ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.028.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 28

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 30. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2013/C 028/01

Euro maiņas kurss

1

 

Revīzijas palāta

2013/C 028/02

Īpašais ziņojums Nr. 20/2012 Vai struktūrpasākumu finansējums sadzīves atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras projektiem efektīvi palīdz dalībvalstīm sasniegt ES atkritumu politikas mērķus

2

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2013/C 028/03

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas EURODAC izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. […/…] (pārstrādāta versija)

3

2013/C 028/04

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par uzticamību un uzticēšanos elektroniskajiem darījumiem iekšējā tirgū (Elektronisko uzticamības pakalpojumu regula)

6

2013/C 028/05

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK/Euratom) Nr. 354/83 attiecībā uz iestāžu vēsturisko arhīva materiālu nodošanu glabāšanai Eiropas Universitātes institūtā Florencē

9

 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2013/C 028/06

Paziņojums par konkrētu kompensācijas pasākumu gaidāmajām termiņa beigām

12

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2013/C 028/07

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6812 – SFPI/Dexia) ( 1 )

13

 

Labojumi

2013/C 028/08

Labojums Ziņojumā par Eiropas Policijas biroja 2011. finanšu gada pārskatiem ar Biroja atbildēm (OV C 388, 15.12.2012.)

14

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

30.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 28/1


Euro maiņas kurss (1)

2013. gada 29. janvāris

2013/C 28/01

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,3433

JPY

Japānas jena

121,52

DKK

Dānijas krona

7,4595

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,85360

SEK

Zviedrijas krona

8,6110

CHF

Šveices franks

1,2416

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

7,4110

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,659

HUF

Ungārijas forints

297,40

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,6991

PLN

Polijas zlots

4,2090

RON

Rumānijas leja

4,3835

TRY

Turcijas lira

2,3805

AUD

Austrālijas dolārs

1,2860

CAD

Kanādas dolārs

1,3510

HKD

Hongkongas dolārs

10,4223

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,6072

SGD

Singapūras dolārs

1,6629

KRW

Dienvidkorejas vona

1 458,03

ZAR

Dienvidāfrikas rands

12,1785

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,3659

HRK

Horvātijas kuna

7,5870

IDR

Indonēzijas rūpija

13 003,25

MYR

Malaizijas ringits

4,1421

PHP

Filipīnu peso

54,836

RUB

Krievijas rublis

40,4900

THB

Taizemes bāts

40,098

BRL

Brazīlijas reāls

2,6773

MXN

Meksikas peso

17,1112

INR

Indijas rūpija

72,1960


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


Revīzijas palāta

30.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 28/2


Īpašais ziņojums Nr. 20/2012 “Vai struktūrpasākumu finansējums sadzīves atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras projektiem efektīvi palīdz dalībvalstīm sasniegt ES atkritumu politikas mērķus”

2013/C 28/02

Eiropas Revīzijas palāta informē, ka ir publicēts Īpašais ziņojums Nr. 20/2012 “Vai struktūrpasākumu finansējums sadzīves atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras projektiem efektīvi palīdz dalībvalstīm sasniegt ES atkritumu politikas mērķus”.

Ziņojums ir pieejams lasīšanai vai lejupielādei Eiropas Revīzijas palātas tīmekļa vietnē http://eca.europa.eu

Ziņojumu var saņemt bez maksas drukātā veidā. Tas jāpieprasa Eiropas Revīzijas palātas Ziņojumu sagatavošanas atbalsta nodaļā:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tālr. +352 4398-1

E-pasts: eca-info@eca.europa.eu

vai jāaizpilda elektroniskā pieprasījuma veidlapa virtuālajā grāmatnīcā EU-Bookshop.


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

30.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 28/3


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas EURODAC izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. […/…] (pārstrādāta versija)

(Šā atzinuma pilns teksts EN, FR un DE valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē http://www.edps.europa.eu)

2013/C 28/03

1.   Ievads

1.1.   Apspriešanās ar EDAU

1.

2012. gada 30. maijā Komisija pieņēma priekšlikumu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas EURODAC izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulas (ES) Nr. […/…] pārstrādāto redakciju (ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts pilsoņa vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm) un pieprasījumu dalībvalstu tiesībsargājošajām iestādēm un Eiropolam veikt salīdzinājumus ar EURODAC datiem tiesībaizsardzības nolūkā un grozītu Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (turpmāk tekstā: “Priekšlikums”) (1).

2.

Komisija nosūtīja Priekšlikumu EDAU 2012. gada 5. jūnijā atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktam. EDAU iesaka iekļaut atsauci uz šo apspriešanos Priekšlikuma preambulā.

3.

EDAU izsaka nožēlu, ka Komisijas dienesti nelūdza EDAU sniegt neoficiālus komentārus Komisijai pirms Priekšlikuma pieņemšanas saskaņā ar apstiprināto kārtību attiecībā uz Komisijas dokumentiem, kas skar personas datu apstrādi (2).

4.

Iekšlietu ministri tika iepazīstināti ar Priekšlikumu Tieslietu un iekšlietu padomē 2012. gada 7.–8. jūnijā, un šobrīd tas tiek apspriests Padomē un Eiropas Parlamentā ar mērķi pieņemt regulu saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru līdz 2012. gada beigām. EDAU atzinums paredzēts kā ieguldījums šajā procedūrā.

7.   Secinājumi

87.

EDAU atzīmē, ka pēdējo gadu laikā nepieciešamība piekļūt EURODAC datiem tiesībaizsardzības nolūkā ir plaši apspriesta Komisijā, Padomē un Eiropas Parlamentā. Viņš arī saprot, ka pirkstu nospiedumu datu bāzes pieejamība var būt noderīgs papildu instruments noziedzības apkarošanai. Taču EDAU arī atgādina, ka šāda piekļuve EURODAC nopietni ietekmē personu, kuru dati tiek uzglabāti EURODAC sistēmā, personas datu aizsardzību. Lai šāda piekļuve būtu spēkā, tās nepieciešamībai ir jābūt pamatotai ar skaidriem un nenoliedzamiem elementiem, kā arī jāpierāda [datu] apstrādes proporcionalitāte. Tas viss vēl vairāk nepieciešams gadījumā, ja tie skartas personu, kas pieder neaizsargātai grupai, kam nepieciešama aizsardzība, tiesības, kā tas paredzēts priekšlikumā.

88.

EDAU ieskatā līdz šim sniegtie pierādījumi, arī ņemot vērā iepriekš aprakstīto specifisko kontekstu, nav pietiekami un atbilstoši šodienas situācijai, lai pierādītu piekļuves EURODAC piešķiršanas tiesībaizsardzības nolūkā nepieciešamību un proporcionalitāti. Jau pastāv virkne tiesisku instrumentu, kas atļauj vienai dalībvalstij iepazīties ar citas dalībvalsts rīcībā esošajiem pirkstu nospiedumiem un citiem tiesībaizsardzības datiem. Ir nepieciešams daudz labāks pamatojums, kas kalpotu kā priekšnosacījums piekļuvei tiesībaizsardzības nolūkā.

89.

Šajā kontekstā EDAU iesaka Komisijai nodrošināt jaunu ietekmes novērtējumu, kurā tiktu ņemtas vērā visas attiecīgās politikas iespējas un kurā tiktu sniegti pārliecinoši pierādījumi un ticami statistikas dati un būtu ietverts novērtējums no pamattiesību viedokļa.

90.

EDAU ir konstatējis vairākas papildu problēmas:

Piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti

91.

EDAU uzsver nepieciešamību nodrošināt skaidrību attiecībā uz to, kā Priekšlikuma noteikumi, kas nosaka datu aizsardzības tiesības un pienākumus, saistīti ar Padomes Pamatlēmumu 2008/977/JHA un arī Padomes Lēmumu 2009/371/JHA (skatīt 4. iedaļu).

Piekļuves tiesībaizsardzības nolūkā nosacījumi

Kā norādīts iepriekš, vispirms ir jāpierāda, ka piekļuve EURODAC tiesībaizsardzības nolūkā kā tāda ir nepieciešama un proporcionāla. Tad ir jāņem vērā šajā atzinumā izteiktie komentāri.

92.

EDAU iesaka:

paskaidrot, ka EURODAC datu nodošana trešām valstīm ir aizliegta arī tādā gadījumā, ja EURODAC dati tiek izmantoti tiesībaizsardzības nolūkā (skatīt 43.–44. punktu),

papildināt, iekļaujot tiesībaizsardzības nolūku arī attiecībā uz informāciju, kas tiek paziņota datu subjektam (skatīt 45. punktu),

nepārprotami nodrošināt, ka izraudzīto iestāžu piekļuve EURODAC datiem ir iespējama tikai tiesībaizsardzības nolūkā (skatīt 49. punktu),

noteikt, ka piekļuvei EURODAC datiem tiesībaizsardzības nolūkā nepieciešams iepriekšējs juridisks pilnvarojums vai vismaz noteikt, ka pārbaudes iestādei jāveic tās pienākumi un uzdevumi neatkarīgi un tā nedrīkst saņemt norādījumus attiecībā uz pārbaudes veikšanu (skatīt 50.–51. punktu),

papildināt ar kritēriju “nepieciešamība novērst neizbēgamu apdraudējumu, kas saistīts ar nopietniem krimināliem vai teroristiskiem nodarījumiem” kā izņēmuma gadījumu, kas pamato EURODAC datu saņemšanu bez iepriekšējas pārbaudes, ko veikusi pārbaudes iestāde, un noteikt konkrētu laika termiņu ex-post pārbaužu veikšanai (skatīt 53.–54. punktu),

attiecībā uz piekļuves nosacījumiem papildināt ar nosacījumiem i) iepriekšēja informācijas saņemšana no Vīzu informācijas sistēmas, ii) “pamatotas aizdomas, ka teroristisko vai citu nopietnu kriminālu nodarījumu izdarītājs ir lūdzis patvērumu”, un iii) “būtisks” devums tiesībaizsardzības nolūkā, un paskaidrot, kas tiek saprasts ar “saprātīgs pamatojums” (skatīt 56.–57. punktu),

aprakstīt apsvērumā tādas situācijas, kas pamato Eiropola tiešu piekļuvi EURODAC Centrālajai vienībai, un noteikt, ka stingrie piekļuves nosacījumi, kas attiecas uz valstu izraudzītajām iestādēm, attiecas arī uz Eiropolu (skatīt 58.–59. punktu),

nodrošināt, ka uz pirkstu nospiedumu salīdzināšanu tiesībaizsardzības nolūkā jebkurā gadījumā attiecas vismaz tie paši drošības līdzekļi, kas paredzēti Dublinas regulas vajadzībām (skatīt 62. punktu),

skaidrāk definēt noteikumus par datu saglabāšanu vai dzēšanu (skatīt 64. punktu),

paskaidrot, kāda papildu informācija par “pozitīvu iznākumu” tiks paziņota Eiropolam, kad tas nepieciešams (skatīt 65.–66. punktu),

noteikt precīzu(-s) Aģentūras valdes lūguma mērķi(-us), lai dalībvalstu tiesībsargājošās iestādes veiktu salīdzināšanu ar EURODAC datiem, kā arī tiesībsargājošo iestāžu veiktu datu anonimizāciju pirms to nosūtīšanas Valdei, un atjaunot noteikumus par profesionālo noslēpumu (skatīt 67.–68. punktu),

nodrošināt EDAU un Eiropola uzraudzības iestādei piekļuvi Aģentūras un Eiropola uzturētajiem ierakstiem, kā arī pienākumu glabāt ierakstus arī regulāras EURODAC pašu veicamās revīzijas veikšanai (skatīt 79. un 85. punktu),

paskaidrot Eiropola datu apstrādes darbību uzraudzību (skatīt 81. punktu).

Citi noteikumi

93.

EDAU iesaka:

aizstāt “darbības nepārtrauktības sistēmu” ar nepieciešamību nodrošināt darbības nepārtrauktības plānu un noteikt tiesisko pamatu īstenošanas pasākumiem, kas ietvertu šāda plāna modalitātes (skatīt 72. punktu),

nodrošināt, ka pagaidu vai pastāvīga neiespējamība nodrošināt izmantojamus pirkstu nospiedumus negatīvi neietekmē personas tiesisko situāciju un jebkurā gadījumā ir pietiekams pamatojums, lai atteiktu izskatīt vai noraidītu patvēruma pieteikumu (skatīt 73. punktu),

nodrošināt saskaņotību starp Aģentūras, dalībvalstu un Eiropola pienākumiem uzturēt datu apstrādes darbību pierakstus un dokumentāciju (skatīt 77. punktu),

uzlabot noteikumus par datu drošību (skatīt 82. punktu),

iekļaut EDAU [adresātu sarakstā] Aģentūras gada pārskata saņemšanai (skatīt 83. punktu),

papildināt 43. pantu ar dalībvalstu un Eiropola pienākumu pastāvīgi atjaunināt informāciju, kas sniegta Komisijai, un noteikt prasību Komisijai padarīt šo informāciju pieejamu dalībvalstīm, Eiropolam un sabiedrībai, izmantojot “pastāvīgi atjauninātu elektronisko publikāciju” (skatīt 86. punktu).

Briselē, 2012. gada 5. septembrī

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs

Peter HUSTINX


(1)  COM(2012) 254 final.

(2)  Pēdējā reize, kad Komisija neoficiāli apspriedās ar EDAU par EURODAC regulas grozījumiem, bija 2008. gadā.


30.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 28/6


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par uzticamību un uzticēšanos elektroniskajiem darījumiem iekšējā tirgū (Elektronisko uzticamības pakalpojumu regula)

(Šā atzinuma pilns teksts EN, FR un DE valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē http://www.edps.europa.eu)

2013/C 28/04

I.   Ievads

I.1.   Priekšlikums

1.

2012. gada 4. jūnijā Komisija pieņēma priekšlikumu par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/93/EK par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū (“Priekšlikums”) (1).

2.

Priekšlikums ir daļa no Komisijas ierosinātajiem pasākumiem, lai stiprinātu elektronisko darījumu izmantošanu Eiropas Savienībā. Tas ir darbību, kas paredzētas Digitālajā programmā Eiropai (2) saistībā ar tiesību aktu par e-parakstu uzlabošanu (3. pamatpasākums), turpinājums un nodrošina saskaņotu tiesisko regulējumu e-identifikācijas un e-autentifikācijas savstarpējai atzīšanai (16. pamatpasākums).

3.

Paredzams, ka ar Priekšlikumu tiks paaugstināta uzticamība elektroniskajiem darījumiem Eiropas mērogā un nodrošināta elektroniskās identifikācijas, autentifikācijas, paraksta un saistīto uzticamības pakalpojumu pārrobežu tiesiskā atzīšana iekšējā tirgū, vienlaicīgi garantējot augsta līmeņa datu aizsardzību un lietotāju iespēju uzlabošanu.

4.

Augsta līmeņa datu aizsardzība ir būtiska elektronisko identifikācijas shēmu un uzticamības pakalpojumu izmantošanai. Šādu elektronisko līdzekļu attīstībai un izmantošanai jābūt balstītai uz atbilstīgu personas datu apstrādi, ko veic uzticamības pakalpojumu sniedzēji un elektroniskās identitātes izdevēji. Tas ir vēl svarīgāk tāpēc, ka cita starpā šādai datu apstrādei uzticēsies, lai visuzticamākajā veidā veiktu fizisko (vai juridisko) personu identifikāciju un autentifikāciju.

I.2.   Apspriešanās ar EDAU

5.

Pirms Priekšlikuma pieņemšanas EDAU tika dota iespēja sniegt neoficiālus komentārus. Daudzi no šiem komentāriem Priekšlikumā ir ņemti vērā. Tā rezultātā datu aizsardzības drošības pasākumi Priekšlikumā ir stiprināti.

6.

EDAU atzinīgi vērtē to, ka Komisija ar to konsultējas neformālā veidā atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktam.

I.3.   Priekšlikuma pamats

7.

Šis Priekšlikums sagatavots, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu, un nosaka nosacījumus un mehānismus elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakalpojumu savstarpējai atzīšanai un pieņemšanai dalībvalstu starpā. Īpaši tajā noteikti principi, kas attiecas uz identifikācijas un uzticamības elektronisko pakalpojumu sniegšanu, tostarp noteikumi, kas attiecas uz atzīšanu un pieņemšanu. Tajā arī noteiktas prasības attiecībā uz elektronisko parakstu, elektronisko zīmogu, elektronisko laika zīmogu, elektronisko dokumentu, elektronisko piegādes pakalpojumu, tīmekļa vietņu autentifikāciju un elektronisko sertifikātu radīšanu, pārbaudi, validāciju, apstrādi un saglabāšanu.

8.

Turklāt, ierosinātajā regulā noteikti noteikumi uzticamības pakalpojumu sniegšanas uzraudzībai un noteikts pienākums dalībvalstīm izveidot šim nolūkam uzraudzības iestādes. Šīs iestādes cita starpā novērtē elektronisko uzticamības pakalpojumu sniedzēju īstenoto tehnisko un organizatorisko pasākumu atbilstību.

9.

II nodaļā apskatīti elektroniskie identifikācijas pakalpojumi, bet III nodaļa veltīta citiem elektroniskajiem uzticamības pakalpojumiem, piemēram, elektroniskajiem parakstiem, zīmogiem, laika zīmogiem, dokumentiem, piegādes pakalpojumiem, sertifikātiem un tīmekļa vietņu autentifikācijai. Elektroniskie identifikācijas pakalpojumi ir saistīti ar nacionālajām identifikācijas kartēm, un tos var izmantot, lai piekļūtu digitālajiem pakalpojumiem, jo īpaši e-pārvaldības pakalpojumiem; tas nozīmē, ka iestāde, kas izdod elektronisko identifikāciju, rīkojas dalībvalsts vārdā un dalībvalsts ir atbildīga par to, lai pareizi noteiktu saistību starp konkrēto personu un šīs personas elektroniskās identifikācijas līdzekļiem. Attiecībā uz citiem elektroniskajiem uzticamības pakalpojumiem sniedzējs/izdevējs ir fiziska vai juridiska persona, kas ir atbildīga par šo pakalpojumu pareizu un drošu sniegšanu.

I.4.   Datu aizsardzības jautājumi, ko rada Priekšlikums

10.

Personas datu apstrāde ir neizbēgama, izmantojot identifikācijas shēmas, un zināmā mērā arī sniedzot citus uzticamības pakalpojumus (piemēram, saistībā ar elektroniskajiem parakstiem). Personas datu apstrāde būs nepieciešama, lai izveidotu uzticamu saikni starp elektronisko identifikāciju un autentifikācijas līdzekļiem, ko izmanto fiziska (vai juridiska) persona, un šo personu, lai apliecinātu, ka persona, kas uzrāda elektronisko sertifikātu, patiešām ir tā persona, par kuru uzdodas. Piemēram, elektroniskā identifikācija vai elektroniskie sertifikāti attiecas uz fiziskām personām, un tajos būs ietverts datu kopums, kas nepārprotami attiecas uz šīm personām. Citiem vārdiem sakot, Priekšlikuma 3. panta 12. punktā minētā elektronisko līdzekļu radīšana, pārbaudīšana, validēšana un apstrāde daudzos gadījumos būs saistīta ar personas datu apstrādi, un tāpēc ar to ir saistīta datu aizsardzība.

11.

Tāpēc ir būtiski, lai datu apstrāde elektronisko identifikācijas shēmu vai elektronisko uzticamības pakalpojumu nodrošināšanas kontekstā tiktu veikta atbilstīgi ES datu aizsardzības tiesiskajam regulējumam, jo īpaši valstu noteikumiem, ar kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK.

12.

Šajā atzinumā EDAU analīzi koncentrē uz trim galvenajiem jautājumiem:

a)

kā Priekšlikumā risināta datu aizsardzība;

b)

elektronisko identifikācijas shēmu, kuras paredzēts atzīt un pieņemt pārrobežu mērogā, datu aizsardzības aspekti; un

c)

elektronisko uzticamības pakalpojumu, kuras paredzēts atzīt un pieņemt pārrobežu mērogā, datu aizsardzības aspekti.

III.   Secinājumi

50.

EDAU atzinīgi vērtē šo Priekšlikumu, jo tas var veicināt elektronisko uzticamības pakalpojumu un identifikācijas shēmu savstarpējo atzīšanu (un pieņemšanu) Eiropas līmenī. Viņš atzinīgi vērtē arī kopīga prasību, kas jāizpilda elektronisko identifikācijas līdzekļu izdevējiem un elektronisko uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, kopuma izveidošanu. Neskatoties uz vispārēju atbalstu šim Priekšlikumam, EDAU vēlas sniegt šādus vispārīgus ieteikumus:

Priekšlikumā iekļautos datu aizsardzības noteikumus nevajadzētu attiecināt tikai uz uzticamības pakalpojumu sniedzējiem, un tos vajadzētu piemērot arī attiecībā uz personas datu apstrādi elektroniskajās identifikācijas shēmās, kas aprakstītas Priekšlikuma II nodaļā,

ierosinātajā regulā vajadzētu noteikt kopīgu drošības prasību kopumu uzticamības pakalpojumu sniedzējiem un elektroniskās identifikācijas izdevējiem. Alternatīva iespēja būtu ļaut Komisijai nepieciešamības gadījumos noteikt kritērijus, nosacījumus un prasības elektroniskajos uzticamības pakalpojumu un identifikācijas shēmu drošības nodrošināšanai, selektīvi izmantojot deleģētos aktus vai īstenošanas pasākumus,

elektronisko uzticamības pakalpojumu sniedzējiem un elektroniskās identifikācijas izdevējiem būtu jāprasa sniegt lietotājiem savus pakalpojumus, norādot: i) piemērotu informāciju par viņu datu apkopošanu, paziņošanu un saglabāšanu, kā arī ii) iespējas kontrolēt savus personas datus un izmantot savas tiesības uz datu aizsardzību,

EDAU iesaka selektīvāk iekļaut Priekšlikumā noteikumus, ar kuriem Komisijai tiek dota iespēja noteikt vai precizēt konkrētus noteikumus pēc ierosinātās regulas pieņemšanas ar deleģētajiem vai īstenošanas aktiem.

51.

Varētu uzlabot arī atsevišķus konkrētus noteikumus, kas attiecas uz elektronisko identifikācijas shēmu savstarpējo atzīšanu:

ierosinātajā regulā būtu precīzi jānosaka, kādus datus vai datu kategorijas apstrādās, lai veiktu personu pārrobežu identifikāciju. Šajā specifikācijā būtu jāiekļauj vismaz tikpat precīza informācija, kā tas noteikts pielikumos attiecībā uz citiem uzticamības pakalpojumiem, un būtu jāievēro proporcionalitātes princips,

drošības pasākumiem, kas nepieciešami identifikācijas shēmu nodrošināšanai, būtu jābūt vismaz atbilstīgiem tam prasību kopumam, kas noteikts kvalificēto uzticamības pakalpojumu sniedzējiem,

Priekšlikumā būtu jānosaka piemēroti mehānismi, lai izveidotu ietvaru valstu identifikācijas shēmu sadarbspēju.

52.

Noslēgumā EDAU sniedz arī šādas rekomendācijas saistībā ar prasībām elektronisko uzticamības pakalpojumu sniegšanai un atzīšanai:

attiecībā uz elektroniskajiem pakalpojumiem būtu jānosaka, vai tiks apstrādāti personas dati, un tajos gadījumos, kad personas datu apstrāde notiks, jānosaka, kādi dati vai datu kategorijas tiks apstrādāti,

Regulā būtu jāparedz piemēroti drošības pasākumi, lai izvairītos no elektronisko uzticamības pakalpojumu uzraudzības iestāžu un datu aizsardzības iestāžu kompetences pārklāšanās,

elektronisko uzticamības pakalpojumu sniedzējiem noteiktajiem pienākumiem attiecībā uz datu pārkāpumiem un drošības incidentiem būtu jābūt atbilstīgiem prasībām, kas noteiktas pārskatītajā e-privātuma direktīvā un ierosinātajā datu aizsardzības regulā,

jānodrošina lielāka skaidrība attiecībā uz privāto un valsts iestāžu, kuras var darboties kā trešās personas ar tiesībām veikt 16. un 17. pantā paredzētās revīzijas vai kuras var pārbaudīt elektroniskā paraksta radīšanas ierīces atbilstīgi 23. pantam, definīciju, kā arī citiem kritērijiem, pamatojies uz kuriem tiks vērtēta šo iestāžu neatkarība,

Regulā būtu precīzāk jānosaka datu saglabāšanas laikposma ierobežojums, kas minēts 19. panta 2. un 4. punktā (3).

Briselē, 2012. gada 27. septembrī

Giovanni BUTTARELLI

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja palīgs


(1)  COM(2012) 238 final.

(2)  COM(2010) 245 (19.5.2010.)

(3)  Atbilstīgi 19. panta 2. punktam kvalificēti uzticamības pakalpojumu sniedzēji uz attiecīgu laikposmu reģistrē visu attiecīgo informāciju par to izsniegtajiem un saņemtajiem datiem. Atbilstīgi 19. panta 4. punktam kvalificēti uzticamības pakalpojumi sniedzēji nodrošina visām personām, kas uzticas sertifikātiem, informāciju par to izsniegto sertifikātu derīgumu vai atsaukšanu.


30.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 28/9


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Komisijas priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK/Euratom) Nr. 354/83 attiecībā uz iestāžu vēsturisko arhīva materiālu nodošanu glabāšanai Eiropas Universitātes institūtā Florencē

(Šā atzinuma pilns teksts EN, FR un DE valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē http://www.edps.europa.eu)

2013/C 28/05

1.   Ievads

1.1.   Apspriešanās ar EDAU

1.

2012. gada 16. augustā Komisija pieņēma priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EEK/Euratom) Nr. 354/83 attiecībā uz iestāžu vēsturisko arhīva materiālu nodošanu glabāšanai Eiropas Universitātes institūtā Florencē (“Priekšlikums”) (1). Tajā pat dienā Priekšlikums tika nosūtīts EDAU, lai veiktu apspriešanos.

2.

Pirms Priekšlikuma pieņemšanas EDAU tika dota iespēja sniegt neoficiālus komentārus. Daudzi no šiem komentāriem Priekšlikumā ir ņemti vērā. Tā rezultātā datu aizsardzības drošības pasākumi Priekšlikumā ir nostiprināti. EDAU atzinīgi vērtē to, ka Komisija ar viņu konsultējās arī oficiāli pēc Priekšlikuma pieņemšanas un ka atsauce uz šo atzinumu ir iekļauta Priekšlikuma preambulā.

1.2.   Priekšlikuma mērķi un pamats

3.

Padomes Regulā (EEK, Euratom) Nr. 354/83 (1983. gada 1. februāris) par Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas vēsturisko arhīva materiālu nodošanu atklātībai (2) (“Arhīvu regula”) ir prasīts ES iestādēm un struktūrām izveidot vēsturiskus arhīva materiālus un nodot tos atklātībai, kad ir pagājuši 30 gadi no dokumenta vai reģistra izveides. Arhīvu regulā katrai iestādei un institūcijai atļauts glabāt savus vēsturiskos arhīva materiālus vietā, ko tā uzskata par vispiemērotāko.

4.

Priekšlikuma mērķis ir grozīt Arhīvu regulu un noteikt arhīva materiālu, kas ir papīra formātā, nodošanu glabāšanai Eiropas Universitātes institūtam Florencē (“EUI”) kā obligātu prasību visām ES institūcijām un struktūrām (izņemot Tiesu un Eiropas Centrālo banku). Eiropas Komisija, Eiropas Savienības Padome un Eiropas Parlaments jau šobrīd nodod EUI arhīvā materiālus, kas ir papīra formātā, saskaņā ar līgumisku vienošanos. Tādējādi, kā tas paskaidrots Paskaidrojuma rakstā, ar Priekšlikumu netiek mainīta pašreizējā situācija, bet drīzāk “mērķis ir apstiprināt EUI lomu iestāžu vēsturisko arhīva materiālu pārvaldībā. Tas radītu labu tiesisko un finansiālo pamatu ES un EUI sadarbībai.”

5.

Ar Priekšlikumu netiks mainīti arī esošie noteikumi un kārtība, saskaņā ar kuru ES iestādes un struktūras nodod atklātībai savus vēsturiskos arhīva dokumentus, kad ir pagājuši 30 gadi no to izveides. Ar Priekšlikumu netiks mainīta arī vēsturisko arhīva materiālu piederība, un tie paliks iestāžu/struktūru, kas tos nodevušas glabāšanai, īpašums. Īsumā: Priekšlikumā ir ietverti nelieli un mērķtiecīgi grozījumi Arhīvu regulā, nevis ierosināta visaptveroša modernizācija un pārveide.

1.3.   Saistība ar datu aizsardzību; EDAU atzinuma mērķi

6.

Savus uzdevumus veicot, Eiropas iestādes un struktūras apstrādā milzīgu datu apjomu, tostarp personas datus. Atsevišķi apstrādātie personas dati var būt īpaši jutīgi no datu aizsardzības viedokļa (3), un/vai, iespējams, uzticēti iestādēm vai struktūrām kā konfidenciāli, neparedzot, ka kādu dienu tie kļūs publiski pieejami: piemēram, personas dati darbinieku slimības vēsturē vai personīgajā lietā vai personas dati, kas apstrādāti saistībā ar disciplinārām vai pārkāpuma procedūrām, iekšējām revīzijām, dažāda veida sūdzībām vai lūgumiem, un tirdzniecību, konkurenci, krāpšanas novēršanu un cita veida izmeklēšanām.

7.

Daži no šiem personas datiem, tostarp tie, kas prima facie veido lielāko risku attiecīgajām personām, pēc noteikta laikposma, kad tos vairs neizmanto sākotnējam apkopošanas nolūkam (vai citiem savietojamiem “administratīviem” nolūkiem), tiek iznīcināti.

8.

Taču nozīmīga Eiropas iestāžu un struktūru rīcībā esošo dokumentu daļa, tostarp, iespējams, personas dati tajos, netiks iznīcināti, bet drīzāk nodoti Eiropas Savienības vēsturiskajos arhīvos un būs publiski pieejami vēstures, statistikas un zinātnes vajadzībām (4).

9.

Ir svarīgi, lai Eiropas iestādēm un struktūrām būtu skaidra politika, kādi personas dati jānodod vai nav jānodod vēstures arhīvos, un kā aizsargāt tos personas datus, kas tiks saglabāti un padarīti publiski pieejami vēstures arhīvos. Šādai politikai ir jānodrošina attiecīgo personu privātuma un personas datu aizsardzība, ievērojot samēru starp šo pamattiesību aizsardzību un piekļuves tiesībām dokumentiem, kā arī vēsturiskās izpētes leģitīmajām interesēm.

10.

Šobrīd, lai gan daudzās Eiropas iestādēs un struktūrās pastāv dokumentu pārvaldības, datu saglabāšanas un arhivēšanas politika (skatīt, piemēram, Kopējo konservācijas sarakstu (“CCL”), Komisijas izdotu iekšējo administratīvo dokumentu (5)), šīs politika sniedz tikai ierobežotas norādes par datu aizsardzību. CCL un līdzīgi dokumenti būtu padziļināti jāizstrādā vai jāpapildina ar konkrētākiem un niansētākiem norādījumiem par datu aizsardzību.

11.

Turklāt jāatzīmē, ka esošās politikas ir formulētas iekšējos dokumentos, nevis tiesību instrumentos, ko pieņēmusi Padome un Parlaments. Izņemot īso atsauci 2. panta 1. punktā uz “dokumentiem, kurus ietver izņēmumi, kas attiecas uz privātumu un indivīda neaizskaramību, kā tas definēts 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā Regulā (EK) Nr. 1049/2001 (6)”, pašreizējā Arhīvu regulā nav noteikts, kādus personas datus var nodot vēstures arhīviem un tādējādi galu galā darīt publiski pieejamus.

12.

Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. panta 1. punkts, uz kuru norādīta atsauce, savukārt jāinterpretē saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp Regulu (EK) Nr. 45/2001, un saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas judikatūru. Lai izlemtu, kādi personas dati jānodod vēstures arhīvos, nepieciešams veikt sarežģītu analīzi katrā atsevišķā gadījumā.

13.

Šobrīd notiek gan Direktīvas 95/46/EK (7), gan Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšana, un drīzumā paredzēta arī Regulas (EK) Nr. 45/2001 pārskatīšana. Lai gan pastāv cerība, ka šīs likumdošanas izmaiņas veicinās skaidrību, to vispārējā rakstura dēļ, tās, droši vien, nesniegs Eiropas iestādēm un struktūrām konkrētas norādes attiecībā uz arhivēšanas praksi. Kas attiecas uz pašu Arhīvu regulu, Komisija ir ierosinājusi tikai ierobežotus grozījumus, neskarot 2. panta 1. punktu un citus būtiskus noteikumus.

14.

EDAU savā atzinumā ierosinās dažas mērķtiecīgas izmaiņas, ko var iekļaut, veicot pašreizējo ierobežoto Arhīvu regulas pārskatīšanu. Papildus tam viņš uzsvērs nepieciešamību pieņemt īpašus mērus, tostarp atbilstošus īstenošanas noteikumus, lai nodrošinātu, ka leģitīmās datu saglabāšanas vēsturiskiem mērķiem ietvaros tiek efektīvi risinātas datu aizsardzības bažas.

15.

Lai sniegtu kontekstu, 2. sadaļā tiks īsi aprakstīti daži vispārēji datu aizsardzības jautājumi un pašreizējās tendences, kas saistītas ar ES vēstures arhīvu nodošanu atklātībai un digitalizāciju, anonimitātes nodrošināšanu un anonimitātes atcelšanu, kā arī Komisijas atklāto datu iniciatīvām.

10.   Secinājumi

65.

EDAU atzinīgi vērtē, ka Priekšlikumā risinātas ar datu aizsardzību saistītās bažas, tostarp jo īpaši:

piemērojamo tiesību aktu noteikumi,

uzraudzības iestādes noteikšana,

EUI kā datu apstrādātāja lomas noteikšana, un

prasība pieņemt īstenošanas noteikumus, lai risinātu datu aizsardzības jautājumus praktiskā līmenī.

66.

Lai risinātu pārējās datu aizsardzības bažas, EDAU iesaka ierosinātajos grozījumos Arhīva regulā:

noteikt īstenošanas noteikumu galvenos mērķus un minimālo saturu, kā arī to pieņemšanas kārtību, tostarp pārvaldības struktūru, lai nodrošinātu harmonizētu un saskaņotu pieeju, skaidru pieņemšanas laika ietvaru un apspriešanos ar EDAU;

skaidri noteikt noteikumus, kādi attiecināmi uz vēsturiskajos arhīva dokumentos uzglabātajiem personas datiem;

paredzēt drošības pasākumus saistībā ar privāto arhīvu dokumentiem, kas glabājas EUI, un

sniegt vismaz minimālu skaidrojumu par izņēmumu attiecībā uz konfidencialitāti Arhīvu regulas 2. pantā.

Briselē, 2012. gada 10. oktobrī

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs

Peter HUSTINX


(1)  COM(2012) 456 final.

(2)  Padomes Regula (EEK, Euratom) Nr. 354/83 (OV L 43, 15.2.1983., 1. lpp.).

(3)  Piemēram, “īpašas datu kategorijas” Regulas (EK) Nr. 45/2001 10. panta izpratnē.

(4)  Arhīvu regulas 1. panta 2. punktā sniegta gan (Eiropas iestāžu un institūciju) “arhīvu”, gan “vēstures arhīvu” definīcija. Arhīvi ir definēti kā “visi tādi dokumenti neatkarīgi no to veida un nesēja, kuru izcelsme vai adresāts ir kāda no institūcijām vai tās pārstāvji vai darbinieki, pildot pienākumus, kas attiecas uz (ES) darbībām”. Vēstures arhīvi, savukārt, ir definēti kā “tā (institūciju) arhīvu daļa, kas ir izvēlēta (..) pastāvīgai saglabāšanai” (..) “ne vēlāk kā 15 gadus pēc to izveides dienas”, izmantojot “sākotnējo šķirošanas procesu, lai nošķirtu tos dokumentus, kas ir jāsaglabā, no tiem, kam nav administratīvas vai vēsturiskas vērtības”.

(5)  SEC(2007) 970, pieņemts 2007. gada 4. jūlijā, šobrīd tiek pārskatīts. Skatīt arī 2007. gada 7. maija EDAU komentārus par 2007. gada CCL projektu http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Supervision/Adminmeasures/2007/07-05-07__commentaires__liste__conservation__EN.pdf

(6)  OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

(7)  Skatīt Komisijas priekšlikumu Regulai par personu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi un šādu datu brīvu kustību (COM(2012) 11 final). Skatīt arī 2012. gada 7. marta EDAU atzinumu par datu aizsardzības reformas pakotni, kas pieejama http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/Consultation/Reform_package;jsessionid=46ACCFDB9005EB950DF9C7D58BDE5377


V Atzinumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

30.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 28/12


Paziņojums par konkrētu kompensācijas pasākumu gaidāmajām termiņa beigām

2013/C 28/06

1.   Saskaņā ar 18. panta 4. punktu Padomes 2009. gada 11. jūnija Regulā (EK) Nr. 597/2009 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1), Eiropas Komisija paziņo, ka turpmāk minēto kompensācijas pasākumu termiņš beigsies tabulā norādītajā dienā, ja vien netiks sākta to pārskatīšana saskaņā ar turpmāk izklāstīto procedūru.

2.   Procedūra

Savienības ražotāji var iesniegt rakstisku pārskatīšanas pieprasījumu. Tajā jābūt pietiekamiem pierādījumiem par to, ka pēc pasākumu termiņa beigām subsidēšana un kaitējums varētu turpināties vai atkārtoties.

Ja Komisija nolems pārskatīt attiecīgos pasākumus, tad importētājiem, eksportētājiem, eksportētājas valsts pārstāvjiem un Savienības ražotājiem tiks dota iespēja izvērst, atspēkot un komentēt pārskatīšanas pieprasījumā izklāstītos jautājumus.

3.   Termiņš

Savienības ražotāji, pamatojoties uz iepriekš minēto, jebkurā laikā no šā paziņojuma publicēšanas dienas var iesniegt rakstisku pārskatīšanas pieprasījumu, kas Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorātam – European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049, Brussels, Belgium  (2) – jāsaņem ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms tabulā norādītās dienas.

4.   Šo paziņojumu publicē saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 597/2009 18. panta 4. punktu.

Ražojums

Izcelsmes vai eksportētāja(-s) valsts(-is)

Pasākumi

Atsauce

Piemērošanas termiņš (3)

Sulfanilskābe

Indija

Kompensācija maksājums

Padomes Regula (EK) Nr. 1010/2008 (OV L 276, 17.10.2008., 3. lpp.)

18.10.2013.

 

 

Saistības

Komisijas Lēmums 2006/37/EK (OV L 22, 26.1.2006., 52. lpp.)

 


(1)  OV L 188, 18.7.2009., 93. lpp.

(2)  Tel. +32 22956505.

(3)  Pasākuma piemērošanas termiņš beidzas šajā ailē minētās dienas pusnaktī.


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

30.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 28/13


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6812 – SFPI/Dexia)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2013/C 28/07

1.

Komisija 2013. gada 18. janvārī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā Beļģijas valsts ieguldījumu fonds Société Fédérale de Participations et d'Investissement/Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (“SFPI”, Beļģija) iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē pilnīgu kontroli pār uzņēmumu Dexia SA/NV (“Dexia”, Beļģija), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

uzņēmums SFPI: ieguldījumi stratēģiski nozīmīgos valsts un privātos uzņēmumos savā vārdā un Beļģijas valsts vārdā,

uzņēmums Dexia: finanšu pakalpojumi, jo īpaši valsts finanšu, tostarp projektu finansējums, un aktīvu pārvaldība vairākās valstīs, galvenokārt Francijā, izmantojot vairākus meitasuzņēmumus.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6812 – SFPI/Dexia uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).


Labojumi

30.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 28/14


Labojums Ziņojumā par Eiropas Policijas biroja 2011. finanšu gada pārskatiem ar Biroja atbildēm

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 388, 2012. gada 15. decembris )

2013/C 28/08

195. lappusē Eiropola atbilžu 13. punktā:

tekstu:

“13.

pozīcijā ir atsauce uz Eiropola atbildi.”

lasīt šādi:

“13.

Šī ir atsauce uz Eiropola atbildi 12. punktā.”