ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.289.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 289

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 1. oktobris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 289/01

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

1

2011/C 289/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6347 – DOW/UBE/JV) ( 2 )

2

2011/C 289/03

Komisijas paziņojums attiecībā uz dažu kvotu kopējo piešķīrumu, kuras Eiropas Savienība atvērusi produktiem rīsu nozarē 2011. gadā

3

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2011/C 289/04

Paziņojums tās personas ievērībai, kurai piemēro ierobežojošos pasākumus, kas noteikti Padomes Lēmumā 2011/486/KĀDP, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas lēmumu 2011/639/KĀDP, un Padomes Regulā (ES) Nr. 753/2011, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 968/2011, par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Afganistānā

4

 

Eiropas Komisija

2011/C 289/05

Euro maiņas kurss

6

 

Eiropas Savienības Tiesa

2011/C 289/06

Tiesas Lēmums (2011. gada 13. septembris) par procesuālo dokumentu iesniegšanu un izsniegšanu, izmantojot lietojumprogrammu e-Curia

7

2011/C 289/07

Vispārējās tiesas Lēmums (2011. gada 14. septembris) par procesuālo dokumentu iesniegšanu un izsniegšanu, izmantojot lietojumprogrammu e-Curia

9

2011/C 289/08

Civildienesta tiesas Lēmums Nr. 3/2011 pieņemts 2011. gada 20. septembra vispārējā sapulcē par procesuālo dokumentu iesniegšanu un izsniegšanu, izmantojot lietojumprogrammu e-Curia

11

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

2011/C 289/09

Atklāts aicinājums iesniegt priekšlikumus – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11 – ReferNet – Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) Eiropas arodizglītības un mācību (VET) tīkls

13

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2011/C 289/10

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

15

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ, izņemot Līguma I pielikumā minētos produktus

 

(2)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

1.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 289/1


Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ, izņemot Līguma I pielikumā minētos produktus)

2011/C 289/01

Lēmuma pieņemšanas datums

2.9.2011.

Atbalsts Nr.

SA.33142 (11/N)

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Calabria

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Non aiuto misura 226 (Enti Pubblici)

Juridiskais pamats

PSR Calabria 2007-2013, allegato X — Scheda di misura 226 [articolo 36, b), vi); articolo 48, regolamento (CE) n. 1698/2005]

Decisione della Commissione C(2010) 1164 del 26 febbraio 2010 di approvazione del PSR Calabria 2007-2013

Pasākuma veids

Shēma

Mērķis

Mežsaimniecība, vides aizsardzība

Atbalsta veids

Tieša dotācija

Budžets

 

Kopējais budžets: EUR 8 (miljonos)

 

Gada budžets: EUR 8 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2013.

Tautsaimniecības nozares

Mežsaimniecība un mežizstrāde

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Regione Calabria

Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm


1.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 289/2


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6347 – DOW/UBE/JV)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 289/02

Komisija 2011. gada 21. septembrī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm) ar dokumenta numuru 32011M6347. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


1.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 289/3


Komisijas paziņojums attiecībā uz dažu kvotu kopējo piešķīrumu, kuras Eiropas Savienība atvērusi produktiem rīsu nozarē 2011. gadā

2011/C 289/03

Ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1274/2009 (1) atvēra importa tarifa kvotas rīsiem, kuru izcelsme ir aizjūras zemēs un teritorijās (AZT).

Katras minētajā regulā paredzētās kvotas kopējais piešķīrums 2011. gadā ir noteikts šā paziņojuma pielikumā.


(1)  OV L 344, 23.12.2009., 3. lpp.


PIELIKUMS

Kvotu kopējais piešķīrums saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1274/2009 2011. gadā

Izcelsme

Kārtas numurs

Importa licenču pieteikumi, kas iesniegti par 2011. gada septembra apakšperiodu

Kvotas kopējais piešķīrums par 2011. gadu

Nīderlandes Antiļas un Aruba

09.4189

 (1)

0 %

Vismazāk attīstītās AZT

09.4190

 (1)

0 %


(1)  Šim apakšperiodam nav noteikts piešķīruma koeficients: Komisijai nav iesniegts neviens licences pieteikums.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

1.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 289/4


Paziņojums tās personas ievērībai, kurai piemēro ierobežojošos pasākumus, kas noteikti Padomes Lēmumā 2011/486/KĀDP, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas lēmumu 2011/639/KĀDP, un Padomes Regulā (ES) Nr. 753/2011, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 968/2011, par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Afganistānā

2011/C 289/04

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME

Personām, kuras iekļautas pielikumā Padomes Lēmumam 2011/486/KĀDP, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas lēmumu 2011/639/KĀDP (1), un I pielikumā Padomes Regulai (ES) Nr. 753/2011, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 968/2011 (2), par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Afganistānā, dara zināmu šādu informāciju.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome ir pieņēmusi Rezolūciju Nr. 1988 (2011), ar kuru nosaka ierobežojošus pasākumus attiecībā uz personām un vienībām, kuras līdz minētās rezolūcijas pieņemšanas dienai tika pieskaitītas Taliban, un attiecībā uz citām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, kas ar tām saistītas, kā tas norādīts saskaņā ar Rezolūciju Nr. 1267 (1999) un Rezolūciju Nr. 1333 (2000) izveidotās komitejas sagatavotā konsolidētā saraksta A sadaļā (“Ar Taliban saistītas personas”) un B sadaļā (“Ar Taliban saistītas vienības un citas grupas, un uzņēmumi”), kā arī attiecībā uz citām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, kas ir saistītas ar Taliban.

Šīs personas jebkurā laikā var ANO komitejai, kas izveidota saskaņā ar ANO DP Rezolūcijas Nr. 1988 (2011) 30. punktu, iesniegt lūgumu un apliecinājuma dokumentus pārskatīt lēmumus par viņu iekļaušanu minētajā ANO sarakstā. Lūgums ir jānosūta uz šādu adresi:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Plašāka informācija ir pieejama http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Ņemot vērā ANO lēmumu, Eiropas Savienības Padome ir noteikusi, ka personas, kas norādītas minētajā rezolūcijā, būtu jākļauj tādu personu, grupu, uzņēmumu un vienību sarakstos, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kas noteikti Lēmumā 2011/486/KĀDP un Regulā (ES) Nr. 753/2011. Pamatojums šo personu iekļaušanai sarakstos ir izklāstīts attiecīgajos Padomes lēmuma pielikuma un Padomes regulas I pielikuma punktos.

Šo personu uzmanība tiek vērsta uz to, ka pastāv iespēja iesniegt pieteikumu attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) kompetentajām iestādēm, kas norādītas Regulas (ES) Nr. 753/2011 II pielikumā minētajās interneta vietnēs, lai iegūtu atļauju izmantot iesaldētos līdzekļus pamatvajadzību nodrošināšanai vai konkrētiem maksājumiem (sk. regulas 5. pantu).

Šīs personas var Padomei iesniegt lūgumu un apliecinošus dokumentus pārskatīt lēmumu par viņu iekļaušanu minētajos sarakstos, to nosūtot uz šādu adresi:

Council of the European Union

General Secretariat

DG K Coordination

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Šo personu uzmanība tiek vērsta arī uz to, ka pastāv iespēja Padomes lēmumu apstrīdēt Eiropas Savienības Vispārējā tiesā saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Līguma par Eiropas Savienības darbību 275. panta 2. daļā un 263. panta 4. un 6. daļā.


(1)  OV L 257, 1.10.2011., 24. lpp.

(2)  OV L 257, 1.10.2011., 1. lpp.


Eiropas Komisija

1.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 289/6


Euro maiņas kurss (1)

2011. gada 30. septembris

2011/C 289/05

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,3503

JPY

Japānas jena

103,79

DKK

Dānijas krona

7,4417

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,86665

SEK

Zviedrijas krona

9,2580

CHF

Šveices franks

1,2170

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

7,8880

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

24,754

HUF

Ungārijas forints

292,55

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7093

PLN

Polijas zlots

4,4050

RON

Rumānijas leja

4,3575

TRY

Turcijas lira

2,5100

AUD

Austrālijas dolārs

1,3874

CAD

Kanādas dolārs

1,4105

HKD

Hongkongas dolārs

10,5213

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,7660

SGD

Singapūras dolārs

1,7589

KRW

Dienvidkorejas vona

1 594,92

ZAR

Dienvidāfrikas rands

10,9085

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,6207

HRK

Horvātijas kuna

7,4995

IDR

Indonēzijas rūpija

12 253,97

MYR

Malaizijas ringits

4,3112

PHP

Filipīnu peso

59,039

RUB

Krievijas rublis

43,3500

THB

Taizemes bāts

42,048

BRL

Brazīlijas reāls

2,5067

MXN

Meksikas peso

18,5936

INR

Indijas rūpija

66,1190


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


Eiropas Savienības Tiesa

1.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 289/7


TIESAS LĒMUMS

(2011. gada 13. septembris)

par procesuālo dokumentu iesniegšanu un izsniegšanu, izmantojot lietojumprogrammu e-Curia

(000/2011/)

TIESA,

ņemot vērā Reglamentu, un it īpaši tā 37. panta 7. punktu un 79. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā sakaru tehnoloģiju attīstību, ir izstrādāta lietojumprogramma, kas ļaus elektroniski iesniegt un izsniegt procesuālos dokumentus.

(2)

Šī lietojumprogramma, kura balstīta uz elektronisko autentifikācijas mehānismu, prasot ievadīt gan lietotājvārdu, gan paroli, atbilst iesniegto un izsniegto dokumentu autentiskuma, integritātes un konfidencialitātes prasībām,

NOLEMJ:

1. pants

Lietojumprogramma “e-Curia”, kas ir kopīga visām trim Eiropas Savienības Tiesas sastāvā ietilpstošajām tiesām, procesuālos dokumentus ļauj elektroniski iesniegt un izsniegt saskaņā ar šajā lēmumā paredzētajiem noteikumiem.

2. pants

Lai izmantotu šo lietojumprogrammu, ir jāievada personiskais lietotājvārds un parole.

3. pants

Ar e-Curia iesniegtu procesuālo dokumentu uzskata par šī dokumenta oriģinālu Reglamenta 37. panta 1. punkta pirmās daļas nozīmē, ja šī dokumenta iesniegšanā ir ticis izmantots pārstāvja lietotājvārds un parole. Šī identifikācija ir uzskatāma par attiecīgā dokumenta parakstīšanu.

4. pants

Ar e-Curia iesniegtam dokumentam pievieno tajā minētos pielikumus, kā arī to sarakstu.

Ar e-Curia iesniegtā dokumenta un tā pielikumu, ja tādi ir, apliecinātas kopijas nav jāiesniedz.

5. pants

Procesuālais dokuments ir uzskatāms par iesniegtu Reglamenta 37. panta 3. punkta nozīmē brīdī, kad pārstāvis apstiprina šī dokumenta iesniegšanu.

Vērā ņemtais laiks ir Luksemburgas Lielhercogistes laiks.

6. pants

Procesuālos dokumentus, tostarp spriedumus un rīkojumus, lietas dalībnieku pārstāvjiem izsniedz, izmantojot e-Curia, ja viņi ir tieši piekrituši šim dokumentu izsniegšanas veidam vai ja konkrētā lietā viņi ir piekrituši šim dokumentu izsniegšanas veidam, iesniedzot procesuālu dokumentu, izmantojot e-Curia.

Procesuālos dokumentus arī izsniedz, izmantojot e-Curia, dalībvalstīm, citām valstīm, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas līguma līgumslēdzējas puses, un Savienības iestādēm vai struktūrām, kuras ir piekritušas šim dokumentu izsniegšanas veidam.

7. pants

Iepriekšējā pantā minēto izsniegto dokumentu saņēmējus ar elektroniskā pasta ziņu brīdina par ikvienu izsniegtu dokumentu, kurš viņiem ir nosūtīts, izmantojot e-Curia.

Procesuālais dokuments ir uzskatāms par izsniegtu brīdī, kad dokumenta saņēmējs (pārstāvis vai pārstāvja asistents) lūdz piekļuvi šim dokumentam. Ja piekļuve netiek lūgta, dokuments uzskatāms par izsniegtu septītās dienas beigās pēc dienas, kurā tika nosūtīta brīdinājuma elektroniskā pasta ziņa.

Ja lietas dalībnieku pārstāv vairāki pārstāvji vai advokāti, termiņu aprēķināšanai vērā ņem brīdi, kad pirmo reizi ir lūgta piekļuve.

Vērā ņemtais laiks ir Luksemburgas Lielhercogistes laiks.

8. pants

Sekretārs izstrādā e-Curia lietošanas noteikumus un nodrošina to ievērošanu. Šiem noteikumiem neatbilstošas e-Curia izmantošanas gadījumā attiecīgais piekļuves konts var tikt slēgts.

Tiesa veic vajadzīgos pasākumus, lai e-Curia aizsargātu no jebkādas ļaunprātīgas rīcības vai kaitnieciskas izmantošanas.

Lietotāju ar elektroniskā pasta ziņu brīdina par jebkuru saskaņā ar šo pantu veiktu pasākumu, kas viņam liedz izmantot savu piekļuves kontu.

9. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2011. gada 13. septembrī

Sekretārs

A. CALOT ESCOBAR

Priekšsēdētājs

V. SKOURIS


1.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 289/9


VISPĀRĒJĀS TIESAS LĒMUMS

(2011. gada 14. septembris)

par procesuālo dokumentu iesniegšanu un izsniegšanu, izmantojot lietojumprogrammu e-Curia

2011/C 289/07

VISPĀRĒJĀ TIESA,

ņemot vērā Reglamentu, un it īpaši tā 43. panta 7. punktu un 100. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā sakaru tehnoloģiju attīstību, ir izstrādāta lietojumprogramma, kas ļaus elektroniski iesniegt un izsniegt procesuālos dokumentus.

(2)

Šī lietojumprogramma, kura balstīta uz elektronisko autentifikācijas mehānismu, prasot ievadīt gan lietotājvārdu, gan paroli, atbilst iesniegto un izsniegto dokumentu autentiskuma, integritātes un konfidencialitātes prasībām,

NOLEMJ:

1. pants

Lietojumprogramma “e-Curia”, kas ir kopīga visām trim Eiropas Savienības Tiesas sastāvā ietilpstošajām tiesām, procesuālos dokumentus ļauj elektroniski iesniegt un izsniegt saskaņā ar šajā lēmumā paredzētajiem noteikumiem.

2. pants

Lai izmantotu šo lietojumprogrammu, ir jāievada personiskais lietotājvārds un parole.

3. pants

Ar e-Curia iesniegtu procesuālo dokumentu uzskata par šī dokumenta oriģinālu Reglamenta 43. panta 1. punkta pirmās daļas nozīmē, ja šī dokumenta iesniegšanā ir ticis izmantots pārstāvja lietotājvārds un parole. Šī identifikācija ir uzskatāma par attiecīgā dokumenta parakstīšanu.

4. pants

Ar e-Curia iesniegtam dokumentam pievieno tajā minētos pielikumus, kā arī to sarakstu.

Ar e-Curia iesniegtā dokumenta un tā pielikumu, ja tādi ir, apliecinātas kopijas nav jāiesniedz.

5. pants

Procesuālais dokuments ir uzskatāms par iesniegtu Reglamenta 43. panta 3. punkta nozīmē brīdī, kad pārstāvis apstiprina šī dokumenta iesniegšanu.

Vērā ņemtais laiks ir Luksemburgas Lielhercogistes laiks.

6. pants

Procesuālos dokumentus, tostarp spriedumus un rīkojumus, lietas dalībnieku pārstāvjiem izsniedz, izmantojot e-Curia, ja viņi ir tieši piekrituši šim dokumentu izsniegšanas veidam vai ja konkrētā lietā viņi ir piekrituši šim dokumentu izsniegšanas veidam, iesniedzot procesuālu dokumentu, izmantojot e-Curia.

Procesuālos dokumentus arī izsniedz, izmantojot e-Curia, dalībvalstīm, citām valstīm, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas līguma līgumslēdzējas puses, un Savienības iestādēm vai struktūrām, kuras ir piekritušas šim dokumentu izsniegšanas veidam.

7. pants

Iepriekšējā pantā minēto izsniegto dokumentu saņēmējus ar elektroniskā pasta ziņu brīdina par ikvienu izsniegtu dokumentu, kurš viņiem ir nosūtīts, izmantojot e-Curia.

Procesuālais dokuments ir uzskatāms par izsniegtu brīdī, kad dokumenta saņēmējs (pārstāvis vai pārstāvja asistents) lūdz piekļuvi šim dokumentam. Ja piekļuve netiek lūgta, dokuments uzskatāms par izsniegtu septītās dienas beigās pēc dienas, kurā tika nosūtīta brīdinājuma elektroniskā pasta ziņa.

Ja lietas dalībnieku pārstāv vairāki pārstāvji vai advokāti, termiņu aprēķināšanai vērā ņem brīdi, kad pirmo reizi ir lūgta piekļuve.

Vērā ņemtais laiks ir Luksemburgas Lielhercogistes laiks.

8. pants

Sekretārs izstrādā e-Curia lietošanas noteikumus un nodrošina to ievērošanu. Šim noteikumiem neatbilstošas e-Curia izmantošanas gadījumā attiecīgais piekļuves konts var tikt slēgts.

Vispārējā tiesa veic vajadzīgos pasākumus, lai e-Curia aizsargātu no jebkādas ļaunprātīgas rīcības vai kaitnieciskas izmantošanas.

Lietotāju ar elektroniskā pasta ziņu brīdina par jebkuru saskaņā ar šo pantu veiktu pasākumu, kas viņam liedz izmantot savu piekļuves kontu.

9. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2011. gada 14. septembrī

Sekretārs

E. COULON

Priekšsēdētājs

M. JAEGER


1.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 289/11


CIVILDIENESTA TIESAS LĒMUMS

Nr. 3/2011

pieņemts 2011. gada 20. septembra vispārējā sapulcē

par procesuālo dokumentu iesniegšanu un izsniegšanu, izmantojot lietojumprogrammu e-Curia

2011/C 289/08

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESA,

ņemot vērā Reglamentu, un it īpaši tā 34. panta 7. punktu un 99. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā sakaru tehnoloģiju attīstību, ir izstrādāta lietojumprogramma, kas ļaus elektroniski iesniegt un izsniegt procesuālos dokumentus.

(2)

Šī lietojumprogramma, kura balstīta uz elektronisko autentifikācijas mehānismu, prasot ievadīt gan lietotājvārdu, gan paroli, atbilst iesniegto un izsniegto dokumentu autentiskuma, integritātes un konfidencialitātes prasībām,

NOLEMJ:

1. pants

Lietojumprogramma “e-Curia”, kas ir kopīga visām trim Eiropas Savienības Tiesas sastāvā ietilpstošajām tiesām, procesuālos dokumentus ļauj elektroniski iesniegt un izsniegt saskaņā ar šajā lēmumā paredzētajiem noteikumiem.

2. pants

Lai izmantotu šo lietojumprogrammu, ir jāievada personiskais lietotājvārds un parole.

3. pants

Ar e-Curia iesniegtu procesuālo dokumentu uzskata par šī dokumenta oriģinālu Reglamenta 34. panta 1. punkta pirmās daļas nozīmē, ja šī dokumenta iesniegšanā ir ticis izmantots pārstāvja lietotājvārds un parole. Šī identifikācija ir uzskatāma par attiecīgā dokumenta parakstīšanu.

4. pants

Ar e-Curia iesniegtam dokumentam pievieno tajā minētos pielikumus, kā arī to sarakstu.

Ar e-Curia iesniegtā dokumenta un tā pielikumu, ja tādi ir, apliecinātas kopijas nav jāiesniedz.

5. pants

Procesuālais dokuments ir uzskatāms par iesniegtu Reglamenta 34. panta 3. punkta izpratnē brīdī, kad pārstāvis apstiprina šī dokumenta iesniegšanu.

Vērā ņemtais laiks ir Luksemburgas Lielhercogistes laiks.

6. pants

Procesuālos dokumentus, tostarp spriedumus un rīkojumus, lietas dalībnieku pārstāvjiem izsniedz, izmantojot e-Curia, ja viņi ir tieši piekrituši šim dokumentu izsniegšanas veidam vai ja konkrētā lietā viņi ir piekrituši šim dokumentu izsniegšanas veidam, iesniedzot procesuālu dokumentu, izmantojot e-Curia.

Procesuālos dokumentus arī izsniedz, izmantojot e-Curia, dalībvalstīm, citām valstīm, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas līguma līgumslēdzējas puses, un Savienības iestādēm vai struktūrām, kuras ir piekritušas šim dokumentu izsniegšanas veidam.

7. pants

Iepriekšējā pantā minēto izsniegto dokumentu saņēmējus ar elektroniskā pasta ziņu brīdina par ikvienu izsniegtu dokumentu, kurš viņiem ir nosūtīts, izmantojot e-Curia.

Procesuālais dokuments ir uzskatāms par izsniegtu brīdī, kad dokumenta saņēmējs (pārstāvis vai pārstāvja asistents) lūdz piekļuvi šim dokumentam. Ja piekļuve netiek lūgta, dokuments uzskatāms par izsniegtu septītās dienas beigās pēc dienas, kurā tika nosūtīta brīdinājuma elektroniskā pasta ziņa.

Ja lietas dalībnieku pārstāv vairāki pārstāvji vai advokāti, termiņu aprēķināšanai vērā ņem brīdi, kad pirmo reizi ir lūgta piekļuve.

Vērā ņemtais laiks ir Luksemburgas Lielhercogistes laiks.

8. pants

Sekretārs izstrādā e-Curia lietošanas noteikumus un nodrošina to ievērošanu. Šim noteikumiem neatbilstošas e-Curia izmantošanas gadījumā attiecīgais piekļuves konts var tikt slēgts.

Civildienesta tiesa veic vajadzīgos pasākumus, lai e-Curia aizsargātu no jebkādas ļaunprātīgas rīcības vai kaitnieciskas izmantošanas.

Lietotāju ar elektroniskā pasta ziņu brīdina par jebkuru saskaņā ar šo pantu veiktu pasākumu, kas viņam liedz izmantot savu piekļuves kontu.

9. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2011. gada 20. septembrī

Sekretāre

W. HAKENBERG

Priekšsēdētājs

P. MAHONEY


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

1.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 289/13


Atklāts aicinājums iesniegt priekšlikumus – GP/RPA/ReferNet-FPA/002/11

ReferNet – Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) Eiropas arodizglītības un mācību (VET) tīkls

2011/C 289/09

1.   Mērķi un apraksts

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop), kas dibināts 1975. gadā un kopš 1995. gada atrodas Grieķijā, ir Eiropas Savienības (ES) aģentūra. Tas ir autoritatīvs informācijas un kompetences avots attiecībā uz profesionālo izglītību un mācībām, un tā uzdevums ir atbalstīt Eiropas profesionālās izglītības un mācību (VET) politikas attīstību un veicināt tās īstenošanu.

Refernet ir Cedefop Eiropas VET tīkls. ReferNet uzdevums ir atbalstīt Cedefop, ziņojot par valstu VET sistēmām un politikas attīstību un popularizēt VET un Cedefop produktus. Tas aptver 29 dalībniekus, ko sauc par ReferNet valstu partneriem no katras ES dalībvalsts, Īslandes un Norvēģijas. ReferNet valstu partneri ir galvenās VET iestādes tajā valstī, kuru tās pārstāv.

Nolūkā izveidot Eiropas VET tīklu – ReferNet šī aicinājuma iesniegt priekšlikumus mērķis ir izvēlēties vienu pieteikuma iesniedzēju no katras atbilstīgās valsts, ar kuru Cedefop noslēgs četrus gadu ilgu partnerības pamatvienošanos; un nobeigumā ar katru veiksmīgu pieteikuma iesniedzēju – īpašu dotāciju līgumu 2012. gadā īstenojamajam darba plānam.

Partnerības pamatvienošanās īsteno, izmantojot īpašus dotāciju līgumus. Tādējādi pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz ne tikai priekšlikums attiecībā uz četrus gadus ilgu partnerības pamatvienošanos (kas veiksmes gadījumā novedīs pie partnerības pamatvienošanās 2012. līdz 2015. gadam parakstīšanas), bet arī dotācijas pieprasījums 2012. gada darbībai (kas var novest pie īpaša 2012. gada dotāciju līguma parakstīšanas). Pieteicējam ir jāparāda savas spējas veikt visas darbības, kas paredzētas četru gadu laikposmā, un jānodrošina atbilstīgs līdzfinansējums darba plāna īstenošanai.

2.   Budžets un projektu ilgums

Budžets, ko paredzēts piešķirt četrus gadus ilgam partnerības pamatvienošanās periodam ir EUR 4 000 000, atkarībā no budžeta iestādes ikgadējiem lēmumiem.

Kopējais pieejamais budžets 2012. gada darba plānam (projekta ilgums: 12 mēneši) ir EUR 955 000 27 dalībvalstīm, Īslandei un Norvēģijai.

Dotācija atšķiras atkarībā no iedzīvotāju skaita valstī, un to piešķir gada darba plāna izpildei. Kopējo pieejamo budžetu 2012. gada darba plānam ir paredzēts sadalīt, pamatojoties uz trim valstu grupām, kas izšķirtas, vadoties pēc šo valstu iedzīvotāju skaita:

—   1. valstu grupa: Kipra, Igaunija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Slovēnija un Īslande. Maksimālā dotācijas summa: EUR 23 615.

—   2. valstu grupa: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Somija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Nīderlande, Portugāle, Rumānija, Slovākijas Republika, Zviedrija un Norvēģija. Maksimālā dotācijas summa: EUR 33 625.

—   3. valstu grupa: Francija, Vācija, Itālija, Polija, Spānija, Apvienotā Karaliste. Maksimālā dotācijas summa: EUR 43 620.

Savienības dotācija ir finanšu ieguldījums labumguvēja (un/vai saistītu labumguvēju) izmaksās, kuras ir jāpapildina ar viņa paša finanšu ieguldījumiem un/vai vietējiem, reģionāliem, valsts un/vai privātiem ieguldījumiem. Kopējais Savienības ieguldījums nedrīkst pārsniegt 70 % no atbilstošajām izmaksām.

Cedefop patur tiesības nepiešķirt visus pieejamos budžeta līdzekļus.

3.   Atbilstības kritēriji

Pieteikumu iesniedzējiem jāatbilst šādām prasībām:

a)

jābūt valsts vai privātai organizācijai ar tiesisku statusu un juridiskām personām (tas nozīmē, ka fizisku personu jeb atsevišķu indivīdu pieteikumus nepieņems);

b)

jābūt nodibinātam vienā no šīm valstīm:

Beļģija, Kipra, Dānija, Igaunija, Francija, Grieķija, Īrija, Latvija, Malta, Portugāle, Slovēnija, Spānija, Norvēģija

4.   Termiņš

Partnerību pamatvienošanās pieteikums UN 2012. gada darba plāns jāiesniedz vēlākais 2011. gada 20. otobrī.

2012. gada darba plāns pēc īpaša dotāciju līguma 2012 piešķiršanas sāksies 2012. gada janvārī un ilgs 12 mēnešus.

5.   Papildu informācija

Sīkāka informācija par aicinājumu iesniegt priekšlikumus un pieteikuma veidlapa ar pielikumiem būs pieejama no 2011. gada 30. septembraCedefop tīmekļa vietnē šādā adresē:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/working-with-us/public-procurements/calls-for-proposals.aspx

Pieteikumiem jāatbilst aicinājuma pilnajā tekstā minētajām prasībām, un tie jāiesniedz, izmantojot oficiālās veidlapas.

Priekšlikumi tiks vērtēti, ievērojot pāredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principu.

Visus iesniegtos pieteikumus vērtēs ekspertu komiteja saskaņā ar aicinājuma pilnajā tekstā minētajiem atbilstības, izslēgšanas, atlases un dotāciju piešķiršanas kritērijiem.


CITI TIESĪBU AKTI

Eiropas Komisija

1.10.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 289/15


Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

2011/C 289/10

Šī publikācija dod tiesības izteikt iebildumus pret pieteikumu atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 510/2006 (1) 7. pantam. Komisijai jāsaņem paziņojumi par iebildumiem sešu mēnešu laikā no šīs publikācijas dienas.

VIENOTS DOKUMENTS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

“VADEHAVSSTUDE”

EK Nr. DK-PGI-0005-0770-25.03.2009

AĢIN ( X ) ACVN ( )

1.   Nosaukums:

“Vadehavsstude”

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts:

Dānija

3.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts:

3.1.   Produkta veids:

1.1. grupa

Svaiga gaļa (un subprodukti)

3.2.   Produkta apraksts, uz kuru attiecas nosaukums (1):

Produkts ar nosaukumu “Vadehavsstude” ir tādu jaunlopu svaiga gaļa, kuri audzēti noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā. Dzīvnieki pieder pie Dānijas piena govju šķirnes Sortbroget Dansk malkeko (SDM) (Dānijas melnraibās govis), kas pazīstama arī ar nosaukumu Dansk Holstein (Dānijas Holšteinas govis), vai arī izaudzēti no minētās šķirnes un Belgisk Blåhvid (Beļģijas zilās) šķirnes krustojuma. “Vadehavsstude” iegūst vienīgi no kastrētiem vīriešu kārtas īpatņiem, kas dzimuši noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

Svaiga gaļa

:

veseli liemeņi, pusliemeņi, ceturtdaļliemeņi un izcirtņi.

Dzīvsvars pirms kaušanas

:

200–380 kg.

Kaušanas vecums

:

vismaz 18 mēneši, bet mazāk par 30 mēnešiem.

Ķermeņa formas indekss

:

min. 3,50.

Ķermeņa krāsas indekss

:

3–4.

Taukaudu daudzums

:

3–4.

Izmantotā skala ķermeņa krāsai un taukaudu daudzumam atbilst Danish Crown kvalitātes skalas minimālajām prasībām attiecībā uz liellopu gaļu.

3.3.   Izejvielas:

3.4.   Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem):

Ziemas sezonā vismaz 50 % no dzīvniekiem izēdināmās lopbarības jābūt ražotai noteiktajā apgabalā.

Ziemā izēdināmā lopbarība ir zāle un kukurūzas skābbarība.

Dzīvnieki jātur noteiktā ģeogrāfiskā apgabala halofītiskajās pļavās vismaz četrarpus mēnešus gadā.

3.5.   Īpaši ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā:

Visiem dzīvniekiem ir jābūt dzimušiem un audzētiem noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

3.6.   Īpaši noteikumi griešanai, rīvēšanai, iepakošanai, u. c.:

3.7.   Īpaši noteikumi marķēšanai:

Visus kautķermeņus marķē ar Vadehav Marsk og Mad logotipu. Lai nodrošinātu izsekojamību, šis logotips jāpiestiprina uz gatavā produkta iepakojuma un kautķermeņiem.

Image

Image

4.   Precīza ģeogrāfiskā apgabala definīcija:

Ģeogrāfiskais apgabals ir Vatu jūras reģions (Vadehavsregionen) Dānijas dienvidrietumos. Šajā reģionā ietilpst Rømø, Mandø un Fanø sala. Turklāt reģiona teritorijas kontinentālajā daļā dienvidu robežu veido robeža ar Vāciju. Ziemeļos to norobežo Vatu jūras nacionālā parka ziemeļu robeža, bet austrumos – valsts nozīmes ceļš A11.

5.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu:

5.1.   Ģeogrāfiskā apgabala specifika:

Ribe (Ribe), kas izveidojās par tirdzniecības pilsētu, dibināta 710. gadā; arheoloģiskajos izrakumos noskaidrots, kādas preces tur pārdotas. Viena no pirmajām precēm, ko piedāvāja šajā tirgū, bija liellopi. Pārdodamos liellopus audzēja ciematos, kas atradās halofītiskajās pļavās Vatu jūras piekrastē; tas nozīmē, ka vietējie iedzīvotāji liellopus audzējuši jau dzelzs laikmetā. Liellopu pārdošana Ribē turpinājusies visā viduslaiku periodā, un Ribes tirdzniecības pilsētai Vatu jūras reģiona liellopi vairākus gadsimtus bija vissvarīgākā eksportprece.

“Vadehavsstude” produkcija cieši saistīta ar šo ilgo liellopu audzēšanas tradīciju halofītiskajās pļavās. Lauksaimnieku dzīves apstākļi reģionā bieži vien bija grūti. Katru gadu vētru dēļ lauksaimnieciski izmantojamās zemes applūda. Atkāpjoties jūra atstāja aiz sevis auglīgas dūņas, radot bagātīgus sāļu pļavu veidotu ganību apgabalus, kur vasarā ganījās dzīvnieki, bet ziemā to vajadzībām ieguva lopbarību.

Rakstā “Jordbundsundersøgelser i marsken” (“Sāļo pļavu augsnes izpēte”), kas 1968. gadā publicēts augkopības žurnālā “Tidskrift for planteavl”, autors Lorenss Hansens (Lorens Hansen) pauž interesi par augsnes paraugiem, kas ņemti no minētajām pļavām. Viņš norāda: “Sāļo pļavu augsne ir dabiski bagāta ar nātriju gan augstā māla satura dēļ, gan arī augsnes veidošanās īpatnību dēļ.” Nātrija saturu aramzemju augsnēs var noteikt vienīgi retumis, jo tas ir ļoti zems un nekādi neietekmē augsnes struktūru. Taču sāļo pļavu augsne bieži vien satur ļoti daudz nātrija, kas rodas, kad augsnes veidošanās laikā izgulsnējas jūras sāls.

Savvaļas graudzāles, kas labi pielāgojušās halofītisko pļavu augsnes apstākļiem, ir barības vielām bagātas un izturīgas pret laikapstākļu maiņu. Faktiski šajā ģeogrāfiskajā apgabalā Vatu jūras tuvuma skarbo apstākļu un sāļā ūdens radītā ietekme veido unikālas ganības. Kad zemes platības appludina paisuma ūdeņi, tajās izgulsnējas sāls un minerālvielas. Piekrastē aug galvenokārt šādi augi un zālaugi:

iekšpusē, aizsprosta tuvumā, aug smalka zāle, baltā āboliņa savvaļas pundurformas, vanagnadziņi, zvaguļi, gundegas un armērija,

lejasdaļā – kermeks, jūrmalas āžloki un nedaudz rupjas zāles,

piekrastes ārējā/iekšējā daļā – sālsauzene un salikornija.

5.2.   Produkta specifika:

Pētījumā, kurā izmantoti rezultāti, kas iegūti, ar aizsietām acīm degustējot tādu liellopu gaļu, kuri audzēti halofītiskajās pļavās, secināts, ka šī gaļa ir

mīkstāka,

sulīgāka,

pēc garšas sāļāka,

ar labāku konsistenci un

ar izteiktāku smaržu

nekā gaļa, ko iegūst no parastos apstākļos audzētiem liellopiem.

Parastā liellopu gaļa salīdzinājumā ar gaļu, kas ražota šajā apgabalā, labāku novērtējumu gūst tikai pēc diviem kritērijiem: taukaudu daudzums un krāsa.

5.3.   Saikne starp ģeogrāfisko apgabalu un produkta kvalitāti vai īpašībām vai produkta īpašo kvalitāti, reputāciju vai citām īpašībām:

Dabas skarbums Vatu jūras reģiona liellopu audzētāju darbu dara grūtu. Reiz šie apstākļi aprakstīti šādi: “Kāda lieta šajā apvidū ir īpaša: lielie ganību apgabali deva daudz zāles, kuru izsalkušie dzīvnieki varēja noganīt un no kuras ieguva sienu, ko tiem izēdināt ziemā. Halofītisko pļavu zāle bija īpaši veselīga, jo pļavas applūda vairākas reizes gadā un tādējādi bagātinājās ar sāli un dabīgajām minerālvielām, ko sanesa jūras ūdens. Daudz teļu dzima iekšzemes fermās, un, pirms tos pārdeva Husumas (Husum) un Hamburgas tirgos, tos dzina nobaroties uz sāļajām pļavām. Bieži vien lielie teļi, kad tos dzina uz pļavām, bija vāji, gandrīz vai slimi, bet pēc vienas ganībās pavadītas vasaras tie bija krietni uzbarojušies un ar labu veselību.”

Vatu jūras reģionā audzētie dzīvnieki jau kopš gadsimtiem pazīstami kā tādi, no kuriem iegūst labu, augstas kvalitātes gaļu ar specifisku sāļu garšu vietējo audzēšanas apstākļu dēļ. Kad jūras ūdens klāj zemi, tas atnes tai sāli un minerālvielas. Dzīvnieki ganās sāļajās pļavās, kur augstais nātrija un kālija saturs zālē ietekmē no tiem iegūtās gaļas garšu un piešķir ar nosaukumu “Vadehavsstude” apzīmētajam produktam tā specifisko kvalitāti un raksturīgo sāļo garšu.

“Vadehavsstude” tirgo kā īpašu Vatu jūras nacionālā parka produktu, un tā nosaukumu izmanto gan vietējie ražotāji, gan tirgotāji.

Tūristu apkalpošanas uzņēmumi, kad tie popularizē Vatu jūras reģionu un nacionālo parku, apraksta “Vadehavsstude” produkciju kā svarīgu, apgabalam raksturīgu iezīmi.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju:

http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Maerkning/Oprindelsesmaerkning_af_foedevarer/Varespecifikation%20for%20Vadehavsstude.pdf


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.