ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.102.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 102

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 2. aprīlis


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 102/01

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

1

2011/C 102/02

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

5

2011/C 102/03

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

6

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Parlaments

2011/C 102/04

Noteikumi par smēķēšanas aizliegumu Eiropas Parlamenta telpās – Prezidija lēmums 2011. gada 23. marts

8

 

Eiropas Komisija

2011/C 102/05

Eiropas Centrālās bankas noteiktā procentu likme tās refinansēšanas operācijām: 1,00 % 2011. gada 1. aprīlis – Euro maiņas kurss

12

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2011/C 102/06

Dalībvalstu paziņotā informācija attiecībā uz zvejas aizliegumu noteikšanu

13

2011/C 102/07

Dalībvalstu paziņotā informācija attiecībā uz zvejas aizliegumu noteikšanu

14

 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2011/C 102/08

Paziņojums par daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz kompensācijas pasākumiem, kas piemērojami dažu Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) veidu importam

15

2011/C 102/09

Paziņojums par daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kas cita starpā piemērojami dažu Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) veidu importam

18

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2011/C 102/10

Valsts aģentūru pārziņā esošā vīna spirta pārdošanas rezultāti (publicēts, piemērojot 83. panta 5. punkta b) apakšpunktu Komisijas 2000. gada 25. jūlija Regulā (EK) Nr. 1623/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju ieviešanai attiecībā uz tirgus mehānismiem)

20

2011/C 102/11

Paziņojums par pieprasījumu atbilstoši Direktīvas 2004/17/EK 30. pantam – Līgumslēdzējas iestādes pieprasījums

32

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

2.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 102/1


Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 102/01

Lēmuma pieņemšanas datums

9.2.2010.

Atbalsts Nr.

N 15/10

Dalībvalsts

Spānija

Reģions

Comunidad Autónoma Euskera

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Publishing aid for Basque literature

Juridiskais pamats

Borrador de Orden de ayudas a la producción editorial de carácter literario en euskera

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Kultūras veicināšana

Atbalsta veids

Tiešā dotācija

Budžets

Plānotie gada izdevumi EUR 0,46 miljoni

Kopējais plānotais atbalsta apjoms EUR 0,46 miljoni

Atbalsta intensitāte

70 %

Atbalsta ilgums

1.10.2010.–31.12.2010.

Tautsaimniecības nozares

Plašsaziņas līdzekļi

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Dirección de Promoción de la Cultura

C/ Donostia-SS, 1

01010 Vitoria-Gasteiz

ESPAÑA

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

18.8.2010.

Atbalsts Nr.

N 309/10

Dalībvalsts

Francija

Reģions

Nord, Pas-de-Calais

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Aide au sauvetage en faveur de SeaFrance

Juridiskais pamats

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Mērķis

Grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšana

Atbalsta veids

Aizdevums uzņēmuma sanācijai

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms EUR (40–70) miljoni

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

18.8.2010.–18.2.2011.

Tautsaimniecības nozares

Jūras un piekrastes ūdeņu transports

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

La Société nationale des chemins de fers français (SNCF)

34 rue du Commandant Mouchotte

75014 Paris

FRANCE

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

16.11.2010.

Atbalsts Nr.

N 418/10

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Aiuti al salvataggio a favore di Tirrenia di Navigazione SpA in amministrazione straordinaria

Juridiskais pamats

Decreto legislativo 30 gennaio 1979, n. 26 (convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95), provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (Articolo 2 bis);

decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza e

decreto 23 dicembre 2004, n. 319, regolamento recante le condizioni e le modalita di prestazione della garanzia statale sui finanziamenti a favore delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 101 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Mērķis

Grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšana

Atbalsta veids

Aizdevums uzņēmuma sanācijai

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms EUR 95 miljoni

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

1.11.2010.–31.4.2011.

Tautsaimniecības nozares

Jūras un piekrastes ūdeņu transports

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Ministero dello Sviluppo Economico

Via Molise 2

00187 Roma I RM

ITALIA

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

23.2.2011.

Atbalsts Nr.

N 476/10

Dalībvalsts

Francija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Reconduction du régime de garanties en faveur du financement de la construction navale

Juridiskais pamats

Projet de décret d'application du texte de loi concernant le dispositif de régime de garanties à la construction navale

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Nozaru attīstība

Atbalsta veids

Garantija

Budžets

Atbalsta intensitāte

Pasākums nav uzskatāms par atbalstu

Atbalsta ilgums

No 23.2.2011.

Tautsaimniecības nozares

Kuģu būve

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Caisse française de développement industriel

30 avenue Pierre Mendès-France

75013 Paris

FRANCE

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

15.11.2010.

Atbalsts Nr.

N 504/10

Dalībvalsts

Malta

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Air Malta

Juridiskais pamats

The act to authorise and regulate the raising of loans for the purpose of entering into re-lending agreements with Air Malta plc/Att biex jawtorizza u jirregola l-ġbir ta’ self bil-għan li jsiru ftehim ta’ self mill-ġdid mal-Air Malta plc.

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Mērķis

Grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšana

Atbalsta veids

Aizdevums ar atvieglotiem nosacījumiem

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms EUR 52 miljoni

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

15.11.2010.–14.5.2011.

Tautsaimniecības nozares

Gaisa transports

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Ministry of Finance, Economy and Investment/Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment

Maison Demandols

South Street

Valletta

VLT 1102

MALTA

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm


2.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 102/5


Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 102/02

Lēmuma pieņemšanas datums

17.12.2010.

Atbalsts Nr.

N 485/10

Dalībvalsts

Spānija

Reģions

Galicia

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Ayudas Públicas-Galicia-Producciones o coproducciones en lengua gallega

Juridiskais pamats

La Ley 6/1999, de 1 de setiembre, del audiovisual de Galicia y las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para producciones o coproducciones audiovisuales en lengua gallega

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Kultūras veicināšana

Atbalsta veids

Tiešā dotācija

Budžets

 

Plānotie gada izdevumi EUR 4 miljoni

 

Kopējais plānotais atbalsta apjoms EUR 28 miljoni

Atbalsta intensitāte

50 %

Atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2013.

Tautsaimniecības nozares

Atpūta, kultūras pasākumi un sports

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Consellería de Cultura e Deporte

Xunta de Galicia San Caetano s/n

15702 Santiago de Compostela (A Coruña)

ESPAÑA

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm


2.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 102/6


Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 102/03

Lēmuma pieņemšanas datums

1.2.2011.

Atbalsts Nr.

N 374/10

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

Freistaat Sachsen

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Eckpunkte Hochwasser 2010 Freistaat Sachsen, Teil Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei

Juridiskais pamats

Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen; Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft für die Gewährung von Hilfen bei existenzgefährdenden Krisen und Notständen in Unternehmen der Land- und Forstwitschaft sowie Binnenfischerei und Aquakultur; Eckpunkte Hochwasserhilfe 2010 Freistaat Sachsen, Teil Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Kompensācija par dabas katastrofas rezultātā radītiem kaitējumiem (zvejniecības un akvakultūras uzņēmumi)

Atbalsta veids

Tiešais atbalsts un subsidēts aizdevums

Budžets

EUR 1 000 000

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2011.

Tautsaimniecības nozares

Zvejniecības un akvakultūras nozare

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9

01069 Dresden

DEUTSCHLAND

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

1.2.2011.

Atbalsts Nr.

N 509/10

Dalībvalsts

Francija

Reģions

Seši Francijas piekrastes reģioni

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Mesures de soutien accordées aux entreprises ostréicoles touchées par la mortalité des huîtres durant l'été 2010

Juridiskais pamats

Article 4.4 des lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture du 3 avril 2008

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

To bruto peļņas zaudējumu daļēja kompensācija, kas radās austeru audzēšanas uzņēmumiem, kuri cieta no pārmērīgas austeru mirstības 2010. gada vasarā

Atbalsta veids

Lauksaimniecības postījumu fonda izveide, nodevas atmaksa, maksājumu samazināšana

Budžets

EUR 30 miljoni

Atbalsta intensitāte

11,8 %

Atbalsta ilgums

2011. gads

Tautsaimniecības nozares

Akvakultūra, austeru audzēšana

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Ministère de l'agriculture et de la pêche français

78 rue de Varenne

75349 Paris 07

FRANCE

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Parlaments

2.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 102/8


NOTEIKUMI PAR SMĒĶĒŠANAS AIZLIEGUMU EIROPAS PARLAMENTA TELPĀS

Prezidija lēmums 2011. gada 23. marts

2011/C 102/04

PREZIDIJS,

ņemot vērā Reglamenta 23. panta 2. punktu,

ņemot vērā atzinumu, ko 2011. gada 11. februārī sniegusi Profilakses un darba aizsardzības padomdevēja komiteja,

tā kā:

(1)

2007. gada 24. oktobra rezolūcijā par Zaļo grāmatu “Virzība uz Eiropu, kas brīva no tabakas dūmiem: politikas iespējas ES līmenī” (1) un 2009. gada 26. novembra rezolūcijā attiecībā uz vidi, kas brīva no tabakas dūmiem (2), Eiropas Parlaments aicināja Prezidiju, ņemot vērā tā pienākumu rādīt priekšzīmi, pieņemt smēķēšanas aizliegumu, kas bez izņēmumiem tūlīt stātos spēkā visās Eiropas Parlamenta darba vietās.

(2)

Pamatojoties uz Padomes Lēmumu 2004/513/EK, Eiropas Savienība ir ratificējusi Pasaules Veselības organizācijas Pamatkonvenciju par tabakas kontroli, saskaņā ar kuras 8. panta 1. punktu līgumslēdzējas puses atzīst – ir zinātniski pierādīts, ka tabakas dūmu iedarbība izraisa nāvi, saslimšanu un invaliditāti, un saskaņā ar kuras 8. panta 2. punktu līgumslēdzējām pusēm ir noteikts pienākums pieņemt efektīvus likumdošanas, īstenošanas, administratīvus un/vai citus pasākumus, kas nodrošina aizsardzību no tabakas dūmu iedarbības darbavietu iekštelpās.

(3)

Padomes Direktīvas 89/391/EEK 5. pantā noteikts, ka darba devējam ir pienākums nodrošināt darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību visos ar darbu saistītos aspektos.

(4)

Ir zinātniski pierādīts, ka pasīvā smēķēšana nopietni apdraud veselību, tādēļ Eiropas Parlamenta pienākums ir aizsargāt deputātus, savus darbiniekus un citas personas, kas uzturas Parlamenta telpās, no novēršama veselības apdraudējuma un pasīvās smēķēšanas izraisītām nepatīkamām sajūtām.

(5)

Eiropas Parlamenta kā darba devēja juridisks pienākums ir aizsargāt savus darbiniekus no veselības apdraudējuma darbavietā.

(6)

Eiropas Parlamentam kā iestādei ir jāveic visi vajadzīgie pasākumi, ar kuriem tas var nodrošināties pret iespējamām prasībām par kaitējuma atlīdzību.

(7)

Ņemot vērā ar pasīvo un aktīvo smēķēšanu saistīto veselības apdraudējumu, vēlams, lai Eiropas Parlaments sniegtu deputātiem, deputātu palīgiem un Parlamenta personālam informāciju, kas palīdzētu labāk izprast ar pasīvo un aktīvo smēķēšanu saistītos riskus, kā arī izstrādātu palīdzības programmas tiem, kuri vēlas atmest smēķēšanu.

(8)

Tādēļ Eiropas Parlaments atbalsta mērķi savās telpās nodrošināt no tabakas dūmiem pilnīgi brīvu vidi, par vienīgo izņēmumu nosakot tieši smēķēšanai atvēlētās zonas Parlamenta ēkās.

(9)

Jānodrošina smēķēšanas aizlieguma efektīva īstenošana saskaņā ar šiem noteikumiem. Tādēļ papildus šim aizliegumam tiek izstrādāta atbilstoša kārtība, saskaņā ar kuru attiecīgos gadījumos varēs piemērot iedarbīgus, samērīgus un preventīvus sodus,

IR PIEŅĒMIS ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

1.   Smēķēt aizliegts visās Eiropas Parlamenta telpās, tostarp dalībvalstīs esošajos informācijas birojos un sadarbības birojā Vašingtonā, izņemot vienīgi smēķēšanai īpaši atvēlētās zonas, kas uzskaitītas pielikumā.

Kvestori var lemt par pielikuma turpmāku grozīšanu.

2.   Smēķēt aizliegts arī dienesta automobiļos un visos citos transportlīdzekļos, ko nodrošina Parlaments.

2. pants

1.   Šos noteikumus dara zināmus deputātiem, viņu palīgiem un Parlamenta personālam.

2.   Skaidri salasāmas norādes par 1. pantā noteikto smēķēšanas aizliegumu izvieto pie ieejas Eiropas Parlamenta ēkās un visās Parlamenta telpu sabiedriskajās vietās, izņemot smēķēšanai īpaši atvēlētās zonas, kas uzskaitītas pielikumā. Tiek skaidri norādīta smēķēšanai atvēlēto zonu atrašanās vieta, lai deputāti, deputātu palīgi un Parlamenta personāls zinātu, tieši kur ir atļauts smēķēt. Pelnu trauki Parlamenta telpās netiek izvietoti, izņemot smēķēšanai īpaši atvēlētās zonas un zonas pie ieejas Parlamenta ēkās.

3.   Politisko grupu vadītāji atgādina deputātiem un attiecīgo grupu darbiniekiem, ka šie noteikumi ir jāievēro.

3. pants

Personāla ģenerāldirektorāts sadarbībā ar Profilakses un darba aizsardzības padomdevēju komiteju izstrādā politiku ar pasīvo un aktīvo smēķēšanu saistīto risku novēršanai, šajā nolūkā īstenojot attiecīgu pasākumu kopumu, lai Parlamenta deputātiem, deputātu palīgiem un Parlamenta personālam sniegtu informāciju, kas palīdzētu labāk izprast ar pasīvo un aktīvo smēķēšanu saistītos riskus, un piedāvā palīdzības programmas tiem, kuri vēlas atmest smēķēšanu.

4. pants

Personai, kas šos noteikumus neievēro, pieprasa nekavējoties pārtraukt smēķēšanu (mutisks atgādinājums). Ģenerālsekretārs ir atbildīgs par to, lai būtu nodrošināta šī noteikuma ievērošana.

5. pants

1.   Deputātam, kas arī pēc 4. pantā minētā mutiskā atgādinājuma joprojām neievēro šos noteikumus, kvestoru un Parlamenta priekšsēdētāja vadībā piemēro sodu 6. pantā noteiktajā kārtībā.

2.   Ierēdnim, citam personāla loceklim vai reģistrētam deputāta palīgam, kas arī pēc 4. pantā minētā mutiskā atgādinājuma joprojām neievēro šos noteikumus, ģenerālsekretāra vadībā piemēro sodu 7. pantā noteiktajā kārtībā.

3.   Vietējam deputāta palīgam, apmeklētājam vai citai Parlamenta telpās esošai personai (piemēram, pakalpojumu sniedzēju un ārējo uzņēmumu personāls), kas arī pēc 4. pantā minētā mutiskā atgādinājuma joprojām neievēro šos noteikumus, ģenerālsekretāra vadībā piemēro sodu 8. pantā noteiktajā kārtībā.

6. pants

1.   Ģenerālsekretārs paziņo kvestoriem tā deputāta vārdu un uzvārdu, kurš atsakās ievērot šos noteikumus. Pēc tam kvestori nosūta deputātam oficiālu paziņojumu (rakstisks atgādinājums – “dzeltenā kartiņa”) par to, ka atkārtota šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiks piemērots naudassods.

2.   Ja deputāts atkārtoti pārkāpj šos noteikumus, Parlamenta priekšsēdētājs, pamatojoties uz kvestoru iesniegtu priekšlikumu, pieņem lēmumu uzlikt attiecīgajam deputātam naudassodu (“sarkanā kartiņa”). Sodanaudu piemēro vienas komandējuma dienas naudas apmērā. Šo summu ietur no deputātam paredzētās piemaksas par vispārējiem izdevumiem.

3.   Deputāts, kuram piemērots sods, 15 darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas var iesniegt rakstisku sūdzību Parlamenta priekšsēdētājam. Pārsūdzība aptur lēmuma izpildi. Prezidijs savu pamatoto lēmumu dara zināmu sūdzības iesniedzējam divu mēnešu laikā pēc sūdzības iesniegšanas dienas.

7. pants

1.   Ja ierēdnis, cits personāla loceklis vai reģistrēts deputāta palīgs atkārtoti pārkāpj šos noteikumus, ģenerālsekretārs nosūta attiecīgajai personai oficiālu paziņojumu par to, ka tiks piemērots disciplinārsods.

2.   Pret ierēdni, citu personāla locekli vai reģistrētu deputāta palīgu, kas joprojām pārkāpj šos noteikumus, ierosina disciplinārlietu saskaņā ar Civildienesta noteikumiem.

3.   Persona, kurai uzliek sodu saskaņā ar šo pantu, var iesniegt iecēlējinstitūcijai pārsūdzību saskaņā ar 90. pantu Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumos un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā, kas ir pilnībā piemērojami.

8. pants

Vietējo deputāta palīgu, apmeklētāju vai citu Parlamenta ēkā ieradušos personu, kas atkārtoti pārkāpj šos noteikumus, no Parlamenta ēkas nekavējoties izraidīs.

9. pants

Šie noteikumi aizstāj Prezidija 2004. gada 13. jūlija lēmumu, ar ko paredz noteikumus par smēķēšanu Eiropas Parlamenta telpās. Šie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī.

10. pants

Šos noteikumus pārskata pēc tam, kad tie divus gadus ir bijuši spēkā.


(1)  P6_TA(2007) 0471.

(2)  P7_TA(2009) 0100.


PIELIKUMS

Smēķēšanai īpaši atvēlēto zonu saraksts:

 

Briselē

1.

ASP 00G110 ES

deputātu bārs (2 smēķēšanas kabīnes)

2.

PHS 03C011 ES

telpa, kas atrodas pie bāra blakus plenārsēžu zālei

 

Luksemburgā

1.

KAD 00C720b RE

 

2.

GOL 00A700b RE

 

3.

SCH 01A701 RE

 

4.

TOA 00A891 CI

atpūtas zona (1 smēķēšanas kabīne)

5.

TOB 00B834 ES

 

6.

PRE 00A720 ES

1 smēķēšanas kabīne

 

Strasbūrā

1.

WIC M-1721 RE

Cygnes bārs

2.

LOW C01101

deputātu bārs (1 smēķēšanas kabīne)


Eiropas Komisija

2.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 102/12


Eiropas Centrālās bankas noteiktā procentu likme tās refinansēšanas operācijām (1):

1,00 % 2011. gada 1. aprīlis

Euro maiņas kurss (2)

2011. gada 1. aprīlis

2011/C 102/05

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,4141

JPY

Japānas jena

118,56

DKK

Dānijas krona

7,4564

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,88150

SEK

Zviedrijas krona

8,9382

CHF

Šveices franks

1,3059

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

7,8055

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

24,512

HUF

Ungārijas forints

266,26

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7092

PLN

Polijas zlots

4,0398

RON

Rumānijas leja

4,1420

TRY

Turcijas lira

2,1766

AUD

Austrālijas dolārs

1,3649

CAD

Kanādas dolārs

1,3686

HKD

Hongkongas dolārs

11,0020

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,8518

SGD

Singapūras dolārs

1,7842

KRW

Dienvidkorejas vona

1 544,27

ZAR

Dienvidāfrikas rands

9,5544

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

9,2592

HRK

Horvātijas kuna

7,3758

IDR

Indonēzijas rūpija

12 304,27

MYR

Malaizijas ringits

4,2784

PHP

Filipīnu peso

61,348

RUB

Krievijas rublis

40,1500

THB

Taizemes bāts

42,819

BRL

Brazīlijas reāls

2,3019

MXN

Meksikas peso

16,7967

INR

Indijas rūpija

62,9800


(1)  Kurss, kas pielietots nesenos darījumos ir ņemts pirms norādītās dienas. Mainīgā kursa gadījumā procentu likme ir marginālā likme.

(2)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 102/13


Dalībvalstu paziņotā informācija attiecībā uz zvejas aizliegumu noteikšanu

2011/C 102/06

Saskaņā ar 35. panta 3. punktu Padomes 2009. gada 20. novembra Regulā (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), ir pieņemts lēmums aizliegt zveju, kā noteikts turpmāk tabulā.

Aizlieguma datums un laiks

13.1.2011.

Ilgums

13.1.2011.–31.12.2011.

Dalībvalsts

Francija

Krājums vai krājumu grupa

ANF/8C3411

Suga

Jūrasvelni (Lophiidae)

Zona

VIIIc, IX un X; ES ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

Zvejas kuģu tips(-i)

Atsauces numurs

45903

Tīmekļa vietne, kurā ir pieejams dalībvalsts lēmums:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.


2.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 102/14


Dalībvalstu paziņotā informācija attiecībā uz zvejas aizliegumu noteikšanu

2011/C 102/07

Saskaņā ar 35. panta 3. punktu Padomes 2009. gada 20. novembra Regulā (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), ir pieņemts lēmums aizliegt zveju, kā noteikts turpmāk tabulā.

Aizlieguma datums un laiks

13.1.2011.

Ilgums

13.1.2011.–31.12.2011.

Dalībvalsts

Francija

Krājums vai krājumu grupa

DWS/56789-

Suga

Dziļūdens haizivis

Zona

ES un starptautiskie ūdeņi V, VI, VII, VIII un IX zonā

Zvejas kuģu tips(-i)

Atsauces numurs

45903

Tīmekļa vietne, kurā ir pieejams dalībvalsts lēmums:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.


V Atzinumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

2.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 102/15


Paziņojums par daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz kompensācijas pasākumiem, kas piemērojami dažu Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) veidu importam

2011/C 102/08

Saskaņā ar 19. pantu Padomes 2009. gada 11. jūnija Regulā (EK) Nr. 597/2009 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (“pamatregula”) (1), Eiropas Komisija (“Komisija”) ir saņēmusi pieprasījumu veikt daļēju starpposma pārskatīšanu.

1.   Pārskatīšanas pieprasījums

Pieprasījumu iesniedza uzņēmums Dhunseri Petrochem & Tea Limited (“pieprasījuma iesniedzējs”), kas ir ražotājs eksportētājs Indijā.

Pārskatīšana attiecas tikai uz subsidēšanas pārbaudi, ciktāl tas skar pieprasījuma iesniedzēju.

2.   Ražojums

Ražojums, uz kuru attiecas pārskatīšana, ir polietilēntereftalāts (PET) 78 ml/g vai lielāku viskozitāti saskaņā ar ISO 1628-5, ko patlaban klasificē ar KN kodu 3907 60 20 un kura izcelsme ir Indijā (“attiecīgais ražojums”).

3.   Spēkā esošie pasākumi

Patlaban ir spēkā galīgais kompensācijas maksājums, kas dažu Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) veidu importam noteikts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 193/2007 (2), kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1286/2008 (3).

4.   Pārskatīšanas pamatojums

Pieprasījuma iesniedzējs sniedza pirmšķietamus pierādījumus tam, ka attiecībā uz subsidēšanu, ciktāl tas skar pieprasījuma iesniedzēju, ir būtiski mainījušies apstākļi, pamatojoties uz kuriem tika noteikti pasākumi, un ka šīs pārmaiņas ir ilglaicīgas.

Pieprasījuma iesniedzējs apgalvo, ka turpmāk attiecīgā ražojuma importam vairs nav jāpiemēro pasākums pašreizējā apmērā, lai neitralizētu kompensējamo subsidēšanu. Pieprasījuma iesniedzējs sniedza pietiekamus pierādījumus tam, ka tā subsīdijas apmērs ir daudz mazāks nekā tam patlaban piemērojamā maksājuma likme. Šī kopējā subsīdijas apjoma samazinājuma iemesls galvenokārt ir uz eksportu vērsta uzņēmuma statusa zaudēšana.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka, ciktāl tas skar Dhunseri Petrochem & Tea Limited subsidēšanu, ir pietiekami daudz pirmšķietamu pierādījumu tam, ka apstākļi attiecībā uz subsidēšanu ir būtiski mainījušies un ka šīs pārmaiņas ir ilglaicīgas, tāpēc pasākumi ir jāpārskata.

5.   Subsidēšanas noteikšanas procedūra

Apspriedusies ar padomdevēju komiteju un konstatējusi, ka ir pietiekami pierādījumi tam, lai pamatotu daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu, Komisija saskaņā ar pamatregulas 19. pantu sāk pārskatīšanu, lai noteiktu, vai pasākumi attiecībā uz pieprasījuma iesniedzēju ir jāatceļ vai jāgroza.

Šādā gadījumā, iespējams, būs jāgroza maksājuma likme, kas patlaban piemērojama attiecīgā ražojuma importam no citiem Indijas uzņēmumiem.

a)   Anketas

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas pieprasījuma iesniedzējam un attiecīgās eksportētājvalsts iestādēm. Šai informācijai un apstiprinošiem pierādījumiem jānonāk Komisijā šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunktā noteiktajā termiņā.

b)   Informācijas vākšana un uzklausīšanas organizēšana

Ar šo visas ieinteresētās personas ir aicinātas darīt zināmu savu viedokli, iesniegt informāciju, kas nav iekļauta atbildēs uz anketas jautājumiem, un sniegt apstiprinošus pierādījumus. Šai informācijai un apstiprinošiem pierādījumiem jānonāk Komisijā šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunktā noteiktajā termiņā.

Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas, ja tās to pieprasa un norāda konkrētus iemeslus, kādēļ tās būtu jāuzklausa. Šāds pieprasījums jāiesniedz šā paziņojuma 6. punkta b) apakšpunktā noteiktajā termiņā.

6.   Termiņi

a)   Termiņš, kurā ieinteresētās personas var pieteikties, iesniegt aizpildītās anketas un visu pārējo informāciju

Lai izmeklēšanā ņemtu vērā sniegto informāciju, 37 dienu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav noteikts citādi, visām ieinteresētajām personām, sazinoties ar Komisiju, jāpiesakās, jādara zināms savs viedoklis un jāiesniedz aizpildītas anketas vai visa pārējā informācija. Jāievēro, ka personas var izmantot lielāko daļu pamatregulā noteikto procesuālo tiesību tikai tad, ja tās ir pieteikušās iepriekš minētajā termiņā.

b)   Uzklausīšana

Turklāt visas ieinteresētās personas šajā pašā 37 dienu termiņā var pieprasīt, lai Komisija tās uzklausītu.

7.   Rakstiski iesniedzamie dokumenti, aizpildītās anketas un sarakste

Visa ieinteresēto personu sagatavotā informācija un pieprasījumi jāsniedz rakstiski (nevis elektroniski, ja vien nav norādīts citādi), un tajos jānorāda ieinteresētās personas nosaukums, adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa un faksa numurs. Visi rakstiski iesniegtie dokumenti, tostarp šajā paziņojumā prasītā informācija, aizpildītās anketas un sarakste, ko ieinteresētās personas iesniedz konfidenciāli, ir ar norādi “Limited” (4), un saskaņā ar pamatregulas 29. panta 2. punktu šiem dokumentiem pievieno nekonfidenciālu versiju ar norādi “For inspection by interested parties”.

Komisijas adrese sarakstei:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fakss +32 22956505

8.   Nesadarbošanās

Gadījumos, kad ieinteresētā persona liedz piekļuvi nepieciešamajai informācijai vai nesniedz to noteiktajā termiņā, vai arī ievērojami kavē izmeklēšanu, apstiprinošus vai negatīvus konstatējumus saskaņā ar pamatregulas 28. pantu var sagatavot, balstoties uz pieejamajiem faktiem.

Ja tiek konstatēts, ka kāda ieinteresētā persona ir sniegusi nepareizu vai maldinošu informāciju, šo informāciju neņem vērā un saskaņā ar pamatregulas 28. pantu izmanto pieejamos faktus. Ja ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tādēļ tiek izmantoti pieejamie fakti, šai personai rezultāts var būt nelabvēlīgāks nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

9.   Izmeklēšanas grafiks

Izmeklēšanu saskaņā ar pamatregulas 22. panta 1. punktu pabeidz 15 mēnešu laikā no dienas, kad šis paziņojums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

10.   Personas datu apstrāde

Jāņem vērā, ka šajā izmeklēšanā savāktos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (5).

11.   Uzklausīšanas amatpersona

Tiek norādīts, ka gadījumā, ja ieinteresētās personas uzskata, ka tām radušās grūtības īstenot savas tiesības uz aizstāvību, tās var pieprasīt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta uzklausīšanas amatpersonas iejaukšanos. Šī amatpersona darbojas kā vidutājs starp ieinteresētajām personām un Komisijas dienestiem, vajadzības gadījumā piedāvājot mediāciju procedūras jautājumos, kas skar šo personu interešu aizstāvību šajā procedūrā, īpaši jautājumos par piekļuvi lietai, konfidencialitāti, termiņu pagarināšanu un viedokļu rakstisku un/vai mutisku iesniegšanu. Papildu informāciju un kontaktinformāciju ieinteresētās personas var atrast uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  OV L 188, 18.7.2009., 93. lpp.

(2)  OV L 59, 27.2.2007., 34. lpp.

(3)  OV L 340, 19.12.2008., 1. lpp.

(4)  Tas nozīmē, ka dokuments paredzēts tikai iekšējai lietošanai. Tas ir aizsargāts saskaņā ar 4. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.). Tas ir konfidenciāls dokuments saskaņā ar pamatregulas 29. pantu un PTO Nolīguma par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem 12. pantu.

(5)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.


2.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 102/18


Paziņojums par daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kas cita starpā piemērojami dažu Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) veidu importam

2011/C 102/09

Saskaņā ar 11. panta 3. punktu Padomes 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), Eiropas Komisija (“Komisija”) ir saņēmusi pieprasījumu veikt daļēju starpposma pārskatīšanu.

1.   Pārskatīšanas pieprasījums

Pieprasījumu iesniedza uzņēmums Dhunseri Petrochem & Tea Limited (“pieprasījuma iesniedzējs”), kas ir ražotājs eksportētājs Indijā.

Pārskatīšana attiecas tikai uz dempinga pārbaudi, ciktāl tas skar pieprasījuma iesniedzēju.

2.   Ražojums

Ražojums, uz kuru attiecas pārskatīšana, ir polietilēntereftalāts (PET) ar 78 ml/g vai lielāku viskozitāti saskaņā ar standartu ISO 1628-5, ko patlaban klasificē ar KN kodu 3907 60 20 un kura izcelsme ir Indijā (“attiecīgais ražojums”).

3.   Spēkā esošie pasākumi

Patlaban ir spēkā galīgais antidempinga maksājums, kas cita starpā Indijas izcelsmes polietilēntereftalāta (PET) dažu veidu importam noteikts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 192/2007 (2), kurā grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1286/2008 (3).

4.   Pārskatīšanas pamatojums

Pieprasījums atbilstoši 11. panta 3. punktam ir pamatots ar pieprasījuma iesniedzēja sniegtiem pirmšķietamiem pierādījumiem par to, ka attiecībā uz pieprasījuma iesniedzēju ir mainījušies apstākļi, pamatojoties uz kuriem tika noteikti spēkā esošie pasākumi, un ka šīs pārmaiņas ir ilgstošas.

Pieprasījuma iesniedzējs sniedza pirmšķietamus pierādījumus, kuri liecina, ka, lai neitralizētu dempingu, attiecībā uz pieprasījuma iesniedzēju pasākuma turpmāka piemērošana pašreizējā līmenī vairs nav nepieciešama. It īpaši pieprasījuma iesniedzējs apgalvo, ka galvenokārt tādēļ, ka ievērojami samazinājušies muitas nodokļi, ko piemēro galveno izejmateriālu importam, un uzlabojies ražošanas process, būtiski mainījušās uzņēmuma ražošanas izmaksas; šo pārmaiņu dēļ dempinga starpība kopš spēkā esošo pasākumu ieviešanas ievērojami samazinājusies. Salīdzinājums starp pieprasījuma iesniedzēja cenām iekšzemes tirgū un tā eksporta cenām uz Savienību liecina, ka dempinga starpība, šķiet, ir ievērojami mazāka nekā pašreizējais pasākuma apmērs.

Tāpēc turpmāk dempinga neitralizēšanai vairs nav jāpiemēro pasākumi pašreizējā līmenī, kas bija noteikti, pamatojoties uz iepriekš konstatēto dempinga līmeni.

5.   Dempinga noteikšanas procedūra

Apspriedusies ar padomdevēju komiteju un konstatējusi, ka ir pietiekami daudz pierādījumu, lai pamatotu daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu, Komisija saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu sāk pārskatīšanu.

Izmeklēšanā noteiks, vai spēkā esošie pasākumi attiecībā uz pieprasījuma iesniedzēju ir jāturpina, jāatceļ vai jāgroza.

Ja tiks konstatēts, ka pasākumi attiecībā uz pieprasījuma iesniedzēju ir jāatceļ vai jāgroza, iespējams, būs jāgroza maksājuma likme, ko patlaban piemēro attiecīgā ražojuma importam no citiem Indijas uzņēmumiem.

a)   Anketas

Lai iegūtu informāciju, ko Komisija uzskata par vajadzīgu izmeklēšanai, tā nosūtīs anketas pieprasījuma iesniedzējam un attiecīgās eksportētājvalsts iestādēm. Šāda informācija un apstiprinošie pierādījumi jāsaņem Komisijā šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunktā noteiktajā termiņā.

b)   Informācijas vākšana un uzklausīšanas organizēšana

Ar šo visas ieinteresētās personas ir aicinātas darīt zināmu savu viedokli, iesniegt informāciju, kas nav iekļauta atbildēs uz anketas jautājumiem, un sniegt apstiprinošus pierādījumus. Šāda informācija un apstiprinošie pierādījumi jāsaņem Komisijā šā paziņojuma 6. punkta a) apakšpunktā noteiktajā termiņā.

Turklāt Komisija var uzklausīt ieinteresētās personas, ja tās to pieprasa un norāda konkrētus iemeslus, kādēļ tās būtu jāuzklausa. Šāds pieprasījums jāiesniedz šā paziņojuma 6. punkta b) apakšpunktā noteiktajā termiņā.

6.   Termiņi

a)   Termiņš, kurā ieinteresētās personas var pieteikties, iesniegt aizpildītās anketas un visu pārējo informāciju

Lai izmeklēšanā ņemtu vērā sniegto informāciju, 37 dienu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas dienas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ja vien nav noteikts citādi, visām ieinteresētajām personām, sazinoties ar Komisiju, jāpiesakās, jādara zināms savs viedoklis un jāiesniedz aizpildītas anketas vai visa pārējā informācija. Jāievēro, ka personas var izmantot lielāko daļu pamatregulā noteikto procesuālo tiesību tikai tad, ja tās ir pieteikušās iepriekš minētajā termiņā.

b)   Uzklausīšana

Turklāt visas ieinteresētās personas šajā pašā 37 dienu termiņā var pieprasīt, lai Komisija tās uzklausītu.

7.   Rakstiski iesniedzamie dokumenti, aizpildītās anketas un sarakste

Visa ieinteresēto personu sagatavotā informācija un pieprasījumi jāsniedz rakstiski (nevis elektroniski, ja vien nav norādīts citādi), un tajos jānorāda ieinteresētās personas nosaukums, adrese, elektroniskā pasta adrese, tālruņa un faksa numurs. Visi rakstiski iesniegtie dokumenti, tostarp šajā paziņojumā prasītā informācija, aizpildītās anketas un sarakste, ko ieinteresētās personas iesniedz konfidenciāli, ir ar norādi “Limited” (4), un saskaņā ar pamatregulas 19. panta 2. punktu šiem dokumentiem pievieno nekonfidenciālu versiju ar norādi “For inspection by interested parties”.

Komisijas adrese sarakstei:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 04/092

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Fakss +32 22956505

8.   Nesadarbošanās

Gadījumos, kad ieinteresētā persona liedz piekļuvi nepieciešamajai informācijai vai nesniedz to noteiktajā termiņā, vai arī ievērojami kavē izmeklēšanu, apstiprinošus vai negatīvus konstatējumus saskaņā ar pamatregulas 18. pantu var sagatavot, balstoties uz pieejamajiem faktiem.

Ja tiek konstatēts, ka kāda ieinteresētā persona ir sniegusi nepareizu vai maldinošu informāciju, šo informāciju neņem vērā un saskaņā ar pamatregulas 18. pantu izmanto pieejamos faktus. Ja ieinteresētā persona nesadarbojas vai sadarbojas tikai daļēji un tādēļ tiek izmantoti pieejamie fakti, šai personai rezultāts var būt nelabvēlīgāks nekā tad, ja tā būtu sadarbojusies.

9.   Izmeklēšanas grafiks

Izmeklēšanu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 5. punktu pabeidz 15 mēnešu laikā no dienas, kad šis paziņojums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

10.   Personas datu apstrāde

Jāņem vērā, ka šajā izmeklēšanā savāktos personas datus apstrādās saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (5).

11.   Uzklausīšanas amatpersona

Tiek norādīts, ka gadījumā, ja ieinteresētās personas uzskata, ka tām radušās grūtības īstenot savas tiesības uz aizstāvību, tās var pieprasīt Tirdzniecības ģenerāldirektorāta uzklausīšanas amatpersonas iejaukšanos. Šī amatpersona darbojas kā vidutājs starp ieinteresētajām personām un Komisijas dienestiem, vajadzības gadījumā piedāvājot mediāciju procedūras jautājumos, kas skar šo personu interešu aizstāvību šajā procedūrā, īpaši jautājumos par piekļuvi lietai, konfidencialitāti, termiņu pagarināšanu un viedokļu rakstisku un/vai mutisku iesniegšanu. Papildu informāciju un kontaktinformāciju ieinteresētās personas var iegūt uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa lapās Tirdzniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp.

(2)  OV L 59, 27.2.2007., 1. lpp.

(3)  OV L 340, 19.12.2008., 1. lpp.

(4)  Tas nozīmē, ka dokuments paredzēts tikai iekšējai lietošanai. Tas ir aizsargāts saskaņā ar 4. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.). Tas ir konfidenciāls dokuments saskaņā ar pamatregulas 19. pantu un 6. pantu PTO Nolīgumā par 1994. gada VVTT VI panta īstenošanu (Antidempinga nolīgumā).

(5)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.


CITI TIESĪBU AKTI

Eiropas Komisija

2.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 102/20


Valsts aģentūru pārziņā esošā vīna spirta pārdošanas rezultāti

(publicēts, piemērojot 83. panta 5. punkta b) apakšpunktu Komisijas 2000. gada 25. jūlija Regulā (EK) Nr. 1623/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju ieviešanai attiecībā uz tirgus mehānismiem)

2011/C 102/10

Komisijas 2010. gada 11. februāra lēmums

Vīna spirta partija Nr. 01/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

50 000

jēlspirts

Piedāvājumi noraidīti

Komisijas 2010. gada 11. februāra lēmums

Vīna spirta partija Nr. 02/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

jēlspirts

Piedāvājumi noraidīti

Komisijas 2010. gada 11. februāra lēmums

Vīna spirta partija Nr. 03/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

jēlspirts

Piedāvājumi noraidīti

Komisijas 2010. gada 11. februāra lēmums

Vīna spirta partija Nr. 01/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FranceAgriMer

Délégation nationale

17 avenue de la Ballastière

B.P. 231

33505 Libourne

FRANCE

100 000

jēlspirts

35,45

Komisijas 2010. gada 11. februāra lēmums

Vīna spirta partija Nr. 01/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

AGEA

Via Torino 45

00184 Roma RM

ITALIA

98 500,35

32,15

Komisijas 2010. gada 16. marta lēmums

Vīna spirta partija Nr. 04/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

50 000

jēlspirts

35,62

Komisijas 2010. gada 16. marta lēmums

Vīna spirta partija Nr. 05/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

jēlspirts

35,31

Komisijas 2010. gada 16. marta lēmums

Vīna spirta partija Nr. 06/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

jēlspirts

35,28

Komisijas 2010. gada 16. marta lēmums

Vīna spirta partija Nr. 02/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FranceAgriMer

Délégation nationale

17 avenue de la Ballastière

B.P. 231

33505 Libourne

FRANCE

50 000

jēlspirts

Piedāvājumi noraidīti

Komisijas 2010. gada 16. marta lēmums

Vīna spirta partija Nr. 03/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FranceAgriMer

Délégation nationale

17 avenue de la Ballastière

B.P. 231

33505 Libourne

FRANCE

50 000

jēlspirts

Piedāvājumi noraidīti

Komisijas 2010. gada 16. marta lēmums

Vīna spirta partija Nr. 02/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

AGEA

Via Torino 45

00184 Roma RM

ITALIA

43 776,72

32,20

Komisijas 2010. gada 20. aprīļa lēmums

Vīna spirta partija Nr. 07/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

50 000

jēlspirts

36,05

Komisijas 2010. gada 20. aprīļa lēmums

Vīna spirta partija Nr. 08/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

jēlspirts

36,05

Komisijas 2010. gada 20. aprīļa lēmums

Vīna spirta partija Nr. 09/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

jēlspirts

36,05

Komisijas 2010. gada 20. aprīļa lēmums

Vīna spirta partija Nr. 04/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FranceAgriMer

Délégation nationale

17 avenue de la Ballastière

B.P. 231

33505 Libourne

FRANCE

50 000

jēlspirts

36,05

Komisijas 2010. gada 20. aprīļa lēmums

Vīna spirta partija Nr. 05/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FranceAgriMer

Délégation nationale

17 avenue de la Ballastière

B.P. 231

33505 Libourne

FRANCE

50 000

jēlspirts

36,05

Komisijas 2010. gada 20. aprīļa lēmums

Vīna spirta partija Nr. 01/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Αχαρνών 241

104 46 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

9 333,55

Piedāvājumi noraidīti

Komisijas 2010. gada 20. aprīļa lēmums

Vīna spirta partija Nr. 02/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Αχαρνών 241

104 46 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

25 698,53

Piedāvājumi noraidīti

Komisijas 2010. gada 20. aprīļa lēmums

Vīna spirta partija Nr. 03/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Αχαρνών 241

104 46 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

25 238,48

Piedāvājumi noraidīti

Komisijas 2010. gada 20. maija lēmums

Vīna spirta partija Nr. 10/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

50 000

jēlspirts

Piedāvājumi noraidīti

Komisijas 2010. gada 20. maija lēmums

Vīna spirta partija Nr. 11/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

jēlspirts

Piedāvājumi noraidīti

Komisijas 2010. gada 20. maija lēmums

Vīna spirta partija Nr. 12/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

jēlspirts

Piedāvājumi noraidīti

Komisijas 2010. gada 20. maija lēmums

Vīna spirta partija Nr. 06/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FranceAgriMer

Délégation nationale

17 avenue de la Ballastière

B.P. 231

33505 Libourne

FRANCE

17 540

jēlspirts

Piedāvājumi noraidīti

Komisijas 2010. gada 20. maija lēmums

Vīna spirta partija Nr. 07/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FranceAgriMer

Délégation nationale

17 avenue de la Ballastière

B.P. 231

33505 Libourne

FRANCE

24 645

jēlspirts

Piedāvājumi noraidīti

Komisijas 2010. gada 11. jūnija lēmums

Vīna spirta partija Nr. 13/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

50 000

jēlspirts

32,05

Komisijas 2010. gada 11. jūnija lēmums

Vīna spirta partija Nr. 14/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

jēlspirts

32,05

Komisijas 2010. gada 11. jūnija lēmums

Vīna spirta partija Nr. 15/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

jēlspirts

32,05

Komisijas 2010. gada 11. jūnija lēmums

Vīna spirta partija Nr. 08/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FranceAgriMer

Délégation nationale

17 avenue de la Ballastière

B.P. 231

33505 Libourne

FRANCE

17 540

jēlspirts

32,05

Komisijas 2010. gada 11. jūnija lēmums

Vīna spirta partija Nr. 09/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FranceAgriMer

Délégation nationale

17 avenue de la Ballastière

B.P. 231

33505 Libourne

FRANCE

24 645

jēlspirts

32,05

Komisijas 2010. gada 13. jūlija lēmums

Vīna spirta partija Nr. 16/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

50 000

jēlspirts

Piedāvājumi noraidīti

Komisijas 2010. gada 13. jūlija lēmums

Vīna spirta partija Nr. 17/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

jēlspirts

Piedāvājumi noraidīti

Komisijas 2010. gada 13. jūlija lēmums

Vīna spirta partija Nr. 18/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

jēlspirts

Piedāvājumi noraidīti

Komisijas 2010. gada 23. septembra lēmums

Vīna spirta partija Nr. 19/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

50 000

jēlspirts

Piedāvājumi noraidīti

Komisijas 2010. gada 23. septembra lēmums

Vīna spirta partija Nr. 20/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

jēlspirts

Piedāvājumi noraidīti

Komisijas 2010. gada 23. septembra lēmums

Vīna spirta partija Nr. 21/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

jēlspirts

Piedāvājumi noraidīti

Komisijas 2010. gada 29. oktobra lēmums

Vīna spirta partija Nr. 22/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

50 000

jēlspirts

35,10

Komisijas 2010. gada 29. oktobra lēmums

Vīna spirta partija Nr. 23/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

jēlspirts

35,10

Komisijas 2010. gada 29. oktobra lēmums

Vīna spirta partija Nr. 24/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

jēlspirts

35,10

Komisijas 2010. gada 23. novembra lēmums

Vīna spirta partija Nr. 25/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

50 000

jēlspirts

37,15

Komisijas 2010. gada 23. novembra lēmums

Vīna spirta partija Nr. 26/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

jēlspirts

37,15

Komisijas 2010. gada 23. novembra lēmums

Vīna spirta partija Nr. 27/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

25 000

jēlspirts

37,15

Komisijas 2010. gada 23. novembra lēmums

Vīna spirta partija Nr. 01/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Αχαρνών 241

104 46 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

9 333,48

30,05

Komisijas 2010. gada 23. novembra lēmums

Vīna spirta partija Nr. 02/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Αχαρνών 241

104 46 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

25 669,70

30,05

Komisijas 2010. gada 23. novembra lēmums

Vīna spirta partija Nr. 03/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Αχαρνών 241

104 46 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

25 178,42

30,05

Komisijas 2010. gada 23. novembra lēmums

Vīna spirta partija Nr. 03/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

IFAP

Rua Castilho 45-51

1269-164 Lisboa

PORTUGAL

35 961,844

32,05

Komisijas 2010. gada 23. novembra lēmums

Vīna spirta partija Nr. 04/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

IFAP

Rua Castilho 45-51

1269-164 Lisboa

PORTUGAL

36 043,821

32,05

Komisijas 2010. gada 16. decembra lēmums

Vīna spirta partija Nr. 28/2010, kuru piešķir saskaņā ar pastāvīgo konkursu un kuru paredzēts izmantot Eiropas Savienībā kā bioetanolu

Lietojums: paredzēts izmantot kā bioetanolu degvielas nozarē

Intervences aģentūra (uzglabātājs)

100 tilp. % spirta daudzums (hl)

100 tilp. % spirta cena (EUR/hl)

FEGA

Beneficencia, 8

28004 Madrid

ESPAÑA

46 321

jēlspirts

40,05


2.4.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 102/32


Paziņojums par pieprasījumu atbilstoši Direktīvas 2004/17/EK 30. pantam

Līgumslēdzējas iestādes pieprasījums

2011/C 102/11

Komisija 2011. gada 23. martā saņēma pieprasījumu atbilstoši 30. panta 5. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvā 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs. Pirmā darbdiena pēc pieprasījuma saņemšanas ir 2011. gada 24. marts.

Šis pieprasījums, ko nozares līgumslēdzēju iestāžu vārdā iesniegusi Assomineraria, Itālijas naftas un kalnrūpniecības nozares asociācija, attiecas uz naftas un gāzes izpēti un naftas ieguvi Itālijā. Minētajā 30. pantā noteikts, ka Direktīvu 2004/17/EK nepiemēro, ja uz konkrēto darbību attiecas tieša konkurence tirgos, piekļuve kuriem nav ierobežota. Šos apstākļus izvērtē vienīgi saskaņā ar Direktīvu 2004/17/EK, neskarot konkurences noteikumu piemērošanu.

Komisijas rīcībā ir trīs mēneši, sākot no iepriekš minētās darbdienas, lai pieņemtu lēmumu attiecībā uz šo pieprasījumu. Tātad attiecīgais termiņš ir 2011. gada 24. jūnijs.

Minēto termiņu var pagarināt par trīs mēnešiem. Informācija par šādu pagarinājumu ir jāpublicē.

Saskaņā ar 30. panta 6. punkta otro daļu jauni pieprasījumi, kuri attiecas uz naftas un gāzes izpēti un ieguvi Itālijā un kuri iesniegti, pirms beidzas saistībā ar šo pieprasījumu paredzētais termiņš, netiek uzskatīti par pamatu jaunas procedūras uzsākšanai, un tos izskata šā pieprasījuma kontekstā.