ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.313.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 313

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 26. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2013/C 313/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 304, 19.10.2013.

1

 

Vispārējā tiesa

2013/C 313/02

Vispārējās tiesas priekšsēdētāja ievēlēšana

2

2013/C 313/03

Vispārējās tiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana

2

2013/C 313/04

Palātu priekšsēdētāju ievēlēšana

2

2013/C 313/05

Tiesnešu darbība palātās

2

2013/C 313/06

Kritēriji lietu nodošanai palātām

4

2013/C 313/07

Plēnums

4

2013/C 313/08

Virspalātas sastāvs

5

2013/C 313/09

Apelāciju palāta

5

2013/C 313/10

Tiesneša, kas aizstāj Vispārējās tiesas priekšsēdētāju pagaidu noregulējuma tiesneša statusā, norīkošana

5

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2013/C 313/11

Palātu sastāvs un tiesnešu darbība palātās

6

 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2013/C 313/12

Lieta C-407/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 17. jūlijā iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) — Rotondo u.c./Rete Ferroviaria Italiana

7

2013/C 313/13

Lieta C-418/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 23. jūlijā iesniedza Corte costituzionale (Itālija) — Napolitano u.c./Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

7

2013/C 313/14

Lieta C-420/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 24. jūlijā iesniedza Bundespatentgericht (Vācija) — Netto Marken Discount AG & Co. KG/Deutsches Patent- und Markenamt

8

2013/C 313/15

Lieta C-421/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 24. jūlijā iesniedza Bundespatentgericht (Vācija) — Apple Inc./Deutsches Patent- und Markenamt

8

2013/C 313/16

Lieta C-428/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 26. jūlijā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) — Ministero dell’Economia e delle Finanze e AAMS/Yesmoke Tobacco

9

2013/C 313/17

Lieta C-434/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 17. maija spriedumu lietā T-146/09 Parker ITR Srl un Parker-Hannifin Corp/Eiropas Komisija 2013. gada 1. augustā iesniedza Eiropas Komisija

9

2013/C 313/18

Lieta C-441/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 5. augustā iesniedza Handelsgericht Wien (Austrija) — Pez Hejduk/EnergieAgentur.NRW GmbH

10

2013/C 313/19

Lieta C-448/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2013. gada 6. jūnija spriedumu lietā T-515/11 Delphi Technologies, Inc./Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) 2013. gada 7. augustā iesniedza Delphi Technologies, Inc.

10

2013/C 313/20

Lieta C-449/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 12. augustā iesniedza Tribunal d'instance d'Orléans (Francija) — CA Consumer Finance/Ingrid Bakkaus u.c.

11

2013/C 313/21

Lieta C-450/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2013. gada 30. maija spriedumu lietā T-396/11 ultra air GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2013. gada 12. augustā iesniedza Donaldson Filtration Deutschland GmbH

12

2013/C 313/22

Lieta C-454/13: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 13. augustā iesniedza Tribunal de première instance de Bruxelles (Beļģija) — Belgacom SA/Commune d'Etterbeek

13

2013/C 313/23

Lieta C-466/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2013. gada 27. jūnija spriedumu lietā T-89/12 Repsol YPF/ITSB — Ajuntament de Roses (R) 2013. gada 27. augustā iesniedza Repsol, SA

13

2013/C 313/24

Lieta C-496/13 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2013. gada 3. jūlija spriedumu lietā T-78/12 GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) 2013. gada 16. septembrī iesniedza GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH

13

 

Vispārējā tiesa

2013/C 313/25

Lieta T-73/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Komisija (Finanšu atbalsts, kas izmaksāts saistībā ar programmu Daphné II — Gala subsīdijas apmēra noteikšana — Paziņojums par parādu — Apstrīdams tiesību akts — Pienākums norādīt pamatojumu — Taisnīga lietas izskatīšana — Kļūdas vērtējumā)

15

2013/C 313/26

Lieta T-142/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Itālija/Komisija (Valodu lietojums — Paziņojumi par atklātajiem konkursiem administratoru un asistentu pieņemšanai darbā — Pilna teksta publikācija trijās oficiālajās valodās — Informācija par paziņojumiem par atklātajiem konkursiem — Publicēšana visās oficiālajās valodās — Pārbaudījumu valoda — Otrās valodas izvēle no trim oficiālajām valodām)

15

2013/C 313/27

Lieta T-164/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Itālija/Komisija (Valodu lietojums — Paziņojums par atklātu konkursu ārstu pieņemšanai darbā — Pilna teksta publikācija trijās oficiālajās valodās — Informācija par paziņojumu par atklāto konkursu — Publicēšana visās oficiālajās valodās — Pārbaudījumu valoda — Otrās valodas izvēle no trim oficiālajām valodām)

15

2013/C 313/28

Lieta T-380/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Nīderlande/Komisija (Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Lūgums piešķirt piekļuvi Komisijas galīgā lēmuma par aizliegtu vienošanos noteiktām konfidenciālām daļām — Piekļuves atteikums — Pienākums norādīt pamatojumu — Pienākums veikt konkrētu un individuālu pārbaudi — Izņēmums saistībā ar personas privātās dzīves un neaizskaramības aizsardzību — Izņēmums saistībā ar trešo personu komerciālo interešu aizsardzību — Izņēmums saistībā ar izmeklēšanas mērķu aizsardzību — Sevišķas sabiedrības intereses — Lojāla sadarbība)

16

2013/C 313/29

Lieta T-525/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Poste Italiane/Komisija (Valsts atbalsts — Itālijas Valsts kasē esošo pasta norēķinu kontu līdzekļu atlīdzināšana — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu un uzdots to atgūt — Valsts atbalsta jēdziens — Priekšrocība)

16

2013/C 313/30

Lieta T-536/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Huvis/Padome (Dempings — Dienvidkorejas izcelsmes poliestera štāpeļšķiedru imports — Antidempinga maksājumu pagarināšana pēc daļējas starpposma pārskatīšanas — Prasība atcelt tiesību aktu — Tieša un individuāla skaršana — Pieņemamība — Vienlīdzīga attieksme un nediskriminācija — Regulas (EK) Nr. 384/96 9. panta 5. punkts un 21. panta 1. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 9. panta 5. punkts un 21. panta 1. punkts))

17

2013/C 313/31

Lieta T-537/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Cixi Jiangnan Chemical Fiber u.c./Padome (Dempings — Ķīnas izcelsmes poliestera štāpeļšķiedru imports — Antidempinga maksājumu pagarināšana pēc daļējas starpposma pārskatīšanas — Prasība atcelt tiesību aktu — Tieša un individuāla skaršana — Pieņemamība — Vienlīdzīga attieksme un nediskriminācija — Regulas (EK) Nr. 384/96 9. panta 5. punkts un 21. panta 1. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 9. panta 5. punkts un 21. panta 1. punkts))

17

2013/C 313/32

Lieta T-548/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Total/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Parafīna vasku tirgus — Ogļu putekļu vaska tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Cenu noteikšana un tirgu sadale — Tiesības uz aizstāvību — Noziedzīgu nodarījumu un sodu tiesiskuma princips — Nevainīguma prezumpcija — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Mātesuzņēmuma atbildība par tā meitasuzņēmumu izdarītiem konkurences tiesību normu pārkāpumiem — Mātesuzņēmuma izšķiroša ietekme — Pieņēmums gandrīz pilnīga kapitāldaļu turējuma gadījumā)

18

2013/C 313/33

Lieta T-566/08: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Total Raffinage Marketing/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Parafīna vaska tirgus — Ogļu putekļu vaska tirgus — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Cenu noteikšana un tirgu sadale — Aizliegtas vienošanās pastāvēšanas pierādījums — Vienota un turpināta pārkāpuma jēdziens — Pārkāpuma ilgums — Pārkāpuma pārtraukšana — 2006. gada pamatnostādnes naudas soda apmēra noteikšanai — Vienlīdzīga attieksme — Nevainīguma prezumpcija — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Mātesuzņēmuma atbildība par tā meitasuzņēmumu izdarītiem konkurences tiesību normu pārkāpumiem — Mātesuzņēmuma īstenota izšķiroša ietekme — Pieņēmums pilnīga kapitāldaļu turējuma gadījumā — Samērīgums — Noapaļošanas metode — Neierobežota kompetence)

18

2013/C 313/34

Lieta T-126/09: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Itālija/Komisija (Valodu lietojums — Paziņojumi par atklātajiem konkursiem administratoru pieņemšanai darbā — Pilna teksta publikācija trijās oficiālajās valodās — Informācija par paziņojumiem par atklātajiem konkursiem — Publicēšana visās oficiālajās valodās — Pārbaudījumu valoda — Otrās valodas izvēle no trim oficiālajām valodām)

19

2013/C 313/35

Lieta T-218/09: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Itālija/Komisija (Valodu lietojums — Paziņojumi par atklātajiem konkursiem asistentu pieņemšanai darbā — Pārbaudījumu valoda — Otrās valodas izvēle no trim oficiālajām valodām)

19

2013/C 313/36

Lieta T-347/09: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Vācija/Komisija (Valsts atbalsts — Atsevišķu nacionālā dabas mantojuma zonu bezatlīdzības nodošana — Lielu dabas aizsardzības projektu finansiāla atbalsta pasākumi — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar kopējo tirgu — Uzņēmuma jēdziens — Pienākums norādīt pamatojumu)

20

2013/C 313/37

Lieta T-320/10: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Fürstlich Castell’sches Domänenamt/ITSB — Castel Frères (CASTEL) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme CASTEL — Absolūts atteikuma pamats — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Pieņemamība — Apelāciju padomē neizvirzīts absolūts atteikuma pamats — Faktu pārbaude pēc savas iniciatīvas — Regulas (EK) Nr. 207/2009 76. panta 1. punkts)

20

2013/C 313/38

Lieta T-551/10: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Fri-El Acerra/Komisija (Valsts atbalsts — Subsīdija, kas paredzēta termoelektrostacijas atpirkšanai un pārvēršanai biodegvielas spēkstacijā — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Pamatnostādņu valsts reģionālajam atbalstam piemērošana laikā — Tiesiskā paļāvība — Stimulējoša ietekme)

21

2013/C 313/39

Lieta T-111/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — ClientEarth/Komisija (Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Komisijas saņemtie pētījumi par direktīvu vides jomā transpozīciju — Daļējs piekļuves atteikums — Izņēmums saistībā ar pārbaudes, izmeklēšanas un revīzijas mērķu aizsardzību — Konkrēta un individuāla pārbaude — Saderīgums ar Orhūsas konvenciju — Sevišķas sabiedrības intereses — Termiņa tieši izteikta lēmuma pieņemšanai nokavējuma sekas — Pienākuma aktīvi izplatīt vides informāciju apjoms)

21

2013/C 313/40

Lieta T-214/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — ClientEarth un PAN Europe/EFSA (Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Ekspertu, kas sniedza apsvērumus par vadlīniju projektu par zinātniskas dokumentācijas pievienošanu lūgumam izsniegt atļauju laist tirgū augu aizsardzības līdzekļus un to sastāvā esošās aktīvās vielas, vārdi — Piekļuves atteikums — Izņēmums saistībā ar privātās dzīves un personas neaizskaramības aizsardzību — Personas datu aizsardzība — Regula (EK) Nr. 45/2001 — Pienākums norādīt pamatojumu)

21

2013/C 313/41

Lieta T-264/11 P: Vispārējās tiesas 2013. gada 16. septembra spriedums — De Nicola/EIB (Apelācija — Civildienests — EIB personāls — Novērtēšana — Paaugstināšana amatā — 2007. gada novērtējums un paaugstināšana amatā — Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmums — Psiholoģiska vardarbība — Saprātīgs termiņš — Lūgums atcelt tiesību aktu — Prasība par kaitējuma atlīdzību)

22

2013/C 313/42

Lieta T-331/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Besselink/Padome (Piekļuve dokumentiem — Regula (EK) Nr. 1049/2001 — Padomes lēmuma, ar ko pilnvaro Komisiju veikt sarunas attiecībā uz nolīgumu par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai, projekts — Izņēmums par sabiedrības interešu aizsardzību starptautisko attiecību jomā — Daļēja pieeja — Pienākums norādīt pamatojumu — Pieteikums par pierādījumu savākšanas un procesa organizatoriskajiem pasākumiem — Nepieņemamība)

22

2013/C 313/43

Lieta T-380/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Palirria Souliotis/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Kopējais muitas tarifs — Klasifikācija Kombinētajā nomenklatūrā — Tarifu pozīcija — Reglamentējošs akts, kas saistīts ar īstenošanas pasākumiem — Nepieņemamība)

23

2013/C 313/44

Lieta T-383/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Makhlouf/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Sīriju — Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Ierobežojumi ieceļošanai Savienības teritorijā un tās šķērsošanai — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Pamattiesības)

23

2013/C 313/45

Lieta T-418/11 P: Vispārējās tiesas 2013. gada 16. septembra spriedums — De Nicola/EIB (Apelācija — Civildienests — EIB personāls — Veselības apdrošināšana — Atteikšanās segt medicīniskos izdevumus — Pieteikums par neatkarīga ārsta noteikšanu — Saprātīgs termiņš — Lūguma uzsākt samierināšanas procedūru noraidījums — Prasība atcelt tiesību aktu — Prasība atlīdzināt medicīniskos izdevumus — Lis pendens)

23

2013/C 313/46

Lieta T-457/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Valeo Vision/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Kopējais muitas tarifs — Klasifikācija Kombinētajā nomenklatūrā — Tarifa pozīcija — Individuālas skaršanas neesamība — Reglamentējošs akts, kas saistīts ar īstenošanas pasākumiem — Nepieņemamība)

24

2013/C 313/47

Lieta T-492/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Rauscher Consumer Products/ITSB (Tampona attēls) (Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes, kas attēlo higiēnisko tamponu, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamats — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

24

2013/C 313/48

Lieta T-563/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Anbouba/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Sīriju — Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Pierādīšanas pienākums — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu — Aizmuguriska lietas izskatīšana — Pieteikums par iestāšanos lietā — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

24

2013/C 313/49

Lieta T-592/11: Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Anbouba/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi pret Sīriju — Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana — Nevainīguma prezumpcija — Pierādīšanas pienākums — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Tiesības uz aizstāvību — Pienākums norādīt pamatojumu)

25

2013/C 313/50

Lieta T-618/11 P: Vispārējās tiesas 2013. gada 16. septembra spriedums — De Nicola/EIB (Apelācija — Civildienests — EIB personāls — Novērtēšana — Paaugstināšana amatā — 2008. gada novērtējums un paaugstināšana amatā — Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmums — Pārbaudes apjoms — Novērtējuma ziņojums — Iebilde par prettiesiskumu — Saprātīgs termiņš — Lūgums atcelt tiesību aktu — Prasība par kaitējuma atlīdzību — Lis pendens)

25

2013/C 313/51

Lieta T-383/13: Prasība, kas celta 2013. gada 17. jūlijā — Chatzianagnostou/Padome u.c.

26

2013/C 313/52

Lieta T-386/13: Prasība, kas celta 2013. gada 29. jūlijā — Kėdainių rajono Okainių ŽŪB u.c./Komisija un Padome

27

2013/C 313/53

Lieta T-402/13: Prasība, kas celta 2013. gada 31. jūlijā — Orange/Komisija

28

2013/C 313/54

Lieta T-406/13: Prasība, kas celta 2013. gada 29. jūlijā — Gossio/Padome

28

2013/C 313/55

Lieta T-416/13: Prasība, kas celta 2013. gada 13. augustā — Stanleybet Malta un Stanley International Betting/Komisija

29

2013/C 313/56

Lieta T-427/13: Prasība, kas celta 2013. gada 12. augustā — Gruppo Norton/ITSB — Marín Nicolás (Gruppo Norton S.r.l.)

30

2013/C 313/57

Lieta T-428/13: Prasība, kas celta 2013. gada 19. augustā — IOC-UK/Padome

30

2013/C 313/58

Lieta T-433/13: Prasība, kas celta 2013. gada 20. augustā — Petropars Iran u.c./Padome

31

2013/C 313/59

Lieta T-453/13: Prasība, kas celta 2013. gada 26. augustā — Klaes/ITSB — Klaes Kunststoffe (Klaes)

31

2013/C 313/60

Lieta T-458/13: Prasība, kas celta 2013. gada 23. augustā — Larrañaga Otaño/ITSB (GRAPHENE)

32

2013/C 313/61

Lieta T-459/13: Prasība, kas celta 2013. gada 23. augustā — Larrañaga Otaño/ITSB (GRAPHENE)

32

2013/C 313/62

Lieta T-467/13: Prasība, kas celta 2013. gada 28. augustā — Arrow Group un Arrow Generics/Komisija

32

2013/C 313/63

Lieta T-482/13: Prasība, kas celta 2013. gada 9. septembrī — MedSkin Solutions Dr. Suwelack/ITSB — Cryo-Save (CryoSafe)

33

2013/C 313/64

Lieta T-487/13: Prasība, kas celta 2013. gada 6. septembrī — Navarra de Servicios y Tecnologías/Komisija

34

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2013/C 313/65

Lieta F-83/08: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 19. septembra spriedums — Gheysens/Padome (Civildienests — Pagaidu līgumdarbinieks — Darbā pieņemšanas nosacījumi — Funkciju grupa — Saistība starp uzdevumu veidiem un funkciju grupām — Darba tiesisko attiecību ilgums)

35

2013/C 313/66

Lieta F-31/13: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 19. septembra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Civildienests — Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts — Termiņā prasības celšanai, kas, pamatojoties uz attālumu, palielināts par desmit dienām, pa faksu nosūtīts prasības pieteikums — Prasības pieteikums, kas nosūtīts par pastu desmit nākamo dienu laikā — Pirmā un otrā neidentiskums — Novēlota prasība)

35

LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/1


2013/C 313/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

OV C 304, 19.10.2013.

Iepriekšējās publikācijas

OV C 298, 12.10.2013.

OV C 291, 5.10.2013.

OV C 284, 28.9.2013.

OV C 274, 21.9.2013.

OV C 260, 7.9.2013.

OV C 252, 31.8.2013.

Šie teksti pieejami arī

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Vispārējā tiesa

26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/2


Vispārējās tiesas priekšsēdētāja ievēlēšana

2013/C 313/02

2013. gada 16. septembra sanāksmē Vispārējās tiesas tiesneši saskaņā ar Reglamenta 7. panta noteikumiem tiesnesi Marku Jēgeru [Marc Jaeger] ievēlēja par Vispārējās tiesas priekšsēdētāju uz laikposmu no 2013. gada 16. septembra līdz 2016. gada 31. augustam.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/2


Vispārējās tiesas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana

2013/C 313/03

2013. gada 17. septembra sanāksmē Vispārējās tiesas tiesneši saskaņā ar Protokola par Eiropas Savienības Tiesas Statūtiem 9.a pantu, kas aplūkots kopā ar šī paša protokola 47. panta pirmo daļu, tiesnesi Heiki Kanninenu [Heikki Kanninen] ievēlēja par Vispārējās tiesas priekšsēdētāja vietnieku uz laikposmu no 2013. gada 17. septembra līdz 2016. gada 31. augustam.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/2


Palātu priekšsēdētāju ievēlēšana

2013/C 313/04

2013. gada 18. septembrī Vispārējā tiesa saskaņā ar Reglamenta 15. pantu M. E. Martins Ribeiro, S. Papasavvas, M. Prek, A. Dittrich, S. Frimodt Nielsen, M. van der Woude, D. Gratsias un G. Berardis ievēlēja par palātu, kurās ir pieci tiesneši, un palātu, kurās ir trīs tiesneši, priekšsēdētājiem uz laikposmu no 2013. gada 18. septembra līdz 2016. gada 31. augustam.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/2


Tiesnešu darbība palātās

2013/C 313/05

2013. gada 17. septembrī Vispārējā tiesa nolēma uz laikposmu no 2013. gada 17. septembra līdz 2016. gada 31. augustam izveidot deviņas palātas, kurās ir pieci tiesneši, un deviņas palātas, kurās ir trīs tiesneši, un 2013. gada 23. septembrī uz laikposmu no 2013. gada 23. septembra līdz 2016. gada 31. augustam tiesnešus tajās sadalīt šādi:

 

I palāta paplašinātā sastāvā, kurā ir pieci tiesneši :

priekšsēdētāja vietnieks H. Kanninen, tiesneši I. Pelikánová, K. Jürimäe, E. Buttigieg un S. Gervasoni.

 

1. palāta, kurā ir trīs tiesneši :

 

H. Kanninen, priekšsēdētāja vietnieks;

 

I. Pelikánová, tiesnese;

 

E. Buttigieg, tiesnesis.

 

II palāta paplašinātā sastāvā, kurā ir pieci tiesneši :

palātas priekšsēdētāja M. E. Martins Ribeiro, tiesneši N. J. Forwood, K. Jürimäe, E. Bieliūnas un S. Gervasoni.

 

2. palāta, kurā ir trīs tiesneši :

 

M. E. Martins Ribeiro, palātas priekšsēdētāja;

 

K. Jürimäe, tiesnese;

 

S. Gervasoni, tiesnesis.

 

III palāta paplašinātā sastāvā, kurā ir pieci tiesneši :

palātas priekšsēdētājs S. Papasavvas, tiesneši N. J. Forwood, I. Labucka, E. Bieliūnas un V. Kreuschitz.

 

3. palāta, kurā ir trīs tiesneši :

 

palātas priekšsēdētājs S. Papasavvas;

 

N. J. Forwood, tiesnesis;

 

E Bieliūnas, tiesnesis.

 

IV palāta paplašinātā sastāvā, kurā ir pieci tiesneši :

palātas priekšsēdētājs M. Prek, tiesneši I. Labucka, J. Schwarcz, V. Tomljenović un V. Kreuschitz.

 

4. palāta, kurā ir trīs tiesneši :

 

palātas priekšsēdētājs M. Prek;

 

I. Labucka, tiesnese;

 

V. Kreuschitz, tiesnesis.

 

V palāta paplašinātā sastāvā, kurā ir pieci tiesneši :

palātas priekšsēdētājs A. Dittrich, tiesneši F. Dehousse, J. Schwarcz, V. Tomljenović un A. M. Collins.

 

5. palāta, kurā ir trīs tiesneši :

 

palātas priekšsēdētājs A. Dittrich;

 

J. Schwarcz, tiesnesis;

 

V. Tomljenović, tiesnese.

 

VI palāta paplašinātā sastāvā, kurā ir pieci tiesneši :

palātas priekšsēdētājs S. Frimodt Nielsen, tiesneši F. Dehousse, I. Wiszniewska-Białecka, A. M. Collins un I. Ulloa Rubio.

 

6. palāta, kurā ir trīs tiesneši :

 

palātas priekšsēdētājs S. Frimodt Nielsen;

 

F. Dehousse, tiesnesis;

 

A. M. Collins, tiesnesis.

 

VII palāta paplašinātā sastāvā, kurā ir pieci tiesneši :

palātas priekšsēdētājs M. van der Woude, tiesneši I. Wiszniewska-Białecka, M. Kancheva, C. Wetter un I. Ulloa Rubio.

 

7. palāta, kurā ir trīs tiesneši :

 

palātas priekšsēdētājs M. van der Woude;

 

I. Wiszniewska-Białecka, tiesnese;

 

I. Ulloa Rubio, tiesnesis.

 

VIII palāta paplašinātā sastāvā, kurā ir pieci tiesneši :

palātas priekšsēdētājs D. Gratsias, tiesneši O. Czúcz, A. Popescu, M. Kancheva un C. Wetter.

 

8. palāta, kurā ir trīs tiesneši :

 

palātas priekšsēdētājs D. Gratsias;

 

M. Kancheva, tiesnese;

 

C. Wetter, tiesnesis.

 

IX palāta paplašinātā sastāvā, kurā ir pieci tiesneši :

palātas priekšsēdētājs G. Berardis, tiesneši O. Czúcz, I. Pelikánová, A. Popescu un E. Buttigieg.

 

9. palāta, kurā ir trīs tiesneši :

 

palātas priekšsēdētājs G. Berardis;

 

O. Czúcz, tiesnesis;

 

A. Popescu, tiesnesis.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/4


Kritēriji lietu nodošanai palātām

2013/C 313/06

2013. gada 23. septembrī Vispārējā tiesa saskaņā ar Reglamenta 12. pantu noteica šādus kritērijus lietu nodošanai palātām laikposmam no 2013. gada 23. septembra līdz 2016. gada 31. augustam:

1.

Apelācijas sūdzības, kas iesniegtas par Civildienesta tiesas nolēmumiem, kopš prasības pieteikuma iesniegšanas, saglabājot iespēju vēlāk piemērot Reglamenta 14. un 51. pantu, tiek nodotas apelāciju palātai.

2.

Lietas, kas nav tās, kuras ir paredzētas 1. punktā, kopš prasības pieteikuma iesniegšanas un saglabājot iespēju vēlāk piemērot Reglamenta 14. un 51. pantu, tiek nodotas palātām, kurās ir trīs tiesneši.

Šajā daļā paredzētās lietas tiek sadalītas starp palātām atbilstoši trim dažādām rotācijas kārtībām, kas noteiktas atkarībā no lietu reģistrācijas kārtības kancelejā:

lietas par uzņēmumiem piemērojamo konkurences tiesību normu, ar valstu piešķirto atbalstu saistīto tiesību normu un tiesību normu, kas attiecas uz tirdzniecības aizsardzības pasākumiem, īstenošanu;

lietas par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas ir paredzētas Reglamenta 130. panta 1. punktā;

visas citas lietas.

Vispārējās tiesas priekšsēdētājs var atkāpties no šīm rotācijas kārtībām, lai ņemtu vērā saistību starp atsevišķām lietām vai lai nodrošinātu līdzsvarotu darba slodzes sadalījumu.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/4


Plēnums

2013/C 313/07

2013. gada 23. septembrī Vispārējā tiesa attiecībā uz laikposmu no 2013. gada 23. septembra līdz 2016. gada 31. augustam saskaņā ar Reglamenta 32. panta 1. punkta otro daļu nolēma, ka tad, ja pēc ģenerāladvokāta iecelšanas saskaņā ar Reglamenta 17. pantu Vispārējās tiesas plēnumā ir pāra skaits tiesnešu, iepriekš noteiktā rotācijas kārtība, ko piemēro trīs gadu ilgā laikposmā, uz kādu ir ievēlēti palātu priekšsēdētāji, un atbilstoši kurai Vispārējās tiesas priekšsēdētājs izraugās tiesnesis, kas nepiedalīsies lietas izskatīšanā, ir kārtība, kas pretēja rangu kārtībai, kāda tiesnešiem noteikta atbilstoši viņu amata stāžam saskaņā ar Reglamenta 6. pantu, izņemot gadījumu, kad tiesnesis, kas tādējādi tiek izraudzīts, ir tiesnesis referents. Šajā pēdējā gadījumā tiek izraudzīts tiesnesis, kurš rangā ir tieši pirms viņa.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/5


Virspalātas sastāvs

2013/C 313/08

2013. gada 23. septembrī Vispārējā tiesa attiecībā uz laikposmu no 2013. gada 23. septembra līdz 2016. gada 31. augustam saskaņā ar Reglamenta 10. panta 1. punktu nolēma, ka trīspadsmit tiesneši, kas veido virspalātu, ir Vispārējās tiesas priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, astoņi palātu priekšsēdētāji, divi tiesneši, kas ietilpst palātā, kurā ir trīs tiesneši un kurai sākotnēji nodota lieta, un vēl viens tiesnesis. Šis pēdējais minētais saskaņā ar Reglamenta 6. pantā paredzēto kārtību ik gadus tiek izraudzīts no diviem tiesnešiem, kam būtu bijis jāpapildina iztiesāšanas sastāvs, kurā ir trīs tiesneši un kuram sākotnēji nodota lieta, ja tā būtu nodota palātai, kurā ir pieci tiesneši.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/5


Apelāciju palāta

2013/C 313/09

2013. gada 23. septembrī Vispārējā tiesa nolēma, ka laikposmā no 2013. gada 23. septembra līdz 2016. gada 31. augustam apelāciju palātu veidos Vispārējās tiesas priekšsēdētājs un – atbilstoši rotācijas kārtībai – divi palātu priekšsēdētāji vai, ja lietas izskatīšanā piedalās priekšsēdētāja vietnieks, priekšsēdētāja vietnieks un kādas palātas priekšsēdētājs.

Tiesneši, kas lietu izskata kopā ar apelāciju palātas priekšsēdētāju, lai veidotu palātu paplašinātā piecu tiesnešu sastāvā, ir trīs tiesneši no sākotnējā sastāva un – atbilstoši rotācijas kārtībai – divi palātu priekšsēdētāji vai, ja lietas izskatīšanā piedalās priekšsēdētāja vietnieks, priekšsēdētāja vietnieks un kādas palātas priekšsēdētājs.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/5


Tiesneša, kas aizstāj Vispārējās tiesas priekšsēdētāju pagaidu noregulējuma tiesneša statusā, norīkošana

2013/C 313/10

2013. gada 23. septembrī Vispārējā tiesa saskaņā ar Reglamenta 106. pantu nolēma norīkot tiesnesi N. Dž. Forvudu [N. J. Forwood], lai aizstātu Vispārējās tiesas priekšsēdētāju viņa prombūtnē vai tad, ja viņš nevar piedalīties, pagaidu noregulējuma tiesneša statusā, uz laiku no 2013. gada 23. septembra līdz 2013. gada 31. augustam.


Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/6


Palātu sastāvs un tiesnešu darbība palātās

2013/C 313/11

Ar 2005. gada 3. novembra lēmumu (1) Civildienesta tiesa nolēma lietas izskatīt trīs palātās un plēnumā. Ar 2013. gada 8. oktobra lēmumu Civildienesta tiesa uz laikposmu no 2013. gada 8. oktobra līdz 2014. gada 30. septembrim tiesnešus palātās sadalīja šādi:

 

1. palāta

 

H. KREPPEL, palātas priekšsēdētājs;

 

E. PERILLO un R. BARENTS, tiesneši.

 

2. palāta

 

M. I. ROFES I PUJOL, palātas priekšsēdētāja;

 

K. BRADLEY un J. SVENNINGSEN, tiesneši.

 

3. palāta, kas lietas izskata trīs tiesnešu sastāvā

 

S. VAN RAEPENBUSCH, Civildienesta tiesas priekšsēdētājs;

 

E. PERILLO, R. BARENTS, K. BRADLEY un J. SVENNINGSEN, tiesneši.

Šajā pēdējā palātā priekšsēdētājs lietas izskata pārmaiņus vai nu kopā ar tiesnešiem E. Perillo [E. Perillo] un J. Sveningsenu [J. Svenningsen], vai arī ar tiesnešiem R. Barentsu [R. Barents] un K. Brādliju [K. Bradley], ņemot vērā lietu savstarpējo saistību.


(1)  OV 2005, C 322, 16. lpp.


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

Tiesa

26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/7


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 17. jūlijā iesniedza Corte suprema di cassazione (Itālija) — Rotondo u.c./Rete Ferroviaria Italiana

(Lieta C-407/13)

2013/C 313/12

Tiesvedības valoda — itāļu

Iesniedzējtiesa

Corte suprema di cassazione

Lietas dalībnieki pamata procesā

Kasācijas sūdzības iesniedzēji: Francesco Rotondo u.c.

Atbildētāja kasācijas sūdzībā: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai darbam kuģniecībā ir piemērojamas Direktīvā 1999/70/EK (1) ietvertā pamatnolīguma par darbu uz noteiktu laiku klauzulas un, konkrēti, vai 2. klauzulas 1. punkts ir attiecināms arī uz noteikta laika darba ņēmējiem, kuri pieņemti darbā uz prāmjiem, kas veic reisus katru dienu?

2)

Vai Direktīvā 1999/70/EK ietvertais pamatnolīgums un konkrēti tā 3. klauzulas 1. punkts aizliedz tādu valsts tiesisko regulējumu (Codice della navigazione 332. pants), kurā paredzēta norāde par līguma “ilgumu”, nevis “termiņu”, un vai minētajai direktīvai atbilst tas, ka līguma ilgums ir paredzēts, norādot skaidru galīgo termiņu ilguma ziņā (“maksimāli 78 dienas”), bet neskaidru termiņu beigu datuma ziņā?

3)

Vai Direktīvā 1999/70/EK ietvertais pamatnolīgums un konkrēti tā 3. klauzulas 1. punkts aizliedz tādu valsts tiesisko regulējumu (Codice della navigazione 325., 326. un 332. pants), kurā kā līguma uz noteiktu laiku objektīvie iemesli ir norādīta vienīgi vajadzība veikt reisu(s), kā rezultātā līguma priekšmets (dienests) būtībā sakrīt ar iemeslu (pamatojumu, kāpēc tas noslēgts uz noteiktu laiku)?

4)

Vai direktīvā ietvertais pamatnolīgums nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu (šajā lietā — Codice della navigazione normas), kurā tad, ja tiek izmantoti secīgi līgumi (kas var tikt izmantoti ļaunprātīgi 5. klauzulas izpratnē), tos nav iespējams pārveidot par darba tiesiskajām attiecībām uz nenoteiktu laiku (pasākums, kas Codice della navigazione 326. pantā paredzēts tikai gadījumos, kad nodarbinātā persona ir dienestā nepārtraukti ilgāk nekā vienu gadu, un gadījumos, kad no līguma izbeigšanās līdz nākamā secīgā līguma noslēgšanai paiet laika posms, kas nav ilgāks par sešdesmit dienām)?


(1)  Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīva 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku (OV L 175, 43. lpp.; OV Īpašais izdevums latviešu valodā: 5. nod., 3. sēj., 368. lpp.).


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/7


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 23. jūlijā iesniedza Corte costituzionale (Itālija) — Napolitano u.c./Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

(Lieta C-418/13)

2013/C 313/13

Tiesvedības valoda — itāļu

Iesniedzējtiesa

Corte costituzionale

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Carla Napolitano, Salvatore Perrella, Gaetano Romano, Donatella Cittadino un Gemma Zangari

Atbildētāja: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Prejudiciālie jautājumi

1)

vai UNICE, CEEP un EAK noslēgtā Pamatnolīguma par darbu uz noteiktu laiku, kas ir ietverts Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīvas 1999/70/EK (1) pielikumā, 5. klauzulas 1. punkts ir interpretējams tādējādi, ka tas neļauj piemērot 1999. gada 3. maija Likuma Nr. 124 (ar ko pieņem neatliekamus pasākumus skolas darbinieku jomā) 4. panta 1. punkta pēdējo teikumu un 11. punktu, kuros, reglamentējot ikgadējo darbinieku aizvietošanu attiecībā uz amata vietām, “kas faktiski ir vakantas un pieejamas līdz 31. decembrim”, ir noteikts, ka amata vietas aizpilda, ik gadus pieņemot darbā aizvietojošos darbiniekus, “gaidot, kad noslēgsies konkursa procedūras štata mācībspēku pieņemšanai darbā”, ciktāl tajā ir ļauts noslēgt līgumus uz noteiktu laiku, bet nav norādīti precīzi termiņi konkursu pabeigšanai un nav paredzētas tiesības uz zaudējumu atlīdzību;

2)

vai atbilstoši 1999. gada 28. jūnija Direktīvas 1999/70/EK 5. klauzulas 1. punktam par objektīviem iemesliem var uzskatīt prasības par Itālijas skolu sistēmas organizāciju, kā tas ir aprakstīts iepriekš, kas par saderīgu ar Eiropas Savienības tiesībām padara tādus tiesību aktus kā Itālijas tiesību akti, kuros attiecībā uz skolas mācībspēku pieņemšanu darbā uz noteiktu laiku nav paredzētas tiesības uz zaudējumu atlīdzību.


(1)  1999. gada 28. jūnija Direktīva 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku (OV L 175, 43. lpp.).


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/8


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 24. jūlijā iesniedza Bundespatentgericht (Vācija) — Netto Marken Discount AG & Co. KG/Deutsches Patent- und Markenamt

(Lieta C-420/13)

2013/C 313/14

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Bundespatentgericht

Lietas dalībnieki pamata procesā

Pieteicēja: Netto Marken Discount AG & Co. KG

Atbildētāja: Deutsches Patent- und Markenamt

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Direktīvas (1) 2. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka par pakalpojumu šīs tiesību normas izpratnē tiek uzskatīta arī pakalpojumu mazumtirdzniecība?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša:

Vai Direktīvas 2. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka mazumtirgotāja piedāvātajiem pakalpojumiem satura ziņā ir jābūt noteiktiem tikpat precīzi kā mazumtirgotāja izplatītajām precēm?

a)

Vai pakalpojumu precizēšanas nolūkā pietiek norādīt

aa)

vispārīgi tikai pakalpojuma jomu vai vispārīgos apzīmējumus,

bb)

tikai klasi(-es) vai

cc)

konkrēti katru pakalpojumu?

b)

Vai šīs norādes ietekmē reģistrācijas pieteikuma datuma noteikšanu, vai arī, norādot vispārīgos apzīmējumus vai klases, ir iespējams veikt nomaiņu vai papildinājumu?

3)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša:

Vai Direktīvas 2. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka preču zīmes mazumtirdzniecības pakalpojumiem aizsardzības apjoms attiecas arī uz pakalpojumiem, ko sniedz pats mazumtirgotājs?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Direktīva 2008/95/EK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV L 299, 25. lpp).


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/8


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 24. jūlijā iesniedza Bundespatentgericht (Vācija) — Apple Inc./Deutsches Patent- und Markenamt

(Lieta C-421/13)

2013/C 313/15

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Bundespatentgericht

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Apple Inc.

Atbildētājs: Deutsches Patent- und Markenamt

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Direktīvas (1) 2. pants ir interpretējams tādējādi, ka “preču iepakojumam” paredzētā aizsardzības iespēja attiecas arī iepakojums (noformējums), kas ietver pakalpojumu?

2)

Vai Direktīvas 2. pants un 3. panta 1. punkts ir interpretējami tādējādi, ka apzīmējumu, kas attēlots iepakojumā (noformējumā), kas ietver pakalpojumu, ir iespējams reģistrēt kā preču zīmi?

3)

Vai Direktīvas 2. pants ir interpretējams tādējādi, ka grafiskās attēlojamības prasība ir izpildīta tikai ar attēlojumu zīmējumā, vai ar papildinājumiem, kā, piemēram, iepakojuma aprakstu, vai absolūtu izmēru specifikāciju metriskajā sistēmā vai proporciju norādēm?

4)

Vai Direktīvas 2. pants ir interpretējams tādējādi, ka mazumtirdzniecības pakalpojumu preču zīmes aizsardzība attiecas arī uz mazumtirgotāja paša ražotajām precēm?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Direktīva 2008/95/EK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV L 299, 25. lpp.).


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/9


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 26. jūlijā iesniedza Consiglio di Stato (Itālija) — Ministero dell’Economia e delle Finanze e AAMS/Yesmoke Tobacco

(Lieta C-428/13)

2013/C 313/16

Tiesvedības valoda — itāļu

Iesniedzējtiesa

Consiglio di Stato

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS)

Atbildētāja: Yesmoke Tobacco SpA

Prejudiciālais jautājums

Vai 1995. gada 27. decembra Direktīvas 95/59/EK (1) 8. panta 2. punkts un 2011. gada 21. jūnija Direktīvas 2011/64/ES (2) 7. panta 2. punkts, kuros attiecīgi ir noteikts, ka proporcionālajai likmei un ad valorem likmei, un īpašajai akcīzes nodokļa summai ir “(…) jābūt vienādai visām cigaretēm”, nepieļauj tādu valsts tiesību normu kā 1995. gada 26. oktobra Likumdošanas dekrēta Nr. 504 39.g panta 4. punkts (kas grozīts ar 2010. gada 31. maija Likumdošanas dekrēta Nr. 78 55. panta 2.a punkta (c)) apakšpunktu un kas ar grozījumiem ir pārveidots par 2010. gada 30. jūlija Likumu Nr. 122), kurā ir noteikts, ka akcīzes nodoklis, kas jāmaksā par cigaretēm, kuras tiek pārdotas mazumtirdzniecībā par zemāku cenu nekā vispieprasītākās cenu kategorijas cigaretes, ir 115 % no nodokļa bāzes, šādi nosakot akcīzes nodokļa konkrētu minimālo fiksēto likmi, ko piemēro cigaretēm ar zemāku pārdošanas cenu, nevis akcīzes nodokļa minimālo summu, kas būtu piemērojama visu cenu kategoriju cigaretēm, kā tas ir noteikts iepriekš minētās Direktīvas 95/59/EK 16. panta 7. punktā un Direktīvas 2011/64/ES 14. panta 2. punktā?


(1)  Padomes 1995. gada 27. novembra Direktīva 95/59/EK par nodokļiem, kas nav apgrozījuma nodokļi un kas ietekmē tabakas izstrādājumu patēriņu (OV L 291, 40. lpp.)

(2)  Padomes 2011. gada 21. jūnija Direktīva 2011/64/ES par tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm (OV L 176, 24. lpp.)


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/9


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 17. maija spriedumu lietā T-146/09 Parker ITR Srl un Parker-Hannifin Corp/Eiropas Komisija 2013. gada 1. augustā iesniedza Eiropas Komisija

(Lieta C-434/13 P)

2013/C 313/17

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji — S. Noë, V. Bottka un R. Sauer)

Pārējie lietas dalībnieki: Parker ITR Srl un Parker-Hannifin Corp.

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas spriedumu, ciktāl ar to ir atcelts lēmums un pielāgots naudas sods;

pilnībā noraidīt Vispārējā tiesā iesniegto prasību;

piespriest prasītājiem pirmajā instancē atlīdzināt visus izdevumus šajā tiesvedībā, kā arī tiesvedībā pirmajā instancē

Pamati un galvenie argumenti

Komisija izvirza divus apelācijas sūdzības pamatus un lūdz daļēji atcelt Vispārējās tiesas spriedumu, ciktāl ar to ir atcelts lēmums lietā COMP/39.406 — Jūras cauruļvadi un pielāgots naudas sods.

Ar pirmo apelācijas sūdzības pamatu apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, neievērojot vai nepareizi piemērojot judikatūru, pirmkārt, attiecībā uz saimniecisko pēctecību grupas ietvaros un, otrkārt, attiecībā uz atbildības pāreju uzņēmumu pēctecības gadījumā. Vērtējot kopā ITR aktīvu nodošanu Parker ITR (agrāk saukts par ITR Rubber) (Saiag grupas ietvaros) un tam sekojošo kapitāldaļu nodošanu (kapitāldaļu, kas Saiag piederēja Parker ITR, nodošana Parker-Hannifin), Vispārējā tiesa no tā ir kļūdaini secinājusi, ka grupas ietvaros ir notikusi pārkāpjošās rīcības pāreja no Saiag uz Parker-Hannifin. Uzskatot, ka saimnieciskā pēctecība ir vienīgi tad, ja starp diviem neatkarīgiem uzņēmumiem kā Saiag un Parker-Hannifin notiek iespējamā atbildības nodošana, Vispārējā tiesa pieļauj kļūdu, jo tādējādi netiek ņemta vērā jau grupas ietvaros notikusī saimnieciskā pēctecība attiecībā uz Parker ITR. Šādi rīkojoties, Vispārējā tiesa balstās uz subjektīviem nodomiem, proti, to, ka apstāklis, ka Parket ITR pārņēma ar jūras cauruļvadiem saistītās darbības ietilpa mērķī pārdot šī meitasuzņēmuma kapitāldaļas trešajām personām. Tomēr šādi lietas dalībnieku nodomi nav šķērslis, lai piemērotu judikatūru attiecībā uz saimniecisko pēctecību grupas ietvaros (2004. gada 7. janvāra spriedums apvienotajās lietās C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P un C-219/00 P Aalborg Portland u.c./Komisija, Recueil, I-123. lpp; 2007. gada 11. decembra spriedums lietā C-280/06 ETI u.c., Krājums, I-10893. lpp.; 2013. gada 13. jūnija spriedums lietā C-511/11 P Versalis (agrāk Polimeri Europa)/Komisija, Krājumā vēl nav publicēts; 2006. gada 27. septembra spriedums lietā T-43/02 Jungbunzlauer/Komisija, Krājums, II-3435. lpp.; 2009. gada 31. marta spriedums lietā T-405/06 ArcelorMittal Luxembourg u.c./Komisija, Krājums, II-771. lpp.; 2011. gada 29. marta spriedums apvienotajās lietās C-201/09 un C-216/09 P ArcelorMittal Luxembourg/Komisija un Komisija/ArcelorMittal Luxembourg u.c., Krājums, I-2239. lpp.), saskaņā ar kuru saimnieciskā pēctecība rodas brīdī, kad grupas ietvaros notiek īpašumtiesību nodošana, ja starp vienību, kas nodod īpašumtiesības (šajā gadījumā Saiag/ITR) un vienību, kas saņem īpašumtiesības (šajā gadījumā Parker ITR) pastāv “strukturāla saikne”. Turklāt tiesībās ir jānošķir aktīvu nodošana no juridiskas personas nodošanas. Pēdējā gadījumā nodotā vienība turpinās būt atbildīga par jebkuru pārkāpjošo rīcību pirms šīs nodošanas, un tas attiecas arī uz saimnieciskā pēcteča atbildību par aktīviem, kas nodoti vienībai, laikā kad tā joprojām bija uzņēmuma, kas izdarījis pārkāpumu, daļa. Apstāklis, ka citas uzņēmuma juridiskās vienības arī varētu tikt sauktas pie atbildības (lai arī šajā lietā tām sods netika uzlikts) nav pamatots iemesls, lai izslēgtu iespēju kā saimniecisko pēcteci pie atbildības saukt nodoto meitasuzņēmumu Parker ITR.

Ar otro apelācijas sūdzības pamatu tiek apgalvots, ka, īstenojot savu neierobežoto kompetenci, Vispārējā tiesa ir rīkojusies ultra petita un ir prettiesiski samazinājusi naudas soda palielinājumu — šajā gadījumā par EUR 100 000 — kas tika piemērots mātesuzņēmuma Parker Hannifin uzliktajam naudas sodam, ņemot vērā pārkāpuma ilgumu. Parker-Hannifin (vai Parker ITR) neapstrīdēja ne faktisko dalības pārkāpumā ilgumu, ne arī atbilstošo ilguma faktoru, kas tika ņemts vērā, aprēķinot naudas sodu. Lai arī Vispārējā tiesa, pēc tam, kad Parker-Hannifin bija veiksmīgi apstrīdējis pret to izvirzīto atbildību pastiprinošo apstākli saistībā ar tā kā vadošā uzņēmuma lomu, pielāgoja naudas sodu, tas Vispārējai tiesai nepiešķir iespēju, pat ja tā īsteno savu neierobežoto kompetenci, grozīt citus naudas soda aspektus (šajā gadījumā ilgumu), pret kuriem prasītājs pirmajā instancē nav izteicis nevienu iebildumu.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/10


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 5. augustā iesniedza Handelsgericht Wien (Austrija) — Pez Hejduk/EnergieAgentur.NRW GmbH

(Lieta C-441/13)

2013/C 313/18

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Handelsgericht Wien

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Pez Hejduk

Atbildētāja: EnergieAgentur.NRW GmbH

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un nolēmumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (1) 5. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tiesību strīds par blakustiesību pārkāpumu autortiesību jomā, kurš esot izdarīts, radot iespēju tīmekļa vietnē piekļūt fotoattēliem, lai gan tīmekļa vietne tiek uzturēta citas dalībvalsts, nevis tās, kurā ir tiesību īpašnieka dzīvesvieta, augstākā līmeņa domēnā, ir tikai

dalībvalsts, kurā atrodas šķietamā pārkāpēja uzņēmums, kā arī

dalībvalsts(-u), uz kuru(-ām) attiecas tīmekļa vietas saturs,

jurisdikcijā?


(1)  OV 2001, L 12, 1. lpp.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/10


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2013. gada 6. jūnija spriedumu lietā T-515/11 Delphi Technologies, Inc./Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) 2013. gada 7. augustā iesniedza Delphi Technologies, Inc.

(Lieta C-448/13 P)

2013/C 313/19

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Delphi Technologies, Inc. (pārstāvji — C. Albrecht, J. Heumann, advokāti)

Otrs lietas dalībnieks: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas 2013. gada 6. jūnija spriedumu lietā T-515/11, atcelt apstrīdēto lēmumu, ciktāl ar to noraidīta apelācijas sūdzības iesniedzējas apelācijas sūdzība par pārbaudītāja 2010. gada 25. augusta lēmumu, un piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzība ir celta par Eiropas Savienības Vispārējās tiesas (sestā palāta) spriedumu lietā T-515/11, ar kuru noraidīta prasība atcelt ITSB Apelāciju otrās padomes lēmumu noraidīt Kopienas preču zīmes “INNOVATION FOR THE REAL WORLD” reģistrācijas pieteikumu.

Apelācijas sūdzība ir balstīta uz trim pamatiem:

1)

Vispārējā tiesa esot pārkāpusi Regulas Nr. 207/2009 (1) 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu, atbilstoši nenosakot konkrēto sabiedrības daļu un tās informētības pakāpi. Šīs preces ir paredzētas vienīgi profesionāļiem, kuru informētības pakāpe attiecībā uz reklāmas lozungiem ir augsta.

2)

Vispārējā tiesa turklāt esot pārkāpusi Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu, pārāk šauri veicot pārbaudi, lai novērtētu, vai reģistrācijai pieteiktajai preču zīmei bija pietiekama atšķirtspēja. It īpaši Vispārējā tiesa esot pārpratusi vadlīnijas, kas noteiktas nesenajā judikatūrā un tostarp spriedumā lietā C-398/08 P Audi/ITSB.

3)

Treškārt, Vispārējā tiesa esot pārkāpusi vienlīdzīgas attieksmes un labas pārvaldības vispārējos principus, kas ir ES atbilstošas pārvaldības pamatprincipi. Tas, ka ITSB iepriekš reģistrējusi identiskas struktūras devīzes, kas ietvēra vārdu “INNOVATION”, ir jāņem vērā, pat ja agrāki lēmumi nav saistoši.

Apelācijas sūdzības iesniedzēja norāda, ka tāpēc apstrīdētais lēmums ir jāatceļ un ka ir jāatzīst devīzes “INNOVATION FOR THE REAL WORLD” atšķirtspēja.


(1)  Padomes 2009. gada 27. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi, OV L 78, 1. lpp.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/11


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 12. augustā iesniedza Tribunal d'instance d'Orléans (Francija) — CA Consumer Finance/Ingrid Bakkaus u.c.

(Lieta C-449/13)

2013/C 313/20

Tiesvedības valoda — franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal d'instance d'Orléans

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: CA Consumer Finance

Atbildētāji: Ingrid Bakkaus, Charline Bonato, meitas uzvārdā Savary, Florian Bonato

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Direktīva 2008/48/EK (1) par patēriņa kredītlīgumiem ir jāinterpretē tādējādi, ka aizdevējam ir jāiesniedz pierādījumi par to, ka ir pareizi un pilnīgi izpildīti viņam paredzētie pienākumi kredītlīguma izstrādes un izpildes laikā, kas izriet no valsts tiesībām, ar ko transponēta direktīva?

2)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Direktīvai 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem ir pretrunā tas, ka pierādījums par aizdevēja pienākumu pareizu un pilnīgu izpildi var tikt sniegts tikai ar tādas standarta klauzulas kredītlīgumā palīdzību, kurā patērētājs apliecina aizdevēja pienākumu izpildi, neiesniedzot papildu dokumentus, ko izdevis aizdevējs un kas iesniegts aizņēmējam?

3)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Direktīva 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem ir jāinterpretē tādējādi, ka tai ir pretrunā tas, ka patērētāja kredītspējas pārbaudi veic, pamatojoties tikai uz patērētāja sniegtajām ziņām, nepārbaudot šo ziņu patiesīgumu ar citu informāciju?

4)

Vai Direktīvas 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem 5. panta 6. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka aizdevējs nevar būt sniedzis piemērotus paskaidrojumus patērētājam, ja tas iepriekš nav pārbaudījis viņa finansiālo stāvokli un vajadzības?

Vai Direktīvas 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem 5. panta 6. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tam ir pretrunā tas, ka patērētājam sniegta piemērotā informācija izriet tikai no kredītlīgumā norādītās līgumā ietveramās informācijas, neizstrādājot konkrēto dokumentu?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Direktīva 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 87/102/EEK (OV L 133, 66. lpp.).


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/12


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2013. gada 30. maija spriedumu lietā T-396/11 ultra air GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2013. gada 12. augustā iesniedza Donaldson Filtration Deutschland GmbH

(Lieta C-450/13 P)

2013/C 313/21

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Donaldson Filtration Deutschland GmbH (pārstāves — N. Siebertz, M. Teworte-Vey, A. Renvert, advokātes)

Pārējie lietas dalībnieki: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), ultra air GmbH

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas (otrā palāta) 2013. gada 30. maija spriedumu lietā T-396/11 un līdz ar to noraidīt ultra air GmbH prasību atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja Apelāciju ceturtās padomes 2011. gada 18. maija lēmumu lietā R 374/2010-4;

piespriest ultra air GmbH atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzība par minēto Vispārējās tiesas spriedumu būtībā tiek pamatota šādi:

1)

Iebilduma par tiesību ļaunprātīgu izmantošanu kā vispārēja tiesību institūta neizvērtēšana

Pārsūdzētajā spriedumā Vispārējā tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un pretēji Tiesas, kurā iesniegta šī apelācijas sūdzība, judikatūrai neesot ņēmusi vērā, ka iebildums par tiesību ļaunprātīgu izmantošanu kā vispārējais tiesību institūts, kas pieļauj un atļauj atsevišķa gadījuma apstākļu izvērtēšanu, ir jāievēro arī Kopienu preču zīmju tiesībās. Gluži pretēji tam Vispārējā tiesa esot tikai konstatējusi, ka Regulas Nr. 207/2009 (1) 52. panta 1. punkta a) apakšpunktā, lasot to kopā ar 56. panta 1. punkta a) apakšpunktu, paredzētajā procedūrā ir runa par pieteikumu, ko var iesniegt jebkura persona, un tāpēc neesot izvērtējusi šajā gadījumā izklāstītos īpašos apstākļus.

Turklāt Vispārējā tiesa nav ievērojusi, ka, lai gan likumdevējs procesu par preču zīmes spēkā neesamību saskaņā ar Regulas Nr. 207/2009 56. panta 1. punkta a) apakšpunktu ir paredzējis kā ikvienam pieejamu procesu, tas neesot pretrunā iebilduma par tiesību ļaunprātīgu izmantošanu kā vispārēja tiesību institūta, kas ir jāievēro arī Kopienu tiesībās, ņemšanai vērā.

Ļaunprātīgo pieteikumu izslēgšana neesot jāsalīdzina ar prasības par pozitīvu pierādījumu, ko par savu interesi celt prasību iesniegtu pieteikuma iesniedzējs, ieviešanu un tā attiecīgi arī nenozīmē, ka pieteikuma iesniegšanas tiesības tiek ierobežotas ar konkrētu papildnosacījumu ieviešanu. Turklāt par iebilduma par tiesību ļaunprātīgu izmantošanu nozīmību saistībā ar Regulas Nr. 207/2009 56. panta 1. punkta a) apakšpunktu liecina tas, ka likumdevējs spēkā neesamības procesu esot paredzējis kā pieteikuma procesu un tieši tāpēc neesot iespējama reģistrētas preču zīmes atzīšana par spēkā neesošu pēc savas iniciatīvas.

2)

Konkrēto atsevišķa gadījuma apstākļu neizvērtēšana

Tā kā Vispārējā tiesa neesot ņēmusi vērā iebildumu par tiesību ļaunprātīgu izmantošanu kā spēkā esošu vispārēju tiesību institūtu, īpašie atsevišķā gadījuma apstākļi, kas ultra air GmbH pieteikuma par Kopienas preču zīmes Nr. 001121839 “ultrafilter international” atzīšanu par spēkā neesošu iesniegšanu varētu likt uzskatīt par ļaunprātīgu, neesot izvērtēti.

Proti, pieteikuma iesniedzējas nolūks esot ar strīdīgā apzīmējuma izmantošanu, ko tā veic pati, ļaunprātīgi izmantot tās apstrīdētās preču zīmes atpazīstamību ar atbilstošu, apzinātu konkrētās sabiedrības daļas maldināšanu un radīt neatbilstošu iespaidu, ka tā turpina apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesību priekšteces ar reputāciju tradīcijas.

Turklāt Vispārējā tiesa neesot arī pietiekami iedziļinājusies ultra air GmbH — kā Kopienas preču zīmes Nr. 001121839 “ultrafilter international” spēkā neesamības atzīšanas pieteikuma iesniedzējas — direktora lomā, kurš savas darbības laikā apelācijas sūdzības iesniedzējas uzņēmumā personiski esot bijis vienīgā atbildīgā persona par viņa šobrīd apstrīdētās preču zīmes reģistrācijas procesu. Viņš personiski esot sniedzis visus reģistrācijas procesā iesniedzamos dokumentus, lai pierādītu apstrīdētās preču zīmes iegūto atšķirtspēju, un daļēji esot tos pat sagatavojis, kā arī tikai viņam esot bijušas pilnvaras ar tiem rīkoties.


(1)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (Kodificēta versija) (OV L 78, 1. lpp.).


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/13


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 13. augustā iesniedza Tribunal de première instance de Bruxelles (Beļģija) — Belgacom SA/Commune d'Etterbeek

(Lieta C-454/13)

2013/C 313/22

Tiesvedības valoda — franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal de première instance de Bruxelles

Lietas dalībnieki pamattiesvedībā

Prasītājs: Belgacom SA

Atbildētāja: Commune d'Etterbeek

Prejudiciālais jautājums

Vai 12. un 13. pants Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu ((Atļauju izsniegšanas direktīva)) (1), ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj tādu valsts iestādes vai pašvaldības tiesiskais regulējumu, kas budžeta apsvērumu dēļ paredz nodokli par mobilo sakaru infrastruktūru, kas izveidota uz valsts vai privātā īpašuma, ko izmanto, veicot vispārējā atļaujā paredzētās darbības?


(1)  OV L 108, 21. lpp.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/13


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2013. gada 27. jūnija spriedumu lietā T-89/12 Repsol YPF/ITSB — Ajuntament de Roses (“R”) 2013. gada 27. augustā iesniedza Repsol, SA

(Lieta C-466/13 P)

2013/C 313/23

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Repsol, SA (pārstāvji — L. Montoya Terán un J. Devaureix, advokāti)

Otrs lietas dalībnieks: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

pilnībā atcelt Vispārējās tiesas 2013. gada 27. jūnija spriedumu lietā T-89/12, kas paziņots 2013. gada 28. jūnijā;

pilnībā apmierināt pirmajā instancē izvirzītos prasījumus;

piespriest otram lietas dalībniekam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

1)

Esot jākoriģē noteikta ITSB reģistrēšanas prakse un Vispārējās tiesas judikatūra, ar kuru faktiski piemēro savstarpēju saistību starp agrākas preču zīmes atšķirtspēju un tās aizsardzības apjomu.

2)

Apstrīdētajā Vispārējās tiesas spriedumā esot pieļautas acīmredzamas pretrunas starp pamatojumu un izdarītajiem secinājumiem attiecībā uz apzīmējumu līdzības neesamību (Vispārējā tiesa uzskata, ka līdzību ir vairāk nekā atšķirību, bet secina, ka preču zīmes ir līdzīgas) un agrākas preču zīmes vāju vai nelielu atšķirtspēju (Vispārējā tiesa uzskata, ka runa ir par preču zīmi ar vāju atšķirtspēju, bet tā neņem vērā šo vājo atšķirtspēju sajaukšanas iespējas esamības izvērtēšanā).

3)

Vispārējā tiesa neesot ņēmusi vērā apstākli, ka neviena trešā persona nevar monopolizēt pretstatītās preču zīmes (aplī iekļautais lielais burts “R”) galvenās un atšķirtspējīgas pazīmes, un līdz ar to neesot ievērots pienākums nodrošināt ierasto apzīmējumu pieejamību tirgū.

4)

Vispārējā tiesa neesot ņēmusi vērā Spānijas Tribunal Supremo spriedumus līdzīgās lietās, lai gan šie spriedumi esot bijis jāņem vērā, jo tajos ir atspoguļots atbilstīga patērētāja, t.i., Spānijas patērētāja, viedoklis.

5)

No iepriekš izklāstītajiem apsvērumiem izrietot, ka Vispārējās tiesas spriedumā esot pieļautas juridiskas kļūdas. Līdz ar to šis spriedums esot jāatceļ saskaņā ar apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumiem.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/13


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (trešā palāta) 2013. gada 3. jūlija spriedumu lietā T-78/12 GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) 2013. gada 16. septembrī iesniedza GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH

(Lieta C-496/13 P)

2013/C 313/24

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH (pārstāves — I. Memmler, S. Schulz, advokātes)

Pārējie lietas dalībnieki: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Villiger Söhne GmbH

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas 2013. gada 3. jūlija spriedumu lietā T-78/12, kā arī ITSB Apelāciju pirmās padomes 2011. gada 1. decembra lēmumu lietā R 2109/2010-1;

piespriest atbildētajam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēja kā vienīgo apelācijas sūdzības pamatu norāda Regulas (EK) Nr. 207/2009 (1) 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta kļūdainu interpretāciju un piemērošanu, kā arī pierādīšanas noteikumu, piemērojot šo tiesību normu, neievērošanu.

Pamatojumā apelācijas sūdzības iesniedzēja norāda:

 

Apzīmējumu salīdzināšanā Vispārējā tiesa esot nepareizi piemērojusi doktrīnu par izvērtēšanu kopumā, jo tā vispārīgi salīdzināja sastāvdaļas “LIBERTAD” un “LlBERTE” un turklāt visas pārējās preču zīmju sastāvdaļas ignorēja.

 

Vispārējā tiesas pareizi piemērota doktrīna par izvērtēšanu kopumā it īpaši piešķirtu dažām citām pretstatīto preču zīmju sastāvdaļām lielāku nozīmi, tostarp apstrīdētās un pretstatītas preču zīmes krāsu kombinācijai un pretstatītās preču zīmes nosaukumam “LA”, kā arī apstrīdētās preču zīmes nosaukumam “brunes”.

 

Vispārējā tiesa esot nepareizi piemērojusi arī EKT izstrādātos principus par konceptuālo līdzību, jo nav pietiekami ņemtas vērā atšķirīgās preču zīmju valodas.

 

Tāpat Vispārējā tiesa, bez pierādījumiem izvirzot pieņēmumus par preču zīmes “LA LlBERTAD” izrunu un ar tiem pamatojot spriedumu, neesot ievērojusi Reglamentā paredzētos pierādīšanas noteikumus.

 

Tādējādi kopumā Vispārējā tiesa esot izdarījusi kļūdainu secinājumu.


(1)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 1. lpp.).


Vispārējā tiesa

26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/15


Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung/Komisija

(Lieta T-73/08) (1)

(Finanšu atbalsts, kas izmaksāts saistībā ar programmu Daphné II - Gala subsīdijas apmēra noteikšana - Paziņojums par parādu - Apstrīdams tiesību akts - Pienākums norādīt pamatojumu - Taisnīga lietas izskatīšana - Kļūdas vērtējumā)

2013/C 313/25

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV (Berlīne, Vācija) (pārstāvji — sākotnēji B. Henning, vēlāk U. Claus un M. Uhmann, un visbeidzot C. Otto, S. Reichmann un L.-J. Schmidt, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — sākotnēji S. Grünheid un B. Simon, vēlāk S. Grünheid un F. Dintilhac)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, kas ietverts 2007. gada 26. novembra paziņojumā par parādu, ar ko prasītājs ir aicināts atmaksāt summu EUR 23 228,07 apmērā, kas tam tika pārskaitīta, izpildot līgumu par subsīdiju Daphné (JLS/DAP/2004-1/080/YC)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Berliner Institut für Vergleichende Sozialforschung eV atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 107, 26.4.2008.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/15


Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Itālija/Komisija

(Lieta T-142/08) (1)

(Valodu lietojums - Paziņojumi par atklātajiem konkursiem administratoru un asistentu pieņemšanai darbā - Pilna teksta publikācija trijās oficiālajās valodās - Informācija par paziņojumiem par atklātajiem konkursiem - Publicēšana visās oficiālajās valodās - Pārbaudījumu valoda - Otrās valodas izvēle no trim oficiālajām valodām)

2013/C 313/26

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Itālijas Republika (pārstāvis — G. Palmieri, pārstāvis, kam palīdz P. Gentili, avvocato dello Stato)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Currall un G. Gattinara)

Persona, kas iestājusies lietā prasītājas prasījumu atbalstam: Spānijas Karaliste (pārstāvji — sākotnēji F. Díez Moreno, vēlāk N. Díaz Abad un J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Priekšmets

Prasība atcelt, pirmkārt, paziņojumus par atklātajiem konkursiem EPSO/AD/116/08 un EPSO/AS/117/08, lai izveidotu rezerves sarakstu administratoru (AD 8) un galveno administratoru (AD 11) krāpšanas novēršanas jomā pieņemšanai darbā, un, otrkārt, paziņojumu par atklāto konkursu EPSO/AST/45/08, lai izveidotu rezerves sarakstu asistentu (AST 4) šajā pašā jomā pieņemšanai darbā, kas angļu, franču un vācu valodās 2008. gada 23. janvārī publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (OV C 16 A, attiecīgi 1. un 16. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt paziņojumus par atklātajiem konkursiem EPSO/AD/116/08 un EPSO/AS/117/08, lai izveidotu rezerves sarakstu administratoru (AD 8) un galveno administratoru (AD 11) krāpšanas novēršanas jomā pieņemšanai darbā, un EPSO/AST/45/08, lai izveidotu rezerves sarakstu asistentu (AST 4) šajā pašā jomā pieņemšanai darbā, kas angļu, franču un vācu valodās 2008. gada 23. janvārī publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

2)

Spānijas Karaliste, Itālijas Republika un Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pašus.


(1)  OV C 142, 7.6.2008.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/15


Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Itālija/Komisija

(Lieta T-164/08) (1)

(Valodu lietojums - Paziņojums par atklātu konkursu ārstu pieņemšanai darbā - Pilna teksta publikācija trijās oficiālajās valodās - Informācija par paziņojumu par atklāto konkursu - Publicēšana visās oficiālajās valodās - Pārbaudījumu valoda - Otrās valodas izvēle no trim oficiālajām valodām)

2013/C 313/27

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Itālijas Republika (pārstāvis — G. Palmieri, pārstāvis, kam palīdz P. Gentili, avvocato dello Stato)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Currall un G. Gattinara)

Persona, kas iestājusies lietā prasītājas prasījumu atbalstam: Spānijas Karaliste (pārstāvji — sākotnēji F. Díez Moreno, vēlāk N. Díaz Abad un J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Priekšmets

Prasība atcelt paziņojumu par atklātu konkursu EPSO/AD/125/08 (AD 7 un AD 9) rezerves saraksta izveidošanai ārstu pieņemšanai darbā, kas 2008. gada 21. februārī angļu, franču un vācu valodās publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (OV C 48 A, 1. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt paziņojumu par atklātu konkursu EPSO/AD/125/08 (AD 7 un AD 9) rezerves saraksta izveidošanai ārstu pieņemšanai darbā, kas 2008. gada 21. februārī angļu, franču un vācu valodās publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

2)

Spānijas Karaliste, Itālijas Republika un Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 158, 21.6.2008.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/16


Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Nīderlande/Komisija

(Lieta T-380/08) (1)

(Piekļuve dokumentiem - Regula (EK) Nr. 1049/2001 - Lūgums piešķirt piekļuvi Komisijas galīgā lēmuma par aizliegtu vienošanos noteiktām konfidenciālām daļām - Piekļuves atteikums - Pienākums norādīt pamatojumu - Pienākums veikt konkrētu un individuālu pārbaudi - Izņēmums saistībā ar personas privātās dzīves un neaizskaramības aizsardzību - Izņēmums saistībā ar trešo personu komerciālo interešu aizsardzību - Izņēmums saistībā ar izmeklēšanas mērķu aizsardzību - Sevišķas sabiedrības intereses - Lojāla sadarbība)

2013/C 313/28

Tiesvedības valoda — holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Nīderlandes Karaliste (pārstāvji — C. Wissels, M. de Mol un M. de Ree)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — A. Bouquet un P. Costa de Oliveira)

Priekšmets

Komisijas 2008. gada 30. jūnija Lēmuma, ar kuru tika atteikta piekļuve Lēmuma C(2006) 4090, galīgā redakcija (Lieta Nr. COMP/F/38.456 — Bitumens (Nīderlande)) noteiktām konfidenciālām daļām, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Nīderlandes Karaliste sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 285, 8.11.2008.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/16


Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Poste Italiane/Komisija

(Lieta T-525/08) (1)

(Valsts atbalsts - Itālijas Valsts kasē esošo pasta norēķinu kontu līdzekļu atlīdzināšana - Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu un uzdots to atgūt - Valsts atbalsta jēdziens - Priekšrocība)

2013/C 313/29

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Poste Italiane SpA (Roma, Itālija) (pārstāvji — A. Fratini, A. Sandulli un F. Filpo, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — C. Cattabriga un D. Grespan)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2008. gada 16. jūlija Lēmumu 2009/178/EK par Itālijas īstenoto valsts atbalsta shēmu Valsts kasē esošo Poste Italiane norēķinu kontu līdzekļu atlīdzināšanai (C 42/06 (ex NN 52/06)) (OV 2009, L 64, 4. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Komisijas 2008. gada 16. jūlija Lēmumu 2009/178/EK par Itālijas īstenoto valsts atbalsta shēmu Valsts kasē esošo Poste Italiane norēķinu kontu līdzekļu atlīdzināšanai (C 42/06 (ex NN 52/06));

2)

Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina Poste Italiane tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 44, 21.2.2009.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/17


Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Huvis/Padome

(Lieta T-536/08) (1)

(Dempings - Dienvidkorejas izcelsmes poliestera štāpeļšķiedru imports - Antidempinga maksājumu pagarināšana pēc daļējas starpposma pārskatīšanas - Prasība atcelt tiesību aktu - Tieša un individuāla skaršana - Pieņemamība - Vienlīdzīga attieksme un nediskriminācija - Regulas (EK) Nr. 384/96 9. panta 5. punkts un 21. panta 1. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 9. panta 5. punkts un 21. panta 1. punkts))

2013/C 313/30

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Huvis Corp. (Seula, Dienvidkoreja) (pārstāvji — sākotnēji J.-F. Bellis, F. Di Gianni un R. Antonini, vēlāk J.-F. Bellis, F. Di Gianni un A. Scalini, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — J.-P. Hix un B. Driessen, pārstāvji, kuriem sākotnēji palīdzēja G. Berrisch un G. Wolf, vēlāk G. Berrisch, advokāti)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Komisija (pārstāvji — sākotnēji M. França un H. van Vliet, vēlāk M. França un J.-F. Brakeland)

Priekšmets

Prasība atcelt Padomes 2008. gada 10. septembra Regulu (EK) Nr. 893/2008, ar ko saglabā antidempinga maksājumus par Baltkrievijas, Ķīnas Tautas Republikas, Saūda Arābijas un Korejas izcelsmes poliestera štāpeļšķiedru importu pēc daļēja starpposma pārskata saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 3. punktu (OV L 247, 1. lpp.), ciktāl tā attiecas uz prasītāju

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Huvis Corp. sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus;

3)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 55, 7.3.2009.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/17


Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Cixi Jiangnan Chemical Fiber u.c./Padome

(Lieta T-537/08) (1)

(Dempings - Ķīnas izcelsmes poliestera štāpeļšķiedru imports - Antidempinga maksājumu pagarināšana pēc daļējas starpposma pārskatīšanas - Prasība atcelt tiesību aktu - Tieša un individuāla skaršana - Pieņemamība - Vienlīdzīga attieksme un nediskriminācija - Regulas (EK) Nr. 384/96 9. panta 5. punkts un 21. panta 1. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 1225/2009 9. panta 5. punkts un 21. panta 1. punkts))

2013/C 313/31

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi, Ķīna), Cixi Santai Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi), Cixi Sansheng Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi), Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd (Jiangyin, Ķīna), NingBo Dafa Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi), Xiake Color Spinning Co. Ltd (Jiangyin), Zhejiang Waysun Chemical Fiber Co. Ltd (Cixi) un Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co. Ltd (Fuyang, Ķīna) (pārstāvji — sākotnēji J.-F. Bellis, advokāts, G. Vallera, barrister, vēlāk J.-F. Bellis, A. Scalini un F. Di Gianni, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — J.-P. Hix un B. Driessen, kuriem sākotnēji palīdz G. Berrisch un G. Wolf, advokāti, vēlāk G. Berrisch)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Komisija (pārstāvji — sākotnēji M. França un H. van Vliet, vēlāk M. França un J.-F. Brakeland)

Priekšmets

Prasība atcelt Padomes 2008. gada 10. septembra Regulu (EK) Nr. 893/2008, ar ko saglabā antidempinga maksājumus par Baltkrievijas, Ķīnas Tautas Republikas, Saūda Arābijas un Korejas izcelsmes poliestera štāpeļšķiedru importu pēc daļēja starpposma pārskata saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 3. punktu (OV L 247, 1. lpp.), ciktāl tā attiecas uz prasītājām

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā nepieņemamu, ciktāl to ir cēlušas Cixi Santai Chemical Fiber Co. Ltd, Cixi Sansheng Chemical Fiber Co. Ltd, NingBo Dafa Chemical Fiber Co. Ltd, Zhejiang Waysun Chemical Fiber Co. Ltd un Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co. Ltd;

2)

prasību noraidīt kā nepamatotu, ciktāl to ir cēlušas Cixi Jiangnan Chemical Fiber Co. Ltd, Jiangyin Changlong Chemical Fibre Co. Ltd un Xiake Color Spinning Co. Ltd;

3)

Cixi Jiangnan Chemical Fiber, Cixi Santai Chemical Fiber, Cixi Sansheng Chemical Fiber, Jiangyin Changlong Chemical Fibre, NingBo Dafa Chemical Fiber, Xiake Color Spinning, Zhejiang Waysun Chemical Fiber un Zhejiang Anshun Pettechs Fibre sedz savus, kā arī solidāri atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus;

4)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 55, 7.3.2009.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/18


Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Total/Komisija

(Lieta T-548/08) (1)

(Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Parafīna vasku tirgus - Ogļu putekļu vaska tirgus - Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums - Cenu noteikšana un tirgu sadale - Tiesības uz aizstāvību - Noziedzīgu nodarījumu un sodu tiesiskuma princips - Nevainīguma prezumpcija - Vainojamība pārkāpjošā rīcībā - Mātesuzņēmuma atbildība par tā meitasuzņēmumu izdarītiem konkurences tiesību normu pārkāpumiem - Mātesuzņēmuma izšķiroša ietekme - Pieņēmums gandrīz pilnīga kapitāldaļu turējuma gadījumā)

2013/C 313/32

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Total SA (Courbevoie, Francija) (pārstāvji — É. Morgan de Rivery un A. Noël-Baron, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — F. Castillo de la Torre un É. Gippini Fournier)

Priekšmets

Primāri, prasība atcelt Komisijas 2008. gada 1. oktobra Lēmumu C(2008) 5476, galīgā redakcija, par (EKL) 81. panta un EEZ līguma 53. panta piemērošanas procedūru (Lieta COMP/39.181 — Sveču vasks), kā arī, pakārtoti, prasība atcelt prasītājai piemēroto naudas sodu vai samazināt tā apmēru

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Total SA sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 44, 21.2.2009.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/18


Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Total Raffinage Marketing/Komisija

(Lieta T-566/08) (1)

(Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Parafīna vaska tirgus - Ogļu putekļu vaska tirgus - Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums - Cenu noteikšana un tirgu sadale - Aizliegtas vienošanās pastāvēšanas pierādījums - Vienota un turpināta pārkāpuma jēdziens - Pārkāpuma ilgums - Pārkāpuma pārtraukšana - 2006. gada pamatnostādnes naudas soda apmēra noteikšanai - Vienlīdzīga attieksme - Nevainīguma prezumpcija - Vainojamība pārkāpjošā rīcībā - Mātesuzņēmuma atbildība par tā meitasuzņēmumu izdarītiem konkurences tiesību normu pārkāpumiem - Mātesuzņēmuma īstenota izšķiroša ietekme - Pieņēmums pilnīga kapitāldaļu turējuma gadījumā - Samērīgums - Noapaļošanas metode - Neierobežota kompetence)

2013/C 313/33

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Total Raffinage Marketing (Puteaux, Francija) (pārstāvji — A. Vandencasteele, C. Falmagne, C. Lemaire un S. Naudin, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — F. Castillo de la Torre un A. Biolan, kam palīdz N. Coutrelis, advokāts)

Priekšmets

Primāri, prasība daļēji atcelt Komisijas 2008. gada 1. oktobra Lēmumu C(2008) 5476, galīgā redakcija, par procedūru saskaņā ar (EKL) 81. pantu un EEZ līguma 53. pantu (lieta COMP/39.181 — Sveču vasks), kā arī, pakārtoti, prasība samazināt prasītājai uzliktā naudas soda apmēru

Rezolutīvā daļa:

1)

naudas sodu, kas prasītājai uzlikts Komisijas 2008. gada 1. oktobra Lēmuma C(2008) 5476, galīgā redakcija, par procedūru saskaņā ar (EKL) 81. pantu un EEZ līguma 53. pantu (lieta COMP/39.181 — Sveču vasks), 2. pantā, noteikt EUR 125 459 842 apmērā;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

Total Raffinage Marketing sedz deviņas desmitdaļas no saviem tiesāšanās izdevumiem un atlīdzina deviņas desmitdaļas no Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumiem. Komisija sedz vienu desmitdaļu no saviem tiesāšanās izdevumiem un atlīdzina vienu desmitdaļu no Total Raffinage Marketing tiesāšanās izdevumiem.


(1)  OV C 55, 7.3.2009.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/19


Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Itālija/Komisija

(Lieta T-126/09) (1)

(Valodu lietojums - Paziņojumi par atklātajiem konkursiem administratoru pieņemšanai darbā - Pilna teksta publikācija trijās oficiālajās valodās - Informācija par paziņojumiem par atklātajiem konkursiem - Publicēšana visās oficiālajās valodās - Pārbaudījumu valoda - Otrās valodas izvēle no trim oficiālajām valodām)

2013/C 313/34

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Itālijas Republika (pārstāvis — G. Palmieri, pārstāvis, kam palīdz P. Gentili, avvocato dello Stato)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — sākotnēji J. Currall un J. Baquero Cruz, vēlāk J. Currall un G. Gattinara)

Priekšmets

Prasība atcelt paziņojumus par atklātu konkursu EPSO/AD/144/09 sabiedrības veselības aizsardzības jomā, EPSO/AD/145/09 pārtikas nekaitīguma jomā (politika un likumdošana) un EPSO/AD/146/09 pārtikas nekaitīguma jomā (revīzija, pārbaude un novērtēšana), lai no Bulgārijas, Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Maltas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas un Ungārijas pilsoņiem izveidotu rezerves sarakstu administratoru (AD 5) pieņemšanai darbā, kas 2009. gada 14. janvārī angļu, franču un vācu valodās publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (OV C 9 A, 1. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt paziņojumus par atklātu konkursu EPSO/AD/144/09 sabiedrības veselības aizsardzības jomā, EPSO/AD/145/09 pārtikas nekaitīguma jomā (politika un likumdošana) un EPSO/AD/146/09 pārtikas nekaitīguma jomā (revīzija, pārbaude un novērtēšana), lai no Bulgārijas, Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Maltas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas un Ungārijas pilsoņiem izveidotu rezerves sarakstu administratoru (AD 5) pieņemšanai darbā, kas 2009. gada 14. janvārī angļu, franču un vācu valodās publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

2)

Itālijas Republika un Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 129, 6.6.2009.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/19


Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Itālija/Komisija

(Lieta T-218/09) (1)

(Valodu lietojums - Paziņojumi par atklātajiem konkursiem asistentu pieņemšanai darbā - Pārbaudījumu valoda - Otrās valodas izvēle no trim oficiālajām valodām)

2013/C 313/35

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Itālijas Republika (pārstāvis — G. Palmieri, pārstāvis, kam palīdz P. Gentili, avvocato dello Stato)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — sākotnēji J. Currall un J. Baquero Cruz, vēlāk J. Curall un G. Gattinara)

Persona, kas iestājusies lietā prasītājas prasījumu atbalstam: Latvijas Republika (pārstāve — K. Drēviņa)

Priekšmets

Prasība atcelt paziņojumus par atklātajiem konkursiem EPSO/AST/91/09, lai izveidotu rezerves sarakstu asistentu (AST 3) ofsetiespieduma jomā pieņemšanai darbā, un EPSO/AST/92/09, lai izveidotu rezerves sarakstu asistentu (AST 3) pirmsdrukas sagatavošanas jomā pieņemšanai darbā, kas 2009. gada 18. martā publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (OV C 63 A, 1. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt paziņojumus par atklātajiem konkursiem EPSO/AST/91/09, lai izveidotu rezerves sarakstu asistentu (AST 3) ofsetiespieduma jomā pieņemšanai darbā, un EPSO/AST/92/09, lai izveidotu rezerves sarakstu asistentu (AST 3) pirmsdrukas sagatavošanas jomā pieņemšanai darbā, kas 2009. gada 18. martā publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

2)

Itālijas Republika, Latvijas Republika un Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 180, 1.8.2009.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/20


Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Vācija/Komisija

(Lieta T-347/09) (1)

(Valsts atbalsts - Atsevišķu nacionālā dabas mantojuma zonu bezatlīdzības nodošana - Lielu dabas aizsardzības projektu finansiāla atbalsta pasākumi - Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par saderīgu ar kopējo tirgu - Uzņēmuma jēdziens - Pienākums norādīt pamatojumu)

2013/C 313/36

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vācijas Federatīvā Republika (pārstāvji — sākotnēji M. Lumma un B. Klein, vēlāk A. Wiedmann un T. Henze)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — sākotnēji K. Gross, vēlāk F. Erlbacher, A. Stobiecka-Kuik un P. Loewenthal)

Personas, kas iestājušās lietā prasītājas prasījumu atbalstam: Francijas Republika (pārstāvji — G. de Bergues un J. Gstalter), Nīderlandes Karaliste (pārstāvji — sākotnēji C. Wissels, Y. de Vries un M. de Ree, vēlāk C. Wissels, M. de Ree, J. Langer un M. Noort) un Somijas Republika (pārstāvis — J. Heliskoski)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2009. gada 2. jūlija Lēmumu C(2009) 5080, galīgā redakcija, par Vācijas Federatīvās Republikas piešķirto valsts atbalstu NN 8/2009, kas ietver, pirmkārt, atsevišķu nacionālā dabas mantojuma zonu bezatlīdzības nodošanu un, otrkārt, lielu dabas aizsardzības projektu finansiālā atbalsta pasākumus (OV C 230, 1. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Vācijas Federatīvā Republika sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;

3)

Francijas Republika, Nīderlandes Karaliste un Somijas Republika sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 267, 7.11.2009.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/20


Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Fürstlich Castell’sches Domänenamt/ITSB — Castel Frères (“CASTEL”)

(Lieta T-320/10) (1)

(Kopienas preču zīme - Spēkā neesamības atzīšanas process - Kopienas vārdiska preču zīme “CASTEL” - Absolūts atteikuma pamats - Aprakstošs raksturs - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Pieņemamība - Apelāciju padomē neizvirzīts absolūts atteikuma pamats - Faktu pārbaude pēc savas iniciatīvas - Regulas (EK) Nr. 207/2009 76. panta 1. punkts)

2013/C 313/37

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell (Castell, Vācija) (pārstāvji — R. Kunze, G. Würtenberger un T. Wittmann, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji — P. Geroulakos un G. Schneider)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Castel Frères SAS (Blanquefort, Francija) (pārstāvji — A. von Mühlendahl un H. Hartwig, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju otrās padomes 2010. gada 4. maija lēmumu lietā R 962/2009-2 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell un Castel Frères SAS

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju otrās padomes 2010. gada 4. maija lēmumu lietā R 962/2009-2;

2)

ITSB sedz savus, kā arī atlīdzina Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell radušos tiesāšanās izdevumus;

3)

Castel Frères SAS sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 260, 25.9.2010.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/21


Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Fri-El Acerra/Komisija

(Lieta T-551/10) (1)

(Valsts atbalsts - Subsīdija, kas paredzēta termoelektrostacijas atpirkšanai un pārvēršanai biodegvielas spēkstacijā - Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu - Pamatnostādņu valsts reģionālajam atbalstam piemērošana laikā - Tiesiskā paļāvība - Stimulējoša ietekme)

2013/C 313/38

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Fri-El Acerra Srl (Acerra, Itālija) (pārstāvji — M. Todino un P. Fattori, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — D. Grespan un P. Manzini)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2010. gada 15. septembra lēmumu 2011/110/ES par valsts atbalstu Nr. C 8/2009 (ex N 357/2008), kuru Itālija bija paredzējusi īstenot par labu Fri-El Acerra s.r.l. (OV L 46, 28. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Fri-El Acerra Srl atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 30, 29.1.2011.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/21


Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — ClientEarth/Komisija

(Lieta T-111/11) (1)

(Piekļuve dokumentiem - Regula (EK) Nr. 1049/2001 - Komisijas saņemtie pētījumi par direktīvu vides jomā transpozīciju - Daļējs piekļuves atteikums - Izņēmums saistībā ar pārbaudes, izmeklēšanas un revīzijas mērķu aizsardzību - Konkrēta un individuāla pārbaude - Saderīgums ar Orhūsas konvenciju - Sevišķas sabiedrības intereses - Termiņa tieši izteikta lēmuma pieņemšanai nokavējuma sekas - Pienākuma aktīvi izplatīt vides informāciju apjoms)

2013/C 313/39

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ClientEarth (Londona, Apvienotā Karaliste) (pārstāvis — P. Kirch, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — sākotnēji P. Oliver un C. ten Dam, vēlāk P. Oliver un C. Zadra)

Priekšmets

Sākotnēji, prasība atcelt Komisijas netieši izteiktu lēmumu atteikt prasītājai piekļuvi noteiktiem dokumentiem saistībā ar dalībvalstu leģislatīvo aktu atbilstību Eiropas Savienības vides tiesībām, pēc tam — prasība atcelt vēlāko 2011. gada 30. maija tiešo lēmumu, ar kuru ir daļēji atteikta piekļuve šo dokumentu daļai

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

ClientEarth un Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 130, 30.4.2011.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/21


Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — ClientEarth un PAN Europe/EFSA

(Lieta T-214/11) (1)

(Piekļuve dokumentiem - Regula (EK) Nr. 1049/2001 - Ekspertu, kas sniedza apsvērumus par vadlīniju projektu par zinātniskas dokumentācijas pievienošanu lūgumam izsniegt atļauju laist tirgū augu aizsardzības līdzekļus un to sastāvā esošās aktīvās vielas, vārdi - Piekļuves atteikums - Izņēmums saistībā ar privātās dzīves un personas neaizskaramības aizsardzību - Personas datu aizsardzība - Regula (EK) Nr. 45/2001 - Pienākums norādīt pamatojumu)

2013/C 313/40

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: ClientEarth (Londona, Apvienotā Karaliste) un Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Brisele, Beļģija) (pārstāvis — P. Kirch, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) (pārstāvis — D. Detken)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Komisija (pārstāvji — sākotnēji P. Oliver, P. Ondrůšek un C. ten Dam, vēlāk P. Oliver, P. Ondrůšek un B. Martenczuk)

Priekšmets

Sākotnēji, prasība atcelt EPNI 2011. gada 10. februāra lēmumu saskaņā ar Eiropas Savienības un Padomes 2001. gada 30. maija Regulu (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 43. lpp.) atteikt piekļuvi atsevišķiem darba dokumentiem par EPNI izstrādātajām vadlīnijām personām, kas lūdz izsniegt atļauju laist tirgū augu aizsardzības līdzekli, pēc tam prasība atcelt EPNI 2011. gada 12. decembra lēmumu, ar kuru ir atsaukts iepriekšējais lēmums un prasītājām nodrošināta piekļuve visai prasītajai informācijai, tomēr nenorādot ārējo ekspertu, kas sniedza atsevišķus apsvērumus par vadlīniju projektu, vārdus

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

ClientEarth un Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EPNI) un Eiropas Komisija savus tiesāšanās izdevumus sedz pašas.


(1)  OV C 179, 18.6.2011.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/22


Vispārējās tiesas 2013. gada 16. septembra spriedums — De Nicola/EIB

(Lieta T-264/11 P) (1)

(Apelācija - Civildienests - EIB personāls - Novērtēšana - Paaugstināšana amatā - 2007. gada novērtējums un paaugstināšana amatā - Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmums - Psiholoģiska vardarbība - Saprātīgs termiņš - Lūgums atcelt tiesību aktu - Prasība par kaitējuma atlīdzību)

2013/C 313/41

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburga) (pārstāvis — L. Isola, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Investīciju banka (EIB) (pārstāvji — sākotnēji T. Gilliams un F. Martin, vēlāk T. Gilliams un G. Nuvoli, pārstāvji, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 8. marta spriedumu lietā F-59/09 De Nicola (Krājumā vēl nav publicēts), lūdzot atcelt šo spriedumu

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 8. marta spriedumu lietā F-59/09 De Nicola, ciktāl tajā ir noraidīti, pirmkārt, C. De Nicola prasījumi atcelt Eiropas Investīciju bankas (EIB) Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmumu, un, otrkārt, prasījumi atlīdzināt EIB psiholoģiskās vardarbības rezultātā viņam nodarīto kaitējumu;

2)

apelācijas sūdzību pārējā daļā noraidīt;

3)

nodot lietu atpakaļ Civildienesta tiesai;

4)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


(1)  OV C 211, 16.7.2011.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/22


Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Besselink/Padome

(Lieta T-331/11) (1)

(Piekļuve dokumentiem - Regula (EK) Nr. 1049/2001 - Padomes lēmuma, ar ko pilnvaro Komisiju veikt sarunas attiecībā uz nolīgumu par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai, projekts - Izņēmums par sabiedrības interešu aizsardzību starptautisko attiecību jomā - Daļēja pieeja - Pienākums norādīt pamatojumu - Pieteikums par pierādījumu savākšanas un procesa organizatoriskajiem pasākumiem - Nepieņemamība)

2013/C 313/42

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Leonard Besselink (Utrehta, Nīderlande) (pārstāvji — O. Brouwer, J. Blockx un E. Raedts, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — sākotnēji C. Fekete, P. Plaza García un J. Herrmann, vēlāk P. Plaza García, J. Herrmann un B. Driessen)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas atbalstam: Eiropas Komisija (pārstāvji — E. Paasivirta un P. Costa de Oliveira)

Priekšmets

Prasība atcelt Padomes 2011. gada 1. aprīļa lēmumu, ar kuru prasītājam ir atteikta pilna pieeja dokumentam Nr. 9689/10, kurā ir ietverts Padomes lēmuma projekts, ar kuru Komisijai tiek atļauts veikt sarunas par Eiropas Savienības pievienošanos Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai, kas parakstīta Romā, 1950. gada 4. novembrī

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Padomes 2011. gada 1. aprīļa lēmumu, ar kuru atteikta pilna pieeja dokumentam Nr. 9689/10, ciktāl ar to tiek atteikta pieeja sarunu norādei Nr. 5 un pieprasītā dokumenta neizpaužamajām daļām, kurās atgādināti ES līgumā ietvertie principi, kas jāievēro pārrunās par Eiropas Savienības pievienošanos Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai, kas parakstīta Romā, 1950. gada 4. novembrī un kurās tiek izvirzīti tikai tādi jautājumi, par kuriem ir jālemj sarunu posmā;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


(1)  OV C 238, 13.8.2011.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/23


Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Palirria Souliotis/Komisija

(Lieta T-380/11) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Kopējais muitas tarifs - Klasifikācija Kombinētajā nomenklatūrā - Tarifu pozīcija - Reglamentējošs akts, kas saistīts ar īstenošanas pasākumiem - Nepieņemamība)

2013/C 313/43

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Anonymi Viotechniki kai Emporiki Etairia Kataskevis Konservon — Palirria Souliotis AE (Politika, Grieķija) (pārstāvis — S. Pappas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — R. Lyal un L. Keppenne)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2011. gada 6. maija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 447/2011 par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā (OV L 122, 63. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

2)

Anonymi Viotechniki kai Emporiki Etairia Kataskevis Konservon — Palirria Souliotis AE sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 282, 24.9.2011.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/23


Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Makhlouf/Padome

(Lieta T-383/11) (1)

(Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojoši pasākumi pret Sīriju - Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana - Ierobežojumi ieceļošanai Savienības teritorijā un tās šķērsošanai - Tiesības uz aizstāvību - Pienākums norādīt pamatojumu - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Pamattiesības)

2013/C 313/44

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eyad Makhlouf (Damaska, Sīrija) (pārstāvji — sākotnēji P. Grollet un G. Karouni, vēlāk G. Karouni un C. Rygaert, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — G. Étienne un R. Liudvinaviciute-Cordeiro)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Komisija (pārstāvji — F. Castillo de la Torre un S. Pardo Quintillán)

Priekšmets

Prasība atcelt Padomes 2011. gada 23. maija Īstenošanas lēmumu 2011/302/KĀDP, ar ko īsteno Lēmumu 2011/273/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (OV L 136, 91. lpp.), Padomes 2011. gada 1. decembra Lēmumu 2011/782/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju un ar ko atceļ Lēmumu 2011/273/KĀDP (OV L 319, 56. lpp.) un Padomes 2012. gada 29. novembra Lēmumu 2012/739/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju un ar ko atceļ Lēmumu 2011/782/KĀDP (OV L 330, 21. lpp.), tiktāl, ciktāl tie attiecas uz prasītāju

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Eyad Makhlouf sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus;

3)

Eiropas Komisija savus tiesāšanās izdevumus sedz pati.


(1)  OV C 282, 24.9.2011.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/23


Vispārējās tiesas 2013. gada 16. septembra spriedums — De Nicola/EIB

(Lieta T-418/11 P) (1)

(Apelācija - Civildienests - EIB personāls - Veselības apdrošināšana - Atteikšanās segt medicīniskos izdevumus - Pieteikums par neatkarīga ārsta noteikšanu - Saprātīgs termiņš - Lūguma uzsākt samierināšanas procedūru noraidījums - Prasība atcelt tiesību aktu - Prasība atlīdzināt medicīniskos izdevumus - Lis pendens)

2013/C 313/45

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburga) (pārstāvis — L. Isola, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Investīciju banka (EIB) (pārstāvji — sākotnēji T. Gilliams un F. Martin, pēc tam T. Gilliams un G. Nuvoli, kuriem palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Apelācija par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 28. jūnija spriedumu lietā F-49/10 De Nicola/EIB (Krājumā vēl nav publicēts), kura ir vērsta uz šī sprieduma atcelšanu

Rezolutīvā daļa:

1)

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 28. jūnija spriedumu lietā F-49/10 De Nicola/EIB (Krājumā vēl nav publicēts) atcelt tiktāl, ciktāl ar to ir noraidīti Carlo De Nicola prasījumi attiecībā uz Eiropas Investīciju bankas (EIB) lēmuma, ar kuru ir noraidīts viņa lūgums iecelt trešo ārstu, atcelšanu;

2)

apelācijas sūdzību pārējā daļā noraidīt;

3)

atcelt EIB lēmumu nokavējuma dēļ noraidīt Carlo De Nicola lūgumu iecelt trešo ārstu;

4)

De Nicola un EIB paši sedz savus tiesāšanās izdevumus saistībā ar tiesvedību gan Civildienesta tiesas instancē, gan arī šajā instancē.


(1)  OV C 282, 24.9.2011.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/24


Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — Valeo Vision/Komisija

(Lieta T-457/11) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Kopējais muitas tarifs - Klasifikācija Kombinētajā nomenklatūrā - Tarifa pozīcija - Individuālas skaršanas neesamība - Reglamentējošs akts, kas saistīts ar īstenošanas pasākumiem - Nepieņemamība)

2013/C 313/46

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Valeo Vision (Bobigny, Francija) (pārstāvis — R. Ledru, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — R. Lyal, B.R. Killmann un L. Keppenne)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2011. gada 20. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 603/2011 par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā (OV L 163, 10. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

2)

Valeo Vision sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 298, 8.10.2011.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/24


Vispārējās tiesas 2013. gada 12. septembra spriedums — “Rauscher” Consumer Products/ITSB (Tampona attēls)

(Lieta T-492/11) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas grafiskas preču zīmes, kas attēlo higiēnisko tamponu, reģistrācijas pieteikums - Absolūts atteikuma pamats - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

2013/C 313/47

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: “Rauscher” Consumer Products GmbH (Vīne, Austrija) (pārstāvis — M. Stütz, advokāts),

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — D. Walicka)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2011. gada 20. jūlija lēmumu lietā R 2168/2010-1 attiecībā uz pieteikumu reģistrēt grafisku apzīmējumu, kas attēlo higiēnisko tamponu, kā Kopienas preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

“Rauscher” Consumer Products GmbH atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 355, 3.12.2011.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/24


Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Anbouba/Padome

(Lieta T-563/11) (1)

(Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojoši pasākumi pret Sīriju - Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana - Pierādīšanas pienākums - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Tiesības uz aizstāvību - Pienākums norādīt pamatojumu - Aizmuguriska lietas izskatīšana - Pieteikums par iestāšanos lietā - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

2013/C 313/48

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Issam Anbouba (Homs, Sīrija) (pārstāvji — M. A. Bastin, J. M. Salva un J. N. Louis, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — sākotnēji R. Liudvinaviciute-Cordeiro un M. M. Joséphidès, vēlāk R. Liudvinaviciute-Cordeiro un A. Vitro)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt Padomes 2011. gada 2. septembra Lēmumu 2011/522/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2011/273/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (OV L 228, 16. lpp.), Padomes 2011. gada 23. septembra Lēmumu 2011/628/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2011/273/KĀDP (OV L 247, 17. lpp.), Padomes 2011. gada 1. decembra Lēmumu 2011/782/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju un ar ko atceļ Lēmumu 2011/273 (OV L 319, 56. lpp.), Padomes 2011. gada 2. septembra Regulu (ES) Nr. 878/2011, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 442/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā (OV L 228, 1. lpp.), un Padomes 2012. gada 18. janvāra Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 442/2011 (OV L 16, 1. lpp.), ciktāl prasītāja vārds tika iekļauts to personu sarakstā, attiecībā uz kurām ir piemērojami ierobežojošie pasākumi saistībā ar situāciju Sīrijā, un, otrkārt, prasība atlīdzināt zaudējumus par nodarīto kaitējumu.

Rezolutīvā daļa:

1)

par Eiropas Komisijas iesniegto pieteikumu par iestāšanos lietā vairs nav jālemj;

2)

prasību noraidīt;

3)

Issam Anbouba sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


(1)  OV C 25, 28.1.2012.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/25


Vispārējās tiesas 2013. gada 13. septembra spriedums — Anbouba/Padome

(Lieta T-592/11) (1)

(Kopējā ārpolitika un drošības politika - Ierobežojoši pasākumi pret Sīriju - Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana - Nevainīguma prezumpcija - Pierādīšanas pienākums - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Tiesības uz aizstāvību - Pienākums norādīt pamatojumu)

2013/C 313/49

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Issam Anbouba (Homs, Sīrija) (pārstāvji — M. A. Bastin, J. M. Salva un J. N. Louis, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — sākotnēji R. Liudvinaviciute-Cordeiro un M.-M. Joséphidès, vēlāk R. Liudvinaviciute-Cordeiro un A. Vitro)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt Padomes 2011. gada 13. oktobra Lēmumu 2011/684/KĀDP, ar ko groza Lēmumu 2011/273/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju (OV L 269, 33. lpp.), Padomes 2011. gada 1. decembra Lēmumu 2011/782/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju un ar ko atceļ Lēmumu 2011/273 (OV L 319, 56. lpp.), Padomes 2011. gada 13. oktobra Regulu (ES) Nr. 1011/2011, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 442/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā (OV L 269, 18. lpp.), Padomes 2012. gada 18. janvāra Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 442/2011 (OV L 16, 1. lpp.), un Padomes 2012. gada 14. maija Īsetnošanas Regulu (ES) Nr. 410/2012, ar ko īsteno 32. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā (OV L 126, 3. lpp.), ciktāl prasītāja vārds tika iekļauts to personu sarakstā, attiecībā uz kurām ir piemērojami ierobežojošie pasākumi saistībā ar situāciju Sīrijā, un, otrkārt, prasība atlīdzināt zaudējumus par nodarīto kaitējumu.

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Issam Anbouba sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


(1)  OV C 25, 28.1.2012.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/25


Vispārējās tiesas 2013. gada 16. septembra spriedums — De Nicola/EIB

(Lieta T-618/11 P) (1)

(Apelācija - Civildienests - EIB personāls - Novērtēšana - Paaugstināšana amatā - 2008. gada novērtējums un paaugstināšana amatā - Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmums - Pārbaudes apjoms - Novērtējuma ziņojums - Iebilde par prettiesiskumu - Saprātīgs termiņš - Lūgums atcelt tiesību aktu - Prasība par kaitējuma atlīdzību - Lis pendens)

2013/C 313/50

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburga) (pārstāvis — L. Isola, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Investīciju banka (EIB) (pārstāvji — sākotnēji T. Gilliams un F. Martin, vēlāk T. Gilliams un G. Nuvoli, pārstāvji, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 28. septembra spriedumu lietā F-13/10 De Nicola/EIB (Krājumā vēl nav publicēts), lūdzot atcelt šo spriedumu

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 28. septembra spriedumu lietā F-13/10 De Nicola/EIB, ciktāl tajā ir noraidīti Carlo De Nicola prasījumi atcelt Eiropas Investīciju bankas (EIB) Pārsūdzību izskatīšanas komitejas lēmumu;

2)

apelācijas sūdzību pārējā daļā noraidīt;

3)

noraidīt prasību, ko C. De Nicola cēlis Eiropas Savienības Civildienesta tiesā lietā F-13/10;

4)

C. De Nicola sedz savus, kā arī atlīdzina pusi no EIB tiesāšanās izdevumiem gan Civildienesta tiesā, gan šajā instancē;

5)

EIB sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem gan Civildienesta tiesā, gan šajā instancē.


(1)  OV C 25, 28.1.2012.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/26


Prasība, kas celta 2013. gada 17. jūlijā — Chatzianagnostou/Padome u.c.

(Lieta T-383/13)

2013/C 313/51

Tiesvedības valoda — grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Antonios Chatzianagnostou (Serres, Grieķija) (pārstāvis — Ch. Makris, advokāts)

Atbildētāji: Eiropas Savienības Padome, Eulex Kosovo un Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

pilnībā atcelt, pirmkārt, EULEX Kosovo vadītāja 2013. gada 10. maija lēmumu ar nosaukumu “Galīgais lēmums disciplinārlietā Nr. 02/2013”, kas ir paziņots prasītājam 2013. gada 16. maijā, un, otrkārt, EULEX Kosovo vadītāja 2013. gada 10. maija lēmumu ar nosaukumu “Galīgais lēmums disciplinārlietā Nr. 06/2013”, kas ir paziņots prasītājam 2013. gada 16. maijā;

atbrīvot prasītāju no jebkādām apsūdzībām disciplinārlietā, ko Eulex ir viņam izvirzījusi;

izdot rīkojumu Eulex šīs tiesvedības ietvaros izsniegt prasītājam visu to dokumentu, kas ir ietverti viņu skarošās apstrīdētajās disciplinārlietās, kopijas; un

piespriest atbildētājām atlīdzināt visus prasītāja tiesāšanās izdevumus, ieskaitot viņa ad litiem norīkotā advokāta honorāru.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza piecus pamatus.

1)

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka esot pārkāptas būtiskas formas prasības, jo apstrīdētie akti vispār nav pamatoti, un arī pārkāpts LESD 296. pants un ES dalībvalstu tiesību vispārējie principu, saskaņā ar kuriem jebkuram nelabvēlīgam administratīvam aktam ir jābūt pietiekami, pilnīgi un detalizēti pamatotam. Šajā lietā prasītājs norāda, ka apstrīdēto tiesību aktu pamatojuma neesot vispār, lai gan juridiski tas ir nepieciešams un obligāts.

2)

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka atbildētājas ar apstrīdētajiem aktiem esot pārkāpušas vairākas prasītāja tiesības uz aizstāvību, kas izriet no ECPAK un no ES dalībvalstu kopīgo tiesību vispārējiem principiem. Eulex disciplinārlietā Nr. 6/2013, kas attiecās uz prasītāju, viņam tika piemērots disciplinārsods par tādu viņa izdarīto darbību, par kuru viņam nekad nav ticis piedāvāts izklāstīt savu aizstāvības versiju un nekad nav sniegta iespēja to izdarīt. Turklāt prasītājam tika liegtas viņa tiesības saprātīgā laikā neierobežoti saņemt juridisku palīdzību, lai varētu sevi viegli aizstāvēt ar pēc savas izvēles norīkota advokāta starpniecību, kurš būtu atbilstoši sagatavojies, pilnībā iepazīstoties ar viņa apsūdzībām disciplinārā pārkāpumā Eulex ietvaros.

3)

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajos tiesību aktos esot pieļauta kļūda faktos. Prasītājs apgalvo, ka otrais apstrīdētais tiesību akts esot balstīts uz premisām un pretrunīgu vai nepietiekamu pamatojumu, pārkāpjot prasītāja nevainīguma prezumpciju un viņa tiesības pašam sevi neapsūdzēt. Turklāt, šis tiesību akts esot kļūdains, jo tajā nav atzīts, ka prasītājs ir pieļāvis atvainojamu kļūdu tiesību piemērošanā, vai katrā ziņā ar to netiek ņemti vērā attaisnojošie elementi saistībā ar prasītāja aktīvu nodarītā nožēlošanu.

4)

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka esot pārkāpts Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 19. pants, ECPAK 10. pants, LESD 15. pants, Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulas Nr. 1049/2001 (1) 15. pants, Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīva 2003/98/EK (2), un ES Pamattiesību hartas 41. un 42. pants. Prasītājs norāda, ka Eulex vadītāja apstrīdētajos lēmumos, ar ko apstiprina prasītājam piemērotos disciplinārsodus, ir pieļauta kļūda tiesību piemērošanā, jo, ja tie būtu pareizi, ar tiem būtu apmierinātas prasītāja prasības atcelt disciplinārsodus tādēļ, ka tie pārkāpj iepriekš minētās normas par prasītāja piekļuves tiesībām apstrīdētajiem viņu skarošajiem Eulex divu disciplinārlietu dokumentiem.

5)

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka ar apstrīdētajiem aktiem esot pārkāpts samērīguma un vienlīdzības princips saistībā ar disciplinārsodu piemērošanu prasītājam.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 43. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 17. novembra Direktīva 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu (OV L 345, 90. lpp.).


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/27


Prasība, kas celta 2013. gada 29. jūlijā — Kėdainių rajono Okainių ŽŪB u.c./Komisija un Padome

(Lieta T-386/13)

2013/C 313/52

Tiesvedības valoda — lietuviešu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Kėdainių rajono Okainių ŽŪB (Kėdainių rajons, Lietuva) un 134 citi uzņēmumi vai personas (pārstāvis — I. Vėgėlė, advokāts)

Atbildētājas: Eiropas Komisija un Eiropas Savienības Padome

Prasītāju prasījumi:

atzīt prasību par pieņemamu;

atbilstīgi LESD 263. pantam atcelt Komisijas 2012. gada 2. jūlija Īstenošanas lēmumu C(2012) 4391, galīgā redakcija, ar kuru atļauj piešķirt valsts papildu tiešos maksājumus Lietuvā par 2012. gadu (izziņots ar numuru K(2012) 4391);

atbilstīgi LESD 277. pantam atzīt, ka nav piemērojama Regulas (EK) Nr. 73/2009 132. panta, kas regulē valsts papildu tiešos maksājumus un tiešos maksājumus, 2. punkta pēdējā daļa, saskaņā ar kuru “kopējais tiešais atbalsts, ko lauksaimniekam jaunajās dalībvalstīs var piešķirt pēc pievienošanās un saskaņā ar atbilstīgiem tiešajiem maksājumiem, ieskaitot visus valsts papildu tiešos maksājumus, nepārsniedz tiešā atbalsta līmeni, ko lauksaimnieks būtu tiesīgs saņemt saskaņā ar tiešo maksājumu, kādu attiecīgajā laikā piemēroja dalībvalstīm, izņemot jaunās dalībvalstis, ņemot vērā — no 2012. gada — 7. panta piemērošanu saistībā ar 10. pantu”;

atbilstīgi LESD 277. pantam atzīt, ka nav piemērojams precizējums “ņemot vērā visus samazinājumus, ko piemēro saskaņā ar 7. panta 1. punktu” Regulas Nr. 73/2009 10. panta 1. punktā, ar ko nosaka īpašus noteikumus modulācijai jaunajās dalībvalstīs;

piespriest atbildētājām segt visus tiesāšanās izdevumus, kas radušies prasītājiem un par kuriem tiks iesniegti pierādījumi Vispārējai tiesai.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza piecus pamatus.

1)

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots pamatojuma trūkums un Komisijas Īstenošanas lēmuma C(2012) 4391, galīgā redakcija, nepamatotība.

Komisijas 2012. gada 2. jūlija Īstenošanas lēmums C(2012) 4391, galīgā redakcija, nav pamatots, jo pilnībā trūkst ziņu, kas pierādītu tiešo maksājumu līmeņa vienotību (izlīdzinājumu) jaunajās dalībvalstīs un vecajās dalībvalstīs.

2)

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka tiešo maksājumu līmenis Lietuvā neatbilst līmenim, par ko ir panākta vienošanās Aktā par pievienošanos, un tiešo maksājumu līmenim vecajās dalībvalstīs.

Faktiskais tiešo maksājumu līmenis Lietuvā neatbilst 2003. gada 23. septembra Aktā par pievienošanos nolīgtajam. Pārkāpjot Aktu par pievienošanos, ar Regulu (EK) Nr. 583/2004 2004. gada 22. martā tika veikti grozījumi Regulā (EK) Nr. 1782/2003, nosakot valsts maksimālo lielumu jauno dalībvalstu lauksaimniecības atbalstam (Regulas Nr. 1782/2003 71c. pants un VIII A. pielikums).

2012. gadā tiešo maksājumu procentuālais līmenis Lietuvā nesasniedza tiešo maksājumu līmeni vecajās dalībvalstīs: vecajās dalībvalstīs modulācija attiecas tikai uz maksājumiem virs EUR 5 000, kas nozīmē, ka nevis visi veco dalībvalstu lauksaimniekiem piešķirtie tieši maksājumi netiek modulēti (samazināti) par 10 %, bet tikai tie, kas ir virs EUR 5 000. Tādējādi ir nepamatoti un prettiesiski apgalvot, ka tiešo maksājumu līmenis vecajās dalībvalstīs 2012. gadā bija 90 % (“100 % — 10 % modulācija”). Vecajās dalībvalstīs tiešo maksājumu līmenis bija virs 90 %, ņemot vērā to, ka daļa no summām, kuras ir zem EUR 5 000, netiek modulētas.

3)

Ar trešo pamatu tiek apgalvota atšķirība starp tiešo maksājumu summu Lietuvā salīdzinājumā ar vecajām dalībvalstīm.

Faktiski no Savienības budžeta izmaksātie tieši maksājumi Lietuvas lauksaimniekiem par 2012. gadu ir vieni no viszemākajiem, nesasniedzot pat pusi no vecajās dalībvalstīs saņemtā, pat ja tie ir tikuši modulēti 10 % apmērā.

4)

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots Akta par pievienošanos pārkāpums ar Regulas Nr. 73/2009 10. panta 1. punktu in fine un 132. panta 2. punkta pēdējo daļu, kā arī ar Komisijas 2012. gada 2. jūlija Īstenošanas lēmumu C(2012) 4391, galīgā redakcija, kas pieņemts uz minētās regulas pamata.

Aktā par pievienošanos nav noteikumu, kuri paredzētu ieviesto tiešo maksājumu modulāciju un/vai valsts papildu tiešo maksājumu Lietuvā samazinājumu.

Precizējums “ņemot vērā visus samazinājumus, ko piemēro saskaņā ar 7. panta 1. punktu” Regulas Nr. 73/2009 10. panta 1. punktā, kas ir tās 2. nodaļā, ir pretrunā Aktam par pievienošanos, ciktāl šī tiesību norma ietver plānoto tiešo maksājumu līmeņa vecajās dalībvalstīs un jaunajās dalībvalstīs izlīdzinājuma pieaugumu.

Regulas Nr. 73/2009 132. panta 2. punkts, saskaņā ar kuru “kopējais tiešais atbalsts, (..) ņemot vērā — no 2012. gada — 7. panta piemērošanu saistībā ar 10. pantu”, kurš nostiprina plānotu tiešo maksājumu līmeņa izlīdzināšanu vecajās dalībvalstīs un jaunajās dalībvalstīs 2012. gadā, ir pretrunā Aktam par pievienošanos, ciktāl tas nosaka konkrētu gadu (2012), kura beigās tiek paredzēts, ka saņemtais atbalsts izlīdzināsies.

Pārkāpjot Aktu par pievienošanos, Regulas Nr. 73/2009 132. panta 2. punktā vārds “summa” tika aizstāts ar vārdu “līmenis”, kurš norāda nevis uz faktisko saņemto atbalstu, bet uz paredzēto procentuālo līmeni.

Ir prettiesiski salīdzināt tiešos maksājumus vecajās dalībvalstīs un jaunajās dalībvalstīs, salīdzinot vecajās dalībvalstīs saņemto atbalstu (100 % — modulācija) ar to, kas saņemts jaunajās dalībvalstīs atbilstīgi Aktā par pievienošanos paredzētajam procentuālajam līmenim atbalsta ieviešanai.

5)

Ar piekto pamatu tiek apgalvota apstrīdētā akta pretruna LESD noteiktajiem lauksaimniecības politikas mērķiem.

Atbilstīgi Aktam par pievienošanos lauksaimniecības atbalsts jaunajās dalībvalstīs tiek aprēķināts, pamatojoties uz efektivitātes atskaites vērtību un pamatplatību. 2012. gadā efektivitātes atskaites vērtība un pamatplatība Lietuvā tika būtiski grozīta, piemērotā modulācija un valsts papildu tiešo maksājumu samazinājums tā rezultātā ir pretrunā kopējai lauksaimniecības politikai, it īpaši lauksaimniecības produktivitātes pieaugumam.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/28


Prasība, kas celta 2013. gada 31. jūlijā — Orange/Komisija

(Lieta T-402/13)

2013/C 313/53

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Orange (Parīze, Francija) (pārstāvji — J.-P. Gunther un A. Giraud, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar šo prasību prasītājs lūdz atcelt Komisijas 2013. gada 25. un 27. jūnija lēmumus, kuri adresēti France Télécom un Orange, kā arī visām sabiedrībām, ko tās tieši vai netieši kontrolē, un ar kuriem atbilstoši Padomes Regulas Nr. 1/2003 (1) 20. panta 4. punktam tiem ir noteiktas pārbaudes. Šie lēmumi ir pieņemti LESD 102. panta un EEZ līguma 54. panta piemērošanas procedūrā saistībā ar interneta savienojumu pakalpojumu sniegšanas nozari (lieta AT.40090)

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza divus pamatus.

1)

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots vajadzības un samērīguma principa pārkāpums, jo Komisija ir noteikusi pārbaudes praksēm, kas ir ļoti līdzīgas tām, kuras ir norādītas Francijas konkurences iestādes tikai pirms deviņiem mēnešiem pieņemtajā lēmumā, un pat, neraugoties uz to, ka Francijas konkurences iestāde nevienu Orange darbību nav kvalificējusi kā pret konkurenci vērstu. Prasītājs apgalvo, ka pārbaudes laikā Komisija nav meklējusi papildu elementus jau tās rīcībā esošajiem elementiem, kas tai būtu bijis jādara atbilstoši judikatūrai šajā jomā.

2)

Ar otro pamatu tiek apgalvots apstrīdēto lēmumu patvaļīgais raksturs, jo Komisijai nebija pietiekami nopietnu un detalizētu norāžu, lai veiktu tik ietekmējošu pasākumu kā pārbaude.


(1)  Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti (LESD 101.) un (102.) pantā (OV L 1, 1. lpp.).


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/28


Prasība, kas celta 2013. gada 29. jūlijā — Gossio/Padome

(Lieta T-406/13)

2013/C 313/54

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Marcel Gossio (Kasablanka, Maroka) (pārstāvis — S. Zokou, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt:

lēmumu 2010/656/KĀDP un Padomes Regulu (EK) Nr. 560/2005, kā arī 2012. gada 8. marta Īstenošanas lēmumu 2012/144/KĀDP, ar ko nosaka ierobežojošus pasākumus saistībā ar situāciju Kotdivuārā, ciktāl tie attiecas uz prasītāju;

2013. gada 17. maija lēmumu, ar kuru apstiprina un atjauno agrāk paredzētos ierobežojošos pasākumus, ciktāl ar tiem noteikts, ka prasītājs ir jāatstāj to personu un iestāžu sarakstā, kas izklāstītas lēmuma 2010/656/KĀDP II pielikumā un Regulas (EK) Nr. 560/2005, ar ko nosaka ierobežojošus pasākumus saistībā ar situāciju Kotdivuārā, I A pielikumā.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza divus pamatus.

1)

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir notikusi pilnvaru pārsniegšana un pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā, ciktāl:

prasītājam pārmestie fakti nebalstās uz nevienu objektīvu pamatojumu un tiem nav neviena reāla pierādījuma;

nav iespējams konstatēt pamatotu saistību starp iemesliem, kas pausti, lai pamatotu ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti attiecībā uz prasītāju un vispārējo situāciju Kotdivuārā;

attiecībā uz prasītāju pieņemto ierobežojošo pasākumu izcelsmes juridiskais pamatojums ir pretrunā pēdējiem iemesliem, kas pausti šo pasākumu pamatošanai;

Padomes lēmumi radot procedūras vai pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu.

2)

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir noticis prasītāja pamattiesību pārkāpums un tostarp tiesību uz nevainīguma prezumpciju, darījumdarbības brīvības, īpašumtiesību, samērīguma principa, kā arī tiesību uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību un tiesību netikt pakļautam necilvēciskai vai pazemojošai attieksmei pārkāpums.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/29


Prasība, kas celta 2013. gada 13. augustā — Stanleybet Malta un Stanley International Betting/Komisija

(Lieta T-416/13)

2013/C 313/55

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Stanleybet Malta Ltd (Valleta, Malta) un Stanley International Betting Ltd (Liverpūle, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji — R. Jacchia, I. Picciano, A. Terranova, F. Ferraro, G. Dellis, P. Kakouris, un I. Koimitzoglou, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu, kas ietverts Komisijas 2013. gada 10. jūnija vēstulē, ar kuru tiek izbeigta sūdzības izskatīšana, kuru prasītājas iesniedza par Grieķijas Republiku un Grieķijas Futbola prognozēšanas organizāciju (OPAP) lietā COMP/39.981;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājas izvirza četrus pamatus.

1)

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija nav ar pienācīgu rūpību izpildījusi pienākumu veikt izmeklēšanu saistībā ar sūdzību un ir pieļauta acīmredzama faktu kļūda, izvērtējot argumentus, kas izklāstīti sūdzībā saistībā ar LESD 102. pantu par OPAP pieļauto konkrēto un autonomo dominējošā stāvokļa izmantošanu un konkrētā tirgus definīciju.

2)

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Komisija nav izpildījusi pienākumu norādīt pamatojumu un ka ir pārkāpts LESD 296. pants.

3)

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir nepareizi izmantojusi pilnvaras un ka ir pārkāpts konkurences noteikumu autonomais raksturs un mērķi.

4)

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka ir pieļauta acīmredzama kļūda tiesību piemērošanā, nav izvērtēts atbilstošo Grieķijas tiesību aktu saderīgums ar Savienības tiesībām pirms pārkāpuma izvērtēšanas saskaņā ar LESD 102. pantu un ir pārkāptas tiesības uz labu un rūpīgu pārvaldību, kas paredzētas Pamattiesību hartas 41. panta 1. punktā, un nav izpildīts Komisijas pienākums rūpīgi veikt izmeklēšanu saistībā ar sūdzību atbilstoši LESD 106. pantam.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/30


Prasība, kas celta 2013. gada 12. augustā — Gruppo Norton/ITSB — Marín Nicolás (“Gruppo Norton S.r.l.”)

(Lieta T-427/13)

2013/C 313/56

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Gruppo Norton Srl (Carini, Itālija) (pārstāvis — M. García Lirola, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otrs procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieks: Victoriano Marín Nicolás (Alcantarilla, Spānija)

Prasītājas prasījumi:

izskatot lietu pēc būtības, nospriest, ka preču zīme ir reģistrējama attiecībā uz visām pieteiktajām precēm

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme “Gruppo Norton S.r.l.” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 7. un 9. klasē — Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 10 169 753

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašnieks: Victoriano Marín Nicolás

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Spānijas preču zīme “NORTON HISPANO” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 9. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: daļēji apmierināt iebildumus

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību atzīt par nepieņemamu

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 8. panta 5. punkta pārkāpums


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/30


Prasība, kas celta 2013. gada 19. augustā — IOC-UK/Padome

(Lieta T-428/13)

2013/C 313/57

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Iranian Oil Company UK Ltd (IOC-UK) (Londona, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji — J. Grayston, Solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, M. Gambardella, D. Sellers un N. Pilkington, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atcelt Padomes 2013. gada 6. jūnija Lēmumu 2013/270/KĀDP, ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu (OV L 156/10), un Padomes 2013. gada 6. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 522/2013, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu (OV L 156/3), ciktāl apstrīdētie tiesību akti attiecas uz prasītāju;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza septiņus pamatus saistībā ar būtiskas procesuālas prasības pārkāpumu, kā arī Līgumu un ar to piemērošanu saistīto tiesību normu pārkāpumu: tiesību tikt uzklausītam pārkāpums; pienācīga pamatojuma nenorādīšana; tiesību uz aizstāvību pārkāpums; acīmredzama kļūda vērtējumā; samērīguma pamatprincipa pārkāpums; vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principa pārkāpums un pamattiesību uz īpašumu pārkāpums.

Prasītāja uzskata, ka Komisija nav uzklausījusi prasītāju un nekādas pretējas norādes nevarot to attaisnot. Turklāt Padome nav norādījusi pietiekamu pamatojumu. Uz prasītājas lūgumu, lai tiktu sniegts plašāks pamatojums un tiktu sniegta piekļuve dokumentiem, vēl nav atbildēts, izņemot īsu vēstuli, ar kuru tiek apstiprināta šī lūguma saņemšana. Ar šo bezdarbību Padome ir pārkāpusi prasītājas tiesības uz aizstāvību, kurai ir bijusi liegta iespēja efektīvi apstrīdēt Padomes konstatācijas, jo prasītāja ar šīm konstatācijām nav bijusi iepazīstināta. Papildus tam Padome nav sniegusi pamatojumu tam, ka NIOC netiešā kontrole pār prasītāju ietvertu ekonomisko ieguvumu Irānas valstij, kas būtu pretrunā apstrīdētā lēmuma un regulas mērķim. Saistībā ar pamatojumu prasītājas iekļaušanai sarakstā, tā uzskata, ka šis pamatojums ir vai nu nepietiekams, vai arī tajā ir pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā. Turklāt no sarakstā iekļaušanas lēmuma mērķu salīdzinājuma kopumā ar šī lēmuma praktisko ietekmi uz prasītāju izriet, ka šis lēmums ir nesamērīgs. Visbeidzot, Padome ir pārkāpusi pamattiesības uz īpašumu, īstenojot pasākumus, kuru samērīgumu nevar pārbaudīt.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/31


Prasība, kas celta 2013. gada 20. augustā — Petropars Iran u.c./Padome

(Lieta T-433/13)

2013/C 313/58

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Petropars Iran Co. (Kish Island, Irāna); Petropars Oilfields Services Co. (Kish Island); Petropars Aria Kish Operation and Management Co. (Teherāna, Irāna) un Petropars Resources Engineering Kish Co. (Teherāna) (pārstāvji — S. Zaiwalla, solicitor, P. Reddy, solicitor, R. Blakeley, barrister un Z. Burbeza, solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāju prasījumi:

atcelt Padomes Lēmuma 2013/270/KĀDP (1) pielikuma II.I.B 1.-4. punktu un Padomes Īstenošanas regulas Nr. 522/2013 (2) pielikuma II.I.B. 1.-4. punktu un/vai

atzīt, ka prasītājiem nav piemērojams Padomes Lēmuma 2010/413/KĀDP (3) 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts un Padomes Regulas Nr. 267/2012 (4) 23. panta 2. punkta d) apakšpunkts;

piespriest atbildētājai segt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza piecus pamatus.

1)

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka prasītāju iekļaušana sarakstā ar Lēmumu 2013/270/KĀDP un Regulu Nr. 522/2013 ir juridiski nepamatota, jo neviena prasītāja (“iekļautas vienības meitasuzņēmums”) iekļaušanas sarakstā pamatojums nav atrodams Regulā Nr. 267/2012 un Lēmumā 2010/413/KĀDP paredzēto kritēriju vidū.

2)

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka prasītāju iekļaušana sarakstā ir nelikumīga, jo Padome apgalvo, ka ir balstījusies uz Regulas Nr. 267/2012 23. panta 2. punkta d) apakšpunktu vai Lēmuma 2010/413/KĀDP 20. panta 1. punkta c) apakšpunktu, jo 1) attiecībā ne uz vienu no prasītājiem nav izpildīti šo tiesību normu materiālie kritēriji iekļaušanai sarakstā un/vai Padome ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, izvērtējot, vai kritēriji ir izpildīti, un 2) Padome prasītājus sarakstos ir iekļāvusi, pamatojoties uz nepietiekamu informāciju, lai pierādītu, ka kritēriji ir izpildīti, un tādējādi ir pieļāvusi (vēl vienu) acīmredzamu kļūdu vērtējumā.

3)

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka, tā kā Regulas Nr. 267/2012 23. panta 2. punkta d) apakšpunkts un/vai Lēmuma 2010/413/KĀDP 20. panta 1. punkta c) apakšpunkts ļauj prasītājus iekļaut sarakstā tādēļ vien, ka tie ir sarakstā iekļauto vienību meitasuzņēmumi (kuri paši ir iekļauto vienību meitasuzņēmumi, kas nav apsūdzēti nevienā nodarījumā), šie panti ir prettiesiski, jo tie neatbilst samērīguma principam un būtu jāatzīst par prasītājiem nepiemērojamiem.

4)

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka, iekļaujot prasītājus sarakstā, katrā ziņā tiek pārkāptas to pamattiesības un pamatbrīvības- kas arī citādi ir ES tiesību daļa — saskaņā ar Pamattiesību hartu, ieskaitot to tiesības nodarboties ar tirdzniecību un izvērst savu darbību un to īpašumtiesības, un/vai samērīguma princips. Turklāt to iekļaušana sarakstā ir piesardzības principa un vides aizsardzības principa un cilvēku veselības un drošības aizsardzības principu pārkāpums un var radīt nopietnus zaudējumus vienkāršu Irānas darba ņēmēju veselībai un drošībai, kā arī videi.

5)

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka, pieņemdama Lēmumu 2013/270/KĀDP un Regulu Nr. 522/2013, ciktāl tie tiek piemēroti prasītājiem, Padome nav ievērojusi procesuālās prasības, proti, a) (trešajam un ceturtajam) prasītajam iesniegt individuālu paziņojumu par to iekļaušanu sarakstā, b) (visiem prasītājiem) sniegt atbilstošu un pietiekamu pamatojumu un c) ievērot prasītāju tiesības uz aizstāvību un efektīvu aizsardzību tiesā.


(1)  Padomes 2013. gada 6. jūnija Lēmums 2013/270/KĀDP, ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu (OV L 156, 10. lpp.).

(2)  Padomes 2013. gada 6. jūnijs Īstenošanas regula (ES) Nr. 522/2013, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu (OV L 156, 3. lpp.).

(3)  Padomes 2010. gada 26. jūlija Lēmums 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu un atceļ Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP (OV L 195, 39. lpp.).

(4)  Padomes 2012. gada 23. marta Regula (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu un Regulas (ES) Nr. 961/2010 atcelšanu (OV L 88, 1. lpp.).


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/31


Prasība, kas celta 2013. gada 26. augustā — Klaes/ITSB — Klaes Kunststoffe (“Klaes”)

(Lieta T-453/13)

2013/C 313/59

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Horst Klaes GmbH & Co. KG (Bad Neuenahr-Ahrweiler, Vācija) (pārstāvis — B. Dix, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Klaes Kunststoffe GmbH (Neuenrade, Vācija)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja Apelāciju pirmās padomes 2013. gada 6. jūnija lēmumu lietā R 1206/2012-1 un noraidīt iebildumus par prasītājas Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu (Nr. 9545096).

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “Klaes” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 42. klasē — Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 9 545 096

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: Klaes Kunststoffe GmbH

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: grafiska preču zīme zila krāsā “Klaes” attiecībā uz pakalpojumiem, kas ietilpst 42. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus apmierināt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta pārkāpums


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/32


Prasība, kas celta 2013. gada 23. augustā — Larrañaga Otaño/ITSB (“GRAPHENE”)

(Lieta T-458/13)

2013/C 313/60

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Joseba Larrañaga Otaño (San Sebastian, Spānija) un Mikel Larrañaga Otaño (San Sebastian) (pārstāvis — F. Bueno Salamero, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Prasītāju prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “GRAPHENE” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 13., 23., 25. un 38. klasē — Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 10 895 258

Pārbaudītāja lēmums: preču zīmes reģistrācijas pieteikumu noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta pārkāpums


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/32


Prasība, kas celta 2013. gada 23. augustā — Larrañaga Otaño/ITSB (“GRAPHENE”)

(Lieta T-459/13)

2013/C 313/61

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Joseba Larrañaga Otaño (San Sebastian, Spānija) un Mikel Larrañaga Otaño (San Sebastian) (pārstāvis — F. Bueno Salamero, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Prasītāju prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “GRAPHENE” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 2., 6., 10. un 22. klasē — Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 10 892 446

Pārbaudītāja lēmums: preču zīmes reģistrācijas pieteikumu noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta pārkāpums


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/32


Prasība, kas celta 2013. gada 28. augustā — Arrow Group un Arrow Generics/Komisija

(Lieta T-467/13)

2013/C 313/62

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Arrow Group ApS (Roskilde, Dānija) un Arrow Generics Ltd (Londona, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji — S. Kon, C. Firth un C. Humpe, Solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt Komisijas 2013. gada 19. jūnija Lēmuma C(2013) 3803, galīgā redakcija, lietā COMP/39.226 — Lundbeck 1., 2. un 3. pantu, ciktāl tie skar Arrow, vai

alternatīvi, atcelt Komisijas 2013. gada 19. jūnija Lēmuma C(2013) 3803, galīgā redakcija, lietā COMP/39.226 — Lundbeck 2. pantu, ciktāl ar to uzliek naudassodu Arrow attiecībā uz Apvienotās Karalistes un Dānijas nolīgumiem, vai

vēl alternatīvāk, atcelt Komisijas 2013. gada 19. jūnija Lēmuma C(2013) 3803 galīgā redakcija lietā COMP/39.226 — Lundbeck 2. pantu, ciktāl ar to uzliek naudassodu Arrow attiecībā uz Apvienotās Karalistes un Dānijas nolīgumiem, un attiecīgi samazināt naudassodu, vai

visbeidzot, galīgā alternatīva — samazināt atbilstīgi Komisijas 2013. gada 19. jūnija Lēmuma C(2013) 3803, galīgā redakcija, lietā COMP/39.226 — Lundbeck 2. pantam uzlikto naudassodu un

piespriest Komisijai segt Arrow tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājas izvirza sešus pamatus.

1)

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pārkāpusi būtiskas procesuālās prasības procesā, kura rezultātā tika pieņemts lēmums, (i) neuzsākot procedūras un neveicot izmeklēšanu saprātīgā termiņā, (ii) laicīgi un pienācīgi nesniedzot piekļuvi lietas materiāliem un (iii) nesniedzot papildu izklāstu par iebildumiem.

2)

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Komisija nav pierādījusi atbilstīgi prasītajam juridiskajam standartam, ka, noslēdzot nolīgumus, Arrow un Lundbeck bija potenciālas konkurentes.

3)

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija nav pierādījusi atbilstīgi prasītajam juridiskajam standartam, ka katra nolīguma mērķis bija konkurences ierobežošana pretēji LESD 101. pantam.

4)

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka, uzliekot naudassodu Arrow, Komisija ir pārkāpusi samērīguma principu, nullum crimen nulla poena sine lege principu un tiesisko noteiktību.

5)

Ar piekto pamatu tiek alternatīvi apgalvots, ka Komisija ir kļūdījusies, raksturojot Apvienotās Karalistes nolīgumu un Dānijas nolīgumu kā vienotu turpinātu LESD 101. panta pārkāpumu, un ir pārkāpusi Regulas Nr. 1/2003 (1) 25. pantu, uzliekot naudassodu Arrow attiecībā uz Dānijas nolīgumu pēc tam, kad bija beidzies termiņš naudassodu uzlikšanai.

6)

Ar sesto pamatu arī alternatīvi tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdas, aprēķinot naudassoda summu, uzliekot naudassodu, kas ir nesamērīgs ar apgalvoto LESD 101. panta pārkāpumu smagumu.


(1)  Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/33


Prasība, kas celta 2013. gada 9. septembrī — MedSkin Solutions Dr. Suwelack/ITSB — Cryo-Save (“CryoSafe”)

(Lieta T-482/13)

2013/C 313/63

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG (Billerbeck, Vācija) (pārstāvis -A. Thünken, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Cryo-Save AG (Pfäffikon, Šveice)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju ceturtās padomes 2013. gada 4. jūlija lēmumu lietā R 1759/2012-4 un grozīt to tādējādi, ka prasītājas ITSB iesniegtā apelācijas sūdzība tiek atzīta par pamatotu un līdz ar to iebildumi ir jānoraida;

pakārtoti, atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju ceturtās padomes 2013. gada 4. jūlija lēmumu lietā R 1759/2012-4 un nodot lietu atkārtotai izskatīšanai atbildīgajam pārbaudītājam/atbildīgajai pārbaudītājai;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “CryoSafe” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 5. un 40. klasē — Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 9 619 586

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: Cryo-Save AG

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: vārdiska preču zīme “CryoSave” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 10., 42. un 44. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus daļēji apmierināt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/34


Prasība, kas celta 2013. gada 6. septembrī — Navarra de Servicios y Tecnologías/Komisija

(Lieta T-487/13)

2013/C 313/64

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Navarra de Servicios y Tecnologías SA (Pamplona, Spānija) (pārstāvis — A. Andérez González, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

Prasītāja lūdz Vispārējo tiesu atcelt apstrīdēto lēmumu, ciktāl tas attiecas uz prasītāju sabiedrību, un piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza četrus pamatus.

1)

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots LESD 107. panta 1. punkta pārkāpums,

norādot uz

valsts atbalsta neesamību tāpēc, ka šajā gadījumā valsts nav iejaukusies, pārskaitot valsts līdzekļus, saimniecisko darbību veicošiem subjektiem nav radīta neviena priekšrocība, nedz arī izkropļota konkurence vai apdraudēta tirdzniecība starp dalībvalstīm.

2)

Ar otro pamatu tiek apgalvots LESD 106. panta 2. punkta, kā arī Amsterdamas 1997. gada 2. oktobra Līguma pielikumā esošā Protokola par sabiedriskās apraides sistēmu dalībvalstīs pārkāpums,

norādot uz

pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, kuru plānošanā, organizēšanā un finansēšanā dalībvalstīm ir atzīta plaša rīcības brīvība, juridisko traktējumu;

prasītājas sabiedrības izdevīgāka konkurences stāvokļa neesamību; un

sprieduma lietā Altmark kritēriju ņemšanu vērā šajā lietā, jo ir skaidri definētas un īpaši uzticētas sabiedriskā pakalpojuma saistības un ir veiktas detalizētas un objektīvas ekonomiskās aplēses, kas nepārsniedz ar sabiedriskā pakalpojuma saistību izpildi saistītās izmaksas.

3)

Ar trešo pamatu tiek apgalvots LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunkta pārkāpums, jo šajā lietā ir kopīgām interesēm atbilstošs mērķis, kura sasniegšanai apšaubītais pasākums izrādās esam piemērots un samērīgs, neradot nevajadzīgus tirgus kropļojumus.

4)

Ar ceturto pamatu tiek apgalvota pilnvaru nepareiza izmantošana, kas izpaužoties kā apstrīdētā lēmuma priekšmeta neatbilstība mērķim, ko ar to patiesībā gribēts sasniegt, kā arī acīmredzamais nesamērīgums attiecībās starp tā teorētisko mērķi un pretrunā kopīgajām interesēm esošajām un kāda viena vai vairāku konkrētu saimnieciskās darbības subjektu komerciālās un saimnieciskās intereses veicinošajām piemērošanas sekām.


Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/35


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 19. septembra spriedums — Gheysens/Padome

(Lieta F-83/08) (1)

(Civildienests - Pagaidu līgumdarbinieks - Darbā pieņemšanas nosacījumi - Funkciju grupa - Saistība starp uzdevumu veidiem un funkciju grupām - Darba tiesisko attiecību ilgums)

2013/C 313/65

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Johan Gheysens (Malines, Beļģija) (pārstāvji — sākotnēji S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, vēlāk S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal un D. Abreu Caldas, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — sākotnēji M. Bauer un K. Zieleśkiewicz, vēlāk M. Bauer un J. Herrmann)

Priekšmets

Prasība atcelt Padomes lēmumu, kurā noteikti prasītāja darbā pieņemšanas nosacījumi, ciktāl tajā līguma ilgums noteikts tikai uz diviem gadiem un viņš iecelts III funkciju grupas 11. pakāpes 1. līmenī, kā arī atzīt par nelikumīgu Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 88. pantu, ciktāl tajā ir atļauts noslēgt secīgus līgumus uz noteiktu laiku, kopumā nepārsniedzot trīs gadus

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Eiropas Savienības Padomes lēmumu pieņemt darbā J. Gheysens, ciktāl tajā noteikts, ka viņš tiek iecelts III funkciju grupā;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina trīs ceturtdaļas J. Gheysens tiesāšanās izdevumu;

4)

J. Gheysens sedz vienu ceturto daļu savu tiesāšanās izdevumu pats.


(1)  OV C 313, 6.12.2008., 59. lpp.


26.10.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 313/35


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2013. gada 19. septembra rīkojums — Marcuccio/Komisija

(Lieta F-31/13)

(Civildienests - Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts - Termiņā prasības celšanai, kas, pamatojoties uz attālumu, palielināts par desmit dienām, pa faksu nosūtīts prasības pieteikums - Prasības pieteikums, kas nosūtīts par pastu desmit nākamo dienu laikā - Pirmā un otrā neidentiskums - Novēlota prasība)

2013/C 313/66

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Trikase, Itālija) (pārstāvis — G. Cipressa, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Priekšmets

Prasība atcelt atteikumu apmierināt prasītāja lūgumu izmaksāt viņam zaudējumu atlīdzību par kaitējumu, ko tas ir cietis viņa pārcelšanas amatā no Komisijas delegācijas Luandā uz Komisijas atrašanās vietu Briselē dēļ un rezultātā

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

2)

L. Marcuccio sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.