrī – The Art Company B & S/ITSB – Manifatture Daddato un Laurora (SHOP ART)

37

2016/C 068/48

Lieta T-741/15: Prasība, kas celta 2015. gada 18. decembrī – British Aggregates u.c./Komisija

38

2016/C 068/49

Lieta T-749/15: Prasība, kas celta 2015. gada 21. decembrī – Nausicaa Anadyomène un Banque d’Escompte/ECB

39

2016/C 068/50

Lieta T-751/15: Prasība, kas celta 2015. gada 21. decembrī – Contact Software/Komisija

39

2016/C 068/51

Lieta T-752/15: Prasība, kas celta 2015. gada 22. decembrī – European Dynamics Luxembourg un Evropaïkí Dynamikí/Komisija

40

2016/C 068/52

Lieta T-757/15: Prasība, kas celta 2015. gada 22. decembrī – Facebook/ITSB – Brand IP Licensing (lovebook)

41

2016/C 068/53

Lieta T-758/15: Prasība, kas celta 2015. gada 22. decembrī – EDF Toruń/Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)

42

2016/C 068/54

Lieta T-761/15: Prasība, kas celta 2015. gada 23. decembrī – Sogepa/Komisija

43

2016/C 068/55

Lieta T-764/15: Prasība, kas celta 2015. gada 29. decembrī – Deutsche Lufthansa/Komisija

43

2016/C 068/56

Lieta T-765/15: Prasība, kas celta 2015. gada 30. decembrī – BelTechExport/Padome

44

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2016/C 068/57

Lieta F-143/15: Prasība, kas celta 2015. gada 19. novembrī – ZZ/Parlaments

45

2016/C 068/58

Lieta F-146/15: Prasība, kas celta 2015. gada 27. novembrī – ZZ/Parlaments

45

2016/C 068/59

Lieta F-147/15: Prasība, kas celta 2015. gada 17. decembrī – ZZ/Parlaments

46

2016/C 068/60

Lieta F-149/15: Prasība, kas celta 2015. gada 21. decembrī – ZZ/Komisija

46

2016/C 068/61

Lieta F-108/15: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 12. janvāra rīkojums – Vermoesen un Herkens/Komisija

47


LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/1


Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

(2016/C 068/01)

Jaunākā publikācija

OV C 59, 15.2.2016.

Iepriekšējās publikācijas

OV C 48, 8.2.2016.

OV C 38, 1.2.2016.

OV C 27, 25.1.2016.

OV C 16, 18.1.2016.

OV C 7, 11.1.2016.

OV C 429, 21.12.2015.

Šie teksti pieejami

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

Tiesa

22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/2


Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Proximus SA, iepriekš Belgacom SA/Commune d'Etterbeek

(Lieta C-454/13) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi - Direktīva 2002/20/EK - 12. un 13. pants - Administratīvi maksājumi - Maksa par tiesībām uzstādīt iekārtas - Piemērošanas joma - Pašvaldību noteikumi - Mobilās telefonijas antenu nodoklis)

(2016/C 068/02)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Pamatlietas puses

Prasītāja: Proximus SA, iepriekš Belgacom SA

Atbildētāja: Commune d'Etterbeek

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva) 12. un 13. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem netiek aizliegts tas, ka tāds nodoklis kā pamatlietā aplūkotais tiek ieturēts no visām fiziskām vai juridiskām personām, kurām ir lietu tiesības vai lietošanas tiesības attiecībā uz mobilās telefonijas antenu.


(1)  OV C 313, 26.10.2013.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/3


Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Tribunal de première instance de Namur (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Proximus SA, iepriekš Belgacom SA, kas pārņem Belgacom Mobile SA celto prasību/Province de Namur

(Lieta C-517/13) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi - Direktīva 97/13/EK - 4. un 11. pants - Direktīva 2002/20/EK - 6. pants - Nosacījumi, kas pievienoti vispārējai atļaujai un tiesībām izmantot radio frekvences un numurus, un īpaši pienākumi - 13. pants - Maksa par tiesībām uzstādīt iekārtas - Piemērošanas joma - Provinces tiesiskais regulējums - Nodeva par mobilās telefonijas tīkla pārraides un uztveršanas torņiem un/vai objektiem)

(2016/C 068/03)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal de première instance de Namur

Pamatlietas puses

Prasītāja: Proximus SA, iepriekš Belgacom SA, kas pārņem Belgacom Mobile SA celto prasību

Atbildētāja: Province de Namur

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva) 6. un 13. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem tiek pieļauta tāda nodeva kā pamatlietā aplūkotā, kura tiek ieturēta no fiziskām vai juridiskām personām, kas izmanto mobilās telefonijas tīkla pārraides un uztveršanas torņus un/vai objektus.


(1)  OV C 352, 30.11.2013.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/3


Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Union des syndicats de l'immobilier (UNIS)/Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) u.c. (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL/Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire – CFDT u.c. (C-26/14)

(Apvienotās lietas C-25/14 un C-26/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - LESD 56. pants - Pakalpojumu sniegšanas brīvība - Vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principi - Pārskatāmības pienākums - Šā pienākuma piemērojamība - Valsts koplīgumi - Vispārīgo shēmu papildinošā sociālās aizsardzības shēma - Sociālo partneru izraudzīta apdrošināšanas sabiedrība šīs shēmas pārvaldīšanai - Šīs shēmas attiecināšana ar ministra lēmumu uz visiem attiecīgās darbības nozares darbiniekiem un darba devējiem - Tiesas prejudiciālā nolēmuma iedarbības laikā ierobežošana)

(2016/C 068/04)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītāji: Union des syndicats de l'immobilier (UNIS) (C-25/14), Beaudout Père et Fils SARL (C-26/14)

Atbildētāji: Ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) u.c. (C-25/14), Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Confédération nationale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie française, Fédération générale agro-alimentaire – CFDT u.c. (C-26/14)

Rezolutīvā daļa:

Pārskatāmības pienākumam, kas izriet no LESD 56. panta, ir pretrunā tas, ka dalībvalsts attiecina uz visiem darbības nozares darba devējiem un darbiniekiem koplīgumu, ko ir noslēgušas darba devējus un darbiniekus pārstāvošas organizācijas darbības nozarē un kurā vienam saimnieciskās darbības subjektam, ko izraudzījušies sociālie partneri, ir uzticēta obligātas sociālā nodrošinājuma papildshēmas, kas izveidota darbiniekiem, pārvaldīšana, valsts tiesiskajā regulējumā neparedzot piemērotu atklātību, kas kompetentajai valsts iestādei ļautu pilnībā ņemt vērā iesniegto informāciju par izdevīgāka piedāvājuma pastāvēšanu.

Šā sprieduma sekas neattiecas uz tiem koplīgumiem par vienas organizācijas izraudzīšanos tās sociālā nodrošinājuma papildshēmas pārvaldīšanai, kurus valsts iestāde ir padarījusi obligātus visiem darbības nozares darba devējiem un darbiniekiem pirms šā sprieduma pasludināšanas dienas, neskarot prasības, kas tikušas celtas pirms šā datuma.


(1)  OV C 85, 22.3.2014.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/4


Tiesas (virspalāta) 2015. gada 15. decembra spriedums – Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome

(Apvienotās lietas no C-132/14 līdz C-136/14) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Regula (ES) Nr. 1385/2013 - Direktīva 2013/62/ES - Direktīva 2013/64/ES - Juridiskais pamats - LESD 349. pants - Eiropas Savienības tālākie reģioni - Majotas statusa maiņa attiecībā uz Eiropas Savienību)

(2016/C 068/05)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Eiropas Parlaments (pārstāvji – I. Liukkonen, L. Visaggio un J. Rodrigues), Eiropas Komisija (pārstāvji – R. Lyal, W. Mölls, D. Bianchi un D. Martin)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – A. Westerhof Löfflerová, E. Karlsson, F. Florindo Gijón un J. Czuczai)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētāju prasījumu atbalstam: Spānijas Karraliste (pārstāvis – M. Sampol Pucurull), Francijas Republika (pārstāvji – G. de Bergues, F. Fize, D. Colas un N. Rouam), Portugāles Republika (pārstāvji – L. Inez Fernandes, B. Andrade Corre, M. Duarte un S. Marques)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasībās lietās no C-132/14 līdz C-136/14 noraidīt;

2)

Eiropas Parlaments atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus saistībā ar lietām C-132/14 un C-136/14;

3)

Eiropas Komisija atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus saistībā ar lietām no C-133/14 līdz C-135/14;

4)

Spānijas Karaliste, Francijas Republika un Portugāles Republika sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 175, 10.6.2014.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/5


Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Neptune Distribution SNC/Ministre de l'Économie et des Finances

(Lieta C-157/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Regula (EK) Nr. 1924/2006 - Direktīva 2009/54/EK - Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11. panta 1. punkts un 16. pants - Patērētāja aizsardzība - Uzturvērtības un veselīguma norādes - Dabīgie minerālūdeņi - Nātrija vai sāls saturs - Aprēķināšana - Nātrija hlorīds (galda sāls) vai kopējais nātrija daudzums - Vārda un informācijas brīvība - Darījumdarbības brīvība)

(2016/C 068/06)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītāja: Neptune Distribution SNC

Atbildētājs: Ministre de l'Économie et des Finances

Rezolutīvā daļa:

1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulas (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Regulu (EK) Nr. 107/2008, 8. panta 1. punkts, to lasot kopsakarā ar šīs regulas pielikumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to attiecībā uz dabīgo minerālūdeni un citu ūdeni ir aizliegts izmantot norādi “ļoti maz nātrija vai sāls” vai jebkuru citu norādi, kuru patērētājs varētu saprast tāpat;

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija Direktīvas 2009/54/EK par dabīgo minerālūdeņu ieguvi un tirdzniecību 9. panta 2. punkts, to lasot kopsakarā ar šīs direktīvas III pielikumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tam ir pretrunā tas, ka uz dabīgā minerālūdens iepakojuma, etiķetes vai reklāmā ir ietvertas norādes vai uzraksti ar mērķi likt noticēt patērētājam, ka attiecīgajā ūdenī ir maz nātrija vai sāls vai ka tas ir piemērots uzturam ar samazinātu nātrija saturu, ja kopējais nātrija saturs visos tā klātesošajos ķīmiskajos savienojumos ir vienāds ar vai pārsniedz 20 mg/l;

2)

otrā jautājuma pārbaudē nav atklājies neviens apstāklis, kas varētu ietekmēt Direktīvas 2009/54 9. panta 1. un 2. punkta, tos lasot kopsakarā ar šīs direktīvas III pielikumu, kā arī Regulas Nr. 1924/2006 pielikumu, spēkā esamību.


(1)  OV C 184, 16.6.2014.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/6


Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 23. decembra spriedums – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

(Lieta C-180/14) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Direktīva 2003/88/EK - Darba laika organizēšana - Ikdienas atpūta - Iknedēļas atpūta - Maksimālais nedēļas darba laiks)

(2016/C 068/07)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – M. Patakia un M. van Beek)

Atbildētāja: Grieķijas Republika (pārstāvji – A. Samoni-Rantou, N. Dafniou un S. Vodina)

Rezolutīvā daļa:

1)

nepiemērojot vidējo nedēļas darba laiku, kas nepārsniedz 48 stundas, un nenodrošinot minimālo ikdienas atpūtas laika posmu, ne arī līdzvērtīgu kompensējošu atpūtas laika posmu tūlīt pēc darba laika, ko šim pēdējam minētajam atpūtas laika posmam būtu jākompensē, Grieķijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kuri tai ir paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem 3. un 6. pantā;

2)

prasību pārējā daļā noraidīt;

3)

Grieķijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 184, 16.6.2014.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/6


Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Tribunal du travail de Liège (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Abdoulaye Amadou Tall/Centre public d’action sociale de Huy

(Lieta C-239/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa - Direktīva 2005/85/EK - Minimālie standarti saistībā ar procedūru bēgļa statusa piešķiršanai vai atņemšanai dalībvalstīs - 39. pants - Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību - Patvēruma pieteikumu iesniegšana vairākās dalībvalstīs - Pārsūdzība bez apturošas iedarbības par valsts kompetentās iestādes lēmumu neturpināt turpmāka patvēruma pieteikuma pārbaudi - Sociālā aizsardzība - Eiropas Savienības Pamattiesību harta - 19. panta 2. punkts - 47. pants)

(2016/C 068/08)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal du travail de Liège

Pamatlietas puses

Prasītājs: Abdoulaye Amadou Tall

Atbildētājs: Centre public d’action sociale de Huy

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2005. gada 1. decembra Direktīvas 2005/85/EK par minimāliem standartiem attiecībā uz dalībvalstu procedūrām, ar kurām piešķir un atņem bēgļa statusu, 39. pants, lasot to atbilstoši Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 19. panta 2. punktam un 47. pantam, ir interpretējams tādējādi, ka tam pretrunā nav valsts tiesiskais regulējums, ar kuru netiek piešķirta apturoša iedarbība prasībai, kas celta par tādu lēmumu kā pamatlietā aplūkotais, neveikt turpmāka patvēruma pieteikuma pārbaudi.


(1)  OV C 223, 14.7.2014.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/7


Tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 23. decembra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Air France-KLM, iepriekš Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, iepriekš Brit Air (C-289/14)/Ministère des Finances et des Comptes publics

(Apvienotās lietas C-250/14 un C-289/14) (1)

(Pievienotās vērtības nodoklis - Darbība, par kuru jāmaksā nodoklis, un iekasējamība - Gaisa transports - Nopirkta, bet neizmantota biļete - Transporta pakalpojuma izpilde - Biļetes izsniegšana - Nodokļa summas samaksas brīdis)

(2016/C 068/09)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītājas: Air France-KLM, iepriekš Air France (C-250/14), Hop!-Brit Air SAS, iepriekš Brit Air (C-289/14)

Atbildētāja: Ministère des Finances et des Comptes publics

Rezolutīvā daļa:

1)

2. panta 1. punkts un 10. panta 2. punkts Padomes 1977. gada 17. maija Sestajā direktīvā 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes 1999. gada 17. jūnija Direktīvu 1999/59/EK, vēlāk – ar Padomes 2001. gada 20. decembra Direktīvu 2001/115/EK, ir jāinterpretē tādējādi, ka aviosabiedrības veiktā biļešu izsniegšana ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, ja pasažieri šīs izdotās biļetes nav izmantojuši un ja tie nevar saņemt atlīdzību par tām;

2)

Sestās direktīvas 77/388, kas grozīta ar Direktīvu 1999/59 un vēlāk – ar Direktīvu 2001/115, 2. panta 1. punkts un 10. panta 2. punkta pirmā un otrā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka pasažiera, kurš nav izmantojis aviobiļeti, biļetes pirkuma laikā samaksātais pievienotās vērtības nodoklis kļūst iekasējams brīdī, kad pati aviosabiedrība, trešā persona, kas rīkojas savā vārdā un uz sava rēķina, vai trešā persona savā vārdā, bet uz aviosabiedrības rēķina iekasē cenu par biļeti;

3)

Sestās direktīvas 77/388, kas grozīta ar Direktīvu 1999/59 un vēlāk – ar Direktīvu 2001/115, 2. panta 1. punkts un 10. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, kad trešā persona tirgo aviosabiedrības biļetes uz tās rēķina atbilstoši franšīzes līgumam un kad tā samaksā šo summu par izdotajām biļetēm, kurām beidzies derīguma termiņš, vienotas likmes summa, ko aprēķina procentos no gada apgrozījuma, ko veido ieņēmumi atbilstošajos gaisa maršrutos, ir ar nodokli apliekama atlīdzība par minētajām biļetēm.


(1)  OV C 253, 4.8.2014.

OV C 261, 11.8.2014.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/8


Tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 23. decembra spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Gebhart Hiebler/Walter Schlagbauer

(Lieta C-293/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Direktīva 2006/123/EK - Materiālā piemērošanas joma - Darbības, kas saistītas ar valsts varas īstenošanu - Skursteņslauķa profesija - Uzdevumi ugunsdrošības uzraudzības jomā - Profesionālās darbības atļaujas teritoriālais ierobežojums - Vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums - Nepieciešamība - Samērīgums)

(2016/C 068/10)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberster Gerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītājs: Gebhart Hiebler

Atbildētājs: Walter Schlagbauer

Rezolutīvā daļa:

1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū ir jāinterpretē tādējādi, ka tā attiecas uz tādas profesijas kā pamatlietā aplūkotā skursteņslauķa profesija veikšanu kopumā, lai arī šī profesija ietver ne tikai privātu saimniecisko darbību, bet arī uzdevumu ugunsdrošības uzraudzības jomā veikšanu;

2)

Direktīvas 2006/123 10. panta 4. punkts un 15. panta 1. punkts, 2. punkta a) apakšpunkts un 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu kā pamatlietā, atbilstoši kuram atļauja veikt skursteņslauķa profesionālo darbību kopumā ir ierobežota ar noteiktu ģeogrāfisko teritoriju, ja ar šo tiesisko regulējumu saskanīgi un konsekventi netiek sasniegts sabiedrības veselības aizsardzības mērķis; tas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai;

Direktīvas 2006/123 15. panta 4. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas pieļauj šādu tiesisko regulējumu gadījumā, ja uzdevumi ugunsdrošības uzraudzības jomā būtu kvalificējami kā uzdevumi, kas ir saistīti ar vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu, ciktāl paredzētais teritoriālais ierobežojums ir nepieciešams un samērīgs, lai šos uzdevumus būtu iespējams veikt ekonomiski dzīvotspējīgos apstākļos. Šis vērtējums ir jāveic iesniedzējtiesai.


(1)  OV C 303, 8.9.2014.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/9


Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 23. decembra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Rüdiger Hobohm/Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL

(Lieta C-297/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tiesu iestāžu sadarbība civillietās un komerclietās - Regula Nr. 44/2001 - Jurisdikcija patērētāju līgumu jomā - 15. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Uz patērētāja dalībvalsti “vērstas” komercdarbības vai profesionālas darbības jēdziens - Pilnvarojuma līgums, kas domāts, lai sasniegtu tāda māklera līguma, kas iepriekš noslēgts uz patērētāja dalībvalsti “vērstas” profesionāļa darbības jomā, ekonomisko mērķi - Cieša saikne)

(2016/C 068/11)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītājs: Rüdiger Hobohm

Atbildētāji: Benedikt Kampik Ltd & Co. KG, Benedikt Aloysius Kampik, Mar Mediterraneo Werbe- und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 15. panta 1. punkta c) apakšpunkts, ciktāl tas attiecas uz līgumu, kas noslēgts tādas komercdarbības vai profesionālas darbības ietvaros, kuru profesionālis “vērsis uz” patērēja domicila dalībvalsti, to lasot kopā ar šīs regulas 16. panta 1. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tas var būt piemērojams starp patērētāju un profesionāli noslēgtam līgumam, kurš kā tāds neietilpst uz patērētāja domicila dalībvalsti “vērstas” šī profesionāļa komercdarbības vai profesionālas darbības jomā, bet kuram ir cieša saikne ar līgumu, kas iepriekš starp šīm pašām pusēm noslēgts šādas darbības ietvaros. Valsts tiesai jāpārliecinās, vai ir izpildīti šo saikni veidojošie faktori, proti, vai šo abu līgumu puses ir juridiski un faktiski identiskas, vai to sasniedzamais ekonomiskais mērķis ir tāds pats un attiecas uz to pašu priekšmetu un vai otrais līgums papildina pirmo līgumu tādā ziņā, ka tas ir domāts, lai ļautu sasniegt šī pēdējā līguma sasniedzamo ekonomisko mērķi.


(1)  OV C 303, 8.9.2014.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/9


Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Hof van beroep te Antwerpen (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Imtech Marine Belgium NV/Radio Hellenic SA

(Lieta C-300/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tiesu iestāžu sadarbība civillietās - Regula (EK) Nr. 805/2004 - Eiropas izpildes rīkojums neapstrīdētiem prasījumiem - Apstiprināšanas prasības - Parādnieka tiesības - Lēmuma pārskatīšana)

(2016/C 068/12)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hof van beroep te Antwerpen

Pamatlietas puses

Prasītāja: Imtech Marine Belgium NV

Atbildētāja: Radio Hellenic SA

Rezolutīvā daļa:

1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem, 19. pants, lasot to LESD 288. panta gaismā, ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā nav noteikts pienākums dalībvalstīm valsts tiesībās ieviest minētajā 19. pantā noteikto pārskatīšanas procedūru;

2)

Regulas Nr. 805/2004 19. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai aizmuguriski pasludinātu nolēmumu apstiprinātu par Eiropas izpildes rīkojumu, tiesai, kurā ir iesniegts šāds pieteikums, ir jānodrošina, ka tās valsts tiesībās efektīvi un bez izņēmuma ir ļauts veikt juridiski un faktiski pilnīgu šāda nolēmuma pārskatīšanu abos šajā tiesību normā norādītajos gadījumos un ka tajās ir ļauts pagarināt termiņus pārsūdzības celšanai par neapstrīdētu prasījumu ne tikai nepārvaramas varas gadījumā, bet arī tad, ja citi ārkārtēji apstākļi, kas nav atkarīgi no parādnieka gribas, tam ir traucējuši apstrīdēt aplūkoto prasījumu;

3)

Regulas Nr. 805/2004 6. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka sprieduma apstiprināšana par Eiropas izpildes rīkojumu, ko var tikt lūgts veikt jebkurā laikā, ir jāveic tiesai.


(1)  OV C 303, 8.9.2014.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/10


Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Gergely Szemerey/Miniszterelnökséget vezető miniszter, kas ir Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve tiesību pārņēmēja

(Lieta C-330/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Kopējā lauksaimniecības politika - Lauku attīstības atbalsta pasākumi - Agrovides maksājumi - Regula (EK) Nr. 1122/2009 - 23. un 58. pants - Regula (EK) Nr. 1698/2005 - Regula (EK) Nr. 1975/2006 - Atbalsts retas augu sugas kultūrai - Maksājuma pieprasījums - Saturs - Prasība par sertifikātu - Sods neiesniegšanas gadījumā)

(2016/C 068/13)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pamatlietas puses

Prasītājs: Gergely Szemerey

Atbildētāja: Miniszterelnökséget vezető miniszter, kas ir Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve tiesību pārņēmēja

Rezolutīvā daļa:

1)

23. pants Komisijas 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1122/2009, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 attiecībā uz savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu saskaņā ar minētajā regulā paredzētajām tiešā atbalsta shēmām lauksaimniekiem, kā arī, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz savstarpēju atbilstību saskaņā ar vīna nozarē paredzēto atbalsta shēmu, lasot to kopā ar Padomes 2005. gada 20. septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), kas grozīta ar Padomes 2009. gada 25. maija Regulu (EK) Nr. 473/2009, un Komisijas 2006. gada 7. decembra Regulu (EK) Nr. 1975/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 attiecībā uz pārbaudes kārtību, kā arī savstarpējo atbilstību saistībā ar lauku attīstības atbalsta pasākumiem, kas grozīta ar Komisijas 2009. gada 9. jūnija Regulu (EK) Nr. 484/2009, ir jāinterpretē tādējādi, ka tam nav pretrunā tas, ka tādā valsts tiesiskajā regulējumā kā pamatlietā agrovides atbalsta pieteicējam vienlaikus ar atbalsta pieteikumu tiek prasīts iesniegt pilnvarotajam maksātājam sertifikātu par retu augu sugu, kas tam rada tiesības uz šāda atbalsta saņemšanu, taču ar nosacījumu, ka šāds tiesiskais regulējums attiecīgajiem uzņēmējiem ir devis iespēju saprātīgos apstākļos pielāgoties šī regulējuma prasībām; tas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai;

2)

Regulas Nr. 1122/2009 58. panta trešā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka šajā noteikumā paredzētais sods nav piemērojams agrovides atbalsta pieteicējam, kurš savam atbalsta pieteikumam nav pievienojis tādu dokumentu kā attiecīgais sertifikāts, kas tam rada tiesības uz šāda atbalsta saņemšanu. Šīs regulas 23. panta 1. punkta trešā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka šāds pārkāpums principā nozīmē agrovides atbalsta maksājuma pieprasījuma nepieņemamību.


(1)  OV C 303, 8.9.2014.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/11


Tiesas (otrā palāta) 2015. gada 23. decembra spriedums (Court of Session (Scotland) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Scotch Whisky Association u.c./The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland

(Lieta C-333/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Lauksaimniecības produktu tirgu kopīga organizācija - Regula (ES) Nr. 1308/2013 - Preču brīva aprite - LESD 34. pants - Kvantitatīvi ierobežojumi - Pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību - Alkoholisko dzērienu minimālā cena, kas aprēķināta atbilstoši spirta daudzumam produktā - Pamatojums - LESD 36. pants - Pamatojums ar cilvēku veselības un dzīvības aizsardzību - Valsts tiesas vērtējums)

(2016/C 068/14)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Court of Session (Scotland)

Pamatlietas puses

Prasītāji: Scotch Whisky Association, spiritsEUROPE, Comité de la Communauté économique européenne des Industries et du Commerce des Vins, Vins aromatisés, Vins mousseux, Vins de liqueur et autres Produits de la Vigne (CEEV)

Atbildētāji: The Lord Advocate, The Advocate General for Scotland

Rezolutīvā daļa:

1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007, ir jāinterpretē tādējādi, ka tai pretrunā nav tāds valsts pasākums, par kādu ir pamatlieta, ar ko nosaka minimālo alkohola vienības cenu vīnu mazumtirdzniecībai, ar nosacījumu, ka šis pasākums ir tiešām piemērots cilvēku veselības un dzīvības aizsardzības mērķa nodrošināšanai un ka, ņemot vērā kopējās lauksaimniecības politikas mērķus, kā arī tirgu kopējās organizācijas raitu darbību, tas nepārsniedz to, kas ir nepieciešams cilvēku veselības un dzīvības aizsardzības mērķa sasniegšanai;

2)

LESD 34. un 36. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tie liedz dalībvalstij, lai sasniegtu cilvēku veselības un dzīvības aizsardzības mērķi, izmantojot alkohola patēriņa cenu paaugstinājumu, izvēlēties tādu tiesisko regulējumu, par kādu ir pamatlieta, ar ko nosaka minimālo cenu alkohola vienībai alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā un noraida tādu mazāk ierobežojošu pasākumu tirdzniecībai un konkurencei Eiropas Savienībā kā akcīzes nodokļa paaugstinājums. Iesniedzējtiesai ir jāpārbauda, vai tā ir, ņemot vērā visu tai iesniegtās lietas atbilstošo faktoru detalizētu analīzi. Tas vien jau, ka pēdējais minētais pasākums var dot papildu labumu un plašāk īstenot mērķi cīnīties pret alkohola pārmērīgu lietošanu, nevar pamatot tā noraidīšanu;

3)

LESD 36. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka, pārbaudot valsts tiesisko regulējumu attiecībā uz cilvēku veselības un dzīvības aizsardzības pamatojumu šī panta izpratnē, valsts tiesai ir objektīvi jāpārbauda, vai attiecīgās dalībvalsts iesniegtie pierādījumi ļauj saprātīgi uzskatīt, ka izvēlētie pasākumi ir piemēroti iecerēto mērķu īstenošanai, kā arī iespēja šos mērķus sasniegt ar preču brīvu apriti un tirgu kopīgo organizāciju mazāk ierobežojošiem pasākumiem;

4)

LESD 36. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda valsts pasākuma kā pamatlietā aplūkotā samērīguma pārbaude nav ierobežota ar to informāciju, pierādījumiem vai citiem dokumentiem, kas bija valsts likumdevēja rīcībā, pieņemot šo pasākumu. Tādos apstākļos, kādi ir pamatlietā, šī pasākuma atbilsmes Savienības tiesībām pārbaude ir jāveic, pamatojoties uz informāciju, pierādījumiem vai citiem dokumentiem, kas ir valsts tiesas rīcībā sprieduma pieņemšanas datumā valsts tiesībās noteiktajā kārtībā.


(1)  OV C 339, 29.9.2014.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/12


Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – X-Steuerberatungsgesellschaft/Finanzamt Hannover-Nord

(Lieta C-342/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Profesionālo kvalifikāciju atzīšana - Direktīva 2005/36/EK - 5. pants - Pakalpojumu sniegšanas brīvība - Direktīva 2006/123/EK - 16. pants un 17. panta 6. punkts - LESD 56. pants - Dalībvalstī reģistrēta nodokļu konsultāciju sabiedrība, kas sniedz pakalpojumus citā dalībvalstī - Dalībvalsts tiesiskais regulējums, kurā noteikta prasība par nodokļu konsultāciju sabiedrību reģistrāciju un atzīšanu)

(2016/C 068/15)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzhof

Pamatlietas puses

Prasītāja: X-Steuerberatungsgesellschaft

Atbildētāja: Finanzamt Hannover-Nord

Rezolutīvā daļa:

LESD 56. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj, ka ar dalībvalsts tiesisko regulējumu, kurā ir paredzēti nosacījumi piekļuvei profesionālās palīdzības nodokļu jomā darbībai, tiek ierobežota tādas nodokļu konsultāciju sabiedrības pakalpojumu sniegšanas brīvība, kas ir dibināta saskaņā ar citas dalībvalsts tiesību aktiem, kurā tā veic uzņēmējdarbību, un kas šajā pēdējā dalībvalstī, kurā ar nodokļu konsultācijām saistīta darbība nav reglamentēta, sagatavo nodokļu deklarāciju pakalpojuma saņēmējam pirmajā dalībvalstī un nodod to tās nodokļu administrācijai, atbilstīgi neizvērtējot un pienācīgi neņemot vērā kvalifikāciju, ko minētā sabiedrība vai fiziskās personas, kas tās vārdā sniedz profesionālās palīdzības nodokļu jomā pakalpojumus, ieguvušas citās dalībvalstīs.


(1)  OV C 372, 20.10.2014.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/13


Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Finanzgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt

(Lieta C-371/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tirdzniecības politika - Dempings - Ar gāzi pildītas, neuzpildāmas kabatas krama šķiltavas - Regula (EK) Nr. 1225/2009 - 11. panta 2. punkts - Termiņa beigas - 13. pants - Apiešana - Īstenošanas regula (ES) Nr. 260/2013 - Spēkā esamība - Antidempinga maksājuma attiecināšana uz datumu, kurā regula, ar kuru tas noteikts, vairs nav spēkā - Pārmaiņas tirdzniecības modelī)

(2016/C 068/16)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Hamburg

Pamatlietas puses

Prasītāja: APEX GmbH Internationale Spedition

Atbildētāja: Hauptzollamt Hamburg-Stadt

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2013. gada 18. marta Īstenošanas regula (ES) Nr. 260/2013, ar ko galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Regulu (EK) Nr. 1458/2007 noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes ar gāzi pildītu, neuzpildāmu kabatas krama šķiltavu importam, attiecina uz tādu ar gāzi pildītu, neuzpildāmu kabatas krama šķiltavu importu, ko nosūta no Vjetnamas Sociālistiskās Republikas un kam ir vai nav deklarēta Vjetnamas Sociālistiskās Republikas izcelsme, ir spēkā neesoša.


(1)  OV C 372, 20.10.2014.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/14


Tiesas (trešā palāta palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Finanzgericht Köln (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Timac Agro Deutschland GmbH/Finanzamt Sankt Augustin

(Lieta C-388/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Nodokļu tiesību akti - Uzņēmumu ienākuma nodoklis - Brīvība veikt uzņēmējdarbību - Pastāvīgs uzņēmums nerezidents - Nodokļu dubultas uzlikšanas novēršana, pastāvīgu uzņēmumu nerezidentu ienākumus atbrīvojot no nodokļa - Šāda pastāvīga uzņēmuma ciesto zaudējumu ņemšana vērā - Iepriekš atskaitīto zaudējumu vēlāka iekļaušana no jauna uzņēmuma nerezidenta atsavināšanas gadījumā - Galīgi zaudējumi)

(2016/C 068/17)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Köln

Pamatlietas puses

Prasītāja: Timac Agro Deutschland GmbH

Atbildētāja: Finanzamt Sankt Augustin

Rezolutīvā daļa:

1)

LESD 49. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to tiek pieļauts tāds dalībvalsts nodokļu režīms kā pamatlietā aplūkotais, saskaņā ar kuru gadījumā, ja sabiedrība rezidente atsavina citā dalībvalstī esošu pastāvīgu uzņēmumu sabiedrībai nerezidentei, kas ir tajā pašā koncernā, kurā ir pirmā minētā sabiedrība, iepriekš saistībā ar atsavināto uzņēmumu atskaitītie zaudējumi ir no jauna jāietver atsavinātājas sabiedrības ar nodokli apliekamajā summā, ciktāl saskaņā ar Konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu dalībvalsts, kurā sabiedrībai, no kuras bija atkarīgs šis pastāvīgais uzņēmums, ir juridiskā adrese, šāda uzņēmuma peļņu atbrīvo no aplikšanas ar nodokli;

2)

LESD 49. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to tiek pieļauts tāds dalībvalsts nodokļu režīms kā pamatlietā aplūkotais, saskaņā ar kuru, ja sabiedrība rezidente atsavina citā dalībvalstī esošu pastāvīgu uzņēmumu sabiedrībai nerezidentei, kas ir tajā pašā koncernā, kurā ir pirmā minētā sabiedrība, tiek izslēgta iespēja sabiedrībai rezidentei tās nodokļa bāzē ņemt vērā atsavinātā uzņēmuma zaudējumus gadījumā, ja saskaņā ar Konvenciju par nodokļu dubultas uzlikšanas novēršanu ekskluzīvā kompetence aplikt ar nodokli šī uzņēmuma ar nodokli apliekamo summu ir dalībvalstij, kurā tas atrodas.


(1)  OV C 372, 20.10.2014.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/15


Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Dioikitiko Efeteio Athinon (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Viamar-Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE/Elliniko Dimosio

(Lieta C-402/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Brīva preču aprite - Noteikumi par nodokļiem - Iekšējie nodokļi - Fiskāli muitas nodokļi - Nodokļi ar līdzvērtīgu iedarbību - Ar robežšķērsošanu saistītas formalitātes - LESD 30. pants - LESD 110. pants - Direktīva 92/12/EEK - 3. panta 3. punkts - Direktīva 2008/118/EK - 1. panta 3. punkts - Netransponēšana valsts tiesībās - Tieša iedarbība - Nodokļa uzlikšana mehāniskiem transportlīdzekļiem, tos ievedot dalībvalsts teritorijā - Ar transportlīdzekļa reģistrāciju un iespējamu laišanu ceļu satiksmē saistīta nodeva - Atteikums atmaksāt nodevu, ja transportlīdzeklis netiek reģistrēts)

(2016/C 068/18)

Tiesvedības valoda – grieķu

Iesniedzējtiesa

Dioikitiko Efeteio Athinon

Pamatlietas puses

Prasītāja: Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon AE

Atbildētāja: Elliniko Dimosio

Rezolutīvā daļa:

1)

Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvas 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK, 1. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas atbilst nosacījumiem, lai radītu tiešu iedarbību, ļaujot privātpersonām uz to atsaukties valsts tiesā tiesvedībā pret kādu dalībvalsti;

2)

LESD 30. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tam ir pretrunā tāda dalībvalsts prakse, kas tiek aplūkota pamatlietā, kad netiek atmaksāta reģistrācijas nodeva, kas iekasēta, importējot citu dalībvalstu izcelsmes mehāniskos transportlīdzekļus, kaut gan attiecīgie transportlīdzekļi, kas vispār nav bijuši reģistrēti šajā dalībvalstī, ir tikuši atpakaļizvesti uz citu dalībvalsti.


(1)  OV C 380, 27.10.2014.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/15


Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – María Auxiliadora Arjona Camacho/Securitas Seguridad España SA

(Lieta C-407/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Sociālā politika - Direktīva 2006/54/EK - Vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un darba jautājumos - Diskriminējoša atlaišana no darba - 18. pants - Kompensācija vai reparācija par faktiski radīto kaitējumu - Preventīvs raksturs - 25. pants - Sankcijas - Zaudējumi ar soda raksturu)

(2016/C 068/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Social no 1 de Córdoba

Pamatlietas puses

Prasītāja: María Auxiliadora Arjona Camacho

Atbildētāja: Securitas Seguridad España SA

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīvas 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos, 18. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai diskriminācijas dzimuma dēļ radītā kaitējuma atlīdzināšana notiktu preventīvi un samērīgi, ar šo pantu dalībvalstīm, kuras izvēlas finansiālas atlīdzības veidu, ir noteikta prasība savā iekšējā tiesiskajā kārtībā ieviest pasākumus, paredzot cietušajai personai saskaņā ar dalībvalstu noteiktu īpašu kārtību atlīdzināt zaudējumus, kas pilnībā atbilst radītajam kaitējumam.


(1)  OV C 409, 17.11.2014.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/16


Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – WebMindLicenses kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

(Lieta C-419/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Pievienotās vērtības nodoklis - Direktīva 2006/112/EK - 2., 24., 43., 250. un 273. pants - Elektroniski sniegtu pakalpojumu sniegšanas vieta - Šīs vietas samākslota noteikšana, izmantojot darījumu, kam nav sakara ar saimniecisku realitāti - Tiesību ļaunprātīga izmantošana - Regula (ES) Nr. 904/2010 - Eiropas Savienības Pamattiesību harta - 7., 8., 41., 47. un 48. pants, 51. panta 1. punkts un 52. panta 1. un 3. punkts - Tiesības uz aizstāvību - Tiesības tikt uzklausītam - Nodokļu iestādes veikta tādu pierādījumu izmantošana, kas iegūti paralēlā un nepabeigtā kriminālprocesā pret nodokļu maksātāju - Telekomunikāciju pārtveršana un elektroniskā pasta izņemšana)

(2016/C 068/20)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pamatlietas puses

Prasītāja: WebMindLicenses kft

Atbildētāja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság

Rezolutīvā daļa:

1)

Savienības tiesības ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai tādos apstākļos, kādi ir pamatlietā, novērtētu, vai licences līguma, kura priekšmets ir zinātības noma – kas ļauj izmantot Interneta vietni, kurā tiek sniegti interaktīvi audiovizuāli pakalpojumi, – un kas noslēgts ar citā dalībvalstī nodibinātu sabiedrību, nevis to, kuras teritorijā bijusi dibināta šīs licences izsniedzēja sabiedrība, pamatā ir tiesību ļaunprātīga izmantošana nolūkā izmantot šiem pakalpojumiem piemērojamo pievienotās vērtības nodokļa likmi, kas ir zemāka šajā citā dalībvalstī, nav izšķirošas nozīmes tam, ka šīs pēdējās minētās sabiedrības pārvaldītājs un vienīgais akcionārs bija šīs zinātības izgudrotājs, tam, ka šī pati persona ietekmēja vai kontrolēja šīs zinātības attīstību un izmantošanu un uz to balstīto pakalpojumu sniegšanu, tam, ka finanšu darījumu, personāla un šo pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo tehnisko līdzekļu pārvaldīšanu nodrošināja apakšuzņēmēji, tāpat kā iemesliem, kas licences izsniedzējai sabiedrībai lika iznomāt minēto zinātību citā dalībvalstī dibinātai sabiedrībai, nevis izmantot to pašai.

Iesniedzējtiesai ir jāizanalizē visi pamatlietas apstākļi, lai noteiktu, vai minētais līgums bija pilnībā samākslots darījums, ar kuru tika slēpts fakts, ka aplūkojamos pakalpojumus faktiski sniedza nevis licences saņēmēja sabiedrība, bet licences izsniedzēja sabiedrība, tostarp pārbaudot, vai licences saņēmējas sabiedrības saimnieciskās darbības vietas ierīkošana vai pastāvīgais uzņēmums nebija īsts, vai arī, vai šai sabiedrībai nolūkā veikt šo saimniecisko darbību nebija atbilstošas struktūras telpu, cilvēkresursu un tehnikas veidolā, vai arī, vai šī sabiedrība neveica šo saimniecisko darbību savā vārdā un uz sava rēķina, par to uzņemoties atbildību un riskus;

2)

Savienības tiesības ir jāinterpretē tādējādi, ka, ja tiek konstatēta ļaunprātīga rīcība, kuras rezultātā pakalpojumu sniegšanas vieta ir noteikta citā dalībvalstī, nevis tajā, kas būtu šādi definēta ļaunprātīgās rīcības neesamības gadījumā, tas, ka pievienotās vērtības nodoklis ir ticis samaksāts šajā citā dalībvalstī atbilstoši tās tiesību aktiem, nav šķērslis šī nodokļa uzrēķinam dalībvalstī, kurā faktiski šie pakalpojumi tikuši sniegti;

3)

Padomes 2010. gada 7. oktobra Regula (ES) Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā ir jāinterpretē tādējādi, ka vienas dalībvalsts nodokļu iestādei, kura pārbauda pievienotās vērtības nodokļa iekasējamību par pakalpojumiem, par kuriem jau ir samaksāts pievienotās vērtības nodoklis citās dalībvalstīs, ir jānosūta informācijas pieprasījums šo citu dalībvalstu nodokļu iestādēm, ja šāds pieprasījums ir lietderīgs vai pat nepieciešams nolūkā noteikt, vai pievienotās vērtības nodoklis ir iekasējams pirmajā dalībvalstī;

4)

Savienības tiesības ir jāinterpretē tādējādi, ka tās pieļauj, ka LES 4. panta 3. punkta, LESD 325. panta un PVN direktīvas 2. panta, 250. panta 1. punkta un 273. panta piemērošanas nolūkā nodokļu iestāde, lai konstatētu ļaunprātīgas rīcības pastāvēšanu pievienotās vērtības nodokļa jomā, izmanto paralēlā, vēl nepabeigtā kriminālprocesā iegūtus pierādījumus pret nodokļu maksātāju, izmantojot, piemēram, telekomunikāciju pārtveršanu un elektroniskā pasta izņemšanu, pie nosacījuma, ka, iegūstot šos pierādījumus minētajā kriminālprocesā un tos izmantojot administratīvajā procesā, nav pārkāptas Savienības tiesībās garantētās tiesības.

5)

Tādos apstākļos kā pamatlietā saskaņā ar Hartas 7. un 47. pantu un 52. panta 1. punktu valsts tiesai ir jāpārbauda to lēmumu par PVN uzrēķinu tiesiskums, kas balstīti uz šādiem pierādījumiem, pārbaudot, pirmkārt, vai telekomunikāciju pārtveršana un elektroniskā pasta izņemšana ir bijuši tādi izmeklēšanas līdzekļi, kas bija paredzēti tiesību aktos un kas bija nepieciešami kriminālprocesā, un, otrkārt, vai šīs iestādes veiktā ar šādiem līdzekļiem iegūto pierādījumu izmantošana arī ir bijusi atļauta tiesību aktos un nepieciešama. Turklāt tai ir jāpārbauda, vai atbilstoši vispārējam principam par tiesību uz aizstāvību ievērošanu nodokļu maksātājam ir bijusi iespēja administratīvajā procesā piekļūt šiem pierādījumiem un tikt uzklausītam to sakarā. Ja tā konstatē, ka nodokļu maksātājam nebija šīs iespējas vai ka kāds no šiem pierādījumiem ticis iegūts kriminālprocesā vai izmantots tajā vai administratīvajā procesā, pārkāpjot Hartas 7. pantu, šai valsts tiesai ir jānoraida šie pierādījumi un jāatceļ minētais lēmums, ja šī iemesla dēļ tas ir zaudējis savu pamatu. Tāpat šie pierādījumi ir jānoraida tad, ja šai tiesai nav tiesību pārbaudīt, ka tie ir iegūti kriminālprocesā un saskaņā ar Savienības tiesībām, vai ja tā, pamatojoties uz krimināltiesas jau veikto pārbaudi procesā, kas balstīts uz sacīkstes principu, nevar vismaz pārliecināties, ka minētie pierādījumi tikuši iegūti atbilstoši šīm tiesībām.


(1)  OV C 439, 8.12.2014.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/18


Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 23. decembra spriedums – Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-595/14) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Apstrīdētā lēmuma aizstāšana tiesvedības laikā - Prasības priekšmets - Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās - Kontroles pasākumu piemērošana jaunai psihoaktīvai vielai - Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā piemērojamās tiesību normas - Pārejas noteikumi - Apspriešanās ar Eiropas Parlamentu)

(2016/C 068/21)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji – F. Drexler, A. Caiola un M. Pencheva)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – K. Pleśniak un K. Michoel)

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Padomes 2014. gada 25. septembra Īstenošanas lēmumu 2014/688/ES par kontroles pasākumu piemērošanu šādām vielām: 4-jod-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamīns (25I-NBOMe), 3,4-dihlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamīds (AH-7921), 3,4-metilēndioksipirovalerons (MDPV) un 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanons (metoksetamīns);

2)

paturēt spēkā Īstenošanas lēmuma 2014/688 sekas;

3)

Eiropas Savienības Padome atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 138, 27.4.2015.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/18


Tiesas (septītā palāta) 2015. gada 17. decembra spriedums (Korkein oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu/Pekka Komu, Jelena Komu

(Lieta C-605/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Regula (EK) Nr. 44/2001 - Piemērošanas joma - Izņēmuma jurisdikcija - 22. panta 1. punkts - Strīds par lietu tiesībām uz nekustamo īpašumu - Jēdziens - Pieteikums par nedalīta kopīpašuma, kurā ietilpst nekustamie īpašumi, izbeigšanu, tos pārdodot)

(2016/C 068/22)

Tiesvedības valoda – somu

Iesniedzējtiesa

Korkein oikeus

Pamatlietas puses

Prasītāji: Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen, Ritva Komu

Atbildētāji: Pekka Komu, Jelena Komu

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 22. panta 1. punkta pirmā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka prasība par nedalīta kopīpašuma, kurā ietilpst nekustamais īpašums, izbeigšanu, to pārdodot un šīs pārdošanas īstenošanu uzticot pilnvarniekam, ietilpst to lietu kategorijā, “kur[u] priekšmets ir lietu tiesības uz nekustamo īpašumu” šīs normas izpratnē.


(1)  OV C 81, 9.3.2015.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/19


Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 23. decembra spriedums (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Firma Theodor Pfister/Landkreis Main-Spessart

(Lieta C-58/15) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Lauksaimniecība - Sanitārās pārbaudes - Oficiāla dzīvnieku barības un pārtikas produktu kontrole - Kontroles finansējums - Maksa par pārbaudi attiecībā uz kaušanu - Regula (EK) Nr. 882/2004 - Direktīva 85/73/EEK - Iespēja saņemt tāda apjoma maksu, kas atbilst reālajām pārbaudes izmaksām un kas ir lielāka par šajā direktīvā paredzēto nodevu apmēru)

(2016/C 068/23)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Firma Theodor Pfister

Atbildētājs: Landkreis Main-Spessart

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem, kas grozīta ar Padomes 2006. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 1791/2006, 27. panta 3. punkta pirmās daļas otrais teikums ir interpretējams tādējādi, ka atbilstoši tam pārejas periodā 2007. gadā ir atļauts iekasēt nodevas, lai segtu izmaksas, kas radušās gaļas higiēnas kontroles un pārbaužu rezultātā, lai segtu kompetentajai iestādei radušos izdevumus Padomes 1985. gada 29. janvāra Direktīvas 85/73/EEK par svaigas gaļas un mājputnu gaļas veselības pārbaudes un kontroles finansējumu, uz ko attiecas Direktīvas 89/662/EEK, 90/425/EEK, 90/675/EEK un 91/496/EEK, kas grozītas ar Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvu 97/79/EK.


(1)  OV C 171, 26.5.2015.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/19


Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 17. decembra rīkojums (Verwaltungsgericht Berlin (Berlīne) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sandra Bitter, kā Ziegelwerk Höxter GmbH maksātnespējas administratore/Bundesrepublik Deutschland

(Lieta C-580/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Direktīva 2003/87/EK - Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma - Naudas sods par emisijas apjoma pārsniegšanu - Samērīgums)

(2016/C 068/24)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Berlin

Pamatlietas puses

Prasītāja: Sandra Bitter, kā Ziegelwerk Höxter GmbH maksātnespējas administratore

Atbildētāja: Bundesrepublik Deutschland

Rezolutīvā daļa:

Uzdotā jautājuma izskatīšana nav atklājusi nevienu apstākli, kas attiecībā uz samērīguma principu ietekmētu Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK un kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvu 2009/29/EK, 16. panta 3. punkta otrā teikuma spēkā esamību, ciktāl tas paredz EUR 100 naudas sodu par katru emitēto tonnu oglekļa dioksīda ekvivalenta, par kuru operators nav nodevis kvotas.


(1)  OV C 96, 23.3.2015.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/20


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2015. gada 14. aprīļa rīkojumu lietā T-823/14 Guja/Polija 2015. gada 12. maijā iesniedza Edward Guja

(Lieta C-352/15 P)

(2016/C 068/25)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Edward Guja (pārstāvis – M. Szczepara, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Polijas Republika

Ar Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 17. decembra rīkojumu apelācijas sūdzība tika noraidīta.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/20


Prasība, kas celta 2015. gada 10. jūlijā – Komisija/Slovēnija

(Lieta C-357/15)

(2016/C 068/26)

Tiesvedības valoda – slovēņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – E. Sanfrutos Cano, M. Heller, D. Kukovec)

Atbildētāja: Slovēnijas Republika

Ar 2015. gada 29. oktobra rīkojumu Tiesas priekšsēdētājs ir uzdevis izslēgt lietu C-357/15 no reģistra un piespriest Slovēnijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/21


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 20. novembrī iesniedza Curtea de Apel Craiova (Rumānija) – Rodica Popescu/Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

(Lieta C-614/15)

(2016/C 068/27)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Craiova

Pamatlietas puses

Prasītāja: Rodica Popescu

Atbildētāja: Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Gorj

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai tas apstāklis, ka specifiskos kontroles amatos esošo veterinārsanitārās nozares darbinieku darbība ir cieši saistīta ar [5.] punktā minētā veida uzņēmumu darbības turpināšanu, ir pietiekams arguments, lai atkārtoti noslēgtu līgumus uz noteiktu laiku, atkāpjoties no vispārīgajām tiesību normām, kas pieņemtas Direktīvas 70/1999 (1) transponēšanai?

2)

Vai tādu speciālo tiesību normu paturēšana spēkā tiesību aktos, kas ļauj iepriekš minētajā laikposmā veterinārsanitārās kontroles nozarē atkārtoti noslēgt darba līgumus uz noteiktu laiku, ir pienākuma, kas valstij pastāv saistībā ar Direktīvas 70/1999 transponēšanu, pārkāpums?


(1)  Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīva 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku (OV L 175, 4. lpp.).


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/21


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 27. novembrī iesniedza Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo (Spānija) – Carlos Álvarez Santirso/Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

(Lieta C-631/15)

(2016/C 068/28)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo

Pamatlietas puses

Prasītājs: Carlos Álvarez Santirso

Atbildētāja: Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias

Prejudiciālais jautājums

Vai Pamatnolīguma 4. klauzula, kas ietverta Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīvā 1999/70/EK par darbu uz noteiktu laiku (1), ir interpretējama tādējādi, ka tai pretrunā ir tāda reģionālā tiesību norma kā Ley del Principado de Asturias 6/2009 de 29 de diciembre de evaluación de la función pública docente y sus incentivos [Astūrijas firstistes 2009. gada 29. decembra Likums Nr. 6/2009 par mācībspēku darba novērtēšanu un stimuliem], kura 2. pantā ir noteikts, ka nosacījums iekļaušanai novērtēšanas plānā (un attiecīgi ar to saistītajai materiālo stimulu saņemšanai) ir pastāvīgā ierēdņa statuss, tādējādi izslēdzot pagaidu ierēdņus?


(1)  Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīva 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku (OV L 175, 43. lpp.).


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/22


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 30. novembrī iesniedza Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumānija) – Costin Popescu/Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

(Lieta C-632/15)

(2016/C 068/29)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Înalta Curte de Casație și Justiție

Pamatlietas puses

Prasītājs: Costin Popescu

Atbildētāji: Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Direcția Rutieră, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/126/EK (1) normas ļauj Rumānijas valstij attiecībā uz mopēdu vadītājiem, kuriem ir oficiāls dokuments, ar ko tiem bija piešķirtas vadīšanas tiesības pa publiskajiem ceļiem pirms 2013. gada 19. janvāra, paredzēt pienākumu – lai varētu vadīt mopēdus arī pēc minētās dienas – saņemt vadītāja apliecību, nokārtojot pārbaudes/eksāmenus, kas ir līdzīgi tiem, kādi paredzēti attiecībā uz pārējiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Direktīva 2006/126/EK par vadītāju apliecībām (OV L 403, 18. lpp.).


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/22


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2015. gada 24. septembra spriedumu lietā T-211/14 Toni Klement/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2015. gada 2. decembrī iesniedza Toni Klement

(Lieta C-642/15 P)

(2016/C 068/30)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Toni Klement (pārstāvis – J. Weiser, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi:

atcelt pārsūdzēto Vispārējās tiesas 2015. gada 24. septembra spriedumu lietā T-211/14;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzējs izvirza trīs pamatus:

1.

Strīdus preču zīme neapstrīdami tika izmantota vienīgi ar papildu vārdisko elementu “Bullerjan”. Apelācijas sūdzības iesniedzējs norāda, ka, izvērtējot pievienotā elementa “Bullerjan” atšķirtspēju, esot sagrozīti pierādījumi. Vispārējā tiesa pievienotā elementa atšķirtspēju esot klasificējusi kā (tikai) normālu. Iesniegtie pierādījumi par (tikai) normālu atšķirtspēju neliecinot, jo tajos neesot nevienas norādes par elementa “Bullerjan”, kas pat esot reģistrēts kā preču zīme, [izmantošanas] apjomu, ilgumu un intensitāti.

2.

Otrajā pamatā apelācijas sūdzības iesniedzējs izvirza Vispārējās tiesas pieņēmuma par strīdus preču zīmes augsto atšķirtspēju pretrunīgo pamatojumu. Savā pamatojumā Vispārējā tiesa uzskatot, no vienas puses, ka apstrīdētajai preču zīmei ir “neparasta forma”, bet apstiprinot, no otras puses, ka citi ražotāji pārdod krāsnis, kurām ir ļoti līdzīga forma. Vispārējās tiesas pieņēmumā esot vēl viena pretruna, proti, ka, no vienas puses, strīdus preču zīmei esot augsta atšķirtspēja neatkarīgi no tās eventuālās funkcionalitātes, un, no otras puses, šī augstā atšķirtspēja saistībā ar citu krāšņu ļoti līdzīgo formu netiekot apšaubīta, jo tā varētu būtu izskaidrojama ar tiekšanos pēc konkrēta tehniska rezultāta. Tādējādi Vispārējās tiesas pamatojums esot divkārši pretrunīgs un līdz ar to juridiski kļūdains.

3.

Trešajā pamatā apelācijas sūdzības iesniedzējs izvirza Kopienas preču zīmes regulas (KPZR) (1) 15. panta 1. punkta a) apakšpunkta juridiski kļūdainu interpretāciju un piemērošana daudzējāda ziņā. Vispirms Vispārēja tiesa, veicot KPZR 15. panta 1. punkta a) apakšpunktā prasīto apstrīdētās preču zīmes atšķirtspējas pārbaudi, neesot ņēmusi vērā Tiesas judikatūru par trīsdimensiju preču zīmju, ko veido preces forma, atšķirtspējas izvērtēšanu. Pretēji Tiesas judikatūrai Vispārēja tiesa neesot veikusi šajā ziņā nepieciešamo strīdus preču zīmes salīdzināšanu ar nozarē sastopamajām krāšņu formām. Turklāt Vispārējā tiesa esot uzskatījusi, ka strīdus preču zīmes formas eventuālā funkcionalitāte tās atšķirtspējas izvērtēšanā ir nenozīmīga. Tādējādi Vispārējā tiesa atšķirtspējas izvērtēšanā esot pārkāpusi atzīto principu par visu to faktoru ņemšanu vērā, kam ir nozīme izskatāmajā lietā. Visbeidzot Vispārējā tiesa neesot ņēmusi vērā Tiesas judikatūru par reģistrētās preču zīmes kā kombinētas preču zīmes sastāvdaļas tiesības saglabājošu izmantošanu. Šajā ziņā Vispārējā tiesa esot uzskatījusi, ka pietiek ar to, ka saistībā ar kombinētu preču zīmi izmantotā preču zīme turklāt tiek atzīta par izcelsmes norādi. Tādējādi Vispārēja tiesa neesot ņēmusi vērā, ka atbilstoši KPZR 15. panta 1. punkta a) apakšpunkta viennozīmīgajam formulējumam un Tiesas judikatūrai vienmēr ir sīkāk jāpārbauda, vai tiek ietekmēta reģistrētās preču zīmes atšķirtspēja. Šo pārbaudi Vispārējā tiesa neesot veikusi.


(1)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi, OV L 78, 1. lpp.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/23


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 14. decembrī iesniedza Vestre Landsret (Dānija) – Jyske Finans A/S/Ligebehandlingsnævnet, kas rīkojas Ismar Huskic vārdā

(Lieta C-668/15)

(2016/C 068/31)

Tiesvedības valoda – dāņu

Iesniedzējtiesa

Vestre Landsret

Pamatlietas puses

Prasītāja: Jyske Finans A/S

Atbildētāja: Ligebehandlingsnævnet, kas rīkojas Ismar Huskic vārdā

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai tiešas diskriminācijas aizliegums, pamatojoties uz etnisko piederību, Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvas 2000/43/EK (1), ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, 2. panta 2. punkta a) apakšpunktā ir jāinterpretē tādējādi, ka ir aizliegta tāda prakse kā šajā lietā, ar kuru līdzvērtīgā situācijā personas, kuras nav dzimušas Ziemeļvalstīs, kādā dalībvalstī, Šveicē vai Lihtenšteinā, ir neizdevīgākā situācijā nekā personas, kuras ir dzimušas Ziemeļvalstīs, kādā dalībvalstī, Šveicē vai Lihtenšteinā?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša: vai šāda prakse tādējādi rada netiešu diskrimināciju etniskās piederības dēļ Padomes Direktīvas 2000/43/EK 2. panta 2. punkta b) apakšpunkta nozīmē – ja vien tā nav objektīvi attaisnota ar likumīgu mērķi un ja šā mērķa sasniegšanas līdzekļi nav atbilstīgi un vajadzīgi?

3)

Ja atbilde uz otro jautājumu ir apstiprinoša: vai šādu praksi principā var attaisnot kā atbilstošus un nepieciešamus līdzekļus pastiprinātu klienta uzticamības pārbaudes pasākumu nodrošināšanai, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīvas 2005/60/EK (2) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, 13. pantā?


(1)  OV L 180, 22. lpp.

(2)  OV L 309, 15. lpp.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/24


Prasība, kas celta 2015. gada 17. decembrī – Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-687/15)

(2016/C 068/32)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – F. Erlbacher, L. Nicolae)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atcelt Padomes secinājumus par Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) 2015. gada Pasaules radiosakaru konferenci (PRK-15), kas pieņemti 2015. gada 26. oktobrī Padomes 3419. sanāksmē Luksemburgā;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

1.

Ar šo prasības pieteikumu Komisija lūdz atcelt “Padomes secinājumus par Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) 2015. gada Pasaules radiosakaru konferenci (PRK-15), kas pieņemti 2015. gada 26. oktobrī Padomes 3419. sanāksmē Luksemburgā”.

2.

Prasības pieteikums ir pamatots ar vienu pamatu, proti, ka, pieņemot secinājumus par Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) 2015. gada Pasaules radiosakaru konferenci (PRK-15), nevis lēmumu, kā to piedāvāja Komisija, Padome esot pārkāpusi LESD 218. panta 9. punktu, kurš ir piemērojams nostājas, kas Savienības vārdā jāapstiprina, noteikšanai PRK-15.

3.

Šajā ziņā Komisija apgalvo, pirmkārt, ka LESD 218. panta 9. punkts esot piemērojams nostājas, kas Savienības vārdā jāapstiprina, noteikšanai tādās situācijās, kā šajā lietā, ja Eiropas Savienībai ir statuss konkrētā starptautiskā organizācijā, proti, nozares dalībnieka statuss, ar kuru atbilstoši ITU Statūtu 3. panta 2. punktam Eiropas Savienībai ir piešķirtas noteiktas tiesības darboties organizācijā.

4.

Otrkārt, Komisija apgalvo, ka Radiosakaru regulas pārskatīšana, kam Komisija piedāvāja pieņemt pieņemamo nostāju atbilstoši LESD 218. panta 9. punktam, rada juridiskas sekas šīs normas izpratnē gan atbilstoši starptautiskajām piemērojamām tiesību normām, gan atbilstošajām Savienības tiesību normām.

5.

Treškārt, attiecībā uz pārējiem LESD 218. panta 9. punkta piemērošanas nosacījumiem Komisija apgalvo, ka tie arī esot izpildīti šajā lietā, jo ITU struktūras dienesti ir izveidoti “ar kopīgu nolīgumu” un tiesību akts, ar kuru Komisija piedāvāja pieņemt nostāju, “[ne]papildina vai [ne]groza attiecīgajā nolīgumā noteikto iestāžu sistēmu”.


Vispārējā tiesa

22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/26


Vispārējās tiesas 2015. gada 10. decembra spriedums – Front Polisario/Padome

(Lieta T-512/12) (1)

(Starptautiskās attiecības - Savienības un Marokas nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā - Savstarpējā liberalizācija attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, zivīm un zivsaimniecības produktiem - Nolīguma piemērošana Rietumsahārai - Front Polisario - Prasība atcelt tiesību aktu - Rīcībspēja - Tiešs un individuāls skārums - Pieņemamība - Atbilstība starptautiskajām tiesībām - Pienākums norādīt pamatojumu - Tiesības uz aizstāvību)

(2016/C 068/33)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) (pārstāvji – sākotnēji C.-E. Hafiz un G. Devers, vēlāk G. Devers, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – S. Kyriakopoulou, A. Westerhof Löfflerová un N. Rouam)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji F. Castillo de la Torre, E. Paasivirta un D. Stefanov, vēlāk F. Castillo de la Torre un E. Paasivirta)

Priekšmets

Prasība atcelt Padomes 2012. gada 8. marta Lēmumu 2012/497/ES par Eiropas Savienības un Marokas Karalistes nolīguma noslēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, zivīm un zivsaimniecības produktiem, 1., 2. un 3. protokola un šo protokolu pielikumu aizstāšanu un grozījumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar kuru izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses (OV L 241, 2. lpp.).

Rezolutīvā daļa:

1)

Padomes 2012. gada 8. marta Lēmumu 2012/497/ES par Eiropas Savienības un Marokas Karalistes nolīguma noslēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā par savstarpējiem liberalizācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, zivīm un zivsaimniecības produktiem, 1., 2. un 3. protokola un šo protokolu pielikumu aizstāšanu un grozījumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar kuru izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Marokas Karalisti, no otras puses, atcelt tiktāl, ciktāl ar šo lēmumu ir apstiprināta minētā nolīguma piemērošana Rietumsahārai;

2)

Eiropas Savienības Padome un Eiropas Komisija katra sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina tiesāšanās izdevumus, kas radušies Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario).


(1)  OV C 55, 23.2.2013.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/26


Vispārējās tiesas 2015. gada 17. decembra rīkojums – Universal Music/ITSB – Yello Strom (“Yellow Lounge”)

(Lieta T-379/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Iebildumu atsaukšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2016/C 068/34)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Universal Music GmbH (Berlīne, Vācija) (pārstāvis – M. Viefhus, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – sākotnēji G. Schneider, vēlāk G. Schneider un D. Walicka)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Yello Strom GmbH (Ķelne, Vācija) (pārstāvis – K. Gründig-Schnelle, advokāts)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2014. gada 20. marta lēmumu lietā R 274/2013-4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Yello Strom GmbH un Universal Music GmbH

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

Universal Music GmbH un Yello Strom GmbH sedz pašas savus, kā arī katra no tām atlīdzina pusi Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) tiesāšanās izdevumu.


(1)  OV C 292, 1.9.2014.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/27


Vispārējās tiesas 2015. gada 17. decembra rīkojums – Murnauer Markenvertrieb/ITSB – Bach Flower Remedies (“MURNAUERS Bachblüten”)

(Lieta T-534/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Iebildumu atsaukšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2016/C 068/35)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Egelsbach, Vācija) (pārstāvji – F. Traub un D. Horst, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – D. Walicka)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Bach Flower Remedies Ltd (Vimbldona, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – A. Renck un M. Petersen, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas otrās padomes 2014. gada 5. maija lēmumu lietā R 2041/2012–2 attiecībā uz iebildumu procesu starp Murnauer Markenvertieb GmbH un Bach Flower Remedies Ltd

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

Murnauer Markenvertrieb GmbH un Bach Flower Remedies Ltd sedz pašas savus, kā arī katra no tām atlīdzina pusi Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) tiesāšanās izdevumu.


(1)  OV C 351, 6.10.2014.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/28


Vispārējās tiesas 2015. gada 18. decembra rīkojums – CompuGroup Medical/ITSB – Schatteiner (“SAM”)

(Lieta T-850/14)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Kopienas preču zīme - Termiņš prasības celšanai - Termiņa sākums - Apelācijas padomes lēmuma paziņošana prasītāja pārstāvja elektroniskajā kontā ITSB - Nokavējums - Nepārvaramas varas vai neparedzētu apstākļu neesamība - Acīmredzama nepieņemamība)

(2016/C 068/36)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: CompuGroup Medical AG (Koblenca, Vācija) (pārstāvis – B. Dix, avocat)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – H. Kunz)

Otrs procesa ITSB Apelācijas padomē dalībnieks, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Simon Schatteiner (Vīne, Austrija) (pārstāvji – F. Schulz un H. Pernez, avocats)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2014. gada 23. jūlija lēmumu lietā R 818/2013–4 saistībā ar iebildumu procesu starp Simon Schatteiner un CompuGroup Medical AG

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

CompuGroup Medical AG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/28


Vispārējās tiesas 2015. gada 17. decembra rīkojums – Garcia Minguez/Komisija

(Lieta T-357/15 P) (1)

(Apelācija - Civildienests - Pieņemšana darbā - Komisijas iekšējais konkurss, kurā var piedalīties iestādes pagaidu darbinieki - Izpildaģentūras pagaidu darbinieka nepielaišana - Civildienesta noteikumu 29. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Vienlīdzīga attieksme - Acīmredzami juridiski nepamatota apelācijas sūdzība)

(2016/C 068/37)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Maria Luisa Garcia Minguez (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – L. Ortiz Blanco un Á. Givaja Sanz, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji J. Currall, G. Gattinara un F. Simonetti, vēlāk – G. Gattinara un F. Simonetti)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2015. gada 28. aprīļa rīkojumu lietā Garcia Minguez/Komisija (F-72/14, Krājums-CDL, EU:F:2015:40), ar kuru tiek prasīts atcelt šo rīkojumu

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Maria Luisa Garcia Minguez atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 279, 24.8.2015.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/29


Prasība, kas celta 2015. gada 11. novembrī – Frame/ITSB – Bianca–Moden (“BIANCALUNA”)

(Lieta T-627/15)

(2016/C 068/38)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Itālija) (pārstāvji – M. Borghese, R. Giordano un E. Montelione, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Vācija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “BIANCALUNA” – reģistrācijas pieteikums Nr. 11 251 808

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas piektās padomes 2015. gada 7. augusta lēmums lietā R 2952/2014–5

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu; un/vai

nodot lietu atpakaļ ITSB sajaukšanas iespējas atbilstošai analīzei, ņemot vērā Bianca-Moden GmbH & Co. KG iesniegtos pierādījumus par izmantošanu;

piespriest ITSB atlīdzināt izdevumus pirmajā instancē un tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā;

alternatīvi, grozīt apstrīdēto lēmumu tādējādi, lai tiktu reģistrētas šādas 25. klasē ietilpstošās preces: apakšveļa, pidžamas, T-krekli, apakšbikses, biksītes.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 kļūdaina interpretācija, izraugoties tikai vienas agrākās tiesības;

Regulas Nr. 207/2009 kļūdaina interpretācija, vērtējot sajaukšanas iespēju starp salīdzināmajiem apzīmējumiem.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/30


Prasība, kas celta 2015. gada 3. decembrī – BikeWorld/Komisija

(Lieta T-702/15)

(2016/C 068/39)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: BikeWorld GmbH (St. Ingbert, Vācija) (pārstāvis – J. Jovy, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas 2014. gada 1. oktobra lēmumu tiktāl, ciktāl tas skar prasītāju;

atcelt šā lēmuma izpildi attiecībā uz prasītāju, līdz šajā lietā tiks pieņemts nolēmums (LESD 278. pants).

Pamati un galvenie argumenti

Ar šo prasību prasītāja prasa daļēji atcelt Komisijas 2014. gada 1. oktobra Lēmumu C(2014) 3634 final par Vācijas valsts atbalstu Nürburgring (SA.31550 [2012]C [ex 2012/NN]).

Prasības pamatošanai prasītāja galvenokārt norāda turpinājumā minēto.

1.

Prasītāja vairs neesot identiska lēmuma pieņemšanas procedūrā iesaistītajām pusēm. Tādēļ pret prasītāju nevar celt prasību.

2.

Prasītāja neesot piedalījusies procedūrā, kuras rezultātā tika pieņemts apstrīdētais lēmums. Tādēļ esot pārkāptas tās tiesības tikt uzklausītai tiesā.

3.

Pašreizējiem prasītājas partneriem neesot ne mazākā sakara ar sākotnējiem, aizdevuma piešķiršanas laikā esošajiem partneriem/īpašniekiem.

4.

Atgūšanas mērķi, proti, attiecībā uz atsevišķām personām novērst konkurences priekšrocības ar lēmuma palīdzību nevarot sasniegt, jo prasītāja ne ar vienu nekonkurē un to vairs nav darījusi kopš pēdējā aizdevuma piešķiršanas.

5.

Prasītāja esot vajadzības gadījumā apņēmusies uzsākt likvidāciju un izbeigt darbību, lai izvairītos no draudošas maksātnespējas, kas ir neizbēgama, ja tai būtu jāveic jebkādi maksājumi valsts atbalsta atgūšanas sakarā.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/30


Prasība, kas celta 2015. gada 28. novembrī – Micula u.c./Komisija

(Lieta T-704/15)

(2016/C 068/40)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Viorel Micula (Oradea, Rumānija), European Drinks SA (Ștei, Rumānija), Rieni Drinks SA (Rieni, Rumānija), Transilvania General Import-Export SRL (Oradea), West Leasing International SRL (Pantasesti, Rumānija) (pārstāvji – J. Derenne, A. Dashwood, D. Vallindas, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt Komisijas 2015. gada 30. marta Lēmumu (ES) 2015/1470 par valsts atbalstu SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN), ko īstenoja Rumānija – Šķīrējtiesas 2013. gada 11. decembra nolēmums lietā Micula pret Rumāniju (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 2112)] (OV L 232, 43. lpp.);

pakārtoti, atcelt apstrīdēto lēmumu, ciktāl tajā:

i)

Viorel Micula ir norādīts kā “uzņēmums” un attiecīgi kā daļa no apgalvotās vienotās ekonomiskās vienības, kas ir atbalsta saņēmēja;

ii)

atbalsta saņēmējs ir norādīts kā vienota ekonomiskā vienība, kurā ietilpst Viorel Micula, Ioan Micula, S. C. European Food SA, S. C. Starmill S. R. L., S. C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export SRL, un

iii)

2. panta 2. punktā ir noteikts, ka Viorel Micula, Ioan Micula, S. C. European Food SA, S. C. Starmill S. R. L., S. C. Multipack, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Scandic Distilleries SA, Transilvania General Import-Export SRL un West Leasing SRL ir solidāri atbildīgi par valsts atbalsta, ko ir saņēmis jebkurš no tiem, atmaksāšanu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanas izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza astoņus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvota kompetences neesamība un pilnvaru nepareiza izmantošana. Kļūdaini kvalificējot [Starptautiskā investīciju strīdu noregulēšanas centra (SISNC)] šķīrējtiesas nolēmuma (turpmāk tiesā – “nolēmums”) izpildi par valsts atbalsta piešķiršanu LESD 107. panta 1. punkta izpratnē, Komisija ar atpakaļejošu spēku – attiecībā uz laikposmu pirms pievienošanās – īsteno savas pilnvaras, kas tai ir saistībā ar valsts atbalstu, ko piešķīrusi Rumānija pēc pievienošanās Eiropas Savienībai. Komisijas kompetencē acīmredzami neietilpst valsts atbalsta pilnvaru izmantošana šādā veidā. Lēmuma ar šādu mērķi un sekām pieņemšana iekļauj arī pilnvaru nepareizu izmantošanu.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots LESD 107. panta 1. punkta pārkāpums.

Pirmkārt, lēmumā netiekot pierādīts, ka pastāv ekonomiska priekšrocība, norādot nolīguma izpildi/īstenošanu kā nesaderīgu atbalstu. Šajā gadījumā esot izpildīti sprieduma Asteris (1988. gada 27. septembra spriedums Asteris u.c., no 106/87 līdz 120/87) nosacījumi. Jebkura priekšrocība (quod non) esot notikusi pirms Rumānijas pievienošanās Eiropas Savienībai un tādēļ neietilpstot Savienības valsts atbalsta noteikumu piemērošanas jomā. Otrkārt, lēmumā netiekot pierādīts, ka pastāv selektivitāte. Ar Rumānijas-Zviedrijas divpusējo investīciju līgumu (turpmāk tekstā – “BIT” – nolēmuma juridiskais pamats) tiek ieviesta vispārējās atbildības sistēma, kas ir vienādi piemērojama jebkuram investoram. Treškārt, lēmumā netiekot pierādīts, ka par attiecīgo pasākumu ir atbildīga Rumānijas valsts. Rumānijai neesot rīcības brīvības nolēmuma izpildē.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots LESD 351. panta un vispārējo tiesību principu pārkāpums. LESD 351. pantā ir aizsargāti pienākumi, kas Rumānijai radušies, izpildot ar Zviedriju noslēgto BIT, tad, kad tas vēl joprojām bija līgums starp dalībvalsti (Zviedrija) un trešo valsti (Rumānija), pret jebkādām iespējamam Savienības noteikumu par valsts atbalstu pēc-pievienošanās sekām.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots tiesiskās paļāvības aizsardzības principa pārkāpums. Savienības iestādes esot aktīvi iedrošinājušas noslēgt BIT, un tādējādi radījušas zināmu tiesisko paļāvību par to, ka netiks nobloķētas pūles šos BIT īstenot ar šķīrējtiesas palīdzību, piemēram, atbilstoši noteikumiem par valsts atbalstu.

5.

Ar piekto pamatu pakārtoti tiek apgalvots, ka apgalvotais atbalsts ir jāuzskata par saderīgu atbalstu. Attiecīgais valsts pasākums, kas ir šķīrējtiesas procesa un nolēmuma pamatā, nekad ar galīgu nolēmumu nav ticis atzīts par nesaderīgu. Katrā ziņā tas būtu bijis saderīgs ar Savienības noteikumiem par valsts atbalstu.

6.

Ar sesto pamatu pakārtoti tiek apgalvots, ka lēmumā kļūdaini tiekot noteikti apgalvotā atbalsta saņēmēji. Lēmumā neesot arī pierādīts, ka Viorel un Ioan Micula ir daļa no apgalvotās ekonomiskās vienības vai ka šajā gadījumā pastāv ekonomiska vienība.

7.

Ar septīto pamatu tiek apgalvots, kas ir tikušas pieļautas kļūdas, veicot lēmumā uzdoto atgūšanu. Tā kā lēmumā esot nepareizi noteikti apgalvotā atbalsta saņēmēji, tajā esot uzdots atgūt apgalvoto atbalstu no indivīdiem un sabiedrībām, kas nav tā saņēmēji.

8.

Ar astoto pamatu tiek apgalvots būtisku procedūras prasību (tiesības tikt uzklausītam) pārkāpums. Lēmumā par formālās izmeklēšanas procedūras uzsākšanu neesot minēti prasītāji European Drinks, Rieni Drinks, West Leasing un Transilvania General Import-Export.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/32


Prasība, kas celta 2015. gada 9. decembrī – BASF/ITSB – Evonik Industries (“DINCH”)

(Lieta T-721/15)

(2016/C 068/41)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: BASF SE (Ludwigshafen am Rhein, Vācija) (pārstāvji – A. Schulz un C. Onken, Rechtsanwälte)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Evonik Industries AG (Marl, Vācija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes īpašniece: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “DINCH” – Kopienas preču zīme Nr. 2 563 856

Process ITSB: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas pirmās padomes 2015. gada 23. septembra lēmums lietā R 2080/2014-1

Prasītājas prasījumi:

grozīt apstrīdēto lēmumu tādējādi, lai otrās procesa dalībnieces sūdzība Apelācijas padomē tiktu noraidīta;

pakārtoti: atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta pārkāpums.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/33


Prasība, kas celta 2015. gada 4. decembrī – Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft/Komisija

(Lieta T-724/15)

(2016/C 068/42)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Verband der Bayerischen Privaten Milchwirtschaft e. V. (Minhene, Vācija) (pārstāvji – C. Bittner un N. Thies, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu, ciktāl tā

1. pantā ir noteikts, ka Vācijā saistībā ar Bavārijā veiktajām piena produktu kvalitātes pārbaudēm, pārkāpjot LESD 108. panta 3. punktu, piensaimniecības uzņēmumiem ir ticis piešķirts valsts atbalsts un ka šis atbalsts kopš 2007. gada 1. janvāra nav saderīgs ar iekšējo tirgu;

tā 2.–4. pantā ir uzdevusi atgūt no saņēmējiem šo atbalstu ar procentiem;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar šo prasību prasītāja lūdz daļēji atcelt Komisijas 2015. gada 18. septembra Lēmumu C(2015) 6295 final par valsts atbalstu SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 (2012/NN)), ko Vācija sniegusi piena kvalitātes pārbaužu veikšanai saskaņā ar Vācijas Likumu par pienu un taukiem.

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza sešus pamatus, kas būtībā ir identiski vai līdzīgi lietā T-722/15 Interessengemeinschaft privater Milchverarbeiter Bayerns/Komisija izvirzītajiem pamatiem.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/33


Prasība, kas celta 2015. gada 11. decembrī – Chemtura Netherlands/EFSA

(Lieta T-725/15)

(2016/C 068/43)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Chemtura Netherlands (Amsterdama, Nīderlande) (pārstāvji – C. Mereu un K. Van Maldegem, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde

Prasītājas prasījumi:

atzīt tās prasību par pieņemamu un pamatotu;

atcelt Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (turpmāk tekstā – “EFSA”) 2015. gada 10. decembra lēmumu attiecībā uz EFSA secinājuma par darbīgās vielas diflubenzurona apstiprinājuma pārskatīšanas profesionālapskati saistībā ar metabolītu PCA noteiktu daļu publicēšanu, kuram prasītāja prasīja piemērot konfidencialitāti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulai (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV 2009, L 309, 1. lpp.);

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus ar šo tiesvedību saistītos tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza piecus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpta Regula Nr. 1107/2009 un pamattiesības uz komercnoslēpumu aizsardzību:

prasītāja apšauba juridisko pamatu, balstoties uz kuru, atbildētāja ir secinājusi, ka tai esot pienākums publicēt savus secinājumus. Pat ja uz Regulas Nr. 1107/2009 21. panta pamata izdarīto EFSA secinājumu publicēšana bija likumīga, atbildētāja ir pārkāpusi Regulas Nr. 1107/2009 63. pantu, jo tā ir publicējusi konfidenciālu informāciju.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā:

prasītāja apgalvo, ka atbildētāja savu lēmumu ir balstījusi uz faktu un attiecīgās zinātnes nepareizu izpratni, kā rezultātā, izskatot tās prasību piemērot konfidencialitāti, ir pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpti ES tiesību pamatprincipi, proti, tiesības uz aizstāvību un labas pārvaldības princips:

prasītājai netika dota iespēja sniegt komentārus par dokumentiem, uz kuriem balstās EFSA secinājumi.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka EFSA nav izpildījusi savus pienākumus:

atbildētāja nav balstījusi savu vērtējumu uz visiem pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem, kaut arī tai ir pienākums veikt visaugstākās zinātniskās kvalitātes darbu.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpta tiesiskā paļāvība:

prasītāja turpina sarunas ar Komisiju, un no Komisijas saņemtā korespondence liecina, ka prasītājai Komisijas pārskatīšanas procesā būtu dota iespēja sniegt komentārus par EFSA secinājumiem. Prasītājas komentāri būtu jāņem vērā pirms EFSA secinājuma publicēšanas.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/34


Prasība, kas celta 2015. gada 12. decembrī – Klyuyev/Padome

(Lieta T-731/15)

(2016/C 068/44)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Sergiy Klyuyev (Doņecka, Ukraina) (pārstāvji – R. Gherson, Solicitor, B. Kennelly, Barrister, un T. Garner, Solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atcelt Padomes 2015. gada 5. oktobra Lēmumu 2015/1781/KĀDP, ar ko groza Padomes 2014. gada 5. marta Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā, un Padomes 2015. gada 5. oktobra Īstenošanas regulu (ES) 2015/1777, ar kuru īsteno Padome 2014. gada 5. marta Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā, ciktāl tie ir piemērojami prasītājam; un

piespriest atbildētajai atlīdzināt prasītāja tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza sešus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Padome nav identificējusi atbilstošu juridisko pamatu. LES 29. pants nebija atbilstošs juridiskais pamats apstrīdētajam lēmumam, jo pret prasītāju izvirzītajā apsūdzībā viņš nav identificēts kā persona, kura ir apdraudējusi tiesiskumu vai cilvēktiesības Ukrainā (LES 21. panta 2. punkta un 23. panta izpratnē). Tā kā lēmums nav spēkā, tad Padome nevarēja atsaukties uz LESD 215. panta 2. punktu, lai pieņemtu apstrīdēto regulu. Laikā, kad tika noteikti ierobežojošie pasākumi, pret prasītāju nebija izvirzītas apsūdzības tiesvedībā saistībā ar to, ka viņa darbības bija tādas, kas varēja apdraudēt tiesiskumu, vai ka ar tām ir tikušas pārkāptas jebkāda veida cilvēktiesības Ukrainā. Faktiski ar ierobežojošiem pasākumiem tiek sniegts apstiprinājums Ukrainas iestāžu izdarītajam tiesiskuma pārkāpumam to attieksmē pret prasītāju.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Padome ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, secinādama, ka prasītājs atbilda sarakstā iekļaušanas kritērijam. Padomē iesniegtie Ģenerālprokuratūras apgalvojumi bija pārmēru vispārīgi un tie nebija pamatoti ar nekādiem (vēl mazāk “konkrētiem”) pierādījumiem par jebkādu pret prasītāju uzsāktu tiesvedību. Prasītājs ir norādījis uz kļūdām apgalvojumos jau pirms ierobežojošo pasākumu noteikšanas un Padome nav saņēmusi atbildes un nepieciešamos pierādījumus no Ukrainas iestādēm. Padome ir kļūdījusies, ņemdama par pilnu šos apgalvojumus vēl jo vairāk tādēļ, ka tiesvedības process Ukrainā nav tāds, kas atbilst Eiropas standartiem.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Padome ir pārkāpusi prasītāja tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā. Atkārtoti izskatot lietu, Padomei ir stingrāki pienākumi veikt izsmeļošu izmeklēšanu par pieprasījuma iesniedzējām iestādēm un sniegt šo informāciju sarakstā ietvertajai personai. Šajā lietā šis pienākums tika pārkāpts.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Padome nav sniegusi prasītājam pietiekamu pamatojumu viņa ietveršanai sarakstā. Sniegtais pamatojums nebija pietiekami detalizēts un precīzs.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka Padome ir izdarījusi smagu prasītāja pamattiesību uz īpašumu un reputāciju pārkāpumu. Ierobežojošie pasākumi ir tikuši noteikti bez piemērotām garantijām, kas ļautu prasītājam efektīvi aizstāvēties Padomē. Ierobežojošie pasākumi nav aprobežoti ne ar kādu konkrēti noteiktu mantu, attiecībā uz kuru tiktu apgalvots, ka tā atbilst valsts līdzekļiem, par kuriem ir notikusi prettiesiska piesavināšanās, un tie nav pat ierobežoti ar apgalvoti prettiesiski piesavināto līdzekļu apmēru.

6.

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka, ciktāl Padomei ir taisnība, ka sarakstā ietveršanas kritēriji var tikt paplašināti attiecībā uz jebkuru izmeklēšanu, kura nav atrauta no tiesvedības, šie kritēriji ir nesamērīgi un prettiesiski.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/35


Prasība, kas celta 2015. gada 16. decembrī – Portugāles Republika/Komisija

(Lieta T-733/15)

(2016/C 068/45)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Portugāles Republika (pārstāvji – L. Inez Fernandes un M. Figueiredo, piedaloties L. Silva Morais, advogado)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas lēmumu, kuru Komisijas Ģenerālsekretariāts paziņoja ar 2015. gada 12. oktobra vēstuli SG-Greffe (2015) D/11533 (1);

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Portugāles Republika uzskata, ka maksājuma pieprasījumā, kuru izdevis Komisijas Ģenerālsekretariāts ar 2015. gada 12. oktobra vēstuli SG-Greffe (2015) D/11533, ir pieļauti šādi pārkāpumi un tādēļ tas ir jāatceļ:

1.

Apstrīdētā akta pieņemšanas pamatojums balstās uz Komisijas piesavinātām kompetencēm, kas ietilpst Savienības tiesu jomā, un izraisa kompetences neesamību.

2.

Akta pamatā ir Tiesas sprieduma lietā Komisija/Portugāle (C-67/13, EU:C:2014:2029) seku mākslīga sadalīšana, tādēļ ar to ir pieļauts Līgumu vai jebkuru ar to piemērošanu saistītu tiesību normu pārkāpums.

3.

Ar Komisijas aktu, kas ir šīs prasības atcelt tiesību aktu priekšmets, neesot ievērots res judicata spēks, ciktāl arī ar aplūkoto aktu ir pieļauts Līgumu vai jebkuru ar to piemērošanu saistītu tiesību normu pārkāpums.

4.

Aktā ir pieļautas tādas pašas nelikumības, jo nav ievēroti Savienības tiesībās noteiktie tiesiskās noteiktības, tiesisko attiecību stabilitātes un tiesiskās paļāvības principi.

5.

Ar aktu ir pārkāpts dubulta soda aizlieguma princips, kas nepieļauj to, ka lietas dalībnieks, izmantojot jaunu individuālu tiesību aktu, iegūst to, ko tam nebija izdevies iegūt iepriekš ar tiesas nolēmumu – tas ir uzskatāms par Līgumu vai jebkuru ar to piemērošanu saistītu tiesību normu pārkāpumu.


(1)  Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāta (DG CONNECT) ģenerāldirektora lēmums, ar kuru Portugāles Republikai pieprasīts samaksāt summu EUR 580 000 apmērā kā kavējuma naudas, ko noteikusi Tiesa spriedumā Komisija/Portugāle (C-76/13, EU:C:2014:2029), maksājumu par laikposmu no 2014. gada 25. jūnija līdz 21. augustam.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/36


Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2015. gada 6. oktobra spriedumu lietā F-119/14 FE/Komisija 2015. gada 17. decembrī iesniedza Eiropas Komisija

(Lieta T-734/15 P)

(2016/C 068/46)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji – F. Simonetti un G. Gattinara)

Otrs lietas dalībnieks: FE (Luksemburga, Luksemburga)

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Civildienesta tiesas 2015. gada 6. oktobra spriedumu lietā F-119/14, FE/Komisija;

noraidīt FE lietā F-119/14 celto prasību kā nepamatotu;

piespriest katram lietas dalībniekam pašam segt savus tiesāšanās izdevumus šajā instancē;

piespriest FE atlīdzināt tiesāšanās izdevumus tiesvedībā Civildienesta tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza trīs pamatus.

1.

Pirmajā pamatā tiek norādīts uz vairākām kļūdām tiesību piemērošanā, ko pieļāvusi Civildienesta tiesa (CDT), un lietas materiālu sagrozīšanu, atlases komisijai interpretējot un piemērojot pielaišanas nosacījumu par minimālo profesionālo pieredzi.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvota kļūda tiesību piemērošanā CDT secinājumā, ka iecēlējinstitūcija ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā.

3.

Trešā pamata ietvaros tiek norādīts uz kļūdu tiesību piemērošanā un CDT pieļautu vairākkārtēju pienākuma norādīt pamatojumu neizpildi, piespriežot Komisijai izmaksāt prasītājai pirmajā instancē summu EUR 10 000 apmērā.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/37


Prasība, kas celta 2015. gada 18. decembrī – The Art Company B & S/ITSB – Manifatture Daddato un Laurora (“SHOP ART”)

(Lieta T-735/15)

(2016/C 068/47)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: The Art Company B & S, SA (Quel, Spānija) (pārstāvji – L. Sánchez Calderón un J. Villamor Muguerza, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Pārējās procesa ITSB Apelācijas padomē dalībnieces: Manifatture Daddato SpA (Barletta, Itālija), Sabina Laurora (Trani, Itālija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “SHOP ART” – reģistrācijas pieteikums Nr. 12 030 921

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas pirmās padomes 2015. gada 8. oktobra lēmums lietā R 3050/2014–1

Prasītājas prasījums:

atcelt apstrīdēto lēmumu.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/38


Prasība, kas celta 2015. gada 18. decembrī – British Aggregates u.c./Komisija

(Lieta T-741/15)

(2016/C 068/48)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: British Aggregates Association (Lanark, Apvienotā Karaliste), Tinney Quarries Ltd (St. Johnston, Īrija), MBC Quarries Ltd (Ballybofey, Īrija), Mac Sand Ltd (Stranorlar, Īrija) (pārstāvji – L. Van den Hende, advokāts, un A. White, Solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt Komisijas 2014. gada 4. augusta lēmumu, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī2015. gada 25. septembrī, par atbalsta shēmu SA.18859 (11/C) (ex 65/10 NN) – ko īsteno Apvienotā Karaliste – Minerālo materiālu nodokļa atlaide Ziemeļīrijā (ex N 2/04), un

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītāju tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza piecus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, nolemjot, ka LESD 110. panta un tādējādi arī LESD 107. panta pārkāpumu ir iespējams novērst ar atpakaļejošu spēku, tādējādi padarot Ziemeļīrijā piemērojamo atbrīvojumu no minerālo materiālu nodokļa par saderīgu ar iekšējo tirgu.

2.

Ar otro pamatu, kas ir izvirzīts pakārtoti pirmajam pamatam, tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un kļūdas vērtējumā, nolemjot, ka Apvienotās Karalistes veiktais novēršanas pasākums ar atpakaļejošu spēku bija saderīgs ar efektivitātes principu un tiesībām uz efektīvu tiesību aizsardzību.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdas vērtējumā, nolemjot, ka Ziemeļīrijā piemērojamais atbrīvojums no minerālo materiālu nodokļa ir saderīgs ar Kopienu pamatnostādnēm par valsts atbalstu vides aizsardzībai (1) (turpmāk tekstā – “2008. gada Pamatnostādnes par atbalstu vides jomā”) un tādējādi ar LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunktu. It īpaši, Komisija esot pieļāvusi kļūdas vērtējumā, secinot, ka ir tikusi nodrošināta atbilstība nepieciešamības kritērija trešajai daļai atbilstoši 2008. gada Pamatnostādnēm par atbalstu vides jomā, proti, tas, vai Ziemeļīrijā izvietotie karjeri varētu pārnest minerālo materiālu nodokli uz patērētājiem, būtiski nesamazinot pārdošanas apjomus.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija nav veikusi rūpīgu un neatkarīgu pārbaudi par to, vai Apvienotās Karalistes veiktais novēršanas pasākums ar atpakaļejošu spēku bija saderīgs ar efektivitātes principu un tiesībām uz efektīvu tiesību aizsardzību, un vai bija tikusi nodrošināta atbilstība nepieciešamības kritērija trešajai daļai atbilstoši 2008. gada Pamatnostādnēm par atbalstu vides jomā.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija nav norādījusi pamatojumu atbilstoši LESD 296. pantam attiecībā uz to, kādēļ Apvienotās Karalistes veiktais novēršanas pasākums ar atpakaļejošu spēku bija saderīgs ar efektivitātes principu un tiesībām uz efektīvu tiesību aizsardzību un kādēļ bija tikusi nodrošināta atbilstība nepieciešamības kritērija trešajai daļai atbilstoši 2008. gada Pamatnostādnēm par atbalstu vides jomā.


(1)  Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu vides aizsardzībai (OV 2008, C 82, 1. lpp.).


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/39


Prasība, kas celta 2015. gada 21. decembrī – Nausicaa Anadyomène un Banque d’Escompte/ECB

(Lieta T-749/15)

(2016/C 068/49)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Nausicaa Anadyomène SAS (Parīze, Francija) un Banque d’Escompte (Parīze) (pārstāvji – S. Rodrigues un A. Tymen, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka (ECB)

Prasītāju prasījumi:

atzīt prasību par pieņemamu un pamatotu;

rezultātā:

nospriest, ka atbildētāja ir atbildīga LESD 340. panta izpratnē par kļūdām, kas ir pieļautas tās monetārajā politikā saistībā ar Grieķijas parāda instrumentiem;

piespriest atbildētājai atlīdzināt nodarīto kaitējumu, kas attiecībā uz sabiedrību Nausicaa novērtēts EUR 10 901 448,38 apmērā, paturot tiesības to pārskatīt, un attiecībā uz Banque d’Escompte novērtēts EUR 239 058,84 apmērā;

jebkurā gadījumā piespriest atbildētājai segt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājas izvirza divus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ECB esot pieļāvusi pietiekami būtiskus pārkāpumus. Šis pamats ir iedalīts trīs daļās:

pirmā daļa attiecas uz tiesiskās noteiktības principa un tiesiskās paļāvības aizsardzības principa pārkāpumu;

otrā daļa attiecas uz vienlīdzīgas attieksmes principa un nediskriminācijas principa pārkāpumu, kā arī uz Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (turpmāk tekstā – “Harta”) 20. un 21. panta pārkāpumu;

trešā daļa attiecas uz labas pārvaldības principa, Hartas 41. panta un pienākuma ievērot pienācīgu rūpību pārkāpumu.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka prasītājām ir nodarīts kaitējums un pastāv cēloņsakarība starp ECB prettiesisko rīcību un šo kaitējumu.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/39


Prasība, kas celta 2015. gada 21. decembrī – Contact Software/Komisija

(Lieta T-751/15)

(2016/C 068/50)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Contact Software GmbH (Brēmene, Vācija) (pārstāvji – J.-M. Schultze, S. Pautke un C. Ehlenz, Rechtsanwälte)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

2015. gada 9. oktobra Lēmumu C(2015) 7006 final lietā AT.39846 – CONTACT/Dassault & PTC atzīt par spēkā neesošu;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar šo prasību prasītāja lūdz atzīt par spēkā neesošu 2015. gada 9. oktobra Lēmumu C(2015) 7006 final lietā AT.39846 – CONTACT/Dassault & PTC, ar kuru ir noraidīta prasītājas, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 773/2004 (1) 7. panta 2. punktu iesniegtā, 2010. gada 18. novembra sūdzība.

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvota kļūdaina konkrēto tirgu definēšana

Prasītāja norāda, ka atbildētāja ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, kā arī acīmredzamu kļūdu vērtējumā, interpretējot un piemērojot LESD 102. pantu, ciktāl tā neievēro prasītājas norādes un argumentus par to konkrēto tirgu stingrāku norobežošanu, kuri, pirmkārt, aptvertu atsevišķu tirgu piedāvātājam raksturīgajai “Computer Aided Design” (turpmāk tekstā – “CAD”)-programmatūrai vai vismaz High-End-CAD-programmatūrai automobiļu ražotājiem un automobiļu piegādātājiem, kā arī, otrkārt, tirgu katra piedāvātāja sadarbspējas informācijai CAD-programmatūrai.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots LESD 102. panta pārkāpums

Šajā ziņā tiek norādīts, ka atbildētāja acīmredzami kļūdaini ir veikusi attiecīgo uzņēmumu dominējošo stāvokļa tirgū novērtējumu, kas it īpaši ir balstīts uz iepriekš minēto kļūdaino tirgu norobežošanu.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpums

Trešā pamata ietvaros prasītāja iebilst, ka tās sūdzības noraidīšana neesot pietiekami pamatota.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvota kļūdaina pilnvaru izmantošana

Ar ceturto pamatu prasītāja norāda, ka atbildētājas secinājums, ka atbilstoši Kopienas interesēm nav pietiekamu iemeslu, lai izskatītu iespējamo LESD 102. panta pārkāpumu, esot acīmredzami kļūdains.


(1)  Komisijas 2004. gada 7. aprīļa Regula (EK) Nr. 773/2004 par lietas izskatīšanu saskaņā ar EK Līguma 81. un 82. pantu, ko vada Komisija (OV L 123, 18. lpp.).


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/40


Prasība, kas celta 2015. gada 22. decembrī – European Dynamics Luxembourg un Evropaïkí Dynamikí/Komisija

(Lieta T-752/15)

(2016/C 068/51)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: European Dynamics Luxembourg SA (Luksemburga, Luksemburga) un Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atēnas, Grieķija) (pārstāvji – M. Sfyrí un Ch. Dede, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas lēmumu, par kuru prasītājām tika paziņots ar 2015. gada 29. oktobra vēstuli Nr. DIGIT/R/3/SDP/PT 5107460 (2015), ar kuru Komisija bija ierindojusi sestajā vietā prasītāju piedāvājumu attiecībā uz vienu no trīs atsevišķām daļām, konkrēti – attiecībā uz 3. daļu publiskā iepirkuma procedūrā Nr. DIGIT/R3/PO/2015/0008 – STIS IV “atbalsta un konsultāciju pakalpojumi tehniskajiem informātikas darbiniekiem IV (STIS IV)”;

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājām radītos zaudējumus par to zaudēto iespēju tikt ierindotām pirmajā vietā attiecībā uz STIS IV pamatnolīguma 3. daļu;

piespriest Komisijai atlīdzināt visus prasītāju tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājas uzskata, ka apstrīdētais lēmums ir jāatceļ, jo tajā nav norādīts pietiekams pamatojums: i) attiecībā uz prasītāju tehniskā piedāvājuma vērtējumu; ii) attiecībā uz iemesliem, kādēļ izraudzīto uzņēmumu un konsorciju finansiālie piedāvājumi netika uzskatīti par nesamērīgi zemiem, kā arī tādēļ, ka Komisija nav ievērojusi līguma dokumentus un Savienības tiesības, pieļaujot acīmredzamas kļūdas vērtējumā.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/41


Prasība, kas celta 2015. gada 22. decembrī – Facebook/ITSB – Brand IP Licensing (“lovebook”)

(Lieta T-757/15)

(2016/C 068/52)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Facebook, Inc. (Menlo Park, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji – M. Granado Carpenter un M. Polo Carreño, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Brand IP Licensing Ltd (Road Town, Britu Virdžīnu salas)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “lovebook” – Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 9 926 577

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas otrās padomes 2015. gada 30. septembra lēmums lietā R 2028/2014–2

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu pilnībā, ciktāl ar to atcelts Iebildumu nodaļas lēmums, ar kuru apmierināti iebildumi par Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu Nr. 9 926 577 “LOVEBOOK”, pamatojoties uz sajaukšanas iespēju, uz kuru balstīti tās secinājumi, ka apzīmējumu līdzība ir maznozīmīga attiecībā pret to atšķirībām, tādējādi, ka apzīmējumu kopējais iespaids konkrētās sabiedrības daļas uztverē ir tāds, ka tie nav līdzīgi, un ka tā tas ir, pat ja agrākajām preču zīmēm ir iegūta atšķirtspēja;

piespriest atlīdzināt tās tiesvedībā Vispārējā tiesā radušos tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/42


Prasība, kas celta 2015. gada 22. decembrī – EDF Toruń/Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)

(Lieta T-758/15)

(2016/C 068/53)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: EDF Toruń SA (Toruń, Polija) (pārstāvis – K. Sienkiewicz, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)

Prasītājas prasījumi:

atzīt par spēkā neesošu Eiropas Ķimikāliju aģentūras 2015. gada 3. novembra lēmumu Nr. SME(2015)4950, kā arī 2015. gada 3. novembra PVN rēķinu Nr. 10054011 par administratīvu maksājumu par nepatiesu uzņēmuma lieluma norādīšanu, sniedzot paziņojumu reģistram REACH;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza piecus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam 2003/361/EK par mikro, mazu un vidēju uzņēmumu definīciju nav saistoša spēka, kā arī neesot jāpiemēro valsts tiesību normas šajā jomā.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir tikuši pārkāpti Komisijas Regulas (EK) Nr. 340/2008 (1) noteikumi, jo Aģentūrai neesot tiesību uzlikt naudas sodus subjektiem, kas sniedz paziņojumu reģistram REACH.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots samērīguma principa pārkāpums, uzliekot pārmērīgu administratīvu maksājumu salīdzinājumā ar veikto darbu, lai noteiktu patieso uzņēmuma vērtību.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvota pilnvaru ļaunprātīga izmantošana, uzliekot maksājumu, pamatojoties uz Eiropas Ķimikāliju aģentūras valdes lēmumu Nr. 14/2015, lai arī tam neesot saistoša spēka.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums, diferencējot administratīvo maksājumu apmēru atkarībā no tā subjekta lieluma, kuram šis maksājums ir jāveic, lai arī nepastāvot nekādi argumenti par labu šādam risinājumam.


(1)  Komisijas 2008. gada 16. aprīļa Regula (EK) Nr. 340/2008 par maksājumiem Eiropas Ķimikāliju aģentūrai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 107, 6. lpp.).


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/43


Prasība, kas celta 2015. gada 23. decembrī – Sogepa/Komisija

(Lieta T-761/15)

(2016/C 068/54)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Société wallonne de gestion et de participations (Sogepa) (Lježa, Beļģija) (pārstāvji – A. Lepièce un H. Baeyens, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2014. gada 31. jūlija lēmuma par nepaziņotu valsts atbalstu SA.34791 (2013/C) (ex 2012/NN) – Beļģija – Atbalsts uzņēmuma AS Val Saint-Lambert glābšanai 3., 4., 5. un 6. pantu, ciktāl tajā ir uzdots atgūt valsts atbalsta summu, kas atbilst divkārt lielākajai summai, nekā ekonomiskās priekšrocības, kuras ir faktiski saņēmis uzņēmums Val Saint-Lambert;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza vienu pamatu par kļūdu tiesību piemērošanā, ko esot pieļāvusi Komisija attiecībā uz ekonomisko priekšrocību kvalifikāciju saistībā ar Val Saint-Lambert piešķirto aizdevumu un dubultās ekonomisko priekšrocību atmaksāšanas noteikšanu saņēmējam.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/43


Prasība, kas celta 2015. gada 29. decembrī – Deutsche Lufthansa/Komisija

(Lieta T-764/15)

(2016/C 068/55)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Deutsche Lufthansa AG (Ķelne, Vācija) (pārstāvis – A. Martin-Ehlers, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2014. gada 1. oktobra lēmumu lietā SA.32833 (201l/C) (ex 2011/NN) – Hānas [Hahn] lidosta;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības atbalstam prasītāja ir izvirzījusi šādus argumentus.

procesuāls pārkāpums, neturpinot apspriedes ar prasītāju 2014. gadā,

nepilnīgs lietas apstākļu izklāsts, lai arī apstrīdētā lēmuma pieņemšanas brīdī atbildētājai bija zināmi visi fakti,

nepareizs juridiskais vērtējums attiecībā uz pasākumiem attiecīgās lidostas labā, ciktāl noteikti pasākumi nav kvalificēti kā valsts atbalsts LESD 107. panta 1. punkta izpratnē un savukārt citi ir kvalificēti kā ar kopējo tirgu saderīgs valsts atbalsts,

nav ņemts vērā apstāklis, ka visi apstrīdētajā lēmumā noradītie atbalsti attiecīgajai lidostai rezultātā ir tikuši novirzīti Ryanair kā šīs lidostas galvenajam lietotājam.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/44


Prasība, kas celta 2015. gada 30. decembrī – BelTechExport/Padome

(Lieta T-765/15)

(2016/C 068/56)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: BelTechExport ZAO (Minska, Baltkrievija) (pārstāvji – J. Jerņeva un E. Koškins, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atcelt Padomes 2015. gada 29. oktobra Regulu (ES) Nr. 2015/1948, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju (OV L 284, 62. lpp.), ciktāl ar to ierobežojošie pasākumi, pat ja tie uz laiku ir apturēti, tiek piemēroti arī prasītājai;

atcelt Padomes 2015. gada 29. oktobra Lēmumu (KĀDP) 2015/1957, ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju (OV L 284, 149. lpp.), ciktāl ar to ierobežojošie pasākumi, pat ja tie uz laiku ir apturēti, tiek piemēroti arī prasītājai, un

piespriest Padomei atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajiem tiesību aktiem neesot sniegts atbilstošs pamatojuma, lai turpinātu iekļaut prasītāju atbilstošo pielikumu sarakstos, un ka Padome neesot izpildījusi LESD 296. panta 2. punkta noteikumus, kur tiek prasīts, lai Padome sniegtu pamatojumu.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētie tiesību akti pārkāpjot tiesības uz aizstāvību un tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu, kas ir garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (turpmāk tekstā – “Harta”) 47. pantā un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk teksta – “ECTK”) 6. un 13. pantā, jo tie tika pieņemti, nesniedzot prasītājai iespēju efektīvi izmantot savas tiesības uz aizstāvību, it īpaši tiesības tikt uzklausītai un tiesības izmantot procedūru, kas tai ļautu efektīvi lūgt tikt izslēgtai no to personu saraksta, uz kurām attiecas ierobežojošie pasākumi.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajos tiesību aktos esot pieļautas acīmredzamas kļūdas, jo tie ir pamatoti ar nepareizu pieņēmumu, ka prasītāja kā lielākais uzņēmums Baltkrievijas ieroču ražošanas un eksporta nozarē gūst labumu no Lukašenko režīma.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka ar apstrīdētajiem tiesību aktiem tiekot pārkāptas pamattiesības uz īpašumu, kas ir nodrošinātas Hartas 17. pantā un ECTK 1. protokola 1. pantā, un ka šis pārkāpums nav pamatotas ar pārliecinošiem pierādījumiem, tas nav attaisnojams un ir nesamērīgs.


Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/45


Prasība, kas celta 2015. gada 19. novembrī – ZZ/Parlaments

(Lieta F-143/15)

(2016/C 068/57)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – A. Fombaron, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu noraidīt prasītāja sūdzību, kurā viņš bija lūdzis atcelt lēmumu priekšlaicīgi izbeigt viņa nodarbinātību Eiropas Parlamentā

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2015. gada 19. augusta lēmumu noraidīt sūdzību, kas iesniegta uz Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkta pamata;

atcelt Eiropas Parlamenta 2015. gada 25. februāra lēmumu;

atcelt Eiropas Parlamenta 2015. gada 2. februāra lēmumu;

piespriest Eiropas Parlamentam atlīdzināt visus šīs instances tiesāšanās izdevumus.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/45


Prasība, kas celta 2015. gada 27. novembrī – ZZ/Parlaments

(Lieta F-146/15)

(2016/C 068/58)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – S. Orlandi un T. Martin, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Parlamenta lēmumu noraidīt lūgumu pārvērst prasītāja novērtēšanas ziņojumus, kas tika sagatavoti kopš viņa paaugstināšanas pakāpē AD 12, nopelnu punktos

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2015. gada 8. aprīļa lēmumu, ar kuru noraidīts lūgums pārvērst prasītāja novērtēšanas ziņojumus, kas tika sagatavoti kopš viņa paaugstināšanas pakāpē AD 12, nopelnu punktos;

piespriest Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/46


Prasība, kas celta 2015. gada 17. decembrī – ZZ/Parlaments

(Lieta F-147/15)

(2016/C 068/59)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvis – M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par prasītājas darba līguma izbeigšanu

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto 2015. gada 24. februāra lēmumu;

ciktāl nepieciešams, atcelt 2015. gada 9. septembra noraidošo lēmumu;

piespriest Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/46


Prasība, kas celta 2015. gada 21. decembrī – ZZ/Komisija

(Lieta F-149/15)

(2016/C 068/60)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – L. Levi, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru prasītājam uzlikts sods atlikt izvirzīšanu augstākam līmenim un noteikts pienākums atlīdzināt iespējamo Eiropas Savienībai nodarīto kaitējumu, kā arī prasība atlīdzināt iespējami nodarīto morālo kaitējumu un kaitējumu reputācijai

Prasītāja prasījumi:

atcelt trīspusējas iecēlējinstitūcijas lēmumu CMS 13–005, ciktāl tajā ir paredzēts atlikt izvirzīšanu augstākam līmenim uz 18 mēnešiem un uzlikts atlīdzināt lēmumā noteikto nodarītā kaitējuma summu EUR 108 596,35 apmērā;

ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumu noraidīt prasītāja sūdzību;

pakārtoti, samazināt ar lēmumu CMS 13–005 piemēroto naudas sodu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājam nodarīto morālo kaitējumu un kaitējumu reputācijai EUR 20 000 apmērā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


22.2.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 68/47


Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 12. janvāra rīkojums – Vermoesen un Herkens/Komisija

(Lieta F-108/15) (1)

(2016/C 068/61)

Tiesvedības valoda – franču

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 320, 28.9.2015., 54. lpp.