ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.157.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 157

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 2. jūnijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2012/C 157/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 151, 26.5.2012.

1

 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2012/C 157/02

Lieta C-103/12: Prasība, kas celta 2012. gada 28. februārī — Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome

2

2012/C 157/03

Lieta C-112/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 1. martā iesniedza Kúria (Ungārija) — Franklin Templeton Investment Funds Société d’Investissement à Capital Variable/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

2

2012/C 157/04

Lieta C-141/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 20. martā iesniedza Rechtbank Middelburg (Nīderlande) — Y.S./Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

3

2012/C 157/05

Lieta C-146/12: Prasība, kas celta 2012. gada 26. martā — Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

4

2012/C 157/06

Lieta C-150/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 29. martā iesniedza Högsta domstolen (Zviedrija) — Eva-Marie Brännström un Rune Brännström/Ryanair Holdings plc

4

2012/C 157/07

Lieta C-159/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 2. aprīlī iesniedza Regionale per la Lombardia (Itālija) — Alessandra Venturini/A.S.L. Varese u.c.

5

2012/C 157/08

Lieta C-160/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 2. aprīlī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itālija) — Maria Rosa Gramegna/A.S.L. Lodi u.c.

5

2012/C 157/09

Lieta C-161/12: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 2. aprīlī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itālija) — Anna Muzzio/A.S.L. Pavia u.c.

5

2012/C 157/10

Lieta C-165/12: Prasība, kas celta 2012. gada 3. aprīlī — Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome

6

 

Vispārējā tiesa

2012/C 157/11

Lieta T-104/12: Prasība, kas celta 2012. gada 1. martā — Verus/ITSB — Performance Industries Manufacturing (VORTEX)

7

2012/C 157/12

Lieta T-115/12: Prasība, kas celta 2012. gada 7. martā — Buzil-Werk Wagner/ITSB — Roca Sanitario (Roca)

7

2012/C 157/13

Lieta T-123/12: Prasība, kas celta 2012. gada 15. martā — Smartbook/ITSB (SMARTBOOK)

8

2012/C 157/14

Lieta T-126/12: Prasība, kas celta 2012. gada 20. martā — Interroll/ITSB (Inspired by efficiency)

8

2012/C 157/15

Lieta T-128/12: Prasība, kas celta 2012. gada 21. martā — HTTS/Padome

8

2012/C 157/16

Lieta T-134/12: Prasība, kas celta 2012. gada 27. martā — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Komisija

9

2012/C 157/17

Lieta T-137/12: Prasība, kas celta 2012. gada 19. martā — FunFactory/ITSB (Trīsdimensiju preču zīme, kas attēlo vibratora formu)

10

2012/C 157/18

Lieta T-138/12: Prasība, kas celta 2012. gada 26. martā — Geipel/ITSB — Reeh (BEST BODY NUTRITION)

10

2012/C 157/19

Lieta T-163/12: Prasība, kas celta 2012. gada 11. aprīlī — Ternavsky/Padome

11

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2012/C 157/20

Lieta F-36/10: Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 28. marta spriedums — Rapone/Komisija (Civildienests — Atklāts konkurss — Secīgas kandidatūras dalībai atklātā konkursā — Reģistrācijas atteikums)

12

2012/C 157/21

Lieta F-76/10: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2011. gada 28. jūnija rīkojums — Colart u.c./Parlaments (Civildienests — Ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju ikgadēja korekcija — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

12

2012/C 157/22

Lieta F-65/11: Civildienesta tiesas 2012. gada 20. marta rīkojums — Schönberger/Parlaments

12

LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

2.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 157/1


2012/C 157/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

OV C 151, 26.5.2012.

Iepriekšējās publikācijas

OV C 138, 12.5.2012.

OV C 133, 5.5.2012.

OV C 126, 28.4.2012.

OV C 118, 21.4.2012.

OV C 109, 14.4.2012.

OV C 89, 24.3.2012.

Šie teksti pieejami arī

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

Tiesa

2.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 157/2


Prasība, kas celta 2012. gada 28. februārī — Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-103/12)

2012/C 157/02

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji — L. G. Knudsen, I. Díez Parra un I. Liukkonen)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atcelt Padomes 2011. gada 16. decembra Lēmumu 2012/19/ES (1) par to, lai Eiropas Savienības vārdā apstiprinātu Deklarāciju par to, ka zvejas kuģiem, kuri kuģo ar Venecuēlas Bolivāra Republikas karogu, piešķir zvejas iespējas ES ūdeņos Francijas Gviānas piekrastes ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar savu prasību Eiropas Parlaments lūdz atcelt Padomes 2011. gada 16. decembra Lēmumu 2012/19/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā apstiprinātu Deklarāciju par to, ka zvejas kuģiem, kuri kuģo ar Venecuēlas Bolivāra Republikas karogu, piešķir zvejas iespējas ES ūdeņos Francijas Gviānas piekrastes ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Parlaments apstrīd izvēlēto juridisko pamatu. Primāri tas norāda, ka LESD 43. panta 3. punkts kopsakarā ar 218. panta 6. punkta b) apakšpunktu nevar būt pareizais juridiskais pamats, jo attiecīgais akts ir pielīdzināms starptautiskam līgumam par piekļuvi Savienības ūdeņiem, lai kāda trešā valsts veiktu zvejas darbības. Tādējādi tiesību akts esot bijis jāpieņem, pamatojoties uz LESD 43. panta 2. punktu un 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu un pēc Parlamenta piekrišanas.

Pakārtoti, Parlaments uzskata, ka Padome, izmantojot LESD 218. panta 6. punkta b) apakšpunktā paredzēto procedūru, ir kļūdaini interpretējusi šī paša punkta a) apakšpunktu. Pat ja pieņemtu, ka LESD 43. panta 3. punkts varētu būt pienācīgais juridiskais pamats Savienības iekšējam tiesību aktam, tā kā kam ir tāds pats saturs kā apstrīdētajam lēmumam, ko Parlaments apstrīd, nemainīgs paliek tas, ka kopējā zivsaimniecības politika starptautisku ES saistību noslēgšanas nolūkos veido no procedūras viedokļa neatdalāmu kopumu. Tādējādi visi šajā jomā ietilpstošie līgumi ir “nolīgumi jomās, kurās (…) piemēro parasto likumdošanas procedūru,” LESD 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta izpratnē. Tādējādi tiesību akts katrā ziņā bija jāpieņem, ievērojot minētajā a) apakšpunktā paredzēto piekrišanas procedūru.


(1)  OV 2012, L 6, 8. lpp.


2.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 157/2


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 1. martā iesniedza Kúria (Ungārija) — Franklin Templeton Investment Funds Société d’Investissement à Capital Variable/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

(Lieta C-112/12)

2012/C 157/03

Tiesvedības valoda — ungāru

Iesniedzējtiesa

Kúria

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Franklin Templeton Investment Funds Société d’Investissement à Capital Variable

Atbildētāja: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Adó Főigazgatósága

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai ar ES līgumu noteikumiem par brīvības veikt uzņēmējdarbību principu (LESD 49. pants), vienlīdzīgas attieksmes principu (LESD 54. pants) un kapitāla brīvas aprites principu (LESD 56. pants (sic.)) ir saderīgs Ungārijas tiesību aktos paredzētais Ungārijā rezidējoša dividenžu saņēmēja atbrīvojums no dividenžu nodokļa, ja

a)

nerezidents dividenžu saņēmējs no dividenžu nodokļa ir atbrīvots vienīgi tad, ja tas atbilst noteiktiem likumā paredzētiem nosacījumiem, proti, ja tā līdzdalība (akciju gadījumā — tā vārda akcijās esošā daļa) rezidentes sabiedrības statūtkapitālā dividenžu izmaksāšanas (piešķiršanas) brīdī pastāvīgi ir bijusi vismaz 20 % apmērā vismaz divus gadus pēc kārtas, ņemot vērā, ka gadījumā, ja pastāvīgā līdzdalība 20 % apmērā ir bijusi mazāk nekā divus gadus pēc kārtas, dividendes izmaksājošajai sabiedrībai nav pienākuma ieturēt dividenžu nodokli un dividendes saņemošajai sabiedrībai vai nenaudas piešķīrumu gadījumā tos piešķirošajai sabiedrībai nav pienākuma maksāt minēto nodokli, iesniedzot savu nodokļu deklarāciju, ja nodokļa samaksu ir garantējusi kāda cita persona vai dividenžu izmaksātāja;

b)

turklāt gadījumā, ja nerezidents dividenžu saņēmējs neatbilst nosacījumiem, kas valsts tiesību aktos izvirzīti, lai saņemtu atbrīvojumu no nodokļa, vai nu tāpēc, ka tā līdzdalība (akciju gadījumā — tā vārda akcijās esošā daļa) rezidentes sabiedrības statūtkapitālā dividenžu izmaksāšanas (piešķiršanas) brīdī ir mazāka par minimālo likumā prasīto 20 % robežvērtību, vai arī tāpēc, ka tam šī procentuālā daļa nav pastāvīgi bijusi vismaz divus gadus pēc kārtas, vai arī ja gadījumā, kad pastāvīgā līdzdalība 20 % apmērā ir bijusi mazāk nekā divus gadus pēc kārtas, nodokļa samaksu nav garantējusi kāda trešā persona vai dividenžu izmaksātāja?

2)

Vai uz 1. b) jautājumu būtu jāatbild kā citādi, ja tiktu ņemts vērā — proti, vai šo atbildi vispār un cik lielā mērā ietekmētu — apstāklis, ka

a)

saskaņā ar Ungārijas tiesību aktiem rezidents dividenžu saņēmējs ir atbrīvots no dividenžu nodokļa, turpretim nerezidenta dividenžu saņēmēja nodokļu nasta ir atkarīga no tā, vai tam būtu piemērojama (Padomes 1990. gada 23. jūlija) Direktīva (90/435/EEK par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem) vai (Budapeštā 1990. gada 15. janvārī Ungārijas Republikas un Luksemburgas Lielhercogistes noslēgtā) Konvencija (par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitālnodokļiem);

b)

saskaņā ar Ungārijas tiesību aktiem rezidents dividenžu saņēmējs ir atbrīvots no dividenžu nodokļa, turpretim nerezidents dividenžu saņēmējs atkarībā no savas valsts tiesībās noteiktā vai nu drīkst minēto nodokli atskaitīt no kādiem saviem valsts nodokļiem, vai arī tam galu galā tas jāsedz?

3)

Vai valsts nodokļu administrācija drīkst, atsaucoties uz LESD 65. panta 1. punktu (bijušais EKL 58. panta 1. punkts) un bijušo EKL 220. pantu, pēc savas ierosmes nepiemērot Kopienu tiesības?


2.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 157/3


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 20. martā iesniedza Rechtbank Middelburg (Nīderlande) — Y.S./Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

(Lieta C-141/12)

2012/C 157/04

Tiesvedības valoda — holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rechtbank Middelburg

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Y.S.

Atbildētājs: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai dati, kas lēmuma projektā ir ietverti par attiecīgo personu un attiecas uz šo personu, ir personas dati Direktīvas 95/46 (1) 2. panta a) punkta izpratnē?

2)

Vai lēmuma projektā ietvertā juridiskā analīze ir personas dati iepriekš minētās tiesību normas izpratnē?

3)

Vai, ja Tiesa apstiprinātu, ka iepriekš aprakstītie dati ir personas dati, apstrādātājam, attiecīgi, iestādei atbilstoši Direktīvas 95/46 12. pantam un ES hartas (2) 8. panta 2. punktam ir jāsniedz piekļuve šiem personas datiem?

4)

Vai attiecīgā persona šajā sakarā var tieši atsaukties arī uz ES hartas 41. panta 2. punkta b) apakšpunktu un, ja tas tā ir, vai šīs normas teksts “ievērojot (lēmuma pieņemšanas) konfidencialitātes (…) likumīgas aizsardzības apsvērumus” ir interpretējams tādējādi, ka šā iemesla dēļ var atteikt piekļuvi lēmuma projektam?

5)

Vai apstrādātājam, attiecīgi, iestādei gadījumā, kad attiecīgā persona lūdz piešķirt tai piekļuvi lēmuma projektam, ir šai personai jāizsniedz minētā dokumenta kopiju, lai būtu īstenotas piekļuves tiesības?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 31. lpp.).

(2)  Eiropas Savienības Pamattiesību harta (OV 2000, C 364, 1. lpp.).


2.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 157/4


Prasība, kas celta 2012. gada 26. martā — Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-146/12)

2012/C 157/05

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — P. Hetsch un G. Braun)

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka Vācijas Federatīvā Republika nav pieņēmusi vai katrā ziņā paziņojusi Komisijai normatīvos un administratīvos aktus, kuri ir vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvas 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (1) 1. pantu, 2. pantu, 4. panta 2. punktu, 5. panta 2., 5., 6. un 8. punktu, 6. panta 1., 2., 3., 9. un 10. punktu, 7., 8. un 9. pantu, 11. panta 4. un 5.punktu, 12. pantu, 13. panta 5. punktu, 15., 16.. un 17. pantu, 18. panta 1., 2., 4. un 5. punktu, 19. panta 3. punktu, 20.-27. pantu, 28. panta 4. un 6. punktu, 32.-35. pantu, kā arī I-IX pielikumu;

saskaņā ar LESD 260. panta 3. punktu piespriest Vācijas Federatīvajai Republikai kavējuma naudu EUR 215 409,6 dienā par to, ka tā nav izpildījusi pienākumu paziņot par transponēšanas pasākumiem, kura ir maksājama Eiropas Savienības pašas resursu kontā;

piespriest Vācijas Federatīvajai Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Direktīvas transponēšanas termiņš beidzās 2010. gada 19. jūlijā.


(1)  OV L 191, 1. lpp.


2.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 157/4


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 29. martā iesniedza Högsta domstolen (Zviedrija) — Eva-Marie Brännström un Rune Brännström/Ryanair Holdings plc

(Lieta C-150/12)

2012/C 157/06

Tiesvedības valoda — zviedru

Iesniedzējtiesa

Högsta domstolen

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Eva-Marie Brännström un Rune Brännström

Atbildētājs: Ryanair Holdings plc

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai gaisa pārvadātāja atbildība par zaudējumiem, kas radušies kavējuma Monreālas konvencijas 19. panta izpratnē dēļ, ietver arī gadījumus, kad pasažieru ierašanās galamērķī ir aizkavējusies lidojuma neveikšanas dēļ? Vai kāda nozīme ir tam, kādā posmā lidojums ir ticis atcelts, piemēram, pēc piereģistrēšanās?

2)

Vai lidostā pastāvoša tehniska problēma, kuras dēļ — atsevišķi vai kopā ar laika apstākļiem — nav bijis iespējams veikt nolaišanos, var tikt atzīta par “ārkārtēju apstākli” Regulas (EK) Nr. 261/2004 (1) 5. panta 3. punkta izpratnē? Vai, izvērtējot to, kas ir atzīstams par šādu apstākli, nozīme var būt tam, ka lidsabiedrībai jau iepriekš bija zināms par šo tehnisko problēmu?

3)

Ja atbilde uz otrā jautājuma pirmo daļu ir apstiprinoša, kādi pasākumi lidsabiedrībai ir jāveic, lai tai neiestātos pienākums samaksāt kompensāciju atbilstoši regulas 5. panta 3. punktam?

vai var prasīt — un, ja jā, tad ar kādiem nosacījumiem un kādā apmērā —, lai lidsabiedrības rīcībā būtu papildu resursi, piemēram, gaisa kuģi vai apkalpe, kas būtu gatava veikt lidojumu, kurš pretējā gadījumā būtu bijis jāatceļ, vai lai veiktu lidojumu atceltā lidojuma vietā?

vai no lidsabiedrības var prasīt piedāvāt pasažieriem maršruta maiņu atbilstoši regulas 8. panta 1. punkta b) apakšpunktam? Kādi pienākumi šādā gadījumā pastāv, piemēram, attiecībā uz izlidošanas laiku un vēršanos pie citiem pārvadātājiem?

4)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai pastāv kāda atšķirība starp pasākumiem, kas lidsabiedrībai ir jāveic, lai neiestātos tās pienākums samaksāt kompensāciju atbilstoši regulas 5. panta 3. punktam, un pasākumiem, kuri tai ir jāveic, lai neiestātos tās atbildība par zaudējumiem atbilstoši Monreālas konvencijas 19. pantam?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regula (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV L 46, 1. lpp.).


2.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 157/5


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 2. aprīlī iesniedza Regionale per la Lombardia (Itālija) — Alessandra Venturini/A.S.L. Varese u.c.

(Lieta C-159/12)

2012/C 157/07

Tiesvedības valoda — itāļu

Iesniedzējtiesa

Regionale per la Lombardia

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Alessandra Venturini

Atbildētāji: A.S.L. Varese u.c.

Prejudiciālais jautājums

Vai brīvības veikt uzņēmējdarbību, nediskriminācijas un konkurences aizsardzības principi, kas paredzēti LESD 49. un nākamajos pantos, pieļauj tādus valsts tiesību aktus, kas neļauj farmaceitam, kurš ir ieguvis attiecīgu kvalifikāciju un ir reģistrēts atbilstošajā profesionālajā apvienībā, bet kurš nav teritoriālajā plānā iekļautas aptiekas īpašnieks, tam piederošajā aptiekā mazumtirdzniecībā izplatīt arī zāles, kuru saņemšanai ir nepieciešama tā sauktā “baltā recepte”, proti, zāles, kuru izmaksas nesedz Servizio Sanitario Nazionale, bet pilnībā sedz to pircējs, un kuri šajā nozarē tādējādi ievieš arī aizliegumu tirgot atsevišķu kategoriju zāles un kvotu attiecībā uz to tirdzniecības vietu skaitu, kas var tikt izveidotas valsts teritorijā?


2.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 157/5


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 2. aprīlī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itālija) — Maria Rosa Gramegna/A.S.L. Lodi u.c.

(Lieta C-160/12)

2012/C 157/08

Tiesvedības valoda — itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Maria Rosa Gramegna

Atbildētāji: A.S.L. Lodi u.c.

Prejudiciālais jautājums

Vai brīvības veikt uzņēmējdarbību, nediskriminācijas un konkurences aizsardzības principi, kas paredzēti LESD 49. un nākamajos pantos, pieļauj tādus valsts tiesību aktus, kas neļauj farmaceitam, kurš ir ieguvis attiecīgu kvalifikāciju un ir reģistrēts atbilstošajā profesionālajā apvienībā, bet kurš nav teritoriālajā plānā iekļautas aptiekas īpašnieks, tam piederošajā aptiekā mazumtirdzniecībā izplatīt arī zāles, kuru saņemšanai ir nepieciešama tā sauktā “baltā recepte”, proti, zāles, kuru izmaksas nesedz Servizio Sanitario Nazionale, bet pilnībā sedz to pircējs, un kuri šajā nozarē tādējādi ievieš arī aizliegumu tirgot atsevišķu kategoriju zāles un kvotu attiecībā uz to tirdzniecības vietu skaitu, kas var tikt izveidotas valsts teritorijā?


2.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 157/5


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 2. aprīlī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itālija) — Anna Muzzio/A.S.L. Pavia u.c.

(Lieta C-161/12)

2012/C 157/09

Tiesvedības valoda — itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Anna Muzzio

Atbildētāji: A.S.L. Pavia u.c.

Prejudiciālais jautājums

Vai brīvības veikt uzņēmējdarbību, nediskriminācijas un konkurences aizsardzības principi, kas paredzēti LESD 49. un nākamajos pantos, pieļauj tādus valsts tiesību aktus, kas neļauj farmaceitam, kurš ir ieguvis attiecīgu kvalifikāciju un ir reģistrēts atbilstošajā profesionālajā apvienībā, bet kurš nav teritoriālajā plānā iekļautas aptiekas īpašnieks, tam piederošajā aptiekā mazumtirdzniecībā izplatīt arī zāles, kuru saņemšanai ir nepieciešama tā sauktā “baltā recepte”, proti, zāles, kuru izmaksas nesedz Servizio Sanitario Nazionale, bet pilnībā sedz to pircējs, un kuri šajā nozarē tādējādi ievieš arī aizliegumu tirgot atsevišķu kategoriju zāles un kvotu attiecībā uz to tirdzniecības vietu skaitu, kas var tikt izveidotas valsts teritorijā?


2.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 157/6


Prasība, kas celta 2012. gada 3. aprīlī — Eiropas Komisija/Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-165/12)

2012/C 157/10

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — A. Bouquet un E. Paasivirta)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atcelt Padomes 2011. gada 16. decembra Lēmumu 19/2012/ES (1) par to, lai Eiropas Savienības vārdā apstiprinātu Deklarāciju par to, ka zvejas kuģiem, kuri kuģo ar Venecuēlas Bolivāra Republikas karogu, piešķir zvejas iespējas ES ūdeņos Francijas Gviānas piekrastes ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, jo tas ir pamatots ar LESD 218. panta 6. punkta b) apakšpunktu kopsakarā ar LESD 43. panta 3. punktu;

atstāt spēkā atceltā lēmuma iedarbību līdz saprātīgā termiņā stājas spēkā no jauna ar pienācīgu juridisko pamatu, proti, LESD 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu kopsakarā ar LESD 43. panta 2. punktu, pieņemtais lēmums vai, ja Parlaments nedod savu piekrišanu, līdz īsa saprātīga termiņa beigām pēc Parlamenta lēmuma nedot piekrišanu pieņemšanas, un

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Komisija lūdz atcelt Padomes Lēmumu 19/2012/ES, atstājot spēkā tā iedarbību līdz ar Parlamenta piekrišanu tiek pieņemts jauns tiesību akts, tā kā izvēlētais juridiskais pamats būtiski atšķiras no Komisijas ierosinātā pamata, proti, LESD 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta (saistībā ar LESD 43. pantu).

Komisija apgalvo, ka, rīkojoties šādi, Padome ir pieļāvusi kļūdu un ka saskaņā ar Komisijas priekšlikumu pirms attiecīgā tiesību akta pieņemšanas tai bija jāsaņem Parlamenta piekrišana.

Savas prasības pamatojumam Komisija norāda trīs pamatus: pirmais pamats, kuram ir trīs daļas, ir par, pirmkārt, LESD 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta un 43. panta 2. punkta pārkāpumu, tā kā Padome kā apstrīdētā tiesību akta juridisko pamatu ir norādījusi LESD 218. panta 6. punkta b) apakšpunktu un 43. panta 3. punktu, un, otrkārt, LESD 296. panta otrās daļas pārkāpumu, tā kā Padome ir pretrunīgi pamatojusi savu juridiskā pamata izvēli.

Otrais pamats, kurš izriet no pirmā pamata, arī ir par LESD 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta pārkāpumu, tā kā Padome nav ievērojusi Eiropas Parlamenta institucionālās prerogatīvas, nesaņemot tā piekrišanu, lai gan to prasa attiecīgais pants.

Trešais pamats ir par LES 17. panta un LESD 218. panta 6. punkta pārkāpumu, jo Padome ir sagrozījusi Komisijas priekšlikumu.


(1)  OV 2002, L 6, 8. lpp.


Vispārējā tiesa

2.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 157/7


Prasība, kas celta 2012. gada 1. martā — Verus/ITSB — Performance Industries Manufacturing (“VORTEX”)

(Lieta T-104/12)

2012/C 157/11

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Verus Eood (Sofija, Bulgārija) (pārstāvis — S. Vykydal, Rechtsanwalt)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Performance Industries Manufacturing, Inc. (Odessa, Florida, Amerikas Savienotās Valstis)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Apelāciju ceturtās padomes 2011. gada 21. decembra lēmumu lietā R 512/2011-4 “VORTEX”/“VORTEX” un nodot lietu atkārtotai izskatīšanai Apelāciju padomē;

piespriest atbildētājam atlīdzināt gan tiesāšanās izdevumus Vispārējā tiesā, gan izdevumus procesā Apelāciju padomē.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: Performance Industries Manufacturing, Inc.

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “VORTEX” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 7. un 12. klasē (reģistrācijas pieteikums Nr. 5 375 324)

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: prasītāja

Iebildumu procesā pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Kopienas vārdiska preču zīme “VORTEX” attiecībā uz pakalpojumiem, kas ietilpst 35. un 39. klasē (preču zīme Nr. 5 514 104)

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 8. panta 2. punkta a) un b) apakšpunkta pārkāpums, jo starp pretstatītajām preču zīmēm pastāv sajaukšanas iespēja


2.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 157/7


Prasība, kas celta 2012. gada 7. martā — Buzil-Werk Wagner/ITSB — Roca Sanitario (“Roca”)

(Lieta T-115/12)

2012/C 157/12

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG (Memmingen, Vācija) (pārstāvis –D. Waldhauser, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Roca Sanitario, SA (Barselona, Spānija)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja Apelāciju ceturtās padomes 2012. gada 9. janvāra lēmumu attiecībā uz sūdzību Nr. R 1907/2010-4 un noraidīt Roca Sanitario, SA, Av. Diagonal, 513, E-08029 Barselona (Spānija) iebildumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “Roca” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 3. klasē (reģistrācijas pieteikums Nr. 6 800 726).

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: Roca Sanitario, SA

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Spānijas preču zīmes “Roca” (preču zīmes Nr. 1 020 043, Nr. 2 543 451, Nr. 424 875 un Nr. 915 635) attiecībā uz konkrētām precēm, kas ietilpst 19. un 21. klasē, kā arī starptautiska preču zīme “Roca” (preču zīme Nr. 905 212) attiecībā uz konkrētām precēm, kas ietilpst 11., 19., 20. un 21. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus daļēji noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: atcelt Iebildumu nodaļas lēmumu un noraidīt Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu attiecībā uz visām pieteiktajām precēm

Izvirzītie pamati: starp pretstatītajām preču zīmēm neesot sajaukšanas iespējas


2.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 157/8


Prasība, kas celta 2012. gada 15. martā — Smartbook/ITSB (“SMARTBOOK”)

(Lieta T-123/12)

2012/C 157/13

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Smartbook AG (Offenburg, Vācija) (pārstāvji — C. Milbradt un A. Schwarz, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju otrās padomes 2011. gada 15. decembra lēmumu attiecībā uz sūdzību Nr. R 799/2011-2;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp apelācijas procesā radušos tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “SMARTBOOK” (reģistrācijas pieteikums Nr. 8 426 348) attiecībā uz precēm, kas ietilpst 9., 16. un 28. klasē

Pārbaudītāja lēmums: reģistrācijas pieteikumu noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta pārkāpums, jo reģistrācijai pieteiktajai preču zīmei esot atšķirtspēja un attiecībā uz šajā lietā minētajām precēm tā neesot aprakstoša


2.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 157/8


Prasība, kas celta 2012. gada 20. martā — Interroll/ITSB (“Inspired by efficiency”)

(Lieta T-126/12)

2012/C 157/14

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Interroll Holding AG (Sant’ Antonino, Šveice) (pārstāvis — R. Böhm, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju pirmās padomes 2012. gada 12. janvāra lēmumu attiecībā uz sūdzību Nr. R 1280/2011-1;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “Inspired by efficiency” (reģistrācijas pieteikums Nr. 9 725 359) attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 6., 7., 9., 20., 35., 39. un 42. klasē

Pārbaudītāja lēmums: reģistrācijas pieteikumu noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta pārkāpums, jo reģistrācijai pieteiktajai preču zīmei esot atšķirtspēja un attiecībā uz šajā lietā minētajām precēm un pakalpojumiem tā neesot aprakstoša


2.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 157/8


Prasība, kas celta 2012. gada 21. martā — HTTS/Padome

(Lieta T-128/12)

2012/C 157/15

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: HTTS Hanseatic Trade Trust & Shipping GmbH (Hamburga, Vācija) (pārstāvji — Rechtsanwälte J. Kienzle un M. Schlingmann)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Padomes 2012. gada 23. janvāra Lēmumu 2012/35/KĀDP, ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu (1), un Padomes 2012. gada 23. janvāra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 54/2012, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 961/2010, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu (2), ciktāl šie tiesību akti attiecas uz prasītāju;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, it īpaši prasītājas izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza piecus pamatus.

1)

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots prasītājas tiesību uz aizstāvību pārkāpums

Prasītāja šajā ziņā apgalvo, ka Padome esot pārkāpusi tās tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā un it īpaši pienākumu norādīt pamatojumu, jo Padome nav sniegusi pietiekamu pamatojumu attiecībā uz prasītājas atkārtotu iekļaušanu to personu, organizāciju un vienību sarakstā, kam tiek piemēroti ierobežojoši pasākumi saskaņā ar Lēmuma 2010/413/KĀDP (3) 19. un 20. pantu un Regulas (ES) Nr. 961/2010 (4) 16. pantu.

Turklāt Padome, neraugoties uz attiecīgu prasītājas pieprasījumu, nav pārskatījusi savu lēmumu par prasītājas atkārtotu iekļaušanu sankciju sarakstā.

Padome pārkāpusi arī prasītājas tiesības tikt uzklausītai, jo Padome pirms prasītājas atkārtotas iekļaušanas sankciju sarakstā nav tai devusi iespēju paust savu viedokli un tādējādi likt Padomei veikt pārbaudi.

2)

Ar otro pamatu tiek apgalvots apstrīdētās regulas juridiskā pamata trūkums

Prasītāja uzskata, ka apstrīdētajai Īstenošanas regulai nav juridiska pamata, jo Vispārējā tiesa ar 2011. gada 7. decembra spriedumu lietā T-562/10 ir atcēlusi Regulu Nr. 961/2010, ciktāl tā attiecas uz prasītāju; neraugoties uz Regulas Nr. 961/2010 iedarbības saglabāšanu uz diviem mēnešiem, šī regula attiecībā uz prasītāju nevar būt efektīvs juridisks pamats Īstenošanas regulas pieņemšanai.

3)

Ar trešo pamatu tiek apgalvots LESD 266. panta pārkāpums

Prasītāja turklāt apgalvo, ka Padome neesot veikusi nevienu pasākumu, lai izpildītu Vispārējās tiesas 2011. gada 7. decembra spriedumu lietā T-562/10, bet gluži pretēji Vispārējās tiesas spriedumam atkārtoti iekļāvusi prasītāju sankciju sarakstā.

4)

Ar ceturto pamatu tiek apgalvota prasītājas iekļaušanas sankciju sarakstā nepamatotība

Prasītāja vēl apgalvo, ka Padomes norādītie pamati prasītājas iekļaušanai sankciju sarakstā ir gaužām neatbilstoši un tie nevar pamatot prasītājas iekļaušanu sankciju sarakstā.

5)

Ar piekto pamatu tiek apgalvots prasītājas pamattiesību uz īpašumu pārkāpums

Prasītājas atkārtota iekļaušana sankciju sarakstā esot neattaisnota iejaukšanās prasītājas pamattiesībās uz īpašumu, jo nepietiekamā Padomes pamatojuma dēļ prasītājai neesot skaidrs, kādēļ tā ir iekļauta šajā sankciju sarakstā. Prasītājas atkārtota iekļaušana sankciju sarakstā esot balstīta uz acīmredzami kļūdainu Padomes vērtējumu par prasītājas stāvokli un darbību, turklāt iekļaušana esot nesamērīga.


(1)  Padomes 2012. gada 23. janvāra Lēmums 2012/35/KĀDP, ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu (OV L 19, 22. lpp.).

(2)  Padomes 2012. gada 23. janvāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 54/2012, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 961/2010, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu (OV L 19, 1. lpp.).

(3)  Padomes 2010. gada 26. jūlija Lēmums 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu un atceļ Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP (OV L 195, 39. lpp.).

(4)  Padomes 2010. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 961/2010, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu un atceļ Regulu (EK) Nr. 423/2007 (OV L 281, 1. lpp.).


2.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 157/9


Prasība, kas celta 2012. gada 27. martā — Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Komisija

(Lieta T-134/12)

2012/C 157/16

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA (Alikante, Spānija) (pārstāvis — M. Jiménez Perona, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Eiropas Komisijas 2012. gada 19. janvāra lēmumu Ares(2012) 39854 par auditam 09-INFS-001/041 atbilstošo parādzīmju samaksu;

piespriest Komisijai atlīdzināt zaudējumus, kas prasītājai nodarīti ar Komisijas prettiesisko rīcību, kas ir šīs prasības priekšmets, par summu EUR 732 788.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja ar Komisiju noslēdza vairākus līgumus pētniecības un attīstības jomā, kurus visus reglamentē Komisijas 2003. gada 23. oktobra Lēmums C(2003) 3834, kurš ietver FP 5 vai FP 6 tipveida līgumus un paredz vispārējos FP 5 un FP noteikumus.

Saistībā ar minētajiem līgumiem, pamatojoties uz OLAF veiktu izmeklēšanu un Komisijas veiktu auditu, Komisija pieņēma lēmumu atsaukt subsīdijas.

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza astoņus pamatus.

1)

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka minētā audita veikšanas veida dēļ ir pārkāptas tiesības uz aizsardzību.

2)

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts tiesiskās drošības princips, jo prasītājai visu laiku nebija zināms piemērojamais tiesiskais regulējums.

3)

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka atbildētāja iestāde nav izpildījusi savu pienākumu norādīt tiesību aktu pamatojumu.

4)

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka DG INFSO audita ziņojumā izmantotā toņa dēļ ir pārkāpta nevainīguma prezumpcija.

5)

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka nav ievērotas tiesības uz labu pārvaldību, kas savukārt izriet no auditoriem uzliktā objektivitātes un taisnīguma pienākuma neievērošanas.

6)

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts tiesiskās paļāvības princips, īpaši attiecībā uz ārējo auditoru akreditācijas neesamību un pašas audita procedūras pamatu.

7)

Ar septīto pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts samērīguma princips.

8)

Ar astoto pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāptas tiesības uz intimitāti.


2.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 157/10


Prasība, kas celta 2012. gada 19. martā — FunFactory/ITSB (Trīsdimensiju preču zīme, kas attēlo vibratora formu)

(Lieta T-137/12)

2012/C 157/17

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: FunFactory GmbH (Brēmene, Vācija) (pārstāvis — K.-D. Franzen, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2012. gada 19. janvāra lēmumu R 1436/2011-4;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp apelācijas procesā radušos tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Attiecīgā Kopienas preču zīme: trīsdimensiju preču zīme, kas attēlo vibratora formu (reģistrācijas pieteikums Nr. 9 390 691), attiecībā uz precēm, kas ietilpst 10. klasē

Pārbaudītāja lēmums: reģistrācijas pieteikumu noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta nepareiza interpretācija un piemērošana, jo reģistrācijai pieteiktajai preču zīmei esot atšķirtspēja un attiecībā uz lietā minētajām precēm tā neesot aprakstoša; Regulas Nr. 207/2009 73. panta pirmajā teikumā paredzētā pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpums un tiesību tikt uzklausītam nenodrošināšana


2.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 157/10


Prasība, kas celta 2012. gada 26. martā — Geipel/ITSB — Reeh (“BEST BODY NUTRITION”)

(Lieta T-138/12)

2012/C 157/18

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Yves Geipel (Auerbach, Vācija) (pārstāvis — J. Sachs, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otrs procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieks: Jörg Reeh (Buxtehude, Vācija)

Prasītāja prasījumi:

atcelt apstrīdēto ITSB Apelāciju pirmās padomes 2012. gada 12. janvāra lēmumu un noraidīt 2009. gada 24. jūlija iebildumus;

piespriest Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp apelācijas procesā radušos izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs: prasītājs

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme “BEST BODY NUTRITION” (starptautiska reģistrācija Nr. W 982 101 ar norādi uz Eiropas Savienību) attiecībā uz precēm, kas ietilpst 25., 28., 29., 30. un 32. klasē

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašnieks: Jörg Reeh

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Kopienas vārdiska preču zīme Nr. 4 020 161“BEST4BODY” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 25. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus apmierināt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: starp pretstatītajām preču zīmēm neesot sajaukšanas iespējas


2.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 157/11


Prasība, kas celta 2012. gada 11. aprīlī — Ternavsky/Padome

(Lieta T-163/12)

2012/C 157/19

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Anatoly Ternavsky (Maskava, Krievija) (pārstāvji — C. Rapin un E. Van den Haute, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt šo prasību par pieņemamu;

atcelt Padomes 2012. gada 23. marta Īstenošanas lēmuma 2012/171/KĀDP, ar ko īsteno Lēmumu 2010/639/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju, II pielikuma 2. punktu un Padomes 2012. gada 23. marta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 265/2012, ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju, II pielikuma 2. punktu;

piespriest Padomei samaksāt visus tiesāšanās izdevumus;

gadījumā, ja Vispārējā tiesa nolemtu, ka nav pamata lemt par prasījumiem, piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, piemērojot gan Vispārējās tiesas Reglamenta 87. panta 6. punkta, gan 90. panta a) punkta noteikumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza trīs pamatus.

1)

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka fakti ir konstatēti acīmredzami kļūdaini attiecībā uz Padomes tiesību aktos norādītiem iemesliem, kuru rezultātā prasītājs tika iekļauts to personu sarakstā, pret kurām vērstas sankcijas.

2)

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētie tiesību akti nav pietiekami pamatoti, ciktāl norādītie iemesli nekādi nepalīdz saprast šīs iekļaušanas nepieciešamību.

3)

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts Lēmums 2010/639/KĀDP un Regula (EK) Nr. 765/2006, kuros ir veikti grozījumi, kā arī nediskriminācijas princips, pirmkārt, jo šie tiesību akti tika piemēroti darījumu cilvēkam, nepierādot prezidenta Lukašenko režīma atbalsta darbības, ko viņam varētu pārmest, un, otrkārt, jo citi darījumu cilvēki, kurus Padome arī uzskatīja par pietuvinātiem Baltkrievijas valsts varai, atšķirībā no prasītāja netika iekļauti Eiropas sankciju sarakstos.


Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 157/12


Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2012. gada 28. marta spriedums — Rapone/Komisija

(Lieta F-36/10) (1)

(Civildienests - Atklāts konkurss - Secīgas kandidatūras dalībai atklātā konkursā - Reģistrācijas atteikums)

2012/C 157/20

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Chiara Rapone (Roma, Itālija) (pārstāvji — A. Rapone, advokāts, vēlāk L. Rapone, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Curall un B. Eggers, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt EPSO lēmumu, ar kuru atteikts reģistrēt prasītājas iesniegto pieteikumu dalībai atklātā konkursā EPSO/AD/177/10

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

C. Rapone sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 209, 31.7.2010., 54. lpp.


2.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 157/12


Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2011. gada 28. jūnija rīkojums — Colart u.c./Parlaments

(Lieta F-76/10) (1)

(Civildienests - Ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma un pensiju ikgadēja korekcija - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

2012/C 157/21

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Philippe Colart u.c. (Bastogne, Beļģija) (pārstāvis — C. Mourato, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji — S. Seyr un K. Zejdová)

Priekšmets

Prasība atcelt paziņojumus par prasītāju atalgojumu korekciju par laika posmu no 2009. gada jūlija līdz decembrim un paziņojumus par algu, kas sagatavoti pēc 2010. gada 1. janvāra ierēdņu un pārējo darbinieku ikgadējās atalgojuma un pensiju korekcijas ietvaros, pamatojoties uz Padomes 2009. gada 23. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1296/2009

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību par prasību lietā F-76/10 Colart u.c./Parlaments;

2)

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


(1)  OV C 301, 6.11.2010., 64. lpp.


2.6.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 157/12


Civildienesta tiesas 2012. gada 20. marta rīkojums — Schönberger/Parlaments

(Lieta F-65/11) (1)

2012/C 157/22

Tiesvedības valoda — vācu

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra pēc izlīguma panākšanas.


(1)  OV C 252, 27.8.2011., 57. lpp.