ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.203.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 203

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 9. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 203/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6236 – Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV) ( 1 )

1

2011/C 203/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6271 – RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding) ( 1 )

1

2011/C 203/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6226 – Media-Saturn/Redcoon) ( 1 )

2

 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA

 

Eiropas Centrālā banka

2011/C 203/04

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2011. gada 19. maijs) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (CON/2011/44)

3

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 203/05

Euro maiņas kurss

11

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2011/C 203/06

Publicēts saskaņā ar 6. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju

12

2011/C 203/07

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 2. panta 8. punktā minēto robežšķērsošanas vietu saraksta atjauninājums (OV C 316, 28.12.2007., 1. lpp.; OV C 134, 31.5.2008., 16. lpp.; OV C 177, 12.7.2008., 9. lpp.; OV C 200, 6.8.2008., 10. lpp.; OV C 331, 31.12.2008., 13. lpp.; OV C 3, 8.1.2009., 10. lpp.; OV C 37, 14.2.2009., 10. lpp.; OV C 64, 19.3.2009., 20. lpp.; OV C 99, 30.4.2009., 7. lpp.; OV C 229, 23.9.2009., 28. lpp.; OV C 263, 5.11.2009., 22. lpp.; OV C 298, 8.12.2009., 17. lpp.; OV C 74, 24.3.2010., 13. lpp.; OV C 326, 3.12.2010., 17. lpp.; OV C 355, 29.12.2010., 34. lpp.; OV C 22, 22.1.2011., 22. lpp.; OV C 37, 5.2.2011., 12. lpp.; OV C 149, 20.5.2011., 8. lpp.; OV C 190, 30.6.2011., 17. lpp.)

14

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

Eiropas Komisija

2011/C 203/08

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 5. panta 3. punktā minēto atsauces summu, kas nepieciešamas, lai šķērsotu ārējās robežas, saraksta atjaunināšana (publicēts OV C 247, 13.10.2006., 19. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 22. lpp., OV C 182, 4.8.2007., 18. lpp., OV C 57, 1.3.2008., 38. lpp., OV C 134, 31.5.2008., 19. lpp., OV C 37, 14.2.2009., 8. lpp., OV C 35, 12.2.2010., 7. lpp., OV C 304, 10.11.2010., 5. lpp., OV C 24, 26.1.2011., 6. lpp., OV C 157, 27.5.2011., 8. lpp.)

16

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Padome

2011/C 203/09

Atklāts konkurss – Eiropas sadarbība zinātnes un tehnoloģiju jomā (COST)

17

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2011/C 203/10

Čehijas Republikas vides ministra paziņojums atbilstīgi 3. panta 2. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei

19

2011/C 203/11

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

20

2011/C 203/12

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

21

2011/C 203/13

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products) ( 1 )

22

 

Labojumi

2011/C 203/14

Labojums paziņojumā Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu (OV C 187, 28.6.2011.)

23

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

9.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 203/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6236 – Dana/Bosch Rexroth/Dana Rexroth Transmission Services JV)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 203/01

Komisija 2011. gada 27. jūnijā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm) ar dokumenta numuru 32011M6236. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


9.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 203/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6271 – RWE Deutschland/Aesop/Vitronet Holding)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 203/02

Komisija 2011. gada 30. jūnijā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai vācu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm) ar dokumenta numuru 32011M6271. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


9.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 203/2


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6226 – Media-Saturn/Redcoon)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 203/03

Komisija 2011. gada 23. jūnijā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai vācu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm) ar dokumenta numuru 32011M6226. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


III Sagatavošanā esoši tiesību akti

EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA

Eiropas Centrālā banka

9.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 203/3


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2011. gada 19. maijs)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā

(CON/2011/44)

2011/C 203/04

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2011. gada 3. februārī saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (1) (turpmāk tekstā – “ierosinātā regula”).

ECB kompetence sniegt atzinumu balstās Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktā un 282. panta 5. punktā, jo ierosinātā regula ir ECB kompetences jomā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Vispārīgi apsvērumi

1.

Kā Eiropas statistikas sagatavotāja un lietotāja ECB atzinīgi vērtē ierosināto regulu, kas ir nozīmīgs pasākums Eiropas statistikas kvalitātes uzlabošanai, jo īpaši attiecībā uz nacionālajiem kontiem, pieskaņojot tos izmaiņām ekonomikas un finanšu vidē, kā arī metodikas attīstībai. Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēma ir Eiropas makroekonomikas statistikas pamatā un ir vitāli svarīga monetārās politikas mērķu sasniegšanai.

2.

ECB atzinīgi novērtē arī ierosinātajā regulā izmantoto statistikas jēdzienu un definīciju iecerēto atbilstību Apvienoto Nāciju Organizācijas Statistikas komitejas Nacionālo kontu sistēmai (SNA 2008), Starptautiskā Valūtas fonda Maksājumu bilances un starptautisko investīciju pozīcijas rokasgrāmatas sestajam izdevumam (BPM6), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Ārvalstu tiešo investīciju standarta definīcijas ceturtajam izdevumam un Eiropas rūpnieciskās aktivitātes klasifikācijai (NACE Rev.2). Minētie dokumenti pozitīvi ietekmējuši arī ierosinātās regulas konsekvenci un metodikas saskaņotību.

Īpaši apsvērumi

3.

Gan Eiropas Centrālo banku sistēmai (ECBS), gan Eiropas Statistikas sistēmai (ESS) Līgums uzticējis uzdevumu attīstīt, sagatavot un izplatīt Eiropas statistiku, paredzot tam atšķirīgu tiesisko regulējumu, kas ņem vērā to attiecīgo pārvaldes struktūru. Ierosinātā regula ietekmē abu sistēmu sagatavoto statistiku. Padomes 1998. gada 23. novembra Regula (EK) Nr. 2533/98 par statistikas informācijas vākšanu, ko veic Eiropas Centrālā banka (2) dod tiesības ECB, kurai palīdz nacionālās centrālās bankas, atsauces ziņotāju grupas ietvaros vākt statistisko informāciju, kas vajadzīga ECBS uzdevumu izpildei. Atsauces ziņotāju grupa ietver juridiskas un fiziskas personas, kas ir dalībvalsts rezidenti un kas ietilpst “finanšu sabiedrību” sektorā, kā tas definēts Padomes 1996. gada 25. jūnija Regulā (EK) Nr. 2223/96 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Kopienā (3), kā arī juridiskas un fiziskas personas, kas ir dalībvalsts rezidenti, ar nosacījumu, ka tām ir pārrobežu pozīcijas vai tās veic pārrobežu darījumus.

4.

ECBS un ESS ciešas sadarbības un pienācīgas koordinācijas nodrošināšana mazina pārskatu sniegšanas pienākumus un garantē Eiropas Statistikas sagatavošanai vajadzīgo saskaņotību. Ciešas sadarbības nepieciešamība atspoguļota arī 2003. gada 10. marta Ekonomikas un finanšu statistikas saprašanās memorandā starp Eiropas Centrālās bankas Statistikas ģenerāldirektorātu un Eiropas Kopienu Statistikas biroju (Eurostat) (4).

5.

Ņemot vērā ciešo sadarbību ierosinātās regulas metodoloģiskā regulējuma sagatavošanā, ECB atsaucās uz Eurostat lūgumu izstrādāt vairākas A pielikuma nodaļas, kas cieši saistītas ar ECBS statistikas regulējumu. Cita starpā ECB ievērojamu ieguldījumu sniedza attiecībā uz “finanšu sabiedrību” sektora definīciju saistībā ar institucionālajām vienībām un apakšsektoriem, kas ir daļa no 2. nodaļas, kā arī attiecībā uz finanšu aktīvu un pasīvu aprakstu un to izkārtojumu kontos )5. nodaļa un atsevišķas daļas 6. un 7. nodaļā). Projekti tika iesniegti arī attiecībā uz 17. nodaļu (sociālā apdrošināšana, t. sk. pensijas) un daļēji attiecībā uz 21. nodaļu (valdības konti) un 19. nodaļu (Eiropas konti).

6.

Attiecībā uz “finanšu sabiedrību” iestāžu sektora definīciju un tā apakšsektoriem (ierosinātās regulas A pielikuma 2. nodaļa) ECB atzinīgi vērtē to, ka monetāro finanšu iestāžu apakšsektora definīcija atbilst ECB definīcijai A pielikuma 2.67. punktā. “Citu finanšu sabiedrību” apaksšektoru definīcijas ir lielā mērā atbilstošas pieejai, kas tiek izmantota ECB tiesību aktos. Lai samazinātu pārskatu sniegšanas pienākuma apjomu un nodrošinātu saskaņotību, kas vajadzīga Eiropas statistikas sagatavošanai, ECB iesaka turpināt saskaņot vērtspapīrošanas darījumos iesaistītu finanšu instrumentsabiedrību ierosināto definīciju ar 2008. gada 19. decembra Regulu ECB/2008/30 par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (5).

7.

Pamatojoties uz iepriekš tekstā minēto un ņemot vērā ECBS un ESS statistikas regulējuma savstarpējo atkarību, ierosinātā regula ir ārkārtīgi nozīmīga ECB statistikas pārskatu sniegšanas prasībām monetārās, finanšu iestāžu un tirgu statistikas, maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistikas, ceturkšņa finanšu pārskatu un valdības finanšu statistikas, u.c. jomās. Ievērojot pastāvošo praksi, kā arī vajadzību cieši sadarboties un pienācīgi koordinēt ECBS un ESS darbības, Komisijai, grozot ierosināto regulu ar deleģēto pilnvaru palīdzību, jānodrošina ECB pienācīga piedalīšanās deleģēto aktu projektu izstrādē saskaņā ar ierosināto regulu izstrādājot.

8.

Turklāt, ņemot vērā saskaņā ar Līguma 290. pantu pieņemto deleģēto aktu nozīmīgumu, ECB ir šādi apsvērumi attiecībā uz tās padomdevēju lomu saskaņā ar Līguma 282. panta 5. punktu un 127. panta 4. punktu.

Pirmkārt, Komisijas deleģēto aktu projekti uzskatami par “ierosinātiem Savienības aktiem” Līguma 127. panta 4. punkta pirmā ievilkuma un 282. panta 5. punkta nozīmē (6). Deleģētie akti ir Savienības tiesību akti (7). Turklāt vairākums Līguma 282. panta 5. punkta valodu versiju atsaucas uz Savienības tiesību aktu “projektiem”, par kuriem jāapspriežas ar ECB (8). Tādēļ pienākuma apspriesties ar ECB piemērošanas joma nevar attiekties tikai uz tiem aktu projektiem, kas balstās uz Komisijas priekšlikumu.

Otrkārt, OLAF spriedumā (9) Tiesa noteica, ka pienākums apspriesties ar ECB ir domāts, lai “būtībā nodrošinātu, ka likumdevējs pieņem aktu tikai tad, kad uzklausīta iestāde, kas tās specifisko uzdevumu Kopienā attiecīgajā nozarē dēļ un sava augstā lietpratējas līmeņa dēļ, ir īpaši piemērota efektīvai lomai paredzamajā likumdošanas procesā”.

Ņemot vērā iepriekš minēto un lai pilnībā izmantotu ECB padomdevējas statusu, ar ECB pienācīga laikā jāapspriežas par jebkuriem Savienības aktu projektiem, t.sk. deleģēto aktu projektiem, kas ir tās kompetencē. ECB savu padomdevējas lomu pildīs, ņemot vērā šo aktu pieņemšanai vajadzīgos termiņus.

9.

Ņemot vērā ECB uzdevumus, kas saistīti ar monetāro politiku, statistikas jomā tās galvenā interese ir par Eiropas rādītājiem. ECB par svarīgiem uzskata ceturkšņa integrētos euro zonas pārskatus pēc iestāžu sektora. Šai nolūkā pietiekams valstu sniegto datu pārklājums nepieciešams laikā, kas ļauj pieņemt monetāras politikas lēmumus.

10.

Datu vākšana par atsevišķām dalībvalstīm ieguvusi lielāku nozīmi, ņemot vērā jaunās vajadzības pēc statistikas finanšu stabilitātes un makrouzraudzības mērķiem, jo īpaši saistībā ar nesen izveidoto Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju un tās atbildību par finanšu sistēmas makrouzraudzību Savienībā. Savlaicīga un uzticama nacionālo kontu statistika par atsevišķām dalībvalstīm nepieciešama arī, lai atbalstītu Euro plus pakta mērķus, kā arī Eiropas Stabilitātes mehānisma mērķiem.

11.

No monetārās politikas un finanšu stabilitātes viedokļa ECB piešķir lielu nozīmi savlaicīgiem ceturkšņa datiem, kas ir pietiekami uzticami, un tiem ir priekšroka attiecībā pret sīki izstrādātiem gada vai retāka biežuma datiem. Turklāt pilna tabulu komplekta apkopojumam par pēdējiem gadiem dodama priekšrokā pār garām detalizētu vēsturisko datu sērijām.

12.

ECB vispārīgi atbalsta datu nosūtīšanas programmu (ierosinātas regulas B pielikums). Tomēr nosūtīšanas programmai jāņem vērā statistikas vākšana, ko veic ECB ar nacionālo centrālo banku palīdzību, un tai jāatspoguļo lietotāju un datu apkopotāju prioritātes.

13.

ECB atzinīgi vērtē savlaicīguma uzlabojumu ceturkšņa datiem 1–12, 27 un 28 1. tabulā par Galvenajiem apkopotajiem rādītājiem – ceturksnim un gadam līdz t + 2 mēnešiem. Tomēr ECB iebilst pret ierosināto diferencēto ziņošanu lielām un mazākām dalībvalstīm, kas minēta “Tabulu pārskata” 4. un 7. zemsvītras piezīmē un 1. tabulas 10. zemsvītras piezīmē, un ar ierosinājumu saistīto savlaicīguma pasliktināšanos mazākām dalībvalstīm (t + 80 dienas)/Šobrīd diferencēta ziņošana attiektos uz 17 dalībvalstīm, un Savienības paplašināšanas rezultātā ar vien lielāks skaits dalībvalstu būtu zem diferencētās ziņošanas robežvērtības. Tādēļ gan Eiropas rādītāju, gan mazāko dalībvalstu statistikas informācijas kvalitāte samazināsies.

14.

ECOFIN Padome 2000. gada septembrī apstiprināja EMI Darbības plānu statistikas prasībām un noteica termiņu ceturkšņa integrētajiem euro zonas kontiem pēc iestāžu sektora, kas ir t + 90 dienas pēc atsauces ceturkšņa, lai nodrošinātu ECB monetārās politikas vajadzības. Tas netieši noteica, ka Eurostat un ECB to attiecīgie nacionālie dati jāsavāc pēc t + 82 dienām. Plānoto ECB Padomes sanāksmju dēļ 2015. un 2016. gadā, termiņa samazināšana līdz t + 85 būs pietiekam līdz 2015.–2016. gadam. Attiecīgi, ECB atbalsta ziņošanas termiņu pārcelšanu uz priekšu līdz t + 85 dienām līdz 2014. gadam ar mērķi noteikt t + 82 dienas līdz 2017. gadam attiecībā uz ceturkšņa sektoru kontiem saskaņā ar ESA nosūtīšanas programmu, lai atbalstītu pilnu ceturkšņa griezumā integrētu euro zonas kontu izveidošanu. Tas saskan arī ar G–20 datu iztrūkumu iniciatīvu, kas nosaka, ka sektoru konti ir viena no prioritātēm, lai novērstu datu iztrūkumus, kas būs viens no izpildes pasākumiem pēc krīzes. EUI 2010 nosūtīšanas programmā tas skar 801. tabulu.

15.

Turklāt ECB atbalsta konsekventu datu nosūtīšanas termiņu visiem ceturkšņa un gada nacionālajiem datiem par vispārīgo valdību, kas nozīmē ceturkšņa datu par vispārīgo valdību sinhronizāciju ar savlaicīguma mērķiem 801. tabulā, skarot arī 27. un 28. tabulu, un arī ziņošanas termiņus 2. tabulai un pārmērīgas budžeta deficīta procedūras (PDP) datiem. Tādēļ ECB atbalsta ziņošanas termiņu samazināšanu ceturkšņa valdības kontiem EUI datu nodošanas programmā un PDP datiem uz t + 85 līdz 2014. gadam, un ar mērķi noteikt t + 82 dienas līdz 2017. gadam attiecībā uz pilnu ceturkšņa griezumā integrētu euro zonas kontu apkopojuma izveidošanu ar termiņu t + 90.

16.

Savā 2010. gada 31. marta Atzinumā CON/2010/28 par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 479/2009 attiecībā uz statistikas datu kvalitāti pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras kontekstā (10), ECB arī atbalstīja ziņošanas procesa caurredzamības uzlabošanu, PDP izmantojot nacionālo kontu deficītu (B.9). Izslēdzot mijmaiņas darījumu līgumu norēķinus un nākotnes likmes vienošanās no PDP izmantotā deficīta, deficīta skaitlis kļūst mazāk jūtīgs pret manipulācijām ar sarežģītu finanšu darījumu palīdzību. Šajā sakarā ECB atzinīgi novērtē to, ka ierosinātās regulas A pielikums vairs nenoteiks PDP_B.9 un PDP_D.41. Tomēr tas nozīmē, ka visas atsauces uz šiem diviem mainīgajiem jāsvītro no B pielikuma 2. tabulas. Tādēļ būs jāgroza Regula (EK) Nr. 479/2009, lai atspoguļotu to, ka nacionālo kontu deficīts (B.9) būs jāizmanto PDP, kā arī nominālvērtības definīciju ierosinātajā regulā.

17.

Lai nodrošinātu publisko un politisko nepieciešamību noteikt stundas atlīdzību darbiniekam vispārīgās valdības sektorā, fokusētos uz labāku izpratni par algu dinamiku un publisko un privāto sektoru iespējamo savstarpējo ietekmi, ECB iesaka 801. tabulā par vispārīgās valdības sektoru iekļaut ceturkšņa datus par darbinieku skaitu un nostrādātajām stundām, jo atlīdzība darbiniekiem vispārīgajā valdības sektorā jau ir iekļauta nosūtīšanas programmā.

Attiecībā uz grozījumiem, kurus ECB iesaka veikt ierosinātajā regulā, konkrēti redakcionāli priekšlikumi kopā ar paskaidrojumiem ir izklāstīti pielikumā.

Frankfurtē pie Mainas, 2011. gada 19. maijā

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 774 galīgā redakcija.

(2)  OV L 318, 27.11.1998., 8. lpp.

(3)  OV L 310, 30.11.1996., 1. lpp.

(4)  Pieejams ECB tīmekļa vietnē http://www.ecb.europa.eu

(5)  OV L 15, 20.1.2009., 1. lpp.

(6)  Līguma 127. panta 4. punkta 1. ievilkums nosaka, ka ar ECB apspriežas “par visiem ierosinātiem Savienības aktiem, kas ir tās kompetences jomā”. Līguma 282. panta 5. punkts nosaka, ka “ar Eiropas Centrālo banku atbilstīgi tās kompetences jomām konsultējas par visiem Savienības aktu projektiem”.

(7)  Līguma 290. pants atrodas Sestās daļas 2. nodaļas 1. iedaļā “Savienības tiesību akti”.

(8)  Līguma 282. panta 5. punkts atsaucas uz Savienības aktu projektiem šādās valodu versijās. Bulgāru (“проект на акт на Съюза”); Spāņu (“proyecto de acto de la Unión”); Dāņu (“udkast”); Vācu (“Entwürfen für Rechtsakte der Union”); Igauņu (“ettepanekute”); Grieķu (“προτεινόμενη πράξη της Ένωσης”); Franču (“projet d'acte de l'Union”); Itāļu (“progetto di atto dell'Unione”); Latviešu (“projektiem”); Lietuviešu (“Sąjungos aktų projektų”); Holandiešu (“ontwerp van een handeling van de Unie”); Portugāļu (“projectos de acto da União”); Rumāņu (“proiect de act al Uniunii”); Slovāku (“navrhovaných aktoch Únie”); Slovēņu (“osnutki aktov Unije”); Somu (“esityksistä”); Zviedru (“utkast”). Īru versijā ir “gniomh Aontais arna bheartu”, kas atbilst “plānotajiem” Savienības aktiem.

(9)  Lieta C-11/00 Eiropas Kopienu Komisija pret Eiropas Centrālo banku, [2003] ECR I-7147, jo īpaši 110. un 111. punkts.

(10)  OV C 103, 22.4.2010., 1. lpp.


PIELIKUMUS

Redakcionāli priekšlikumi

Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (1)

1.     grozījums

2. panta 2. punkts

“2.   EKS 2010 metodoloģijas grozījumus, ar ko paredzēts precizēt un pilnveidot tās saturu, Komisija var pieņemt, izmantojot deleģētos tiesību aktus saskaņā ar 7., 8. un 9. pantu un ar noteikumu, ka grozījumi nemaina metodoloģijas pamatjēdzienus, neprasa papildlīdzekļus to ieviešanai un nepalielina pašu resursus.”

“2.   EKS 2010 metodoloģijas grozījumus, ar ko paredzēts precizēt un pilnveidot tās saturu, Komisija var pieņemt, izmantojot deleģētos tiesību aktus saskaņā ar 7., 8. un 9. pantu un ar noteikumu, ka grozījumi nemaina metodoloģijas pamatjēdzienus, neprasa papildlīdzekļus to ieviešanai un nepalielina pašu resursus. Deleģēto aktu projektus Komisija izstrādā, cieši sadarbojoties ar Eiropas Centrālo banku.

Paskaidrojums

Ierosinātās regulas pieņemšanas tiesiskais pamats ir Līguma 338. panta 1. punkts, kas tieši nosaka, ka pasākumu pieņemšana saskaņā ar 338. panta 1. punktu “neierobežo 5. pantu Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtos” (turpmāk – “ECBS Statūti”). Savukārt ECBS Statūtu 5.3. pants nosaka, ka ECB “vajadzības gadījumā veicina to noteikumu un prakses saskaņošanu, kas regulē statistikas vākšanu, apkopošanu un izplatīšanu tās kompetences jomās”. Ņemot vērā šos Līguma noteikumus, Komisija, īstenojot tai saskaņā ar ierosināto regulu deleģētās pilnvaras, sagatavo deleģēto aktu projektus, cieši sadarbojoties ar ECB, lai nodrošinātu, t. sk., datu saskaņotību un kvalitāti, un līdz minimumam samazinātu pārskatu sniegšanas pienākumu apjomu.

2.     grozījums

A pielikuma 2.21 punkts

“2.21

Holdingsabiedrība, kas ir tikai meitasuzņēmumu aktīvu īpašniece, ir viens no saistītu finanšu iestāžu piemēriem. Citi uzņēmumi, kas arī tiek uzskatīti par saistītām finanšu iestādēm, ir uzņēmumi, kam ir iepriekš aprakstītās SPE īpašības, t. sk. ieguldījumu un pensiju fondi un uzņēmumi, kas tiek izmantoti privātpersonu vai ģimenes īpašumu turēšanai un pārvaldīšanai, aktīvu turēšanai vērtspapīrošanas nolūkā, parāda vērtspapīru emisijai saistīto uzņēmumu vārdā (šādu uzņēmumu var uzskatīt par starpnieku), kā vērtspapīrošanas instumentsabiedrības un lai veiktu citas finanšu funkcijas.”

“2.21

Holdingsabiedrība, kas ir tikai meitasuzņēmumu aktīvu īpašniece, ir viens no saistītu finanšu iestāžu piemēriem. Citi uzņēmumi, kas arī tiek uzskatīti par saistītām finanšu iestādēm, ir uzņēmumi, kam ir iepriekš aprakstītās SPE īpašības, t. sk. ieguldījumu un pensiju fondi un uzņēmumi, kas tiek izmantoti privātpersonu vai ģimenes īpašumu turēšanai un pārvaldīšanai, , parāda vērtspapīru emisijai saistīto uzņēmumu vārdā (šādu uzņēmumu var uzskatīt par starpnieku), un lai veiktu citas finanšu funkcijas.”

Paskaidrojums

Finanšu instrumentsabiedrības, ka veic vērtspapīrošanas darījumus jebkurā formā, nevar tikt uzskatītas par radniecīgām saistītajām finanšu iestādēm, jo, cita starpā, tās neatkarīgi no “neatkarības” kritērijiem netiek konsolidētas ar vērtspapīrošanas iniciatoru. Tās klasificē kā pārējos finanšu starpniekus (S.125). Sk. 1. pantu 2008. gada 19. decembra Regulā ECB/2008/30 par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku  (2).

3.     grozījums

A pielikuma 2.75 punkts

“2.75

Definīcija. Apakšsektors noguldījumu pieņēmējas sabiedrības, izņemot centrālās bankas (S.122), aptver visas finanšu sabiedrības un kvazisabiedrības, izņemot tās, kas klasificētas centrālo banku un NTF apakšsektoros, kuras galvenokārt nodarbojas ar finanšu starpniecību un kuras pieņem noguldījumus no institucionālajām vienībām, kā arī savā vārdā izsniedz kredītus vai veic ieguldījumus vērtspapīros.”

“2.75

Definīcija. Apakšsektors noguldījumu pieņēmējas sabiedrības, izņemot centrālās bankas (S.122), aptver visas finanšu sabiedrības un kvazisabiedrības, izņemot tās, kas klasificētas centrālo banku un NTF apakšsektoros, kuras galvenokārt nodarbojas ar finanšu starpniecību un kuras pieņem noguldījumus no institucionālajām vienībām, kā arī savā vārdā izsniedz kredītus vai veic ieguldījumus vērtspapīros.”

Paskaidrojums

Teksts jāsaskaņo ar “pārējo MFI” definīciju 1. pantā 2008. gada 19. decembra Regulā ECB/2008/32 par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (pārstrādāta redakcija)  (3). Līdzīgs formulējums iekļauts arī NKS 2008.

4.     grozījums

A pielikuma 2.90 punkts

“2.90

Definīcija. Finanšu instrumentsabiedrības, kas veic vērtspapīrošanas darījumus ir uzņēmumi, kas veic vērtspapīrošanas darījumus. Finanšu instrumentsabiedrības, kas atbilst institucionālās vienības kritērijam, tiek klasificētas S.125, pārējos gadījumos tās uzskatot par mātesuzņēmuma neatņemamu sastāvdaļu.”

“2.90

Definīcija. Finanšu instrumentsabiedrības, kas veic vērtspapīrošanas darījumus ir uzņēmumi, kas veic vērtspapīrošanas darījumus. ”

Paskaidrojums

Finanšu instrumentsabiedrības jāuzskata par atsevišķām institucionālajām vienībām neatkarīgi no tādiem kritērijiem kā “neatkarības no mātesuzņēmuma pakāpe” (sk. 2.22). Sk. Regulas ECB/2008/30 1. pantu.

5.     grozījums

A pielikuma 5.108 punkts

“5.108.

Ir būtiski noteikt … klasificētas kā saistītas finanšu iestādes.”

Paskaidrojums

Šis punkts jāsvītro, jo tas neatbilst vērtspapīrošanas instrumentsabiedrībām piemērojamām definīcijām un kritērijiem. Tā piemērošanas rezultātā varētu notikt rezidējošo instrumentsabiedrību konsolidācija ar rezidējošiem “mātesuzņēmumiem”, ņemot vērā, ka vērtspapīrošanas instrumentsabiedrības parasti neatbilst ierosinātajiem kritērijiem attiecībā uz atbildību par tirgus risku un kredītrisku (sk. Arī 4. grozījumu).

6.     grozījums

A pielikuma 5.111 punkts

“5.111

Nodrošinātās obligācijas ir parāda vērtspapīri, ko finanšu sabiedrības emitējušas vai pilnībā garantējušas. Finanšu sabiedrības emitentes vai garantijas devējas maksātnespējas gadījumā, obligāciju turētājiem ir priekšroka attiecībā uz nodrošinājumu papildus viņu parastajai prasībai pret finanšu sabiedrību.”

“5.111

Nodrošinātās obligācijas ir parāda vērtspapīri, ko finanšu sabiedrības emitējušas vai pilnībā garantējušas. Finanšu sabiedrības emitentes vai garantijas devējas maksātnespējas gadījumā, obligāciju turētājiem ir priekšroka attiecībā uz nodrošinājumu papildus viņu parastajai prasībai pret finanšu sabiedrību. Nodrošinātas obligācijas atšķiras no ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, kas emitēti vērtspapīrošanā, jo aktīvu emitents/īpašnieks uzņemas beznosacījumu pienākumu atmaksāt pamatsummu un procentus neatkarīgi no aktīvu rezultātiem. Aktīvi ir tikai nodrošinājums, kas ieķīlāts obligāciju turētāju labā gadījumam, ja šis pienākums netiek pildīts.

Paskaidrojums

Neizskaidrojot nodrošināto obligāciju un ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru atšķirību, nav skaidrs kāpēc vērtspapīrošanas sadaļa atsaucas uz nodrošinātajām obligācijām. Cita iespēja būtu dzēst jebkādu atsauci uz nodrošinātajām obligācijām, jo nodrošinātās obligācijas nav saistītas ar vērtspapīrošanu.

7.     grozījums

Nacionālo kontu datu nosūtīšanas programma

Tabulu pārskats (B pielikums)

Tabulu 2, 801, 27, 28 trešā aile “termiņš t + mēneši (ja norādīts – dienas)” un jaunās zemsvītras piezīmes

2/Galvenie rādītāji vispārējā valdība – gads/3/9

2/Galvenie rādītāji vispārējā valdība – gads/85 dienas  (4)/85 dienas trešajā ceturksnī

801/Nefinanšu konti pēc sektora – ceturksnis/85 dienas

801/Nefinanšu konti pēc sektora – ceturksnis/85 dienas (4)

27/Finanšu konti vispārējā valdība – ceturksnis/85 dienas

27/Finanšu konti vispārējā valdība – ceturksnis/85 dienas (4)

28/Valdības parāds – ceturksnis/3

28/Valdības parāds – ceturksnis/85 dienas  (4)

Paskaidrojums

ECOFIN Padome 2000. gada septembrī apstiprināja EMI Darbības plānu statistikas prasībām un noteica termiņu ceturkšņa integrētajiem euro zonas kontiem pēc iestāžu sektora, kas ir t+90 dienas pēc atsauces ceturkšņa, lai nodrošinātu ECB monetārās politikas vajadzības. Tas netieši noteica, ka Eurostat un ECB to attiecīgie nacionālie dati jāsavāc pēc t+82 dienām. Plānoto ECB Padomes sanāksmju dēļ 2015. un 2016. gadā, termiņa samazināšana līdz t+85 būs pietiekam līdz 2015.–2016. gadam. Attiecīgi ECB atbalsta ziņošanas termiņu samazināšanu sektora ceturkšņa kontiem EUI datu nodošanas programmā uz t+85 dienām līdz 2014. gadam, un ar mērķi noteikt t+82 dienas līdz 2017. gadam attiecībā uz pilnu ceturkšņa griezumā integrētu euro zonas kontu apkopojuma izveidošanu ar termiņu t+90 dienām.

Turklāt ECB atbalsta konsekventu datu nosūtīšanas termiņu visiem ceturkšņa un gada nacionālajiem datiem par vispārīgo valdību, kas nozīmē ceturkšņa datu par vispārīgo valdību sinhronizāciju ar savlaicīguma mērķiem 801. tabulā, skarot arī 27. un 28. tabulu, un arī ziņošanas termiņus 2. tabulai un pārmērīgas budžeta deficīta procedūras (PDP) datiem. Tādēļ ECB atbalsta ziņošanas termiņu samazināšanu ceturkšņa valdības kontiem EUI datu nodošanas programmā un PDP datiem uz t+85 līdz 2014. gadam, un ar mērķi noteikt t+82 dienas līdz 2017. gadam attiecībā uz pilnu ceturkšņa griezumā integrētu euro zonas kontu apkopojuma izveidošanu ar termiņu t+90.

8.     grozījums

B pielikuma 2. tabulas beigas – Vispārējās valdības galvenie rādītāji

PDP_D.41

Procenti, t. sk. mijmaiņas darījumu un ārpus biržas tirgoto nākotnes darījumu plūsmas (1) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

PDP_B.9

Neto aizdevumi(+)/Neto aizņemumi (–) Pārmērīga deficīta procedūrā (PDP) (4)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.41

Procenti, (1)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Neto aizdevumi(+)/Neto aizņemumi

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

Paskaidrojums

Ierosinātās regulas A pielikums vairs nedefinē PDP_D.41 un PDP_B.9. Tas nozīmē, ka visas atsauces uz šiem mainīgajiem jāsvītro arī B pielika 2. tabulā. Tas attiecas arī uz 2. tabulas 4. zemsvītras piezīmi.

9.     grozījums

S13. ailes beigas 801. tabulā – Nefinanšu konti pēc sektora – ceturkšņa dati

OTE Kopējie vispārējās valdības izdevumi/x

OTE Kopējie vispārējās valdības izdevumi/x

OTR Kopējie vispārējās valdības ieņēmumi/x

OTR Kopējie vispārējās valdības ieņēmumi/x

 

EMH Nostrādātās stundas/x

 

EMP Nodarbinātās personas/x

Paskaidrojums

Lai nodrošinātu publisko un politisko nepieciešamību noteikt atlīdzību darbiniekam un stundas atlīdzību vispārīgās valdības sektorā, nosūtīšanas programma (801. tabula) jāpapildina ar datiem par darbinieku skaitu un nostrādātajām stundām vispārējās valdības sektorā ceturksnī.


(1)  Teksts treknrakstā ir teksts, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu. Nosvītrotais teksts ir teksts, kuru ECB ierosina svītrot.

(2)  OV L 15, 20.1.2009., 1. lpp.

(3)  OV L 15, 20.1.2009., 14. lpp.

(4)  82 dienas no 2017. gada.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

9.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 203/11


Euro maiņas kurss (1)

2011. gada 8. jūlijs

2011/C 203/05

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,4242

JPY

Japānas jena

115,98

DKK

Dānijas krona

7,4587

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,89320

SEK

Zviedrijas krona

9,0838

CHF

Šveices franks

1,2102

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

7,7450

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

24,224

HUF

Ungārijas forints

263,08

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7091

PLN

Polijas zlots

3,9401

RON

Rumānijas leja

4,2010

TRY

Turcijas lira

2,3124

AUD

Austrālijas dolārs

1,3231

CAD

Kanādas dolārs

1,3645

HKD

Hongkongas dolārs

11,0824

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,7111

SGD

Singapūras dolārs

1,7364

KRW

Dienvidkorejas vona

1 505,56

ZAR

Dienvidāfrikas rands

9,5102

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

9,2072

HRK

Horvātijas kuna

7,3910

IDR

Indonēzijas rūpija

12 133,26

MYR

Malaizijas ringits

4,2565

PHP

Filipīnu peso

60,892

RUB

Krievijas rublis

39,8226

THB

Taizemes bāts

43,025

BRL

Brazīlijas reāls

2,2214

MXN

Meksikas peso

16,4491

INR

Indijas rūpija

63,2270


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

9.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 203/12


Publicēts saskaņā ar 6. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/24/EK par kredītiestāžu reorganizāciju un likvidāciju

2011/C 203/06

PRASĪBAS RĪKOJUMS ATTIECĪBĀ UZ ANGLO IRISH BANK CORPORATION LIMITED UN IRISH NATIONWIDE BUILDING SOCIETY SASKAŅĀ AR 2010. GADA KREDĪTIESTĀŽU (STABILIZĀCIJAS) LIKUMA 50. NODAĻU

Īrijas finanšu ministrs (“ministrs”) 2011. gada 7. aprīlī izdeva prasības rīkojumu (“prasības rīkojums”), kas attiecās uz Anglo Irish Bank Corporation Limited (“Anglo”) un Irish Nationwide Building Society (“INBS”) saskaņā ar 2010. gada Kredītiestāžu (Stabilizācijas) likuma 50. nodaļu (“likums”), kurā

1.

Anglo prasīts:

1.1.

visos būtiskajos aspektos īstenot augsta līmeņa pakāpenisko plānu slēgt atsevišķus Anglo birojus Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē un Anglo filiāles Vīnē, Diseldorfā un Džersijā;

1.2.

visos būtiskajos aspektos īstenot augsta līmeņa pakāpenisko plānu likvidēt Anglo līdzekļu pārvaldības darbību;

1.3.

visos būtiskajos aspektos īstenot augsta līmeņa pakāpenisko plānu iegādāties un/vai apvienoties ar INBS; kā arī

1.4.

kopā ar INBS un NTMA sagatavot un saskaņā ar NTMA iepriekšēju apstiprinājumu visos būtiskajos aspektos īstenot augsta līmeņa pārstrukturēšanas un procesu pārskatīšanas pakāpenisko plānu Anglo un INBS, pamatojoties uz ES Kopīgo Anglo un INBS pārstrukturēšanas un darba plānu, kas iesniegts Eiropas Komisijai 2011. gada 31. janvārī (ievērojot visas šā plāna izmaiņas, ko vadījusi un apstiprinājusi Eiropas Komisija); kā arī

2.

INBS prasīts:

2.1.

visos būtiskajos aspektos īstenot augsta līmeņa pakāpenisko plānu Anglo iegādāties INBS un/vai Anglo apvienoties ar INBS; kā arī

2.2.

kopā ar Anglo un NTMA sagatavot un saskaņā ar NTMA iepriekšēju apstiprinājumu visos būtiskajos aspektos īstenot augsta līmeņa pakāpenisko pārstrukturēšanas plānu kas pamatojas uz ES Kopīgo Anglo un INBS pārstrukturēšanas un procesu pārskatīšanas pakāpenisko plānu, kas iesniegts Eiropas Komisijai 2011. gada 31. janvārī (ievērojot visas šā plāna izmaiņas, ko vadījusi un apstiprinājusi Eiropas Komisija),

(kopā – “prasības”);

3.

paziņots, ka prasību īstenošana ir reorganizācijas pasākums, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 4. aprīļa Direktīvas 2001/24/EK (“CIWUD direktīva”) un Eiropas Kopienu 2011. gada regulas (Kredītiestāžu reorganizācija un likvidācija) (turpmāk – “2011. gada regula”) nosacījumus un attiecīgi prasības pilnībā stājas spēkā saskaņā ar CIWUD direktīvu, 2011. gada regulu un likumu, jo īpaši ietverot, bet neaprobežojoties ar likuma 61. nodaļu; kā arī

4.

paziņots, ka prasības stājas spēkā nekavējoties.

Saskaņā ar likuma 63. nodaļu personas, kuras ietekmē prasības rīkojums, 14 dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas attiecīgai personai, vai kad šī persona kādā citā veidā uzzina par prasības rīkojumu, var vērsties Īrijas Augstajā Tiesā Four Courts, Inns Quay, Dublin 7, Ireland ar prasību saskaņā ar likumu pārskatīt lēmumu attiecībā uz prasības rīkojumu.


9.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 203/14


Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 2. panta 8. punktā minēto robežšķērsošanas vietu saraksta atjauninājums (OV C 316, 28.12.2007., 1. lpp.; OV C 134, 31.5.2008., 16. lpp.; OV C 177, 12.7.2008., 9. lpp.; OV C 200, 6.8.2008., 10. lpp.; OV C 331, 31.12.2008., 13. lpp.; OV C 3, 8.1.2009., 10. lpp.; OV C 37, 14.2.2009., 10. lpp.; OV C 64, 19.3.2009., 20. lpp.; OV C 99, 30.4.2009., 7. lpp.; OV C 229, 23.9.2009., 28. lpp.; OV C 263, 5.11.2009., 22. lpp.; OV C 298, 8.12.2009., 17. lpp.; OV C 74, 24.3.2010., 13. lpp.; OV C 326, 3.12.2010., 17. lpp.; OV C 355, 29.12.2010., 34. lpp.; OV C 22, 22.1.2011., 22. lpp.; OV C 37, 5.2.2011., 12. lpp.; OV C 149, 20.5.2011., 8. lpp.; OV C 190, 30.6.2011., 17. lpp.)

2011/C 203/07

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 2. panta 8. punktā minēto robežšķērsošanas vietu saraksta publicēšana pamatojas uz informāciju, ko dalībvalstis paziņo Komisijai saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 34. pantu.

Papildus publikācijai Oficiālajā Vēstnesī regulārs atjauninājums ir pieejams Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

SPĀNIJA

OV C 316, 28.12.2007. publicētās informācijas grozījumi

Iedaļu “Gaisa robežas” aizstāj ar šādu tekstu:

1.

Albacete

2.

Alicante

3.

Almería

4.

Asturias

5.

Barcelona

6.

Bilbao

7.

Castellón

8.

Ciudad Real

9.

Fuerteventura

10.

Gerona

11.

Gran Canaria

12.

Granada

13.

Huesca-Pirineos

14.

Ibiza

15.

Jerez de la Frontera

16.

La Coruña

17.

La Palma

18.

Lanzarote

19.

León

20.

Madrid-Barajas

21.

Málaga

22.

Matacán (Salamanca)

23.

Menorca

24.

Murcia

25.

Palma de Mallorca

26.

Pamplona

27.

Reus

28.

Santander

29.

Santiago

30.

Sevilla

31.

Tenerife North

32.

Tenerife South

33.

Valencia

34.

Valladolid

35.

Vigo

36.

Vitoria

37.

Zaragoza


INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

Eiropas Komisija

9.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 203/16


Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), 5. panta 3. punktā minēto atsauces summu, kas nepieciešamas, lai šķērsotu ārējās robežas, saraksta atjaunināšana (publicēts OV C 247, 13.10.2006., 19. lpp., OV C 153, 6.7.2007., 22. lpp., OV C 182, 4.8.2007., 18. lpp., OV C 57, 1.3.2008., 38. lpp., OV C 134, 31.5.2008., 19. lpp., OV C 37, 14.2.2009., 8. lpp., OV C 35, 12.2.2010., 7. lpp., OV C 304, 10.11.2010., 5. lpp., OV C 24, 26.1.2011., 6. lpp., OV C 157, 27.5.2011., 8. lpp.)

2011/C 203/08

To atsauces summu, kas nepieciešamas, lai šķērsotu ārējās robežas, un kas minētas 5. panta 3. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss), saraksta publicēšana pamatojas uz informāciju, ko dalībvalstis dara zināmu Komisijai saskaņā ar Šengenas Robežu kodeksa 34. pantu.

Papildus publikācijai Oficiālajā Vēstnesī ikmēneša atjauninājums ir pieejams Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

NORVĒĢIJA

Informācija, ar kuru aizstāj OV C 247, 13.10.2006. publicēto informāciju

Saskaņā ar Norvēģijas Imigrācijas likuma 17. panta f) punktu, ikvienam ārvalsts valstspiederīgam, kas nevar pierādīt, ka viņam ir pietiekami līdzekļi, lai uzturētos Karalistē un atgrieztos, vai ka viņš var rēķināties ar šādiem līdzekļiem, pie robežas var liegt ieceļot.

Summas, ko uzskata par vajadzīgām, nosaka individuāli, un lēmumus pieņem katrā konkrētā gadījumā. Ņem vērā uzturēšanās ilgumu, to, vai ārvalsts valstspiederīgais apmetīsies pie ģimenes vai draugiem, vai viņam ir atpakaļceļa biļete un vai par uzturēšanos ir dota garantija (NOK 500 dienā uzskata par pietiekamu summu ieceļotājiem, kas neapmetas pie radiniekiem vai draugiem).


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Padome

9.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 203/17


ATKLĀTS KONKURSS

Eiropas sadarbība zinātnes un tehnoloģiju jomā (COST)

2011/C 203/09

COST apvieno dažādu valstu pētniekus un ekspertus, kas strādā specifiskās jomās. COST nefinansē pašu pētniecību, bet atbalsta kontaktu veidošanas aktivitātes, piemēram, sanāksmes, konferences, īstermiņa zinātnisku apmaiņu un informācijas sniegšanas aktivitātes. Šobrīd atbalstu saņem vairāk nekā 250 zinātniski kontaktu tīkli (darbības).

COST aicina iesniegt projektu pieteikumus darbībām, kas veicina Eiropas zinātnisko, tehnoloģisko, ekonomisko, kultūras vai sabiedrības attīstību. Īpaši tiek gaidīti projekti, kas iedrošina citas Eiropas programmas un/vai kurus ierosina jauni pētnieki.

Lai veidotu Eiropas pētniecības telpu (ERA), būtiski ir attīstīt ciešākas saites starp Eiropas pētniekiem. COST veicina jaunus, novatoriskus, vairākas disciplīnas aptverošus un plašus pētniecības tīklus Eiropā. Pētniecības grupas veic COST aktivitātes, lai stiprinātu pamatus zinātniskās izcilības veidošanai Eiropā.

COST struktūrā ir deviņas vispārējas nozares (biomedicīna un molekulārās biozinātnes; ķīmija un molekulārās zinātnes un tehnoloģijas; Zemes sistēmas zinātne un vides pārvaldība; pārtika un lauksaimniecība; mežsaimniecība, tās produkti un pakalpojumi; indivīdi, sabiedrība, kultūra un veselība; informācijas un komunikāciju tehnoloģijas; materiālu zinātne, fizika un nanozinātnes; transports un pilsētu attīstība). Katrā nozarē ietilpstošās jomas ir aprakstītas tīmekļa vietnē http://www.cost.eu

Pieteikumu iesniedzēji ir aicināti norādīt savu jomu kādā no nozarēm. Tomēr īpaši aicinām iesniegt vairākas disciplīnas aptverošus projektus, kas neietilpst tikai vienā nozarē; tos izvērtēs atsevišķi.

Projektos būtu jāiesaista pētnieki vismaz no piecām COST valstīm. Atkarībā no budžeta iespējām paredzams, ka būs iespējams saņemt finansiālu atbalstu EUR 100 000 apmērā gadā, parasti uz četriem gadiem.

Projektu pieteikumus izvērtēs divās kārtās. Sākotnējā projekta pieteikumā (maksimums 1 500 vārdu/3 lappuses), ko iesniedz, izmantojot tiešsaistes veidlapu tīmekļa vietnē http://www.cost.eu/opencall, būtu jāsniedz īss pārskats par projektu un tā paredzēto ietekmi. Projektu pieteikumi, kas neatbildīs COST atbilstības kritērijiem (piem., lūgumi finansēt pētniecību), tiks noraidīti. Prasībām atbilstīgos projektu pieteikumus izvērtēs attiecīgās nozares komiteja saskaņā ar kritērijiem, kas publicēti tīmekļa vietnē http://www.cost.eu Atlasīto sākotnējo projektu pieteikumu iesniedzēji tiks aicināti iesniegt pilnu projekta pieteikumu. Pilnus projektu pieteikumus izskatīs, izmantojot profesionālapskati saskaņā ar izvērtējuma kritērijiem, kas publicēti tīmekļa vietnē http://www.cost.eu/opencall Parasti lēmumu pieņem sešos mēnešos pēc iesniegšanas dienas, un darbībām būtu jāsākas trīs mēnešos pēc lēmuma pieņemšanas.

Sākotnējo projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2011. gada 30. septembris, plkst. 17.00 pēc Briseles laika. Pilnu projektu pieteikumu iesniegšanai izvēlēsies ne vairāk kā 80 pieteikumus, un no tiem izvēlēsies ne vairāk kā 30 darbības – atkarībā no budžeta iespējām. Par pilno projektu pieteikumu iesniegšanu paziņos līdz 2011. gada 25. novembrim, un tie būs jāiesniedz līdz 2012. gada 27. janvārim, savukārt lēmumi gaidāmi 2012. gada jūnijā. Nākamais iesniegšanas termiņš ir paredzēts 2012. gada 30. martā.

Lai saņemtu informāciju un norādes, projektu pieteikumu iesniedzēji var sazināties ar valstu COST koordinatoriem – skatīt tīmekļa vietni http://www.cost.eu/cnc

Projektu pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē COST oficiālajā tīmekļa vietnē.

Koordinēšanas aktivitātēm COST saņem finansiālu palīdzību no ES PTA pamatprogrammas. COST birojs, ko izveidojis Eiropas Zinātnes fonds (EZF) – COST īstenošanas iestāde –, darbojas kā COST, tās nozaru komiteju un darbību administratīvais, zinātniskais un tehniskais sekretariāts.


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

9.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 203/19


Čehijas Republikas vides ministra paziņojums atbilstīgi 3. panta 2. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei

2011/C 203/10

Čehijas Republikas Vides ministrija paziņo, ka ir saņēmusi pieteikumu apgabala noteikšanai ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Čehijas Republikas ziemeļaustrumu daļā (Trutnovsko); šā apgabala robežas ir noteiktas 1. pielikumā iekļautajā kartē.

Ņemot vērā virsrakstā minētās direktīvas noteikumus, kā arī 11. pantu Likumā Nr. 44/1988 par minerālresursu aizsardzību un izmantošanu (Likums par derīgo izrakteņu ieguvi) un 4.d pantu Čehijas Tautas padomes Likumā Nr. 62/1988 par ģeoloģiskajiem darbiem, kurā izdarīti grozījumi, Čehijas Republikas Vides ministrija aicina juridiskās vai fiziskās personas, kurām ir atļauja veikt derīgo izrakteņu ieguves darbības (līgumslēdzēji), iesniegt konkurējošu pieteikumu apgabala noteikšanai ogļūdeņražu izpētei un ieguvei Čehijas Republikas ziemeļaustrumu daļā (Trutnovsko).

Kompetentā iestāde lēmuma pieņemšanai ir Čehijas Republikas Vides ministrija. Minētās direktīvas 5. panta 1. un 2. punkta un 6. panta 2. punkta kritēriji, nosacījumi un prasības ir pilnībā transponētas Čehijas tiesību aktos ar Čehijas Tautas padomes Likumu Nr. 62/1988 par ģeoloģiskajiem darbiem, kurā izdarīti grozījumi.

Pieteikumus var iesniegt trīspadsmit nedēļu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, nosūtot tos uz šādu adresi:

Dr. Martin Holý

ředitel odboru horninového a půdního prostředí

Ministerstvo životního prostředí České republiky

Vršovická 65

100 10 Praha 10

ČESKÁ REPUBLIKA

Pēc minētā termiņa beigām saņemtie pieteikumi netiks izskatīti. Lēmumu par pieteikumiem pieņems ne vēlāk kā divpadsmit mēnešu laikā pēc minētā termiņa beigām.

Plašākai informācijai lūdzam zvanīt Jaroslavam Česneka (Jaroslav Česnek) kungam pa šādu tālruni: +420 267122652.


9.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 203/20


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 203/11

1.

Komisija 2011. gada 1. jūlijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmumi Allianz SE (“Allianz”, Vācija) un Banco Popular Español SA (“BPE”, Spānija) iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē kopīgu kontroli pār uzņēmumu Popular Gestión, SGIIC, SA (“PG”, Spānija), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Allianz: starptautisku apdrošināšanas un finanšu pakalpojumu sniedzējs,

BPE: komercbanku, faktoringa, aktīvu pārvaldības, pensiju fondu pārvaldības, biržas operāciju, līzinga un apdrošināšanas nozares,

PG: aktīvu pārvaldības pakalpojumi.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar EK Apvienošanās regulu (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6232 – Allianz/Banco Popular/Popular Gestión uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp. (“Paziņojums par vienkāršotu procedūru”).


9.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 203/21


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 203/12

1.

Komisija 2011. gada 29. jūnijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmumi Temasek Holdings (Privāts) Limited (“Temasek”, Singapūra) un E. OPPENHEIMER & Son International Ltd (“E. OPPENHEIMER”, Britu Virdžīnu salas) Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār kopuzņēmumu, ko veido divi uzņēmumi Tana Africa Capital Limited un Tana Africa Investment Managers Limited (kopā saukti par Tana), iegādājoties akcijas jaunizveidotā sabiedrībā, kas veido kopuzņēmumu.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

uzņēmums Temasek: ieguldījumu kontrolakciju sabiedrība. Tās darbības jomā ietilpst plašs nozaru loks: finanšu pakalpojumi, elektroniskie sakari, plašsaziņas līdzekļi un tehnoloģijas, transporta pakalpojumi un rūpniecība; dabaszinātnes, patēriņa preces un nekustamie īpašumi, enerģētika un resursi,

uzņēmums E. OPPENHEIMER: ģimenes ieguldījuma instruments, kura primārais īpašums ir ievērojama kapitāla daļa De Beers, kā arī citi ieguldījumi,

uzņēmums Tana: jauns kopuzņēmums, kas investēs privātos un valsts uzņēmumos strauji mainīgajā patēriņa preču tirgus nozarē Āfrikā. Uzņēmums Tana pašreiz neveic uzņēmējdarbību vai citas darbības.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar EK Apvienošanās regulu (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6240 – Temasek/E. OPPENHEIMER/Tana JV uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp. (“Paziņojums par vienkāršotu procedūru”).


9.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 203/22


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 203/13

1.

Komisija 2011. gada 1. jūlijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), kuras rezultātā uzņēmums Aurubis AG (Aurubis, “Vācija”) Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kontroli pār dažām juridiskām personām un aktīviem, kuri pašlaik pieder Luvata Oy (Luvata, “Somija”) meitasuzņēmumiem un kuri veido uzņēmuma LuvataRolled Products Division” (“LRP”), iegādājoties akcijas un aktīvus.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Aurubis: viens no galvenajiem vara ražotājiem Eiropā. Tā pamatdarbība ir tirdzniecībai paredzētu vara katodu ražošana no vara koncentrātiem, vara metāllūžņiem un pārstrādātām izejvielām. Tie tiek pārstrādāti stiepļu stieņos, formās, kā arī velmējumos,

Luvata: piegādā metālus un piedāvā risinājumus, pakalpojumus, komponentus un materiālus ražošanai un celtniecībai. Ierosinātā darījuma mērķa uzņēmums LRP ir viena no uzņēmuma Luvata nodaļām,

LRP: plānu vara un vara sakausējumu velmējumu ražotājs rūpnieciskai izmantošanai.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6316 – Aurubis/Luvata Rolled Products uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).


Labojumi

9.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 203/23


Labojums paziņojumā “Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu”

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 187, 2011. gada 28. jūnijs )

2011/C 203/14

6. lappusē:

tekstu:

“Kopējais plānotais atbalsta apjoms EUR 10 625 700 miljoni”

lasīt šādi:

“Kopējais plānotais atbalsta apjoms EUR 10 625 700”.