ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.194.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 194

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 2. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2011/C 194/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 186, 25.6.2011.

1

 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2011/C 194/02

Lieta C-147/08: Tiesas (virspalāta) 2011. gada 10. maija spriedums (Arbeitsgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg (Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā — Savienības tiesību vispārējie principi — LESD 157. pants — Direktīva 2000/78/EK — Piemērošanas joma — Darba samaksas jēdziens — Izslēgšanas — Profesionālā pensiju shēma par papildu vecuma pensiju agrākajiem pašvaldības darbiniekiem un viņus pārdzīvojušajiem ģimenes locekļiem — Šīs pensijas aprēķina metode, kas ir izdevīgāka laulātiem pensijas saņēmējiem nekā personām, kas dzīvo reģistrētās partnerattiecībās — Diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ)

2

2011/C 194/03

Apvienotās lietas C-230/09 un C-231/09: Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 5. maija spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Hauptzollamt Koblenz/Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09)/Theodor Aissen, Hermann Rohaan (Lauksaimniecība — Piena un piena produktu nozare — Regula (EK) Nr. 1788/2003 — Maksājums piena un piena produktu nozarē — Regula (EK) Nr. 1782/2003 — Tiešā atbalsta shēmas kopējā lauksaimniecības politikā — Individuālo references daudzumu nodošana — Sekas attiecībā uz maksājuma aprēķinu — Sekas attiecībā uz piena ražošanas piemaksas aprēķinu)

3

2011/C 194/04

Lieta C-391/09: Tiesas (otrā palāta) 2011. gada 12. maija spriedums (Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (Lietuvas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn/Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius (Savienības pilsonība — Pārvietošanās un uzturēšanās dalībvalstīs brīvība — Nediskriminācijas pilsonības dēļ princips — LESD 18. un 21. pants — Vienlīdzīgas attieksmes pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības princips — Direktīva 2000/43/EK — Valsts tiesiskais regulējums, ar ko noteikta fizisku personu vārdu un uzvārdu atveidošana civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošos dokumentos tādā formā, lai būtu ievēroti valsts oficiālās valodas rakstības noteikumi)

4

2011/C 194/05

Lieta C-543/09: Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 5. maija spriedums (Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Deutsche Telekom AG/Bundesrepublik Deutschland (Elektroniskās komunikācijas — Direktīva 2002/22/EK — 25. panta 2. punkts — Direktīva 2002/58/EK — 12. pants — Telefona uzziņu dienestu un abonentu sarakstu pakalpojumu sniegšana — Uzņēmuma, kas piešķir telefona numurus, pienākums nodot citiem uzņēmumiem tā rīcībā esošus datus par trešo uzņēmumu abonentiem)

5

2011/C 194/06

Lieta C-107/10: Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 12. maija spriedums (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direktor Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto NAP (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — PVN — Direktīva 77/388/EEK un Direktīva 2006/112/EK — Atmaksāšana — Termiņš — Procenti — Ieskaits — Nodokļu neitralitātes un samērīguma principi — Tiesiskās paļāvības aizsardzība)

5

2011/C 194/07

Lieta C-144/10: Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 12. maija spriedums (Kammergericht Berlin (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts/JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch (Jurisdikcija civillietās — Regulas (EK) Nr. 44/2001 22. panta 2. punkts un 27. pants — Domicila valsts tiesu izņēmuma jurisdikcija izskatīt lietas par sabiedrību institūciju pieņemto lēmumu spēkā esamību — Piemērojamība — Publisko tiesību juridiskas personas celta prasība par līguma atzīšanu par spēkā neesošu tās institūciju lēmumu par šī līguma noslēgšanu iespējamas spēkā neesamības dēļ — Lis pendens — Tiesas, kurā otrajā ir celta prasība, pienākums apturēt tiesvedību — Piemērojamība)

6

2011/C 194/08

Apvienotās lietas C-201/10 un C-202/10: Tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 5. maija spriedums (Finanzgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10) un Vion Trading GmbH (C-202/10)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas (Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 — Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība — 3. pants — Eksporta kompensācijas atgūšana — 30 gadu noilguma termiņš — Tāds noteikums par noilgumu, kas ietilpst dalībvalsts civiltiesību vispārīgajā daļā — Piemērošana pēc analoģijas — Tiesiskās drošības princips — Tiesiskās paļāvības princips — Samērīguma princips)

7

2011/C 194/09

Lieta C-294/10: Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 12. maija spriedums (Augstākās tiesas Senāta (Latvija Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks/Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (Gaisa transports — Regula (EK) Nr. 261/2004 — 5. panta 3. punkts — Kompensācijas izmaksa pasažieriem lidojuma atcelšanas gadījumā — Atbrīvojums no kompensācijas izmaksāšanas pienākuma ārkārtēju apstākļu gadījumā — Gaisa pārvadātāja īstenota visu iespējamo pasākumu veikšana, lai izvairītos no ārkārtējiem apstākļiem — Savlaicīga resursu plānošana, lai varētu veikt lidojumu pēc šādu apstākļu beigšanās)

7

2011/C 194/10

Lieta C-479/10: Tiesas (piektā palāta) 2011. gada 10. maija spriedums — Eiropas Komisija/Zviedrijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Vide — Direktīva 1999/30/EK — Piesārņojuma kontrole — PM10 koncentrācijas apkārtējā gaisā robežvērtības)

8

2011/C 194/11

Lieta C-128/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 14. martā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) — UsedSoft GmbH/Oracle International Corp.

8

2011/C 194/12

Lieta C-165/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 4. aprīlī iesniedza Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovākijas Republika) — Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky/Profitube s. r. o.

9

2011/C 194/13

Lieta C-173/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 8. aprīlī iesniedza Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Apvienotā Karaliste) — Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd/Sportradar GmbH (Vācijā reģistrēta sabiedrība), Sportradar (Šveicē reģistrēta sabiedrība)

10

2011/C 194/14

Lieta C-177/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 15. aprīlī iesniedza Symvoulio tis Epikrateias (Grieķija) — Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton/1) Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, 2) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon un 3) Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokent

10

2011/C 194/15

Lieta C-209/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 4. maijā iesniedza Symvoulio tis Epikrateias (Grieķija) — Sportingbet PLC/Ypourgos Politismou, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

11

 

Vispārējā tiesa

2011/C 194/16

Lieta T-423/07: Vispārējās tiesas 2011. gada 19. maija spriedums — Ryanair/Komisija (Valsts atbalsts — Konkurence — Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — Aviācijas nozare — Minhenes lidostas 2. termināla ekskluzīva izmantošana — Prasība sakarā ar bezdarbību — Komisijas nostājas formulēšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas — Pienākums rīkoties — Trūkums)

12

2011/C 194/17

Lieta T-502/07: Vispārējās tiesas 2011. gada 18. maija spriedums — IIC-Intersport International/ITSB — McKenzie (McKENZIE) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes McKENZIE reģistrācijas pieteikums — Kopienas agrāka grafiska preču zīme un Kopienas agrāka vārdiska preču zīme McKINLEY — Relatīvs atteikuma pamats — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

12

2011/C 194/18

Lieta T-207/08: Vispārējās tiesas 2011. gada 18. maija spriedums — Habanos/ITSB — Tabacos de Centroamérica (KIOWA) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes KIOWA reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas un valsts grafiskas preču zīmes COHIBA — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība — Apzīmējumu līdzības neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

13

2011/C 194/19

Lieta T-580/08: Vispārējās tiesas 2011. gada 19. maija spriedums — PJ Hungary/ITSB — Pepekillo (PEPEQUILLO) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes PEPEQUILLO reģistrācijas pieteikums — Agrākas valsts un Kopienas vārdiskas un grafiskas preču zīmes PEPE un PEPE JEANS — Restitutio in integrum — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Preču līdzība — Regulas (EK) Nr. 40/94 78. pants (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 81. pants) — Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts (tagad — Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts)

13

2011/C 194/20

Lieta T-376/09: Vispārējās tiesas 2011. gada 18. maija spriedums — Glenton España/ITSB — Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes POLO SANTA MARIA reģistrācijas pieteikums — Agrāka Beniluksa grafiska preču zīme, kurā attēlots polo spēlētāja siluets — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

14

2011/C 194/21

Lieta T-81/10: Vispārējās tiesas 2011. gada 19. maija spriedums — Tempus Vade/ITSB — Palacios Serrano (AIR FORCE) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes AIR FORCE reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas un valsts vārdiska un grafiskas preču zīmes TIME FORCE — Relatīvi atteikuma pamatojumi — Sajaukšanas iespējas neesamība — Apzīmējumu līdzības neesamība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts)

14

2011/C 194/22

Lieta T-206/11: Prasība, kas celta 2011. gada 4. aprīlī — COMPLEX/ITSB — Kajometal (KX)

14

2011/C 194/23

Lieta T-207/11: Prasība, kas celta 2011. gada 8. aprīlī — EyeSense/ITSB — Osypka Medical (ISENSE)

15

2011/C 194/24

Lieta T-216/11: Prasība, kas celta 2011. gada 18. aprīlī — Progust/ITSB — Sopralex & Vosmarques (IMPERIA)

15

2011/C 194/25

Lieta T-219/11: Prasība, kas celta 2011. gada 15. aprīlī — Otero González/ITSB — Apli-Agipa (AGIPA)

16

2011/C 194/26

Lieta T-220/11: Prasība, kas celta 2011. gada 18. aprīlī — TeamBank/ITSB — Fercredit Servizi Finanziari (f@ir Credit)

16

2011/C 194/27

Lieta T-223/11: Prasība, kas celta 2011. gada 20. aprīlī — Siemens/Komisija

17

2011/C 194/28

Lieta T-224/11: Prasība, kas celta 2011. gada 21. aprīlī — Caventa/ITSB — Anson's Herrenhaus (BERG)

17

2011/C 194/29

Lieta T-225/11: Prasība, kas celta 2011. gada 21. aprīlī — Caventa/ITSB — Anson’s Herrenhaus (BERG)

18

2011/C 194/30

Lieta T-227/11: Prasība, kas celta 2011. gada 26. aprīlī — Wall/ITSB — Bluepod Media Worldwide (bluepod media)

18

2011/C 194/31

Lieta T-232/11: Prasība, kas celta 2011. gada 4. maijā — Stichting Greenpeace Nederland un PAN Europe/Komisija

19

2011/C 194/32

Lieta T-243/11: Prasība, kas celta 2011. gada 26. aprīlī — Glaxo Group/ITSB — Farmodiética (ADVANCE)

19

2011/C 194/33

Lieta T-245/11: Prasība, kas celta 2011. gada 6. maijā — ClientEarth un International Chemical Secretariat/ECHA

20

LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/1


2011/C 194/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

OV C 186, 25.6.2011.

Iepriekšējās publikācijas

OV C 179, 18.6.2011.

OV C 173, 11.6.2011.

OV C 160, 28.5.2011.

OV C 152, 21.5.2011.

OV C 145, 14.5.2011.

OV C 139, 7.5.2011.

Šie teksti pieejami arī

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

Tiesa

2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/2


Tiesas (virspalāta) 2011. gada 10. maija spriedums (Arbeitsgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Jürgen Römer/Freie und Hansestadt Hamburg

(Lieta C-147/08) (1)

(Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā - Savienības tiesību vispārējie principi - LESD 157. pants - Direktīva 2000/78/EK - Piemērošanas joma - Darba samaksas jēdziens - Izslēgšanas - Profesionālā pensiju shēma par papildu vecuma pensiju agrākajiem pašvaldības darbiniekiem un viņus pārdzīvojušajiem ģimenes locekļiem - Šīs pensijas aprēķina metode, kas ir izdevīgāka laulātiem pensijas saņēmējiem nekā personām, kas dzīvo reģistrētās partnerattiecībās - Diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ)

2011/C 194/02

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Arbeitsgericht Hamburg

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Jürgen Römer

Atbildētāja: Freie und Hansestadt Hamburg

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Arbeitsgericht Hamburg (Vācija) — Vienlīdzīgas attieksmes principa, EK līguma 141. panta un Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV L 303, 16. lpp.), 1., 2. panta, 3. panta 1. punkta c) apakšpunkta un 3. panta 3. punkta, kā arī tās preambulas 22. apsvēruma interpretācija — Direktīvas piemērojamība — Maksājumu, ko veic saistībā ar valsts vai līdzīgām sistēmām, tostarp valsts sociālā nodrošinājuma vai sociālās aizsardzības sistēmām, izslēgšana — Tiesību aktu par ģimenes stāvokli un no tā izrietošiem atvieglojumiem izslēgšana — Profesionālā nodrošinājuma režīms pensijas piemaksu veidā agrākajiem pašvaldības darbiniekiem un strādniekiem, kā arī viņu pārdzīvojušajiem ģimenes locekļiem — Pensijas aprēķina metode, kas ir izdevīgāka laulātiem pensijas saņēmējiem nekā personām, kas ir dzīvo reģistrētā partnerībā

Rezolutīvā daļa:

1)

Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, ir jāinterpretē tādējādi, ka tādas papildu vecuma pensijas, kādas tiek izmaksātas agrākajiem Freie und Hansestadt Hamburg darbiniekiem un viņus pārdzīvojušajiem ģimenes locekļiem, pamatojoties uz Hamburgas federālās zemes Likumu par Freie und Hansestadt Hamburg darbinieku papildu vecuma pensijām un pārdzīvojušā laulātā pensijām (Erstes Ruhegeldgesetz der Freien und Hansestadt Hamburg) tā 1995. gada 30. maija redakcijā, un kas ir uzskatāmas par darba samaksu LESD 157. panta izpratnē, nav tādas, kas neietilpst Direktīvas 2000/78 materiālās piemērošanas jomā tās 3. panta 3. punkta vai preambulas divdesmit otrā apsvēruma dēļ;

2)

Direktīvas 2000/78 1., 2. pants un 3. panta 1. punkta c) apakšpunkts, skatot tos kopā, nepieļauj tādu valsts tiesību normu kā minētā Hamburgas federālās zemes likuma 10. panta 6. punkts, saskaņā ar kuru pensionārs, kurš atrodas partnerattiecībās, saņem mazāku papildu vecuma pensiju nekā tā, kāda tiek piešķirta pensionāram, kurš atrodas laulībā un pastāvīgi nedzīvo šķirti, ja:

attiecīgajā dalībvalstī laulāties var tikai dažāda dzimuma personas un tai līdzās pastāv arī partnerattiecības, kādas ir paredzētas 2001. gada 16. februāra Likumā par reģistrētām partnerattiecībām (Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft), kādas var nodibināt viena dzimuma personas, un

tiek pieļauta diskriminācija seksuālās orientācijas dēļ tāpēc, ka valsts tiesībās minētais partnerattiecību partneris atrodas juridiski un faktiski salīdzināmā situācijā ar to, kādā atrodas laulāta persona attiecībā uz minēto pensiju. Salīdzināmā rakstura analīze ir jāveic iesniedzējtiesai un tajā ir jākoncentrējas uz laulāto un personu, kas ir reģistrējušas partnerattiecības, atbilstošajām tiesībām un pienākumiem, kādus nosaka attiecīgie tiesību institūti un kas ir atbilstoši, ņemot vērā attiecīgā pabalsta mērķi un piešķiršanas nosacījumus;

3)

gadījumā, ja Hamburgas federālās zemes Likuma par Freie und Hasestadt Hamburg darbinieku papildu vecuma pensijām un pārdzīvojušā laulātā pensijām 1995. gada 30. maija redakcijā 10. panta 6. punkts ir diskriminējošs Direktīvas 2000/78 2. panta izpratnē, tāda privātpersona kā prasītājs pamata lietā var atsaukties uz tiesībām uz vienlīdzīgu attieksmi ne ātrāk kā pēc tam, kad ir beidzies minētās direktīvas transponēšanas termiņš, proti, sākot no 2003. gada 3. decembra, un nav vajadzības gaidīt, kamēr valsts likumdevējs nodrošinās šīs tiesību normas atbilstību Savienības tiesībām.


(1)  OV C 171, 05.07.2008.


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/3


Tiesas (pirmā palāta) 2011. gada 5. maija spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Hauptzollamt Koblenz/Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09)/Theodor Aissen, Hermann Rohaan

(Apvienotās lietas C-230/09 un C-231/09) (1)

(Lauksaimniecība - Piena un piena produktu nozare - Regula (EK) Nr. 1788/2003 - Maksājums piena un piena produktu nozarē - Regula (EK) Nr. 1782/2003 - Tiešā atbalsta shēmas kopējā lauksaimniecības politikā - Individuālo references daudzumu nodošana - Sekas attiecībā uz maksājuma aprēķinu - Sekas attiecībā uz piena ražošanas piemaksas aprēķinu)

2011/C 194/03

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzhof

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājas: Hauptzollamt Koblenz (C-230/09), Hauptzollamt Oldenburg (C-231/09)

Atbildētāji: Kurt Etling, Thomas Etling (C-230/09), Theodor Aissen, Hermann Rohaan (C-231/09),

piedaloties: Bundesministerium der Finanzen

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Bundesfinanzhof — Padomes 2003. gada 29. septembra Regulas (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē (OV L 270, 123. lpp.), 5. panta k) punkta interpretācija — Piena references daudzuma pārņemšana references periodā pēc lauku zemes nomas līguma izbeigšanas — Agrākā nomnieka references periodā jau piegādātā references daudzuma ņemšana vērā, nosakot iznomātājam pieejamo references daudzumu

Rezolutīvā daļa:

1)

10. panta 3. punkts Padomes 2003. gada 29. septembra Regulā (EK) Nr. 1788/2003, ar ko nosaka maksājumu piena un piena produktu nozarē, ar grozījumiem, kas izdarīti ar Padomes 2004. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 2217/2004, ir jāinterpretē tādā nozīmē, ka piegādēm piešķirtā valsts references daudzuma neizmantotās daļas pārdale ir jāveic proporcionāli individuālajam references daudzumam, kāds ir pieejams katram ražotājam, kura piegādes daudzums pārsniedz piešķirto references daudzumu, proti, references daudzumam, kas noteikts attiecīgā divpadsmit mēnešu perioda 1. aprīlī vai saskaņā ar objektīviem kritērijiem, kas jānosaka dalībvalstīm. Individuālā references daudzuma jēdziens, kas lietots šajā normā, neļauj ņemt vērā šajā periodā veikto references daudzumu nodošanu;

2)

valsts tiesiskajā regulējumā, ar kuru tiek izmantota Regulas Nr. 1788/2003, — ar grozījumiem, kas izdarīti ar Regulu Nr. 2217/2004, — 10. panta 3. punktā paredzētā iespēja noteikt objektīvus kritērijus, atbilstoši kuriem tiek veikta piegādēm piešķirtā valsts references daudzuma neizmantotās daļas pārdale, it īpaši ir jāievēro Savienības tiesību vispārējie principi, kā arī kopējās lauksaimniecības politikā izvirzītie mērķi, konkrētāk, mērķi, ko noteikusi piena un piena produktu tirgus kopīgā organizācija;

3)

šie mērķi pieļauj valsts tiesisko regulējumu, kas pieņemts, izmantojot šo iespēju, un kurš ļauj ražotājiem, kuru piegādes daudzums pārsniedz piešķirto references daudzumu, ja tiem saskaņā ar Regulas Nr. 1788/2003, — ar grozījumiem, kas izdarīti ar Regulu Nr. 2217/2004, — normām attiecīgajā divpadsmit mēnešu periodā ir nodots individuāls references daudzums, — par kādu attiecībā uz to pašu periodu pienu jau bija piegādājis ražotājs, kuram tas bija pieejams iepriekš, — piedalīties minētajā pārdalē, iekļaujot daļu no šī references daudzuma vai visu šo references daudzumu. Tomēr dalībvalstīm bija jānodrošina, ka šāds tiesiskais regulējums neizraisa tādu nodošanu, kura, neraugoties uz šajā regulā paredzēto nosacījumu formālu ievērošanu, būtu vērsta tikai uz to, lai ļautu atsevišķiem ražotājiem, kuru piegādes daudzums pārsniedz piešķirto references daudzumu, nodrošināt sev labvēlīgāku stāvokli, kad tiek veikta minētā pārdale;

4)

jēdziens “individuālais references daudzums, par kuru ir tiesības pretendēt uz piemaksu un kas ir pieejams saimniecībā”, — kas ietverts 95. panta 1. punktā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001, ar grozījumiem, kas izdarīti ar Komisijas2005. gada 26. janvāra Regulu (EK) Nr. 118/2005 —, kurš atbilst jēdzienam “pieejamais references daudzums”, kas definēts Regulas Nr. 1788/2003 — ar grozījumiem, kas izdarīti ar Regulu Nr. 2217/2004, — 5. panta k) punktā, ir jāinterpretē tādējādi, ka tad, ja ražotājam attiecīgajā divpadsmit mēnešu periodā ir nodots references daudzums, par kuru tajā pašā periodā pienu jau bija piegādājis cedents, šis jēdziens attiecībā uz pārņēmēju neaptver to nodotā references daudzuma daļu, par kādu pienu, nemaksājot nodevu, jau bija piegādājis cedents.


(1)  OV C 220, 12.09.2009.


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/4


Tiesas (otrā palāta) 2011. gada 12. maija spriedums (Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (Lietuvas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn/Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius

(Lieta C-391/09) (1)

(Savienības pilsonība - Pārvietošanās un uzturēšanās dalībvalstīs brīvība - Nediskriminācijas pilsonības dēļ princips - LESD 18. un 21. pants - Vienlīdzīgas attieksmes pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības princips - Direktīva 2000/43/EK - Valsts tiesiskais regulējums, ar ko noteikta fizisku personu vārdu un uzvārdu atveidošana civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošos dokumentos tādā formā, lai būtu ievēroti valsts oficiālās valodas rakstības noteikumi)

2011/C 194/04

Tiesvedības valoda — lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Malgožata Runevič-Vardyn, Łukasz Wardyn

Atbildētāji: Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — EKL 12. panta pirmās daļas un 18. panta 1. punkta, kā arī Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvas 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības (OV L 180, 22. lpp.), 2. panta 2. punkta b) apakšpunkta interpretācija — Valsts tiesiskais regulējums, kas nosaka, ka personu, kuras ir piederīgas citai tautībai vai pilsonībai, vārdi un uzvārdi civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošos dokumentos ir jāatveido, izmantojot valsts oficiālās valodas rakstu zīmes

Rezolutīvā daļa:

1)

valsts tiesību akti, kuros ir paredzēts, ka personas uzvārdi un vārdi šīs dalībvalsts civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošos dokumentos var tikt atveidoti tikai tādā formā, lai būtu ievēroti valsts oficiālās valodas rakstības noteikumi, attiecas uz situāciju, kas nav ietverta Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīvas 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas [vienlīdzīgas] attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, piemērošanas jomā;

2)

LESD 21. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka:

ar to tiek pieļauts, ka dalībvalsts kompetentās iestādes, piemērojot valsts tiesību aktus, kuros ir paredzēts, ka personas vārdi un uzvārds šīs dalībvalsts civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošos dokumentos var tikt atveidoti tikai tādā formā, lai būtu ievēroti valsts oficiālās valodas rakstības noteikumi, atsakās viena no tās pilsoņiem dzimšanas apliecībā un laulības apliecībā grozīt viņa uzvārdu un vārdu atbilstoši citas dalībvalsts rakstības noteikumiem;

ar to tiek pieļauts, ka tādos apstākļos, kādi ir pamata lietā, un piemērojot šos pašus tiesību aktus dalībvalsts kompetentās iestādes atsakās grozīt Savienības pilsoņu laulātā pāra kopīgo uzvārdu, kāds viena no šiem pilsoņiem izcelsmes dalībvalsts izsniegtajos civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošajos dokumentos ir norādīts tādā formā, lai būtu ievēroti šīs pēdējās minētās dalībvalsts rakstības noteikumi, ar nosacījumu, ka minētajiem Savienības pilsoņiem šis atteikums nerada nopietnas neērtības administratīvā, profesionālā un privātā jomā, un tas ir jānosaka iesniedzējtiesai. Ja izrādīsies, ka šādas neērtības rodas, šai tiesai tāpat ir jāpārbauda, vai atteikums veikt grozījumus ir vajadzīgs interešu, kuras ar valsts tiesību aktiem ir paredzēts nodrošināt, aizsardzībai un ir samērīgs ar leģitīmi sasniedzamo mērķi;

ar to tiek pieļauts, ka tādos apstākļos, kādi ir pamata lietā, un piemērojot šos pašus tiesību aktus dalībvalsts kompetentās iestādes atsakās grozīt Savienības pilsoņa no citas dalībvalsts laulības apliecību, lai minētā pilsoņa vārdi šajā apliecībā būtu rakstīti ar tādām diakritiskajām zīmēm, ar kādām tie ir rakstīti viņa izcelsmes valsts izsniegtajos civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošajos dokumentos, un tādā formā, lai būtu ievēroti šīs pēdējās minētās valsts oficiālās valodas rakstības noteikumi.


(1)  OV C 312, 19.12.2009.


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/5


Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 5. maija spriedums (Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Deutsche Telekom AG/Bundesrepublik Deutschland

(Lieta C-543/09) (1)

(Elektroniskās komunikācijas - Direktīva 2002/22/EK - 25. panta 2. punkts - Direktīva 2002/58/EK - 12. pants - Telefona uzziņu dienestu un abonentu sarakstu pakalpojumu sniegšana - Uzņēmuma, kas piešķir telefona numurus, pienākums nodot citiem uzņēmumiem tā rīcībā esošus datus par trešo uzņēmumu abonentiem)

2011/C 194/05

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesverwaltungsgericht

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Deutsche Telekom AG

Atbildētāja: Bundesrepublik Deutschland

Piedaloties: GoYellow GmbH, Telix AG

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Bundesverwaltungsgericht — Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva) (OV L 108, 51. lpp.) 25. panta 2. punkta, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīvas 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 37. lpp.) 12. panta interpretācija — Abonentu sarakstu pakalpojumu sniegšana –Uzņēmuma, kas piešķir telefona numurus abonentiem, pienākuma nodot citiem uzņēmumiem visus atbilstošos datus, lai izdotu universālu abonentu sarakstu vai sniegtu universālu uzziņu pakalpojumu, apjoms — Trešo uzņēmumu abonentu dati

Rezolutīvā daļa:

1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva) 25. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tam nav pretrunā valsts tiesiskais regulējums, kas uzņēmumiem, kuri piešķir gala lietotājiem telefona numurus, paredz pienākumu nodot uzņēmumu, kuri nodarbojas ar publiski pieejamu telefona uzziņu un abonentu sarakstu pakalpojumu sniegšanu, rīcībā ne tikai datus par viņu pašu abonentiem, bet arī to rīcībā esošos datus par trešo uzņēmumu abonentiem;

2)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. jūlija Direktīvas 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) 12. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tam nav pretrunā valsts tiesiskais regulējums, kas nosaka pienākumu uzņēmumam, kurš izdod publiski pieejamus abonentu sarakstus, nodot tā rīcībā esošus citu telefonijas pakalpojumu sniedzēju abonentu personas datus trešajam uzņēmumam, kurš nodarbojas ar publiski pieejamu iespiestu vai elektronisku abonentu sarakstu publicēšanu vai ar šādu abonentu sarakstu padarīšanu pieejamu ar uzziņas dienestu starpniecību, neprasot jaunu abonentu piekrišanu šādai nodošanai, ja vien, pirmkārt, pēdējie pirms to datu pirmās iekļaušanas publiski pieejamā abonentu sarakstā tomēr tiek informēti par tā nolūku, kā arī to, ka šie dati var tikt paziņoti citam telefonijas pakalpojumu sniedzējam, un ja, otrkārt, tiek nodrošināts, ka šie dati pēc to tālāknodošanas netiek izmantoti citiem nolūkiem kā tie, kuriem tie tika savākti, ievērojot pirmo publicēšanu.


(1)  OV C 80, 27.03.2010.


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/5


Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 12. maija spriedums (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direktor “Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” NAP

(Lieta C-107/10) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - PVN - Direktīva 77/388/EEK un Direktīva 2006/112/EK - Atmaksāšana - Termiņš - Procenti - Ieskaits - Nodokļu neitralitātes un samērīguma principi - Tiesiskās paļāvības aizsardzība)

2011/C 194/06

Tiesvedības valoda — bulgāru

Iesniedzējtiesa

Administrativen sad Sofia-grad

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Enel Maritsa Iztok 3 AD

Atbildētājs: Direktor „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“ NAP

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Administrativen sad Sofia-grad — Padomes 1977. gada 17. maija Direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (OV L 145, 1. lpp.), 18. panta 4. punkta un Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 1. lpp.) 183. panta 1. punkta interpretācija — Obligātais PVN pārpalikuma atmaksas termiņš, pēc kura beigām tiek aprēķināti nodokļu maksātājam atmaksājamie procenti — Aprēķina laikā veikti valsts tiesību aktu grozījumi, kas paredz, ka nodokļu revīzijas gadījumā aprēķins ir jāveic no nodokļu uzlikšanas paziņojuma, ar ko tiek pabeigta nodokļu revīzija, izdošanas datuma — Saprātīgs termiņš — Iespēja atmaksāt pārmaksāto PVN, izpildot ieskaitu starp atmaksājamo summu un nodokļu maksātāja nodokļa parādu — Nodokļu neitralitātes princips un samērīguma princips

Rezolutīvā daļa:

1)

Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, kas grozīta ar Padomes 2006. gada 19. decembra Direktīvu 2006/138/EK, 183. pants, lasot to kopā ar tiesiskās paļāvības aizsardzības principu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj valsts tiesisko regulējumu, kurā ar atpakaļejošu spēku ir paredzēts tāda termiņa pagarinājums, kurā ir jāveic pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšana, ciktāl šāds tiesiskais regulējums nodokļu maksātājam atņem tiesības, kuras viņam bija līdz attiecīgā regulējuma spēkā stāšanās datumam, saņemt kavējuma procentus par viņam atmaksājamo summu;

2)

Direktīvas 2006/112, kas grozīta ar Direktīvu 2006/138, 183. pants, lasot to nodokļu neitralitātes principa kontekstā, ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj valsts tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai paredzētais parastais termiņš, pēc kura beigām par atmaksājamo summu ir jāmaksā kavējuma procenti, tiek pagarināts nodokļu revīzijas procedūras ierosināšanas gadījumā, kā rezultātā kavējuma procenti ir jāmaksā tikai no šīs procedūras pabeigšanas datuma, lai gan šis pārpalikums jau ir ticis pārnests uz nākamajiem trijiem taksācijas periodiem pēc taksācijas perioda, kurā šis pārpalikums ir radies. Savukārt fakts, ka parastais termiņš ir 45 dienas, nav pretrunā šim noteikumam;

3)

Direktīvas 2006/112, kas grozīta ar Direktīvu 2006/138, 183. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to ir atļauts pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanu veikt ieskaita veidā.


(1)  OV C 134, 22.05.2010.


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/6


Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 12. maija spriedums (Kammergericht Berlin (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts/JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch

(Lieta C-144/10) (1)

(Jurisdikcija civillietās - Regulas (EK) Nr. 44/2001 22. panta 2. punkts un 27. pants - Domicila valsts tiesu izņēmuma jurisdikcija izskatīt lietas par sabiedrību institūciju pieņemto lēmumu spēkā esamību - Piemērojamība - Publisko tiesību juridiskas personas celta prasība par līguma atzīšanu par spēkā neesošu tās institūciju lēmumu par šī līguma noslēgšanu iespējamas spēkā neesamības dēļ - Lis pendens - Tiesas, kurā otrajā ir celta prasība, pienākums apturēt tiesvedību - Piemērojamība)

2011/C 194/07

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Kammergericht Berlin

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts

Atbildētāja: JPMorgan Chase Bank N.A., Frankfurt Branch

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Kammergericht Berlin — Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV 2001, L 12, 1. lpp.) 22. panta 2. punkta un 27. panta interpretācija — Domicila valsts tiesu izņēmuma jurisdikcija izskatīt lietas par sabiedrību institūciju pieņemto lēmumu spēkā esamību — Šī izņēmuma jurisdikcijas noteikuma piemērojamība publisko tiesību juridiskas personas prasībai par vienošanās atzīšanu par spēkā neesošu tās institūciju lēmumu par šīs vienošanās noslēgšanu iespējamas spēkā neesamības dēļ

Rezolutīvā daļa:

22. panta 2. punkts Padomes 2000. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nav piemērojams tiesvedībai, kurā kāda sabiedrība atsaucas uz to, ka šis līgums uz to nav attiecināms tā iespējamās spēkā neesamības dēļ, jo ar šīs sabiedrības institūciju lēmumu, kura rezultātā noslēgts līgums, ir pārkāpti tās statūti.


(1)  OV C 148, 05.06.2010.


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/7


Tiesas (ceturtā palāta) 2011. gada 5. maija spriedums (Finanzgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10) un Vion Trading GmbH (C-202/10)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Apvienotās lietas C-201/10 un C-202/10) (1)

(Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 - Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzība - 3. pants - Eksporta kompensācijas atgūšana - 30 gadu noilguma termiņš - Tāds noteikums par noilgumu, kas ietilpst dalībvalsts civiltiesību vispārīgajā daļā - Piemērošana pēc analoģijas - Tiesiskās drošības princips - Tiesiskās paļāvības princips - Samērīguma princips)

2011/C 194/08

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Hamburg

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10) un Vion Trading GmbH (C-202/10)

Atbildētājs: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Finanzgericht Hamburg — Padomes 1995. gada 18. decembra Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 1. lpp.) 3. panta 3. punkta interpretācija — Eksportētājam nepamatoti izmaksātu, tā pieļauto pārkāpumu dēļ, eksporta kompensāciju atgūšana — Valsts tiesiskā regulējuma, kas paredz 30 gadu noilguma termiņu, piemērošana — Tiesiskās drošības un samērīguma principi

Rezolutīvā daļa:

1)

Tādos apstākļos kā pamata lietās minētie ar tiesiskās drošības principu tiek pieļauts, ka ar Padomes 1995. gada 18. decembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību definēto Savienības finanšu interešu aizsardzības kontekstā un piemērojot šīs regulas 3. panta 3. punktu strīdos par nepamatoti izmaksātu eksporta kompensāciju atgūšanu iestādes un tiesas pēc analoģijas piemēro valsts vispārējās tiesībās noteiktu noilguma termiņu, bet katrā ziņā ar nosacījumu, ka šāda piemērošana izriet no tiesu prakses, kas bijusi pietiekami paredzama, ko, savukārt, vērtēt ir iesniedzējtiesas ziņā;

2)

tādos kā pamata lietā minētajos apstākļos ar samērīguma principu netiek pieļauts, ka dalībvalstīm, īstenojot Regulas Nr. 2988/95 3. panta 3. punktā piedāvāto iespēju, strīdos par nepamatoti izmaksātu eksporta kompensāciju atgūšanu tiek piemērots 30 gadu noilguma termiņš;

3)

tādos apstākļos kā pamata lietās minētie ar tiesiskās drošības principu netiek pieļauts, ka “garāks” noilguma termiņš Regulas Nr. 2988/95 3. panta 3. punkta izpratnē varētu izrietēt no vispārīgās tiesībās noteikta noilguma termiņa, kas saīsināts tiesas judikatūras ceļā, lai tādējādi atbilstu samērīgu principa prasībām, jo katrā ziņā šādos apstākļos ir piemērojams Regulas Nr. 2988/95 3. panta 1. punkta pirmajā daļā minētais noilguma termiņš.


(1)  OV C 209, 31.07.2010.


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/7


Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 12. maija spriedums (Augstākās tiesas Senāta (Latvija Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Andrejs Eglītis, Edvards Ratnieks/Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

(Lieta C-294/10) (1)

(Gaisa transports - Regula (EK) Nr. 261/2004 - 5. panta 3. punkts - Kompensācijas izmaksa pasažieriem lidojuma atcelšanas gadījumā - Atbrīvojums no kompensācijas izmaksāšanas pienākuma ārkārtēju apstākļu gadījumā - Gaisa pārvadātāja īstenota visu iespējamo pasākumu veikšana, lai izvairītos no ārkārtējiem apstākļiem - Savlaicīga resursu plānošana, lai varētu veikt lidojumu pēc šādu apstākļu beigšanās)

2011/C 194/09

Tiesvedības valoda — latviešu

Iesniedzējtiesa

Augstākās tiesas Senāts

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Andrejs Eglītis un Edvards Ratnieks

Atbildētāja: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudciālu nolēmumu — Augstākās tiesas Senāts — Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulas (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV L 46, 1. pp.), 5. panta 3. punkta un 6. panta 1. punkta interpretācija — Lidojuma atcelšana, ko vispirms izraisīja gaisa telpas slēgšana sakarā ar radaru un aviācijas sistēmas problēmām un pēc tam — reisa apkalpes maksimālā atļautā darba laika beigšanās — Visu iespējamo pasākumu, lai izvairītos no ārkārtējiem apstākļiem, veikšana no gaisa pārvadātāja puses

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulas (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, 5. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka gaisa pārvadātājam, tā kā tam ir pienākums atbilstoši Regulas Nr. 261/2004 5. panta 3. punktam veikt visus iespējamos pasākumus, lai izvairītos no ārkārtējiem apstākļiem, lidojuma plānošanas stadijā saprātīgi jāņem vērā kavēšanās risks, kas saistīts ar iespējamo ārkārtēju apstākļu iestāšanos. Tādējādi tam jāparedz zināma laika rezerve, kas tam ļautu, ja iespējams, veikt visu lidojumu pēc ārkārtējo apstākļu beigām. Savukārt šī tiesību norma nevar tikt interpretēta tādējādi, ka tā iespējamo pasākumu ietvaros uzliek pienākumu vispārīgā un nediferencētā veidā ieplānot minimālo laika rezervi, kas bez atšķirībām ir piemērojama visiem gaisa pārvadātājiem visos ārkārtēju apstākļu iestāšanās gadījumos. Gaisa pārvadātāja spējas vērtējums veikt visu paredzēto lidojumu jaunajos ārkārtēju apstākļu iestāšanās radītajos apstākļos ir jāveic, raugoties, lai vajadzīgās laika rezerves apjoms nebūtu tāds, kā rezultātā gaisa pārvadātājam būtu jāuzņemas attiecīgajā brīdī uzņēmuma spējām neatbilstoši upuri. Minētās regulas 6. panta 1. punkts šāda vērtējuma ietvaros nav piemērojams.


(1)  OV C 221, 14.08.2010.


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/8


Tiesas (piektā palāta) 2011. gada 10. maija spriedums — Eiropas Komisija/Zviedrijas Karaliste

(Lieta C-479/10) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Vide - Direktīva 1999/30/EK - Piesārņojuma kontrole - PM10 koncentrācijas apkārtējā gaisā robežvērtības)

2011/C 194/10

Tiesvedības valoda — zviedru

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — A. Alcover San Pedro un K. Simonsson)

Atbildētāja: Zviedrijas Karaliste (pārstāvji — A. Falk un C. Meyer-Seitz)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — Padomes 1999. gada 22. aprīļa Direktīvas 1999/30/EK par robežvērtību noteikšanu sēra dioksīda, slāpekļa dioksīda un slāpekļa oksīdu, makrodaļiņu un svina koncentrācijai apkārtējā gaisā (OV L 163, 41. lpp.) 5. panta 1. punkta pārkāpums — Pieļaujamo PM10 koncentrācijas apkārtējā gaisā robežvērtību pārsniegšana 2005., 2006. un 2007. gadā SW 2 un SW 4 zonās un 2005. un 2006. gadā — SW 5 zonā

Rezolutīvā daļa:

1)

2005.–2007. gadā pārsniedzot pieļaujamās PM10 koncentrācijas apkārtējā gaisā robežvērtības SW 2 un SW 4 zonās un 2005.–2006. gadā — SW 5 zonā, Zviedrijas Karaliste nav izpildījusi Padomes 1999. gada 22. aprīļa Direktīvas 1999/30/EK par robežvērtību noteikšanu sēra dioksīda, slāpekļa dioksīda un slāpekļa oksīdu, makrodaļiņu un svina koncentrācijai apkārtējā gaisā 5. panta 1. punktā paredzētos pienākumus;

2)

Zviedrijas Karaliste atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 328, 04.12.2010.


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/8


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 14. martā iesniedza Bundesgerichtshof (Vācija) — UsedSoft GmbH/Oracle International Corp.

(Lieta C-128/11)

2011/C 194/11

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: UsedSoft GmbH

Atbildētāja: Oracle International Corp.

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai persona, kura var atsaukties uz tiesību izplatīt datorprogrammas eksemplāru izsmelšanu, ir “likumīgais ieguvējs” Direktīvas 2009/24/EK (1) 5. panta 1. punkta izpratnē?

2)

Gadījumā, ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša — vai tiesības izplatīt datorprogrammas eksemplāru atbilstoši Direktīvas 2009/24/EK 4. panta 2. punkta pirmajai teikuma daļai ir izsmeltas, ja ieguvējs ar tiesību īpašnieka atļauju ir izgatavojis programmas eksemplāru, programmu no interneta lejupielādējot datu nesējā?

3)

Gadījumā, ja arī uz otro jautājumu atbilde ir apstiprinoša — vai arī persona, kura ir iegādājusies “lietotu” programmatūras licenci, programmas eksemplāra izgatavošanas nolūkā kā “likumīgais ieguvējs” atbilstoši Direktīvas 2009/24/EK 5. panta 1. punktam un 4. panta 2. punkta pirmajai teikuma daļai var atsaukties uz tiesību izplatīt to datorprogrammas eksemplāru izsmelšanu, ko pirmais ieguvējs ir izgatavojis ar tiesību īpašnieka atļauju, programmu no interneta lejupielādējot datu nesējā, ja pirmais ieguvējs savu programmas eksemplāru ir izdzēsis vai to vairs nelieto?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīva 2009/24/EK par datorprogrammu tiesisko aizsardzību (OV L 111, 16. lpp.).


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/9


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 4. aprīlī iesniedza Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovākijas Republika) — Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky/Profitube s. r. o.

(Lieta C-165/11)

2011/C 194/12

Tiesvedības valoda — slovāku

Iesniedzējtiesa

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Atbildētājs: Profitube s. r. o.

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai apstākļos, kad publiskajā muitas noliktavā kādas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā 2005. un 2006. gadā šīs dalībvalsts importētājs ieved preces, kas ir ievestas no tādas valsts, kura nav ES dalībvalsts (Ukraina), un pēc tam šajā muitas noliktavā pārveidotas, kā to paredz ievešana pārstrādei nodokļu atlikšanas režīmā, un galaprodukts savukārt nevis tiek uzreiz eksportēts Regulas (EEK) Nr. 2913/92 114. panta nozīmē, bet gan persona, kas to ir pārveidojusi, šajā muitas noliktavā to nodod citai šīs dalībvalsts sabiedrībai, kura to nav laidusi brīvā apgrozībā no šīs muitas noliktavas, bet pēc tam to ir pārvietojusi muitas noliktavas procedūrā, proti, vai šādai preču pārdošanai šajā pašā muitas noliktavā vienmēr ir piemērojams tikai Kopienu tiesiskais regulējums muitas jomā, vai arī aplūkojamās pārdošanas rezultātā juridiskā situācija ir mainījusies tādā veidā, ka minētajam darījumam ir piemērojams Padomes 1977. gada 17. maija Sestajā direktīvā 77/388/EEK (1) paredzētais režīms, proti, vai atbilstoši Sestajā direktīvā norādītās PVN uzlikšanas mērķim ir iespējams uzskatīt, ka publiska muitas noliktava kādas dalībvalsts teritorijā, ir Kopienas teritorijas daļa, konkrētā šīs dalībvalsts teritorijas daļa, Sestās direktīvas 3. panta definīcijas nozīmē.

2)

Vai minētos faktiskos apstākļus, ņemot vērā doktrīnu par tiesību ļaunprātīgu izmantošanu, kuru ir izstrādājusi Eiropas Savienības Tiesa un kas attiecas uz Sestās direktīvas piemērošanu (2006. gada 21. februāra spriedums lietā C-255/02 Halifax), ir iespējams novērtēt tādā veidā, ka ar preču nodošanu publiskā muitas noliktavā, kas atrodas Slovākijas Republikas teritorijā, jau tika veikta preču nodošana par maksu valsts teritorijā.

3)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, proti, ka aplūkojamam darījumam ir piemērojama Sestā direktīva, vai šāds darījums ir darbība, par kuru jāmaksā nodoklis:

a)

Sestās direktīvas 10. panta 1. un 2. punkta nozīmē saistībā ar nodokļa uzlikšanu gadījumā, kad preces tiek nodotas muitas noliktavā, kura atrodas Slovākijas Republikas teritorijā, vai

b)

kad pēc preču ievešanas no trešās valsts (Sestās direktīvas 10. panta 3. punkts), proti, laikā, kad tās atrodas muitas noliktavā, muitas procedūru ietvaros preces netika nodotas citai dalībvalsts personai.

4)

Vai Sestās direktīvas preambulā formulētie mērķi, it īpaši GATT (PTO) mērķi, ir sasniegti, ja no trešās valsts ievestās preces tiek nodotas muitas noliktavā, vēlāk tajā tiek pārveidotas un nodotas citai šīs dalībvalsts personai šajā muitas noliktavā, kas atrodas Eiropas Kopienas dalībvalsts teritorijā, šajā dalībvalstī šim darījumam nepiemērojot PVN.


(1)  Padomes 1977. gada 17. maija Sestā direktīva 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (OV L 145, 13.06.1977., 1.–40. lpp.).


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/10


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 8. aprīlī iesniedza Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Apvienotā Karaliste) — Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd/Sportradar GmbH (Vācijā reģistrēta sabiedrība), Sportradar (Šveicē reģistrēta sabiedrība)

(Lieta C-173/11)

2011/C 194/13

Tiesvedības valoda — angļu

Iesniedzējtiesa

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājas: Football Dataco Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, PA Sport UK Ltd

Atbildētājas: Sportradar GmbH (Vācijā reģistrēta sbiedrība), Sportradar (Šveicē reģistrēta sabiedrība)

Prejudiciālie jautājumi

1)

Ja viena puse augšupielādē datus no datubāzes, kura ir aizsargāta ar sui generis tiesībām atbilstoši Direktīvai 96/9/EK (1) (“Datubāzu direktīva”), tās interneta serverī, kurš atrodas dalībvalstī A, un, atbildot uz lietotāju, kuri atrodas citā dalībvalstī B, pieprasījumiem, no interneta servera pārsūta šādu informāciju uz lietotāja datoru, tādā veidā, ka šie dati tiek saglabāti šī datora atmiņā un parādās uz tā ekrāna,

a)

vai, pārsūtot datus, šī puse ir “ieguvusi datubāzu saturu” vai “to atkārtoti izmantojusi”?

b)

vai jebkura “datubāzu satura iegūšana” vai “atkārtota izmantošana”, kuru veikusi šī puse, ir notikusi

i)

tikai dalībvalstī A,

ii)

tikai dalībvalstī B vai

iii)

gan A, gan B?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 11. marta Direktīva 96/9/EK par datubāzu tiesisko aizsardzību, OV L 77, 20. lpp.


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/10


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 15. aprīlī iesniedza Symvoulio tis Epikrateias (Grieķija) — Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton/1) Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, 2) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon un 3) Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokent

(Lieta C-177/11)

2011/C 194/14

Tiesvedības valoda — grieķu

Iesniedzējtiesa

Symvoulio tis Epikrateias

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Syllogos Ellinon Poleodomon kai Chorotakton

Atbildētāji: 1) Ypourgos Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon, 2) Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon un 3) Ypourgos Esoterikon, Dimosias Dioikisis kai Apokentrosis

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīvas 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 197, 30. lpp.) 3. panta 2. punkta b) apakšpunkts, paredzot, ka vides novērtējumu veic visiem plāniem un programmām, “kuru iespējamās ietekmes dēļ uz vidi [teritoriju] noteikta prasība veikt novērtējumu saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 6. vai 7. pantu”, nozīmē, ka pienākums veikt konkrētā plāna vides novērtējumu ir atkarīgs no apstākļa, ka attiecībā uz šo plānu ir izpildīti priekšnoteikumi vides novērtējuma veikšanai saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK, un ka tādēļ arī šajā Direktīvas 2001/42 normā, tāpat kā iepriekš minētajās Direktīvas 92/43 normās, ir paredzēts konstatēt, ka plāns var būtiski ietekmēt konkrētu īpaši aizsargājamu dabas teritoriju, ļaujot dalībvalstīm veikt atbilstošo materiāltiesisko vērtējumu? Vai tomēr saskaņā ar šo Direktīvas 2001/42 3. panta 2. punkta b) apakšpunktu pienākums veikt saskaņā ar to vides novērtējumu nav atkarīgs no priekšnoteikumu izpildes vides novērtējuma veikšanai saskaņā ar Direktīvu 92/43, proti, no vērtējuma par iespējamo būtisku ietekmi uz īpaši aizsargājamu dabas teritoriju, bet — tieši pretēji — lai iedarbotos pienākums veikt šo novērtējumu, pietiek konstatēt, ka konkrētais plāns kaut kādā veidā ir saistīts ar kādu no Direktīvā 92/43 minētajām teritorijām, un nevis obligāti ar īpaši aizsargājamu dabas teritoriju?


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/11


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 4. maijā iesniedza Symvoulio tis Epikrateias (Grieķija) — Sportingbet PLC/Ypourgos Politismou, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

(Lieta C-209/11)

2011/C 194/15

Tiesvedības valoda — grieķu

Iesniedzējtiesa

Symvoulio tis Epikrateias

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Sportingbet PLC

Atbildētāji: Ypourgos Politismou, Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai ar EK līguma 43. un 49. pantu ir saderīgs valsts tiesību akts, kas nolūkā ierobežot azartspēļu piedāvājumu ekskluzīvas tiesības saistībā ar azartspēļu norises nodrošināšanu, pārvaldību, organizēšanu un rīkošanu piešķir tikai vienam uzņēmumam, kas izveidots akciju sabiedrības formā un kotēts biržā, ja minētais uzņēmums turklāt arī reklamē sevis organizētās azartspēles, paplašina savu darbību un veic to citās valstīs, spēlētāju dalība ir brīva, un derību un laimesta maksimāli pieļaujamā summa tiek noteikta katrai biļetei, nevis katram spēlētājam?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša, vai ar EK līguma 43. un 49. pantu ir saderīgs valsts tiesību akts, kurš nolūkā cīnīties pret noziedzību, īstenojot kontroli pār attiecīgajā jomā aktīvo uzņēmumu darbību, lai nodrošinātu, ka minētā darbība norisinās tikai kontrolētā veidā, ekskluzīvas tiesības saistībā ar azartspēļu norises nodrošināšanu, pārvaldību, organizēšanu un rīkošanu piešķir tikai vienam uzņēmumam, arī tad, ja minētā piešķīruma rezultātā attiecīgais piedāvājums paplašinās neierobežoti? Vai katrā ziņā, lai minēto ierobežojumu varētu uzskatīt par piemērotu noziedzības apkarošanas mērķa sasniegšanai, ir noderīgi piedāvājuma paplašināšanos tomēr kontrolēt, proti, lai tas nepārsniedz to, kas vajadzīgs minētā mērķa sasniegšanai? Ja minētā paplašināšanās tomēr ir jākontrolē, vai no tāda viedokļa to var uzskatīt par kontrolētu, ja minētajā nozarē tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības struktūrai, kurai piemīt pirmajā prejudiciālajā jautājumā uzskaitītās īpašības? Visbeidzot, ja uzskata, ka konkrēto ekskluzīvo tiesību piešķiršana izraisa azartspēļu piedāvājuma kontrolētu paplašināšanos, vai piešķīrums tikai vienam uzņēmumam pārsniedz to, kas vajadzīgs, tajā ziņā, ka to pašu mērķi var pienācīgi sasniegt, minētās tiesības piešķirot arī vairākiem uzņēmumiem?

3)

Ja, atsaucoties uz iepriekšējiem diviem prejudiciālajiem jautājumiem, tiktu uzskatīts, ka ekskluzīvu tiesību piešķiršana ar konkrētajiem valsts noteikumiem saistībā ar azartspēļu norises nodrošināšanu, pārvaldību, organizēšanu un rīkošanu nav saderīga ar EK līguma 43. un 49. pantu: a) vai saskaņā ar minētajiem Līguma noteikumiem ir pieļaujams, ka valsts iestādes pārejas periodā, kas vajadzīgs, lai pieņemtu ar EK līgumu saderīgus noteikumus, pārstāj izskatīt lūgumus par minētās darbības uzsākšanu, kurus iesnieguši citās dalībvalstīs reģistrēti subjekti, b) ja atbilde ir apstiprinoša, pamatojoties uz kādiem kritērijiem nosaka šāda pārejas perioda ilgumu, c) ja pārejas periods netiek atļauts, pamatojoties uz kādiem kritērijiem valsts iestādēm ir jāvērtē attiecīgie lūgumi?


Vispārējā tiesa

2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/12


Vispārējās tiesas 2011. gada 19. maija spriedums — Ryanair/Komisija

(Lieta T-423/07) (1)

(Valsts atbalsts - Konkurence - Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana - Aviācijas nozare - Minhenes lidostas 2. termināla ekskluzīva izmantošana - Prasība sakarā ar bezdarbību - Komisijas nostājas formulēšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas - Pienākums rīkoties - Trūkums)

2011/C 194/16

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Ryanair Ltd (Dublina, Īrija) (pārstāvis — E. Vahida, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — L. Flynn, S. Noë un E. Righini)

Priekšmets

Prasība konstatēt Komisijas bezdarbību, jo tā prettiesiski atturējās formulēt nostāju attiecībā uz prasītājas sūdzību, kas attiecās, pirmkārt, uz varbūtējo Vācijas Federatīvās Republikas piešķirto atbalstu Lufthansa un tās Star Alliance partneriem, piešķirot tiem Minhenes (Vācija) lidostas 2. termināla ekskluzīvas izmantošanas tiesības, un, otrkārt, varbūtējo dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu no Minhenes lidostas puses

Rezolutīvā daļa:

1)

vairs nav jāspriež par Ryanair Ltd iesniegtajiem prasījumiem sakarā ar bezdarbību attiecībā uz varbūtējo valsts atbalstu Lufthansa labā;

2)

noraidīt Ryanair iesniegtos prasījumus sakarā ar bezdarbību attiecībā uz varbūtējo valsts atbalstu Lufthansa Star Alliance partneru labā;

3)

noraidīt Ryanair iesniegtos prasījumus sakarā ar bezdarbību attiecībā uz varbūtējo dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu;

4)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina pusi no Ryanair tiesāšanās izdevumiem;

5)

Ryanair sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem pati.


(1)  OV C 8, 12.01.2008.


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/12


Vispārējās tiesas 2011. gada 18. maija spriedums — IIC-Intersport International/ITSB — McKenzie (“McKENZIE”)

(Lieta T-502/07) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “McKENZIE” reģistrācijas pieteikums - Kopienas agrāka grafiska preču zīme un Kopienas agrāka vārdiska preču zīme “McKINLEY” - Relatīvs atteikuma pamats - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

2011/C 194/17

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: IIC-Intersport International Corporation GmbH (Ostermundigen, Šveice) (pārstāvis — P. Steinhauser, avocat)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji — A. Folliard-Monguiral un D. Botis)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: The McKenzie Corp. Ltd (Ponteland Village, Newcastle Upon Tyne, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji — D. Alexander, QC, R. Kempner un O.M. Delafaille, solicitors)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju otrās padomes 2007. gada 15. oktobra lēmumu (lieta R 1425/2006-2) par iebildumu procesu starp The McKenzie Corporation Ltd un IIC — Intersport International Corp. GmbH

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

IIC — Intersport International Corp. GmbH atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 51, 23.02.2008.


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/13


Vispārējās tiesas 2011. gada 18. maija spriedums — Habanos/ITSB — Tabacos de Centroamérica (“KIOWA”)

(Lieta T-207/08) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “KIOWA” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Kopienas un valsts grafiskas preču zīmes “COHIBA” - Relatīvs atteikuma pamatojums - Sajaukšanas iespējas neesamība - Apzīmējumu līdzības neesamība - Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

2011/C 194/18

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Corporación Habanos, SA (Havana, Kuba) (pārstāvji — sākotnēji V. Gil Vega un A. Ruiz López, vēlāk — A. Ruiz López, avocats)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — J. Crespo Carrillo)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Tabacos de Centroamérica, SL (Pozuelo de Alarcón, Spānija) (pārstāvis — R.M. Caldés Llopis, avocat)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju otrās padomes 2008. gada 31. marta lēmumu lietā R 1189/2007-2 attiecībā uz iebildumu procesu starp Corporación Habanos, SA un Tabacos de Centroamérica, SL

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Corporación Habanos, SA sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) tiesāšanās izdevumus;

3)

Tabacos de Centroamérica, SL sedz savus tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 209, 15.08.2008.


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/13


Vispārējās tiesas 2011. gada 19. maija spriedums — PJ Hungary/ITSB — Pepekillo (“PEPEQUILLO”)

(Lieta T-580/08) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “PEPEQUILLO” reģistrācijas pieteikums - Agrākas valsts un Kopienas vārdiskas un grafiskas preču zīmes “PEPE” un “PEPE JEANS” - Restitutio in integrum - Relatīvs atteikuma pamatojums - Sajaukšanas iespēja - Preču līdzība - Regulas (EK) Nr. 40/94 78. pants (tagad - Regulas (EK) Nr. 207/2009 81. pants) - Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts (tagad - Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts)

2011/C 194/19

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) (Budapešta, Ungārija) (pārstāvji — M. H. Granado Carpenter un C. Gutiérrez Martínez, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — O. Mondéjar Ortuño)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Pepekillo, SL (Algésiras, Spānija) (pārstāvis — J. Garrido Pastor, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt ITSB Apelāciju pirmās padomes 2008. gada 30. aprīļa un 24. septembra lēmumus, kas abi pieņemti lietā R 722/2007-1 par attiecīgi, Pepekillo, SL pieteikumu par restitutio in integrum un iebildumu procesu starp PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) un Pepekillo

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju pirmās padomes 2008. gada 24. septembra lēmumu lietā R 722/2007-1;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

ITSB sedz savus tiesāšanās izdevumus, atlīdzina pusi no PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) tiesāšanās izdevumiem, kā arī atlīdzina PJ Hungary kft nepieciešamos izdevumus procesā ITSB Apelāciju pirmajā padomē;

4)

Pepekillo, SL sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina pusi no PJ Hungary kft tiesāšanās izdevumiem.


(1)  OV C 44, 21.02.2009.


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/14


Vispārējās tiesas 2011. gada 18. maija spriedums — Glenton España/ITSB — Polo/Lauren (“POLO SANTA MARIA”)

(Lieta T-376/09) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “POLO SANTA MARIA” reģistrācijas pieteikums - Agrāka Beniluksa grafiska preču zīme, kurā attēlots polo spēlētāja siluets - Relatīvs atteikuma pamatojums - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

2011/C 194/20

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Glenton España, SA (Madride, Spānija) (pārstāvji — E. Armijo Chávarri un A. Castán Pérez-Gómez, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — D. Botis)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: The Polo/Lauren Company, LP (Ņujorka, Ņujorka, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji — R. Black, R. Guthrie, solicitors, un S. Malynicz, barrister)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju otrās padomes 2009. gada 18. jūnija lēmumu lietā R 594/2008-2 attiecībā uz iebildumu procesu starp The Polo/Lauren Company, LP un Glenton España, SA

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Glenton España, SA atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 282, 21.11.2009.


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/14


Vispārējās tiesas 2011. gada 19. maija spriedums — Tempus Vade/ITSB — Palacios Serrano (“AIR FORCE”)

(Lieta T-81/10) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “AIR FORCE” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Kopienas un valsts vārdiska un grafiskas preču zīmes “TIME FORCE” - Relatīvi atteikuma pamatojumi - Sajaukšanas iespējas neesamība - Apzīmējumu līdzības neesamība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts)

2011/C 194/21

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Tempus Vade, SL (San Sebastián de los Reyes, Spānija) (pārstāvis — A. Gómez López, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — J. Crespo Carrillo)

Otrs procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieks, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Juan Palacios Serrano (Alcobendas, Spānija) (pārstāvji — E. Ochoa Santamaría, J. del Valle Sánchez un V. Ruiz de Velasco Martinez de Ercilla, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2010. gada 7. janvāra lēmumu lietā R 1114/2008-4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Tempus Vade, SL un Juan Palacios Serrano k-gu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Tempus Vade, SL atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 100, 17.04.2010.


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/14


Prasība, kas celta 2011. gada 4. aprīlī — COMPLEX/ITSB — Kajometal (“KX”)

(Lieta T-206/11)

2011/C 194/22

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: COMPLEX S. A. (Łódź, Polija) (pārstāvis — R. Rumpel, advokāts [radca prawny])

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Kajometal s. r. o. (Dolny Kubin, Slovākija)

Prasītājas prasījumi:

atzīt prasību par pamatotu;

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju otrās padomes 2011. gada 21. janvāra lēmumu lietā R 864/2010-2;

grozīt apstrīdēto lēmumu tādējādi, lai apzīmējuma “KX”, Nr. 6125405, reģistrācija tiktu atteikta;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: Kajometal s. r. o.

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “KX” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 7. klasē

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: prasītāja

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Kopienas vārdiska preču zīme “CX” (Nr. 3588241) attiecībā uz precēm, kas ietilpst 7. klasē, un Kopienas grafiska preču zīme “CX PRECISION BEARINGS” (Nr. 3979432) attiecībā uz precēm, kas ietilpst 7. klasē.

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 (1) 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta nepareiza piemērošana, jo pretstatīto preču zīmju gadījumā esot sajaukšanas iespēja


(1)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 1. lpp.).


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/15


Prasība, kas celta 2011. gada 8. aprīlī — EyeSense/ITSB — Osypka Medical (“ISENSE”)

(Lieta T-207/11)

2011/C 194/23

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: EyeSense AG (Bāzele, Šveice) (pārstāvis — N. Aicher, Rechtsanwältin)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Osypka Medical GmbH (Berlīne, Vācija)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju ceturtās padomes 2011. gada 4. februāra lēmumu lietā R 1098/2010-4;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp tiesāšanās izdevumus apelācijas procesā ITSB.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: Osypka Medical

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “ISENSE” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 9., 10. un 42. klasē — reģistrācijas pieteikums Nr. 7 165 327

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: prasītāja

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: valsts vārdiska preču zīme “EyeSense” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 10. un 42. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas (EK) Nr. 207/2009 (1) 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums, jo starp konfliktējošajām preču zīmēm pastāvot sajaukšanas iespēja


(1)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 1. lpp.).


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/15


Prasība, kas celta 2011. gada 18. aprīlī — Progust/ITSB — Sopralex & Vosmarques (“IMPERIA”)

(Lieta T-216/11)

2011/C 194/24

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Progust, SL (Girona, Spānija) (pārstāvji — M. E. López Camba un J. L. Rivas Zurdo, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Sopralex & Vosmarques SA (Brisele, Beļģija)

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

pilnībā atcelt Apelāciju pirmās padomes lēmumu lietā R 1036/2010-1;

piespriest ITSB atlīdzināt Progust, SL tiesāšanās izdevumus;

piespriest Sopralex & Vosmarques SA atlīdzināt Progust, SL tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “IMPERIA” (reģistrācijas pieteikums Nr. 7 008 154) attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 29., 30., 31., 32. un 43. klasē

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: Sopralex & Vosmarques SA

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Kopienas grafiska preču zīme (Nr. 3 260 288), kas ietver vārdisku elementu “IMPERIAL”, attiecībā uz precēm, kas ietilpst 29. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: apmierināt iebildumus un noraidīt reģistrācijas pieteikumu

Apelāciju padomes lēmums: noraidīt apelācijas sūdzību

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 8.panta 1. punkta b) apakšpunkta nepareiza interpretācija un piemērošana


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/16


Prasība, kas celta 2011. gada 15. aprīlī — Otero González/ITSB — Apli-Agipa (“AGIPA”)

(Lieta T-219/11)

2011/C 194/25

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: José Luis Otero González (Barselona, Spānija) (pārstāve — S. Correa, advokāte)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Apli-Agipa SAS (Dormans, Francija)

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Apelāciju otrās padomes 2011. gada 14. februāra lēmumu lietā R 0556/2010-2 attiecībā uz šādu preču daļēju apstiprināšanu: “fotogrāfijas, līmvielas kancelejas vai mājturības vajadzībām, otas, rakstāmmašīnas un kancelejas preces (izņemot mēbeles), mācību un uzskates līdzekļi (izņemot aparatūru), sintētiskie iesaiņojuma materiāli (kas nav ietverti citās klasēs), iespiedburti, klišejas”;

noraidīt Kopienas preču zīmes “AGIPA” reģistrācijas pieteikumu Nr. 5 676 721 attiecībā uz visām precēm, kas ietilpst 16. klasē;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: APLI-AGIPA S.A.S.

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “AGIPA” (reģistrācijas pieteikums Nr. 5 676 721) attiecībā uz precēm, kas ietilpst 16. klasē

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašnieks: prasītājs

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Spānijas vārdiska preču zīme “AGIPA” (Nr. 2 216 879) un Spānijas grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “a — agipa” (Nr. 1 269 511) — abas preču zīmes ir reģistrētas attiecībā uz precēm, kas ietilpst 16.klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: daļēji apmierināt iebildumus

Apelāciju padomes lēmums: daļēji apmierināt apelācijas sūdzību

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 8.panta 1. punkta b) apakšpunkta nepareiza piemērošana un interpretācija


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/16


Prasība, kas celta 2011. gada 18. aprīlī — TeamBank/ITSB — Fercredit Servizi Finanziari (“f@ir Credit”)

(Lieta T-220/11)

2011/C 194/26

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: TeamBank AG Nürnberg (Nirnberga, Vācija) (pārstāvji — T. Kiphuth, H. Lindner un D. Terheggen, Rechtsanwälte)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Fercredit Servizi Finanziari SpA (Roma, Itālija)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju pirmās padomes 2011. gada 3. februāra lēmumu apelācijas lietā R 719/2010-1;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme “f@ir Credit” attiecībā uz pakalpojumiem, kas ietilpst 36. klasē (reģistrācijas pieteikums Nr. 6947766)

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: Fercredit Servizi Finanziari SpA

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: grafiska preču zīme “FERCREDIT” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 6., 7., 12., 14., 16., 18., 25., 35., 36., 39., 41., 42., 43. un 44. klasē (Kopienas preču zīme Nr. 3749801), turklāt iebildumi bija iesniegti pret reģistrāciju attiecībā uz pakalpojumiem, kas ietilpst 36. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus apmierināt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas (EK) Nr. 207/2009 (1) 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums, jo starp pretstatītajām preču zīmēm neesot sajaukšanas iespējas


(1)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 1. lpp.).


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/17


Prasība, kas celta 2011. gada 20. aprīlī — Siemens/Komisija

(Lieta T-223/11)

2011/C 194/27

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Siemens AG (Minhene, Vācija) (pārstāvji — J. Risse, R. Harbst un H. Haller, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Atomenerģijas Kopiena, ko pārstāv Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

piespriest atbildētājai izmaksāt prasītājai zaudējumu atlīdzību EUR 16 114 147 apmērā, kam, sākot no 2011. gada 20. aprīļa pieskaitīti procenti ar likmi, kas ir par 8 % augstāka par Vācijā noteikto pamatlikmi, un

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājai pilnas kompensācijas apmērā advokāta honorārus un citas izmaksas, kas radušās šajā tiesvedībā.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza divus pamatus.

1)

Ar pirmo pamatu prasītāja apgalvo, ka atbilstoši ar atbildētāju noslēgtā līguma noteikumiem tai ir tiesības saņemt kompensāciju par papildu izmaksām.

2)

Ar otro pamatu prasītāja, pakārtoti, apgalvo, ka šāda kompensācija ir izmaksājama saskaņā ar Vācijas tiesībām, kas piemērojamas šim līgumam, it īpaši saskaņā ar Vācijas Civilkodeksa (BGB) 313. pantu.


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/17


Prasība, kas celta 2011. gada 21. aprīlī — Caventa/ITSB — Anson's Herrenhaus (“BERG”)

(Lieta T-224/11)

2011/C 194/28

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Caventa AG (Rekingen, Šveice) (pārstāvis — J. Krenzel, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Anson’s Herrenhaus KG (Diseldorfa, Vācija)

Prasījumi

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju pirmās padomes 2011. gada 10. februāra lēmumu lietā R 1494/2010-1;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “BERG” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 25. un 28. klasē (reģistrācijas pieteikums Nr. 7 115 009)

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: Anson’s Herrenhaus KG

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: vārdiska preču zīme “Christian Berg” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 3., 18., 25. un 35. klasē (Kopienas preču zīme Nr. 338 36 76); iebildumi vērsti pret reģistrāciju attiecībā uz precēm, kas ietilpst 25. un 28. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus apmierināt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Padomes Regulas Nr. 207/2009 (1) 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums, jo nepastāvot konfliktējošo preču zīmju sajaukšanas iespēja


(1)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (kodificēta versija), OV L 78, 1. lpp.


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/18


Prasība, kas celta 2011. gada 21. aprīlī — Caventa/ITSB — Anson’s Herrenhaus (“BERG”)

(Lieta T-225/11)

2011/C 194/29

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Caventa AG (Rekingen, Šveice) (pārstāvis — J. Krenzel, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Anson’s Herrenhaus KG (Diseldorfa, Vācija)

Prasījumi

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju pirmās padomes 2011. gada 10. februāra lēmumu lietā R 740/2010-1;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme “BERG” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 25. un 28. klasē (reģistrācijas pieteikums Nr. 7 124 084)

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašnieks: Anson’s Herrenhaus KG

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: vārdiska preču zīme “Christian Berg” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 3., 18., 25. un 35. klasē (Kopienas preču zīme Nr. 338 36 76); iebildumi vērsti pret reģistrāciju attiecībā uz precēm, kas ietilpst 25. un 28. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus apmierināt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Padomes Regulas Nr. 207/2009 (1) 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums, jo nepastāvot konfliktējošo preču zīmju sajaukšanas iespēja


(1)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (kodificēta versija), OV L 78, 1. lpp.


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/18


Prasība, kas celta 2011. gada 26. aprīlī — Wall/ITSB — Bluepod Media Worldwide (“bluepod media”)

(Lieta T-227/11)

2011/C 194/30

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Wall AG (Berlīne, Vācija) (pārstāvis — A. Nordemann, lawyer)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Bluepod Media Worldwide Ltd (Londona, Apvienotā Karaliste)

Prasītājas prasījumi:

daļēji atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju pirmās padomes 2011. gada 10. februāra lēmumu lietā R 301/2010-1 un

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme “bluepod media” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 9., 35., 38. un 41. klasē — Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 6099709

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: prasītāja

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Kopienas preču zīmes reģistrācija Nr. 5660972 grafiskai preču zīmei “blue spot” attiecībā uz pakalpojumiem, kas ietilpst 35., 36., 37. un 38. klasē; starptautiskas preču zīmes reģistrācija Nr. 880800 vārdiskai preču zīmei “BlueSpot” attiecībā uz pakalpojumiem, kas ietilpst 35., 37. un 38. klasē; Vācijas preču zīmes reģistrācija Nr. 30472373 vārdiskai preču zīmi “BlueSpot” attiecībā uz pakalpojumiem, kas ietilpst 35., 37. un 38. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību daļēji apmierināt un reģistrācijas pieteikumu daļēji noraidīt. Attiecīgi, pieteikums pārējā daļā tika apmierināts un iebildumi daļēji noraidīti

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums, jo Apelāciju padome esot kļūdaini uzskatījusi, ka nav bijis sajaukšanas iespējas


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/19


Prasība, kas celta 2011. gada 4. maijā — Stichting Greenpeace Nederland un PAN Europe/Komisija

(Lieta T-232/11)

2011/C 194/31

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Stichting Greenpeace Nederland (Amsterdama, Nīderlande) un Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Brisele, Beļģija) (pārstāve — B. Kloostra, advokāte)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītāju prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt, ka Komisijas 2011. gada 1. marta Lēmums (Ares(2011)223668) ir pretrunā Regulai Nr. 1367/2006/EK (1);

atcelt Komisijas 2011. gada 1. marta Lēmumu (Ares(2011)223668);

dot Komisijai rīkojumu izskatīt pēc būtības 2010. gada 20. decembrī iesniegto pieprasījumu veikt iekšējo pārskatīšanu Tiesas noteiktā termiņā;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza divus pamatus.

1)

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka atbildētājai esot bijis pienākums veikt Direktīvas 2010/77/ES (2) iekšējo pārskatīšanu, kā to pieprasīja prasītāji, pamatojoties uz to, ka minētā direktīva neesot vispārēji piemērojama, kā to norādījusi atbildētāja, bet gan akts, kurā ir iekļauti konkrēti un individuāli lēmumi, kas balstīti uz attiecīgo ražotāju individuāliem iesniegumiem.

2)

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētais lēmums esot pretrunā Regulai Nr. 1367/2006/EK, jo Direktīvā 2010/77/ES esot ietverti vairāki administratīvi akti, kas attiecas uz individuāliem lēmumiem par individuāliem iesniegumiem. Turklāt, tā kā Komisija minēto direktīvu neesot pieņēmusi likumdevējas statusā, attiecībā uz šādu direktīvu esot jābūt nodrošinātai tiesas pieejamībai.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regula (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 264, 13. lpp.).

(2)  Komisijas 2010. gada 10. novembra Direktīva 2010/77/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK attiecībā uz termiņu, līdz kuram konkrētas darbīgās vielas paliek iekļautas I pielikumā (OV L 293, 48. lpp.).


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/19


Prasība, kas celta 2011. gada 26. aprīlī — Glaxo Group/ITSB — Farmodiética (“ADVANCE”)

(Lieta T-243/11)

2011/C 194/32

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Glaxo Group Ltd (Greenford, Apvienotā Karaliste) (pārstāvis — O. Benito, Solicitor)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Farmodiética — Cosmética, Dietética e Produtos Farmacêuticos, Lda (Estarda de S.Marcos, Portugāle)

Prasītājas prasījumi:

apturēt tiesvedību, līdz Portugālē tiks pieņemts nolēmums par prasību atzīt par spēkā neesošu, jo ar šo prasību tiek apstrīdētas vienīgais pamats Kopienas preču zīmes Nr. 6472971 noraidīšanai, un ja šī prasība atzīt par spēkā neesošu netiks apmierināta;

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju ceturtās padomes 2011. gada 25. februāra lēmumu lietā R 665/2010-4, un

piespriest atbildētājam un/vai otrajai procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniecei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “ADVANCE” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 5. klasē — Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 6472971

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Portugāles preču zīmes reģistrācija Nr. 417744 grafiskai preču zīmei “ADVANCIS CAPS MORE BIOAVAILABLE. MORE EFFECTIVE” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 3. un 5. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus apmierināt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Padomes Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 65. panta 2. punkta pārkāpums, jo Apelāciju padome: (i) esot uzskatījusi, ka prasītāja nav apstrīdējusi Iebildumu nodaļas 2010. gada 25. februāra lēmumu attiecībā uz konkrēto preču līdzību; (ii) esot uzskatījusi, ka saistībā ar konkrēto preču līdzību nav bijis iemesla atkāpties no Iebildumu nodaļas 2010. gada 25. februāra lēmuma; (iii) neesot analizējusi, vai konkrētās preces, kas ietilpst 3. klasē, ir vai nav līdzīgas konkrētajām precēm, kas ietilpst 5. klasē; (iv) neesot paskaidrojusi, kāpēc ir svarīgi ņemt vērā, kā apzīmējumus izrunā angļu valodā, ja attiecīgā teritorija ir Portugale; (v) esot uzskatījusi, ka konfliktējošās preču zīmes ir līdzīgas, aplūkojot no fonētiskā viedokļa angļu valodā; (vi) saistībā ar apzīmējumu salīdzinājumu esot piemērojusi nepareizu pārbaudi, un tādēļ esot nepareizi nolēmusi, ka līdzības līmenis ir vidusmēra, un, (vii) novērtējot vispārējo sajaukšanas iespēju, esot veikusi nepareizu un nepilnīgu pārbaudi


2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/20


Prasība, kas celta 2011. gada 6. maijā — ClientEarth un International Chemical Secretariat/ECHA

(Lieta T-245/11)

2011/C 194/33

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: ClientEarth (Londona, Apvienotā Karaliste) un The International Chemical Secretariat (Gēteborga, Zviedrija) (pārstāvis — P. Kirch, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA)

Prasījumi

Prasītāju prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt, ka atbildētāja ir pārkāpusi Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem;

atzīt, ka atbildētāja ir pārkāpusi Regulu (EK) Nr. 1367/2006 (1);

atzīt, ka atbildētāja ir pārkāpusi Regulu (EK) Nr. 1049/2001 (2);

atcelt atbildētajas 2011. gada 4. marta atbildē uz atkārtoto pieteikumu izklāstīto lēmumu neļaut iepazīties ar pieprasītajiem dokumentiem, un

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītāju tiesāšanās izdevumus, ieskaitot jebkuru lietā iestājušos personu tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar šo prasību prasītājas atbilstoši LESD 263. pantam lūdz atcelt lēmumu, kas izklāstīts atbildētājas 2011. gada 4. marta atbildē uz atkārtoto pieteikumu, neļaut iepazīties ar dokumentiem, kuros norādīti cilvēku veselībai un videi iespējami bīstamu vielu ievērojama skaita reģistrācijas pieteicēju (ražotāju/importētāju) vārdi/nosaukumi un kontaktinformācija, kā arī apjomi, kādos šīs vielas tiek laistas ES tirgū.

Prasības pamatošanai prasītājas izvirza piecus pamatus.

1)

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ar apstrīdēto lēmumu esot pārkāpts Regulas (EK) Nr. 1049/2001 8. panta 2. punkts, jo uz prasītāju atkārtoto pieteikumu noteiktajā termiņā nav atbildēts, šādu rīcību nepamatojot.

2)

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ar apstrīdēto lēmumu esot pārkāpti Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 4. punkts un 6. punkts, jo neesot notikusi apspriešanās ar reģistrācijas pieteicējiem, lai noskaidrotu neizpaušanu pamatojošu komerciālu interešu esamību, un neesot norādīts pietiekams pamatojums, lai pierādītu, ka ir bijis skaidri zināms, ka šie dokumenti nav izsniedzami.

3)

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka ar apstrīdēto lēmumu esot pārkāpti Orhūsas konvencijas 4. panta 1., 2., 3. un 4. apakšpunkts, jo prasītājām neesot ļauts iepazīties ar lūgto informāciju. Ar apstrīdēto lēmumu arī Regulas Nr. 1367/2006 6. panta 1. punkts, jo Regulas Nr. 1049/2001 4. pantā paredzētie izņēmumi neesot interpretēti šauri un ņemot vērā sabiedrības intereses informācijas izpaušanā un to, vai pieprasītā informācija attiecas uz emisijām vidē.

4)

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka ar apstrīdēto lēmumu esot pārkāpta Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 3. punkta pirmā daļa, jo neesot pierādīts, ka, iepazīstoties ar pieprasītiem dokumentiem, tiktu nodarīts nopietns kaitējums lēmumu pieņemšanai pašā ECHA, kā arī pārkāpts minētā tiesību akta 4. panta 2. punkta pirmais ievilkums, jo neesot pierādīta informācijas neizpaušanu pamatojošu komerciālu interešu esamīb.

5)

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka ar apstrīdēto lēmumu esot pārkāpti Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 3. punkta otrā daļa un 4. panta 2. punkta pirmā daļa, jo neesot noskaidrots, vai iepazīšanās ar šo informāciju atbilst sabiedrības prioritārām interesēm, un neesot sīki izklāstīti šāda atteikuma iemesli.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regula (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 264, 13. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 43. lpp., OV Īpašais izdevums latviešu valodā, 1. nod., 3. sēj., 331. lpp.).