ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 389

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 23. novembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2015/C 389/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2015/C 389/02

Lieta C-303/13 P: Tiesas (virspalāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums – Eiropas Komisija/Jørgen Andersen, Dānijas Karaliste, Danske Statsbaner SV (DSB) Apelācija — Konkurence — Valsts atbalsts — Dānijas iestāžu piešķirtais atbalsts valsts uzņēmumam Danske Statsbaner (DSB) — Sabiedriskā pakalpojuma līgums pasažieru dzelzceļa pārvadājuma pakalpojumu sniegšanai starp Kopenhāgenu (Dānija) un Īstadi (Zviedrija) — Lēmums, ar ko atbalstu nosacīti atzīst par saderīgu ar iekšējo tirgu — Materiālo tiesību normu piemērošana laikā

2

2015/C 389/03

Lieta C-650/13: Tiesas (virspalāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Tribunal d'instance de Bordeaux (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 39. un 49. pants — Eiropas Parlaments — Vēlēšanas — Tiesības balsot — Eiropas Savienības pilsonība — Tiesību aktu, kuros ir paredzēts vieglāks kriminālsods, atpakaļejošais spēks — Valsts tiesību akti, ar kuriem ir paredzēta tiesību balsot atņemšana notiesāšanas par noziedzīgu nodarījumu ar galīgu spriedumu, kas ir stājies spēkā pirms 1994. gada 1. marta, gadījumā

3

2015/C 389/04

Lieta C-23/14: Tiesas (otrā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Sø- og Handelsretten (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Post Danmark A/S/Konkurrencerådet Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — EKL 82. pants — Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — Plaša apjoma pasta sūtījumu piegādes tirgus — Tiešie reklāmas materiālu sūtījumi — Atlaižu sistēma ar atpakaļejošu spēku — Izstumšanas iedarbība — Tikpat efektīva konkurenta kritērijs — Pret konkurenci vērstas iedarbības iespējamība un nozīmība

4

2015/C 389/05

Lieta C-61/14: Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme u.c. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 89/665/EEK — Publiskie iepirkumi — Valsts tiesību akti — Piekļuves administratīvajām tiesām izdevumi publisko iepirkumu jomā — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību — Atturošas nodevas — Administratīvo aktu pārbaude tiesā — Efektivitātes un līdzvērtības principi — Lietderīgā iedarbība

5

2015/C 389/06

Lieta C-69/14: Tiesas (virspalāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Tribunalul Sibiu (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Dragoș Constantin Târșia/Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Līdzvērtības un efektivitātes principi — Res judicata spēks — Nepamatotu maksājumu atgūšana — Nodokļu, kurus dalībvalsts ir iekasējusi, pārkāpjot Savienības tiesības, atmaksa — Galīgs tiesas nolēmums, ar ko nosaka pienākumu maksāt nodokli, kas nav saderīgs ar Savienības tiesībām — Pieteikums pārskatīt šādu tiesas nolēmumu — Valsts tiesiskais regulējums, ar ko, ņemot vērā Tiesas vēlākus spriedumus prejudiciālā nolēmuma tiesvedībā, tiek atļauta galīga tiesas nolēmuma, kas pasludināts administratīvā lietā, pārskatīšana

6

2015/C 389/07

Lieta C-71/14: Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (First-tier Tribunal (Information Rights) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – East Sussex County Council/Information Commissioner Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Orhūsas konvencija — Direktīva 2003/4/EK — 5. un 6. pants — Vides informācijas pieejamība sabiedrībai — Maksa par vides informācijas sniegšanu — Jēdziens samērīgs — Datu bāzes uzturēšanas izmaksas un vispārējās izmaksas — Iespēja vērsties tiesā — Lēmuma, ar ko piemēro maksu, apstrīdēšana administratīvā procesā un pārsūdzēšana tiesā

6

2015/C 389/08

Lieta C-203/14: Tiesas (virspalāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 267. pants — Tiesas kompetence — Iestādes, kas iesniedz lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu, tiesas statuss — Neatkarība — Obligāta kompetence — Direktīva 89/665/EEK — 2. pants — Par pārsūdzības izskatīšanu atbildīgās iestādes — Direktīva 2004/18/EK — 1. panta 8. punkts un 52. pants — Publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras — Jēdziens publisko tiesību subjekts — Publiskās administrācijas iestādes — Iekļaušana

7

2015/C 389/09

Lieta C-298/14: Tiesas (otrā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Conseil d'État (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Alain Laurent Brouillard/Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Personu brīva pārvietošanās — LESD 45. un 49. pants — Darba ņēmēji — Darbs valsts pārvaldē — Direktīva 2005/36/EK — Profesionālo kvalifikāciju atzīšana — Jēdziens reglamentēta profesija — Pielaišana pie konkursa tiesas locekļa palīga pieņemšanai darbā Cour de cassation (Beļģija)

8

2015/C 389/10

Lieta C-354/14: Tiesas (septītā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Tribunalul Cluj (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Preču brīva aprite — Pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību — Vācijā brīvā apgrozībā esošas preces — Preces, attiecībā uz kurām Rumānijā tiek veiktas atbilstības pārbaudes — Citā dalībvalstī esoša izplatītāja izdots atbilstības sertifikāts — Sertifikāts, ko uzskata par nepietiekamu, lai ļautu brīvi šīs preces tirgot — Savstarpējās atzīšanas princips — Daļēja nepieņemamība

9

2015/C 389/11

Lieta C-404/14: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Nejvyšší soud České republiky (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedība, kuru ierosinājusi Marie Matoušková, tiesas komisāre mantojuma procedūrā Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Jurisdikcija, nolēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību — Regula (EK) Nr. 2201/2003 — 1. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Materiālā piemērošanas joma — Vienošanās par mantojuma dalīšanu starp pārdzīvojušo laulāto un nepilngadīgajiem bērniem, kurus pārstāv aizbildnis — Kvalifikācija — Nepieciešamība tiesai apstiprināt šādu vienošanos — Pasākums saistībā ar vecāku atbildību vai pasākums saistībā ar mantošanu

10

2015/C 389/12

Lieta C-489/14: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – A/B Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesu iestāžu sadarbība civillietās — Jurisdikcija, nolēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību — Regula (EK) Nr. 2201/2003 — Lis pendens — 16. pants un 19. panta 1. un 3. punkts — Laulāto atšķiršanas tiesvedība pirmajā dalībvalstī un laulības šķiršanas tiesvedība otrā dalībvalstī — Tās tiesas piekritība, kurā pirmajā iesniegta prasība — Jēdziens noteikta piekritība — Pirmās tiesvedības izbeigšana un jaunas laulības šķiršanas tiesvedības uzsākšana pirmajā dalībvalstī — Sekas — Laika starpība starp dalībvalstīm — Ietekme uz tiesās uzsākto tiesvedību

11

2015/C 389/13

Lieta C-508/14: Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2002/22/EK (universālā pakalpojuma direktīva) — Universālā pakalpojuma saistību izmaksu aprēķināšana — Pašu kapitāla rentabilitātes koeficienta ņemšana vērā — Tieša iedarbība — Piemērošana laikā

11

2015/C 389/14

Lieta C-531/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2014. gada 25. septembra spriedumu lietā T-474/12 Giorgio Giorgis/ITSB (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2014. gada 24. novembrī iesniedza Giorgio Giorgis

12

2015/C 389/15

Lieta C-421/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2015. gada 21. maija spriedumu apvienotajās lietās T-331/10 RENV un T-416/10 RENV Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) 2015. gada 29. jūlijā iesniedza Yoshida Metal Industry Co. Ltd

13

2015/C 389/16

Lieta C-447/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 18. augustā iesniedza Krajský soud v Ostravě (Čehijas Republika) – Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje

15

2015/C 389/17

Lieta C-454/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 24. augustā iesniedza Hessisches Landesarbeitsgericht (Vācija) – Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (Baumarkt Praktiker DIY GmbH mantu pārvaldošais maksātnespējas administrators)

16

2015/C 389/18

Lieta C-456/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 28. augustā iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) – BASF SE/Vācijas Federatīvā Republika

16

2015/C 389/19

Lieta C-460/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 28. augustā iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) – Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Vācijas Federatīvā Republika

17

2015/C 389/20

Lieta C-469/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2015. gada 16. jūnija spriedumu lietā T-655/11 FSL Holdings u.c./Eiropas Komisija 2015. gada 4. septembrī iesniedza FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA

18

2015/C 389/21

Lieta C-484/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 11. septembrī iesniedza Općinski sud u Novom Zagrebu (Horvātija) – Ibrica Zulfikarpašić/Slaven Gajer

20

2015/C 389/22

Lieta C-488/15: Prasība, kas celta 2015. gada 14. septembrī – Eiropas Komisija/Bulgārijas Republika

20

2015/C 389/23

Lieta C-523/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2015. gada 15. jūlija spriedumu lietā T-393/10 Westfälische Drahtindustrie GmbH u.c./Eiropas Komisija 2015. gada 30. septembrī iesniedza Westfälische Drahtindustrie GmbH u.c.

21

 

Vispārējā tiesa

2015/C 389/24

Lieta T-268/10 RENV: Vispārējās tiesas 2015. gada 25. septembra spriedums – PPG un SNF/ECHA REACH — Akrilamīda apzināšana par vielu, kas rada ļoti lielas bažas — Starpprodukti — Prasība atcelt tiesību aktu — Tieša ietekme — Pieņemamība — Samērīgums — Vienlīdzīga attieksme

24

2015/C 389/25

Lieta T-674/11: Vispārējās tiesas 2015. gada 24. septembra spriedums – TV2/Danmark/Komisija Valsts atbalsts — Apraides sabiedriskie pakalpojumi — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu — Atbalsts, ko īstenojušas Dānijas iestādes Dānijas sabiedrisko pakalpojumu raidorganizācijas TV2/Danmark labā — Publisks finansējums, ko piešķir, lai kompensētu ar sabiedrisko pakalpojumu saistību izpildi saistītās izmaksas — Atbalsta jēdziens — Spriedums lietā Altmark

25

2015/C 389/26

Lieta T-125/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 24. septembra spriedums – Viasat Broadcasting UK/Komisija Valsts atbalsts — Apraides sabiedriskie pakalpojumi — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu — Atbalsts, ko īstenojušas Dānijas iestādes Dānijas sabiedrisko pakalpojumu raidorganizācijas TV2/Danmark labā — Publisks finansējums, ko piešķir, lai kompensētu ar sabiedrisko pakalpojumu saistību izpildi saistītās izmaksas — Atbalsta saderība — Spriedums lietā Altmark

26

2015/C 389/27

Lieta T-450/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 30. septembra spriedums – Anagnostakis/Komisija Institucionālās tiesības — Eiropas pilsoņu iniciatīva — Ekonomikas un monetārā politika — Valsts parāda neatmaksāšana — Nepieciešamības principa atzīšana — Reģistrācijas atteikums — Komisijas pilnvaras — Pienākums norādīt pamatojumu

27

2015/C 389/28

Lieta T-60/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 23. septembra spriedums –Appelrath-Cüpper/ITSB – Ann Christine Lizenzmanagement (AC) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes AC reģistrācijas pieteikums — Agrākas starptautiskas un valsts grafiskas preču zīmes AC ANN CHRISTINE un agrākas Kopienas grafiskas preču zīmes AC ANN CHRISTINE OCEAN un AC ANN CHRISTINE INTIMATE — Relatīvs atteikums pamats — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

27

2015/C 389/29

Lieta T-114/13 P: Vispārējās tiesas 2015. gada 23. septembra spriedums – Cerafogli/ECB Apelācija — ECB personāls — Sūdzība par diskrimināciju un psiholoģisku vardarbību — ECB lēmums izbeigt pēc iesniegtās sūdzības uzsākto administratīvo izmeklēšanu — Atteikums piekļūt pierādījumiem administratīvās procedūras laikā — Lūguma pieprasīt iesniegt pierādījumus tiesvedības laikā noraidīšana — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Kļūda tiesību piemērošanā

28

2015/C 389/30

Lietas T-124/13 un T-191/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 24. septembra spriedums – Itālija un Spānija/Komisija Valodu lietojums — Paziņojumi par atklātajiem konkursiem administratoru un asistentu pieņemšanai darbā — Otrās valodas izvēle no trijām — Saziņas valoda ar konkursa kandidātiem — Regula Nr. 1 — Civildienesta noteikumu 1.d panta 1. punkts, 27. pants un 28. panta f) punkts — Nediskriminācijas princips — Samērīgums

29

2015/C 389/31

Apvienotās lietas T-156/13 un T-373/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 18. septembra spriedums – Petro Suisse Intertrade/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Irānu kodolieroču izplatīšanas novēršanai — Līdzekļu iesaldēšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Valsts administratīvi teritoriāla vienība — Tiesības un interese celt prasību — Pieņemamība — Tiesības tikt uzklausītam — Paziņošanas pienākums — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības uz aizstāvību — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Tiesības uz īpašumu

30

2015/C 389/32

Apvienotās lietas T-261/13 un T-86/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 23. septembra spriedums – Nīderlande/Komisija SPCI — Regula (EK) Nr. 2494/95 — Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotie patēriņa cenu indeksi (NNL SPCI) — Regula (ES) Nr. 119/2013 — Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksi — Regula (ES) Nr. 93/2013 — Eurostat — Komitoloģija — Piemērošanas pasākumi — Regulatīvā kontroles procedūra

31

2015/C 389/33

Lieta T-360/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 25. septembra spriedums – VECCO u.c./Komisija REACH — Hroma trioksīda iekļaušana to vielu sarakstā, saistībā ar kurām ir jāsaņem atļauja — Lietošanas veidi vai lietošanas veidu kategorijas, kas ir atbrīvoti no licencēšanas prasības — Jēdziens spēkā esoši konkrēti Kopienas tiesību akti, kas uzliek obligātu standartu prasības cilvēku veselības un vides aizsardzības ziņā, lietojot vielu — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Samērīgums — Tiesības uz aizstāvību — Labas pārvaldības princips

32

2015/C 389/34

Lieta T-364/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 30. septembra spriedums – Mocek un Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/ITSB – Lacoste (KAJMAN) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes KAJMAN reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme, kas attēlo krokodilu — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Personas, kas iestājusies lietā, izvirzītie atcelšanas un grozīšanas prasījumi — 1991. gada 2. maija Reglamenta 134. panta 3. punkts

33

2015/C 389/35

Lieta T-400/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 23. septembra spriedums – L'Oréal/ITSB – Cosmetica Cabinas (AINHOA) Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme AINHOA — Agrākas Kopienas un starptautiska grafiskas preču zīmes NOA — Relatīvi atteikuma pamati — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts

34

2015/C 389/36

Lieta T-426/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 23. septembra spriedums – L'Oréal/ITSB – Cosmetica Cabinas (AINHOA) Kopienas preču zīme — Atcelšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme AINHOA — Preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Forma, kas atšķiras elementos, kuri nemaina atšķirtspēju

35

2015/C 389/37

Lieta T-557/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 24. septembra spriedums – Vācija/Komisija ELVGF — Garantiju nodaļa — ELGF un ELFLA — No finansējuma izslēgti izdevumi — Izdevumi, kas veikti Eiropas kartupeļu cietes ražošanas kvotu sistēmas ietvaros — Tiesības uz aizstāvību

36

2015/C 389/38

Lieta T-610/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 30. septembra spriedums – Ecolab USA/ITSB (GREASECUTTER) Kopienas preču zīme — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Kopienu — Vārdiska preču zīme GREASECUTTER — Absolūti atteikuma pamati — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts

37

2015/C 389/39

Lieta T-624/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 2. oktobra spriedums – The Tea Board/ITSB – Delta Lingerie (Darjeeling) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Grafiska preču zīme Darjeeling — Agrākas Kopienas vārdiskas un grafiskas kolektīvas preču zīmes DARJEELING — Relatīvi atteikuma pamati — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts

37

2015/C 389/40

Lieta T-625/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 2. oktobra spriedums – The Tea Board/ITSB – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Grafiska preču zīme Darjeeling collection de lingerie — Agrākas Kopienas vārdiskas un grafiskas kolektīvas preču zīmes DARJEELING — Relatīvi atteikuma pamati — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts

38

2015/C 389/41

Lieta T-626/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 2. oktobra spriedums – The Tea Board/ITSB – Delta Lingerie (DARJEELING collection de lingerie) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Grafiska preču zīme Darjeeling collection de lingerie — Agrākas Kopienas vārdiskas un grafiskas kolektīvas preču zīmes DARJEELING — Relatīvi atteikuma pamati — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts

39

2015/C 389/42

Lieta T-627/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 2. oktobra spriedums – The Tea Board/ITSB – Delta Lingerie (Darjeeling) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Grafiska preču zīme Darjeeling — Agrākas Kopienas vārdiskas un grafiskas kolektīvas preču zīmes DARJEELING — Relatīvi atteikuma pamati — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts

40

2015/C 389/43

Lieta T-633/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 23. septembra spriedums – Reed Exhibitions/ITSB (INFOSECURITY) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes INFOSECURITY reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Izmantošanas rezultātā iegūtās atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts un 3. punkts — Pienākums norādīt pamatojumu

41

2015/C 389/44

Lieta T-684/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 25. septembra spriedums – Copernicus-Trademarks/ITSB – Bolloré (BLUECO) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes BLUECO reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme BLUECAR — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Agrākas preču zīmes atšķirtspēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Lūgums par grozīšanu, ko izteikusi persona, kas iestājusies lietā — Regulas Nr. 207/2009 65. panta 4. punkts

42

2015/C 389/45

Lieta T-720/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 30. septembra spriedums – Gat Microencapsulation/ITSB – BASF (KARIS) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes KARIS reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas un starptautiskas vārdiskas preču zīmes CARYX — Agrākas valsts un Beniluksa vārdiskas preču zīmes AKRIS — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

42

2015/C 389/46

Lieta T-136/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 30. septembra spriedums – Tilda Riceland Private/ITSB – Siam Grains (BASmALI) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes BASmALI reģistrācijas pieteikums — Agrāka nereģistrēta preču zīme vai agrāks apzīmējums BASMATI — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts

43

2015/C 389/47

Lieta T-193/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 23. septembra spriedums – Cristiano di Thiene/ITSB – Nautica Apparel (AERONAUTICA) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes AERONAUTICA reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas vārdiskas preču zīmes NAUTICA un NAUTICA BLUE — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

44

2015/C 389/48

Lieta T-195/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 24. septembra spriedums –Primagaz/ITSB – Reeh (PRIMA KLIMA) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes PRIMA KLIMA reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme PRIMAGAZ — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Konkrētā sabiedrības daļa — Preču un pakalpojumu līdzība — Apzīmējumu līdzība — Cildinoša vārdiska elementa atšķirtspēja — Konceptuāls salīdzinājums — Agrākas preču zīmes atšķirtspēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

45

2015/C 389/49

Lieta T-205/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 23. septembra spriedums – Schroeder/Padome un Komisija Ārpuslīgumiskā atbildība — Dempings — Dažu sagatavotu vai konservētu Ķīnas izcelsmes citrusaugļu imports — Regula (EK) Nr. 1355/2008, kuru Tiesa atzinusi par spēkā neesošu — Prasītājai iespējami nodarīts kaitējums pēc direktīvas pieņemšanas — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Iekšēju tiesību aizsardzības līdzekļu izsmelšana — Pieņemamība — Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums — Regulas (EK) Nr. 384/96 2. panta 7. punkta a) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 2. panta 7. punkta a) apakšpunkts) — Rūpības pienākums — Cēloņsakarība

46

2015/C 389/50

Lieta T-206/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 23. septembra spriedums – Hüpeden/Padome un Komisija Ārpuslīgumiskā atbildība — Dempings — Dažu sagatavotu vai konservētu Ķīnas izcelsmes citrusaugļu imports — Regula (EK) Nr. 1355/2008, ko Tiesa atzinusi par spēkā neesošu — Kaitējums, kas prasītājai esot radīts, pieņemot regulu — Prasība par zaudējumu atlīdzību — Iekšēju tiesību aizsardzības līdzekļu izsmelšana — Pieņemamība — Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums — Regulas (EK) Nr. 384/96 2. panta 7. punkta a) apakšpunkts (tagad Regulas (EK) Nr. 1225/2009 2. panta 7. punkta a) apakšpunkts) — Rūpības pienākums — Cēloņsakarība

46

2015/C 389/51

Lieta T-209/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 25. septembra spriedums – Bopp/ITSB (Zaļa astoņstūra attēls) Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes, kurā attēlots zaļš astoņstūris, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

47

2015/C 389/52

Lieta T-211/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 24. septembra spriedums – Klement/ITSB – Bullerjan (Krāsns forma) Kopienas preču zīme — Atcelšanas process — Kopienas trīsdimensiju preču zīme — Krāsns forma — Preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Preču zīmes izmantošanas raksturs — Forma, kas atšķiras elementos, kuri nemaina atšķirtspēju

48

2015/C 389/53

Lieta T-317/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 24. septembra spriedums – Klement/ITSB – Bullerjan (Plīts forma) Kopienas preču zīme — Atcelšanas process — Kopienas trīsdimensiju preču zīme — Plīts forma — Preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Preču zīmes izmantošanas raksturs — Forma, kas atšķiras elementos, kuri nemaina atšķirtspēju

49

2015/C 389/54

Lieta T-366/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 25. septembra spriedums – August Storck/ITSB (2good) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes 2good reģistrācijas pieteikums — Preču zīme, ko veido reklāmas sauklis — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

49

2015/C 389/55

Lieta T-369/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 30. septembra spriedums – Sequoia Capital Operations/ITSB – Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL) Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme SEQUOIA CAPITAL — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme SEQUOIA — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 53. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Sajaukšanas iespēja

50

2015/C 389/56

Lieta T-382/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 24. septembra spriedums – Rintisch/ITSB – Compagnie laitière européenne (PROTICURD) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Kopienu — Vārdiska preču zīme PROTICURD — Agrākas valsts vārdiskas preču zīmes PROTI un PROTIPLUS — Agrāka valsts grafiska preču zīme Proti Power — Relatīvs atteikuma pamats — Pieņemamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 59. pants un Regulas (EK) Nr. 216/96 8. panta 3. punkts — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants — Agrāku preču zīmju faktiska izmantošana — Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. punkts — Sajaukšanas iespēja — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

51

2015/C 389/57

Lieta T-385/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 30. septembra spriedums – Volkswagen/ITSB (ULTIMATE) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes ULTIMATE reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

51

2015/C 389/58

Lieta T-588/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 23. septembra spriedums – Mechadyne International/ITSB (FlexValve) Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes FlexValve reģistrācijas pieteikums — Absolūti atteikuma pamati — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants

52

2015/C 389/59

Lieta T-591/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 25. septembra spriedums – BSH/ITSB (PerfectRoast) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes PerfectRoast reģistrācijas pieteikums — Reģistrācijas atteikums — Absolūti atteikuma pamati — Aprakstošs raksturs — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 207/2009 75. pants

53

2015/C 389/60

Lieta T-641/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 24. septembra spriedums – Dellmeier/ITSB – Dell (LEXDELL) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes LEXDELL reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme DELL — Relatīvi atteikuma pamati — Agrākās preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas aizskārums — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

54

2015/C 389/61

Lieta T-707/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 25. septembra spriedums – Grundig Multimedia/ITSB (DetergentOptimiser) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes DetergentOptimiser reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Vienlīdzīga attieksme

54

2015/C 389/62

Lieta T-540/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 2. oktobra rīkojums – Société européenne des chaux et liants/ECHA Prasība atcelt tiesību aktu — REACH — Administratīvā maksājuma piemērošana par kļūdu deklarācijā par uzņēmuma lielumu — Valodu lietojums — Termiņš prasības celšanai — Nepieņemamība

55

2015/C 389/63

Lieta T-38/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 5. oktobra rīkojums – Kafetzakis u.c./Parlaments u.c. Prasība sakarā ar bezdarbību un par zaudējumu atlīdzību — Grieķijas valsts parāda pārstrukturēšana — Privātā sektora iesaiste — No vērtspapīru, kas izsniegti kā atlaišanas pabalsts, vērtības samazināšanās izrietošs kaitējums — Eurozonas valstu vai to valdību vadītāju un Savienības iestāžu paziņojumi — Eurogrupas paziņojums — Precizējumu par cēloņsakarību ar apgalvoto kaitējumu neesamība — Nepieņemamība

56

2015/C 389/64

Lieta T-350/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 5. oktobra rīkojums – Arvanitis u.c./Parlaments u.c. Prasība sakarā ar bezdarbību un par zaudējumu atlīdzību — Sabiedrības Olympiaki Aeroporia (OA) darbības izbeigšana — OA pagaidu darbiniekiem iespējami nodarītais kaitējums atbildētāju bezdarbības dēļ, ciktāl tie nav nodrošinājuši Eiropas Savienības tiesību noteikumu piemērošanu saistībā ar to atlaišanu — Precizējumu par cēloņsakarību starp apgalvoto kaitējumu un atbildētāju rīcību neesamība — Nepieņemamība

56

2015/C 389/65

Lieta T-413/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 5. oktobra rīkojums – Grigoriadis u.c./Parlaments u.c. Prasība sakarā ar bezdarbību un par zaudējumu atlīdzību — Grieķijas valsts parāda pārstrukturēšana — Privātā sektora iesaiste — No vērtspapīru vērtības samazināšanās izrietošs kaitējums — Eurozonas valstu vai to valdību vadītāju un Savienības iestāžu paziņojumi — Eurogrupas paziņojums — Precizējumu par cēloņsakarību ar apgalvoto kaitējumu neesamība — Nepieņemamība

57

2015/C 389/66

Lieta T-464/14 P: Vispārējās tiesas 2015. gada 8. oktobra rīkojums – Nieminen/Padome Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Paaugstināšana amatā — 2010. un 2011. gada paaugstināšana amatā — Lēmums nepaaugstināt prasītāju amatā AD 12 pakāpē — Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu — Tiesības uz aizstāvību — Pārbaudes tiesā pirmajā instancē apjoms — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Kļūdas tiesību piemērošanā un sagrozīšanas neesamība — Acīmredzami juridiski nepamatota apelācijas sūdzība

58

2015/C 389/67

Lieta T-545/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 6. oktobra rīkojums – GEA Group/ITSB (engineering for a better world) Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes engineering for a better world reģistrācijas pieteikums — Apstiprinošs lēmums — Apstiprinātā lēmuma galīgais raksturs — Jautājuma izskatīšana pēc savas ierosmes — Nepieņemamība

59

2015/C 389/68

Lieta T-497/15: Prasība, kas celta 2015. gada 28. augustā – Oltis Group/Komisija

59

2015/C 389/69

Lieta T-550/15: Prasība, kas celta 2015. gada 23. septembrī – Portugāle/Komisija

60

2015/C 389/70

Lieta T-551/15: Prasība, kas celta 2015. gada 25. septembrī – Portugāle/Komisija

62

2015/C 389/71

Lieta T-561/15: Prasība, kas celta 2015. gada 24. septembrī – Universidad Internacional de la Rioja/ITSB – Universidad de la Rioja (UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR)

63

2015/C 389/72

Lieta T-572/15: Prasība, kas celta 2015. gada 25. septembrī – Aldi/ITSB – Rouard (GOURMET)

64

2015/C 389/73

Lieta T-191/10: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. jūlija rīkojums – Greenwood Houseware (Zhuhai) u.c./Padome

65

2015/C 389/74

Lieta T-267/15: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra rīkojums – db-Technologies Deutschland/ITSB – MIP Metro (Sigma)

65

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2015/C 389/75

Lieta F-113/13: Civildienesta tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2015. gada 15. oktobra rīkojums – DI/EASO Civildienests — EASO personāls — Līgumdarbinieks — Pārbaudes laiks — Atlaišana par acīmredzamu nepiemērotību — Prasība atcelt tiesību aktu — Prasības pieteikuma un sūdzības savstarpēja atbilstība — Neesamība — Acīmredzama nepieņemamība — Prasība par zaudējumu atlīdzību

66

2015/C 389/76

Lieta F-29/13 RENV: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2015. gada 15. oktobra rīkojums – Drakeford/EZA

66


LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/1


Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

(2015/C 389/01)

Jaunākā publikācija

OV C 381, 16.11.2015.

Iepriekšējās publikācijas

OV C 371, 9.11.2015.

OV C 363, 3.11.2015.

OV C 354, 26.10.2015.

OV C 346, 19.10.2015.

OV C 337, 12.10.2015.

OV C 328, 5.10.2015.

Šie teksti pieejami

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

Tiesa

23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/2


Tiesas (virspalāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums – Eiropas Komisija/Jørgen Andersen, Dānijas Karaliste, Danske Statsbaner SV (DSB)

(Lieta C-303/13 P) (1)

(Apelācija - Konkurence - Valsts atbalsts - Dānijas iestāžu piešķirtais atbalsts valsts uzņēmumam Danske Statsbaner (DSB) - Sabiedriskā pakalpojuma līgums pasažieru dzelzceļa pārvadājuma pakalpojumu sniegšanai starp Kopenhāgenu (Dānija) un Īstadi (Zviedrija) - Lēmums, ar ko atbalstu nosacīti atzīst par saderīgu ar iekšējo tirgu - Materiālo tiesību normu piemērošana laikā)

(2015/C 389/02)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji – L. Armati un T. Maxian Rusche)

Pārējie lietas dalībnieki: Jørgen Andersen (pārstāvji – J. Rivas Andrés, G. van de Walle de Ghelcke un M. Nissen, advokāti), Dānijas Karaliste (pārstāvji – C. Thorning un V. Pasternak Jørgensen, pārstāvji, kuriem palīdz R. Holdgaard, advokāts), Danske Statsbaner SV (DSB) (pārstāvis – M. Honoré, advokāts)

Persona, kas iestājusies lietā Jørgen Andersen prasījumu atbalstam: Dansk Tog (pārstāvji – J. Rivas Andrés, G. van de Walle de Ghelcke un M. Nissen, advokāti)

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas spriedumu Andersen/Komisija (T-92/11, EU:T:2013:143), ciktāl ar to attiecībā uz atbalstu, kas izmaksāts pēc 2009. gada 3. decembra atbilstoši otrajam sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumam, kurš noslēgts 2005.–2014. gadam, Vispārējā tiesa ir atcēlusi Komisijas 2010. gada 24. februāra Lēmuma 2011/3/ES par sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumiem starp Dānijas transporta ministriju un Danske Statsbaner ([Valsts atbalsts] lieta C 41/08 (ex NN 35/08)) 1. panta otro daļu;

2)

pārējā daļā apelācijas sūdzību noraidīt;

3)

noraidīt pretapelācijas sūdzības;

4)

lietu nodot atpakaļ Eiropas Savienības Vispārējai tiesai, lai tā, ņemot vērā prasības pieteikuma trīs pamatus un Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regulas (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70, 8. panta 3. punktu, izspriestu, vai Lēmums 2011/3 ir tiesisks tajā ziņā, ka ar to atbalsts, kas samaksāts pēc 2009. gada 3. decembra atbilstoši otrajam sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumam, kurš noslēgts 2005.–2014. gadam, ir atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu;

5)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


(1)  OV C 252, 31.8.2013.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/3


Tiesas (virspalāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Tribunal d'instance de Bordeaux (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Thierry Delvigne/Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

(Lieta C-650/13) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Eiropas Savienības Pamattiesību harta - 39. un 49. pants - Eiropas Parlaments - Vēlēšanas - Tiesības balsot - Eiropas Savienības pilsonība - Tiesību aktu, kuros ir paredzēts vieglāks kriminālsods, atpakaļejošais spēks - Valsts tiesību akti, ar kuriem ir paredzēta tiesību balsot atņemšana notiesāšanas par noziedzīgu nodarījumu ar galīgu spriedumu, kas ir stājies spēkā pirms 1994. gada 1. marta, gadījumā)

(2015/C 389/03)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal d'instance de Bordeaux

Pamatlietas puses

Prasītājs: Thierry Delvigne

Atbildētāji: Commune de Lesparre Médoc, Préfet de la Gironde

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 39. panta 2. punkts un 49. panta 1. punkta pēdējais teikums ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem tiek pieļauts, ka ar tādiem dalībvalsts tiesību aktiem, kādi tiek aplūkoti pamatlietā, no to personu skaita, kurām ir tiesības balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās, ipso jure tiek izslēgtas personas, kuras, tāpat kā prasītājs pamatlietā, ir tikušas notiesātas par smaga nozieguma izdarīšanu ar galīgu spriedumu, kas ir stājies spēkā pirms 1994. gada 1. marta.


(1)  OV C 129, 28.4.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/4


Tiesas (otrā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Sø- og Handelsretten (Dānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Post Danmark A/S/Konkurrencerådet

(Lieta C-23/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - EKL 82. pants - Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana - Plaša apjoma pasta sūtījumu piegādes tirgus - Tiešie reklāmas materiālu sūtījumi - Atlaižu sistēma ar atpakaļejošu spēku - Izstumšanas iedarbība - Tikpat efektīva konkurenta kritērijs - Pret konkurenci vērstas iedarbības iespējamība un nozīmība)

(2015/C 389/04)

Tiesvedības valoda – dāņu

Iesniedzējtiesa

Sø- og Handelsretten

Pamatlietas puses

Prasītāja: Post Danmark A/S

Atbildētāja: Konkurrencerådet

Rezolutīvā daļa:

1)

lai noteiktu, vai pamatlietā aplūkotajai atlaižu sistēmai, kuru īsteno dominējošā stāvoklī esošs uzņēmums, var būt izstumšanas iedarbība tirgū, pārkāpjot EKL 82. pantu, ir jāpārbauda visi attiecīgās lietas apstākļi, it īpaši atlaižu piešķiršanas kritēriji un noteikumi, attiecīgā uzņēmuma dominējošā stāvokļa apmērs un īpašie konkrētā tirgus konkurences apstākļi. Apstāklis, ka minētā atlaižu sistēma attiecas uz lielāko daļu klientu tirgū, var tikt izmantots par lietderīgu norādi šādas prakses nozīmīgumam un tās iedarbībai tirgū, tādējādi spējot pastiprināt pret konkurenci vērstas izstumšanas iedarbības nepārprotamību;

2)

tā sauktā “tikpat efektīva konkurenta” kritērija piemērošana nav uzskatāma par obligātu nosacījumu, lai konstatētu atlaižu sistēmas ļaunprātīgumu saistībā ar EKL 82. pantu. Pamatlietā aplūkotajā situācijā tā sauktā “tikpat efektīva konkurenta” kritērija piemērošanai nav nozīmes;

3)

EKL 82. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai pamatlietā aplūkotās dominējošā stāvoklī esoša uzņēmuma piemērotās atlaižu sistēmas pret konkurenci vērstā iedarbība ietilptu šī panta piemērošanas jomā, tai ir jābūt iespējamai, tomēr nav nepieciešams pierādīt, ka tā ir smaga vai pamanāma.


(1)  OV C 78, 15.3.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/5


Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato/Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme u.c.

(Lieta C-61/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Direktīva 89/665/EEK - Publiskie iepirkumi - Valsts tiesību akti - Piekļuves administratīvajām tiesām izdevumi publisko iepirkumu jomā - Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību - Atturošas nodevas - Administratīvo aktu pārbaude tiesā - Efektivitātes un līdzvērtības principi - Lietderīgā iedarbība)

(2015/C 389/05)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento

Pamatlietas puses

Prasītājs: . Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato

Atbildētāji: Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio die Ministri, Segretario Generale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (TRGA)

Piedaloties: Associazione Infermieristica D & F Care, Camera degli Avvocati Amministrativisti, Camera Amministrativa Romana, Associazione dei Consumatori Cittadini Europei, Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons), Associazione dei giovani amministrativisti (AGAmm), Ordine degli Avvocati di Roma, Società italiana degli avvocati amministrativisti (SIAA), Ordine degli Avvocati di Trento, Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Firenze, Medical Systems SpA

Rezolutīvā daļa:

1)

1. pants Padomes 1989. gada 21. decembra Direktīvā 89/665/EEK par to normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz izskatīšanas [pārskatīšanas] procedūru piemērošanu, piešķirot [tiesības noslēgt] piegādes un uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām [publiskos piegādes un būvdarbu līgumus], ar grozījumiem, kas izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. decembra Direktīvu 2007/66/EK, kā arī līdzvērtības un efektivitātes principi ir jāinterpretē tādējādi, ka tie neliedz tādu valsts tiesisko regulējumu, kurā, administratīvajās tiesās ceļot prasību publisko iepirkumu jomā, tiek noteikti tādi tiesāšanās izdevumi, kāda ir vienotā nodeva pamatlietā;

2)

Direktīvas 89/665, kas ir grozīta ar Direktīvu 2007/66, 1. pants, kā arī līdzvērtības un efektivitātes principi neliedz ne iekasēt vairākus tiesāšanās izdevumus no attiecīgās personas, kas ceļ vairākas prasības tiesā, kuras attiecas uz vienu publisko iepirkumu, ne arī liedz paredzēt attiecīgajai personai pienākumu maksāt papildu tiesāšanās izdevumus, lai tā varētu izvirzīt papildu pamatus attiecībā uz publiskā iepirkuma procedūru, notiekošas tiesvedības ietvaros. Tomēr, ja attiecīgais lietas dalībnieks to apstrīd, valsts tiesai ir jāpārbauda attiecīgās personas celtā prasība vai tās vienas procedūras ietvaros izvirzīto pamatu priekšmeti. Ja valsts tiesa konstatē, ka minētie priekšmeti tiešām neatšķiras vai būtiski nepaplašina strīda, kas jau tiek izskatīts, priekšmetu, tai ir jāatbrīvo šī persona no pienākuma maksāt kumulatīvus tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 135, 5.5.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/6


Tiesas (virspalāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Tribunalul Sibiu (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Dragoș Constantin Târșia/Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor

(Lieta C-69/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Līdzvērtības un efektivitātes principi - Res judicata spēks - Nepamatotu maksājumu atgūšana - Nodokļu, kurus dalībvalsts ir iekasējusi, pārkāpjot Savienības tiesības, atmaksa - Galīgs tiesas nolēmums, ar ko nosaka pienākumu maksāt nodokli, kas nav saderīgs ar Savienības tiesībām - Pieteikums pārskatīt šādu tiesas nolēmumu - Valsts tiesiskais regulējums, ar ko, ņemot vērā Tiesas vēlākus spriedumus prejudiciālā nolēmuma tiesvedībā, tiek atļauta galīga tiesas nolēmuma, kas pasludināts administratīvā lietā, pārskatīšana)

(2015/C 389/06)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunalul Sibiu

Pamatlietas puses

Prasītājs: Dragoș Constantin Târșia

Atbildētāji: Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor

Rezolutīvā daļa:

Savienības tiesības, tostarp līdzvērtības un efektivitātes principi, ir jāinterpretē tādējādi, ka tās pieļauj to, ka tādos apstākļos kā pamatlietā valsts tiesai nav iespējas pārskatīt saistībā ar prasību civillietā taisītu galīgu tiesas nolēmumu, ja šis nolēmums ir izrādījies nesaderīgs ar Eiropas Savienības Tiesas veiktu Savienības tiesību interpretāciju, kas pasludināta vēlāk par dienu, kurā minētais nolēmums ir kļuvis galīgs, pat ja šāda iespēja ir attiecībā uz saistībā ar prasību administratīvā lietā taisītiem galīgiem tiesas nolēmumiem, kas nav saderīgi ar Savienības tiesībām.


(1)  OV C 142. 12.5.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/6


Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (First-tier Tribunal (Information Rights) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – East Sussex County Council/Information Commissioner

(Lieta C-71/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Orhūsas konvencija - Direktīva 2003/4/EK - 5. un 6. pants - Vides informācijas pieejamība sabiedrībai - Maksa par vides informācijas sniegšanu - Jēdziens “samērīgs” - Datu bāzes uzturēšanas izmaksas un vispārējās izmaksas - Iespēja vērsties tiesā - Lēmuma, ar ko piemēro maksu, apstrīdēšana administratīvā procesā un pārsūdzēšana tiesā)

(2015/C 389/07)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

First-tier Tribunal (Information Rights)

Pamatlietas puses

Prasītāja: East Sussex County Council

Atbildētājs: Information Commissioner

piedaloties: Property Search Group, Local Government Association

Rezolutīvā daļa:

1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvas 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu 5. panta 2. punkts ir interpretējams tādējādi, ka maksa par konkrēta veida vides informācijas sniegšanu nevar ietvert nekādas izmaksas, kas saistītas ar tādas datu bāzes uzturēšanu kā pamatlietā aplūkotā, kuru šim nolūkam izmanto publiska iestāde, taču šajā maksā atbilstošā apmērā var tikt ietvertas vispārējās izmaksas saistībā ar laiku, kuru šīs iestādes darbinieki ir veltījuši, lai atbildētu uz individuālajiem informācijas pieprasījumiem, taču tikai tādā apmērā, lai šī maksa būtu samērīga;

2)

Direktīvas 2003/4 6. pants ir interpretējams tādējādi, ka tam nav pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram maksas, kas maksājama par noteikta veida vides informācijas sniegšanu, samērīgums, kā tas paredzēts Anglijas tiesiskajā regulējumā, var tikt apstrīdēts administratīvā kārtībā un pārsūdzēts tiesā tikai ierobežoti, ja šī pārbaude tiek veikta, pamatojoties uz objektīviem elementiem, un saskaņā ar līdzvērtīguma un efektivitātes principiem tiek pārbaudīts, vai publiskā iestāde, kas piemērojusi šo maksu, ir ievērojusi šīs direktīvas 5. panta 2. punktā paredzētos nosacījumus; bet tas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai.


(1)  OV C 102, 7.4.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/7


Tiesas (virspalāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva

(Lieta C-203/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - LESD 267. pants - Tiesas kompetence - Iestādes, kas iesniedz lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu, “tiesas” statuss - Neatkarība - Obligāta kompetence - Direktīva 89/665/EEK - 2. pants - Par pārsūdzības izskatīšanu atbildīgās iestādes - Direktīva 2004/18/EK - 1. panta 8. punkts un 52. pants - Publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras - Jēdziens “publisko tiesību subjekts” - Publiskās administrācijas iestādes - Iekļaušana)

(2015/C 389/08)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Pamatlietas puses

Prasītājs: Consorci Sanitari del Maresme

Atbildētāja: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Rezolutīvā daļa:

1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvas 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu [būvdarbu, piegādes un pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumu] slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, 1. panta 8. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šīs tiesību normas otrajā daļā iekļautais jēdziens “saimnieciskās darbības subjekts” ietver publiskās administrācijas iestādes, kuras tādējādi drīkst piedalīties publiskā iepirkuma procedūrās, ja un tiktāl, ciktāl tās ir tiesīgas piedāvāt pakalpojumus pret atlīdzību tirgū;

2)

Direktīvas 2004/18 52. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai arī tajā ir iekļautas konkrētas prasības attiecībā uz nosacījumiem saimnieciskās darbības subjektu iekļaušanai oficiālajos valsts sarakstos un sertifikācijai, tajā izsmeļošā veidā nav noteikti ne nosacījumi šo saimnieciskās darbības subjektu iekļaušanai oficiālajos valsts sarakstos, ne nosacījumi tam, lai tie saņemtu sertifikātu, ne arī publisko tiesību subjektu tiesības un pienākumi šajā ziņā. Katrā ziņā Direktīva 2004/18 ir jāinterpretē tādējādi, ka tai ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru publiskās administrācijas iestādes, kurām ir tiesības veikt būvdarbus, pārdot produktus vai veikt attiecīgajā paziņojumā par konkursu norādītos pakalpojumus, nevar tikt iekļautas šādos sarakstos vai tām nevar veikt šādu sertificēšanu, no vienas puses, lai gan tiesības piedalīties attiecīgajā konkursā tiek saglabātas tikai tiem tirgus dalībniekiem, kuri ir iekļauti minētajos sarakstos vai kuriem ir minētais sertifikāts, no otras puses.


(1)  OV C 235, 21.7.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/8


Tiesas (otrā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Conseil d'État (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Alain Laurent Brouillard/Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge

(Lieta C-298/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Personu brīva pārvietošanās - LESD 45. un 49. pants - Darba ņēmēji - Darbs valsts pārvaldē - Direktīva 2005/36/EK - Profesionālo kvalifikāciju atzīšana - Jēdziens “reglamentēta profesija” - Pielaišana pie konkursa tiesas locekļa palīga pieņemšanai darbā Cour de cassation (Beļģija))

(2015/C 389/09)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītājs: Alain Laurent Brouillard

Atbildētāji: Jury du concours de recrutement de référendaires près la Cour de cassation, État belge

Rezolutīvā daļa:

1)

LESD 45. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka, pirmkārt, tas ir piemērojams tādā situācijā kā pamatlietā, kad dalībvalsts pilsonis, kurš dzīvo un strādā šajā dalībvalstī, ir ieguvis diplomu citā dalībvalstī, uz kuru viņš atsaucas, lai pamatotu savu pieteikumu reģistrācijai konkursā uz tiesas locekļa palīga amatu Cour de cassation pirmajā dalībvalstī, un, otrkārt, uz šādu situāciju neattiecas LESD 45. panta 4. punkts;

2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīva 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu ir jāinterpretē tādējādi, ka tiesas locekļa palīga amats Cour de cassation nav “reglamentēta profesija” šīs direktīvas izpratnē;

3)

LESD 45. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj, ka tādos apstākļos kā pamatlietā konkursa uz tiesas locekļa palīga amatu dalībvalsts tiesā atlases komisija, izskatot šīs dalībvalsts pilsoņa iesniegtu pieteikumu dalībai minētajā konkursā, izvirza šai dalībai nosacījumu, ka attiecīgajai personai ir jābūt minētās dalībvalsts tiesību aktos noteiktajiem diplomiem, vai arī citas dalībvalsts universitātes izsniegtam maģistra grāda diplomam ir jābūt atzītam par akadēmiski līdzvērtīgu, neņemot vērā visus ieinteresētās personas diplomus, sertifikātus un citus kvalifikāciju apliecinošos dokumentus, kā arī profesionālo pieredzi, veicot ar tiem apliecinātās profesionālās kvalifikācijas salīdzināšanu ar šajos tiesību aktos pieprasīto kvalifikāciju.


(1)  OV C 303, 8.9.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/9


Tiesas (septītā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Tribunalul Cluj (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SC Capoda Import-Export SRL/Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

(Lieta C-354/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Preču brīva aprite - Pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību - Vācijā brīvā apgrozībā esošas preces - Preces, attiecībā uz kurām Rumānijā tiek veiktas atbilstības pārbaudes - Citā dalībvalstī esoša izplatītāja izdots atbilstības sertifikāts - Sertifikāts, ko uzskata par nepietiekamu, lai ļautu brīvi šīs preces tirgot - Savstarpējās atzīšanas princips - Daļēja nepieņemamība)

(2015/C 389/10)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunalul Cluj

Pamatlietas puses

Prasītāja: SC Capoda Import-Export SRL

Atbildētāji: Registrul Auto Român, Benone-Nicolae Bejan

Rezolutīvā daļa:

1)

LESD 34. pants un Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvas 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (pamatdirektīva), 31. panta 1. un 12. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem nav pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums kā pamatlietā aplūkotais, kurā jaunu sauszemes transportlīdzekļiem paredzētu rezerves daļu – šajā gadījumā ūdens sūkņu un degvielas filtru – tirdzniecība dalībvalstī ir pakārtota nosacījumam, ka šajā dalībvalstī ir jāveic sertifikācijas vai tipa apstiprinājuma procedūra, ja vien šajā tiesiskajā regulējumā ir paredzēti arīdzan izņēmumi, ar kuriem iespējams nodrošināt, ka no tās tiek atbrīvotas rezerves daļas, kas likumīgi izgatavotas un tirgotas citās dalībvalstīs, vai, pretējā gadījumā, ka attiecīgās rezerves daļas var nopietni apdraudēt transportlīdzekļa drošībai būtisko sistēmu darbību vai tā darbības parametrus saistībā ar vides aizsardzību un ka šī tipa apstiprinājuma vai sertifikācijas procedūra ir stingri nepieciešama un samērīga, ievērojot ceļu satiksmes drošības un vides aizsardzības mērķus;

2)

tā kā jautājums par to, kādos apstākļos ir jāpierāda, ka attiecīgās sastāvdaļas ir vai nu jau tipveidā apstiprinātas vai sertificētas, vai arī oriģinālās rezerves daļas vai atbilstošas kvalitātes rezerves daļas, nav reglamentēts Savienības tiesībās, tas – ievērojot līdzvērtības un efektivitātes principus – ir reglamentējams dalībvalstu tiesībās.


(1)  OV C 361, 13.10.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/10


Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Nejvyšší soud České republiky (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedība, kuru ierosinājusi Marie Matoušková, tiesas komisāre mantojuma procedūrā

(Lieta C-404/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tiesu iestāžu sadarbība civillietās - Jurisdikcija, nolēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību - Regula (EK) Nr. 2201/2003 - 1. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Materiālā piemērošanas joma - Vienošanās par mantojuma dalīšanu starp pārdzīvojušo laulāto un nepilngadīgajiem bērniem, kurus pārstāv aizbildnis - Kvalifikācija - Nepieciešamība tiesai apstiprināt šādu vienošanos - Pasākums saistībā ar vecāku atbildību vai pasākums saistībā ar mantošanu)

(2015/C 389/11)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Nejvyšší soud České republiky

Pamatlietas puses

Marie Matoušková, tiesas komisāre mantojuma procedūrā

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu ir jāinterpretē tādējādi, ka tādas vienošanās par mantojuma dalīšanu apstiprināšana, ko nepilngadīgo bērnu vārdā noslēdzis viņu aizbildnis, ir pasākums saistībā ar vecāku atbildības īstenošanu šīs regulas 1. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē un līdz ar to ietilpst šīs regulas piemērošanas jomā, nevis pasākums saistībā ar mantošanu minētās regulas 1. panta 3. punkta f) apakšpunkta izpratnē, kurš būtu izslēgts no tās piemērošanas jomas.


(1)  OV C 431, 1.12.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/11


Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (High Court of Justice, Family Division (England and Wales) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – A/B

(Lieta C-489/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tiesu iestāžu sadarbība civillietās - Jurisdikcija, nolēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību - Regula (EK) Nr. 2201/2003 - Lis pendens - 16. pants un 19. panta 1. un 3. punkts - Laulāto atšķiršanas tiesvedība pirmajā dalībvalstī un laulības šķiršanas tiesvedība otrā dalībvalstī - Tās tiesas piekritība, kurā pirmajā iesniegta prasība - Jēdziens “noteikta” piekritība - Pirmās tiesvedības izbeigšana un jaunas laulības šķiršanas tiesvedības uzsākšana pirmajā dalībvalstī - Sekas - Laika starpība starp dalībvalstīm - Ietekme uz tiesās uzsākto tiesvedību)

(2015/C 389/12)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice, Family Division (England and Wales)

Pamatlietas puses

Prasītāja: A

Atbildētājs: B

Rezolutīvā daļa:

Saistībā ar laulāto atšķiršanas un laulības šķiršanas tiesvedībām, kuras vienas un tās pašas puses ir uzsākušas divu dalībvalstu tiesās, Padomes 2003. gada 27. novembra Regulas (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu 19. panta 1. un 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tādā gadījumā kā pamatlietā, kad tiesvedība tiesā, kurā pirmajā iesniegta prasība, pirmajā dalībvalstī tiek izbeigta pēc prasības iesniegšanas otrā tiesā otrajā dalībvalstī, lis pendens kritēriji vairs nav izpildīti un tādējādi ir jāuzskata, ka nav noteikta tās tiesas piekritība, kurā pirmajā iesniegta prasība.


(1)  OV C 26, 26.1.2015.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/11


Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Český telekomunikační úřad/T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.

(Lieta C-508/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Direktīva 2002/22/EK (universālā pakalpojuma direktīva) - Universālā pakalpojuma saistību izmaksu aprēķināšana - Pašu kapitāla rentabilitātes koeficienta ņemšana vērā - Tieša iedarbība - Piemērošana laikā)

(2015/C 389/13)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Nejvyšší správní soud

Pamatlietas puses

Prasītājs: Český telekomunikační úřad

Atbildētājas: T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s.,

piedaloties: O2 Czech Republic a.s., agrāk Telefónica Czech Republic a.s., UPC Česká republika s.r.o.

Rezolutīvā daļa:

1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva) 12. un 13. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tie neaizliedz universālā pakalpojuma saistību neto izmaksās ietvert šī pakalpojuma sniedzēja “samērīgu peļņu”, kuru veido pašu kapitāla rentabilitātes koeficients, kāds būtu vajadzīgs universālā pakalpojuma sniedzējam pielīdzināmam uzņēmumam, kurš, ņemot vērā riska līmeni, apsver iespēju sniegt pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi visu pilnvarojuma periodu;

2)

Direktīvas 2002/22 12. un 13. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem ir tieša iedarbība un ka privātpersonas uz tiem var tieši atsaukties valsts tiesā, lai apstrīdētu valsts pārvaldes iestādes lēmumu;

3)

Direktīva 2002/22 ir jāinterpretē tādējādi, ka tā nav piemērojama, lai noteiktu saistību izmaksu neto summu universālajam pakalpojumam, ko šim nolūkam izraudzīts uzņēmums ir sniedzis laikposmā pirms Čehijas Republikas pievienošanās Savienībai, proti, attiecībā uz 2004. gadu – laikposmā no 2004. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim.


(1)  OV C 56, 16.2.2015.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/12


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2014. gada 25. septembra spriedumu lietā T-474/12 Giorgio Giorgis/ITSB (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2014. gada 24. novembrī iesniedza Giorgio Giorgis

(Lieta C-531/14 P)

(2015/C 389/14)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Giorgio Giorgis (pārstāvji – I.M. Prado, A. Tornato, avvocati)

Pārējie lietas dalībnieki: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Comigel SAS

Tiesa (sestā palāta) ar 2015. gada 2. septembra rīkojumu noraidīja apelācijas sūdzību un piesprieda Giorgio Giorgis atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/13


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2015. gada 21. maija spriedumu apvienotajās lietās T-331/10 RENV un T-416/10 RENV Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) 2015. gada 29. jūlijā iesniedza Yoshida Metal Industry Co. Ltd

(Lieta C-421/15 P)

(2015/C 389/15)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Yoshida Metal Industry Co. Ltd (pārstāvji – J. Cohen, Solicitor, G. Hobbs QC, T. St Quintin, Barrister)

Pārējie lietas dalībnieki: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

Apelācijas sūdzības iesniedzēja galvenokārt lūdz Tiesu:

a)

atcelt Vispārējās tiesas septītās palātas 2015. gada 21. maija nolēmumu apvienotajās lietās T-331/10 RENV un T-416/10 RENV;

b)

apelācijas sūdzības iesniedzējas prasību Vispārējai tiesai par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2010. gada 20. maija lēmuma lietā R 1235/2008–1 atcelšanu atzīt par pieņemamu un atcelt minēto lēmumu;

c)

apelācijas sūdzības iesniedzējas prasību Vispārējai tiesai par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2010. gada 20. maija lēmuma lietā R 1237/2008–1 atcelšanu atzīt par pieņemamu un atcelt minēto lēmumu;

d)

piespriest ITSB un personām, kas iestājušās lietā, segt savus, kā arī atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus, par kuriem lēmuma pieņemšana tika atlikta ar Tiesas 2014. gada 6. marta spriedumu apvienotajās lietās C-337/12 P un C-340/12 P (EU:C:2014:129).

Pakārtoti, apelācijas sūdzības iesniedzēja lūdz Tiesu:

a)

atcelt Vispārējās tiesas septītās palātas 2015. gada 21. maija nolēmumu apvienotajās lietās T-331/10 RENV un T-416/10 RENV attiecībā uz šādām precēm, kurām ir reģistrētas Kopienas preču zīmes Nr. 1371244 un Nr. 1372580: galodas un galodu turētāji 8. klasē un tilpnes mājturības vai virtuves vajadzībām (kas nav izgatavotas no dārgmetāliem un nav ar tiem pārklātas) un nažu bloki nažu turēšanai 21. klasē;

b)

apelācijas sūdzības iesniedzējas prasību Vispārējai tiesai par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2010. gada 20. maija lēmuma lietā R 1235/2008–1 atcelšanu atzīt par pieņemamu un atcelt minēto lēmumu attiecībā uz šādām precēm, kurām ir reģistrēta Kopienas preču zīme Nr. 1371244: galodas un galodu turētāji 8. klasē un tilpnes mājturības vai virtuves vajadzībām (kas nav izgatavotas no dārgmetāliem un nav ar tiem pārklātas) un nažu bloki nažu turēšanai 21. klasē;

c)

apelācijas sūdzības iesniedzējas prasību Vispārējai tiesai par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2010. gada 20. maija lēmuma lietā R 1237/2008–1 atcelšanu atzīt par pieņemamu un atcelt minēto lēmumu attiecībā uz šādām precēm, kurām ir reģistrēta Kopienas preču zīme Nr. 1372580: galodas un galodu turētāji 8. klasē un tilpnes mājturības vai virtuves vajadzībām (kas nav izgatavotas no dārgmetāliem un nav ar tiem pārklātas) un nažu bloki nažu turēšanai 21. klasē;

d)

piespriest ITSB un personām, kas iestājušās lietā, segt savus, kā arī atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus, par kuriem lēmuma pieņemšana tika atlikta ar Tiesas 2014. gada 6. marta spriedumu apvienotajās lietās C-337/12 P un C-340/12 P (EU:C:2014:129).

Pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza divus pamatus:

a)

pirmkārt, Vispārējā tiesa esot pārkāpusi Regulas (1) 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punktu, nepareizi interpretējot un tātad arī nepareizi piemērojot to attiecībā uz apzīmējumiem, kas grafiski attēloti attiecīgajās Kopienas preču zīmēs;

b)

otrkārt, Vispārējā tiesa – papildus tam vai alternatīvi – esot pārkāpusi Regulas 52. panta 3. punktu, neizvērtējot 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkta piemērošanu attiecībā uz katru no dažādām preču kategorijām, kurām reģistrēti apzīmējumi, kas grafiski attēloti Kopienas preču zīmēs.

Pirmajā pamatā izvirzīto argumentu kopsavilkums:

Pārsūdzētā sprieduma [39.] punktā Vispārējā tiesa secināja, ka 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkts ir piemērojams ikvienam – divdimensiju vai trīsdimensiju – apzīmējumam, ja visas būtiskās apzīmējuma īpašības pilda kādu tehnisku funkciju. Tomēr, izdarot un piemērojot šo secinājumu konkrētajām Kopienas preču zīmēm, Vispārējā tiesa kļūdaini esot atkāpusies (un tātad nav īstenojusi) no Tiesas sprieduma lietā C-48/09 P Lego Juris/ITSB (EU:C:2010:516) [48.] punktā noteiktā, proti, ka 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkts neliedz apzīmējumu reģistrēt kā Kopienas preču zīmi, “pamatojoties tikai uz to, ka tai ir funkcionālas īpašības”, un ka vārdi “tikai un vienīgi” un “vajadzīga” ir izmantoti tālab, lai sašaurinātu 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkta piemērošanas jomu, attiecinot to tikai uz apzīmējumiem, kuri ir “tikai [..] preces formas, kuras ietver vienīgi tehnisku risinājumu”.

Sekojot risinājumam Lego lietā, Vispārējai tiesai esot bijis jāsecina, ka 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkts nenosaka nekādu juridisko prasību par to, ka divdimensiju vai trīsdimensiju apzīmējumiem nevar būt funkcionāls raksturs, un neliedz reģistrēt “hibrīda apzīmējumus”, kuri ietver vizuāli nozīmīgus dekoratīvus dizaina elementus, kas “neietver vienīgi tehnisku risinājumu”, bet gan pilda arī atšķiršanas funkciju, kāda preču zīmēm būtu jāpilda. Tomēr Vispārējā tiesa kļūdaini esot atkāpusies (un tātad nav īstenojusi) no atbilstošajiem juridiskajiem 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkta piemērošanas kritērijiem, nesecinot, ka Kopienas preču zīmēs grafiski attēlotie apzīmējumi ir “hibrīda apzīmējumi”, kas ietver dekoratīvus dizaina elementus (vizuāli nozīmīgus rakstus, kas novērotājam sniegti melnas krāsas riņķu formā, kuri izveidoti ar iespiešanu un iespiedumu nokrāsošanu), kuriem – kā apstiprināts pārsūdzētā sprieduma [5.] punktā minētajā ITSB Apelācijas otrās padomes 2001. gada 31. oktobra lēmumā – piemīt atšķirtspēja.

Ja Vispārējā tiesa nebūtu nepareizi interpretējusi un tātad arī nepareizi piemērojusi 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punktu, izvēloties un piemērojot kļūdainu pieeju attiecībā uz iespiedumu spēju būt vienlaicīgi funkcionāliem un atšķirtspējīgiem saistībā ar konkrētajās Kopienas preču zīmēs grafiski attēlotajiem apzīmējumiem, tai būtu bijis jāsecina un tā būtu secinājusi, ka minētā panta noteikumi neliedz konkrēto apzīmējumu reģistrāciju un ka ITSB Apelācijas pirmās padomes lēmumi, kuros izdarīts pretējs secinājums, ir kļūdaini un atceļami.

Otrajā pamatā izvirzīto argumentu kopsavilkums:

Vispārējai tiesai atbilstoši Regulas 52. panta 3. punktam esot bijis jānoskaidro, vai 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punkts liedz reģistrēt Kopienas preču zīmēs grafiski attēlotos apzīmējumus tāpēc, ka tie ir “tikai [..] preces formas, kuras ietver vienīgi tehnisku risinājumu” (skat. Tiesas sprieduma Lego lietā [48.] punktu), attiecībā uz visām dažādajām preču kategorijām, kurām reģistrēti apzīmējumi, vai tikai dažām no tām un – ja tikai dažām – tad uz kurām kategorijām. Vispārējā tiesa neesot atzinusi un neesot izpildījusi šo būtisko prasību un līdz ar to neesot nonākusi pie secinājumiem, no kuriem noteikti bija atkarīgs tās izdarītā konstatējuma tiesiskums saistībā ar 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punktu.

Turklāt katrā ziņā Vispārējā tiesa neesot varējusi izpildīt 52. panta 3. punktā paredzēto būtisko prasību, tās saistībā ar 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punktu izdarītā konstatējuma pamatā esošo argumentāciju piemērojot visām precēm bez rokturiem, kurām reģistrēti Kopienas preču zīmēs grafiski attēlotie apzīmējumi. Apzīmējumi it īpaši esot tikuši reģistrēti šādām preču, kam nav rokturu, kategorijām, kurām Vispārējās tiesas izdarītais konstatējums saistībā ar 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) punktu juridiski nedrīkstēja tikt piemērots atbilstoši 52. panta 3. punkta prasībām: galodas un galodu turētāji 8. klasē un tilpnes mājturības vai virtuves vajadzībām (kas nav izgatavotas no dārgmetāliem un nav ar tiem pārklātas) un nažu bloki nažu turēšanai 21. klasē.


(1)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 1. lpp.).


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/15


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 18. augustā iesniedza Krajský soud v Ostravě (Čehijas Republika) – Ivo Muladi/Krajský úřad Moravskoslezského kraje

(Lieta C-447/15)

(2015/C 389/16)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Krajský soud v Ostravě

Pamatlietas puses

Prasītājs: Ivo Muladi

Atbildētājs: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīvas 2003/59/EK (1) 4. panta noteikumiem ir pretrunā valsts normatīvie akti, ar kuriem ir paredzēti papildu nosacījumi, lai piemērotu atbrīvojumu no prasības noteiktu tādu autotransporta līdzekļu vadītājiem, kas paredzēti kravu vai pasažieru pārvadāšanai, iegūt sākotnējo kvalifikāciju?


(1)  OV 2003, L 226, 4. lpp.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/16


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 24. augustā iesniedza Hessisches Landesarbeitsgericht (Vācija) – Jürgen Webb-Sämann/Christopher Seagon (Baumarkt Praktiker DIY GmbH mantu pārvaldošais maksātnespējas administrators)

(Lieta C-454/15)

(2015/C 389/17)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Hessisches Landesarbeitsgericht

Pamatlietas puses

Prasītājs: Jürgen Webb-Sämann

Atbildētājs: Christopher Seagon (Baumarkt Praktiker DIY GmbH mantu pārvaldošais maksātnespējas administrators)

Prejudiciālais jautājums

Vai noteikuma izpratne valsts līmenī, atbilstoši kurai atalgojuma prasījumi, kuriem iestājies termiņš un kuri ir atstāti darba devēja pārvaldīšanā, lai tie noteiktā datumā tiktu iemaksāti pensiju kasē, taču kurus tas nav ieskaitījis atsevišķā kontā un uz kuriem tāpēc neattiecas tiesības tos izdalīt no maksātnespējīgā parādnieka mantas saskaņā ar Insolvenzordnung [Maksātnespējas likuma] 47. pantu, ir pretrunā Direktīvas 2008/94/EK (1) 8. pantam vai pārējām Savienības tiesībām?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Direktīva 2008/94/EK par darba ņēmēju aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā (OV L 283, 36. lpp.).


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/16


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 28. augustā iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) – BASF SE/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-456/15)

(2015/C 389/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Berlin

Pamatlietas puses

Prasītāja: BASF SE

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Lēmums 2013/448/ES (1) ir spēkā neesošs un ir pretrunā Direktīvas 2003/87/EK mērķiem, ciktāl ar to ir noteikts vienots starpnozaru korekcijas koeficients tādējādi, ka, aprēķinot maksimālo ikgadējo kvotu apjomu atbilstoši Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 5. punktam (rūpniecībai noteiktais maksimālais lielums), nav tikušas ņemtas vērā dūmgāzes, ko izmanto elektroenerģijas ražošanai, un emisijas, kas rodas ar koģenerāciju ražojot siltumu?

2)

Vai Lēmums 2013/448/ES ir spēkā neesošs un ir pretrunā Direktīvas 2003/87/EK mērķiem, ciktāl ar to radīta asimetrija, neiekļaujot ar dūmgāžu sadedzināšanu un ar siltuma ražošanu koģenerējot saistītās emisijas 10.a panta 5. punkta a) un b) apakšpunkta aprēķina bāzē, lai gan tās dod tiesības uz bezmaksas kvotām atbilstoši Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 1. un 4. punktam un Lēmumam 2011/278/ES (2) attiecībā uz iekārtām, uz kurām neattiecas Direktīvas 2003/87/EK 10a panta 3. punkts?

3)

Vai Lēmums 2013/448/ES ir spēkā neesošs un ir pretrunā Direktīvas 2003/87/EK mērķiem, ciktāl ar to ir noteikts vienots starpnozaru korekcijas koeficients tādējādi, ka, aprēķinot maksimālo ikgadējo kvotu apjomu atbilstoši Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 5. punktam (rūpniecībai noteiktais maksimālais lielums), emisijas no iekārtām, kurām piemēro emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu tikai otrajā posmā, kā arī no iekārtām, kas tikušas iekļautas šajā sistēmā izvēles (“opt in”) veidā, nav tikušas ņemtas vērā?

4)

Vai Lēmums 2013/448/ES ir spēkā neesošs un ir pretrunā Direktīvas 2003/87/EK mērķiem, ciktāl ar to ir noteikts vienots starpnozaru korekcijas koeficients tādējādi, ka, aprēķinot maksimālo ikgadējo kvotu apjomu atbilstoši Direktīvas 2003/87/EK 10.a panta 5. punktam (rūpniecībai noteiktais maksimālais lielums), emisijas no iekārtām, kas slēgtas pirms 2011. gada 30. jūnija, tika ņemtas vērā kā atskaitījums, kamēr emisijas no iekārtām, kuras ir sāktas ekspluatēt tikai otrajā posmā, nav tikušas iekļautas?

5)

Vai Lēmums 2013/448/ES ir spēkā neesošs un ir pretrunā tiesiskas valsts labas pārvaldības principam, kas noteikts LESD 298. pantā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pantā, ciktāl ar to ir noteikts vienots starpnozaru korekcijas koeficients, jo korekcijas faktora aprēķins netika darīts zināms?


(1)  2013/448/ES: Komisijas 2013. gada 5. septembra lēmums par valstu īstenošanas pasākumiem attiecībā uz bezmaksas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pagaidu piešķiršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 11. panta 3. punktu (OV L 240, 27. lpp.).

(2)  2011/278/ES: Komisijas 2011. gada 27. aprīļa Lēmums, ar kuru visā Savienībā nosaka pagaidu noteikumus saskaņotai bezmaksas emisiju kvotu sadalei atbilstoši 10.a pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/87/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 2772) (OV L 130, 1. lpp.).


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/17


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 28. augustā iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) – Schaefer Kalk GmbH & Co. KG/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-460/15)

(2015/C 389/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Berlin

Pamatlietas puses

Prasītāja: Schaefer Kalk GmbH & Co. KG

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Komisijas Regula (ES) Nr. 601/2012 (1) ir spēkā neesoša un pārkāpj Direktīvas 2003/87/EK (2) mērķus, ja tās 49. panta 1. punkta otrajā teikumā ir noteikts, ka CO2, kas netiek pārvietots 49. panta 1. punkta otrā teikuma izpratnē, uzskatāms par emitētu tajā iekārtā, kas ražo CO2?

2)

Vai Komisijas Regula (ES) Nr. 601/2012 ir spēkā neesoša un pārkāpj Direktīvas 2003/87/EK mērķus, ja tās IV pielikuma 10. punktā ir noteikts, ka CO2, kas tiek pārvietots uz citu ražotni, lai ražotu kalcija karbonāta nogulsnes (PCC), ir uzskatāms par emitētu tajā iekārtā, kas ražo CO2?


(1)  Komisijas 2012. gada 21. jūnija Regula (ES) Nr. 601/2012 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, OV L 181, 30. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, OV L 275, 32. lpp.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/18


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2015. gada 16. jūnija spriedumu lietā T-655/11 FSL Holdings u.c./Eiropas Komisija 2015. gada 4. septembrī iesniedza FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA

(Lieta C-469/15 P)

(2015/C 389/20)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA (pārstāvji – P. Vlaemminck, C. Verdonck, B. Van Vooren, J. Auwerx, advocaten)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi:

galvenokārt, atcelt pārsūdzēto spriedumu tādēļ, ka ir izmantoti pierādījumi, kas iegūti, nemaz neievērojot pierādījumu savākšanas procedūru, un tādēļ, ka ir kļūdaini piemērots 2002. gada paziņojums par sadarbību, un tādējādi pilnībā atcelt Komisijas 2011. gada 12. oktobra lēmumu;

pakārtoti, daļēji atcelt pārsūdzēto spriedumu tiktāl, ciktāl Vispārējā tiesa nav veikusi pilnu tiesas pārbaudi attiecībā uz apelācijas sūdzības iesniedzējiem noteikto naudas sodu, un tādējādi ievērojami samazināt naudas sodu, kas apelācijas sūdzības iesniedzējiem piemērots ar pārsūdzēto spriedumu;

papildus pakārtoti, daļēji atcelt pārsūdzēto spriedumu tiktāl, ciktāl Vispārējā tiesa nav pareizi pierādījusi, ka pārkāpuma mērķis vai sekas bija konkurences ierobežošana, un tādējādi nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai, ja vien Tiesa neuzskata, ka tai ir pietiekami daudz informācijas, lai atceltu Komisijas lēmumu;

katrā ziņā uzdot Komisijai samaksāt apelācijas sūdzības iesniedzēju tiesāšanās izdevumus Tiesā un Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēji pamato apelāciju ar četriem pamatiem:

Ar pirmo apelācijas pamatu apelācijas sūdzības iesniedzēji apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un ir pārkāpusi to tiesības uz aizstāvību un būtiskās procesuālās prasības, noraidīdama apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumu attiecībā uz dokumentu, kurus Itālijas nodokļu iestādes savākušas valsts nodokļu izmeklēšanas laikā, nodošanas Komisijai prettiesiskumu un šāda prettiesiskuma sekām. Pirmkārt, Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, nospriezdama, ka Komisijai nav atsevišķa pienākuma saskaņā ar ES tiesībām novērst to, ka konkurences izmeklēšanas administratīvajā posmā tiktu neatgriezeniski apdraudētas pamattiesības uz aizstāvību. Otrkārt, Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, neņemdama vērā to, ka Komisija ir pārkāpusi apelācijas sūdzības iesniedzēju tiesības uz aizstāvību un būtiskās procesuālās prasības, kas minētas Regulas 1/2003 (1) 12. panta 2. punktā. Treškārt, Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, sagrozīdama tās rīcībā esošo pierādījumu skaidro nozīmi, nospriezdama, ka dokumentu, kurus Komisija izmantojusi par pierādījumiem, ieguves prettiesiskumam nav nozīmes.

Ar otro apelācijas pamatu apelācijas sūdzības iesniedzēji apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, neiebilzdama pret to, ka Komisija ir piešķīrusi atbrīvojumu pieteikuma par atbrīvojumu no sodanaudas iesniedzējam attiecībā uz Dienvideiropu, un tādējādi nav saskaņoti piemērojusi 2002. gada paziņojumu par sadarbību. Konkrētāk, apelācijas sūdzības iesniedzēji norāda, ka pieteikuma par atbrīvojumu no sodanaudas iesniedzējam nevajadzēja piešķirt atbrīvojumu attiecībā uz Dienvideiropu un tātad ka visām pieteikuma par atbrīvojumu no sodanaudas iesniedzēja mutvārdu liecībām un informācijai, kura iegūta informācijas pieprasījumu rezultātā, pamatojoties uz šīm mutvārdu liecībām, bija jābūt izņemtai no izskatāmās lietas materiāliem.

Pakārtoti, ar trešo apelācijas pamatu apelācijas sūdzības iesniedzēji apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, jo tā nesniedza efektīvu tiesību aizsardzību pret kriminālsodu, ko tiem piemērojusi Komisija, neraugoties uz neierobežoto jurisdikciju, kāda Vispārējai tiesai ir noteikta Regulas 1/2003 31. pantā, un efektīvas tiesību aizsardzības tiesā principu, kurš nostiprināts ECPAK 6. pantā un Hartas 47. pantā. Tāpat apelācijas sūdzības iesniedzēji apgalvo, ka, nesniegdama šādu efektīvu tiesību aizsardzību tiesā, Vispārējā tiesa ir nepareizi aprēķinājusi naudas sodu.

Papildus pakārtoti, ar ceturto apelācijas pamatu apelācijas sūdzības iesniedzēji apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, nepareizi interpretēdama pārkāpuma mērķa dēļ jēdzienu, kā rezultātā ir arī veikta kļūdaina faktu juridiskā kvalifikācija un ir pārkāptas apelācijas sūdzības iesniedzēju tiesības uz aizstāvību.


(1)  Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā, OV L 1, 1. lpp.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/20


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 11. septembrī iesniedza Općinski sud u Novom Zagrebu (Horvātija) – Ibrica Zulfikarpašić/Slaven Gajer

(Lieta C-484/15)

(2015/C 389/21)

Tiesvedības valoda – horvātu

Iesniedzējtiesa

Općinski sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru

Pamatlietas puses

Prasītājs: Ibrica Zulfikarpašić

Atbildētājs: Slaven Gajer

Prejudiciālais jautājums

Vai Horvātijas Likuma par piespiedu izpildi noteikumi par Eiropas izpildes rīkojumu ir atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 805/2004 (1), proti, vai Horvātijas Republikā saistībā ar izpildraksta, kas balstīts uz publisku aktu, izsniegšanu izpildu lietvedībā termins “tiesa” ietver arī notārus, vai notāri drīkst izsniegt Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājumus attiecībā uz nepārsūdzamiem un izpildāmiem uz publisku aktu balstītiem izpildrakstiem, ko izsniedz, ja iepriekš minētie izpildraksti nav tikuši apstrīdēti, un – gadījumā, ja atbildams noliedzoši – vai tiesas drīkst izsniegt Eiropas izpildes rīkojuma apstiprinājumus attiecībā uz tādiem izpildrakstiem, ko notārs izsniedzis, balstoties uz publisku aktu, ja šie izpildraksti saturiski attiecas uz neapstrīdētiem prasījumiem, un kāda veidlapa būtu šādā gadījumā jāizmanto?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem (OV L 143, 15. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā, 19. nod., 7. sēj., 38. lpp.).


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/20


Prasība, kas celta 2015. gada 14. septembrī – Eiropas Komisija/Bulgārijas Republika

(Lieta C-488/15)

(2015/C 389/22)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – E. Kružíková, E. Manhaeve, S. Petrova)

Atbildētāja: Bulgārijas Republika

Prasītājas prasījumi:

attiecībā uz sistemātisko un no 2007. gada līdz vismaz ieskaitot 2013. gadam ilgstošo gada un dienas PM10 robežvērtību neievērošanu šādās zonās un aglomerācijās: BG0001 Sofijas aglomerācija; BG0002 Plovdivas aglomerācija; BG0004 Ziemeļbulgārija; BG0005 Dienvidrietumbulgārija un BG0006 Dienvidaustrumbulgārija;

kā arī attiecībā uz sistemātisko un no 2007. gada līdz vismaz ieskaitot 2013. gadam ilgstošo dienas PM10 robežvērtību neievērošanu un arī gada PM10 robežvērtības neievērošanu 2007. un 2008. gadā un no 2010. gada līdz vismaz ieskaitot 2013. gadu zonā BG0003 Varna;

un, tā kā nav papildinošas informācijas, kas apliecinātu, ka minētajā PM10 gada un dienas robežvērtību neievērošanas situācijā būtu notikušas izmaiņas, atzīt, ka Bulgārija turklāt nav izpildījusi tai Direktīvas (1) 13. panta 1. punktā, lasot kopā ar tās XI pielikumu, paredzētos pienākumus;

attiecībā uz to, ka no pēdējā gada ziņojuma par gaisa kvalitāti 2013. gadā PM10 dienas un gada robežvērtības minētajās zonas un aglomerācijās joprojām tiek pārsniegtas, turklāt arī atzīt, ka Bulgārijas Republika nav izpildījusi tai Direktīvas 23. panta 1. punkta otrajā daļā paredzētos pienākumus un īpaši pienākumu nodrošināt, lai pārsnieguma periods būtu pēc iespējas īsāks, un šis pārkāpums joprojām turpinās;

piespriest Bulgārijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamatojoties uz pēdējiem iesniegtajiem gada ziņojumiem par gaisa kvalitāti, kā arī uz Bulgārijas iestāžu atbildēm uz argumentēto atzinumu, Komisija uzskata, ka Bulgārijas Republika līdz šim brīdim nav izpildījusi pienākumus, kas tai noteikti Direktīvas 13. panta 1. punktā attiecībā uz cieto daļiņu (PM10) gaisā dienas un gada robežvērtības ievērošanu, kā arī Direktīvas 23. panta 1. punkta otrajā daļā noteikto pienākumu attiecībā uz gaisa kvalitātes plānu izstrādāšanu, lai pārsnieguma periods būtu pēc iespējas īsāks.

Komisija uzskata par nepieciešamu vērsties Eiropas Savienības Tiesā, lai tā konstatētu, ka Bulgārijas Republika ir pārkāpusi šīs Direktīvas normas.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 21. maija Direktīva 2008/50/EK par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (OV L 152, 1. lpp.).


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/21


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2015. gada 15. jūlija spriedumu lietā T-393/10 Westfälische Drahtindustrie GmbH u.c./Eiropas Komisija 2015. gada 30. septembrī iesniedza Westfälische Drahtindustrie GmbH u.c.

(Lieta C-523/15 P)

(2015/C 389/23)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (pārstāvis – C. Stadler, Rechtsanwalt)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas lūdz:

1.

atcelt pārsūdzēto spriedumu, ciktāl tas apelācijas sūdzības iesniedzējām ir nelabvēlīgs;

2.

pakārtoti, atcelt pārsūdzēto spriedumu pilnībā un atzīt par spēkā neesošu Komisijas 2010. gada 30. jūnija Lēmuma C(2010) 4387, galīgā redakcija, par LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta piemērošanas procedūru (Lieta COMP/38344 – Priekšspriegojuma tērauds), kurā grozījumi ir izdarīti ar Komisijas 2010. gada 30. septembra Lēmumu C(2010) 6676, galīgā redakcija, un Komisijas 2011. gada 4. aprīļa Lēmumu C(2011) 2269, galīgā redakcija, 2. panta 8. punktu, kā arī Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora 2011. gada 14. februāra vēstuli, ciktāl tie attiecas uz apelācijas sūdzības iesniedzējām;

pakārtoti, samazināt apelācijas sūdzības iesniedzējām uzlikto naudas sodu, kas noteikts iepriekš minētā Komisijas lēmuma 2. panta 8. punktā;

3.

pakārtoti 1. un 2. prasījumam, nodot lietu atpakaļ iztiesāšanai Vispārējā tiesā;

4.

piespriest atbildētājai pirmajā instancē atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus saistībā ar šo tiesvedību.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzība ir vērsta pret Eiropas Savienības Vispārējās tiesas sestās palātas 2015. gada 15. jūlija spriedumu.

Sabiedrības Westfälische Drahtindustrie GmbH, die Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG un Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG savas apelācijas sūdzības pamatošanai izvirza šādus pamatus.

Pirmkārt, Vispārējā tiesa esot pārkāpusi LESD 261. pantu un Regulas Nr. 1/2003 (1) 31. pantu, kompetenču sadalījuma sistēmu un institucionālo līdzsvaru, kā arī efektīvas tiesību aizsardzības nodrošināšanas principu, jo tā neesot ievērojusi savas neierobežotas pārbaudes kompetences robežas un lietā ir nevis pārbaudījusi apstrīdēto Komisijas lēmumu, bet gan pati pieņēmusi neatkarīgu lēmumu par naudas sodu. Tādējādi tā esot iestājusies pārvaldes iestādes vietā un liegusi apelācijas sūdzības iesniedzējām aizstāvēties pret nepareiziem faktu konstatējumiem, jo apelācijas sūdzību par Vispārējās tiesas nolēmumu var iesniegt tikai par tiesību jautājumiem.

Otrkārt, pārsūdzētais spriedums esot pretrunā LESD 261. pantam un Regulas Nr. 1/2003 31. pantam, ciktāl Vispārējā tiesa neesot ievērojusi attiecīgo datumu, kurā ir novērtējami faktiskie un juridiskie apstākļi, un ciktāl īstenojot – turklāt kļūdaini, kā iepriekš norādīts, – savu neierobežotās pārbaudes kompetenci, tā ir pamatojusies uz juridisko un faktisko situāciju sava nolēmuma datumā vai laikposmā no 2011. gada līdz 2013. gadam, tātad uz apstākļiem laikā, kas radušies pēc apstrīdētā Komisijas lēmuma izdošanas. Vispārējās tiesas “šajā ziņā” pieminētā judikatūra nevarot pamatot tās nostāju, jo no Savienības tiesu judikatūras drīzāk skaidri izriet, ka papildu informācija, pirmkārt, ir ņemama vērā tikai par labu attiecīgajiem uzņēmumiem un, otrkārt, to var ņemt vērā tikai tad, ja tā ir bijusi pieejama jau Komisijas lēmuma pieņemšanas laikā.

Treškārt, Vispārējā tiesa, neievērodama samērīguma un vienlīdzīgas attieksmes principu, ir pārkāpusi apelācijas sūdzības iesniedzēju pamattiesības. Tā kā Vispārējā tiesa nav ievērojusi Pamatnostādņu naudas soda aprēķināšanai 35. punktā noteikto principu, ka uzņēmumiem, kas naudas sodu var samaksāt tikai pa daļām, parasti ir jābūt iespējai šo sodu samaksāt 3 līdz 5 gadu laikā, Vispārējā tiesa ir uzlikusi apelācijas sūdzības iesniedzējām nesamērīgu naudas sodu, ko tās katrā ziņā varētu samaksāt tikai ļoti ilgā laikposmā. Turklāt analīzē par vienlīdzīgas attieksmes principu saistībā ar to principu piemērošanu, kas ir izstrādāti saskaņā ar Pamatnostādņu naudas soda aprēķināšanai 35. punktu, un saistībā ar attiecīgo laikposmu Vispārējā tiesa nav ievērojusi attiecīgo situāciju salīdzināmību.

Visbeidzot, Vispārējā tiesa ar pārsūdzēto spriedumu esot pārkāpusi arī apelācijas sūdzības iesniedzēju procesuālās pamattiesības uz efektīvu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, jo Vispārējā tiesa, īstenojot savu neierobežotas pārbaudes kompetenci, ir pamatojusies uz Komisijas iesniegtajiem naudas soda aprēķiniem un lietas dalībnieku paustajiem faktiem. Tas neesot pietiekami neitrālas instances īstenotai pilnīgai un bez ierobežojumiem veicamai pārbaudei, kas ir vajadzīga efektīvā tiesību aizsardzībā pret Komisijas lēmumiem par naudas sodu uzlikšanu.


(1)  Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 1. lpp.).


Vispārējā tiesa

23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/24


Vispārējās tiesas 2015. gada 25. septembra spriedums – PPG un SNF/ECHA

(Lieta T-268/10 RENV) (1)

(REACH - Akrilamīda apzināšana par vielu, kas rada ļoti lielas bažas - Starpprodukti - Prasība atcelt tiesību aktu - Tieša ietekme - Pieņemamība - Samērīgums - Vienlīdzīga attieksme)

(2015/C 389/24)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Brisele, Beļģija) un SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Francija) (pārstāvji – R. Cana, D. Abrahams un E. Mullier, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Ķimikāliju aģentūru (ECHA) (pārstāvji – M. Heikkilä, W. Broere un T. Zbihlej, pārstāvji, kuriem palīdz J. Stuyck un A.-M. Vandromme, advokāti)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Nīderlandes Karaliste (pārstāvis – B. Koopman) un Eiropas Komisija (pārstāvji – D. Kukovec, E. Manhaeve un K. Talabér-Ritz)

Priekšmets

Prasība atcelt ECHA lēmumu, ar kuru akrilamīds (EK Nr. 201-173-7) ir apzināts kā viela, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 1. lpp.), 57. pantā noteiktajiem kritērijiem atbilstoši šīs regulas 59. pantam

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) un SNF SAS sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) tiesāšanās izdevumus;

3)

Nīderlandes Karaliste un Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 274, 9.10.2010.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/25


Vispārējās tiesas 2015. gada 24. septembra spriedums – TV2/Danmark/Komisija

(Lieta T-674/11) (1)

(Valsts atbalsts - Apraides sabiedriskie pakalpojumi - Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu - Atbalsts, ko īstenojušas Dānijas iestādes Dānijas sabiedrisko pakalpojumu raidorganizācijas TV2/Danmark labā - Publisks finansējums, ko piešķir, lai kompensētu ar sabiedrisko pakalpojumu saistību izpildi saistītās izmaksas - Atbalsta jēdziens - Spriedums lietā Altmark)

(2015/C 389/25)

Tiesvedības valoda – dāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: TV2/Danmark A/S (Odense, Dānija) (pārstāvis – O. Koktvedgaard, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – B. Stromsky, C. Støvlbæk un U. Nielsen)

Persona, kas iestājusies lietā prasītājas atbalstam: Dānijas Karaliste (pārstāvji – sākotnēji C. Vang un V. Pasternak Jørgensen, vēlāk V. Pasternak Jørgensen, kam palīdzēja K. Lundgaard Hansen, advokāts, un visbeidzot C. Thorning, kam palīdzēja K. Lundgaard Hansen un R. Holdgaard, advokāti)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas atbalstam: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – S. Kalsmose-Hjelmborg un M. Honoré, advokāti)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2011. gada 20. aprīļa Lēmumu 2011/839/ES par Dānijas īstenotajiem pasākumiem (C 2/03) attiecībā uz TV2/Danmark (OV L 340, 1. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Komisijas 2011. gada 20. aprīļa Lēmumu 2011/839/ES par Dānijas īstenotajiem pasākumiem (C 2/03) attiecībā uz TV2/Danmark, ciktāl Komisija par valsts atbalstu uzskatīja 1995. un 1996. gada ieņēmumus no reklāmas, kas ar Fonds TV2 starpniecību tika pārskaitīti TV2/Danmark;

2)

prasību pārējā daļā noraidīt;

3)

TV2/Danmark A/S sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina trīs ceturtdaļas no Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumiem;

4)

Komisija sedz vienu ceturtdaļu no saviem tiesāšanās izdevumiem pati;

5)

Dānijas Karaliste un Viasat Broadcasting UK Ltd sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 80, 17.3.2012.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/26


Vispārējās tiesas 2015. gada 24. septembra spriedums – Viasat Broadcasting UK/Komisija

(Lieta T-125/12) (1)

(Valsts atbalsts - Apraides sabiedriskie pakalpojumi - Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu - Atbalsts, ko īstenojušas Dānijas iestādes Dānijas sabiedrisko pakalpojumu raidorganizācijas TV2/Danmark labā - Publisks finansējums, ko piešķir, lai kompensētu ar sabiedrisko pakalpojumu saistību izpildi saistītās izmaksas - Atbalsta saderība - Spriedums lietā Altmark)

(2015/C 389/26)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Viasat Broadcasting UK Ltd (West Drayton, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – S. Kalsmose-Hjelmborg un M. Honoré, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – L. Flynn un B. Stromsky)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas atbalstam: Dānijas Karaliste (pārstāvji – sākotnēji C. Vang un V. Pasternak Jørgensen, vēlāk V. Pasternak Jørgensen, kam palīdzēja K. Lundgaard Hansen, advokāts, un visbeidzot C. Thorning, kam palīdzēja K. Lundgaard Hansen un R. Holgaard, advokāti) un TV2/Danmark A/S (Odense, Dānija) (pārstāvis – O. Koktvedgaard, advokāts)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2011. gada 20. aprīļa Lēmumu 2011/839/ES par Dānijas īstenotajiem pasākumiem (C 2/03) attiecībā uz TV2/Danmark (OV L 340, 1. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt lietu tiesvedībā par prasību, ciktāl tajā lūgts atcelt Komisijas 2011. gada 20. aprīļa Lēmumu 2011/839/ES par Dānijas īstenotajiem pasākumiem (C 2/03) attiecībā uz TV2/Danmark, jo Komisija ir uzskatījusi, ka 1995. un 1996. gada reklāmas ieņēmumi, kas tika pārskaitīti TV2/Danmark A/S ar Fonds TV2 starpniecību, bija valsts atbalsts;

2)

prasību pārējā daļā noraidīt;

3)

Viasat Broadcasting UK Ltd sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;

4)

Dānijas Karaliste sedz savus tiesāšanās izdevumus pati;

5)

TV2/Danmark A/S sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 138, 12.5.2012.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/27


Vispārējās tiesas 2015. gada 30. septembra spriedums – Anagnostakis/Komisija

(Lieta T-450/12) (1)

(Institucionālās tiesības - Eiropas pilsoņu iniciatīva - Ekonomikas un monetārā politika - Valsts parāda neatmaksāšana - “Nepieciešamības” principa atzīšana - Reģistrācijas atteikums - Komisijas pilnvaras - Pienākums norādīt pamatojumu)

(2015/C 389/27)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Alexios Anagnostakis (Atēnas, Grieķija) (pārstāvis – A. Anagnostakis, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – H. Krämer un M. Konstantinidis)

Priekšmets

Prasība atcelt Eiropas Komisijas 2012. gada 6. septembra Lēmumu C(2012) 6289 final, ar ko ir noraidīts Komisijai 2012. gada 13. jūlijā iesniegtais pilsoņu iniciatīvas “Miljons parakstu solidārai Eiropai” reģistrācijas pieteikums

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Alexios Anagnostakis atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 399, 22.12.2012.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/27


Vispārējās tiesas 2015. gada 23. septembra spriedums –Appelrath-Cüpper/ITSB – Ann Christine Lizenzmanagement (“AC”)

(Lieta T-60/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “AC” reģistrācijas pieteikums - Agrākas starptautiskas un valsts grafiskas preču zīmes “AC ANN CHRISTINE” un agrākas Kopienas grafiskas preču zīmes “AC ANN CHRISTINE OCEAN” un “AC ANN CHRISTINE INTIMATE” - Relatīvs atteikums pamats - Sajaukšanas iespējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 389/28)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH (Ķelne, Vācija) (pārstāvji – C. Schumann un A. Berger, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – J. Crespo Carrillo)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG (Vīne, Austrija) (pārstāvji – M. Hartmann, N. Voß un S. Fröhlich, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2012. gada 28. novembra lēmumu lietā R 108/2012–4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG un Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelācijas ceturtās padomes 2012. gada 28. novembra lēmumu lietā R 108/2012–4 daļā, kurā daļēji apmierināti Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG celtie iebildumi;

2)

ITSB sedz savus tiesāšanās izdevumus pats, kā arī atlīdzina pusi no Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH tiesāšanās izdevumiem;

3)

Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG sedz savus tiesāšanās izdevumus pati, kā arī atlīdzina pusi no Reiner Appelrath-Cüpper Nachf. GmbH izdevumiem procesā Apelācijas padomē.


(1)  OV C 101, 6.4.2013.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/28


Vispārējās tiesas 2015. gada 23. septembra spriedums – Cerafogli/ECB

(Lieta T-114/13 P) (1)

(Apelācija - ECB personāls - Sūdzība par diskrimināciju un psiholoģisku vardarbību - ECB lēmums izbeigt pēc iesniegtās sūdzības uzsākto administratīvo izmeklēšanu - Atteikums piekļūt pierādījumiem administratīvās procedūras laikā - Lūguma pieprasīt iesniegt pierādījumus tiesvedības laikā noraidīšana - Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā - Kļūda tiesību piemērošanā)

(2015/C 389/29)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Maria Concetta Cerafogli (Roma, Itālija) (pārstāvis – L. Levi, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Centrālā banka (ECB) (pārstāvji – F. Feyerbacher un B. Ehlers, pārstāvji, kam palīdz B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība, kas iesniegta par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 12. decembra spriedumu Cerafogli/ECB (F-43/10, Krājums-CDL, EU:F:2012:184) un kurā tiek prasīts atcelt šo spriedumu

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 12. decembra spriedumu Cerafogli/ECB (F-43/10);

2)

nodot lietu atpakaļ Civildienesta tiesai;

3)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


(1)  OV C 114, 20.4.13.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/29


Vispārējās tiesas 2015. gada 24. septembra spriedums – Itālija un Spānija/Komisija

(Lietas T-124/13 un T-191/13) (1)

(Valodu lietojums - Paziņojumi par atklātajiem konkursiem administratoru un asistentu pieņemšanai darbā - Otrās valodas izvēle no trijām - Saziņas valoda ar konkursa kandidātiem - Regula Nr. 1 - Civildienesta noteikumu 1.d panta 1. punkts, 27. pants un 28. panta f) punkts - Nediskriminācijas princips - Samērīgums)

(2015/C 389/30)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Itālijas Republika (pārstāvji – G. Palmieri, pārstāve, kurai palīdz P. Gentili, avvocato dello Stato) (lieta T-124/13) un Spānijas Karaliste (pārstāvji – sākotnēji S. Centeno Huerta, vēlāk – J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado) (lieta T-191/13)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji lietā T-124/13 – J. Currall, B. Eggers un G. Gattinara, lietā T-191/13 – J. Currall, J. Baquero Cruz un B. Eggers)

Persona, kas iestājusies lietā prasītājas (Itālijas Republika) prasījumu atbalstam: Spānijas Karaliste (pārstāvji – sākotnēji S. Centeno Huerta, vēlāk – J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Priekšmets

Lietā T-124/13 prasība atcelt, pirmkārt, paziņojumu par atklāto konkursu EPSO/AST/125/12, lai izveidotu rezervi asistentu pieņemšanai darbā revīzijas, finanšu/grāmatvedības un ekonomikas/statistikas jomās (OV 2012, C 394 A, 1. lpp.), otrkārt, paziņojumu par atklāto konkursu EPSO/AST/126/12, lai izveidotu rezervi asistentu pieņemšanai darbā bioloģijas, dzīvības zinātnes un veselības zinātnes, ķīmijas, fizikas un materiālzinātnes, kodolpētniecības, inženierbūvniecības un mašīnbūves, elektronikas un elektrotehnikas inženierijas jomās (OV 2012, C 394 A, 11. lpp.), un, treškārt, paziņojumu par atklāto konkursu EPSO/AD/248/13, lai izveidotu rezervi administratoru (AD 6) pieņemšanai darbā ēku drošības jomā un inženierijā ēku būvniecības tehnisko sistēmu jomā (OV 2013, C 29 A, 1. lpp.), un lietā T-191/13 – prasība atcelt paziņojumu par atklāto konkursu EPSO/AD/248/13

Rezolutīvā daļa:

1)

lietas T-124/13 un T-191/13 apvienot sprieduma taisīšanai;

2)

atcelt paziņojumu par atklāto konkursu EPSO/AST/125/12, lai izveidotu rezervi asistentu pieņemšanai darbā revīzijas, finanšu/grāmatvedības un ekonomikas/statistikas jomās, paziņojumu par atklāto konkursu EPSO/AST/126/12, lai izveidotu rezervi asistentu pieņemšanai darbā bioloģijas, dzīvības zinātnes un veselības zinātnes, ķīmijas, fizikas un materiālzinātnes, kodolpētniecības, inženierbūvniecības un mašīnbūves, elektronikas un elektrotehnikas inženierijas jomās, kā arī paziņojumu par atklāto konkursu EPSO/AD/248/13, lai izveidotu rezervi administratoru (AD 6) pieņemšanai darbā ēku drošības jomā un inženierijā ēku būvniecības tehnisko sistēmu jomā;

3)

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina Itālijas Republikas tiesāšanās izdevumus lietā T-124/13 un Spānijas Karalistes tiesāšanās izdevumus lietā T-191/13;

4)

Spānijas Karaliste sedz savus tiesāšanās izdevumus saistībā ar iestāšanos lietā T-124/13 pati.


(1)  OV C 164, 8.6.2013.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/30


Vispārējās tiesas 2015. gada 18. septembra spriedums – Petro Suisse Intertrade/Padome

(Apvienotās lietas T-156/13 un T-373/14) (1)

(Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojoši pasākumi pret Irānu kodolieroču izplatīšanas novēršanai - Līdzekļu iesaldēšana - Prasība atcelt tiesību aktu - Valsts administratīvi teritoriāla vienība - Tiesības un interese celt prasību - Pieņemamība - Tiesības tikt uzklausītam - Paziņošanas pienākums - Pienākums norādīt pamatojumu - Tiesības uz aizstāvību - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Tiesības uz īpašumu)

(2015/C 389/31)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Petro Suisse Intertrade Co. SA (Pully, Šveice) (pārstāvji – J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington un D. Sellers, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – M. Bishop un I. Rodios)

Priekšmets

Prasība atcelt Padomes 2012. gada 21. decembra Lēmumu 2012/829/KĀDP, ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu (OV L 356, 71. lpp.), un Padomes 2012. gada 21. decembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1264/2012, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu (OV L 356, 55. lpp.), un, otrkārt, 2014. gada 14. marta vēstulē ietverto Padomes Lēmumu par ierobežojošo pasākumu, kas pieņemti pret prasītāju, saglabāšanu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Petro Suisse Intertrade Co. SA sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 147, 25.5.2013.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/31


Vispārējās tiesas 2015. gada 23. septembra spriedums – Nīderlande/Komisija

(Apvienotās lietas T-261/13 un T-86/14) (1)

(SPCI - Regula (EK) Nr. 2494/95 - Nemainīgas nodokļu likmes saskaņotie patēriņa cenu indeksi (NNL SPCI) - Regula (ES) Nr. 119/2013 - Īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksi - Regula (ES) Nr. 93/2013 - Eurostat - Komitoloģija - Piemērošanas pasākumi - Regulatīvā kontroles procedūra)

(2015/C 389/32)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Nīderlandes Karaliste (pārstāvji – lietā T-261/13 – M. Bulterman, J. Langer un B. Koopman un lietā T-86/14 – M. Bulterman un J. Langer)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – M. Clausen un P. Van Nuffel)

Priekšmets

Lietā T-261/13, galvenokārt, prasība atcelt Komisijas 2013. gada 11. februāra Regulu (ES) Nr. 119/2013, ar ko attiecībā uz nemainīgas nodokļu likmes saskaņoto patēriņa cenu indeksu (NNL SPCI) ieviešanu groza Regulu (EK) Nr. 2214/96 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (SPCI): SPCI apakšindeksu pārsūtīšana un izplatīšana (OV L 41, 1. lpp.), un, pakārtoti, prasība atcelt Regulas Nr. 119/2013 1. panta 2. punktu, kā arī, lietā T-86/14, galvenokārt, prasību atcelt Komisijas 2013. gada 1. februāra Regulu (ES) Nr. 93/2013, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā attiecībā uz īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksu noteikšanu piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (OV L 33, 14. lpp.), un, pakārtoti, prasību atcelt Regulas Nr. 93/2013 4. panta 1. punktu

Rezolutīvā daļa:

1)

lietā T-261/13 atcelt Komisijas 2013. gada 11. februāra Regulas (ES) Nr. 119/2013, ar ko attiecībā uz nemainīgas nodokļu likmes saskaņoto patēriņa cenu indeksu ieviešanu groza Regulu (EK) Nr. 2214/96 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (SPCI): SPCI apakšindeksu pārsūtīšana un izplatīšana, 1. panta 2. punktu;

2)

lietā T-86/14 atcelt Komisijas 2013. gada 1. februāra Regulas (ES) Nr. 93/2013, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā attiecībā uz īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksu noteikšanu piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem, 4. panta 1. punktu;

3)

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina Nīderlandes Karalistes tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 189, 29.6.2013.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/32


Vispārējās tiesas 2015. gada 25. septembra spriedums – VECCO u.c./Komisija

(Lieta T-360/13) (1)

(REACH - Hroma trioksīda iekļaušana to vielu sarakstā, saistībā ar kurām ir jāsaņem atļauja - Lietošanas veidi vai lietošanas veidu kategorijas, kas ir atbrīvoti no licencēšanas prasības - Jēdziens “spēkā esoši konkrēti Kopienas tiesību akti, kas uzliek obligātu standartu prasības cilvēku veselības un vides aizsardzības ziņā, lietojot vielu” - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Samērīgums - Tiesības uz aizstāvību - Labas pārvaldības princips)

(2015/C 389/33)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingena, Vācija) – un 185 citi prasītāji, kuru vārdi ir norādīti pielikumā (pārstāvji – C. Mereu, K. Van Maldegem, advokāti, un J. Beck, solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – K. Talabér-Ritz un J. Tomkin)

Personas, kas iestājušās lietā prasītāju prasījumu atbalstam: Assogalvanica (Paduja, Itālija) un 31 cita persona, kas iestājusies lietā, kuru vārdi norādīti pielikumā (pārstāvji – C. Mereu, K. Van Maldegem, advokāti, un J. Beck, solicitor)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (pārstāvji – W. Broere, M. Heikkilä un T. Zbihlej)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2013. gada 17. aprīļa Regulu (ES) Nr. 348/2013, ar ko groza XIV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 108, 1. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) un prasītāji, kuru vārdi ir norādīti I pielikumā, sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;

3)

Assogalvanica un pārējās personas, kas iestājušās lietā un kuru vārdi norādīti II pielikumā, sedz savus tiesāšanās izdevumi paši;

4)

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 260, 7.9.2013.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/33


Vispārējās tiesas 2015. gada 30. septembra spriedums – Mocek un Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/ITSB – Lacoste (“KAJMAN”)

(Lieta T-364/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “KAJMAN” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Kopienas grafiska preču zīme, kas attēlo krokodilu - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Personas, kas iestājusies lietā, izvirzītie atcelšanas un grozīšanas prasījumi - 1991. gada 2. maija Reglamenta 134. panta 3. punkts)

(2015/C 389/34)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Eugenia Mocek un Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna (Chojnice, Polija) (pārstāvji – K. Grala un B. Szczepaniak, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – sākotnēji P. Geroulakos, vēlāk – D. Gája)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Lacoste SA (Parīze, Francija) (pārstāvis – P. Gaultier, avocat)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2013. gada 10. maija lēmumu lietā R 2466/2010–4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Lacoste SA, no vienas puses, un Eugenia Mocek un Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna, no otras puses

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

noraidīt Lacoste SA izvirzītos atcelšanas un grozīšanas prasījumus;

3)

Eugenia Mocek un Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus saistībā ar šo prasību, kā arī sedz savus izdevumus saistībā ar Lacoste SA atcelšanas un grozīšanas prasījumiem;

4)

Lacoste SA sedz savus izdevumus saistībā ar saviem atcelšanas un grozīšanas prasījumiem.


(1)  OV C 260, 7.9.2013.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/34


Vispārējās tiesas 2015. gada 23. septembra spriedums – L'Oréal/ITSB – Cosmetica Cabinas (“AINHOA”)

(Lieta T-400/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Spēkā neesamības atzīšanas process - Kopienas vārdiska preču zīme “AINHOA” - Agrākas Kopienas un starptautiska grafiskas preču zīmes “NOA” - Relatīvi atteikuma pamati - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts)

(2015/C 389/35)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: L'Oréal (Parīze, Francija) (pārstāvji – M. H. Granado Carpenter un M. L. Polo Carreño, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – O. Mondéjar Ortuño un A. Schifko)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Cosmetica Cabinas, SL (Masnou, Spānija) (pārstāvji – L. Montoya Terán un J.-B. Devaureix, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2013. gada 6. jūnija lēmumu lietā R 1643/2012–1 saistībā ar spēkā neesamības atzīšanas procesu starp L’Oréal un Cosmetica Cabinas, SL

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

L’Oréal atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 298, 12.10.2013.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/35


Vispārējās tiesas 2015. gada 23. septembra spriedums – L'Oréal/ITSB – Cosmetica Cabinas (“AINHOA”)

(Lieta T-426/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Atcelšanas process - Kopienas vārdiska preču zīme “AINHOA” - Preču zīmes faktiska izmantošana - Regulas (EK) Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Forma, kas atšķiras elementos, kuri nemaina atšķirtspēju)

(2015/C 389/36)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: L'Oréal (Parīze, Francija) (pārstāvji – M. H. Granado Carpenter un M. L. Polo Carreño, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – O. Mondéjar Ortuño un A. Schifko)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Spānija) (pārstāvji – L. Montoya Terán un J. B. Devaureix, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2013. gada 6. jūnija lēmumu lietā R 1642/2012–1 saistībā ar atcelšanas procesu starp L’Oréal un Cosmetica Cabinas, SL

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

L’Oréal atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 304, 19.10.2013.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/36


Vispārējās tiesas 2015. gada 24. septembra spriedums – Vācija/Komisija

(Lieta T-557/13) (1)

(ELVGF - Garantiju nodaļa - ELGF un ELFLA - No finansējuma izslēgti izdevumi - Izdevumi, kas veikti Eiropas kartupeļu cietes ražošanas kvotu sistēmas ietvaros - Tiesības uz aizstāvību)

(2015/C 389/37)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vācijas Federatīvā Republika (pārstāvji – T. Henze un J. Möller)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – B. Eggers un P. Rossi)

Persona, kas iestājusies lietā prasītājas prasījumu atbalstam: Nīderlandes Karaliste (pārstāvji – M.K. Bulterman, C.S. Schillemans un J. Langer)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2013. gada 13. augusta Īstenošanas lēmumu 2013/433/ES, ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu, uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (OV L 219, 49. lpp.), ciktāl tajā Vācijas Federatīvajai Republikai Eiropas kartupeļu cietes ražošanas kvotu sistēmas ietvaros attiecībā uz 2003.–2005. gadu ir piemērota finanšu korekcija, kuras kopējais apmērs ir EUR 6 1 92  951,34

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Komisijas 2013. gada 13. augusta Īstenošanas lēmumu 2013/433/ES, ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu, uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA), ciktāl tajā Vācijas Federatīvajai Republikai Eiropas kartupeļu cietes ražošanas kvotu sistēmas ietvaros attiecībā uz 2003.–2005. gadu ir piemērota finanšu korekcija;

2)

Eiropas Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

3)

Nīderlandes Karaliste sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 9, 11.1.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/37


Vispārējās tiesas 2015. gada 30. septembra spriedums – Ecolab USA/ITSB (“GREASECUTTER”)

(Lieta T-610/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Kopienu - Vārdiska preču zīme “GREASECUTTER” - Absolūti atteikuma pamati - Aprakstošs raksturs - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts)

(2015/C 389/38)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Ecolab USA, Inc. (Wilmington, Delavēra, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji – G. Hasselblatt un V. Töbelmann, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – L. Rampini)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas otrās padomes 2013. gada 5. septembra lēmumu lietā R 1704/2012–2 attiecībā uz vārdiskas preču zīmes “GREASECUTTER” starptautisku reģistrāciju, ko attiecina uz Eiropas Kopienu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Ecolab USA, Inc. atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 24, 25.1.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/37


Vispārējās tiesas 2015. gada 2. oktobra spriedums – The Tea Board/ITSB – Delta Lingerie (“Darjeeling”)

(Lieta T-624/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Grafiska preču zīme “Darjeeling” - Agrākas Kopienas vārdiskas un grafiskas kolektīvas preču zīmes “DARJEELING” - Relatīvi atteikuma pamati - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts)

(2015/C 389/39)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: The Tea Board (Kalkuta, Indija) (pārstāvji – A. Nordemann un M. Maier, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – S. Palmero Cabezas)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Delta Lingerie (Cachan, Francija) (pārstāvji – G. Marchais un P. Martini–Berthon, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas otrās padomes 2013. gada 17. septembra lēmumu lietā R 1504/2012–2 attiecībā uz iebildumu procesu starp The Tea Board un Delta Lingerie

Rezolutīvā daļa:

1)

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelācijas otrās padomes 2013. gada 17. septembra lēmumu lietā R 1504/2012–2 atcelt attiecībā uz precēm, kas aptvertas ar reģistrācijai pieteikto preču zīmi un kas ietilpst 25. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām, un attiecībā uz “sieviešu apakšveļas un sieviešu veļas, smaržu, smaržūdeņu un kosmētikas, mājas apģērba un vannas istabas tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecības pakalpojumiem”, kas aptverti ar reģistrācijai pieteikto preču zīmi un ietilpst minētā nolīguma 35. klasē;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


(1)  OV C 45, 15.2.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/38


Vispārējās tiesas 2015. gada 2. oktobra spriedums – The Tea Board/ITSB – Delta Lingerie (“Darjeeling collection de lingerie”)

(Lieta T-625/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Grafiska preču zīme “Darjeeling collection de lingerie” - Agrākas Kopienas vārdiskas un grafiskas kolektīvas preču zīmes “DARJEELING” - Relatīvi atteikuma pamati - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts)

(2015/C 389/40)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: The Tea Board (Kalkuta, Indija) (pārstāvji – A. Nordemann un M. Maier, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – S. Palmero Cabezas)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Delta Lingerie (Cachan, Francija) (pārstāvji – G. Marchais un P. Martini–Berthon, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas otrās padomes 2013. gada 17. septembra lēmumu lietā R 1502/2012–2 attiecībā uz iebildumu procesu starp The Tea Board un Delta Lingerie

Rezolutīvā daļa:

1)

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelācijas otrās padomes 2013. gada 17. septembra lēmumu lietā R 1502/2012–2 atcelt attiecībā uz precēm, kas aptvertas ar reģistrācijai pieteikto preču zīmi un kas ietilpst 25. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām, un attiecībā uz “sieviešu apakšveļas un sieviešu veļas, smaržu, smaržūdeņu un kosmētikas, mājas apģērba un vannas istabas tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecības pakalpojumiem”, kas aptverti ar reģistrācijai pieteikto preču zīmi un ietilpst minētā nolīguma 35. klasē;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


(1)  OV C 45, 15.2.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/39


Vispārējās tiesas 2015. gada 2. oktobra spriedums – The Tea Board/ITSB – Delta Lingerie (“DARJEELING collection de lingerie”)

(Lieta T-626/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Grafiska preču zīme “Darjeeling collection de lingerie” - Agrākas Kopienas vārdiskas un grafiskas kolektīvas preču zīmes “DARJEELING” - Relatīvi atteikuma pamati - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts)

(2015/C 389/41)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: The Tea Board (Kalkuta, Indija) (pārstāvji – A. Nordemann un M. Maier, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – S. Palmero Cabezas)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībnieks, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Delta Lingerie (Cachan, Francija) (pārstāvji – G. Marchais un P. Martini–Berthon, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas otrās padomes 2013. gada 17. septembra lēmumu lietā R 1501/2012–2 attiecībā uz iebildumu procesu starp The Tea Board un Delta Lingerie

Rezolutīvā daļa:

1)

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelācijas otrās padomes 2013. gada 17. septembra lēmumu lietā R 1501/2012–2 atcelt attiecībā uz precēm, kas aptvertas ar reģistrācijai pieteikto preču zīmi un kas ietilpst 25. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām, un attiecībā uz “sieviešu apakšveļas un sieviešu veļas, smaržu, smaržūdeņu un kosmētikas, mājas apģērba un vannas istabas tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecības pakalpojumiem”, kas aptverti ar reģistrācijai pieteikto preču zīmi un ietilpst minētā nolīguma 35. klasē;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


(1)  OV C 45, 15.2.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/40


Vispārējās tiesas 2015. gada 2. oktobra spriedums – The Tea Board/ITSB – Delta Lingerie (“Darjeeling”)

(Lieta T-627/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Grafiska preču zīme “Darjeeling” - Agrākas Kopienas vārdiskas un grafiskas kolektīvas preču zīmes “DARJEELING” - Relatīvi atteikuma pamati - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts)

(2015/C 389/42)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: The Tea Board (Kalkuta, Indija) (pārstāvji – A. Nordemann un M. Maier, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – S. Palmero Cabezas)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Delta Lingerie (Cachan, Francija) (pārstāvji – G. Marchais un P. Martini–Berthon, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas otrās padomes 2013. gada 11. septembra lēmumu lietā R 1387/2012–2 attiecībā uz iebildumu procesu starp The Tea Board un Delta Lingerie

Rezolutīvā daļa:

1)

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelācijas otrās padomes 2013. gada 11. septembra lēmumu lietā R 1387/2012–2 atcelt attiecībā uz precēm, kas aptvertas ar reģistrācijai pieteikto preču zīmi un kas ietilpst 25. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām, un attiecībā uz “sieviešu apakšveļas un sieviešu veļas, smaržu, smaržūdeņu un kosmētikas, mājas apģērba un vannas istabas tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecības pakalpojumiem”, kas aptverti ar reģistrācijai pieteikto preču zīmi un ietilpst minētā nolīguma 35. klasē;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


(1)  OV C 45, 15.2.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/41


Vispārējās tiesas 2015. gada 23. septembra spriedums – Reed Exhibitions/ITSB (“INFOSECURITY”)

(Lieta T-633/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas vārdiskas preču zīmes “INFOSECURITY” reģistrācijas pieteikums - Absolūts atteikuma pamats - Aprakstošs raksturs - Atšķirtspējas neesamība - Izmantošanas rezultātā iegūtās atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts un 3. punkts - Pienākums norādīt pamatojumu)

(2015/C 389/43)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Reed Exhibitions Ltd (Richmond, Apvienotā Karaliste) (pārstāvis – S. Malynicz, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – A. Poch un S. Hanne)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas piektās padomes 2013. gada 10. septembra lēmumu lietā R 1544/2012–5 attiecībā uz pieteikumu vārdisku apzīmējumu “INFOSECURITY” reģistrēt kā Kopienas preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Reed Exhibitions Ltd atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 52, 22.2.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/42


Vispārējās tiesas 2015. gada 25. septembra spriedums – Copernicus-Trademarks/ITSB – Bolloré (“BLUECO”)

(Lieta T-684/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “BLUECO” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “BLUECAR” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Agrākas preču zīmes atšķirtspēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Lūgums par grozīšanu, ko izteikusi persona, kas iestājusies lietā - Regulas Nr. 207/2009 65. panta 4. punkts)

(2015/C 389/44)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Copernicus-Trademarks Ltd (Borhemvuda, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – L. Pechan un S. Körber, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – A. Schifko)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Bolloré SA (Erge-Gaberika, Francija) (pārstāvji – sākotnēji B. Fontaine, vēlāk O. Legrand, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2013. gada 8. oktobra lēmumu lietā R 2029/2012–1 attiecībā uz iebildumu procesu starp Bolloré SA un Copernicus-Trademarks Ltd

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Bolloré SA izvirzītos prasījumus par grozīšanu noraidīt;

3)

Copernicus-Trademarks Ltd atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 52, 22.2.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/42


Vispārējās tiesas 2015. gada 30. septembra spriedums – Gat Microencapsulation/ITSB – BASF (“KARIS”)

(Lieta T-720/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “KARIS” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Kopienas un starptautiskas vārdiskas preču zīmes “CARYX” - Agrākas valsts un Beniluksa vārdiskas preču zīmes “AKRIS” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 389/45)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Gat Microencapsulation GmbH, agrāk – Gat Microencapsulation AG (Ebenfurth, Austrija) (pārstāvji – S. Soler Lerma un C. March Cabrelles, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – I. Harrington)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: BASF SE (Ludwigshafen, Vācija)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas piektās padomes 2013. gada 28. oktobra lēmumu lietā R 1862/2012–5 attiecībā uz iebildumu procesu starp BASF SE un Gat Microencapsulation AG

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Gat Microencapsulation GmbH atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 71, 8.3.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/43


Vispārējās tiesas 2015. gada 30. septembra spriedums – Tilda Riceland Private/ITSB – Siam Grains (“BASmALI”)

(Lieta T-136/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “BASmALI” reģistrācijas pieteikums - Agrāka nereģistrēta preču zīme vai agrāks apzīmējums “BASMATI” - Relatīvs atteikuma pamats - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts)

(2015/C 389/46)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Tilda Riceland Private Ltd (Gurgaon, Indija) (pārstāvji – S. Malynicz, barrister, N. Urwin un D. Sills, solicitors)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – P. Geroulakos un P. Bullock)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Siam Grains Co. Ltd (Bangkoka, Taizeme)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2013. gada 18. decembra lēmumu lietā R 1086/2012-4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Tilda Riceland Private Ltd un Siam Grains Co. Ltd.

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelācijas ceturtās padomes 2013. gada 18. decembra lēmumu lietā R 1086/2012-4;

2)

ITSB sedz savus, kā arī atlīdzina Tilda Riceland Private Ltd tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 135, 5.5.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/44


Vispārējās tiesas 2015. gada 23. septembra spriedums – Cristiano di Thiene/ITSB – Nautica Apparel (“AERONAUTICA”)

(Lieta T-193/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “AERONAUTICA” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Kopienas vārdiskas preču zīmes “NAUTICA” un “NAUTICA BLUE” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 389/47)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Cristiano di Thiene SpA (Thiene, Itālija) (pārstāvji – F. Fischetti un F. Celluprica, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – P. Bullock un N. Bambara)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Nautica Apparel, Inc. (Ņujorka, Ņujorka, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji – C. Hawkes, solocitor, un B. Brandreth, barrister)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2014. gada 10. janvāra lēmumu lietā R 96/2013–4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Nautica Apparel, Inc. un Cristiano di Thiene SpA

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Cristiano di Thiene SpA atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 151, 19.5.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/45


Vispārējās tiesas 2015. gada 24. septembra spriedums –Primagaz/ITSB – Reeh (“PRIMA KLIMA”)

(Lieta T-195/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “PRIMA KLIMA” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “PRIMAGAZ” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Konkrētā sabiedrības daļa - Preču un pakalpojumu līdzība - Apzīmējumu līdzība - Cildinoša vārdiska elementa atšķirtspēja - Konceptuāls salīdzinājums - Agrākas preču zīmes atšķirtspēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 389/48)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA (Parīze, Francija) (pārstāvis – D. Régnier, avocat)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – M. Fischer)

Otrs procesa ITSB Apelācijas padomē dalībnieks, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Gerhard Reeh (Radnice, Čehijas Republika) (pārstāvis – W. Riegger, advokāts)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2014. gada 7. janvāra lēmumu lietā R 2304/2012–1 attiecībā uz iebildumu procesu starp Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA un Gerhard Reeh k-gu

Rezolutīvā daļa:

1)

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelācijas pirmās padomes 2014. gada 7. janvāra lēmumu lietā R 2304/2012–1 atcelt tiktāl, ciktāl Apelācijas padome ir noraidījusi tai iesniegto apelācijas sūdzību attiecībā uz šādām precēm: “apgaismes piederumi, telpu apsildes, žāvēšanas un ventilēšanas aparāti; aktivētās ogles filtri ventilācijai”;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

lietas dalībnieki sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.


(1)  OV C 175, 10.6.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/46


Vispārējās tiesas 2015. gada 23. septembra spriedums – Schroeder/Padome un Komisija

(Lieta T-205/14) (1)

(Ārpuslīgumiskā atbildība - Dempings - Dažu sagatavotu vai konservētu Ķīnas izcelsmes citrusaugļu imports - Regula (EK) Nr. 1355/2008, kuru Tiesa atzinusi par spēkā neesošu - Prasītājai iespējami nodarīts kaitējums pēc direktīvas pieņemšanas - Prasība par zaudējumu atlīdzību - Iekšēju tiesību aizsardzības līdzekļu izsmelšana - Pieņemamība - Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums - Regulas (EK) Nr. 384/96 2. panta 7. punkta a) apakšpunkts (tagad - Regulas (EK) Nr. 1225/2009 2. panta 7. punkta a) apakšpunkts) - Rūpības pienākums - Cēloņsakarība)

(2015/C 389/49)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: I. Schroeder KG (GmbH & Co.) (Hamburga, Vācija) (pārstāvis – K. Landry, advokāts)

Atbildētājas: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – J.-P. Hix, pārstāvis, kam sākotnēji palīdzēja D. Geradin un N. Tuominen, vēlāk – N. Tuominen, advokāti) un Eiropas Komisija (pārstāvji – T. Maxian Rusche un R. Sauer)

Priekšmets

Par prasību atlīdzināt kaitējumu, kāds esot nodarīts, pieņemot Padomes 2008. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1355/2008, ar ko uzliek galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas uzlikts par dažu sagatavotu vai konservētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes citrusaugļu (proti, mandarīnu utt.) importu (OV L 350, 35. lpp.), kas ar 2012. gada 22. marta spriedumu GLS (C-338/10, Krājums, EU:C:2012:158) atzīta par spēkā neesošu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

I. Schroeder KG (GmbH & Co.) atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 212, 7.7.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/46


Vispārējās tiesas 2015. gada 23. septembra spriedums – Hüpeden/Padome un Komisija

(Lieta T-206/14) (1)

(Ārpuslīgumiskā atbildība - Dempings - Dažu sagatavotu vai konservētu Ķīnas izcelsmes citrusaugļu imports - Regula (EK) Nr. 1355/2008, ko Tiesa atzinusi par spēkā neesošu - Kaitējums, kas prasītājai esot radīts, pieņemot regulu - Prasība par zaudējumu atlīdzību - Iekšēju tiesību aizsardzības līdzekļu izsmelšana - Pieņemamība - Pietiekami būtisks tiesību normas, ar kuru privātpersonām piešķir tiesības, pārkāpums - Regulas (EK) Nr. 384/96 2. panta 7. punkta a) apakšpunkts (tagad Regulas (EK) Nr. 1225/2009 2. panta 7. punkta a) apakšpunkts) - Rūpības pienākums - Cēloņsakarība)

(2015/C 389/50)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG (Hamburga, Vācija) (pārstāvis – K. Landry, advokāts)

Atbildētājas: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – J.-P. Hix, pārstāvis, kuram palīdz: sākotnēji D. Geradin un N. Tuominen, vēlāk N. Tuominen, advokāti) un Eiropas Komisija (pārstāvji – T. Maxian Rusche un R. Sauer)

Priekšmets

Prasība atlīdzināt kaitējumu, kas prasītājai esot radīts, pieņemot Padomes 2008. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1355/2008, ar ko uzliek galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas uzlikts par dažu sagatavotu vai konservētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes citrusaugļu (proti, mandarīnu utt.) importu (OV L 350, 35. lpp.), kas atzīta par spēkā neesošu ar Tiesas 2012. gada 22. marta spriedumu GLS (C-338/10, Krājums, EU:C:2012:158)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Hüpeden & Co. (GmbH & Co.) KG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 212, 7.7.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/47


Vispārējās tiesas 2015. gada 25. septembra spriedums – Bopp/ITSB (Zaļa astoņstūra attēls)

(Lieta T-209/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas grafiskas preču zīmes, kurā attēlots zaļš astoņstūris, reģistrācijas pieteikums - Absolūts atteikuma pamats - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 389/51)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Carsten Bopp (Glashütten, Vācija) (pārstāvis – C. Russ, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – sākotnēji A. Pohlmann, vēlāk S. Hanne)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2014. gada 9. janvāra lēmumu lietā R 1276/2013–1 attiecībā uz pieteikumu vārdisku apzīmējumu, kurā attēlots zaļš astoņstūris, reģistrēt kā Kopienas preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt.

2)

Carsten Bopp atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 151, 19.5.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/48


Vispārējās tiesas 2015. gada 24. septembra spriedums – Klement/ITSB – Bullerjan (Krāsns forma)

(Lieta T-211/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Atcelšanas process - Kopienas trīsdimensiju preču zīme - Krāsns forma - Preču zīmes faktiska izmantošana - Regulas (EK) Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Preču zīmes izmantošanas raksturs - Forma, kas atšķiras elementos, kuri nemaina atšķirtspēju)

(2015/C 389/52)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Toni Klement (Dippoldiswalde, Vācija) (pārstāvji – J. Weiser un A. Grohmann, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – A. Poch, D. Botis un A. Schifko)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Bullerjan GmbH (Isernhagen–Kirchhorst, Vācija)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2014. gada 9. janvāra lēmumu lietā R 927/2013–1 attiecībā uz atcelšanas procesu starp Toni Klement un Bullerjan GmbH

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Toni Klement atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 245, 28.7.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/49


Vispārējās tiesas 2015. gada 24. septembra spriedums – Klement/ITSB – Bullerjan (Plīts forma)

(Lieta T-317/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Atcelšanas process - Kopienas trīsdimensiju preču zīme - Plīts forma - Preču zīmes faktiska izmantošana - Regulas (EK) Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Preču zīmes izmantošanas raksturs - Forma, kas atšķiras elementos, kuri nemaina atšķirtspēju)

(2015/C 389/53)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Toni Klement (Dippoldiswalde, Vācija) (pārstāvji – J. Weiser un A. Grohmann, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – sākotnēji D. Walicka, vēlāk – A. Poch, D. Botis un A. Schifko)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Bullerjan GmbH (Isernhagen–Kirchhorst, Vācija)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2014. gada 27. februāra lēmumu lietā R 1656/2013–1 attiecībā uz atcelšanas procesu starp Toni Klement un Bullerjan GmbH

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Toni Klement atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 261, 11.8.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/49


Vispārējās tiesas 2015. gada 25. septembra spriedums – August Storck/ITSB (“2good”)

(Lieta T-366/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas vārdiskas preču zīmes “2good” reģistrācijas pieteikums - Preču zīme, ko veido reklāmas sauklis - Absolūts atteikuma pamats - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 389/54)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: August Storck KG (Berlīne, Vācija) (pārstāvji – I. Rohr, A. C. Richter, P. Goldenbaum un T. Melchert, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – S. Palmero Cabezas)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2014. gada 27. februāra lēmumu lietā R 996/2013–1 attiecībā uz pieteikumu vārdisku apzīmējumu“2good” reģistrēt kā Kopienas preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

August Storck KG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 253, 4.8.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/50


Vispārējās tiesas 2015. gada 30. septembra spriedums – Sequoia Capital Operations/ITSB – Sequoia Capital (“SEQUOIA CAPITAL”)

(Lieta T-369/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Spēkā neesamības atzīšanas process - Kopienas vārdiska preču zīme “SEQUOIA CAPITAL” - Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “SEQUOIA” - Relatīvs atteikuma pamats - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 53. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Sajaukšanas iespēja)

(2015/C 389/55)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Sequoia Capital Operations LLC (Menlo Park, Kalifornija, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji – F. Delord, A. Rendle, solicitors, un G. Hollingworth, barrister)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – sākotnēji A. Pohlmann, vēlāk – S. Hanne)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Sequoia Capital LLP (Londona, Apvienotā Karaliste)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2014. gada 18. marta lēmumu lietā R 1457/2013–4 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Sequoia Capital LLP un Sequoia Capital Operations LLC

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Sequoia Capital Operations LLC atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 253, 4.8.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/51


Vispārējās tiesas 2015. gada 24. septembra spriedums – Rintisch/ITSB – Compagnie laitière européenne (“PROTICURD”)

(Lieta T-382/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Starptautiska reģistrācija, ko attiecina uz Eiropas Kopienu - Vārdiska preču zīme “PROTICURD” - Agrākas valsts vārdiskas preču zīmes “PROTI” un “PROTIPLUS” - Agrāka valsts grafiska preču zīme “Proti Power” - Relatīvs atteikuma pamats - Pieņemamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 59. pants un Regulas (EK) Nr. 216/96 8. panta 3. punkts - Pienākums norādīt pamatojumu - Regulas Nr. 207/2009 75. pants - Agrāku preču zīmju faktiska izmantošana - Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. punkts - Sajaukšanas iespēja - Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 389/56)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Bernhard Rintisch (Bottrop, Vācija) (pārstāvis – A. Dreyer, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – A. Schifko)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Compagnie laitière européenne SA (Condé-Sur-Vire, Francija) (pārstāvis – C. Hertz-Eichenrode, avocat)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2014. gada 14. marta lēmumu lietā R 609/2011–4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Bernhard Rintisch un Compagnie laitière européenne SA

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2014. gada 14. marta lēmumu lietā R 609/2011–4;

2)

ITSB sedz savus un atlīdzina Bernhard Rintisch tiesāšanās izdevumus;

3)

Compagnie laitière européenne SA sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 282, 25.8.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/51


Vispārējās tiesas 2015. gada 30. septembra spriedums – Volkswagen/ITSB (“ULTIMATE”)

(Lieta T-385/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas vārdiskas preču zīmes “ULTIMATE” reģistrācijas pieteikums - Absolūts atteikuma pamats - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 389/57)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Volkswagen AG (Wolfsburg, Vācija) (pārstāvis – U. Sander, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – D. Walicka)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2014. gada 24. marta lēmumu lietā R 1787/2013–1 attiecībā uz pieteikumu vārdisku apzīmējumu “ULTIMATE” reģistrēt kā Kopienas preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Volkswagen AG sedz pati savus, kā arī atlīdzina Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 253, 4.8.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/52


Vispārējās tiesas 2015. gada 23. septembra spriedums – Mechadyne International/ITSB (“FlexValve”)

(Lieta T-588/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas grafiskas preču zīmes “FlexValve” reģistrācijas pieteikums - Absolūti atteikuma pamati - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts - Tiesības uz aizstāvību - Pienākums norādīt pamatojumu - Regulas Nr. 207/2009 75. pants)

(2015/C 389/58)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Mechadyne International Ltd (Kirtlington, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – S. von Petersdorff-Campen un E. Schaper, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – sākotnēji A. Pohlmann, vēlāk S. Hanne)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2014. gada 3. jūnija lēmumu lietā R 2435/2013–4 attiecībā uz pieteikumu reģistrēt grafisku apzīmējumu “FlexValve” kā Kopienas preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Mechadyne International Ltd atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 361, 13.10.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/53


Vispārējās tiesas 2015. gada 25. septembra spriedums – BSH/ITSB (“PerfectRoast”)

(Lieta T-591/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas vārdiskas preču zīmes “PerfectRoast” reģistrācijas pieteikums - Reģistrācijas atteikums - Absolūti atteikuma pamati - Aprakstošs raksturs - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts - Pienākums norādīt pamatojumu - Regulas Nr. 207/2009 75. pants)

(2015/C 389/59)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (Minhene, Vācija) (pārstāvis – S. Biagosch, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – A. Schifko)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas piektās padomes 2014. gada 16. jūnija lēmums lietā R 359/2014–5 saistībā ar pieteikumu reģistrēt vārdisku apzīmējumu “PerfectRoast”

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelācijas piektās padomes 2014. gada 16. jūnija lēmumu lietā R 359/2014–5, ciktāl ar to ir noraidīta apelācijas sūdzība par pārbaudītāja lēmumu noraidīt Kopienas preču zīmes “PerfectRoast” reģistrācijas pieteikumu attiecībā uz “ūdenssildītājiem”, “iegremdes sildītājiem” un “olu vārītājiem”;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


(1)  OV C 351, 6.10.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/54


Vispārējās tiesas 2015. gada 24. septembra spriedums – Dellmeier/ITSB – Dell (“LEXDELL”)

(Lieta T-641/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “LEXDELL” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “DELL” - Relatīvi atteikuma pamati - Agrākās preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas aizskārums - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts - Sajaukšanas iespēja - Apzīmējumu līdzība - Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 389/60)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Alexandra Dellmeier (Minhene, Vācija) (pārstāvji – sākotnēji J. Khöber, vēlāk – H. Eckermann, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – J. Crespo Carrillo)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Dell, Inc. (Round Rock, Teksasa, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji – A. Renck un E. Nicolás Gómez, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas otrās padomes 2014. gada 4. jūnija lēmumu lietā R 966/2013–2 attiecībā uz iebildumu procesu starp Dell, Inc. un Alexandra Dellmeier

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Alexandra Dellmeier atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 380, 27.10.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/54


Vispārējās tiesas 2015. gada 25. septembra spriedums – Grundig Multimedia/ITSB (“DetergentOptimiser”)

(Lieta T-707/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas vārdiskas preču zīmes “DetergentOptimiser” reģistrācijas pieteikums - Absolūts atteikuma pamats - Aprakstošs raksturs - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Vienlīdzīga attieksme)

(2015/C 389/61)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Grundig Multimedia AG (Stansstad, Šveice) (pārstāvji – S. Walter un M. Neuner, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – I. Harrington)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2014. gada 9. jūlija lēmumu lietā R 172/2014–1 attiecībā uz pieteikumu reģistrēt vārdisku apzīmējumu “DetergentOptimiser” kā Kopienas preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Grundig Multimedia AG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 409, 17.11.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/55


Vispārējās tiesas 2015. gada 2. oktobra rīkojums – Société européenne des chaux et liants/ECHA

(Lieta T-540/13) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - REACH - Administratīvā maksājuma piemērošana par kļūdu deklarācijā par uzņēmuma lielumu - Valodu lietojums - Termiņš prasības celšanai - Nepieņemamība)

(2015/C 389/62)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Société européenne des chaux et liants (Bourgoin Jallieu, Francija) (pārstāvis – J. Dezarnaud, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (pārstāvji – M. Heikkilä, A. Iber un C. Schultheiss)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt ECHA2013. gada 21. maija lēmumu SME (2013) 1665, ciktāl prasītājai ar to ir piemērots administratīvais maksājums

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Société européenne des chaux et liants sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 31, 1.2.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/56


Vispārējās tiesas 2015. gada 5. oktobra rīkojums – Kafetzakis u.c./Parlaments u.c.

(Lieta T-38/14) (1)

(Prasība sakarā ar bezdarbību un par zaudējumu atlīdzību - Grieķijas valsts parāda pārstrukturēšana - Privātā sektora iesaiste - No vērtspapīru, kas izsniegti kā atlaišanas pabalsts, vērtības samazināšanās izrietošs kaitējums - Eurozonas valstu vai to valdību vadītāju un Savienības iestāžu paziņojumi - Eurogrupas paziņojums - Precizējumu par cēloņsakarību ar apgalvoto kaitējumu neesamība - Nepieņemamība)

(2015/C 389/63)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Georgios Kafetzakis (Atēnas, Grieķija) un 102 citi prasītāji, kuru vārdi ir ietverti rīkojuma pielikumā (pārstāvis – C. Papadimitriou, advokāts)

Atbildētāji: Eiropas Parlaments (pārstāvji – A. Troupiotis un L. Visaggio); Eiropadome; Eurogrupa; Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – A. de Gregorio Merino, M. Balta un E. Dumitriu-Segnana); Eiropas Komisija (pārstāvji – M. Konstantinidis, J.-P. Keppenne un B. Smulders) un Eiropas Centrālā banka (ECB) (pārstāvji – P. Papapaschalis un P. Senkovic)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība konstatēt, ka atbildētāji prettiesiski nav veikuši leģislatīvos pasākumus, kas vajadzīgi, lai obligācijas, kas prasītājiem pieder kā atlaistajiem Olympiaki Aeroporia darbiniekiem, neietekmētu privātā sektora dalības parāda finansēšanas programmā (PSI) plāns, ar kuru tiek samazināta Grieķijas valsts parāda vērtība, kā arī, otrkārt, prasība atlīdzināt prasītājiem iespējami nodarīto kaitējumu šīs prettiesiskās bezdarbības dēļ

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Georgios Kafetzakis un 102 citi prasītāji, kuru vārdi ir ietverti rīkojuma pielikumā, atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 292, 1.9.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/56


Vispārējās tiesas 2015. gada 5. oktobra rīkojums – Arvanitis u.c./Parlaments u.c.

(Lieta T-350/14) (1)

(Prasība sakarā ar bezdarbību un par zaudējumu atlīdzību - Sabiedrības Olympiaki Aeroporia (OA) darbības izbeigšana - OA pagaidu darbiniekiem iespējami nodarītais kaitējums atbildētāju bezdarbības dēļ, ciktāl tie nav nodrošinājuši Eiropas Savienības tiesību noteikumu piemērošanu saistībā ar to atlaišanu - Precizējumu par cēloņsakarību starp apgalvoto kaitējumu un atbildētāju rīcību neesamība - Nepieņemamība)

(2015/C 389/64)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Athanasios Arvanitis (Roda, Grieķija) un 47 citi prasītāji, kuru vārdi ir ietverti rīkojuma pielikumā (pārstāvis – C. Papadimitriou, advokāts)

Atbildētāji: Eiropas Parlaments (pārstāvji – A. Troupiotis un L. Visaggio); Eiropadome; Eurogrupa; Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – A. de Gregorio Merino un M. Balta); Eiropas Komisija (pārstāvji – J.-P. Keppenne un M. Konstantinidis) un Eiropas Centrālā banka (ECB) (pārstāvji – P. Papapaschalis un P. Senkovic)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība konstatēt, ka atbildētāji prettiesiski ir atteikušies nodrošināt pienācīgu konkrētu Eiropas Savienības tiesību noteikumu piemērošanu saistībā ar prasītāju atlaišanu, kā arī, otrkārt, prasība atlīdzināt prasītājiem iespējami nodarīto kaitējumu šīs bezdarbības un pasākumu, ko Grieķijas iestādes bija veikušas pēc atsevišķu Komisijas, Eurogrupas un Eiropas Centrālās bankas lēmumu pieņemšanas, dēļ

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Athanasios Arvanitis un 47 citi prasītāji, kuru vārdi ir ietverti šī rīkojuma pielikumā, atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 439, 8.12.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/57


Vispārējās tiesas 2015. gada 5. oktobra rīkojums – Grigoriadis u.c./Parlaments u.c.

(Lieta T-413/14) (1)

(Prasība sakarā ar bezdarbību un par zaudējumu atlīdzību - Grieķijas valsts parāda pārstrukturēšana - Privātā sektora iesaiste - No vērtspapīru vērtības samazināšanās izrietošs kaitējums - Eurozonas valstu vai to valdību vadītāju un Savienības iestāžu paziņojumi - Eurogrupas paziņojums - Precizējumu par cēloņsakarību ar apgalvoto kaitējumu neesamība - Nepieņemamība)

(2015/C 389/65)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Grigoris Grigoriadis (Atēnas, Grieķija), Faidra Grigoriadou (Atēnas), Ioannis Tsolias (Saloniki, Grieķija), Dimitrios Alexopoulos (Saloniki), Nikolaos Papageorgiou (Atēnas) un Ioannis Marinopoulos (Atēnas) (pārstāvis – C. Papadimitriou, advokāts)

Atbildētāji: Eiropas Parlaments (pārstāvji – A. Troupiotis un L. Visaggio); Eiropadome; Eurogrupa; Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – A. de Gregorio Merino un M. Balta); Eiropas Komisija (pārstāvji – J.-P. Keppenne un M. Konstantinidis) un Eiropas Centrālā banka (ECB) (pārstāvji – P. Papapaschalis un P. Senkovic)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība konstatēt, ka atbildētāji prettiesiski nav veikuši darbības, lai prasītāju rīcībā esošās obligācijas neietekmētu privātā sektora dalības parāda finansēšanas programmā (PSI) plāns, ar kuru tiek samazināta Grieķijas valsts parāda vērtība, kā arī, otrkārt, prasība atlīdzināt prasītājiem iespējami nodarīto kaitējumu šīs prettiesiskās bezdarbības dēļ

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Grigoris Grigoriadis, Faidra Grigoriadou, Ioannis Tsolias, Dimitrios Alexopoulos, Nikolaos Papageorgiou un Ioannis Marinopoulos atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 439, 8.12.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/58


Vispārējās tiesas 2015. gada 8. oktobra rīkojums – Nieminen/Padome

(Lieta T-464/14 P) (1)

(Apelācija - Civildienests - Ierēdņi - Paaugstināšana amatā - 2010. un 2011. gada paaugstināšana amatā - Lēmums nepaaugstināt prasītāju amatā AD 12 pakāpē - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu - Tiesības uz aizstāvību - Pārbaudes tiesā pirmajā instancē apjoms - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Kļūdas tiesību piemērošanā un sagrozīšanas neesamība - Acīmredzami juridiski nepamatota apelācijas sūdzība)

(2015/C 389/66)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Risto Nieminen (Kraainem, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji M. de Abreu Caldas, D. de Abreu Caldas un J.-N. Louis, vēlāk – J.-N. Louis, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – M. Bauer un E. Rebasti)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedumu Nieminen/Padome (F-81/12, Krājums-CDL, EU:F:2014:50), lūdzot atcelt šo spriedumu

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Risto Nieminen atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 261, 11.8.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/59


Vispārējās tiesas 2015. gada 6. oktobra rīkojums – GEA Group/ITSB (“engineering for a better world”)

(Lieta T-545/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas vārdiskas preču zīmes “engineering for a better world” reģistrācijas pieteikums - Apstiprinošs lēmums - Apstiprinātā lēmuma galīgais raksturs - Jautājuma izskatīšana pēc savas ierosmes - Nepieņemamība)

(2015/C 389/67)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: GEA Group AG (Diseldorfa, Vācija) (pārstāvis – J. Schneiders, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – sākotnēji A. Pohlmann, vēlāk – S. Hanne, pārstāvji)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2014. gada 2. jūnija lēmumu (lieta R 303/2014-4) attiecībā uz pieteikumu par vārdiska apzīmējuma “engineering for a better world” reģistrāciju kā Kopienas preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

GEA Group AG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 339, 29.9.2014.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/59


Prasība, kas celta 2015. gada 28. augustā – Oltis Group/Komisija

(Lieta T-497/15)

(2015/C 389/68)

Tiesvedības valoda – čehu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Oltis Group a.s. (Olomouc, Čehijas Republika) (pārstāvis – P. Konečný, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko noraida prasītājas piedāvājumu vai piedāvājumus inovāciju programmām “The Innovation Programme IP 4 – IT Solutions for Attractive Railway Services” un “The Innovation Programme IP 5 – Technologies for Sustainable & Attractive European Freight” saistībā ar projektu “Shift2Rail”;

atlīdzināt prasītājai tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza šādus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka atbilstības novērtējuma struktūra ir pārsniegusi savas pilnvaras.

Prasītāja saistībā ar šo tostarp apgalvo, ka atbilstības novērtējuma struktūra tās uzsāktajā procedūrā nevarēja aizstāt prasītājas ekskluzīvās tiesības kombinēt vairākus atsevišķus piedāvājumus, lai iegūtu asociētā dalībnieka statusu sabiedrībā “Shift2Rail”, ar vienu vienīgu piedāvājumu, līdz ar to atbilstības novērtējuma struktūra ir pieļāvusi kļūdu novērtējuma procedūrā. Prasītāja turklāt apgalvo, ka, ja viena pretendenta iesniegtie divi atsevišķie piedāvājumi atšķirīgām inovāciju programmām atbilstības novērtējuma struktūras ieskatā bija pretrunā ar iepirkuma procedūras dokumentiem un ja šajos dokumentos nav paredzēta šāda iespēja, tad prasītāja bija jābrīdina par šo faktu atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentu 8.2 sadaļai, līdz ar to prasītajai ir jābūt iespējai paturēt savas tiesības izmantot iesniegtos piedāvājumus.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka atbilstības novērtējuma struktūras uzsāktā procedūra neatbilda iepirkuma procedūras dokumentiem.

Prasītāja šajā ziņā apgalvo, ka atbilstības novērtējuma struktūra nav rīkojusies atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentiem, ciktāl tā ir pati rīkojusies ar prasītājas piedāvājumiem, par to nepaziņojot prasītajai, vai lūdzot viņai paskaidrot jebkādas neskaidrības vai kļūdas.

Prasītāja turklāt uzskata, ka atbilstības novērtējuma struktūrai turklāt esot bijis jāveic novērtējums (un jāpiešķir punkti) par tās piedāvājumiem atsevišķi arī pēc to apvienošanas vienā piedāvājumā, jo, vienīgi ievērojot šādu procedūru, var ievērot objektīvas pārbaudes un novērtējuma principu. Atbilstības novērtējuma struktūras uzsāktā procedūra, kurā prasītājas iesniegtie piedāvājumi tika novērtēti kopā un par kuriem līdz ar to tika piešķirti punkti atbilstoši novērtējuma kritērijiem, tos ņemot kopā, ir maldinoša, diskriminējoša un pretrunā iepirkuma procedūras dokumentu pamatprincipam un tās sekas ir tādas, ka lēmumu nav iespējams pārsūdzēt.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/60


Prasība, kas celta 2015. gada 23. septembrī – Portugāle/Komisija

(Lieta T-550/15)

(2015/C 389/69)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Portugāles Republika (pārstāvji – L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão un J. Saraiva de Almeida)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas lēmumu C(2015) 4076 (1), ciktāl ar to no Eiropas Savienības finansējuma ir izslēgta summa EUR 8 2 60  006,65 apmērā saistībā ar Portugāles Republikas paziņotajiem izdevumiem saistībā ar pasākumiem, kas nav tiešais atbalsts (aitas un kazas), attiecībā uz 2010., 2011. un 2012. gadu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza šādus pamatus saistībā ar pārkāpumiem:

A –

Attiecībā uz 2009. un 2010. gadu – Pārbaudes turēšanas periodā

1.

kļūdaina Regulas (EK) Nr. 796/2004 (2) 34. panta 2. punkta interpretācija un piemērošana attiecībā uz pārbaužu, kas jāveic “nosacījumu nemainīšanas [turēšanas] periodā”, jēdzienu;

2.

principa par atpakaļejoša spēka neesamību pārkāpums, Komisijai nepamatoti ar atpakaļejošu spēku piemērojot Regulas (ES) Nr. 1368/2011 (3) 2. panta 10. punktu, ciktāl Savienības tiesiskajā regulējumā pārbaudes uz vietas, kuras “sadala visā turēšanas perioda garumā”, tika paredzētas tikai ar grozījumiem Regulas (EK) Nr. 1122/2009 (4) 41. pantā;

3.

tiesiskās paļāvības un tiesiskās noteiktības principu pārkāpums, ciktāl ar šiem principiem ir noteikts, ka visiem iestāžu aktiem, ar kuriem tiek radītas tiesiskas sekas, ir jābūt skaidriem, precīziem un tie ir jādara zināmi attiecīgajām personām tādejādi, lai pēdējās minētās skaidri zinātu brīdi, kad šim aktam rodas tiesiskas sekas;

4.

vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums, ņemot vērā, ka pamatnostādnes 34. panta 2. punkta piemērošanai, ciktāl tādas pastāv, ir jānosaka rakstveidā, pretējā gadījumā tiek apdraudēts vienlīdzīgas attieksmes princips, jo netiek nodrošināts, ka pasākumi tiek veikti vienveidīgi attiecībā uz visām dalībvalstīm, piemērojot vienlīdzīgas attieksmes principu;

5.

samērīguma principa un LES 5. panta pārkāpums, ciktāl Portugāles valsts iestāžu uz vietas veiktās pārbaudes precīzi atbilda attiecīgajās tiesību normās paredzētajam mērķim, neatkarīgi no tā, vai tie tika vai netika sasniegti sākumā, kā to apgalvo Komisija, vai vidū, vai neilgi pirms beigām, ja vien tās turēšanas periodā tika veiktas izlases veidā un nebija iepriekš paredzamas.

B –

Attiecībā uz 2011. gadu – Jaunas regulatīvas prasības attiecībā uz elektronisko identifikāciju

1.

Regulas (EK) Nr. 885/2006 (5) 11. panta pārkāpums, ciktāl lēmums nav pienācīgi pamatots un tajā ir pieļautas neprecizitātes pamatojumā/pamatos, un tādējādi ar to ir pārkāpti Regulas Nr. 885/2006 11. panta 1. punkta būtība un mērķis;

2.

Regulas Nr. 1290/2005 (6) 31. panta 2. punkta un samērīguma principa pārkāpums, ņemot vērā, ka šajā gadījumā nav ievēroti Komisijas pamatnostādnēs, kas tika paziņotas šajā jomā, norādītie četri nosacījumi, un ciktāl šie četri nosacījumi ir jāizpilda kumulatīvi.


(1)  Komisijas 2015. gada 22. jūnija Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1119, ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (OV L 182, 39. lpp.).

(2)  Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 796/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai ieviestu savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko ievieš kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (OV L 141, 18. lpp.).

(3)  Komisijas 2011. gada 21. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1368/2011, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1121/2009, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 73/2009 IV un V sadaļā paredzēto noteikumu piemērošanai atbalsta shēmām lauksaimniekiem, un Regulu (EK) Nr. 1122/2009, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 attiecībā uz savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu saskaņā ar minētajā regulā paredzētajām tiešā atbalsta shēmām lauksaimniekiem, kā arī, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz savstarpēju atbilstību saskaņā ar vīna nozarē paredzēto atbalsta shēmu (OV L 341, 33. lpp.).

(4)  Komisijas 2009. gada 30. novembra Regula (EK) Nr. 1122/2009, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 attiecībā uz savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu saskaņā ar minētajā regulā paredzētajām tiešā atbalsta shēmām lauksaimniekiem, kā arī, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz savstarpēju atbilstību saskaņā ar vīna nozarē paredzēto atbalsta shēmu (OV L 316, 65. lpp.).

(5)  Komisijas 2006. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 885/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 attiecībā uz maksājumu aģentūru un citu struktūru akreditāciju un ELGF un ELFLA grāmatojumu noskaidrošanu (OV L 171, 90. lpp.).

(6)  Padomes 2005. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (OV L 171, 90. lpp.).


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/62


Prasība, kas celta 2015. gada 25. septembrī – Portugāle/Komisija

(Lieta T-551/15)

(2015/C 389/70)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Portugāles Republika (pārstāvji – L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão un J. Saraiva de Almeida)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas lēmumu C(2015) 4076 (1), ciktāl ar to no Eiropas Savienības finansējuma ir izslēgta summa EUR 5 01  445,57 apmērā saistībā ar Portugāles Republikas paziņotajiem izdevumiem saistībā ar lina un kaņepju pasākumiem 1999./2000. gadā;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus saistībā ar šādiem pārkāpumiem:

1.

Regulas Nr 729/70 (2) 5. panta 2. punkta pārkāpums: Komisija neesot pierādījusi kopīgā lauksaimniecības tirgus organizācijas noteikumu pārkāpumu;

2.

Regulas Nr. 729/70 5. panta 2. punkta pārkāpums, ciktāl nav izpildīti Komisijas nosacījumi vienotas likmes finanšu korekcijas piemērošanai 25 % apmērā, kas paredzēti visaptverošajās pamatnostādnēs, kas iekļautas dokumentā VI/5330/97 (3).

3.

Regulas Nr. 1290/2005 (4) 31. panta pārkāpums: attiecībā uz izdevumiem, kas radušies vairāk nekā pirms 24 mēnešiem, pamatojoties uz to, ka apstrīdētajā lēmumā, no Kopienu finansējuma izslēdzot 1999. un 2000. gadā radušos izdevumus, tiek atteikts finansējums izdevumiem, kas ir radušies vairāk nekā 24 mēnešus pirms tam, kad Komisija rakstveidā paziņoja Portugāles valsts iestādēm pārbaudes, kas izrietēja no tā, ka tika atcelts Komisijas 2006. gada 28. aprīļa lēmums (5), rezultātus.


(1)  Komisijas 2015. gada 22. jūnija Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1119, ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (OV L 182, 39. lpp.).

(2)  Padomes 1970. gada 21. aprīļa Regula (EEK) Nr. 729/70 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (OV L 94, 13. lpp.).

(3)  Komisijas 1997. gada 23. decembra dokuments Nr. VI/5330/97 “Pamatnostādnes attiecībā uz finansiālo seku aprēķinu ELVGF Garantiju nodaļas grāmatojumu noskaidrošanas lēmuma sagatavošanas ietvaros”.

(4)  Padomes 2005. gada 21. jūnija Regula (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (OV L 2091, 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2006. gada 28. aprīļa lēmums, ar ko no Kopienas finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu (OV L 124, 21. lpp.).


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/63


Prasība, kas celta 2015. gada 24. septembrī – Universidad Internacional de la Rioja/ITSB – Universidad de la Rioja (“UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR”)

(Lieta T-561/15)

(2015/C 389/71)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Universidad Internacional de la Rioja, SA (Logrono, Spānija) (pārstāvji – C. Lema Devesa un A. Porras Fernandez-Toledano, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Universidad de la Rioja (Logrono, Spānija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA UNiR” – reģistrācijas pieteikums Nr. 11 738 093

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas piektās padomes 2015. gada 22. jūnija lēmums lietā R 1914/2014–5

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu daļā, kurā atteikta Kopienas preču zīmes Nr. 11 738 093 reģistrācija, un līdz ar to atļaut tās reģistrāciju;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

apstrīdētajā lēmumā nav pienācīgi identificēti attiecīgo preču un pakalpojumu vidusmēra patērētāji;

apstrīdētajā lēmumā nav pienācīgi veikta sajaukšanas iespējas izpēte.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/64


Prasība, kas celta 2015. gada 25. septembrī – Aldi/ITSB – Rouard (“GOURMET”)

(Lieta T-572/15)

(2015/C 389/72)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Vācija) (pārstāvji –C. Fürsen un N. Bertram, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otrs procesa ITSB Apelācijas padomē dalībnieks: Pierre-André Rouard (Madride, Spānija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “GOURMET” – reģistrācijas pieteikums Nr. 10 509 446

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2015. gada 24. jūlija lēmums lietā R 1985/2013–4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 63. panta, aplūkojot kopsakarā ar Regulas Nr. 2868/95 20. noteikuma 7. punktu, pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/65


Vispārējās tiesas 2015. gada 16. jūlija rīkojums – Greenwood Houseware (Zhuhai) u.c./Padome

(Lieta T-191/10) (1)

(2015/C 389/73)

Tiesvedības valoda – angļu

Ceturtās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 179, 3.7.2010.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/65


Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra rīkojums – db-Technologies Deutschland/ITSB – MIP Metro (“Sigma”)

(Lieta T-267/15) (1)

(2015/C 389/74)

Tiesvedības valoda – vācu

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 245, 27.7.2015.


Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/66


Civildienesta tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 2015. gada 15. oktobra rīkojums – DI/EASO

(Lieta F-113/13)

(Civildienests - EASO personāls - Līgumdarbinieks - Pārbaudes laiks - Atlaišana par acīmredzamu nepiemērotību - Prasība atcelt tiesību aktu - Prasības pieteikuma un sūdzības savstarpēja atbilstība - Neesamība - Acīmredzama nepieņemamība - Prasība par zaudējumu atlīdzību)

(2015/C 389/75)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: DI (pārstāvis – I. Vlaic, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (pārstāvji – L. Cerdán Ortiz-Quintana, D. Waelbroeck un A. Duron, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) lēmumu izbeigt prasītāja darba līgumu pēc pārbaudes laika, kurš ir pagarināts par trim mēnešiem

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

2)

DI sedz pats savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Patvēruma atbalsta biroja tiesāšanās izdevumus.


23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/66


Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2015. gada 15. oktobra rīkojums – Drakeford/EZA

(Lieta F-29/13 RENV)

(2015/C 389/76)

Tiesvedības valoda – franču

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.