ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 380

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 27. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2014/C 380/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1

 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2014/C 380/02

Lieta C-372/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 1. augustā iesniedza Krajský súd v Prešove (Slovākijas Republika) – Zdeněk Sobotka/Provident Financial s.r.o.

2

2014/C 380/03

Lieta C-398/14: Prasība, kas celta 2014. gada 20. augustā – Eiropas Komisija/Portugāles Republika

3

2014/C 380/04

Lieta C-402/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 23. augustā iesniedza Dioikitiko Efeteio Athinon (Grieķija) – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia/Elliniko Dimosio

4

 

Vispārējā tiesa

2014/C 380/05

Lieta T-170/08: Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – Komisija/ID FOS Research Šķīrējklauzula — Finanšu atbalsta līgumi par projektiem rūpniecisko un materiālu tehnoloģiju jomā — Daļas no samaksātajām summām atmaksa — Nokavējuma procenti

5

2014/C 380/06

Lieta T-425/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – Grieķija/Komisija Valsts atbalsts — Grieķijas kazino — Režīms, kurā paredzēta nodeva 80 % apmērā no dažādu summu ieejas maksas — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu — Valsts atbalsta jēdziens — Priekšrocība

5

2014/C 380/07

Lieta T-443/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – Gold East Paper un Gold Huasheng Paper/Padome Dempings — Ķīnas izcelsmes krītpapīra imports — Uzņēmuma, kas darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statuss — Lēmuma par šo statusu pieņemšanas termiņš — Rūpīga un objektīva izmeklēšana — Tiesības uz aizstāvību — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Labas pārvaldības princips — Pierādīšanas pienākums — Kaitējums — Peļņas normas noteikšana — Attiecīgās preces definīcija — Kopienas ražošanas nozare — Cēloņsakarība

6

2014/C 380/08

Lieta T-444/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – Gold East Paper un Gold Huasheng Paper/Padome Subsīdijas — Ķīnas izcelsmes krītpapīra imports — Metodoloģija — Ieguvuma aprēķināšana — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Īpašas iezīmes — Nolietojuma laikposms — Preferenciāli nodokļu režīmi — Kompensācijas pasākumi — Kaitējums — Peļņas normas noteikšana — Attiecīgās preces definīcija — Kopienas ražošanas nozare — Cēloņsakarība

7

2014/C 380/09

Lieta T-450/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – Galileo International Technology/ITSB – ESA un Komisija (GALILEO) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes GALILEO reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas vārdiskas preču zīmes GALILEO — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Attiecīgo preču un pakalpojumu līdzības neesamība

8

2014/C 380/10

Lieta T-536/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – Aroa Bodegas/ITSB – Bodegas Muga (aroa) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes aroa reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme Aro — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Daļējs reģistrācijas atteikums

8

2014/C 380/11

Lieta T-127/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – El Corte Inglés/ITSB – Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes PRO OUTDOOR reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas grafiska preču zīme OUTDOOR garden barbecue camping — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Apelāciju padomē izskatāmā strīda priekšmets — Regulas Nr. 207/2009 60. pants un 64. panta 1. punkts

9

2014/C 380/12

Lieta T-185/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – Continental Wind Partners/ITSB – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes CONTINENTAL WIND PARTNERS reģistrācijas pieteikums — Agrāka starptautiska grafiska preču zīme Continental — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Daļējs reģistrācijas atteikums

10

2014/C 380/13

Lieta T-112/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 3. septembra rīkojums – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrācija — Edam Holland — Intereses celt prasību neesamība — Tiešas ietekmes neesamība — Nepieņemamība

10

2014/C 380/14

Lieta T-113/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 3. septembra rīkojums – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrācija — Gouda Holland — Intereses celt prasību neesamība — Tiešas ietekmes neesamība — Nepieņemamība

11

2014/C 380/15

Lieta T-261/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 3. septembra rīkojums – Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon/Komisija Prasība par zaudējumu atlīdzību — Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Konkurences aizsardzības komisijas institucionālās jaudas stiprināšana Serbijā — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Acīmredzami juridiski nepamatota prasība

12

2014/C 380/16

Lieta T-336/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 2. septembra rīkojums – Borghezio/Parlaments Prasība atcelt tiesību aktu — Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja deklarācija plenārsēdē, ar ko klātesošos informē par Eiropas [Parlamenta] deputāta izslēgšanu no politiskās grupas, kurai viņš pieder — Nepārsūdzams akts — Acīmredzami nepieņemama prasība

12

2014/C 380/17

Lieta T-386/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 3. septembra rīkojums – Kėdainių rajono Okainių u.c./Padome un Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Kopējā lauksaimniecības politika — Tiešā atbalsta shēmas lauksaimniekiem — Atļauja piešķirt valsts papildu tiešos maksājumus Lietuvā 2012. gadam — Prasības celšanas termiņš — Termiņa sākums — Nepieņemamība — Iebilde par prettiesiskumu

13

2014/C 380/18

Lieta T-538/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 2. septembra rīkojums – Verein Natura Havel et Vierhaus/Komisija Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Brīdinājuma vēstule procedūrā sakarā ar pienākumu neizpildi attiecībā uz Vācijas gaisa satiksmes tiesību neatbilstību Savienības tiesībām — Piekļuves atteikums — Izņēmums saistībā ar pārbaužu, izmeklēšanas un revīziju mērķu aizsardzību — Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami juridiski nepamatota

14

2014/C 380/19

Lieta T-499/14: Prasība, kas celta 2014. gada 23. jūnijā – Its Europe/Komisija

14

2014/C 380/20

Lieta T-564/14: Prasība, kas celta 2014. gada 28. jūlijā – Ahmed Mohamed Saleh Baeshen/ITSB

15

2014/C 380/21

Lieta T-631/14: Prasība, kas celta 2014. gada 22. augustā – Roland/ITSB – Louboutin (Kurpes pazoles sarkanās krāsas nianse)

16

2014/C 380/22

Lieta T-632/14: Prasība, kas celta 2014. gada 25. augustā – Intercon/Komisija

16

2014/C 380/23

Lieta T-638/14: Prasība, kas celta 2014. gada 26. augustā – Frinsa del Noroeste/ITSB – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA)

17

2014/C 380/24

Lieta T-641/14: Prasība, kas celta 2014. gada 28. augustā – Dellmeier/ITSB – Dell (LEXDELL)

18

2014/C 380/25

Lieta T-643/14: Prasība, kas celta 2014. gada 1. septembrī – Red Lemon Incorporation/ITSB – Lidl Stiftung (ABTRONIC)

19

2014/C 380/26

Lieta T-647/14: Prasība, kas celta 2014. gada 2. septembrī – Infusion Brands/ITSB (DUALSAW)

19

2014/C 380/27

Lieta T-648/14: Prasība, kas celta 2014. gada 2. septembrī – Infusion Brands/ITSB (DUALTOOLS)

20

2014/C 380/28

Lieta T-652/14: Prasība, kas celta 2014. gada 8. septembrī – AF Steelcase/ITSB

21

2014/C 380/29

Lieta T-657/14: Prasība, kas celta 2014. gada 12. septembrī – Spānija/Komisija

22

2014/C 380/30

Lieta T-658/14: Prasība, kas celta 2014. gada 12. septembrī – Jurašinović/Padome

23

2014/C 380/31

Lieta T-664/14: Prasība, kas celta 2014. gada 15. septembrī – Beļģija/Komisija

24

2014/C 380/32

Lieta T-665/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2014. gada 16. jūlija rīkojumu lietā F-114/13 Fernandez Fernandez/Komisija 2014. gada 17. septembrī iesniedza Robert Klar un Francisco Fernandez Fernandez

24

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2014/C 380/33

Lieta F-65/14: Prasība, kas celta 2014. gada 14. jūlijā – ZZ/EĀDD

26

2014/C 380/34

Lieta F-67/14: Prasība, kas celta 2014. gada 17. jūlijā – ZZ/Padome

26

2014/C 380/35

Lieta F-69/14: Prasība, kas celta 2014. gada 19. jūlijā – ZZ/Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde

27

2014/C 380/36

Lieta F-73/14: Prasība, kas celta 2014. gada 24. jūlijā – ZZ/Europol

27

LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/1


Eiropas Savienības Tiesas pēdējās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

2014/C 380/01

Pēdējā publikācija

OV C 372, 20.10.2014.

Iepriekšējās publikācijas

OV C 361, 13.10.2014.

OV C 351, 6.10.2014.

OV C 339, 29.9.2014.

OV C 329, 22.9.2014.

OV C 315, 15.9.2014.

OV C 303, 8.9.2014.

Šie teksti pieejami

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

Tiesa

27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/2


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 1. augustā iesniedza Krajský súd v Prešove (Slovākijas Republika) – Zdeněk Sobotka/Provident Financial s.r.o.

(Lieta C-372/14)

2014/C 380/02

Tiesvedības valoda – slovāku

Iesniedzējtiesa

Krajský súd v Prešove

Pamatlietas puses

Prasītājs: Zdeněk Sobotka

Atbildētāja: Provident Financial s.r.o.

Prejudiciālie jautājumi:

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīva 2005/29/EK (1), kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (Negodīgas komercprakses direktīva) ir interpretējama tādējādi, ka par negodīgu komercpraksi var atzīt tāda patēriņa kredīta devēja rīcību, kurš, piedāvājot patērētājam līguma nosacījumus, rada patērētājam maldīgu iespaidu, ka viņam ir iespēja brīvi izvēlēties papildu pakalpojumu – garantiju kredīta atmaksai pa daļām –, taču faktiski īsteno nesamērīgu ietekmi uz patērētāju, lai viņš piekristu saņemt šo pakalpojumu?

2)

Vai Negodīgas komercprakses direktīva ir interpretējama tādējādi, ka par negodīgu komercpraksi var atzīt tādu kreditora rīcību, kurš, piedāvājot patērētājam līguma nosacījumus, prognozē viņam gada procentu likmes (GPL) apmēru, kurā nav iekļautas konkrētā papildu pakalpojuma izmaksas?

3)

Vai Negodīgas komercprakses direktīva ir interpretējama tādējādi, ka par negodīgu komercpraksi var atzīt tādu kreditora rīcību, kurš patēriņa kredītu tirgū piemēro patērētājiem par papildu pakalpojumu ievērojami paaugstinātu cenu, salīdzinot ar tā faktiskajām izmaksām, un vai, neiekļaujot gada procentu likmē izmaksas par papildu pakalpojumu, tiek apiets pienākums nodrošināt patēriņa kredīta faktisko kopējo izmaksu pārskatāmību?

4)

Vai Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 93/13/EEK (2) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (turpmāk tekstā – “Direktīva 93/13”) ir interpretējama tādējādi, ka pakalpojums “garantija patēriņa kredīta atmaksai pa daļā”, kura priekšmets ir patērētāja iemaksāto kredīta pieskaitījumu iekasēšana skaidrā naudā, ir galvenais priekšmets patēriņa kredīta piešķīrumā?

5)

Vai Padomes 1986. gada 22. decembra Direktīva 87/102/EEK (3) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz patēriņa kredītu, kas grozīta un papildināta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīvu 98/7/EK (4), ir interpretējama tādējādi, ka GPL ietver arī atlīdzību par kredīta pieskaitījumu iekasēšanu skaidrā naudā vai tās daļu, ja atlīdzība ievērojami pārsniedz šāda papildu pakalpojuma nepieciešamās izmaksas, un vai šīs direktīvas 14. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tad, ja atlīdzība par papildu pakalpojumu ievērojami pārsniedz tā izmaksas un nav ierēķināta gada procentu likmē, GPL institūts tiek apiets?

6)

Vai [Direktīva 93/13] ir interpretējama tādējādi, ka, lai izpildītu prasību par papildu pakalpojuma, par kuru tiek maksātas administratīvās maksas, pārskatāmību, ir pietiekami, ja šā administratīvā pakalpojuma cena ir skaidra un saprotama (administratīvās maksas), kaut arī nav precizēts šim pakalpojumam atbilstošais piešķīruma priekšmets?

7)

Vai [Direktīvas 93/13] 4. panta 1. un 2. punkts ir interpretējami tādējādi, ka pats apstāklis, ka administratīvās maksas ir ietvertas GPL aprēķinā, liedz veikt to pārbaudi tiesā šīs direktīvas izpratnē?

8)

Vai [Direktīva 93/13] ir interpretējama tādējādi, ka pats administratīvo maksu apjoms liedz veikt pārbaudi tiesā šīs direktīvas izpratnē?

9)

Ja atbilde uz sesto jautājumu ir tāda, ka administratīvā pakalpojuma, par kuru jāmaksā administratīvās maksas, priekšmets ir pietiekami pārskatāms, vai tādā gadījumā administratīvais pakalpojums ar visām saistībām, kas no tā var izrietēt, ir patēriņa kredīta galvenais priekšmets?

10)

Vai [Direktīvas 93/13] 4. panta 1. punkts ir interpretējams tādējādi, ka šīs direktīvas izpratnē cita starpā būtisks ir apstāklis, ka par papildu pakalpojuma izmaksām patērētājs saņem piešķīrumu, kas visbiežāk ir nevis viņa interesēs, bet gan patēriņa kredīta devēja interesēs?


(1)  OV L 149, 22. lpp.

(2)  OV L 95, 29. lpp.

(3)  OV L 42, 48. lpp.

(4)  OV L 101, 17. lpp.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/3


Prasība, kas celta 2014. gada 20. augustā – Eiropas Komisija/Portugāles Republika

(Lieta C-398/14)

2014/C 380/03

Tiesvedības valoda – portugāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – P. Guerra e Andrade un E. Manhaeve)

Atbildētāja: Portugāles Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, nenodrošinot komunālo notekūdeņu attīrīšanu pienācīgā līmenī uzskaitītajās 52 aglomerācijās, kuru gadījumā ir konstatēts pārkāpums, Portugāles Republika nav izpildījusi tai Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (1) 4. pantā noteiktos pienākumus;

piespriest Portugāles Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Direktīvas 91/271/EEK 4. pantā ir tostarp noteikts, ka, vēlākais, līdz 2005. gada 31. decembrim visi no aglomerācijām ar 2000 līdz 10  000 cilvēka ekvivalentu saldūdeņos un estuāros novadāmie komunālie notekūdeņi pirms to novadīšanas ir atkārtoti jāattīra vai līdzvērtīgi jāapstrādā.

Komisija uzskata, ka Portugāles gadījumā šī problēma ir sistēmiska, jo Portugāles valsts administrācija ne valsts mērogā, ne reģionālā mērogā nav veikusi Direktīvas 91/271/EEK noteikumu pienācīgai izpildei paredzētos plānošanas pasākumus.


(1)  Padomes 1991. gada 21. maija Direktīva 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (OV L 135, 40. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā, 15. nod., 2. sēj., 26. lpp.).


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/4


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 23. augustā iesniedza Dioikitiko Efeteio Athinon (Grieķija) – Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia/Elliniko Dimosio

(Lieta C-402/14)

2014/C 380/04

Tiesvedības valoda – grieķu

Iesniedzējtiesa

Dioikitiko Efeteio Athinon

Pamatlietas puses

Prasītāja: Viamar – Elliniki Aftokiniton kai Genikon Epicheiriseon Anonymi Etaireia

Atbildētāja: Elliniko Dimosio

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai 2008. gada 16. decembra Direktīvas 2008/118/EK (1) 1. panta 3. punkta tiesību norma ir juridiski pietiekama un pilnīga/beznosacījuma un pietiekami skaidra tādējādi, ka, neraugoties uz to, ka šī norma nav transponēta dalībvalsts/Grieķijas tiesībās, tai ir tieša iedarbība un privātpersona, kurai no tās izriet tiesības, uz to var atsaukties valsts tiesās, un šīm pēdējām tā ir jāņem vērā?

2)

Jebkurā gadījumā – vai valsts Muitas kodeksa 130. panta 5. punkta tiesību normas, tās lasot kopā ar šī paša kodeksa 128. panta 1. punktu, saskaņā ar kurām apliecība par atmuitošanu Grieķijas teritorijā ievestiem Kopienu transportlīdzekļiem tiek izsniegta pēc tam, kad iekasēta reģistrācijas nodeva, kuras maksāšanas pienākums rodas brīdī, kad šie transportlīdzekļi tiek ievesti valsts teritorijā, ir saderīgas ar EEK Līguma 3. panta c) apakšpunktu, kurā nostiprināta šķēršļu brīvai preču apritei starp dalībvalstīm atcelšana?


(1)  Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīva 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK (OV L 9, 14.1.2009, 12. lpp.)


Vispārējā tiesa

27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/5


Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – Komisija/ID FOS Research

(Lieta T-170/08) (1)

(Šķīrējklauzula - Finanšu atbalsta līgumi par projektiem rūpniecisko un materiālu tehnoloģiju jomā - Daļas no samaksātajām summām atmaksa - Nokavējuma procenti)

2014/C 380/05

Tiesvedības valoda – holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – R. Lyal un W. Roels)

Atbildētājs: ID Fiber Optic Sensing Research (ID FOS Research) (pārstāvji – sākotnēji P. Walravens un J. De Wachter, vēlāk P. Walravens un C. Lebon, advokāti)

Priekšmets

Prasība, kas celta atbilstoši LESD 272. pantam un kuras mērķis ir panākt daļas no summām, pieskaitot nokavējuma procentus, atmaksu, kuras Komisija izmaksājusi, izpildot līgumu BRPR-CT-95–0099, kas noslēgts īpašās zinātniskās izpētes, tehnoloģijas attīstības un demonstrāciju programmas ietvaros rūpniecisko un materiālu tehnoloģiju jomā (Brite-Euram III)

Rezolutīvā daļa:

1)

ID Fiber Optic Sensing Research (ID FOS Research) atmaksā Eiropas Komisijai summu EUR 21  599,26 apmērā, pieskaitot nokavējuma procentus:

ar likmi 4,75 % gadā, skaitot no 2002. gada 1. jūlija līdz 2002. gada 31. decembrim;

ar likmi 6,75 % gadā no 2003. gada 1. janvāra līdz šī sprieduma pasludināšanai;

ar ikgadējo likmi atbilstoši Anglijas un Velsas tiesiskajam regulējumam, kas pašlaik ir grozītā Judgment Courts Act, 1838, 17. nodaļa, likmes 6,75 % gadā ietvaros, skaitot no šī sprieduma pasludināšanas līdz parāda pilnīgai samaksai;

2)

ID FOS Research atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 171, 5.7.2008.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/5


Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – Grieķija/Komisija

(Lieta T-425/11) (1)

(Valsts atbalsts - Grieķijas kazino - Režīms, kurā paredzēta nodeva 80 % apmērā no dažādu summu ieejas maksas - Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu - Valsts atbalsta jēdziens - Priekšrocība)

2014/C 380/06

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Grieķijas Republika (pārstāvji – P. Mylonopoulos un K. Boskovits)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – D. Triantafyllou, H. van Vliet un M. Konstantinidis)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2011. gada 24. maija Lēmumu 2011/716/ES par Grieķijas piešķirto valsts atbalstu dažiem Grieķijas kazino C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09) (OV L 285, 25. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Komisijas 2011. gada 24. maija Lēmumu 2011/716/ES par Grieķijas piešķirto valsts atbalstu dažiem Grieķijas kazino C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09);

2)

piespriest Eiropas Komisijai segt savus, kā arī atlīdzināt Grieķijas Republikas tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 282, 24.9.2011.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/6


Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – Gold East Paper un Gold Huasheng Paper/Padome

(Lieta T-443/11) (1)

(Dempings - Ķīnas izcelsmes krītpapīra imports - Uzņēmuma, kas darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statuss - Lēmuma par šo statusu pieņemšanas termiņš - Rūpīga un objektīva izmeklēšana - Tiesības uz aizstāvību - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Labas pārvaldības princips - Pierādīšanas pienākums - Kaitējums - Peļņas normas noteikšana - Attiecīgās preces definīcija - Kopienas ražošanas nozare - Cēloņsakarība)

2014/C 380/07

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Ķīna) un Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (pārstāvji – V. Akritidis, Y. Melin un F. Crespo, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – J.-P. Hix, pārstāvis, kam sākotnēji palīdzēja G. Berrisch, A. Polcyn, advokāti, un N. Chesaites, barrister, vēlāk B. O’Connor, solicitor, un S. Gubel, advokāts)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Komisija (pārstāvji – J.-F. Brakeland, M. França un A. Stobiecka-Kuik), Cepifine AISBL (Brisele, Beļģija), Sappi Europe SA (Brisele), Burgo Group SpA (Altavilla Vicentina, Itālija) un Lecta SA (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvji – L. Ruessmann un W. Berg, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt Padomes 2011. gada 6. maija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 451/2011, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes krītotā papīra [krītpapīra] importu (OV L 128, 1. lpp.), ciktāl tā attiecas uz prasītājām

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd un Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomes, Cepifine AISBL, Sappi Europe SA, Burgo Group SpA un Lecta SA tiesāšanās izdevumus;

3)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 298, 8.10.2011.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/7


Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – Gold East Paper un Gold Huasheng Paper/Padome

(Lieta T-444/11) (1)

(Subsīdijas - Ķīnas izcelsmes krītpapīra imports - Metodoloģija - Ieguvuma aprēķināšana - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Īpašas iezīmes - Nolietojuma laikposms - Preferenciāli nodokļu režīmi - Kompensācijas pasākumi - Kaitējums - Peļņas normas noteikšana - Attiecīgās preces definīcija - Kopienas ražošanas nozare - Cēloņsakarība)

2014/C 380/08

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd (Jiangsu, Ķīna) un Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd (Jiangsu) (pārstāvji – V. Akritidis, Y. Melin un F. Crespo, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – J.-P. Hix, pārstāvis, kam sākotnēji palīdzēja G. Berrisch, A. Polcyn, advokāti, un N. Chesaites, barrister, vēlāk B. O’Connor, solicitor, un S. Gubel, advokāts)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Komisija (pārstāvji – J.-F. Brakeland, M. França un A. Stobiecka-Kuik), Cepifine AISBL (Brisele, Beļģija), Sappi Europe SA (Brisele), Burgo Group SpA (Altavilla Vicentina, Itālija) un Lecta SA (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvji – L. Ruessmann un W. Berg, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt Padomes 2011. gada 6. maija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 452/2011, ar ko nosaka galīgo antisubsidēšanas nodokli Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes krītotā papīra [krītpapīra] importam (OV L 128, 18. lpp.), ciktāl tā attiecas uz prasītājām

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd un Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomes, Cepifine AISBL, Sappi Europe SA, Burgo Group SpA un Lecta SA tiesāšanās izdevumus;

3)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 298, 8.10.2011.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/8


Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – Galileo International Technology/ITSB – ESA un Komisija (“GALILEO”)

(Lieta T-450/11) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “GALILEO” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Kopienas vārdiskas preču zīmes “GALILEO” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Attiecīgo preču un pakalpojumu līdzības neesamība)

2014/C 380/09

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Galileo International Technology LLC (Bridžtauna, Barbadosa) (pārstāvji – SMalynicz, barrister, MBlair un KGilbert, solicitors)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – PGeroulakos)

Pārējās procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieces, personas, kas iestājušās lietā Vispārējā tiesā: Eiropas Komisija (pārstāvji – JSamnada un FWilman) un Eiropas Kosmosa aģentūra (ESA) (Parīze, Francija) (pārstāvis – MBuydens, advokāts)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2011. gada 14. aprīļa lēmumu lietā R 1423/2005–1 attiecībā uz iebildumu procesu starp Galileo International Technology LLC un Eiropas Savienību

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Galileo International Technology LLC sedz savus, kā arī atlīdzina ITSB tiesāšanās izdevumus;

3)

Eiropas Komisija un Eiropas Kosmosa aģentūra sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 298, 8.10.2011.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/8


Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – Aroa Bodegas/ITSB – Bodegas Muga (“aroa”)

(Lieta T-536/12) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “aroa” reģistrācijas pieteikums - Agrāka valsts grafiska preču zīme “Aro” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Daļējs reģistrācijas atteikums)

2014/C 380/10

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Aroa Bodegas, SL (Zurukoain, Spānija) (pārstāve – S. Alonso Maruri, advokāte)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – VMelgar)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Bodegas Muga, SL (Haro, Spānija) (pārstāvis – LBroschat García, advokāts)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2012. gada 11. oktobra lēmumu lietā R 1845/2010–4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Bodegas Muga, SL un Aroa Bodegas, SL

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Aroa Bodegas, SL sedz savus, kā arī atlīdzina Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) tiesāšanās izdevumus;

3)

Bodegas Muga, SL sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 38, 9.2.2013.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/9


Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – El Corte Inglés/ITSB – Baumarkt Praktiker Deutschland (“PRO OUTDOOR”)

(Lieta T-127/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “PRO OUTDOOR” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Kopienas grafiska preču zīme “OUTDOOR garden barbecue camping” - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Apelāciju padomē izskatāmā strīda priekšmets - Regulas Nr. 207/2009 60. pants un 64. panta 1. punkts)

2014/C 380/11

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: El Corte Inglés, SA (Madride, Spānija) (pārstāvji – E. Seijo Veiguela un J. Rivas Zurdo, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – JCrespo Carrillo)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH (Hamburga, Vācija)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju otrās padomes 2012. gada 11. decembra lēmumu lietā R 1900/2011–2 attiecībā uz iebildumu procesu starp Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH un El Corte Inglés, SA

Rezolutīvā daļa:

1)

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju otrās padomes 2012. gada 11. decembra lēmumu lietā R 1900/2011-2 attiecībā uz iebildumu procesu starp Baumarkt Praktiker Deutschland GmbH un El Corte Inglés, SA atcelt daļā, kurā Apelāciju padome nav lēmusi par El Corte Inglés, SA apsvērumiem par konfliktējošo preču zīmju sajaukšanas iespēju attiecībā uz attiecīgajām precēm, izņemot “informācijas apstrādes iekārtas un datoraprīkojumu”, kas ietilpst 9. klasē;

2)

pārējā daļa prasību noraidīt;

3)

ITSB un El Corte Inglés, SA sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.


(1)  OV C 129, 4.5.2013.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/10


Vispārējās tiesas 2014. gada 11. septembra spriedums – Continental Wind Partners/ITSB – Continental Reifen Deutschland (“CONTINENTAL WIND PARTNERS”)

(Lieta T-185/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “CONTINENTAL WIND PARTNERS” reģistrācijas pieteikums - Agrāka starptautiska grafiska preču zīme “Continental” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Apzīmējumu līdzība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Daļējs reģistrācijas atteikums)

2014/C 380/12

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Continental Wind Partners LLC (Vilmingtona, Delavera, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvis –O. Bischof, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – APohlmann)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Continental Reifen Deutschland GmbH (Hannovere, Vācija) (pārstāvji – SGillert, KVanden Bossche, BKöhn-Gerdes un JSchumacher, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju otrās padomes 2013. gada 10. janvāra lēmumu lietā R 2204/2011–2 attiecībā uz iebildumu procesu starp Continental Reifen Deutschland GmbH un Continental Wind Partners LLC

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Continental Wind Partners LLC atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 156, 1.6.2013.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/10


Vispārējās tiesas 2014. gada 3. septembra rīkojums – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Komisija

(Lieta T-112/11) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrācija - “Edam Holland” - Intereses celt prasību neesamība - Tiešas ietekmes neesamība - Nepieņemamība)

2014/C 380/13

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV (Berlīne, Vācija) (pārstāvji – M. Loschelder un V. Schoene, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji G. von Rintelen un M. Vollkommer, vēlāk G. von Rintelen un F. Jimeno Fernández)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Nīderlandes Karaliste (pārstāvji – C. Wissels, J. Langer, M. Noort, B. Koopman un M. Bulterman) un Nederlandse Zuivelorganisatie (Zūtermēra [Zoetermeer], Nīderlande) (pārstāvji – P. van Ginneken, F. Gerritzen un C. van Veen, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2010. gada 2. decembra Regulu (ES) Nr. 1121/2010 par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Edam Holland (AĢIN)] (OV L 317, 14. lpp.).

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

2)

Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;

3)

Nīderlandes Karaliste un Nederlandse Zuivelorganisatie sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 145, 14.5.2011.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/11


Vispārējās tiesas 2014. gada 3. septembra rīkojums – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Komisija

(Lieta T-113/11) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrācija - “Gouda Holland” - Intereses celt prasību neesamība - Tiešas ietekmes neesamība - Nepieņemamība)

2014/C 380/14

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV (Berlīne, Vācija) (pārstāvji – M. Loschelder un V. Schoene, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji G. von Rintelen un M. Vollkommer, vēlāk G. von Rintelen un F. Jimeno Fernández)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Nīderlandes Karaliste (pārstāvji – C. Wissels, J. Langer, M. Noort, B. Koopman un M. Bulterman) un Nederlandse Zuivelorganisatie (Zūtermēra [Zoetermeer], Nīderlande) (pārstāvji – P. van Ginneken, F. Gerritzen un C. van Veen, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2010. gada 2. decembra Regulu (ES) Nr. 1122/2010 par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Gouda Holland (AĢIN)] (OV L 317, 22. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

2)

Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse eV sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;

3)

Nīderlandes Karaliste un Nederlandse Zuivelorganisatie sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 145, 14.5.2011.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/12


Vispārējās tiesas 2014. gada 3. septembra rīkojums – Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon/Komisija

(Lieta T-261/12) (1)

(Prasība par zaudējumu atlīdzību - Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi - Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra - Konkurences aizsardzības komisijas institucionālās jaudas stiprināšana Serbijā - Pretendenta piedāvājuma noraidīšana - Acīmredzami juridiski nepamatota prasība)

2014/C 380/15

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE (Chalandri, Grieķija) (pārstāvis – A. Krystallidis, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – F. Erlbacher un P. van Nuffel)

Priekšmets

Prasība atlīdzināt zaudējumus, kas prasītājai esot nodarīti ar Eiropas Savienības delegācijas Serbijas Republikā lēmumu, ar kuru atcelts lēmums piešķirt prasītājai tiesības slēgt līgumu uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūrā EuropeAid/131427/C/SER/RS attiecībā uz Konkurences aizsardzības komisijas institucionālās jaudas stiprināšanu Serbijā (OV 2011/S 147-243259)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 243, 11.8.2012.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/12


Vispārējās tiesas 2014. gada 2. septembra rīkojums – Borghezio/Parlaments

(Lieta T-336/13) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja deklarācija plenārsēdē, ar ko klātesošos informē par Eiropas [Parlamenta] deputāta izslēgšanu no politiskās grupas, kurai viņš pieder - Nepārsūdzams akts - Acīmredzami nepieņemama prasība)

2014/C 380/16

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mario Borghezio (Turīna, Itālija) (pārstāvis – H. Laquay, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji – N. Lorenz, N. Görlitz un M. Windisch)

Priekšmets

Prasība atcelt Eiropas Parlamenta aktu, kas pieņemts tā priekšsēdētāja deklarācijas formā 2013. gada 10. jūnija plenārsēdē, saskaņā ar kuru no 2013. gada 3. jūnija prasītājs ir pie grupām nepiederošs deputāts, jo viņš no šī datuma ir izslēgts no politiskās grupas “Brīvības un demokrātijas Eiropa”

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

M. Mario Borghezio sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina Eiropas Parlamenta tiesāšanās izdevumus, tajā skaitā tiesāšanās izdevumus saistībā ar pagaidu noregulējuma tiesvedību.


(1)  OV C 252, 31.8.2013.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/13


Vispārējās tiesas 2014. gada 3. septembra rīkojums – Kėdainių rajono Okainių u.c./Padome un Komisija

(Lieta T-386/13) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Kopējā lauksaimniecības politika - Tiešā atbalsta shēmas lauksaimniekiem - Atļauja piešķirt valsts papildu tiešos maksājumus Lietuvā 2012. gadam - Prasības celšanas termiņš - Termiņa sākums - Nepieņemamība - Iebilde par prettiesiskumu)

2014/C 380/17

Tiesvedības valoda – lietuviešu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB (Okainiai, Lietuva) un 134 citi prasītāji, kuru vārdi norādīti rīkojuma pielikumā (pārstāvis – I. Vėgėlė, advokāts)

Atbildētājas: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – J. Vaičiukaitė un E. Karlsson) un Eiropas Komisija (pārstāvji – H. Kranenborg un A. Steiblytė)

Persona, kas iestājusies lietā prasītāju prasījumu atbalstam: Lietuvas Republika (pārstāvji – D. Kriaučiūnas, K. Vainienė, A. Karbauskas, R. Makelis un K. Anužis)

Priekšmets

Prasība, pirmkārt, atcelt Komisijas 2012. gada 2. jūlija Īstenošanas lēmumu C(2012) 4391, galīgā redakcija, ar kuru atļauj piešķirt valsts papildu tiešos maksājumus Lietuvā par 2012. gadu, un, otrkārt, konstatēt Padomes 2009. gada 19. janvāra Regulas (EK) 73/2009, ar ko paredz kopējus noteikumus tiešā atbalsta shēmām saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kā arī groza Regulas (EK) Nr. 1290/2005, (EK) Nr. 247/2006, (EK) Nr. 378/2007 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 30, 16. lpp.), daļēju prettiesiskumu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

2)

Kėdainių rajono Okainių ŽŪB un 134 citi prasītāji, kuru vārdi norādīti rīkojuma pielikumā, sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;

3)

Lietuvas Republika sedz savus tiesāšanas izdevumus pati.


(1)  OV C 313, 26.10.2013.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/14


Vispārējās tiesas 2014. gada 2. septembra rīkojums – Verein Natura Havel et Vierhaus/Komisija

(Lieta T-538/13) (1)

(Piekļuve dokumentiem - Regula (EK) Nr. 1049/2001 - Brīdinājuma vēstule procedūrā sakarā ar pienākumu neizpildi attiecībā uz Vācijas gaisa satiksmes tiesību neatbilstību Savienības tiesībām - Piekļuves atteikums - Izņēmums saistībā ar pārbaužu, izmeklēšanas un revīziju mērķu aizsardzību - Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami juridiski nepamatota)

2014/C 380/18

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Verein Natura Havel eV (Berlīne, Vācija) un Hans-Peter Vierhaus (Berlīne, Vācija) (pārstāvis – O. Austilat, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji B. Martenczuk un C. Zadra, vēlāk B. Martenczuk un J. Baquero Cruz, aģenti)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2013. gada 24. jūnija lēmumu, ar kuru ir noraidīts sākotnējais lūgums par piekļuvi brīdinājuma vēstulei, kas saskaņā ar LESD 258. pantu ir adresēta Vācijas Federatīvajai Republikai un, otrkārt, Komisijas 2013. gada 3. septembra lēmumu, ar ko ir noraidīts atkārtotais lūgums par piekļuvi šai vēstulei.

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Verein Natura Havel eV un Hans-Peter Vierhaus atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 344, 23.11.2013.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/14


Prasība, kas celta 2014. gada 23. jūnijā – Its Europe/Komisija

(Lieta T-499/14)

2014/C 380/19

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – Its Europe) (Brisele, Beļģija) (pārstāvji – M. Wellinger un K. T'Syen, lawyers)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas Validācijas komitejas 2014. gada 15. aprīļa lēmumu, kurā ir atzīts, ka prasītāja nav kvalificējama par mikro, mazu un vidēju uzņēmumu Komisijas 2003. gada 6. maija Rekomendācijas 2003/361/EK par mikro, mazu un vidēju uzņēmumu definīciju (L 124, 36. lpp.) nozīmē, un

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Validācijas komitejas secinājums par to, ka prasītāja nav kvalificējama par mikro, mazu vai vidēju uzņēmumu, ir balstīts uz acīmredzamu nepareizu Komisijas Rekomendācijas 2003/361/EK 3. panta 4. punkta interpretāciju.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka, secinot, ka prasītāja nav kvalificējama par mikro, mazu vai vidēju uzņēmumu un atstājot Komisijai iespēju atprasīt prasītājai agrāk piešķirtās dotācijas FG7, Validācijas komiteja pārkāpa Eiropas tiesību (i) labas pārvaldības, (ii) tiesiskās noteiktības un (iii) prasītājas tiesiskās paļāvības aizsardzības pamatprincipus.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Validācijas komiteja neievēroja prasītājas tiesības uz aizstāvību un pārkāpa labas pārvaldības principu, ciktāl tā nedeva prasītājai iespēju faktiski darīt zināmu savu viedokli.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Validācijas komiteja neizpildīja pienākumu pienācīgi pamatot savu lēmumu.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/15


Prasība, kas celta 2014. gada 28. jūlijā – Ahmed Mohamed Saleh Baeshen/ITSB

(Lieta T-564/14)

2014/C 380/20

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Ahmed Mohamed Saleh Baeshen & Co. (Džeda, Saūda Arābija) (pārstāvis – MVanhegan, Barrister)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju otrās padomes 2014. gada 19. maija lēmumu lietā R 687/2014–2;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Reģistrēta Kopienas preču zīme, par kuru iesniegts pieteikums par atcelšanu: vārdiska preču zīme “TEAVANA” attiecībā uz pakalpojumiem, kas ietilpst 35. klasē – Kopienas preču zīme Nr. 4 0 98  588

Kopienas preču zīmes īpašniece: otra procesa Apelāciju padomē dalībniece Teavana Coorporation

Lietas dalībniece, kas lūdz atcelt Kopienas preču zīmi: prasītāja

Anulēšanas nodaļas lēmums: atsaukt Kopienas preču zīmes īpašnieka tiesības attiecībā uz Kopienas preču zīmi Nr. 4 0 98  588 pilnībā

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt kā nepieņemamu

Izvirzītie pamati: Regulas par Kopienas preču zīmi 51. panta 1. punkta a) apakšpunkta, 59. un 75. panta pārkāpums


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/16


Prasība, kas celta 2014. gada 22. augustā – Roland/ITSB – Louboutin (Kurpes pazoles sarkanās krāsas nianse)

(Lieta T-631/14)

2014/C 380/21

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Roland SE (Essen, Vācija) (pārstāvji – COnken un ORauscher, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otrs procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieks: Christian Louboutin (Parīze, Francija)

Prasītājas prasījumi:

grozīt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju pirmās padomes 2014. gada 28. maija lēmumu lietā R 1591/2013–1 tādējādi, ka iebildumi Nr. B 1 9 22  890 pilnībā tiek apmierināti un Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 008845539 tiek noraidīts;

pakārtoti, atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs: otrs procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieks

Attiecīgā Kopienas preču zīme: cita preču zīme, ko veido sarkanās krāsas nianse un kuras izvietojums ir uz kurpes zoles, attiecībā uz precēm, kas ietilpst 25. klasē – Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 8 8 45  539

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: prasītāja

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: starptautiska grafiskas preču zīmes, kas ietver vārdiskus elementus “my SHOES”, reģistrācija attiecībā uz precēm, kas ietilpst 25. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 75. panta otrā teikuma pārkāpums;

Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/16


Prasība, kas celta 2014. gada 25. augustā – Intercon/Komisija

(Lieta T-632/14)

2014/C 380/22

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Intercon Sp. z o.o. (Łódź, Polija) (pārstāvis – B. Eger, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka Komisija ar rīkojumu atmaksāt summu EUR 2 58  479,21 ir pārkāpusi dotāciju nolīguma Nr. ARTreat – 224297 Septītās pētniecības pamatprogrammas (7.FRP) ietvaros noteikumus;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvota pārbaudes robežu pārsniegšana izdarītajā auditā un līdz ar to nepieļaujama audita rezultātu izmantošana.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvota saņēmēja parakstītā formulāra C neņemšana vērā, kaut arī Komisija ir prasījusi to iesniegt, kā arī pierādījuma, ko veido darbinieka paziņojums, ka nav iespējams iegūt dokumentus no konsorcija koordinatora, neņemšana vērā.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvota jauno viedokļu un paskaidrojumu, atsaucoties uz nolīguma pielikuma II.22.5. punktu, neņemšana vērā, kaut arī Komisija ir prasījusi saņēmējam tos iesniegt, nosakot termiņu.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/17


Prasība, kas celta 2014. gada 26. augustā – Frinsa del Noroeste/ITSB – Frisa Frigorífico Rio Doce (“FRISA”)

(Lieta T-638/14)

2014/C 380/23

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Frinsa del Noroeste, SA (Santa Eugenia de Riveira, Spānija) (pārstāvis – JBotella Reyna, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Frisa Frigorífico Rio Doce, SA (Espirito Santo, Brazīlija)

Prasītājas prasījumi:

nolemt, ka Kopienas preču zīmes “FRISA” reģistrācijas pieteikums Nr. 1 0 3 29  721 ir noraidāms attiecībā uz precēm, kas ietilpst 29. klasē, un pakalpojumiem, kas ietilpst 35. un 39. klasē

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “FRISA”, attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 29., 35. un 39. klasē – Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 1 0 3 29  721

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: prasītāja

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “Frinsa”, attiecībā uz precēm, kas ietilpst 29. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: daļēji apmierināt iebildumus

Apelāciju padomes lēmums: atcelt Iebildumu nodaļas lēmumu un pilnībā noraidīt iebildumus

Izvirzītie pamati: Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju ceturtā padome savā 2014. gada 1. jūlija lēmumā apvienotajās lietās R 1547/2013–4 un R 1851/2013–4 nav vērtējusi prasītājas argumentus, ņemot vērā, ka tā ir tikai izlēmusi šīs lietas identiskā veidā, pārbaudot vienīgi procesā iesniegto izmantošanas pierādījumu.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/18


Prasība, kas celta 2014. gada 28. augustā – Dellmeier/ITSB – Dell (“LEXDELL”)

(Lieta T-641/14)

2014/C 380/24

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Alexandra Dellmeier (Minhene, Vācija) (pārstāvis – JKhöber, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Dell, Inc. (Round Rock, Amerikas Savienotās Valstis)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja Apelāciju otrās padomes 2014. gada 4. jūnija lēmumu lietā R 0966/2013–2 attiecībā uz iebildumu procesu Nr. B 1  698 2892 pret Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu Nr. 008114779 “LEXDELL” un noraidīt iebildumus pilnībā;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesvedībā Tiesā radušos tiesāšanās izdevumus;

noteikt datumu mutvārdu paskaidrojumu sniegšanai attiecībā uz lietu, par kuru Tiesa nevar spriest bez mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanas.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā Kopienas preču zīme: Kopienas vārdiska preču zīme “LEXDELL” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 16., 25., 41. un 45. klasē – Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 8 1 14  779

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Kopienas grafiskas preču zīmes, kas ietver vārdisku elementu “DELL”, reģistrācija Nr. 6 4 20  641

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus apmierināt daļēji

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 8. panta 5. punkta pārkāpums


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/19


Prasība, kas celta 2014. gada 1. septembrī – Red Lemon Incorporation/ITSB – Lidl Stiftung (“ABTRONIC”)

(Lieta T-643/14)

2014/C 380/25

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Red Lemon Incorporation (Honkonga, Ķīnas Tautas Republika) (pārstāvji – TWieland un SMüller, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Lidl Stiftung & CoKG (Neckarsulm, Vācija)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju pirmās padomes 2014. gada 15. maija lēmumu lietā R 1899/2013–1 un iebildumus noraidīt;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “ABTRONIC” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 9. klasē – Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 8 1 84  632

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: vārdiskas preču zīmes “TRONIC” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 9. klasē, starptautiska reģistrācija

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus apmierināt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/19


Prasība, kas celta 2014. gada 2. septembrī – Infusion Brands/ITSB (“DUALSAW”)

(Lieta T-647/14)

2014/C 380/26

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Infusion Brands, Inc. (Myer Lake Circle Clearwater, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvis – KPiepenbrink, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju ceturtās padomes 2014. gada 1. jūlija lēmumu lietā R 397/2014–4;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme baltā, melnā un zaļā krāsā, kas ietver vārdisku elementu “DUALSAW”, attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 7., 8. un 35. klasē – Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 1 2 0 27  561

Pārbaudītāja lēmums: reģistrācijas pieteikumu noraidīt daļēji

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta un 7. panta 2. punkta pārkāpums


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/20


Prasība, kas celta 2014. gada 2. septembrī – Infusion Brands/ITSB (“DUALTOOLS”)

(Lieta T-648/14)

2014/C 380/27

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Infusion Brands, Inc. (Myer Lake Circle Clearwater, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvis – KPiepenbrink, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju ceturtās padomes 2014. gada 1. jūlija lēmumu lietā R 398/2014–4;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme baltā, melnā un zaļā krāsā, kas ietver vārdisku elementu “DUALTOOLS”, attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 7., 8. un 35. klasē – Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 1 2 0 27  496

Pārbaudītāja lēmums: reģistrācijas pieteikumu noraidīt daļēji

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta un 7. panta 2. punkta pārkāpums


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/21


Prasība, kas celta 2014. gada 8. septembrī – AF Steelcase/ITSB

(Lieta T-652/14)

2014/C 380/28

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: AF Steelcase, SA (Madride, Spānija) (pārstāvis – SRodríguez Bajón, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Prasītājas prasījumi:

atcelt ITSB 2014. gada 8. jūlija lēmumu saistībā ar AF Steelcase izslēgšanu no attiecīgās uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūras;

atcelt visus pārējos saistītos ITSB lēmumus saistībā ar attiecīgo uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūru, tostarp attiecīgā gadījumā lēmumus par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecīgajā procedūrā, nosakot, ka uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra ir jāatjauno stadijā pirms AF Steelcase izslēgšanas tā, lai tās piedāvājums tiktu izvērtēts;

pakārtoti, ja procedūras atjaunošana nav iespējama, piespriest ITSB samaksāt prasītajai EUR 20  380 kā atlīdzību par zaudējumiem, kas AF Steelcase radušies izslēgšanas lēmuma dēļ; tāpat piespriest ITSB samaksāt prasītajai EUR 24  000 kā atlīdzību par morālo kaitējumu, kas nodarīts AF Steelcase ar izslēgšanas lēmumu, un

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šī prasība ir vērsta pret lēmumu noraidīt piedāvājumu, ko prasītāja iesniegusi publiskā iepirkuma procedūrā, kas rīkota attiecībā uz mēbeļu un iekārtu (1. daļa) un signalizācijas aprīkojuma (2. daļa) piegādi un ierīkošanu ITSB ēkās (TED 214/S 023-035020, 2014. gada 1. februāris).

Savas prasības pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka lēmumā par AF Steelcase izslēgšanu no attiecīgās publiskā iepirkuma procedūras neesot sniegts pamatojums un esot veikta kritērija grozīšana.

Prasītāja šajā ziņā apgalvo, ka neatkarīgi no jautājuma par izslēgšanas lēmuma nepietiekamo pamatojumu esot jākonstatē, ka administrācija ir grozījusi kritēriju, kas esot būtiski aizskāris prasītājas tiesības uz aizstāvību, jo, ja no paša sākuma būtu norādīts, ka piedāvājums ir ticis noraidīts tāpēc, ka bija uzskatāms, ka grozījumi 20. ailē padara piedāvājumu nepilnīgu, tad, ņemot vērā šo pamatojumu, tiktu izvirzīti citi argumenti saistībā ar lūgumu veikt papildu izskatīšanu.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots par labas pārvaldības un samērīguma principu, kas jāievēro Eiropas administrācijas rīcībā, pārkāpumu.

Prasītāja šajā ziņā apgalvo, ka aplūkojamajā gadījumā ITSB, tiklīdz tas bija konstatējis atšķirību 20. pielikuma formatējumā, esot bijis jāsazinās ar AF Steelcase, lai precizētu to, kas bija nepieciešams, ņemot vērā, ka ITSB var tikt prasīts rīkoties rūpīgi un piesardzīgi, izskatot un izvērtējot attiecīgo piedāvājumu.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots par Komisijas 2012. gada 29. oktobra Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem, pārkāpumu.

Prasītāja šajā ziņā apgalvo, ka ITSB neesot lūdzis AF Steelcase sniegt nepieciešamos precizējumus saskaņā ar minētās regulas 158. panta 3. punktu, lai gan aplūkojamajā gadījumā tie nebūtu būtiski ietekmējuši piedāvājuma nosacījumus.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/22


Prasība, kas celta 2014. gada 12. septembrī – Spānija/Komisija

(Lieta T-657/14)

2014/C 380/29

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Spānijas Karaliste (pārstāve – A. Gavela Llopis, Abogado del Estado)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt par spēkā neesošu 2014. gada 27. jūnija lēmumu, kurā nolemts pārtraukt samaksas termiņu saistībā ar Spānijas 2013. gada 26. decembrī attiecībā uz ERAF Tehnoloģiskā fonda Pētniecības, attīstības un inovācijas darbības programmu nosūtīto izdevumu deklarāciju un maksājumu pieteikumu Nr. 21 un nolemts uzsākt [maksājumu] apturēšanas procedūru, un

piespriest atbildētājai iestādei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ar lēmumu par [samaksas termiņa] pārtraukšanu un [maksājumu] apturēšanas procedūras uzsākšanu esot pārkāpts Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (OV L 210, 25. lpp.), 87. panta 2. punkts saistībā ar tās 91. un 92. pantu.

Šajā ziņā tiek apgalvots, ka iepriekš minētajā 87. panta 2. punktā paredzētais termiņš esot noilguma termiņš, kas liedz Komisijai pieņemt lēmumu par samaksas termiņa pārtraukšanu pēc tam, kad ir pagājuši divi mēneši, un tāpēc arīdzan neļauj uzsākt maksājumu apturēšanas procedūru.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka lēmums par [samaksas termiņa] pārtraukšanu un [maksājumu apturēšanas] procedūras uzsākšanu esot pieņemts pēc Savienības tiesībās noteiktā termiņa un ar to esot pārkāpti tiesiskās drošības, tiesiskās paļāvības un labas pārvaldības principi. Tādējādi Spānijas Karalistei, kura labticīgi paļāvās uz maksājuma saņemšanu likumā noteiktajā termiņā, esot radītas budžeta un finansiālā ziņā nelabvēlīgas sekas.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka esot pārkāpts Regulas Nr. 1083/2006 91. panta 1. punkta a) apakšpunkts, jo nav ievēroti šajā tiesību normā šā lēmuma juridiski korektai pieņemšanai izvirzītie priekšnosacījumi.

Šajā ziņā tiek apgalvots, ka lēmums par [samaksas termiņa] pārtraukšanu ir pamatots nevis ar revīzijas ziņojumu, kā prasīts minētajā tiesību normā, bet gan ar gluži vienkāršu projektu, kas nav uzskatāms par galīgu dokumentu, ar kuru varētu pamatot lēmumu par [samaksas termiņa] pārtraukšanu. Turklāt no minētā projekta neizrietot nekādas pazīmes un nebūt ne kādi pierādījumi par būtiskiem trūkumiem vadības un kontroles sistēmā.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/23


Prasība, kas celta 2014. gada 12. septembrī – Jurašinović/Padome

(Lieta T-658/14)

2014/C 380/30

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ivan Jurašinović (Anžēra, Francija) (pārstāvis – OPfligersdorffer, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2014. gada 8. jūlija lēmumu, ciktāl ar to prasītājam tika ierobežota piekļuve lēmuma 3. pielikumā minētajiem dokumentiem, atsaucoties uz starptautisko attiecību aizsardzību un tiesvedības aizsardzību un šī iemesla dēļ izslēdzot pieprasītos dokumentus;

piespriest Padomei samaksāt prasītājam summu EUR 5  000 (bez PVN) jeb EUR 6  000 (ar PVN) apmērā kā ar tiesvedību saistītu kompensāciju, tai pieskaitot procentus atbilstoši ECB noteiktajai likmei prasības pieteikuma reģistrācijas dienā;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza trīs pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots par acīmredzamu kļūdu vērtējumā attiecībā uz Regulas Nr. 1049/2001 (1) 4. panta 2. punkta otrajā ievilkumā paredzēto izņēmumu saistībā ar tiesvedības un juridisku konsultāciju aizsardzību, jo Vispārējā tiesa savā spriedumā Jurašinović/Padome (T-63/10, EU:T:2012:516), kura izpildei pieņemts apstrīdētais lēmums, esot jau nospriedusi, ka, lai gan šis izņēmums ir piemērojams, tam aplūkojamajā gadījumā nevar būt nozīmes.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots par acīmredzamu kļūda vērtējumā attiecībā uz Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta trešajā ievilkumā paredzēto izņēmumu par kaitējumu sabiedrības interesēm saistībā ar starptautiskajām attiecībām, jo konkrētie dokumenti attiecoties uz informāciju no Eiropas Savienības, nevis no Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmas, un līdz ar to minētās organizācijas informācijas plūsma neesot skarta.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots par acīmredzamu kļūdu vērtējumā attiecībā uz izņēmumu saistībā ar sevišķām sabiedrības interesēm, kas saskaņā ar Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 2. punktu ļaujot atkāpties no tiesvedības un juridisku konsultāciju aizsardzības, jo, pirmkārt, tiesvedība, uz kuru attiecas dokumenti, šobrīd jau esot galīgi pabeigta un, otrkārt, Horvātijas Republika tagad esot Eiropas Savienības dalībvalsts.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 43. lpp.).


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/24


Prasība, kas celta 2014. gada 15. septembrī – Beļģija/Komisija

(Lieta T-664/14)

2014/C 380/31

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Beļģijas Karaliste (pārstāvji – C. Pochet un J. C. Halleux, pārstāvji, kam palīdz J. Meyers, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2014. gada 3. jūlija Lēmuma C(2014) 1021 attiecībā uz garantiju shēmu finanšu kooperatīvu individuālo dalībnieku akciju aizsardzībai lietā SA.33927 2. panta 4. punktu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatojumam prasītāja izvirza vienu pamatu, ar ko tiek apgalvots, ka Komisija esot pārkāpusi LESD 107. un 108. pantu, kā arī samērīguma principu, jo ar minēto lēmumu Beļģijai, papildus pienākumam atgūt atbalstu no tā saņēmējām kooperatīvajām sabiedrībām, ir noteikts aizliegums veikt jebkādus maksājumus ar garantiju shēmu aizsargātajām fiziskajām personām.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/24


Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2014. gada 16. jūlija rīkojumu lietā F-114/13 Fernandez Fernandez/Komisija 2014. gada 17. septembrī iesniedza Robert Klar un Francisco Fernandez Fernandez

(Lieta T-665/14 P)

2014/C 380/32

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Robert Klar (Grevenmacher, Luksemburga) un Francisco Fernandez Fernandez (Steinsel, Luksemburga) (pārstāvis – A. Salerno, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi:

atcelt Civildienesta tiesas 2014. gada 16. jūlija spriedumu;

nosūtīt lietu atpakaļ Civildienesta tiesai tās izskatīšanai pēc būtības;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt visus instances tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības pamatojumam apelācijas sūdzības iesniedzēji izvirza vienu pamatu par to, ka Civildienesta tiesa esot kļūdaini uzskatījusi, ka prasība ir acīmredzami nepieņemama, jo pirmstiesas procedūra neesot bijusi likumīga, jo Iecēlējinstitūcijas 2012. gada oktobra paziņojums – nedz ņemot vērā tā tekstu, nedz kontekstu, nedz tā formu, – neesot nelabvēlīgs akts, kura paziņošana būtu aizsākusi sūdzības iesniegšanas termiņu.


Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/26


Prasība, kas celta 2014. gada 14. jūlijā – ZZ/EĀDD

(Lieta F-65/14)

2014/C 380/33

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – L. Levi un N. Flandin, advokāti)

Atbildētājs: EĀDD

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmumu par atteikumu 2013 gada paaugstināšanas amatā ietvaros paaugstināt prasītāju amatā AD 13 pakāpē, lai gan viņš bija ietverts amatā paaugstināmo ierēdņu sarakstā, atcelšana.

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2013. gada 9. oktobra un 14. oktobra lēmumus, ar kuriem atteikts 2013 gada paaugstināšanas amatā ietvaros paaugstināt prasītāju amatā AD 13 pakāpē;

ciktāl tas ir nepieciešams, atcelt 2014. gada 16. aprīļa lēmumu, ar kuru ir noraidīta prasītāja sūdzība;

piespriest EĀDD atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/26


Prasība, kas celta 2014. gada 17. jūlijā – ZZ/Padome

(Lieta F-67/14)

2014/C 380/34

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – M. Velardo, advokāts)

Atbildētāja: Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma atlaist prasītāju no amata pārbaudes laika beigās atcelšana un zaudējumu atlīdzināšana par iespējamo morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt Padomes Sekretariāta 2013. gada 25. jūnija lēmumu un Padomes iecēlējinstitūcijas 2014. gada 8. aprīļa lēmumu, ar kuriem tika atlaists prasītājs;

piespriest atbildētājai maksāt summu, ko aprēķina tās ikmēneša atlīdzību AST 3 pakāpei (EUR 3  500) reizinot ar mēnešu, kas ir pagājuši no 2013. gada 1. jūlija līdz brīdim, kad šajā lietā pasludināts spriedums par zaudējumu atlīdzību, skaitu;

piespriest atbildētājai maksāt EUR 40  000 par radīto morālo kaitējumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas tiesvedībā radušies prasītājam.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/27


Prasība, kas celta 2014. gada 19. jūlijā – ZZ/Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde

(Lieta F-69/14)

2014/C 380/35

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – S. Pappas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde

Strīda priekšmets un apraksts

Novērtējuma ziņojuma, kas veikts par 2013. gadu atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt apstrīdēto novērtējuma ziņojumu;

piespriest Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/27


Prasība, kas celta 2014. gada 24. jūlijā – ZZ/Europol

(Lieta F-73/14)

2014/C 380/36

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – M. Velardo, avocat)

Atbildētājs: Europol

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma neatjaunot līgumu ar prasītāju atcelšana un zaudējumu atlīdzināšana par, iespējams, radīto morālo un materiālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt netiešo lēmumu par 2013. gada 6. decembrī iesniegtā lūguma saskaņā ar 90. panta 1. punktu atjaunot līgumu kā pagaidu darbiniekam AD 7 pakāpē noraidīšanu, kā arī 2014. gada 14. aprīļaEuropol direktora atbildi uz sūdzību;

piespriest atbildētājam maksāt EUR 1 5 45  124 zaudējumu atlīdzību par radīto materiālo kaitējumu;

piespriest atbildētājam maksāt EUR 40  000 par radīto morālo kaitējumu;

piespriest Europol atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.