ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.136.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 136

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 11. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2012/C 136/01

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par likumdošanas priekšlikumiem attiecībā uz patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un izšķiršanu tiešsaistē

1

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 136/02

Euro maiņas kurss

5

2012/C 136/03

Euro maiņas kurss

6

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

EBTA Uzraudzības iestāde

2012/C 136/04

EBTA Uzraudzības iestādes paziņojums par pašreizējām valsts atbalsta atmaksāšanas procentu likmēm un atsauces/diskonta likmēm, ko trim EBTA valstīm piemēro no 2012. gada 1. janvāra(Publicēts saskaņā ar 10. pantu Uzraudzības iestādes 2004. gada 14. jūlija Lēmumā Nr. 195/04/COL (OV L 139, 25.5.2006., 37. lpp. un EEZ papildinājums Nr. 26/2006, 25.5.2006., 1. lpp.))

7

 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

EBTA Tiesa

2012/C 136/05

Tiesas spriedums (2012. gada 23. janvāris) Lietā E-2/11 – STX Norway Offshore AS un citi pret Norvēģijas valsti, ko pārstāv Tarifu padome (Pakalpojumu sniegšanas brīvība – Direktīva 96/71/EK – Darba ņēmēju norīkošana darbā – Minimālās algu likmes – Maksimālais darba stundu skaits – Atalgojums par tādiem darba uzdevumiem, kuru veikšanai nepieciešama nakšņošana ārpus mājas – Izdevumu kompensācija)

8

2012/C 136/06

Héraðsdómur Reykjavíkur2011. gada 16. decembra lūgums EBTA Tiesai sniegt konsultatīvu atzinumu lietā Vín Tríó ehf. pret Islandes valsti (Lieta E-19/11)

9

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2012/C 136/07

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

10

2012/C 136/08

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

11

2012/C 136/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

12

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2012/C 136/10

Pieteikuma publikācija saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību 6. panta 2. punktu

13

2012/C 136/11

Grozījumu pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

16

2012/C 136/12

Informatīvs paziņojums – sabiedriskā apspriešana – Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kuras iesniegusi Šveice un Lihtenšteina

21

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

ATZINUMI

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

11.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 136/1


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par likumdošanas priekšlikumiem attiecībā uz patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu un izšķiršanu tiešsaistē

2012/C 136/01

EIROPAS DATU AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪTĀJS,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 16. pantu;

ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 7. un 8. pantu;

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (1);

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti un jo īpaši tās 41. pantu (2),

IR PIEŅĒMIS ŠĀDU ATZINUMU.

I.   IEVADS

I.1.   Apspriešanās ar EDAU un atzinuma mērķis

1.

Komisija 2011. gada 29. novembrī pieņēma divus likumdošanas priekšlikumus par strīdu alternatīvu izšķiršanu (turpmāk tekstā – “priekšlikumi”):

priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par patērētāju strīdu alternatīvu izšķiršanu (turpmāk tekstā – “ADR priekšlikums”) (3);

priekšlikumu regulai par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē (turpmāk tekstā – “ODR priekšlikums”) (4).

2.

EDAU 2011. gada 6. decembrī saņēma ADR priekšlikumu un ODR priekšlikumu apspriešanai. Ar EDAU apspriedās arī neoficiāli pirms šo priekšlikumu pieņemšanas, un EDAU sniedza neoficiālas piezīmes. EDAU atzinīgi vērtē šādu agrīnu apspriešanos un faktu, ka priekšlikumos tika iekļauta lielākā daļa EDAU piezīmēs sniegto ieteikumu.

3.

Šā atzinuma mērķis ir analizēt priekšlikumos paredzēto personas datu apstrādi un izskaidrot, kā šajos priekšlikumos risinātas datu aizsardzības problēmas. Atzinumā īpaša vērība tiks pievērsta ODR priekšlikumam, jo tas paredz centralizētu personas datu apstrādi saistībā ar strīdiem, izmantojot tiešsaistes platformu.

I.2.   Priekšlikumu mērķis

4.

Alternatīvās strīdu izšķiršanas shēmas (ADR) paredz alternatīvus līdzekļus strīdu izšķiršanai, un parasti tie izmaksā lētāk un ir ātrāki nekā lietas izskatīšana tiesā. ADR priekšlikuma mērķis ir nodrošināt, lai visās ES dalībvalstīs būtu izveidotas šādas struktūras, kuras risinātu visus pārrobežu patērētāju strīdus, ko rada preču tirdzniecība vai pakalpojumu sniegšana Eiropas Savienībā.

5.

ODR priekšlikuma pamatā ir minētā ADR pieejamība patērētāju strīdiem visā ES. Tas izveido tiešsaistes platformu (turpmāk tekstā – “ODR platforma”), ko patērētāji un tirgotāji varēs izmantot sūdzību iesniegšanai kompetentai ADR struktūrai par pārrobežu tiešsaistes darījumiem.

II.   VISPĀRĪGAS PIEZĪMES

6.

EDAU atbalsta šo priekšlikumu mērķi un atzinīgi vērtē faktu, ka jau to sagatavošanas sākumposmā tika ņemti vērā datu aizsardzības principi.

7.

EDAU arī atzinīgi vērtē ODR priekšlikumā (5) iekļautās atsauces uz datu aizsardzības tiesību aktu piemērojamību un uz valstu tiesību aktu piemērojamību, ar ko īsteno Direktīvu 95/46/EK saistībā ar ADR priekšlikumu (6), kā arī atsauces uz apspriešanos ar EDAU (7).

III.   ĪPAŠAS PIEBILDES

III.1.   Personas datu apstrādātāju uzdevumi – skaidras pienākumu sadales nepieciešamība

8.

Saskaņā ar ODR priekšlikumu kontekstā ar katru strīdu, kas iesniegts, izmantojot ODR platformu, datus apstrādās trīs veidu iesaistītās personas:

ADR struktūras,

ODR koordinatori, kas sniegs atbalstu ar ODR platformas starpniecību iesniegto strīdu izšķiršanai (8),

Komisija.

11. panta 4. punkts paredz, ka katra šāda persona ir uzskatāma par personas datu apstrādātāju attiecībā uz personas datu apstrādi tās atbildības jomā.

9.

Tomēr var atzīt, ka daudzi personas datu apstrādātāji ir atbildīgi par to pašu personas datu apstrādi (9). Piemēram, datus saistībā ar kādu konkrētu strīdu, kas nosūtīts ar ODR platformas starpniecību, var izskatīt vairāki ODR koordinatori un kompetentā ADR struktūra, kas risinās šo strīdu. Arī Komisija var apstrādāt šos personas datus, lai darbinātu un uzturētu ODR platformu.

10.

Saistībā ar to EDAU atzinīgi vērtē faktu, ka ODR priekšlikuma 20. apsvērums norāda, ka datu aizsardzības tiesību akti ir jāpiemēro visiem šiem dalībniekiem. Tomēr ODR priekšlikuma likumdošanas daļā būtu jānorāda vismaz tas, pie kura personas datu apstrādātāja datu subjektiem būtu jāvēršas ar saviem pieprasījumiem par piekļuvi datiem, to labošanu, bloķēšanu un dzēšanu, un kurš personas datu apstrādātājs būtu atbildīgs par konkrētiem datu aizsardzības noteikumu pārkāpumiem (piemēram, par drošības pārkāpumiem). Arī datu subjekti būtu attiecīgi jāinformē par to.

III.2.   Piekļuves ierobežošana un glabāšanas periods

11.

Saskaņā ar ODR priekšlikuma 11. pantu piekļūt personas datiem, kas apstrādāti ar ODR platformas starpniecību, var tikai:

kompetentā ADR struktūra strīda izšķiršanas nolūkā,

ODR koordinatori, lai atbalstītu strīda izšķiršanu (piemēram, lai atvieglotu saziņu starp iesaistītajām pusēm un attiecīgo ADR struktūru vai lai informētu patērētājus par citām apstrīdēšanas iespējām ārpus ODR platformas),

Komisija, ja tas nepieciešams ODR platformas ekspluatācijai un uzturēšanai, tostarp lai uzraudzītu, kā platformu izmanto ADR struktūras un ODR koordinatori (10).

12.

EDAU atzinīgi vērtē šos mērķa un piekļuves tiesību ierobežojumus. Tomēr nav skaidrs, vai visi ODR koordinatori (vismaz 54 personas) būs tiesīgi piekļūt personas datiem saistībā ar visiem strīdiem. EDAU iesaka precizēt, ka ikvienam ODR koordinatoram būs piekļuve tikai tiem datiem, kas vajadzīgi viņa vai viņas pienākumu veikšanai saskaņā ar 6. panta 2. punktu.

13.

Attiecībā uz datu glabāšanas periodu EDAU atzinīgi vērtē 11. panta 3. punktu, kas ļauj uzglabāt personas datus tikai tik ilgi, kamēr izšķir strīdu un izmanto datu subjekta tiesības uz piekļuvi datiem. Viņš arī atzinīgi vērtē pienākumu automātiski dzēst datus sešus mēnešus pēc strīda noslēgšanas.

III.3.   Īpašu kategoriju datu apstrāde – iespējama vajadzība pēc iepriekšējas pārbaudes

14.

Ņemot vērā šo priekšlikumu mērķi, ir iespējams, ka personas dati tiks apstrādāti saistībā ar aizdomām par pārkāpumiem. Arī datus par veselības stāvokli var apstrādāt kontekstā ar strīdiem, kas rodas, pārdodot preces vai sniedzot ar veselības aizsardzību saistītus pakalpojumus.

15.

Tādējādi attiecībā uz personas datu apstrādi ODR platformas ietvaros valstu datu aizsardzības iestādes un EDAU var veikt iepriekšēju pārbaudi, kā to paredz Regulas (EK) Nr. 45/2001 27. pants un Direktīvas 95/46/EK 20. pants (11). EDAU uzskata, ka Komisija apzinās nepieciešamību pirms ODR platformas darbības uzsākšanas novērtēt, vai datu apstrāde ir iepriekš jāpārbauda.

III.4.   Ar EDAU jāapspriež deleģētie un īstenošanas akti saistībā ar sūdzības iesniegšanas veidlapu

16.

Informācija, kas jāsniedz elektroniskajā sūdzības veidlapā (turpmāk tekstā – “veidlapa”), ir norādīta ODR priekšlikuma pielikumā. Tajā ietilpst pušu personas dati (nosaukums/vārds, adrese un attiecīgā gadījumā e-pasta un tīmekļa vietnes adrese) un dati, kuru nolūks ir noteikt, kura ADR struktūra ir kompetenta izskatīt attiecīgo strīdu (patērētāja pastāvīgā dzīvesvieta laikā, kad preces vai pakalpojumi tika pasūtīti, preču vai pakalpojumu veids, uz kuru attiecas sūdzība utt.).

17.

EDAU atzinīgi vērtē 7. panta 6. punktu, kas atgādina – izmantojot elektronisko sūdzību veidlapu un tās pielikumus, apstrādā tikai tos datus, kas ir precīzi, atbilstīgi un samērīgi attiecībā uz to apkopošanas mērķiem. Pielikumā iekļautais datu saraksts atbilst arī mērķa ierobežojuma principam.

18.

Tomēr šo sarakstu var grozīt ar deleģētiem aktiem, un veidlapā sniedzamo informāciju regulēs īstenošanas akti (12). EDAU iesaka iekļaut tekstā norādi uz nepieciešamību apspriesties ar EDAU, ciktāl šie akti attiecas uz personas datu apstrādi.

III.5.   Drošības pasākumi – vajadzība veikt ietekmes uz privāto dzīvi novērtējumu

19.

EDAU atzinīgi vērtē noteikumus, kas attiecas uz datu konfidencialitāti un drošību. Drošības pasākumi, kas minēti ODR priekšlikuma 12. pantā, paredz datu piekļuves kontroli, drošības plānu un drošības starpgadījumu pārvaldību.

20.

EDAU iesaka pievienot arī norādi uz vajadzību veikt ietekmes uz privāto dzīvi novērtējumu (tostarp riska novērtējumu) un uz faktu, ka atbilstība datu aizsardzības tiesību aktiem un datu drošība ir regulāri jāpārbauda un jāpaziņo.

21.

Turklāt EDAU vēlas atgādināt, ka, izstrādājot IT rīkus ODR platformas izveidei, jau ļoti agrā izstrādes posmā būtu jāintegrē privātā dzīve un datu aizsardzība (integrēta privātuma aizsardzība), tostarp jāievieš rīki, kas ļautu lietotājiem labāk aizsargāt personas datus (piemēram, autentifikācija un šifrēšana).

III.6.   Datu subjektu informēšana

22.

EDAU atzinīgi vērtē ODR priekšlikuma 21. apsvērumu, kas paredz datu subjektu informēšanu par viņu personas datu apstrādi un par viņu tiesībām attiecībā uz šādu apstrādi publiski pieejamā privātuma paziņojumā. Tomēr pienākums informēt datu subjektus būtu jāiekļauj arī ODR priekšlikuma likumdošanas daļā.

23.

Turklāt datu subjekti būtu jāinformē arī par to, kurš personas datu apstrādātājs ir atbildīgs par viņu tiesību ievērošanu. Privātuma paziņojumam jābūt skaidri redzamam ikvienam, kurš aizpilda veidlapu.

IV.   SECINĀJUMS

24.

EDAU atzinīgi vērtē faktu, ka tekstā ir integrēti datu aizsardzības principi, jo īpaši attiecībā uz mērķa un piekļuves ierobežojumu, datu glabāšanas perioda ierobežošanu un drošības pasākumiem. Tomēr viņš iesaka:

izskaidrot personas datu apstrādātāju pienākumus un attiecīgi informēt par tiem datu subjektus,

izskaidrot piekļuves tiesību ierobežojumus,

papildināt drošības noteikumus,

iekļaut norādi uz vajadzību apspriesties ar EDAU par deleģētajiem un īstenošanas aktiem saistībā ar personas datu apstrādi.

25.

EDAU vēlas arī atgādināt, ka attiecībā uz personas datu apstrādi ODR platformas ietvaros EDAU un valstu datu aizsardzības iestādes var veikt iepriekšējas pārbaudes.

Briselē, 2012. gada 12. janvārī

Giovanni BUTTARELLI

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja palīgs


(1)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(2)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(3)  COM(2011) 793 galīgā redakcija.

(4)  COM(2011) 794 galīgā redakcija.

(5)  ODR priekšlikuma 20. un 21. apsvērums un 11. panta 4. punkts.

(6)  ADR priekšlikuma 16. apsvērums.

(7)  Priekšlikumu preambulas un paskaidrojuma raksti.

(8)  Katrai dalībvalstij būs jāizraugās viens ODR kontaktpunkts, kurā darbosies vismaz divi ODR koordinatori. Komisija izveidos ODR kontaktpunktu tīklu.

(9)  Skatīt arī 29. panta darba grupas atzinumu 1/2010 par jēdzieniem “personas datu apstrādātājs” un “apstrādātājs”, kas pieņemts 2010. gada 16. februāra (WP 169), 17.–24. lpp., un ir pieejams vietnē: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2010/wp169_en.pdf

(10)  Skatīt ODR priekšlikuma 11. panta 2. punktu.

(11)  Regulas (EK) Nr. 45/2001 27. pants paredz, ka tādu “datu apstrāde, kas attiecas uz veselību un aizdomām par izdarītiem nodarījumiem, nodarījumiem, sodāmību vai drošības pasākumiem” iepriekš jāpārbauda EDAU. Saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 20. panta 1. punktu datu apstrādes darbības, kuras atbilstīgi valsts datu aizsardzības tiesību aktiem var radīt konkrētu risku datu subjektu tiesībām un brīvībām, ir pakļaujamas valsts datu aizsardzības iestādes iepriekšējai pārbaudei.

(12)  ODR priekšlikuma 23.–24. apsvērums un 7. panta 4.–5. punkts.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

11.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 136/5


Euro maiņas kurss (1)

2012. gada 9. maijs

2012/C 136/02

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,295

JPY

Japānas jena

102,99

DKK

Dānijas krona

7,435

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,80495

SEK

Zviedrijas krona

8,9097

CHF

Šveices franks

1,201

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

7,563

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,243

HUF

Ungārijas forints

290,7

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,6983

PLN

Polijas zlots

4,2154

RON

Rumānijas leja

4,421

TRY

Turcijas lira

2,3236

AUD

Austrālijas dolārs

1,2886

CAD

Kanādas dolārs

1,3007

HKD

Hongkongas dolārs

10,053

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,6509

SGD

Singapūras dolārs

1,6232

KRW

Dienvidkorejas vona

1 481,06

ZAR

Dienvidāfrikas rands

10,3988

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,1726

HRK

Horvātijas kuna

7,505

IDR

Indonēzijas rūpija

11 951,56

MYR

Malaizijas ringits

3,9808

PHP

Filipīnu peso

55,18

RUB

Krievijas rublis

39,3

THB

Taizemes bāts

40,287

BRL

Brazīlijas reāls

2,5337

MXN

Meksikas peso

17,4978

INR

Indijas rūpija

69,768


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


11.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 136/6


Euro maiņas kurss (1)

2012. gada 10. maijs

2012/C 136/03

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,2961

JPY

Japānas jena

103,31

DKK

Dānijas krona

7,4335

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,80180

SEK

Zviedrijas krona

8,9448

CHF

Šveices franks

1,2013

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

7,5575

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,162

HUF

Ungārijas forints

288,31

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,6982

PLN

Polijas zlots

4,2292

RON

Rumānijas leja

4,4190

TRY

Turcijas lira

2,3135

AUD

Austrālijas dolārs

1,2801

CAD

Kanādas dolārs

1,2945

HKD

Hongkongas dolārs

10,0615

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,6434

SGD

Singapūras dolārs

1,6199

KRW

Dienvidkorejas vona

1 480,27

ZAR

Dienvidāfrikas rands

10,3800

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,1840

HRK

Horvātijas kuna

7,5055

IDR

Indonēzijas rūpija

11 954,38

MYR

Malaizijas ringits

3,9758

PHP

Filipīnu peso

55,039

RUB

Krievijas rublis

39,0370

THB

Taizemes bāts

40,335

BRL

Brazīlijas reāls

2,5456

MXN

Meksikas peso

17,4001

INR

Indijas rūpija

69,1310


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

EBTA Uzraudzības iestāde

11.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 136/7


EBTA Uzraudzības iestādes paziņojums par pašreizējām valsts atbalsta atmaksāšanas procentu likmēm un atsauces/diskonta likmēm, ko trim EBTA valstīm piemēro no 2012. gada 1. janvāra

(Publicēts saskaņā ar 10. pantu Uzraudzības iestādes 2004. gada 14. jūlija Lēmumā Nr. 195/04/COL (OV L 139, 25.5.2006., 37. lpp. un EEZ papildinājums Nr. 26/2006, 25.5.2006., 1. lpp.))

2012/C 136/04

Pamatlikmes aprēķina saskaņā ar nodaļu par atsauces un diskonta likmju noteikšanas metodi Iestādes Valsts atbalsta pamatnostādnēs, kurās grozījumi izdarīti ar Iestādes 2008. gada 17. decembra Lēmumu Nr. 788/08/COL. Lai aprēķinātu piemērojamo atsauces likmi, ir jāpieskaita piemērota rezerve saskaņā ar Valsts atbalsta pamatnostādnēm. Attiecībā uz diskonta likmi tas nozīmē, ka pamatlikmei ir attiecīgi jāpieskaita 100 bāzes punktu rezerve. Arī atgūšanas likmi parasti aprēķina, pamatlikmei pieskaitot 100 bāzes punktus, kā tas paredzēts Iestādes 2008. gada 17. decembra Lēmumā Nr. 789/08/COL, ar kuru groza Iestādes 2004. gada 14. jūlija Lēmumu Nr. 195/04/COL (publicēts OV L 340, 22.12.2010., 1. lpp. un EEZ papildinājumā Nr. 72/2010, 22.12.2010., 1. lpp.).

 

Islande

Lihtenšteina

Norvēģija

1.1.2012.–

4,70

0,31

3,57


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

EBTA Tiesa

11.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 136/8


TIESAS SPRIEDUMS

(2012. gada 23. janvāris)

Lietā E-2/11

STX Norway Offshore AS un citi pret Norvēģijas valsti, ko pārstāv Tarifu padome

(Pakalpojumu sniegšanas brīvība – Direktīva 96/71/EK – Darba ņēmēju norīkošana darbā – Minimālās algu likmes – Maksimālais darba stundu skaits – Atalgojums par tādiem darba uzdevumiem, kuru veikšanai nepieciešama nakšņošana ārpus mājas – Izdevumu kompensācija)

2012/C 136/05

Lietā E-2/11 STX Norway Offshore AS un citi pret Norvēģijas valsti, ko pārstāv Tarifu padome, pēc Borgarting lagmannsrett (Borgarting apelācijas tiesa, Norvēģija) lūguma Tiesai saskaņā ar 34. pantu Līgumā starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi par darba noteikumu un nosacījumu, kas noteikti kolektīvajā līgumā, kurš vispārēji piemērojams attiecībā uz jūras konstrukciju nozari, saderību ar EEZ tiesību aktiem un par to, kā interpretēt EEZ līguma 36. pantu un 3.pantu EEZ līguma XVIII pielikuma 30. punktā minētajā tiesību aktā, t. i., Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 16. decembra Direktīvā 96/71/EK par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā, kas pielāgota EEZ līgumam ar tā 1. protokolu, Tiesa šādā sastāvā – priekšsēdētājs Carl Baudenbacher, tiesneši Per Christiansen un Páll Hreinsson (tiesnesis-referents) – 2012. gada 23. janvārī pasludināja spriedumu, kura rezolutīva daļa ir šāda.

1.

Direktīvas 96/71/EK 3. panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktā minētais jēdziens “maksimālais darba un minimālais atpūtas laiks” ietver tos noteikumus un nosacījumus attiecībā uz “maksimālo parasto darba stundu skaitu”, kuri aprakstīti lūgumā sniegt konsultatīvu atzinumu.

2.

Direktīvas 96/71/EK 3. panta 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunkts, interpretējot to atbilstīgi EEZ līguma 36. pantam, būtībā nosaka, ka EEZ valsts nevar pieprasīt uzņēmumam, kas reģistrēts citā EEZ valstī un kurš sniedz pakalpojumus pirmās valsts teritorijā, maksāt tā darbiniekiem ar pirmās valsts tiesību aktiem noteiktu minimālo atalgojumu par tādu darba uzdevumu veikšanu, kam nepieciešama nakšņošana ārpus mājas, izņemot gadījumus, kad noteikumu, kuros paredzēts šāds papildu atalgojums, mērķis ir sabiedrības interešu ievērošana, un to piemērošana nav nesamērīga. To, vai šo noteikumu mērķis ir sabiedrības interešu ievērošana, jānosaka valsts iestādēm vai, atkarībā no apstākļiem, uzņēmējas EEZ valsts tiesām, izmantojot atbilstošus līdzekļus.

3.

Atbilstoši Direktīvai 96/71/EK nav pieļaujams, ka EEZ valsts darbiniekiem no citas EEZ valsts, kas norīkoti darbā tās teritorijā, nodrošina kompensāciju par ceļa, ēdināšanas un uzturēšanās izdevumiem saistībā ar tādu darba uzdevumu veikšanu, kam nepieciešama nakšņošana ārpus mājas, izņemot gadījumus, kad tas var tikt pamatots ar sabiedriskās kārtības noteikumiem.

4.

Darba ņēmēju īpatsvars, kas ietverts attiecīgajā kolektīvajā līgumā, pirms tas tika pasludināts par vispārēji piemērojamu, neietekmē atbildes uz 1. jautājuma a), b) un c) punktu.


11.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 136/9


Héraðsdómur Reykjavíkur2011. gada 16. decembra lūgums EBTA Tiesai sniegt konsultatīvu atzinumu lietā Vín Tríó ehf. pret Islandes valsti

(Lieta E-19/11)

2012/C 136/06

Ar 2011. gada 16. decembra vēstuli Héraðsdómur Reykjavíkur (Reikjavīkas apgabaltiesa) EBTA Tiesai iesniedza lūgumu, kuru EBTA Tiesas kanceleja saņēma 2011. gada 26. decembrī, sniegt konsultatīvo atzinumu lietā Vín Tríó ehf. pret Islandes valsti par šādiem jautājumiem.

1.

Vai tas ir pretrunā ar Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 11. pantu vai 16. panta pirmo punktu, ja līgumslēdzēja puse tiesību aktos vai ar administratīviem aktiem paredz, ka struktūra, kurai ir valsts monopols alkohola mazumtirdzniecības jomā var atteikties tā mazumtirdzniecības vietās pārdot alkoholiskos dzērienu, kuri satur stimulējošus līdzekļus, piemēram, kofeīnu?

2.

Ja EBTA Tiesa uzskata, ka pasākums, kas aprakstīts pirmajā jautājumā, ir kvantitatīvs importa ierobežojums vai pasākums ar līdzvērtīgu iedarbību Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 11. panta nozīmē, lūdzam sniegt atbildi uz jautājumu, vai šāds pasākums var tomēr tikt uzskatīts par pamatotu, atsaucoties uz Līguma 13. pantu.

3.

Ja tiek uzskatīts, ka pasākums, kas aprakstīts pirmajā jautājumā, ir pretrunā ar Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 11. pantu vai 16. panta pirmo punktu, lūdzam sniegt atbildi uz jautājumu vai EBTA Tiesa uzskata (ciktāl tā izskata šādus jautājumus), ka prasības iesniedzējs ir izpildījis nosacījumus, lai iegūtu tiesības uz kompensāciju no EBTA valsts saistībā ar Līguma pārkāpšanu.


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

11.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 136/10


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 136/07

1.

Komisija 2012. gada 2. maijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmumi Solvay SA (“Solvay”, Beļģija) un Air Liquide International (“Air Liquide”, Francija) Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kontroli pār jaunizveidotu sabiedrību (“JV”, Beļģija), kas veido kopuzņēmumu, iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Solvay ir mātesuzņēmums uzņēmumu grupai, kuri starptautiskā mērogā darbojas ķīmisku vielu un plastmasas izstrādājumu pētniecības, attīstības, ražošanas, mārketinga un pārdošanas jomā,

Air Liquide darbojas rūpniecisko gāzu ražošanas un piegādes jomā, kā arī nodarbojas ar saistīto pakalpojumu sniegšanu dažādām rūpniecības nozarēm,

JV finansēs, būvēs, ekspluatēs un apkalpos fluora gāzes ražošanas struktūras, kas atrodas F2 piegādes pa cauruļvadiem vietās vai to tuvumā, klientiem fotogalvaniskās rūpniecības nozarē un plakano ekrānu rūpniecības nozarē, kas galvenokārt atrodas Āzijā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar EK Apvienošanās regulu (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6511 – Solvay/Air Liquide/JV uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp. (“Paziņojums par vienkāršotu procedūru”).


11.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 136/11


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 136/08

1.

Komisija 2012. gada 3. maijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums Bouygues Bâtiment International SA (“BBI”, Francija), kas ir daļa no Bouygues SA grupas (“Bouygues”, Francija), iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē pilnīgu kontroli pār uzņēmumu Amelia Investments Limited (“Amelia”, Apvienotā Karaliste), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Bouygues: būvniecība, telekomunikācijas un plašsaziņas līdzekļi,

Amelia: būvniecība un inženierbūvniecība Apvienotajā Karalistē ar savu meitas uzņēmumu Thomas Vale Construction Plc un Fitzgerald Contractors Limited starpniecību.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar EK Apvienošanās regulu (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6567 – Bouygues/Amelia uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp. (“Paziņojums par vienkāršotu procedūru”).


11.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 136/12


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 136/09

1.

Komisija 2012. gada 30. aprīlī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), kuras rezultātā uzņēmums Lecta SA (“Lecta”) Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār uzņēmumiem Polyedra SpA un Polyedra AG (kopā, “Polyedra”), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Lecta: galvenokārt ražo krītpapīru, mazākā mērā arī speciālo papīru, un nodarbojas ar papīra tirdzniecību,

Polyedra: nodarbojas ar papīra tirdzniecību.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar EK Apvienošanās regulu (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6569 – Lecta/Polyedra uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp. (“Paziņojums par vienkāršotu procedūru”).


CITI TIESĪBU AKTI

Eiropas Komisija

11.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 136/13


Pieteikuma publikācija saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību 6. panta 2. punktu

2012/C 136/10

Šī publikācija dod tiesības izteikt iebildumus pret pieteikumu atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 510/2006 (1) 7. pantam. Komisijai jāsaņem paziņojumi par iebildumiem sešu mēnešu laikā no šās publikācijas dienas.

VIENOTAIS DOKUMENTS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

“KITKAN VIISAS”

EK Nr.: FI-PDO-0005-0872-01.04.2011

AĢIN ( ) ACVN ( X )

1.   Nosaukums:

“Kitkan viisas”

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts:

Somija

3.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts:

3.1.   Produkta veids:

1.7. grupa.

Svaigas zivis, gliemji un vēžveidīgie un to izstrādājumi

3.2.   Produkta apraksts, uz kuru attiecas nosaukums (1):

Par Kitkan viisas dēvē repšus (Coregonus albula), kurus zvejo Koillismā augstienes ezeros. Kitkan viisas galvenās īpašības ir šādas:

Kitkan viisas ir mazāki nekā daudzu citu repšu krājumu zivis. Atkarā no augšanas apstākļu ikgadējām svārstībām to vidējais lielums pēc viena augšanas perioda ir 7–9 cm. Mazo izmēru dēļ repšu mugurkauls nesacietē, bet paliek mīksts. Zivju mazie izmēri ir saistīti ar uzturvielu zemo līmeni ūdenstilpēs un īso augšanas periodu.

Kitkan viisas sasniedz briedumu aptuveni 15 mēnešu vecumā, kad zivis ir apmēram 8 cm garas un sver 4–5 gramus. Zivis ir tumšā krāsā; mugura ir gandrīz melna, sāni ir spoži sudraboti, bet spuras ir gaišas. Repšus var atšķirt no sīgām, vīķēm un citām tāda paša lieluma sīkajām zivīm pēc to apakšžokļa, kas ir ievērojami garāks par augšžokli. Repšu ikri ir sīki – vienā litrā ir aptuveni 500 000 ikru. Nārsta laiks ir rudenī, pēc tam ikri pārziemo miera stāvoklī un pavasarī dažu nedēļu laikā attīstās par zivju kāpuriem.

Ziemā Kitkan viisas zarnas pilnīgi iztukšojas, jo tie ir spiesti visu garo ziemu badoties, un tāpēc tie nav jātīra.

Kitkan viisas pārdod svaigus un saldētus.

3.3.   Izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem):

Neattiecas.

3.4.   Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem):

Repši barojas ar planktonu un kukaiņu kāpuriem. Visas nepieciešamās barības vielas repši iegūst no noteiktā ģeogrāfiskā apgabala dabīgā saldūdens.

3.5.   Īpaši ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā:

Zivis ir jāzvejo noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā. Lai garantētu kvalitāti, arī pirmapstrāde jāveic tajā pašā ģeogrāfiskajā apgabalā. Pirmapstrāde ietver tālāk aprakstīto zivju tīrīšanu un saldēšanu.

Zivis tīrot, tiek izņemtas vismaz ķesas un žaunas. Pēc vēlēšanās var nogriezt arī galvu un asti un citas zivs daļas. Tomēr repša sākotnējai formai jāpaliek atpazīstamai.

Saldējot zivs temperatūra tiek pazemināta līdz vismaz – 18 grādiem pēc Celsija.

3.6.   Īpaši noteikumi par griešanu, rīvēšanu, iepakošanu u. c.:

Neattiecas.

3.7.   Īpaši noteikumi par marķēšanu:

Neattiecas.

4.   Precīza ģeogrāfiskā apgabala definīcija:

Ģeogrāfiskajā apgabalā ietilpst Baltajā jūrā ietekošo upju Koutajoki un Kemjoki augšteces baseini, kas atrodas Kūsamo un Posio pašvaldību teritorijā, neskaitot Krievijas pierobežas ezerus.

5.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu:

5.1.   Ģeogrāfiskā apgabala specifika:

Repši Kitkan viisas mīt Koillismā augstienes upju baseinā. Apgabals atrodas pie Ziemeļu polārā loka, kur ezerus no oktobra līdz maijam klāj ledus. Koillismā augstiene vidēji ir 240 m virs jūras līmeņa. Apgabala ūdeņos ir maz barības vielu, un tie ir skaidri, ar gandrīz neitrālu skābuma līmeni.

Ūdenstilpju dziļuma un straumes stipruma svārstības ir ļoti mazas, tādēļ ezera baseinā nevienā gada periodā nav straumju. Ūdens apgāde ar skābekli ir laba arī ziemas periodā. Šādi vides apstākļi nozīmē to, ka repši paliek dzimtajos ūdens baseinos un nemigrē uz zemākām ūdenstilpēm.

Kitkan viisas ir tik sīki, ka to nozvejošanai vajadzīga īpaša zvejas tehnika. Zvejas vadi ir tradicionālā un parastākā metode, ko vietējie zvejnieki izmanto repšu zvejā. Nārsta laikā repšu zvejai izmanto arī tīklus, bet vasarā – krātiņveida lamatas. Traļus Kitkan viisas zvejā neizmanto.

5.2.   Produkta specifika:

Arktiskie apstākļi un ūdenstilpju zemais barības vielu saturs nozīmē to, ka Kitkan viisas ir ievērojami mazāki nekā vairāku citu saldūdens sugu repši. Mazo izmēru dēļ Kitkan viisas mugurkauls nesacietē, bet paliek mīksts. Piespiedu badošanās garajā ziemā nozīmē to, ka repšu zarnas pilnīgi iztukšojas, tāpēc ziemā tos var lietot pārtikā bez tīrīšanas.

5.3.   Saikne starp ģeogrāfisko apgabalu un produkta kvalitāti vai īpašībām (ACVN) vai produkta īpašo kvalitāti, reputāciju vai citām īpašībām (AĢIN):

Kitkan viisas ir pazīstami pēc to īpašā izskata, ko veido Koillismā augstienes arktiskie apstākļi un tās ūdenstilpju zemais barības vielu saturs. Tradicionālos zvejas paņēmienus, ko izmanto šajā apgabalā, un netīrītu repšu lietošanu ziemā nosaka ģeogrāfiskā apgabala īpatnības. Kitkan viisas nemigrēšana uz zemākām ūdenstilpēm ir saistīta ar vides apstākļiem ģeogrāfiskā apgabala ūdenstilpēs.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju:

(Regulas (EK) Nr. 510/2006 5. panta 7. punkts)

http://www.mmm.fi/attachments/elintarvikkeet/laatujaturvallisuus/eunnimisuojajarjestelma/newfolder/5uhGhUymv/Kitkan_viisas_hakemus_lopullinen28102011.doc


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.


11.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 136/16


Grozījumu pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

2012/C 136/11

Šī publikācija dod tiesības izteikt iebildumus pret pieteikumu atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 510/2006 (1) 7. pantam. Komisijai jāsaņem paziņojumi par iebildumiem sešu mēnešu laikā no šīs publikācijas dienas.

GROZĪJUMU PIETEIKUMS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

GROZĪJUMU PIETEIKUMS SASKAŅĀ AR 9. PANTU

“CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA”

EK Nr.: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

AĢIN ( X ) ACVN ( )

1.   Produkta specifikācijas nodaļa, kurā izdarīti grozījumi:

Produkta nosaukums

Produkta apraksts

Ģeogrāfiskais apgabals

Izcelsmes apliecinājums

Ražošanas metode

Saikne

Marķējums

Valsts prasības

Citur (tiesību aktu atjauninājumi)

2.   Grozījuma(-u) veids:

Grozījumi vienotajā dokumentā vai kopsavilkuma lapā

Grozījumi reģistrētu ACVN vai AĢIN specifikācijā, ja nav publicēts ne vienots dokuments, ne kopsavilkums

Grozījumi specifikācijā, ja publicētajā vienotajā dokumentā (Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta 3. punkts) nav jāizdara grozījumi

Pagaidu grozījumi specifikācijā, kas saistīti ar valsts iestāžu noteikto obligāto sanitāro vai fitosanitāro pasākumu ievērošanu (Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta 4. punkts)

3.   Grozījums(-i):

3.1.   Ražošanas metode:

Specifikācijas 5. panta 6. un 7. punktā teikumus

“Uzreiz pēc jauno sīpolu novākšanas tiem jānoņem ar zemi netīrais slānis (ārējais apvalks), jānogriež stublāji, atstājot tos 40 cm garus, un jāsaliek kastēs, sadalot tos saišķos.

Svaigos sīpolus atbrīvo no ārējā apvalka, tiem nogriež stublājus, atstājot tos 60 cm garus, pēc tam tos sadala saišķos pa 5–8 kg katrā un saliek mazākās vai lielākās kastēs.”

aizstāj ar teikumiem

“Uzreiz pēc jauno sīpolu novākšanas tiem jānoņem ar zemi netīrais slānis (ārējais apvalks), jānogriež stublāji, atstājot tos 30–60 cm garus, un jāsaliek kastēs, sadalot tos saišķos.

Svaigos sīpolus atbrīvo no ārējā apvalka, tiem nogriež stublājus, atstājot tos 35–60 cm garus, pēc tam tos sadala saišķos pa 1,5–6 kg katrā un saliek mazākās vai lielākās kastēs.”

Specifikācijas 9. panta 2. punktā

“Laižot tirdzniecībā sīpolus ar AĢIN “Cipolla Rossa di Tropea Calabria”, tiem jābūt iepakotiem šādā veidā:

jaunos sīpolus sasien saišķos un sakārto kartona, plastmasas vai koka kastēs, un tie ir gatavi pārdošanai,

svaigos sīpolus sadala saišķos pa 5–8 kg katrā, saliek mazākās vai lielākās kastēs.”

aizstāj ar

“Laižot tirdzniecībā sīpolus ar AĢIN “Cipolla Rossa di Tropea Calabria”, tiem jābūt iepakotiem šādā veidā:

jaunos sīpolus sasien saišķos un sakārto kartona, plastmasas vai koka kastēs, un tie ir gatavi pārdošanai,

svaigos sīpolus sadala saišķos pa 1,5–6 kg katrā, saliek mazākās vai lielākās kastēs.”

Ir grozīti noteikumi par kārtību, kādā notiek produkta sagatavošana iepakošanai, lai būtu plašākas iespējas izvēlēties attiecīga lieluma iepakojumu un lai varētu izpildīt tirgus prasības attiecībā uz iepakošanas materiālu.

Specifikācijas 9. panta 4. punktā teikumu

“Neatkarīgi no sīpolu lieluma vienā virtenē jāsastiprina vismaz 6 sīpoli, un virtenes saturam jābūt vienveidīgam pēc skaita un svara.”

aizstāj ar teikumu

“Neatkarīgi no sīpolu lieluma vienā virtenē jāsastiprina vismaz 6 sīpoli.”.

Lielāka brīvība paredzēta tradicionālo virteņu (treccia) veidošanā, lai vietējie darbinieki varētu paši noteikt sīpolu skaitu un lielumu virtenē.

Specifikācijas 9. panta 7. punktā

“Svaigajiem, saišķos sakārtotajiem sīpoliem, kā arī uzglabāšanai paredzētajiem, virtenēs savērtajiem sīpoliem, piedāvājot tirdzniecībā, jābūt ar uzlīmi, uz kura norādīts logotips un preču zīme tādā veidā, lai tie būtu pilnīgi atpazīstami.”

aizstāj ar teikumu

“Uzglabāšanai paredzētajiem, virtenēs savērtajiem sīpoliem, piedāvājot tirdzniecībā, jābūt ar uzlīmi vai kādu citu materiālu, uz kura norādīts Savienības logotips un preču zīme, savukārt svaigajiem, mazākās vai lielākās kastēs ievietotajiem sīpoliem uz katra saišķa jābūt pilnīgai etiķetei ar uzņēmuma juridisko adresi, Savienības logotipu, produkta preču zīmi un veidu, lai nodrošinātu tā izsekojamību un pilnīgu atpazīstamību.”

Svaigajiem, saišķos sakārtotajiem “Cipolla Rossa di Tropea Calabria” paredzēts, ka katram saišķiem jābūt ar etiķeti, uz kuras norādīta uzņēmuma juridiskā adrese, Savienības logotipa un produkta preču zīmes atveids, kā arī produkta veids. Tādējādi katram saišķim būs etiķete ar visu informāciju, kas patērētājam vajadzīga, lai pareizi identificētu produktu.

3.2.   Tiesību aktu atjauninājumi:

Atjauninātas produkta specifikācijā norādītās atsauces uz Regulu (EEK) Nr. 2081/92.

VIENOTS DOKUMENTS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

“CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA”

EK Nr.: IT-PGI-0105-0369-28.09.2011

AĢIN ( X ) ACVN ( )

1.   Nosaukums:

“Cipolla Rossa di Tropea Calabria”

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts:

Itālija

3.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts:

3.1.   Produkta veids:

1.6. grupa.

Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība

3.2.   Produkta apraksts, uz kuru attiecas nosaukums (1):

Ar aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN) “Cipolla Rossa di Tropea Calabria” apzīmē Allium cepa sugas sīpolus, kuri pieder tikai pie turpmāk norādītajām vietējām šķirnēm un kuriem raksturīga atšķirīga forma un agrīna nogatavošanās atkarībā no dienas garuma:

“Tondo Piatta” jeb agrīnie sīpoli,

“Mezza Campana” jeb vidēji agrie sīpoli,

“Allungata” jeb vēlīnie sīpoli.

Produktu iedala trīs veidos:

 

“Cipollotto” (jaunie sīpoli):

krāsa no baltas līdz sārti violetai,

garša saldena un maiga,

lielums atbilst Kopienas tiesību aktos noteiktajiem standartiem.

 

“Cipolla da consumo fresco” (svaigi sīpoli):

krāsa no balti rozā līdz violetai,

garša saldena un maiga,

lielums atbilst Kopienas tiesību aktos noteiktajiem standartiem.

 

“Cipolla da serbo” (uzglabāšanai paredzētie sīpoli):

krāsa no baltas līdz violetai,

garša saldena, sīpoli kraukšķīgi,

lielums atbilst Kopienas tiesību aktos noteiktajiem standartiem.

3.3.   Izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem):

3.4.   Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem):

3.5.   Īpaši ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā:

Visi ražošanas posmi no sējas līdz “Cipolla Rossa di Tropea Calabria” sīpolu novākšanai jāveic ražošanas ģeogrāfiskajā apgabalā.

3.6.   Īpaši noteikumi griešanai, rīvēšanai, iepakošanai, u. c.:

Pēc novākšanas “Cipolla Rossa di Tropea Calabria” sīpolus apstrādā šādi:

jaunajiem sīpoliem jānoņem ar zemi netīrais slānis (ārējais apvalks), jānogriež stublāji, atstājot tos 30–60 cm garus, un jāsaliek kastēs, sadalot tos saišķos,

svaigos sīpolus atbrīvo no ārējā apvalka, tiem nogriež stublājus, atstājot tos 35–60 cm garus, pēc tam tos sadala saišķos pa 1,5–6 kg katrā un saliek mazākās vai lielākās kastēs,

uzglabāšanai paredzētos sīpolus izvieto kārtās uz zemes, nenogriežot stublājus, un atstāj kaltēties uz 8–15 dienām, līdz tie kļūst blīvi, izturīgi un iegūst spilgti sarkanu krāsu; kad sīpoli ir izžāvēti, tiem var nogriezt sakaltušos stublājus vai tos atstāt, lai vēlāk sastiprinātu virtenēs; neatkarīgi no sīpolu lieluma vienā virtenē jāsastiprina vismaz 6 sīpoli; uzglabāšanai paredzētos sīpolus safasē dažāda lieluma iepakojumos, nepārsniedzot 25 kg katrā, un liek maisos vai kastēs.

Iepakošanas darbības jāveic ražošanas apgabala tuvumā, ievērojot tradicionālās metodes, kas sakņojas vietējos ieradumus un vēsturiskajā folklorā, lai garantētu produkta izsekojamību un kontroli un lai saglabātu tā kvalitāti.

3.7.   Īpaši noteikumi marķēšanai:

Uz taras ar divreiz lielākiem burtiem nekā visi pārējie uzraksti jānorāda uzraksts “I.G.P. “Cipolla Rossa di Tropea Calabria”” (AĢIN “Cipolla Rossa di Tropea Calabria”), precizējot sīpolu veidu: “cipollotto”, “cipolla da consumo fresco”, “cipolla da serbo”, kā arī preču zīme.

Uzglabāšanai paredzētajiem, virtenēs savērtajiem sīpoliem, piedāvājot tirdzniecībā, jābūt ar uzlīmi vai kādu citu materiālu, uz kura norādīts Savienības logotips un preču zīme, savukārt svaigajiem, mazākās vai lielākās kastēs ievietotajiem sīpoliem uz katra saišķa jābūt pilnīgai etiķetei ar uzņēmuma juridisko adresi, Savienības logotipu, produkta preču zīmi un veidu, lai nodrošinātu tā izsekojamību un pilnīgu atpazīstamību.

4.   Precīza ģeogrāfiskā apgabala definīcija:

Ar AĢIN “Cipolla Rossa di Tropea Calabria” apzīmētā produkta ražošanas apgabals ietver atbilstošas zemes platības, kas daļēji vai pilnībā ietilpst šādu Kalabrijas pašvaldību administratīvajā teritorijā:

a)   Cosenza provincē– daļa no Fiumefreddo, Longobardi, Serra d'Aiello, Belmonte un Amantea pašvaldības teritorijas;

b)   Catanzaro provincē– daļa no Nocera Terinese, Falerna, Gizzeria, Lamezia Terme un Curinga pašvaldības teritorijas;

c)   Vibo Valentia provincē– daļa no Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Parghelia, Zambrone, Zaccanopoli, Zungri, Drapia, Tropea, Ricadi, Spilinga, Joppolo un Nicotera pašvaldības teritorijas.

5.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu:

5.1.   Ģeogrāfiskā apgabala specifika:

Sīpolus “Cipolla Rossa di Tropea Calabria” audzē vidēji vieglās smilts augsnēs vai tādās, kur smilts ir pārsvarā, smilšmāla vai mālsmilts augsnēs, kas sastopamas piekrastes apgabalos vai upju un strautu tuvumā un kam ir aluviāla izcelsme; tajās esošā grants nekavē sīpolu augšanu un attīstību. Piekrastes apgabali ir piemēroti agrīno sīpolu audzēšanai, kuri paredzēti patēriņam svaigā veidā, savukārt uzglabāšanai paredzēto vēlīno sīpolu audzēšanai vislabāk piemēroti iekšzemes apgabali ar māla un smilšmāla augsni. Tāpat kā agrāk, arī mūsdienās sarkanos sīpolus audzē gan piemājas dārziņos, gan arī lauka platībās; tos izmanto pārtikā, jo īpaši vietējos ēdienos un tādos, ko gatavo pēc tradicionālām receptēm.

Attiecīgā apgabala augsnes un klimatiskie apstākļi ļauj iegūt augstas kvalitātes produktu, kas ir unikāls savā jomā un pazīstams visā pasaulē.

5.2.   Produkta specifika:

Produkts “Cipolla Rossa di Tropea Calabria” ir pazīstams pēc tā kvalitātes un tādām organoleptiskajām īpašībām kā sīpolu maigums, saldenums un sevišķi laba sagremojamība. Pateicoties šīm īpašībām, “Cipolla Rossa di Tropea Calabria” sīpolus var ēst svaigā veidā lielākā daudzumā nekā parastos sīpolus.

5.3.   Saikne starp ģeogrāfisko apgabalu un produkta kvalitāti vai īpašībām (ACVN) vai produkta īpašo kvalitāti, reputāciju vai citām īpašībām (AĢIN):

Pieprasījumu atzīt “Cipolla Rossa di Tropea Calabria” par produktu ar AĢIN pamato ar tā reputāciju, kas iegūta, pateicoties dažādiem veicināšanas pasākumiem, kā to liecina vēsturiski un bibliogrāfiski avoti. Vēsturiskos un bibliogrāfiskos avotos minēts, ka sīpoli parādījās Kalabrijā un Vidusjūras baseina valstīs jau pirms feniķiešu un grieķu laikiem. Sīpolus augsti vērtēja jau viduslaiku un renesanses laikmetā, tas bija viens no galvenajiem pārtikas produktiem, kam bija svarīga nozīme vietējā ekonomikā, ar to tirgojās uz vietas, to pārdeva un eksportēja pa jūru uz Tunisiju, Alžīriju un Grieķiju. Daudzi ceļotāji, kuri ieradās Kalabrijā no 1700. līdz 1800. gadam, lai apskatītu Tirēnu jūras krastus no Pizzo pilsētas līdz Tropea pilsētai, savos pierakstos min plaši lietotos sarkanos sīpolus (Cipolle Rosse). Lauksaimnieki jau izsenis izmantoja sīpolus gan pārtikā, gan vietējā ražošanā; ceļotājs Dr. Albert ieradās Kalabrijā 1905. gadā un, apmeklējot Tropea pilsētu, brīnījās par nabaga zemniekiem, kuri ēda tikai sīpolus. 19. gadsimta sākumā Tropea sīpolus sāka audzēt ne tikai mazos piemājas dārziņos, bet arī plašākās platībās; 1929. gadā Valle Ruffa izveidoja ūdensvadu, kas ļāva apūdeņot teritorijas, tādējādi uzlabojot produkta kvalitāti un paaugstinot ražību. Ziemeļeiropas tirgos produkts straujāk izplatījās Burbonu valdīšanas laikā, kļūstot pieprasīts un novērtēts īsā laikposmā, kā izklāstīts pētījumā Studi sulla Calabria (1901), kurā aprakstīta pat sīpolu forma un Kalabrijas sarkanie iegarenie sīpoli. Pirmie sistematizētie statistikas dati par sīpolu audzēšanu Kalabrijā ietverti izdevniecības Reda Lauksaimniecības enciklopēdijā (Enciclopedia agraria) (1936–1939). Unikālās produkta īpašības, kuras to padarīja slavenu visā valstī, un galvenokārt tā vēsturiskā un kulturālā vērtība, ko vēl šodien uzskata par dzīvu un klātesošu audzēšanas tradīcijās, gatavošanā, ikdienas sarunvalodā un folkloras pasākumos, ir iemesls mēģinājumiem produktu imitēt un viltot tā nosaukumu.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju:

Valdība ir uzsākusi valsts iebildumu procedūru, ar AĢIN “Cipolla Rossa di Tropea Calabria” apzīmētā produkta specifikācijas grozījumu pieteikumu 2011. gada 10. augustā publicējot Itālijas Republikas Oficiālā Vēstneša (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) 185. numurā.

Ražošanas specifikācijas konsolidētais teksts ir pieejams internetā šādā tīmekļa vietnē:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

vai

tieši atverot Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrijas tīmekļa vietnes mājas lapu (http://www.politicheagricole.it) un tad uzklikšķinot uz “Qualità e sicurezza” (ekrāna augšdaļas labajā pusē) un, visbeidzot, uz “Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE”.


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.


11.5.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 136/21


INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS – SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kuras iesniegusi Šveice un Lihtenšteina

2012/C 136/12

Eiropas Savienības un Šveices Konfederācijas Nolīgums par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu cilmes vietu nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, ar ko groza Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (1), stājās spēkā 2011. gada 1. decembrī (2). Eiropas Savienības, Šveices Konfederācijas un Lihtenšteinas Firstistes nolīgums, ar ko groza Papildu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti, ar kuru uz Lihtenšteinas Firstisti attiecina Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumu par lauksaimniecības produktu tirdzniecību (3), stājās spēkā 2011. gada 1. decembrī (4).

Pašlaik notiek pārskatīšana saskaņā ar Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma par lauksaimniecības produktu tirdzniecību 12. pielikuma 16. pantu. Šajā sakarā tiek apsvērta iespēja Eiropas Savienībā aizsargāt turpmāk minētos Šveices un Lihtenšteinas nosaukumus kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes.

Komisija aicina jebkuru dalībvalsti vai trešo valsti, vai jebkuru pamatoti ieinteresētu fizisko vai juridisko personu, kas veic uzņēmējdarbību vai ir pastāvīgais iedzīvotājs dalībvalstī vai trešā valstī, attiecīgā gadījumā celt iebildumus pret šādu aizsardzību, iesniedzot pienācīgi pamatotu paziņojumu.

Paziņojumu par iebildumiem saņemšanas termiņš Komisijā ir divi mēneši no šā paziņojuma publicēšanas dienas. Paziņojumi par iebildumiem jānosūta uz šādu e-pasta adresi: AGRI-B3-GI@ec.europa.eu

Paziņojumi par iebildumiem tiks izskatīti vienīgi tad, ja tie būs saņemti minētajā termiņā un ja no tiem varēs secināt, ka ierosinātā nosaukuma aizsardzība var izraisīt šādas situācijas:

a)

nosaukums ir pretrunā augu šķirnes vai dzīvnieku šķirnes nosaukumam un tāpēc var maldināt patērētāju par produkta patieso izcelsmi;

b)

nosaukums ir pilnīgs vai daļējs homonīms nosaukumam, kurš Eiropas Savienībā jau ir aizsargāts saskaņā ar Padomes 2006. gada 20. marta Regulu (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (5);

c)

nosaukums, ņemot vērā preču zīmes reputāciju, atpazīstamību un lietošanas ilgumu, var maldināt patērētāju par produkta patieso identitāti;

d)

nosaukuma reģistrācija var apdraudēt pilnīgi vai daļēji identiska nosaukuma vai preču zīmes pastāvēšanu vai tādu produktu pastāvēšanu, kas likumīgi tirgoti vismaz piecus gadus pirms šā paziņojuma publicēšanas dienas;

e)

ja minētajos paziņojumos par iebildumiem sniegta sīkāka informācija, no kuras iespējams secināt, ka nosaukums, kura aizsardzība ir pieprasīta, uzskatāms par ģenerisku nosaukumu.

Iepriekš minētos kritērijus izvērtē attiecībā uz Savienības teritoriju, kas intelektuālā īpašuma tiesību gadījumā nozīmē vienīgi teritoriju vai teritorijas, kur minētās tiesības ir aizsargātas. Šo nosaukumu aizsardzība Eiropas Savienībā ir iespējama ar nosacījumu, ka sekmīgi tiek pabeigta pārskatīšana saskaņā ar iepriekšminēto 16. pantu un tiek pieņemts attiecīgs tiesību akts.

Lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu saraksts  (6)

Produktu grupa

Nosaukums

Aizsardzība

Siers

Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse et Bloderkäse

ACVN

Gaļas produkti

Glarner Kalberwurst

AĢIN


(1)  OV L 297, 16.11.2011., 3. lpp.

(2)  OV L 302, 19.11.2011., 1. lpp.

(3)  OV L 297, 16.11.2011., 49. lpp.

(4)  OV L 302, 19.11.2011., 2. lpp.

(5)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.

(6)  Sarakstu patlaban notiekošās pārskatīšanas ietvaros ir iesniegušas Šveices iestādes, un tas reģistrēts Šveicē saskaņā ar Šveices 1997. gada 28. maija normatīvo aktu par cilmes vietu nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību attiecībā uz lauksaimniecības produktiem un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem (http://www.admin.ch/ch/f/rs/c910_12.html).