ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 232

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 16. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2015/C 232/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7658 – Platinum Equity / WFS Global Holding) ( 1 )

1

2015/C 232/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7660 – KKR/Ursa) ( 1 )

1


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2015/C 232/03

Padomes Lēmums (2015. gada 14. jūlijs), ar ko atjauno Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valdi

2

 

Eiropas Komisija

2015/C 232/04

Euro maiņas kurss

6

2015/C 232/05

Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

7

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2015/C 232/06

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma Mobilā veselība – tehnoloģisko jauninājumu un datu aizsardzības saskaņošana kopsavilkums

8

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2015/C 232/07

Spānijas valdības paziņojums par uzņēmuma ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. norīkošanu par pārvades sistēmas operatoru un neatkarīgu sistēmas operatoru Spānijā, kas iesniegts saskaņā ar 10. panta 2. punktu un 14. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu (Gāzes direktīva)

11

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

EBTA Uzraudzības iestāde

2015/C 232/08

Pasākums nav valsts atbalsts EEZ līguma 61. panta 1. punkta nozīmē

12

2015/C 232/09

Pasākums nav valsts atbalsts EEZ līguma 61. panta 1. punkta nozīmē

13

2015/C 232/10

Norvēģijas paziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei – Paziņojums par uzaicinājumu pieteikties naftas ieguves licenču saņemšanai Norvēģijas kontinentālajā šelfā – piešķīrumi iepriekšnoteiktos apgabalos 2015. gadā

14


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2015/C 232/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7642 – Banque publique d’investissement / CNIM / SUNCNIM) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

16

2015/C 232/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7669 – Lion Capital / Aryzta / Picard Groupe) ( 1 )

17


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

16.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.7658 – Platinum Equity / WFS Global Holding)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 232/01)

Komisija 2015. gada 8. jūlijā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32015M7658. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


16.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.7660 – KKR/Ursa)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 232/02)

Komisija 2015. gada 8. jūlijā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32015M7660. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

16.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/2


PADOMES LĒMUMS

(2015. gada 14. jūlijs),

ar ko atjauno Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valdi

(2015/C 232/03)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 337/75 (1975. gada 10. februāris), ar ko izveido Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (1), un jo īpaši tās 4. pantu,

ņemot vērā savu pārstāvju kandidātu sarakstus, ko dalībvalstu valdības ir nosūtījušas Padomei, un darba devēju un darba ņēmēju pārstāvju kandidātu sarakstu, ko Komisija nosūtījusi Padomei,

tā kā:

(1)

Padome ar 2012. gada 16. jūlija lēmumu (2) un 2012. gada 27. novembra lēmumu (3) iecēla Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valdes locekļus uz laikposmu no 2012. gada 18. septembra līdz 2015. gada 17. septembrim.

(2)

Šā centra valdes locekļi būtu jāieceļ uz trīs gadiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

Ar šo turpmāk minētās personas ir ieceltas par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra valdes locekļiem uz laikposmu no 2015. gada 18. septembra līdz 2018. gada 17. septembrim:

I.   VALDĪBU PĀRSTĀVJI

Beļģija (pēc rotācijas)

Flāmu kopiena – Micheline SCHEYS kundze

Franču kopiena – Guibert DEBROUX kungs

Bulgārija

Emilia VALCHOVSKA kundze

Čehijas Republika

Marta STARÁ kundze

Dānija

Lars MORTENSEN kungs

Vācija

Peter THIELE kungs

Igaunija

Rita SIILIVASK kundze

Īrija

John MC GRATH kungs

Grieķija

Dimitrios CHASAPIS kungs

Spānija

Soledad IGLESIAS JIMÉNEZ kundze

Francija

Marianne DE BRUNHOFF kundze

Horvātija

Katarina GRGEC kundze

Itālija

Marinella COLUCCI kundze

Kipra

George PANAYIDES kungs

Latvija

Inta ŠUSTAS kundze

Lietuva

Saulius ZYBARTAS kungs

Luksemburga

Antonio DE CAROLIS kungs

Ungārija

László ODROBINA kungs

Malta

Ing. Vince MAIONE

Nīderlande

Peter van IJSSELMUIDEN kungs

Austrija

Reinhard NÖBAUER kungs

Polija

Piotr BARTOSIAK kungs

Portugāle

Isilda FERNANDES kundze

Rumānija

Gabriela CIOBANU kundze

Slovēnija

PhD Slavica ČERNOŠA kundze

Slovākija

Juraj VANTUCH kungs

Somija

Tarja RIIHIMÄKI kundze

Zviedrija

Carina LINDEN kundze

Apvienotā Karaliste

Ian PEGG kungs

II.   DARBA ŅĒMĒJU ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVJI

Beļģija

Jan VERCAMST kungs

Bulgārija

Yuliya SIMEONOVA kundze

Čehijas Republika

Petr PEČENKA kungs

Dānija

Erik SCHMIDT kungs

Vācija

MARIO PATUZZI kungs

Igaunija

Kaja TOOMSALU kundze

Īrija

Frank VAUGHAN kungs

Grieķija

Andreas STOIMENIDIS kungs

Spānija

Yolanda PONCE SANZ kundze

Francija

Laurence MARTIN kundze

Horvātija

Dijana ŠOBOTA kundze

Itālija

Milena MICHELETTI kundze

Kipra

Nicos NICOLAOU kungs

Latvija

Ruta PORNIECES kundze

Lietuva

Tatjana BABRAUSKIENE kundze

Luksemburga

Jean-Claude REDING kungs

Ungārija

 (4)

Malta

Kevin BONELLO kungs

Nīderlande

Isabel COENEN kundze

Austrija

Alexander PRISCHL kungs

Polija

Dagmara IWANCIW kundze

Portugāle

Hugo DIONÍSIO kungs

Rumānija

Gheorghe SIMION kungs

Slovēnija

Anton ROZMAN kungs

Slovākija

Bernard ŠIŠKA kungs

Somija

Kirsi RASINAHO kundze

Zviedrija

German BENDER kungs

Apvienotā Karaliste

Kirsi-Marja KEKKI kundze

III.   DARBA DEVĒJU ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVJI

Beļģija

Jan DELFOSSE kungs

Bulgārija

Daniela SIMIDCHIEVA kundze

Čehijas Republika

Milos RATHOUSKY kungs

Dānija

Henrik BACH MORTENSEN kungs

Vācija

Barbara DORN kundze

Igaunija

Anneli ENTSON kundze

Īrija

Tony DONOHOE kungs

Grieķija

Rena BARDANI kundze

Spānija

Juan Carlos TEJEDA HISADO kungs

Francija

Siham SAIDI kundze

Horvātija

 (5)

Itālija

Claudio GENTILI kungs

Kipra

Michael PILIKOS kungs

Latvija

Ilona KIUKUCĀNES kundze

Lietuva

Aidas VAIČIULIS kungs

Luksemburga

Paul KRIER kungs

Ungārija

Adrien BALINT kundze

Malta

 (5)

Nīderlande

G.A.M van der GRIND kungs

Austrija

Gerhard RIEMER kungs

Polija

Andrzej STEPNIKOWSKI kungs

Portugāle

Anna Maria SANTOS GOUVELA LOPES kundze

Rumānija

Julian GROPOSILA kungs

Slovēnija

Simon OGRIZEK kungs

Slovākija

Ing. PhD Martin HOŠTÁK

Somija

Satu AGREN kundze

Zviedrija

Karin THAPPER kundze

Apvienotā Karaliste

Graham LANE kungs


(1)  OV L 39, 13.2.1975., 1. lpp.

(2)  OV C 228, 31.7.2012., 2. lpp.

(3)  OV C 382, 12.12.2012., 7. lpp.

(4)  Tiks iecelts vēlāk.

(5)  Tiks iecelts vēlāk.


Eiropas Komisija

16.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/6


Euro maiņas kurss (1)

2015. gada 15. jūlijs

(2015/C 232/04)

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,1009

JPY

Japānas jena

135,95

DKK

Dānijas krona

7,4629

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,70450

SEK

Zviedrijas krona

9,3570

CHF

Šveices franks

1,0439

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

8,9405

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

27,078

HUF

Ungārijas forints

310,77

PLN

Polijas zlots

4,1290

RON

Rumānijas leja

4,4238

TRY

Turcijas lira

2,9112

AUD

Austrālijas dolārs

1,4753

CAD

Kanādas dolārs

1,4030

HKD

Hongkongas dolārs

8,5330

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,6445

SGD

Singapūras dolārs

1,4999

KRW

Dienvidkorejas vona

1 258,96

ZAR

Dienvidāfrikas rands

13,5986

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

6,8357

HRK

Horvātijas kuna

7,5780

IDR

Indonēzijas rūpija

14 681,95

MYR

Malaizijas ringits

4,1867

PHP

Filipīnu peso

49,818

RUB

Krievijas rublis

62,4150

THB

Taizemes bāts

37,514

BRL

Brazīlijas reāls

3,4606

MXN

Meksikas peso

17,2346

INR

Indijas rūpija

69,8218


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


16.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/7


Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

(2015/C 232/05)

Image

Apgrozībai paredzētajām euro monētām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss visā eurozonā. Komisija publicē visu jauno euro monētu dizainparaugu aprakstus (1), lai informētu visas personas, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar monētām, un sabiedrību kopumā. Saskaņā ar Padomes 2009. gada 10. februāra secinājumiem (2) eurozonas dalībvalstīm un valstīm, kuras ar ES noslēgušas monetāro nolīgumu, ar ko paredz euro monētu emisiju, ir atļauts laist apgrozībā piemiņas euro monētas, ievērojot konkrētus nosacījumus, jo īpaši to, ka var emitēt tikai monētas divu euro nominālvērtībā. Šīm monētām ir tādas pašas tehniskās pazīmes kā citām divu euro monētām, bet valsts pusē tās rotā piemiņas monētas dizains, kam ir izteikti simboliska nozīme valsts vai Eiropas mērogā.

Emitentvalsts: Luksemburga

Piemiņas monētas tematika: Nasavas-Veilburgas dinastijas 125. gadskārta

Dizainparauga apraksts. Monētas kreisajā pusē attēloti Viņa Karaliskā Augstība lielhercogs Anrī un labajā pusē lokveida izvietojumā un kāpšanas tronī hronoloģiskā secībā šādi portreti: Viņu Karaliskās Augstības lielhercogi Ādolfs un Gijoms IV, lielhercogienes Marija Adelaide un Šarlote un lielhercogs Žans. Attēla labajā pusē ir arī lokveida uzraksts “1890 – Dynastie Nassau-Weilbourg”. Emitentvalsts nosaukums “Luxembourg” un apgrozībā laišanas gads “2015” vertikālā veidā ir rakstīts attēla centrā.

Ap monētas ārējo uzmalu izvietotas Eiropas Savienības karoga divpadsmit zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1,4 miljoni monētu

Emisijas datums: 2015. gada augusts


(1)  Informāciju par visu 2002. gadā emitēto monētu valsts pusēm skatīt OV C 373, 28.12.2001., 1. lpp.

(2)  Skatīt Ekonomikas un finanšu padomes 2009. gada 10. februāra sanāksmes secinājumus un Komisijas 2008. gada 19. decembra Ieteikumu par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm (OV L 9, 14.1.2009., 52. lpp.).


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

16.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/8


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma “Mobilā veselība – tehnoloģisko jauninājumu un datu aizsardzības saskaņošana” kopsavilkums

(Pilns šā atzinuma teksts angļu, franču un vācu valodā pieejams Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) tīmekļa vietnē www.edps.europa.eu)

(2015/C 232/06)

Kopsavilkums

Mobilā veselība (“m-veselība”) ir strauji augoša nozare, kuras attīstību rosina veselības aprūpes un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tuvināšanās. Mobilā veselība aptver arī mobilās lietotnes, kas paredzētas ar veselību saistītu pakalpojumu sniegšanai, izmantojot viedierīces, kuras nereti apstrādā personīgo informāciju par veselību. M-veselības lietotnes apstrādā arī apjomīgu informāciju par dzīvesveidu un labklājību.

M-veselības tirgus ir sarežģīts, jo tajā vienlaicīgi aktīvi darbojas daudzi valsts un privātie uzņēmumi, piemēram, lietotņu izstrādātāji, lietotņu veikali, ierīču ražotāji un reklāmdevēji, turklāt viņu izmantotie uzņēmējdarbības modeļi pastāvīgi mainās un tiek pielāgoti straujajām pārmaiņām. Tomēr, ja šie uzņēmumi apstrādā informāciju par personu, tiem ir jāievēro datu aizsardzības noteikumi un jāuzņemas atbildība par datu apstrādi, ko tie veic. Turklāt šajos noteikumos ir noteikts, ka ir jānodrošina ļoti augsts veselības informācijas aizsardzības līmenis.

M-veselības attīstībai piemīt liels potenciāls uzlabot veselības aprūpi un iedzīvotāju dzīvi. Turklāt sagaidāms, ka, ņemot vērā pieejamās informācijas apjomu un to secinājumu kvalitāti, kurus var izdarīt, pamatojoties uz šo informāciju, m-veselības attīstību būtiski ietekmēs arī lielo datu tehnoloģijas un lietiskais internets. Tiek prognozēts, ka m-veselība sniegs jaunas iespējas medicīnas pētniecībai un tās izmantošana varētu arī mazināt izmaksas un vienkāršot pacientu piekļuvi veselības aprūpei.

Tai pašā laikā ir jānodrošina personu cieņas un pamattiesību aizsardzība, jo īpaši tiesības uz privātumu un datu aizsardzību. Lielo datu tehnoloģiju plašais izmantojums var mazināt lietotāju spēju kontrolēt savu personīgo informāciju. Šāda situācija daļēji var rasties tādēļ, ka pastāv ievērojama nelīdzsvarotība starp ierobežoto informāciju, kas pieejama iedzīvotājiem, un ārkārtīgi lielo informācijas apjomu, kas pieejams uzņēmumiem, kuri piedāvā produktus, ietverot šādas personīgas informācijas apstrādi.

Mēs uzskatām, ka ar turpmāk izklāstītajiem pasākumiem saistībā ar m-veselību varētu nodrošināt būtiskus ieguvumus datu aizsardzības jomā:

Eiropas Savienības likumdevējam, turpmāk īstenojot politikas veidošanas pasākumus m-veselības jomā, jāveicina pārskatatbildība un jānosaka atbildība tiem dalībniekiem (tostarp projektētājiem un ierīču ražotājiem), kuri ir iesaistīti lietotņu izstrādē, piegādē un darbības nodrošināšanā,

lietotņu izstrādātājiem un izdevējiem jāizstrādā ierīces un lietotnes, kas uzlabotu pārredzamību un paaugstinātu tās informācijas līmeni, ko sniedz personām saistībā ar viņu datu apstrādi, kā arī jāizvairās no lielāka datu apjoma vākšanas, nekā nepieciešams paredzētās funkcijas veikšanai. Viņiem tas jāveic, iestrādājot privātuma un datu aizsardzības iestatījumus lietotņu sistēmās un paredzot to lietošanu pēc noklusējuma, ja vien personas netiek aicinātas iestatīt savus datu aizsardzības parametrus manuāli, piemēram, instalējot lietotnes savās viedierīcēs,

nozares pārstāvjiem jāizmanto lielo datu tehnoloģijas m-veselības jomā mērķiem, kas nodrošina ieguvumu iedzīvotājiem, un jāizvairās izmantot tās praksē, kas lietotājiem varētu kaitēt, piemēram, diskriminējošai profilēšanai,

likumdevējam jāuzlabo datu drošība un jāveicina integrēta privātuma aizsardzība un privātuma aizsardzība pēc noklusējuma, izmantojot privātuma inženieriju un izstrādājot moduļus un rīkus.

Lai gan m-veselība ir jauna nozare, kas attīstās, Eiropas Savienības datu aizsardzības noteikumi – gan pašlaik piemērojamie, gan arī tie, kuri tiks pastiprināti, īstenojot reformu, – nodrošina aizsardzības pasākumus privātpersonu datu aizsardzībai. Tai pašā laikā mēs mudināsim Interneta privātuma inženierijas tīklu (IPEN) pārbaudīt jaunu labāko praksi un inovatīvus risinājumus m-veselības jomā. Turklāt, ņemot vērā, ka datu apstrādei m-veselības nozarē ir globāla dimensija raksturs, izšķiroša nozīme ir datu aizsardzības iestāžu ciešākai sadarbībai visā pasaulē.

I.   Ievads un pamatinformācija

I.1.   Pamatinformācija par m-veselību – sociālie ieguvumi un lielo datu tehnoloģijas

1.

Divtūkstošo gadu sākumā plašsaziņas līdzekļu, informācijas tehnoloģiju un elektroniskās komunikācijas nozares sāka tuvināties, radot gan jaunu uzņēmējdarbības vidi, gan jaunas problēmas regulējuma jomā. Līdzīgi arī šodien veselības aprūpes nozarē ir rastas jaunas attīstības un izaugsmes iespējas, tuvinoties jaunajām tehnoloģijām (izmantojot viedierīces un saistītās mobilās lietotnes). Šādas kombinācijas mērķis galu galā ir sniegt lietotājiem veselības aprūpi, izmantojot viedierīces, un tiek uzskatīts, ka m-veselība ir “jauna joma, kas strauji attīstās un var palīdzēt pārveidot veselības aprūpi, uzlabot tās kvalitāti un to efektivizēt (1).

2.

Sagaidāms, ka tehnoloģiju un veselības aprūpes tuvināšanās nodrošinās i) labāku veselības aprūpi ar zemākām izmaksām, ii) pacientu līdzdalību (proti, viņi labāk varēs kontrolēt savu veselības aprūpi) (2) un iii) vieglāku un ātrāku piekļuvi medicīniskajai aprūpei un informācijai tiešsaistē (piemēram, ļaujot ārstiem uzraudzīt pacientus no attāluma un biežāk sazināties ar viņiem pa e-pastu).

3.

Šos mērķus būs iespējams sasniegt, izstrādājot un izplatot mobilās ierīces (piemēram, valkājamas datorizētas ierīces) un lietotnes, kas darbojas lietotāju viedierīcēs. Šādas ierīces un lietotnes spēj iegūt arvien lielāku personas datu apjomu (to datu uzglabāšanas un apstrādes spēja eksponenciāli palielinās, taču cena – samazinās), izmantojot lielu skaitu tā saukto datu sensoru, un šos datus var tālāk apstrādāt pakalpojumu sniedzēju datu centros ar līdz šim nepieredzētu datu apstrādes jaudu. Vispārējai izmantojamībai un savienojamībai, peļņu nesošiem pakalpojumiem, ko lietotājiem nereti piedāvā bez maksas (bezmaksas mobilās lietotnes), kā arī lielo datu tehnoloģijām un datizracei ir izšķiroša nozīme m-veselības jomā, veidojot ikvienas personas digitālo tēlu (tā saukto “kvantificēto es”) (3).

I.2.   Atzinuma mērķis

4.

Ņemot vērā to, ka mobilās veselības (“m-veselības”) attīstība var ietekmēt privātpersonu tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību, mēs pēc savas iniciatīvas nolēmām pieņemt šo atzinumu.

5.

Tā mērķis ir vērst uzmanību uz tiem būtiskākajiem aspektiem saistībā ar datu aizsardzību m-veselības jomā, kuriem pašlaik, iespējams, netiek pievērsta uzmanība vai kuri netiek pietiekami novērtēti, lai tādējādi veicinātu atbilstību spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem un rastu iespējas šos noteikumus konsekventi piemērot. Lai sasniegtu šo mērķi, atzinuma pamatā ir 29. panta datu aizsardzības darba grupas pieņemtais atzinums par mobilajām lietotnēm viedierīcēs (4).

6.

Šajā atzinumā ņemta vērā arī šīs jaunās un strauji mainīgās situācijas ietekme saistībā ar izmaiņām, kas paredzētas ierosinātajā Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (VDAR).

7.

Šis atzinums sastāv no divām daļām. Atzinuma II daļā ir uzsvērti būtiskākie aspekti saistībā ar m-veselības ietekmi uz datu aizsardzību. Atzinuma III daļā ir izskatīti iespējamie turpmākie risinājumi, lai datu aizsardzības prasības tiktu integrētas m-veselības lietotņu sistēmā. Šajā daļā uzsvērti turpmāk veicamie pasākumi likumdošanas jomā, kas vienlaikus ir arī vēlami un nepieciešami, lai sniegtu efektīvu atbildi saistībā ar jautājumiem, kas rodas vai, iespējams, nākotnē var rasties m-veselības jomā attiecībā uz personas cieņu, privātumu, datu aizsardzību un tiesībām uz personas identitāti.

IV.   Secinājums

69.

M-veselība piedāvā daudz jaunu iespēju gan attiecībā uz iedzīvotāju labāku un ātrāku veselības aprūpi, gan efektīvāku slimību profilaksi un zemākām veselības aprūpes izmaksām veselības aprūpes sistēmu ietvaros, gan arī rada lielākas iespējas uzņēmumiem. Taču, lai panāktu, ka visas trīs minētās kategorijas pilnībā izmanto šādu izstrāžu sniegtās iespējas, ikvienam ir jāuzņemas pienākumi saistībā ar šīm iespējām.

70.

Mēs īpaši vēršam uzmanību uz privātpersonu atbildību un nepieciešamību aizsargāt personu cieņu un tiesības uz privātumu un pašnoteikšanos. Laikā, kad notiek straujas ekonomiskās pārmaiņas un dažādu privāto un valsts struktūru dinamiska mijiedarbība, šos pamatprincipus nevajadzētu ignorēt un privātajiem uzņēmumiem nevajadzētu gūt peļņu uz sabiedrības rēķina.

71.

Šajā sakarā datu aizsardzības principi un noteikumi sniedz norādes nozarē, kurā joprojām lielā mērā trūkst regulējuma. Pienācīgi īstenojot šos principus un noteikumus, tiks palielināta juridiskā noteiktība un uzticība m-veselībai, tādējādi veicinot šīs nozares pilnvērtīgu attīstību.

Briselē, 2015. gada 21. maijā

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Giovanni BUTTARELLI


(1)  Eiropas Komisijas 2014. gada 10. aprīļa Zaļā grāmata par mobilo veselību, COM(2014) 219 final, ko papildina Komisijas dienestu darba dokuments (SWD(2014) 135 final).

(2)  Nathan Cortez, The Mobile Health Revolution?, University of California Davis Law Review, 47. sēj., 1173. lpp.

(3)  Wired dibinātājs Kelvin Kelly kopā ar žurnālistu Gary Wolf izveidoja platformu quantifiedself.com un darīja šo jēdzienu zināmu plašākai sabiedrībai.

(4)  29. panta datu aizsardzības darba grupas 2013. gada 27. februāra Atzinums 2/2013 par lietotnēm viedierīcēs (WP 202), pieejams vietnē: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp202_lv.pdf


DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

16.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/11


Spānijas valdības paziņojums par uzņēmuma ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. norīkošanu par pārvades sistēmas operatoru un neatkarīgu sistēmas operatoru Spānijā, kas iesniegts saskaņā ar 10. panta 2. punktu un 14. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/73/EK par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu (“Gāzes direktīva”)

(2015/C 232/07)

Pēc Spānijas regulatīvās iestādes 2014. gada 23. oktobra galīgā lēmuma par ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. sertifikāciju par īpašumtiesību ziņā nodalītu pārvades sistēmas operatoru (Gāzes direktīvas 9. pants), 2015. gada 20. janvāra galīgā lēmuma par ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. sertifikāciju par ENAGAS TRANSPORTE DEL NORTE S.L. pārvades sistēmas neatkarīgu operatoru (Gāzes direktīvas 14. pants) un 2015. gada 20. janvāra galīgā lēmuma par ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U. sertifikāciju par PLANTA DE REGASIFICACIÓN DE SAGUNTO S.A. pārvades sistēmas neatkarīgu operatoru (Gāzes direktīvas 14. pants) Spānija paziņoja Komisijai par šā uzņēmuma oficiālu apstiprināšanu un norīkošanu par pārvades sistēmas operatoru un neatkarīgu sistēmas operatoru, kas darbojas Spānijā saskaņā ar Gāzes direktīvas 10. un 14. pantu.

Papildu informāciju var saņemt:

Rūpniecības, enerģētikas un tūrisma ministrija

Starptautiskās attiecības un sadarbība

Rūpniecības, enerģētikas un tūrisma apakšsekretariāts

Paseo de la Castellana, 160

28046 Madrid

ESPAÑA

Tālr. +34 913494180

Internets: www.minetur.gob.es


INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

EBTA Uzraudzības iestāde

16.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/12


Pasākums nav valsts atbalsts EEZ līguma 61. panta 1. punkta nozīmē

(2015/C 232/08)

EBTA Uzraudzības iestāde uzskata, ka turpmāk norādītais pasākums nav valsts atbalsts EEZ līguma 61. panta 1. punkta nozīmē.

Lēmuma pieņemšanas datums

:

2015. gada 25. marts

Lieta Nr.

:

75358

Lēmuma Nr.

:

67/15/COL

EBTA valsts

:

Islande

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

:

Elektroenerģijas tirdzniecība un pārvade uzņēmumam United Silicon hf.

Juridiskais pamats

:

Elektroenerģijas līgums, noslēgts ar Landsvirkjun

Elektroenerģijas pārvades līgums, noslēgts ar Landsnet

Pasākuma veids

:

Netiek sniegts valsts atbalsts

Lēmuma autentiskais teksts bez konfidenciālas informācijas ir pieejams EBTA Uzraudzības iestādes tīmekļa vietnē:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


16.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/13


Pasākums nav valsts atbalsts EEZ līguma 61. panta 1. punkta nozīmē

(2015/C 232/09)

EBTA Uzraudzības iestāde uzskata, ka turpmāk norādītie pasākumi nav valsts atbalsts EEZ līguma 61. panta 1. punkta nozīmē, vai arī tai nav iebildumu pret tiem:

Lēmuma pieņemšanas datums

:

2015. gada 21. aprīlis

Lieta Nr.

:

76399

Lēmuma Nr.

:

150/15/COL

EBTA valsts

:

Norvēģija

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

:

Valsts atbalsta pasākumi attiecībā uz elektrotransportlīdzekļiem

Juridiskais pamats

:

EEZ līguma 61. panta 1. punkts

vai

EEZ līguma 61. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Pasākuma veids

:

Netiek sniegts valsts atbalsts: elektrotransportlīdzekļiem piešķirtā atļauja braukt pa autobusu joslām.

Saderīgs valsts atbalsts: i) PVN nulles likme elektrotransportlīdzekļu piegādei un importam, ii) PVN nulles likme elektrotransportlīdzekļu nomai, iii) PVN nulles likme elektrotransportlīdzekļu akumulatoriem, iv) samazināts ikgadējais transportlīdzekļu nodoklis elektrotransportlīdzekļiem, v) ceļu lietošanas nodevas nemaksāšana elektrotransportlīdzekļiem, vi) elektrotransportlīdzekļu bezmaksas braukšana uz prāmjiem, kas nodrošina savienojumus, kas klasificēti kā valsts nozīmes un vii) labvēlīgs ienākumu nodokļa aprēķins darbiniekiem, kuri uzņēmuma elektrotranportlīdzekļus izmanto privātām vajadzībām.

Mērķis

:

Atbalsts apkārtējās vides aizsardzībai

Atbalsta veids

:

Galvenokārt nodokļu atbrīvojumi

Budžets

:

Aptuveni NOK 1 500 miljonu gadā

Ilgums

:

PVN pasākumi līdz 2017. gada 31. decembrim

Tautsaimniecības nozares

:

Transportlīdzekļu ražošana (NACE C.28.1.1). Elektrotransportlīdzekļi

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

:

Finanšu ministrija

Lēmuma autentiskais teksts bez konfidenciālas informācijas ir pieejams EBTA Uzraudzības iestādes tīmekļa vietnē:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/


16.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/14


Norvēģijas paziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei

Paziņojums par uzaicinājumu pieteikties naftas ieguves licenču saņemšanai Norvēģijas kontinentālajā šelfā – piešķīrumi iepriekšnoteiktos apgabalos 2015. gadā

(2015/C 232/10)

Norvēģijas Naftas un enerģētikas ministrija saskaņā ar 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 30. maija Direktīvā 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei (1) ar šo paziņo par uzaicinājumu pieteikties naftas ieguves licenču saņemšanai.

Naftas ieguves licences piešķirs tikai uzņēmumiem, kas reģistrēti Norvēģijā vai kādā citā Eiropas Ekonomikas zona līguma (EEZ līguma) dalībvalstī, vai fiziskām personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir kāda no EEZ līguma dalībvalstīm.

Uzņēmumi, kuriem nav piešķirtas licences ieguvei Norvēģijas kontinentālajā šelfā, var šīs licences saņemt, ja tie ir atzīti par tiesīgiem saņemt licences ieguvei Norvēģijas kontinentālajā šelfā.

Ministrija nodrošinās vienlīdzīgu attieksmi pret individuāliem uzņēmumiem un uzņēmumiem, kuri pievienojas kādas grupas iesniegtam kopīgam pieteikumam. Kandidāti, kuri iesniedz individuālu pieteikumu, un kandidāti, kuri ir kopīga pieteikuma iesniedzēju grupas daļa, ikviens tiks uzskatīti par ieguves licenču pieprasītājiem. Pamatojoties uz grupu vai atsevišķu kandidātu iesniegtajiem pieteikumiem, ministrija var veidot kandidātu grupas, kuriem piešķirs jaunas ieguves licences, tostarp svītrot kandidātus grupu pieteikumos un pievienot atsevišķus kandidātus, kā arī iecelt šādu grupu operatoru.

Līdzdalības piešķiršana attiecībā uz ieguves licenci būs atkarīga no tā, vai licenciāti ir pievienojušies nolīgumam par naftas ieguves darbībām, tostarp nolīgumam par kopīgajām darbībām un nolīgumam par grāmatvedību. Ja ieguves licence tiek stratigrāfiski sadalīta, abu stratigrāfiski sadalīto licenču turētājiem būs jānoslēdz arī īpašs nolīgums par kopīgajām darbībām, kas regulē attiecības starp minētajiem licenciātiem.

Parakstot minētos nolīgumus, licenču saņēmēji veidos kopuzņēmumu, kurā to līdzdalības apjoms vienmēr būs līdzvērtīgs līdzdalības apjomam attiecībā uz ieguves licenci.

Licenču dokumentu pamatā galvenokārt būs attiecīgie dokumenti par piešķīrumiem iepriekšnoteiktos apgabalos 2014. gadā. Tā mērķis ir jebkura pamatnoteikumu pielāgojuma galvenos elementus darīt pieejamus nozares uzņēmumiem pirms pieteikumu iesniegšanas.

Ieguves licenču piešķiršanas kritēriji

Lai veicinātu resursu pareizu pārvaldību un ātru un efektīvu naftas izpēti un ieguvi Norvēģijas kontinentālajā šelfā, tostarp licenču grupu sastāva noteikšanu šim nolūkam, līdzdalības piešķiršanai attiecībā uz ieguves licencēm un operatora iecelšanai piemēro šādus kritērijus:

a)

kandidāta ģeoloģiskās zināšanas par attiecīgo ģeogrāfisko apgabalu un tas, kādā veidā licenciāti paredzējuši veikt efektīvu naftas izpēti;

b)

kandidāta atbilstoša tehniskā zinātība un tas, kā šī zinātība var aktīvi sekmēt izmaksu ziņā efektīvu izpēti un atbilstošā gadījumā naftas ieguvi attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā;

c)

kandidāta iepriekšējā pieredze saistībā ar Norvēģijas kontinentālo šelfu vai līdzvērtīga atbilstošā pieredze saistībā ar citiem apgabaliem;

d)

kandidātam ir pietiekamas finansiālās spējas, lai veiktu izpēti un vajadzības gadījumā iegūtu naftu attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā;

e)

ja kandidāts ir vai ir bijis kādas ieguves licences licenciāts, ministrija var ņemt vērā kandidāta kā licenciāta jebkāda veida neefektivitāti vai pārskatatbildības trūkumu;

f)

ieguves licences galvenokārt piešķirs kopuzņēmumiem, kur vismaz viens dalībnieks, darbojoties kā operators, ir veicis vismaz vienu urbumu Norvēģijas kontinentālajā šelfā, vai ja tam ir līdzvērtīga praktiska pieredze ārpus Norvēģijas kontinentālā šelfa;

g)

ieguves licences galvenokārt piešķirs diviem vai vairākiem dalībniekiem, ja vismaz vienam no tiem ir pieredze, kas minēta f) punktā;

h)

ieceltajam operatoram, kuram piešķirs ieguves licenci Barenca jūrā, jābūt veikušam vismaz vienu urbumu Norvēģijas kontinentālajā šelfā, darbojoties kā operatoram, vai ieguvušam līdzvērtīgu praktisko pieredzi ārpus Norvēģijas kontinentālā šelfa;

i)

attiecībā uz ieguves licencēm dziļūdeņos ieceltajam operatoram un vēl vismaz vienam licenciātam jābūt veikušam vismaz vienu urbumu Norvēģijas kontinentālajā šelfā, darbojoties kā operatoram, vai ieguvušam līdzvērtīgu praktisko pieredzi ārpus Norvēģijas kontinentālā šelfa. Ieguves licences saņemšanai vienam licenciātam jābūt veikušam urbumu dziļūdeņos, darbojoties kā operatoram;

j)

ieguves licences saņemšanai, kas paredz izpētes urbumu veikšanu augsta spiediena un/vai augstas temperatūras apstākļos, ieceltajam operatoram un vēl vismaz vienam licenciātam jābūt veikušam vismaz vienu urbumu Norvēģijas kontinentālajā šelfā, darbojoties kā operatoram, vai ieguvušam līdzvērtīgu praktisko pieredzi ārpus Norvēģijas kontinentālā šelfa. Ieguves licences saņemšanai vismaz vienam licenciātam jābūt veikušam urbumu augsta spiediena un/vai augstas temperatūras apstākļos, darbojoties kā operatoram.

Pieteikumu iesniegšanai pieejamie bloki

Pieteikumus dalībai ieguves licencēs var iesniegt attiecībā uz blokiem, kas nav licencēti iepriekš noteiktajā apgabalā, kā parādīts Norvēģijas Naftas direktorāta publicētajās kartēs. Iespējams arī iesniegt pieteikumu par platībām, kuras atrodas iepriekš noteiktajā apgabalā un kuras pēc paziņojuma publicēšanas vairs netiek izmantotas, saskaņā ar Norvēģijas Naftas direkcijas tīmekļa vietnē pieejamajām atjauninātajām interaktīvajām kartēm (Fact map).

Katra ieguves licence var aptvert vienu vai vairākus blokus vai bloka(-u) daļas. Pieteikuma iesniedzējiem jāierobežo pieteikuma apjoms un jāpiesakās tikai uz platībām, kur viņi noteikuši ieguves iespējas.

Paziņojuma pilns teksts, tostarp sīki izstrādātas pieejamo apgabalu kartes, pieejams Norvēģijas Naftas direkcijas tīmekļa vietnē www.npd.no/apa2015

Pieteikumi naftas ieguves licenču saņemšanai iesniedzami:

Ministry of Petroleum and Energy

PO Box 8148 Dep.

NO-0033 Oslo

NORWAY

Divas kopijas ir jāiesniedz:

The Norwegian Petroleum Directorate

PO Box 600

NO-4003 Stavanger

NORWAY

Termiņš: 2015. gada 2. septembris plkst. 12.00.

Naftas ieguves licenču piešķiršana Norvēģijas kontinentālajā šelfā 2015. gadā iepriekšnoteiktos apgabalos plānota 2016. gada pirmajā ceturksnī.


(1)  OV L 164, 30.6.1994., 3. lpp.


V Atzinumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

16.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/16


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.7642 – Banque publique d’investissement / CNIM / SUNCNIM)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 232/11)

1.

Komisija 2015. gada 26. jūnijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums Fonds professionnel de Capital Investissement – Sociétés de projets industriels (SPI, Francija), ko pārvalda pārvaldības sabiedrība Bpifrance Investissement, kura ir uzņēmuma Bpifrance Participations, kas pats 100 % apmērā pieder akciju sabiedrībai BPI Groupe (BPI Groupe SA, Francija), 100 % meitasuzņēmums, un akciju sabiedrība Constructions industrielles de la Mediterranee (CNIM, Francija) minētās Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 3. panta 4. punkta nozīmē vēlas iegūst kopīgu kontroli pār kopuzņēmumu SUNCNIM (Francija), iegādājoties akcijas jaunizveidotajā sabiedrībā, kas veido kopuzņēmumu.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    BPI Groupe SA : ir noteicoša loma jauna impulsa sniegšanā Francijas teritorijām, un tā veic ieguldījumus tādu nākotnes nozaru attīstībā kā ekotehnoloģijas, biotehnoloģijas un digitālie pakalpojumi, kā arī visās rūpniecības un pakalpojumu nozarēs,

—    SPI : riska kapitāla ieguldījumu kopīgais fonds, kura mērķis ir ieguldīt, rīkojoties kā apdomīgam ieguldītājam, uzņēmumos, kuriem ir strukturāli projekti Francijas rūpniecībai,

—    CNIM : grupa CNIM izstrādā un ražo pabeigtu rūpniecisko aprīkojumu un veselas ražošanas iekārtas, kam ir spēcīgs tehnoloģiskais saturs, veic ekspertīzi, pētniecību un izstrādi, sniedz pakalpojumus un veic darbības vides, enerģētikas, aizsardzības un rūpniecības jomā,

—    SUNCNIM : koncentrētas saules enerģijas spēkstaciju būve.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta pretendē uz izskatīšanu atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Eiropas Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru M.7642 – Banque publique d’investissement / CNIM / SUNCNIM uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


16.7.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/17


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.7669 – Lion Capital / Aryzta / Picard Groupe)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 232/12)

1.

Eiropas Komisija 2015. gada 8. jūlijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmumi Aryzta AG (Aryzta, Šveice) un Lion Capital LLP (Lion Capital, Apvienotā Karaliste) Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu Picard Groupe SAS (Picard, Francija), iegādājoties vērtspapīrus.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Aryzta ir pārvaldītājsabiedrība, kas ir iesaistīta dažādos pārtikas uzņēmumos un – ar Aryzta Food Group un tās meitasuzņēmumu starpniecību – ražo un piegādā konditorejas izstrādājumus mazumtirdzniecības un ēdināšanas pakalpojumu nozarei,

Lion Capital ir privātkapitāla pārvaldītājs, kas veic ieguldījumus uzņēmumos, kuri ražo un/vai pārdod zīmolu patēriņa preces,

Picard: saldētas pārtikas izplatīšana mazumtirdzniecībā, izmantojot savu specializēto veikalu tīklu ar Picard zīmolu.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Eiropas Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru M.7669 – Lion Capital / Aryzta / Picard Groupe uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).