ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.CA2013.082.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 82A

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 21. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

Labojumi

2013/C 082A/01

Labojums paziņojumā par atklāto konkursu EPSO/AD/177/10 – Administratori (AD 5) (OV C 64 A, 16.3.2010.)

1

2013/C 082A/02

Labojums paziņojumā par atklātajiem konkursiem EPSO/AD/178–179/10 (OV C 110 A, 29.4.2010.)

6

ATSKAITE PAR OFICIĀLĀ VĒSTNEŠA C A SĒRIJU KONKURSI

Lūdzu, skatīt sarakstu ar C A sērijas izdevumiem, kas publicēti šā gada laikā.

Ja nav norādīts citādi, Oficiālo Vēstnesi izdod visās valodu versijās.

5

 

27

(RO)

29

 

33

 

34

 

36

(DA)

41

(BG)

43

(EN)

49

(ET)

50

(HU)

51

(SL)

54

(DE/EN/FR)

58

(EN/GA)

75

 

81

 

82

 

LV

 


Labojumi

21.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 82/1


Labojums paziņojumā par atklāto konkursu EPSO/AD/177/10 – Administratori (AD 5)

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 64 A, 2010. gada 16. marts )

(2013/C 82 A/01)

1. lappusē:

tekstu:

Pirms piesakāties, rūpīgi izlasiet rokasgrāmatu, kas publicēta Oficiālajā Vēstnesī C 57 A 2010. gada 9. martā un EPSO tīmekļa vietnē.

(..)

SATURS

I.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

II.

PIENĀKUMI

III.

PIEŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

IV.

PRIEKŠATLASES TESTI

V.

ATKLĀTAIS KONKURSS

VI.

KANDIDĀTU REZERVES SARAKSTI

VII.

KĀ PIETEIKTIES?”

lasīt šādi:

Pirms piesakāties, rūpīgi izlasiet rokasgrāmatu, kas publicēta “Oficiālajā Vēstnesī” C 270 A 2012. gada 7. septembrī un EPSO tīmekļa vietnē, izņemot 6.3. un 6.4. punktu, kas aizstāti ar VIII sadaļā “Papildinformācija” iekļauto tekstu.

(..)

SATURS

I.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

II.

PIENĀKUMI

III.

PIEŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

IV.

PRIEKŠATLASES TESTI

V.

ATKLĀTAIS KONKURSS

VI.

KANDIDĀTU REZERVES SARAKSTI

VII.

KĀ PIETEIKTIES?

VIII.

PAPILDINFORMĀCIJA”.

3. lappusē III sadaļas 2.3. punktā:

tekstu:

“2.3.

Valodu zināšanas

 

(..)

a)

1. valoda

Galvenā valoda:

padziļināti jāpārzina viena Eiropas Savienības oficiālā valoda.

un

 

b)

2. valoda

Otrā valoda (obligāti cita nekā 1. valoda):

pietiekamas angļu, franču vai vācu valodas zināšanas.”

lasīt šādi:

“2.3.

Valodu zināšanas

 

(..)

a)

1. valoda

Galvenā valoda:

padziļināti jāpārzina viena Eiropas Savienības oficiālā valoda.

un

 

b)

2. valoda

Otrā valoda (obligāti cita nekā 1. valoda):

pietiekamas angļu, franču vai vācu valodas zināšanas.

Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas (virspalātas) spriedumu lietā C-566/10 P, Itālijas Republika pret Komisiju, Eiropas Savienības iestādēm ir jāpamato, kāpēc tiek ierobežota otrās valodas izvēle dalībai šajā konkursā, ļaujot izvēlēties tikai ierobežotu skaitu ES oficiālo valodu.

Tādēļ kandidāti tiek informēti, ka šajā konkursā otrās valodas izvēles iespējas ir noteiktas saskaņā ar dienesta interesēm, kurš pieprasa, lai jaunie darbā pieņemtie kolēģi varētu sākt strādāt nekavējoties un būtu spējīgi efektīvi sazināties savā ikdienas darbā. Pretējā gadījumā varētu tikt ievērojami traucēta iestāžu efektīva darbība.

Pamatojoties uz ES iestāžu ilgstošo pieredzi attiecībā uz iekšējā saziņā izmantotajām valodām un ņemot vērā dienestu vajadzības saistībā ar ārējo saziņu un dokumentu apstrādi, angļu, franču un vācu valoda joprojām ir visbiežāk lietotās valodas. Turklāt angļu, franču un vācu valoda ir kandidātu visbiežāk izvēlētā otrā valoda konkursos, kuros viņiem ir brīva izvēle. Tas apstiprina pašreizējos izglītības un profesionālos standartus, saskaņā ar kuriem Eiropas Savienības iestāžu amata vietu kandidātiem var tikt prasīts pārvaldīt vismaz vienu no šīm valodām. Tādēļ, līdzsvarojot dienesta intereses un kandidātu vajadzības un spējas, vienlaikus ņemot vērā šā konkursa īpašo jomu, ir likumīgi rīkot pārbaudījumus šajās trīs valodās, lai nodrošinātu, ka visi kandidāti neatkarīgi no viņu pirmās oficiālās valodas pārvalda darbam nepieciešamajā līmenī vismaz vienu no šīm trim oficiālajām valodām.

Turklāt, lai tiktu nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visiem kandidātiem, tostarp pret tiem, kuru pirmā oficiālā valoda ir viena no šīm trim valodām, ikvienam tiek prasīts kārtot pārbaudījumus viņa otrajā valodā, kura ir viena no šīm trim valodām. Šādā veidā veiktā konkrēto kompetenču novērtēšana attiecīgajā jomā ļauj iestādēm novērtēt kandidātu spējas nekavējoties strādāt tādā vidē, kas tuvu atbilst reālajai situācijai, ar kuru tiem būtu jāsaskaras savā darbā. Šie noteikumi neskar vēlāku valodu apmācību, lai iegūtu spējas strādāt trešajā valodā saskaņā ar Civildienesta noteikumu 45. panta 2. punktu.”

3. lappusē IV sadaļā:

tekstu:

“IV.   PRIEKŠATLASES TESTI

1.

Jūs saņemsiet ielūgumu uz testiem

tādā gadījumā, ja elektroniskās reģistrācijas brīdī būsiet apliecinājis, ka atbilstat III sadaļas vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem.

2.

Testu veids un vērtēšana

Vairāki testi, pamatojoties uz jautājumiem ar atbilžu variantiem, lai novērtētu jūsu vispārīgās spējas un kompetenci šādās jomās:

Tests a)

teksta loģiskās analīzes tests

Vērtējums: 0–20 punkti

Nepieciešamais minimums: 10 punkti

Tests b)

matemātisko iemaņu tests

Vērtējums: 0–10 punkti

Tests c)

abstraktās domāšanas tests

Vērtējums: 0–10 punkti

 

Testā b) un c) kopā jāiegūst vismaz 10 punktu.

3.

Testu valoda

2. valoda (angļu, franču vai vācu)

4.

Situācijas analīzes tests

Virkne jautājumu ar atbilžu variantiem, lai novērtētu jūsu situācijas analīzes spējas.

Šā testa vērtējums atlases komisijai tiks paziņots lēmuma pieņemšanas procesā kā tehnisks eksperta vērtējums vienīgi attiecībā uz tiem kandidātiem, kuri tiks pielaisti uz pārbaudījumiem vērtēšanas centrā.

5.

Testa valoda

2. valoda (angļu, franču vai vācu)”

lasīt šādi:

“IV.   PRIEKŠATLASES TESTI

Priekšatlases testi notiek, izmantojot datoru, un tos organizē EPSO. Atlases komisija nosaka testu grūtības pakāpi un apstiprina testu galveno saturu, pamatojoties uz EPSO izteiktajiem priekšlikumiem.

1.

Jūs saņemsiet ielūgumu uz testiem

tādā gadījumā, ja elektroniskās reģistrācijas brīdī būsiet apliecinājis, ka atbilstat III sadaļas vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem.

2.

Testu veids un vērtēšana

Vairāki testi, pamatojoties uz jautājumiem ar atbilžu variantiem, lai novērtētu jūsu vispārīgās spējas un kompetenci šādās jomās:

Tests a)

teksta loģiskās analīzes tests

Vērtējums: 0–20 punkti

Nepieciešamais minimums: 10 punkti

Tests b)

matemātisko iemaņu tests

Vērtējums: 0–10 punkti

Tests c)

abstraktās domāšanas tests

Vērtējums: 0–10 punkti

 

Testā b) un c) kopā jāiegūst vismaz 10 punkti.

3.

Testu valoda

2. valoda (angļu, franču vai vācu)”.

4. lappusē V sadaļas 1. un 2. punktā:

tekstu:

“1.

Jūs tiksiet pielaists (*) pārbaudījumiem vērtēšanas centrā

tādā gadījumā, ja jūsu (1) vērtējums būs labāko vidū (2) un jūs būsiet saņēmis vismaz minimāli nepieciešamo punktu skaitu priekšatlases testos, un ja jūs, ņemot vērā jūsu elektroniskās reģistrācijas laikā sniegto apliecinājumu, atbilstat III sadaļas vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem.

(..)

2.

Vērtēšanas centra pārbaudījumi

(..)

Minētās kompetences tiks pārbaudītas, izmantojot:

a)

konkrēta gadījuma izpēti izvēlētajā jomā;

b)

uzdevumu grupā;

c)

mutisku uzstāšanos;

d)

strukturētu interviju.

lasīt šādi:

“1.

Jūs tiksiet pielaists (*) pārbaudījumiem vērtēšanas centrā

tādā gadījumā, ja jūsu (3) vērtējums būs labāko vidū (4) un jūs būsiet saņēmis vismaz minimāli nepieciešamo punktu skaitu priekšatlases testos un ja jūs, ņemot vērā jūsu elektroniskās reģistrācijas laikā sniegto apliecinājumu, atbilstat III sadaļas vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem.

(..)

2.

Vērtēšanas centra pārbaudījumi

(..)

Minētās kompetences tiks pārbaudītas, izmantojot (5):

a)

konkrēta gadījuma izpēti (6) izvēlētajā jomā;

b)

uzdevumu grupā;

c)

mutisku uzstāšanos;

d)

strukturētu interviju.

5. lappusē, VII sadaļas 2. punktā:

tekstu:

“2.

Pilnā pieteikuma iesniegšana

Vēlāk, ja jūs būsiet to kandidātu vidū, kuri pielaisti pārbaudījumiem vērtēšanas centrā, jums tiks lūgts iesniegt pilnu pieteikumu (parakstīts elektroniskais pieteikums un apliecinošie dokumenti).

Termiņš: tiks paziņots ar jūsu EPSO konta starpniecību.

Kārtība: skatīt atklāto konkursu rokasgrāmatas 2.2. punktu.”

lasīt šādi:

“2.

Pieteikums

Ja jūs būsiet to kandidātu vidū, kuri pielaisti pārbaudījumiem vērtēšanas centrā, jums būs jāatnes (7) pilns pieteikums (parakstīts elektroniskais pieteikums un apliecinošie dokumenti) uz vērtēšanas centru, kad piedalīsities pārbaudījumos.

Kārtība: skatīt atklāto konkursu rokasgrāmatas 6.1. punktu.

5. lappusē pievieno šādu tekstu:

“VIII.   PAPILDINFORMĀCIJA

Neskarot Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantā paredzēto sūdzību iesniegšanu, jums ir iespējams iesniegt pārskatīšanas lūgumu šādos gadījumos:

ja EPSO nav ievērojis konkursa procedūras noteikumus,

ja atlases komisija nav ievērojusi noteikumus, kas regulē tās darbību.

Jūsu uzmanība tiek vērsta uz to, ka atlases komisijai ir plašas pilnvaras, vērtējot jūsu atbilžu pareizību vai nepareizību.

Ja jautājums būs atlases komisijas kompetencē, EPSO pārsūtīs jūsu vēstuli atlases komisijas priekšsēdētājam, un atbilde jums tiks nosūtīta iespējami drīz.

Desmit kalendāro dienu laikā no dienas, kad jums tiešsaistē ir nosūtīta EPSO vēstule, jums jānosūta pienācīgi pamatots pieprasījums:

izmantojot EPSO interneta vietnē publicēto veidlapu

vai uz faksa numuru +32 22979611.

Kā vēstules tematu norādiet:

konkursa numuru,

savu kandidāta numuru,

vārdus “demande de réexamen”, “request for review”, “Antrag auf Überprüfung” (pēc izvēles),

attiecīgo konkursa posmu (piemēram: priekšatlases testi, nepielaišana, vērtēšanas centra pārbaudījumi); konkursa posmu norādiet vienīgi angļu, franču vai vācu valodā.”


(1)  Ja attiecībā uz pēdējo vietu sarakstā izrādīsies, ka vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, uz vērtēšanas centru tiks aicināti visi šie kandidāti.

(2)  Uz pārbaudījumiem vērtēšanas centrā aicināto kandidātu skaits būs aptuveni trīsreiz lielāks par šajā konkursa paziņojumā norādīto atlasāmo kandidātu skaitu, un to publicēs EPSO tīmekļa vietnē (www.eu-careers.eu).”

(3)  Ja attiecībā uz pēdējo vietu sarakstā izrādīsies, ka vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, uz vērtēšanas centru tiks aicināti visi šie kandidāti.

(4)  Pārbaudījumiem vērtēšanas centrā pielaisto kandidātu skaits būs aptuveni trīsreiz lielāks nekā šajā konkursa paziņojumā norādītais atlasāmo kandidātu skaits, un to publicēs EPSO tīmekļa vietnē (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

(5)  Saturu apstiprina atlases komisija.

(6)  Organizatorisku iemeslu dēļ konkrēta gadījuma izpētes tests (kas ir vērtēšanas centra pārbaudījumu neatņemama sastāvdaļa) varētu tikt rīkots pārbaudījumu centros dalībvalstīs un trešās valstīs neatkarīgi no pārējiem pārbaudījumiem vērtēšanas centrā.”

(7)  Vērtēšanas centra pārbaudījumu datums jums tiks paziņots savlaicīgi ar jūsu EPSO konta starpniecību.”


21.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 82/6


Labojums paziņojumā par atklātajiem konkursiem EPSO/AD/178–179/10

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 110 A, 2010. gada 29. aprīlis )

(2013/C 82 A/02)

1. lappusē:

tekstu:

Pirms piesakāties, rūpīgi izlasiet rokasgrāmatu, kas publicēta Oficiālā Vēstneša 2010. gada 9. marta numurā C 57 A un EPSO tīmekļa vietnē.

(..)

SATURS

I.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

II.

PIENĀKUMI

III.

PIEŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

IV.

PRIEKŠATLASES TESTI

V.

PIELAIŠANA KONKURSAM UN AICINĀJUMS UZ VĒRTĒŠANAS CENTRU

VI.

ATKLĀTAIS KONKURSS

VII.

KANDIDĀTU REZERVES SARAKSTI

VIII.

KĀ PIETEIKTIES?”

lasīt šādi:

Pirms piesakāties, rūpīgi izlasiet rokasgrāmatu, kas publicēta “Oficiālajā Vēstnesī” C 270 A 2012. gada 7. septembrī un EPSO tīmekļa vietnē, izņemot 6.3. un 6.4. punktu, kas aizstāti ar IX sadaļā “Papildinformācija” iekļauto tekstu.

(..)

SATURS

I.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

II.

PIENĀKUMI

III.

PIEŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

IV.

PRIEKŠATLASES TESTI

V.

PIELAIŠANA KONKURSAM UN AICINĀJUMS UZ VĒRTĒŠANAS CENTRU

VI.

ATKLĀTAIS KONKURSS

VII.

KANDIDĀTU REZERVES SARAKSTI

VIII.

KĀ PIETEIKTIES?

IX.

PAPILDINFORMĀCIJA”.

3. lappusē III sadaļas 2.2. punktā:

tekstu:

“2.2.

Valodu zināšanas

 

(..)

a)

1. valoda

Galvenā valoda:

padziļināti jāpārzina viena Eiropas Savienības oficiālā valoda.

un

 

b)

2. valoda

Otrā valoda (obligāti cita nekā 1. valoda):

pietiekamas angļu, franču vai vācu valodas zināšanas.”

lasīt šādi:

“2.2.

Valodu zināšanas

 

(..)

a)

1. valoda

Galvenā valoda:

padziļināti jāpārzina viena Eiropas Savienības oficiālā valoda.

un

 

b)

2. valoda

Otrā valoda (obligāti cita nekā 1. valoda):

pietiekamas angļu, franču vai vācu valodas zināšanas.

Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas (virspalātas) spriedumu lietā C-566/10 P, Itālijas Republika pret Komisiju, Eiropas Savienības iestādēm ir jāpamato, kāpēc tiek ierobežota otrās valodas izvēle dalībai šajā konkursā, ļaujot izvēlēties tikai ierobežotu skaitu ES oficiālo valodu.

Tādēļ kandidāti tiek informēti, ka šajā konkursā otrās valodas izvēles iespējas ir noteiktas saskaņā ar dienesta interesēm, kurš pieprasa, lai jaunie darbā pieņemtie kolēģi varētu sākt strādāt nekavējoties un būtu spējīgi efektīvi sazināties savā ikdienas darbā. Pretējā gadījumā varētu tikt ievērojami traucēta iestāžu efektīva darbība.

Pamatojoties uz ES iestāžu ilgstošo pieredzi attiecībā uz iekšējā saziņā izmantotajām valodām un ņemot vērā dienestu vajadzības saistībā ar ārējo saziņu un dokumentu apstrādi, angļu, franču un vācu valoda joprojām ir visbiežāk lietotās valodas. Turklāt angļu, franču un vācu valoda ir kandidātu visbiežāk izvēlētā otrā valoda konkursos, kuros viņiem ir brīva izvēle. Tas apstiprina pašreizējos izglītības un profesionālos standartus, saskaņā ar kuriem Eiropas Savienības iestāžu amata vietu kandidātiem var tikt prasīts pārvaldīt vismaz vienu no šīm valodām. Tādēļ, līdzsvarojot dienesta intereses un kandidātu vajadzības un spējas, vienlaikus ņemot vērā šā konkursa īpašo jomu, ir likumīgi rīkot pārbaudījumus šajās trīs valodās, lai nodrošinātu, ka visi kandidāti neatkarīgi no viņu pirmās oficiālās valodas pārvalda darbam nepieciešamajā līmenī vismaz vienu no šīm trim oficiālajām valodām.

Turklāt, lai tiktu nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visiem kandidātiem, tostarp pret tiem, kuru pirmā oficiālā valoda ir viena no šīm trim valodām, ikvienam tiek prasīts kārtot pārbaudījumus viņa otrajā valodā, kura ir viena no šīm trim valodām. Šādā veidā veiktā konkrēto kompetenču novērtēšana attiecīgajā jomā ļauj iestādēm novērtēt kandidātu spējas nekavējoties strādāt tādā vidē, kas tuvu atbilst reālajai situācijai, ar kuru tiem būtu jāsaskaras savā darbā. Šie noteikumi neskar vēlāku valodu apmācību, lai iegūtu spējas strādāt trešajā valodā saskaņā ar Civildienesta noteikumu 45. panta 2. punktu.”

3. lappusē IV sadaļā pirms ievaddaļas iekļauj šādu tekstu:

“Priekšatlases testi notiek, izmantojot datoru, un tos organizē EPSO. Atlases komisija nosaka testu grūtības pakāpi un apstiprina testu galveno saturu, pamatojoties uz EPSO izteiktajiem priekšlikumiem.”

4. lappusē V sadaļas 2. punkta pēdējā daļā:

tekstu:

“Uz pārbaudījumiem vērtēšanas centrā aicināto kandidātu skaits būs maksimāli trīsreiz lielāks par šajā konkursa paziņojumā norādīto atlasāmo kandidātu skaitu, un to publicēs EPSO tīmekļa vietnē (www.eu-careers.eu).”

lasīt šādi:

“Pārbaudījumiem vērtēšanas centrā pielaisto kandidātu skaits būs maksimāli trīsreiz lielāks nekā šajā konkursa paziņojumā norādītais atlasāmo kandidātu skaits, un to publicēs EPSO tīmekļa vietnē (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).”

5. lappusē VI sadaļas 2. punktā:

tekstu:

“2.

Vērtēšanas centra pārbaudījumi

(..)

Minētās kompetences tiks novērtētas, izmantojot:

d)

konkrēta gadījuma izpēti izvēlētajā jomā;

e)

uzdevumu grupā;

f)

strukturētu interviju.”

lasīt šādi:

“2.

Vērtēšanas centra pārbaudījumi

(..)

Minētās kompetences tiks novērtētas, izmantojot:

d)

konkrēta gadījuma izpēti (1) izvēlētajā jomā;

e)

uzdevumu grupā;

f)

strukturētu interviju.

6. lappusē VIII sadaļas 2. punktā:

tekstu:

“2.

Pilnā pieteikuma iesniegšana

Vēlāk, ja jūs būsiet to kandidātu vidū, kuri aicināti uz pārbaudījumiem vērtēšanas centrā, jums pēc pieprasījuma būs jāiesniedz pilns pieteikums (parakstīts elektroniskais pieteikums un apliecinošie dokumenti).

Termiņš: tiks paziņots ar jūsu EPSO konta starpniecību.

Kārtība: skatīt atklāto konkursu rokasgrāmatas 2.2. punktu.”

lasīt šādi:

“2.

Pieteikums

Ja jūs būsiet to kandidātu vidū, kuri pielaisti pārbaudījumiem vērtēšanas centrā, jums būs jāatnes (2) pilns pieteikums (parakstīts elektroniskais pieteikums un apliecinošie dokumenti) uz vērtēšanas centru, kad piedalīsities pārbaudījumos.

Kārtība: skatīt atklāto konkursu rokasgrāmatas 6.1. punktu.

6. lappusē pievieno šādu tekstu:

“IX.   PAPILDINFORMĀCIJA

Neskarot Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantā paredzēto sūdzību iesniegšanu, jums ir iespējams iesniegt pārskatīšanas lūgumu šādos gadījumos:

ja EPSO nav ievērojis konkursa procedūras noteikumus,

ja atlases komisija nav ievērojusi noteikumus, kas regulē tās darbību.

Jūsu uzmanība tiek vērsta uz to, ka atlases komisijai ir plašas pilnvaras, vērtējot jūsu atbilžu pareizību vai nepareizību.

Ja jautājums būs atlases komisijas kompetencē, EPSO pārsūtīs jūsu vēstuli atlases komisijas priekšsēdētājam, un atbilde jums tiks nosūtīta iespējami drīz.

Desmit kalendāro dienu laikā no dienas, kad jums tiešsaistē ir nosūtīta EPSO vēstule, jums jānosūta pienācīgi pamatots pieprasījums:

izmantojot EPSO interneta vietnē publicēto veidlapu

vai uz faksa numuru +32 22979611.

Kā vēstules tematu norādiet:

konkursa numuru,

savu kandidāta numuru,

vārdus “demande de réexamen”, “request for review”, “Antrag auf Überprüfung” (pēc izvēles),

attiecīgo konkursa posmu (piemēram: priekšatlases testi, nepielaišana, vērtēšanas centra pārbaudījumi); konkursa posmu norādiet vienīgi angļu, franču vai vācu valodā.”


(1)  Saturu apstiprina atlases komisija.”

(2)  Vērtēšanas centra pārbaudījumu datums jums tiks paziņots savlaicīgi ar jūsu EPSO konta starpniecību.”