ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.358.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 358

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 7. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2013/C 358/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics) ( 1 )

1

2013/C 358/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management))  ( 1 )

1

2013/C 358/03

Komisijas paziņojums par nepieprasītajiem daudzumiem, kas jāpieskaita apjomam, kurš noteikts apakšperiodam no 2014. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam saskaņā ar kvotām, kuras Savienība atvērusi mājputnu gaļas nozares produktiem

2

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2013/C 358/04

Padomes Lēmums (2013. gada 2. decembris), ar ko ieceļ Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas locekļus un to vietniekus no Horvātijas, Ungārijas, Portugāles un Apvienotās Karalistes

3

2013/C 358/05

Padomes Lēmums (2013. gada 2. decembris), ar ko ieceļ Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda valdes locekļus un viņu aizstājējus

5

 

Eiropas Komisija

2013/C 358/06

Euro maiņas kurss

9

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2013/C 358/07

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas priekšlikumiem regulai par medicīnas ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009, un regulai par in vitro diagnostikas medicīnas ierīcēm

10

2013/C 358/08

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas paziņojumu E-veselības rīcības plāns 2012.–2020. gadam – inovatīva veselības aprūpe 21. gadsimtam

13

2013/C 358/09

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas priekšlikumu regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām

15

2013/C 358/10

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas paziņojumu Digitālā programma Eiropai – Eiropas digitāli virzīta izaugsme

17

2013/C 358/11

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas priekšlikumu regulai attiecībā uz ziņošanu par notikumiem civilajā aviācijā un ar ko atceļ Direktīvu 2003/42/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 1321/2007, Komisijas Regulu (EK) Nr. 1330/2007 un Regulas (ES) Nr. 996/2010 19. pantu

19

 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2013/C 358/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

22

2013/C 358/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

24

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

7.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 358/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.7038 – Nippon Express/Panasonic Corporation/Panasonic Logistics)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2013/C 358/01

Komisija 2013. gada 28. novembrī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm) ar dokumenta numuru 32013M7038. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


7.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 358/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.7043 – GDF Suez/Balfour Beatty (UK Facilities Management))

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2013/C 358/02

Komisija 2013. gada 29. novembrī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm) ar dokumenta numuru 32013M7043. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


7.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 358/2


Komisijas paziņojums par nepieprasītajiem daudzumiem, kas jāpieskaita apjomam, kurš noteikts apakšperiodam no 2014. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam saskaņā ar kvotām, kuras Savienība atvērusi mājputnu gaļas nozares produktiem

2013/C 358/03

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 616/2007 (1) ir atvērtas tarifa kvotas mājputnu gaļas produktu importēšanai. Daudzumi, kas norādīti 2013. gada oktobra pirmajās septiņās dienās iesniegtajos importa licenču pieteikumos par apakšperiodu no 2014. gada 1. janvāra līdz 31. martam attiecībā uz kvotām 09.4212, 09.4217, 09.4218 un 09.4256, ir mazāki par pieejamajiem daudzumiem. Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 (2) 7. panta 4. punkta otro teikumu daudzumus, par kuriem netika iesniegti pieteikumi, pieskaita apjomam, kas noteikts nākamajam kvotas apakšperiodam – no 2014. gada 1. aprīļa līdz 30. jūnijam; minētie daudzumi norādīti šā paziņojuma pielikumā.


(1)  OV L 142, 5.6.2007., 3. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.


PIELIKUMS

Kvotas kārtas numurs

Nepieprasītie daudzumi, kas jāpieskaita apjomam, kurš noteikts apakšperiodam no 2014. gada 1. aprīļa līdz 2014. gada 30. jūnijam

(kg)

09.4212

44 864 920

09.4217

12 369 400

09.4218

9 276 800

09.4256

3 245 004


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

7.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 358/3


PADOMES LĒMUMS

(2013. gada 2. decembris),

ar ko ieceļ Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas locekļus un to vietniekus no Horvātijas, Ungārijas, Portugāles un Apvienotās Karalistes

2013/C 358/04

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 22. jūlija lēmumu par Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas izveidošanu (1) un jo īpaši tā 3. pantu,

ņemot vērā izvēlēto kandidātu sarakstu, ko Padomei iesniegušas dalībvalstu valdības,

tā kā:

(1)

Padome ar 2013. gada 22. aprīļa lēmumu (2) ir iecēlusi amatā Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas locekļus un to vietniekus uz laikposmu no 2013. gada 22. aprīļa līdz 2016. gada 28. februārim, bet daži locekļi nav iecelti.

(2)

Horvātijas, Ungārijas, Portugāles un Apvienotās Karalistes valdības ir izvirzījušas kandidatūras uz vairākām amata vietām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo par Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevējas komitejas locekļiem un to vietniekiem uz laikposmu līdz 2016. gada 28. februārim ieceļ šādas personas:

I.   VALDĪBAS PĀRSTĀVJI

Valsts

Loceklis

Vietnieks

Horvātija

Zdravko MURATTI kungs

Inga ŽIC kundze

Ilija TADIĆ kungs

Portugāle

 

António SANTOS kungs


II.   ARODBIEDRĪBU PĀRSTĀVJI

Valsts

Loceklis

Vietnieks

Ungārija

Károly GYÖRGY kungs

Szilárd SOMLAI kungs


III.   DARBA DEVĒJU ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVJI

Valsts

Loceklis

Vietnieks

Horvātija

Admira RIBIČIĊ kundze

Nenad SEIFERT kungs

Milica JOVANOVIĆ kundze

Apvienotā Karaliste

 

Hannah MURPHY kundze

2. pants

Vēl neizraudzītos locekļus un vietniekus Padome iecels vēlākā datumā.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2013. gada 2. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. GUSTAS


(1)  OV C 218, 13.9.2003., 1. lpp.

(2)  OV C 120, 26.4.2013., 7. lpp.


7.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 358/5


PADOMES LĒMUMS

(2013. gada 2. decembris),

ar ko ieceļ Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda valdes locekļus un viņu aizstājējus

2013/C 358/05

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 1365/75 (1975. gada 26. maijs) par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi (1) un jo īpaši tās 6. pantu,

ņemot vērā kandidātu sarakstus, ko Padomei iesniegušas dalībvalstu valdības un darba ņēmēju un darba devēju organizācijas,

tā kā:

(1)

Padome ar 2010. gada 22. novembra (2), 2011. gada 7. marta (3), 2011. gada 12. jūlija (4), 2011. gada 20. septembra (5) un 2012. gada 29. oktobra (6) lēmumu ir iecēlusi amatā Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda valdes locekļus un valdes locekļu aizstājējus uz laikposmu no 2010. gada 1. decembra līdz 2013. gada 30. novembrim.

(2)

Valdes locekļi un viņu aizstājēji, kas pārstāv dalībvalstu valdības, darba ņēmēju organizācijas un darba devēju organizācijas, būtu jāieceļ uz trim gadiem.

(3)

Komisijai jāieceļ valdē savi pārstāvji,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda valdes locekļiem un viņu aizstājējiem uz laikposmu no 2013. gada 1. decembra līdz 2016. gada 30. novembrim ieceļ šādas personas:

I.   VALDĪBU PĀRSTĀVJI

Valsts

Locekļi

Aizstājēji

Beļģija

Michel DE GOLS kungs

Alain PIETTE kungs

Bulgārija

Teodora TODOROVA kundze

Iskren ANGELOV kungs

Čehijas Republika

Vlastimil VÁŇA kungs

Veronika ŽIDLÍKOVÁ kundze

Dānija

Lone HENRIKSEN kundze

Lis WITSØ-LUND kundze

Vācija

Andreas HORST kungs

Sebastian JOBELIUS kungs

Igaunija

Eva PÕLDIS kundze

Ester RÜNKLA kundze

Īrija

Paul CULLEN kungs

Mary O’SULLIVAN kundze

Grieķija

Stamatina PISSIMISSI kundze

Ioannis KONSTANTAKOPOULOS kungs

Horvātija

Narcisa MANOJLOVIĆ kundze

Olivera FIŠEKOVIĆ kundze

Spānija

Paloma GARCÍA GARCÍA kundze

José Ignacio MARTÍN FERNÁNDEZ kungs

Francija

Valérie DELAHAYE-GUILLOCHEAU kundze

Marie-Soline CHOMEL kundze

Itālija

Aviana Maria Teresa BULGARELLI kundze

Carla ANTONUCCI kundze

Kipra

Andreas MYLONAS kungs

Orestis MESSIOS kungs

Latvija

Ineta TĀRES kundze

Ineta VJAKSES kundze

Lietuva

Rita SKREBIŠKIENĖ kundze

Evaldas BACEVIČIUS kungs

Luksemburga

Nadine WELTER kundze

Gary TUNSCH kungs

Ungārija

 

 

Malta

Roderick MIZZI kungs

Anthony AZZOPARDI kungs

Nīderlande

Roel GANS kungs

Martin BLOMSMA kungs

Austrija

Stephanie MATTES kundze

Petra PENCS kundze

Polija

Jerzy CIECHAŃSKI kungs

Joanna MACIEJEWSKA kundze

Portugāle

Manuel MADURO ROXO kungs

Isilda FERNANDES kundze

Rumānija

Alexandru ALEXE kungs

Liliana Ramona MOȘTENESCU kundze

Slovēnija

Vladka KOMEL kundze

Andraž BOBOVNIK kungs

Slovākija

Silvia GREGORCOVÁ kundze

 

Somija

Antti NÄRHINEN kungs

Maija LYLY-YRJÄNÄINEN kundze

Zviedrija

Hannes KANTELIUS kungs

Håkan NYMAN kungs

Apvienotā Karaliste

Ciaran DEVLIN kungs

Shyamala BALENDRA kundze


II.   DARBA ŅĒMĒJU ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVJI

Valsts

Locekļi

Aizstājēji

Beļģija

Herman FONCK kungs

François PHILIPS kungs

Bulgārija

Ivan KOKALOV kungs

Vesselin MITOV kungs

Čehijas Republika

Hana MÁLKOVÁ kundze

Tomáš PAVELKA kungs

Dānija

Jan KAHR FREDERIKSEN kungs

Heidi RØNNE MØLLER kundze

Vācija

Marika HÖHN kundze

Ghazaleh NAZZIBI kundze

Igaunija

Kalle KALDA kungs

Kadi ALATALU kundze

Īrija

Sally Anne KINAHAN kundze

Peter RIGNEY kungs

Grieķija

Panagiotis SYRIOPOULOS kungs

Panagiotis KORDATOS kungs

Horvātija

Marija HANŽEVAČKI kundze

Dijana ŠOBOTA kundze

Spānija

Antonia RAMOS YUSTE kundze

Ramon BAEZA kungs

Francija

Emmanuel COUVREUR kungs

Rafaël NEDZYNSKI kungs

Itālija

Fausto DURANTE kungs

Cinzia DEL RIO kundze

Kipra

Nicolaos EPISTITHIOU kungs

 

Latvija

Ruta PORNIECES kundze

 

Lietuva

Kristina KRUPAVIČIENĖ kundze

Danute ŠLIONSKIENĖ kundze

Luksemburga

Véronique EISCHEN kundze

Vincent JACQUET kungs

Ungārija

Melinda KELEMEN kundze

Erzsébet HANTI kundze

Malta

 

 

Nīderlande

Erik PENTENGA kungs

Sonja BALJEU kundze

Austrija

Dinah DJALINOUS-GLATZ kundze

Adi BUXBAUM kungs

Polija

Bogdan OLSZEWSKI kungs

Piotr OSTROWSKI kungs

Portugāle

Armando da COSTA FARIAS kungs

Vítor Manuel Vicente COELHO kungs

Rumānija

Adrian MARIN kungs

Luminița VINTILĂ kundze

Slovēnija

Pavle VRHOVEC kungs

Maja KONJAR kundze

Slovākija

Erik MACÁK kungs

 

Somija

Juha ANTILA kungs

Leila KURKI kundze

Zviedrija

Mats ESSEMYR kungs

Sten GELLERSTEDT kungs

Apvienotā Karaliste

Paul SELLERS kungs

Elena CRASTA kundze


III.   DARBA DEVĒJU ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVJI

Valsts

Locekļi

Aizstājēji

Beļģija

Kris DE MEESTER kungs

Roland WAEYAERT kungs

Bulgārija

Dimiter BRANKOV kungs

Nikola ZIKATANOV kungs

Čehijas Republika

Vladimíra DRBALOVÁ kundze

Pavla BRECKOVA kundze

Dānija

Karen ROIY kundze

Berit TOFT FIHL kundze

Vācija

Lutz MÜHL kungs

Renate HORNUNG-DRAUS kundze

Igaunija

Eve PÄÄRENDSON kundze

Marika MERILAI kundze

Īrija

Brendan McGINTY kungs

Eamonn McCOY kungs

Grieķija

Rena BARDANI kundze

Katerina DASKALAKI kundze

Horvātija

Davor MAJETIC kungs

Nenad SEIFERT kungs

Spānija

Miguel CANALES GUTIÉRREZ kungs

Javier BLASCO de LUNA kungs

Francija

Emmanuel JAHAN kungs

 

Itālija

Stefania ROSSI kundze

Paola ASTORRI kundze

Kipra

Lena PANAYIOTOU kundze

Polyvios POLYVIOU kungs

Latvija

Ilona KIUKUCĀNES kundze

Anita LĪCES kundze

Lietuva

 

 

Luksemburga

Fabio STUPICI kungs

Magalie LYSIAK kundze

Ungārija

Antal CSUPORT kungs

Adrienn BALINT kundze

Malta

Martin BORG kungs

 

Nīderlande

W.M.J.M. VAN MIERLO kungs

Gerard A. M. VAN DER GRIND kungs

Austrija

Katharina LINDNER kundze

Heidrun MAIER-DE-KRUIJFF kundze

Polija

Anna KWIATKIEWICZ kundze

 

Portugāle

Marcelino Peralta PENA COSTA kungs

António VERGUEIRO kungs

Rumānija

Doru Claudian FRUNZULICĂ kungs

Ștefan RĂDEANU kungs

Slovēnija

Tatjana PAJNKIHAR kundze

Igor ANTAUER kungs

Slovākija

Martin HOŠTÁK kungs

 

Somija

Jenni RUOKONEN kundze

Minna ETU-SEPPÄLÄ kundze

Zviedrija

Sverker RUDEBERG kungs

Niklas BECKMAN kungs

Apvienotā Karaliste

Neil CARBERRY kungs

Rob WALL kungs

2. pants

Vēl neizvirzītos locekļus un viņu aizstājējus Padome iecels vēlāk.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2013. gada 2. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

E. GUSTAS


(1)  OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp.

(2)  OV C 322, 27.11.2010., 8. lpp.

(3)  OV C 83, 17.3.2011., 4. lpp.

(4)  OV C 208, 14.7.2011., 3. lpp.

(5)  OV C 278, 22.9.2011., 2. lpp.

(6)  OV C 334, 31.10.2012., 2. lpp.


Eiropas Komisija

7.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 358/9


Euro maiņas kurss (1)

2013. gada 6. decembris

2013/C 358/06

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,3661

JPY

Japānas jena

139,63

DKK

Dānijas krona

7,4600

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,83580

SEK

Zviedrijas krona

8,9261

CHF

Šveices franks

1,2231

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

8,4340

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

27,480

HUF

Ungārijas forints

302,25

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7030

PLN

Polijas zlots

4,1938

RON

Rumānijas leja

4,4610

TRY

Turcijas lira

2,7876

AUD

Austrālijas dolārs

1,5065

CAD

Kanādas dolārs

1,4548

HKD

Hongkongas dolārs

10,5937

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,6663

SGD

Singapūras dolārs

1,7119

KRW

Dienvidkorejas vona

1 444,01

ZAR

Dienvidāfrikas rands

14,3055

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,3103

HRK

Horvātijas kuna

7,6425

IDR

Indonēzijas rūpija

16 298,17

MYR

Malaizijas ringits

4,4192

PHP

Filipīnu peso

60,139

RUB

Krievijas rublis

45,0410

THB

Taizemes bāts

44,133

BRL

Brazīlijas reāls

3,2237

MXN

Meksikas peso

17,8348

INR

Indijas rūpija

84,1550


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

7.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 358/10


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas priekšlikumiem regulai par medicīnas ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009, un regulai par in vitro diagnostikas medicīnas ierīcēm

(Šī atzinuma pilns teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/07

1.   Ievads

1.1.   Apspriešanās ar EDAU

1.

Komisija 2012. gada 26. septembrī pieņēma divus priekšlikumus regulai par medicīnas ierīcēm (“ierosinātā MI regula”) (1) un regulai par in vitro diagnostikas medicīnas ierīcēm (“ierosinātā IVD regula”) (2). Šos priekšlikumus 2012. gada 2. oktobrī nosūtīja EDAU atzinuma sniegšanai.

2.

EDAU atzinīgi novērtē to, ka Komisija ar viņu apspriežas, un iesaka atsauci uz šo atzinumu iekļaut ierosināto regulu preambulās.

1.2.   Ierosinātās regulas mērķi un darbības joma

3.

Ierosināto regulu mērķis ir nodrošināt medicīnas ierīču (“MI”) (3) un in vitro diagnostikas medicīnas ierīču (“IVD”) (4) drošību un to brīvu izplatīšanu iekšējā tirgū. Ar tām groza un noskaidro esošo tiesību aktu darbības jomu, ņemot vērā zinātnes un tehnoloģiju attīstību. Ierosinātās regulas ietver tiesiskos regulējumus, esošās elektroniskās datu bāzes (Eudamed datu bāze) (5) izmantošanai ES līmenī, atvieglojot saskaņošanas darbības starp iestādēm, lai nodrošinātu ātru un konsekventu drošības problēmu risinājumu, palielinātu ierīču izsekojamību piegādes ķēdē un noskaidrotu ražotāju, importētāju un izplatītāju pienākumus un atbildību. Ar tām arī nostiprina dažādus uzraudzības līmeņus, noskaidrojot un paaugstinot valsts iestāžu stāvokli un pilnvaras attiecībā pret ekonomikas dalībniekiem.

1.3.   EDAU atzinuma mērķis

4.

Ierosinātās regulas skars privātpersonu tiesības attiecībā uz viņu personas datu apstrādi. Citu jautājumu vidū tās aplūko sensitīvu datu (veselības datu) apstrādi, centrālo ES līmeņa datu bāzi, kurā ietverti personas dati, tirgus uzraudzību (6) un uzskaiti.

5.

EDAU atzinīgi novērtē to, ka Komisija ierosinātajās regulās ir centusies labot ES noteikumu piemērošanu attiecībā uz personas datu aizsardzību. Taču EDAU uzskata, ka ir vajadzīgi daži skaidrojumi jo īpaši par sensitīviem datiem, proti, kad šī personas datu kategorija nonāk līdz apstrādei un uzglabāšanai ierosinātajās regulās minētajā datu bāzē. Tiešām EDAU ir konstatējis dažas neskaidrības un nekonsekvences veidā, kā ierosinātajās regulās aplūkoti jautājumi par to, vai un kādas personas datu kategorijas tiks apstrādātas, jo īpaši tad, ja varētu tikt apstrādāti un uzglabāti sensitīvi dati attiecībā uz veselību.

3.   Secinājumi

40.

EDAU atzinīgi novērtē uzmanību, kas ierosinātajās regulās īpaši pievērsta datu aizsardzībai, bet ir konstatējis dažas jomas, kur vēl vajadzīgi uzlabojumi.

41.

EDPS sniedz šādus ieteikumus:

ierosinātās MI regulas 85. pantā un ierosinātās IVD regulas 81. pantā skaidrot atsauci uz Direktīvu 95/46/EK, norādot, ka noteikumus piemēro saskaņā ar valsts tiesību normām, ar kurām īsteno Direktīvu 95/46/EK,

ierosinātās MI regulas 85. pantā un ierosinātās IVD regulas 81. pantā iekļaut skaidru atsauci uz Direktīvas 95/46/EK 8. pantu un Regulas (EK) Nr. 45/2001 10. pantu,

ierosinātās IVD regulas 25. pantā iekļaut līdzīgus punktus par datu apstrādes, datu subjektu tiesībām un datu uzglabāšanas laikposmiem kā ierosinātās MI regulas 27. pantā, veicot tajos šajā atzinumā ieteiktos grozījumus,

ierosinātajās regulās iekļaut termina “subjekts” definīciju,

nepārprotami novērst visu pacientu veselības datu iekļaušanu Eudamed datu bāzes klīniskās izmeklēšanas modulī,

ierosinātajā MI regulā un ierosinātajā IVD regulā iekļaut noteikumus, kuros skaidri norādīts, kādās situācijās un attiecībā uz kuriem aizsargpasākumiem informāciju, kas ietver pacientu veselības datus, apstrādā un uzglabā Eudamed datu bāzē saistībā ar piesardzību un pēcpārdošanas uzraudzību. Proti, ierosinātajai regulai būtu jānosaka, ka Komisija veic riska novērtēšanu pirms jebkādu pacientu veselības datu apstrādes un uzglabāšanas Eudamed datu bāzē,

abu ierosināto regulu apsvērumos minēt, ka jebkādos īstenošanas pasākumos, ko pieņem saskaņā ar ierosinātajām regulām, sīki norāda Eudamed datu bāzes funkcionālo un tehnisko parametru ietekmi uz datu aizsardzību, un par tiem būtu jāapspriežas ar EDAU,

skaidri norādīt, ka periodiskajos ziņojumos, kas minēti ierosinātās MI regulas 61. pantā un ierosinātās IVD regulas 59. pantā, būtu jāizmanto vienīgi anonīmi dati,

abu ierosināto regulu 8. panta 6. punktā pievienot šādu teikumu: “Saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 8. panta 2. punkta a) apakšpunktu pirms jebkādas datu, kas saistīti ar pacientu veselību, apstrādes ražotāji saņem skaidru piekrišanu no datu subjekta”,

ierosinātajās regulās iekļaut noteikumus, kas regulē, kā personas dati pārvaldāmi saistībā ar kompetento iestāžu uzraudzību,

ierosinātajās regulās iekļaut maksimālo personas datu uzglabāšanas laikposmu. Izvēlētajam laikposmam jābūt vajadzīgam un proporcionālam tiem nolūkiem, kādiem personas datus savāc un apstrādā,

apspriesties ar EDAU par jebkuru deleģēto vai īstenošanas tiesību aktu, kas pieņemts saskaņā ar ierosinātajām regulām un var ietekmēt personas datu apstrādi.

Briselē, 2013. gada 8. februārī

Giovanni BUTTARELLI

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja palīgs


(1)  COM(2012) 542 final

(2)  COM(2012) 541 final

(3)  Pie medicīnas ierīcēm pieder tādi izstrādājumi kā plāksteri, kontaktlēcas, zobu pildīšanas materiāli, rentgena aparāti, elektrokardiostimulatori, krūšu implanti vai gūžu protēzes.

(4)  Pie in vitro diagnostikas medicīnas ierīcēm pieder tādi izstrādājumi kā ierīces, ko izmanto, lai nodrošinātu asins pārliešanas drošumu (piemēram, asins sadalīšanai pa sastāvdaļām), diagnosticētu infekcijas slimības (piemēram, HIV), uzraudzītu slimību gaitu (piemēram, diabēta gadījumos) un noteiktu asins ķīmisko sastāvu (piemēram, izmērītu holesterīna līmeni).

(5)  Izveidota ar Komisijas Lēmumu 2010/227/ES (OV L 102, 23.4.2010., 45. lpp.).

(6)  Piemēram, attiecībā uz tirgus uzraudzības plānu, kurā ražotājiem ir jāizstrādā un jāatjaunina sistemātiska procedūra pieredzes, kas iegūta saistībā ar tirgū laistajām ierīcēm, apkopošanai un pārskatīšanai. Tas varētu būt saistīts ar veselības aizsardzības speciālistu, pacientu vai lietotāju sūdzību un ziņojumu par aizdomīgiem starpgadījumiem saistībā ar ierīcēm apkopošanu, reģistrēšanu un izskatīšanu.


7.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 358/13


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas paziņojumu “E-veselības rīcības plāns 2012.–2020. gadam – inovatīva veselības aprūpe 21. gadsimtam”

(Šī atzinuma pilns teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU vietnē http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/08

1.   Ievads

1.1.   Apspriešanās ar EDAU

1.

Komisija 2012. gada 6. decembrī pieņēma paziņojumu “E-veselības rīcības plāns 2012.–2020. gadam – inovatīva veselības aprūpe 21. gadsimtam” (paziņojumu) (1). Šo priekšlikumu 2012. gada 7. decembrī nosūtīja EDAU, lai par to apspriestos.

2.

Pirms paziņojuma pieņemšanas EDAU bija iespēja iesniegt Komisijai neoficiālas piezīmes. EDAU atzinīgi vērtē to, ka paziņojumā dažas no viņa piezīmēm ir ņemtas vērā.

1.2.   Paziņojuma mērķi un darbības joma, kā arī EDAU atzinuma mērķis

3.

Paziņojumā ir noteikts e-veselības rīcības plāns 2012.–2020. gadam. Rīcības plānā ir pausts viedoklis, ka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošana veselības aprūpē un labklājības nodrošināšanā var uzlabot veselības aprūpes sistēmu efektivitāti, sekmēt katra indivīda līdzdalību un pavērt ceļu inovācijām veselības aprūpes un labklājības nodrošināšanas tirgos.

4.

Šis EDAU atzinums ir jāaplūko kopsakarībā ar e-veselības augošo nozīmi informācijas sabiedrībā, kas attīstās, un ES notiekošajām politiskajām debatēm par e-veselību. Atzinumā uzmanība ir jo īpaši pievērsta tam, kā pamattiesības uz datu aizsardzību ietekmē e-veselības iniciatīvas. Tajā ir komentētas arī turpmākās rīcības jomas, kas norādītas paziņojumā.

3.   Secinājumi

33.

EDAU atzinīgi vērtē uzmanību, kas ierosinātajā paziņojumā ir jo īpaši pievērsta datu aizsardzībai, bet norāda, ka vēl ir vieta uzlabojumiem.

34.

EDAU uzsver, ka nozarei, dalībvalstīm un Komisijai, īstenojot iniciatīvas e-veselības jomā, jāvelta pienācīga uzmanība prasībām par datu aizsardzību. Jo īpaši viņš:

uzsver, ka personas dati, kas tiek apstrādāti e-veselības un labklājības nodrošināšanas IKT kontekstā, bieži vien ir saistīti ar tādiem veselības datiem, kam vajadzīga augsta līmeņa datu aizsardzība, un uzsver norādījumus, ko datu pārziņi un apstrādātāji šajā jomā jau ir saņēmuši,

atzīmē, ka paziņojumā nav atsauces uz esošo tiesisko regulējumu datu aizsardzības jomā, kurš noteikts saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK un Direktīvu 2002/58/EK un kurā ir atrodami attiecīgie pašreiz piemērojamie datu aizsardzības principi, un atgādina Komisijai, ka šie noteikumi jāievēro, veicot jebkuru rīcību īstermiņā un starpposmā, līdz spēkā stāsies pārskatītā datu aizsardzības regula,

atzīmē, ka paziņojumā nav paskaidrota nozīme, kas piešķirama datu subjekta tiesībām uz piekļuvi un informāciju saistībā ar e-veselību. Tāpēc viņš mudina Komisiju pievērst e-veselības jomā nodarbināto datu pārziņu uzmanību nepieciešamībai sniegt cilvēkiem skaidri saprotamu informāciju par viņu personas datu apstrādi e-veselības lietojumprogrammās,

atzīmē, ka paziņojumā nav uzsvērti norādījumi, kas jau tagad ir pieejami attiecībā uz tām e-veselības datu apstrādes darbībām, kuras tiek veiktas saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu, konkrēti atsaucoties uz attiecīgajiem dokumentiem, un iesaka Komisijai, gatavojot šādus norādījumus, konsultēties ar 29. panta darba grupu, kurā ir pārstāvētas ES dalībvalstu datu aizsardzības iestādes, un EDAU,

iesaka konsultēties ar EDAU, pirms Komisija pieņem zaļo grāmatu par ES regulējumu, kas tiks piemērota m-veselībai un mobilo telefonu lietojumprogrammām veselības un labklājības jomā,

atzīmē, ka paziņojumā nav uzsvērts, ka datu ieguve, izmantojot veselības datus, kas nav anonīmi, ir pieļaujama tikai ļoti ierobežotos gadījumos un ar nosacījumu, ka tiek pilnībā ievēroti noteikumi par datu aizsardzību, un mudina Komisiju pievērst šim faktam datu pārziņu uzmanību,

uzsver, ka “profilus” drīkst veidot tikai ļoti ierobežotos gadījumos un ar nosacījumu, ka tiek ievērotas stingras prasības par datu aizsardzību (piemēram, tādas, kas noteiktas ierosinātās datu aizsardzības regulas 20. pantā), un mudina Komisiju atgādināt datu pārziņiem par šo svarīgo pienākumu,

atgādina Komisijai, ka jebkurš turpmākais darbs, kas paredz plašāku ieviešanu, lietotāju prasmju un lietotprasmes atbalstīšanu, jāveic, pienācīgi ievērojot datu aizsardzības principus,

iesaka Komisijai veikt datu aizsardzības ietekmes novērtējumu saistībā ar vispārējās Eiropas e-veselības sadarbspējas sistēmas izstrādāšanu, pirms tiek veikta jebkura turpmāka rīcība,

mudina Komisiju, analizējot veselības karšu sadarbspēju, pievērsties iespējamām likumdošanas iniciatīvām ES līmenī, jo viņš uzskata, ka sadarbspējai būtu vēlams stingrs juridisks pamats, kurā būtu iekļauti konkrēti drošības pasākumi datu aizsardzībai.

Briselē, 2013. gada 27. martā

Giovanni BUTTARELLI

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja palīgs


(1)  COM(2012) 736 final.


7.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 358/15


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas priekšlikumu regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām

(Šī atzinuma pilns teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU vietnē http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/09

1.   Ievads

1.1.   Apspriešanās ar EDAU

1.

Komisija 2012. gada 12. decembrī pieņēma priekšlikumu par regulu, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām (“ierosinātā regula”) (1). Šo priekšlikumu 2012. gada 13. decembrī nosūtīja EDAU, lai apspriestos ar to.

2.

EDAU atzinīgi vērtē faktu, ka Komisija ar to apspriežas un atsauce uz šo atzinumu tiek iekļauta ierosinātā tiesību akta preambulā.

3.

Pirms ierosinātā regula tika pieņemta, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam tika dota iespēja iesniegt Komisijai neoficiālas piezīmes.

4.

EDAU izsaka nožēlu, ka ierosinātajā regulā ir ņemtas vērā tikai dažas no viņa piezīmēm. Kaut arī tagad datu aizsardzībai ir veltīts atsevišķs pants, drošības pasākumi nav attiecīgi nostiprināti.

1.2.   Ierosinātās regulas mērķi un darbības joma

5.

Ar ierosināto regulu tiek grozīta Maksātnespējas regula, lai pārvarētu vājās vietas, ko atklāj tās piemērošana praksē (2). Tajā cita starpā ir risināti jautājumi par regulas darbības jomu, attiecīgās dalībvalsts noteikšanu, kuras kompetencē ir sākt procedūru, sekundāro procedūru uzsākšanu un noteikumiem par publicitāti attiecībā uz lēmumiem par maksātnespējas procedūru sākšanu un izbeigšanu.

6.

Starp ierosinātajiem pasākumiem, kas ietekmēs datu aizsardzību, Priekšlikumā ir noteikta pieņemto lēmumu par procedūru uzsākšanu vai izbeigšanu obligāta publicēšana un rosināta, kā arī organizatoriski noteikta pārrobežu informācijas apmaiņa starp ieinteresētajām pusēm.

7.

Šādi publicēta un/vai apmaiņas ceļā izplatīta informācija var atklāt (vai nu tieši, vai netieši) procedūrā iesaistītos parādniekus, kreditorus un likvidatorus. Tāpēc jāpiemēro ES tiesību akti par datu aizsardzību. Jo īpaši Direktīva 95/46/EK attiecas uz datu apstrādi, ko veic ieinteresētās puses dalībvalstīs un valstu kompetentās iestādes, turpretim Regula (EK) Nr. 45/2001 attiecas uz Komisijas veikto datu apstrādi Eiropas e-tiesiskuma portālā.

1.3.   EDAU atzinuma mērķis

8.

Ierosinātā regula var aizskart indivīdu tiesības, kas saistītas ar viņu personas datu apstrādi, jo citu jautājumu starpā tajā tiek izskatīta personas datu publicēšana reģistrā, kas pieejams sabiedrībai internetā, bez maksas, ir savienots ar esošajiem valstu reģistriem un paredz pārrobežu informācijas apmaiņu starp ieinteresētajām pusēm.

9.

Kaut arī EDAU atzinīgi vērtē Komisijas pūles garantēt ES noteikumu par personas datu aizsardzību pareizu piemērošanu ierosinātajā regulā, viņš konstatējis dažus trūkumus un nekonsekvenci veidā, kā ierosinātajā regulā ir aplūkoti jautājumi, kas saistīti ar/attiecas uz personas datiem.

3.   Secinājumi

54.

EDAU atzinīgi vērtē uzmanību, kas ierosinātajā regulā ir jo īpaši pievērsta datu aizsardzībai, bet norāda, ka vēl ir iespēja veikt uzlabojumus.

55.

EDAU sniedz šādus ieteikumus:

atsauces uz šo atzinumu iekļaut visu priekšlikumu preambulās,

ierosinātās regulas 46. a) pantā paskaidrot atsauci uz Direktīvu 95/46/EK, norādot, ka noteikumi tiks piemēroti saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem, ar kuriem ir ieviesta Direktīva 95/46/EK,

jebkurai situācijai, kurā ir paredzēts veikt personas datu apstrādi, paredzēt konkrētus un efektīvus datu aizsardzības pasākumus,

izvērtēt ierosinātās sistēmas, saskaņā ar kuru lēmumi par maksātnespējas procedūru sākšanu un izbeigšanu publicējami internetā, nepieciešamību un proporcionalitāti un pārliecināties, vai publiskošanas pienākums ir samērīgs ar to, kas darāms sabiedrības interešu aizstāvībai, un vai šo pašu mērķi nevar sasniegt ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem; atkarībā no proporcionalitātes pārbaudē gūtajiem rezultātiem publiskošanas pienākums jebkurā gadījumā papildināms ar atbilstīgiem drošības pasākumiem, lai nodrošinātu attiecīgo personu tiesību pilnīgu ievērošanu, datu drošību/pareizību un to dzēšanu pēc tam, kad pagājis atbilstīgs laiks.

56.

Turklāt EDAU sniedz šādus ieteikumus:

paskaidrot valstu datubāzu un ES datubāzes darbības kārtību saistībā ar datu aizsardzības jautājumiem, iekļaujot ierosinātajā regulā precīzākus noteikumus saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK un Regulu (EK) Nr. 45/2001. Jo īpaši noteikumos, ar kuriem tiek izveidota datubāze(-es), i) jānosaka apstrādes darbību nolūks un atbilstīgie lietošanas veidi; ii) jānosaka, kurām struktūrām (kompetentajām iestādē, Komisijai) būs piekļuve konkrētiem datu veidiem, kas tiek glabāti datubāzē, un iespēja šos datus pārveidot; iii) jānodrošina piekļuves tiesības un atbilstīga informācija visiem datu subjektiem, kuru personas dati var tikt glabāti un pārsūtīti; iv) jānosaka personas datu glabāšanas laiks un tas jāierobežo līdz minimālajam laikam, kas nepieciešams attiecīgā nolūka īstenošanai,

esošajā priekšlikumā noteikt vismaz pamatprincipus, tādus kā nepieciešamība un proporcionalitāte, kas jāievēro decentralizētā sistēmā maksātnespējas reģistru savstarpējai savienojamībai, (sagaidot, ka turpmākajā Komisijas tiesību akta priekšlikumā par e-tiesiskuma portālu tiks noteikti papildu aizsardzības pasākumi),

norādīt, vai dati tiks glabāti e-tiesiskuma portālā; ja dati portālā tiks glabāti, tad papildus jānosaka konkrēti drošības pasākumi.

Briselē, 2013. gada 27. martā

Giovanni BUTTARELLI

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja palīgs


(1)  COM(2012) 744 final.

(2)  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām (turpmāk “priekšlikums”).


7.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 358/17


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas paziņojumu “Digitālā programma Eiropai – Eiropas digitāli virzīta izaugsme”

(Šī atzinuma pilns teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/10

I.   Ievads

1.1.   Apspriešanās ar EDAU

1.

Komisija 2012. gada 18. decembrī pieņēma paziņojumu “Digitālā programma Eiropai – Eiropas digitāli virzīta izaugsme” (turpmāk tekstā “paziņojums”) (1).

2.

Pirms priekšlikuma pieņemšanas EDAU tika dota iespēja Komisijai sniegt neoficiālas atsauksmes. Viņš atzinīgi novērtē to, ka dažas no viņa atsauksmēm paziņojumā ir ņemtas vērā.

3.

Tā kā temats ir ļoti svarīgs, EDAU nolēma pieņemt šo atzinumu pēc paša ierosmes.

1.2.   Paziņojuma mērķi un darbības joma un EDAU atzinuma mērķis

4.

Komisijas sniegtais ziņojums ir daļa no stratēģijas “Eiropa 2020”. Tas papildina 2010. gada 19. maijā pieņemto Digitālo programmu (2). Šī jaunā paziņojuma par Digitālo programmu mērķis ir tālāk nostiprināt Eiropas digitālo līderību un palīdzēt līdz 2015. gadam pabeigt digitālā vienotā tirgus izveidi.

5.

Paziņojumā noteiktas septiņas galvenās politikas jomas, kurās Komisija pieliks īpašas pūles, lai veicinātu un stimulētu digitālās ekonomikas attīstību:

Eiropas bezrobežu ekonomika – digitālais vienotais tirgus,

Inovāciju ieviešanas paātrināšana valsts sektorā,

Ļoti ātra interneta piegāde un pieprasījums,

Mākoņdatošana,

Uzticēšanās un drošība,

Uzņēmējdarbība un digitālie darbi un prasmes,

Papildu PII (3): rūpniecisks plāns tehnoloģiju attīstības veicināšanai.

6.

EDAU atzinīgi novērtē piedāvātos politikas pasākumus, kuru mērķis ir veicināt jauno tehnoloģiju izmantošanu uzņēmumu un privātpersonu vidū. Tomēr EDAU atzīmē, ka šie pasākumi ir jāveic kopā ar atbilstīgām darbībām, lai nodrošinātu datu un privātuma aizsardzību.

7.

Dažas no galvenajām ar datu aizsardzību saistītajām problēmām, kas radušās ES politikas darbību kontekstā digitālās programmas jomā, EDAU jau ir atzīmējis un analizējis savā 2010. gada 18. marta atzinumā par 2010. gada paziņojumu par digitālo programmu (4). EDAU jo īpaši uzsvēra nepieciešamību iekļaut integrētu privātuma aizsardzību un privātuma aizsardzību pēc noklusējuma jau jaunu IKT izstrādes procesā. Tāpēc šajā atzinumā EDAU koncentrēs uzmanību uz atsauksmju sniegšanu paziņojumā noteiktajās jomās, kurās nepieciešama turpmāka rīcība.

III.   Secinājumi

26.

EDAU atzinīgi novērtē to, ka paziņojumā ir pievērsta noteikta uzmanība privātuma un datu aizsardzībai. Taču EDAU atzīmē, ka gan nozarei, gan dalībvalstīm un Komisijai, ieviešot digitālajā programmā paredzētās iniciatīvas, būtu pienācīgi jāievēro prasības attiecībā uz datu aizsardzību. Jo īpaši viņš

pauž nožēlu, ka paziņojuma ievadā nekādi nav uzsvērts tas, cik svarīgi ir ievērot privātumu un datu aizsardzību, īstenojot tajā paredzētās darbības. Tāpēc viņš pievērš datu kontrolieru uzmanību nepieciešamībai, izstrādājot un ieviešot jaunas IKT digitālajā vidē, ievērot privātumu un datu aizsardzības noteikumus,

pauž nožēlu, ka paziņojumā nav atsauces uz spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, kas noteikti saskaņā ar Direktīvu 95/46/EK un Direktīvu 2002/58/EK, un uz priekšlikumu par Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kurā ietverti atbilstīgie noteikumi un principi, kuri jāņem vērā, ieviešot IKT digitālajā vidē,

pauž nožēlu, ka paziņojumā nav uzsvērts “integrēta privātuma” princips, kam būs jābūt juridiski saistošam saskaņā ar piedāvātās datu aizsardzības regulas 23. pantu. Tāpēc viņš atgādina kontrolieriem un IKT projektētājiem nepieciešamību iestrādāt integrēta privātuma principu, jau izstrādājot jaunas IKT digitālajai videi,

iesaka izmantot pētniecības un izstrādes instrumentus, lai palielinātu Eiropas spēju piemērot integrēta privātuma principu visās saistītajās disciplīnās, un nodrošināt, lai šis mērķis tiktu ņemts vērā darba programmās un uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus,

pasvītro, ka valstu datu bāzu savstarpējas savietojamības iespēju var izmantot, tikai pilnībā ievērojot datu aizsardzības principus, jo īpaši nolūka ierobežošanu. Turklāt viņš atgādina Komisijai, ka, lai izmantotu savstarpējas savietojamības iespēju kā līdzekli datu apmaiņai, būtu jābūt atbilstīgam likumīgam pamatam un atbilstīgām datu aizsardzības garantijām,

iesaka apspriesties ar EDAU pirms Komisija pieņem ieteikumu par atvērta interneta nodrošināšanu patērētājiem,

atgādina kontrolieriem un lietotājiem, ka, tā kā mākoņdatošana rada īpašas problēmas saistībā ar datu aizsardzību, datu aizsardzības iestādes ir sniegušas plašus ieteikumus par spēkā esošo datu aizsardzības tiesību aktu piemērošanu, bet EDAU – par piedāvātās datu aizsardzības regulas ietekmi uz šīm problēmām. Šie ieteikumi būtu jāņem vērā, lai veicinātu privātpersonu un klientu uzticību, kas savukārt nodrošinās šo jauno tehnoloģisko līdzekļu veiksmīgu ieviešanu.

Briselē, 2013. gada 10. aprīlī

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Peter HUSTINX


(1)  COM(2012) 784 final.

(2)  COM(2010) 245 galīgā redakcija.

(3)  Domāts “pētniecība, izstrāde un inovācija”.

(4)  Skatīt EDAU atzinumu “Uzticības veicināšana informācijas sabiedrībā, veicinot datu aizsardzību un privātumu” (2010. gada 18. marts), kas pieejams EDAU tīmekļa vietnē http://www.edps.europa.eu


7.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 358/19


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas priekšlikumu regulai attiecībā uz ziņošanu par notikumiem civilajā aviācijā un ar ko atceļ Direktīvu 2003/42/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 1321/2007, Komisijas Regulu (EK) Nr. 1330/2007 un Regulas (ES) Nr. 996/2010 19. pantu

(Šī atzinuma pilns teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/11

1.   Ievads

1.1.   Apspriešanās ar EDAU

1.

Komisija 2012. gada 18. decembrī pieņēma priekšlikumu regulai attiecībā uz ziņošanu par notikumiem civilajā aviācijā un ar ko atceļ Direktīvu 2003/42/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 1321/2007, Komisijas Regulu (EK) Nr. 1330/2007 un Regulas (ES) Nr. 996/2010 19. pantu (“priekšlikums”) (1). Šo priekšlikumu 2013. gada 8. janvārī nosūtīja EDAU atzinuma sniegšanai.

2.

EDAU atzinīgi novērtē to, ka Komisija ar viņu apspriežas un ka atsauce uz šo atzinumu ir iekļauta priekšlikuma preambulā. Pirms priekšlikuma pieņemšanas EDAU tika dota iespēja Komisijai sniegt neoficiālas atsauksmes.

1.2.   Priekšlikuma mērķi un darbības joma

3.

Trīs dokumenti, ko priekšlikums paredz atcelt, regulē ziņošanu par notikumiem šādi: Direktīvā 2003/42/EK (2) pieprasīts katrai dalībvalstij izveidot obligātu sistēmu ziņošanai par notikumiem (turpmāk tekstā MORS). Saskaņā ar šo tiesību aktu aviācijas profesionāļiem ir jāziņo par notikumiem (3) sava ikdienas darba ietvaros, izmantojot sistēmu, ko izveidojusi viņu organizācija (4). Turklāt dalībvalstīm informācija par notikumiem ir jāsavāc, jāuzglabā, jāaizsargā un jāizplata savā starpā. Šo tiesību aktu papildina divi īstenošanas noteikumi: Komisijas Regula (EK) Nr. 1321/2007 (5), ar ko izveido Eiropas centrālo repozitāriju (ECR), kurā integrēti visi notikumi civilajā aviācijā, ko savākušas dalībvalstis, un Komisijas Regula (EK) Nr. 1330/2007 (6), ar kuru nosaka noteikumus attiecībā uz ECR ietvertās informācijas izplatīšanu.

4.

Priekšlikums balstīts uz Direktīvu 2003/42/EK, lai uzlabotu esošās sistēmas ziņošanai par notikumiem civilajā aviācijā gan valstu, gan Eiropas līmenī. Citu izmaiņu vidū tajā piedāvāts:

nodrošināt, ka tiek ziņots par visiem būtiskajiem notikumiem un ka paziņotie un saglabātie dati ir pilnīgi un augstas kvalitātes,

papildus obligātajai sistēmai izveidot brīvprātīgu ziņošanas sistēmu,

pieprasīt ne tikai dalībvalstīm, bet arī organizācijām ziņot par notikumiem un organizēt šo ziņojumu nosūtīšanu uz ECR,

iedrošināt ziņot, nodrošinot to personu, kas ziņo par notikumiem, saskaņotu aizsardzību pret augstākstāvošu personu veiktu sodīšanu vai vajāšanu,

nodrošināt atbilstīgu piekļuvi ECR iekļautajai informācijai.

1.3.   EDAU atzinuma mērķis

5.

No priekšlikuma izriet, ka par notikumiem darbinieki ziņos savām organizācijām, kas pēc tam tos glabās savā datu bāzē un ziņos par tiem valsts nozīmētajām kompetentajām iestādēm vai Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai (EASA). Šīs iestādes kopā ar EASA un Komisiju nosūtīs informāciju par notikumiem civilajā aviācijā uz ECR, kuru pārvalda Komisija. Turklāt Komisija apstrādās datus saistībā ar ieinteresētajām personām, kas pieprasa piekļuvi informācijai, kura glabājas ECR.

6.

EDAU atzīst, ka priekšlikuma mērķis nav regulēt personas datu apstrādi. Taču informācija, kas tiks saglabāta, paziņota un nosūtīta, var būt saistīta ar fiziskām personām, kuras ir vai nu tieši vai netieši identificējamas, piemēram, ziņotājiem, trešajām personām, kas iesaistītas paziņotajā notikumā, un ieinteresētajām personām, kas pieteikušās piekļuvei. (7) Paziņotā informācija var ne tikai būt saistīta ar tehniskām problēmām, bet arī, piemēram, saniknotiem pasažieriem, apkalpes darbnespēju vai ar veselību saistītiem incidentiem (8).

7.

Tāpēc šajā atzinumā tiks analizēti tie priekšlikuma elementi, kas skar personas datu apstrādi. Tas ir balstīts uz iepriekšējo EDAU atzinumu (9) par vienu no regulām, ko priekšlikums atceļ (10).

4.   Secinājumi

46.

EDAU atzinīgi novērtē uzmanību, kas veltīta personas datu aizsardzībai, jo īpaši pateicoties apņēmībai “neidentificēt” lielu daļu no datiem, kas tiek apstrādāti, ziņojot par notikumu. Taču viņš atgādina, ka apstrādātie dati joprojām paliks personas dati, un tāpēc atzinīgi novērtē atsauces uz ES datu aizsardzības tiesību aktu piemērojamību. Tas labākajā gadījumā nodrošina daļēju anonimizāciju.

47.

EDAU iesaka noskaidrot “neidentificēšanas” apmēru. Proti, viņš piedāvā šādus teksta uzlabojumus:

preambulā, paskaidrojot, ka neidentificēšana priekšlikumā ir nosacīta un neatbilst pilnīgai anonimizācijai. Turklāt saskaņā ar iepriekš minētajiem ieteikumiem preambulā būtu arī jāizskaidro, ka neidentifikācijas un pilnīgas anonimizācijas pasākumi ir piemērojami dažādos kontekstos,

16. pantā: nosakot, ka datiem, kas pieejami neatkarīgiem izmantotājiem, arī būtu jābūt neidentificējamiem vai pēc iespējas ātrāk jātiek izdzēstiem, ja vien datu uzglabāšanas nepieciešamība nav pamatota, piemēram, lai nodrošinātu atbilstību citiem organizāciju tiesiskajiem noteikumiem,

lai noskaidrotu neidentificēšanas apmēru, EDAU iesaka 16. panta 1. punktā un 16. panta 2. punktā aizstāt “personas dati” ar “informācija par personu” un pievienot atsauci uz identifikācijas iespējamību tehniskajā informācijā saskaņā ar 2. panta 1. punktu,

5. panta 6. punkts ļauj dalībvalstīm un organizācijām izveidot papildu ziņošanas sistēmas. Būtu jānosaka, ka šai informācijai arī būtu jābūt neidentificējamai. Tāpēc EDAU iesaka 16. panta 2. punktā paskaidrot, ka personas datiem, kas ietverti drošības informācijas fondā un datu apstrādes sistēmām, kuras izveidotas saskaņā ar 5. panta 6. punktu, arī būtu jābūt neidentificējamiem,

13. panta 10. punktā: noteikt, ka informācijai pirms tās publicēšanas būtu jābūt anonimizētai (11),

11. panta 4. punktā: noteikt, ka III pielikumā minētajai informācijai, kas padarīta pieejama ieinteresētajām personām un kas neattiecas uz tām piederošo aprīkojumu, darbībām vai darbības jomu, būtu jābūt ne tikai apkopotai vai neidentificējamai, kā pieprasīts 11. panta 4. punktā, bet pilnībā anonimizētai.

48.

EDAU iesaka priekšlikumā norādīt, kurš būs katras datu bāzes kontrolieris. Viņš iesaka arī I un II pielikumā, 5. panta 6. punktā noteikt visas apstrādājamo datu kategorijas un attiecīgi paskaidrojot 7. panta 1. punktu un 11. panta 1. punktu. Ja nav iespējams norādīt visus notikumus un datu laukus, kas apstrādājami saskaņā ar 7. panta 1. punktu, 5. panta 3. punktu, 5. panta 6. punktu un 11. panta 1. punktu, šajos pantos būtu vismaz jāmin, ka papildu informācijai, kas nav prasīta priekšlikumā, nebūtu jāsatur īpašas datu kategorijas, kuras noteiktas Direktīvas 95/46/EK 8. pantā un Regulas (EK) Nr. 45/2001 10. pantā (“sensitīvi dati”).

49.

EDAU arī iesaka noteikt laikposmus, cik ilgi datus jāuzglabā datu bāzēs, datu subjektu tiesības un īstenojamos drošības pasākumus.

50.

Ja informācija tiek nosūtīta trešo valstu organizācijām vai starptautiskām organizācijām, tām būtu jāapņemas ievērot atbilstīgus aizsargpasākumus, kas nosakāmi saistošā dokumentā. Šie aizsargpasākumi varētu būt balstīti uz datu aizsardzības principiem, kas ietverti Komisijas pieņemtajās līguma standartklauzulās attiecībā uz personas datu nosūtīšanu trešām valstīm, un pievienoti priekšlikuma pielikumā.

51.

Attiecībā uz ieinteresēto personu, kas pieprasa piekļuvi ECR, datu apstrādi EDAU iesaka priekšlikumā norādīt datu aizsardzības pasākumus, kas tiks piemēroti datu, kuri attiecas uz trešām personām, apstrādei (piemēram, cik ilgi dati tiks uzglabāti pēc tam, kad piekļuve tiks atļauta vai liegta, un kam ir piekļuve šiem datiem). Turklāt veidlapā, kas ietverta IV pielikumā, vēl bez paziņojuma par piekļuvi informācijai (12) būtu jāiekļauj paziņojums par privātumu.

52.

Visbeidzot, preambulā būtu jāpamato nepieciešamība pēc sensitīvu datu apstrādes jebkāda iemesla dēļ, kas ietverts Direktīvas 95/46/EK 8. panta 2.-4. punktā un Regulas (EK) Nr. 45/2001 10. panta 2.-4. punktā. EDAU arī iesaka pieņemt papildu drošības pasākumus attiecībā uz īpašu kategoriju datu apstrādi, piemēram, stingrākus drošības pasākumus, aizliegumu atklāt saistītās datu kategorijas trešām personām, uz kurām neattiecas ES datu aizsardzības tiesību akti, un ierobežojumu atklāt tās citām ieinteresētajām personām. Turklāt šo kategoriju datu apstrāde var būt pakļauta ES valstu datu aizsardzības iestāžu un EDAU iepriekšējai pārbaudei.

Briselē, 2013. gada 10. aprīlī

Giovanni BUTTARELLI

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja palīgs


(1)  COM(2012) 776 final.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. jūnija Direktīva 2003/42/EK attiecībā uz ziņošanu par notikumiem civilajā aviācijā (OV L 167, 4.7.2003., 23. lpp.).

(3)  Notikumi ir jebkādi nozīmīgi atgadījumi saistībā ar aviācijas drošību, tostarp incidenti, negadījumi un nopietni incidenti (skatīt priekšlikuma 2. panta 8. punktu).

(4)  “Organizācija” priekšlikumā ir definēta kā “jebkāda organizācija, kas nodrošina aviācijas produktus un/vai pakalpojumus un ietver sevī aviācijas operatorus, oficiālas tehniskās apkopes un remonta organizācijas, organizācijas, kas atbild par lidmašīnu projektēšanu un/vai ražošanu, gaisa navigācijas pakalpojumu sniedzējus un sertificētus lidlaukus” (skatīt priekšlikuma 2. panta 9. punktu).

(5)  Komisijas 2007. gada 12. novembra Regula (EK) Nr. 1321/2007, ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz to, kā centrālajā repozitārijā integrējama informācija par notikumiem civilajā aviācijā (OV L 294, 13.11.2007., 3. lpp.).

(6)  Komisijas 2007. gada 24. septembra Regula (EK) Nr. 1330/2007, ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz to, kā ieinteresētajām personām izplatāma informācija par notikumiem civilajā aviācijā (OV L 295, 14.11.2007., 7. lpp.).

(7)  Par personas datiem skatīt 3.1. sadaļu.

(8)  Skatīt priekšlikuma I pielikumu “Incidentu saraksts, par kuriem jāziņo saskaņā ar obligāto notikumu ziņošanas sistēmu”.

(9)  Skatīt EDAU atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par negadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā (OV C 132, 21.5.2010., 1. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 20. oktobra Regula (ES) Nr. 996/2010 par nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā un ar ko atceļ Direktīvu 94/56/EK. Dokuments attiecas uz EEZ (OV L 295, 12.11.2010., 35. lpp.)

(11)  Tas ir, pārliecinoties, ka personas nav identificējamas, ņemot vērā visus līdzekļus, ko saprātīgi varētu izmantot vai nu kontrolieris vai jebkura cita persona.

(12)  IV pielikuma 7. punkts.


V Atzinumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

7.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 358/22


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2013/C 358/12

1.

Komisija 2013. gada 29. novembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums Goldman Sachs Group, Inc. (“Goldman Sachs”), TPG LundyCO, L.P. (“TPG”) un Barclays PLC (“Barclays”) iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē kopīgu kontroli pār Intertain Limited (“Intertain”), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Goldman Sachs ir ieguldījumu banku pakalpojumu, vērtspapīru un ieguldījumu pārvaldības uzņēmums, kas sniedz plašu pakalpojumu klāstu dažādiem klientiem, tostarp korporācijām, finanšu iestādēm, valdībām un turīgām privātpersonām, visā pasaulē,

TPG ir ieguldījumu instrumentsabiedrība, kas ir daļa no TPG Group – pasaules mēroga privāto ieguldījumu uzņēmuma, kas pārvalda fondu kopumu, kurus iegulda dažādos uzņēmumos, tos iegādājoties vai pārstrukturējot,

Barclays ir daļa no Barclays Group – pasaules mēroga finanšu pakalpojumu sniedzēja, kura darbība ietver individuālos banku pakalpojumus, ar kredītkartēm saistītus pakalpojumus, banku pakalpojumus korporatīvajā un ieguldījumu jomā, kā arī līdzekļu un ieguldījumu pārvaldības pakalpojumus,

Intertain ir Anglijas sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras darbības joma ir bāri un komēdiju teātri Apvienotajā Karalistē.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Eiropas Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Apvienošanās regulu (2), jānorāda, ka šī lieta pretendē uz izskatīšanu atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6927 – Goldman Sachs/TPG Lundy/Barclays/Intertain uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp. (“Paziņojums par vienkāršotu procedūru”).


7.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 358/24


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2013/C 358/13

1.

Komisija 2013. gada 2. decembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmumi Allianz IARD SA (“Allianz”, Francija), kas pieder grupai Allianz (Vācija), Axa France IARD SA (“Axa”, Francija), kas pieder grupai Axa (Francija), Covéa Risk SA (“Covéa”, Francija), kas pieder grupai Covéa (Francija), Generali France Assurances SA (“Generali”, Francija), kas pieder grupai Assicurazioni Generali (Itālija), un Chambre Syndicale des Courtiers d'Assurances (“CSCA”, France) iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē kopīgu kontroli pār uzņēmumu Netproassur SASU (“Netproassur”, Francija), iegādājoties akcijas jaunizveidotā sabiedrībā, kas veido kopuzņēmumu.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Allianz: apdrošināšanas sabiedrība (īpašuma un atbildības apdrošināšanas pakalpojumu pārdošana (“IARD – Incendie, Automobile Responsabilité, Dommage”) Francijā),

Axa: apdrošināšanas sabiedrība (IARD apdrošināšanas pakalpojumu pārdošana Francijā),

Covéa: apdrošināšanas sabiedrība (IARD apdrošināšanas pakalpojumu pārdošana Francijā),

Generali: apdrošināšanas sabiedrība (dzīvības apdrošināšanas un nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumu pārdošana Francijā),

CSCA: Francijas darba devēju organizācija apdrošināšanas starpniecības jomā, kas izveidota kā arodbiedrību konfederācija,

Netproassur: IKT projektu izstrāde, īstenošana un darbība apdrošināšanas starpniecības un pārapdrošināšanas jomā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar EK Apvienošanās regulu (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6817 – Allianz/Axa/Covéa/Generali/CSCA/Netproassur uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp. (“Paziņojums par vienkāršotu procedūru”).