ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 205

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 22. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

2015/C 205/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1


 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2015/C 205/02

Lieta C-260/13: Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums (Verwaltungsgericht Sigmaringen (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sevda Aykul/Land Baden-Württemberg Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 2006/126/EK — Vadītāja apliecību savstarpēja atzīšana — Dalībvalsts atteikums atzīt personas, kas narkotisko vielu ietekmē ir vadījusi transportlīdzekli, citas dalībvalsts izdotas vadītāja apliecības derīgumu

2

2015/C 205/03

Lieta C-357/13: Tiesas (otrā palāta) 2015. gada 22. aprīļa spriedums (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Drukarnia Multipress sp. z o.o./Minister Finansów Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Direktīva 2008/7/EK — 2. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts — Netiešie nodokļi, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai — Aplikšana ar kapitāla nodokli — Kapitāla iemaksas akciju komandītsabiedrībā — Šādas sabiedrības klasificēšana par kapitālsabiedrību

3

2015/C 205/04

Lieta C-376/13: Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Bulgārijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi — Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/77/EK — Tiesības izmantot zemes ciparu televīzijas apraides radiofrekvences — Sludinājumi par konkursu — Pretendentu atlases kritēriji — Samērīgums — Īpašās tiesības

3

2015/C 205/05

Lieta C-382/13: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums (Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – C. E. Franzen, H. D. Giesen, F. van den Berg/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums — Regula (EEK) Nr. 1408/71 — 13. panta 2. punkts un 17. pants — Gadījuma darbs dalībvalstī, kas nav dzīvesvietas valsts — Piemērojamie tiesību akti — Dzīvesvietas valsts atteikums piešķirt ģimenes pabalstus un vecuma pensijas samazinājums

4

2015/C 205/06

Lieta C-424/13: Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Lauksaimniecība — Regula (EK) Nr. 1/2005 — Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā — Tāls pārvadājums no dalībvalsts uz trešo valsti — 14. panta 1. punkts — Pārbaude saistībā ar pārvadājuma žurnālu, kas jāveic izbraukšanas vietas kompetentajai iestādei pirms tāliem pārvadājumiem — Šīs tiesību normas piemērojamība attiecībā uz pārvadājuma daļu, kas norisinās ārpus Eiropas Savienības teritorijas — Minētajā regulā noteikto normu piemērojamība šai pārvadājuma daļai

5

2015/C 205/07

Lieta C-605/13 P: Tiesas (virspalāta) 2015. gada 21. aprīļa spriedums – Issam Anbouba/Eiropas Savienības Padome Apelācija — Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Sīrijas Arābu Republiku — Pasākumi pret personām un vienībām, kuras gūst labumu no režīma — Ietveršanas sarakstos pamatotības pierādīšana — Netiešu pierādījumu kopums

6

2015/C 205/08

Lieta C-630/13 P: Tiesas (virspalāta) 2015. gada 21. aprīļa spriedums – Issam Anbouba/Eiropas Savienības Padome Apelācija — Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Sīrijas Arābu Republiku — Pasākumi pret personām un vienībām, kuras gūst labumu no režīma — Ietveršanas sarakstos pamatotības pierādīšana — Netiešu pierādījumu kopums

6

2015/C 205/09

Lieta C-635/13: Tiesas (desmitā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums (Tribunalul București (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SC ALKA CO SRL/Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, iepriekš Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Kombinētā nomenklatūra — Pozīcija 1207 — Eļļas augu sēklas — Pozīcija 1209 — Sēklas sējai — Pozīcija 1212 — Sēklas, kas galvenokārt tiek izmantotas pārtikā un kas nav minētas un iekļautas nekur citur — Ķīnas izcelsmes neapstrādātu nelobītu ķirbju sēklu imports

7

2015/C 205/10

Lieta C-16/14: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums (Hof van Beroep te Gent (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Property Development Company NV/Belgische Staat Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Nodokļi — Sestā PVN direktīva — 11. panta A daļa — Piegādei par samaksu pielīdzināta preces izmantošana — Ēkas izmantošana darbībā, uz kuru attiecas atbrīvojums no PVN — Šīs izmantošanas nodokļa bāze — Ēkas būvniecības laikā par piesaistīto kapitālu maksātie procenti

8

2015/C 205/11

Lieta C-38/14: Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums (Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria/Samir Zaizoune Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa — Direktīva 2008/115/EK — Kopīgi standarti un procedūras attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi — 6. panta 1. punkts un 8. panta 1. punkts — Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru ir paredzēts nelikumīgas uzturēšanās gadījumā atkarībā no apstākļiem piemērot naudas sodu vai izraidīšanu

8

2015/C 205/12

Lieta C-96/14: Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums (Tribunal de grande instance de Nîmes (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Jean-Claude Van Hove/CNP Assurances SA Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Direktīva 93/13/EEK — Negodīgi noteikumi — Apdrošināšanas līgums — 4. panta 2. punkts — Līguma noteikumu negodīguma izvērtējums — Noteikumu, kas attiecas uz līguma galveno priekšmetu, izslēgšana — Noteikums, kurā garantēta hipotekārā aizdevuma līguma maksājumu pārņemšana — Aizņēmēja pilnīga darba nespēja — Šīs garantijas nesaņemšana, ja atzīta piemērotība veikt darbību par atlīdzību vai bez tās

9

2015/C 205/13

Lieta C-111/14: Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums (Varhoven administrativen sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – GST – Sarviz AG Germania/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma — Direktīva 2006/112/EK — Nodokļu neitralitātes princips — Persona, kurai jāmaksā PVN — Kļūdaina PVN samaksa, ko veic saņēmējs — Pakalpojumu sniedzēja aplikšana ar PVN — Atteikums pakalpojuma sniedzējam piešķirt PVN atmaksu

10

2015/C 205/14

Lieta C-114/14: Tiesas (virspalāta) 2015. gada 21. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Zviedrijas Karaliste Valsts pienākumu neizpilde — Pievienotās vērtības nodoklis — Sestā direktīva 77/388/EEK — Direktīva 2006/112/EK — 132. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 135. panta 1. punkta h) apakšpunkts — Atbrīvojumi no nodokļa — Valsts pasta dienesti — Pastmarkas — Direktīva 97/67/EK

11

2015/C 205/15

Lieta C-120/14 P: Tiesas (otrā palāta) 2015. gada 22. aprīļa spriedums – Christoph Klein/Eiropas Komisija Apelācija — Ārpuslīgumiskā atbildība — Direktīva 93/42/EEK — 8. un 18. pants — Medicīnas ierīces — Komisijas bezdarbība pēc lēmuma par laišanas tirgū aizliegumu paziņošanas — Noilguma termiņš — Juridiskās palīdzības lūguma apturoša iedarbība attiecībā uz noilguma termiņu — Noteikuma par drošību procedūra

11

2015/C 205/16

Lieta C-149/14: Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 91/676/EEK — Ūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti — Jutīgu ūdeņu un zonu noteikšana — Pārmērīgs nitrātu daudzums — Eitrofikācija — Pienākums pārskatīt reizi četros gados — Nepietiekamība — Rīcības programmu izstrāde — Neesamība

12

2015/C 205/17

Lieta C-227/14 P: Tiesas (astotā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums – LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd/Eiropas Komisija Apelācija — Konkurence — Aizliegtas vienošanās — LESD 101. pants un EEZ līguma 53. pants — Šķidro kristālu displeja (LCD) paneļu pasaules tirgus — Cenu noteikšana — Naudas sodi — Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai (2006. gads) — 13. punkts — Pārdošanas apjoma vērtības noteikšana — Kopuzņēmums — Mātesuzņēmumu pārdevumu ņemšana vērā — Paziņojums par atbrīvojumu no naudas soda un tā apmēra samazināšanu aizliegtu vienošanos lietās (2002. gads) — 23. punkta b) apakšpunkta pēdējā daļa — Daļējs atbrīvojums no naudas soda — Pierādījumi par faktiem, kurus Komisija iepriekš nezināja

12

2015/C 205/18

Lieta C-127/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 12. martā iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – Verein für Konsumenteninformation/INKO, Inkasso GmbH

13

2015/C 205/19

Lieta C-132/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2015. gada 13. februāra rīkojumu lietā T-725/14 Aalberts Industries/Eiropas Savienība 2015. gada 19. martā iesniedza Eiropas Savienības Tiesa

13

2015/C 205/20

Lieta C-134/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 19. martā iesniedza Sächsisches Oberverwaltungsgericht (Vācija) – Lidl Dienstleistungs-GmbH & Co. KG/Freistaat Sachsen

15

2015/C 205/21

Lieta C-147/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 26. martā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Provincia di Bari/Edilizia Mastrodonato srl

16

2015/C 205/22

Lieta C-151/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 30. martā iesniedza Tribunal da Relação de Coimbra (Portugāle) – Sociedade Portuguesa de Autores CRL/Ministério Público

16

2015/C 205/23

Lieta C-152/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 30. martā iesniedza Tribunal da Relação de Lisboa (Portugāle) – Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

17

2015/C 205/24

Lieta C-157/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 3. aprīlī iesniedza Hof van Cassatie (Beļģija) – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions NV

17

2015/C 205/25

Lieta C-158/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 3. aprīlī iesniedza Raad van State (Nīderlande) – Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV/Nīderlandes Emisiju iestādes pārvalde

18

2015/C 205/26

Lieta C-160/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 7. aprīlī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV u.c.

18

2015/C 205/27

Lieta C-164/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2015. gada 5. februāra spriedumu lietā T-473/12 Aer Lingus Ltd./Eiropas Komisija 2015. gada 9. aprīlī iesniedza Eiropas Komisija

19

2015/C 205/28

Lieta C-165/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2015. gada 5. februāra spriedumu lietā T-500/12 Ryanair Ltd./Eiropas Komisija 2015. gada 9. aprīlī iesniedza Eiropas Komisija

20

2015/C 205/29

Lieta C-166/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 13. aprīlī iesniedza Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Latvija) – kriminālprocess pret Aleksandru Ranku un Juriju Vasiļeviču

21

2015/C 205/30

Lieta C-180/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 21. aprīlī iesniedza Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen (Zviedrija) – Borealis AB u.c./Naturvårdsverket

21

2015/C 205/31

Lieta C-182/15: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 22. aprīlī iesniedza Augstākā tiesa (Latvija) – Aleksei Petruhhin

23

2015/C 205/32

Lieta C-193/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2015. gada 12. februāra spriedumu lietā T-579/11 Tarif Akhras/Eiropas Savienības Padome 2015. gada 27. aprīlī iesniedza Tarif Akhras

24

2015/C 205/33

Lieta C-200/15: Prasība, kas celta 2015. gada 29. aprīlī – Eiropas Komisija/Portugāles Republika

25

 

Vispārējā tiesa

2015/C 205/34

Lieta T-131/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 5. maija spriedums – Spa Monopole/ITSB – Orly International (SPARITUAL) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes SPARITUAL reģistrācijas pieteikums — Agrākas Beniluksa vārdiskas un grafiskas preču zīmes SPA un LES THERMES DE SPA — Relatīvs atteikuma pamats — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts

26

2015/C 205/35

Lieta T-423/12: Vispārējās tiesas 2015. gada 5. maija spriedums – Skype/ITSB – Sky un Sky IP International (skype) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes skype reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme SKY — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

26

2015/C 205/36

Lieta T-183/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 5. maija spriedums – Skype/ITSB – Sky un Sky IP International (SKYPE) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes SKYPE reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme SKY — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

27

2015/C 205/37

Lieta T-184/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 5. maija spriedums – Skype/ITSB – Sky un Sky IP International (SKYPE) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes SKYPE reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme SKY — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

28

2015/C 205/38

Lieta T-433/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 5. maija spriedums – Petropars Iran u.c./Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Irānu kodolieroču izplatīšanas novēršanai — Līdzekļu iesaldēšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Kļūda vērtējumā — Iebilde par prettiesiskumu — Tiesības veikt saimniecisku darbību — Tiesības uz īpašumu — Sabiedrības veselības, drošības un vides aizsardzība — Piesardzības princips — Samērīgums — Tiesības uz aizstāvību

29

2015/C 205/39

Lieta T-599/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 7. maija spriedums – Cosmowell/ITSB – Haw Par (GELENKGOLD) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes GELENKGOLD reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme, kurā attēlots tīģeris — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Izmaiņas agrākās preču zīmes atšķirtspējā — Apzīmējumu līdzība no fonētiskā viedokļa — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

30

2015/C 205/40

Lieta T-715/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 5. maija spriedums – Lidl Stiftung/ITSB – Horno del Espinar (Castello) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes Castello reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme Castelló — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Tiesības tikt uzklausītam — Regulas Nr. 207/2009 75. panta otrais teikums

30

2015/C 205/41

Lieta T-383/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 23. aprīļa rīkojums – Chatzianagnostou/Padome u.c. Prasība atcelt tiesību aktu — Kopējā ārpolitika un drošības politika — Valsts eksperts, kas norīkots misijā Eulex Kosovo — Misijas vadītāja lēmums par disciplinārsodiem

31

2015/C 205/42

Lieta T-393/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 14. aprīļa rīkojums – SolarWorld un Solsonica/Komisija Dempings — Kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu un plāksnīšu) imports, kuru izcelsme ir Ķīnā vai kurus nosūta no Ķīnas — Pagaidu antidempinga maksājums

32

2015/C 205/43

Lieta T-284/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 28. aprīļa rīkojums – Dyckerhoff Polska/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Termiņš prasības celšanai — Nokavējums — Nepārvaramas varas vai neparedzētu apstākļu neesamība — Acīmredzama nepieņemamība — Iebilde par prettiesiskumu

32

2015/C 205/44

Lieta T-581/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 27. aprīļa rīkojums – Vierling/ITSB – IP Leanware (BRAINCUBE) Kopienas preču zīme — Iebildumi — Iebildumu atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

33

2015/C 205/45

Lieta T-43/15 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 24. aprīļa rīkojums – CRM/Komisija Pagaidu noregulējums — Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrācija — Piadina Romagnola/Piada Romagnola — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība

34

2015/C 205/46

Lieta T-45/15 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 24. aprīļa rīkojums – Hydrex/Komisija Pagaidu noregulējums — Vienošanās par subsīdiju piešķiršanu saistībā ar vides finanšu instrumenta projektu — Piedziņas rīkojums — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Formas prasību neievērošana — Nepieņemamība

34

2015/C 205/47

Lieta T-174/15: Prasība, kas celta 2015. gada 8. aprīlī – EFB/Komisija

35

2015/C 205/48

Lieta T-191/15: Prasība, kas celta 2015. gada 10. aprīlī – SLE Schuh/ITSB – Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret (VIOS)

35

2015/C 205/49

Lieta T-205/15: Prasība, kas celta 2015. gada 24. aprīlī – Aguirre y Compañía/ITSB – Puma (Sporta kurpes attēls)

36

2015/C 205/50

Lieta T-209/15: Prasība, kas celta 2015. gada 23. aprīlī – Gmina Kosakowo/Komisija

37

2015/C 205/51

Lieta T-211/15 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2015. gada 25. marta spriedumu lietā F-5/15 Necci/Komisija 2015. gada 27. aprīlī iesniedza Claudio Necci

38

2015/C 205/52

Lieta T-213/15: Prasība, kas celta 2015. gada 24. aprīlī – Lidl Stiftung/ITSB – toom Baumarkt (Super-Samstag)

39

2015/C 205/53

Lieta T-214/15: Prasība, kas celta 2015. gada 23. aprīlī – Novartis/ITSB – Meda (Zymara)

40

2015/C 205/54

Lieta T-217/15: Prasība, kas celta 2015. gada 30. aprīlī – Fiesta Hotels & Resorts/ITSB – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

40

2015/C 205/55

Lieta T-224/15: Prasība, kas celta 2015. gada 6. maijā – Cofely Solelec u.c./Parlaments

41

2015/C 205/56

Lieta T-536/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 17. aprīļa rīkojums – Microsoft/ITSB – Softkinetic Software (KINECT)

42

2015/C 205/57

Lieta T-182/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 23. aprīļa rīkojums – Marzocchi Pompe/ITSB – Settima Meccanica (ELIKA)

42

2015/C 205/58

Lieta T-637/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 13. aprīļa rīkojums – noon Copenhagen/ITSB – Wurster Diamonds (noon)

42

2015/C 205/59

Lieta T-791/14: Vispārējās tiesas 2015. gada 27. aprīļa rīkojums – Bensarsa/Komisija un EDAU

43


LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/1


Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

(2015/C 205/01)

Jaunākā publikācija

OV C 198, 15.6.2015.

Iepriekšējās publikācijas

OV C 190, 8.6.2015.

OV C 178, 1.6.2015.

OV C 171, 26.5.2015.

OV C 155, 11.5.2015.

OV C 146, 4.5.2015.

OV C 138, 27.4.2015.

Šie teksti pieejami

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

Tiesa

22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/2


Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums (Verwaltungsgericht Sigmaringen (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sevda Aykul/Land Baden-Württemberg

(Lieta C-260/13) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Direktīva 2006/126/EK - Vadītāja apliecību savstarpēja atzīšana - Dalībvalsts atteikums atzīt personas, kas narkotisko vielu ietekmē ir vadījusi transportlīdzekli, citas dalībvalsts izdotas vadītāja apliecības derīgumu)

(2015/C 205/02)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Sigmaringen

Pamatlietas puses

Prasītājs: Sevda Aykul

Atbildētāja: Land Baden-Württemberg

Rezolutīvā daļa:

1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Direktīvas 2006/126/EK par vadītāju apliecībām 2. panta 1. punkts un 11. panta 4. punkta otrā daļa ir interpretējami tādējādi, ka tie pieļauj, ka dalībvalsts, kuras teritorijā citas dalībvalsts izdotas vadītāja apliecības turētājs uzturas pagaidu kārtā, atsakās atzīt šīs vadītāja apliecības derīgumu, ņemot vērā tās turētāja prettiesisko rīcību tās teritorijā pēc minētās vadītāja apliecības izsniegšanas, kas saskaņā ar pirmās dalībvalsts valsts tiesību normām var izraisīt nepiemērotību vadīt mehāniskos transportlīdzekļus;

2)

dalībvalsts, kas atsakās atzīt vadītāja apliecības derīgumu tādā situācijā kā pamatlietā aplūkotā, ir tiesīga noteikt nosacījumus, kuri vadītāja apliecības turētājam ir jāizpilda, lai atgūtu tiesības vadīt transportlīdzekli tās teritorijā. Iesniedzējtiesai ir jāpārbauda, vai, piemērojot savas tiesību normas, attiecīgā dalībvalsts patiesībā bez ierobežojumiem laikā neiebilst pret citas dalībvalsts izsniegtas vadītāja apliecības atzīšanu. Šajā aspektā tai ir arī jāpārbauda, vai pirmās dalībvalsts tiesību aktos paredzētie nosacījumi atbilstoši samērīguma principam nepārsniedz to, kas ir piemērots un vajadzīgs, lai sasniegtu Direktīvā 2006/126 izvirzīto mērķi uzlabot ceļu satiksmes drošību.


(1)  OV C 189, 29.6.2013.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/3


Tiesas (otrā palāta) 2015. gada 22. aprīļa spriedums (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Drukarnia Multipress sp. z o.o./Minister Finansów

(Lieta C-357/13) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Nodokļi - Direktīva 2008/7/EK - 2. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts - Netiešie nodokļi, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai - Aplikšana ar kapitāla nodokli - Kapitāla iemaksas akciju komandītsabiedrībā - Šādas sabiedrības klasificēšana par kapitālsabiedrību)

(2015/C 205/03)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie

Pamatlietas puses

Prasītāja: Drukarnia Multipress sp. z o.o.

Atbildētājs: Minister Finansów

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2008. gada 12. februāra Direktīvas 2008/7/EK par netiešajiem nodokļiem, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai, 2. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka atbilstoši Polijas tiesībām dibināta akciju komandītsabiedrība ir jāuzskata par kapitālsabiedrību šīs tiesību normas izpratnē arī tad, ja šajā tiesību normā paredzētajiem nosacījumiem atbilst tikai daļa tās kapitāla un tās dalībnieku.


(1)  OV C 274, 21.9.2013.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/3


Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Bulgārijas Republika

(Lieta C-376/13) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Elektronisko komunikāciju tīkli un pakalpojumi - Direktīvas 2002/20/EK, 2002/21/EK un 2002/77/EK - Tiesības izmantot zemes ciparu televīzijas apraides radiofrekvences - Sludinājumi par konkursu - Pretendentu atlases kritēriji - Samērīgums - Īpašās tiesības)

(2015/C 205/04)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – GBraun, L Malferrari un GKoleva)

Atbildētāja: Bulgārijas Republika (pārstāvji – DDrambozova, EPetranova un JAtanasov)

Rezolutīvā daļa:

1)

Saskaņā ar Elektronisko komunikāciju likuma (Zakon za elektronnite saobshteniya) pārejas un nobeiguma noteikumu 5.a punkta 1. un 2. apakšpunktu uzņēmumu, kuriem var piešķirt zemes ciparu apraidei paredzēto radiofrekvenču spektra izmantošanas tiesības un kuriem ir izsniegta atļauja sniegt atbilstošus elektronisko komunikāciju pakalpojumus, skaitu ierobežojot līdz diviem uzņēmumiem, Bulgārijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai noteikti atbilstoši Komisijas 2002. gada 16. septembra Direktīvas 2002/77/EK par konkurenci elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu tirgū 2. panta 1. punktam;

2)

Saskaņā ar Elektronisko komunikāciju likuma 47.a panta 1. un 2. punktu un 48. panta 3. punktu uzņēmumiem, kuri nodrošina televīzijas pārraižu saturu un kuru programmas netiek pārraidītas Bulgārijā, kā arī ar tiem saistītajām personām aizliedzot piedalīties konkursa procedūrās par zemes ciparu apraidei paredzēto radiofrekvenču spektra izmantošanas tiesību piešķiršanu un sniegt atbilstošus pakalpojumus, Bulgārijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai noteikti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva), kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/140/EK, 7. panta 3. punktam, Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva), kas grozīta ar Direktīvu 2009/140, 9. panta 1. punktam, kā arī Direktīvas 2002/77 2. panta 2. punktam un 4. panta 2. punktam;

3)

Saskaņā ar Elektronisko komunikāciju likuma 48. panta 5. punktu, aizliedzot zemes ciparu apraidei paredzēto radiofrekvenču spektra izmantošanai izraudzītajiem pretendentiem ierīkot elektronisko komunikāciju tīklus radio un televīzijas programmu pārraidīšanai, Bulgārijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai noteikti atbilstoši Direktīvas 2002/20/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/140, 7. panta 3. punktam, Direktīvas 2002/21/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2009/140, 9. panta 1. punktam, kā arī Direktīvas 2002/77 2. panta 2. punktam un 4. panta 2. punktam;

4)

Bulgārijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 252, 31.8.2013.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/4


Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums (Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – C. E. Franzen, H. D. Giesen, F. van den Berg/Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Lieta C-382/13) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Migrējošu darba ņēmēju sociālais nodrošinājums - Regula (EEK) Nr. 1408/71 - 13. panta 2. punkts un 17. pants - Gadījuma darbs dalībvalstī, kas nav dzīvesvietas valsts - Piemērojamie tiesību akti - Dzīvesvietas valsts atteikums piešķirt ģimenes pabalstus un vecuma pensijas samazinājums)

(2015/C 205/05)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Centrale Raad van Beroep

Pamatlietas puses

Prasītāji: C. E. Franzen, H. D. Giesen, F. van den Berg

Atbildētāja: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Rezolutīvā daļa:

1)

13. panta 2. punkta a) apakšpunkts Padomes 1971. gada 14. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, redakcijā, kas grozīta un atjaunināta ar Padomes 1996. gada 2. decembra Regulu (EK) Nr. 118/97, kura grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1992/2006, ir jāinterpretē tādējādi, ka uz dalībvalsts rezidentu, kuram ir piemērojama šī regula ar grozījumiem un kurš saskaņā ar gadījuma darba līgumu strādā algotā darbā dažas dienas mēnesī citas dalībvalsts teritorijā, attiecas nodarbinātības valsts tiesību akti kā dienās, kurās tika veikts algots darbs, tā arī dienās, kad tas netika veikts;

2)

Regulas Nr. 1408/71, redakcijā, kas grozīta un atjaunināta ar Regulu Nr. 118/97, kura grozīta ar Regulu Nr. 1992/2006, 13. panta 2. punkta a) apakšpunkts, skatot to kopā ar šī paša panta 1. punktu, ir jāinterpretē tā, ka tādos apstākļos kā pamatlietās tas atļauj, ka migrējošs darba ņēmējs, uz kuru attiecas nodarbinātības valsts tiesību akti, saskaņā ar dzīvesvietas valsts tiesisko regulējumu šajā valstī saņem no šīs valsts pabalstus saistībā ar vecuma apdrošināšanas sistēmu un ģimenes pabalstus.


(1)  OV C 274, 21.9.2013.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/5


Tiesas (piektā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Zuchtvieh-Export GmbH/Stadt Kempten

(Lieta C-424/13) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Lauksaimniecība - Regula (EK) Nr. 1/2005 - Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā - Tāls pārvadājums no dalībvalsts uz trešo valsti - 14. panta 1. punkts - Pārbaude saistībā ar pārvadājuma žurnālu, kas jāveic izbraukšanas vietas kompetentajai iestādei pirms tāliem pārvadājumiem - Šīs tiesību normas piemērojamība attiecībā uz pārvadājuma daļu, kas norisinās ārpus Eiropas Savienības teritorijas - Minētajā regulā noteikto normu piemērojamība šai pārvadājuma daļai)

(2015/C 205/06)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Zuchtvieh-Export GmbH

Atbildētāja: Stadt Kempten

Piedaloties: Landesanwaltschaft Bayern

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2004. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr. 1255/97 14. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai izbraukšanas vietas kompetentā iestāde varētu atļaut veikt pārvadājumu, kurā ietilpst zirgu dzimtas dzīvnieku, kas nav reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki, un liellopu, aitu, kazu un cūku sugas mājdzīvnieku tāls pārvadājums, kurš sākas Savienības teritorijā un turpinās ārpus šīs teritorijas, pārvadājuma organizētājam ir jāiesniedz pārvadājuma žurnāls, kurš, ņemot vērā plānoto šāda pārvadājuma kārtību, atbilst reālajai situācijai un liecina par to, ka šīs regulas noteikumi tiks ievēroti arī attiecībā uz to minētā pārvadājuma daļu, kas norisināsies trešajā valstī, un, ja tas tā nav, minētajai iestādei ir tiesības pieprasīt, lai minētā kārtība tiktu mainīta tādējādi, lai minēto noteikumu ievērošana tiktu nodrošināta visā šajā pārvadājumā.


(1)  OV C 336, 16.11.2013.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/6


Tiesas (virspalāta) 2015. gada 21. aprīļa spriedums – Issam Anbouba/Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-605/13 P) (1)

(Apelācija - Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojoši pasākumi pret Sīrijas Arābu Republiku - Pasākumi pret personām un vienībām, kuras gūst labumu no režīma - Ietveršanas sarakstos pamatotības pierādīšana - Netiešu pierādījumu kopums)

(2015/C 205/07)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Issam Anbouba (pārstāvji – M.-ABastin, J.-MSalva un SOrlandi, advokāti)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – A. Vitro, R. Liudvinaviciute un M.-M. Joséphidès)

Persona, kas iestājusies lietā otra lietas dalībnieka prasījumu atbalstam: Eiropas Komisija (pārstāvji: – S. Pardo Quintillán un F. Castillo de la Torre)

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Issam Anbouba sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus;

3)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 45, 15.2.2014.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/6


Tiesas (virspalāta) 2015. gada 21. aprīļa spriedums – Issam Anbouba/Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-630/13 P) (1)

(Apelācija - Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojoši pasākumi pret Sīrijas Arābu Republiku - Pasākumi pret personām un vienībām, kuras gūst labumu no režīma - Ietveršanas sarakstos pamatotības pierādīšana - Netiešu pierādījumu kopums)

(2015/C 205/08)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Issam Anbouba (pārstāvji – M.-ABastin, J.-MSalva un SOrlandi, advokāti)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – A. Vitro, R. Liudvinaviciute un M.-M. Joséphidès)

Persona, kas iestājusies lietā otra lietas dalībnieka prasījumu atbalstam: Eiropas Komisija (pārstāvji: – SPardo Quintillán un FCastillo de la Torre)

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Issam Anbouba sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus;

3)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 45, 15.2.2014.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/7


Tiesas (desmitā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums (Tribunalul București (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SC ALKA CO SRL/Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, iepriekš Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București

(Lieta C-635/13) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Kopējais muitas tarifs - Tarifu klasifikācija - Kombinētā nomenklatūra - Pozīcija 1207 - Eļļas augu sēklas - Pozīcija 1209 - Sēklas sējai - Pozīcija 1212 - Sēklas, kas galvenokārt tiek izmantotas pārtikā un kas nav minētas un iekļautas nekur citur - Ķīnas izcelsmes neapstrādātu nelobītu ķirbju sēklu imports)

(2015/C 205/09)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunalul București

Pamatlietas puses

Prasītāja: SC ALKA CO SRL

Atbildētājas: Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați, iepriekš Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Constanța, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București

Rezolutīvā daļa:

Lai veiktu pamatlietā aplūkoto ķirbju sēklu tarifu klasifikāciju, iesniedzējtiesai ir jānoskaidro, vai parasti tās tiek izmantotas eļļu vai pārtikas vai rūpniecisko tauku ieguvei un tās nav paredzētas kombinētās nomenklatūras, kas ir ietverta I pielikumā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, redakcijās, kas secīgi izriet no Komisijas 2006. gada 17. oktobra Regulas (EK) Nr. 1549/2006 un Komisijas 2007. gada 20. septembra Regulas (EK) Nr. 1214/2007, pozīcijās 1201 līdz 1206. Ja tas tā ir, minētās sēklas ir klasificējamas kombinētās nomenklatūras pozīcijā 1207, ņemot vērā to eļļas augu sēklu pazīmes, neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas eļļu vai pārtikas vai rūpniecisko tauku ieguvei, sēšanai vai pārtikai. Pretējā gadījumā minētās sēklas ietilpst kombinētās nomenklatūras pozīcijā 1209, ja to importēšanas brīdī tām vēl ir dīgtspēja, neatkarīgi no to faktiskās izmantošanas sēšanai vai pārtikai, vai kombinētās nomenklatūras pozīcijā 1212, ja tām vairs nav dīgtspējas.


(1)  OV C 39, 8.2.2014.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/8


Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums (Hof van Beroep te Gent (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Property Development Company NV/Belgische Staat

(Lieta C-16/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Nodokļi - Sestā PVN direktīva - 11. panta A daļa - Piegādei par samaksu pielīdzināta preces izmantošana - Ēkas izmantošana darbībā, uz kuru attiecas atbrīvojums no PVN - Šīs izmantošanas nodokļa bāze - Ēkas būvniecības laikā par piesaistīto kapitālu maksātie procenti)

(2015/C 205/10)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hof van Beroep te Gent

Pamatlietas puses

Prasītāja: Property Development Company NV

Atbildētāja: Belgische Staat

Rezolutīvā daļa:

Padomes 1977. gada 17. maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze, 11. panta A daļas 1. punkta b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tādā gadījumā, kāds ir aplūkots pamatlietā, nodokļa bāze, aprēķinot pievienotās vērtības nodokli par ēkas, kuru nodokļa maksātājs ir uzbūvējis, izmantošanu šīs direktīvas 5. panta 7. punkta b) apakšpunkta izpratnē ir tādu ēku pirkuma cena šīs izmantošanas brīdī, kuras ir līdzīgas attiecīgajai ēkai atrašanās vietas, izmēra un citu būtisku iezīmju dēļ. Šajā ziņā nav nozīmes tam, vai daļu no šīs pirkuma cenas veido par piesaistīto kapitālu maksātie procenti.


(1)  OV C 102, 7.4.2014.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/8


Tiesas (ceturtā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums (Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria/Samir Zaizoune

(Lieta C-38/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa - Direktīva 2008/115/EK - Kopīgi standarti un procedūras attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi - 6. panta 1. punkts un 8. panta 1. punkts - Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru ir paredzēts nelikumīgas uzturēšanās gadījumā atkarībā no apstākļiem piemērot naudas sodu vai izraidīšanu)

(2015/C 205/11)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Pamatlietas puses

Prasītāja: Subdelegación del Gobierno en Guipuzkoa – Extranjeria

Atbildētājs: Samir Zaizoune

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīva 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi, tostarp tās 6. panta 1. punkts un 8. panta 1. punkts, tos lasot kopā ar 4. panta 2. un 3. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tai ir pretrunā tāds dalībvalsts tiesiskais regulējums kā pamatlietā, kurā ir paredzēts, ka trešās valsts valstspiederīgā nelikumīgas uzturēšanās šīs valsts teritorijā gadījumā atkarībā no apstākļiem piemēro vai nu naudas sodu, vai izraidīšanu, šiem pasākumiem esot savstarpēji izslēdzošiem.


(1)  OV C 93, 29.3.2014.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/9


Tiesas (trešā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums (Tribunal de grande instance de Nîmes (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Jean-Claude Van Hove/CNP Assurances SA

(Lieta C-96/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Direktīva 93/13/EEK - Negodīgi noteikumi - Apdrošināšanas līgums - 4. panta 2. punkts - Līguma noteikumu negodīguma izvērtējums - Noteikumu, kas attiecas uz līguma galveno priekšmetu, izslēgšana - Noteikums, kurā garantēta hipotekārā aizdevuma līguma maksājumu pārņemšana - Aizņēmēja pilnīga darba nespēja - Šīs garantijas nesaņemšana, ja atzīta piemērotība veikt darbību par atlīdzību vai bez tās)

(2015/C 205/12)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal de grande instance de Nîmes

Pamatlietas puses

Prasītājs: Jean-Claude Van Hove

Atbildētāja: CNP Assurances SA

Rezolutīvā daļa:

Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos 4. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka uz apdrošināšanas līgumā paredzētu noteikumu, saskaņā ar kuru tiek nodrošināta aizdevējam atmaksājamu maksājumu pārņemšana aizņēmēja pilnīgas darba nespējas gadījumā, ir attiecināms šajā tiesību normā ietvertais izņēmums tikai tad, ja iesniedzējtiesa konstatē:

pirmkārt, ka, ņemot vērā līgumiskā kopuma, uz kuru attiecas šis noteikums, veidu, vispārējo sistēmu un nosacījumus, kā arī tā juridisko un faktisko kontekstu, šis noteikums paredz minētā kopuma galveno elementu, kurš kā tāds to raksturo, un,

otrkārt, ka minētais noteikums ir vienkāršā, skaidri saprotamā valodā, proti, ka tas ir ne vien saprotams patērētājam burtiski, bet arī ka līgumā pārskatāmi ir izklāstīta mehānisma, uz kuru atsaucas minētais noteikums, konkrēta darbība, kā arī attiecības starp šo mehānismu un pārējos noteikumos paredzēto mehānismu tādējādi, ka patērētājs, pamatojoties uz konkrētiem un saprotamiem kritērijiem, var paredzēt ekonomiskās sekas, kas viņam no tiem izriet.


(1)  OV C 142, 12.5.2014.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/10


Tiesas (sestā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums (Varhoven administrativen sad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – GST – Sarviz AG Germania/Direktor na DirektsiaObzhalvane i danachno-osiguritelna praktikaPlovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite

(Lieta C-111/14) (1)

(Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma - Direktīva 2006/112/EK - Nodokļu neitralitātes princips - Persona, kurai jāmaksā PVN - Kļūdaina PVN samaksa, ko veic saņēmējs - Pakalpojumu sniedzēja aplikšana ar PVN - Atteikums pakalpojuma sniedzējam piešķirt PVN atmaksu)

(2015/C 205/13)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Varhoven administrativen sad

Pamatlietas puses

Prasītāja: GST – Sarviz AG Germania

Atbildētājs: Direktor na DirektsiaObzhalvane i danachno-osiguritelna praktikaPlovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite

Rezolutīvā daļa:

1)

Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes 2010. gada 7. decembra Direktīvu 2010/88/ES, 193. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka persona, kurai ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis, ir vienīgi nodokļu maksātājs, kas nodrošina pakalpojumu sniegšanu, ja tos sniedzis dalībvalstī, kurā ir jāmaksā šis nodoklis, esošs pastāvīgs uzņēmums;

2)

Direktīvas 2006/112, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2010/88, 194. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tas liedz dalībvalsts kompetentajai nodokļu iestādei uzskatīt, ka persona, kurai ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis, ir pakalpojumu, kurus sniedzis pastāvīgs pakalpojumu sniedzēja uzņēmums, saņēmējs, ja gan šo pakalpojumu sniedzējs, gan to saņēmējs ir dibināti šajā pašā dalībvalstī un pat ja pakalpojumu saņēmējs jau ir samaksājis šo nodokli, balstoties uz kļūdainu pieņēmumu, ka minētajam pakalpojumu sniedzējam šajā valstī nav pastāvīga uzņēmuma;

3)

pievienotās vērtības nodokļa neitralitātes princips ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to netiek pieļauta valsts tiesību norma, ar kuru kompetentajai nodokļu iestādei ir atļauts pakalpojumu sniedzējam atteikt atmaksāt šo nodokli, ko tas samaksājis, lai gan šo pakalpojumu saņēmējam, kurš arī ir samaksājis minēto nodokli par tiem pašiem pakalpojumiem, ir atteiktas tiesības to atskaitīt attiecīga finanšu dokumenta neesamības dēļ, jo ar valsts tiesību aktu pēc galīgā paziņojuma par nodokļu maksājumu apmēru izdošanas nav atļauta finanšu dokumentu korekcija.


(1)  OV C 142, 12.5.2014.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/11


Tiesas (virspalāta) 2015. gada 21. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Zviedrijas Karaliste

(Lieta C-114/14) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Pievienotās vērtības nodoklis - Sestā direktīva 77/388/EEK - Direktīva 2006/112/EK - 132. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 135. panta 1. punkta h) apakšpunkts - Atbrīvojumi no nodokļa - Valsts pasta dienesti - Pastmarkas - Direktīva 97/67/EK)

(2015/C 205/14)

Tiesvedības valoda – zviedru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Enegren un L. Lozano Palacios)

Atbildētāja: Zviedrijas Karaliste (pārstāvji – U. Persson un A. Falk)

Rezolutīvā daļa:

1)

neatbrīvojot no pievienotās vērtības nodokļa pakalpojumus, ko sniedz valsts pasta dienesti, izņemot pasažieru pārvadājumus un telekomunikāciju pakalpojumus, kā arī ar tiem saistītu preču piegādi, kā arī tādu pastmarku piegādi par nominālvērtību, kas derīgas pasta pakalpojumiem valsts teritorijā, Zviedrijas Karaliste nav izpildījusi Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 132. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 135. panta 1. punkta h) apakšpunktā paredzētos pienākumus;

2)

Zviedrijas Karaliste atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 135, 5.5.2014.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/11


Tiesas (otrā palāta) 2015. gada 22. aprīļa spriedums – Christoph Klein/Eiropas Komisija

(Lieta C-120/14 P) (1)

(Apelācija - Ārpuslīgumiskā atbildība - Direktīva 93/42/EEK - 8. un 18. pants - Medicīnas ierīces - Komisijas bezdarbība pēc lēmuma par laišanas tirgū aizliegumu paziņošanas - Noilguma termiņš - Juridiskās palīdzības lūguma apturoša iedarbība attiecībā uz noilguma termiņu - Noteikuma par drošību procedūra)

(2015/C 205/15)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Christoph Klein (pārstāvji – HAhlt un MAhlt, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija (pārstāvji – ASipos un Gvon Rintelen)

Rezolutīvā daļa:

1)

Eiropas Savienības Vispārējās tiesas spriedumu Klein/Komisija (T-309/10, EU:T:2014:19) atcelt tiktāl, ciktāl ar šo spriedumu Vispārējā tiesa ir noraidījusi prasību piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt zaudējumus, ko Christoph Klein, iespējams, ir cietis no 2006. gada 15. septembra;

2)

apelācijas sūdzību pārējā daļā noraidīt;

3)

nodot lietu atpakaļ Eiropas Savienības Vispārējai tiesai;

4)

atlikt lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu.


(1)  OV C 184, 16.6.2014.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/12


Tiesas (devītā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

(Lieta C-149/14) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Direktīva 91/676/EEK - Ūdeņu aizsardzība pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti - Jutīgu ūdeņu un zonu noteikšana - Pārmērīgs nitrātu daudzums - Eitrofikācija - Pienākums pārskatīt reizi četros gados - Nepietiekamība - Rīcības programmu izstrāde - Neesamība)

(2015/C 205/16)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – M. Patakia un E. Manhaeve)

Atbildētāja: Grieķijas Republika (pārstāvis – E. Skandalou)

Rezolutīvā daļa:

1)

par jutīgām zonām nenosakot zonas, kam ir raksturīga tādu virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu esamība, kuros nitrātu koncentrācija pārsniedz 50 mg/l un/vai ir raksturīgs eitrofikācijas fenomens, un neizstrādājot ar šīm zonām saistītas rīcības programmas viena gada laikā pēc šīs noteikšanas, Grieķijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai ir noteikti saskaņā ar Padomes 1991. gada 12. decembra Direktīvas 91/676/EEK attiecībā uz ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, ko rada lauksaimnieciskas izcelsmes nitrāti, 3. panta 4. punktu un 5. panta 1. punktu;

2)

Grieķijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 184, 16.6.2014.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/12


Tiesas (astotā palāta) 2015. gada 23. aprīļa spriedums – LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd/Eiropas Komisija

(Lieta C-227/14 P) (1)

(Apelācija - Konkurence - Aizliegtas vienošanās - LESD 101. pants un EEZ līguma 53. pants - Šķidro kristālu displeja (LCD) paneļu pasaules tirgus - Cenu noteikšana - Naudas sodi - Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai (2006. gads) - 13. punkts - Pārdošanas apjoma vērtības noteikšana - Kopuzņēmums - Mātesuzņēmumu pārdevumu ņemšana vērā - Paziņojums par atbrīvojumu no naudas soda un tā apmēra samazināšanu aizliegtu vienošanos lietās (2002. gads) - 23. punkta b) apakšpunkta pēdējā daļa - Daļējs atbrīvojums no naudas soda - Pierādījumi par faktiem, kurus Komisija iepriekš nezināja)

(2015/C 205/17)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: LG Display Co. Ltd, LG Display Taiwan Co., Ltd (pārstāvji – AWinckler un F.-CLaprévote, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija (pārstāvji – FRonkes Agerbeek un PVan Nuffel)

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

LG Display Co. Ltd. un LG Display Taiwan Co. Ltd atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 303, 8.9.2014.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/13


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 12. martā iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – Verein für Konsumenteninformation/INKO, Inkasso GmbH

(Lieta C-127/15)

(2015/C 205/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberster Gerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Verein für Konsumenteninformation

Atbildētāja: INKO, Inkasso GmbH

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai parādu piedziņas aģentūra, kas parādu piedzīšanas darījumos savu klientu vārdā piedāvā viņu parādniekiem slēgt līgumus par samaksu pa daļām, ierēķinot sava darba izdevumus, kurus galu galā maksā parādnieki, darbojas kā “kredīta starpnieks” Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Direktīvas 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK (1) 3. panta f) punkta izpratnē?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša:

vai līgums par samaksu pa daļām, ko slēdz par parādu piedziņas aģentūras starpniecību starp parādnieku un viņa kreditoru, ir “maksājumu atlikšana bez maksas” Direktīvas 2008/48/EK 2. panta 2. punkta j) apakšpunkta izpratnē, ja saskaņā ar šo līgumu parādniekam ir jāmaksā tikai nesamaksātais parāds, kā arī tādi procenti un izdevumi, kas viņam būtu jāmaksā arī saskaņā ar likumu, proti, arī tad, ja netiktu noslēgts šāds līgums?


(1)  OV L 133, 66. lpp.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/13


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2015. gada 13. februāra rīkojumu lietā T-725/14 Aalberts Industries/Eiropas Savienība 2015. gada 19. martā iesniedza Eiropas Savienības Tiesa

(Lieta C-132/15 P)

(2015/C 205/19)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Savienības Tiesa (pārstāvji – AVPlacco un EBeysen)

Pārējie lietas dalībnieki: Aalberts Industries NV, Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2015. gada 13. februāra rīkojumu lietā T-725/14 Aalberts Industries/Eiropas Savienība, ciktāl ar to ir noraidītas Eiropas Savienības Tiesas (turpmāk tekstā – “Tiesa”) abas prasījuma daļas Vispārējai tiesai atbilstoši tās Reglamenta 114. pantam un ir apmierināta Eiropas Komisijas (turpmāk tekstā – “Komisija”) izvirzītā iebilde par nepieņemamību;

apmierināt abas minētās prasījuma daļas un tādējādi, taisot galīgo nolēmumu lietā, atzīt Aalberts Industries NV prasību par zaudējumu atlīdzību par nepieņemamu, ciktāl tā ir vērsta pret Tiesu (kā Savienības pārstāvi);

piespriest Aalberts Industries NV atlīdzināt Tiesas tiesāšanās izdevumus pirmajā un apelācijas instancē.

Pamati un galvenie argumenti

Ar 2015. gada 13. februāra rīkojumu Eiropas Savienības Vispārējā tiesa noraidīja prasījumus, kurus Tiesa atbilstoši Vispārējās tiesas Reglamenta 114. pantam bija iesniegusi lietā T-725/14 Aalberts Industries/Eiropas Savienība. Šīs iestādes prasījumi bija vērsti uz to, lai Aalberts Industries NV prasība tiktu atzīta par nepieņemamu, ciktāl tā bija vērsta pret Tiesu kā Eiropas Savienības pārstāvi, jo prasība bija arī vērsta pret Komisiju šādā pašā statusā. Prasības mērķis bija panākt Savienības ārpuslīgumiskās atbildības atzīšanu un saņemt atlīdzību par zaudējumiem, kuri, kā tā apgalvo, tai ir radušies tādēļ, ka Vispārējā tiesa neesot ievērojusi saprātīgu termiņu, izskatot lietu T-385/06 Aalberts Industries u.c./Komisija. Minētajā rīkojumā Vispārējā tiesa, atšķirībā no Tiesas nostājas un piekrītot Komisijas paustajam, atzina, ka minētajā lietā Eiropas Savienība ir jāpārstāv Tiesai un nevis Komisijai.

Tiesa tādēļ vēršas Eiropas Savienības Tiesā ar apelācijas sūdzību atbilstoši tās Statūtu 56. pantam un lūdz rīkojumu atcelt, ciktāl ar to ir noraidīti Tiesas prasījumi. Savas apelācijas sūdzības atbalstam Tiesa, pirmkārt, norāda normu par Savienības pārstāvību tās tiesās neņemšanu vērā un, otrkārt, pienākuma norādīt pamatojumu neizpildi.

Pirmā pamata saistībā ar normu par Savienības pārstāvību tās tiesās neņemšanu vērā ietvaros Tiesa norāda, ka, tā kā nevienā tiesību normā nav skaidri reglamentēta Savienības pārstāvība tās tiesu iestādēs lietās, kas ierosinātas atbilstoši LESD 268. pantam par Savienības ārpuslīgumisko atbildību, šādas pārstāvības noteikumi ir jāsecina no vispārējiem principiem, kas piemērojami tiesu darbībai, īpaši pareizas tiesvedības principa un tiesas objektivitātes un neatkarības principiem.

Šim pirmajam Tiesas izvirzītajam pamatam ir divas daļas, proti, par pareizas tiesvedības principa prasību neievērošanu un tiesas objektivitātes un neatkarības principu neievērošanu.

Pirmā pamata ietvaros Tiesa norāda, ka Vispārējās tiesas secinājums, ka Tiesa pārstāv Savienību iepriekš minētās prasības par zaudējumu atlīdzību ietvaros, ir acīmredzami balstīts uz judikatūru, kura izriet no sprieduma Werhahn Hansamühle u.c./Padome un Komisija (63/72–69/72, EU:C:1973:121; turpmāk tekstā – “spriedums Werhahn u.c.”). No minētās judikatūras izriet, ka gadījumā kad Kopienai, tagadējai Savienībai, ir jāatbild lietā par kādas no tās iestādēm darbībām, to Savienības tiesās pārstāv tā iestāde vai iestādes, kurām tiek pārmesta prasības pamatā esošā darbība. Tiesa norāda, ka šis risinājums nav piemērojams šajā lietā, jo, ņemot vērā vairākus apstākļus, tādējādi rastos situācija, kas būtu pretrunā pareizas tiesvedības prasībai, kas, kā skaidri izriet no sprieduma Werhahn u.c. teksta, ir tā pamatā. Šajā kontekstā Tiesa arī pakārtoti norāda, ka nav ievērota LESD 317. panta pirmā daļa un Regulas Nr. 966/2012 (1) 53. panta 1. punkts, pamatojoties uz kuriem Vispārējai tiesai bija jāatzīst princips, ka tāda zaudējumu atlīdzība, kāda tiek prasīta šajā lietā, ir jāveic no Komisijas daļas Savienības budžetā.

Pirmā pamata otrās daļas ietvaros Tiesa, atsaucoties uz ECT 2008. gada 10. jūlija spriedumu Mihalkov/Bulgārija (lieta Nr. 67719/01), norāda, ka, atzīstot, ka Aalberts Industries celtajā prasībā par zaudējumu atlīdzību Savienība ir jāpārstāv Tiesai, Vispārējā tiesa nav ievērojusi tiesas objektivitātes un neatkarības prasības. Tā kā šajā lietā, pirmkārt, atbildības pamatā esošais fakts ir radies tiesas funkcijas pildoša tiesas sastāva darbības dēļ, un, otrkārt, tiesas sastāvs, kam lieta jāizskata i) ietilpst tajā pašā tiesu iestādē (Vispārējā tiesa), kurā ietilpa tiesas sastāvs, kuram tiek pārmests atbildību izraisījušais fakts, ii) ir atbildētājas lietā (Tiesas) neatņemama sastāvdaļa, un tiesas sastāvā ietilpstošie tiesneši ir ar to saistīti profesionālām saiknēm, nav izpildītas iepriekš minētās prasības un vēl jo vairāk tādēļ – kā Vispārējā tiesa atzinusi –, ka tāda zaudējumu atlīdzība, kāda tiek prasīta, esot jāveic no Tiesas daļas budžetā.

Turpinājumā Tiesa otrā pamata ietvaros norāda, ka pārsūdzētajā spriedumā nav izpildīts pienākums norādīt pamatojumu , jo nav konkrēti atspēkoti Tiesas Vispārējā tiesā izvirzītie argumenti par virknes Eiropas Savienības Tiesas spriedumu – tostarp spriedumu Groupe Gascogne/Komisija (C-58/12 P, EU:C:2013:770), Gascogne Sack/Komisija (C-40/12 P, EU:C:2013:768) un Kendrion/Komisija (C-50/12 P, EU:C:2013:771) – piemērošanas jomu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 1. lpp.).


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/15


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 19. martā iesniedza Sächsisches Oberverwaltungsgericht (Vācija) – Lidl Dienstleistungs-GmbH & Co. KG/Freistaat Sachsen

(Lieta C-134/15)

(2015/C 205/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Sächsisches Oberverwaltungsgericht

Pamatlietas puses

Prasītāja: Lidl Dienstleistungs-GmbH & Co. KG

Atbildētāja: Freistaat Sachsen

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Regulas (EK) Nr. 543/2008 (1) 5. panta 4. punkta b) apakšpunkts ir saderīgs ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 6. panta 1. punkta pirmo daļu, skatītu kopā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (Pamattiesību harta) 15. panta 1. punktu un 16. pantu?

2)

Vai Regulas (EK) Nr. 543/2008 5. panta 4. punkta b) apakšpunkts ir saderīgs ar LESD 40. panta 2. punkta otro daļu?


(1)  Komisijas 2008. gada 16. jūnija Regula (EK) Nr. 543/2008 par kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem (OV L 157, 46. lpp.).


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/16


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 26. martā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Provincia di Bari/Edilizia Mastrodonato srl

(Lieta C-147/15)

(2015/C 205/21)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītāja: Provincia di Bari

Atbildētāja: Edilizia Mastrodonato srl

Prejudiciālais jautājums

Vai Kopienu Direktīvas 2006/21/EK (1) 10. panta 2. punkts ir interpretējams tādējādi, [ka] atkritumu poligona piepildīšanas darbībai – ja tā tiek veikta, izmantojot atkritumus, kas nav tie, kuri ir radušies ieguves rūpniecības darbību rezultātā – vienmēr ir piemērojamas Direktīvā 1999/31/EK (2) ietvertās tiesību normas par atkritumiem, pat ja runa ir nevis par atkritumu apglabāšanas darbībām, bet gan par atkritumu reģenerāciju?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīva 2006/21/EK par ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu un par grozījumiem Direktīvā 2004/35/EK (OV L 102, 15. lpp.).

(2)  Padomes 1999. gada 26. aprīļa Direktīva 1999/31/EK par atkritumu poligoniem (OV L 182, 1. lpp.).


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/16


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 30. martā iesniedza Tribunal da Relação de Coimbra (Portugāle) – Sociedade Portuguesa de Autores CRL/Ministério Público

(Lieta C-151/15)

(2015/C 205/22)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal da Relação de Coimbra

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Sociedade Portuguesa de Autores CRL

Otra lietas dalībniece apelācijas tiesvedībā: Ministério Público

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Direktīvas 2001/29/EK (1) 3. panta 1. punktā paredzētais jēdziens “darba izziņošana sabiedrībai” jāinterpretē tādējādi, ka tas aptver raidīto darbu pārraidīšanu tādās uzņēmuma telpās kā bāri, kafejnīcas, restorāni vai citas tamlīdzīgas telpas ar televīzijas uztvērēju palīdzību, šo pārraidīšanu pastiprinot ar skaļruņiem un/vai pastiprinātājiem, kas tādējādi ir jauna ar autortiesībām aizsargāto darbu izmantošana?

2)

Vai atbildi uz iepriekšējo jautājumu ietekmē tas, ka tālab, lai pastiprinātu skaņas uztveršanu, tiek izmantoti skaļruņi un/vai pastiprinātāji, proti, citi tehniski līdzekļi, nevis televīzijas uztvērējs?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV L 167, 10. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā, 17. nod., 1. sēj., 230. lpp.).


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/17


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 30. martā iesniedza Tribunal da Relação de Lisboa (Portugāle) – Cruz & Companhia Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

(Lieta C-152/15)

(2015/C 205/23)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal da Relação de Lisboa

Pamatlietas puses

Prasītāja: Cruz & Companhia Lda

Atbildētāji: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP), Caixa Central – Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo CRL

Prejudiciālie jautājumi

Tribunal da Relação de Lisboa vaicā Tiesai:

vai uz bankas garantiju, kas iesniegta, lai saņemtu avansa maksājumu par eksporta kompensācijām, neattiecas “citu nosacījumu” neizpilde, kas tika konstatēta tikai pēc pārbaudes, kas notika pēc attiecīgo preču faktiskas eksportēšanas un atmuitošanas;

vai, gluži pretēji, uz šādu garantiju attiecas “citu nosacījumu” neizpilde, kas tika pārbaudīta tikai pēc minētās atmuitošanas.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/17


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 3. aprīlī iesniedza Hof van Cassatie (Beļģija) – Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/G4S Secure Solutions NV

(Lieta C-157/15)

(2015/C 205/24)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hof van Cassatie

Pamatlietas puses

Prasītāji: Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Atbildētājs: G4S Secure Solutions NV

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Direktīvas 2000/78/EK (1), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, 2. panta 2. punkta a) apakšpunkts ir interpretējams tādējādi, ka aizliegums musulmaņu sievietei darba vietā nēsāt lakatu nav tieša diskriminācija, ja darba devēja noteikumos visiem darba ņēmējiem ir aizliegts darba vietā nēsāt politiskās, filozofiskās vai reliģiskās pārliecības ārējas atšķirības zīmes?


(1)  OV L 303, 16. lpp.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/18


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 3. aprīlī iesniedza Raad van State (Nīderlande) – Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV/Nīderlandes Emisiju iestādes pārvalde

(Lieta C-158/15)

(2015/C 205/25)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Raad van State

Pamatlietas puses

Prasītāja: Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland NV

Atbildētāja: Nīderlandes Emisiju iestādes pārvalde

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai tāda situācija, kāda ir pamatlietā, kad ogles tiek uzglabātas ogļu parkā, kurā rodas CO2 emisijas pašsadegšanas dēļ, ogļu parka centrs atrodas apmēram 800 metrus no termoelektrostacijas, abas teritorijas nošķir koplietošanas ceļš un ogles no glabātuves ar lentes elevatoru pāri ceļam tiek nogādātas termoelektrostacijā, ietilpst iekārtas jēdzienā, kā tas paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK (1), ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275), 3. panta e) punktā?

2)

Vai ar Eiropas Komisijas 2012. gada 21. jūnija Direktīvas 601/2012 (2) par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (OV L 181) 27. pantā izmantoto frāzi “kurināmais, kas eksportēts no iekārtas”, ir saprotama tāda situācija kā pamatlietā, kad rodas ogļu zudumi, jo uzglabāšanas laikā siltuma ietekmē notiek pašsadegšana?


(1)  32. lpp.

(2)  30. lpp.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/18


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 7. aprīlī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – GS Media BV/Sanoma Media Netherlands BV u.c.

(Lieta C-160/15)

(2015/C 205/26)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Pamatlietas puses

Prasītāja: GS Media BV

Atbildētājas: Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker

Prejudiciālie jautājumi

l.a

Vai tā ir “izziņošana” Direktīvas 2001/29 (1) 3. panta 1. punkta izpratnē, ja persona, kas nav autortiesību īpašniece, ar hipersaiti tās pārvaldītā tīmekļa vietnē norāda uz trešās personas pārvaldītu tīmekļa vietni, kas ir pieejama plašai tīmekļa sabiedrībai, kurā bez tiesību īpašnieka piekrišanas ir publiskots darbs?

l.b

Vai nozīme ir tam, ka darbs arī citādi bez tiesību īpašnieka piekrišanas nav ticis publiski izziņots?

l.c

Vai būtiski ir tas, ka hipersaites izvietotājs zina vai tam būtu jāzina, ka tiesību īpašnieks nav piekritis darba izvietošanai 1.a norādītajā trešās personas tīmekļa vietnē, un, attiecīgā gadījumā, vai viņš zināja vai viņam bija jāzina par to, ka darbs arī citādi nav iepriekš ticis izziņots ar tiesību īpašnieka piekrišanu?

2.a

Gadījumā, ja atbilde uz 1.a) jautājumu ir noraidoša: vai šādā gadījumā tā ir, vai varētu būt izziņošana, ja tīmekļa vietne, uz kuru ved hipersaite, un līdz ar to darbs vispārējai sabiedrībai ir atrodams, lai arī ne vienkārši, tādēļ hipersaites izvietošana būtiski atvieglo atrašanu?

2.b

Vai atbildei uz 2.a jautājumu ir būtiski, ka hipersaites izvietotājs zina vai viņam vajadzētu zināt par apstākli, ka tīmekļa vietne, uz ko ved hipersaite, vispārējai sabiedrībai nav viegli atrodama?

3.

Vai ir jāņem vērā citi apstākļi, atbildot uz jautājumu, vai tā ir izziņošana, ja, izmantojot hipersaiti, tiek sniegta piekļuve darbam, kas bez tiesību īpašnieka piekrišanas ir izziņots iepriekš?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīva 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV L 167, 10. lpp., Īpašais izdevums latviešu valodā: 17. nodaļa, 1. sējums, 230. –239. lpp.).


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/19


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2015. gada 5. februāra spriedumu lietā T-473/12 Aer Lingus Ltd./Eiropas Komisija 2015. gada 9. aprīlī iesniedza Eiropas Komisija

(Lieta C-164/15 P)

(2015/C 205/27)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji – LFlynn, DGrespan, TMaxian Rusche, BStromsky)

Otra lietas dalībniece: Aer Lingus Ltd., Īrija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2015. gada 5. februāra spriedumu lietā T-473/12 Aer Lingus/Komisija, ciktāl ar to ir atcelts Komisijas 2012. gada 25. jūlija Lēmums 2013/199/ES par valsts atbalsta lietu SA.29064 (11/C, ex 11/NN) – Diferencētas avioceļojumu nodokļa likmes, ko piemērojusi Īrija (1), ciktāl ar šo lēmumu ir uzdots no saņēmējiem atgūt atbalstu par summu, kas minētā lēmuma 70. apsvērumā ir noteikta EUR 8 apmērā par katru pasažieri, un

noraidīt prasību atcelt Komisijas 2012. gada 25. jūlija Lēmumu 2013/199/ES par valsts atbalsta lietu SA.29064 (11/C, ex 11/NN) – Diferencētas avioceļojumu nodokļa likmes, ko piemērojusi Īrija;

piespriest prasītājai pirmajā instancē atlīdzināt tiesāšanās izdevums;

pakārtoti,

nodot lietu atpakaļ atkārtotai izskatīšanai Vispārējā tiesā;

atlikt lēmuma pieņemšanu par tiesāšanās izdevumiem pirmajā un apelācijas instancē.

Pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības atbalstam apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza vienu apelācijas pamatu.

Apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka, izveidojot jaunu ekonomisko testu, kuru piemēro, nosakot summas, kādas ir atgūstamas no valsts atbalsta saņēmējiem, kurš izpaužas kā nodokļu pasākums, ar kuru nosaka zemāku likmi, salīdzinot ar standarta likmi, Vispārējā tiesa ir pārkāpusi LESD 108. panta 3. punktu un Regulas Nr. 659/1999 (2) 14. pantu.


(1)  OV L 119, 30. lpp.

(2)  Padomes 1999. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EKL 93. panta piemērošanai (OV L 83, 1. lpp.).


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/20


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2015. gada 5. februāra spriedumu lietā T-500/12 Ryanair Ltd./Eiropas Komisija 2015. gada 9. aprīlī iesniedza Eiropas Komisija

(Lieta C-165/15 P)

(2015/C 205/28)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji – LFlynn, DGrespan, TMaxian Rusche, BStromsky)

Pārējie lietas dalībnieki: Ryanair Ltd., Īrija, Aer Lingus Ltd.

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2015. gada 5. februāra spriedumu lietā T-500/12 Ryanair/Komisija, ciktāl ar to ir atcelts Komisijas 2012. gada 25. jūlija Lēmums 2013/199/ES par valsts atbalsta lietu SA.29064 (11/C, ex 11/NN) – Diferencētas avioceļojumu nodokļa likmes, ko piemērojusi Īrija (1), ciktāl ar šo lēmumu ir uzdots no saņēmējiem atgūt atbalstu par summu, kas minētā lēmuma 70. apsvērumā ir noteikta EUR 8 apmērā par katru pasažieri, un

noraidīt prasību atcelt Komisijas 2012. gada 25. jūlija Lēmumu 2013/199/ES par valsts atbalsta lietu SA.29064 (11/C, ex 11/NN) – Diferencētas avioceļojumu nodokļa likmes, ko piemērojusi Īrija;

piespriest prasītājai pirmajā instancē atlīdzināt tiesāšanās izdevums;

pakārtoti,

nodot lietu atpakaļ atkārtotai izskatīšanai Vispārējā tiesā;

atlikt lēmuma pieņemšanu par tiesāšanās izdevumiem pirmajā un apelācijas instancē.

Pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības atbalstam apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza vienu apelācijas pamatu.

Apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka, izveidojot jaunu ekonomisko testu, kuru piemēro, nosakot summas, kādas ir atgūstamas no valsts atbalsta saņēmējiem, kurš izpaužas kā nodokļu pasākums, ar kuru nosaka zemāku likmi, salīdzinot ar standarta likmi, Vispārējā tiesa ir pārkāpusi LESD 108. panta 3. punktu un Regulas Nr. 659/1999 (2) 14. pantu.


(1)  OV L 119, 30. lpp.

(2)  Padomes 1999. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EKL 93. panta piemērošanai (OV L 83, 1. lpp.).


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/21


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 13. aprīlī iesniedza Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija (Latvija) – kriminālprocess pret Aleksandru Ranku un Juriju Vasiļeviču

(Lieta C-166/15)

(2015/C 205/29)

Tiesvedības valoda – latviešu

Iesniedzējtiesa

Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija

Lietas dalībnieki pamata procesā

Apsūdzētie: Aleksandrs Ranks, Jurijs Vasiļevičs

Pārējie lietas dalībnieki: Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokoratūra, Microsoft Corporation

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai persona, kura ir iegādājusies “lietotu” programmatūru uz ne oriģināla diska ar licenci, kura darbojas un to nelieto neviens cits lietotājs, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2009/24 (1) 5.panta pirmajai daļai un 4.panta otrajai daļai, var atsaukties uz tiesību izplatīt to datorprogrammas eksemplāru (kopiju) izsmelšanu, ko pirmais ieguvējs ir iegādājies no tiesību īpašnieka ar oriģinālu disku, bet disks gājis bojā un, ja pirmais ieguvējs savu programmas eksemplāru (kopiju) ir izdzēsis vai to vairs nelieto?

2)

Ja uz pirmo jautājumu atbilde ir apstiprinoša, tad, vai persona, kura var atsaukties uz tiesību izplatīt datorprogrammas eksemplāru (kopiju) izsmelšanu, ir tiesīga šo programmnodrošinājumu ar neoriģinālu disku pārdot tālāk trešajai personai Direktīvas 2009/24 4.panta otrās daļas un 5.panta otrās daļas izpratnē?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīlī Direktīva 2009/24/EK par datorprogrammu tiesisko aizsardzību (OV L 111, 5.5.2009., 16. lpp.).


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/21


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 21. aprīlī iesniedza Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen (Zviedrija) – Borealis AB u.c./Naturvårdsverket

(Lieta C-180/15)

(2015/C 205/30)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Nacka tingsrätt – Mark- och miljödomstolen

Pamatlietas puses

Prasītājas: Borealis AB, Kubikenborg Aluminium AB, Yara AB, SSAB EMEA AB, Lulekraft AB, Värmevärden i Nynäshamn AB, Cementa AB, Höganäs Sweden AB

Atbildētāja: Naturvårdsverket

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai, aprēķinot starpnozaru korekcijas koeficentu ražošanas nozarē, ar tirdzniecības direktīvas (1) 10a. panta 1. un 4. punktu ir saderīgi emisijas, kas rodas dūmgāzu sadegšanas procesā, ražojot elektroenerģiju, pieskaitīt izsoles masai nevis Industritaket [ražošanas nozares maksimālā robeža], lai gan emisijas no dūmgāzēm saskaņā ar tirdzniecības direktīvas 10a. panta 1. punktu tiek ņemtas vērā bezmaksas kvotu sadalē?

2)

Vai, aprēķinot starpnozaru korekcijas koeficientu ražošanas nozarei, ar tirdzniecības direktīvas 10a. panta 1. un 4. punktu ir saderīgi tas, ka emisijas, kas rodas siltuma ražošanā koģenerācijas ražotnēs tālākai piegādei ražotnēm, ko aptver emisiju tirdzniecības sistēma (ETS ražotnes), tiek pieskaitītas izsoles masai nevis ražošanas nozares maksimālai robežai, lai gan emisijas no siltuma ražošanas saskaņā ar tirdzniecības direktīvas 10a. panta 4. punktu tiek ņemtas vērā bezmaksas kvotu sadalē?

3)

Ja atbilde uz 1. un 2. jautājumu ir noraidoša, vai šādā gadījumā ražošanas nozares daļa (34,78 %) no kopējās emisijas apjoma par atsauces periodu ir pareiza?

4)

Vai Komisijas Lēmums Nr. 2013/448/ES (2) ir zaudējis spēku vai ir pretrunā tirdzniecības direktīvas 10a. panta 5. punkta trešajai daļai, jo Komisijas veiktais ražošanas nozares maksimālās robežas aprēķins nozīmē to, ka starpnozaru korekcijas faktors noteikti ir jāpiemēro nevis tikai, “ja nepieciešams”?

5)

Vai produkta līmeņatzīme čugunam atbilstoši tirdzniecības direktīvas 10a. panta 2. punktam ir tikusi noteikta, ņemot vērā to, ka, nosakot principus ex ante līmeņatzīmes izstrādei, par sākuma punktu pieņem attiecīgās nozares 10 % efektīvāko iekārtu darbības vidējo rādītāju?

6)

Vai bezmaksas kvotu sadales kontekstā siltuma eksportam privātām mājsaimniecībām ar tirdzniecības direktīvas 10a. panta 4. punktu ir saderīgi bezmaksas kvotas nepiešķirt tādam siltumam, kas tiek piegādāts privātām mājsaimniecībām?

7)

Vai pieteikumos par bezmaksas kvotu sadali ar Komisijas Lēmuma Nr. 2011/278/ES (3) IV pielikumu ir saderīgi – kā to ir darījusi Naturvårdsverket – nenorādīt visas siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas radušās privātajai mājsaimniecībai eksportēta siltuma ražošanā?

8)

Vai bezmaksas kvotu sadalē privātai mājsaimniecībai eksportētam siltumam ar tirdzniecības direktīvas 10a. panta l. punktu un 10a. panta 4. punktu un Komisijas Lēmuma Nr. 2011/278/ES 10. panta 3. punktu ir saderīgi nepiešķirt papildus bezmaksas kvotas par fosilo kurināmo, kas pārsniedz piešķīrumu par privātajai mājsaimniecībai eksportēto siltumu?

9)

Vai pieteikumos par bezmaksas kvotu sadali ar Komisijas Lēmuma Nr. 2011/278/ES IV pielikumu ir saderīgi atbilstoši Naturvårdsverket praksei pieteikumā skaitļus grozīt tādējādi, ka siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas pieskaitāmas pie dūmgāzu sadegšanas, tiek pielīdzinātas tām emisijām, kuras tiek pieskaitītas tām, kas rodas, sadegot dabas gāzei?

10)

Vai Komisijas Lēmuma Nr. 2011/278/ES 10. panta 8. punkts ir jāsaprot tādējādi, ka ražotājam bezmaksas kvotas nevar piešķirt saistībā ar siltuma patēriņu siltumlīmeņa atzīmes apakšiekārtā, kas ticis saražots citā kurināmā līmeņatzīmes apakšiekārtā?

11)

Ja atbilde uz 10. jautājumu ir apstiprinoša: vai Komisijas Lēmuma Nr. 2011/278/ES 10. panta 8. punkts ir pretrunā tirdzniecības direktīvas 10a. panta 1. punktam?

12)

Vai bezmaksas kvotu sadalē saistībā ar siltuma patēriņu ar tirdzniecības direktīvu un 2. un 6. vadlīniju ir saderīgi vērtējumā ņemt vērā siltuma avotu, kas saražo patērēto siltumu?

13)

Vai Komisijas Lēmums Nr. 2013/448/ES ir zaudējis spēku un ir pretrunā LESD 290. pantam un tirdzniecības direktīvas 10a. panta 1. punktam un 5. punktam, jo tajā tirdzniecības direktīvas 10a. panta 5. punkta otrās daļas a) un b) apakšpunktā noteiktā aprēķina metode ir grozīta tādējādi, ka no aprēķina bāzes ir izslēgtas emisijas, kuras rodas, sadegot dūmgāzēm un koģenerācijas procesā, lai gan bezmaksas kvotu sadale ir pieļaujama saskaņā ar tirdzniecības direktīvas 10a. panta 1. un 4. punktu un Komisijas Lēmumu Nr. 2011/278/ES?

14)

Vai izmērāms siltums kā tvaiki no ETS ražotnes, kas tiek iekļauti kopējā tvaiku tīklā ar vairākiem tvaiku patērētājiem, no kuriem vismaz viens nav ETS ražotne, ir uzskatāms par apakšiekārtu ar līmeņatzīmi Komisijas Lēmuma Nr. 2011/278/ES 3. panta c) punkta izpratnē?

15)

Vai, lai atbildētu uz 14. jautājumu, ir nozīme tam,

a)

vai tvaika tīkls ir lielākā tvaika patērētāja īpašums un saistībā ar šo patērētāju runa ir par ETS ražotni,

b)

kā daļu no kopējās siltuma piegādes apjoma lielākais tvaika patērētājs izmanto,

c)

cik daudz tvaika piegādātāju un tvaika patērētāju ir tvaiku tīklā,

d)

ka droši nevar konstatēt to, kurš ir saražojis izmērāmo siltumu, ko tvaika patērētāji saņem, un

e)

vai tvaika patēriņa sadali tīklā var mainīt tādējādi, ka daži tvaika patērētāji, kuri nav ETS ražotnes, pievienojas tvaiku tīklam, vai patēriņš pieaug to esošo patērētāju dēļ, kuri nav ETS ražotnes?

16)

Ja atbilde uz 14. jautājumu ir atkarīga no atsevišķa gadījuma lietas apstākļiem, kādiem faktiem ir jāpiešķir īpaša nozīme?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 32. lpp.)

(2)  Komisijas 2013. gada 5. septembra Lēmums par valstu īstenošanas pasākumiem attiecībā uz bezmaksas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pagaidu piešķiršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 11. panta 3. punktu (OV L 240, 27. lpp.).

(3)  Komisijas 2011. gada 27. aprīļa Lēmums, ar kuru visā Savienībā nosaka pagaidu noteikumus saskaņotai bezmaksas emisiju kvotu sadalei atbilstoši 10.a pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/87/EK (OV L 130, 1. lpp.).


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/23


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2015. gada 22. aprīlī iesniedza Augstākā tiesa (Latvija) – Aleksei Petruhhin

(Lieta C-182/15)

(2015/C 205/31)

Tiesvedības valoda – latviešu

Iesniedzējtiesa

Augstākā tiesa

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Aleksei Petruhhin

Otrs lietas dalībnieks: Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūra

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 18. panta pirmā daļa un 21. panta pirmā daļa ir jāpiemēro tādā veidā, ka jebkuras Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim, piemērojot dalībvalsts un trešās valsts izdošanas līgumu, izdošanas gadījumā ne-Eiropas Savienības dalībvalstij garantējams tāds pats aizsardzības līmenis kā attiecīgās dalībvalsts pilsonim?

2)

Vai izdodošās dalībvalsts tiesai jāpiemēro Eiropas Savienības pilsonības vai pastāvīgās dzīves vietas valsts izdošanas nosacījumi analogā gadījumā?

3)

Vai gadījumā, ja izdošanai jānotiek neņemot vērā īpašo aizsardzības līmeni, kas paredzēts izdodošās valsts pilsoņiem, vai izdodošajai dalībvalstij jāveic Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 19. pantā noteikto garantiju pārbaude, proti, vai personu nedrīkst izdot kādai valstij, ja ir liela iespējamība, ka attiecīgo personu tur sodīs ar nāvi, spīdzinās vai citādi necilvēcīgi vai pazemojoši pret viņu izturēsies vai sodīs? Vai šajā vērtējumā var aprobežoties ar to, ka izdošanu prasošā dalībvalsts ir Konvencijas par spīdzināšanas aizliegumu dalībvalsts vai tomēr ir jāpārbauda faktiskā situācija, ņemot vērā vērtējumu, kāds šai valstij tiek dots Eiropas Padomes institūciju vērtējumos?


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/24


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2015. gada 12. februāra spriedumu lietā T-579/11 Tarif Akhras/Eiropas Savienības Padome 2015. gada 27. aprīlī iesniedza Tarif Akhras

(Lieta C-193/15 P)

(2015/C 205/32)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Tarif Akhras (pārstāvji – SMillar, SAshley, Solicitors, DWyatt QC, RBlakeley, Barrister)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi:

daļēji atcelt Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2015. gada 12. februāra spriedumu lietā T-579/11 Tarif Akhras/Eiropas Savienības Padome;

atcelt lietā T-579/11 apstrīdētos 2012. gada 23. marta pasākumus, ciktāl tie attiecas uz apelācijas sūdzības iesniedzēju;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus apelācijas tiesvedībā, kā arī tiesvedībā Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam apelācijas sūdzības iesniedzējs izvirza divus pamatus.

Pirmkārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, nospriežot, ka Padome bija tiesīga piemērot prezumpciju, ka apelācijas sūdzības iesniedzējs guva labumu no režīma un/vai atbalstīja to, kā arī tā neesot piemērojusi pareizo kritēriju, lai noteiktu, vai konstatētie fakti bija pietiekami konkrēts, precīzs un atbilstošs pierādījumu kopums, lai pierādītu, ka apelācijas sūdzības iesniedzējs guva labumu no režīma un/vai atbalstīja to.

Otrkārt, Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, jo tā esot sagrozījusi pierādījumus, kas attiecas uz jautājumu, vai apelācijas sūdzības iesniedzējs guva labumu no režīma un/vai atbalstīja to, un šie pierādījumi, ja tie nebūtu sagrozīti, pierādītu, ka apelācijas sūdzības iesniedzējs neatbalstīja režīmu vai neguva no tā labumu.

Ja Vispārējā tiesa nebūtu piemērojusi šo prezumpciju un/vai būtu piemērojusi piemēroto kritēriju, un/vai nebūtu sagrozījusi minētos pierādījumus, tā būtu atcēlusi lietā T-579/11 apstrīdētos 2012. gada 23. martā un vēlāk pieņemtos pasākumus.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/25


Prasība, kas celta 2015. gada 29. aprīlī – Eiropas Komisija/Portugāles Republika

(Lieta C-200/15)

(2015/C 205/33)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – M. Wasmeier un P. Guerra e Andrade)

Atbildētāja: Portugāles Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, nolūkā noteikt transportlīdzekļu, kas Portugālē ievesti no citas dalībvalsts, ar nodokli apliekamo vērtību, piemērodama ar transportlīdzekļu vērtības samazināšanas aprēķināšanu saistītu sistēmu, kurā nav ņemta vērā to patiesā vērtība un, it īpaši, netiek ņemta vērā šo transportlīdzekļu vērtības samazināšanās pirmajā lietošanas gadā, nedz arī jebkāda cita vērtības samazināšanās tiem transportlīdzekļiem, kuriem ir vairāk par pieciem gadiem, Portugāles Republika nav izpildījusi Līguma par Eiropas Savienības darbību 110. pantā paredzētos pienākumus;

piespriest Portugāles Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Komisija uzskata, ka Portugāles transportlīdzekļu nodokļa kodeksa 11. panta noteikumi ir diskriminējoši, ciktāl tie attiecas uz Portugālē atļautiem transportlīdzekļiem, proti, lietotiem transportlīdzekļiem, kuriem ir citā dalībvalstī izsniegta galīgā reģistrācijas apliecība un kuri ir ievesti Portugāles tirgū. Pretēji tam, kas ir noteikts attiecībā uz lietotiem transportlīdzekļiem, kuri jau kopš paša sākuma ir Portugāles tirgū, atļautiem transportlīdzekļiem, kas ir ievesti no citām dalībvalstīm, tiek piemērota nodokļa likme, kas pienācīgi neatspoguļo transportlīdzekļa vērtības samazināšanos. It īpaši, nodokļa likme tiek samazināta tikai pēc tam, kad transportlīdzeklis ir ticis izmantots vienu gadu, un, sākot ar piecu gadu lietošanas laiku, samazinājums nevar pārsniegt 25 %.


Vispārējā tiesa

22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/26


Vispārējās tiesas 2015. gada 5. maija spriedums – Spa Monopole/ITSB – Orly International (“SPARITUAL”)

(Lieta T-131/12) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “SPARITUAL” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Beniluksa vārdiskas un grafiskas preču zīmes “SPA” un “LES THERMES DE SPA” - Relatīvs atteikuma pamats - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts)

(2015/C 205/34)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Beļģija) (pārstāvji – LDe Brouwer, ECornu un ÉDe Gryse, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – JCrespo Carrillo un AFolliardMonguiral)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Orly International, Inc. (Van Nuys, Kalifornija, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji – PKremer un JRotsch, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas pirmās padomes 2012. gada 9. janvāra lēmumu lietā R 2396/2010–1 attiecībā uz iebildumu procesu starp Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV un Orly International, Inc.

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelācijas pirmās padomes 2012. gada 9. janvāra lēmumu lietā R 2396/2010–1;

2)

ITSB un Orly International, Inc. katrs sedz savus, kā arī atlīdzina Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 165, 9.6.2012.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/26


Vispārējās tiesas 2015. gada 5. maija spriedums – Skype/ITSB – Sky un Sky IP International (“skype”)

(Lieta T-423/12) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “skype” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “SKY” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 205/35)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Skype Ultd (Dublina, Īrija) (pārstāvji – sākotnēji IFowler, solicitor, JSchmitt, advokāts, un JMellor, QC, vēlāk ACarboni un MBrowne, solicitors)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – PBullock)

Citas procesa ITSB Apelācijas padomē dalībnieces, personas, kas iestājušās lietā Vispārējā tiesā: Sky plc, agrāk – British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Apvienotā Karaliste) un Sky IP International Ltd (Isleworth) (pārstāvji – DRose un VBaxter, solicitors, vēlāk DRose, RGuthrie, solicitors, TMoodyStuart, barrister, un JCurry, solicitor)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2012. gada 26. jūlija lēmumu lietā R 1561/2010–4 attiecībā uz iebildumu procesu starp British Sky Broadcasting Group plc un Sky IP International Ltd, no vienas puses, un Skype Ultd, no otras puses

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Skype Ultd sedz savus, kā arī atlīdzina Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), Sky plc un Sky IP International Ltd tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 355, 17.11.2012.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/27


Vispārējās tiesas 2015. gada 5. maija spriedums – Skype/ITSB – Sky un Sky IP International (“SKYPE”)

(Lieta T-183/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “SKYPE” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “SKY” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 205/36)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Skype Ultd (Dublina, Īrija) (pārstāvji – sākotnēji IFowler, solicitor, JSchmitt, advokāts, un JMellor, QC, vēlāk ACarboni un MBrowne, solicitors)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – PBullock un NBambara)

Citas procesa ITSB Apelācijas padomē dalībnieces, personas, kas iestājušās lietā Vispārējā tiesā: Sky plc, agrāk – British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Apvienotā Karaliste); un Sky IP International Ltd (Isleworth) (pārstāvji – RGuthrie, DRose, VBaxter, solicitors, un TMoodyStuart, barrister, vēlāk RGuthrie, DRose, TMoodyStuart un J. Curry, solicitor)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2013. gada 30. janvāra lēmumu lietā R 2398/2010–4 attiecībā uz iebildumu procesu starp British Sky Broadcasting Group plc un Sky IP International Ltd, no vienas puses, un Skype Ultd, no otras puses

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Skype Ultd sedz savus, kā arī atlīdzina Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), Sky plc un Sky IP International Ltd tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 171, 15.6.2013.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/28


Vispārējās tiesas 2015. gada 5. maija spriedums – Skype/ITSB – Sky un Sky IP International (“SKYPE”)

(Lieta T-184/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “SKYPE” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme “SKY” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 205/37)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Skype Ultd (Dublina, Īrija) (pārstāvji – sākotnēji IFowler, solicitor, JSchmitt, advokāts, un JMellor, QC, vēlāk ACarboni un MBrowne, solicitors)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – PBullock un NBambara)

Citas procesa ITSB Apelācijas padomē dalībnieces, personas, kas iestājušās lietā Vispārējā tiesā: Sky plc, agrāk – British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Apvienotā Karaliste); un Sky IP International Ltd (Isleworth) (pārstāvji – RGuthrie, DRose, VBaxter, solicitors, un TMoodyStuart, barrister, vēlāk RGuthrie, DRose, TMoodyStuart un JCurry, solicitor)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2013. gada 30. janvāra lēmumu lietā R 121/2011–4 attiecībā uz iebildumu procesu starp British Sky Broadcasting Group plc un Sky IP International Ltd, no vienas puses, un Skype Ultd, no otras puses

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Skype Ultd sedz savus, kā arī atlīdzina Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), Sky plc un Sky IP International Ltd tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 171, 15.6.2013.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/29


Vispārējās tiesas 2015. gada 5. maija spriedums – Petropars Iran u.c./Padome

(Lieta T-433/13) (1)

(Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojoši pasākumi pret Irānu kodolieroču izplatīšanas novēršanai - Līdzekļu iesaldēšana - Pienākums norādīt pamatojumu - Kļūda vērtējumā - Iebilde par prettiesiskumu - Tiesības veikt saimniecisku darbību - Tiesības uz īpašumu - Sabiedrības veselības, drošības un vides aizsardzība - Piesardzības princips - Samērīgums - Tiesības uz aizstāvību)

(2015/C 205/38)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Petropars Iran Co. (Kīša sala [Kish Island], Irāna), Petropars Oilfields Services Co. (Kīša sala), Petropars Aria Kish Operation and Management Co. (Teherāna, Irāna) un Petropars Resources Engineering Kish Co. (Teherāna) (pārstāvji – S. Zaiwalla, P. Reddy, Z. Burbeza, solicitors, R. Blakeley, G. Beck, barristers, un M. Brindle, QC)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – V. Piessevaux un M. Bishop)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt Padomes 2013. gada 6. jūnija Lēmumu 2013/270/KĀDP, ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu (OV L 156, 10. lpp.), kā arī Padomes 2013. gada 6. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 522/2013, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu (OV L 156, 3. lpp.), un, otrkārt, prasība atzīt par nepiemērojamiem Padomes 2010. gada 26. jūlija Lēmuma 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu un atceļ Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP (OV L 195, 39. lpp.), 20. panta 1. punkta c) apakšpunktu, kā arī Padomes 2012. gada 23. marta Regulas (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu un Regulas (ES) Nr. 961/2010 atcelšanu (OV L 88, 1. lpp.) 23. panta 2. punkta d) apakšpunktu

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt, ciktāl tie attiecas uz Petropars Aria Kish Operation and Management Co. un Petropars Resources Engineering Kish Co.:

Padomes 2013. gada 6. jūnija Lēmumu 2013/270/KĀDP, ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu;

Padomes 2013. gada 6. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 522/2013, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu;

2)

Lēmums 2013/270 un Regula Nr. 522/2013 attiecībā uz Petropars Aria Kish Operation and Management Co. un Petropars Resources Engineering Kish Co. paliek spēkā līdz Eiropas Savienības Tiesas statūtu 56. panta pirmajā daļā noteiktā apelācijas termiņa beigām vai, ja šajā termiņā tiks iesniegta apelācija, līdz tās noraidīšanai;

3)

pārējā daļā prasību noraidīt;

4)

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


(1)  OV C 313, 26.10.2013.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/30


Vispārējās tiesas 2015. gada 7. maija spriedums – Cosmowell/ITSB – Haw Par (“GELENKGOLD”)

(Lieta T-599/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “GELENKGOLD” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Kopienas grafiska preču zīme, kurā attēlots tīģeris - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Izmaiņas agrākās preču zīmes atšķirtspējā - Apzīmējumu līdzība no fonētiskā viedokļa - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2015/C 205/39)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Cosmowell GmbH (Sankt Johann in Tirol, Austrija) (pārstāvis – JSachs, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – DWalicka)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Haw Par Corp. Ltd (Singapūra, Singapūra) (pārstāvji – CSchultze, JOssing, R.-DHärer, CWeber, HRanzinger, CBrockmann un CGehweiler, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas ceturtās padomes 2013. gada 5. septembra lēmumu lietā R 2013/2012–4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Haw Par Corp. Ltd un Cosmowell GmbH

Rezolutīvā daļa:

1)

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelācijas ceturtās padomes 2013. gada 5. septembra lēmumu lietā R 2013/2012–4 atcelt;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

ITSB sedz savus, kā arī atlīdzina pusi Cosmowell GmbH tiesāšanās izdevumu gan Vispārējā tiesā, gan Apelācijas padomē;

4)

Haw Par Corp. Ltd sedz savus, kā arī atlīdzina pusi Cosmowell tiesāšanās izdevumu gan Vispārējā tiesā, gan Apelācijas padomē.


(1)  OV C 39, 8.2.2014.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/30


Vispārējās tiesas 2015. gada 5. maija spriedums – Lidl Stiftung/ITSB – Horno del Espinar (“Castello”)

(Lieta T-715/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “Castello” reģistrācijas pieteikums - Agrāka valsts grafiska preču zīme “Castelló” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Tiesības tikt uzklausītam - Regulas Nr. 207/2009 75. panta otrais teikums)

(2015/C 205/40)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Vācija) (pārstāvji – MWolter, MKefferpütz un AMarx, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – PGeroulakos)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Horno del Espinar, SL (El Espinar, Spānija)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas otrās padomes 2013. gada 1. oktobra lēmumu lietā R 2338/2012–2 attiecībā uz iebildumu procesu starp Horno del Espinar, SL un Lidl Stiftung & Co. KG

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelācijas otrās padomes 2013. gada 1. oktobra lēmumu lietā R 2338/2012–2 attiecībā uz iebildumu procesu starp Horno del Espinar, SL un Lidl Stiftung & Co. KG;

2)

ITSB atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 78, 15.3.2014.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/31


Vispārējās tiesas 2015. gada 23. aprīļa rīkojums – Chatzianagnostou/Padome u.c.

(Lieta T-383/13) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Kopējā ārpolitika un drošības politika - Valsts eksperts, kas norīkots misijā Eulex Kosovo - Misijas vadītāja lēmums par disciplinārsodiem)

(2015/C 205/41)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Antonios Chatzianagnostou (Serres, Grieķija) (pārstāvis – C. Makris, advokāts)

Atbildētājas: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – S. Kyriakopoulou, A. Vitro un M. Bauer), Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall, A.-C. Simon un M. Konstantinidis) un Eulex Kosovo (Priština, Kosova) (pārstāvji – B. Borchardt, piedaloties D. Fouquet, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt 2013. gada 10. maija lēmumus disciplinārlietās Nr. 02/2013 un Nr. 06/2013, kurus parakstījis misijas Eulex Kosovo vadītājs

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

2)

Antonios Chatzianagnostou sedz savus tiesāšanās izdevumus pats, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Komisijas un Eulex Kosovo tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 313, 26.10.2013.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/32


Vispārējās tiesas 2015. gada 14. aprīļa rīkojums – SolarWorld un Solsonica/Komisija

(Lieta T-393/13) (1)

(Dempings - Kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu un plāksnīšu) imports, kuru izcelsme ir Ķīnā vai kurus nosūta no Ķīnas - Pagaidu antidempinga maksājums)

(2015/C 205/42)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: SolarWorld AG (Bonna, Vācija); un Solsonica SpA (Cittaducale, Itālija) (pārstāvji – LRuessmann, advokāts, un JBeck, solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J.-FBrakeland un TMaxian Rusche)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt Komisijas 2013. gada 4. jūnija Regulu (ES) Nr. 513/2013, ar ko nosaka pagaidu antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu un plāksnīšu) importam un groza Regulu (ES) Nr. 182/2013, ar ko nosaka, ka jāreģistrē Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no tās nosūtīts imports (OV L 152, 5. lpp.), ciktāl minēto pagaidu maksājumu likme laikposmā no 2013. gada 6. jūnija līdz 5. augustam esot noteikta tādā līmenī, ar kuru nenovērš ne dempingu, ne zaudējumus, otrkārt, prasība izdot izpildrīkojumu dalībvalstu muitas iestādēm piemērot antidempinga maksājumus pilnā apmērā sākot ar 2013. gada 6. jūniju un, treškārt, prasība saistībā ar Komisijas ārpuslīgumisko atbildību par zaudējumiem, kurus esot cietušas prasītājas no pagaidu antidempinga maksājuma piemērošanas laikposmā no 2013. gada 6. jūnija līdz 5. augustam ar likmi, kāda ir noteikta ar Regulu Nr. 513/2013.

Rezolutīvā daļa:

1)

Otrais SolarWorld AG un Solsonica SpA prasījums par to, lai sākot ar 2013. gada 6. jūniju dalībvalstu muitas iestādēm tiktu uzdots piemērot antidempinga maksājuma likmes, kas ir norādītas Komisijas 2013. gada 4. jūnija Regulas (ES) Nr. 513/2013, ar ko nosaka pagaidu antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu un plāksnīšu) importam un groza Regulu (ES) Nr. 182/2013, ar ko nosaka, ka jāreģistrē Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no tās nosūtīts imports, ir acīmredzami nepieņemams;

2)

Izbeigt tiesvedību par prasību atcelt Regulu Nr. 513/2013 un par prasību par zaudējumu atlīdzību;

3)

SolarWorld un Solsonica sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas, kā arī atlīdzina vienu trešdaļu no Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumiem. Šī pēdējā sedz pārējos savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 274, 21.9.2013.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/32


Vispārējās tiesas 2015. gada 28. aprīļa rīkojums – Dyckerhoff Polska/Komisija

(Lieta T-284/14) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Termiņš prasības celšanai - Nokavējums - Nepārvaramas varas vai neparedzētu apstākļu neesamība - Acīmredzama nepieņemamība - Iebilde par prettiesiskumu)

(2015/C 205/43)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Dyckerhoff Polska sp. z o.o. (Nowiny, Polija) (pārstāvis – KKowalczyk, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – EWhite un KHerrmann)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2013. gada 5. septembra Lēmumu 2013/448/ES par valstu īstenošanas pasākumiem attiecībā uz bezmaksas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pagaidu piešķiršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 11. panta 3. punktu (OV L 240, 27. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

2)

par Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta pieteikumiem iestāties lietā nav jālemj;

3)

Dyckerhoff Polska sp. z o.o. atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 245, 28.7.2014.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/33


Vispārējās tiesas 2015. gada 27. aprīļa rīkojums – Vierling/ITSB – IP Leanware (“BRAINCUBE”)

(Lieta T-581/14) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumi - Iebildumu atsaukšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2015/C 205/44)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Yvonne Vierling (Ķelne, Vācija) (pārstāvji – GHasselblatt un DKipping, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – IHarrington)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: IP Leanware (Issoire, Francija)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelācijas otrās padomes 2014. gada 30. aprīļa lēmumu lietā R 1486/2013-2 attiecībā uz iebildumu procesu starp Yvonne Vierling un IP Leanware

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

Yvonne Vierling sedz savus, kā arī atlīdzina ITSB tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 351, 6.10.2014.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/34


Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 24. aprīļa rīkojums – CRM/Komisija

(Lieta T-43/15 R)

(Pagaidu noregulējums - Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrācija - “Piadina Romagnola/Piada Romagnola” - Pieteikums par piemērošanas apturēšanu - Steidzamības neesamība)

(2015/C 205/45)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: CRM Srl (Modena, Itālija) (pārstāvji – GForte, CMarinuzzi un AFranchi, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – DBianchi un JGuillem Carrau)

Priekšmets

Pieteikums apturēt Komisijas 2014. gada 24. oktobra Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1174/2014 par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Piadina Romagnola/Piada Romagnola (AĢIN)) (OV L 316, 3. lpp.) piemērošanu

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/34


Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2015. gada 24. aprīļa rīkojums – Hydrex/Komisija

(Lieta T-45/15 R)

(Pagaidu noregulējums - Vienošanās par subsīdiju piešķiršanu saistībā ar vides finanšu instrumenta projektu - Piedziņas rīkojums - Pieteikums par izpildes apturēšanu - Formas prasību neievērošana - Nepieņemamība)

(2015/C 205/46)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Hydrex NV (Antverpene, Beļģija) (pārstāvis – P. Van Eysendeyk, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – S. Lejeune un G. Wils)

Priekšmets

Pieteikums apturēt Komisijas 2015. gada 12. janvāra Lēmuma C(2015) 103 final par piedziņas rīkojumu Nr. 3241405101, kas izdots attiecībā uz prasītāju un ir par summu EUR 5 40  721,10, izpildi

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/35


Prasība, kas celta 2015. gada 8. aprīlī – EFB/Komisija

(Lieta T-174/15)

(2015/C 205/47)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: European Federation of Biotechnology (EFB) (Ljēža, Beļģija) (pārstāvji – MTroncoso Ferrer un SMoya Izquierdo, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt prasību par pieņemamu un pamatotu;

piespriest Eiropas Komisijai pārskaitīt prasītājai EUR 36  457,79;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja savā prasībā lūdz Vispārējo tiesu atzīt, ka Eiropas Komisija nav izpildījusi pienākumus, kādi tai ir saskaņā ar 2007. gada 24. janvāra līgumu par European Federation of Biotechnology Latin American Action on Functional Foods projektu ar Nr. CT-2006–043158 (turpmāk tekstā – “Līgums”), un prasa, lai tai tiktu samaksāta galīgā summa EUR 36  457,79 apmērā.

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza sešus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir pieļautas acīmredzamas kļūdas vērtējumā attiecībā uz vairākām pieļaujamām izmaksām, kas ir uzskatāms par kļūdu pierādījumu vērtējumā pretrunā Beļģijas Civilkodeksa 1315. pantam.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts līguma vispārīgo noteikumu II.20 un II.6. punkts.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts Beļģijas Civilkodeksa 1134. pants un princips par līguma izpildi labā ticībā.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka nav pamatots Eiropas Komisijas lēmums atteikt atlīdzināt noteiktus izdevumus.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts tiesiskās paļāvības aizsardzības princips.

6.

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka noteikumi, kas piemērojami Sestajai pamatprogrammai pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai (“FP6”), nav skaidri.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/35


Prasība, kas celta 2015. gada 10. aprīlī – SLE Schuh/ITSB – Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret (“VIOS”)

(Lieta T-191/15)

(2015/C 205/48)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: SLE Schuh GmbH (Graz, Austrija) (pārstāvis – AStolitz, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Vigoss Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd Sirketi (Istanbula, Turcija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “VIOS” – reģistrācijas pieteikums Nr. 11 283 546

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas piektās padomes 2015. gada 22. janvāra lēmums lietā R 623/2014–5

Prasītājas prasījumi:

prasību apmierināt un apstrīdēto lēmumu grozīt tādējādi, ka preču zīmi “VIOS” ir atļauts reģistrēt attiecībā uz visām klasēm, līdz ar to arī attiecībā uz:

18. klasi: [ādas un ādas imitācijas] izstrādājumi, ciktāl tie neietilpst citās klasēs; ceļasomas un rokas bagāžas ceļasomas; saulessargi.

25. klasi: apģērbi, galvassegas.

pakārtoti:

prasību apmierināt un apstrīdēto lēmumu atcelt;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/36


Prasība, kas celta 2015. gada 24. aprīlī – Aguirre y Compañía/ITSB – Puma (Sporta kurpes attēls)

(Lieta T-205/15)

(2015/C 205/49)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Aguirre y Compañía, SA (Madride, Spānija) (pārstāvji – MPomares Caballero un APomares Caballero, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Puma SE (Herzogenaurach, Vācija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus dizainparauga īpašniece: prasītāja

Attiecīgais dizainparaugs: Kopienas dizainparaugs, kas attēlo sporta kurpi – Kopienas dizainparaugs Nr. 1050520-0001

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas trešās padomes 2015. gada 20. janvāra lēmums lietā R 696/2013-3

Prasītājas prasījumi:

apstrīdēto lēmumu grozīt tādējādi, lai tajā tiktu atzīts, ka pretēji Apelācjas padomes vērtējumam šajā gadījumā nav piemērojams Regulas Nr. 6/2002 25. panta 1. punkta e) apakšpunktā norādītais spēkā neesamības pamats;

pakārtoti, atcelt apstrīdēto lēmumu;

katrā ziņā piespriest ITSB segt savus, kā arī atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

būtisku procedūras noteikumu neievērošana, jo apstrīdētajā lēmumā ir ietverti savstarpēji neatbilstoši apsvērumi, kas neļauj to atzīt par pietiekami pamatotu;

Regulas Nr. 6/2002 25. panta 1. punkta e) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 6/2002 63. panta pārkāpums.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/37


Prasība, kas celta 2015. gada 23. aprīlī – Gmina Kosakowo/Komisija

(Lieta T-209/15)

(2015/C 205/50)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Gmina Kosakowo (pārstāvis – M. Leśny, radca rawny)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2015. gada 26. februāra Lēmuma par pasākumu SA.35388 (13/C) (ex 2013/NN un ex 2012/N) 2. panta 1. un 2. punktu;

atcelt Eiropas Komisijas 2015. gada 26. februāra Lēmuma par pasākumu SA.35388 (13/C) (ex 2013/NN un ex 2012/N) 3. panta 1., 2., 3. un 4. punktu;

atcelt Eiropas Komisijas 2015. gada 26. februāra Lēmuma par pasākumu SA.35388 (13/C) (ex 2013/NN un ex 2012/N) 4. panta 1. un 2. punktu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp prasītājas pārstāvības tiesvedībā izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza piecus pamatus.

1.

Pirmais pamats

apstrīdētajam lēmumam pamatā esošo faktu kļūdaina konstatēšana.

2.

Otrais pamats

LESD 107. panta 1. punkta pārkāpums, nepamatoti izdarot pieņēmumu, ka Gmina Kosakowo (Kosakovas kopiena) ir piešķīrusi valsts atbalstu, pārkāpjot šo tiesību normu, lai gan kopiena pārņēma sabiedrības Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo sp. z o.o. [SIA Gdynia-Kosakowo lidosta] daļas ar dažādu zemes nomas līgumu darījumu starpniecību; tas, ka Eiropas Komisija nepareizi esot piemērojusi privātā investora kritēriju, kā arī nepamatotu pieņēmumu, ka valsts atbalsta piešķiršana Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo sp. z o.o. izkropļo konkurenci vai draudēja to izkropļot un ietekmēja tirdzniecību starp dalībvalstīm.

3.

Trešais pamats

LESD 107. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta pārkāpums, izdarot pieņēmumu, ka investīciju īstenošana nav pamatota, ievērojot reģionālo attīstību, un nav samērīga ar nelabvēlīgajām sekām, kas ar tām bija jākompensē, kā arī pieņēmumu, ka Port Lotniczy Gdynia – Kosakowo sp. z o.o. piešķirtais atbalsts nav savienojams ar iekšējā tirgus nosacījumiem.

4.

Ceturtais pamats

LESD 108. panta 2. punkta pirmās daļas pārkāpums, jo Eiropas Komisija esot ļaunprātīgi izmantojusi tai piešķirtās pilnvaras un, proti, pamatojoties uz prasītājas darbības nepareizu vērtējumu un nepareizu klasifikāciju, valsts atbalsta pasākumu nepareizu klasifikāciju, likumā prasītās pārbaudes atbilstoši tā dēvētajam “privātā investora kritērijam” neveikšana, lai novērtētu Gdynia-Kosakowo lidostas būvprojektu, kā arī kļūdaini un nepilnīgi analizējot Polijas lidostu lokālo un reģionālo tirgu.

5.

Piektais pamats

procesuālo noteikumu pārkāpums: LESD 107. panta 1. punkta saistībā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (OV L 83, 27.3.1999., 1. lpp.) 5. panta 1. punktu, juridiski kļūdaini īstenojot pārbaudi atbilstoši privātā investora kritērijam; LESD 296. panta 2. punkta pārkāpums, apstrīdētajā lēmumā norādot nepietiekamu pamatojumu; labas pārvaldības principa pārkāpums; vienlīdzības likuma priekšā pārkāpums; arī tiesiskās noteiktības principa pārkāpums.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/38


Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2015. gada 25. marta spriedumu lietā F-5/15 Necci/Komisija 2015. gada 27. aprīlī iesniedza Claudio Necci

(Lieta T-211/15 P)

(2015/C 205/51)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Claudio Necci (Auderghem, Beļģija) (pārstāvis – S. Orlandi un T. Martin, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi

atcelt Eiropas Savienības Civildienesta tiesas 2015. gada 25. marta rīkojumu lietā F-5/15 (Necci/Komisija);

nosūtīt lietu Eiropas Savienības Civildienesta tiesai.

Pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzējs izvirza divus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāptas tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā, jo Civildienesta tiesa (turpmāk tekstā – “CDT”) ir noraidījusi prasību atcelt tiesību aktu, ko iesniedza apelācijas sūdzības iesniedzējs, tās nepieņemamības dēļ, kas kļūdaini ir atzīta par “acīmredzamu”.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka CDT ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, jo tā uzskatīja, ka termiņš sūdzības iesniegšanai Civildienesta noteikumu 90. panta izpratnē sākās no brīža, kad tika saņemts priekšlikums par izdienas gadu aprēķināšanu un nevis no brīža, kad darbinieks tam piekritis.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/39


Prasība, kas celta 2015. gada 24. aprīlī – Lidl Stiftung/ITSB – toom Baumarkt (“Super-Samstag”)

(Lieta T-213/15)

(2015/C 205/52)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Vācija) (pārstāvji – MWolter un ABerger, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: toom Baumarkt GmbH (Ķelne, Vācija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas īpašniece: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “Super-Samstag” – Kopienas preču zīme Nr. 10 304 178

Process ITSB: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas piektās padomes 2015. gada 16. februāra lēmums lietā R 657/2014–5

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp apelācijas procesā radušos tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 52. panta 1. punkta a) apakšpunkta, lasot to kopā ar Regulas Nr. 2868/95 37. noteikuma b) punkta (i) un (iv) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta pārkāpums.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/40


Prasība, kas celta 2015. gada 23. aprīlī – Novartis/ITSB – Meda (“Zymara”)

(Lieta T-214/15)

(2015/C 205/53)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Novartis AG (Basel, Šveice) (pārstāvis – MDouglas, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Meda AB (Solna, Zviedrija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “Zymara” – reģistrācijas pieteikums Nr. 9 982 745

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas piektās padomes 2015. gada 6. februāra lēmums lietā R 550/2014–5

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

ITSB Apelācijas padome esot kļūdaini interpretējusi preces, kas ir “farmaceitiskie preparāti, proti, preparāti vēža ārstēšanai”;

ITSB Apelācijas padome esot nepareizi pamatojusi savu lēmumu, atsaucoties uz neesošām tiesību normām;

ITSB Apelācijas padome neesot ņēmusi vērā attiecībā uz apzīmējumu salīdzinājumu izvirzītos argumentus un tādējādi nepareizi norādījusi, ka starp apzīmējumiem pastāv tikai ļoti zemas pakāpes fonētiskā līdzība;

ITSB Apelācijas padome, veicot vizuālo salīdzinājumu, esot piešķīrusi pārāk lielu nozīmi vārdu sākuma daļām.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/40


Prasība, kas celta 2015. gada 30. aprīlī – Fiesta Hotels & Resorts/ITSB – Residencial Palladium (“PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA”)

(Lieta T-217/15)

(2015/C 205/54)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Spānija) (pārstāvis – JDevaureix, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelācijas padomē dalībniece: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Spānija)

Informācija par procesu ITSB

Strīdus preču zīmes īpašniece: prasītāja

Attiecīgā strīdus preču zīme: Kopienas grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA” – Kopienas preču zīme Nr. 10 524 213

Process ITSB: spēkā neesamības atzīšanas process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelācijas otrās padomes 2015. gada 23. februāra lēmums lietā R 2391/2013-2

Prasītājas prasījumi:

atcelt un atzīt par neiedarbīgu ITSB Apelācijas otrās padomes 2015. gada 23. februāra lēmumu;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 53. panta 1. punkta c) apakšpunkta, aplūkojot kopsakarā ar šīs regulas 8. panta 4. punktu, pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/41


Prasība, kas celta 2015. gada 6. maijā – Cofely Solelec u.c./Parlaments

(Lieta T-224/15)

(2015/C 205/55)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Luksemburga), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luksemburga) un Cofely Fabricom (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – S. Marx, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāju prasījumi:

atcelt Eiropas Parlamenta Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirekcijas 2015. gada 27. aprīļa lēmumu Nr. 103299, ar kuru tika noraidīts prasītāju piedāvājums attiecībā uz 75. kārtu “elektrība – augstspriegums”, kas iesniegts 2014. gada 29. septembrī, pēc uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūrā INLO-D-UPIL-T-14-AO4 saistībā ar ēkas Konrad Adenauer Luksemburgā paplašināšanas un atjaunošanas projektu, un lēmumu, ar kuru šī līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas citam pretendentam;

noteikt, ka jāiesniedz šādi dokumenti:

novērtēšanas komitejas ziņojums, par kuru prasītājiem tika paziņots 2015. gada 27. februāra vēstulē Nr. 101690;

tie publiskā iepirkuma lietas dokumenti, kuros līgumi starp Parlamentu un pretendentiem tika protokolēti atbilstoši 160. panta 4. punktam Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētā regulā (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza divus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka nav ievēroti atlases kritēriji un, precīzāk, kritēriji saistībā ar finansiālo un ekonomisko stāvokli, ka arī saistībā ar tehnisko un profesionālo spēju.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka nav ievēroti piešķiršanas kritēriji. Prasītāji norāda, ka tā kā, izrādās, ka, salīdzinot publiskā iepirkuma konkursa uzvarētāja piedāvājumu ar citu pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem, pirmajam esot pārmērīgi zema cena, atbildētājam esot bijis jānoraida šis piedāvājums un jāpiešķir līguma parakstīšanas tiesības prasītājiem.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/42


Vispārējās tiesas 2015. gada 17. aprīļa rīkojums – Microsoft/ITSB – Softkinetic Software (“KINECT”)

(Lieta T-536/13) (1)

(2015/C 205/56)

Tiesvedības valoda – angļu

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 377, 21.12.2013.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/42


Vispārējās tiesas 2015. gada 23. aprīļa rīkojums – Marzocchi Pompe/ITSB – Settima Meccanica (“ELIKA”)

(Lieta T-182/14) (1)

(2015/C 205/57)

Tiesvedības valoda – itāļu

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 159, 26.5.2014.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/42


Vispārējās tiesas 2015. gada 13. aprīļa rīkojums – noon Copenhagen/ITSB – Wurster Diamonds (“noon”)

(Lieta T-637/14) (1)

(2015/C 205/58)

Tiesvedības valoda – angļu

Piektās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 361, 13.10.2014.


22.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 205/43


Vispārējās tiesas 2015. gada 27. aprīļa rīkojums – Bensarsa/Komisija un EDAU

(Lieta T-791/14) (1)

(2015/C 205/59)

Tiesvedības valoda – franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 34, 2.2.2015.