ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.CE2013.077.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 77E

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 15. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Parlaments
2012.–2013. GADA SESIJA
2012. gada 10.–13. decembris

2013/C 077E/01

2012. gada 10. decembra sēdes protokols

1

2013/C 077E/02

2012. gada 11. decembra sēdes protokols

20

2013/C 077E/03

2012. gada 12. decembra sēdes protokols

105

2013/C 077E/04

2012. gada 13. decembra sēdes protokols

210

Izmantoto simbolu saraksts

*

Apspriežu procedūra

**I

Sadarbības procedūra: pirmais lasījums

**II

Sadarbības procedūra: otrais lasījums

***

Piekrišanas procedūra

***I

Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums

***II

Koplēmuma procedūra: otrais lasījums

***III

Koplēmuma procedūra: trešais lasījums

(Procedūras veids ir noteikts saskaņā ar Komisijas piedāvāto juridisko pamatu.)

Parlamenta komiteju saīsinājumi

AFET

Ārlietu komiteja

DEVE

Attīstības komiteja

INTA

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

BUDG

Budžeta komiteja

CONT

Budžeta kontroles komiteja

ECON

Ekonomikas un monetārā komiteja

EMPL

Nodarbinātības un sociālo jautājumu komiteja

ENVI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

ITRE

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

IMCO

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

TRAN

Transporta un tūrisma komiteja

REGI

Reģionālās attīstības komiteja

AGRI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

PECH

Zivsaimniecības komiteja

CULT

Kultūras un izglītības komiteja

JURI

Juridiskā komiteja

LIBE

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

AFCO

Konstitucionālo jautājumu komiteja

FEMM

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja

PETI

Lūgumrakstu komiteja

DROI

Cilvēktiesību apakškomiteja

SEDE

Drošības un aizsardzības apakškomiteja

Politisko grupu saīsinājumi

PPE

Eiropas Tautas partijas grupa (Kristīgie demokrāti)

S&D

Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa

ALDE

Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa

Verts/ALE

Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa

ECR

Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa

GUE/NGL

Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa

EFD

Grupa Brīvības un demokrātijas Eiropa

NI

Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Parlaments 2012.–2013. GADA SESIJA 2012. gada 10.–13. decembris

15.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 77/1


Pirmdiena, 2012. gada 10. decembris
2012. GADA 10. DECEMBRA SĒDES PROTOKOLS

2013/C 77 E/01

Saturs

1.

Sesijas atsākšana

2.

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

3.

Reglamenta interpretācija

4.

Parlamenta sastāvs

5.

Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti

6.

Komiteju sastāvs

7.

Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana

8.

Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

9.

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

10.

Apropriāciju pārvietojumi

11.

Lūgumraksti

12.

Saistībā ar pieprasījumu atcelt deputāta imunitāti veiktie pasākumi

13.

Dokumentu iesniegšana

14.

Darba kārtība

15.

ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgums (debates)

16.

ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru *** (debates)

17.

Pārejas pasākumi attiecībā uz divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm ***II (debates)

18.

Makrofinansiālā palīdzība Kirgizstānas Republikai ***I (debates)

19.

Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

20.

Ar vecumu saistītu sieviešu slimību profilakse (īss izklāsts)

21.

Vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšana (īss izklāsts)

22.

Mikrobu rezistences palielināšanās draudi (īss izklāsts)

23.

MVU tirdzniecības un ieguldījumu finansēšana (īss izklāsts)

24.

Digitālās brīvības stratēģija ES ārpolitikā (īss izklāsts)

25.

Nākamās sēdes darba kārtība

26.

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

2012. GADA 10. DECEMBRA SĒDES PROTOKOLS

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA

Priekšsēdētāja vietnieks

1.   Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.

2.   Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

3.   Reglamenta interpretācija

Saskaņā ar Reglamenta 211. panta 3. punktu sēdes vadītājs informēja Parlamentu par turpmāk minēto Reglamenta 187. panta komentāru, ko sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, kurai bija lūgts izvērtēt šā noteikuma piemērošanu.

“Ja ir brīva komitejas pilntiesīgā locekļa vieta, viņa vietā balsojumā pagaidu kārtā ir pilnvarots piedalīties tās pašas politiskās grupas pastāvīgs aizstājējs līdz brīdim, kad pilntiesīgā locekļa vietā uz laiku tiek iecelts cits deputāts atbilstīgi 186. panta 5. punktam, vai, ja šāda iecelšana uz laiku nenotiek, līdz jauna pilntiesīgā locekļa iecelšanai. Šis pilnvarojums ir balstīts uz Parlamenta lēmumu par komitejas skaitlisko sastāvu un paredz nodrošināt, ka balsojumā var piedalīties tāds pats attiecīgās politiskās grupas locekļu skaits, kāds bija pirms komitejas pilntiesīgā locekļa vietas atbrīvošanās.”

Ja kāda politiskā grupa vai vismaz četrdesmit deputāti (Reglamenta 211. panta 4. punkts) nebūs iebilduši pret šo komentāru līdz otrdienas, 2012. gada 11. decembra, sēdes atklāšanai, to uzskatīs par pieņemtu. Pretējā gadījumā to iesniegs Parlamentam balsošanai.

4.   Parlamenta sastāvs

Lietuvas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Justina Vitkauskaite ir iecelta par Eiropas Parlamenta deputāti Viktor Uspaskich vietā, sākot ar 2012. gada 21. novembri.

Bulgārijas Republikas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Monika Hans Panayotova ir iecelta par Eiropas Parlamenta deputāti Emil Stoyanov vietā, sākot ar 2012. gada 6. decembri.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Justina Vitkauskaite un Monika Hans Panayotova pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņas pirms tam ir parakstījušas rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņas darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņām attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.

5.   Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti

Francijas kompetentās iestādes, pamatojoties uz Lionas Apelācijas tiesas ģenerālprokurora prasību, ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Marine Le Pen imunitāti.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 2. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.

6.   Komiteju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis ALDE un Verts/ALE grupas un pie politiskajām grupām nepiederošo deputātu sekretariāta pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

 

REGI komiteja: Justina Vitkauskaite.

Ewald Stadler vairs nav komitejas pilntiesīgais loceklis.

 

AGRI komiteja: Ewald Stadler.

 

Īpašā komiteja organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos: Jan Philipp Albrecht — Nicole Kiil-Nielsen vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.

7.   Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien parakstīs turpmāk minētos saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemtos tiesību aktus (Reglamenta 74. pants).

Eiropas Parlamenta un Padomes regula par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (pārstrādāta redakcija) (00056/2012/LEX - C7-0407/2012 - 2010/0383(COD)).

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko īsteno Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīliju, ievērojot Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT 1994) XXVIII pantu, par grozījumiem koncesijās attiecībā uz mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas ES sarakstā, kurš pievienots VVTT 1994, un Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Taizemi, ievērojot Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT 1994) XXVIII pantu, par grozījumiem koncesijās attiecībā uz mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas ES sarakstā, kurš pievienots VVTT 1994, un ar ko groza un papildina Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumu (00061/2012/LEX - C7-0406/2012 - 2012/0054(COD)).

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko saistībā ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai ievieš īpašus pagaidu pasākumus Savienības ierēdņu un pagaidu darbinieku pieņemšanai darbā (00058/2012/LEX - C7-0405/2012 - 2012/0224(COD)).

Eiropas Parlamenta un Padomes regula par to tarifa likmes kvotu piešķiršanu, kas piemērojamas koksnes eksportam no Krievijas Federācijas uz Eiropas Savienību (00059/2012/LEX - C7-0404/2012 - 2012/0217(COD)).

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko nosaka pārejas pasākumus divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm (00066/2012/LEX - C7-0403/2012 - 2010/0197(COD)).

Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (00060/2012/LEX - C7-0402/2012 - 2012/0145(COD)).

8.   Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2012. gada septembra sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Séance en direct”.

9.   Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

Deputāti bija iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1.

Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 115. pants)

(O-000164/2012), kuru uzdeva Syed Kamall un James Elles ECR grupas vārdā Komisijai: ES izaugsme (B7-0369/2012).

(O-000169/2012), kuru uzdeva Klaus-Heiner Lehne Juridiskās komitejas vārdā Komisijai: Mediācija civillietās un komerclietās (B7-0370/2012).

(O-000209/2012), kuru uzdeva Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric un Mikael Gustafsson GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Izaugsme Eiropas Savienībā (B7-0371/2012).

(O-000210/2012), kuru uzdeva Hannes Swoboda S&D grupas vārdā Komisijai: ES izaugsme (B7-0372/2012).

(O-000211/2012), kuru uzdeva Jürgen Creutzmann, Toine Manders un Nadja Hirsch ALDE grupas vārdā Komisijai: ES izaugsme (B7-0551/2012).

2.

Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 123. pants)

Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Țicău un Giommaria Uggias - par ūdens tūrisma veicināšanu Eiropas Savienībā (0038/2012).

10.   Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 22. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Reģionu komitejas iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumiem INF 11/2012, INF 12/2012, INF 13/2012, INF 14/2012 un INF 15/2012.

Saskaņā ar Finanšu regulas 22. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Eiropas Ombuda iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumam 4/2012.

Saskaņā ar Finanšu regulas 22. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Revīzijas palātas iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumam V/AB-12/C/12.

*

* *

Saskaņā ar Finanšu regulas 22. un 24. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumiem DEC 1/2012, DEC 2/2012 un DEC 3/2012.

Saskaņā ar Finanšu regulas 22. un 24. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Reģionu komitejas iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumam DEC 1/2012.

*

* *

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. pantu Eiropas Savienības Tiesa ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par priekšlikumu apropriāciju pārvietojumiem 6/2012 un 7/2012.

*

* *

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā Kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, kas piemērojami budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu apropriāciju pārvietojumam DEC 48/2012 (N7-0128/2012 - C7-0384/2012 – 2012/2305(GBD)).

*

* *

Saskaņā ar Finanšu regulas 47. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Eiropas Ombuda iesniegto projektu grozījumu izdarīšanai štatu sarakstā Nr. 1 — 2012. finanšu gads.

11.   Lūgumraksti

Saskaņā ar Reglamenta 201. panta 6. punktu atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2012. gada 6. decembris

José María Álvarez Álvarez (Nr. 1345/2012); Dany Cristian (Nr. 1346/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1347/2012); Cosma Ionel Munteanu (Nr. 1348/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1349/2012); Claudiu Coldea (Nr. 1350/2012); Antonia Ros Martínez (Nr. 1351/2012); Ioan Cosmin Nicula (Nr. 1352/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1353/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1354/2012); Fernando Álvarez Puig de la Bellacasa (Nr. 1355/2012); Matías Alonso Blasco (Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica) (Nr. 1356/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1357/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1358/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1359/2012); Manuel António Cavaco Palhinha (Nr. 1360/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1361/2012); Eduardo Marín Frasser (Nr. 1362/2012); Manole Ion (Nr. 1363/2012); Ioana Marina Ungureanu (Nr. 1364/2012); Ioan Filip (Nr. 1365/2012); Constantin Gherghina (Nr. 1366/2012); Alejandro Laguna Martín-Meldaña (Plataforma Sindical de Empleados Públicos de España) (Nr. 1367/2012); Encarnación Moya Gómez (Nr. 1368/2012); María del Mar Guerrero Arjona (Nr. 1369/2012); Pamfil Marin (Nr. 1370/2012); Christian Paulussen (Nr. 1371/2012); Edgar Stejskal (Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide) (Nr. 1372/2012); Udo Loggen (Nr. 1373/2012); Elisabeth Schmock (45 paraksti) (Nr. 1374/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1375/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1376/2012); Andreas Jähne (Nr. 1377/2012); Michael Wolfgang Mayerl (Nr. 1378/2012); Hermann Falke (Nr. 1379/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1380/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1381/2012); Oliver Strixner (Nr. 1382/2012); Johannes Maaz (Nr. 1383/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1384/2012); Dieter Werthenbach (Nr. 1385/2012); Steffen Beier (Nr. 1386/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1387/2012); Winfried Hanemann (Nr. 1388/2012); Viera Langschová (Nr. 1389/2012); Krisztina Orosz (Nr. 1390/2012); Cristinel Farsch (94 paraksti) (Nr. 1391/2012); Tamás Nagy (Nr. 1392/2012); Melas Gianniotis (Enosi Asfaliston Boreiou Ellados — Union des Assureurs du Nord de la Grèce) (Nr. 1393/2012); Spyridon Zouridakis (Association Pulley) (Nr. 1394/2012); Antonis Kanakis (Nr. 1395/2012); Kamil Brahmi (Nr. 1396/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1397/2012); Radosław Judycki (Nr. 1398/2012); Janne Liukkonen (Nr. 1399/2012); Marián Holý (Nr. 1400/2012); Donalda Saulė Surplytė (Kisinai Village Community) (Nr. 1401/2012); Petur Stoyanov (Nr. 1402/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1403/2012); Martin Slingenberg (Nr. 1404/2012); Oisin Jones-Dillon (Nr. 1405/2012); Oisin Jones-Dillon (Nr. 1406/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1407/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1408/2012); Louise A Peberdy (Nr. 1409/2012); Jacek Antonowicz (Nr. 1410/2012); Yuriy Nikolaev (Nr. 1411/2012); Ivan Iliev Yordanov (Nr. 1412/2012); Monika Ortlepp (Nr. 1413/2012); Marian Mroziewski (Nr. 1414/2012); Michele Fiorentino (Nr. 1415/2012); Gerhard Bucher (Stadt Kaufbeuren) (2 paraksti) (Nr. 1416/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (Nr. 1417/2012); Romeo Ruggiero (Nr. 1418/2012); Antonio Maida (Nr. 1419/2012); Yan Maria Li (Nr. 1420/2012); Gennaro Del Prete (Nr. 1421/2012); Claire Lavirotte (Nr. 1422/2012); Delio Delledonne (Nr. 1423/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1424/2012); Mario Fico (Nr. 1425/2012); Maric Dragan (Nr. 1426/2012); Francesco Iurato (Nr. 1427/2012); Nevin Colin (Nr. 1428/2012); Agnès Lassallette (Nr. 1429/2012); Nicolas Beger (Amnesty International European Institutions Office) (Nr. 1430/2012); Oisin Jones-Dillon (Nr. 1431/2012); Barbara Schneider (Nr. 1432/2012); Max Turiel Ibáñez (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) (Nr. 1433/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1434/2012); Hajar Atila (Nr. 1435/2012); Olga Baltag (Nr. 1436/2012); Olga Baltag (Nr. 1437/2012); Marcello Mazza (Nr. 1438/2012); Antonio Jesús Fernández Luque (Ayuntamiento de Colmenar (Málaga)) (Nr. 1439/2012); Rizwan Islam (Nr. 1440/2012); Didier Malé (Nr. 1441/2012); Massimiliano Masala (Nr. 1442/2012); Danutė Drungytė (Nr. 1443/2012); Antonio Casarini (Nr. 1444/2012); Umberto Mazziotti (Nr. 1445/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1446/2012); Hadrien Lagneau (Nr. 1447/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1448/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1449/2012); Walter Achille Giovanni Serpagli (Nr. 1450/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente — AIDAA) (2 paraksti) (Nr. 1451/2012); Emilia Imbault-Huart (Nr. 1452/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1453/2012); William Sanders (Nr. 1454/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1455/2012); Nello Cavallina (Nr. 1456/2012); Ryan McGowan (Nr. 1457/2012); Paul Duvauchelle (Nr. 1458/2012); Judith Klein (Open Society Foundations) (Nr. 1459/2012); Collectif Carmen (Nr. 1460/2012); Massimo Tendi (Nr. 1461/2012); Danièle Auclin (DECAVIPEC en Nièvre) (Nr. 1462/2012); Michel-Jean Jacquot (Avocat à la Cour (Barreau de Paris)) (Nr. 1463/2012); Georges Dupont (Nr. 1464/2012); Jozef Sliwinski (Nr. 1465/2012); Gianfranco Ladini (La Distributrice srl) (Nr. 1466/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1467/2012); Christiane Henker (Nr. 1468/2012); Paulo Alexandre Viegas Pires (Nr. 1469/2012).

12.   Saistībā ar pieprasījumu atcelt deputāta imunitāti veiktie pasākumi

Tā kā Eiropas Parlaments 2012. gada 23. oktobrī pieņēma lēmumu atcelt Martin Ehrenhauser deputāta imunitāti saistībā ar lietas izskatīšanu Vīnes prokuratūrā (2012. gada 23. oktobra sēdes protokola 6.1. punkts), Austrijas kompetentās iestādes saskaņā ar Reglamenta 7. panta 9. punktu ir paziņojušas Parlamentam par minētās tiesvedības noslēgumu.

Šis paziņojums informēšanas nolūkā tiks nosūtīts Juridiskajai komitejai.

13.   Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1.

Padomes un Komisijas iesniegtie dokumenti

Īpašais ziņojums Nr. 15/2012 (2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Interešu konflikta pārvaldība revīzijai atlasītajās ES aģentūrās” (N7-0119/2012 - C7-0373/2012 – 2012/2284(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai: CONT

atzinums: ENVI, TRAN

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko uz laiku atkāpjas no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā (COM(2012)0697 - C7-0385/2012 - 2012/0328(COD)).

Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai: ENVI

atzinums: ITRE, ECON, INTA, IMCO, TRAN

Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 39/2012, III iedaļa — Komisija (N7-0129/2012 - C7-0386/2012 - 2012/2310(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: BUDG

Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 47/2012, III iedaļa — Komisija (N7-0130/2012 - C7-0387/2012 - 2012/2311(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: BUDG

Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 53/2012, III iedaļa — Komisija (N7-0131/2012 - C7-0388/2012 - 2012/2312(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: BUDG

Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 54/2012, III iedaļa — Komisija (N7-0132/2012 - C7-0389/2012 - 2012/2313(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: BUDG

Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 55/2012, III iedaļa — Komisija (N7-0133/2012 - C7-0390/2012 - 2012/2314(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: BUDG

Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šrilankas Demokrātiskās Sociālistiskās Republikas valdību par konkrētiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (15318/2012 - C7-0391/2012 - 2012/0018(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai: TRAN

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2020. gadam „Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem” (COM(2012)0710 - C7-0392/2012 - 2012/0337(COD)).

Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai: ENVI

atzinums: PECH, AGRI, EMPL, ITRE, REGI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 attiecībā uz Eiropas politisko partiju finansēšanu (COM(2012)0712 - C7-0393/2012 – 2012/0336(COD)).

Atbilstoši LESD 322. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Revīzijas palātu.

nodots

atbildīgajai komitejai: BUDG

atzinums: AFCO, JURI, CONT

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamību (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)).

Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai: IMCO

atzinums: CULT, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, TRAN, REGI

Īpašais ziņojums Nr. 16/2012 (2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Cik efektīva ir vienotā platībmaksājuma shēma kā pārejas sistēma lauksaimnieku atbalstam jaunajās dalībvalstīs” (N7-0134/2012 - C7-0395/2012 - 2012/2315(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai: CONT

atzinums: AGRI

Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko atļauj ciešāku sadarbību finanšu darījumu nodokļa jomā (COM(2012)0631 - C7-0396/2012 - 2012/0298(APP)).

nodots

atbildīgajai komitejai: ECON

atzinums: JURI, IMCO, REGI

Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 51/2012, III iedaļa — Komisija (N7-0135/2012 - C7-0398/2012 - 2012/2316(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: BUDG

Jaunais Eiropas Savienības 2013. finanšu gada budžeta projekts — Padomes 2012. gada 6. decembra nostāja (17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: BUDG

atzinums: PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

2012. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 6 projekts — Padomes 2012. gada 6. decembra nostāja (17295/2012 - C7-0401/2012 - 2012/2281(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai: BUDG

atzinums: DEVE, AFET, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, REGI

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Savienības finanšu novērtējumu, kura pamatā ir sasniegtie rezultāti (COM(2012)0675 - LESD 318. pants)

nodots

atbildīgajai komitejai: CONT, BUDG, PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

Revīzijas palāta — atzinums Nr. 8/2012 attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (LESD 325. pants).

nodots

atbildīgajai komitejai: CONT, ECON, JURI, LIBE

2.

Parlamenta komiteju iesniegtie dokumenti

2.1.

Ziņojumi

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (pārstrādātā redakcija) (COM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Zuzana Roithová (A7-0255/2012).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu to tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz to, kā darīt pieejamus tirgū neautomātiskos svarus (pārstrādātā redakcija) (COM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Zuzana Roithová (A7-0257/2012).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā saskaņot dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību (pārstrādāta redakcija) (COM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Zuzana Roithová (A7-0258/2012).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz to, kā darīt pieejamas tirgū elektroiekārtas, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (pārstrādātā redakcija) (COM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Zuzana Roithová (A7-0259/2012).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz to, kā darīt pieejamus tirgū liftus un liftu aizsargierīces (pārstrādātā redakcija) (COM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Zuzana Roithová (A7-0260/2012).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu, kuri attiecas uz to, kā vienkāršas spiedtvertnes darīt pieejamas tirgū (pārstrādātā redakcija) (COM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Zuzana Roithová (A7-0261/2012).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 3/2008 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs (COM(2011)0663 - C7-0365/2011 - 2011/0290(COD)) - AGRI komiteja - Referents: José Bové (A7-0279/2012).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par alternatīvu strīdu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR) (COM(2011)0793 - C7-0454/2011 - 2011/0373(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Louis Grech (A7-0280/2012).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par uzskaites noteikumiem un rīcības plāniem attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību (COM(2012)0093 - C7-0074/2012 - 2012/0042(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Kriton Arsenis (A7-0317/2012).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem (COM(2011)0866 - C7-0488/2011 - 2011/0421(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012).

*** Starpposma ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses (16395/1/2011 - C7-0182/2012 - 2011/0303(NLE)) - AFET komiteja - Referents: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012).

*** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses (16395/1/2011 - C7-0182/2012 - 2011/0303(NLE)) - AFET komiteja - Referents: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par apkalpošanas uz zemes pakalpojumiem Savienības lidostās, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/67/EK (COM(2011)0824 - C7-0457/2011 - 2011/0397(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Artur Zasada (A7-0364/2012).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas statistiku attiecībā uz noziegumdrošības sajūtu (COM(2011)0335 - C7-0155/2011 - 2011/0146(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Timothy Kirkhope (A7-0365/2012).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/65/EEK attiecībā uz dzīvnieku veselības prasībām, kas reglamentē tirdzniecību ar suņiem, kaķiem un mājas seskiem Savienībā un to importu Savienībā (COM(2012)0090 - C7-0061/2012 - 2012/0040(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Horst Schnellhardt (A7-0366/2012).

Ziņojums par ES MVU tirdzniecības un ieguldījumu finansēšanu — vieglāk pieejami kredīti internacionalizācijas atbalstam (2012/2114(INI)) - INTA komiteja - Referents: Jan Zahradil (A7-0367/2012).

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par Administratīvā procesa likumu Eiropas Savienībā (2012/2024(INI)) - JURI komiteja - Referents: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu (COM(2012)0089 - C7-0060/2012 - 2012/0039(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Horst Schnellhardt (A7-0371/2012).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noteikumiem un procedūrām attiecībā uz tādu ekspluatācijas ierobežojumu, kas saistīti ar troksni, ieviešanu Savienības lidostās, izmantojot līdzsvarotu pieeju, un par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/30/EK atcelšanu (COM(2011)0828 - C7-0456/2011 - 2011/0398(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Jörg Leichtfried (A7-0372/2012).

Ziņojums par mikrobu problemātiku — mikrobu rezistences palielināšanās draudiem (2012/2041(INI)) - ENVI komiteja - Referente: Anna Rosbach (A7-0373/2012).

Ziņojums par Digitālās brīvības stratēģiju ES ārpolitikā (2012/2094(INI)) - AFET komiteja - Referente: Marietje Schaake (A7-0374/2012).

Ziņojums par 2011. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (2012/2145(INI)) - AFET komiteja - Referents: Leonidas Donskis (A7-0377/2012).

Ziņojums par ES cilvēktiesību stratēģijas pārskatīšanu (2012/2062(INI)) - AFET komiteja - Referents: Rui Tavares (A7-0378/2012).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Eiropas Savienības lidostās (pārstrādāta versija) (COM(2011)0827 - C7-0458/2011 - 2011/0391(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Giommaria Uggias (A7-0379/2012).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Savienības biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 106/2008 par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu (COM(2012)0109 - C7-0077/2012 - 2012/0049(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Béla Kovács (A7-0382/2012).

Ziņojums par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2010.–2011. gadā (2011/2069(INI)) - LIBE komiteja - Referente: Monika Flašíková Beňová (A7-0383/2012).

*** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam attiecībā uz tirdzniecības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (14762/1/2011 - C7-0287/2012 - 2011/0249(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Mário David (A7-0388/2012).

* Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku (COM(2012)0511 - C7-0314/2012 - 2012/0242(CNS)) - ECON komiteja - Referente: Marianne Thyssen (A7-0392/2012).

***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza attiecībā uz tās mijiedarbību ar Padomes Regulu (ES) Nr. …/…, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku (COM(2012)0512 - C7-0289/2012 - 2012/0244(COD)) - ECON komiteja - Referents: Sven Giegold (A7-0393/2012).

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko atļauj ciešāku sadarbību finanšu darījumu nodokļa jomā (COM(2012)0631 - C7-0396/2012 - 2012/0298(APP)) - ECON komiteja - Referente: Anni Podimata (A7-0396/2012).

2.2.

Ieteikumi otrajam lasījumam

***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai (05682/1/2012 - C7-0221/2012 - 2010/0390(COD)) - INTA komiteja - Referents: Vital Moreira (A7-0363/2012).

***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu (10090/2/2012 - C7-0329/2012 - 2010/0303(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Knut Fleckenstein (A7-0387/2012).

***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko nosaka pārejas pasākumus divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm (11917/1/2012 - C7-0328/2012 - 2010/0197(COD)) - INTA komiteja - Referents: Vital Moreira (A7-0389/2012).

3.

Deputātu iesniegtie dokumenti

3.1.

Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 120. pants)

Nuno Melo. Rezolūcijas priekšlikums par krāsaino metālu zādzību skaita pieaugumu ES dalībvalstīs (B7-0530/2012).

nodots

atbildīgajai komitejai: LIBE

atzinums: IMCO

Mario Borghezio, Lara Comi, Malcolm Harbour, Emma McClarkin, Cristiana Muscardini, Rolandas Paksas, Georgios Papastamkos, Konstantinos Poupakis un Matteo Salvini. Rezolūcijas priekšlikums par kopīgu viltošanas apkarošanas noteikumu nostiprināšanu kopā ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām (B7-0531/2012).

nodots

atbildīgajai komitejai: JURI

atzinums: INTA, IMCO

Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par darba ņēmēju drošības standartiem uz trešām valstīm pārvietotos Eiropas uzņēmumos (B7-0532/2012).

nodots

atbildīgajai komitejai: EMPL

3.2.

Ierosinātie Reglamenta grozījumi (212. pants)

Zita Gurmai un Mikael Gustafsson. Eiropas Parlamenta Reglamenta grozījuma priekšlikums — Reglamenta 49. panta 2. punkta grozīšana (komitejas iesniegtie grozījumi par horizontāliem principiem) (B7-0529/2012).

nodots

atbildīgajai komitejai: AFCO

14.   Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtības noteikšana.

Bija izdalīts kārtējās sesijas galīgais darba kārtības projekts (PE 500.368/PDOJ). Nebija ierosināts neviens grozījums.

Līdz ar to darba kārtība tika noteikta.

15.   ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgums (debates)

Starpposma ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses [16395/1/2011 - C7-0182/2012- 2011/0303(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012).

*** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses [16395/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012).

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra iepazīstināja ar ziņojumu un ieteikumu.

Uzstājās Karel De Gucht (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jean-Pierre Audy (par dažiem Karel De Gucht izteikumiem), Eva Joly (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā un Luis Yáñez-Barnuevo García S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI

Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Renate Weber ALDE grupas vārdā, Catherine Grèze Verts/ALE grupas vārdā, Edvard Kožušník ECR grupas vārdā, Inês Cristina Zuber GUE/NGL grupas vārdā, Elisabeth Köstinger, Gianluca Susta, Franziska Keller, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jörg Leichtfried, Jörg Leichtfried, Ulrike Lunacek un Pablo Zalba Bidegain (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Silvia-Adriana Țicău un Andrew Henry William Brons.

Uzstājās Karel De Gucht un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.13. punkts un 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.14. punkts.

16.   ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru *** (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam attiecībā uz tirdzniecības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses [14762/1/2011 - C7-0287/2012- 2011/0249(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Mário David (A7-0388/2012).

Mário David iepazīstināja ar ieteikumu.

Uzstājās Karel De Gucht (Komisijas loceklis).

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Pino Arlacchi (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ulrike Lunacek, Daniel Caspary PPE grupas vārdā, Bernd Lange S&D grupas vārdā, Catherine Bearder ALDE grupas vārdā, Franziska Keller Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Lange, Jan Zahradil ECR grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain, Vital Moreira, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Richard Howitt, Paul Murphy, Elisabeth Köstinger, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Franz Obermayr, David Martin, Gay Mitchell, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Murphy, un Luis Yáñez-Barnuevo García.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās João Ferreira, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Luis Yáñez-Barnuevo García, kas uz to atbildēja, María Auxiliadora Correa Zamora, Maria Badia i Cutchet, George Sabin Cutaș, Jörg Leichtfried, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hans-Peter Martin, un Richard Howitt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Evelyn Regner, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr, Sergio Gaetano Cofferati, João Ferreira un Andrew Henry William Brons.

Uzstājās Karel De Gucht, Mário David un Richard Howitt, kurš sniedza personisku paziņojumu saistībā ar Karel De Gucht uzstāšanos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.15. punkts.

17.   Pārejas pasākumi attiecībā uz divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko nosaka pārejas pasākumus divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm [2010/0197(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Vital Moreira (A7-0389/2012).

Vital Moreira iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Karel De Gucht (Komisijas loceklis).

Uzstājās Ria Oomen-Ruijten PPE grupas vārdā, Josefa Andrés Barea S&D grupas vārdā, Niccolò Rinaldi ALDE grupas vārdā, Franziska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Paweł Zalewski, Gianluca Susta un Andreas Mölzer.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Silvia-Adriana Țicău un Franz Obermayr.

Uzstājās Karel De Gucht un Vital Moreira.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.6. punkts.

18.   Makrofinansiālā palīdzība Kirgizstānas Republikai ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo palīdzību Kirgizstānas Republikai [2011/0458(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Vital Moreira (A7-0208/2012).

Vital Moreira iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karel De Gucht (Komisijas loceklis).

Uzstājās Paolo Bartolozzi PPE grupas vārdā un George Sabin Cutaș S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Othmar KARAS

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Metin Kazak ALDE grupas vārdā, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Laurence J.A.J. Stassen, pie grupām nepiederoša deputāte, Elisabeth Jeggle, Niccolò Rinaldi un Alojz Peterle.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andreas Mölzer.

Uzstājās Karel De Gucht un Vital Moreira.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.1. punkts.

19.   Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 150. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Gabriel Mato Adrover, Alexander Mirsky, Angelika Werthmann, Sandrine Bélier, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Ricardo Cortés Lastra, Ivo Vajgl, Kyriacos Triantaphyllides, Slavi Binev, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Edit Herczog, Ramon Tremosa i Balcells, Hans-Peter Martin, Marisa Matias, Zofija Mazej Kukovič, Maria Eleni Koppa, Liam Aylward, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, George Sabin Cutaș, Salvador Sedó i Alabart, Sergio Gaetano Cofferati, Kriton Arsenis un Evelyn Regner.

20.   Ar vecumu saistītu sieviešu slimību profilakse (īss izklāsts)

Ziņojums par ar vecumu saistītu sieviešu slimību profilaksi [2012/2129(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Roberta Angelilli (A7-0340/2012).

Roberta Angelilli iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Țicău, Angelika Werthmann, Danuta Jazłowiecka, Miroslav Mikolášik un Sari Essayah.

Uzstājās Tonio Borg (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Isabelle DURANT

Priekšsēdētāja vietniece

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.17. punkts.

21.   Vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšana (īss izklāsts)

Ziņojums par vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšanu [2012/2030(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Pablo Arias Echeverría (A7-0341/2012).

Pablo Arias Echeverría iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zofija Mazej Kukovič, Sari Essayah, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Țicău, Petru Constantin Luhan, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Danuta Jazłowiecka, Malcolm Harbour, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid un Ildikó Gáll-Pelcz.

Uzstājās Tonio Borg (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.3. punkts.

22.   Mikrobu rezistences palielināšanās draudi (īss izklāsts)

Ziņojums par mikrobu problemātiku — mikrobu rezistences palielināšanās draudiem [2012/2041(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Anna Rosbach (A7-0373/2012).

Anna Rosbach iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sari Essayah, Miroslav Mikolášik, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Silvia-Adriana Țicău, Theodoros Skylakakis, João Ferreira, Jaroslav Paška, Erik Bánki un Zofija Mazej Kukovič.

Uzstājās Tonio Borg (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.18. punkts.

23.   MVU tirdzniecības un ieguldījumu finansēšana (īss izklāsts)

Ziņojums par ES MVU tirdzniecības un ieguldījumu finansēšanu — vieglāk pieejami kredīti internacionalizācijas atbalstam [2012/2114(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Jan Zahradil (A7-0367/2012).

Jan Zahradil iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Alajos Mészáros, Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, María Auxiliadora Correa Zamora, Jaroslav Paška, Silvia-Adriana Țicău un Seán Kelly.

Uzstājās Tonio Borg (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2012. gada 21. decembra sēdes protokola 8.4. punkts.

24.   Digitālās brīvības stratēģija ES ārpolitikā (īss izklāsts)

Ziņojums par Digitālās brīvības stratēģiju ES ārpolitikā [2012/2094(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Marietje Schaake (A7-0374/2012).

Marietje Schaake iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Silvia-Adriana Țicău, Seán Kelly un Jaroslav Paška.

Uzstājās Tonio Borg (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.5. punkts.

25.   Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments “Darba kārtība” PE 500.368/OJMA).

26.   Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.55.

Klaus Welle

Ģenerālsekretārs

Georgios Papastamkos

Priekšsēdētāja vietnieks


Pirmdiena, 2012. gada 10. decembris
APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennion, Berlato, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boștinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cronberg, Cuschieri, Cutaș, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, Jørgensen, Kacin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Țicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennion, Berlato, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boștinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cronberg, Cuschieri, Cutaș, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, Jørgensen, Kacin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Țicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Novērotāji

Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić


15.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 77/20


Otrdiena, 2012. gada 11. decembris
2012. GADA 11. DECEMBRA SĒDES PROTOKOLS

2013/C 77 E/02

Saturs

1.

Sēdes atklāšana

2.

Komiteju un delegāciju sastāvs

3.

Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

4.

Vienotas patentaizsardzības izveide ***I - Vienota patentaizsardzība * - Jurisdikcijas sistēma ar patentiem saistītu strīdu izšķiršanai (debates)

5.

Sēdes vadītāja paziņojums

6.

Īpašās komitejas organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos pilnvaru laiks

7.

Reglamenta interpretācija

8.

Balsošanas laiks

8.1.

Makrofinansiālā palīdzība Kirgizstānas Republikai ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

8.2.

Biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programma ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

8.3.

Vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

8.4.

MVU tirdzniecības un ieguldījumu finansēšana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

8.5.

Digitālās brīvības stratēģija ES ārpolitikā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

8.6.

Pārejas pasākumi attiecībā uz divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm ***II (balsošana)

8.7.

Makrofinansiālās palīdzības piešķiršana Gruzijai ***II (balsošana)

8.8.

Eiropas Jūras drošības aģentūra ***II (balsošana)

8.9.

Vienotas patentaizsardzības izveide ***I (balsošana)

8.10.

Vienota patentaizsardzība * (balsošana)

8.11.

Jurisdikcijas sistēma ar patentiem saistītu strīdu izšķiršanai (balsošana)

8.12.

ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgumā paredzētās divpusējo aizsargpasākumu klauzulas un banānu tirdzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošana ***I (balsošana)

8.13.

ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgums (balsošana)

8.14.

ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgums *** (balsošana)

8.15.

Tirdzniecības nolīgumā starp ES un Kolumbiju un Peru paredzētās divpusējo aizsargpasākumu klauzulas un banānu tirdzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošana ***I (balsošana)

8.16.

ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru *** (balsošana)

8.17.

Ar vecumu saistītu sieviešu slimību profilakse (balsošana)

8.18.

Mikrobu rezistences palielināšanās draudi (balsošana)

9.

Balsojuma skaidrojumi

10.

Balsojuma labojumi un nodomi balsot

11.

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

12.

Budžeta grozījuma Nr. 6/2012 projekts - Jaunais Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (debates)

13.

Apkalpošanas uz zemes pakalpojumi Savienības lidostās ***I - Laika nišu piešķiršana Eiropas Savienības lidostās ***I - Ar troksni saistītu ekspluatācijas ierobežojumu ieviešana Savienības lidostās ***I (debates)

14.

Ciešāka sadarbība finanšu darījumu nodokļa jomā *** (debates)

15.

Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā (debates)

16.

Mediācija civillietās un komerclietās (debates)

17.

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2010.–2011.) (debates)

18.

Nākamās sēdes darba kārtība

19.

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

I PIELIKUMS

BALSOŠANAS REZULTĀTI

1.

Makrofinansiālā palīdzība Kirgizstānas Republikai ***I

2.

Biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programma ***I

3.

Vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšana

4.

MVU tirdzniecības un ieguldījumu finansēšana

5.

Digitālās brīvības stratēģija ES ārpolitikā

6.

Pārejas pasākumi attiecībā uz divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm ***II

7.

Makrofinansiālās palīdzības piešķiršana Gruzijai ***II

8.

Eiropas Jūras drošības aģentūra ***II

9.

Vienotas patentaizsardzības izveide ***I

10.

Vienota patentaizsardzība *

11.

Jurisdikcijas sistēma ar patentiem saistītu strīdu izšķiršanai

12.

ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgumā paredzētās divpusējo aizsargpasākumu klauzulas un banānu tirdzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošana ***I

13.

Nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses

14.

Nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses ***

15.

Tirdzniecības nolīgumā starp ES un Kolumbiju un Peru paredzētās divpusējo aizsargpasākumu klauzulas un banānu tirdzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošana ***I

16.

ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru ***

17.

Ar vecumu saistītu sieviešu slimību profilakse

18.

Mikrobu rezistences palielināšanās draudi

II PIELIKUMS

REZULTĀTI BALSOŠANAI PĒC SARAKSTA

1.

A7-0208/2012 – Vital Moreira – viens balsojums

2.

A7-0382/2012 – Béla Kovács – viens balsojums

3.

A7-0341/2012 – Pablo Arias Echeverría – viens balsojums

4.

A7-0367/2012 – Jan Zahradil – viens balsojums

5.

A7-0374/2012 – Marietje Schaake – viens balsojums

6.

A7-0363/2012 – Vital Moreira – grozījums Nr. 2

7.

A7-0363/2012 – Vital Moreira – grozījums Nr. 1

8.

A7-0387/2012 – Knut Fleckenstein – grozījums Nr. 1

9.

A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 68rev.

10.

A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 70 (1. daļa)

11.

A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 70 (2. daļa)

12.

A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 70 (3. daļa)

13.

A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 70 (4. daļa)

14.

A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 71S

15.

A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 75

16.

A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 76

17.

A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 72

18.

A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 73

19.

A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 74

20.

A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 70AD

21.

A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 82

22.

A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 70AD

23.

A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 35 = 70AD

24.

A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 46S = 70AD

25.

A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 86

26.

A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 70AD

27.

A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – normatīvā rezolūcija

28.

A7-0002/2012 – Raffaele Baldassarre – grozījums Nr. 16rev.

29.

A7-0002/2012 – Raffaele Baldassarre – normatīvā rezolūcija

30.

A7-0009/2012 – Klaus-Heiner Lehne – rezolūcija

31.

A7-0237/2012 – Jörg Leichtfried – normatīvā rezolūcija

32.

A7-0362/2012 – José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra – piekrišana

33.

A7-0249/2012 – Bernd Lange – normatīvā rezolūcija

34.

A7-0388/2012 – Mário David – piekrišana

35.

A7-0373/2012 – Anna Rosbach – 43. § (2. daļa)

36.

A7-0373/2012 – Anna Rosbach – rezolūcija

2012. GADA 11. DECEMBRA SĒDES PROTOKOLS

SĒDI VADA: Alexander ALVARO

Priekšsēdētāja vietnieks

1.   Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.

2.   Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE grupas un ALDE grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

CONT komiteja: Monika Panayotova — Iliana Ivanova vietā.

CULT komiteja: Monika Panayotova.

Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā: Iliana Ivanova — Vladimir Urutchev vietā.

Delegācija attiecībām ar Izraēlu: Monika Panayotova.

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm: Frédérique Ries.

Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku: Vladimir Urutchev — Iliana Ivanova vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.

3.   Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I.

Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā

Charles Tannock, Jan Zahradil un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā — par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (B7-0562/2012).

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Oreste Rossi, Jaroslav Paška un Rolandas Paksas EFD grupas vārdā — par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (B7-0563/2012).

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mariya Gabriel, Jean Roatta, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Michèle Striffler un Edit Bauer PPE grupas vārdā — par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (B7-0570/2012).

Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt, Corina Crețu, Liisa Jaakonsaari, María Muñiz De Urquiza un Minodora Cliveti S&D grupas vārdā — par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (B7-0572/2012).

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda, Jean-Jacob Bicep, Jean Lambert, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares un Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā — par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (B7-0573/2012).

Louis Michel, Marietje Schaake, Sarah Ludford, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Graham Watson, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā — par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (B7-0579/2012).

Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon, Willy Meyer un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā — par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (B7-0580/2012).

II.

Kastu diskriminācija Indijā

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto, Oreste Rossi, Jaroslav Paška un Rolandas Paksas EFD grupas vārdā — par kastu diskrimināciju Indijā (B7-0564/2012).

Charles Tannock, Peter van Dalen un Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā — par kastu diskrimināciju Indijā (B7-0574/2012).

Ana Gomes, Jörg Leichtfried, Richard Howitt, Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo un Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā — par kastu diskrimināciju Indijā (B7-0575/2012).

Karima Delli, Franziska Keller, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Satu Hassi, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda un Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā — par kastu diskrimināciju Indijā (B7-0576/2012).

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Jean Roatta, Bernd Posselt, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Philippe Boulland, Eduard Kukan, Tunne Kelam, Jarosław Leszek Wałęsa un Edit Bauer PPE grupas vārdā — par kastu diskrimināciju Indijā (B7-0577/2012).

Anneli Jäätteenmäki, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Phil Bennion, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Kristiina Ojuland un Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā — par kastu diskrimināciju Indijā (B7-0578/2012).

Jacky Hénin, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Sabine Lösing un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā — par kastu diskrimināciju Indijā (B7-0581/2012).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.

4.   Vienotas patentaizsardzības izveide ***I - Vienota patentaizsardzība * - Jurisdikcijas sistēma ar patentiem saistītu strīdu izšķiršanai (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno ciešāku sadarbību, lai izveidotu vienotu patentaizsardzību [2011/0093(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko īsteno ciešāku sadarbību, lai izveidotu vienotu patentaizsardzību, un kas attiecas uz piemērojamo tulkošanas kārtību [2011/0094(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referents: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012).

Ziņojums par jurisdikcijas sistēmu attiecībā uz patentu strīdiem [2011/2176(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012).

Bernhard Rapkay, Raffaele Baldassarre un Klaus-Heiner Lehne iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Loucas Louca un Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Uzstājās Alajos Mészáros (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Evelyn Regner (AFCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Tadeusz Zwiefka PPE grupas vārdā, Sergio Gaetano Cofferati S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, Sajjad Karim ECR grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sajjad Karim, Auke Zijlstra, pie grupām nepiederošs deputāts, Antonio López-Istúriz White, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alexandra Thein, Christian Engström, Edvard Kožušník, Jacky Hénin, Zbigniew Ziobro, Franz Obermayr un Judith A. Merkies.

SĒDI VADA: Anni PODIMATA

Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Philippe De Backer, Konrad Szymański, João Ferreira, Rolandas Paksas, Angelika Niebler, Monika Flašíková Beňová, Toine Manders, Evžen Tošenovský, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Marielle Gallo, Olle Ludvigsson, Ramon Tremosa i Balcells, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Antonio López-Istúriz White un Antonio Masip Hidalgo, Janusz Wojciechowski, Krišjānis Kariņš, Silvia-Adriana Țicău, Frédérique Ries, Antonio Masip Hidalgo un Mitro Repo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Milan Zver un Petru Constantin Luhan.

Uzstājās Michel Barnier, Loucas Louca, Klaus-Heiner Lehne, Raffaele Baldassarre un Bernhard Rapkay.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.9. punkts, 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.10. punkts un 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.11. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.15 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.00.)

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS

Priekšsēdētāja vietnieks

5.   Sēdes vadītāja paziņojums

Sēdes vadītājs atgādināja par 2012. gada 24. novembrī Dakā (Bangladešā) notikušo nelaimes gadījumu rūpnīcā, kura ražo rietumu zīmolu apģērbus. Viņš informēja, ka Priekšsēdētāju konference pieņēmusi lēmumu 2013. gada janvāra sesijā rīkot debates par šo jautājumu, pievēršoties tam visos aspektos un paredzot arī Padomes un Komisijas paziņojumus.

Sēdes vadītājs Eiropas Parlamenta vārdā pauda līdzjūtību upuru ģimenēm.

6.   Īpašās komitejas organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos pilnvaru laiks

Sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 184. pantu paziņoja par Priekšsēdētāju konferences ieteikumu pagarināt Īpašās komitejas organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos pilnvaru laiku.

Tā kā netika izteikti nekādi iebildumi, minētās īpašās komitejas pilnvaru laiks tika pagarināts līdz 2013. gada 30. septembrim.

Uzstājās īpašās komitejas priekšsēdētājas vietnieks Rui Tavares un priekšsēdētāja Sonia Alfano.

7.   Reglamenta interpretācija

Reglamenta 187. panta komentārs, ko sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, tika paziņots vakardienas plenārsēdē (2012. gada 10. decembra sēdes protokola 3. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai vismaz četrdesmit deputāti nav iebilduši pret šo komentāru (Reglamenta 211. panta 4. punkts), to uzskata par pieņemtu.

8.   Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

8.1.   Makrofinansiālā palīdzība Kirgizstānas Republikai ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo palīdzību Kirgizstānas Republikai [2011/0458(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Vital Moreira (A7-0208/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

GROZĪJUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0466).

8.2.   Biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programma ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Savienības biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 106/2008 par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu [2012/0049(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Béla Kovács (A7-0382/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

GROZĪJUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0467).

8.3.   Vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšanu [2012/2030(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Pablo Arias Echeverría (A7-0341/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0468).

8.4.   MVU tirdzniecības un ieguldījumu finansēšana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par ES MVU tirdzniecības un ieguldījumu finansēšanu — vieglāk pieejami kredīti internacionalizācijas atbalstam [2012/2114(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Jan Zahradil (A7-0367/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0469).

8.5.   Digitālās brīvības stratēģija ES ārpolitikā (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par Digitālās brīvības stratēģiju ES ārpolitikā [2012/2094(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Marietje Schaake (A7-0374/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0470).

8.6.   Pārejas pasākumi attiecībā uz divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko nosaka pārejas pasākumus divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm [2010/0197(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Vital Moreira (A7-0389/2012).

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pasludināts par apstiprinātu (P7_TA(2012)0471).

8.7.   Makrofinansiālās palīdzības piešķiršana Gruzijai ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai [2010/0390(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Vital Moreira (A7-0363/2012).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P7_TA(2012)0472).

8.8.   Eiropas Jūras drošības aģentūra ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu [2010/0303(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Knut Fleckenstein (A7-0387/2012).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pasludināts par apstiprinātu (P7_TA(2012)0473).

8.9.   Vienotas patentaizsardzības izveide ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno ciešāku sadarbību, lai izveidotu vienotu patentaizsardzību [2011/0093(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0474).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0474).

8.10.   Vienota patentaizsardzība * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko īsteno ciešāku sadarbību, lai izveidotu vienotu patentaizsardzību, un kas attiecas uz piemērojamo tulkošanas kārtību [2011/0094(CNS)] - Juridiskā komiteja. Referents: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0475).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0475).

8.11.   Jurisdikcijas sistēma ar patentiem saistītu strīdu izšķiršanai (balsošana)

Ziņojums par jurisdikcijas sistēmu attiecībā uz patentu strīdiem [2011/2176(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0476).

Uzstāšanās

Michel Barnier (Komisijas loceklis) par balsošanas iznākumu.

8.12.   ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgumā paredzētās divpusējo aizsargpasākumu klauzulas un banānu tirdzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses [COM(2011)0599 - C7-0306/2011- 2011/0263(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012).

Saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu 2012. gada 13. septembra sēdē ziņojums bija nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai komitejā (2012. gada 13. septembra sēdes protokola 11.12. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0477).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0477).

8.13.   ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgums (balsošana)

Starpposma ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses [16395/1/2011 - C7-0182/2012- 2011/0303(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0478).

8.14.   ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgums *** (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses [16395/1/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE)] – Ārlietu komiteja. Referents: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0479).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

8.15.   Tirdzniecības nolīgumā starp ES un Kolumbiju un Peru paredzētās divpusējo aizsargpasākumu klauzulas un banānu tirdzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko īsteno divpusējo aizsargpasākumu klauzulu un stabilizācijas mehānismu banāniem Tirdzniecības nolīgumā starp Eiropas Savienību un Kolumbiju un Peru [COM(2011)0600 - C7-0307/2011- 2011/0262(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Bernd Lange (A7-0249/2012).

Saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu 2012. gada 13. septembra sēdē ziņojums bija nodots atpakaļ atkārtotai izskatīšanai komitejā (2012. gada 13. septembra sēdes protokola 11.11. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0480).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0480).

8.16.   ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam attiecībā uz tirdzniecības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses [14762/1/2011 - C7-0287/2012- 2011/0249(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Mário David (A7-0388/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0481).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.

Uzstāšanās

Pirms balsošanas Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, pamatojoties uz Reglamenta 175. pantu, pieprasīja, lai ziņojums tiktu nodots atpakaļ izskatīšanai komitejā, Franz Obermayr šo pieprasījumu atbalstīja un Mário David pret to iebilda.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

8.17.   Ar vecumu saistītu sieviešu slimību profilakse (balsošana)

Ziņojums par ar vecumu saistītu sieviešu slimību profilaksi [2012/2129(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Roberta Angelilli (A7-0340/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0482).

8.18.   Mikrobu rezistences palielināšanās draudi (balsošana)

Ziņojums par mikrobu problemātiku — mikrobu rezistences palielināšanās draudiem [2012/2041(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Anna Rosbach (A7-0373/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0483).

9.   Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

 

Vital Moreira ziņojums - A7-0208/2012

Julie Girling, Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė un Daniel Hannan

 

Pablo Arias Echeverría ziņojums - A7-0341/2012

Lara Comi, Iva Zanicchi, Mojca Kleva Kekuš, Emma McClarkin, Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Daniel Hannan, Syed Kamall un Catherine Stihler

 

Jan Zahradil ziņojums - A7-0367/2012

Lara Comi, Nirj Deva, Iva Zanicchi, Francesco De Angelis, Izaskun Bilbao Barandica, Mojca Kleva Kekuš, Monica Luisa Macovei, Emer Costello, Seán Kelly, Daniel Hannan un Syed Kamall

 

Marietje Schaake ziņojums - A7-0374/2012

Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan, Laima Liucija Andrikienė un Syed Kamall

 

Vital Moreira ieteikums otrajam lasījumam - A7-0389/2012

Monica Luisa Macovei un Syed Kamall

 

Bernhard Rapkay ziņojums - A7-0001/2012

Lara Comi, Salvatore Caronna, Monica Luisa Macovei, Jim Higgins, Morten Messerschmidt, Izaskun Bilbao Barandica un Seán Kelly

 

Raffaele Baldassarre ziņojums - A7-0002/2012

Lara Comi, Roberta Angelilli, Monica Luisa Macovei un Charles Tannock

 

Klaus-Heiner Lehne ziņojums - A7-0009/2012

Lara Comi un Monica Luisa Macovei

 

Bernhard Rapkay ziņojums - A7-0001/2012, Raffaele Baldassarre ziņojums - A7-0002/2012 un Klaus-Heiner Lehne ziņojums - A7-0009/2012

Ewald Stadler

 

Jörg Leichtfried ziņojums - A7-0237/2012

Emma McClarkin

 

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ziņojums - A7-0360/2012

Monica Luisa Macovei un Adam Bielan

 

Bernd Lange ziņojums - A7-0249/2012

Piotr Borys

 

Mário David ziņojums - A7-0388/2012

Patrice Tirolien, George Lyon, Monica Luisa Macovei, Laima Liucija Andrikienė, Gianluca Susta, Emer Costello un Diane Dodds

 

Roberta Angelilli ziņojums - A7-0340/2012

Izaskun Bilbao Barandica, Mojca Kleva Kekuš, Monica Luisa Macovei, Emer Costello un Diane Dodds

 

Anna Rosbach ziņojums - A7-0373/2012

Horst Schnellhardt, Monica Luisa Macovei, Christa Klaß un Diane Dodds

10.   Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

Romana Jordan ir paziņojusi, ka personisku iemeslu dēļ nav piedalījusies lielākajā daļā šodienas balsojumu.

Christian Ehler ir paziņojis, ka no viņa gribas neatkarīgu iemeslu dēļ viņš nav varējis piedalīties lielākajā daļā šodienas balsojumu.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.00 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Georgios PAPASTAMKOS

Priekšsēdētāja vietnieks

11.   Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

12.   Budžeta grozījuma Nr. 6/2012 projekts - Jaunais Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (debates)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2012. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2012 projektu, III iedaļa — Komisija [17295/2012 - C7-0401/2012- 2012/2281(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Francesca Balzani (A7-0409/2012).

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz jauno Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta projektu — visas iedaļas [17195/2012 - C7-0399/2012- 2012/2307(BUD)] - Budžeta komiteja. Līdzreferenti: Giovanni La Via un Derek Vaughan (A7-0410/2012).

Francesca Balzani, Giovanni La Via un Derek Vaughan iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Loucas Louca un Janusz Lewandowski (Komisijas loceklis).

Uzstājās Alain Lamassoure PPE grupas vārdā, Eider Gardiazábal Rubial S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Jan Mulder ALDE grupas vārdā, Helga Trüpel Verts/ALE grupas vārdā, Richard Ashworth ECR grupas vārdā, Jürgen Klute GUE/NGL grupas vārdā, Marta Andreasen EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva George Lyon, Lucas Hartong, pie grupām nepiederošs deputāts, László Surján, Göran Färm, Alexander Alvaro, François Alfonsi, Hynek Fajmon, Alda Sousa, Monika Hohlmeier un Jutta Haug.

SĒDI VADA: László SURJÁN

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās George Lyon, Isabelle Durant, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Edit Herczog, Anne E. Jensen, Juan Andrés Naranjo Escobar, Catherine Trautmann, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Georgios Stavrakakis, Angelika Werthmann un Barbara Matera.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Záborská, Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Frédéric Daerden un Jan Kozłowski.

Uzstājās Janusz Lewandowski, Loucas Louca, Francesca Balzani, Giovanni La Via un Derek Vaughan.

Sēdes vadītājs noslēdza debates, uzsverot to būtiskākos aspektus.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 12. decembra sēdes protokola 7.1. punkts un 2012. gada 12. decembra sēdes protokola 7.3. punkts.

13.   Apkalpošanas uz zemes pakalpojumi Savienības lidostās ***I - Laika nišu piešķiršana Eiropas Savienības lidostās ***I - Ar troksni saistītu ekspluatācijas ierobežojumu ieviešana Savienības lidostās ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par apkalpošanas uz zemes pakalpojumiem Savienības lidostās, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/67/EK [COM(2011)0824 - C7-0457/2011- 2011/0397(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Artur Zasada (A7-0364/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Eiropas Savienības lidostās (pārstrādāta versija) [COM(2011)0827 - C7-0458/2011- 2011/0391(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Giommaria Uggias (A7-0379/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noteikumiem un procedūrām attiecībā uz tādu ekspluatācijas ierobežojumu, kas saistīti ar troksni, ieviešanu Savienības lidostās, izmantojot līdzsvarotu pieeju, un par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/30/EK atcelšanu [COM(2011)0828 - C7-0456/2011- 2011/0398(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Jörg Leichtfried (A7-0372/2012).

Artur Zasada, Giommaria Uggias un Jörg Leichtfried iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Thomas Mann (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Inés Ayala Sender (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Ildikó Gáll-Pelcz (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja), Carlo Fidanza PPE grupas vārdā, Saïd El Khadraoui S&D grupas vārdā, Wolf Klinz ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz trim zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Peter van Dalen, Artur Zasada un Peter van Dalen, Eva Lichtenberger Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Peter van Dalen, Ildikó Gáll-Pelcz par debašu norisi, Peter van Dalen, par iepriekšējās runātājas teikto un Jacqueline Foster ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Sabine Wils GUE/NGL grupas vārdā, Francesco Enrico Speroni EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jacqueline Foster, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Michael Gahler, Jörg Leichtfried par debašu norisi, Knut Fleckenstein, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hubert Pirker, Ramon Tremosa i Balcells, Michael Cramer, Peter van Dalen, Jaromír Kohlíček, Mathieu Grosch, David-Maria Sassoli, Gesine Meissner, Isabelle Durant, Georgios Toussas, Luis de Grandes Pascual, Pervenche Berès, Vilja Savisaar-Toomast, Hubert Pirker, Jutta Steinruck, Jim Higgins, Bogusław Liberadzki, Dieter-Lebrecht Koch, Silvia-Adriana Țicău un Erik Bánki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Birgit Collin-Langen, Janusz Władysław Zemke, James Nicholson, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Rareș-Lucian Niculescu, Karin Kadenbach, Christa Klaß un Zita Gurmai.

Uzstājās Siim Kallas, Artur Zasada, Giommaria Uggias, Jörg Leichtfried un Peter van Dalen par iepriekšējā runātāja teikto.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 12. decembra sēdes protokola 7.12. punkts, 2012. gada 12. decembra sēdes protokola 7.13. punkts un 2012. gada 12. decembra sēdes protokola 7.14. punkts.

14.   Ciešāka sadarbība finanšu darījumu nodokļa jomā *** (debates)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko atļauj ciešāku sadarbību finanšu darījumu nodokļa jomā [COM(2012)0631 - 2012/0298(APP)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Anni Podimata (A7-0396/2012).

Anni Podimata iepazīstināja ar ieteikumu.

SĒDI VADA: Othmar KARAS

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Loucas Louca un Algirdas Šemeta (Komisijas loceklis).

Uzstājās Astrid Lulling PPE grupas vārdā, Antolín Sánchez Presedo S&D grupas vārdā, Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā, Emilie Turunen Verts/ALE grupas vārdā, Ivo Strejček ECR grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Marta Andreasen EFD grupas vārdā, Auke Zijlstra, pie grupām nepiederošs deputāts, Theodor Dumitru Stolojan, Pervenche Berès, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Dimitar Stoyanov, Markus Ferber, Leonardo Domenici, Ashley Fox, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Emilie Turunen, Nigel Farage, Diane Dodds, Burkhard Balz, Evelyn Regner, Diogo Feio un Ricardo Cortés Lastra.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ildikó Gáll-Pelcz, Silvia-Adriana Țicău, Anna Záborská un Csaba Sándor Tabajdi.

Uzstājās Algirdas Šemeta, Loucas Louca un Anni Podimata.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 12. decembra sēdes protokola 7.16. punkts.

15.   Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā (debates)

Ziņojums par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā [2012/2031(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Janusz Wojciechowski (A7-0331/2012).

Janusz Wojciechowski iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Tonio Borg (Komisijas loceklis).

Uzstājās Martina Anderson (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Luis de Grandes Pascual (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs), Esther de Lange PPE grupas vārdā, Karin Kadenbach S&D grupas vārdā, Marit Paulsen ALDE grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, Alfreds Rubiks GUE/NGL grupas vārdā, John Stuart Agnew EFD grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Elisabeth Jeggle, Eric Andrieu, George Lyon, Carl Schlyter, Julie Girling, Mikael Gustafsson, Esther Herranz García, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, Alyn Smith, Peter van Dalen, Béla Glattfelder, Paolo De Castro, Andrea Zanoni, Czesław Adam Siekierski, Dan Jørgensen, Elisabeth Köstinger, Ulrike Rodust, Maria do Céu Patrão Neves un Luís Paulo Alves.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness.

SĒDI VADA: Georgios PAPASTAMKOS

Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Richard Howitt, Rareș-Lucian Niculescu, Milan Zver, Sergio Gaetano Cofferati un Karin Kadenbach.

Uzstājās Tonio Borg un Janusz Wojciechowski.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 12. decembra sēdes protokola 7.17. punkts.

16.   Mediācija civillietās un komerclietās (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000169/2012) un kuru uzdeva Klaus-Heiner Lehne Komisijai: Mediācija civillietās un komerclietās (B7-0370/2012).

Arlene McCarthy, aizstājot autoru, izvērsa jautājumu.

Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Erminia Mazzoni PPE grupas vārdā, Silvia-Adriana Țicău S&D grupas vārdā un Cristian Silviu Bușoi ALDE grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sergio Gaetano Cofferati un Arlene McCarthy.

Uzstājās Viviane Reding.

Debates tika slēgtas.

17.   Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2010.–2011.) (debates)

Ziņojums par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā (2010.–2011.) [2011/2069(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Monika Flašíková Beňová (A7-0383/2012).

Monika Flašíková Beňová iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece).

Uzstājās Lívia Járóka (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Kinga Gál PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Judith Sargentini, Sylvie Guillaume S&D grupas vārdā, Renate Weber ALDE grupas vārdā, Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Gerard Batten EFD grupas vārdā, Ewald Stadler, pie grupām nepiederošs deputāts, Carlos Coelho, Claude Moraes, Judith Sargentini, Jaroslav Paška, Anna Záborská, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Monika Flašíková Beňová, Anna Hedh, Edit Bauer, Josef Weidenholzer, Hubert Pirker un Salvatore Iacolino.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sergio Gaetano Cofferati.

Uzstājās Viviane Reding un Monika Flašíková Beňová.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 12. decembra sēdes protokola 7.18. punkts.

18.   Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments “Darba kārtība” PE 500.368/OJME).

19.   Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.50.

Klaus Welle

Ģenerālsekretārs

Gianni Pittella

Priekšsēdētāja vietnieks


Otrdiena, 2012. gada 11. decembris
APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaș, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Novērotāji

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić


Otrdiena, 2012. gada 11. decembris
I PIELIKUMS

BALSOŠANAS REZULTĀTI

Saīsinājumu un simbolu saraksts

+

pieņemts

-

noraidīts

zaudējis spēku

A

atsaukts

PS (…, …, …)

balsošana pēc saraksta (par, pret, atturas)

EB (…, …, …)

elektroniska balsošana (par, pret, atturas)

bd

balsošana pa daļām

ats.

atsevišķa balsošana

groz.

grozījums

KG

kompromisa grozījums

AD

attiecīgā daļa

S

svītrojošs grozījums

=

identiski grozījumi

§

punkts

pants

pants

apsv.

apsvērums

RP

rezolūcijas priekšlikums

KRP

kopīgs rezolūcijas priekšlikums

AIZKL

aizklāta balsošana

1.   Makrofinansiālā palīdzība Kirgizstānas Republikai ***I

Ziņojums: Vital Moreira (A7-0208/2012)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

viens balsojums

PS

+

541, 42, 74

2.   Biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programma ***I

Ziņojums: Béla Kovács (A7-0382/2012)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

viens balsojums

PS

+

618, 20, 18

3.   Vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšana

Ziņojums: Pablo Arias Echeverría (A7-0341/2012)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

viens balsojums

PS

+

604, 45, 15

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

PPE, EFD: galīgais balsojums

4.   MVU tirdzniecības un ieguldījumu finansēšana

Ziņojums: Jan Zahradil (A7-0367/2012)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

viens balsojums

PS

+

577, 38, 55

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

ECR: galīgais balsojums

5.   Digitālās brīvības stratēģija ES ārpolitikā

Ziņojums: Marietje Schaake (A7-0374/2012)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

viens balsojums

PS

+

630, 25, 13

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

EFD: galīgais balsojums

6.   Pārejas pasākumi attiecībā uz divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm ***II

Ieteikums otrajam lasījumam: Vital Moreira (A7-0389/2012)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

apstiprināts bez balsošanas

7.   Makrofinansiālās palīdzības piešķiršana Gruzijai ***II

Ieteikums otrajam lasījumam: Vital Moreira (A7-0363/2012) (vajadzīgs kvalificēts vairākums)

Priekšmets

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

priekšlikums noraidīt Padomes nostāju

2

EFD

PS

-

53, 591, 29

viss teksts

1

komiteja

PS

+

598, 49, 23

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

EFD: grozījumi Nr. 1 un 2

8.   Eiropas Jūras drošības aģentūra ***II

Ieteikums otrajam lasījumam: Knut Fleckenstein (A7-0387/2012) (vajadzīgs kvalificēts vairākums)

Priekšmets

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

priekšlikums noraidīt Padomes nostāju

1

EFD

PS

-

63, 582, 33

pasludināts par apstiprinātu

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

EFD: grozījums Nr. 1

9.   Vienotas patentaizsardzības izveide ***I

Ziņojums: Bernhard Rapkay (A7-0001/2012)

Priekšmets

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu

68rev.

vairāk nekā 40 deputāti

PS

-

156, 511, 8

viss teksts

70

S&D, PPE, ALDE

bd

 

 

1/PS

+

512, 136, 30

2/PS

+

485, 164, 11

3/PS

+

490, 159, 18

4/PS

+

491, 169, 12

atbildīgās komitejas iesniegtie grozījumi — balsošana kopumā

1-18

24-33

36-45

48-51

komiteja

 

 

1. pants, 2. §

71S

Verts/ALE

PS

-

153, 503, 22

3. pants, 2. §, 1. daļa

75

Verts/ALE

PS

-

104, 533, 35

3. pants, 2. §, aiz 1. daļas

76

Verts/ALE

PS

-

97, 545, 30

aiz 3. panta

72

Verts/ALE

PS

-

108, 539, 33

73

Verts/ALE

PS

-

128, 506, 32

74

Verts/ALE

PS

-

143, 513, 15

8. pants

70AD

S&D, PPE, ALDE

PS

+

483, 189, 9

19-21, 23

komiteja

 

 

8. pants, 1. §, aiz a) apakšpunkta

77

Verts/ALE

PS

 

8. pants, 1. §, aiz b) apakšpunkta

78

Verts/ALE

PS

 

8. pants, h) apakšpunkts

79

Verts/ALE

PS

 

22

komiteja

 

 

8. pants, i) apakšpunkts

80

Verts/ALE

PS

 

8. pants, aiz k) apakšpunkta

81

Verts/ALE

PS

 

12. pants, 1. §, ievaddaļa

82

Verts/ALE

PS

-

112, 549, 15

12. pants, 2. §

70AD

S&D, PPE, ALDE

PS

+

498, 165, 20

34

komiteja

 

 

83

Verts/ALE

PS

 

12. pants, 3. §

35=

70AD

komiteja

S&D, PPE, ALDE

PS

+

508, 158, 14

84

Verts/ALE

PS

 

17. pants

46S=

70AD

komiteja

S&D, PPE, ALDE

PS

+

538, 136, 10

85

Verts/ALE

PS

 

19. pants, 1. §

86

Verts/ALE

PS

-

131, 537, 15

20. pants, 1. §

70AD

S&D, PPE, ALDE

PS

+

508, 156, 17

87

Verts/ALE

PS

 

47

komiteja

 

 

balsojums: grozītais priekšlikums

 

+

 

balsojums: normatīvā rezolūcija

PS

+

484, 164, 35

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

Verts/ALE: grozījumi Nr. 68rev., 70-87, kā arī galīgais balsojums

Pieprasījumi balsot pa daļām

EFD, Verts/ALE:

grozījums Nr. 70

1. daļa

:

viss teksts, izņemot 21.a un 21.b apsvērumu un 5.a pantu

2. daļa

:

21.a apsvērums

3. daļa

:

21.b apsvērums

4. daļa

:

5.a pants

Dažādi

Verts/ALE grupa atsauca savus grozījumus Nr. 52-67.

S&D un PPE grupa atsauca savu (kopīgi parakstīto) grozījumu Nr. 69.

10.   Vienota patentaizsardzība *

Ziņojums: Raffaele Baldassarre (A7-0002/2012)

Priekšmets

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu

16rev.

vairāk nekā 40 deputāti

PS

-

171, 513, 3

atbildīgās komitejas iesniegtie grozījumi — balsošana kopumā

1-3

5-8

10

14-15

komiteja

 

+

 

4. pants, 1. §

9

komiteja

 

+

 

21

vairāk nekā 40 deputāti

 

-

 

4. pants, 4. §

11

komiteja

 

+

 

22

vairāk nekā 40 deputāti

 

-

 

5. pants

23

vairāk nekā 40 deputāti

 

-

 

12

komiteja

 

+

 

24

vairāk nekā 40 deputāti

 

-

 

13

komiteja

 

+

 

25

vairāk nekā 40 deputāti

 

-

 

6. pants, virsraksts

26

vairāk nekā 40 deputāti

 

-

 

6. pants, 1. §, ievadteikums

27

vairāk nekā 40 deputāti

 

-

 

6. pants, 1. §, a) apakšpunkts

28

vairāk nekā 40 deputāti

 

-

 

6. pants, 1. §, b) apakšpunkts

29

vairāk nekā 40 deputāti

 

-

 

6. pants, aiz 1. §

30

vairāk nekā 40 deputāti

 

-

 

6. pants, 2. §

31

vairāk nekā 40 deputāti

 

-

 

6. pants, 3. §

32S

vairāk nekā 40 deputāti

 

-

 

6. pants, 4. §

33

vairāk nekā 40 deputāti

 

-

 

6. pants, 5. §

34S

vairāk nekā 40 deputāti

 

-

 

8. apsv.

17

vairāk nekā 40 deputāti

 

-

 

aiz 9. apsv.

18

vairāk nekā 40 deputāti

 

 

10. apsv.

19

vairāk nekā 40 deputāti

 

-

 

4

komiteja

 

+

 

11. apsv.

20

vairāk nekā 40 deputāti

 

-

 

balsojums: grozītais priekšlikums

 

+

 

balsojums: normatīvā rezolūcija

PS

+

481, 152, 49

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

EFD: grozījums Nr. 16 rev. un galīgais balsojums

Dažādi

Grozījumus Nr. 16-34 iesniedza Antonio López-Istúriz White un citi deputāti.

11.   Jurisdikcijas sistēma ar patentiem saistītu strīdu izšķiršanai

Ziņojums: Klaus-Heiner Lehne (A7-0009/2012)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

balsojums: rezolūcija (viss teksts)

PS

+

483, 161, 38

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

EFD: galīgais balsojums

12.   ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgumā paredzētās divpusējo aizsargpasākumu klauzulas un banānu tirdzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošana ***I

Ziņojums: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

Priekšmets

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

regulas priekšlikums

viss teksts

42

komiteja

 

+

 

balsojums: grozītais priekšlikums

 

+

 

normatīvās rezolūcijas projekts

aiz 1. §

43

komiteja

 

+

 

44

komiteja

 

+

 

balsojums: normatīvā rezolūcija

PS

+

579, 42, 59

Dažādi

Saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu šo ziņojumu 2012. gada 13. septembra plenārsēdē nodeva atpakaļ atkārtotai izskatīšanai komitejā.

Minētajā plenārsēdē pieņemtos grozījumus aizstāj ar grozījumiem Nr. 42, 43 un 44.

13.   Nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses

Starpposma ziņojums: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

balsojums: rezolūcija (viss teksts)

EB

+

564, 100, 16

14.   Nolīgums, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses ***

Ieteikums: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

balsojums: piekrišana nolīguma noslēgšanai

PS

+

557, 100, 21

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

PPE: galīgais balsojums

15.   Tirdzniecības nolīgumā starp ES un Kolumbiju un Peru paredzētās divpusējo aizsargpasākumu klauzulas un banānu tirdzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošana ***I

Ziņojums: Bernd Lange (A7-0249/2012)

Priekšmets

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

regulas priekšlikums

viss teksts

36

komiteja

 

+

 

balsojums: grozītais priekšlikums

 

+

 

normatīvās rezolūcijas projekts

aiz 1. §

37

komiteja

 

+

 

38

komiteja

 

+

 

balsojums: normatīvā rezolūcija

PS

+

569, 47, 61

Dažādi

Saskaņā ar Reglamenta 57. panta 2. punktu šo ziņojumu 2012. gada 13. septembra plenārsēdē nodeva atpakaļ atkārtotai izskatīšanai komitejā.

Minētajā plenārsēdē pieņemtos grozījumus aizstāj ar grozījumiem Nr. 36, 37 un 38.

16.   ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru ***

Ieteikums: Mário David (A7-0388/2012)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

balsojums: piekrišana nolīguma noslēgšanai

PS

+

486, 147, 41

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

PPE, GUE/NGL, ECR: galīgais balsojums

17.   Ar vecumu saistītu sieviešu slimību profilakse

Ziņojums: Roberta Angelilli (A7-0340/2012)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

balsojums: rezolūcija (viss teksts)

 

+

 

18.   Mikrobu rezistences palielināšanās draudi

Ziņojums: Anna Rosbach (A7-0373/2012)

Priekšmets

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

16. §

§

sākotnējais teksts

bd

 

 

1

+

 

2/EB

+

394, 264, 11

28. §

§

sākotnējais teksts

ats./EB

+

582, 85, 11

43. §

§

sākotnējais teksts

bd

 

 

1

+

 

2/PS

+

419, 237, 13

balsojums: rezolūcija (viss teksts)

PS

+

588, 16, 23

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

Verts/ALE: galīgais balsojums

Pieprasījumi balsot atsevišķi

ECR: 28. §

Pieprasījumi balsot pa daļām

PPE:

16. §

1. daļa

„uzskata, ka Direktīvas … kvalificētiem veterinārārstiem;”

2. daļa

„nodalīt tiesības izrakstīt … stimulu izrakstīt zāles;”

Verts/ALE:

43. §

1. daļa

„uzskata, ka apkopotajiem datiem par antibiotiku izmantošanu jābūt pieejamiem”

2. daļa

„tikai ekspertiem, iestādēm un iesaistītajiem lēmumu pieņēmējiem;”


Otrdiena, 2012. gada 11. decembris
II PIELIKUMS

REZULTĀTI BALSOŠANAI PĒC SARAKSTA

1.   A7-0208/2012 – Vital Moreira – viens balsojums

Par: 541

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, van Dalen

EFD: Belder, Cymański, Imbrasas, Kurski, Paksas, Paška, Salavrakos, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Maštálka, Remek, Rubiks

NI: Kovács, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jędrzejewska, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Pret: 42

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Batten, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Farage, Fontana, Helmer, Morganti, Provera, Rossi, Scottà, Speroni, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Hénin, Le Hyaric, Mélenchon, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat

NI: Binev, Brons, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Nattrass, Sinclaire, Stassen, Stoyanov, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Verts/ALE: Andersdotter, Bové, Kiil-Nielsen

Atturas: 74

ECR: Rosbach

EFD: Messerschmidt, Terho, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Klute, Lösing, Matias, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Scholz, Sousa, Søndergaard, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Mölzer, Obermayr

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Christian Ehler, Lívia Járóka, Britta Thomsen

2.   A7-0382/2012 – Béla Kovács – viens balsojums

Par: 618

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, van Dalen

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Binev, Dodds, Ehrenhauser, Kovács, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Dorfmann, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jeggle, Jędrzejewska, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Pret: 20

ECR: Strejček

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Farage, Helmer, de Villiers

NI: Brons, Colman, Griffin, Hartong, Nattrass, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Winkler

Atturas: 18

ALDE: Krahmer, Reimers

EFD: Cymański, Kurski, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Angourakis, Toussas

NI: Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr

PPE: Deß, Reul, Zeller

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Christian Ehler, Lívia Járóka, Britta Thomsen

3.   A7-0341/2012 – Pablo Arias Echeverría – viens balsojums

Par: 604

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

NI: Binev, Dodds, Ehrenhauser, Kovács, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Pret: 45

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Farage, Helmer, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Brons, Colman, Griffin, Hartong, Nattrass, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Verts/ALE: Andersdotter, Engström

Atturas: 15

EFD: Ziobro

GUE/NGL: Maštálka, Ransdorf, Remek, de Jong

NI: Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr

Verts/ALE: Cochet, Lövin, Schlyter

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Christian Ehler, Lívia Járóka, Ulrike Lunacek

4.   A7-0367/2012 – Jan Zahradil – viens balsojums

Par: 577

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Matias, Maštálka, Ransdorf, Remek, Sousa, de Jong

NI: Binev, Claeys, Dodds, Kovács, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Bütikofer, Cohn-Bendit, Giegold, Harms, Häfner

Pret: 38

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Rubiks, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Nattrass, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Verts/ALE: Andersdotter, Cochet, Engström, Lövin, Schlyter

Atturas: 55

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Farage, Helmer, de Villiers

GUE/NGL: Anderson

NI: Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Bélier, Chrysogelos, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Grèze, Hassi, Hudghton, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Christian Ehler, Lívia Járóka

Atturas : Ulrike Lunacek

5.   A7-0374/2012 – Marietje Schaake – viens balsojums

Par: 630

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Ernst, Gustafsson, Händel, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Vergiat, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Binev, Ehrenhauser, Kovács, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Pret: 25

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Farage, Helmer, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Ferreira João, Hénin, Mélenchon, Toussas, Zuber

NI: Brons, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Nattrass, Obermayr, Sinclaire

PPE: Gallo

Atturas: 13

ECR: Campbell Bannerman, Rosbach, Strejček

EFD: Messerschmidt

GUE/NGL: Chountis, Triantaphyllides

NI: Claeys, Hartong, Martin Hans-Peter, Mölzer, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Christian Ehler

6.   A7-0363/2012 – Vital Moreira – grozījums Nr. 2

Par: 53

ALDE: Vajgl, Vitkauskaite

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Batten, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Farage, Fontana, Helmer, Messerschmidt, Morganti, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Tzavela, Vanhecke, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Le Hyaric, Ransdorf, Toussas, Vergiat

NI: Binev, Brons, Claeys, Colman, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Jeggle, Járóka, Pietikäinen, Tatarella

S&D: Vaughan

Pret: 591

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Verhofstadt, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Cymański, Imbrasas, Kurski, Paksas, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Ernst, Rubiks

NI: Dodds, Ehrenhauser, Severin, Sosa Wagner

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Atturas: 29

ECR: Rosbach

EFD: Belder, Paška, Terho

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Remek, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Kovács, Martin Hans-Peter, Szegedi

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Pret : Christian Ehler, Lívia Járóka

7.   A7-0363/2012 – Vital Moreira – grozījums Nr. 1

Par: 598

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Watson, Weber Renate, Werthmann, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Szymański, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Cymański, Imbrasas, Kurski, Paksas, Salavrakos, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Maštálka, Ransdorf, Remek

NI: Ehrenhauser, Severin, Sosa Wagner, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pittella, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Pret: 49

ECR: Swinburne

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Batten, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Farage, Fontana, Helmer, Messerschmidt, Morganti, Provera, Rossi, Scottà, Speroni, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, Hénin, Le Hyaric, Mélenchon, Rubiks, Toussas, Vergiat

NI: Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Stadler, Stassen, Stoyanov, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

S&D: Poc

Atturas: 23

ECR: Rosbach, Tannock

EFD: Paška, Terho

GUE/NGL: Anderson, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Klute, Lösing, Matias, Murphy, Omarjee, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Martin

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Christian Ehler, Charles Tannock

8.   A7-0387/2012 – Knut Fleckenstein – grozījums Nr. 1

Par: 63

ALDE: Alfano, Bilbao Barandica, Werthmann, Wikström

ECR: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Callanan, Chichester, Deva, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Kamall, Karim, McClarkin, McIntyre, Nicholson, Stevenson, Swinburne, Tannock, Van Orden

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Batten, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Farage, Fontana, Helmer, Messerschmidt, Morganti, Provera, Rossi, Scottà, Speroni

GUE/NGL: de Jong

NI: Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Stadler, Stassen, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

Pret: 582

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Cabrnoch, Fajmon, Kamiński, Kožušník, Ouzký, Vlasák, Zahradil

EFD: Imbrasas, Paksas, Salavrakos, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ernst, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Severin, Sosa Wagner, Stoyanov

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Atturas: 33

ECR: Bielan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Eppink, Gróbarczyk, Hannan, Kowal, Legutko, Migalski, Muscardini, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Strejček, Sturdy, Szymański, Tošenovský, Wojciechowski, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Cymański, Kurski, Paška, Terho, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Angourakis, Ferreira João, Toussas, Zuber

NI: Szegedi

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Charalampos Angourakis, Georgios Toussas

Pret : Izaskun Bilbao Barandica, Christian Ehler, Daniel Hannan

9.   A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 68rev.

Par: 156

ALDE: Bennahmias, Zanoni

ECR: Bielan, Czarnecki, Gróbarczyk, Kowal, Legutko, Migalski, Piotrowski, Poręba, Szymański, Wojciechowski

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Murphy, Omarjee, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Binev, Brons, Claeys, Colman, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Arias Echeverría, Ayuso, Coelho, Correa Zamora, Estaràs Ferragut, Feio, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Kastler, Lope Fontagné, Luhan, López-Istúriz White, Mato Adrover, Millán Mon, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, del Castillo Vera

S&D: Andrés Barea, Ayala Sender, Cortés Lastra, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gierek, Irigoyen Pérez, Liberadzki, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Obiols, Riera Madurell, Romero López, Sánchez Presedo, Yáñez-Barnuevo García

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Pret: 511

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Mélenchon, Remek, Zuber

NI: Severin, Szegedi, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Collin-Langen, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Ferber, Fidanza, Fjellner, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lulling, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Turunen

Atturas: 8

ALDE: Torvalds

EFD: Imbrasas, Paksas

GUE/NGL: Ransdorf, Rubiks

NI: Kovács

Verts/ALE: Miranda, Romeva i Rueda

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Regina Bastos, Raül Romeva i Rueda, Pablo Zalba Bidegain, Inês Cristina Zuber, Luis de Grandes Pascual

Pret : Christian Ehler

10.   A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 70 (1. daļa)

Par: 512

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Angourakis, Kohlíček, Maštálka, Remek, Toussas

NI: Brons, Dodds, Griffin, Severin, Stadler, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Collin-Langen, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fjellner, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Maňka, McAvan, McCarthy, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Hudghton, Turunen

Pret: 136

ALDE: Bennahmias, Zanoni

ECR: Bielan, Czarnecki, Gróbarczyk, Kowal, Legutko, Migalski, Piotrowski, Poręba, Szymański, Wojciechowski

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Terho, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Ernst, Gustafsson, Händel, Klute, Lösing, Scholz, Søndergaard, Wils, de Jong

NI: Binev, Colman, Ehrenhauser, Hartong, Kovács, Martin Hans-Peter, Nattrass, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Stoyanov, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Arias Echeverría, Ayuso, Coelho, Correa Zamora, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Lope Fontagné, Luhan, López-Istúriz White, Mato Adrover, Millán Mon, Naranjo Escobar, de Grandes Pascual, del Castillo Vera

S&D: Andrés Barea, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Cercas, Cortés Lastra, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gutiérrez Prieto, Irigoyen Pérez, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Merkies, Muñiz De Urquiza, Obiols, Riera Madurell, Romero López, Sánchez Presedo, Yáñez-Barnuevo García

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Atturas: 30

ALDE: Lepage, Torvalds

EFD: Messerschmidt, Vanhecke

GUE/NGL: Chountis, Ferreira João, Hénin, Le Hyaric, Matias, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Sousa, Triantaphyllides, Vergiat, Zimmer, Zuber

NI: Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, van der Stoep

PPE: Kastler, Winkler Hermann

S&D: Castex, Gierek

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Christian Ehler, Judith A. Merkies

Pret : Regina Bastos, Bruno Gollnisch, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Paul Murphy, Andreas Mölzer, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pablo Zalba Bidegain

11.   A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 70 (2. daļa)

Par: 485

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Zahradil, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Imbrasas, Messerschmidt, Paksas, Paška, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Remek

NI: Dodds, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Collin-Langen, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Feio, Fidanza, Fjellner, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Maňka, McAvan, McCarthy, Mirsky, Moraes, Moreira, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Repo, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sârbu, Tabajdi, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Turunen

Pret: 164

ALDE: Bennahmias, Schaake, Zanoni

ECR: Bielan, Czarnecki, Gróbarczyk, Kowal, Legutko, Migalski, Piotrowski, Poręba, Szymański, Wojciechowski

EFD: Agnew, Allam, Andreasen, Batten, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Kurski, Morganti, Provera, Rossi, Scottà, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Binev, Brons, Claeys, Colman, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov

PPE: Ayuso, Coelho, Correa Zamora, Estaràs Ferragut, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Mato Adrover, Millán Mon, Naranjo Escobar, Teixeira, del Castillo Vera

S&D: Andrés Barea, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Cercas, Cortés Lastra, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gutiérrez Prieto, Irigoyen Pérez, López Aguilar, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Mynář, Obiols, Romero López, Sánchez Presedo, Yáñez-Barnuevo García

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Atturas: 11

ALDE: Lepage, Torvalds

NI: Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Kastler, Winkler Hermann

S&D: Castex, Gierek

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Christian Ehler, Marietta Giannakou, Judith A. Merkies, Evelyn Regner

Pret : Regina Bastos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pablo Zalba Bidegain, Sophia in 't Veld

12.   A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 70 (3. daļa)

Par: 490

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Imbrasas, Messerschmidt, Paksas, Paška, Salavrakos, Terho, Tzavela

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Remek

NI: Dodds, Severin, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Collin-Langen, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fidanza, Fjellner, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kalinowski, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Arlacchi, Attard-Montalto, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Roth-Behrendt, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Turunen

Pret: 159

ALDE: Bennahmias, Zanoni

ECR: Bielan, Czarnecki, Gróbarczyk, Kowal, Legutko, Migalski, Piotrowski, Poręba, Szymański, Wojciechowski

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Batten, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Kurski, Morganti, Provera, Rossi, Scottà, Speroni, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Binev, Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Kovács, Martin Hans-Peter, Nattrass, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov

PPE: Arias Echeverría, Ayuso, Coelho, Correa Zamora, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Mato Adrover, Millán Mon, Naranjo Escobar, Teixeira, del Castillo Vera

S&D: Andrés Barea, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Cercas, Cortés Lastra, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gutiérrez Prieto, Irigoyen Pérez, López Aguilar, Martínez Martínez, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Obiols, Riera Madurell, Romero López, Sánchez Presedo, Yáñez-Barnuevo García

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Atturas: 18

ALDE: Lepage, Torvalds

EFD: Vanhecke

NI: Claeys, Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Kastler, Winkler Hermann

S&D: Castex, Gierek

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Christian Ehler

Pret : Regina Bastos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Pablo Zalba Bidegain, Sophia in 't Veld

13.   A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 70 (4. daļa)

Par: 491

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Wikström, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Imbrasas, Messerschmidt, Paksas, Paška, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Remek

NI: Dodds, Severin, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Collin-Langen, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Dorfmann, Engel, Essayah, Feio, Fidanza, Fjellner, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Neuser, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Turunen

Pret: 169

ALDE: Alfano, Bennahmias, Werthmann, Zanoni

ECR: Bielan, Czarnecki, Gróbarczyk, Kowal, Legutko, Migalski, Piotrowski, Poręba, Szymański, Wojciechowski

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Batten, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Kurski, Morganti, Provera, Rossi, Scottà, Speroni, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Binev, Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Hartong, Kovács, Martin Hans-Peter, Nattrass, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Arias Echeverría, Ayuso, Coelho, Correa Zamora, Deß, Estaràs Ferragut, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Kastler, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Mato Adrover, Millán Mon, Naranjo Escobar, Teixeira, Zeller, del Castillo Vera

S&D: Andrés Barea, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Cercas, Cortés Lastra, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gutiérrez Prieto, Irigoyen Pérez, López Aguilar, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Mynář, Obiols, Riera Madurell, Romero López, Sánchez Presedo, Yáñez-Barnuevo García

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Atturas: 12

ALDE: Lepage, Torvalds

NI: Claeys, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, van der Stoep

PPE: Winkler

S&D: Castex, Gierek

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Christian Ehler

Pret : Regina Bastos, Bruno Gollnisch, Satu Hassi, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Andreas Mölzer, Franz Obermayr, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pablo Zalba Bidegain

14.   A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 71S

Par: 153

ALDE: Bennahmias, Davies, Gerbrandy, Goulard, Rinaldi, Schaake, Uggias, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Czarnecki, Legutko, Piotrowski, Poręba

EFD: Cymański, Kurski, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Ehrenhauser, Hartong, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Andrikienė, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Ayuso, Coelho, Correa Zamora, Estaràs Ferragut, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Grosch, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Kastler, Koumoutsakos, Lope Fontagné, Luhan, López-Istúriz White, Mato Adrover, Mazzoni, Millán Mon, Naranjo Escobar, Panayotova, Teixeira, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, del Castillo Vera

S&D: Ayala Sender, Badia i Cutchet, Castex, Cercas, Cortés Lastra, Danellis, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gutiérrez Prieto, Irigoyen Pérez, López Aguilar, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, Menéndez del Valle, Merkies, Muñiz De Urquiza, Obiols, Paleckis, Romero López, Sánchez Presedo, Yáñez-Barnuevo García

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Pret: 503

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, de Sarnez, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Tzavela, Vanhecke, de Villiers

NI: Brons, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Stoyanov, van der Stoep

PPE: Albertini, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Collin-Langen, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Feio, Fidanza, Fjellner, Franco, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, McGuinness, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Maňka, McCarthy, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Turunen

Atturas: 22

ALDE: Lepage, Torvalds

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Farage, Helmer, Terho

GUE/NGL: Anderson, Gustafsson, Kohlíček, Maštálka, Remek, Søndergaard, de Jong

NI: Binev, Claeys, Szegedi

PPE: Posselt

S&D: Gierek

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Regina Bastos, Marek Henryk Migalski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Konrad Szymański, Janusz Wojciechowski

Pret : Sophie Auconie, Christian Ehler, Linda McAvan, Judith A. Merkies

15.   A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 75

Par: 104

ALDE: Bennahmias, Gerbrandy, Goulard, Schaake, Uggias, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Czarnecki, Gróbarczyk, Kowal, Legutko, Migalski, Piotrowski, Poręba, Szymański, Wojciechowski

EFD: Cymański, Kurski, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, Ernst, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, Sosa Wagner, Vadim Tudor

PPE: Macovei, Striffler, Zalewski, Zanicchi

S&D: Castex

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Pret: 533

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, de Sarnez, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Fox, Hannan, Harbour, Kamiński, Karim, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Borghezio, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, de Villiers

GUE/NGL: Ferreira, Zuber

NI: Binev, Brons, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Obermayr, Severin, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Riquet, Rivellini, Roatta, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McCarthy, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Turunen

Atturas: 35

ALDE: Bușoi, Lepage, Torvalds

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Helmer

GUE/NGL: Anderson, Kohlíček, Maštálka, Remek, Søndergaard, de Jong

NI: Claeys, Colman, Mölzer, Nattrass, Sinclaire, Stadler

PPE: Kastler, Posselt

S&D: Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gutiérrez Prieto, Irigoyen Pérez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Romero López, Sánchez Presedo, Yáñez-Barnuevo García

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Pret : Christian Ehler

16.   A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 76

Par: 97

ALDE: Bennahmias, Schaake, Uggias, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Czarnecki, Gróbarczyk, Kowal, Legutko, Migalski, Piotrowski, Poręba, Szymański

EFD: Cymański, Kurski, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, Ernst, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Martin, Vadim Tudor

PPE: Zalewski, Zanicchi

S&D: Castex, Gierek

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Pret: 545

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, De Backer, Donskis, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, de Sarnez, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamiński, Karim, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

NI: Brons, Colman, Dodds, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Arlacchi, Attard-Montalto, Ayala Sender, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Turunen

Atturas: 30

ALDE: Lepage, Torvalds

GUE/NGL: Anderson, Ferreira João, Kohlíček, Maštálka, Remek, Søndergaard, Zuber, de Jong

NI: Claeys, Mölzer, Stadler

PPE: Kastler, Posselt

S&D: Andrés Barea, Badia i Cutchet, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gutiérrez Prieto, Irigoyen Pérez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Riera Madurell, Romero López, Sánchez Presedo, Yáñez-Barnuevo García

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Satu Hassi

Pret : Christian Ehler

Atturas : Paul Murphy

17.   A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 72

Par: 108

ALDE: Bennahmias, Gerbrandy, Schaake, Uggias, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Czarnecki, Gróbarczyk, Kowal, Legutko, Piotrowski, Poręba, Szymański, Wojciechowski

EFD: Cymański, Kurski, Messerschmidt, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, Ernst, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Vadim Tudor

PPE: Zalewski

S&D: Castex, Gierek, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Pret: 539

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, de Sarnez, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Farage, Fontana, Helmer, Morganti, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Tzavela, Vanhecke, de Villiers

NI: Binev, Brons, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Kovács, Nattrass, Severin, Sinclaire, Stassen, Stoyanov, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Dorfmann, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE: Turunen

Atturas: 33

ALDE: Lepage, Torvalds

EFD: Imbrasas, Paksas, Paška, Terho

GUE/NGL: Anderson, Ferreira João, Kohlíček, Maštálka, Murphy, Remek, Søndergaard, Zuber, de Jong

NI: Szegedi

PPE: Kastler, Posselt

S&D: Andrés Barea, Badia i Cutchet, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gutiérrez Prieto, Irigoyen Pérez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Riera Madurell, Romero López, Sánchez Presedo, Yáñez-Barnuevo García

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Pret : Albert Deß, Christian Ehler

18.   A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 73

Par: 128

ALDE: Bennahmias, Gerbrandy, Schaake, Uggias, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Czarnecki, Gróbarczyk, Kowal, Legutko, Migalski, Piotrowski, Poręba, Szymański, Wojciechowski

EFD: Cymański, Kurski, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Vadim Tudor

PPE: Arias Echeverría, Ayuso, Coelho, Correa Zamora, Estaràs Ferragut, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Mato Adrover, Millán Mon, Naranjo Escobar, Striffler, Teixeira, Zalba Bidegain, Zalewski, de Grandes Pascual, del Castillo Vera

S&D: Castex, Gierek

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Pret: 506

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, de Sarnez, van Baalen

ECR: Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Harbour, Kamiński, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, de Villiers

NI: Binev, Brons, Colman, Dodds, Griffin, Kovács, Nattrass, Severin, Sinclaire, Stoyanov, Szegedi, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Collin-Langen, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Feio, Fidanza, Fjellner, Florenz, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Theocharous, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Arlacchi, Attard-Montalto, Ayala Sender, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Lange, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Turunen

Atturas: 32

ALDE: Lepage, Torvalds

EFD: Messerschmidt

GUE/NGL: Ferreira, Kohlíček, Maštálka, Remek, Zuber, de Jong

NI: Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Angelilli, Kastler, Posselt

S&D: Andrés Barea, Badia i Cutchet, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gutiérrez Prieto, Irigoyen Pérez, Leichtfried, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Riera Madurell, Romero López, Sánchez Presedo, Yáñez-Barnuevo García

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Regina Bastos

Pret : Christian Ehler

19.   A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 74

Par: 143

ALDE: Alfano, Bennahmias, Schaake, Uggias, Werthmann, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Czarnecki, Gróbarczyk, Kowal, Legutko, Migalski, Piotrowski, Poręba, Szymański, Wojciechowski

EFD: Allam, Borghezio, Cymański, Fontana, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Provera, Rossi, Scottà, Speroni, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Vadim Tudor

PPE: Bonsignore, Coelho, Kastler, Zalewski

S&D: Andrés Barea, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Castex, Cercas, Cortés Lastra, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gierek, Gutiérrez Prieto, Irigoyen Pérez, López Aguilar, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Obiols, Riera Madurell, Sánchez Presedo, Yáñez-Barnuevo García

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Pret: 513

ALDE: Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rohde, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Wikström, de Sarnez, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bufton, Farage, Helmer, Imbrasas, Paksas, Salavrakos, Terho, Tzavela, Vanhecke, de Villiers

NI: Binev, Brons, Colman, Dodds, Griffin, Kovács, Nattrass, Severin, Sinclaire, Stoyanov, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Boulland, Bratkowski, Brok, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Arlacchi, Attard-Montalto, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Maňka, McAvan, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Susta, Swoboda, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Turunen

Atturas: 15

ALDE: Lepage, Torvalds

EFD: Paška

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Murphy, Remek

NI: Hartong, Stassen, Szegedi, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Posselt

S&D: Leichtfried, Trautmann

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Pret : Christian Ehler

20.   A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 70AD

Par: 483

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Rinaldi, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Wikström, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Provera, Rossi, Scottà, Speroni, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Maštálka, Remek

NI: Claeys, Dodds, Severin, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Collin-Langen, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Dorfmann, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fidanza, Fjellner, Florenz, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patrão Neves, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Fleckenstein, Färm, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Turunen

Pret: 189

ALDE: Bennahmias, Hirsch, Ries, Rochefort, Schaake, Werthmann, Zanoni

ECR: Atkins, Bielan, Czarnecki, Eppink, Gróbarczyk, Kowal, Legutko, Migalski, Piotrowski, Poręba, Szymański, Tannock, Wojciechowski

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Paška, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Binev, Brons, Colman, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Andrikienė, Antoniozzi, Arias Echeverría, Ayuso, Coelho, Correa Zamora, Deß, Estaràs Ferragut, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Glattfelder, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Kastler, Kolarska-Bobińska, Köstinger, La Via, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Mato Adrover, Mikolášik, Millán Mon, Mészáros, Naranjo Escobar, Patriciello, Peterle, Ponga, Teixeira, Vlasto, Zalba Bidegain, Zasada, de Grandes Pascual, del Castillo Vera

S&D: Andrés Barea, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Cercas, Cortés Lastra, Costa, Flašíková Beňová, Garcés Ramón, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gutiérrez Prieto, Irigoyen Pérez, López Aguilar, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Riera Madurell, Romero López, Sánchez Presedo, Sârbu, Yáñez-Barnuevo García

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Atturas: 9

ALDE: Lepage, Torvalds

EFD: Allam, Paksas, Terho

GUE/NGL: Kohlíček

NI: van der Stoep

S&D: Castex, Gierek

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Christian Ehler, Elisabeth Köstinger

Pret : Sophia in 't Veld

21.   A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 82

Par: 112

ALDE: Bennahmias, Uggias, Werthmann, Zanoni

ECR: Bielan, Czarnecki, Gróbarczyk, Kowal, Legutko, Migalski, Piotrowski, Poręba, Szymański, Wojciechowski

EFD: Cymański, Kurski, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, Ernst, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Jazłowiecka, Panayotova, Striffler, Zalewski

S&D: Castex, De Castro, Gierek, Thomsen

Verts/ALE: Albrecht, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Pret: 549

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Wikström, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Tzavela, Vanhecke, de Villiers

NI: Binev, Colman, Dodds, Griffin, Kovács, Nattrass, Severin, Sinclaire, Stoyanov, Szegedi, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Turunen

Atturas: 15

ALDE: Gerbrandy, Lepage, Torvalds

EFD: Allam

GUE/NGL: Anderson, Ferreira João, Kohlíček, Maštálka, Remek, Søndergaard, Zuber, de Jong

NI: Brons

PPE: Kastler, Posselt

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Marietje Schaake, Sophia in 't Veld

Pret : Christian Ehler, Britta Thomsen

22.   A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 70AD

Par: 498

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Watson, Weber Renate, Wikström, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Tzavela

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Remek

NI: Dodds, Severin, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Collin-Langen, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Feio, Fidanza, Fjellner, Florenz, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Balzani, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Turunen

Pret: 165

ALDE: Bennahmias, Schaake, Theurer, Werthmann, Zanoni

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Czarnecki, Deva, Gróbarczyk, Kowal, Legutko, Migalski, Piotrowski, Poręba, Strejček, Szymański

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Kovács, Martin Hans-Peter, Nattrass, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov

PPE: Arias Echeverría, Ayuso, Coelho, Correa Zamora, Dehaene, Estaràs Ferragut, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Kastler, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, López-Istúriz White, Millán Mon, Naranjo Escobar, Pietikäinen, Teixeira, Zeller, de Grandes Pascual, del Castillo Vera

S&D: Andrés Barea, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Cercas, Cortés Lastra, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gutiérrez Prieto, Irigoyen Pérez, López Aguilar, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Obiols, Riera Madurell, Romero López, Sánchez Presedo, Yáñez-Barnuevo García

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Atturas: 20

ALDE: Lepage, Torvalds

EFD: Allam, Terho, Vanhecke

NI: Claeys, Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Stassen, Szegedi, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

S&D: Castex, Gierek

Verts/ALE: Häfner

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Christian Ehler

Pret : Janusz Wojciechowski, Sophia in 't Veld

23.   A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 35 = 70AD

Par: 508

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Wikström, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kowal, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Remek

NI: Claeys, Dodds, Kovács, Severin, Szegedi, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Collin-Langen, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fidanza, Fjellner, Florenz, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Arlacchi, Attard-Montalto, Balzani, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Turunen

Pret: 158

ALDE: Bennahmias, McMillan-Scott, Schaake, Werthmann, Zanoni

ECR: Bielan, Czarnecki, Gróbarczyk, Legutko, Migalski, Piotrowski, Poręba, Szymański, Wojciechowski

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Binev, Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Martin Hans-Peter, Nattrass, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov

PPE: Arias Echeverría, Ayuso, Coelho, Correa Zamora, Estaràs Ferragut, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Mato Adrover, Millán Mon, Naranjo Escobar, Pietikäinen, Striffler, Teixeira, de Grandes Pascual, del Castillo Vera

S&D: Andrés Barea, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balčytis, Cercas, Cortés Lastra, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gutiérrez Prieto, Irigoyen Pérez, López Aguilar, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Riera Madurell, Romero López, Sánchez Presedo, Thomsen, Yáñez-Barnuevo García

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Atturas: 14

ALDE: Lepage, Torvalds

EFD: Vanhecke

NI: Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

S&D: Castex, Gierek

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Christian Ehler, Britta Thomsen

Pret : Regina Bastos, Sophia in 't Veld

24.   A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 46S = 70AD

Par: 538

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Remek

NI: Brons, Claeys, Dodds, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Severin, Szegedi, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Arlacchi, Attard-Montalto, Balzani, Balčytis, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Hudghton, Turunen

Pret: 136

ALDE: Bennahmias, Schaake, Zanoni

ECR: Bielan, Czarnecki, Gróbarczyk, Kowal, Legutko, Migalski, Piotrowski, Poręba, Szymański, Wojciechowski

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ernst, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, de Jong

NI: Binev, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Martin Hans-Peter, Nattrass, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov

PPE: Ayuso, Collin-Langen, Florenz, Kastler

S&D: Andrés Barea, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Berman, Cercas, Cortés Lastra, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Irigoyen Pérez, López Aguilar, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Obiols, Riera Madurell, Romero López, Sánchez Presedo, Thomsen, Yáñez-Barnuevo García

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Atturas: 10

ALDE: Lepage, Torvalds

GUE/NGL: Ferreira, Zuber

NI: Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

S&D: Castex, Gierek

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Christian Ehler, Marietje Schaake, Britta Thomsen

25.   A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 86

Par: 131

ALDE: Bennahmias, Schaake, Uggias, Werthmann, Zanoni, in 't Veld

ECR: Bielan, Czarnecki, Gróbarczyk, Kowal, Legutko, Migalski, Piotrowski, Poręba, Szymański, Wojciechowski

EFD: Cymański, Kurski, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, Ernst, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Murphy, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer

NI: Claeys, Ehrenhauser, Gollnisch, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sosa Wagner, Stadler, Vadim Tudor

PPE: Arias Echeverría, Ayuso, Bánki, Coelho, Correa Zamora, Estaràs Ferragut, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Mato Adrover, Millán Mon, Naranjo Escobar, Striffler, Teixeira, Zalba Bidegain, Zalewski, de Grandes Pascual, del Castillo Vera

S&D: Gierek, Goebbels, Weidenholzer, Weiler

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Pret: 537

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Wikström, de Sarnez, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Farage, Fontana, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL: Mélenchon

NI: Binev, Brons, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Kovács, Nattrass, Severin, Sinclaire, Stassen, Stoyanov, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Collin-Langen, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fidanza, Fjellner, Florenz, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pirker, Ponga, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Turunen

Atturas: 15

ALDE: Lepage, Torvalds

EFD: Paška, Terho, Vanhecke

GUE/NGL: Anderson, Ferreira João, Maštálka, Remek, Søndergaard, Zuber, de Jong

NI: Szegedi

PPE: Posselt

S&D: Castex

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Regina Bastos, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Pret : Christian Ehler

26.   A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – grozījums Nr. 70AD

Par: 508

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Remek

NI: Dodds, Severin, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Collin-Langen, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fidanza, Fjellner, Florenz, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Arlacchi, Attard-Montalto, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Turunen

Pret: 156

ALDE: Bennahmias, Lambsdorff, Schaake, Zanoni

ECR: Bielan, Czarnecki, Gróbarczyk, Kowal, Legutko, Migalski, Piotrowski, Poręba, Szymański, Wojciechowski

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Binev, Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Kovács, Martin Hans-Peter, Nattrass, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov

PPE: Arias Echeverría, Ayuso, Coelho, Correa Zamora, Estaràs Ferragut, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Mato Adrover, Millán Mon, Naranjo Escobar, Teixeira, Ulmer, Zeller, del Castillo Vera

S&D: Andrés Barea, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Cercas, Cortés Lastra, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gutiérrez Prieto, Irigoyen Pérez, López Aguilar, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Riera Madurell, Romero López, Sánchez Presedo, Yáñez-Barnuevo García

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Atturas: 17

ALDE: Lepage, Torvalds

NI: Claeys, Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Stassen, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE: Kastler, Striffler

S&D: Castex, Gierek

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Christian Ehler

Pret : José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Sophia in 't Veld

27.   A7-0001/2012 – Bernhard Rapkay – normatīvā rezolūcija

Par: 484

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Watson, Weber Renate, Wikström, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Allam, Belder, Imbrasas, Paksas, Paška, Salavrakos, Terho, Tzavela

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek

NI: Dodds, Kovács, Severin, Szegedi, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Collin-Langen, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Dorfmann, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fidanza, Fjellner, Florenz, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zanicchi, Zver, Zwiefka, Záborská, van Nistelrooij, van de Camp, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Arlacchi, Attard-Montalto, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala, Țicău

Verts/ALE: Turunen

Pret: 164

ALDE: Bennahmias, Takkula, Zanoni

ECR: Bielan, Czarnecki, Gróbarczyk, Kowal, Legutko, Migalski, Piotrowski, Poręba, Szymański, Wojciechowski

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Brons, Colman, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov

PPE: Arias Echeverría, Ayuso, Bratkowski, Coelho, Correa Zamora, Estaràs Ferragut, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Kalinowski, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Mato Adrover, Millán Mon, Naranjo Escobar, Siekierski, Teixeira, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, Łukacijewska

S&D: Andrés Barea, Ayala Sender, Cercas, Cortés Lastra, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gierek, Gutiérrez Prieto, Irigoyen Pérez, López Aguilar, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Obiols, Romero López, Sánchez Presedo, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Atturas: 35

ALDE: Lepage, Torvalds, Werthmann

EFD: Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Rossi, Scottà, Speroni, Vanhecke

NI: Claeys, Hartong, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Deß, Handzlik, Hibner, Kastler, Kozłowski, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nitras, Skrzydlewska, Theocharous, Tsoukalas, Winkler Hermann, Zeller

S&D: Badia i Cutchet, Castex, Liberadzki, Riera Madurell

Verts/ALE: Miranda, Romeva i Rueda

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Christian Ehler

Pret : Regina Bastos, Michał Tomasz Kamiński, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski

Atturas : Patrick Le Hyaric

28.   A7-0002/2012 – Raffaele Baldassarre – grozījums Nr. 16rev.

Par: 171

ALDE: Bennahmias, Zanoni

ECR: Bielan, Czarnecki, Gróbarczyk, Kowal, Legutko, Migalski, Piotrowski, Poręba, Szymański, Wojciechowski

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Cymański, Farage, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Paksas, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Brons, Claeys, Colman, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Arias Echeverría, Ayuso, Coelho, Correa Zamora, Estaràs Ferragut, Florenz, Fraga Estévez, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Mato Adrover, Millán Mon, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Salafranca Sánchez-Neyra, Saudargas, Teixeira, Zalba Bidegain, Zalewski, del Castillo Vera

S&D: Andrés Barea, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Capoulas Santos, Cercas, Cortés Lastra, Cozzolino, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gierek, Gutiérrez Prieto, Irigoyen Pérez, López Aguilar, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Mynář, Obiols, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Sánchez Presedo, Yáñez-Barnuevo García

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Pret: 513

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Gustafsson, Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Søndergaard, de Jong

NI: Dodds, Severin, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Collin-Langen, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Caronna, Cashman, Castex, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Göncz, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Turunen

Atturas: 3

ALDE: Lepage

GUE/NGL: Rubiks

NI: Szegedi

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Martina Anderson, Regina Bastos, Santiago Fisas Ayxela, Mikael Gustafsson, Søren Bo Søndergaard, Luis de Grandes Pascual

Pret : Christian Ehler, Ulrike Rodust

29.   A7-0002/2012 – Raffaele Baldassarre – normatīvā rezolūcija

Par: 481

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Wikström, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamiński, Karim, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Bizzotto, Paška, Provera, Salavrakos, Speroni, Terho, Tzavela

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Rubiks

NI: Dodds, Kovács, Severin, Szegedi, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Collin-Langen, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Dorfmann, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fidanza, Fjellner, Florenz, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Sommer, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, van Nistelrooij, van de Camp, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Arlacchi, Attard-Montalto, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Ludvigsson, Martin David, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala

Verts/ALE: Turunen

Pret: 152

ALDE: Zanoni

ECR: Bielan, Czarnecki, Gróbarczyk, Kowal, Legutko, Migalski, Piotrowski, Poręba, Szymański

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Cymański, Farage, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Lösing, Matias, Murphy, Omarjee, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Martin Hans-Peter, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov

PPE: Arias Echeverría, Ayuso, Bastos, Coelho, Correa Zamora, Estaràs Ferragut, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Kalinowski, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Mato Adrover, Millán Mon, Naranjo Escobar, Salafranca Sánchez-Neyra, Teixeira, Zalba Bidegain, Zalewski, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, Łukacijewska

S&D: Andrés Barea, Ayala Sender, Cercas, Cortés Lastra, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gierek, Guerrero Salom, Gutiérrez Prieto, Irigoyen Pérez, López Aguilar, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Obiols, Romero López, Sánchez Presedo, Sârbu, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Atturas: 49

ALDE: Bennahmias, Torvalds, Werthmann

ECR: Kamall

EFD: Allam, Borghezio, Fontana, Imbrasas, Morganti, Paksas, Rossi, Scottà, Vanhecke

GUE/NGL: Le Hyaric, Mélenchon, de Jong

NI: Claeys, Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Buzek, Deß, Handzlik, Hibner, Kastler, Kozłowski, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Nitras, Saudargas, Skrzydlewska, Sonik, Theocharous, Tsoukalas, Winkler Hermann, Zeller

S&D: Badia i Cutchet, Enciu, Liberadzki, Martínez Martínez, Riera Madurell, Țicău

Verts/ALE: Miranda, Romeva i Rueda

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Christian Ehler

Pret : Michał Tomasz Kamiński, Miguel Angel Martínez Martínez, Jacek Saryusz-Wolski, Janusz Wojciechowski, Artur Zasada

30.   A7-0009/2012 – Klaus-Heiner Lehne – rezolūcija

Par: 483

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Wikström, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Imbrasas, Paksas, Paška, Salavrakos, Terho, Tzavela

GUE/NGL: Matias, Sousa

NI: Dodds, Kovács, Severin, Szegedi, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Collin-Langen, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fidanza, Fjellner, Florenz, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Gräßle, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Luhan, Lulling, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Sommer, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Zanicchi, Zver, Zwiefka, Záborská, van Nistelrooij, van de Camp, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Martin David, Maňka, McAvan, McCarthy, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Zala, Țicău

Pret: 161

ALDE: Bennahmias, Jäätteenmäki, Zanoni

ECR: Bielan, Czarnecki, Gróbarczyk, Legutko, Piotrowski, Poręba, Szymański

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bizzotto, Borghezio, Bufton, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Speroni, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Scholz, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber

NI: Binev, Brons, Colman, Ehrenhauser, Griffin, Martin Hans-Peter, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov

PPE: Arias Echeverría, Ayuso, Bastos, Coelho, Correa Zamora, Estaràs Ferragut, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gutiérrez-Cortines, Herranz García, Iturgaiz Angulo, Kalinowski, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Mato Adrover, Millán Mon, Naranjo Escobar, Salafranca Sánchez-Neyra, Teixeira, Zalba Bidegain, Zalewski, Zasada, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, Łukacijewska

S&D: Andrés Barea, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Cercas, Cortés Lastra, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gierek, Guerrero Salom, Gutiérrez Prieto, Irigoyen Pérez, López Aguilar, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Menéndez del Valle, Muñiz De Urquiza, Obiols, Riera Madurell, Romero López, Sánchez Presedo, Yáñez-Barnuevo García, Zemke

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Atturas: 38

ALDE: Lepage, Torvalds, Werthmann

EFD: Allam, Provera, Rossi, Scottà, Vanhecke

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek, Rubiks, de Jong

NI: Claeys, Gollnisch, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Buzek, Grzyb, Handzlik, Hibner, Kozłowski, Nitras, Siekierski, Skrzydlewska, Sonik, Theocharous, Tsoukalas, Winkler Hermann, Zeller

Verts/ALE: Turunen

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Christian Ehler, Marietta Giannakou

Pret : Michał Tomasz Kamiński, Martin Kastler, Jacek Saryusz-Wolski, Janusz Wojciechowski

Atturas : Patrick Le Hyaric

31.   A7-0237/2012 – Jörg Leichtfried – normatīvā rezolūcija

Par: 579

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek

NI: Binev, Claeys, Dodds, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Turunen

Pret: 42

EFD: Andreasen, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Colman, Griffin, Hartong, Sinclaire, Stassen, Zijlstra, van der Kammen

Verts/ALE: Alfonsi, Bicep, Bové, Cochet, Kiil-Nielsen, Miranda

Atturas: 59

ALDE: Lepage

ECR: Rosbach

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Batten, Bufton, Helmer

NI: Ehrenhauser, Martin Hans-Peter, van der Stoep

PPE: Kolarska-Bobińska, Ponga, Siekierski

Verts/ALE: Albrecht, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Christian Ehler, Robert Goebbels

Pret : Catherine Grèze

32.   A7-0362/2012 – José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra – piekrišana

Par: 557

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

NI: Binev, Dodds, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Szegedi, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomsen, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Turunen

Pret: 100

EFD: Andreasen, Batten, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Colman, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Sinclaire, Stassen, Stoyanov, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Silvestris

S&D: Tirolien

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Atturas: 21

ALDE: Werthmann

ECR: Rosbach

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Bufton, Helmer, Vanhecke

NI: Claeys, Kovács, Mölzer, Obermayr

PPE: Ponga, Striffler

S&D: Andrieu, Cottigny, Désir, Guillaume, Hoang Ngoc, Kadenbach, Thomas, Vergnaud

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Christian Ehler

33.   A7-0249/2012 – Bernd Lange – normatīvā rezolūcija

Par: 569

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz

GUE/NGL: Kohlíček, Maštálka, Ransdorf, Remek

NI: Binev, Gollnisch, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Mölzer, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Bütikofer, Turunen

Pret: 47

ALDE: Werthmann

EFD: de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Colman, Dodds, Griffin, Hartong, Martin Hans-Peter, Sinclaire, Stassen, Stoyanov, Zijlstra, van der Kammen

S&D: Honeyball, Ulvskog

Verts/ALE: Alfonsi, Andersdotter, Bicep, Bové, Cochet, Kiil-Nielsen

Atturas: 61

ALDE: Lepage

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Bufton, Helmer, Ziobro

NI: Claeys, Ehrenhauser, van der Stoep

PPE: Ponga, Posselt, Sonik, Striffler

S&D: Cashman, Daerden, Tarabella

Verts/ALE: Albrecht, Benarab-Attou, Besset, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Christian Ehler, Bogusław Sonik, Michèle Striffler, Marita Ulvskog

Pret : Niki Tzavela

Atturas : Hans-Peter Martin

34.   A7-0388/2012 – Mário David – piekrišana

Par: 486

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Belder, Messerschmidt, Provera, Salavrakos, Terho, Tzavela

NI: Binev, Kovács, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Vadim Tudor, van der Stoep

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pirker, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrés Barea, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Boștinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, De Castro, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Goebbels, Gualtieri, Guerrero Salom, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Martínez Martínez, Maňka, Menéndez del Valle, Milana, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Rouček, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Sippel, Smolková, Stavrakakis, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Thomsen, Trautmann, Tănăsescu, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Turunen

Pret: 147

ALDE: Harkin, Werthmann

EFD: Allam, Andreasen, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Rossi, Scottà, Speroni, Vanhecke, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI: Brons, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Sinclaire, Stassen, Stoyanov, Zijlstra, van der Kammen

S&D: Arlacchi, Berman, Bozkurt, Cashman, Childers, Costello, El Khadraoui, Färm, Gomes, Groote, Hedh, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Kadenbach, Ludvigsson, Martin David, McAvan, McCarthy, Merkies, Mirsky, Moraes, Nilsson, Prendergast, Regner, Sassoli, Simpson, Skinner, Steinruck, Stihler, Tirolien, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Westlund, Willmott

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Atturas: 41

ALDE: Hirsch, Lepage, Vajgl

EFD: Agnew, Batten, Bufton, Cymański, Helmer, Imbrasas, Kurski, Paksas, Paška, Włosowicz, Ziobro

NI: Claeys, Mölzer, Obermayr, Szegedi

PPE: Auconie, Collin-Langen, Essayah, Ponga, Sonik, Striffler, Tatarella, Tsoukalas, Zeller

S&D: Andrieu, Cottigny, Daerden, De Angelis, Domenici, Fleckenstein, Gierek, Guillaume, Masip Hidalgo, Rapti, Senyszyn, Tarabella, Thomas, Vergnaud

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Pino Arlacchi, Christian Ehler, Antonio Masip Hidalgo

35.   A7-0373/2012 – Anna Rosbach – 43. § (2. daļa)

Par: 419

ALDE: Gallagher, Reimers, Ries

ECR: Eppink, van Dalen

EFD: Allam, Belder, Bizzotto, Borghezio, Fontana, Morganti, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Tzavela

NI: Severin, Sosa Wagner, Szegedi, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Comi, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Ehler, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boștinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Cercas, Childers, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, De Angelis, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pittella, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Senyszyn, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Pret: 237

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Ashworth, Atkins, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, Češková

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, Bufton, Cymański, Kurski, Messerschmidt, Terho, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Lösing, Matias, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Vergiat, Wils, Zuber

NI: Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Kovács, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Mölzer, Obermayr, Sinclaire, Stadler, Stassen, Stoyanov, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Bendtsen, Cavada, Korhola, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Schnellhardt

S&D: Christensen, Jaakonsaari, Jørgensen, Schaldemose, Thomsen

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Atturas: 13

EFD: Imbrasas, Paksas, Paška

GUE/NGL: Angourakis, Kohlíček, Maštálka, Remek, Toussas, Triantaphyllides, de Jong

NI: van der Stoep

PPE: Striffler

S&D: Sehnalová

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Pret : Göran Färm, Anna Hedh, Martin Kastler, Olle Ludvigsson, Jens Nilsson, Marita Ulvskog, Åsa Westlund

36.   A7-0373/2012 – Anna Rosbach – rezolūcija

Par: 588

ALDE: Alfano, Alvaro, Aylward, Bearder, Bilbao Barandica, Bowles, Bușoi, Chatzimarkakis, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Verhofstadt, Vitkauskaite, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR: Atkins, Bielan, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, Czarnecki, Deva, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Kamiński, Karim, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tošenovský, Vlasák, Wojciechowski, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD: Allam, Bizzotto, Borghezio, Cymański, Fontana, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Włosowicz, Ziobro

GUE/NGL: Anderson, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Le Hyaric, Matias, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zuber

NI: Binev, Ehrenhauser, Kovács, Martin Hans-Peter, Obermayr, Severin, Sosa Wagner, Stadler, Stoyanov, Vadim Tudor

PPE: Albertini, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bodu, Bonsignore, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bánki, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Caspary, Cavada, Coelho, Comi, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Dorfmann, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fidanza, Fisas Ayxela, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gargani, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jordan, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marinescu, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Rivellini, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vlasto, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D: Alves, Andrieu, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Balzani, Balčytis, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Crețu, Cuschieri, Cutaș, Daerden, De Castro, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Geier, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pașcu, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Sippel, Skinner, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weiler, Westlund, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Țicău

Verts/ALE: Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Benarab-Attou, Besset, Bové, Brantner, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Ždanoka

Pret: 16

ECR: Tannock

EFD: (The Earl of) Dartmouth, Agnew, Andreasen, Batten, de Villiers

GUE/NGL: Angourakis, Kohlíček, Toussas

NI: Dodds, van der Stoep

PPE: Böge, Collin-Langen, Deß, Jeggle, Winkler Hermann

Atturas: 23

ALDE: Bennion, Reimers, Ries

EFD: Vanhecke

GUE/NGL: Maštálka, de Jong

NI: Brons, Claeys, Colman, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Mölzer, Sinclaire, Szegedi, Zijlstra, van der Kammen

PPE: Balz, Hohlmeier, Jahr, Voss, Weisgerber

Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Par : Elisabetta Gardini, Charles Tannock

Pret : Martin Kastler, Thomas Ulmer

Atturas : Laurence J.A.J. Stassen


15.3.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 77/105


Trešdiena, 2012. gada 12. decembris
2012. GADA 12. DECEMBRA SĒDES PROTOKOLS

2013/C 77 E/03

Saturs

1.

Sēdes atklāšana

2.

Nobela Miera prēmijas piešķiršanai veltītā ceremonija

3.

Politisko grupu sastāvs

4.

Dokumentu iesniegšana

5.

Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei (2012. gada 13. un 14. decembrī) (debates)

6.

Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)

7.

Balsošanas laiks

7.1.

Budžeta grozījuma Nr. 6/2012 projekts (balsošana)

7.2.

Padomes grozītais Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta projekts (balsošana)

7.3.

Jaunais Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (balsošana)

7.4.

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Itālijas pieteikums EGF/2011/026 IT/Emīlija-Romanja — motocikli (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

7.5.

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Zviedrijas pieteikums EGF/2012/005 SE/ Saab (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

7.6.

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Spānijas pieteikums EGF/2011/018 ES/Basku Zeme — metālizstrādājumi (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

7.7.

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Dānijas pieteikums EGF/2011/013 DK/Flextronics (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

7.8.

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Rumānijas pieteikums EGF/2011/014 RO/Nokia (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

7.9.

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Austrijas pieteikums EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

7.10.

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Somijas pieteikums EGF/2012/006 FI/Nokia Salo (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

7.11.

Eiropas statistika attiecībā uz noziegumdrošības sajūtu ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

7.12.

Apkalpošanas uz zemes pakalpojumi Savienības lidostās ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

7.13.

Laika nišu piešķiršana Eiropas Savienības lidostās ***I (balsošana)

7.14.

Ar troksni saistītu ekspluatācijas ierobežojumu ieviešana Savienības lidostās ***I (balsošana)

7.15.

Eiropas statistikas programma 2013.-2017. gadam ***I (balsošana)

7.16.

Ciešāka sadarbība finanšu darījumu nodokļa jomā *** (balsošana)

7.17.

Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā (balsošana)

7.18.

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2010.–2011.) (balsošana)

8.

Balsojuma skaidrojumi

9.

Balsojuma labojumi un nodomi balsot

10.

Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

11.

2011. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā - ES cilvēktiesību stratēģija (debates)

12.

Jaunais ES un Krievijas nolīgums (debates)

13.

Stāvoklis Ēģiptē (debates)

14.

Izraēlas valdības lēmums paplašināt apmetnes Rietumkrastā (debates)

15.

Stāvoklis Ukrainā (debates)

16.

Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti

17.

2012. gada progresa ziņojums par Albāniju (debates)

18.

ES gatavošanās iespējamam patvēruma meklētāju pieplūdumam no Sīrijas (debates)

19.

Nākamās sēdes darba kārtība

20.

Sēdes slēgšana

APMEKLĒJUMU REĢISTRS

I PIELIKUMS

BALSOŠANAS REZULTĀTI

1.

Budžeta grozījuma Nr. 6/2012 projekts

2.

Padomes grozītais Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta projekts

3.

Jaunais Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

4.

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Itālijas pieteikums EGF/2011/026 IT/Emīlija-Romanja — motocikli

5.

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Zviedrijas pieteikums EGF/2012/005 SE/Saab

6.

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Spānijas pieteikums EGF/2011/018 ES/Basku Zeme — metālizstrādājumi

7.

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Dānijas pieteikums EGF/2011/013 DK/Flextronics

8.

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Rumānijas pieteikums EGF/2011/014 RO/Nokia

9.

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Austrijas pieteikums EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen

10.

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Somijas pieteikums EGF/2012/006 FI/Nokia Salo

11.

Eiropas statistika attiecībā uz noziegumdrošības sajūtu ***I

12.

Apkalpošanas uz zemes pakalpojumi Savienības lidostās ***I

13.

Laika nišu piešķiršana Eiropas Savienības lidostās ***I

14.

Ar troksni saistītu ekspluatācijas ierobežojumu ieviešana Savienības lidostās ***I

15.

Eiropas statistikas programma 2013.-2017. gadam ***I

16.

Ciešāka sadarbība finanšu darījumu nodokļa jomā ***

17.

Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā

18.

Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2010.–2011.)

II PIELIKUMS

REZULTĀTI BALSOŠANAI PĒC SARAKSTA

1.

A7-0409/2012 – Francesca Balzani – rezolūcija

2.

A7-0410/2012 – Giovanni La Via un Derek Vaughan – grozījums Nr. 1

3.

A7-0410/2012 – Giovanni La Via un Derek Vaughan – grozījums Nr. 2

4.

A7-0410/2012 – Giovanni La Via un Derek Vaughan – rezolūcija

5.

A7-0416/2012 – Frédéric Daerden – viens balsojums

6.

A7-0413/2012 – Frédéric Daerden – viens balsojums

7.

A7-0415/2012 – Salvador Garriga Polledo – viens balsojums

8.

A7-0417/2012 – Jan Kozłowski – viens balsojums

9.

A7-0414/2012 – Nadezhda Neynsky – viens balsojums

10.

A7-0419/2012 – Paul Rübig – viens balsojums

11.

A7-0418/2012 – Alda Sousa – viens balsojums

12.

A7-0365/2012 – Timothy Kirkhope – normatīvā rezolūcija

13.

A7-0364/2012 – Artur Zasada – grozījums Nr. 1

14.

A7-0364/2012 – Artur Zasada – GUE/NGL grupas priekšlikums

15.

A7-0379/2012 – Giommaria Uggias – normatīvā rezolūcija

16.

A7-0372/2012 – Jörg Leichtfried – grozījums Nr. 62 S = 79 S

17.

A7-0372/2012 – Jörg Leichtfried – grozījums Nr. 46

18.

A7-0372/2012 – Jörg Leichtfried – grozījums Nr. 47

19.

A7-0372/2012 – Jörg Leichtfried – normatīvā rezolūcija

20.

A7-0218/2012 – Edward Scicluna – normatīvā rezolūcija

21.

A7-0396/2012 – Anni Podimata – piekrišana

22.

A7-0331/2012 – Janusz Wojciechowski – grozījums Nr. 1

23.

A7-0331/2012 – Janusz Wojciechowski – 13. § (1. daļa)

24.

A7-0331/2012 – Janusz Wojciechowski – 13. § (2. daļa)

25.

A7-0331/2012 – Janusz Wojciechowski – 14. § (1. daļa)

26.

A7-0331/2012 – Janusz Wojciechowski – 14. § (2. daļa)

27.

A7-0331/2012 – Janusz Wojciechowski – 14. § (3. daļa)

28.

A7-0331/2012 – Janusz Wojciechowski – 14. § (4. daļa)

29.

A7-0331/2012 – Janusz Wojciechowski – 14. § (5. daļa)

30.

A7-0331/2012 – Janusz Wojciechowski – 14. § (6. daļa)

31.

A7-0331/2012 – Janusz Wojciechowski – 14. § (7. daļa)

32.

A7-0331/2012 – Janusz Wojciechowski – 19. § (1. daļa)

33.

A7-0331/2012 – Janusz Wojciechowski – 19. § (2. daļa)

34.

A7-0331/2012 – Janusz Wojciechowski – 30. §

35.

A7-0331/2012 – Janusz Wojciechowski – D apsvērums (2. daļa)

36.

A7-0331/2012 – Janusz Wojciechowski – I apsvērums

37.

A7-0331/2012 – Janusz Wojciechowski – rezolūcija (AGRI komiteja)

38.

A7-0383/2012 – Monika Flašíková Beňová – 44. §

39.

A7-0383/2012 – Monika Flašíková Beňová – 56. §

40.

A7-0383/2012 – Monika Flašíková Beňová – grozījums Nr. 1

41.

A7-0383/2012 – Monika Flašíková Beňová – grozījums Nr. 2

42.

A7-0383/2012 – Monika Flašíková Beňová – grozījums Nr. 3

43.

A7-0383/2012 – Monika Flašíková Beňová – 79. §

44.

A7-0383/2012 – Monika Flašíková Beňová – rezolūcija (LIBE komiteja)

2012. GADA 12. DECEMBRA SĒDES PROTOKOLS

SĒDI VADA: Martin SCHULZ

Priekšsēdētājs

1.   Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.

2.   Nobela Miera prēmijas piešķiršanai veltītā ceremonija

Saistībā ar to, ka Eiropas Savienībai tika piešķirta 2012. gada Nobela Miera prēmija, priekšsēdētājs un José Manuel Barroso teica īsas uzrunas, uzsverot šā notikuma nozīmi.

Pēc tam Parlamenta priekšsēdētājs, klātesot pašreizējam Padomes priekšsēdētājam Andreas Mavroyiannis un José Manuel Barroso, simboliski pasniedza šo prēmiju divdesmit Eiropas Savienības iedzīvotāju pārstāvjiem.

3.   Politisko grupu sastāvs

Mike Nattrass un Slavi Binev ir pievienojušies EFD grupai, sākot ar 2012. gada 11. decembri.

4.   Dokumentu iesniegšana

Parlamenta komitejas bija iesniegušas turpmāk minētos ziņojumus.

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2012. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2012 projektu, III iedaļa — Komisija (17295/2012 - C7-0401/2012 - 2012/2281(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Francesca Balzani (A7-0409/2012).

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz jauno Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta projektu — visas iedaļas (17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD)) - BUDG komiteja - Referentes: Giovanni La Via, Derek Vaughan (A7-0410/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Zviedrijas pieteikums EGF/2012/005 SE/Saab) (COM(2012)0622 - C7-0363/2012 - 2012/2279(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Frédéric Daerden (A7-0413/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Rumānijas pieteikums EGF/2011/014 RO/Nokia) (COM(2012)0618 - C7-0359/2012 - 2012/2275(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Nadezhda Neynsky (A7-0414/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Spānijas pieteikums EGF/2011/018 ES/País Vasco) (COM(2012)0620 - C7-0364/2012 - 2012/2280(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Salvador Garriga Polledo (A7-0415/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles) (COM(2012)0616 - C7-0350/2012 - 2012/2265(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Frédéric Daerden (A7-0416/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Dānijas pieteikums EGF/2011/013 DK/Flextronics) (COM(2012)0623 - C7-0362/2012 - 2012/2278(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Jan Kozłowski (A7-0417/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2012/006 FI/Nokia Salo no Somijas) (COM(2012)0619 - C7-0360/2012 - 2012/2276(BUD)) - BUDG komiteja - Referente: Alda Sousa (A7-0418/2012).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Austrijas pieteikums EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen) (COM(2012)0621 - C7-0361/2012 - 2012/2277(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Paul Rübig (A7-0419/2012).

5.   Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei (2012. gada 13. un 14. decembrī) (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes sanāksmei (2012. gada 13. un 14. decembrī).

Andreas Mavroyiannis un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Joseph Daul un John Stuart Agnew, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, Nigel Farage EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Charles Goerens, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Laurence J.A.J. Stassen, pie grupām nepiederoša deputāte, Herbert Reul, Elisa Ferreira un Sharon Bowles.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI

Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Sven Giegold, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Olle Schmidt, Derk Jan Eppink, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Tadeusz Cymański, Marine Le Pen, Mario Mauro, Roberto Gualtieri, Jean-Pierre Audy, Udo Bullmann, Elmar Brok, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Udo Bullmann, Liem Hoang Ngoc, Luis de Grandes Pascual, Ildikó Gáll-Pelcz, Marianne Thyssen, Gunnar Hökmark un Krišjānis Kariņš.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Olle Schmidt, John Bufton, Zofija Mazej Kukovič, Ana Gomes un Antigoni Papadopoulou.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

SĒDI VADA: Othmar KARAS

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Andreas Mavroyiannis.

Uzstājās Nicole Sinclaire, pie grupām nepiederoša deputāte, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFD grupas vārdā, Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā, Jill Evans Verts/ALE grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā un Corien Wortmann-Kool PPE grupas vārdā.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.55 līdz Saharova balvas piešķiršanai.)

SĒDI VADA: Martin SCHULZ

Priekšsēdētājs

6.   Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)

No plkst. 12.05 līdz 12.50 norisinājās Parlamenta svinīgā sēde, kuras laikā tika pasniegta 2012. gada Saharova balva par domas brīvību, kas piešķirta Irānas pārstāvjiem — advokātei un cilvēktiesību aizstāvei Nasrin Sotoudeh un kinorežisoram Jafar Panahi.

Tā kā abiem balvas saņēmējiem nebija iespējams izbraukt no savas valsts, viņus pārstāvēja Karim Lahidji, Solmaz Panahi un Serge Toubiana, kā arī Shirin Ebadi un Costa Gravas, kuri uzrunāja Parlamentu Nasrin Sotoudeh un Jafar Panahi vārdā.

*

* *

Uzstājās Robert Goebbels un Bruno Gollnisch.

7.   Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.

Priekšsēdētājs sniedza skaidrojumus attiecībā uz balsojumu par budžetu, īpaši pievēršoties trīs iestāžu kopīgajiem paziņojumiem, par kuriem panākta vienošanās sarunās par 2013. gada budžetu un kuri pievienoti Giovanni La Via un Derek Vaughan ziņojumam A7-0410/2012, un precizējot šo paziņojumu nozīmi. Konstatējis, ka Padomei un Komisijai nav iebildumu pret minētajiem paziņojumiem, priekšsēdētājs tos parakstīja.

Uzstājās Göran Färm S&D grupas vārdā, norādot, ka viņa grupa atsauc grozījumu projektus, ko bija iesniegusi attiecībā uz vispārējā budžeta projektu.

7.1.   Budžeta grozījuma Nr. 6/2012 projekts (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2012. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 6/2012 projektu, III iedaļa — Komisija [17295/2012 - C7-0401/2012- 2012/2281(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Francesca Balzani (A7-0409/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0485).

7.2.   Padomes grozītais Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta projekts (balsošana)

Padomes grozītā Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta projekta (visas iedaļas) grozījumu projekti.

(Līgumu noteikumos ir paredzēts, ka par grozījumiem, lai tie būtu pieņemti, ir jānobalso Eiropas Parlamenta deputātu vairākumam.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

7.3.   Jaunais Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz jauno Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta projektu — visas iedaļas [17195/2012 - C7-0399/2012- 2012/2307(BUD)] - Budžeta komiteja. Līdzreferenti: Giovanni La Via un Derek Vaughan (A7-0410/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0486).

Uzstāšanās

Michael Theurer ALDE grupas vārdā pieprasīja, lai balsošana par 8. punktu norisinātos pēc saraksta. Giovanni La Via (referents) iebilda pret šo pieprasījumu.

Pēc balsojuma Andreas Mavroyiannis konstatēja, ka Parlaments ir apstiprinājis Padomes nostāju attiecībā uz 2013. finanšu gada budžeta projektu bez grozījumiem, un izteica gandarījumu par šo rezultātu.

Viņš sniedza arī īsu paziņojumu par Kipras prezidentūras darbību.

Priekšsēdētājs pievienojās Andreas Mavroyiannis teiktajam un sniedza šādu paziņojumu:

“Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 314. pantu budžeta procedūra ir noslēgta. Konstatēju, ka 2013. finanšu gada budžets ir pieņemts galīgajā variantā.”

SĒDI VADA: Jacek PROTASIEWICZ

Priekšsēdētāja vietnieks

7.4.   Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Itālijas pieteikums EGF/2011/026 IT/Emīlija-Romanja — motocikli (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Itālijas pieteikums EGF/2011/026 IT/Emilia-Romagna Motorcycles) [COM(2012)0616 - C7-0350/2012- 2012/2265(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Frédéric Daerden (A7-0416/2012).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0487).

7.5.   Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Zviedrijas pieteikums EGF/2012/005 SE/ Saab (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Zviedrijas pieteikums EGF/2012/005 SE/Saab) [COM(2012)0622 - C7-0363/2012- 2012/2279(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Frédéric Daerden (A7-0413/2012).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0488).

7.6.   Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Spānijas pieteikums EGF/2011/018 ES/Basku Zeme — metālizstrādājumi (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Spānijas pieteikums EGF/2011/018 ES/País Vasco) [COM(2012)0620 - C7-0364/2012- 2012/2280(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Salvador Garriga Polledo (A7-0415/2012).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0489).

7.7.   Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Dānijas pieteikums EGF/2011/013 DK/Flextronics (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Dānijas pieteikums EGF/2011/013 DK/Flextronics) [COM(2012)0623 - C7-0362/2012- 2012/2278(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Jan Kozłowski (A7-0417/2012).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0490).

7.8.   Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Rumānijas pieteikums EGF/2011/014 RO/Nokia (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Rumānijas pieteikums EGF/2011/014 RO/Nokia) [COM(2012)0618 - C7-0359/2012- 2012/2275(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Nadezhda Neynsky (A7-0414/2012).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0491).

7.9.   Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Austrijas pieteikums EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Austrijas pieteikums EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen) [COM(2012)0621 - C7-0361/2012- 2012/2277(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Paul Rübig (A7-0419/2012).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0492).

7.10.   Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Somijas pieteikums EGF/2012/006 FI/Nokia Salo (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2012/006 FI/Nokia Salo no Somijas) [COM(2012)0619 - C7-0360/2012- 2012/2276(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Alda Sousa (A7-0418/2012).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0493).

7.11.   Eiropas statistika attiecībā uz noziegumdrošības sajūtu ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas statistiku attiecībā uz noziegumdrošības sajūtu [COM(2011)0335 - C7-0155/2011- 2011/0146(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Timothy Kirkhope (A7-0365/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) pieņēma zināšanai to, ka Parlaments ir noraidījis Komisijas priekšlikumu, un paziņoja, ka Komisija savu priekšlikumu neatsauks.

Timothy Kirkhope (referents) pieprasīja rīkot balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu. Norisinājās balsošana.

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0494).

7.12.   Apkalpošanas uz zemes pakalpojumi Savienības lidostās ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par apkalpošanas uz zemes pakalpojumiem Savienības lidostās, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/67/EK [COM(2011)0824 - C7-0457/2011- 2011/0397(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Artur Zasada (A7-0364/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

Siim Kallas (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) pieņēma zināšanai to, ka Parlaments ir noraidījis Komisijas priekšlikumu, un paziņoja, ka Komisija savu priekšlikumu neatsauks.

Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā pieprasīja rīkot balsošanu par normatīvās rezolūcijas projektu.

Saistībā ar šo pieprasījumu uzstājās Mathieu Grosch PPE grupas vārdā.

Balsojot pēc saraksta (157 par, 496 pret, 13 atturas), Parlaments pieprasījumu noraidīja.

Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 56. panta 3. punktu jautājums tika nodots atpakaļ izskatīšanai atbildīgajā komitejā.

7.13.   Laika nišu piešķiršana Eiropas Savienības lidostās ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Eiropas Savienības lidostās (pārstrādāta versija) [COM(2011)0827 - C7-0458/2011- 2011/0391(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Giommaria Uggias (A7-0379/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0495).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0495).

7.14.   Ar troksni saistītu ekspluatācijas ierobežojumu ieviešana Savienības lidostās ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noteikumiem un procedūrām attiecībā uz tādu ekspluatācijas ierobežojumu, kas saistīti ar troksni, ieviešanu Savienības lidostās, izmantojot līdzsvarotu pieeju, un par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/30/EK atcelšanu [COM(2011)0828 - C7-0456/2011- 2011/0398(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Jörg Leichtfried (A7-0372/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0496).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0496)

7.15.   Eiropas statistikas programma 2013.-2017. gadam ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par 2013.-2017. gada Eiropas statistikas programmu [COM(2011)0928 - C7-0001/2012- 2011/0459(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Edward Scicluna (A7-0218/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0497).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0497).

7.16.   Ciešāka sadarbība finanšu darījumu nodokļa jomā *** (balsošana)

Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko atļauj ciešāku sadarbību finanšu darījumu nodokļa jomā [COM(2012)0631 - 2012/0298(APP)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Anni Podimata (A7-0396/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0498).

7.17.   Dzīvnieku aizsardzība pārvadāšanas laikā (balsošana)

Ziņojums par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā [2012/2031(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: Janusz Wojciechowski (A7-0331/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (isniedza Verts/ALE grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0499).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Janusz Wojciechowski (referents).

7.18.   Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā (2010.–2011.) (balsošana)

Ziņojums par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā (2010.–2011.) [2011/2069(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Monika Flašíková Beňová (A7-0383/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)

(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0500).

8.   Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

 

Francesca Balzani ziņojums - A7-0409/2012

Laima Liucija Andrikienė, Daniel Hannan un Elena Băsescu

 

Giovanni La Via un Derek Vaughan ziņojums - A7-0410/2012

Salvatore Iacolino, Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Mitro Repo, Daniel Hannan, Elena Băsescu un David Campbell Bannerman

 

Artur Zasada ziņojums - A7-0364/2012

Lara Comi, Janusz Władysław Zemke, Phil Bennion, Ewald Stadler un Elena Băsescu

 

Giommaria Uggias ziņojums - A7-0379/2012

Lara Comi, Phil Bennion, Emer Costello, Adam Bielan, Charles Tannock, Diane Dodds un Elena Băsescu

 

Jörg Leichtfried ziņojums - A7-0372/2012

Lara Comi, Andrea Zanoni, Phil Bennion, Monica Luisa Macovei, Vicky Ford, Adam Bielan un Diane Dodds

9.   Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)”, kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.50 un atsākta plkst. 15.05.)

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA

Priekšsēdētāja vietnieks

10.   Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

11.   2011. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politika šajā jomā - ES cilvēktiesību stratēģija (debates)

Ziņojums par 2011. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā [2012/2145(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Leonidas Donskis (A7-0377/2012).

Ziņojums par ES cilvēktiesību stratēģijas pārskatīšanu [2012/2062(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Rui Tavares (A7-0378/2012).

Leonidas Donskis un Rui Tavares iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Erato Kozakou-Marcoullis (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja), kura runāja Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Alf Svensson (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Edvard Kožušník (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Mariya Gabriel (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), László Tőkés PPE grupas vārdā, Raimon Obiols S&D grupas vārdā, Metin Kazak ALDE grupas vārdā, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Nikolaos Salavrakos EFD grupas vārdā, Paul Murphy GUE/NGL grupas vārdā, Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts, Kinga Gál, Jörg Leichtfried, Alexander Graf Lambsdorff, Barbara Lochbihler, Konrad Szymański, William (The Earl of) Dartmouth, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Sarah Ludford un Jörg Leichtfried, Auke Zijlstra, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Sarah Ludford, Oldřich Vlasák, Frank Vanhecke, Jean Roatta, Ana Gomes, Bastiaan Belder, Andrzej Grzyb, Joanna Senyszyn, Ivo Vajgl, Eduard Kukan, Maria Eleni Koppa, Laima Liucija Andrikienė, Pino Arlacchi, Jarosław Leszek Wałęsa un Elisabeth Jeggle.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Danuta Jazłowiecka, Pier Antonio Panzeri, Andrew Henry William Brons, Elena Băsescu, Antigoni Papadopoulou, Franz Obermayr un Oreste Rossi.

Uzstājās Bernd Posselt, komentējot elektroniskā ziņojumu dēļa darbību sēžu zālē.

Uzstājās Erato Kozakou-Marcoullis.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Leonidas Donskis un Rui Tavares.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 13. decembra sēdes protokola 11.3. punkts un 2012. gada 13. decembra sēdes protokola 11.4. punkts.

12.   Jaunais ES un Krievijas nolīgums (debates)

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikumiem Padomei, Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam attiecībā uz sarunām par jauno ES un Krievijas nolīgumu [2011/2050(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Hannes Swoboda (A7-0338/2012).

Hannes Swoboda iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle), kura runāja Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Inese Vaidere (INTA komitejas atzinuma sagatavotāja), Ria Oomen-Ruijten PPE grupas vārdā, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā, Kristiina Ojuland ALDE grupas vārdā, Werner Schulz Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā, Niki Tzavela EFD grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Elmar Brok, George Sabin Cutaș, Anneli Jäätteenmäki, Paweł Robert Kowal, Jacek Protasiewicz, Boris Zala, Charles Tannock, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Paweł Zalewski un Vytautas Landsbergis.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Alf Svensson un Konrad Szymański.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sándor Tabajdi, Bastiaan Belder, Niki Tzavela un Andreas Mölzer.

Uzstājās Cecilia Malmström un Hannes Swoboda.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 13. decembra sēdes protokola 11.5. punkts.

13.   Stāvoklis Ēģiptē (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Ēģiptē.

Erato Kozakou-Marcoullis (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Mariya Gabriel, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Fiorello Provera, Kristian Vigenin, Zbigniew Ziobro un Boris Zala.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Paul Murphy, Niki Tzavela un María Muñiz De Urquiza.

SĒDI VADA: László SURJÁN

Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Erato Kozakou-Marcoullis.

Debates tika slēgtas.

14.   Izraēlas valdības lēmums paplašināt apmetnes Rietumkrastā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Izraēlas valdības lēmums paplašināt apmetnes Rietumkrastā.

Erato Kozakou-Marcoullis sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Murphy, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā, Franziska Katharina Brantner Verts/ALE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Fiorello Provera EFD grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Hans-Gert Pöttering, Emer Costello, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nicole Sinclaire, Margrete Auken, Geoffrey Van Orden, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Margrete Auken, Martina Anderson, Marek Siwiec, María Muñiz De Urquiza, Pino Arlacchi un Sergio Gaetano Cofferati.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ana Miranda, Charalampos Angourakis, Ivo Vajgl, Vytautas Landsbergis, Paul Murphy, Johannes Cornelis van Baalen, Niki Tzavela, Marek Henryk Migalski, Elmar Brok un Georgios Toussas par iepriekšējā runātāja teikto.

Uzstājās Erato Kozakou-Marcoullis.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Bart Staes, François Alfonsi, Keith Taylor, Jean-Jacob Bicep un Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā - par Izraēlas valdības lēmumu paplašināt apmetnes Rietumkrastā (B7-0561/2012);

Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Mara Bizzotto un Oreste Rossi EFD grupas vārdā - par Izraēlas valdības lēmumu paplašināt apmetnes Rietumkrastā (B7-0565/2012);

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake un Alexandra Thein ALDE grupas vārdā - par Izraēlas valdības lēmumu paplašināt apmetnes Rietumkrastā (B7-0566/2012);

Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Martina Anderson, Nikolaos Chountis, Jean-Luc Mélenchon, Paul Murphy, Marisa Matias, Alda Sousa, Inês Cristina Zuber un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā - par Izraēlas valdības lēmumu paplašināt apmetnes Rietumkrastā (B7-0567/2012);

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki un Adam Bielan ECR grupas vārdā - par Izraēlas valdības lēmumu paplašināt apmetnes Rietumkrastā (B7-0568/2012);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou un Dominique Vlasto PPE grupas vārdā - par Izraēlas valdības lēmumu paplašināt apmetnes Rietumkrastā (B7-0569/2012);

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Emer Costello, Pino Arlacchi, Richard Howitt un María Muñiz De Urquiza S&D grupas vārdā - par Izraēlas valdības lēmumu paplašināt apmetnes Rietumkrastā (B7-0571/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 13. decembra sēdes protokola 11.6. punkts.

15.   Stāvoklis Ukrainā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Ukrainā.

Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Elmar Brok PPE grupas vārdā, Libor Rouček S&D grupas vārdā, Johannes Cornelis van Baalen ALDE grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Paweł Robert Kowal ECR grupas vārdā, Ewald Stadler, pie grupām nepiederošs deputāts, Michael Gahler, Kristian Vigenin, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Elmar Brok, Charles Tannock, Adrian Severin, Paweł Zalewski, Marek Siwiec, Nick Griffin, Jacek Protasiewicz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paweł Robert Kowal, Ioan Mircea Pașcu, Anna Ibrisagic, Justas Vincas Paleckis, Cristian Dan Preda un Vytautas Landsbergis.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI

Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eduard Kukan, Csaba Sándor Tabajdi, Siiri Oviir, Marek Henryk Migalski un Jaroslav Paška.

Uzstājās Štefan Füle.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

Johannes Cornelis van Baalen, Graham Watson un Alexander Graf Lambsdorff ALDE grupas vārdā - par stāvokli Ukrainā (B7-0544/2012);

Libor Rouček, Marek Siwiec, Kristian Vigenin, Bogusław Liberadzki, Norbert Neuser un Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā - par stāvokli Ukrainā (B7-0545/2012);

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Joachim Zeller, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Andrey Kovatchev, Lena Kolarska-Bobińska, Anna Ibrisagic, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marian-Jean Marinescu un Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā - par vēlēšanām Ukrainā (B7-0546/2012);

Rebecca Harms, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand un Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā - par vēlēšanām Ukrainā (B7-0547/2012);

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski un Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā - par stāvokli Ukrainā (B7-0548/2012);

Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā - par Ukrainu (B7-0549/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 13. decembra sēdes protokola 11.7. punkts.

16.   Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti

Austrijas Republikas kompetentās iestādes ir iesniegušas Parlamenta priekšsēdētājam pieprasījumu atcelt Hans-Peter Martin deputāta imunitāti saistībā ar Vīnes prokuratūrā iesniegto lietu.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 2. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.

17.   2012. gada progresa ziņojums par Albāniju (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: 2012. gada progresa ziņojums par Albāniju.

Erato Kozakou-Marcoullis un Štefan Füle (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā, Eduard Kukan PPE grupas vārdā, Libor Rouček S&D grupas vārdā, Marije Cornelissen Verts/ALE grupas vārdā, Marietta Giannakou, Evgeni Kirilov un Bernd Posselt.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Georgios Toussas, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Posselt.

Uzstājās Štefan Füle un Erato Kozakou-Marcoullis.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

Nikolaos Chountis Ārlietu komitejas vārdā - par Albānijas 2012. gada progresa ziņojumu (B7-0533/2012).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 13. decembra sēdes protokola 11.8. punkts.

18.   ES gatavošanās iespējamam patvēruma meklētāju pieplūdumam no Sīrijas (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES gatavošanās iespējamam patvēruma meklētāju pieplūdumam no Sīrijas.

Erato Kozakou-Marcoullis un Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Georgios Papanikolaou PPE grupas vārdā, Juan Fernando López Aguilar S&D grupas vārdā, Nathalie Griesbeck ALDE grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Inês Cristina Zuber GUE/NGL grupas vārdā, Marco Scurria, Carmen Romero López, Marielle de Sarnez, Hélène Flautre, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgios Papanikolaou, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Dimitrios Droutsas, Nikos Chrysogelos un Claude Moraes.

Uzstājās Cecilia Malmström un Erato Kozakou-Marcoullis.

Debates tika slēgtas.

19.   Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments “Darba kārtība” PE 500.368/OJJE).

20.   Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.45.

Klaus Welle

Ģenerālsekretārs

Rainer Wieland

Priekšsēdētāja vietnieks


Trešdiena, 2012. gada 12. decembris
APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Crețu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaș, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Pașcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Novērotāji

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić


Trešdiena, 2012. gada 12. decembris
I PIELIKUMS

BALSOŠANAS REZULTĀTI

Saīsinājumu un simbolu saraksts

+

pieņemts

-

noraidīts

zaudējis spēku

A

atsaukts

PS (…, …, …)

balsošana pēc saraksta (par, pret, atturas)

EB (…, …, …)

elektroniska balsošana (par, pret, atturas)

bd

balsošana pa daļām

ats.

atsevišķa balsošana

groz.

grozījums

KG

kompromisa grozījums

AD

attiecīgā daļa

S

svītrojošs grozījums

=

identiski grozījumi

§

punkts

pants

pants

apsv.

apsvērums

RP

rezolūcijas priekšlikums

KRP

kopīgs rezolūcijas priekšlikums

AIZKL

aizklāta balsošana

1.   Budžeta grozījuma Nr. 6/2012 projekts

Ziņojums: Francesca Balzani (A7-0409/2012)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

balsojums: rezolūcija (viss teksts)

PS

+

514, 68, 82

2.   Padomes grozītais Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējā budžeta projekts

Pozīcija

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

01 04 04

12

Verts/ALE

ats.

-

 

02 02 01

13

Verts/ALE

ats.

-

 

08 05 01

14

Verts/ALE

ats.

-

 

08 06 01

15

Verts/ALE

ats.

-

 

08 13 01

16

Verts/ALE

ats.

-

 

08 20 02

17

Verts/ALE

ats.

-

 

32 04 06

18

Verts/ALE

ats.

-

 

04 02 01

1

S&D

ats.

A

 

04 02 02

2

S&D

ats.

A

 

04 02 04

3

S&D

ats.

A

 

04 02 17

4

S&D

ats.

A

 

13 03 01

5

S&D

ats.

A

 

13 03 04

6

S&D

ats.

A

 

13 03 13

7

S&D

ats.

A

 

13 03 16

8

S&D

ats.

A

 

13 03 19

9

S&D

ats.

A

 

13 04 01

10

S&D

ats.

A

 

05 04 02 01

11

S&D

ats.

A

 

19 10 01 01

19

Verts/ALE

ats.

-

 

19 10 02

20

Verts/ALE

ats.

-

 

Dažādi

Par Verts/ALE grupas iesniegtajiem grozījumiem Nr. 12–20 tika balsots kopumā.

3.   Jaunais Eiropas Savienības 2013. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

Ziņojums: Giovanni La Via un Derek Vaughan (A7-0410/2012)

Priekšmets

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

1. §

3

Verts/ALE

 

-

 

aiz 1. §

15

GUE/NGL

 

-

 

2. §

4

Verts/ALE

 

-

 

23

GUE/NGL

 

-

 

14

S&D

 

-

 

aiz 2. §

1

ECR

PS

-

85, 549, 39

16

GUE/NGL

 

-

 

5

Verts/ALE

 

-

 

6

Verts/ALE

 

-

 

aiz 3. §

27

GUE/NGL

 

-

 

28

GUE/NGL

 

-

 

4. §

24

GUE/NGL

 

-

 

7

Verts/ALE

 

-

 

5. §

8S

Verts/ALE

 

-

 

25

GUE/NGL

 

-

 

29

komiteja

 

+

 

aiz 5. §

17

GUE/NGL

 

-

 

6. §

9S

Verts/ALE

 

-

 

aiz 6. §

18

GUE/NGL

 

-

 

7. §

2

ECR

PS

-

101, 490, 83

26

GUE/NGL

 

-

 

aiz 7. §

19

GUE/NGL

 

-

 

8. §

§

sākotnējais teksts

ats.

-

 

aiz 8. §

10

Verts/ALE

 

-

 

11

Verts/ALE

 

-

 

20

GUE/NGL

 

-

 

22

GUE/NGL

 

-

 

9. §

12S

Verts/ALE

 

-

 

10. §

13S

Verts/ALE

 

-

 

balsojums: rezolūcija (viss teksts)

PS

+

498, 162, 12

Pieprasījumi balsot pēc saraksta

ECR: grozījumi Nr. 1, 2 un galīgais balsojums

PPE: galīgais balsojums

Pieprasījumi balsot atsevišķi

PPE, ALDE, Monika Hohlmeier un citi: 8. §

Dažādi

Grozījumu Nr. 21 atcēla.

Grozījumu Nr. 28 ir parakstījis arī Cornelis de Jong (GUE/NGL grupa).

Grozījumu Nr. 29 ir parakstījis arī Derek Vaughan (Budžeta komiteja).

4.   Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Itālijas pieteikums EGF/2011/026 IT/Emīlija-Romanja — motocikli

Ziņojums: Frédéric Daerden (A7-0416/2012) (vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

viens balsojums

PS

+

586, 69, 16

5.   Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Zviedrijas pieteikums EGF/2012/005 SE/Saab

Ziņojums: Frédéric Daerden (A7-0413/2012) (vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

viens balsojums

PS

+

591, 69, 20

6.   Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Spānijas pieteikums EGF/2011/018 ES/Basku Zeme — metālizstrādājumi

Ziņojums: Salvador Garriga Polledo (A7-0415/2012) (vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

viens balsojums

PS

+

591, 68, 20

7.   Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Dānijas pieteikums EGF/2011/013 DK/Flextronics

Ziņojums: Jan Kozłowski (A7-0417/2012) (vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

viens balsojums

PS

+

589, 68, 18

8.   Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Rumānijas pieteikums EGF/2011/014 RO/Nokia

Ziņojums: Nadezhda Neynsky (A7-0414/2012) (vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

viens balsojums

PS

+

578, 70, 23

9.   Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Austrijas pieteikums EGF/2011/011 AT/Soziale Dienstleistungen

Ziņojums: Paul Rübig (A7-0419/2012) (vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

viens balsojums

PS

+

546, 69, 64

10.   Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: Somijas pieteikums EGF/2012/006 FI/Nokia Salo

Ziņojums: Alda Sousa (A7-0418/2012) (vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

viens balsojums

PS

+

583, 72, 25

11.   Eiropas statistika attiecībā uz noziegumdrošības sajūtu ***I

Ziņojums: Timothy Kirkhope (A7-0365/2012)

Priekšmets

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

balsojums: komitejas priekšlikums

 

-

 

balsojums: normatīvā rezolūcija

PS

+

525, 127, 29

12.   Apkalpošanas uz zemes pakalpojumi Savienības lidostās ***I

Ziņojums: Artur Zasada (A7-0364/2012)

Priekšmets

Groz. Nr.

Autors

PS utt.

Balsojums

PS/EB – piezīmes

priekšlikums noraidīt Komisijas priekšlikumu

1

komiteja

PS

+

396, 272, 12

2. pants, e) punkts

33

PPE

 

 

2. pants, e) punkts, aiz 2. ievilkuma

79

ALDE

 

 

2. pants, e) punkts, aiz 1. §

78

ALDE

 

 

2. pants, aiz e) punkta

110

S&D

 

 

2. pants, aiz f) punkta

34

PPE

 

 

111

S&D

 

 

2. pants, g) punkts

35

PPE

 

 

112

S&D

 

 

2. pants, aiz j) punkta

36

PPE

 

 

80

ALDE

 

 

4. pants, 1. §

113

S&D

 

 

4. pants, 5. §, pirmā daļa

81

ALDE

 

 

5. pants, 1. §

208

vairāk nekā 40 deputāti

 

 

114

S&D

 

 

5. pants, aiz 1. §

115

S&D

 

 

6. pants, 1. §

37

PPE

 

 

6. pants, 2. §, pirmā daļa, ievaddaļa

38

PPE

 

 

6. pants, 2. §, otrā daļa

187S

GUE/NGL

 

 

116=

209=

S&D

vairāk nekā 40 deputāti

 

 

210

vairāk nekā 40 deputāti

 

 

39

PPE

 

 

6. pants, 2. §, aiz otrās daļas

40

vairāk nekā 40 deputāti

 

 

6. pants, 3. §, pirmā daļa, ievaddaļa

117

S&D

 

 

6. pants, 4. §, ievaddaļa

41

PPE

 

 

118

S&D

 

 

6. pants, 4. §, pirmais ievilkums

119S

S&D

 

 

6. pants, 4. §, otrais ievilkums

120S=

188S=

S&D

GUE/NGL

 

 

42

PPE

 

 

6. pants, 5. §

121S

S&D

 

 

43

PPE

 

 

122

S&D

 

 

6. pants, 6. §

123S

S&D

 

 

6. pants, 7. §

124S=

189S=

S&D

GUE/NGL

 

 

44

PPE

 

 

7. pants, 1. §

211

vairāk nekā 40 deputāti

 

 

7. pants, 5. §

212

vairāk nekā 40 deputāti

 

 

8. pants, 2. §, a) apakšpunkts

125

S&D

 

 

8. pants, 2. §, b) apakšpunkts

126

S&D

 

 

190

GUE/NGL

 

 

9. pants, 1. §

213

vairāk nekā 40 deputāti

 

 

9. pants, 3. §, ievaddaļa

214

vairāk nekā 40 deputāti

 

 

9. pants, 3. §, b) apakšpunkts

127

S&D

 

 

9. pants, 3. §, aiz c) apakšpunkta

128

S&D

 

 

9. pants, 3. §, d) apakšpunkts

129

S&D

 

 

9. pants, 3. §, aiz d) apakšpunkta

130

S&D

 

 

9. pants, 3. §, aiz g) apakšpunkta

131

S&D

 

 

10. pants, 1. §

132

S&D

 

 

12. pants, virsraksts

8

EMPL

 

 

12. pants, 1. §

9

EMPL

 

 

12. pants, 2. §

10

EMPL

 

 

82

ALDE

 

 

191

GUE/NGL

 

 

12. pants, aiz 2. §

11

EMPL

 

 

12. pants, 3. §

12

EMPL

 

 

83

ALDE

 

 

12. pants, 4. §

13S

EMPL

 

 

12. pants, 5. §

14

EMPL

 

 

12. pants, 6. §

15=

84=

EMPL

ALDE

 

 

12. pants, 7. §

16S=

85S=

EMPL

ALDE

 

 

12. pants, 8. §

17S

EMPL

 

 

86

ALDE

 

 

12. pants, 9. §

18S=

87S=

EMPL

ALDE

 

 

12. pants, aiz 10. §

19

EMPL

 

 

20

EMPL

 

 

13. pants, 1. §, a) apakšpunkts

192

GUE/NGL

 

 

14. pants, 1. §, ievaddaļa

45

PPE

 

 

14. pants, 1. §, c) apakšpunkts

133S=

193S=

S&D

GUE/NGL

 

 

46

PPE

 

 

14. pants, 1. §, d) apakšpunkts

134S

S&D

 

 

14. pants, 4. §

47

PPE

 

 

14. pants, 10. §

135

S&D

 

 

14. pants, 11. §

137

S&D

 

 

15. pants, 1. §

138

S&D

 

 

16. pants, 1. §

48

PPE

 

 

88

ALDE

 

 

16. pants, 2. §

89

ALDE

 

 

16. pants, 12. §

215

vairāk nekā 40 deputāti

 

 

17. pants, 1. §, ievaddaļa

49

PPE

 

 

17. pants, 1. §, c) apakšpunkts

50

PPE

 

 

17. pants, 1. §, d) apakšpunkts

51S

PPE

 

 

17. pants, 1. §, aiz e) apakšpunkta

139

S&D

 

 

17. pants, 1. §, aiz g) apakšpunkta

140