ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.058.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 58

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 24. februāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 058/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5976 – Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV) ( 1 )

1

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2011/C 058/02

Padomes nostāja par Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

2

 

Eiropas Komisija

2011/C 058/03

Euro maiņas kurss

3

 

Eiropas Sistēmisko risku kolēģija

2011/C 058/04

Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Lēmums (2011. gada 20. janvāris), ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu (ESRK/2011/1)

4

 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

EBTA Tiesa

2011/C 058/05

EBTA Uzraudzības iestādes 2010. gada 22. decembra prasība pret Norvēģiju (Lieta E-18/10)

11

2011/C 058/06

Lihtenšteinas Firstistes 2010. gada 22. decembra prasība pret EBTA Uzraudzības iestādi (Lieta E-17/10)

12

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2011/C 058/07

Paziņojums par pieprasījumu atbilstoši Direktīvas 2004/17/EK 30. pantam – Atcelšana – Dalībvalsts iesniegts pieprasījums

13

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

24.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 58/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5976 – Lufthansa Technik/Panasonic Avionics/Idair JV)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 58/01

Komisija 2011. gada 17. februārī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm) ar dokumenta numuru 32011M5976. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

24.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 58/2


Padomes nostāja par Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta projektu

2011/C 58/02

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME.

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 314. pantu, saistībā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2007/436/EK, Euratom (2007. gada 7. jūnijs) par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (1),

ņemot vērā Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (2), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 1081/2007 (2010. gada 24. novembris) (3),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2009/1005/ES (2009. gada 17. decembris) (4), un jo īpaši tā I daļā doto daudzgadu finanšu shēmu,

tā kā:

Komisija 2010. gada 26. novembrī iesniedza priekšlikumu par jauno 2011. finanšu gada budžeta projektu (5),

tā kā Padomes nostāja par jauno budžeta projekta priekšlikumu ir jāpieņem pēc iespējas drīzāk, lai budžetu varētu pieņemt galīgā versijā pirms 2011. finanšu gada sākuma, tādējādi nodrošinot Savienības darbības nepārtrauktību, ir pamatoti samazināt astoņu nedēļu termiņu, kas noteikts 1. protokola par informāciju valstu parlamentiem 4. pantā, kā arī desmit dienu termiņu jautājuma iekļaušanai Padomes pagaidu darba kārtībā saskaņā ar Padomes reglamenta 3. panta 3. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

Padome 2010. gada 10. decembrī pieņēma Padomes nostāju par Eiropas Savienības 2011. finanšu gada vispārējā budžeta jauno projektu.

Visu tekstu informācijai vai lejupielādei var apskatīt Padomes tīmekļa vietnē – http://www.consilium.europa.eu/

Briselē, 2010. gada 10. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

V. VAN QUICKENBORNE


(1)  OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.

(2)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp., ar labojumiem OV L 25, 30.1.2003., 43. lpp. un OV L 99, 14.4.2007., 18. lpp.

(3)  OV L 311, 26.11.2010., 9. lpp.

(4)  OV L 347, 24.12.2009., 26. lpp.

(5)  COM(2010) 750 galīgā redakcija.


Eiropas Komisija

24.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 58/3


Euro maiņas kurss (1)

2011. gada 23. februāris

2011/C 58/03

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,3731

JPY

Japānas jena

113,69

DKK

Dānijas krona

7,4551

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,84590

SEK

Zviedrijas krona

8,7935

CHF

Šveices franks

1,2853

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

7,7390

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

24,527

HUF

Ungārijas forints

272,65

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7045

PLN

Polijas zlots

3,9583

RON

Rumānijas leja

4,2253

TRY

Turcijas lira

2,1878

AUD

Austrālijas dolārs

1,3691

CAD

Kanādas dolārs

1,3629

HKD

Hongkongas dolārs

10,7008

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,8394

SGD

Singapūras dolārs

1,7518

KRW

Dienvidkorejas vona

1 543,26

ZAR

Dienvidāfrikas rands

9,7189

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

9,0272

HRK

Horvātijas kuna

7,4105

IDR

Indonēzijas rūpija

12 156,39

MYR

Malaizijas ringits

4,1838

PHP

Filipīnu peso

59,849

RUB

Krievijas rublis

40,1920

THB

Taizemes bāts

42,044

BRL

Brazīlijas reāls

2,2910

MXN

Meksikas peso

16,6260

INR

Indijas rūpija

61,9710


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


Eiropas Sistēmisko risku kolēģija

24.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 58/4


EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS LĒMUMS

(2011. gada 20. janvāris),

ar ko pieņem Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas Reglamentu

(ESRK/2011/1)

2011/C 58/04

EIROPAS SISTĒMISKO RISKU KOLĒĢIJAS VALDE,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1092/2010 par Eiropas Savienības finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas izveidošanu (1) un jo īpaši tās 6. panta 4. punktu,

ņemot vērā Padomes 2010. gada 17. novembra Regulu (ES) Nr. 1096/2010, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai piešķir konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģijas darbību (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šis Reglaments papildina Regulu (ES) Nr. 1092/2010, to lasot saistībā ar Regulu (ES) Nr. 1096/2010. Terminiem šajā Reglamentā ir tāda pati nozīme kā Regulā (ES) Nr. 1092/2010 un Regulā (ES) Nr. 1096/2010.

1.   SADAĻA

ORGANIZĀCIJA

I   NODAĻA

ESRK Valde

2. pants

ESRK Valdes sanāksmes

1.   Par parasto sanāksmju datumiem lemj ESRK Valde pēc ESRK priekšsēdētāja priekšlikuma. ESRK Valdes parastās sanāksmes notiek saskaņā ar grafiku, ko ESRK Valde apstiprina labu laiku pirms katra kalendārā gada sākuma. Gada laikā grafikam var pievienot papildu parastās sanāksmes.

2.   Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 9. panta 1. punktu ārkārtas sanāksmes var sasaukt priekšsēdētājs vai, ja to pieprasa vismaz viena trešdaļa ESRK Valdes balsstiesīgo locekļu. Priekšsēdētājs ārkārtas sanāksmes parasti izsludina vismaz divas kalendāra dienas iepriekš, ja vien tās netiek noturētas ar telekonferences palīdzību, kuras gadījumā ārkārtas sanāksmes var izsludināt vienu dienu iepriekš.

3.   ESRK Valdes sanāksmes var noturēt ar telekonferences palīdzību, izņemot, ja: i) vismaz pieci ESRK Valdes balsstiesīgie locekļi iebilst pret telekonferences rīkošanu parastās sanāksmes gadījumā; vai ii) vismaz 10 ESRK Valdes balsstiesīgie locekļi iebilst pret telekonferences rīkošanu ārkārtas sanāksmes gadījumā.

3. pants

ESRK Valdes locekļi

1.   Kompetentās nacionālās uzraudzības iestādes nosūta ESRK Sekretariātam to savu augsta līmeņa pārstāvju, vai, attiecīgā gadījumā, kopīgo pārstāvju vārdus, kurus kompetentās nacionālās uzraudzības iestādes iecēlušas par ESRK Valdes locekļiem bez balsstiesībām, kā arī norāda kompetentās nacionālās uzraudzības iestādes, kuras viņi pārstāv.

2.   ESRK Sekretariāts uztur un atjauno kompetento nacionālo uzraudzības iestāžu un to pārstāvju ESRK Valdē sarakstu. Par jebkurām izmaiņām šajā sarakstā informē ESRK Sekretariātu.

4. pants

Dalība ESRK Valdes sanāksmēs

1.   Izņemot Regulas (ES) Nr. 1092/2010 9. panta 4. un 5. punktā noteiktos gadījumus, ESRK Valdes sanāksmēs drīkst piedalīties tikai Regulas (ES) Nr. 1092/2010 6. panta 1. un 2. punktā minētie ESRK Valdes locekļi.

2.   Papildus ESRK Valdes balsstiesīgajiem locekļiem un Ekonomikas un finanšu komitejas priekšsēdētājam tikai viens nacionālo uzraudzības iestāžu augsta līmeņa pārstāvis no katras dalībvalsts sēž pie galvenā galda laikā, kad notiek diskusija par jautājumiem, par kuriem viņš norīkots kā valsts pārstāvis; pārējie nacionālo uzraudzības iestāžu pārstāvji piedalās kā novērotāji. Ja nav viena kopīga pārstāvja, nacionālo uzraudzības iestāžu ieceltie pārstāvji sazinās savā starpā un vismaz piecas kalendāra dienas pirms ESRK Valdes sanāksmes paziņo ESRK Sekretariātam par tiem ESRK Valdes sanāksmes jautājumiem, attiecībā uz kuriem tie piedalīsies sanāksmē. Ja jautājums ietilpst divu vai vairāku nacionālo uzraudzības iestāžu kompetencē, tām jāvienojas par to, kā tās īstenos Regulas (ES) Nr. 1092/2010 6. panta 3. punktā noteikto rotācijas principu. Ja nacionālās uzraudzības iestādes nevienojas par rotācijas principa īstenošanu, ESRK loceklis no attiecīgās dalībvalsts nacionālās centrālās bankas pirms katras sanāksmes izlemj, kurš no pārstāvjiem, izskatot attiecīgos jautājumus, sēdēs pie galvenā galda, un par to informē pašus pārstāvjus.

3.   ESRK Valdes loceklis, kurš nevar piedalīties, var rakstiski iecelt aizvietotāju dalībai sanāksmē bez balsstiesībām. Dalībai sanāksmēs ar balsstiesībām var iecelt aizstājējus, ja amatā esošie ESRK locekļi pierādījuši, ka tie nespēs piedalīties sanāksmēs trīs mēnešus. Par aizstājēja vai aizvietotāja iecelšanu vai pavadošās personas piedalīšanos ESRB Sekretariātam rakstiski paziņo pietiekamu laiku pirms sanāksmes. Priekšsēdētāja prombūtnē ESRK Valdi vada priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Abu prombūtnes gadījumā ESRK Valdi vada priekšsēdētāja otrais vietnieks. Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētājs un abi Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētāja vietnieki par saviem aizstājējiem vai aizvietotājiem ieceļ Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļus. Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāja vietnieks ir Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāja aizstājējs vai aizvietotājs.

4.   ESRK Valdes locekļus, viņu aizstājējus vai aizvietotājus drīkst pavadīt viena persona. Šādām pavadošajām personām sanāksmes norisi pārraida uz atsevišķu sanāksmju telpu.

5.   ESRK Sekretariāta vadītājs palīdz ESRK priekšsēdētājam vadīt debates un balsošanu.

6.   Pēc savas vai pārējo ESRK Valdes locekļu iniciatīvas ESRK priekšsēdētājs saistībā ar konkrētiem darba kārtības jautājumiem uz ad hoc pamata var ielūgt citas personas, rīkojoties pēc vajadzības un ņemot vērā atbilstību konfidencialitātes prasībām.

5. pants

ESRK Valdes sanāksmju darba organizācija

1.   ESRK priekšsēdētājs sastāda provizorisku darba kārtību parastajai ESRK Valdes sanāksmei un kopā ar saistītajiem dokumentiem iesniedz to apspriešanai Koordinācijas komitejai vismaz astoņas kalendāra dienas pirms Koordinācijas komitejas sanāksmes. Pēc tam priekšsēdētājs pagaidu darba kārtību kopā ar saistītajiem dokumentiem iesniedz ESRK Valdē vismaz 10 kalendāra dienas pirms ESRK Valdes sanāksmes.

2.   Pēc priekšsēdētāja vai jebkura cita ESRK Valdes locekļa priekšlikuma ESRK Valde var pieņemt lēmumu svītrot jautājumus pagaidu darba kārtībā vai papildināt pagaidu darba kārtību. Jebkurā priekšlikumā jāpaskaidro iemesli, uz ko tas pamatojas, un tas jāpaziņo visiem ESRK Valdes locekļiem. Katras sanāksmes sākumā ESRK Valde pēc ESRK priekšsēdētaja priekšlikuma apstiprina savu darba kārtību. Jautājumu svītro no darba kārtības, ja papildu dokumenti nav savlaicīgi iesniegti ESRK Valdes locekļiem un ja to pieprasa ESRK priekšsēdētājs vai vismaz pieci ESRK Valdes locekļi.

3.   ESRK Sekretariāta vadītājs sagatavo ESRK Valdes sanāksmes protokola projektu. Šajā protokolā iekļauj arī atsauces uz ESRK Valdei iesniegtajiem dokumentiem, reģistrē ESRK Valdes pieņemtos lēmumus un/vai izdarītos secinājumus, ka arī dalībnieku sarakstu.

4.   ESRK priekšsēdētājs protokola projektu iesniedz ESRK Valdes locekļiem komentāru sniegšanai un apstiprināšanai rakstiskā procedūrā vēlākais divu nedēļu laikā pēc sanāksmes vai, ja tas nav iespējams, nākošajā sanāksmē. Pēc apstiprināšanas to paraksta ESRK priekšsēdētājs.

5.   ESRK Valdes sanāksmes norise ir konfidenciāla.

6.   ESRK Valdes ārkārtas sanāksmes gadījumā šī reglamenta 4.panta 2. punktā un 5. panta 1. punktā minētos termiņus var saīsināt.

6. pants

Balsošanas kārtība ESRK Valdē

1.   ESRK Valde balso pēc ESRK priekšsēdētāja lūguma. Priekšsēdētājs balsošanu ierosina arī pēc jebkura ESRK Valdes balsstiesīgā locekļa pieprasījuma.

2.   Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 10. panta 4. punktu jebkuram ESRK Valdes balsojumam vajadzīgs divu trešdaļu balsstiesīgo locekļu kvorums. Ja kvoruma nav, ESRK priekšsēdētājs var sasaukt ārkārtas sanāksmi, kurā lēmumus var pieņemt ar vienas trešdaļas kvorumu; piemēro 2. panta 2. punktu.

3.   ESRK priekšsēdētājs var ierosināt aizklātu balsošanu, ja to pieprasa vismaz pieci ESRK Valdes balsstiesīgie locekļi. Aizklāta balsošana vienmēr notiek, ESRK Valdei balsojot par kādu personu.

4.   Lēmumus var arī pieņemt, izmantojot rakstisko procedūru, ja pret to neiebilst vismaz pieci ESRK Valdes balsstiesīgie locekļi. Attiecībā uz rakstisko procedūru ir jāievēro šādas prasības: i) parasti ne mazāk kā piecas darbadienas jautājuma izvērtēšanai, ko veic katrs ESRK Valdes balsstiesīgais loceklis; ii) katra ESRK Valdes balsstiesīgā locekļa personīgais paraksts vai viņa aizstājēja paraksts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 9. panta 3. punktu; un iii) katrs šāds lēmums jāreģistrē nākošās ESRK Valdes sanāksmes protokolā.

II   NODAĻA

Priekšsēdētāja pirmais vietnieks

7. pants

Priekšsēdētāja pirmā vietnieka ievēlēšana

ESRK priekšsēdētāja pirmā vietnieka ievēlēšana, kas minēta Regulas (ES) Nr. 1092/2010 5. panta 2. punktā, notiek šādi:

a)

ievēlēšanā ad personam piedalās Eiropas Centrālās bankas (ECB) Ģenerālpadomes locekļi;

b)

ESRK priekšsēdētājs, kā ECB prezidents, uzaicina ECB Ģenerālpadomes locekļus uz vēlēšanu sapulci, par to paziņojot vismaz 15 kalendāra dienas iepriekš. Priekšsēdētājs arī lūdz ECB Ģenerālpadomes locekļus iesniegt savus pieteikumus. ECB Ģenerālpadomes sekretārs uz ad hoc pamata rīkojas kā ievēlēšanas sekretārs;

c)

ESRK priekšsēdētājs ievēlēšanas dalībniekiem piedāvā priekšsēdētāja pirmā vietnieka kandidātu sarakstu, kas izveidots pamatojoties uz pieteikumiem, kuri saņemti līdz vēlēšanu sapulces atklāšanai;

d)

priekšsēdētāja pirmo vietnieku ievēl, balsojot aizklāti. Ja ir tikai viens kandidāts, priekšsēdētāja pirmo vietnieku ievēl ar nodoto balsu vienkāršu vairākumu. Ja ir vairāk nekā viens kandidāts, ESRK priekšsēdētājs rīko aizklātu balsošanu vairākās kārtās. Ja pirmajā balsošanā neviens no kandidātiem nav saņēmis nodoto balsu vienkāršu vairākumu, otrajā balsošanā iekļauj divus lielāko balsu skaitu saņēmušos kandidātus. Ja otru lielāko balsu skaitu saņēmuši vairāki kandidāti, tiem visiem ir tiesības piedalīties otrajā balsošanā;

e)

ja otrās balsošanas rezultātā neviens no kandidātiem nesaņem nodoto balsu vienkāršu vairākumu, ievēlēts ir kandidāts, kurš saņēmis lielāko balsu skaitu.

III   NODAĻA

Koordinācijas komiteja

8. pants

Koordinācijas komitejas locekļi

1.   ESRK Valdes locekļiem, kas ir ECB Ģenerālpadomes locekļi, izņemot ESRK priekšsēdētāju, ESRK priekšsēdētāja pirmo vietnieku un ECB viceprezidentu, ir tiesības kandidēt Regulas (ES) Nr. 1092/2010 11. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto četru Koordinācijas komitejas locekļu vēlēšanās.

2.   Ņemot vērā dalībvalstu skaitu euro zonā un ārpus euro zonas vēlēšanu laikā, vēlētāji, kas ir ESRK Valdes locekļi, kuri ir arī ECB Ģenerālpadomes locekļi, attiecīgi nosaka Koordinācijas komitejas locekļu skaitu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1092/2010 11. panta 1. punkta c) apakšpunktā. Šajā nolūkā vēlētāji skaitu noapaļo līdz tuvākajam veselajam skaitlim.

3.   Ņemot vērā šo ESRK Valdes lēmumu, ESRK priekšsēdētājs lūdz atbilstošos kandidātus iesniegt pieteikumus ne vēlāk kā 15 kalendāra dienas pirms vēlēšanām. ESRK priekšsēdētājs ESRK Valdei piedāvā kandidātu sarakstu, kas izveidots pamatojoties uz pieteikumiem, kuri saņemti līdz vēlēšanām sasauktās sapulces atklāšanai.

4.   Priekšsēdētājs rīko vienu vai vairākas aizklātas balsošanas, kuru rezultātā atbilstošie kandidāti, kas saņēmuši lielāko balsu skaitu, tiek ievēlēti, ņemot vērā saskaņā ar 2. punktu noteikto proporciju. Vienāda balsu skaita gadījumā, balsošana notiek vairākās kārtās. ESRK Valdes locekļi, kas ir arī ECB Ģenerālpadomes locekļi, cenšas nodrošināt dalībvalstu līdzsvarotu pārstāvību.

5.   Lai ievēlētu katru no četriem 1. punktā minētajiem Koordinācijas komitejas locekļiem, vajadzīgs ESRK Valdes sanāksmē klātesošo ESRK Valdes locekļu, kas ir ECB Ģenerālpadomes locekļi, balsu vienkāršs vairākums.

9. pants

Koordinācijas komitejas sanāksmju darba organizācija

1.   ESRK priekšsēdētājs vada Koordinācijas komitejas sanāksmes.

2.   Par sanāksmju datumiem lemj Koordinācijas komiteja pēc tās priekšsēdētāja priekšlikuma. Parastās sanāksmes principā notiek to četru nedēļu laikā, kas ir pirms ESRK Valdes sanāksmes.

3.   Sanāksmes var noturēt ar telekonferences palīdzību, izņemot gadījumos, ja: i) vismaz divi Koordinācijas komitejas locekļi iebilst pret telekonferences rīkošanu parastās sanāksmes gadījumā; vai ii) vismaz 5 Koordinācijas komitejas locekļi iebilst pret telekonferences rīkošanu ārkārtas sanāksmes gadījumā.

4.   Pēc savas vai pārējo Koordinācijas komitejas locekļu iniciatīvas Koordinācijas komitejas priekšsēdētājs var lūgt sanāksmē piedalīties citas personas, rīkojoties pēc vajadzības un ņemot vērā atbilstību konfidencialitātes prasībām.

5.   Koordinācijas komitejas loceklis, kurš nevar piedalīties sanāksmē, var sev rakstiski iecelt aizstājēju. Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētāju parasti aizstāj viens no diviem Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētāja vietniekiem. Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāja vietnieks ir Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāja aizstājējs. Par šādām izmaiņām ESRB Sekretariāta vadītājam rakstiski paziņo pietiekamu laiku pirms Koordinācijas komitejas sanāksmes.

10. pants

Darba kārtība un procedūra

1.   Koordinācijas komitejas sanāksmes darba kārtību ierosina ESRK priekšsēdētājs, un Koordinācijas komiteja to pieņem, sākoties sanāksmei. ESRK priekšsēdētājs sastāda pagaidu darba kārtību un parasti vismaz 10 kalendāra dienas pirms sanāksmes to kopā ar saistītajiem dokumentiem nosūta Koordinācijas komitejai. Visi Koordinācijas komitejas locekļi priekšsēdētājam var ieteikt jautājumus un dokumentus izskatīšanai Koordinācijas komitejā.

2.   ESRK Valdes sanāksmes provizoriskajā darba kārtībā iekļautie jautājumi kopā ar saistītajiem dokumentiem vispirms tiek izskatīti Koordinācijas komitejā. Koordinācijas komiteja nodrošina dokumentu sagatavošanu izskatīšanai ESRK Valdē un, vajadzības gadījumā, piedāvā izvēles iespējas vai risinājumus. Koordinācijas komiteja regulāri ziņo ESRK Valdei par ESRK darbības aktualitātēm.

3.   ESRK Sekretariāta vadītājs sagatavo Koordinācijas komitejas sanāksmes protokola kopsavilkuma projektu un iesniedz Koordinācijas komitejas locekļiem komentāru sniegšanai un apstiprināšanai rakstiskā procedūrā parasti pirms nākošās ESRK Valdes sēdes. Pēc apstiprināšanas protokola kopsavilkumu paraksta ESRK priekšsēdētājs.

4.   ESRK priekšsēdētājs atbild par uzdevumu, par kuriem vienojusies Koordinācijas komiteja, izpildes pārbaudi, t. sk. Koordinācijas komitejas apsvērumu paziņošanu citām ESRK struktūrām.

5.   Koordinācijas komitejas protokola kopsavilkumi, aktivitātes un diskusijas ir konfidenciālas.

IV   NODAĻA

Konsultatīvā zinātniskā komiteja

11. pants

Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļi

1.   Koordinācijas komiteja iesaka 15 ekspertus, kurus ESRK Valde apstiprina saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 12. panta 1. punktu, ievērojot publiskuma, caurredzamības, vienlīdzīgu iespēju un diskriminācijas aizlieguma principus. ESRK Valdes lēmums nosaka Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu atlases, iecelšanas un aizstāšanas procedūras un prasības.

2.   ESRK priekšsēdētājs apstiprināšanai ESRK Valdē saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 7. panta 2. punktu un 12. panta 2. punktu iesaka Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētāju un priekšsēdētāja pirmo un otro vietnieku, izvēloties kādu no ekspertiem, kas iecelti Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu amatā. Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētājs un abi priekšsēdētāja vietnieki ir Eiropas Savienības pilsoņi. Par Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietnieku nevar iecelt Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāju.

3.   Priekšsēdētāja amats katrus 16 mēnešus rotē starp iecelto priekšsēdētāju un abiem priekšsēdētāja vietniekiem.

4.   Ar ESRK Valdi apspriežas par noteikumiem un nosacījumiem, ko ECB noteikusi minēto 15 ekspertu atlīdzībai un viņu izdevumu atmaksai tā budžeta ietvaros, kuru ECB piešķīrusi šim nolūkam.

5.   Konsultatīvās zinātniskās komitejas locekļu sarakstu publicē ESRK interneta lapā.

12. pants

Konsultatīvās zinātniskās komitejas sanāksmju darba organizācija

1.   Konsultatīvā zinātniskā komiteja tiekas vismaz divas reizes gadā. Sanāksmes izsludina Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētājs.

2.   Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētājs ierosina darba kārtību, kas sagatavota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 12. panta 3. punktu, un iesniedz to apstiprināšanai Konsultatīvajā zinātniskajā komitejā.

3.   Konsultatīvajai zinātniskajai komitejai palīdz ESRK Sekretariāts. ESRK Sekretariāta vadītājs piedalās Konsultatīvās zinātniskās komitejas sanāksmēs un sagatavo kopsavilkuma protokolu, ko iesniedz komentāru sniegšanai un apstiprināšanai nākošajā sanāksmē, vai agrākai apstiprināšanai ar rakstiskās procedūras palīdzību.

4.   Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētājs ziņo ESRK Valdei ar Koordinācijas komitejas palīdzību.

5.   Konsultatīvās zinātniskās komitejas protokola kopsavilkumi, aktivitātes un diskusijas ir konfidenciālas. Tās ziņojumus var publicēt, ja to atļauj ESRK Valde.

V   NODAĻA

Konsultatīvā speciālistu komiteja

13. pants

Sanāksmju darba organizācija

1.   Konsultatīvā speciālistu komiteja tiekas vismaz četras reizes gadā. Sanāksmes izsludina Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētājs.

2.   Dalībnieces iestādes ESRK Sekretariātam paziņo savu pārstāvju vārdus. Vajadzības gadījumā kompetentās nacionālās iestādes ESRK Sekretariātam paziņo nacionālo uzraudzības iestāžu ieceltā kopīgā pārstāvja vārdu un iestādi, kuru viņš pārstāv. ESRK Sekretariāts uztur un atjauno pārstāvju sarakstu. Par jebkurām izmaiņām šajā sarakstā informē ESRK Sekretariātu.

3.   Ja kompetentās nacionālās uzraudzības iestādes nav iecēlušas kopīgu pārstāvi, tikai viens nacionālo uzraudzības iestāžu pārstāvis no katras dalībvalsts sēž pie galvenā galda laikā, kad notiek diskusija par jautājumiem, par kuriem viņš norīkots kā valsts pārstāvis; pārējie nacionālo uzraudzības iestāžu pārstāvji piedalās kā novērotāji. Ja jautājums ietilpst divu vai vairāku nacionālo uzraudzības iestāžu kompetencē, tām jāvienojas par to, kā tās īstenos Regulas (ES) Nr. 1092/2010 13. panta 1. punkta otrajā daļā noteikto rotācijas principu. Ja nacionālās uzraudzības iestādes nevienojas par rotācijas principa īstenošanu, attiecīgās dalībvalsts nacionālās centrālās bankas pārstāvis pirms katras sanāksmes izlemj, kurš no pārstāvjiem, izskatot attiecīgos jautājumus, sēdēs pie galvenā galda, un par to informē pašus pārstāvjus.

4.   ESRK priekšsēdētājs ESRK Valdei iesaka trīs personas, t. sk. Konsultatīvās speciālistu komitejas locekļus vai ESRK dalībnieču iestāžu augsta līmeņa amatpersonas, kas ir Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāja amata kandidāti. ESRK priekšsēdētājs rīko aizklātu balsošanu un ieceļ kandidātu, kurš saņēmis ESRK Valdes locekļu balsu lielāko skaitu. Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāja amata pilnvaru termiņš ir trīs gadi, un viņu var iecelt amatā atkārtoti.

5.   Konsultatīvās speciālistu komitejas locekļi vienu no komitejas locekļiem ievēl par Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāja vietnieku. Vēlēšanas notiek, aizklāti balsojot, un priekšsēdētāja vietnieku ievēl ar nodoto balsu vienkāršu vairākumu. Par Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāja vietnieku nevar ievēlēt Konsultatīvās zinātniskās komitejas pārstāvi. Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāja vietnieka amata pilnvaru termiņš ir trīs gadi, un viņu var iecelt amatā atkārtoti.

6.   Konsultatīvās zinātniskās komitejas priekšsēdētājs vienu no savas komitejas locekļiem, izņemot Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētāju un sevi pašu, ieceļ par Konsultatīvās speciālistu komitejas locekli. Konsultatīvās zinātniskās komitejas pārstāvis var mainīties atkarībā no jautājumiem, kas tiek izskatīti Konsultatīvajā speciālistu komitejā.

7.   Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētājs ierosina darba kārtību, kas sagatavota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 13. panta 3. punktu, un vismaz 10 dienas pirms sanāksmes iesniedz to apstiprināšanai Konsultatīvajā speciālistu komitejā. Dokumentus darba kārtības jautājumiem ESRK Sekretariāts dara pieejamus visiem Konsultatīvās speciālistu komitejas locekļiem.

8.   Konsultatīvajai speciālistu komitejai palīdz ESRK Sekretariāts. ESRK Sekretariāta vadītājs sagatavo Konsultatīvās speciālistu komitejas sanāksmju kopsavilkuma protokolu, ko iesniedz komentāru sniegšanai un apstiprināšanai vēlākais divu nedēļu laikā pēc sanāksmes vai, ja tas nav iespējams, nākošajā sanāksmē.

9.   Konsultatīvās speciālistu komitejas priekšsēdētājs ziņo ESRK Valdei ar Koordinācijas komitejas palīdzību.

10.   Konsultatīvās speciālistu komitejas protokola kopsavilkumi, aktivitātes un diskusijas ir konfidenciālas.

VI   NODAĻA

ESRK Sekretariāts

14. pants

ESRK Sekretariāta vadītājs

1.   Ar ESRK Valdi apspriežas par ECB izvēlēto kandidātu vai kandidātiem ESRK Sekretariāta vadītāja amatam saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1096/2010 3. panta 2. punktu.

2.   ESRK Sekretariāta darbinieki, ja vajadzīgs, var pārstāvēt ESRK Sekretariāta vadītāju ESRK Valdes, Koordinācijas komitejas, Konsultatīvās speciālistu komitejas un Konsultatīvās zinātniskās komitejas, un citās sanāksmēs un aizvietot ESRK Sekretariāta vadītāju viņa prombūtnes gadījumos.

15. pants

ESRK Sekretariāta uzdevumi

1.   ESRK Sekretariāta vadītājs atbild par ESRK Valdes protokolu, kā arī par visu Koordinācijas komitejas sanāksmju kopsavilkuma protokolu organizēšanu un sagatavošanu. Viņš atbild arī par konsultatīvo komiteju sanāksmju kopsavilkuma protokolu sagatavošanu.

2.   ESRK Sekretariāta vadītājs palīdz Koordinācijas komitejai sagatavot Koordinācijas komitejas un ESRK Valdes sanāksmes; viņš palīdz konsultatīvo komiteju priekšsēdētājiem viņu attiecīgo uzdevumu pildīšanā.

3.   ESRK Sekretariāts savus uzdevumus veic saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1096/2010 2. pantu un Regulas (ES) Nr. 1092/2010 4. panta 4. punktu. ESRK Sekretariāta uzdevumi cita starpā ir šādi:

a)

darboties kā koordinatoram un veicināt sadarbību ESRK ietvaros un sadarbību starp ESRK, Eiropas Centrālo banku sistēmu, pārējiem Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmas dalībniekiem un citam attiecīgajām iestādēm nacionālajā, Eiropas un starptautiskā līmenī, kā arī nodrošināt efektīvu komunikāciju;

b)

sniegt ieguldījumu ESRK makrouzraudzības kopējā regulējuma definēšanā un pārskatīšanā (uzdevumi, politikas instrumenti, darbības elementi);

c)

veikt analīzi un sintēzi, sagatavot materiālus ESRK diskusijām, sniegt atbalstu Koordinācijas komiteju, ņemot vērā ESRK dalībnieku ieguldījumu, kā arī identificēt izvērtējamos jautājumus;

d)

sadarbojoties ar ESRK locekļiem, uzkrāt profesionālās zināšanas par makrouzraudzības instrumentiem un izvērtēt tos, lai tas varētu būt par pamatu iespējamiem ESRK politikas ieteikumiem;

e)

sniegt ieguldījumu brīdinājumu un ieteikumu sagatavošanā un to izpildes uzraudzībā;

f)

glabāt ESRK protokolus un dokumentus, pārvaldīt ESRK interneta lapu un organizēt ESRK korespondenci;

g)

pārvaldīt finanšu, materiālos un cilvēkresursus, ko ECB piešķīrusi ESRK saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1096/2010 2. un 3. pantu un attiecīgajiem ECB noteikumiem.

VII   NODAĻA

ESRK un Eiropas finanšu uzraudzības sistēma

16. pants

Dalība Eiropas Uzraudzības iestāžu Uzraudzības padomju sanāksmēs

ESRK priekšsēdētājs kā ESRK pārstāvis bez balsstiesībām piedalās Eiropas Uzraudzības iestāžu Uzraudzības padomju sanāksmēs, vai ieceļ savā vietā aizstājēju.

17. pants

Dalība Eiropas Uzraudzības iestāžu Apvienotās komitejas sanāksmēs

1.   ESRK priekšsēdētājs kā novērotājs piedalās Eiropas Uzraudzības iestāžu Apvienotajā komitejā, vai ieceļ savā vietā aizstājēju.

2.   ESRK priekšsēdētājs norīko ESRK Sekretariāta vadītāju vai citu pārstāvi novērotāja statusā piedalīties Finanšu konglomerātu apakškomitejā vai citās Apvienotās komitejas izveidotajās apakškomitejās.

2.   SADAĻA

BRĪDINĀJUMI UN IETEIKUMI

18. pants

Sagatavošanās darbības

1.   Pirms brīdinājuma vai ieteikuma pieņemšanas, ņemot vērā pienācīgus konfidencialitātes noteikumus, ESRK var:

a)

lūgt Eiropas Centrālo banku sistēmas, Eiropas Komisija, Eiropas Uzraudzības iestāžu un nacionālo uzraudzības iestāžu tehniskās konsultācijas;

b)

lūgt iespējamo adresātu, kas nav ESRK Valdes locekļi, viedokļus, ka arī privāto ieinteresēto personu viedokļus;

c)

ņemt vērā to starptautisko finanšu stabilitātes organizāciju un trešo valstu struktūru aktivitātes, kuras veic darbības, kas tieši saistītas ar ESRK uzdevumiem.

2.   ESRK priekšsēdētājs var lūgt Konsultatīvo zinātnisko komiteju un Konsultatīvo speciālistu komiteju sniegt padomu vai palīdzību.

3.   ESRK Valde var precizēt procedūras brīdinājumu izteikšanai un ieteikumu sniegšanai.

19. pants

Brīdinājumu un ieteikumu pieņemšana

1.   Brīdinājumus un ieteikumus argumentē, atsaucoties uz sistēmiskā riska nozīmību, kas identificēts, novērtēts un noteikts par prioritāti ESRK, lai izpildītu ESRK noteiktos uzdevumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 3. panta 1. punktu.

2.   ESRK brīdinājumus un ieteikumus pieņem ESRK Valde, un tos ESRK Valdes vārdā paraksta ESRK priekšsēdētājs.

3.   Neizšķirta balsojuma gadījumā, priekšsēdētājam ir izšķirošā balss brīdinājumu un ieteikumu pieņemšanā.

4.   ESRK lēmumā, ar kuru pieņem brīdinājumu vai ieteikumu, norāda, vai tas ir konfidenciāls vai publicējams. Neizšķirta balsojuma gadījumā, izšķirošā balss ir priekšsēdētājam.

5.   Brīdinājumus un ieteikumus, par kuru publikāciju lēmusi ESRK Valde, dara pieejamus ESRK interneta lapā. Tos visās oficiālajās Savienības valodās publicē arī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

20. pants

Brīdinājumu un ieteikumu izpilde

1.   ESRK Valde nodrošina, ka ESRK uzrauga pieņemto brīdinājumu un ieteikumu izpildi. Tā arī izvērtē darbības un pamatojumus, ko veikuši vai snieguši ESRK ieteikumu adresāti.

2.   ESRK Valde lemj par to, ka ESRK ieteikums nav ņemts vērā un ka adresāti nav attaisnojuši savu bezdarbību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 17. panta 2. punktu.

3.   ESRK Valde var uzaicināt ESRK brīdinājumu un ieteikumu adresātus uz ESRK Valdes sanāksmi, lai tie pirms šādu brīdinājumu un ieteikumu pieņemšanas varētu paust savu viedokli. ESRK Valde šādu viedokli pienācīgi ņem vērā.

21. pants

Īpaši lūgumi

ESRK atbildes uz Eiropas Parlamenta, Padomes vai Komisijas lūgumiem izskatīt īpašus jautājumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 19. panta 3. punktu parasti tiek darītas zināmas publiski.

3.   SADAĻA

DARBĪBA

22. pants

ESRK informācijas konfidencialitāte

1.   Ar ESRK saistītu informāciju un dokumentus ESRK Sekretariāts klasificē un apstrādā saskaņā ar ECB iekšējiem noteikumiem un konfidencialitātes papildu noteikumiem, ko ECB un/vai ESRK pieņēmusi ESRK darbības nodrošināšanai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1092/2010 un Regulu (ES) Nr. 1096/2010.

2.   ESRK Valde veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu 1. punktā minēto noteikumu piemērošanu attiecībā uz jebkuru personu, kas strādā vai strādājusi ESRK vai saistībā ar ESRK.

3.   Koordinācijas komitejas, Konsultatīvās zinātnieku komitejas un Konsultatīvās speciālistu komitejas kopsavilkuma protokoli ir pieejami ESRK Valdes locekļiem.

23. pants

Sanāksmju norises vieta

ESRK Valdes, Koordinācijas komitejas, Konsultatīvās zinātnieku komitejas un Konsultatīvās speciālistu komitejas sanāksmes parasti notiek ECB telpās.

24. pants

Ārkārtas situācijas

ESRK Valde pieņem iekšējos noteikumus, kas nosaka lēmumu pieņemšanu un darbības nepārtrauktību ārkārtas situācijās. Šādi noteikumi pēc iespējas ņem vērā šo Reglamentu.

25. pants

Publiskā apspriešana un atklātās sēdes

1.   Pildot savus uzdevumus, ESRK, vajadzības gadījumā, var rīkot publiskās apspriešanas par jautājumiem, kas ir tās kompetencē. Apspriešanās procedūras rezultātus ESRK publicē savā interneta lapā.

2.   ESRK Valde, Koordinācijas komiteja, Konsultatīvā zinātnieku komiteja un Konsultatīvā speciālistu komiteja var rīkot atklātas vai slēgtas sēdes. Ieinteresētās personas vai ekspertus, kurus iztaujā sēdes laikā, izvēlas bez diskriminācijas, pienācīgi ņemot vērā konkrēto situāciju.

26. pants

Ētikas kodekss

Lai veicinātu uzticību ESRK integritātei, Valde pieņem Valdes, Koordinācijas komitejas, Konsultatīvās zinātnieku komitejas un Konsultatīvās speciālistu komitejas Ētikas kodeksu. Ētikas kodeksu publicē ESRK interneta lapā.

27. pants

Tiesību akti

1.   Lai atvieglotu to identificēšanu, visus ESRK tiesību aktus numurē pieņemšanas secībā. ESRK Sekretariāts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu oriģinālu drošu glabāšanu, tiesību aktu paziņošanu adresātiem un, vajadzības gadījumā, to tiesību aktu, par kuru publicēšanu nepārprotami lēmusi ESRK Valde, publicēšanu visās Savienības oficiālajās valodās Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   ESRK tiesību aktiem piemēro principus Padomes 1958. gada 15. aprīļa Regulā Nr. 1, ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas Kopienā lietojamās valodas (3).

28. pants

Informācijas apmaiņa

1.   ESRK Valde pieņem lēmumus par informācijas vākšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1092/2010 15. pantu un Regulas (ES) Nr. 1096/2010 2. un 5. pantu.

2.   Regulas (ES) Nr. 1092/2010 8. panta 4. punktā minētās vienošanās un vienošanās ar citām iestādēm par informācijas, t. sk. konfidenciālas informācijas, apmaiņu apstiprina ESRK Valde, un tās vārdā paraksta ESRK priekšsēdētājs.

29. pants

Gada pārskats

ESRK Valde pieņem un publicē ESRK gada pārskatu.

30. pants

Paziņošana, izsludināšana un publicēšana

Vispārīgu paziņošanu un ESRK pieņemto lēmumu izsludināšanu var publicēt ESRK interneta lapā, Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kā arī izmantojot finanšu tirgu ziņu aģentūras vai citus masu saziņas līdzekļus. ESRK publikācijas vajadzības gadījumā publicē ESRK interneta lapā.

31. pants

Dialogs ar Eiropas Parlamentu

Regulas (ES) Nr. 1092/2010 19. panta 5. punktā minēto vienošanos apstiprina ESRK Valde, un tās vārdā paraksta ESRK priekšsēdētājs.

Frankfurtē pie Mainas, 2011. gada 20. janvārī

ESRK priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 331, 15.12.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 331, 15.12.2010., 162. lpp.

(3)  OV 17, 6.10.1958., 385./58. lpp.


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

EBTA Tiesa

24.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 58/11


EBTA Uzraudzības iestādes 2010. gada 22. decembra prasība pret Norvēģiju

(Lieta E-18/10)

2011/C 58/05

EBTA Uzraudzības iestāde, ko pārstāv tās pārstāvji Xavier Lewis un Ólafur Jóhannes Einarsson, 35, Rue Belliard, 1040 Brussels, Belgium, 2010. gada 22. decembrī EBTA Tiesai iesniedza prasību pret Norvēģiju.

EBTA Uzraudzības iestāde pieprasa, lai EBTA Tiesa pasludina, ka:

1.

Norvēģijas Karaliste, neveicot pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu EBTA Tiesas sprieduma izpildi lietā E-2/07 EBTA Uzraudzības iestāde pret Norvēģijas Karalisti, nav izpildījusi savus pienākumus, kas paredzēti 33. pantā Nolīgumā starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi.

2.

Norvēģijas Karaliste sedz tiesāšanās izdevumus.

Juridiskā un faktiskā pamatinformācija un prasības juridiskais pamats:

Pieteikumā iztirzā to, ka Norvēģija nav nodrošinājusi EBTA Tiesas 2007. gada 30. oktobra sprieduma izpildi lietā E-2/07, ciktāl tā nav pieņēmusi piemērotus pasākumus kopš minētā sprieduma pasludināšanas, lai nodrošinātu aprēķināto pensiju pareizu maksājumu visiem, kuri ir cietuši no Norvēģijas izdarītā pārkāpuma, kas atzīts ar šo spriedumu.

EBTA Uzraudzības iestāde norāda, ka Norvēģijas iestādes nekad nav noliegušas, ne apstrīdējušas pienākumu sniegt kompensāciju visiem, kuriem nelikumīgi tika liegtas viņu tiesības no 1994. gada 1. janvāra, kā to konstatēja EBTA Tiesa.

EBTA Uzraudzības iestāde norāda, ka Norvēģijai ir bijis vajadzīgs pārāk ilgs laiks, lai izpildītu 2007. gada 30. oktobra spriedumu. Lai gan dažu vai pat daudzu atsevišķo lietu nokārtošana var būt sarežģīta un tai ir nepieciešama rūpīga izskatīšana, ir skaidrs, ka Norvēģijas iestādes nav veikušas vajadzīgos pasākumus, kā arī nav veltījušas pietiekamus resursus, lai nodrošinātu sprieduma ātru izpildi.


24.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 58/12


Lihtenšteinas Firstistes 2010. gada 22. decembra prasība pret EBTA Uzraudzības iestādi

(Lieta E-17/10)

2011/C 58/06

Lihtenšteinas Firstiste, ko pārstāv Lihtenšteinas Firstistes pārstāve Dr. Andrea Entner-Koch, EEA Coordination Unit, Austrasse 79/Europark, 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, 2010. gada 22. decembrī iesniedza EBTA Tiesai prasību pret EBTA Uzraudzības iestādi.

Lihtenšteinas Firstiste pieprasa, lai EBTA Tiesa:

1)

atceļ EBTA Uzraudzības iestādes 2010. gada 3. novembra Lēmumu Nr. 416/10/COL par ieguldījumu uzņēmumu aplikšanu ar nodokļiem atbilstoši Lihtenšteinas nodokļu likumam;

2)

alternatīvi pasludina par spēkā neesošiem 3. un 4. pantu EBTA Uzraudzības iestādes 2010. gada 3. novembra Lēmumā Nr. 416/10/COL, ciktāl tajos pieprasīts atmaksāt atbalstu, kas minēts šā lēmuma 1. pantā;

un

3)

piespriež EBTA Uzraudzības iestādei segt tiesāšanās izdevumus.

Juridiskā un faktiskā pamatinformācija un prasības juridiskais pamats:

EBTA Uzraudzības iestādes 2010. gada 3. novembra Lēmumā Nr. 416/10/COL ir paziņots, ka nodokļu atbrīvojums, kas piemērojams ieguldījumu uzņēmumiem un kas tika atcelts no 2006. gada 30. jūnija, bija nesaderīgs ar EEZ līguma 61. panta 1. punktu.

Turklāt EBTA Uzraudzības iestāde pieņēma lēmumu, ka iespējamais atbalsts ir nelikumīgs atbalsts, kas jāatgūst no ieguldījumu uzņēmumiem, kas to saņēma no 1997. gada 15. marta līdz dienai, kad saņēmēji pēdējo reizi izmantoja atbrīvojumu pēc tam, kad tas tika atcelts 2006. gadā.

EBTA Uzraudzības iestāde uzskatīja, ka atgūšana jāveic nekavējoties un jebkurā gadījumā līdz 2011. gada 3. martam saskaņā ar valsts tiesību aktos paredzētajām procedūrām ar nosacījumu, ka tie paredz lēmuma tūlītēju un efektīvu izpildi.

Prasības iesniedzējs apgalvo, ka attiecīgie nodokļu noteikumi nav valsts atbalsts EEZ līguma 61. panta 1. punkta nozīmē.

Prasības iesniedzējs apgalvo, ka EBTA Uzraudzības iestāde:

ir kļūdījusies, piemērojot EEZ līguma 61. panta 1. punktu ieguldījumu uzņēmumu aplikšanai ar nodokļiem saskaņā ar Lihtenšteinas nodokļu likumu un piespriežot ieguldījumu uzņēmumiem no 1997. gada 15. marta atmaksāt iespējamo nelikumīgo atbalstu,

ir pārkāpusi EEZ tiesību vispārējos principus, pieprasot atgūt iespējamo nelikumīgo atbalstu,

savā apstrīdētajā lēmumā nesniedza atbilstošu pamatojumu, kā noteikts Uzraudzības un Tiesas nolīguma 16. pantā.


CITI TIESĪBU AKTI

Eiropas Komisija

24.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 58/13


Paziņojums par pieprasījumu atbilstoši Direktīvas 2004/17/EK 30. pantam – Atcelšana

Dalībvalsts iesniegts pieprasījums

2011/C 58/07

Komisija 2010. gada 26. oktobrī saņēma pieprasījumu atbilstoši 30. panta 4. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvā 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (1).

Šo pieprasījumu iesniegusi Dānijas Karaliste, un tas attiecas uz naftas un gāzes izpēti un ieguvi minētajā valstī, izņemot Grenlandi un Fēru salas. Pieprasījums tika publicēts OV C 300, 6.11.2010., 37. lpp. Sākotnējais termiņš ir beidzies 2011. gada 27. janvārī. Šis termiņš tika pagarināts līdz 2011. gada 28. februārim, paziņojums par termiņa pagarinājumu tika publicēts OV C 332, 9.12.2010., 11. lpp. un OV C 32, 1.2.2011., 26. lpp.

Dānijas iestādes 2011. gada 15. februārī atsauca minēto pieprasījumu, kurš tātad jāuzskata par spēkā neesošu. No tā izriet, ka nav jāpieņem lēmums par iespējamu 30. panta 1. punkta piemērošanu minētajām Dānijas nozarēm. Tāpēc Direktīvu 2004/17/EK turpina piemērot gadījumos, kad līgumslēdzēji subjekti piešķir līgumus, lai nodrošinātu naftas un gāzes izpēti un ieguvi Dānijā, izņemot Grenlandi un Fēru salas, kā arī tad, kad tie organizē konkursus minēto darbību veikšanai šajos ģeogrāfiskajos apgabalos.


(1)  OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp.