ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 175

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 10. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2014/C 175/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1

 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2014/C 175/02

Apvienotās lietas C-231/11 P un C-233/11 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA Apelācija — Konkurence — Aizliegta vienošanās — Projektu, kas saistīti ar gāzes izolācijas slēgiekārtām, tirgus — Solidāra atbildība par naudas soda samaksu — Uzņēmuma jēdziens — Personiskās atbildības un sodu un sankciju individualitātes principi — Vispārējās tiesas neierobežotā kompetence — Princips ne ultra petita — Samērīguma un vienlīdzīgas attieksmes principi

2

2014/C 175/03

Apvienotās lietas C-247/11 P un C-253/11 P: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums – Areva/Alstom SA, T&D Holding, iepriekš Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, iepriekš Areva T&D SA, Alstom Grid AG, iepriekš Areva T&D AG, Eiropas Komisija Apelācija — Konkurence — Aizliegta vienošanās — Projektu, kas saistīti ar gāzes izolācijas slēgiekārtām, tirgus — Mātesuzņēmumu vainojamība meitasuzņēmumu pārkāpjošā rīcībā — Pienākums norādīt pamatojumu — Solidāra atbildība par naudas soda samaksu — Uzņēmuma jēdziens — Tā sauktā faktiskā solidaritāte — Tiesiskās noteiktības un sodu un sankciju individualitātes principi — Samērīguma un vienlīdzīgas attieksmes principi

3

2014/C 175/04

Lieta C-616/11: Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 9. aprīļa spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – T-Mobile Austria GmbH/Verein für Konsumenteninformation Direktīva 2007/64/EK — Maksājumu pakalpojumi — 4. panta 23. punkts — Maksājumu instrumenta jēdziens — Rīkojumi pārskaitījumu veikšanai internetbankā un ar maksājuma rīkojumu papīra formātā — 52. panta 3. punkts — Maksājuma saņēmēja tiesības pieprasīt maksātājam maksu par maksājumu instrumenta izmantošanu — Dalībvalstu pilnvaras izdot vispārēju aizliegumu — Līgums starp mobilo sakaru operatoru un privātpersonām

4

2014/C 175/05

Lieta C-190/12: Tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums (Wojewódzki Sąd Administracyjny (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company/Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Kapitāla brīva aprite — LESD 63. un 65. pants — Juridisko personu ienākuma nodoklis — Atšķirīga attieksme pret ieguldījumu fondiem rezidentiem un nerezidentiem izmaksātajām dividendēm — Atbrīvojuma no nodokļiem izslēgšana — Nepamatots ierobežojums

5

2014/C 175/06

Lieta C-288/12: Tiesas (virspalāta) 2014. gada 8. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Ungārija Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 95/46/EK — Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīva aprite — 28. panta 1. punkts — Valsts uzraudzības iestādes — Neatkarība — Valsts tiesību akti, ar kuriem priekšlaicīgi tiek izbeigts uzraudzības iestādes pilnvaru termiņš — Jaunas uzraudzības iestādes izveide un citas personas iecelšana priekšsēdētāja amatā

6

2014/C 175/07

Apvienotās lietas C-293/12 un C-594/12: Tiesas (virspalāta) 2014. gada 8. aprīļa spriedums (High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof (Īrija, Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl u.c. (C-594/12)/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General Elektroniskās komunikācijas — Direktīva 2006/24/EK — Publiski pieejami elektronisko komunikāciju pakalpojumi vai publiski pieejami komunikāciju tīkli — Tādu datu saglabāšana, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar šādu pakalpojumu sniegšanu — Spēkā esamība — Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7., 8. un 11. pants

6

2014/C 175/08

Lieta C-435/12: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – ACI Adam BV u.c./Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Intelektuālais īpašums — Autortiesības un blakustiesības — Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana informācijas sabiedrībā — Direktīva 2001/29/EK — 5. panta 2. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts — Reproducēšanas tiesības — Izņēmumi un ierobežojumi — Reproducēšana personiskai lietošanai — Kopijas izcelsmes likumīgs raksturs — Direktīva 2004/48/EK — Piemērošanas joma

7

2014/C 175/09

Lieta C-485/12: Tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Lauksaimniecība — Kopējā lauksaimniecības politika — Tiešā atbalsta shēmas — Regula (EK) Nr. 73/2009 — Integrētā administrācijas un kontroles sistēma konkrētām atbalsta shēmām — Lauksaimniecībā izmantojamās zemes gabalu identifikācijas sistēma — Nosacījumi, kas attiecas uz tiesībām pretendēt uz atbalstu — Administratīvās pārbaudes — Pārbaudes uz vietas — Regula (EK) Nr. 796/2004 — Tādu platību apstiprināšana, par kurām ir tiesības pretendēt uz atbalstu — Attālā uzrāde — Lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu fiziska pārbaude

8

2014/C 175/10

Lieta C-583/12: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 9. aprīļa spriedums (Riigikohus (Igaunija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sintax Trading OÜ/Maksu- ja Tolliameti Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Regula (EK) Nr. 1383/2003 — Pasākumi, lai novērstu viltotu preču un pirātpreču laišanu apgrozībā — 13. panta 1. punkts — Muitas iestāžu kompetence intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma konstatēšanā

9

2014/C 175/11

Lieta C-609/12: Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ehrmann AG/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Patērētāju informēšana un aizsardzība — Regula (EK) Nr. 1924/2006 — Uzturvērtības un veselīguma norādes uz pārtikas produktiem — Šo produktu marķēšana un noformēšana — 10. panta 2. punkts — Piemērošana laikā — 28. panta 5. un 6. punkts — Pārejas pasākumi

10

2014/C 175/12

Lieta C-74/13: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 9. aprīļa spriedums (Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – GSV kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Kombinētā nomenklatūra — TARIC kodi 7019590010 un 7019590090 — Regulas, ar ko piemēro pagaidu antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam — Atšķirīgas valodu versijas — Pienākums maksāt antidempinga maksājumu

11

2014/C 175/13

Lieta C-85/13: Tiesas (desmitā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Itālijas Republika Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 91/271/EEK — Komunālo notekūdeņu attīrīšana — 3.–5. un 10. pants — I pielikuma A. un B. daļa

11

2014/C 175/14

Lieta C-115/13: Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Ungārija Valsts pienākumu neizpilde — Akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem — Direktīva 92/83/EEK — Akcīzes nodokļa likmju noteikšana — Ar akcīzes nodokļa likmi 0 apmērā aplikta etilspirta ražošana pēc pasūtījuma spirta dedzinātavā — Privātpersonu veiktas etilspirta ražošanas atbrīvojums no akcīzes nodokļa

13

2014/C 175/15

Lieta C-225/13: Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 9. aprīļa spriedums (Conseil d'État (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix/Région wallonne Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vide — Atkritumi — Direktīva 75/442/EEK — 7. panta 1. punkts — Apsaimniekošanas plāns — Piemērotas vietas un iekārtas atkritumu apglabāšanai — Jēdziens atkritumu apsaimniekošanas plāns — Direktīva 1999/31/EK — 8. un 14. pants — Atkritumu poligoni, kuriem ir izdota atļauja vai kuri jau darbojas šīs direktīvas transponēšanas laikā

13

2014/C 175/16

Lieta C-269/13 P: Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums – Acino AG/Eiropas Komisija Apelācija — Cilvēkiem paredzētas zāles — Atsevišķu zāļu partiju, kuras satur aktīvo vielu klopidogrelu, laišanas tirgū apturēšana un atsaukšana — Tirdzniecības atļauju grozījums — Aizliegums laist tirgū — Regula (EK) Nr. 726/2004 un Direktīva 2001/83/EK — Piesardzības princips — Samērīgums — Pienākums norādīt pamatojumu

14

2014/C 175/17

Lieta C-28/13 P: Tiesas 2014. gada 6. februāra rīkojums – Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP/Eiropas Centrālā banka (ECB) Apelācija — Tiesas Reglamenta 181. pants — Tiesas Reglamenta 169. panta 2. punkts — Nepieciešamais apelācijas sūdzības saturs

15

2014/C 175/18

Lieta C-33/13: Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 6. februāra rīkojums (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Marcin Jagiełło/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Nodokļi — PVN — Sestā direktīva — Tiesības uz nodokļa atskaitīšanu — Atteikums — Rēķins, ko izdevusi sabiedrība, kura izmanto citas sabiedrības nosaukumu ar tās piekrišanu

16

2014/C 175/19

Apvienotās lietas C-97/13 un C-214/13: Tiesas (virspalāta) 2014. gada 3. februāra rīkojums (Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti (Rumānija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Silvia Georgiana Câmpean/Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13), Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria/George Ciocoiu (C-214/13) Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Iekšējie nodokļi — LESD 110. pants — Piesārņojuma nodoklis, ko iekasē transportlīdzekļu pirmās reģistrācijas brīdī — Nodokļu neitralitāte starp importētām lietotām automašīnām un līdzīgām valsts tirgū jau esošām automašīnām

16

2014/C 175/20

Lieta C-223/13: Tiesas (septītā palāta) 2014. gada 6. februāra rīkojums – Nīderlandes Karaliste/Eiropas Komisija Prasība atcelt tiesību aktu — Regula (ES) Nr. 93/2013 — Lietas nodošana Eiropas Savienības Vispārējai tiesai

17

2014/C 175/21

Lieta C-301/13 P: Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 6. februāra rīkojums – El Corte Inglés, SA/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelācija — Kopienas preču zīme — Regula (EK) Nr. 207/2009 — 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Vārdiskas preču zīmes CLUB GOURMET un CLUB DEL GOURMET — Iebildumu noraidīšana — Tiesas Reglaments — 181. pants — Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība

18

2014/C 175/22

Lieta C-372/13: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 30. janvāra rīkojums (Polymeles Protodikeio Athinon (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Warner–Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE/SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia Tiesas Reglamenta 99. pants — Jautājumiem, par kuriem Tiesa jau ir sniegusi nolēmumu, identiski uzdotie prejudiciālie jautājumi — Līgums par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām (TRIPs) — 27. pants — Patentējams saturs — 70. pants — Esošā satura aizsardzība

18

2014/C 175/23

Lieta C-397/13 P: Tiesas 2014. gada 29. janvāra rīkojums – Simone Gbagbo/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija, Kotdivuāras Republika Apelācijas sūdzība — Termiņš — Formas prasības — Acīmredzama nepieņemamība

19

2014/C 175/24

Lieta C-462/13: Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 30. janvāra rīkojums (Polymeles Protodikeio Athinon (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Warner–Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE/Minerva Farmakeftiki AE Tiesas Reglamenta 99. pants — Jautājumiem, par kuriem Tiesa jau ir sniegusi nolēmumu, identiski uzdotie prejudiciālie jautājumi — Līgums par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām (TRIPs) — 27. pants — Patentējams saturs — 70. pants — Esošā satura aizsardzība

20

2014/C 175/25

Lieta C-110/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 7. martā iesniedza Judecătoria Oradea (Rumānija) – Horațiu Ovidiu Costea/SC Volksbank România SA

21

2014/C 175/26

Lieta C-115/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 11. martā iesniedza Oberlandesgericht Koblenz (Vācija) – RegioPost GmbH & CoKG/Stadt Landau

21

2014/C 175/27

Lieta C-124/14: Prasība, kas celta 2014. gada 17. martā – Eiropas Komisija/Itālijas Republika

22

2014/C 175/28

Lieta C-125/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 18. martā iesniedza Fővárosi Törvényszék (Ungārija) – Iron & Smith Kft./Unilever NV

23

2014/C 175/29

Lieta C-126/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 17. martā iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – UAB Sveda/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

24

2014/C 175/30

Lieta C-132/14: Prasība, kas celta 2014. gada 21. martā – Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome

24

2014/C 175/31

Lieta C-133/14: Prasība, kas celta 2014. gada 21. martā – Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome

25

2014/C 175/32

Lieta C-134/14: Prasība, kas celta 2014. gada 21. martā – Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome

26

2014/C 175/33

Lieta C-135/14: Prasība, kas celta 2014. gada 21. martā – Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome

26

2014/C 175/34

Lieta C-136/14: Prasība, kas celta 2014. gada 21. martā – Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome

27

2014/C 175/35

Lieta C-146/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 28. martā iesniedza Administrativen săd Sofia-grad (Bulgārija) – Direktor na Direktsia Migratsia pri Ministerstvo na vătreshnite raboti/Bashir Mohamed Ali Mahdi

28

2014/C 175/36

Lieta C-159/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 4. aprīlī iesniedza Administrativen sadVarna (Bulgārija) – KoelaN EOOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

29

2014/C 175/37

Lieta C-160/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 4. aprīlī iesniedza Varas Cíveis de Lisboa (5a Vara Cível) (Portugāle) – João Filipe Ferreira da Silv e Brito u.c./Portugāles valsts

30

2014/C 175/38

Lieta C-165/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 7. aprīlī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado

31

2014/C 175/39

Lieta C-168/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 7. aprīlī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Grupo Itevelesa S.L. un citi/Oca Inspección Técnica de Vehículos SA un citi

31

2014/C 175/40

Lieta C-169/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 7. aprīlī iesniedza Audiencia Provincial de Castellón (Spānija) – Juan Carlos Sánchez Morcillo un María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

32

2014/C 175/41

Lieta C-451/12: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 16. janvāra rīkojums (Audiencia Provincial de Salamanca (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Josune Esteban García/Cachorros Plus CBF SCP

33

2014/C 175/42

Lieta C-460/12: Tiesas astotās palātas priekšsēdētāja 2014 gada 7. februāra rīkojums (Krajský súd v Prešove (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SKP k.s./Ján Bríla

33

2014/C 175/43

Lieta C-298/13: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 31. janvāra rīkojums (Tribunal d'instance d'Orléans (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA/Saïda Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hili Aziz, Mohamed Zouhir, Jean Morel, Jalid Anissa, Marine Bourreau, Anthony Cartier, Patrick Rousselière, Karine Lenfant

33

2014/C 175/44

Lieta C-444/13: Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 16. janvāra rīkojums (Tribunalul Brașov (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Imre Solyom, Luiza Solyom/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Brașov

34

 

Vispārējā tiesa

2014/C 175/45

Lieta T-340/09: Vispārējās tiesas 2014. gada 10. aprīļa spriedums – Evropaïki Dynamiki/Komisija Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Publikāciju biroja uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Palīdzības sniegšanu attiecībā uz publicēšanas un komunikācijas pakalpojumu sniegšanu saistībā ar CORDIS interneta vietni — Pretendenta piedāvājumu noraidīšana un lēmums piešķirt līgumu slēgšanas tiesības citiem pretendentiem — Pretendenta piedāvājuma klasificēšana — Pienākums norādīt pamatojumu — Īstenošanas kārtības 148. panta 1. un 3. punkts — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Ārpuslīgumiskā atbildība

35

2014/C 175/46

Lieta T-623/11: Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – Pico Food/ITSB – Sobieraj (“MILANÓWEK CREAM FUDGE) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas preču zīmes MILANÓWEK CREAM FUDGE reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts grafiskas preču zīmes, kurās attēlota govs, Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT un SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 76. panta 1. punkts

35

2014/C 175/47

Lieta T-144/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – Comsa/ITSB – COMSA (COMSA) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes COMSA reģistrācijas pieteikums — Agrāks sabiedrības nosaukums COMSA, SA — Relatīvs atteikuma pamats — Apzīmējuma, kas nav tikai vietēja mēroga, neizmantošana komercdarbībā — Pakalpojumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts

36

2014/C 175/48

Lieta T-150/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – Grieķija/Komisija Valsts atbalsts — Valsts garantēti bezprocentu aizdevumi, kurus Grieķijas iestādes ir piešķīrušas labības nozares lauksaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Pienākums norādīt pamatojumu — Priekšrocība — Atbalsts, kas ir paredzēts nopietnu traucējumu novēršanai kādas dalībvalsts tautsaimniecībā

37

2014/C 175/49

Lieta T-288/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – EI du Pont de Nemours/ITSB – Zueco Ruiz (ZYTeL) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Grafiskas preču zīmes ZYTeL reģistrācijas pieteikums — Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme un plaši pazīstama preču zīme Parīzes konvencijas 6.a panta izpratnē ZYTEL — Relatīvi atteikuma pamati — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Agrākās preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas aizskārums — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts

37

2014/C 175/50

Lieta T-386/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – Elite Licensing/ITSB – Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes elite BY MONDARIZ reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas un starptautiskas grafiskas preču zīmes ELITE — Apelācijas procesa valoda — Termiņi — Apelācijas sūdzības pieņemamība Apelāciju padomē — Regulas (EK) Nr. 2868/95 48. noteikuma 2. punkts, 49. noteikuma 1. punkts un 96. noteikuma 1. punkts — Sajaukšanas iespējas neesamība — Apzīmējumu līdzības neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Reputācijas aizskārums — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts

38

2014/C 175/51

Lieta T-488/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – CITEB un Belgo-Metal/Parlaments Būvdarbu publiskā iepirkuma līgumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Ēkas Eastman Briselē renovācijas un paplašināšanas darbi — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Novērtēšanas komitejas ziņojuma paziņošana — Pienākums norādīt pamatojumu

38

2014/C 175/52

Lieta T-501/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – Farmaceutisk Laboratorium Ferring/ITSB – Tillotts Pharma (OCTASA) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes OCTASA reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts vārdiskas preču zīmes PENTASA — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

39

2014/C 175/53

Lieta T-502/12: Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – Ferring/ITSB – Tillotts Pharma (OCTASA) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes OCTASA reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts, Beniluksa un starptautiskas vārdiskas preču zīmes PENTASA un OCTOSTIM — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts

40

2014/C 175/54

Lieta T-209/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 11. aprīļa spriedums – Olive Line International/ITSB (OLIVE LINE) Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes OLIVE LINE reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

40

2014/C 175/55

Lieta T-249/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – MHCS/ITSB – Ambra (DORATO) Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes DORATO reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas un valsts grafiskas preču zīmes, kas attēlo pudeles kakliņa etiķetes — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts — Regulas (EK) Nr. 2868/95 50. noteikuma 1. punkts

41

2014/C 175/56

Lieta T-293/09: Vispārējās tiesas 2014. gada 2. aprīļa rīkojums – CNIEL/Komisija Valsts atbalsts — Pamatregulējums attiecībā uz Francijā atzīto lauksaimniecības starpprofesiju organizāciju pasākumiem to pārstāvēto lauksaimniecības nozaru biedru labā — Finansējums no obligātām brīvprātīgām iemaksām — Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu — Lēmuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

41

2014/C 175/57

Lieta T-302/09: Vispārējās tiesas 2014. gada 2. aprīļa rīkojums – CNIPT/Komisija Valsts atbalsts — Pamatregulējums attiecībā uz Francijā atzīto lauksaimniecības starpprofesiju organizāciju pasākumiem to pārstāvēto lauksaimniecības nozaru biedru labā — Finansējums no obligātām brīvprātīgām iemaksām — Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu — Lēmuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

42

2014/C 175/58

Lieta T-306/09: Vispārējās tiesas 2014. gada 2. aprīļa rīkojums – Val’hor/Komisija Valsts atbalsts — Pamatregulējums attiecībā uz Francijā atzīto lauksaimniecības starpprofesiju organizāciju pasākumiem to pārstāvēto lauksaimniecības nozaru biedru labā — Finansējums no obligātām brīvprātīgām iemaksām — Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu — Lēmuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

43

2014/C 175/59

Lieta T-313/09: Vispārējās tiesas 2014. gada 2. aprīļa rīkojums – Onidol/Komisija Valsts atbalsts — Pamatregulējums attiecībā uz Francijā atzīto lauksaimniecības starpprofesiju organizāciju pasākumiem to pārstāvēto lauksaimniecības nozaru biedru labā — Finansējums no obligātām brīvprātīgām iemaksām — Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu — Lēmuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

43

2014/C 175/60

Lieta T-314/09: Vispārējās tiesas 2014. gada 2. aprīļa rīkojums – Intercéréales un Grossi/Komisija Valsts atbalsts — Pamatregulējums attiecībā uz Francijā atzīto lauksaimniecības starpprofesiju organizāciju pasākumiem to pārstāvēto lauksaimniecības nozaru biedru labā — Finansējums no obligātām brīvprātīgām iemaksām — Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu — Lēmuma atsaukšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas

44

2014/C 175/61

Lieta T-270/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 31. marta rīkojums – SACBO/Komisija un INEA Prasība atcelt tiesību aktu — Kopienas finanšu atbalsts kopīgas intereses projektiem Eiropas transporta un enerģijas tīklu jomā — Tiešas ietekmes neesamība — Nepārsūdzams akts — Sagatavojošs tiesību akts — Nepieņemamība

44

2014/C 175/62

Lieta T-644/13 R: Vispārējās tiesas pagaidu noregulējuma tiesneša 2014. gada 4. februāra rīkojums – Serco Belgium u.c./Komisija Pagaidu noregulējums — Publiskie iepirkumi — Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Fumus boni juris

45

2014/C 175/63

Lieta T-154/14: Prasība, kas celta 2014. gada 7. martā – ANKO/Komisija

46

2014/C 175/64

Lieta T-155/14: Prasība, kas celta 2014. gada 7. martā – ANKO/Komisija

46

2014/C 175/65

Lieta T-165/14: Prasība, kas celta 2014. gada 7. martā – ANKO/Komisija un AER

47

2014/C 175/66

Lieta T-195/14: Prasība, kas celta 2014. gada 19. martā – Compagnie des gaz de pétrole Primagaz/ITSB – Reeh (PRIMA KLIMA)

48

2014/C 175/67

Lieta T-215/14: Prasība, kas celta 2014. gada 8. aprīlī – Gmina Miasto Gdynia un Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Komisija

48

2014/C 175/68

Lieta T-219/14: Prasība, kas celta 2014. gada 2. aprīlī – Regione autonoma della Sardegna/Komisija

49

2014/C 175/69

Lieta T-220/14: Prasība, kas celta 2014. gada 2. aprīlī – Saremar/Komisija

50

2014/C 175/70

Lieta T-222/14: Prasība, kas celta 2014. gada 10. aprīlī – Deluxe Laboratories/ITSB (deluxe)

51

2014/C 175/71

Lieta T-144/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 1. aprīļa rīkojums – Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology/Komisija

52

2014/C 175/72

Lieta T-145/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 1. aprīļa rīkojums – Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance/Komisija

52

2014/C 175/73

Lieta T-146/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 1. aprīļa rīkojums – Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology/Komisija

52

2014/C 175/74

Lieta T-147/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 1. aprīļa rīkojums – Zhejiang Yuhui Solar Energy Source/Komisija

52

2014/C 175/75

Lieta T-575/13: Vispārējās tiesas 2014. gada 2. aprīļa rīkojums – Lesaffre et Compagnie/ITSB – Louis Baking Company (BAKING CENTER BY TECHNOLINE)

53

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2014/C 175/76

Lieta F-14/14: Prasība, kas celta 2014. gada 17. februārī – ZZ/Komisija

54

2014/C 175/77

Lieta F-16/14: Prasība, kas celta 2014. gada 24. februārī – ZZ/Komisija

54

2014/C 175/78

Lieta F-20/14: Prasība, kas celta 2014. gada 10. martā – ZZ/Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

55

2014/C 175/79

Lieta F-24/14: Prasība, kas celta 2014. gada 21. martā – ZZ/ITSB

55

2014/C 175/80

Lieta F-26/14: Prasība, kas celta 2014. gada 24. martā – ZZ/Parlaments

56

2014/C 175/81

Lieta F-30/14: Prasība, kas celta 2014. gada 28. martā – ZZ/Komisija

56

LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/1


Eiropas Savienības Tiesas pēdējās publikācijas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

2014/C 175/01

Pēdējā publikācija

OV C 159, 26.5.2014.

Iepriekšējās publikācijas

OV C 151, 19.5.2014.

OV C 142, 12.5.2014.

OV C 135, 5.5.2014.

OV C 129, 28.4.2014.

OV C 112, 14.4.2014.

OV C 102, 7.4.2014.

Šie teksti pieejami arī

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

Tiesa

10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/2


Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA

(Apvienotās lietas C-231/11 P un C-233/11 P) (1)

(Apelācija - Konkurence - Aizliegta vienošanās - Projektu, kas saistīti ar gāzes izolācijas slēgiekārtām, tirgus - Solidāra atbildība par naudas soda samaksu - Uzņēmuma jēdziens - Personiskās atbildības un sodu un sankciju individualitātes principi - Vispārējās tiesas neierobežotā kompetence - Princips “ne ultra petita” - Samērīguma un vienlīdzīgas attieksmes principi)

2014/C 175/02

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Eiropas Komisija (pārstāvji – A. Antoniadis, R. Sauer un N. von Lingen) (C-231/11 P), Siemens Transmission & Distribution Ltd (C-232/11 P), Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA (C-233/11 P) (pārstāvji – H. Wollmann un F. Urlesberger, Rechtsanwälte)

Pārējie lietas dalībnieki: Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA, Nuova Magrini Galileo SpA (pārstāvji – H. Wollmann un F. Urlesberger, Rechtsanwälte) un Eiropas Komisija (pārstāvji – A. Antoniadis, R. Sauer un N. von Lingen)

Priekšmets

Apelācijas sūdzības par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2011. gada 3. marta spriedumu apvienotajās lietās no T-122/07 līdz T-124/07 Siemens Österreich u.c./Komisija, kuru priekšmets, galvenokārt, ir prasība daļēji atcelt Komisijas 2007. gada 24. janvāra Lēmumu C(2006) 6762, galīgā redakcija, par EKL 81. panta un EEZ līguma 53. panta piemērošanas procedūru (Lieta COMP/F/38.899 – Gāzes izolācijas slēgiekārtas), kā arī, pakārtoti, prasība samazināt apelācijas sūdzības iesniedzējām noteikto naudas sodu

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2011. gada 3. marta sprieduma apvienotajās lietās no T-122/07 līdz T-124/07 Siemens Österreich u.c./Komisija rezolutīvās daļas 2) punktu, ciktāl ar to ir atcelts Komisijas 2007. gada 24. janvāra Lēmuma C(2006) 6762, galīgā redakcija, par [EKL 81.] panta un EEZ līguma 53. panta piemērošanas procedūru (Lieta COMP/F/38.899 – Gāzes izolācijas slēgiekārtas) 2. panta j) un k) punkts;

2)

atcelt Vispārējās tiesas 2011. gada 3. marta sprieduma apvienotajās lietās no T-122/07 līdz T-124/07 Siemens Österreich u.c./Komisija rezolutīvās daļas 3) punkta pirmo ievilkumu;

3)

atcelt Vispārējās tiesas 2011. gada 3. marta sprieduma apvienotajās lietās no T-122/07 līdz T-124/07 Siemens Österreich u.c./Komisija rezolutīvās daļas 3) punkta otro līdz ceturto ievilkumu, ciktāl tajos ir noteiktas prasītājām pirmajā instancē solidāri piespriesto naudas soda summu daļas;

4)

apelācijas sūdzības pārējā daļā noraidīt;

5)

Siemens AG Österreich, VA Tech Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Siemens Transmission & Distribution SA un Nuova Magrini Galileo SpA sedz tiesāšanās izdevumus, kas ir saistīti ar apelācijas sūdzību lietā C-231/11 P;

6)

Siemens Transmission & Distribution Ltd sedz tiesāšanās izdevumus, kas ir saistīti ar apelācijas sūdzību lietā C-232/11 P;

7)

Eiropas Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus, kas ir saistīti ar apelācijas sūdzību lietā C-233/11 P;

8)

ar tiesvedību pirmajā instancē saistītie tiesāšanās izdevumi ir sadalīti saskaņā ar Vispārējās tiesas 2011. gada 3. marta sprieduma apvienotajās lietās no T-122/07 līdz T-124/07 Siemens Österreich u.c./Komisija rezolutīvās daļas 5)–7) punktu.


(1)  OV C 204, 9.7.2011.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/3


Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums – Areva/Alstom SA, T&D Holding, iepriekš Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, iepriekš Areva T&D SA, Alstom Grid AG, iepriekš Areva T&D AG, Eiropas Komisija

(Apvienotās lietas C-247/11 P un C-253/11 P) (1)

(Apelācija - Konkurence - Aizliegta vienošanās - Projektu, kas saistīti ar gāzes izolācijas slēgiekārtām, tirgus - Mātesuzņēmumu vainojamība meitasuzņēmumu pārkāpjošā rīcībā - Pienākums norādīt pamatojumu - Solidāra atbildība par naudas soda samaksu - Uzņēmuma jēdziens - Tā sauktā “faktiskā” solidaritāte - Tiesiskās noteiktības un sodu un sankciju individualitātes principi - Samērīguma un vienlīdzīgas attieksmes principi)

2014/C 175/03

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Areva (pārstāvji – A. Schild, C. Simphal un E. Estellon, avocats) (C-247/11 P), Alstom SA, T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, Alstom Grid AG (C-253/11 P) (pārstāvji – J. Derenne, A. Müller-Rappard un M. Lagrue, avocats)

Pārējie lietas dalībnieki: Alstom SA, T&D Holding, iepriekš Areva T&D Holding SA, Alstom Grid SAS, iepriekš Areva T&D SA, Alstom Grid AG, iepriekš Areva T&D AG (pārstāvji – J. Derenne, A. Müller-Rappard un M. Lagrue, avocats), Eiropas Komisija (pārstāvji – V. Bottka un N. von Lingen) un Areva (pārstāvji – A. Schild, C. Simphal un E. Estellon, avocats)

Priekšmets

Apelācijas sūdzības par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2011. gada 3. marta spriedumu apvienotajās lietās T-117/07 un T-121/07 Areva u.c./Komisija, ar ko Vispārējā tiesa daļēji noraidīja prasību atcelt Komisijas 2007. gada 24. janvāra Lēmumu C(2006) 6762, galīgā redakcija, par EKL 81. panta un EEZ līguma 53. panta piemērošanas procedūru (Lieta COMP/F/38.899) – Gāzes izolācijas slēgiekārtas – Tiesību uz aizsardzību pārkāpums – Pienākuma norādīt pamatojumu neizpilde – Solidāra atbildība par naudas soda samaksu – Vainojamība pārkāpjošā rīcībā

Rezolutīvā daļa:

1)

Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2011. gada 3. marta sprieduma apvienotajās lietās T-117/07 un T-121/07 Areva u.c./Komisija rezolutīvās daļas 3) punkta otro ievilkumu atcelt;

2)

Komisijas 2007. gada 24. janvāra Lēmuma C(2006) 6762, galīgā redakcija, par [EKL 81.] panta un EEZ līguma 53. panta piemērošanas procedūru (Lieta COMP/F/38.899 – Gāzes izolācijas slēgiekārtas) 2. panta c) punktu atcelt;

3)

par Lēmuma C(2006) 6762, galīgā redakcija, 1. panta b)–f) punktā konstatētajiem pārkāpumiem Alstom SA solidāri ar Alstom Grid SAS tiek noteikts naudas sods EUR 27 795 000 apmērā un Areva SA, T&D Holding SA un Alstom Grid AG solidāri ar Alstom Grid SAS tiek noteikts naudas sods EUR 20 400 000 apmērā;

4)

apelācijas sūdzības pārējā daļā noraidīt;

5)

Eiropas Komisija papildus saviem tiesāšanās izdevumiem tiesvedībā pirmajā instancē un apelācijas tiesvedībā atlīdzina vienu piektdaļu no tiesāšanās izdevumiem, kas Areva SA, Alstom SA, T&D Holding SA, Alstom Grid SAS un Alstom Grid AG radušies tiesvedībā pirmajā instancē un apelācijas tiesvedībā;

6)

Areva SA, Alstom SA, T&D Holding SA, Alstom Grid SAS un Alstom Grid AG sedz četras piektdaļas no saviem tiesāšanās izdevumiem tiesvedībā pirmajā instancē un apelācijas tiesvedībā pašas.


(1)  OV C 211, 16.7.2011.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/4


Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 9. aprīļa spriedums (Oberster Gerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – T-Mobile Austria GmbH/Verein für Konsumenteninformation

(Lieta C-616/11) (1)

(Direktīva 2007/64/EK - Maksājumu pakalpojumi - 4. panta 23. punkts - Maksājumu instrumenta jēdziens - Rīkojumi pārskaitījumu veikšanai internetbankā un ar maksājuma rīkojumu papīra formātā - 52. panta 3. punkts - Maksājuma saņēmēja tiesības pieprasīt maksātājam maksu par maksājumu instrumenta izmantošanu - Dalībvalstu pilnvaras izdot vispārēju aizliegumu - Līgums starp mobilo sakaru operatoru un privātpersonām)

2014/C 175/04

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberster Gerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: T-Mobile Austria GmbH

Atbildētāja: Verein für Konsumenteninformation

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Oberster Gerichtshof – Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīvas 2007/64/EK par maksājuma pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK (OV L 319, 1. lpp.), 4. panta 23. punkta un 52. panta 3. punkta interpretācija – Piemērošanas joma – Jēdziens “maksājumu instruments” – Valsts tiesiskais regulējums, kurā paredzēts vispārīgs aizliegums pieprasīt dokumentu apstrādes maksu par maksājuma instrumenta lietošanu – Līgums starp digitālā tīkla operatoru un privātpersonām – Pārskaitījums ar pašrocīgi parakstītu rīkojumu papīra formātā, pārskaitījumu sistēma papīra formātā un pārskaitījumu sistēma elektroniskā formā

Rezolutīvā daļa:

1.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 13. novembra Direktīvas 2007/64/EK par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 97/7/EK, 2002/65/EK, 2005/60/EK un 2006/48/EK un atceļ Direktīvu 97/5/EK, 52. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka to piemēro attiecībā uz līgumattiecībām starp mobilā tīkla operatoru kā maksājuma saņēmēju un tā klientu kā maksātāju;

2.

Direktīvas 2007/64 4. panta 23. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka gan ar maksājuma rīkojumu papīra formātā uzsāktā procedūra naudas pārskaitījumu veikšanai, balstoties uz maksātāja pašrocīgu parakstu, gan rīkojumu došanas procedūra naudas pārskaitījumu veikšanai internetbankā (telefonbankā) var tikt uzskatītas par maksājumu instrumentiem šīs tiesību normas izpratnē;

3.

Direktīvas 2007/64 52. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to dalībvalstīm tiek piešķirtas pilnvaras maksājumu saņēmējiem vispārīgi aizliegt piemērot maksu par jebkādu maksājumu instrumentu izmantošanu, ciktāl valsts tiesiskajā regulējumā kopumā ir ņemta vērā vajadzība veicināt konkurenci un efektīvu maksājumu instrumentu izmantošanu, kas ir jāpārbauda valsts tiesai.


(1)  OV C 73, 10.3.2012.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/5


Tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums (Wojewódzki Sąd Administracyjny (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company/Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

(Lieta C-190/12) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Brīvība veikt uzņēmējdarbību - Kapitāla brīva aprite - LESD 63. un 65. pants - Juridisko personu ienākuma nodoklis - Atšķirīga attieksme pret ieguldījumu fondiem rezidentiem un nerezidentiem izmaksātajām dividendēm - Atbrīvojuma no nodokļiem izslēgšana - Nepamatots ierobežojums)

2014/C 175/05

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Pamatlietas puses

Prasītājs: Emerging Markets Series of DFA Investment Trust Company

Atbildētājs: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Wojewódzki Sad Administracyjny w Bydgoszczy (Polija) – LESD 63. un 65. panta interpretācija – Brīvība veikt uzņēmējdarbību un kapitāla brīva aprite – Nodokļu tiesību akti, saskaņā ar kuriem atbrīvojums no juridisko personu ienākuma nodokļa tiek piemērots dividendēm, ko izmaksā dalībvalstīs reģistrētiem ieguldījumu fondiem, bet tiesības uz šādu atbrīvojumu nav paredzētas trešajās valstīts reģistrētiem ieguldījumu fondiem

Rezolutīvā daļa:

1)

LESD 63. pants attiecībā uz kapitāla brīvu apriti ir piemērojams tādā situācijā kā pamatlietā, kurā saskaņā ar valsts nodokļu tiesību aktiem atbrīvojums no nodokļiem netiek piemērots dividendēm, kuras šajā dalībvalstī reģistrētas sabiedrības izmaksā trešajā valstī reģistrētam ieguldījumu fondam, turpretī minētajā dalībvalstī reģistrētam ieguldījumu fondam ir tiesības uz šādu atbrīvojumu;

2)

LESD 63. un 65. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tiem pretrunā ir tādi dalībvalsts nodokļu tiesību akti kā pamatlietā, saskaņā ar kuriem atbrīvojumu no nodokļiem nevar piemērot dividendēm, kuras šajā dalībvalstī reģistrētās sabiedrības izmaksā ieguldījumu fondam, kas atrodas trešajā valstī, ja starp šo dalībvalsti un attiecīgo trešo valsti pastāv savstarpējas administratīvās palīdzības līgumisks pienākums, kas valsts nodokļu iestādēm ļauj pārbaudīt ieguldījumu fonda iespējami iesniegto informāciju. Iesniedzējtiesai pamatlietā ir jāizvērtē, vai šīs sadarbības ietvaros paredzētais informācijas apmaiņas mehānisms faktiski ļauj Polijas nodokļu iestādēm vajadzības gadījumā pārbaudīt Amerikas Savienotajās Valstīs reģistrēto ieguldījumu fondu iesniegto informāciju par to dibināšanas un darbības īstenošanas nosacījumiem, lai noteiktu, vai tie darbojas saskaņā ar Savienības tiesiskajam regulējumam līdzīgu tiesisko regulējumu.


(1)  OV C 209, 14.7.2012.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/6


Tiesas (virspalāta) 2014. gada 8. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Ungārija

(Lieta C-288/12) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Direktīva 95/46/EK - Fizisko personu aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīva aprite - 28. panta 1. punkts - Valsts uzraudzības iestādes - Neatkarība - Valsts tiesību akti, ar kuriem priekšlaicīgi tiek izbeigts uzraudzības iestādes pilnvaru termiņš - Jaunas uzraudzības iestādes izveide un citas personas iecelšana priekšsēdētāja amatā)

2014/C 175/06

Tiesvedības valoda – ungāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – K. Talabér-Ritz un B. Martenczuk)

Atbildētāja: Ungārija (pārstāvis – M. Z. Fehér)

Persona, kas iestājusies lietā prasītājas prasījumu atbalstam: Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) (pārstāvji – I. Chatelier, A. Buchta, Z. Belényessy un H. Kranenborg)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde – Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 31. lpp.) pārkāpums – Dalībvalstu pienākums paredzēt, ka par saskaņā ar direktīvu pieņemto valsts tiesību normu piemērošanas uzraudzību rūpēsies viena vai vairākas valsts iestādes, kuras tām uzticēto pienākumu izpildē darbojas pilnīgi neatkarīgi – Tādu valsts tiesību aktu pieņemšana, ar kuriem pirms termiņa tiek izbeigtas datu aizsardzības uzrauga sešu gadu ilgās amata pilnvaras – Datu un informācijas brīvības aizsardzības valsts iestādes izveide – Citas personas, nevis datu aizsardzības uzrauga iecelšana minētās iestādes priekšsēdētāja amatā uz deviņus gadus ilgu amata pilnvaru termiņu

Rezolutīvā daļa:

1)

priekšlaicīgi izbeidzot Personas datu aizsardzības uzraudzības iestādes pilnvaru termiņu, Ungārija nav izpildījusi pienākumus, kas tai noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti;

2)

Ungārija atlīdzina tiesāšanās izdevumus;

3)

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU) sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


(1)  OV C 227, 28.7.2012.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/6


Tiesas (virspalāta) 2014. gada 8. aprīļa spriedums (High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof (Īrija, Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl u.c. (C-594/12)/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General

(Apvienotās lietas C-293/12 un C-594/12) (1)

(Elektroniskās komunikācijas - Direktīva 2006/24/EK - Publiski pieejami elektronisko komunikāciju pakalpojumi vai publiski pieejami komunikāciju tīkli - Tādu datu saglabāšana, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar šādu pakalpojumu sniegšanu - Spēkā esamība - Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7., 8. un 11. pants)

2014/C 175/07

Tiesvedības valoda – angļu un vācu

Iesniedzējtiesas

High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof

Pamatlietu puses

Prasītāji: Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl u.c. (C-594/12)

Atbildētāji: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General

piedaloties: Irish Human Rights Commission

Priekšmets

(Lieta C-293/12)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – High Court of Ireland – Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīvas 2006/24/EK par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un par grozījumiem Direktīvā 2002/58/EK (OV L 105, 54. lpp.) 3., 4. un 6. panta interpretācija – Prasītājas tiesību ierobežošana mobilās telefonijas jomā – Saderīgums ar LESD 5. panta 4. punktu un 21. punktu – Saderīgums ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7., 8., 10. un 41. pantu

(Lieta C-594/12)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Verfassungsgerichtshof -–Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīvas 2006/24/EK par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un par grozījumiem Direktīvā 2002/58/EK (OV L 105, 54. lpp.) 3.-9. panta spēkā esamība, ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7., 9. un 11. pantu – Eiropas Savienības Pamattiesību hartas un it īpaši tās 7., 8., 52. un 53. panta, Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 31. lpp.), kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 1. lpp.) interpretācija – Konstitucionāla sūdzība par iespējamo federālā Telekomunikāciju likuma, ar kuru ir transponēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīva 2006/24/EK par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, konkrētu tiesību normu neatbilstību konstitūcijai

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīva 2006/24/EK par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un par grozījumiem Direktīvā 2002/58/EK nav spēkā.


(1)  OV C 258, 25.8.2012.

OV C 79, 16.3.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/7


Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – ACI Adam BV u.c./Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

(Lieta C-435/12) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Intelektuālais īpašums - Autortiesības un blakustiesības - Dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošana informācijas sabiedrībā - Direktīva 2001/29/EK - 5. panta 2. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts - Reproducēšanas tiesības - Izņēmumi un ierobežojumi - Reproducēšana personiskai lietošanai - Kopijas izcelsmes likumīgs raksturs - Direktīva 2004/48/EK - Piemērošanas joma)

2014/C 175/08

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Pamatlietas puses

Prasītāji: ACI Adam BV, Alpha International BV, AVC Nederland BV, B.A.S. Computers & Componenten BV, Despec BV, Dexxon Data Media and Storage BV, Fuji Magnetics Nederland, Imation Europe BV, Maxell Benelux BV, Philips Consumer Electronics BV, Sony Benelux BV, Verbatim GmbH

Atbildētāji: Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Hoge Raad der Nederlanden – Nīderlande –Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvas 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV L 167, 10. lpp.) 5. panta 2. un 5. punkta un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu (OV L 157, 45. lpp.) 14. panta interpretācija – Reproducēšanas tiesības – Izņēmumi un ierobežojumi – Intelektuālā īpašuma tiesību ievērošana – Tiesas izdevumi – Piemērošanas joma

Rezolutīvā daļa:

1)

Savienības tiesības, it īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvas 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā 5. panta 2. punkta b) apakšpunkts, to aplūkojot kopsakarā ar šā panta 5. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tās nepieļauj tādus valsts tiesību aktus kā pamatlietā aplūkojamie, kuros nav noteikta atšķirība starp situāciju, kad avots, kas tiek izmantots reproducēšanai personiskai lietošanai, ir likumīgs, no situācijas, kad šis avots ir nelikumīgs;

2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/48/EK par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu ir jāinterpretē tādējādi, ka tā nav piemērojama tādā tiesvedībā kā pamatlietā, kurā taisnīgās atlīdzības maksātāji lūdz iesniedzējtiesu pieņemt deklaratīvu nolēmumu, kas ir nelabvēlīgs organizācijai, kura ir pilnvarota iekasēt un sadalīt šo atlīdzību starp autortiesību īpašniekiem un kura iebilst pret šo prasību.


(1)  OV C 399, 22.12.2012.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/8


Tiesas (pirmā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums (College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer/Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

(Lieta C-485/12) (1)

(Lauksaimniecība - Kopējā lauksaimniecības politika - Tiešā atbalsta shēmas - Regula (EK) Nr. 73/2009 - Integrētā administrācijas un kontroles sistēma konkrētām atbalsta shēmām - Lauksaimniecībā izmantojamās zemes gabalu identifikācijas sistēma - Nosacījumi, kas attiecas uz tiesībām pretendēt uz atbalstu - Administratīvās pārbaudes - Pārbaudes uz vietas - Regula (EK) Nr. 796/2004 - Tādu platību apstiprināšana, par kurām ir tiesības pretendēt uz atbalstu - Attālā uzrāde - Lauksaimniecībā izmantojamo zemes gabalu fiziska pārbaude)

2014/C 175/09

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Pamatlietas puses

Prasītājs: Maatschap T. van Oosterom en A. van Oosterom-Boelhouwer

Atbildētājs: Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Nīderlande) – Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 796/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai ieviestu savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko ievieš kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem (OV L 141, 18. lpp.), 32. panta interpretācija – Kontroles uz vietas atbilstoši vienotajiem pieteikumiem, kas attiecas uz atbalstu par platību regulējošajām normām – Kompetentā iestāde, kura, izmantojot aerofotouzņēmumus, ir konstatējusi, ka lauksaimniecības uzņēmuma īpašnieka dati atbalsta pieteikumā ir nepareizi

Rezolutīvā daļa:

Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 796/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai ieviestu savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu, kura paredzēta Padomes 2003. gada 29. septembra Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko ievieš kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas 2007. gada 20. augusta Regulu (EK) Nr. 972/2007, ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, ja pēc automātiskajām kontrolpārbaudēm, kuras ir paredzētas, lai pārbaudītu tiesības pretendēt uz atbalstu par zemes gabaliem, kas deklarēti lauksaimnieka pieteikumā par vienreizējo maksājumu, un kuras zemes gabalu identifikācijas sistēmas atjaunināšanas dēļ ir papildinātas ar pārbaudi, pamatojoties uz jaunākajiem aerofotouzņēmumiem, iesniegtajā deklarācijā tiek konstatētas neprecizitātes, kompetentajai iestādei nav jāveic pārbaude laukā, bet saskaņā ar šīs regulas 24. panta 2. punktu tai ir novērtējuma brīvība attiecībā uz turpmāk veicamajiem pasākumiem. It īpaši, minētajai iestādei nevar tikt prasīta attiecīgo zemes gabalu mērīšana laukā, ja tai nav nekādu šaubu attiecībā uz mērījumu datiem, kurus tā ir ieguvusi no savā rīcībā esošajiem aerofotouzņēmumiem.


(1)  OV C 26, 26.1.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/9


Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 9. aprīļa spriedums (Riigikohus (Igaunija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Sintax Trading OÜ/Maksu- ja Tolliameti

(Lieta C-583/12) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Regula (EK) Nr. 1383/2003 - Pasākumi, lai novērstu viltotu preču un pirātpreču laišanu apgrozībā - 13. panta 1. punkts - Muitas iestāžu kompetence intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma konstatēšanā)

2014/C 175/10

Tiesvedības valoda – igauņu

Iesniedzējtiesa

Riigikohus

Pamatlietas puses

Prasītāja: Sintax Trading OÜ

Atbildētāja: Maksu- ja Tolliameti

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Riigikohus – Padomes 2003. gada 22. jūlija Regulas (EK) Nr. 1383/2003 par muitas rīcību attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka tās pārkāpj atsevišķas intelektuālā īpašuma tiesības, un pasākumiem, ko veic attiecībā uz precēm, kas ir pārkāpušas šādas tiesības (OV L 196, 7. lpp.), 13. panta 1. punkta un 17. panta, kā arī preambulas 1., 2. un 3. apsvēruma interpretācija – Pasākumi, lai novērstu viltotu preču un pirātpreču laišanu apgrozībā – Procedūra, lai noteiktu, vai tika pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības – Muitas iestāžu kompetence intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma konstatēšanā – Muitas iestāžu tiesības pēc savas iniciatīvas uzsākt procedūru, lai noteiktu, vai ir pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības, nepastāvot nepieciešamībai, lai tiesību īpašnieks būtu uzsācis minēto procedūru

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2003. gada 22. jūlija Regulas (EK) Nr. 1383/2003 par muitas rīcību attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka tās pārkāpj atsevišķas intelektuālā īpašuma tiesības, un pasākumiem, ko veic attiecībā uz precēm, kas ir pārkāpušas šādas tiesības, 13. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas neliedz muitas iestādēm, ja iniciatīvu nav izrādījis intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks, pašām uzsākt un īstenot šajā tiesību normā paredzēto procedūru, ar nosacījumu, ka lēmumi, ko šīs iestādes pieņem šajā jautājumā, var tikt pārsūdzēti, lai nodrošinātu attiecīgajām personām Savienības tiesībās un it īpaši šajā regulā paredzēto tiesību saglabāšanu.


(1)  OV C 55, 23.2.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/10


Tiesas (ceturtā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ehrmann AG/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

(Lieta C-609/12) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Patērētāju informēšana un aizsardzība - Regula (EK) Nr. 1924/2006 - Uzturvērtības un veselīguma norādes uz pārtikas produktiem - Šo produktu marķēšana un noformēšana - 10. panta 2. punkts - Piemērošana laikā - 28. panta 5. un 6. punkts - Pārejas pasākumi)

2014/C 175/11

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītāja: Ehrmann AG

Atbildētāja: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Bundesgerichtshof – Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulas (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (OV L 404, 9. lpp.) ar grozījumiem, kas izdarīti ar Komisijas 2010. gada 9. februāra Regulu (ES) Nr. 116/2010 (OV L 37, 16. lpp.), 10. panta 1. un 2. punkta, 28. panta 5. punkta, kā arī 29. panta interpretācija

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulas (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, ar grozījumiem, kas izdarīti ar Komisijas 2010. gada 9. februāra Regulu (ES) Nr. 116/2010, ir jāinterpretē tādējādi, ka 2010. gadā jau bija spēkā šīs regulas 10. panta 2. punktā paredzētie pienākumi iekļaut informāciju attiecībā uz veselīguma norādēm, kas nebija aizliegtas, pamatojoties uz minētās regulas 10. panta 1. punktu, to lasot kopā ar šīs pašas regulas 28. panta 5. un 6. punktu.


(1)  OV C 101, 6.4.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/11


Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 9. aprīļa spriedums (Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – GSV kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

(Lieta C-74/13) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Kopējais muitas tarifs - Tarifu klasifikācija - Kombinētā nomenklatūra - TARIC kodi 7019590010 un 7019590090 - Regulas, ar ko piemēro pagaidu antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam - Atšķirīgas valodu versijas - Pienākums maksāt antidempinga maksājumu)

2014/C 175/12

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pamatlietas puses

Prasītāja: GSV Kft

Atbildētāja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Komisijas 2011. gada 16. februāra Regulas (ES) Nr. 138/2011, ar ko piemēro pagaidu antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam (OV L 43, 9. lpp.) preambulas 14. apsvēruma un 1. panta 1. punkta interpretācija – Atbrīvojums no antidempinga maksājuma attiecībā uz tādu stikla šķiedras audumu importu, uz ko neattiecas TARIC apakšpozīcijas 7019590010 apraksts, kāds tas izriet no importētāja valoda publicētajām regulām – Preces, kas var tika klasificētas minētajā apakšpozīcijā atbilstoši citu valodu versijām

Rezolutīvā daļa:

1)

Eiropas Kopienu integrētais muitas tarifs, kas ietverts Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu 2. pantā, ir interpretējams tādējādi, ka tā kods 7019 59 00 10 var attiekties uz tādu preci, kādu ir aprakstījusi iesniedzējtiesa, kuru cita starpā veido stiklšķiedras pavedieni, starp kuriem ir 4 x 4 mm lieli atvērumi, kura ir smagāka par 35 g/m2 un kuru ir paredzēts izmantot būvniecības nozarē;

2)

apstāklis, ka pamatlietā aplūkotajā muitas deklarācijā norādītā prece, kaut arī tā atbilst Eiropas Kopienu integrētā muitas tarifa kodā 7019 59 00 10 norādītajām un regulās par antidempinga maksājumu piemērošanu pārņemtajām īpašībām, bet tomēr neatbilst tai minētajā kodā un regulās, kas publicētas deklarācijas iesniedzējas izcelsmes valsts oficiālajā valodā un ar kurām tā ir pamatojusi savu deklarāciju, piešķirtajam nosaukumam, nevar būt pamats atcelt šīs preces tarifa klasifikāciju ar minēto kodu, ko ir veikušas muitas iestādes, pamatodamās uz visām pārējām minētā koda un regulu valodu redakcijām.


(1)  OV C 164, 8.6.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/11


Tiesas (desmitā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Itālijas Republika

(Lieta C-85/13) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Direktīva 91/271/EEK - Komunālo notekūdeņu attīrīšana - 3.–5. un 10. pants - I pielikuma A. un B. daļa)

2014/C 175/13

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – E. Manhaeve un L. Cimaglia)

Atbildētāja: Itālijas Republika (pārstāvji – G. Palmieri, pārstāvis, M. Russo, avvocato dello Stato)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde – Tādu aktu nepieņemšana vai nepaziņošana paredzētajā termiņā, kas vajadzīgi, lai izpildītu Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu (OV L 135, 40. lpp.), kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1137/2008 (OV L 311, 1. lpp.), 3., 4., 5. un 10. panta prasības

Rezolutīvā daļa:

1)

nepieņemot aktus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka

Melegnano, Mortara, Olona Nord, Olona Sud, Robecco sul Naviglio, San Giuliano Milanese Est, Trezzano sul Naviglio un Vigevano (Lombardija) aglomerācijas, kuru cilvēka ekvivalents ir lielāks par 10 000 un kuras novada notekūdeņus saņemošajos ūdeņos, kas tiek uzskatīti par “jutīgajām zonām” Padomes 1991. gada 21. maija Direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu, kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1137/2008, 5. panta 1. punkta izpratnē, tiek aprīkotas ar komunālo notekūdeņu kanalizācijas sistēmām atbilstoši šīs direktīvas 3. pantam;

Pescasseroli (Abruco), Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado (Friuli-Venēcija Džūlija), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardija), Pesaro, Urbino (Marke), Alta Val Susa (Pjemonta), Nuoro (Sardīnija), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Terrasini (Sicīlija), Courmayeur (Valle d’Aosta) un Thiene (Veneto) aglomerācijās, kuru cilvēka ekvivalents ir lielāks par 10 000, komunālos notekūdeņus, kas nonāk kanalizācijas sistēmās, pirms novadīšanas atkārtoti attīra vai attīra līdzvērtīgi atbilstoši Direktīvas 91/271, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu Nr. 1137/2008, 4. pantam,

Pescasseroli (Abruco), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli-Venēcija Džūlija), Frosinone (Lacio), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Apūlija), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardīnija) un Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini un Trappeto (Sicīlija) aglomerācijās, kuru cilvēka ekvivalents ir lielāks par 10 000 un kuras novada notekūdeņus saņemošajos ūdeņos, kas tiek uzskatīti par “jutīgajām zonām” Direktīvas 91/271, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu Nr. 1137/2008, izpratnē, komunālie notekūdeņi, kas nonāk kanalizācijas sistēmās, pirms novadīšanas tiek pakļauti stingrākai attīrīšanai nekā atkārtotā attīrīšana vai līdzvērtīga attīrīšana atbilstoši šīs direktīvas 5. pantam, un

Pescasseroli (Abruco), Aviano Capoluogo, Cividale del Friuli, Codroipo/Sedegliano/Flaibano, Cormons, Gradisca d’Isonzo, Grado, Latisana Capoluogo, Pordenone/Porcia/Roveredo/Cordenons, Sacile, Udine (Friuli-Venēcija Džūlija), Frosinone (Lacio), Broni, Calco, Casteggio, Melegnano, Mortara, Orzinuovi, Rozzano, Trezzano sul Naviglio, Valle San Martino, Vigevano (Lombardija), Pesaro, Urbino (Marke), Alta Val Susa (Pjemonta), Francavilla Fontana, Trinitapoli (Apūlija), Dorgali, Nuoro, ZIR Villacidro (Sardīnija), Castellammare del Golfo I, Cinisi, Partinico, Terrasini, Trappeto (Sicīlija), Courmayeur (Valle d'Aosta) un Thiene (Veneto) aglomerācijās komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas tiek celtas atbilstīgi Direktīvas 91/271, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu Nr. 1137/2008, 4.–7. panta prasībām, projektētu, celtu, darbinātu un uzturētu, nodrošinot apmierinošu darbību visos parastajos vietējos klimata apstākļos, un, lai, projektējot iekārtas, ņemtu vērā piesārņojuma daudzuma izmaiņas dažādos gadalaikos,

Itālijas Republika nav izpildījusi Direktīvas 91/271, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu Nr. 1137/2008, 3. un/vai 4. un/vai 5. pantā, kā arī 10. pantā paredzētos pienākumus;

2)

Itālijas Republikai atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 147, 25.5.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/13


Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums – Eiropas Komisija/Ungārija

(Lieta C-115/13) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem - Direktīva 92/83/EEK - Akcīzes nodokļa likmju noteikšana - Ar akcīzes nodokļa likmi 0 apmērā aplikta etilspirta ražošana pēc pasūtījuma spirta dedzinātavā - Privātpersonu veiktas etilspirta ražošanas atbrīvojums no akcīzes nodokļa)

2014/C 175/14

Tiesvedības valoda – ungāru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Barslev un A. Sipos)

Atbildētāja: Ungārija (pārstāvji – M. Z. Fehér, K. Szíjjártó un K. Molnár)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde – Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīvas 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (OV L 316, 21. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā, 9. nod., 1. sēj., 206. lpp.), 19.–21. panta saistībā ar šīs direktīvas 22. panta 7. punktu, kā arī ar Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīvas 92/84/EEK par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu (OV L 316, 29. lpp.; Īpašais izdevums latviešu valodā, 9. nod., 1. sēj., 213. lpp.) 3. panta 1. punktu, pārkāpums – Akcīzes nodokļa noteikšana – Ar akcīzes nodokļa likmi 0 apmērā aplikta etilspirta ražošana pēc pasūtījuma spirta dedzinātavā – Privātpersonu veiktas etilspirta ražošanas atbrīvojums no akcīzes nodokļa

Rezolutīvā daļa:

1)

pieņemdama un piemērodama tiesisko regulējumu, kurā paredzēts, ka tajā noteiktajos nosacījumos etilspirta ražošana spirta dedzinātavā pēc pasūtījuma tiek aplikta ar akcīzes nodokli pēc 0 likmes un ka privātpersonu veikta etilspirta ražošana tiek atbrīvota no akcīzes nodokļa, Ungārija nav izpildījusi tai Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīvas 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem, redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar Aktu par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā, 19.–21. pantā saistībā ar tās 22. panta 7. punktu un Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīvas 92/84/EEK par spirta un alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa likmju saskaņošanu 3. panta 1. punktu noteiktos pienākumus;

2)

Ungārija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 129, 4.5.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/13


Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 9. aprīļa spriedums (Conseil d'État (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix/Région wallonne

(Lieta C-225/13) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Vide - Atkritumi - Direktīva 75/442/EEK - 7. panta 1. punkts - Apsaimniekošanas plāns - Piemērotas vietas un iekārtas atkritumu apglabāšanai - Jēdziens “atkritumu apsaimniekošanas plāns” - Direktīva 1999/31/EK - 8. un 14. pants - Atkritumu poligoni, kuriem ir izdota atļauja vai kuri jau darbojas šīs direktīvas transponēšanas laikā)

2014/C 175/15

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītāji: Ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, Michel Tillieut, Willy Gregoire, Marc Lacroix

Atbildētājs: Région wallonne

Piedaloties: Shanks SA

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Conseil d'État – Padomes 1975. gada 15. jūlija Direktīvas 75/442/EEK par atkritumiem (OV L 194, 39. lpp.) 7. panta, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīvas 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 197, 30. lpp.) 2. panta a) punkta interpretācija – Atkritumu apglabāšana – Atkritumu apsaimniekošanas plāna jēdziens – Valsts tiesiskais regulējums, kas liedz izsniegt atļauju tehniskās aprakšanas centram vietās, kuras nav norādītas minētajā apsaimniekošanas plānā – Atkāpi ietveroša norma, kas ļauj pēc apsaimniekošanas plāna spēkā stāšanās atjaunot atļaujas, kuras tehniskās aprakšanas centriem ir tikušas piešķirtas pirms minētā plāna spēkā stāšanās – Plāna un programmas jēdziens

Rezolutīvā daļa:

Padomes 1975. gada 15. jūlija Direktīvas 75/442/EEK par atkritumiem, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas 1996. gada 24. maija Lēmumu 96/350/EK 7. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda valsts tiesiskā regulējuma norma kā pamatlietā, kurā ir noteikts, ka, atkāpjoties no tiesību normas, saskaņā ar kuru atļauja var tikt izsniegta tikai tehniskās aprakšanas centriem vietās, kas ir norādītas atkritumu apsaimniekošanas plānā, tiem tehniskās aprakšanas centriem, kuriem ir tikušas izsniegtas atļaujas pirms šī atkritumu apsaimniekošanas plāna spēkā stāšanās, pēc šīs spēkā stāšanās var izsniegt jaunas atļaujas saistībā ar šiem pašiem zemes gabaliem, nav kvalificējama par “atkritumu apsaimniekošanas plānu” Direktīvas 75/442, kurā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 96/350, tiesību normas izpratnē.

Padomes 1999. gada 26. aprīļa Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes 2011. gada 5. decembra Direktīvu 2011/97/ES, 8. pantam tomēr nav pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums kā pamatlietā, kura tiesiskais pamats var būt šīs direktīvas 14. pants un kuru var piemērot poligoniem, par kuriem ir izdota atļauja vai kuri tiek ekspluatēti šīs Direktīvas transponēšanas periodā, ar nosacījumu, ka ir ievēroti pārējie šajā 14. pantā paredzētie nosacījumi, un šis apstāklis ir jāpārbauda iesniedzējtiesai.


(1)  OV C 207, 20.7.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/14


Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums – Acino AG/Eiropas Komisija

(Lieta C-269/13 P) (1)

(Apelācija - Cilvēkiem paredzētas zāles - Atsevišķu zāļu partiju, kuras satur aktīvo vielu klopidogrelu, laišanas tirgū apturēšana un atsaukšana - Tirdzniecības atļauju grozījums - Aizliegums laist tirgū - Regula (EK) Nr. 726/2004 un Direktīva 2001/83/EK - Piesardzības princips - Samērīgums - Pienākums norādīt pamatojumu)

2014/C 175/16

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Acino AG (pārstāvji – R. Buchner un E. Burk, Rechtsanwälte)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija (pārstāvji – M. Šimerdová un B.-R. Killmann)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2013. gada 7. marta spriedumu lietā T-539/10 Acino/Komisija, jo Vispārējā tiesa noraidīja prasību atcelt Komisijas 2010. gada 16. septembra Lēmumus C(2010) 2203, C(2010) 2205, C(2010) 2210 un C(2010) 2218, kā arī 2010. gada 16. septembra Lēmumus C(2010) 6430, C(2010) 6432, C(2010) 6434 un C(2010) 6435 par kādā ražotnē izgatavotu aktīvo vielu klopidogrelu saturošu cilvēkiem paredzēto zāļu laišanas tirgū apturēšanu, šo zāļu partiju atsaukšanu no tirgus, tirdzniecības atļauju grozīšanu, kā arī par aizliegumu laist tirgū šīs zāles – Piesardzības princips – Samērīgums – Pienākums norādīt pamatojumu

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Acino AG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 215, 27.7.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/15


Tiesas 2014. gada 6. februāra rīkojums – Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP/Eiropas Centrālā banka (ECB)

(Lieta C-28/13 P) (1)

(Apelācija - Tiesas Reglamenta 181. pants - Tiesas Reglamenta 169. panta 2. punkts - Nepieciešamais apelācijas sūdzības saturs)

2014/C 175/17

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Gabi Thesing, Bloomberg Finance LP (pārstāvji – M. Stephens un R. Lands, solicitors, kā arī T. Pitt–Payne, QC)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Centrālā banka (pārstāvji – M. López Torres un S. Lambrinoc)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2012. gada 29. novembra spriedumu lietā T-590/10 Gabi Thesing un Bloomberg Finance LP/Eiropas Centrālā banka (ECB), ar kuru Vispārējā tiesa ir noraidījusi prasību atcelt Eiropas Centrālās bankas 2010. gada 21. oktobra lēmumu atteikt apelācijas sūdzības iesniedzējiem piešķirt piekļuvi diviem dokumentiem attiecībā uz valsts parādu un budžeta deficītu

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Gabi Thesing un Bloomberg Finance LP atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 101, 6.4.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/16


Tiesas (piektā palāta) 2014. gada 6. februāra rīkojums (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Marcin Jagiełło/Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

(Lieta C-33/13) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tiesas Reglamenta 99. pants - Nodokļi - PVN - Sestā direktīva - Tiesības uz nodokļa atskaitīšanu - Atteikums - Rēķins, ko izdevusi sabiedrība, kura izmanto citas sabiedrības nosaukumu ar tās piekrišanu)

2014/C 175/18

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

Pamatlietas puses

Prasītājs: Marcin Jagiełło

Atbildētājs: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Padomes 1977. gada 17. maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (OV L 145, 1. lpp.), 4. panta 1. un 2. punkta, kas skatīts kopā ar 5. panta 1. punktu, kā arī 17. panta 2. punkta a) apakšpunkta interpretācija – Tiesības uz iepriekš samaksāta PVN atskaitīšanu – Atteikums atzīt tiesības uz PVN atskaitīšanu personai, kas ir piegādes adresāts, gadījumā, kad pārdevējs izmanto citas personas nosaukumu – Pārdevēja patiesās darbības slēpšana – Rēķins, ko ir izdevusi persona, kura nav pārdevējs – Vajadzības pierādīt, ka pircējs zināja, ka attiecīgais darījums ir saistīts ar noziedzīgu nodarījumu vai citu nelikumību, ko ir izdarījis pārdevējs vai uzņēmums, kurš ar viņu sadarbojas, neesamība

Rezolutīvā daļa:

Padomes 1977. gada 17. maija Sestā direktīva 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze, kas ir grozīta ar Padomes 2001. gada 20. decembra Direktīvu 2001/115/EK, ir jāinterpretē tādējādi, ka tā liedz atteikt nodokļu maksātājam tiesības atskaitīt pievienotās vērtības nodokli, kas tam jāmaksā vai ko tas ir samaksājis par tam piegādātajām precēm, tādēļ, ka, ņemot vērā krāpšanas vai nelikumības, ko ir izdarījis rēķina par šo piegādi izdevējs, ir jāuzskata, ka pēdējo minēto faktiski nav izdevis minētais izdevējs, izņemot, ja ir pierādīts, ievērojot objektīvus elementus un neprasot nodokļu maksātājam veikt pārbaudes, ko tam nav pienākums veikt, ka šis nodokļa maksātājs zināja vai tam bija jāzina, ka minētā piegāde bija iesaistīta pievienotās vērtības nodokļa krāpšanā, kas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai.


(1)  OV C 141, 18.5.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/16


Tiesas (virspalāta) 2014. gada 3. februāra rīkojums (Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti (Rumānija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Silvia Georgiana Câmpean/Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13), Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria/George Ciocoiu (C-214/13)

(Apvienotās lietas C-97/13 un C-214/13) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Iekšējie nodokļi - LESD 110. pants - Piesārņojuma nodoklis, ko iekasē transportlīdzekļu pirmās reģistrācijas brīdī - Nodokļu neitralitāte starp importētām lietotām automašīnām un līdzīgām valsts tirgū jau esošām automašīnām)

2014/C 175/19

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesas

Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel Bucureşti

Pamatlietas puses

Prasītājas: Silvia Georgiana Câmpean (C-97/13), Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Alexandria (C-214/13)

Atbildētāji: Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Mediaş, Administraţia Fondului pentru Mediu (C-97/13), George Ciocoiu (C-214/13)

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tribunalul Sibiu, Curtea de Apel București – Nodoklis par piesārņojošo vielu emisiju, kas jāmaksā par mehāniskajiem transportlīdzekļiem, tās pirmo reizi reģistrējot vai pirmo reizi reģistrējot to īpašuma tiesības – Transportlīdzekļu, kurām piemērojami agrāki nodokļi, atbrīvojums – Iespēja attiecībā uz šiem pēdējiem transportlīdzekļiem tiesas ceļā atgūt par tām samaksātos nodokļus – Iespējamā atturēšana no citās dalībvalstīs pirktu lietotu automašīnu laišanas apgrozībā – Valsts tiesiskā regulējuma saderība ar LESD 110. pantu

Rezolutīvā daļa:

LESD 110. pants ir interpretējams tādējādi, ka tam ir pretrunā tāds nodokļu režīms kā tas, kurš paredzēts pamatlietās aplūkotajā tiesiskajā regulējumā un vēlāk ticis ierobežots, ar kuru dalībvalsts uzliek transportlīdzekļiem piesārņojuma nodokli, kas ir veidots tā, ka tas attur no citās dalībvalstīs nopirktu lietotu automašīnu laišanas apgrozībā šajā dalībvalstī, tomēr neatturot no tāda paša vecuma un tāda paša nolietojuma lietotu automašīnu iegādes valsts tirgū.


(1)  OV C 129, 4.5.2013.

OV C 189, 29.6.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/17


Tiesas (septītā palāta) 2014. gada 6. februāra rīkojums – Nīderlandes Karaliste/Eiropas Komisija

(Lieta C-223/13) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Regula (ES) Nr. 93/2013 - Lietas nodošana Eiropas Savienības Vispārējai tiesai)

2014/C 175/20

Tiesvedības valoda – holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Nīderlandes Karaliste (pārstāvji – M. Bulterman un J. Langer)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – M. Clausen un P. Van Nuffel)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2013. gada 1. februāra Regulu (ES) Nr. 93/2013, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā attiecībā uz īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksu noteikšanu piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (OV L 33, 14. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

lietu C-223/13 nodot Eiropas Savienības Vispārējai tiesai;

2)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


(1)  OV C 189, 29.6.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/18


Tiesas (sestā palāta) 2014. gada 6. februāra rīkojums – El Corte Inglés, SA/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

(Lieta C-301/13 P) (1)

(Apelācija - Kopienas preču zīme - Regula (EK) Nr. 207/2009 - 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Vārdiskas preču zīmes “CLUB GOURMET” un “CLUB DEL GOURMET” - Iebildumu noraidīšana - Tiesas Reglaments - 181. pants - Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

2014/C 175/21

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: El Corte Inglés, SA (pārstāvji – J. L. Rivas Zurdo un E. Seijo Veiguela, abogados)

Otrs lietas dalībnieks: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – O. Mondéjar Ortuño)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2013. gada 20. marta spriedumu lietā T-571/11 El Corte Inglés/ITSB – Chez Gerard (“CLUB GOURMET”), ar kuru Vispārējā tiesa ir noraidījusi prasību par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2011. gada 28. jūlija lēmumu lietā R 1946/2010–1 attiecībā uz iebildumu procesu starp El Corte Inglés, SA un Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

El Corte Inglés, SA atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 207, 20.7.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/18


Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 30. janvāra rīkojums (Polymeles Protodikeio Athinon (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Warner–Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE/SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia

(Lieta C-372/13) (1)

(Tiesas Reglamenta 99. pants - Jautājumiem, par kuriem Tiesa jau ir sniegusi nolēmumu, identiski uzdotie prejudiciālie jautājumi - Līgums par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām (TRIPs) - 27. pants - Patentējams saturs - 70. pants - Esošā satura aizsardzība)

2014/C 175/22

Tiesvedības valoda – grieķu

Iesniedzējtiesa

Polymeles Protodikeio Athinon

Pamatlietas puses

Prasītājas: Warner–Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE

Atbildētāja: SiegerPharma Anonymi Farmakeftiki Etaireia

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Polymeles Protodikeio Athinon – Līgumam par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu pievienotā Līguma par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām (TRIPs) (OV 1994, L 336, 214. lpp.) 27. un 70. panta interpretācija – Kopienu tiesību piemērošanas jomu un dalībvalstu kompetencē ietilpstošo jomu nodalīšana – Patentu joma – Ķīmiskie un farmaceitiskie produkti

Rezolutīvā daļa:

1)

Līguma par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām, kas ietverts 1.C pielikumā Līgumam par Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) izveidošanu, kurš 1994. gada 15. aprīlī parakstīts Marakešā un apstiprināts ar Padomes 1994. gada 22. decembra Lēmumu 94/800/EK par daudzpusējo sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. līdz 1994. gadam) panākto nolīgumu slēgšanu Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir tās kompetencē, 27. pants ietilpst kopējā tirdzniecības politikā;

2)

Līguma par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām 27. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda farmaceitiskā produkta kā zāļu aktīvā ķīmiskā viela izgudrojums, nepastāvot atkāpei saskaņā ar šī panta 2. vai 3. punktu, šī panta 1. punktā uzskaitītajos apstākļos ir patentējams;

3)

patents, kas ir saņemts, pamatojoties uz izgudrojuma pieteikumu attiecībā gan uz farmaceitiskā produkta ražošanas paņēmienu, gan uz šo farmaceitisko produktu pašu par sevi, bet ir piešķirts tikai attiecībā uz šo ražošanas paņēmienu, Līguma par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām 27. un 70. pantā paredzēto noteikumu dēļ nav jāuzskata par tādu, kas kopš šā nolīguma stāšanās spēkā aptvertu šā farmaceitiskā produkta izgudrojumu.


(1)  OV C 78, 15.3.2014.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/19


Tiesas 2014. gada 29. janvāra rīkojums – Simone Gbagbo/Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija, Kotdivuāras Republika

(Lieta C-397/13 P) (1)

(Apelācijas sūdzība - Termiņš - Formas prasības - Acīmredzama nepieņemamība)

2014/C 175/23

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Simone Gbagbo (pārstāvis – J.-C. Tchikaya, advokāte)

Pārējās lietas dalībnieces: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – B. Driessen un M. Chavrier), Eiropas Komisija, Kotdivuāras Republika (pārstāvis – J.-P. Mignard, avokāts)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2013. gada 25. aprīļa spriedumu lietā T-119/11 Gbagbo/Padome, ar kuru Vispārējā tiesa noraidīja prasību, ar kuru tika lūgts atcelt, pirmkārt, Padomes 2011. gada 14. janvāra Lēmumu 2011/18/KĀDP, ar kuru groza Padomes Lēmumu 2010/656/KĀDP, ar ko atjauno ierobežojošus pasākumus pret Kotdivuāru (OV L 11, 36. lpp.), un otrkārt, Padomes 2011. gada 14. janvāra Regulu (ES) Nr. 25/2011, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 560/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kuri vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Kotdivuārā (OV L 11, 1. lpp.), ciktāl tie attiecas uz prasītāju – Līdzekļu iesaldēšana – Pienākums norādīt pamatojumu – Acīmredzama kļūda vērtējumā

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Simone Gbagbo sedz savus un atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus;

3)

Kotdivuāras Republika sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 274, 21.9.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/20


Tiesas (trešā palāta) 2014. gada 30. janvāra rīkojums (Polymeles Protodikeio Athinon (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Warner–Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE/Minerva Farmakeftiki AE

(Lieta C-462/13) (1)

(Tiesas Reglamenta 99. pants - Jautājumiem, par kuriem Tiesa jau ir sniegusi nolēmumu, identiski uzdotie prejudiciālie jautājumi - Līgums par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām (TRIPs) - 27. pants - Patentējams saturs - 70. pants - Esošā satura aizsardzība)

2014/C 175/24

Tiesvedības valoda – grieķu

Iesniedzējtiesa

Polymeles Protodikeio Athinon

Pamatlietas puses

Prasītājas: Warner–Lambert Company LLC, Pfizer Ellas AE

Atbildētāja: Minerva Farmakeftiki AE

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Polymeles Protodikeio Athinon – Līgumam par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu pievienotā Līguma par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām (TRIPs) (OV L 336, 214. lpp.) 27. un 70. panta interpretācija – Kopienu tiesību piemērošanas jomu un dalībvalstu kompetencē ietilpstošo jomu nodalīšana – Patentu joma – Ķīmiskie un farmaceitiskie produkti

Rezolutīvā daļa:

1)

Līguma par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām, kas ietverts 1.C pielikumā Līgumam par Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) izveidošanu, kurš 1994. gada 15. aprīlī parakstīts Marakešā un apstiprināts ar Padomes 1994. gada 22. decembra Lēmumu 94/800/EK par daudzpusējo sarunu Urugvajas kārtā (no 1986. līdz 1994. gadam) panākto nolīgumu slēgšanu Eiropas Kopienas vārdā jautājumos, kas ir tās kompetencē, 27. pants ietilpst kopējā tirdzniecības politikā;

2)

Līguma par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām 27. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda farmaceitiskā produkta kā zāļu aktīvā ķīmiskā viela izgudrojums, nepastāvot atkāpei saskaņā ar šī panta 2. vai 3. punktu, šī panta 1. punktā uzskaitītajos apstākļos ir patentējams;

3)

patents, kas ir saņemts, pamatojoties uz izgudrojuma pieteikumu attiecībā gan uz farmaceitiskā produkta ražošanas paņēmienu, gan uz šo farmaceitisko produktu pašu par sevi, bet ir piešķirts tikai attiecībā uz šo ražošanas paņēmienu, Līguma par ar tirdzniecību saistītām intelektuālā īpašuma tiesībām 27. un 70. pantā paredzēto noteikumu dēļ nav jāuzskata par tādu, kas kopš šā nolīguma stāšanās spēkā aptvertu šā farmaceitiskā produkta izgudrojumu.


(1)  OV C 78, 15.3.2014.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/21


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 7. martā iesniedza Judecătoria Oradea (Rumānija) – Horațiu Ovidiu Costea/SC Volksbank România SA

(Lieta C-110/14)

2014/C 175/25

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Judecătoria Oradea

Pamatlietas puses

Prasītājs: Horațiu Ovidiu Costea

Atbildētāja: SC Volksbank România SA

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (1) 2. panta b) punktā ietvertā jēdziena “patērētājs” definīcija ir interpretējama tādējādi, ka tā iekļauj arī fizisku personu, kura praktizē advokāta profesiju un ir noslēgusi aizdevuma līgumu ar banku, kurā nav norādīts attiecīgā aizdevuma mērķis un kurā šai fiziskajai personai piederošais juridiskais birojs ir norādīts kā hipotēkas devējs?


(1)  OV L 95, 29. lpp.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/21


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 11. martā iesniedza Oberlandesgericht Koblenz (Vācija) – RegioPost GmbH & CoKG/Stadt Landau

(Lieta C-115/14)

2014/C 175/26

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Koblenz

Pamatlietas puses

Prasītāja: RegioPost GmbH & Co. KG

Atbildētāja: Stadt Landau

Lietas dalībnieces: PostCon Deutschland GmbH, Deutsche Post AG

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 56. panta pirmā daļa kopsakarā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvas 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (1) 3. panta 1. punktu ir jāinterpretē tādējādi, ka tā nepieļauj valsts tiesisko regulējumu, kurā līgumslēdzējai iestādei ir paredzēts pienākums piešķirt līguma slēgšanas tiesības tikai tiem uzņēmumiem, kuri, iesniedzot piedāvājumu, līdz ar saviem apakšuzņēmējiem rakstveidā apņemas maksāt saviem līguma izpildē iesaistītajiem darbiniekiem minimālo darba algu, ko valsts noteikusi tikai publiskiem, nevis privātiem iepirkumiem, ja nepastāv nedz vispārēja, tiesību aktā noteikta minimālā darba alga, nedz vispārpiemērojams darba koplīgums, kas ir saistošs potenciālajiem izraudzītajiem kandidātiem un varbūtējiem apakšuzņēmējiem?

2)

Ja uz pirmo jautājumu tiek sniegta noliedzoša atbilde:

Vai Savienības tiesības publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas jomā, it īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvas 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (2), 26. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tās nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu kā LTTG 3. panta 1. punkta trešais teikums, kurā paredzēta obligāta piedāvājuma izslēgšana, ja saimnieciskās darbības subjekts, jau iesniedzot piedāvājumu, atsevišķā deklarācijā nav apņēmies darīt to, ko līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tam būtu līgumisks pienākums darīt arī bez šīs deklarācijas iesniegšanas?


(1)  OV L 18, 1. lpp.

(2)  OV L 134, 114. lpp.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/22


Prasība, kas celta 2014. gada 17. martā – Eiropas Komisija/Itālijas Republika

(Lieta C-124/14)

2014/C 175/27

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Cattabriga un M. van Beek)

Atbildētāja: Itālijas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, liedzot Valsts veselības dienesta “vadošajam” personālam (proti, ārstiem) tiesības uz maksimālo vidējo darba nedēļas ilgumu 48 stundu apmērā, kā arī visam šī paša dienesta medicīniskajam personālam liedzot tiesības uz nepārtrauktu 11 stundu atpūtas laiku ik dienu, tiem nenodrošinot līdzvērtīgu kompensējošo atpūtas laikposmu, Itālijas Republika nav izpildījusi savus pienākumus, kas tai ir noteikti Direktīvas 2003/88/EK (1) 3. un 6. pantā un 17. panta 2. punktā;

piespriest Itālijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Direktīvas 2003/88/EK 3. un 6. pantā tiek pieprasīts, lai dalībvalstis veiktu pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai nodrošinātu, pirmkārt, ka katram darba ņēmējam ir tiesības uz minimālu nepārtrauktu 11 stundu atpūtas laiku katrā 24 stundu laikposmā, un, otrkārt, ka vidējais darba laiks katram 7 darba dienu laikposmam, ietverot virsstundu darba laiku, nepārsniedz 48 stundas. Atkāpes no šiem noteikumiem, lai gan netiek pilnībā izslēgtas, tomēr ir pakļautas īpašiem nosacījumiem.

Transponējot Direktīvu 2003/88, Itālijas likumdevējs pārkāpa šos noteikumus, aizliedzot attiecībā uz visiem Valsts veselības dienesta “vadošajiem” ārstiem piemērot normas par maksimālo vidējo iknedēļas darba laiku un uz visu šī dienesta medicīnisko personālu – normas par ikdienas atpūtas laiku.

Komisija it īpaši apgalvo, ka, pirmkārt, Itālijā visi ārsti, kas strādā Valsts veselības dienestā, oficiāli tiesību aktos un koplīgumos, kas attiecas uz Valsts veselības dienestu, tiek klasificēti kā “vadošie” darbinieki, tomēr ne vienmēr saņemot vadošo darbinieku priekšrocības vai neatkarību sava darba laika organizēšanā. Otrkārt, Itālijas valsts iestādes nav varējušas pierādīt, ka Valsts veselības dienesta medicīniskais personāls, lai gan tam nepiemēro tiesības uz ikdienas nepārtrauktu 11 stundu atpūtas laiku, tomēr saņem adekvātu nepārtrauktu kompensējošu atpūtas laiku pēc darba laikposma beigām.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīva 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (OV L 299, 9. lpp.).


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/23


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 18. martā iesniedza Fővárosi Törvényszék (Ungārija) – Iron & Smith Kft./Unilever NV

(Lieta C-125/14)

2014/C 175/28

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Fővárosi Törvényszék

Pamatlietas puses

Pieteicēja: Iron & Smith Kft.

Otra lietas dalībniece: Unilever NV

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai tālab, lai pierādītu Kopienas preču zīmes reputāciju Direktīvas 2008/95/EK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (1) (turpmāk tekstā – “Direktīva”), 4. panta 3. punkta izpratnē, var būt pietiekami ar to, ka tai ir reputācija kādā vienā dalībvalstī, arī tad, ja pieteikums valsts preču zīmes reģistrēšanai, pret kuru, pamatojoties uz šo reputāciju, ir celts iebildums, ir iesniegts citā, nevis šajā dalībvalstī?

2)

Vai saistībā ar Kopienas preču zīmes reputācijas pārbaudē izmantotajiem teritoriālajiem kritērijiem drīkst piemērot principus, ko Eiropas Savienības Tiesa noteikusi attiecībā uz Kopienas preču zīmes faktisku izmantošanu?

3)

Vai Kopienas agrākas preču zīmes īpašniekam neatkarīgi no tā, ka tas pierāda Kopienas preču zīmes reputāciju nevis dalībvalstī, kurā iesniegts pieteikums valsts preču zīmes reģistrēšanai, bet gan citās – būtisku Eiropas Savienības teritorijas daļu aptverošās – valstīs, var prasīt iesniegt pietiekamu pierādījumu par to arī attiecībā uz šo dalībvalsti?

4)

Vai gadījumā, ja uz iepriekšējo jautājumu atbildams noliedzoši, ievērojot iekšējā tirgus īpatnības, var izrādīties, ka būtiskā Eiropas Savienības daļā intensīvi izmantota preču zīme nav zināma patērētājiem attiecīgajā valstī un tāpēc nav izpildīts otrs nosacījums, kas vajadzīgs, lai būtu reģistrāciju liedzošs iemesls saskaņā ar Direktīvas 4. panta 3. punktā noteikto, jo nav draudu, ka reputācijai vai atšķirtspējai varētu tiktu nodarīts kāds kaitējums, vai no tām negodīgi gūts kāds labums? Gadījumā, ja tas tā ir, kādi apstākļi Kopienas preču zīmes īpašniekam ir jāpierāda, lai šis nosacījums būtu izpildīts?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Direktīva 2008/95/EK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV L 299, 25. lpp.).


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/24


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 17. martā iesniedza Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lietuva) – UAB “Sveda”/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Lieta C-126/14)

2014/C 175/29

Tiesvedības valoda – lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Pamatlietas puses

Prasītāja: UAB “Sveda”

Atbildētāja: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Ieinteresētā trešā persona: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK (1) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 168. pantu var interpretēt tādējādi, ka ar to nodokļa maksātājam ir piešķirtas tiesības atskaitīt PVN priekšnodokli, kas samaksāts par kapitālieguldījuma mantas izveidošanu vai iegūšanu, kas ir paredzēta tādas kā šajā lietā iecerētās saimnieciskās darbības veikšanai un kura (i) ir tieši paredzēta, lai to bez maksas izmantotu sabiedrība, bet kuru (ii) var atzīt par veidu, kā piesaistīt apmeklētājus vietai, kurā nodokļu maksātājs, veicot savu saimniecisko darbību, ir iecerējis piegādāt preces un/vai sniegt pakalpojumus?


(1)  OV L 347, 1. lpp.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/24


Prasība, kas celta 2014. gada 21. martā – Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-132/14)

2014/C 175/30

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji – I. Liukkonen un L. Visaggio)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atcelt Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1385/2013, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 850/98 un (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1069/2009, (ES) Nr. 1379/2013 un (ES) Nr. 1380/2013 pēc Majotas statusa maiņas attiecībā uz Eiropas Savienību (1);

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Eiropas Parlaments prasa atcelt Regulu (ES) Nr. 1385/2013, ko Padome ir pieņēmusi, kā juridisko pamatu izmantodama LESD 349. pantu.

Parlaments apstrīd šo Padomes juridiskā pamata izvēli, jo LESD 349. pants tiesiski nepamatojot visus veiktos pasākumus, bet tikai dažus no tiem, kas izpaužas kā atkāpes no Savienības tiesību piemērošanas Majotā. Tomēr ar apstrīdēto regulu tiek arī īstenoti jautājumi saistībā ar kopējo zivsaimniecības un sabiedrības veselības aizsardzības politiku, un šo pasākumu pamatojums nav īpaši Majotas ekonomiskā un sociāli strukturālā situācija.

Parlamenta skatījumā attiecīgais tiesību akts tātad esot bijis jāpieņem saskaņā ar dažādiem jautājumiem, kas tajā aplūkoti, pamatojoties uz LESD 43. panta 2. punktu, 168. panta 4. panta b) apakšpunktu un LESD 349. pantu kopā, nevis tikai pamatojoties uz šo pēdējo minēto pantu.


(1)  OV L 354, 86. lpp.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/25


Prasība, kas celta 2014. gada 21. martā – Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-133/14)

2014/C 175/31

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – R. Lyal, W. Mölls un D. Martin)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atcelt Padomes 2013. gada 17. decembra Direktīvu 2013/64/ES, ar ko groza Padomes Direktīvas 91/271/EEK un 1999/74/EK, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/60/EK, 2006/7/EK, 2006/25/EK un 2011/24/ES pēc Majotas statusa maiņas attiecībā uz Eiropas Savienību (1);

atstāt spēkā Direktīvu 2013/64/ES līdz stāsies spēkā jauna direktīva ar atbilstošu juridisko pamatu;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Komisija prasa atcelt Direktīvu 2013/64/ES, kuru Padome pieņēma, kā juridisko pamatu izmantojot LESD 349. pantu.

Komisija pārmet Padomei, ka tā ir pieņēmusi šo direktīvu, kaut arī Komisija piedāvāja balstīt šo tiesību aktu uz nozares juridiskajiem pamatiem, proti, LESD 43. panta 2. punktu, 114. pantu, 153. panta 2. punktu, 168. pantu un 192. panta 1. punktu.

Tā uzskata, ka atbilstoši apstrīdētās direktīvas mērķim LESD 349. pants nevar tikt likumīgi izmantots kā juridiskais pamats. LESD 349. pants ir piemērojams tikai tad, ja ir runa par atkāpi no principa par primāro tiesību piemērošanu visattālākajiem reģioniem, kā tas ir noteikts LESD 355. panta 1. punktā. Taču ar attiecīgo direktīvu, neatkāpjoties no Līgumiem, var pielāgot vienīgi sekundāros tiesību aktus, lai reaģētu uz situāciju, kāda radusies Majotas statusa maiņas rezultātā. Šādu interpretāciju apstiprinātu ne tikai LESD 349. pants, bet arī Līguma juridisko pamatu sistēma, kā arī šī panta vēsturiskā izcelsme.


(1)  OV L 355, 8. lpp.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/26


Prasība, kas celta 2014. gada 21. martā – Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-134/14)

2014/C 175/32

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – R. Lyal, W. Mölls, un D. Martin)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atcelt Padomes 2013. gada 17. decembra Direktīvu 2013/62/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 2010/18/ES, ar ko īsteno pārskatīto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un ETUC pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu saistībā ar Majotas statusa grozīšanu attiecībā uz Eiropas Savienību (1)

atstāt spēkā Direktīvu 2013/62/ES līdz stāsies spēkā jauna direktīva ar atbilstošu juridisko pamatu;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Komisija prasa atcelt Direktīvu 2013/62/ES, kuru Padome pieņēma, kā juridisko pamatu izmantojot LESD 349. pantu.

Komisija pārmet Padomei, ka tā ir pieņēmusi šo direktīvu, kaut arī Komisija piedāvāja balstīt šo tiesību aktu uz nozares juridisko pamatu, proti, LESD 155. panta 2. punktu.

Tā uzskata, ka atbilstoši apstrīdētās direktīvas mērķim LESD 349. pants nevar tikt likumīgi izmantots kā juridiskais pamats. LESD 349. pants ir piemērojams tikai tad, ja ir runa par atkāpi no principa par primāro tiesību piemērošanu visattālākajiem reģioniem, kā tas ir noteikts LESD 355. panta 1. punktā. Taču ar attiecīgo direktīvu, neatkāpjoties no Līgumiem, var pielāgot vienīgi sekundāros tiesību aktus, lai reaģētu uz situāciju, kāda radusies Majotas statusa maiņas rezultātā. Šādu interpretāciju apstiprinātu ne tikai LESD 349. pants, bet arī Līguma juridisko pamatu sistēma, kā arī šī panta vēsturiskā izcelsme.


(1)  OV L 353, 7. lpp.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/26


Prasība, kas celta 2014. gada 21. martā – Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-135/14)

2014/C 175/33

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – R. Lyal, W. Mölls un D. Bianchi)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atcelt Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1385/2013, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 850/98 un (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1069/2009, (ES) Nr. 1379/2013 un (ES) Nr. 1380/2013 pēc Majotas statusa maiņas attiecībā uz Eiropas Savienību (1);

saglabāt Regulas (ES) Nr. 1385/2013 iedarbību līdz brīdim, kad spēkā būs stājusies jauna regula ar atbilstošu juridisko pamatu;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Komisija prasa atcelt Regulu (ES) Nr. 1385/2013, ko Padome ir pieņēmusi, kā juridisko pamatu izmantodama LESD 349. pantu.

Komisija Padomei pārmet, ka tā šo regulu esot pieņēmusi, kaut gan tā esot piedāvājusi šo tiesību aktu pamatot ar dažādu nozaru juridiskajiem pamatiem, proti, LESD 43. panta 2. punktu un 168. panta 4. punkta b) apakšpunktu.

Tā uzskata, ka saskaņā ar apstrīdētās regulas mērķi LESD 349. pantu pamatoti nevar izmantot kā juridisko pamatu. Šis LESD 349. pants esot piemērojams tikai tad, ja runa esot par atkāpi no primāro tiesību piemērošanas principa attālākajos reģionos – kā tas noteikts LESD 355. panta 1. punktā. Taču ar apskatīto regulu, neparedzot atkāpes no līgumiem, esot tikai pielāgotas atvasinātās tiesības, lai atbilstu situācijai, kas radusies, mainot Majotas statusu. Šādu interpretāciju apstiprinot ne tikai LESD 349. panta redakcija, bet arī līguma juridisko pamatu sistēma, kā arī šī panta vēsturiskā izcelsme.


(1)  OV L 354, 86. lpp.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/27


Prasība, kas celta 2014. gada 21. martā – Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-136/14)

2014/C 175/34

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji – J. Rodrigues un L. Visaggio)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atcelt Padomes 2013. gada 17. decembra Direktīvu 2013/64/ES, ar kuru groza Padomes Direktīvas 91/271/EEK un 1999/74/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/60/EK, 2006/7/EK, 2006/25/EK un Direktīvu 2011/24/ES pēc Majotas statusa maiņas attiecībā uz Eiropas Savienību (1);

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Eiropas Parlaments prasa atcelt Direktīvu 2013/64/ES, ko Padome ir pieņēmusi, kā juridisko pamatu izmantodama LESD 349. pantu.

Parlamenta skatījumā Padome esot izvēlējusies kļūdainu juridisko pamatu, jo pasākumi, kas ir apstrīdētās direktīvas priekšmets, attiecas uz Savienības pilnvarām dažādu kopējo politiku kontekstā. Šie pasākumi tādējādi esot bijuši jāpieņem, pamatojoties uz juridisku pamatu dažādās nozarēs saistībā ar vides, lauksaimniecības, sociālās politikas un sabiedrības veselības jomu, proti, uz LESD 43. panta 2. punktu, 114. pantu, 153. panta 2. punktu, 168. pantu un 192. panta 1. punktu, nevis LESD 349. pantu.

Parlamenta skatījumā pasākumi, kuru mērķis nav atbildēt uz ekonomiskiem vai sociāliem ierobežojumiem, ar kuriem sastopas attālākais reģions, piemērojot atkāpes no Savienības tiesību piemērošanas pilnā apmērā attiecīgajā reģionā, nevar tikt pamatoti, par juridisko pamatu izmantojot LESD 349. pantu. Tādējādi šī panta piemērošanas jomā neietilpstot pasākumi, kas attiecas tikai uz noteiktu Savienības tiesību normu vēlāku piemērošanu attālākajam reģionam.


(1)  OV L 353, 8. lpp.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/28


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 28. martā iesniedza Administrativen săd Sofia-grad (Bulgārija) – Direktor na Direktsia “Migratsia” pri Ministerstvo na vătreshnite raboti/Bashir Mohamed Ali Mahdi

(Lieta C-146/14)

2014/C 175/35

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Administrativen sad Sofia-grad

Pamatlietas puses

Prasītājs: Direktor na Direktsia “Migratsia” pri Ministerstvo na vatreshnite raboti

Atbildētājs: Bashir Mohamed Ali Mahdi

Prejudiciālie jautājumi

1.

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvas 2008/115/EK (1) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi, 15. panta 3. un 6. punkts kopsakarā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 6. un 47. pantu, kā arī tiesībām uz pārbaudi tiesā un efektīvu [tiesisko aizsardzību] ir jāinterpretē tādējādi, ka:

a)

ja administratīvai iestādei saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem ik mēnesi jāpārskata turēšana apsardzībā bez skaidri noteikta pienākuma veikt administratīvu pasākumu un pēc savas iniciatīvas jāiesniedz tiesai saraksts ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri izraidīšanas šķēršļu dēļ tiek turēti apsardzībā ilgāk par tiesību aktos noteikto maksimālo pirmreizējās turēšanas apsardzībā termiņu, administratīvās iestādes pienākums ir vai nu pēc individuālajā lēmumā par pirmreizējo turēšanu apsardzībā noteiktā laikposma beigām veikt tiešu turēšanas apsardzībā pārskatīšanas pasākumu, ņemot vērā Savienības tiesībās paredzētos turēšanas apsardzībā laikposma pagarināšanas pamatus, vai atbrīvot attiecīgo personu?

b)

ja dalībvalsts tiesību aktos ir paredzēta tiesas kompetence pēc valsts tiesībās paredzētā maksimālā pirmreizējās, izraidīšanas nolūkos veiktās turēšanas apsardzībā termiņa beigām pagarināt turēšanas apsardzībā laikposmu, aizstāt to ar mazāk intensīvu pasākumu vai atbrīvot trešās valsts valstspiederīgo, tiesai tādā situācijā kā pamatlietā ir jāpārbauda, cik likumīgs ir turēšanas apsardzībā pārskatīšanas pasākums, kurā norādīti tiesiskie un faktiskie pamati turēšanas apsardzībā laikposma un tā ilguma pagarināšanas nepieciešamībai, un jāpieņem lēmums pēc būtības par turēšanas apsardzībā turpināšanu, tās aizstāšanu vai attiecīgās personas atbrīvošanu?

c)

ar tiem tiesai tiek atļauts pārbaudīt, cik likumīgs attiecībā pret Savienības tiesībās paredzētajiem turēšanas apsardzībā laikposma pagarināšanas pamatiem ir turēšanas apsardzībā pārskatīšanas pasākums, kurā tikai ir norādīti pamati, kuru dēļ nevar tikt izpildīts lēmums par trešās valsts valstspiederīgā izraidīšanu, pieņemot lēmumu pēc būtības par turēšanas apsardzībā turpināšanu, tās aizstāšanu vai attiecīgās personas atbrīvošanu, pamatojoties vienīgi uz administratīvās iestādes minētajiem faktiem un iesniegtajiem pierādījumiem, kā arī trešās valsts valstspiederīgā celtajiem iebildumiem un strīda faktiem?

2.

Vai Direktīvas 2008/115 15. panta 1. un 6. punkts tādā situācijā kā pamatlietā ir jāinterpretē tādējādi, ka valsts tiesībās paredzētais pastāvīgais turēšanas apsardzībā pagarināšanas pamats, proti, “attiecīgajai personai nav personu apliecinoša dokumenta”, no Savienības tiesību aspekta ir pieļaujams kā tāds, kas ietilpst abos direktīvas 15. panta 6. punktā minētajos gadījumos, ja saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, balstoties uz minēto apstākli, var pamatoti uzskatīt, ka attiecīgā persona mēģinās izvairīties no izraidīšanas lēmuma izpildes, kas savukārt šīs dalībvalsts tiesību izpratnē nozīmē bēgšanas iespējamību?

3.

Vai Direktīvas 2008/115 15. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts un 6. punkts kopsakarā ar tās preambulas 2. un 13. apsvērumu par trešās valsts valstspiederīgo pamattiesību un cilvēka cieņas ievērošanu, kā arī samērīguma principa piemērošanu tādā situācijā, kāda aplūkota pamatlietā, ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem tiek pieļauts, pamatojoties uz apstākļiem, secināt par pamatotu bēgšanas iespējamību, ja attiecīgajai personai nav personu apliecinošu dokumentu, tā ir nelikumīgi šķērsojusi valsts robežu un paziņojusi, ka nevēlas atgriezties savā izcelsmes valstī, lai gan pirms tam aizpildīja deklarāciju par brīvprātīgu atgriešanos savā valstī un norādīja pareizas ziņas par savu identitāti, turklāt šie apstākļi direktīvas izpratnē saistībā ar atgriešanas lēmuma adresātu attiecas uz jēdzienu “bēgšanas iespējamība”, kas valsts tiesībās tiek definēts kā uz faktu pamata dibināts un pamatots pieņēmums, ka attiecīgā persona mēģinās izvairīties no izraidīšanas lēmuma izpildes?

4.

Vai Direktīvas 2008/115 15. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts, 4. un 6. punkts kopsakarā ar tās preambulas 2. un 13. apsvērumu par trešās valsts valstspiederīgo pamattiesību un cilvēka cieņas ievērošanu, kā arī samērīguma principa piemērošanu tādā situācijā, kāda aplūkota pamatlietā, ir jāinterpretē tādējādi, ka:

a)

trešās valsts valstspiederīgais neizrāda gatavību sadarboties lēmuma par viņa atgriešanu viņa izcelsmes valstī izpildes sagatavošanā, ja viņš savas valsts vēstniecības darbiniekam mutvārdos paziņo, ka nevēlas atgriezties savas izcelsmes valstī, lai gan pirms tam aizpildīja deklarāciju par brīvprātīgu atgriešanos savā valstī un norādīja pareizas ziņas par savu identitāti, un ka kavējas dokumentu saņemšana no trešās valsts un ir pamatots iemesls izpildīt izraidīšanas lēmumu, ja šīs valsts vēstniecība šādos apstākļos neizsniedz attiecīgās personas ceļošanai uz tās izcelsmes valsti nepieciešamo dokumentu, lai gan ir apstiprinājusi šīs personas identitāti?

b)

gadījumā, ja pamatota iemesla izpildīt izraidīšanas lēmumu neesamības dēļ tiek atbrīvots trešās valsts valstspiederīgais, kuram nav personu apliecinošu dokumentu, kurš ir nelikumīgi šķērsojis valsts robežu un paziņojis, ka nevēlas atgriezties savas izcelsmes valstī, ir jāuzskata, ka dalībvalstij ir pienākums izsniegt attiecīgās personas statusu apliecinošu pagaidu dokumentu, ja izcelsmes valsts vēstniecība šādos apstākļos neizsniedz attiecīgās personas ceļošanai uz tās izcelsmes valsti nepieciešamo dokumentu, lai gan ir apstiprinājusi šīs personas identitāti?


(1)  OV L 348, 98. lpp.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/29


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 4. aprīlī iesniedza Administrativen sadVarna (Bulgārija) – “KoelaNEOOD/Direktor na DirektsiaObzhalvane i danachno-osiguritelna praktikaVarna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Lieta C-159/14)

2014/C 175/36

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Administrativen sadVarna

Pamatlietas puses

Prasītāja: “KoelaNEOOD

Atbildētājs: Direktor na DirektsiaObzhalvane i danachno-osiguritelna praktikaVarna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) 14. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiesības rīkoties ar materiālu īpašumu kā īpašniekam ietver arī tiesības likt pārvadātājam piegādāt preci trešajai personai, kas nav rēķinā norādītais saņēmējs, un šajā ziņā tikai preces saņemšana, ko veikusi šī trešā persona, pierāda iepriekš veiktās preču piegādes?

2)

Vai Direktīvas 2006/112 14. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka preces neesamība tiešā piegādātāja faktiskā valdījumā – neatkarīgi no tā, ka pircējs ir saņēmis preci – nozīmē, ka nav izpildīti direktīvā paredzētie nosacījumi par piegādi?

3)

Vai apstāklis, ka iepriekšējais piegādātājs piegādes ķēdē nav atbalstījis nodokļu iestādes, kā arī preces neiekraušana ir objektīvi kritēriji, no kuriem var secināt, ka nodokļa maksātājs zināja vai viņam bija jāzina, ka darījums, uz kuru viņš balsta atskaitīšanas tiesības, ir iesaistīts krāpšanā nodokļu jomā?


(1)  OV L 347, 1. lpp.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/30


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 4. aprīlī iesniedza Varas Cíveis de Lisboa (5a Vara Cível) (Portugāle) – João Filipe Ferreira da Silv e Brito u.c./Portugāles valsts

(Lieta C-160/14)

2014/C 175/37

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Varas Cíveis de Lisboa

Pamatlietas puses

Prasītāji: João Filipe Ferreira da Silva e Brito u.c.

Atbildētāja: Portugāles valsts

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Padomes 2001. gada 12. marta Direktīva 2001/23/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā (1), īpaši tās 1. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka “uzņēmuma pārejas” jēdziens attiecas uz situāciju, kad uzņēmuma, kurš darbojas čartera lidojumu jomā, darbība tiek izbeigta ar tā vairākuma akcionāra lēmumu, kurš pats darbojas aviācijas nozarē, un šīs likvidācijas rezultātā mātesuzņēmums:

i)

pārņem likvidētās sabiedrības statusu lidmašīnu līzinga līgumos un spēkā esošajos čartera lidojumu līgumos, kas noslēgti ar ceļojumu rīkotājiem;

ii)

veic darbību, ko agrāk nodrošināja likvidētā sabiedrība;

iii)

atjauno darbā dažus no darbiniekiem, kuri agrāk strādāja likvidētajā sabiedrībā, un uztic viņiem identiskus darba pienākumus;

iv)

saņem neliela izmēra aprīkojumu no likvidējamās sabiedrības?

2)

Vai LESD 267. pants (agrāk – [EKL] 234. pants) ir jāinterpretē tādējādi, ka, ņemot vērā iepriekšējā jautājumā izklāstītos faktus un to, ka zemākas instances tiesas, izskatot lietu, pieņēma pretrunīgus spriedumus, Supremo Tribunal de Justiça bija pienākums iesniegt Tiesai lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu saistībā ar jautājumu par jēdziena “uzņēmuma pāreja” Direktīvas 2001/23/EK 1. panta 1. punkta izpratnē pareizu interpretāciju?

3)

Vai Kopienu tiesības un it īpaši Tiesas spriedumā lietā Köbler  (2) noteiktie principi par valsts atbildību par personām nodarītu kaitējumu sakarā ar Kopienu tiesību pārkāpumu, ko pieļāvusi valsts tiesa, kas pieņem nolēmumu pēdējā instancē, nepieļauj piemērot tādu valsts tiesību normu, kurā ir paredzēts, ka prasību par kaitējuma atlīdzību pret valsti var celt tikai tad, ja ir pieņemts nolēmums, kas rada kaitējumu?


(1)  OV L 82, 16. lpp.

(2)  C-224/01, EU:C:2003:513.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/31


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 7. aprīlī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Alfredo Rendón Marín/Administración del Estado

(Lieta C-165/14)

2014/C 175/38

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzējs: Alfredo Rendón Marín

Otrs lietas dalībnieks kasācijas tiesvedībā: Administración del Estado

Prejudiciālais jautājums

Vai ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 20. pantu, interpretējot to 2004. gada 19. oktobra sprieduma (lietā C-200/02 Zhu-Chen) (1) un 2011. gada 8. marta sprieduma (lietā C-34/09 Ruiz Zambrano) (2) kontekstā, ir saderīgas valsts tiesību normas, kas izslēdz iespēju piešķirt uzturēšanās atļauju tēvam – kura nepilngadīgais bērns ir Eiropas Savienības pilsonis un atkarīgs no tēva -, tādēļ, ka tēvam ir iepriekšēja kriminālsodāmība valstī, kurā lūdz atļauju, pat ja tā rezultātā nepilngadīgais bērns ir spiests izceļot no Savienības teritorijas, jo viņam ir jāseko tēvam?


(1)  EU:C:2004:639

(2)  EU:C:2011:124


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/31


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 7. aprīlī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Grupo Itevelesa S.L. un citi/Oca Inspección Técnica de Vehículos SA un citi

(Lieta C-168/14)

2014/C 175/39

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera

Pamatlietas puses

Prasītājas: Grupo Itevelesa S.L., Applus Iteuve Technology, Certio ITV S.L. un Asistencia Técnica Industrial SAE

Citas lietas dalībnieces: Oca Inspección Técnica de Vehículos SA un Generalidad de Cataluña

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvas 2006/123/EK (1) par pakalpojumiem iekšējā tirgū 2. panta 2. punkta [d)] apakšpunkts izslēdz no šīs direktīvas piemērošanas jomas transportlīdzekļu tehniskās apskates (TTA) darbības, ja saskaņā ar valsts tiesību normām tās īsteno privātās komercsabiedrības dalībvalsts pārvaldes iestādes uzraudzībā?

2)

Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir noliedzoša (tas ir, ja TTA darbības principā ietilpst Direktīvas 2006/123/EK piemērošanas jomā), vai minētās direktīvas 2. panta 2. punkta i) apakšpunktā noteiktās nepiemērojamības pamatojums varētu būt tas, ka privātajām organizācijām, kas sniedz pakalpojumu, ir pienākums drošības pasākumu nolūkā lemt par tādu transportlīdzekļu izņemšanu no aprites, kuriem ir tādi drošības trūkumi, ka to piedalīšanās satiksmē nozīmētu tūlītējas briesmas?

3)

Ja Direktīva 2006/123/EK ir piemērojama TTA darbībai, vai tās interpretācija, lasot kopā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīvas 2009/40/EK (2) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm 2. pantu (vai ar analogu iepriekšējās Direktīvas 96/96/EK tiesību normu), katrā ziņā ļautu šo darbību veikšanai prasīt iepriekšējas administratīvas atļaujas saņemšanu? Vai atbildi uz šo jautājumu ietekmē apgalvojumi, kuri ir ietverti Eiropas Savienības Tiesas 2009. gada 22. oktobra sprieduma lietā C-438/08 (3) 26. punktā?

4)

Vai valsts tiesību normas, kuras TTA iestādes atļauju skaitu pakārto teritoriālā plāna saturam, kurā kvantitatīvais ierobežojums tiek pamatots ar to, ka ir nepieciešams garantēt atbilstošu teritoriālo segumu, nodrošināt pakalpojuma kvalitāti un veicināt pakalpojuma sniedzēju kompetenci, tādēļ ietverot ekonomikas plānošanas elementus, atbilst Direktīvas 2006/123/EK 10. un 14. pantam un savukārt, – ja minētā direktīva nav piemērojama, – EKL 43. pantam (pašreizējam Līguma par Eiropas Savienības darbību 49. pantam)?


(1)  OV L 376, 36. lpp.

(2)  OV L 141, 12. lpp.

(3)  EU:C:2099:651


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/32


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 7. aprīlī iesniedza Audiencia Provincial de Castellón (Spānija) – Juan Carlos Sánchez Morcillo un María del Carmen Abril García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

(Lieta C-169/14)

2014/C 175/40

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Audiencia Provincial de Castellón

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Juan Carlos Sánchez Morcillo un María del Carmen Abril García

Cita lietas dalībniece: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Direktīvas 93/13/EK (1) 7. panta 1. punkts, kurš nosaka dalībvalstīm pienākumu nodrošināt, ka patērētāju interesēs pastāv adekvāti un efektīvi līdzekļi, lai novērstu negodīgu noteikumu ilgstošu izmantošanu pārdevēju vai piegādātāju ar patērētājiem noslēgtos līgumos, nepieļauj tādu procesuālo normu kā Spānijas Civilprocesa kodeksa (Ley de Enjuiciamiento Civil) 695. panta 4. punkts, kura, nosakot prasības celšanu par nolēmumu, ar kuru lemj par pārsūdzību attiecībā uz izpildi, kas vērsta pret hipotekāri ieķīlātām vai ieķīlātām lietām, ļauj pārsūdzēt tikai nolēmumu par tiesvedības izbeigšanu vai negodīga noteikuma nepiemērošanu un nepieļauj pārsūdzību citos gadījumos, kā tūlītējā rezultātā, lai gan persona, kura lūdz veikt izpildi, var iesniegt pārsūdzību, ja ir apmierināti atbildētāja iebildumi attiecībā uz izpildi un ja ir pieņemts lēmums izbeigt tiesvedību vai nepiemērot negodīgu noteikumu, patērētājs atbildētājs izpildes tiesvedībā nevar iesniegt pārsūdzību, ja viņa iebildumi ir tikuši noraidīti?

2)

Vai Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma piemērošanas jomā attiecībā uz patērētāju aizsardzību, kas ir iekļauta Direktīvā 93/13/EEK, ar tiesībām uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā un tiesībām uz taisnīgu tiesu un pušu procesuālo tiesību vienlīdzību, kas ir noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (2) 47. pantā, ir saderīga tāda valsts tiesību norma kā Spānijas Civilprocesa kodeksa (Ley de Enjuiciamiento Civil) 695. panta 4. punkts, kurš, regulējot prasības celšanu par nolēmumu, ar ko izlemj izpildi, kas vērsta pret hipotekāri ieķīlātām vai ieķīlātām lietām, ļauj pārsūdzēt tikai nolēmumu, ar kuru nolemj izbeigt tiesvedību vai nepiemērot negodīgu noteikumu, un nepieļauj prasības celšanu citos gadījumos, kā tūlītējā rezultātā, lai gan persona, kura lūdz veikt izpildi, var iesniegt pārsūdzību, ja ir apmierināti atbildētāja iebildumi attiecībā uz izpildi un ja ir pieņemts lēmums izbeigt tiesvedību vai nepiemērot negodīgu noteikumu, patērētājs atbildētājs izpildes tiesvedībā nevar iesniegt pārsūdzību, ja viņa iebildumi ir tikuši noraidīti?


(1)  Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīva 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos, OV L 95, 29. lpp.

(2)  OV 2000, C 364, 1. lpp.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/33


Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 16. janvāra rīkojums (Audiencia Provincial de Salamanca (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Josune Esteban García/Cachorros Plus CBF SCP

(Lieta C-451/12) (1)

2014/C 175/41

Tiesvedības valoda – spāņu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 399, 22.12.2012.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/33


Tiesas astotās palātas priekšsēdētāja 2014 gada 7. februāra rīkojums (Krajský súd v Prešove (Slovākija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – SKP k.s./Ján Bríla

(Lieta C-460/12) (1)

2014/C 175/42

Tiesvedības valoda – slovāku

Astotās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 46, 16.2.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/33


Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 31. janvāra rīkojums (Tribunal d'instance d'Orléans (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Facet SA, BNP Paribas Personal Finance SA/Saïda Bouchelaghem, Nathalie Cousin, Clémentine Benoni, Hili Aziz, Mohamed Zouhir, Jean Morel, Jalid Anissa, Marine Bourreau, Anthony Cartier, Patrick Rousselière, Karine Lenfant

(Lieta C-298/13) (1)

2014/C 175/43

Tiesvedības valoda – franču

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 215, 27.7.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/34


Tiesas priekšsēdētāja 2014. gada 16. janvāra rīkojums (Tribunalul Brașov (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Imre Solyom, Luiza Solyom/Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Brașov

(Lieta C-444/13) (1)

2014/C 175/44

Tiesvedības valoda – rumāņu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 325, 9.11.2013.


Vispārējā tiesa

10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/35


Vispārējās tiesas 2014. gada 10. aprīļa spriedums – Evropaïki Dynamiki/Komisija

(Lieta T-340/09) (1)

(Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi - Publikāciju biroja uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra - Palīdzības sniegšanu attiecībā uz publicēšanas un komunikācijas pakalpojumu sniegšanu saistībā ar CORDIS interneta vietni - Pretendenta piedāvājumu noraidīšana un lēmums piešķirt līgumu slēgšanas tiesības citiem pretendentiem - Pretendenta piedāvājuma klasificēšana - Pienākums norādīt pamatojumu - Īstenošanas kārtības 148. panta 1. un 3. punkts - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Ārpuslīgumiskā atbildība)

2014/C 175/45

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atēnas, Grieķija) (pārstāvji – N. Korogiannakis un M. Dermitzakis, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji S. Delaude un N. Bambara, vēlāk S. Delaude, kam palīdz C. Erkelens, avocat)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt ar 2009. gada 9. jūnija vēstuli prasītājai paziņoto Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju biroja lēmumu noraidīt prasītājas saistībā ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus publiskā iepirkuma procedūrā Nr. 10 017“CORDIS” iesniegtos piedāvājumus attiecībā uz B partiju “Rediģēšanas un publicēšanas pakalpojumi” un C partiju “Jaunu digitālās informācijas pakalpojumu sniegšana” un klasificēt trešajā pozīcijā tās saistībā ar šo pašu uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus iesniegto piedāvājumu attiecībā uz E partiju “Pamatpakalpojumu attīstīšana un uzturēšana” un, otrkārt, prasība atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sedz 90 % no saviem tiesāšanās izdevumiem un atlīdzina 90 % no Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumiem, un šī pēdējā sedz 10 % no saviem tiesāšanās izdevumiem un atlīdzina 10 % no Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis tiesāšanās izdevumiem.


(1)  OV C 267, 7.11.2009.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/35


Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – Pico Food/ITSB – Sobieraj (“MILANÓWEK CREAM FUDGE)

(Lieta T-623/11) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas preču zīmes “MILANÓWEK CREAM FUDGE” reģistrācijas pieteikums - Agrākas valsts grafiskas preču zīmes, kurās attēlota govs, “Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT” un “SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 76. panta 1. punkts)

2014/C 175/46

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Pico Food GmbH (Tamm, Vācija) (pārstāvis – MDouglas, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – MVuijst un PGeroulakos)

Otrs procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieks, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Bogumił Sobieraj (Milanówek, Polija) (pārstāvis – OBischof, advokāts)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2011. gada 8. septembra lēmumu lietā R 553/2010–1 attiecībā uz iebildumu procesu starp Pico Food GmbH un Bogumił Sobieraj

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Pico Food GmbH atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 32, 4.2.2012.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/36


Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – Comsa/ITSB – COMSA (“COMSA”)

(Lieta T-144/12) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “COMSA” reģistrācijas pieteikums - Agrāks sabiedrības nosaukums “COMSA, SA” - Relatīvs atteikuma pamats - Apzīmējuma, kas nav tikai vietēja mēroga, neizmantošana komercdarbībā - Pakalpojumu līdzība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 4. punkts)

2014/C 175/47

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Comsa, SA (Barselona, Spānija) (pārstāvji – sākotnēji MAznar Alonso, vēlāk AGómez López, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – JCrespo Carrillo)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Constructora de obras municipales, SA (COMSA) (Madride, Spānija)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju otrās padomes 2012. gada 10. janvāra lēmumu apvienotajās lietās R 518/2011–2 un R 795/2011–2 attiecībā uz iebildumu procesu starp Comsa, SA un Constructora de obras municipales, SA (COMSA)

Rezolutīvā daļa:

1)

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju otrās padomes 2012. gada 10. janvāra lēmumu apvienotajās lietās R 518/2011–2 un R 795/2011–2 attiecībā uz iebildumu procesu starp Comsa, SA un Constructora de obras municipales, SA (COMSA) atcelt daļā, kurā tā ir atcēlusi Iebildumu nodaļas lēmumu attiecībā uz pakalpojumiem, kas ietilpst 42. klasē, un atļāvusi pieteiktās preču zīmes reģistrāciju attiecībā uz šiem pašiem pakalpojumiem;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

Comsa sedz savus tiesāšanās izdevumus pati un atlīdzina trīs ceturtdaļas no ITSB tiesāšanās izdevumiem. ITSB sedz vienu ceturtdaļu no saviem tiesāšanās izdevumiem pats.


(1)  OV C 194, 30.6.2012.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/37


Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – Grieķija/Komisija

(Lieta T-150/12) (1)

(Valsts atbalsts - Valsts garantēti bezprocentu aizdevumi, kurus Grieķijas iestādes ir piešķīrušas labības nozares lauksaimniecības kooperatīvajām sabiedrībām - Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu - Pienākums norādīt pamatojumu - Priekšrocība - Atbalsts, kas ir paredzēts nopietnu traucējumu novēršanai kādas dalībvalsts tautsaimniecībā)

2014/C 175/48

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Grieķijas Republika (pārstāvji – I. Chalkias, X. Basakou un A. Vasilopoulou)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji S. Thomas un D. Triantafyllou, vēlāk M. Triantafyllou un P. Němečkova)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2012. gada 25. janvāra Lēmumu 2012/320/ES par Grieķijas piešķirto atbalstu labības audzētājiem un labības nozares kooperatīvajām sabiedrībām (OV L 164, 10. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Grieķijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 184, 23.6.2012.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/37


Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – EI du Pont de Nemours/ITSB – Zueco Ruiz (“ZYTeL”)

(Lieta T-288/12) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Grafiskas preču zīmes “ZYTeL” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Kopienas vārdiska preču zīme un plaši pazīstama preču zīme Parīzes konvencijas 6.a panta izpratnē “ZYTEL” - Relatīvi atteikuma pamati - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Agrākās preču zīmes atšķirtspējas vai reputācijas aizskārums - Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts)

2014/C 175/49

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: EI du Pont de Nemours and Company (Wilmington, Delaware, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvis – EArmijo Chávarri, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – PGeroulakos)

Otrs procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieks: Enrique Zueco Ruiz (Saragosse, Spānija)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju otrās padomes 2012. gada 29. marta lēmumu lietā R 464/2011-2 attiecībā uz iebildumu procesu starp EI du Pont de Nemours and Company un Enrique Zueco Ruiz

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

EI du Pont de Nemours and Company atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 273, 8.9.2012.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/38


Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – Elite Licensing/ITSB – Aguas De Mondariz Fuente del Val (“elite BY MONDARIZ”)

(Lieta T-386/12) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “elite BY MONDARIZ” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Kopienas un starptautiskas grafiskas preču zīmes “ELITE” - Apelācijas procesa valoda - Termiņi - Apelācijas sūdzības pieņemamība Apelāciju padomē - Regulas (EK) Nr. 2868/95 48. noteikuma 2. punkts, 49. noteikuma 1. punkts un 96. noteikuma 1. punkts - Sajaukšanas iespējas neesamība - Apzīmējumu līdzības neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Reputācijas aizskārums - Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkts)

2014/C 175/50

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Elite Licensing Company SA (Fribourg, Šveice) (pārstāvis – J. Albrecht, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – JCrespo Carrillo)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Aguas De Mondariz Fuente del Val, SL (Mondariz, Spānija) (pārstāvis – TAndrade Boué, advokāts)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju piektās padomes 2012. gada 6. jūnija lēmumu lietā R 9/2011-5 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Elite Licensing Company SA un Aguas De Mondariz Fuente del Val, SL

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju piektās padomes 2012. gada 6. jūnija lēmumu lietā R 9/2011-5 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Elite Licensing Company SA un Aguas De Mondariz Fuente del Val, SL;

2)

ITSB sedz savus, kā arī atlīdzina Elite Licensing Company tiesāšanās izdevumus;

3)

Aguas De Mondariz Fuente del Val pati sedz savus tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 355, 17.11.2012.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/38


Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – CITEB un Belgo-Metal/Parlaments

(Lieta T-488/12) (1)

(Būvdarbu publiskā iepirkuma līgumi - Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra - Ēkas Eastman Briselē renovācijas un paplašināšanas darbi - Pretendenta piedāvājuma noraidīšana - Novērtēšanas komitejas ziņojuma paziņošana - Pienākums norādīt pamatojumu)

2014/C 175/51

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Cit Blaton SA (CITEB) (Schaerbeek, Beļģija) un Belgo-Metal (Wetteren, Beļģija) (pārstāvis – R. Simar, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji – F. Poilvache un L. Fedel)

Priekšmets

Prasība atcelt Parlamenta 2012. gada 7. septembra lēmumu, ar kuru ir noraidīts prasītāju iesniegtais piedāvājums 2012. gada 19. maija uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūrā, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikumā (OV 2012/S 95–1563620) ar Nr. INLO.AO–2012–005-BRU-UPIB-02 par ēkas Eastman renovācijas un paplašināšanas darbu īstenošanu Briselē (Beļģija), un lēmumu piešķirt šī līgumu slēgšanas tiesības citam pretendentam

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Cit Blaton SA (CITEB) un Belgo-Metal atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 9, 12.1.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/39


Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – Farmaceutisk Laboratorium Ferring/ITSB – Tillotts Pharma (“OCTASA”)

(Lieta T-501/12) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “OCTASA” reģistrācijas pieteikums - Agrākas valsts vārdiskas preču zīmes “PENTASA” - Relatīvs atteikuma pamatojums - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

2014/C 175/52

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S (Kopenhāgena, Dānija) (pārstāvji – sākotnēji I. Fowler, solicitor, A. Renck un J. Fuhrmann, advokāti, vēlāk – IFowler, ARenck un DSlopek, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – PBullock)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Šveice) (pārstāvis – TAlkin, barrister)

Priekšmets

Prasība atcelt ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2012. gada 6. septembra lēmumu lietā R 1214/2011–4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S un Tillotts Pharma AG

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju ceturtās padomes 2012. gada 6. septembra lēmumu lietā R 1214/2011–4;

2)

ITSB sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina pusi Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S radušos tiesāšanās izdevumus;

3)

Tillotts Pharma AG sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina pusi Farmaceutisk Laboratorium Ferring A/S radušos tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 26, 26.1.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/40


Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – Ferring/ITSB – Tillotts Pharma (“OCTASA”)

(Lieta T-502/12) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “OCTASA” reģistrācijas pieteikums - Agrākas valsts, Beniluksa un starptautiskas vārdiskas preču zīmes “PENTASA” un “OCTOSTIM” - Relatīvs atteikuma pamatojums - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

2014/C 175/53

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Ferring BV (Haarlem, Nīderlande) (pārstāvji – I. Fowler, Solicitor, A. Renck un J. Fuhrmann, advokāti, vēlāk – IFowler, ARenck un DSlopek, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – PBullock)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lieta Vispārējā tiesā: Tillotts Pharma AG (Ziefen, Šveice) (pārstāvis – TAlkin, barrister)

Priekšmets

Prasība atcelt ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2012. gada 6. septembra lēmumu lietā R 1216/2011–4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Ferring BV un Tillotts Pharma AG

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju ceturtās padomes 2012. gada 6. septembra lēmumu lietā R 1216/2011–4;

2)

ITSB sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina pusi Ferring BV radušos tiesāšanās izdevumus;

3)

Tillotts Pharma AG sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina pusi Ferring radušos tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 26, 26.1.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/40


Vispārējās tiesas 2014. gada 11. aprīļa spriedums – Olive Line International/ITSB (“OLIVE LINE”)

(Lieta T-209/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas grafiskas preču zīmes “OLIVE LINE” reģistrācijas pieteikums - Absolūts atteikuma pamats - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

2014/C 175/54

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Olive Line International, SL (Madride, Spānija) (pārstāvis – MAznar Alonso, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis – ÓMondéjar Ortuño)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2013. gada 31. janvāra lēmumu lietā R 1447/2012-1 attiecībā uz pieteikumu par grafiska apzīmējuma “OLIVE LINE” kā Kopienas preču zīmes reģistrāciju

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Olive Line International, SL atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 178, 22.6.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/41


Vispārējās tiesas 2014. gada 9. aprīļa spriedums – MHCS/ITSB – Ambra (“DORATO”)

(Lieta T-249/13) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “DORATO” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Kopienas un valsts grafiskas preču zīmes, kas attēlo pudeles kakliņa etiķetes - Relatīvs atteikuma pamatojums - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Regulas (EK) Nr. 2868/95 50. noteikuma 1. punkts)

2014/C 175/55

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: MHCS (Epernay, Francija) (pārstāvji – PBoutron, NMoya Fernández un L- ÉBalleydier, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji – PBullock, NBambara un AFolliardMonguiral)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Ambra S.A. (Varšava, Polija) (pārstāvis – MKaczanParchimowicz, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt ITSB Apelāciju otrās padomes 2013. gada 19. februāra lēmumu lietā R 1877/2011–2 attiecībā uz iebildumu procesu starp MHCS un Ambra S.A.

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

MHCS atlīdzina tiesāšanās izdevumus, tostarp Ambra S.A. procesā Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju padomē radušos nepieciešamos izdevumus.


(1)  OV C 207, 20.7.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/41


Vispārējās tiesas 2014. gada 2. aprīļa rīkojums – CNIEL/Komisija

(Lieta T-293/09) (1)

(Valsts atbalsts - Pamatregulējums attiecībā uz Francijā atzīto lauksaimniecības starpprofesiju organizāciju pasākumiem to pārstāvēto lauksaimniecības nozaru biedru labā - Finansējums no obligātām brīvprātīgām iemaksām - Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu - Lēmuma atsaukšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

2014/C 175/56

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Centre national interprofessionnel de l'économie laitière (CNIEL) (Parīze, Francija) (pārstāvji – sākotnēji A. Cabanes un V. Kostrzewski-Pugnat, vēlāk A. Cabanes, A. C. Jeux un L. Sersiron un visbeidzot A. Cabanes, L. Sersiron un M. Spy, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji B. Stromsky un C. Urraca Caviedes, vēlāk B. Stromsky un S. Thomas un visbeidzot B. Stromsky)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2008. gada 10. decembra Lēmumu C(2008) 7846, galīgā redakcija, par valsts atbalstu Nr. 561/2008 par pamatregulējumu attiecībā uz Francijā atzīto lauksaimniecības starpprofesiju organizāciju pasākumiem to pārstāvēto lauksaimniecības nozaru biedru labā

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

Eiropas Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 244, 10.10.2009.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/42


Vispārējās tiesas 2014. gada 2. aprīļa rīkojums – CNIPT/Komisija

(Lieta T-302/09) (1)

(Valsts atbalsts - Pamatregulējums attiecībā uz Francijā atzīto lauksaimniecības starpprofesiju organizāciju pasākumiem to pārstāvēto lauksaimniecības nozaru biedru labā - Finansējums no obligātām brīvprātīgām iemaksām - Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu - Lēmuma atsaukšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

2014/C 175/57

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Comité national interprofessionnel de la pomme de terre (CNIPT) (Parīze, Francija) (pārstāvji – V. Ledoux un B. Néouze, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji B. Stromsky un C. Urraca Caviedes, vēlāk B. Stromsky un S. Thomas, un visbeidzot M. Stromsky)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2008. gada 10. decembra Lēmumu C(2008) 7846, galīgā redakcija, par valsts atbalstu Nr. 561/2008 par pamatregulējumu attiecībā uz Francijā atzīto lauksaimniecības starpprofesiju organizāciju pasākumiem to pārstāvēto lauksaimniecības nozaru biedru labā

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

Eiropas Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 244, 10.10.2009.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/43


Vispārējās tiesas 2014. gada 2. aprīļa rīkojums – Val’hor/Komisija

(Lieta T-306/09) (1)

(Valsts atbalsts - Pamatregulējums attiecībā uz Francijā atzīto lauksaimniecības starpprofesiju organizāciju pasākumiem to pārstāvēto lauksaimniecības nozaru biedru labā - Finansējums no obligātām brīvprātīgām iemaksām - Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu - Lēmuma atsaukšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

2014/C 175/58

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Val’hor (Parīze, Francija) (pārstāvji – V. Ledoux un B. Néouze, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji B. Stromsky un C. Urraca Caviedes, vēlāk B. Stromsky un S. Thomas un visbeidzot M. Stromsky)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2008. gada 10. decembra Lēmumu C(2008) 7846, galīgā redakcija, par valsts atbalstu Nr. 561/2008 par pamatregulējumu attiecībā uz Francijā atzīto lauksaimniecības starpprofesiju organizāciju pasākumiem to pārstāvēto lauksaimniecības nozaru biedru labā

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

Eiropas Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 244, 10.10.2009.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/43


Vispārējās tiesas 2014. gada 2. aprīļa rīkojums – Onidol/Komisija

(Lieta T-313/09) (1)

(Valsts atbalsts - Pamatregulējums attiecībā uz Francijā atzīto lauksaimniecības starpprofesiju organizāciju pasākumiem to pārstāvēto lauksaimniecības nozaru biedru labā - Finansējums no obligātām brīvprātīgām iemaksām - Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu - Lēmuma atsaukšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

2014/C 175/59

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Organisation nationale interprofessionnelle des graines et fruits oléagineux (Onidol) (Parīze, Francija) (pārstāvji – sākotnēji B. Le Bret un L. Olza Moreno, vēlāk B. Le Bret un C. Renner, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji B. Stromsky un C. Urraca Caviedes, vēlāk B. Stromsky un S. Thomas un visbeidzot B. Stromsky)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2008. gada 10. decembra Lēmumu C(2008) 7846, galīgā redakcija, par valsts atbalstu Nr. 561/2008 par pamatregulējumu attiecībā uz Francijā atzīto lauksaimniecības starpprofesiju organizāciju pasākumiem to pārstāvēto lauksaimniecības nozaru biedru labā

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

Eiropas Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 244, 10.10.2009.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/44


Vispārējās tiesas 2014. gada 2. aprīļa rīkojums – Intercéréales un Grossi/Komisija

(Lieta T-314/09) (1)

(Valsts atbalsts - Pamatregulējums attiecībā uz Francijā atzīto lauksaimniecības starpprofesiju organizāciju pasākumiem to pārstāvēto lauksaimniecības nozaru biedru labā - Finansējums no obligātām brīvprātīgām iemaksām - Lēmums, ar kuru atbalsta shēma atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu - Lēmuma atsaukšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

2014/C 175/60

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Intercéréales (Parīze, Francija) un Alain Grossi (Nîmes, Francija) (pārstāvji – sākotnēji B. Le Bret un L. Olza Moreno, vēlāk B. Le Bret un C. Renner, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – sākotnēji B. Stromsky un C. Urraca Caviedes, vēlāk B. Stromsky un S. Thomas un visbeidzot B. Stromsky)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2008. gada 10. decembra Lēmumu C(2008) 7846, galīgā redakcija, par valsts atbalstu Nr. 561/2008 par pamatregulējumu attiecībā uz Francijā atzīto lauksaimniecības starpprofesiju organizāciju pasākumiem to pārstāvēto lauksaimniecības nozaru biedru labā

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

Eiropas Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 244, 10.10.2009.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/44


Vispārējās tiesas 2014. gada 31. marta rīkojums – SACBO/Komisija un INEA

(Lieta T-270/13) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Kopienas finanšu atbalsts kopīgas intereses projektiem Eiropas transporta un enerģijas tīklu jomā - Tiešas ietekmes neesamība - Nepārsūdzams akts - Sagatavojošs tiesību akts - Nepieņemamība)

2014/C 175/61

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Società per l'aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Grassobbio, Itālija) (pārstāvji – M. Muscardini un G. Greco, advokāti)

Atbildētāji: Eiropas Komisija (pārstāves – J. Hottiaux un E. Montaguti) un Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA) (pārstāvji – I. Ramallo, pārstāvis, un M. Merola, C. Santacroce un L. Armati, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt Eiropas Transporta tīkla izpildaģentūras (TEN-T EA) 2013. gada 18. marta lēmumu par vairākām izmaksām, kas veiktas saistībā ar Bergamo-Orio al Serio (Itālija) lidostas jauktās transportsistēmas attīstības iespēju izpētes veikšanu pēc tam, kad Komisija bija sniegusi finanšu atbalstu Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC, Itālijas valsts civilās aviācijas iestāde)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

2)

par Polijas Republikas pieteikumu par iestāšanos lietā nav jālemj;

3)

Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas un Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (INEA) tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 207, 20.7.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/45


Vispārējās tiesas pagaidu noregulējuma tiesneša 2014. gada 4. februāra rīkojums – Serco Belgium u.c./Komisija

(Lieta T-644/13 R)

(Pagaidu noregulējums - Publiskie iepirkumi - Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra - Pretendenta piedāvājuma noraidīšana - Pieteikums par piemērošanas apturēšanu - Fumus boni juris)

2014/C 175/62

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Serco Belgium SA (Brisele, Beļģija), SA Bull NV (Brisele) un Unisys Belgium SA (Brisele) (pārstāvji – V. Ost un M. Vanderstraeten, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – S. Delaude, L. Cappelletti un F. Moro)

Priekšmets

Pirmkārt, pieteikums apturēt Komisijas 2013. gada 30. oktobra lēmuma noraidīt piedāvājumu, ko iesniedza prasītāju veidotais konsorcijs, saistībā ar uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūru DIGIT/R2/PO/2012/026 – ITIC-SM (IT pakalpojumu vadība integrētai un vienotai Eiropas Komisijas IT darbvirsmas videi) (OV 2012/S 69 – 112095) un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu citam konsorcijam piemērošanu, otrkārt, aizliegt Komisijai noslēgt attiecīgo pamatlīgumu, kā arī ar to saistītus specifiskus līgumus un, treškārt, noteikt jebkuru citu piemērotu pasākumu

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu pasākumu noteikšanu noraidīt;

2)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/46


Prasība, kas celta 2014. gada 7. martā – ANKO/Komisija

(Lieta T-154/14)

2014/C 175/63

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atēnas, Grieķija) (pārstāvis – B. Christianos, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka kopējā summa EUR 185 664,10 apmērā, ko Komisija jau ir izmaksājusi prasītājai saistībā ar projektu OASIS, kā arī kopējā summa EUR 465 062,84 apmērā, ko Komisija jau ir izmaksājusi prasītājai saistībā ar projektu PERFORM, ir uzskatāma par pieļaujamām izmaksām;

atzīt, ka summa EUR 1 824,05 apmērā, ko Komisija nav izmaksājusi saistībā ar projektu OASIS, un summa EUR 637 117,17 apmērā, ko Komisija nav izmaksājusi kā finanšu palīdzību saistībā ar projektu PERFORM, ir uzskatāma par pieļaujamām izmaksām, kas Komisijai tādējādi ir jāizmaksā ANKO, un

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šī prasība attiecas uz Komisijas atbildību atbilstoši LESD 272. pantam saistībā ar līgumiem Nr. 215 754 un Nr. 215 952, kuru mērķis ir attiecīgi projektu OASIS un PERFORM īstenošana.

Prasītāja it īpaši apgalvo, ka, kaut arī tā ir izpildījusi savus līgumiskos pienākumus, Komisija, pārkāpjot iepriekš minētos līgumus, labticības principu, aizliegumu ļaunprātīgi izmantot tiesības un samērīguma principu, prasa atmaksāt ANKO izmaksātās summas, ciktāl tās esot uzskatāmas par nepieļaujamām izmaksām, un ir atteikusies izmaksāt atlikušo finanšu palīdzības daļu. Šī iemesla dēļ prasītāja apgalvo, pirmkārt, ka, noraidot gandrīz visas Komisijas finanšu palīdzības saistībā ar OASIS un PERFORM projektiem pieļaujamo raksturu, Komisija nav izpildījusi savus līgumiskos pienākumus attiecībā pret ANKO. Otrkārt, prasītāja apgalvo, ka visu šo summu atgūšana ir nesamērīga un ļaunprātīga.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/46


Prasība, kas celta 2014. gada 7. martā – ANKO/Komisija

(Lieta T-155/14)

2014/C 175/64

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atēnas, Grieķija) (pārstāvis – B. Christianos, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka kopējā summa EUR 325 823,16 apmērā, ko Komisija ir pieprasījusi atmaksāt kā nepieļaujamās izmaksas un kas jau ir tikusi izmaksāta prasītājai saistībā ar projektu PERSONA, kā arī kopējā summa EUR 280 747,45 apmērā, ko Komisija ir pieprasījusi atmaksāt kā nepieļaujamās izmaksas un kas jau ir tikusi izmaksāta prasītājai saistībā ar projektu TERREGOV, ir uzskatāma par pieļaujamām izmaksām;

atzīt, ka summa EUR 6 752,74 apmērā ir uzskatāma par pieļaujamām izmaksām, kas ANKO bija radušās saistībā ar projektu PERSONA un kas Komisijai tādējādi ir jāizmaksā ANKO;

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šī prasība attiecas uz Komisijas atbildību atbilstoši LESD 272. pantam saistībā ar līgumiem Nr. 045 459 un Nr. 507 749, kuru mērķis ir attiecīgi projektu PERSONA un TERREGOV īstenošana.

Prasītāja it īpaši apgalvo, ka, kaut arī tā ir izpildījusi savus līgumiskos pienākumus, Komisija, pārkāpjot iepriekš minētos līgumus, labticības principu, aizliegumu ļaunprātīgi izmantot tiesības un samērīguma principu, prasa atmaksāt ANKO izmaksātās summas, ciktāl tās esot uzskatāmas par nepieļaujamām izmaksām. Šī iemesla dēļ prasītāja apgalvo, pirmkārt, ka, noraidot gandrīz visu summu, ko Komisija tai ir pārskaitījusi saistībā ar projektiem PERSONA un TERREGOV, pieļaujamo raksturu un pieprasot tās atmaksāt kā nepamatoti samaksātas summas, Komisija nav izpildījusi savus līgumiskos pienākumus attiecībā pret ANKO. Otrkārt, prasītāja apgalvo, ka visu šo summu atgūšana ir nesamērīga un ļaunprātīga.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/47


Prasība, kas celta 2014. gada 7. martā – ANKO/Komisija un AER

(Lieta T-165/14)

2014/C 175/65

Tiesvedības valoda – grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ANKO Anonymos Etairia Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atēnas, Grieķija) (pārstāvis – B. Christianos, advokāts)

Atbildētājas: Komisija un Pētniecības izpildaģentūra (REA)

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka maksājuma apturēšana, ko, īstenojot Komisijas deleģējumu, ir noteikusi un uzturējusi spēkā REA, attiecībā uz summu, kas Komisijai joprojām ir jāsamaksā prasītājai par tās dalību projektā “Emergency Support System” (ESS), ir pēdējās minētās līgumisko pienākumu pārkāpums;

atzīt, ka summa EUR 125 253,82 apmērā, ko Komisija vēl joprojām nav samaksājusi saistībā ar tās dalību ESS projektā, ir atzīstama par pieļaujamām izmaksām, kas Komisijai tādējādi ir jāsamaksā ANKO;

atzīt, ka kopējā summa EUR 216 172,68 apmērā, ko Komisija jau ir samaksājusi prasītājai saistībā ar tās dalību ESS projektā, ir atzīstama par pieļaujamām izmaksām, un

piespriest REA un Komisijai atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šī prasība attiecas uz REA un Komisijas atbildību atbilstoši LESD 272. pantam saistībā ar līgumu Nr. 217 951, kura mērķis ir ESS projekta īstenošana.

Prasītāja it īpaši apgalvo, ka REA, īstenojot Komisijas deleģējumu, bez jebkāda pamatojuma un pārkāpjot ar ESS projektu saistīto līgumu, ir apturējusi samaksas veikšanu ANKO. Prasītāja arī apgalvo, ka, vēloties piemērot “ekstrapolācijas” metodi, Komisija bez juridiska pamatojuma un pārkāpjot gan līgumu, gan piemērojamās tiesības, ir apstrīdējusi būtībā visu to izmaksu pieļaujamību, kas ANKO bija radušās saistībā ar ESS projektu.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/48


Prasība, kas celta 2014. gada 19. martā – Compagnie des gaz de pétrole Primagaz/ITSB – Reeh (“PRIMA KLIMA”)

(Lieta T-195/14)

2014/C 175/66

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Compagnie des gaz de pétrole Primagaz SA (Parīze, Francija) (pārstāvis – DRégnier, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otrs procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieks: Gerhard Reeh (Radnice, Čehijas Republika)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja Apelāciju pirmās padomes 2014. gada 7. janvāra lēmumu lietā R 2304/2012-1.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs: Gerhard Reeh

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “PRIMA KLIMA”, attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 11. un 42. klasē

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: prasītāja

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “PRIMAGAZ”, un valsts vārdiskas preču zīmes “PRIMALOTISSEMENT”, “PRIMACOMPTEUR”, “PRIMAVILLAGE”, “PRIMAFAMILLE”, “PRIMAPAC”, “PRIMAENERGY”, “PRIMA CHAUFFAGE”, “PRIMA CLIM”, “PRIMAGRILL” un “PRIMAWATT” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 11. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/48


Prasība, kas celta 2014. gada 8. aprīlī – Gmina Miasto Gdynia un Port Lotniczy Gdynia Kosakowo/Komisija

(Lieta T-215/14)

2014/C 175/67

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Gmina Miasto Gdynia (Gdynia, Polija) un Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. (Gdynia) (pārstāvis – T. Koncewicz, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2014. gada 11. februāra lēmumu lietā SA.35 388, ar kuru ir noteikts, ka Polijai ir jāatprasa no lidostas Gdynia-Kosakowo nepamatoti izmaksātais valsts atbalsts;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza šādus pamatus.

1.

Pirmais pamats

Patvaļa un acīmredzama kļūda, konstatējot apstrīdētajam lēmumam pamatā esošos faktus, un tā rezultātā Komisijas rīcības brīvības ļaunprātīga izmantošana un acīmredzami kļūdains pierādījumu vērtējums.

2.

Otrais pamats

Komisija neesot pārbaudījusi faktorus un apstākļus, kas attiecas uz ieguldījumu lidostā Gdynia-Kosakowo tiesisko pamatojumu.

3.

Trešais pamats

Komisija ir ļaunprātīgi izmantojusi savu rīcības brīvību judikatūras izpratnē, atbilstoši kurai iestādei, kam ir rīcības brīvība, ir jāpaskaidro, kādēļ noteikti pierādījumi un fakti tiek ņemti vērā, bet citi tiek noraidīti.

4.

Ceturtais pamats

LESD 107. panta 1. punkta, skatīta kopā ar Eiropas tiesību vispārējo principu, proti, tiesiskās noteiktības un iestādes lojalitātes pret tiesību subjektiem principu, pārkāpums, nepareizi piemērojot un interpretējot.

5.

Piektais pamats

Nepareizi tiesiski kvalificējot faktus un pierādījumus, izdarīts pārkāpums un tādējādi ar apstrīdēto lēmumu izdarīts LESD 107. panta 12. punkta pārkāpums, jo tika pieņemts, ka lietā nav priekšnoteikumu, lai konstatētu, ka prasītāju pasākumi atbilst privātā investora kritērijam, un ka neesot pierādīts, ka ieguldījumu projektu īstenoja privāts ieguldītājs, kā rezultātā ieguldījumi lidostā Gdynia-Kosakowo tika uzskatīti par prettiesisku valsts atbalstu.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/49


Prasība, kas celta 2014. gada 2. aprīlī – Regione autonoma della Sardegna/Komisija

(Lieta T-219/14)

2014/C 175/68

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Regione autonoma della Sardegna (pārstāvji – T. Ledda, S. Sau, G. Roberti, G. Bellitti un I. Perego, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

pilnībā vai daļēji atcelt apstrīdēto lēmumu, ciktāl:

par valsts atbalstu ir tikusi atzīta kompensācija par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu atbilstoši 2012. gada 7. augusta Likumam Nr. 15 un kapitāla palielinājums, ko tika nolemts veikt 2012. gada 15. jūnijaSaremar akcionāru kopsapulcē;

ir ticis atzīts, ka šie pasākumi nav saderīgi ar iekšējo tirgu un ir uzdots veikt atgūšanu;

atbilstoši LESD 277. pantam atzīt par nelikumīgiem un nepiemērojamiem Lēmuma 2012/21/ES 4. panta f) punktu un Eiropas Savienības nostādņu par valsts atbalstu, ko piešķir kā kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu (2011), 9. punktu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šī prasība ir vērsta pret Eiropas Komisijas 2014. gada 22. janvāra lēmumu par atbalsta pasākumiem SA.32014 (2011/C), SA32015 (2011/C) un SA.32016 (2011/C), ko Sardīnijas reģions ir īstenojis par labu Saremar. Ar šo lēmumu par nesaderīgu ar iekšējo tirgu tika atzīts atbalsts, ko prasītājs esot piešķīris Saremar, lai nodrošinātu vispārējas nozīmes pakalpojuma sniegšanu, veicot kabotāžas pārvadājumus no Sardīnijas uz kontinentu 2011. un 2012. gadā, ar mērķi palielināt šī pakalpojuma ekonomisko pieejamību lietotājiem.

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza sešus pamatus.

1.

Atbildētāja esot pārkāpusi [LESD] 106. panta 2. punktu, veicot faktu kļūdainu novērtējumu un nenorādot pamatojumu, ciktāl papildus tam, ka tā nav pareizi definējusi Saremar sabiedriskā pakalpojuma saistības, tā nav tikai izvērtējusi acīmredzamas kļūdas vērtējumā esamību, bet pēc būtības ir iejaukusies dalībvalsts pieņemtajos lēmumos, tādējādi ietekmējot tās ekonomiskajā un sociālajā jomā izdarītās izvēles.

2.

Atbildētāja esot pārkāpusi LESD 107. panta 1. punktu un 106. panta 2. punktu, uzskatot, ka šajā lietā nebija izpildīti Altmark judikatūrā paredzētie nosacījumi. Šajā ziņā Komisija esot kļūdaini novērtējusi faktus un neesot norādījusi pamatojumu, tostarp secinot, ka tirgū bija sniegtas atbilstošas un pietiekamas garantijas, lai apmierinātu reģiona definētās sabiedriskā pakalpojuma vajadzības.

3.

Atbildētāja esot arī pārkāpusi LESD 106. panta 2. punktu, kā arī Lēmumus 2005/824/EK un 2012/21/ES, kļūdaini novērtējusi faktus un neesot norādījusi pamatojumu, ciktāl tā i) ir atzinusi, ka Lēmums 2005/824/EK nebija piemērojams ratione temporis, un ii) katrā ziņā ir secinājusi, ka šajā lietā nav tikuši ievēroti iepriekš minētajos lēmumos noteiktie principi.

4.

Atbildētāja esot pārkāpusi LESD 106. panta 2. punktu, kļūdaini novērtējusi faktus un neesot norādījusi pamatojumu, ciktāl tā ir atzinusi sabiedrību Soremar par grūtībās nonākušu uzņēmumu Pamatnostādņu par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai izpratnē.

5.

Atbildētāja esot pārkāpusi LESD 106. panta 2. punktu, veicot faktu un tiesību kļūdainu novērtējumu, ciktāl tā ir uzskatījusi, ka nav tikuši izpildīti Eiropas Savienības nostādņu par valsts atbalstu, ko piešķir kā kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu (2011), paredzētie pasākuma saderīguma nosacījumi.

6.

Visbeidzot atbildētāja esot pārkāpusi LESD 107. panta 1. punktu un ir veikusi faktu un tiesību kļūdainu novērtējumu attiecībā uz Sardīnijas reģiona veikto sabiedrības Saremar rekapitalizāciju, uzskatot, ka tā piešķīra Saremar priekšrocību un katrā ziņā bija pretrunā investora tirgus ekonomikā principam.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/50


Prasība, kas celta 2014. gada 2. aprīlī – Saremar/Komisija

(Lieta T-220/14)

2014/C 175/69

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Saremar – Sardegna Regionale Marittima SpA (Kaljāri, Itālija) (pārstāvji – G. Roberti, G. Bellitti un I. Perego, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

pilnībā vai daļēji atcelt apstrīdēto lēmumu, ciktāl:

par valsts atbalstu ir tikusi atzīta kompensācija par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu atbilstoši 2012. gada 7. augusta Likumam Nr. 15 un kapitāla palielinājums, ko tika nolemts veikt 2012. gada 15. jūnijaSaremar akcionāru kopsapulcē;

ir ticis atzīts, ka šie pasākumi nav saderīgi ar iekšējo tirgu un ir uzdots veikt atgūšanu;

atbilstoši LESD 277. pantam atzīt par nelikumīgiem un nepiemērojamiem Lēmuma 2012/21/ES 4. panta f) punktu un Eiropas Savienības nostādņu par valsts atbalstu, ko piešķir kā kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu (2011), 9. punktu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Pamati un galvenie argumenti ir tādi paši kā tie, kas ir tikuši izvirzīti lietā T-219/14 Regione autonoma della Sardegna/Komisija.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/51


Prasība, kas celta 2014. gada 10. aprīlī – Deluxe Laboratories/ITSB (“deluxe”)

(Lieta T-222/14)

2014/C 175/70

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Deluxe Laboratories, Inc. (Burbank, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvis – SSerrat Viñas, advokāte)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju otrās padomes 2014. gada 22. janvāra lēmumu lietā R 1250/2013-2;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “deluxe”, attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 9., 35., 37., 39., 40., 41., 42. un 45. klasē – Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 11 253 044

Pārbaudītāja lēmums: reģistrācijas pieteikumu noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati:

Regulas Nr. 207/2009 75. panta pārkāpums

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta pārkāpums

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums

Regulas Nr. 207/2009 7. panta 3. punkta pārkāpums

tiesiskās paļāvības principa, iegūto tiesību principa un Kopienas tiesību aktu likumības principa pārkāpums


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/52


Vispārējās tiesas 2014. gada 1. aprīļa rīkojums – Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology/Komisija

(Lieta T-144/13) (1)

2014/C 175/71

Tiesvedības valoda – franču

Piektās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 123, 27.4.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/52


Vispārējās tiesas 2014. gada 1. aprīļa rīkojums – Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance/Komisija

(Lieta T-145/13) (1)

2014/C 175/72

Tiesvedības valoda – franču

Piektās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 123, 27.4.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/52


Vispārējās tiesas 2014. gada 1. aprīļa rīkojums – Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology/Komisija

(Lieta T-146/13) (1)

2014/C 175/73

Tiesvedības valoda – franču

Piektās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 123, 27.4.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/52


Vispārējās tiesas 2014. gada 1. aprīļa rīkojums – Zhejiang Yuhui Solar Energy Source/Komisija

(Lieta T-147/13) (1)

2014/C 175/74

Tiesvedības valoda – franču

Piektās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 123, 27.4.2013.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/53


Vispārējās tiesas 2014. gada 2. aprīļa rīkojums – Lesaffre et Compagnie/ITSB – Louis Baking Company (“BAKING CENTER BY TECHNOLINE”)

(Lieta T-575/13) (1)

2014/C 175/75

Tiesvedības valoda – franču

Sestās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 31, 1.2.2014.


Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/54


Prasība, kas celta 2014. gada 17. februārī – ZZ/Komisija

(Lieta F-14/14)

2014/C 175/76

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – A. Carrozzini, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atmaksāt vairākas summas, kas ir ieturētas no prasītāja invaliditātes pabalsta par 2013. gada aprīļa – septembra mēnešiem

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumus, kas ir ietverti paziņojumos par pensiju par 2013. gada aprīļa – septembra mēnešiem, samazināt invaliditātes pabalstu, uz kuru prasītājam bija tiesības par šiem mēnešiem, aprīlī – par EUR 504,67, maijā – par EUR 504,72 un jūnijā – septembrī – par EUR 508,38;

ciktāl nepieciešams, atcelt lēmumus jebkurā to formā, ar kuriem ir noraidītas 2013. gada 16. jūlija un 2013. gada 7. oktobra sūdzības par iepriekš minētajiem lēmumiem;

atcelt visus lēmumus, kas ir ietverti 2013. gada 24. oktobra paziņojumā ar atsauces numuru “Ref Ares(2013)3327388 – 24/10/2013” šī paziņojuma pirmās lapas labajā augšējā stūrī;

atcelt visus lēmumus, kas ir ietverti 2013. gada 17. maija paziņojumā;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam šādas summas: 1) EUR 504,67 ar procentiem 10 % gadā un ikgadējo kapitalizāciju no 2013. gada 1. maija līdz faktiskai šīs summas samaksas dienai; 2) EUR 504,72 ar procentiem 10 % gadā un ikgadējo kapitalizāciju no 2013. gada 1. jūnija līdz faktiskai šīs summas samaksas dienai; 3) EUR 508,38 ar procentiem 10 % gadā un ikgadējo kapitalizāciju no 2013. gada 1. jūlija līdz faktiskai šīs summas samaksas dienai; 4) EUR 508,38 ar procentiem 10 % gadā un ikgadējo kapitalizāciju no 2013. gada 1. augusta līdz faktiskai šīs summas samaksas dienai; 5) EUR 508,38 ar procentiem 10 % gadā un ikgadējo kapitalizāciju no 2013. gada 1. septembra līdz faktiskai šīs summas samaksas dienai; 6) EUR 508,38 ar procentiem 10 % gadā un ikgadējo kapitalizāciju no 2013. gada 1. oktobra līdz faktiskai šīs summas samaksas dienai;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/54


Prasība, kas celta 2014. gada 24. februārī – ZZ/Komisija

(Lieta F-16/14)

2014/C 175/77

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvis – S. Orlandi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par prasītājas tiesību uz pensiju pārnešanu Savienības pensiju shēmā, kurā piemēro Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta jaunos vispārējos piemērošanas noteikumus;

Prasītājas prasījumi:

atzīt Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. panta vispārējo piemērošanas noteikumu 9. panta nelikumību;

atcelt 2013. gada 24. maija lēmumu uzlabot prasītājas pirms stāšanās amatā iegūtās tiesības uz pensiju, tās pārnesot Eiropas Savienības iestāžu pensiju shēmā, piemērojot Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta 2011. gada 3. marta vispārējos piemērošanas noteikumus;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/55


Prasība, kas celta 2014. gada 10. martā – ZZ/Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komiteja

(Lieta F-20/14)

2014/C 175/78

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – N. Nikolajsen, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas lēmumu, ar ko noraidīta prasītājas prasība izmantot priekšlaicīgu pensionēšanos, nesamazinot viņas tiesības uz pensiju, piemērojot Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 9. panta 2. punktu

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas lēmumu, ar ko liegts prasītājai 2013. gadam ļaut izmantot Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 9. panta 2. punktā – redakcijā, kas bija spēkā līdz 2013. gada 31. decembrim – minētās priekšrocības;

piespriest Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/55


Prasība, kas celta 2014. gada 21. martā – ZZ/ITSB

(Lieta F-24/14)

2014/C 175/79

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – H. Tettenborn, lawyer)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt prasītāja novērtējuma ziņojumu par laikposmu no 2011. gada 1. oktobra līdz 2012. gada 31. decembrim un atlīdzināt zaudējumus

Prasītāja prasījumi:

atcelt atbildētāja apstiprināto novērtējuma ziņojumu par laikposmu no 2011. gada 1. oktobra līdz 2012. gada 31. decembrim, ko sagatavoja un parakstīja novērtētājs;

piespriest ITSB samaksāt atbilstošu kompensāciju pēc Tiesas ieskatiem – kas nav mazāka par EUR 500 – prasītājam par morālo un materiālo kaitējumu, ko viņš cietis apstrīdētā novērtējuma ziņojuma dēļ;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/56


Prasība, kas celta 2014. gada 24. martā – ZZ/Parlaments

(Lieta F-26/14)

2014/C 175/80

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – L. Levi, C. Bernard-Glanz un A. Tymen, avocats)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar ko ir noraidīts prasītāja iesniegtais lūgums sniegt palīdzību saistībā ar psiholoģisku vardarbību

Prasītāja prasījumi:

atcelt netiešo lēmumu, ar ko ir noraidīts prasītāja 2013. gada 13. februāra lūgums sniegt palīdzību;

atcelt 2013. gada 18. decembra lēmumu, ar ko ir noraidīta prasītāja 2013. gada 26. augusta sūdzība;

piešķirt prasītājam zaudējumu atlīdzību, lai kompensētu viņam nodarīto kaitējumu, EUR 7 500 apmērā kā atlīdzību par mantisko kaitējumu un EUR 50 000 apmērā kā atlīdzību par morālo kaitējumu;

piespriest Parlamentam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


10.6.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 175/56


Prasība, kas celta 2014. gada 28. martā – ZZ/Komisija

(Lieta F-30/14)

2014/C 175/81

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – V. Wellens, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu noteikt prasītājam kā disciplinārsodu viņa pazemināšanu pakāpē

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, ar ko prasītājam ir noteikta pazemināšana pakāpē tāpēc, ka viņš Komisijai nebija paziņojis, ka papildus ģimenes pabalstiem par apgādībā esošiem bērniem atbilstoši Civildienesta noteikumu 67. panta 2. punktam saņēma šāda paša veida valsts pabalstu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.