ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.CA2014.074.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 74A

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

57. sējums
2014. gada 13. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

2014/C 074A/01

Paziņojums par atklātu konkursu – EPSO/AD/276/14 – Administratori (AD 5)

1

ATSKAITE PAR OFICIĀLĀ VĒSTNEŠA C A SĒRIJU KONKURSI

Lūdzu, skatīt sarakstu ar C A sērijas izdevumiem, kas publicēti šā gada laikā.

Ja nav norādīts citādi, Oficiālo Vēstnesi izdod visās valodu versijās.

5

 

6

 

11

 

19

 

21

 

26

 

27

 

30

(PL)

35

 

41

(DE/EN/FR)

42

 

43

 

46

 

47

 

48

 

55

 

56

 

60

 

62

 

65

 

73

(DE/EN/FR)

74

 

LV

 


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO)

13.3.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 74/1


PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTU KONKURSU

EPSO/AD/276/14

ADMINISTRATORI (AD 5)

(2014/C 74 A/01)

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) rīko atklāto konkursu, pamatojoties uz pārbaudījumiem, lai izveidotu rezervi administratoru pieņemšanai darbā (1).

Šā konkursa mērķis ir izveidot rezervi vakanto ierēdņa amata vietu aizpildīšanai Eiropas Savienības iestādēs.

Pirms pieteikšanās rūpīgi izlasiet atklātajos konkursos piemērojamos vispārīgos noteikumus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša 2014. gada 1. marta numurā C 60 A un EPSO tīmekļa vietnē.

Šis dokuments ir konkursu paziņojuma neatņemama sastāvdaļa un palīdzēs jums izprast procedūrai piemērojamos noteikumus un reģistrēšanās kārtību.

SATURA RĀDĪTĀJS

I.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

II.

PIENĀKUMI

III.

ATBILSTĪBAS NOSACĪJUMI

IV.

PRIEKŠATLASES TESTI

V.

VĒRTĒŠANAS CENTRA PĀRBAUDĪJUMI

VI.

KANDIDĀTU REZERVES SARAKSTS

VII.

KĀ PIETEIKTIES

I.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Atlasāmo kandidātu skaits: 137.

II.   PIENĀKUMI

AD 5 ir pakāpe, kurā administratora karjeru Eiropas Savienības iestādēs sāk augstākās izglītības iestāžu absolventi. Šajā pakāpē darbā pieņemtie administratori hierarhijas uzraudzībā iestādēs var pildīt šādus trīs galvenos pienākumu veidus: politikas formulēšana, praktiskā īstenošana un resursu pārvaldība. Mēs jo īpaši meklējam kandidātus ar karjeras attīstības potenciālu.

Administratoru galvenā loma ir sniegt atbalstu lēmumu pieņēmējiem attiecīgās iestādes vai struktūras pamatuzdevumu īstenošanā.

Galvenie pienākumi ir šādi (dažādās iestādēs tie var atšķirties):

programmu un rīcības plānu izstrāde, īstenošana, uzraudzība un kontrole,

resursu – cilvēkresursu, finanšu un materiālo resursu – pārvaldība,

mutvārdu un rakstveida līdzdalība lēmumu pieņēmēju darbā,

politikas analīzes pārskatu sagatavošana,

ārējā saziņa un iekšējā ziņojumu sniegšana un saziņa,

attiecības ar ārējiem partneriem un dalībvalstīm,

koordinācija un apspriešanās ar citiem dienestiem un iestādēm attiecībā uz jautājumiem par politikas jomām,

dalībvalstu, iestāžu un citu ārējo partneru izveidoto darba grupu koordinēšana,

līgumu rakstīšana, uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus un uzaicinājumu piedalīties konkursā sagatavošana, līdzdalība atlases procedūru un līgumu piešķiršanas uzraudzības novērtēšanas komiteju darbā.

III.   ATBILSTĪBAS NOSACĪJUMI

Elektroniskās reģistrācijas beigu datumā jums ir jāatbilst visiem turpmāk norādītajiem vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem.

1.

Vispārīgie nosacījumi

a)

Jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim.

b)

Jābūt tiesīgam izmantot visas pilsoņa tiesības.

c)

Jābūt izpildījušam tiesību aktos noteiktās militārā dienesta prasības.

d)

Jāpiemīt paredzēto pienākumu veikšanai vajadzīgajām rakstura īpašībām.

2.

Īpašie nosacījumi

2.1.

Diploms

Jūsu izglītības līmenim ir jāatbilst vismaz trīs gadus ilgai pabeigtai augstākajai izglītībai, ko apliecina diploms.

Augstskolas pēdējā kursa studenti var piedalīties konkursā ar nosacījumu, ka viņi diplomu būs ieguvuši ne vēlāk kā 2014. gada 31. jūlijā.

2.2.

Darba pieredze

Darba pieredze nav nepieciešama.

2.3.

Valodu zināšanas (2)

1. valoda

Galvenā valoda

padziļināti jāzina viena Eiropas Savienības oficiālā valoda

2. valoda

Otrā valoda (obligāti cita nekā 1. valoda):

pietiekamas angļu, franču vai vācu valodas zināšanas

Ievērojot Eiropas Savienības Tiesas (virspalātas) spriedumu lietā C-566/10 P Itālijas Republika/Komisija, Eiropas Savienības iestādes vēlas pamatot, kāpēc šajā konkursā tiek ierobežota otrās valodas izvēle, pieļaujot tikai ierobežotu skaitu ES oficiālo valodu.

Attiecīgi informējam kandidātus, ka šajā konkursā otrās valodas izvēles iespējas ir noteiktas saskaņā ar dienesta interesēm, kas prasa, lai jaunie darbā pieņemtie darbinieki nekavējoties varētu sākt strādāt un būtu spējīgi efektīvi sazināties savā ikdienas darbā. Pretējā gadījumā varētu tikt ievērojami traucēta iestāžu efektīva darbība.

Angļu, franču un vācu valoda joprojām ir visbiežāk lietotās valodas, ko nosaka ilgstošā to lietošanas prakse ES iestāžu iekšējā saziņā un dienesta vajadzības saistībā ar ārējo saziņu un dokumentu apstrādi. Turklāt angļu, franču un vācu valoda ir visizplatītākās otrās valodas Eiropas Savienībā, un tās kā otrās valodas mācās visvairāk cilvēku. Tas atbilst izglītības un darba prasmju līmenim, kādu pašlaik sagaida no Eiropas Savienības iestāžu amata vietu kandidātiem, proti, pārvaldīt vismaz vienu no šīm valodām. Tādēļ, līdzsvarojot dienesta intereses un vajadzības un kandidātu spējas un ņemot vērā šā konkursa konkrēto jomu, ir pamatoti rīkot pārbaudījumus šajās trijās valodās, lai nodrošinātu, ka visi kandidāti neatkarīgi no to pirmās oficiālās valodas vismaz vienu no šīm trim oficiālajām valodām pārvalda darbam nepieciešamajā līmenī. Šādā veidā novērtējot konkrētās kompetences, ES iestādes var novērtēt kandidātu spējas nekavējoties sākt strādāt vidē, kas tuvu atbilst reālajai situācijai, kādā tiem būs jāstrādā.

Tādu pašu iemeslu dēļ tiek ierobežots to valodu skaits, kādās kandidāti sazinās ar iestādēm, tostarp valodas, kādās jānoformē pieteikumi. Turklāt šāda prasība nodrošina kandidātu viendabīgu salīdzināšanu un pārbaudi, pamatojoties uz viņu pašu iesniegtajiem pieteikumiem.

Turklāt, lai tiktu nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visiem kandidātiem, tostarp pret tiem, kuru pirmā oficiālā valoda ir viena no minētajām trim valodām, ikvienam tiek prasīts kārtot noteiktus pārbaudījumus savā otrajā valodā, kura ir viena no šīm trim valodām.

Tas neskar iespēju vēlāk apgūt trešo darba valodu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 45. panta 2. punktu.

IV.   PRIEKŠATLASES TESTI

Priekšatlases testi notiek uz datora, un tos organizē EPSO. Testu grūtības pakāpi un saturu nosaka atlases komisija, pamatojoties uz EPSO izteiktajiem priekšlikumiem.

1.

Uzaicinājums

Jūs tiksiet uzaicināts uz testiem, ja būsiet noteiktajā termiņā apstiprinājis savu kandidatūru (skatīt VII sadaļu).

Uzmanību!

1.

Apstiprinot savu kandidatūru, jūs apliecināt, ka atbilstat III sadaļas vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem.

2.

Lai piedalītos testos, jums ir jārezervē datums. Šī rezervācija obligā ti jāveic termiņā, kas jums tiks paziņots ar jūsu EPSO konta starpniecību.

2.

Testa veids un vērtēšana

Virkne testu, kas balstās uz jautājumiem ar atbilžu variantiem, ar mērķi novērtēt jūsu vispārīgās spējas un zināšanas.

Tests a)

Teksta loģiskās analīzes tests

Vērtējums: 0–20. punkti

Tests b)

Matemātisko iemaņu tests

Vērtējums: 0–10. punkti

nepieciešamais minimums: 5. punkti

Tests c)

Abstraktās domāšanas tests

Vērtējums: 0–10. punkti

 

Testā a) un c) kopā jāiegūst vismaz 15. punkti

Tests d)

Situācijas analīzes tests

Vērtējums: 0–40. punkti

nepieciešamais minimums: 24. punkti

3.

Testu valoda

1. valoda: testi a), b) un c)

2. valoda: tests d)

V.   VĒRTĒŠANAS CENTRA PĀRBAUDĪJUMI

1.

Uzaicinājums

Jūs tiksiet uzaicināts uz pārbaudījumiem vērtēšanas centrā, ja:

jūs visos priekšatlases testos būsiet ieguvis nepieciešamo minimālo punktu skaitu,

jūs būsiet to kandidātu vidū (3), kuri ieguvuši lielāko kopējo punktu skaitu testos a), c) un d), un

ņemot vērā elektroniskās reģistrācijas brīdī sniegtās ziņas (4), jūs atbilstat III sadaļas vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem.

Priekšatlases tests b) ir izslēdzošs, taču tajā saņemtie punkti netiks pieskaitīti pārējos testos saņemtajiem punktiem, lai noteiktu tos kandidātus, kurus uzaicinās piedalīties pārbaudījumos vērtēšanas centrā.

Uz pārbaudījumiem vērtēšanas centrā aicināto kandidātu skaits būs aptuveni 2,5 reizes lielāks nekā šajā konkursa paziņojumā norādīto atlasāmo kandidātu skaits, un to publicēs EPSO tīmekļa vietnē (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.

Vērtēšanas centra pārbaudījumi

Vērtēšanas centra pārbaudījumu saturu apstiprina atlases komisija, un šajos pārbaudījumos tiks vērtētas jūsu vispārīgās kompetences (5), izmantojot šādus pārbaudījumus:

e)

konkrēta gadījuma izpēte;

f)

uzdevums grupā;

g)

mutvārdu uzstāšanās;

h)

strukturēta intervija.

Jūs tiksiet uzaicināts uz konkrēta gadījuma izpēti (6) (tā ir vērtēšanas centra pārbaudījumu neatņemama sastāvdaļa) un uz citiem pārbaudījumiem vērtēšanas centrā, kas parasti notiek Briselē un kuru ilgums ir viena vai pusotra dienu.

Katra kompetence tiks pārbaudīta saskaņā ar turpmāko tabulu:

 

Konkrēta gadījuma izpēte

Uzdevums grupā

Mutvārdu uzstāšanās

Strukturēta intervija

Analītiskās spējas un problēmu risināšana

x

 

x

 

Saziņa

x

 

x

 

Orientācija uz kvalitāti un rezultātu

x

 

x

 

Spēja mācīties un pilnveidoties

 

x

 

x

Māka noteikt prioritātes un organizēt

x

x

 

 

Izturība

 

 

x

x

Māka strādāt komandā

 

x

 

x

Vadītāja spējas

 

x

 

x

3.

Vērtēšanas centra pārbaudījumu valoda

2. valoda

4.

Vērtējums

0 līdz 10 punkti par katru vispārīgo kompetenci

nepieciešamais minimums:

 

3 punkti par katru kompetenci un

 

50 punkti no iespējamiem 80 punktiem par visām 8 vispārīgajām kompetencēm kopā

VI.   KANDIDĀTU REZERVES SARAKSTS

1.

Iekļaušana sarakstā

Atlases komisija iekļaus kandidātu rezerves sarakstā tos kandidātus,

kuri būs saņēmuši (7) vismaz minimāli nepieciešamo punktu skaitu un ieguvuši lielāko kopējo punktu skaitu vērtēšanas centra pārbaudījumos (skatīt atlasāmo kandidātu skaitu I sadaļā)

un kuri, ņemot vērā apliecinošos dokumentus, atbilst pieņemšanas nosacījumiem.

Pārbaudi veic dilstošā rezultātu secībā, kamēr to kandidātu skaits, kurus var iekļaut kandidātu rezerves sarakstā un kuri atbilst visiem atbilstības nosacījumiem, sasniedz rezerves sarakstā iekļaujamo kandidātu skaitu.

Pārējo kandidātu apliecinošie dokumenti netiks izskatīti. Ja pārbaudes rezultātā atklāsies, ka elektroniskajā pieteikumā kandidātu sniegtās ziņas (8) nav pamatotas ar atbilstīgiem apliecinošajiem dokumentiem, attiecīgie kandidāti tiks izslēgti no dalības konkursā.

2.

Klasifikācija

Kandidātu rezerves saraksts tiek sagatavots alfabēta secībā.

VII.   KĀ PIETEIKTIES

1.

Elektroniskā reģistrācija

Jāreģistrējas elektroniski, ievērojot EPSO tīmekļa vietnē un jo īpaši Reģistrācijas norādījumos aprakstīto procedūru.

Termiņš (ieskaitot apstiprināšanu): 2014. gada 15. aprīlis līdz plkst. 12.00 (dienā) pēc Briseles laika

2.

Kandidāta pieteikums

Ja būsiet to kandidātu vidū, kuri aicināti uz pārbaudījumiem vērtēšanas centrā, jums, dodoties uz vērtēšanas centru, līdzi būs jāņem (9) pilns pieteikums (parakstīts elektroniskais pieteikums un apliecinošie dokumenti).

Kārtība: skatīt atklātajos konkursos piemērojamo vispārīgo noteikumu 2.1.7. punktu.


(1)  Ikviena šajā paziņojumā ietvertā atsauce uz vīriešu dzimuma personām vienlīdz attiecas arī uz sieviešu dzimuma personām.

(2)  Skatīt Eiropas vienoto valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmu (CECR) – nepieciešamais līmenis: 1. valoda = C1, 2. valoda = B2

(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp).

(3)  Ja attiecībā uz pēdējo vietu sarakstā izrādīsies, ka vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, uz vērtēšanas centru tiks aicināti visi šie kandidāti.

(4)  Šī informācija tiks pārbaudīta, balstoties uz apliecinošajiem dokumentiem, pirms rezerves saraksta sagatavošanas (skatīt VI sadaļas 1. punktu un VII sadaļas 2. punktu).

(5)  Šīs kompetences ir definētas atklātajos konkursos piemērojamo noteikumu 1.2. punktā.

(6)  Organizatorisku iemeslu dēļ gadījuma izpētes tests varētu tikt rīkots pārbaudījumu centros dalībvalstīs neatkarīgi no pārējiem pārbaudījumiem vērtēšanas centrā.

(7)  Ja attiecībā uz pēdējo vietu sarakstā izrādīsies, ka vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, kandidātu rezerves sarakstā tiks iekļauti visi šie kandidāti.

(8)  EPSO pārbauda ziņas attiecībā uz vispārīgajiem nosacījumiem, un atlases komisija pārbauda ziņas attiecībā uz īpašajiem nosacījumiem.

(9)  Vērtēšanas centra pārbaudījumu datums jums tiks paziņots laikus ar jūsu EPSO konta starpniecību.