ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.013.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 13

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums
2013. gada 16. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

REVĪZIJAS PALĀTA

2013/C 013/01

Atzinums Nr. 9/2012 par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais satvars, un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (COM(2012) 496 final – 2011/0276 (COD)) (saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. panta 4. punkta otro daļu)

1

LV

 


III Sagatavošanā esoši tiesību akti

REVĪZIJAS PALĀTA

16.1.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 13/1


ATZINUMS Nr. 9/2012

par grozīto priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais satvars, un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (COM(2012) 496 final – 2011/0276 (COD))

(saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. panta 4. punkta otro daļu)

2013/C 13/01

SATURS

 

Punkts

Lappuse

Ievads…

1.–2.

2

Vispārīgi apsvērumi…

3.–6.

2

EIROPAS SAVIENĪBAS REVĪZIJAS PALĀTA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību (LES) un jo īpaši tā 4., 5. un 17. pantu, kā arī Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) un jo īpaši tā 174.–178. pantu, 287. panta 4. punkta otro daļu, 317., 318. un 322. pantu;

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (1);

ņemot vērā Parlamenta lūgumu Palātai sniegt atzinumu, ko Palāta saņēma 2012. gada 12. novembrī;

ņemot vērā Komisijas grozīto priekšlikumu regulai (2);

ņemot vērā Revīzijas palātas Atzinumu Nr. 1/2010 “Eiropas Savienības budžeta finanšu pārvaldības uzlabošana: risks un izaicinājumi” (3) un tās Atzinumu Nr. 7/2011 par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais satvars, un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (4);

tā kā saskaņā ar LES 5. pantu Savienība jomās, kuras nav ekskluzīvā Savienības kompetencē, rīkojas tikai tad, ja ierosinātās darbības mērķi mēroga vai seku dēļ ir labāk sasniedzami Savienības līmenī;

tā kā saskaņā ar LESD 174. pantu, lai veicinātu vispārēju harmonisku attīstību, Savienība izstrādā un veic darbības, kas stiprina tās ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju;

tā kā Komisija veic budžeta izpildi un vada programmas (LES 17. panta 1. punkts), tā saskaņā ar apropriāciju apjomu sadarbībā ar dalībvalstīm uzņemas atbildību par budžeta izpildi, ievērojot pareizas finanšu vadības principus. Dalībvalstis sadarbojas ar Komisiju, lai nodrošinātu to, ka apropriācijas izmanto saskaņā ar pareizas finanšu vadības principiem (LESD 317. pants),

IR PIEŅĒMUSI ŠO ATZINUMU.

IEVADS

1.

Komisijas grozītais priekšlikums regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par kohēzijas politiku, galvenokārt attiecas uz vienotā stratēģiskā satvara (VSS) pieņemšanu.

2.

Kaut arī šis atzinums attiecas tikai uz Komisijas grozīto priekšlikumu, Palāta kopumā atsaucas uz Atzinumu Nr. 7/2011.

VISPĀRĪGI APSVĒRUMI

3.

Komisijas grozītajā priekšlikumā ir mainīts VSS tvērums un tā elementi sadalīti starp jaunu Vienotu noteikumu regulas pielikumu (I pielikums) un Komisijas deleģētu aktu. Tas rada risku vēl vairāk sarežģīt politiku.

4.

Palāta secina, ka VSS mērķis joprojām ir sniegt skaidru stratēģisko virzību plānošanas procesā dalībvalstu un reģionu līmenī (sk. grozītā priekšlikuma 14. apsvērumu un 2. panta 2. punktu un 10. pantu). Tomēr atšķirībā no Komisijas sākotnējā priekšlikuma vairs nav paredzēts, ka VSS pārvērš Savienības mērķus fondu pamatdarbībās. Tā vietā paredzēts, ka likumdevējs pilnvaro Komisiju attiecībā uz katru tematisko mērķi noteikt provizoriskas darbības ar augstu Eiropas pievienoto vērtību un atbilstošus principus mērķu sasniegšanai, un sadarbības prioritātes (sk. grozītā priekšlikuma 11. un 12. pantu). Saskaņā ar iepriekš sniegto atzinumu (sk. Atzinuma Nr. 7/2011 8. punktu) Palāta uzskata, ka reāli tas ir turpmākās kohēzijas shēmas izšķirošs pamatelements. Tādējādi tas jāuzskata par ES tiesību aktu būtisku elementu, uz kuru saskaņā ar LESD 290. pantu nedrīkst attiekties pilnvaru deleģēšana.

5.

Palāta arī atgādina ieteikumu par jēdziena “pievienotā vērtība Eiropai” formulēšanu attiecīgā politiskā deklarācijā vai ES tiesību aktos, pēc kuriem ES politikas veidotāji varētu vadīties, izvēloties izdevumu prioritātes (sk. Atzinuma Nr. 1/2010 18. punktu). Tiesiskā regulējuma apstiprināšana 2014.–2020. gada periodam sniedz labvēlīgu iespēju to darīt. Šāda precizēšana ir vēl svarīgāka, ja tiek apstiprināts nolūks deleģēt Komisijai uzdevumu – noteikt darbības ar augstu Eiropas pievienoto vērtību. Šajā sakarā Palāta konstatē, ka grozītajā priekšlikumā sniegtā definīcija (sk. grozītā priekšlikuma 2. panta 4. punktu) nav pietiekami skaidra attiecībā uz kritērijiem, pēc kuriem atlasa darbību, kura “sniegs būtisku ieguldījumu Savienības gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģijas uzdevumu un mērķu sasniegšanai un kura ir atskaites punkts programmu sagatavošanā”.

6.

Turklāt saskaņā ar subsidiaritātes principu visām ES darbībām jābūt ar mērķi sniegt ES pievienoto vērtību. Atsauce uz “provizoriskām” darbībām (sk. grozītā priekšlikuma 12. pantu) šķietami norāda, ka prasībai sniegt ES pievienoto vērtību ir tikai izvēles raksturs.

Šo atzinumu Revīzijas palāta pieņēma 2012. gada 13. decembra sēdē Luksemburgā.

Revīzijas palātas vārdā –

priekšsēdētājs

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA


(1)  OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.

(2)  COM(2012) 496 final, 11.9.2012.

(3)  http://eca.europa.eu.

(4)  OV C 47, 17.2.2012., 1. lpp.