ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.CA2014.088.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 88A

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 27. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

2014/C 088A/01

Paziņojums par atklātu konkursu – EPSO/AD/278/14 – Administratori (AD 7) šādās jomās:

1

ATSKAITE PAR OFICIĀLĀ VĒSTNEŠA C A SĒRIJU KONKURSI

Lūdzu, skatīt sarakstu ar C A sērijas izdevumiem, kas publicēti šā gada laikā.

Ja nav norādīts citādi, Oficiālo Vēstnesi izdod visās valodu versijās.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

81

 

88

 

LV

 


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

27.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 88/1


PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTU KONKURSU

EPSO/AD/278/14 – ADMINISTRATORI (AD 7)

šādās jomās:

1.

DIGITĀLĀ KRIMINĀLISTIKA;

2.

OPERATĪVĀ ANALĪZE

(2014/C 88 A/01)

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) rīko atklāto konkursu, pamatojoties uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem, lai izveidotu rezervi administratoru pieņemšanai darbā (1).

Šā konkursa mērķis ir sagatavot divus kandidātu rezerves sarakstus vakanto ierēdņa amata vietu aizpildīšanai Briselē Eiropas Birojā krāpšanas apkarošanai.

Pirms pieteikšanās rūpīgi izlasiet atklātajos konkursos piemērojamos vispārīgos noteikumus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša 2014. gada 1. marta numurā C 60 A un EPSO tīmekļa vietnē.

Šis dokuments ir konkursa paziņojuma neatņemama sastāvdaļa un palīdzēs jums izprast procedūrai piemērojamos noteikumus un reģistrēšanās kārtību.

SATURA RĀDĪTĀJS

I.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

II.

PIENĀKUMI

III.

ATBILSTĪBAS NOSACĪJUMI

IV.

PRIEKŠATLASES TESTI

V.

PIELAIŠANA KONKURSAM UN ATLASE, PAMATOJOTIES UZ KVALIFIKĀCIJU

VI.

VĒRTĒŠANAS CENTRA PĀRBAUDĪJUMI

VII.

KANDIDĀTU REZERVES SARAKSTI

VIII.

KĀ PIETEIKTIES

I.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.

Atlasāmo kandidātu skaits pa jomām

1. joma = 16

2. joma = 16

2.

Piezīmes

Šis konkursa paziņojums attiecas uz divām jomām. Drīkst pieteikties tikai vienai no šīm jomām.

Šī izvēle izdarāma elektroniskās reģistrācijas brīdī, un pēc elektroniskā pieteikuma apstiprināšanas un iesniegšanas jūs to vairs nevarat mainīt.

II.   PIENĀKUMI

Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) ir trejāds uzdevums:

aizsargāt Eiropas Savienības finanšu intereses, veicot izmeklēšanas par krāpšanas un korupcijas gadījumiem un par jebkādu citu nelikumīgu darbību,

atklāt un izmeklēt būtiskus jautājumus saistībā ar ES iestāžu un struktūru darbinieku profesionālo pienākumu veikšanu, kas varētu kļūt par iemeslu disciplinārlietām vai krimināllietām,

sniegt atbalstu Eiropas Komisijai krāpšanas novēršanas un atklāšanas politikas izstrādē un īstenošanā.

OLAF ģenerāldirektoram tiesību aktos ir paredzēta neatkarība, veicot izmeklēšanu.

OLAF neatkarīgās izmeklēšanas pilnvaras attiecas uz visām Eiropas Savienības iestādēm un struktūrām, kā arī uz tiem saimnieciskās darbības veicējiem dalībvalstīs un trešās valstīs, kuriem ir saistība ar Savienības budžetu.

Konkrēto amatu apraksts ir sniegts pielikumā.

III.   ATBILSTĪBAS NOSACĪJUMI

Elektroniskās reģistrācijas beigu datumā jums ir jāatbilst visiem turpmāk norādītajiem vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem.

1.

Vispārīgie nosacījumi

a)

Jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim.

b)

Jābūt tiesīgam izmantot visas pilsoņa tiesības.

c)

Jābūt izpildījušam tiesību aktos noteiktās militārā dienesta prasības.

d)

Jāpiemīt paredzēto pienākumu veikšanai vajadzīgajām rakstura īpašībām.

2.

Īpašie nosacījumi

2.1.

Kvalifikācija un diplomi

Skatīt pielikumu 2. punktu.

2.2.

Darba pieredze

Skatīt pielikumu 3. punktu.

2.3.

Valodu zināšanas (2)

1. valoda

Galvenā valoda

Padziļināti jāzina viena Eiropas Savienības oficiālā valoda.

2. valoda

Otrā valoda, obligāti cita nekā 1. valoda

Pietiekamas angļu, franču vai vācu valodas zināšanas.

Lai tiktu pieņemts darbā OLAF šajās divās darbības jomās (digitālā kriminālistika un operatīvā analīze), tiek prasīta laba angļu valodas izpratne (mutvārdu un rakstveida).

Angļu valoda ir galvenā valoda digitālās kriminālistikas ekspertiem un operatīvajiem analītiķiem, kuri strādā korupcijas un/vai finanšu noziegumu apkarošanas jomā starptautiskā mērogā. Tādējādi, lai nodrošinātu sadarbības un informācijas apmaiņas efektīvu norisi ar dalībvalstu un trešo valstu valsts iestādēm, būtiskas ir labas angļu valodas zināšanas gan prezentāciju un diskusiju veikšanai, gan ziņojumu sagatavošanai.

Ievērojot Eiropas Savienības Tiesas (virspalātas) spriedumu lietā C-566/10 P Itālijas Republika/Komisija, Eiropas Savienības iestādes vēlas pamatot, kāpēc šajā konkursā tiek ierobežota otrās valodas izvēle, pieļaujot tikai ierobežotu skaitu ES oficiālo valodu.

Attiecīgi informējam kandidātus, ka šajā konkursā otrās valodas izvēles iespējas ir noteiktas saskaņā ar dienesta interesēm, kas prasa, lai jaunie darbā pieņemtie darbinieki nekavējoties varētu sākt strādāt un būtu spējīgi efektīvi sazināties savā ikdienas darbā. Pretējā gadījumā varētu tikt ievērojami traucēta iestāžu efektīva darbība.

Angļu, franču un vācu valoda joprojām ir visbiežāk lietotās valodas, ko nosaka ilgstošā to lietošanas prakse ES iestāžu iekšējā saziņā un dienesta vajadzības saistībā ar ārējo saziņu un dokumentu apstrādi. Turklāt angļu, franču un vācu valoda ir visizplatītākā otrā valoda Eiropas Savienībā, un tās kā otro valodu mācās visvairāk cilvēku. Tas atbilst izglītības un darba prasmju līmenim, kādu pašlaik sagaida no Eiropas Savienības iestāžu amata vietu kandidātiem, proti, pārvaldīt vismaz vienu no šīm valodām. Tādēļ, līdzsvarojot dienesta intereses un vajadzības un kandidātu spējas un ņemot vērā šā konkursa konkrēto jomu, ir pamatoti rīkot pārbaudījumus šajās trijās valodās, lai nodrošinātu, ka visi kandidāti neatkarīgi no to pirmās oficiālās valodas vismaz vienu no šīm trim oficiālajām valodām pārvalda darbam nepieciešamajā līmenī. Šādā veidā novērtējot konkrētās kompetences, ES iestādes var novērtēt kandidātu spējas nekavējoties sākt strādāt vidē, kas tuvu atbilst reālajai situācijai, kādā tiem būs jāstrādā.

Tādu pašu iemeslu dēļ tiek ierobežots to valodu skaits, kādās kandidāti sazinās ar iestādēm, tostarp valodas, kādās jānoformē pieteikumi. Turklāt šāda prasība nodrošina kandidātu viendabīgu salīdzināšanu un pārbaudi, pamatojoties uz viņu pašu iesniegtajiem pieteikumiem.

Turklāt, lai tiktu nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visiem kandidātiem, tostarp pret tiem, kuru pirmā oficiālā valoda ir viena no minētajām trim valodām, ikvienam tiek prasīts kārtot noteiktus pārbaudījumus savā otrajā valodā, kura ir viena no šīm trim valodām.

Iepriekš minētais neskar iespēju vēlāk apgūt trešo darba valodu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 45. panta 2. punktu.

IV.   PRIEKŠATLASES TESTI

Priekšatlases testi notiek, izmantojot datoru, un tos organizē EPSO. Testu grūtības pakāpi un saturu nosaka atlases komisija, pamatojoties uz EPSO izteiktajiem priekšlikumiem.

Priekšatlases testi, izmantojot datoru, tiks organizēti tikai tad, ja reģistrējušos kandidātu skaits būs lielāks nekā noteikts robežlielums. Šo robežlielumu noteiks EPSO direktors kā iecēlēja amatpersona pēc tam, kad tiks slēgta kandidātu reģistrācija. Šis robežlielums katrā jomā var būt atšķirīgs, un jums par to tiks paziņots ar jūsu EPSO konta starpniecību.

Pretējā gadījumā spēju un iemaņu testi tiks rīkoti vērtēšanas centrā (skatīt VI sadaļas 2. punktu).

1.

Uzaicinājums

Jūs tiksiet uzaicināts uz testiem, ja būsiet noteiktajā termiņā apstiprinājis savu kandidatūru (skatīt VIII sadaļu).

Uzmanību!

1.

Apstiprinot savu kandidatūru, jūs apliecināt, ka atbilstat III sadaļas vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem.

2.

Lai piedalītos testos, jums ir jārezervē datums; šī rezervācija obligāti jāveic termiņā, kas jums tiks paziņots ar jūsu EPSO konta starpniecību.

2.

Testu veids un vērtēšana

Virkne testu, kas balstās uz jautājumiem ar atbilžu variantiem, ar mērķi novērtēt jūsu analīzes spējas un iemaņas.

Tests a)

Teksta loģiskā analīze

Vērtējums: 0–20 punkti

Nepieciešamais minimums: 10 punkti

Tests b)

Matemātiskās iemaņas

Vērtējums: 0–10 punkti

Tests c)

Abstraktā domāšana

Vērtējums: 0–10 punkti

 

Testā b) un c) kopā jāiegūst vismaz 10 punkti

3.

Testu valoda

1. valoda

V.   PIELAIŠANA KONKURSAM UN ATLASE, PAMATOJOTIES UZ KVALIFIKĀCIJU

1.   Procedūra

Atbilstības noskaidrošana vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem un atlase, pamatojoties uz kvalifikāciju, sākotnēji tiek veikta, balstoties uz kandidāta elektroniskajā pieteikumā sniegto informāciju.

a)

Jūsu sniegtās atbildes saistībā ar vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem tiks izskatītas, lai noteiktu, vai jūs esat to kandidātu sarakstā, kuri atbilst pieņemšanas nosacījumiem konkursā.

Gadījumā, ja iepriekš tiek rīkoti priekšatlases testi, atbilstību vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem katrā konkursa jomā pārbaudīs iegūto punktu skaita dilstošā secībā, līdz tiks sasniegts iecēlējas amatpersonas noteiktais skaits  (3) , tiem kandidātiem, kuri:

ieguvuši vienlaikus vismaz minimāli nepieciešamo punktu skaitu un lielāko kopējo punktu skaitu priekšatlases testos un

atbilst konkursa pieņemšanas nosacījumiem.

Ja attiecībā uz pēdējo vietu sarakstā izrādīsies, ka vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, posmā, kurā tiek veikta atlase, pamatojoties uz kvalifikāciju, tiks iekļauti visi šie kandidāti. Pārējo kandidātu elektroniskie pieteikumi netiks izskatīti.

b)

Pēc tam atlases komisija no kandidātiem, kuri atbilst pieņemšanas nosacījumiem konkursā, izvēlas tos, kuriem ir vispiemērotākā kvalifikācija (jo īpaši diplomi un darba pieredze) attiecībā uz šajā konkursa paziņojumā aprakstītajiem pienākumiem un atlases kritērijiem. Šī atlase notiek, ņemot vērā tikai jūsu sniegto informāciju pieteikuma sadaļā “talanta vērtētājs”, un punkti tiek piešķirti šādi:

katram atlases kritērijam nosaka reizinātāju no 1 līdz 3, kas atspoguļo nozīmi, kādu atlases komisija piešķir katram kritērijam,

atlases komisija izskata kandidātu atbildes un piešķir no 0 līdz 4 punktiem par katru atbildi atkarībā no kandidāta kvalifikācijas. Šos punktus, kas reizināti ar katra jautājuma reizinātāju, saskaita, iegūstot kopējo punktu skaitu.

Pēc tam atlases komisija sarindo kandidātus pēc iegūto punktu kopskaita. Katrā jomā uz pārbaudījumiem vērtēšanas centrā (4) aicināto kandidātu skaits (5) būs maksimāli trīs reizes lielāks nekā atlasāmo kandidātu skaits. Šo skaitu publicēs EPSO tīmekļa vietnē (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.   Kandidātu sniegto ziņu pārbaude

Pēc pārbaudījumiem vērtēšanas centrā, ņemot vērā tajos iegūtos rezultātus, tiks pārbaudītas ziņas, ko kandidāti snieguši savā elektroniskajā pieteikumā: pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem apliecinošajiem dokumentiem, EPSO veiks pārbaudi saistībā ar vispārīgajiem nosacījumiem un atlases komisija – saistībā ar īpašajiem nosacījumiem. Kvalifikācijas novērtēšanai apliecinošie dokumenti tiks ņemti vērā tikai, lai apstiprinātu atbildes, kas jau sniegtas sadaļā “talanta vērtētājs”. Ja pārbaudes rezultātā atklāsies, ka sniegtās ziņas (6) nav pamatotas ar atbilstīgiem apliecinošajiem dokumentiem, attiecīgie kandidāti tiks izslēgti no dalības konkursā.

Pārbaudi veic dilstošā rezultātu secībā tiem kandidātiem, kuri ir saņēmuši vismaz minimāli nepieciešamo punktu skaitu un ir ieguvuši lielāko kopējo punktu skaitu vērtēšanas centra pārbaudījumos d), f), g) un h) (skatīt VI sadaļas 2. punktu). Attiecīgajā gadījumā kandidātiem ir jābūt saņēmušiem nepieciešamo minimālo punktu skaitu spēju un iemaņu testos a), b) un c) un lingvistiskās izpratnes testā e). Pārbaudi veic, līdz visiem pieņemšanas nosacījumiem atbilstīgo kandidātu skaits sasniedz rezervē iekļaujamo kandidātu skaitu. Pārējo kandidātu apliecinošie dokumenti netiks izskatīti.

VI.   VĒRTĒŠANAS CENTRA PĀRBAUDĪJUMI

1.

Uzaicinājums

Ja būsiet to kandidātu vidū:

kuri, ņemot vērā elektroniskās reģistrācijas brīdī sniegtās ziņas, atbilst III sadaļas vispārīgajiem un īpašajiem pieņemšanas nosacījumiem

un

kuru vērtējums atlasē, pamatojoties uz kvalifikāciju, ir labāko vidū,

jūs uzaicinās uz pārbaudījumiem vērtēšanas centrā, kas parasti notiek Briselē (7) un kuru ilgums ir viena vai divas dienas.

2.

Vērtēšanas centra pārbaudījumi

Vērtēšanas centra pārbaudījumu saturu apstiprina atlases komisija, un šajos trijos pārbaudījumos tiks vērtētas:

jūsu loģiskās analīzes spējas un iemaņas (ja tās jau nebūs bijušas vērtētas iepriekš rīkotajos priekšatlases testos), izmantojot šādus testus:

a)

teksta loģiskās analīzes tests;

b)

matemātisko iemaņu tests;

c)

abstraktās domāšanas tests,

jūsu kompetences konkrētajā jomā tiks novērtētas šādos pārbaudījumos:

d)

strukturēta intervija par kompetencēm konkrētajā jomā, pamatojoties uz atbildēm, kas sniegtas pieteikuma sadaļā talanta vērtētājs ;

e)

lingvistiskās izpratnes tests,

jūsu vispārīgās kompetences  (8) tiks novērtētas šādos pārbaudījumos:

f)

konkrēta gadījuma izpēte;

g)

uzdevums grupā;

h)

strukturēta intervija.

Katra no šīm vispārīgajām kompetencēm tiks pārbaudīta saskaņā ar šādu shēmu.

 

Konkrēta gadījuma izpēte

Uzdevums grupā

Strukturēta intervija

Analītiskās spējas un problēmu risināšana

x

x

 

Saziņa

x

 

x

Orientācija uz kvalitāti un rezultātu

x

 

x

Spēja mācīties un pilnveidoties

 

x

x

Māka noteikt prioritātes un organizēt

x

x

 

Izturība

 

x

x

Māka strādāt komandā

 

x

x

Vadītāja spējas

 

x

x

3.

Vērtēšanas centra pārbaudījumu valodas

1. valoda testiem a), b) un c)

Angļu valoda (EN) testam e)

2. valoda pārbaudījumiem d), f), g) un h)

4.

Vērtējums un svērums

Analīzes spējas un iemaņas

a)

teksta loģiskā analīze: 0–20 punkti

Nepieciešamais minimums: 10 punkti

b)

matemātiskās iemaņas: 0–10 punkti

c)

abstraktā domāšana: 0–10 punkti

Testā b) un c) kopā jāiegūst vismaz 10 punkti.

Testus a), b) un c) izmanto kandidātu atsijāšanai, un tajos iegūtos punktus nepieskaita pārējos vērtēšanas centra pārbaudījumos saņemtajiem punktiem.

Kompetences konkrētajā jomā (pārbaudījums d) un tests e))

Pārbaudījums d): 0–100 punkti

Nepieciešamais minimums: 50 punkti

Tests e): 0–10 punkti

Nepieciešamais minimums: 5 punkti

Testu e) izmanto kandidātu atsijāšanai, un tajā iegūtos punktus nepieskaita pārējos vērtēšanas centra pārbaudījumos saņemtajiem punktiem.

Svērums: 60 % no kopējā vērtējuma

Vispārīgās kompetences (pārbaudījumi f), g) un h))

0–80 punkti par vispārīgajām kompetencēm kopā (10 punkti par katru kompetenci)

Nepieciešamais minimums:

 

3 punkti par katru kompetenci un

 

40 punkti no iespējamiem 80 punktiem par visām 8 vispārīgajām kompetencēm kopā

Svērums: 40 % no kopējā vērtējuma

VII.   KANDIDĀTU REZERVES SARAKSTI

1.

Iekļaušana sarakstā

Atlases komisija iekļaus rezervē tos kandidātus:

kuri (9) būs saņēmuši vismaz minimāli nepieciešamo punktu skaitu visos testos un pārbaudījumos a) līdz h) un ieguvuši lielāko kopējo punktu skaitu vērtēšanas centra pārbaudījumos d), f), g) un h) (skatīt atlasāmo kandidātu skaitu I sadaļas 1. punktā).

un kuri, ņemot vērā apli ecinošos dokumentus, atbilst visiem pieņemšanas nosacījumiem, kas noteikti šā paziņojuma III un IV sadaļā.

2.

Klasifikācija

Kandidātu rezerves sarakstus sagatavo alfabēta secībā attiecībā uz katru jomu.

VIII.   KĀ PIETEIKTIES

1.

Elektroniskā reģistrācija

Jāreģistrējas elektroniski, ievērojot EPSO tīmekļa vietnē un jo īpaši reģistrācijas norādījumos aprakstīto procedūru.

Termiņš (ieskaitot apstiprināšanu): 2014. gada 29. aprīlis līdz plkst. 12.00 (dienā) pēc Briseles laika

2.

Kandidāta pieteikums

Ja būsiet to kandidātu vidū, kuri aicināti uz pārbaudījumiem vērtēšanas centrā, jums, dodoties uz vērtēšanas centru, līdzi būs jāņem (10) pilns pieteikums (parakstīts elektroniskais pieteikums un apliecinošie dokumenti).

Kārtība: skatīt atklātajos konkursos piemērojamo vispārīgo noteikumu 2.1.7. punktu.


(1)  Ikviena šajā paziņojumā ietvertā atsauce uz vīriešu dzimuma personām vienlīdz attiecas arī uz sieviešu dzimuma personām.

(2)  Skatīt Eiropas vienoto valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmu (CECR) – nepieciešamais minimālais līmenis: 1. valoda = C1, 2. valoda = B2, angļu valoda = B2

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp).

(3)  Šis skaitlis atbilst robežlielumam, kas minēts IV sadaļas otrajā rindkopā.

(4)  Kandidāti, kuri nav uzaicināti uz vērtēšanas centru, saņems atlases komisijas aizpildītā novērtējuma rezultātus, kā arī informāciju par katra jautājuma svērumu.

(5)  Ja attiecībā uz pēdējo vietu sarakstā izrādīsies, ka vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, uz vērtēšanas centru tiks aicināti visi šie kandidāti.

(6)  Šo informāciju, pamatojoties uz apliecinošajiem dokumentiem, pārbaudīs pirms rezerves saraksta sagatavošanas (skatīt VII sadaļas 1. punktu un VIII sadaļas 2. punktu).

(7)  Organizatorisku iemeslu dēļ spēju un iemaņu testi varētu tikt rīkoti pārbaudījumu centros, kas atrodas dalībvalstīs, neatkarīgi no pārējiem pārbaudījumiem vērtēšanas centrā.

(8)  Šīs kompetences sīkāk skaidrotas atklātajos konkursos piemērojamo vispārīgo noteikumu 1.2. punktā.

(9)  Ja attiecībā uz pēdējo vietu sarakstā izrādīsies, ka vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, kandidātu rezerves sarakstā tiks iekļauti visi šie kandidāti.

(10)  Vērtēšanas centra pārbaudījumu datums jums tiks paziņots laikus ar jūsu EPSO konta starpniecību.


I PIELIKUMS

1. JOMA: DIGITĀLĀ KRIMINĀLISTIKA

1.   Pienākumi

Šā atklātā konkursa mērķis ir pieņemt darbā administratorus (AD 7) digitālās kriminālistikas jomā.

Galvenie pienākumi ir šādi:

doties līdzi izmeklētājiem misijā, lai veiktu digitālās kriminālistikas darbības pārbaudēs uz vietas un telpu pārbaužu laikā,

konsultēt izmeklētājus par procedūrām, kas jāievēro, lai aizsargātu potenciālo pierādījuma elementu saglabāšanas ķēdi digitālās kriminālistikas jomā, lai tie būtu pieņemami tiesās,

pareizi iegūt datus (saskaņā ar kriminālistikas noteikumiem) no visa veida digitālajiem datu nesējiem (datora atmiņa, cietais disks, josla, viedtālrunis u. c.),

veikt digitālās kriminālistikas ekspertīzes, piemēram, meklēt dzēstus datus/dokumentus nepiešķirtā telpā, lai atklātu iespējamus digitālus pierādījuma elementus,

sniegt izmeklētājiem iespējamus digitālos pierādījuma elementus, izgūstot datus/dokumentus datu nesēja spoguļattēlā, pamatojoties uz meklēšanu, kurā tiek izmantoti atslēgvārdi, un hronoloģisku meklēšanu, kā arī izmantojot citu modernāko meklēšanas tehniku,

sekot līdzi attīstībai kriminālistikas tehnoloģijas jomā (datorsistēmas un lietojumprogrammas), lai OLAF rīcībā būtu mūsdienīgs aprīkojums,

sagatavot angļu valodā ziņojumus par operācijām un ekspertīzes ziņojumus digitālās kriminālistikas jomā, atbalstot OLAF izmeklēšanas,

ar ģenerāldirektora atļauju liecināt tiesā vai disciplinārās padomes uzklausīšanas sēdē.

2.   Kvalifikācija un diplomi

Izglītība, kas atbilst pabeigtām studijām augstākajā mācību iestādē, ja parastais studiju ilgums augstākajā mācību iestādē ir četri gadi vai vairāk, ko apliecina ar diplomu jomā, kas saistīta ar pienākumiem, vai profesionālā apmācība/profesionālā kvalifikācija, ko atzinusi/apliecinājusi valsts/starptautiska apstiprināta iestāde (piemēram, policijas skola, muitas skola, International Association of Computer Investigative Specialists, International Society of Forensic Computer Examiners u. c.) ar pienākumiem saistītā jomā un atbilstošā līmenī

VAI

izglītība, kas atbilst pabeigtām studijām augstākajā mācību iestādē, ja parastais studiju ilgums augstākajā mācību iestādē ir trīs gadi vai vairāk, ko apliecina ar diplomu jomā, kas saistīta ar pienākumiem, vai profesionālā apmācība/profesionālā kvalifikācija, ko atzinusi/apliecinājusi valsts/starptautiska apstiprināta iestāde (piemēram, policijas skola, muitas skola, International Association of Computer Investigative Specialists, International Society of Forensic Computer Examiners u. c.) ar pienākumiem saistītā jomā un atbilstošā līmenī, pēc kuras iegūta vienu gadu ilga darba pieredze, kas tieši saistīta ar šiem pienākumiem.

NB! Vismaz vienu gadu ilgā darba pieredze tiek uzskatīta par izglītības sastāvdaļu, un tā netiks ņemta vērā turpmāk prasītajā darba pieredzes ilgumā.

3.   Darba pieredze

Vismaz 6 gadus ilga atbilstoša līmeņa darba pieredze digitālās kriminālistikas eksperta amatā, lai atbalstītu izmeklēšanas, kuru mērķis ir korupcijas valsts pārvaldē un/vai finanšu noziegumu apkarošana.

Kandidātu darba pieredzei ir jābūt iegūtai dalībvalsts tiesībaizsardzības iestādē dalībvalstī vai starptautiskā organizācijā.

Turklāt viņiem jābūt praktiskām un apliecinātām IT kompetencēm digitālo ierīču iegādes un ekspertīzes jomā, jo īpaši pieredzei ar tādiem rīkiem kā FTK, Encase un X-Ways.

Tiek ņemta vērā tikai darba pieredze, kura gūta pēc tam, kad saņemts diploms, kas dod tiesības piedalīties šajā konkursā.

4.   Atlases kritēriji

Atlasē, pamatojoties uz kvalifikāciju, atlases komisija ņems vērā šādus kritērijus:

1)

augstākās izglītības diploms papildus diplomam, kas dod tiesības piedalīties šajā konkursā, vienā no šādām jomām: digitālā kriminālistika, informātika, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas vai inženierija;

2)

kvalifikācija (sertifikāts) digitālajā kriminālistikā un/vai kvalifikācija (sertifikāts) specifisku digitālās kriminālistikas rīku, piemēram, Encase, FTK, X-Ways u. c., lietošanas jomā;

3)

darba pieredze jomā, kas saistīta ar digitālās kriminālistikas atbalstu administratīvajā izmeklēšanā un/vai kriminālizmeklēšanā, piemēram, policijas dienestos, muitā vai korupcijas apkarošanas jomā;

4)

digitālās kriminālistikas misijas, kas veiktas, lai atbalstītu izmeklēšanas ārvalstīs;

5)

darba pieredze tādu modernu meklēšanas tehniku jomā (kas nav meklēšana, kurā tiek izmantoti atslēgvārdi, un hronoloģiska meklēšana), kas tiek izmantotas, lai no datu nesēja spoguļattēla izgūtu iespējamus digitālo pierādījumu elementus;

6)

darba pieredze saistībā ar ziņojumu sagatavošanu digitālās kriminālistikas jomā;

7)

darba pieredze digitālās kriminālistikas IT infrastruktūras izstrādes un īstenošanas jomā;

8)

darba pieredze digitālās kriminālistikas IT infrastruktūras uzturēšanas jomā;

9)

darba pieredze digitālās kriminālistikas mācību organizēšanas jomā;

10)

darba pieredze, uzstājoties konferencēs, semināros un darba grupās par jautājumiem, kas saistīti ar digitālo kriminālistiku;

11)

darba pieredze starptautiskā vidē, kas saistīta ar digitālās kriminālistikas jomu.


II PIELIKUMS

2. JOMA: OPERATĪVĀ ANALĪZE

1.   Pienākumi

Šā atklātā konkursa mērķis ir pieņemt darbā administratorus (AD 7) operatīvās analīzes jomā OLAF izmeklēšanu atbalstam.

Galvenie pienākumi ir šādi:

sniegt OLAF izmeklētājiem informāciju un analītisko atbalstu izmeklēšanām, kas ir biroja kompetencē,

informācijas un izlūkdatu vākšana, uzglabāšana, apstrāde, analīze un apmaiņa,

sniegt informāciju un analītisku atbalstu partneriem dalībvalstīs, Eiropas Savienības iestādēm un starptautiskajām organizācijām par kopējas ieinteresētības izmeklēšanām,

sniegt atbalstu attiecīgajiem ģenerāldirektorātiem, izmantojot analīzes rīkus un metodes, uz risku balstītās revīzijas stratēģijās,

sagatavot angļu valodā apdraudējuma novērtējumus, stratēģiskās analīzes un vispārējās situācijas ziņojumus, kas attiecas uz OLAF pilnvarām,

dot ieguldījumu tādās Eiropas Komisijas politikas iniciatīvās kā krāpšanas apkarošanas stratēģija un rīcības plāns pret organizēto kontrabandu uz ES austrumu robežas,

apmācīt OLAF izmeklētājus par meklēšanas darbībām un tādas informācijas analīzi, kas iegūta no komerciālām datubāzēm un publiskajiem avotiem,

ar ģenerāldirektora atļauju liecināt tiesā vai disciplinārās padomes uzklausīšanas sēdē.

2.   Kvalifikācija un diplomi

Izglītība, kas atbilst pabeigtām studijām augstākajā mācību iestādē, ja parastais studiju ilgums augstākajā mācību iestādē ir četri gadi vai vairāk, ko apliecina ar diplomu jomā, kas saistīta ar pienākumiem, vai profesionālā apmācība/profesionālā kvalifikācija, ko atzinusi/apliecinājusi valsts/starptautiska apstiprināta iestāde (piemēram, policijas skola, muitas skola, International Association of Computer Investigative Specialists, International Society of Forensic Computer Examiners u. c.) ar pienākumiem saistītā jomā un atbilstošā līmenī

VAI

izglītība, kas atbilst pabeigtām studijām augstākajā mācību iestādē, ja parastais studiju ilgums augstākajā mācību iestādē ir trīs gadi vai vairāk, ko apliecina ar diplomu jomā, kas saistīta ar pienākumiem, vai profesionālā apmācība/profesionālā kvalifikācija, ko atzinusi/apliecinājusi valsts/starptautiska apstiprināta iestāde (piemēram, policijas skola, muitas skola, International Association of Computer Investigative Specialists, International Society of Forensic Computer Examiners u. c.) ar pienākumiem saistītā jomā un atbilstošā līmenī, pēc kuras iegūta vienu gadu ilga darba pieredze, kas tieši saistīta ar šiem pienākumiem.

NB! Vismaz vienu gadu ilgā darba pieredze tiek uzskatīta par izglītības sastāvdaļu, un tā netiks ņemta vērā turpmāk prasītajā darba pieredzes ilgumā.

3.   Darba pieredze

Vismaz 6 gadus ilga atbilstoša līmeņa darba pieredze operatīvā analītiķa amatā, lai atbalstītu izmeklēšanas, kuru mērķis ir korupcijas valsts pārvaldē un/vai finanšu noziegumu apkarošana.

Kandidātu darba pieredzei ir jābūt iegūtai dalībvalsts tiesībaizsardzības iestādē dalībvalstī vai starptautiskā organizācijā.

Turklāt viņiem jābūt apliecinātām praktiskajām IT prasmēm informācijas (izlūkdatu) vākšanas un analīzes jomā, jo īpaši pieredzei saistībā ar informācijas meklēšanu datubāzēs un datubāzu apstrādi, izmantojot tādus rīkus kā MS-Access, SQL Server vai Oracle; datu vizualizācija, izmantojot tādas lietojumprogrammatūras kā Business Objects vai Tableau; un tādus specifiskus datu iegūšanas rīkus kā iBase vai Analyst Notebook.

Tiek ņemta vērā tikai darba pieredze, kura gūta pēc tam, kad saņemts diploms, kas dod tiesības piedalīties šajā konkursā.

4.   Atlases kritēriji

Atlasē, pamatojoties uz kvalifikāciju, atlases komisija ņems vērā šādus kritērijus:

1)

augstākās izglītības diploms papildus diplomam, kas dod tiesības piedalīties šajā konkursā, vienā no šādām jomām: kriminoloģija, ekonomika, finanses, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, tieslietas, matemātika vai statistika;

2)

kvalifikācija (sertifikāts) tādu specifisku izpētes programmatūru lietošanā kā iBase, Analyst Notebook u. c.;

3)

darba pieredze jomā, kas saistīta ar operatīvo atbalstu administratīvajā izmeklēšanā un/vai kriminālizmeklēšanā, piemēram, policijas dienestos, muitā vai korupcijas apkarošanas jomā;

4)

darba pieredze tādas administratīvās izmeklēšanas un/vai kriminālizmeklēšanas jomā, kurā tikuši izmantoti datizraces un tekstizraces rīki, lai analizētu lielu apjomu operatīvo datu;

5)

darba pieredze saistībā ar operatīvās analīzes ziņojumu sagatavošanu jomā, kas ir OLAF kompetencē;

6)

darba pieredze tādas IT infrastruktūras izstrādes vai īstenošanas jomā, kas paredzēta, lai iegūtu informāciju un apmainītos ar datiem;

7)

darba pieredze tādas IT infrastruktūras uzturēšanas jomā, kas paredzēta, lai iegūtu informāciju un apmainītos ar datiem;

8)

darba pieredze apmācību organizēšanā par informācijas meklēšanas darbībām un tādas informācijas analīzi, kas iegūta no komercdatubāzēm un publiskajiem avotiem;

9)

darba pieredze, uzstājoties konferencēs, semināros un darba grupās par analīzes rezultātiem;

10)

darba pieredze starptautiskā vidē, kas saistīta ar operatīvās analīzes jomu.