ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 398

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 30. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2015/C 398/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2015/C 398/02

Lieta C-346/13: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Cour d'appel de Mons (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ville de Mons/Base Company SA, agrāk KPN Group Belgium SA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi — Direktīva 2002/20/EK — 13. pants — Maksa par tiesībām uzstādīt iekārtas — Piemērošanas joma — Pašvaldības noteikumi, ar kuriem uzliek maksājumu mobilo telefonu sakaru izplatīšanas torņu un mastu īpašniekiem

2

2015/C 398/03

Lieta C-59/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Finanzgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 — Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība — 1. panta 2. punkts un 3. panta 1. punkta pirmā daļa — Eksporta kompensācijas atgūšana — Noilguma termiņš — Termiņa sākums (dies a quo) — Saimnieciskās darbības subjekta rīcība vai nolaidība — Kaitējuma rašanās — Turpināts pārkāpums — Vienreizējs pārkāpums

3

2015/C 398/04

Lieta C-66/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Finanzamt Linz/Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 49., 54. un 107. pants un 108. panta 3. punkts — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Valsts atbalsts — Sabiedrību grupu aplikšana ar nodokli — Līdzdalības meitasuzņēmuma kapitālā iegūšana — Uzņēmuma nemateriālās vērtības norakstīšana — Attiecināšana tikai uz dalību sabiedrībās rezidentēs

3

2015/C 398/05

Lieta C-73/14: Tiesas (virspalāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums – Eiropas Savienības Padome/Eiropas Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencija — Starptautiskais Jūras tiesību tribunāls — Nelegāla, nereģistrēta un neregulēta zveja — Konsultatīva atzinuma procedūra — Eiropas Komisijas rakstveida ziņojuma iesniegšana Eiropas Savienības vārdā — Apstāklis, ka Eiropas Savienības Padome iepriekš nav apstiprinājusi šī ziņojuma saturu — LES 13. panta 2. punkts, 16. pants un 17. panta 1. punkts — LESD 218. panta 9. punkts un 335. pants — Eiropas Savienības pārstāvība — Kompetenču piešķiršanas un institucionālā līdzsvara principi — Lojālas sadarbības princips

4

2015/C 398/06

Lieta C-362/14: Tiesas (virspalāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (High Court (Irlande) (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Personas dati — Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz šo datu apstrādi — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 7., 8. un 47. pants — Direktīva 95/46/EK — 25. un 28. pants — Personas datu pārsūtīšana uz trešajām valstīm — Lēmums 2000/520/EK — Personas datu pārsūtīšana uz ASV — Nepienācīgs aizsardzības līmenis — Spēkā esamība — Fiziskas personas sūdzība, kuras dati ir tikuši pārsūtīti no Eiropas Savienības uz ASV — Valsts uzraudzības iestāžu kontroles pilnvaras

5

2015/C 398/07

Lieta C-471/14: Tiesas (astotā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Oberlandesgericht Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Seattle Genetics Inc./Österreichisches Patentamt Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Intelektuālais un rūpnieciskais īpašums — Patentētas zāles — Regula (EK) Nr. 469/2009 — 13. panta 1. punkts — Papildu aizsardzības sertifikāts — Derīguma termiņš — Jēdziens diena, kad piešķir pirmo atļauju laist produktu tirgū Eiropas Savienībā — Lēmuma par atļaujas piešķiršanu pieņemšanas datuma vai šī lēmuma paziņošanas datuma ņemšana vērā

6

2015/C 398/08

Lieta C-456/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 3. septembra rīkojums (Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Direktīva 2001/40/EK — Lēmumu par trešo valstu valstspiederīgo izraidīšanu savstarpēja atzīšana — 3. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Jēdziens nodarījums, kas sodāms ar brīvības atņemšanu uz vismaz vienu gadu — Lēmums par trešās valsts valstspiederīgā izraidīšanu kriminālsodāmības dēļ — Situācija, kas neietilpst Direktīvas 2001/40 piemērošanas jomā — Acīmredzama kompetences neesamība

7

2015/C 398/09

Lieta C-548/14 P: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 17. septembra rīkojums – Arnoldo Mondadori Editore SpA/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), Grazia Equity GmbH Apelācijas sūdzība — Tiesas Reglamenta 181. pants — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 49/94 — Vārdiskas preču zīmes GRAZIA reģistrācijas pieteikums — Starptautisku, Kopienas un valsts vārdisku un grafisku preču zīmju, kas ietver vārdisku elementu GRAZIA, īpašnieka iebildumi — Iebildumu noraidījums — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Sajaukšanas iespēja — 8. panta 5. punkts — Reputācija

8

2015/C 398/10

Apvienotās lietas C-585/14, C-587/14 un C-588/14: Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 3. septembra rīkojums (Curtea de Apel Cluj (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj et Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Iekšējie nodokļi — LESD 110. pants — Nodoklis, ko dalībvalsts iekasē par mehāniskajiem transportlīdzekļiem to pirmās reģistrācijas vai īpašumtiesību maiņas brīdī — Nodokļu neitralitāte attiecībā uz lietotiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas ir ievesti no citām dalībvalstīm, un līdzīgiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuri ir pieejami valsts tirgū

8

2015/C 398/11

Lieta C-13/15: Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 8. septembra rīkojums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret Cdiscount SA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Direktīva 2005/29/EK — Patērētāju tiesību aizsardzība — Negodīga komercprakse — Cenas samazinājums — References cenas marķējums vai norāde

9

2015/C 398/12

Lieta C-62/15 P: Tiesas (astotā palāta) 2015. gada 8. septembra rīkojums – DTL Corporación, SL/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelācijas sūdzība — Tiesas Reglamenta 181. pants — Kopienas preču zīme — Vārdiskas preču zīmes Generia reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas grafiskas preču zīmes Generalia generación renovable īpašnieka iebildumi — Daļējs reģistrācijas atteikums — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Sajaukšanas iespēja — 64. panta 1. punkts — Apelācijas padomes kompetence — 75. panta otrais teikums — Tiesības tikt uzklausītam

10

2015/C 398/13

Lieta C-136/15 P: Tiesas (desmitā palāta) 2015. gada 19. jūnija rīkojums – Mohammad Makhlouf/Eiropas Savienības Padome Apelācija — Tiesas Reglamenta 181. pants — 169. panta 2. punkts — Nepieciešamais apelācijas sūdzības saturs — Acīmredzama nepieņemamība

11

2015/C 398/14

Lieta C-615/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2014. gada 15. decembra rīkojumu lietā T-168/11 AQ/Parlaments 2014. gada 29. decembrī iesniedza AQ

11

2015/C 398/15

Lieta C-309/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2015. gada 21. aprīļa rīkojumu lietā T-580/13 Real Express Srl/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2015. gada 18. jūnijā iesniedza Real Express Srl

12

2015/C 398/16

Lieta C-412/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 28. jūlijā iesniedza Hessisches Finanzgericht (Vācija) – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II – Hofgeismar

13

2015/C 398/17

Lieta C-441/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 12. augustā iesniedza Finanzgericht Bremen (Vācija) – Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen

14

2015/C 398/18

Lieta C-457/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 28. augustā iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) – Vattenfall Europe Generation AG/Vācijas Federatīvā Republika

14

2015/C 398/19

Lieta C-461/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 28. augustā iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) – E.ON Kraftwerke GmbH/Vācijas Federatīvā Republika

15

2015/C 398/20

Lieta C-464/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 2. septembrī iesniedza Landesgericht Wiener Neustadt (Austrija) – Admiral Casinos & Entertainment AG/Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H u.c.

16

2015/C 398/21

Lieta C-465/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 3. septembrī iesniedza Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) – Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg

17

2015/C 398/22

Lieta C-470/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 7. septembrī iesniedza Raad van State (Nīderlande) – Lufthansa Cargo AG, otrs lietas dalībnieks: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

17

2015/C 398/23

Lieta C-492/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 21. septembrī iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – R/S un T

18

2015/C 398/24

Lieta C-514/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2015. gada 15. jūlija spriedumu lietā T-436/10 Hit Groep/Komisija 2015. gada 25. septembrī iesniedza HIT Groep BV

18

2015/C 398/25

Lieta C-517/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2015. gada 15. jūlija spriedumu lietā T-465/12 AGC Glass Europe u.c./Eiropas Komisija 2015. gada 25. septembrī iesniedza AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH

20

2015/C 398/26

Lieta C-520/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 28. septembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery (Aiudapds), Centri Chirurgia Ambulatoriale/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

21

2015/C 398/27

Atzinums 1/14: Tiesas (virspalāta) 2015. gada 1. septembra atzinums – Maltas Republika

22

2015/C 398/28

Lieta C-196/14: Tiesas priekšdēdētāja 2015. gada 2. septembra rīkojums (Landgericht Aachen (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Horst Hoeck/Grieķijas Republika

22

2015/C 398/29

Lieta C-265/14 P: Tiesas (trešā palāta) priekšsēdētāja 2015. gada 1. septembra rīkojums – Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG/Eiropas Komisija

23

2015/C 398/30

Lieta C-423/14: Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 31. jūlija rīkojums (Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Fazenda Pública/Beiragás – Companhia de Gás das Beiras SA

23

2015/C 398/31

Lieta C-459/14: Tiesas (otrā palāta) 2015. gada 16. jūlija rīkojums (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Fadil Cocaj/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

23

2015/C 398/32

Lieta C-527/14: Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 2. septembra rīkojums (Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Vācijas Federatīvā Republika, piedaloties: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

24

2015/C 398/33

Lieta C-3/15: Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 8. jūlija rīkojums (Amtsgericht Hannover (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Alexandra Stück/Swiss International Air Lines AG

24

2015/C 398/34

Lieta C-172/15: Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 27. augusta rīkojums – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

24

2015/C 398/35

Lieta C-209/15: Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 14. septembra rīkojums (Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Korpschef van politie/W.F. de Munk

25

 

Vispārējā tiesa

2015/C 398/36

Lieta T-299/11: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – European Dynamics Luxembourg u.c./ITSB Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Ārējo pakalpojumu sniegšana programmu un projektu vadībā un tehniskajā konsultēšanā informācijas tehnoloģiju jomā — Pretendenta novērtējums daudzpakāpju procedūrā — Piešķiršanas kritēriji — Vienlīdzīgas iespējas — Pārskatāmība — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Pienākums norādīt pamatojumu — Ārpuslīgumiskā atbildība — Iespējas zaudēšana

26

2015/C 398/37

Lieta T-216/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 6. oktobra spriedums – Technion un Technion Research & Development Foundation/Komisija Finanšu atbalsts — Sestā pamatprogramma attiecībā uz pētniecības, tehnoloģiju attīstības un izstāžu pasākumiem — Komisijas saistībā ar pētniecības līgumu izmaksāto summu atgūšana, pamatojoties uz finanšu revīzijas secinājumiem — Prasījumu ieskaits — Prasības daļēja pārkvalificēšana — Prasība par līgumiska prasījuma neesamības konstatēšanu — Šķīrējklauzula — Pieļaujamās izmaksas — Nepamatota iedzīvošanās — Pienākums norādīt pamatojumu

27

2015/C 398/38

Lieta T-250/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 6. oktobra spriedums – Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Komisija Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Nātrija hlorāta tirgus EEZ — Lēmums par grozījumiem, ar kuru tiek samazināts konstatētais dalības aizliegtā vienošanās ilgums — Naudas soda apmēra aprēķināšana — Noilgums — Regulas (EK) Nr. 1/2003 25. pants

28

2015/C 398/39

Lieta T-275/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 6. oktobra spriedums – FC Dynamo-Minsk/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Baltkrieviju — Līdzekļu iesaldēšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Prasījumu pielāgošanas termiņš — Daļēja nepieņemamība — Vienībai, uz kuru attiecas ierobežojošie pasākumi, piederoša vai tās kontrolēta vienība — Pienākums norādīt pamatojumu — Kļūda vērtējumā

29

2015/C 398/40

Lieta T-276/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 6. oktobra spriedums – Chyzh u.c./Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Baltkrieviju — Līdzekļu iesaldēšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Prasījumu pielāgošanas termiņš — Daļēja nepieņemamība — Vienībai, uz kuru attiecas ierobežojošie pasākumi, piederoša vai tās kontrolēta vienība — Pienākums norādīt pamatojumu — Kļūda vērtējumā

30

2015/C 398/41

Lieta T-403/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 13. oktobra spriedums – Intrasoft International/Komisija Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Konkursa procedūra — Tehniskā palīdzība Serbijas muitas pārvaldei muitas sistēmas modernizācijas atbalstam — Interešu konflikts — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana, ko veic Savienības delegācija Serbijas Republikā — Klusējot izteikts noraidījums sūdzībai par šo piedāvājuma noraidīšanu

32

2015/C 398/42

Lieta T-79/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – Accorinti u.c./ECB Ārpuslīgumiskā atbildība — Ekonomikas un monetārā politika — ECB — Valstu centrālās bankas — Grieķijas valsts parāda restrukturizācija — Vērtspapīru iegādes programma — Nolīgums par vērtspapīru apmaiņu tikai Eurosistēmas centrālo banku labā — Privātā sektora iesaiste — Kolektīvās rīcības klauzulas — Papildu nodrošinājums, īstenojot vērtspapīru atpirkšanas programmu, ar kuru paredzēts stiprināt šo vērtspapīru spēju būt par nodrošinājumu — Privātie kreditori — Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums — Tiesiskā paļāvība — Vienlīdzīga attieksme — Atbildība tiesiska normatīva akta dēļ — Neparasts un īpašs kaitējums

33

2015/C 398/43

Lieta T-103/13 P: Vispārējās tiesas 2015. gada 13. oktobra spriedums – Komisija/Cocchi un Falcione Apelācija — Pretapelācija — Civildienests — Ierēdņi — Pensijas — Valstī iegūto pensijas tiesību pārskaitīšana — Priekšlikums par izdienas gadiem — Akts, kas nav nelabvēlīgs — Prasības nepieņemamība pirmajā instancē — Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts

33

2015/C 398/44

Lieta T-358/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 8. oktobra spriedums – Itālija/Komisija ELFLA — Dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošana attiecībā uz ELFLA finansētajiem izdevumiem — Lēmums, ar kuru noteiktas summas atzīst par atkārtoti neizmantojamām saistībā ar lauku attīstības plānu Bazilikatas reģionam — Regulas (EK) Nr. 1290/2005 30. pants — Pienākums norādīt pamatojumu

34

2015/C 398/45

Lieta T-534/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – Panrico/ITSB – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS) Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas grafiska preču zīme Krispy Kreme DOUGHNUTS — Agrākas valsts vārdiskas un grafiskas preču zīmes DONUT, DOGHNUTS, donuts un donuts cream un agrāka starptautiska vārdiska preču zīme DONUT — Relatīvi atteikuma pamati — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Iespēja netaisnīgi gūt labumu no agrākas preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas — Kaitējuma iespēja — Regulas Nr. 40/94 8. panta 5. punkts (tagad – Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts)

35

2015/C 398/46

Lieta T-547/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 8. oktobra spriedums – Rosian Express/ITSB (Rotaļu kastes forma) Kopienas preču zīme — Kopienas trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums — Rotaļu kastes forma — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības tikt uzklausītam — Regulas Nr. 207/2009 75. pants

36

2015/C 398/47

Lieta T-642/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 15. oktobra spriedums – Wolverine International/ITSB – BH Stores (cushe) Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Kopienu — Grafiska preču zīme cushe — Agrākas valsts vārdiskas preču zīmes SHE un agrākas valsts grafiskas preču zīmes she — Relatīvs atteikuma pamats — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 57. panta 2. un 3. punkts — Sajaukšanas iespēja — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkts b) apakšpunkts

37

2015/C 398/48

Lieta T-656/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – The Smiley Company/ITSB (Smaidiņa ar sirds veida acīm forma) Kopienas preču zīme — Kopienas trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums — Smaidiņa ar sirds veida acīm forma — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

38

2015/C 398/49

Lietas T-659/13 un T-660/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 8. oktobra spriedums – Čehijas Republika/Komisija Transports — Direktīva 2010/40/ES — Inteliģentās transporta sistēmas — Deleģētā regula (ES) Nr. 885/2013 — Informācijas pakalpojumu sniegšana saistībā ar drošām stāvvietām kravas automobiļiem un komerciālajiem transportlīdzekļiem — Deleģētās regulas (ES) Nr. 885/2013 3. panta 1. punkts, 8. pants un 9. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Deleģētā regula (ES) Nr. 886/2013 — Dati un procedūras, lai lietotājiem nodrošinātu vispārējas ar ceļu satiksmes drošību saistītas bezmaksas informācijas minimumu — Deleģētās regulas (ES) Nr. 886/2013 5. panta 1. punkts, 9. pants un 10. panta 1. punkta a) apakšpunkts

39

2015/C 398/50

Lieta T-689/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – Bilbaina de Alquitranes u.c./Komisija Vide un cilvēku veselības aizsardzība — Augstas temperatūras akmeņogļu darvas klasificēšana akūtā toksiskuma ūdens vidē un hroniskā toksiskuma ūdens vidē kategorijās — Regulas (EK) Nr. 1907/2006 un Nr. 1272/2008 — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Vielas klasificēšana, pamatojoties uz tās komponentiem

40

2015/C 398/51

Lieta T-49/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Komisija Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde — Kołocz śląski vai Kołacz śląski — Spēkā neesamības pasludināšanas process — Juridiskais pamats — Regula (EK) Nr. 510/2006 — Regula (ES) Nr. 1151/2012 — Atcelšanas pamati — Pamattiesības

41

2015/C 398/52

Lieta T-61/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 6. oktobra spriedums – Monster Energy/ITSB – Balaguer (icexpresso + energy coffee) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes icexpresso + energy coffee reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas vārdiskas preču zīmes X–PRESSO MONSTER, HAMMER M X–PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY un MIDNIGHT M X–PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

42

2015/C 398/53

Lieta T-78/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 8. oktobra spriedums – Benediktinerabtei St. Bonifaz/ITSB – Andechser Molkerei Scheitz (Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455 reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme SEIT 1908 ANDECHSER NATUR un agrāka valsts grafiska preču zīme ANDECHSER NATUR — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

42

2015/C 398/54

Lieta T-90/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 8. oktobra spriedums – Secolux/Komisija Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Drošības pārbaudes — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citam pretendentam — Ārpuslīgumiskā atbildība

43

2015/C 398/55

Lieta T-104/14 P: Vispārējās tiesas 2015. gada 13. oktobra spriedums – Komisija/Verile un Gjergji Apelācija — Pretapelācija — Civildienests — Ierēdņi — Pensijas — Valstī iegūto pensijas tiesību nodošana — Priekšlikumi par izdienas gadiem — Akts, kas nav nelabvēlīgs — Prasības nepieņemamība pirmajā instancē — Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts — Tiesiskā noteiktība — Tiesiskā paļāvība — Vienlīdzīga attieksme

44

2015/C 398/56

Lieta T-131/14 P: Vispārējās tiesas 2015. gada 13. oktobra spriedums – Teughels/Komisija Apelācijas sūdzība — Pretapelācijas sūdzība — Civildienests — Ierēdņi — Pensijas — Valstī iegūto pensijas tiesību nodošana — Priekšlikumi par iemaksu gadiem — Akts, kas nav nelabvēlīgs — Prasības nepieņemamība pirmajā instancē — Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts

45

2015/C 398/57

Lieta T-186/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – Atlantic Multipower Germany/ITSB – Nutrichem Diät + Pharma (NOxtreme) Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme NOxtreme — Agrāka Kopienas un valsts grafiska preču zīme X-TREME — Relatīvi atteikuma pamati — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas Nr. 207/2009 43. panta 2. un 3. punkts — Regulas Nr. 207/2009 15. panta 2. punkts

45

2015/C 398/58

Lieta T-187/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – Sonova Holding/ITSB (Flex) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiska preču zīme FLEX — Absolūti atteikuma pamati — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 7. panta 2. punkts

46

2015/C 398/59

Lieta T-227/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – CBM/ITSB – Aeronautica Militare (Trecolore) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes Trecolore reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas un valsts vārdiskas un grafiskas preču zīmes FRECCE TRICOLORI — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

47

2015/C 398/60

Lieta T-228/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – CBM/ITSB – Aeronautica Militare (TRECOLORE) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes TRECOLORE reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas un valsts vārdiskas un grafiskas preču zīmes FRECCE TRICOLORI — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

48

2015/C 398/61

Lieta T-242/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – The Smiley Company/ITSB (Sejas ar ragiem forma) Kopienas preču zīme — Kopienas trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums — Sejas ar ragiem forma — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

48

2015/C 398/62

Lieta T-243/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – The Smiley Company/ITSB (Sejas forma) Kopienas preču zīme — Kopienas trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums — Sejas forma — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

49

2015/C 398/63

Lieta T-244/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – The Smiley Company/ITSB (Zvaigznes veida sejas forma) Kopienas preču zīme — Kopienas trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums — Zvaigznes veida sejas forma — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

50

2015/C 398/64

Lieta T-251/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 15. oktobra spriedums – Promarc Technics/ITSB – PIS (Durvju daļa) Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kurā attēlota durvju daļa — Agrāks starptautisks dizainparaugs, ko veido amerikāņu patents — Spēkā neesamības pamats — Individuāla rakstura neesamība — Atšķirīga kopējā iespaida neesamība — Pierādījums, ka agrāks dizainparaugs ir darīts pieejams sabiedrībai — Personu loks, kas specializējušās attiecīgajā nozarē — Informēts lietotājs — Autora brīvības pakāpe — Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants, 7. panta 1. punkts un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts

51

2015/C 398/65

Apvienotās lietas T-292/14 un T-293/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – Kipra/ITSB (XAΛΛOYMI un HALLOUMI) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdisku preču zīmju XAΛΛOYMI un HALLOUMI reģistrācijas pieteikumi — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts

52

2015/C 398/66

Lieta T-336/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 8. oktobra spriedums – Société des produits Nestlé/ITSB (NOURISHING PERSONAL HEALTH) Kopienas preču zīme — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Kopienu — Vārdiska preču zīme NOURISHING PERSONAL HEALTH — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants — Pienākums veikt faktu pārbaudi pēc savas iniciatīvas — Regulas Nr. 207/2009 76. panta 1. punkts

52

2015/C 398/67

Lieta T-365/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – CBM/ITSB – Aeronautica Militare (TRECOLORE) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes TRECOLORE reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas un valsts vārdiskas un grafiskas preču zīmes FRECCE TRICOLORI — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

53

2015/C 398/68

Lieta T-642/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – JP Divver Holding Company/ITSB (EQUIPMENT FOR LIFE) Kopienas preču zīme — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Kopienu — Vārdiska preču zīme EQUIPMENT FOR LIFE — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

54

2015/C 398/69

Lieta T-658/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – Jurašinović/Padome Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Dokumenti, kas informācijas apmaiņā nodoti Starptautiskajam bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunālam tajā notiekošajā procesā — Lēmums, kas pieņemts pēc tam, kad Vispārēja tiesa daļēji atcēla sākotnējo lēmumu — Daļējs piekļuves atteikums — Izņēmums saistībā ar starptautisko attiecību aizsardzību

55

2015/C 398/70

Lieta T-731/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 8. oktobra rīkojums – Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Padome Prasība atcelt tiesību aktu — Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā — Tieša skāruma neesamība — Nepieņemamība

55

2015/C 398/71

Lieta T-482/15 R: Vispārējās tiesas ceturtās palātas priekšsēdētāja 2015. gada 15. oktobra rīkojums – Ahrend Furniture/Komisija Pagaidu noregulējums — Publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Mēbeļu piegāde — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citam pretendentam — Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu — Fumus boni juris neesamība

56

2015/C 398/72

Lieta T-540/15: Prasība, kas celta 2015. gada 18. septembrī – De Capitani/Parlaments

57

2015/C 398/73

Lieta T-548/15: Prasība, kas celta 2015. gada 22. septembrī – Guiral Broto/ITSB – Gastro & Soul (Café del Sol)

58

2015/C 398/74

Lieta T-552/15: Prasība, kas celta 2015. gada 25. septembrī – Bank Refah Kargaran/Padome

59

2015/C 398/75

Lieta T-553/15: Prasība, kas celta 2015. gada 25. septembrī – Export Development Bank of Iran/Padome

60

2015/C 398/76

Lieta T-554/15: Prasība, kas celta 2015. gada 25. septembrī – Ungārija/Komisija

62

2015/C 398/77

Lieta T-555/15: Prasība, kas celta 2015. gada 25. septembrī – Ungārija/Komisija

63

2015/C 398/78

Lieta T-556/15: Prasība, kas celta 2015. gada 25. septembrī – Portugāle/Komisija

64

2015/C 398/79

Lieta T-564/15: Prasība, kas celta 2015. gada 25. septembrī – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Komisija

65

2015/C 398/80

Lieta T-565/15: Prasība, kas celta 2015. gada 28. septembrī – Excalibur City/ITSB – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

66

2015/C 398/81

Lieta T-566/15: Prasība, kas celta 2015. gada 28. septembrī – Excalibur City/ITSB – Ferrero (MERLIN’S KINDERWELT)

67

2015/C 398/82

Lieta T-568/15: Prasība, kas celta 2015. gada 24. septembrī – Morgese u.c./ITSB – All Star

68

2015/C 398/83

Lieta T-569/15: Prasība, kas celta 2015. gada 25. septembrī – Fondazione Casamica/Komisija un EASME

69

2015/C 398/84

Lieta T-579/15: Prasība, kas celta 2015. gada 5. oktobrī – For Tune/ITSB – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

70

2015/C 398/85

Lieta T-581/15: Prasība, kas celta 2015. gada 1. oktobrī – Syndial/Komisija

71

2015/C 398/86

Lieta T-587/15: Prasība, kas celta 2015. gada 12. oktobrī – Rose Vision/Komisija

73

2015/C 398/87

Lieta T-591/15: Prasība, kas celta 2015. gada 13. oktobrī – Transavia Airlines/Komisija

74

2015/C 398/88

Lieta T-594/15: Prasība, kas celta 2015. gada 14. oktobrī – Metabolic Balance Holding/ITSB (Metabolic Balance)

76

2015/C 398/89

Lieta T-218/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 13. oktobra rīkojums – Mabrouk/Padome

77

2015/C 398/90

Lieta T-517/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 13. oktobra rīkojums – Pelikan/ITSB – RMP (be.bag)

77

2015/C 398/91

Lieta T-748/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 14. oktobra rīkojums – Montenegro/ITSB (Pudeles forma)

77

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2015/C 398/92

Lieta F-57/14: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2015. gada 21. oktobra spriedums – AQ/Komisija Civildienests — Ierēdņi — Regula Nr. 45/2001 — Privātām vajadzībām iegūtu personas datu apstrāde — Administratīva izmeklēšana — Disciplinārlieta — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu — Disciplinārsods — Samērīgums

78

2015/C 398/93

Lieta F-89/14: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2015. gada 21. oktobra rīkojums – Arsène/Komisija Civildienests — Atalgojums — Ekspatriācijas pabalsts — Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētais nosacījums — Desmit gadu ilgs atsauces laikposms — Termiņa sākums — Nodarbinātības laikposmu, kas veikti starptautiskas organizācijas labā, izslēgšana — Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta noteikumu piemērošana pēc analoģijas — Pastāvīgā dzīvesvieta ārpus dienesta vietas valsts pirms nodarbinātības starptautiskā organizācijā — Reglamenta 81. pants — Acīmredzami nepamatota prasība

78

2015/C 398/94

Lieta F-123/15: Prasība, kas celta 2015. gada 21. septembrī – ZZ/Komisija

79

2015/C 398/95

Lieta F-125/15: Prasība, kas celta 2015. gada 22. septembrī – ZZ/Komisija

80

2015/C 398/96

Lieta F-29/13: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2015. gada 20. oktobra rīkojums – Drakeford/EMA

80


LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/1


Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

(2015/C 398/01)

Jaunākā publikācija

OV C 389, 23.11.2015.

Iepriekšējās publikācijas

OV C 381, 16.11.2015.

OV C 371, 9.11.2015.

OV C 363, 3.11.2015.

OV C 354, 26.10.2015.

OV C 346, 19.10.2015.

OV C 337, 12.10.2015.

Šie teksti pieejami

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

Tiesa

30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/2


Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Cour d'appel de Mons (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ville de Mons/Base Company SA, agrāk KPN Group Belgium SA

(Lieta C-346/13) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi - Direktīva 2002/20/EK - 13. pants - Maksa par tiesībām uzstādīt iekārtas - Piemērošanas joma - Pašvaldības noteikumi, ar kuriem uzliek maksājumu mobilo telefonu sakaru izplatīšanas torņu un mastu īpašniekiem)

(2015/C 398/02)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour d'appel de Mons

Pamatlietas puses

Prasītāja: Ville de Mons

Atbildētāja: Base Company SA, agrāk KPN Group Belgium SA

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva) 13. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to tiek pieļauts, ka tāds maksājums kā pamatlietā tiek uzlikts īpaši izveidotu struktūru, kā izplatīšanas torņi un masti, kuras ir paredzētas antenām, kas ir vajadzīgas mobilo telekomunikāciju tīkla pienācīgai darbībai, un kuras nebija iespējams izvietot pastāvošās vietās, īpašniekam.


(1)  OV C 252, 31.8.2013.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/3


Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Finanzgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Lieta C-59/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 - Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība - 1. panta 2. punkts un 3. panta 1. punkta pirmā daļa - Eksporta kompensācijas atgūšana - Noilguma termiņš - Termiņa sākums (dies a quo) - Saimnieciskās darbības subjekta rīcība vai nolaidība - Kaitējuma rašanās - Turpināts pārkāpums - Vienreizējs pārkāpums)

(2015/C 398/03)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Hamburg

Pamatlietas puses

Prasītāja: Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export

Atbildētāja: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Rezolutīvā daļa:

1)

Padomes 1995. gada 18. decembra Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību 1. panta 2. punkts un 3. panta 1. punkta pirmā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka tādos apstākļos kā pamatlietā, kuros Savienības tiesību normas pārkāpums ir ticis atklāts tikai pēc kaitējuma rašanās, noilguma termiņš sākas no brīža, kad gan notikusi saimnieciskās darbības subjekta rīcība vai nolaidība, kas ir uzskatāma par Savienības tiesību pārkāpumu, gan radies kaitējums Savienības budžetam vai tās pārvaldītajiem budžetiem;

2)

Regulas Nr. 2988/95 1. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tādos apstākļos kā pamatlietā kaitējums ir radies, kad ir ticis pieņemts lēmums piešķirt eksporta kompensāciju attiecīgajam eksportētājam.


(1)  OV C 142,12.5.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/3


Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Finanzamt Linz/Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

(Lieta C-66/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - LESD 49., 54. un 107. pants un 108. panta 3. punkts - Brīvība veikt uzņēmējdarbību - Valsts atbalsts - Sabiedrību grupu aplikšana ar nodokli - Līdzdalības meitasuzņēmuma kapitālā iegūšana - Uzņēmuma nemateriālās vērtības norakstīšana - Attiecināšana tikai uz dalību sabiedrībās rezidentēs)

(2015/C 398/04)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Finanzamt Linz

Atbildētāja: Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz

Piedaloties: IFN-Holding AG, IFN Beteiligungs GmbH

Rezolutīvā daļa:

LESD 49. pants nepieļauj tādu dalībvalsts tiesisko regulējumu kā pamatlietā, ar kuru, apliekot ar nodokli sabiedrību grupu, mātesuzņēmumam, iegūstot līdzdalību sabiedrībā rezidentē, kas kļūst par šādas grupas dalībnieci, ir atļauts atskaitīt uzņēmuma nemateriālo vērtību 50 % apmērā no līdzdalības pirkuma cenas, bet tas ir aizliegts, iegūstot līdzdalību sabiedrībā nerezidentē.


(1)  OV C 142, 12.5.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/4


Tiesas (virspalāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums – Eiropas Savienības Padome/Eiropas Komisija

(Lieta C-73/14) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencija - Starptautiskais Jūras tiesību tribunāls - Nelegāla, nereģistrēta un neregulēta zveja - Konsultatīva atzinuma procedūra - Eiropas Komisijas rakstveida ziņojuma iesniegšana Eiropas Savienības vārdā - Apstāklis, ka Eiropas Savienības Padome iepriekš nav apstiprinājusi šī ziņojuma saturu - LES 13. panta 2. punkts, 16. pants un 17. panta 1. punkts - LESD 218. panta 9. punkts un 335. pants - Eiropas Savienības pārstāvība - Kompetenču piešķiršanas un institucionālā līdzsvara principi - Lojālas sadarbības princips)

(2015/C 398/05)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – A. Westerhof Löfflerová, E. Finnegan un R. Liudvinaviciute-Cordeiro)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – K. Banks, A. Bouquet, E. Paasivirta un P. Van Nuffel)

Personas, kas iestājušās lietā prasītāju prasījumu atbalstam: Cehijas Republika (pārstāvji – M. Smolek, E. Ruffer, J. Vláčil un M. Hedvábná), Grieķijas Republika (pārstāvji – G. Karipsiadis un K. Boskovits), Spānijas Karaliste (pārstāvis – M. Sampol Pucurull), Francijas Republika (pārstāvji – G. de Bergues, D. Colas, F. Fize un N. Rouam), Lietuvas Republika (pārstāvji – D. Kriaučiūnas un G. Taluntytė), Nīderlandes Karaliste (pārstāvji – M. Bulterman, M. Gijzen un M. de Ree), Austrijas Republika (pārstāvji – C. Pesendorfer un G. Eberhard), Portugāles Republika (pārstāvji – M. L. Inez Fernandes un M. L. Duarte), SOmijas Republika (pārstāvji – J. Heliskoski un H. Leppo), Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (pārstāvji – E. Jenkinson un M. Holt, pārstāvji, kam palīdz J. Holmes, barrister)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Eiropas Savienības Padome atlīdzina tiesāšanās izdevumus;

3)

Čehijas Republika, Grieķijas Republika, Spānijas Karaliste, Francijas Republika, Lietuvas Republika, Nīderlandes Karaliste, Austrijas Republika, Portugāles Republika, Somijas Republika, kā arī Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 93, 29.3.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/5


Tiesas (virspalāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (High Court (Irlande) (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Maximillian Schrems/Data Protection Commissioner

(Lieta C-362/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Personas dati - Fizisku personu aizsardzība attiecībā uz šo datu apstrādi - Eiropas Savienības Pamattiesību harta - 7., 8. un 47. pants - Direktīva 95/46/EK - 25. un 28. pants - Personas datu pārsūtīšana uz trešajām valstīm - Lēmums 2000/520/EK - Personas datu pārsūtīšana uz ASV - Nepienācīgs aizsardzības līmenis - Spēkā esamība - Fiziskas personas sūdzība, kuras dati ir tikuši pārsūtīti no Eiropas Savienības uz ASV - Valsts uzraudzības iestāžu kontroles pilnvaras)

(2015/C 398/06)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court (Īrija)

Pamatlietas puses

Prasītājs: Maximillian Schrems

Atbildētājs: Data Protection Commissioner

Rezolutīvā daļa:

1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1882/2003, 25. panta 6. punkts, to lasot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. 8. un 47. panta gaismā, ir jāinterpretē tādējādi, ka saskaņā ar šo tiesību normu pieņemts lēmums – kā Komisijas 2000. gada 26. jūlija Lēmums 2000/520/EK atbilstīgi Direktīvai 95/46 par pienācīgu aizsardzību, kas noteikta ar privātuma “drošības zonas” principiem un attiecīgajiem visbiežāk uzdotajiem jautājumiem, kurus izdevusi ASV Tirdzniecības ministrija –, kurā Eiropas Komisija konstatē, ka trešā valsts nodrošina pienācīgu aizsardzības līmeni, nav šķērslis tam, lai dalībvalsts uzraudzības iestāde šīs grozītās direktīvas 28. panta izpratnē izskatītu personas prasību par tās tiesību un brīvību aizsardzību saistībā ar to personas datu apstrādi, kas uz viņu attiecas un kuri ir tikuši no dalībvalsts pārsūtīti uz šo trešo valsti, ja šī persona apgalvo, ka tajā spēkā esošās tiesības un prakse nenodrošina pienācīgu aizsardzības līmeni;

2)

Lēmums 2000/520 nav spēkā.


(1)  OV C 351, 6.10.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/6


Tiesas (astotā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Oberlandesgericht Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Seattle Genetics Inc./Österreichisches Patentamt

(Lieta C-471/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Intelektuālais un rūpnieciskais īpašums - Patentētas zāles - Regula (EK) Nr. 469/2009 - 13. panta 1. punkts - Papildu aizsardzības sertifikāts - Derīguma termiņš - Jēdziens “diena, kad piešķir pirmo atļauju laist produktu tirgū Eiropas Savienībā” - Lēmuma par atļaujas piešķiršanu pieņemšanas datuma vai šī lēmuma paziņošanas datuma ņemšana vērā)

(2015/C 398/07)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Wien

Pamatlietas puses

Prasītāja: Seattle Genetics Inc.

Atbildētāja: Österreichisches Patentamt

Rezolutīvā daļa:

1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Regulas (EK) Nr. 469/2009 par papildu aizsardzības sertifikātu zālēm 13. panta 1. punkts ir interpretējams tādējādi, ka jēdzienu “diena, kad piešķir pirmo tirdzniecības atļauju [Eiropas Savienībā]” nosaka Savienības tiesības;

2)

Regulas Nr. 469/2009 13. panta 1. punkts ir interpretējams tādējādi, ka “diena, kad piešķir pirmo tirdzniecības atļauju [Savienībā]” šīs tiesību normas izpratnē ir diena, kad lēmums par atļauju laist tirgū tiek paziņots tā adresātam.


(1)  OV C 462, 22.12.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/7


Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 3. septembra rīkojums (Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Manuel Orrego Arias/Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

(Lieta C-456/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa - Direktīva 2001/40/EK - Lēmumu par trešo valstu valstspiederīgo izraidīšanu savstarpēja atzīšana - 3. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Jēdziens “nodarījums, kas sodāms ar brīvības atņemšanu uz vismaz vienu gadu” - Lēmums par trešās valsts valstspiederīgā izraidīšanu kriminālsodāmības dēļ - Situācija, kas neietilpst Direktīvas 2001/40 piemērošanas jomā - Acīmredzama kompetences neesamība)

(2015/C 398/08)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Pamatlietas puses

Prasītājs: Manuel Orrego Arias

Atbildētāja: Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

Rezolutīvā daļa:

Atbildēt uz jautājumu, ko Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spānija) uzdevusi ar 2014. gada 4. septembra lēmumu (lieta C-456/14), acīmredzami nav Eiropas Savienības Tiesas kompetencē.


(1)  OV C 439, 8.12.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/8


Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 17. septembra rīkojums – Arnoldo Mondadori Editore SpA/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), Grazia Equity GmbH

(Lieta C-548/14 P) (1)

(Apelācijas sūdzība - Tiesas Reglamenta 181. pants - Kopienas preču zīme - Regula (EK) Nr. 49/94 - Vārdiskas preču zīmes “GRAZIA” reģistrācijas pieteikums - Starptautisku, Kopienas un valsts vārdisku un grafisku preču zīmju, kas ietver vārdisku elementu “GRAZIA”, īpašnieka iebildumi - Iebildumu noraidījums - 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Sajaukšanas iespēja - 8. panta 5. punkts - Reputācija)

(2015/C 398/09)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Arnoldo Mondadori Editore SpA (pārstāvji – G. Dragotti, R. Valenti, S. Balice un E. Varese, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) (pārstāvis – A. Schifko), Grazia Equity GmbH (pārstāvis – M. Müller, Rechtsanwalt)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Arnoldo Mondadori Editore SpA sedz savus tiesāšanās izdevumus pati, kā arī atlīdzina Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) tiesāšanās izdevumus;

3)

Grazia Equity GmbH sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 73, 2.3.2015.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/8


Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 3. septembra rīkojums (Curtea de Apel Cluj (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj et Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj

(Apvienotās lietas C-585/14, C-587/14 un C-588/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Iekšējie nodokļi - LESD 110. pants - Nodoklis, ko dalībvalsts iekasē par mehāniskajiem transportlīdzekļiem to pirmās reģistrācijas vai īpašumtiesību maiņas brīdī - Nodokļu neitralitāte attiecībā uz lietotiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas ir ievesti no citām dalībvalstīm, un līdzīgiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuri ir pieejami valsts tirgū)

(2015/C 398/10)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Cluj

Pamatlietas puses

Prasītāji: Petru Chiş (C-585/14), Aurel Moldovan (C-587/14) un Sergiu Octav Constantinescu (C-588/14)

Atbildētājas: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj (C-585/14, C-587/14) un Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sălaj (C-588/14)

Rezolutīvā daļa:

1)

LESD 110. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas atļauj dalībvalstij ieviest tādu nodokli par mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kāds ir paredzēts 2012. gada 6. janvāra Likumā Nr. 9/2012 par nodokli par mehānisko transportlīdzekļu piesārņojošajām emisijām (Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule), kas tiek piemērots importētiem lietotiem transportlīdzekļiem to pirmās reģistrēšanas brīdī šajā dalībvalstī un šajā dalībvalstī jau reģistrētiem transportlīdzekļiem – brīdī, kad pirmo reizi šajā pašā valstī notiek īpašumtiesību maiņa uz šiem transportlīdzekļiem;

2)

LESD 110. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj, ka dalībvalsts atbrīvo no nodokļa, kāds ir paredzēts Likumā Nr. 9/2012, jau reģistrētus transportlīdzekļus, par kuriem tika samaksāts iepriekš spēkā esošais nodoklis, ja šī pēdējā nodokļa atlikusī summa, kas ir ieskaitīta šo transportlīdzekļu vērtībā, ir mazāka par jaunā nodokļa summu. Tieši tāds ir gadījums, kad iepriekšējais nodoklis būtu jāatlīdzina ar procentiem tādēļ, ka tas neatbilst Savienības tiesībām.


(1)  OV C 107, 30.3.2015.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/9


Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 8. septembra rīkojums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – krimināllieta pret Cdiscount SA

(Lieta C-13/15) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tiesas Reglamenta 99. pants - Direktīva 2005/29/EK - Patērētāju tiesību aizsardzība - Negodīga komercprakse - Cenas samazinājums - References cenas marķējums vai norāde)

(2015/C 398/11)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour de cassation

Lietas dalībniece pamatlietā

Cdiscount SA

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīva 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (“Negodīgas komercprakses direktīva”), ir jāinterpretē tādējādi, ka tai ir pretrunā tādas valsts tiesību normas kā pamatlietā, ar kurām – neizvērtējot katru attiecīgo gadījumu, lai konstatētu tā iespējami negodīgo raksturu, – ir vispārīgi aizliegti paziņojumi par cenu samazinājumiem, kuros references cena nav ietverta marķējumā un cenu norādē, ja vien šo tiesību normu mērķi ir saistīti ar patērētāju tiesību aizsardzību. Iesniedzējtiesas kompetencē ir izvērtēt, vai tā tas ir pamatlietā.


(1)  OV C 107, 30.3.2015.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/10


Tiesas (astotā palāta) 2015. gada 8. septembra rīkojums – DTL Corporación, SL/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

(Lieta C-62/15 P) (1)

(Apelācijas sūdzība - Tiesas Reglamenta 181. pants - Kopienas preču zīme - Vārdiskas preču zīmes “Generia” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Kopienas grafiskas preču zīmes “Generalia generación renovable” īpašnieka iebildumi - Daļējs reģistrācijas atteikums - Regula (EK) Nr. 207/2009 - 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Sajaukšanas iespēja - 64. panta 1. punkts - Apelācijas padomes kompetence - 75. panta otrais teikums - Tiesības tikt uzklausītam)

(2015/C 398/12)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: DTL Corporación, SL (pārstāvis – A. Zuazo Araluze, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

DTL Corporación, SL atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 146, 4.5.2015.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/11


Tiesas (desmitā palāta) 2015. gada 19. jūnija rīkojums – Mohammad Makhlouf/Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-136/15 P) (1)

(Apelācija - Tiesas Reglamenta 181. pants - 169. panta 2. punkts - Nepieciešamais apelācijas sūdzības saturs - Acīmredzama nepieņemamība)

(2015/C 398/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mohammad Makhlouf (pārstāvis – G. Karouni, avocat)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – G. Étienne un M.-M. Joséphidès)

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Mohammad Makhlouf sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 311, 21.9.2015.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/11


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2014. gada 15. decembra rīkojumu lietā T-168/11 AQ/Parlaments 2014. gada 29. decembrī iesniedza AQ

(Lieta C-615/14 P)

(2015/C 398/14)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: AQ

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Parlaments

2015. gada 17. septembrī Tiesa (septītā palāta) ir izdevusi rīkojumu lietu izslēgt no reģistra kā acīmredzami nepieļaujamu.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/12


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2015. gada 21. aprīļa rīkojumu lietā T-580/13 Real Express Srl/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2015. gada 18. jūnijā iesniedza Real Express Srl

(Lieta C-309/15 P)

(2015/C 398/15)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Real Express Srl (pārstāvis – C. Anitoae, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas 2015. gada 21. aprīļa rīkojumu lietā T-580/13;

īstenot Tiesas neierobežoto kompetenci un, pamatojoties uz tās rīcībā esošajiem pierādījumiem, apmierināt Real Express Srl prasību par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2013. gada 16. septembra lēmumu lietā R 1519/2012–4 vai, alternatīvi, nosūtīt lietu atpakaļ Vispārējai tiesai atkārtotai izskatīšanai;

piespriest ITSB un personai, kas iestājusies lietā, atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesāšanās izdevumus pirmajā instancē un apelācijas tiesvedībā.

Pamati un galvenie argumenti

1.

Vispārējā tiesa, izdodot rīkojumu, visus apelācijas sūdzības iesniedzējas argumentus esot uzskatījusi par pieņemamiem, izņemot apelācijas sūdzības 23. un 25. punktā norādītos, ar kuriem tiek apgalvots, ka persona, kas iestājusies lietā, ir rīkojusies ļaunticīgi, reģistrējot Kopienas preču zīmi “REAL”, kas attiecībā uz tām pašām klasēm ir identiska tai, kuru apelācijas sūdzības iesniedzēja lūdz atcelt tās agrāku tiesību Rumānijā dēļ. ITSB Apelācijas ceturtajai padomei bija iesniegti attiecīgie tiesas izraksti. Vispārējā tiesa neesot ņēmusi vērā Apelācijas padomes pienākumus, kas tai izriet no Regulas Nr. 207/2009 (1) 63. panta 2. punkta un 64. panta 1. punkta.

2.

Apstrīdētā rīkojuma 38. un 39. punktā Vispārējā tiesa esot nepareizi piemērojusi Komisijas Regulas (EK) Nr. 2868/1995 (2) 15. noteikuma 2. punkta h) apakšpunkta iii) ievilkumu, 17. noteikuma 1. un 4. punktu, kā arī Regulas Nr. 207/2009 75. pantu un 78. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu. Apstrīdētā rīkojuma 41. un 42. punktā Vispārējā tiesa esot nepareizi piemērojusi Regulas Nr. 207/2009 80. panta 1., 2. un 3. punktu, Regulas Nr. 2868/1995 53. un 53.a noteikumu un neesot ņēmusi vērā 4. lappuses 5. punktu ITSB priekšsēdētāja Paziņojumā Nr. 11/98, kas minēts Vadlīnijās procedūrām Iekšējā tirgus saskaņošanas birojā (preču zīmes, paraugi un modeļi), A daļa, Vispārējie noteikumi, 6. nodaļa: lēmumu atcelšana, reģistrā veikto ierakstu dzēšana un kļūdu labošana. Apstrīdētā rīkojuma 43., 44. un 45. punktā Vispārējā tiesa esot nepareizi piemērojusi Regulas Nr. 207/2009 63. panta 2. punktu un 64. pantu un līdz ar to neesot atzinusi, ka Apelācijas padome bija pārkāpusi tiesiskās noteiktības un procesuālās ekonomijas principus, kā arī iebildumu procesa mērķi, neizpildot savu pienākumu nodrošināt, lai strīdi starp preču zīmēm tiktu atrisināti pirms reģistrācijas, un pretrunā piemērojamajiem noteikumiem neņemot vērā Real Express Srl izvirzītos faktus, apstākļus un pierādījumus, kuriem bija nozīme iebildumu procesa iznākumā.


(1)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi, OV L 78, 1. lpp.

(2)  Komisijas 1995. gada 13. decembra Regula (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi, OV L 303, 1. lpp.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/13


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 28. jūlijā iesniedza Hessisches Finanzgericht (Vācija) – TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH/Finanzamt Kassel II – Hofgeismar

(Lieta C-412/15)

(2015/C 398/16)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Hessisches Finanzgericht

Pamatlietas puses

Prasītāja: TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH

Atbildētāja: Finanzamt Kassel II – Hofgeismar

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Direktīvas 2006/112/EK (1) 132. panta 1. punkta d) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka cilvēka asiņu piegāde ietver arī no cilvēka asinīm iegūtas asins plazmas piegādi?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai tas attiecas arī uz asins plazmu, kas paredzēta nevis tieši ārstnieciskiem mērķiem, bet tikai zāļu pagatavošanai?

3)

Ja atbilde uz otro jautājumu ir noliedzoša, vai klasificēšanā par asinīm nozīme ir tikai paredzētajam mērķim vai arī teorētiskai asins plazmas izmantošanas iespējai?


(1)  Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, OV L 347, 1. lpp.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/14


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 12. augustā iesniedza Finanzgericht Bremen (Vācija) – Madaus GmbH/Hauptzollamt Bremen

(Lieta C-441/15)

(2015/C 398/17)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Bremen

Pamatlietas puses

Prasītāja: Madaus GmbH

Atbildētāja: Hauptzollamt Bremen

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (1) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, kas grozīta ar Komisijas 2012. gada 9. oktobra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 927/2012, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, I pielikumā ietvertā Kombinētā nomenklatūra ir jāinterpretē tādējādi, ka izejviela ar nosaukumu “DESTAB Calcium Carbonate 90SE Ultra 250”, kas paredzēta kalcija tablešu ražošanai vienkāršu tablešu, putojošo tablešu un košļājamo tablešu formā un kas sastāv no ķīmiski viendabīga pulverveida kalcija karbonāta un tabletes formas labākas izveides nolūkā pievienotas modificētās cietes ar – saskaņā ar Komisijas 2010. gada 9. februāra Regulu (ES) Nr. 118/2010, ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 900/2008, ar ko nosaka analīzes metodes un citus tehniskus noteikumus, kuri jāievēro, piemērojot importa režīmu dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm – aprēķināto cietes saturu mazāk nekā 5 masas %, jāklasificē apakšpozīcijā 3824 9097 990?


(1)  OV L 256, 1. lpp., redakcijā, kas grozīta ar Komisijas 2012. gada 9. oktobra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 927/2012, ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, OV L 304, 1. lpp.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/14


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 28. augustā iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) – Vattenfall Europe Generation AG/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-457/15)

(2015/C 398/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Berlin

Pamatlietas puses

Prasītāja: Vattenfall Europe Generation AG

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika

Prejudiciālie jautājumi

1.

Vai kategorijas “Darbības: Kurināmā sadedzināšana iekārtās ar kopējo nominālo siltumspēju, kas pārsniedz 20 MW”, iekļaušana Direktīvas 2003/87/EK (1) I pielikumā nozīmē, ka līdz ar to elektroenerģijas ražošanas iekārtas pienākums iegādāties emisijas kvotas rodas brīdī, kad pirmo reizi notiek siltumnīcefekta gāzu emisija, un tādējādi iespējams pirms brīža, kad iekārtā pirmo reizi tiek saražota elektroenerģija?

2.

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša:

Vai Komisijas 2011. gada 27. aprīļa Lēmuma (2011/278/ES) (2) 19. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka siltumnīcefekta gāzu emisija, kas notiek pirms iekārta, kas ir ietverta Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā, uzsāk parasto darbību, rada pienākumu iekārtas operatoram ziņot un iesniegt emisijas kvotas jau pirmās emisijas iekārtas ierīkošanas posma laikā?

3.

Ja atbilde uz otro jautājumu ir apstiprinoša:

Vai Komisijas 2011. gada 27. aprīļa Lēmuma (2011/278/EU) 19. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas liedz piemērot valsts transponēšanas normu, kas izteikta Zuteilungsverordnung 2020 [Piešķiršanas noteikumu 2020] 18. panta 4. punktā, elektroenerģijas ražošanas iekārtām attiecībā uz emisijas kvotu iegādes pienākuma rašanās noteikšanu?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, OV L 275, 32. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 27. aprīļa Lēmums, ar kuru visā Savienībā nosaka pagaidu noteikumus saskaņotai bezmaksas emisiju kvotu sadalei atbilstoši 10.a pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/87/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 2772), OV L 130, 1. lpp.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/15


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 28. augustā iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) – E.ON Kraftwerke GmbH/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-461/15)

(2015/C 398/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Berlin

Pamatlietas puses

Prasītāja: E.ON Kraftwerke GmbH

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika

Prejudiciālie jautājumi

1)

Kāda informācija ietilpst attiecīgajā informācijā saskaņā ar Lēmuma 2011/278/ES (1) 24. panta 1. punktu? Vai ierobežojums ir izprotams kā kvantitatīvs vai kvalitatīvs, vai tajā it īpaši ietilpst arī informācija par plānotām vai notikušām iekārtas jaudas, darbības līmeņa un darbības izmaiņām, kuras tiešas sekas nav sadalīšanas lēmuma atcelšana vai pielāgošana atbilstoši Lēmuma 2011/278/ES 19.–21. pantam, un kura nerada pienākumu to paziņot Komisijai atbilstoši Lēmuma 2011/278/ES 24. panta 2. punktam?

2)

Gadījumā, ja uz pirmo jautājumu tiek sniegta noraidoša atbilde: Vai Lēmuma 2011/278/ES 24. panta 1. punkts ir interpretējams tādējādi, ka dalībvalstīm ir aizliegts iekārtu operatoriem pieprasīt informāciju par plānotām vai notikušām iekārtas jaudas, darbības līmeņa un darbības izmaiņām, kuras tiešas sekas nav sadalīšanas lēmuma atcelšana vai pielāgošana atbilstoši Lēmuma 2011/278/ES 19.–21. pantam?


(1)  Komisijas 2011. gada 27. aprīļa Lēmums, ar kuru visā Savienībā nosaka pagaidu noteikumus saskaņotai bezmaksas emisiju kvotu sadalei atbilstoši 10.a pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/87/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 2772, OV L 130, 1. lpp.).


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/16


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 2. septembrī iesniedza Landesgericht Wiener Neustadt (Austrija) – Admiral Casinos & Entertainment AG/Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H u.c.

(Lieta C-464/15)

(2015/C 398/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesgericht Wiener Neustadt

Pamatlietas puses

Prasītāja: Admiral Casinos & Entertainment AG

Atbildētāji: Balamatic Handelsgesellschaft m.b.H, Robert Schnitzer, Suayip Polat KG, Ülkü Polat, Attila Juhas, Milazim Rexha

Prejudiciālais jautājums

Vai LESD 56. pants ir interpretējams tādējādi, ka, izvērtējot tāda valsts tiesiskā regulējuma samērīgumu, ar ko ir noteikts monopols azartspēļu tirgū, tā pieņemamība no Savienības tiesību viedokļa ir pakārtota ne tikai šā tiesiskā regulējuma mērķim, bet arī tā radītajām sekām, kas ir empīriski droši nosakāmas?


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/17


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 3. septembrī iesniedza Finanzgericht Düsseldorf (Vācija) – Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH/Hauptzollamt Duisburg

(Lieta C-465/15)

(2015/C 398/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītāja: Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH

Atbildētāja: Hauptzollamt Duisburg

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (1), 2. panta 4. punkta b) apakšpunkta trešais ievilkums ir jāinterpretē tādējādi, ka arī elektroenerģija vēja rotora darbināšanai ir jāuzskata par tādu elektroenerģiju, ko galvenokārt izmanto ķīmiskai reducēšanai?


(1)  Padomes 2003. gada 27. oktobra Direktīva 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai; OV L 283, 51. lpp.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/17


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 7. septembrī iesniedza Raad van State (Nīderlande) – Lufthansa Cargo AG, otrs lietas dalībnieks: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

(Lieta C-470/15)

(2015/C 398/22)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Raad van State

Pamatlietas puses

Prasītāja: Lufthansa Cargo AG

Otrs lietas dalībnieks: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Gaisa transporta nolīguma starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses (OV 2007, L 134) 3. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punkta pirmais teikums ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to tiek dotas faktiskas tiesības Kopienas lidsabiedrībai no dalībvalsts A izkraut kravu, kas ir tikusi iekrauta trešā valstī, dalībvalstī B pēc apstāšanās ASV, kuras laikā krava netika izkrauta, un tādēļ nav nepieciešams atsaukties uz divpusējiem līgumiem starp B dalībvalsti un trešo valsti?

2)

Vai Kopienas lidsabiedrība var atvasināt tiesības no Gaisa transporta nolīguma starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, attiecībā uz dalībvalsti, kas nav dalībvalsts, kurā šai lidsabiedrībai ir galvenā uzņēmējdarbības vieta?

3)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 847/2004 attiecībā uz sarunām par gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm un šo nolīgumu īstenošanu (OV 2004, L 195; Īpašais izdevums latviešu valodā 7. nodaļa 8. sējums, 193. –196. lpp.,) 5. pants liedz noteikt prasību, vērtējot, vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 49. pantā norādītais un Tiesas judikatūrā sīkāk definētais uzņēmējdarbības kritērijs ir izpildīts, proti, tostarp, ka Kopienas lidsabiedrībai, kuras galvenā uzņēmējdarbības vieta ir A dalībvalstī, daļai no tās [gaisa] flotes, ietverot vismaz divus gaisa kuģus, ir jāatrodas B dalībvalstī?


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/18


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 21. septembrī iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – R/S un T

(Lieta C-492/15)

(2015/C 398/23)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberster Gerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītājs: R

Atbildētāji: S un T

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes 2003. gada 27. novembra Regulas (EK) Nr. 2201/2003 (1) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību (Briseles II a regula) 35. panta 1. punkts nepieļauj, ka apelācijas tiesa aptur tiesvedību par neatzīšanu atbilstoši regulas 21. panta 3. punktam vai attiecīgi par izpildes pasludināšanu atbilstoši regulas 28. un nākamajiem pantiem, ja izpildes dalībvalstī tiek iesniegts pieteikums grozīt par izpildāmu pasludināmu izcelsmes dalībvalsts spriedumu par aizgādības tiesībām un starptautiskā jurisdikcija izskatīt šo pieteikumu par grozīšanu ir izpildes dalībvalstij?


(1)  Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu, OV L 338, 1. lpp.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/18


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2015. gada 15. jūlija spriedumu lietā T-436/10 Hit Groep/Komisija 2015. gada 25. septembrī iesniedza HIT Groep BV

(Lieta C-514/15 P)

(2015/C 398/24)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: HIT Groep BV (pārstāvji – G. van der Wal un L. Parret, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atzīt par pamatotiem apelācijas sūdzības iesniedzējas norādītos apelācijas pamatus, atcelt pārsūdzēto spriedumu, (papildus) atzīt par pamatotu apelācijas sūdzības iesniedzējas pirmajā instancē celto prasību par apstrīdēto lēmumu un atcelt apstrīdēto lēmumu (1) tiktāl, ciktāl tas skar apelācijas sūdzības iesniedzēju, it īpaši 1. panta 9. punkta b) apakšpunktu, 2. panta 9. punktu un 4. panta 22. punktu; pakārtoti – atcelt ar apstrīdētā lēmuma 2. panta 9. punktu apelācijas sūdzības iesniedzējai uzlikto sodu vai samazināt šo sodu atbilstoši Vispārējās tiesas noteiktam pienācīgam apmēram, bet katrā ziņā – atcelt pārsūdzēto spriedumu un nodot lietu Vispārējai tiesai jauna nolēmuma pieņemšanai, ievērojot Tiesas šajā lietā pieņemto spriedumu;

piespriest otrajai lietas dalībniecei atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējai pirmajā instancē un apelācijas instancē radušos tiesāšanās izdevumus, tostarp tai radušos tiesiskās pārstāvības izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

a)

Pārsūdzētā sprieduma 174.–188. un 228. punktā Vispārējā tiesa esot norādījusi nepamatotu, tiesiski kļūdainu, nepietiekamu, vai arī nesaprotamu pamatojumu un, pretēji LESD 296. panta otrajai daļai un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (2) (turpmāk tekstā – “harta”) 41. panta 2. punkta c) apakšpunktam, Regulas Nr. 1/2003 7. panta 1. punktam, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk tekstā – “ECPAK”) 7. panta 1. punktam, hartas 49. pantam un vispārējiem tiesību principiem, it īpaši samērīguma principam, esot nospriedusi un pārsūdzētajā spriedumā paredzējusi, ka Komisija, piemērojot attiecībā uz apelācijas sūdzības iesniedzēju spēkā esošo naudas soda maksimālo apmēru atbilstoši Regulas 1/2003 (3) 23. panta 2. panta otrajai daļai, ir varējusi pamatoties uz apgrozījumu 2003. uzņēmējdarbības gadā, un ka, ņemot vērā šo uzņēmējdarbības gadu, Komisija nav pārkāpusi samērīguma principu; Vispārējā tiesa (tagadējās) apelācijas sūdzības iesniedzējas prasību noraidīja un piesprieda tai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

b)

Vispārējā tiesa nepamatoti, tiesiski kļūdaini un pretēji LESD 296. panta otrajai daļai, hartas 41. panta 2. punkta c) apakšpunktam, 49. panta 3. punktam un vispārējiem tiesību principiem, it īpaši samērīguma principam, neesot spriedusi par Komisijas apelācijas sūdzības iesniedzējai uzliktā naudas soda samērīgumu un (vismaz) šajā ziņā Vispārējās tiesas spriedums neesot vai arī neesot pietiekami (saprotami) pamatots; Vispārējā tiesa (tagadējās) apelācijas sūdzības iesniedzējas prasību noraidīja un piesprieda tai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pretēji tam, ko ir nospriedusi Vispārējā tiesa, atkāpe no Regulas Nr. 1/2003 23. panta 2. panta otrās daļas (šajā lietā) neesot pieļaujama un esot tiesiski kļūdaina. Šāda atkāpe, saistībā ar kuru šīs tiesību normas piemērošanas vajadzībām iepriekšējā uzņēmējdarbības gada (2009. gads) vietā būtu jāpiemēro 2003. uzņēmējdarbības gads, esot pretrunā šai tiesību normai un tās mērķiem. Ar Regulas Nr. 1/2003 23. panta 2. panta otro daļu esot paredzēts novērst, ka naudas sods tiek uzlikts tādā apmērā, kas pārsniedz uzņēmuma finansiālās iespējas datumā, kurā Komisija atzīst to par vainīgu pārkāpuma izdarīšanā un kurā Komisija tam uzliek finansiālu sankciju. Šī tiesību norma esot vērsta uz samērīguma principa nodrošināšanu, kurš vairs netiek nodrošināts, ja tiek izdarītas atkāpes no tās formulējuma.

Atkāpes no šīs tiesību normas (teksta) (šajā lietā) esot pretrunā arī ECPAK 7. panta 1. punktam, hartas 49. pantam un samērīguma principam (likumības principam un noteiktības principam).

Tiesas spriedumi, kuros ir tikušas pieļautas atkāpes no Regulas Nr. 1/2003 23. panta 2. panta otrās daļas tiešā formulējuma (spriedumi Britannia Alloys & Chemicals/Komisija, C-76/06 P, EU:C:2007:326, un 1.garantovaná/Komisija, C-90/13 P, EU:C:2014:326), esot tikuši pieņemti (ilgu laiku) pēc faktiskajiem notikumiem, saistībā ar kuriem apelācijas sūdzības iesniedzējai ir ticis uzlikts naudas sods. Šīs judikatūras piemērošana ar atpakaļejošu spēku tāpēc esot pretrunā ECPAK 7. panta 1. punktam un hartas 49. pantam.

Ja atkāpe no Regulas Nr. 1/2003 23. panta 2. panta otrās daļas izņēmuma gadījumos (varētu) būt tiesiski pieļaujama, tam esot nepieciešams izvērsts pamatojums; šāds pamatojums, pretēji LESD 296. pantam un hartas 41. panta 2. punkta c) apakšpunktam, pārsūdzētajā spriedumā trūkstot vai esot nepietiekams.

Samērīguma principa ievērošana prasa, lai (katrā gadījumā), kad tiek izdarīta atkāpe no Regulas Nr. 1/2003 23. panta 2. panta otrās daļas, Savienības tiesa (secīgi) pārbaudītu, vai naudas sods atbilst tiesību normas mērķim un samērīguma principam, un Vispārējā tiesa pārsūdzētajā spriedumā (un Komisija – apstrīdētajā lēmumā) to neesot izdarījusi vai vismaz neesot pamatojusi vai esot nepietiekami pamatojusi.


(1)  Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmums C(2010) 4387, galīgā redakcija, par LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta piemērošanas procedūru (Lieta COMP/38344 – Priekšspriegojuma tērauds), kurā grozījumi ir izdarīti ar Komisijas 2010. gada 30. septembra Lēmumu C(2010) 6676, galīgā redakcija, un Komisijas 2011. gada 4. aprīļa Lēmumu C(2011) 2269, galīgā redakcija.

(2)  OV 2000, C 364, 1. lpp.

(3)  Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma [101]. un [102. pantā (OV 2003, L 1, 1. lpp.).


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/20


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2015. gada 15. jūlija spriedumu lietā T-465/12 AGC Glass Europe u.c./Eiropas Komisija 2015. gada 25. septembrī iesniedza AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH

(Lieta C-517/15 P)

(2015/C 398/25)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH (pārstāvji – L. Garzaniti, A. Burckett St Laurent un F. Hoseinian, avocats)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas 2015. gada 15. jūlija spriedumu lietā T-465/12 AGC Glass Europe SA u.c./Eiropas Komisija;

atcelt Eiropas Komisijas 2012. gada 6. augusta Lēmumu C(2012) 5719 final (apstrīdētais lēmums), ar kuru tika daļēji noraidīts AGC lūgums piemērot konfidencialitāti noteiktai informācijai, kas ir ietverta lēmumā Lietā COMP/39.125 – automašīnu stikls, vai, pakārtoti, lietu nodot atpakaļ Vispārējai tiesai;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēji izvirza šādus trīs apelācijas pamatus un galvenos argumentus:

1.

Vispārējā tiesa ir kļūdījusies, lemdama, ka uzklausīšanas amatpersonas kompetencēs atbilstoši Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 2011. gada 13. oktobra Lēmuma 2011/695/ES par uzklausīšanas amatpersonas amatu un darba uzdevumiem noteiktu konkurences lietu izskatīšanā (1) neietilpst veikt novērtējumu par tiesiskās paļāvības un vienlīdzīgas attieksmes principiem. Turklāt spriedumā ir sagrozīti fakti ar apgalvojumu, ka uzklausīšanas amatpersona ir veikusi novērtējumu par apelācijas sūdzības iesniedzēju izvirzītajiem argumentiem saistībā ar tiesiskās paļāvības un vienlīdzīgas attieksmes principiem.

2.

Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu, secinādama, ka apstrīdētajā lēmumā nav pārkāpti tiesiskās paļāvības un vienlīdzīgas attieksmes principi. Ievērojot to, ka apelācijas sūdzības iesniedzēji bija vienīgie, kas lūdza piemērot iecietības programmu, tiem ir tiesības uz to, ka netiek publicēta viņu konfidenciālā informācija, ciktāl šāda publicēšana trešajām pusēm ļauj identificēt pašapsūdzošo paziņojumu avotu, kas ir nodoti Komisijai saistībā ar iecietības programmu.

3.

Spriedumā nav norādīts pamatojums saistībā ar uzklausīšanas amatpersonas kompetenci, kā arī saistībā ar tiesiskās paļāvības un vienlīdzīgas attieksmes principu piemērošanu. Vispārējā tiesa līdz ar to ir pārkāpusi tās pienākumu atbilstoši LESD 296. pantam un Tiesas Statūtu 36. un 53. pantam. It īpaši Vispārējā tiesa nav sniegusi pamatojumu, kādēļ tā ir atkāpusies no pastāvīgās judikatūras, uz kuru bija atsaukušies apelācijas sūdzības iesniedzēji.


(1)  OV L 275, 29. lpp.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/21


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 28. septembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery (Aiudapds), Centri Chirurgia Ambulatoriale/Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

(Lieta C-520/15)

(2015/C 398/26)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītāji: Aiudapds – Associazione Italiana delle Unita Dedicate Autonome Private di Day Surgery un Centri Chirurgia Ambulatoriale

Atbildētājas: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) un Ministero della Salute

Citi lietas dalībnieki: Roche SpA, Novartis Farma SpA, Regione Marche

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (2000/C 364/01) 47. panta 2. punkts, kurā ir noteikts, ka ikvienai personai ir tiesības uz taisnīgu, atklātu un laikus veiktu lietas izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā, tiesību aktos noteiktā tiesā, un ir paredzētas tiesības uz taisnīgu tiesu, un šīs Hartas 54. pants, kurā ir noteikts aizliegums ļaunprātīgi izmantot šīs tiesības, kā arī 1950. gada 4. novembrī Romā parakstītās Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. panta 1. punkts, kurā ir noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā ar likumu noteiktā tiesā, nepieļauj tādu valsts tiesību normu, kurā – kā 1971. gada 24. novembra Republikas prezidenta Dekrēta Nr. 1199 10. pantā un 2010. gada 2. jūlija Leģislatīvā dekrēta Nr. 104 48. pantā – īpašā tiesvedībā, kas vienīgajā instancē uzsākta Consiglio di Stato, tikai vienam lietas dalībniekam tiek atļauts lūgt un saņemt šīs lietas nodošanu izskatīšanai pirmajā instancē Tribunale Amministrativo Regionale bez prasītāja vai otra lietas dalībnieka šajā tiesvedībā apstiprināšanas vai līdzdalības?


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/22


Tiesas (virspalāta) 2015. gada 1. septembra atzinums – Maltas Republika

(Atzinums 1/14) (1)

(2015/C 398/27)

Tiesvedības valoda – visas oficiālās valodas

Lūguma iesniedzēja

Maltas Republika (pārstāvji – A. Buhagiar un P. Grech)

Atzinums 1/14 tiek izslēgts no Tiesas reģistra.


(1)  OV C 315, 15.9.2014


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/22


Tiesas priekšdēdētāja 2015. gada 2. septembra rīkojums (Landgericht Aachen (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Horst Hoeck/Grieķijas Republika

(Lieta C-196/14) (1)

(2015/C 398/28)

Tiesvedības valoda – vācu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 194, 24.6.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/23


Tiesas (trešā palāta) priekšsēdētāja 2015. gada 1. septembra rīkojums – Cemex SAB. de CV, New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion, Cemex Austria AG/Eiropas Komisija

(Lieta C-265/14 P) (1)

(2015/C 398/29)

Tiesvedības valoda – spāņu

Tiesas trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 253, 4.8.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/23


Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 31. jūlija rīkojums (Supremo Tribunal Administrativo (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Fazenda Pública/Beiragás – Companhia de Gás das Beiras SA

(Lieta C-423/14) (1)

(2015/C 398/30)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 439, 8.12.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/23


Tiesas (otrā palāta) 2015. gada 16. jūlija rīkojums (Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Fadil Cocaj/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Lieta C-459/14) (1)

(2015/C 398/31)

Tiesvedības valoda – ungāru

Tiesas (otrā palāta) priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 7, 12.1.2015.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/24


Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 2. septembra rīkojums (Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ukamaka Mary Jecinta Oruche, Nzubechukwu Emmanuel Oruche/Vācijas Federatīvā Republika, piedaloties: Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Emeka Emmanuel Mary Oruche

(Lieta C-527/14) (1)

(2015/C 398/32)

Tiesvedības valoda – vācu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 26, 26.1.2015.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/24


Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 8. jūlija rīkojums (Amtsgericht Hannover (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Alexandra Stück/Swiss International Air Lines AG

(Lieta C-3/15) (1)

(2015/C 398/33)

Tiesvedības valoda – vācu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 118, 13.4.2015.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/24


Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 27. augusta rīkojums – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

(Lieta C-172/15) (1)

(2015/C 398/34)

Tiesvedības valoda – spāņu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 198, 15.6.2015.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/25


Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 14. septembra rīkojums (Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Korpschef van politie/W.F. de Munk

(Lieta C-209/15) (1)

(2015/C 398/35)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 254, 3.8.2015.


Vispārējā tiesa

30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/26


Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – European Dynamics Luxembourg u.c./ITSB

(Lieta T-299/11) (1)

(Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi - Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra - Ārējo pakalpojumu sniegšana programmu un projektu vadībā un tehniskajā konsultēšanā informācijas tehnoloģiju jomā - Pretendenta novērtējums daudzpakāpju procedūrā - Piešķiršanas kritēriji - Vienlīdzīgas iespējas - Pārskatāmība - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Pienākums norādīt pamatojumu - Ārpuslīgumiskā atbildība - Iespējas zaudēšana)

(2015/C 398/36)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: European Dynamics Luxembourg SA (Etelbrika, Luksemburga), Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atēnas, Grieķija) un European Dynamics Belgium SA (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji N. Korogiannakis un M. Dermitzakis, vēlāk – I. Ampazis, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – N. Bambara un M. Paolacci, pārstāvji, kam palīdz P. Wytinck un B. Hoorelbeke, avocats)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt ITSB lēmumu, kas pieņemts saistībā ar atklāto publiskā iepirkuma Nr. AO/021/10 “Ārējo pakalpojumu sniegšana programmu un projektu vadībā un tehniskajā konsultēšanā informācijas tehnoloģiju jomā” procedūru un kas prasītājām tika paziņots ar 2011. gada 28. marta vēstuli, ar ko pirmās prasītājas piedāvājums ierindots trešajā vietā pamatlīguma piešķiršanai saskaņā ar daudzpakāpju sistēmu, un, otrkārt, prasības par zaudējumu atlīdzību.

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt ITSB lēmumu, kas pieņemts saistībā ar atklāto publiskā iepirkuma Nr. AO/021/10 “Ārējo pakalpojumu sniegšana programmu un projektu vadībā un tehniskajā konsultēšanā informācijas tehnoloģiju jomā” procedūru un kas European Dynamics Luxembourg SA paziņots ar 2011. gada 28. marta vēstuli, ar ko tās piedāvājums ir ierindots trešajā vietā saskaņā ar daudzpakāpju sistēmu pamatlīguma piešķiršanai, kā arī, pirmkārt, Consortium Unisys SLU un Charles Oakes & Co Sàrl, un, otrkārt, ETIQ Consortium (by everis un Trasys) piedāvājumi ierindoti attiecīgi pirmajā un otrajā vietā;

2)

Eiropas Savienība atlīdzina zaudējumus, kas radīti European Dynamics Luxembourg saistībā ar iespējas zaudēšanu, ka tai tiks piešķirts pamatlīgums kā pirmajai līgumslēdzējai saskaņā ar daudzpakāpju sistēmu;

3)

pārējā daļā prasību par zaudējumu atlīdzību noraidīt;

4)

lietas dalībnieki iesniedz Vispārējai tiesai kopīgas vienošanās rezultātā sagatavotu zaudējumu aprēķinu trīs mēnešu laikā no šī sprieduma pasludināšanas;

5)

gadījumā, ja vienošanās netiek panākta, lietas dalībnieki tajā pašā termiņā iesniedz Vispārējai tiesai savus aprēķinus;

6)

atlikt lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu.


(1)  OV C 232, 6.8.2011.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/27


Vispārējās tiesas 2015. gada 6. oktobra spriedums – Technion un Technion Research & Development Foundation/Komisija

(Lieta T-216/12) (1)

(Finanšu atbalsts - Sestā pamatprogramma attiecībā uz pētniecības, tehnoloģiju attīstības un izstāžu pasākumiem - Komisijas saistībā ar pētniecības līgumu izmaksāto summu atgūšana, pamatojoties uz finanšu revīzijas secinājumiem - Prasījumu ieskaits - Prasības daļēja pārkvalificēšana - Prasība par līgumiska prasījuma neesamības konstatēšanu - Šķīrējklauzula - Pieļaujamās izmaksas - Nepamatota iedzīvošanās - Pienākums norādīt pamatojumu)

(2015/C 398/37)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Technion – Israel Institute of Technology (Haifa, Izraēla) un Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (pārstāvis – D. Grisay, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – D. Calciu un F. Moro, pārstāves, kurām sākotnēji palīdzēja L. Defalque un S. Woog, vēlāk – L. Defalque un J. Thiry, advokāti)

Priekšmets

Prasība, pirmkārt, atcelt atbilstoši LESD 263. pantam ar Komisijas 2012. gada 13. marta vēstuli Technion – Israel Institute of Technology adresēto lēmumu par summas EUR 97  118,69, kas atbilst koriģēto summu apmēram kopā ar nokavējuma procentiem attiecībā uz līgumu Nr. 034984 (Mosaica), ieskaitu, pamatojoties uz finanšu revīzijas secinājumiem, tostarp attiecībā uz šo līgumu, kas noslēgts Eiropas Kopienas Sestās pamatprogrammas attiecībā uz pētniecības, tehnoloģijas attīstības un izstāžu pasākumiem, kas veicina Eiropas pētniecības telpas izveidi un jauninājumus (no 2002. līdz 2006. gadam), ietvaros, un, otrkārt, atbilstoši LESD 272. pantam atzīt, ka Komisijai pret Technion saskaņā ar līgumu Mosaica nav tās apgalvotā prasījuma, kas ir arī strīdīgā ieskaita priekšmets.

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Technion – Israel Institute of Technology un Technion Research & Development Foundation Ltd atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 243, 11.8.2012.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/28


Vispārējās tiesas 2015. gada 6. oktobra spriedums – Corporación Empresarial de Materiales de Construcción/Komisija

(Lieta T-250/12) (1)

(Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Nātrija hlorāta tirgus EEZ - Lēmums par grozījumiem, ar kuru tiek samazināts konstatētais dalības aizliegtā vienošanās ilgums - Naudas soda apmēra aprēķināšana - Noilgums - Regulas (EK) Nr. 1/2003 25. pants)

(2015/C 398/38)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, agrāk Uralita, SA (Madride, Spānija) (pārstāvji – K. Struckmann, advokāts, un G. Forwood, barrister)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji N. von Lingen, R. Sauer un J. Bourke, vēlāk – R. Sauer un J. Norris-Usher, pārstāvji)

Priekšmets

Lūgums atcelt Komisijas 2012. gada 27. marta Lēmumu C(2012) 1965 galīgā redakcija, ar kuru tiek grozīts 2008. gada 11. jūnija Lēmums C(2008) 2626, galīgā redakcija, par procedūru saskaņā ar LESD 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta COMP/38.695 – Nātrija hlorāts)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Corporación Empresarial de Materiales de Construcción, SA, sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 243, 11.8.2012.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/29


Vispārējās tiesas 2015. gada 6. oktobra spriedums – FC Dynamo-Minsk/Padome

(Lieta T-275/12) (1)

(Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojoši pasākumi pret Baltkrieviju - Līdzekļu iesaldēšana - Prasība atcelt tiesību aktu - Prasījumu pielāgošanas termiņš - Daļēja nepieņemamība - Vienībai, uz kuru attiecas ierobežojošie pasākumi, piederoša vai tās kontrolēta vienība - Pienākums norādīt pamatojumu - Kļūda vērtējumā)

(2015/C 398/39)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Football Club “Dynamo-Minsk” ZAO (Minska, Baltkrievija) (pārstāvji – D. O’Keeffe, solicitor, B. Evtimov, advokāts, un M. Lester, barrister)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – F. Naert un E. Finnegan)

Priekšmets

Prasība atcelt Padomes 2012. gada 23. marta Īstenošanas lēmumu 2012/171/KĀDP, ar ko īsteno Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju (OV L 87, 95. lpp.), Padomes 2012. gada 23. marta Īstenošanas regulu (ES) Nr. 265/2012, ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju (OV L 87, 37. lpp.), Padomes 2012. gada 15. oktobra Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju (OV L 285, 1. lpp.), Padomes 2012. gada 6. novembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1017/2012, ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju (OV L 307, 7. lpp.), Padomes 2013. gada 29. oktobra Lēmumu 2013/534/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2012/642 (OV L 288, 69. lpp.), Padomes 2013. gada 29. oktobra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1054/2013, ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju (OV L 288, 1. lpp.), Padomes 2014. gada 30. oktobra Lēmumu 2014/750/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2012/642 (OV L 311, 39. lpp.), un Padomes 2014. gada 30. oktobra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1159/2014, ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju (OV L 311, 2. lpp.), ciktāl šie tiesību akti attiecas uz prasītāju

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Padomes 2012. gada 23. marta Īstenošanas lēmumu 2012/171/KĀDP, ar ko īsteno Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju, Padomes 2012. gada 23. marta Īstenošanas regulu (ES) Nr. 265/2012, ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju, Padomes 2012. gada 15. oktobra Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju, Padomes 2012. gada 6. novembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1017/2012, ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju, Padomes 2014. gada 30. oktobra Lēmumu 2014/750/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2012/642, un Padomes 2014. gada 30. oktobra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1159/2014, ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju, ciktāl tie attiecas uz Football Club “Dynamo-Minsk” ZAO;

2)

prasību noraidīt kā nepieņemamu, ciktāl tā attiecas uz Padomes 2013. gada 29. oktobra Lēmuma 2013/534/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2012/642, un Padomes 2013. gada 29. oktobra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1054/2013, ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā Nr. 765/2006, atcelšanu;

3)

prasību pārējā daļā noraidīt;

4)

Eiropas Savienības Padome sedz savus, kā arī atlīdzina Football Club “Dynamo-Minsk” ZAO tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 250, 18.8.2012.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/30


Vispārējās tiesas 2015. gada 6. oktobra spriedums – Chyzh u.c./Padome

(Lieta T-276/12) (1)

(Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojoši pasākumi pret Baltkrieviju - Līdzekļu iesaldēšana - Prasība atcelt tiesību aktu - Prasījumu pielāgošanas termiņš - Daļēja nepieņemamība - Vienībai, uz kuru attiecas ierobežojošie pasākumi, piederoša vai tās kontrolēta vienība - Pienākums norādīt pamatojumu - Kļūda vērtējumā)

(2015/C 398/40)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Yury Aleksandrovich Chyzh (Minska, Baltkrievija), Triple TAA (Minska), NefteKhimTrading STAA (Minska), Askargoterminal ZAT (Minska), Bereza Silicate Products Plant AAT (Bereza, Baltkrievija), Variant TAA (Berezovsky, Baltkrievija), Triple-Dekor STAA (Minska), KvartsMelProm SZAT (Khotislav, Baltkrievija), Altersolutions SZAT (Minska), Prostoremarket SZAT (Minska), AquaTriple STAA (Minska), Rakovsky brovar TAA (Minska), TriplePharm STAA (Logoysk, Baltkrievija) un Triple-Veles TAA (Molodechno, Baltkrievija) (pārstāvji – D. O’Keeffe, solicitor, B. Evtimov, advokāts, un M. Lester, barrister)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – F. Naert un E. Finnegan)

Priekšmets

Prasība atcelt Padomes 2012. gada 23. marta Īstenošanas lēmumu 2012/171/KĀDP, ar ko īsteno Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju (OV L 87, 95. lpp.), Padomes 2012. gada 23. marta Īstenošanas regulu (ES) Nr. 265/2012, ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju (OV L 87, 37. lpp.), Padomes 2012. gada 15. oktobra Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju (OV L 285, 1. lpp.), Padomes 2012. gada 6. novembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1017/2012, ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju (OV L 307, 7. lpp.), Padomes 2013. gada 29. oktobra Lēmumu 2013/534/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2012/642 (OV L 288, 69. lpp.), Padomes 2013. gada 29. oktobra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1054/2013, ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju (OV L 288, 1. lpp.), Padomes 2014. gada 30. oktobra Lēmumu 2014/750/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2012/642 (OV L 311, 39. lpp.), un Padomes 2014. gada 30. oktobra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1159/2014, ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju (OV L 311, 2. lpp.), ciktāl šie tiesību akti attiecas uz prasītājiem

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Padomes 2012. gada 23. marta Īstenošanas lēmumu 2012/171/KĀDP, ar ko īsteno Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju, Padomes 2012. gada 23. marta Īstenošanas regulu (ES) Nr. 265/2012, ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju, Padomes 2012. gada 15. oktobra Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju un Padomes 2012. gada 6. novembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1017/2012, ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju, ciktāl tie attiecas uz Yury Aleksandrovich Chyzh, Triple TAA, NefteKhimTrading STAA, Askargoterminal ZAT, Bereza Silicate Products Plant AAT, Variant TAA, Triple-Dekor STAA, KvartsMelProm SZAT, Altersolutions SZAT, Prostoremarket SZAT, AquaTriple STAA, Rakovsky brovar TAA, TriplePharm STAA un Triple-Veles TAA;

2)

atcelt Padomes 2013. gada 29. oktobra Lēmumu 2013/534/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2012/642, un Padomes 2013. gada 29. oktobra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1054/2013, ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju, ciktāl tie attiecas uz NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Rakovsky brovar un Triple-Veles;

3)

atcelt Padomes 2014. gada 30. oktobra Lēmumu 2014/750/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2012/642, un Padomes 2014. gada 30. oktobra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1159/2014, ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju, ciktāl tie attiecas uz Y. A. Chyzh, Triple, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant un Rakovsky brovar;

4)

prasību noraidīt kā nepieņemamu attiecībā uz Lēmuma 2013/534 un Īstenošanas regulas Nr. 1054/2013 atcelšanu, ciktāl tie attiecas uz Y. A. Chyzh, Triple, Variant un TriplePharm;

5)

prasību pārējā daļā noraidīt;

6)

Eiropas Savienības Padome sedz savus, kā arī atlīdzina Y. A. Chyzh, Triple, NefteKhimTrading, Askargoterminal, Bereza Silicate Products Plant, Triple-Dekor, KvartsMelProm, Altersolutions, Prostoremarket, AquaTriple, Variant, Rakovsky brovar, TriplePharm un Triple-Veles tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 250, 18.8.2012.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/32


Vispārējās tiesas 2015. gada 13. oktobra spriedums – Intrasoft International/Komisija

(Lieta T-403/12) (1)

(Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi - Konkursa procedūra - Tehniskā palīdzība Serbijas muitas pārvaldei muitas sistēmas modernizācijas atbalstam - Interešu konflikts - Pretendenta piedāvājuma noraidīšana, ko veic Savienības delegācija Serbijas Republikā - Klusējot izteikts noraidījums sūdzībai par šo piedāvājuma noraidīšanu)

(2015/C 398/41)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Intrasoft International SA (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvis – S. Pappas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – F. Erlbacher un E. Georgieva)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt Komisijas, kas rīkojas ar Eiropas Savienības delegācijas Serbijas Republikā starpniecību, 2012. gada 10. augusta vēstuli, kurā norādīts, ka līguma slēgšanas tiesības pakalpojumu publiskā iepirkuma procedūrā EuropeAid/131367/C/SER/RS ar nosaukumu “Tehniskā palīdzība Serbijas muitas pārvaldei muitas sistēmas modernizācijas atbalstam” (OV 2011/S, 160–262712) nevar tikt piešķirtas konsorcijam, kurā ietilpst Intrasoft International SA, un, otrkārt, prasība atcelt apgalvoto klusējot izteikto lēmumu noraidīt prasītājas sūdzību par 2012. gada 10. augusta vēstuli

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt 2012. gada 10. augusta vēstulē, ko izstrādājusi Eiropas Savienības delegācija Serbijas Republikā – kā Eiropas Komisijas pastarpināti deleģēta līgumslēdzēja iestāde – un kas attiecas uz konkursa procedūru EuropeAid/131367/C/SER/RS “Tehniskā palīdzība Serbijas muitas pārvaldei muitas sistēmas modernizācijas atbalstam”, iekļauto lēmumu noraidīt konsorcija, kurā ietilpa Intrasoft International SA, piedāvājumu;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus, tostarp tos, kas attiecas uz pagaidu noregulējuma procedūru.


(1)  OV C 343, 10.11.2012.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/33


Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – Accorinti u.c./ECB

(Lieta T-79/13) (1)

(Ārpuslīgumiskā atbildība - Ekonomikas un monetārā politika - ECB - Valstu centrālās bankas - Grieķijas valsts parāda restrukturizācija - Vērtspapīru iegādes programma - Nolīgums par vērtspapīru apmaiņu tikai Eurosistēmas centrālo banku labā - Privātā sektora iesaiste - Kolektīvās rīcības klauzulas - Papildu nodrošinājums, īstenojot vērtspapīru atpirkšanas programmu, ar kuru paredzēts stiprināt šo vērtspapīru spēju būt par nodrošinājumu - Privātie kreditori - Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums - Tiesiskā paļāvība - Vienlīdzīga attieksme - Atbildība tiesiska normatīva akta dēļ - Neparasts un īpašs kaitējums)

(2015/C 398/42)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Alessandro Accorinti (Nikelino [Nichelino], Itālija) un pārējie sprieduma pielikumā minētie 214 prasītāji (pārstāvji – S. Sutti, R. Spelta un G. Sanna, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka (ECB) (pārstāvji – sākotnēji S. Bening un P. Papapaschalis, vēlāk – P. Senkovic un P. Papapaschalis un, visbeidzot – P. Senkovic, pārstāvji, kuriem palīdz E. Castellani, B. Kaiser un T. Lübbig, advokāti)

Priekšmets

Prasība atlīdzināt kaitējumu, kas prasītājiem nodarīts tostarp ar to, ka ECB 2012. gada 5. martā pieņēma Lēmumu 2012/153/ES par Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību Grieķijas Republikas parāda apmaiņas priekšlikuma kontekstā (OV L 77, 19. lpp.), kā arī ar citiem ECB pasākumiem saistībā ar Grieķijas valsts parāda restrukturizāciju

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Alessandro Accorinti un pārējie pielikumā minētie prasītāji atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 101, 6.4.2013.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/33


Vispārējās tiesas 2015. gada 13. oktobra spriedums – Komisija/Cocchi un Falcione

(Lieta T-103/13 P) (1)

(Apelācija - Pretapelācija - Civildienests - Ierēdņi - Pensijas - Valstī iegūto pensijas tiesību pārskaitīšana - Priekšlikums par izdienas gadiem - Akts, kas nav nelabvēlīgs - Prasības nepieņemamība pirmajā instancē - Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts)

(2015/C 398/43)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji – G. Gattinara un D. Martin)

Pārējie lietas dalībnieki: Giorgio Cocchi (Wezembeek-Oppem, Beļģija) un Nicola Falcione (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji S. Orlandi, J.-N. Louis un D. de Abreu Caldas, vēlāk S. Orlandi, avocats)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 11. decembra spriedumu Cocchi un Falcione/Komisija (F-122/10, Krājums-CDL, EU:F:2012:180), kura lūgts šo spriedumu atcelt

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 11. decembra spriedumu Cocchi un Falcione/Komisija (F-122/10) daļā, kurā par pieņemamu un pamatotu ir atzīta prasība atcelt 2010. gada 12. un 23. februāra tiesību aktus (kas šajā spriedumā ir kvalificēti kā “lēmumi”), kurus Eiropas Komisija ir nosūtījusi, attiecīgi, Nicola Falcione un Giorgio Cocchi, jo ar šiem aktiem ir atsaukti N. Falcione un G. Cocchi izsniegtie priekšlikumi ar norādi par papildu pensijas izdienas gadiem, kas radušies eventuālās viņu pensijas tiesību pārskaitīšanas rezultātā;

2)

pretapelācijas sūdzību noraidīt;

3)

noraidīt G. Cocchi un N. Falcione celto prasību Civildienesta tiesā lietā F-122/10 daļā, kurā tiek prasīts atcelt 2010. gada 12. un 23. februāra tiesību aktus, kurus Komisija ir nosūtījusi, attiecīgi, N. Falcione un G. Cocchi, jo ar šiem aktiem ir atsaukti N. Falcione un G. Cocchi izsniegtie priekšlikumi ar norādi par papildu pensijas izdienas gadiem, kas radušies eventuālās viņu pensijas tiesību pārskaitīšanas rezultātā;

4)

G. Cocchi un N. Falcione sedz savus tiesāšanās izdevumus paši, kā arī atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus šajā instancē un saistībā ar pretapelācijas sūdzību. Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati saistībā ar apelācijas sūdzību;

5)

G. Cocchi un N. Falcione, kā arī Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus saistībā ar tiesvedību pirmajā instancē.


(1)  OV C 129, 4.5.2013.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/34


Vispārējās tiesas 2015. gada 8. oktobra spriedums – Itālija/Komisija

(Lieta T-358/13) (1)

(ELFLA - Dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošana attiecībā uz ELFLA finansētajiem izdevumiem - Lēmums, ar kuru noteiktas summas atzīst par atkārtoti neizmantojamām saistībā ar lauku attīstības plānu Bazilikatas reģionam - Regulas (EK) Nr. 1290/2005 30. pants - Pienākums norādīt pamatojumu)

(2015/C 398/44)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Itālijas Republika (pārstāvji – G. Palmieri un B. Tidore, pārstāves, kurām palīdz M. Salvatorelli, avvocato dello Stato)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Aquilina un P. Rossi)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2013. gada 26. aprīļa Īstenošanas lēmumu 2013/209/ES par dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētajiem izdevumiem 2012. finanšu gadā (OV L 118, 23. lpp.), ciktāl ar to summa EUR 5 0 06  487,10 apmērā attiecībā uz lauku attīstības plānu Bazilikatas (Itālija) reģionam ir klasificēta par tādu, ko “nevar izmantot atkārtoti”

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Itālijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 252, 31.8.2013.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/35


Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – Panrico/ITSB – HDN Development (“Krispy Kreme DOUGHNUTS”)

(Lieta T-534/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Spēkā neesamības atzīšanas process - Kopienas grafiska preču zīme “Krispy Kreme DOUGHNUTS” - Agrākas valsts vārdiskas un grafiskas preču zīmes “DONUT”, “DOGHNUTS”, “donuts” un “donuts cream” un agrāka starptautiska vārdiska preču zīme “DONUT” - Relatīvi atteikuma pamati - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) - Iespēja netaisnīgi gūt labumu no agrākas preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas - Kaitējuma iespēja - Regulas Nr. 40/94 8. panta 5. punkts (tagad – Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts))

(2015/C 398/45)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Panrico, SA (Esplugues de Llobregat, Spānija) (pārstāvis – D. Pellisé Urquiza, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – S. Palmero Cabezas)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: HDN Development Corp. (Frankfurte, Kentuki, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji – H. Granado Carpenter un M. Polo Carreño, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2013. gada 25. jūlija lēmumu lietā R 623/2011-4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Panrico, SA et HDN Development Corp.

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Panrico, SA atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 9, 11.1.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/36


Vispārējās tiesas 2015. gada 8. oktobra spriedums – Rosian Express/ITSB (Rotaļu kastes forma)

(Lieta T-547/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums - Rotaļu kastes forma - Absolūts atteikuma pamats - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pienākums norādīt pamatojumu - Tiesības tikt uzklausītam - Regulas Nr. 207/2009 75. pants)

(2015/C 398/46)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Rosian Express SRL (Medias, Rumānija) (pārstāviji – E. Grecu un A. Tigau, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – V. Melgar un A. Geavela)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas piektās padomes 2013. gada 11. jūlija lēmumu lietā R 797/2013–5 saistībā ar pieteikumu trīsdimensiju apzīmējumu, ko veido rotaļu kastes forma, reģistrēt kā Kopienas preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Rosian Express SRL atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 367, 14.12.2013.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/37


Vispārējās tiesas 2015. gada 15. oktobra spriedums – Wolverine International/ITSB – BH Stores (“cushe”)

(Lieta T-642/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Spēkā neesamības atzīšanas process - Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Kopienu - Grafiska preču zīme “cushe” - Agrākas valsts vārdiskas preču zīmes “SHE” un agrākas valsts grafiskas preču zīmes “she” - Relatīvs atteikuma pamats - Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana - Regulas (EK) Nr. 207/2009 57. panta 2. un 3. punkts - Sajaukšanas iespēja - Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkts b) apakšpunkts)

(2015/C 398/47)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Wolverine International, LP (George Town, Kaimanu Salas, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – M. Plesser un R. Heine, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – M. Fischer)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: BH Store BV (Curaçao, Curaçao, Nīderlandes autonomā teritorija) (pārstāvis – T. Dolde, advokāts)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2013. gada 30. septembra spriedumu lietā R 1269/2012–4 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp BH Store BV un Wolverine International, LP

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Wolverine International, LP atlīdzina tiesāšanās izdevumus, izņemot BH Store BV procesā Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Anulēšanas nodaļā radušos izdevumus;

3)

noraidīt BH Store BV prasījumu attiecībā uz procesā ITSB Anulēšanas nodaļā radušos izdevumu atlīdzību.


(1)  OV C 85, 22.3.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/38


Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – The Smiley Company/ITSB (Smaidiņa ar sirds veida acīm forma)

(Lieta T-656/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums - Smaidiņa ar sirds veida acīm forma - Absolūts atteikuma pamats - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 398/48)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: The Smiley Company SPRL (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – A. Freitag un C. Albrecht, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – P. Geroulakos un A. Folliard-Monguiral)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2013. gada 8. oktobra lēmumu lietā R 997/2013–4 attiecībā uz pieteikumu trīsdimensiju apzīmējumu, ko veido smaidiņa ar sirds veida acīm forma, reģistrēt kā Kopienas preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

The Smiley Company SPRL atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 61, 1.3.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/39


Vispārējās tiesas 2015. gada 8. oktobra spriedums – Čehijas Republika/Komisija

(Lietas T-659/13 un T-660/13) (1)

(Transports - Direktīva 2010/40/ES - Inteliģentās transporta sistēmas - Deleģētā regula (ES) Nr. 885/2013 - Informācijas pakalpojumu sniegšana saistībā ar drošām stāvvietām kravas automobiļiem un komerciālajiem transportlīdzekļiem - Deleģētās regulas (ES) Nr. 885/2013 3. panta 1. punkts, 8. pants un 9. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Deleģētā regula (ES) Nr. 886/2013 - Dati un procedūras, lai lietotājiem nodrošinātu vispārējas ar ceļu satiksmes drošību saistītas bezmaksas informācijas minimumu - Deleģētās regulas (ES) Nr. 886/2013 5. panta 1. punkts, 9. pants un 10. panta 1. punkta a) apakšpunkts)

(2015/C 398/49)

Tiesvedības valoda – čehu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Čehijas Republika (pārstāvji – M. Smolek un J. Vláčil)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Hottiaux, Z. Malůšková un K. Walkerová)

Priekšmets

Lietā T-659/13, galvenokārt, prasība atcelt Komisijas 2013. gada 15. maija Deleģēto regulu (ES) Nr. 885/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES (“STI” direktīva) attiecībā uz informācijas pakalpojumu sniegšanu saistībā ar drošām stāvvietām kravas automobiļiem un komerciālajiem transportlīdzekļiem (OV L 247, 1. lpp.), un, pakārtoti, prasība atcelt Deleģētās regulas Nr. 885/2013 3. panta 1. punktu, 8. pantu un 9. panta 1. punkta a) apakšpunktu, kā arī lietā T-660/13, galvenokārt, prasība atcelt Komisijas 2013. gada 15. maija Deleģēto regulu (ES) Nr. 886/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz datiem un procedūrām, lai lietotājiem, ja iespējams, nodrošinātu vispārējas ar ceļu satiksmes drošību saistītas bezmaksas informācijas minimumu (OV L 247, 6. lpp.), un, pakārtoti, prasība atcelt Deleģētās regulas (ES) Nr. 886/2013 5. panta 1. punktu, 9. pantu un 10. panta 1. punkta a) apakšpunktu

Rezolutīvā daļa:

1)

lietas T-659/13 un T-660/13 apvienot sprieduma taisīšanai;

2)

prasības noraidīt;

3)

Čehijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 45, 15.2.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/40


Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – Bilbaina de Alquitranes u.c./Komisija

(Lieta T-689/13) (1)

(Vide un cilvēku veselības aizsardzība - Augstas temperatūras akmeņogļu darvas klasificēšana akūtā toksiskuma ūdens vidē un hroniskā toksiskuma ūdens vidē kategorijās - Regulas (EK) Nr. 1907/2006 un Nr. 1272/2008 - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Vielas klasificēšana, pamatojoties uz tās komponentiem)

(2015/C 398/50)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Spānija), Deza, a.s. (Valašské Meziříčí, Čehijas Republika), Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Spānija), Koppers Denmark A/S (Nyborg, Dānija), Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Apvienotā Karaliste), Koppers Netherlands BV (Uithoorn, Nīderlande), Rütgers basic aromatics GmbH (Castrop-Rauxel, Vācija), Rütgers Belgium NV (Zelzate, Beļģija), Rütgers Poland Sp. z o.o. (Kędzierzyn-Koźle, Polija), Bawtry Carbon International Ltd (Doncaster, Apvienotā Karaliste), Grupo Ferroatlántica, SA (Madride, Spānija), SGL Carbon GmbH (Meitingen, Vācija), SGL Carbon GmbH (Bad Goisern am Hallstättersee, Austrija), SGL Carbon (Passy, Francija), SGL Carbon, SA (La Coruña, Spānija), SGL Carbon Polska S. A. (Racibórz, Polija), ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Vācija) un Tokai erftcarbon GmbH (Grevenbroich, Vācija) (pārstāvji – K. Van Maldegem, C. Mereu, P. Sellar un M. Grunchard, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – P.-J. Loewenthal un K. Talabér-Ritz)

Persona, kas iestājusies lietā prasītāju prasījumu atbalstam: GrafTech Iberica, SL (Navarra, Spānija) (pārstāvji – C. Mereu, K. Van Maldegem, P. Sellar un M. Grunchard, advokāti)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (pārstāvji – M. Heikkilä, W. Broere un C. Jacquet)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2013. gada 2. oktobra Regulu (ES) Nr. 944/2013, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (OV L 261, 5. lpp.), ciktāl tajā augstas temperatūras akmeņogļu darva (CE Nr. 266–028-2) ir klasificēta kā akūti toksiska ūdens vidē viela kategorijā 1 (H400) un kā hroniski toksiska ūdens vidē viela kategorijā 1 (H410).

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Komisijas 2013. gada 2. oktobra Regulu (ES) Nr. 944/2013, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ciktāl tajā augstas temperatūras akmeņogļu darva (CE Nr. 266–028-2) ir klasificēta kā akūti toksiska ūdens vidē viela kategorijā 1 (H400) un kā hroniski toksiska ūdens vidē viela kategorijā 1 (H410);

2)

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina Bilbaína de Alquitranes, SA, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Koppers Netherlands BV, Rütgers basic aromatics GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o., Bawtry Carbon International Ltd, Grupo Ferroatlántica, SA, SGL Carbon GmbH (Allemagne), SGL Carbon GmbH (Autriche), SGL Carbon, SGL Carbon, SA, SGL Carbon Polska S. A., ThyssenKrupp Steel Europe AG, Tokai erftcarbon GmbH un GrafTech Iberica, SL tiesāšanās izdevumus;

3)

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 85, 22.3.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/41


Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks/Komisija

(Lieta T-49/14) (1)

(Aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde - “Kołocz śląski” vai “Kołacz śląski” - Spēkā neesamības pasludināšanas process - Juridiskais pamats - Regula (EK) Nr. 510/2006 - Regula (ES) Nr. 1151/2012 - Atcelšanas pamati - Pamattiesības)

(2015/C 398/51)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV (Berlīne, Vācija) (pārstāvji – I. Jung, M. Teworte-Vey, A. Renvert un J. Saatkamp, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Guillem Carrau un D. Triantafyllou)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2013. gada 14. novembra Īstenošanas lēmumu 2013/663/ES, ar ko noraida pieteikumu tāda nosaukuma anulēšanai, kas ierakstīts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 (Kołocz śląski/kołacz śląski (AĢIN)) (OV L 306, 40. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks eV atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 112, 14.4.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/42


Vispārējās tiesas 2015. gada 6. oktobra spriedums – Monster Energy/ITSB – Balaguer (“icexpresso + energy coffee”)

(Lieta T-61/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “icexpresso + energy coffee” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Kopienas vārdiskas preču zīmes “X–PRESSO MONSTER”, “HAMMER M X–PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY” un “MIDNIGHT M X–PRESSO MONSTER ESPRESSO + ENERGY” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 398/52)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Monster Energy Company (Corona, Kalifornija, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvis – P. Brownlow, solicitor)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – M. Rajh)

Otrs procesa ITSB Apelācijas padomē dalībnieks: Luis Yus Balaguer (Movera, Spānija)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas otrās padomes 2013. gada 15. novembra lēmumu lietā R 821/2013-2 attiecībā uz iebildumu procesu starp Monster Energy Company un Luis Yus Balaguer

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Monster Energy Company sedz savus, kā arī atlīdzina Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 129, 28.4.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/42


Vispārējās tiesas 2015. gada 8. oktobra spriedums – Benediktinerabtei St. Bonifaz/ITSB – Andechser Molkerei Scheitz (“Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455”)

(Lieta T-78/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “Genuß für Leib & Seele KLOSTER Andechs SEIT 1455” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “SEIT 1908 ANDECHSER NATUR” un agrāka valsts grafiska preču zīme “ANDECHSER NATUR” - Relatīvs atteikuma pamats - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 398/53)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts (Minhene, Vācija) (pārstāvji – G. Würtenberger un R. Kunze, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – A. Poch un S. Hanne)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Andechser Molkerei Scheitz GmbH (Andechs, Vācija) (pārstāvis – S. Jackermeier, advokāts)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2013. gada 14. novembra lēmumu lietā R 1272/2012–1 attiecībā uz iebildumu procesu starp Andechser Molkerei Scheitz GmbH un Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Benediktinerabtei St. Bonifaz Körperschaft des öffentlichen Rechts atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 135, 5.5.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/43


Vispārējās tiesas 2015. gada 8. oktobra spriedums – Secolux/Komisija

(Lieta T-90/14) (1)

(Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi - Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra - Drošības pārbaudes - Pretendenta piedāvājuma noraidīšana - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citam pretendentam - Ārpuslīgumiskā atbildība)

(2015/C 398/54)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction (Capellen, Luksemburga) (pārstāvji – N. Prüm-Carré un E. Billot, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – S. Delaude un S. Lejeune)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt Komisijas 2013. gada 3. decembra lēmumu, ar ko tika noraidīti piedāvājumi, ko prasītāja iesniegusi uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūrā par drošības pārbaužu pakalpojumu sniegšanu, un, otrkārt, prasība atlīdzināt šī lēmuma rezultātā apgalvoti radušos zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Secolux, Association pour le contrôle de la sécurité de la construction, sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 135, 5.5.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/44


Vispārējās tiesas 2015. gada 13. oktobra spriedums – Komisija/Verile un Gjergji

(Lieta T-104/14 P) (1)

(Apelācija - Pretapelācija - Civildienests - Ierēdņi - Pensijas - Valstī iegūto pensijas tiesību nodošana - Priekšlikumi par izdienas gadiem - Akts, kas nav nelabvēlīgs - Prasības nepieņemamība pirmajā instancē - Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts - Tiesiskā noteiktība - Tiesiskā paļāvība - Vienlīdzīga attieksme)

(2015/C 398/55)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall, G. Gattinara un D. Martin)

Pārējie lietas dalībnieki: Marco Verile (Cadrezzate, Itālija) un Anduela Gjergji (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis un M. de Abreu Caldas, vēlāk – J.-N. Louis un N. de Montigny, advokāti)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (plēnums) 2013. gada 11. decembra spriedumu Verile un Gjergji/Komisija (F-130/11, Krājums-CDL, EU:F:2013:195), kurā šo spriedumu ir lūgts atcelt

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (plēnums) 2013. gada 11. decembra spriedumu lietā F-130/11 Verile un Gjergji/Komisija;

2)

noraidīt prasību, ko Marco Verile un Anduela Gjergji cēluši Civildienesta tiesā lietā F-130/11;

3)

pirmkārt, M. Verile un A. Gjergji, un, otrkārt, Eiropas Komisija katrs sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.


(1)  OV C 151, 19.5.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/45


Vispārējās tiesas 2015. gada 13. oktobra spriedums – Teughels/Komisija

(Lieta T-131/14 P) (1)

(Apelācijas sūdzība - Pretapelācijas sūdzība - Civildienests - Ierēdņi - Pensijas - Valstī iegūto pensijas tiesību nodošana - Priekšlikumi par iemaksu gadiem - Akts, kas nav nelabvēlīgs - Prasības nepieņemamība pirmajā instancē - Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkts)

(2015/C 398/56)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Catherine Teughels (Epegema, Beļģija) (pārstāvji – L. Vogel un B. Braun, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un G. Gattinara)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (plēnuma) 2013. gada 11. decembra spriedumu Teughels/Komisija (F-117/11, Krājums- CDL, EU:F:2013:196), ar kuru lūdz atcelt šo spriedumu.

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (plēnuma) 2013. gada 11. decembra spriedumu Teughels/Komisija (F-117/11);

2)

noraidīt Catherine Teughels k–dzes prasību, kuru tā cēlusi Civildienesta tiesā lietā F-117/11;

3)

Catherine Teughels k–dze pati sedz savus tiesāšanās izdevumus šajā instancē, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas izdevumus saistībā ar apelācijas sūdzību. Komisija pati sedz savus tiesāšanās izdevumus saistībā ar pretapelācijas sūdzību;

4)

Teughels k–dze, kā arī Komisija katra pati sedz savus tiesāšanās izdevumus saistībā ar tiesvedību pirmajā instancē.


(1)  OV C 159, 26.5.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/45


Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – Atlantic Multipower Germany/ITSB – Nutrichem Diät + Pharma (“NOxtreme”)

(Lieta T-186/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Spēkā neesamības atzīšanas process - Kopienas vārdiska preču zīme “NOxtreme” - Agrāka Kopienas un valsts grafiska preču zīme “X-TREME” - Relatīvi atteikuma pamati - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana - Regulas Nr. 207/2009 43. panta 2. un 3. punkts - Regulas Nr. 207/2009 15. panta 2. punkts)

(2015/C 398/57)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG (Hamburga, Vācija) (pārstāvis – W. Berlit, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – A. Schifko)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Nutrichem Diät + Pharma GmbH (Roth, Vācija) (pārstāvji – D. Jochim un R. Egerer, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2014. gada 29. janvāra lēmumu lietā R 764/2013–4 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG un Nutrichem Diät + Pharma GmbH

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Atlantic Multipower Germany GmbH & Co. OHG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 142, 12.5.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/46


Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – Sonova Holding/ITSB (“Flex”)

(Lieta T-187/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas vārdiska preču zīme “FLEX” - Absolūti atteikuma pamati - Aprakstošs raksturs - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 7. panta 2. punkts)

(2015/C 398/58)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Sonova Holding AG (Stäfa, Šveice) (pārstāvis – C. Hawkes, solicitor)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – L. Rampini)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas otrās padomes 2013. gada 12. decembra lēmumu lietā R 357/2013–2 attiecībā uz pieteikumu vārdisku apzīmējumu “FLEX” reģistrēt kā Kopienas preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Sonova Holding AG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 151, 19.5.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/47


Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – CBM/ITSB – Aeronautica Militare (“Trecolore”)

(Lieta T-227/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “Trecolore” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Kopienas un valsts vārdiskas un grafiskas preču zīmes “FRECCE TRICOLORI” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 398/59)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: CBM Creative Brands Marken GmbH (Cīrihe, Šveice) (pārstāvji – U. Lüken, M. Grundmann un N. Kerger, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – A. Folliard–Monguiral)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Roma, Itālija)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2014. gada 29. janvāra lēmumu lietā R 253/2013–1 attiecībā uz iebildumu procesu starp Aeronautica Militare – Stato Maggiore un CBM Creative Brands Marken GmbH

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

CBM Creative Brands Marken GmbH atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 245, 28.7.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/48


Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – CBM/ITSB – Aeronautica Militare (“TRECOLORE”)

(Lieta T-228/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “TRECOLORE” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Kopienas un valsts vārdiskas un grafiskas preču zīmes “FRECCE TRICOLORI” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 398/60)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: CBM Creative Brands Marken GmbH (Cīrihe, Šveice) (pārstāvji – U. Lüken, M. Grundmann un N. Kerger, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – A. Folliard-Monguiral)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Roma, Itālija)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2014. gada 29. janvāra lēmumu lietā R 594/2013–1 attiecībā uz iebildumu procesu starp Aeronautica Militare – Stato Maggiore un CBM Creative Brands Marken GmbH

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

CBM Creative Brands Marken GmbH atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 245, 28.7.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/48


Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – The Smiley Company/ITSB (Sejas ar ragiem forma)

(Lieta T-242/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums - Sejas ar ragiem forma - Absolūts atteikuma pamats - Atšķirtspēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 398/61)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: The Smiley Company SPRL (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – A. Freitag un C. Albrecht, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – P. Geroulakos un A. Folliard-Monguiral)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2014. gada 16. janvāra lēmumu lietā R 836/2013–1 attiecībā uz pieteikumu trīsdimensiju apzīmējumu, ko veido sejas ar ragiem forma, reģistrēt kā Kopienas preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelācijas pirmās padomes 2014. gada 16. janvāra lēmumu lietā R 836/2013–1 daļā, ar kuru atteikta reģistrācijai pieteiktās preču zīmes reģistrācija attiecībā uz “konservētiem, saldētiem, žāvētiem (kaltētiem) un termiski apstrādātiem augļiem un dārzeņiem; piena produktiem”;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


(1)  OV C 282, 25.8.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/49


Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – The Smiley Company/ITSB (Sejas forma)

(Lieta T-243/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums - Sejas forma - Absolūts atteikuma pamats - Atšķirtspēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 398/62)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: The Smiley Company SPRL (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – A. Freitag un C. Albrecht, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – P. Geroulakos un A. Folliard-Monguiral)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2014. gada 16. janvāra lēmumu lietā R 837/2013–1 attiecībā uz pieteikumu trīsdimensiju apzīmējumu, ko veido sejas forma, reģistrēt kā Kopienas preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelācijas pirmās padomes 2014. gada 16. janvāra lēmumu lietā R 837/2013–1 daļā, ar kuru atteikta reģistrācijai pieteiktās preču zīmes reģistrācija attiecībā uz “konservētiem, saldētiem, žāvētiem (kaltētiem) un termiski apstrādātiem augļiem un dārzeņiem; piena produktiem”;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


(1)  OV C 282, 25.8.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/50


Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – The Smiley Company/ITSB (Zvaigznes veida sejas forma)

(Lieta T-244/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas trīsdimensiju preču zīmes reģistrācijas pieteikums - Zvaigznes veida sejas forma - Absolūts atteikuma pamats - Atšķirtspēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 398/63)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: The Smiley Company SPRL (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – A. Freitag un C. Albrecht, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – P. Geroulakos un A. Folliard-Monguiral)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2014. gada 16. janvāra lēmumu lietā R 838/2013–1 attiecībā uz pieteikumu trīsdimensiju apzīmējumu, ko veido zvaigznes veida sejas forma, reģistrēt kā Kopienas preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelācijas pirmās padomes 2014. gada 16. janvāra lēmumu lietā R 838/2013–1 daļā, ar kuru atteikta reģistrācijai pieteiktās preču zīmes reģistrācija attiecībā uz “konservētiem, saldētiem, žāvētiem (kaltētiem) un termiski apstrādātiem augļiem un dārzeņiem; piena produktiem”;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


(1)  OV C 282, 25.8.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/51


Vispārējās tiesas 2015. gada 15. oktobra spriedums – Promarc Technics/ITSB – PIS (Durvju daļa)

(Lieta T-251/14) (1)

(Kopienas dizainparaugs - Spēkā neesamības atzīšanas process - Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kurā attēlota durvju daļa - Agrāks starptautisks dizainparaugs, ko veido amerikāņu patents - Spēkā neesamības pamats - Individuāla rakstura neesamība - Atšķirīga kopējā iespaida neesamība - Pierādījums, ka agrāks dizainparaugs ir darīts pieejams sabiedrībai - Personu loks, kas specializējušās attiecīgajā nozarē - Informēts lietotājs - Autora brīvības pakāpe - Regulas (EK) Nr. 6/2002 6. pants, 7. panta 1. punkts un 25. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 398/64)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski (Zabierzów, Polija) (pārstāvis – J. Radłowski, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – D. Walicka un A. Folliard-Monguiral)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Petrycki i Sorys sp.j. (PIS) (Jasło, Polija) (pārstāvis – D. Kulig, advokāts)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas trešās padomes 2014. gada 29. janvāra lēmumu lietā R 1464/2012-3 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Petrycki i Sorys sp.j. (PIS) un Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Promarc Technics s.c. Tomasz Pokrywa, Rafał Natorski atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 212, 7.7.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/52


Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – Kipra/ITSB (“XAΛΛOYMI” un “HALLOUMI”)

(Apvienotās lietas T-292/14 un T-293/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas vārdisku preču zīmju “XAΛΛOYMI” un “HALLOUMI” reģistrācijas pieteikumi - Absolūts atteikuma pamats - Atšķirtspējas neesamība - Aprakstošs raksturs - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts)

(2015/C 398/65)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Kipras Republika (pārstāvji – S. Malynicz, barrister, un V. Marsland, solicitor)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – P. Geroulakos)

Priekšmets

Divas prasības par diviem ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2014. gada 19. februāra lēmumiem lietā R 1849/2013-4 un lietā R 1503/2013-4 attiecībā uz pieteikumiem reģistrēt, attiecīgi, vārdisku apzīmējumu “XAΛΛOYMI” un vārdisku apzīmējumu “HALLOUMI” kā Kopienas preču zīmes

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt,

2)

Kipras Republika sedz savus, kā arī atlīdzina Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 245, 28.7.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/52


Vispārējās tiesas 2015. gada 8. oktobra spriedums – Société des produits Nestlé/ITSB (“NOURISHING PERSONAL HEALTH”)

(Lieta T-336/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Kopienu - Vārdiska preču zīme “NOURISHING PERSONAL HEALTH” - Absolūts atteikuma pamats - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pienākums norādīt pamatojumu - Regulas Nr. 207/2009 75. pants - Pienākums veikt faktu pārbaudi pēc savas iniciatīvas - Regulas Nr. 207/2009 76. panta 1. punkts)

(2015/C 398/66)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Šveice) (pārstāvji – A. Jaeger-Lenz, A. Lambrecht un S. Cobet-Nüse, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – O. Mondéjar Ortuño)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2014. gada 12. marta lēmumu lietā R 149/2013-4 attiecībā uz vārdiskas preču zīmes “NOURISHING PERSONAL HEALTH” starptautisku reģistrāciju, ko attiecina uz Eiropas Kopienu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Société des produits Nestlé SA atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 261, 11.8.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/53


Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – CBM/ITSB – Aeronautica Militare (“TRECOLORE”)

(Lieta T-365/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “TRECOLORE” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Kopienas un valsts vārdiskas un grafiskas preču zīmes “FRECCE TRICOLORI” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 398/67)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: CBM Creative Brands Marken GmbH (Cīrihe, Šveice) (pārstāvji – U. Lüken, M. Grundmann un N. Kerger, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – A. Folliard-Monguiral)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Aeronautica Militare – Stato Maggiore (Roma, Itālija)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas piektās padomes 2014. gada 1. aprīļa lēmumu lietā R 411/2013–5 attiecībā uz iebildumu procesu starp Aeronautica Militare – Stato Maggiore un CBM Creative Brands Marken GmbH

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

CBM Creative Brands Marken GmbH atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 253, 4.8.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/54


Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – JP Divver Holding Company/ITSB (“EQUIPMENT FOR LIFE”)

(Lieta T-642/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Kopienu - Vārdiska preču zīme “EQUIPMENT FOR LIFE” - Absolūts atteikuma pamats - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 398/68)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: JP Divver Holding Company Ltd (Newry, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – A. Franke un E. Bertram, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – L. Rampini)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas otrās padomes 2014. gada 16. jūnija lēmumu lietā R 64/2014–2 attiecībā uz vārdiskas preču zīmes “EQUIPMENT FOR LIFE” starptautisku reģistrāciju, ko attiecina uz Eiropas Kopienu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

JP Divver Holding Company Ltd atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 431, 1.12.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/55


Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums – Jurašinović/Padome

(Lieta T-658/14) (1)

(Piekļuve dokumentiem - Regula (EK) Nr. 1049/2001 - Dokumenti, kas informācijas apmaiņā nodoti Starptautiskajam bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunālam tajā notiekošajā procesā - Lēmums, kas pieņemts pēc tam, kad Vispārēja tiesa daļēji atcēla sākotnējo lēmumu - Daļējs piekļuves atteikums - Izņēmums saistībā ar starptautisko attiecību aizsardzību)

(2015/C 398/69)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ivan Jurašinović (Angers, Francija) (pārstāvji – O. Pfligersdorffer un S. Durieu, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – E. Rebasti un A. Jensen)

Priekšmets

Prasība atcelt Padomes 2014. gada 8. jūlija lēmumu, ar ko prasītājam atteikts piešķirt pilnīgu piekļuvi konkrētiem dokumentiem, kuri informācijas apmaiņā nodoti Starptautiskajam bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunālam A. Gotovina procesā, un kas pieņemts pēc tam, kad ar 2012. gada 3. oktobra spriedumu Jurašinović/Padome (T-63/10, Krājums, EU:T:2012:516) tika daļēji atcelts sākotnējais lēmums.

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību par šo prasību, ciktāl prasījumi atcelt Eiropas Savienības Padomes 2014. gada 8. jūlija lēmumu, ar ko Ivan Jurašinović atteikts piešķirt pilnīgu piekļuvi konkrētiem dokumentiem, kuri informācijas apmaiņā nodoti Starptautiskajam bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunālam A. Gotovina procesā, un kas pieņemts pēc tam, kad ar 2012. gada 3. oktobra spriedumu Jurašinović/Padome (T-63/10, Krājums, EU:T:2012:516) tika daļēji atcelts sākotnējais lēmums, attiecas uz dokumentiem Nr. 7, 25, 33, 34 un 36;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

I. Jurašinović sedz savus, kā arī atlīdzina Padomes tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 380, 27.10.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/55


Vispārējās tiesas 2015. gada 8. oktobra rīkojums – Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias/Padome

(Lieta T-731/14) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojoši pasākumi saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā - Tieša skāruma neesamība - Nepieņemamība)

(2015/C 398/70)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias (Skydra, Grieķija) (pārstāvis – K. Chrysogonos, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – S. Boelaert un I. Rodios)

Priekšmets

Prasība atcelt Padomes 2014. gada 31. jūlija Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 229, 1. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

2)

Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus;

3)

par Eiropas Komisijas iesniegto pieteikumu par iestāšanos lietā nav jālemj;

4)

Agrotikos Synetairismos Profitis Ilias, Padome un Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus saistībā ar pieteikumu par iestāšanos lietā pašas.


(1)  OV C 16, 19.1.2015.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/56


Vispārējās tiesas ceturtās palātas priekšsēdētāja 2015. gada 15. oktobra rīkojums – Ahrend Furniture/Komisija

(Lieta T-482/15 R)

(Pagaidu noregulējums - Publiskā iepirkuma līgumi - Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra - Mēbeļu piegāde - Pretendenta piedāvājuma noraidīšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citam pretendentam - Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu - Fumus boni juris neesamība)

(2015/C 398/71)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ahrend Furniture (Zaventem, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji A. Lepièce, V. Dor un S. Engelen, vēlāk – A. Lepièce, V. Dor, S. Engelen un F. Caillol, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – S. Delaude un J. Estrada de Solà)

Priekšmets

Galvenokārt, pieteikums par Komisijas lēmuma, ar ko publiskā iepirkuma Nr. OIB.DR.2/PO/2014/055/622 – “Mēbeļu piegāde” līguma daļas Nr. 1 slēgšanas tiesības tika piešķirtas citam pretendentam, piemērošanas apturēšanu un, pakārtoti, lūgums uzdot iesniegt dokumentus saistībā ar piedāvājumu finanšu analīzi un apturēt iepriekš minētā lēmuma piemērošanu līdz brīdim, kad būs beidzies jaunais desmit dienu nogaidīšanas termiņš no šo dokumentu nosūtīšanas brīža

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2)

2015. gada 26. augusta rīkojumu lietā T-482/15 R atcelt;

3)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/57


Prasība, kas celta 2015. gada 18. septembrī – De Capitani/Parlaments

(Lieta T-540/15)

(2015/C 398/72)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Emilio De Capitani (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – O. Brouwer un J. Wolfhagen, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Parlamenta 2015. gada 8. jūlija Lēmumu A(2015)4931 par atteikumu sniegt pilnīgu piekļuvi dokumentiem LIBE-2013–0091–02 un LIBE-2013–0091–03 attiecībā uz likumdošanas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai un apmācībai (Eiropolu), un ar kuru atceļ Lēmumu 2009/371/TI un Lēmumu 2005/681/TI;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, t.sk. lietā iespējami iestājušos personu izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza divus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka esot pieļauta kļūda tiesību piemērošanā un nepareizi piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulas (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 43. lpp., Īpašais izdevums latviešu valodā, 1. nod., 3. sēj., 331. lpp.) 4. panta 3. punkta pirmā daļa.

Prasītājs apgalvo, ka Parlaments esot pieļāvis kļūdu tiesību piemērošanā un nepareizi piemērojis Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 3. punkta pirmo daļu, jo:

piekļuve pieprasītajiem likumdošanas procedūrā izmantotajiem dokumentiem konkrēti, faktiski un nehipotētiski nekaitē likumdošanas lēmumu pieņemšanas gaitai;

Parlaments neņem vērā, ka it īpaši kopš Lisabonas līguma ir spēkā princips, ka jābūt cik vien iespējams plašākai piekļuvei leģislatīvo aktu sagatavošanas dokumentiem;

ja leģislatīvo aktu sagatavošanas dokumentiem [regulas] 4. panta 3. punkts būtu joprojām piemērojams arī pēc Lisabonas līguma un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas stāšanās spēkā, Parlaments ir pieļāvis kļūdu tiesību piemērošanā un nepareizi piemērojis sevišķu sabiedrības interešu kritēriju.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka neesot norādīts pamatojums atbilstoši LESD 296. pantam.

Prasītāja ieskatā, Parlaments neesot norādījis pamatojumu, ar kādu tas – atsaukdamies uz Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 3. punkta pirmo daļu – liedzis piekļuvi pieprasītajiem dokumentiem, jo nav norādījis, (i) kāpēc pieprasīto dokumentu pilnīga izpaušana faktiski un konkrēti kaitētu attiecīgajai lēmumu pieņemšanas gaitai un (ii) kāpēc šajā gadījumā neesot sevišķu sabiedrības interešu.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/58


Prasība, kas celta 2015. gada 22. septembrī – Guiral Broto/ITSB – Gastro & Soul (“Café del Sol”)

(Lieta T-548/15)

(2015/C 398/73)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ramón Guiral Broto (Marbella, Spānija) (pārstāvis – J. de Castro Hermida, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Gastro & Soul GmbH (Hildesheima, Vācija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “Café del Sol” – reģistrācijas pieteikums Nr. 6 105 985

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas piektās padomes 2015. gada 16. jūlija lēmums lietā R 2755/2014-5

Prasītāja prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu, atzīstot par pieņemamiem iebildumus, kas balstīti uz iebildumu iesniedzējam Ramón Guiral Broto piederošās Spānijas preču zīmes Nr. 2348110 attiecībā uz 42. klasi atbilstoši Nicas klasifikācijai prioritāti;

pēc iebildumu pieņemamības atzīšanas apstiprināt Iebildumu nodaļas lēmumu daļā, kurā noraidīts Kopienas preču zīmes Nr. 006105985 “CAFÉ DEL SOL” reģistrācijas pieteikums attiecībā uz “ēdināšanas un dzērienu pasniegšanas pakalpojumiem, pagaidu izmitināšanas un pārtikas piegādes pakalpojumiem”, kas ietilpst 43. klasē atbilstoši Nicas klasifikācijai, kuru iesniedza Vācijas komercsabiedrība Gastro & Soul GmbH, vai, ja šāds lēmums neietilpst Vispārējās tiesas kompetencē, nodot lietu atpakaļ Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja Apelācijas padomei, uzdodot atzīt iebildumus par pieņemamiem;

papildus administratīvajā procesā iesniegtajiem pierādījumiem atzīt piedāvātos pierādījumus, kas pievienoti prasības pieteikumam šajā lietā, numurēti no 1.–4. un norādīti prasības pieteikumam pievienoto pielikumu sarakstā.

Izvirzītie pamati:

Apelācijas padome apstrīdētajā lēmumā ir lēmusi ultra petita [pārsniedzot prasījumu robežas], ņemot vērā, ka prasītājs nebija norādījis iebildumu nepieņemamību kā vienu no apelācijas sūdzības pamatiem;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/59


Prasība, kas celta 2015. gada 25. septembrī – Bank Refah Kargaran/Padome

(Lieta T-552/15)

(2015/C 398/74)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Bank Refah Kargaran (Teherāna, Irāna) (pārstāvis – J.-M. Thouvenin, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

pieņemot un atstājot spēkā ierobežojošu pasākumu, ko bija pieņēmusi Eiropas Savienības Padome attiecībā pret BRK un kurš tika atcelts ar Vispārējās tiesas 2013. gada 6. septembra spriedumu (lieta T-25/11), Eiropas Savienības Padome esot izraisījusi Eiropas Savienības ārpuslīgumiskās atbildības iestāšanos;

līdz ar to Eiropas Savienībai esot pienākums atlīdzināt kaitējumu, kurš tādēļ esot radies prasītājai;

materiālie zaudējumi esot nodarīti EUR 6 8 6 51  318 apmērā saskaņā ar pašreizējo likmi, kas esot summa, kurai vēl esot jāpieskaita likumiskie procenti, un jebkādas citas summas, kas ir pamatota, apmērā;

morālais kaitējums esot nodarīts EUR 5 2 5 47  415 apmērā saskaņā ar pašreizējo likmi, kas esot summa, kurai vēl esot jāpieskaita likumiskie procenti, un jebkādas citas summas, kas ir pamatota, apmērā;

pakārtoti, visa vai daļa no summām, kas pieprasītas kā morālā kaitējuma atlīdzība, esot jāuzskata par tādām, kas ietilpst materiālajos zaudējumos, kas kā tādi arī ir jāiegrāmato, un

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza piecus pamatus, no kuriem divi attiecas uz Eiropas Savienības ārpulīgumiskās atbildības iestāšanos un trīs – uz kaitējumu, kurš izrietot no Eiropas Savienības Padomes prettiesiskās rīcības.

Par Eiropas Savienības ārpuslīgumiskās atbildības iestāšanos

1.

Pirmais pamats ir balstīts uz prettiesisku rīcību, kas tiek pārmesta Padomei (pieņemot un atstājot spēkā prasītājas līdzekļu iesaldēšanu) un kas tika pienācīgi konstatēta ar 2013. gada 6. septembra spriedumu Bank Refah Kargaran/Padome, T-24/11, Krājums, EU:T:2013:403.

2.

Otrais pamats ir balstīts uz faktu, ka Padomes prettiesiskā rīcība ir pietiekami būtisks tiesību normu, ar kurām tiek piešķirtas tiesības indivīdiem, pārkāpums.

Par kaitējumu, kāds izrietot no Eiropas Savienības Padomes prettiesiskās rīcības

3.

Trešais pamats ir balstīts uz to, ka prasītāja tās līdzekļu iesaldēšanas rezultātā esot pārtraukusi sadarbību ar iestādēm, kas atrodas Eiropas Savienībā.

4.

Ceturtais pamats ir balstīts uz peļņas zaudēšanu kredītlīniju bloķēšanas dēļ.

5.

Piektais pamats ir balstīts uz morālā kaitējuma nodarīšanu.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/60


Prasība, kas celta 2015. gada 25. septembrī – Export Development Bank of Iran/Padome

(Lieta T-553/15)

(2015/C 398/75)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Export Development Bank of Iran (Teherāna, Irāna) (pārstāvis – J.-M. Thouvenin, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

pieņemot un atstājot spēkā ierobežojošu pasākumu, ko bija pieņēmusi Eiropas Savienības Padome attiecībā pret EDBI un kurš tika atcelts ar Vispārējās tiesas 2013. gada 6. septembra spriedumu (lietas T-4/11 un T-5/11), Eiropas Savienības Padome esot izraisījusi Eiropas Savienības ārpuslīgumiskās atbildības iestāšanos;

līdz ar to Eiropas Savienībai esot pienākums atlīdzināt kaitējumu, kurš tādēļ esot radies prasītājai;

materiālie zaudējumi esot nodarīti USD 5 6 4 70  860 apmērā, proti, EUR 5 0 5 08  718 apmērā saskaņā ar pašreizējo likmi, kas esot summa, kurai vēl esot jāpieskaita likumiskie procenti, un jebkādas citas summas, kas ir pamatota, apmērā;

morālais kaitējums esot nodarīts USD 7 4 1 32  366 apmērā, proti, EUR 6 6 20  613apmērā saskaņā ar pašreizējo likmi, kas esot summa, kurai vēl esot jāpieskaita likumiskie procenti, un jebkādas citas summas, kas ir pamatota, apmērā;

pakārtoti, visa vai daļa no summām, kas pieprasītas kā morālā kaitējuma atlīdzība, esot jāuzskata par tādām, kas ietilpst materiālajos zaudējumos, kas kā tādi arī ir jāiegrāmato, un

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza sešus pamatus, no kuriem divi attiecas uz Eiropas Savienības ārpuslīgumiskās atbildības iestāšanos un četri – uz kaitējumu, kāds izrietot no Eiropas Savienības Padomes prettiesiskās rīcības.

Par Eiropas Savienības ārpuslīgumiskās atbildības iestāšanos

1.

Pirmais pamats ir balstīts uz prettiesisku rīcību, kas tiek pārmesta Padomei (pieņemot un atstājot spēkā prasītājas līdzekļu iesaldēšanu) un kas tika pienācīgi konstatēta ar 2013. gada 6. septembra spriedumu Export Development Bank of Iran/Padome, T-4/11 un T-5/11, EU:T:2013:400.

2.

Otrais pamats ir balstīts uz faktu, ka Padomes prettiesiskā rīcība ir pietiekami būtisks tiesību normu, ar kurām tiek piešķirtas tiesības indivīdiem, pārkāpums.

Par kaitējumu, kāds izrietot no Eiropas Savienības Padomes prettiesiskās rīcības

3.

Trešais pamats ir balstīts uz to, ka prasītāja esot pārtraukusi darbības dokumentārā akreditīva jomā prettiesiskā pasākuma tiešu seku rezultātā.

4.

Ceturtais pamats ir balstīts uz peļņas zaudēšanu, kas saistīta ar neiespējamību prasītājai piekļūt tās līdzekļiem, kas iesaldēti Eiropas Savienībā.

5.

Piektais pamats ir balstīts uz kaitējumu, kāds izrietot no valūtas pārskaitījumu pārtraukšanas.

6.

Sestais pamats ir balstīts uz morālā kaitējuma nodarīšanu.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/62


Prasība, kas celta 2015. gada 25. septembrī – Ungārija/Komisija

(Lieta T-554/15)

(2015/C 398/76)

Tiesvedības valoda – ungāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Ungārija (pārstāvji – M. Z. Fehér un G. Koós)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

daļēji atcelt Komisijas 2015. gada 15. jūlija Lēmumu C(2015) 4805 par tabakas uzņēmumu ieguldījumu Ungārijas veselības jomā tiktāl, ciktāl tajā ir noteikts apturēt Ungārijas Parlamenta 2014. gada Likumā Nr. XCIV par tabakas uzņēmumu ieguldījumu veselības jomā 2015. gadā minētās progresīvās nodokļa likmes piemērošanu un nodokļa samazinājumu investīciju gadījumā, un

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza piecus pamatus.

1.

Pirmais pamats ir saistīts ar rīcības brīvības ļaunprātīgu izmantošanu, acīmredzamu kļūdu vērtējumā un samērīguma principa pārkāpumu.

Prasītāja vispirms apgalvo, ka Komisija ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, nosakot apturēšanu un, šādi rīkodamās, tā ir pārsniegusi savas rīcības brīvības robežas, tai pat laikā pārkāpjot samērīguma principu.

2.

Otrais pamats ir saistīts ar jebkādas diskriminācijas aizlieguma neievērošanu un vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu

Prasītāja, otrkārt, norāda, ka Komisijas prakse apturēšanas jomā ir uzskatāma par nesaskanīgu un ka no tās var izsecināt jebkādas diskriminācijas aizlieguma neievērošanu un samērīguma principa pārkāpumu

3.

Trešais pamats ir saistīts ar pienākuma norādīt pamatojumu neievērošanu un labas pārvaldības principa, kā arī tiesību uz aizstāvību pārkāpumu

Prasītāja it īpaši un treškārt pauž savu nostāju par to, ka, nosakot apturēšanu, Komisija nav ievērojusi pienākumu norādīt pamatojumu.

4.

Ceturtais pamats ir saistīts ar lojālas sadarbības pienākumu un tiesībām uz efektīvu tiesību aizsardzību

Šai sakarā prasītāja norāda, ka Komisijas noteiktā apturēšana skar fundamentālas juridiskas garantijas – kā lojālas sadarbības pienākumu un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību.

5.

Piektais pamats ir par iekšēju pretrunu lēmuma noteikumos un to precizitātes trūkumu

Šai sakarā prasītāja norāda, ka, pieņemdama lēmumu par apturēšanu, Komisija nav ņēmusi vērā faktu, ka gadījumā, kad nodoklis ir jānosaka pašdeklarēšanas kārtībā, Ungārijas iestādes nav spējīgas kavēt apgalvotā atbalsta piešķiršanu, un lēmums ir arī pretrunīgs apturēšanas priekšmeta dēļ. Tajā līdz ar to nav ietverta skaidra rīcības norma, lai gan Ungārijas iestādēm ir noteikts lēmumu īstenot.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/63


Prasība, kas celta 2015. gada 25. septembrī – Ungārija/Komisija

(Lieta T-555/15)

(2015/C 398/77)

Tiesvedības valoda – ungāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Ungārija (pārstāvji – M. Z. Fehér un G. Koós)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

daļēji atcelt Komisijas 2015. gada 15. janvāra Lēmumu C(2015) 4808 par 2014. gada grozījumiem pārtikas ķēdes inspekcijas nodevā tiktāl, ciktāl Komisija ir minētai inspekcijai noteikusi apturēt nodevu progresīvas likmes piemērošanu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza turpinājumā minētos pamatus.

1.

Pirmais pamats ir saistīts ar rīcības brīvības ļaunprātīgu izmantošanu, acīmredzamu kļūdu vērtējumā un samērīguma principa pārkāpumu.

Prasītāja vispirms apgalvo, ka Komisija ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, nosakot apturēšanu un, šādi rīkodamās, tā ir pārsniegusi savas rīcības brīvības robežas, tai pat laikā pārkāpjot samērīguma principu.

2.

Otrais pamats ir saistīts ar jebkādas diskriminācijas aizlieguma neievērošanu un vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu

Prasītāja, otrkārt, norāda, ka Komisijas prakse apturēšanas jomā ir uzskatāma par nesaskanīgu un ka no tās var izsecināt jebkādas diskriminācijas aizlieguma neievērošanu un samērīguma principa pārkāpumu

3.

Trešais pamats ir saistīts ar pienākuma norādīt pamatojumu neievērošanu un labas pārvaldības principa, kā arī tiesību uz aizstāvību pārkāpumu

Prasītāja it īpaši un treškārt pauž savu nostāju par to, ka, nosakot apturēšanu, Komisija nav ievērojusi pienākumu norādīt pamatojumu.

4.

Ceturtais pamats ir saistīts ar lojālas sadarbības pienākumu un tiesībām uz efektīvu aizsardzību

Šai sakarā prasītāja norāda, ka Komisijas noteiktā apturēšana neatbilst fundamentālām juridiskām garantijām – kā lojālas sadarbības pienākumu un tiesības uz efektīvu aizsardzību.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/64


Prasība, kas celta 2015. gada 25. septembrī – Portugāle/Komisija

(Lieta T-556/15)

(2015/C 398/78)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Portugāles Republika (pārstāvji – L. Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão un J. Almeida)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas lēmumu C(2015) 4076 (1), ciktāl, ar pamatu “Nepilnības ZGIS” no finansējuma ir izslēgta summa EUR 13 7 3 89  156,95 apmērā attiecībā uz izdevumiem, kurus Portugāles Republika ir deklarējusi pasākumā “Pasākums, kas nav tiešs atbalsts, platības” 2010., 2011. un 2012. finanšu gadā;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza turpinājumā minētos pamatus, kas balstīti uz šādiem trūkumiem:

A –

Attiecībā uz 2009. un 2010. gadu

Samērīguma principa un LES 5. panta pārkāpums, jo tā kā aprēķini un pieņēmumi ir tieši tādi paši, kādus Komisija ir apstiprinājusi iepriekšējo izmeklēšanu ietvaros, Komisijas pienācīgi nepamatotais atteikums apstiprināt Portugāles iestāžu iesniegto aprēķinu, piemērojot vienotas likmes korekciju, lai gan IAKS darbības plāna ieviešanas brīdī tika konstatēti vairāki uzlabojumi, ir acīmredzams lojālas sadarbības principa pārkāpums.

B –

Attiecībā uz 2011. gadu

1.

Lojālas sadarbības principa pārkāpums, jo Komisija attiecībā uz trūkumiem ZGIS-ĢIS darbībā 2011. gadā nenovērtēja visu Portugāles valsts iestāžu veikto darbu, it īpaši to veiktos pasākumus, kā, piemēram, Darbības plānu, ko apstiprināja sertifikācijas iestāde un kas tika ieviests ar īpašu atsauci uz 2011. gadu, Komisijai to zinot un akceptējot.

2.

audi alteram partem principa pārkāpums, jo paziņojumā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 885/06 (2) 11. pantu attiecībā uz 2011. gadu ir norādīts, ka izmeklēšanas priekšmets attiecas uz nelikumībām, kas tika atklātas ZGIS, bet lēmums ir balstīts uz prettiesisku tiesību konsolidāciju; šis priekšmets savukārt nav minēts vēstulē, kā tas ir noteikts 11. pantā, un tādējādi Portugāles iestādēm nebija iespējas paust savu viedokli.

3.

Regulas (EK) Nr. 885/06 11. panta pārkāpums, ciktāl lēmums nav pienācīgi pamatots, jo tā pamati/pamatojums nav precīzi un tādējādi tas neatbilst Regulas Nr. 885/06 11. panta 1. punkta jēgai un mērķim.

C –

Pieauguma/vienotas likmes korekcijas likmes – 2009. un 2011. gadam

Regulas Nr. 1290/2005 (3) 31. panta 2. punkta un samērīguma principa pārkāpums, kā arī AGRI/61 495/2002-REV1 sankcijas rakstura pārkāpums, jo veiktie pasākumi (skat. lēmumus) nav nedz piemēroti, nedz nepieciešami mērķa sasniegšanai un pārsniedz to, kas nepieciešams šī mērķa sasniegšanai, jo Portugāles iestādes veic aprēķinu saskaņā ar Komisijas pamatnostādnēm un pēc Komisijas lēmuma piemērot vienotas likmes korekciju pieņemšanas.


(1)  Komisijas 2015. gada 22. jūnija Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1119, ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (OV L 182, 39. lpp.).

(2)  Komisijas 2006. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 885/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru un citu struktūru akreditāciju un ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošanu (OV L 171, 90. lpp.).

(3)  Padomes 2005. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (OV L 209, 1. lpp.).


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/65


Prasība, kas celta 2015. gada 25. septembrī – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Komisija

(Lieta T-564/15)

(2015/C 398/79)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV (Amsterdama, Nīderlande) (pārstāvis – P. Glazener, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas 2015. gada 17. jūlija lēmumu, ar ko noraidīts prasītājas piedāvājums, kas iesniegts, atbildot uz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus saistībā ar Komisijas 2014. gada 26. marta Īstenošanas lēmumu C(2014) 1921 final, ar ko izveido daudzgadu darba programmu 2014 finansiālā atbalsta sniegšanai Eiropas infrastruktūras savienošanas jomā;

piespriest Komisijai, ņemot vērā Vispārējās tiesas spriedumu, trīs mēnešu laikā no sprieduma pasludināšanas datuma pieņemt jaunu lēmumu attiecībā uz prasītājas piedāvājumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza divus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir tikusi pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā.

Prasītājas piedāvājuma vērtējums neesot pareizs attiecībā uz atbilstības, ietekmes un kvalitātes piešķiršanas kritērijiem. Ja būtu ticis veikts pienācīgs vērtējums, ņemot vērā šos piešķiršanas kritērijus, piedāvājums būtu bijis jāizvēlas Savienības līdzfinansēšanai.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir ticis pārkāpts vienlīdzīgas attieksmes princips.

Komisija apstrīdētajā lēmumā esot pārkāpusi vienlīdzīgas attieksmes principu, jo tā nebija izvēlējusies prasītājas piedāvājumu, izvēlēdamās citu, līdzīgu piedāvājumu, kas saistīts ar emisiju samazināšanas tehnoloģijām.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/66


Prasība, kas celta 2015. gada 28. septembrī – Excalibur City/ITSB – Ferrero (“MERLIN’S KINDERWELT”)

(Lieta T-565/15)

(2015/C 398/80)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Čehijas Republika) (pārstāvis – E. Engin-Deniz, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Ferrero SpA (Alba, Itālija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “MERLIN’S KINDERWELT” – reģistrācijas pieteikums Nr. 11 201 969

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas pirmās padomes 2015. gada 9. jūlija lēmums lietā R 1538/2014-1

Prasītājas prasījumi:

pilnībā atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkta pārkāpums.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/67


Prasība, kas celta 2015. gada 28. septembrī – Excalibur City/ITSB – Ferrero (“MERLIN’S KINDERWELT”)

(Lieta T-566/15)

(2015/C 398/81)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Excalibur City s.r.o. (Znojmo, Čehijas Republika) (pārstāvis – E. Engin-Deniz, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Ferrero SpA (Alba, Itālija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “MERLIN’S KINDERWELT” – reģistrācijas pieteikums Nr. 11 202 066

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas pirmās padomes 2015. gada 16. jūlija lēmums lietā R 1617/2014-1

Prasītājas prasījumi:

grozīt apstrīdēto lēmumu tādējādi, lai iebildumu iesniedzēja iebildumi tiktu noraidīti;

pakārtoti:

atcelt apstrīdēto lēmumu, kā arī Iebildumu nodaļas 2014. gada 26. maija lēmumu, iebildumi Nr. B 002152844;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkta pārkāpums.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/68


Prasība, kas celta 2015. gada 24. septembrī – Morgese u.c./ITSB – All Star

(Lieta T-568/15)

(2015/C 398/82)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Giuseppe Morgese (Barletta, Itālija), Pasquale Morgese (Barletta, Itālija), Felice D’Onofrio (Barletta, Itālija) (pārstāvis – D. Russo, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: All Star CV (Hilversum, Nīderlande)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēji: prasītāji

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “2 STAR 2S” – reģistrācijas pieteikums Nr. 10 161 065

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas piektās padomes 2015. gada 1. jūlija lēmums lietā R 1906/2014–5

Prasītāju prasījumi:

atcelt Apelācijas padomes lēmumu un tā rezolutīvo daļu;

piešķirt prasītājiem to izdevumu atlīdzību, kas ir radušies saistībā ar šo prasību un procesu Apelācijas piektajā padomē, kā arī veikt ikvienu turpmāku vai citu pasākumu un/vai pieņemt lēmumu, ko Vispārējā tiesa uzskatītu par nepieciešamu.

Izvirzītais pamats:

apstrīdētajā lēmumā esot izdarīts kļūdains secināums par preču zīmju un to elementu raksturu, kas var radīt būtikas sekas attiecīgajiem patērētājiem


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/69


Prasība, kas celta 2015. gada 25. septembrī – Fondazione Casamica/Komisija un EASME

(Lieta T-569/15)

(2015/C 398/83)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Fondazione Casamica (Salerno, Itālija) (pārstāvis – M. Lamberti, advokāts)

Atbildētājas: Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME), Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto tiesību aktu: “Results of the evaluation – Ineligible proposal, Proposal: A4A, 699442” – Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras (EASME) pieņemts lēmums ar Nr. Ares(2015)3187639, kas tika paziņots 2015. gada 29. jūlijā, ciktāl tas ir prettiesisks norādīto iemeslu dēļ;

atzīt par nepieņemamu dalības pieteikumu Nr. A4A, 699442, saīsinājums: A4A, ar nosaukumu “Archeology 4 All” un atļaut prasītājai un tās partneriem piedalīties iepirkumā tāda konsorcija ietvaros, kuru tās ir izveidojušas, lai piedalītos šajā iepirkumā.

Pamati un galvenie argumenti

Šajā prasībā apstrīdētā paziņojuma par līgumu mērķis ir izveidot, definēt un attīstīt pieejama tūrisma modeli, saskaņā ar kuru pēc to grūtību noteikšanas, ar kurām saskaras ar invaliditāti esoši tūristi, tās tiek novērstas ar standarta modeli, kurš ir atbilstošs risinājums un var tikt piedāvāts visās kultūras un arheoloģijas nozīmes vietās.

Papildus ilglaicīgai īpašai pieredzei attiecīgajā jomā projekta iesniegšanas atbilstības nosacījumi bija arī tādas juridiskas personas dalība, kura ir cieši saistīta ar piedāvājuma mērķiem, un valsts, reģionālās vai vietējās publisko tiesību iestādes līdzdalība.

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza divus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvota piedāvājuma atbilstība

Soprintendenza Archeologia della Campania [Kampānijas Arheoloģijas Uzraudzības dienests] ir struktūra, kas atzīta par pārvaldes publisko tiesību iestādi, jo tā ir Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo [Kultūras mantojuma un pasākumu un tūrisma ministrija] vietējā direkcija.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots konsorcija dalībnieka Soprintendenza juridiskās personas statuss

Saskaņā ar ministrijas vispārīgo direkciju struktūru, kas paredzēta Ministru Padomes priekšsēdētāja 2014. gada 29. augusta Dekrētā Nr. 171, uzraudzības dienesti ir vietējās direkcijas, kuru būtība, juridiskās personas statuss un funkcijas izriet no un balstās uz ministrijas juridisko un administratīvo struktūru, kurā tie ietilpst: tie neīsteno ministrijas deleģētas pilnvaras un tie nevar tikt uzskatīti par struktūrām, kas rīkojas, pamatojoties uz pārvaldes iestādes deleģējumu.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/70


Prasība, kas celta 2015. gada 5. oktobrī – For Tune/ITSB – Gastwerk Hotel Hamburg (“fortune”)

(Lieta T-579/15)

(2015/C 398/84)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: For Tune sp. z o.o. (Varšava, Polija) (pārstāve – K. Popławska, advokāte)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Gastwerk Hotel Hamburg GmbH & Co. KG (Hamburga, Vācija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “fortune” – reģistrācijas pieteikums Nr. 11 525 491

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas piektās padomes 2015. gada 7. augusta lēmums lietā R 2808/2014–5

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB un otrai procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniecei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/71


Prasība, kas celta 2015. gada 1. oktobrī – Syndial/Komisija

(Lieta T-581/15)

(2015/C 398/85)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Syndial SpA – Attività Diversificate (San Donato Milanese, Itālija) (pārstāvji – L. Acquarone un S. Grassi, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

Prasītāja lūdz Vispārējo tiesu atcelt un/vai grozīt Eiropas Komisijas 2015. gada 3. augusta paziņojumu – Ģenerālsekretariāts Ref. Ares(20015)3238796 “Ģenerālsekretariāta lēmums Komisijas vārdā, piemērojot Regulas (EK) Nr. 1049/2001 īstenošanas noteikumu 4. pantu” saistībā ar “Atkārtotu pieteikumu par piekļuvi dokumentiem atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1049/2001 – GESTDEM 2015/2796”, ar kuru apstiprināts atteikums, ko Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts ar 2015. gada 16. jūnija paziņojumu ENV.D.2/MC/vf/ARES(2015) paudis attiecībā uz pieteikumu par piekļuvi dokumentiem, ko Syndial SpA bija iesniegusi ar 2015. gada 6. maija paziņojumu INAMB-10/15, kas tika iesniegts ar 2015. gada 8. maija apstiprinātu elektroniskā pasta vēstuli, un līdz ar to atzīt Syndial tiesības iepazīties ar dokumentiem saistībā ar pārkāpuma procedūru Nr. 2009/4426, uzdodot pilnībā vai daļēji iesniegt aktus un dokumentus, kas minēti pieteikumā par piekļuvi dokumentiem, kurš iesniegts ar iepriekš minēto 2015. gada 6. maija paziņojumu INAMB-10/15, kurš tika iesniegts ar 2015. gada 8. maija apstiprinātu elektroniskā pasta vēstuli, kā arī atzīt Syndial tiesības tikt formāli uzklausītai Komisijā, lai noskaidrotu un apstiprinātu attiecīgajā pārkāpuma procedūrā pieejamo informāciju.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza divus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkta pārkāpums un/vai kļūdaina piemērošana

Prasītāja uzskata, ka šajā lietā nav tikušas atbilstoši izvērtētas tā iebilduma robežas, ko Komisija bija izvirzījusi attiecībā uz piekļuvi dokumentiem saistībā ar pārkāpuma procedūru Nr. 2009/4426, un kuru veido Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkta pēdējā daļā paredzētās “sevišķās sabiedrības intereses”.

Sanācijas projekts, kurš ir ticis atļauts un šobrīd jau ir realizēts un kurš tieši Syndial (kas ir teritorijas īpašniece) bija jāīsteno Cengio teritorijā, pilnībā atbilst Kopienu principiem to teritoriju atjaunošanai un sanācijai, kuras ir skāris agrākais piesārņojums.

Nostāja, ko Itālijas Republika bija paudusi procedūrā Nr. 2009/4426, šķiet, negaidītā veidā ziedo valsts līmenī izvirzītās sabiedrības intereses aklai sekošanai Komisijas paustajiem iebildumiem, aizmirstot to, ka procedūra, kuras noslēgumā tika saņemta teritorijas sanācijas projekta atļauja, tika īstenota atbilstoši valsts līmenī paredzētajai atļauju izsniegšanas kārtībai tieši tajā ministrijā, kura šobrīd ir apstrīdējusi tās spēkā esamību. Līdz ar to atļauja Syndial pārbaudīt, vai atbilstība Kopienu principiem joprojām tiek pareizi kontrolēta, ir atbilstošas un pamatotas sabiedrības intereses 4. panta 2. punkta izpratnē.

Interese, ar kuru ir pamatoti Syndial pieteikumi, nav privāttiesiska rakstura – kas arī būtu leģitīma interese – bet ietver publiska rakstura interesi, kas ir atbilstošāka un kuras mērķis ir efektīvi aizsargāt attiecīgās Kopienu procedūras un valsts administratīvās rīcības (kas ir tieši aizsargātas atbilstoši, pirmkārt, Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pantam un, otrkārt, – Itālijas Republikas Konstitūcijas 97. pantam) pareizību un pienācīgu norisi, kas ir saistīta ne tikai ar personu (kuras tieši interesē to lēmumu sekas, kas tiks pieņemti pārkāpuma procedūrā) tiesībām uz aizstāvību, bet it īpaši ar pamattiesībām saņemt informāciju vides jomā, ko apstiprina Savienības tiesību principi (LESD 191. panta 2. punkts un 3. punkta pirmā daļa apvienojumā ar LESD 11. pantā paredzēto principu, kas tostarp ir ticis īstenots ar Eiropas Savienības pievienošanos 1998. gada 27. jūnija Orhūsas konvencijai).

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 6. punkta pārkāpums un/vai kļūdaina piemērošana

Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkta trešajā ievilkumā paredzētā vispārīgā nepubliskošanas prezumpcija “neizslēdz minēto ieinteresēto personu tiesības pierādīt, ka uz attiecīgo dokumentu, kura publiskošana ir pieprasīta, minētais pieņēmums neattiecas vai ka pastāv sabiedrības prioritāras intereses, kas pamato dokumenta publiskošanu atbilstoši Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 2. punktam” (skat. Vispārējās tiesas 2015. gada 25. marta spriedumu lietā T-456/13, 64. punkts).

Šajā lietā runa ir par pieteikumiem par piekļuvi dokumentiem, kuru publiskošana nav pretrunā nekādām sabiedrības interesēm, bet patiesībā pat veicina to īstenošanu, jo, tikai iepazīstoties ar tiem, varēs tikt izsecināti derīgie elementi, lai ne tikai no tehniskā un juridiskā viedokļa atspēkotu pārkāpuma procedūrā izvirzītos iebildumus, bet arī lai pierādītu īstenotās procedūras spēkā esamību pilnīgā saskaņā ar kompetentajām struktūrām, lai izvēlētos projektu, kurš ir vispiemērotākais Cengio teritorijas, kas agrāk bija ACNA sastāvdaļa, sanācijai, atbilstoši Kopienu principiem to teritoriju sanācijai, kuras ir skāris agrākais piesārņojums, un vides pasākumu ilgstpējības jomā, kā arī lai īstenotu šo projektu.

Piekļuvi bija iespējams ierobežot tikai ar tiem dokumentiem, kas ir iekļauti Itālijas Republikas lietas materiālos, pirms tam aizklājot dokumentus, kas jau ir bijuši iekļauti procedūras materiālos.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/73


Prasība, kas celta 2015. gada 12. oktobrī – Rose Vision/Komisija

(Lieta T-587/15)

(2015/C 398/86)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Rose Vision, S.L. (Pozuelo de Alarcón, Spānija) (pārstāvis – J. Marín López, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

pirmkārt, pamatojoties uz LESD 263. pantu, atcelt Komisijas 2015. gada 28. jūlija Lēmumu C(2015) 5449 final par to, ka no Rose Vision, S.L. atgūstama kopsumma EUR 5 35  613,20 apmērā ar procentiem;

otrkārt, pamatojoties uz LESD 272. pantu, atzīt, ka Komisija nav ievērojusi [Septītās pamatprogrammas piešķīruma nolīguma Vispārīgo nosacījumu (turpmāk tekstā – “Vispārīgie FP7 nosacījumi”)] II.14 punkta 1. daļas a) apakšpunktu un II.22 punkta 5. daļu saistībā ar galīgo ziņojumu par revīziju 11-INFS-025 un revīziju 11-BA119–016, kas veiktas attiecībā uz Rose Vision saistībā ar tās piedalīšanos projektā “Support action to the Integral Satcon Initiative (sISI)”, projektā “Implementing cooperation on Future Internet and ICT Components between Europe and Latin America (FIRST)”, projektā “Supporting the future of the NEM European Technology Platform (FutureNEM)”, projektā “Support Action for the NEM European Technology Platform (4NEM)” un projektā “Structural Funds for Regional Research Advancement (SFERA)”;

treškārt, pamatojoties uz LESD 272. pantu, atzīt, ka galīgais ziņojums par revīziju 11-INFS-025 un ziņojums par revīziju 11-BA119–016, kas sagatavoti pretrunā Vispārīgo FP7 nosacījumu II.14 punkta 1. daļas a) apakšpunktam un II.22 punkta 5. daļai, līgumiski nav spēkā un nerada tiesiskas sekas;

ceturtkārt, pamatojoties uz LESD 272. pantu kopā ar LESD 340. panta pirmo daļu, atzīt, ka Rose Vision nav parādā Komisijai summu EUR 5 35  613,20 apmērā ar procentiem, kas minēta Komisijas 2015. gada 28. jūlija Lēmumā C(2015) 5449 final;

piektkārt, pamatojoties uz LESD 272. pantu kopā ar LESD 340. panta pirmo daļu, piespriest Komisijai samaksāt Rose Vision par šā uzņēmuma piedalīšanos FP7 projektos maksājamās summas, kuru apmērs pašreiz ir šāds: EUR 1 95  571,13 saistībā ar Komisijas projektiem sISI, FIRST, FutureNEM, 4NEM un SFERA un EUR 2 17  729,37, kā arī pārējās summas, kas nākotnē maksājamas saistībā ar Eiropas Pētniecības [padomes] izpildaģentūras projektiem E-Sponder un MaPEer SME. Abām šīm provizoriskajām un vēlākā šīs tiesvedības posmā precīzāk aprēķināmajām summām katrā ziņā jāpieskaita Vispārīgo FP7 nosacījumu II.5 punkta 5. daļā paredzētie procenti;

un, sestkārt, pamatojoties uz LESD 272. pantu kopā ar LESD 340. panta pirmo un otro daļu, piespriest Komisijai samaksāt Rose Vision gan līgumiski paredzēto atlīdzinājumu par zaudējumiem, kas izriet no tā, ka nav izpildīti Vispārīgo FP7 nosacījumu II.14 punkta 1. daļas a) apakšpunkts, II.22 punkta 5. daļa un II.5 punkta 3. daļas d) apakšpunkts, gan atlīdzību par ārpuslīgumiskajiem zaudējumiem, kas izriet no Agrīnās brīdināšanas sistēmas (ABS) W2 līmeņa brīdinājuma reģistrēšanas attiecībā uz Rose Vision, apmērā, kas norādīts šā prasības pieteikuma 114. punktā, vai kādā citā apmērā, ko Vispārējā tiesa atzītu par pienācīgu ex aequo et bono.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka 2012. gada 9. oktobra galīgais ziņojums par revīziju 11-INFS-025 un 2013. gada 22. aprīļa galīgais ziņojums par revīziju 11-BA119–016 ir pretrunā Vispārīgo FP7 nosacījumu II.4 punkta 1. daļas a) apakšpunktam, jo tajā Rose Vision izdevumi tiek uzskatīti par neattaisnotiem tāpēc, ka to it kā patiesībā neesot bijis.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka 2012. gada 9. oktobra galīgais ziņojums par revīziju 11-INFS-025 un 2013. gada 22. aprīļa galīgais ziņojums par revīziju 11-BA119–016 ir pretrunā Vispārīgo FP7 nosacījumu II.22. punkta 5. daļai.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka gan ar to, ka Komisija apturējusi Rose Vision pienākošos maksājumus visos Septītās pamatprogrammas projektos, kuros piedalās Rose Vision, gan ar to, ka Komisijas nolemtās maksājumu apturēšanas rezultātā arī Aģentūra apturējusi maksājumus, nav izpildīts Vispārīgo FP7 nosacījumu II.5. punkta 3. daļas d) apakšpunkts.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka – ņemot vērā Vispārējās tiesas 2012. gada 22. aprīļa spriedumā lietā T-320/09 Planet/Komisija noteikto kritēriju – ABS W2 līmeņa brīdinājuma reģistrēšanai attiecībā uz Rose Vision neesot tiesiska pamata.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/74


Prasība, kas celta 2015. gada 13. oktobrī – Transavia Airlines/Komisija

(Lieta T-591/15)

(2015/C 398/87)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Transavia Airlines (Shiphola, Nīderlande) (pārstāvji – R. Elkerbout un M. R. Baneke, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas lēmuma 1. panta 3. punktu un (ciktāl tas attiecas uz 1. panta 3. punktu) 3., 4. un 5. pantu un;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja lūdz daļēji atcelt Komisijas 2014. gada 23. jūlija Lēmumu (ES) 2015/1227 par valsts atbalstu SA.22614 (C 53/07), ko Francija piešķīrusi Po-Bearnas tirdzniecības un rūpniecības kamerai, Ryanair, Airport Marketing Services un Transavia (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 5085) (OV L 201, 109. lpp.).

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza sešus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots labas pārvaldības principa pārkāpums, kas ietverts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pantā, un tiesību uz aizstāvību pārkāpums.

Prasītājai nav bijusi iespēja paust savu nostāju pirms apstrīdētā lēmuma pieņemšanas.

Komisija nedrīkstēja atteikt prasītājas 2015. gada 25. augusta lūgumam piekļūt atsevišķiem dokumentiem lietas materiālos.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots LESD 107. panta 1. punkta pārkāpums, jo valsts atbalsts ir kļūdaini piedēvēts Francijas valstij.

Komisija ir kļūdaini uzskatījusi “Po-Bearnas tirdzniecības un rūpniecības kameru” par valsts pārvaldes iestādi.

Komisija nonāk pati ar sevi pretrunās, spriežot par “Po-Bearnas tirdzniecības un rūpniecības kameras” raksturu.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots LESD 107. panta 1. punkta pārkāpums, jo ir ticis kļūdaini piemērots tirgus dalībnieka tirgus ekonomikā kritērijs.

Komisija nav pienācīgi pamatojusi, kādēļ tā ir piemērojusi ienesīguma kritēriju tā vietā, lai veiktu salīdzinājumu ar tirgus cenu.

Komisija ir kļūdaini piemērojusi ienesīguma kritēriju, neņemot vērā Po lidostas rīcības iemeslus, noslēdzot līgumu ar prasītāju, ievērojot [tikai] īstermiņa situāciju un skaidri nenorādot ienākumus un priekšrocības, ko gūtu Po lidosta.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots LESD 107. panta 1. punkta pārkāpums, jo ekonomiskā priekšrocība ir tikusi uzskatīta par selektīvu.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots LESD 107. panta 1. punkta pārkāpums, nenoskaidrojot, vai apgalvotajām ekonomiskajām priekšrocībām bija negatīva ietekme uz konkurenci.

6.

Ar sesto pamatu tiek apgalvots LESD 107. panta 1. punkta un 108. panta 2. punkta pārkāpums, jo Komisija ir pieļāvusi kļūdu novērtējumā un ir kļūdaini piemērojusi tiesības, konstatējot, ka atbalsts prasītājai atbilda Po lidostas kopējiem zaudējumiem laikposmā no 2006. līdz 2009. gadam, lai gan tai bija jānoskaidro, kādu labumu prasītāja reāli guva.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/76


Prasība, kas celta 2015. gada 14. oktobrī – Metabolic Balance Holding/ITSB (“Metabolic Balance”)

(Lieta T-594/15)

(2015/C 398/88)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Metabolic Balance Holding GmbH (Isen, Vācija) (pārstāvis – W. Riegger, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Informācija par procesu ITSB

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “Metabolic Balance”– reģistrācijas pieteikums Nr. 12 586 137

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas pirmās padomes 2015. gada 12. augusta lēmums lietā R 2156/2014–1

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp apelācijas procesā radušos izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta pārkāpums.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/77


Vispārējās tiesas 2015. gada 13. oktobra rīkojums – Mabrouk/Padome

(Lieta T-218/14) (1)

(2015/C 398/89)

Tiesvedības valoda – angļu

Astotās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 194, 24.6.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/77


Vispārējās tiesas 2015. gada 13. oktobra rīkojums – Pelikan/ITSB – RMP (“be.bag”)

(Lieta T-517/14) (1)

(2015/C 398/90)

Tiesvedības valoda – angļu

Sestās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 448, 15.12.2014.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/77


Vispārējās tiesas 2015. gada 14. oktobra rīkojums – Montenegro/ITSB (Pudeles forma)

(Lieta T-748/14) (1)

(2015/C 398/91)

Tiesvedības valoda – angļu

Astotās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 7, 12.1.2015.


Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/78


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2015. gada 21. oktobra spriedums – AQ/Komisija

(Lieta F-57/14) (1)

(Civildienests - Ierēdņi - Regula Nr. 45/2001 - Privātām vajadzībām iegūtu personas datu apstrāde - Administratīva izmeklēšana - Disciplinārlieta - Tiesības uz aizstāvību - Pienākums norādīt pamatojumu - Disciplinārsods - Samērīgums)

(2015/C 398/92)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AQ (pārstāvji – sākotnēji L. Massaux, advokāts, vēlāk – H. Mignard, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un C. Ehrbar)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu piemērot prasītājam disciplinārsodu rājiena formā pēc disciplinārlietas izmeklēšanas un prasība par zaudējumu atlīdzību.

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

AQ sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 421, 24.11.2014., 60. lpp.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/78


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2015. gada 21. oktobra rīkojums – Arsène/Komisija

(Lieta F-89/14) (1)

(Civildienests - Atalgojums - Ekspatriācijas pabalsts - Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzētais nosacījums - Desmit gadu ilgs atsauces laikposms - Termiņa sākums - Nodarbinātības laikposmu, kas veikti starptautiskas organizācijas labā, izslēgšana - Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta noteikumu piemērošana pēc analoģijas - Pastāvīgā dzīvesvieta ārpus dienesta vietas valsts pirms nodarbinātības starptautiskā organizācijā - Reglamenta 81. pants - Acīmredzami nepamatota prasība)

(2015/C 398/93)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Maria Lucia Arsène (Bukareste, Rumānija) (pārstāvis – M.-A. Lucas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un T. S. Bohr)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu atteikt izmaksāt ekspatriācijas pabalstu un prasība, lai Komisija to samaksātu kopā ar procentiem no prasītājas stāšanās dienestā sākuma

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu;

2)

M. L. Arsène sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 421, 24.11.2014., 62. lpp.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/79


Prasība, kas celta 2015. gada 21. septembrī – ZZ/Komisija

(Lieta F-123/15)

(2015/C 398/94)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – S. Orlandi un T. Martin, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt konkursa EPSO/AD/293/14 atlases komisijas lēmumu nepiešķirt prasītājam pietiekamu punktu skaitu uzaicināšanai uz pārbaudījumiem vērtēšanas centrā

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2015. gada 11. jūnija lēmumu, ar kuru konkursa EPSO/AD/293/14 atlases komisija atteicās uzaicināt prasītāju uz atlases pārbaudījumiem vērtēšanas centrā;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/80


Prasība, kas celta 2015. gada 22. septembrī – ZZ/Komisija

(Lieta F-125/15)

(2015/C 398/95)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvji – S. Orlandi un T. Martin, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu nepaaugstināt prasītāju amatā AD 8 pakāpē 2014. gada amatā paaugstināšanas ietvaros un prasība atlīdzināt morālo kaitējumu, kas tai, iespējams, nodarīts

Prasītājas prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2014. gada 14. novembra lēmumu nepaaugstināt prasītāju amatā 2014. gada amatā paaugstināšanas ietvaros;

piespriest Eiropas Komisijai kā nodarītā morāla kaitējuma atlīdzību samaksāt summu EUR 15  000 apmērā;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


30.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/80


Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2015. gada 20. oktobra rīkojums – Drakeford/EMA

(Lieta F-29/13) (1)

(2015/C 398/96)

Tiesvedības valoda – franču

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 207, 20.7.2013., 57. lpp.