ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2012.071.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 71

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

55. sējums
2012. gada 9. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 071/01

Komisijas atzinums (2012. gada 7. marts) par Francijas kodoliekārtas SPIRAL-2 radioaktīvo atkritumu apglabāšanas plānu saskaņā ar Euratom līguma 37. pantu

1

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2012/C 071/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers) ( 1 )

2

2012/C 071/03

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

3

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2012/C 071/04

Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kuri paredzēti Padomes Lēmumā 2010/656/KĀDP un Padomes Regulā (EK) Nr. 560/2005, kas attiecas uz ierobežojošiem pasākumiem pret konkrētām personām un vienībām Kotdivuārā

6

 

Eiropas Komisija

2012/C 071/05

Euro maiņas kurss

7

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

2012/C 071/06

Atklāts aicinājums iesniegt priekšlikumus – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12 – ReferNet – Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) Eiropas arodizglītības un mācību (VET) tīkls

8

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2012/C 071/07

Paziņojums par starpposma pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, ko piemēro Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu importam

10

2012/C 071/08

Paziņojums par to antidempinga pasākumu termiņbeigu pārskatīšanas sākšanu, kas piemērojami konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes volframa elektrodu importam

23

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2012/C 071/09

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

32

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2012/C 071/10

Grozījumu pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

33

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

ATZINUMI

Eiropas Komisija

9.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/1


KOMISIJAS ATZINUMS

(2012. gada 7. marts)

par Francijas kodoliekārtas SPIRAL-2 radioaktīvo atkritumu apglabāšanas plānu saskaņā ar Euratom līguma 37. pantu

(Autentisks ir tikai teksts franču valodā)

2012/C 71/01

Turpmāk sniegtais novērtējums veikts saskaņā ar Euratom līgumu, neskarot nekādus papildu novērtējumus, kas jāveic saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību, un saistības, kas izriet no tā un no sekundāriem tiesību aktiem.

Eiropas Komisija 2011. gada 15. septembrī saskaņā ar Euratom līguma 37. pantu no Francijas valdības saņēma vispārīgos datus par Francijas kodoliekārtas SPIRAL-2 radioaktīvo atkritumu apglabāšanas plānu.

Pamatojoties uz šiem datiem un apspriedusies ar ekspertu grupu, Komisija ir sagatavojusi šādu atzinumu.

1)

Attālums starp kodoliekārtu un tuvāko punktu kādā citā dalībvalstī, šajā gadījumā Apvienotajā Karalistē, ir 170 km.

2)

Normālos ekspluatācijas apstākļos šķidro un gāzveida radioaktīvo izmešu noplūdes neradīs būtisku risku citas dalībvalsts iedzīvotāju veselībai.

3)

Cietos radioaktīvos atkritumus līdz to pārvietošanai uz licencētām attīrīšanas vai apglabāšanas iekārtām, kas atrodas Francijā, novieto pagaidu glabāšanai uz vietas objektā.

4)

Gadījumā, ja notiek neparedzēta radioaktīvo izmešu noplūde pēc tāda veida un apjoma negadījuma, kāds apsvērts vispārīgajos datos, starojuma devas, ko saņemtu citas dalībvalsts iedzīvotāji, no veselības viedokļa nebūtu būtiskas.

Visbeidzot, Komisija uzskata, ka visu to radioaktīvo atkritumu apglabāšanas plāna īstenošana, kas rastos kodoliekārtā SPIRAL-2 Francijā, gan normālā ekspluatācijas režīmā, gan pēc negadījuma, kura veids un apjoms ņemts vērā vispārīgajos datos, neradīs no veselības viedokļa būtisku ūdens, augsnes vai gaisa radioaktīvo piesārņojumu citā dalībvalstī.

Briselē, 2012. gada 7. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Günther OETTINGER


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

9.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/2


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6507 – Anglo American/De Beers)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 71/02

Komisija 2012. gada 6. martā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm) ar dokumenta numuru 32012M6507. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


9.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/3


Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 71/03

Lēmuma pieņemšanas datums

12.10.2011.

Atbalsts Nr.

SA.33023 (11/NN)

Dalībvalsts

Īrija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund

Juridiskais pamats

Insurance Act 1964

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Mērķis

Atbalsts nopietnu ekonomikas traucējumu kompensēšanai

Atbalsta veids

Tiešā dotācija

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms: EUR 738 miljoni

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

Tautsaimniecības nozares

Finanšu starpniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Insurance Compensation Fund

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

26.1.2012.

Atbalsts Nr.

SA.33314 (11/N)

Dalībvalsts

Spānija

Reģions

Cataluña

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Juridiskais pamats

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales.

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Kultūras veicināšana

Atbalsta veids

Tiešā dotācija

Budžets

 

Plānotie gada izdevumi: EUR 1 miljons

 

Kopējais plānotais atbalsta apjoms: EUR 6 miljoni

Atbalsta intensitāte

20 %

Atbalsta ilgums

13.4.2011.–31.12.2016.

Tautsaimniecības nozares

Plašsaziņas līdzekļi

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

ICIC

Rambla Santa Mónica, 8

08002 Barcelona

ESPAÑA

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

20.12.2011.

Atbalsts Nr.

SA.33422 (11/N)

Dalībvalsts

Polija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Juridiskais pamats

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2.

Uchwała nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Eksports un internacionalizācija

Atbalsta veids

Garantija

Budžets

Nosakāms ikgadējā budžeta likumā.

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

1.1.2012.–31.12.2016.

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

KUKE SA

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

POLSKA/POLAND

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

9.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/6


Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kuri paredzēti Padomes Lēmumā 2010/656/KĀDP un Padomes Regulā (EK) Nr. 560/2005, kas attiecas uz ierobežojošiem pasākumiem pret konkrētām personām un vienībām Kotdivuārā

2012/C 71/04

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME

Turpmāk izklāstītā informācija ir paredzēta to personu ievērībai, kas norādītas II pielikumā Padomes Lēmumā 2010/656/KĀDP (1), ko īsteno ar Padomes Īstenošanas lēmumu 2012/144/KĀDP (2), un IA pielikumā Padomes Regulā (EK) Nr. 560/2005 (3), ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 193/2012 (4), ar ko nosaka dažus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām Kotdivuārā.

Eiropas Savienības Padome ir nolēmusi, ka personas, kas norādītas minētajos pielikumos, joprojām būtu jāietver tādu personu sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kas paredzēti Lēmumā 2010/656/KĀDP un Regulā (EK) Nr. 560/2005.

Attiecīgajām personām būtu jāievēro, ka pastāv iespēja kompetentām attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) iestādēm, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 560/2005 II pielikumā uzskaitītajās interneta vietnēs, iesniegt pieteikumus, lai saņemtu atļauju iesaldētos līdzekļus izmantot pamatvajadzību nodrošināšanai vai konkrētiem maksājumiem (sk. regulas 3. pantu).

Attiecīgās personas, pievienojot apliecinājuma dokumentus, var iesniegt Padomei lūgumu pārskatīt lēmumu par viņu iekļaušanu minētajos sarakstos, nosūtot to uz šādu adresi:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination Unit

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Attiecīgo personu uzmanība tiek vērsta arī uz iespēju apstrīdēt Padomes lēmumu Eiropas Savienības Vispārējā tiesā saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Līguma par Eiropas Savienības darbību 275. panta otrajā daļā un 263. panta ceturtajā un sestajā daļā.


(1)  OV L 285, 30.10.2010., 28. lpp.

(2)  OV L 71, 9.3.2012., 50. lpp.

(3)  OV L 95, 14.4.2005., 1. lpp.

(4)  OV L 71, 9.3.2012., 5. lpp.


Eiropas Komisija

9.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/7


Euro maiņas kurss (1)

2012. gada 8. marts

2012/C 71/05

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,3242

JPY

Japānas jena

108,18

DKK

Dānijas krona

7,4344

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,83865

SEK

Zviedrijas krona

8,8894

CHF

Šveices franks

1,2050

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

7,4210

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

24,767

HUF

Ungārijas forints

292,90

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,6977

PLN

Polijas zlots

4,1135

RON

Rumānijas leja

4,3558

TRY

Turcijas lira

2,3514

AUD

Austrālijas dolārs

1,2441

CAD

Kanādas dolārs

1,3178

HKD

Hongkongas dolārs

10,2720

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,6045

SGD

Singapūras dolārs

1,6593

KRW

Dienvidkorejas vona

1 477,43

ZAR

Dienvidāfrikas rands

9,9663

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,3664

HRK

Horvātijas kuna

7,5575

IDR

Indonēzijas rūpija

12 097,94

MYR

Malaizijas ringits

3,9772

PHP

Filipīnu peso

56,430

RUB

Krievijas rublis

39,3346

THB

Taizemes bāts

40,441

BRL

Brazīlijas reāls

2,3298

MXN

Meksikas peso

16,9511

INR

Indijas rūpija

66,7463


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

9.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/8


Atklāts aicinājums iesniegt priekšlikumus – GP/RPA/ReferNet-FPA/001/12

ReferNet – Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) Eiropas arodizglītības un mācību (VET) tīkls

2012/C 71/06

1.   Mērķi un apraksts

Nolūkā izveidot Eiropas VET tīklu – ReferNet, šā aicinājuma mērķis ir atlasīt vienu kandidātu attiecīgi no Īrijas un Spānijas (skatīt 3. punktu „Atbilstības kritēriji” šeit turpmāk), ar kuriem Cedefop noslēgs četru gadu partnerības pamatnolīgumu; kā arī noslēgt ar katru izraudzīto pieteikuma iesniedzēju konkrētu dotācijas nolīgumu 8 mēnešu darba plānam, kas izpildāms 2012. gadā.

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop), kas dibināts 1975. gadā un kopš 1995. gada atrodas Grieķijā, ir Eiropas Savienības (ES) aģentūra. Tas ir autoritatīvs informācijas un kompetences avots attiecībā uz profesionālo izglītību un mācībām, un tā uzdevums ir atbalstīt Eiropas profesionālās izglītības un mācību (VET) politikas attīstību un veicināt tās īstenošanu.

ReferNet ir Cedefop Eiropas VET tīkls. ReferNet uzdevums ir atbalstīt Cedefop, ziņojot par valstu VET sistēmām un politikas attīstību un popularizēt VET un Cedefop produktus. Tas aptver 29 dalībniekus, ko sauc par ReferNet valstu partneriem no katras ES dalībvalsts, Islandes un Norvēģijas. ReferNet valstu partneri ir galvenās VET iestādes tajā valstī, kuru tās pārstāv.

Partnerības pamatnolīgumi tiek īstenoti ar konkrētiem dotāciju nolīgumiem. Tāpēc pieteikuma iesniedzējiem jāiesniedz priekšlikums ne tikai četru gadu partnerības pamatnolīgumam (kā atlases gadījumā tiks parakstīts partnerības pamatnolīgums no 2012. līdz 2015. gadam), bet arī dotācijas pieteikums 2012. gada darbībām (kas dod iespēju parakstīt konkrētu dotācijas nolīgumu uz astoņiem mēnešiem 2012. gadā). Pieteikuma iesniedzējam jāpierāda savas spējas veikt visas četru gadu periodā paredzētās darbības un nodrošināt atbilstošu līdzfinansējumu darba plāna īstenošanai.

2.   Budžets un projektu ilgums

Budžets, ko paredzēts piešķirt četrus gadus ilgam partnerības pamatvienošanās periodam, ir EUR 4 000 000 atkarībā no budžeta iestādes ikgadējiem lēmumiem.

Kopējais pieejamais budžets 2012. gada darba plānam (projekta ilgums: 12 mēneši) ir EUR 955 000 27 dalībvalstīm, Islandei un Norvēģijai.

Dotācija atšķiras atkarībā no iedzīvotāju skaita valstī, un to piešķir gada darba plāna izpildei. Kopējo pieejamo budžetu 2012. gada darba plānam ir paredzēts sadalīt, pamatojoties uz trim valstu grupām, kas izšķirtas, vadoties pēc šo valstu iedzīvotāju skaita:

—   1. valstu grupa: Kipra, Igaunija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Slovēnija un Islande. Maksimālā dotācijas summa: EUR 23 615.

—   2. valstu grupa: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Somija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Nīderlande, Portugāle, Rumānija, Slovākijas Republika, Zviedrija un Norvēģija. Maksimālā dotācijas summa: EUR 33 625.

—   3. valstu grupa: Francija, Vācija, Itālija, Polija, Spānija, Apvienotā Karaliste. Maksimālā dotācijas summa: EUR 43 620.

Ņemot vērā, ka ReferNet partneriem Īrijā un Spānijā paredzētās gada darbības 2012. gadā ilgs mazāk nekā 12 mēnešus, attiecīgā piešķiramā dotācija būs mazāka par iepriekšminēto maksimālo summu uz valsti noteiktajā gadā.

Savienības dotācija ir finanšu ieguldījums labumguvēja (un/vai saistītu labumguvēju) izmaksās, kuras ir jāpapildina ar viņa paša finanšu ieguldījumiem un/vai vietējiem, reģionāliem, valsts un/vai privātiem ieguldījumiem. Kopējais Savienības ieguldījums nedrīkst pārsniegt 70 % no atbilstošajām izmaksām.

Cedefop patur tiesības nepiešķirt visus pieejamos budžeta līdzekļus.

3.   Atbilstības kritēriji

Pieteikumu iesniedzējiem jāatbilst šādām prasībām:

a)

jābūt valsts vai privātai organizācijai ar tiesisku statusu un juridiskām personām (tas nozīmē, ka fizisku personu jeb atsevišķu indivīdu pieteikumus nepieņems);

b)

jābūt nodibinātam vienā no šīm valstīm:

Īrijā,

Spānijā.

4.   Termiņš

Partnerības pamatnolīguma pieteikums un 2012. gada darba plāns jāiesniedz vēlākais 2012. gada 16. aprīlī.

2012. gada darba plāns pēc īpaša dotāciju līguma 2012 piešķiršanas sāksies 2012. gada maijā un ilgs 8 mēnešus.

5.   Papildu informācija

Sīkāka informācija par aicinājumu iesniegt priekšlikumus un pieteikuma veidlapa ar pielikumiem būs pieejama no 2012. gada 13. martāCedefop tīmekļa vietnē šādā adresē:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Pieteikumiem jāatbilst aicinājuma pilnajā tekstā minētajām prasībām, un tie jāiesniedz, izmantojot oficiālās veidlapas.

Priekšlikumi tiks vērtēti, ievērojot pāredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principu.

Visus iesniegtos pieteikumus vērtēs ekspertu komiteja saskaņā ar aicinājuma pilnajā tekstā minētajiem atbilstības, izslēgšanas, atlases un dotāciju piešķiršanas kritērijiem.


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

9.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/10


Paziņojums par starpposma pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, ko piemēro Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu importam

2012/C 71/07

Eiropas Komisija (turpmāk “Komisija”) atbilstīgi 11. panta 3. punktam un 13. panta 4. punktam Padomes 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (turpmāk “pamatregula”), pēc savas ierosmes ir pieņēmusi lēmumu sākt starpposma pārskatīšanas izmeklēšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kurus piemēro Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu importam.

1.   Ražojums

Ražojums, uz kuru attiecas šī pārskatīšanas izmeklēšana, ir divriteņi un citi velosipēdi (ieskaitot kravas trīsriteņus, bet neieskaitot vienriteņus) bez motora (turpmāk “ražojums, uz kuru attiecas pārskatīšana”). Ražojums, ko saskaņā ar iepriekšējiem konstatējumiem pārdod par dempinga cenām (2), ir Ķīnas Tautas Republikas (turpmāk “attiecīgā valsts”) izcelsmes ražojums, uz kuru attiecas pārskatīšana un kuru patlaban klasificē ar KN kodiem 8712 00 30 un ex 8712 00 70.

2.   Spēkā esošie pasākumi

Padome ar Regulu (EEK) Nr. 2474/93 (3) Ķīnas Tautas Republikas (turpmāk “ĶTR”) izcelsmes velosipēdu importam noteica galīgo antidempinga maksājumu 30,6 % apmērā.

Pēc izmeklēšanas, kas saskaņā ar pamatregulas 13. pantu tika veikta pasākumu apiešanas novēršanai, šis maksājums ar Padomes Regulu (EK) Nr. 71/97 (4) tika attiecināts arī uz konkrētu ĶTR izcelsmes velosipēdu detaļu importu. Turklāt tika nolemts, ka būtu jāizveido atbrīvojuma shēma, pamatojoties uz pamatregulas 13. panta 2. punktu. Tiesiskais regulējums atbrīvojuma shēmas darbībai tika izstrādāts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 88/97 (5). Lai saņemtu atbrīvojumu no plašāk attiecinātā maksājuma, Savienības velosipēdu ražotājiem jāievēro tas, ka izmantoto Ķīnas izcelsmes velosipēdu detaļu proporcijai jābūt mazākai par 60 % vai visu izmantoto detaļu vērtība jāpaaugstina par vairāk nekā 25 %. Šobrīd atbrīvojumu izmanto vairāk nekā 250 uzņēmumi.

Pēc starpposma pārskatīšanas izmeklēšanas atbilstīgi pamatregulas 11. panta 3. punktam Padome ar Regulu (EK) Nr. 1095/2005 (6) nolēma spēkā esošo antidempinga maksājumu palielināt līdz 48,5 % (turpmāk “starpposma pārskatīšana, pēc kuras izdarīti grozījumi”).

Pēc pārskatīšanas, kas attiecās uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu importam noteiktā antidempinga maksājuma, attiecināšanu arī uz konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu detaļu importu un kas notika atbilstīgi pamatregulas 11. panta 3. punktam un 13. panta 4. punktam, Padome ar Regulu (EK) Nr. 171/2008 (7) nolēma saglabāt pret apiešanu vērstos pasākumus.

Pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstīgi pamatregulas 11. panta 2. punktam Padome ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 990/2011 (8) nolēma, ka minētie pasākumi būtu jāsaglabā.

3.   Pārskatīšanas pamatojums

Komisijas rīcībā ir pietiekami pirmšķietami pierādījumi, ka, ciktāl tas attiecas uz dempingu un kaitējumu, varētu būt mainījušies apstākļi, kuru dēļ tika noteikti spēkā esošie pasākumi, un ka šīs pārmaiņas varētu būt ilglaicīgas.

Informācija, kas ir Komisijas rīcībā, jo īpaši liecina, ka eksporta kvotu sistēma, ko piemēroja velosipēdu ražotājiem ĶTR un kas starpposma pārskatīšanā, pēc kuras izdarīti grozījumi, traucēja piešķirt ražotājiem eksportētājiem tirgus ekonomikas režīmu, 2011. gada janvārī ir atcelta.

Turklāt ir mainījusies Savienības ražošanas nozares struktūra. Proti, vairāki Savienības ražotāji ir pārgājuši no pilna ražošanas cikla uz (daļējas) salikšanas darbībām, izmantojot importētas detaļas.

Turklāt ar ES paplašināšanos 2004. un 2007. gadā Savienības velosipēdu ražošanas nozarei pievienojās ievērojams ražotāju skaits. Vairāki ražotāji, kas ietilpa ES ražošanas nozarē, pirms abām paplašināšanās kārtām pārvietoja savas ražotnes vai izveidoja jaunas ražotnes jaunajās dalībvalstīs. Tādēļ varētu būt mainījies Savienības ražošanas nozares izmaksu līmenis.

Visbeidzot, pašreizējais kaitējuma novēršanas līmenis tika aprēķināts velosipēdiem, kas ražoti no tērauda, taču šķiet, ka šobrīd lielāko daļu velosipēdu ražo no alumīnija sakausējumiem. Visas šīs pārmaiņas ir ilglaicīgas, un tādēļ konstatējumi par kaitējumu ir jāpārskata.

Turklāt to uzņēmumu skaits, kuri izmanto atbrīvojuma shēmu, strauji pieaug, taču pati shēma nav mainīta kopš tās ieviešanas 1997. gadā. Tāpat arī no antidempinga pasākumiem atbrīvoto detaļu importa uzraudzības sistēma ir kļuvusi ļoti sarežģīta un apgrūtinoša, un tas varētu ietekmēt tās efektivitāti.

Ņemot vērā iepriekš minēto, šķiet, ka pasākumu turpmāka piemērošana pašreizējā līmenī vairs nav piemērota kaitējumu radošā dempinga seku neitralizēšanai.

4.   Procedūra

Pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju konstatējusi, ka ir pietiekami pierādījumi, kas pamato starpposma pārskatīšanas izmeklēšanas sākšanu, Komisija ar šo sāk pārskatīšanas izmeklēšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu un 13. panta 4. punktu.

Pārskatīšanas izmeklēšanā tiks izvērtēts, vai pasākuma turpmāka piemērošana dempinga neitralizēšanai vēl ir nepieciešama, un vai būtu iespējama kaitējuma turpināšanās vai atkārtošanās, ja pasākumu atceltu vai mainītu, kā arī tas, vai esošais pasākums ir vai vairs nav pietiekams, lai neitralizētu dempingu, kas izraisa kaitējumu.

Pārskatīšanas izmeklēšanā tādējādi tiks noteikts, vai spēkā esošie pasākumi ir jāturpina, jāatceļ vai jāgroza.

Tāpat pārskatīšanas izmeklēšanā tiks izvērtēta atbrīvojuma shēma un tās darbība un tiks noteikts, vai tajā ir vajadzīgas izmaiņas.

4.1.    Procedūra attiecībā uz dempingu  (9)

Komisijas pārskatīšanas izmeklēšanā tiek aicināti piedalīties ražojuma, uz kuru attiecas pārskatīšana, ražotāji eksportētāji (10) attiecīgajā valstī, ieskaitot tos, kas nesadarbojās izmeklēšanās, kuru rezultātā tika grozīti un saglabāti spēkā esošie pasākumi.

4.1.1.   Izmeklēšana attiecībā uz ražotājiem eksportētājiem

4.1.1.1.   Procedūra to attiecīgās valsts ražotāju eksportētāju atlasei, uz kuriem attieksies izmeklēšana

a)   Atlase

Ņemot vērā, ka šajā procedūrā varētu būt iesaistīts liels skaits attiecīgās valsts ražotāju eksportētāju, un lai pārskatīšanas izmeklēšanu pabeigtu tiesību aktos noteiktajā termiņā, Komisija var ierobežot izmeklējamo ražotāju eksportētāju skaitu, no pietiekama skaita ražotāju veidojot izlasi (šo procesu sauc arī par “atlasi”). Atlasi veic saskaņā ar pamatregulas 17. pantu.

Lai Komisija varētu lemt, vai ir vajadzīga atlase, un vajadzības gadījumā veidot izlasi, visi ražotāji eksportētāji vai pārstāvji, kas darbojas to vārdā, ar šo tiek aicināti pieteikties Komisijā. Ja vien nav norādīts citādi, minētajām personām tas jāizdara 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, sniedzot Komisijai šā paziņojuma A pielikumā noteikto informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu ražotāju eksportētāju atlasei, tā sazināsies arī ar attiecīgās valsts iestādēm un var sazināties ar visām zināmajām ražotāju eksportētāju apvienībām.

Visām ieinteresētajām personām, kuras vēlas sniegt izlases izveidei svarīgu informāciju, izņemot iepriekš pieprasīto informāciju, tas jāizdara 21 dienas laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi.

Ja ir vajadzīga izlase, tad ražotājus eksportētājus var atlasīt, ņemot vērā uz Savienību eksportēto lielāko reprezentatīvo apjomu, ko paredzētajā termiņā iespējams izmeklēt. Visiem zināmajiem ražotājiem eksportētājiem, attiecīgās valsts iestādēm un ražotāju eksportētāju apvienībām vajadzības gadījumā ar attiecīgās valsts iestāžu starpniecību Komisija paziņos, kuri uzņēmumi ir atlasīti.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai attiecībā uz ražotājiem eksportētājiem, tā nosūtīs anketas izlasē iekļautajiem ražotājiem eksportētājiem, visām zināmajām ražotāju eksportētāju apvienībām un attiecīgās valsts iestādēm.

Visiem izlasē iekļautajiem ražotājiem eksportētājiem 37 dienu laikā no dienas, kad paziņots par izlases veidošanu, ja vien nav norādīts citādi, būs jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem.

Atbildēs uz anketas jautājumiem cita starpā būs jāsniedz informācija par ražotāju eksportētāju uzņēmuma(-u) struktūru, darbībām saistībā ar ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, tā ražošanas izmaksām, pārdošanu attiecīgās valsts iekšzemes tirgū un Savienībā.

Uzņēmumus, kuri piekrituši iespējamai iekļaušanai izlasē, taču tajā nav iekļauti, uzskata par uzņēmumiem, kas sadarbojās (turpmāk “neatlasītie ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās”). Neskarot šā punkta b) apakšpunktu, antidempinga maksājums, kuru varētu piemērot importam, ko veikuši neatlasītie ražotāji eksportētāji, kuri sadarbojās, nepārsniegs vidējo svērto dempinga starpību, kura noteikta atlasītajiem ražotājiem eksportētājiem (11).

b)   Individuālā dempinga starpība neatlasītajiem uzņēmumiem

Neatlasītie ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās, saskaņā ar pamatregulas 17. panta 3. punktu var pieprasīt, lai Komisija tiem noteiktu individuālo dempinga starpību (turpmāk “individuālā dempinga starpība”). Ražotājiem eksportētājiem, kuri vēlas pieprasīt individuālo dempinga starpību, jāpieprasa anketa un citas izmantojamās veidlapas un pienācīgi aizpildītas tās jānosūta termiņā, kas norādīts nākamajā teikumā un 4.1.2.2. punktā. Atbildes uz anketas jautājumiem jāiesniedz 37 dienu laikā no dienas, kad paziņots par izlases veidošanu, ja vien nav norādīts citādi. Jāuzsver, ka Komisija var noteikt individuālo dempinga starpību minētajiem ražotājiem eksportētājiem valstī, kura nav tirgus ekonomikas valsts, tad, ja ir pierādīts, ka tie atbilst kritērijiem tirgus ekonomikas režīma (turpmāk “TER”) vai vismaz individuālā režīma (turpmāk “IR”) piešķiršanai, kā norādīts šā paziņojuma 4.1.2.2. punktā.

Tomēr ražotājiem eksportētājiem, kuri pieprasa individuālo dempinga starpību, jāzina, ka Komisija var pieņemt lēmumu noraidīt individuālās dempinga starpības pieprasījumu, ja, piemēram, ražotāju eksportētāju skaits ir tik liels, ka šāda noteikšana būtu pārmērīgi apgrūtinoša un kavētu laikus pabeigt pārskatīšanas izmeklēšanu.

4.1.2.   Papildu procedūra attiecībā uz ražotājiem eksportētājiem attiecīgajā valstī, kura nav tirgus ekonomikas valsts

4.1.2.1.   Tirgus ekonomikas trešās valsts izvēle

Ievērojot 4.1.2.2. punkta noteikumus, normālo vērtību importam no attiecīgās valsts nosaka saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta a) apakšpunktu, pamatojoties uz cenu vai salikto vērtību tirgus ekonomikas trešā valstī. Tāpēc Komisija izraugās piemērotu tirgus ekonomikas trešo valsti. Komisija ir provizoriski izvēlējusies Meksiku, kas tika izvēlēta arī tajās izmeklēšanās, kuru rezultātā tika grozīti un saglabāti spēkā esošie pasākumi ražojuma, uz ko attiecas pārskatīšana, importam no attiecīgās valsts. Ar šo ieinteresētās personas tiek aicinātas 10 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī izteikt piezīmes par šīs izvēles atbilstību.

4.1.2.2.   Režīms ražotājiem eksportētājiem attiecīgajā valstī, kura nav tirgus ekonomikas valsts

Saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktu attiecīgajā valstī atsevišķi ražotāji eksportētāji, kas uzskata, ka, ražojot un pārdodot ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, tiem pārsvarā jāievēro tirgus ekonomikas nosacījumi, saistībā ar šo var iesniegt pienācīgi pamatotu pieprasījumu (turpmāk “TER pieprasījums”). Tirgus ekonomikas režīmu piešķirs, ja, izvērtējot TER pieprasījumu, tiks apstiprināts, ka ir izpildīti pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā noteiktie kritēriji (12). Dempinga starpību ražotājiem eksportētājiem, kuriem piešķirts TER, aprēķinās, saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktu izmantojot viņu pašu normālo vērtību un eksporta cenas, ciktāl tas iespējams un neskarot pieejamo faktu izmantošanu atbilstīgi pamatregulas 18. pantam.

Turklāt atsevišķi attiecīgās valsts ražotāji eksportētāji var pieprasīt IR vai pieprasīt to kā alternatīvu. Lai šiem ražotājiem eksportētājiem piešķirtu IR, tiem jāpierāda, ka tie atbilst pamatregulas 9. panta 5. punktā izklāstītajiem kritērijiem (13). Dempinga starpību ražotājiem eksportētājiem, kuriem piešķirts IR, aprēķinās, pamatojoties uz viņu pašu eksporta cenām. Ražotājiem eksportētājiem, kam piešķirts IR, normālo vērtību aprēķinās pēc vērtībām, kuras noteiktas tirgus ekonomikas trešai valstij, kura izraudzīta, kā noteikts iepriekš.

Svarīga papildinformācija atrodama šā paziņojuma 9. punktā.

a)   Tirgus ekonomikas režīms (TER)

Komisija nosūtīs TER pieprasījuma veidlapas visiem atlasītajiem ražotājiem eksportētājiem attiecīgajā valstī un neatlasītajiem ražotājiem eksportētājiem, kas sadarbojās un kas vēlas pieprasīt individuālo dempinga starpību, visām zināmajām ražotāju eksportētāju apvienībām, kā arī attiecīgās valsts iestādēm.

Visiem ražotājiem eksportētājiem, kuri pieprasa TER, 21 dienas laikā no dienas, kad paziņots par izlases veidošanu vai pieņemts lēmums neveidot izlasi, ja vien nav norādīts citādi, jāiesniedz aizpildīta TER pieprasījuma veidlapa.

b)   Individuālais režīms (IR)

Lai pieprasītu IR, atlasītajiem ražotājiiem eksportētājiem attiecīgajā valstī un neatlasītajiem ražotājiem eksportētājiem, kuri sadarbojās un kuri vēlas pieprasīt individuālo dempinga starpību, 21 dienas laikā no dienas, kad paziņots par izlases veidošanu, ja vien nav norādīts citādi, jāiesniedz pienācīgi aizpildīta TER pieprasījuma veidlapa, norādot IR noteikšanai būtisko informāciju.

4.1.3.   Izmeklēšana attiecībā uz nesaistītiem importētājiem  (14)  (15)

Komisijas pārskatīšanas izmeklēšanā tiek aicināti piedalīties nesaistīti importētāji, kas Savienībā importē ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, ieskaitot tos, kas nesadarbojās izmeklēšanās, kuru rezultātā tika grozīti un saglabāti spēkā esošie pasākumi.

Ņemot vērā, ka šajā procedūrā varētu būt iesaistīts liels skaits nesaistītu importētāju, un lai pārskatīšanu pabeigtu tiesību aktos noteiktajā termiņā, Komisija var ierobežot izmeklējamo nesaistīto importētāju skaitu, no pietiekama skaita nesaistīto importētāju veidojot izlasi (šo procesu sauc arī par “atlasi”). Atlasi veic saskaņā ar pamatregulas 17. pantu.

Lai Komisija varētu lemt, vai ir vajadzīga atlase, un vajadzības gadījumā veidot izlasi, visi nesaistītie importētāji vai pārstāvji, kas darbojas to vārdā, ar šo tiek aicināti pieteikties Komisijā. Ja vien nav norādīts citādi, šīm personām tas jāizdara 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, sniedzot Komisijai šā paziņojuma B pielikumā noteikto informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu nesaistītu importētāju atlasei, tā var arī sazināties ar visām zināmajām importētāju apvienībām.

Visām ieinteresētajām personām, kuras vēlas sniegt izlases izveidei svarīgu informāciju, izņemot iepriekš pieprasīto informāciju, tas jāizdara 21 dienas laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi.

Ja ir vajadzīga izlase, tad importētājus var atlasīt, ņemot vērā Savienībā pārdoto ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, lielāko reprezentatīvo apjomu, ko paredzētajā termiņā iespējams pienācīgi izmeklēt. Visiem zināmajiem nesaistītajiem importētājiem un importētāju apvienībām Komisija paziņos, kuri uzņēmumi ir iekļauti izlasē.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas atlasītajiem nesaistītajiem importētājiem un visām zināmajām importētāju apvienībām. Šīm personām jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem 37 dienu laikā no dienas, kad paziņots par izlases veidošanu, ja vien nav norādīts citādi. Atbildēs uz anketas jautājumiem cita starpā būs jāsniedz informācija par uzņēmuma(-u) struktūru, darbībām saistībā ar ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, un tā pārdošanu.

4.2.    Procedūra attiecībā uz kaitējumu  (16) un izmeklēšana attiecībā uz Savienības ražotājiem

Komisijas pārskatīšanas izmeklēšanā tiek aicināti piedalīties ražojuma, uz kuru attiecas pārskatīšana, ražotāji Savienībā, ieskaitot tos, kas nesadarbojās izmeklēšanās, kuru rezultātā tika grozīti un saglabāti spēkā esošie pasākumi.

Ņemot vērā, ka šajā procedūrā ir iesaistīts liels skaits Savienības ražotāju, un lai pārskatīšanu pabeigtu tiesību aktos noteiktajā termiņā, Komisija ir nolēmusi ierobežot izmeklējamo Savienības ražotāju skaitu, veidojot izlasi (šo procesu sauc arī par “atlasi”). Atlase notiek saskaņā ar pamatregulas 17. pantu.

Lai Komisija varētu lemt, vai ir vajadzīga atlase, un vajadzības gadījumā veidot izlasi, visi Savienības ražotāji vai pārstāvji, kas darbojas to vārdā, ar šo tiek aicināti pieteikties Komisijā. Ja vien nav norādīts citādi, šīm personām tas jāizdara 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, sniedzot Komisijai šā paziņojuma C pielikumā noteikto informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu Savienības ražotāju atlasei, tā var arī sazināties ar visām zināmajām Savienības ražotāju apvienībām.

Visām ieinteresētajām personām, kuras vēlas sniegt izlases izveidei svarīgu informāciju, izņemot iepriekš pieprasīto informāciju, tas jāizdara 21 dienas laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi.

Ja ir vajadzīga izlase, tad Savienības ražotājus var atlasīt, ņemot vērā Savienībā pārdotā ražojuma, uz kuru attiecas pārskatīšana, lielāko reprezentatīvo apjomu, ko paredzētajā termiņā iespējams pienācīgi izmeklēt. Visiem zināmajiem Savienības ražotājiem un/vai ražotāju apvienībām Komisija paziņos, kuri uzņēmumi ir iekļauti izlasē.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas atlasītajiem Savienības ražotājiem un visām zināmajām Savienības ražotāju apvienībām. Šīm personām jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem 37 dienu laikā no dienas, kad paziņots par izlases veidošanu, ja vien nav norādīts citādi. Atbildēs uz anketas jautājumiem cita starpā būs jāsniedz informācija par uzņēmuma(-u) struktūru, finanšu stāvokli, darbībām saistībā ar ražojumu, uz kuru attiecas izmeklēšana, tā ražošanas izmaksām un pārdošanu.

4.3.    Savienības interešu novērtēšanas procedūra

Saskaņā ar pamatregulas 21. pantu tiks pieņemts lēmums, vai antidempinga pasākumu saglabāšana, grozīšana vai atcelšana būtu pretrunā Savienības interesēm. Savienības ražotāji, importētāji un apvienības, kas tos pārstāv, lietotāji un apvienības, kas tos pārstāv, un organizācijas, kas pārstāv patērētājus, tiek aicinātas pieteikties 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi. Lai piedalītos pārskatīšanas izmeklēšanā, organizācijām, kas pārstāv patērētājus, šajā pašā termiņā jāparāda, ka starp to darbībām un ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, pastāv objektīva saikne.

Personas, kas piesakās iepriekš minētajā termiņā, 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi, var sniegt Komisijai informāciju par Savienības interesēm. Šo informāciju var sniegt brīvā formā vai aizpildot Komisijas sagatavoto anketu. Katrā ziņā informācija, kas iesniegta saskaņā ar pamatregulas 21. pantu, tiks ņemta vērā tikai tad, ja iesniegšanas brīdī būs pamatota ar faktiem.

4.4.    Procedūra attiecībā uz atbrīvojuma shēmu

Neskarot šīs pārskatīšanas rezultātus, ieinteresētās personas ar šo tiek aicinātas izteikt piezīmes par atbrīvojuma shēmas pašreizējo darbību un iespējamo nākotnes modeli. Šīm piezīmēm jo īpaši būtu jāattiecas uz atbrīvojuma shēmas darbību un pārvaldību tās pašreizējā veidā. Šajā pārskatīšanā īpaša uzmanība tiks pievērsta problēmām, ar ko šajā kontekstā saskaras mazie un vidējie uzņēmumi.

Ieinteresētās personas piezīmes par atbrīvojuma shēmu var iesniegt Komisijai 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi.

4.5.    Cita rakstiski sniedzama informācija

Visas ieinteresētās personas ar šo ir aicinātas, ievērojot šā paziņojuma noteikumus, darīt zināmu savu viedokli, iesniegt informāciju un sniegt pierādījumus, kas to pamato. Ja vien nav norādīts citādi, minētajai informācijai un pierādījumiem, kas to pamato, jānonāk Komisijā 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4.6.    Uzklausīšanas iespēja, ko nodrošina Komisijas izmeklēšanas dienesti

Visas ieinteresētās personas var pieprasīt, lai tās uzklausītu Komisijas izmeklēšanas dienesti. Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli. Pieprasījums uzklausīt par jautājumiem, kas skar pārskatīšanas izmeklēšanas sākumposmu, jāiesniedz 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Vēlāk uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz konkrētā termiņā, ko Komisija norādījusi, sazinoties ar attiecīgajām personām.

4.7.    Norādes rakstisku dokumentu iesniegšanai, atbilžu uz anketas jautājumiem un sarakstes nosūtīšanai

Ieinteresētās personas tiek lūgtas visu informāciju un pieprasījumus iesniegt elektroniski (nekonfidenciālo informāciju pa e-pastu, konfidenciālo – CD-R/DVD), un tām jānorāda savs nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs. Tomēr pilnvaras, parakstītus apliecinājumus un to atjauninājumus, ko pievieno TER vai IR pieprasījuma veidlapām vai atbildēm uz anketas jautājumiem, iesniedz uz papīra, t. i., nosūta pa pastu vai iesniedz personīgi turpmāk norādītajā adresē. Ja kāda ieinteresētā persona dokumentus un pieprasījumus nevar iesniegt elektroniski, tai saskaņā ar pamatregulas 18. panta 2. punktu nekavējoties jāsazinās ar Komisiju. Sīkāku informāciju par saraksti ar Komisiju ieinteresētās personas var iegūt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Komisijas adrese sarakstei:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fakss +32 22985353

E-pasts: TRADE-R546-BICYCLES-A@ec.europa.eu

(ĶTR eksportētājiem, saistītiem importētājiem, apvienībām un pārstāvjiem, kā arī ražotājiem tirgus ekonomikas trešā valstī) un

TRADE-R546-BICYCLES-B@ec.europa.eu

(Savienības ražotājiem, nesaistītiem importētājiem, lietotājiem, patērētājiem un apvienībām).

5.   Nesadarbošanās

Ja ieinteresētā persona liedz piekļuvi nepieciešamajai informācijai vai nesniedz to noteiktajā termiņā, vai ievērojami kavē izmeklēšanu, saskaņā ar pamatregulas 18. pantu pagaidu vai galīgus apstiprinošus vai noraidošus konstatējumus var sagatavot, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

Ja tiek konstatēts, ka ieinteresētā persona ir sniegusi nepatiesu vai maldinošu informāciju, šo informāciju var neņemt vērā un izmantot pieejamos faktus.

Ja ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tāpēc konstatējumi saskaņā ar pamatregulas 18. pantu ir pamatoti ar pieejamajiem faktiem, rezultāts šai personai var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

6.   Uzklausīšanas amatpersona

Ieinteresētās personas var lūgt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta uzklausīšanas amatpersonas iesaistīšanos. Uzklausīšanas amatpersona darbojas kā vidutājs starp ieinteresētajām personām un Komisijas izmeklēšanas dienestiem. Uzklausīšanas amatpersona izskata pieprasījumus par piekļuvi lietai, strīdus par dokumentu konfidencialitāti, pieprasījumus pagarināt termiņu un trešo personu uzklausīšanas pieprasījumus. Uzklausīšanas amatpersona var rīkot uzklausīšanu atsevišķai ieinteresētajai personai un darboties kā vidutājs, lai pilnībā tiktu īstenotas ieinteresētās personas tiesības uz aizstāvību.

Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz uzklausīšanas amatpersonai rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli. Pieprasījums uzklausīt par jautājumiem, kas skar pārskatīšanas izmeklēšanas sākumposmu, jāiesniedz 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Vēlāk uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz konkrētā termiņā, ko Komisija norādījusi, sazinoties ar ieinteresētajām personām.

Lai tiktu pārstāvēti dažādi viedokļi un piedāvāti atspēkojoši argumenti par jautājumiem, kas cita starpā attiecas uz dempingu, kaitējumu, cēloņsakarību un Savienības interesēm, uzklausīšanas amatpersona nodrošinās arī iespēju piedalīties uzklausīšanā, kurā iesaistītas attiecīgās personas.

Papildu informācija un kontaktinformācija pieejama uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

7.   Pārskatīšanas izmeklēšanas grafiks

Pārskatīšanas izmeklēšana saskaņā ar pamatregulas 11. panta 5. punktu tiks pabeigta 15 mēnešu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

8.   Personas datu apstrāde

Šajā pārskatīšanas izmeklēšanā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (17).

9.   Svarīga informācija ražotājiem eksportētājiem Ķīnas Tautas Republikā: PTO Apelācijas institūcijas ziņojuma “EK antidempinga pasākumi savienotājelementiem” (WT/DS397) saistība ar veidu, kādā Komisija veiks šo pārskatīšanas izmeklēšanu

Visus ražotājus eksportētājus no attiecīgās valsts, kura tiek uzskatīta par valsti, kas nav tirgus ekonomikas valsts, Komisija rosina, ņemot vērā pamatregulas 2. panta 7. punkta noteikumus, 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī pieteikties, ja tie ir ieinteresēti sadarboties un maksāt individuālo antidempinga maksājumu, pat ja tie uzskata, ka neatbilst IR piešķiršanas kritērijiem. Komisija vērš to uzmanību uz turpmāko (18).

Ziņojumā “EK – Konkrēti dzelzs un tērauda savienotājelementi no Ķīnas” (WT/DS397) PTO Apelācijas institūcija cita starpā secināja, ka pamatregulas 9. panta 5. punkts nav saderīgs ar konkrētiem PTO Antidempinga nolīguma noteikumiem un PTO nolīguma XVI:4. panta noteikumiem.

Padomes 2001. gada 23. jūlija Regulā (EK) Nr. 1515/2001 par pasākumiem, kurus Kopiena drīkst veikt aizsardzībai pret dempingu un subsidētu importu pēc ziņojuma, ko pieņēmusi PTO Strīdu izšķiršanas organizācija (19) (turpmāk “pilnvarojuma regula”), 2. pantā paredzēts, ka Eiropas Savienības Padome, ja uzskata par lietderīgu, lai ņemtu vērā juridiskās interpretācijas, kas iekļautas ziņojumā, kuru pieņēmusi PTO Strīdu izšķiršanas organizācija jeb Strīdu izšķiršanas padome attiecībā uz pasākumu, kas nav apstrīdēts, cita starpā var grozīt saskaņā ar pamatregulu pieņemtos Savienības pasākumus.

Tāpēc Komisija uzskata – ja ar šo paziņojumu par procedūras sākšanu sāktās pārskatīšanas izmeklēšanas rezultātā tiktu grozīti spēkā esošie antidempinga pasākumi, tad iepriekšminētais 2. pants būtu juridiskais pamats, lai ievērotu juridiskās interpretācijas, ko iepriekšminētajā strīdā izstrādājusi Apelācijas institūcija. Praktiski tas nozīmētu, ka, gadījumā ja ražotājs eksportētājs iepriekš šajā paziņojumā noteiktajā termiņā pieteiktos un pilnībā sadarbotos, sniedzot visu attiecīgo informāciju, bet nepieteiktos uz IR, vai pieteiktos, bet tiktu secināts, ka tas neatbilst kritērijiem, iepriekšminētais pilnvarojuma regulas 2. pants pienācīgi pamatotos gadījumos varētu būt juridiskais pamats, lai ražotājam eksportētajam noteiktu individuālo maksājumu. Pārbaudot šo jautājumu, Komisija ņems vērā PTO Apelācijas institūcijas apsvērumus iepriekšminētajā strīdā, jo īpaši minētā ziņojuma 371.–384. punktā aplūkotos elementus.

Uzņēmumiem, kam, pamatojoties uz šo daļu paziņojumā par procedūras sākšanu, nosaka individuālo maksājumu, jāapzinās, ka konstatējumu dēļ var noteikt lielāku maksājumu nekā tad, ja individuālais maksājums netiktu noteikts.


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(2)  Dempings ir ražojuma (turpmāk “attiecīgais ražojums”) pārdošana eksportam par cenu, kas zemāka par tā normālo vērtību. Par normālo vērtību parasti pieņem līdzīgā ražojuma salīdzināmo cenu attiecīgās valsts iekšzemes tirgū. Ar terminu “līdzīgais ražojums” saprot ražojumu, kas visos aspektos ir analogs attiecīgajam ražojumam, vai, ja tāda nav, ar to saprot citu ražojumu, kurš ir ļoti līdzīgs attiecīgajam ražojumam.

(3)  OV L 228, 9.9.1993., 1. lpp.

(4)  OV L 16, 18.1.1997., 55. lpp.

(5)  OV L 17, 21.1.1997., 17. lpp.

(6)  OV L 183, 14.7.2005., 1. lpp.

(7)  OV L 55, 28.2.2008., 1. lpp.

(8)  OV L 261, 6.10.2011., 2. lpp.

(9)  Skat. 2. atsauci.

(10)  Ražotājs eksportētājs ir attiecīgās valsts uzņēmums, kas ražo ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, un tieši vai ar trešās personas starpniecību eksportē to uz Savienības tirgu, ieskaitot visus saistītos uzņēmumus, kas piedalās attiecīgā ražojuma ražošanā, pārdošanā iekšzemes tirgū vai eksportēšanā.

(11)  Saskaņā ar pamatregulas 9. panta 6. punktu neņem vērā nulles un de minimis starpības, kā arī pamatregulas 18. pantā minētajos apstākļos konstatētās starpības.

(12)  Ražotājiem eksportētājiem konkrēti jāpierāda, ka: i) ar uzņēmējdarbību un izmaksām saistīti lēmumi tiek pieņemti, reaģējot uz tirgus apstākļiem un bez valsts nozīmīgas iejaukšanās; ii) uzņēmumiem ir viena, skaidri saprotama grāmatvedības pamatuzskaite, kuru saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem revidē neatkarīgs revidents un kuru izmanto visiem nolūkiem; iii) nav nozīmīgu izkropļojumu, kas mantoti no agrākās sistēmas, kurā nebija tirgus ekonomikas; iv) tiesību akti par bankrotu un īpašuma tiesībām garantē juridisku noteiktību un stabilitāti un v) valūtas maiņa notiek atbilstīgi valūtas kursam tirgū.

(13)  Ražotājiem eksportētājiem konkrēti jāpierāda, ka: i) tie, ja firmas vai kopuzņēmumi pilnīgi vai daļēji pieder ārvalstniekiem vai kopuzņēmumiem, var brīvi repatriēt kapitālu un peļņu; ii) eksporta cenas un daudzumi, un pārdošanas noteikumi ir brīvi noteikti; iii) vairākums akciju pieder privātpersonām. Valsts ierēdņi, kas ir valdē vai ieņem galvenos amatus vadībā, ir mazākumā, vai arī ir jāpierāda, ka uzņēmējsabiedrība tomēr ir pietiekami neatkarīga no valsts iejaukšanās; iv) valūtas maiņas kursu pārrēķina atbilstīgi tirgus likmei un v) valsts iejaukšanās nepieļauj pasākumu apiešanu, ja individuālajiem eksportētājiem piemēro dažādas maksājuma likmes.

(14)  Atlasīt var tikai ar ražotājiem eksportētājiem nesaistītus importētājus. Importētājiem, kas ir saistīti ar ražotājiem eksportētājiem, ir jāaizpilda šiem ražotājiem eksportētājiem paredzētais anketas I pielikums. Saskaņā ar 143. pantu Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 par Kopienas Muitas kodeksa īstenošanu personas uzskata par saistītām tikai tad, ja: a) viena persona ir otras personas uzņēmuma amatpersona vai direktors; b) tās ir juridiski atzīti uzņēmējdarbības partneri; c) tās ir darba devējs un darba ņēmējs; d) kādai personai tieši vai netieši pieder, tā pārvalda vai tur 5 % vai vairāk no abu personu balsstiesīgajām apgrozībā esošajām akcijām vai daļām; e) viena no personām tieši vai netieši kontrolē otru; f) abas personas tieši vai netieši kontrolē kāda trešā persona; g) abas personas kopā tieši vai netieši kontrolē kādu trešo personu; vai h) tās ir vienas ģimenes locekļi. Par vienas ģimenes locekļiem uzskata tikai tādas personas, kuru starpā pastāv šādas attiecības: i) vīrs un sieva, ii) tēvs vai māte un bērns, iii) brālis un māsa vai pusbrālis un pusmāsa, iv) vectēvs vai vecāmāte un bērna bērns, v) tēva vai mātes brālis vai māsa un brāļa vai māsas bērns, vi) vīra vai sievas tēvs vai māte un znots vai vedekla, vii) svainis un svaine. (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.). Šajā kontekstā termins “persona” attiecas gan uz fizisku, gan juridisku personu.

(15)  Nesaistīto importētāju sniegto informāciju var izmantot arī saistībā ar citiem šīs izmeklēšanas aspektiem, ne tikai dempinga konstatēšanu.

(16)  Ar terminu “kaitējums” saprot Savienības ražošanas nozarei nodarītu būtisku kaitējumu vai iespējamu būtisku kaitējumu, vai šādas ražošanas nozares veidošanās būtisku aizkavēšanu.

(17)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(18)  Ja tiks uzskatīts, ka nepieciešama ražotāju eksportētāju atlase, šiem ražotājiem eksportētājiem individuāls antidempinga maksājums tiks noteikts tikai tad, ja i) tie būs atlasīti iekļaušanai izlasē vai ii) tiem saskaņā ar pamatregulas 17. panta 3. punktu noteikta individuāla dempinga starpība.

(19)  OV L 201, 12.1.2001., 10. lpp.


A PIELIKUMS

Image

Image


B PIELIKUMS

Image

Image


C PIELIKUMS

Image

Image


9.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/23


Paziņojums par to antidempinga pasākumu termiņbeigu pārskatīšanas sākšanu, kas piemērojami konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes volframa elektrodu importam

2012/C 71/08

Pēc paziņojuma (1) publicēšanas par to spēkā esošo antidempinga pasākumu gaidāmajām termiņa beigām, kas piemērojami konkrētu Ķīnas Tautas Republikas (“attiecīgā valsts”) izcelsmes volframa elektrodu importam, Eiropas Komisija (“Komisija”) atbilstīgi 11. panta 2. punktam Padomes 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (2) (“pamatregula”), saņēma pieprasījumu veikt pārskatīšanu.

1.   Pārskatīšanas pieprasījums

Eurométaux (“pieprasījuma iesniedzējs”) to ražotāju vārdā, kuri ražo nozīmīgu daļu, šajā gadījumā vairāk nekā 50 %, no kopējās konkrētu volframa elektrodu produkcijas Savienībā, 2011. gada 12. decembrī iesniedza pieprasījumu.

2.   Ražojums, uz kuru attiecas pārskatīšana

Ražojums, uz kuru attiecas pārskatīšana, ir Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes volframa metināšanas elektrodi (ieskaitot volframa stieņus un stieņus elektrodu metināšanai), kuru sastāvā ir 94 svara % volframa vai vairāk, izņemot tos, kas iegūti ar vienkāršu saķepināšanu, kuri ir vai nav sagriezti vajadzīgajā garumā (“ražojums, uz kuru attiecas pārskatīšana”) un kurus pašlaik klasificē ar KN kodiem ex 8101 99 10 un ex 8515 90 00 (TARIC kodi 8101991010 un 8515900010).

3.   Spēkā esošie pasākumi

Pašlaik ir spēkā galīgais antidempinga maksājums, kas noteikts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 260/2007 (3).

4.   Termiņbeigu pārskatīšanas pamatojums

Pieprasījuma iesniedzējs sniedzis pietiekamus pierādījumus par to, ka pēc pasākumu termiņa beigām dempings un kaitējums varētu turpināties.

4.1.   Apgalvojums par dempinga turpināšanās iespējamību

Ievērojot pamatregulas 2. panta 7. punktu, tiem Ķīnas Tautas Republikas ražotājiem eksportētājiem, kam izmeklēšanā, kuras rezultātā noteica spēkā esošos pasākumus, nebija piešķirts tirgus ekonomikas režīms, pieprasījuma iesniedzējs normālo vērtību noteica, pamatojoties uz pārdošanas cenām attiecīgajā tirgus ekonomikas valstī, kas minēta šā paziņojuma 5.1.3. punktā. Tiem uzņēmumiem, kuriem izmeklēšanas laikā bija piešķirts tirgus ekonomikas režīms, normālo vērtību noteica, izmantojot salikto normālo vērtību Ķīnas Tautas Republikā. Apgalvojums par dempinga turpināšanos ir balstīts uz iepriekšējos teikumos noteiktās normālās vērtības salīdzinājumu ar eksporta cenām, kad ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, pārdod eksportam uz Savienību.

Tādējādi aprēķinātās dempinga starpības ir ievērojamas.

4.2.   Apgalvojums par kaitējuma turpināšanās iespējamību

Tiek apgalvots, ka ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, turpināja importēt no Ķīnas Tautas Republikas ievērojamos daudzumos un tas aizvien radīja kaitējumu Savienības ražošanas nozarei.

Sūdzības iesniedzēja sniegtie pirmšķietamie pierādījumi liecina, ka ražojuma, uz kuru attiecas pārskatīšana, importa apjoms un cenas cita starpā turpināja negatīvi ietekmēt Savienības ražošanas nozares pārdotos daudzumus, cenu līmeni un tirgus daļu, tādējādi būtiski un nelabvēlīgi ietekmējot Savienības ražošanas nozares vispārējo darbību un finansiālo stāvokli.

Turklāt pieprasījuma iesniedzējs apgalvo, ka, ja pasākumi zaudēs spēku, importa par dempinga cenām palielinājums no attiecīgās valsts, iespējams, nodarīs papildu kaitējumu Savienības ražošanas nozarei. Šajā ziņā pieprasījuma iesniedzējs ir sniedzis pierādījumus par to, ka, ja pasākumi zaudēs spēku, ražojuma, uz ko attiecas pārskatīšana, pašreizējais importa līmenis, iespējams, palielināsies, jo attiecīgajā valstī ir neizmantota jauda.

5.   Procedūra

Apspriedusies ar padomdevēju komiteju un konstatējusi, ka ir pietiekami daudz pierādījumu, lai pamatotu termiņbeigu pārskatīšanas sākšanu, Komisija atbilstoši pamatregulas 11. panta 2. punktam ar šo sāk pārskatīšanu.

Izmeklēšanā noteiks, vai pasākumu beigšana varētu izraisīt dempinga un kaitējuma turpināšanos vai atkārtošanos.

5.1.   Procedūra dempinga turpināšanās vai atkārtošanās iespējamības noteikšanai

5.1.1.   Izmeklēšana attiecībā uz ražotājiem eksportētājiem

Pārskatīšanas izmeklēšanā ir aicināti piedalīties ražojuma, uz kuru attiecas pārskatīšana, ražotāji eksportētāji (4) no attiecīgās valsts.

Ņemot vērā, ka šajā procedūrā varētu būt iesaistīts liels skaits Ķīnas Tautas Republikas ražotāju eksportētāju, un lai izmeklēšanu pabeigtu tiesību aktos noteiktajā termiņā, Komisija var ierobežot izmeklējamo ražotāju eksportētāju skaitu, no pietiekama skaita ražotāju veidojot izlasi (šo procesu sauc arī par “atlasi”). Atlasi veic saskaņā ar pamatregulas 17. pantu.

Lai Komisija varētu lemt, vai ir vajadzīga atlase, un vajadzības gadījumā veidot izlasi, visi ražotāji eksportētāji vai pārstāvji, kas darbojas to vārdā, ar šo tiek aicināti pieteikties Komisijā. Ja vien nav norādīts citādi, minētajām personām tas jāizdara 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, sniedzot Komisijai šā paziņojuma A pielikumā noteikto informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu ražotāju eksportētāju izlases izveidei, tā sazināsies arī ar Ķīnas Tautas Republikas iestādēm un var sazināties ar visām zināmajām ražotāju eksportētāju apvienībām.

Visām ieinteresētajām personām, kuras vēlas sniegt izlases izveidei svarīgu informāciju, izņemot iepriekš pieprasīto informāciju, tas jāizdara 21 dienas laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi.

Ja ir vajadzīga izlase, tad ražotājus eksportētājus var atlasīt, ņemot vērā uz Savienību eksportētā ražojuma, uz kuru attiecas pārskatīšana, lielāko reprezentatīvo apjomu, ko paredzētajā termiņā iespējams izmeklēt. Visiem zināmajiem ražotājiem eksportētājiem, attiecīgās valsts iestādēm un ražotāju eksportētāju apvienībām vajadzības gadījumā ar attiecīgās valsts iestāžu starpniecību Komisija paziņos, kuri uzņēmumi ir atlasīti.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai attiecībā uz ražotājiem eksportētājiem, tā nosūtīs anketas izlasē iekļautajiem ražotājiem eksportētājiem, visām zināmajām ražotāju eksportētāju apvienībām un attiecīgās valsts iestādēm.

Visiem izlasē iekļautajiem ražotājiem eksportētājiem 37 dienu laikā no dienas, kad paziņots par izlases veidošanu, ja vien nav norādīts citādi, būs jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem.

Atbildēs uz anketas jautājumiem cita starpā būs jāsniedz informācija par ražotāju eksportētāju uzņēmuma(-u) struktūru, darbībām saistībā ar ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, tā ražošanas izmaksām, pārdošanu attiecīgās valsts iekšzemes tirgū un Savienībā.

Uzņēmumus, kuri piekrituši iespējamai iekļaušanai izlasē, taču tajā nav iekļauti, uzskata par uzņēmumiem, kas sadarbojās (turpmāk “neatlasītie ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās”).

5.1.2.   Izmeklēšana attiecībā uz nesaistītiem importētājiem  (5)  (6)

Šajā izmeklēšanā ir aicināti piedalīties nesaistīti importētāji, kas ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, no Ķīnas Tautas Republikas importē Savienībā.

Ņemot vērā, ka šajā procedūrā varētu būt iesaistīts liels skaits nesaistītu importētāju, un lai izmeklēšanu pabeigtu tiesību aktos noteiktajā termiņā, Komisija var ierobežot izmeklējamo nesaistīto importētāju skaitu, no pietiekama skaita nesaistīto importētāju veidojot izlasi (šo procesu sauc arī par “atlasi”). Atlasi veic saskaņā ar pamatregulas 17. pantu.

Lai Komisija varētu lemt, vai ir vajadzīga atlase, un vajadzības gadījumā veidot izlasi, visi nesaistītie importētāji vai pārstāvji, kas darbojas to vārdā, ar šo tiek aicināti pieteikties Komisijā. Ja vien nav norādīts citādi, šīm personām tas jāizdara 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, sniedzot Komisijai šā paziņojuma B pielikumā noteikto informāciju par savu uzņēmumu vai uzņēmumiem.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu nesaistītu importētāju atlasei, tā var arī sazināties ar visām zināmajām importētāju apvienībām.

Visām ieinteresētajām personām, kuras vēlas sniegt izlases izveidei svarīgu informāciju, izņemot iepriekš pieprasīto informāciju, tas jāizdara 21 dienas laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi.

Ja ir vajadzīga izlase, tad importētājus var atlasīt, ņemot vērā Savienībā pārdotā ražojuma, uz kuru attiecas pārskatīšana, lielāko reprezentatīvo apjomu, ko paredzētajā termiņā iespējams pienācīgi izmeklēt. Visiem zināmajiem nesaistītajiem importētājiem un importētāju apvienībām Komisija paziņos, kuri uzņēmumi ir iekļauti izlasē.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas atlasītajiem nesaistītajiem importētājiem un visām zināmajām importētāju apvienībām. Šīm personām jāiesniedz atbildes uz anketas jautājumiem 37 dienu laikā no dienas, kad paziņots par izlases veidošanu, ja vien nav norādīts citādi.

Atbildēs uz anketas jautājumiem cita starpā būs jāsniedz informācija par uzņēmuma(-u) struktūru, darbībām saistībā ar ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, un tā pārdošanu.

5.1.3.   Tirgus ekonomikas trešās valsts izraudzīšana

Lai noteiktu normālo vērtību attiecībā uz Ķīnas Tautas Republiku, kā atbilstošu tirgus ekonomikas valsti iepriekšējā izmeklēšanā izmantoja Amerikas Savienotās Valstis. Komisija šim nolūkam atkal ir iecerējusi izmantot Amerikas Savienotās Valstis. Ar šo ieinteresētās personas tiek aicinātas iesniegt piezīmes par šīs izvēles piemērotību. Piezīmes Komisijai jāsaņem 10 dienu laikā no dienas, kad šis paziņojums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5.2.   Kaitējuma turpināšanās vai atkārtošanās iespējamības noteikšanas procedūra un izmeklēšanas procedūra attiecībā uz Savienības ražotājiem

Ražojuma, uz kuru attiecas pārskatīšana, Savienības ražotāji tiek aicināti piedalīties Komisijas veiktajā izmeklēšanā.

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai attiecībā uz Savienības ražotājiem, tā nosūtīs anketas zināmajiem Savienības ražotājiem vai reprezentatīvajiem Savienības ražotājiem un visām zināmajām Savienības ražotāju apvienībām. Visi Savienības ražotāji un to apvienības ir aicinātas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav noteikts citādi, vēlams, pa e-pastu sazināties ar Komisiju, lai pieteiktos un pieprasītu anketu.

Savienības ražotājiem un to apvienībām aizpildītās anketas jāiesniedz 37 dienu laikā no dienas, kad šis paziņojums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi. Atbildēs uz anketas jautājumiem cita starpā būs jāsniedz informācija par uzņēmuma(-u) struktūru, finansiālo stāvokli, darbībām saistībā ar ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, tā ražošanas izmaksām un pārdošanu.

5.3.   Savienības interešu novērtēšanas procedūra

Ja apstiprināsies dempinga un kaitējuma turpināšanās un atkārtošanās iespējamība, saskaņā ar pamatregulas 21. pantu tiks pieņemts lēmums par to, vai antidempinga pasākumu saglabāšana nebūtu pretrunā Savienības interesēm. Savienības ražotāji, importētāji un apvienības, kas tos pārstāv, lietotāji un apvienības, kas tos pārstāv, un organizācijas, kas pārstāv patērētājus, tiek aicinātas pieteikties 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi. Lai piedalītos izmeklēšanā, organizācijām, kas pārstāv patērētājus, šajā pašā termiņā jāpierāda, ka starp to darbībām un ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, pastāv objektīva saikne.

Personas, kas piesakās iepriekš minētajā termiņā, 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav norādīts citādi, var sniegt Komisijai informāciju par Savienības interesēm. Šo informāciju var sniegt brīvā formā vai aizpildot Komisijas sagatavoto anketu. Visa informācija, kas iesniegta saskaņā ar pamatregulas 21. pantu, tiks ņemta vērā tikai tad, ja iesniegšanas brīdī būs pamatota ar faktiem.

5.4.   Cita rakstiski sniedzama informācija

Visas ieinteresētās personas ar šo ir aicinātas, ievērojot šā paziņojuma noteikumus, darīt zināmu savu viedokli, iesniegt informāciju un sniegt pierādījumus, kas to pamato. Ja vien nav norādīts citādi, minētajai informācijai un pierādījumiem, kas to pamato, jānonāk Komisijā 37 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5.5.   Uzklausīšanas iespēja, ko nodrošina Komisijas izmeklēšanas dienesti

Visas ieinteresētās personas var pieprasīt, lai tās uzklausītu Komisijas izmeklēšanas dienesti. Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli. Pieprasījums uzklausīt par jautājumiem, kas skar izmeklēšanas sākumposmu, jāiesniedz 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Vēlāk uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz konkrētā termiņā, ko Komisija norādījusi, sazinoties ar attiecīgajām personām.

5.6.   Norādes rakstisku dokumentu iesniegšanai, atbilžu uz anketas jautājumiem un sarakstes nosūtīšanai

Visi rakstiski iesniegtie dokumenti, tostarp šajā paziņojumā prasītā informācija, kā arī ieinteresēto personu atbildes uz anketas jautājumiem un sarakste, kurai lūgts saglabāt konfidencialitāti, ir ar norādi “Limited” (7).

Ieinteresētajām personām, kuras sniedz informāciju ar norādi “Limited”, saskaņā ar pamatregulas 19. panta 2. punktu jāsagatavo tās nekonfidenciāls kopsavilkums ar norādi “For inspection by interested parties”. Šiem kopsavilkumiem jābūt tik detalizētiem, lai no tiem varētu pienācīgi saprast konfidenciāli iesniegtās informācijas būtību. Ja ieinteresētā persona, kas iesniedz konfidenciālu informāciju, nesagatavo tās nekonfidenciālu kopsavilkumu un neiesniedz to noteiktajā formā un kvalitātē, šādu konfidenciālu informāciju var neņemt vērā.

Ieinteresētās personas tiek lūgtas visu informāciju un pieprasījumus iesniegt elektroniski (nekonfidenciālo informāciju pa e-pastu, konfidenciālo CD-R/DVD), un tām jānorāda savs nosaukums, adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs. Tomēr pilnvaras, parakstītus apliecinājumus un to atjauninājumus, ko pievieno atbildēm uz anketas jautājumiem, iesniedz uz papīra, t. i., nosūta pa pastu vai iesniedz personīgi turpmāk norādītajā adresē. Ja kāda ieinteresētā persona dokumentus un pieprasījumus nevar iesniegt elektroniski, tai saskaņā ar pamatregulas 18. panta 2. punktu nekavējoties jāsazinās ar Komisiju. Sīkāku informāciju par saraksti ar Komisiju ieinteresētās personas var iegūt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Komisijas adrese sarakstei

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Birojs: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fakss +32 22985353

E-pasts: TRADE-R547-Tungsten-el-A@ec.europa.eu

(paredzēts ĶTR ražotājiem eksportētājiem, saistītajiem importētājiem, apvienībām un pārstāvjiem, kā arī ražotājiem tirgus ekonomikas trešajā valstī)

TRADE-R547-Tungsten-el-B@ec.europa.eu

(paredzēts Savienības ražotājiem, nesaistītajiem importētājiem, lietotājiem, patērētājiem un apvienībām)

6.   Nesadarbošanās

Gadījumos, kad ieinteresētā persona liedz piekļuvi nepieciešamajai informācijai vai nesniedz to noteiktajā termiņā, vai ievērojami kavē izmeklēšanu, saskaņā ar pamatregulas 18. pantu pagaidu vai galīgus apstiprinošus vai noraidošus konstatējumus var sagatavot, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

Ja tiek konstatēts, ka ieinteresētā persona ir sniegusi nepatiesu vai maldinošu informāciju, šo informāciju var neņemt vērā un izmantot pieejamos faktus.

Ja ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tāpēc konstatējumi saskaņā ar pamatregulas 18. pantu ir pamatoti ar pieejamajiem faktiem, rezultāts šai personai var būt mazāk labvēlīgs nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

7.   Uzklausīšanas amatpersona

Ieinteresētās personas var lūgt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta uzklausīšanas amatpersonas iesaistīšanos. Uzklausīšanas amatpersona darbojas kā vidutājs starp ieinteresētajām personām un Komisijas izmeklēšanas dienestiem. Uzklausīšanas amatpersona izskata pieprasījumus par piekļuvi lietai, strīdus par dokumentu konfidencialitāti, pieprasījumus pagarināt termiņu un trešo personu uzklausīšanas pieprasījumus. Uzklausīšanas amatpersona var rīkot uzklausīšanu atsevišķai ieinteresētajai personai un darboties kā vidutājs, lai pilnībā tiktu īstenotas ieinteresētās personas tiesības uz aizstāvību.

Uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz uzklausīšanas amatpersonai rakstiski un tajā jānorāda pieprasījuma iemesli. Pieprasījums uzklausīt par jautājumiem, kas skar izmeklēšanas sākumposmu, jāiesniedz 15 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Vēlāk uzklausīšanas pieprasījums jāiesniedz konkrētā termiņā, ko Komisija norādījusi, sazinoties ar ieinteresētajām personām.

Lai tiktu pārstāvēti dažādi viedokļi un piedāvāti atspēkojoši argumenti par jautājumiem, kas cita starpā attiecas uz dempinga un kaitējuma turpināšanās un atkārtošanās iespējamību un Savienības interesēm, uzklausīšanas amatpersona arī nodrošinās iespēju piedalīties uzklausīšanā, kurā iesaistītas attiecīgās personas.

Papildu informācija un kontaktinformācija pieejama uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

8.   Izmeklēšanas grafiks

Izmeklēšana saskaņā ar pamatregulas 11. panta 5. punktu tiks pabeigta 15 mēnešu laikā no šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

9.   Iespēja pieprasīt pārskatīšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu

Šī termiņbeigu pārskatīšana ir sākta saskaņā ar pamatregulas 11. panta 2. punktu, tāpēc tās konstatējumu rezultātā pašreizējie pasākumi netiks grozīti, bet atbilstīgi pamatregulas 11. panta 6. punktam tie tiks atcelti vai turpināti.

Ja kāda ieinteresētā persona uzskata, ka ir pamats pārskatīt pasākumu apmēru tā, lai nodrošinātu iespēju to grozīt (t. i., palielināt vai samazināt), attiecīgā persona var pieprasīt pārskatīšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu.

Personas, kuras vēlas pieprasīt pārskatīšanu, kas tiktu veikta neatkarīgi no šajā paziņojumā minētās termiņbeigu pārskatīšanas, var sazināties ar Komisiju, izmantojot iepriekš norādīto adresi.

10.   Personas datu apstrāde

Šajā izmeklēšanā iegūtos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (8).


(1)  OV C 169, 9.6.2011., 14. lpp.

(2)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(3)  OV L 72, 13.3.2007., 1. lpp.

(4)  Ražotājs eksportētājs ir attiecīgās valsts uzņēmums, kas ražo ražojumu, uz kuru attiecas pārskatīšana, un tieši vai ar trešās personas starpniecību to eksportē uz Savienības tirgu, ieskaitot visus saistītos uzņēmumus, kuri piedalās ražojuma, uz kuru attiecas pārskatīšana, ražošanā, pārdošanā iekšzemes tirgū vai eksportēšanā.

(5)  Izlasē var iekļaut tikai nesaistītus ražotājus eksportētājus. Importētājiem, kas ir saistīti ar ražotājiem eksportētājiem, anketas I pielikumā jāaizpilda informācija par šiem ražotājiem eksportētājiem. Saskaņā ar 143. pantu Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 par Kopienas Muitas kodeksa īstenošanu personas uzskata par saistītām tikai tad, ja: a) viena persona ir otras personas uzņēmuma amatpersona vai direktors; b) tās ir juridiski atzīti uzņēmējdarbības partneri; c) tās ir darba devējs un darba ņēmējs; d) vienai no personām tieši vai netieši pieder, tā kontrolē vai tur 5 % vai vairāk no abu personu balsstiesīgajām emitēto akciju daļām; e) viena no personām tieši vai netieši kontrolē otru; f) abas personas tieši vai netieši kontrolē kāda trešā persona; g) abas personas kopā tieši vai netieši kontrolē kādu trešo personu; vai h) tās ir vienas ģimenes locekļi. Par vienas ģimenes locekļiem uzskata tikai tādas personas, kuru starpā pastāv šādas attiecības: i) vīrs un sieva, ii) tēvs vai māte un bērns, iii) brālis un māsa vai pusbrālis un pusmāsa, iv) vectēvs vai vecāmāte un bērna bērns, v) tēva vai mātes brālis vai māsa un brāļa vai māsas bērns, vi) vīra vai sievas tēvs vai māte un znots vai vedekla, vii) svainis un svaine. (OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp.). Šajā kontekstā termins “persona” attiecas gan uz fizisku, gan juridisku personu.

(6)  Nesaistīto importētāju sniegto informāciju var izmantot arī saistībā ar citiem šīs izmeklēšanas aspektiem, ne tikai dempinga noteikšanu.

(7)  Dokumentu ar norādi “Limited” uzskata par konfidenciālu saskaņā ar 19. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 1225/2009 (OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.) un 6. pantu PTO Nolīgumā par 1994. gada GATT VI panta īstenošanu (Antidempinga nolīgums). Tas ir aizsargāts arī atbilstoši 4. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

(8)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.


A PIELIKUMS

Image

Image


B PIELIKUMS

Image

Image


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

9.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/32


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 71/09

1.

Komisija 2012. gada 5. martā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmumi Sortiva B.V. (“Sortiva”, Nīderlande) un Remondis Nederland B.V. (“Remondis”, Nīderlande) iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē kopīgu kontroli pār uzņēmumiem Sortiva Papier en Kunststoffen B.V. (“Sortiva P&K”, Nīderlande) un Stam Papier-Recycling B.V. (“Stam”, Nīderlande), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Remondis: papīra, kartona un citu atkritumu plūsmu savākšana un šķirošana,

Sortiva: nebīstamo atkritumu (piemēram, koksnes un šķembu) plūsmu šķirošana un pārstrāde,

Sortiva P&K: papīra un kartona atkritumu šķirošana,

Stam: papīra un kartona atkritumu savākšana un šķirošana, kā arī arhīvu iznīcināšana.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar EK Apvienošanās regulu (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6510 – Remondis/Sortiva/Stam Papier Recycling uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp. (“Paziņojums par vienkāršotu procedūru”).


CITI TIESĪBU AKTI

Eiropas Komisija

9.3.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 71/33


Grozījumu pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

2012/C 71/10

Šī publikācija dod tiesības izteikt iebildumus pret pieteikumu atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 510/2006 (1) 7. pantam. Komisijai jāsaņem paziņojumi par iebildumiem sešu mēnešu laikā no šīs publikācijas dienas.

GROZĪJUMA PIETEIKUMS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

GROZĪJUMA PIETEIKUMS SASKAŅĀ AR 9. PANTU

“CARNE MARINHOA”

EK Nr.: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

AĢIN ( ) ACVN ( X )

1.   Produkta specifikācijas nodaļa, kurā izdarīti grozījumi:

Produkta nosaukums

Image

Produkta apraksts

Image

Ģeogrāfiskais apgabals

Image

Izcelsmes apliecinājums

Ražošanas metode

Saikne

Image

Marķēšana

Valsts prasības

Citur (precizēt)

2.   Grozījuma(-u) veids:

Grozījumi vienotajā dokumentā vai kopsavilkuma lapā

Image

Grozījumi reģistrētu ACVN vai AĢIN specifikācijā, ja nav publicēts ne vienots dokuments, ne kopsavilkums

Grozījumi specifikācijā, ja publicētajā vienotajā dokumentā (Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta 3. punkts) nav jāizdara grozījumi

Pagaidu grozījumi specifikācijā, kas saistīti ar valsts iestāžu noteikto obligāto sanitāro vai fitosanitāro pasākumu ievērošanu (Regulas (EK) Nr. 510/2006 9. panta 4. punkts)

3.   Grozījums(-i):

3.1.   Produkta apraksts:

Mērķis ir produktu “Carne Marinhoa” piedāvāt tirdzniecībā pa kategorijām atkarībā no dzīvnieku vecuma un svara saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem un atbilstīgi dzīvnieku faktiskajam svaram kaušanas dienā, lai ievērotu ģenētiskās uzlabošanas rezultātus, kas panākti, izkopjot un izceļot “gaļas” īpašības uz “darba” īpašību rēķina.

Dažādie produkta grupu apzīmējumi atkarībā no dzīvnieku vecuma un kaušanas svara grupām atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem.

3.2.   Ģeogrāfiskais apgabals:

“Carne Marinhoa” ražošanas ģeogrāfiskā apgabala kaimiņu konselu – Coimbra, Figueira da Foz, Montemor-o-Velho un Soure – lopkopji ir lūguši ražotāju grupai, kas atbildīga par šā cilmes vietas nosaukuma pārvaldību, paplašināt ražošanas apgabalu, pamatojoties uz to, ka ir izpildīti visi produkta ražošanai vajadzīgie nosacījumi: dzīvnieku ēdināšana, turēšana, ganāmpulka blīvums, lopkopības sistēma, šķirnes atlase un tradicionālais raksturs. Faktiski ir ticis konstatēts, ka minētajās konselās ir ļoti līdzīgi, pat tādi paši augsnes un klimatiskie apstākļi, dzīvnieku turēšanas paņēmieni, tāds pats ganāmpulka blīvums, tās pašas pārsvarā esošās augu sugas, tā pati Marinhoa šķirne, tāda pati lauksaimnieciskā prakse un lopkopības sistēma, kā arī ēdināšana, un tāpēc tur iegūst gaļu, kas pēc fizikālajām, ķīmiskajām un organoleptiskajām īpašībām visādā ziņā ir tāda pati kā “Carne Marinhoa”.

3.3.   Izcelsmes apliecinājums:

Mērķis ir īstenot Regulas (EK) Nr. 510/2006 un Regulas (EK) Nr. 1898/2006 noteikumus attiecībā uz izcelsmes apliecinājumu, skaidri un nepārprotami izklāstot paņēmienus, kādi jālieto lopkopjiem un kaušanas, izciršanas un iepakošanas uzņēmumiem, lai būtu garantēta produkta ģeogrāfiskā izcelsme.

3.4.   Marķēšana:

Pilnveidoti un skaidrākā redakcijā sniegti agrākie noteikumi, turklāt prasīts apstiprināt noteikumus, lai nepieļautu, ka trešās personas izmanto aizsargāto nosaukumu un tā reputāciju, aizliedzot saistīt ar šo ACVN izplatītāju un citu dalībnieku vārdus vai nosaukumus. Tomēr šāda veida norādes nav aizliegts izmantot uz produkta marķējuma.

Turklāt visā specifikācijas tekstā veikti daži redakcionāli un valodas izteiksmes uzlabojumi.

VIENOTS DOKUMENTS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

“CARNE MARINHOA”

EK Nr.: PT-PDO-0117-0233-09.01.2006

AĢIN ( ) ACVN ( X )

1.   Nosaukums:

“Carne Marinhoa”

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts:

Portugāle

3.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts:

3.1.   Produktu veids:

1.1. grupa.

Svaiga gaļa (un subprodukti)

3.2.   Produkta apraksts, uz kuru attiecas nosaukums (1):

Produkts ir ļoti maiga un sulīga gaļa, kas iegūta no Marinhoa šķirnes liellopiem, kuriem raksturīga korpulenta miesas uzbūve un garens purns. Marinhoa gaļas krāsa ir dažāda – no bāli sārtas teļiem līdz tumši sarkanai pieaugušiem dzīvniekiem, gaļa pēc konsistences ir stingra un nedaudz mitra, kas piešķir tai sulīgumu. Tauku krāsa atkarībā no dzīvnieku vecuma ir balta un/vai dzeltenīga. Tirdzniecībā piedāvā šādu veidu gaļu:

jauna teļa gaļa – liemeņi un gabali, kas iegūti no dzīvniekiem, kuri nokauti līdz 8 mēnešu vecuma sasniegšanai; liemeņi sver no 70 līdz 180 kg,

teļa gaļa – liemeņi un gabali, kas iegūti no dzīvniekiem, kuri nokauti 8 līdz 12 mēnešu vecumā; liemeņi sver līdz 240 kg,

jaunlopu gaļa – liemeņi un gabali, kas iegūti no vīriešu vai sieviešu kārtas liellopiem, kuri nokauti 12 līdz 30 mēnešu vecumā; liemeņi sver vairāk par 180 kg,

govju gaļa – liemeņi un gabali, kas iegūti no sieviešu kārtas liellopiem, kuri nokauti pēc 30 mēnešu vecuma sasniegšanas; liemeņi sver vairāk par 220 kg,

buļļu (vai vēršu) gaļa – liemeņi un gabali, kas iegūti no vīriešu kārtas liellopiem, kuri nokauti pēc 30 mēnešu vecuma sasniegšanas; liemeņi sver vairāk par 220 kg.

3.3.   Izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem):

Nepiemēro

3.4.   Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem):

Audzējot Marinhoa šķirnes liellopus tā, kā to dara noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā, to ēdināšanā izmanto tradicionālos paņēmienus, kuru pamatā ir dabiskās ganības, kas reģionā ir plaši sastopamas.

Kūtī turēšanas apstākļos un atkarībā no gadalaika dzīvniekiem izēdina barību uz airenes (raizāles), kukurūzas (skaras), graudaugu salmu un siena bāzes, ko iegūst pašā lauku saimniecībā vai reģiona saimniecībās.

Ierasta prakse ir dot dzīvniekiem barībā “miltus”, kas pašu saimniecībā iegūti no kukurūzas, rīsiem un citiem graudaugiem un saimniecībā esošiem augu izcelsmes blakusproduktiem.

3.5.   Īpaši ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā:

Dzīvniekiem, no kuriem iegūst “Carne Marinhoa”, jābūt dzimušiem, audzētiem un nokautiem noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā; visiem dzīvniekiem jābūt ierakstītiem dzimšanas reģistrā un dzimušiem no vecākiem, kuri abi reģistrēti Marinhoa šķirnes ciltsgrāmatā.

3.6.   Īpaši noteikumi griešanai, rīvēšanai, iepakošanai, u. c.:

3.7.   Īpaši noteikumi marķēšanai:

Neatkarīgi no tirdzniecībai paredzētā noformējuma uz marķējuma obligāti jābūt norādei “Carne Marinhoa — Denominação de Origem Protegida” (“Carne Marinhoa – aizsargāts cilmes vietas nosaukums”), nenoņemamai un neizdzēšamai atbilstības zīmei, kā arī nosaukuma “Carne Marinhoa” logotipam.

Image

Tirdzniecībai paredzētajam nosaukumam “Carne Marinhoa DOP” nedrīkst pievienot nekādu citu norādi vai apzīmējumu, ne arī izplatītāju vai citu dalībnieku preču zīmes, kaut arī tās drīkst būt uz marķējuma.

4.   Precīza ģeogrāfiskā apgabala definīcija:

Ģeogrāfiskais apgabals, kurā dzimuši, audzēti un nokauti dzīvnieki “Carne Marinhoa” gaļas iegūšanai, aptver šādu pašvaldību teritoriju: Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Estarreja, Figueira da Foz, Ílhavo, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho, Murtosa, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga, Soure un Vagos konsela, kā arī Oliveira de Azeméis konselas Ul, Loureiro, Pinheiro da Bemposta un Palmaz fregesija.

5.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu:

5.1.   Ģeogrāfiskā apgabala specifika:

Šis ģeogrāfiskais apgabals ir viens no auglīgākajiem Portugālē; tajā ietilpst Vouga, Águeda un Antuã upes baseini. Marinha apgabalam raksturīgas pietiekami apūdeņotas augsnes ar samērā seklu gruntsūdens līmeni, tās ir ļoti auglīgas un labi piemērotas lopbarības augiem. Mazāk applūstošos apvidos pārsvarā audzē labības kultūras, it īpaši kukurūzu. Šo augšņu raksturīgās īpašības apgrūtināja to apstrādes mehanizāciju, tāpēc vajadzēja spēcīga auguma liellopus, kurus varēja izmantot darbam zemes gabalos ar ļoti smagu augsni un kuru īpašības izkopa gan darba, gan gaļas virzienā.

Pastāvošie apstākļi ļauj dzīvniekiem brīvi ganīties mazos zemes gabalos vai izēdināt tiem lopbarību un graudkopības produktus.

5.2.   Produkta specifika:

Marinhão šķirnes liellopus, kas labi pielāgojušies reģiona apstākļiem, iesākumā audzēja gan darba, gan gaļas virzienā. Patlaban, kaut arī saglabājušies tradicionālie lopkopības paņēmieni un ēdināšana, liellopus darbam vairs neizmanto, un šķirnes izkopšanas darbs norisinās gaļas produktivitātes un īpašību uzlabošanas virzienā.

Marinhão šķirnes liellopu konstitūcija un ķermeņa īpašības labi sader ar reģiona smagajām augsnēm un šādiem apstākļiem raksturīgo turēšanas veidu.

Šādā ražošanas sistēmā iegūtie dzīvnieku liemeņi ir proporcionāli lieli. Pēc šo liemeņu izciršanas iegūtās gaļas krāsa ir dažāda – no bāli sārtas teļiem līdz tumši sarkanai pieaugušiem dzīvniekiem, gaļas konsistence ir stingra un nedaudz mitra. Tauku krāsa atkarībā no dzīvnieku vecuma ir balta un/vai dzeltenīga.

Gaļa ir īpaši sulīga un garda.

5.3.   Saikne starp ģeogrāfisko apgabalu un produkta kvalitāti vai īpašībām (ACVN) vai produkta īpašo kvalitāti, reputāciju vai citām īpašībām (AĢIN):

Ražošanas apgabala augsnes un klimatiskie apstākļi, kā arī šķirnes īpašības un dabiski piemērotais ēdināšanas veids ļāvis izaudzēt vidēja un liela auguma dzīvniekus, kuru liemeņiem, ņemot vērā kaušanas vecumu, ir liels svars, kā arī maz cauraugušu un virsējo tauku; gaļai piemīt arī sevišķas organoleptiskās īpašības – tā ir ļoti sulīga un maiga, ar izteiktu garšu, stingru konsistenci un košļājot patīkama, tai ir īpaši raksturīgs aromāts un mēreni stipra garša; šīs īpašības pilnībā atkarīgas gan no dzīvnieku turēšanas vides, gan arī no ēdināšanas brīvās ganīšanas apstākļos vai kūtī dotās lopbarības.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju:

(Regulas (EK) Nr. 510/2006 5. panta 7. punkts)

http://www.gpp.pt/Valor/doc/CE_Carne_marinhoa_DOP.pdf


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.