ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2011.026.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 26

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

54. sējums
2011. gada 28. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 026/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6105 – Veolia/EDF/Société d'Energie et d'Eau du Gabon) ( 1 )

1

2011/C 026/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.6089 – PAI/Hunkemöller) ( 1 )

1

2011/C 026/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta COMP/M.5942 – Lloyds TSB Bank/Svenska Handelsbanken/Dyson Group) ( 1 )

2

 

III   Sagatavošanā esoši tiesību akti

 

Eiropas Komisija

2011/C 026/04

Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

3

2011/C 026/05

Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

6

2011/C 026/06

Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

8

2011/C 026/07

Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

11

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2011/C 026/08

Euro maiņas kurss

17

2011/C 026/09

COM dokumentu, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi, un Komisijas pieņemto likumdošanas priekšlikumu pēdējās publikācijas
OV C 296, 30.10.2010.

18

2011/C 026/10

COM dokumenti, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

19

2011/C 026/11

COM dokumenti, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

22

2011/C 026/12

COM dokumenti, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

23

2011/C 026/13

COM dokumenti, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

25

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2011/C 026/14

Komisijas paziņojums saskaņā ar procedūru, kas paredzēta 16. panta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības attiecībā uz regulārajiem gaisa pārvadājumiem ( 1 )

30

2011/C 026/15

Komisijas paziņojums saskaņā ar procedūru, kas paredzēta 17. panta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Uzaicinājums piedalīties konkursā par regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām ( 1 )

31

2011/C 026/16

Komisijas paziņojums saskaņā ar 16. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības (grozītas) attiecībā uz regulārajiem gaisa pārvadājumiem ( 1 )

32

2011/C 026/17

Komisijas paziņojums saskaņā ar 17. panta 5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Uzaicinājums piedalīties konkursā par regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām ( 1 )

33

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Komisija

2011/C 026/18

Uzaicinājums iesniegt enerģētikas nozares priekšlikumus saskaņā ar Intelligent Energy – Europe darba programmu (Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumi Nr. 1639/2006/EK (OV L 310, 9.11.2006., 15. lpp.))

34

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

28.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 26/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6105 – Veolia/EDF/Société d'Energie et d'Eau du Gabon)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 26/01

Komisija 2011. gada 24. janvārī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai franču valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm) ar dokumenta numuru 32011M6105. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


28.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 26/1


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6089 – PAI/Hunkemöller)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 26/02

Komisija 2011. gada 24. janvārī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm) ar dokumenta numuru 32011M6089. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


28.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 26/2


Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5942 – Lloyds TSB Bank/Svenska Handelsbanken/Dyson Group)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 26/03

Komisija 2010. gada 18. novembrī nolēma neiebilst pret iepriekš minēto paziņoto koncentrāciju un atzīt to par saderīgu ar kopējo tirgu. Šis lēmums pamatots ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Pilns lēmuma teksts ir pieejams tikai angļu valodā, un to publicēs pēc tam, kad no teksta būs izņemta visa komercnoslēpumus saturošā informācija. Lēmums būs pieejams:

Komisijas konkurences tīmekļa vietnes uzņēmumu apvienošanos sadaļā (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Šajā tīmekļa vietnē ir pieejamas dažādas individuālo apvienošanās lēmumu meklēšanas iespējas, tostarp meklēšana pēc sabiedrības nosaukuma, lietas numura, datuma un nozaru kodiem,

elektroniskā veidā EUR-Lex tīmekļa vietnē (http://eur-lex.europa.eu/lv/index.htm) ar dokumenta numuru 32010M5942. EUR-Lex piedāvā tiešsaistes piekļuvi Eiropas Kopienu tiesību aktiem.


III Sagatavošanā esoši tiesību akti

Eiropas Komisija

28.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 26/3


Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

2011/C 26/04

Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2009) 297

 

29.7.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to, lai Eiropas Kopienas vārdā parakstītu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Japānas valdību par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību

COM(2009) 298

 

29.7.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Japānas valdību par zinātnisko un tehnoloģisko sadarbību

COM(2009) 338

 

8.7.2009.

Priekšlikums – Padomes Pamatlēmums par tiesībām uz mutisku un rakstisku tulkojumu kriminālprocesā

COM(2009) 345

 

13.7.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par procedūru atkāpes piešķiršanai no izcelsmes noteikumiem, kas paredzēti ekonomisko partnerattiecību nolīgumiem ar ĀKK valstīm pievienotajos izcelsmes protokolos

COM(2009) 357

 

14.7.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to, lai protokola veidā noslēgtu nolīgumu, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu, kas jāpiemēro strīdiem atbilstoši tirdzniecības noteikumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Tunisijas Republiku, no otras puses

COM(2009) 361

 

16.7.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula par to, kā ziņot Komisijai par enerģētikas infrastruktūras investīciju projektiem Eiropas Kopienā, un par Regulas (EK) Nr. 736/96 atcelšanu

COM(2009) 362

 

13.7.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko groza Direktīvu 2006/48/EK un Direktīvu 2006/49/EK attiecībā uz kapitāla prasībām, kas piemērojamas tirdzniecības portfelim un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros, un attiecībā uz atlīdzības politikas uzraudzības pārbaudi

COM(2009) 363

 

16.7.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un Direktīvas 2004/67/EK atcelšanu

COM(2009) 364

 

16.7.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko Vācijas Federatīvajai Republikai atļauj arī turpmāk piemērot pasākumu, atkāpjoties no 168. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

COM(2009) 366

 

15.7.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas

COM(2009) 367

 

16.7.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par nostāju Sadarbības komitejā, kas izveidota ar Sadarbības un muitas savienības nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas Kopienu un Sanmarīno Republiku, lai pieņemtu vispārējo lēmumu

COM(2009) 371

 

16.7.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda mobilizēšanu

COM(2009) 375

 

17.7.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko atceļ dažus novecojušus Padomes tiesību aktus

COM(2009) 377

 

22.7.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko atceļ dažus novecojušus Padomes tiesību aktus kopējās lauksaimniecības politikas jomā

COM(2009) 381

 

22.7.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par nostāju, ko pieņem Kopienas un to dalībvalstis Sadarbības padomē, kas izveidota ar Partnerattiecību un sadarbības nolīgumu par partnerības izveidi starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, attiecībā uz ieteikuma pieņemšanu par ES un Ukrainas asociācijas programmas īstenošanu un lēmuma pieņemšanu par Apvienotās komitejas izveidi

COM(2009) 386

 

20.7.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko nosaka Kopienas nostāju Ziemeļrietumu Atlantijas Zvejniecības organizācijā

COM(2009) 389R

 

28.7.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko atceļ nolīgumus starp Eiropas Ogļu un tērauda kopienu un Šveices Konfederāciju

COM(2009) 391

 

27.7.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par Kopienas pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai

COM(2009) 392

 

28.7.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par Kopienas nostāju, kas jāpieņem attiecībā uz Apvienotās komitejas lēmumu, lai piešķirtu autentiskumu Nolīguma starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos bulgāru un rumāņu valodas redakcijām

COM(2009) 393

 

29.7.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru nosaka īpašus ierobežojošus pasākumus pret noteiktām personām un organizācijām saistībā ar situāciju Somālijā

COM(2009) 395

 

29.7.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 314/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Zimbabvi

COM(2009) 396

 

27.7.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1890/2005, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu dažu tādu nerūsējošā tērauda skrūvju un stiprinājumu veidu un to daļu importam, kuru izcelsme, cita starpā, ir Vjetnamā

COM(2009) 399

 

29.7.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko izveido ilgtermiņa plānu anšovu krājumam Biskajas līcī un zvejniecībām, kas šo krājumu izmanto

COM(2009) 410

 

30.7.2009.

Priekšlikums – Padomes Direktīva, ar ko īsteno pārskatīto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un ETUC pamatnolīgumu par bērna kopšanas atvaļinājumu un atceļ Direktīvu 96/34/EK

COM(2009) 411

 

3.8.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par nolīguma parakstīšanu starp Eiropas Kopienu un Brazīlijas Federatīvo Republiku par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

COM(2009) 412

 

3.8.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Brazīlijas Federatīvo Republiku par atsevišķiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

COM(2009) 413

 

31.7.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par Kopienas nostāju attiecībā uz Apvienotās komitejas, kas izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par sadarbību statistikas jomā, lēmumu, ar ko groza nolīguma B pielikumu

COM(2009) 414

 

5.8.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par Kopienas nostāju attiecībā uz EPN komitejas reglamentu, kas paredzēts Ekonomisko partnerattiecību pagaidu nolīgumā starp Kotdivuāru, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses

COM(2009) 417

 

4.8.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu dažu veidu dzelzs vai tērauda cauruļu savienotājelementu importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā un Taizemē un kuri nosūtīti no Taivānas, neatkarīgi no tā, vai ir norādīta to izcelsme Taivānā, un ar ko atceļ atbrīvojumu, kas piešķirts Chup Hsin Enterprise Co. Ltd. un Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd.

COM(2009) 418

 

5.8.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par Kopienas nostāju attiecībā uz Strīdu izšķiršanas reglamentu un Šķīrējtiesnešu ētikas kodeksu, kas paredzēti Ekonomisko partnerattiecību nolīgumā starp CARIFORUM valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


28.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 26/6


Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

2011/C 26/05

Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2009) 171

2

8.4.2009.

Grozīts priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums, ar ko groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu

COM(2009) 235

 

20.5.2009.

Grozīts priekšlikums Padomes Direktīvai par liellopu sugu tīršķirnes vaisliniekiem (kodificēta versija)

COM(2009) 264

 

5.6.2009.

Komisijas atzinums atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktam par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko nosaka piemērošanas procedūru Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu

COM(2009) 265

 

5.6.2009.

Komisijas atzinums atbilstoši EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktam par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumu – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un nosaka to pielikuma saturu

COM(2009) 305

 

22.6.2009.

Komisijas atzinums atbilstoši EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktam par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumu – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (pārstrādātā redakcija)

COM(2009) 306

 

22.6.2009.

Komisijas atzinums atbilstoši EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktam par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumu – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko nosaka kopīgus noteikumus autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai

COM(2009) 307

 

22.6.2009.

Komisijas atzinums atbilstoši EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktam par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumu – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par kopējiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi autobusu pārvadājumu starptautiskajam tirgum (pārstrādātā redakcija)

COM(2009) 312

 

22.6.2009.

Komisijas atzinums atbilstoši EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktam par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru

COM(2009) 315R

 

6.8.2009.

Komisijas atzinums atbilstoši EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktam par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu

COM(2009) 316

 

22.6.2009.

Komisijas atzinums atbilstoši EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktam par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz dabasgāzes iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/55/EK atcelšanu

COM(2009) 317R

 

5.8.2009.

Komisijas atzinums atbilstoši EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktam par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumu – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi tīklam elektroenerģijas pārrobežu tirdzniecībā un par Regulas (EK) Nr. 1228/2003 atcelšanu

COM(2009) 318

 

22.6.2009.

Komisijas atzinums atbilstoši EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktam par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un par Direktīvas 2003/54/EK atcelšanu

COM(2009) 348R

 

14.7.2009.

Grozīts priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem

COM(2009) 420

 

29.7.2009.

Komisijas atzinums atbilstoši EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktam par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumu par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 2002/19/EK par piekļuvi elektronisko komunikāciju tīkliem un ar tiem saistītām iekārtām un to savstarpēju savienojumu un Direktīvā 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu

COM(2009) 421

 

29.7.2009.

Komisijas atzinums atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktam par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumu par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvā 2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē un Regulā (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā

COM(2009) 422

 

29.7.2009.

Komisijas atzinums atbilstīgi EK līguma 251. panta 2. punkta trešās daļas c) apakšpunktam par Eiropas Parlamenta grozījumiem Padomes kopējā nostājā attiecībā uz priekšlikumu par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko izveido Eiropas Telekomunikāciju regulatoru grupu

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


28.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 26/8


Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

2011/C 26/06

Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2009) 353

 

8.7.2009.

Priekšlikums – Padomes ieteikums par vakcināciju pret sezonālo gripu

COM(2009) 373

 

28.7.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to, ka Eiropas Kopiena noslēdz konvenciju par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu

COM(2009) 379

 

22.7.2009.

Priekšlikums – Padomes ieteikums par pasākumiem, lai cīnītos pret neirodeģeneratīvajām slimībām un jo īpaši Alcheimera slimību, kopīgi plānojot pētniecības darbības

COM(2009) 382

 

17.7.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu attiecībā uz nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu atbalstam paredzētas mājokļu intervences atbilstību

COM(2009) 406

 

3.8.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko izveido zilo tunzivju Thunnus thynnus nozvejas dokumentēšanas programmu un izdara grozījumus Regulā (EK) Nr. 1984/2003

COM(2009) 423

 

10.8.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda mobilizēšanu

COM(2009) 424

 

11.8.2009.

Priekšlikums – Padomes Direktīva, ar ko groza Direktīvu 2000/29/EK attiecībā uz laboratorijas testēšanas uzdevumu deleģēšanu

COM(2009) 425

 

12.8.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1659/2005, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes magnēzija ķieģeļu importam

COM(2009) 426

 

12.8.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1659/2005, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes magnēzija ķieģeļu importam

COM(2009) 427

 

18.8.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (pārstrādāts dokuments)

COM(2009) 429

 

19.8.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko izbeidz daļējo starpposma pārskatīšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kurus piemēro ar Regulu (EK) Nr. 1487/2005 dažu apstrādātu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes poliestera pavedienu audumu veidu importam

COM(2009) 430

 

19.8.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 682/2007, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu dažu Taizemes izcelsmes sagatavotu vai konservētu cukurkukurūzas graudu importam

COM(2009) 431

 

24.8.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko pagarina laikposmu to pasākumu piemērošanai, kas paredzēti Lēmumā 2007/641/EK par apspriežu pabeigšanu ar Fidži Republiku saskaņā ar ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma 96. pantu un Attīstības sadarbības instrumenta 37. pantu

COM(2009) 435

 

26.8.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko Polijas Republikai atļauj piemērot atkāpi no 287. panta Padomes Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

COM(2009) 436

 

27.8.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par papildprotokola, kas pievienots Sadarbības nolīgumam par Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu piekrastes un ūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu, parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā

COM(2009) 437

 

31.8.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru izbeidz jauna eksportētāju pārskatīšanu par Padomes Regulu (EK) Nr. 1174/2005, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu tādu ar roku darbināmu paliktņu autokrāvēju un to galveno daļu importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā, atkārtoti piemēro maksājumu viena šīs valsts eksportētāja importam un izbeidz minētā importa reģistrēšanu

COM(2009) 439

 

1.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko 2010. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Baltijas jūrā

COM(2009) 441

 

31.8.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to, ka noslēdz Eiropas Kopienas nolīgumu par Eiropas Kopienas pievienošanos 1980. gada 9. maija Konvencijai par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF), kas grozīta ar Viļņas 1999. gada 3. jūnija protokolu

COM(2009) 443

 

3.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 59122xNK603 (DAS-59122-7xMON-ØØ6Ø3-6), sastāv vai ir ražoti no tās

COM(2009) 444

 

3.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 88017 (MON-88Ø17-3), sastāv vai ir ražoti no tās

COM(2009) 445

 

28.8.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par ES Solidaritātes fonda mobilizāciju

COM(2009) 446

 

4.9.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva …/…/EK par vienotu kārtību, kādā pārbauda bīstamo kravu pārvadāšanu pa autoceļiem (kodificēta versija)

COM(2009) 450

 

4.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko piemēro galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts tādas dažu veidu alumīnija folijas importam, kuras izcelsme ir Armēnijā, Brazīlijā un Ķīnas Tautas Republikā

COM(2009) 453

 

4.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par sadarbības nolīguma starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm un Norvēģijas Karalisti parakstīšanu satelītnavigācijas jomā

COM(2009) 456

 

2.9.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums, ar ko groza Lēmumu Nr. 573/2007/EK, ar ko laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam izveido Eiropas Bēgļu fondu kā daļu no Vispārīgās programmas “Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība” un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 2004/904/EK

COM(2009) 457

 

8.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 89034 (MON-89Ø34-3), sastāv vai ir ražoti no tās

COM(2009) 459

 

11.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula par euro monētu autentiskuma noteikšanu un rīkošanos ar apgrozībai nederīgām euro monētām

COM(2009) 460

 

8.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums attiecībā uz Kopienas nostāju Starptautiskās džutas izpētes grupas padomē par 2001. gada Nolīguma, ar ko izveido Starptautiskās džutas izpētes grupas statūtus, pagarināšanu

COM(2009) 462

 

8.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīguma, ar ko nosaka noteikumus un nosacījumus Šveices Konfederācijas līdzdalībai programmā “Jaunatne darbībā” un rīcības programmā mūžizglītības jomā (2007–2013), parakstīšanu un pagaidu piemērošanu

COM(2009) 463

 

7.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko piemēro galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts tādu konkrētu dzelzs vai tērauda bezšuvju cauruļu un caurulīšu importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā

COM(2009) 468

 

10.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par brīvprātīga partnerattiecību nolīguma parakstīšanu un noslēgšanu starp Eiropas Kopienu un Ganas Republiku saistībā ar meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un importētu koksnes izstrādājumu tirdzniecību Kopienā

COM(2009) 470

 

11.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko nosaka Kopienas nostāju Dienvidu tunzivju saglabāšanas komisijā

COM(2009) 474

 

15.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko nosaka Kopienas nostāju Dienvidaustrumu Atlantijas zvejniecības organizācijā

COM(2009) 476

 

11.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko laikposmam no 2010. gada līdz 2012. gadam atver autonomas Kopienas tarifu kvotas atsevišķiem zvejas produktiem un paredz to pārvaldību

COM(2009) 477

 

16.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju GFCM (Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas) nolīguma apgabalā

COM(2009) 480

 

16.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to, lai Komisija noslēgtu sadarbības nolīgumu starp Eiropas Atomenerģijas kopienu un Brazīlijas Federatīvās Republikas valdību kodolsintēzes enerģijas pētniecības jomā

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


28.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 26/11


Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

2011/C 26/07

Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2009) 154

 

14.10.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, lēmumu un autentisku aktu atzīšanu un izpildi mantošanas jomā un par Eiropas mantojuma apliecības izveidi

COM(2009) 280

 

7.10.2009.

Priekšlikums – Padomes un Komisijas Lēmums par Kopienas nostāju Stabilizācijas un asociācijas padomē attiecībā uz pāreju uz otro posmu asociācijā starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses, ievērojot Stabilizācijas un asociācijas nolīguma 5. pantu

COM(2009) 370

 

7.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko uz laiku atliek kopīgā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu dažu rūpniecības ražojumu importam Madeiras un Azoru salu autonomajos apgabalos

COM(2009) 438

 

8.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to, ka Eiropas Kopiena paraksta “Statūtus Starptautiskajai partnerībai sadarbībai energoefektivitātes jomā (IPEEC)” un “Memorandu par to, ka sekretariātu Starptautiskajai partnerībai sadarbībai energoefektivitātes jomā veidos Starptautiskās Enerģētikas aģentūras paspārnē”

COM(2009) 482

 

18.9.2009.

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par pārvietojamām spiediena iekārtām

COM(2009) 483

 

21.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko nosaka Kopienas nostāju Klusā okeāna rietumu un centrālās daļas tālu migrējošo zivju krājumu aizsardzības un pārvaldības komisijā

COM(2009) 484

 

21.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko nosaka Kopienas nostāju Ziemeļaustrumu Atlantijas zvejniecības komisijā

COM(2009) 485

 

21.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko nosaka Kopienas nostāju Antarktikas ūdeņu dzīvo resursu aizsardzības komisijā

COM(2009) 491

 

23.9.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko groza Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētajā tirgū

COM(2009) 492

 

22.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par Pamatnolīguma par visaptverošu partnerību un sadarbību starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Indonēzijas Republiku, no otras puses, parakstīšanu

COM(2009) 493

 

22.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 661/2008, ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu Krievijas izcelsmes amonija nitrāta importam

COM(2009) 496

 

22.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 423/2007 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

COM(2009) 497

 

18.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 329/2007 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

COM(2009) 498

 

23.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to, lai protokola veidā noslēgtu nolīgumu, ar kuru izveido strīdu izšķiršanas mehānismu, kas jāpiemēro strīdiem atbilstoši tirdzniecības noteikumiem Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Libānas Republiku, no otras puses

COM(2009) 499

 

23.9.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par Kopienas finanšu sistēmas makrouzraudzību un Eiropas Sistēmisko risku komitejas izveidošanu

COM(2009) 500

 

23.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar kuru Eiropas Centrālajai bankai uztic konkrētus uzdevumus saistībā ar Eiropas Sistēmisko risku komitejas darbību

COM(2009) 501

 

23.9.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko izveido Eiropas Banku iestādi

COM(2009) 502

 

23.9.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko izveido Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādi

COM(2009) 503

 

23.9.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko izveido Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi

COM(2009) 505

 

23.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 754/2009, ar kuru no Regulas (EK) Nr. 1342/2008 III nodaļā noteiktā zvejas piepūles režīma izslēdz konkrētas kuģu grupas

COM(2009) 506

 

23.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 43/2009 attiecībā uz dažu zivju krājumu zvejas iespējām un ar tām saistītiem nosacījumiem

COM(2009) 508

 

29.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1104/2008 par migrēšanu no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II).

COM(2009) 509

 

29.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar kuru groza Lēmumu 2008/839/TI par migrēšanu no Šengenas Informācijas sistēmas (SIS 1+) uz otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmu (SIS II)

COM(2009) 510

 

2.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 247/2006, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem

COM(2009) 511

 

29.9.2009.

Priekšlikums – Padomes Direktīva, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz fakultatīvu un pagaidu apgrieztas maksāšanas sistēmas piemērošanu attiecībā uz noteiktu preču un pakalpojumu piegādi ar paaugstinātu krāpšanas risku

COM(2009) 513

 

8.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar kuru paredz makrofinansiālo palīdzību Serbijai

COM(2009) 515

 

30.9.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda mobilizēšanu

COM(2009) 516

 

7.10.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums, ar kuru atceļ Padomes Lēmumu 79/542/EEK, ar ko izveido trešu valstu vai trešu valstu daļu sarakstu un nosaka dzīvnieku un sabiedrības veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus, lai Kopienā importētu konkrētus dzīvus dzīvniekus un tādu dzīvnieku svaigu gaļu

COM(2009) 517

 

5.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko 2010. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu zvejas iespējas un ar tām saistītus nosacījumus, kuri piemērojami Melnajā jūrā

COM(2009) 522

 

13.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko Zviedrijas Karalistei un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei atļauj piemērot atkāpi no 167. panta Padomes Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

COM(2009) 523

 

16.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko piešķir makrofinansiālo palīdzību Gruzijai

COM(2009) 524

 

9.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par nolīguma parakstīšanu Eiropas Kopienas vārdā starp Eiropas Kopienu un Īslandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par papildu noteikumiem saistībā ar Ārējo robežu fondu laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam un par šā nolīguma provizorisku piemērošanu

COM(2009) 525

 

9.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par nolīguma noslēgšanu Eiropas Kopienas vārdā starp Eiropas Kopienu un Īslandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par papildu noteikumiem attiecībā uz Ārējo robežu fondu laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam

COM(2009) 530

 

14.10.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par statistikas pārskatiem attiecībā uz autopārvadājumiem

COM(2009) 531

 

14.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko piešķir makrofinansiālo palīdzību Armēnijai

COM(2009) 535

 

14.10.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. …/… […] par statistiku attiecībā uz atkritumiem

COM(2009) 537

 

8.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar kuru tiek noteikta Eiropas Kopienai ieņemamā nostāja attiecībā uz priekšlikumu pieņemt reģionālos rīcības plānus, īstenojot 15. pantu Protokolā par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu no sauszemes avotiem un darbībām uz sauszemes

COM(2009) 539

 

9.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”)

COM(2009) 541

 

15.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 708/2007 par svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu izmantošanu akvakultūrā

COM(2009) 551R

 

23.10.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā personas, kam nepieciešama starptautiska aizsardzība, un piešķirtās aizsardzības saturu

COM(2009) 553

 

16.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar ko 2010. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Kopienas ūdeņos un – attiecībā uz Kopienas kuģiem – ūdeņos, kur nepieciešami nozvejas limiti

COM(2009) 554

 

21.10.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva par minimāliem standartiem attiecībā uz dalībvalstu procedūrām, ar kurām piešķir un atņem starptautiskās aizsardzības statusu

COM(2009) 556

 

16.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to, lai Eiropas Kopienas vārdā parakstītu Nolīgumu par ostas valsts pasākumiem, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (NNN zveju)

COM(2009) 559

 

22.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to, lai noslēgtu papildprotokolu, kas pievienots Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīgumam, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm un Izraēlas Valsti, saistībā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Izraēlas Valsti par rūpniecības izstrādājumu atbilstības novērtēšanu un atzīšanu (ACAA)

COM(2009) 564

 

22.10.2009.

Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām A un C pielikumu

COM(2009) 565R

 

27.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to, lai Eiropas Kopienas vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Fēru salu valdību par zinātnisku un tehnoloģisku sadarbību, ar ko Fēru salas iesaista Eiropas Kopienas Septītajā pamatprogrammā pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads)

COM(2009) 566

 

22.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par to, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Fēru salu valdību par zinātnisku un tehnoloģisku sadarbību, ar ko Fēru salas iesaista Eiropas Kopienas Septītajā pamatprogrammā pētniecībai, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumu pasākumiem (2007. līdz 2013. gads)

COM(2009) 575

 

19.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par finansiālajām iemaksām, kas jāveic dalībvalstīm, lai finansētu Eiropas Attīstības fondu (3. daļa 2009. gadam)

COM(2009) 576

 

26.10.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 1998/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām

COM(2009) 577

 

26.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Direktīva, ar ko īsteno HOSPEEM un EPSU noslēgto Pamatnolīgumu par asu instrumentu radīto ievainojumu novēršanu slimnīcu un veselības aprūpes nozarē

COM(2009) 580

 

29.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar kuru paredz makrofinansiālo palīdzību Ukrainai

COM(2009) 581

 

27.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula par Kopienas finansiālo atbalstu Bulgārijas Kozlodujas kodolelektrostacijas 1.–4. bloka ekspluatācijas izbeigšanai – “Kozlodujas programma”

COM(2009) 582

 

29.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko Latvijas Republikai atļauj pagarināt pasākuma piemērošanu, atkāpjoties no 193. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

COM(2009) 583

 

29.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums atļaut Austrijas Republikai turpināt piemērot pasākumu, kas ir atkāpe no Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 168. panta

COM(2009) 585

 

26.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko nosaka nostāju, kas Eiropas Kopienas vārdā jāpieņem Līgumslēdzēju pušu sešpadsmitajā sanāksmē attiecībā uz priekšlikumiem izdarīt grozījumus Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību (Barselonas konvencija) Protokola par īpaši aizsargājamām teritorijām un bioloģisko dažādību Vidusjūrā II un III pielikumā

COM(2009) 587

 

29.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par Kopienas nostāju attiecībā uz priekšlikumu grozīt Muitas konvenciju par starptautiskajiem preču pārvadājumiem, izmantojot TIR karneti (1975. gada TIR konvencija)

COM(2009) 588

 

29.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula, ar kuru groza Padomes 2006. gada 17. jūlija Regulu (EK) Nr. 1085/2006, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA)

COM(2009) 596

 

29.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar kuru paredz makrofinansiālo palīdzību Bosnijai un Hercegovinai

COM(2009) 600

2

27.10.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums, ar ko groza 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību attiecībā uz daudzgadu finanšu shēmu

COM(2009) 602R

 

28.10.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda mobilizēšanu

COM(2009) 603

 

29.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula (EK, Euratom), ar ko no 2009. gada 1. jūlija koriģē Eiropas Kopienu ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojumu un pensijas, kā arī korekcijas koeficientus, kurus piemēro šim atalgojumam un pensijām

COM(2009) 604

 

29.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. …/2009, ar kuru no 2009. gada 1. jūlija koriģē iemaksu likmi Eiropas Kopienu ierēdņu un pārējo darbinieku pensiju shēmā

COM(2009) 608

 

29.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko Igaunijas Republikai un Slovēnijas Republikai atļauj piemērot atkāpi no 167. panta Padomes Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

COM(2009) 609

 

29.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko atļauj Francijai piemērot diferencētus nodokļus degvielai saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. pantu

COM(2009) 610

 

29.10.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums par Kopienas līdzdalību kopīgā Baltijas jūras pētniecības un attīstības programmā (BONUS-169), ko īsteno vairākas dalībvalstis

COM(2009) 611

 

29.10.2009.

Priekšlikums – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par negadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā

COM(2009) 613

 

30.10.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), sastāv vai ir ražoti no tās

COM(2009) 618

 

6.11.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums, ar kuru nosaka nostāju, kas jāpieņem Kopienas vārdā, par mehānismu Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas īstenošanas pārskatīšanai, kurš jāpieņem Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas dalībvalstu konferences 3. sesijā (Doha/Katara, 2009. gada 9. līdz 13. novembris)

COM(2009) 619

 

4.11.2009.

Priekšlikums – Padomes Lēmums par finansiālajām iemaksām, kas jāveic dalībvalstīm, lai 2010. un 2011. gadā finansētu Eiropas Attīstības fondu

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

28.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 26/17


Euro maiņas kurss (1)

2011. gada 27. janvāris

2011/C 26/08

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,3716

JPY

Japānas jena

113,90

DKK

Dānijas krona

7,4538

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,85955

SEK

Zviedrijas krona

8,8452

CHF

Šveices franks

1,2940

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

7,9230

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

24,240

HUF

Ungārijas forints

272,90

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7055

PLN

Polijas zlots

3,8985

RON

Rumānijas leja

4,2670

TRY

Turcijas lira

2,1660

AUD

Austrālijas dolārs

1,3845

CAD

Kanādas dolārs

1,3651

HKD

Hongkongas dolārs

10,6850

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,7738

SGD

Singapūras dolārs

1,7550

KRW

Dienvidkorejas vona

1 525,37

ZAR

Dienvidāfrikas rands

9,7097

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

9,0279

HRK

Horvātijas kuna

7,4120

IDR

Indonēzijas rūpija

12 391,33

MYR

Malaizijas ringits

4,1847

PHP

Filipīnu peso

60,499

RUB

Krievijas rublis

40,6428

THB

Taizemes bāts

42,266

BRL

Brazīlijas reāls

2,2892

MXN

Meksikas peso

16,4574

INR

Indijas rūpija

62,5530


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


28.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 26/18


COM dokumentu, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi, un Komisijas pieņemto likumdošanas priekšlikumu pēdējās publikācijas

2011/C 26/09

OV C 296, 30.10.2010.

Iepriekšējās publikācijas:

 

OV C 76, 25.3.2010.

 

OV C 303, 15.12.2009.

 

OV C 10, 15.1.2009.

 

OV C 208, 15.8.2008.

 

OV C 207, 14.8.2008.

 

OV C 202, 8.8.2008.


28.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 26/19


COM dokumenti, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

2011/C 26/10

Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2009) 273

 

24.6.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par ķīmiskās, bioloģiskās, radioloģiskās un kodoldrošības stiprināšanu Eiropas Savienībā – ES CBRN rīcības plāns

COM(2009) 286

 

8.7.2009.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei – Trešais gada ziņojums (2008. gads) par Kopienas palīdzības īstenošanu saskaņā ar Padomes 2006. gada 27. februāra Regulu (EK) Nr. 389/2006, ar ko izveido finansiāla atbalsta instrumentu, lai veicinātu Kipras turku kopienas ekonomisko attīstību

COM(2009) 291

 

24.6.2009.

Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par vēža apkarošanu – Eiropas partnerība

COM(2009) 313

 

2.7.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par norādījumiem, kā labāk transponēt un piemērot Komisijas Direktīvu 2004/38/EK par Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā

COM(2009) 329

 

8.7.2009.

Zaļā grāmata – Jauniešu mācību mobilitātes veicināšana

COM(2009) 341

 

9.7.2009.

Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Eiropas Komisijas gada ziņojums par Stabilitātes instrumentu 2008. gadā

COM(2009) 346

 

7.7.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par harmonizētu metodiku patērētāju sūdzību un jautājumu klasificēšanai

COM(2009) 356

 

10.7.2009.

Komisijas sestais gada ziņojums Eiropas Parlamentam – Pārskats par trešo valstu tirdzniecības aizsardzības pasākumiem pret Kopienu (statistika līdz 2008. gada 31. decembrim, taču piezīmes par lietām un tekstu ir atjauninātas līdz 2009. gada martam)

COM(2009) 358

 

13.7.2009.

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam – Apkopojošs ziņojums par biotopu veidu un sugu aizsardzības statusu atbilstīgi Biotopu direktīvas 17. pantam

COM(2009) 359

 

14.7.2009.

Komisijas paziņojums Padomei – Ziņojums par Monetāro nolīgumu darbību, kuri noslēgti ar Monako, Sanmarīno un Vatikānu

COM(2009) 368

 

16.7.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei – Vaļveidīgo nejauša nozveja zvejniecībās – ziņojums par Padomes Regulas (EK) Nr. 812/2004 konkrētu noteikumu īstenošanu un par Padomes Regulā (EK) Nr. 2187/2005 paredzēto zinātnisko novērtējumu, kā vaļveidīgos Baltijas jūrā ietekmē zveja, izmantojot jo īpaši žaunu tīklus, vairāksienu tīklus un iepinējtīklus

COM(2009) 374

 

23.7.2009.

Komisijas ziņojums – 2008. gada ziņojums par konkurences politiku

COM(2009) 378

 

23.7.2009.

Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par direktīvas par ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) piemērošanu un efektivitāti (Direktīva 85/337/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/11/EK un 2003/35/EK)

COM(2009) 383

 

24.7.2009.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par vietējās pierobežas satiksmes režīma īstenošanu un darbību, kurš ieviests ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1931/2006, ar ko nosaka vietējās pierobežas satiksmes noteikumus pie dalībvalstu ārējām sauszemes robežām

COM(2009) 385

 

22.7.2009.

Komisijas paziņojums Padomei – Stāvoklis piena produktu tirgū 2009. gadā

COM(2009) 390

 

4.8.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Ziņojums par Eiropas konkurētspēju digitālajā jomā – Galvenie sasniegumi, 2005.–2009. gadā īstenojot stratēģiju i2010

COM(2009) 394

 

28.7.2009.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda darbību 2008. gadā

COM(2009) 398

 

30.7.2009.

Komisijas ziņojums budžeta lēmējinstitūcijai par vispārējā budžeta garantijām – Stāvoklis 2008. gada 31. decembrī

COM(2009) 400

 

24.7.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Ilgtspējīgas attīstības integrēšana ES politikas jomās – Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pārskatīšana 2009. gadā

COM(2009) 403

 

28.7.2009.

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par gūto pieredzi, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa higiēnas Regulas (EK) Nr. 852/2004, (EK) Nr. 853/2004 un (EK) Nr. 854/2004

COM(2009) 407

 

29.7.2009.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar Padomes 2007. gada 27. marta Regulas (EK) Nr. 378/2007 7. pantu, ar ko paredz noteikumus par brīvprātīgu modulāciju tiešajiem maksājumiem

COM(2009) 408

 

30.7.2009.

Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai – Trešais ziņojums par Padomes Direktīvas 93/7/EEK piemērošanu no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgūšanā

COM(2009) 409

 

29.7.2009.

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam – Ziņojums par to, kā tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 23. septembra Direktīva 2002/73/EK, ar kuru groza Padomes Direktīvu 76/207/EEK par tāda principa īstenošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz darba iespējām, profesionālo izglītību un paaugstināšanu amatā, kā arī darba nosacījumiem

COM(2009) 415

 

3.8.2009.

Komisijas ziņojums par to, kā 2005.–2006. gadā īstenota Direktīva 2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi (Komisijas 1. ziņojums par darba laika noteikumu īstenošanu autotransporta nozarē)

COM(2009) 416

 

3.8.2009.

Komisijas ziņojums par to, kā 2005.–2006. gadā īstenota Regula (EEK) Nr. 3820/85 par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz autotransportu (Komisijas 24. ziņojums par sociālās jomas tiesību aktu īstenošanu attiecībā uz autotransportu)

COM(2009) 419

 

5.8.2009.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei – Gada ziņojums budžeta izpildes apstiprinātājiestādei par 2008. gadā veiktajām iekšējām revīzijām (Finanšu regulas 86. panta 4. punkts)

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


28.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 26/22


COM dokumenti, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

2011/C 26/11

Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2009) 171

1

8.4.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par daudzgadu finanšu shēmas (2007.–2013. gads) pārskatīšanu

Šis teksts ir pieejams EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


28.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 26/23


COM dokumenti, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

2011/C 26/12

Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2009) 330

 

2.7.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par patērētāju acquis īstenošanu

COM(2009) 372

 

15.7.2009.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei – Kopienu finanšu interešu aizsardzība – Krāpšanas apkarošana – 2008. gada pārskats

COM(2009) 380

 

22.7.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Eiropas iniciatīvu Alcheimera slimības un citu demences veidu apkarošanai

COM(2009) 388

 

22.7.2009.

Komisijas paziņojums – Nākamie reglamentējošie noteikumi konkurences tiesību jomā, kas piemērojami mehānisko transportlīdzekļu nozarē

COM(2009) 401

 

22.7.2009.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Rumānijas panākumiem saskaņā ar sadarbības un pārbaudes mehānismu

COM(2009) 402

 

22.7.2009.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Bulgārijas panākumiem saskaņā ar sadarbības un pārbaudes mehānismu

COM(2009) 404

 

10.8.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par ES statistikas sagatavošanas metodi. Nākamās desmitgades redzējums

COM(2009) 428

 

18.8.2009.

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par to, kā piemēro Padomes Regulu (EK) Nr. 1798/2003 par administratīvu sadarbību pievienotās vērtības nodokļu jomā

COM(2009) 432

 

21.8.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Nobeiguma novērtējums “e-Eiropas 2005” rīcības plānam un daudzgadu programmai (2003.–2006.) “e-Eiropas 2005” rīcības plāna uzraudzībai, labas prakses izplatīšanai, kā arī tīkla un informācijas drošības uzlabošanai (MODINIS)

COM(2009) 433

 

20.8.2009.

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam – IKP un ne tikai – Progresa novērtējums mainīgā pasaulē

COM(2009) 434

 

21.8.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “eCall: laiks ieviest”

COM(2009) 442

 

2.9.2009.

Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Kopienas inovāciju politikas pārskatīšana mainīgajā pasaulē

COM(2009) 447

 

2.9.2009.

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par kopējas ES pārvietošanas programmas izveidi

COM(2009) 448

 

28.8.2009.

Budžeta grozījuma Nr. 9 provizoriskais projekts – 2009. gada vispārējais budžets – Izdevumu kopsavilkums pa iedaļām – III iedaļa – Komisija

COM(2009) 449

 

3.9.2009.

Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomisko un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par to, kā praktiski īstenot darba drošības un veselības aizsardzības direktīvas – Direktīvu Nr. 92/91/EEK (minerālu ieguve, izmantojot urbšanu) un Direktīvu Nr. 92/104/EEK (virszemes un apakšzemes minerālu ieguve)

COM(2009) 451

 

4.9.2009.

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par savstarpējās palīdzības noteikumu izmantošanu prasījumu piedziņā saistībā ar noteiktiem maksājumiem, nodokļiem un citiem pasākumiem 2005.–2008. gadā

COM(2009) 458

 

15.9.2009.

Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Attīstības politikas saskaņotība – politikas sistēmas izveidošana Eiropas Savienības kopējas pieejas ieviešanai

COM(2009) 464

 

8.9.2009.

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par rezultātiem, kas sasniegti, īstenojot dzelzceļu drošības direktīvu un direktīvas par dzelzceļa savstarpēju izmantojamību

COM(2009) 465

 

15.9.2009.

Komisijas ziņojums – 2008. gada ziņojums par Kohēzijas fondu

COM(2009) 466

 

11.9.2009.

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam – Ceļā uz integrētu jūrniecības politiku labākai pārvaldībai Vidusjūras reģionā

COM(2009) 467

 

11.9.2009.

Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai – Intelektuālā īpašuma tiesību stingrāka piemērošana iekšējā tirgū

COM(2009) 469

 

14.9.2009.

Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Vides stratēģiskā novērtējuma direktīvas (Direktīva 2001/42/EK) piemērošanu un iedarbīgumu

COM(2009) 471

 

10.9.2009.

Komisijas paziņojums – SEPA izveides pabeigšana: ceļvedis 2009.–2012. gadam

COM(2009) 472

 

14.9.2009.

Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par ES Kopējā transfertcenu noteikšanas foruma darbību laikposmā no 2007. gada marta līdz 2009. gada martam un ar to saistīto priekšlikumu pārstrādātam Rīcības kodeksam Arbitrāžas konvencijas sekmīgai īstenošanai (90/436/EEK, 1990. gada 23. jūlijs)

COM(2009) 473

 

15.9.2009.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Vīzu informācijas sistēmas (VIS) izstrādi 2008. gadā (iesniegts, izpildot Padomes Lēmuma Nr. 2004/512/EK 6. pantā paredzēto pienākumu)

COM(2009) 475

 

10.9.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Palielināt starptautisko finansējumu klimata pārmaiņu jautājumiem. Eiropas apsvērumi saistībā ar Kopenhāgenas vienošanos

COM(2009) 478

 

14.9.2009.

Komisijas ziņojums Padomei – Gada pārskats par Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulas (EK) Nr. 866/2004 īstenošanu un situāciju, kas izveidojas tās piemērošanas rezultātā

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


28.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 26/25


COM dokumenti, kas nav Komisijas pieņemtie likumdošanas priekšlikumi

2011/C 26/13

Dokuments

Daļa

Datums

Nosaukums

COM(2009) 440

 

28.8.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Europeana – nākamie soļi

COM(2009) 461

 

17.9.2009.

Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – ES 2009. gada ziņojums par attīstības politikas saskaņotību

COM(2009) 479

 

28.10.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Publiskā un privātā sektora partnerība nākotnes interneta jautājumos

COM(2009) 481

 

15.9.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Pandēmija (H1N1) 2009

COM(2009) 487

 

21.9.2009.

Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Ziņojums par kvalitātes nodrošināšanas sekmēm augstākās izglītības jomā

COM(2009) 488

 

22.9.2009.

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par Eiropas Pētniecības padomes darbībām un īpašajā programmā “Idejas” noteikto mērķu sasniegšanu 2008. gadā

COM(2009) 489

 

21.9.2009.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā darbojas noteikumi par spiedogu iespiešanu trešo valstu valstspiederīgo ceļošanas dokumentos saskaņā ar 10. un 11. pantu Regulā (EK) Nr. 562/2006, ar kuru ievieš Kopienas Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss)

COM(2009) 490

 

30.9.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Rīcības plāns mobilitātei pilsētās

COM(2009) 494

 

25.9.2009.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei – Gada ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par EURODAC centrālās vienības darbību 2008. gadā

COM(2009) 495

 

30.9.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei – Eiropas Savienība un Latīņamerika: globālo procesu dalībnieku partnerība

COM(2009) 504

 

25.9.2009.

Komisijas ziņojums par subsidiaritāti un proporcionalitāti (16. ziņojums par “Tiesību aktu labāku izstrādi”, 2008. gads)

COM(2009) 512

 

30.9.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Gatavojoties nākotnei: kopējas stratēģijas izstrādāšana svarīgām pamattehnoloģijām ES”

COM(2009) 514

 

8.10.2009.

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par makrofinansiālo palīdzību trešām valstīm 2008. gadā

COM(2009) 518

 

8.10.2009.

Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Ceturtais ziņojums par to, kā tiek īstenota Regula (EK) Nr. 2320/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā

COM(2009) 519

 

7.10.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Ieguldījumi zemu oglekļa emisiju tehnoloģiju attīstībā (SET plāns)

COM(2009) 526

 

16.10.2009.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam par paveikto darbu attiecībā uz lēmumiem par 2007. gada budžeta izpildes apstiprināšanu (kopsavilkums) – Eiropas Parlamenta rezolūcijas, kas sagatavotas saskaņā ar EK līguma 276. panta 3. punktu un Euratom līguma 180.b pantu, Finanšu regulas 147. pantu un EAF Finanšu regulas 119. panta 5. punktu

COM(2009) 527

 

7.10.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu komitejai un Eiropas Centrālajai bankai – Gada pārskats par euro zonu – 2009. gads

COM(2009) 529

 

7.10.2009.

Komisijas paziņojums Padomei par apspriežu uzsākšanu ar Nigēru, piemērojot Kotonū nolīguma 96. pantu

COM(2009) 532

 

19.10.2009.

Komisijas paziņojums – Autortiesības uz zināšanām balstītā ekonomikā

COM(2009) 536

 

15.10.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Starptautiskās dimensijas aprises integrētajā Eiropas Savienības jūrniecības politikā

COM(2009) 538

 

15.10.2009.

Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Ceļā uz jūrniecības pārraudzības integrēšanu – vienota vide informācijas apmaiņai ES jūrniecības jomā

COM(2009) 540

 

15.10.2009.

Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Progresa ziņojums par Eiropas Savienības integrēto jūrniecības politiku

COM(2009) 542

 

15.10.2009.

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 5. decembra Regulas (EK) Nr. 48/2004 par ikgadējo Kopienas statistikas apkopošanu par tērauda rūpniecību 2003. līdz 2009. pārskata gadā īstenošanu

COM(2009) 543

 

14.10.2009.

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam – Pirmspievienošanās palīdzības instruments (IPA) – Indikatīvā daudzgadu finanšu shēma 2011.–2013. gadam

COM(2009) 544

 

22.10.2009.

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam – Rīcības programma administratīvā sloga samazināšanai Eiropas Savienībā un samazinājuma plāni pa nozarēm un pasākumi 2009. gadā

COM(2009) 545

 

14.10.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei – Valsts finanšu ilgtermiņa ilgtspējība ekonomikas atveseļošanas apstākļos

COM(2009) 547

 

21.10.2009.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei – Otrais finanšu ziņojums par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu izpildi – 2008. finanšu gads

COM(2009) 548

 

21.10.2009.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei – 2. Komisijas finanšu ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu – 2008. finanšu gads

COM(2009) 550

 

14.10.2009.

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam – Ārējo attiecību dienesta paplašināšana: delegācijas atvēršana Īslandē un biroja atvēršana Lībijā

COM(2009) 552

 

22.10.2009.

Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam – Eiropas Pētniecības padome – Risinājums pasaules līmeņa izcilības sasniegšanai

COM(2009) 555

 

22.10.2009.

Komisijas ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izstrādi – Progresa ziņojums – 2009. gada janvāris – 2009. gada jūnijs

COM(2009) 557

 

22.10.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par pārrobežu elektronisko komerciju uzņēmumu attiecībās ar patērētājiem ES

COM(2009) 558

 

22.10.2009.

Komisijas ziņojums – Gada ziņojums par Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības pasākumiem 2008. gadā

COM(2009) 560

 

19.10.2009.

Komisijas piektais ziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam par vīzas prasības spēkā uzturēšanu, ko, pārkāpjot savstarpības principu, veic atsevišķas trešās valstis saskaņā ar 1. panta 5. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas, ar grozījumiem, kas attiecībā uz savstarpības mehānismu izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 851/2005

COM(2009) 561

 

20.10.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Eiropas Kopienu Tiesai un Eiropas Centrālajai bankai – ES satvars pārrobežu krīzes vadībai banku nozarē

COM(2009) 562

 

19.10.2009.

Komisijas ziņojums Padomei par Kanādas vīzas prasības atkārtoto ieviešanu attiecībā uz Čehijas pilsoņiem saskaņā ar 1. panta 4. punkta c) apakšpunktu Padomes Regulā (EK) Nr. 539/2001, ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru pilsoņiem šī prasība neattiecas, ar grozījumiem, kas attiecībā uz savstarpības mehānismu izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 851/2005

COM(2009) 563

 

20.10.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas, sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai un Eiropas Centrālajai bankai – Turpmākie pasākumi efektīvu, drošu un stabilu atvasināto finanšu instrumentu tirgu nodrošināšanai

COM(2009) 567

 

20.10.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Solidaritāte veselības jomā. Nevienlīdzības samazināšana veselības jomā ES

COM(2009) 569

 

26.10.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par HIV/AIDS apkarošanu Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs laikposmā no 2009. līdz 2013. gadam

COM(2009) 570

 

16.10.2009.

Ieteikums – Padomes Lēmums par Eiropas Kopienai ieņemamo nostāju atkārtotajās sarunās par monetāro nolīgumu ar Vatikāna Pilsētvalsti

COM(2009) 572

 

16.10.2009.

Ieteikums – Padomes Lēmums par Eiropas Kopienai ieņemamo nostāju atkārtotajās sarunās par monetāro nolīgumu ar Sanmarīno Republiku

COM(2009) 573

 

26.10.2009.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam – 27. gada ziņojums par Kopienas antidempinga, pretsubsīdiju un tirgus aizsardzības pasākumiem (2008)

COM(2009) 574

 

27.10.2009.

Gada ziņojums (2008) par to, kā tiek piemērota Padomes 2003. gada 26. maija Regula (EK) Nr. 953/2003 par izvairīšanos no dažu svarīgāko zāļu tirdzniecības novirzīšanās uz Eiropas Savienību

COM(2009) 584

 

28.10.2009.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Dzīvnieku labturības marķējuma varianti un dzīvnieku aizsardzības un labturības references centru Eiropas tīkla izveide

COM(2009) 586

 

28.10.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai – Kā pārvērst digitālo dividendi sociālajā labumā un ekonomikas izaugsmē

COM(2009) 590

 

29.10.2009.

Komisijas ziņojums – Ikgadējais ziņojums par Pirmspievienošanās struktūrpolitikas instrumentu (ISPA) 2008

COM(2009) 592

 

28.10.2009.

Komisijas ziņojums par sarunām attiecībā uz Kopienas uzņēmumu piekļuvi trešo valstu tirgiem jomās, uz kurām attiecas Direktīva 2004/17/EK

COM(2009) 594

 

29.10.2009.

Komisijas paziņojums – “ELECTRA” – Ilgtspējīgai un konkurētspējīgai elektrotehniskajai rūpniecībai Eiropas Savienībā

COM(2009) 595

 

29.10.2009.

Komisijas paziņojums – Pievienošanās sarunu ar Horvātiju finanšu pakete

COM(2009) 598

 

29.10.2009.

Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam par Eiropas skolu sistēmas darbību 2008. gadā

COM(2009) 599

 

29.10.2009.

Komisijas ziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par to, kā praktiski īstenot direktīvas par darba drošību un veselības aizsardzību – Direktīvu 93/103/EK (zvejas kuģi) un Direktīvu 92/29/EEK (medicīniskā palīdzība uz kuģiem)

COM(2009) 600

1

27.10.2009.

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par daudzgadu finanšu shēmas (2007.–2013. gads) pārskatīšanu – Enerģētikas jomas projektu finansēšana Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna kontekstā (otrā pārskatīšana)

COM(2009) 607

 

29.10.2009.

Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai – Nanozinātnes un nanotehnoloģijas. Rīcības plāns Eiropai 2005.–2009. gadā. Otrais īstenošanas ziņojums (2007.–2009. gads)

COM(2009) 612

 

28.10.2009.

Komisijas paziņojums – Eiropas pārredzamības iniciatīva – Interešu pārstāvju reģistrs pēc viena gada darbības

COM(2009) 616

 

4.11.2009.

Komisijas paziņojums – Eiropas Attīstības fonds (EAF) – Aplēses par saistībām, maksājumiem un iemaksām, kas dalībvalstīm veicamas no 2009. līdz 2013. finanšu gadam

Šie teksti ir pieejami EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

28.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 26/30


Komisijas paziņojums saskaņā ar procedūru, kas paredzēta 16. panta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā

Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības attiecībā uz regulārajiem gaisa pārvadājumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 26/14

Dalībvalsts

Zviedrija

Attiecīgie maršruti

ArvidsjaurStockholm/Arlanda

GällivareStockholm/Arlanda

HagforsStockholm/Arlanda

HemavanStockholm/Arlanda

LyckseleStockholm/Arlanda

Pajala–Luleå

SvegStockholm/Arlanda

TorsbyStockholm/Arlanda

VilhelminaStockholm/Arlanda

ÖstersundUmeå

Diena, kad stājas spēkā pārskatītās sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības

2011. gada 30. oktobris

Adrese, kurā par brīvu var saņemt sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību tekstu un/vai visu attiecīgo informāciju un/vai dokumentus

Zviedrijas Transporta administrācija

SE-781 87 Borlänge

SVERIGE

Tālr. +46 771921921

Fakss +46 771921921

Kontaktpersona: Anna Fürst

E-pasts: anna.furst@trafikverket.se


28.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 26/31


Komisijas paziņojums saskaņā ar procedūru, kas paredzēta 17. panta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā

Uzaicinājums piedalīties konkursā par regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 26/15

Dalībvalsts

Zviedrija

Attiecīgie maršruti

ArvidsjaurStockholm/Arlanda

GällivareStockholm/Arlanda

HagforsStockholm/Arlanda

HemavanStockholm/Arlanda

LyckseleStockholm/Arlanda

Pajala–Luleå

SvegStockholm/Arlanda

TorsbyStockholm/Arlanda

VilhelminaStockholm/Arlanda

ÖstersundUmeå

Līguma darbības periods

2011. gada 30. oktobris–2015. gada 24. oktobris

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

60 dienas no šā uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus publicēšanas dienas

Adrese, kurā par brīvu var saņemt uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus tekstu un visu attiecīgo informāciju un/vai dokumentus, kas saistīti ar atklāto konkursu un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām

Zviedrijas Transporta administrācija

SE-781 87 Borlänge

SVERIGE

http://www.eu-supply.com/trafikverket.asp

Ref. TRV 2010/102590

Tālr. +46 771921921

Fakss +46 771921921

Kontaktpersona: Anna Fürst

E-pasts: anna.furst@trafikverket.se


28.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 26/32


Komisijas paziņojums saskaņā ar 16. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā

Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības (grozītas) attiecībā uz regulārajiem gaisa pārvadājumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 26/16

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Attiecīgie maršruti

Oban–Coll

Oban–Colonsay

Oban–Tiree

Coll–Tiree

Datums, kad stājas spēkā sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības

2007. gada 2. marts

Adrese, kurā var saņemt grozīto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību tekstu un visu attiecīgo informāciju un/vai dokumentus

Argilas un Būtas padome

Padomes biroji

Kilmory

Lochgilphead

Argyll PA31 8RT

Scotland

UNITED KINGDOM

Tālr. +44 1546604141

Fakss +44 1546606443

Kontaktpersona: Sandy Mactaggart Attīstības un infrastruktūras pakalpojumi

E-pasts: sandy.mactaggart@argyll-bute.gov.uk


28.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 26/33


Komisijas paziņojums saskaņā ar 17. panta 5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā

Uzaicinājums piedalīties konkursā par regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 26/17

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Attiecīgie maršruti

Oban–Coll

Oban–Colonsay

Oban–Tiree

Coll–Tiree

Līguma darbības periods

2011. gada 1. aprīlis–2014. gada 31. marts

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Divi mēneši no šā paziņojuma publicēšanas dienas

Adrese, kurā bez maksas var saņemt uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus tekstu un visu attiecīgo informāciju un/vai dokumentus, kas saistīti ar atklāto konkursu un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām

Argilas un Būtas padome

Padomes biroji

Kilmory

Lochgilphead

Argyll

PA31 8RT

Scotland

UNITED KINGDOM

Tālr. +44 1546604141

Fakss +44 1546606443

Kontaktpersona: Sandy Mactaggart, Attīstības un infrastruktūras pakalpojumi

E-pasts: sandy.mactaggart@argyll-bute.gov.uk


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Komisija

28.1.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 26/34


Uzaicinājums iesniegt enerģētikas nozares priekšlikumus saskaņā ar “Intelligent Energy – Europe” darba programmu (Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumi Nr. 1639/2006/EK (OV L 310, 9.11.2006., 15. lpp.))

2011/C 26/18

Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūra (KJIA) uzaicina iesniegt priekšlikumus “Intelligent Energy – Europe” darba programmai 2011. gadam. Visus darbības veidu priekšlikumus var iesniegt līdz 2011. gada 12. maijam (izņemot integrēto iniciatīvu “Celtniecības darbinieku apmācības un kvalifikācijas iniciatīva energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas jomā”, kas noslēgsies 2011. gada 15. jūnijā).

Sīkāka informācija par uzaicinājumu, kā arī norādījumi priekšlikumu iesniegšanai ir pieejami:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm

Ar “Intelligent Energy – Europe” programmas palīdzības līniju var sazināties mājās lapā:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htm