ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 80

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 7. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2015/C 080/01

Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2013/255/KĀDP un Padomes Regulā (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

1

2015/C 080/02

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas noteikti Padomes Regulā (ES) Nr. 36/2012, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2015/375 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

2

 

Eiropas Komisija

2015/C 080/03

Euro maiņas kurss

3

2015/C 080/04

Atzinums, ko sniegusi Padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos savā 2013. gada 5. jūnija sanāksmē par lēmuma projektu lietā C.39226 (1) – Lundbeck – Ziņotāja dalībvalsts: Čehijas Republika

4

2015/C 080/05

Atzinums, ko sniegusi Padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos savā 2013. gada 17. jūnija sanāksmē par lēmuma projektu lietā C.39226 (2) – Lundbeck – Ziņotāja dalībvalsts: Čehijas Republika

5

2015/C 080/06

Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums – Lundbeck (AT.39226)

6

2015/C 080/07

Komisijas lēmuma kopsavilkums (2013. gada 19. jūnijs) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta AT.39226 – Lundbeck) (izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 3803)

13

2015/C 080/08

Komisijas priekšlikumu atsaukums

17


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2015/C 080/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7545 – Blackstone/Koala/Acenden/AMS) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

24

2015/C 080/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7529 – Mohawk / International Flooring Systems) ( 1 )

25

2015/C 080/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7553 – PAI / Lion Adventure) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

26

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2015/C 080/12

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta b) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

27


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

7.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/1


Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2013/255/KĀDP un Padomes Regulā (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

(2015/C 80/01)

Šeit sniegtā informācija ir paredzēta to personu un vienību ievērībai, kas norādītas I pielikumā Padomes Lēmumam 2013/255/KĀDP (1), ko īsteno ar Padomes Īstenošanas lēmumu (KĀDP) 2015/383 (2), un II pielikumā Padomes Regulai (ES) Nr. 36/2012 (3), ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2015/375 (4), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā.

Eiropas Savienības Padome ir nolēmusi, ka personas un vienības, kuras norādītas minētajos pielikumos, būtu jāiekļauj personu un vienību sarakstā, kas izklāstīts Lēmuma 2013/255/KĀDP I pielikumā un Regulas (ES) Nr. 36/2012 II pielikumā. Pamatojums minēto personu un vienību iekļaušanai sarakstā ir izklāstīts minēto pielikumu attiecīgajos ierakstos.

Attiecīgo personu un vienību uzmanība tiek vērsta uz to, ka pastāv iespēja iesniegt pieteikumu attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) kompetentajās iestādēs, kas norādītas Regulas (ES) Nr. 36/2012 IIa pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs, lai saņemtu atļauju izmantot iesaldētos līdzekļus pamatvajadzību nodrošināšanai vai konkrētiem maksājumiem (sk. regulas 16. pantu).

Attiecīgās personas un vienības līdz 2015. gada 31. martam, pievienojot apliecinošus dokumentus, var iesniegt Padomei lūgumu pārskatīt lēmumu par viņu iekļaušanu minētajā sarakstā, nosūtot to uz šādu adresi:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pasts: sanctions@consilium.europa.eu

Attiecīgo personu un vienību uzmanību vērš arī uz iespēju apstrīdēt Padomes lēmumu Eiropas Savienības Vispārējā tiesā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 275. panta otro daļu un 263. panta ceturto un sesto daļu.


(1)  OV L 147, 1.6.2013., 14. lpp.

(2)  OV L 64, 7.3.2015., 41. lpp.

(3)  OV L 16, 19.1.2012., 1. lpp.

(4)  OV L 64, 7.3.2015., 10. lpp.


7.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/2


Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas noteikti Padomes Regulā (ES) Nr. 36/2012, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2015/375 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

(2015/C 80/02)

Datu subjektu uzmanība tiek vērsta uz šādu informāciju saskaņā ar 12. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 45/2001 (1):

Šādas apstrādes darbības tiesiskais pamats ir Padomes Regula (ES) Nr. 36/2012 (2), ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2015/375 (3).

Šīs apstrādes darbības pārzinis ir Eiropas Savienības Padome, ko pārstāv Padomes Ģenerālsekretariāta C ĢD (Ārlietas, paplašināšanās un civilā aizsardzība) ģenerāldirektors, un struktūrvienība, kurai uzticēta apstrādes darbība, ir C ĢD 1C nodaļa, ar ko var sazināties:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pasts: sanctions@consilium.europa.eu

Apstrādes darbības mērķis ir izveidot un atjaunināt sarakstu ar personām, uz kurām attiecas ierobežojošie pasākumi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 36/2012, ko īsteno ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/375.

Datu subjekti ir fiziskas personas, kuras atbilst minētajā regulā izklāstītajiem sarakstā iekļaušanas kritērijiem.

Savāktie personas dati aptver datus, kas vajadzīgi, lai pareizi identificētu attiecīgo personu, pamatojumu iekļaušanai sarakstā un citus ar to saistītus datus.

Savāktos personas datus var pēc vajadzības sniegt arī Eiropas Ārējās darbības dienestam un Komisijai.

Neskarot ierobežojumus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 45/2001 20. panta 1. punkta a) un d) apakšpunktā, uz piekļuves lūgumiem, kā arī uz lūgumiem veikt labojumu vai uz iebildumiem atbilde tiks sniegta saskaņā ar Padomes Lēmuma 2004/644/EK (4) 5. iedaļu.

Personas datus saglabā piecus gadus no brīža, kad datu subjekts ir svītrots no tādu personu saraksta, uz kurām attiecas aktīvu iesaldēšana, vai ja ir beidzies pasākuma derīguma termiņš vai uz tiesvedības laiku, ja tāda bija sākta.

Datu subjekti var vērsties pie Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001.


(1)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(2)  OV L 16, 19.1.2012., 1. lpp.

(3)  OV L 64, 7.3.2015., 10. lpp.

(4)  OV L 296, 21.9.2004., 16. lpp.


Eiropas Komisija

7.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/3


Euro maiņas kurss (1)

2015. gada 6. marts

(2015/C 80/03)

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,0963

JPY

Japānas jena

131,48

DKK

Dānijas krona

7,4514

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,72200

SEK

Zviedrijas krona

9,1893

CHF

Šveices franks

1,0700

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

8,5420

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

27,297

HUF

Ungārijas forints

303,78

PLN

Polijas zlots

4,1178

RON

Rumānijas leja

4,4410

TRY

Turcijas lira

2,8275

AUD

Austrālijas dolārs

1,3990

CAD

Kanādas dolārs

1,3666

HKD

Hongkongas dolārs

8,5055

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,4627

SGD

Singapūras dolārs

1,5004

KRW

Dienvidkorejas vona

1 203,83

ZAR

Dienvidāfrikas rands

12,9134

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

6,8651

HRK

Horvātijas kuna

7,6205

IDR

Indonēzijas rūpija

14 182,39

MYR

Malaizijas ringits

3,9923

PHP

Filipīnu peso

48,282

RUB

Krievijas rublis

65,2170

THB

Taizemes bāts

35,531

BRL

Brazīlijas reāls

3,2949

MXN

Meksikas peso

16,6451

INR

Indijas rūpija

68,4064


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


7.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/4


Atzinums, ko sniegusi Padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos savā 2013. gada 5. jūnija sanāksmē par lēmuma projektu lietā C.39226 (1) – Lundbeck

Ziņotāja dalībvalsts: Čehijas Republika

(2015/C 80/04)

1.

Padomdevēja komiteja piekrīt Eiropas Komisijai, ka attiecīgās puses noslēgušas nolīgumus LESD 101. panta un EEZ līguma 53. panta izpratnē, kuru mērķis bija konkurences ierobežošana.

2.

Padomdevēja komiteja piekrīt Eiropas Komisijai, ka turpmāk minētie nolīgumi un šo nolīgumu pagarinājumi ir vienots un ilgstošs pārkāpums attiecīgajā laikposmā:

Merck nolīgumi ar Lundbeck,

Arrow nolīgumi ar Lundbeck,

Alpharma nolīgums ar Lundbeck un

Ranbaxy nolīgums ar Lundbeck.

3.

Padomdevēja komiteja piekrīt Eiropas Komisijas lēmuma projektam attiecībā uz secinājumu, ka šie nolīgumi starp adresātiem varēja ievērojami ietekmēt tirdzniecību starp ES dalībvalstīm un starp EEZ līguma līgumslēdzējām pusēm.

4.

Padomdevēja komiteja piekrīt Eiropas Komisijai, ka LESD 101. panta 3. punkta nosacījumi nav izpildīti.

5.

Padomdevēja komiteja piekrīt Eiropas Komisijas lēmuma projektam attiecībā uz visiem šā lēmuma adresātiem, jo īpaši attiecībā uz mātesuzņēmuma atbildību.

6.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijas novērtējumam par pārkāpumu ilgumu.

7.

Padomdevēja komiteja iesaka publicēt tās atzinumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


7.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/5


Atzinums, ko sniegusi Padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos savā 2013. gada 17. jūnija sanāksmē par lēmuma projektu lietā C.39226 (2) – Lundbeck

Ziņotāja dalībvalsts: Čehijas Republika

(2015/C 80/05)

1.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai, ka šā lēmuma projekta adresātiem būtu jāuzliek naudas sodi.

2.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai par naudas sodu pamatsummu Lundbeck.

3.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai, ka Lundbeck būtu jānosaka pamatsummas samazinājums par 10 %, ņemot vērā būtisko izmeklēšanas ilgumu. Mazākums nepiekrīt.

4.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai par naudas sodu galīgo apmēru Lundbeck. Mazākums atturas.

5.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijas pieejai naudas sodus ģenērisko produktu ražošanas uzņēmumiem aprēķināt, pamatojoties uz nodoto vērtību.

6.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai, ka ģenērisko produktu ražošanas uzņēmumiem būtu jānosaka pamatsummas samazinājums par 10 %, ņemot vērā būtisko izmeklēšanas ilgumu. Mazākums nepiekrīt.

7.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai par naudas sodu galīgo apmēru ģenērisko produktu ražošanas uzņēmumiem. Mazākums atturas.

8.

Padomdevēja komiteja piekrīt Komisijai par šajā lietā iesniegtā pieprasījuma saistībā ar nespēju maksāt noraidīšanu.

9.

Padomdevēja komiteja iesaka publicēt tās atzinumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


7.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/6


Uzklausīšanas amatpersonas nobeiguma ziņojums (1)

Lundbeck (AT.39226)

(2015/C 80/06)

I.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.

Šī lieta attiecas uz nolīgumiem, ko par antidepresanta citaloprama ražošanu un tirdzniecību 2002. gadā noslēdza oriģinālo farmācijas produktu ražošanas uzņēmums Lundbeck un četri ģenērisko farmācijas produktu ražošanas uzņēmumi.

2.

Komisija sāka izmeklēšanu, pamatojoties uz informāciju, ko tā 2003. gada oktobrī saņēma no Dānijas Konkurences iestādes. Izmeklēšana lietā tika pārtraukta konkurences farmācijas nozarē izmeklēšanas dēļ, kas ilga no 2008. gada janvāra līdz 2009. gada jūlijam (2).

3.

Komisija 2010. gada janvārī sāka lietas izskatīšanu pret Lundbeck un 2012. gada jūlijā – pret pārkāpumā iesaistītajām četrām ģenērisko produktu uzņēmumu grupām, nosūtot iebildumu paziņojumu.

II.   RAKSTISKĀ PROCEDŪRA

1.   Iebildumu paziņojums

4.

Komisija 2012. gada 24. jūlijā izdeva iebildumu paziņojumu pret Lundbeck, Alpharma, A.L. Industrier, Arrow, Resolution Chemicals, GUK, Merck un Ranbaxy  (3). Tā pauda sākotnējo uzskatu, ka vienošanās nolīgumi, kas noslēgti starp oriģinālo produktu ražošanas uzņēmumu un ģenērisko produktu ražošanas uzņēmumiem, ir tā sauktie “maksāšanas par kavējumu” nolīgumi (pay-for-delay agreements), un tas nozīmē, ka pastāv mērķis ierobežot konkurenci un ir pārkāpts LESD 101. pants un EEZ līguma 53. pants.

2.   Piekļuve lietas materiāliem

5.

Visām pusēm 2012. gada augustā bija piešķirta piekļuve lietas materiāliem DVD formātā.

6.

Alpharma 2012. gada septembrī, un vēlāk arī pārējās puses, iesniedza sīki izstrādātu lūgumu izpaust Komisijas lietas materiālu tā saukto Matrix dokumentu visas rediģētās daļas. Lai izpildītu šos lūgumus, Konkurences ģenerāldirektorāts (turpmāk “Konkurences ĢD”) lūdza Matrix dokumentu iesniedzējam – Lundbeck – izpaust tos. Turpmākais izpaušanas process ilga vairākus mēnešus.

3.   Atbilžu uz iebildumu paziņojumu iesniegšanas termiņš

7.

Konkurences ģenerāldirektorāts sākotnēji noteica 10 nedēļu termiņu, kurā pusēm bija jāiesniedz atbildes uz iebildumu paziņojumu un kurš tika pagarināts par aptuveni trim nedēļām. Kad uzņēmums Alpharma lūdza vēlreiz pagarināt termiņu, jo tas pirms atbilžu uz iebildumu paziņojumu sniegšanas vēlējās iepazīties ar Matrix dokumentiem, Konkurences ĢD vēlreiz pagarināja termiņu uz ierobežotu laiku un noteica to par galīgo termiņu. Tas informēja puses, ka tām tiks sniegta iespēja papildināt savas atbildes, ja Matrix dokumenti būs pieejami tikai pēc termiņa beigām. Vēlāk uzņēmumi Alpharma, Arrow, GUK un Merck pieprasīja pagarināt termiņu līdz laikam, kad viņi būs iepazinušies ar atlikušajiem dokumentiem.

8.

Pēc tam, kad Konkurences ĢD šo pieprasījumu noraidīja, četras puses nodeva jautājuma par termiņa pagarināšanu, kurā jāiesniedz atbildes uz iebildumu paziņojumu, izskatīšanu man. Tās apgalvoja, ka gadījumā, ja tām būtu jāiesniedz atbildes, pirms tām tiktu piešķirta pilnīga piekļuve lietas materiāliem, tiktu pārkāptas viņu tiesības uz aizstāvību, jo Matrix dokumentos ir iekļauta informācija, kas ir ļoti būtiska aizstāvībai.

Termiņa apturēšana

9.

Principā netiek gaidīts, ka puses sniegs atbildi uz iebildumu paziņojumu, pirms tām ir piešķirta pilnīga piekļuve lietas materiāliem un pirms nebūs izskatīti visi lūgumi piešķirt papildu piekļuvi. Es apturēju Konkurences ĢD noteikto termiņu, lai noteiktu, cik svarīgi pušu aizstāvībai ir Matrix dokumenti, un to, vai Konkurences ĢD rīcība attiecībā uz noteikšanu, ka atbildes uz iebildumu paziņojumu varēs iesniegt pa daļām, ņemot vērā Matrix dokumentu nozīmīgumu pušu aizstāvībā, izņēmuma kārtā varētu pūt pieņemama lietas izskatīšanas efektivitātes interesēs (4).

10.

Lūgums piešķirt papildu piekļuvi attiecās uz 29 dokumentiem (IDs), kuru kopējais apjoms bija aptuveni 4 000 rediģētas lappuses. Dokumenti bija daļa no Lagap tiesvedības Apvienotajā Karalistē un paralēlas tiesvedības citās Eiropas valstīs. Tie attiecās uz ražošanas procesiem un tika ievākti pārbaužu laikā uzņēmuma Matrix telpās, kas veiktas saistībā ar patentu noteikumu pārkāpumiem. Rediģēšana tika veikta AK piekrišanas kārtības un citu valsts patentu tiesu tiesnešu neizpaušanas rīkojumu dēļ.

11.

Pēc mana ierosinājuma Konkurences ĢD kopā ar uzņēmumiem Lundbeck un Matrix izveidoja grafiku, kurā noteica, kad citas puses saņems piekļuvi pieprasītajiem Matrix dokumentiem. Vēlāk visi dokumenti no AK kļuva pieejami īsi pirms 2012. gada beigām, un dokumenti no paralēlajām tiesvedībām kļuva pieejami laikposmā līdz 2013. gada 31. janvārim.

Termiņa pagarināšana

12.

Es 2012. gada 18. decembrī nolēmu piešķirt pusēm vēl vienu atbilžu uz iebildumu paziņojumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu. Tādējādi viņu atbildes bija jāiesniedz pēc tam, kad viņām bija iespēja iepazīties ar visiem Matrix dokumentiem, kas saistīti ar tiesvedību AK, bet pirms tam, kad bija pieejami dokumenti, kas saistīti ar paralēlajām tiesvedībām, t. i., laikposmā no 2013. gada 9. līdz 14. janvārim.

13.

Šādu lēmumu es pieņēmu, ņemot vērā gan pušu tiesības tikt uzklausītām, gan sabiedrības interesi saistībā ar efektīvu lietas izskatīšanu. Es uzskatu, ka Matrix dokumenti, kas saistīti ar tiesvedību AK, bija, iespējams, lietderīgi pušu aizstāvībā, bet ne “ļoti būtiski”, kā apgalvoja dažas puses. Tieši pretēji, Matrix dokumentos, kas saistīti ar paralēlajām tiesvedībām, bija iekļauts nedaudz papildu informācijas par to, kas jau bija iekļauts dokumentos no tiesvedības AK. Tādēļ es secināju, ka pušu tiesības uz aizstāvību būs nodrošinātas, ja tām pirms atbilžu uz iebildumu paziņojumu sniegšanas būs iespēja iepazīties ar dokumentiem no AK tiesvedības. Es ņemu vērā arī to, ka Konkurences ĢD sniedza pusēm iespēju pēc pilnīgas piekļuves Matrix dokumentiem saņemšanas papildināt atbildes, ja tās vēlēsies. Visas četras puses laikus iesniedza atbildes, un neviena no pusēm neizmantoja tiesības papildināt tās, ņemot vērā Matrix dokumentus, kas kļuva pieejami tikai pēc termiņa beigām.

14.

Tā kā neviena no pusēm vairs nevērsās pie manis saistībā ar Matrix dokumentiem, es uzskatu, ka šis jautājums ir izskatīts.

4.   Procesuālas prasības, kas celtas atbildēs uz iebildumu paziņojumu

15.

Alpharma, Arrow, GUK, Lundbeck un Merck savās atbildēs uz iebildumu paziņojumu cēla konkrētas procesuālās prasības vienīgi attiecībā uz Konkurences ĢD. Saistībā ar tiesībām uz aizstāvību Alpharma, GUK un Merck norādīja, ka Komisijas veiktās izmeklēšanas pārmērīgā ilguma dēļ tika pārkāptas viņu tiesības uz aizstāvību (5). Visādā ziņā, tās iebilda, ka lietas izskatīšanas procedūra ir pārāk gara un Komisijai no šī fakta jāizdara atbilstoši secinājumi. Prasības abas daļas es izanalizēšu turpmāk tekstā.

16.

ES Pamattiesību hartas 41. pantā paredzēts, ka Eiropas Savienībai administratīvās procedūras jāveic pieņemamā termiņā. Administratīvo procedūru ilguma pieņemamība ir jānovērtē, ņemot vērā katras lietas konkrētos apstākļus. Jo īpaši ir jāizvērtē konteksts, dažādie procesuālie posmi, ko ievēro Komisija, pušu attieksme procedūras laikā un lietas sarežģītība (6).

17.

Pamatojoties uz man pieejamo informāciju, ne lietas konteksts, ne tās sarežģītība, ne dažādie procesuālie posmi, kā minēts iebildumu paziņojumā, ne arī pušu attieksme neattaisnotu procedūras ievērojamo ilgumu, kas ir 8 gadi un 9 mēneši, skaitot no datuma, kurā Komisija sāka izmeklēšanu, līdz datumam, kurā tika nosūtīts iebildumu paziņojums.

18.

Pieņemot, ka tiktu konstatēts, ka administratīvā procedūra bija nepieņemami ilga, Komisijai būtu aizliegts piemērot sodus vienīgi gadījumā, ja puses varētu pierādīt, ka fakts, ka Komisija neveica administratīvo procedūru pieņemamā termiņā, varēja reāli kaitēt viņu tiesībām uz aizstāvību vai negatīvi ietekmēt tās (7). Pierādīšanas pienākums ir pusēm, un viņām jāiesniedz pārliecinoši pierādījumi.

19.

Pēc iesniegto pierādījumu izskatīšanas es secināju, ka puses nav juridiski pietiekami pierādījušas, ka ārkārtīgi ieilgušās izmeklēšanas dēļ tika pārkāptas viņu tiesības uz aizstāvību. Atbildot uz jo īpaši Alpharma sīki izklāstīto sūdzību, es norādu, ka primārā kārtā tā ir puses atbildība nodrošināt, lai ne laika periods, ne iespējamajā pārkāpumā iesaistītā uzņēmuma pārdošana neizraisītu varbūtējas grūtības vai nespēju sniegt iespējamos attaisnojošos pierādījumus. Atbilstoši judikatūrai, kas paredz, ka uzņēmumiem ir jānodrošina, lai grāmatvedības dokumentos un arhīvos tiktu pareizi saglabāti elementi, kas ļautu izsekot to darbībai, lai tostarp to rīcībā būtu vajadzīgie pierādījumi tiesvedības vai administratīvā procesa gadījumā, uzņēmumiem ir piesardzības pienākums. Šāds pienākums ir spēkā arī tad, ja attiecīgais uzņēmums tika pārdots ievērojamu laiku pirms izmeklēšanas sākšanas (8). Līdzīgs pienākums ir spēkā arī attiecībā uz piekļuvi bijušajiem darba ņēmējiem. Turklāt šķiet, ka Alpharma nenorādīja tik precīzi, kā tas paredzēts judikatūrā (9), tās attaisnojošās informācijas raksturu un apjomu, kas, iespējams, ir pazaudēta pagājušā laika dēļ.

20.

Es secinu, ka pušu tiesības uz aizstāvību netika pārkāptas, taču tas nenozīmē, ka izmeklēšanas posma ievērojamais ilgums neizraisīja pilnīgi nekādas sekas. Ņemot vērā tiesības uz labu pārvaldību un atbilstoši judikatūrai (10) es uzskatu, ka administratīvās procedūras pirmais posms bija nepieņemami ilgs. Tas būtu jāņem vērā, nosakot sodu.

5.   Piekļuve citu pušu atbildēm

21.

Konkurences ĢD visām pusēm piešķīra piekļuvi citu pušu atbilžu uz iebildumu paziņojumu nekonfidenciālo versiju kopijām. Pusēm bija iespēja rakstveidā iesniegt komentārus pirms mutiskās uzklausīšanas. Alpharma, Lundbeck un Ranbaxy iesniedza papildu dokumentus pirms mutiskās uzklausīšanas, bet A.L. Industrier – vēlāk.

III.   MUTISKĀ PROCEDŪRA

22.

Visas puses, izņemot Resolution Chemicals, izmantoja savas tiesības tikt uzklausītām mutiskajā uzklausīšanā, kas notika 2013. gada 14. un 15. martā.

IV.   PROCEDŪRA PĒC MUTISKĀS UZKLAUSĪŠANAS

1.   Faktu vēstule

23.

Komisija 2013. gada 12. aprīlī nosūtīja faktu vēstuli uzņēmumiem Alpharma, Arrow, GUK, Lundbeck un Ranbaxy. Vēl viena faktu vēstule 2013. gada 6. maijā tika nosūtīta uzņēmuma GUK bijušajam mātesuzņēmumam Merck un Alpharma bijušajam mātesuzņēmumam A.L. Industrier. Visām pusēm tika dots 10 kalendāro dienu termiņš atbildes sniegšanai.

2.   Termiņa pagarināšana

24.

Pēc faktu vēstules saņemšanas uzņēmumi Alpharma, Arrow, GUK un Lundbeck lūgumu pagarināt atbilžu uz faktu vēstuli sniegšanas termiņu iesniedza sākumā Konkurences ĢD, un pēc tam, kad šis lūgums tika noraidīts, – man.

25.

GUK lūdza man apturēt atbilžu uz faktu vēstuli sniegšanas termiņu līdz brīdim, kamēr es pieņemšu lēmumu par viņu sūdzībām par to, ka Komisijai bija jāsagatavo papildu iebildumu paziņojums saistībā ar dažiem pierādījumiem, kas ietverti faktu vēstulē, un jauna faktu vēstule, kurā paskaidrots, kā paredzēts izmantot pierādījumus (sk. IV iedaļas 4. punktu).

26.

Es norādu, ka, lai gan saskaņā ar darba uzdevumiem es varu pārskatīt sūdzības, ko iesniedza GUK un citas puses, man nav pamata izsniegt lēmumu šajā gadījumā. Tas nozīmē arī to, ka es nevaru apturēt termiņu.

27.

Visām četrām pusēm tika piešķirts pagarinājums uz dažādiem laikposmiem, ņemot vērā pušu konkrētos apstākļus. Visas puses iesniedza atbildes attiecīgajā termiņā.

3.   Piekļuve citu pušu atbildēm

28.

Konkurences ĢD visām pusēm piešķīra piekļuvi citu pušu atbilžu uz faktu vēstuli nekonfidenciālo versiju kopijām un sniedza viņām iespēju iesniegt komentārus par tām. Komentārus iesniedza tikai uzņēmums Lundbeck.

4.   Procesuālas prasības saistībā ar faktu vēstuli

29.

Arrow, GUK un Lundbeck iesniedza divas procesuālas prasības saistībā ar faktu vēstuli. Pēc tam, kad Konkurences ĢD noraidīja šīs sūdzības, puses vērsās pie manis ar lūgumu pārskatīt šos jautājumus.

Vai ir nepieciešams papildu iebildumu paziņojums

30.

Pirmkārt, saistībā ar kopumā 10 punktiem no 62 faktu vēstulē iekļautajiem punktiem trīs puses apgalvoja, ka jaunie pierādījumi un to paredzētā izmantošana, ko norādījusi Komisija, pārsniedza iebildumu paziņojumā ietverto iebildumu vienkāršu apstiprināšanu. Puses norādīja, ka minētajos punktos Komisija drīzāk būtiski pārformulēja iebildumus, ietvēra papildu iebildumus vai mainīja pārkāpumu būtību. Tādēļ puses apšaubīja, vai šādus pierādījumus varēja paziņot faktu vēstulē un vai bija nepieciešams sagatavot papildu iebildumu paziņojumu, ja Komisija plānoja balstīties uz šiem pierādījumiem.

31.

Papildu iebildumu paziņojums ir nepieciešams gadījumā, ja Komisija ceļ papildu iebildumus vai maina pārkāpumu būtību (11), bet ir pietiekami nosūtīt tikai faktu vēstuli, ja Komisija tikai norāda jaunus pierādījumus, kas uzskatāmi par lietderīgiem, lai pamatotu iebildumus, kuri jau ir ietverti iebildumu paziņojumā (12). Pēdējais minētais variants ir pilnīgi saderīgs ar tiesībām uz aizstāvību, jo īpaši, ja to izmanto, lai atspēkotu argumentus, ko puses iesniedz administratīvās procedūras laikā (13).

32.

Pēc to faktu vēstules 10 punktu analīzes, par kuriem puses apgalvoja, ka bija nepieciešams papildu iebildumu paziņojums, es neuzskatu, ka kādā no šiem punktiem ir ietverti papildu iebildumi vai mainīta esošo iebildumu būtība. Minētie punkti, tāpat kā citi faktu vēstules punkti, lielā mērā ir iekļauti kā atbildes uz pušu novērojumiem par iebildumu paziņojumu. Savukārt dažas prasības varēja izraisīt nepietiekamā informācija par jauno pierādījumu plānoto izmantošanu (skatīt turpmāk). Visādā ziņā jaunu apsūdzošu pierādījumu iekļaušanai, pat tad, ja to būtība daļēji atšķiras no jau iesniegtajiem pierādījumiem, nav nepieciešams papildu iebildumu paziņojums. Tādēļ es secinu, ka pušu tiesības uz aizstāvību nav pārkāptas, ieviešot minētos 10 punktus faktu vēstulē, par kuriem saņemtas sūdzības.

Vai faktu vēstule ir neskaidra

33.

Otrkārt, saistībā ar kopumā 23 punktiem no 62 faktu vēstulē iekļautajiem punktiem minētās trīs puses apgalvoja, ka faktu vēstule ir neskaidra, neviennozīmīga vai pārāk kodolīga attiecībā uz to, kā Komisija plāno izmantot dažus jaunos pierādījumus. Šie punkti daļēji pārklājas ar tiem 10 punktiem, par kuriem puses lūdza sagatavot papildu iebildumu paziņojumu.

34.

Jo īpaši puses apgalvoja, ka saikne starp pierādījumiem un iebildumiem, kas ietverti iebildumu paziņojumā, nav skaidra. Tās arī norādīja, ka iespējamais skaidrības trūkums mazinās viņu iespējas aizstāvēties.

35.

Lai sniegtu iespēju faktu vēstules adresātiem efektīvi paust savus uzskatus par jaunajiem pierādījumiem, faktu vēstulē ir jāietver atsauces uz iebildumu paziņojuma punktu, uz ko attiecas fakti, un jāpaskaidro jauno pierādījumu nozīme attiecībā uz iebildumiem, kuri jau ir paziņoti (14).

36.

Lai gan es piekrītu, ka dažās vietās Komisija varētu labāk paskaidrot, kā tā plāno izmantot jaunos pierādījumus, es neuzskatu, ka tas ietekmēja pušu tiesības uz aizstāvību.

37.

Pirmkārt, izņemot vienu vietu, katrā jaunajā pierādījuma elementā faktu vēstulē ir atsauce uz punktu vai iedaļu iebildumu paziņojumā, un ir norādīts, kā Komisija plāno izmantot jauno pierādījumu.

38.

Otrkārt, vienā vietā, kur faktu vēstulē nav norādīta atsauce uz punktu iebildumu paziņojumā, kā arī tajās vietās, kur jaunā pierādījuma plānotā izmantošana norādīta, iespējams, neskaidri, ir iespējams izdarīt pamatotus secinājumus gan no faktu vēstules, gan iebildumu paziņojuma satura par jaunā pierādījuma nozīmi attiecībā uz konkrētu iebildumu (15).

39.

Šo secinājumu apstiprināja pušu atbildes uz faktu vēstuli. Tās liecina, ka puses varēja saprast, vai vismaz no katra no 23 punktiem izdarīt pamatotus secinājumus par jauno pierādījumu nozīmi attiecībā uz iebildumiem pret tām. Šajā sakarā es norādu, ka gadījumos, kad viena puse nesniedz atbildi uz, iespējams, neskaidro punktu, to pašu punktu min vismaz viena cita puse, kas ir pareizi konstatējusi saikni starp jauno pierādījumu un ar to saistīto iebildumu.

40.

Gadījums, kur vienā vietā viena puse atbild, atsaucoties uz citu iebildumu, nekā to dara cita puse, visdrīzāk, ir saistīts ar citiem iemesliem, nevis ar faktu vēstules iespējamo neskaidrību.

41.

Tādēļ es secinu, ka punkti faktu vēstulē, par kuriem ir saņemta kritika, neietekmēja pušu iespēju efektīvi izmantot savas tiesības uz aizstāvību, un ka nepilnības, uz ko norādīja puses, neietekmēja procedūras rezultātu.

5.   Citas procesuālas prasības saistībā ar faktu vēstuli

Lundbeck

42.

Lundbeck2013. gada 22. maijā (aptuveni mēnesi pēc tam, kad tas bija atbildējis uz faktu vēstuli) iesniedza man vēl vienu pieteikumu, kurā apgalvoja, ka faktu vēstule mazināja procesa taisnīgumu attiecībā uz uzņēmumu Lundbeck un tā tiesības uz aizstāvību. Lai gan pieteikumā atkārtoti tikai minēta lielākā daļa argumentu, kas jau izskatīti iepriekš, Lundbeck iesniedza divas jaunas prasības (16).

43.

Pirmkārt, Lundbeck norādīja, ka Komisija neizpildīja pienākumu veikt procedūru neitrālā un objektīvā veidā. Komisija neesot ņēmusi vērā pierādījumus, kas apstiprina uzņēmuma Lundbeck un ģenērisko produktu ražošanas uzņēmumu viedokli, un pievērš uzmanību pierādījumiem, kas, šķiet, netieši palīdz izskatīt lietu. Kā apgalvots, faktu vēstule acīmredzami liecinot, ka Komisija nav precīzi, objektīvi un netraucēti novērtējusi pierādījumus lietā, ka Komisija neesot ņēmusi vērā visus attiecīgos pierādījumus, tostarp uzņēmuma Lundbeck novērojumus, un ka tā nav izslēgusi strīdīgus vai citādi nepietiekamus pierādījumus.

44.

Rūpīgi pārskatot argumentus un iepriekš nevērtējot Lundbeck norādītos punktus par materiālajiem jautājumiem, es uzskatu puses apgalvojumus par nepamatotiem. Tiesības uz labu pārvaldību ietver pienākumu rūpīgi un objektīvi pārbaudīt konkrētās lietas visus būtiskos aspektus (17). Tomēr tas, ka Komisija neakceptē puses iesniegtos argumentus, neliecina par neobjektivitāti. Arī konsekventi atšķirīga atbilstošu pierādījumu interpretācija netiek uzskatīta par neobjektivitāti. Turklāt faktu vēstulē vienkārši tiek sniegti jauni fakti. Tajā netiek apspriesti argumenti vai novērtēti pierādījumi, ko puses sniegušas savās atbildēs uz iebildumu paziņojumu. To dara galīgajā lēmumā, sniedzot pilnīgu pamatojumu. Tādēļ, šķiet, būtu nepiemēroti, pamatojoties uz iepriekš minēto, novērtēt Komisijas procedūru objektivitāti un neitralitāti. Tomēr pat gadījumā, ja iebildumu paziņojums un Komisijas paziņojumi mutiskajā uzklausīšanā tiktu ņemti vērā, es neuzskatu uzņēmuma Lundbeck apgalvojumus par pamatotiem.

45.

Otrkārt, uzņēmums Lundbeck norādīja, ka ir pārkāpts Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6. panta 3. punkta d) apakšpunkts, jo faktu vēstule balstās uz informāciju, kas iegūta jo īpaši no kādas trešās puses, kura nav procedūras dalībniece, nesniedzot Lundbeck iespēju nopratināt šo trešo pusi un pārbaudīt tās paziņojumu patiesumu.

46.

Arī šo apgalvojumu es uzskatu par nepamatotu. Administratīvajā procedūrā Komisijai nav pienākuma sniegt pusēm iespēju nopratināt trešās puses par viņu paziņojumiem Komisijai. Pušu tiesības uz aizstāvību ir ievērotas, ja paziņojumi, ko Komisija ir izmantojusi, ir iekļauti lietā, darīti pieejami pusēm un pēc galīgā lēmuma pieņemšanas var tikt apstrīdēti Eiropas Savienības tiesās (18). Tā tas bija šajā gadījumā. Lundbeck pirms mutiskās uzklausīšanas tika sniegta piekļuve apšaubītajam paziņojumam, un uzņēmums varēja par to sniegt komentārus.

47.

Ir jānorāda arī, ka Lundbeck pievērsās šim jautājumam ļoti vēlā procedūras posmā. Ja uzņēmums Lundbeck uzskatītu par svarīgu savā aizstāvībā uzklausīt trešo personu administratīvās procedūras laikā, tas varētu ierosināt Komisijai uzaicināt trešo personu uz mutisko uzklausīšanu vai organizēt trīspusēju sanāksmi, kā norādīts Paziņojumā par paraugpraksi (19). Saskaņā ar man pieejamo informāciju Lundbeck šādus ierosinājumus nav paudis.

48.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, es secinu, ka Lundbeck tiesības uz aizstāvību netika pārkāptas.

Alpharma

49.

Piecas nedēļas pēc tam, kad uzņēmums Alpharma iesniedza atbildes uz faktu vēstuli, 2013. gada 3. jūnijā, es no tā saņēmu vēstuli saistībā ar trim galvenajiem jautājumiem (20).

50.

Pirmkārt, puse apgalvoja, ka ir iespējams, ka Komisija galīgajā lēmumā būtiski grozīs savus atzinumus par Alpharma attiecībā uz vismaz trim jautājumiem, t. i., potenciālo konkurenci, pārskaitīto vērtību un juridisko un ekonomisko kontekstu. Uzņēmums Alpharma lūdza Komisijai dot tam iespēju komentēt pārskatītos atzinumus pirms galīgā lēmuma pieņemšanas.

51.

Es rūpīgi analizēju lēmuma projektu saistībā ar Alpharma apgalvojumu un tā norādītajiem piemēriem. Es nevarēju konstatēt, ka lēmuma projektā tiek mainīti iebildumi vai ietverti jauni pierādījumi, par kuriem pusei nav bijis iespējas iesniegt novērojumus ne pēc iebildumu paziņojuma, ne vēlāk, pēc faktu vēstules paziņošanas. Tādēļ tas, ka Konkurences ĢD noraidīja Alpharma lūgumu, nepārkāpj puses tiesības tikt uzklausītai.

52.

Otrkārt, Alpharma norādīja, ka iebildumu paziņojums vairs nav pareizs attiecībā uz pieciem sākotnējiem atzinumiem par Alpharma, proti, juridisko un ekonomisko kontekstu, saikni starp maksājumiem un ierobežojumiem ienākt tirgū, pārskaitītās vērtības summu, potenciālo konkurenci un vienošanās nolīgumu darbības jomu. Iebildumu paziņojums, iespējams, esot balstīts uz faktiskajiem pieņēmumiem par šiem pieciem atzinumiem, par ko vēlāk tika pierādīts, ka tie nav pareizi. Saskaņā ar Alpharma apgalvoto šīs nepilnības nav novērstas faktu vēstulē. Minētajā dokumentā drīzāk ir ieviesti jauni fakti, kas ir pretrunā tiem, kas ietverti iebildumu paziņojumā. Saskaroties ar šādu neskaidru un pretrunīgu faktu un apgalvojumu virkni, Alpharma norāda, ka Komisija nav paskaidrojusi, kurus faktus tā uzskata par pareiziem, un tas apgrūtina sapratni par to, uz kuriem pierādījumiem Komisija plāno balstīties un kādus apgalvojumus tā vērš pret Alpharma. Šādos apstākļos uzņēmums Alpharma norāda, ka tas nespēj atbilstoši aizstāvēties. Pamatojoties uz iepriekš minēto, Alpharma lūdza man ieteikt Komisijai pirms galīgā lēmuma pieņemšanas sagatavot papildu iebildumu paziņojumu vai sniegt paskaidrojumus, skaidri norādot iebildumus pret uzņēmumu un faktus, kas tos pamato.

53.

Es rūpīgi pārskatīju arī šo procesuālo jautājumu, neņemot vērā Alpharma apgalvojumus par materiāliem jautājumiem. Tomēr es nevaru konstatēt, ka uzņēmuma lūgums ir pamatots.

54.

Puse jau ir saņēmusi atbildi uz jautājumu par to, kurus faktus Komisija uzskata par pareiziem. Pēc šī jautājuma iesniegšanas Konkurences ĢD Alpharma saņēma atbildi, ka Komisija uzskata jaunos faktus faktu vēstulē par pareiziem. Šajā sakarā jānorāda, ka vairākumu faktu vēstulē iekļauto jauno faktu par Alpharma ir iesniegusi pati puse pēc iebildumu paziņojuma sagatavošanas, lai gan Konkurences ĢD nosūtīja lūgumu sniegt informāciju jau 2011. gada martā.

55.

Turklāt faktu vēstulē, ko saņēma puse, par katru faktu norādīts, uz kuru iebildumu paziņojuma daļu tas attiecas, kā arī norādīta tā nozīme attiecībā uz iebildumu. Tādējādi Alpharma ir bijusi iespēja sniegt komentārus par jaunajiem pierādījumiem un to nozīmi attiecībā uz iebildumiem. Pretēji tam, ko Alpharma, šķiet, ierosina, Komisijai nav pienākuma faktu vēstulē vai papildu iebildumu paziņojumā norādīt, kurus iebildumu paziņojumā sākotnēji ietvertos faktus tā vairs neuzskata par pareiziem, ņemot vērā pierādījumus, kas atklāti vēlāk. Komisijai nav arī pienākuma sniegt jauno faktu juridisko novērtējumu. Kā jau norādīts iepriekš, Komisijai ir pienākums sagatavot iebildumu paziņojumu vienīgi tad, ja tā vēlas mainīt esošos iebildumus. Tādēļ es uzskatu, ka Alpharma tiesības uz aizstāvību nav pārkāptas.

56.

Visbeidzot, uzklausīšanas amatpersonas darba uzdevumos nav iekļautas pilnvaras oficiāli ieteikt Komisijai puses interesēs paskaidrot konkrētus iebildumus vai sniegt tās interpretāciju par konkrētiem faktiem, kas pamato šādus iebildumus, kā, šķiet, uzskata Alpharma.

57.

Treškārt, (kaut gan tikai attiecībā uz vienu punktu) Alpharma apgalvoja, ka faktu vēstulē nav pienācīgi paskaidrots, kā Komisija plāno izmantot jaunos faktus. Es neuzskatu, ka puses tiesības uz aizstāvību ir pārkāptas, un atsaucos uz IV iedaļas 4. punktā ietverto analīzi, ko es veicu attiecībā uz līdzīgām sūdzībām, kuras šīs procedūras ietvaros iesniedza citas puses. Visādā ziņā, uzņēmuma Alpharma atbilde uz faktu vēstuli liecina, ka puse varēja saprast faktu vēstuli.

58.

Visbeidzot, Alpharma norādīja uz administratīvās procedūras pārmērīgo ilgumu. Šajā jautājumā es atsaucos uz manis veikto līdzīgu sūdzību analīzi II iedaļas 4. punktā.

V.   LĒMUMA PROJEKTS

59.

Manuprāt, lēmuma projekts attiecas vienīgi uz iebildumiem, attiecībā uz kuriem pusēm tika dota iespēja paust savu viedokli.

60.

Kopumā es secinu, ka visi dalībnieki ir varējuši efektīvi īstenot savas procesuālās tiesības šajā lietā.

Briselē, 2013. gada 17. jūnijā

Michael ALBERS


(1)  Saskaņā ar 16. un 17. pantu Eiropas Komisijas priekšsēdētāja 2011. gada 13. oktobra lēmumā par uzklausīšanas amatpersonas amatu un darba uzdevumiem noteiktu konkurences lietu izskatīšanā (OV L 275, 20.10.2011., 29. lpp.) (turpmāk “Lēmums 2011/695/ES”).

(2)  http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/

(3)  H. Lundbeck A/S un Lundbeck Limited, Xellia Pharmaceuticals ApS un Alpharma LLC (pašreizējais nosaukums – Zoetis Products LLC) (turpmāk “Alpharma”), A.L. Industrier AS, Arrow Generics Limited un Arrow Group ApS (turpmāk “Arrow”), Resolution Chemicals Limited, Generics [UK] Limited, Merck KGaA un Ranbaxy (UK) Limited un Ranbaxy Laboratories Limited (turpmāk “Ranbaxy”).

(4)  Šajā lietā situācija, manuprāt, bija līdzīga tai, kas aprakstīta Lēmuma 2011/695/ES 15. apsvērumā un kas attaisno līdzīgu lēmumu par apturēšanu.

(5)  Alpharma atkārtoti vērsās pie manis ar šo jautājumu 2013. gada 3. jūnija vēstulē.

(6)  Lieta T-228/97 Irish Sugar/Komisija, 1999. gads (Recueil, II-2969. lpp., 278. punkts).

(7)  Lieta T-99/04, AC-Treuhand AG/Komisija, 2008. g. (Krājums, II-1501. lpp., 58. punkts).

(8)  Lieta 587/08 Fresh del Monte Produce Inc./Komisija, 2013. g. (Krājumā vēl nav publicēts, 683. un 684. punkts).

(9)  Lieta C-105/04 P Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Komisija (FEG), 2006. g. (Krājums I-8725. lpp., 56.–60. punkts).

(10)  Lieta T-240/07 Heineken Nederland BV un Heineken NV/Komisija, 2011. g. (Krājums, II-3355. lpp., 290 un 291. punkts).

(11)  Skatīt lietu T-111/08 MasterCard Inc. un citi/Komisija, 2012. g. (Krājumā vēl nav publicēts, 268. punkts).

(12)  Skatīt lietu T-23/99, LR AF 1998 A/S, bijušais Løgstør Rør A/S/Komisija, 2002. g. (Recueil, II-1705. lpp., 190. un 193. punkts); sk. arī apvienotās lietas T-236/01, T-239/01, T-244/01 līdz T-246/01, T-251/01 un T-252/01, Tokai Carbon un citi/Komisija, 2004. g. (Recueil, II-1181. lpp., 45. punkts); un lietu T-340/03 France Télécom SA/Komisija, 2007. g. (Krājums, II-107. lpp., 30. punkts).

(13)  Lieta MasterCard Inc. un citi/Komisija (minēta iepriekš, 273. punkts).

(14)  LR AF 1998 A/S (minēta iepriekš, 191. punkts); sk. arī lietu T-353/06 Vermeer Infrastructuur BV/Komisija, 2012. g. (Krājumā vēl nav publicēts, 182. punkts).

(15)  Situācija, kad nav vienkārši saprast saikni starp faktu vēstuli un iebildumu paziņojumu, manuprāt, ir līdzīga situācijai, kuru Vispārējā tiesa izskatīja lietā T-11/89 Shell/Komisija, 1992. g. (Recueil, 11. – 757. lpp., 56. un 62. punkts); sk. arī apvienotās lietas T-191/98 un T-212/98 līdz T-214/98, Atlantic Container Line AB un citi/Komisija, 2003. g., (Recueil, II-3275. lpp., 162. punkts); un lietu T-13/89 ICI/Komisija, 1992. g. (Recueil, II-1021. lpp., 35. punkts). Tādēļ pārbaudei, ko piemēroja pēdējai minētajai situācijai, vajadzētu būt piemērotai arī šeit.

(16)  Ņemot vērā, ka Lundbeck iesniedza man sīki izklāstītu sūdzību ļoti vēlā procedūras posmā, es varu to izskatīt tikai kopsavilkuma veidā.

(17)  Lieta T-31/99 ABB Asea Brown Boveri/Komisija, 2002. g. (Recueil, II-1881. lpp., 99. punkts).

(18)  Lieta T-439/07 Coats Holdings Ltd./Komisija, 2012. g. (Krājumā vēl nav publicēts, 174. un 175. punkts).

(19)  Skatīt 68. un 69. punktu Komisijas paziņojumā par paraugpraksi attiecībā lietu izskatīšanu saskaņā ar LESD 101. un 102. pantu (OV C 308, 20.10.2011., 6. lpp.).

(20)  Ņemot vērā, ka Alpharma vērsās pie manis saistībā ar vairākiem jautājumiem un iesniedza ļoti sīki izklāstītu sūdzību ļoti vēlā procedūras posmā, es varu to izskatīt tikai kopsavilkuma veidā.


7.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/13


Komisijas lēmuma kopsavilkums

(2013. gada 19. jūnijs)

par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu

(Lieta AT.39226 – Lundbeck)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2013) 3803)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

(2015/C 80/07)

Komisija 2013. gada 19. jūnijā pieņēma lēmumu par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. pantu un EEZ līguma 53. pantu. Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003  (1) 30. panta noteikumiem Komisija ar šo publicē pušu nosaukumus un lēmuma galveno saturu, tostarp visus uzliktos sodus, ņemot vērā uzņēmumu likumīgās intereses savu komercnoslēpumu aizsargāšanā

1.   IEVADS

1.

Šis lēmums attiecas uz sešiem nolīgumiem, kas 2002. un 2003. gadā tika noslēgti starp Dānijas oriģinālo farmācijas produktu ražošanas uzņēmumu Lundbeck, no vienas puses, un katru no četriem ģenērisko farmācijas produktu ražošanas uzņēmumiem, no otras puses. Šis lēmums attiecas uz šādiem ģenērisko farmācijas produktu ražošanas uzņēmumiem:

—    Merck KGaA (Generics (Apvienotā Karaliste)): ar Lundbeck noslēgti divi nolīgumi, no kuriem viens attiecas uz Apvienoto Karalisti (spēkā no 2002. gada 24. janvāra līdz 2003. gada 1. novembrim), savukārt otrs attiecas uz EEZ, izņemot Apvienoto Karalisti (spēkā no 2002. gada 22. oktobra līdz 2003. gada 22. oktobrim),

—    Arrow : ar Lundbeck noslēgti divi nolīgumi, no kuriem viens attiecas uz Apvienoto Karalisti (spēkā no 2002. gada 24. janvāra līdz 2003. gada 20. oktobrim), savukārt otrs attiecas uz Dāniju (spēkā no 2002. gada 3. jūnija līdz 2003. gada 1. aprīlim),

—    Alpharma : ar Lundbeck noslēgts viens nolīgums, kas attiecas uz EEZ (spēkā no 2002. gada 22. februāra līdz 2003. gada 30. jūnijam), un

—    Ranbaxy : ar Lundbeck noslēgts viens nolīgums, kas attiecas uz EEZ (spēkā no 2002. gada 16. jūnija līdz 2003. gada 31. decembrim).

Savā lēmumā Komisija konstatēja, ka šo nolīgumu starp Lundbeck un katru no attiecīgajiem ģenērisko produktu uzņēmumiem gadījumā runa ir par četriem pārkāpumiem.

2.

Produkts, uz ko attiecas konstatētie pārkāpumi, ir antidepresants citaloprams – vai nu aktīvo farmaceitisko vielu (API), vai zāļu veidā.

3.

Nolīgumu slēgšanas brīdī Lundbeck patentu un datu aizsardzības attiecībā uz citaloprama savienojumu un abiem oriģinālo produktu ražošanas procesiem spēkā esamības termiņš bija iztecējis. Lundbeck joprojām piederēja vairāki procesa patenti, kas deva Lundbeck ekskluzīvas tiesības uz dažām, bet ne visām, jauno citaloprama ražošanas metodēm, ciktāl tiktu atzīts, ka šādi patenti ir spēkā un pārkāpti. Tomēr visi uzņēmumi, kas izmanto vai nu oriģinālo produktu ražošanas procesus, vai arī ražošanas procesus, uz kuriem neattiecas spēkā esoši Lundbeck procesa patenti, principā varētu brīvi ienākt EEZ tirgū ar ģenērisko citalopramu ar nosacījumu, ka šis produkts un tā ražošanas process atbilda EEZ tobrīd piemērotajām normatīvajām prasībām.

4.

Tika noslēgti nolīgumi saistībā ar vismaz vienu potenciālu strīdu par patentu (2) starp Lundbeck un attiecīgo ģenērisko produktu ražošanas uzņēmumu attiecībā uz (paredzēto) citaloprama tirdzniecību – aktīvo farmaceitisko vielu, vai zāļu veidā –, ko attiecīgais ģenērisko produktu ražošanas uzņēmums veic nolīgumā paredzētajā ģeogrāfiskajā apgabalā. Pirms attiecīgo nolīgumu noslēgšanas Lundbeck parasti tika apgalvojis, ka ir pārkāpts viens vai vairāki tā procesa patenti, un attiecīgais ģenērisko farmācijas produktu ražošanas uzņēmums parasti tika apgalvojis, ka attiecīgais(-ie) patents(-i) nav pārkāpti vai ka Lundbeck izmantotais(-ie) patents(-i) nav spēkā. Katrs no šiem nolīgumiem tika noslēgts, pirms šajos jautājumos tika sniegts tiesas nolēmums starp attiecīgajām pusēm – pat pagaidu pasākumu veidā –, un visi šie nolīgumi, izņemot vienu (Lundbeck nolīgums ar Alpharma, kas attiecas uz EEZ), tika noslēgti, pirms tika uzsākta tiesvedība.

5.

Strīdu par patentiem izšķiršana principā ir vispāratzīts un leģitīms privāto strīdu izšķiršanas veids. Strīdu par patentiem izšķiršana šādā veidā var aiztaupīt tiesu vai kompetento administratīvo iestāžu, piemēram, patentu biroju, laiku un pūles un līdz ar to var būt sabiedrības interesēs.

6.

No Savienības konkurences tiesību perspektīvas ir svarīgi, lai nolīgumiem būtu raksturīga vērtības nodošana no Lundbeck potenciālajam vai faktiskajam ģenērisko produktu ražošanas konkurentam, un šādas nodošanas ietvaros potenciālais attiecīgais konkurents piekrita līguma darbības laikā netirgot ģenērisko citalopramu attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā. Lundbeck nodotajā vērtībā tika ņemts vērā apgrozījums vai peļņa, kādu ģenērisko produktu ražošanas uzņēmums paredzēja gūt, ja tas būtu sekmīgi ienācis tirgū. Ar attiecīgajiem nolīgumiem netika atrisināts neviens strīds par patentu; ar tiem drīzāk ar potenciālo ģenērisko farmācijas produktu ražošanas uzņēmumu ieiešanu tirgū saistītās problēmas tika atliktas uz vēlāku laiku. Tika arī konstatēts, ka nolīgumi no Lundbeck puses neietvēra nekādas saistības atturēties no pārkāpuma procedūras, ja ģenērisko produktu ražošanas uzņēmums ar ģenērisko citalopramu tirgū ienāca pēc nolīguma termiņa beigām. Visbeidzot, pateicoties attiecīgajiem nolīgumiem, Lundbeck varēja gūt rezultātus, kādus tas nebūtu varējis gūt, ja tas uz procesa patentiem būtu atsaucies valstu tiesās: ar attiecīgajiem nolīgumiem attiecīgajam ģenērisko produktu ražošanas uzņēmumam neļāva pārdot ģenērisko citalopramu neatkarīgi no tā, vai šāds citaloprams tiktu ražots, pārkāpjot Lundbeck procesa patentus.

2.   PROCEDŪRA

7.

Komisija pirmo reizi par attiecīgajiem nolīgumiem uzzināja 2003. gada oktobrī, pateicoties Dānijas Konkurences iestādes pārsūtītajai informācijai. Laikposmā no 2003. gada decembra līdz 2005. gada oktobrim Komisija vāca papildu informāciju. Komisija 2005. gada oktobrī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 20. panta 4. punktu veica pārbaudes, cita starpā, H. Lundbeck A/S uzņēmuma telpās. 2006. gadā vairākām iesaistījām personām tika nosūtīti informācijas pieprasījumi. Atbildes uz šiem informācijas pieprasījumiem tika izskatītas 2007. gadā.

8.

Komisija 2008. gada janvārī nolēma sākt plašu farmācijas nozares izmeklēšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 17. pantu. Nozares izmeklēšanas nobeiguma ziņojums tika publicēts 2009. gada 8. jūlijā.

9.

Komisija 2009. gada decembrī veica papildu pārbaudes. Komisija 2010. gada 7. janvārī sāka oficiālu procedūru pret Lundbeck. 2010. gadā un 2011. gada pirmajā pusē, sagatavojot šo lēmumu, Komisija izsūtīja vairākus informācijas pieprasījumus Lundbeck, ģenērisko produktu ražošanas uzņēmumiem, ar kuriem tika noslēgti attiecīgie nolīgumi, to mātesuzņemumiem un trešām personām. Komisija 2012. gada 24. jūlijā sāka procedūru pret ģenērisko produktu ražošanas uzņēmumiem, kuri bija noslēguši attiecīgos nolīgumus ar Lundbeck, un izdeva Lundbeck un minētajiem ģenērisko produktu ražošanas uzņēmumiem adresētu iebildumu paziņojumu.

10.

Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēja komiteja 2013. gada 5. un 17. jūnijā pieņēma labvēlīgu atzinumu par šā lēmuma projektu. Uzklausīšanas amatpersona nobeiguma ziņojumu iesniedza 2013. gada 17. jūnijā.

3.   KOMISIJAS JURIDISKĀ VĒRTĒJUMA KOPSAVILKUMS

11.

Pamatojoties uz Eiropas Savienības Tiesas judikatūru, Komisija savā lēmumā secināja, ka uz izlīguma nolīgumiem par patentiem – tāpat kā visiem citiem nolīgumiem – attiecas Savienības konkurences tiesības.

12.

Pat tad, ja izlīguma nolīgumā par patentu iekļautie ierobežojumi ir patenta darbības jomā, minēto nolīgumu noteiktos apstākļos var būt nepieciešams uzskatīt par esošu pretrunā konkurences tiesībām.

13.

Lai varētu noteikt, vai katrs nolīgums, uz ko attiecas šis lēmums, pēc savas būtības varēja ierobežot konkurenci, Komisija izanalizēja katras lietas konkrētos apstākļus attiecībā uz katru nolīgumu, lai noteiktu, vai:

ģenērisko produktu ražošanas uzņēmums un oriģinālo produktu ražošanas uzņēmums bija vismaz potenciāli konkurenti,

ģenērisko produktu ražošanas uzņēmums nolīgumā bija apņēmies nolīguma darbības laikā ierobežot savus centienus ieiet vienā vai vairākos EEZ tirgos ar savu ģenērisko produktu un

nolīgums bija saistīts ar oriģinālo produktu ražošanas uzņēmuma vērtības nodošanu, kas ievērojami samazināja ģenērisko produktu ražošanas uzņēmumu stimulus no savas puses pielikt pūles ieiet vienā vai vairākos EEZ tirgos ar savu ģenērisko produktu.

Komisijas vērtējumā tika ņemts vērā ekonomiskais un tiesiskais konteksts, kā rezultātā nolīgums tika noslēgts, nolīguma faktiskais saturs un mērķi, kā arī katras puses subjektīvie nodomi, kā izriet no šīs lietas faktiem.

14.

Šajā lietā vērā tika ņemti arī citi būtiski faktori, proti: fakts, ka Lundbeck nodotajā vērtībā tika ņemts vērā apgrozījums vai peļņa, kādu ģenērisko produktu ražošanas uzņēmums paredzēja gūt, ja tas būtu sekmīgi ienācis tirgū; fakts, ka Lundbeck nebūtu varējis iegūt ierobežojumus attiecībā uz ieiešanu tirgū, atsaucoties uz procesa patentiem, ņemot vērā, ka ģenērisko produktu ražošanas uzņēmumam nolīgumā noteiktie pienākumi ir plašāki par procesa patentu īpašniekiem piešķirtajām tiesībām; un fakts, ka nolīgumā no Lundbeck puses nebija ietvertas nekādas saistības atturēties no pārkāpuma procedūras, ja ģenērisko produktu ražošanas uzņēmums ar ģenērisko citalopramu tirgū ienāca pēc nolīguma termiņa beigām.

15.

Komisija izanalizēja arī pušu argumentus par pamatojumu esamību attiecībā uz nolīgumiem saskaņā ar Līguma 101. panta 3. punktu un secināja, ka šā noteikuma nosacījumi nav izpildīti. Pušu apgalvotais efektivitātes pieaugums izpaudās, piemēram, tiesvedības izmaksās, no kurām izdevās izvairīties, un labākas Lundbeck produktu izplatīšanas, pateicoties izplatīšanas nolīgumiem ar diviem ģenērisko produktu ražošanas uzņēmumiem. Taču pusēm neizdevās pietiekami pamatot apgalvoto efektivitātes pieaugumu un jo īpaši parādīt, ka ģenērisko produktu ražošanas uzņēmumiem nolīgumos noteiktie ierobežojumi bija nepieciešami, lai sasniegtu šo efektivitātes pieaugumu. Tāpat arī puses neparādīja, ka šāds efektivitātes pieaugums atsvēra zaudējumus patērētājiem, ko rada nolīgumos noteiktie ierobežojumi.

16.

Pamatojoties uz iepriekšminēto analīzi, Komisija konstatēja, ka sešiem minētajiem nolīgumiem, uz kuriem attiecas šis lēmums, ir konkurenci ierobežojošs mērķis, un tie ir līdzvērtīgi četriem atsevišķiem Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpumiem.

4.   ADRESĀTI

17.

Komisijas lēmums tika adresēts šādiem uzņēmumiem:

Lundbeck Limited

H. Lundbeck A/S

Generics [UK] Limited

Merck KGaA

Arrow Generics Limited

Arrow Group ApS

Resolution Chemicals Limited

Xellia Pharmaceuticals ApS

Zoetis Products LLC

A.L. Industrier AS

Ranbaxy (UK) Limited

Ranbaxy Laboratories Limited

5.   NAUDAS SODI

18.

Komisija par četros attiecīgajiem pārkāpumiem Lundbeck uzlika kopējo naudas sodu EUR 93 766 000 apmērā. Šie naudas sodi tika aprēķināti saskaņā ar Komisijas pamatnostādņu par naudas sodiem vispārīgo metodiku (3). Ņemot vērā to, ka uzņēmuma Lundbeck četri pārkāpumi attiecās uz vienu un to pašu produktu – citalopramu – un lielā mērā uz vieniem un tiem pašiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem un laikposmiem, un lai izvairītos no potenciāli nesamērīga iznākuma, vienlaicīgi uzliekot vairākus sodus, Komisija pēc saviem ieskatiem nolēma piemērot korekcijas koeficientu, kas ir piemērots, lai šīs lietas īpašajos apstākļos panāktu preventīvu iedarbību.

19.

Komisija četriem attiecīgajiem ģenērisko produktu ražošanas uzņēmumiem (vai to tiesību pārņēmējiem) uzlika kopējo naudas sodu EUR 52 239 000 apmērā. Tā kā šie uzņēmumi katrā nolīgumā bija vienojušies nepārdot ģenērisko citalopramu attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā un līdz ar to attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā netika reģistrēts vai tika reģistrēts pavisam neliels pārdošanas apjoms, Komisija naudas sodu aprēķināšanai piemēroja Pamatnostādņu 37. punktu. Komisija jo īpaši ņēma vērā katram ģenērisko produktu ražošanas uzņēmumam nolīgumā(-os) nodoto vērtību, lai katram ģenērisko produktu ražošanas uzņēmumam aprēķinātu sodu pamatsummas.

20.

Nosakot naudas sodu summas, tika ņemts vērā Komisijas izmeklēšanas būtiskais ilgums. Šā iemesla dēļ visām pusēm sods tika samazināts.

21.

Par četriem konkrētajiem pārkāpumiem tika uzlikti šādi naudas sodi:

Par pārkāpumu starp Lundbeck un Merck:

H. Lundbeck A/S: EUR 19 893 000,

no kuriem solidāras atbildības ietvaros ar Lundbeck Limited: EUR 5 306 000;

Merck KGaA: EUR 21 411 000,

no kuriem solidāras atbildības ietvaros ar Generics [UK] Limited: EUR 7 766 843.

Par pārkāpumu starp Lundbeck un Arrow:

H. Lundbeck A/S: EUR 12 951 000;

Arrow Group ApS: EUR 9 975 000,

no kuriem solidāras atbildības ietvaros ar Arrow Generics Limited: EUR 9 360 000,

no šīs summas solidāras atbildības ietvaros ar Resolution Chemicals Limited: EUR 823 735.

Par pārkāpumu starp Lundbeck un Alpharma:

H. Lundbeck A/S: EUR 31 968 000;

Zoetis Products LLC un Xellia Pharmaceuticals ApS solidāras atbildības ietvaros: EUR 10 530 000,

no kuriem solidāras atbildības ietvaros ar A.L. Industrier AS: EUR 43 216.

Par pārkāpumu starp Lundbeck un Ranbaxy:

H. Lundbeck A/S: EUR 28 954 000;

Ranbaxy Laboratories Limited un Ranbaxy (UK) Limited solidāras atbildības ietvaros: EUR 10 323 000.

22.

Komisija pieprasīja, lai attiecīgie uzņēmumi atturas no tādas darbības vai rīcības atkārtošanas, kurai ir tas pats vai līdzīgs mērķis vai sekas.


(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.

(2)  Lēmumā izmantotais termins “strīds par patentu” attiecas uz domstarpībām starp divām vai vairākām iesaistītajām pusēm par patentu, un tā ietvaros tiesvedība ir viens no iespējamiem soļiem šāda strīda risināšanā.

(3)  Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1/2003 23. panta 2. punkta a) apakšpunktu (OV C 210, 1.9.2006., 2. lpp.).


7.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/17


KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU ATSAUKUMS

(2015/C 80/08)

Atsaukto priekšlikumu saraksts

Dokuments

Starpiestāžu procedūra

Nosaukums

Lauksaimniecība un lauku attīstība

COM(2010) 537

2010/0266/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

COM(2010) 539

2010/0267/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem

COM(2010) 745

2010/0365/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) Nr. …/… ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 165/94 un (EK) Nr. 78/2008

COM(2010) 738

2010/0354/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz tirdzniecības standartiem

COM(2010) 759

2010/0364/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu

COM(2010) 761

2010/0366/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 485/2008 par dalībvalstu veiktām Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda finansēšanas sistēmā ietilpstošo darījumu rūpīgām pārbaudēm

COM(2010) 799

2010/0385/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Regula par vienotu TKO”)

COM(2011) 193

2011/0075 (NLE)

Priekšlikums Padomes regulai par konkrēta atbalsta, kompensāciju un cenu noteikšanas pasākumiem attiecībā uz vienotu lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju

COM(2011) 663

2011/0290/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 3/2008 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs

COM(2013) 159

2013/0087/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Regulā (EK) Nr. 73/2009 paredzētās tiešo maksājumu korekcijas likmes noteikšanu attiecībā uz 2013. kalendāro gadu

COM(2013) 521

2013/0247/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

COM(2014) 175

2014/0097/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Padomes Regulā (EK) Nr. 73/2009 paredzētās tiešo maksājumu korekcijas likmes noteikšanu attiecībā uz 2014. kalendāro gadu

Budžets un cilvēkresursi

COM(2004) 509

2004/0172/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par savstarpēju administratīvo palīdzību Kopienas finanšu interešu aizsardzībai pret krāpšanu vai citādu nelikumīgu rīcību

COM(2010) 71

2010/0047/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam

COM(2010) 72

2010/0048/APP

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2007.–2013. gadam

COM(2012) 754

2012/0350 (NLE)

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko no 2012. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām

COM(2011) 518

2011/0225 (NLE)

Priekšlikums Padomes regulai par radioaktīvo materiālu pārvadātāju reģistrācijas Kopienas sistēmas izveidošanu

Ekonomikas un finanšu lietas, nodokļu politika un muita

COM(1998) 30

1998/0025/CNS

Priekšlikums Padomes direktīvai par nodokļu režīma noteikšanu privātajiem mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kurus galīgi ieved citā dalībvalstī dzīvesvietas maiņas gadījumā vai kurus izmanto uz laiku citā, nevis tajā dalībvalstī, kurā tie reģistrēti

COM(2002) 456

2002/0246/CNS

Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu 77/270/Euratom, ar ko Komisiju pilnvaro piešķirt Euratom aizdevumus, lai veicinātu kodolelektrostaciju finansēšanu

COM(2002) 457

2002/0246 (NLE)

Priekšlikums Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu 77/271/Euratom par to, kā īstenot Lēmumu 77/270/Euratom, ar ko Komisiju pilnvaro piešķirt Euratom aizdevumus, lai veicinātu kodolelektrostaciju finansēšanu

COM(2005) 261

2005/0130/CNS

Priekšlikums Padomes direktīvai par nodokļiem, ar kuriem apliek vieglos automobiļus

COM(2006) 486

2006/0165/CNS

Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/84/EEK par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu

COM(2010) 32

2010/0018 (NLE)

Priekšlikums Padomes lēmumam par Savienības nostāju Apvienotajā komitejā, kas izveidota ar Nolīgumu par tādu produktu tirdzniecību starp Eiropas Ogļu un tērauda kopienu un Turcijas Republiku, uz kuriem attiecas Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līgums, par minētā Līguma 1. protokola II pielikuma grozījumiem saskaņā ar 2007. gada Harmonizētās sistēmas stāšanos spēkā

COM(2010) 34

2010/0019 (NLE)

Priekšlikums Padomes lēmumam par Savienības nostāju Asociāciju padomē attiecībā uz EK un Turcijas Asociācijas padomes 1998. gada 25. februāra Lēmuma Nr. 1/98 par lauksaimniecības produktu tirdzniecības režīmu 3. protokola II pielikuma grozījumiem saistībā ar apstrādes vai pārstrādes darbībām, kas jāveic nenoteiktas izcelsmes izejvielām, lai ražotais izstrādājums varētu iegūt noteiktas izcelsmes statusu saskaņā ar 2007. gada Harmonizētās sistēmas stāšanos spēkā

COM(2010) 778

2010/0378 (NLE)

Priekšlikums Padomes lēmumam par Eiropas Savienības nostāju, kas jāpieņem Stabilizācijas un asociācijas padomē, kura izveidota ar Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Horvātijas Republiku, no otras puses, par grozījumiem minētā nolīguma 4. protokolā attiecībā uz jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

COM(2011) 169

2011/0092/CNS

Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai

Nodarbinātība, sociālās lietas, prasmes un darbaspēka mobilitāte

COM(2014) 239

2014/0131 (NLE)

Priekšlikums Padomes lēmumam par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās Darba konferences 103. sesijā attiecībā uz Ieteikumu, kurš papildinās Starptautiskās Darba organizācijas 1930. gada konvenciju Nr. 29 “Piespiedu darba konvencija”

Vide, jūrlietas un zivsaimniecība

COM(2009) 189

2009/0057/COD

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido daudzgadu plānu stavridas rietumu krājumam un zvejniecībām, kas šo krājumu izmanto

COM(2009) 399

2009/0112/COD

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido ilgtermiņa plānu anšovu krājumam Biskajas līcī un zvejniecībām, kas šo krājumu izmanto

COM(2010) 572

2010/0290 (NLE)

Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, kas pievienots Zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Mikronēzijas Federatīvajām Valstīm

COM(2012) 155

2012/0077/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes 2007. gada 18. septembra Regulu (EK) Nr. 1098/2007, ar ko izveido daudzgadu plānu Baltijas jūras mencu krājumiem un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto

COM(2012) 471

2012/0232/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dažiem tehniskajiem un kontroles pasākumiem Skagerakā un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 850/98 un Regulā (EK) Nr. 1342/2008

COM(2012) 591

2012/0285/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2187/2005, ar ko nosaka tehniskus pasākumus zvejas resursu saglabāšanai Baltijas jūrā, Beltos un Zunda šaurumā

COM(2013) 300

2013/0153 (NLE)

Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko nosaka HELCOM un SJO ieņemamo nostāju attiecībā uz Baltijas jūras noteikšanu par slāpekļa oksīdu emisijas kontroles zonu (NECA)

COM(2014) 397

2014/0201/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem, 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu, 1999/31/EK par atkritumu poligoniem, 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru atkritumiem, un 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem

Eiropas kaimiņattiecību politika un paplašināšanās sarunas

COM(2008) 308

2008/0095/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1638/2006, ar ko paredz vispārējos noteikumus Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta izveidošanai

COM(2012) 92

2012/0041 (NLE)

Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko formulē nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem ES un Turcijas Asociācijas padomē

COM(2012) 133

2012/0063 (NLE)

Priekšlikums Padomes lēmumam par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 4. protokolā (Izcelsmes noteikumi)

COM(2012) 329

2012/0159/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA)

Ārlietas un drošības politika

COM(2005) 281

2005/0121/CNS

Priekšlikums Padomes lēmumam par protokola noslēgšanu Tirdzniecības un sadarbības pamatnolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Ungārijas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

COM(2013) 289

2013/0155 (NLE)

Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

COM(2013) 653

 

Ieteikums Padomes lēmumam par to, ka Komisija Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā noslēdz Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

Veselība un pārtikas nekaitīgums

COM(2007) 90

2007/0037/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu Nr. 11 par diskriminācijas atcelšanu pārvadājumu cenās un nosacījumos, īstenojot Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līguma 79. panta 3. punktu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu

COM(2013) 262

2013/0137/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā audzēt augu reproduktīvo materiālu un kā to darīt pieejamu tirgū (augu reproduktīvā materiāla tiesību akts)

Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU

COM(2010) 371

2010/0199/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 97/9/EK par ieguldītāju kompensācijas sistēmām

COM(2012) 84

2012/0035/COD

Priekšlikums direktīvai par to pasākumu pārredzamību, ar kuriem reglamentē cilvēkiem paredzētu zāļu cenas, un par to iekļaušanu publisko veselības apdrošināšanas sistēmu tvērumā

COM(2012) 241

2012/0124 (NLE)

Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko dalībvalstis Apvienoto Nāciju Organizācijas konferencē par ieroču tirdzniecības līgumu (Ņujorka, 2012. gada 2.–27. jūlijs) pilnvaro vest sarunas par jautājumiem, kas ir Savienības ekskluzīvā kompetencē

COM(2014) 85

2014/0043 (NLE)

Priekšlikums Padomes ieteikumam par Eiropas tūrisma kvalitātes principiem

Starptautiskā sadarbība un attīstība

COM(2008) 244

2008/0270 (NLE)

Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko groza priekšlikumu padomes Lēmumam par 2007. gada Starptautiskā kafijas nolīguma parakstīšanu un noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā

Iestāžu attiecības

COM(2013) 451

2013/0218/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam

COM(2013) 452

2013/0220/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tādus tiesību aktus tiesiskuma jomā, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantam

COM(2013) 751

2013/0365/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam

Tieslietas, patērētāji un dzimumu līdztiesība

COM(2010) 82

2010/0050/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par tiesībām uz mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā

COM(2012) 35

2012/0022/APP

Priekšlikums Padomes regulai par Eiropas nodibinājuma (FE) statūtiem

Migrācija, iekšlietas un pilsonība

COM(2009) 102

2009/0033/CNS

Priekšlikums Padomes regulai par novērtēšanas mehānisma izveidi, lai pārbaudītu Šengenas acquis piemērošanu

Pētniecība, zinātne un inovācija

COM(2011) 931

2011/0460 (NLE)

Priekšlikums Padomes lēmumam par papildu pētniecības programmas pieņemšanu ITER projektam (2014.–2018. gadam)

Tirdzniecība

COM(2011) 380

2011/0167 (NLE)

Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm

Transports

COM(2000) 802

2000/0326/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par fonda izveidošanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu Eiropas ūdeņos kompensācijai un citiem papildu pasākumiem

COM(2005) 353

2005/0141/APP

Priekšlikums Padomes lēmumam par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Serbiju un Melnkalni par atsevišķiem gaisa satiksmes pakalpojumu aspektiem un par šā nolīguma pagaidu piemērošanu

COM(2008) 700

 

Priekšlikums Padomes lēmumam par grozījumu protokola parakstīšanu 1948. gada 18. augusta Konvencijai par kuģošanu Donavā (Belgradas konvencija)

COM(2009) 217

2009/0063/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par aviācijas drošības nodevām

COM(2009) 229

2009/0066/APP

Priekšlikums Padomes un Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju lēmumam Padomes sanāksmē par Amerikas Savienoto Valstu, no vienas puses, Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no otras puses, Īslandes, no trešās puses, un Norvēģijas Karalistes, no ceturtās puses, gaisa satiksmes nolīguma noslēgšanu; un par Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu, no vienas puses, Īslandes, no otras puses, un Norvēģijas Karalistes, no trešās puses, gaisa satiksmes papildnolīguma noslēgšanu attiecībā uz gaisa satiksmes nolīguma piemērošanu starp Amerikas Savienotajām Valstīm, no vienas puses, Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, Islande, no trešās puses, un Norvēģijas Karalisti, no ceturtās puses

COM(2010) 653

2010/0320 (NLE)

Priekšlikums Padomes lēmumam par to, ka Horvātijas Republika ir izpildījusi nosacījumus, lai noslēgtu pirmo pārejas posmu saskaņā ar Daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Īslandes Republiku, Melnkalnes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbijas Republiku un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas Kopējās aviācijas telpas izveidi

COM(2011) 824

2011/0397/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par apkalpošanas uz zemes pakalpojumiem Savienības lidostās, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/67/EK

Kodifikācijas

COM(2008) 761

2008/0225/COD

Priekšlikums Padomes regulai, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas

COM(2009) 446

2009/0123/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai …/…/EK […] par vienotu kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem (kodificēta versija)

COM(2009) 535

2009/0151/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai …/…/EK […] par statistiku attiecībā uz atkritumiem (kodificēta versija)

COM(2009) 634

2009/0176/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Kopienas lidostās (kodificēta versija)

COM(2010) 179

2010/0095/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu, un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā (kodificēta redakcija)

COM(2010) 184

2010/0098/CNS

Priekšlikums Padomes regulai (Euratom) par pārtikas produktu un lopbarības maksimāli pieļaujamo radioaktīvā piesārņojuma līmeni pēc kodolavārijas vai citas radiācijas avārijas situācijas (pārstrādāta redakcija)

COM(2010) 507

2010/0260/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mērvienībām

COM(2010) 691

2010/0338 (NLE)

Priekšlikums Padomes regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem

COM(2012) 8

2012/0007/COD

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par bīstamu preparātu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (pārstrādāta redakcija)


V Atzinumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

7.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/24


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.7545 – Blackstone/Koala/Acenden/AMS)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 80/09)

1.

Eiropas Komisija 2015. gada 26. februārī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums Blackstone Group L.P. (Blackstone, ASV) un uzņēmums Koala HoldCo, LLC (uzņēmums saistīts ar uzņēmumiem TPG Global, LLC un TPG Special Situations Partners, LLC (kopā TPG, ASV) iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu Acenden Ltd (Acenden, Apvienotā Karaliste) un uzņēmumu AMS Decisions Advisers LLP (AMS, Apvienotā Karaliste), iegādājoties daļas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    Blackstone : pasaules mēroga alternatīvs aktīvu pārvaldītājs un finanšu konsultāciju pakalpojumu sniedzējs,

—    TPG : globāls privātieguldījumu uzņēmums. TPG privātie ieguldījumu fondi iegulda dažādos uzņēmumos, tos iegādājoties vai pārstrukturējot,

—    Acenden : sniedz hipotēku pārvaldības un administratīvos pakalpojumus hipotekāro kredītu aizdevējiem Apvienotajā Karalistē un Īrijā,

—    AMS : sniedz hipotēku pārvaldības pakalpojumus hipotekāro kredītu aizdevējiem Apvienotajā Karalistē.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru M.7545 – Blackstone/Koala/Acenden/AMS uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


7.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/25


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.7529 – Mohawk / International Flooring Systems)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 80/10)

1.

Komisija 2015. gada 2. martā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums Mohawk Industries, Inc (Mohawk, ASV) Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kontroli pār visu uzņēmumu International Flooring Systems S.A (IFS, Luksemburga), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Mohawk Industries ir pasaules mēroga kokmateriāla plātņu, izolācijas materiālu un plaša klāsta grīdas segumu ražojumu, tostarp paklāju, grīdsegu, cietkoksnes, lamināta, keramikas flīžu, akmens un vinila grīdas segumu ražotājs un piegādātājs, kura galvenā mītne atrodas ASV. EEZ teritorijā Mohawk galvenokārt darbojas ar sava meitasuzņēmuma Unilin starpniecību,

IFS ir uzņēmumu grupa, kas nodarbojas ar vinila grīdas segumu, lamināta grīdas segumu un koka paneļu, jo īpaši neapstrādātu un lakotu MDF kokšķiedru plātņu, ražošanu un piegādi un kura atrodas Luksemburgā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Eiropas Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru M.7529 – Mohawk / International Flooring Systems uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).


7.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/26


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.7553 – PAI / Lion Adventure)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 80/11)

1.

Eiropas Komisija 2015. gada 2. martā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums PAI Partners SAS (PAI, Francija) iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē pilnīgu kontroli pār uzņēmumu Lion Adventure Coöperatief U.A. (Lion Adventure, Nīderlande) citā veidā.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

uzņēmums PAI: privātkapitāla uzņēmums, kurš pārvalda un konsultē vairākus fondus, kuru īpašumā ir uzņēmumi, kas darbojas dažādās uzņēmējdarbības nozarēs,

uzņēmums Lion Adventure: nodarbojas ar āra sporta inventāra, apģērba, apavu un modes preču mazumtirdzniecību, izmantojot veikalus AS Adventure, Bever, Cotswold Outdoor un North Face Beļģijā, Francijā, Luksemburgā, Nīderlandē un Apvienotajā Karalistē.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Eiropas Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta pretendē uz izskatīšanu atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Eiropas Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Eiropas Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru M.7553 – PAI / Lion Adventure uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


CITI TIESĪBU AKTI

Eiropas Komisija

7.3.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 80/27


Pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta b) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

(2015/C 80/12)

Šī publikācija dod tiesības izteikt iebildumus pret pieteikumu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 (1) 51. pantam.

PIETEIKUMS GTĪ REĢISTRĀCIJAI

PADOMES REGULA (EK) Nr. 509/2006

par lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām  (2)

TRADITIONAL BRAMLEY APPLE PIE FILLING

EK Nr.: UK-TSG-007-0057-5.11.2008.

1.   Pieteikuma iesniedzējas grupas nosaukums un adrese

Nosaukums:

UK Apples & Pears Ltd

Adrese:

Forest Lodge

Bulls Hill

Walford

Ross-on-Wye

Herefordshire HR9 5RH

UNITED KINGDOM

Tālr.

+44 1732529781

Fakss

+44 1732529781

E-pasts:

info@englishapplesandpears.co.uk

UK Apples & Pears Ltd ir audzētājiem piederoša organizācija, kas izveidota 1987. gadā. Patlaban tā pārstāv 73 % no Apvienotās Karalistes komerciālajiem ābolu un bumbieru audzētājiem, un tā ir aktīvi piedalījusies ES finansētās programmās, kuru mērķis ir veicināt svaigu un pārstrādātu ābolu noietu svaigo augļu tirgū un patēriņu pārtikas ražošanas un sabiedriskās ēdināšanas nozarē.

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

Apvienotā Karaliste

3.   Produkta specifikācija

3.1.   Reģistrējamais(-ie) nosaukums(-i) (Komisijas 2007. gada 18. oktobra Regulas (EK) Nr. 1216/2007, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 509/2006 par lauksaimniecības produktiem kā garantētām tradicionālām īpatnībām  (3), 2. pants)

Traditional Bramley Apple Pie Filling

3.2.   Vai nosaukums

ir specifisks pats par sevi

izsaka lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta specifiskās iezīmes

Nosaukums izsaka produkta tradicionālo sastāvu: to gatavo tikai no “Bramley” āboliem, ūdens un cukura, var pievienot nedaudz citronu sulas un biezinātāja – kukurūzas cietes.

Kulinārijā izmantojamās šķirnes “Bramley” unikālā īpašību kombinācija, proti, zems sausnas saturs, augsts ābolskābes saturs un zems cukura saturs, un gatavošana bez piedevām piešķir produktam Traditional Bramley Apple Pie Filling raksturīgo sūreno garšu.

3.3.   Vai ir lūgta nosaukuma rezervēšana atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 509/2006 13. panta 2. punktam

Reģistrācija ar nosaukuma rezervēšanu

Reģistrācija bez nosaukuma rezervēšanas

3.4.   Produkta veids

1.6. grupa. Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

3.5.   Tā lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts, uz kuru attiecas nosaukums atbilstīgi 3.1. punktam (Regulas (EK) Nr. 1216/2007 3. panta 1. punkts)

Traditional Bramley Apple Pie Filling ir viendabīgs maisījums, kas sastāv no “Bramley” ābolu gabaliņiem, cukura un ūdens. Traditional Bramley Apple Pie Filling gatavošanā izmantotajiem āboliem jābūt 65–115 mm lieliem, veseliem un gataviem āboliem bez nopietniem mizas bojājumiem, ieplīsumiem un iespiedumiem. “Bramley” āboliem jābūt sagrieztiem vajadzīgā izmēra gabaliņos (minimālais izmērs 15 mm), kuriem var būt dažāda forma. Sastāvdaļu maisījumā jābūt labi redzamiem augļu gabaliņiem ar teicamu, stingru konsistenci. Ābolu gabalu krāsa atšķiras, parasti tie ir dažnedažādos zaļajos toņos, kas raksturīgi šķirnei “Bramley’s Seedling”.

“Bramley” ābolu biezeņa un kukurūzas cietes pievienošana nav obligāta; ja biezeni tomēr pievieno, tā sastāvā jābūt vismaz 97 % “Bramley” ābolu, un atlikušajiem procentiem jābūt gatavošanas procesā pievienotajam ūdenim. Biezeņa pagatavošanai ņem “Bramley” ābolu mizu, sēklotni un mīkstumu un tos termiski apstrādā karsējot un tvaicējot. Pēc tam biezeni izberž caur sietu, lai atdalītu šķiedras un iegūtu biezu, glāsmainu masu zaļā / gaiši brūnā krāsā, kas raksturīga “Bramley” āboliem.

Biezenim var pievienot arī citronu sulu.

Galaproduktam piemīt šķirnei “Bramley” raksturīgā sūrenā garša. Produktu Traditional Bramley Apple Pie Filling pilda dažādos iepakojumos un izplata vairumtirgotājiem, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, maiznīcām un konditorejām, pārtikas ražotājiem un mazumtirgotājiem.

Traditional Bramley Apple Pie Filling ir šādas sastāvdaļas:

 

“Bramley” ābolu gabaliņi – minimālais izmērs 15 mm,

 

cukurs,

 

ūdens,

 

“Bramley” ābolu biezenis – pēc izvēles,

 

kukurūzas ciete – pēc izvēles,

 

citronu sula – pēc izvēles.

Izmantoto sastāvdaļu daudzums mainās atkarībā no ražotāja, taču ir jāievēro šādas tehniskās specifikācijas:

 

“Bramley” ābolu gabaliņi – vismaz 40 %,

 

cukurs – ne vairāk kā 20 %,

 

ūdens saturs – maksimālā ūdens aktivitāte 0,97 aw,

 

pH – mazāks par 4,

 

cietvielas – vismaz 2 oBx,

 

viskozitāte – maksimālā plūsma 8 (mērot ar Forda piltuvi).

3.6.   Tā lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta ražošanas metodes apraksts, uz kuru attiecas nosaukums atbilstīgi 3.1. punktam (Regulas (EK) Nr. 1216/2007 3. panta 2. punkts)

Produkta Traditional Bramley Apple Pie Filling galvenā izejviela ir “Bramley” āboli. Tos audzē saskaņā ar šādiem priekšrakstiem:

Par katru ražošanas uzņēmumam piegādāto sūtījumu tiek reģistrēta pilnīga informācija par augļu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu. Pēc sākotnējās pārbaudes, kurā noskaidro, vai sūtījums ir piemērots produkta Traditional Bramley Apple Pie Filling ražošanai, un pirms pārstrādes āboli vispirms nonāk pludināšanas transportierī, pēc tam uz mehanizētas šķirošanas un manuālas kontroles līnijas.

Produkta Traditional Bramley Apple Pie Filling ražošanā izmanto ābolus, kas nav mazāki par 65 mm un lielāki par 115 mm. “Bramley” ābolu unikālās formas dēļ ir jāizmanto īpaši piemērotas kalibrēšanas un apstrādes procedūras, lai nodrošinātu izejvielu pareizu sagatavošanu.

Āboliem jābūt nebojātiem, tīriem, bez nopietniem mizas bojājumiem, veseliem un gataviem, bez ieplīsumiem un iespiedumiem, kas dziļāki par 0,5 mm, un tos nedrīkst būt skārusi zemmizas korķplankumainība, puve vai ābeļu kraupis. Tā kā augļi ir mīksti, pludināšanas transportieri un mehāniskie konveijeri ir jāpielāgo tā, lai sagatavošanas un pārstrādes process noritētu pēc iespējas saudzīgāk.

“Bramley’s Seedling” āboliem ir sūrena un asa garša un šai šķirnei raksturīgā krāsa, kas klāj visu ābola mizu un sniedzas no ļoti tumšzaļiem līdz gaišāki zaļiem toņiem. Āboliem jābūt ar teicamu, stingru, tvirtu konsistenci, un visā visumā tiem jāatbilst kategorijai “kraukšķīgi, sulīgi un cieti āboli”.

Mehāniska mizošana un sēklotnes izņemšana: “Bramley” āboliem ir neregulāra forma, un to kalibrēšanai, mizošanai, sēklotnes izņemšanai un apstrādei ir vajadzīgs īpašs aprīkojums, lai apmierinātu augstās prasības, kas izvirzītas produkta Traditional Bramley Apple Pie Filling komerciālajā ražošanā. Noteikti jāveic ābolu pēcapstrāde ar rokām.

Sagatavošana: kubiņos sagriezti “Bramley” āboli īpaši viegli oksidējas, un tie jāapstrādā ar turpmāk aprakstītajiem īpašajiem paņēmieniem.

“Bramley” ābolus sagriež vajadzīgā izmēra gabaliņos. To izmērs parasti ir nevienāds – tie var būt gan kubiņi, kuru malu garums ir 15 mm, gan 70 mm garas sloksnītes, kuru šķērsgriezuma platumam jābūt ne mazākam par 15 mm. Nevienādas formas gabaliņi ir Traditional Bramley Apple Pie Filling raksturīga iezīme, kas saistīta ar pašu ābolu izmēru un formu, to sagriešanas metodi un klientu vai patērētāju vēlmēm.

Lai ābolu mīkstums nebrūnētu, sagrieztos “Bramley” ābolu gabaliņus pēc tam var iemērkt šķidrumā ar antioksidējošu iedarbību. Iemērkšana citronu sulā, citronskābes vai askorbīnskābes šķīdumā nav obligāta, un tas ir īpašs apstrādes posms. Tā nav nedz sastāvdaļa, nedz piedeva, un tāpēc neietekmē galaprodukta sastāvu.

Tad ābolus pārvieto tieši uz cehu, kurā gatavo ābolu pīrāga pildījumu, vai uz aukstā režīma noliktavu un pēc tam pārstrādā, iegūstot produktu Traditional Bramley Apple Pie Filling – vai nu karstu, vai arī aukstu maisījumu.

Ābolu gabaliņus sajauc ar ūdeni un cukuru, iegūstot vienmērīgu masu. Ja vēlas, šajā procesa posmā var pievienot kukurūzas cieti un/vai “Bramley” ābolu biezeni, un/vai citronu sulu. Ābolu biezenim jābūt gatavotam tikai un vienīgi no “Bramley” āboliem, un tas nedrīkst saturēt konservantus.

3.7.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta specifiskums (Regulas (EK) Nr. 1216/2007 3. panta 3. punkts)

Produkts Traditional Bramley Apple Pie Filling ir viendabīgs maisījums, kas sastāv no svaigu “Bramley” ābolu gabaliņiem, cukura un ūdens un var saturēt “Bramley” ābolu biezeni, kukurūzas cieti un citronu sulu.

“Bramley” ābolu unikālās garšas īpašības un gatavošana bez piedevām ir faktori, kas piešķir produktam Traditional Bramley Apple Pie Filling raksturīgo sūreno garšu. Ābolu garšā izpaužas cukura un ābolskābes līdzsvars. Vairumam citu ābolu šķirņu ir zemāks skābes saturs un augstāks cukura saturs, tāpēc tie garšo saldi un tos ēst ir patīkami, taču ābolu termiskās apstrādes laikā garša zūd. Savukārt “Bramley” āboliem ir augstāks ābolskābes saturs un zemāks cukura saturs, un tā rezultātā rodas spēcīgāka, sūrenāka garša, kas vārot saglabājas.

“Bramley” ābolu stingrā konsistence ir viena no noteicošajām īpašībām, kas ābolu vārīšanas procesā liek veidoties mutē kūstošai, valkanai konsistencei. Deserta āboli var iegūt stiegrainu, nepatīkamu konsistenci, jo to sausnas saturs var būt pat par 20 % augstāks nekā “Bramley” āboliem.

Apvienotās Karalistes Mājturības institūts (Good Housekeeping Institute) ir veicis pētījumu, kas apstiprina: “Bramley” āboli ir labāk piemēroti izmantošanai populārās receptēs nekā deserta ābolu šķirnes. Šķirne “Bramley” tika salīdzināta ar šķirnēm “Granny Smith”, “Braeburn” un “Golden Delicious”. Visi āboli tika apstrādāti vienādi, izmantojot receptes no pavārgrāmatas Good Housekeeping recipe book, arī tradicionālā ābolu pīrāga recepti. Pēc tam tika pārbaudīta garša, konsistence un kvalitāte pēc termiskas apstrādes. Pētījums apliecināja, ka tradicionālo Lielbritānijas ābolu pīrāgu gatavošanai “Bramley” ir piemērotāka nekā deserta ābolu šķirnes.

Turpmākajā tabulā ir redzams vidējais punktu skaits (no 9), ko piešķīrusi Mājturības institūta degustētāju grupa, kurā ietilpst 12 pieauguši vīrieši un sievietes no visām vecuma grupām, ieskaitot pavāru brigādes locekļus.

 

“Golden Delicious”

“Braeburn”

“Bramley”

“Granny Smith”

Izskats

5,2

5,8

6,9

6,2

Garša

6,0

5,2

7,0

5,0

Konsistence

5,5

4,9

6,5

5,5

Kvalitāte kopumā

5,2

5,4

6,7

5,0

Produkta Traditional Bramley Apple Pie Filling unikālo īpašību uzskaitījums

Gatavots tikai no tradicionālajām sastāvdaļām, proti, “Bramley” āboliem, ūdens un cukura, pēc izvēles pievienojot “Bramley” ābolu biezeni, kas ražots tikai un vienīgi no “Bramley” āboliem, kukurūzas cieti un citronu sulu. Netiek izmantotas piedevas.

Neatkārtojamā garša rodas, pateicoties “Bramley” ābolu augstajai ābolskābes un cukura attiecībai.

Ābolu izmērs ir 65–115 mm.

3.8.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta tradicionālais raksturs (Regulas (EK) Nr. 1216/2007 3. panta 4. punkts)

Šķirni “Bramley’s Seedling” (salas unikālajā mērenajā klimatā dabiski izaudzis sējenis) aptuveni 1809. gadā atklāja Mērija Anna Breilsforda (Mary Anne Brailsford). Tas tika iestādīts dārzā Sautvelā, Notingemšīrā (Southwell, Nottinghamshire).

Potēto “Bramley” ābeļu augļi Karaliskās dārzkopības sabiedrības (Royal Horticultural Society) Augļu komitejā pirmoreiz tika izstādīti 1876. gada 6. decembrī un tika augstu novērtēti.

Karalienes Viktorijas laikā tika pieliktas pūles, lai izveidotu kulinārijā izmantojamu ābolu šķirni, kas noderētu visizcilākā ābolu pīrāga receptei. 1883. gadā Nacionālajā ābolu kongresā (National Apple Congress) “Bramley” tika atzīta par ābolu pīrāgam piemērotāko šķirni, un tā aizsākās tautā iemīļota tradīcija.

1887. gada oktobrī šķirne “Bramley’s Seedling” saņēma Mančestrā (Manchester) notikušās Karaliskās jubilejas izstādes (Royal Jubilee Exhibition) Ābolu komitejas pirmās pakāpes sertifikātu.

“Bramley’s Seedling” ir unikāla ābolu šķirne, kas izmantojama tikai kulinārām vajadzībām (parasti šīs šķirnes ābolus neēd svaigus, jo lielākajai daļai cilvēku tie šķiet pārāk skābi). Tiem piemīt vienreizēja garša un savdabīga konsistence, un šo īpašību dēļ ir radusies ābolu pīrāga cepšanas tradīcija, kas pastāv joprojām.

Briti nepieslējās nedz amerikāņu uzskatam, ka pīrāgā jābūt ar dakšiņu ēdamiem ābolu gabaliņiem, nedz franču stilam garnēt pīrāgu ar ābolu šķēlītēm, jo abos gadījumos āboliem termiskās apstrādes laikā ir jāsaglabā forma, tātad tiem jābūt mazāk skābiem nekā āboliem, kas pilnībā “izjūk”. Kas bija pirmais – vēlmes vai āboli – ir pagaidām neatbildēts jautājums, taču “Bramley’s Seedling” āboli, kuriem ir augstākais skābes saturs visu kulinārijā izmantojamo ābolu šķirņu vidū, ar izcilību ir izturējuši angļu garšas pārbaudi. Arī izteiktais skābums un ar to saistītā asā augļu garša, kas raksturīga šiem āboliem, ir bijis viens no to izmantošanas iemesliem.

Sākotnējā tradīcija pārliet gabaliņos sagrieztos “Bramley” ābolus ar citronu sulu (vai citu skābu sulu), lai tie nesāktu brūnēt, nav mainījusies un arī mūsdienās tiek likta lietā produkta Traditional Bramley Apple Pie Filling gatavošanā.

Vairāki Apvienotās Karalistes vadošie šefpavāri tieši organizācijai UK Apples & Pears ir apliecinājuši, ka Traditional Bramley Apple Pie Filling recepte nav mainījusies kopš tiem laikiem, kad tā iemantoja popularitāti pēc 1883. gadā notikušā Nacionālā ābolu kongresa.

“Pārtikas nozarē darbojos jau piecdesmit gadu, un, cik man zināms, tradicionālais angļu ābolu pīrāga pildījums sastāv tikai un vienīgi no “Bramley” āboliem un cukura, kam var piespiest nedaudz citronu sulas un pievienot nedaudz kukurūzas cietes iebiezināšanai.” – Prue Leith, Britu Impērijas virsnieks

“Šķirne “Bramley” 2009. gadā atzīmēja savu divsimto gadadienu, un tās augļi ir izmantoti ābolu pīrāga pildījuma gatavošanai jau kopš 19. gadsimta vidus, kad sākās tās komerciāla audzēšana. Visu šo laiku “Bramley” ābolu pīrāga pildījuma recepte ir palikusi nemainīga, tajā minēti tikai “Bramley” āboli, cukurs, ciete, piemēram, kukurūzas ciete, citronu sula (kā konservants) un ūdens.” – Phil Vickery

“Cik man zināms, tradicionālā “Bramley” ābolu pīrāga pildījuma recepte nav mainījusies: “Bramley” āboli, cukurs, kukurūzas ciete, citronu sula (kā konservants) un ūdens. “Bramley” ir pamatoti atzīta par ēdienu gatavošanai vispiemērotāko ābolu šķirni. Šīs Lielbritānijas vietējās šķirnes ābolu unikālās īpašības – augstāks skābes un zemāks cukura saturs – nodrošina to, ka termiskās apstrādes procesā spēcīgā ābolu garša neizzūd un tiek iegūta izcila konsistence.” – Antony Worrall Thompson, titula Meilleur Ouvrier de Grande Bretagne īpašnieks

Daži ābolu pīrāga pildījumi, tostarp citi “Bramley” ābolu pīrāga pildījumi, var saturēt dažādu šķirņu ābolus, un tie neatbilst “tradicionālā ābolu pīrāga pildījuma” specifikācijai, jo tā gatavošanā tiek izmantoti tikai “Bramley” āboli. Traditional Bramley Apple Pie Filling specifikācijai neatbilst arī mākslīgu konservantu lietošana.

3.9.   Prasību minimums un procedūras specifisko iezīmju pārbaudei (Regulas (EK) Nr. 1216/2007 4. pants)

Turpmāk izklāstīts prasību minimums un procedūras, kas attiecas tieši uz Traditional Bramley Apple Pie Filling komerciālo ražošanu.

Izejvielu apraksts

Šķirnes “Bramley’s Seedling” āboli. Citu šķirņu āboli nav pieļaujami.

Augļu kvalitāte

Pārstrādes uzņēmumam piegādātajiem augļiem jābūt nebojātiem, tīriem, veseliem un gataviem. Āboliem nedrīkst būt nopietnu mizas bojājumu, tiem jābūt bez ieplīsumiem un iespiedumiem, kas dziļāki par 0,5 mm.

Āboliem jābūt šķirnei “Bramley” raksturīgajā zaļajā krāsā, kas klāj visu ābola mizu un sniedzas no ļoti tumšzaļiem līdz gaišāki zaļiem toņiem; tā nedrīkst būt ne dzeltenzaļa, ne dzeltena.

Defekti

Konkrēti defekti, kas jāsamazina līdz minimumam, ir šādi: dziļi iespiedumi (dziļāki par 0,5 mm), ābolu čemura centrālie augļi, serdes puve, zemmizas korķplankumainība, izteikti deformējušies augļi, zemas temperatūras radīti bojājumi, pārmērīgi mizas bojājumi, pārkorķošanās, puvuši āboli. Komatveida bruņutu izraisīti bojājumi nedrīkst klāt mizu lielā laukumā.

Augļu lielums

Ir pieņemami dažāda lieluma augļi (65–115 mm).

Konsistence

Konsistencei jābūt teicamai, stingrai un tvirtai.

Pārstrāde

Tā kā augļi ir mīksti, pārstrādei jānorit pēc iespējas saudzīgākos apstākļos, lai mazinātu mehānisko ietekmi sagatavošanas un pārstrādes procesā.

“Bramley” āboliem ir neregulāra forma, tāpēc kalibrēšanai, mizošanai, sēklotnes izņemšanai un apstrādei ir vajadzīgs īpašs aprīkojums, lai izpildītu specifikācijas prasības.

Kad āboli ir nomizoti un ir izņemta sēklotne, tie jāpārbauda un jāveic manuāla pēcapstrāde.

Ābolus var iemērkt šķidrumā ar antioksidējošu iedarbību; visu lieko šķidrumu pēc tam nolej un notecina.

Pirms lietošanas āboli jāuzglabā vēsā vietā, temperatūrā, kas zemāka par 5 °C.

Ražošana

Bez iepriekš minētās sastāvdaļas Traditional Bramley Apple Filling drīkst saturēt tikai ūdeni un cukuru, pēc izvēles arī “Bramley” ābolu biezeni un kukurūzas cieti. Izmaiņas receptē ir pieļaujamas, taču sastāvdaļas mainīt nedrīkst.

Maisīšanas un sūknēšanas procesā ir jāiegūst viendabīgs, izteikti augļains maisījums.

Lai pārbaudītu specifikācijas nosacījumu ievērošanu, katra pildījuma partija ir jāpārbauda, proti, jānosaka pH, kopējais šķīstošo cietvielu saturs, viskozitāte, krāsa un garša. Minētās vērtības dažādos ražošanas uzņēmumos var atšķirties, tās atkarīgas no galapatērētāja noteiktās specifikācijas. Lai nodrošinātu pilnīgu izsekojamību, produkti jāmarķē, un tie jāuzglabā aukstā režīma noliktavā, no kuras jāveic arī to izplatīšana.

4.   Iestādes vai institūcijas, kuras pārbauda atbilstību produkta specifikācijai

4.1.   Nosaukums un adrese

Nosaukums:

The National Britannia Group

Adrese:

Caerphilly Business Park

Caerphilly CF83 3GG

UNITED KINGDOM

Tālr.

+44 2920852852

Fakss

+44 2920867738

E-pasta adrese:

client_support@natbrit.com

Nosaukums:

LawLabs Limited

Adrese:

Law Labs House

121 Shady Lane

Great Barr

Birmingham B44 9ET

UNITED KINGDOM

Tālr.

+44 1212514000

Fakss

+44 1212514040

E-pasta adrese:

market.lawlabs@bodycote.com

Abas pārbaudes iestādes ir akreditētas atbilstoši EN45011. Revīzija atbilst standarta BRC Global Standards – Food (4. izdevums, 2005. gada janvāris) prasībām.

http://www.brc.org.uk/standards/default.asp

☒ Publiska

☐ Privāta

4.2.   Iestādes vai institūcijas konkrētie uzdevumi

Pārbaudes institūcija ir atbildīga par visu specifikācijas prasību ievērošanas verifikāciju.


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 93, 31.3.2006., 1. lpp. Aizstāta ar Regulu (ES) Nr. 1151/2012.

(3)  OV L 275, 19.10.2007., 3. lpp.