ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 260

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 9. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2014/C 260/01

Komisijas paziņojums par četru ftalātu (DEHP, DBP, BBP un DIBP) ierobežošanas procedūras pabeigšanu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) ( 1 )

1

2014/C 260/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7266 – D’Ieteren/Continental/JV) ( 1 )

5

2014/C 260/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7202 – Lenovo / Motorola Mobility) ( 1 )

5

2014/C 260/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7320 – PAI Partners / DVD Participations) ( 1 )

6

2014/C 260/05

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7321 – CVC Capital Partners / Vedici Groupe) ( 1 )

6

2014/C 260/06

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7295 – Parkwind / Aspiravi Offshore / Summit Renewable Energy Northwind / Northwind) ( 1 )

7

2014/C 260/07

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7137 – EDF / Dalkia en France) ( 1 )

7

2014/C 260/08

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.7290 – Apple/Beats) ( 1 )

8

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2014/C 260/09

Euro maiņas kurss

9

2014/C 260/10

Kopsavilkums Komisijas lēmumiem par licencēm, kas nepieciešamas, lai laistu tirgū un/vai lietotu vielas, kuras minētas XIV pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (publicē saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 64. panta 9. punktu)

10

 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2014/C 260/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7291 – Versalis/Novamont) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

11

2014/C 260/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7338 – OJI / INCJ / Rank Group Pulp, Paper & Packaging Business) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

12

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2014/C 260/13

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

13

2014/C 260/14

Grozījumu pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

17

2014/C 260/15

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

24

2014/C 260/16

Sūdzības lietas CHAP (2010) 723 izbeigšana

33

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

9.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 260/1


KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

par četru ftalātu (DEHP, DBP, BBP un DIBP) ierobežošanas procedūras pabeigšanu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2014/C 260/01

1.   IEVADS

Dānija 2011. gada 14. aprīlī saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (1) (REACH) 69. panta 4. punktu Eiropas Ķīmisko vielu aģentūrai (ECHA) iesniedza regulas XV pielikumā norādīto ierobežojuma priekšlikuma dokumentāciju. Priekšlikuma mērķis bija ES līmenī ierobežot tādu izstrādājumu laišanu tirgū, kurus paredzēts izmantot iekštelpās un kuri var nonākt tiešā saskarē ar ādu vai gļotādu, un kas satur vienu vai vairākus no četriem ftalātiem, kuru koncentrācija jebkurā plastificētā materiālā pārsniedz 0,1 (masas) %. Minētie četri ftalāti ir šādi: DEHP (bis-(2-etilheksil) ftalāts; CAS Nr. 117-81-7; EK Nr. 204-211-0); DBP (dibutilftalāts; CAS Nr. 84-74-2; EK Nr. 201-557-4); BBP (benzilbutilftalāts; CAS Nr. 85-68-7; EK Nr. 201-622-7); DIBP (diizobutilftalāts; CAS Nr. 84-69-5; EK Nr. 201-553-2). Tā kā minētie ftalāti toksiski ietekmē reproduktīvo sistēmu un tiem piemīt endokrīno sistēmu noārdošas īpašības, Dānija uzskatīja, ka to saturs izstrādājumos un kombinētā iedarbība rada tādu risku cilvēka veselībai, kas netiek pienācīgi kontrolēts un kam būtu jāpievērš uzmanība ES līmenī.

2012. gada 15. jūnijāECHA Riska novērtēšanas komiteja (RAC) saskaņā ar REACH regulas 70. pantu vienprātīgi pieņēma atzinumu par ierosināto ierobežojumu. Savā atzinumā RAC norādīja, ka konkrētais ierosinātais ierobežojums nav pamatots, jo pieejamie dati neliecina, ka 2012. gadā šo četru ftalātu kombinēta iedarbība būtu radījusi risku. RAC uzskata, ka spēkā esošās normatīvās prasības un līdz ar to šo vielu retāka izmantošana vēl vairāk samazina to iedarbību un ka tas pats notiks turpmākajos pāris gados, kad šiem ftalātiem piemēros licencēšanas prasības.

2012. gada 5. decembrīECHA Sociālās un ekonomiskās analīzes komiteja (SEAC) saskaņā ar REACH regulas 71. pantu vienprātīgi pieņēma atzinumu par ierosināto ierobežojumu, kurā tā secināja, ka nav pamata ierosināto ierobežojumu atbalstīt. Šā secinājuma pamatā ir iepriekš minētais RAC atzinums.

2012. gada 19. decembrīECHA saskaņā ar REACH regulas 72. pantu iesniedza Komisijai RAC un SEAC atzinumus.

Saskaņā ar REACH regulas 73. panta 1. punktu, ja ir ievēroti 68. pantā izklāstītie nosacījumi, Komisija trīs mēnešos pēc SEAC atzinuma saņemšanas sagatavo regulas XVII pielikuma grozījumu projektu.

Minētie četri ftalāti CLP regulas (2) VI pielikumā ir klasificēti kā 1.B kategorijai piederīgas reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas. Tāpat kā citas 1.B kategorijai piederīgas reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas un saskaņā ar 30. pozīciju REACH regulas XVII pielikumā šos četrus ftalātus nedrīkst laist tirgū vai izmantot kā sastāvdaļas citās vielās vai maisījumos, kas paredzēti plašam patēriņam, ja koncentrācija vienam no šiem ftalātiem ir lielāka par vai vienāda ar 0,3 %.

REACH regulas XVII pielikuma 51. pozīcija nosaka, ka trijus no šiem ftalātiem (DEHP, DBP un BBP) ir aizliegts izmantot rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs. Minētajā pozīcijā ietvertās pārskatīšanas klauzulas ietvaros ECHA pēc Komisijas pieprasījuma 2010. gadā izvērtēja šā ieraksta grozīšanu, ņemot vērā jaunu zinātnisku informāciju. Tika secināts (3), ka jauniegūtā informācija par minēto trīs ftalātu izmantojumu un iedarbību nepaver jaunu skatu uz iepriekš veiktajiem novērtējumiem, kas tika izmantoti par pamatu minētajiem ierobežojumiem. Vēl tika secināts, ka jaunā informācija nenorāda uz nepieciešamību steidzami pārskatīt spēkā esošos ierobežojumus.

2.   KOMISIJAS NOVĒRTĒJUMĀ IZSKATĪTIE GALVENIE ELEMENTI

Izdarot secinājumus par to, vai REACH regulas 68. pantā izklāstītie nosacījumi ir izpildīti un ierosinātais ierobežojums ir pamatots, Komisija jo īpaši ņēma vērā turpmāk norādītos ierobežojuma dokumentācijas un komiteju atzinumu elementus.

Pirmkārt, RAC bija grūti izdarīt secinājumu par to, vai minētie četri ftalāti veicina neauglības problēmas un palielina saslimstību ar hormonatkarīgu audzēju, ko novēro cilvēkiem. Pieejamie cilvēku epidemioloģijas pētījumi faktiski neļauj izdarīt secinājumus par tiešu cēlonisku sakarību starp izpētīto ietekmi (kas lielākoties ir antiandrogēna) un šo četru ftalātu iedarbību. No otras puses, RAC piekrita, ka, pamatojoties uz datiem par dzīvniekiem, liekas, vairākas ietekmes bija saistītas ar antiandrogēnu darbības veidu. Tādējādi komiteja visas minētās ietekmes uzskatīja par vērā ņemamiem parametriem un izvēlējās tās, kuras uzrādīja visaugstāko risku, un ieguva tādu vielas iedarbības līmeni, virs kura saskare ar šo vielu cilvēkiem nebūtu vēlama (atvasinātie beziedarbības līmeņi, DNEL). Tomēr RAC uzskatīja, ka iegūtie DNEL atsevišķu atzinumā izklāstītu iemeslu dēļ bija novērtēti pārāk augstu, piemēram, attiecībā uz sākotnējās devas līmeņu konservatīvu izmantošanu (4).

Otrkārt, iedarbības novērtējumā RAC novērtēja ierobežojuma dokumentācijā ierosinātos scenārijus, kuros iekļauta tāda izstrādājumos esošu ftalātu iedarbība, ko var radīt tieša saskare ar attiecīgajiem izstrādājumiem un putekļiem, un iekštelpu gaisu, kas satur šos četrus ftalātus. Šajā novērtējumā bija iekļauta arī iedarbība, ko rada pārtikas uzņemšana.

Aplēses par iedarbību, kuras ieguva, pamatojoties uz ierobežojuma dokumentācijā norādīto modeli, RAC pieņēma kā visļaunāko scenāriju un uzskatīja par neuzticamām vairāku atzinumā izklāstītu iemeslu dēļ. Tāpēc tika uzskatīts, ka noteiktās riska apraksta pakāpes (RCR), kas rodas no saskares ar izstrādājumiem, no iekštelpu vides un no pārtikas uzņemšanas, ir noteiktas pārāk lielas.

Lai iegūtu labākus rādījumus par kopējiem/kombinētajiem līmeņiem attiecībā uz šiem četriem ftalātiem, kam ir pakļauti iedzīvotāji, RAC izskatīja cilvēku biomonitoringa pētījumus, kas ir pieejami regulas XV pielikumā norādītajos dokumentos attiecībā uz ierobežošanu un ierobežošanas procedūras laikā, lai noteiktu šo ftalātu iedarbību. Iedarbību novērtēja, izmantojot minētos biomonitoringa datus, un rezultātā attiecībā uz minētajiem četriem ftalātiem ieguva kombinētas RCR bērniem un pieaugušajiem – attiecīgi 1,59 un 1,23 (pamatoti sliktākā prognoze), kas norāda, ka risks pārsniedz 1. RAC atzina, ka biomonitoringa datu rezultātā dažas iedarbības varētu novērtēt nepilnīgi, jo minētie dati bija pieejami tikai par salīdzinoši nelielu cilvēku skaitu, tie neaptvēra visas vecuma grupas un, iespējams, neatspoguļoja kopējo situāciju Eiropā (jo minētie dati bija pieejami tikai par Vāciju un Dāniju). Tomēr RAC uzskatīja, ka, tā kā pieejamie biomonitoringa pētījumi attiecas uz paraugiem, kuri tika ņemti pirms 2007. gada, iegūtās iedarbības aplēses neatspoguļo aktuālo situāciju un ir novērtētas pārāk augstu, un neņem vērā uz iedarbības samazināšanu vērsto ES tiesību aktu īstenošanu par ftalātiem materiālos, kas nonāk saskarē ar pārtiku (5), kosmētiku (6) bērnu aprūpes precēm un rotaļlietām (7).

Kā norādīts RAC atzinumā, laika posmā no 2007. līdz 2010. gadam ES ražotos izstrādājumos šo četru ftalātu saturs ir samazinājies par 40 %, ES importētos izstrādājumos to saturs samazinājies par 13 % un ES tirgotos izstrādājumos – par 35 %. Tika arī piebilsts, ka noteiktās RCR norāda uz iedarbības rezultātu visos izstrādājumos, kas satur ftalātus, tostarp tādus, kurus ar šo priekšlikumu nav paredzēts ierobežot. Tāpēc RAC secināja, ka noteiktās RCR, kuras pārsniedz 1, ir pašreizējās situācijas pārspīlējums.

Turklāt RAC un SEAC piebilda, ka attiecībā uz daudziem pielietojumiem šie četri ftalāti un/vai ftalāti kopumā jau tagad ir izņemti vai tiek izņemti no aprites. Turklāt, pamatojoties uz dažādiem scenārijiem, SEAC izveidoja prognozes par ES tirgoto izstrādājumu sastāvā esošu četru ftalātu apjomiem 2015. un 2020. gadā. Šīs prognozes norādīja uz turpmāku ievērojamu samazinājumu attiecībā uz šo četru ftalātu saturu izstrādājumos ES tirgū. Pamatojoties uz to, RAC secināja, ka jau pašreizējais apjoma samazinājums arī turpmāk samazinās vielu iedarbību līdz tādam līmenim, kas vairs neapdraud cilvēka veselību. Bez tam SEAC uzskatīja, ka uz šo vielu aizstāšanu galvenokārt mudina ES tiesību akti – piemēram, par šo četru ftalātu klasificēšanu kā reproduktīvajai veselībai toksiskas vielas un par minēto ftalātu izmantojuma ierobežošanu rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs, kā arī par plastmasas materiāliem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, – tāpēc paredzams, ka šo četru ftalātu aizstāšana ar citiem plastifikatoriem turpināsies, jo tie ir ietverti īpaši bīstamo vielu kandidātu sarakstā saskaņā ar REACH regulas 59. pantu un XIV pielikumu un arī tāpēc, ka gadījumā, ja pastāv piemērotas alternatīvas, līdz ar atļaujas pieteikumu ir jāiesniedz aizstāšanas plāns. Šo aizstāšanas tendenci veicina arī citi tirgus faktori, piemēram, tendence izmantot plastifikatorus, kas nesatur ftalātus, un neskaidrība par ilgtermiņa cenu un ftalātu izejvielu pieejamību.

Savā atzinumā SEAC norādīja, ka tā nav varējusi veikt ierosinātā ierobežojuma proporcionalitātes novērtējumu, jo XV pielikuma dokumentācija par ierobežošanu un ierobežošanas procedūras laikā savāktā informācija nebija pietiekama. Netika norādīti un arī izvērtēti ierosinātā ierobežojuma ieguvumi attiecībā uz iespējami mazāku kaitējumu veselībai. SEAC pieejamā informācija neļāva veikt nekādu novērtējumu par ieguvumiem, ko ierosinātie ierobežojumi radītu videi. Attiecībā uz nozarē gaidāmajām aizstāšanas izmaksām SEAC konstatēja, ka alternatīvu materiālu cenas (ieskaitot gan ftalātu saturošus, gan ftalātu nesaturošus plastifikatorus) kopumā ir par 0–30 % augstākas. Ņemot vērā šo vielu plašo pielietojumu, SEAC bija pieejama nepilnīga informācija par sastāva maiņas un citām atbilstīgām aizstāšanas izmaksām. Kopumā SEAC aplēsa, ka alternatīvas lielākajai daļai pielietojumu tehniskajā un izmaksu ziņā ir pieejamas. Tomēr ierosinātajam ierobežojumam var būt pretēja ekonomiska ietekme uz PVC otrreizējās pārstrādes nozari vai arī būtu nepieciešams vairāk laika un resursu, lai veiktu aizstāšanu atsevišķās nozarēs (piemēram, aviokosmiskajā rūpniecībā). SEAC arī norādīja, ka, ņemot vērā priekšlikuma ļoti plašo darbības jomu, nav pierādīts, ka ierosinātais ierobežojums patiešām ir vispiemērotākais pasākums.

Dānija 2013. gada 9. aprīlī un 12. jūlijā Komisijai iesniedza norādes uz papildu informāciju un lūdza, lai Komisija to izskata pirms lēmuma pieņemšanas. Minētā informācija galvenokārt bija biomonitoringa pētījumu dati un ziņas par attiecīgo četru ftalātu klātesību importētos izstrādājumos. Komisija lūdza ECHA sekretariātu provizoriski novērtēt to, vai šie dati ir tādi, kas spētu apstrīdēt RAC un SEAC atzinumus.

Provizoriskajā novērtējumā ECHA sekretariāts secināja, ka, spriežot pēc Dānijas iedzīvotāju biomonitoringa datiem, kas nesen kļuvuši pieejami, iedarbība šajā dalībvalstī 2011. gadā bija aptuveni puse no iedarbības 2007. gadā, un tas apstiprina pieņēmumus par izmantojuma samazināšanos un RAC un SEAC atzinumus. Tomēr biomonitoringa dati par citu ES dalībvalstu iedzīvotājiem nav publiski pieejami. ECHA uzskatīja, ka šie dati, nebūdami zinātniski recenzēti, ir pārāk provizoriski, lai varētu veikt pienācīgu analīzi un izdarīt pārliecinošus secinājumus un attiecīgi apstrīdēt RAC un SEAC atzinumus.

Turklāt ECHA sekretariāts uzskatīja, ka Dānijas iesniegtie dati un papildu apsvērumi par ftalātu klātesību importētos izstrādājumos neļauj izdarīt no RAC un SEAC atzinumiem atšķirīgus secinājumus. Lai gan mazākā mērā, nekā to novērtēja SEAC, dati nav pretrunā ar RAC pieņēmumu par ftalātu apjoma samazināšanās tendenci ES tirgū esošajos izstrādājumos, un šķiet, ka to apstiprina ECHA veiktais provizoriskais novērtējums par biomonitoringa datiem.

Pamatojoties uz ECHA sekretariāta veikto provizorisko novērtējumu, kurā izvērtēta informācija, ko Dānija minējusi savās 2013. gada 9. aprīļa un 12. jūlija vēstulēs, Komisija uzskata, ka, ņemot vērā šo datu ierobežoto pieejamību un provizorisko raksturu, patlaban tie nav pietiekami, lai apstrīdētu RAC un SEAC atzinumus.

3.   SECINĀJUMI

Saskaņā ar REACH regulas 73. panta 1. punktu Komisija uzskata, ka 68. pantā izklāstītie nosacījumi nav izpildīti, un tāpēc nav sagatavojusi projektu regulas XVII pielikuma grozījumiem un nav virzījusi galīgā lēmuma pieņemšanu saskaņā ar REACH regulas 73. panta 2. punktā izklāstīto procedūru.

REACH regula saskaņo nosacījumus tādu ķīmisko vielu ražošanas, izmantošanas vai laišanas tirgū aizliegšanai, kuras ir pārvarējušas REACH ierobežošanas procedūru (REACH regulas 69.–73. pants). Tāpēc, līdzko ierobežošanas procedūra ir pabeigta, dalībvalstīm nevajadzētu saglabāt vai valsts mērogā ieviest ierobežojumus, kas atšķiras no ES līmenī pieņemtajiem, ņemot vērā XV pielikuma ierobežojuma dokumentācijā izvērtētos riskus.

Šajā gadījumā attiecībā uz minētajiem četriem ftalātiem tas nozīmē, ka, tā kā Komisija ir nolēmusi neapstiprināt ierosināto ierobežojumu ES līmenī, dalībvalstīm nevajadzētu saglabāt vai valsts mērogā ieviest ierobežojumus attiecībā uz riskiem, kuri jau tika novērtēti ES ierobežošanas procedūras laikā.

Komisija atgādina ECHA pienākumu saskaņā ar REACH regulas 69. panta 2. punktu pēc 2015. gada 21. februāra (t. s. rieta datuma) apsvērt, vai XIV pielikumā uzskaitīto četru ftalātu izmantošana izstrādājumos rada tādu risku cilvēka veselībai vai videi, kas netiek pietiekami kontrolēts. Šajā procedūrā tiktu iekļauti arī RAC ieteikumi, kurus tā sniegusi savā atzinumā par tirgus tendenču uzraudzību, izmantošanas modeļiem, uz biomonitoringu balstītu koncentrāciju organismā, vielu sastāvu izstrādājumos un migrāciju no tiem.

Komisija uzskata, ka visus datus, kas nesen kļuvuši pieejami, tajā skaitā jaunus biomonitoringa datus, ko Dānija minējusi 2013. gada 9. aprīlī un 12. jūlijā sniegtajās ziņās, ECHA novērtēs saskaņā ar minēto procedūru. Komisija lūgs ECHA sākt šo procedūru jau pirms minēto vielu rieta datuma.

Gadījumā, ja rodas bažas par to, vai būtu jāšaubās par citiem ftalātiem, kuri ir klasificēti kā reproduktīvajai sistēmai toksiskas 1.A/B kategorijas vielas, vai ja jaunas zinātnes liecības norāda uz to, ka šo četru ftalātu iedarbība rada nevēlamu risku, varētu novērtēt visu klasificēto ftalātu kopējās kombinētās iedarbības risku, ko tie rada cilvēka veselībai, un tā rezultātā varētu uzsākt jaunu ierobežošanas procedūru saskaņā ar REACH regulas 69. pantu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13641/dehp_echa_review_report_2010_6_en.pdf;

http://echa.europa.eu/documents/10162/13641/bbp_echa_review_report_2010_6_en.pdf;

http://echa.europa.eu/documents/10162/13641/dbp_echa_review_report_2010_6_en.pdf.

(4)  NOAEL (nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmenis) vai LOAEL (zemākais novērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmenis).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 27. oktobra Regula (EK) Nr. 1935/2004 par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem, un par Direktīvu 80/590/EEK un 89/109/EEK atcelšanu (OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.) un Komisijas 2011. gada 14. janvāra Regula (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (OV L 12, 15.1.2011., 1. lpp.).

(6)  Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem (OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembra Direktīva 2005/84/EK (OV L 344, 27.12.2005., 40. lpp.), patlaban REACH regulas XVII pielikuma 51. pozīcija.


9.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 260/5


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.7266 – D’Ieteren/Continental/JV)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2014/C 260/02

Komisija 2014. gada 5. augustā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32014M7266. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


9.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 260/5


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.7202 – Lenovo / Motorola Mobility)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2014/C 260/03

Komisija 2014. gada 26. jūnijā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32014M7202. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


9.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 260/6


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.7320 – PAI Partners / DVD Participations)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2014/C 260/04

Komisija 2014. gada 4. augustā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32014M7320. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


9.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 260/6


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.7321 – CVC Capital Partners / Vedici Groupe)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2014/C 260/05

Komisija 2014. gada 5. augustā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32014M7321. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


9.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 260/7


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.7295 – Parkwind / Aspiravi Offshore / Summit Renewable Energy Northwind / Northwind)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2014/C 260/06

Komisija 2014. gada 5. augustā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32014M7295. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


9.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 260/7


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.7137 – EDF / Dalkia en France)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2014/C 260/07

Komisija 2014. gada 25. jūnijā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai franču valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem;

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32014M7137. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


9.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 260/8


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta M.7290 – Apple/Beats)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2014/C 260/08

Komisija 2014. gada 25. jūlijā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar iekšējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanās sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=lv) ar dokumenta numuru 32014M7290. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Savienības tiesību aktiem.


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

9.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 260/9


Euro maiņas kurss (1)

2014. gada 8. augusts

2014/C 260/09

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,3388

JPY

Japānas jena

136,45

DKK

Dānijas krona

7,4550

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,79670

SEK

Zviedrijas krona

9,2440

CHF

Šveices franks

1,2137

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

8,3600

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

27,825

HUF

Ungārijas forints

313,72

LTL

Lietuvas lits

3,4528

PLN

Polijas zlots

4,2010

RON

Rumānijas leja

4,4435

TRY

Turcijas lira

2,8920

AUD

Austrālijas dolārs

1,4419

CAD

Kanādas dolārs

1,4614

HKD

Hongkongas dolārs

10,3772

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,5791

SGD

Singapūras dolārs

1,6751

KRW

Dienvidkorejas vona

1 381,25

ZAR

Dienvidāfrikas rands

14,3352

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,2446

HRK

Horvātijas kuna

7,6470

IDR

Indonēzijas rūpija

15 766,43

MYR

Malaizijas ringits

4,2843

PHP

Filipīnu peso

58,876

RUB

Krievijas rublis

48,5790

THB

Taizemes bāts

43,022

BRL

Brazīlijas reāls

3,0632

MXN

Meksikas peso

17,7284

INR

Indijas rūpija

81,9212


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


9.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 260/10


Kopsavilkums Komisijas lēmumiem par licencēm, kas nepieciešamas, lai laistu tirgū un/vai lietotu vielas, kuras minētas XIV pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

(publicē saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (1) 64. panta 9. punktu)

2014/C 260/10

Lēmumi par licences piešķiršanu

Lēmuma pieņemšanas datums

Vielas nosaukums

Licences turētājs

Licences numurs

Licencētais lietošanas veids

Pārskatīšanas termiņa beigu datums

Lēmuma pieņemšanas iemesls

2014. gada 7. augusts

Bis(2-etilheksil)ftalāts (DEHP)

EK Nr. 204-211-0

CAS Nr. 117-81-7

Rolls-Royce plc

PO Box 31, Derby

Derbyshire DE24 OBJ

UNITED KINGDOM

REACH/14/1/0

Tāda aizsargājoša (stop-off) maisījuma izmantošana gaisa kuģa dzinēja ventilatora lāpstiņu difūzā savienošanā un ražošanā, kurš satur DEHP.

2022. gada 21. februāris

Risks tiek pienācīgi kontrolēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 60. panta 2. punktu.

Pašreiz nav piemērotu alternatīvu, un 5 līdz 10 gadu ilgas pētniecības programmas ietvaros tiek veikti pētījumi tehniski īstenojamu alternatīvu atrašanai.


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.


V Atzinumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

9.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 260/11


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.7291 – Versalis/Novamont)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2014/C 260/11

1.

Eiropas Komisija 2014. gada 1. augustā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu un pēc lietas nodošanas izskatīšanai atbilstoši 4. panta 5. punktam, kuras rezultātā uzņēmums Versalis S.p.A. (Versalis, Itālija), kuru kontrolē ENI S.p.A. (ENI, Itālija), un Novamont S.p.A. (Novamont, Itālija) iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 3. panta 4. punkta izpratnē kopīgu kontroli pār jaunizveidoto sabiedrību, kas veido kopuzņēmumu.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu darījumdarbību:

Versalis nodarbojas ar plaša naftas ķīmijas produktu klāsta ražošanu un tirdzniecību, kā arī tā tehnoloģijām un zinātību saistīto licenču pārdošanu. Versalis ir meitasuzņēmums, kas pilnībā pieder ENI – Itālijas daudznacionālam naftas un gāzes uzņēmumam, kas darbojas daudzās jomās, tostarp kodolenerģijas, enerģētikas, ķīmisko vielu, plastmasas un pārstrādes jomās,

Novamont ir Itālijas sabiedrība, kura darbojas bioplastmasas ražošanā, kas balstīta uz bioproduktiem un bioloģiski noārdāmiem polimēriem, kuri pilnībā vai daļēji iegūti no atjaunojamiem resursiem.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru M.7291 – Versalis/Novamont uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


9.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 260/12


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.7338 – OJI / INCJ / Rank Group Pulp, Paper & Packaging Business)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2014/C 260/12

1.

Eiropas Komisija 2014. gada 4. augustā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmumi Oji Holdings Corporation (OJI, Japāna) un Innovation Network Corporation of Japan (INCJ, Japāna) iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē kopīgu kontroli pār uzņēmuma Rank Group Limited celulozes, papīra un iepakojumu ražošanas uzņēmējdarbības daļu (PPP Business, Jaunzēlande), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    OJI : celulozes un papīra izstrādājumu ražošana,

—    INCJ : publiskā un privātā sektora partnerība, kuras ietvaros sniedz finanšu atbalstu (izaugsmes un riska kapitāla veidā), kā arī tehnoloģiskos un vadības atbalsta pakalpojumus jaunās paaudzes uzņēmumiem,

—    PPP Business : ražo celulozi un papīra izstrādājumus, kas galvenokārt tiek pārdoti Jaunzēlandē, Austrālijā un Āzijā. Loģistikas pakalpojumi un makulatūras savākšana un pārstrāde.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Apvienošanās regulu (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Eiropas Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru M.7338 – OJI / INCJ / Rank Group Pulp, Paper & Packaging Business uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


CITI TIESĪBU AKTI

Eiropas Komisija

9.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 260/13


Pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

2014/C 260/13

Šī publikācija dod tiesības izteikt iebildumus pret pieteikumu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 (1) 51. pantam.

VIENOTS DOKUMENTS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību  (2)

Potjesvlees uit de Westhoek

EK Nr.: BE-PGI-0005-01130 – 10.07.2013.

AĢIN ( X ) ACVN ( )

1.   Nosaukums

Potjesvlees uit de Westhoek

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

Beļģija

3.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts

3.1.   Produkta veids

1.2. grupa. Gaļas produkti

3.2.   Produkta apraksts, uz kuru attiecas 1. punktā minētais nosaukums

Vispārīgais apraksts

 

Potjesvlees uit de Westhoek ir nedaudz skābens gaļas izstrādājums želejā, kura sastāvā ir trīs veidu gaļa – vistas gaļa, teļa gala un truša gaļa. Vismaz 60 % izstrādājuma veido gaļa, bet pārējie 40 % ir želeja.

Produkta izskats

 

Gaišā želeja ir caurspīdīga, ar mazākiem un lielākiem vārītas baltās gaļas gabaliņiem, turklāt gaļa var būt vārīta ar kauliem. Gaļas krāsa ir no spilgti baltas līdz pelēcīgi baltai. Garnējumam var tikt izmantotas citrona šķēlītes. Želejā var būt pievienoti sīpolu, burkānu, puravu vai selerijas gabaliņi.

Organoleptiskās īpašības

 

Produktam Potjesvlees uit de Westhoek piemīt vārītas baltās gaļas un tās buljona garša. Želeja ir nedaudz skābena.

3.3.   Izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem)

Potjesvlees uit de Westhoek tiek pagatavots, izmantojot turpmāk uzskaitītās sastāvdaļas.

Gaļa:

vistas gaļa (ne vairāk kā 70 %),

truša gaļa (vismaz 15 %),

teļa gaļa (vismaz 15 %).

Želeja:

ūdens,

skābuma regulētāji: citrons un/vai baltvīns, un/vai etiķis,

želatīns: ne vairāk kā 100 g uz litru ūdens, kurā vāra gaļu,

garšvielas:

var tik pievienoti sīpoli, burkāni, puravi un selerijas,

var tikt pievienots timiāns, lauru lapas, pētersīļi, krustnagliņas, kardamons, koriandrs un karijs,

pipari un/vai Kajennas pipari,

sāls.

Izstrādājuma pagatavošanā netiek izmantotas krāsvielas vai konservanti.

3.4.   Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem)

3.5.   Īpaši ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Noteiktajā apgabalā norisinās visi Potjesvlees uit de Westhoek pagatavošanas posmi:

buljona pagatavošana,

gaļas vārīšana,

želejas pagatavošana,

apstrāde u. c. nobeiguma darbības.

3.6.   Īpaši noteikumi griešanai, rīvēšanai, iepakošanai u. c.

3.7.   Īpaši noteikumi marķēšanai

Uz uzlīmes ir jābūt norādītam nosaukumam Potjesvlees uit de Westhoek un attiecīgajam ES logotipam.

4.   Precīza ģeogrāfiskā apgabala definīcija

Izstrādājuma ražošanas apgabals ir Beļģijas Rietumflandrijas provinces reģions Vesthuka (Westhoek) un tuvējās piekrastes pašvaldības. Apgabals aptver šādu pašvaldību teritorijas: Koksijde, Nieuwpoort, De Panne, Veurne, Alveringem, Diksmuide, Koekelare, Poperinge, Vleteren, Lo-Reninge, Houthulst, Kortemark, Heuvelland, Mesen, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Staden, Hooglede, Zonnebeke un Wervik.

5.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu

5.1.   Ģeogrāfiskā apgabala specifika

Potjesvlees uit de Westhoek ir nesaraujami saistīts ar apgabalu. Izstrādājumu pagatavo pēc vietējas mājas receptes, kas izveidota, par paraugu ņemot ļoti senus želejas ēdienus. Vesthukas mājsaimnieces gadsimtu gaitā ir nodevušas Potjesvlees uit de Westhoek pagatavošanas prasmi no paaudzes paaudzei, un tas padarījis šo izstrādājumu par tipisku mājas ēdienu, ko pasniedz gadatirgos. Vairāku veidu gaļas – vistas, truša un teļa gaļas – izmantošana liecina, ka tas bijis svētku ēdiens, ko parastie iedzīvotāji varējuši atļauties vien reizi vai divas gadā, īpaši laikposmā no 19. gadsimta līdz pat pēckara gadiem, kas sekoja Otrajam pasaules karam. Šis ēdiens bija īpaši piemērots vasaras gadatirgiem, jo to varēja lielos daudzumos pagatavot iepriekš, bet skābuma regulētāju pievienošana deva tam svaigu garšu un palīdzēja saglabāt produktu.

Pēc Otrā pasaules kara recepti sāka izmantot vietējie miesnieki, kuri savos veikalos vēlējās tirgot Potjesvlees uit de Westhoek, un tādējādi šis izstrādājums pārtapa no ēdiena, ko parasti bauda gadatirgos, par augstas kvalitātes gaļas pārstrādes produktu, ko visu gadu iespējams iegādāties pie miesniekiem un gaļas ražotājiem un izmantot gan sviestmaižu pagatavošanā, gan kā atsevišķu ēdienu.

Beļģijas piekrastes tuvumā esošais Vesthukas reģions ir populārs tūristu galamērķis ar spēcīgām kulinārajām tradīcijām, pie kurām pieder arī Potjesvlees uit de Westhoek.

5.2.   Produkta specifika

Gadsimtiem ilgās vietējās tradīcijas rezultātā ir radies ļoti sevišķs produkts, kura raksturīgās īpašības ir gaiša krāsa un svaiga garša, ko iegūst, izmantojot šādas sastāvdaļas:

tikai balto gaļu, proti, vistas, truša un teļa gaļu,

dzidru un gaišu buljonu, kas ir želejas pamatsastāvdaļa,

etiķi vai citronu baltās krāsas saglabāšanai un garšai.

Baltās gaļas, dzidrās želejas un vieglā skābuma kombinācija ir raksturīga tikai noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā ražotajam Potjesvlees uit de Westhoek.

5.3.   Saikne starp ģeogrāfisko apgabalu un produkta kvalitāti vai īpašībām (ACVN) vai produkta īpašo kvalitāti, reputāciju vai citām īpašībām (AĢIN)

Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu balstās uz Potjesvlees uit de Westhoek raksturīgajām īpašībām, ko veidojusi vietēja zinātība. Potjesvlees uit de Westhoek un tā slava ir cieši saistīta ar reģionu un tajā esošo tūrismu.

Savā 1995. gadā iznākušajā grāmatā De Belgische keuken (“Beļģijas virtuve”) Dirk De Prins un Nest Mertens aprakstījuši saikni starp Potjesvlees uit de Westhoek mājas recepti un Spānijas okupāciju, ko Beļģija piedzīvoja 16. gadsimtā. Gan aukstais, skābenais ēdiens, ko pagatavo no upes zivīm un kas pazīstams Valonijā kā escavèche, gan Potjesvlees uit de Westhoek ir cieši saistīti ar spāņu escabeche.

Šīs mājas receptes popularitāti vairoja arī gaļas nozares pārstāvji, kas ar izstrādājumu Potjesvlees uit de Westhoek piedalījās tirdzniecības izstādēs un konkursos, tādos kā Slavakto Utrehtā 1994. gadā un Meat&Fresh Expo Beļģijā 2009. gadā.

Lai vēl vairāk uzlabotu šā tradicionālā produkta reputāciju, vietējie miesnieki nolēma izveidot tirdzniecības apvienību Orde van het Potjesvlees uit de Westhoek (Potjesvlees uit de Westhoek ražotāju ordenis) un iesniegt kopīgu pieteikumu Potjesvlees uit de Westhoek atzīšanai par tradicionālu flāmu reģionālo produktu. Šāds statuss izstrādājumam tika piešķirts 2008. gada septembrī.

Lai gan šo produktu ražo mazos apjomos un tirgo galvenokārt vietējā teritorijā, Potjesvlees uit de Westhoek specifiskās īpašības un slava ir devušas šim izstrādājumam svarīgu nozīmi Vesthukas, Rietumflandrijas tūrisma reģiona, kulinārajā mantojumā. Gan Flandrijas tūrisma oficiālā iestāde Toerisme Vlaanderen, gan Rietumflandrijas provinces tūrisma organizācija Westtoer ir atzinusi Potjesvlees uit de Westhoek svarīgo nozīmi.

Ar apvienības Tafelen in Vlaanderen (“Ēšana ārpus mājas Flandrijā”) palīdzību Toerisme Vlaanderen iekļāva Potjesvlees uit de Westhoek savā 2011.–2012.–2013. gada rīcības plānā Flandrijas pārtikas produktu, dzērienu un ēšanas ārpus mājas veicināšanai.

Tūrisma brošūrā West-Vlaanderen voor Dummies (“Viss par Flandriju”) Potjesvlees uit de Westhoek ir pieminēts kā Vesthukai raksturīgais produkts.

Provinces tīmekļa vietnē www.streekproductwestvlaanderen.be ir uzskaitīti visi Potjesvlees uit de Westhoek ražotāji, un šis izstrādājums, safasēts stikla burciņās, bieži atrodams dāvanu grozos.

Turklāt Potjesvlees uit de Westhoek slavu un lielo nozīmi tūrismā vairo atsauces uz produktu valsts mēroga un starptautiskajos tūrisma ceļvežos. Piemēram, tas ir iekļauts reģionālo ēdienu un produktu kartē Michelin 1999. gada tūrisma ceļvedī pa Beļģiju un Luksemburgas Lielhercogisti, 1995. gadā izdotajā Ippa Beļģijas reģionālo ēdienu ceļvedī un apgāda De Rouck 2008. gadā izdotajā reģionālo produktu ceļvedī.

Potjesvlees uit de Westhoek ir pieminēts vairākās specializētajās flāmu publikācijās, piemēram, 1975. gadā izdotajā Vlaamse gerechten (“Flāmu ēdieni”), 2009. gadā publicētajā De kleine Culinaire encyclopedie van Vlaanderen (“Flandrijas kulinārā mantojuma mazā enciklopēdija”) un 2010. gadā publicētajā De oude Belgen in de keuken (“Senie beļģi virtuvē”).

Potjesvlees uit de Westhoek ir ticis rādīts arī valsts televīzijas programmās: Jeroen Meus, slavens flāmu šefpavārs, kura raidījums ir redzams televīzijā, šo izstrādājumu popularizēja iecienītā vakara raidījumā De laatste show, tāpat par šo Vesthukas gaļas produktu ir stāstīts arī ceļojumiem veltītajās programmās par Vesthuku.

Atsauces uz Potjesvlees uit de Westhoek ir atrodamas arī tiešsaistē – ziņu portālos, receptēs, ēdienkartēs, informācijā par gadatirgiem utt.

Lai gan šā produkta pagatavošanas tradīcija Vesthukā ik kopīga ar kaimiņu reģionu – Francijas Flandriju –, kas Francijā pazīstams arī kā Ziemeļi-Padekalē (Nord-Pas-de-Calais), Francijas pot’je vleesch ir ļoti atšķirīgs no Vesthukā izmantotās receptes. Francijas Flandrijā izstrādājumam vienmēr pievieno cūkgaļu, kuru apbrūnina, dažkārt izmantojot karameli.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju

(Regulas (EK) Nr. 510/2006 (3) 5. panta 7. punkts)

http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=180&order


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp. Aizstāta ar Regulu (ES) Nr. 1151/2012.

(3)  Skatīt 2. zemsvītras piezīmi.


9.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 260/17


Grozījumu pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

2014/C 260/14

Šī publikācija dod tiesības izteikt iebildumus pret pieteikumu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 (1) 51. pantam.

GROZĪJUMU PIETEIKUMS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību  (2)

GROZĪJUMU PIETEIKUMS SASKAŅĀ AR 9. PANTU

GARDA

EK Nr.: T-PDO-0117-01142 – 06.08.2013.

AĢIN ( ) ACVN ( X )

1.   Produkta specifikācijas nodaļa, kurā izdarīti grozījumi

    Produkta nosaukums

    Produkta apraksts

    Ģeogrāfiskais apgabals

    Izcelsmes apliecinājums

    Ražošanas metode

    Saikne

    Marķējums

    Valsts prasības

    Cita:

pievienotas prasības attiecībā uz izcelsmes garantiju un produkta izsekojamību,

pievienota informācija par produkta saikni ar ģeogrāfisko apgabalu, kā iesākumā specifikācijā trūka, taču kopsavilkumā bija.

2.   Grozījuma veids

    Grozījumi vienotajā dokumentā vai kopsavilkuma lapā

    Grozījumi reģistrētu ACVN vai AĢIN specifikācijā, ja nav publicēts ne vienots dokuments, ne kopsavilkums

    Grozījumi specifikācijā, ja publicētajā vienotajā dokumentā (Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta 3. punkts) nav jāizdara grozījumi

    Pagaidu grozījumi specifikācijā, kas saistīti ar valsts iestāžu noteikto obligāto sanitāro vai fitosanitāro pasākumu ievērošanu (Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta 4. punkts)

3.   Grozījums(-i)

Nosaukuma “Garda” lietojums

Ieviesta iespēja vienoto nosaukumu Garda izmantot visai produkcijai, kas iegūta noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā, svītrojot pienākumu izmantot papildu ģeogrāfiskās norādes.

Produkta apraksts

Specifikācija ir pielāgota spēkā esošajiem Kopienas tiesību aktiem, ieviešot Komisijas Regulā (EK) Nr. 796/2002 paredzēto tipisko parametru mediānas un svītrojot veco analīzes metodi, kas vairs nav nozīmīga. Lai šādus parametrus darītu patērētājam saprotamus, pievienots ACVN Garda eļļas vispārīgais organoleptiskais apraksts.

Maksimālais kopējais skābums, kas izteikts oleīnskābē, turpmāk ir vienots lielums, un tā vērtība ir vairāk ierobežota – maksimāli 0,5 % visai Garda eļļas produkcijai; šāda vērtība agrāk bija prasīta tikai attiecībā uz Garda Trentino nosaukuma eļļu. Šāds vienots parametrs vēl vairāk rosinās ražotājus uzņēmumus veltīt pūles produkcijas kvalitātes celšanai.

Vienots lielums turpmāk ir arī peroksīdu maksimālā vērtība, kas ir vienāda ar 14; arī šajā gadījumā tā maksimums bija noteikts vienīgi attiecībā uz Garda Trentino eļļu.

Svītrota oleīnskābes daudzumam atbilstošā vērtība, jo Garda eļļas kvalitātes noteikšanā tai nav nozīmes; turklāt pēdējos gados gūtie analītiskie rezultāti liecināja, ka šā parametra vērtība nav pastāvīga un vidēji tā ir zemāka par to, kāda tā ir bijusi agrāk; šķiet, ka tas ir izskaidrojams ar vidējo temperatūru pieaugumu un novēroto nokrišņu daudzuma samazināšanos.

Tāpēc uzskatīts par lietderīgu prasību par minimālo vērtību specifikācijā nesaglabāt.

Ražošanas metode

Labots tradicionālās “Frantoio” šķirnes nosaukuma izlaidums – tas turpmāk ir norādīts līdzās “Casaliva” šķirnes nosaukumam, kur tam bija jābūt; kļūdas dēļ sākotnējā 1996. gada pieteikumā tas attiecībā uz Garda Orientale bija izlaists, taču bija saglabāts attiecībā uz Garda Bresciano un Garda Trentino.

Par “Frantoio” kā tradicionāla olīvu šķirnes nosaukuma izmantošanu kopā ar “Casaliva” šķirnes nosaukumu vai to aizstājot liecina ezera austrumu piekrastes pašvaldību šķirņu saraksti, kas iekļauti olīvkopības dokumentos pagājušā gadsimta 80. gados.

Tā paša iemesla dēļ ir vajadzīgs labot nosaukumu “Less” jeb “Lezzo”, kas ir “Leccino” senie sinonīmi, aizstājot tos ar “Leccino”.

Kļūdu labojums ļauj noteikt, ka attiecībā uz vienoto nosaukumu Garda un nosaukumiem Garda Orientale un Garda Bresciano šķirņu sastāvs ir šāds: “Casaliva”, “Frantoio” un “Leccino” – vismaz 55 % apmērā; olīvbirzī var būt sastopami arī citu šķirņu olīvkoki, taču to īpatsvars attiecīgi nepārsniedz 45 %.

Šāds labojums negroza olīvkoku šķirņu sastāvu olīvbirzī, ciktāl tas vienmēr atspoguļo ražošanas īstenību olīvkopības nozarē, kāda tā ir Gardas ezera austrumu piekrastes pašvaldībās, un nenosaka atšķirības saražotajā eļļā, kas saglabājas viendabīga atbilstīgi vienotajam Garda nosaukumam, atšķiroties tikai ar “organoleptiskajām īpašībām, ko var uztvert tikai pieredzējuši eksperti”, kā jau tas bija norādīts sākotnējā 1996. gada dokumentā.

Precizēts ražas apjoms, skaidri norādot, ka turpmāk noteiktais apjoms no 5 000 kg/ha tiek palielināts līdz 6 000 kg/ha, un tas jāuzskata par galīgo rādītāju. Specifikācijā faktiski bija paredzēta iespēja palielināt olīvu ražas apjomu par 20 %, tas nozīmē, ka jau kopš 1996. gada bija paredzēts iegūt līdz 6 000 kg/ha lielu ražu.

Ražošanas zinātniskie un vēsturiskie dati liecina, ka īstenībā Gardas ezera apkaimē olīvu ražas var sasniegt 6 000 kg/ha, bet olīveļļas iznākums – 25 %. Pagājušā gadsimta 90. gadu pētījumi agronomijā liecināja, ka tehniskie paņēmieni, ko izmantoja irigācijai un mēslošanai caur lapām, ļāva iegūt augstākas ražas, kas pārsniedz 6 000 kg/ha, taču nepazeminot eļļas kvalitāti.

Sasniegumi pētījumos par olīvkoku apgādi ar barības vielām, skaidri liecināja, ka līdzsvarota mēslošana un it īpaši irigācija apvienojumā ar racionālu apgriešanas agrotehniku, nodrošina kokiem ražas veidošanas posma pasteidzināšanu, rezultātā palielinot ražību, ko izsaka ražas apjomā no hektāra, un eļļas iznākumu, nemainot tās kvalitāti.

Svītroti noteikumi par procedūrām, kas jāievēro paziņojumu sniegšanā par produkciju, vai nu tāpēc, ka tajos ir atsauces uz novecojošiem tiesību aktiem, vai arī tāpēc, ka tagad tās regulē pārbaudes struktūra.

Svītrotas atsauces uz olīvbiržu salāgojumu dažādos audzēšanas apgabalos attiecīgo papildu ģeogrāfisko norāžu izmantošanai, jo tās ir liekas, tāpēc ka šāda izmantošana jau ir iekļauta punktā par ražošanas apgabalu.

Atsauces uz izcelsmes apliecinājumu ir iekļautas attiecīgā specifikācijas punktā.

Iespēja spiest olīveļļu no produkcijas, kas apzīmēta ar vienoto nosaukumu Garda, paredzēta visā ģeogrāfiskajā apgabalā.

Saikne

Lai 1996. gada specifikāciju pielāgotu vienotajam dokumentam, iekļautas atsauces uz saikni ar ģeogrāfisko vidi, kurā ietilpst cilvēkfaktori un vides un vēsturiskie faktori, kas minētajā specifikācijā nebija norādīti.

Marķējums

Grozīti daži marķēšanas noteikumi, lai darītu tos skaidrākus un pārredzamākus gan ražotājiem, gan arī patērētājiem (burtu lielums).

Ieviesta iespēja marķējumā norādīt arī olīvbiržu teritoriālo izvietojumu, ja produkts ir iegūts vienīgi no olīvām, kas novāktas minētajās olīvbirzīs, un ja marķējumā ir atveidota papildu ģeogrāfiskā norāde.

Paredzēta iespēja marķējumā norādīt tikai vienoto nosaukumu Garda, nenosakot par obligātu norādīt kādu no tradicionālajām papildu ģeogrāfiskajām norādēm Bresciano, Orientale vai Trentino.

Ieviesta arī iespēja atveidot uz etiķetes Gardas ezeru.

Paredzēta arī iespēja izmantot metāla taru, kas pielāgota pārtikas produktu laišanai tirdzniecībā, arī tāpēc, lai produkts labāk saglabātos.

Noteikts par obligātu izmantot nosaukuma logotipu.

Atsauces uz pārbaudes struktūru

Ieviestas atsauces uz pārbaudes struktūru.

VIENOTS DOKUMENTS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību  (3)

GARDA

EK Nr. T-PDO-0117-01142 – 06.08.2013.

AĢIN ( ) ACVN ( X )

1.   Nosaukums

Garda

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

Itālija

3.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts

3.1.   Produkta veids

1.5. grupa. Eļļas un tauki (sviests, margarīns, eļļa u. c.)

3.2.   Produkta apraksts, uz kuru attiecas 1. punktā minētais nosaukums

Ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu Garda, kam līdzās var būt kāda no papildu ģeogrāfiskajām norādēm Bresciano, Orientale vai Trentino, drīkst apzīmēt neapstrādātu augstākā labuma olīveļļu, kurai ir šādas raksturīgās īpašības:

krāsa zaļa līdz dzeltena, samērā koša,

vidēji vai viegli izteikta augļainuma smarža,

garša augļaina,

saldenas garšas nianses un tipiska mandeļu pēcgarša.

Ķīmiskās īpašības:

skābums (izteikts oleīnskābē) nepārsniedz 0,5 %,

peroksīda skaitlis maksimāli <= 14 mekv. O2/kg.

Organoleptiskās īpašības (COI metode)

Mediānu intervāls

 

Minimāli

Maksimāli

Augļainums: zaļas/nogatavojušās

> 0

≤ 6

Mandeļu piegarša

> 0

≤ 5

Rūgtenums

> 0

≤ 5

Sīvums

> 0

≤ 6

Organoleptisko īpašību novērtēšanas rezultātā defektu mediānai jābūt vienādai ar nulli.

Izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem)

Neapstrādāto augstākā labuma olīveļļu, kas apzīmēta ar nosaukumu Garda, kuram līdzās var būt kāda no ģeogrāfiskajām norādēm Bresciano, Orientale vai Trentino, iegūst no olīvām, kuras izaudzētas no šādu šķirņu olīvkokiem, kas olīvu birzīs audzēti atsevišķi pa šķirnēm vai vairāku šķirņu apvienojumā:

“Casaliva”, “Frantoio” un “Leccino” vismaz 55 % apmērā, bet pārējās šķirnes olīvbirzī nepārsniedz 45 % – Garda, Garda Bresciano un Garda Orientale nosaukuma eļļai,

“Casaliva”, “Frantoio”, “Leccino” un “Pendolino” vismaz 80 % apmērā, bet pārējās šķirnes olīvbirzī nepārsniedz 20 % – Garda Trentino nosaukuma eļļai.

3.3.   Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem)

3.4.   Īpaši ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Visiem ražošanas procesa posmiem (olīvu audzēšanai, novākšanai un eļļas izspiešanai) jānoris noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

3.5.   Īpaši noteikumi griešanai, rīvēšanai, iepakošanai u. c.

Lai visos posmos saglabātu produkta specifiskās īpašības un garantētu kvalitātes prasību ievērošanu, Garda eļļas fasēšana vienmēr jāveic 4. punktā noteiktajā apgabalā. Minētā apgabala ražotāji labi zina, kā jārīkojas ar olīveļļu sākotnējās fasēšanas un fasēšanas posmā, piemēram, kas jāievēro attiecībā uz filtrēšanas un dekantēšanas laikiem un kārtību un fasēšanas temperatūru; šāda fasēšana noteiktajā apgabalā ražošanas procesa beigās turklāt ļauj garantēt raksturīgo organoleptisko īpašību saglabāšanu, kuras citādi saskarē ar skābekli strauji vien pasliktinātos. Ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu Garda apzīmēto neapstrādāto augstākā labuma olīveļļu jālaiž tirdzniecībā fasētu stikla vai metāla traukos, kuru ietilpība nepārsniedz 5 litrus.

3.6.   Īpaši noteikumi marķēšanai

Fasētā produkta marķējumā skaidri salasāmiem un neizdzēšamiem burtiem, kas ir lielāki par visos pārējos uzrakstos izmantotajiem burtiem, jābūt uzrakstiem Garda un Denominazione di Origine Protetta (aizsargāts cilmes vietas nosaukums) vai tā akronīmam DOP (ACVN).

Marķējumā šīm norādēm līdzās var būt kāda no papildu ģeogrāfiskajām norādēm Bresciano, Trentino un Orientale, taču vienīgi tad, ja olīveļļa pilnībā ir iegūta no attiecīgā apgabala olīvām un ja malšanas un fasēšanas darbības noris nosaukumam atbilstošajā apgabalā.

Ja produkts ir iegūts vienīgi no olīvām, kas novāktas minētajās olīvbirzīs, un ja marķējumā ir atveidota papildu ģeogrāfiskā norāde, tad tajā var norādīt arī olīvbiržu teritoriālo izvietojumu.

Ir atļauts norādīt lauksaimniecības uzņēmuma nosaukumu, lauku īpašumu, zemnieku saimniecības un to teritoriālo izvietojumu, taču tikai tad, ja produkts iegūts vienīgi no olīvām, kas novāktas olīvbirzīs, kuras ir attiecīgā uzņēmuma daļa.

Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu Garda nedrīkst papildināt ar tādiem apzīmējumiem kā fine (“izsmalcināta”), scelto (“izlases”), selezionato (“izraudzīta”), superiore (“izcila”). Ir atļauts norādīt nosaukumus, uzņēmējsabiedrību nosaukumus un privātus zīmolus, bet ar nosacījumu, ka tiem nav slavinājuma raksturs un tie nemaldina patērētāju.

Ir atļauts atveidot Gardas ezera attēlu.

Marķējumā obligāti jānorāda olīveļļas iegūšanai izmantoto olīvu audzēšanas gads.

Nosaukuma logotips ir obligāts.

4.   Precīza ģeogrāfiskā apgabala definīcija

ACVN Garda eļļas ražošanas apgabals atrodas Brescia, Verona, Mantova un Trento provincē, un šajā apgabalā ietilpst teritorijas ap Gardas ezera baseinu.

5.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu

5.1.   Ģeogrāfiskā apgabala specifika

Vides faktori

Gardas olīvkokus audzē amfiteātrim līdzīgā ledāja izcelsmes morēnu paugurainē, kas koncentriskā veidā apņem Gardas ezeru un ziemeļpusē saskaras ar Alpu kalnu grēdu. Zemes platības, kas vērstas pret ezeru vai pret dienvidiem, atvēlētas gandrīz vienīgi olīvkokiem un vīnkokiem. Kalnu tuvums nodrošina labu lietus sadalījumu visu gadu, bet it sevišķi pavasarī un rudenī.

Apgabala klimatam, ko stipri ietekmē gan lielo ezera ūdens masu klātiene, gan arī kalnu grēda, raksturīgas siltas vasaras bez tveices un salīdzinoši aukstas ziemas; klimats ir tik maigs, ka to sauc par “jauktu Vidusjūras klimatu”: dažādos šā apgabala apvidos ir atšķirīgs vietējais mikroklimats. Gardas olīvu audzēšanas apgabals faktiski ir pasaulē visvairāk uz ziemeļiem esošais olīvkoku audzēšanas apgabals. Ezera klātiene mīkstina diennakts temperatūras svārstības.

Cilvēkfaktori un vēsturiskie faktori

Olīvkopības tradīcija Gardas ezera apkaimē ir ļaužu dzīves daļa, rod savu izpausmi ēšanas ieradumos un ir lauksaimniecības uzņēmumu ienākumu avots, kā aprakstīts daudzos dokumentos.

Liecības par Gardas ezera apkaimes iedzīvotāju prasmi olīvu biržu kopšanā datējamas jau ar Renesanses laikmetu, kad cilvēka darbs veicināja Gardas ezera apvidus lauksaimniecības un dabas ainavu galveno iezīmju veidošanu. Tai laikā sākās nogāžu sistemātiska pārveide, kas kļūst par īstiem terašu kultivēšanas pasākumiem iepretim Gardas ezeram – terases ir piemērotas olīvu kultūrai un ir tik tipiskas, ka dara šo apgabalu slavenu, un to jau kopš 1968. gada sauc par “Olīvkoku piekrasti” (Riviera degli Ulivi).

Cilvēku tradīciju ziņā ir ierasts, ka gan patērētāji, gan ražotāji tradicionāli izmanto vienu no trim papildu ģeogrāfiskajām norādēm – Bresciano, Trentino vai Orientale, lai varētu labāk identificēt “dažas ļoti svarīgas teritorijas cilvēku un administratīvo tradīciju ziņā”, kā norādīts izcelsmes dokumentos.

Produkta specifika

Gardas olīveļļai un olīvām, no kurām to ražo, raksturīga mazāk stipra un izsmalcinātāka garša un aromāts salīdzinājumā ar to, kādi tie ir olīveļļai, kas iegūta citos, vairāk uz dienvidiem esošos un siltākos apgabalos, kuri ir tipiski olīvkoku audzēšanas apgabali.

Patērētāju vidū šī olīveļļa ir īpaši iecienīta izsmalcinātās, līdzsvarotās un harmoniskās garšas dēļ un nelielās tipiskās mandeļu pēcgaršas dēļ, kas olīveļļu vidū to dara par unikālu un viegli atpazīstamu pārējo Itālijas olīveļļu vidū, kuras apzīmētas ar ACVN.

Šo unikālo īpašību dēļ eļļu izmanto daudzās receptēs, jo tās izsmalcinātā garša nenomāc ēdienu garšu, bet gluži pretēji – izceļ to. Eļļa ļoti labi piemērota zivju ēdieniem, baltajai gaļai, svaigiem un vārītiem dārzeņiem, svaigam vai pusnogatavinātam sieram, carpaccio veidā pasniegtai gaļai vai “sālītai gaļai” (carne salada), kā arī lieliski piemērota saldēdienu gatavošanai.

5.2.   Saikne starp ģeogrāfisko apgabalu un produkta kvalitāti vai īpašībām (ACVN) vai produkta īpašo kvalitāti, reputāciju vai citām īpašībām (AĢIN)

Kalnu grēdas klātiene ziemeļos un lielākais Itālijas ezers dara klimatu līdzīgu Vidusjūras klimatam un mīkstina ietekmi, kas raksturīga šādai dabas videi, kura tādos platuma grādos, kādos atrodas Gardas ezera apgabals, olīvkoku kultūrai būtu pārāk skarba. Lietus nokrišņu labais sadalījums visa gada laikā pasargā olīvkokus no ūdensrežīma radīta stresa un nepieļauj stāvošu ūdeņu rašanos, kuri nodarītu kaitējumu gan olīvkoku stādījumiem, gan olīveļļas kvalitātei.

Paugurainajos zemesgabalos, kas pavērsti pret dienvidiem un pret ezeru, ziemas nogalē augsne viegli iesilst, ļaujot olīvkokiem drīzi uzsākt jaunu veģetācijas periodu; šādas augsnes kopā ar Gardas apgabala tipisko “jaukto Vidusjūras klimatu” un laikapstākļiem ļauj panākt to, ka Gardas olīvām un olīveļļai ir mazāk stipra un izsmalcinātāka garša un smarža salīdzinājumā ar tām, kas iegūtas tādos vides apstākļos, kas tipiski vairāk uz dienvidiem esošos siltajos apgabalos. Šādi klimatiskie un vides apstākļi veicina to, ka eļļa iegūst īpatnu vidēji vai viegli izteiktu augļainumu ar mandeļu pēcgaršu, kas salīdzinājumā ar citām olīveļļām to dara par unikālu un viegli atpazīstamu pārējo Itālijas olīveļļu vidū, kuras apzīmētas ar ACVN.

Turklāt dažādajos Gardas ezera apkaimes apgabalos, kas stiepjas no līdzenuma līdz kalnu nogāzēm, mikroklimats ir dažāds, un, kaut arī visai olīveļļai, kas apzīmēta ar nosaukumu Garda, specifiskās īpašības ir viendabīgas, šī mikroklimatisko apstākļu dažādība rada “organoleptisko īpašību atšķirības, ko var uztvert tikai pieredzējuši eksperti”.

Visas nozares ražotāju zinātība augsnes sagatavošanā (arī tradicionālajās terasēs), olīvkoku audzēšanā un olīveļļas fasēšanā ļauj nodrošināt un saglabāt produkta specifiskumu – tā maigumu un tipisko mandeļu pēcgaršu.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju

(Regulas (EK) Nr. 510/2006 (4) 5. panta 7. punkts)

Valdība ir uzsākusi valsts iebildumu procedūru, ar ACVN Garda apzīmētā produkta specifikācijas grozījumu pieteikumu 2013. gada 11. jūnijā publicējot Itālijas Republikas Oficiālā Vēstneša (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) 135. numurā.

Ražošanas specifikācijas konsolidētā redakcija ir pieejama internetā šādā tīmekļa vietnē: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

vai

tieši atverot Lauksaimniecības un mežsaimniecības politikas ministrijas tīmekļa vietnes mājas lapu (www.politicheagricole.it) un tad uzklikšķinot uz Qualità e sicurezza (ekrāna augšdaļas labajā pusē) un, visbeidzot, uz Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE.


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp. Aizstāta ar Regulu (ES) Nr. 1151/2012.

(3)  Skatīt 2. zemsvītras piezīmi.

(4)  Skatīt 2. zemsvītras piezīmi.


9.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 260/24


Pieteikuma publikācija saskaņā ar 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām

2014/C 260/15

Šī publikācija dod tiesības izteikt iebildumus pret pieteikumu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 (1) 51. pantam.

GROZĪJUMU PIETEIKUMS

Padomes Regula (EK) Nr. 510/2006

par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību  (2)

GROZĪJUMU PIETEIKUMS SASKAŅĀ AR 9. PANTU

BEAUFORT

EK Nr.: FR-PDO-0317-01097 – 22.02.2013.

AĢIN ( ) ACVN ( X )

1.   Produkta specifikācijas nodaļa, kurā izdarīti grozījumi

    Produkta nosaukums

    Produkta apraksts

    Ģeogrāfiskais apgabals

    Izcelsmes apliecinājums

    Ražošanas metode

    Saikne

    Marķēšana

    Valsts prasības

    Cita: pārbaudes

2.   Grozījuma(-u) veids

    Grozījumi vienotajā dokumentā vai kopsavilkuma lapā

    Grozījumi reģistrēta ACVN vai AĢIN specifikācijā, ja nav publicēts ne vienots dokuments, ne kopsavilkums

    Grozījumi specifikācijā, ja publicētajā vienotajā dokumentā (Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta 3. punkts) nav jāizdara grozījumi

    Pagaidu grozījumi specifikācijā, kas saistīti ar valsts iestāžu noteikto obligāto sanitāro vai fitosanitāro pasākumu ievērošanu (Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta 4. punkts)

3.   Grozījums(-i)

Produkta apraksts

Himozīna recinātāja pievienošanas, karsēšanas un presēšanas posms, kas neapraksta produktu, ir pārcelti uz nodaļu “Ražošanas metode”. Citādā redakcijā sniegti noteikumi par tauku saturu un sausnas saturu, norādot procentuālo apjomu (tauku saturs produktam aprēķināts pēc tā pilnīgas izžūšanas, bet sausnas saturs aprēķināts nogatavinātam produktam).

Daļa par siera formu identifikāciju pārcelta uz specifikācijas 4.4. punktu par siera rituļu identifikāciju. Šīs nodaļas mainītais formulējums nav būtisks teksta grozījums, taču tas dara nodaļu labāk saprotamu.

Ģeogrāfiskais apgabals

Lai precizētu ģeogrāfiskā apgabala atrašanos, tā apraksts sniegts mainītā redakcijā.

Vienīgais grozījums attiecas uz Les Contamines-Montjoie pašvaldību, kurai definēts alpīno pļavu kadastrālā iedalījuma vienību saraksts.

Pielikumā pievienota ģeogrāfiskā apgabala karte.

Izcelsmes apliecinājums

Saskaņā ar izmaiņām valsts tiesību aktos un normatīvajos aktos nodaļas “Pierādījumi par produkta izcelsmi ģeogrāfiskajā apgabalā” redakcija ir konsolidēta, un tajā iekļauti obligātie noteikumi par deklarēšanu un reģistru kārtošanu attiecībā uz produkta izsekojamību un ražošanas apstākļu pārraudzību.

Ar šo aizsargāto cilmes vietas nosaukumu Beaufort apzīmētā produkta specifikācijas pārbaude notiek atbilstīgi kontroles plānam, ko izstrādājusi pārbaudes struktūra.

Turklāt šajā nodaļā ieviesti precizējumi un papildinājumi vairākos noteikumos, kas saistīti ar reģistriem un deklarāciju dokumentiem, kuri ļauj nodrošināt sieru izsekojamību.

Uzņēmēju identifikācija

Ieviesta daļa, kurā precizēti uzņēmēju identifikācijas nosacījumi.

Visi uzņēmēji, kas strādā, ievērojot šo specifikāciju, iesniedz paziņojumu ar identifikācijas datiem. To adresē ražotāju grupai, pirms tā saņem pilnvarojumu saskaņā ar paraugu, ko apstiprinājis Nacionālā izcelsmes un kvalitātes institūta (Institut National de l’Origine et de la Qualité) direktors.

Ražošanas nosacījumu ievērošanas pārraudzība

Tekstā ieviestas vairākas daļas, kas ļauj garantēt siera rituļu izsekojamību un sniedz sīku apliecinošo dokumentu izklāstu:

papildināti un pievienoti noteikumi par obligātajiem paziņojumiem,

papildināti un pievienoti noteikumi par reģistru un citu dokumentu kārtošanu, kuriem jābūt pārbaudes struktūru rīcībā,

pievienoti noteikumi par pārējiem pārbaudes līdzekļiem.

Specifikācijā papildināti izsekojamības elementi un obligātie noteikumi par paziņojumu iesniegšanu, kas nepieciešami produkcijas pazīšanai un pārraudzībai.

Produktu identificēšana

Šī daļa papildināta un sniegta citādā formulējumā; šajā nodaļā ievietoti noteikumi par kazeīna plāksnītēm.

“Katru siera rituli, ko piedāvā tirdzniecībā ar nosaukumu Beaufort, identificē ar eliptiskas formas zilu kazeīna plāksnīti. Lielās plāksnītes diametrs ir 100 mm, bet mazās – 55 mm. Katrai siera formai to piestiprina pie sāniem pirmo presēšanas darbību laikā, un uz tās līdztekus citiem elementiem ir šādi melnas krāsas uzraksti:

vārds “France” (Francija),

vārds “Beaufort”,

ražotnes identifikācijas dati,

ražošanas mēnesis un gads, ko norāda ar skaitļiem.

Kazeīna plāksnītes abās pusēs norādīts ražošanas diena un mēnesis, kam jāsaglabājas salasāmiem līdz minimālā nogatavināšanas perioda beigām.

Izsniegt kazeīna plāksnītes uzņēmējiem ir pilnvarota tikai ražotāju grupa. Šī izsniegšana notiek vai nu katru mēnesi, vai sezonas sākumā – vasaras sezonas produkcijai.

Ja uzņēmēja darbība ir apturēta vai viņam ir atsavināts pilnvarojums, kazeīna plāksnītes jāatdod atpakaļ ražotāju grupai.”

Šie grozījumi ievieš precizējumus attiecībā uz kazeīna plāksnītes īpašībām, izsniegšanu un atsavināšanu, kā arī periodu, līdz kuram plāksnītēm uz siera rituļiem jābūt salasāmām.

Ražošanas metode

Lielākas skaidrības un salasāmības labad grozītas ražošanas metodes nodaļas. Precizēta “ganāmpulka” definīcija: ganāmpulku veido visas laktācijas periodā esošās un cietstāvošās slaucamās govis.

Ēdināšana

Precizēta ēdināšanas kārtība, proti:

ieviests aizliegums izēdināt govīm biešu mīkstumu. Tam ir savs pamats, jo šim barības līdzeklim piemīt īpašība pasliktināt piena garšu un veicināt būtisku defektu veidošanos sierā (sviestskābā rūgšana),

kokosriekstu un palmu kodolu rauši svītroti un aizstāti ar ķirbju un saflora sēklām. Grozījums būtībā ir lopbarības raušu aizstāšana ar eļļasaugu blakusproduktiem, kam ir augsta uzturvērtība,

tehniskie dati attiecībā uz papildbarību pārdefinēti atkarā no zinātnisko atsauču (INRA (Francijas Valsts agronomisko pētījumu institūts)) atjaunināšanas un bieži norādīti intervālos, nevis sasniedzamajos lielumos (PDIE (zarnu traktā slāpekļa vielmaiņā sagremojamais proteīns), PDIN (zarnu traktā enerģijas apmaiņā sagremojamais proteīns), UFL (slaucamo dzīvnieku lopbarības vienības) utt.),

ieviests noteikums, kas ļauj ziemas periodā atkal izēdināt ganāmpulkam sūkalas, kas iegūtas, pārstrādājot sierā vienīgi šā ganāmpulka pienu. Sūkalas uzturvērtības ziņā ir noderīga papildbarība ziemā,

pievienots noteikums attiecībā uz minimālo ganību periodu: slaucamās govis laiž ganībās pēc sniega nokušanas un tiklīdz to atļauj augsnes stāvoklis, un tik ilgi, cik to atļauj laikapstākļi, kā arī augsnes un zelmeņa stāvoklis,

pievienots precizējums par pārejas periodu ēdināšanā. Laikā starp ziemas periodu un ganību periodu atļauts ne vairāk kā 30 dienu ilgs pārejas periods gadā (15 dienu vietā pavasarī un rudenī), kura laikā pamatbarību veido ganībās plūktā zāle un siens. Šis grozījums ļauj īstenot pāreju no ziemas perioda ēdināšanas shēmas uz vasaras perioda ēdināšanas shēmu, vienlaikus ņemot vērā laikapstākļu maiņu.

Slaukšana

Ieviesti precizējumi noteikumos, ar kuriem aizliedz izmantot dažus tesmeņa kopšanas produktus, kā arī dezinfekcijas produktus, kas varētu tikt lietoti slaukšanas iekārtu mazgāšanā. Šo grozījumu mērķis ir aizliegt tādus produktus uz ēterisko eļļu bāzes, kuri izdala stipru smaržu un var piedot sieram sliktu garšu. Turklāt noteikumi par iekārtu tīrīšanu novērš nenoteiktību attiecībā uz iespēju reizumis izmantot mazgāšanas līdzekļus, kam pievienotas dezinfekcijas vielas.

Piena izmantošana

Sniegti sīkāki apraksti par Beaufort sastāvā ietilpstošajām izejvielām:

termini crus (“svaigs”) un emprésurés (“ar pievienotu himozīnu”), kas neatbilst šim procesa apraksta posmam, pārcelti uz tālāku vietu šajā nodaļā. Pārveidotajā redakcijā teksts saprotams labāk, un precizēti arī piena uzglabāšanas nosacījumi un uzglabāšanas ilgums,

ieviests precizējums attiecībā uz tāda atdzesēta un neatdzesēta piena pieliešanas regulēšanu, kura recināšana ar himozīnu, pievienojot to pienam, ja tas ir pilnībā silts vai pussilts, ir ar cilmes vietas nosaukumu Beaufort apzīmētā siera specifika. Ja pienu pielej tikai reizi dienā, un tas ir atdzesēta un neatdzesēta piena maisījums, tad vislielākā slaukuma apjoms nedrīkst pārsniegt 135 % no otrā slaukuma apjoma,

noteikums par piena savākšanu divu stundu laikā pēc slaukšanas, kas ir grūti kontrolējams ilgums, aizstāts ar maksimālo termiņu sarecināšanai ar himozīnu, kas ir ļoti viegli kontrolējams parametrs un tieši garantē drīzu sarecināšanu – uzreiz pēc silta piena ievešanas siernīcā. Ja sieru gatavo rīta pusē, piena sarecināšanai ar himozīnu jānotiek pirms pulksten 12.00, ja sieru gatavo vakara pusē – pirms pulksten 23.00,

ieviests precizējums attiecībā uz maksimālo piena tilpuma apjomu, kas atliekams to siera rituļu ražošanai, kuriem lieto apzīmējumu chalet d’alpage (“pagatavots Alpu ganību mājiņā”). To Beaufort sieru, ko ražo saskaņā ar īpašajiem apzīmējuma chalet d’alpage izmantošanai vajadzīgajiem ražošanas apstākļiem, sāk gatavot visīsākajā laikā pēc slaukšanas. Tikai 15 % no abu dienas slaukumu piena kopējā daudzuma drīkst pēc atdzesēšanas atlikt uz attiecīgo nākamo siera gatavošanas reizi. Alpīnajās ganībās neliela piena daudzuma atlikšana, lai vakara gatavošanas reizē izmantojamā piena daudzumu līdzsvarotu ar to, ko izmanto nākamā rīta gatavošanas reizē, ir ierasta un tradicionāla prakse. Šis noteikums ļauj regulēt šo tradicionālo praksi, līdz 15 % ierobežojot šādi atliekamo abu slaukumu piena kopējo apjomu, taču negrozot obligāto noteikumu par siera gatavošanu divas reizes dienā,

ieraugu un himozīna sagatavošana ir daļa no šā nosaukuma siera specifikas (sūkalu olbaltumvielas, kurām pievienots sagraizītais glumenieks, noder gan šo baktēriju ierauga kultūrām, gan arī himozīna recinātāja iegūšanai); ieviests ierobežojums attiecībā uz iespēju, ja vajadzīgs, izmantot tirdzniecībā iegādātu himozīnu (nepārsniedzot 30 % siera vannā sarecināta piena).

Ražošanas metode

Šī daļa ir pārveidota tā, ka ražošanas posmu secība ir labāk lasāma. Termini “svaigs pilnpiens” (cru et entier), apzīmējot pienu, iekļauti šajā daļā. Precizēts “karsēšanas” (cuisson) princips.

Sniegts regulējums presēšanai, kas ilgst vismaz 15 stundas.

Nogatavināšana

Šī daļa ir pārveidota tā, ka ļauj labāk sakārtot noteikumus par attiecīgajām temperatūrām nogatavināšanas posma laikā. Svītrots noteikums par higrometriju. Tam ir savs pamats, jo šis pasākums ir izrādījies maznozīmīgs un aizstāts mērķtiecīgu pienākumu – iegūt ar oranžu glemi klātu siera rituļa mizu.

Ieviesti precizējumi par glemes veidošanu, ko veic:

vai nu pēc rituļa virsas sālīšanas ar rupjo sāli – sieru ieberž ar sālītu šķīdumu, kuru sauc par morge un ar kuru siera rituļi ar pareizi izveidotu glemi ir iepriekš ierīvēti,

vai arī rituļus apvēršot un sālot to virsu sālījumā un regulāri ieberžot.

Pēc glemes izveidošanas šo aprūpi vismaz reizi mēnesī veic arī turpmāk, lai mizu uzturētu.

Ievērojot siera rituļu lielumu, nogatavināšana ir tikusi mehanizēta. Šī mehanizācija noveda pie tā, ka gandrīz visas ražotnes atteicās no rituļu virsas ieberzēšanas ar rupjo sāli, šo darbību aizstājot ar virsas sālīšanu sālījumā. Analīžu rezultāti liecināja, ka sāls saturs bija stipri vien līdzīgs tam, kāds tika noteikts iepriekšējo analīžu rezultātā. Pārējiem grozījumiem ir redakcionāls raksturs, un praksē notikušās izmaiņas tajos neatspoguļojas.

Marķēšana

Ieviests obligāts pienākums piestiprināt Eiropas Savienības ACVN (AOP) simbolu.

Valsts prasības

Ņemot vērā izmaiņas valsts tiesību aktos un regulējumā, nodaļa “Valsts prasības” noformēta tabulas veidā, norādot galvenos kontrolējamos parametrus, to atsauces vērtības un vērtēšanas metodi.

Citas

Siera analītiskā un organoleptiskā pārbaude: iekļauti noteikumi par produktu analītisko un organoleptisko pārbaudi

Atsauces attiecībā uz pārbaudes struktūrām: atjaunināta par šā ACVN produkta kontroli atbildīgās sertificētājas iestādes kontaktinformācija.

VIENOTS DOKUMENTS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību  (3)

BEAUFORT

EK Nr.: FR-PDO-0317-01097 – 22.02.2013.

AĢIN ( ) ACVN ( X )

1.   Nosaukums

Beaufort

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts

Francija

3.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts

3.1.   Produkta veids

1.3. grupa. Siers

3.2.   Produkta apraksts, uz kuru attiecas 1. punktā minētais nosaukums

Beaufort ir siers, ko saskaņā ar presētas un karsētas masas tehnoloģiju ražo vienīgi no svaiga govs pilnpiena. Sieru sāla, iegremdējot sālījumā, bet pēc tam sāla tā virsu; sieru nogatavina vismaz 5 mēnešus.

Siera masa ir elastīga un krēmīga, ziloņkaula līdz bāldzeltenā krāsā; tajā var būt nelieli horizontāli ieplaisājumi un sīks izkliedēts acojums (“irbes acis”). Siera rituļiem ir plakanas puses un nedaudz ieliekti sāni; rituļi sver no 20 līdz 70 kilogramiem, to diametrs ir no 35 līdz 75 centimetriem, bet augstums svārstās no 11 līdz 16 centimetriem. Rituļu mizā ir ierīvētas rievas; miza ir tīra un stingra, tās krāsa ir vienmērīgi dzeltena līdz brūna. Beaufort pēc siers pēc pilnīgas izžūšanas satur vismaz 48 % tauku, bet sausnas saturs nogatavinātā sierā nedrīkst būt zemāks par 61 %.

Sieru, ko piedāvā tirdzniecībā ar nosaukumu Beaufort, identificē ar eliptiskas formas zilu kazeīna plāksnīti un izsekojamības elementiem, kas atveidoti, izmantojot pārtikas tinti. Beaufort siera rituļus, kas gatavoti pēc īpašiem noteikumiem, lai izmantotu apzīmētāju “[pagatavots] kalnu mājiņā” (chalet d’alpage), jāmarķē ne tikai ar zilu kazeīna plāksnīti, bet arī kvadrātveida sarkanu kazeīna plāksnīti, ko piestiprina pie rituļa pretējiem sāniem salīdzinājumā ar tiem, pie kuriem piestiprināta zilā kazeīna plāksnīte.

3.3.   Izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem)

Beaufort ražošanā izmanto tikai pienu, kas iegūts vienīgi no tādu govju ganāmpulkiem, kuras pieder vai nu pie vietējām šķirnēm Tarine (cits Tarentaise govju šķirnes nosaukums) un Abondance, vai atbilst ciltsgrāmatas galvenās sadaļas kritērijiem, vai arī kuru autentiskums ir noskaidrots pēc atzītām fenotipiskajām pazīmēm.

Beaufort siera sastāvā ietilpst šādas izejvielas:

svaigs pilnpiens,

kas ir vai nu neatdzesēts pēdējā slaukuma piens,

vai arī iegūts no divu secīgu slaukumu piena maisījuma, kurš sagatavots ne vēlāk par 20 stundām pēc pirmā slaukuma, kura piens ir bijis atdzesēts saimniecībā uz vietas, turklāt piens, kas maisījuma sastāvā izmantots no pēdējā slaukuma, ir neatdzesēts,

sarecējušās uzkarsētu sūkalu olbaltumvielās atšķaidīts dabiskais glumenieka himozīns. Ja vajadzīgs, papildus var izmantot tirdzniecībā pieejamo himozīnu, taču nepārsniedzot 30 % no siera vannas satura sarecināšanā izmantojamā himozīna kopējo daudzumu,

termofilo Lactobacillus ģints pienskābes baktēriju ieraugi. Sūkalu olbaltumvielas, kurām pievienots sagraizītais glumenieks, noder gan šo baktēriju ierauga kultūrām, gan arī himozīna recinātāja iegūšanai,

sāls, ko pirmās sālīšanas laikā pievieno sieram, 20–24 stundas turot to sālījumā, bet pēc tam – sāls, ko siera nogatavināšanas laikā tam pievieno rupjas sāls vai sālījuma veidā.

Nekādu citu produktu izmantošana Beaufort ražošanā nav atļauta.

3.4.   Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem)

Ganāmpulku ēdina šādi:

ziemā katrai ganāmpulka govij vidēji dienā izēdina vismaz 13 kg siena, kuram var pievienot 3 kg sasmalcinātas un dehidratētas lucernas. Papildbarība nedrīkst pārsniegt 1/3 pamatbarības vidējās devas svara, ja ganāmpulka slaucamās govis ir laktācijas periodā. Kombinēto barību veido enerģētiski bagāta barība, kurā ir augsts proteīnu saturs, un ražošanas koncentrāti, kuros ietilpst 16 % kopējo slāpekļvielu. Šo barību iegūst no noteiktu sugu un ģenētiski nemodificētu šķirņu augiem, un tai jāatbilst šādām tehniskajām īpašībām: 0,89UFL (slaucamo dzīvnieku lopbarības vienības), 95 grami PDIN (zarnu traktā enerģijas apmaiņā sagremojamā proteīna) un 125 grami PDIE (zarnu traktā slāpekļa vielmaiņā sagremojamā proteīna),

ganību periodā: slaucamās govis laiž ganībās pēc sniega nokušanas un tiklīdz to atļauj augsnes stāvoklis, un tik ilgi, cik to atļauj laikapstākļi, augsnes stāvoklis un zelmenis.

Ielejās tāda veida piebarošanu kā ziemas laikā var nodrošināt ar 2,5 kg dienā vidēji katrai ganāmpulka govij laktācijas periodā. Alpu ganībās izēdināmās papildbarības apjoms nepārsniedz 1,5 kg dienā vidēji katrai ganāmpulka govij laktācijas periodā, taču pirms 1. augusta šo papildbarību veido tikai labība,

laikā starp ziemas periodu un ganību periodu gadā atļauts ne vairāk kā 30 dienu ilgs pārejas periods, kura laikā pamatbarību veido ganībās plūktā zāle un siens.

Ārpus apgabala audzētas barības izēdināšana pieļaujama tikai papildu kārtā. Lai vismaz 75 % piena produkcijas iegūtu no apgabalā saražotās lopbarības, vismaz 75 % slaucamo govju ganāmpulka vajadzībām izēdināmā siena un ganību zāles jābūt no ģeogrāfiskā apgabala. Vismaz 20 % slaucamo govju ikgadējo vajadzību pēc siena nodrošina no ģeogrāfiskā apgabala.

Pļavas ir ganāmpulku tradicionālās ganības, un tajās nonāk dzīvnieku izkārnījumi. Pļavās, ganībās un kalnu ganībās, ko izmanto Beaufort ražotāji, ir aizliegts izkliedēt attīrīšanas staciju dūņas un to produktus.

3.5.   Īpaši ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Piena ražošana, siera izgatavošana un vismaz piecu mēnešu ilga nogatavināšana tiek veikta ģeogrāfiskajā apgabalā.

3.6.   Īpaši noteikumi griešanai, rīvēšanai, iepakošanai u. c.

Kad sieru pārdod uzreiz pēc sākotnējās iesaiņošanas, siera gabaliem obligāti jābūt ar Beaufort raksturīgo mizu; tomēr no mizas var noņemt virsmizu (jeb glemi). Sieru piedāvājot tirgū pēc sarīvēšanas, nosaukumu Beaufort lietot aizliegts.

3.7.   Īpaši noteikumi marķēšanai

Ar cilmes vietas nosaukumu Beaufort apzīmēto siera rituļu marķējumā ietilpst:

produkta nosaukums, kas uzrakstīts ar burtiem, kuru izmērs ir vismaz divas trešdaļas no vislielākajiem uz marķējuma lietotajiem burtiem,

Eiropas Savienības ACVN simbols.

Jebkura cita apzīmējuma vai norādes pievienošana šim cilmes vietas nosaukumam ir aizliegta marķējumā, reklāmā, pavadzīmēs vai tirdzniecības dokumentos, izņemot:

konkrēta tirgotāja vai ražotāja zīmolus,

terminus été (“vasara”) un chalet d’alpage (“pagatavots Alpu ganību mājiņā”), kuru lietošanu pieļauj turpmāk izklāstītie noteikumi.

Apzīmējumu “vasara” attiecībā uz siera rituļiem drīkst lietot no jūnija līdz oktobrim ieskaitot, tostarp arī attiecībā uz sieru, kas pagatavots no Alpu ganībās slaukta piena.

Apzīmējumu chalet d’alpage lieto vienīgi attiecībā uz siera rituļiem, kas no jūnija līdz oktobrim ieskaitot ražoti pēc tradicionālām metodēm divas reizes dienā kalnu ganībās ierīkotā mazā sierotavā (Alpu ganību mājiņā) vairāk nekā 1 500 metru augstumā virs jūras līmeņa, pārstrādājot tur ne vairāk kā no viena ganāmpulka iegūtu piena produkciju.

4.   Precīza ģeogrāfiskā apgabala definīcija

Beaufort ražošanas apgabals aptver Savoie departamenta augstkalnu apvidus, un tajā ietilpst Beaufortain kalnu masīva, Val d’Arly un Tarentaise pašvaldību teritorijas un divi pierobežas sektori Haute Savoie departamentā.

Piena ražošana, siera izgatavošana un nogatavināšana tiek veikta ģeogrāfiskajā apgabalā, kas aptver turpmāk minēto pašvaldību teritorijas.

Savoie departaments

Albertville apriņķī –

šādu kantonu teritorija pilnībā: Aime, Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Bozel un Moûtiers;

šādu kantonu teritorija daļēji:

Ugine kantonā – La Giettaz, Flumet, Notre-Dame-de-Bellecombe, Crest-Voland, Cohennoz un Saint-Nicolas-la-Chapelle;

Albertville Sud kantonā – Rognaix, La Bâthie, Cevins, Saint-Paul-sur-Isère, Esserts-Blay un Tours-en-Savoie;

un Albertville pašvaldības daļa, kas atbilst zemes reģistra E2., E3. un E4. sadaļai;

Saint-Jean-de-Maurienne apriņķī –

šādu kantonu teritorija pilnībā: La Chambre, Lanslebourg-Mont-Cenis, Modane, Saint-Jean-de-Maurienne un Saint-Michel-de-Maurienne;

šādu kantonu teritorija daļēji: Aiguebelle kantons – Montsapey.

Haute-Savoie departaments

Bonneville apriņķī –

šādu kantonu teritorija daļēji:

Sallanches kantons – Praz-sur-Arly;

Saint-Gervais-les-Bains kantons – Contamines-Montjoie pašvaldības daļa, kas atbilst zemes reģistra D8. (daļēji), E6., E7., E8. (daļēji), F5. (daļēji), F6. (daļēji), F8. (daļēji), F9., F10., F11., F12., F13. sadaļai.

5.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu

5.1.   Ģeogrāfiskā apgabala specifika

Dabas faktori

Ar nosaukumu Beaufort apzīmētā siera ražošanas apgabala dabas vidi raksturo tā atrašanās kalnu masīvos Alpu iekšējos apgabalos, kuriem ir šādas īpašības: cieši līdzās izvietoti kristālisku iežu iekšējie kalnu masīvi, kā arī Briançonnaise apgabala nogulumiežu klintis; daļā teritorijas – ārējie kristālisku iežu kalnu masīvi, kur līdzās cietajiem kristāliskajiem iežiem sastopami mīkstie slānekļa tipa nogulumieži.

Apvidū starp Ziemeļalpiem un Dienvidalpiem, kas tiešā nozīmē ir cilmes vietas nosaukuma ģeogrāfiskais apgabals, kurā pļavas aizņem 95 % nozares izmantojamās platības, ir šādas galvenās priekšrocības:

pietiekami (taču ne pārāk) liels nokrišņu daudzums un dziļas augsnes, kas ļauj izaudzēt bagātīgu zālaugu ražu, kurai ir samērā augsta uzturvērtība slaucamo govju audzēšanas nodrošināšanai,

aromātisko sugu daudzveidības ziņā bagāta augu valsts, kas pielīdzināma sausajiem zālieniem.

Ar cilmes vietas nosaukumu Beaufort apzīmētā siera ražošanas ģeogrāfiskajam apgabalam, kas aptver Beaufortain kalnu masīvu, Tarentaise un Maurienne ieleju un daļu Val d’Arly, raksturīga iezīme ir lielās alpīno ganību platības (92 % Savojas ganību vienību).

Cilvēkfaktori

Kalnu ganību platībās ir izkopti tādi ganīšanas paņēmieni, kas katrs atsevišķi vai visi kopā tādā mērogā nekur citur Alpos nav sastopami, un tie veido neatkārtojamu sistēmu. Šai sistēmai ir raksturīga augu valsts izmantošana atkarībā no vertikālās zonalitātes, papildus izmantojot ieleju lejasdaļas, nogāzes un alpīnās pļavas. Sekojot līdzi zāles augšanai, liellopu pārvietošana un cilvēka klātiene ikdienā ļauj veikt slaukšanu uz vietas un nodrošināt precīzu zālāja apsaimniekošanu, kas ir dabisko pļavu uzturēšanas pamatā.

Kopš 17. gadsimta pastāvošā lauksaimniecības un ganību sistēma laika gaitā ir mainījusies, taču pašos pamatos tā ir palikusi tāda pati.

Alpīnās pļavas, ko vasaras periodā izmanto 100 līdz 110 dienas, ir šādas:

lielie kalni, kuros laiž apjomīgu ganāmpulku (50–150 slaucamo govju). Pateicoties pievadceļa iekārtošanai līdz alpīnajām pļavām un to teritorijā, pārvietojamās slaukšanas iekārtas ļauj sekot līdzi ganāmpulkam, kas virzās augšup, līdz sasniedz 1 500–2 500 m lielu augstumu, noganot zāli atkarībā no tā, kā tā aug pēc vertikālās zonalitātes. Ganāmpulku veido vairāku ganāmpulku apvienojums,

mazie, zemākie kalni ar mazāku augstuma amplitūdu; tajos uzturas ģimenes ganāmpulks. Slaukšana tika veikta ganību mājiņā, kaut arī šī prakse sastopama arvien retāk.

Pienu (it īpaši lielajos kalnos) var pārstrādāt uz vietas, taču to lielākoties savāc ražotnes, kas to visu gadu pārstrādā ieleju lejasdaļās (85–90 % produkcijas). Šajās ielejās pārziemo ganāmpulki. Tur arī realizē sienu platībās, kuras ganāmpulki atbrīvo vasarā.

Starp ieleju un alpīnajām ganībām ir starpstāvs, ko sauc par “mazo kalnieni” (montagnette), kurā kādu laiku ganāmpulki uzturas starpsezonu periodos.

Ražošanas apgabalam ir raksturīga liellopu audzēšanas tradīcija, izmantojot Tarine (cits Tarentaise govju šķirnes nosaukums) un Abondance šķirnes govis. Taču jo īpaši Tarine govis, jo Tarentaise ir šīs šķirnes šūpulis. 1963. gadā E. QUITTET sniedza šādu aprakstu: “Tarine šķirnei piemīt izcilas īpašības attiecībā uz ilgstošu izturību un piemērošanos dzīves apstākļiem, lielā mērā pateicoties tās dzīvesveidam (vasaras laikā uzturoties kalnu ganībās no 1 500 līdz 2 000 m augstumā). Šīs govis ilgu laiku saglabā labu veselību, neraugoties uz regulāru atnešanos. Tām piemīt izcilas spējas ziemā labi izmantot rupju lopbarību, vienlaikus nodrošinot pietiekamu izslaukumu (..). Tarine ir lieliska piena govju šķirne, jo īpaši bargāka klimata apstākļos.”

Beaufort siers no citiem presētas un karsētas masas sieriem atšķiras ar savu taukainumu. Presētas un karsētas siera masas tehnoloģija tika izkopta 17. gadsimta sākumā, un tā strauji izplatījās visos kalnu apvidos Francijas austrumos. Beaufort apgabala cilvēkiem tā sniedz iespēju atlikt līdz ziemai tā piena tirgošanu un patērēšanu, kurš vasarā lielos daudzumos saražots alpīnajās pļavās. Šī tehnoloģija, kas iesākumā radās praktisku apsvērumu dēļ, ieguva raksturīgas īpašības tiešā saiknē ar vidi (pilnpiena izmantošana un nogatavināšana aukstumā).

5.2.   Produkta specifika

Beaufort no citiem sieriem ar sildītu un presētu masu atšķiras ar šādām pazīmēm:

to uzreiz pēc slaukšanas pagatavo no svaiga pilnpiena,

ražošanā izmanto koka veidni, ko dēvē par “Beaufort riņķi”, un ar to siera ritulim ieveido ieliektus sānus,

izmanto tradicionālus pārstrādes paņēmienus (lieto savvaļas ierauga kultūras un sieru ievieto veidnē, kas izklāta ar linaudeklu, un izmanto Beaufort siera rituļa veidošanas riņķi, nodrošinot siera apvēršanu tā presēšanas laikā), it īpaši termofilo Lactobacillus ģints pienskābes baktēriju ieraugus, ko kultivē siernieks,

siera masa izveidojas vai nu pilnīgi bez acojuma, vai ar pavisam nelielām acīm.

Organoleptiskajā ziņā Beaufort siera sevišķa īpašība ir tāda, ka ēdot tā masa vispirms ir kodienā stingra un pēc tam kūstoša, bet ne pārāk lipīga. Sieram jābūt tādam, ka sajūtama tā aromātu dažādība, taču tie nav pārāk spēcīgi.

5.3.   Saikne starp ģeogrāfisko apgabalu un produkta kvalitāti vai īpašībām (ACVN) vai produkta īpašo kvalitāti, reputāciju vai citām īpašībām (AĢIN)

Aprakstītās vides īpatnības ir radījušas ļoti bagātīgu floru un lielu šeit sastopamo augu sugu grupu daudzveidību. Tur atrodami visu veidu pļavu, tīreļu un klajumu fitocenozes, kas izmantojamas augstkalnu noganīšanai.

Vairāki pētījumi – DORIOZ u. c. (2000), DORIOZ 1995; INRA, 1994, DORIOZ un VAN OORT, 1991, LEGROS u. c., 1987, DORIOZ, 1995 – liecināja par zālāju ārkārtīgi lielo dažādību: tajos pavisam sastopami 250–300 sugu augi. Atkarā no attiecīgās platības vērsuma pret debespusēm, klinšu nogāžu slīpuma un augšņu tipa vienā un tajā pašā ganību dienā dzīvnieki ganoties var sastapt ļoti dažādus lopbarības augus.

No šiem augiem, kas govīm sevišķi garšo, tās acīmredzot saņem tādu aromātu buķeti, kas Beaufort sierā izpaužas kā sevišķi specifiskas un ļoti tipiskas garšas īpašības (DUMONT un ADDA, 1978, BUCHIN u. c., 1999; ASSELIN u. c., 1999, DORIOZ u. c., 2000).

Ganīšanas sistēmas pamatā ir šīs lielās floras pārbagātības labāko īpašību izmantošana, laižot ganībās vietējo šķirņu Tarine un Abondance govis, kuras gana ar tādiem paņēmieniem, kas izkopti ciešā saiknē ar apkārtējo vidi. Pēc tam šīs ar botānisko dažādību saistītās augu īpašības tiek saglabātas, “silto pienu” pārstrādājot sierā. Šie faktori nosaka to, ka sieru pagatavo treknu, no nenokrejota piena, izmantojot savvaļas raugus. Izliektas regulējamas stīpas izmantošana ļauj pielāgoties lielajām kalnu ganībās iegūtā piena daudzuma svārstībām, saglabājot siera iekšējo temperatūru presēšanas posmā un stabilizējot rituļa formu. Galīgā nogatavināšana vēsā pagrabā ir būtisks posms, lai nodrošinātu siera kvalitāti, tā šobrīd ir vislabāk piemērota klimatiskajiem apstākļiem, kas valda ražošanas vietās, un tā arī pilnībā noder trekna siera pagatavošanas vajadzībām.

Visi ražošanas un pārstrādes praktiskie paņēmieni kopā veido saskanīgu sistēmu, kas atbilst produkta specifikai un ļauj izpausties aromātu daudzveidībai, ko gatavajam produktam nodrošina īpaša sugu sastāva augu valsts.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju

(Regulas (EK) Nr. 510/2006 (4) 5. panta 7. punkts)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCBeaufort.pdf


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp. Aizstāta ar Regulu (ES) Nr. 1151/2012.

(3)  Skatīt 2. zemsvītras piezīmi.

(4)  Skatīt 2. zemsvītras piezīmi.


9.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 260/33


Sūdzības lietas CHAP (2010) 723 izbeigšana

2014/C 260/16

Eiropas Komisija ir saņēmusi vairākas sūdzības saistībā ar to darbinieku mobilitāti, kuri strādā valsts veselības aprūpes dienestos Navarrā (Spānija). Šiem darbiniekiem nav pieejamas amata vietas valsts veselības aprūpes dienestos citos Spānijas reģionos, jo pastāv atšķirības darbiniekiem piemērojamos civildienesta noteikumos attiecīgajos reģionos.

No Eiropas Savienības Tiesas judikatūras izriet, ka Kopienas noteikumus attiecībā uz darba ņēmēju brīvu pārvietošanos un jo īpaši LESD 45. pantu nepiemēro situācijās, kurām nav nekādas saistības ar Kopienas tiesībās paredzētajām situācijām un kuru visi elementi ir konstatēti vienas dalībvalsts iekšienē (1).

Šajās sūdzībās aprakstītā situācija attiecas uz darbinieku mobilitāti starp dažādiem valsts veselības aprūpes dienestiem Spānijas teritorijā un a priori neietver nevienu pārrobežu elementu. Tādējādi iepriekš minētie Eiropas Savienības noteikumi nav piemērojami. Sūdzības iesniedzēju izvirzītās problēmas ir jāizskata, ņemot vērā Spānijas tiesību aktus un vēršoties attiecīgajās administratīvajās vai tiesu struktūrās.


(1)  Tiesas 1992. gada 16. decembra spriedums lietā C-206/91 Koua Poirrez.