ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 207A

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 3. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas personāla atlases birojs (EPSO)

2014/C 207A/01

Paziņojums par atklātajiem konkursiem — EPSO/AD/284/14 – tulkotāji, kuru galvenā valoda ir vācu valoda (DE) — EPSO/AD/285/14 – tulkotāji, kuru galvenā valoda ir grieķu valoda (EL) — EPSO/AD/286/14 – tulkotāji, kuru galvenā valoda ir spāņu valoda (ES) — EPSO/AD/287/14 – tulkotāji, kuru galvenā valoda ir zviedru valoda (SV)

1

 

2014/C 207A/02

Atskaite par Oficiālā Vēstneša C A Sēriju Konkursi

8

LV

 


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas personāla atlases birojs (EPSO)

3.7.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 207/1


PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTAJIEM KONKURSIEM

EPSO/AD/284/14 – TULKOTĀJI, KURU GALVENĀ VALODA IR VĀCU VALODA (DE)

EPSO/AD/285/14 – TULKOTĀJI, KURU GALVENĀ VALODA IR GRIEĶU VALODA (EL)

EPSO/AD/286/14 – TULKOTĀJI, KURU GALVENĀ VALODA IR SPĀŅU VALODA (ES)

EPSO/AD/287/14 – TULKOTĀJI, KURU GALVENĀ VALODA IR ZVIEDRU VALODA (SV)

2014/C 207 A/01

 

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) rīko atklātos konkursus, pamatojoties uz pārbaudījumiem, lai izveidotu rezervi tulkotāju (AD 5) pieņemšanai darbā (1).

Šo konkursu mērķis ir izveidot rezervi vakanto ierēdņa amata vietu aizpildīšanai Eiropas Savienības iestādēs.

Pirms pieteikšanās rūpīgi izlasiet atklātajos konkursos piemērojamos vispārīgos noteikumus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša 2014. gada 1. marta numurā C 60 A un EPSO tīmekļa vietnē.

Šis dokuments ir konkursu paziņojuma neatņemama sastāvdaļa un palīdzēs jums izprast procedūrai piemērojamos noteikumus un reģistrēšanās kārtību.

SATURA RĀDĪTĀJS

I.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

II.

PIENĀKUMI

III.

PIEŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

IV.

PRIEKŠATLASES TESTI

V.

TULKOŠANAS PĀRBAUDĪJUMI

VI.

VĒRTĒŠANAS CENTRA PĀRBAUDĪJUMI

VII.

KANDIDĀTU REZERVES SARAKSTI

VIII.

KĀ PIETEIKTIES

I.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.

Atlasāmo kandidātu skaits

 

1. valodu kombinācija

2. valodu kombinācija

EPSO/AD/284/14 – DE

41

16

EPSO/AD/285/14 – EL

46

9

EPSO/AD/286/14 – ES

44

4

EPSO/AD/287/14 – SV

21

13

2.

Piezīmes

Katram konkursam ir divas valodu kombinācijas. Drīkst pieteikties tikai vienam no šiem konkursiem un tikai uz vienu valodu kombināciju.

Šī izvēle izdarāma elektroniskās reģistrācijas brīdī, un pēc elektroniskā pieteikuma apstiprināšanas un iesniegšanas jūs to vairs nevarat mainīt.

Šie konkursi paredzēti kandidātiem, kuri izcili pārvalda  (2) konkursa valodu (dzimtās valodas līmenī vai līdzvērtīgā līmenī) gan rakstiski, gan mutiski un kuriem ir pirmās un otrās avotvalodas padziļinātas zināšanas. Ja jūsu valodas zināšanas neatbilst šim līmenim, mēs jums neiesakām reģistrēties.

II.   PIENĀKUMI

AD 5 pakāpe ir pakāpe, kurā var tikt sākta administratora lingvista vai citas jomas administratora karjera Eiropas iestādēs.

Administratora lingvista (tulkotāja) galvenais uzdevums ir palīdzēt iestādei vai struktūrai, kurā viņš strādā, pildīt savu darbu, nodrošinot augstas kvalitātes tulkojumu noteiktajos termiņos un sniedzot ar valodu saistītus padomus.

Administratora lingvista (tulkotāja) pienākumi ietver tulkošanu, rediģēšanu un terminoloģijas izpēti vismaz no divām avotvalodām galvenajā valodā. Temati bieži vien ir kompleksi, tie ir politiska, juridiska, ekonomiska, finansiāla, zinātniska un tehniska rakstura un aptver visas Eiropas Savienības darbības nozares. Šo pienākumu veikšanai ir nepieciešama darbam specifisku informācijas tehnoloģiju un biroja rīku intensīva lietošana.

III.   PIEŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

Elektroniskās reģistrācijas beigu datumā jums ir jāatbilst visiem turpmāk norādītajiem vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem.

1.

Vispārīgie nosacījumi

a)

Jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim.

b)

Jābūt tiesīgam izmantot visas pilsoņa tiesības.

c)

Jābūt izpildījušam tiesību aktos noteiktās militārā dienesta prasības.

d)

Jāpiemīt paredzēto pienākumu veikšanai vajadzīgajām rakstura īpašībām.

2.

Īpašie nosacījumi

2.1.

Diploms

Jūsu izglītības līmenim ir jāatbilst vismaz trīs gadus ilgai pabeigtai augstākajai izglītībai, ko apliecina diploms.

2.2.

Darba pieredze

Darba pieredze nav nepieciešama.

2.3.

Valodu zināšanas

1. VALODU KOMBINĀCIJA

 

1. valoda

Galvenā valoda

Izcilas konkursa valodas zināšanas.

2. valoda

Pirmā avotvaloda (obligāti cita nekā 1. valoda)

Ļoti labas angļu, franču vai vācu valodas zināšanas.

3. valoda

Otrā avotvaloda (obligāti cita nekā 1. un 2. valoda)

Ļoti labas angļu, franču vai vācu valodas zināšanas.

2. VALODU KOMBINĀCIJA

 

1. valoda

Galvenā valoda

Izcilas konkursa valodas zināšanas.

2. valoda

Pirmā avotvaloda (obligāti cita nekā 1. valoda)

Ļoti labas angļu, franču vai vācu valodas zināšanas.

3. valoda

Otrā avotvaloda (obligāti cita nekā 1. valoda un angļu, franču vai vācu valoda)

Ļoti labas Eiropas Savienības vienas oficiālās valodas zināšanas.

 

Ievērojot Eiropas Savienības Tiesas (virspalātas) spriedumu lietā C-566/10 P Itālijas Republika/Komisija, Savienības iestādes vēlas pamatot, kāpēc šajā konkursā tiek ierobežota otrās valodas izvēle, pieļaujot tikai ierobežotu skaitu ES oficiālo valodu.

 

Attiecīgi informējam kandidātus, ka šajā konkursā otrās valodas izvēles iespējas ir noteiktas saskaņā ar dienesta interesēm, kas prasa, lai jaunie darbā pieņemtie darbinieki nekavējoties varētu sākt strādāt un būtu spējīgi efektīvi sazināties savā ikdienas darbā. Pretējā gadījumā varētu tikt ievērojami traucēta iestāžu efektīva darbība.

 

Angļu, franču un vācu valoda joprojām ir visbiežāk lietotās valodas, ko nosaka ilgstošā to lietošanas prakse ES iestāžu iekšējā saziņā un dienesta vajadzības saistībā ar ārējo saziņu un dokumentu apstrādi. Turklāt angļu, franču un vācu valoda ir visizplatītākās valodas Eiropas Savienībā, un tās tiek visvairāk apgūtas kā otrā valoda. Tas atbilst izglītības un darba prasmju līmenim, kādu pašlaik sagaida no Eiropas Savienības iestāžu amata vietu kandidātiem, proti, pārvaldīt vismaz vienu no šīm valodām. Tādēļ, līdzsvarojot dienesta intereses un kandidātu spējas un ņemot vērā šā konkursa konkrēto jomu, ir pamatoti rīkot pārbaudījumus šajās trijās valodās, lai nodrošinātu, ka visi kandidāti neatkarīgi no viņu pirmās oficiālās valodas vismaz vienu no šīm trim oficiālajām valodām pārvalda darbam nepieciešamajā līmenī. Šādā veidā novērtējot konkrētās kompetences, ES iestādes var novērtēt kandidātu spējas nekavējoties sākt strādāt vidē, kas tuvu atbilst reālajai situācijai, kādā tiem būs jāstrādā.

 

Tādu pašu iemeslu dēļ tiek ierobežots to valodu skaits, kādās kandidāti sazinās ar iestādēm, tostarp valodas, kādās jānoformē pieteikumi. Turklāt šāda prasība nodrošina kandidātu viendabīgu salīdzināšanu un pārbaudi, pamatojoties uz viņu pašu iesniegtajiem pieteikumiem.

 

Turklāt, lai tiktu nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visiem kandidātiem, tostarp pret tiem, kuru pirmā oficiālā valoda ir viena no minētajām trim valodām, ikvienam tiek prasīts kārtot noteiktus pārbaudījumus savā otrajā valodā, kura ir viena no šīm trim valodām.

 

Tas neskar iespēju vēlāk apgūt trešo darba valodu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 45. panta 2. punktu.

IV.   PRIEKŠATLASES TESTI

Priekšatlases testi notiek, izmantojot datoru, un tos organizē EPSO. Testu grūtības pakāpi un saturu nosaka atlases komisija, pamatojoties uz EPSO izteiktajiem priekšlikumiem.

1.

Uzaicinājums

Jūs tiksiet uzaicināts uz testiem, ja būsiet noteiktajā termiņā apstiprinājis savu kandidatūru (skatīt VIII sadaļu).

Uzmanību!

1.

Apstiprinot savu kandidatūru, jūs apliecināt, ka atbilstat III sadaļas vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem.

2.

Lai piedalītos testos, jums jārezervē datums; šī rezervācija obligāti jāizdara termiņā, kas jums tiks paziņots ar jūsu EPSO konta starpniecību.

2.

Testa veids un vērtēšana

Virkne testu, kas balstās uz jautājumiem ar atbilžu variantiem, ar mērķi novērtēt jūsu analīzes spējas un iemaņas.

Tests a)

Teksta loģiskās analīzes tests

Vērtējums: no 0 līdz 20 punktiem

Tests b)

Matemātisko iemaņu tests

Vērtējums: no 0 līdz 10 punktiem

Nepieciešamais minimums: 4 punkti

Tests c)

Abstraktās domāšanas tests

Vērtējums: no 0 līdz 10 punktiem

 

Testos a) un c) kopā jāiegūst vismaz 15 punkti

Tests d)

Valodas izpratne

Vērtējums: no 0 līdz 12 punktiem

Nepieciešamais minimums: 6 punkti

Tests e)

Valodas izpratne

Vērtējums: no 0 līdz 12 punktiem

Nepieciešamais minimums: 6 punkti

3.

Testu valoda

1. valoda: testi a), b) un c)

2. valoda: tests d)

3. valoda: tests e)

V.   TULKOŠANAS PĀRBAUDĪJUMI

1.

Uzaicinājums uz pārbaudījumiem

Jūsu konkrētās kompetences tiks pārbaudītas tulkošanas pārbaudījumos, kuru saturu ir apstiprinājusi atlases komisija, ja:

jūs visos priekšatlases testos būsiet ieguvis nepieciešamo minimālo punktu skaitu,

jūs būsiet to kandidātu vidū (3), kuri ir ieguvuši lielāko kopējo punktu skaitu testos a), c), d) un e), un

ņemot vērā elektroniskās reģistrācijas brīdī sniegtās ziņas (4), jūs atbilstat III sadaļas vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem.

Testu b) izmanto kandidātu atsijāšanai, un, kad nosaka kandidātus, kuri tiks uzaicināti uz tulkošanas pārbaudījumiem, tajā iegūtos punktus nepieskaita pārējos testos saņemtajiem punktiem.

Uz tulkošanas pārbaudījumiem aicināto kandidātu skaits katrā konkursā un katrā valodu kombinācijā būs aptuveni trīs reizes lielāks nekā šajā konkursa paziņojumā norādītais atlasāmo kandidātu skaits, taču tas nevar būt vairāk kā četras reizes lielāks nekā atlasāmo kandidātu skaits (5). To publicēs EPSO tīmekļa vietnē (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

Tulkošanas pārbaudījumi tiks rīkoti pārbaudījumu centros dalībvalstīs.

2.

Pārbaudījuma veids un vērtēšana

f)

Tulkošana no 2. valodas 1. valodā (ar vārdnīcu)

Ilgums: 60 min

g)

Tulkošana no 3. valodas 1. valodā (ar vārdnīcu)

Ilgums: 60 min

Katrs tulkošanas pārbaudījums tiek vērtēts ar 0–80 punktiem.

Pārbaudījumā nepieciešamais minimums: 40 punkti

Ja kandidāts pārbaudījumā f) neiegūst nepieciešamo minimālo punktu skaitu, pārbaudījums g) netiks labots.

VI.   VĒRTĒŠANAS CENTRA PĀRBAUDĪJUMI

1.

Uzaicinājums

Jūs tiksiet uzaicināts uz pārbaudījumiem vērtēšanas centrā, kas parasti notiek Briselē un kuru ilgums ir viena diena, ja jūs tulkošanas pārbaudījumos būsiet ieguvis nepieciešamo minimālo punktu skaitu un jūsu iegūto punktu skaits būs viens no lielākajiem.

Uz pārbaudījumiem vērtēšanas centrā aicināto kandidātu skaits būs aptuveni divas reizes lielāks nekā šajā konkursa paziņojumā norādītais atlasāmo kandidātu skaits, un to publicēs EPSO tīmekļa vietnē (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Vērtēšanas centra pārbaudījumi

Vērtēšanas centra pārbaudījumu mērķis ir novērtēt jūsu vispārējās kompetences (6). Tās tiks pārbaudītas jūsu pirmajā avotvalodā, izmantojot šādus pārbaudījumus, kuru saturu ir apstiprinājusi atlases komisija:

h)

strukturēta intervija;

i)

uzdevums grupā;

j)

mutvārdu uzstāšanās.

Katra vispārējā kompetence tiks pārbaudīta saskaņā ar turpmāko tabulu:

 

Strukturēta intervija

Uzdevums grupā

Mutvārdu uzstāšanās

Analītiskās spējas un problēmu risināšana

 

x

x

Saziņa

x

 

x

Orientācija uz kvalitāti un rezultātu

x

 

x

Spēja mācīties un pilnveidoties

x

x

 

Māka noteikt prioritātes un organizēt

 

x

x

Izturība

x

 

x

Māka strādāt komandā

x

x

 

Vadītāja spējas

x

x

 


3.

Vērtējums

0–80 punkti par visām vispārējām kompetencēm kopā (10 punkti par katru kompetenci)

Nepieciešamais minimums: 40 punkti par visām astoņām vispārējām kompetencēm kopā

4.

Svērums

Kopējo vērtējumu, kas balstās uz visiem tulkošanas pārbaudījumiem (konkrētās kompetences) un vērtēšanas centra pārbaudījumiem (vispārējās kompetences), aprēķina šādi:

Konkrētās kompetences: pārbaudījumi f) un g) – 65 % no kopējā vērtējuma

Vispārējās kompetences: pārbaudījumi h), i) un j) – 35 % no kopējā vērtējuma

VII.   KANDIDĀTU REZERVES SARAKSTI

1.

Iekļaušana kandidātu rezerves sarakstā

Atlases komisija iekļaus kandidātu rezerves sarakstā tos kandidātus:

kuri būs saņēmuši (7) vismaz minimāli nepieciešamo punktu skaitu un ieguvuši lielāko kopējo punktu skaitu tulkošanas pārbaudījumos un vērtēšanas centra pārbaudījumos

un kuri, ņemot vērā apliecinošos dokumentus, atbilst visiem pieņemšanas nosacījumiem.

Pārbaudi veic dilstošā rezultātu secībā, līdz visiem pieņemšanas nosacījumiem atbilstīgo kandidātu skaits sasniedz kandidātu rezerves sarakstā iekļaujamo kandidātu skaitu.

Pārējo kandidātu apliecinošie dokumenti netiks izskatīti. Ja pārbaudes rezultātā atklāsies (8), ka elektroniskajā pieteikumā kandidātu sniegtās ziņas nav pamatotas ar atbilstīgiem apliecinošajiem dokumentiem, attiecīgie kandidāti tiks izslēgti no dalības konkursā.

2.

Klasifikācija

Kandidātu rezerves sarakstu katram konkursam un katrai valodu kombinācijai sagatavo alfabēta secībā.

VIII.   KĀ PIETEIKTIES

1.

Elektroniskā reģistrācija

Jāreģistrējas elektroniski, ievērojot EPSO tīmekļa vietnē, un jo īpaši reģistrācijas norādījumos, aprakstīto procedūru.

Termiņš (ieskaitot apstiprināšanu): 2014. gada 5. augusts līdz pulksten 12.00 (dienā) pēc Briseles laika.

2.

Kandidāta pieteikums

Ja būsiet to kandidātu vidū, kuri aicināti uz pārbaudījumiem vērtēšanas centrā, jums, dodoties uz vērtēšanas centru (9), līdzi būs jāņem pilns pieteikums (parakstīts elektroniskais pieteikums un apliecinošie dokumenti).

Kārtība: skatīt atklātajos konkursos piemērojamo vispārīgo noteikumu 2.1.7. punktu.


(1)  Ikviena šajā paziņojumā ietvertā atsauce uz vīriešu dzimuma personām vienlīdz attiecas arī uz sieviešu dzimuma personām.

(2)  Skatīt Eiropas vienoto valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmu (CECR) (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp) – tulkotāja pienākumiem nepieciešamais minimums: 1. valoda = C2, 2. valoda = C1, 3. valoda = C1.

(3)  Ja attiecībā uz pēdējo vietu sarakstā izrādīsies, ka vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, uz tulkošanas pārbaudes darbiem tiks aicināti visi šie kandidāti.

(4)  Šo informāciju, pamatojoties uz apliecinošajiem dokumentiem, pārbaudīs pirms kandidātu rezerves saraksta sagatavošanas (skatīt VII sadaļas 1. punktu un VIII sadaļas 2. punktu).

(5)  Maksimālais skaits abos gadījumos varētu izņēmuma kārtā tikt pārsniegts, ja no tā nevar izvairīties, jo kandidāti ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, vai tādēļ, lai nodrošinātu to, ka izslēgšana nerada kaitējumu.

(6)  Šīs kompetences sīkāk skaidrotas atklātajos konkursos piemērojamo vispārīgo noteikumu 1.2. punktā.

(7)  Ja attiecībā uz pēdējo vietu sarakstā izrādīsies, ka vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, visi šie kandidāti tiks iekļauti kandidātu rezerves sarakstā.

(8)  EPSO pārbauda ziņas attiecībā uz vispārīgajiem nosacījumiem, un atlases komisija pārbauda ziņas attiecībā uz īpašajiem nosacījumiem.

(9)  Vērtēšanas centra pārbaudījumu datums jums tiks paziņots laikus ar jūsu EPSO konta starpniecību.


3.7.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 207/8


ATSKAITE PAR OFICIĀLĀ VĒSTNEŠA C A SĒRIJU KONKURSI

2014/C 207 A/02

Lūdzu, skatīt sarakstu ar C A sērijas izdevumiem, kas publicēti šā gada laikā.

Ja nav norādīts citādi, Oficiālo Vēstnesi izdod visās valodu versijās.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

81

 

88

 

92

(DE/EN/FR)

97

 

98

 

99

 

108

 

109

 

116

 

119

 

133

 

134

 

136

 

137

(DE/EN/FR)

140

 

145

 

152

 

160

 

163

 

164

 

176

 

178

 

180

 

182

 

185

 

186

 

188

 

195

 

207