ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 54

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 13. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2015/C 054/01

Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/42/EK īstenošanu par mašīnām un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)  ( 1 )

1

2015/C 054/02

Komisijas paziņojums saistībā ar īstenojamo Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem) — Ja ir kādas saskaņoto standartu pretrunas, priekšroka ir Regulas (ES) 305/2011 noteikumiem ( 1 )

80

2015/C 054/03

Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulas (EK) Nr. 765/2008, Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmuma Nr. 768/2008/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulas (EK) Nr. 1221/2009 īstenošanu (Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)  ( 1 )

127


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

13.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 54/1


Komisijas paziņojums saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/42/EK īstenošanu par mašīnām un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 054/01)

ESO (1)

Standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Pirmā publikācija OV

Aizstātā standarta numurs

Aizstātā standarta atbilstības prezumpcijas beigu datums

1. piezīme

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN izstrādātie standarti

A tipa standarti

A tipa standarti precizē pamatjēdzienus, terminoloģiju un projektēšanas principus, kas piemērojami visām mašīnu kategorijām. Taču tikai šādu standartu piemērošana, lai gan tie nodrošina nozīmīgu regulējumu direktīvas par mašīnām pareizai piemērošanai, nav pietiekama, lai nodrošinātu atbilstību direktīvas būtiskajām attiecīgajām prasībām attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību un tādēļ tie nesniedz pilnīgu atbilstības prezumpciju.

CEN

EN ISO 12100:2010

Mašīnu drošums. Vispārīgie projektēšanas principi. Risku novērtēšana un risku samazināšana (ISO 12100:2010)

8.4.2011.

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.11.2013.)

B tipa standarti

B tipa standarti attiecas uz īpašiem mašīnu drošības aspektiem vai īpašiem aizsardzības veidiem, kurus var izmantot plašā mašīnu kategoriju diapazonā. B tipa standartu specifikāciju piemērošana piešķir atbilstības prezumpciju tajos ietvertajām direktīvas par mašīnām būtiskajām prasībām attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību gadījumos, kad C tipa standarts vai ražotāja riska novērtējums parāda, ka B tipa standarta precizētais tehniskais risinājums ir atbilstīgs konkrētajai attiecīgo mašīnu kategorijai vai modelim. B tipa standartu piemērošana, kuros sniegtas specifikācijas drošības sastāvdaļām, kas laistas tirgū neatkarīgi, piešķir atbilstības prezumpciju attiecīgajām drošības sastāvdaļām un standartos ietvertajām būtiskajām prasībām attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību.

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Mašīnu drošums. Minimālās atstarpes, lai izvairītos no ķermeņa daļu saspiešanas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Mašīnu drošums. Cilvēka ķermeņa izmēri. 1. daļa: Kā noteikt izmērus, kas nepieciešami atverēm, kuras paredzētas visa ķermeņa iekļūšanai mašīnā (principi)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Mašīnu drošums. Cilvēka ķermeņa izmēri. 2. daļa: Kā noteikt izmērus, kas nepieciešami piekļuves atverēm (principi)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Mašīnu drošums. Cilvēka ķermeņa izmēri. 3. daļa: Antropometriskie dati

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Mašīnu drošums. Abu roku vadības ierīces. Funkcionālie aspekti. Projektēšanas principi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Mašīnu drošums. Ergonomiskie konstruēšanas principi. 1. daļa: Terminoloģija un vispārīgie principi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Mašīnu drošums. Ergonomiskie konstruēšanas principi. 2. daļa: Mašīnu konstrukcijas kopsakars ar darba uzdevumiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Mašīnu drošums. Mašīnu izdalīto bīstamo vielu kaitējuma veselībai samazināšana. 1. daļa: Principi un specifikācijas mašīnu ražotājiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Mašīnu drošums. Mašīnu izdalīto bīstamo vielu kaitējuma veselībai samazināšana. 2. daļa: Metodoloģiskie norādījumi verifikācijas procedūrām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Mašīnu drošums. Vizuālie briesmu signāli. Vispārīgās prasības, konstruēšana un testēšana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Mašīnu drošums. Ergonomiskās prasības displejiem un vadības sistēmas izpildmehānismiem. 1. daļa: Vispārīgie principi cilvēku mijiedarbībai ar displejiem un vadības sistēmas izpildmehānismiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Mašīnu drošums. Ergonomiskās prasības displejiem un vadības sistēmas izpildmehānismiem. 2. daļa: Displeji

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Mašīnu drošums. Ergonomiskās prasības displejiem un vadības sistēmas izpildmehānismiem. 3. daļa: Vadības sistēmas izpildmehānismiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Mašīnu drošums. Ergonomiskās prasības displejiem un vadības sistēmas izpildmehānismiem. 4. daļa: Displeju un vadības sistēmu izpildmehānismu atrašanās vieta un izvietojuma kārtība

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Mašīnu drošums. Aizsargi. Vispārīgās prasības stacionāro un mobilo aizsargu konstruēšanai un izgatavošanai

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Mašīnu drošums. Audiālo un vizuālo briesmu signālu sistēma un informācijas signāli

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Mašīnu drošums. Cilvēka fiziskās darba spējas. 1. daļa: Termini un definīcijas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Mašīnu drošums. Cilvēka fiziskās darbaspējas. 2. daļa: Manuāla darbošanās ar mašīnām un to daļām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Mašīnu drošums. Cilvēka fiziskās darbaspējas. 3. daļa: Darbā ar mašīnām ieteicamās spēka robežvērtības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Mašīnu drošums. Cilvēka fiziskās darbaspējas. 4. daļa: Darbā ar mašīnām praktizēto pozu un kustību izvērtēšana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Mehāniskās vibrācijas. Mobilo mašīnu testēšana, ko veic, lai noteiktu vibroemisijas vērtību

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Mašīnu drošums. Neparedzētas iedarbināšanas ierobežošana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Mašīnu drošums. Gaisa nestu bīstamu vielu emisijas novērtēšana. 1. daļa: Testēšanas metožu izvēle

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Mašīnu drošums. Gaisa nestu bīstamu vielu emisijas novērtēšana. 2. daļa: Konkrētas piesārņotājvielas emisijas intensitātes mērīšanas indikatormetode

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Mašīnu drošums. Gaisa nestu bīstamu vielu emisijas novērtēšana. 2. daļa: Iezīmētas gāzes metode konkrētas piesārņotājvielas emisijas intensitātes mērīšanai

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Mašīnu drošums. Gaisa nestu bīstamu vielu emisijas novērtēšana. 4. daļa: Izpūtēju sistēmu uztveršanas lietderība. Indikatormetode

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Mašīnu drošums. Bīstamu vielu emisija gaisā, tās novērtēšana. 6. daļa: Atdalīšanas efektivitāte pēc svara, sistēmām bez izplūdes caurulēm

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Mašīnu drošums. Bīstamu vielu emisija gaisā, tās novērtēšana. 7. daļa: Atdalīšanas efektivitāte pēc svara, sistēmām ar izplūdes caurulēm

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Mašīnu drošums. Bīstamu vielu emisija gaisā, tās novērtēšana. 8. daļa: Piesārņojuma koncentrācijas parametrs, stenda testēšanas metode

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Mašīnu drošums. Bīstamu vielu emisija gaisā, tās novērtēšana. 9. daļa: Piesārņojuma koncentrācijas parametrs, telpas metode

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Mašīnu drošums. Bīstamu vielu emisija gaisā, tās novērtēšana. 11. daļa: Attīrīšanas indekss

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1127-1:2011

Sprādzienbīstama vide. Sprādziena novēršana un aizsardzība. 1.daļa: Pamatnorādījumi un metodoloģija

18.11.2011.

EN 1127-1:2007

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.7.2014.)

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Mehāniskās vibrācijas un triecieni. Mašīnu vibrāciju izolēšana. Informācija par vibrāciju avota izolācijas pielietošanu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Mašīnu drošums. Mašīnās integrētais apgaismojums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustika. Trokšņu avotu skaņas jaudas līmeņu un skaņas enerģijas līmeņa noteikšana ar skaņas spiedienu. Precīzās metodes reverberācijas kamerām (ISO 3741:2010)

8.4.2011.

EN ISO 3741:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2011.)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustika. Trokšņu avotu skaņas jaudas un skaņas enerģijas līmeņu noteikšana ar skaņas spiediena palīdzību. Tehniskās metodes maziem, kustīgiem avotiem reverbācijas laukos. 1. daļa: Salīdzināšanas metode cieto sienu mērkamerām (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011.

EN ISO 3743-1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2011.)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustika. Trokšņu avotu skaņas jaudas līmeņu noteikšana. Tehniskās metodes maziem, kustīgiem avotiem reverbācijas laukos. 2. daļa: Metodes speciālajām reverbācijas mērkamerām (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustika. Trokšņu avotu skaņas jaudas līmeņu un skaņas enerģijas līmeņa noteikšana ar skaņas spiedienu. Tehniskā metode akustiskajā brīvajā laukā virs atstarojošas virsmas (ISO 3744:2010)

8.4.2011.

EN ISO 3744:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2011.)

CEN

EN ISO 3745:2012

Akustika. Trokšņu avotu akustiskās jaudas līmeņu noteikšana ar skaņas spiediena metodi. Precīzās metodes bezatbalss un pusbezatbalss telpām (ISO 3745:2012)

5.6.2012.

EN ISO 3745:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.9.2012.)

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustika. Trokšņa avotu skaņas jaudas līmeņu un skaņas enerģijas līmeņu noteikšana ar skaņas spiediena palīdzību. Pārskata metode, pielietojot aptverošu mērvirsmu virs atstarojošas plaknes (ISO 3746:2010)

8.4.2011.

EN ISO 3746:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2011.)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustika. Trokšņa avotu skaņas jaudas līmeņu un skaņas enerģijas līmeņu noteikšana ar skaņas spiediena palīdzību. Tehniskās/pārskata metodes, kas pielietojamas in situ reverbācijas vidē (ISO 3747:2010)

8.4.2011.

EN ISO 3747:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2011.)

CEN

EN ISO 4413:2010

Hidroenerģija. Vispārīgie noteikumi un drošuma prasības sistēmām un to komponentēm (ISO 4413:2010)

8.4.2011.

EN 982:1996+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.11.2011.)

CEN

EN ISO 4414:2010

Pneimoenerģija. Vispārīgie noteikumi un drošuma prasības sistēmām un to komponentēm (ISO 4414:2010)

8.4.2011.

EN 983:1996+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.11.2011.)

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustika. Mašīnu un iekārtu trokšņa emisijas deklarēšana un verificēšana (ISO 4871:1996)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustika. Skaņas jaudas noteikšana, ko vēdkanālā rada ventilatori un citi vēdaparāti. Iekšpuskanāla metode (ISO 5136:2003)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustika. Plūsmas kanālā ievietotu trokšņa slāpētāju un gaisa sadalītāju darbības mērīšana laboratorijā. Ievietojumzudums, plūsmas troksnis un kopējais spiediena zudums (ISO 7235:2003)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomika. Briesmu signāli darbvietās un sabiedriskās vietās. Dzirdamie briesmu signāli (ISO 7731:2003)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustika. Trokšņa avotu skaņas jaudas līmeņu noteikšana ar skaņas intensitātes metodi. 1. daļa: Mērījumi diskrētos punktos (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustika. Trokšņa avotu skaņas jaudas līmeņu noteikšana ar skaņas intensitātes metodi. 3. daļa: Precīzijas metode mērīšanai skanējot (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11145:2008

Optika un fotonika. Lāzeri un lāzeriekārtas. Terminu vārdnīca un simboli (ISO 11145:2006)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11161:2007

Mašīnu drošums – Integrētās ražošanas sistēmas – Pamata prasības (ISO 11161:2007)

26.5.2010.

 

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.9.2010.)

CEN

EN ISO 11200:2014

Akustika. Mašīnu un iekārtu emitētais troksnis. Vadlīnijas pamatstandartu lietošanai skaņas emisijas spiediena līmeņu noteikšanai darbvietā un citās norādītās vietās (ISO 11200:2014)

13.2.2015.

EN ISO 11200:2009

2.1. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustika. Mašīnu un iekārtu emitētais troksnis. Skaņas emisijas spiediena līmeņu noteikšana darbvietā un citās norādītās vietās akustiskajā brīvajā laukā virs skaņu atstarojošas plaknes ar niecīgām vides korekcijām (ISO 11201:2010)

20.10.2010.

EN ISO 11201:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.11.2010.)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustika. Mašīnu un iekārtu emitētais troksnis. Skaņas emisijas spiediena līmeņu noteikšana darbvietā un citās norādītās vietās, piemērojot vidēju vides korekciju (ISO 11202:2010)

20.10.2010.

EN ISO 11202:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.11.2010.)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustika. Mašīnu un iekārtu emitētais troksnis. Skaņas emisijas spiediena līmeņu noteikšana darbvietā un citās norādītās vietās, vadoties pēc skaņas jaudas līmeņa (ISO 11203:1995)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustika. Mašīnu un iekārtu emitētais troksnis. Skaņas emisijas spiediena līmeņu noteikšana darbvietā un citās norādītās vietās, piemērojot precīzu vides korekciju (ISO 11204:2010)

20.10.2010.

EN ISO 11204:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.11.2010.)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustika. Mašīnu un iekārtu emitētais troksnis. Inženiermetode, kā ar skaņas stipruma metodi noteikt emitētās skaņas spiediena līmeņus mašīnas/iekārtas darbvietā vai citā norādītā vietā (ISO 11205:2003)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustika. Noslēgtu tilpumu korpusu skaņas izolācijas spējas noteikšana. 1. daļa: Mērījumi laboratorijas apstākļos (deklarēšanas nolūkiem) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustika. Noslēgtu tilpumu korpusu skaņas izolācijas spējas noteikšana. 2. daļa: Mērījumi in situ (pieņemšanas un verifikācijas nolūkiem) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Optika un fotonika. Lāzeri un lāzeriekārtas. Lāzerstaru jaudas, enerģijas un laicisko raksturlielumu testēšanas metodika (ISO 11554:2006)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustika. Rekomendācijas maztrokšņojošu mašīnu un iekārtu konstruēšanai. 1. daļa: Plānošana (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustika. Gaisa vadu klusinātāju skaņas slāpējuma (ievietošanas zudumu) mērīšana bez gaisa plūsmas. Laboratorijas pārskata metode (ISO 11691:1995)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustika. Noslēgtu kabīņu skaņas izolācijas spējas noteikšana. Laboratorijas un izbraukuma in situ mērījumi (ISO 11957:1996)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Mašīnu drošums. Mašīnu starojuma radītā riska novērtēšana un samazināšana. 1. daļa: Vispārīgie principi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Mašīnu drošums. Mašīnu starojuma radītā riska novērtēšana un samazināšana. 2. daļa: Starojuma emisijas mērīšana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Mašīnu drošums. Mašīnu starojuma radītā riska novērtēšana un samazināšana. 3. daļa: Starojuma mazināšana ar slāpēšanu vai ekranēšanu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12254:2010

Aizsargekrāni lāzerdarbvietām. Drošuma prasības un testēšana

26.5.2010.

EN 12254:1998+A2:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.9.2010.)

 

EN 12254:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 12786:2013

Mašīnu drošums. Norādījumi drošuma standartu vibrāciju paragrāfu teksta sastādīšanai

28.11.2013.

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Mašīnu drošums. Ugunsdrošība

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Mehāniskās vibrācijas. Industriālie transportlīdzekļi. Operatora sēdekļa vibrāciju izvērtēšana laboratorijā un specificēšana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Siltumvides ergonomika. Metodes, kā noteikt cilvēka ķermeņa reakciju uz saskari ar virsmām. 1. daļa: Karstas virsmas (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Siltumvides ergonomika. Metodes, kā noteikt cilvēka ķermeņa reakciju uz saskari ar virsmām. 3. daļa: Aukstas virsmas (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Mehāniskās vibrācijas un triecieni. Rokas-plaukstas vibrācijas. Ar rokas-plaukstas sistēmu slogotu elastīgo materiālu vibrāciju pārneses spēju mērīšanas metode (ISO 13753:1998)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Mašīnu drošums. Ar drošumu saistītās vadības sistēmu daļas. 1. daļa: Vispārīgie projektēšanas principi (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009.

EN ISO 13849-1:2006

EN 954-1:1996

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.12.2011.)

 

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2012

Mašīnu drošums. Ar drošumu saistītās vadības sistēmu daļas. 2. daļa: Validācija (ISO 13849-2:2012)

5.4.2013.

EN ISO 13849-2:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2013.)

CEN

EN ISO 13850:2008

Mašīnu drošums. Avārijaptures ierīces. Konstruēšanas principi (ISO 13850:2006)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Mašīnu drošums. Aizsargiekārtu pozicionēšana attiecībā uz cilvēku ķermeņu daļu tuvošanās ātrumu (ISO 13855:2010)

20.10.2010.

EN 999:1998+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.11.2010.)

CEN

EN ISO 13856-1:2013

Mašīnu drošums. Spiedienjūtīgās aizsargierīces. 1. daļa: Spiedienjūtīgu paklāju un grīdu projektēšanas un pārbaudes vispārīgie principi (ISO 13856-1:2013)

28.11.2013.

EN 1760-1:1997+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.11.2013.)

CEN

EN ISO 13856-2:2013

Mašīnu drošums. Spiedienjūtīgās aizsardzības ierīces. 2. daļa: Spiedienjūtīgu plākšņu un stieņu projektēšanas un pārbaudes vispārīgie principi (ISO 13856-2:2013)

28.11.2013.

EN 1760-2:2001+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.11.2013.)

CEN

EN ISO 13856-3:2013

Mašīnu drošums. Spiedienjūtīgās aizsargierīces. 3. daļa: Vispārīgie principi spiedienjūtīgo buferu, plākšņu, stiepļu un līdzīgu ierīču konstruēšanai un testēšanai (ISO 13856-3:2013)

28.11.2013.

EN 1760-3:2004+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2014.)

CEN

EN ISO 13857:2008

Mašīnu drošums. Drošuma atstatumi, kas novērš bīstamo zonu aizsniedzamību ar rokām un kājām (ISO 13857:2008)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14119:2013

Mašīnu drošums. Bloķēšanas ierīces savienojumā ar aizsargiem. Projektēšanas un izvēles principi (ISO 14119:2013)

11.4.2014.

EN 1088:1995+A2:2008

2.1. piezīme

30.4.2015.

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Mašīnu drošība – Pastāvīgie līdzekļi piekļuvei pie mašīnām – 1. daļa: Stacionāru piekļuves līdzekļu starp diviem līmeņiem izvēle (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010.

 

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.10.2010.)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Mašīnu drošība – Pastāvīgie līdzekļi piekļuvei pie mašīnām – 2. daļa: Darba platformas un tiltiņi (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010.

 

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.10.2010.)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Mašīnu drošība – Pastāvīgie līdzekļi piekļuvei pie mašīnām – 3. daļa: Kāpnes, sastatņu kāpnes un margas (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010.

 

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.10.2010.)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Mašīnu drošība – Pastāvīgie līdzekļi piekļuvei pie mašīnām – 4. daļa: Stacionāras kāpnes (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011.

 

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(8.4.2011.)

CEN

EN ISO 14159:2008

Mašīnu drošums. Higiēnas prasības mašīnu konstruēšanā (ISO 14159:2002)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Mašīnu drošums. Antropometriskās konstruktīvās prasības darbvietām pie mašīnām (ISO 14738:2002, ieskaitot Cor 1:2003 un Cor 2:2005)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomika. Datormanekeni un ķermeņa maketi. 1. daļa: Vispārīgās prasības (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15967:2011

Gāzu un tvaiku eksplozijas maksimālā spiediena un tā paaugstināšanās maksimālā ātruma noteikšana

18.11.2011.

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Mehāniskās vibrācijas. Rokā turamās un ar roku vadāmās mašīnas. Vibrāciju emisijas novērtēšanas principi (ISO 20643:2005)

8.9.2009.

 

 

 

EN ISO 20643:2008/A1:2012

15.11.2012.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2013.)

CEN

EN 30326-1:1994

Mehāniskā vibrācija – Laboratorijas metodes transportlīdzekļu sēdekļu vibrācijas noteikšanai – 1. daļa: Pamatjēdzieni (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009.

 

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.12.2009.)

 

EN 30326-1:1994/A2:2011

29.2.2012.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2012.)

C tipa standarti

C tipa standarti nodrošina specifikācijas attiecīgajai mašīnu kategorijai. Mašīnu, kuras pieder pie kategorijas, kas ietverta C tipa standartā, dažādajiem tipiem ir līdzīgs paredzētais lietojums un tie rada līdzīgus apdraudējumus. C tipa standarti var attiekties uz A tipa vai B tipa standartiem, norādot, kuras A tipa vai B tipa standarta specifikācijas ir piemērojamas attiecīgo mašīnu kategorijai. Ja attiecībā uz mašīnu drošuma attiecīgo aspektu C tipa standarts atšķiras no A tipa vai B tipa standarta specifikācijām, salīdzinājumā ar A tipa vai B tipa standarta specifikācijām prioritāte ir C tipa standarta specifikācijām. C tipa standarta specifikāciju piemērošana, pamatojoties uz ražotāja riska novērtējumu, piešķir atbilstības prezumpciju standartā ietvertajām direktīvas par mašīnām būtiskajām prasībām attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību. Konkrēti C tipa standarti tiek sagrupēti sērijās, kas sastāv no vairākām daļām: standarta 1. daļā sniegtas mašīnu saimei piemērojamās vispārīgās specifikācijas, savukārt pārējās standarta daļās sniegtas specifikācijas īpašām saimei piederošām mašīnu kategorijām, kas papildina vai izmaina 1. daļas vispārīgās specifikācijas. Attiecībā uz C tipa standartiem, kas sagrupēti šādā veidā, atbilstības prezumpcija direktīvas par mašīnām būtiskajām prasībām attiecībā uz veselības aizsardzību un drošību tiek piešķirta, piemērojot standarta 1. vispārīgo daļu kopā ar attiecīgo standarta īpašo daļu.

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Drošības noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai. 3. daļa: Elektriskie un hidrauliskie mazie kravas lifti

8.9.2009.

 

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Drošuma noteikumi liftu montāžā un uzstādīšanā. Kravas lifti. 31. daļa: Mazie kravas lifti tikai preču transportēšanai

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Drošuma noteikumi liftu būvēšanai un uzstādīšanai. Speciālie kravas un pasažieru lifti. 40. daļa: Cilvēkiem ar ierobežotu kustīgumu paredzētie kāpņu lifti un nolaidenās cēlējplatformas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Drošuma noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai. Speciālie kravas un pasažieru lifti. 41. daļa: Cilvēkiem ar ierobežotu kustīgumu paredzētās vertikālās celējplatformas

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Drošuma noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai. Speciālie pasažieru un kravas lifti. 43. daļa: Lifti celtņiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Eskalatoru un slīdošo ietvju drošums. 1. daļa: Konstruēšana un uzstādīšana

26.5.2010.

EN 115-1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.9.2010.)

CEN

EN 201:2009

Gumijas un plastmasas apstrādes mašīnas. Preses ar injekcijas padevi. Drošuma prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 267:2009+A1:2011

Automātiskie šķidrā kurināmā degļi ar piespiedvelkmi

18.11.2011.

EN 267:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(29.2.2012.)

CEN

EN 280:2013

Pārvietojamās paceļamās darba platformas. Konstrukciju aprēķini. Stabilitātes kritēriji. Izgatavošana. Drošums. Pārbaudes un testi

28.11.2013.

EN 280:2001+A2:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2015.)

CEN

EN 289:2014

Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Kompresijas formēšanas un pārneses formēšanas mašīnas. Drošuma prasības

13.2.2015.

EN 289:2004+A1:2008

2.1. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN 303-5:2012

Apkures katli. 5. daļa: Cietā kurināmā apkures katli ar manuālu un automātisku kurināmā padevi un nominālo siltumatdevi līdz 500 kW. Terminoloģija, prasības, testēšana un marķēšana

24.8.2012.

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A2:2012

Aukstumsistēmas un siltumsūkņi. Drošums un vides prasības. 2. daļa: Konstrukcija, uzbūve, testēšana, marķēšana un dokumentācija

24.8.2012.

EN 378-2:2008+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.11.2012.)

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Iepakošanas mašīnu drošums. 1. daļa: Iepakošanas mašīnu un ar tām saistītā aprīkojuma klasifikācija un terminoloģija

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Iepakošanas mašīnu drošums. 3. daļa: Formēšanas, aizpildīšanas un zīmogošanas mašīnas

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Iepakošanas mašīnu drošums. 5. daļa: Ietīšanas mašīnas

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 415-6:2013

Iepakošanas mašīnu drošums. 6. daļa: Palešu ietīšanas mašīnas

28.11.2013.

EN 415-6:2006+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.11.2013.)

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Iepakošanas mašīnu drošums. 7. daļa: Vienveida un dažādu produktu grupu iepakošanas mašīnas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Iepakošanas mašīnu drošums. 8. daļa: Stīpošanas mašīnas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Iepakošanas mašīnu drošums. 9. daļa: Iepakošanas mašīnu, iepakošanas līniju un ar tām saistīto iekārtu trokšņa mērīšanas metodes, 2. un 3. precizitātes klase

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 415-10:2014

Iepakošanas mašīnu drošums. 10. daļa: Vispārīgas prasības

11.7.2014.

 

 

CEN

EN 422:2009

Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Spiedienliešanas mašīnas dobu izstrādājumu ražošanai. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Mīklas maisītāji. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Planetārie maisītāji. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A4:2013

Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības

28.11.2013.

EN 474-1:2006+A3:2013

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.11.2013.)

 

EN 474-1:2006+A4:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 2. daļa: Prasības traktoriem-buldozeriem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 3. daļa: Prasības iekrāvējiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-4:2006+A2:2012

Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 4. daļa: Prasības bagarētājiekrāvējiem

23.3.2012.

 

 

CEN

EN 474-5:2006+A3:2013

Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 5. daļa: Prasības hidrauliskajiem ekskavatoriem

28.11.2013.

EN 474-5:2006+A1:2009+A2:2012

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2014.)

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 6. daļa: Prasības pašizgāzējiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 7. daļa: Prasības skrēperiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 8. daļa: Prasības greideriem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 9. daļa: Prasības cauruļlicējiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 10. daļa: Prasības grāvju rakšanas mašīnām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 11. daļa: Prasības zemes un atkritumu izgāztuvju blīvētājiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Zemesdarbu mašīnas. Drošums. 12. daļa: Prasības trošu ekskavatoriem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Pārvietojamās ceļu būves mašīnas. Drošums. 1. daļa: Kopīgās prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Mobilās autoceļu būvniecības mašīnas. Drošums. 2. daļa: Īpašās prasības ceļu frēzēm

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Mobilās autoceļu būvniecības mašīnas. Drošums. 3. daļa: Īpašās prasības ceļa pamatnes nostiprināšanas mašīnām un mašīnām, kuras ceļa virsmas atjaunošanai izmanto līdzšinējo segumu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Pārvietojamās ceļu būves mašīnas. Drošums. 4. daļa: Specifiskās prasības blietēšanas mašīnām

20.7.2011.

EN 500-4:2006+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.8.2011.)

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Pārvietojamās ceļa būvniecības mašīnas. Drošums. 6. daļa: Īpašās prasības asfalta klājējiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 528:2008

Sliežu krautņotājmašīnas. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Bluķu šķēlēju drošums. 1. daļa: Ķīļatipa šķēlēji

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Bluķu šķēlēju drošums. 2. daļa: Skrūvestipa šķēlēji

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Nepārtrauktas darbības iekārtas un sistēmas. Drošuma un elektromagnētiskās saderības prasības iekārtām beramo materiālu uzglabāšanai skābbarības torņos, bunkuros, atkritumu tvertnēs un piltuvēs

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Nepārtrauktas darbības iekārtas un sistēmas. Drošuma un elektromagnētiskās saderības prasības iekārtām, izņemot fiksētu lentu konveijeriem, kas mehāniski transportē beramus materiālus

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Nepārtrauktas darbības iekārtas un sistēmas. Drošuma un elektromagnētiskās saderības prasības kravu vienību mehāniskās transportēšanas aprīkojumam

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Nepārtrauktas darbības iekārtas un sistēmas. Drošuma un elektromagnētiskās saderības prasības beramo materiālu fiksēto lentu konveijeriem

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Gāzveida kurināmo automātiskie piespiedu velkmes degļi

8.9.2009.

 

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:2013

Lauksaimniecības mašīnas. Mēslojuma izkliedētāji. Drošums

11.4.2014.

EN 690:1994+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2014.)

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Darbgaldi. Mehāniskās preses. Drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 693:2001+A2:2011

Darbgaldi. Drošums. Hidrauliskās preses

18.11.2011.

EN 693:2001+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.3.2012.)

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Skābbarības kraušanas, maisīšanas un/vai smalcināšanas un sadales mašīnas. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Vīnogulāju dzinumu apgriešanas mašīnas. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Cisternas maisījumiem. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Kājniekvadāmie traktori ar uzmontētām augsnes frēzēm un motorkapļi ar vai bez dzenošajiem riteņiem. Drošums

26.5.2010.

EN 709:1997+A2:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.12.2010.)

 

EN 709:1997+A4:2009/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Mašīnu drošums. Drošuma prasības liešanas formu un serdeņu izgatavošanas mašīnām un ražotnēm un ar to saistītām iekārtām

20.10.2010.

 

 

 

EN 710:1997+A1:2010/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Nepārtrauktas darbības iekārtas un sistēmas. Drošuma prasības sistēmām un to komponentēm beramo kravu pneimatiskajai transportēšanai

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Industriālās termoapstrādes iekārtas. 1. daļa: Vispārīgās drošuma prasības industriālajām termoapstrādes iekārtām

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Industriālās termoapstrādes iekārtas. 2. daļa: Drošuma prasības dedzināšanas un degvielas transportēšanas sistēmām

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Industriālās termoapstrādes iekārtas. 3. daļa: Drošuma prasības atmosfērgāzu ražošanai un lietošanai

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Dārza iekārtas. No aizmugures vadāmi un rokturami zālienu un zālienu malu apgriezēji ar elektrisko piedziņu. Mehāniskā drošība

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 13. daļa: Naglošanas, skavošanas un tamlīdzīgas sastiprināšanas mašīnas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Sūkņi un sūkņu agregāti šķidrumiem. Kopīgās drošuma prasības

18.12.2009.

 

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Īsposmu ķēdes celšanai. Drošums. 1. daļa: Vispārīgie pieņemšanas noteikumi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Īsposmu ķēdes celšanai. Drošums. 2. daļa: Štropju ķēdes ar vidējām pielaidēm. 8. kvalitātes klase

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Īsposmu ķēdes celšanai. Drošums. 3. daļa: Štropju ķēdes ar vidējām pielaidēm. 4. kvalitātes klase

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Īsposmu ķēdes celšanai. Drošums. 4. daļa: Štropes. 8. kvalitātes klase

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Īsposmu ķēdes celšanai. Drošums. 5. daļa: Štropes. 4. kvalitātes klase

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Īsposmu ķēdes celšanai. Drošums. 6. daļa: Štropes. Ražotāja sniedzamās lietošanas un apkopes informācijas specifikācija

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Īsposmu ķēdes celšanai. Drošums. 7. daļa: Telferu-vinču ķēdes ar mazām pielaidēm, T kvalitātes klase (T, DAT un DT tipi)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A2:2012

Kokapstrādes mašīnu drošums. Frēzmašīnas vienpusējai apstrādei ar rotējošu griezējinstrumentu. 1. daļa: Vienvārpstas vertikālās frēzmašīnas

15.11.2012.

EN 848-1:2007+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.3.2013.)

CEN

EN 848-2:2007+A2:2012

Kokapstrādes mašīnu drošums. Frēzmašīnas vienpusējai apstrādei ar rotējošu griezējinstrumentu. 2. daļa: Vienvārpstas virsfrēzmašīnas ar rokas vai mehānisko padevi

15.11.2012.

EN 848-2:2007+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.3.2013.)

CEN

EN 848-3:2012

Kokapstrādes mašīnu drošums. Frēzmašīnas vienpusējai apstrādei ar rotējošu griezējinstrumentu. 3. daļa: Ciparvadības urbjmašīnas un frēzmašīnas

5.4.2013.

EN 848-3:2007+A2:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2013.)

CEN

EN 859:2007+A2:2012

Kokapstrādes mašīnu drošums. Taisnojamās ēvelmašīnas ar rokas padevi

24.8.2012.

EN 859:2007+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.12.2012.)

CEN

EN 860:2007+A2:2012

Kokapstrādes mašīnu drošums. Biezuma ēvelmašīnas vienpusējai apstrādei

24.8.2012.

EN 860:2007+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.12.2012.)

CEN

EN 861:2007+A2:2012

Kokapstrādes mašīnu drošums. Kombinētās taisnojamās un biezuma ēvelmašīnas

24.8.2012.

EN 861:2007+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.12.2012.)

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Mašīnu drošums. Drošuma prasības metāla spiedienliešanas iekārtām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Laistīšanas mašīnas ar šļūteņu uztīšanas spolēm. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Centrālās ass un kustīgo sānu tipu apūdeņošanas mehānismi. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Apavu, dabiskās un mākslīgās ādas izstrādājumu izgatavošanas mašīnas. Uzkasīšanas, izlīdzināšanas, pulēšanas un griezmalu frēzēšanas mašīnas. Drošuma prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Apavu izgatavošanas mašīnas. Uzstiepšanas mašīnas. Drošuma prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 940:2009+A1:2012

Kokapstrādes mašīnu drošums. Kombinētās kokapstrādes mašīnas

5.6.2012.

EN 940:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.8.2012.)

CEN

EN 957-6:2010+A1:2014

Stacionārie trenažieri. 6.daļa: Slīdošie celiņi (tredbāni), īpašās drošuma papildprasības un testēšanas metodes

13.2.2015.

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Miecētavas mašīnas. Jēlādu velmēšanas mašīnas. Drošuma prasības

8.4.2011.

 

 

 

EN 972:1998+A1:2010/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Mašīnu drošums. Drošuma prasības iespiedmašīnu un papīra apstrādes mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 1. daļa: Kopīgās prasības

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Mašīnu drošums. Drošuma prasības iespiedmašīnu un papīra konversijas mašīnu konstruēšanai un ražošanai. 2. daļa: Iespiedmašīnas un lakošanas mašīnas, ieskaitot pirmsdrukas procesu mašīnas

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Mašīnu drošums. Drošuma prasības iespiedmašīnu un papīra konversijas mašīnu konstruēšanai un ražošanai. 3. daļa: Papīra griešanas mašīnas

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Mašīnu drošums. Drošuma prasības iespiedmašīnu un papīra konversijas mašīnu konstruēšanai un ražošanai. 4. daļa: Brošēšanas un iesiešanas, papīra konversijas un apdares mašīnas

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Kompresori un vakuumsūkņi. Drošuma prasības. 1. daļa: Gaisa kompresori

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompresori un vakuumsūkņi. Drošuma prasības. 2. daļa: Vakuumsūkņi

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1012-3:2013

Kompresori un vakuumsūkņi. Drošuma prasības. 3. daļa: Procesu kompresori

11.4.2014.

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Ugunsdzēsības sūkņi. Centrbēdzes ugunsdzēsības sūkņi ar palaidēju. 1. daļa: Klasifikācija. Vispārīgās un drošības prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Ugunsdzēsības sūkņi. Centrbēdzes ugunsdzēsības sūkņi ar palaidēju. 2. daļa: Vispārīgu un drošības kritēriju verificēšana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 1. daļa: Kopīgās prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 2. daļa: Mizošanas veltņi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-3:2011

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 3. daļa: Pārtīšanas-sagriešanas mašīnas un tītavas

29.2.2012.

EN 1034-3:1999+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2012.)

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 4. daļa: Papīrbrāķa dzirnas un to pildierīces

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 5. daļa: Lokšņu griešanas mašīnas

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 6. daļa: Kalandri

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 7. daļa: Pulpas tilpnes

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-8:2012

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 8. daļa: Rafinēšanas iekārtas

5.6.2012.

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 13. daļa: Ķīpu un vienību atstiepļošana

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 14. daļa: Ruļļu sadalīšanas mašīnas

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-16:2012

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 16. daļa: Papīra un kartona izgatavošanas mašīnas

5.6.2012.

 

 

CEN

EN 1034-17:2012

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 17. daļa: Sanitāro un sadzīves papīru izgatavošanas mašīnas

15.11.2012.

 

 

CEN

EN 1034-21:2012

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 21. daļa: Pārklāšanas mašīnas

15.11.2012.

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 22. daļa: Defiberi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1034-26:2012

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 26. daļa: Ruļļu iepakošanas mašīnas

24.8.2012.

 

 

CEN

EN 1034-27:2012

Mašīnu drošums. Drošuma prasības papīra ražošanas un apdares mašīnu konstruēšanai un izgatavošanai. 27. daļa: Papīra ruļļu transportēšanas sistēmas

15.11.2012.

 

 

CEN

EN 1114-1:2011

Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Ekstrūderi un ekstrūzijas līnijas. 1. daļa: Drošuma prasības ekstrūderiem

29.2.2012.

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Ekstrūderi un ekstrūzijas līnijas. 3. daļa: Drošuma prasības ekstraktoriem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1127-2:2014

Sprādzienbīstamas vides. Sprādziena novēršana un aizsardzība. 2. daļa: Pamatnorādījumi un metodoloģija kalnrūpniecībā

13.2.2015.

EN 1127-2:2002+A1:2008

2.1. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Industriālo transportlīdzekļu drošums. Elektrotehniskās prasības. 1. daļa: Vispārīgās prasības ar akumulatoriem darbināmiem transportlīdzekļiem

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Industriālo transportlīdzekļu drošums. Elektrotehniskās prasības. 2. daļa: Vispārīgās prasības ar iekšdedzes dzinējiem darbināmiem transportlīdzekļiem

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Industriālo transportlīdzekļu drošums. Elektrotehniskās prasības. 3. daļa: Īpašās prasības elektropārvades sistēmām ar iekšdedzes dzinējiem darbināmiem transportlīdzekļiem

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Tapošanas mašīnas. 1. daļa: Vienpusējās tapošanas mašīnas ar slīdošo galdu

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Tapošanas mašīnas. 2. daļa: Divpusējas tapošanas un/vai profilēšanas mašīnas ar ķēdes vai ķēžu piedziņu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Tapošanas mašīnas. 3. daļa: Manuālās padeves tapošanas mašīnas ar slīdošu galdu celtniecības kokmateriālu griešanai

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Tapošanas mašīnas. 4. daļa: Malu apstrādes mašīnas ar ķēdes vai ķēžu piedziņu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ķēdes piedziņas tapošanas mašīnas. 5. daļa: Vienpusējas profilēšanas mašīnas ar fiksētu galdu un padevējruļļiem vai padevējķēdi

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Liešanas mašīnas. Drošuma prasības izlejamiem kausiem, liešanas iekārtām, centrbēdzes liešanas mašīnām, nepārtrauktas un daļēji nepārtrauktas liešanas mašīnām

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Lietuvju iekārtas. Drošuma prasības smilšstrūklas iekārtām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Mašīnu drošums. Trokšņa testu kodi liešanas mašīnām un iekārtām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Lauksaimniecības mašīnas. Stacionārie skābbarības izlādētāji apaļajām skābbarības tvertnēm. Drošums

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 1398:2009

Piestātņu nivelētāji. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Valču maisītājs. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1459:1998+A3:2012

Industriālo transportlīdzekļu drošums. Pašgājēju transportlīdzekļi ar mainīgu darbības tālumu

23.3.2012.

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Tekstilstropes. Drošums. 1. daļa: Universālās plakani austās lentstropes no mākslīgām šķiedrām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Tekstilstropes. Drošums. 2. daļa: Universālās apaļstropes no mākslīgām šķiedrām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Tekstilstropes. Drošums. 4. daļa: Universālās ceļamstropes no dabisko un mākslīgo šķiedru trosēm

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1493:2010

Transportlīdzekļu pacēlējplatformas

8.4.2011.

EN 1493:1998+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(4.8.2011.)

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Pārvietojamie vai pārnēsājamie domkrati un ar tiem saistītās palīgierīces

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Pacelšanas platformas. Teleskopiskās darba platformas

18.12.2009.

 

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Brīdinājums: šī publikācija neattiecas uz standarta EN 1495:1997 5.3.2.4. punktu, 7.1.2.12. punkta pēdējo daļu, 8. tabulu un 9. attēlu, uz ko neattiecina pieņēmumu par atbilstību Direktīvas 2006/42/EK noteikumiem.

CEN

EN 1501-1:2011

Atkritumu vākšanas mašīnas. Vispārīgās prasības un drošības prasības. 1. daļa: Atkritumu vākšanas mašīnas ar iekraušanu no aizmugures

18.11.2011.

EN 1501-1:1998+A2:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(29.2.2012.)

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Atkritumu vākšanas mašīnas un attiecīgās pacēlājierīces. Vispārīgās prasības un drošības prasības. 2. daļa: Atkritumu vākšanas mašīnas ar iekraušanu no sāniem

29.12.2009.

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Atkritumu savākšanas automobiļi un to pacēlājierīces. Vispārīgās prasības un drošuma prasības. 3. daļa: No priekšas kraujamie atkritumu savākšanas automobiļi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Atkritumu savākšanas automobiļi un to pacēlājierīces. Vispārīgās prasības un drošuma prasības. 4. daļa: Trokšņa testa kodekss atkritumu savākšanas automobiļiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1501-5:2011

Atkritumu vākšanas mašīnas. Vispārīgās prasības un drošības prasības. 5. daļa: Pacēlājierīces atkritumu vākšanas mašīnām

18.11.2011.

EN 1501-1:1998+A2:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(29.2.2012.)

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Industriālo transportlīdzekļu drošums. Papildu prasības transportlīdzekļu automātiskajām funkcijām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1539:2009

Žāvētavas un krāsnis, kurās tiek atdalītas ugunsnedrošas vielas. Drošuma prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Industriālās termoapstrādes iekārtas. Industriālo termoapstrādes iekārtu un palīgiekārtu trokšņa testu kods

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Darbmašīnu drošums. Konstrukcijas un projekta drošuma prasības iespiedpatronu satveršanas iekārtu detaļām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1554:2012

Konveijera lentes. Cilindra berzes tests

24.8.2012.

 

 

CEN

EN 1570-1:2011

Drošuma prasības pacelšanas virsmām. 1. daļa: Pacelšanas virsmas līdz diviem fiksētiem līmeņiem apkalpošanai

29.2.2012.

EN 1570:1998+A2:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2012.)

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Reakcionālās spiedienliešanas mašīnas. 1. daļa: Drošuma prasības dozēšanas un samaisīšanas blokiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Pārtikas un lopbarības apstrādes mašīnas. Pamatjēdzieni. 2. daļa: Higiēnas prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Cepeškrāsnis ar rotējošiem plauktiem. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Rauga un sviesta mīklas mīcāmās mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Stropju sastāvdaļas. Drošums. 1. daļa: Sastāvdaļas no kaltā tērauda, 8. klase

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Štropju sastāvdaļas. Drošums. 2. daļa: Kalti tērauda celšanas āķi ar aizvaru. 8. kvalitātes klase

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Štropju sastāvdaļas. Drošums. 3. daļa: Kalti tērauda pašnoslēdzoši āķi. 8. kvalitātes klase

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Stropju sastāvdaļas. Drošums. 4. daļa: Posmi, 8. klase

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Stropju sastāvdaļas. Drošums. 5. daļa: Kalta tērauda ceļamāķi ar aizvaru. 4. klase

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Stropju sastāvdaļas. Drošums. 6. daļa: Posmi. 4. klase

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Dārzeņu griešanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Virzuļu tipa iekšdedzes dzinēji. Drošums. 1. daļa: Iekšdedzes dīzeļdzinēji

20.7.2011.

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Sprādzienbīstamām atmosfērām apakšzemes raktuvēs paredzētas iekārtas un to komponenti

8.9.2009.

 

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A2:2013

Rūpniecisko kravas automašīnu drošība – Darbība sprādzienbīstamā vidē – Lietošana degošās gāzēs, tvaiku maisījumos un putekļos

28.11.2013.

EN 1755:2000+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.11.2013.)

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Pakaļējie lifti. Platformlifti uzstādīšanai riteņu transportlīdzekļos. Drošuma prasības. 1. daļa: Pakaļējie lifti kravu pacelšanai

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Platformas pacēlāji. Platformas pacēlāji uzstādīšanai riteņu transportlīdzekļos. Drošuma prasības. 2. daļa: Platformas pacēlāji pasažieriem

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1777:2010

Hidrauliskie autoceltņi (HPs) ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām. Drošības prasības un testēšana

26.5.2010.

EN 1777:2004+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.9.2010.)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Mašīnas apakšzemes raktuvēm. Drošuma prasības hidrauliskajiem pārsegumu balstiem. 1. daļa: Balstu elementi un vispārīgās prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Mašīnas apakšzemes raktuvēm. Drošuma prasības hidrauliskajiem pārsegumu balstiem. 2. daļa: Darbināmie atbalsti un rāmji

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Mašīnas apakšzemes raktuvēm. Drošuma prasības hidrauliskajiem pārsegumu balstiem. 3. daļa: Hidrauliskās vadības sistēmas

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1807-1:2013

Kokapstrādes mašīnu drošums. Lentzāģi. 1. daļa: Galda lentzāģi un dalīšanas lentzāģi

28.11.2013.

EN 1807:1999+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.11.2013.)

CEN

EN 1807-2:2013

Kokapstrādes mašīnu drošums. Lentzāģi. 2. daļa: Baļķu zāģmašīnas

28.11.2013.

EN 1807:1999+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.11.2013.)

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Drošības prasības aprīkojumam ar ierobežotu pieejamību. Konstrukciju aprēķini, stabilitātes kritēriji, uzbūve. Testi

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Mašīnas ar augstspiediena ūdens sprauslām. Drošuma prasības. 1. daļa: Mašīnas

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Mašīnas ar augstspiediena ūdens sprauslām. Drošuma prasības. 2. daļa: Šļūtenes, šļūteņu līnijas un savienojumi

8.9.2009.

 

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1845:2007

Apavu ražošanas mašīnas. Apavus formējošās mašīnas. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1846-2:2009+A1:2013

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļi. 2. daļa: Kopīgās prasības. Drošība un ekspluatācijas kvalitāte

28.11.2013.

EN 1846-2:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.11.2013.)

CEN

EN 1846-3:2013

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļi. 3. daļa: Ilgtermiņa lietošanai iebūvēts aprīkojums. Drošība un veiktspēja

28.11.2013.

EN 1846-3:2002+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2014.)

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Pašizgāzējpiekabes. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 3. daļa: Vertikālie šķērszāģi un kombinētie (vertikālie/horizontālie) šķērszāģi/ripzāģu darbgaldi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1870-4:2012

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 4. daļa: Daudzasmeņu garenzāģi ar manuālu iekraušanu un/vai izkraušanu

5.6.2012.

EN 1870-4:2001+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.9.2012.)

CEN

EN 1870-5:2002+A2:2012

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 5. daļa: Ripzāģi gareniskai un šķērseniskai zāģēšanai no apakšas

15.11.2012.

EN 1870-5:2002+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.3.2013.)

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 6. daļa: Malkas zāģēšanas ripzāģi un kombinētās ripzāģu mašīnas ar manuālu iekraušanu un/vai izkraušanu

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 1870-7:2012

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 7. daļa: Vienasmens baļķu zāģmašīnas ar integrētu padošanas galdu un manuālu iekraušanu un/vai izkraušanu

5.4.2013.

EN 1870-7:2002+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2013.)

CEN

EN 1870-8:2012

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 8. daļa: Vienasmens dēļu malu ripzāģi ar elektropiedziņu un manuālu iekraušanu un/vai izkraušanu

5.4.2013.

EN 1870-8:2001+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.5.2013.)

CEN

EN 1870-9:2012

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 9. daļa: Ripzāģi ar dubultu asmeni šķērseniskai zāģēšanai ar integrētu materiāla padevi un manuālu ielādēšanu un/vai izlādēšanu

15.11.2012.

EN 1870-9:2000+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.3.2013.)

CEN

EN 1870-10:2013

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 10. daļa: Vienasmeņa automātiskās un pusautomātiskās pārzāģēšanas mašīnas zāģēšanai no apakšas

28.11.2013.

EN 1870-10:2003+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.11.2013.)

CEN

EN 1870-11:2013

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 11. daļa: Pusautomātiskās un automātiskās horizontālās pārzāģēšanas mašīnas ar vienu zāģa elementu (radiālzāģi)

11.4.2014.

EN 1870-11:2003+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2014.)

CEN

EN 1870-12:2013

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 12. daļa: Svārsta ripzāģu mašīnas

11.4.2014.

EN 1870-12:2003+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2014.)

CEN

EN 1870-13:2007+A2:2012

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 13. daļa: Horizontālie paneļu zāģi

5.6.2012.

EN 1870-13:2007+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.9.2012.)

CEN

EN 1870-14:2007+A2:2012

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 14. daļa: Vertikālu paneļu zāģi

5.6.2012.

EN 1870-14:2007+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.9.2012.)

CEN

EN 1870-15:2012

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 15. daļa: Daudzasmeņu zāģmašīnas šķērseniskai zāģēšanai ar integrētu materiālu padevi un manuālu iekraušanu un/vai izkraušanu

5.4.2013.

EN 1870-15:2004+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2013.)

CEN

EN 1870-16:2012

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 16. daļa: Divripu leņķzāģi V veida ierobiem

5.4.2013.

EN 1870-16:2005+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2013.)

CEN

EN 1870-17:2012

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 17. daļa: Manuālās horizontālās pārzāģēšanas mašīnas ar vienu zāģa elementu (manuālie radiālzāģi)

13.2.2015.

EN 1870-17:2007+A2:2009

2.1. piezīme

13.2.2015.

Brīdinājums. Attiecībā uz zāģa asmens aizsarga izvēli šī publikācija neattiecas uz šī standarta 5.3.6.1. panta 3. punktu, kura piemērošana nesniedz atbilstības prezumpciju, ka tas atbilst Direktīvas 2006/42/EK I pielikuma 1.4.2. punktā noteiktajām būtiskajām veselības aizsardzības un drošības prasībām.

CEN

EN 1870-18:2013

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 18. daļa: Formātripzāģmašīnas

28.11.2013.

EN 1870-1:2007+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.11.2013.)

CEN

EN 1870-19:2013

Kokapstrādes mašīnu drošums. Ripzāģu mašīnas. 19. daļa: Ripzāģu darbagaldi (ar un bez slīdošā galda) un būvlaukumos izmantojamie ripzāģi

11.4.2014.

EN 1870-1:2007+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.5.2014.)

CEN

EN 1889-1:2011

Mašīnas apakšzemes raktuvēm. Mobilās mašīnas apakšzemes darbiem. Drošums. 1. daļa: Mašīnas ar gumijas riepām

18.11.2011.

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Mašīnas apakšzemes raktuvēm. Mobilās mašīnas apakšzemes darbiem. Drošums. 2. daļa: Sliežu lokomotīves

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1915-1:2013

Gaisa kuģu zemes apkalpošanas iekārtas. Vispārīgās prasības. 1. daļa: Drošuma pamatprasības

28.11.2013.

EN 1915-1:2001+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.11.2013.)

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Gaisa kuģu zemes apkalpošanas iekārtas. Vispārīgās prasības. 2. daļa: Stabilitātes un stiprības prasības, aprēķini un testēšanas metodes

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Gaisa kuģu zemes apkalpošanas iekārtas. Vispārīgās prasības. 3. daļa: Vibrāciju mērīšanas metodes un samazināšana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Gaisa kuģu zemes apkalpošanas iekārtas. Vispārīgās prasības. 4. daļa: Trokšņa mērīšanas metodes un samazināšana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 1953:2013

Izsmidzināšanas un sajaukšanas iekārtas pārklājuma materiāliem. Drošuma prasības

28.11.2013.

EN 1953:1998+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.3.2014.)

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Šķēlēs griešanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Akustika. Trokšņa pārbaužu kodekss kompresoriem un vakuumsūkņiem. Inženiermetode (2. klase) (ISO 2151:2004)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Zemesdarbu mašīnas. Minimālie piekļuves atstatumi (ISO 2860:1992)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 2867:2011

Zemesdarbu mašīnas. Piekļūšanas sistēmas (ISO 2867:2011)

18.11.2011.

EN ISO 2867:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.7.2014.)

CEN

EN ISO 3164:2013

Zemesdarbu mašīnas. Aizsargkonstrukciju laboratoriskās pārbaudes. Deformāciju robežvērtību zonas specifikācijas (ISO 3164:2013)

28.11.2013.

EN ISO 3164:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.11.2013.)

CEN

EN ISO 3266:2010

Vispārīgiem celšanas mērķiem paredzētas kaltas 4. pakāpes tērauda osas skrūves (ISO 3266:2010)

20.10.2010.

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Zemesdarbu mašīnas – Operatora ķermeņa fizikālie izmēri un minimālā telpa operatoram (ISO 3411:2007)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Zemesdarbu mašīnas. Aizsargsistēmas pret krītošiem objektiem. Laboratorijas testi un veiktspējas prasības (ISO 3449:2005)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 3450:2011

Zemesdarbu mašīnas. Mašīnas ar riteņiem vai ātrgaitas mašīnas ar gumijas kāpurķēdēm. Veiktspējas prasības un testa procedūras bremžu sistēmām (ISO 3450:2011)

29.2.2012.

EN ISO 3450:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.5.2012.)

CEN

EN ISO 3457:2008

Zemesdarbu mašīnas. Aizsargnožogojumi. Definīcijas un prasības (ISO 3457:2003)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Zemesdarbu mašīnas. Pretapgāšanās iekārtas. Laboratorijas testi un veiktspējas prasības (ISO 3471:2008)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 3691-5:2014

Industriālie transportlīdzekļi. Drošuma prasības un verifikācija. 5. daļa: Cilvēku darbināmi transportlīdzekļi (ISO 3691-5:2014)

11.7.2014.

EN ISO 3691-5:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.8.2014.)

CEN

EN ISO 3691-6:2013

Industriālie transportlīdzekļi. Drošuma prasības un verifikācija. 6. daļa: Kravu un personāla pārvadātāji (ISO 3691-6:2013)

11.7.2014.

 

 

 

EN ISO 3691-6:2013/AC:2014

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-1:2013

Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības (ISO 4254-1:2013)

28.11.2013.

EN ISO 4254-1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.11.2013.)

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 5. daļa: Ar motorpiedziņu aprīkotas augsnes apstrādes mašīnas (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010.

 

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 6. daļa: Smidzinātāji un šķidrā minerālmēslojuma izkliedētāji (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010.

 

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 7. daļa: Labības kombaini, mobilie lopbarības pļāvēji un kokvilnas kombaini (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010.

 

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 10. daļa: Trumuļtipa siena ārdītāji un grābekļi (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010.

 

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 11. daļa: Ķīpu savācēji (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011.

EN 704:1999+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2011.)

CEN

EN ISO 4254-12:2012

Lauksaimniecības mašīnas. Drošums. 12. daļa: Rotējošo disku un cilindru tipa pļaujmašīnas un veserīšu pļaujmašīnas (ISO 4254-12:2012)

24.8.2012.

EN 745:1999+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.12.2012.)

CEN

EN ISO 5395-1:2013

Dārza iekārtas. Drošuma prasības ar iekšdedzes dzinēju aprīkotām zālienu pļaujmašīnām. 1. daļa: Terminoloģija un kopējie testi (ISO 5395-1:2013)

28.11.2013.

EN 836:1997+A4:2011

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.9.2014.)

CEN

EN ISO 5395-2:2013

Dārza iekārtas. Drošuma prasības ar iekšdedzes dzinēju aprīkotām zālienu pļaujmašīnām. 2. daļa: No aizmugures ejot vadāmas zālienu pļaujmašīnas (ISO 5395-2:2013)

28.11.2013.

EN 836:1997+A4:2011

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.9.2014.)

CEN

EN ISO 5395-3:2013

Dārza iekārtas. Drošuma prasības ar iekšdedzes dzinēju aprīkotām zālienu pļaujmašīnām. 3. daļa: Zālienu pļaujmašīnas ar virspusē sēdošu operatoru (ISO 5395-3:2013)

28.11.2013.

EN 836:1997+A4:2011

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.9.2014.)

CEN

EN ISO 5674:2009

Lauksaimniecības un mežkopības traktori un mašīnas. Jūgvārpstu aizsargi. Stipruma un nodiluma testi un pieņemšanas kritēriji (ISO 5674:2004, koriģētā versija 2005-07-01)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Zemesdarbu mašīnas. Komforta un sasniedzamības zonas (ISO 6682:1986, ieskaitot Amd 1:1989)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Dzīvnieku un augu valsts tauki un eļļas. Oksidatīvās stabilitātes noteikšana (paātrinātais oksidācijas tests) (ISO 6683:2005)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Zemesdarbu mašīnas. Operatora sēdekļa vibrāciju izvērtēšana laboratorijā (ISO 7096:2000)

8.9.2009.

 

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Drošuma prasības sausās ķīmiskās tīrīšanas mašīnām. 1. daļa: Kopīgās drošuma prasības (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Drošuma prasības sausās ķīmiskās tīrīšanas mašīnām. 2. daļa: Mašīnas, kurās izmanto perhloretilēnu (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Drošuma prasības sausās ķīmiskās tīrīšanas mašīnām. 3. daļa: Mašīnas, kurās izmanto viegli uzliesmojošus šķīdinātājus (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Tekstilrūpniecības iekārtas – Trokšņa testa kods – 1. daļa: Vispārīgās prasības (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.12.2009.)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Tekstilmašīnas – Trokšņa testa kods – 2. daļa: Pirmsvērpšanas un vērpšanas mašīnas (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.12.2009.)

 

EN ISO 9902-2:2001/A2:2014

13.2.2015.

3. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Tekstilmašīnas – Trokšņa testa kods – 3. daļa: Neausto tekstildrānu mašīnas (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.12.2009.)

 

EN ISO 9902-3:2001/A2:2014

13.2.2015.

3. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Tekstilmašīnas – Trokšņa testa kods – 4. daļa: Pavedienu apstrādes, virvju un tauvu izgatavošanas mašīnas (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.12.2009.)

 

EN ISO 9902-4:2001/A2:2014

13.2.2015.

3. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Tekstilmašīnas – Trokšņa testa kods – 5. daļa: Aušanas un adīšanas sagatavošanas mašīnas (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.12.2009.)

 

EN ISO 9902-5:2001/A2:2014

13.2.2015.

3. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Tekstilmašīnas – Trokšņa testa kods – 6. daļa: Audumu ražošanas mašīnas (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.12.2009.)

 

EN ISO 9902-6:2001/A2:2014

13.2.2015.

3. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Tekstilmašīnas – Trokšņa testa kods – 7. daļa: Krāsošanas un apdares mašīnas (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.12.2009.)

 

EN ISO 9902-7:2001/A2:2014

13.2.2015.

3. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN ISO 10218-1:2011

Roboti un robotu iekārtas. Drošuma prasības industriālajiem robotiem. 1. daļa: Roboti (ISO 10218-1:2011)

18.11.2011.

EN ISO 10218-1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.1.2013.)

CEN

EN ISO 10218-2:2011

Roboti un robotu iekārtas. Drošuma prasības industriālajiem robotiem. 2. daļa: Robotu sistēmas un integrācija (ISO 10218-2:2011)

18.11.2011.

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Drošuma prasības veļas mazgātavu mašīnām. 1. daļa: Kopīgās prasības (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Drošuma prasības veļas mazgātavu mašīnām. 2. daļa: Veļas mazgājamās mašīnas un to centrifūgas (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Drošuma prasības veļas mazgātavu mašīnām. 3. daļa: Veļas mazgāšanas tuneļlīnijas, ieskaitot to atsevišķās mašīnas (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Drošuma prasības veļas mazgātavu mašīnām. 4. daļa: Žāvēšanas mašīnas (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Drošuma prasības veļas mazgātavu mašīnām. 5. daļa: Plakangludināšanas, padeves un locīšanas mašīnas (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Drošuma prasības veļas mazgātavu mašīnām. 6. daļa: Gludināšanas un kausējošās preses (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Ar piedziņu aprīkotie rokturamie dzīvžoga apgriezēji. Drošums (ISO 10517:2009)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 10517:2009/A1:2013

28.11.2013.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.9.2014.)

CEN

EN ISO 10821:2005

Rūpnieciskās šujmašīnas – Drošības prasības šujmašīnām, šūšanas iekārtām un to sistēmām (ISO 10821:2005)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.12.2009.)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Iekšdedzes virzuļmotori. Ar roku darbināmas iekārtas. 1. daļa: Drošuma prasības un testi (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Iekšdedzes virzuļmotori. Iedarbināšanas ar roku ierīces. 2. daļa: Iedarbināšanas roktura atvienošanās leņķa testēšanas metode (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Tekstilmašīnas. Drošuma prasības. 1. daļa: Vispārīgās prasības (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Tekstilmašīnas – Drošuma prasības – 2. daļa: Priekšvērpšanas un vērpšanas mašīnas (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2010.)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Tekstilmašīnas – Drošuma prasības – 3. daļa: Neausto tekstildrānu ražošanas mašīnas (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2010.)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Tekstilmašīnas – Drošuma prasības – 4. daļa: Pavedienu apstrādes, virvju un tauvu vīšanas mašīnas (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2010.)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Tekstilmašīnas – Drošuma prasības – 5. daļa: Aušanas un adīšanas priekšdarbu mašīnas (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2010.)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Tekstilmašīnas – Drošuma prasības – 6. daļa: Tekstildrānu ražošanas mašīnas (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2010.)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Tekstilmašīnas – Drošuma prasības – 7. daļa: Krāsošanas un apdares mašīnas (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009.

 

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2010.)

CEN

EN ISO 11148-1:2011

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 1. daļa: Bezvītņu mehānisko sastiprinājumu montāžas darbarīki (ISO 11148-1:2011)

24.8.2012.

EN 792-1:2000+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 11148-2:2011

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 2. daļa: Griešanas un appresēšanas darbarīki (ISO/FDIS 11148-2:2011)

29.2.2012.

EN 792-2:2000+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 11148-3:2012

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 3. daļa: Urbjmašīnas un vītņu griešanas mašīnas (ISO 11148-3:2012)

5.4.2013.

EN ISO 11148-3:2010

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2013.)

CEN

EN ISO 11148-4:2012

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 4. daļa: Nerotējošās triecienmašīnas (ISO 11148-4:2012)

5.4.2013.

EN ISO 11148-4:2010

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2013.)

CEN

EN ISO 11148-5:2011

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 5. daļa: Rotējošās triecienurbjmašīnas (ISO 11148-5:2011)

29.2.2012.

EN 792-5:2000+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 11148-6:2012

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 1. daļa: Vītņu mehānisko sastiprinājumu montāžas darbarīki (ISO 11148-6:2012)

5.4.2013.

EN ISO 11148-6:2010

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2013.)

CEN

EN ISO 11148-7:2012

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 7. daļa: Slīpmašīnas (ISO 11148-7:2012)

15.11.2012.

EN 792-7:2001+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.2.2013.)

CEN

EN ISO 11148-8:2011

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 8. daļa: Slīpēšanas un pulēšanas mašīnas (ISO 11148-8:2011)

29.2.2012.

EN 792-8:2001+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 11148-9:2011

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 9. daļa: Rokas slīpripas (ISO 11148-9:2011)

29.2.2012.

EN 792-9:2001+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.6.2012.)

CEN

EN ISO 11148-10:2011

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 10. daļa: Kompresija darbarīki (ISO 11148-10:2011)

29.2.2012.

EN 792-10:2000+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 11148-11:2011

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 11. daļa: Izcirtēji un šķēres (ISO 11148-11:2011)

29.2.2012.

EN 792-11:2000+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 11148-12:2012

Rokas darbarīki ar neelektrisku piedziņu. Drošuma prasības. 12. daļa: Ripzāģi, svārstzāģi un turpatpakaļkustības zāģi (ISO 11148-12:2012)

5.4.2013.

EN 792-12:2000+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2013.)

CEN

EN ISO 11252:2013

Lāzeri un to aprīkojums. Lāzeriekārtas. Minimālās prasības dokumentācijai (ISO 11252:2013)

28.11.2013.

EN ISO 11252:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.2.2014.)

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Mašīnu drošums. Lāzermašīnas. 1. daļa: Vispārīgās drošuma prasības (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Mašīnu drošums. Lāzerdarbmašīnas. 2. daļa: Drošuma prasības rokas lāzermašīnām (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 11553-3:2013

Mašīnu drošums. Lāzerdarbmašīnas. 3. daļa: Lāzerdarbmašīnu, rokas lāzerdarblāzerierīču un saistīto palīgierīču trokšņa samazināšanas un trokšņa mērīšanas metodes (2. precizitātes līmenis) (ISO 11553-3:2013)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2011

Mežsaimniecības mašīnas. Drošuma prasības un testēšana masta motorzargriežiem. 1. daļa: Zargrieži ar iebūvētu iekšdedzes motoru (ISO 11680-1:2011)

29.2.2012.

EN ISO 11680-1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 11680-2:2011

Mežsaimniecības mašīnas. Drošuma prasības un testēšana masta motorzargriežiem. 2. daļa: Zargrieži lietošanai ar portatīvu piedziņas avotu (ISO 11680-2:2011)

29.2.2012.

EN ISO 11680-2:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 11681-1:2011

Mežsaimniecības mašīnas. Drošuma prasības un testēšana portatīviem ķēdes zāģiem. 1. daļa: Ķēdes zāģi meža kopšanas darbiem (ISO 11681-1:2011)

29.2.2012.

EN ISO 11681-1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 11681-2:2011

Mežsaimniecības mašīnas. Drošuma prasības un testēšana portatīviem ķēdes zāģiem. 2. daļa: Ķēdes zāģi koku apkopšanas darbiem (ISO 11681-2:2011)

29.2.2012.

EN ISO 11681-2:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 11806-1:2011

Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnas. Drošuma prasības un testēšana rokturamiem, portatīviem krūmgriežiem un zāles pļāvējiem ar iekšdedzes dzinēja piedziņu. 1. daļa: Mašīnas ar iebūvētu iekšdedzes dzinēju (ISO 11806-1:2011)

29.2.2012.

EN ISO 11806:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 11806-2:2011

Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnas. Drošuma prasības un testēšana rokturamiem, portatīviem krūmgriežiem un zāles pļāvējiem ar iekšdedzes dzinēja piedziņu. 2. daļa: Mašīnas ar portatīvu piedziņas elementu (ISO 11806-2:2011)

29.2.2012.

 

 

CEN

EN ISO 11850:2011

Mežsaimniecības mašīnas. Vispārīgās drošuma prasības (ISO 11850:2011)

29.2.2012.

EN 14861:2004+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.5.2012.)

CEN

EN 12001:2012

Betona un javas transportēšanas, izsmidzināšanas un klāšanas mašīnas. Drošuma prasības

15.11.2012.

EN 12001:2003+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.2.2013.)

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Smalcināšanas mašīnas. 1. daļa: Drošuma prasības asmeņu tipa smalcinātājiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Smalcināšanas mašīnas. 3. daļa: Drošuma prasības drupinātājiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Smalcināšanas mašīnas. 4. daļa: Drošuma prasības aglomeratoriem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Iekšējie mikseri. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12016:2013

Elektromagnētiskā saderība. Izstrādājumu saimes standarts liftiem, eskalatoriem un slīdošajām ietvēm. Traucējumnoturība

28.11.2013.

EN 12016:2004+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.2.2014.)

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Formētāji. Drošuma un higiēnas prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12042:2014

Pārtikas apstrādes mašīnas. Automātiskie mīklas dozatori. Drošuma un higiēnas prasības

13.2.2015.

EN 12042:2005+A1:2010

2.1. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Starpprocesu paraugu noņēmēji. Drošuma un higiēnas prasības

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Apavu, dabiskās un mākslīgās ādas izstrādājumu ražošanas mašīnas. Griešanas un caurumošanas iekārtas. Drošuma prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Industriālo transportlīdzekļu drošums. Trokšņu emisijas mērīšanas metodes

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Celtņu drošums. Drošuma un nekaitīguma prasības. 2. daļa: Ierobežojošās ierīces un signālierīces

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12110:2014

Tuneļu rakšanas mašīnas. Gaisa slūžas. Drošuma prasības

13.2.2015.

EN 12110:2002+A1:2008

2.1. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN 12111:2014

Tuneļu rakšanas mašīnas. Eju rakšanas kombaini, nepārtrauktas darbības rakšanas kombaini un triecienfrēzes. Drošuma prasības

13.2.2015.

EN 12111:2002+A1:2009

2.1. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Celtniecības kravu pacēlāji. 1.daļa: Pacēlāji ar pieejamām platformām

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Celtniecības kravu pacēlāji. 2.daļa: Slīpie pacēlāji ar nepieejamām kravu pārvietošanas ierīcēm

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12159:2012

Celtniecības pacēlāji cilvēkiem un materiāliem ar vertikāli vadītu kabīni

5.4.2013.

EN 12159:2000+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.5.2013.)

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Šķidrumu sūkņi. Drošuma prasības. Hidrostatiskās testēšanas procedūra

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Apavu, ādas un ādas imitācijas preču ražošanas mašīnas. Kurpju un ādas preses. Drošuma prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Ripzāģmašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Lentzāģmašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Kalandri. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-1:2013

Gaisa kuģu zemes apkalpošanas iekārtas. Īpašās prasības. 1.daļa: Pasažieru kāpnes

28.11.2013.

EN 12312-1:2001+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.11.2013.)

CEN

EN 12312-2:2014

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 2. daļa: Pārtikas piegādāšanas transportlīdzekļi

13.2.2015.

EN 12312-2:2002+A1:2009

2.1. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 3. daļa: Mobilas konveijertipa kravas transportiekārtas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-4:2014

Gaisa kuģu zemes apkalpošanas iekārtas. Īpašās prasības. 4. daļa: Pasažieru iekāpšanas platformas

11.7.2014.

EN 12312-4:2003+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.9.2014.)

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 5. daļa: Gaisa kuģu degvielas uzpildes iekārtas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 6. daļa: Atledotāji un atledošanas/pretapledošanas iekārtas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 7. daļa: Gaisa kuģu pārvietošanas iekārtas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 8. daļa: Tehniskās apkopes darbiem paredzētas kāpnes un platformas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-9:2013

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 9. daļa: Konteineru/palešu iekrāvēji

28.11.2013.

EN 12312-9:2005+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.11.2013.)

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 10. daļa: Konteineru/palešu transportieri

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 12. daļa: Dzeramā ūdens piepildīšanas iekārtas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 13. daļa: Tualešu apkalpošanas iekārtas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-14:2014

Gaisa kuģu zemes apkalpošanas iekārtas. Īpašās prasības. 14. daļa: Invalīdu/rīcībnespējīgu pasažieru iekāpšanas transporta līdzekļi

13.2.2015.

EN 12312-14:2006+A1:2009

2.1. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 15. daļa: Bagāžas un iekārtu traktori

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 16. daļa: Lidaparātu iedarbināšanas iekārtas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 17. daļa: Gaisa kondicionēšanas iekārtas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 18. daļa: Slāpekļa vai skābekļa uzpildīšanas iekārtas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 19. daļa: Zem lidmašīnas spārniem vai fizelāžas, riteņu asīm uzstādāmi pacēlāji un hidrauliskie lidmašīnas astes balsti

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Tehniskie līdzekļi lidaparātu apkalpošanai uz zemes. Īpašās prasības. 20. daļa: Mobilie agregāti lidaparātu elektroapgādei uz zemes

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Mašīnas apakšzemes raktuvēm. Konveijeru ar pastiprinātiem cirtņiem drošuma prasību specifikācija

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Gaļasmašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Urbjmašīnas uz statņiem. Drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Ādu, cīpslu un čaulu atdalīšanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Tērauda stiepļu troses. Drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Tērauda stiepļu troses. Drošums. 2. daļa: Definīcijas, apzīmēšana un klasifikācija

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Tērauda stiepļu troses. Drošums. 3. daļa: Informācija pielietošanai un tehniskajai apkopei

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Tērauda stiepļu troses. Drošums. 4. daļa: Vītas troses vispārējas nozīmes kravas celšanas ierīcēm

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Tērauda stiepļu troses. Drošums. 10. daļa: Spirālveida troses vispārīgam lietojumam būvniecībā

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Apavu, dabiskās un mākslīgās ādas izstrādājumu ražošanas mašīnas. Modulārās kurpju labošanas mašīnas. Drošuma prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12409:2008+A1:2011

Plastmasas un gumijas ražošanas mašīnas. Termoplasta lokšņu veidošanas mašīnas. Drošuma prasības

29.2.2012.

EN 12409:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2012.)

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Darbmašīnas. Drošums. Apstrādes centri

8.9.2009.

 

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Mūra un akmens griešanas mašīnas celtniecības darbvietā. Drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Pārtikas apstrādes mašīnas. Pildītājmašīnas un palīgiekārtas. Drošuma un higiēnas prasības

20.7.2011.

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Centrbēdzes mašīnas pārtikas eļļu un tauku apstrādei. Drošuma un higiēnas prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Lauksaimniecības mašīnas. Iekrāvēji no priekšpuses. Drošums

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Apavu, ādas un ādas imitācijas preču ražošanas mašīnas. Trokšņa testu kodi. Vienotās prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Centrifūgas. Vispārīgās drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustika. Trokšņa testa kodekss naglošanas, skavošanas un tamlīdzīgām sastiprināšanas mašīnām un rīkiem. Inženiermetode

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Pārklāšanas iekārtas. Šķidru organisko pārklājuma materiālu karstās uzklāšanas un elektrouzklāšanas mašīnas. Drošuma prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12601:2010

Virzuļu tipa iekšdedzes dzinēju ģeneratori. Drošuma prasības

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Zem spiediena darbojošās pārklājuma padeves un cirkulācijas mašīnas. Drošuma prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12622:2009+A1:2013

Darbmašīnu drošums. Hidrauliskās locīšanas preses

11.4.2014.

EN 12622:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2014.)

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 1. daļa: Kopējās prasības

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 2. daļa: Bloku ražošanas mašīnas

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 3. daļa: Pagriešanas platformu mehānismi

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 4. daļa: Betona dakstiņu ražošanas mašīnas

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 5-1. daļa: Vertikāla stāvokļa cauruļu izgatavošanas mašīnas

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 5-2. daļa: Horizontāla stāvokļa cauruļu izgatavošanas mašīnas

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 5-3. daļa: Cauruļu pirmsspriegošanas mašīnas

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 5-4. daļa: Betona cauruļu pārklāšanas mašīnas

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 6. daļa: Saliekamo stiegroto materiālu stacionārās un mobilās ražošanas iekārtas

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 7. daļa: Stacionāras un mobilas iekārtas saspriegta betona materiālu ražošanai

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Mašīnas celtniecībā paredzēto izstrādājumu ražošanai no betona un kalcija-silikāta. Drošums. 8. daļa: Mašīnas un iekārtas kalcija silikāta (un betona) celtniecības materiālu ražošanai

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Ražotņu, tirgotavu un garāžu durvis un vārti. Uzstādīšana un izmantošana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12643:2014

Zemesdarbu mašīnas. Mašīnas ar gumijas riteņiem. Vadīšanas prasības (ISO 5010:1992 modificēts)

11.7.2014.

EN 12643:1997+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.8.2014.)

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Celtņi. Informācija lietošanai un testēšanai. 1. daļa: Instrukcijas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Celtņi. Informācija lietošanai un testēšanai. 2. daļa: Apzīmējumi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12649:2008+A1:2011

Betona blietētāji un gludinātāji. Drošums

18.11.2011.

EN 12649:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2012.)

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Apavu, ādas un mākslīgās ādas izgatavošanas mašīnas. Pienaglošanas mašīnas. Drošuma prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12693:2008

Aukstumsistēmas un siltumsūkņi. Drošuma un vides aizsardzības prasības. Aukstumnesēju virzuļtipa kompresori

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Darbmašīnu drošums. Urbjmašīnas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Kājniekvadāmās motorpļaujmašīnas. Drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12750:2013

Kokapstrādes mašīnu drošums. Četrpusējās frēzmašīnas

28.11.2013.

EN 12750:2001+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.11.2013.)

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Virsmas apstrādes iekārtu izplūdgāzes termiskās attīrīšanas sistēmas. Drošuma prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Pārklājumu materiālu maisīšanas mašīnas. Drošuma prasības. 1.daļa: Transportlīdzekļu remontapdarē izmantojamās maisīšanas mašīnas

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Kokapstrādes mašīnu drošums. Stacionāras skaidu un putekļu izvadīšanas sistēmas. Ar drošumu saistītās darbības un drošuma prasības

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Produktu apstrādes mehānismi, kas pierīkojami lielvirtuvju mašīnām ar papildu dzenrumbu. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Virtuves kombaini un blenderi. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Rokturamie blenderi un putotāji. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Mikseri ar izlici. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Kuteri. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12881-1:2014

Konveijera lentes – Uzliesmojamības testēšana ar ugunsgrēka modelēšanu – 1.daļa: Propāna degļa testi

13.2.2015.

EN 12881-1:2005+A1:2008

2.1. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Konveijera lentes. Uzliesmojamības testēšana ar ugunsgrēka modelēšanu. 2. daļa: Plaša ugunsgrēka tests

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12882:2008

Universālās konveijeru lentes. Elektrotehniskās prasības un prasības attiecībā uz drošumu pret uzliesmošanu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Rūpniecības izstrādājumu virsmas tīrīšanas un priekšapstrādes mašīnas, kurās izmanto šķidrumus vai tvaikus. 1. daļa: Kopīgās drošuma prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Rūpniecības izstrādājumu vai pusfabrikātu virsmas tīrīšanas un priekšapstrādes mašīnas, kurās izmanto šķidrumus vai tvaikus. 2. daļa: Ar uz ūdens bāzes veidotiem tīrīšanas šķidrumiem strādājošu tīrāmmašīnu drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Rūpniecības izstrādājumu vai pusfabrikātu virsmas tīrīšanas un priekšapstrādes mašīnas, kurās izmanto šķidrumus vai tvaikus. 3. daļa: Ar uzliesmojošiem šķidrumiem strādājošu tīrāmmašīnu drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Rūpniecības izstrādājumu vai pusfabrikātu virsmas tīrīšanas un priekšapstrādes mašīnas, kurās izmanto šķidrumus vai tvaikus. 4. daļa: Ar halogēnētiem šķīdinātājiem strādājošu tīrāmmašīnu drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Lauksaimniecības un mežkopības traktori un mašīnas. Jaudas noņemšanas vārpstas un to aizsargi. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Rūpniecības, komerciālo telpu un garāžu durvis un vārti. Drošības ierīces enerģētiski darbināmām durvīm un vārtiem. Prasības un testa metodes

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Pārklāšanas iekārtas. Kameras organisko pārklāšanas pulveru uzsmidzināšanai. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Portatīvās un/vai ar roku vadāmās mašīnas un ierīces ar griezējinstrumentu mehānisku piedziņu. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 12999:2011+A1:2012

Celtņi. Iekraušanas celtņi

24.8.2012.

EN 12999:2011

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.12.2012.)

CEN

EN 13000:2010+A1:2014

Celtņi. Mobilie celtņi

13.2.2015.

EN 13000:2010

2.1. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Celtņi. Vispārīgie konstruktīvie aprēķini. 1. daļa: Vispārīgie principi un prasības

8.9.2009.

 

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2011

Celtņu drošums. Vispārīgie konstruktīvie aprēķini. 2. daļa: Slogojumu iedarbība

18.11.2011.

EN 13001-2:2004+A3:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(18.11.2011.)

 

EN 13001-2:2011/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 13001-3-1:2012+A1:2013

Celtņi. Vispārīgie konstruktīvie aprēķini. 3-1. daļa: Tērauda konstrukciju robežstāvokļi un piemērotības pierādīšana

28.11.2013.

EN 13001-3-1:2012

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2014.)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Liftu un eskalatoru tehniskā apkope. Noteikumi tehniskās apkopes instrukcijām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Autoceļu un ielu tīrāmās mašīnas. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Ceļu virsmas apstrādes mašīnas. Drošuma prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Ziemas dienesta mašīnas. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Poligrāfijas mašīnu, papīra apstrādes un papīra ražošanas mašīnu un palīgiekārtu trokšņainības mērīšana. 2. un 3. precizitātes pakāpe

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Plakana stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 1. daļa: Piederumi un aprīkojums stikla glabāšanai, kraušanai un transportēšanai pašā ražotnē

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Plakana stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 2. daļa: Piederumi un aprīkojums stikla glabāšanai, kraušanai un transportēšanai ārpus ražotnes

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Plakana stikla ražošanas un apstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 3. daļa: Griezējmašīnas

18.12.2009.

 

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Plakana stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 4. daļa: Noliecamie galdi

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Plakana stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 5. daļa: Grēdošanas un nogrēdošanas mašīnas un ietaises

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Plakana stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 6. daļa: Stikla laušanas mašīnas

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Plakana stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 7. daļa: Laminēta stikla griešanas mašīnas

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Lokšņu stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošības prasības. 9. daļa: Mazgāšanas ierīces

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Lokšņu stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošības prasības. 11. daļa: Urbjmašīnas

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Doba stikla ražošanas un apstrādes mašīnas un iekārtas. Drošības prasības. 1. daļa: Pilienpadevējs

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Doba stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 2. daļa: Iepildes manipulatori

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Doba stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 3. daļa: IS mašīnas

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Doba stikla ražošanas, apstrādes un pārstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības. 5. daļa: Preses

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Industriālo transportlīdzekļu drošums. Vibrāciju mērīšanas testi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Keramikas izstrādājumu kraušanas mašīnas. Drošums. Plānu māla flīžu kraušana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Miecētavas mašīnas. Dalīšanas un lentnaža nogriešanas mašīnas. Drošuma prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Miecētavas mašīnas. Veltņu pārklāšanas mašīnas. Drošuma prasības

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Miecētavas mašīnas. Rotējošas apstrādes tvertnes. Drošuma prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Kartupeļu novākšanas tehnika. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13120:2009+A1:2014

Iekšējās žalūzijas. Darbības prasības ieskaitot drošumu

11.7.2014.

EN 13120:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.8.2014.)

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Darbmašīnu drošums. Frēzmašīnas (ieskaitot urbjmašīnas)

8.9.2009.

 

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135:2013

Celtņi. Drošums. Konstruēšana. Prasības iekārtām

28.11.2013.

EN 13135-2:2004+A1:2010

EN 13135-1:2003+A1:2010

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.11.2013.)

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Cukurbiešu un lopbarības biešu novākšanas iekārtas. Drošība

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Celtņi. Drošums. Nenostiprinātu kravu celšanas palīgierīces

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Celtņi. Drošums. Celšanas iekārtas ar rokas piedziņu

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13204:2004+A1:2012

Dubultās iedarbes hidrauliskās glābšanas ierīces. Drošuma un veiktspējas prasības

24.8.2012.

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Dārzeņu mizotāji. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Darbmašīnas. Drošums. Stacionārās slīpmašīnas

8.9.2009.

 

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13241-1:2003+A1:2011

Industriālo, tirdzniecības iestāžu un garāžu durvis un vārti. Izstrādājumu standarts. 1. daļa: Izstrādājumi bez ugunsizturības un dūmu kontroles raksturlielumiem

18.11.2011.

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Kausu pacelšanas un apgāšanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13289:2001+A1:2013

Makaronu ražošanas mašīnas – Žāvētāji un dzesētāji – Drošības un higiēnas prasības

28.11.2013.

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Pārklāšanas iekārtas. Kombinētās kameras. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Keramikas mašīnas. Drošums. Pārvietošanas platformas un ratiņi

8.9.2009.

 

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13378:2001+A1:2013

Makaronu ražošanas mašīnas – Makaronu preses – Drošības un higiēnas prasības

28.11.2013.

 

 

CEN

EN 13379:2001+A1:2013

Makaronu ražošanas mašīnas – Izklāšanas, sloksņošanas un griešanas mašīna, stieņveidņu atgriezes konveijers, stieņveidņu magazīna – Drošības un higiēnas prasības

28.11.2013.

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Maisītāji ar horizontālām vārpstām. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Pīrāgu un kūku mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 1. daļa: Tērauda stiepļu trošu stropju uzgaļi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 2. daļa: Cilpu izveidošana stiepļu trošu stropēm

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 3. daļa: Gredzeni un gredzenu stiprinājumi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 4. daļa: Metāla un sintētisko sveķu uzmavas

20.7.2011.

EN 13411-4:2002+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.9.2011.)

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 5. daļa: Skrūvskavas stiepļu trošu galiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 6. daļa: Asimetriska ķīļuzmava

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 7. daļa: Simetriska ķīļuzmava

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13411-8:2011

Tērauda stiepļu trošu gali. Drošums. 8. daļa: Apspaides uzgaļi un appresēšana

18.11.2011.

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Tērauda stiepļu trošu stropes. Drošums. 1. daļa: Parasto celšanas darbu stropes

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Tērauda stiepļu trošu stropes. Drošums. 2. daļa: Specifikācija ražotāja sniegtajai lietošanas un apkopes informācijai

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Tērauda stiepļu trošu stropes. Drošums. 3. daļa: Starpgredzeni un kabeļu cauraustās stropes

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13418:2013

Plastmasas un gumijas izstrādājumu mašīnas. Plēvju vai lokšņu uztīšanas mašīnas. Drošuma prasības

28.11.2013.

EN 13418:2004+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.11.2013.)

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Starprindu pļāvēji. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Apavu, ādas un mākslīgās ādas izstrādājumu ražošanas iekārtas. Sadalīšanas, griešanas, līmēšanas un līmes žāvēšanas iekārtas. Prasības iekārtu drošumam

20.10.2010.

 

 

CEN

EN ISO 13482:2014

Roboti un robotu ierīces. Drošības prasības neindustriālajiem robotiem. Nemedicīniskās personīgās aprūpes robotiem (ISO 13482:2014)

11.7.2014.

 

 

CEN

EN 13524:2003+A2:2014

Autoceļu apkopes mašīnas. Drošuma prasības

11.7.2014.

EN 13524:2003+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.8.2014.)

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Mežkopības mašīnas. Koksnes kapāšanas mašīnas. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Zemesdarbu mašīnas. Miniekskavatoru pierīce operatora aizsardzībai apgāšanās gadījumā (TOPS). Laboratorijas testi un veiktspējas prasības (ISO 12117:1997, pārveidots)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Sālījuma iešļircināšanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Celtņi. Galvenās vadības ierīces un vadības stacijas

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Ārējās žalūzijas. Veiktspējas prasības, ieskaitot drošību

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Maisīšanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Celtņi. Piekļuve

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Krāšņu ar stacionāru klonu piekraušanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13617-1:2012

Degvielas uzpildes stacijas. 1. daļa: Drošuma prasības degvielas uzpildes automātu un attālināto sūkņagregātu konstrukcijai un darbībai

24.8.2012.

EN 13617-1:2004+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.11.2012.)

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Salātu centrifūgas. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Slēģi. Veiktspējas prasības, ieskaitot drošību

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Mašīnu drošums. Drošuma prasības cauruļu veidošanas, velmēšanas un apdares iekārtām

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Dārza iekārtas. Smalcinātāji ar iebūvētu piedziņu. Drošums

20.7.2011.

 

 

 

EN 13683:2003+A2:2011/AC:2013

 

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Dārza mašīnas un rīki. Kājniekvadāmi zālienu aeratori un skarifikatori. Drošums

26.5.2010.

EN 13684:2004+A2:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2010.)

CEN

EN 13731:2007

Cēlējmaisu sistēmas ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām. Drošuma un veiktspējas prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13732:2013

Pārtikas apstrādes mašīnas. Piena dzesēšanas rezervuāri fermās. Veiktspējas, drošuma un higiēnas prasības

28.11.2013.

EN 13732:2002+A2:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2014.)

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Darbmašīnu drošums. Pneimatiskās preses

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13852-1:2013

Celtņi. Piekrastes celtņi. 1. daļa: Universālie piekrastes celtņi

28.11.2013.

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

No minerālmateriāliem veidotu grīdu apstrādes mašīnas. Drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Ciršanas mašīnas gaļas un tai līdzīgu produktu porcionēšanai. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Mašīnas produktu griešanai kubiņu formā. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Klipmašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Vārīšanas katli ar maisītāju un/vai mikseri ar piedziņu. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Kaltas tērauda cilpas parastai celšanai. Taisnas un izliektas cilpas. 6. klase. Drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Darbmašīnas. Drošums. Auksta metāla zāģēšanas mašīnas

8.9.2009.

 

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2012

Šķidrumu sūkņi. Drošuma prasības. Lauksaimniecības produkcijas pārstrādes iekārtas. Konstruktīvās prasības higiēnas nodrošināšanai lietošanas laikā

24.8.2012.

EN 13951:2003+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.10.2012.)

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Maizes griezēji. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 13977:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Drošuma prasības būvniecībai un uzturēšanai paredzētajai portatīvajai tehnikai un portatīvajām drezīnām

20.7.2011.

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Darbmašīnas. Drošums. Giljotīngrieznes

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Mašīnu drošums. Iekārtas autostāvvietām ar elektropiedziņu. Drošuma un elektromagnētiskās savietojamības prasības konstruēšanas, izgatavošanas, uzstādīšanas un nodošanas ekspluatācijā stadijās

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Cieto minerālmēslu izkliedētāji. Drošums

18.12.2009.

EN 14017:2005+A1:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2010.)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Sēklu sējmašīnas. Drošums

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 14033-3:2009+A1:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Dzelzceļa būvniecības un uzturēšanas mašīnas. 3. daļa: Vispārīgās drošuma prasības

29.2.2012.

EN 14033-3:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2012.)

CEN

EN 14043:2014

Augstumpacēlāji, kas paredzēti ugunsdzēsības dienestam. Autokāpnes ar kombinētām pārvietošanas iespējām. Drošības un veiktspējas prasības un testa metodes

11.7.2014.

EN 14043:2005+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.7.2014.)

CEN

EN 14044:2014

Augstumpacēlāji, kas paredzēti ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Autokāpnes ar secīgām pārvietošanās iespējām. Drošuma un veiktspējas prasības un testa metodes

11.7.2014.

EN 14044:2005+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.7.2014.)

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Darbmašīnu drošums. Pārneses mašīnas un speciālās mašīnas

8.9.2009.

 

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Celtņi. Manuāli vadāmas kravas pārvietošanas ierīces

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Iekšdedzes virzuļmotori. Reversīvās iedarbināšanas iekārtas. Vispārīgās drošuma prasības (ISO 14314:2004)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Celtņi. Drošums. Torņa celtņi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Virsmas apstrādes iekārtas. Trokšņa testa kodekss virsmas apstrādes iekārtām ieskaitot kraušanas palīgierīces. 2. un 3. precizitātes pakāpe

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Ugunsdzēsības sūkņi. Pārnesamie sūkņi. Drošības un veiktspējas prasības, testi

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Celtņi. Vinčas un pacēlāji ar motorpiedziņu. 1. daļa: Vinčas ar motorpiedziņu

18.12.2009.

 

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Celtņi. Vinčas un pacēlāji ar piedziņu. 2. daļa: Pacēlāji ar piedziņu

18.12.2009.

 

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Celtņi. Cilvēku celšanas ierīces. 2. daļa: Vadības kabīnes ar maināmu augstumu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Bagešu šķēlētāji. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Mašīnu drošums. Drošuma prasības tērauda un krāsaino metālu ekstrūderiem

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Nepārtrauktas darbības iekārtas un sistēmas. Vispārīgās drošuma prasības nepārtrauktas darbības iekārtām brūnogļu ieguves karjeros

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Mašīnu drošums. Drošuma prasības tērauda un krāsaino metālu karstās kalšanas hidropiedziņas presēm ar vaļējām štancēm

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 14677:2008

Mašīnu drošums. Tērauda iegūšana no metāllūžņiem. Mašīnas un iekārtas darbam ar izkausētu tēraudu

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Mašīnu drošums. Drošuma prasības mašīnām un iekārtām, kas paredzētas tēraudkausēšanai elektroloka krāsnīs

20.10.2010.

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Ugunsdzēsības sūkņi. Centrbēdzes ugunsdzēsības sūkņi bez palaidēja. 1. daļa: Klasifikācija, vispārīgās un drošības prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Ugunsdzēsības sūkņi. Centrbēdzes ugunsdzēsības sūkņi bez palaidēja. 2. daļa: Vispārīgo prasību un drošības prasību verificēšana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14753:2007

Mašīnu drošums. Drošuma prasības tērauda nepārtrauktās liešanas mašīnām un iekārtām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14886:2008

Plastmasas un gumijas apstrādes mašīnas. Putubloku lentnaža griešanas mašīnas. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Dārza iekārtas. No aizmugures vadāmi ar iekšdedzes motoru aprīkoti trimeri. Drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas un dārzkopības iekārtas. Kājniekvadāmās un rokturamās mašīnas. Karstu virsmu piekļūstamības noteikšana

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Trauku mazgāšanas konveijermašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Pārtikas apstrādes mašīnas. Miltu un mannas putraimu malšanas un apstrādes mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Apakšzemes konveijeru lentes. Elektrodrošuma un uzliesmojumdrošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Elektromagnētiskā saderība. Testēšanas metodes un pieņemšanas kritēriji (ISO 14982:1998)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 14985:2012

Celtņi. Grozāmceltņi ar strēli

23.3.2012.

 

 

CEN

EN 15000:2008

Industriālo transportlīdzekļu drošums. Pašgājēji transportlīdzekļi ar mainīgu darbības tālumu. Specifikācija, veiktspēja un testēšanas prasības gareniskā kravas momenta indikatoriem un gareniskā kravas momenta ierobežotājiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15011:2011+A1:2014

Celtņi. Tilta un buka celtņi

11.7.2014.

EN 15011:2011

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.8.2014.)

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Celtniecības darbvietā izmantojami transportējami sienas zāģi un stieples zāģi. Drošums

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Celtņi. Prasības konteineru satvērējierīcēm

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15059:2009

Sniega tīrīšanas mašīnas. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Mašīnu drošums. Drošuma prasības slokšņu apstrādes līnijas mašīnām un iekārtām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15067:2007

Gumijas un plastmasas apstrādes mašīnas. Somām un maisiem paredzētas plēves apstrādes mašīnas. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15093:2008

Mašīnu drošums. Drošuma prasības karstajām plakanvelmētavām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15094:2008

Mašīnu drošums. Drošuma prasības aukstajām plakanvelmētavām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Ar motorpiedziņu aprīkoti mobili sastatņi, plaukti, karuseļi un noliktavu lifti. Drošuma prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15162:2008

Dabiskā akmens rakšanas un mehaniskās apstrādes mašīnas un iekārtas. Drošuma prasības gaterzāģiem

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15163:2008

Dabiskā akmens ieguves un apstrādes mašīnas un instalācijas. Drošums. Prasības zāģiem ar dimanta stiepli

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15164:2008

Dabiskā akmens ieguves un apstrādes mašīnas un ierīces. Drošums. Prasības ķēdes un lentas tipa izzāģēšanas mašīnām

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15166:2008

Pārtikas rūpniecības mašīnas. Automātiskās liemeņu skaldīšanas mašīnas. Drošuma un higiēnas prasības

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15268:2008

Degvielas uzpildes stacijas. Drošuma prasības iegremdējamu sūkņagregātu konstrukcijai

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15503:2009+A1:2013

Dārza iekārtas. Pūtējiekārtas, vakuumiekārtas un pūtēj/vakuumiekārtas. Drošums

11.4.2014.

EN 15503:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2014.)

CEN

EN 15695-1:2009

Lauksaimniecības traktori un pašgājēji smidzinātāji. Operatora (vadītāja) aizsardzība pret bīstamām vielām. 1. daļa: Kabīņu klasifikācija, prasības un testēšanas procedūras

26.5.2010.

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Lauksaimniecības traktori un pašgājēji smidzinātāji. Operatora (vadītāja) aizsardzība pret bīstamām vielām. 2. daļa: Filtri, prasības un testēšanas procedūras

26.5.2010.

 

 

 

EN 15695-2:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 15700:2011

Lentes transportieris, kas paredzētas ziemas sportam vai atpūtai, drošums

29.2.2012.

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Rokas pārnēsājamie mehāniskās piedziņas darbarīki. Trokšņa mērīšanas kodekss. Inženiermetode (2. klase) (ISO 15744:2002)

8.9.2009.

 

 

CEN

EN 15746-2:2010+A1:2011

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Autoceļu-dzelzceļa mašīnas un to aprīkojums. 2. daļa: Vispārīgās drošuma prasības

29.2.2012.

EN 15746-2:2010

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.4.2012.)

CEN

EN 15774:2010

Pārtikas apstrādes mašīnas. Apstrādes mašīnas svaigiem un pildītiem makaronu izstrādājumiem (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette and gnocchi). Drošuma un higiēnas prasības

8.4.2011.

 

 

CEN

EN 15811:2009

Lauksaimniecības mašīnas. Jaudas pārvades ierīču kustīgo daļu aizsargi. Ar instrumentu palīdzību atverams aizsargs (ISO/TS 28923:2007, modificēts)

18.12.2009.

 

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 15830:2012

Paaugstinātas caurejamības transportlīdzekļi ar mainīgu darbības tālumu. Redzamība. Testa metodes un verifikācija

24.8.2012.

 

 

CEN

EN 15861:2012

Pārtikas apstrādes mašīnas. Kūpinātavas. Drošuma un higiēnas prasības

24.8.2012.

 

 

CEN

EN 15895:2011

Ar kasetni aprīkoti rokturamie instrumenti. Drošuma prasības. Stiprināšanas un marķēšanas instrumenti

18.11.2011.

 

 

CEN

EN 15949:2012

Mašīnu drošums. Drošuma prasības stieņu, konstrukciju tēraudu un stiepļu velmētavām

5.6.2012.

 

 

CEN

EN 15954-2:2013

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Treileri un to aprīkojums. 2. daļa: Vispārīgās drošuma prasības

28.11.2013.

 

 

CEN

EN 15955-2:2013

Dzelzceļa aprīkojums. Sliežu ceļš. Demontējamās mašīnas un to aprīkojums. 2. daļa: Vispārīgās drošuma prasības

28.11.2013.

 

 

CEN

EN 15997:2011

Visurgājēju transportlīdzekļi (ATVs – kvadracikli). Drošuma prasības un testa metodes

29.2.2012.

 

 

 

EN 15997:2011/AC:2012

 

 

 

CEN

EN 16005:2012

Durvis ar enerģētisku piedziņu gājējiem. Durvju lietošanas drošums. Prasības un testēšanas metodes

5.4.2013.

 

 

CEN

EN 16029:2012

Motorizēti transportlīdzekļi, kas paredzēti cilvēku pārvadāšanai, un nav paredzēt izmantošanai uz koplietošanas ceļiem. Vienā līnijā novietotu divu riteņu mehāniskie transportlīdzekļi. Drošuma prasības un testēšanas metodes

24.8.2012.

 

 

CEN

EN ISO 16119-1:2013

Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnas. Smidzinātāji un šķidro minerālmēslu izkliedētāji. Vides aizsardzība. 1.daļa: Vispārīgi (ISO 16119-1:2013)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 16119-2:2013

Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnas. Smidzinātāji un šķidro minerālmēslu izkliedētāji. Vides aizsardzība. 2.daļa: Smidzinātāji un līdzīgas ierīces (ISO 16119-2:2013)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 16119-3:2013

Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnas. Smidzinātāji un šķidro minerālmēslu izkliedētāji. Vides aizsardzība. 3.daļa: Krūmiem, kokiem un līdzīgām kultūrām paredzēti smidzināji (ISO 16119-3:2013)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN 16191:2014

Tuneļu rakšanas mašīnas. Drošuma prasības

13.2.2015.

EN 815:1996+A2:2008

EN 12336:2005+A1:2008

2.1. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN 16203:2014

Industriālo transportlīdzekļu drošums. Dinamiskaie testi sānu stabilitātes verificēšanai. Atsvara iekrāvēji

13.2.2015.

 

 

CEN

EN 16228-1:2014

Aprīkojums urbšanai un pamatu darbiem. Drošums. 1. daļa: Kopējās prasības

13.2.2015.

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

2.1. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN 16228-2:2014

Aprīkojums urbšanai un pamatu darbiem. Drošums. 2. daļa: Mobilas urbšanas iekārtas civilai un ģeotehniskai inženierijai, karjerām un kalnrūpniecībai

13.2.2015.

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

2.1. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN 16228-3:2014

Aprīkojums urbšanai un pamatu darbiem. Drošums. 3. daļa: Horizontālā virziena urbšanas aprīkojums (HDD)

13.2.2015.

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

2.1. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN 16228-4:2014

Aprīkojums urbšanai un pamatu darbiem. Drošums. 4. daļa: Aprīkojums pamatu darbiem

13.2.2015.

EN 996:1995+A3:2009

EN 791:1995+A1:2009

2.1. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN 16228-5:2014

Aprīkojums urbšanai un pamatu darbiem. Drošums. 5. daļa: Starpsienu aprīkojums

13.2.2015.

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

2.1. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN 16228-6:2014

Aprīkojums urbšanai un pamatu darbiem. Drošums. 6. daļa: Izsmidzināšanas, cementēšanas un injicēšanas aprīkojums

13.2.2015.

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

2.1. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN 16228-7:2014

Aprīkojums urbšanai un pamatu darbiem. Drošums. 7. daļa: Maināmās palīgierīces

13.2.2015.

EN 791:1995+A1:2009

EN 996:1995+A3:2009

2.1. piezīme

13.2.2015.

CEN

EN 16230-1:2013

Kartings brīvā laika pavadīšanai. 1. daļa: Kartingu drošības prasības un testēšanas metodes

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 16231-1:2013

Lauksaimniecības pašgājējmašīnas. Stabilitātes novērtēšana. 1. daļa: Principi (ISO 16231-1:2013)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN 16246:2012

Lauksaimniecības mašīnas. Ekskavatori. Drošums

5.4.2013.

 

 

CEN

EN 16252:2012

Mašīnas atkritumu materiālu vai pārstrādājamo frakciju sablietēšanai. Horizontālās ķīpošanas preses. Drošuma prasības

5.4.2013.

 

 

CEN

EN 16307-1:2013

Industriālie transportlīdzekļi. Drošuma prasības un verifikācija. 1. daļa: Papildprasības industriāliem pašgājēju transportlīdzekļiem, izņemot transportlīdzekļus bez vadītāja, transportlīdzekļus ar mainīgu darbības tālumu un kravu pārvadāšanas transportlīdzekļus

5.4.2013.

 

 

CEN

EN 16307-5:2013

Industriālie transportlīdzekļi. Drošuma prasības un verifikācija. 5. daļa: Papildus prasības cilvēku darbināmiem transportlīdzekļiem

11.7.2014.

 

 

CEN

EN 16307-6:2014

Industriālie transportlīdzekļi. Drošuma prasības un verifikācija. 6. daļa: Papildus prasības kravu un personāla pārvadātājiem

11.7.2014.

 

 

CEN

EN 16327:2014

Ugunsdzēsība. Paaugstināta spiediena proporcionēšanas sistēmas (PPPS) un saspiestā gaisa putu sistēmas (CAFS)

11.7.2014.

 

 

CEN

EN 16590-1:2014

Lauksaimniecības un mežkopības traktori un mašīnas. Ar drošumu saistītās vadības sistēmu daļas. 1. daļa: Vispārīgie principi projektēšanai un konstruēšanai

13.2.2015.

 

 

CEN

EN 16590-2:2014

Lauksaimniecības un mežkopības traktori un mašīnas. Ar drošumu saistītās vadības sistēmu daļas. 2. daļa: Koncepta fāze

13.2.2015.

 

 

CEN

EN 16590-3:2014

Lauksaimniecības un mežkopības traktori un mašīnas. Ar drošumu saistītās vadības sistēmu daļas. 3. daļa: Sērijas attīstība, aprīkojums un programmatūra

13.2.2015.

 

 

CEN

EN 16590-4:2014

Lauksaimniecības un mežkopības traktori un mašīnas. Ar drošumu saistītās vadības sistēmu daļas. 4. daļa: Ražošana, ekspluatācija, modifikācija un atbalsta procesi

13.2.2015.

 

 

CEN

EN ISO 19432:2012

Ēku celtniecības mašīnas un iekārtas. Ar iekšdedzes motoru darbināmas rokas portatīvās atgriešanas mašīnas. Drošuma prasības (ISO 19432:2012)

15.11.2012.

EN ISO 19432:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.1.2013.)

CEN

EN ISO 19932-1:2013

Kultūraugu aizsardzības aprīkojums. Mugursomas tipa smidzinātāji. 1. daļa: Drošuma un vides prasības (ISO 19932-1:2013)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 19932-2:2013

Kultūraugu aizsardzības aprīkojums. Mugursomas tipa smidzinātāji. 2. daļa: Testa metodes (ISO 19932-2:2013)

28.11.2013.

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Sūkņi un sūkņu agregāti šķidrumiem. Trokšņa testu kodekss. 2. un 3. precizitātes klase (ISO 20361:2007)

8.9.2009.

 

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 22867:2011

Mežsaimniecības un dārzniecības mašīnas. Noteikumi rokas portatīvo mašīnu ar iekšdedzes motoru vibrācijas testam. Vibrācija pie rokturiem (ISO 22867:2011)

29.2.2012.

EN ISO 22867:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.6.2012.)

CEN

EN ISO 22868:2011

Mežsaimniecības mašīnas. Trokšņainības testēšanas kodekss rokas portatīvajām mašīnām ar iekšdedzes motoru. Inženiermetode (2. precizitātes klase) (ISO 22868:2011)

20.7.2011.

EN ISO 22868:2008

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(30.9.2011.)

CEN

EN ISO 23125:2010

Darbmašīnas. Drošums. Virpas (ISO 23125:2010)

20.10.2010.

 

 

 

EN ISO 23125:2010/A1:2012

24.8.2012.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(31.10.2012.)

CEN

EN ISO 28139:2009

Lauksaimniecības un mežkopības mašīnas. Uz muguras nesami ar iekšdedzes motoru darbināmi smidzinātāji. Drošuma prasības (ISO 28139:2009)

18.12.2009.

 

 

CEN

EN ISO 28881:2013

Darbgaldi. Drošums. Elektroerozijas mašīnas (ISO 28881:2013)

28.11.2013.

EN 12957:2001+A1:2009

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.2.2014.)

 

EN ISO 28881:2013/AC:2013

 

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 1. daļa: Vertikālās un zem lenķa darbojošās slīpmašīnas ar slīpripu (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 2. daļa: Uzgriežņu atslēgas, muciņtipa atslēgas un skrūvgrieži (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 3. daļa: Pulēšanas ripas un rotācijas, orbitālās un nenoteikti orbitālās slīpmašīnas (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 4. daļa: Taisnās slīpmašīnas (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011.

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 5. daļa: Urbjmašīnas un trieciena urbjmašīnas (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 6. daļa: Blietētāji (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 7. daļa: Perforatori un šķēres (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 8. daļa: Zāģi, pulēšanas un vīlēšanas mašīnas ar turp-atpakaļ kustību un zāģi ar svārstošu vai rotējošu kustību (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 9. daļa: Atslāņošanas āmuri un adatveida noņēmēji (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010.

 

 

CEN

EN ISO 28927-10:2011

Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 10. daļa: Rotējošās triecienurbjmašīnas, āmuri un drupinātāji (ISO 28927-10:2011)

18.11.2011.

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 11. daļa: Akmens drupinātāji (ISO 28927-11:2011)

20.7.2011.

 

 

CEN

EN ISO 28927-12:2012

Ar piedziņu aprīkotie portatīvie rokturamie darbarīki. Testēšanas metodes vibrāciju emisijas novērtēšanai. 12. daļa: Rokas slīpripas (ISO 28927-12:2012)

5.4.2013.

 

 

CENELEC izstrādātie standarti

CENELEC izstrādātie standarti šajā sarakstā nav klasificēti kā A, B vai C tipa standarti.

Cenelec

EN 50223:2010

Stacionāras elektrostatiskās iekārtas darbam ar aizdedzināmu floka materiālu. Drošuma prasības

20.10.2010.

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Stacionāras elektrostatiskas iekārtas darbam ar neaizdedzināmiem šķidriem pārklājuma materiāliem. Drošuma prasības

26.5.2010.

 

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 50434:2014

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīču drošums. Īpašas prasības no tīkla darbināmiem drupinātājiem un smalcinātājiem

13.2.2015.

 

 

Cenelec

EN 50569:2013

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. Īpašās prasības komerciālajām elektriskajām veļas centrifūgām

11.4.2014.

 

 

Cenelec

EN 50570:2013

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. Īpašās prasības komerciālajiem elektriskajiem cilindriskajiem veļas žāvētājiem

11.4.2014.

 

 

Cenelec

EN 50571:2013

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. Īpašās prasības komerciālajām elektriskajām veļas mazgājamām mašīnām

11.4.2014.

 

 

Cenelec

EN 50580:2012

Ar elektromotoru darbināmu rokas darbarīku drošums. Īpašās prasības pulverizatoriem

5.6.2012.

 

 

 

EN 50580:2012/A1:2013

28.11.2013.

3. piezīme

22.7.2016.

Cenelec

EN 50636-2-91:2014

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces – Drošība – 2-91. daļa: Īpašas prasības stumjamām un rokā turamām zālienu pļaujmašīnām un zālienu apmaļu pļaujmašīnām

IEC 60335-2-91:2008 (Ar grozijumiem)

13.2.2015.

 

 

Cenelec

EN 50636-2-92:2014

Mājsaimniecības un līdzīgas elektriskās ierīces. Drošums. 2-92. daļa: Īpašas prasības no aizmugures ejot vadāmiem no elektrotīkla darbināmiem zālienu skarifikatoriem un aeratoriem

IEC 60335

IEC 60335-2-92:2002 (Ar grozijumiem)

13.2.2015.

 

 

Cenelec

EN 50636-2-94:2014

Mājsaimniecības un līdzīgas elektriskās ierīces. Drošums. 2-94. daļa: Īpašās prasības šķēru tipa zāles grieznēm

IEC 60335-2-94:2008 (Ar grozijumiem)

13.2.2015.

 

 

Cenelec

EN 50636-2-100:2014

Mājsaimniecības un līdzīgas elektriskās ierīces. Drošums. 2-100. daļa: Īpašas prasības no tīkla darbināmiem rokturamiem dārza pūtējiem, vakuumiekārtām un pūtējvakuumiekārtām

IEC 60335-2-100:2002 (Ar grozijumiem)

13.2.2015.

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Mašīnu drošums – Mašīnu elektroaprīkojums – 1. daļa: Vispārīgās prasības

IEC 60204-1:2005 (Ar grozijumiem)

26.5.2010.

 

 

 

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.2.2012.)

Cenelec

EN 60204-11:2000

Mašīnu drošība – Mašīnu elektroaprīkojums – 11. daļa: Prasības augstsprieguma ierīcēm, kuru spriegums maiľstrāvai pārsniedz 1  000 V un līdzstrāvai 1  500 V, bet nepārsniedz 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010.

 

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-31:2013

Mašīnu drošums. Mašīnu elektroaprīkojums. 31. daļa: Īpašās drošuma un elektromagnētiskās saderības (EMC) prasības šujmašīnām, šūšanas iekārtām un to sistēmām

IEC 60204-31:2013

11.4.2014.

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Mašīnu drošums. Mašīnu elektroaprīkojums. 32. daļa: Prasības pacēlājmehānismiem

IEC 60204-32:2008

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60204-33:2011

Mašīnu drošums. Mašīnu elektroaprīkojums. 33. daļa: Prasības pusvadītāju ražošanas iekārtām

IEC 60204-33:2009 (Ar grozijumiem)

18.11.2011.

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2012

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces. Drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības

IEC 60335-1:2010 (Ar grozijumiem)

5.6.2012.

EN 60335-1:2002

2.1. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(21.11.2014.)

 

EN 60335-1:2012/AC:2014

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-36:2002

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces – Drošība – 2-36. daļa: Īpašas prasības komerciāli izmantojamām elektriskajām ēdiena gatavošanas plītīm, krāsnīm, vārīšanas virsmām un šo virsmu elementiem

IEC 60335-2-36:2002

5.4.2013.

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

5.4.2013.

3. piezīme

13.2.2015.

Cenelec

EN 60335-2-37:2002

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces – Drošība – 2-37. daļa: Īpašas prasības komerciāli izmantojamām elektriskajām dziļajām tauku pannām

IEC 60335-2-37:2002

5.4.2013.

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

5.4.2013.

3. piezīme

13.2.2015.

Cenelec

EN 60335-2-40:2003

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces – Drošība – 2-40. daļa: Īpašas prasības elektriskajiem siltumsūkľiem, gaisa kondicionētājiem un gaisa sausinātājiem

IEC 60335-2-40:2002 (Ar grozijumiem)

28.11.2013.

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

 

 

 

 

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

28.11.2013.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.11.2013.)

 

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

28.11.2013.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.11.2013.)

 

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

IEC 60335-2-40:2002/A1:2005 (Ar grozījumiem)

28.11.2013.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.11.2013.)

 

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

IEC 60335-2-40:2002/A2:2005 (Ar grozījumiem)

28.11.2013.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.11.2013.)

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

28.11.2013.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(11.7.2014.)

 

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-42:2003

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzēto elektroierīču drošība – 2-42. daļa: Īpašas prasības komerciāli lietojamām elektriskām pastiprinātās konvekcijas krāsnīm, tvaika katliem un tvaika konvekcijas krāsnīm

IEC 60335-2-42:2002

5.4.2013.

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

5.4.2013.

3. piezīme

13.2.2015.

Cenelec

EN 60335-2-47:2003

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētās elektroierīces – Drošība – 2-47. daļa: Īpašas prasības komerciāli lietojamiem elektriskiem vārāmiem katliem

IEC 60335-2-47:2002

5.4.2013.

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

5.4.2013.

3. piezīme

13.2.2015.

Cenelec

EN 60335-2-48:2003

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzēto elektroierīču drošība – 2-48. daļa: Īpašas prasības komerciāli izmantojamiem elektriskiem griliem un tosteriem

IEC 60335-2-48:2002

5.4.2013.

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

5.4.2013.

3. piezīme

13.2.2015.

Cenelec

EN 60335-2-49:2003

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces. Drošums. 2-49. daļa: Īpašās prasības komerciāli izmantojamiem elektroaparātiem ēdiena un trauku saglabāšanai siltā stāvoklī

IEC 60335-2-49:2002

5.4.2013.

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

 

 

 

 

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

5.4.2013.

3. piezīme

13.2.2015.

Cenelec

EN 60335-2-65:2003

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētās elektroierīces – Drošība – 2-65. daļa: Īpašas prasības gaisa attīrīšanas ierīcēm

IEC 60335-2-65:2002

5.4.2013.

 

 

 

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

5.4.2013.

3. piezīme

13.2.2015.

Cenelec

EN 60335-2-67:2012

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces. Drošums. 2-67. daļa: Īpašās prasības komerciāli izmantojamām grīdas kopšanas un grīdas tīrīšanas mašīnām

IEC 60335-2-67:2012 (Ar grozijumiem)

15.11.2012.

EN 60335-2-67:2009

2.1. piezīme

3.5.2015.

Cenelec

EN 60335-2-68:2012

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces. Drošums. 2-68. daļa: Īpašās prasības komerciāli izmantojamiem aerosolus smidzinošiem aparātiem

IEC 60335-2-68:2012 (Ar grozijumiem)

15.11.2012.

EN 60335-2-68:2009

2.1. piezīme

3.5.2015.

Cenelec

EN 60335-2-69:2012

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces. Drošums. 2-69. daļa: Īpašās prasības komerciāli izmantojamiem sausās un mitrās tīrīšanas putekļsūcējiem, ieskaitot elektrosuku

IEC 60335-2-69:2012 (Ar grozijumiem)

15.11.2012.

EN 60335-2-69:2009

2.1. piezīme

28.3.2015.

Cenelec

EN 60335-2-72:2012

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces. Drošums. 2-72. daļa: Īpašās prasības komerciāli izmantojamām automātiskajām grīdas kopšanas mašīnām

IEC 60335-2-72:2012 (Ar grozijumiem)

15.11.2012.

EN 60335-2-72:2009

2.1. piezīme

3.5.2015.

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces. Drošums. 2-77. daļa: Īpašās prasības no elektrotīkla darbināmām no aizmugures ejot vadāmām zālienu pļaujmašīnām

IEC 60335-2-77:2002 (Ar grozijumiem)

8.4.2011.

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2012

Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces. Drošums. 2-79. daļa: Īpašās prasības augstspiediena tīrītājiem un tvaiktīrītājiem

IEC 60335-2-79:2012 (Ar grozijumiem)

15.11.2012.

EN 60335-2-79:2009

2.1. piezīme

3.4.2015.

Cenelec

EN 60745-1:2009

Ar elektromotoru darbināmie rokas darbarīki. Drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības

IEC 60745-1:2006 (Ar grozijumiem)

18.12.2009.

 

 

 

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.10.2013.)

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-1. daļa: Īpašās prasības urbjmašīnām un trieciena urbjmašīnām

IEC 60745-2-1:2003 (Ar grozijumiem)

IEC 60745-2-1:2003/A1:2008

20.10.2010.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-2. daļa: Īpašās prasības skrūvgriežiem un trieciendarbības uzgriežņu atslēgām

IEC 60745-2-2:2003 (Ar grozijumiem)

IEC 60745-2-2:2003/A1:2008

20.10.2010.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-3:2011

Ar elektromotoru darbināmie rokas darbarīki. Drošums. 2-3. daļa: Īpašās prasības slīpēšanas, asināšanas un pulēšanas mašīnām

IEC 60745-2-3:20

IEC 60745-2-3:2006 (Ar grozijumiem)

IEC 60745-2-3:2006/A1:2010 (Ar grozijumiem)

18.11.2011.

 

 

 

EN 60745-2-3:2011/A2:2013

IEC 60745-2-3:2006/A2:2012 (Ar grozījumiem)

28.11.2013.

3. piezīme

25.2.2016.

 

EN 60745-2-3:2011/A11:2014

13.2.2015.

3. piezīme

21.4.2016.

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-4. daļa: Īpašās prasības rokas slīpmašīnām un pulētājiem, izņemot diska tipa rīkus

IEC 60745-2-4:2002 (Ar grozijumiem)

IEC 60745-2-4:2002/A1:2008 (Ar grozijumiem)

26.5.2010.

 

 

 

EN 60745-2-4:2009/A11:2011

29.2.2012.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(14.11.2014.)

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Ar elektromotoru darbināmie rokas darbarīki. Drošums. 2-5. daļa: Īpašās prasības ripzāģiem

IEC 60745-2-5:2010 (Ar grozijumiem)

8.4.2011.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-6. daļa: Īpašās prasības āmuriem

IEC 60745-2-6:2003 (Ar grozijumiem)

IEC 60745-2-6:2003/A1:2006

IEC 60745-2-6:2003/A2:2008

20.10.2010.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Ar elektromotoru darbināmie rokas darbarīki. Drošums. 2-8. daļa: Īpašās prasības šķērēm un figurālās izgriešanas šķērēm

IEC 60745-2-8:2003 (Ar grozijumiem)

IEC 60745-2-8:2003/A1:2008

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Ar elektromotoru darbināmie rokas darbarīki. Drošums. 2-9. daļa: Īpašās prasības vītņurbjiem

IEC 60745-2-9:2003 (Ar grozijumiem)

IEC 60745-2-9:2003/A1:2008

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-11. daļa: Īpašās prasības turpatpakaļkustības zāģiem (figūrzāģiem un zobenzāģiem)

IEC 60745-2-11:2003 (Ar grozijumiem)

IEC 60745-2-11:2003/A1:2008

20.10.2010.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-12. daļa: Īpašās prasības betonmasas vibratoriem

IEC 60745-2-12:2003 (Ar grozijumiem)

IEC 60745-2-12:2003/A1:2008

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Ar elektromotoru darbināmie rokas darbarīki. Drošums. 2-13. daļa: Īpašās prasības ķēdes zāģiem

IEC 60745-2-13:2006 (Ar grozijumiem)

18.12.2009.

 

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

20.7.2011.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.2013.)

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Ar elektromotoru darbināmie rokas darbarīki. Drošums. 2-14. daļa: Īpašās prasības ēvelmašīnām

IEC 60745-2-14:2003 (Ar grozijumiem)

IEC 60745-2-14:2003/A1:2006 (Ar grozijumiem)

18.12.2009.

 

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.6.2013.)

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-15. daļa: Īpašās prasības dzīvžogu šķērēm

IEC 60745-2-15:2006 (Ar grozijumiem)

18.12.2009.

 

 

 

EN 60745-2-15:2009/A1:2010

IEC 60745-2-15:2006/A1:2009

28.11.2013.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.11.2013.)

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-16. daļa: Īpašās prasības skavotājiem

IEC 60745-2-16:2008 (Ar grozijumiem)

8.4.2011.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Ar elektromotoru darbināmie rokas darbarīki. Drošums. 2-17. daļa: Īpašās prasības fasonfrēzēšanas instrumentiem un malu apgriešanas instrumentiem

IEC 60745-2-17:2010 (Ar grozijumiem)

8.4.2011.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-18. daļa: Īpašās prasības stīpotājiem

IEC 60745-2-18:2003 (Ar grozijumiem)

IEC 60745-2-18:2003/A1:2008

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-19. daļa: Īpašās prasības gropēvelēm

IEC 60745-2-19:2005 (Ar grozijumiem)

18.12.2009.

 

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.6.2013.)

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-20. daļa: Īpašās prasības lentzāģiem

IEC 60745-2-20:2003 (Ar grozijumiem)

IEC 60745-2-20:2003/A1:2008

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-21. daļa: Īpašās prasības notekūdeņu cauruļu tīrītājiem

IEC 60745-2-21:2002 (Ar grozijumiem)

18.12.2009.

 

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

20.7.2011.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(1.12.2013.)

Cenelec

EN 60745-2-22:2011

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-22. daļa: Īpašās prasības atgriešanas mašīnām

IEC 60745-2-22:2011 (Ar grozijumiem)

18.11.2011.

 

 

 

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

28.11.2013.

3. piezīme

17.12.2015.

Cenelec

EN 60745-2-23:2013

Ar elektromotoru darbināmi rokas darbarīki. Drošums. 2-23. daļa: Īpašās prasības rokas slīpripām un nelieliem darbarīkiem ar rotējošiem elementiem

IEC 60745-2-23:2012 (Ar grozijumiem)

28.11.2013.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-3:2013

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces. 5-3. daļa: Vadības ierīces un komutācijas elementi. Prasības tuvumsensoriem ar noteiktu izturēšanos bojājumu apstākļos (PDDB)

IEC 60947-5-3:2013

11.4.2014.

 

 

Cenelec

EN 60947-5-5:1997

Zemsprieguma komutācijas un vadības ierīces – 5. daļa: Vadības shēmas ierīces un slēdzējelementi – 5. nodaļa: Elektriskā aptures ierīce ar mehānisku fiksēšanas funkciju avārijas gadījumiem

IEC 60947-5-5:1997

28.11.2013.

 

 

 

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

IEC 60947-5-5:1997/A1:2005

28.11.2013.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.11.2013.)

 

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

28.11.2013.

3. piezīme

3.12.2015.

Cenelec

EN 61029-1:2009

Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības

IEC 61029-1:1990 (Ar grozijumiem)

18.12.2009.

 

 

 

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

8.4.2011.

3. piezīme

Darbības izbeigšanās datums

(28.11.2013.)

Cenelec

EN 61029-2-1:2012

Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 2-1. daļa: Īpašās prasības ripzāģmašīnām

IEC 61029-2-1:1993 (Ar grozijumiem)

IEC 61029-2-1:1993/A1:1999

IEC 61029-2-1:1993/A2:2001

5.4.2013.

EN 61029-2-1:2010

2.1. piezīme

3.9.2015.

Cenelec

EN 61029-2-3:2011

Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 2-3. daļa: Īpašās prasības ēvelēm un biezumēvelēm

IEC 61029-2-3:1993 (Ar grozijumiem)

IEC 61029-2-3:1993/A1:2001

18.11.2011.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-4:2011

Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 2-4. daļa: Īpašās prasības galda slīpmašīnām

IEC 61029-2-4:1993 (Ar grozijumiem)

IEC 61029-2-4:1993/A1:2001 (Ar grozijumiem)

18.11.2011.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 2-6. daļa: Īpašās prasības urbjmašīnām ar dimanta urbjiem un ūdens padevi

IEC 61029-2-6:1993 (Ar grozijumiem)

20.10.2010.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 2-8. daļa: Īpašās prasības vienvārpstas vertikālajām galda frēzmašīnām

IEC 61029-2-8:1995 (Ar grozijumiem)

IEC 61029-2-8:1995/A1:1999

IEC 61029-2-8:1995/A2:2001

20.10.2010.

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2012

Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 2-9. daļa: Īpašās prasības lenķzāģiem

IEC 61029-2-9:1995 (Ar grozijumiem)

5.4.2013.

EN 61029-2-9:2009

2.1. piezīme

3.9.2015.

 

EN 61029-2-9:2012/A11:2013

28.11.2013.

3. piezīme

12.8.2016.

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 2-10. daļa: Īpašās prasības griežripām

IEC 61029-2-10:1998 (Ar grozijumiem)

20.10.2010.

 

 

 

EN 61029-2-10:2010/A11:2013

28.11.2013.

3. piezīme

22.7.2016.

Cenelec

EN 61029-2-11:2012

Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 2-11. daļa: Īpašās prasības kombinētajiem lenķzāģiem

IEC 61029-2-11:2001 (Ar grozijumiem)

5.4.2013.

EN 61029-2-11:2009

2.1. piezīme

3.9.2015.

 

EN 61029-2-11:2012/A11:2013

28.11.2013.

3. piezīme

12.8.2016.

Cenelec

EN 61029-2-12:2011

Ar motoru darbināmu transportējamu elektroinstrumentu drošums. 2-12. daļa: Īpašās prasības vītņgriešanas mašīnām

IEC 61029-2-12:2010 (Ar grozijumiem)

18.11.2011.

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Mašīnu drošums. Indikācija, marķējums un darbināšana. 1. daļa: Prasības vizuālajiem, akustiskajiem un taktilajiem signāliem

IEC 61310-1:2007

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Mašīnu drošums. Indikācija, marķējums un darbināšana. 2. daļa: Prasības marķējumam

IEC 61310-2:2007

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Mašīnu drošums. Indikācija, marķējums un darbināšana. 3. daļa: Prasības manuālo vadības ierīču izvietojumam un darbībai

IEC 61310-3:2007

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2013

Mašīnu drošums. Elektrojūtīgās aizsargierīces. 1. daļa: Vispārīgās prasības un testēšana

IEC 61496-1:2012

11.4.2014.

EN 61496-1:2004

10.5.2015.

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Elektropiedziņas sistēmas ar maināmu rotācijas ātrumu. 5-2. daļa: Drošuma prasības. Funkcionālais drošums

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009.

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Mašīnu drošība – Ar drošību saistīto elektrisko, elektronisko un programmējamo elektronisko vadības sistēmu funkcionālais drošums

IEC 62061:2005

26.5.2010.

 

 

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

 

EN 62061:2005/A1:2013

IEC 62061:2005/A1:2012

28.11.2013.

3. piezīme

18.12.2015.

1. piezīme:

Parasti atbilstības prezumpcijas beigu datums ir atsaukšanas datums (“dow” – date of withdrawal), ko noteikusi Eiropas standartizācijas organizācija, bet standartu lietotājiem jāievēro, ka dažos izņēmuma gadījumos var būt citādi.

2.1. piezīme:

Jaunajam (vai grozītajam) standartam ir tāda pati darbības joma kā aizstātajam standartam. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.2. piezīme:

Jaunajam standartam ir plašāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

2.3. piezīme:

Jaunajam standartam ir šaurāka darbības joma, salīdzinot ar aizstāto standartu. Norādītajā datumā (daļēji) aizstātais standarts zaudē prezumpciju par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām un citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas jaunais standarts. Prezumpcija par atbilstību attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām attiecībā uz tiem ražojumiem vai pakalpojumiem, uz ko joprojām attiecas (daļēji) aizstātais standarts, bet uz ko neattiecas jaunais standarts, paliek nemainīga.

3. piezīme:

Grozījumu gadījumā atsauces standarta numurs ir EN CCCCC:YYYY, iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, un attiecīgie jaunie grozījumi. Aizstātais standarts ir attiecīgi EN CCCCC:YYYY un tā iepriekšējie grozījumi, ja tādi bijuši, bet bez jaunā grozījuma. Norādītajā datumā aizstātais standarts zaudē atbilstības prezumpciju attiecībā uz attiecīgo Savienības tiesību aktu pamatprasībām vai citām prasībām.

PIEZĪME:

Informāciju, kas attiecas uz standartu pieejamību, var iegūt no Eiropas standartizācijas organizācijām vai no valstu standartizācijas organizācijām, kuru saraksts ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1025/2012 (2) 27. pantam.

Eiropas standartizācijas organizācijas standartus pieņem angļu valodā (CEN un Cenelec standartus publicē arī franču un vācu valodā). Pēc tam valsts standartizācijas iestādes standartu nosaukumus tulko visās attiecīgajās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par to nosaukumu pareizību, kuri iesniegti publicēšanai Oficiālajā Vēstnesī.

Atsauces uz labojumiem “…/AC:YYYY” publicē tikai informācijai. Ar labojumu standarta tekstā novērš drukas, valodas vai līdzīgas kļūdas, un tas var attiekties uz Eiropas standartizācijas organizācijas pieņemtā standarta vienu vai vairākām valodu versijām (angļu, franču un/vai vācu valodu).

Atsauces numuru publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī nenozīmē, ka standarti ir pieejami visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.

Ar šo sarakstu aizstāj visus iepriekšējos sarakstus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Eiropas Komisija nodrošina šā saraksta atjaunināšanu.

Sīkāka informācija par saskaņotajiem standartiem un citiem Eiropas standartiem ir pieejama:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Eiropas standartizācijas organizācijas:

CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5500811; fax + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, Tel. +32 2 5196871; fax + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.


13.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 54/80


Komisijas paziņojums saistībā ar īstenojamo Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK

(Saskaņoto standartu nosaukumu un numuru publicēšana saskaņā ar Savienības saskaņošanas tiesību aktiem)

Ja ir kādas saskaņoto standartu pretrunas, priekšroka ir Regulas (ES) 305/2011 noteikumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2015/C 054/02)

ESO (1)

Standarta numurs un nosaukums

(un atsauces dokuments)

Aizstātā standarta numurs

Datums, līdz kuram standarts jāievieš par saskaņotu standartu

Līdzāspastāvēšanas perioda beigu datums

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 1:1998

Šķidrā kurināmā apkures krāsnis ar izsmidzināšanas degļiem

 

1.1.2008.

1.1.2009.

 

EN 1:1998/A1:2007

 

1.1.2008.

1.1.2009.

CEN

EN 40-4:2005

Apgaismes stabi. 4.daļa: Prasības stiegrotiem un spriegotiem betona apgaismes stabiem

 

1.10.2006.

1.10.2007.

 

EN 40-4:2005/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 40-5:2002

Apgaismes stabi. 5. daļa: Prasības tērauda apgaismes stabiem

 

1.2.2003.

1.2.2005.

CEN

EN 40-6:2002

Apgaismes stabi. 6.daļa: Prasības alumīnija apgaismes stabiem

 

1.2.2003.

1.2.2005.

CEN

EN 40-7:2002

Apgaismes stabi. 7.daļa: Prasības ar šķiedrām stiegrotiem polimērkompozītu apgaismes stabiem

 

1.10.2003.

1.10.2004.

CEN

EN 54-2:1997

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 2. daļa: Vadības un signalizācijas ierīces

 

1.1.2008.

1.8.2009.

 

EN 54-2:1997/A1:2006

 

1.1.2008.

1.8.2009.

 

EN 54-2:1997/AC:1999

 

1.1.2008.

1.1.2008.

CEN

EN 54-3:2001

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 3. daļa: Ugunsgrēka trauksmes ierīces. Sirēnas

 

1.4.2003.

1.6.2009.

 

EN 54-3:2001/A1:2002

 

1.4.2003.

30.6.2005.

 

EN 54-3:2001/A2:2006

 

1.3.2007.

1.6.2009.

CEN

EN 54-4:1997

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 4. daļa: Enerģijas piegādes ierīces

 

1.10.2003.

1.8.2009.

 

EN 54-4:1997/A1:2002

 

1.10.2003.

1.8.2009.

 

EN 54-4:1997/A2:2006

 

1.6.2007.

1.8.2009.

 

EN 54-4:1997/AC:1999

 

1.6.2005.

1.6.2005.

CEN

EN 54-5:2000

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 5. daļa: Siltuma detektori. Punktveida detektori

 

1.4.2003.

30.6.2005.

 

EN 54-5:2000/A1:2002

 

1.4.2003.

30.6.2005.

CEN

EN 54-7:2000

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 7. daļa: Dūmu detektori. Punktveida detektori, kuros izmanto izkliedētu gaismu, atstarotu gaismu vai jonizāciju

 

1.4.2003.

1.8.2009.

 

EN 54-7:2000/A1:2002

 

1.4.2003.

30.6.2005.

 

EN 54-7:2000/A2:2006

 

1.5.2007.

1.8.2009.

CEN

EN 54-10:2002

Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 10. daļa: Liesmas detektori – Punktveida detektori

 

1.9.2006.

1.9.2008.

 

EN 54-10:2002/A1:2005

 

1.9.2006.

1.9.2008.

CEN

EN 54-11:2001

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 11. daļa: Signāla padeves punkti ar rokas vadību

 

1.9.2006.

1.9.2008.

 

EN 54-11:2001/A1:2005

 

1.9.2006.

1.9.2008.

CEN

EN 54-12:2002

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 12. daļa: Dūmu detektori. Lineārie detektori, kuros izmanto gaismas staru

 

1.10.2003.

31.12.2005.

CEN

EN 54-16:2008

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 16. daļa: Balss trauksmes centrāles

 

1.1.2009.

1.4.2011.

CEN

EN 54-17:2005

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 17. daļa: Īssavienojuma izolatori

 

1.10.2006.

1.12.2008.

 

EN 54-17:2005/AC:2007

 

1.1.2009.

1.1.2009.

CEN

EN 54-18:2005

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 18. daļa: Ievad/izvadierīces

 

1.10.2006.

1.12.2008.

 

EN 54-18:2005/AC:2007

 

1.1.2008.

1.1.2008.

CEN

EN 54-20:2006

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 20. daļa: Aspirācijas dūmu detektors

 

1.4.2007.

1.7.2009.

 

EN 54-20:2006/AC:2008

 

1.8.2009.

1.8.2009.

CEN

EN 54-21:2006

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 21. daļa: Pārvietojamās iekārtas trauksmes apraides un bojājumu brīdinājumiem

 

1.3.2007.

1.6.2009.

CEN

EN 54-23:2010

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 23. daļa: Ugunsgrēka signalizācijas ierīces. Vizuālās signalizācijas ierīces

 

1.12.2010.

31.12.2013.

CEN

EN 54-24:2008

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 24. daļa: Balss trauksmes sistēmu elementi. Skaļruņi

 

1.1.2009.

1.4.2011.

CEN

EN 54-25:2008

Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas. 25. daļa: Komponenti, kuros izmanto radiolīnijas

 

1.1.2009.

1.4.2011.

 

EN 54-25:2008/AC:2012

 

1.7.2012.

1.7.2012.

CEN

EN 179:2008

Ēkas būvapkalumi. Evakuācijas maršrutos izmantojamās ārkārtas izeju ierīces, kas darbināmas ar sviras tipa rokturi vai piespiežamu rokturi. Prasības un testēšana

 

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 197-1:2011

Cements. 1. daļa: Parastā cementa sastāvs, specifikācija un atbilstības kritēriji

 

1.7.2012.

1.7.2013.

CEN

EN 295-1:2013

Keramisko cauruļu sistēmas notekūdeņiem un kanalizācijai. 1. daļa: Prasības caurulēm, veidgabaliem un savienojumiem

 

1.11.2013.

1.11.2014.

CEN

EN 295-4:2013

Keramisko cauruļu sistēmas notekūdeņiem un kanalizācijai. 4. daļa: Prasības adapteriem, savienotājiem un elastīgajām uzmavām

 

1.11.2013.

1.11.2014.

CEN

EN 295-5:2013

Keramisko cauruļu sistēmas notekūdeņiem un kanalizācijai. 5. daļa: Prasības perforētām caurulēm un veidgabaliem

 

1.11.2013.

1.11.2014.

CEN

EN 295-6:2013

Keramisko cauruļu sistēmas notekūdeņiem un kanalizācijai. 6. daļa: Prasības skataku un kontrolaku sastāvdaļām

 

1.11.2013.

1.11.2014.

CEN

EN 295-7:2013

Keramisko cauruļu sistēmas notekūdeņiem un kanalizācijai. 7. daļa: Prasības caurulēm un savienojumiem cauruļu ieklāšanai ar izspiešanas metodi

 

1.11.2013.

1.11.2014.

CEN

EN 331:1998

Manuāli regulējami lodveida vārsti un slēgta tipa koniskie vārsti gāzes ietaisēm ēkās

 

1.9.2011.

1.9.2012.

 

EN 331:1998/A1:2010

 

1.9.2011.

1.9.2012.

CEN

EN 413-1:2011

Mūrjavu un apmetuma javu cements. 1. daļa: Sastāvs, specifikācijas un atbilstības kritēriji

 

1.2.2012.

1.2.2013.

CEN

EN 416-1:2009

Pie griestiem piestiprināmie nemājsaimnieciskie viendegļa gāzessildītāji ar siltumstarotājcaurulēm. 1. daļa: Drošums

 

1.12.2009.

1.12.2010.

CEN

EN 438-7:2005

Augstspiediena dekoratīvie lamināti (HPL) – Loksnes uz termoreaktīvo sveķu bāzes (parasti sauktas par laminātiem) – 7.daļa: Kompaktlamināti un HPL kompozītu paneļi, kas paredzēti iekšējo un ārējo sienu un griestu apdarei

 

1.11.2005.

1.11.2006.

CEN

EN 442-1:1995

Radiatori un konvektori. 1.daļa: Tehniskās specifikācijas un prasības

 

1.12.2004.

1.12.2005.

 

EN 442-1:1995/A1:2003

 

1.12.2004.

1.12.2005.

CEN

EN 450-1:2012

Pelnu putekļi betonam. 1. daļa: Definīcijas, specifikācijas un atbilstības kritēriji

 

1.5.2013.

1.5.2014.

CEN

EN 459-1:2010

Būvkaļķi. 1. daļa: Definīcijas, specifikācijas un atbilstības kritēriji

 

1.6.2011.

1.6.2012.

CEN

EN 490:2011

Betona dakstiņi un veidgabali jumtu un sienu segumiem. Izstrādājumu specifikācijas

 

1.8.2012.

1.8.2012.

CEN

EN 492:2012

Cementa-šķiedru plāksnes un veidgabali segumiem. Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes

 

1.7.2013.

1.7.2013.

CEN

EN 494:2012

Cementa-šķiedru viļņotās loksnes un veidgabali. Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes

 

1.8.2013.

1.8.2013.

CEN

EN 516:2006

Rūpnieciski izgatavots jumtu aprīkojums – Jumtu pieejas ierīces – Pārejas, pakāpieni un kāpšļi

 

1.11.2006.

1.11.2007.

CEN

EN 517:2006

Rūpnieciski izgatavots jumtu aprīkojums – Drošības āķi jumtiem

 

1.12.2006.

1.12.2007.

CEN

EN 520:2004+A1:2009

Ģipškartona loksnes. Definīcijas, prasības un testēšanas metodes

 

1.6.2010.

1.12.2010.

CEN

EN 523:2003

Lokšņu tērauda apvalki iepriekšsaspriegtā betona stiegru kanāliem – Terminoloģija, prasības, kvalitātes kontrole

 

1.6.2004.

1.6.2005.

CEN

EN 534:2006+A1:2010

Viļņotās bitumena loksnes. Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes

 

1.1.2011.

1.1.2011.

CEN

EN 544:2011

Bitumena dakstiņi ar minerālo un/vai sintētisko stiegrojumu. Izstrādājumu tehniskie noteikumi un testēšanas metodes

 

1.4.2012.

1.4.2012.

CEN

EN 572-9:2004

Būvniecības stikls – Galvenie materiāli no nātrija-kalcija silikātu stikliem. 9.daļa: Atbilstības novērtēšanas/produkta standarts

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 588-2:2001

Šķiedru cementa caurules drenāžas un kanalizācijas sistēmām. 2.daļa: Skatakas un kontrolakas

 

1.10.2002.

1.10.2003.

CEN

EN 598:2007+A1:2009

Čuguna caurules, veidgabali, papildierīces un to savienojumi kanalizācijai. Prasības un testēšanas metodes

 

1.4.2010.

1.4.2011.

CEN

EN 621:2009

Piespiedkonvekcijas nemājsaimnieciskie gāzessildītāji telpu apsildei ar silto gaisu, kuru siltumatdeve nepārsniedz 300 kW, bez ventilatora, kas pievadītu degšanai nepieciešamo gaisu un/vai aizvadītu dūmgāzes

 

1.8.2010.

1.8.2011.

CEN

EN 671-1:2012

Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas. 1. daļa: Šļūteņu spoles ar pusstingrām šļūtenēm

 

1.3.2013.

1.7.2013.

CEN

EN 671-2:2012

Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas. 2. daļa: Šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni

 

1.3.2013.

1.7.2013.

CEN

EN 681-1:1996

Elastomēru blīves – Prasības cauruļu savienojumu blīvju materiāliem, ar pielietojumu ūdens apgādei un drenāžai – 1. daļa: Vulkanizēta gumija

 

1.1.2003.

1.1.2009.

 

EN 681-1:1996/A1:1998

 

1.1.2003.

1.1.2004.

 

EN 681-1:1996/A2:2002

 

1.1.2003.

1.1.2004.

 

EN 681-1:1996/A3:2005

 

1.1.2008.

1.1.2009.

CEN

EN 681-2:2000

Elastomēru blīves – Prasības cauruļu savienojumu blīvju materiāliem, ar pielietojumu ūdens apgādei un drenāžai – 2. daļa: Termoplastiskie elastomēri

 

1.1.2003.

1.1.2004.

 

EN 681-2:2000/A1:2002

 

1.1.2003.

1.1.2004.

 

EN 681-2:2000/A2:2005

 

1.1.2010.

1.1.2010.

CEN

EN 681-3:2000

Elastomēru blīves – Prasības cauruļu savienojumu blīvju materiāliem, ar pielietojumu ūdens apgādei un drenāžai – 3. daļa: Poraini vulkanizētas gumijas materiāli

 

1.1.2003.

1.1.2004.

 

EN 681-3:2000/A1:2002

 

1.1.2003.

1.1.2004.

 

EN 681-3:2000/A2:2005

 

1.7.2012.

1.7.2012.

CEN

EN 681-4:2000

Elastomēru blīves – Prasības cauruļu savienojumu blīvju materiāliem, ar pielietojumu ūdens apgādei un drenāžai – 4. daļa: Lietie poliuretāna blīvējuma elementi

 

1.1.2003.

1.1.2004.

 

EN 681-4:2000/A1:2002

 

1.1.2003.

1.1.2004.

 

EN 681-4:2000/A2:2005

 

1.7.2012.

1.7.2012.

CEN

EN 682:2002

Elastomēru blīves – Prasības cauruļu un veidgabalu blīvēm paredzētiem materiāliem, ar pielietojumu gāzes un šķidro ogļūdeņražu pārvadei

 

1.10.2002.

1.12.2003.

 

EN 682:2002/A1:2005

 

1.7.2012.

1.7.2012.

CEN

EN 771-1:2011

Sienu mūra elementu specifikācijas. 1. daļa: Keramikas mūra elementi

 

1.2.2012.

1.2.2013.

CEN

EN 771-2:2011

Sienu mūra elementu specifikācijas. 2. daļa: Kalcija silikāta mūra elementi

 

1.2.2012.

1.2.2013.

CEN

EN 771-3:2011

Sienu mūra elementu specifikācijas. 3. daļa: Betona mūra elementi (blīvie un vieglbetoni)

 

1.2.2012.

1.2.2013.

CEN

EN 771-4:2011

Sienu mūra elementu specifikācijas. 4. daļa: Autoklāvētā gāzbetona mūra elementi

 

1.2.2012.

1.2.2013.

CEN

EN 771-5:2011

Sienu mūra elementu specifikācijas. 5.daļa: Mākslīgā akmens mūra elementi

 

1.2.2012.

1.2.2013.

CEN

EN 771-6:2011

Sienu mūra elementu specifikācijas. 6. daļa: Dabīgā akmens mūra elementi

 

1.2.2012.

1.2.2013.

CEN

EN 777-1:2009

Pie griestiem piestiprināmās nemājsaimnieciskās vairākdegļu gāzessildītāju sistēmas ar siltumstarotājcaurulēm. 1. daļa: D sistēma. Drošums

 

1.11.2009.

1.11.2010.

CEN

EN 777-2:2009

Pie griestiem piestiprināmās nemājsaimnieciskās vairākdegļu gāzessildītāju sistēmas ar siltumstarotājcaurulēm. 1. daļa: E sistēma. Drošums

 

1.11.2009.

1.11.2010.

CEN

EN 777-3:2009

Pie griestiem piestiprināmās nemājsaimnieciskās vairākdegļu gāzessildītāju sistēmas ar siltumstarotājcaurulēm. 3. daļa: F sistēma. Drošums

 

1.11.2009.

1.11.2010.

CEN

EN 777-4:2009

Pie griestiem piestiprināmās nemājsaimnieciskās vairākdegļu gāzessildītāju sistēmas ar siltumstarotājcaurulēm. 4. daļa: H sistēma. Drošums

 

1.11.2009.

1.11.2010.

CEN

EN 778:2009

Piespiedkonvekcijas gāzessildītāji dzīvojamo māju telpu apsildei ar silto gaisu, kuru siltumatdeve nepārsniedz 70 kW, bez ventilatora, kas pievadītu degšanai vajadzīgo gaisu un/vai aizvadītu dūmgāzes

 

1.8.2010.

1.8.2011.

CEN

EN 845-1:2013

Mūrēšanas palīgelementu specifikācijas. 1. daļa: Sienu enkuri, savilces, atbalsta apskavas un kronšteini

EN 845-1:2003

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 845-2:2013

Mūrēšanas palīgelementu specifikācijas. 2. daļa: Pārsedzes

EN 845-2:2003

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 845-3:2013

Mūrēšanas palīgelementu specifikācijas. 3. daļa: Tērauda stiegru sieti horizontālajām šuvēm

EN 845-3:2003

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 858-1:2002

Vieglo naftas produktu (piem. eļļas un benzīna) atdalīšanas iekārtas. 1.daļa: Uzbūves principi, izpildījums un testēšana, marķēšana un kvalitātes kontrole

 

1.9.2005.

1.9.2006.

 

EN 858-1:2002/A1:2004

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 877:1999

Čuguna caurules un veidgabali, savienojumi un piederumi ūdens novadīšanas sistēmām ēkās – Prasības, testēšanas metodes un kvalitātes nodrošināšana

 

1.1.2008.

1.9.2009.

 

EN 877:1999/A1:2006

 

1.1.2008.

1.9.2009.

 

EN 877:1999/A1:2006/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

CEN

EN 934-2:2009+A1:2012

Piedevas betonam, būvjavai un injekcijas javai. 2. daļa: Piedevas betonam. Definīcijas, prasības, atbilstība, marķēšana un etiķetēšana

 

1.3.2013.

1.9.2013.

CEN

EN 934-3:2009+A1:2012

Piedevas betonam, būvjavai un injekcijas javai. 3. daļa: Piedevas mūrjavai. Definīcijas, prasības, atbilstība, marķēšana un etiķetēšana

 

1.3.2013.

1.9.2013.

CEN

EN 934-4:2009

Piedevas betonam, būvjavai un injekcijas javai. 4. daļa: Piedevas injekcijas javai iepriekšsaspriegtā betona stiegru kanāliem. Definīcijas, prasības, atbilstība, marķēšana un etiķetēšana

 

1.3.2010.

1.3.2011.

CEN

EN 934-5:2007

Piedevas betonam, būvjavai un injekcijas javai. 5. daļa: Piedevas torkrētbetonam. Definīcijas, prasības, atbilstība, marķēšana un etiķetēšana

 

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 969:2009

Gāzes cauruļvadiem lietojamas kaļamā čuguna caurules, veidgabali, piederumi. Prasības un testēšana

 

1.1.2010.

1.1.2011.

CEN

EN 997:2012

Klozetpodi un klozeta komplekti ar korpusā iebūvētu sifonu

 

1.12.2012.

1.6.2013.

 

EN 997:2012/AC:2012

 

1.3.2013.

1.3.2013.

CEN

EN 998-1:2010

Mūrjavu specifikācijas. 1. daļa: Apmetuma java

 

1.6.2011.

1.6.2012.

CEN

EN 998-2:2010

Mūrjavu specifikācijas. 2. daļa: Mūrjava

 

1.6.2011.

1.6.2012.

CEN

EN 1013:2012

Gaismcaurlaidīgās profilētās plastmasas loksnes jumtu, griestu un sienu klāšanai vienā slānī. Prasības un testēšanas metodes

 

1.9.2013.

1.9.2014.

CEN

EN 1020:2009

Piespiedkonvekcijas nemājsaimnieciskie gāzessildītāji telpu apsildei ar silto gaisu, kuru siltumatdeve nepārsniedz 300 kW, ar ventilatoru, kas pievada degšanai vajadzīgo gaisu un/vai aizvada dūmgāzes

 

1.8.2010.

1.8.2011.

CEN

EN 1036-2:2008

Stikls būvniecībā. Lokšņu stikla spoguļi ar sudraba pārklājumu lietošanai telpās. 2. daļa: Atbilstības novērtēšana/Izstrādājuma standarts

 

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 1051-2:2007

Stikls būvniecībā. Stikla bloki un plātnes. 2. daļa: Atbilstības novērtēšana/Izstrādājuma standarts

 

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 1057:2006+A1:2010

Varš un vara sakausējumi. Bezšuvju apaļās vara caurules sanitārtehnisko un apkures sistēmu ūdens un gāzes vadiem

 

1.12.2010.

1.12.2010.

CEN

EN 1090-1:2009+A1:2011

Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās konstrukcijas elementiem

 

1.9.2012.

1.7.2014.

CEN

EN 1096-4:2004

Būvniecības stikls – Stikli ar pārklājumiem – 4. daļa: Atbilstības novērtēšanas/produkta standarts

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 1123-1:1999

Caurules un veidgabali no gareniski metinātām galvanizētām tērauda caurulēm un veidgabaliem ar uzmavu notekūdeņu sistēmām – 1. daļa: Prasības, testēšana, kvalitātes kontrole

 

1.6.2005.

1.6.2006.

 

EN 1123-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005.

1.6.2006.

CEN

EN 1124-1:1999

Kanalizācijas ūdeņu sistēmu caurules un veidgabali no gareniski sametinātām nerūsošā tērauda caurulēm ar notekcauruli un savienotājuzmavu kanalizācijas ūdeņu sistēmām – 1. daļa: Prasības, testēšana, kvalitātes kontrole

 

1.6.2005.

1.6.2006.

 

EN 1124-1:1999/A1:2004

 

1.6.2005.

1.6.2006.

CEN

EN 1125:2008

Ēkas būvapkalumi. Evakuācijas maršrutos izmantojamās panikas drošības ierīces, kas darbināmas ar horizontālo stieņaparātu. Prasības un testa metodes

 

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 1154:1996

Ēkas būvapkalumi – Regulējamās durvju aizvēršanas ierīces – Prasības un testa metodes

 

1.10.2003.

1.10.2004.

 

EN 1154:1996/A1:2002

 

1.10.2003.

1.10.2004.

 

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010.

1.1.2010.

CEN

EN 1155:1997

Ēkas būvapkalumi – Virpuļdurvju elektriskās bloķēšanas ierīces – Prasības un testa metodes

 

1.10.2003.

1.10.2004.

 

EN 1155:1997/A1:2002

 

1.10.2003.

1.10.2004.

 

EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.1.2010.

1.1.2010.

CEN

EN 1158:1997

Ēkas būvapkalumi – Durvju saskaņotājierīces – Prasības un testa metodes

 

1.10.2003.

1.10.2004.

 

EN 1158:1997/A1:2002

 

1.10.2003.

1.10.2004.

 

EN 1158:1997/A1:2002/AC:2006

 

1.6.2006.

1.6.2006.

CEN

EN 1168:2005+A3:2011

Saliekamā betona izstrādājumi. Dobās plātnes

 

1.7.2012.

1.7.2013.

CEN

EN 1279-5:2005+A2:2010

Stikls būvniecībā. Stikla paketes. 5. daļa: Atbilstības novērtēšana

 

1.2.2011.

1.2.2012.

CEN

EN 1304:2005

Māla dakstiņi un veidgabali jumtu segumiem. Izstrādājumu definīcijas un tehniskie noteikumi

 

1.2.2006.

1.2.2007.

CEN

EN 1317-5:2007+A2:2012

Ceļu norobežojošās sistēmas. 5. daļa: Transportlīdzekļus norobežojošo sistēmu kvalitātes prasības un atbilstības novērtēšana

 

1.1.2013.

1.1.2013.

 

EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012

 

1.3.2013.

1.3.2013.

CEN

EN 1319:2009

Piespiedkonvekcijas gāzessildītāji dzīvojamo māju telpu apsildei ar silto gaisu un ar piespiedu velkmes degļiem, kuru siltumatdeve nepārsniedz 70 kW

 

1.10.2010.

1.10.2011.

CEN

EN 1337-3:2005

Būvkonstrukciju balstīklas. 3. daļa: Elastomēra balstīklas

 

1.1.2006.

1.1.2007.

CEN

EN 1337-4:2004

Būvkonstrukciju balstīklas. 4. daļa: Rullīšbalsts

 

1.2.2005.

1.2.2006.

 

EN 1337-4:2004/AC:2007

 

1.1.2008.

1.1.2008.

CEN

EN 1337-5:2005

Būvkonstrukciju balstīklas. 5. daļa: Kombinēta balstoša daļa

 

1.1.2006.

1.1.2007.

CEN

EN 1337-6:2004

Būvkonstrukciju balstīklas. 6. daļa: Svārstbalsts

 

1.2.2005.

1.2.2006.

CEN

EN 1337-7:2004

Būvkonstrukciju balstīklas. 7. daļa: Lodveida un cilindrveida politetrafluoretilēna (PTFE) balstīklas

 

1.12.2004.

1.6.2005.

CEN

EN 1337-8:2007

Būvkonstrukciju balstīklas. Vadošās balstīklas un norobežojošās balstīklas

 

1.1.2009.

1.1.2010.

CEN

EN 1338:2003

Betona seguma bloki – Prasības un testēšanas metodes

 

1.3.2004.

1.3.2005.

 

EN 1338:2003/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 1339:2003

Betona seguma plātnes – Prasības un testēšanas metodes

 

1.3.2004.

1.3.2005.

 

EN 1339:2003/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 1340:2003

Betona apmales bloki – Prasības un testēšanas metodes

 

1.2.2004.

1.2.2005.

 

EN 1340:2003/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 1341:2012

Dabīgā akmens plātnes ārējiem segumiem. Prasības un testēšanas metodes

 

1.9.2013.

1.9.2013.

CEN

EN 1342:2012

Dabīgā akmens bruģakmeņi (kaltie akmeņi) ārējiem segumiem. Prasības un testēšanas metodes

 

1.9.2013.

1.9.2013.

CEN

EN 1343:2012

Dabīgā akmens apmales ārējiem segumiem. Prasības un testēšanas metodes

 

1.9.2013.

1.9.2013.

CEN

EN 1344:2013

Keramikas bruģakmeņi. Prasības un testēšanas metodes

EN 1344:2002

8.8.2014.

8.8.2015.

CEN

EN 1423:2012

Ceļa apzīmējumu materiāli. Uzberamie materiāli. Stikla lodītes, pretslīdēšanas komponentes un to maisījumi

 

1.11.2012.

1.11.2012.

 

EN 1423:2012/AC:2013

 

1.7.2013.

1.7.2013.

CEN

EN 1433:2002

Transportlīdzekļu un gājēju zonu drenāžas teknes – Klasifikācija, projektēšanas un testēšanas prasības, marķēšana un atbilstības novērtēšana

 

1.8.2003.

1.8.2004.

 

EN 1433:2002/A1:2005

 

1.1.2006.

1.1.2006.

CEN

EN 1457-1:2012

Dūmeņi. Māla/keramikas dūmvadu oderējums. 1. daļa: Sausos apstākļos ekspluatējams dūmvadu oderējums. Prasības un testa metodes

 

1.11.2012.

1.11.2013.

CEN

EN 1457-2:2012

Dūmeņi. Māla/keramikas dūmvadu oderējums. 2. daļa: Mitros apstākļos ekspluatējams dūmvadu oderējums. Prasības un testa metodes

 

1.11.2012.

1.11.2013.

CEN

EN 1463-1:2009

Ceļa apzīmējumu materiāli. Atstarojošās ceļa kniedes. 1. daļa: Sākotnējās prasības

 

1.1.2010.

1.1.2011.

CEN

EN 1469:2004

Dabīgā akmens izstrādājumi – Plātnes sienu segumiem – Prasības

 

1.7.2005.

1.7.2006.

CEN

EN 1504-2:2004

Betona konstrukciju aizsardzības un remonta materiāli un sistēmas. Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana. 2. daļa: Betona virsmas aizsardzības sistēmas

 

1.9.2005.

1.1.2009.

CEN

EN 1504-3:2005

Betona konstrukciju aizsardzības un remonta materiāli un sistēmas. Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana. 3. daļa: Nesošo un nenesošo konstrukciju remonts

 

1.10.2006.

1.1.2009.

CEN

EN 1504-4:2004

Betona konstrukciju aizsardzības un remonta materiāli un sistēmas. Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana. 4. daļa: Strukturālās saite

 

1.9.2005.

1.1.2009.

CEN

EN 1504-5:2004

Betona konstrukciju aizsardzības un remonta materiāli un sistēmas. Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana. 5. daļa: Betona injekcijas

 

1.10.2005.

1.1.2009.

CEN

EN 1504-6:2006

Betona konstrukciju aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas – Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana – 6. daļa: Tērauda stiegrojuma enkurošana

 

1.6.2007.

1.1.2009.

CEN

EN 1504-7:2006

Betona konstrukciju aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas – Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole un atbilstības novērtēšana – Stiegrojuma korozijaizsardzība

 

1.6.2007.

1.1.2009.

CEN

EN 1520:2011

Rūpnieciski ražoti stiegroti elementi no vieglas pildvielas betona ar vaļēju poru struktūru konstrukciju un nenesošajai armatūrai

 

1.1.2012.

1.1.2013.

CEN

EN 1748-1-2:2004

Stikls būvniecībā – Speciālie galvenie izstrādājumi – 1-2. daļa: Borsilikātu stikli – Atbilstības novērtēšana/Izstrādājuma standarts

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 1748-2-2:2004

Stikls būvniecībā – Speciālie galvenie izstrādājumi – 2-2. daļa: Stikla keramika – Atbilstības novērtēšana/Izstrādājuma standarts

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 1806:2006

Dūmeņi – Šamota/keramikas dūmeņu bloki viensienas dūmeņiem – Prasības un testēšanas metodes

 

1.5.2007.

1.5.2008.

CEN

EN 1825-1:2004

Taukvielu atdalītāji – 1. daļa: Uzbūves principi, izpildījums un testēšana, marķēšana un kvalitātes kontrole

 

1.9.2005.

1.9.2006.

 

EN 1825-1:2004/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 1856-1:2009

Dūmeņi. Prasības metāla dūmeņiem. 1. daļa: Būvelementi dūmeņu sistēmām

 

1.3.2010.

1.3.2011.

CEN

EN 1856-2:2009

Dūmeņi. Prasības metāla dūmeņiem. 2. daļa: Metāla oderējumi un dūmvada kanāla pievienotājcaurules

 

1.3.2010.

1.3.2011.

CEN

EN 1857:2010

Dūmvadi. Sastāvdaļas. Dūmvadu betona oderējums

 

1.1.2011.

1.1.2012.

CEN

EN 1858:2008+A1:2011

Dūmvadi. Sastāvdaļas. Dūmvadu betona bloki

 

1.4.2012.

1.4.2013.

CEN

EN 1863-2:2004

Būvniecības stikls – Termiski rūdīts nātrija-kalcija silikātstikls – 2. daļa: Atbilstības novērtēšana/Izstrādājuma standarts

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 1873:2005

Rūpnieciski izgatavots jumtu aprīkojums – Plastmasas individuāli jumta logi – Izstrādājumu specifikācija un testēšanas metodes

 

1.10.2006.

1.10.2009.

CEN

EN 1916:2002

Betona, dzelzsbetona un tērauda šķiedru betona caurules un veidgabali

 

1.8.2003.

23.11.2004.

 

EN 1916:2002/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

CEN

EN 1917:2002

Betona, dzelzsbetona un tērauda šķiedru betona skatakas un kontrolakas

 

1.8.2003.

23.11.2004.

 

EN 1917:2002/AC:2008

 

1.1.2009.

1.1.2009.

CEN

EN 1935:2002

Ēkas būvapkalumi – Vienass eņģes – Prasības un testa metodes

 

1.10.2002.

1.12.2003.

 

EN 1935:2002/AC:2003

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 10025-1:2004

Karsti velmētie izstrādājumi no konstrukciju tēraudiem – 1. daļa: Vispārīgie tehniskie piegādes nosacījumi

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 10088-4:2009

Nerūsošie tēraudi. 4. daļa: Būvniecībai paredzēto korozijizturīga tērauda plānlokšņu, biezlokšņu un slokšņu piegādes tehniskie noteikumi

 

1.2.2010.

1.2.2011.

CEN

EN 10088-5:2009

Nerūsošie tēraudi. 5. daļa: Būvniecībai paredzēto korozijizturīga tērauda stieņu, velmētas stieples, profilu un spožo izstrādājumu piegādes tehniskie noteikumi

 

1.1.2010.

1.1.2011.

CEN

EN 10210-1:2006

Karsti apstrādātie konstrukciju dobi profili no neleģētiem un sīkgraudainiem tēraudiem – 1. daļa: Piegādes tehniskie nosacījumi

 

1.2.2007.

1.2.2008.

CEN

EN 10219-1:2006

Auksti presētie metinātie konstrukciju dobi profili no neleģētiem un sīkgraudainiem tēraudiem – 1. daļa: Piegādes tehniskie nosacījumi

 

1.2.2007.

1.2.2008.

CEN

EN 10224:2002

Neleģētā tērauda caurules un fitingi ūdens šķidrumu, arī dzeramā ūdens, transportēšanai – Piegādes tehniskie nosacījumi

 

1.4.2006.

1.4.2007.

 

EN 10224:2002/A1:2005

 

1.4.2006.

1.4.2007.

CEN

EN 10255:2004+A1:2007

Neleģēta tērauda caurules metināšanai un vītnes iegriešanai. Piegādes tehniskie noteikumi

 

1.1.2010.

1.1.2011.

CEN

EN 10311:2005

Ūdens un citu ūdens šķidrumu transportēšanai paredzētu tērauda cauruļu un veidgabalu savienojumi

 

1.3.2006.

1.3.2007.

CEN

EN 10312:2002

Metinātas nerūsējošā tērauda caurules ūdeni saturošu šķidrumu, arī dzeramā ūdens, transportēšanai – Piegādes tehniskie nosacījumi

 

1.4.2006.

1.4.2007.

 

EN 10312:2002/A1:2005

 

1.4.2006.

1.4.2007.

CEN

EN 10340:2007

Tērauda lējumi būvniecībai

 

1.1.2010.

1.1.2011.

 

EN 10340:2007/AC:2008

 

1.1.2010.

1.1.2010.

CEN

EN 10343:2009

Būvniecībai paredzētie rūdāmie un atlaidināmie tēraudi. Piegādes tehniskie noteikumi

 

1.1.2010.

1.1.2011.

CEN

EN 12004:2007+A1:2012

Flīžu līmes. Prasības, atbilstības novērtēšana, klasificēšana un apzīmēšana

 

1.4.2013.

1.7.2013.

CEN

EN 12050-1:2001

Ēku un ārējo tīklu notekūdeņu sūknēšanas iekārtas – Uzbūves principi un testēšana – 1. daļa: Sūknēšanas iekārtas notekūdeņiem, kas satur fekālijas

 

1.11.2001.

1.11.2002.

CEN

EN 12050-2:2000

Ēku un ārējo tīklu notekūdeņu sūknēšanas iekārtas – Uzbūves principi un testēšana – 2. daļa: Sūknēšanas iekārtas notekūdeņiem, kas nesatur fekālijas

 

1.10.2001.

1.10.2002.

CEN

EN 12050-3:2000

Ēku un ārējo tīklu notekūdeņu sūknēšanas iekārtas – Uzbūves principi un testēšana – 3. daļa: Limitēta lietojuma sūknēšanas iekārtas notekūdeņiem, kas satur fekālijas

 

1.10.2001.

1.10.2002.

CEN

EN 12050-4:2000

Ēku un ārējo tīklu notekūdeņu sūknēšanas iekārtas – Uzbūves principi un testēšana – 4. daļa: Vienvirziena vārsti notekūdeņiem, kas nesatur fekālijas un notekūdeņiem, kas satur fekālijas

 

1.10.2001.

1.10.2002.

CEN

EN 12057:2004

Dabīgā akmens izstrādājumi – Flīzes – Prasības

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 12058:2004

Dabīgā akmens izstrādājumi – Grīdas un kāpņu plāksnes – Prasības

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 12094-1:2003

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 1. daļa: Prasības un testēšanas metodes elektriskajām automātiskajām kontroles un slēgierīcēm

 

1.2.2004.

1.5.2006.

CEN

EN 12094-2:2003

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 2. daļa: Prasības un testa metodes neelektriskām automātiskām kontroles un kavēšanas ierīcēm

 

1.2.2004.

1.5.2006.

CEN

EN 12094-3:2003

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 3. daļa: Prasības un testa metodes rokvadības palaides un apturēšanas ierīcēm

 

1.1.2004.

1.9.2005.

CEN

EN 12094-4:2004

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kuros ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 4. daļa: Prasības un testa metodes konteineru vārstu komplektiem un to izpildmehānismiem

 

1.5.2005.

1.8.2007.

CEN

EN 12094-5:2006

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 5. daļa: Prasības un testēšanas metodes augsta un zema spiediena selektorvārstiem un to izpildmehanismiem

 

1.2.2007.

1.5.2009.

CEN

EN 12094-6:2006

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 6. daļa: Prasības un testēšanas metodes neelektriskajām bloķētājierīcēm

 

1.2.2007.

1.5.2009.

CEN

EN 12094-7:2000

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 7. daļa: Prasības un testēšanas metodes sprauslām iekārtās, kur dzēšanai izmanto CO2

 

1.10.2001.

1.4.2004.

 

EN 12094-7:2000/A1:2005

 

1.11.2005.

1.11.2006.

CEN

EN 12094-8:2006

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 8. daļa: Prasības un testēšanas metodes savienotājdetaļām

 

1.2.2007.

1.5.2009.

CEN

EN 12094-9:2003

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 9. daļa: Prasības un testa metodes augsta spiediena konteineru vārstu komplektiem un to izpildmehānismiem

 

1.1.2004.

1.9.2005.

CEN

EN 12094-10:2003

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 10. daļa: Prasības un testa metodes spiediena indikatoriem un spiediena pārslēdzējiem

 

1.2.2004.

1.5.2006.

CEN

EN 12094-11:2003

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 11. daļa: Prasības un testa metodes mehāniskajām svēršanas ierīcēm

 

1.1.2004.

1.9.2005.

CEN

EN 12094-12:2003

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 12. daļa: Prasības un testa metodes pneimatiskajām signalizācijas ierīcēm

 

1.1.2004.

1.9.2005.

CEN

EN 12094-13:2001

Stacionārās ugunsdzēsības iekārtas – To iekārtu sastāvdaļas, kurās ugunsdzēsīgā viela ir gāze – 13. daļa: Prasības un testēšanas metodes pretvārstiem un neatgriezeniskajiem vārstiem

 

1.1.2002.

1.4.2004.

 

EN 12094-13:2001/AC:2002

 

1.1.2010.

1.1.2010.

CEN

EN 12101-1:2005

Dūmu un karstuma regulēšanas sistēmas – 1. daļa: Specifikācija dūmu barjerām

 

1.6.2006.

1.9.2008.

 

EN 12101-1:2005/A1:2006

 

1.12.2006.

1.9.2008.

CEN

EN 12101-2:2003

Dūmu un karstuma kontroles sistēmas. 2. daļa: Specifikācija dabiskai dūmu un karstuma ventilācijai

 

1.4.2004.

1.9.2006.

CEN

EN 12101-3:2002

Dūmu un karstuma regulēšanas sistēmas – 3. daļa: Specifikācija elektriskajiem dūmu un karstuma izplūdes ventilatoriem

 

1.4.2004.

1.4.2005.

 

EN 12101-3:2002/AC:2005

 

1.1.2006.

1.1.2006.

CEN

EN 12101-6:2005

Dūmu un karstuma kontroles sistēmas. 6. daļa: Specifikācijas sistēmām ar spiediena kritumu. Piederumi

 

1.4.2006.

1.4.2007.

 

EN 12101-6:2005/AC:2006

 

1.1.2007.

1.1.2007.

CEN

EN 12101-7:2011

Dūmu un karstuma kontroles sistēmas. 7. daļa: Dūmu kanālu sekcijas

 

1.2.2012.

1.2.2013.

CEN

EN 12101-8:2011

Dūmu un karstuma kontroles sistēmas. 8. daļa: Dūmu kontroles aizbīdņi

 

1.2.2012.

1.2.2013.

CEN

EN 12101-10:2005

Dūmu un karstuma regulēšanas sistēmas – 10. daļa: Palaišanas iekārtas

 

1.10.2006.

1.5.2012.

 

EN 12101-10:2005/AC:2007

 

1.1.2008.

1.1.2008.

CEN

EN 12150-2:2004

Būvniecības stikls – Termiski rūdītais nātrija-kalcija silikātu drošības stikls – 2. daļa: Atbilstības novērtēšanas/produkta standarts

 

1.9.2005.

1.9.2006.

CEN

EN 12209:2003

Ēku aprīkojums – Slēdzenes un aizbīdņi – Mehāniski veramas slēdzenes, aizbīdņi un aizturplāksnes – Prasības un testa metodes

 

1.12.2004.

1.6.2006.

 

EN 12209:2003/AC:2005

 

1.6.2006.

1.6.2006.

CEN

EN 12259-1:1999 + A1:2001

Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Sprinklersistēmu un izsmidzinātājsistēmu sastāvdaļas. 1. daļa: Sprinkleri

 

1.4.2002.

1.9.2005.

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A2:2004

 

1.3.2005.

1.3.2006.

 

EN 12259-1:1999 + A1:2001/A3:2006

 

1.11.2006.