ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.264.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 264

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 8. septembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 264/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6342 – UPM-Kymmene/Myllykoski Paper) ( 1 )

1

2011/C 264/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6231 – KKR/Capsugel) ( 1 )

1

 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Komisija

2011/C 264/03

Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

2

2011/C 264/04

Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

5

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 264/05

Euro maiņas kurss

10

2011/C 264/06

COM dokumentu, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi, un Komisijas pieņemto likumdošanas priekšlikumu pēdējās publikācijas
OV C 189, 29.6.2011.

11

2011/C 264/07

COM dokumenti, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

12

2011/C 264/08

COM dokumenti, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

15

2011/C 264/09

Komisijas paziņojums par nepieprasītajiem daudzumiem, kas jāpieskaita apjomam, kurš noteikts apakšperiodam no 2012. gada 1. janvāra līdz 31. martam saskaņā ar kvotām, kuras Kopiena atvērusi mājputnu gaļas nozares produktiem ( 1 )

19

 

Revīzijas palāta

2011/C 264/10

Īpašais ziņojums Nr. 6/2011 Vai ERAF līdzfinansētie tūrisma projekti bija efektīvi

20

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2011/C 264/11

Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

21

 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2011/C 264/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6091 – Galenica/Fresenius Medical Care/Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma JV) ( 1 )

23

2011/C 264/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6351 – ILVA/Taranto Energia) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

24

2011/C 264/14

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6280 – Procter & Gamble/Teva OTC business) ( 1 )

25

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

8.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 264/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6342 – UPM-Kymmene/Myllykoski Paper)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 264/01

Komisija 2011. gada 31. augustā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm) ar dokumenta numuru 32011M6342. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


8.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 264/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6231 – KKR/Capsugel)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 264/02

Komisija 2011. gada 26. jūlijā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm) ar dokumenta numuru 32011MM.6231. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


III Sagatavošanā esoši tiesību akti

Eiropas Komisija

8.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 264/2


Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

2011/C 264/03

Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2011) 6

 

12.1.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnēm

COM(2011) 275

 

18.5.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko nosaka noziegumos cietušo tiesību, atbalsta un aizsardzības minimuma standartus

COM(2011) 276

 

18.5.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās

COM(2011) 285

 

24.5.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā

COM(2011) 288

 

24.5.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par atsevišķu ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību saistītu uzdevumu uzticēšanu Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes un dizainparaugi), tostarp publiskā un privātā sektora pārstāvju pulcēšanu Eiropas Viltošanas un pirātisma novērošanas centrā

COM(2011) 289

 

24.5.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par dažiem atļautiem nenosakāmu autoru darbu izmantošanas veidiem

COM(2011) 290

 

24.5.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas

COM(2011) 295

 

25.5.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par euro monētu emisiju

COM(2011) 296

 

25.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 975/98 (1998. gada 3. maijs) par apgrozībai paredzēto eiro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem

COM(2011) 299

 

27.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Direktīva par Padomes Direktīvas 1999/31/EK grozījumiem attiecībā uz tāda metāliskā dzīvsudraba īpašiem glabāšanas kritērijiem, ko uzskata par atkritumiem

COM(2011) 302

 

27.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko atļauj Vācijai piemērot samazinātu nodokļa likmi elektroenerģijai, kas tiek tieši piegādāta ostā noenkurotiem kuģiem (“krasta elektroenerģija”) saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. pantu

COM(2011) 310

 

1.6.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula par zvejas iespēju sadalījumu atbilstīgi Partnerattiecību nolīgumam zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti

COM(2011) 313

 

1.6.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to, lai noslēgtu protokolu, kurā noteiktas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti paredzētās zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums

COM(2011) 314

 

1.6.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu, kurā noteiktas Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Marokas Karalisti paredzētās zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums

COM(2011) 315

 

1.6.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par Eiropas standartizāciju un grozījumiem Padomes Direktīvās 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvās 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/105/EK un 2009/23/EK

COM(2011) 316

 

1.6.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko izveido nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem attiecībā uz priekšlikumiem izdarīt grozījumus papildinājumos Konvencijai par savvaļas dzīvnieku migrējošo sugu aizsardzību, ņemot vērā Pušu konferences desmito sanāksmi

COM(2011) 317

 

31.5.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko izbeidz termiņa beigu pārskatīšanu un pārskatīšanu saistībā ar “jaunu eksportētāju” attiecībā uz antidempinga pasākumiem, ko piemēro konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes magnēzija ķieģeļu importam

COM(2011) 322

 

10.6.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko izbeidz antidempinga pasākumus, kurus piemēro Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes kumarīna importam

COM(2011) 325

 

6.6.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par nostāju, kas attiecībā uz III pielikuma par profesionālo kvalifikāciju savstarpējo atzīšanu aizstāšanu Savienības vārdā jāpieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota saskaņā ar 1999. gada 21. jūnija Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos

COM(2011) 330

 

8.6.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 302/2009 par daudzgadu plānu zilās tunzivs krājumu atjaunošanai Atlantijas okeāna austrumu daļā un Vidusjūrā

COM(2011) 331

 

9.6.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par finanšu iemaksām, kas jāveic dalībvalstīm, lai 2011. gadā finansētu Eiropas Attīstības fondu, tostarp otro maksājumu 2011. gadam

COM(2011) 335

 

8.6.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par Eiropas statistiku attiecībā uz noziegumdrošības sajūtu

COM(2011) 336

 

10.6.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi

COM(2011) 339

 

10.6.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 28. punktu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Austrijas pieteikums EGF/2010/008 AT/AT&S)

COM(2011) 340

 

10.6.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 28. punktu (Austrijas pieteikums EGF/2010/007 AT/Steiermark un Niederösterreich)

COM(2011) 349

 

15.6.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza konkrētas kopējās tirdzniecības politikas regulas attiecībā uz pilnvaru deleģēšanu konkrētu pasākumu pieņemšanai

COM(2011) 355

 

8.6.2011.

Kopīgs priekšlikums – Padomes Regula, ar ko groza Padomes Regulu (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

COM(2011) 362

 

10.6.2011.

Kopīgs priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem pret prezidentu Lukašenko un dažām Baltkrievijas amatpersonām

COM(2011) 373

 

17.6.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par elastības instrumenta izmantošanu

COM(2011) 383

 

17.6.2011.

Kopīgs priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 174/2005, ar ko nosaka ierobežojumus tādas tehniskās palīdzības sniegšanai Kotdivuārai, kas ir saistīta ar militārām darbībām

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


8.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 264/5


Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

2011/C 264/04

Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2011) 312

 

22.6.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko pielāgo korekcijas koeficientus Eiropas Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumam un pensijām

COM(2011) 326

 

8.6.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par tiesībām piekļūt advokātam kriminālprocesa ietvaros un tiesībām sazināties pēc aizturēšanas

COM(2011) 348

 

14.6.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par minimālajām drošības un veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki) (20. atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē)

COM(2011) 353

 

20.6.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku un īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu diētisko pārtiku

COM(2011) 358

 

22.6.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2011. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (EGF/2011/000 TA 2010 – tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)

COM(2011) 360

 

22.6.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to, lai parakstītu un noslēgtu Eiropas Savienības un Francijas Republikas monetāro nolīgumu par euro saglabāšanu Senbartelmī pēc tās statusa maiņas attiecībā pret Eiropas Savienību

COM(2011) 365

 

22.6.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāpieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības

COM(2011) 369

 

17.6.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par brīvprātīga partnerattiecību nolīguma parakstīšanu Eiropas Savienības vārdā starp Eiropas Savienību un Libērijas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (FLEGT)

COM(2011) 370

 

22.6.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par energoefektivitāti un ar ko atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK

COM(2011) 371

 

17.6.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par brīvprātīga partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Libērijas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību

COM(2011) 377

 

23.6.2011.

Priekšlikums – Padomes Direktīva, ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai tās III pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai

COM(2011) 378

 

22.6.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par nostāju, kas Eiropas Savienībai jāpieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu XIII pielikumā (Transports)

COM(2011) 379

 

24.6.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm

COM(2011) 380

 

24.6.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to, lai noslēgtu tirdzniecības nolīgumu viltojumu novēršanas jomā starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, Austrāliju, Kanādu, Japānu, Korejas Republiku, Meksikas Savienotajām Valstīm, Marokas Karalisti, Jaunzēlandi, Singapūras Republiku, Šveices Konfederāciju un Amerikas Savienotajām Valstīm

COM(2011) 384

 

24.6.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 617/2009 par autonomas tarifu kvotas atvēršanu augstas kvalitātes liellopu gaļas importam

COM(2011) 385

 

27.6.2011.

Priekšlikums – Padomes Direktīva, ar ko nosaka iedzīvotāju veselības aizsardzības prasības attiecībā uz radioaktīvām vielām dzeramajā ūdenī

COM(2011) 386

 

28.6.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2010. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību 28. punktu (Nīderlandes pieteikums EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant, 18. nodaļa)

COM(2011) 387

 

28.6.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2010/028 NL/Overijssel, 18. nodaļa, no Nīderlandes)

COM(2011) 388

 

28.6.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Nīderlandes pieteikums EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland un Utrecht, 18. nodaļa)

COM(2011) 389

 

28.6.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Nīderlandes pieteikums EGF/2010/030 NL/Noord Holland un Flevoland, 18. nodaļa)

COM(2011) 390

 

27.6.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Regulu (EK) Nr. 91/2009 noteikts dažu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes dzelzs vai tērauda savienotājelementu importam, attiecina arī uz dažu dzelzs vai tērauda savienotājelementu importu, ko veic, tos nosūtot no Malaizijas un deklarējot vai nedeklarējot kā Malaizijas izcelsmes ražojumus

COM(2011) 392

 

27.6.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko groza atbilstošos pasākumus, kas noteikti ar 2009. gada 27. jūlija Lēmumu 2009/618/EK par apspriešanās procedūras pabeigšanu ar Gvinejas Republiku saskaņā ar ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma 96. pantu, un par minētā lēmuma atcelšanu

COM(2011) 394

 

7.7.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums Eiropas Savienības vārdā parakstīt un pirms stāšanās spēkā provizoriski piemērot nolīgumu par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, no otras puses

COM(2011) 395

 

7.7.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību, no vienas puses, un Alžīrijas Tautas Demokrātisko Republiku, no otras puses

COM(2011) 396

 

4.7.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes REGULA, ar ko nosaka vispārīgus noteikumus par makrofinansiālās palīdzības sniegšanu trešām valstīm

COM(2011) 398

 

29.6.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam

COM(2011) 402

 

6.7.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par viesabonēšanu publiskajos mobilo sakaru tīklos Savienībā

COM(2011) 409

 

1.7.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par apspriežu procedūras pabeigšanu ar Gvinejas-Bisavas Republiku saskaņā ar Kotonū nolīguma 96. pantu

COM(2011) 410

 

7.7.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko atceļ kompensācijas maksājumu konkrētu Indijas izcelsmes plaša spektra antibiotiku importam un izbeidz procedūru attiecībā uz šādu importu pēc pārskatīšanas atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 597/2009 18. panta 2. punktam

COM(2011) 411

 

7.7.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar kuru paredz nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāpieņem Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu līgumslēdzēju Pušu konferences desmitajā sesijā attiecībā uz Bāzeles Konvencijas 17. panta 5. punkta interpretāciju

COM(2011) 412

 

7.7.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam

COM(2011) 419

 

7.7.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrētu Taizemes izcelsmes gredzenveida stiprinājuma mehānismu importam

COM(2011) 420

 

11.7.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes LĒMUMS par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Francijas pieteikums EGF/2009/019 FR/Renault)

COM(2011) 421

 

11.7.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Dānijas pieteikums EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery)

COM(2011) 426

 

8.7.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko nosaka anšovu zvejas iespējas Biskajas līcī 2011.–2012. gada zvejas sezonā

COM(2011) 435

 

14.7.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par Eiropas Savienības nostāju saistībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas ekonomikas komisijas noteikumu projektu attiecībā uz gājēju drošību un Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas ekonomikas komisijas noteikumu projektu un tā labojumiem attiecībā uz LED gaismas avotiem

COM(2011) 438

 

18.7.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko pēc termiņa beigu pārskatīšanas saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktu piemēro galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes bārija karbonāta importam

COM(2011) 439

 

15.7.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko groza Direktīvu 1999/32/EK attiecībā uz sēra saturu kuģu degvielā

COM(2011) 442

 

18.7.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par Savienības pievienošanos Apvienoto Nāciju Eiropas Ekonomikas komisijas Noteikumiem Nr. 29 par vienotiem noteikumiem transportlīdzekļu apstiprināšanai attiecībā uz komerciāla transportlīdzekļa kabīnē esošu personu aizsardzību

COM(2011) 443

 

19.7.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko groza Lēmumu 2002/546/EK attiecībā uz tā piemērošanas laiku

COM(2011) 446

 

20.7.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA)

COM(2011) 451

 

19.7.2011.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006

COM(2011) 457

 

20.7.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko izbeidz antidempinga starpposma pārskatīšanas izmeklēšanas daļēju atsākšanu attiecībā uz polietilēntereftalāta (PET) plēves importu, kura izcelsme ir Indijā

COM(2011) 463

 

19.7.2011.

Kopīgs priekšlikums – Padomes Regula, ar ko groza Padomes 2002. gada 27. maija Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

COM(2011) 465

 

19.7.2011.

Kopīgs priekšlikums – Padomes Regula par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

COM(2011) 510

 

29.6.2011.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu

COM(2011) 511

 

29.6.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko nosaka Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas īstenošanas pasākumus

COM(2011) 512

 

29.6.2011.

Priekšlikums – Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1150/2000, ar kuru īsteno Lēmumu 2007/436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

8.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 264/10


Euro maiņas kurss (1)

2011. gada 7. septembris

2011/C 264/05

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,4036

JPY

Japānas jena

108,38

DKK

Dānijas krona

7,4477

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,87800

SEK

Zviedrijas krona

8,9729

CHF

Šveices franks

1,2052

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

7,5425

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

24,456

HUF

Ungārijas forints

276,35

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7091

PLN

Polijas zlots

4,2186

RON

Rumānijas leja

4,2358

TRY

Turcijas lira

2,4647

AUD

Austrālijas dolārs

1,3222

CAD

Kanādas dolārs

1,3877

HKD

Hongkongas dolārs

10,9401

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,6913

SGD

Singapūras dolārs

1,6978

KRW

Dienvidkorejas vona

1 503,97

ZAR

Dienvidāfrikas rands

10,0307

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,9760

HRK

Horvātijas kuna

7,4923

IDR

Indonēzijas rūpija

12 016,44

MYR

Malaizijas ringits

4,1933

PHP

Filipīnu peso

59,407

RUB

Krievijas rublis

41,4688

THB

Taizemes bāts

42,094

BRL

Brazīlijas reāls

2,3255

MXN

Meksikas peso

17,4757

INR

Indijas rūpija

64,7970


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


8.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 264/11


COM dokumentu, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi, un Komisijas pieņemto likumdošanas priekšlikumu pēdējās publikācijas

2011/C 264/06

OV C 189, 29.6.2011.

Iepriekšējās publikācijas:

 

OV C 140, 11.5.2011.

 

OV C 121, 19.4.2011.

 

OV C 94, 26.3.2011.

 

OV C 88, 19.3.2011.

 

OV C 26, 28.1.2011.

 

OV C 296, 30.10.2010.


8.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 264/12


COM dokumenti, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

2011/C 264/07

Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2011) 218

 

19.4.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ES atbildības par attīstības finansēšanu uzlabošana saistībā ar ES oficiālās attīstības palīdzības salīdzinošo pārskatīšanu”

COM(2011) 244

 

3.5.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Mūsu dzīvības garantija, mūsu dabas kapitāls – bioloģiskās daudzveidības stratēģija līdz 2020. gadam”

COM(2011) 274

 

18.5.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Cietušo tiesību stiprināšana Eiropas Savienībā”

COM(2011) 283

 

30.5.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Piektais gada pārskats (2010. gads) par Kopienas palīdzības īstenošanu saskaņā ar Padomes 2006. gada 27. februāra Regulu (EK) Nr. 389/2006, ar ko izveido finansiāla atbalsta instrumentu, lai veicinātu Kipras turku kopienas ekonomisko attīstību”

COM(2011) 284

 

30.5.2011.

Komisijas ziņojums Padomei “Septītais ziņojums par Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 866/2004 īstenošanu un situāciju, kas izveidojusies tās piemērošanas rezultātā laikposmā no 2010. gada 1. maija līdz 2010. gada decembrim”

COM(2011) 287

 

24.5.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Intelektuālā īpašuma tiesību vienotais tirgus. Radošuma un inovācijas veicināšana, lai nodrošinātu ekonomikas izaugsmi, kvalitatīvas darbavietas un augstas kvalitātes produktus un pakalpojumus Eiropā”

COM(2011) 291

 

24.5.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Gada ziņojums par imigrāciju un patvērumu (2010. gads)”

COM(2011) 292

 

24.5.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Dialogs par migrāciju, mobilitāti un drošību ar Vidusjūras dienvidu reģiona valstīm”

COM(2011) 293

 

26.5.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību ar krimināltiesībām un administratīvu izmeklēšanu. Integrēta politika nodokļu maksātāju naudas aizsardzībai”

COM(2011) 294

 

24.5.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Padomes Regulas (EK) Nr. 814/2000 par informācijas pasākumiem saistībā ar kopējo lauksaimniecības politiku īstenošanu

COM(2011) 297

 

27.5.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Ziņojums par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/42/EK, ar ko ierobežo gaistošo organisko savienojumu emisijas, kuras rada organisko šķīdinātāju izmantošana noteiktās krāsās, lakās un transportlīdzekļu galīgās apdares materiālos, un ar ko groza Direktīvu 1999/13/EK, īstenošanu un pārskatīšanu”

COM(2011) 298

 

25.5.2011.

Komisijas paziņojums “Apspriešanās par zvejas iespējām”

COM(2011) 300

 

26.5.2011.

Eiropas Savienības 2012. finanšu gada vispārējā budžeta projekts. Vispārējs ievads. Vispārējs ieņēmumu dokuments. Vispārējs ieņēmumu un izdevumu pārskats pa iedaļām: 1. iedaļa. Eiropas Parlaments. 2. iedaļa. Eiropadome un Padome. 3. iedaļa. Komisija. 4. iedaļa. Eiropas Savienības Tiesa. 5. iedaļa. Revīzijas palāta. 6. iedaļa. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja. 7. iedaļa. Reģionu komiteja. 8. iedaļa. Eiropas Ombuds. 9. iedaļa. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs. 10. iedaļa. Eiropas Ārējās darbības dienests

COM(2011) 303

 

25.5.2011.

Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Jauna reakcija uz pārmaiņām kaimiņvalstīs”

COM(2011) 306

 

31.5.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Pārskats par Direktīvā 2003/88/EK paredzēto noteikumu darbību attiecībā uz darba ņēmējiem uz jūras zvejas kuģiem”

COM(2011) 308

 

6.6.2011.

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Ekonomikas un sociālo lietu komitejai “Korupcijas apkarošana Eiropas Savienībā”

COM(2011) 311

 

1.6.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Ekonomikas un sociālo lietu komitejai “Eiropas standartu stratēģisks redzējums: virzības mērķis – līdz 2020. gadam sekmēt un paātrināt ilgtspējīgu Eiropas ekonomikas izaugsmi”

COM(2011) 318

 

16.6.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par pamatprogrammas "Drošība un brīvību garantēšana" starpposma novērtējumu (2007.–2013. g.)

COM(2011) 321

 

1.6.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Vides trokšņa direktīvas īstenošanu saskaņā ar Direktīvas 2002/49/EK 11. pantu

COM(2011) 324

 

1.6.2011.

Komisijas ieteikums Padomei pilnvarot Komisiju Eiropas Savienības vārdā risināt sarunas par Enerģētikas kopienas līguma grozījumiem

COM(2011) 334

 

9.6.2011.

Komisijas paziņojums Padomei “Finanšu informācija par Eiropas Attīstības fondiem”

COM(2011) 337

 

9.6.2011.

Komisijas paziņojums par programmas Energy Star īstenošanu Eiropas Savienībā laikposmā no 2006. līdz 2010. gadam

COM(2011) 342

 

10.6.2011.

Komisijas ziņojums Padomei, ar ko novērtē progresu, par kuru Itālija paziņojusi Komisijai un Padomei attiecībā uz apmaksājamās papildnodevas atgūšanu no piena ražotājiem par laikposmiem no 1995./1996. gada līdz 2001./2002. gadam (atbilstīgi Padomes Lēmuma 2003/530/EK 3. pantam)

COM(2011) 343

 

10.6.2011.

Komisijas ziņojums “Gada ziņojums par Eiropas Savienības politiku humānās palīdzības un civilās aizsardzības jomā un par tās īstenošanu 2010. gadā”

COM(2011) 344

 

10.6.2011.

Komisijas ziņojums par subsidiaritāti un proporcionalitāti (18. ziņojums par tiesību aktu labāku izstrādi, 2010. gads)

COM(2011) 346

 

14.6.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izstrādi 2010. gadā (iesniegts atbilstīgi Padomes Lēmuma 2004/512/EK 6. pantam)

COM(2011) 347

 

10.6.2011.

Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Grozījumi finanšu pārskatā, kas pievienots Regulai (ES) Nr. 912/2010”

COM(2011) 352

 

17.6.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Otrais ziņojums par brīvprātīgu un bezmaksas audu un šūnu ziedošanu”

COM(2011) 357

 

17.6.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Ziņojums par mērinstrumentu direktīvas 2004/22/EK īstenošanu saskaņā ar tās 25. pantu” (Dokuments attiecas uz EEZ)

COM(2011) 375

 

17.6.2011.

Budžeta grozījuma nr. 4 projekts 2011. gada vispārējam budžetam. Vispārējs ieņēmumu dokuments. Izdevumu kopsavilkums pa iedaļām. III iedaļa – Komisija

COM(2011) 400

 

7.6.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Pirmā Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgada noslēgums – norādes par valstu politiku 2011.–2012. gadā”

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


8.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 264/15


COM dokumenti, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

2011/C 264/08

Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2011) 307

 

6.6.2011.

Komisijas ziņojums Padomei par Eiropas Savienības dalības nosacījumiem Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupā (GRECO)

COM(2011) 328

 

14.6.2011.

Komisijas ziņojums 2010. gada ziņojums par konkurences politiku

COM(2011) 329

 

8.6.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par īstermiņa statistiku saskaņā ar Padomes 1998. gada 19. maija Regulu (EK) Nr. 1165/1998

COM(2011) 351

 

15.6.2011.

Komisijas ziņojums “Starpposma izvērtējuma ziņojums par gūtajiem rezultātiem un finansēšanas programmas “Civiltiesības” izpildes kvalitātes un kvantitātes aspektiem”

COM(2011) 354

 

22.6.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par 2009. gadā īstenotajiem dalībvalstu centieniem panākt ilgtspējīgu līdzsvaru starp zvejas jaudu un zvejas iespējām

COM(2011) 356

 

22.6.2011.

Komisijas ziņojums “Valsts atbalsta progresa ziņojums. Ziņojums par ieguldījumu stratēģijā “Eiropa 2020” valsts atbalsta jomā. Atjaunots 2011. gada pavasarī”

COM(2011) 359

 

27.6.2011.

Komisijas ziņojums par pārtiku un pārtikas sastāvdaļām, kas 2008. gadā apstrādātas ar jonizējošo starojumu

COM(2011) 363

 

20.6.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “ “Rio+20” konference: virzība uz “zaļo” ekonomiku un labāku pārvaldību”

COM(2011) 366

 

22.6.2011.

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam “Vienošanās atjaunošana starp Eiropas Komisiju un Amerikas Savienoto Valstu Zinātnes un tehnoloģiju politikas biroju par biotehnoloģiju pētniecības darba grupas izveidošanu”

COM(2011) 367

 

22.6.2011.

Zaļā grāmata “Profesionālo kvalifikāciju direktīvas modernizēšana”

COM(2011) 372

 

17.6.2011.

Grozījumu vēstule Nr. 1 2012. gada vispārējā budžeta projektam. Izdevumu kopsavilkums pa iedaļām. III iedaļa – Komisija

COM(2011) 374

 

22.6.2011.

Budžeta grozījuma Nr. 5 projekts. 2011. gada vispārējais budžets. Izdevumu kopsavilkums pa iedaļām. IX iedaļa – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs. X iedaļa – Eiropas Ārējās darbības dienests

COM(2011) 376

 

24.6.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Revīzijas palātai par Komisijas stratēģiju krāpšanas apkarošanai

COM(2011) 381

 

22.6.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam (EUSBSR)

COM(2011) 382

 

27.6.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par to, kā tiek īstenota Padomes 2008. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 116/2009 par kultūras priekšmetu izvešanu. 2000. gada 1. janvāris–2010. gada 31. decembris

COM(2011) 391

 

29.6.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Progresa ziņojums par otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) izstrādi. 2010. gada jūlijs–2010. gada decembris”

COM(2011) 393

 

30.6.2011.

Zaļā grāmata “Eiropas Savienības divējāda lietojuma preču eksporta kontroles sistēma – drošības un konkurētspējas nodrošināšana mainīgā pasaulē”

COM(2011) 399

 

4.7.2011.

Komisijas ziņojums “Komisijas astotais gada ziņojums Eiropas Parlamentam. Pārskats par trešo valstu tirdzniecības aizsardzības pasākumiem pret Eiropas Savienību (statistika līdz 2010. gada 31. decembrim, bet piezīmes par lietām un teksts atjaunināti līdz 2011. gada martam)”

COM(2011) 403

 

29.6.2011.

Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju par sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību

COM(2011) 407

 

6.7.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 27. jūnija Regulas (EK) Nr. 717/2007 par viesabonēšanu publiskajos mobilo telefonsakaru tīklos Kopienā, kas grozīta ar Regulu Nr. 544/2009, darbības rezultātiem

COM(2011) 413

 

7.7.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Mūžizglītibas programmas vidusposma pārskats”

COM(2011) 414

 

6.7.2011.

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam “2011. gada ziņojums par Eiropas Savienības attīstības un ārējās palīdzības politiku un to īstenošanu 2010. gadā”

COM(2011) 415

 

7.7.2011.

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam “ES un tās blakusesošie reģioni: Atjaunota pieeja sadarbībai transporta jomā”

COM(2011) 422

 

1.7.2011.

Komisijas paziņojums Padomei “Turpmāki pasākumi saistībā ar Padomes Lēmumu 2010/320/ES, kas adresēts Grieķijai, lai pastiprinātu un paplašinātu fiskālo uzraudzību, un ar ko Grieķijai pieprasa veikt budžeta deficīta samazināšanas pasākumus, kurus uzskata par nepieciešamiem, lai novērstu pārmērīgu budžeta deficītu (2011. gada jūnijs)”

COM(2011) 428

 

12.7.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei “Gada ziņojums par Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju izstrādes pasākumiem 2010. gadā”

COM(2011) 429

 

13.7.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas Teroristu finansēšanas izsekošanas sistēma: pieejamie risinājumi”

COM(2011) 430

 

11.7.2011.

Komisijas ziņojums par Padomes Lēmuma 2005/387/TI par informācijas apmaiņu, riska novērtējumu un kontroli attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām darbības novērtējumu

COM(2011) 432

 

13.7.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to finanšu resursu izmantošanu 2004.–2009. gadā, kas Lietuvai, Slovākijai un Bulgārijai piešķirti, lai atbalstītu saskaņā ar pievienošanās aktiem priekšlaicīgi slēgto atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšanu

COM(2011) 433

 

5.7.2011.

Ieteikums – Padomes Lēmums, kas adresēts Grieķijai, lai pastiprinātu un paplašinātu fiskālo uzraudzību, un ar ko Grieķijai pieprasa veikt budžeta deficīta samazināšanas pasākumus, kurus uzskata par nepieciešamiem, lai novērstu pārmērīgu budžeta deficītu

COM(2011) 434

 

14.7.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tiek īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1552/2005 par statistiku, kas attiecas uz arodmācībām uzņēmumos

COM(2011) 436

 

14.7.2011.

Zaļā grāmata par veicināšanas un informācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības ražojumiem – stratēģija ar augstu Eiropas pievienoto vērtību Eiropas garšu popularizēšanai

COM(2011) 440

 

13.7.2011.

Komisijas ziņojums Padomei par izņēmuma klauzulu (Civildienesta noteikumu XI pielikuma 10. pants)

COM(2011) 441

 

15.7.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Direktīvas 1999/32/EK izpildes pārskatīšanu attiecībā uz konkrētu veidu šķidrā kurināmā sēra saturu un jūras transporta radīto piesārņotāju emisiju turpmāku samazināšanu

COM(2011) 444

 

18.7.2011.

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam “Neitronu augstplūsmas reaktora ekspluatācija 2009. gadā”

COM(2011) 448

 

20.7.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Kritēriju piemērošana attiecībā uz līdzekļu sadalījumu starp dalībvalstīm saskaņā ar Eiropas Ārējo robežu fondu, Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu un Eiropas Atgriešanās fondu”

COM(2011) 450

 

20.7.2011.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par valstu stratēģijas plānu un Kopienas lauku attīstības stratēģisko pamatnostādņu (2007.–2013.) īstenošanu

COM(2011) 454

 

19.7.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Digitālais tahogrāfs. Turpmāko pasākumu ceļvedis”

COM(2011) 500

 

29.6.2011.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Budžets stratēģijai “Eiropa 2020” ”

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


8.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 264/19


Komisijas paziņojums par nepieprasītajiem daudzumiem, kas jāpieskaita apjomam, kurš noteikts apakšperiodam no 2012. gada 1. janvāra līdz 31. martam saskaņā ar kvotām, kuras Kopiena atvērusi mājputnu gaļas nozares produktiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 264/09

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 616/2007 (1) ir atvērtas tarifa kvotas mājputnu gaļas produktu importēšanai. Daudzumi, kas norādīti 2011. gada jūlija pirmajās septiņās dienās iesniegtajos importa licenču pieteikumos par apakšperiodu no 2011. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim attiecībā uz kvotām 09.4212, 09.4214, 09.4217 un 09.4218, ir mazāki par pieejamajiem daudzumiem. Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1301/2006 (2) 7. panta 4. punkta otro teikumu daudzumus, par kuriem netika iesniegti pieteikumi, pieskaita apjomam, kas noteikts nākamajam kvotas apakšperiodam – no 2012. gada 1. janvāra līdz 31. martam; minētie daudzumi norādīti šā paziņojuma pielikumā.


(1)  OV L 142, 5.6.2007., 3. lpp.

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.


PIELIKUMS

Kvotas kārtas numurs

Nepieprasītie daudzumi, kas jāpieskaita apjomam, kurš noteikts apakšperiodam no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. martam

(kg)

09.4212

55 566 000

09.4214

6 449 200

09.4217

17 003 000

09.4218

6 957 600


Revīzijas palāta

8.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 264/20


Īpašais ziņojums Nr. 6/2011 “Vai ERAF līdzfinansētie tūrisma projekti bija efektīvi”

2011/C 264/10

Eiropas Revīzijas palāta informē, ka ir publicēts Īpašais ziņojums Nr. 6/2011 “Vai ERAF līdzfinansētie tūrisma projekti bija efektīvi”.

Ziņojums ir pieejams lasīšanai vai lejupielādei Eiropas Revīzijas palātas tīmekļa vietnē http://www.eca.europa.eu

Ziņojumu var saņemt bez maksas drukātā veidā. Tas jāpieprasa Eiropas Revīzijas palātas Komunikācijas un ziņojumu daļā:

European Court of Auditors

Unit ‘Audit: Production of Reports’

12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tel. +352 4398-1

E-pasts: euraud@eca.europa.eu

vai jāaizpilda elektroniskā pieprasījuma veidlapa virtuālajā grāmatnīcā EU-Bookshop.


DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

8.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 264/21


Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstiem, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu attiecībā uz valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001

2011/C 264/11

Atbalsta Nr.: SA.33521 (11/XA)

Dalībvalsts: Itālija

Reģions:

Sicilia

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums:

Fondo di solidarietà regionale — Aiuti a compensazione dei danni dovuti ad avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

Juridiskais pamats:

Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura dell'assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari n. 2227 del 14 luglio 2011, di approvazione delle disposizioni attuative dell'aiuto previsto dai commi 1, 2, e 3 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 — Allegato A.

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets: EUR 8,50 (miljonos)

Atbalsta maksimālā intensitāte: 90 %

Īstenošanas datums: —

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: 2011. gada 3. oktobris–2013. gada 31. decembris

Atbalsta mērķis: Nelabvēlīgi laika apstākļi (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 11. pants)

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Regione Siciliana

Assessorato regionale Risorse Agricole ed Alimentari

Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura

Viale Regione Siciliana 2771

90145 Palermo PA

ITALIA

Tīmekļa vietne: http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/Supportoimprese/FSR.pdf

Papildu informācija: —

Atbalsta Nr.: SA.33524 (11/XA)

Dalībvalsts: Itālija

Reģions:

Lombardia, Varese

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums: Piano di controllo e di eradicazione dell’Artrite Encefalite Caprina (CAE) in Provincia di Varese.

Juridiskais pamats: Deliberazione del Direttore generale Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese «Piano di controllo e di eradicazione della Artrite Encefalite Caprina (CAE) in Provincia di Varese — Misure di sostegno degli allevamenti colpiti da virus della Artrite Encefalite Caprina in Provincia di Varese».

Legge regionale n. 31/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale».

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma: Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets: EUR 0,06 (miljonos)

Atbalsta maksimālā intensitāte: 100 %

Īstenošanas datums: —

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums: 2011. gada 1. septembris–2014. gada 30. jūnijs

Atbalsta mērķis: Dzīvnieku slimības (Regulas (EK) Nr. 1857/2006 10. pants)

Attiecīgā(-ās) nozare(-es): Aitu un kazu audzēšana

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese:

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese

Via O. Rossi 9

21100 Varese VA

ITALIA

Tīmekļa vietne:

 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura%2FDGLayout&cid=1213337053885&p=1213337053885&pagename=DG_AGRWrapper

 

http://www.asl.varese.it/wai/dipartimenti/prevenzione_veterinario/#content

Papildu informācija: —


V Atzinumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

8.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 264/23


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6091 – Galenica/Fresenius Medical Care/Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma JV)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 264/12

1.

Komisija 2011. gada 31. augustā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu un pēc lietas nodošanas izskatīšanai atbilstoši 4. panta 5. punktam, kuras rezultātā uzņēmumi Galenica Ltd. (“Galenica”, Šveice) un Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (“Fresenius”, Vācija) iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē kopīgu kontroli pār Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd (“JV”, Šveice), iegādājoties akcijas jaunizveidotā sabiedrībā, kas veido kopuzņēmumu.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Galenica: farmaceitisko produktu izstrāde, ražošana un tirdzniecība pasaulē, aptieku darbība, loģistikas un datubāzu pakalpojumi,

Fresenius: nodrošināšana ar dialīzes produktiem, piemēram, hemodialīzes aparātiem, dialīzi un saistītiem vienreizlietojamiem produktiem, kā arī dialīzes pakalpojumu sniegšana,

JV: tādu farmaceitisko produktu pētniecība, izstrāde, tirdzniecība un izplatīšana, kas paredzēti pret hiperfosfatēmiju un dzelzs deficīta anēmiju pacientiem, kas galvenokārt cieš no HNS 3., 4. un 5. stadijas.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6091 – Galenica/Fresenius Medical Care/Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma JV uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).


8.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 264/24


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6351 – ILVA/Taranto Energia)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 264/13

1.

Komisija 2011. gada 30. augustā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums ILVA SpA (“ILVA,”, Itālija), ko kontrolē Riva Fire SpA (“Riva Fire”, Itālija), iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē pilnīgu kontroli pār starpnieksabiedrību Taranto Energia S.r.l. (“Taranto Energia”, Itālija), kas ir iekļauta uzņēmumā Edison SpA (“Edison”, Itālija), tostarp pār divām termoelektrostacijām (“CET 2” un “CET3”, Itālija), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

uzņēmums ILVA: tērauda ražošana un ar to saistītas darbības,

uzņēmums Taranto Energia (CET2 un CET3): termoelektrostacijas elektroenerģijas ražošanai.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar EK Apvienošanās regulu (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6351 – ILVA/Taranto Energia uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp. (“Paziņojums par vienkāršotu procedūru”).


8.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 264/25


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6280 – Procter & Gamble/Teva OTC business)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 264/14

1.

Komisija 2011. gada 26. augustā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums The Procter & Gamble Company (ASV) iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē daļēju kontroli pār uzņēmuma Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Izraēla) bezrecepšu medikamentu daļu, iegādājoties akcijas jaunizveidotā sabiedrībā, kurā abas puses ieguldīs aktīvus.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

The Procter & Gamble Company: skaistumkopšana un veselības aprūpe,

Teva Pharmaceutical Industries Ltd: farmācijas preparātu ražošana.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6280 – Procter & Gamble/Teva OTC business uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).