ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.377.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 377

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 7. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 377/01

Komisijas atzinums (2012. gada 19. novembris) par Francijas Bugey-2 kodolspēkstacijas (2., 3., 4. un 5. reaktors) radioaktīvo atkritumu apglabāšanas grozīto plānu saskaņā ar Euratom līguma 37. pantu

1

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 377/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6718 – Toyota Tsusho Corporation/CFAO) ( 1 )

3

2012/C 377/03

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 2 )

4

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 377/04

Euro maiņas kurss

7

2012/C 377/05

Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras skaidrojumi

8

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2012/C 377/06

Aicinājums iesniegt priekšlikumus 2012. gadā – programma Eiropa pilsoņiem (2007.–2013.) – Programmas darbību Aktīvi pilsoņi Eiropai, Aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā un Aktīva piemiņas saglabāšana Eiropas līmenī īstenošana

9

2012/C 377/07

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EACEA/39/12 – MEDIA 2007 – Izstrāde, izplatīšana, popularizēšana un apmācība – Atbalsts Eiropas kinoteātru digitalizācijai

14

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2012/C 377/08

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6709 – Alpha Group Investments/Janoland Properties/Neu Property Holdings/Liberty Mall) ( 1 )

17

2012/C 377/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6768 – Reggeborgh/Koninklijke Volker Wessels Stevin) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

18

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2012/C 377/10

Grozījuma pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

19

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

 

(2)   Dokuments attiecas uz EEZ, izņemot Līguma I pielikumā minētos produktus

LV

 


I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

ATZINUMI

Eiropas Komisija

7.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 377/1


KOMISIJAS ATZINUMS

(2012. gada 19. novembris)

par Francijas Bugey-2 kodolspēkstacijas (2., 3., 4. un 5. reaktors) radioaktīvo atkritumu apglabāšanas grozīto plānu saskaņā ar Euratom līguma 37. pantu

(Autentisks ir tikai teksts franču valodā)

2012/C 377/01

Turpmāk aprakstītais novērtējums ir veikts saskaņā ar Euratom līgumu, neskarot nekādus papildu novērtējumus, kas jāveic saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību, un saistības, kas izriet no tā un no sekundāriem tiesību aktiem (1).

Eiropas Komisija 2012. gada 20. jūlijā saskaņā ar Euratom līguma 37. pantu no Francijas valdības saņēma vispārīgus datus saistībā ar Bugey-2 kodolspēkstacijas (2., 3., 4. un 5. reaktors) radioaktīvo atkritumu grozīto apglabāšanas plānu.

Pamatojoties uz šiem datiem un apspriedusies ar ekspertu grupu, Komisija ir izstrādājusi šādu atzinumu.

1.

Attālums no Bugey-2 kodolspēkstacijas (2., 3., 4. un 5. reaktors) līdz tuvākajai robežai ar kādu citu dalībvalsti ir 117 km līdz Itālijas robežai un 226 km līdz Vācijas robežai.

2.

Plānotie grozījumi saistīti ar pieprasījumu panākt šķidru un gāzveida radioaktīvo izplūžu pieļaujamo robežvērtību vispārēju samazinājumu, vienlaikus nosakot papildu robežvērtības oglekļa-14 izplūdēm.

3.

Normālas darbības apstākļos plānotais grozījums neradīs būtisku risku citas dalībvalsts iedzīvotāju veselībai.

4.

Gadījumā, ja notiek neparedzēta radioaktīvo vielu noplūde pēc tāda veida un apjoma negadījuma, kāds apsvērts vispārīgajos datos, piemērojot plānotos grozījumus, devas, ko saņemtu citas dalībvalsts iedzīvotāji, no veselības viedokļa nebūtu būtiskas.

Visbeidzot, Komisija uzskata, ka, īstenojot grozīto plānu to jebkura veida radioaktīvo atkritumu apglabāšanai, kas rodas Bugey-2 kodolspēkstacijā (2., 3., 4. un 5. reaktors), kura atrodas Francijā, gan normālas darbības apstākļos, gan negadījumā, kura veids un apjoms ņemts vērā vispārīgajos datos, neradīsies nekāds no veselības viedokļa būtisks citas dalībvalsts ūdens, augsnes vai gaisa telpas radioaktīvais piesārņojums.

Briselē, 2012. gada 19. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Günther OETTINGER


(1)  Piemēram, saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību vēl jāvērtē vides aspekti. Norādošos nolūkos Komisija gribētu vērst uzmanību uz noteikumiem, ko paredz Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību un Direktīva 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā.


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

7.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 377/3


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6718 – Toyota Tsusho Corporation/CFAO)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 377/02

Komisija 2012. gada 13. novembrī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm) ar dokumenta numuru 32012M6718. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


7.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 377/4


Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ, izņemot Līguma I pielikumā minētos produktus)

2012/C 377/03

Lēmuma pieņemšanas datums

16.10.2012.

Atbalsts Nr.

SA.33514 (11/N)

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

Bremen

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Maßnahmenkatalog — freiwillige Vereinbarungen; Ziel der Maßnahme ist die Reduzierung von Stoffeinträgen aus der Landwirtschaft (aufgrund freiwilliger Vereinbarungen) in das künftig als Wasserschutzgebiet auszuweisende Trinkwassereinzugsgebiet in Bremen-Blumenthal.

Juridiskais pamats

Gesetz über die Erhebung einer Wasserentnahmegebühr, BremWEGG, in der Bekanntmachung vom 23. April 2004 (Brem. GBl. S. 189); §9, Abs.1

Maßnahmenkatalog — Freiwillige Vereinbarungen

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Agrovides saistības, vides aizsardzība

Atbalsta veids

Tieša dotācija

Budžets

 

Kopējais budžets: EUR 0,07 miljoni

 

Gada budžets: EUR 0,01 miljoni

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2013.

Tautsaimniecības nozares

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Ansgaritorstraße 2

28195 Bremen

DEUTSCHLAND

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

25.10.2012.

Atbalsts Nr.

SA.33889 (11/N)

Dalībvalsts

Grieķija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2010

Juridiskais pamats

Κοινή υπουργική απόφαση

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Stihiskas nelaimes izraisītu zaudējumu kompensācija

Atbalsta veids

Tieša dotācija

Budžets

 

Kopējais budžets: EUR 2,20 miljoni

 

Gada budžets: EUR 0,70 miljoni

Atbalsta intensitāte

80 %

Atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2014.

Tautsaimniecības nozares

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων

Αχαρνών 2

101 76 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Lēmuma pieņemšanas datums

29.10.2012.

Atbalsts Nr.

SA.34622 (12/N)

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

Bayern

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Ausgleichsregelung zum finanziellen Ausgleich von durch Wolf, Luchs oder Bär verursachtem Schaden durch den „Ausgleichsfonds Große Beutegreifer“

Juridiskais pamats

Ausgleichsregelung „Ausgleichsfonds Große Beutegreifer“.

Förderbescheid des Bayerischen Naturschutzfonds an die Trägergemeinschaft des Ausgleichsfonds Große Beutegreifer. Ausgeglichen werden ausschließlich Schäden, die von Wolf, Luchs oder Bär (= Große Beutegreifer) verursacht wurden.

Der Förderbescheid des Bayerischen Naturschutzfonds ergeht auf der Grundlage der Förderrichtlinien vom 1. Juli 1999. Die Förderrichtlinien basieren auf § 8 Abs. 1 S. 1 der Satzung des Bayerischen Naturschutzfonds.

Bei der Auszahlung und Abwicklung sind Art. 23 und 44 der Bayerischen Haushaltsordnung (BayHO) sowie Art. 49a Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) inklusive der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Vides aizsardzība

Atbalsta veids

Tieša dotācija

Budžets

 

Kopējais budžets: EUR 0,03 miljoni

 

Gada budžets: EUR 0,01 miljoni

Atbalsta intensitāte

80 %

Atbalsta ilgums

Lidz 31.12.2014.

Tautsaimniecības nozares

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Ausgleichsfonds Große Beutegreifer, Wildlandstiftung Bayern e. V.

Hohenlindner Str. 12

85622 Feldkirchen

DEUTSCHLAND

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

7.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 377/7


Euro maiņas kurss (1)

2012. gada 6. decembris

2012/C 377/04

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,3072

JPY

Japānas jena

107,66

DKK

Dānijas krona

7,4592

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,81135

SEK

Zviedrijas krona

8,6294

CHF

Šveices franks

1,2114

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

7,3360

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,195

HUF

Ungārijas forints

283,48

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,6963

PLN

Polijas zlots

4,1340

RON

Rumānijas leja

4,5418

TRY

Turcijas lira

2,3388

AUD

Austrālijas dolārs

1,2456

CAD

Kanādas dolārs

1,2961

HKD

Hongkongas dolārs

10,1308

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,5693

SGD

Singapūras dolārs

1,5936

KRW

Dienvidkorejas vona

1 417,21

ZAR

Dienvidāfrikas rands

11,4205

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,1439

HRK

Horvātijas kuna

7,5320

IDR

Indonēzijas rūpija

12 591,79

MYR

Malaizijas ringits

3,9845

PHP

Filipīnu peso

53,525

RUB

Krievijas rublis

40,3332

THB

Taizemes bāts

40,079

BRL

Brazīlijas reāls

2,7199

MXN

Meksikas peso

16,8684

INR

Indijas rūpija

70,7690


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


7.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 377/8


Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras skaidrojumi

2012/C 377/05

Saskaņā ar 9. panta 1. punkta a) apakšpunkta otro ievilkumu Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (1) Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras skaidrojumus (2) ar šo groza šādi:

66. lappusē

Pēc pozīcijas “1302 Augu izcelsmes sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti un pektāti; agaragars un pārējās augu izcelsmes līmes un biezinātāji, pārveidoti vai nepārveidoti” apraksta pievieno šādu rindkopu:

“Pozīcijas 1302 augu ekstrakti ir neapstrādātas augu izcelsmes izejvielas, ko iegūst, piemēram, ekstrahējot ar šķīdinātāju, kuri nav tālāk ķīmiski pārveidoti vai apstrādāti. Tomēr ir atļautas inertās piedevas (piemēram, pretsalipes vielas) un apstrāde saistībā ar standartizāciju vai fizikāla apstrāde, tāda kā žāvēšana vai filtrēšana.”


(1)  OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.

(2)  OV C 137, 6.5.2011., 1. lpp.


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Komisija

7.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 377/9


Aicinājums iesniegt priekšlikumus 2012. gadā – programma “Eiropa pilsoņiem” (2007.–2013.)

Programmas darbību “Aktīvi pilsoņi Eiropai”, “Aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā” un “Aktīva piemiņas saglabāšana Eiropas līmenī” īstenošana

2012/C 377/06

IEVADS

Šis aicinājums iesniegt priekšlikumus ir pamatots ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Lēmumu Nr. 1904/2006/EK, ar ko periodam no 2007. līdz 2013. gadam izveido programmu “Eiropa pilsoņiem”, lai sekmētu aktīvu Eiropas pilsonību (1). Sīki izstrādāti nosacījumi šim aicinājumam iesniegt priekšlikumus meklējami programmas “Eiropa pilsoņiem” ceļvedī, kas publicēts tīmekļa vietnē “Europa” (skatīt VII punktu). Programmas ceļvedis ir šī aicinājuma iesniegt priekšlikumus neatņemama sastāvdaļa.

I.   Mērķi

Programmai “Eiropa pilsoņiem” ir šādi konkrēti mērķi:

tuvināt vietējo kopienu iedzīvotājus visā Eiropā, lai dalītos pieredzē, apmainītos ar atzinumiem un vērtībām nolūkā gūt vēstures mācību un celt nākotni,

atbalstīt darbību, diskusijas un pārdomas saistībā ar Eiropas pilsoniskumu un demokrātiju, kopīgām vērtībām, vēsturi un kultūru, pilsoniskās sabiedrības organizācijām sadarbojoties Eiropas līmenī,

tuvināt Eiropu iedzīvotājiem, sekmējot un cildinot Eiropas vērtības un sasniegumus, vienlaikus saglabājot pagātnes piemiņu,

veicināt visu dalībvalstu iedzīvotāju un pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību, sekmējot starpkultūru dialogu un uzsverot gan Eiropas daudzveidību, gan Eiropas vienotību, īpašu uzmanību pievēršot pasākumiem, kuru mērķis ir veidot ciešākas saites starp pilsoņiem no tām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas to veidoja 2004. gada 30. aprīlī, un tām dalībvalstīm, kuras pievienojās pēc šī datuma.

II.   Atbilstīgie pretendenti

Programma ir atvērta visām ieinteresētajām personām, kas atrodas kādā no valstīm, kuras piedalās programmā, un atkarībā no pasākuma ir:

valsts iestāde vai

bezpeļņas organizācija ar juridisku statusu (juridiska persona).

Taču katra programmā iekļautā darbība ir paredzēta konkrētam organizāciju klāstam. Tāpēc programmas ceļvedī ir noteikts, kāda organizācija ir tiesīga pieteikties katram pasākumam/apakšpasākumam.

Šajā programmā ir tiesīgas piedalīties šādas valstis:

ES dalībvalstis (2),

Horvātija,

bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika,

Albānija,

Bosnija un Hercegovina,

Melnkalne,

Serbija.

III.   Atbilstīgās darbības

Programma “Eiropa pilsoņiem” atbalsta projektus, kas veicina aktīvu Eiropas pilsonību.

Šis aicinājums ietver šādas programmas “Eiropa pilsoņiem” darbības.

1. darbība:   aktīvi iedzīvotāji Eiropai

1. pasākums:   pilsētu sadraudzība

Šī pasākuma mērķis ir darbības, kuras ietver vai veicina tiešas apmaiņas apmeklējumus Eiropas iedzīvotāju vidū, piedaloties pilsētu sadraudzības pasākumos.

1.1. pasākums:   sadraudzības pilsētu iedzīvotāju tikšanās (projekta subsīdija)

Šī pasākuma mērķis ir darbības, kuras ietver vai veicina tiešas apmaiņas apmeklējumus Eiropas iedzīvotāju vidū, piedaloties pilsētu sadraudzības pasākumos. Projektā jāiesaista pašvaldības no vismaz divām valstīm, kas piedalās, no kurām vismaz viena ir ES dalībvalsts. Projektā jāpiedalās vismaz 25 starptautiskiem dalībniekiem no uzaicinātajām pašvaldībām. Tikšanās maksimālais ilgums ir 21 diena. Maksimālā piešķiramā subsīdija ir EUR 25 000 par projektu. Minimālā piešķiramā subsīdija ir EUR 5 000.

Subsīdijas sadraudzības pilsētu iedzīvotāju tikšanās pasākumiem ir paredzētas, lai līdzfinansētu viesus uzņemošās pilsētas organizatoriskos izdevumus un uzaicināto dalībnieku ceļa izmaksas. Subsīdijas aprēķināšana notiek saskaņā ar vienotām likmēm / vienreizēju maksājumu.

1.2. pasākums:   sadraudzības pilsētu tīkli (projekta subsīdija)

Šis pasākums atbalsta tīklu attīstību, kuri izveidoti, pamatojoties uz sadraudzības pilsētu saitēm, kas ir svarīgi, lai nodrošinātu strukturētu, intensīvu un daudzpusīgu sadarbību starp pašvaldībām, tādējādi veicinot programmas ietekmes palielināšanu. Projektā ir jāparedz vismaz trīs pasākumi. Tajā jāiesaista pašvaldības no vismaz četrām valstīm, kas piedalās, no kurām vismaz viena ir ES dalībvalsts. Projektā jāpiedalās vismaz 30 starptautiskiem dalībniekiem no uzaicinātajām pašvaldībām. Maksimālais projekta darbības ilgums ir 24 mēneši; katra pasākuma maksimālais norises ilgums ir 21 diena.

Maksimālā summa, uz kādu šī pasākuma ietvaros var pretendēt viens projekts, ir EUR 150 000. Minimālā summa ir EUR 10 000. Subsīdijas aprēķināšana notiek saskaņā ar vienotām likmēm / vienreizēju maksājumu.

2. pasākums:   “Iedzīvotāju projekti” un “Atbalsta pasākumi”

2.1. pasākums:   iedzīvotāju projekti (projekta subsīdija)

Šis pasākums paredzēts nopietnam izaicinājumam mūsdienu Eiropas Savienībā: kā pārvarēt plaisu starp iedzīvotājiem un Eiropas Savienību. Tā mērķis ir izpētīt oriģinālus un novatoriskus veidus, kas varētu pamudināt iedzīvotājus līdzdarboties un veicināt dialogu starp Eiropas iedzīvotājiem un Eiropas Savienības iestādēm.

Projektā jāiesaista vismaz piecas valstis, kas piedalās, no kurām vismaz viena ir ES dalībvalsts. Projektā ir jāiesaista vismaz 200 dalībnieki. Maksimālais projekta darbības ilgums ir 12 mēneši.

Subsīdijas summa tiks aprēķināta, pamatojoties uz sabalansētu, sīki izstrādātu budžeta prognozi, kas izteikta euro. Piešķirtā subsīdija nedrīkst pārsniegt 60 % no projekta attaisnoto izmaksu kopsummas. Minimālā subsīdija ir EUR 100 000. Maksimālā vienam projektam šī pasākuma ietvaros piešķiramā subsīdija ir EUR 250 000.

2.2. pasākums:   atbalsta pasākumi (projekta subsīdija)

Šī pasākuma mērķis ir atbalstīt darbības, kas var sekmēt ilgstošu partnerattiecību un tīklu izveidi, iesaistot ievērojamu skaitu dažādu ieinteresēto personu, kuras veicina aktīvu Eiropas pilsonību, tādējādi palīdzot ātrāk sasniegt programmas mērķus un palielināt programmas kopējo ietekmi un iedarbīgumu.

Projektā jāiesaista vismaz divas valstis, kas piedalās, no kurām vismaz viena ir ES dalībvalsts. Maksimālais ilgums ir 12 mēneši. Katrā projektā ir jāparedz vismaz divi pasākumi.

Subsīdijas summa tiks aprēķināta, pamatojoties uz sabalansētu, sīki izstrādātu budžeta prognozi, kas izteikta euro. Subsīdija nedrīkst pārsniegt 80 % no attiecīgās darbības attaisnotajām izmaksām. Minimālā piešķiramā subsīdija ir EUR 30 000. Maksimālā vienam projektam šī pasākuma ietvaros piešķiramā subsīdija ir EUR 100 000.

2. darbība:   aktīva pilsoniskā sabiedrība Eiropā

3. pasākums:   atbalsts projektiem, ko uzsākušas pilsoniskās sabiedrības organizācijas (projekta subsīdija)

Šī pasākuma mērķis ir atbalstīt konkrētus projektus, ko veicina pilsoniskās sabiedrības organizācijas no dažādām valstīm, kuras piedalās. Šiem projektiem jāpilnveido izpratne par tēmām, kas skar Eiropas intereses, jāveicina savstarpēja izpratne par dažādām kultūrām un jānosaka kopīgas vērtības, sadarbojoties Eiropas līmenī.

Projektā jāiesaista vismaz divas valstis, kas piedalās, no kurām vismaz viena ir ES dalībvalsts. Maksimālais projektu ilgums ir 18 mēneši.

Subsīdiju var aprēķināt pēc divām dažādām metodēm atbilstīgi dažādām pieejām, un tām piemēro īpašus noteikumus:

a)

vienotas likmes / vienreizējs maksājums;

b)

budžets balstīts uz reālajām izmaksām. Šajā gadījumā pieprasītā subsīdija nedrīkst pārsniegt 70 % no attiecīgās darbības attaisnotajām izmaksām.

Maksimālā subsīdija ir EUR 150 000. Minimālā piešķiramā subsīdija ir EUR 10 000.

Vispārējas Eiropas intereses pārstāvošas organizācijas, kuras ir izvēlētas darbības subsīdijas saņemšanai 2013. gadā 2. darbības 1. un 2. pasākumā, 2013. gadā nav atbilstīgas finansējuma piešķiršanai šim pasākumam.

4. darbība:   aktīva piemiņas saglabāšana Eiropas līmenī (projekta subsīdija)

Šīs darbības ietvaros atbalstīto projektu mērķis ir saglabāt dzīvu piemiņu par nacisma un staļinisma upuriem un uzlabot pašreizējo un nākotnes paaudžu zināšanas un izpratni par to, kas un kāpēc notika koncentrācijas nometnēs un citās iedzīvotāju masveida iznīcināšanas vietās.

Projekta maksimālais ilgums ir 18 mēneši.

Subsīdiju var aprēķināt pēc divām dažādām metodēm:

a)

vienotas likmes / vienreizējs maksājums;

b)

budžets balstīts uz reālajām izmaksām. Šajā gadījumā pieprasītā subsīdija nedrīkst pārsniegt 70 % no attiecīgās darbības attaisnotajām izmaksām.

Maksimālā subsīdija ir EUR 100 000. Minimālā piešķiramā subsīdija ir EUR 10 000.

IV.   Piešķiršanas kritēriji

Projekta subsīdijām:

Kvalitātes kritēriji (80 % no pieejamajiem punktiem):

projekta atbilstība programmas mērķiem un prioritātēm (25 %),

projekta un piedāvāto metožu kvalitāte (25 %),

ietekme (15 %),

atpazīstamība un tālākā darbība (15 %).

Kvantitātes kritēriji (20 % no pieejamajiem punktiem):

ģeogrāfiskā ietekme (10 %),

mērķa grupa (10 %).

Saskaņā ar subsidiaritātes principu attiecībā uz valstīm, kuras ir acīmredzami nepietiekami pārstāvētas, un ievērojot taisnīgu attieksmi kvalitātes izpratnē, Komisija un izpildaģentūra patur tiesības nodrošināt līdzsvarotu katrai darbībai izvēlēto projektu ģeogrāfisko sadalījumu.

V.   Budžets

Paredzētais budžets 2013. gadam šādām darbībām

1. darbība 1.1. pasākums

Sadraudzības pilsētu iedzīvotāju tikšanās

EUR 5 896 000

1. darbība 1.2. pasākums

Sadraudzības pilsētu tematisko tīklu veidošana

EUR 4 270 000

1. darbība 2.1. pasākums

Iedzīvotāju projekti

EUR 1 163 000

1. darbība 2.2. pasākums

Atbalsta pasākumi

EUR 725 000

2. darbība 3. pasākums

Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju uzsāktiem projektiem

EUR 2 504 000

4. darbība

Aktīva piemiņas saglabāšana Eiropas līmenī

EUR 2 414 000

Šī aicinājuma iesniegt priekšlikumus īstenošana ir atkarīga no Eiropas Savienības budžeta 2013. gadam apstiprināšanas budžeta iestādē.

VI.   Termiņi darbību pieteikumu iesniegšanai

Darbības

Iesniegšanas termiņš

1. darbība 1.1. pasākums

Sadraudzības pilsētu iedzīvotāju tikšanās

1. februāris

1. jūnijs

1. septembris

1. darbība 1.2. pasākums

Sadraudzības pilsētu tematisko tīklu veidošana

1. februāris

1. septembris

1. darbība 2.1. pasākums

Iedzīvotāju projekti

1. jūnijs

1. darbība 2.2. pasākums

Atbalsta pasākumi

1. jūnijs

2. darbība 3. pasākums

Atbalsts pilsoniskās sabiedrības organizāciju uzsāktiem projektiem

1. februāris

4. darbība

Aktīva piemiņas saglabāšana Eiropas līmenī

1. jūnijs

Pieteikumi jāiesniedz līdz pieteikumu iesniegšanas beigu datuma plkst. 12.00 (pusdienlaikam pēc Briseles laika). Ja iesniegšanas termiņš iekrīt brīvdienā, par pēdējo iesniegšanas dienu uzskata pirmo darba dienu pēc brīvdienām.

Pieteikumi jānosūta uz šādu adresi:

EACEA

Unit P7 Citizenship

Applications — ‘Measure XXX’

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1 (BOUR 01/04A)

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tiks izskatīti tikai priekšlikumi, kas iesniegti, izmantojot oficiālo subsīdiju pieteikumu elektroniskā formā (e-veidlapa), kuru atbilstīgi aizpildījusi un parakstījusi persona, kas ir pilnvarota uzņemties juridiskas saistības pieteicēja vārdā.

Pieteikumus, kas tiks iesniegti uz papīra pa pastu, pa faksu vai tiešā veidā pa e-pastu, nepieņems turpmākai izvērtēšanai.

VII.   Papildu informācija

Sīkāki nosacījumi priekšlikumu projektu iesniegšanai un pieteikuma veidlapas atrodamas programmas “Eiropa pilsoņiem” ceļvedī ar pēdējiem grozījumiem šādās tīmekļa vietnēs:

http://ec.europa.eu/citizenship/index_en.html

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra:

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.htm


(1)  OV L 378, 27.12.2006., 32. lpp.

(2)  27 ES dalībvalstis: Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste.


7.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 377/14


UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS – EACEA/39/12

MEDIA 2007 – Izstrāde, izplatīšana, popularizēšana un apmācība

Atbalsts Eiropas kinoteātru digitalizācijai

2012/C 377/07

1.   Mērķi un apraksts

Šis paziņojums par aicinājumu iesniegt priekšlikumus pamatojas uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. novembra Lēmumu Nr. 1718/2006/EK par atbalsta programmas īstenošanu Eiropas audiovizuālajā nozarē (MEDIA 2007).

Programmas vispārējie mērķi ir:

a)

aizsargāt un stiprināt Eiropas kultūru un valodu daudzveidību, kā arī kinematogrāfisko un audiovizuālo mantojumu, nodrošināt sabiedrībai minētā mantojuma pieejamību un sekmēt starpkultūru dialogu;

b)

veicināt Eiropas audiovizuālo darbu apriti un palielināt to auditoriju Eiropas Savienībā un ārpus tās, tostarp palielinot sadarbību starp iesaistītajām pusēm;

c)

palielināt Eiropas audiovizuālās nozares konkurētspēju atvērtā un konkurētspējīgā Eiropas tirgū, kas ir labvēlīgs attiecībā pret nodarbinātību, tostarp stiprinot saites starp audiovizuālās nozares profesionāļiem.

“Kinoteātru digitalizācijas” shēmas mērķis ir mudināt kinoteātrus, rādot ievērojamu daļu citu Eiropas valstu darbus, izmantot ciparu formāta piedāvātās iespējas.

Šā aicinājuma iesniegt priekšlikumus mērķis ir atvieglot to kinoteātru pāreju uz digitalizāciju, kas rāda Eiropas filmas, atbalstot netiešo izmaksu, kuras saistītas ar digitālā projektora iegādi, segšanu.

2.   Atbilstīgie pretendenti

Šis paziņojums ir paredzēts Eiropas neatkarīgajiem kino operatoriem, kuru galvenā nodarbošanās ir filmu demonstrēšana.

Pretendentiem jābūt reģistrētiem kādā no šīm valstīm:

Eiropas Savienības 27 dalībvalstis,

EEZ valstis, Šveice un Horvātija,

Bosnija un Hercegovina (pārrunu procesa noslēguma un šīs valsts līdzdalības MEDIA programmā formalizēšanas posmā).

Pretendentu organizācijām:

jābūt kinoteātriem, kuros rāda filmu pirmizrādes (kuru programmā iekļautas Eiropas filmu pirmizrādes ilgākais divpadsmit mēnešus pēc to pirmizrādes konkrētajā valstī),

jābūt bijušām atvērtām publikai vismaz 3 gadus,

jābūt biļešu un ieejas deklarēšanas sistēmai,

jābūt vismaz vienam ekrānam un 70 sēdvietām,

jābūt rādījušām 520 seansus gadā pastāvīgajos kinoteātros (t. i., kinoteātros, kas darbojas vismaz 6 mēnešus gadā), 300 seansus gadā viena ekrāna kinoteātros (30 seansus mēnesī) un vismaz 30 seansus mēnesī vasaras/brīvdabas kinoteātros (kinoteātros, kas darbojas mazāk par 6 mēnešiem gadā),

jābūt vismaz 20 000 kino apmeklējumu, par kuriem iepriekšējā gadā tika samaksāta parastā biļetes cena.

Pieteikumu iesniedzēji, kuri ir saņēmuši vai saņems projektoru no trešās puses apakšpiegādātāja, noslēdzot Virtual Print Fee (“maksa par virtuālu kopiju”) darījumu, nav atbilstīgi pretendenti atbalsta saņemšanai.

Lai kinoteātrus atzītu par atbilstīgiem pretendentiem, tajos 2011. gadā ir jābūt rādītām vismaz 50 % Eiropas filmu.

Filmu uzskata par Eiropas filmu, ja tā atbilst MEDIA programmas šādu filmu definīcijai saskaņā ar kinematogrāfijas selektīvo un kinematogrāfijas automātiskā atbalsta shēmu.

Filmas, kas jau ir klasificētas, ir uzskaitītas Eiropas filmu datu bāzē:

http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/filmbase/index_en.htm

Filmu uzskata par Eiropas filmu, ja tā atbilst šādai definīcijai:

Jebkurš nesens uzņemts literārs darbs (tostarp animācijas filmas) vai dokumentāls darbs, kura ilgums ir vismaz 60 minūtes un kurš atbilst šādiem nosacījumiem:

šo darbu lielākoties ir veidojis producents vai producenti, kas reģistrēti valstīs, kuras piedalās MEDIA programmā. Lai producentu kompānijas tiktu uzskatītas par reāliem producentiem, tās par tādām ir jāieceļ. Lai noteiktu, kas ir faktiskais producents, var ņemt vērā arī citus faktorus, piemēram, kreativitātes kontroli, īpašuma izmantošanas tiesības, un peļņas daļu,

un

darbam ir jābūt radītam ar būtisku tādu profesionāļu līdzdalību, kuri ir to valstu pilsoņi / pastāvīgie iedzīvotāji, kuras piedalās MEDIA programmā. “Būtiska līdzdalība” ir definēta kā tāda, kas ieguvusi vairāk par 50 % no punktiem, pamatojoties uz tabulu zemāk (piemēram, ja ir 10 vai vairāk punktu literāra darba gadījumā vai lielākā daļa no punktiem, ja kopējā summa ir mazāka par 19, kas ir normāli dokumentālo vai animācijas filmu gadījumā, kad parasti kredītpunktos nav iekļautas visas kategorijas):

Funkcijas

Punkti

Direktors

3

Scenārists

3

Komponists

1

Aktieris Nr. 1

2

Aktieris Nr. 2

2

Aktieris Nr. 3

2

Mākslinieciskais vadītājs/noformētājs

1

Galvenais fotogrāfs

1

Redaktors

1

Skaņa

1

Uzņemšanas vieta

1

Laboratorija

1

Kopā

19

Filmas, kas sastāv no reklāmas, pornogrāfiska vai rasistiska satura materiāliem vai propagandē vardarbību, neuzskata par atbilstīgām filmām.

3.   Atbilstīgās darbības

Atbalsts tādu blakusizdevumu atlīdzināšanai, kas radušies saistībā ar starptautiskajiem standartiem atbilstošu digitālo projektoru iegādi, lai tos uzstādītu piemērotības kritērijiem atbilstošos kinoteātros.

Atbalstu var prasīt tikai vienam projektoram uz vienu ekrānu un ne vairāk kā trijiem ekrāniem vienā kinoteātrī.

Projektoram ir jābūt iegādātam laikā no priekšlikuma iesniegšanas brīža līdz 2014. gada 31. decembrim.

4.   Piešķiršanas kritēriji

Atbilstīgos pieteikumus/darbības izvērtēs, pamatojoties uz Eiropas dimensijas iekļaušanu pieteicēja kinoteātra 2011. gada filmu programmā.

Aprēķina metode: Eiropas filmu, kas nav Eiropas autoru filmas, procentuālā daļa pieteicēja kinoteātra 2011. programmā.

5.   Budžets

Gada budžets, kas atvēlēts projektu līdzfinansēšanai, ir EUR 4 000 000.

Piešķirtais finansiālais atbalsts ir subsīdija, un to piešķir kā vienreizēju izmaksu ne vairāk kā EUR 20 000 vienam ekrānam.

Šī subsīdija ietver visas izmaksas, kas saistītas ar Eiropas teātru digitalizāciju, izņemot digitālā projektora un servera izmaksas.

Aģentūra patur tiesības nepiešķirt visu pieejamo finansējumu.

6.   Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Priekšlikumi jāiesniedz līdz 2013. gada 31. janvārim (pasta zīmogs).

Pieteikumi jānosūta uz šādu adresi:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)

MEDIA Unit

BOUR 3/66

Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tiks pieņemti tikai tie pieteikumi, kas aizpildīti oficiālajā pieteikumu veidlapā un ko pienācīgi parakstījusi persona, kura ir tiesīga uzņemties juridiskas saistības pieteicējas organizācijas vārdā. Uz aploksnes skaidri jānorāda:

"MEDIA programme — Distribution EACEA/39/12 — Digitisation of cinemas"

Pieteikumi, kas nosūtīti pa faksu vai e-pastu, tiks noraidīti.

7.   Pilna informācija

Norādījumu pilns teksts un pieteikuma veidlapas ir pieejamas šādā interneta adresē:

http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/exhibition/digitisation-of-cinemas/calls_en.htm

Pieteikumi jāaizpilda, izmantojot sniegtās veidlapas, un tajos jāiekļauj visa pieprasītā informācija un pielikumi.


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

7.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 377/17


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6709 – Alpha Group Investments/Janoland Properties/Neu Property Holdings/Liberty Mall)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 377/08

1.

Komisija 2012. gada 28. novembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmuma Alpha Bank Group (Grieķija) meitasuzņēmums Alpha Group Investments, uzņēmuma Eurobank Group (Kipra) meitasuzņēmums Neu Property Holdings un uzņēmuma Bank of Cyprus (Kipra) meitasuzņēmums Janoland Properties Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu Liberty Mall (Bukareste, Rumānija) publiskā izsolē, kas izziņota 2012. gada 7. augustā.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Alpha Bank Group ir viena no lielākajām uzņēmumu grupām, kas sniedz banku un finanšu pakalpojumus Grieķijā,

Bank of Cyprus Group papildus banku pakalpojumiem privātajiem un korporatīvajiem klientiem darbojas arī tādās nozarēs kā banku pakalpojumi finanšu, faktūrkreditēšanas, investīciju jomā, starpniecības pakalpojumi, līdzekļu pārvaldība, privāto klientu apkalpošana, dzīvības un vispārējā apdrošināšana,

Eurobank Group sniedz banku pakalpojumus privātajiem un korporatīvajiem klientiem, darbojas kā privātbaņķieri, nodarbojas ar aktīvu pārvaldību, apdrošināšanu, sniedz valsts kases pakalpojumus un darbojas kapitāla tirgū,

Liberty Mall ir tirdzniecības centrs Bukarestē, Rumānijā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6709 – Alpha Group Investments/Janoland Properties/Neu Property Holdings/Liberty Mall uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).


7.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 377/18


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6768 – Reggeborgh/Koninklijke Volker Wessels Stevin)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 377/09

1.

Komisija 2012. gada 29. novembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmumi Victor Rijssen BV, Revius BV un Arend Rijssen BV, kas visi pieder Reggeborgh Group (“Reggeborgh”, Nīderlande), iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē pilnīgu kontroli pār uzņēmumu Koninklijke Volker Wessels Stevin NV (“KVWS”, Nīderlande), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Reggeborgh: privātkapitāla ieguldījumu sabiedrība, kas darbojas dažādās jomās, tādas kā naftas produktu tirdzniecība un piegāde, stikla šķiedras kabeļu telekomunikāciju projektēšana un piegāde, celtniecības pakalpojumi, atkritumu sadedzināšana,

KVWS: celtniecības pakalpojumi, tostarp mājokļu, nedzīvojamo ēku un infrastruktūras ēku projekti un nekustamā īpašuma pakalpojumi.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar EK Apvienošanās regulu (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6768 – Reggeborgh/Koninklijke Volker Wessels Stevin uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp. (“Paziņojums par vienkāršotu procedūru”).


CITI TIESĪBU AKTI

Eiropas Komisija

7.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 377/19


Grozījuma pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

2012/C 377/10

Šī publikācija dod tiesības izteikt iebildumus pret grozījumu pieteikumu atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 510/2006 (1) 7. pantam. Komisijai jāsaņem paziņojumi par iebildumiem sešu mēnešu laikā no šīs publikācijas dienas.

GROZĪJUMA PIETEIKUMS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

GROZĪJUMU PIETEIKUMS SASKAŅĀ AR 9. PANTU

“JIHOČESKÁ ZLATÁ NIVA”

EK Nr.: CZ-PGI-0105-0983-19.03.2012

AĢIN ( X ) ACVN ( )

1.   Produkta specifikācijas nodaļa, kurā izdarīti grozījumi:

Produkta nosaukums

Produkta apraksts

Ģeogrāfiskais apgabals

Izcelsmes apliecinājums

Ražošanas metode

Saikne

Marķēšana

Valsts prasības

Citur (precizēt)

2.   Grozījuma(-u) veids:

Grozījumi vienotajā dokumentā vai kopsavilkuma lapā

Grozījumi reģistrētu ACVN vai AĢIN specifikācijā, ja nav publicēts ne vienots dokuments, ne kopsavilkums

Grozījumi specifikācijā, ja publicētajā vienotajā dokumentā (Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta 3. punkts) nav jāizdara grozījumi

Pagaidu grozījumi specifikācijā, kas saistīti ar valsts iestāžu noteikto obligāto sanitāro vai fitosanitāro pasākumu ievērošanu (Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta 4. punkts)

3.   Grozījums(-i):

1.

Kopsavilkuma 4.2. punktā – apraksts – sestā daļa lasāma šādi:

“Veids, kādā produktu laiž tirdzniecībā: sieru laiž tirdzniecībā vienīgi tāda rituļa veidā, kurš sver aptuveni 2,8 kg.”

Lai labāk atbilstu tirgus prasībām, šo definējumu vēlams sniegt elastīgākā formulējumā. Tādēļ prasīts šīs daļas tekstu grozīt šādi.

“Veids, kādā produktu laiž tirdzniecībā: sieru piedāvā tirdzniecībā rituļu, pusrituļu un dažāda svara porciju veidā.”

Iepriekš minētais grozījums nekādi nemaina produkta sastāvu vai ražošanas metodi.

2.

Ievērojot iepriekš minēto grozījumu, attiecīgi jāpielāgo arī kopsavilkuma 4.5. punktā ievietotā daļa par produkta iepakošanu. Turpmāk šī daļa lasāma šādi:

“Kad siera rituļi ir nogatavināti, to virsu mazgā vai kasa, pēc tam rituļus iepako alumīnija folijas iesaiņojumā vai īpašā gaisa caurlaidīgā iesaiņojumā. Daļu produkcijas sadala porcijās un iepako plastmasas trauciņos, kurus aizdara ar apdrukātu plastmasas plēvi. Iesaiņojumam jābūt neskartam, tīram un attiecīgi marķētam.”

VIENOTS DOKUMENTS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

“JIHOČESKÁ ZLATÁ NIVA”

EK Nr.: CZ-PGI-0105-0983-19.03.2012

AĢIN ( X ) ACVN ( )

1.   Nosaukums:

“Jihočeská Zlatá Niva”

2.   Dalībvalsts:

Čehijas Republika

3.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts:

3.1.   Produkta veids:

1.3. grupa.

Siers

3.2.   Produkta apraksts, uz kuru attiecas nosaukums 1. punktā:

Ārējais izskats: siers pēc formas ir ritulis 180–200 mm diametrā un aptuveni 10 cm augstumā (tas sver aptuveni 2,8 kg); aplūkojot rituli, redzams, ka tā miza apstrādāta mazgājot vai kasot; zilganais pelējums, kas veidojas visā ritulī, un daļēji vaskainā kārtiņa uz tā virsas nav bojājumu pazīmes. Siera rituļa virsas krāsa var būt no krēmkrāsas līdz gaiši brūnganai.

Izskats iekšpusē: siera masa ir no krēmbaltas līdz sviesta krāsai ar vienmērīgu pelējumu marmorējumu no zaļas līdz zaļi zilganai krāsai; siera masā ir caurumojuma pazīmes.

Siera konsistence: siers ir vieglāks par “Jihočeská Niva” sieru (ar 50 % tauku saturu), pastveidīgs, vienmērīgi nogatavināts; neraksturīgu pelējumu klātiene nav pieļaujama.

Garša un smarža: sāļa, izteikta, aromātiska, pikanta, raksturīga Penicillium roqueforti pelējumu kultūrām.

Veids, kādā produktu laiž tirdzniecībā: sieru piedāvā tirdzniecībā rituļu, pusrituļu un dažāda svara porciju veidā.

Fizikāli ķīmiskās īpašības

Sausnas saturs: 52 %; sausnas satura maksimāli pieļaujamā negatīvā atkāpe: – 1 %; pozitīva atkāpe no sausnas satura nav uzskatāma par trūkumu.

Tauku saturs sausnā: 60 %; pieļaujamais sausnas tauku satura diapazons: 60 % līdz < 65 %.

Sāls saturs: 2,5–6 %.

Mikrobioloģiskās īpašības

Sierā ietilpst šādu tipu Penicillium roqueforti kultūras: PY vai PV, CB, PR1 (līdz PR4). Mikrobioloģiskajā ziņā siers atbilst pārtikas nekaitīguma standartiem un ražošanas procesa sanitāri higiēniskajām prasībām.

3.3.   Izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem):

Šā dabīgā pelējumu siera ražošanā izmantotā pamatizejviela ir pienotavā apstrādāts govs piens. Sieru ražo vienīgi no piena, ko iegūst noteiktajā apgabalā. Pārējās izmantotās izejvielas ir PY vai PV, CB, PR1 (līdz PR4) tipa Penicillium roqueforti kultūras, vārāmais sāls, pienskābes baktēriju kultūras, himozīns, kalcija hlorīds.

3.4.   Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem):

Nepiemēro

3.5.   Īpaši ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā:

Pamatizejvielai – pienam – jābūt iegūtam noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā. Arī visam ražošanas un nogatavināšanas procesam jānoris noteiktajā apgabalā, lai pilnā mērā izmantotu ilgo vietējo pieredzi un sākotnējos nogatavināšanas pagrabus.

Sieru pagatavo no pienotavā pārstrādāta piena, kura tauku saturs ir 3,45 %; pienam pievieno vietējās pienskābes baktēriju kultūras, lai nodrošinātu pareizu siera paskābināšanos visā ražošanas un nogatavināšanas procesa laikā. Raksturīgo garšu “Jihočeská Zlatá Niva” sieram piešķir Penicillium roqueforti kultūras, kuras izmanto jau desmitiem gadu (šo kultūru krājumi parasti ir pieejami pārtikas rūpniecības uzņēmumu vajadzībām). Kunkuļi (siera graudi), kas veidojas pēc himozīna pievienošanas un piena sarecināšanas, tiek ievietoti rituļu formas veidnēs. Sūkalas notecina, un mikrofloras kultūra attīstās ierobežotā temperatūrā. Sieru sāla divos posmos: vispirms to iemērc sālsūdenī, bet pēc tam ieberž ar rupjgraudainu sāli. Agrāk nogatavināšanu veica vienīgi dabiskos, kaļķainās klintīs izgrebtos pagrabos. Taču 2005. gadā šā siera ražošanas apjoma palielināšanas dēļ izbūvēja nogatavināšanas pagrabus, kurus aprīkoja ar gaisa kondicionēšanas un temperatūras un mitruma regulēšanas iekārtām. Sieru nogatavina pagrabā vismaz 6 nedēļas.

Kad rituļi ir nogatavojušies, to virsa tiek mazgāta vai kasīta.

3.6.   Īpaši noteikumi griešanai, rīvēšanai, iepakošanai u. c.:

Ņemot vērā šā zilā siera biotehnoloģisko raksturu, produkts jāiepako ražotnē uz vietas. Tas vajadzīgs arī, lai saglabātu produkta kvalitāti, higiēnisko nevainojamību un tīrību, tādējādi novēršot iespēju, ka sieru sajauc ar citā reģionā pagatavotu sieru, un, visbeidzot, lai garantētu labāku produkta izsekojamību.

Rituļus vai to daļas iepako alumīnija folijas iesaiņojumā vai īpašā gaisa caurlaidīgā iesaiņojumā. Daļu produkcijas sadala porcijās un iepako plastmasas trauciņos, kurus aizdara ar apdrukātu plastmasas plēvi.

Iesaiņojumam jābūt neskartam, tīram un attiecīgi marķētam.

3.7.   Īpaši noteikumi marķēšanai:

Norāde “Jihočeská Zlatá Niva” skaidri saskatāma uz produkta iesaiņojuma.

4.   Precīza ģeogrāfiskā apgabala definīcija:

Ģeogrāfiskais apgabals ir Dienvidbohēmija (Jihočeský kraj), kura robežas noteiktas ar Likumu Nr. 36/1960 Sb. par valsts teritoriālo iedalījumu, kurā izdarīti jaunākie grozījumi.

5.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu:

5.1.   Ģeogrāfiskā apgabala specifika:

Dienvidbohēmija ir viens no Čehijas Republikas vismazāk piesārņotajiem reģioniem. Tas vienmēr uzskatīts par galvenokārt lauksaimniecisku reģionu. Tāds tas ir saglabājies arī līdz mūsdienām.

Pienu iegūst Dienvidbohēmijā. Ganības atrodas aizsargātajos apgabalos Novohradské Hory, Blanský Les un Šumava, kur tipiskais augu valsts botāniskais sastāvs pozitīvi ietekmē piena garšu.

Šim ainaviski dažādajam reģionam ar nevienmērīgu reljefu, dzidra ūdens avotiem un mežiem, neskartām pļavām un ganībām raksturīga ļoti tīra vide, it īpaši Český Krumlov apkaimē un Šumavas (Šumava) kalnājā (1990. gadā UNESCO tam piešķīris biosfēras rezervāta statusu). Pierādījums tam, ka Dienvidbohēmijas dabas vide ir ļoti vērtīga, ir tas, ka daudzas ainavas ir oficiāli aizsargātas, un divas no tām aizsargā UNESCO.

Tās ir ganības, kurām raksturīga liela augu sugu dažādība, jo īpaši mezofilajās (mēreni mitrās) pļavās ar reģionam tipisku floru. Tipiski šeit ir augi ar īsu stublāju (vilkakūla, auzenes); sastopama liela sugu daudzveidība un dažas retas, apgabalam tipiskas vietējās sugas. Specifiskas, endēmiskas sugas ir Phyteuma nigrum – endēmiska suga, Gentiana pannonica, Gentiana cruciata, Ligusticum mutellina, Arnica montana, Gentianella praecox subsp. Bohemica, Carex Michelii, Andropogon ischaemum, Veronica teucrium, Stachys recta, Koeleria pyramidata u. c.

Būtiska ietekme uz “Jihočeská Zlatá Niva” kvalitāti un īpašībām ir arī vietējo iedzīvotāju uzkrātajai un no paaudzes paaudzē pārmantotajai pieredzei siera ražošanā.

Tie ir faktori, pēc kuriem noteiktais apgabals krasi atšķiras no kaimiņu apgabaliem.

5.2.   Produkta specifika:

Dienvidbohēmijas sieram “Jihočeská Zlatá Niva” raksturīga augsta kvalitāte un laba garša, vienmērīgs sausnas, tauku un sāls saturs; tas ir gatavots jau vairākas desmitgades nemainītā ražošanas procesā, kas aprakstīts šā dokumenta 3.5. punktā. Produkta pamatizejviela ir Dienvidbohēmijas apgabalā iegūts piens.

5.3.   Saikne starp ģeogrāfisko apgabalu un produkta kvalitāti vai īpašībām (ACVN) vai produkta īpašo kvalitāti, reputāciju vai citām īpašībām (AĢIN):

Sieru “Jihočeská Zlatá Niva” pagatavo Český Krumlov siera fabrikā pēc metodes, kas nav mainījusies kopš 1951. gada. “Niva” siera gatavošanas vēsture vairākkārt minēta drukātos dokumentos. Siera nosaukums cēlies no Šumavas pļavām un ganībām, no kurienes nāk tā galvenā izejviela – piens. Vietējās augu valsts neatkārtojamība pozitīvi ietekmē gan piena, gan arī gatavā produkta garšu.

Zilo sieru “Jihočeská Zlatá Niva” Čehijas tirgū ļoti iecienījusi gan plaša sabiedrība, gan arī piena rūpniecības darbinieki. Valsts siera gadatirgos sieram “Jihočeská Niva” ekspertu komisijas jau vairākus gadus devušas augstāko novērtējumu pelējuma sieru vidū. “Jihočeská Niva” sieru ļoti iecienījusi arī plaša sabiedrība.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju:

(Regulas (EK) Nr. 510/2006 5. panta 7. punkts)

http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ops.det?popk=209&plang=cs


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.