ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 448

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 15. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2014/C 448/01

Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1

 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2014/C 448/02

Lieta C-399/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 18. augustā iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Grüne Liga Sachsen e.V. u. a./Freistaat Sachsen

2

2014/C 448/03

Lieta C-412/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 29. augustā iesniedza Amtsgericht Rüsselsheim (Vācija) – Dagmar Wedel, Rudi Wedel/Condor Flugdienst GmbH

3

2014/C 448/04

Lieta C-433/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 22. septembrī iesniedza Tribunale di Bari (Itālija) – kriminālprocess pret Domenico Rosa

4

2014/C 448/05

Lieta C-434/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 22. septembrī iesniedza Tribunale di Bari (Itālija) – kriminālprocess pret Raffaele Mignone

4

2014/C 448/06

Lieta C-435/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 22. septembrī iesniedza Tribunale di Bari (Itālija) – kriminālprocess pret Mauro Barletta

5

2014/C 448/07

Lieta C-436/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 22. septembrī iesniedza Tribunale di Bari (Itālija) – kriminālprocess pret Davide Cazzorla

6

2014/C 448/08

Lieta C-437/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 22. septembrī iesniedza Tribunale di Bari (Itālija) – kriminālprocess pret Nicola Seminario

6

2014/C 448/09

Lieta C-439/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 24. septembrī iesniedza Curtea de Apel Bucureşti (Rumānija) – SC Star Storage SA/Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică (INCDI)

7

2014/C 448/10

Lieta C-448/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 26. septembrī iesniedza Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vācija) – Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg

8

2014/C 448/11

Lieta C-452/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 29. septembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute/Doc Generici srl

8

2014/C 448/12

Lieta C-454/14: Prasība, kas celta 2014. gada 30. septembrī – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

9

2014/C 448/13

Lieta C-455/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2014. gada 10. jūlija rīkojumu lietā T-271/10 H/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija, Eiropas Savienības Policijas misija Bosnijā un Hercegovinā (EUPM) 2014. gada 29. septembrī iesniedza H

10

2014/C 448/14

Lieta C-458/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 3. oktobrī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itālija) – Promoimpresa srl/Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia

11

2014/C 448/15

Lieta C-460/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 6. oktobrī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Johannes Evert Antonius Massar/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

12

2014/C 448/16

Lieta C-462/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 8. oktobrī iesniedza Tribunale di Bari (Itālija) – kriminālprocess pret Lorenzo Carlucci

12

2014/C 448/17

Lieta C-465/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 9. oktobrī iesniedza Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland un H. Rothwangl

13

2014/C 448/18

Lieta C-467/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 13. oktobrī iesniedza Tribunale di Bergamo (Itālija) – kriminālprocess pret Baldo Chiara

14

2014/C 448/19

Lieta C-472/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 20. oktobrī iesniedza Högsta domstolen (Zviedrija) – Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén/Riksåklagaren

15

 

Vispārējā tiesa

2014/C 448/20

Lieta T-362/10: Vispārējās tiesas 2014. gada 5. novembra spriedums – Vtesse Networks/Komisija Valsts atbalsts — Atbalsts jaunās paaudzes platjoslas tīklu izvietošanai Kornvolas un Sili salu reģionā — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu — LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkts — Prasība atcelt tiesību aktu — Būtiskas ietekmes uz konkurences stāvokli neesamība — Tiesības celt prasību — Ieinteresēto personu procesuālās tiesības — Daļēja nepieņemamība — Šaubu, kas pamato formālas izmeklēšanas procedūras uzsākšanu, neesamība

16

2014/C 448/21

Lieta T-422/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 5. novembra spriedums – Computer Resources International (Luxembourg)/Komisija Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Informātikas pakalpojumu sniegšana, kas ietver programmatūras izstrādi un uzturēšanu, konsultāciju sniegšanu un palīdzību attiecībā uz dažādu veidu informācijas tehnoloģiju lietotnēm — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Pārmērīgi zemas cenas piedāvājums — Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 139. panta 1. punkts — Pienākums norādīt pamatojumu — Juridiskā pamata izvēle — Pilnvaru nepareiza izmantošana

17

2014/C 448/22

Lieta T-632/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 6. novembra spriedums – Grieķija/Komisija ELVGF — Garantiju nodaļa — ELGF un ELFLA — No finansējuma izslēgti izdevumi — Regula (EK) Nr. 1782/2003 — Maksājumtiesības saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu — Lojāla sadarbība — Taisnīgums — Samērīgums — Valsts rezerve — Piešķiršanas kritēriji — Vienotas likmes finanšu korekcija — Risks Fonda darbībai — Regula (EK) Nr. 1493/1999 — Vīna nozare — Destilācijas un maksājumu shēmas atsevišķu misu izmantošanas veicināšanai — Atbalsts vīna dārzu pārstrukturēšanai un pārveidei

17

2014/C 448/23

Lieta T-283/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 6. novembra spriedums – FIS’D/Komisija Rīcības programma Erasmus Mundus — Partnerības pamatnolīgums — Īpašs dotāciju nolīgums — EACEA lēmums izbeigt pamatnolīgumu un grozīt īpašo nolīgumu — Komisijā iesniegta administratīva sūdzība — Komisijas lēmums administratīvo sūdzību noraidīt kā nepamatotu — Nolīgumu un administratīvās un finanšu rokasgrāmatas pārkāpums

18

2014/C 448/24

Apvienotās lietas T-307/12 un T-408/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 5. novembra spriedums – Mayaleh/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Sīriju — Līdzekļu iesaldēšana — Sīrijas Centrālās bankas vadītāja amata pienākumi — Prasība atcelt tiesību aktu — Ierobežojošus pasākumus nosakoša tiesību akta paziņošana — Termiņš prasības celšanai — Pieņemamība — Tiesības uz aizstāvību — Lietas taisnīga izskatīšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Pierādīšanas pienākums — Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā — Samērīgums — Tiesības uz īpašumu — Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi — Ierobežojumu ieceļošanas jomā piemērošana dalībvalsts pilsonim — Savienības pilsoņu brīva pārvietošanās

19

2014/C 448/25

Lieta T-463/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 6. novembra spriedums – Popp un Zech/ITSB – Müller-Boré & Partner (MB) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes MB reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme MB&P — Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana — Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. punkts un 15. panta 1. punkts — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

20

2014/C 448/26

Lieta T-669/13 P: Vispārējās tiesas 2014. gada 5. novembra spriedums – Komisija/Thomé Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Pieņemšana darbā — Paziņojums par konkursu — Atteikums pieņemt darbā — Diploma, kas atbilst paziņojumam par konkursu, esamība pielīdzināšanas dēļ — Finansiāls un morālais kaitējums

20

2014/C 448/27

Lieta T-166/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 14. oktobra rīkojums – Ben Ali/Padome Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām saistībā ar situāciju Tunisijā — Līdzekļu iesaldēšana — Pagarinājums — Iepriekšējo pasākumu par līdzekļu iesaldēšanu atcelšanas sekas — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas — Ārpuslīgumiskā atbildība — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība

21

2014/C 448/28

Lieta T-327/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra rīkojums – Mallis un Malli/Komisija un ECB Prasība atcelt tiesību aktu — Programma Kipras stabilitātes atbalstam — Eurogrupas paziņojums par Kipras banku nozares restrukturizāciju — Kļūdaina atbildētājas norādīšana prasības pieteikumā — Nepieņemamība

22

2014/C 448/29

Lieta T-328/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra rīkojums – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Komisija un ECB Prasība atcelt tiesību aktu — Programma Kipras stabilitātes atbalstam — Eurogrupas paziņojums par Kipras banku nozares restrukturizāciju — Kļūdaina atbildētājas norādīšana prasības pieteikumā — Nepieņemamība

22

2014/C 448/30

Lieta T-329/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra rīkojums – Chatzithoma/Komisija un ECB Prasība atcelt tiesību aktu — Programma Kipras stabilitātes atbalstam — Eurogrupas paziņojums par Kipras banku nozares restrukturizāciju — Kļūdaina atbildētājas norādīšana prasības pieteikumā — Nepieņemamība

23

2014/C 448/31

Lieta T-330/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra rīkojums – Chatziioannou/Komisija un ECB Prasība atcelt tiesību aktu — Programma Kipras stabilitātes atbalstam — Eurogrupas paziņojums par Kipras banku nozares restrukturizāciju — Kļūdaina atbildētājas norādīšana prasības pieteikumā — Nepieņemamība

24

2014/C 448/32

Lieta T-331/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra rīkojums – Nikolaou/Komisija un ECB Prasība atcelt tiesību aktu — Programma Kipras stabilitātes atbalstam — Eurogrupas paziņojums par Kipras banku nozares restrukturizāciju — Kļūdaina atbildētājas norādīšana prasības pieteikumā — Nepieņemamība

24

2014/C 448/33

Lieta T-332/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra rīkojums – Christodoulou un Stavrinou/Komisija un ECB Prasība atcelt tiesību aktu — Programma Kipras stabilitātes atbalstam — Eurogrupas paziņojums par Kipras banku nozares restrukturizāciju — Kļūdaina atbildētājas norādīšana prasības pieteikumā — Nepieņemamība

25

2014/C 448/34

Lieta T-517/14: Prasība, kas celta 2014. gada 7. jūlijā – Pelikan/ITSB – Hachette Filipacchi Presse (be.bag)

26

2014/C 448/35

Lieta T-662/14: Prasība, kas celta 2014. gada 15. septembrī – Ungārija/Komisija

26

2014/C 448/36

Lieta T-678/14: Prasība, kas celta 2014. gada 22. septembrī – Slovākijas Republika/Komisija

27

2014/C 448/37

Lieta T-698/14: Prasība, kas celta 2014. gada 19. septembrī – European Dynamics Luxembourg un Evropaïki Dynamiki/Komisija

28

2014/C 448/38

Lieta T-699/14: Prasība, kas celta 2014. gada 27. septembrī – Topps Europe/Komisija

29

2014/C 448/39

Lieta T-703/14: Prasība, kas celta 2014. gada 2. oktobrī – Diktyo Amyntikon Biomichanion Net/Komisija

30

2014/C 448/40

Lieta T-705/14: Prasība, kas celta 2014. gada 26. septembrī – Unichem Laboratories/Komisija

31

2014/C 448/41

Lieta T-709/14: Prasība, kas celta 2014. gada 3. oktobrī – Tri-Ocean Trading/Padome

32

2014/C 448/42

Lieta T-716/14: Prasība, kas celta 2014. gada 9. oktobrī – Tweedale/EFSA

33

2014/C 448/43

Lieta T-719/14: Prasība, kas celta 2014. gada 10. oktobrī – Tri Ocean Energy/Padome

34

2014/C 448/44

Lieta T-735/14: Prasība, kas celta 2014. gada 24. oktobrī – Gazprom Neft/Padome

35

2014/C 448/45

Lieta T-736/14: Prasība, kas celta 2014. gada 27. oktobrī – Monster Energy/ITSB – Home Focus (MoMo Monsters)

36

2014/C 448/46

Lieta T-741/14: Prasība, kas celta 2014. gada 27. oktobrī – Hersill/ITSB – KCI Licensing (VACUP)

37

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2014/C 448/47

Lieta F-4/14: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 6. novembra spriedums – DH/Parlaments Civildienests — Pārbaudāmais ierēdnis — Civildienesta noteikumu 34. pants — Ziņojums par pārbaudes laiku, kurā secināts, ka pārbaudāmā darbs ir acīmredzami neatbilstošs — Pārbaudes laika pagarināšana — Jauna amata piešķiršana — Atlaišana pārbaudes laika beigās — Pārbaudes laika norises nosacījumi — Nepietiekama profesionālā kompetence — Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses — Labas pārvaldības princips

38

2014/C 448/48

Lieta F-68/13: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 5. novembra rīkojums – CY/ECB Prasītāja nāve — Mutvārdu procesa atkārtota sākšana — Tiesību pārņēmēja atteikšanās turpināt tiesvedību — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

38

2014/C 448/49

Lieta F-90/14: Prasība, kas celta 2014. gada 4. septembrī – ZZ/Eiropas Komisija

39

2014/C 448/50

Lieta F-92/14: Prasība, kas celta 2014. gada 10. septembrī – ZZ/Eiropas Parlaments

40

2014/C 448/51

Lieta F-99/14: Prasība, kas celta 2014. gada 29. septembrī – ZZ/Padome

40

2014/C 448/52

Lieta F-100/14: Prasība, kas celta 2014. gada 29. septembrī – ZZ u.c./Padome

41

LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/1


Eiropas Savienības Tiesas jaunākās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

(2014/C 448/01)

Jaunākā publikācija

OV C 439, 8.12.2014.

Iepriekšējās publikācijas

OV C 431, 1.12.2014.

OV C 421, 24.11.2014.

OV C 409, 17.11.2014.

OV C 395, 10.11.2014.

OV C 388, 3.11.2014.

OV C 380, 27.10.2014.

Šie teksti pieejami

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

Tiesa

15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/2


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 18. augustā iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Grüne Liga Sachsen e.V. u. a./Freistaat Sachsen

(Lieta C-399/14)

(2014/C 448/02)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesverwaltungsgericht

Pamatlietas puses

Prasītāja: Grüne Liga Sachsen e.V. u. a.

Atbildētāja: Freistaat Sachsen

Pieaicinātā persona: Landeshauptstadt Dresden

Citi lietas dalībnieki: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK (1) par dabisko dzīvotņu un savvaļas floras un faunas aizsardzību (turpmāk tekstā – “biotopu direktīva”) 6. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka pirms apgabala iekļaušanas Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstā apstiprināts, netieši apgabala pašvaldībai kalpojošs tilta būves projekts pirms tā realizēšanas ir jāizvērtē tā saderīguma dēļ, ja apgabals pēc atļaujas saņemšanas, bet pirms projekta realizēšanas ir iekļauts Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstā, un pirms atļaujas izsniegšanas ir veikts tikai apdraudējuma novērtējums/iepriekšēja pārbaude?

2)

Ja uz pirmo jautājumu sniegta apstiprinoša atbilde:

Vai valsts iestādei, veicot vēlāku pārbaudi, biotopu direktīvas 6. panta 3. punktā ietvertais ir jau jāņem vērā tad, ja tā to preventīvi tika ievērojusi, atļaujas izsniegšanas procesā veikdama apdraudējuma novērtējumu/iepriekšēju pārbaudi?

3)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša un atbilde uz otro jautājumu ir noraidoša:

Kādas prasības saskaņā ar biotopu direktīvas 6. panta 2. punktu ir jāizvirza projektam izsniegtas atļaujas vēlākai pārbaudei un uz kuru laika posmu pārbaude ir jāattiecina?

4)

Vai papildu procedūrā, kas kalpo konstatētu kļūdu novēršanai, kas pieļautas vēlākā pārbaudē atbilstoši biotopu direktīvas 6. panta 2. punktam vai saderīguma pārbaudē atbilstošo biotopu direktīvas 6. panta 3. punktam, veicot atbilstošus grozījumus saistībā ar pārbaudi izvirzītajās prasībās, ir jāņem vērā, ka būvi drīkstēja uzcelt un nodot ekspluatācijā, jo lēmumu par plāna noteikšanu varēja izpildīt nekavējoties, un tiesvedībā par pagaidu noregulējumu sūdzība kasācijas instancē netika apmierināta? Vai tas katrā ziņā ir spēkā attiecībā uz vēlāku nepieciešamu pārbaudi par alternatīvu lēmuma pieņemšanas procedūrā atbilstoši biotopu direktīvas 6. panta 4. punktam?


(1)  OV 2006, 7. lpp.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/3


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 29. augustā iesniedza Amtsgericht Rüsselsheim (Vācija) – Dagmar Wedel, Rudi Wedel/Condor Flugdienst GmbH

(Lieta C-412/14)

(2014/C 448/03)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Rüsselsheim

Pamatlietas puses

Prasītāji: Dagmar Wedel, Rudi Wedel

Atbildētāja: Condor Flugdienst GmbH

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai ārkārtējam apstāklim regulas (1) 5. panta 3. punkta izpratnē ir jābūt tieši saistītam ar rezervēto lidojumu?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša: cik daudz iepriekšējo lidojumu ar plānotajā reisā izmantojamu lidmašīnu ir būtiski saistībā ar ārkārtēju apstākli? Vai attiecībā uz ārkārtēju apstākļu ņemšanu vērā iepriekšējos lidojumos pastāv ierobežojums laikā? Ja pastāv, kā tas ir jāaprēķina?

3)

Ja ārkārtējie apstākļi, kas radušies iepriekšējos lidojumos, ir būtiski arī attiecībā uz vēlāku lidojumu: vai iespējamie pasākumi, kas apkalpojošajam gaisa pārvadātājam ir jāveic saskaņā ar regulas 5. panta 3. punktu, attiecas tikai uz ārkārtējā apstākļa novēršanu vai tomēr arī uz izvairīšanos no ilgas kavēšanās?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regula (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91; OV L 46, 1. lpp.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/4


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 22. septembrī iesniedza Tribunale di Bari (Itālija) – kriminālprocess pret Domenico Rosa

(Lieta C-433/14)

(2014/C 448/04)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Bari

Lietas dalībnieks pamatlietā

Domenico Rosa

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai LESD 49. un nākamie un 56. un nākamie panti, ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2012. gada 16. februāra spriedumu [apvienotajās lietās C-72/10 un C-77/10], ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj publicēt uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā par koncesijām uz īsāku termiņu nekā iepriekš, ja minētais uzaicinājums ir ticis izsludināts, lai labotu sekas, kas radās, nelikumīgi izslēdzot konkrētu skaitu uzņēmēju no iepriekšējiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā?

2)

Vai LESD 49. un nākamie un 56. un nākamie panti, ņemot vērā iepriekš minēto Eiropas Savienības Tiesas spriedumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj to, ka prasība pagaidu kārtā novienādot koncesiju derīguma termiņu, ir atbilstošs attaisnojums saīsinātam uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā paredzēto koncesiju derīguma termiņam salīdzinājumā ar to koncesiju termiņu, kas tika piešķirtas iepriekš?

3)

Vai LESD 49. un nākamie un 56. un nākamie panti, ņemot vērā iepriekš minēto Eiropas Savienības Tiesas spriedumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj noteikt pienākumu bez atlīdzības nodot tiesības izmantot materiālu un nemateriālu īpašumu, kas veido spēļu pārvaldes un iekasēšanas tīklu, ja darbība tiek izbeigta koncesijas galīgā termiņa beigu dēļ vai tiesību izbeigšanās vai atsaukšanas dēļ?


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/4


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 22. septembrī iesniedza Tribunale di Bari (Itālija) – kriminālprocess pret Raffaele Mignone

(Lieta C-434/14)

(2014/C 448/05)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Bari

Lietas dalībnieks pamatlietā

Raffaele Mignone

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai LESD 49. un nākamie un 56. un nākamie panti, ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2012. gada 16. februāra spriedumu [apvienotajās lietās C-72/10 un C-77/10], ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj publicēt uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā par koncesijām uz īsāku termiņu nekā iepriekš, ja minētais uzaicinājums ir ticis izsludināts, lai labotu sekas, kas radās, nelikumīgi izslēdzot konkrētu skaitu uzņēmēju no iepriekšējiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā?

2)

Vai LESD 49. un nākamie un 56. un nākamie panti, ņemot vērā iepriekš minēto Eiropas Savienības Tiesas spriedumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj to, ka prasība pagaidu kārtā novienādot koncesiju derīguma termiņu, ir atbilstošs attaisnojums saīsinātam uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā paredzēto koncesiju derīguma termiņam salīdzinājumā ar to koncesiju termiņu, kas tika piešķirtas iepriekš?

3)

Vai LESD 49. un nākamie un 56. un nākamie panti, ņemot vērā iepriekš minēto Eiropas Savienības Tiesas spriedumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj noteikt pienākumu bez atlīdzības nodot tiesības izmantot materiālu un nemateriālu īpašumu, kas veido spēļu pārvaldes un iekasēšanas tīklu, ja darbība tiek izbeigta koncesijas galīgā termiņa beigu dēļ vai tiesību izbeigšanās vai atsaukšanas dēļ?


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/5


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 22. septembrī iesniedza Tribunale di Bari (Itālija) – kriminālprocess pret Mauro Barletta

(Lieta C-435/14)

(2014/C 448/06)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Bari

Lietas dalībnieks pamatlietā

Mauro Barletta

Prejudiciālie jautājumi

1)

vai LESD 49. un nākamie un 56. un nākamie panti, ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2012. gada 16. februāra spriedumu [apvienotajās lietās C-72/10 un C-77/10], ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj publicēt uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā par koncesijām uz īsāku termiņu nekā iepriekš, ja minētais uzaicinājums ir ticis izsludināts, lai labotu sekas, kas radās, nelikumīgi izslēdzot konkrētu skaitu uzņēmēju no iepriekšējiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā;

2)

vai LESD 49. un nākamie un 56. un nākamie panti, ņemot vērā iepriekš minēto Eiropas Savienības Tiesas spriedumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj to, ka prasība pagaidu kārtā novienādot koncesiju derīguma termiņu, ir atbilstošs attaisnojums saīsinātam uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā paredzēto koncesiju derīguma termiņam salīdzinājumā ar to koncesiju termiņu, kas tika piešķirtas iepriekš;

3)

vai LESD 49. un nākamie un 56. un nākamie panti, ņemot vērā iepriekš minēto Eiropas Savienības Tiesas spriedumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj noteikt pienākumu bez atlīdzības nodot tiesības izmantot materiālu un nemateriālu īpašumu, kas veido spēļu pārvaldes un iekasēšanas tīklu, ja darbība tiek izbeigta koncesijas galīgā termiņa beigu dēļ vai tiesību izbeigšanās vai atsaukšanas dēļ?


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/6


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 22. septembrī iesniedza Tribunale di Bari (Itālija) – kriminālprocess pret Davide Cazzorla

(Lieta C-436/14)

(2014/C 448/07)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Bari

Lietas dalībnieks pamatlietā

Davide Cazzorla

Prejudiciālie jautājumi

1)

vai LESD 49. un nākamie un 56. un nākamie panti, ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2012. gada 16. februāra spriedumu [apvienotajās lietās C-72/10 un C-77/10], ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj publicēt uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā par koncesijām uz īsāku termiņu nekā iepriekš, ja minētais uzaicinājums ir ticis izsludināts, lai labotu sekas, kas radās, nelikumīgi izslēdzot konkrētu skaitu uzņēmēju no iepriekšējiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā;

2)

vai LESD 49. un nākamie un 56. un nākamie panti, ņemot vērā iepriekš minēto Eiropas Savienības Tiesas spriedumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj to, ka prasība pagaidu kārtā novienādot koncesiju derīguma termiņu, ir atbilstošs attaisnojums saīsinātam uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā paredzēto koncesiju derīguma termiņam salīdzinājumā ar to koncesiju termiņu, kas tika piešķirtas iepriekš;

3)

vai LESD 49. un nākamie un 56. un nākamie panti, ņemot vērā iepriekš minēto Eiropas Savienības Tiesas spriedumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj noteikt pienākumu bez atlīdzības nodot tiesības izmantot materiālu un nemateriālu īpašumu, kas veido spēļu pārvaldes un iekasēšanas tīklu, ja darbība tiek izbeigta koncesijas galīgā termiņa beigu dēļ vai tiesību izbeigšanās vai atsaukšanas dēļ.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/6


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 22. septembrī iesniedza Tribunale di Bari (Itālija) – kriminālprocess pret Nicola Seminario

(Lieta C-437/14)

(2014/C 448/08)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Bari

Lietas dalībnieks pamatlietā

Nicola Seminario

Prejudiciālie jautājumi

1)

vai LESD 49. un nākamie un 56. un nākamie panti, ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2012. gada 16. februāra spriedumu [apvienotajās lietās C-72/10 un C-77/10], ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj publicēt uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā par koncesijām uz īsāku termiņu nekā iepriekš, ja minētais uzaicinājums ir ticis izsludināts, lai labotu sekas, kas radās, nelikumīgi izslēdzot konkrētu skaitu uzņēmēju no iepriekšējiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā;

2)

vai LESD 49. un nākamie un 56. un nākamie panti, ņemot vērā iepriekš minēto Eiropas Savienības Tiesas spriedumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj to, ka prasība pagaidu kārtā novienādot koncesiju derīguma termiņu, ir atbilstošs attaisnojums saīsinātam uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā paredzēto koncesiju derīguma termiņam salīdzinājumā ar to koncesiju termiņu, kas tika piešķirtas iepriekš;

3)

vai LESD 49. un nākamie un 56. un nākamie panti, ņemot vērā iepriekš minēto Eiropas Savienības Tiesas spriedumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj noteikt pienākumu bez atlīdzības nodot tiesības izmantot materiālu un nemateriālu īpašumu, kas veido spēļu pārvaldes un iekasēšanas tīklu, ja darbība tiek izbeigta koncesijas galīgā termiņa beigu dēļ vai tiesību izbeigšanās vai atsaukšanas dēļ.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/7


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 24. septembrī iesniedza Curtea de Apel Bucureşti (Rumānija) – SC Star Storage SA/Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică (INCDI)

(Lieta C-439/14)

(2014/C 448/09)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Bucureşti

Pamatlietas puses

Prasītāja: SC Star Storage SA

Atbildētājs: Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică (INCDI)

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes 1989. gada 21. decembra Direktīvas 89/665/EEK par to normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz izskatīšanas procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes un uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām [par to normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz pārskatīšanas procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes un būvdarbu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesības] (1), kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. decembra Direktīvu 2007/66/EK (2), 1. panta 1. punkta trešās daļas un 3. punkta noteikumi ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem netiek pieļauts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru prasības tiesvedību attiecībā uz līgumslēdzēju iestāžu lēmumiem var izmantot tikai tad, ja ir iesniegta “labas uzvedības garantija”, kā paredzēts [Ordonanța de urgență a Guvernului (dekrētlikums)] Nr. 34/2006 271.1 un 271.2 pantā?


(1)  Padomes 1989. gada 21. decembra Direktīva 89/665/EEK par to normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz pārskatīšanas procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes un būvdarbu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesības (OV L 395, 33. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. decembra Direktīva 2007/66/EK, ar ko Padomes Direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK groza attiecībā uz pārskatīšanas procedūru efektivitātes uzlabošanu valsts [publiskā iepirkuma] līgumu piešķiršanas jomā (OV L 335, 31. lpp.).


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/8


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 26. septembrī iesniedza Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vācija) – Davitas GmbH/Stadt Aschaffenburg

(Lieta C-448/14)

(2014/C 448/10)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Davitas GmbH

Atbildētājs: Stadt Aschaffenburg

Ieinteresētā persona: Landesanwaltschaft Bayern

Prejudiciālais jautājums

Vai prasītājas pārdotais produkts “De Tox Forte” ir pārtikas produkts vai pārtikas produktu sastāvdaļa ar jaunu molekulāro struktūru Regulas Nr. 258/97 (1) 1. panta 2. punkta c) apakšpunkta izpratnē?

Vai atbildes sniegšanai uz jautājumu ir pietiekami it īpaši, ka šis produkts, kura sastāvā ir viela Klinoptilolith, ar tā noteikto primāro molekulāro struktūru vēl pirms 1997. gada 15. maija netika izmantots kā pārtikas produkts, vai papildus ir arī vajadzīgs, ka šis produkts tiek ražots ražošanas procesā, kurā tiek radīta jauna vai apzināti modificēta molekulārā struktūra, tātad runai ir jābūt par vielu, kura iepriekš dabā nebija sastopama?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 27. janvāra Regula (EK) Nr. 258/97, kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām, OV L 43, 1. lpp.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/8


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 29. septembrī iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) – Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute/Doc Generici srl

(Lieta C-452/14)

(2014/C 448/11)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Pamatlietas puses

Prasītājas: Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), Ministero della Salute

Atbildētāja: Doc Generici srl

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Padomes 1995. gada 10. februāra Regulas (EK) Nr. 297/95 (1) pašreiz spēkā esošās redakcijas 3. panta 2. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka par I veida izmaiņām tirdzniecības atļaujā – konkrēti pamatlietā IA veida izmaiņām -, ja attiecīgās izmaiņas ir identiskas un attiecas uz vairākām vienam subjektam piederošām tirdzniecības atļaujām, ir jāmaksā tikai viena maksa tajā noteiktajā apmērā vai arī šī maksa ir jāmaksā par katru atļauju, uz kuru šīs izmaiņas attiecas?

2)

Vai šīs lietas apstākļos ir tiesības vai, kā uzskata iesniedzējtiesa, pienākums uzdot Tiesai jautājumu.


(1)  Padomes 1995. gada 10. februāra Regula (EK) Nr. 297/95 par maksām, kas maksājamas Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūrai (OV L 35, 1. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā, 13. nod., 15. sēj., 3. lpp.).


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/9


Prasība, kas celta 2014. gada 30. septembrī – Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

(Lieta C-454/14)

(2014/C 448/12)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – L. Pignataro-Nolin un E. Sanfrutos Cano, un D. Loma-Osorio Lerena)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka attiecībā uz katru no šā prasības pieteikuma 26. punktā norādītajiem poligoniem (proti, nebīstamo atkritumu poligoniem, kas atrodas Ortuella Basku zemē un Zurita un Juan Grande Kanāriju salās) neveikusi pasākumus, kas vajadzīgi, lai astoņu gadu laikā no Padomes 1999. gada 26. aprīļa Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem (1) 18. panta 1. punktā minētās dienas panāktu, ka apsaimniekotājs sagatavo projekta un darbības uzlabošanas plānu, un nodrošinātu šā plāna izpildi pilnībā atbilstoši direktīvas prasībām, izņemot I pielikuma 1. punktā esošās, Spānijas Karaliste nav izpildījusi pienākumus, kas tai attiecībā uz katru no minētajiem poligoniem ir noteikti saskaņā ar minētās direktīvas 14. panta c) punktu;

atzīt, ka attiecībā uz katru no šā prasības pieteikuma 37. punktā norādītajiem poligoniem (proti, 9 nebīstamo atkritumu poligoniem (Vélez Rubio (Almerija), Alcolea de Cinca (Veska), Sariñena (Veska), Tamarite de Litera (Veska), Somontano –Barbastro (Veska), Barranco de Sedases (Fraga, Veska), Barranco Seco (Puntallana, Palma), Jumilla (Mursija) un Legazpia (Gipuskoja)) un 19 inerto atkritumu poligoniem (Sierra Valleja (Arkosa de la Frontera, Kadisa), Carretera Pantano del Rumblar (Baños de la Encina, Haena), Barranco de la Cueva (Bélmez de la Moraleda, Haena), Cerrajón (Castillo de Locubín, Haena), Las Canteras (Jimena y Bedmar, Haena), Hoya del Pino (Siles, Haena), Bellavista (Finca El Coronel, Alkala de Gvadaira, Sevilja), El Patarín (Alkala de Gvadaira, Sevilja), Carretera de Arahal-Morón de la Frontera (Araala, Sevilja), Carretera de Almadén de la Plata (Cazalla de la Sierra, Sevilja), El Chaparral (Esiha, Sevilja), Carretera A-92, KM 57,5 (Morona de la Frontera, Sevilja), Carretera 3118 Fuente Leona – Cumbres mayores (Colina Barragona, Velva), Llanos del Campo (Grazalema – Benamahoma, Kadisa) Andrada Baja (Alkala de Gvadaira, Sevilja), Las Zorreras (Aldeira, Granada), Carretera de los Villares (Anduhara, Haena), La Chacona (Cabra, Kordova) un Chaparral – La Sombrerera (Puerto Serrano, Kadisa))) neveikusi pasākumus, kas vajadzīgi, lai saskaņā ar Direktīvas 1999/31 7. panta g) punktu un 13. pantu pēc iespējas agrāk slēgtu objektus, kuriem saskaņā ar tās 8. pantu nav saņemta atļauja darbības turpināšanai, Spānijas Karaliste nav izpildījusi pienākumus, kas tai attiecībā uz katru no minētajiem poligoniem ir noteikti saskaņā ar minētās direktīvas 14. panta b) punktu;

piespriest Spānijas Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pārkāpuma procedūras Nr. 2001/2071 gaitā Komisijas veiktās izmeklēšanas un Spānijas iestāžu atbilžu izvērtēšanas rezultātā esot varēts konstatēt, ka nav izpildīti brīdinājuma vēstulē minētie, no Direktīvas 1999/31 izrietošie pienākumi, kas [Spānijas Karalistei] noteikti saskaņā ar Direktīvas 1999/31 14. panta a) un c) punktu, kā arī pienākumi, kas tai noteikti saskaņā ar minētās direktīvas 14. panta b) punktu.

Šī prasība attiecas arī uz Barranco de Sedases poligonu, par kuru ir ar šo procedūru saistītā pārkāpuma procedūra Nr. 2012/4068, jo tiek uzskatīts, ka saistībā ar šo poligonu Spānijas Karaliste nav izpildījusi pienākumus, kas tai noteikti saskaņā ar Direktīvas 1999/31 14. panta b) punktu.

Šo atbilžu izvērtējums esot ļāvis Komisijai no procedūras izslēgt 45 poligonus, kas vai nu nav uzskatāmi par 2001. gada 16. jūlijā pastāvošiem poligoniem vai arī kuriem ir saņemta atļauja un kuros ir veikta renovācija atbilstoši Direktīvā 1999/31 noteiktajam. Tomēr, ievērojot, ka pienākumu neizpildes situācija turpinās, jo Spānijas iestādes dažkārt neesot veikušas pasākumus, kas vajadzīgi, lai panāktu, ka apsaimniekotājs sagatavo projekta un darbības uzlabošanas plānu, un nodrošinātu šā plāna izpildi pilnībā atbilstoši direktīvas prasībām, savukārt citkārt – neesot veikušas pasākumus, kas vajadzīgi, lai pēc iespējas agrāk slēgtu objektus, kuriem nav saņemta atļauja darbības turpināšanai, un ka tādējādi Spānijas Karaliste neesot izpildījusi pienākumus, kas tai noteikti saskaņā ar Direktīvas 1999/31 14. panta c) un b) punktu, Komisija nolēma celt šo prasību Tiesā.


(1)  OV L 182, 1. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā, 15. nod., 4. sēj., 228. lpp.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/10


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2014. gada 10. jūlija rīkojumu lietā T-271/10 H/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija, Eiropas Savienības Policijas misija Bosnijā un Hercegovinā (EUPM) 2014. gada 29. septembrī iesniedza H

(Lieta C-455/14 P)

(2014/C 448/13)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: H (pārstāvis – M. Velardo, avvocato)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas 2014. gada 10. jūlija rīkojumu lietā T-271/10 H/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija un “EUPM”, ciktāl ar to tiek noraidīta apelācijas sūdzības iesniedzēja prasība atcelt 2010. gada 7. aprīļa lēmumu, kuru parakstījis EUPM personāla vadītājs un ar kuru prasītājs tika pārcelts uz “Criminal Justice Adviser-Prosecutor” amatu uz reģionālo biroju Banja Lukā [Banja Luka] (Bosnija un Hercegovina), un, ja nepieciešams, atcelt 2010. gada 30. aprīļa lēmumu, kuru parakstījis misijas vadītājs un uz kuru ir norāde Padomes 2009. gada 8. decembra Lēmuma 2009/906/KĀDP par Eiropas Savienības policijas misiju (EUPM) Bosnijā un Hercegovinā (BiH) (1) 6. pantā, un, otrkārt, atlīdzināt zaudējumus;

nosūtīt lietu atpakaļ Vispārējai tiesai;

piespriest atbildētājai pirmajā instancē atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzējs norāda šādus pamatus:

tiesību uz aizstāvību pārkāpums;

Reglamenta 114. panta pārkāpums;

kļūda tiesību piemērošanā;

Eiropas tiesību pārkāpums.


(1)  OV L 322, 22. lpp.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/11


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 3. oktobrī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itālija) – Promoimpresa srl/Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia

(Lieta C-458/14)

(2014/C 448/14)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Pamatlietas puses

Prasītāja: Promoimpresa srl

Atbildētāji: Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro, Regione Lombardia

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar LESD 49., 56. un 106. pantā paredzētajiem brīvības veikt uzņēmējdarbību, nediskriminācijas un konkurences nodrošināšanas principiem, kā arī šajos principos iekļauto pamatotības noteikumu netiek pieļauts tāds valsts tiesiskais regulējums, kurā ar vairākiem tiesību aktiem ir atkārtoti pagarināts ekonomiski nozīmīgu un publisku jūras, ezera un ūdens krastu īpašumu koncesiju spēkā esamības periods, kura ilgums saskaņā ar likumu ir pagarināts vismaz uz 11 gadiem, tādējādi tam pašam koncesionāram saglabājot tiesības saimnieciski apsaimniekot īpašumu, lai arī šim koncesionāram piešķirtajā koncesijā paredzētais spēkā esamības periods jau ir beidzies, un līdz ar to ieinteresētajiem saimnieciskās darbības veicējiem atņemot jebkādu iespēju saņemt koncesiju attiecībā uz īpašumu, pamatojoties uz publiskā iepirkuma procedūru?


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/12


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 6. oktobrī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Johannes Evert Antonius Massar/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

(Lieta C-460/14)

(2014/C 448/15)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Pamatlietas puses

Prasītājs: Johannes Evert Antonius Massar

Atbildētāja: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Padomes 1987. gada 22. jūnija Direktīvas 87/344/EEK par normatīvo un administratīvo aktu saskaņošanu attiecībā uz juridisko izdevumu apdrošināšanu (1) 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētais jēdziens “izziņas [administratīvais] process” ir jāinterpretē tādējādi, ka šis jēdziens attiecas uz procesu UWV [Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen], kurā darba devējs lūdz izsniegt atlaišanas no darba atļauju, lai izbeigtu darba līgumu ar darba ņēmēju, (kuram ir juridiskās palīdzības apdrošināšana)?

2)

Ja atbilde uz 1. jautājumu ir atkarīga no konkrēta procesa īpašībām, attiecīgajā gadījumā to aplūkojot saistībā ar lietas faktiem un apstākļiem, – kādas īpašības, fakti un apstākļi valsts tiesai ir jāņem vērā, lai noteiktu, vai process ir uzskatāms par administratīvo procesu Direktīvas 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē?


(1)  OV L 185, 77. lpp.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/12


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 8. oktobrī iesniedza Tribunale di Bari (Itālija) – kriminālprocess pret Lorenzo Carlucci

(Lieta C-462/14)

(2014/C 448/16)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Bari

Lietas dalībnieks pamatlietā

Lorenzo Carlucci

Prejudiciālie jautājumi

1)

vai LESD 49. un nākamie un 56. un nākamie panti, ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2012. gada 16. februāra spriedumu [apvienotajās lietās C-72/10 un C-77/10], ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj publicēt uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā par koncesijām uz īsāku termiņu nekā iepriekš, ja minētais uzaicinājums ir ticis izsludināts, lai labotu sekas, kas radās, nelikumīgi izslēdzot konkrētu skaitu uzņēmēju no iepriekšējiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā;

2)

vai LESD 49. un nākamie un 56. un nākamie panti, ņemot vērā iepriekš minēto Eiropas Savienības Tiesas spriedumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj to, ka prasība pagaidu kārtā novienādot koncesiju derīguma termiņu, ir atbilstošs attaisnojums saīsinātam uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā paredzēto koncesiju derīguma termiņam salīdzinājumā ar to koncesiju termiņu, kas tika piešķirtas iepriekš;

3)

vai LESD 49. un nākamie un 56. un nākamie panti, ņemot vērā iepriekš minēto Eiropas Savienības Tiesas spriedumu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj noteikt pienākumu bez atlīdzības nodot tiesības izmantot materiālu un nemateriālu īpašumu, kas veido spēļu pārvaldes un iekasēšanas tīklu, ja darbība tiek izbeigta koncesijas galīgā termiņa beigu dēļ vai tiesību izbeigšanās vai atsaukšanas dēļ.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/13


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 9. oktobrī iesniedza Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland un H. Rothwangl

(Lieta C-465/14)

(2014/C 448/17)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Centrale Raad van Beroep

Pamatlietas puses

Prasītāja: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Atbildētāji: F. Wieland, H. Rothwangl

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Regulas Nr. 1408/71 (1) 3. pants un 94. panta 1. un 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šīs normas liedz (daļēji) atteikt vecuma pensiju bijušajam jūrniekam, kurš piederēja pie kuģa apkalpes ar piederības ostu dalībvalstī, kuram nebija dzīvesvietas uz sauszemes un kurš nebija kādas dalībvalsts valstspiederīgais, pēc tam, kad valsts, kuras pilsonis jūrnieks ir, pievienojās Savienībai (tās juridiskajai priekšgājējai) vai šai valstij kļuva saistoša Regula Nr. 1408/71, pamatojot tikai ar to, ka (apgalvotās) apdrošināšanas laikposmā šis bijušais jūrnieks nebija (pirmās minētās) dalībvalsts pilsonis?

2)

Vai LESD 18. un 45. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj tādu dalībvalsts tiesisko regulējumu, atbilstoši kuram uz jūrnieku, kas piederēja pie kuģa apkalpes ar piederības ostu šajā dalībvalstī, kuram nebija dzīvesvietas uz sauszemes un kurš nebija kādas dalībvalsts valstspiederīgais, neattiecināja vecuma pensijas apdrošināšanu, lai gan atbilstoši šim regulējumam par apdrošinātu tiek uzskatīts jūrnieks, kurš ir tās dalībvalsts valstspiederīgais, kurā kuģim ir piederības osta, un kurš citādi ir tādos pašos apstākļos, ja valsts, kuras valstspiederīgais ir pirmais minētais jūrnieks, pensijas noteikšanas brīdī starplaikā ir pievienojusies Savienībai (tās likumīgajai priekšgājējai) vai starplaikā Regula Nr. 1408/71 ir kļuvusi saistošai šai valstij?

3)

Vai uz 1. un 2. jautājumu ir jāatbild tāpat attiecībā uz (bijušo) jūrnieku, kurš savas nodarbinātības laikā bija kādas valsts pilsonis, kura vēlāk pievienojās Savienībai (tās juridiskajai priekšgājējai), bet kurš pievienošanās brīdī vai brīdī, kad šai valstij kļuva saistoša Regula Nr. 1408/71, un brīdī, kad viņa vecuma pensijas pieteikums tika pārrēķināts naudā, nebija kādas dalībvalsts valstspiederīgais, bet kuram atbilstoši Regulas Nr. 859/2003 (2) 1. pantam tomēr ir piemērojama Regula Nr. 1408/71?


(1)  Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (OV L 149, 2. lpp.).

(2)  Padomes 2003. gada 14. maija Regula, ar ko Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Regulas (EEK) Nr. 574/72 noteikumus attiecina arī uz tiem trešo valstu pilsoņiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ (OV L 124, 1. lpp.).


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/14


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 13. oktobrī iesniedza Tribunale di Bergamo (Itālija) – kriminālprocess pret Baldo Chiara

(Lieta C-467/14)

(2014/C 448/18)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Bergamo

Lietas dalībniece pamatlietā

Baldo Chiara

Prejudiciālie jautājumi

1)

vai LESD 49. un nākamie un 56. un nākamie panti, ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2012. gada 16. februāra spriedumu [apvienotajās lietās C-72/10 un C-77/10], ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj publicēt uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā par koncesijām uz īsāku termiņu nekā iepriekš;

2)

vai LESD 49. un nākamie un 56. un nākamie panti, ņemot vērā principus, kas ir apstiprināti Eiropas Savienības Tiesas 2012. gada 16. februāra spriedumā [apvienotajās lietās C-72/10 un C-77/10], ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj to, ka prasība pagaidu kārtā novienādot koncesiju derīguma termiņu, ir atbilstošs attaisnojums saīsinātam uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā paredzēto koncesiju derīguma termiņam salīdzinājumā ar to koncesiju termiņu, kas tika piešķirtas iepriekš;

3)

vai LESD 49. un nākamie un 56. un nākamie panti, ņemot vērā principus, kas ir apstiprināti Eiropas Savienības Tiesas 2012. gada 16. februāra spriedumā [apvienotajās lietās C-72/10 un C-77/10], ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj noteikt pienākumu bez atlīdzības nodot tiesības izmantot materiālu un nemateriālu īpašumu, kas veido spēļu pārvaldes un iekasēšanas tīklu, ja darbība tiek izbeigta koncesijas galīgā termiņa beigu dēļ vai tiesību izbeigšanās vai atsaukšanas dēļ.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/15


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 20. oktobrī iesniedza Högsta domstolen (Zviedrija) – Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén/Riksåklagaren

(Lieta C-472/14)

(2014/C 448/19)

Tiesvedības valoda – zviedru

Iesniedzējtiesa

Högsta domstolen

Pamatlietas puses

Prasītāji: Canadian Oil Company Sweden AB, Anders Rantén

Atbildētāja: Riksåklagaren

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai ar REACH (1) ir saderīgi tas, ka personai, kura saistībā ar ražošanu Zviedrijā ieved reģistrējamas ķimikālijas, tās ir jāpiesaka Ķimikāliju uzraudzības inspekcijā reģistrēšanai Zviedrijas Ķimikāliju sarakstā?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noraidoša: vai Zviedrijā noteiktais pieteikšanas pienākums, ņemot vērā LESD 36. pantā minēto izņēmumu, ir pretrunā LESD 34. pantam?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 1. lpp.)


Vispārējā tiesa

15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/16


Vispārējās tiesas 2014. gada 5. novembra spriedums – Vtesse Networks/Komisija

(Lieta T-362/10) (1)

(Valsts atbalsts - Atbalsts jaunās paaudzes platjoslas tīklu izvietošanai Kornvolas un Sili salu reģionā - Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar iekšējo tirgu - LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkts - Prasība atcelt tiesību aktu - Būtiskas ietekmes uz konkurences stāvokli neesamība - Tiesības celt prasību - Ieinteresēto personu procesuālās tiesības - Daļēja nepieņemamība - Šaubu, kas pamato formālas izmeklēšanas procedūras uzsākšanu, neesamība)

(2014/C 448/20)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vtesse Networks Ltd (Hertford, Apvienotā Karaliste) (pārstāvis – H. Mercer, QC)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – B. Stromsky un L. Armati)

Lietas dalībnieki, kas iestājušies lietā atbildētājas atbalstam: Polijas Republika (pārstāvji – sākotnēji M. Szpunar un B. Majczyna, vēlāk B. Majczyna), Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (pārstāvji – sākotnēji S. Behzadi-Spencer un L. Seeboruth, vēlāk L. Seeboruth, J. Beeko un L. Christie, kam sākotnēji palīdzēja K. Bacon, vēlāk S. Lee, barristers) un British Telecommunications plc (Londona, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – sākotnēji M. Nissen un J. Gutiérrez Gisbert, vēlāk M. Nissen un G. van de Walle de Ghelcke un visbeidzot G. van de Walle de Ghelcke, J. Rivas Andrés, advokāti, un J. Holmes, barrister)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2010. gada 12. maija Lēmumu C(2010) 3204, ar ko ir atzīts, ka atbalsta pasākums “Cornwall & Isles of Scilly Next Generation Broadband”, kurā ir paredzēts atbalsts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, lai atbalstītu jaunās paaudzes platjoslas tīklu izvietošanu Kornvolas un Sili salu reģionā, ir saderīgs ar LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunktu (valsts atbalsts N 461/2009 – Apvienotā Karaliste)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Vtesse Networks Ltd sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina Eiropas Komisijas, kā arī British Telecommunications plc tiesāšanās izdevumus;

3)

Polijas Republika, kā arī Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 288, 23.10.2010.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/17


Vispārējās tiesas 2014. gada 5. novembra spriedums – Computer Resources International (Luxembourg)/Komisija

(Lieta T-422/11) (1)

(Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi - Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra - Informātikas pakalpojumu sniegšana, kas ietver programmatūras izstrādi un uzturēšanu, konsultāciju sniegšanu un palīdzību attiecībā uz dažādu veidu informācijas tehnoloģiju lietotnēm - Pretendenta piedāvājuma noraidīšana - Pārmērīgi zemas cenas piedāvājums - Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 139. panta 1. punkts - Pienākums norādīt pamatojumu - Juridiskā pamata izvēle - Pilnvaru nepareiza izmantošana)

(2014/C 448/21)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Computer Resources International (Luxembourg) SA (Dommeldange, Luksemburga) (pārstāvis – SPappas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji SDelaude un DCalciu, vēlāk SDelaude, pārstāvji, kam palīdz EPetritsi, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt Eiropas Savienības Publikāciju biroja 2011. gada 22. jūlija lēmumu noraidīt konsorcija, ko veido prasītāja un viena cita sabiedrība, piedāvājumus attiecībā uz daļām Nr. 1 un Nr. 3 uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūrā AO 10340, kura attiecās uz informātikas pakalpojumu sniegšanu, kas ietver programmatūras izstrādi un uzturēšanu, konsultāciju sniegšanu un palīdzību attiecībā uz dažādu veidu informācijas tehnoloģiju lietotnēm (OV 2011/S 66–106099), un piešķirt pamatlīgumu slēgšanas tiesības citiem pretendentiem.

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Computer Resources International (Luxembourg) SA atlīdzina tiesāšanās izdevumus, tostarp tos, kas saistīti ar pagaidu noregulējuma tiesvedību.


(1)  OV C 290, 1.10.2011.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/17


Vispārējās tiesas 2014. gada 6. novembra spriedums – Grieķija/Komisija

(Lieta T-632/11) (1)

(ELVGF - Garantiju nodaļa - ELGF un ELFLA - No finansējuma izslēgti izdevumi - Regula (EK) Nr. 1782/2003 - Maksājumtiesības saskaņā ar vienotā maksājuma shēmu - Lojāla sadarbība - Taisnīgums - Samērīgums - Valsts rezerve - Piešķiršanas kritēriji - Vienotas likmes finanšu korekcija - Risks Fonda darbībai - Regula (EK) Nr. 1493/1999 - Vīna nozare - Destilācijas un maksājumu shēmas atsevišķu misu izmantošanas veicināšanai - Atbalsts vīna dārzu pārstrukturēšanai un pārveidei)

(2014/C 448/22)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Grieķijas Republika (pārstāvji – I. Chalkias un S. Papaïoannou)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – D. Triantafyllou un A. Marcoulli)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2011. gada 14. oktobra Īstenošanas lēmumu 2011/689/ES, ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu, uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (OV L 270, 33. lpp.), ciktāl tas attiecas uz Grieķijas Republiku

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Komisijas 2011. gada 14. oktobra Īstenošanas lēmumu 2011/689/ES, ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu, uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA), ciktāl ar to attiecībā uz Grieķijas Republiku ir noteikta vienotas likmes korekcija saistībā ar valsts rezervju maksājumtiesību piešķiršanu jaunajiem lauksaimniekiem;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

Eiropas Komisija un Grieķijas Republika sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 39, 11.2.2012.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/18


Vispārējās tiesas 2014. gada 6. novembra spriedums – FIS’D/Komisija

(Lieta T-283/12) (1)

(Rīcības programma “Erasmus Mundus” - Partnerības pamatnolīgums - Īpašs dotāciju nolīgums - EACEA lēmums izbeigt pamatnolīgumu un grozīt īpašo nolīgumu - Komisijā iesniegta administratīva sūdzība - Komisijas lēmums administratīvo sūdzību noraidīt kā nepamatotu - Nolīgumu un administratīvās un finanšu rokasgrāmatas pārkāpums)

(2014/C 448/23)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: FIS’D – Formazione integrata superiore del design (Catanzaro, Itālija) (pārstāvji – sākotnēji S. Bariatti un A. Sodano, vēlāk F. Sutti un A. Boso Caretta, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji M. Van Hoof, vēlāk C. Cattabriga un D. Roussanov un visbeidzot C. Cattabriga)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) (pārstāvji – H. Monet, piedaloties M. Merola un C. Santacroce, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2012. gada 12. aprīļa lēmumu [atsauce Ares (2012) 446225], ar ko ir noraidīta administratīvā sūdzība par Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) 2012. gada 13. janvāra lēmumu, ar kuru pēdējā minētā priekšlaicīgi izbeidza Partnerības pamatnolīgumu 2011/0181, ko tā bija noslēgusi ar Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Kalabrijas reģiona Vidusjūras studiju universitāte (Itālija)), un grozīja īpašo dotāciju nolīgumu, kuru tā bija noslēgusi ar minēto universitāti

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

FIS’D – Formazione integrata superiore del design sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;

3)

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 243, 11.8.2012.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/19


Vispārējās tiesas 2014. gada 5. novembra spriedums – Mayaleh/Padome

(Apvienotās lietas T-307/12 un T-408/13) (1)

(Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojoši pasākumi pret Sīriju - Līdzekļu iesaldēšana - Sīrijas Centrālās bankas vadītāja amata pienākumi - Prasība atcelt tiesību aktu - Ierobežojošus pasākumus nosakoša tiesību akta paziņošana - Termiņš prasības celšanai - Pieņemamība - Tiesības uz aizstāvību - Lietas taisnīga izskatīšana - Pienākums norādīt pamatojumu - Pierādīšanas pienākums - Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā - Samērīgums - Tiesības uz īpašumu - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi - Ierobežojumu ieceļošanas jomā piemērošana dalībvalsts pilsonim - Savienības pilsoņu brīva pārvietošanās)

(2014/C 448/24)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs Adib Mayaleh (Damas, Sīrija) (pārstāvji – G. Karouni un C. Dumont, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – J.-P. Hix un V. Piessevaux)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt, pirmkārt, Padomes 2012. gada 14 maija Īstenošanas lēmumu 2012/256/KĀDP, ar ko īsteno Padomes Lēmumu 2011/782/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (OV L 126, 9. lpp.), otrkārt, Padomes 2012. gada 14. maija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 410/2012, ar ko īsteno 32. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā (OV L 126, 3. lpp.), treškārt, Padomes 2012. gada 29. novembra Lēmumu 2012/739/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju un ar ko atceļ Lēmumu 2011/782/KĀDP (OV L 330, 21. lpp.), ceturtkārt, Padomes 2013. gada 22. aprīļa Īstenošanas regulu (ES) Nr. 363/2013, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā (OV L 111, 1. lpp, labojums OV L 127, 27. lpp.), piektkārt, Padomes 2013. gada 31. maija Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (OV L 147, 14. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību lietā T-307/12 noraidīt;

2)

nav jālemj par prasību lietā T-408/13;

3)

Adib Mayaleh atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 273, 8.9.2012.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/20


Vispārējās tiesas 2014. gada 6. novembra spriedums – Popp un Zech/ITSB – Müller-Boré & Partner (“MB”)

(Lieta T-463/12) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “MB” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “MB&P” - Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana - Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. punkts un 15. panta 1. punkts - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

(2014/C 448/25)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Eugen Popp (Minhene, Vācija) un Stefan M. Zech (Minhene) (pārstāvji – sākotnēji C. Rohnke un M. Jacob, vēlāk MJacob un FThiering, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – DWalicka)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Müller-Boré & Partner Patentanwälte (Minhene) (pārstāvji – sākotnēji TKoerl un ECelenk, vēlāk KKern un BManeth, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2012. gada 19. jūlija lēmumu lietā R 506/2011-1 attiecībā uz iebildumu procesu starp Müller-Boré & Partner Patentanwälte, no vienas puses, un Eugen Popp un Stefan M. Zech, no otras puses

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Eugen Popp un Stefan M. Zech atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 379, 8.12.2012.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/20


Vispārējās tiesas 2014. gada 5. novembra spriedums – Komisija/Thomé

(Lieta T-669/13 P) (1)

(Apelācija - Civildienests - Ierēdņi - Pieņemšana darbā - Paziņojums par konkursu - Atteikums pieņemt darbā - Diploma, kas atbilst paziņojumam par konkursu, esamība pielīdzināšanas dēļ - Finansiāls un morālais kaitējums)

(2014/C 448/26)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un G. Gattinara)

Otra lietas dalībniece: Florence Thomé (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – S. Orlandi, advokāts)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 7. oktobra spriedumu lietā F-97/12 Thomé/Komisija (Krājums-CDL, EU:F:2013:142), prasot šo spriedumu atcelt.

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Eiropas Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 52, 22.2.2014.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/21


Vispārējās tiesas 2014. gada 14. oktobra rīkojums – Ben Ali/Padome

(Lieta T-166/13) (1)

(Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām saistībā ar situāciju Tunisijā - Līdzekļu iesaldēšana - Pagarinājums - Iepriekšējo pasākumu par līdzekļu iesaldēšanu atcelšanas sekas - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas - Ārpuslīgumiskā atbildība - Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

(2014/C 448/27)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Francija) (pārstāvis – A. de Saint Rémy, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – G. Étienne un A. De Elera)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt Padomes 2013. gada 31. janvāra lēmumu 2013/72/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2011/72/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā (OV L 32, 20. lpp.), tiktāl, ciktāl tas attiecas uz prasītāju, un, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību pirms sprieduma taisīšanas sakarā ar prasījumiem atcelt Padomes 2013. gada 31. janvāra lēmumu 2013/72/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2011/72/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Tunisijā, tiktāl, ciktāl tas attiecas uz Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

Mehdi Ben Ali uun Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.


(1)  OV C 156, 1.6.2013.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/22


Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra rīkojums – Mallis un Malli/Komisija un ECB

(Lieta T-327/13) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Programma Kipras stabilitātes atbalstam - Eurogrupas paziņojums par Kipras banku nozares restrukturizāciju - Kļūdaina atbildētājas norādīšana prasības pieteikumā - Nepieņemamība)

(2014/C 448/28)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Konstantinos Mallis (Larnaka, Kipra) un Elli Konstantinou Malli (Larnaka) (pārstāvji – E. Efstathiou, K. Efstathiou un K. Liasidou, advokāti)

Atbildētājas: Eiropas Komisija (pārstāvji – B. Smulders, J.-P. Keppenne un M. Konstantinidis), un Eiropas Centrālā banka (ECB) (pārstāvji: A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan un F. Athanasiou, kam palīdz de W. Bussian, W. Devroe un D. Arts, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt Eurogrupas 2013. gada 25. marta paziņojumu tostarp par Kipras banku sektora restrukturizāciju

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

2)

Konstantinos Mallis un Elli Konstantinou Malli sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās bankas (ECB) tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/22


Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra rīkojums – Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou/Komisija un ECB

(Lieta T-328/13) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Programma Kipras stabilitātes atbalstam - Eurogrupas paziņojums par Kipras banku nozares restrukturizāciju - Kļūdaina atbildētājas norādīšana prasības pieteikumā - Nepieņemamība)

(2014/C 448/29)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou (Nikosija, Kipra) (pārstāvji – E. Efstathiou, K. Efstathiou un K. Liasidou, advokāti)

Atbildētājas: Eiropas Komisija (pārstāvji – B. Smulders, J.-P. Keppenne un M. Konstantinidis) un Eiropas Centrālā banka (ECB) (pārstāvji – A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan un F. Athanasiou, pārstāvji, kam palīdz W. Bussian, W. Devroe un D. Arts, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt Eurogrupas 2013. gada 25. marta paziņojumu tostarp par Kipras banku sektora restrukturizāciju

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

2)

Tameio Pronoias Prosopikou Trapezis Kyprou sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās bankas (ECB) tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/23


Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra rīkojums – Chatzithoma/Komisija un ECB

(Lieta T-329/13) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Programma Kipras stabilitātes atbalstam - Eurogrupas paziņojums par Kipras banku nozares restrukturizāciju - Kļūdaina atbildētājas norādīšana prasības pieteikumā - Nepieņemamība)

(2014/C 448/30)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Petros Chatzithoma (Makedonitissa, Kipra) un Elenitsa Chatzithoma (Makedonitissa) (pārstāvji – E. Efstathiou, K. Efstathiou un K. Liasidou, advokāti)

Atbildētājas: Eiropas Komisija (pārstāvji – B. Smulders, J.-P. Keppenne un M. Konstantinidis) un Eiropas Centrālā Banka (ECB) (pārstāvji – A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan un F. Athanasiou, pārstāvji, kam palīdz W. Bussian, W. Devroe un D. Arts, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt Eurogrupas 2013. gada 25. marta paziņojumu tostarp par Kipras banku sektora restrukturizāciju

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

2)

Petros Chatzithoma un Elenitsa Chatzithoma sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās bankas (ECB) tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/24


Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra rīkojums – Chatziioannou/Komisija un ECB

(Lieta T-330/13) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Programma Kipras stabilitātes atbalstam - Eurogrupas paziņojums par Kipras banku nozares restrukturizāciju - Kļūdaina atbildētājas norādīšana prasības pieteikumā - Nepieņemamība)

(2014/C 448/31)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Lella Chatziioannou (Nikosija, Kipra) (pārstāvji – E. Efstathiou, K. Efstathiou un K. Liasidou, advokāti)

Atbildētājas: Eiropas Komisija (pārstāvji – B. Smulders, J.-P. Keppenne un M. Konstantinidis, pārstāvji) un Eiropas centrālā banka (ECB) (pārstāvji – A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan un F. Athanasiou, pārstāvji, kam palīdz W. Bussian, W. Devroe un D. Arts, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt Eurogrupas 2013. gada 25. marta paziņojumu tostarp par Kipras banku sektora restrukturizāciju

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

2)

Lella Chatziioannou sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās bankas (ECB) tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/24


Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra rīkojums – Nikolaou/Komisija un ECB

(Lieta T-331/13) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Programma Kipras stabilitātes atbalstam - Eurogrupas paziņojums par Kipras banku nozares restrukturizāciju - Kļūdaina atbildētājas norādīšana prasības pieteikumā - Nepieņemamība)

(2014/C 448/32)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Marinos Nikolaou (Strovolos, Kipra) (pārstāvji – E. Efstathiou, K. Efstathiou un K. Liasidou, advokāti)

Atbildētājas: Eiropas Komisija (pārstāvji – B. Smulders, J.-P. Keppenne un M. Konstantinidis) un Eiropas Centrālā banka (ECB) (pārstāvji – A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan un F. Athanasiou, pārstāvji, kam palīdz W. Bussian, W. Devroe un D. Arts, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt Eurogrupas 2013. gada 25. marta paziņojumu tostarp par Kipras banku sektora restrukturizāciju

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

2)

Marinos Nikolaou sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās bankas (ECB) tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/25


Vispārējās tiesas 2014. gada 16. oktobra rīkojums – Christodoulou un Stavrinou/Komisija un ECB

(Lieta T-332/13) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Programma Kipras stabilitātes atbalstam - Eurogrupas paziņojums par Kipras banku nozares restrukturizāciju - Kļūdaina atbildētājas norādīšana prasības pieteikumā - Nepieņemamība)

(2014/C 448/33)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Chrysanthi Christodoulou (Paphos, Kipra) un Maria Stavrinou (Larnaka, Kipra) (pārstāvji – E. Efstathiou, K. Efstathiou un K. Liasidou, advokāti)

Atbildētājas: Eiropas Komisija (pārstāvji – B. Smulders, J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis) un Eiropas Centrālā Banka (ECB) (pārstāvji – A. Sáinz de Vicuña Barroso, N. Lenihan un F. Athanasiou, kam palīdz W. Bussian, W. Devroe un D. Arts, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt Eurogrupas 2013. gada 25. marta paziņojumu tostarp par Kipras banku sektora restrukturizāciju

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

2)

Chrysanthi Christodoulou un Maria Stavrinou sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas un Eiropas Centrālās bankas (ECB) tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 252, 31.8.2013.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/26


Prasība, kas celta 2014. gada 7. jūlijā – Pelikan/ITSB – Hachette Filipacchi Presse (“be.bag”)

(Lieta T-517/14)

(2014/C 448/34)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & CoKG (Hannover, Vācija) (pārstāvis – ANordemann, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Hachette Filipacchi Presse SA (Levallois Perret, Francija)

Informācija par procesu ITSB

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā preču zīme: vārdiska preču zīme “be.bag” – Starptautiska preču zīmes reģistrācija Nr. 1192/2013–1, kas attiecināta uz Eiropas Savienību

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelāciju pirmās padomes 2014. gada 3. aprīļa lēmums lietā R 1192/2013–1

Prasītājas prasījumi:

daļēji atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 5. punkta pārkāpums


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/26


Prasība, kas celta 2014. gada 15. septembrī – Ungārija/Komisija

(Lieta T-662/14)

(2014/C 448/35)

Tiesvedības valoda – ungāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Ungārija (pārstāvji – M. Z. Fehér un G. Koós)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētās regulas (ES) Nr. 639/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013 un groza minētās regulas X pielikumu, 45. panta 8. punktu daļā, kurā tajā ir ietverta šāda frāze: “izvēloties no saraksta, kas izveidots saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 4. panta 2. punkta c) apakšpunktu, sugas, kas ir vispiemērotākās no ekoloģiskā viedokļa, neiekļaujot nepārprotami alohtonas sugas”.

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja apgalvo, ka apstrīdētās regulas 45. panta 8. punkts pārsniedz pilnvarojošajā Regulā (ES) Nr. 1307/2013 (1) noteiktos ietvarus un patiesībā saturiski iztukšo dalībvalstīm piešķirtās pilnvaras, ieviešot ierobežojošu prasību, ar kuru tiek pārinterpretētas minētajām dalībvalstīm leģislatīvajā pamataktā piešķirtās pilnvaras.

Tāpat prasītāja uzskata, ka apstrīdētās regulas preambulā nav pietiekami un sīki izklāstīts pienācīgais pamatojums. Tās ieskatā, tik plašas un vērienīgas izmaiņas attiecībā uz pilnvarojošo normu neļauj praksē izsecināt, uz kādu pilnvarojošo normu un tieši cik lielā mērā Komisija ir pamatojusies, un tas savukārt padara gandrīz neiespējamu no tiesiskās noteiktības viedokļa vajadzīgo izvērtējumu.

Prasītāja arī apgalvo, ka Komisijas pieņemtais tiesiskais regulējums ir diskriminējošs attiecībā pret tā dēvēto īscirtmeta atvasāju koku sugām, proti, lauksaimniekiem, kuri vēlas tās stādīt. Tā kā abu veidu augāji un stādītāji atrodas vienādā situācijā, nav attaisnojami pret tiem attiekties atšķirīgi atkarībā no augāju izveidei izvēlētajām koku sugām.

Turklāt prasītāja apgalvo, ka visā pilnvarojošās regulas apspriešanas gaitā Komisija iebilda pat pret to, ka dalībvalstīm būtu iespēja atzīt īscirtmeta atvasāju platības par ekoloģiski nozīmīgām platībām. Prasītājas ieskatā, viss norāda uz to, ka Komisija vēlējusies praksē novērst šo iespēju ar apstrīdēto tiesisko regulējumu, un tādējādi ļaunprātīgi izmantojusi pilnvaras.

Visbeidzot, prasītāja tostarp uzskata, ka apstrīdētā regula ir pretrunā vispārīgajam tiesiskās noteiktības principam, jo, pirmkārt, minētās regulas 45. panta 8. punkts vairākos aspektos nav skaidrs un, otrkārt, regulā nav nodrošināts pietiekams pielāgošanās laikposms līdz tās spēkā stāšanās brīdim, lai varētu pienācīgi sagatavoties tik nozīmīgām pārmaiņām. Prasītāja apgalvo, ka ir pārkāpts arī tiesiskās paļāvības princips, jo spēkā stāšanās noteikumu formulēšanā Komisija nav ņēmusi vērā, ka lauksaimniecības jomā sagatavošanās laikposmam attiecīgajā gadījumā noteikti jābūt ilgākam. Tāpat prasītāja uzskata, ka ar apstrīdēto aktu ir pārkāptas arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 17. pantā noteiktās tiesības uz īpašumu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 608. lpp.).


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/27


Prasība, kas celta 2014. gada 22. septembrī – Slovākijas Republika/Komisija

(Lieta T-678/14)

(2014/C 448/36)

Tiesvedības valoda – slovāku

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Slovākijas Republika (pārstāve – B. Ricziová)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas lēmumu, kas ir ietverts 2014. gada 15. jūlija vēstulē, ar kuru pēdējā minētā ir lūgusi Slovākijas Republiku nodot tās rīcībā finanšu resursus, kas atbilst zaudētajiem tradicionālajiem pašu resursiem, un

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatošanai prasītāja izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Komisijai nav kompetences.

Slovākijas Republika uzskata, ka Komisijai nav kompetences pieņemt apstrīdēto lēmumu. Neviena Eiropas Savienības tiesību norma nepiešķir Komisijai pilnvaras rīkoties tā, kā tā rīkojās, pieņemot apstrīdēto lēmumu, t.i., pilnvaras pēc zaudēto tradicionālo pašu resursu kā neiekasēto importa nodokļu apmēra noteikšanas uzlikt pienākumu dalībvalstij, kura nav bijusi atbildīga par minēto nodokļu aprēķinu un iekasēšanu, nodot finanšu resursus tās noteiktajā apmērā, kas, kā tā uzskata, atbilst minētajiem zaudētajiem resursiem.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka nav izpildītas tiesiskās noteiktības prasības.

Slovākijas Republika uzskata, ka, pat ja Komisija būtu bijusi kompetenta pieņemt apstrīdēto lēmumu (quod non), tā šajā gadījumā ir pārkāpusi tiesiskās noteiktības principu. Pienākumu, kas Slovākijas Republikai noteikts apstrīdētajā lēmumā, viņasprāt, pirms tā pieņemšanas neesot bijis iespējams paredzēt.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir nepareizi īstenojusi savu kompetenci.

Pat ja Komisija būtu bijusi kompetenta pieņemt apstrīdēto lēmumu un, pieņemot apstrīdēto lēmumu, būtu rīkojusies saskaņā ar tiesiskās noteiktības principu (quod non), Slovākijas Republika uzskata, ka tā savu kompetenci šajā gadījumā ir īstenojusi nepareizi. Pirmkārt, Komisija ir veikusi acīmredzami nepareizu vērtējumu, Slovākijas Republikai pieprasot finanšu resursus, lai gan tradicionālie pašu resursi faktiski netika zaudēti vai tie netika zaudēti tieši to notikumu dēļ, kuros Komisija vaino Slovākijas Republiku. Otrkārt, Komisija esot pārkāpusi Slovākijas Republikas tiesības uz aizstāvību un labas pārvaldības principu.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā nav norādīts pietiekams pamatojums.

Saistībā ar šo prasības pamatu Slovākijas Republika apgalvo, ka apstrīdētā lēmuma pamatojumā ir pieļauti vairāki trūkumi, kuru dēļ tas ir jāuzskata par nepietiekamu, kas veido būtisku formas prasību pārkāpumu un vienlaikus ir pretrunā tiesiskās noteiktības prasībām. Slovākijas Republika uzskata, ka Komisija apstrīdētajā lēmumā nav norādījusi tā juridisko pamatu. Turklāt tā faktiski nav precizējusi dažu savu secinājumu izcelsmi un pamatojumu. Visbeidzot, Slovākijas Republika uzskata, ka apstrīdētā lēmuma pamatojums vairākos aspektos ir pretrunīgs.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/28


Prasība, kas celta 2014. gada 19. septembrī – European Dynamics Luxembourg un Evropaïki Dynamiki/Komisija

(Lieta T-698/14)

(2014/C 448/37)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: European Dynamics Luxembourg SA (Etelbrika, Luksemburga) un Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atēnas, Grieķija) (pārstāvis – V. Christianos, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2014. gada 11. jūlija Lēmumu DIGIT/R/3/MB/pt 2431467 (2014), ar ko saistībā ar attiecīgās iepirkuma procedūras 1. daļu Komisija prasītāju piedāvājumu ir ierindojusi ceturtajā vietā;

atcelt Eiropas Komisijas 2014. gada 31. jūlija Lēmumu DIGIT/R/3/MB/pt 2703722 (2014), ar ko saistībā ar attiecīgās iepirkuma procedūras 2. daļu Komisija ir noraidījusi prasītāju iesniegto piedāvājumu;

atcelt Eiropas Komisijas 2014. gada 31. jūlija Lēmumu DIGIT/R/3/MB/pt 2711165 (2014), ar ko saistībā ar attiecīgās iepirkuma procedūras 3. daļu Komisija prasītāju piedāvājumu ir ierindojusi trešajā vietā;

piespriest Komisijai atlīdzināt zaudējumus, kas prasītājām nodarīti tāpēc, ka tās zaudējušas iespēju tikt ierindotām pirmajā vietā pamatlīguma trīs daļu ietvaros, un kas ir novērtēti astoņsimts tūkstošu euro (EUR 8 00  000) apmērā attiecībā uz 1. daļu, četrsimts tūkstošu euro (EUR 4 00  000) apmērā attiecībā uz 2. daļu un divsimts tūkstošu euro (EUR 2 00  000) apmērā attiecībā uz 3. daļu, kam pieskaitīti procenti, skaitot no sprieduma pasludināšanas dienas; un

piespriest Komisijai atlīdzināt visus prasītājām radušos tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājas apgalvo, ka apstrīdētie lēmumi, ar ko Komisija ir noraidījusi to piedāvājumu atklātā iepirkuma procedūrā DIGIT/R2/PO/2013/029 – ESP DESIS III attiecībā uz trim dažādiem būvdarbiem (iepirkuma daļām), ir jāatceļ LESD263. panta izpratnē, jo ir pārkāptas Savienības tiesību normas, un it īpaši šādu trīs iemeslu dēļ:

1.

pirmkārt, Komisija nav izpildījusi pienākumu norādīt pamatojumu, jo tā ir sniegusi nepietiekamu pamatojumu attiecībā uz prasītāju tehnisko piedāvājumu;

2.

otrkārt, Komisija ir pārkāpusi Finanšu regulu un attiecīgo tās īstenošanas regulu, un nav ievērojusi iepirkuma procedūras specifikācijas, ciktāl runa ir par nepamatoti lētiem piedāvājumiem;

3.

treškārt, Komisija ir pārkāpusi brīvas konkurences principu, ciktāl Komisija piedāvājumu iesniegšanai ir paredzējusi saistošus noteikumus, neļaujot kandidātiem brīvi izstrādāt savus piedāvājumus, lai izvēlētos ekonomiski visizdevīgāko piedāvājumu.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/29


Prasība, kas celta 2014. gada 27. septembrī – Topps Europe/Komisija

(Lieta T-699/14)

(2014/C 448/38)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Topps Europe Ltd (Milton Keynes, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji – R. Vidal un A. Penny, Solicitors un B. Kennelly, Barrister)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas 2014. gada 15. jūlija Lēmumu lietā AT.39899 – Intelektuālā īpašuma tiesību licencēšana saistībā ar futbola kolekcionēšanas priekšmetiem, ar kuru tā noraidīja prasītājas sūdzību, ka daudzas valstu futbola pārvaldes organizācijas un spēlētāju apvienības kopā ar Panini S.p.A., Union des Associations Européennes de Football, Fédération Internationale de Football Association, Fédération Française de Football, Associazione Italiana Calciatori, Real Federación Española de Fútbol, un Deutscher Fußball-Bund ir pārkāpušas Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. un 102. pantu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza divus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka atbildētāja ir nopietni pārkāpusi prasītājas procesuālās tiesības un līdz ar to atbildētāja ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka atbildētājas lēmums ir pamatots ar nepareiziem faktiem un tajā ir pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā un līdz ar to atbildētāja ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un/vai kļūdu faktu vērtējumā.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/30


Prasība, kas celta 2014. gada 2. oktobrī – Diktyo Amyntikon Biomichanion Net/Komisija

(Lieta T-703/14)

(2014/C 448/39)

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Diktyo Amyntikon Biomichanion Net (Kaisariani, Grieķija) (pārstāvis – K. Damis, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

likt veikt ekspertīzi, lai pārbaudītu konstatējumus, kas izdarīti revīzijas sabiedrības KPMG AG revīzijas ziņojumā, atsaucoties uz kuru Eiropas Komisija kļūdaini un prettiesiski ir atzinusi, ka “nav alternatīvu pierādījumu, kas apstiprinātu pieprasītos personāla izdevumus”. Attiecīgajai informācijai ir īpaša nozīme strīda atrisināšanā, ciktāl personāla izdevumi ietekmē arī visas netiešās izmaksas. Prasītāja turklāt uzsver, ka KPMG AG revīzijas ziņojumu, saistībā ar kuru sabiedrība DABNET AB ir iesniegusi rakstveida iebildumus un pārskatīšanas lūgumu, sniedzot atbilstošus pierādījumus, Eiropas Komisija ir apstiprinājusi, nenorādot pietiekamu pamatojumu vai nesniedzot atbildi saistībā ar pierādījumiem; un

atzīt, pirmkārt, ka ar paziņojumu par parādu Nr. 3241409008, kas prasītājai nosūtīts 2014. gada 31. jūlijā un ar ko tiek pieprasīts atmaksāt EUR 64  574,73 saistībā ar uzņēmuma līgumu FP7-SME-2007–222303 “FIREROB”, pamatojoties uz revīzijas 12-BA176–003 rezultātiem, ir pārkāptas Komisijas līgumsaistības un tas ir nepamatots, kā arī, otrkārt, ka izdevumi, ko tā ir norādījusi saistībā ar strīdīgo līgumu, ir atlīdzināmi, un tādējādi noteikt Komisijai pienākumu izdot paziņojumu par kredītu par summu EUR 64  574,73 apmērā.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza četrus pamatus.

1.

Pirmais pamats attiecas uz šķīrējklauzulu. Prasītāja norāda, pirmkārt, ka iesniegtie pierādījumi pilnībā pierāda prasītājas darbinieku nodarbināšanu līguma “FIREROB” izpildē; otrkārt, ka nevienā revīzijas ziņojuma punktā nav minēts, ka prasītājas personāls nebūtu pabeidzis darbus, kas bija jāveic saistībā ar līgumu “FIREROB”, vai ka prasītāja būtu sniegusi nepatiesu informāciju, kā arī, treškārt, ka prasītāja bija apņēmusies nodrošināt personālu – 12,2 personas/mēnesī un ka kopumā tā bija nodrošinājusi 21,92 personas/mēnesī, nelūdzot grozīt jau apstiprināto budžetu.

2.

Otrais pamats attiecas uz tiesību ļaunprātīgu izmantošanu. Prasītāja apgalvo, ka Komisijas lūgums atmaksāt summu EUR 64  574,73 apmērā, proti, summu, kas aptuveni atbilst pieckārtīgai prasītājas tiešajai subsīdijai (EUR 13  474,00) par darbu, kuru prasītāja paveica visefektīvākajā veidā, ir nesamērīgs un pretrunā principam par labticību līgumu izpildē.

3.

Trešais pamats attiecas uz tiesiskās paļāvības aizsardzības principa pārkāpumu. Prasītāja norāda, ka tai nav tikušas likumīgi nodrošinātas tiesības savus likumīgos iebildumus iesniegt tieši pēc Eiropas Komisijas izvēles izraudzītam revidentam un izskaidrot revīzijas ziņojuma projekta sagatavotāja nepamatotos argumentus.

4.

Ceturtais pamats attiecas uz analoģijas principu. Prasītāja norāda, ka līguma “FIREROB” II pielikuma II.24. panta 1. punkts sniedz Komisijai iespēju nepieprasīt zaudējumu atlīdzības samaksu, ņemot vērā, ka prasītāja ir veikusi darbu, kurš ir ticis novērtēts diezgan pozitīvi un ar ko saskaņā ar Eiropas Komisijas Tehnisko ziņojumu tikuši sasniegti ļoti augsta līmeņa zinātniskie rezultāti.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/31


Prasība, kas celta 2014. gada 26. septembrī – Unichem Laboratories/Komisija

(Lieta T-705/14)

(2014/C 448/40)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Unichem Laboratories Ltd (Mumbaja, Indija) (pārstāvji – S. Mobley, H. Sheraton un K. Shaw, Solicitors)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt pilnībā Komisijas 2014. gada 9. jūlija lēmumu par procedūru atbilstoši Līguma par ES darbību 101. un 102. pantam (Lieta Comp/AT.39.612 – Perindoprils (Servier)) un, katrā ziņā, atcelt un/vai samazināt uzlikto naudassodu, ciktāl tas skar Unichem; un

piespriest Komisijai segt savus, kā arī atlīdzināt Unichem tiesāšanās izdevumus saistībā ar šo tiesvedību.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza 12 pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu prasītāja apgalvo, ka Komisija nav kompetenta adresēt Unichem lēmumu atbilstoši LESD 101. panta 1. punktam.

2.

Ar otro pamatu prasītāja apgalvo, ka Komisija nepiemēro pareizo “objektīvās nepieciešamības” juridisko kritēriju, lai noteiktu, vai patentu mierizlīgums ietilpst LESD 101. panta 1. punkta tvērumā.

3.

Ar trešo pamatu prasītāja apgalvo, ka Komisija pārkāpj vienlīdzīgas attieksmes principu, nepiemērojot Tehnoloģiju nodošanas grupas atbrīvojuma regulas vadlīnijas Unichem mierizlīgumam.

4.

Ar ceturto pamatu prasītāja apgalvo, ka Komisija kļūdās tiesību piemērošanā, raksturojot mierizlīgumu kā LESD 101. panta 1. punkta pārkāpumu “mērķa dēļ”.

5.

Ar piekto pamatu prasītāja apgalvo, ka Komisija nepareizi piemēro pašas piedāvāto [LESD] 101. panta 1. punkta “mērķa dēļ” juridisko testu konkrētajiem Unichem faktiem.

6.

Ar sesto pamatu prasītāja apgalvo, ka Komisija kļūdās tiesību piemērošanā, secinot, ka mierizlīgumam bija pret konkurenci vērstas sekas.

7.

Ar septīto pamatu prasītāja apgalvo, ka Komisija pārkāpj savu pienākumu atbilstoši [LESD] 296. pantam norādīt iemeslus, kādēļ tā uzskata, ka Unichem var tikt uzskatīta par tieši atbildīgu par LESD 101. panta 1. punkta pārkāpumu, ja tā nav potenciāla Servier konkurente.

8.

Ar astoto pamatu prasītāja apgalvo, ka, alternatīvi, Komisija kļūdās tiesību piemērošanā, neatzīstot, ka mierizlīgums atbilst izņēmuma kritērijiem atbilstoši LESD 101. panta 3. punktam.

9.

Ar devīto pamatu prasītāja apgalvo, ka Komisija pārkāpj tiesības uz aizstāvību, labas pārvaldības principu un savu pienākumu nerīkoties apspiedoši dokumentu, uz kuriem attiecas juridiskā padomdevēja profesijas noslēpums, iegūšanai, lai izmantotu tos pret Unicehem.

10.

Ar desmito pamatu prasītāja apgalvo, ka savā naudassoda aprēķinā Komisija pārkāpj vispārējo ES vienlīdzīgas attieksmes principu, bez objektīva pamatojuma attiecoties pret Unichem ne tā kā pret Servier.

11.

Ar vienpadsmito pamatu prasītāja apgalvo, ka, uzliekot naudassodu Unichem, Komisija pārkāpj vispārējo ES samērīguma principu, savas naudassodu uzlikšanas vadlīnijas un iepriekš izveidoto praksi.

12.

Ar divpadsmito pamatu prasītāja apgalvo, ka Komisija pārkāpj savu pienākumu norādīt pamatojumu atbilstoši LESD 296. pantam attiecībā uz naudassoda aprēķinu un vērtējumu par apgalvotā Unichem pārkāpuma smagumu.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/32


Prasība, kas celta 2014. gada 3. oktobrī – Tri-Ocean Trading/Padome

(Lieta T-709/14)

(2014/C 448/41)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Tri-Ocean Trading (George Town, Kaimanu salas) (pārstāvji – P. Saini, QC, B. Kennelly, Barrister, un N. Sheikh, Solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atcelt Padomes 2014. gada 22. jūlija Īstenošanas lēmumu 2014/488/KĀDP, ar ko īsteno Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju, un Padomes 2014. gada 22. jūlija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 793/2014, ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā, ciktāl tie attiecas uz prasītāju, un

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatojumam, prasītāja izvirza piecus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Padome nav ievērojusi iekļaušanas sarakstā kritēriju, proti, to, ka “attiecīgā persona ir atbildīga par vardarbīgām represijām pret Sīrijas civiliedzīvotājiem”, vai, ka šī persona “no šī režīma ir guvusi labumu vai to atbalstījusi”, vai, ka attiecīgā persona ir bijusi saistīta ar kādu no šādām personām. Padome nav pierādījusi, ka pret attiecīgo vienību izvirzītie iemesli ir labi pamatoti.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Padome esot pārkāpusi prasītājas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā. Prasītājai nevienā brīdī neesot paziņoti “nopietni un ticami pierādījumi” vai “konkrēti pierādījumi un informācija”, lai pierādītu tādas lietas esamību, kas varētu pamatot pret to veiktos ierobežojošos pasākumus, kā tas ir prasīts Tiesas judikatūrā.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Padome prasītājai nav pietiekami pamatojusi tās iekļaušanu sarakstā.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Padome ir būtiski pārkāpusi prasītājas pamattiesības uz īpašumu un aizskārusi tās reputāciju. Ierobežojošie pasākumi esot veikti bez pienācīgiem aizsardzības pasākumiem, kas prasītājai ļautu lietderīgi paust savu viedokli Padomei. Padome nav pierādījusi, ka būtiskais prasītājas īpašumtiesību aizskārums būtu pamatots un samērīgs. Prasītājai nodarītajam aizskārumam nav tikai finansiāla ietekme un tas ir nodarījis kaitējumu arī tās reputācijai.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka Padome ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā. Pretēji vienīgajam iemeslam, kādēļ tā tika iekļauts sarakstā, nav nekādas informācijas vai pierādījumu, ka prasītāja faktiski būtu sniegusi “atbalstu Sīrijas režīmam” un ka tā no šī režīma būtu guvusi labumu.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/33


Prasība, kas celta 2014. gada 9. oktobrī – Tweedale/EFSA

(Lieta T-716/14)

(2014/C 448/42)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Antony CTweedale (Brisele, Beļģija) (pārstāvis – BKloostra, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI)

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka EPNI attiecībā uz Komisijas 2011. gada 10. augusta lēmumu ir pārkāpusi Orhūsas konvenciju, Regulu (EK) Nr. 1049/2001 un Regulu (EK) Nr. 1367/2006;

atcelt EPNI 2014. gada 30. jūlija lēmumu;

piespriest EPNI atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza divus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka, pieņemot apstrīdēto lēmumu, EPNI esot pārkāpusi 1998. gada 25. jūnija Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas Konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju vērsties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (turpmāk tekstā – “Orhūsas konvencija”), redakcijā, kādā tā tika apstiprināta ar Padomes 2005. gada 17. februāra Lēmumu 2005/370/EK, 4. panta 4. punktu, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regulas (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju (turpmāk tekstā – “Orhūsas regula”), 6. panta 1. punktu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulas (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem 4. panta 2. punktu. EPNI, pārkāpjot šīs tiesību normas, apstrīdētajā lēmumā neesot atzinusi pienākumu izpaust apstrīdētajos dokumentos ietverto informāciju par emisijām vidē.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka, pieņemot apstrīdēto lēmumu, EPNI esot pārkāpusi Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 2. punktu un tās pienākumu, pamatojoties uz Orhūsas konvencijas 4. panta 4. punktu, veikt minētajai konvencijai atbilstošu Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkta interpretāciju.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/34


Prasība, kas celta 2014. gada 10. oktobrī – Tri Ocean Energy/Padome

(Lieta T-719/14)

(2014/C 448/43)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Tri Ocean Energy (Kaira, Ēģipte) (pārstāvji – P. Saini, QC, B. Kennelly, Barrister, un N. Sheikh, Solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atcelt Padomes 2014. gada 26. septembra Īstenošanas lēmumu 2014/678/KĀDP, ar ko īsteno Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju, un Padomes 2014. gada 26. septembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1013/2014, ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā, ciktāl tie attiecas uz prasītāju, un

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatojumam prasītāja izvirza piecus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots ka Padome nav ievērojusi iekļaušanas sarakstā kritēriju, proti, to, ka “attiecīgā persona ir atbildīga par vardarbīgām represijām pret Sīrijas civiliedzīvotājiem”, vai, ka šī persona “no šī režīma ir guvusi labumu vai to atbalstījusi”, vai, ka attiecīgā persona ir bijusi saistīta ar kādu no šādām personām. Padome nav pierādījusi, ka pret attiecīgo vienību izvirzītie iemesli ir labi pamatoti.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Padome esot pārkāpusi prasītājas tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā. Prasītājai nevienā brīdī neesot paziņoti “nopietni un ticami pierādījumi” vai “konkrēti pierādījumi un informācija”, lai pierādītu tādas lietas esamību, kas varētu pamatot pret to veiktos ierobežojošos pasākumus, kā tas ir prasīts Tiesas judikatūrā.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Padome prasītājai nav pietiekami pamatojusi tās iekļaušanu sarakstā.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Padome ir būtiski pārkāpusi prasītājas pamattiesības uz īpašumu un aizskārusi tās reputāciju. Ierobežojošie pasākumi esot veikti bez pienācīgiem aizsardzības pasākumiem, kas prasītājai ļautu lietderīgi paust savu viedokli Padomei. Padome nav pierādījusi, ka būtiskais prasītājas īpašumtiesību aizskārums būtu pamatots un samērīgs. Prasītājai nodarītajam aizskārumam nav tikai finansiāla ietekme un tas ir nodarījis kaitējumu arī tās reputācijai.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka Padome ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā. Pretēji vienīgajam iemeslam, kādēļ tā tika iekļauta sarakstā, nav nekādas informācijas vai pierādījumu, ka prasītāja faktiski būtu sniegusi “atbalstu Sīrijas režīmam” un ka tā no šī režīma būtu guvusi labumu. Turklāt Padome esot kļūdaini identificējusi prasītāju kā “Tri Ocean Trading jeb Tri-Ocean Energy”, liekot domāt, ka abas minētās juridiskās personas ir viena un tā pati sabiedrība. Prasītāja ir atsevišķa sabiedrība, kas nav saistīta ar Tri Ocean Trading.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/35


Prasība, kas celta 2014. gada 24. oktobrī – Gazprom Neft/Padome

(Lieta T-735/14)

(2014/C 448/44)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Gazprom Neft OAO (Sanktpēterburga, Krievija) (pārstāvji – L. Van den Hende un S. Cogman, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atcelt Padomes 2014. gada 31. jūlija Lēmuma 2014/512/KĀDP 4. pantu;

atcelt Padomes 2014. gada 31. jūlija Regulas (ES) Nr. 833/2014 3. panta 3. un 4. punktu;

piespriest Padomei atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus šajā instancē.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots LESD 296. panta pārkāpums.

Prasītāja apgalvo, ka apstrīdētajā KĀDP lēmumā un apstrīdētajā regulā nav sniegta pietiekama argumentācija un līdz ar to tiek pārkāpts LESD 296. pants.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajām tiesību normām ir neatbilstošs juridiskais pamats.

Prasītāja apgalvo, ka LESD 215. pants ir neatbilstošs juridiskais pamats apstrīdētās regulas tiesību normām, jo nav pietiekamu saikņu starp prasītāju un i) Krievijas valdību un ii) acīmredzamo mērķi, kas ir noteikts sankcijām. Atbilstoši šiem principiem arī ir jāpiemēro LESD 29. pants kā ierobežojošo pasākumu pret trešajām valstīm juridiskais pamats.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts samērīguma princips un pamattiesības.

Prasītāja apgalvo, ka apstrīdētās tiesību normas nav saderīgas ar samērīguma principu un pamattiesībām. Apstrīdētās tiesību normas ir nesamērīga iejaukšanās prasītājas brīvībā īstenot uzņēmējdarbību un prasītājas tiesībās uz īpašumu, jo tā nav piemērota, lai sasniegtu to mērķus (un tādēļ arī tās nav nepieciešamas), un katrā ziņā tās uzliek slogu, kas ļoti lielā mērā pārsniedz jebkādus iespējamos ieguvumus.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/36


Prasība, kas celta 2014. gada 27. oktobrī – Monster Energy/ITSB – Home Focus (“MoMo Monsters”)

(Lieta T-736/14)

(2014/C 448/45)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Monster Energy Company (Corona, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvis – PBrownlow, Solicitor)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Home Focus Development Ltd (Tortola, Britu Virdžīnu Salas)

Informācija par procesu ITSB

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā preču zīme: vārdiska preču zīme “MoMo Monsters” – Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 1 0 5 13  372

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelāciju otrās padomes 2014. gada 7. augusta lēmums lietā R 1167/2013–2

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītais pamats:

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 5. punkta pārkāpums


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/37


Prasība, kas celta 2014. gada 27. oktobrī – Hersill/ITSB – KCI Licensing (“VACUP”)

(Lieta T-741/14)

(2014/C 448/46)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Hersill, SL (Móstoles, Spānija) (pārstāvis – MAznar Alonso, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: KCI Licensing, Inc. (San Antonio, Amerikas Savienotās Valstis)

Informācija par procesu ITSB

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece

Attiecīgā preču zīme: Kopienas preču zīme Nr. 9 9 43  499

Process ITSB: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: ITSB Apelāciju otrās padomes 2014. gada 14. augusta lēmums lietā R 1520/2013–2

Prasītājas prasījumi:

atzīt šo prasību par pamatotu un atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB un otrai procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniecei, ja tās kļūtu par lietas dalībniecēm šajā tiesvedībā, atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. punkta un Regulas Nr. 2868/95 22. noteikuma 3. punkta pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/38


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 6. novembra spriedums – DH/Parlaments

(Lieta F-4/14) (1)

(Civildienests - Pārbaudāmais ierēdnis - Civildienesta noteikumu 34. pants - Ziņojums par pārbaudes laiku, kurā secināts, ka pārbaudāmā darbs ir acīmredzami neatbilstošs - Pārbaudes laika pagarināšana - Jauna amata piešķiršana - Atlaišana pārbaudes laika beigās - Pārbaudes laika norises nosacījumi - Nepietiekama profesionālā kompetence - Pienākums ņemt vērā ierēdņu intereses - Labas pārvaldības princips)

(2014/C 448/47)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: DH (pārstāvji – A. Salerno un B. Cortese, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji – S. Alves un M. Ecker)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu par prasītāja atlaišanu pārbaudes laika beigās.

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

DH sedz savus un atlīdzina Eiropas Parlamenta tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 61, 1.3.2014., 22. lpp.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/38


Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2014. gada 5. novembra rīkojums – CY/ECB

(Lieta F-68/13) (1)

(Prasītāja nāve - Mutvārdu procesa atkārtota sākšana - Tiesību pārņēmēja atteikšanās turpināt tiesvedību - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

(2014/C 448/48)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: CY (pārstāvji – LLevi un MVandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka (pārstāvji – ECarlini un FFeyerbacher, pārstāvji, BWägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt, pirmkārt, lēmumu izbeigt paātrināto administratīvo izmeklēšanu saistībā ar faktiem par psiholoģisko vardarbību, no kuras cietusi prasītāja, un, otrkārt, izmeklēšanas ziņojumu, kā arī atlīdzināt apgalvoto nodarīto morālo kaitējumu.

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


(1)  OV C 274, 21.09.2013., 31. lpp.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/39


Prasība, kas celta 2014. gada 4. septembrī – ZZ/Eiropas Komisija

(Lieta F-90/14)

(2014/C 448/49)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – Hans-Robert Ilting, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība, pirmkārt, atcelt lēmumu no 2013. gada 1. septembra nepiešķirt prasītājam apgādājamā bērna pabalstu, jo viņa bērns Civildienesta noteikumu VII pielikuma 2. panta izpratnē vairs neiegūst “vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību” un, otrkārt, uzdot viņa darba devējam turpināt piešķirt šo pabalstu un atlīdzināt viņam visus izdevumus saistībā ar viņa meitas slimību ar atpakaļejošu spēku no 2013. gada 1. septembra.

Prasītāja prasījumi:

atcelt atbildētājas 2014. gada 5. jūnija lēmumu, lieta HR.D.2/AS/ac/Ares(2014), par viņa 2014. gada 12. februārī HR.D.2 – “Sūdzību un procesa pārraudzības struktūrvienībā” ar Nr. R/227/14 reģistrēto sūdzību;

iecēlējinstitūcijai noteikt pienākumu atzīt viņa meitu nepārtraukti un ar atpakaļejošu spēku no 2013. gada 1. septembra par bērnu, kas mācās skolā un kam ir tiesības uz uzturu, un šī iemesla dēļ turpināt maksāt par viņa meitu nepārtraukti un ar atpakaļejošu spēku no 2013. gada 1. septembra apgādājamā bērna pabalstu, kā arī atlīdzināt saistībā ar viņa meitu radušos izdevumus slimības gadījuma dēļ nepārtraukti un ar atpakaļejošu spēku no 2013. gada 1. septembra.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/40


Prasība, kas celta 2014. gada 10. septembrī – ZZ/Eiropas Parlaments

(Lieta F-92/14)

(2014/C 448/50)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – Günther Maximini, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība, pirmkārt, atcelt noraidošo Parlamenta lēmumu, ar kuru Parlaments ir atteicies atlīdzināt zaudējumus, kas iepriekšēja tiesību strīda izskatīšanas ietvaros prasītājam ir radušies viņa personas tiesību un Regulas Nr. 45/2011 normu pārkāpumu dēļ, un, otrkārt, prasība atlīdzināt morālo kaitējumu, ko viņš, kā tiek apgalvots, ir cietis, kā arī nokavējuma procentus.

Prasītāja prasījumi:

atcelt atbildētāja 2014. gada 5. marta lēmumu, ar kuru tika noraidīts prasītāja 2013. gada 16. decembra lūgums atlīdzināt radīto kaitējumu, un klusējot izteikto viņa pret minēto lēmumu iesniegtās 2014. gada 24. marta sūdzības noraidījumu, kā arī, pakārtoti, vēlāk pieņemto neatpazīstama autora 2014. gada 29. jūlija lēmumu par noraidīšanu;

piespriest atbildētajam atlīdzināt prasītājam morālo kaitējumu EUR 30  000 apmērā, kā arī nokavējuma procentus piecu procenta punktu apmērā, tos pieskaitot procentu pamatlikmei, no summas EUR 25  000 apmērā kopš 2014. gada 1. februāra un no summas EUR 5  000 apmērā kopš 2014. gada 1. maija;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp pirmstiesas procedūras izdevumus, kā arī visus nepieciešamos prasītāja izdevumus un izmaksas.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/40


Prasība, kas celta 2014. gada 29. septembrī – ZZ/Padome

(Lieta F-99/14)

(2014/C 448/51)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – M. Velardo, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība daļēji atcelt divus paziņojumus Padomes personālam, ciktāl šajos paziņojumos ir noteikts, ka atlīdzības piešķiršana par ceļa izdevumiem no dienesta vietas uz izcelsmes vietu un ceļošanas laika kompensācija tiek saistīta ar pabalstu par dzīvesvietas maiņu un ekspatriāciju, kā arī lūgums piespriest atbildētājai atlīdzināt apgalvotos materiālos zaudējumus un morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

pamatojoties uz LESD 270. pantu, atcelt lēmumu, kas ietverts 2014. gada 9. janvāra Paziņojumā personālam (“PP”) 13/14 (lēmums Nr. 2/2014), ar kuru ir grozīta ceļošanas laikam piemērojamā kārtība sakarā ar Civildienesta noteikumu V pielikuma 7. panta noteikumu piemērojamību no 2014. gada 1. janvāra, kā arī Paziņojumu personālam (“PP”) 9/14 (lēmums Nr. 12/2014), ar kuru ir grozīta ceļošanas izdevumu kārtība sakarā ar Civildienesta noteikumu VII pielikuma 8. panta noteikuma piemērojamību no 2014. gada 1. janvāra, ņemot vērā grozījumus, kas Civildienesta noteikumos izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1023/2013, ar ko groza Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kas publicēta 2013. gada 29. oktobra Oficiālā Vēstneša numurā L 287. Atcelšanas prasība attiecas tikai uz tām PP daļām, kurās tiesības uz ceļošanas izdevumu atlīdzību un ceļošanas laika kompensāciju ir saistītas ar pabalstu par dzīvesvietas maiņu un ekspatriāciju, kā arī uz PP 9/14 6. pantu, kurā ir ieviesti jauni kritēriji par izcelsmes vietas noteikšanu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājai EUR 1 69  051,96 par nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem, kā arī EUR 40  000 par morālo kaitējumu;

piespriest atbildētājai samaksāt nokavējuma un kompensācijas procentus ar likmi 6,75 % par nodarīto morālo kaitējumu un materiālajiem zaudējumiem;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/41


Prasība, kas celta 2014. gada 29. septembrī – ZZ u.c./Padome

(Lieta F-100/14)

(2014/C 448/52)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ZZ u.c. (pārstāvis – S. Orlandi, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atzīt par nepiemērojamu Civildienesta noteikumu, kas grozīti ar Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Regulu Nr. 1023/2013, ar ko groza Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, V pielikuma 7. pantu un VII pielikuma 8. pantu un prasība atcelt lēmumus neatmaksāt atlīdzību par ceļa izdevumiem no dienesta vietas uz izcelsmes vietu un nepiešķirt ceļošanas laiku

Prasītāju prasījumi:

atzīt Civildienesta noteikumu V pielikuma 7. pantu un VII pielikuma 8. pantu par prettiesiskiem;

atcelt lēmumu vairs nepiešķirt nekādu ceļošanas laiku un neatmaksāt ikgadējo atlīdzību par ceļošanas izdevumiem sākot no 2014. gada;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.