ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 93

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 20. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2015/C 093/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7535 – IFMGIF / OHL Group / Conmex) ( 1 )

1

 

Eiropas Centrālā banka

2015/C 093/02

Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes locekļu ētikas kodekss

2


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2015/C 093/03

Euro maiņas kurss

8

2015/C 093/04

Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

9

2015/C 093/05

Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

10

2015/C 093/06

Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

11

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2015/C 093/07

Dalībvalstu un to kompetento iestāžu saraksts sakarā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2008 15. panta 2. punktu, 17. panta 8. punktu un 21. panta 3. punktu

12

2015/C 093/08

Paziņojums saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. panta 4. punktu – atļauja saglabāt valsts pasākumus, kas ir stingrāki par ES saskaņošanas pasākuma noteikumiem ( 1 )

18


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2015/C 093/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7537 – ARDIAN France / F2i SGR / F2i Aeroporti) ( 1 )

20

2015/C 093/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7519 – Repsol / Talisman Energy) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

21

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2015/C 093/11

Paziņojums par pieprasījumu atbilstoši Direktīvas 2014/25/ES 35. pantam – Pieprasījums, ko iesniedz līgumslēdzējs

22


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

20.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 93/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.7535 – IFMGIF / OHL Group / Conmex)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 93/01)

Komisija 2015. gada 13. martā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32015M7535. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


Eiropas Centrālā banka

20.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 93/2


Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes locekļu ētikas kodekss

(2015/C 93/02)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS UZRAUDZĪBAS VALDE,

ņemot vērā 2004. gada 19. februāra Lēmumu ECB/2004/2, ar ko pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (1), un jo īpaši tā 13e. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1024/2013 (2) 19. panta 1. punktu Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes locekļi (turpmāk – “Uzraudzības valdes locekļi”) rīkojas neatkarīgi un objektīvi visas Savienības interesēs, kā arī nelūdz un nepieņem Savienības iestāžu vai struktūru, dalībvalstu valdību vai citu publisku vai privātu struktūru norādījumus.

(2)

Regulas (ES) Nr. 1024/2013 25. pants paredz Eiropas Centrālās bankas (ECB) īpašo uzdevumu nošķirtības principu attiecībā uz prudenciālās uzraudzības politikas un monetārās politikas uzdevumiem, kā arī citiem uzdevumiem, lai novērstu interešu konfliktus un nodrošinātu, ka šīs funkcijas tiek īstenotas saskaņā ar uzstādītajiem mērķiem.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 31. panta 3. punktu ECB izveido un uztur vispārējas un oficiālas procedūras, t. sk. ētikas procedūras, un samērīgus laikposmus, lai iepriekš izvērtētu un novērstu iespējamus interešu konfliktus, kas izriet no Uzraudzības valdes locekļu turpmākas nodarbinātības divu gadu laikā, un nodrošina atbilstīgu informācijas atklāšanu, ņemot vērā piemērojamos datu aizsardzības noteikumus. Šīs procedūras neierobežo stingrāku nacionālo noteikumu piemērošanu. Ja Uzraudzības valdes locekļi ir nacionālo kompetento iestāžu pārstāvji, šādas procedūras izveido un īsteno sadarbībā ar nacionālajām kompetentajām iestādēm. Turklāt, šādas procedūras neskar Uzraudzības valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un četru ECB pārstāvju ECB nodarbināšanas noteikumus un nosacījumus, t. sk. noteikumus par pārējas periodiem.

(4)

Saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 13.e panta 2. punktu katrs Uzraudzības valdes loceklis nodrošina, ka pavadošās personas, aizstājēji un viņa nacionālās centrālās bankas pārstāvji, ja nacionālā kompetentā iestāde nav centrālā banka, paraksta deklarāciju par Ētikas kodeksa ievērošanu pirms piedalīšanās Uzraudzības valdes sanāksmēs,

IR PIEŅĒMUSI ŠO ĒTIKAS KODEKSU.

1. pants

Piemērošanas joma

1.1.   Šo Ētikas kodeksu piemēro Uzraudzības valdes locekļiem viņu Uzraudzības valdes locekļa un Uzraudzības valdes Vadības komitejas locekļa pienākumu izpildes laikā. To piemēro arī pavadošām personām, aizstājējiem un nacionālo centrālo banku pārstāvjiem, ja nacionālā kompetentā iestāde nav centrālā banka (turpmāk – “citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki”), viņu ar Uzraudzības valdi un Vadības komiteju saistīto pienākumu izpildes laikā, ja tas ir tieši noteikts.

1.2.   Šis Ētikas kodekss neierobežo stingrāku nacionālo noteikumu, ECB nodarbināšanas noteikumu un nosacījumu, t. sk. noteikumu par privātiem finanšu darījumiem, piemērošanu nacionālo kompetento iestāžu pārstāvjiem vai iesaistīto dalībvalstu nacionālo centrālo banku pārstāvjiem vai ECB dalībniekiem.

2. pants

Pamatprincipi

2.1.   Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki ievēro ētiskas uzvedības augstākos standartus. Tiek sagaidīts, ka savu pienākumu izpildē tie rīkosies godīgi, neatkarīgi, objektīvi, apdomīgi un neņemot vērā pašu intereses. Tie patur prātā savu pienākumu un atbildības nozīmīgumu, ņem vērā sava amata publiskumu, un viņu rīcība nodrošina un veicina sabiedrības uzticību ECB.

2.2.   Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki pilda savus pienākumus, stingri ievērojot Līgumu par Eiropas Savienības darbību, Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus (turpmāk – “ECBS Statūti”), Regulu (ES) Nr. 1024/2013, Eiropas Centrālās bankas Reglamentu un Eiropas Centrālās bankas Uzraudzības valdes Reglamentu (3).

2.3.   Savos publiskajos paziņojumos par Vienoto uzraudzības mehānismu Uzraudzības valdes locekļi ņem vērā savas funkcijas un pienākumus Uzraudzības valdē un jo īpaši skaidri norāda, vai viņi uzstājas savā vārdā, kā nacionālo kompetento iestāžu pārstāvji vai kā Uzraudzības valdes locekļi.

2.4.   Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki pilda savus pienākumus un publiskās uzstāšanās uzskata sevi par Uzraudzības valdes pārstāvjiem, kas ir ECB iekšēja kolektīvā struktūra. Uzraudzības valdē viņi koordinē paziņojumus, kurus sniedz, publiski uzstājoties, kā arī rakstisku un/vai mutisku vai citu elektronisko komunikāciju formā. Uzraudzības valdē viņi arī koordinē dalību sēdēs un ziņošanu Eiropas Parlamentam un Eurogrupai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 20. pantu, kā arī attiecībā uz viedokļu apmaiņu ar nacionālajiem parlamentiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 21. panta 3. punktu.

3. pants

Nošķirtība no monetārās politikas funkcijas

3.1.   Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki ievēro ECB īpašo uzdevumu nošķirtības principu attiecībā uz prudenciālās uzraudzības un monetārās politikas uzdevumiem, kā arī citiem uzdevumiem. Tie arī ievēro ECB iekšējos noteikumus par prudenciālās uzraudzības un monetārās politikas nošķirtību, kurus pieņem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 25. panta 3. punktu.

3.2.   Pildot savus uzdevumus, Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki ņem vēra Regulas (ES) Nr. 1024/2013 mērķus un netraucē citus ECB uzdevumus.

4. pants

Neatkarība

4.1.   Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 19. panta 1. punktu, pildot tiem uzticētos uzdevumus, Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki rīkojas neatkarīgi un objektīvi visas Savienības interesēs neatkarīgi no valsts vai personīgām interesēm, kā arī nelūdz un nepieņem Savienības iestāžu vai struktūru, dalībvalstu valdību vai citas publisku vai privātu struktūru norādījumus.

4.2.   Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki pilda tiem uzticētos uzdevumus bez nepamatotas politiskās ietekmes un komerciālās iejaukšanas, kas varētu ietekmēt to personīgo neatkarību.

4.3.   Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki atturas no profesionālās darbības veikšanas un atkāpjas no jebkura amata, kas var aizskart viņu neatkarību vai dot iespēju izmantot konfidenciālu informāciju.

5. pants

Noteikumi par privātiem finanšu darījumiem

5.1.   Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki neizmanto tiem pieejamo konfidenciālo informāciju privātu finanšu darījumu veikšanai, neatkarīgi no tā, vai tas tiek darīts tieši vai netieši, izmantojot trešās personas, vai savā vārdā, vai trešo personu vārdā.

5.2.   Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki izstrādā un ievēro atbilstošas procedūras savu personīgo aktīvu pārvaldībai, ja šādi aktīvi ir lielāki par tādiem, kas nepieciešami parastai personīgai vai ģimenes izmantošanai, lai nodrošinātu Uzraudzības valdes locekļu neatkarību, interešu konfliktu neesamību un novērstu konfidenciālas informācijas izmantošanu.

5.3.   Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki ievēro privātu finanšu darījumu noteikumus, ko ECB pieņēmusi ECB darbiniekiem. Attiecībā uz Uzraudzības valdes locekļiem, kuri ir nacionālo kompetento iestāžu pārstāvji, uz šādu privātu finanšu darījumu noteikumu ievērošanu un uzraudzību attiecas piemērojamie nacionālie procesuālie noteikumi.

6. pants

Ienākumu deklarācija

Ja saskaņā ar piemērojamiem nacionālajiem noteikumiem nepastāv prasība iesniegt ienākumu deklarāciju, Uzraudzības valdes locekļi iesniedz ECB Prezidentam rakstisku paziņojumu par saviem īpašumiem, tiešu vai netiešu darbību uzņēmumos un nākotnes aktīvu pārvaldības organizāciju uz Uzraudzības valdes locekļa amata pilnvaru termiņu. Šādu ienākumu deklarāciju iesniedz pirmajos trīs amata ieņemšanas mēnešos vai trīs mēnešu laikā pēc šī Ētikas kodeksa spēkā stāšanās. Šādus rakstiskus paziņojumus, t. sk. ienākumu deklarācijas, ko pieprasa piemērojamie nacionālie noteikumi, atjaunina reizi gadā.

7. pants

ECB Ētikas komitejas atzinums

7.1.   Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki lūdz ECB Ētikas komitejas atzinumu, ja tiem ir šaubas par šajā Ētikas kodeksā izklāstīto noteikumu praktisko piemērošanu.

7.2.   Uzraudzības valdes locekļus un citus Uzraudzības valdes sanāksmju dalībniekus, kā arī ECB un nacionālās kompetentās iestādes vai nacionālās centrālās bankas, kuru pārstāvis ir atzinumu lūgušais Uzraudzības valdes loceklis vai cits Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieks, informē par ECB Ētikas komitejas sniegto atzinumu principiem un pamatojumu, atsevišķi neidentificējot Uzraudzības valdes locekli vai citu dalībnieku.

8. pants

Pārējas periods

8.1.   Uzraudzības valdes locekļi informē ECB Prezidentu par savu nodomu uzņemties algotu vai nealgotu profesionālu darbību divu gadu laikā pēc viņu amata pilnvaru beigu dienas. Tie var uzņemties profesionālu darbību tikai:

a)

kredītiestādē, ko tieši uzrauga ECB, pēc viena gada perioda pēc viņu amata pilnvaru beigu dienas Uzraudzības valdē;

b)

kredītiestādē, ko ECB tieši neuzrauga, bet pastāvoša vai šķietami pastāvošā interešu konflikta gadījumā, pēc viena gada perioda pēc viņu amata pilnvaru beigu dienas Uzraudzības valdē.

c)

citā iestādē, kas nav kredītiestāde, izņemot gadījumu, kad pastāv vai šķietami pastāv interešu konflikts, ja attiecīgo darbu var uzsākt tikai pēc sešu mēnešu perioda beigu dienas pēc viņu amata pilnvaru izbeigšanas Uzraudzības valdē.

8.2.   Citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki informē ECB Prezidentu par savu nodomu uzņemties algotu vai nealgotu profesionālu darbu viena gada laikā to pēc darbības šajā statusā beigu dienas. Tie var uzņemties profesionālu darbību tikai:

a)

kredītiestādē, ko tieši uzrauga ECB, pēc sešu mēnešu perioda pēc viņu darbības beigu dienas Uzraudzības valdē;

b)

kredītiestādē, ko ECB tieši neuzrauga, bet pastāvoša vai šķietami pastāvošā interešu konflikta gadījumā, pēc sešu mēnešu perioda pēc viņu darbības beigu dienas Uzraudzības valdē;

c)

citā iestādē, kas nav kredītiestāde, izņemot gadījumu, kad pastāv vai šķietami pastāv interešu konflikts, ja attiecīgo darbu var uzsākt tikai pēc trīs mēnešu perioda beigu dienas pēc viņu darbības izbeigšanas Uzraudzības valdē.

8.3.   Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki lūdz ECB Ētikas komitejai sniegt atzinumu par pārējas periodiem, ko viņiem piemēro saskaņā ar šo pantu. ECB Ētikas komiteja savā atzinumā var ieteikt atbrīvot vai samazināt šajā pantā noteiktos pārējas periodus gadījumos, ja interešu konfliktu rašanās iespējamība saistībā ar turpmāko profesionālo darbību var tikt izslēgta.

8.4.   Saistībā ar 8. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 8. panta 2. punkta a) apakšpunktu ECB Ētikas komiteja savā atzinumā var ieteikt pagarināt pārējas periodus maksimāli līdz diviem gadiem Uzraudzības valdes locekļiem un vienam gadam citiem Uzraudzības valdes sanāksmju dalībniekiem apstākļos, ja interešu konfliktu rašanās iespējamība saistībā ar turpmāko profesionālo darbību nevar tikt izslēgta garākos periodos.

8.5.   Attiecīgās darba devējas iestādes izmaksā Uzraudzības valdes locekļiem un citiem Uzraudzības valdes sanāksmju dalībniekiem atbilstošu kompensāciju par pārējas periodiem. Šo kompensāciju izmaksā neatkarīgi no piedāvājuma saņemšanas iesaistīties profesionālās darbības veikšanā. Tādēļ Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki var lūgt ECB Ētikas komitejas atzinumu par atbilstošu kompensācijas apmēru saistībā ar pārējas periodiem.

8.6.   ECB Ētikas komitejas atzinumu, kas sniegts saskaņā ar 3., 4. un 5. punktu, iesniedz izskatīšanai Uzraudzības valdei. Uzraudzības valde sniedz ieteikumu attiecīgai nacionālajai kompetentajai iestādei vai attiecīgai nacionālajai centrālajai bankai, kura informē Uzraudzības valdi par jebkādu šķēršļi šī ieteikuma īstenošanai.

9. pants

Interešu konflikti

9.1.   Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki izvairās no situācijām, kas varētu radīt vai kurās var šķist, ka tās var radīt interešu konfliktu. Interešu konflikts rodas tad, ja Uzraudzības valdes locekļiem un citiem Uzraudzības valdes sanāksmju dalībniekiem ir privātas vai personīgas intereses, kas var ietekmēt viņu pienākumu neatkarīgu un objektīvu izpildi, t. sk. potenciālu labumu vai priekšrocību gūšanu viņiem pašiem, viņu ģimenes locekļiem vai atzītiem partneriem.

9.2.   Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki rakstiski paziņo Uzraudzības valdei par jebkuru situāciju, kura var izraisīt interešu konfliktu vai kuru var šķietami uzskatīt par interešu konfliktu izraisošu, un šādi locekļi nepiedalās apspriešanās un nebalso saistībā ar šādu situāciju.

10. pants

Dāvanas vai citi ieguvumi

10.1.   “Dāvana” ir jebkāds labums vai priekšrocība gan finansiāla rakstura, gan natūrā, kas ir jebkādā veidā saistīta ar Uzraudzības valdes locekļu un citu Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieku uzdevumu veikšanu un kas nav nolīgtā atlīdzība par sniegtajiem pakalpojumiem, neatkarīgi no tā, vai to dod vai tā piedāvāta Uzraudzības valdes locekļiem un citiem Uzraudzības valdes sanāksmju dalībniekiem, vai to ģimenes locekļiem vai atzītiem partneriem.

10.2.   Dāvanas pieņemšana nedrīkst traucēt vai ietekmēt Uzraudzības valdes locekļa neatkarību vai rīcības brīvību un nedrīkst radīt neatbilstošas saistības vai cerības ne tās sniedzējam, ne saņēmējam. Nepieņem dāvanas, kas ir saistītas ar uzraudzītām iestādēm un kuru vērtība pārsniedz EUR 50, kā arī publiskā sektora dāvanas, kuru vērtība pārsniedz tradicionāli pieņemto un par piemērotu uzskatāmo. Ja kādā situācijā no šādas dāvanas nav iespējams atteikties, dāvana jānodod ECB, nacionālajai kompetentai iestādei vai nacionālajai centrālajai bankai, kuras pārstāvis ir attiecīgais Uzraudzības valdes loceklis un cits Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieks, izņemot gadījumu, ja ECB, nacionālajai kompetentai iestādei vai nacionālajai centrālajai bankai tiek samaksāta EUR 50 pārsniegusī summa. Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki nepieņem biežas dāvanas no viena un tā paša avota.

11. pants

Ielūgumu un saistītu maksājumu pieņemšana

11.1.   Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki, paturot prātā viņu pienākumu ievērot neatkarības principu un pienākumu izvairīties no interešu konflikta, var pieņemt ielūgumus uz konferencēm, pieņemšanām vai kultūras pasākumiem un saistītajiem izklaides pasākumiem, t. sk. piemērotiem viesmīlības pasākumiem, ja dalība pasākumā ir atbilstīga viņu pienākumu izpildei vai ir ECB interesēs. Tiem jābūt sevišķi apdomīgiem attiecībā uz individuāliem ielūgumiem.

11.2.   Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valde sanāksmju dalībnieki atsakās no ielūgumiem un maksājumiem, kas neatbilst šiem noteikumiem, kā arī par piemērojamajiem noteikumiem informē savus darījumu partnerus.

12. pants

Privātā statusā veiktas darbības

12.1.   Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki nodrošina, ka privātā statusā veiktas darbības, par kurām tie saņem vai nesaņem atlīdzību, negatīvi neietekmē to pienākumus un nekaitē ECB tēlam.

12.2.   Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki var, piemēram, veikt izglītības un zinātnisko darbu, kā arī citu darbu, ar nosacījumu, ka šāds darbs nav saistīts ar uzraudzītām iestādēm. Par šādu darbību, kas veikta privātā statusā un nav saistīta ar ECB, Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki var pieņemt atalgojumu un izdevumu atmaksu ar noteikumu, ka šis atalgojums un izdevumi atbilst veiktajam darbam un tradicionāli pieņemtajām robežām.

12.3.   Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki katru gadu rakstiski informē Ētikas komiteju gan par darbību, ko viņi veikuši privātā statusā, gan par atalgojumu, ko, pildot savus ārējos publiskos un privātos pienākumus, tie saņēmuši savu amata pilnvaru laikā.

12.4.   Zinātniskajos vai akadēmiskajos darbos Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki norāda, ka tie tiek veikti savā vārdā un ka tie nepauž ECB viedokli.

13. pants

Laulātā vai atzītā partnera algots darbs vai citi pienākumi

Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki nekavējoties informē Ētikas komiteju par sava laulātā vai atzītā partnera algotu darbu vai citām darbībām, kas veiktas, saņemot atlīdzību, kas var izraisīt interešu konfliktu vai kuru var uzskatīt par interešu konfliktu izraisošu, pat ja pastāv šaubas.

14. pants

Dienesta noslēpums

14.1.   Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki ņem vērā dienesta noslēpuma prasības, kas noteiktas ECBS Statūtu 37. pantā, Regulas (ES) Nr. 1024/2013 27. panta 1. punktā un Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 23.a pantā, saskaņā ar kurām Uzraudzības valdes locekļi neizpauž konfidenciālu informāciju publiskās uzrunās vai paziņojumos, kā arī attiecībās ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem saistībā ar uzraudzības lēmumiem, kas vēl nav oficiāli publicēti.

14.2.   Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas, kam ir pieeja Uzraudzības valdes locekļu informācijai ievēro ECBS Statūtu 37. pantā paredzētos dienesta noslēpuma pienākumus.

15. pants

Informācija par pretrunīgām nacionālām tiesību normām

Uzraudzības valdes locekļi un citi Uzraudzības valdes sanāksmju dalībnieki, ciktāl tas iespējams, informē ECB Ētikas komiteju par jebkuru šķēršļi šī Ētikas kodeksa ievērošanā, t. sk. šķēršļiem, kas rodas no pretrunīgām nacionālo tiesību aktu normām.

16. pants

Stāšanās spēkā

Šis Ētikas kodekss stājas spēkā dienā pēc tās pieņemšanas.

Frankfurtē pie Mainas, 2014. gada 12. novembrī

Uzraudzības valdes priekšsēdētāja

Danièle NOUY


(1)  OV L 80, 18.3.2004., 33. lpp.

(2)  Padomes 2013. gada 15. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2013, ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).

(3)  OV L 182, 21.6.2014., 56. lpp.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

20.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 93/8


Euro maiņas kurss (1)

2015. gada 19. marts

(2015/C 93/03)

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,0677

JPY

Japānas jena

129,12

DKK

Dānijas krona

7,4508

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,71830

SEK

Zviedrijas krona

9,2797

CHF

Šveices franks

1,0595

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

8,6355

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

27,425

HUF

Ungārijas forints

303,22

PLN

Polijas zlots

4,1288

RON

Rumānijas leja

4,4170

TRY

Turcijas lira

2,7776

AUD

Austrālijas dolārs

1,3966

CAD

Kanādas dolārs

1,3578

HKD

Hongkongas dolārs

8,2842

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,4453

SGD

Singapūras dolārs

1,4809

KRW

Dienvidkorejas vona

1 197,86

ZAR

Dienvidāfrikas rands

13,0815

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

6,6140

HRK

Horvātijas kuna

7,6500

IDR

Indonēzijas rūpija

13 932,02

MYR

Malaizijas ringits

3,9555

PHP

Filipīnu peso

47,979

RUB

Krievijas rublis

64,1691

THB

Taizemes bāts

34,997

BRL

Brazīlijas reāls

3,4740

MXN

Meksikas peso

16,3091

INR

Indijas rūpija

66,8199


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


20.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 93/9


Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

(2015/C 93/04)

Image

Apgrozībai paredzētajām euro monētām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss visā eurozonā. Komisija publicē visu jauno euro monētu dizainparaugu aprakstus, lai informētu visas personas, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar monētām, un sabiedrību kopumā (1). Saskaņā ar Padomes 2009. gada 10. februāra secinājumiem (2) eurozonas dalībvalstīm un valstīm, kuras ar ES noslēgušas monetāro nolīgumu, ar ko paredz euro monētu emisiju, ir atļauts laist apgrozībā piemiņas euro monētas, ievērojot konkrētus nosacījumus, jo īpaši to, ka var emitēt tikai monētas divu euro nominālvērtībā. Šīm monētām ir tādas pašas tehniskās pazīmes kā citām divu euro monētām, bet valsts pusē tās rotā piemiņas monētas dizains, kam ir izteikti simboliska nozīme valsts vai Eiropas mērogā.

Emitentvalsts : Itālijas Republika

Piemiņas monētas tematika : Dantes Aligjēri 750. dzimšanas gadadiena (1265–2015)

Dizainparauga apraksts : Dizainā redzams Dante ar atvērtu grāmatu kreisajā rokā un aiz viņa Šķīstītavas kalns: daļa no Domenico di Michelino (1417–1491) “Dievišķās komēdijas” gleznotās ilustrācijas Florences doma katedrālē Santa Maria del Fiore; centrā redzama Itālijas Republikas monogramma “RI”; labajā daļā redzams ieraksts “R”, kas apzīmē Romas monētu; zemāk ieraksts “SP”, kas ir Silvia Petrassi iniciāļi, un gadskaitļi “1265 2015”, t. i., attiecīgi gadadienas un monētas emitēšanas gads; pusloka formā uzraksts “DANTE ALIGHIERI”.

Ap monētas ārējo uzmalu izvietotas Eiropas Savienības karoga divpadsmit zvaigznes.

Emisijas apjoms : 3,5 mlj.

Emisijas datums : 2015. gada jūlijs


(1)  Informāciju par visu 2002. gadā emitēto monētu valsts pusēm skatīt OV C 373, 28.12.2001., 1. lpp.

(2)  Sk. Ekonomikas un finanšu padomes 2009. gada 10. februāra sanāksmes secinājumus un Komisijas 2008. gada 19. decembra Ieteikumu par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm (OV L 9, 14.1.2009., 52. lpp.).


20.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 93/10


Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

(2015/C 93/05)

Image

Apgrozībai paredzētajām euro monētām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss visā eurozonā. Komisija publicē visu jauno euro monētu dizainparaugu aprakstus, lai informētu visas personas, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar monētām, un sabiedrību kopumā (1). Saskaņā ar Padomes 2009. gada 10. februāra secinājumiem (2) eurozonas dalībvalstīm un valstīm, kuras ar ES noslēgušas monetāro nolīgumu, ar ko paredz euro monētu emisiju, ir atļauts laist apgrozībā piemiņas euro monētas, ievērojot konkrētus nosacījumus, jo īpaši to, ka var emitēt tikai monētas divu euro nominālvērtībā. Šīm monētām ir tādas pašas tehniskās pazīmes kā citām divu euro monētām, bet valsts pusē tās rotā piemiņas monētas dizains, kam ir izteikti simboliska nozīme valsts vai Eiropas mērogā.

Emitentvalsts : Portugāle

Piemiņas monētas tematika : Portugāles Sarkanā krusta 150. gadadiena

Dizainparauga apraksts : Dizainparaugā attēlota labi zināmā krusta vizuālā kompozīcija, kuras pamatā ir labi zināmais krusts, organizācijas simbols, kas atkārtots vairākas reizes, lai attēlotu humānās darbības paplašināšanos Portugālē un ārzemēs. Fonā redzamā rokas kontūra simbolizē dažāda veida palīdzību, ko organizācija sniedz cilvēkiem, kas lielākoties ir medicīniska palīdzība, bet tostarp arī palīdzība sadarbības, būvniecības un atbalsta jomā. Kreisajā pusē puslokā redzams uzraksts “CRUZ VERMELHA PORTUGUESA”. Augšpusē redzams vēsturiskais ģerbonis, emitentvalsts vārds “PORTUGAL” un apakšpusē gadskaitļi “1865” un “2015”.

Ap monētas ārējo uzmalu izvietotas Eiropas Savienības karoga divpadsmit zvaigznes.

Emisijas apjoms :

Emisijas datums : 2015. gada aprīlis


(1)  Informāciju par visu 2002. gadā emitēto monētu valsts pusēm skatīt OV C 373, 28.12.2001., 1. lpp.

(2)  Sk. Ekonomikas un finanšu padomes 2009. gada 10. februāra sanāksmes secinājumus un Komisijas 2008. gada 19. decembra Ieteikumu par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm (OV L 9, 14.1.2009., 52. lpp.).


20.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 93/11


Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

(2015/C 93/06)

Image

Apgrozībai paredzētajām euro monētām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss visā eurozonā. Komisija publicē visu jauno euro monētu dizainparaugu aprakstus, lai informētu visas personas, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar monētām, un sabiedrību kopumā (1). Saskaņā ar Padomes 2009. gada 10. februāra secinājumiem (2) eurozonas dalībvalstīm un valstīm, kuras ar ES noslēgušas monetāro nolīgumu, ar ko paredz euro monētu emisiju, ir atļauts laist apgrozībā piemiņas euro monētas, ievērojot konkrētus nosacījumus, jo īpaši to, ka var emitēt tikai monētas divu euro nominālvērtībā. Šīm monētām ir tādas pašas tehniskās pazīmes kā citām divu euro monētām, bet valsts pusē tās rotā piemiņas monētas dizains, kam ir izteikti simboliska nozīme valsts vai Eiropas mērogā.

Emitentvalsts : Portugāle

Piemiņas monētas tematika : 500 gadi kopš pirmajiem kontaktiem ar Timoru, kas mūsdienās ir neatkarīga, portugāļu valodā runājoša valsts (Timor Lorosae).

Dizainparauga apraksts : Dizainparaugā redzams 16. gadsimta kuģis, kas ataino pirmo portugāļu jūrasbraucēju ierašanos uz salas, un salai raksturīgā māja ar salmu jumtu ar tai tipiskajām koka skulptūrām, neizdziestošajām atmiņām par mītiem un leģendām. Uz monētas redzamais kuģis simbolizē pirmiedzīvotāju vēsturi, kuri ieradās ar laivām no citām Āzijas kontinenta daļām un to, kāda nozīme ir zirgam, ceļojot pa stāviem kalniem, kuri klāj salas lielāko daļu. Augšējās daļas labajā pusē redzams gads “1515” un emitentvalsts nosaukums “PORTUGAL”. Apakšējās daļas kreisajā pusē redzams uzraksts “TIMOR” un gads “2015”. Apakšējā daļā redzams mākslinieka Fernando Fonseca paraksts.

Ap monētas ārējo uzmalu izvietotas Eiropas Savienības karoga divpadsmit zvaigznes.

Emisijas apjoms :

Emisijas datums : 2015. gada jūlijs


(1)  Informāciju par visu 2002. gadā emitēto monētu valsts pusēm skatīt OV C 373, 28.12.2001., 1. lpp.

(2)  Sk. Ekonomikas un finanšu padomes 2009. gada 10. februāra sanāksmes secinājumus un Komisijas 2008. gada 19. decembra Ieteikumu par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm (OV L 9, 14.1.2009., 52. lpp.).


DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

20.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 93/12


Dalībvalstu un to kompetento iestāžu saraksts sakarā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2008 15. panta 2. punktu, 17. panta 8. punktu un 21. panta 3. punktu

(2015/C 93/07)

Šis saraksts tiek publicēts saskaņā ar Padomes 2008. gada 29. septembra Regulas (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) Nr. 1447/1999 (1) 22. panta 2. punktu. Kompetentās iestādes ir paziņotas saskaņā ar šādiem minētās regulas pantiem:

a)

15. panta 1. punkts. Lai eksportētu nozvejas, kuras guvuši ar dalībvalsts karogu peldoši zvejas kuģi, karoga dalībvalsts kompetentajām iestādēm nozvejas sertifikāts jāapstiprina, kā noteikts 12. panta 4. punktā, ja tā prasīts sadarbības sistēmā, kas paredzēta 20. panta 4. punktā.

15. panta 2. punkts. Karoga dalībvalstis paziņo Komisijai kompetentās iestādes, kuras tās ir izraudzījušas 1. punktā minēto nozvejas sertifikātu apstiprināšanai;

b)

17. panta 8. punkts. Dalībvalstis paziņo Komisijai kompetentās iestādes, kuras tās saskaņā ar 16. pantu un šā panta 1. līdz 6. punktu ir izraudzījušas minēto nozvejas sertifikātu pārbaudei un verificēšanai;

c)

21. panta 3. punkts. Dalībvalstis paziņo Komisijai kompetentās iestādes, kuras tās saskaņā ar 15. pantā noteikto procedūru ir izraudzījušas nozvejas sertifikātu “reeksporta” iedaļas apstiprināšanai un verificēšanai.

Dalībvalsts

Kompetentās iestādes

Beļģija

a), b), c):

Vlaamse overheid; Dienst Zeevisserij (Flāmu valdība; Jūras zvejniecības dienests)

Bulgārija

a), b), c):

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Valsts zvejniecības un akvakultūras aģentūra)

Čehija

a):

nav piemērojams

b), c):

Celní úřad pro Středočeský kraj (Vidusbohēmijas apgabala muitas punkts)

Celní úřad pro hlavní město Prahu (Galvaspilsētas Prāgas muitas punkts)

Celní úřad Praha Ruzyně (Prāgas Ruzines lidostas muitas punkts)

Celní úřad pro Jihočeský kraj (Dienvidbohēmijas apgabala muitas punkts)

Celní úřad pro Jihočeský kraj (Pilzenes apgabala muitas punkts)

Celní úřad pro Karlovarský kraj (Karlovi Varu apgabala muitas punkts)

Celní úřad pro Ústecký kraj (Ūstu pie Labas apgabala muitas punkts)

Celní úřad pro Liberecký kraj (Liberecas apgabala muitas punkts)

Celní úřad pro Královéhradecký kraj (Hradeckrāloves apgabala muitas punkts)

Celní úřad pro Pardubický kraj (Pardubices apgabala muitas punkts)

Celní úřad pro Kraj Vysočina (Visočinas apgabala muitas punkts)

Celní úřad pro Jihočeský kraj (Dienvidbohēmijas apgabala muitas punkts)

Celní úřad pro Olomoucký kraj (Olomoucas apgabala muitas punkts)

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj (Morāvijas-Silēzijas apgabala muitas punkts)

Celní úřad pro Zlínský kraj (Zlīnas apgabala muitas punkts)

Dānija

a):

NaturErhvervstyrelsen (Dānijas Lauksaimniecības un zvejniecības aģentūra)

b):

NaturErhvervstyrelsen – kun direkte landinger (Dānijas Lauksaimniecības un zvejniecības aģentūra – tikai tiešā izkraušana)

Fødevarestyrelsen – anden import (Dānijas Veterinārā un pārtikas pārvalde – cits imports)

c):

Fødevarestyrelsen (Dānijas Veterinārā un pārtikas pārvalde)

Vācija

a), b), c):

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Federālā Lauksaimniecības un pārtikas iestāde)

Igaunija

a):

Põllumajandusministeerium; Kalamajandusosakond (Lauksaimniecības ministrija; Zivsaimniecības nodaļa)

b):

Maksu- ja Tolliamet; Põllumajandusministeerium; Keskkonnaministeerium (Nodokļu un muitas pārvalde; Lauksaimniecības ministrija; Vides ministrija)

c):

Maksu- ja Tolliamet (Nodokļu un muitas pārvalde)

Īrija

a), b), c):

The Sea Fisheries Protection Authority (Jūras zvejniecības aizsardzības iestāde)

Grieķija

a):

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων (Ražošanas rekonstrukcijas, vides un enerģētikas ministrija, Ilgtspējīgas zvejniecības ģenerāldirektorāts, Zvejas un zvejas produktu kontroles direktorāts)

b), c):

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διευθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Γραφείο Ελέγχου Αλιευτικών Προϊόντων (Ražošanas rekonstrukcijas, vides un enerģētikas ministrija, Atikas Decentralizēto pakalpojumu direktorāts, Veterinārijas departaments, Zvejas produktu kontroles nodaļa – atrodas Atēnu starptautiskajā lidostā)

Spānija

a), b), c):

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; Secretaria General de Pesca; Dirección General de Ordenación Pesquera; Subdirección General de Control e Inspección (Lauksaimniecības, pārtikas un vides ministrija; zvejniecības ģenerālsekretārs; Zvejniecības pārvaldības ģenerāldirektorāts; Kontroles un inspekcijas apakšģenerāldirektorāts)

Francija

a):

Les directions départementales des territoires et de la mer – délégations à la mer et au littoral; direction de la mer Guadeloupe; direction de la mer Martinique; direction de la mer Guyane; direction de la Mer Sud Océan Indien (teritoriju un jūras departamentu direkcijas – jūras un piekrastes delegācijas; Gvadelupas jūras direkcija; Martinikas jūras direkcija; Franču Gviānas jūras direkcija; Indijas okeāna dienvidu jūras direkcija)

Le Centre National de surveillance des pêches (Valsts zvejas uzraudzības centrs)

b):

Les bureaux de douane des directions régionales (reģionu direkciju muitas punkti)

Le Centre National de surveillance des pêches (Valsts zvejas uzraudzības centrs)

c):

Les bureaux de douane des directions régionales (reģionu direkciju muitas punkti)

Horvātija

a):

Ministarstvo poljoprivrede; Uprava ribarstva (Lauksaimniecības ministrija; Zvejniecības direktorāts)

b), c):

Ministarstvo financija; Carinska uprava (Finanšu ministrija; Muitas dienests)

Itālija

a), c):

Autorità Marittime (Guardia Costiera) (Jūras pārvalde (Krasta apsardze))

b):

Agenzia delle Dogane (Muitas aģentūra)

Ministero della Salute (Veselības aizsardzības ministrija)

Kipra

a), b), c):

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος; Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides ministrija; Zivsaimniecības un jūras izpētes departaments)

Latvija

a):

Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments

b), c):

Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departaments

Lietuva

a):

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (Zivsaimniecības pārvalde pie Lauksaimniecības ministrijas)

b), c):

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (Finanšu ministrijas Muitas departaments)

Luksemburga

a):

nav piemērojams

b), c):

Administration des services vétérinaires (Veterināro dienestu pārvalde)

Ungārija

a):

nav piemērojams

b), c):

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Valsts pārtikas aprites drošības birojs)

Malta

a), b), c):

Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura; Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u l-bidla fil-klima (Zvejniecības un akvakultūras departaments; Ilgtspējīgas attīstības, vides un klimata pārmaiņu ministrija)

Nīderlande

a), c):

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (Nīderlandes Pārtikas produktu un patēriņa preču drošības iestāde)

b):

Douane (Muitas departaments)

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (Nīderlandes Pārtikas produktu un patēriņa preču drošības iestāde)

Austrija

a):

nav piemērojams

b), c):

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit; Bundesamt für Ernährungssicherheit (Austrijas veselības aizsardzības un pārtikas drošības aģentūra; Federālais pārtikas drošības birojs)

Polija

a):

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Departament Rybołówstwa (Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrija; Zivsaimniecības departaments)

b), c):

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Departament Rybołówstwa (Lauksaimniecības un lauku attīstības ministrija; Zivsaimniecības departaments)

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Gdyni (Gdiņas Reģionālā jūras zvejniecības inspekcija)

Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie (Ščecinas Reģionālā jūras zvejniecības inspekcija)

Portugāle

a), c):

Continente: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de Pesca (cietzeme: Dabas resursu, drošības un jūras transporta pakalpojumu ģenerāldirektorāts; Valsts zivsaimniecības pārvalde)

Açores: Secretaria Regional do Ambiente e do Mar; Gabinete do Subsecretário Regional das Pescas (Azoru salas: Vides un jūras reģionālais sekretariāts; zivsaimniecības valsts apakšsekretāra Reģionālais birojs)

Açores: Inspeção Regional das Pescas (Azoru salas: Reģionālā zvejniecības inspekcija)

Madeira: Direção Regional de Pescas (Madeira: Reģionālais zivsaimniecības direktorāts)

b):

Continente: Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos; Autoridade Nacional de Pesca; Direção de Serviços de Inspeção (cietzeme: Dabas resursu, drošības un jūras transporta pakalpojumu ģenerāldirektorāts; Valsts zivsaimniecības pārvalde; Inspekcijas dienestu direktorāts)

Açores: Inspeção Regional das Pescas (Azoru salas: Reģionālā zvejniecības inspekcija)

Madeira: Direção Regional de Pescas (Madeira: Reģionālais zivsaimniecības direktorāts)

Alfândega de Viana do Castelo (Vjana du Kaštelu muitas punkts)

Alfândega de Leixões (Leišoišas ostas muitas punkts)

Alfândega do Aeroporto do Porto (Portu lidostas muitas punkts)

Alfândega de Aveiro (Aveiru muitas punkts)

Alfândega de Peniche (Penišes muitas punkts)

Alfândega Marítima de Lisboa (Lisabonas jūras muitas punkts)

Alfândega do Aeroporto de Lisboa (Lisabonas lidostas muitas punkts)

Alfândega de Setúbal (Setubalas muitas punkts)

Delegação Aduaneira de Sines; Alfândega de Setúbal (muitas delegācija Sinišā, Setubalas muitas punkts)

Delegação Aduaneira do Aeroporto de Faro (Faru lidostas muitas delegācija)

Alfândega de Ponta Delgada (Pontadelgadas muitas punkts)

Delegação Aduaneira da Horta (Ortas muitas delegācija)

Alfândega do Funchal (Funšalas muitas punkts)

Delegação Aduaneira do Aeroporto da Madeira (Madeiras lidostas muitas delegācija)

Rumānija

a), b), c):

Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (Valsts zvejniecības un akvakultūras aģentūra)

Slovēnija

a):

Finančni urad Koper (Koperas Finanšu pārvalde)

b), c):

Finančni urad Celje (Ceļes Finanšu pārvalde)

Finančni urad Koper (Koperas Finanšu pārvalde)

Finančni urad Kranj (Kraņas Finanšu pārvalde)

Finančni urad Ljubljana (Ļubļanas Finanšu pārvalde)

Finančni urad Maribor (Mariboras Finanšu pārvalde)

Finančni urad Murska Sobota (Murska Sobotas Finanšu pārvalde)

Finančni urad Nova Gorica (Nova Goricas Finanšu pārvalde)

Finančni urad Novo mesto (Novo Mesto Finanšu pārvalde)

Slovākija

a):

nav piemērojams

b), c):

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (Slovākijas Valsts veterinārā un pārtikas pārvalde)

Somija

a), b), c):

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Dienvidrietumu Somijas Ekonomikas attīstības, transporta un vides centrs)

Zviedrija

a), b), c):

Havs- och vattenmyndigheten (Jūras un ūdeņu resursu pārvalde)

Apvienotā Karaliste

a):

Marine Management Organisation (Jūras vides pārvaldības organizācija)

Marine Scotland (Skotijas Jūras vides pārvalde)

b):

Marine Management Organisation (Jūras vides pārvaldības organizācija)

UK Port Health Authorities (AK ostu veselības aizsardzības iestādes)

c):

Marine Management Organisation (Jūras vides pārvaldības organizācija)


(1)  OV L 286, 29.10.2008., 1. lpp.


20.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 93/18


Paziņojums saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. panta 4. punktu – atļauja saglabāt valsts pasākumus, kas ir stingrāki par ES saskaņošanas pasākuma noteikumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 93/08)

1.

Dānija ar 2014. gada 25. novembra vēstuli, ko Komisija saņēma 2014. gada 26. novembrī, paziņoja Komisijai par vēlmi Dānijas tiesību aktos saglabāt (1) tādus valsts noteikumus par nitrīta piedevu izmantošanu gaļas produktos, kas atšķiras no noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1333/2008 (2). Dānijas 27.5.2013. Rīkojums Nr. 542 par pārtikas utt. piedevām pārtikas produktos (BEK nr 542 af 27.5.2013. (tilsætningbekendtgørelsen), Offentliggørelsedato: 31.5.2013., Fødevarerministeriet). Paziņojums attiecas uz vielām kālija nitrīts (E 249) un nātrija nitrīts (E 250) (nitrīti), kas iekļauti regulas II pielikuma E daļā attiecībā uz pārtikas produktu kategoriju Nr. 8 (ES saraksts).

2.

Maksimāli pieļaujamais daudzums sākotnēji tika noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/52/EK (3). Šo direktīvu Eiropas Parlaments un Padome pieņēma 2006. gada 5. jūlijā, un tā balstās uz EK līguma 95. pantu (tagad Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 114. pants). Attiecībā uz nitrātu un nitrītu izmantošanu gaļas produktos tās mērķis ir rast kompromisu starp nitrītu aizsargājošo iedarbību, kas tiem piemīt attiecībā uz tādu baktēriju vairošanos, kuras izraisa dzīvībai bīstamo botulisma slimību, un starp kancerogēno nitrozamīnu veidošanās risku, ko rada nitrītu klātbūtne gaļas produktos, saskaņā ar zinātnisko atzinumu, kas saņemts no Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) un Pārtikas zinātniskās komitejas (SCF).

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/2/EK (4) sākotnējā redakcijā bija noteikti nitrītu un nitrātu atlieku maksimāli pieļaujamie daudzumi dažādos gaļas produktos. Savukārt ar Direktīvu 2006/52/EK tiek ieviests EFSA 2003. gada atzinumā ieteiktais princips, saskaņā ar kuru nitrītu kontroli veic, pamatojoties uz maksimāli pieļaujamajiem kālija nitrīta (E 249) un nātrija nitrīta (E 250) daudzumiem, ko drīkst pievienot gaļas produktu ražošanas procesā. Šie daudzumi gaļas produktiem ir 150 mg/kg un sterilizētiem gaļas produktiem – 100 mg/kg.

Direktīvā 2006/52/EK izņēmuma kārtā ir ietverti maksimālie pieļaujamie atlikumvielu daudzumi dažos konkrētos tradicionālos gaļas produktos, kuros tradicionālā ražošanas procesa dēļ nebija iespējams kontrolēt pievienojamos daudzumus.

Šī nitrītu atļautā izmantošana tika pārvietota uz Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā izklāstīto jauno Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu un šo pārtikas piedevu lietošanas nosacījumiem, ko izveidoja ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1129/2011 (5).

3.

Ar Dānijas Rīkojumu Nr. 542 kālija nitrītu (E 249) un nātrija nitrītu (E 250) atļauts pievienot gaļas produktiem vienīgi tādā apmērā, kas nepārsniedz konkrētos pievienojamos daudzumus. Atkarībā no produktiem šie maksimālie daudzumi ir 0, 60, 100 vai 150 mg/kg. Atšķirībā no Regulas (EK) Nr. 1333/2008 Dānijas noteikumos nav paredzēti izņēmumi saistībā ar principu, ar kuru nosaka nitrītu maksimālos pievienojamos daudzumus, tādējādi nepieļaujot dažu tradicionāli ražotu citu dalībvalstu izcelsmes gaļas produktu laišanu tirgū. Turklāt, ciktāl piemēro 0 un 60 mg/kg daudzumus, Dānijas likumdošanā paredzēts, ka vairākiem gaļas produktiem drīkst pievienot mazākus nitrītu daudzumus nekā regulā noteiktie.

4.

Tāpēc Dānijas noteikumi attiecībā uz nitrītu pievienošanu gaļas produktiem ir stingrāki nekā Regulā (EK) Nr. 1333/2008 paredzētie noteikumi.

5.

Dānijas Karaliste uzksata, ka atšķirībā no Regulas (EK) Nr. 1333/2008 Dānijā spēkā esošie noteikumi pilnībā atbilst EFSA atzinumam (6), ka nekaitīgus gaļas produktus var ražot, pievienojot ne mazāk kā 50 mg/kg nitrītu.

Dānija arī norāda, ka, nosakot mazākus maksimālos pievienojamos daudzumus, ar Dānijas noteikumiem vēl vairāk tiek samazināts nitrozamīnu radītais apdraudējums, kas ir galvenais tās bažu avots.

Dānija uzsver, ka, neskatoties uz vairākus gadus spēkā esošajiem noteikumiem, kas paredz pārtikas produktiem pievienot mazākus nitrītu daudzumus, nekad nav radušās problēmas saistībā ar attiecīgo produktu saglabāšanu un Dānijā salīdzinājumā ar citām dalībvalstīm ir ļoti mazs botulisma gadījumu skaits, un kopš 1980. gada nav konstatēts neviens botulisma gadījums, ko būtu izraisījuši gaļas produkti.

Jaunākie Dānijas sniegtie dati liecina, ka patēriņa modeļu tendences kopš Komisijas Lēmuma 2010/561/ES (7) nav ievērojami mainījušās. Dāņu patērētās gaļas daudzums pastāvīgi pieaug, bet nitrītus saturošu gaļas produktu patēriņš lielākoties nav mainījies. Visbeidzot, nepārtraukti pieaug gaļas produktu imports no pārējām dalībvalstīm.

6.

Komisija 2014. gadā pabeidza teorētisku pētījumu, lai attiecībā uz nitrītiem uzraudzītu ES noteikumu īstenošanu dalībvalstīs. Pētījuma pamatā bija atbildes uz jautājumiem anketās, kas tika nosūtītas visām dalībvalstīm. Tas apliecināja, ka ar dažiem izņēmumiem standarta nitrītu daudzums, kas tiek pievienots nesterilizētiem gaļas produktiem, ir mazāks nekā ES noteiktais maksimālais daudzums, bet lielāks nekā Dānijā noteiktais daudzums. Tika secināts, ka būtu jāturpina pētīt iespēju pārskatīt spēkā esošos maksimālos nitrītu daudzumus.

Tādēļ Komisija sāka ad hoc pētījumu par nitrītu izmantošanu un nepieciešamību nozarē dažādās gaļas produktu kategorijās, tostarp aizsardzībai pret Clostridium botulinum. Šī pētījuma secinājumi būs pieejami ne vēlā kā 2015. gada beigās.

Turklāt Komisijas Regulā (ES) Nr. 257/2010 (8), ir paredzēta prasība, ka EFSA līdz 2015. gada beigām atkārtoti novērtē nitrītu izmantošanas drošumu.

Kopā ar dalībvalstīm veiktā teorētiskā pētījuma secinājumi, ad hoc pētījums attiecībā uz nitrītu izmantošanu nozarē, EFSA veiktais atkārtotais novērtējums un Dānijas iesniegtie dati ļaus Komisijai sākot no 2016. gada pārskatīt maksimālos nitrītu daudzumus.

7.

Komisija ar šo paziņojumu rīkosies atbilstoši LESD 114. panta 4. un 6. punktam. LESD 114. panta 4. punktā paredzēts, ka tad, ja pēc kāda ES saskaņošanas pasākuma noteikšanas kāda dalībvalsts vēlas atstāt spēkā savus stingrākos valsts noteikumus 36. pantā minēto būtisko iemeslu dēļ vai nolūkā aizsargāt vidi vai darba vidi, tā dara Komisijai zināmus šos noteikumus, kā arī pamatojumu to atstāšanai spēkā. Komisijai sešu mēnešu laikā pēc Dānijas noteikumu paziņošanas tie ir jāapstiprina vai jānoraida. Šajā laikā Komisija pārbauda, vai Dānijas noteikumu atstāšana spēkā ir attaisnojama ar 36. pantā minētajiem būtiskajiem iemesliem vai vides aizsardzību, vai tie nav patvaļīgas diskriminācijas līdzeklis vai slēpts tirdzniecības ierobežojums un vai tie nerada nevajadzīgu un nesamērīgu šķērsli iekšējā tirgus darbībai.

8.

Visām personām, kas vēlas sniegt komentārus par šo paziņojumu, tie jānosūta Komisijai 30 dienu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas. Komentārus, kas iesniegti pēc minētā termiņa, neņems vērā.

9.

Sīkāku informāciju par Dānijas paziņojumu var saņemt:

Eiropas Komisija

Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

DG SANTE – E7. nodaļa, Pārtikas uzlabotāji

Wim Debeuckelaere

Tālr. +32 22985095

E-pasts: sante-e7-additives@ec.europa.eu


(1)  Atļauja uz pieciem gadiem tika piešķirta ar Komisijas Lēmumu 2010/561/ES.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Direktīva 2006/52/EK, ar ko groza Direktīvu 95/2/EK par pārtikas piedevām, kas nav krāsvielas vai saldinātāji, un Direktīvu 94/35/EK par saldinātājiem, kurus lieto pārtikas produktos (OV L 204, 26.7.2006., 10. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 20. februāra Direktīva 95/2/EK par pārtikas piedevām, kas nav krāsvielas vai saldinātāji (OV L 61, 18.3.1995., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2011. gada 11. novembra Regula (ES) Nr. 1129/2011, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu, izveidojot Eiropas Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu (OV L 295, 12.11.2011., 1. lpp.).

(6)  The EFSA Journal (2003) 14, 1-31, The effects of Nitrites/Nitrates on the Microbiological Safety of Meat Products.

(7)  Komisijas 2010. gada 25. maija Lēmums 2010/561/ES par Dānijas paziņotajiem valsts noteikumiem attiecībā uz nitrītu pievienošanu noteiktiem gaļas produktiem (OV L 247, 21.9.2010., 55. lpp.).

(8)  Komisijas 2010. gada 25. marta Regula (ES) Nr. 257/2010, ar ko izveido programmu, lai atkārtoti novērtētu pārtikas piedevas, kas atļautas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām (OV L 80, 26.3.2010., 19. lpp.).


V Atzinumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

20.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 93/20


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.7537 – ARDIAN France / F2i SGR / F2i Aeroporti)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 93/09)

1.

Eioropas Komisija 2015. gada 12. martā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums ARDIAN France SA (ARDIAN, Francija), kas pieder Ardian Group (Francija), un uzņēmums F2i SGR S.p.A. (F2i SGR, Itālija) iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē kopīgu kontroli pār uzņēmumu F2i Aeroporti S.p.A. (FA, Itālija), kuru šobrīd pilnībā kontrolē F2i SGR, iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    ARDIAN : privātā kapitāla un aktīvu pārvaldības darbības, tostarp ieguldījumi transporta nozarē Eiropas Ekonomikas zonā,

—    F2i SGR : privātā kapitāla un aktīvu pārvaldības darbības, jo īpaši transporta, enerģētikas, telekomunikāciju un veselības aprūpes nozarēs,

—    FA : ieguldījumu pārvaldīšana (tieši vai ar savu meitasuzņēmumu starpniecību) uzņēmumos, kas darbojas lidostu nozarē Itālijā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru M.7537 – ARDIAN France / F2i SGR / F2i Aeroporti uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).


20.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 93/21


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.7519 – Repsol / Talisman Energy)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 93/10)

1.

Eiropas Komisija 2015. gada 10. martā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums Repsol, S.A. (Repsol, Spānija) iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē pilnīgu kontroli pār uzņēmumu Talisman Energy Inc. (Talisman, Kanāda), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Repsol darbojas visos naftas un gāzes nozares segmentos, tostarp jēlnaftas un dabasgāzes izpētē, izstrādē un ieguvē, naftas un naftas ķīmijas produktu un sašķidrinātās naftas gāzes (LPG) pārstrādē un tirdzniecībā, kā arī veic tirdzniecības darbības, kas saistītas ar dabasgāzi un sašķidrinātu dabasgāzi (LNG),

Talisman darbojas jēlnaftas, dabasgāzes un dabasgāzes kondensāta izpētē, izstrādē, ieguvē, transportēšanā un tirdzniecībā. Talisman darbība ir koncentrēta Ziemeļamerikā, Ziemeļjūrā, un Dienvidaustrumāzijā. Uzņēmumam arī ir aktīvi Latīņamerikā, Āfrikā, Tuvajos Austrumos, Austrālijā/Austrumtimorā un Papua-Jaungvinejā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru M.7519 – Repsol / Talisman Energy uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


CITI TIESĪBU AKTI

Eiropas Komisija

20.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 93/22


Paziņojums par pieprasījumu atbilstoši Direktīvas 2014/25/ES 35. pantam

Pieprasījums, ko iesniedz līgumslēdzējs

(2015/C 93/11)

Komisija 2015. gada 16. janvārī saņēma pieprasījumu atbilstoši 35. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvā 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (1). Pirmā darbdiena pēc pieprasījuma saņemšanas ir 2015. gada 19. janvāris.

Šo pieprasījumu iesniedza Vīnes lidosta Flughafen Wien, un tas attiecas uz darbībām, kas saistītas ar ģeogrāfiskā apgabala izmantošanu, lai nodrošinātu lidostu vai citus termināļu pakalpojumus gaisa pārvadātājiem Austrijas teritorijā. Direktīvas 2014/25/ES 35. pantā noteikts, ka minēto direktīvu nepiemēro, ja konkrētā darbība ir tieši pakļauta konkurencei tirgos, piekļuve kuriem nav ierobežota. Šos apstākļus izvērtē vienīgi Direktīvas 2014/25/ES nolūkos, neskarot konkurences noteikumu piemērošanu vai citas ES politikas jomas.

Saskaņā Direktīvas 2014/25/ES IV pielikuma 1. punkta b) apakšpunkta pirmo daļu Komisijas rīcībā ir 130 darba dienas, lai pieņemtu lēmumu attiecībā uz šo pieprasījumu, sākot no iepriekš minētās darba dienas. Tādējādi termiņš beidzas 2015. gada 30. jūlijā.


(1)  OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.