ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 362

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 31. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Komisija

2015/C 362/01

Komisijas Atzinums (2015. gada 29. oktobris) par Slovākijas Republikas teritorijā esošās kodolspēkstacijas Bohunice A-1 ekspluatācijas izbeigšanas III un IV posmā radušos radioaktīvo atkritumu apglabāšanas plānu

1


 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2015/C 362/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7711 – Advent International / Bain Capital / ICBPI) ( 1 )

3

2015/C 362/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7750 – Delphi/Hellermanntyton) ( 1 )

3

2015/C 362/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7757 – AXA / Genworth LPI) ( 1 )

4


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2015/C 362/05

Euro maiņas kurss

5

2015/C 362/06

Komisijas priekšlikumu atsaukums

6

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2015/C 362/07

To kontu saraksts, pret kuriem jāattiecas kā pret Izslēgtajiem kontiem atbilstīgi Padomes Direktīvas Nr. 2011/16/ES I pielikuma VIII iedaļas C punkta 17. apakšpunkta g) punktam

7

2015/C 362/08

To vienību saraksts, pret kurām jāattiecas kā pret Finanšu iestādēm, kas nesniedz ziņojumus, atbilstīgi Padomes Direktīvas 2011/16/ES I pielikuma VIII iedaļas B punkta 1. apakšpunkta c) punktam

13


 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2015/C 362/09

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus saskaņā ar Eiropas telesakaru tīklu dotāciju darba programmu, kas ietilpst Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā, laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (Komisijas Īstenošanas lēmums C(2014) 9490)

16

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2015/C 362/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7789 – The Carlyle Group / PA Consulting) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

17

2015/C 362/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7782 – Generali Holding Vienna/Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft/Generali Pensionskasse/Bonus-Pensionskassen) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

18

2015/C 362/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7828 – INEOS/DEA UK E&P Holdings) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

19

2015/C 362/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7779 – Trafigura/Nyrstar) ( 1 )

20


 

Labojums

2015/C 362/14

Labojums Padomes Lēmumā (2015. gada 30. oktobris), ar ko atjauno Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valdi ( OV C 358, 30.10.2015. )

21


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

ATZINUMI

Eiropas Komisija

31.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 362/1


KOMISIJAS ATZINUMS

(2015. gada 29. oktobris)

par Slovākijas Republikas teritorijā esošās kodolspēkstacijas Bohunice A-1 ekspluatācijas izbeigšanas III un IV posmā radušos radioaktīvo atkritumu apglabāšanas plānu

(Autentisks ir tikai teksts slovāku valodā)

(2015/C 362/01)

Turpmāk izklāstītais novērtējums veikts saskaņā ar Euratom līgumu, neskarot nekādus papildu novērtējumus, kas jāveic saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību, un un no tā un sekundārajiem tiesību aktiem izrietošās saistības (1).

Eiropas Komisija 2015. gada 30. martā no Slovākijas Republikas valdības saskaņā ar Euratom līguma 37. pantu saņēma vispārīgos datus par to radioaktīvo atkritumu iznīcināšanu, kas radušies sakarā ar kodolspēkstacijas Bohunice A-1 ekspluatācijas izbeigšanas III un IV posmu.

Pamatojoties uz šiem datiem un papildu informāciju, kuru Komisija pieprasīja 2015. gada 30. aprīlī un Slovākijas iestādes sniedza 2015. gada 10. jūnijā, un apspriedusies ar ekspertu grupu, Komisija pieņēmusi šādu atzinumu.

1.

Attālums starp kodolspēkstaciju un tuvāko punktu, kas atrodas kādas citas dalībvalsts teritorijā (šajā gadījumā Čehijas Republikā), ir 38 km. Austrijas un Ungārijas robežas atrodas attiecīgi 55 km un 62 km attālumā.

2.

Normālos ekspluatācijas izbeigšanas apstākļos šķidro un gāzveida radioaktīvo efluentu noplūdēm nevajadzētu radīt būtisku risku citas dalībvalsts iedzīvotāju veselībai, ņemot vērā dozas limitu, kas noteikts jaunajos drošības pamatstandartos (Padomes Direktīva 2013/59/Euratom (2)).

3.

Ļoti zemas un zemas radioaktivitātes cietos radioaktīvos atkritumus īslaicīgi uzglabās pašā objektā pirms to pārvešanas uz licencēto valsts nozīmes radioaktīvo atkritumu glabātavu, kas atrodas Mohovcē Slovākijā. Vidējas un augstas radioaktivitātes cietos radioaktīvos atkritumus uzglabās objektā, līdz būs pieejama valsts nozīmes glabātava.

4.

Lai cietos atkritumus un materiālu atlikumus, kas nav radioaktīvi un kas atbilst atbrīvojuma līmenim, nodotu apglabāšanai kā parastos atkritumus vai lai tos atkārtoti izmantotu vai pārstrādātu, nebūs vajadzīga regulatīvā kontrole. Atbrīvošanu no kontroles veic atbilstoši kritērijiem, kas noteikti jaunajos drošības pamatstandartos (Direktīva 2013/59/Euratom).

5.

Ja notiktu neparedzēta radioaktīvo efluentu noplūde pēc tāda veida un apmēra avārijām, kādas aplūkotas vispārīgajos datos, radioaktīvā starojuma dozas, ko saņemtu citas dalībvalsts iedzīvotāji, būtiski neietekmētu to veselību, ņemot vērā standartlīmeņus, kas noteikti jaunajos drošības pamatstandartos (Direktīva 2013/59/Euratom).

Kopumā Komisija uzskata, ka, īstenojot Slovākijas Republikas teritorijā esošās kodolspēkstacijas Bohunice A-1 ekspluatācijas izbeigšanas III un IV posmā radušos radioaktīvo atkritumu apglabāšanas plānu, ne normālos darbības apstākļos, ne pēc tāda veida un mēroga avārijām, kādas aplūkotas vispārīgajos datos, nevienā citā dalībvalstī nerastos ūdens, zemes vai gaisa telpas radioaktīvais piesārņojums, kurš varētu būtiski ietekmēt iedzīvotāju veselību, ņemot vērā noteikumus, kas paredzēti jaunajos drošības pamatstandartos (Direktīva 2013/59/Euratom).

Briselē, 2015. gada 29. oktobrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Miguel ARIAS CAÑETE


(1)  Piemēram, saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību papildus būtu jāvērtē vidiskie aspekti. Komisija orientējoši vērš uzmanību uz noteikumiem Direktīvā 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu un Direktīvā 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī uz Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību un Direktīvu 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā.

(2)  Padomes Direktīva 2013. gada 5. decembra 2013/59/Euratom, ar ko nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem un atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, Direktīvu 90/641/Euratom, Direktīvu 96/29/Euratom, Direktīvu 97/43/Euratom un Direktīvu 2003/122/Euratom (OV L 13, 17.1.2014., 1. lpp.).


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

31.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 362/3


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.7711 – Advent International / Bain Capital / ICBPI)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 362/02)

Komisija 2015. gada 16. septembrī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32015M7711. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


31.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 362/3


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.7750 – Delphi/Hellermanntyton)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 362/03)

Komisija 2015. gada 28. oktobrī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32015M7750. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


31.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 362/4


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.7757 – AXA / Genworth LPI)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 362/04)

Komisija 2015. gada 28. oktobrī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32015M7757. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

31.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 362/5


Euro maiņas kurss (1)

2015. gada 30. oktobris

(2015/C 362/05)

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,1017

JPY

Japānas jena

132,88

DKK

Dānijas krona

7,4578

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,71820

SEK

Zviedrijas krona

9,3866

CHF

Šveices franks

1,0900

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

9,3930

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

27,090

HUF

Ungārijas forints

309,90

PLN

Polijas zlots

4,2644

RON

Rumānijas leja

4,4350

TRY

Turcijas lira

3,2128

AUD

Austrālijas dolārs

1,5544

CAD

Kanādas dolārs

1,4515

HKD

Hongkongas dolārs

8,5382

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,6369

SGD

Singapūras dolārs

1,5445

KRW

Dienvidkorejas vona

1 253,98

ZAR

Dienvidāfrikas rands

15,2222

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

6,9703

HRK

Horvātijas kuna

7,5860

IDR

Indonēzijas rūpija

15 070,66

MYR

Malaizijas ringits

4,7350

PHP

Filipīnu peso

51,492

RUB

Krievijas rublis

70,5690

THB

Taizemes bāts

39,194

BRL

Brazīlijas reāls

4,2724

MXN

Meksikas peso

18,2497

INR

Indijas rūpija

72,0155


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


31.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 362/6


KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU ATSAUKUMS

(2015/C 362/06)

Atsaukto priekšlikumu saraksts

Dokuments

Starpiestāžu procedūra

Nosaukums

COM(2015) 0404

NLE/2015/178

Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam par papildu Savienības īstermiņa finansiālā atbalsta piešķiršanu Grieķijai

COM(2015) 0405

NLE/2015/179

Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina Grieķijas korekciju programmu


DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

31.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 362/7


To kontu saraksts, pret kuriem jāattiecas kā pret Izslēgtajiem kontiem atbilstīgi Padomes Direktīvas Nr. 2011/16/ES I pielikuma VIII iedaļas C punkta 17. apakšpunkta g) punktam

(2015/C 362/07)

Dalībvalsts

Konti (valsts valodā)

Beļģija

Certaines pensions complémentaires liées à l’activité professionnelle souscrites par l’employeur/l’entreprise telles que définies dans ou aux fins des législations suivantes: (1) Loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale; (2) Titre 4 „Pension complémentaire pour dirigeants d’entreprise“ de la loi du 15 mai 2014 portant des dispositions diverses; (3) Articles 43 à 61, 71 et 77 de l’Arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie; (4) Articles 34, 52, 3o, b, 59, 145-1, 1o, 145-3 et 195 du Code des impôts sur les revenus 1992/Bepaalde bedrijfsgebonden aanvullende pensioenen onderschreven door de werkgever/de onderneming, zoals omschreven in of voor de toepassing van de volgende wetgevingen: (1) Wet van 28 April 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid; (2) Title 4, „Aanvullend pensioen voor bedrijfsleiders“ van de Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen; (3) Artikelen 43 tot 61, 71 en 77 van het Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit; (4) Artikelen 34, 52, 3o, b, 59, 145-1, 1o, 145-3 en 195 van het Wetboek der inkomstenbelastingen 1992.

Bulgārija

Набирателни сметки за капитала на дружество в процес на регистрация с наличност до 1 000 USD.

Набирателни сметки за капитала на дружество в процес на регистрация с наличност над 1 000 USD, които ще бъдат обект на комплексна проверка в срок до 2 години от откриването им.

Сметки на етажна собственост с наличност до 50 000 USD, които се използват единствено за управлението и поддръжката на етажната собственост.

Čehijas Republika

Důchodové spoření podle zákona o důchodovém spoření.

Penzijní připojištění se státním příspěvkem podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem a splňující podmínky podle vyhlášky o vyňatých účtech pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní.

Doplňkové penzijní spoření podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a splňující podmínky podle vyhlášky o vyňatých účtech pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní.

Dānija

Pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2 (pensionsordninger med løbende livsbetingede ydelser).

Pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 5 (garanterede ydelser).

Selvpensioneringskonti omfattet af pensionsbeskatningslovens § 51.

Uddannelseskonti oprettet i overensstemmelse med lov om uddannelsesopsparing.

Boligsparekontrakter oprettet i overensstemmelse med lov om boligsparekontrakter.

Vācija

Rücklagenkonten von Wohnungseigentümergemeinschaften (WEG).

Igaunija

Nav neviena konta, pret kuru jāattiecas kā pret Izslēgto kontu.

Īrija

A Personal Retirement Savings Account (PRSA) in respect of an approved PRSA product.

An Approved Retirement Fund or an Approved Minimum Retirement Fund.

An Approved Pension Scheme or Product.

Pension Annuities.

Grieķija

Ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα του ν.4172/2013.

Spānija

Los seguros colectivos que instrumentan compromisos por pensiones en aplicación de la disposición adicional primera del Texto refundido de la Ley de regulación de Planes y Fondos de pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, siempre que las aportaciones se determinen mediante convenio colectivo entre la empresa y los representantes sindicales, o por ley.

Una cuenta representativa de las aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad a que hace referencia el artículo 54 y la disposición adicional decimoctava de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Una cuenta preexistente (a excepción de un contrato de anualidades) con un saldo anual inferior a un importe en euros correspondiente a 1 000 dólares estadounidenses, que tenga la consideración de cuenta inactiva, de acuerdo con la definición prevista en los Comentarios a la Sección III del Estándar Común de Comunicación del Información.

Francija

Accord de participation.

Complémentaire retraite des hospitaliers (CRH).

Compte courant bloqué.

Compte d’épargne logement (CEL).

Contrats obsèques.

Contrat „Madelin“.

Contrat „Madelin Agricole“.

Contrat COREM (complémentaire retraite mutualiste), anciennement dénommé CREF (Complément de retraite de l’éducation nationale et de la fonction publique).

Contrat de retraite collective d’entreprise (dit contrat de l’article 83 du CGI).

Contrat PREFON.

Livret A.

Livret Bleu.

Livret d’Épargne Populaire (LEP).

Livret de développement durable (LDD).

Livret jeune.

Plan d’Épargne Entreprises (PEE).

Plan d’Épargne Interentreprises (PEI).

Plan d’Épargne Logement (PEL).

Plan d’Épargne Populaire (PEP).

Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO).

Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif Interentreprises (PERCOI).

Plan d’Épargne Retraite Entreprise (PÉRE).

Plan d’Épargne Retraite Populaire (PERP).

Horvātija

Nav neviena konta, pret kuru jāattiecas kā pret Izslēgto kontu.

Itālija

Polizze collettive TFR a beneficio dei dipendenti calcolate su salari o stipendi e assoggettate a tassazione e contribuzione previdenziale.

Piani pensionistici individuali.

Kipra

Nav neviena konta, pret kuru jāattiecas kā pret Izslēgto kontu.

Latvija

Individuālais pensiju konts, kas izveidots atbilstoši likumam „Par privātajiem pensiju fondiem“.

Finanšu iestāde ir tiesīga atzīt par izslēgtu kontu iepriekšpastāvējušo fiziskas personas finanšu kontu (izņemot anuitātes līgumu), kas atbilst šādām pazīmēm:

1)

tā ikgadējs konta beigu atlikums nepārsniedz summu, kas pēc Eiropas Centrālās bankas publicētā euro atsauces kursa ir ekvivalenta euro un atbilst USD 1 000;

2)

konta turētājs saistībā ar šo vai konta turētāja citu kontu attiecīgajā finanšu iestādē nav veicis ne vienu darījumu pēdējo trīs gadu laikā;

3)

finanšu iestādē pēdējo sešu gadu laikā nav saņēmusi no konta turētāja jaunu, papildu vai precizēto informāciju saistībā ar šī konta vai konta turētāja cita konta uzturēšanu;

4)

uzkrājošās apdrošināšanas līguma gadījumā, attiecīgā finanšu iestāde pēdējo sešu gadu laikā nav sazinājusies ar konta turētāju saistībā ar jebkuru kontu, ko tas tur attiecīgajā finanšu iestādē.

Lietuva

Nav neviena konta, pret kuru jāattiecas kā pret Izslēgto kontu.

Luksemburga

Comptes ouverts en vertu d’un contrat prévoyance-vieillesse visé par l’article 111bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Comptes ouverts en vertu d’un contrat d’épargne-logement visé par l’article 111 alinéa 1er de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Comptes ouverts en vertu d’un régime complémentaire de pension visé par l’article 110 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Ungārija

Étkezési kártya számlák.

Stabilitási Megtakarítási Számla.

Ügyvédi, közjegyzői letéti számla.

Nyugdíj-előtakarékossági számla.

Start számla.

Malta

Nav neviena konta, pret kuru jāattiecas kā pret Izslēgto kontu.

Nīderlande

Levenslooprekening, levensloopverzekering and levensloop recht van deelneming.

Oudedagslijfrenten.

Kapitaalverzekering eigen woning.

Spaarrekening eigen woning and Beleggingsrecht eigen woning.

Bouwdepot.

Alimentatie lijfrenten.

Gouden-handdruk stamrecht.

Invalide kind lijfrente.

Austrija

Abfertigungs- und Jubiläumsgeldauslagerungsversicherungen.

Begräbniskostenversicherungen.

Betriebliche Kollektivversicherungen im Sinne der §§ 93 bis 98 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 2016.

Ein bestehendes Konto mit einem den Gegenwert von 1 000 US-Dollar nicht überschreitenden Wert (ausgenommen ein Rentenversicherungsvertrag), das ein ruhendes Konto nach der Definition im Kommentar zu Abschnitt III des Gemeinsamen Meldestandards ist.

Ein bestehendes, vor dem 1. Juli 2002 eröffnetes Konto mit einem den Gegenwert von 10 000 US-Dollar nicht überschreitenden Wert (ausgenommen ein Rentenversicherungsvertrag),

* das ein ruhendes Konto entsprechend der Definition im Kommentar zu Abschnitt III des Gemeinsamen Meldestandards ist,

* bei dem Ein- und Auszahlungen sowie die Gutschrift von Überweisungen bzw. die Entgegennahme, der Erwerb und die Veräußerung von Wertpapieren sowie die Auszahlung von Guthaben und Erträgen nur nach Feststellung der Identität des Kunden gemäß den Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zulässig sind; diese Regelungen werden von der Finanzmarktaufsicht beaufsichtigt, die Nichtbefolgung wird sanktioniert und

* bei dem die Feststellung der Identität gemäß den Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wiederum die Anwendung der Sorgfalts- und Meldepflichten nach dem Gemeinsamen Meldestandard nach sich zieht, da es sich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr um ein ausgenommenes Konto handelt.

Konten von Wohnungseigentümergemeinschaften und Miteigentumsgemeinschaften im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes 2002.

Bauspareinlage gemäß § 1 Abs. 1 Bausparkassengesetz.

Risikoversicherungen, bei denen der Eintritt des Versicherungsfalls ungewiss ist.

Treuhandkonten (Anderkonten), deren Treuhänder ein befugter Parteienvertreter (Rechtsanwalt oder Notar) ist, sofern das Konto im Zusammenhang mit einem der in § 87 Z 5 GMSG angeführten Zwecke eingerichtet ist.

Versicherungen im Rahmen der Zukunftssicherung im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 15 lit. a EStG 1988.

Polija

Indywidualne konto emerytalne.

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego.

Pracowniczy program emerytalny.

Portugāle

Planos Poupança Reforma.

Uma conta pré-existente (desde que não se trate de um Contrato de renda) cujo saldo anual não exceda 1 000 USD, que seja uma conta inativa de acordo com a definição prevista nos Comentários à Secção III da Norma Comum de Comunicação.

Rumānija

Nav neviena konta, pret kuru jāattiecas kā pret Izslēgto kontu.

Slovēnija

Varčevalni račun po nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, če znesek, privarčevan letno, ne presega petdeset tisoč eurov (50 000 EUR).

Račun rezervnega sklada po Stvarnopravnem zakoniku in Stanovanjskem zakonu, ki se vodi v Sloveniji.

Slovākija

Osobný dôchodkový účet sporiteľa starobného dôchodkového sporenia (2. pilier).

Osobný účet účastníka a poberateľa dávky doplnkového dôchodkového sporenia (3. pilier).

Somija

Nav neviena konta, pret kuru jāattiecas kā pret Izslēgto kontu.

Zviedrija

Pensionssparkonto som uppfyller kraven i inkomstskattelagen (1999:1229) och som tecknas och förvaltas i Sverige.

Privat pensionsförsäkring som uppfyller kraven i inkomstskattelagen (1999:1229).

Apvienotā Karaliste

Pension schemes registered with HMRC under Part 4 of Finance Act 2004.

Non-registered pension arrangements where the annual contributions are limited to £50 000 and funds contributed cannot be accessed before the age of 55 except in circumstances of serious ill health.

Immediate needs annuities within section 725 Income Tax (Trading and Other Income) Act 2005.

An account within the meaning of the Individual Savings Account Regulations 1998.

Premium Bonds issued by the UK National Savings and Investments.

Fixed Interest Savings Certificates issued by UK National Savings and Investments.

Index Linked Savings Certificates issued by UK National Savings and Investments.

A CSOP (Company Share Option Plans) scheme approved by HMRC under Schedule 4 to Income Tax (Earnings and Pensions) Act 2003.

A dormant account (other than an annuity contract) with a balance that does not exceed US$1 000. Treatment as an excluded account is subject to election by the Financial Institution. An account is a dormant account if:

(a)

the account holder has not initiated a transaction with regard to the account or any other account held by the account holder with the reporting financial institution in the previous three years,

(b)

the account holder has not communicated with the reporting financial institution regarding the account or any other account held by the account holder with the reporting financial institution in the previous six years,

(c)

the account is treated as a dormant account under the reporting financial institutions normal operating procedures, and

(d)

in the case of a cash value insurance contract, the reporting financial institution has not communicated with the account holder regarding the account or any other account held by the account holder with the reporting financial institution in the previous six years.


31.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 362/13


To vienību saraksts, pret kurām jāattiecas kā pret Finanšu iestādēm, kas nesniedz ziņojumus, atbilstīgi Padomes Direktīvas 2011/16/ES I pielikuma VIII iedaļas B punkta 1. apakšpunkta c) punktam

(2015/C 362/08)

Dalībvalsts

Vienības (valsts valodā)

Beļģija

Les institutions de retraite professionnelle visées par la Directive 2003/41/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle/Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening geviseerd door de Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

Les fonds Communs de Placement visés à l’article 145/16 du code des impôts sur les revenus 1992/Gemeenschappelijke Beleggingsfondsen geviseerd door artikel 145/16 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

Bulgārija

Nav nevienas vienības, pret kuru jāattiecas kā pret Finanšu iestādi, kas nesniedz ziņojumus.

Čehijas Republika

Nav nevienas vienības, pret kuru jāattiecas kā pret Finanšu iestādi, kas nesniedz ziņojumus.

Dānija

Tværgående pensionskasser som defineret i lov om finansiel virksomhed § 304, med selvstændige erhvervsdrivende som medlemmer.

Arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsselskaber, som defineret i lov om finansiel virksomhed § 307.

Livsforsikringsselskaber, der opfylder kravene i lov om finansiel virksomhed § 307, stk. 1, nr. 1 og 2.

Livsforsikringsselskaber, der direkte eller indirekte fuldt ud ejes af forsikringstagernes faglige organisationer i fællesskab med tværgående pensionskasser omfattet af lov om finansiel virksomhed § 304, og som kun har arbejdsmarkedspensionsordninger.

Vācija

Die Anstalt im Sinne des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes.

von der Bankenaufsicht beaufsichtigte Abbauportfolien, Abwicklungsbanken, Auffangbanken und ähnliche Gesellschaftsformen (“Bad Banks”).

Förderbanken.

Igaunija

Nav nevienas vienības, pret kuru jāattiecas kā pret Finanšu iestādi, kas nesniedz ziņojumus.

Īrija

Nav nevienas vienības, pret kuru jāattiecas kā pret Finanšu iestādi, kas nesniedz ziņojumus.

Grieķija

Nav nevienas vienības, pret kuru jāattiecas kā pret Finanšu iestādi, kas nesniedz ziņojumus.

Spānija

Nav nevienas vienības, pret kuru jāattiecas kā pret Finanšu iestādi, kas nesniedz ziņojumus.

Francija

Nav nevienas vienības, pret kuru jāattiecas kā pret Finanšu iestādi, kas nesniedz ziņojumus.

Horvātija

Dobrovoljni mirovinski fondovi.

Itālija

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Casse previdenziali).

Forme pensionistiche complementari istituite ai sensi del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Kipra

Nav nevienas vienības, pret kuru jāattiecas kā pret Finanšu iestādi, kas nesniedz ziņojumus.

Latvija

Privātais pensiju fonds attiecībā uz individuālajiem pensiju kontiem, kas tiek uzraudzīti atbilstoši likumam “Par privātajiem pensiju fondiem”.

Lietuva

2 pakopos pensijų fondas (įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis).

Luksemburga

Nav nevienas vienības, pret kuru jāattiecas kā pret Finanšu iestādi, kas nesniedz ziņojumus.

Ungārija

Nav nevienas vienības, pret kuru jāattiecas kā pret Finanšu iestādi, kas nesniedz ziņojumus.

Malta

Nav nevienas vienības, pret kuru jāattiecas kā pret Finanšu iestādi, kas nesniedz ziņojumus.

Nīderlande

N.V. Settlement Bank of the Netherlands.

Stichting Contractspelerfonds KNVB (CFK).

Austrija

Betriebliche Vorsorgekassen im Sinne des Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetzes.

Oesterreichische Entwicklungsbank AG.

Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft.

“Österreichischer Exportfonds” GmbH.

Österreichische Hotel- und Tourismusbank Gesellschaft m.b.H.

Polija

Otwarte fundusze emerytalne.

Dobrowolne fundusze emerytalne.

Pracownicze fundusze emerytalne.

Portugāle

Nav nevienas vienības, pret kuru jāattiecas kā pret Finanšu iestādi, kas nesniedz ziņojumus.

Rumānija

Nav nevienas vienības, pret kuru jāattiecas kā pret Finanšu iestādi, kas nesniedz ziņojumus.

Slovēnija

Nav nevienas vienības, pret kuru jāattiecas kā pret Finanšu iestādi, kas nesniedz ziņojumus.

Slovākija

Fondy starobneho dôchodkoveho sporenia - II.pilier.

Fondy doplnkoveho dochodkoveho sporenia - III.pilier.

Somija

Nav nevienas vienības, pret kuru jāattiecas kā pret Finanšu iestādi, kas nesniedz ziņojumus.

Zviedrija

Pensionsstiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Vinstandelsstiftelser.

Apvienotā Karaliste

Nav nevienas vienības, pret kuru jāattiecas kā pret Finanšu iestādi, kas nesniedz ziņojumus.


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Komisija

31.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 362/16


Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus saskaņā ar Eiropas telesakaru tīklu dotāciju darba programmu, kas ietilpst Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā, laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam

(Komisijas Īstenošanas lēmums C(2014) 9490)

(2015/C 362/09)

Ar šo Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts izsludina piecus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, lai piešķirtu dotācijas projektiem atbilstīgi prioritātēm un mērķiem, kas noteikti 2015. gada darba programmā Eiropas telesakaru tīklu jomā, kura ietilpst Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā, laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam.

Priekšlikumi iesniedzami, atsaucoties uz šādiem pieciem uzaicinājumiem:

 

CEF-TC-2015-1: Dokumentu elektroniska piegāde – e-piegāde

 

CEF-TC-2015-1: Elektroniskie rēķini – e-rēķini

 

CEF-TC-2015-1: Publiskā sektora atklāto datu pamatpakalpojumi

 

CEF-TC-2015-1: Drošāka interneta pamatpakalpojumi

 

CEF-TC-2015-1: Europeana

Paredzamais budžets, kas būs pieejams priekšlikumiem, kurus atlasīs saskaņā ar šiem uzaicinājumiem, ir EUR 38,7 miljoni.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir 2016. gada 19. janvāris.

Attiecīgo uzaicinājumu dokumentācija ir pieejama CEF Telecom vietnē:

http://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-telecom-calls-proposals-2015


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

31.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 362/17


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.7789 – The Carlyle Group / PA Consulting)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 362/10)

1.

Eiropas Komisija 2015. gada 23. oktobrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā īpašam nolūkam dibināta sabiedrība CEP IV Garden Sàrl, ko kontrolē fondi, kurus pārvalda ar Carlyle Group (Carlyle, Luksemburga) saistīti uzņēmumi, iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē kontroli pār uzņēmumu PA Consulting Group Ltd (PA Consulting, Apvienotā Karaliste), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Carlyle pārvalda fondus, kas visā pasaulē veic ieguldījumus četrās ieguldījumu jomās: i) privātais pašu kapitāls uzņēmumos (pārpirkšana un izaugsmes kapitāls); ii) nekustamie aktīvi (nekustamais īpašums, infrastruktūra, enerģētika un atjaunojamie resursi); iii) globālas tirgus stratēģijas (strukturēti kredīti, mezonīna instrumenti, problemātiski aktīvi, riska ieguldījumu fondi un tirgus parāda instrumenti vidējiem uzņēmumiem); un iv) risinājumi (privātā pašu kapitāla fondu fondi un saistītās kopieguldījumu un sekundārās darbības),

PA Consulting sniedz dažādus vadības konsultāciju pakalpojumus augstākā līmeņa vadītājiem, kas darbojas dažādās nozarēs gan valsts, gan privātajā sektorā. PA galvenā mītne ir Londonā, un uzņēmuma biroji atrodas abos Amerikas kontinentos, Eiropā, Ziemeļvalstīs, Persijas līča reģionā, plašākā Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas reģionā, kā arī Āzijas un Klusā okeāna reģionā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru M.7789 – The Carlyle Group / PA Consulting uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


31.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 362/18


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.7782 – Generali Holding Vienna/Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft/Generali Pensionskasse/Bonus-Pensionskassen)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 362/11)

1.

Eiropas Komisija 2015. gada 23. oktobrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu. Koncentrācijas rezultātā uzņēmums Generali Holding Vienna AG (“Generali”, Austrija), kas pieder apdrošināšanas grupai Assicurazioni Generali SpA (Itālija), un uzņēmums Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft, Österreich (“Zürich”, Austrija), kas pieder Zürich Insurance grupai (Šveice), iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 3. panta 4. punkta izpratnē kopīgu kontroli pār uzņēmumu Bonus-Pensionskassen Aktiengesellschaft (“Bonus-PK”, Austrija), tostarp tā meitasuzņēmumiem, iegādājoties akcijas. Vienlaikus uzņēmums Bonus Vorsorgekasse AG (“Bonus-VK”, Austrija), kuru jau tagad kopīgi kontrolē Generali und Zürich, kļūst par pilnfunkciju uzņēmumu.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    Generali : apdrošināšana un finanšu pakalpojumi,

—    Zürich : apdrošināšana,

—    Bonus-PK : suprauzņēmumu pensiju fonds,

—    Bonus-VK : uzkrājumu fonds.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Eiropas Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs +32 22964301), pa epastu (COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu) vai pa pastu ar atsauces numuru M.7782 – Generali Holding Vienna/Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft/Generali Pensionskasse/Bonus-Pensionskassen uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


31.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 362/19


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.7828 – INEOS/DEA UK E&P Holdings)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 362/12)

1.

Eiropa Komisija 2015. gada 26. oktobrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, ar kuru uzņēmums INEOS AG (“INEOS”, Šveice) Apvienošanās Regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kontroli pār visu uzņēmumu DEA UK E&P Holdings Limited (“DEA UK”, Apvienotā Karaliste), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

INEOS darbojas pasaules mērogā naftas ķīmijas produktu pakārtotas vairumtirdzniecības piegādes jomā,

DEA UK darbojas jēlnaftas un dabasgāzes izpētes un ražošanas jomā Ziemeļjūras dienvidu daļā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru M.7828 – INEOS/DEA UK E&P Holdings uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


31.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 362/20


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.7779 – Trafigura/Nyrstar)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 362/13)

1.

Komisija 2015. gada 26. oktobrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums Trafigura Beheer B.V. (“Trafigura”, Nīderlande) iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē faktisku pilnīgu kontroli pār uzņēmumu Nyrstar (Beļģija).

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Trafigura ir viens no pasaules vadošajiem starptautiskajiem preču tirgotājiem. Trafigura galvenā tirdzniecības darbība ir jēlnaftas, naftas produktu, dabasgāzes, sašķidrinātās dabasgāzes, metālu (tostarp svina, vara, cinka un alumīnija) un metāla rūdas un koncentrātu piegāde un transportēšana,

Nyrstar ir integrēts ieguves un metālapstrādes uzņēmums, kuram ir stabila pozīcija cinka un svina tirgū un kura pozīcija citu parasto metālu un dārgmetālu tirgū nostiprinās. Nyrstar veic ieguves, kausēšanas, kā arī citas darbības visā pasaulē.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru M.7779 – Trafigura/Nyrstar uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).


Labojums

31.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 362/21


Labojums Padomes Lēmumā (2015. gada 30. oktobris), ar ko atjauno Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valdi

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 358, 2015. gada 30. oktobris )

(2015/C 362/14)

Uz vāka un 1. lappusē:

tekstu:

“Padomes Lēmums (2015. gada 30. oktobris), ar ko atjauno Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valdi”

lasīt šādi:

“Padomes Lēmums (2015. gada 22. oktobris), ar ko atjauno Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valdi”.

1. lappusē:

tekstu:

“Luksemburgā, 2015. gada 30. oktobrī”

lasīt šādi:

“Luksemburgā, 2015. gada 22. oktobrī”.