ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.083.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 83

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 17. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 083/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services) ( 1 )

1

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2011/C 083/02

Padomes Lēmums (2011. gada 7. marts), ar kuru groza Padomes Lēmumu (2010. gada 22. novembris), ar ko ieceļ Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras valdes locekļus un viņu aizstājējus

2

2011/C 083/03

Padomes Lēmums (2011. gada 7. marts), ar ko ieceļ Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijas padomdevējas komitejas locekļus un viņu aizstājējus no Īrijas, Francijas un Nīderlandes

3

2011/C 083/04

Padomes Lēmums (2011. gada 7. marts), ar ko ieceļ Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda valdes locekļus un viņu aizstājējus no Grieķijas, Francijas, Itālijas, Ungārijas un Slovākijas

4

 

Eiropas Komisija

2011/C 083/05

Euro maiņas kurss

5

2011/C 083/06

Komisijas paziņojums saskaņā ar 4. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/84/EK par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku – Vasaras laika plāns

6

 

Revīzijas palāta

2011/C 083/07

Īpašais ziņojums Nr. 14/2010 Kā Komisija pārvaldīja gaļas importa veterināro pārbaužu sistēmu pēc 2004. gada higiēnas tiesību aktu reformas

7

 

INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

 

EBTA Uzraudzības iestāde

2011/C 083/08

EBTA valstu paziņotā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar EEZ līguma XV pielikuma 1.j punktā minēto tiesību aktu (Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula))

8

 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2011/C 083/09

Komisijas paziņojums par personām, kuras atbrīvotas no maksājuma saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 88/97, ar ko atļauj atbrīvojumu no ar Padomes Regulu (EK) Nr. 71/97 uzliktā un ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2474/93 paplašinātā antidempinga maksājuma noteiktu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēda daļu importam, un ko turpina piemērot ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1524/2000, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1095/2005: dažu personu, kuras ir atbrīvotas no maksājuma, nosaukuma un juridiskās adreses maiņa

10

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2011/C 083/10

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

13

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2011/C 083/11

Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

14

2011/C 083/12

Paziņojums Doku Khamatovich Umarov ievērībai, kurš ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 260/2011 ir pievienots sarakstam, kas minēts 2., 3. un 7. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

18

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

17.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 83/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6019 – APMT/Bollore/Meridian Port Services)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 83/01

Komisija 2011. gada 10. martā nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm) ar dokumenta numuru 32011M6019. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

17.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 83/2


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 7. marts),

ar kuru groza Padomes Lēmumu (2010. gada 22. novembris), ar ko ieceļ Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras valdes locekļus un viņu aizstājējus

2011/C 83/02

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94 (1994. gada 18. jūlijs), ar ko izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā (1), un jo īpaši tās 8. pantu,

tā kā:

(1)

Padome ar 2010. gada 22. novembra lēmumu (2) (turpmāk “lēmums”) iecēla Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras valdes locekļus un viņu aizstājējus uz laikposmu no 2010. gada 8. novembra līdz 2013. gada 7. novembrim.

(2)

Starptautiskais arodbiedrību nams 2010. gada 23. novembrī informēja Ģenerālsekretariātu par radušos kļūdu saistībā ar Beļģijas valdes locekļa un locekļa aizstājēja iecelšanu amatā, kuri pārstāv darba ņēmēju organizācijas.

(3)

Kļūda ir radusies lēmuma oriģinālajā tekstā, ko parakstījis priekšsēdētājs, un tā ir sastopama visu oficiālo valodu tekstā.

(4)

Tādēļ lēmums būtu jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Padomes Lēmuma (2010. gada 22. novembris) 1. panta II sarakstā Beļģijas locekļa un locekļa aizstājēja vārdus aizstāj ar šādiem vārdiem:

“II.   DARBA ŅĒMĒJU ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVJI

Valsts

Locekļi

Aizstājēji

Beļģija

Herman FONCK kungs

François PHILIPS kungs”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 7. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

CZOMBA S.


(1)  OV L 216, 20.8.1994., 1. lpp.

(2)  OV C 322, 27.11.2010., 3. lpp.


17.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 83/3


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 7. marts),

ar ko ieceļ Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijas padomdevējas komitejas locekļus un viņu aizstājējus no Īrijas, Francijas un Nīderlandes

2011/C 83/03

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (1) un jo īpaši tās 75. pantu,

ņemot vērā kandidātu sarakstus, ko Padomei iesniegušas dalībvalstu valdības,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 883/2004 tika izveidota Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijas padomdevēja komiteja.

(2)

Padome ar 2010. gada 21. oktobra Lēmumu (2) ir iecēlusi Sociālā nodrošinājuma padomdevējas komitejas locekļus un to aizstājējus laikposmam no 2010. gada 20. oktobra līdz 2015. gada 19. oktobrim, izņemot dažus locekļus.

(3)

Itālijas, Francijas un Nīderlandes valdība ir izvirzījusi kandidātus vairākiem brīvajiem amatiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo par Sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinācijas padomdevējas komitejas locekļiem un viņu aizstājējiem uz laikposmu līdz 2015. gada 19. oktobrim ieceļ šādas personas:

I.   VALDĪBAS PĀRSTĀVJI

Valsts

Locekļi

Aizstājēji

Īrija

Anne McMANUS kundze

Tim RYAN kungs

Nīderlande

A.A.J. VRIJ kundze

A.G. BLOEMHEUVEL kungs


II.   ARODBIEDRĪBU PĀRSTĀVJI

Valsts

Locekļi

Aizstājēji

Īrija

Stellan HERMANSSON kungs

Eamonn DEVOY kungs

Nīderlande

G. VELDHUIS kungs

H. DE GEUS kundze


III.   DARBA DEVĒJU ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVJI

Valsts

Locekļi

Aizstājēji

Īrija

Claire JONES kundze

Jean WINTERS kundze

Francija

Emilie MARTINEZ kundze

Marie-Christine FAUCHOIS kundze

Nīderlande

L.M. VAN EMBDEN ANDRES kundze

R. BLAAKMAN kungs

2. pants

Vēl neizvirzītos locekļus un viņu aizstājējus Padome iecels vēlāk.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 7. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

CZOMBA S.


(1)  OV L 166, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 290, 27.10.2010., 5. lpp.


17.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 83/4


PADOMES LĒMUMS

(2011. gada 7. marts),

ar ko ieceļ Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda valdes locekļus un viņu aizstājējus no Grieķijas, Francijas, Itālijas, Ungārijas un Slovākijas

2011/C 83/04

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 1365/75 (1975. gada 26. maijs) par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda izveidi (1) un jo īpaši tās 6. pantu,

ņemot vērā kandidātu sarakstus, ko Padomei iesniegušas dalībvalstu valdības un darba ņēmēju un darba devēju organizācijas,

tā kā:

(1)

Padome ar 2010. gada 22. novembra lēmumu (2) ir iecēlusi Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda valdes locekļus un viņu aizstājējus laikposmam no 2010. gada 1. decembra līdz 2013. gada 30. novembrim, izņemot dažus locekļus.

(2)

Grieķijas, Francijas, Itālijas, Ungārijas un Slovākijas valdības un darba ņēmēju organizācijas ir izvirzījušas kandidātus vairākiem brīvajiem amatiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda valdes locekļiem un viņu aizstājējiem uz laikposmu līdz 2013. gada 30. novembrim tiek iecelti:

I.   VALDĪBU PĀRSTĀVJI

Valsts

Locekļi

Aizstājēji

Itālija

Michele TIRABOSCHI kungs

Francesco CIPRIANI kungs

Ungārija

 

Eszter ENYEDI kundze

Slovākija

Lilit MAMIKONYAN kundze

Silvia GREGORCOVÁ kundze


II.   DARBA ŅĒMĒJU ORGANIZĀCIJU PĀRSTĀVJI

Valsts

Locekļi

Aizstājēji

Grieķija

Alexandros KALIVIS kungs

Konstantinos ISSYCHOS kungs

Francija

 

Jean Jacques DANIS kungs

Ungārija

 

László GYIMESI kungs

2. pants

Vēl neizvirzītos locekļus un locekļu aizstājējus Padome iecels vēlāk.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2011. gada 7. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

CZOMBA S.


(1)  OV L 139, 30.5.1975., 1. lpp.

(2)  OV C 322, 27.11.2010., 8. lpp.


Eiropas Komisija

17.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 83/5


Euro maiņas kurss (1)

2011. gada 16. marts

2011/C 83/05

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,3951

JPY

Japānas jena

112,43

DKK

Dānijas krona

7,4586

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,86730

SEK

Zviedrijas krona

8,9730

CHF

Šveices franks

1,2755

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

7,8690

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

24,368

HUF

Ungārijas forints

273,40

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7060

PLN

Polijas zlots

4,0625

RON

Rumānijas leja

4,1788

TRY

Turcijas lira

2,2126

AUD

Austrālijas dolārs

1,4066

CAD

Kanādas dolārs

1,3740

HKD

Hongkongas dolārs

10,8761

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,8991

SGD

Singapūras dolārs

1,7857

KRW

Dienvidkorejas vona

1 580,49

ZAR

Dienvidāfrikas rands

9,7506

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

9,1676

HRK

Horvātijas kuna

7,3750

IDR

Indonēzijas rūpija

12 242,84

MYR

Malaizijas ringits

4,2637

PHP

Filipīnu peso

61,117

RUB

Krievijas rublis

39,9640

THB

Taizemes bāts

42,453

BRL

Brazīlijas reāls

2,3179

MXN

Meksikas peso

16,7828

INR

Indijas rūpija

62,9430


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


17.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 83/6


Komisijas paziņojums saskaņā ar 4. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/84/EK par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku (1)

Vasaras laika plāns

2011/C 83/06

Laikposmā no 2012. līdz 2016. gadam (ieskaitot) vasaras laiks sāksies un beigsies šādos datumos plkst. 1:00 (UTC – universālais koordinētais laiks):

2012. gadā: 25. marts un 28. oktobris, svētdienas,

2013. gadā: 31. marts un 27. oktobris, svētdienas,

2014. gadā: 30. marts un 26. oktobris, svētdienas,

2015. gadā: 29. marts un 25. oktobris, svētdienas,

2016. gadā: 27. marts un 30. oktobris, svētdienas.


(1)  OV L 31, 2.2.2001., 21. lpp.


Revīzijas palāta

17.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 83/7


Īpašais ziņojums Nr. 14/2010 “Kā Komisija pārvaldīja gaļas importa veterināro pārbaužu sistēmu pēc 2004. gada higiēnas tiesību aktu reformas”

2011/C 83/07

Eiropas Revīzijas palāta informē, ka ir publicēts Īpašais ziņojums Nr. 14/2010 “Kā Komisija pārvaldīja gaļas importa veterināro pārbaužu sistēmu pēc 2004. gada higiēnas tiesību aktu reformas”.

Ziņojums ir pieejams lasīšanai vai lejupielādei Eiropas Revīzijas palātas tīmekļa vietnē http://www.eca.europa.eu

Ziņojumu var saņemt bez maksas drukātā veidā. Tas jāpieprasa Eiropas Revīzijas palātas Komunikācijas un ziņojumu nodaļā:

European Court of Auditors

Communication and Reports Unit

12, rue Alcide De Gasperi

1615 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tālr. +352 4398-1

E-pasts: euraud@eca.europa.eu

vai jāaizpilda elektroniskā pieprasījuma veidlapa virtuālajā grāmatnīcā EU-Bookshop.


INFORMĀCIJA ATTIECĪBĀ UZ EIROPAS EKONOMIKAS ZONU

EBTA Uzraudzības iestāde

17.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 83/8


EBTA valstu paziņotā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar EEZ līguma XV pielikuma 1.j punktā minēto tiesību aktu (Komisijas Regula (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula))

2011/C 83/08

I   DAĻA

Atbalsta Nr.

GBER 9/10/R&D ENV

Dalībvalsts

Īslande

Piešķīrēja iestāde

Nosaukums

Rūpniecības ministrija

Adrese

Arnarhvoli

150 Reykjavík

ICELAND

Tīmekļa vietne

http://www.idnadarraduneyti.is/

Atbalsta pasākuma nosaukums

Vispārējie ieguldījumu stimuli saskaņā ar Likuma Nr. 99/2010 IV nodaļu.

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Likums Nr. 99/2010 par stimuliem sākotnējiem ieguldījumiem Īslandē. Publicēts Stjornartidindi:

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilno tekstu

Pilns likuma teksts ir pieejams:

http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.099.html

un

http://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?ID=f89074eb-cbc6-427b-bfcb-09e7487cf988

Pasākuma veids

Shēma

Atbalsta ilgums

Shēma

No 13.10.2010. līdz 31.12.2013.

Piešķiršanas datums

Ad hoc atbalsts

n. p.

Attiecīgā(-ās) tautsaimniecības nozare(-es)

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Visi uzņēmumi, izņemot tos, kuri nav ietverti Likuma Nr. 99/2010 2. panta 3. punktā (finanšu uzņēmumi)

Saņēmēja veids

MVU

Lielie uzņēmumi

Budžets

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

Shēmai nav pieejams kārtējais budžets – nav pieejamas budžeta aplēses

Atbalsta instruments (5. pants)

Dotācija

Jāsaņem budžeta apstiprinājums

Fiskāls pasākums

Pieejamie nodokļu atvieglojumi saskaņā ar Likuma Nr. 99/2010 9. pantu


II   DAĻA

Vispārējie mērķi

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU piemaksas %

Atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai

(15. pants)

Atsauce uz Likuma Nr. 99/2010 13. pantu

10 % vidējiem uzņēmumiem

+ 10 % maziem uzņēmumiem

Atbalsts vides aizsardzībai

(17.–25. pants)

Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībai, kas uzņēmumiem dod iespēju noteikt vides aizsardzībai augstākas prasības par Kopienas standartiem vai kas paaugstina vides aizsardzības līmeni, ja Kopienas standartu nav (18. pants)

Lūdzam sniegt konkrētu norādi uz attiecīgo standartu

35 %

0 %

Atbalsts tādu jaunu transportlīdzekļu iegādei, kas atbilst augstākiem standartiem nekā Kopienā piemērojamie standarti vai kuru izmantošana paaugstina vides aizsardzības līmeni, ja nav noteikti Kopienas standarti (19. pants)

35 %

0 %

Atbalsts MVU, lai uzsāktu savlaicīgu pielāgošanos turpmākajiem Kopienas standartiem (20. pants)

15 %

+ 10 %

Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībā energotaupības pasākumiem (21. pants)

35 %

0 %

Vides aizsardzības atbalsts ieguldījumiem augstas efektivitātes koģenerācijā (22. pants)

35 %

0 %

Ieguldījumu atbalsts vides aizsardzībai, lai veicinātu atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu (23. pants)

35 %

0 %

Atbalsts vides pētījumiem (24. pants)

35 %

0 %

Atbalsts dabas resursu nodokļu samazinājumu veidā (25. pants)

 

 

Atbalsts pētniecībai, attīstībai un inovācijai

(30.–37. pants)

Atbalsts pētniecības un attīstības projektiem (31. pants)

Fundamentālie pētījumi

(31. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

35 %

0 %

Rūpnieciskie pētījumi

(31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

35 %

0 %

Eksperimentālā izstrāde

(31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

+ 10 %

Atbalsts tehniskai priekšizpētei (32. pants)

35 %

0 %

Atbalsts MVU rūpnieciskā īpašuma tiesību izmaksām (33. pants)

35 %

0 %

Atbalsts pētniecībai un attīstībai lauksaimniecības un zivsaimniecības nozarē (34. pants)

35 %

0 %

Atbalsts jauniem inovatīviem uzņēmumiem (35. pants)

15 %

 

Atbalsts inovācijas konsultāciju pakalpojumiem un inovācijas atbalsta pakalpojumiem (36. pants)

35 %

 

Atbalsts augsti kvalificēta personāla nodarbināšanai uz laiku (37. pants)

35 %

0 %

Mācību atbalsts

(38.–39. pants)

Speciālās mācības (38. panta 1. punkts)

25 %

+ 10 %

Vispārējās mācības (38. panta 2. punkts)

35 %

0 %


V Atzinumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

17.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 83/10


Komisijas paziņojums par personām, kuras atbrīvotas no maksājuma saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 88/97, ar ko atļauj atbrīvojumu no ar Padomes Regulu (EK) Nr. 71/97 uzliktā un ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2474/93 paplašinātā antidempinga maksājuma noteiktu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēda daļu importam, un ko turpina piemērot ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1524/2000, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1095/2005: dažu personu, kuras ir atbrīvotas no maksājuma, nosaukuma un juridiskās adreses maiņa

2011/C 83/09

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 88/97 (1) (“atbrīvojuma regula”) atļauj atbrīvojumu no paplašinātā antidempinga maksājuma par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu daļu importu. Šis maksājums ir izrietējis no paplašinājuma, kurš noteikts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 71/97 (2) par antidempinga maksājumu, kas uzlikts ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 2474/93 (3) un ko turpina piemērot ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1524/2000 (4), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1095/2005 (5).

Saistībā ar to un sekojošiem Komisijas lēmumiem konkrēts skaits velosipēdu ražotāju ir atbrīvots no paplašinātā antidempinga maksājuma, inter alia, šādi ražotāji:

Azor Bikes (Taric papildkods 8091) (6), BELVE sro (Taric papildkods A535) (7), BH Bicicletas de Alava (Taric papildkods 8963) (8), CHERRI di Cherri Mario & C. snc (Taric papildkods A168) (9), Cicli Esperia SpA (Taric papildkods 8068) (10), Madirom PROD SRL (Taric papildkods A896) (11), Mama spol. sro (Taric papildkods A551) (12), Mara Srl (Taric papildkods 8983) (13), SPDAD, Lda (Taric papildkods A320) (14).

Uzņēmums Azor Bikes ir informējis Komisiju, ka uzņēmuma juridiskā adrese mainīta no 7707 AB Balkbrug, Nīderlande, uz Marconistraat 7A, 7903 AG Hoogeveen, Nīderlande. Vienlaikus tiek mainīts uzņēmuma publicētais nosaukums no Azor Bikes uz Azor Bike BV.

Uzņēmums BELVE sro ir informējis Komisiju, ka uzņēmuma juridiskā adrese mainīta no Palkovičova 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovākija, uz Holubyho 295, 916 01 Stará Turá, Slovākija.

Uzņēmums BH Bicicletas de Alava ir informējis Komisiju, ka uzņēmuma juridiskais nosaukums mainīts no BH Bicicletas de Alava uz Bicicletas de Alava SL. Uzņēmuma juridiskā adrese ir C/ Arcacha, 1, 01006 Vitoria, Spānija.

Uzņēmums CHERRI di Cherri Mario & C. snc ir informējis Komisiju, ka uzņēmuma juridiskais nosaukums mainīts no CHERRI di Cherri Mario & C. snc uz CHERRI di Cherri Franco & C. SAS.

Uzņēmums Cicli Esperia SpA ir informējis Komisiju, ka uzņēmuma juridiskā adrese mainīta no Via Bellini Vincenzo, 5, 35131 Padova (PD), Itālija, uz Viale Enzo Ferrari 8/10/12, 30014 Cavarzere (VE), Itālija.

Uzņēmums Madirom PROD SRL ir informējis Komisiju, ka uzņēmuma juridiskā adrese mainīta no Hipermagazin Decathlon, corp 2, blvd Iuliu Maniu, nr. 546-560, sector 6, 061129 Bucharest, Rumānija, uz blvd Liviu Rebreanu 130, 300748 Timisoara, Timis, Rumānija.

Uzņēmums Mama spol. sro ir informējis Komisiju, ka uzņēmuma juridiskais nosaukums mainīts no Mama spol. sro uz Kellys Bicycles sro.

Uzņēmums Mara Srl ir informējis Komisiju, ka uzņēmuma juridiskais nosaukums mainīts no Mara Srl uz MARA CICLI Srl. Uzņēmuma juridiskā adrese ir via della Pergola n. 5, 21052 Busto Arsizio, Itālija.

Uzņēmums SPDAD Lda ir informējis Komisiju, ka uzņēmuma juridiskais nosaukums un adrese ir mainīts no SPDAD Lda, rua do Pinhal, lote 9-12, 4470 Maia, Portugāle, uz RGVS Ibérica Unipessoal Lda, rua Central de Mandim, Barca, 4475 023 Maia, Portugāle.

Komisija pēc saņemtās informācijas pārbaudes ir atzinusi, ka uzņēmumu nosaukuma un juridiskās adreses maiņa neietekmē montāžas darbības atbilstīgi atbrīvojuma regulas noteikumiem, un tāpēc Komisija uzskata, ka šīs izmaiņas neietekmēs atbrīvojumu no paplašinātā antidempinga maksājuma.

Tāpēc atsauce uz uzņēmumu Azor Bikes Komisijas Lēmumā 98/115/EK, uzņēmumu BELVE sro. Komisijas Lēmumā 2006/772/EK, uzņēmumu BH Bicicletas de Alava Komisijas Regulā (EK) Nr. 88/97, uzņēmumu CHERRI di Cherri Mario & C. snc Komisijas Lēmumā 2002/134/EK, uzņēmumu Cicli Esperia SpA Komisijas Lēmumā 97/447/EK, Komisijas Paziņojumā 2007/C 158/06 un Komisijas Paziņojumā 2008/C 135/04, uzņēmumu Madirom PROD SRL Komisijas Lēmumā 2009/867/EK, uzņēmumu Mama spol. sro Komisijas Lēmumā 2006/22/EK, uzņēmumu Mara Srl Komisijas Lēmumā 98/115/EK un uzņēmumu SPDAD Lda Komisijas Lēmumā 2002/606/EK jāuzskata par atsauci, kā norādīts šajā pielikumā.


(1)  OV L 17, 21.1.1997., 17. lpp.

(2)  OV L 16, 18.1.1997., 55. lpp.

(3)  OV L 228, 9.9.1993., 1. lpp.

(4)  OV L 175, 14.7.2000., 39. lpp.

(5)  OV L 183, 14.7.2005., 1. lpp.

(6)  OV L 31, 6.2.1998., 25. lpp.

(7)  OV L 313, 14.11.2006., 5. lpp.

(8)  Skat. 1. atsauci.

(9)  OV L 47, 19.2.2002., 43. lpp.

(10)  OV L 193, 22.7.1997., 32. lpp., OV C 158, 11.7.2007., 6. lpp., OV C 135, 3.6.2008., 5. lpp.

(11)  OV L 314, 1.12.2009., 106. lpp.

(12)  OV L 17, 21.1.2006., 16. lpp.

(13)  Skat. 6. atsauci.

(14)  OV L 195, 24.7.2002., 81. lpp.


PIELIKUMS

Agrākā atsauce

Jaunā atsauce

Valsts

TARIC papildkods

Azor Bikes

7707 AB Balkbrug

NEDERLAND

Azor Bike BV

Marconistraat 7A

7903 AG Hoogeveen

NEDERLAND

Nīderlande

8091

BELVE sro

Palkovičova 5

915 01 Nové Mesto nad Váhom

SLOVENSKO/SLOVAKIA

BELVE sro

Holubyho 295

916 01 Stará Turá

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Slovākija

A535

BH Bicicletas de Alava

01080 Vitoria

ESPAÑA

Bicicletas de Alava SL

C/ Arcacha, 1

01006 Vitoria

ESPAÑA

Spānija

8963

CHERRI di Cherri Mario & C. snc

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

CHERRI di Cherri Franco & C. SAS

Via Cagliari 39

09016 Iglesias CA

ITALIA

Itālija

A168

Cicli Esperia SpA

Via Bellini Vincenzo 5

35131 Padova PD

ITALIA

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12

30014 Cavarzere VE

ITALIA

Itālija

8068

Madirom PROD SRL

Hipermagazin Decathlon, corp 2

Bd. Iuliu Maniu nr. 546-560, sector 6

061129 București

ROMÂNIA

Madirom PROD SRL

Bd. Liviu Rebreanu nr. 130

300748 Timișoara, Timiș

ROMÂNIA

Rumānija

A896

Mama spol. sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Kellys Bicycles sro

Krajinská 1

92101 Piešt'any

SLOVENSKO/SLOVAKIA

Slovākija

A551

Mara Srl

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5

21052 Busto Arsizio VA

ITALIA

Itālija

8983

SPDAD Lda

Rua do Pinhal — lote 9-12

4470 Maia

PORTUGAL

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca

4475-023 Maia

PORTUGAL

Portugāle

A320


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

17.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 83/13


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 83/10

1.

Komisija 2011. gada 8. martā saņēma paziņojumu par ierosinātu ko0ncentrāciju, ievērojot 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), kuras rezultātā uzņēmums Ageas Insurance International N.V. (“Ageas Insurance International”, Nīderlande), kuru kontrolē Ageas (“Ageas”, Beļģija/Nīderlande), un uzņēmums H.Ö. Sabancı Holding A.S. (“Sabancı”, Turcija) Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu Aksigorta A.S. (“Aksigorta”, Turcija), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Ageas Insurance International: darbība apdrošināšanas (dzīvības un nedzīvības) nozarē Eiropā un Āzijā (izņemot Turciju),

Ageas: Ageas Insurance International mātesuzņēmums, kurš darbojas dzīvības apdrošināšanas un darbinieku pabalstu nozarē Beļģijā un nedzīvības apdrošināšanas nozarē starptautiskā mērogā,

Sabanci: Turcijas rūpniecības un finanšu konglomerāts, kurš darbojas starptautiskā mērogā,

Aksigorta: darbība nedzīvības apdrošināšanas jomā vienīgi Turcijā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar EK Apvienošanās regulu (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6173 – Ageas/Sabanci Holding/Aksigorta uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp. (“Paziņojums par vienkāršotu procedūru”).


CITI TIESĪBU AKTI

Eiropas Komisija

17.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 83/14


Pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

2011/C 83/11

Šī publikācija dod tiesības izteikt iebildumus pret pieteikumu atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 510/2006 (1) 7. pantam. Komisijai jāsaņem paziņojumi par iebildumiem sešu mēnešu laikā no šīs publikācijas dienas.

VIENOTS DOKUMENTS

PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

“MAGYAR SZÜRKEMARHA HÚS”

EK Nr.: HU-PGI-0005-0722-07.04.2009

AĢIN ( X ) ACVN ( )

1.   Nosaukums:

“Magyar szürkemarha hús”

2.   Dalībvalsts vai trešā valsts:

Ungārija

3.   Lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts:

3.1.   Produkta veids:

1.1.

Svaiga gaļa (un subprodukti)

3.2.   Produkta apraksts, uz kuru attiecas nosaukums (1):

Ar nosaukumu “Magyar szürkemarha hús” drīkst apzīmēt tikai gaļu, kas iegūta no sertificētiem tīrasiņu Ungārijas pelēkajiem/stepju liellopiem, kuras turētas sevišķi ekstensīvos apstākļos Ungārijā.

“Magyar szürkemarha hús” var viegli atšķirt tās tumšās spilgti sarkanās krāsas dēļ, jo muskuļu pigmenta saturs pārsniedz citām liellopu gaļas šķirnēm noteiktās vērtības, un tā ir ievērojami tumšāka salīdzinājumā ar citu šķirņu liellopu gaļu.

Tauku zudums cepetī ir minimāls, un gaļas konsistence ir sausi šķiedraina; šādas īpašības gaļa iegūst, ganot lopus saskaņā ar tradicionālo ekstensīvo ganīšanas sistēmu.

Labi saskatāmo marmorējumu vairāk rada saistaudu tauki nekā intramuskulārie tauki, jo ganībās turētu liellopu gaļā ir ļoti maz intramuskulāro tauku (~ 1,2 %).

“Magyar szürkemarha hús” sausnas saturs ir augsts, gaļā ir daudz mazāk ūdens nekā standarta liellopu gaļā, un tā gatavošanas laikā saraujas mazāk. Tai ir neparasta, stipri atšķirīga, nedaudz skābenāka garša, kas atgādina medījuma gaļu.

Muskuļaudu klase (pēc EUROP sistēmas): R, O, P.

Taukaudu klase: 1., 2., 3.

Tirdzniecībā pieejamie kautķermeņa daļu veidi:

1)

pusliemeņi un ceturtdaļliemeņi – atdzesēti vai sasaldēti, pēc pieprasījuma – iepakojumā;

2)

izcirtņi – atdzesēti vai sasaldēti, pēc pieprasījuma – iepakojumā;

3)

atkaulota gaļa – atdzesēta vai sasaldēta, pēc pieprasījuma – iepakojumā;

4)

mazumtirdzniecības vienības – atdzesētas vai sasaldētas, pēc pieprasījuma – iepakojumā.

3.3.   Izejvielas (tikai pārstrādātiem produktiem):

3.4.   Dzīvnieku barība (tikai dzīvnieku izcelsmes produktiem):

Dzīvniekus, no kuriem iegūst “Magyar szürkemarha hús”, audzē ekstensīvi ganībās.

Ēdināšana notiek divējādi atkarībā no zālaugu veģetācijas perioda – vasaras posms, kad liellopi ganās ganībās, un ziemas periods, kad tos tur kūtīs.

Dzīvnieku ganīšanas periods atkarībā no laika apstākļiem ilgst no aprīļa vidus līdz novembra beigām. Barību pamatā nosaka vietējā veģetācija, kas būtībā nozīmē augu valsti, kura ekstensīvos apstākļos dabiski aug viscaur Ungārijā. Ekstensīvi noganīto pļavu augu sugu sastāvs kopā ar tradicionālajiem lopkopības paņēmieniem nodrošina “Magyar szürkemarha hús” unikālo kvalitāti un garšu.

Vasaras ganīšanas periodā barības piedevas (papildus ganību zālei) ir ieteicamas tikai tad, ja pļavas piemeklē sausums (tad izēdina skābsienu vai skābbarību).

Ziemas periodā barības pamatā ir labas kvalitātes siens, ko iegūst no ekstensīvi apsaimniekotām pļavām. Papildus var dot no ģenētiski modificētiem organismiem brīvus kukurūzas stublājus vai masu, lopbarības sienu un lucernu, un zāles skābsienu vai skābbarību.

Augšanas veicinātāju izmantošana dzīvnieku ēdināšanā ir aizliegta.

3.5.   Īpaši ražošanas posmi, kas jāveic noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā:

Gaļu ar aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi drīkst iegūt tikai no Ungārijas pelēkajiem/stepju liellopiem, kas dzimuši, audzēti, nobaroti un nokauti noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā.

Liellopus, no kuriem iegūst “Magyar szürkemarha hús”, baro un audzē saskaņā ar tradicionālām ekstensīvās lopkopības un kopšanas metodēm, kas ir vairākus gadsimtus sens tautas un kultūras mantojums. Tāpat tiek nodrošināts izcelsmes apliecinājums, kas atbilst mūsdienu prasībām. Vaislas govīm ekstensīvos apstākļos reizi gadā dzimst pa vienam teļam, kurus tūliņ pēc dzimšanas iespējams atstāt zem klajas debess. Lopi tiek sadalīti ganāmpulkos uz visu ganīšanas sezonu. Tos var turēt ārā arī ziemas periodā, neradot negatīvas sekas, saskaņā ar gadsimtiem ilgu praksi. Vienīgais nosacījums ir nodrošināt aizsegu pret vēju un sausus salmus.

3.6.   Īpaši noteikumi griešanai, rīvēšanai, iepakošanai u. c.:

3.7.   Īpaši noteikumi marķēšanai:

Saskaņā ar citos tiesību aktos noteiktajām normām uz produktu iepakojuma papildus jānorāda:

produkta nosaukums: “Magyar szürkemarha hús”,

Kopienas AĢIN simbols (pēc reģistrācijas),

ENAR numurs, pēc kura iespējams gaļu identificēt,

produkta logotips.

Produkta logotipa krāsas un izmēra variācijas

Mazākais izmantojamais izmērs: vairoga augstums šablonā ir 15 mm. Logotipu atļauts palielināt līdz vajadzīgajam izmēram, jo ierobežojums nav noteikts. Gan uzraksts, gan attēls ir melnā krāsā, attēla fons ir balts.

Ja gaļu pārdod bez iepakojuma, iepriekšminētajai informācijai jābūt patērētājam redzamā vietā un viegli pieejamai netālu no saldētājletes.

Image

4.   Precīza ģeogrāfiskā apgabala definīcija:

Ungārija

5.   Saikne ar ģeogrāfisko apgabalu:

5.1.   Ģeogrāfiskā apgabala specifika:

Teritoriju, kurā audzē liellopus “Magyar szürkemarha hús” iegūšanai, veido Ungārijas 19 apgabali, kas piemēroti ekstensīvai turēšanai, proti, tās ir pļavas (1 051 000 ha), meldrāji (59 000 ha) un dumbrāji (30–40 000 ha), kas netiek apstrādāti.

Ģeogrāfiskais apgabals atrodas kontinentālā, piejūras un Vidusjūras klimata robežapgabalos, tomēr klimatiskie apstākļi bieži vien var būt ekstremāli (auksti ziemas mēneši un ļoti karsti vasaras mēneši). Lai gan šis klimats bijis piemērots ganību izveidei un lopu ganīšanai, tas prasījis arī izmantot dzīvniekus, kas spējīgi piemēroties šiem ekstrēmajiem apstākļiem. Tāpēc Ungārijā vienmēr ir bijušas pieejamas plašas lopu ganīšanai piemērotas teritorijas, kurās tikušas turētas Ungārijas pelēkās/stepju govis, kas spēj izturēt šādus klimata apstākļus. Tas tradicionāli noteicis to, ka lopu ganīšana un tirdzniecība ar gaļas liellopiem ir bijusi viena no vadošajām lauksaimniecības nozarēm šajā apgabalā.

Tradicionālajai lopkopībai ir bijusi izšķiroša loma mazo pilsētiņu dibināšanā un attīstībā šajā ģeogrāfiskajā apgabalā. Vēsturiskos avotos aprakstīts, ka liellopi no 14. gadsimta līdz 19. gadsimta vidum eksportēti praktiski nepārtraukti. Daudzkārtēju turku uzbrukumu rezultātā mazāk dzīvotspējīgās apmetnes pamestajos reģionos izira, un to robežapgabali kļuva neapdzīvotai, jo iedzīvotāji pārcēlās uz ciematiem labāku dabas resursu tuvumā. No zemes apstrādes lielākoties atteicās, un kopienas savās vai pamestās iznomātās teritorijās pievērsās ganību dzīvnieku turēšanai (īpaši nobarošanai domāto liellopu turēšanai). Tas deva papildu ienākumus tādā mērā, ka viņi varēja atbrīvoties no muižu kontroles, izveidot ekonomisko pamatu savai attīstībai un uzsākt pilsētvides veidošanu. Bez pārspīlējuma var teikt, ka Ungārijas pelēko/stepju govju audzēšana kļuva par vadošo tautsaimniecības nozari valstī, kas citādā ziņā bija Eiropas nomale.

“Magyar szürkemarha hús” būtiski ietekmēja Ungārijas tautas kultūru un ganu mākslas attīstību. Kaušanas blakusproduktus varēja izmantot par izejmateriālu dažādu rīku izgatavošanai ganu ikdienas vajadzībām. Īpaši vērtīgi bija dzīvnieku ragi, un tos izmantoja, lai pagatavotu bagātīgi izrotātus ganu ragus, sālstraukus vai zāļu podiņus. Šī tautas māksla ir saglabājusies atsevišķās ģeogrāfiskā apgabala teritorijās.

Šodien ievērojama daļa plašo ganību teritoriju ģeogrāfiskajā apgabalā ir aizsargāta. Zemkopji, kas tur strādā, nodrošina šo platību saglabāšanos, tās ekstensīvi noganot un stingri ievērojot dabas aizsardzības prasības. Šāds izmantošanas veids ir ne tikai ilgtspējīgs un tradicionāls, bet arī nodrošina vērtīgās un aizsargājamās augu un dzīvnieku valsts ilgtermiņa saglabāšanu.

5.2.   Produkta specifika:

Tradicionālās lopkopības rezultātā 3.2. punktā aprakstītās produkta bioķīmiskās, fizikālās un organoleptiskās īpašības būtiski atšķiras no tirgū pieejamās cita veida liellopu gaļas īpašībām. No tām ievērojamākās ir minimālais tauku zudums cepšanas laikā, sausi šķiedrainā gaļa, zemais intramuskulāro tauku saturs un neparastā gaļas garša, kas atgādina medījuma garšu.

“Magyar szürkemarha hús” taukskābju sastāvs nodrošina arī uztura priekšrocības, jo analīzes liecina, ka ekstensīvi nobaroto Ungārijas pelēko/stepju buļļu gaļai ir ievērojami lielāks polinepiesātināto taukskābju saturs salīdzinājumā ar grupām, kuras turētas intensīvos apstākļos. Turklāt ekstensīvi audzētajiem Ungārijas pelēko/stepju šķirnes liellopiem šo polinepiesātināto taukskābju grupu attiecība [(n-6)/(n-3)] un attiecība starp linolskābi, kas pieder pie n-6 grupas, un linolēnskābi, kas pieder pie n-3 grupas, ir 3:1, tādējādi tas ir labāk nekā attiecība 4:1, kas sasniegta ar ekstensīvi barotām Holšteinas–Frīzlandes šķirnes govīm un tiek uzskatīta par apmierinošu. Tā kā intensīvi audzējamo šķirņu liellopiem šī attiecība ir 9:1 vai 10:1, var droši apgalvot, ka cilvēku barības uzturvērtības ziņā Ungārijas pelēko/stepju šķirnes liellopiem, kas ēdināti ekstensīvās audzēšanas apstākļos, ir uzturvērtības ziņā visnoderīgākā n-6 un n-3 taukskābju attiecība gaļā.

5.3.   Saikne starp ģeogrāfisko apgabalu un produkta kvalitāti vai īpašībām (ACVN) vai produkta īpašo kvalitāti, reputāciju vai citām īpašībām (AĢIN):

“Magyar szürkemarha hús” izejvielas – Ungārijas pelēko/stepju liellopu – eksportam uz Eiropu Viduslaikos bija liela nozīme (gadā izveda aptuveni 100 000 dzīvnieku). Arī toreiz šo milzīgo pieprasījumu noteica produkta lieliskā garša, kas nav salīdzināma ar citu šķirņu liellopu gaļas garšu.

Kaušanai paredzētos liellopus dzina uz attāliem tirgiem ārzemēs pa īpaši šim mērķim izveidotiem platiem ganāmpulka ceļiem. Tādā veidā “Magyar szürkemarha hús” gaļa tika nogādāta Nirnbergas, Minhenes, Augsburgas, Rēgensburgas, Ulmas, Strasbūras, Hustopečes, Legradas, Bakaras vai Venēcijas tirgū un kļuva par ļoti pieprasītu produktu.

To, ka šos Ungārijas izcelsmes liellopus uzskatīja par vislabākajiem kaujamajiem liellopiem, apstiprina vairāki tā laika attiecīgie dokumenti, kas glabājas iepriekš minēto Vācijas pilsētu arhīvos (Augsburga – 1578. gads; Nirnberga – 1571. gads). Saskaņā ar Vācijas impērijas noteikumiem miesniekam, kas kāva šādus liellopus, nebija tiesību tirgot citu gaļu, lai nepieļautu krāpšanu, šīs gaļas vietā pārdodot citas izcelsmes gaļu.

Ekstensīvās turēšanas metode, kuras pamatā ir iepriekš minētās tradīcijas, nozīmē, ka dzīvnieki, no kuriem iegūst minēto produktu, ganoties veic daudz lielāku attālumu salīdzinājumā ar parastajiem liellopiem (līdz pat 20–30 kilometriem dienā). Šāda pārvietošanās ganīšanās laikā nodrošina tādas gaļas ieguvi, kurai ir minimāls tauku zudums cepetī un kura ir sausi šķiedraina un ar niecīgu intramuskulāro tauku saturu.

Ekstensīvos apstākļos dabīgā vidē un bez ķīmisku līdzekļu izmantošanas ražota “Magyar szürkemarha hús” ir arvien vairāk pieprasīta tirgū un tādējādi veicina Eiropas kultūras un dabas daudzveidību.

Atsauce uz specifikācijas publikāciju:

(Regulas (EK) Nr. 510/2006 5. panta 7. punkts)

http://www.fvm.hu/main.php?folderID=2343


(1)  OV L 93, 31.3.2006., 12. lpp.


17.3.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 83/18


Paziņojums Doku Khamatovich Umarov ievērībai, kurš ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 260/2011 ir pievienots sarakstam, kas minēts 2., 3. un 7. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

2011/C 83/12

1.

Kopējā nostājā 2002/402/KĀDP (1) Savienība tiek aicināta iesaldēt līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas attiecas uz Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida un Taliban locekļiem un atsevišķām personām, grupām, uzņēmumiem un organizācijām, kas saistītas ar tām un kas minētas sarakstā, kurš sastādīts atbilstīgi ANO Drošības padomes Rezolūcijai 1267(1999) un 1333(2000) un kurš regulāri jāatjaunina ANO komitejai, kas izveidota saskaņā ar ANO Drošības padomes Rezolūciju 1267(1999).

ANO komitejas izveidotais saraksts ietver šādas personas un organizācijas:

Al-Qaida, Taliban un Osama bin Ladens,

fiziskās vai juridiskās personas, organizācijas, struktūras un grupas, kas ir saistītas ar Al-Qaida, Taliban un Osamu bin Ladenu, un

juridiskās personas, organizācijas un struktūras, kas jebkurai no šīm saistītajām personām, organizācijām, struktūrām un grupām pieder, kuras tās kontrolē vai citādi atbalsta.

Rīcība vai darbības, kas norāda, ka atsevišķa persona, grupa, uzņēmums vai organizācija ir “saistīta ar”Al-Qaida, Osamu bin Ladenu vai Taliban:

a)

dalība tādas rīcības vai darbību finansēšanā, plānošanā, sekmēšanā, sagatavošanā vai īstenošanā, ko veic Al-Qaida, Taliban vai Osama bin Ladens, vai jebkura ar tiem saistīta apakšorganizācija, pakļauta organizācija, saistīta grupa vai to atvasinājumi, tāpat kā rīcība vai darbības saistībā ar šīm personām un organizācijām, to vārdā, to uzdevumā vai tās atbalstot;

b)

ieroču un ar tiem saistīto materiālu piegāde, pārdošana vai nodošana jebkurai no tiem;

c)

rekrutēšana jebkuru šo personu vai organizāciju uzdevumā; vai

d)

cita rīcība vai darbības nolūkā atbalstīt jebkuru no tiem.

2.

ANO komiteja 2011. gada 10. martā nolēma attiecīgajam sarakstam pievienot Doku Khamatovich Umarov. Viņš jebkurā laikā var iesniegt ANO ombudam pieprasījumu, pievienojot tam apstiprinošus dokumentus, par tā lēmuma pārskatīšanu, ar kuru viņš ir iekļauts minētajā ANO sarakstā. Pieprasījums jānosūta uz šādu adresi:

United NationsOffice of the Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Tel. +1 212 9632671

Fakss +1 212 9631300 / 3778

E-pasts: ombudsperson@un.org

Sīkāka informācija pieejama: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Papildus 2. punktā minētajam ANO lēmumam Komisija pieņēma Regulu (ES) Nr. 260/2011 (2), ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulā (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban  (3). Ar grozījumu, kas izdarīts saskaņā ar 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 7.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 881/2002 (4), minētās regulas I pielikumā (“I pielikums”) iekļautajam sarakstam pievieno Doku Khamatovich Umarov.

Personām un organizācijām, kas iekļautas I pielikumā pievienotajā sarakstā, piemēro šādus Regulā (EK) Nr. 881/2002 noteiktos pasākumus:

1)

visu attiecīgajām personām un organizācijām piederošo, to kontrolēto vai to rīcībā esošo naudas līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana un aizliegums (visiem) tieši vai netieši darīt tām pieejamus naudas līdzekļus un saimnieciskos resursus (2. un 2.a pants (5)); un

2)

aizliegums tieši vai netieši piešķirt, pārdot, piegādāt vai nodot jebkurai no minētajām personām un organizācijām tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācības, kas saistītas ar militārām darbībām (3. pants).

4.

Regulas (EK) Nr. 881/2002 7.a pantā paredzēta pārskatīšanas procedūra, ja sarakstā iekļautās personas ir iesniegušas apsvērumus par iekļaušanas sarakstā pamatojumu. Personas un organizācijas, kas iekļautas I pielikumā ar Regulu (ES) Nr. 260/2011, var pieprasīt Komisijai pamatot viņu iekļaušanu šajā sarakstā. Šis pieprasījums jānosūta uz šādu adresi:

European Commission

Restrictive measures

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Attiecīgo personu un organizāciju uzmanība tiek vērsta arī uz iespēju apstrīdēt Regulu (ES) Nr. 260/2011 Eiropas Savienības Vispārējā tiesā saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Līguma par Eiropas Savienības darbību 263. panta ceturtajā un sestajā daļā.

6.

Attiecīgo personu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar noteikumiem Regulā (EK) Nr. 45/2001 (6) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas (tagad – Savienības) iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti. Visi pieprasījumi, piemēram, sīkākas informācijas saņemšanai vai pieprasījumi saistībā ar Regulā (EK) Nr. 45/2001 noteikto tiesību īstenošanu (piemēram, piekļuve personas datiem vai to labošana), jānosūta Komisijai uz 4. punktā norādīto adresi.

7.

Regulas I pielikumā iekļauto personu un organizāciju uzmanība tiek vērsta uz iespēju iesniegt pieteikumu attiecīgo dalībvalstu kompetentajās iestādēs, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 881/2002 II pielikumā, lai saņemtu atļauju izmantot iesaldētos naudas līdzekļus un saimnieciskos resursus svarīgām vajadzībām vai īpašiem maksājumiem saskaņā ar minētās regulas 2.a pantu.


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 4. lpp.

(2)  OV L 70, 17.3.2011., 33. lpp.

(3)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.

(4)  Regulas 7.a pants tajā iekļauts ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2009 (OV L 346, 23.12.2009., 42. lpp.).

(5)  Regulas 2.a pants tajā iekļauts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2003 (OV L 82, 29.3.2003., 1. lpp.).

(6)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.