ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 320

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 28. septembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2015/C 320/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2015/C 320/02

Lieta C-602/13: Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 11. jūnija rīkojums (Juzgado de Primera Instancia (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA/Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 93/13/EEK — Līgumtiesiskās attiecības starp komersantu un patērētāju — Hipotekārā kredīta līgums — Noteikums par nokavējuma procentiem — Noteikums par paātrinātu atmaksu — Tiesvedība piedziņas vēršanai uz hipotēku — Procentu apmēra samazināšana — Valsts tiesas pilnvaras

2

2015/C 320/03

Lieta C-64/14 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 29. aprīļa rīkojums – Sven A. von. Storch/Eiropas Centrālā banka (ECB) Apelācija — Prasība atcelt tiesību aktu — Pieņemamība — Tieši skarta persona — Eiropas Centrālās bankas lēmumi — Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnes 2012/641/ES — Tiesas Reglamenta 181. pants

3

2015/C 320/04

Lieta C-82/14: Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 15. jūlija rīkojums (Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Sestā direktīva 77/388/EEK

3

2015/C 320/05

Lieta C-84/14 P: Tiesas (desmitā palāta) 2015. gada 14. jūlija rīkojums – Forgital Italy SpA/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija Apelācija — Tiesas Reglamenta 181. pants — Prasība atcelt tiesību aktu — LESD 263. panta ceturtā daļa — Tiesības celt prasību — Tiesības celt prasību — Fiziskas vai juridiskas personas — Reglamentējošs akts, kas saistīts ar īstenošanas pasākumiem — Muitas regula, ar ko groza tarifu apturēšanas nosacījumus — Iespēja celt prasību valsts tiesās

4

2015/C 320/06

Lieta C-90/14: Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 8. jūlija rīkojums (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Banco Grupo Cajatres SA/María Mercedes Manjón Pinilla, Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 93/13/EEK — Līgums, kas noslēgts starp komersantu un patērētāju — Hipotekārā kredīta līgums — Noteikums par nokavējuma procentiem — Noteikums par paātrinātu atmaksu — Tiesvedība piedziņas vēršanai uz hipotēku — Procentu apmēra samazināšana — Valsts tiesas pilnvaras

5

2015/C 320/07

Lieta C-123/14: Tiesas (desmitā palāta) 2015. gada 15. jūlija rīkojums (Administrativen sad – Varna (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Itales OOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — - Nodokļi — - PVN — Direktīva 2006/112/EK — Nodokļu neitralitātes princips — PVN priekšnodokļa atskaitīšana — Jēdziens preču piegāde — Preču piegādes esamības nosacījumi — Pierādījuma neesamība par preču atrašanos tiešā piegādātāja faktiskajā valdījumā

6

2015/C 320/08

Lieta C-142/14 P: Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 3. jūnija rīkojums – The Sunrider Corporation/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Nannerl GmbH & Co. KG Apelācija — Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Vārdiskas preču zīmes SUN FRESH reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas vārdiskas preču zīmes SUNNY FRESH īpašnieka iebildumi — Sajaukšanas iespēja — Konfliktējošo preču zīmju apzīmēto preču līdzība — Tiesības tikt uzklausītam — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts, 75. un 76. pants

6

2015/C 320/09

Lieta C-159/14: Tiesas (desmitā palāta palāta) 2015. gada 15. jūlija rīkojums (Administrativen sad (Varna, Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Koela-N EOOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Nodokļi — PVN — Direktīva 2006/112/EK — Nodokļu neitralitātes princips — PVN priekšnodokļa atskaitīšana — Jēdziens preču piegāde — Preču piegādes esamības nosacījumi — Tieša preču nodošana no piegādātāja trešajai personai, ko veic pārvadātājs — Pierādījuma neesamība par preču atrašanos tiešā piegādātāja faktiskajā valdījumā — Piegādātāju un nodokļa iestāžu sadarbības neesamība — Preču pārkraušanas neesamība — Pierādījumi, kas pamato aizdomas par krāpšana nodokļu jomā

7

2015/C 320/10

Lieta C-291/14 P: Tiesas (septītā palāta) 2015. gada 11. jūnija rīkojums – Faci SpA/Eiropas Komisija Apelācija — Tiesas Reglaments — 181. pants — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Alvas stabilizatoru un epoksidētas sojas pupu eļļas un esteru Eiropas tirgi — Naudas sodi — Pārkāpuma smagums — Efektīvas tiesību aizsardzības tiesā princips — Acīmredzami nepieņemama vai acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība

8

2015/C 320/11

Lieta C-318/14: Tiesas (desmitā palāta) 2015. gada 21. maija rīkojums (Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Slovenská autobusová doprava Trnava a.s./Krajský úřad Olomouckého kraje Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — LESD 49. un 52. pants — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Regula (EK) Nr. 1370/2007 — Sabiedriskais transports, izmantojot dzelzceļu un autoceļus — Transports, izmantojot autobusu sabiedriskā transporta pilsētu maršrutos — Pārvadātājs, kura juridiskā adrese ir citā dalībvalstī un kurš darbojas ar filiāles starpniecību — Pienākums saņemt speciālu atļauju — Kompetentās iestādes rīcības brīvība — Sabiedrisko pakalpojumu līgums

8

2015/C 320/12

Lieta C-343/14 P: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 7. maija rīkojums – Adler Modemärkte AG/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Blufin SpA Apelācija — Tiesas Reglamenta 181. pants — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 40/94 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Vārdiskas preču zīmes MARINE BLEU reģistrācijas pieteikums — Vārdiskas preču zīmes BLUMARINE īpašnieka iebildumi — Relatīvi atteikuma pamati — Sajaukšanas iespēja — Konceptuāla salīdzināšana

9

2015/C 320/13

Lieta C-400/14 P: Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 16. jūlija rīkojums – Basic AG Lebensmittelhandel/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Repsol YPF, SA Apelācija — Tiesas Reglamenta 181. pants — Kopienas grafiskas preču zīmes reģistrācijas pieteikums — Vārdisks elements basic — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme — Vārdisks elements BASIC — Šīs preču zīmes īpašnieka iebildumi — Daļējs reģistrācijas atteikums — Jēdzieni izplatīšanas pakalpojumi un mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības pakalpojumi — Piemērojamība

10

2015/C 320/14

Lieta C-405/14: Tiesas (septītā palāta) 2015. gada 11. jūnija rīkojums (Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – PST CLC a.s./Generální ředitelství cel Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tarifu klasifikācija — Regulas (EK) Nr. 384/2004 pielikumā ietvertās tabulas 2. punkta spēkā esamība laikposmā no 2004. gada 22. marta līdz 2009. gada 22. decembrim — Šīs tiesību normas piemērojamība 2008. gadā iesniegtajām muitas deklarācijām — Preču, kuras paredzētas datoriem ar dzesēšanas radiatoru un ventilatoru, klasifikācija

10

2015/C 320/15

Lieta C-496/14: Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 7. maija rīkojums (Tribunalul Sibiu (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Statul român/Tamara Văraru, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — Vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principi sociālā nodrošinājuma jomā — Pabalstu par apgādībā esošu bērnu apmēra aprēķināšana — Savienības tiesību īstenošanas neesamība — Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība

11

2015/C 320/16

Lieta C-507/14: Tiesas (desmitā palāta) 2015. gada 16. jūlija rīkojums (Supremo Tribunal de Justiça (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – P/M Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Pamatotu šaubu neesamība — Jurisdikcija civillietās — Regula (EK) Nr. 2201/2003 — 16. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Datuma, kurā prasība ir iesniegta tiesā, noteikšana — Pieteikums par tiesvedības apturēšanu — Ietekmes neesamība

12

2015/C 320/17

Lieta C-539/14: Tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 16. jūlija rīkojums (Audiencia Provincial de Castellón (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Direktīva 93/13/EEK — 7. pants — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 7. un 47. pants — Patērētāju līgumi — Hipotekārā aizdevuma līgums — Negodīgi noteikumi — Procedūra piedziņas vēršanai uz hipotēku — Tiesības pārsūdzēt apelācijas kārtībā

12

2015/C 320/18

Lieta C-576/14 P: Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 4. jūnija rīkojums – Mirelta Ingatlanhasznosító kft/Eiropas Komisija, Eiropas ombuds Apelācija — Prasība atcelt tiesību aktu — Komisijas atteikums uzsākt procedūru sakarā ar pienākumu neizpildi — Nepieņemamība un Vispārējās tiesas kompetences neesamība — Daļēji acīmredzami nepamatota un daļēji acīmredzami nepieņemama apelācijas sūdzība

13

2015/C 320/19

Lieta C-608/14: Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 7. maija rīkojums (Tribunalul Sibiu (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Elena Delia Pondiche/Statul român, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — Pabalstu par apgādībā esošu bērnu piešķiršana — Piemērojamā likuma noteikšana atkarībā no bērna dzimšanas datuma, nevis atkarībā no viņa ieņemšanas datuma — Savienības tiesību īstenošanas neesamība — Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība

14

2015/C 320/20

Lieta C-151/15: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 14. jūlija rīkojums (Tribunal da Relação de Coimbra (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sociedade Portuguesa de Autores CRL/Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra Carla Ferreira Cardoso, Douros Bar Lda Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Autortiesības un blakustiesības informācijas sabiedrībā — Direktīva 2001/29/EK — 3. panta 1. punkts — Jēdziens izziņošana sabiedrībai — Darbu pārraidīšana kafejnīcā-restorānā, izmantojot ar skaļruņiem savienotu radioaparātu

14

2015/C 320/21

Lieta C-322/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 29. jūnijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – Google Ireland Limited, Google Italy Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

15

2015/C 320/22

Lieta C-329/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 3. jūlijā iesniedza Sąd Najwyższy (Polija) – ENEA S. A.(Poznaņa)/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

15

2015/C 320/23

Lieta C-332/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 6. jūlijā iesniedza Tribunale di Treviso (Itālija) – kriminālprocess pret Giuseppe Astone

16

2015/C 320/24

Lieta C-355/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 13. jūlijā iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH un Caverion Österreich GmbH

17

2015/C 320/25

Lieta C-397/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 23. jūlijā iesniedza Landgericht Itzehoe (Vācija) – Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG/Gerhild Lukath

18

2015/C 320/26

Lieta C-404/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 24. jūlijā iesniedza Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Vācija) – krimināllieta pret Pál Aranyosi

18

2015/C 320/27

Lieta C-411/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta paplašinātā sastāvā) 2015. gada 20. maija spriedumu lietā T-456/10 Timab Industries un CFPR/Komisija 2015. gada 27. jūlijā iesniedza Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR)

19

2015/C 320/28

Lieta C-413/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 27. jūlijā iesniedza Supreme Court (Īrija) – Elaine Farrell/Alan Whitty, Minister for the Environment, Īrija un Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

20

2015/C 320/29

Lieta C-423/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 31. jūlijā iesniedza Bundesarbeitsgericht (Vācija) – Nils-Johannes Kratzer/R+V Allgemeine Versicherung AG

21

2015/C 320/30

Lieta C-428/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 4. augustā iesniedza Supreme Court (Īrija) – Child and Family Agency (CAFA)/J. D.

22

2015/C 320/31

Lieta C-429/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 5. augustā iesniedza Court of Appeal (Īrija) – Evelyn Danqua/The Minister for Justice and Equality Ireland un the Attorney General

23

2015/C 320/32

Lieta C-430/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 5. augustā iesniedza Supreme Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste) – Secretary of State for Work and Pensions/Tolley (mirusi; pārstāv personīgais pārstāvis)

23

2015/C 320/33

Lieta C-189/14: Tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2015. gada 11. jūnija rīkojums (Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Kipra) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Bogdan Chain/Atlanco LTD

24

2015/C 320/34

Lieta C-244/14: Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 7. jūlija rīkojums – Eiropas Komisija/Austrijas Republika

25

2015/C 320/35

Lieta C-328/14: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 17. jūnija rīkojums (Krajský súd v Prešove (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – CD Consulting s. r. o./Anna Pančurová, Róbert Demeter, Kristína Pužová, Katarína Harakľová, Roman Novák, Marcela Grundzová, Milan Pulko, Peter Chomča, Jarmila Lešková, Katarína Malarová, Jana Belajová, Tatiana Kučkovská, Marián Demeter, Helena Chomčová, Marcela Troščáková, Nataša Virágová, Kvetuša Hudáková, Peter Grundza, Dávid Renner, Zdenko Ričalka, Jarmila Kurejová, Mária Maxinová

25

2015/C 320/36

Lieta C-329/14: Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 16. aprīļa rīkojums – Eiropas Komisija/Somijas Republika

25

2015/C 320/37

Lieta C-390/14: Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 5. jūnija rīkojums (Eparchiako Dikastirio Larnakas (Kipra) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret Masoud Mehrabipari

25

2015/C 320/38

Lieta C-445/14: Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 28. aprīļa rīkojums (Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Seusen Sume/Landkreis Stade, piedaloties Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

26

2015/C 320/39

Apvienotās lietas C-512/14 P un C-513/14 P: Tiesas trešās palātas priekšsēdētāja 2015. gada 17. jūlija rīkojums – Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)/Unibail Management

26

2015/C 320/40

Lieta C-538/14: Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 3. jūnija rīkojums – Eiropas Komisija/Somijas Republika

26

2015/C 320/41

Lieta C-37/15: Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 6. maija rīkojums (Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Cav. Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco Sas/Comune di Monastir, Equitalia centro SpA

26

 

Vispārējā tiesa

2015/C 320/42

Lieta T-574/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. jūlija rīkojums – PAN Europe un Stichting Natuur en Milieu/Komisija Vide — Regula (EK) Nr. 149/2008 — Maksimāli pieļaujamie pesticīdu atlieku līmeņi — Regula (EK) Nr. 1367/2006 — Pieprasījums veikt iekšēju pārskatīšanu — Intereses celt prasību zudums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

27

2015/C 320/43

Lieta T-617/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 14. jūlija rīkojums – Pro Asyl/EASO Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Darbības plāns attiecībā uz patvēruma atbalsta grupas nosūtīšanu uz Bulgāriju — Piekļuves atteikums — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas — Prasība atcelt tiesību aktu — Dokumentu elektroniskais reģistrs — Daļēja acīmredzama nepieņemamība

27

2015/C 320/44

Lieta T-724/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 22. jūlija rīkojums – European Children’s Fashion Association un Instituto de Economía Pública/Komisija un EACEA Prasība atcelt tiesību aktu — Šķīrējklauzula — Rīcības programma Lifelong Learning (2007–2013) — Projekts Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector — Iepriekšējā informatīvā vēstule — Paziņojums par parādu — Atbildētāja noteikšana — Daļēja nepieņemamība

28

2015/C 320/45

Lieta T-769/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. jūlija rīkojums – CGI Luxembourg un Intrasoft International/Parlaments Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus — Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Informācijas produkcijas sistēmu attīstīšana un uzturēšana — Pretendenta ierindošana kaskādes procedūrā — Apstrīdēto lēmumu atcelšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

29

2015/C 320/46

Lieta T-207/15 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 16. jūlija rīkojums – National Iranian Tanker Company/Padome Pagaidu noregulējums — Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Irānu kodolieroču izplatīšanas novēršanai — Līdzekļu iesaldēšana — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Fumus boni juris — Interešu izsvēršana — Steidzamības neesamība

30

2015/C 320/47

Lieta T-293/15: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. jūlija rīkojums – Banimmo/Komisija Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Apstrīdētā tiesību akta atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

30

2015/C 320/48

Lieta T-321/15 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 17. jūlija rīkojums – GSA un SGI/Parlaments Pagaidu noregulējums — Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Ugunsdrošība, palīdzības sniegšana personām un Eiropas Parlamenta teritorijas Briselē ārēja novērošana — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citam pretendentam — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība

31

2015/C 320/49

Lieta T-283/15: Prasība, kas celta 2015. gada 29. maijā – Esso Raffinage/ECHA

32

2015/C 320/50

Lieta T-369/15: Prasība, kas celta 2015. gada 10. jūlijā – Hernández Zamora/ITSB – Rosen Tantau (Paloma)

33

2015/C 320/51

Lieta T-386/15: Prasība, kas celta 2015. gada 10. jūlijā – Jordi Nogues/ITSB –- Grupo Osborne (BADTORO)

34

2015/C 320/52

Lieta T-400/15: Prasība, kas celta 2015. gada 20. jūlijā – Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/ITSB – University College London (CITRUS SATURDAY)

35

2015/C 320/53

Lieta T-408/15: Prasība, kas celta 2015. gada 24. jūlijā – Globo Comunicação e Participações/ITSB (skaņas PLIM PLIM)

36

2015/C 320/54

Lieta T-429/15: Prasība, kas celta 2015. gada 27. jūlijā – Monster Energy/ITSB – Mad Catz Interactive (MAD CATZ)

37

2015/C 320/55

Lieta T-430/15: Prasība, kas celta 2015. gada 30. jūlijā – Flowil International Lighting/ITSB – Lorimod Prod Com (Silvania Food)

38

2015/C 320/56

Lieta T-431/15: Prasība, kas celta 2015. gada 30. jūlijā – Fruit of the Loom/ITSB – Takko (FRUIT)

39

2015/C 320/57

Lieta T-432/15: Prasība, kas celta 2015. gada 31. jūlijā – Inditex/ITSB – Ffauf (ZARA)

39

2015/C 320/58

Lieta T-433/15: Prasība, kas celta 2015. gada 27. jūlijā – Bank Saderat/Padome

40

2015/C 320/59

Lieta T-446/15: Prasība, kas celta 2015. gada 3. augustā – Indecopi/ITSB – Synergy Group (PISCO)

42

2015/C 320/60

Lieta T-447/15: Prasība, kas celta 2015. gada 3. augustā – Indecopi/ITSB – Synergy Group (PISCO SOUR)

43

2015/C 320/61

Lieta T-449/15: Prasība, kas celta 2015. gada 30. jūlijā – Satkirit Holdings/ITSB – Advanced Mailing Solutions (luvo)

44

2015/C 320/62

Lieta T-450/15: Prasība, kas celta 2015. gada 30. jūlijā – Satkirit Holdings/ITSB – Advanced Mailing Solutions (luvoworld)

44

2015/C 320/63

Lieta T-451/15: Prasība, kas celta 2015. gada 5. augustā – AlzChem/Komisija

45

2015/C 320/64

Lieta T-453/15: Prasība, kas celta 2015. gada 6. augustā – Trinity Haircare/ITSB – Advance Magazine Publishers (VOGUE)

46

2015/C 320/65

Lieta T-454/15: Prasība, kas celta 2015. gada 10. augustā – Laboratorios Ern/ITSB – Werner (Dynamic Life)

47

2015/C 320/66

Lieta T-455/15: Prasība, kas celta 2015. gada 10. augustā – Vitra Collections/ITSB – Consorzio Origini (Krēsla forma)

48

2015/C 320/67

Lieta T-462/15: Prasība, kas celta 2015. gada 11. augustā – Asia Leader International (Cambodia)/Komisija

49

2015/C 320/68

Lieta T-296/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. jūlija rīkojums – Adler Modemärkte/ITSB – Blufin (MARINE BLEU)

51

2015/C 320/69

Apvienotās lietas T-593/14, T-596/14, T-601/14, T-602/14, no T-604/14 līdz T-606/14 un T-612/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 21. jūlija rīkojums – Makhlouf/Padome

51

2015/C 320/70

Lieta T-733/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 17. jūlija rīkojums – European Dynamics Luxembourg un Evropaïki Dynamiki/Parlaments

51

2015/C 320/71

Lieta T-72/15: Vispārējās tiesas 2015. gada 16. jūlija rīkojums – Hippler/Komisija

51

2015/C 320/72

Lieta T-205/15: Vispārējās tiesas 2015. gada 13. jūlija rīkojums – Aguirre y Compañía/ITSB – Puma (Sporta kurpes attēls)

52

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2015/C 320/73

Lieta F-105/15: Prasība, kas celta 2015. gada 20. jūlijā – ZZ un ZZ/CEPOL

53

2015/C 320/74

Lieta F-107/15: Prasība, kas celta 2015. gada 23. jūlijā – ZZ/EESK

53

2015/C 320/75

Lieta F-108/15: Prasība, kas celta 2015. gada 27. jūlijā – ZZ un ZZ/Komisija

54

2015/C 320/76

Lieta F-112/15: Prasība, kas celta 2015. gada 3. augustā – ZZ/Komisija

55

2015/C 320/77

Lieta F-113/15: Prasība, kas celta 2015. gada 3. augustā – ZZ u.c./Komisija

55

2015/C 320/78

Lieta F-115/15: Prasība, kas celta 2015. gada 14. augustā – ZZ/Komisija

56

2015/C 320/79

Lieta F-118/15: Prasība, kas celta 2015. gada 18. augustā – ZZ/Komisija

57


LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/1


Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

(2015/C 320/01)

Jaunākā publikācija

OV C 311, 21.9.2015.

Iepriekšējās publikācijas

OV C 302, 14.9.2015.

OV C 294, 7.9.2015.

OV C 279, 24.8.2015.

OV C 270, 17.8.2015.

OV C 262, 10.8.2015.

OV C 254, 3.8.2015.

Šie teksti pieejami

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

Tiesa

28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/2


Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 11. jūnija rīkojums (Juzgado de Primera Instancia (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA/Fernando Quintano Ujeta, María Isabel Sánchez García

(Lieta C-602/13) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Direktīva 93/13/EEK - Līgumtiesiskās attiecības starp komersantu un patērētāju - Hipotekārā kredīta līgums - Noteikums par nokavējuma procentiem - Noteikums par paātrinātu atmaksu - Tiesvedība piedziņas vēršanai uz hipotēku - Procentu apmēra samazināšana - Valsts tiesas pilnvaras)

(2015/C 320/02)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de Primera Instancia

Pamatlietas puses

Prasītāja: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Atbildētāji: Fernando Quintano Ujeta un María Isabel Sánchez García

Rezolutīvā daļa:

1)

Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos 6. panta 1. punkts un 7. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem nav pretrunā valsts tiesību normas, kurās ir paredzēta nokavējuma procentu apmēra samazināšana hipotekārā aizdevuma līguma ietvaros, ciktāl ar šīm valsts tiesību normām:

netiek ietekmēts valsts tiesas, kura izskata šī līguma hipotekārā prasījuma izpildes procedūru, vērtējums par noteikuma par nokavējuma procentiem “negodīgumu”, un

netiek radīti šķēršļi tam, lai šī tiesa nepiemērotu minēto noteikumu, ja tai būtu jākonstatē tās “negodīgums” šīs direktīvas 3. panta 1. punkta izpratnē.

2)

Direktīva 93/13 jāinterpretē tādējādi, ka, ja valsts tiesa konstatē līguma, kas noslēgts starp patērētāju un komersantu, noteikuma “negodīgumu” Direktīvas 93/13 3. panta 1. punkta izpratnē, apstāklis, ka šis noteikums nav ticis izpildīts, pats par sevi nerada šķērsli tam, lai valsts tiesa izdarītu visus secinājumus par minētā noteikuma “negodīgumu”.


(1)  OV C 31, 1.2.2014.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/3


Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 29. aprīļa rīkojums – Sven A. von. Storch/Eiropas Centrālā banka (ECB)

(Lieta C-64/14 P) (1)

(Apelācija - Prasība atcelt tiesību aktu - Pieņemamība - Tieši skarta persona - Eiropas Centrālās bankas lēmumi - Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnes 2012/641/ES - Tiesas Reglamenta 181. pants)

(2015/C 320/03)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Sven A. von. Storch (pārstāvis – M. Kerber, Rechtsanwalt)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Centrālā banka (ECB) (pārstāvji – C. Kroppenstedt un G. Gruber, kuriem palīdz H.-G. Kamann, Rechtsanwalt)

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Sven A. von. Storch un pārējie 5  216 prasītāji, kuru vārdi ir iekļauti šī rīkojuma pielikumā, atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 151, 19.5.2014.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/3


Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 15. jūlija rīkojums (Corte suprema di cassazione (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Agenzia delle Entrate/Nuova Invincibile

(Lieta C-82/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tiesas Reglamenta 99. pants - Sestā direktīva 77/388/EEK)

(2015/C 320/04)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Corte suprema di cassazione

Pamatlietas puses

Prasītāja: Agenzia delle Entrate

Atbildētājs: Nuova Invincibile

Rezolutīvā daļa:

Padomes 1977. gada 17. maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze, 2. un 22. pants ir interpretējami tādējādi, ka tie nepieļauj tādu valsts tiesību normu kā 2002. gada 27. decembra Likuma Nr. 289 par valsts gada un daudzgadu budžeta veidošanas noteikumiem (2003. gada finanšu likums) 9. panta 17. punkts, kurā, ņemot vērā zemestrīci, kas tika novērota Katānijas, Ragūzas un Sirakūzas provincēs, par labu šīs zemestrīces skartajām personām ir paredzēts par 90 % samazināt pievienotās vērtības nodokli, kas parasti bija jāmaksā par 1990.–1992. gadu, piešķirot tiesības uz jau samaksāto pievienotās vērtības nodokļa summu atmaksu šādā apmērā, ciktāl šī tiesību norma neatbilst nodokļu neitralitātes principa prasībām un neļauj nodrošināt tā pievienotās vērtības nodokļa vienotu iekasēšanu, kas ir jāmaksā Itālijas teritorijā.


(1)  OV C 142, 12.5.2014.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/4


Tiesas (desmitā palāta) 2015. gada 14. jūlija rīkojums – Forgital Italy SpA/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija

(Lieta C-84/14 P) (1)

(Apelācija - Tiesas Reglamenta 181. pants - Prasība atcelt tiesību aktu - LESD 263. panta ceturtā daļa - Tiesības celt prasību - Tiesības celt prasību - Fiziskas vai juridiskas personas - Reglamentējošs akts, kas saistīts ar īstenošanas pasākumiem - Muitas regula, ar ko groza tarifu apturēšanas nosacījumus - Iespēja celt prasību valsts tiesās)

(2015/C 320/05)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Forgital Italy SpA (pārstāvji – V. Turinetti di Priero un R. Mastroianni, avvocati)

Pārējās lietas dalībnieces: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – F. Florindo Gijón un K. Pellinghelli) un Eiropas Komisija (pārstāvji – A. Caeiros un D. Recchia)

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Forgital Italy SpA atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 129, 28.4.2014.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/5


Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 8. jūlija rīkojums (Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Banco Grupo Cajatres SA/María Mercedes Manjón Pinilla, Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela

(Lieta C-90/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Direktīva 93/13/EEK - Līgums, kas noslēgts starp komersantu un patērētāju - Hipotekārā kredīta līgums - Noteikums par nokavējuma procentiem - Noteikums par paātrinātu atmaksu - Tiesvedība piedziņas vēršanai uz hipotēku - Procentu apmēra samazināšana - Valsts tiesas pilnvaras)

(2015/C 320/06)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 1 de Miranda de Ebro

Pamatlietas puses

Prasītāja: Banco Grupo Cajatres SA

Atbildētājas: María Mercedes Manjón Pinilla un Comunidad Hereditaria formada al fallecimiento de D. M. A. Viana Gordejuela

Rezolutīvā daļa:

1)

Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos 3. panta 1. punkts, 4. panta 1. punkts, 6. panta 1. punkts un 7. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka valsts tiesas veikts vērtējums par līguma, kam ir piemērojama šī direktīva, noteikumu negodīgumu tai liek ņemt vērā preču un pakalpojumu, kas ir attiecīgā līguma priekšmets, raksturu, atsaucoties uz visiem ar šo līgumu saistītajiem apstākļiem tā noslēgšanas datumā.

2)

Direktīvas 93/13 6. panta 1. punkts un 7. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem nav pretrunā valsts tiesību normas, kurās ir paredzēta nokavējuma procentu apmēra samazināšana hipotekārā aizdevuma līguma ietvaros, ciktāl ar šīm valsts tiesību normām:

netiek ietekmēts valsts tiesas, kura izskata šī līguma hipotekārā prasījuma izpildes procedūru, vērtējums par noteikuma par nokavējuma procentiem “negodīgumu”, un

netiek radīti šķēršļi tam, lai šī tiesa nepiemērotu minēto noteikumu, ja tai būtu jākonstatē tās “negodīgums” šīs direktīvas 3. panta 1. punkta izpratnē.


(1)  OV C 151, 19.5.2014.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/6


Tiesas (desmitā palāta) 2015. gada 15. jūlija rīkojums (Administrativen sad – Varna (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – “Itales” OOD/Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Lieta C-123/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tiesas Reglamenta 99. pants - - Nodokļi - - PVN - Direktīva 2006/112/EK - Nodokļu neitralitātes princips - PVN priekšnodokļa atskaitīšana - Jēdziens “preču piegāde” - Preču piegādes esamības nosacījumi - Pierādījuma neesamība par preču atrašanos tiešā piegādātāja faktiskajā valdījumā)

(2015/C 320/07)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Administrativen sad – Varna

Pamatlietas puses

Prasītāja: “Itales” OOD

Atbildētājs: Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu noteikumi par tiesībām atskaitīt pievienotās vērtības nodokli ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj, ka dalībvalsts nodokļu administrācija uzskata, ka preču piegāde nav notikusi, tādējādi radot šķērsli tam, lai pircējs varētu atskaitīt par šo iegādi samaksāto pievienotās vērtības nodokli, pamatojot ar to, ka pircējs nav pierādījis ne attiecīgo preču izcelsmi, ne to, kas tās bija viņa piegādātāja īpašumā, kaut gan šī administrācija nav konstatējusi, ka šis pircējs ir piedalījies ar pievienotās vērtības nodokli saistītā krāpšanā un ir zinājis vai viņam bija jāzina, ka attiecīgais darījums bija saistīts ar tādu krāpšanu.


(1)  OV C 151, 19.5.2014.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/6


Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 3. jūnija rīkojums – The Sunrider Corporation/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Nannerl GmbH & Co. KG

(Lieta C-142/14 P) (1)

(Apelācija - Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Vārdiskas preču zīmes “SUN FRESH” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Kopienas vārdiskas preču zīmes “SUNNY FRESH” īpašnieka iebildumi - Sajaukšanas iespēja - Konfliktējošo preču zīmju apzīmēto preču līdzība - Tiesības tikt uzklausītam - Regula (EK) Nr. 207/2009 - 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts, 75. un 76. pants)

(2015/C 320/08)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: The Sunrider Corporation (pārstāvji – N. Dontas un K. Markakis, dikogoroi)

Pārējie lietas dalībnieki: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – P. Bullock), Nannerl GmbH & Co. KG (pārstāvis – A. Thünken, Rechtsanwalt)

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

The Sunrider Corporation atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 212, 7.7.2014.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/7


Tiesas (desmitā palāta palāta) 2015. gada 15. jūlija rīkojums (Administrativen sad (Varna, Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – “Koela-N” EOOD/Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Lieta C-159/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tiesas Reglamenta 99. pants - Nodokļi - PVN - Direktīva 2006/112/EK - Nodokļu neitralitātes princips - PVN priekšnodokļa atskaitīšana - Jēdziens “preču piegāde” - Preču piegādes esamības nosacījumi - Tieša preču nodošana no piegādātāja trešajai personai, ko veic pārvadātājs - Pierādījuma neesamība par preču atrašanos tiešā piegādātāja faktiskajā valdījumā - Piegādātāju un nodokļa iestāžu sadarbības neesamība - Preču pārkraušanas neesamība - Pierādījumi, kas pamato aizdomas par krāpšana nodokļu jomā)

(2015/C 320/09)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Administrativen sad

Pamatlietas puses

Prasītāja: “Koela-N” EOOD

Atbildētājs: Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Rezolutīvā daļa:

1)

Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 14. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj, ka dalībvalsts nodokļu administrācija uzskata, ka preču piegāde nav notikusi, tādējādi radot šķērsli tam, lai pircējs varētu atskaitīt par šo iegādi samaksāto pievienotās vērtības nodokli, pamatojot ar to, ka pircējs nav saņēmis nopirkto preci, bet ir nosūtījis to tieši trešajai personai, kurai viņš to ir pārdevis tālāk, vai ar to, ka šī pircēja tiešais piegādātājs nav saņēmis preci, ko tas nopirka, bet nosūtīja to tieši pircējam.

2)

Piegādātāju, kas tirdzniecības ķēdē atrodas pirms nodokļa maksātāja, sadarbības ar nodokļu iestādēm neesamība un attiecīgo preču pārkraušanas neesamība pati par sevi nav objektīvs pierādījums, kas būtu pietiekams, lai secinātu, ka šis nodokļa maksātājs zināja vai viņam bija jāzina, ka darījums, uz kuru viņš balsta pievienotās vērtības nodokļa atskaitīšanas tiesības, bija saistīts ar krāpšanu nodokļu jomā. Taču abi šie apstākļi ir objektīvi pierādījumi, kurus var ņemt vērā, visaptveroši vērtējot visus elementus un apstākļus, lai noteiktu, vai minētais nodokļa maksātājs zināja vai viņam bija jāzina, ka darījums, uz kuru tas balsta pievienotās vērtības nodokļa atskaitīšanas tiesības, bija saistīts ar krāpšanu nodokļu jomā.


(1)  OV C 175, 10.6.2014.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/8


Tiesas (septītā palāta) 2015. gada 11. jūnija rīkojums – Faci SpA/Eiropas Komisija

(Lieta C-291/14 P) (1)

(Apelācija - Tiesas Reglaments - 181. pants - Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Alvas stabilizatoru un epoksidētas sojas pupu eļļas un esteru Eiropas tirgi - Naudas sodi - Pārkāpuma smagums - Efektīvas tiesību aizsardzības tiesā princips - Acīmredzami nepieņemama vai acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

(2015/C 320/10)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Faci SpA (pārstāvji – S. Piccardo, avvocato, S. Crosby, solicitor)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija (pārstāvji – F. Castilla Contreras, J. Norris –Usher un F. Ronkes Agerbeek)

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Faci SpA atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 303, 8.9.2014.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/8


Tiesas (desmitā palāta) 2015. gada 21. maija rīkojums (Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Slovenská autobusová doprava Trnava a.s./Krajský úřad Olomouckého kraje

(Lieta C-318/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tiesas Reglamenta 99. pants - LESD 49. un 52. pants - Brīvība veikt uzņēmējdarbību - Regula (EK) Nr. 1370/2007 - Sabiedriskais transports, izmantojot dzelzceļu un autoceļus - Transports, izmantojot autobusu sabiedriskā transporta pilsētu maršrutos - Pārvadātājs, kura juridiskā adrese ir citā dalībvalstī un kurš darbojas ar filiāles starpniecību - Pienākums saņemt speciālu atļauju - Kompetentās iestādes rīcības brīvība - Sabiedrisko pakalpojumu līgums)

(2015/C 320/11)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Nejvyšší správní soud

Pamatlietas puses

Prasītāja: Slovenská autobusová doprava Trnava a.s.

Atbildētājs: Krajský úřad Olomouckého kraje

Rezolutīvā daļa:

LESD 49. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj dalībvalsts tiesisko regulējumu, ar ko vienīgi ārvalstu pārvadātājiem, kuriem šajā dalībvalstī ir filiāle, tiek paredzēts pienākums saņemt speciālu atļauju, ko kompetentās iestādes izsniedz savas rīcības brīvības ietvaros, komercdarbībai vienīgi šīs dalībvalsts teritorijā pilsētu sabiedriskā transporta, izmantojot autoceļus, jomā.


(1)  OV C 351, 6.10.2014.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/9


Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 7. maija rīkojums – Adler Modemärkte AG/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Blufin SpA

(Lieta C-343/14 P) (1)

(Apelācija - Tiesas Reglamenta 181. pants - Kopienas preču zīme - Regula (EK) Nr. 40/94 - 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Vārdiskas preču zīmes “MARINE BLEU” reģistrācijas pieteikums - Vārdiskas preču zīmes “BLUMARINE” īpašnieka iebildumi - Relatīvi atteikuma pamati - Sajaukšanas iespēja - Konceptuāla salīdzināšana)

(2015/C 320/12)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Adler Modemärkte AG (pārstāvis – J.–C. Plate, advokāts)

Pārējie lietas dalībnieki: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – D. Walicka), Blufin (pārstāvji – F. Caricato un F. Cicogna, avvocati)

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Adler Modemärkte AG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 351, 6.10.2014.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/10


Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 16. jūlija rīkojums – Basic AG Lebensmittelhandel/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Repsol YPF, SA

(Lieta C-400/14 P) (1)

(Apelācija - Tiesas Reglamenta 181. pants - Kopienas grafiskas preču zīmes reģistrācijas pieteikums - Vārdisks elements “basic” - Agrāka Kopienas grafiska preču zīme - Vārdisks elements “BASIC” - Šīs preču zīmes īpašnieka iebildumi - Daļējs reģistrācijas atteikums - Jēdzieni “izplatīšanas pakalpojumi” un “mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības pakalpojumi” - Piemērojamība)

(2015/C 320/13)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Basic AG Lebensmittelhandel (pārstāvji – D. Altenburg un T. Haug, Rechtsanwälte)

Pārējie lietas dalībnieki: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) (pārstāvis – A. Folliard-Monguiral), Repsol YPF, SA (pārstāvis – J.-B. Devaureix, advokāts)

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Basic AG Lebensmittelhandel atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 431, 1.12.2014.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/10


Tiesas (septītā palāta) 2015. gada 11. jūnija rīkojums (Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – PST CLC a.s./Generální ředitelství cel

(Lieta C-405/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tarifu klasifikācija - Regulas (EK) Nr. 384/2004 pielikumā ietvertās tabulas 2. punkta spēkā esamība laikposmā no 2004. gada 22. marta līdz 2009. gada 22. decembrim - Šīs tiesību normas piemērojamība 2008. gadā iesniegtajām muitas deklarācijām - Preču, kuras paredzētas datoriem ar dzesēšanas radiatoru un ventilatoru, klasifikācija)

(2015/C 320/14)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Nejvyšší správní soud

Pamatlietas puses

Prasītāja: PST CLC a.s.

Atbildētāja: Generální ředitelství cel

Rezolutīvā daļa:

1)

Komisijas 2004. gada 1. marta Regulas (EK) Nr. 384/2004 par dažu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā pielikumā ietvertās tabulas 2. punkts nebija likumīgs šīs regulas spēkā esamības laikā, proti, no 2004. gada 22. marta līdz 2009. gada 22. decembrim;

2)

Ciktāl pamatlietā apspriestās preces sastāv no dzesēšanas radiatora, kā arī ventilatora un ir vienīgi paredzētas iekļaušanai datorā, kas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai, to tarifu klasifikācija ir jāveic, pamatojoties uz Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas 2007. gada 20. septembra Regulu (EK) Nr. 1214/2007, paredzētajiem vispārīgajiem kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem.


(1)  OV C 431, 1.12.2014.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/11


Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 7. maija rīkojums (Tribunalul Sibiu (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Statul român/Tamara Văraru, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Lieta C-496/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Eiropas Savienības Pamattiesību harta - Vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principi sociālā nodrošinājuma jomā - Pabalstu par apgādībā esošu bērnu apmēra aprēķināšana - Savienības tiesību īstenošanas neesamība - Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība)

(2015/C 320/15)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunalul Sibiu

Pamatlietas puses

Prasītājs: Statul român

Atbildētāji: Tamara Văraru un Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Rezolutīvā daļa:

Ir acīmredzams, ka Eiropas Savienības Tiesas kompetencē nav atbildēt uz jautājumu, ko Tribunalul Sibiu (Rumānija) ir uzdevusi ar 2014. gada 9. oktobra lēmumu.


(1)  OV C 46, 9.2.2015.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/12


Tiesas (desmitā palāta) 2015. gada 16. jūlija rīkojums (Supremo Tribunal de Justiça (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – P/M

(Lieta C-507/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tiesas Reglamenta 99. pants - Pamatotu šaubu neesamība - Jurisdikcija civillietās - Regula (EK) Nr. 2201/2003 - 16. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Datuma, kurā prasība ir iesniegta tiesā, noteikšana - Pieteikums par tiesvedības apturēšanu - Ietekmes neesamība)

(2015/C 320/16)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Supremo Tribunal de Justiça

Pamatlietas puses

Prasītājs: P

Atbildētājs: M

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2003. gada 27. novembra Regulas (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu 16. panta 1. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiek uzskatīts, ka prasība ir iesniegta tiesā datumā, kurā šajā tiesā ir iesniegts dokuments par lietas ierosināšanu vai tam pielīdzināms dokuments, pat ja starplaikā tiesvedība pēc prasītāja, kurš lietu ir uzsācis, iniciatīvas ir apturēta, ja par minēto tiesvedību nav paziņots atbildētājam un tas par to nav zinājis vai arī tajā nekādā veidā nav iesaistījies, ciktāl prasītājs vēlāk ir veicis attiecīgos pasākumus, lai dokuments tiktu paziņots vai darīts zināms atbildētājam.


(1)  OV C 65, 23.2.2015.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/12


Tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 16. jūlija rīkojums (Audiencia Provincial de Castellón (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(Lieta C-539/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tiesas Reglamenta 99. pants - Direktīva 93/13/EEK - 7. pants - Eiropas Savienības Pamattiesību harta - 7. un 47. pants - Patērētāju līgumi - Hipotekārā aizdevuma līgums - Negodīgi noteikumi - Procedūra piedziņas vēršanai uz hipotēku - Tiesības pārsūdzēt apelācijas kārtībā)

(2015/C 320/17)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Audiencia Provincial de Castellón

Pamatlietas puses

Prasītāji: Juan Carlos Sánchez Morcillo, María del Carmen Abril García

Atbildētāja: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Rezolutīvā daļa:

Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvas 93/13/EK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos 7. panta 1. punkts, aplūkojot to kopsakarā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. un 47. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tas pieļauj tādu valsts tiesību normu, par kādu ir runa pamatlietā, atbilstoši kurai patērētājs kā parādnieks, pret kuru vērsta procedūra piedziņas vēršanai uz hipotēku, apelāciju par lēmumu, ar ko noraidīta iebildums pret izpildi, var celt tikai tad, ja pirmās instances tiesa nav pieņēmusi iebilduma pamatu par kāda līguma, ar ko pamatots izpildraksts, noteikuma negodīgumu, pat ja pārdevējs/piegādātājs savukārt var pārsūdzēt jebkuru lēmumu, ar ko likts izbeigt procedūru, lai kāds būtu iebilduma pamats, uz ko lēmums ir balstīts.


(1)  OV C 26, 26.1.2015


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/13


Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 4. jūnija rīkojums – Mirelta Ingatlanhasznosító kft/Eiropas Komisija, Eiropas ombuds

(Lieta C-576/14 P) (1)

(Apelācija - Prasība atcelt tiesību aktu - Komisijas atteikums uzsākt procedūru sakarā ar pienākumu neizpildi - Nepieņemamība un Vispārējās tiesas kompetences neesamība - Daļēji acīmredzami nepamatota un daļēji acīmredzami nepieņemama apelācijas sūdzība)

(2015/C 320/18)

Tiesvedības valoda – ungāru

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Mirelta Ingatlanhasznosító kft (pārstāvis – K. Pap, ügyvéd)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija, Eiropas ombuds

Rezolutīvā daļa:

1.

apelācijas sūdzību noraidīt;

2.

Mirelta Ingatlanhasznosító kft sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 73, 2.3.2015.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/14


Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 7. maija rīkojums (Tribunalul Sibiu (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Elena Delia Pondiche/Statul român, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Lieta C-608/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Eiropas Savienības Pamattiesību harta - Pabalstu par apgādībā esošu bērnu piešķiršana - Piemērojamā likuma noteikšana atkarībā no bērna dzimšanas datuma, nevis atkarībā no viņa ieņemšanas datuma - Savienības tiesību īstenošanas neesamība - Acīmredzama Tiesas kompetences neesamība)

(2015/C 320/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunalul Sibiu

Pamatlietas puses

Prasītāja: Elena Delia Pondiche

Atbildētāji: Statul român un Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Rezolutīvā daļa:

Ir acīmredzams, ka Eiropas Savienības Tiesas kompetencē nav atbildēt uz jautājumiem, ko Tribunalul Sibiu (Rumānija) ir uzdevusi ar 2014. gada 20. novembra lēmumu.


(1)  OV C 89, 16.3.2015.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/14


Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 14. jūlija rīkojums (Tribunal da Relação de Coimbra (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sociedade Portuguesa de Autores CRL/Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra Carla Ferreira Cardoso, Douros Bar Lda

(Lieta C-151/15) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tiesas Reglamenta 99. pants - Autortiesības un blakustiesības informācijas sabiedrībā - Direktīva 2001/29/EK - 3. panta 1. punkts - Jēdziens “izziņošana sabiedrībai” - Darbu pārraidīšana kafejnīcā-restorānā, izmantojot ar skaļruņiem savienotu radioaparātu)

(2015/C 320/20)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal da Relação de Coimbra

Pamatlietas puses

Prasītāja: Sociedade Portuguesa de Autores CRL

Atbildētāji: Ministério Público, Carlos Manuel Prata Pereira Sá Meneses, Sandra Carla Ferreira Cardoso, Douros Bar Lda

Rezolutīvā daļa:

Jēdziens “izziņošana sabiedrībai” Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvas 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā 3. panta 1. punkta izpratnē ir jāinterpretē tādējādi, ka tas aptver radiofonā raidītu muzikālo un muzikāli-literāro darbu translēšanu, ko kafejnīcas-restorāna apsaimniekotāji, izmantojot ar skaļruņiem un/vai pastiprinātājiem savienotu radioaparātu, veic saviem klientiem, kas atrodas attiecīgā uzņēmuma telpās.


(1)  OV C 205, 22.6.2015


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/15


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 29. jūnijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – Google Ireland Limited, Google Italy Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Lieta C-322/15)

(2015/C 320/21)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pamatlietas puses

Prasītājas: Google Ireland Limited, Google Italy Srl

Atbildētāja: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Prejudiciālais jautājums

Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 56. pantam ir pretrunā, ka tiek piemēroti apstrīdētais Autorità di [garanzie nelle comunicazioni] Lēmums Nr. 397/13/CONS un attiecīgās, ar to saistītās valsts tiesību normas, kurās atbilstoši tam, kā tās izprot minētā iestāde, prasība – sniegt komplicētu “ziņojumu par sistēmas ekonomiskajiem rādītājiem” (kas obligāti jāsagatavo atbilstoši Itālijas grāmatvedības normatīviem) saistībā ar saimnieciskajām darbībām, kas veiktas attiecībā uz Itālijas patērētājiem, šo prasību pamatojot ar konkurences aizsardzības mērķiem, kas tomēr ir neizbēgami saistīti ar citām ierobežotākām šīs pašas iestādes institucionālajām funkcijām plurālisma aizsargāšanai attiecīgajā nozarē – ir izteikta saimnieciskās darbības subjektiem, kuri pat neietilpst šo nozari reglamentējošo valsts tiesību aktu (Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici) piemērošanas subjektu lokā, un konkrēti šajā lietā – kādam pašmāju operatoram, kas tikai sniedz pakalpojumus savam Īrijā reģistrētajam māsasuzņēmumam, kā arī šā nupat minētā uzņēmuma gadījumā – operatoram, kuram šīs valsts teritorijā nav nedz juridiskās adreses, nedz arī kādas darbības, kas ietvertu nodarbinātību, proti, citiem vārdiem sakot, vai tas ir pasākums, kas ierobežo pakalpojumu sniegšanas brīvību Eiropas Savienībā pretrunā Līguma 56. pantam?


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/15


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 3. jūlijā iesniedza Sąd Najwyższy (Polija) – ENEA S. A.(Poznaņa)/Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Lieta C-329/15)

(2015/C 320/22)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Najwyższy

Pamatlietas puses

Prasītājs: ENEA S. A., Poznaņa

Atbildētājs: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Prejudiciālie jautājumi

1

Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka 1997. gada 10. aprīļa Enerģētikas likuma [ustawa – Prawo energetyczne] 9.a panta 8. punktā – redakcijā, kas bija spēkā 2006. gadā, pamatojoties uz 2005. gada 4. marta Likuma par grozījumiem Enerģētikas likumā un Vides aizsardzības likumā [ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska] 1. panta 13. punktu (2005. gada Dz.U. Nr. 62, 552. pozīcija), – paredzētais pienākums iepirkt elektroenerģiju, kas ražota kopā ar siltumu, ir valsts atbalsts?

2

Apstiprinošas atbildes uz pirmo jautājumu gadījumā – vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka uz šīs tiesību normas pārkāpumu tiesvedībā valsts tiesā var atsaukties tāds enerģētikas uzņēmums kā dalībvalsts veidojums, kuram bija uzliks pienākums, kurš ticis kvalificēts par valsts atbalstu?

3

Apstiprinošas atbildes uz pirmo un otro jautājumu gadījumā – vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. pants kopsakarā ar Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punktu ir jāinterpretē tādējādi, ka no valsts tiesībām izrietošā pienākuma nesaderība ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību 107. pantu izslēdz iespēju uzlikt naudas sodu uzņēmumam, kurš nav izpildījis šo pienākumu?


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/16


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 6. jūlijā iesniedza Tribunale di Treviso (Itālija) – kriminālprocess pret Giuseppe Astone

(Lieta C-332/15)

(2015/C 320/23)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Treviso

Lietas dalībnieks pamatlietā

Giuseppe Astone

Prejudiciālie jautājumi

1)

vai 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/2012/EK (1), kā tās ir tikušas interpretētas iepriekš motīvu daļā minētajā Savienības judikatūrā, ir pretrunā tādas dalībvalstu tiesību normas kā iepriekš minētās Itālijā spēkā esošās (Republikas prezidenta 1972. gada 26. oktobra Dekrēta Nr. 633 19. pants), ar kurām, tostarp krimināltiesībās, nav atļauts, ka nodokļu maksātājs var izmantot atskaitīšanas tiesības, ja viņš nav iesniedzis PVN deklarācijas, it īpaši deklarāciju par otro gadu pēc gada, kurā radās atskaitīšanas tiesības?

2)

vai 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/2012/EK normām, kā tās ir tikušas interpretētas iepriekš motīvu daļā minētajā Savienības judikatūrā, ir pretrunā tādas dalībvalstu tiesību normas kā iepriekš minētās Itālijā spēkā esošās (Republikas prezidenta 1972. gada 26. oktobra Dekrēta Nr. 633 25. un 39. pants), ar kurām, tostarp krimināltiesībās, nav atļauts, ka PVN atskaitīšanas nolūkā var tikt ņemti vērā apmaksātie rēķini, kurus nodokļu maksātājs nekādi nav reģistrējis?


(1)  Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 1. lpp.).


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/17


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 13. jūlijā iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH un Caverion Österreich GmbH

(Lieta C-355/15)

(2015/C 320/24)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgerichtshof

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzēja: Bietergemeinschaft Technische Gebäudebetreuung GesmbH un Caverion Österreich GmbH

Iesaistītās puses: Universität für Bodenkultur Wien, VAMED Management un Service GmbH & Co KG in Wien

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai, ņemot vērā EST 2013. gada 4. jūlija spriedumā lietā C-100/12 Fastweb  (1) noteiktos principus, Direktīvas 89/665/EEK par to normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz izskatīšanas procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes un uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām (2), ko groza Direktīva 2007/66/EK, ar ko Padomes Direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK groza attiecībā uz pārskatīšanas procedūru efektivitātes uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas jomā (3) (turpmāk tekstā – “Direktīva 89/665”), 1. panta 3. punkts ir interpretējams tādējādi, ka pretendentam, kura piedāvājumu līgumslēdzējs subjekts ir likumīgi noraidījis un tādēļ tas nav attiecīgais pretendents atbilstoši Direktīvas 89/665 2.a panta noteikumiem, var tikt liegta pieeja lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (lēmuma par pamatnolīguma slēgšanu) un līguma noslēgšanas (tostarp direktīvas 2. panta 7. punktā izvirzītajai prasībai par zaudējumu atlīdzināšanu) pārskatīšanai, pat ja savus piedāvājumus ir iesnieguši tikai divi pretendenti un izvēlētā pretendenta, kam piešķirts līgums, piedāvājums, pēc pretendenta, kurš nav attiecīgais pretendents, domām, arī bija jānoraida?

Gadījumā, ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša:

2)

Vai, ņemot vērā EST 2013. gada 4. jūlija spriedumā lietā C-100/12 Fastweb noteiktos principus, Direktīvas 89/665 1. panta 3. punkts ir interpretējams tādējādi, ka pretendentam, kurš nav attiecīgais pretendents (atbilstoši direktīvas 2.a panta noteikumiem), pieeja pārskatīšanai ir jānodrošina tikai tad, ja

a)

no pārskatīšanas procedūras materiāliem skaidri izriet, ka izvēlētā pretendenta iesniegtais piedāvājums nav likumīgs?

b)

izvēlētā pretendenta iesniegtais piedāvājums nav likumīgs līdzīga rakstura iemeslu dēļ?


(1)  ECLI:EU:C:2013:448

(2)  OV L 395, 33. lpp.

(3)  OV L 335, 31. lpp.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/18


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 23. jūlijā iesniedza Landgericht Itzehoe (Vācija) – Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG/Gerhild Lukath

(Lieta C-397/15)

(2015/C 320/25)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Itzehoe

Pamatlietas puses

Prasītāja: Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG

Atbildētāja: Gerhild Lukath

Pārējie lietas dalībnieki: Rüdiger Boy, Boy Finanzberatung GmbH, Christian Maibaum, Vienna-Life Lebensversicherungs AG, Frank Weber

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai tāds starp banku un patērētāju noslēgts līgums par kredīta piešķiršanu, kurš ir saistīts ar dzīvības apdrošināšanas līguma noslēgšanu un ar līgumu par konsultācijām un starpniecību kapitālieguldījuma veikšanā, kas savukārt kalpo kā kredīta summas nodrošinājums, ir uzskatāms par līgumu par pakalpojumu sniegšanu 1980. gada 19. jūnija Konvencijas par tiesību aktiem, kas piemērojami līgumsaistībām (Romas konvencija) (1), 5. panta 2. punkta izpratnē?

2)

Vai Romas konvencijas 5. panta 2. punkts ir piemērojams arī tādos gadījumos, kad reklāma vai kontaktu nodibināšana tiek veikta no valsts, kurā atrodas patērētāja pamata dzīvesvieta, taču patērētājs paraksta līgumus savā otrajā dzīvesvietā, ja līguma otra puse vai tās pārstāvis ir saņēmis patērētāja pasūtījumu pamata dzīvesvietas valstī?


(1)  OV L 266, 1. lpp.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/18


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 24. jūlijā iesniedza Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Vācija) – krimināllieta pret Pál Aranyosi

(Lieta C-404/15)

(2015/C 320/26)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Lietas dalībnieki pamatlietā

Pál Aranyosi

Cita lietas dalībniece: Brēmenes ģenerālprokuratūra

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (1) 1. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka izdošana kriminālvajāšanas nolūkā nav pieļaujama tad, ja pastāv būtiskas norādes, ka ar apcietinājuma apstākļiem izsniegšanas dalībvalstī tiek pārkāptas Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā izklāstītās attiecīgās personas pamattiesības un vispārējie tiesību principi, vai arī tas ir jāinterpretē tādējādi, ka izpildes dalībvalsts šajos gadījumos lēmumu par izdošanas pieļaujamību var pieņemt vai tai šis lēmums ir jāpieņem atkarībā no apcietinājuma apstākļu ievērošanas garantijas? Vai izpildes dalībvalstis šajā ziņā var noteikt vai tai ir jānosaka konkrētas minimālās prasības attiecībā uz nodrošināmajiem apcietinājuma apstākļiem?

2)

Vai Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm 5. pants un 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka izsniegšanas tiesu iestādei ir tiesības sniegt arī apcietinājuma apstākļu ievērošanas garantijas, vai arī šajā ziņā ir piemērojama izsniegšanas dalībvalsts iekšējā kompetenču sadales kārtība?


(1)  OV L 190, 1. lpp.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/19


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta paplašinātā sastāvā) 2015. gada 20. maija spriedumu lietā T-456/10 Timab Industries un CFPR/Komisija 2015. gada 27. jūlijā iesniedza Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR)

(Lieta C-411/15 P)

(2015/C 320/27)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Timab Industries un Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (pārstāvis – N. Lenoir, avocat)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas 2015. gada 20. maija spriedumu lietā T-456/10;

nosūtīt lietu atpakaļ Vispārējai tiesai, lai pienācīgi samazinātu naudas soda apmēru;

pakārtoti, atzīt, ka Vispārējā tiesa ir pārkāpusi tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu nesaprātīgi ilgas tiesvedības dēļ;

piespriest Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzējas izvirza piecus atcelšanas pamatus.

Pirmkārt, uzskatīdama, ka apelācijas sūdzības iesniedzējām izlīguma procedūrā ir jāpierāda nepiedalīšanās aizliegtās vienošanās īstenošanā pirms 1993. gada, Vispārējā tiesa neesot ievērojusi noteikumus par pierādīšanas pienākumu un esot pārkāpusi tiesības uz aizstāvību.

Otrkārt, tās pārmet Vispārējai tiesai, ka tā esot pārkāpusi tiesības sevi neapsūdzēt, kā arī tiesības uz aizstāvību. Vispārējā tiesa neesot izmantojusi savu neierobežoto kompetenci, jo neesot pārbaudījusi Komisijas pierādīšanas pienākumu attiecībā uz apgalvoto apelācijas sūdzības iesniedzēju “atzīšanos” kvalificēšanu, kam esot bijusi būtiska ietekme uz naudas soda apmēra noteikšanu.

Treškārt, Vispārējā tiesa neesot ievērojusi savas neierobežotās kompetences apmēru, jo par “jauniem pierādījumiem” esot uzskatījusi to, ka pēc tam, kad apelācijas sūdzības iesniedzējas bija izstājušās no izlīguma procedūras, Komisija, lai pamatotu ļoti liela naudas soda uzlikšanu par ļoti neilgu pārkāpumu, bija atzinusi, ka tās nebija piedalījušas aizliegtās vienošanās īstenošanā laikā no 1978. gada līdz 1992. gadam.

Ceturtkārt, Vispārējā tiesa neesot ievērojusi savu neierobežoto kompetenci, esot pieļāvusi pretrunas pamatojumā, īstenodama izlīguma procedūru, esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un esot pārkāpusi tiesiskās paļāvības principu un vienlīdzīgas attieksmes principu, jo esot pieņēmusi gandrīz pilnīgu to samazinājumu svītrošanu, kas pienākas par sadarbību izlīguma procedūrā, ko apelācijas sūdzības iesniedzējas nevarēja sapratīgi paredzēt šādā apmērā.

Visbeidzot, apelācijas sūdzības iesniedzējas pārmet Vispārējai tiesai, ka tā nav ievērojusi savu neierobežoto kompetenci un pārkāpusi vienlīdzīgas attieksmes un soda individualizācijas principus.

Pakārtoti, apelācijas sūdzības iesniedzējas visbeidzot lūdz Tiesu atzīt, ka Vispārējā tiesa nav ievērojusi tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu, pārkāpjot Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta 2. punktu un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. panta 1. punktu, tādēļ, ka tiesvedība esot bijusi nesaprātīgi ilga.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/20


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 27. jūlijā iesniedza Supreme Court (Īrija) – Elaine Farrell/Alan Whitty, Minister for the Environment, Īrija un Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

(Lieta C-413/15)

(2015/C 320/28)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Supreme Court

Pamatlietas puses

Prasītāja: Elaine Farrell

Atbildētāji: Alan Whitty, Minister for the Environment, Īrija un Attorney General, Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI)

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai sprieduma Foster u.c./British Gas plc (lieta C-188/89) 20. punktā izklāstītie pārbaudes kritēriji, kas attiecas uz jautājumu, vai ir runa par dalībvalsts veidojumu, ir jāsaprot tādējādi, ka šie pārbaudes kritēriji ir jāpiemēro

a)

kumulatīvi vai

b)

alternatīvi?

2)

Ciktāl atsevišķos spriedumā Foster u.c./British Gas plc (lieta C-188/89) minētos aspektus var alternatīvi uzskatīt par faktoriem, kuri, izdarot kopējo novērtējumu, būtu pienācīgi jāņem vērā, – vai pastāv pamatprincips, kas ir šo minētajā nolēmumā identificēto atsevišķo faktoru pamatā un kas tiesai būtu jāpiemēro, izvērtējot, vai konkrēta organizācija ir valsts veidojums?

3)

Vai, lai organizāciju uzskatītu par dalībvalsts veidojumu, pietiek ar to, ka dalībvalsts attiecīgajai organizācijai ir nodevusi plaša apmēra kompetenci, šķietami, lai izpildītu saistības, kas izriet no Eiropas Savienības tiesībām, vai arī papildus tam ir nepieciešams, ka šai organizācijai ir a) īpašas pilnvaras vai b) ka dalībvalsts tās darbību tieši kontrolē vai uzrauga?


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/21


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 31. jūlijā iesniedza Bundesarbeitsgericht (Vācija) – Nils-Johannes Kratzer/R+V Allgemeine Versicherung AG

(Lieta C-423/15)

(2015/C 320/29)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesarbeitsgericht

Pamatlietas puses

Prasītājs: Nils-Johannes Kratzer

Atbildētāja: R+V Allgemeine Versicherung AG

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (1), 3. panta 1. punkta a) apakšpunkts un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīvas 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija) (2), 14. panta 1. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka arī tāda persona meklē “darba vai pašnodarbinātības iegūšanas iespējas”, no kuras darba pieteikuma izriet, ka tās mērķis ir nevis pieņemšana darbā un nodarbināšana, bet gan tikai pretendenta statusa iegūšana, lai varētu izmantot tiesības uz kompensāciju?

2)

Ja uz pirmo jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši:

vai situācija, kad pretendenta statuss ir ticis iegūts nevis saistībā ar pieņemšanu darbā un nodarbināšanu, bet gan ar mērķi izmantot tiesības uz kompensāciju, saskaņā ar Savienības tiesībām var tikt vērtēta kā tiesību ļaunprātīga izmantošana?


(1)  OV L 303, 16. lpp.

(2)  OV L 204, 23. lpp.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/22


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 4. augustā iesniedza Supreme Court (Īrija) – Child and Family Agency (CAFA)/J. D.

(Lieta C-428/15)

(2015/C 320/30)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Supreme Court

Pamatlietas puses

Prasītāja: Child and Family Agency (CAFA)

Atbildētāja: J. D.

Cita lietas dalībniece: R. P.D

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Regulas 2201/2003 (1) 15. pants ir piemērojams dalībvalsts vietējās pašpārvaldes uz publiskajām tiesībām balstītiem pieteikumiem par aprūpi, ja saistībā ar citas dalībvalsts tiesas pieņemto jurisdikciju citai iestādei būs jāuzsāk cita tiesvedība atbilstoši citam tiesiskajam regulējumam un, iespējams, ja ne varbūtēji, attiecībā uz citiem faktiskajiem apstākļiem?

2)

Ja tas tā ir, cik lielā mērā tiesai, ja tas vispār ir jādara, ir jāņem vērā pieteikuma atbilstoši 15. pantam, ja tas ir pieņemts, iespējamā ietekme uz attiecīgo personu tiesībām brīvi pārvietoties?

3)

Ja “bērna intereses” Regulas Nr. 2201/2003 15. panta 1. punktā attiecas tikai uz lēmumu par jurisdikciju, kurus faktorus tiesa šajā saistībā var ņemt vērā, kas nav tikuši ņemti vērā, jau nosakot, kurai citai tiesai ir “labāka atrašanās vieta”?

4)

Vai tiesa, lai piemērotu Regulas Nr. 2201/2003 15. pantu, var ņemt vērā attiecīgās dalībvalsts materiālās tiesību normas, procesuālās tiesību normas vai tiesu praksi?

5)

Cik lielā mērā valsts tiesai, izvērtējot Regulas Nr. 2201/2003 15. pantu, būtu jāņem vērā lietas īpašie apstākļi, tostarp mātes vēlme doties prom, lai izvairītos no sociālajiem dienestiem savā mītnes zemē un pēc tam dzemdētu savu bērnu citā jurisdikcijā, kuras sociālo dienestu sistēma viņasprāt ir labvēlīgāka?

6)

Tieši kādi jautājumi valsts tiesai ir jāņem vērā, lai noteiktu, kura tiesa atrodas labākā vietā, lai atrisinātu lietu?


(1)  Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu; OV L 338, 1. lpp.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/23


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 5. augustā iesniedza Court of Appeal (Īrija) – Evelyn Danqua/The Minister for Justice and Equality Ireland un the Attorney General

(Lieta C-429/15)

(2015/C 320/31)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Court of Appeal

Pamatlietas puses

Prasītāja: Evelyn Danqua

Atbildētāji: The Minister for Justice and Equality Ireland un the Attorney General

Otrs lietas dalībnieks: The Refugee Legal Services

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai patvēruma pieteikumu, ko reglamentē attiecīgās valsts tiesību akti, kuri atspoguļo dalībvalsts pienākumus saskaņā ar Kvalifikācijas direktīvu, var uzskatīt par atbilstošu salīdzinošu kritēriju attiecībā uz alternatīvās aizsardzības pieteikumu, ņemot vērā līdzvērtības principu?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai šajā ziņā ir nozīme tam, ka termiņš, kas ir noteikts attiecībā uz alternatīvās aizsardzības pieteikumiem, ir saistīts ar būtisku mērķi nodrošināt, lai starptautiskās aizsardzības pieteikumi tiktu izskatīti saprātīgā termiņā?


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/23


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 5. augustā iesniedza Supreme Court of the United Kingdom (Apvienotā Karaliste) – Secretary of State for Work and Pensions/Tolley (mirusi; pārstāv personīgais pārstāvis)

(Lieta C-430/15)

(2015/C 320/32)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Supreme Court of the United Kingdom

Pamatlietas puses

Prasītājs: Secretary of State for Work and Pensions

Atbildētāja: Tolley (mirusi; pārstāv personīgais pārstāvis)

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Apvienotās Karalistes iztikas pabalsta invalīdiem (Disability Living Allowance, DLA) aprūpes daļa ir pareizi kvalificēta par invaliditātes, nevis slimības pabalstu naudā Regulas Nr. 1408/71 (1) nozīmē?

2)

i)

Vai persona, kura saskaņā ar AK valsts tiesību aktiem zaudē tiesības saņemt AK iztikas pabalstu invalīdiem, jo viņa ir pārcēlusies dzīvot uz citu dalībvalsti, un kura pirms šādas pārcelšanās ir pārtraukusi jebkādu saimniecisko darbību, tomēr joprojām ir apdrošināta pret vecuma risku saskaņā ar AK sociālā nodrošinājuma sistēmu, vairs nav pakļauta AK tiesiskajam regulējumam Regulas Nr. 1408/71 13. panta 2. punkta f) apakšpunkta nozīmē?

ii)

Vai šāda persona katrā ziņā joprojām ir pakļauta AK tiesiskajam regulējumam, ņemot vērā Regulas VI pielikuma, kas attiecas uz Apvienoto Karalisti, 19. punkta c) apakšpunktu?

iii)

Vai AK, ievērojot VI pielikuma 20. punktu, ir pienākums vai arī tai ir tikai ļauts piemērot Regulas III sadaļas 1. nodaļas noteikumus personai, kura vairs nav pakļauta AK tiesiskajam regulējumam [Regulas Nr. 1408/71] 13. panta 2. punkta f) apakšpunkta nozīmē?

3)

i)

Vai lietā C-543/03 Dodl un Oberhollenzer (EU:C:2005:364) izmantotā darbinieka jēdziena plašā definīcija ir piemērojama Regulas 19.–22. panta nozīmē, ja persona, pirms pārcelties uz citu dalībvalsti, ir pārtraukusi jebkādu saimniecisko darbību, neskatoties uz atšķirību, kas ir noteikta III sadaļas 1. nodaļā starp darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, no vienas puses, un bezdarbniekiem, no otras puses?

ii)

Ja tā ir piemērojama, vai šādai personai ir tiesības eksportēt pabalstu, vai nu saskaņā ar 19. pantu vai 22. pantu? Vai 22. panta 1. punkta b) apakšpunkta mērķis ir liegt prasītājai saņemt DLA aprūpes daļu, pamatojoties uz nosacījumu par dzīvesvietu, kas ir paredzēts valsts tiesiskajā regulējumā par dzīvesvietas pārcelšanu uz citu dalībvalsti?


(1)  Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā (OV L 149, 2. lpp.).


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/24


Tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2015. gada 11. jūnija rīkojums (Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Kipra) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Bogdan Chain/Atlanco LTD

(Lieta C-189/14) (1)

(2015/C 320/33)

Tiesvedības valoda – grieķu

Tiesas pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 202, 30.6.2014.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/25


Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 7. jūlija rīkojums – Eiropas Komisija/Austrijas Republika

(Lieta C-244/14) (1)

(2015/C 320/34)

Tiesvedības valoda – vācu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 253, 4.8.2014.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/25


Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 17. jūnija rīkojums (Krajský súd v Prešove (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – CD Consulting s. r. o./Anna Pančurová, Róbert Demeter, Kristína Pužová, Katarína Harakľová, Roman Novák, Marcela Grundzová, Milan Pulko, Peter Chomča, Jarmila Lešková, Katarína Malarová, Jana Belajová, Tatiana Kučkovská, Marián Demeter, Helena Chomčová, Marcela Troščáková, Nataša Virágová, Kvetuša Hudáková, Peter Grundza, Dávid Renner, Zdenko Ričalka, Jarmila Kurejová, Mária Maxinová

(Lieta C-328/14) (1)

(2015/C 320/35)

Tiesvedības valoda – slovāku

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 351, 6.10.2014.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/25


Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 16. aprīļa rīkojums – Eiropas Komisija/Somijas Republika

(Lieta C-329/14) (1)

(2015/C 320/36)

Tiesvedības valoda – somu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 292, 1.9.2014.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/25


Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 5. jūnija rīkojums (Eparchiako Dikastirio Larnakas (Kipra) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – kriminālprocess pret Masoud Mehrabipari

(Lieta C-390/14) (1)

(2015/C 320/37)

Tiesvedības valoda – grieķu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 372, 20.10.2014.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/26


Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 28. aprīļa rīkojums (Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Seusen Sume/Landkreis Stade, piedaloties Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

(Lieta C-445/14) (1)

(2015/C 320/38)

Tiesvedības valoda – vācu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 439, 8.12.2014.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/26


Tiesas trešās palātas priekšsēdētāja 2015. gada 17. jūlija rīkojums – Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)/Unibail Management

(Apvienotās lietas C-512/14 P un C-513/14 P) (1)

(2015/C 320/39)

Tiesvedības valoda – franču

Tiesas trešā palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 138 du 27.4.2015.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/26


Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 3. jūnija rīkojums – Eiropas Komisija/Somijas Republika

(Lieta C-538/14) (1)

(2015/C 320/40)

Tiesvedības valoda – somu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 34, 2.2.2015.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/26


Tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 6. maija rīkojums (Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Cav. Giacomo Bolasco di Gianni Bolasco Sas/Comune di Monastir, Equitalia centro SpA

(Lieta C-37/15) (1)

(2015/C 320/41)

Tiesvedības valoda – itāļu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 138, 27.4.2015.


Vispārējā tiesa

28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/27


Vispārējās tiesas 2015. gada 16. jūlija rīkojums – PAN Europe un Stichting Natuur en Milieu/Komisija

(Lieta T-574/12) (1)

(Vide - Regula (EK) Nr. 149/2008 - Maksimāli pieļaujamie pesticīdu atlieku līmeņi - Regula (EK) Nr. 1367/2006 - Pieprasījums veikt iekšēju pārskatīšanu - Intereses celt prasību zudums - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2015/C 320/42)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Brisele, Beļģija) un Stichting Natuur en Milieu (Utrecht, Nīderlande) (pārstāvis – F. Martens, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji, B. Burggraaf, P. Ondrůšek un G. von Rintelen, vēlāk, B. Burggraaf, G. von Rintelen un P. Oliver un, visbeidzot, G. von Rintelen, H. Kranenborg un L. Pignataro–Nolin)

Priekšmets

Prasība atcelt 2012. gada 16. oktobra lēmumu, ar ko Komisija kā nepamatotus noraidīja prasītāju pieprasījumus veikt Komisijas 2008. gada 29. janvāra Regulas (EK) Nr. 149/2008, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005, izstrādājot II, III un IV pielikumu, kuros noteikti maksimāli pieļaujamie atlieku līmeņi produktiem, uz ko attiecas minētās regulas I pielikums (OV L 58, 1. lpp.), iekšēju pārskatīšanu

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) un Stichting Natuur en Milieu sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 55, 23.2.2013.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/27


Vispārējās tiesas 2015. gada 14. jūlija rīkojums – Pro Asyl/EASO

(Lieta T-617/14) (1)

(Piekļuve dokumentiem - Regula (EK) Nr. 1049/2001 - Darbības plāns attiecībā uz “patvēruma” atbalsta grupas nosūtīšanu uz Bulgāriju - Piekļuves atteikums - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas - Prasība atcelt tiesību aktu - Dokumentu elektroniskais reģistrs - Daļēja acīmredzama nepieņemamība)

(2015/C 320/43)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Pro Asyl Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge eV (Frankfurte pie Mainas, Vācija) (pārstāvis – S. Hilbrans, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO) (pārstāvji – L. Cerdán Ortiz-Quintana, pārstāvis, kam palīdz D. Waelbroeck un A. Duron, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt EASO 2014. gada 10. jūnija Lēmumu EASO/ED/2014/134

Rezolutīvā daļa:

1)

nav jālemj par prasību, ciktāl ar to tiek prasīts atcelt Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) 2014. gada 10. jūnija Lēmumu EASO/ED/2014/134, ar kuru tika atteikta piekļuve darbības plānam attiecībā uz Eiropas Savienības atbalsta grupas nosūtīšanu uz Bulgāriju;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

3)

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


(1)  OV C 409, 17.11.2014.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/28


Vispārējās tiesas 2015. gada 22. jūlija rīkojums – European Children’s Fashion Association un Instituto de Economía Pública/Komisija un EACEA

(Lieta T-724/14) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Šķīrējklauzula - Rīcības programma “Lifelong Learning (2007–2013)” - Projekts “Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector” - Iepriekšējā informatīvā vēstule - Paziņojums par parādu - Atbildētāja noteikšana - Daļēja nepieņemamība)

(2015/C 320/44)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: European Children’s Fashion Association (Valensija, Spānija); un Instituto de Economía Pública, SL (Valensija) (pārstāvji – A. Haegeman, advokāts)

Atbildētājas: Eiropas Komisija (pārstāvji – S. Delaude un S. Lejeune) un Agence exécutive “Éducation, audiovisuel et culture” (EACEA) (pārstāvji – H. Monet un A. Jaume)

Priekšmets

Galvenokārt, ar LESD 272. pantu pamatota prasība, lai par nepamatotu atzītu EACEA prasību atmaksāt pirmajai prasītājai izmaksātās subsīdijas saistībā ar vienošanos, kas noslēgta projekta “Brand & Merchandising manager for SMEs in the childrens’ product sector” īstenošanai, un, pakārtoti, prasība atcelt, pirmkārt, EACEA2014. gada 1. augusta iepriekšējo informatīvo vēstuli, ar kuru informē pirmo prasītāju, ka tai ir jāatmaksā summa EUR 82  378,81 apmērā pēc audita veikšanas par minēto projektu, un, otrkārt, atcelt EACEA2014. gada 5. augustā izdoto paziņojumu par parādu Nr. 3241401420 minētas summas atmaksai

Rezolutīvā daļa:

1)

noraidīt prasību kā nepieņemamu, jo tā ir iesniegta pret Eiropas Komisiju;

2)

European Children’s Fashion Association un Instituto de Economía Pública, SL atlīdzina šajā instancē radušos tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 7, 12.1.2015.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/29


Vispārējās tiesas 2015. gada 7. jūlija rīkojums – CGI Luxembourg un Intrasoft International/Parlaments

(Lieta T-769/14) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus - Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi - Informācijas produkcijas sistēmu attīstīšana un uzturēšana - Pretendenta ierindošana kaskādes procedūrā - Apstrīdēto lēmumu atcelšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2015/C 320/45)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: CGI Luxembourg SA (Bertrange, Luksemburga); un Intrasoft International SA (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvis – N. Korogiannakis, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji – B. Simon un L. Darie)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt Parlamenta lēmumus, ar kuriem prasītāju piedāvājumu ierindo kaskādē otrajā vietā līguma piešķiršanai attiecībā uz atklātā uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūru PE/ITEC/ITS14 “IT pakalpojumu ārējā sniegšana” 3. daļu “Informācijas produkcijas sistēmu attīstīšana un uzturēšana” un ar kuriem pirmo līgumu piešķir citam konsorcijam, un, otrkārt, prasība atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats, tai skaitā tos, kuri ir radušies pagaidu noregulējuma tiesvedībā.


(1)  OV C 46, 9.2.2015.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/30


Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 16. jūlija rīkojums – National Iranian Tanker Company/Padome

(Lieta T-207/15 R)

(Pagaidu noregulējums - Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojoši pasākumi pret Irānu kodolieroču izplatīšanas novēršanai - Līdzekļu iesaldēšana - Pieteikums par piemērošanas apturēšanu - Fumus boni juris - Interešu izsvēršana - Steidzamības neesamība)

(2015/C 320/46)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: National Iranian Tanker Company (Teherāna, Irāna) (pārstāvji – T. de la Mare, QC, M. Lester, J. Pobjoy, barristers, R. Chandrasekera, S. Ashley un C. Murphy, solicitors)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – N. Rouam un M. Bishop)

Priekšmets

Pieteikums apturēt Padomes 2015. gada 12. februāra Lēmuma (KĀDP) 2015/236, ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu (OV L 39, 18. lpp.), un Padomes 2015. gada 12. februāra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2015/230, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu (OV L 39, 3. lpp.), piemērošanu, ciktāl tie attiecas uz prasītāju

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/30


Vispārējās tiesas 2015. gada 7. jūlija rīkojums – Banimmo/Komisija

(Lieta T-293/15) (1)

(Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi - Apstrīdētā tiesību akta atsaukšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2015/C 320/47)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Banimmo SA (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – V. Ost un M. Vanderstraeten, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – S. Delaude un J. Estrada de Solà)

Priekšmets

Prasība atcelt 2015. gada 9. aprīļa lēmumu, ar kuru Komisija noraidīja piedāvājumu, kuru Banimmo iesniedza pēc viedokļa par nekustamā īpašuma izvērtēšanu, lai apmierinātu Komisijas vajadzības pēc biroja telpām Briselē (OV 2014/S 130-231896)

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

izbeigt tiesvedību lietā par Banimmo SA prasību, lai lieta tiktu izskatīta paātrinātā tiesvedībā;

3)

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina Banimmo tiesāšanās izdevumus, tai skaitā tos, kas attiecas uz pagaidu noregulējuma tiesvedību.


(1)  OV C 236, 20.7.2015.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/31


Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 17. jūlija rīkojums – GSA un SGI/Parlaments

(Lieta T-321/15 R)

(Pagaidu noregulējums - Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi - Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra - Ugunsdrošība, palīdzības sniegšana personām un Eiropas Parlamenta teritorijas Briselē ārēja novērošana - Pretendenta piedāvājuma noraidīšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citam pretendentam - Pieteikums par piemērošanas apturēšanu - Steidzamības neesamība)

(2015/C 320/48)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Gruppo Servizi Associati SpA (GSA) (Roma, Itālija) un Security Guardian’s Institute (SGI) (Louvain-la-Neuve, Beļģija) (pārstāvis – E. van Nuffel d’Heynsbroeck, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji – P. López-Carceller un B. Simon)

Priekšmets

Prasība būtībā apturēt, pirmkārt, 2015. gada 12. jūnija lēmuma, ar kuru Parlaments atzina par neatbilstošu piedāvājumu, kuru prasītājas bija iesniegušas, lai saņemtu iepirkuma līguma EP/DGSAFE/UIB/SER/2014-014 slēgšanas tiesības saistībā ar ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanu, palīdzības sniegšanu personām un Eiropas Parlamenta teritorijas Briselē ārēju novērošanu, un, otrkārt, lēmuma, ar kuru šīs iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas sabiedrībai Securitas, piemērošanu

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2)

atcelt 2015. gada 25. jūnija rīkojumu lietā T-321/15 R;

3)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/32


Prasība, kas celta 2015. gada 29. maijā – Esso Raffinage/ECHA

(Lieta T-283/15)

(2015/C 320/49)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Esso Raffinage (Courbevoie, Francija) (pārstāvis – M. Navin-Jones, Solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)

Prasītāja prasījumi:

atzīt prasību par pieņemamu un pamatotu;

atcelt Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA)2015. gada 1. aprīļa lēmumu saistībā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 1. lpp.), kas ietverts vēstulē ar nosaukumu “Paziņojums par neatbilstību atbilstoši lietas izvērtēšanas lēmumam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006” (“Paziņojums”) un tā pielikumam (atsauces Nr. CCH-C-0000005770–74-01/F);

nospriest, ka lieta jānosūta ECHA izpilddirektoram ar norādi, ka jebkurā jaunā ECHA lēmumā ir jāņem vērā atcelšanas iemesli, kas noteikti Vispārējās tiesas spriedumā, un visa attiecīgā atjaunotā informācija;

piespriest ECHA atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas prasītājam radušies šajā tiesvedībā, un

veikt citus vai turpmākus pasākumus, ko tiesa uzskata par nepieciešamu.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza vairākus pamatus, ieskaitot šādus:

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir pieņemts ultra vires tiesību akts, pārkāpjot institucionālo līdzsvaru utt.

Prasītājs apgalvo, ka ECHA neesot juridisku pilnvaru vai juridiska pamata izdot, sagatavot, pieņemt un/vai nosūtīt tā saucamos paziņojumus par neatbilstību un ka, sagatavojot, pieņemot un nosūtot šādus paziņojumus šajā lietā, ECHA esot (1) rīkojusies ārpus savas rīcības un/vai izpildvaras brīvības robežām (ultra vires tiesību akts); (2) pārkāpusi pilnvaru institucionālā līdzsvara tiesību principu un prasību; (3) pārkāpusi labas pārvaldības tiesību principu un prasību; (4) pārkāpusi labas publiskas pārvaldības tiesību principu; un/vai (5) pārkāpusi Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pantu.

2.

Ar otro pamatu pakārtoti tiek apgalvots, ka esot pārkāpts REACH regulas 42. pants.

Prasītājs apgalvo, ka tiktāl, ciktāl ECHA atsaucas uz REACH regulas 42. panta 1. punktu kā uz apstrīdētā lēmuma juridiskām pilnvarām un/vai juridisko pamatu, REACH regulas 42. panta 1. punktā nav noteikts, ka ECHA būtu jebkādas juridiskās pilnvaras vai pamats apstrīdētā lēmuma pieņemšanai un ka, pieņemot apstrīdēto lēmumu, ECHA esot pārkāpusi REACH regulas 42. panta 1. punktu. Prasītājs apgalvo, ka šajā lietā ECHA neesot pieņēmusi atbilstošu lēmumu, kā tas ir prasīts REACH regulas 42. panta 1. punktā. Prasītājs apgalvo, ka ECHA esot pastāvīgi REACH regulas 42. panta 1. punktu interpretējusi kā tādu, ar kuru tiek liegts izsniegt Paziņojumus par neatbilstību.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka esot pārkāptas tiesības tikt uzklausītam.

Prasītājs norāda, ka apstrīdētais lēmums ir pieņemts, pārkāpjot ES tiesību principus saistībā ar tiesībām tikt uzklausītam, tiesībām reaģēt un atbildēt, tiesībām uz aizstāvību, tiesībām uz paziņošanu un tiesībām uz labu pārvaldību. Prasītājs apgalvo, ka šo procedūras un procesuālo tiesību pārkāpuma tiešas sekas esot tādas, ka apstrīdētais lēmums neesot spēkā un tas jāatceļ. Proti: ja ECHA nebūtu rīkojusies, pārkāpjot prasītāja procesuālās un tiesvedības tiesības, tad prasītāja skatījumā procedūras un procesa iznākums būtu bijis būtiski citāts.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka esot pārkāpts samērīguma princips.

Prasītājs norāda, ka apstrīdētais lēmums neesot atbildis ES tiesību samērīguma principam un tas ir bijis pārkāpts. Prasītājs apgalvo, ka apstrīdētais lēmums nav nedz atbilstošs, nedz nepieciešams, tas neesot vismazāk apgrūtinošākais pasākums un tā izraisītās nelabvēlīgās sekas neesot samērīgas ar izvirzītiem mērķiem.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka esot pieļauta kļūda datu interpretācijā atbilstoši REACH regulai.

Prasītājs apgalvo, ka ECHA esot pieļāvusi kļūdu, interpretējot prasību par informāciju saistībā ar X pielikuma 8.7.2. nodaļu, jo tajā neesot de facto prasības veikt prenatālās ontoģenēzes toksicitātes pētījumu par otro sugu. Tādēļ prasītājs apgalvo, ka ECHA, pieņemot apstrīdēto lēmumu, esot rīkojusies bez juridiska pamata un ārpus tās rīcības brīvības robežām.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/33


Prasība, kas celta 2015. gada 10. jūlijā – Hernández Zamora/ITSB – Rosen Tantau (“Paloma”)

(Lieta T-369/15)

(2015/C 320/50)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Hernández Zamora, SA (Murcia, Spānija) (pārstāvis – J. L. Rivas Zurdo, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Rosen Tantau KG (Uetersen, Vācija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “Paloma” – reģistrācijas pieteikums Nr. 11 638 971

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas otrās padomes 2015. gada 21. aprīļa lēmums lietā R 1697/2014–2

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest lietas dalībniekam vai dalībniekiem, kas iebilst pret šo prasību, atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/34


Prasība, kas celta 2015. gada 10. jūlijā – Jordi Nogues/ITSB –- Grupo Osborne (“BADTORO”)

(Lieta T-386/15)

(2015/C 320/51)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Jordi Nogues, SL (Barselona, Spānija) (pārstāves – M. Sanmartín Sanmartín un E. López Parés, advokātes)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Spānija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “BADTORO” – reģistrācijas pieteikums Nr. 10 975 027

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas otrās padomes 2015. gada 17. aprīļa lēmums lietā R 2570/2013–2

Prasītājas prasījumi:

atcelt ITSB Apelācijas otrās padomes 2015. gada 17. aprīļa lēmumu lietā R 2570/2013–2;

piespriest ITSB segt savus, kā arī atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 75., 76. un 83. panta, tos aplūkojot kopsakarā ar šīs pašas regulas 65. panta 6. punktu, 96. pantu, 106. panta 4. un 6. punktu un 135. pantu, kā arī Regulas Nr. 2868/95 20. noteikuma 7. punktu, pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/35


Prasība, kas celta 2015. gada 20. jūlijā – Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto/ITSB – University College London (“CITRUS SATURDAY”)

(Lieta T-400/15)

(2015/C 320/52)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Ana Isabel Pinto Eliseu Baptista Lopes Canhoto (Algés, Portugāle) (pārstāvis – A. Pita Negrão, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: University College London (Londona, Apvienotā Karaliste)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “CITRUS SATURDAY” – reģistrācijas pieteikums Nr. 11 789 195

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas otrās padomes 2015. gada 29. aprīļa lēmums lietā R 2109/2014–2

Prasītājas prasījumi:

atzīt prasību par pieņemamu;

atzīt apstrīdēto lēmumu par spēkā neesošu;

nodot lietu atpakaļ ITSB Iebildumu nodaļai tālākai izskatīšanai.

Izvirzītie pamati:

Regulu par Kopienas preču zīmi pārkāpums;

ES tiesību principu pārkāpums.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/36


Prasība, kas celta 2015. gada 24. jūlijā – Globo Comunicação e Participações/ITSB (skaņas “PLIM PLIM”)

(Lieta T-408/15)

(2015/C 320/53)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Globo Comunicação e Participações S. A. (Riodežaneiro, Brazīlija) (pārstāvis: E. Gaspar, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Informācija par procesu ITSB

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas skaņu preču zīme “PLIM PLIM” – reģistrācijas pieteikums Nr. 12 826 368

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas piektās padomes 2015. gada 18. maija lēmums lietā R 2945/2014–5

Prasītājas prasījumi:

konstatēt, ka Kopienas preču zīme Nr. 12 826 368 ir derīga attiecībā uz 9., 38. un 41. klasi;

daļēji atcelt apstrīdēto lēmumu, ciktāl ar to ir noraidīts Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/37


Prasība, kas celta 2015. gada 27. jūlijā – Monster Energy/ITSB – Mad Catz Interactive (“MAD CATZ”)

(Lieta T-429/15)

(2015/C 320/54)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Monster Energy (Corona, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvis – P. Brownlow, Solicitor)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Mad Catz Interactive, Inc. (San Diego, Amerikas Savienotās Valstis)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “MAD CATZ” – Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 11 390 846

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas cetrurtās padomes 2015. gada 21. maija lēmums lietā R 2176/2014–4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

atcelt Iebildumu nodaļas 2014. gada 23. jūnija lēmumu iebildumu procesā Nr. 2 182 312;

noraidīt pretstatīto preču zīmi attiecībā uz visām 25. klasē ietilpstošajām precēm;

piespriest ITSB segt savus un atlīdzināt prasītājai radušos tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkta pārkāpums.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/38


Prasība, kas celta 2015. gada 30. jūlijā – Flowil International Lighting/ITSB – Lorimod Prod Com (“Silvania Food”)

(Lieta T-430/15)

(2015/C 320/55)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Flowil International Lighting (Holding) BV (Amsterdama, Nīderlande) (pārstāvis – J. Güell Serra, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Lorimod Prod Com, Srl (Simleul Silvaniei, Rumānija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “Silvania Food” – reģistrācijas pieteikums Nr. 11 042 082

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas otrās padomes 2015. gada 8. maija lēmums lietā R 616/2014–2

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkta pārkāpums.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/39


Prasība, kas celta 2015. gada 30. jūlijā – Fruit of the Loom/ITSB – Takko (“FRUIT”)

(Lieta T-431/15)

(2015/C 320/56)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Fruit of the Loom, Inc. (Bowling Green, Savienotās Valstis) (pārstāvji – S. Malynicz, Barrister, un V. Marsland, Solicitor)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Takko Holding GmbH (Telgte, Vācija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes īpašniece: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “FRUIT” – Kopienas preču zīmes reģistrācija Nr. 5 077 508

Process ITSB: atcelšanas process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas otrās padomes 2015. gada 12. maija lēmums lietā R 1641/2014–2

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB un otrai procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniecei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 51. panta 1. punkta pārkāpums.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/39


Prasība, kas celta 2015. gada 31. jūlijā – Inditex/ITSB – Ffauf (“ZARA”)

(Lieta T-432/15)

(2015/C 320/57)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Spānija) (pārstāvji – G. Macias Bonilla, P. López Ronda, G. Marín Raigal, E. Armero, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otrsa procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Ffauf SA (Luksemburga, Luksemburga)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes īpašniece: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “ZARA” – Kopienas preču zīmes reģistrācija Nr. 732 958

Process ITSB: atcelšanas process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas otrās padomes 2015. gada 2. jūnija lēmums lietā R 867/2014–2

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu it īpaši saistībā ar Kopienas preču zīmes reģistrācijas Nr. 732 958 “ZARA” atcelšanu attiecībā uz strīdīgajām precēm, kas ietilpst 29., 30., 31., 32. un 33. klasē;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ieskaitot izdevumus, kas radušies procesā Anulēšanas nodaļā un ITSB Apelācijas otrajā padomē.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. punkta, 51. panta 1. punkta a) apakšpunkta, 52. panta 2. punkta un 85. panta 2. punkta pārkāpums;

Regulas Nr. 2868/95 22. noteikuma 3. un 4. punkta pārkāpums.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/40


Prasība, kas celta 2015. gada 27. jūlijā – Bank Saderat/Padome

(Lieta T-433/15)

(2015/C 320/58)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Bank Saderat plc (Londona, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – S. Jeffrey, S. Ashley un A. Irvine, Solicitors, un M.-E. Demetriou un R. Blakeley, Barristers)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

piespriest Padomei samaksāt prasītājai šādas summas:

EUR 8 8 9 06  191 kā mantisko kaitējumu līdz šīs prasības datumam;

EUR 8 7 13  285 kā procentus par iepriekšējā punktā minēto summu, kā arī EUR 10  377 kā dienas procentus līdz sprieduma pasludināšanas datumam, vai, pakārtoti, atbilstoši Eiropas Centrālās bankas galvenajai refinansēšanas likmei + 2 % gadā līdz spriedumam pasludināšanas datumam, vai, vēl pakārtotāk, atbilstoši tādai likmei un par tādu laikposmu, ko par pienācīgu uzskata Tiesa;

EUR 54  716 dienā par mantisko kaitējumu no prasījuma iesniegšanas līdz prasījuma izskatīšanas beigām;

procentus par kopējo summu, kas aprēķināti atbilstoši iepriekšējam punktam atbilstoši likmei 4,2601 % gadā līdz spriedumam pasludināšanas datumam, vai, pakārtoti, atbilstoši Eiropas Centrālās bankas galvenajai refinansēšanas likmei + 2 % gadā līdz spriedumam pasludināšanas datumam, vai, vēl pakārtotāk, atbilstoši tādai likmei un par tādu laikposmu, ko par pienācīgu uzskata Tiesa;

EUR 3 2 9 64  320 attiecībā uz mantisko kaitējumu no prasījuma iesniegšanas līdz prasījuma izskatīšanas beigām;

EUR 1 0 00  000 par nemantisko kaitējumu;

pēcsprieduma procentus par summām, kas norādītas no pirmā līdz sestajam apakšpunktam, atbilstoši likmei 4,2601 % gadā līdz samaksai, vai, pakārtoti, atbilstoši Eiropas Centrālās bankas galvenajai refinansēšanas likmei + 2 % gadā līdz spriedumam pasludināšanas datumam, vai, vēl pakārtotāk, atbilstoši tādai likmei un par tādu laikposmu, ko par pienācīgu uzskata Tiesa, un

Bankas izdevumus par šo prasības pieteikumu;

piespriest Padomei samaksāt prasītājas tiesāšanas izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja norāda, ka tas, ka ES Padome noteica ierobežojošus pasākumus prasītājai, bija pietiekami būtisks pienākumu, kas paredzēti tiesību piešķiršanai prasītājai, pārkāpums un tādējādi rodas ES ārpuslīgumiskā atbildība.

Kā uzskata prasītāja, šim pārkāpumam bija tieša cēloņsakarība ar prasītājai radīto būtisko mantisko un nemantisko kaitējumu, par ko tai pienākas atlīdzinājums.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/42


Prasība, kas celta 2015. gada 3. augustā – Indecopi/ITSB – Synergy Group (“PISCO”)

(Lieta T-446/15)

(2015/C 320/59)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) (San Borja, Peru) (pārstāvji – M. A. Pomares Caballero un A. Pomares Caballero, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Synergy Group sp. z o.o. (Vroclava, Polija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “PISCO” – reģistrācijas pieteikums Nr. 10 167 674

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2015. gada 3. jūnija lēmums lietā R 1291/2014–4

Prasītāja prasījumi:

grozīt apstrīdēto lēmumu, atzīstot, ka šajā lietā ir iestājušies Regulas Nr. 207/2009 8. panta 4. punktā paredzētā relatīva atteikuma pamata piemērošanas nosacījumi, vai, pakārtoti, atcelt minēto lēmumu, un

piespriest ITSB segt savus, kā arī atlīdzināt prasītāja tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 110/2008 23. panta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 4. punkta pārkāpums.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/43


Prasība, kas celta 2015. gada 3. augustā – Indecopi/ITSB – Synergy Group (“PISCO SOUR”)

(Lieta T-447/15)

(2015/C 320/60)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) (San Borja, Peru) (pārstāvji – M. A. Pomares Caballero un A. Pomares Caballero, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Synergy Group sp. z o.o. (Vroclava, Polija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “PISCO SOUR” – reģistrācijas pieteikums Nr. 10 167 682

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2015. gada 3. jūnija lēmums lietā R 1292/2014–4

Prasītāja prasījumi:

grozīt apstrīdēto lēmumu, atzīstot, ka šajā lietā ir iestājušies Regulas Nr. 207/2009 8. panta 4. punkta piemērošanas nosacījumi, un

piespriest ITSB segt savus, kā arī atlīdzināt prasītāja tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 110/2008 23. panta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 4. punkta pārkāpums.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/44


Prasība, kas celta 2015. gada 30. jūlijā – Satkirit Holdings/ITSB – Advanced Mailing Solutions (“luvo”)

(Lieta T-449/15)

(2015/C 320/61)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Satkirit Holdings Ltd (Douglas, Isle of Man) (pārstāvis – M. Vanhegan, QC)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Advanced Mailing Solutions Ltd (East Kilbride, Apvienotā Karaliste)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “luvo” – reģistrācijas pieteikums Nr. 11 244 324

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas otrās padomes 2015. gada 21. maija lēmums lietā R 877/2014–2

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

noraidīt AMS [Advanced Mailing Solutions] iebildumus;

piespriest ITSB atlīdzināt prasītājai radušos izdevumus procesā Apelācijas padomē un tiesāšanās izdevumus Vispārējā tiesā.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/44


Prasība, kas celta 2015. gada 30. jūlijā – Satkirit Holdings/ITSB – Advanced Mailing Solutions (“luvoworld”)

(Lieta T-450/15)

(2015/C 320/62)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Satkirit Holdings Ltd (Douglas, Isle of Man) (pārstāvis – M. Vanhegan, QC)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Advanced Mailing Solutions Ltd (East Kilbride, Apvienotā Karaliste)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “luvoworld” – reģistrācijas pieteikums Nr. 11 244 332

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas otrās padomes 2015. gada 21. maija lēmums lietā R 1480/2014–2

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

noraidīt AMS [Advanced Mailing Solutions] iebildumus;

piespriest ITSB atlīdzināt prasītājai radušos izdevumus procesā Apelācijas padomē un tiesāšanās izdevumus Vispārējā tiesā.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/45


Prasība, kas celta 2015. gada 5. augustā – AlzChem/Komisija

(Lieta T-451/15)

(2015/C 320/63)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AlzChem AG (Trostberg, Vācija) (pārstāvis – A. Borsos, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

atzīt prasības pieteikumu par pieņemamu un labi pamatotu;

atcelt Eiropas Komisijas 2015. gada 26. maija lēmumu Ares (2015) 2176662, kas, atbildot uz pieteikumu Nr. GESTDEM 2015/1640, tika pieņemts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulas (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem piemērošanas noteikumu 4. pantu, un

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītāja tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza trīs pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvota kļūda tiesību piemērošanā un acīmredzama kļūda vērtējumā, piemērojot vispārīgo pieņēmumu attiecībā uz izņēmumu, kas vērsts uz ES izmeklēšanas mērķu aizsardzību. Prasītājs norāda uz šādām kļūdām:

kļūdu tiesību piemērošanā, ko Komisija esot pieļāvusi piemērojot vispārīgos izņēmumus;

kļūdu tiesību piemērošanā, ko Komisija esot pieļāvusi saistībā ar izmeklēšanas mērķu aizsardzību;

kļūdu tiesību piemērošanā un acīmredzamu kļūdu vērtējumā, ko Komisija esot pieļāvusi, izvērtējot sevišķas sabiedrības intereses nodrošināt tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību (Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pants); un

kļūdu tiesību piemērošanā, ko Komisija esot pieļāvusi saistībā ar pamattiesību piekļūt dokumentiem piemērošanu (Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 42. pants).

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvota kļūda tiesību piemērošanā un acīmredzama kļūda vērtējumā, piemērojot izņēmumu attiecībā uz komercinterešu aizsardzību.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka nav norādīts pamatojums attiecībā atteikumu piešķirt piekļuvi dokumentiem to nekonfidenciālajā versijā vai attiecīgās iestādes telpās.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/46


Prasība, kas celta 2015. gada 6. augustā – Trinity Haircare/ITSB – Advance Magazine Publishers (“VOGUE”)

(Lieta T-453/15)

(2015/C 320/64)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Trinity Haircare AG (Herisau, Šveice) (pārstāvji – J. Kroher un K. Bach, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Advance Magazine Publishers, Inc. (Ņujorka, Amerikas Savienotās Valstis)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma īpašniece: otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: melnbalta Kopienas grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “VOGUE” – Kopienas preču zīme Nr. 9 944 547

Process ITSB: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2015. gada 27. maija lēmums lietā R 2426/2014–4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu un atzīt Kopienas preču zīmi Nr. 9 944 547 “VOGUE” par spēkā neesošu;

piespriest ITSB un otrai procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniecei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/47


Prasība, kas celta 2015. gada 10. augustā – Laboratorios Ern/ITSB – Werner (“Dynamic Life”)

(Lieta T-454/15)

(2015/C 320/65)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Laboratorios Ern, SA (Barselona, Spānija) (pārstāvis – M. Pérez Serres, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otrs procesa ITSB Apelācijas padomē dalībnieks: Matthias Werner (Neufahrn, Vācija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs: otrs procesa ITSB Apelācijas padomē dalībnieks

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas grafiska preču zīme baltā, sarkanā, oranžā, dzeltenā, zaļā un zilā krāsā, kas ietver vārdiskus elementus “Dynamic Life” – reģistrācijas pieteikums Nr. 11 303 468

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2015. gada 27. maija lēmums lietā R 441/2014–4

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu un noraidīt Kopienas preču zīmes “Dynamic Life” reģistrācijas pieteikumu Nr. 11 303 468 attiecībā uz 5. un 32. klasi;

piespriest ITSB un M. Werner, ja viņš nolemtu iestāties lietā, atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/48


Prasība, kas celta 2015. gada 10. augustā – Vitra Collections/ITSB – Consorzio Origini (Krēsla forma)

(Lieta T-455/15)

(2015/C 320/66)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vitra Collections AG (Muttenz, Šveice) (pārstāvis – V. von Bomhard, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otrs procesa ITSB Apelācijas padomē dalībnieks: Consorzio Origini (Florence, Itālija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma īpašnieks: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas trīsdimensiju preču zīme (Krēsla forma) – Kopienas preču zīme Nr. 182 451

Process ITSB: atcelšanas process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas piektās padomes 2015. gada 18. marta lēmums lietā R 664/2011–5

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB un personai, kas iestājusies lietā, atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 75. panta otrā teikuma pārkāpums

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta iii) daļas pārkāpums.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/49


Prasība, kas celta 2015. gada 11. augustā – Asia Leader International (Cambodia)/Komisija

(Lieta T-462/15)

(2015/C 320/67)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Asia Leader International (Cambodia) Co. Ltd (Tai Seng SEZ, Kambodža) (pārstāvji – R. MacLean, Solicitor, un A. Bochon, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt prasību par pieņemamu;

atcelt Komisijas 2015. gada 18. maija Īstenošanas regulas (ES) 2015/776, ar ko galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Padomes 2013. gada 29. maija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 502/2013 noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu importam, attiecina uz tādu velosipēdu importu, kas nosūtīti no Kambodžas, Pakistānas un Filipīnām, neatkarīgi no tā, vai šiem velosipēdiem ir deklarēta Kambodžas, Pakistānas un Filipīnu izcelsme (OV L 122, 4. lpp.), 1. panta 1. un 3. punktu, ciktāl tie attiecas uz prasītāju;

piespriest Komisijai segt savus, kā arī atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus;

piespriest personām, kuras iestāsies lietā, atlīdzināt izdevumus, kas būs radušies prasītājai saistībā ar šo iestāšanos lietā, kā arī segt savus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots Padomes 2009. gada 30. novembra Regulas (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (kodificēta versija), 13. panta 1. punkta pārkāpums, jo Komisija esot pieļāvusi acīmredzamu vērtējuma kļūdu tiesību piemērošanā un faktos attiecībā uz apiešanas esamību un pieejamo faktu raksturu:

prasītāja norāda, ka Komisijas rīcībā neesot pierādījumu, lai pamatotu secinājumu, ka attiecīgo rāmju izcelsme ir Ķīnā;

prasītāja apgalvo, ka, gluži pretēji, visi tās iesniegtie pierādījumi liecinot par to, ka attiecīgo velosipēdu rāmju izcelsme ir Vjetnamā;

visbeidzot, prasītāja uzskata, ka Komisijai, nedz pamatojoties uz Padomes Regulu (EK) Nr. 1225/2009, nedz uz Tiesas judikatūru, neesot pilnvaru vienkārši automātiski secināt, ka prasītāja veica Ķīnas izcelsmes preču pārsūtīšanu.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots rūpības pienākuma un Padomes 2009. gada 30. novembra Regulas (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (kodificēta versija), 13. panta 2. punkta pārkāpums, jo Komisija esot pieļāvusi acīmredzamu vērtējuma kļūdu tiesību piemērošanā un faktos attiecībā uz prasītājas veikto montāžas operāciju esamību:

prasītāja norāda, ka Komisijai esot bijusi jāizmanto prasītājas sniegtā aktuālā informācija un dati kā pamats, lai izvērtētu tās situāciju. Prasītājas ieskatā trešo personu standartu izmantošana šis nolūkam tātad neesot pieļaujama, ja attiecībā uz aktuālajiem datiem ir sniegti pieņemami un pamatoti skaidrojumi;

turklāt prasītāja apgalvo, ka Komisija esot pārkāpusi arī pienākumu pareizi izvērtēt tās ražošanas izmaksas, kad tā pārkvalificēja detaļas, kas izmantotas prasītājas veiktajai pirmajai pārdošanai Eiropas Savienības tirgū, par tādām, kuru izcelsme ir Ķīnā, lai gan to izcelsme esot Vjetnamā. Līdz ar to Komisija esot pārkāpusi arī savu rūpības pienākumu;

papildus tam prasītāja norāda, ka Komisija esot pieļāvusi kļūdu aprēķinā pareizu enerģijas un īres izmaksu noteikšanā, nepareizi izmantojot dažādus faktorus šo attiecīgo izmaksu sadalē. Tā pati kļūda aprēķinā esot pieļauta, Komisijai nosakot, ka kompānija savā darbībā izmantoja 13 % no savas ražošanas jaudas attiecīgajā laikposmā;

visbeidzot, prasītāja norāda, ka Komisija esot atteikusies ņemt vērā pamatlīdzekļu amortizācijas izdevumus, lai gan prasītāja iesniegusi pierādījumus par to, ka tā bija izmaksājusi atlīdzību kompānijas kapitāla daļu turētājam.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija neesot pienācīgi ņēmusi vērā informāciju un datus, ko prasītāja iesniegusi atbildē uz galīgo informācijas izpaušanu, pretēji Padomes 2009. gada 30. novembra Regulas (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (kodificēta versija), 18. panta 3. punktam:

prasītāja uzskata, ka apstāklis, ka Komisija ir pilnībā noraidījusi visu prasītājas sniegto papildu informāciju, liecinot, ka šī informācija nav tikusi pienācīgi ņemta vērā;

prasītāja norāda, ka papildu informācija un pierādījumi, ko prasītāja iesniegusi, lai apstrīdētu Komisijas secinājumu par pārsūtīšanu, ir saņemti no vairākiem dažādiem neatkarīgiem avotiem;

visbeidzot, prasītāja apgalvo, ka, tā kā Komisijas rīcībā nebija nekādu pierādījumu vai norāžu par rāmju izcelsmi Ķīnā, tai esot bijis jāsecina, ka pierādījumi liecina drīzāk par rāmju izcelsmi Vjetnamā.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/51


Vispārējās tiesas 2015. gada 16. jūlija rīkojums – Adler Modemärkte/ITSB – Blufin (“MARINE BLEU”)

(Lieta T-296/13) (1)

(2015/C 320/68)

Tiesvedības valoda – vācu

Devītās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 226, 3.8.2013.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/51


Vispārējās tiesas 2015. gada 21. jūlija rīkojums – Makhlouf/Padome

(Apvienotās lietas T-593/14, T-596/14, T-601/14, T-602/14, no T-604/14 līdz T-606/14 un T-612/14) (1)

(2015/C 320/69)

Tiesvedības valoda – franču

Vispārējā tiesa (tiesnesis vienpersoniski) ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 361, 13.10.2014.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/51


Vispārējās tiesas 2015. gada 17. jūlija rīkojums – European Dynamics Luxembourg un Evropaïki Dynamiki/Parlaments

(Lieta T-733/14) (1)

(2015/C 320/70)

Tiesvedības valoda – grieķu

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 16, 19.1.2015.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/51


Vispārējās tiesas 2015. gada 16. jūlija rīkojums – Hippler/Komisija

(Lieta T-72/15) (1)

(2015/C 320/71)

Tiesvedības valoda – franču

Ceturtās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 138, 27.4.2015.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/52


Vispārējās tiesas 2015. gada 13. jūlija rīkojums – Aguirre y Compañía/ITSB – Puma (Sporta kurpes attēls)

(Lieta T-205/15) (1)

(2015/C 320/72)

Tiesvedības valoda – spāņu

Astotās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 205, 22.6.2015.


Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/53


Prasība, kas celta 2015. gada 20. jūlijā – ZZ un ZZ/CEPOL

(Lieta F-105/15)

(2015/C 320/73)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ un ZZ (pārstāvji – L. Levi, A. Blot, lawyers)

Atbildētāja: CEPOL (Eiropas Policijas akadēmija)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt CEPOL lēmumu, ar kuru ir pieņemti abu prasītāju atlūgumi pēc tam, kad viņi atteicās strādāt jaunajā aģentūras mītnē Budapeštā (Ungārija), kā arī prasība atlīdzināt apgalvotos materiālos un nemateriālos zaudējumus

Prasītāju prasījumi:

atcelt CEPOL2014. gada 22. decembra lēmumu, ar kuru CEPOL ir “pieņēmusi” abu prasītāju atlūgumus;

ciktāl nepieciešams, atcelt CEPOL2015. gada 10. aprīļa lēmumus, ar kuriem tika noraidītas prasītāju sūdzības par iepriekš minētajiem lēmumiem, kas tika iesniegtas laikā no 2015. gada 13. janvāra līdz 17. februārim;

atlīdzināt prasītāju ciestos materiālos zaudējumus;

atlīdzināt prasītājiem nodarīto morālo kaitējumu;

piespriest CEPOL atlīdzināt visus ar šo prasību saistītos prasītāju tiesāšanās izdevumus.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/53


Prasība, kas celta 2015. gada 23. jūlijā – ZZ/EESK

(Lieta F-107/15)

(2015/C 320/74)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvis – M.-A. Lucas, avocat)

Atbildētāja: EESK (Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu pensionēt prasītāju ar 2014. gada 31. decembri un lēmumu, ar kuru noraidīts tās pieteikums par dienesta pagarināšanu

Prasītājas prasījumi:

atcelt EESK ģenerālsekretāra 2014. gada 7. aprīļa lēmumu pensionēt prasītāju ar 2014. gada 31. decembra vakaru;

atcelt EESK Personāldaļas un iekšējo dienestu direktora 2014. gada 30. septembra lēmumu, ar ko ar iecēlējinstitūcijas deleģējumu atteikts apmierināt prasītājas 2014. gada 3. septembrī iesniegto pieteikumu par viņas profesionālās darbības pagarināšanu līdz 2015. gada 31. maijam;

ciktāl vajadzīgs, atcelt EESK ģenerālsekretāra 2015. gada 22. aprīļa lēmumu, ar kuru noraidīta prasītājas 2014. gada 22. decembrī iesniegtā sūdzība par 2014. gada 7. aprīļa un 30. septembra lēmumiem;

piespriest EESK atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/54


Prasība, kas celta 2015. gada 27. jūlijā – ZZ un ZZ/Komisija

(Lieta F-108/15)

(2015/C 320/75)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ un ZZ (pārstāvji – N. de Montigny, J.-N. Louis, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu ierobežot līdz pieciem gadiem nemainīga pabalsta par virsstundām, uz ko prasītājiem ir tiesības, pārrēķina periodu ar atpakaļejošu spēku

Prasītāju prasījumi:

atcelt PMO.12014. gada 16. septembra lēmumu ierobežot nemainīga pabalsta par virsstundām, uz kuru tiem ir tiesības attiecīgi kopš 2007. gada 1. marta un 2008. gada 1. marta, pielāgošanu līdz pieciem gadiem sākot no 2008. gada 1. septembra, kas ir datums, kad PMO atklāja kļūdu prasītāju darba samaksas aprēķinā;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājiem pielāgoto vienreizējo pabalstu par virsstundām attiecīgi sākot no 2007. gada 1. marta un 2008. gada 1. marta, atskaitot jau samaksātās summas un pieskaitot nokavējuma procentus par minēto neizmaksātā pabalsta summu, tos aprēķinot sākot no maksājuma termiņa iestāšanās brīža līdz tā faktiskai samaksai pēc Eiropas Centrālās Bankas noteiktās likmes galvenajām refinansēšanas operācijām, palielinot par diviem procentu punktiem;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/55


Prasība, kas celta 2015. gada 3. augustā – ZZ/Komisija

(Lieta F-112/15)

(2015/C 320/76)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – R. Rata, lawyer)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu neiekļaut prasītāju amatā paaugstināto ierēdņu sarakstā 2014. gada amatā paaugstināšanas ietvaros

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas iecēlējinstitūcijas 2014. gada 14. novembra lēmumu, kas izziņots kā administratīvs paziņojums Nr. 41-2014, ar kuru ir izveidots 2014. gadā amatā paaugstināto ierēdņu saraksts, ciktāl tajā nav iekļauts prasītāja vārds;

piespriest Eiropas Komisijai segt savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzināt prasītāja tiesāšanās izdevumus.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/55


Prasība, kas celta 2015. gada 3. augustā – ZZ u.c./Komisija

(Lieta F-113/15)

(2015/C 320/77)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ u.c. (pārstāvis – R. Rata, lawyer)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumus neiekļaut prasītājus amatā paaugstināto ierēdņu sarakstā 2014. gada amata paaugstināšanas ietvaros

Prasītāju prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas iecēlējinstitūcijas 2014. gada 14. novembra lēmumu, kas izziņots kā administratīvs paziņojums Nr. 41-2014, ar kuru ir izveidots 2014. gadā amatā paaugstināto ierēdņu saraksts, ciktāl tajā nav iekļauti prasītāju vārdi;

piespriest Eiropas Komisijai segt savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzināt prasītāju tiesāšanās izdevumus.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/56


Prasība, kas celta 2015. gada 14. augustā – ZZ/Komisija

(Lieta F-115/15)

(2015/C 320/78)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – N. de Montigy un J.-N Louis, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru tiek ierobežotas prasītāja pensijas tiesības, un atzīt par nepiemērojamu administrāciju vadītāju 2005. gada 16. jūnija atzinumu, ciktāl ar to tiek ierobežots prasītāja pensiju tiesību aprēķins, kā arī piespriest atbildētājai samaksāt izdienas pensiju, uz kuru prasītājam ir tiesības

Prasītāja prasījumi:

atzīt par šajā lietā nepiemērojamu administrāciju vadītāju 2005. gada 16. jūnija atzinumu Nr. 240/05, ciktāl ar to tiek ierobežots prasītāja pensiju tiesību aprēķins attiecībā uz piemaksu par vadošu amatu proporcionāli faktiskajam aprēķina periodam, aplūkojot ierēdņa pilnīgu karjeru;

atcelt apstrīdēto lēmumu, ciktāl ar to tiek ierobežotas prasītāja pensijas tiesības attiecībā uz piemaksu par vadošu amatu proporcionāli aprēķina periodam, aprēķinot pēc Savienības ierēdņa pilnas karjeras laikā veiktām ikgada iemaksām;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam izdienas pensiju, uz kuru viņam ir tiesības, atskaitot jau faktiski samaksāto pensiju, tai pieskaitot nokavējuma procentus, ko aprēķina pēc ECB noteiktās likmes tekošajiem darījumiem, pieskaitot divus punktus;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


28.9.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 320/57


Prasība, kas celta 2015. gada 18. augustā – ZZ/Komisija

(Lieta F-118/15)

(2015/C 320/79)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – N. de Montigny, J.-N. Louis, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu neiekļaut prasītāju amatā paaugstināto ierēdņu sarakstā 2014. gada amatā paaugstināšanas ietvaros

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2014. gada 14. novembra lēmumu, ar kuru ir publicēts 2014. gadā amatā paaugstināto ierēdņu saraksts, ciktāl tajā nav iekļauts prasītāja vārds;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.