ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 454

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 17. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

2014/C 454/01

Eiropas Vides aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 2

1

2014/C 454/02

Eiropas Izglītības fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 2

4

2014/C 454/03

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1

9

2014/C 454/04

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1

12

2014/C 454/05

Eiropas savienības iestāžu tulkošanas centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 2

15

2014/C 454/06

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1

18

2014/C 454/07

Eiropas jūras drošības Aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 3

22

2014/C 454/08

Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 2

26

2014/C 454/09

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras lietu izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1

30

2014/C 454/10

Eiropas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1

35

2014/C 454/11

Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1

38

2014/C 454/12

Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 2

43

2014/C 454/13

Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1

46

2014/C 454/14

Pētniecības izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1

49

2014/C 454/15

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1 – Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1 – Nomenklatūra tika mainīta 2014. gadā, un skaidrības nolūkā 2013. gada budžeta skaitļi ir uzrādīti saskaņā ar jauno nomenklatūru

52

2014/C 454/16

Eiropas vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1

56

2014/C 454/17

Kopuzņēmuma kodolsintēzes enerģētikas vajadzībām (F4E) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1

59

2014/C 454/18

Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1

64

2014/C 454/19

Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu. Budžeta Grozījumi Nr. 2

68

Summas izteiktas EUR, ja vien nav norādīts citādi.

LV

 


IV Paziņojumi

17.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 454/1


Eiropas Vides aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 2

(2014/C 454/01)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA, EIROPAS BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS ASOCIĀCIJAS (EFTA) IEMAKSA UN JAUNO DALĪBVALSTU IEMAKSA

1 0

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA UN EIROPAS BRĪVĀS TIRDZNIECĪBAS ASOCIĀCIJAS (EFTA) IEMAKSA

41 682 444

88 453

41 770 897

 

1. sadaļa – Kopā

41 682 444

88 453

41 770 897

2

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

2 0

IEŅĒMUMI NO KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRDOŠANAS

p.m.

 

p.m.

2 1

IEŅĒMUMI NO MĒBEĻU UN APRĪKOJUMA IZNOMĀŠANAS

p.m.

 

p.m.

2 2

IEMAKSAS SAISTĪBĀ AR ĪPAŠIEM NOLĪGUMIEM – PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI (1)

1 072 174

 

1 072 174

2 3

DAŽĀDU IZDEVUMU ATLĪDZINĀJUMS

p.m.

 

p.m.

2 4

DĀVINĀJUMI UN NOVĒLĒJUMI

p.m.

 

p.m.

2 5

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

 

 

2. sadaļa – Kopā

1 072 174

 

1 072 174

 

KOPSUMMA

42 754 618

88 453

42 843 071

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS (2)

21 811 444

 

21 811 444

1 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PIEŅEMŠANU DARBĀ

220 000

 

220 000

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI (3)

881 200

 

881 200

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRAKSTRUKTŪRA (4)

802 000

 

802 000

1 6

SOCIĀLAIS DIENESTS

5 000

 

5 000

 

1. sadaļa – Kopā

23 719 644

 

23 719 644

2

ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

2 1

ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

3 215 000

 

3 215 000

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

270 000

 

270 000

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI (5)

505 400

 

505 400

2 4

IZKLAIDES UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI

12 000

 

12 000

2 5

EVA VADĪBA

230 000

 

230 000

2 6

AĢENTŪRAS VIDES VADĪBA

10 000

 

10 000

 

2. sadaļa – Kopā

4 242 400

 

4 242 400

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 3

RESURSI (6)

13 215 000

88 453

13 303 453

3 4

STRATĒĢISKĀ DARBĪBA (7)

1 577 574

 

1 577 574

3 5

STRATĒĢISKĀ DARBĪBA

 

 

 

 

3. sadaļa – Kopā

14 792 574

88 453

14 881 027

 

KOPSUMMA

42 754 618

88 453

42 843 071


(1)  2014:

IPA2014: 500 000,

InSEIS: 572 174.

(2)  2014: InSEIS: 98 000.

(3)  2014:

InSEIS: 19 200,

IPA2014: 12 000.

(4)  2014: IPA2014: 2 000.

(5)  2014: IPA2014: 5 400.

(6)  2014:

InSEIS: 102 000,

IPA2014: 216 000.

(7)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA 2014: 264 600.


17.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 454/4


Eiropas Izglītības fonda ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 2

(2014/C 454/02)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

1 0

PIRMSPIEVIENOŠANĀS STRATĒĢIJA (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 15 03 02. PANTS)

p.m.

 

p.m.

1 1

ĀRĒJĀ DARBĪBA – TACIS, CARDS UN MEDA (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 15 03 03. PANTS)

p.m.

 

p.m.

1 2

EIROPAS IZGLĪTĪBAS FONDS (VISPĀRĒJĀ BUDŽETA 15 02 27. PANTS)

20 018 500

 

20 018 500

1 3

DG EAC – EIROPAS IZGLĪTĪBAS FONDS

125 000

 

125 000

 

1. sadaļa – Kopā

20 143 500

 

20 143 500

4

IEŅĒMUMI NO CITIEM AVOTIEM

4 2

SADARBĪBA AR CITĀM EIROPAS IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM

2 213 538,63

+ 150 200,00

2 363 738,63

4 3

SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM

p.m.

 

p.m.

4 9

SADARBĪBA AR ITĀLIJAS IESTĀDĒM – IEPRIEKŠĒJO GADU FINANSĒJUMS

24 682,22

24 682,22

 

4. sadaļa – Kopā

2 238 220,85

150 200,00

2 388 420,85

8

EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS

8 0

EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS

p.m.

 

p.m.

 

8. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

p.m.

+14 552,88

14 552,88

 

9. sadaļa – Kopā

p.m.

14 552,88

14 552,88

10

IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI

10 1

IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI

p.m.

 

p.m.

 

10. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

KOPSUMMA

22 381 720,85

164 752,88

22 546 473,73

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR PERSONĀM, KAS STRĀDĀ AR FONDU

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

13 015 000,00

13 015 000,00

– 644 100,00

– 644 100,00

12 370 900,00

12 370 900,00

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

110 000,00

110 000,00

+5 000,00

+5 000,00

115 000,00

115 000,00

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

306 000,00

306 000,00

+15 300,00

+15 300,00

321 300,00

321 300,00

1 5

DARBINIEKU APMAIŅA STARP FONDU UN VALSTS IESTĀDĒM

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

1 7

IZKLAIDES UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI

12 000

12 000

 

 

12 000

12 000

1 9

PENSIJAS UN PENSIJU SUBSĪDIJAS

 

 

 

1. sadaļa – Kopā

13 443 000,00

13 443 000,00

– 623 800,00

– 623 800,00

12 819 200,00

12 819 200,00

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI

610 334,00

610 334,00

–61 300,00

–61 300,00

549 034,00

549 034,00

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

761 616,00

761 616,00

+ 113 620,00

+ 113 620,00

875 236,00

875 236,00

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

105 600,00

105 600,00

+ 329 932,88

+ 329 932,88

435 532,88

435 532,88

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

108 450,00

108 450,00

–5 000,00

–5 000,00

103 450,00

103 450,00

2 4

PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

31 000,00

31 000,00

–4 000,00

–4 000,00

27 000,00

27 000,00

2 5

SAPULCES UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

100 000

100 000

 

 

100 000

100 000

 

2. sadaļa – Kopā

1 717 000,00

1 717 000,00

373 252,88

373 252,88

2 090 252,88

2 090 252,88

3

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR ĪPAŠU UZDEVUMU IZPILDI

3 0

DARBĪBAS IZMAKSAS

872 100

872 100

+85 000,00

+85 000,00

957 100,00

957 100,00

3 1

PRIORITĀRĀS DARBĪBAS: DARBA PROGRAMMAS PASĀKUMI

3 361 400

3 361 400

+ 180 100,00

+ 180 100,00

3 541 500,00

3 541 500,00

3 2

DARBĪBAS

750 000

750 000

 

 

750 000

750 000

 

3. sadaļa – Kopā

4 983 500

4 983 500

265 100,00

265 100,00

5 248 600,00

5 248 600,00

4

NEPAREDZĒTI IZDEVUMI

4 1

SADARBĪBA AR CITĀM STARPTAUTISKĀM IESTĀDĒM

 

 

4 2

SADARBĪBA AR CITĀM EIROPAS IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM

2 213 538,63

2 213 538,63

+ 150 200,00

+ 150 200,00

2 363 738,63

2 363 738,63

4 3

SADARBĪBA AR VALSTS IESTĀDĒM

24 682,22

24 682,22

24 682,22

24 682,22

4 4

ES DALĪBVALSTU PROJEKTU ĪSTENOŠANA

 

 

 

4. sadaļa – Kopā

2 238 220,85

2 238 220,85

150 200,00

150 200,00

2 388 420,85

2 388 420,85

8

EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS

8 0

EIROPAS SAVIENĪBAS MANTISKAIS IEGULDĪJUMS

 

 

 

8. sadaļa – Kopā

 

 

9

IZDEVUMI, KAS NAV ĪPAŠI PAREDZĒTI

9 9

IZDEVUMI, KAS NAV ĪPAŠI PAREDZĒTI

 

 

 

9. sadaļa – Kopā

 

 

10

IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI

10 1

IEPRIEKŠĒJO GADU REZULTĀTI

 

 

 

10. sadaļa – Kopā

 

 

 

KOPSUMMA

22 381 720,85

22 381 720,85

164 752,88

164 752,88

22 546 474

22 546 474

Piezīmes

Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:

Saistības

Maksājumi

2014

2015

Pirms 2014. g. neizpildītās saistības

145 951

145 951

Apropriācijas 2014. gadā

957 100

811 149

145 951

Kopā

1 103 051

957 100

145 951

Piezīmes

Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:

Saistības

Maksājumi

2014

2015

Pirms 2014. g. neizpildītās saistības

1 367 124

1 367 124

Apropriācijas 2014. gadā

3 541 500

2 174 376

1 367 124

Kopā

4 908 624

3 541 500

1 367 124

Piezīmes

Iespējamais maksājumu grafiks attiecībā uz saistībām ir šāds:

Saistības

Maksājumi

2014

2015

Pirms 2014. g. neizpildītās saistības

181 304

181 304

Apropriācijas 2014. gadā

750 000

568 696

181 304

Kopā

931 304

750 000

181 304


17.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 454/9


Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1

(2014/C 454/03)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

1 1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

14 794 000

–41

14 793 959

1 2

EIROPAS SAVIENĪBAS ĪPAŠAIS FINANSĒJUMS KONKRĒTIEM PROJEKTIEM

650 000

 

650 000

 

1. sadaļa – Kopā

15 444 000

–41

15 443 959

2

CITAS SUBSĪDIJAS

2 1

NORVĒĢIJAS LĪDZDALĪBA

389 962,64

2 214,38

392 177,02

2 2

PIRMSPIEVIENOŠANĀS STRATĒĢIJA

 

 

2. sadaļa – Kopā

389 962,64

2 214,38

392 177,02

3

IEŅĒMUMI PAR PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR SAMAKSU

3 1

IEŅĒMUMI PAR PAKALPOJUMIEM, KAS SNIEGTI PAR SAMAKSU

p.m.

 

p.m.

 

3. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

4

CITI IENĀKUMI

4 1

PROCENTI NO LĪDZEKĻIEM, KAS MAKSĀTI EMCDDA

 

9 105,05

9 105,05

 

4. sadaļa – Kopā

 

9 105,05

9 105,05

 

KOPSUMMA

15 833 962,64

11 278,43

15 845 241,07

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR CENTRĀ STRĀDĀJOŠĀM PERSONĀM

1 1

AKTĪVI NODARBINĀTAIS PERSONĀLS

9 336 638,81

– 179 680,89

9 156 957,92

1 2

PENSIJAS UN IZSTĀŠANĀS PABALSTI

p.m.

 

p.m.

 

1. sadaļa – Kopā

9 336 638,81

– 179 680,89

9 156 957 ,92

2

IZDEVUMI PAR ATBALSTA PASĀKUMIEM

2 1

ADMINISTRATĪVIE UN LOĢISTIKAS ATBALSTA PASĀKUMI

2 069 828,76

190 959,32

2 260 788,08

 

2. sadaļa – Kopā

2 069 828,76

190 959,32

2 260 788,08

3

IZDEVUMI PAR OPERATĪVO DARBĪBU UN PROJEKTIEM

3 1

IZPLATĪŠANAS UN SAZIŅAS PASĀKUMI

3 777 495,07

 

3 777 495,07

 

3. sadaļa – Kopā

3 777 495,07

 

3 777 495,07

4

IZDEVUMI PAR ĪPAŠU PROJEKTU ĪSTENOŠANU, KURI TIEK FINANSĒTI NO ĪPAŠĀM ES SUBSĪDIJĀM

4 1

PROJEKTI

650 000

 

650 000

 

4. sadaļa – Kopā

650 000

 

650 000

5

REZERVE

 

 

KOPSUMMA

15 833 962,64

11 278,43

15 845 241,07


17.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 454/12


Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1

(2014/C 454/04)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

2

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSA

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSA

56 727 000

2 039 000

58 766 000

 

2. sadaļa – Kopā

56 727 000

2 039 000

58 766 000

3

EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS SUBSĪDIJA

3 0

EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS SUBSĪDIJA

1 588 000

132 000

1 720 000

 

3. sadaļa – Kopā

1 588 000

132 000

1 720 000

 

KOPSUMMA

58 315 000

2 171 000

60 486 000

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

29 045 000

5 613 636

34 658 636

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

1 000 000

– 294 723

705 277

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

115 000

 

115 000

1 5

CIVILDIENESTA IERĒDŅU UN EKSPERTU APMAIŅA

450 000

– 109 000

341 000

1 7

REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI

25 000

–17 000

8 000

1 8

APDROŠINĀŠANA PRET SLIMĪBĀM, NELAIMES GADĪJUMIEM UN ARODSASLIMŠANĀM, APDROŠINĀŠANA BEZDARBA GADĪJUMĀ UN PENSIJU TIESĪBU NODROŠINĀŠANA

900 000

 

900 000

 

1. sadaļa – Kopā

31 535 000

5 192 913

36 727 913

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

3 183 000

– 110 263

3 072 737

2 1

DATU APSTRĀDE

2 778 000

–95 600

2 682 400

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

169 000

– 113 400

55 600

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

350 000

– 106 050

243 950

2 4

PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

250 000

–8 500

241 500

2 5

IZDEVUMI PAR SANĀKSMĒM UN VADĪBAS KONSULTĀCIJĀM

330 000

11 100

341 100

 

2. sadaļa – Kopā

7 060 000

– 422 713

6 637 287

3

DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI

3 0

DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI

19 720 000

–2 599 200

17 120 800

 

3. sadaļa – Kopā

19 720 000

–2 599 200

17 120 800

 

KOPSUMMA

58 315 000

2 171 000

60 486 000


17.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 454/15


Eiropas savienības iestāžu tulkošanas centra ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 2

(2014/C 454/05)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

1

AĢENTŪRU, BIROJU, IESTĀŽU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI

1 0

AĢENTŪRU UN STRUKTŪRU MAKSĀJUMI

39 757 500

3 806 800

43 564 300

 

1. sadaļa – Kopā

39 757 500

3 806 800

43 564 300

2

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

2 0

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

p.m.

 

p.m.

 

2. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

3

STARPIESTĀŽU SADARBĪBA

3 0

STARPIESTĀŽU SADARBĪBA

3 138 400

– 344 100

2 794 300

 

3. sadaļa – Kopā

3 138 400

– 344 100

2 794 300

4

CITI IEŅĒMUMI

4 0

CITI IEŅĒMUMI

363 250

 

363 250

 

4. sadaļa – Kopā

363 250

 

363 250

5

PIEEJAMAIS ATLIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA

5 0

PIEEJAMAIS ATLIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA

8 450 950

1 095 241

9 546 191

 

5. sadaļa – Kopā

8 450 950

1 095 241

9 546 191

6

ATMAKSAS

6 0

ATMAKSAS KLIENTIEM

p.m.

 

p.m.

6 1

ĀRKĀRTAS ATMAKSAS

p.m.

 

p.m.

 

6. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

KOPSUMMA

51 710 100

4 557 941

56 268 041

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

24 762 300

–1 002 270

23 760 030

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

107 400

 

107 400

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRAKSTRUKTŪRA

279 500

15 000

294 500

1 5

MOBILITĀTE

p.m.

 

p.m.

1 6

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI

92 000

 

92 000

1 7

IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA

2 000

 

2 000

1 9

PENSIJAS

p.m.

 

p.m.

 

1. sadaļa – Kopā

25 243 200

– 987 270

24 255 930

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

2 549 100

–17 900

2 531 200

2 1

DATU APSTRĀDE

2 720 000

190 000

2 910 000

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

710 500

–4 000

706 500

2 3

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS KĀRTĒJIE IZDEVUMI

250 400

26 000

276 400

2 4

PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

231 800

–5 000

226 800

2 5

SANĀKSMJU IZDEVUMI

30 000

 

30 000

2 6

CENTRA PĀRVALDĪBA

140 800

–6 000

134 800

2 7

INFORMĀCIJA: IEGĀDE, ARHIVĒŠANA, VEIDOŠANA UN IZPLATĪŠANA

25 000

12 000

37 000

 

2. sadaļa – Kopā

6 657 600

195 100

6 852 700

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

ĀRŠTATA TULKOŠANAS PAKALPOJUMI

14 703 000

1 890 000

16 593 000

3 1

STARPIESTĀŽU SADARBĪBAS IZDEVUMI

705 000

 

705 000

3 2

AR E-CDT PROGRAMMU SAISTĪTIE IZDEVUMI

937 000

 

937 000

 

3. sadaļa – Kopā

16 345 000

1 890 000

18 235 000

10

REZERVES

10 0

PROVIZORISKĀS APROPRIĀCIJAS

3 464 300

3 460 111

6 924 411

 

10. sadaļa – Kopā

3 464 300

3 460 111

6 924 411

 

KOPSUMMA

51 710 100

4 557 941

56 268 041


17.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 454/18


Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1

(2014/C 454/06)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSA

1 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSA

77 523 000

 

77 523 000

 

1. sadaļa – Kopā

77 523 000

 

77 523 000

2

TREŠO VALSTU LĪDZDALĪBA

2 0

TREŠO VALSTU LĪDZDALĪBA IESTĀDES DARBĪBĀ

2 296 000

 

2 296 000

 

2. sadaļa – Kopā

2 296 000

 

2 296 000

3

IEŅĒMUMI NO SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM

3 0

IEŅĒMUMI NO SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM

p.m.

 

p.m.

 

3. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

4

IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

4 0

IEŅĒMUMI NO ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

p.m.

72 222

72 222

 

4. sadaļa – Kopā

p.m.

72 222

72 222

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

p.m.

 

p.m.

9 1

DAŽĀDI PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI

p.m.

 

p.m.

 

9. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

KOPSUMMA

79 819 000

72 222

79 891 222

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

37 742 000

37 742 000

 

 

37 742 000

37 742 000

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

190 000

190 000

 

 

190 000

190 000

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

1 155 000

1 155 000

 

 

1 155 000

1 155 000

1 5

IERĒDŅU UN EKSPERTU APMAIŅA

912 000

912 000

 

 

912 000

912 000

1 6

SOCIĀLĀ APRŪPE

1 513 000

1 513 000

 

 

1 513 000

1 513 000

1 7

UZŅEMŠANAS UN REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

1. sadaļa – Kopā

41 517 000

41 517 000

 

 

41 517 000

41 517 000

2

ĒKAS, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI, KAS SAISTĪTI AR IESTĀDI

2 0

IEGULDĪJUMI NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ, ĒKAS NOMA UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI

5 060 000

5 060 000

72 222

72 222

5 132 222

5 132 222

2 1

DATU APSTRĀDES IZDEVUMI

3 122 000

3 122 000

 

 

3 122 000

3 122 000

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

458 000

458 000

 

 

458 000

458 000

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

179 000

179 000

 

 

179 000

179 000

2 4

PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

417 000

417 000

 

 

417 000

417 000

2 5

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR OFICIĀLĀM UN CITĀM SANĀKSMĒM

318 000

318 000

 

 

318 000

318 000

 

2. sadaļa – Kopā

9 554 000

9 554 000

72 222

72 222

9 626 222

9 626 222

3

DARBĪBAS IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR IESTĀDI

3 0

REGLAMENTĒTO PRODUKTU ZINĀTNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

7 354 000

7 354 000

 

 

7 354 000

7 354 000

3 1

RISKA NOVĒRTĒJUMS UN ZINĀTNISKĀ PALĪDZĪBA

8 820 000

8 820 000

 

 

8 820 000

8 820 000

3 2

ZINĀTNES STRATĒĢIJA UN KOORDINĀCIJA

3 162 000

3 162 000

 

 

3 162 000

3 162 000

3 3

ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 4

PAZIŅOJUMI

1 100 000

1 100 000

 

 

1 100 000

1 100 000

3 5

HORIZONTĀLIE PASĀKUMI

8 312 000

8 312 000

 

 

8 312 000

8 312 000

 

3. sadaļa – Kopā

28 748 000

28 748 000

 

 

28 748 000

28 748 000

 

KOPSUMMA

79 819 000

79 819 000

72 222

72 222

79 891 222

79 891 222


17.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 454/22


Eiropas jūras drošības Aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 3

(2014/C 454/07)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 3

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

2

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

2 0

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

51 979 475

52 238 145

 

 

51 979 475

52 238 145

2 1

SAIMNIECISKAS DARBĪBAS IENĀKUMI

3 158 033,80

3 158 033,80

2 338 160,19

2 338 160,19

5 496 193,99

5 496 193,99

 

2. sadaļa – Kopā

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99

 

KOPSUMMA

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 3

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

19 747 000

19 747 000

19 500

19 500

19 766 500

19 766 500

1 2

DAŽĀDI IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU DARBĀ UN PĀRCELŠANU CITĀ DARBĀ

275 000

275 000

 

 

275 000

275 000

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

70 000

70 000

6 185,12

6 185,12

76 185,12

76 185,12

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

1 6

SOCIĀLIE PASĀKUMI

445 000

445 000

 

 

445 000

445 000

1 7

IZKLAIDE UN REPREZENTĀCIJA

21 083,50

21 083,50

 

 

21 083,50

21 083,50

 

1. sadaļa – Kopā

20 858 083,50

20 858 083,50

25 685,12

25 685,12

20 883 768,62

20 883 768,62

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN CITI DARBA NODROŠINĀŠANAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

3 277 000

3 277 000

 

 

3 277 000

3 277 000

2 1

INFORMĀCIJA TEHNOLOĢIJU IEGĀDE

320 560

320 560

91 346,08

91 346,08

411 906,08

411 906,08

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

68 000

68 000

 

 

68 000

68 000

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

132 500

132 500

 

 

132 500

132 500

2 4

PASTS UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

245 000

245 000

 

 

245 000

245 000

2 5

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR OFICIĀLĀM UN CITĀM SANĀKSMĒM

110 000

110 000

 

 

110 000

110 000

 

2. sadaļa – Kopā

4 153 060

4 153 060

91 346,08

91 346,08

4 244 406,08

4 244 406,08

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

SATELĪTA ATOMĀTISKĀS IENTIFIKĀCIJAS SISTĒMA (AIS) UN JŪRAS UZRAUDZĪBA

2 110 625

2 085 625

1 956 952,19

1 956 952,19

4 067 577,19

4 042 577,19

3 1

DATUBĀZU IZVEIDE

3 862 425

3 679 795

152 000

152 000

4 014 425

3 831 795

3 2

INFORMĀCIJA UN PUBLIKĀCIJAS

80 000

80 000

 

 

80 000

80 000

3 3

SANĀKSMES SAISTĪBĀ AR DARBĪBAS NODROŠINĀŠANU

920 000

897 500

 

 

920 000

897 500

3 4

TULKOŠANAS IZMAKSAS

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

3 5

PĒTĪJUMI

337 550

335 050

 

 

337 550

335 050

3 6

KOMANDĒJUMU IZMAKSAS SAISTĪBĀ AR JŪRNIECĪBAS LIETĀM

650 000

655 000

 

 

650 000

655 000

3 7

MĀCĪBAS SAISTĪBĀ AR JŪRNIECĪBAS LIETĀM

700 000

700 000

 

 

700 000

700 000

3 8

PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANAS PASĀKUMI

19 709 765,30

19 960 828,30

112 176,80

112 176,80

19 821 942,10

20 073 005,10

3 9

TĀLDARBĪBAS IDENTIFIKĀCIJAS UN DATU UZRAUDZĪBAS CENTRS (LRIT)

1 606 000

1 841 237

 

 

1 606 000

1 841 237

 

3. sadaļa – Kopā

30 126 365,30

30 385 035,30

2 221 128,99

2 221 128,99

32 347 494,29

32 606 164,29

 

KOPSUMMA

55 137 508,80

55 396 178,80

2 338 160,19

2 338 160,19

57 475 668,99

57 734 338,99


17.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 454/26


Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 2

(2014/C 454/08)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

1 0

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

8 820 666

 

8 820 666

 

1. sadaļa – Kopā

8 820 666

 

8 820 666

2

TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS

2 0

TREŠO VALSTU IEGULDĪJUMS

264 792

 

264 792

 

2. sadaļa – Kopā

264 792

 

264 792

3

CITI IEGULDĪJUMI

3 0

CITI IEGULDĪJUMI

640 000

–23 621

616 379

 

3. sadaļa – Kopā

640 000

–23 621

616 379

4

ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA

4 0

ADMINISTRATĪVĀ DARBĪBA

30 000

–23 540

6 460

 

4. sadaļa – Kopā

30 000

–23 540

6 460

 

KOPSUMMA

9 755 458

–47 161

9 708 297

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

1

DARBINIEKI

1 1

DARBINIEKI DIENESTA ATTIECĪBĀS

4 895 504

– 574 997

4 320 507

1 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR DARBĀ PIEŅEMŠANU

220 000

–20 956

199 044

1 3

SOCIĀLI MEDICĪNISKIE PAKALPOJUMI UN APMĀCĪBA

155 000

7 500

162 500

1 4

PAGAIDU PALĪDZĪBA

675 826

160 097

835 923

 

1. sadaļa – Kopā

5 946 330

– 428 356

5 517 974

2

ĒKAS, INVENTĀRS UN DAŽĀDI SAIMNIECISKAS DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN SAISTĪTĀS IZMAKSAS

1 022 900

–96 618

926 282

2 1

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN SAISTĪTIE IZDEVUMI

51 000

–31 000

20 000

2 2

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

53 600

–2 850

50 750

2 3

IKT

417 500

398 863

816 363

 

2. sadaļa – Kopā

1 545 000

268 395

1 813 395

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 0

DARBĪBAS SAISTĪBĀ AR SANĀKSMĒM UN KOMANDĒJUMIEM

678 500

185 826

864 326

3 2

HORIZONTĀLAS OPERATĪVĀS DARBĪBAS

291 628

–13 755

277 873

3 6

PAMATDARBĪBAS

1 294 000

–59 271

1 234 729

 

3. sadaļa – Kopā

2 264 128

112 800

2 376 928

 

KOPSUMMA

9 755 458

–47 161

9 708 297

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe

2013

2014

Atļautas

Atļautas

Pastāvīgas

Pagaidu

Pastāvīgas

Pagaidu

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

AD 12

3

3

AD 11

AD 10

5

5

AD 9

9

9

AD 8

7

7

AD 7

6

6

AD 6

AD 5

3

Kopā AD kategorija

31

34

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

2

2

AST 5

6

6

AST 4

1

1

AST 3

2

2

AST 2

5

3

AST 1

Kopā AST kategorija

16

14

Darbinieki kopā

47

48


17.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 454/30


Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras lietu izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1

(2014/C 454/09)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

1 1

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

 

1. sadaļa – Kopā

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

2

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

2 3

DAŽĀDU IZDEVUMU ATLĪDZINĀŠANA

p.m.

 

p.m.

 

2. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

KOPSUMMA

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

PERSONĀLS

1 1

ATLĪDZĪBAS, PABALSTI UN MAKSĀJUMI

32 639 000

–2 373 000

30 266 000

1 2

PROFESIONĀLĀ ATTĪSTĪBA UN SOCIĀLIE IZDEVUMI

1 487 000

–61 000

1 426 000

 

1. sadaļa – Kopā

34 126 000

–2 434 000

31 692 000

2

NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI AR TO APKALPOŠANU SAISTĪTI IZDEVUMI

2 1

BŪVNIECĪBAS IZDEVUMI

5 407 000

– 236 000

5 171 000

2 2

IKT IZDEVUMI

3 604 000

41 000

3 645 000

2 3

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR KUSTAMO ĪPAŠUMU UN KĀRTĒJIE OPERATĪVIE IZDEVUMI

301 000

90 000

391 000

 

2. sadaļa – Kopā

9 312 000

– 105 000

9 207 000

3

PROGRAMMU ATBALSTA IZDEVUMI

3 1

PROGRAMMU PĀRVALDĪBAS IZDEVUMI

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

3. sadaļa – Kopā

7 014 097

– 968 097

6 046 000

 

KOPSUMMA

50 452 097

–3 507 097

46 945 000

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

1

AD 13

7

4

3

AD 12

4

5

6

AD 11

10

4

4

AD 10

10

15

11

AD 9

15

14

16

AD 8

11

18

17

AD 7

6

3

5

AD 6

10

9

5

AD 5

5

5

8

Starpsumma AD

80

78

76

AST 11

AST 10

1

AST 9

2

 

1

AST 8

2

3

1

AST 7

1

4

2

AST 6

1

1

2

AST 5

7

9

3

AST 4

8

7

11

AST 3

6

3

7

AST 2

AST 1

Starpsumma AST

28

27

27

Kopā

108

105

103

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

Līgumdarbinieku amati

2014

2013

2012

FG IV

78

77

78

FG III + FG II + FG I

259

259

252

Amati FG kopā

337

336

330

Valstu norīkotie eksperti

Kopā

337

336

330


17.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 454/35


Eiropas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1

(2014/C 454/10)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

2

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

2 0

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

 

2. sadaļa – Kopā

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

p.m.

 

p.m.

 

9. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

KOPSUMMA

27 476 150

–2 992 150

24 484 000

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

ATLĪDZĪBAS, PABALSTI UN MAKSĀJUMI

16 331 000

– 779 000

15 552 000

1 2

PROFESIONĀLĀ ATTĪSTĪBA UN SOCIĀLIE IZDEVUMI

1 049 350

– 202 440

846 910

 

1. sadaļa – Kopā

17 380 350

– 981 440

16 398 910

2

INFRASTRUKTŪRA UN DARBĪBAS IZDEVUMI

2 1

BŪVNIECĪBAS IZDEVUMI

3 086 000

– 706 000

2 380 000

2 2

IKT IZDEVUMI

1 533 000

– 303 000

1 230 000

2 3

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR KUSTAMO ĪPAŠUMU UN KĀRTĒJIE OPERATĪVIE IZDEVUMI

199 600

7 490

207 090

 

2. sadaļa – Kopā

4 818 600

–1 001 510

3 817 090

3

PROGRAMMU ATBALSTA IZDEVUMI

3 1

PROGRAMMU PĀRVALDĪBAS IZDEVUMI

5 277 200

–1 009 200

4 268 000

 

3. sadaļa – Kopā

5 277 200

–1 009 200

4 268 000

 

KOPSUMMA

27 476 150

–2 992 150

24 484 000


17.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 454/38


Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1

(2014/C 454/11)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

9

IEŅĒMUMI

9 0

SUBSĪDIJAS UN IEMAKSAS

89 197 000

 

89 197 000

9 1

CITI IEŅĒMUMI

p.m.

 

p.m.

9 4

NEPAREDZĒTI IEŅĒMUMI

p.m.

4 534 377

4 534 377

 

9. sadaļa – Kopā

89 197 000

4 534 377

93 731 377

 

KOPSUMMA

89 197 000

4 534 377

93 731 377

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

PERSONĀLS

1 1

DARBINIEKI

20 043 000

– 175 000

19 868 000

1 2

PIEŅEMŠANA DARBĀ

150 000

 

150 000

1 3

ADMINISTRATĪVIE KOMANDĒJUMI

300 000

 

300 000

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

65 000

 

65 000

1 5

CITI AR PERSONĀLU SAISTĪTI IZDEVUMI

800 000

175 000

975 000

1 6

SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA

10 000

 

10 000

1 7

IZKLAIDES UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI

 

 

1. sadaļa – Kopā

21 368 000

 

21 368 000

2

CITI ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

2 0

ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI

5 140 000

 

5 140 000

2 1

DATU APSTRĀDE UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

4 040 000

 

4 040 000

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

375 000

 

375 000

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

1 690 000

 

1 690 000

2 4

PASTA IZDEVUMI

40 000

 

40 000

2 5

AR OPERATĪVO DARBĪBU NESAISTĪTĀS SANĀKSMES

615 000

 

615 000

2 6

INFORMĀCIJA UN PĀRREDZAMĪBA

675 000

 

675 000

 

2. sadaļa – Kopā

12 575 000

 

12 575 000

3

OPERATĪVĀS DARBĪBAS

3 0

OPERATĪVĀS DARBĪBAS

42 117 000

 

42 117 000

3 1

RISKA ANALĪZES, SITUĀCIJU CENTRS UN EUROSUR

6 030 000

 

6 030 000

3 2

MĀCĪBAS

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

APVIENOTIE RESURSI

1 000 000

 

1 000 000

3 5

DAŽĀDAS OPERATIVĀS DARBĪBAS

457 000

 

457 000

3 6

ATBALSTA OPERATĪVĀS DARBĪBAS

600 000

 

600 000

 

3. sadaļa – Kopā

55 254 000

 

55 254 000

4

PLĀNOTIE IZDEVUMI

4 1

ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS

 

4 534 377

4 534 377

 

4. sadaļa – Kopā

 

4 534 377

4 534 377

 

KOPSUMMA

89 197 000

4 534 377

93 731 377

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe

2014

2013

2012.gads (2012. gada 31. decembrī aizpildītās amata vietas)

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

4

4

4

AD 12

11

11

10

AD 11

8

8

8

AD 10

6

6

5

AD 9

8

8

6

AD 8

43

43

39

AD 7

8

8

2

AD 6

6

6

6

AD 5

2

2

1

Kopā AD

98

98

83

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

5

5

6

AST 7

11

11

11

AST 6

13

14

14

AST 5

17

17

16

AST 4

4

4

4

AST 3

4

4

3

AST 2

AST 1

Kopā AST

54

55

54

Kopsumma

152

153

137

Līgumdarbinieku skaita (pilnas darba slodzes ekvivalenta izteiksmē) un valstu norīkoto ekspertu skaita aplēse

Līgumdarbinieku amati

2014

2013

FG IV

18

18

FG III

46

46

FG II

10

10

FG I

13

13

Kopā

87

87

Valstu norīkotie eksperti

78

78

Kopā

165

165


17.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 454/43


Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 2

(2014/C 454/12)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

9

IEŅĒMUMI

9 0

SUBSĪDIJAS UN IEMAKSAS

89 197 000

4 153 000

93 350 000

9 1

CITI IEŅĒMUMI

p.m.

60 700

60 700

9 4

NEPAREDZĒTI IEŅĒMUMI

4 534 377

 

4 534 377

 

9. sadaļa – Kopā

93 731 377

4 213 700

97 945 077

 

KOPSUMMA

93 731 377

4 213 700

97 945 077

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

1

PERSONĀLS

1 1

DARBINIEKI

19 868 000

– 840 000

19 028 000

1 2

PIEŅEMŠANA DARBĀ

150 000

 

150 000

1 3

ADMINISTRATĪVIE KOMANDĒJUMI

300 000

 

300 000

1 4

SOCIĀLĀ UN MEDICĪNAS INFRASTRUKTŪRA

65 000

–54 000

11 000

1 5

CITI AR PERSONĀLU SAISTĪTI IZDEVUMI

975 000

1 500

976 500

1 6

SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA

10 000

–3 500

6 500

1 7

IZKLAIDES UN PĀRSTĀVNIECĪBAS IZDEVUMI

 

 

1. sadaļa – Kopā

21 368 000

– 896 000

20 472 000

2

CITI ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

2 0

ĒKU ĪRE UN AR TO SAISTĪTIE IZDEVUMI

5 140 000

–90 000

5 050 000

2 1

DATU APSTRĀDE UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

4 040 000

 

4 040 000

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

375 000

585 000

960 000

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

1 690 000

– 490 000

1 200 000

2 4

PASTA IZDEVUMI

40 000

10 000

50 000

2 5

AR OPERATĪVO DARBĪBU NESAISTĪTĀS SANĀKSMES

615 000

 

615 000

2 6

INFORMĀCIJA UN PĀRREDZAMĪBA

675 000

 

675 000

 

2. sadaļa – Kopā

12 575 000

15 000

12 590 000

3

OPERATĪVĀS DARBĪBAS

3 0

OPERATĪVĀS DARBĪBAS

42 117 000

4 213 700

46 330 700

3 1

RISKA ANALĪZES, SITUĀCIJU CENTRS UN EUROSUR

6 030 000

771 000

6 801 000

3 2

MĀCĪBAS

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

APVIENOTIE RESURSI

1 000 000

 

1 000 000

3 5

DAŽĀDAS OPERATIVĀS DARBĪBAS

457 000

110 000

567 000

3 6

ATBALSTA OPERATĪVĀS DARBĪBAS

600 000

 

600 000

 

3. sadaļa – Kopā

55 254 000

5 094 700

60 348 700

4

PLĀNOTIE IZDEVUMI

4 1

ĀRĒJĀS ATTIECĪBAS

4 534 377

 

4 534 377

 

4. sadaļa – Kopā

4 534 377

 

4 534 377

 

KOPSUMMA

93 731 377

4 213 700

97 945 077


17.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 454/46


Eiropas Inovācijas un tīklu izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1

(2014/C 454/13)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

EIROPAS KOPIENAS IEMAKSA

1 0

EIROPAS KOPIENAS IEMAKSA

14 176 000

– 745 000

13 431 000

 

1. sadaļa – Kopā

14 176 000

– 745 000

13 431 000

2

TREŠO VALSTU PIEDALĪŠANĀS

2 0

EBTA VALSTU DALĪBA IZPILDAĢENTŪRĀ

 

 

 

 

2. sadaļa – Kopā

 

 

 

 

KOPSUMMA

14 176 000

– 745 000

13 431 000

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

ALGAS, PABALSTI UN IZMAKSAS

10 051 000

–1 016 000

9 035 000

1 2

SOCIĀLIE, MEDICĪNISKIE UN APMĀCĪBAS IZDEVUMI

697 000

–16 000

681 000

 

1. sadaļa – Kopā

10 748 000

–1 032 000

9 716 000

2

INFRASTRUKTŪRA UN DARBĪBAS IZDEVUMI

2 1

CELTNIECĪBAS IZDEVUMI

2 094 000

–42 000

2 052 000

2 2

IKT

680 000

120 000

800 000

2 3

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN KĀRTĒJĀS DARBĪBAS IZMAKSAS

106 000

70 000

176 000

 

2. sadaļa – Kopā

2 880 000

148 000

3 028 000

3

PROGRAMMU ATBALSTA IZDEVUMI

3 1

PROGRAMMU ATBALSTA IZDEVUMI

548 000

139 000

687 000

 

3. sadaļa – Kopā

548 000

139 000

687 000

 

KOPSUMMA

14 176 000

– 745 000

13 431 000


17.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 454/49


Pētniecības izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1

(2014/C 454/14)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

2

KOMISIJAS SUBSĪDIJA

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS BUDŽETA IEGULDĪJUMS PĒTNIECĪBAS IZPILDAĢENTŪRĀ (REA)

52 162 600

– 767 568

51 395 032

 

2. sadaļa – Kopā

52 162 600

– 767 568

51 395 032

3

PIEEJAMAIS PĀRPALIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA

3 0

PIEEJAMAIS PĀRPALIKUMS NO IEPRIEKŠĒJĀ FINANŠU GADA

 

 

3. sadaļa – Kopā

 

4

IEŅĒMUMI NO CITĀM EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀDĒM VAI STRUKTŪRĀM

4 0

IEŅĒMUMI NO SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM UN MAKSĀJUMIEM SAISTĪBĀ AR IZNOMĀŠANU CITĀM EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀDĒM VAI STRUKTŪRĀM

 

 

4. sadaļa – Kopā

 

9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

9 0

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

141 168

141 168

 

9. sadaļa – Kopā

141 168

141 168

 

KOPSUMMA

52 162 600

– 626 400

51 536 200

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

ATLĪDZĪBAS, PABALSTI UN MAKSĀJUMI

31 708 000

1 179 100

32 887 100

1 2

PROFESIONĀLĀ ATTĪSTĪBA UN SOCIĀLIE IZDEVUMI

1 836 350

– 150 300

1 686 050

 

1. sadaļa – Kopā

33 544 350

1 028 800

34 573 150

2

INFRASTRUKTŪRA UN DARBĪBAS IZDEVUMI

2 1

BŪVNIECĪBAS IZDEVUMI

5 611 000

– 307 380

5 303 620

2 2

IKT IZDEVUMI

2 754 850

24 890

2 779 740

2 3

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR KUSTAMO ĪPAŠUMU UN KĀRTĒJIE OPERATĪVIE IZDEVUMI

320 350

–75 190

245 160

 

2. sadaļa – Kopā

8 686 200

– 357 680

8 328 520

3

PROGRAMMU ATBALSTA IZDEVUMI

3 1

PROGRAMMU PĀRVALDĪBAS IZDEVUMI

2 061 450

– 188 845

1 872 605

3 2

KOPĒJO ATBALSTA DIENESTU IZDEVUMI

7 870 600

–1 108 675

6 761 925

 

3. sadaļa – Kopā

9 932 050

–1 297 520

8 634 530

 

KOPSUMMA

52 162 600

– 626 400

51 536 200


17.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 454/52


Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1

Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūras ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu (1) – Budžeta Grozījumi Nr. 1

Nomenklatūra tika mainīta 2014. gadā, un skaidrības nolūkā 2013. gada budžeta skaitļi ir uzrādīti saskaņā ar jauno nomenklatūru

(2014/C 454/15)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

9

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

9 2

EIROPAS SAVIENĪBAS SUBSĪDIJA

37 500 000

–1 254 000

36 246 000

9 9

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

p.m.

54 000

54 000

 

9. sadaļa – Kopā

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

 

KOPSUMMA

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

ALGAS, PABALSTI UN IZDEVUMI

25 566 400

– 423 900

25 142 500

1 2

PROFESIONĀLĀ ATTĪSTĪBA UN SOCIĀLIE IZDEVUMI

1 579 500

50 900

1 630 400

 

1. sadaļa – Kopā

27 145 900

– 373 000

26 772 900

2

INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI

2 1

CELTNIECĪBAS IZDEVUMI

4 460 000

– 250 000

4 210 000

2 2

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

2 415 000

– 235 000

2 180 000

2 3

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN PAŠREIZĒJĀS DARBĪBAS IZDEVUMI

158 100

2 500

160 600

 

2. sadaļa – Kopā

7 033 100

– 482 500

6 550 600

3

PROGRAMMU ATBALSTA IZDEVUMI

3 1

PROGRAMMU PĀRVALDĪBAS IZDEVUMI

3 321 000

– 344 500

2 976 500

 

3. sadaļa – Kopā

3 321 000

– 344 500

2 976 500

 

KOPSUMMA

37 500 000

–1 200 000

36 300 000

Štatu saraksts

Funkciju grupa un pakāpe

2014

2013

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

Pastāvīgie amati

Pagaidu amati

AD 16

AD 15

AD 14

2

1

AD 13

9

3

AD 12

3

5

AD 11

3

2

AD 10

3

AD 9

17

11

AD 8

40

34

AD 7

17

32

AD 6

7

8

AD 5

2

1

Kopā funkciju grupā AD

100

100

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Kopā funkciju grupā AST

Kopējais darbinieku skaits

100

100


(1)  Sīkāks budžeta pārskats ir pieejams Eiropas Pētniecības izpildaģentūras tīmekļa vietnē http://erc.europa.eu/


17.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 454/56


Eiropas vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1

(2014/C 454/16)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU IEGULDĪJUMS

1 0

VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU IEGULDĪJUMS

15 122 387

 

15 122 387

 

1. sadaļa – Kopā

15 122 387

 

15 122 387

2

EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEGULDĪJUMS

11 071 823

 

11 071 823

 

2. sadaļa – Kopā

11 071 823

 

11 071 823

3

IESTĀDEI IEMAKSĀTĀ NODEVA

3 0

IESTĀDEI IEMAKSĀTĀ NODEVA

6 580 000

43 000

6 623 000

 

3. sadaļa – Kopā

6 580 000

43 000

6 623 000

4

NOVĒROTĀJU IEGULDĪJUMS

4 0

NOVĒROTĀJU IEGULDĪJUMS

429 613

 

429 613

 

4. sadaļa – Kopā

429 613

 

429 613

6

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

6 0

ADMINISTRATĪVĀS DARBĪBAS

 

20 320

20 320

 

6. sadaļa – Kopā

 

20 320

20 320

 

KOPSUMMA

33 203 823

63 320

33 267 143

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

DARBA TIESISKAJĀS ATTIECĪBĀS IESAISTĪTAIS PERSONĀLS

15 994 500

 

15 994 500

1 2

AR PERSONĀLA VADĪBU UN PIEŅEMŠANU DARBĀ SAISTĪTIE IZDEVUMI

287 000

 

287 000

1 3

KOMANDĒJUMU IZDEVUMI, TRANSPORTA IZDEVUMI UN PAPILDU IZDEVUMI

 

 

 

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

357 323

 

357 323

1 6

APMĀCĪBA

500 000

 

500 000

 

1. sadaļa – Kopā

17 138 823

 

17 138 823

2

INFRASTRUKTŪRAS UN ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

4 140 250

63 320

4 203 570

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

1 680 000

 

1 680 000

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

100 000

 

100 000

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

854 549

 

854 549

2 7

REPREZENTĀCIJAS IZDEVUMI, PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI

16 500

 

16 500

 

2. sadaļa – Kopā

6 791 299

63 320

6 854 619

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 1

KOPĒJA UZRAUDZĪBAS KULTŪRA: VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀŽU DARBINIEKU APMĀC ĪBAS, DARBINIEKU APMAIŅA UN NORĪKOJUMI

320 000

 

320 000

3 2

INFORMĀCIJAS VĀKŠANA; CENTRALIZĒTAS EIROPAS DATUBĀZES IZVEIDE UN UZTURĒŠANA

5 174 823

 

5 174 823

3 3

KREDĪTREITINGU AĢENTŪRU PĀRBAUDES UZ VIETAS

255 000

 

255 000

3 4

PĒTĪJUMI UN JURIDISKAS KONSULTĀCIJAS

310 000

 

310 000

3 5

EKONOMISKĀS PĒTNIECĪBAS DATU BĀZE

400 000

 

400 000

3 6

KOMANDĒJUMU IZDEVUMI, TRANSPORTA IZDEVUMI UN PAPILDU IZDEVUMI

980 000

 

980 000

3 7

INFORMĀCIJA UN PUBLIKĀCIJAS

510 000

 

510 000

3 8

SANĀKSMJU IZDEVUMI

366 000

 

366 000

3 9

DARBĪBAS JOMAS PAKALPOJUMI

957 878

 

957 878

 

3. sadaļa – Kopā

9 273 701

 

9 273 701

9

PAREDZĒTAJĀS BUDŽETA POZĪCIJĀS NEIEKĻAUTIE POSTEŅI

9 0

PAREDZĒTAJĀS BUDŽETA POZĪCIJĀS NEIEKĻAUTIE POSTEŅI

p.m.

 

p.m.

 

9. sadaļa – Kopā

p.m.

 

p.m.

 

KOPSUMMA

33 203 823

63 320

33 267 143


17.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 454/59


Kopuzņēmuma kodolsintēzes enerģētikas vajadzībām (F4E) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1

(2014/C 454/17)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBA

1 1

EURATOM IEGULDĪJUMS DARBĪBAS IZDEVUMOS

1 1 0

Euratom ieguldījums darbības izdevumos

679 790 382,68

527 738 253,68

 

–67 764 616

679 790 382,68

459 973 637,68

1 1 1

Atgūtie līdzekļi no iepriekšējo gadu darbības izdevumiem

 

8 439,33

 

 

 

8 439,33

 

1 1. NODAĻA – KOPĀ

679 790 382,68

527 746 693,01

 

–67 764 616

679 790 382,68

459 982 077,01

1 2

EURATOM IEGULDĪJUMS ADMINISTRATĪVAJOS IZDEVUMOS

1 2 0

Euratom ieguldījums administratīvajos izdevumos

41 127 422,32

41 127 422,32

 

 

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

Atgūtie līdzekļi no iepriekšējo gadu administratīvajiem izdevumiem

1 872 577,68

1 872 577,68

 

 

1 872 577,68

1 872 577,68

 

1 2. NODAĻA – KOPĀ

43 000 000

43 000 000

 

 

43 000 000

43 000 000

 

1. sadaļa – Kopā

722 790 382,68

570 746 693,01

 

–67 764 616

722 790 382,68

502 982 077,01

2

IEGULDĪJUMI SAISTĪBĀ AR IKGADĒJU DALĪBU

2 1

IEGULDĪJUMI SAISTĪBĀ AR IKGADĒJU DALĪBU

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

 

2. sadaļa – Kopā

4 400 000

4 400 000

 

 

4 400 000

4 400 000

3

PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI, KAS UZKRĀTI NO ITER UZŅĒMĒJAS VALSTS IEGULDĪJUMA

3 1

ITER UZŅĒMĒJAS VALSTS IEGULDĪJUMS

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

 

3. sadaļa – Kopā

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

4

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

4 1

DAŽĀDI IEŅĒMUMI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

4. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

5

CITI IEŅĒMUMI, KAS PIEŠĶIRTI KONKRĒTIEM IZDEVUMU POSTEŅIEM

5 1

IEŅĒMUMI, KAS PIEŠĶIRTI KONKRĒTIEM IZDEVUMU POSTEŅIEM

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

5. sadaļa – Kopā

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

KOPSUMMA

897 190 382,68

698 146 693,01

 

–67 764 616

897 190 382,68

630 382 077,01

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

PERSONĀLA IZDEVUMI ŠTATU SARAKSTĀ

23 880 000

23 880 000

 

 

23 880 000

23 880 000

1 2

IZDEVUMI SAISTĪBĀ AR ĀRĒJIEM DARBINIEKIEM (LĪGUMDARBINIEKIEM, PAGAIDU DARBINIEKIEM UN VALSTU EKSPERTIEM)

7 477 000

7 477 000

 

 

7 477 000

7 477 000

1 3

KOMANDĒJUMI UN DARBA BRAUCIENI

1 700 000

1 700 000

 

 

1 700 000

1 700 000

1 4

DAŽĀDI AR DARBINIEKU PIEŅEMŠANU DARBĀ UN PĀRCELŠANU CITĀ DARBĀ SAISTĪTI IZDEVUMI

744 000

744 000

 

 

744 000

744 000

1 5

REPREZENTĀCIJA

15 000

15 000

 

 

15 000

15 000

1 6

APMĀCĪBA

803 000

803 000

 

 

803 000

803 000

1 7

CITI AR PERSONĀLA VADĪBU SAISTĪTIE IZDEVUMI

1 217 000

1 217 000

 

 

1 217 000

1 217 000

1 8

STAŽĒŠANĀS

48 000

48 000

 

 

48 000

48 000

 

1. sadaļa – Kopā

35 884 000

35 884 000

 

 

35 884 000

35 884 000

2

ĒKAS, IEKĀRTAS UN DAŽĀDI DARBĪBAS IZDEVUMI

2 1

ĒKAS UN AR TĀM SAISTĪTĀS IZMAKSAS

1 178 000

1 178 000

 

 

1 178 000

1 178 000

2 2

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

3 000 000

3 000 000

 

 

3 000 000

3 000 000

2 3

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

476 000

476 000

 

 

476 000

476 000

2 4

PASĀKUMI UN SAZIŅA

300 000

300 000

 

 

300 000

300 000

2 5

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

1 326 000

1 326 000

 

 

1 326 000

1 326 000

2 6

PASTA UN TELEKOMUNIKĀCIJAS IZDEVUMI

372 000

372 000

 

 

372 000

372 000

2 7

IZDEVUMI PAR OFICIĀLĀM UN CITĀM SANĀKSMĒM

464 000

464 000

 

 

464 000

464 000

 

2. sadaļa – Kopā

7 116 000

7 116 000

 

 

7 116 000

7 116 000

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 1

ITER BŪVNIECĪBA, TAI SKAITĀ ITER BŪVLAUKUMA SAGATAVOŠANA

650 098 382,68

506 486 693,01

 

–67 764 616

650 098 382,68

438 722 077,01

3 2

TEHNOLOĢIJA ITER VAJADZĪBĀM UN DEMONSTRĀCIJA

18 022 000

12 000 000

 

 

18 022 000

12 000 000

3 3

TEHNOLOĢIJA PLAŠĀKAI PIEEJAI UN DEMONSTRĀCIJA

11 870 000

10 760 000

 

 

11 870 000

10 760 000

3 4

CITI IZDEVUMI

4 200 000

2 900 000

 

 

4 200 000

2 900 000

3 5

ITER BŪVNIECĪBA – APROPRIĀCIJAS, KAS UZKRĀTAS NO ITER UZŅĒMĒJAS VALSTS IEGULDĪJUMA

170 000 000

123 000 000

 

 

170 000 000

123 000 000

3 6

NO TREŠĀM PERSONĀM SAŅEMTAS APROPRIĀCIJAS, KAS PIEŠĶIRTAS KONKRĒTAM IZDEVUMU POSTEŅIM

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

3. sadaļa – Kopā

854 190 382,68

655 146 693,01

 

–67 764 616

854 190 382,68

587 382 077,01

 

KOPSUMMA

897 190 382,68

698 146 693,01

 

–67 764 616

897 190 382,68

630 382 077,01


17.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 454/64


Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu – Budžeta Grozījumi Nr. 1

(2014/C 454/18)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

2

IEŅĒMUMI

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS

14 656 000

 

14 656 000

 

2. sadaļa – Kopā

14 656 000

 

14 656 000

4

CITS IEGULDĪJUMS

4 0

CITS IEGULDĪJUMS

 

984 461

984 461

 

4. sadaļa – Kopā

 

984 461

984 461

 

KOPSUMMA

14 656 000

984 461

15 640 461

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 1

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

ALGAS UN PABALSTI

5 322 000

5 322 000

 

 

5 322 000

5 322 000

1 2

1.2. NODAĻA – AR PERSONĀLA PIEŅEMŠANU DARBĀ SAISTĪTIE IZDEVUMI

151 000

151 000

 

 

151 000

151 000

1 3

KOMANDĒJUMU IZDEVUMI

250 000

250 000

 

 

250 000

250 000

1 4

1. 4. NODAĻA – SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

167 000

167 000

 

 

167 000

167 000

1 5

PERSONĀLA APMĀCĪBA UN KURSI

70 000

70 000

 

 

70 000

70 000

1 6

1. 6. NODAĻA – ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

178 000

178 000

 

 

178 000

178 000

1 7

PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

1. sadaļa – Kopā

6 143 000

6 143 000

 

 

6 143 000

6 143 000

2

INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

665 000

665 000

 

 

665 000

665 000

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

528 000

528 000

 

 

528 000

528 000

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

86 000

86 000

 

 

86 000

86 000

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

1 067 000

1 067 000

 

 

1 067 000

1 067 000

2 4

2 4. NODAĻA – PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

140 000

140 000

 

 

140 000

140 000

 

2. sadaļa – Kopā

2 486 000

2 486 000

 

 

2 486 000

2 486 000

3

3. SADAĻA – DARBĪBAS IZDEVUMI

3 1

ATBALSTS KOPĒJAS EIROPAS PATVĒRUMA SISTĒMAS (CEAS) ĪSTENOŠANAI

380 000

380 000

 

 

380 000

380 000

3 2

ATBALSTS DALĪBVALSTU PRAKTISKAJAI SADARBĪBAI

3 450 000

3 450 000

 

 

3 450 000

3 450 000

3 3

ATBALSTS DALĪBVALSTĪM ĪPAŠI SPIEDĪGOS APSTĀKĻOS

2 047 000

2 047 000

 

 

2 047 000

2 047 000

3 4

SADARBĪBA AR PARTNERIEM UN IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

 

3. sadaļa – Kopā

6 027 000

6 027 000

 

 

6 027 000

6 027 000

4

EKP VALSTU DALĪBA EASO DARBĀ

4 1

EKP VALSTU DALĪBA EASO DARBĀ

 

 

984 461

984 461

984 461

984 461

 

4. sadaļa – Kopā

 

 

984 461

984 461

984 461

984 461

 

KOPSUMMA

14 656 000

14 656 000

984 461

984 461

15 640 461

15 640 461


17.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 454/68


Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2014. finanšu gadu. Budžeta Grozījumi Nr. 2

(2014/C 454/19)

IEŅĒMUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada budžets

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

2

IEŅĒMUMI

2 0

EIROPAS SAVIENĪBAS IEMAKSAS

14 656 000

 

14 656 000

 

2. sadaļa – Kopā

14 656 000

 

14 656 000

3

TREŠO VALSTU FINANSIĀLAIS IEGULDĪJUMS

3 0

TREŠO VALSTU FINANSIĀLAIS IEGULDĪJUMS

335 349

335 349

 

3. sadaļa – Kopā

335 349

335 349

4

CITS IEGULDĪJUMS

4 0

CITS IEGULDĪJUMS

984 461

– 322 681

661 780

 

4. sadaļa – Kopā

984 461

– 322 681

661 780

5

IEŅĒMUMI, KAS RODAS NO IESTĀDES ADMINISTRĀTĪVĀM DARBĪBĀM

5 0

IEŅĒMUMI, KAS RODAS NO IESTĀDES ADMINISTRĀTĪVĀM DARBĪBĀM

 

10 845

10 845

 

5. sadaļa – Kopā

 

10 845

10 845

 

KOPSUMMA

15 640 461

23 513

15 663 974

IZDEVUMI

Sadaļa

Nodaļa

Pozīcija

2014. gada apropriācijas

Budžeta grozījums Nr. 2

Jaunā summa

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

Saistības

Maksājumi

1

PERSONĀLA IZDEVUMI

1 1

ALGAS UN PABALSTI

4 903 000

4 903 000

35 000

35 000

4 938 000

4 938 000

1 2

AR PERSONĀLA PIEŅEMŠANU DARBĀ SAISTĪTIE IZDEVUMI

290 000

290 000

30 000

30 000

320 000

320 000

1 3

KOMANDĒJUMU IZDEVUMI

320 000

320 000

10 000

10 000

330 000

330 000

1 4

SOCIĀLI MEDICĪNISKĀ INFRASTRUKTŪRA

167 000

167 000

 

 

167 000

167 000

1 5

PERSONĀLA APMĀCĪBA UN KURSI

60 000

60 000

5 000

5 000

65 000

65 000

1 6

ĀRĒJIE PAKALPOJUMI

398 000

398 000

20 000

20 000

418 000

418 000

1 7

PIEŅEMŠANAS UN PASĀKUMI

5 000

5 000

 

 

5 000

5 000

 

1. sadaļa – Kopā

6 143 000

6 143 000

100 000

100 000

6 243 000

6 243 000

2

INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI

2 0

ĒKU NOMA UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

775 100

775 100

30 349

30 349

805 449

805 449

2 1

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

454 000

454 000

150 845

150 845

604 845

604 845

2 2

KUSTAMAIS ĪPAŠUMS UN AR TO SAISTĪTĀS IZMAKSAS

80 300

80 300

65 000

65 000

145 300

145 300

2 3

KĀRTĒJIE ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

1 077 000

1 077 000

 

 

1 077 000

1 077 000

2 4

PASTA IZDEVUMI UN TELEKOMUNIKĀCIJAS

99 600

99 600

 

 

99 600

99 600

 

2. sadaļa – Kopā

2 486 000

2 486 000

246 194

246 194

2 732 194

2 732 194

3

DARBĪBAS IZDEVUMI

3 1

ATBALSTS KOPĒJAS EIROPAS PATVĒRUMA SISTĒMAS (CEAS) ĪSTENOŠANAI

380 000

380 000

 

 

380 000

380 000

3 2

ATBALSTS DALĪBVALSTU PRAKTISKAJAI SADARBĪBAI

3 450 000

3 450 000

 

 

3 450 000

3 450 000

3 3

ATBALSTS DALĪBVALSTĪM ĪPAŠI SPIEDĪGOS APSTĀKĻOS

2 047 000

2 047 000

 

 

2 047 000

2 047 000

3 4

SADARBĪBA AR PARTNERIEM UN IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM

150 000

150 000

 

 

150 000

150 000

 

3. sadaļa – Kopā

6 027 000

6 027 000

 

 

6 027 000

6 027 000

4

EKP VALSTU DALĪBA EASO DARBĀ

4 1

EKP VALSTU DALĪBA EASO DARBĀ

984 461

984 461

– 322 681

– 322 681

661 780

661 780

 

4. sadaļa – Kopā

984 461

984 461

– 322 681

– 322 681

661 780

661 780

 

KOPSUMMA

15 640 461

15 640 461

23 513

23 513

15 663 974

15 663 974