ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.346.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 346

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 18. decembris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2010/C 346/03

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 328, 4.12.2010.

1

 

Vispārējā tiesa

2010/C 346/01

Jauna Vispārējās tiesas locekļa zvēresta nodošana

2

2010/C 346/02

A. Popesku [A. Popescu] norīkošana darbam palātās

2

 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2010/C 346/04

Lieta C-535/07: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Austrijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīvas 79/409/EEK un 92/43/EEK — Savvaļas putnu aizsardzība — Īpaši aizsargājamo teritoriju nepareiza noteikšana un nepietiekama tiesiskā aizsardzība)

3

2010/C 346/05

Lieta C-185/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Rechtbank ’s-Gravenhage (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Latchways plc, Eurosafe Solutions BV/Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV (Direktīva 89/106/EEK — Būvizstrādājumi — Direktīva 89/686/EEK — Individuālās aizsardzības līdzekļi — Lēmums 93/465/EEK — CE atbilstības zīme — Ierīces aizsardzībai pret krišanu no augstuma, veicot darbus uz jumtiem — Standarts EN 795)

3

2010/C 346/06

Lieta C-280/08 P: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums — Deutsche Telekom AG/Eiropas Komisija, Vodafone D2 GmbH, iepriekš — Vodafone AG & Co. KG, iepriekš — Arcor AG & Co. KG u.c. (Apelācija — Konkurence — EKL 82. pants — Telekomunikāciju pakalpojumu tirgi — Piekļuve vēsturiskā operatora fiksētajam tīklam — Vairumtirdzniecības cena par starppakalpojumiem piekļūšanai vietējai sakaru līnijai, kuri tiek sniegti konkurentiem — Mazumtirdzniecības cena par piekļūšanas pakalpojumiem, kuri tiek sniegti abonentiem — Dominējošā stāvoklī esoša uzņēmuma cenu prakse — Konkurentu maržu samazināšana — Cena, kuru ir apstiprinājusi valsts regulatīvā iestāde — Dominējošā stāvoklī esošā uzņēmuma rīcības brīvība — Vainojamība pārkāpumā — Jēdziens pārkāpums — Tikpat efektīva konkurenta kritērijs — Maržu samazināšanas aprēķināšana — Ļaunprātīgas rīcības sekas — Naudas soda apmērs)

4

2010/C 346/07

Lieta C-350/08: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Lietuvas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — 2003. gada pievienošanās akts — Pievienojošos valstu pienākumi — Acquis communautaire — Direktīvas 2001/83/EK un 2003/63/EK — Regula (EEK) Nr. 2309/93 un Regula (EK) Nr. 726/2004 — Cilvēkiem paredzētas zāles — Līdzīgas biotehnoloģiski iegūtas bioloģiskas izcelsmes zāles — Pirms pievienošanās piešķirta valsts tirdzniecības atļauja)

5

2010/C 346/08

Lieta C-467/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Audiencia Provincial de Barcelona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — PADAWAN SL/Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) (Tiesību aktu tuvināšana — Autortiesības un blakustiesības — Direktīva 2001/29/EK — Reproducēšanas tiesības — Izņēmumi un ierobežojumi — Izņēmums saistībā ar personiskai lietošanai paredzētu kopiju — Jēdziens taisnīga atlīdzība — Vienveidīga interpretācija — Ieviešana dalībvalstīs — Kritēriji — Ierobežojumi — Nodeva par pavairošanu personiskai lietošanai, kas piemērojama digitālās reproducēšanas iekārtām, ierīcēm un datu nesējiem)

5

2010/C 346/09

Lieta C-482/08: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 26. oktobra spriedums — Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste/Eiropas Savienības Padome (Prasība atcelt tiesību aktu — Lēmums 2008/633/TI — Izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropas Policijas biroja (Eiropola) piekļuve Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus — Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana — Apvienotās Karalistes izslēgšana no lēmuma pieņemšanas procedūras — Spēkā esamība)

6

2010/C 346/10

Lieta C-499/08: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 12. oktobra spriedums (Vestre Landsret, Dānija, lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ingeniørforeningen i Danmark, kas pārstāv Ole Andersen/Region Syddanmark (Direktīva 2000/78/EK — Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā — Diskriminācijas vecuma dēļ aizliegums — Atteikums izmaksāt atlaišanas pabalstu darba ņēmējiem, kuriem ir tiesības uz vecuma pensiju)

7

2010/C 346/11

Lieta C-508/08: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Maltas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Jūras transporta pakalpojumu sniegšanas brīvība — Regula (EEK) Nr. 3577/92 — 1. un 4. pants — Kabotāžas pakalpojumi dalībvalstī — Pienākums noslēgt sabiedriskā pakalpojuma līgumus nediskriminējot — Ekskluzīva līguma noslēgšana bez iepriekšēja uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā pirms dalībvalsts pievienošanās Savienībai)

7

2010/C 346/12

Lieta C-570/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Anotato Dikastirio Kyprou (Kipras Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias/Anatheoritiki Archi Prosforon (Publiskais iepirkums — Direktīva 89/665/EEK — 2. panta 8. punkts — Iestāde, kas ir atbildīga par pārsūdzības procedūru un kam nav tiesu iestādes rakstura — Līgumslēdzējas iestādes lēmuma pieņemt piedāvājumu atcelšana — Iespēja līgumslēdzējai iestādei iesniegt apelācijas sūdzību par šādu atcelšanu tiesu iestādē)

8

2010/C 346/13

Lieta C-16/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Gudrun Schwemmer/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse (Sociālais nodrošinājums — Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Nr. 574/72 — Ģimenes pabalsti — Noteikumi par pārklāšanās novēršanu — Regulas Nr. 1408/71 76. panta 2. punkts — Regulas Nr. 574/72 10. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Bērni, kuri dzīvo dalībvalstī ar savu māti, kura atbilst nosacījumiem ģimenes pabalstu saņemšanai, un kuru tēvs, kurš strādā Šveicē un kurš a priori atbilst nosacījumiem šāda paša veida ģimenes pabalstu saņemšanai atbilstoši Šveices tiesību aktiem, šos pabalstus atturas pieprasīt)

8

2010/C 346/14

Lieta C-45/09: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 12. oktobra spriedums (Arbeitsgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Gisela Rosenbladt/Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH (Direktīva 2000/78/EK — Diskriminācija vecuma dēļ — Darba līguma izbeigšana, iestājoties pensionēšanās vecumam)

9

2010/C 346/15

Lieta C-49/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Polijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — Vēlāka dalībvalsts pievienošanās — Pārejas noteikumi — Piemērošana laikā — Samazinātas likmes piemērošana — Zīdaiņu apģērbi un to piederumi un bērnu apavi)

9

2010/C 346/16

Lieta C-61/09: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums (Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Landkreis Bad Dürkheim/Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (Kopējā lauksaimniecības politika — Integrēta pārvaldības un kontroles sistēma noteiktām atbalsta shēmām — Regula (EK) Nr. 1782/2003 — Vienreizējo maksājumu shēma — Kopīgi tiešā atbalsta shēmu noteikumi — Jēdziens hektārs, par kuru ir tiesības pretendēt uz atbalstu — Ar lauksaimniecību nesaistīta darbība — Nosacījumi, lai lauksaimniecības zemi uzskatītu par saimniecībai piederošu zemi)

10

2010/C 346/17

Lieta C-67/09 P: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums — Nuova Agricast Srl, Cofra srl/Eiropas Komisija (Apelācija — Valsts atbalsts — Ieguldījumu atbalsta shēma Itālijas mazāk attīstītajiem reģioniem — Komisijas lēmums, ar kuru šī shēma ir atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu — Prasības atlīdzināt kaitējumu, kas esot nodarīts šī lēmuma pieņemšanas rezultātā — Pārejas pasākumi starp šo shēmu un iepriekšējo shēmu — Komisijas lēmuma neiebilst pret iepriekšējo shēmu piemērojamība laikā — Tiesiskās drošības, tiesiskās paļāvības un vienlīdzīgas attieksmes principi)

11

2010/C 346/18

Lieta C-72/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Établissements Rimbaud SA/Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence (Tiešie nodokļi — Kapitāla brīva aprite — Juridiskas personas, kuras ir reģistrētas trešā valstī, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts — Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu dalībvalstī — Nodoklis no šī nekustamā īpašuma tirgus vērtības — Atteikums atbrīvot no nodokļa — Krāpšanas apkarošana nodokļu jomā — Izvērtēšana saistībā ar EEZ līgumu)

11

2010/C 346/19

Lieta C-81/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Symvoulio tis Epikrateias, Grieķija, lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Idryma Typou A.E./Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis (Brīvība veikt uzņēmējdarbību — Kapitāla brīva aprite — Sabiedrību tiesības — Pirmā direktīva 68/151/EEK — Akciju sabiedrība, kas darbojas preses un televīzijas jomā — Sabiedrība un akcionārs, kuram pieder vairāk nekā 2,5 % akciju — Kopīgs un solidārs administratīvs naudas sods)

12

2010/C 346/20

Lieta C-97/09: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 26. oktobra spriedums (Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ingrid Schmelz/Finanzamt Waldviertel (Sestā PVN direktīva — 24. panta 3. punkts un 28.i pants — Direktīva 2006/112/EK — 283. panta 1. punkta c) apakšpunkts — Spēkā esamība — EKL 12., 43. un 49. pants — Vienlīdzīgas attieksmes princips — Īpašs režīms mazajiem uzņēmumiem — Atbrīvojums no PVN — Atbrīvojuma atteikums nodokļu maksātājiem, kas reģistrēti citās dalībvalstīs — Gada apgrozījuma jēdziens)

12

2010/C 346/21

Lieta C-175/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums (Court of Appeal (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Axa UK plc (Sestā PVN direktīva — Atbrīvojums — 13. panta B daļas d) punkta 3. apakšpunkts — Darbības, kas ir saistītas ar maksājumiem un pārskaitījumiem — Prasījumu piedziņa — Maksājumu plāni zobārstniecības pakalpojumiem — Maksājumu iekasēšanas un apstrādes pakalpojumi pakalpojumu sniedzēja klientu vārdā)

13

2010/C 346/22

Lieta C-203/09: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Volvo Car Germany GmbH/Autohof Weidensdorf GmbH (Direktīva 86/653/EEK — Pašnodarbināti tirdzniecības pārstāvji — Pārstāvības līguma izbeigšana pēc pilnvarotāja iniciatīvas — Pārstāvja tiesības uz atlīdzību)

14

2010/C 346/23

Lieta C-205/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Szombathelyi Városi Bíróság (Ungārijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret Emil Eredics, Mária Vassné Sápi (Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Pamatlēmums 2001/220/IT — Cietušo statuss kriminālprocesā — Cietušā jēdziens — Juridiska persona — Izlīgums kriminālprocesā — Piemērošanas noteikumi)

14

2010/C 346/24

Lieta C-227/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Tribunale ordinario di Torino (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Antonino Accardo u.c./Comune di Torino (Sociālā politika — Darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzība — Darba laika organizēšana — Municipālās policijas darbinieki — Direktīva 93/104/EK — Direktīva 93/104/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2000/34/EK — Direktīva 2003/88/EK — 5., 17. un 18. pants — Maksimālais nedēļas darba laiks — Koplīgumi vai nolīgumi, kas noslēgti starp darba devējiem un darba ņēmējiem valsts vai reģionālā līmenī — Atkāpes attiecībā uz atliktiem nedēļas atpūtas laikposmiem un kompensācijas atpūtas laikposmiem — Tieša iedarbība — Atbilstīga interpretācija)

15

2010/C 346/25

Lieta C-242/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Gerechtshof te Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Albron Catering BV/FNV Bondgenoten, John Roest (Sociālā politika — Uzņēmumu īpašnieku maiņa — Direktīva 2001/23/EK — Darba ņēmēju tiesību aizsardzība — Koncerns, kurā darbiniekus pieņem darbā valdošā sabiedrība un kuri ir pastāvīgi nodarbināti atkarīgajā sabiedrībā — Atkarīgās sabiedrības īpašnieka maiņa)

15

2010/C 346/26

Lieta C-243/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums (Verwaltungsgericht Halle (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Günter Fuß/Stadt Halle (Sociālā politika — Darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzība — Direktīva 2003/88/EK — Darba laika organizēšana — Publiskajā sektorā nodarbināti ugunsdzēsēji — Ātrās reaģēšanas brigāde — 6. panta b) punkts un 22. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts — Maksimālais nedēļas darba laiks — Atteikums veikt darbu, kas pārsniedz šo laiku — Piespiedu pārcelšana uz citu dienestu — Tieša iedarbība — Sekas valstu tiesām)

16

2010/C 346/27

Lieta C-306/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Cour constitutionnelle (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — attiecībā uz I.B. izsniegta Eiropas apcietināšanas ordera izpilde (Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās — Pamatlēmums 2002/584/TI — Eiropas apcietināšanas orderis un nodošanas procedūras starp dalībvalstīm — 4. pants — Fakultatīvas neizpildīšanas pamati — 4. panta 6. punkts — Soda izpildei izsniegts apcietināšanas orderis — 5. pants — Izsniegšanas dalībvalsts sniedzamās garantijas — 5. panta 1. punkts — Aizmuguriska notiesāšana — 5. panta 3. punkts — Kriminālvajāšanai izsniegts apcietināšanas orderis — Nodošana pakārtoti nosacījumam, ka meklētā persona tiek nogādāta atpakaļ izpildes dalībvalstī — 5. panta 1. un 3. punkta kopīga piemērošana — Saderīgums)

16

2010/C 346/28

Lieta C-345/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums (Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — J. A. van Delft, J. C. Ramaer, J. M. van Willigen, J. F. van der Nat, C. M. Janssen, O. Fokkens/College van zorgverzekeringen (Sociālais nodrošinājums — Regula (EEK) Nr. 1408/71 — III sadaļas 1. nodaļa — 28., 28.a un 33. pants — Regula (EEK) Nr. 574/72 — 29. pants — Personu brīva pārvietošanās — LESD 21. un 45. pants — Veselības apdrošināšanas pakalpojumi — Vecuma pensijas vai darba nespējas pensijas saņēmēji — Dzīvesvieta dalībvalstī, kas nav pensijas maksātājvalsts — Tādu pabalstu natūrā sniegšana dzīvesvietas valstī, kuri ir jāsedz pensijas maksātājvalstij — Reģistrācijas dzīvesvietas valstī neesamība — Iemaksu veikšanas pienākums pensijas maksātājvalstī — Izmaiņas pensijas maksātājvalsts tiesiskajā regulējumā — Veselības apdrošināšanas turpinātība — Atšķirīga attieksme pret rezidentiem un nerezidentiem)

17

2010/C 346/29

Lieta C-367/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums (Hof van beroep te Antwerpen (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau/SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Eiropas Savienības finanšu interešu aizskārums — Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 — 1. pants, 3. panta 1. punkta trešā daļa un 5. un 7. pants — Regula (EEK) Nr. 3665/87 — 11. pants un 18. panta 2. punkta c) apakšpunkts — Saimnieciskās darbības subjekta jēdziens — Personas, kuras piedalījušās pārkāpuma izdarīšanā — Personas, kuru pienākums ir uzņemties atbildību par pārkāpumu vai to nepieļaut — Administratīvs sods — Tieša iedarbība — Vajāšanas noilgums — Pārtraukšana)

18

2010/C 346/30

Lieta C-385/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Lietuvas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Nidera Handelscompagnie BV/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Direktīva 2006/112/EK — Tiesības uz iepriekš samaksāta PVN atskaitīšanu — Valsts tiesiskais regulējums, kas izslēdz tiesības uz nodokļa atskaitīšanu attiecībā uz precēm, kuras pārdotas, pirms ir identificēts PVN maksātājs)

19

2010/C 346/31

Lieta C-423/09: Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Staatssecretaris van Financiën/X BV (Kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Kombinētā nomenklatūra — Kaltēti dārzeņi (ķiploku galviņas), kas nav pilnībā dehidratēti)

19

2010/C 346/32

Lieta C-428/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Union syndicale Solidaires Isère/Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports (Sociālā politika — Darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzība — Direktīva 2003/88/EK — Darba laika organizēšana — 1., 3. un 17. pants — Piemērošanas joma — Personu, ar kurām noslēgts līgums par saistībām izglītības jomā, veiktā gadījuma un sezonāla rakstura darbība — Šādu darbinieku darba laika brīvdienu un brīvā laika pavadīšanas centros ierobežošana ar 80 dienām gadā — Valsts tiesiskais regulējums, kurā attiecībā uz šiem darbiniekiem nav paredzēts minimālais ikdienas atpūtas laiks — 17. pantā paredzētās atkāpes — Nosacījumi — Līdzvērtīga kompensējoša atpūtas laikposma vai izņēmuma gadījumos pienācīgas aizsardzības nodrošināšana)

20

2010/C 346/33

Lieta C-500/09: Tiesas (astotā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Grieķijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Pasta pakalpojumi — Direktīva 97/67/EK — Valsts ierobežojumi — Eksprespasta uzņēmumi — Valsts licenču sistēma)

20

2010/C 346/34

Lieta C-41/10: Tiesas (astotā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Tiešā apdrošināšana, kas nav dzīvības apdrošināšana — Direktīva 73/239/EEK un Direktīva 92/49/EEK — Savstarpējās apdrošināšanas sabiedrības, kuras darbojas veselības papildapdrošināšanas tirgū — Nepareiza vai nepilnīga transponēšana)

21

2010/C 346/35

Lieta C-117/09 P: Tiesas 2010. gada 24. jūnija rīkojums — Kronoply GmbH & Co. KG/Eiropas Komisija (Apelācija — Valsts atbalsts — Atbalsta pieprasījums ar mērķi grozīt uzņēmumam saņēmējam iepriekš piešķirtu atbalstu, par ko Komisijai paziņots pēc investīciju projekta izpildes pilnībā — Veicinošas iedarbības un nepieciešamības kritēriji)

21

2010/C 346/36

Lieta C-386/09: Tiesas (septītā palāta) 2010. gada 15. septembra rīkojums (Cour du travail de Bruxelles (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Jhonny Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Eiropas Savienības Padome (Reglamenta 104. panta 3. punkta otrā daļa — Direktīva 2001/23/EK — Uzņēmumu īpašnieku maiņa — Darba ņēmēju tiesību aizsardzība — Pagaidu darbam norīkota darbinieka uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana)

22

2010/C 346/37

Lieta C-28/10 P: Tiesas 2010. gada 2. septembra rīkojums — Mehmet Salih Bayramoglu/Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome (Apelācija — Reglamenta 179. pants — Pretlikumīgi prasījumi — Acīmredzama nepieņemamība)

22

2010/C 346/38

Lieta C-292/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 11. jūnijā iesniedza Landgericht Regensburg (Vācija) — G/Cornelius de Visser

23

2010/C 346/39

Lieta C-328/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 5. jūlijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itālija) — Enipower SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

24

2010/C 346/40

Lieta C-329/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 5. jūlijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itālija) — ENI SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

25

2010/C 346/41

Lieta C-330/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 5. jūlijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itālija) — Edison Trading SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/42

Lieta C-331/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 5. jūlijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itālija) — E.On Produzione SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

25

2010/C 346/43

Lieta C-332/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 5. jūlijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itālija) — Edipower SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/44

Lieta C-333/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 5. jūlijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itālija) — E.On Energy Trading SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

26

2010/C 346/45

Lieta C-406/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 11. augustā iesniedza High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) — SAS Institute Inc./World Programming Ltd

26

2010/C 346/46

Lieta C-426/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2010. gada 18. jūnija rīkojumu lietā T-51/10 Bell & Ross/ITSB 2010. gada 26. augustā iesniedza Bell & Ross BV

28

2010/C 346/47

Lieta C-442/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 13. septembrī iesniedza Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans/Benjamin Wilkinson, kura vārdā rīkojas viņa tēvs un pārstāvis Steven Wilkinson, Equity Claims Limited

29

2010/C 346/48

Lieta C-458/10: Prasība, kas celta 2010. gada 17. septembrī — Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

29

2010/C 346/49

Lieta C-464/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 24. septembrī iesniedza Cour d'appel de Mons (Beļģija) — Beļģijas valsts/Pierre Henfling, Raphaël Davin, Koenraad Tanghe kā Tiercé Franco-Belge SA maksātnespējas administratori

30

2010/C 346/50

Lieta C-465/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 27. septembrī iesniedza Conseil d'État (Francija) — Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales/Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre

30

2010/C 346/51

Lieta C-468/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 28. septembrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF)/Administración del Estado

31

2010/C 346/52

Lieta C-469/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 28. septembrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) — Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD)/Administración del Estado

32

2010/C 346/53

Lieta C-472/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 29. septembrī iesniedza Pest Megyei Bíróság (Ungārijas Republika) — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt.

32

2010/C 346/54

Lieta C-484/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 7. oktobrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) — Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC)/Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

32

2010/C 346/55

Lieta C-487/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 11. oktobrī iesniedza Tribunal administratif de Rennes (Francija) — L'Océane Immobilière SAS/Direction de contrôle fiscal Ouest

33

2010/C 346/56

Lieta C-488/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 11. oktobrī iesniedza Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Spānija) — Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A./Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

33

2010/C 346/57

Lieta C-491/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 15. oktobrī iesniedza Oberlandesgericht Celle (Vācija) — Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz

34

2010/C 346/58

Lieta C-496/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 15. oktobrī iesniedza Ufficio del Giudice di Pace di Venafro (Itālija) — kriminālprocess pret Aldo Patriciello

34

2010/C 346/59

Lieta C-500/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 19. oktobrī iesniedza Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna (Itālija) — Ufficio IVA di Piacenza/Belvedere Costruzioni Srl

34

2010/C 346/60

Lieta C-501/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 19. oktobrī iesniedza Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Itālija) — kriminālprocess pret Raffaele Russo

34

2010/C 346/61

Lieta C-502/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 20. oktobra iesniedza Raad van State (Nīderlande) — Staatssecretaris van Justitie/M. Singh

35

2010/C 346/62

Lieta C-503/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 20. oktobrī iesniedza Varhoven administrativen sad (Bulgārija) — Evroetil AD/Direktor na Agentsia Mitnitsi

35

2010/C 346/63

Lieta C-510/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 25. oktobrī iesniedza Østre Landsret (Dānija) — DR un TV2 Danmark A/S/NCB

36

2010/C 346/64

Lieta C-235/08: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 8. oktobra rīkojums (Landesgericht Ried im Innkreis (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret Roland Langer

37

2010/C 346/65

Lieta C-95/09: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 1. jūlija rīkojums — Eiropas Komisija/Īrija

37

2010/C 346/66

Lieta C-182/09: Tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2010. gada 3. jūnija rīkojums (High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Seaport (NI) Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland

37

2010/C 346/67

Lieta C-355/09: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 2. septembra rīkojums — Eiropas Komisija/Īrija

38

2010/C 346/68

Lieta C-394/09: Tiesas piektās palātas priekšsēdētāja 2010. gada 22. jūnija rīkojums — Eiropas Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

38

2010/C 346/69

Lieta C-510/09: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 9. jūnija rīkojums — Eiropas Komisija/Francijas Republika

38

2010/C 346/70

Lieta C-531/09: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 1. septembra rīkojums — Eiropas Komisija/Portugāles Republika

38

2010/C 346/71

Lieta C-541/09: Tiesas 2010. gada 24. septembra rīkojums (Giudice di pace di Varese (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Siddiquee Mohammed Mohiuddin/Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

38

2010/C 346/72

Lieta C-192/10: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 19. oktobra rīkojums — Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

38

2010/C 346/73

Lieta C-223/10: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 1. septembra rīkojums — Eiropas Komisija/Austrijas Republika

38

2010/C 346/74

Lieta C-264/10: Tiesas 2010. gada 19. oktobra rīkojums (Inalta Curte de Casație și Justiție (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret Gheorghe Kita

38

 

Vispārējā tiesa

2010/C 346/75

Lieta T-24/05: Vispārējās tiesas 2010. gada 27. oktobra spriedums — Alliance One International u.c./Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Spānijas jēltabakas iegādes un pirmapstrādes tirgus — Lēmums, ar kuru konstatē EKL 81. panta pārkāpumu — Cenu noteikšana un tirgus sadale — Pienākums norādīt pamatojumu — Vainojamība pārkāpjošā rīcībā — Vienlīdzīga attieksme)

39

2010/C 346/76

Lieta T-227/07: Vispārējās tiesas 2010. gada 28. oktobra spriedums — Spānija/Komisija (ELVGF — Garantiju nodaļa — Izdevumi, kas ir izslēgti no Kopienas finansējuma — Tomātu pārstrādātājiem paredzēts ražošanas atbalsts — Negaidītas pārbaudes atbilstošos laika posmos — Samērīgums)

39

2010/C 346/77

Lieta T-236/07: Vispārējās tiesas 2010. gada 26. oktobra spriedums — Vācija/Komisija (ELVGF — Garantiju nodaļa — Grāmatojumu noskaidrošana — 2006. finanšu gads — Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. panta 5. punkta pirmā daļa — Komisijas vienpusēja paziņojuma, kas pievienots Coreper sanāksmes protokolam, saistošais spēks)

39

2010/C 346/78

Lieta T-23/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 26. oktobra spriedums — CNOP un CCG/Komisija (Konkurence — Administratīvais process — Lēmums par pārbaudes veikšanu — Regulas (EK) Nr. 1/2003 20. panta 4. punkts — Adresāts, kas nav juridiska persona — Pienākums norādīt pamatojumu — Uzņēmuma un uzņēmumu apvienības jēdziens)

40

2010/C 346/79

Lieta T-65/09 P: Vispārējās tiesas 2010. gada 27. oktobra spriedums — Reali/Komisija (Apelācija — Civildienests — Līgumdarbinieki — Pieņemšana darbā — Klasificēšana pakāpē — Profesionālā pieredze — Diploms — Līdzvērtība)

40

2010/C 346/80

Lieta T-131/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 28. oktobra spriedums — Farmeco/ITSB — Allergan (BOTUMAX) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes BOTUMAX reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas vārdiska un grafiska preču zīmes BOTOX — Relatīvi atteikuma pamatojumi — Sajaukšanas iespēja — Kaitējums reputācijai — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts)

40

2010/C 346/81

Lieta T-365/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 27. oktobra spriedums — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki/ITSB — Free (FREE) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes FREE reģistrācijas pieteikums — Valsts agrāka vārdiska preču zīme FREE un valsts agrāka grafiska preču zīme LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Apzīmējumu līdzība — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

41

2010/C 346/82

Lieta T-32/09 P: Vispārējās tiesas 2010. gada 28. oktobra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Pirmstiesas procedūra — Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība — Pretapelācijas sūdzība, kas attiecas tikai uz tiesāšanās izdevumiem)

41

2010/C 346/83

Lieta T-515/09 P: Vispārējās tiesas 2010. gada 18. oktobra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Iestādes atteikums tulkot lēmumu — Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

41

2010/C 346/84

Lieta T-516/09 P: Vispārējās tiesas 2010. gada 18. oktobra rīkojums — Marcuccio/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Lūguma veikt izmeklēšanu noraidījums — Iestādes atteikšanās tulkot lēmumu — Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

42

2010/C 346/85

Lieta T-18/10 R II: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 25. oktobra rīkojums — Inuit Tapiriit Kanatami u.c./Parlaments un Padome (Pagaidu noregulējums — Regula (EK) Nr. 1007/2009 — Tirdzniecība ar izstrādājumiem no roņiem — Importa un pārdošanas aizliegums — Izņēmums inuītu kopienu interesēs — Cits pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Jauni fakti — Steidzamības neesamība)

42

2010/C 346/86

Lieta T-353/10 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 25. oktobra rīkojums — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Komisija (Pagaidu noregulējums — Finanšu atbalsts — Paziņojums par parādu nolūkā veikt finanšu atbalsta piedziņu — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Formas prasību neievērošana — Nepieņemamība)

43

2010/C 346/87

Lieta T-435/10: Prasība, kas celta 2010. gada 17. septembrī — IEM ERGA — EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS/Komisija

43

2010/C 346/88

Lieta T-446/10: Prasība, kas celta 2010. gada 17. septembrī — Dow AgroSciences un Dintec Agroquímica — Produtos Químicos/Komisija

43

2010/C 346/89

Lieta T-447/10: Prasība, kas celta 2010. gada 21. septembrī — Evropaïki Dynamiki/Tiesa

44

2010/C 346/90

Lieta T-449/10: Prasība, kas celta 2010. gada 20. septembrī — ClientEarth u.c./Komisija

45

2010/C 346/91

Lieta T-456/10: Prasība, kas celta 2010. gada 1. oktobrī — Timab Industries un CFPR/Komisija

46

2010/C 346/92

Lieta T-457/10: Prasība, kas celta 2010. gada 26. septembrī — Evropaïki Dynamiki/Komisija

47

2010/C 346/93

Lieta T-474/10: Prasība, kas celta 2010. gada 26. septembrī — Evropaïki Dynamiki/Komisija

48

2010/C 346/94

Lieta T-477/10: Prasība, kas celta 2010. gada 9. oktobrī — SE — Blusen Stenau/ITSB — SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (SE© SPORTS EQUIPMENT)

48

2010/C 346/95

Lieta T-478/10: Prasība, kas celta 2010. gada 4. oktobrī — Département du Gers/Komisija

49

2010/C 346/96

Lieta T-479/10: Prasība, kas celta 2010. gada 4. oktobrī — Département du Gers/Komisija

50

2010/C 346/97

Lieta T-480/10: Prasība, kas celta 2010. gada 4. oktobrī — Département du Gers/Komisija

50

2010/C 346/98

Lieta T-481/10: Prasība, kas celta 2010. gada 4. oktobrī — Département du Gers/Komisija

50

2010/C 346/99

Lieta T-482/10: Prasība, kas celta 2010. gada 4. oktobrī — Département du Gers/Komisija

50

2010/C 346/00

Lieta T-485/10: Prasība, kas celta 2010. gada 13. oktobrī — MIP Metro/ITSB — J.C. Ribeiro SGPS (MISS B)

51

2010/C 346/01

Lieta T-498/10: Prasība, kas celta 2010. gada 18. oktobrī — Mayer Naman/ITSB — Daniel e Mayer (David Mayer)

51

2010/C 346/02

Lieta T-499/10: Prasība, kas celta 2010. gada 8. oktobrī — MOL/Komisija

52

2010/C 346/03

Lieta T-500/10: Prasība, kas celta 2010. gada 19. oktobrī — Dorma/ITSB — Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS)

52

2010/C 346/04

Lieta T-501/10: Prasība, kas celta 2010. gada 22. oktobrī — TI Media Broadcasting un TI Media/Komisija

53

2010/C 346/05

Lieta T-502/10: Prasība, kas celta 2010. gada 18. oktobrī — Département du Gers/Komisija

54

2010/C 346/06

Lieta T-503/10: Prasība, kas celta 2010. gada 21. oktobrī — IDT Biologika/Komisija

54

2010/C 346/07

Lieta T-504/10: Prasība, kas celta 2010. gada 22. oktobrī — Prima TV/Komisija

55

2010/C 346/08

Lieta T-505/10: Prasība, kas celta 2010. gada 18. oktobrī — Höganäs/ITSB — Haynes (ASTALOY)

55

2010/C 346/09

Lieta T-506/10: Prasība, kas celta 2010. gada 22. oktobrī — RTI un Elettronica Industriale/Komisija

56

2010/C 346/10

Lieta T-508/10: Prasība, kas celta 2010. gada 19. oktobrī — Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat/ITSB — von Eicken (SEBA TRADITION ESTABLISHED 193220 FILTER)

56

2010/C 346/11

Lieta T-509/10: Prasība, kas celta 2010. gada 20. oktobrī — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Padome

57

2010/C 346/12

Lieta T-512/10: Prasība, kas celta 2010. gada 26. oktobrī — Nike International/ITSB (DYNAMIC SUPPORT)

58

2010/C 346/13

Lieta T-443/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 28. oktobra rīkojums — Agriconsulting Europe/Komisija

58

2010/C 346/14

Lieta T-16/10: Vispārējās tiesas 2010. gada 18. oktobra rīkojums — Alisei/Komisija

58

2010/C 346/15

Lieta T-151/10: Vispārējās tiesas 2010. gada 22. oktobra rīkojums — Bank Nederlandse Gemeenten/Komisija

58

2010/C 346/16

Lieta T-299/10: Vispārējās tiesas 2010. gada 28. oktobra rīkojums — Babcock Noell/Eiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām

58

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2010/C 346/17

Lieta F-85/05: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums — Sørensen/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Iecelšana amatā — Ierēdņi, kas pievienojas augstākai funkciju grupai vispārējā konkursa rezultātā — Kandidāti, kas iekļauti rezerves sarakstā pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā — Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunas, mazāk labvēlīgas normas — Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 2. punkts un 12. panta 3. punkts)

59

2010/C 346/18

Lieta F-113/05: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums — Kay/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Iecelšana amatā — Ierēdņi, kas pievienojas augstākai funkciju grupai vispārējā konkursa rezultātā — Kandidāti, kas iekļauti rezerves sarakstā pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā — Kritēriji klasificēšanai pakāpē, pieņemot darbā — Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunas, mazāk labvēlīgas normas — Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 2. pants, 5. panta 2. punkts un 12. panta 3. punkts)

59

2010/C 346/19

Lieta F-60/09: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 27. oktobra spriedums — Birkhoff/Komisija (Ierēdņi — Atalgojums — Ģimenes pabalsti — Apgādājamā bērna pabalsts — Bērns, kurš nopietnas slimības vai invaliditātes dēļ nespēj nopelnīt iztiku — Lūgums turpināt pabalsta izmaksu — Civildienesta noteikumu VII pielikuma 2. panta 5. punkts — Bērna maksimālie ienākumi kā nosacījums, lai turpinātu pabalsta izmaksu — No šiem ienākumiem atskaitāmie izdevumi)

60

2010/C 346/20

Lieta F-51/07 RENV: Civildienesta tiesas 2010. gada 23. septembra rīkojums — Bui Van/Komisija

60

LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/1


2010/C 346/01

Eiropas Savienības Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

OV C 328, 4.12.2010.

Iepriekšējās publikācijas

OV C 317, 20.11.2010.

OV C 301, 6.11.2010.

OV C 288, 23.10.2010.

OV C 274, 9.10.2010.

OV C 260, 25.9.2010.

OV C 246, 11.9.2010.

Šie teksti pieejami arī

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Vispārējā tiesa

18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/2


Jauna Vispārējās tiesas locekļa zvēresta nodošana

2010/C 346/02

Andrejs Popesku [Andrei Popescu], kas ar Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju 2010. gada 18. novembra lēmumu (1) tika iecelts par Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesnesi uz laika posmu no 2010. gada 26. novembra līdz 2016. gada 31. augustam, 2010. gada 26. novembrī deva zvērestu Tiesā.


(1)  OV L 306, 23.11.2010., 76. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/2


A. Popesku [A. Popescu] norīkošana darbam palātās

2010/C 346/03

2010. gada 29. novembrī Vispārējās tiesas plēnums pēc A. Popesku stāšanās tiesneša amatā nolēma šādi mainīt plēnuma 2010. gada 20. septembra lēmumu par tiesnešu sadalījumu palātās, kas grozīts ar 2010. gada 26. oktobra lēmumu.

Uz laika posmu no 2010. gada 29. novembra līdz dienai, kad amatā stāsies tiesnesis no Bulgārijas, tiek norīkoti:

II palātā paplašinātā sastāvā, kurā ir pieci tiesneši:

N. Dž. Forvuds [N. J. Forwood], palātas priekšsēdētājs, F. Deuss [F. Dehousse], I. Višņevska-Bjalecka [I. Wiszniewska-Białecka], M. Preks [M. Prek], J. Švarcs [J. Schwarcz] un A. Popesku, tiesneši.

2. palātā, kurā ir trīs tiesneši:

N. Dž. Forvuds, palātas priekšsēdētājs

a)

F. Deuss un A. Popesku, tiesneši;

b)

F. Deuss un J. Švarcs, tiesneši;

c)

J. Švarcs un A. Popesku, tiesneši.

VII palātā paplašinātā sastāvā, kurā ir pieci tiesneši:

A. Ditrihs [A. Dittrich], palātas priekšsēdētājs, F. Deuss, I. Višņevska-Bjalecka, M. Preks, J. Švarcs un A. Popesku, tiesneši.


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

Tiesa

18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/3


Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Austrijas Republika

(Lieta C-535/07) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Direktīvas 79/409/EEK un 92/43/EEK - Savvaļas putnu aizsardzība - Īpaši aizsargājamo teritoriju nepareiza noteikšana un nepietiekama tiesiskā aizsardzība)

2010/C 346/04

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — R. Sauer un D. Recchia)

Atbildētāja: Austrijas Republika (pārstāvji — E. Riedl, E. Pürgy un K. Drechsel)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Vācijas Federatīvā Republika (pārstāvji — M. Lumma un J. Möller)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 103, 1. lpp.) 4. panta 1. un 2. punkta un Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 7. lpp.) 6. panta 2. punkta, skatīta kopā ar 7. pantu, pārkāpums — Putnu sugu saglabāšanai piemērotas teritorijas (“Hans á g”) nenoteikšana par īpaši aizsargājamu teritoriju un citas teritorijas (“Niedere Tauern”) nepareiza norobežošana — Prasībām, kas izriet no Kopienu tiesībām, atbilstošas tiesiskās aizsardzības nenodrošināšana līdz šim noteiktajās īpaši aizsargājamās teritorijās

Rezolutīvā daļa:

1)

Austrijas Republika:

saskaņā ar ornitoloģiskiem kritērijiem pareizi nenosakot Hanság teritoriju Burgenlandes federālajā zemē par īpaši aizsargājamu teritoriju un nedemarķējot Niedere Tauern īpaši aizsargājamo teritoriju Štīrijas federālajā zemē atbilstoši Padomes 1979. gada 2. aprīļa Direktīvas 79/409/EEK par savvaļas putnu aizsardzību 4. panta 1. punktam, un

neparedzot Maltsch, Wiesengebiete im Freiwald, Pfeifer Anger, Oberes Donautal un Untere Traun īpaši aizsargājamajām teritorijām Augšaustrijas federālajā zemē, kā arī Verwall īpaši aizsargājamajai teritorijai Forarlbergas federālajā zemē Direktīvas 79/409 4. panta un Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 6. panta 2. punkta, skatot to kopā ar šīs pēdējās minētās direktīvas 7. pantu, prasībām atbilstošu tiesisko aizsardzību,

nav izpildījusi šajās tiesību normās paredzētos pienākumus;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

Eiropas Komisija, Austrijas Republika un Vācijas Federatīvā sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 51, 23.02.2008.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/3


Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Rechtbank ’s-Gravenhage (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Latchways plc, Eurosafe Solutions BV/Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV

(Lieta C-185/08) (1)

(Direktīva 89/106/EEK - Būvizstrādājumi - Direktīva 89/686/EEK - Individuālās aizsardzības līdzekļi - Lēmums 93/465/EEK - “CE” atbilstības zīme - Ierīces aizsardzībai pret krišanu no augstuma, veicot darbus uz jumtiem - Standarts EN 795)

2010/C 346/05

Tiesvedības valoda — holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rechtbank ’s-Gravenhage

Lietas dalībnieki pamata lietā

Prasītāji: Latchways plc, Eurosafe Solutions BV

Atbildētāji: Kedge Safety Systems BV, Consolidated Nederland BV

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Rechtbank ’s-Gravenhage — Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvas 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem (OV L 40, 12. lpp.), Padomes 1989. gada 21. decembra Direktīvas 89/686/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (OV L 399, 18. lpp.) un Padomes 1993. gada 22. jūlija Lēmuma 93/465/EEK par atbilstības novērtējuma procedūru dažādu posmu moduļiem un noteikumiem par to, kā piestiprināt CE atbilstības zīmi, ko paredzēts izmantot tehniskas saskaņošanas direktīvās (OV L 220, 23. lpp.) interpretācija — Stiprinājumierīces darbam augstumā, kuras jāpiestiprina ēkai — Eiropas standarts EN 795

Rezolutīvā daļa:

1)

Eiropas Standarta EN 795 noteikumiem par A1 klases ierīcēm aizsardzībai pret krišanu no augstuma nav piemērojama Padomes 1989. gada 21. decembra Direktīva 89/686/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz individuālajiem aizsardzības līdzekļiem ar grozījumiem, kas izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1882/2003, tās tātad nav Savienības tiesību normas un tādēļ to interpretācija neietilpst Tiesas kompetencē;

2)

tādām ierīcēm aizsardzībai pret krišanu no augstuma kā pamata prāvā, kas nav paredzētas turēšanai vai nēsāšanai, ko veiktu to lietotājs, nav piemērojama Direktīva 89/686, kas grozīta ar Regulu Nr. 1882/2003, — ne pašām par sevi, nedz tādēļ, ka tās ir paredzētas piestiprināšanai individuālajiem aizsardzības līdzekļiem;

3)

tādām ierīcēm aizsardzībai pret krišanu no augstuma kā pamata prāvā, kas ir daļa no būvēm, kurām tās ir piestiprinātas, lai nodrošinātu šīs būves jumta lietošanas vai darbības drošību, ir piemērojama Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīva 89/106/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem ar grozījumiem, kas izdarīti ar Regulu Nr. 1882/2003;

4)

“CE” atbilstības zīmes fakultatīva uzlikšana ražojumiem, kas neietilpst tās direktīvas piemērošanas jomā, saskaņā ar kuru tās uzliktas, ir pretrunā Padomes 1993. gada 22. jūlija Lēmumam 93/465/EEK par atbilstības novērtējuma procedūru dažādu posmu moduļiem un noteikumiem par to, kā piestiprināt “CE” atbilstības zīmi, ko paredzēts izmantot tehniskas saskaņošanas direktīvās, pat tad, ja šie ražojumi atbilst tajā noteiktajām tehniskajām prasībām.


(1)  OV C 197, 02.08.2008.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/4


Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums — Deutsche Telekom AG/Eiropas Komisija, Vodafone D2 GmbH, iepriekš — Vodafone AG & Co. KG, iepriekš — Arcor AG & Co. KG u.c.

(Lieta C-280/08 P) (1)

(Apelācija - Konkurence - EKL 82. pants - Telekomunikāciju pakalpojumu tirgi - Piekļuve vēsturiskā operatora fiksētajam tīklam - Vairumtirdzniecības cena par starppakalpojumiem piekļūšanai vietējai sakaru līnijai, kuri tiek sniegti konkurentiem - Mazumtirdzniecības cena par piekļūšanas pakalpojumiem, kuri tiek sniegti abonentiem - Dominējošā stāvoklī esoša uzņēmuma cenu prakse - Konkurentu maržu samazināšana - Cena, kuru ir apstiprinājusi valsts regulatīvā iestāde - Dominējošā stāvoklī esošā uzņēmuma rīcības brīvība - Vainojamība pārkāpumā - Jēdziens “pārkāpums” - Tikpat efektīva konkurenta kritērijs - Maržu samazināšanas aprēķināšana - Ļaunprātīgas rīcības sekas - Naudas soda apmērs)

2010/C 346/06

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Deutsche Telekom AG (pārstāvji — U. Quack, S. Ohlhoff un M. Hutschneider, Rechtsanwälte)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Komisija (pārstāvji — K. Mojzesowicz, W. Mölls un O. Weber), Vodafone D2 GmbH, iepriekš — Vodafone AG & Co. KG, iepriekš — Arcor AG & Co. KG (pārstāvis — M. Klusmann), Versatel NRW GmbH, iepriekš — Tropolys NRW GmbH, iepriekš — CityKom Münster GmbH Telekommunikationsservice, EWE TEL GmbH, HanseNet Telekommunikation GmbH, Versatel Nord GmbH, iepriekš — Versatel Nord-Deutschland GmbH, iepriekš — KomTel Gesellschaft für Kommunikations- und Informationsdienste mbH, NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH, Versatel Süd GmbH, iepriekš — Versatel Süd-Deutschland GmbH, iepriekš — tesion Telekommunikation GmbH, Verstel West GmbH, iepriekš — Versatel West-Deutschland GmbH, iepriekš — Versatel Deutschland GmbH & Co. KG (pārstāvis — N. Nolte, Rechtsanwalt)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Pirmās instances tiesas (piektā palāta paplašinātā sastāvā) 2008. gada 10. aprīļa spriedumu lietā T-271/03 Deutsche Telekom/Komisija, ar kuru Pirmās instances tiesa noraidīja prasību atcelt Komisijas 2003. gada 21. maija Lēmumu 2003/707/EK par procedūru par EKL 82. panta piemērošanu (Lietas COMP/C-1/37.451, 37.578, 37.579 — Deutsche Telekom AG) (OV L 263, 9. lpp.) un, pakārtoti, prasību samazināt prasītājai uzlikto naudas sodu — Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana — Cenas par piekļuvi fiksētajam telekomunikāciju tīklam Vācijā — Dominējoša uzņēmuma rīcības ļaunprātība, izrakstot saviem konkurentiem rēķinus par augstākiem tarifiem par starppakalpojumiem piekļuvei vietējam tīklam, nekā tā paša galalietotājiem

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Deutsche Telekom AG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 223, 30.08.2008.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/5


Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Lietuvas Republika

(Lieta C-350/08) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - 2003. gada pievienošanās akts - Pievienojošos valstu pienākumi - Acquis communautaire - Direktīvas 2001/83/EK un 2003/63/EK - Regula (EEK) Nr. 2309/93 un Regula (EK) Nr. 726/2004 - Cilvēkiem paredzētas zāles - Līdzīgas biotehnoloģiski iegūtas bioloģiskas izcelsmes zāles - Pirms pievienošanās piešķirta valsts tirdzniecības atļauja)

2010/C 346/07

Tiesvedības valoda — lietuviešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — A. Steiblytė un M. Šimerdová)

Atbildētāja: Lietuvas Republika (pārstāvji — D. Kriaučiūnas un R. Mackevičienė)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvas 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (OV L 311, 67. lpp.), kurā grozījumi veikti ar Direktīvu 2003/63/EK, 6. panta 1. punkta un I pielikuma II daļas 4. punkta, kā arī Padomes 1993. gada 22. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2309/93, ar ko nosaka kārtību, kā Kopienā apstiprina un pārrauga cilvēkiem paredzētas zāles un veterinārās zāles, kā arī izveido Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūru (OV L 214, 1. lpp.), 3. panta 1. punkta un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulas (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (OV L 136, 1. lpp.), 3. panta 1. punkta pārkāpums — Valsts atļaujas līdzīgu bioloģiskas izcelsmes zāļu “Grasalva” tirdzniecībai paturēšana spēkā

Rezolutīvā daļa:

1)

paturot spēkā zāļu “Grasalva” valsts tirdzniecības atļauju, Lietuvas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai ir noteikti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīvas 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar Komisijas 2003. gada 25. jūnija Direktīvu 2003/63/EK, 6. panta 1. punktu, kā arī Padomes 1993. gada 22. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2309/93, ar ko nosaka kārtību, kā Kopienā apstiprina un pārrauga cilvēkiem paredzētas zāles un veterinārās zāles, kā arī izveido Eiropas Zāļu novērtēšanas aģentūru, 3. panta 1. punktu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regulas (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru, 3. panta 1. punktu;

2)

Lietuvas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 247, 27.09.2008.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/5


Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Audiencia Provincial de Barcelona (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — PADAWAN SL/Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

(Lieta C-467/08) (1)

(Tiesību aktu tuvināšana - Autortiesības un blakustiesības - Direktīva 2001/29/EK - Reproducēšanas tiesības - Izņēmumi un ierobežojumi - Izņēmums saistībā ar personiskai lietošanai paredzētu kopiju - Jēdziens “taisnīga atlīdzība” - Vienveidīga interpretācija - Ieviešana dalībvalstīs - Kritēriji - Ierobežojumi - Nodeva par pavairošanu personiskai lietošanai, kas piemērojama digitālās reproducēšanas iekārtām, ierīcēm un datu nesējiem)

2010/C 346/08

Tiesvedības valoda — spāņu

Iesniedzējtiesa

Audiencia Provincial de Barcelona

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: PADAWAN SL

Atbildētāja: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)

klātesot: Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Asociación de Artistas Intérpretes o Ejecutantes — Sociedad de Gestión de España (AIE), Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO)

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Audiencia Provincial de Barcelona — Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvas 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV L 167, 10. lpp.) 5. panta 2. punkta b) apakšpunkta interpretācija — Reproducēšanas tiesības — Izņēmumi un ierobežojumi — Taisnīga atlīdzība — Sistēma ar digitālo reproducēšanu saistītu iekārtu, aparātu un materiālu aplikšanai ar nodevu

Rezolutīvā daļa:

1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvas 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā 5. panta 2. punkta b) apakšpunktā paredzētais jēdziens “taisnīga atlīdzība” ir autonoms Savienības tiesību jēdziens, kurš ir jāinterpretē vienveidīgi visās dalībvalstīs, kas paredzējušas izņēmumu saistībā ar kopiju personiskai lietošanai, neatkarīgi no tām piešķirtās iespējas Savienības tiesībās un tostarp minētajā direktīvā paredzētajās robežās noteikt taisnīgas atlīdzības maksāšanas veidu, finansējuma mehānismu un iekasēšanu, kā arī tās apjomu;

2)

Direktīvas 2001/29 5. panta 2. punkta b) apakšpunkts ir interpretējams tādējādi, ka rodamais attiecīgo personu interešu “taisnīgais līdzsvars” nozīmē, ka taisnīgā atlīdzība ir jāaprēķina, obligāti pamatojoties uz kritēriju par kaitējumu aizsargāto darbu autoriem, kas radīts, ieviešot izņēmumu saistībā ar kopiju personiskai lietošanai. Minētā “taisnīgā līdzsvara” prasībām atbilst, ka taisnīga atlīdzība ir jāfinansē personām, kurām ir digitālās reproducēšanas iekārtas, ierīces un datu nesēji un kuras šādi — juridiski vai faktiski — minētās iekārtas nodod privātpersonu rīcībā vai sniedz tām reproducēšanas pakalpojumus, ja šīm personām ir iespēja pārnest faktisko finansējuma pienākumu uz lietotājiem — privātpersonām;

3)

Direktīvas 2001/29 5. panta 2. punkta b) apakšpunkts ir interpretējams tādējādi, ka jāpastāv saiknei starp taisnīgas atlīdzības finansēšanai paredzētās nodevas piemērošanu digitālās reproducēšanas iekārtām, ierīcēm un datu nesējiem un to prezumēto izmantošanu reproducēšanai privātām vajadzībām. Līdz ar to nodevas par kopiju privātām vajadzībām vienveidīga piemērošana digitālās reproducēšanas iekārtām, ierīcēm un datu nesējiem, kuri nav nodoti citu personu lietošanā un acīmredzami ir paredzēti citiem mērķiem nekā kopiju personiskai lietošanai izgatavošana, nav saderīga ar Direktīvu 2001/29.


(1)  OV C 19, 24.01.2009, 12. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/6


Tiesas (virspalāta) 2010. gada 26. oktobra spriedums — Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste/Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-482/08) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Lēmums 2008/633/TI - Izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropas Policijas biroja (Eiropola) piekļuve Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus - Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana - Apvienotās Karalistes izslēgšana no lēmuma pieņemšanas procedūras - Spēkā esamība)

2010/C 346/09

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (pārstāvji — V. Jackson, I. Rao un T. Ward, Barrister)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — J. Schutte un R. Szostak)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Spānijas Karaliste (pārstāvis — J. M. Rodríguez Cárcamo), Eiropas Komisija (pārstāvji — M. Wilderspin un B. D. Simon)

Priekšmets

LES 35. panta 6. punkts — Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmuma 2008/633/TI par izraudzīto dalībvalstu iestāžu un Eiropola piekļuvi Vīzu informācijas sistēmai (VIS) konsultāciju nolūkos, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristu nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus (OV L 218, 129. lpp.), atcelšana — Apvienotās Karalistes izslēgšana no minētā lēmuma pieņemšanas procedūras — Būtisku formas prasību pārkāpums

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste atlīdzina tiesāšanās izdevumus;

3)

Spānijas Karaliste un Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 32, 07.02.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/7


Tiesas (virspalāta) 2010. gada 12. oktobra spriedums (Vestre Landsret, Dānija, lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ingeniørforeningen i Danmark, kas pārstāv Ole Andersen/Region Syddanmark

(Lieta C-499/08) (1)

(Direktīva 2000/78/EK - Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā - Diskriminācijas vecuma dēļ aizliegums - Atteikums izmaksāt atlaišanas pabalstu darba ņēmējiem, kuriem ir tiesības uz vecuma pensiju)

2010/C 346/10

Tiesvedības valoda — dāņu

Iesniedzējtiesa

Vestre Landsret, Dānija

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Ingeniørforeningen i Danmark, kas pārstāv Ole Andersen

Atbildētājs: Region Syddanmark

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Vestre Landsret — Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV L 303, 16. lpp.), 2. un 6. panta interpretācija — Valsts tiesību akti, kas paredz atlaišanas pabalsta samaksu tiem no darba atlaistajiem darbiniekiem, kuri vienā un tajā pašā uzņēmumā nepārtraukti ir nostrādājuši noteiktu gadu skaitu, izņemot, ja šie darbinieki ir sasnieguši vecumu, kurā viņiem ir tiesības saņemt vecuma pensiju, kurā iemaksas ir veicis viņu darba devējs — Tiešā vai netiešā diskriminācija vecuma dēļ

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, 2. pants un 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem netiek pieļauts valsts tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram darba ņēmēji, kuriem ir tiesības saņemt viņu darba devēja atbilstoši pensiju shēmai, kurai šie darba ņēmēji ir pievienojušies pirms 50 gadu vecuma sasniegšanas, maksājamo vecuma pensiju, vienīgi šī iemesla dēļ nevar saņemt īpašo atlaišanas pabalstu, kas ir paredzēts, lai veicinātu uzņēmumā vairāk nekā 12 gadus nostrādājušo darba ņēmēju profesionālo reintegrāciju.


(1)  OV C 19, 24.01.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/7


Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Maltas Republika

(Lieta C-508/08) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Jūras transporta pakalpojumu sniegšanas brīvība - Regula (EEK) Nr. 3577/92 - 1. un 4. pants - Kabotāžas pakalpojumi dalībvalstī - Pienākums noslēgt sabiedriskā pakalpojuma līgumus nediskriminējot - Ekskluzīva līguma noslēgšana bez iepriekšēja uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā pirms dalībvalsts pievienošanās Savienībai)

2010/C 346/11

Tiesvedības valoda — maltiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Aquilina un K. Simonsson)

Atbildētāja: Maltas Republika (pārstāvji — S. Camilleri, L. Spiteri un A. Fenech)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — Padomes 1992. gada 7. decembra Regulas (EEK), ar ko piemēro principu, kurš paredz jūras transporta pakalpojumu sniegšanas brīvību dalībvalstīs (jūras kabotāža) (OV L 364, 7. lpp.), pārkāpums — Ekskluzīva līguma noslēgšana par jūras kabotāžas nodrošināšanu starp Maltu un Gozo bez iepriekšēja uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Eiropas Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 32, 07.02.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/8


Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Anotato Dikastirio Kyprou (Kipras Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Symvoulio Apochetefseon Lefkosias/Anatheoritiki Archi Prosforon

(Lieta C-570/08) (1)

(Publiskais iepirkums - Direktīva 89/665/EEK - 2. panta 8. punkts - Iestāde, kas ir atbildīga par pārsūdzības procedūru un kam nav tiesu iestādes rakstura - Līgumslēdzējas iestādes lēmuma pieņemt piedāvājumu atcelšana - Iespēja līgumslēdzējai iestādei iesniegt apelācijas sūdzību par šādu atcelšanu tiesu iestādē)

2010/C 346/12

Tiesvedības valoda — grieķu

Iesniedzējtiesa

Anotato Dikastirio Kyprou

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Symvoulio Apochetefseon Lefkosias

Atbildētāja: Anatheoritiki Archi Prosforon

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Anotato Dikastirio Kyprou (Kipra) — Padomes 1989. gada 21. decembra Direktīvas 89/665/EEK par to normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz pārsūdzības procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes un būvdarbu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesības (OV L 395, 33. lpp.), 2. panta 8. punkta interpretācija — Līgumslēdzējas iestādes tiesības celt prasību tiesā, kas vērsta pret kompetentās iestādes lēmumiem saskaņā ar attiecīgo tiesību noteikumu, ja šī iestāde nav tiesu iestāde

Rezolutīvā daļa:

Padomes 1989. gada 21. decembra Direktīvas 89/665/EEK par to normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz izskatīšanas [pārskatīšanas] procedūru piemērošanu, piešķirot [tiesības noslēgt] piegādes un uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām [piegādes un būvdarbu publiskā iepirkuma līgumus], ar grozījumiem, kas izdarīti ar Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīvu 92/50/EEK, 2. panta 8. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nerada dalībvalstīm pienākumu arī līgumslēdzējām iestādēm paredzēt tiesības vērsties tiesā par iestāžu, kas nav tiesu iestādes un kas atbild par pārskatīšanas procedūru publisko iepirkumu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanā, lēmumiem. Tomēr šis noteikums neliedz dalībvalstīm vajadzības gadījumā paredzēt to attiecīgajās tiesību sistēmās šādas pārsūdzības tiesības līgumslēdzējām iestādēm.


(1)  OV C 55, 07.03.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/8


Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Gudrun Schwemmer/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse

(Lieta C-16/09) (1)

(Sociālais nodrošinājums - Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Nr. 574/72 - Ģimenes pabalsti - Noteikumi par pārklāšanās novēršanu - Regulas Nr. 1408/71 76. panta 2. punkts - Regulas Nr. 574/72 10. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Bērni, kuri dzīvo dalībvalstī ar savu māti, kura atbilst nosacījumiem ģimenes pabalstu saņemšanai, un kuru tēvs, kurš strādā Šveicē un kurš a priori atbilst nosacījumiem šāda paša veida ģimenes pabalstu saņemšanai atbilstoši Šveices tiesību aktiem, šos pabalstus atturas pieprasīt)

2010/C 346/13

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzhof

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Gudrun Schwemmer

Atbildētāja: Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Bundesfinanzhof — 76. panta 2. punkta interpretācija Padomes 1971. gada 14. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (OV L 149, 2. lpp), kā arī 10. panta 1. punkta a) apakšpunkta interpretācija Padomes 1972. gada 21. marta Regulā (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (OV L 74, 1. lpp.) — Valsts noteikšana, kurai ir jāpiešķir ģimenes pabalsti — Nesaskaitīšanas noteikumi — Bērni, kuri dzīvo vienā dalībvalstī ar savu māti, kas atbilst nosacījumiem, lai tur saņemtu ģimenes pabalstus, un kuru tēvs, kas dzīvo Šveicē un atbilst nosacījumiem, lai saņemtu tāda paša veida ģimenes pabalstus saskaņā ar Šveices tiesību aktiem, tīši nepiesakās šādu pabalstu piešķiršanai, lai kaitētu šķirtajai sievai — Bērnu pabalsts

Rezolutīvā daļa:

Padomes 1971. gada 14. jūnija Regulas (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, 76. pants, kā arī Padomes 1972. gada 21. marta Regulas (EEK) Nr. 574/72, ar ko nosaka Regulas Nr. 1408/71 īstenošanas noteikumus, 10. pants to redakcijās, kas grozītas un atjauninātas ar Padomes 1996. gada 2. decembra Regulu (EK) Nr. 118/97 un kas grozītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 13. aprīļa Regulu (EK) Nr. 647/2005, interpretējami tādējādi, ka dalībvalsts, kurā viens no vecākiem dzīvo ar bērniem, tiesību aktos paredzētās tiesības uz pabalstu, kurām nav piemērojams nosacījums par apdrošināšanu, nodarbinātību vai pašnodarbinātību, nevar daļēji apturēt tādā situācijā, kāda ir izskatāmajā lietā, kad bijušais laulātais, kurš ir otrs no bērnu vecākiem, principā ir tiesīgs saņemt ģimenes pabalstus dalībvalstī, kurā viņš ir nodarbināts kādā profesijā, vai nu atbilstoši šis dalībvalsts tiesību aktiem, vai arī saskaņā ar Regulas Nr. 1408/71 73. pantu, bet minētos pabalstus faktiski nesaņem, jo nav iesniedzis pieteikumu par to piešķiršanu.


(1)  OV C 90, 18.04.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/9


Tiesas (virspalāta) 2010. gada 12. oktobra spriedums (Arbeitsgericht Hamburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Gisela Rosenbladt/Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH

(Lieta C-45/09) (1)

(Direktīva 2000/78/EK - Diskriminācija vecuma dēļ - Darba līguma izbeigšana, iestājoties pensionēšanās vecumam)

2010/C 346/14

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Arbeitsgericht Hamburg

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Gisela Rosenbladt

Atbildētājs: Oellerking Gebäudereinigungsges.mbH

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Arbeitsgericht Hamburg — Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV L 303, 16. lpp.), 1. panta un 2. panta 1. punkta interpretācija — Diskriminācijas vecuma dēļ aizliegums — Vispārīgi piemērojams koplīgums, kurā paredzēta automātiska darba tiesisko attiecību izbeigšana, kad darbinieks sasniedzis 65 gadu vecumu, neatkarīgi no ekonomiskās, sociālās vai demogrāfiskās situācijas vai faktiskās situācijas darba tirgū

Rezolutīvā daļa:

1)

Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, 6. panta 1. punkts ir interpretējams tādējādi, ka tam nav pretrunā tāda valsts tiesību norma kā Likuma par vienlīdzīgu attieksmi (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) 10. panta 5. punkts, atbilstoši kurai par spēkā esošiem ir atzīstami noteikumi par darba līgumu automātisku izbeigšanu, darba ņēmējam sasniedzot pensionēšanās vecumu, tiktāl, ciktāl, pirmkārt, minētā norma ir objektīvi un saprātīgi pamatota ar nodarbinātības politikas un darba tirgus mērķi un, otrkārt, līdzekļi šī mērķa sasniegšanai ir atbilstoši un vajadzīgi. Šai atļaujas īstenošanai ar koplīgumu palīdzību kā tādai nav izslēgta pārbaude tiesā, taču saskaņā ar minētās direktīvas 6. panta 1. punktu, tai arī atbilstošā un vajadzīgā veidā ir jābūt vērstai uz leģitīma mērķa sasniegšanu;

2)

Direktīvas 2000/78 6. panta 1. punkts ir interpretējams tādējādi, ka tam nav pretrunā tāds pasākums kā Ģenerālvienošanās par telpu uzkopšanā nodarbinātajiem darba ņēmējiem (Allgemeingültiger Rahmentarifvertrag für die gewerblichen Beschäftigten in der Gebäudereinigung) 19. panta 8. punktā paredzētais noteikums par automātisku darba līgumu izbeigšanu ar darba ņēmējiem, kuri sasnieguši 65 gadu vecumu, kad tie var saņemt vecuma pensiju;

3)

Direktīvas 2000/78 1. un 2. pants ir interpretējami tādējādi, ka tiem nav pretrunā fakts, ka dalībvalsts atzīst par vispārpiemērojamu tādu koplīgumu, kāds aplūkots pamata lietā, tiktāl, ciktāl ar to darba ņēmējiem, uz kuriem šis koplīgums attiecas, netiek liegta normās par diskriminācijas vecuma dēļ aizliegumu paredzētā aizsardzība.


(1)  OV C 102, 01.05.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/9


Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Polijas Republika

(Lieta C-49/09) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Pievienotās vērtības nodoklis - Direktīva 2006/112/EK - Vēlāka dalībvalsts pievienošanās - Pārejas noteikumi - Piemērošana laikā - Samazinātas likmes piemērošana - Zīdaiņu apģērbi un to piederumi un bērnu apavi)

2010/C 346/15

Tiesvedības valoda — poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — D. Triantafyllou un K. Herrmann)

Atbildētāja: Polijas Republika (pārstāvji — M. Szpunar, M. Dowgielewicz, M. Jarosz un A. Rutkowska)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 1. lpp.) 98. panta, skatot to saistībā ar III pielikumu, pārkāpums — Samazinātas PVN likmes piemērošana zīdaiņu apģērbam un zīdaiņu apģērba piederumiem, kā arī bērnu apaviem

Rezolutīvā daļa:

1)

piemērojot samazinātu pievienotās vērtības nodokļa likmi 7 % apmērā zīdaiņu apģērbu un to piederumu, kā arī bērnu apavu piegādēm, importam un iegādei Kopienā, Polijas Republika nav izpildījusi Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 98. pantā, skatītā kopā ar III pielikumu, paredzētos pienākumus;

2)

Polijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 102, 01.05.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/10


Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums (Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Landkreis Bad Dürkheim/Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

(Lieta C-61/09) (1)

(Kopējā lauksaimniecības politika - Integrēta pārvaldības un kontroles sistēma noteiktām atbalsta shēmām - Regula (EK) Nr. 1782/2003 - Vienreizējo maksājumu shēma - Kopīgi tiešā atbalsta shēmu noteikumi - Jēdziens “hektārs, par kuru ir tiesības pretendēt uz atbalstu” - Ar lauksaimniecību nesaistīta darbība - Nosacījumi, lai lauksaimniecības zemi uzskatītu par saimniecībai piederošu zemi)

2010/C 346/16

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Landkreis Bad Dürkheim

Atbildētājs: Aufsichts-und Dienstleistungsdirektion

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz –Padomes 2003. gada 29. septembra Regulas (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (OV L 270, 1. lpp.), 44. panta 2. punkta interpretācija — Jēdzienu “lauksaimniecības zeme” un “ar lauksaimniecību nesaistītas darbības” interpretācija gadījumā, kad vides aizsardzības mērķis prevalē pār lauksaimnieciskās ražošanas mērķi — Nosacījumi, lai lauksaimniecības zemi uzskatītu par saimniecībai piederošu zemi

Rezolutīvā daļa:

1)

Padomes 2003. gada 29. septembra Regulas (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001, un kas grozīta ar Padomes 2006. gada 19. decembra Regulu (EK) Nr. 2013/2006, 44. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pretrunā nav fakts, ka tiesības pretendēt uz atbalstu ir par tādu zemi, kuru izmanto arī lauksaimniecībai, taču galvenokārt tā tiek izmantota ainavu sakopšanas un dabas aizsardzības mērķiem. Turklāt fakts, ka lauksaimniekam ir noteikti jāpilda dabas aizsardzības iestādes rīkojumi, darbībai, kura atbilst minētās regulas 2. panta c) punktā minētajai definīcijai, neatņem tās lauksaimniecisko raksturu;

2)

Regulas Nr. 1782/2003, kas grozīta ar Regulu Nr. 2013/2006, 44. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka:

lai lauksaimniecības zemi uzskatītu par lauksaimnieka saimniecībai piederošu, nav nepieciešams, lai tā būtu saimniecības rīcībā, pamatojoties uz nomas līgumu vai citu līdzīga veida nomas darījumu, kas noslēgts par atlīdzību;

tam nav pretrunā fakts, ka par saimniecībai piederošu tiek uzskatīta tāda zeme, kas lauksaimnieka rīcībā ir nodota bez atlīdzības, lauksaimniekam par to veicot tikai iemaksas profesionālajai apvienībai, lai tas to izmantotu noteiktā veidā un uz noteiktu laiku atbilstoši dabas aizsardzības mērķiem ar nosacījumu, ka šis lauksaimnieks šo zemi var izmantot savām lauksaimnieciskajām darbībām ar pietiekamu autonomiju vismaz 10 mēnešus, un ka,

lai attiecīgo zemi uzskatītu par lauksaimnieka saimniecībai piederošu, nav nozīmes apstāklim, ka lauksaimniekam ir pienākums veikt noteiktus darbus trešās personas labā, saņemot par to atlīdzību, ja lauksaimnieks šo zemi izmanto savām lauksaimnieciskajām darbībām savā vārdā un uz sava rēķina.


(1)  OV C 113, 16.05.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/11


Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums — Nuova Agricast Srl, Cofra srl/Eiropas Komisija

(Lieta C-67/09 P) (1)

(Apelācija - Valsts atbalsts - Ieguldījumu atbalsta shēma Itālijas mazāk attīstītajiem reģioniem - Komisijas lēmums, ar kuru šī shēma ir atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu - Prasības atlīdzināt kaitējumu, kas esot nodarīts šī lēmuma pieņemšanas rezultātā - Pārejas pasākumi starp šo shēmu un iepriekšējo shēmu - Komisijas lēmuma neiebilst pret iepriekšējo shēmu piemērojamība laikā - Tiesiskās drošības, tiesiskās paļāvības un vienlīdzīgas attieksmes principi)

2010/C 346/17

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēji: Nuova Agricast Srl, Cofra srl (pārstāvis — M.A. Calabrese, avvocato)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija (pārstāvji — V. Di Bucci un E. Righini)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība, kas iesniegta par Pirmās instances tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 2. decembra spriedumu apvienotajās lietās T-362/05 un T-363/05 Nouva Agricast/Komisija, ar kuru Pirmā instances tiesa noraidīja prasību par zaudējumu atlīdzību, kas apelācijas sūdzības iesniedzējām esot nodarīti Komisijas 2000. gada 12. jūlija lēmuma, ar kuru par saderīgu ar kopējo tirgu tika atzīta atbalsta shēma ieguldījumiem mazāk attīstītajos Itālijas reģionos (valsts atbalsts N 715/99 — Itālija (SG 2000 D/105754)), pieņemšanas rezultātā un Komisijas rīcības procedūrā pirms šī lēmuma pieņemšanas dēļ

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Nuova Agricast Srl un Cofra Srl atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 90, 18.04.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/11


Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Établissements Rimbaud SA/Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence

(Lieta C-72/09) (1)

(Tiešie nodokļi - Kapitāla brīva aprite - Juridiskas personas, kuras ir reģistrētas trešā valstī, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts - Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu dalībvalstī - Nodoklis no šī nekustamā īpašuma tirgus vērtības - Atteikums atbrīvot no nodokļa - Krāpšanas apkarošana nodokļu jomā - Izvērtēšana saistībā ar EEZ līgumu)

2010/C 346/18

Tiesvedības valoda — franču

Iesniedzējtiesa

Cour de cassation

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Établissements Rimbaud SA

Atbildētāji: Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Cour de cassation (Francija) — 1992. gada 2. maija Līguma par Eiropas ekonomikas zonu (OV 1994, L 1, 3. lpp.) 40. panta interpretācija — Nodoklis, kas uzlikts Francijā esošo nekustamo īpašumu tirgus vērtībai — Juridisko personu, kuras dibinātas Francijā vai kādā no Eiropas ekonomikas zonas valstīm atbrīvošana no nodokļa ar nosacījumu, ka starp Franciju un šo valsti ir noslēgts nolīgums par administratīvās palīdzības sniegšanu, lai apkarotu krāpšanos nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas, vai arī tad, ja saskaņā ar līgumu, kurā iekļauta nediskriminācijas klauzula, šīm juridiskām personām nedrīkst uzlikt pienākumu maksāt lielākus nodokļus nekā tas tiek prasīts no Francijā dibinātajām sabiedrībām — Atteikums piešķirt atbrīvojumu Lihtenšteinā dibinātai sabiedrībai

Rezolutīvā daļa:

1992. gada 2. maija Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 40. pants pieļauj tādus valsts tiesību aktus, par kādiem ir runa pamata prāvā, saskaņā ar kuriem no nodokļa no nekustamā īpašuma, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā, tirgus vērtības ir atbrīvotas sabiedrības, kuru juridiskā adrese ir šīs dalībvalsts teritorijā, saskaņā ar kuriem šis atbrīvojums no nodokļa sabiedrībai, kuras juridiskā adrese ir trešās valsts teritorijā, kura ir Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, ir piemērojams tikai tad, ja starp šo dalībvalsti un šo trešo valsti ir noslēgts nolīgums par administratīvās palīdzības sniegšanu, lai apkarotu krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, vai arī tad, ja saskaņā ar līgumu, kurā iekļauta nediskriminācijas pilsonības dēļ klauzula, šīm juridiskajām personām nedrīkst uzlikt pienākumu maksāt lielākus nodokļus, nekā tas tiek prasīts no dalībvalsts teritorijā reģistrētajām sabiedrībām.


(1)  OV C 102, 01.05.2009, 12. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/12


Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Symvoulio tis Epikrateias, Grieķija, lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Idryma Typou A.E./Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

(Lieta C-81/09) (1)

(Brīvība veikt uzņēmējdarbību - Kapitāla brīva aprite - Sabiedrību tiesības - Pirmā direktīva 68/151/EEK - Akciju sabiedrība, kas darbojas preses un televīzijas jomā - Sabiedrība un akcionārs, kuram pieder vairāk nekā 2,5 % akciju - Kopīgs un solidārs administratīvs naudas sods)

2010/C 346/19

Tiesvedības valoda — grieķu

Iesniedzējtiesa

Symvoulio tis Epikrateias

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Idryma Typou A.E.

Atbildētājs: Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Symvoulio tis Epikrateias — Padomes 1968. gada 9. marta Pirmā direktīvas Nr. 68/151/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses (OV L 65, 8. lpp.), 1. panta interpretācija — Valsts tiesību noteikums, ar kuru starp akciju sabiedrību preses un televīzijas nozarē un tās akcionāriem, kuru turējumā atrodas vairāk par 2,5 % no kopējā kapitāla, ir noteikta solidāra atbildība par administratīvajiem sodiem, kas piemēroti saistībā ar šīs sabiedrības darbību

Rezolutīvā daļa:

1)

Padomes 1968. gada 9. marta Pirmā direktīva 68/151/EEK par to, kā vienādošanas nolūkā koordinēt nodrošinājumus, ko dalībvalstis prasa no sabiedrībām Līguma 58. panta otrās daļas nozīmē, lai aizsargātu sabiedrību dalībnieku un trešo personu intereses, ir interpretējama tādējādi, ka tā nav pret tādu valsts tiesisko regulējumu, kāds ir paredzēts Likuma Nr. 2328/1995 “Privātās televīzijas un vietēja mēroga radio darbības juridiskais režīms, tiesiskais regulējums, kas reglamentē jautājumus saistībā ar radio un televīzijas tirgu un citas normas”, kas grozīts ar Likumu Nr. 2644/1998 “Par radio un televīzijas pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību”, 4. panta 3. punktā, saskaņā ar kuru šī paša panta iepriekšējos punktos paredzētie naudas sodi par tiesību aktu un ētikas normu, ar kuriem tiek reglamentēta televīzijas raidorganizāciju darbība, pārkāpšanu ir jāpiemēro kopīgi un solidāri ne tikai sabiedrībai, kurai ir piešķirta licence dibināt un pārvaldīt televīzijas raidorganizāciju, bet arī visiem tās akcionāriem, kuriem pieder vairāk nekā 2,5 % no sabiedrības kapitāla;

2)

LESD 49. un 63. pants ir interpretējami tādējādi, ka tie ir pret šādu valsts tiesisko regulējumu.


(1)  OV C 102, 01.05.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/12


Tiesas (virspalāta) 2010. gada 26. oktobra spriedums (Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ingrid Schmelz/Finanzamt Waldviertel

(Lieta C-97/09) (1)

(Sestā PVN direktīva - 24. panta 3. punkts un 28.i pants - Direktīva 2006/112/EK - 283. panta 1. punkta c) apakšpunkts - Spēkā esamība - EKL 12., 43. un 49. pants - Vienlīdzīgas attieksmes princips - Īpašs režīms mazajiem uzņēmumiem - Atbrīvojums no PVN - Atbrīvojuma atteikums nodokļu maksātājiem, kas reģistrēti citās dalībvalstīs - “Gada apgrozījuma” jēdziens)

2010/C 346/20

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Ingrid Schmelz

Atbildētāja: Finanzamt Waldviertel

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Tādas frāzes spēkā esamība, kas ietverta 24. panta 3. punktā un 28.i pantā Padomes 1977. gada 17. maija Sestās Direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (OV L 145, 1. lpp.), kas ir grozīta ar Padomes 1992. gada 14. decembra Direktīva 92/111/EEK, ar ko groza Direktīvu 77/388/EEK un ievieš vienkāršošanas pasākumus attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļiem (OV L 384, 47. lpp.), kā arī tādas frāzes spēkā esamība, kas ietverta Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 1. lpp.) 283. panta 1. punkta c) apakšpunktā — Īpašs PVN režīms mazajiem uzņēmumiem, kas pieļauj atbrīvojumu no nodokļa, izņemot preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanai, ko veic nodokļa maksātājs, kas nav reģistrēts valsts iekšzemē — Nodokļa atbrīvojuma atteikums citā ES dalībvalstī reģistrētam nodokļa maksātājam, pamatojoties uz iepriekš minētajām normām — Šāda režīma saderība ar EKL 12., 43. un 49. pantu, kā arī ar Kopienu tiesību vispārīgajiem principiem — Iepriekš minēto frāžu spēkā neesamības gadījumā lūgums interpretēt jēdzienu “gada apgrozījums”, pirmkārt, iepriekš minētās Direktīvas 77/388/EEK 24. panta nozīmē un XV pielikuma IX daļas “Nodokļi” 2. punkta c) apakšpunkta nozīmē Aktā par Norvēģijas Karalistes, Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās nosacījumiem un Eiropas Savienības pamatā esošo Līgumu pielāgojumiem (OV C 241, 335. lpp.), kā arī, otrkārt, iepriekš minētās Direktīvas 2006/112/EK 287. panta nozīmē

Rezolutīvā daļa:

1)

jautājumu pārbaude nav atklājusi neko tādu, kas varētu ietekmēt Padomes 1977. gada 17. maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze, kas ir grozīta ar Padomes 2006. gada 14. februāra Direktīvu 2006/18/EK, 24. panta 3. punkta un 28.i panta, kā arī Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 283. panta 1. punkta c) apakšpunkta spēkā esamību, ņemot vērā EKL 49. pantu;

2)

Direktīvas 77/388, kas ir grozīta ar Direktīvu 2006/18, 24. un 24.a pants, kā arī Direktīvas 2006/112 284.–287. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka jēdziens “gada apgrozījums” attiecas uz uzņēmuma apgrozījumu gada laikā tajā dalībvalstī, kurā tas ir reģistrēts.


(1)  OV C 129, 06.06.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/13


Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums (Court of Appeal (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Axa UK plc

(Lieta C-175/09) (1)

(Sestā PVN direktīva - Atbrīvojums - 13. panta B daļas d) punkta 3. apakšpunkts - Darbības, kas ir saistītas ar maksājumiem un pārskaitījumiem - Prasījumu piedziņa - Maksājumu plāni zobārstniecības pakalpojumiem - Maksājumu iekasēšanas un apstrādes pakalpojumi pakalpojumu sniedzēja klientu vārdā)

2010/C 346/21

Tiesvedības valoda — angļu

Iesniedzējtiesa

Court of Appeal

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs

Atbildētājs: Axa UK plc

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Court of Appeal — Padomes Direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (OV L 145, 1. lpp.), 13. panta B daļas d) punkta 3. apakšpunkta interpretācija — Atbrīvojumi — Piemērošanas joma — Jēdziens “pakalpojumi, kuru mērķis ir naudas līdzekļu pārskaitīšana un juridisku un finansiālu izmaiņu radīšana” — Komersanta klientu prasījumu iekasēšana, apstrāde un piedziņa — Maksājumu plāni zobārstniecības pakalpojumiem

Rezolutīvā daļa:

Padomes 1977. gada 17. maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze, 13. panta B daļas d) punkta 3. apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šajā tiesību normā paredzētais atbrīvojums no PVN neattiecas uz tāda pakalpojuma sniegšanu, kas būtībā nozīmē, ka trešās puses bankai, izmantojot “tiešā debeta” sistēmu, tiek lūgts pārskaitīt summu, kura šai pusei ir jāmaksā pakalpojumu sniedzēja klientam, uz pakalpojumu sniedzēja kontu, klientam tiek nosūtīta atskaite par saņemtajām summām, notiek sazināšanās ar trešo pusi, no kuras pakalpojumu sniedzējs nav saņēmis maksājumu, un, visbeidzot, pakalpojumu sniedzēja bankai tiek dots rīkojums pārskaitīt saņemtos maksājumus uz klienta bankas kontu, no tiem atskaitot pakalpojumu saņēmēja atlīdzību.


(1)  OV C 153, 04.07.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/14


Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Volvo Car Germany GmbH/Autohof Weidensdorf GmbH

(Lieta C-203/09) (1)

(Direktīva 86/653/EEK - Pašnodarbināti tirdzniecības pārstāvji - Pārstāvības līguma izbeigšana pēc pilnvarotāja iniciatīvas - Pārstāvja tiesības uz atlīdzību)

2010/C 346/22

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Volvo Car Germany GmbH

Atbildētāja: Autohof Weidensdorf GmbH

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Bundesgerichtshof — Padomes 1986. gada 18. decembra Direktīvas 86/653/EEK par dalībvalstu tiesību aktu koordinēšanu attiecībā uz pašnodarbinātiem tirdzniecības pārstāvjiem (OV L 382, 17. lpp.) 18. panta a) punkta interpretācija — Pārstāvības līguma izbeigšana pēc pilnvarotāja iniciatīvas — Pārstāvja tiesības uz atlīdzību — Valsts regulējums, kas paredz šo tiesību zaudēšanu pārstāvja pārkāpuma dēļ, kas attaisno tūlītēju līguma izbeigšanu, pat ja šis pārkāpums noticis laikposmā no pārstāvja līguma uzteikšanas līdz tā izbeigšanās brīdim un pilnvarotājam par pārkāpumu kļuva zināms tikai pēc līguma izbeigšanās

Rezolutīvā daļa:

Padomes 1986. gada 18. decembra Direktīvas 86/653/EEK par dalībvalstu tiesību aktu koordinēšanu attiecībā uz pašnodarbinātiem tirdzniecības pārstāvjiem 18. panta a) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to nav pieļauts, ka pašnodarbinātam tirdzniecības pārstāvim tiek liegta tā klientūras atlīdzība tad, ja pilnvarotājs konstatē šā pārstāvja pieļauto pienākumu neizpildi, kas notikusi pēc paziņošanas par līguma izbeigšanu ar iepriekšēju paziņojumu un pirms līguma izbeigšanās un kas varētu attaisnot attiecīgā līguma izbeigšanu bez iepriekšēja paziņojuma.


(1)  OV C 180, 01.08.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/14


Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Szombathelyi Városi Bíróság (Ungārijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret Emil Eredics, Mária Vassné Sápi

(Lieta C-205/09) (1)

(Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās - Pamatlēmums 2001/220/IT - Cietušo statuss kriminālprocesā - “Cietušā” jēdziens - Juridiska persona - Izlīgums kriminālprocesā - Piemērošanas noteikumi)

2010/C 346/23

Tiesvedības valoda — ungāru

Iesniedzējtiesa

Szombathelyi Városi Bíróság

Lietas dalībnieki pamata procesā

Emil Eredics, Mária Vassné Sápi

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Szombathelyi Városi Bíróság — Padomes 2001. gada 15. marta Pamatlēmuma 2001/220/TI par cietušo statusu kriminālprocesā 1. panta a) apakšpunkta un 10. panta interpretācija — Kriminālprocess, kura ietvaros cietušais ir juridiska persona un kurā valsts tiesību akti nepieļauj piemērot izlīgumu krimināllietā — Pamatlēmumā minētais “cietušā” jēdziens — Vai šajā jēdzienā attiecībā uz noteikumiem par izlīgumu krimināllietā ietilpst personas, kas nav fiziskas personas? — Nosacījumi izlīguma krimināllietā piemērošanai kriminālprocesa ietvaros

Rezolutīvā daļa:

1)

Padomes 2001. gada 15. marta Pamatlēmuma 2001/220/TI par cietušo statusu kriminālprocesā 1. panta a) punkts un 10. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka saistībā ar izlīgumu kriminālprocesā, kas norādīts minētā 10. panta 1. punktā, “cietušā” jēdziens neietver juridiskas personas;

2)

Pamatlēmuma 2001/220 10. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā dalībvalstīm nav noteikts pienākums atļaut prasīt izlīgumu visu noziedzīgo nodarījumu gadījumā, kuru būtiskās pazīmes, kas definētas valsts tiesiskajā regulējumā, būtībā atbilst to noziedzīgo nodarījumu būtiskajām pazīmēm, kuru gadījumā izlīgums šajā tiesiskajā regulējumā ir skaidri paredzēts.


(1)  OV C 205, 29.08.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/15


Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Tribunale ordinario di Torino (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Antonino Accardo u.c./Comune di Torino

(Lieta C-227/09) (1)

(Sociālā politika - Darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzība - Darba laika organizēšana - Municipālās policijas darbinieki - Direktīva 93/104/EK - Direktīva 93/104/EK, kas grozīta ar Direktīvu 2000/34/EK - Direktīva 2003/88/EK - 5., 17. un 18. pants - Maksimālais nedēļas darba laiks - Koplīgumi vai nolīgumi, kas noslēgti starp darba devējiem un darba ņēmējiem valsts vai reģionālā līmenī - Atkāpes attiecībā uz atliktiem nedēļas atpūtas laikposmiem un kompensācijas atpūtas laikposmiem - Tieša iedarbība - Atbilstīga interpretācija)

2010/C 346/24

Tiesvedības valoda — itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale ordinario di Torino

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Antonino Accardo, Viola Acella, Antonio Acuto, Domenico Ambrisi, Paolo Battaglino, Riccardo Bevilacqua, Fabrizio Bolla, Daniela Bottazzi, Roberto Brossa, Luigi Calabro, Roberto Cammardella, Michelangelo Capaldi, Giorgio Castellaro, Davide Cauda, Tatiana Chiampo, Alessia Ciaravino, Alessandro Cicero, Paolo Curtabbi, Paolo Dabbene, Mauro D'Angelo, Giancarlo Destefanis, Mario Di Brita, Bianca Di Capua, Michele Di Chio, Marina Ferrero, Gino Forlani, Giovanni Galvagno, Sonia Genisio, Laura Dora Genovese, Sonia Gili, Maria Gualtieri, Gaetano La Spina, Maurizio Loggia, Giovanni Lucchetta, Sandra Magoga, Manuela Manfredi, Fabrizio Maschio, Sonia Mignone, Daniela Minissale, Domenico Mondello, Veronnica Mossa, Plinio Paduano, Barbaro Pallavidino, Monica Palumbo, Michele Paschetto, Frederica Peinetti, Nadia Pizzimenti, Gianluca Ponzo, Enrico Pozzato, Gaetano Puccio, Danilo Ranzani, Pergianni Risso, Luisa Rossi, Paola Sabia, Renzo Sangiano, Davide Scagno, Paola Settia, Raffaella Sottoriva, Rossana Trancuccio, Fulvia Varotto, Giampiero Zucca, Fabrizio Lacognata, Guido Mandia, Luigi Rigon, Daniele Sgavetti

Atbildētāja: Comune di Torino

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tribunale ordinario di Torino — Padomes 1993. gada 23. novembra Direktīvas 93/104/EK par dažiem darba laika organizācijas aspektiem (OV L 307, 18. lpp.) 5., 17. un 18. panta interpretācija — Atkāpes attiecībā uz dažādiem iknedēļas atpūtas laika posmiem un kompensācijas laika posmiem — Piemērojamība attiecībā uz pašvaldības policistiem

Rezolutīvā daļa:

1)

Padomes 1993. gada 23. novembra Direktīvas 93/104/EK par dažiem darba laika organizācijas aspektiem tās sākotnējā redakcijā, kā arī tās ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 22. jūnija Direktīvu 2000/34/EK grozītajā redakcijā 17. panta 3. punkts ir piemērojams neatkarīgi no šī paša panta 2. punkta tādējādi, ka, ja kāda profesija nav uzskaitīta minētajā 2. punktā, tas nenozīmē, ka uz to nevar attiecināt abu Direktīvas 93/104 redakciju 17. panta 3. punktā paredzēto atkāpi;

2)

tādos apstākļos kā pamata lietā uz fakultatīvajām atkāpēm, kas paredzētas Direktīvas 93/104 un ar Direktīvu 2000/34 grozītās Direktīvas 93/104 17. pantā, kā arī attiecīgā gadījumā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem 17. un/vai 18. pantā, nedrīkst atsaukties attiecībā pret tādām privātpersonām kā prasītāji pamata lietā. Turklāt šos noteikumus nedrīkst interpretēt tādējādi, ka saskaņā ar tiem ir atļauts vai aizliegts piemērot tādus koplīgumus kā pamata lietā, ņemot vērā to, ka minēto koplīgumu piemērošana ir atkarīga no valsts tiesībām.


(1)  OV C 205, 29.08.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/15


Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Gerechtshof te Amsterdam (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Albron Catering BV/FNV Bondgenoten, John Roest

(Lieta C-242/09) (1)

(Sociālā politika - Uzņēmumu īpašnieku maiņa - Direktīva 2001/23/EK - Darba ņēmēju tiesību aizsardzība - Koncerns, kurā darbiniekus pieņem darbā “valdošā” sabiedrība un kuri ir pastāvīgi nodarbināti “atkarīgajā” sabiedrībā - Atkarīgās sabiedrības īpašnieka maiņa)

2010/C 346/25

Tiesvedības valoda — holandiešu

Iesniedzējtiesa

Gerechtshof te Amsterdam

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Albron Catering BV

Atbildētājs: FNV Bondgenoten, John Roest

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Gerechtshof te Amsterdam — Padomes 2001. gada 12. marta Direktīva 2001/23/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā (OV L 82, 16. lpp.) 3. panta 1. punkta interpretācija — Sabiedrība, kurā darbojas visi koncerna darbinieki un kura tos norīko darbam koncernā ietilpstošajās sabiedrībās atbilstoši to vajadzībām — Koncernā ietilpstošas sabiedrības īpašuma tiesību nodošana ārpus koncerna — Kvalifikācija

Rezolutīvā daļa:

Gadījumā, ja koncernam piederošs uzņēmums tiek cedēts Padomes 2001. gada 12. marta Direktīvas 2001/23/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā izpratnē ārpus šī koncerna esošam uzņēmumam, par “cedentu” minētās direktīvas 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē var uzskatīt arī tādu koncernam piederošu uzņēmumu, pie kura darbā uz nenoteiktu laiku ir norīkoti darbinieki, taču tiem nav noslēgts darba līgums ar pēdējo minēto, kaut arī šajā koncernā ietilpst uzņēmums, ar kuru šiem darbiniekiem bija noslēgts šāds darba līgums.


(1)  OV C 220, 12.09.2009, 21. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/16


Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums (Verwaltungsgericht Halle (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Günter Fuß/Stadt Halle

(Lieta C-243/09) (1)

(Sociālā politika - Darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzība - Direktīva 2003/88/EK - Darba laika organizēšana - Publiskajā sektorā nodarbināti ugunsdzēsēji - Ātrās reaģēšanas brigāde - 6. panta b) punkts un 22. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunkts - Maksimālais nedēļas darba laiks - Atteikums veikt darbu, kas pārsniedz šo laiku - Piespiedu pārcelšana uz citu dienestu - Tieša iedarbība - Sekas valstu tiesām)

2010/C 346/26

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Halle, Vācija

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Günter Fuß

Atbildētāja: Stadt Halle

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Verwaltungsgericht Halle — Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (OV L 299, 9. lpp.) 22. panta 1. punkta b) apakšpunkta interpretācija — Valsts tiesiskais regulējums, kurā, pārkāpjot minēto direktīvu, ir paredzēts darba laiks, kas pārsniedz četrdesmit astoņas stundas septiņu dienu laikā ierēdņiem, kas strādā profesionālā ātrās reaģēšanas ugunsdzēsēju brigādē — Ierēdņa, kas atteicies no šāda darba laika, pārcelšana citā tādas pašas pakāpes postenī administrācijā — Jēdziens “kaitējums”

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem 6. panta b) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pretrunā ir tāds valsts tiesiskais regulējums kā pamata prāvā, saskaņā ar kuru darba devējam publiskajā sektorā ir atļauts piespiedu kārtā uz citu dienestu pārcelt darbinieku, kurš nodarbināts kā ugunsdzēsējs ātrās reaģēšanas brigādē, tādēļ ka viņš ir pieprasījis, lai šajā brigādē tiktu ievērots maksimālais vidējais nedēļas darba ilgums, kas paredzēts minētajā tiesību normā. Šajā ziņā nav nozīmes apstāklim, ka šāds darbinieks šādas pārcelšanas rezultātā necieš nekādu īpašu kaitējumu, izņemot kaitējumu, kas izriet no minētā 6. panta b) punkta pārkāpuma


(1)  OV C 233, 26.09.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/16


Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Cour constitutionnelle (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — attiecībā uz I.B. izsniegta Eiropas apcietināšanas ordera izpilde

(Lieta C-306/09) (1)

(Policijas un tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās - Pamatlēmums 2002/584/TI - Eiropas apcietināšanas orderis un nodošanas procedūras starp dalībvalstīm - 4. pants - Fakultatīvas neizpildīšanas pamati - 4. panta 6. punkts - Soda izpildei izsniegts apcietināšanas orderis - 5. pants - Izsniegšanas dalībvalsts sniedzamās garantijas - 5. panta 1. punkts - Aizmuguriska notiesāšana - 5. panta 3. punkts - Kriminālvajāšanai izsniegts apcietināšanas orderis - Nodošana pakārtoti nosacījumam, ka meklētā persona tiek nogādāta atpakaļ izpildes dalībvalstī - 5. panta 1. un 3. punkta kopīga piemērošana - Saderīgums)

2010/C 346/27

Tiesvedības valoda — franču

Iesniedzējtiesa

Cour constitutionnelle

Lietas dalībnieks pamata procesā

I.B.

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Cour constitutionnelle (Beļģija) — Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV L 190, 1. lpp.) 4. panta 6. punkta un 5. panta 3. punkta, kā arī LES 6. panta 2. punkta interpretācija — Eiropas apcietināšanas ordera fakultatīvas neizpildīšanas pamati un šā ordera izsniegšanas dalībvalsts sniedzamās garantijas — Izpildes dalībvalsts iespēja tās teritorijā dzīvojošas personas nodošanu pakārtot nosacījumam, ka šī persona pēc tam, kad tā tikusi nopratināta apcietināšanas ordera izsniegšanas dalībvalstī, tiks nogādāta atpakaļ izpildes dalībvalstī, lai tajā izciestu tādu brīvības atņemšanas sodu vai lai tajā tai tiktu piemērots tāds ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, kuri attiecībā uz šo personu var tikt piespriesti izsniegšanas dalībvalstī — Personas, kura jau ir notiesāta izsniegšanas dalībvalstī, bet saskaņā ar aizmuguriski pieņemtu nolēmumu, kuru tā vēl var pārsūdzēt, īpašā situācija — Attiecīgās personas pamattiesību, tostarp tiesību uz savas privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, aizskāruma draudu iespējamā ietekme uz izpildes dalībvalsts tiesu iestāžu pieņemamo lēmumu

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma 2002/584/TI par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm 4. panta 6. punkts un 5. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, ja attiecīgā izpildes dalībvalsts šā pamatlēmuma 5. panta 1. un 3. punktu ir transponējusi savās valsts tiesībās, aizmuguriski piespriesta soda šā pamatlēmuma 5. panta 1. punkta izpratnē izpildei izsniegta Eiropas apcietināšanas ordera izpildīšanu drīkst pakārtot nosacījumam, ka attiecīgā persona, kas ir izpildes dalībvalsts pilsonis vai rezidents, tiek nogādāta atpakaļ uz šo valsti, lai vajadzības gadījumā tur izciestu sodu, kas viņai piespriests izsniegšanas dalībvalstī klātienē rīkotas lietas atkārtotas iztiesāšanas iznākumā.


(1)  OV C 233, 26.09.2009, 11. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/17


Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums (Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — J. A. van Delft, J. C. Ramaer, J. M. van Willigen, J. F. van der Nat, C. M. Janssen, O. Fokkens/College van zorgverzekeringen

(Lieta C-345/09) (1)

(Sociālais nodrošinājums - Regula (EEK) Nr. 1408/71 - III sadaļas 1. nodaļa - 28., 28.a un 33. pants - Regula (EEK) Nr. 574/72 - 29. pants - Personu brīva pārvietošanās - LESD 21. un 45. pants - Veselības apdrošināšanas pakalpojumi - Vecuma pensijas vai darba nespējas pensijas saņēmēji - Dzīvesvieta dalībvalstī, kas nav pensijas maksātājvalsts - Tādu pabalstu natūrā sniegšana dzīvesvietas valstī, kuri ir jāsedz pensijas maksātājvalstij - Reģistrācijas dzīvesvietas valstī neesamība - Iemaksu veikšanas pienākums pensijas maksātājvalstī - Izmaiņas pensijas maksātājvalsts tiesiskajā regulējumā - Veselības apdrošināšanas turpinātība - Atšķirīga attieksme pret rezidentiem un nerezidentiem)

2010/C 346/28

Tiesvedības valoda — holandiešu

Iesniedzējtiesa

Centrale Raad van Beroep

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: J. A. van Delft, J. C. Ramaer, J. M. van Willigen, J. F. van der Nat, C. M. Janssen, O. Fokkens

Atbildētāja: College van zorgverzekeringen

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Centrale Raad van Beroep — EK līguma, Padomes 1971. gada 14. jūnija Regulas (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (OV L 149, 2. lpp.), 28., 28.a, 33. panta, kā arī VI pielikuma R iedaļas 1. punkta a) un b) apakšpunkta un Padomes 1972. gada 21. marta Regulas (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (OV L 74, 1. lpp.), 29. panta interpretācija — Pensijas saņēmēji — Pienākums reģistrēties Veselības aprūpes apdrošināšanas padomē Nīderlandē — Pienākums veikt iemaksas

Rezolutīvā daļa:

1)

28., 28.a un 33. pants Padomes 1971. gada 14. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā, kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1992/2006, skatot kopā ar 29. pantu Padomes 1972. gada 21. marta Regulā (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenes locekļiem, kas pārvietojas Kopienā, kurā grozījumi izdarīti ar Komisijas 2007. gada 19. marta Regulu (EK) Nr. 311/2007, ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem tiek pieļauts tāds dalībvalsts tiesiskais regulējums kā pamata lietā apspriestais, kurā ir paredzēts, ka pensionāriem, kuri saņem pensiju saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem un kuri dzīvo citā dalībvalstī, kurā viņiem atbilstoši Regulas Nr. 1408/71 28. un 28. a pantam ir tiesības uz šīs dalībvalsts kompetentās institūcijas sniegtajiem slimības pabalstiem natūrā, attiecībā uz minētajiem pabalstiem ir jāveic iemaksas atskaitījuma no minētās pensijas veidā, pat ja viņi nav reģistrējušies savas dzīvesvietas dalībvalsts kompetentajā institūcijā;

2)

LESD 21. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to ir pieļauts tāds dalībvalsts tiesiskais regulējums kā pamata lietā apspriestais, kurā paredzēts, ka pensionāriem, kuri saņem pensiju saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem un dzīvo citā dalībvalstī, kurā viņiem saskaņā ar Regulas Nr. 1408/71, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu Nr. 1992/2006, 28. un 28.a pantu ir tiesības uz šīs dalībvalsts kompetentās institūcijas sniegtajiem slimības pabalstiem natūrā, attiecībā uz minētajiem pabalstiem ir jāveic iemaksas atskaitījuma no minētās pensijas veidā pat tad, ja viņi nav reģistrējušies savas dzīvesvietas dalībvalsts kompetentajā institūcijā.

Tajā pašā laikā LESD 21. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to netiek pieļauts šāds valsts tiesiskais regulējums tiktāl, ciktāl — kas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai — ar to tiek veicināta vai paredzēta nepamatota atšķirīga attieksme pret rezidentiem un nerezidentiem attiecībā uz turpinātību tādai vispārējai aizsardzībai pret slimības risku, uz kuru viņiem bija tiesības saskaņā ar apdrošināšanas līgumiem, kuri bija noslēgti līdz šī tiesiskā regulējuma spēkā stāšanās brīdim.


(1)  OV C 11, 16.01.2010.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/18


Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums (Hof van beroep te Antwerpen (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau/SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV

(Lieta C-367/09) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Eiropas Savienības finanšu interešu aizskārums - Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 - 1. pants, 3. panta 1. punkta trešā daļa un 5. un 7. pants - Regula (EEK) Nr. 3665/87 - 11. pants un 18. panta 2. punkta c) apakšpunkts - Saimnieciskās darbības subjekta jēdziens - Personas, kuras piedalījušās pārkāpuma izdarīšanā - Personas, kuru pienākums ir uzņemties atbildību par pārkāpumu vai to nepieļaut - Administratīvs sods - Tieša iedarbība - Vajāšanas noilgums - Pārtraukšana)

2010/C 346/29

Tiesvedības valoda — holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hof van beroep te Antwerpen

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Atbildētāja: SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Hof van beroep te Antwerpen — Padomes 1995. gada 18. decembra Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 1. lpp.) 1. panta, 3. panta 1. punkta trešās daļas, kā arī 5. un 7. panta interpretācija un Komisijas 1987. gada 27. novembra Regulas (EEK) Nr. 3665/87, ar kuru nosaka kopējus sīki izstrādātus noteikumus eksporta kompensāciju sistēmas piemērošanai lauksaimniecības produktiem (OV L 351, 1. lpp.), 18. panta 1. punkta c) apakšpunkta interpretācija — Saimnieciskās darbības subjekta jēdziens — Personas, kas bija piedalījušās pārkāpuma izdarīšanā, un personas, kurām par šo pārkāpumu jāatbild vai bija jārūpējas, lai šis pārkāpums nenotiktu — Noilgums prasības celšanai — Pārtraukšana

Rezolutīvā daļa:

1)

Padomes 1995. gada 18. decembra Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību 5. un 7. pants nav piemērojami tā, ka administratīvs sods var tikt uzlikts, pamatojoties tikai uz šīm normām, jo, lai Savienības finanšu interešu aizsardzības kontekstā administratīvu sodu piemērotu kādai personu kategorijai, ir vajadzīgs, lai pirms pieļautā pārkāpuma Savienības likumdevējs būtu pieņēmis nozares regulējumu, kurā būtu noteikts šis sods un nosacījumi tā piemērošanai šai personu kategorijai, vai arī vajadzības gadījumā, ja šāds regulējums nav vēl pieņemts Savienības līmenī, lai tās dalībvalsts, kurā ir pieļauts šis pārkāpums, tiesībās būtu paredzēta administratīvā soda piemērošana minētajai personu kategorijai;

2)

tādos apstākļos kā pamata lietā aplūkotie, kad Savienības nozares regulējums vēl neparedzēja dalībvalstīm pienākumu paredzēt efektīvus sodus gadījumos, kad speciāla dalībvalsts akreditēta starptautiska kontroles un uzraudzības sabiedrība ir izsniegusi kļūdainus sertifikātus, Regulas Nr. 2988/95 7. pantam nav pretrunā tas, ka dalībvalstis piemēro šai sabiedrībai sodu kā personai, kura ir “piedalījusies pārkāpuma izdarīšanā”, vai kā personai, kuras pienākums “ir uzņemties atbildību” šīs normas izpratnē, ar nosacījumu, ka šāda soda piemērošana balstās uz skaidru un nepārprotamu juridisko pamatu, kas ir jāpārbauda iesniedzējtiesai;

3)

tādos apstākļos kā pamata lietā esošie izmeklēšanas ziņojuma, kurā ir norādīti konkrētas eksporta darbības laikā pieļautie pārkāpumi, nodošana speciālai starptautiskai kontroles un uzraudzības sabiedrībai, kura saistībā ar šo eksportu ir izsniegusi sertifikātu par laišanu brīvā apgrozībā, pieprasījuma iesniegt papildu dokumentus nodošana šai sabiedrībai, lai būtu iespējams kontrolēt laišanas brīvā apgrozībā patiesos apstākļus, kā arī ierakstītas vēstules, ar kuru minētajai sabiedrībai tiek piemērots sods par dalību pārkāpuma veikšanā Regulas Nr. 2988/95 1. panta 2. punkta izpratnē, nosūtīšana ir uzskatāmi par pietiekami precīziem lēmumiem, kas attiecas uz pārkāpumu izmeklēšanu vai iztiesāšanu un kuri konkrētajām personām darīti zināmi, un tādējādi tie pārtrauc noilguma termiņu minētās regulas 3. panta 1. punkta trešās daļas izpratnē.


(1)  OV C 297, 05.12.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/19


Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 21. oktobra spriedums (Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Lietuvas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Nidera Handelscompagnie BV/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Lieta C-385/09) (1)

(Direktīva 2006/112/EK - Tiesības uz iepriekš samaksāta PVN atskaitīšanu - Valsts tiesiskais regulējums, kas izslēdz tiesības uz nodokļa atskaitīšanu attiecībā uz precēm, kuras pārdotas, pirms ir identificēts PVN maksātājs)

2010/C 346/30

Tiesvedības valoda — lietuviešu

Iesniedzējtiesa

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Nidera Handelscompagnie BV

Atbildētāja: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės — Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 1. lpp.) 167. panta, 168. panta 1. punkta a) apakšpunkta un 178. panta 1. punkta a) apakšpunkta interpretācija — Valsts tiesību akti, saskaņā ar kuriem tiesības uz PVN atskaitīšanu ir tikai tiem PVN maksātājiem, kas reģistrējušies šajā dalībvalstī — Tiesību uz PVN atskaitīšanu neesamība attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kurus nodokļu maksātājs iegādājies pirms tas reģistrējies kā PVN maksātājs attiecīgajā dalībvalstī, ja šīs preces un pakalpojumus nodokļu maksātājs jau ir lietojis savos ar nodokli apliekamajos darījumos

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu ir jāinterpretē tādējādi, ka tā nepieļauj, ka PVN maksātājam, kurš atbilstoši šīs direktīvas noteikumiem izpilda pamatnosacījumus, lai šo nodokli atskaitītu, un kurš reģistrējas kā PVN maksātājs saprātīgā termiņā pēc tādu darījumu veikšanas, kas rada tiesības uz nodokļa atskaitīšanu, ar valsts tiesisko regulējumu, kurā aizliegta par pirktajām precēm samaksātā PVN atskaitīšana, ja šis nodokļu maksātājs nav reģistrējies kā PVN maksātājs pirms to izmantošanas savai ar nodokli apliekamajai saimnieciskajai darbībai, varētu liegt iespēju izmantot tā tiesības uz nodokļa atskaitīšanu.


(1)  OV C 312, 19.12.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/19


Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Staatssecretaris van Financiën/X BV

(Lieta C-423/09) (1)

(Kopējais muitas tarifs - Tarifu klasifikācija - Kombinētā nomenklatūra - Kaltēti dārzeņi (ķiploku galviņas), kas nav pilnībā dehidratēti)

2010/C 346/31

Tiesvedības valoda — holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Staatssecretaris van Financiën

Atbildētājs: X BV

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Hoge Raad der Nederlanden — Komisijas 2003. gada 11. septembra Regulas (EK) Nr. 1789/2003 par grozījumiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā (OV L 281, 1. lpp.) un Komisijas 2004. gada 7. septembra Regulas (EK) Nr. 1810/2004 par grozījumiem Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā (OV L 327, 1. lpp.) interpretācija — Tādu kaltētu dārzeņu (ķiploku galviņas) tarifu klasifikācija, kas nav pilnībā dehidratēti un kas ievesti saldētā veidā

Rezolutīvā daļa:

Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, kas grozīta ar Komisijas 2004. gada 7. septembra Regulu (EK) Nr. 1810/2004, I pielikumā ietvertā kombinētā nomenklatūra ir jāinterpretē tādējādi, ka ķiploki, kuri ir intensīvi kaltēti izmantojot īpašu apstrādi, kuras rezultātā produkts ir zaudējis visu vai gandrīz visu tajā esošo mitrumu, ietilpst kombinētās nomenklatūras tarifu apakšpozīcijā 0712 90 90, bet daļēji izkaltēti ķiploki, kuri ir saglabājuši svaigu ķiploku īpašības un pazīmes, ietilpst kombinētās nomenklatūras tarifu apakšpozīcijā 0703 20 00.


(1)  OV C 24, 30.01.2010.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/20


Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 14. oktobra spriedums (Conseil d'État (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Union syndicale Solidaires Isère/Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports

(Lieta C-428/09) (1)

(Sociālā politika - Darba ņēmēju drošības un veselības aizsardzība - Direktīva 2003/88/EK - Darba laika organizēšana - 1., 3. un 17. pants - Piemērošanas joma - Personu, ar kurām noslēgts “līgums par saistībām izglītības jomā”, veiktā gadījuma un sezonāla rakstura darbība - Šādu darbinieku darba laika brīvdienu un brīvā laika pavadīšanas centros ierobežošana ar 80 dienām gadā - Valsts tiesiskais regulējums, kurā attiecībā uz šiem darbiniekiem nav paredzēts minimālais ikdienas atpūtas laiks - 17. pantā paredzētās atkāpes - Nosacījumi - Līdzvērtīga kompensējoša atpūtas laikposma vai izņēmuma gadījumos pienācīgas aizsardzības nodrošināšana)

2010/C 346/32

Tiesvedības valoda — franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Union Syndicale Solidaires Isere

Atbildētājs: Premier ministre, Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, Ministère de la santé et des sports

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Conseil d'État (Francija) — Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (OV L 299, 9. lpp.) 17. panta 1., 2. punkta un 3. punkta b) apakšpunkta, tos aplūkojot kopsakarā ar tās pašas direktīvas 1. panta 1. punktu, interpretācija — Personu, ar kurām noslēgts līgums par saistībām izglītības jomā, veiktā gadījuma un sezonāla rakstura darbība — Valsts tiesiskā regulējuma, saskaņā ar kuru šā personāla darba laiks brīvdienu un brīvā laika pavadīšanas centros nevar pārsniegt 80 dienas gadā, bet kurā nav nodrošināts minimālais ikdienas atpūtas laiks, atbilstība direktīvai — Jēdzieni “līdzvērtīgi kompensējoši atpūtas laikposmi” un “attiecīgajiem darba ņēmējiem nodrošinātā pienācīga aizsardzība”

Rezolutīvā daļa:

1)

personas, ar kurām ir noslēgti tādi līgumi kā pamata lietā izskatāmie līgumi par saistībām izglītības jomā un kas veic gadījuma un sezonāla rakstura darbību brīvdienu un brīvā laika pavadīšanas centros, strādājot ne vairāk par 80 darba dienām gadā, ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem piemērošanas jomā;

2)

uz personām, ar kurām ir noslēgti tādi līgumi kā pamata lietā izskatāmie līgumi par saistībām izglītības jomā un kas veic gadījuma un sezonāla rakstura darbību brīvdienu un brīvā laika pavadīšanas centros, attiecas Direktīvas 2003/88 17. panta 3. punkta b) un/vai c) apakšpunktā paredzētā atkāpe.

Tāds valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru šo personu, ar kurām noslēgti iepriekš minētie līgumi, darbība ir ierobežota ar 80 darba dienām gadā, neatbilst šīs direktīvas 17. panta 2. punktā šīs atkāpes piemērošanai paredzētajiem nosacījumiem, atbilstoši kuriem attiecīgajiem darba ņēmējiem ir jāpiešķir līdzvērtīgi kompensējoši atpūtas laikposmi vai izņēmuma gadījumos, kad objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams piešķirt līdzvērtīgus kompensējošus atpūtas laikposmus, attiecīgajiem darba ņēmējiem ir jānodrošina pienācīga aizsardzība.


(1)  OV C 24, 30.01.2010.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/20


Tiesas (astotā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Grieķijas Republika

(Lieta C-500/09) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Pasta pakalpojumi - Direktīva 97/67/EK - Valsts ierobežojumi - Eksprespasta uzņēmumi - Valsts licenču sistēma)

2010/C 346/33

Tiesvedības valoda — grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — L. Lozano Palacios un D. Triantafyllou)

Atbildētāja: Grieķijas Republika (pārstāvji — P. Mylonopoulos un D. Tsagkaraki)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 15. decembra Direktīvas 97/67/EK par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai (OV L 15, 14. lpp.), pārkāpums

Rezolutīvā daļa:

1)

turpinādama piemērot 2005. gada 12. oktobra Ministrijas dekrētu Nr. A1/44351/3608, Grieķijas Republika nav izpildījusi Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 15. decembra Direktīvā 97/67/EK par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 10. jūnija Direktīvu 2002/39/EK, un tostarp tās 9. panta 1. un 2. punktā paredzētos pienākumus;

2)

Grieķijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 37, 13.02.2010.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/21


Tiesas (astotā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums — Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste

(Lieta C-41/10) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Tiešā apdrošināšana, kas nav dzīvības apdrošināšana - Direktīva 73/239/EEK un Direktīva 92/49/EEK - Savstarpējās apdrošināšanas sabiedrības, kuras darbojas veselības papildapdrošināšanas tirgū - Nepareiza vai nepilnīga transponēšana)

2010/C 346/34

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — G. Rozet un N. Yerrell)

Atbildētāja: Beļģijas Karaliste (pārstāvji — M. Jacobs un L. Van den Broeck)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — Padomes 1973. gada 24. jūlija Direktīvas 73/239/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu tiešās apdrošināšanas nozarē, kas nav dzīvības apdrošināšana (OV L 228, 3. lpp.), 6., 8., 15., 16. un 17. panta, kā arī Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīvas 92/49/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, ar kuru groza Direktīvu 73/239/EEK un Direktīvu 88/357/EEK (Trešā nedzīvības apdrošināšanas direktīva) (OV L 228, 1. lpp.), 20., 21. un 22. panta nepareiza un nepilnīga transponēšana

Rezolutīvā daļa:

1)

nepareizi un nepilnīgi transponējot Padomes 1973. gada 24. jūlija Pirmās direktīvas 73/239/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz uzņēmējdarbības sākšanu un veikšanu tiešās apdrošināšanas nozarē, kas nav dzīvības apdrošināšana, redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. marta Direktīvu 2002/13/EK, un Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīvu 92/49/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, ar kuru groza Direktīvu 73/239/EEK un Direktīvu 88/357/EEK (Trešā nedzīvības apdrošināšanas direktīva), Beļģijas Karaliste nav izpildījusi pienākumus, kas tai noteikti tostarp Direktīvas 73/239 redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar Direktīvu 2002/13, 6., 8., 15., 16. un 17. pantā, kā arī Direktīvas 92/49 20.–22. pantā;

2)

Beļģijas Karaliste atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 80, 27.03.2010.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/21


Tiesas 2010. gada 24. jūnija rīkojums — Kronoply GmbH & Co. KG/Eiropas Komisija

(Lieta C-117/09 P) (1)

(Apelācija - Valsts atbalsts - Atbalsta pieprasījums ar mērķi grozīt uzņēmumam saņēmējam iepriekš piešķirtu atbalstu, par ko Komisijai paziņots pēc investīciju projekta izpildes pilnībā - Veicinošas iedarbības un nepieciešamības kritēriji)

2010/C 346/35

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Kronoply GmbH & Co. KG (pārstāvji — R. Nierer un L. Gordalla, Rechtsanwälte)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Komisija (pārstāvji — K. Gross, V. Kreuschitz un T. Scharf)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Pirmās instances tiesas (piektā palāta) 2009. gada 14. janvāra spriedumu lietā T-162/06 Kronoply/Komisija, ar kuru Pirmās instances tiesa noraidīja prasību atcelt Komisijas 2005. gada 21. septembra Lēmumu 2006/262/EK, ar kuru atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu atbalsts, ko Vācija paredzējusi piešķirt prasītājai (OV L 94, 50. lpp) — Atbalsta projekts ar mērķi grozīt uzņēmumam saņēmējam iepriekš piešķirtu atbalstu, par ko Komisijai paziņots pēc investīciju projekta izpildes pilnībā, izmantojot sākotnēji piešķirto atbalstu — Apstrīdētā atbalsta attīstību veicinošas iedarbības un nepieciešamības kļūdains vērtējums

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Kronoply GmbH & Co. KG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 141, 20.06.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/22


Tiesas (septītā palāta) 2010. gada 15. septembra rīkojums (Cour du travail de Bruxelles (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Jhonny Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-386/09) (1)

(Reglamenta 104. panta 3. punkta otrā daļa - Direktīva 2001/23/EK - Uzņēmumu īpašnieku maiņa - Darba ņēmēju tiesību aizsardzība - Pagaidu darbam norīkota darbinieka uz noteiktu laiku noslēgta darba līguma nepagarināšana)

2010/C 346/36

Tiesvedības valoda — franču

Iesniedzējtiesa

Cour du travail de Bruxelles

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Jhonny Briot

Atbildētāji: Randstad Interim, Sodexho SA, Eiropas Savienības Padome

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Cour du travail de Bruxelles — Padomes 2001. gada 12. marta Direktīvas 2001/23/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā (OV L 82, 16. lpp.) 1. panta 1. punkta, 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta un 2. punkta c) apakšpunkta, 3. panta 1. punkta un 4. panta 1. punkta interpretācija — Pagaidu darbinieka darba līguma uz noteiktu laiku neatjaunošana uzņēmuma īpašumtiesību pārejas dēļ — Iespēja sabiedrību, kas norīko pagaidu darbiniekus, vai, ja tādas nav, Kopienu iestādi, kas izmanto pagaidu darbinieku pakalpojumus, pielīdzināt “darba devējam — personai, kas nodod īpašumtiesības” — Šajā direktīvā sniegto garantiju iespējama liegšana pagaidu darbiniekiem — Īpašumtiesību saņēmēja pienākums vai tiesības saglabāt darba tiesiskās attiecības

Rezolutīvā daļa:

tādos apstākļos ka pamata lietā, ja pagaidu darbam norīkotā darbinieka uz noteiktu laiku noslēgts darba līgums sakarā ar tā paredzētajām darbības termiņa beigām ir beidzies pirms dienas, kurā tika nodota darbība, kuras veikšanai pagaidu darbinieks bija norīkots, minētā darba līguma nepagarināšana sakarā ar īpašumtiesību pāreju nepārkāpj Padomes 2001. gada 12. marta Direktīvas 2001/23/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību vai uzņēmumu vai uzņēmējsabiedrību daļu īpašnieka maiņas gadījumā 4. panta 1. punktā paredzēto aizliegumu. Līdz ar to šādu pagaidu darbam norīkotu darbinieku nevar uzskatīt par joprojām esošu pakalpojumu izmantotāja rīcībā īpašumtiesību pārejas dienā.


(1)  OV C 312, 19.12.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/22


Tiesas 2010. gada 2. septembra rīkojums — Mehmet Salih Bayramoglu/Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-28/10 P) (1)

(Apelācija - Reglamenta 179. pants - Pretlikumīgi prasījumi - Acīmredzama nepieņemamība)

2010/C 346/37

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Mehmet Salih Bayramoglu (pārstāvis — A. Riza, QC)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Parlaments (pārstāvji — C. Karamarcos un N. Görlitz), Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — M. Balta un E. Finnegan)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Pirmās instances tiesas (otrā palāta) 2009. gada 24. septembra rīkojumu lietā T-110/09 Bayramoglu/Parlaments un Padome, ar kuru Pirmās instances tiesa kā acīmredzami nepieņemamu ir noraidījusi prasību par Padomes 2004. gada 10. jūnija Lēmuma 2004/511/EK par Kipras tautas pārstāvību Eiropas Parlamentā Kipras problēmas atrisinājuma gadījumā atcelšanu — Prasība, kas iesniegta pēc termiņa beigām

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

M. Bayramoglu atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 80, 27.03.2010.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/23


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 11. jūnijā iesniedza Landgericht Regensburg (Vācija) — G/Cornelius de Visser

(Lieta C-292/10)

()

2010/C 346/38

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Regensburg

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: G

Atbildētājs: Cornelius de Visser

Prejudiciālie jautājumi

a)

Vai 6. panta 1. punkta pirmās daļas pirmais pusteikums Līgumā par Eiropas Savienību, Lisabonas līguma redakcijā (turpmāk tekstā — “LES”) kopā ar 47. panta otrās daļas pirmo teikumu Eiropas Savienības pamattiesību hartā (turpmāk tekstā — “ES Harta”) (1) vai citām Eiropas tiesību normām nepieļauj tā saukto publisko izsniegšanu saskaņā ar valsts tiesībām (atbilstoši Vācijas Zivilprozessordnung [Civilprocesa kodeksa] 185.–188. pantam uz vienu mēnesi izliekot paziņojumu par izsniegšanu pie tās tiesas ziņojumu dēļa, kura atbildīga par izsniegšanu), ja pretējais lietas dalībnieks civilprāvā (kura sākas) savā tīmekļa vietnē norāda adresi Eiropas Savienības teritorijā (turpmāk tekstā — “Savienības teritorija”), tomēr, tā kā atbildētājs tur neuzturas, izsniegšana nav iespējama, un arī citādi nav nosakāms, kur atbildētājs attiecīgajā brīdī uzturas?

b)

Ja atbilde uz 2. punkta a) apakšpunktā ietverto jautājumu ir apstiprinoša:

 

vai valsts tiesai saskaņā ar līdzšinējo EKT judikatūru (nesen lietā C-341/08; Vācijā nodrukāts [laikrakstā] Neue Juristische Wochenschrift 2010, 587.-592. lpp.) ir jāatsakās piemērot valsts normas, kurās atļauta publiska izsniegšana, arī tad, ja valsts tiesībās šādas atteikšanās pilnvaras ir atzītas tikai (Vācijas) Federālajai Konstitucionālajai tiesai[;]

un

 

vai prasītājai vajadzētu tiesai paziņot jaunu atbildētāja adresi, kurā var veikt izsniegšanu, lai prasība tiktu izsniegta no jauna, ļaujot tai īstenot savas tiesības, jo saskaņā ar valsts tiesībām bez publiskas izsniegšanas un, nezinot atbildētāja uzturēšanās vietu, nav iespējams īstenot procesu?

c)

Ja atbilde uz 2. punkta a) apakšpunktā ietverto jautājumu ir noliedzoša, — vai šajā lietā pieņemt aizmugurisku spriedumu saskaņā ar Vācijas Zivilprozessordnung 331. pantu, tātad, izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) 805/2004, ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem (turpmāk tekstā — “Regula 805/2004”), — tiktāl, ciktāl ir prasīts piespriest samaksāt morālā kaitējuma atlīdzību vismaz EUR 20 000,00 apmērā, kā arī procentus un advokāta izmaksas EUR 1 419,19 apmērā, kā arī procentus, — nepieļauj 26. panta 2. punkts Padomes 2000. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (turpmāk tekstā — “Regula 44/2001”) (2)?

Ikviens no turpmākajiem jautājumiem ir uzdots ar nosacījumu, ka prasītāja atbilstoši EKT atbildēm uz 2. punktā, no a) līdz c) apakšpunktam ietvertajiem jautājumiem var turpināt prāvu[.]

d)

Vai Regula 44/2001, ņemot vērā tās 4. panta 1. punktu [un] 5. panta 3. punktu, ir piemērojama arī gadījumos, kad atbildētājam civilprocesā par tīmekļa vietnes administrēšanu var piespriest darbības izbeigšanu, informācijas sniegšanu un morālā kaitējuma atlīdzību, lai gan viņš (iespējams) ir Savienības pilsonis LES 9. panta otrā teikuma nozīmē, tomēr viņa uzturēšanās vieta nav zināma, un tādējādi arī ir domājams, bet nekādā ziņā nav droši, ka viņš šobrīd uzturas ārpus Savienības teritorijas un arī ārpus pārējās teritorijas, kurā piemērojama Konvencija par jurisdikciju un spriedumu izpildi civillietās un komerclietās, kas noslēgta Lugāno 1988. gada 16. septembrī (turpmāk tekstā — “Lugāno Konvencija”), kā arī nav zināma precīza tā servera atrašanās vieta, kurā tīmekļa vietne saglabāta, tomēr tā acīmredzot ir Savienības teritorijā?

e)

Ja šajā lietā ir piemērojama Regula 44/2001, — vai frāze “viet[a] […], kur kaitējums […] varējis notikt”, kas ietverta Regulas 44/2001 5. panta 3. punktā, tīmekļa vietnes satura dēļ (draudoša) personisko tiesību aizskāruma gadījumā ir interpretējama tādējādi,

ka attiecīgā persona (turpmāk tekstā — “prasītāja”) prasību par darbības izbeigšanu, informācijas sniegšanu un zaudējumu atlīdzību pret tīmekļa vietnes operatoru (turpmāk tekstā — “atbildētājs”) — neatkarīgi no tā, kur (Savienības teritorijā vai ārpus tās) tas ir reģistrēts,– var celt jebkuras dalībvalsts tiesā, kurā ir iespējams piekļūt tīmekļa vietnei,

vai arī

priekšnoteikums tam, lai jurisdikcija būtu tās dalībvalsts tiesām, kurā atbildētājs nav reģistrēts vai par kuru nav nekādu pieturas punktu, ka atbildētājs uzturētos tās teritorijā, ir tāds, ka papildus tehniskai iespējai piekļūt tīmekļa vietnei starp strīdīgo saturu vai tīmekļa vietni un šo tiesas valsti ir jāpastāv īpašai saiknei (saikne ar valsti)?

f)

Ja ir nepieciešama šāda īpaša saikne ar valsti, — kādi kritēriji nosaka šīs saiknes pastāvēšanu?

Vai [šī saikne] ir atkarīga no tā, vai strīdīgās tīmekļa vietnes operators bija paredzējis strīdīgo tīmekļa vietni (arī) tiesas valsts interneta lietotājiem, vai arī pietiek ar to, ka tīmekļa vietnē uzrādītajai informācijai, kurai ir iespējams piekļūt, ir objektīva saikne ar tiesas valsti, tādējādi, ka apstākļos, kādi ir konkrētajā lietā, it īpaši strīdīgās tīmekļa vietnes satura dēļ, tiesas valstī faktiski ir varējis rasties vai var rasties konflikts starp pretējām interesēm — prasītājas interesēm aizstāvēt savas personiskās tiesības un tīmekļa vietnes operatora interesēm veidot savu tīmekļa vietni —, vai arī [interešu konflikts] ir radies tādējādi, ka viens vai vairāki tās personas paziņas, kuras personiskās tiesības ir aizskartas, ir uzzinājuši tīmekļa vietnes saturu?

g)

Vai šādas saiknes pastāvēšana ir atkarīga no tā, cik reizes strīdīgā tīmekļa vietne ir tikusi apskatīta tiesas valstī?

h)

Tad, ja, ņemot vērā atbildes uz iepriekšējiem jautājumiem, prasība ir iesniedzējtiesas jurisdikcijā, — vai tiesību principi, [kuri noteikti] EKT 1995. gada 7. marta spriedumā lietā C-68/93 (Vācijā nodrukāts [laikrakstā] Neue Juristische Wochenschrift 1995, 1881.–1883. lpp.), ir spēkā arī iepriekš izklāstītajā lietā?

i)

Ja jurisdikcijas apstiprināšanai nav vajadzīga īpaša saikne ar valsti vai ja tam pietiek ar pieņēmumu, ka strīdīgajai informācijai ir objektīva saikne ar tiesas valsti tāpēc, ka apstākļos, kādi ir konkrētajā lietā, it īpaši strīdīgās tīmekļa vietnes satura dēļ, tiesas valstī faktiski ir varējis rasties vai var rasties konflikts starp pretējām interesēm, vai arī [interešu konflikts] ir radies tādējādi, ka viens vai vairāki tās personas paziņas, kuras personiskās tiesības ir aizskartas, ir uzzinājuši tīmekļa vietnes saturu, un var pieņemt, ka īpašā saikne ar valsti pastāv, nenosakot minimumu tam, cik reizes strīdīgais tīmekļa vietnes saturs ir apskatīts tiesas valstī; vai arī Regula 44/2001 šajā lietā vispār nav piemērojama:

vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 8. jūnija Direktīvas 2000/31/EK par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (turpmāk tekstā — “Direktīva par elektronisko tirdzniecību”) (3) 3. panta 1. un 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šiem noteikumiem ir piešķirams kolīziju normu raksturs tādā nozīmē, ka arī civiltiesību jomā tie paredz, ka valsts kolīziju normu vietā ir jāpiemēro tikai izcelsmes valstī spēkā esošās tiesības,

vai

šīs normas ir uzskatāmas par materiālo tiesību korekciju, ar kuras palīdzību tiek mainīts atbilstoši valsts kolīziju normām par piemērojamām atzīto materiālo tiesību saturs un tiek piemērotas tikai izcelsmes valsts tiesības?

j)

Gadījumā, ja Direktīvas par elektronisko tirdzniecību 3. panta 1. un 2. punktam ir kolīziju normu raksturs:

vai minētie noteikumi paredz tikai to, ka ir piemērojamas tikai izcelsmes valstī spēkā esošās materiālās tiesības, vai arī to, ka tiek piemērotas tajā spēkā esošās kolīziju normas un līdz ar to izcelsmes valsts tiesībās ir iespējama norāde [renvoi] uz galamērķa valsts tiesībām?

k)

Gadījumā, ja Direktīvas par elektronisko tirdzniecību 3. panta 1. un 2. punktam ir kolīziju normu raksturs:

vai, nosakot pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas vietu, ir jāpamatojas uz tā (iespējamo) pašreizējo uzturēšanās vietu, uz uzturēšanās vietu brīdī, kad sākās prasītājas fotogrāfiju publicēšana, vai uz (iespējamo) tā servera atrašanās vietu, kurā tīmekļa vietne saglabāta?


(1)  OV L 303, 1. lpp.

(2)  OV L 12, 1. lpp.

(3)  OV L 178, 1. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/24


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 5. jūlijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itālija) — Enipower SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

(Lieta C-328/10)

()

2010/C 346/39

Tiesvedības valoda — itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Enipower SpA

Atbildētāja: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar Līguma 23., 43., 49. un 56. pantu, kā arī Direktīvas 2003/54 (1) 11. panta 2. un 6. punktu un 24. pantu tiek pieļauts tāds valsts tiesiskais regulējums, — kas nav paziņots Eiropas Komisijai —, kurā attiecībā uz noteiktiem elektroenerģijas ražotājiem, kuriem konkrētajos apstākļos ir būtiska loma, lai tiktu nodrošinātas dispečervadības pakalpojumu vajadzības, ir pastāvīgi noteikts pienākums iesniegt elektroenerģijas biržā piedāvājumus saskaņā ar procedūrām, kuras tīkla pārvaldītājs nosaka, balstoties uz piemērojamo regulējumu, un saskaņā ar kurām ražotājs nevar brīvi noteikt par šiem piedāvājumiem saņemamās atlīdzības apmēru, jo tas tiek noteikts, pamatojoties uz kritērijiem, kuri nav tikuši iepriekš noteikti saskaņā ar “pārredzamām, nediskriminējošām un tirgus principiem atbilstīgām procedūrām”?


(1)  OV L 176, 37. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/25


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 5. jūlijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itālija) — ENI SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

(Lieta C-329/10)

()

2010/C 346/40

Tiesvedības valoda — itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: ENI SpA

Atbildētājas: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico

Prejudiciālais jautājums

Vai ar Līguma 23., 43., 49. un 56. pantu, kā arī Direktīvas 2003/54 (1) 11. panta 2. un 6. punktu un 24. pantu tiek pieļauts tāds valsts tiesiskais regulējums — kas nav paziņots Eiropas Komisijai —, kurā attiecībā uz noteiktiem elektroenerģijas ražotājiem, kuriem konkrētajos apstākļos ir būtiska loma, lai tiktu nodrošinātas dispečervadības pakalpojumu vajadzības, ir pastāvīgi noteikts pienākums iesniegt elektroenerģijas biržā piedāvājumus saskaņā ar procedūrām, kuras tīkla pārvaldītājs nosaka, balstoties uz piemērojamo regulējumu, un saskaņā ar kurām ražotājs nevar brīvi noteikt par šiem piedāvājumiem saņemamās atlīdzības apmēru, jo tas tiek noteikts, pamatojoties uz kritērijiem, kuri nav tikuši iepriekš noteikti saskaņā ar “pārredzamām, nediskriminējošām un tirgus principiem atbilstīgām procedūrām”?


(1)  OV L 176, 37. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/25


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 5. jūlijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itālija) — Edison Trading SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

(Lieta C-330/10)

()

2010/C 346/41

Tiesvedības valoda — itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Edison Trading SpA

Atbildētāja: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Prejudiciālais jautājums

Vai ar Līguma 23., 43., 49. un 56. pantu, kā arī Direktīvas 2003/54 11. panta 2. un 6. punktu un 24. pantu tiek pieļauts tāds valsts tiesiskais regulējums — kas nav paziņots Eiropas Komisijai —, kurā attiecībā uz noteiktiem elektroenerģijas ražotājiem, kuriem konkrētajos apstākļos ir būtiska loma, lai tiktu nodrošinātas dispečervadības pakalpojumu vajadzības, ir pastāvīgi noteikts pienākums iesniegt elektroenerģijas biržā piedāvājumus saskaņā ar procedūrām, kuras tīkla pārvaldītājs nosaka, balstoties uz piemērojamo regulējumu, un saskaņā ar kurām ražotājs nevar brīvi noteikt par šiem piedāvājumiem saņemamās atlīdzības apmēru, jo tas tiek noteikts, pamatojoties uz kritērijiem, kuri nav tikuši iepriekš noteikti saskaņā ar “pārredzamām, nediskriminējošām un tirgus principiem atbilstīgām procedūrām”?


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/25


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 5. jūlijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itālija) — E.On Produzione SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

(Lieta C-331/10)

()

2010/C 346/42

Tiesvedības valoda — itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: E.On Produzione SpA

Atbildētāja: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Prejudiciālais jautājums

Vai ar Līguma 23., 43., 49. un 56. pantu, kā arī Direktīvas 2003/54 (1) 11. panta 2. un 6. punktu un 24. pantu tiek pieļauts tāds valsts tiesiskais regulējums — kas nav paziņots Eiropas Komisijai —, kurā attiecībā uz noteiktiem elektroenerģijas ražotājiem, kuriem konkrētajos apstākļos ir būtiska loma, lai tiktu nodrošinātas dispečervadības pakalpojumu vajadzības, ir pastāvīgi noteikts pienākums iesniegt elektroenerģijas biržā piedāvājumus saskaņā ar procedūrām, kuras tīkla pārvaldītājs nosaka, balstoties uz piemērojamo regulējumu, un saskaņā ar kurām ražotājs nevar brīvi noteikt par šiem piedāvājumiem saņemamās atlīdzības apmēru, jo tas tiek noteikts, pamatojoties uz kritērijiem, kuri nav tikuši iepriekš noteikti saskaņā ar “pārredzamām, nediskriminējošām un tirgus principiem atbilstīgām procedūrām”?


(1)  OV L 176, 37. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/26


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 5. jūlijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itālija) — Edipower SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

(Lieta C-332/10)

()

2010/C 346/43

Tiesvedības valoda — itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Edipower SpA

Atbildētāja: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar Līguma 23., 43., 49. un 56. pantu, kā arī Direktīvas 2003/54 (1) 11. panta 2. un 6. punktu un 24. pantu tiek pieļauts tāds valsts tiesiskais regulējums — kas nav paziņots Eiropas Komisijai —, kurā attiecībā uz noteiktiem elektroenerģijas ražotājiem, kuriem konkrētajos apstākļos ir būtiska loma, lai tiktu nodrošinātas dispečervadības pakalpojumu vajadzības, ir pastāvīgi noteikts pienākums iesniegt elektroenerģijas biržā piedāvājumus saskaņā ar procedūrām, kuras tīkla pārvaldītājs nosaka, balstoties uz piemērojamo regulējumu, un saskaņā ar kurām ražotājs nevar brīvi noteikt par šiem piedāvājumiem saņemamās atlīdzības apmēru, jo tas tiek noteikts, pamatojoties uz kritērijiem, kuri nav tikuši iepriekš noteikti saskaņā ar “pārredzamām, nediskriminējošām un tirgus principiem atbilstīgām procedūrām”?


(1)  OV L 176, 37. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/26


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 5. jūlijā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza (Itālija) — E.On Energy Trading SpA/Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

(Lieta C-333/10)

()

2010/C 346/44

Tiesvedības valoda — itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Sezione Terza

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: E.On Energy Trading SpA

Atbildētāja: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Prejudiciālais jautājums

Vai ar Līguma 23., 43., 49. un 56. pantu, kā arī Direktīvas 2003/54 (1) 11. panta 2. un 6. punktu un 24. pantu tiek pieļauts tāds valsts tiesiskais regulējums — kas nav paziņots Eiropas Komisijai —, kurā attiecībā uz noteiktiem elektroenerģijas ražotājiem, kuriem konkrētajos apstākļos ir būtiska loma, lai tiktu nodrošinātas dispečervadības pakalpojumu vajadzības, ir pastāvīgi noteikts pienākums iesniegt elektroenerģijas biržā piedāvājumus saskaņā ar procedūrām, kuras tīkla pārvaldītājs nosaka, balstoties uz piemērojamo regulējumu, un saskaņā ar kurām ražotājs nevar brīvi noteikt par šiem piedāvājumiem saņemamās atlīdzības apmēru, jo tas tiek noteikts, pamatojoties uz kritērijiem, kuri nav tikuši iepriekš noteikti saskaņā ar “pārredzamām, nediskriminējošām un tirgus principiem atbilstīgām procedūrām”?


(1)  OV L 176, 37. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/26


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 11. augustā iesniedza High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) — SAS Institute Inc./World Programming Ltd

(Lieta C-406/10)

()

2010/C 346/45

Tiesvedības valoda — angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice (Chancery Division)

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: SAS Institute Inc.

Atbildētājs: World Programming Ltd

Prejudiciālie jautājumi

A.    Par Padomes 1991. gada 14. maija Direktīvas 91/250/EEK par datorprogrammu tiesisko aizsardzību  (1) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvas 2009/24/EK (kodificētā versija)  (2) interpretāciju:

1)

Vai tad, ja datorprogramma (turpmāk tekstā — “pirmā programma”) ir aizsargāta ar autortiesībām kā literārs darbs, 1. panta 2. punkts ir interpretējams tādējādi, ka par autortiesību uz pirmo programmu pārkāpumu neuzskata to, ka tiesību īpašnieka konkurents, nepiekļūstot pirmās programmas pirmkodam, vai nu tieši, vai arī, izmantojot tādu procesu kā objektkoda dekompilācija, izstrādā citu programmu (turpmāk tekstā — “otrā programma”), kas atveido pirmās programmas funkcijas?

2)

Vai atbildi uz 1. jautājumu ietekmē kāds no šādiem faktoriem:

a)

pirmās programmas funkcionalitātes raksturs un/vai apmērs;

b)

to zināšanu, prasmju un darba raksturs un/vai apmērs, ko pielietojis pirmās programmas autors, izstrādājot pirmās programmas funkcionalitāti;

c)

tas, cik detalizēti pirmās programmas funkcionalitāte ir reproducēta otrajā programmā;

d)

ja otrās programmas pirmkods reproducē pirmās programmas pirmkoda aspektus tādā mērā, kas pārsniedz to, kas noteikti bija nepieciešams, lai izveidotu tādu pašu funkcionalitāti, kāda ir pirmajai programmai?

3)

Vai tad, ja pirmā programma tulko un izpilda pirmās programmas lietotāju sarakstītās lietojumprogrammas programmēšanas valodā, ko izstrādājis pirmās programmas autors un kura ietver atslēgvārdus, kurus ir izstrādājis vai atlasījis pirmās programmas autors, un sintaksi, ko ir izstrādājis pirmās programmas autors, 1. panta 2. punkts ir interpretējams tādējādi, ka par autortiesību uz pirmo programmu pārkāpumu neuzskata to, ka otrā programma ir sarakstīta tā, lai tulkotu un izpildītu tādas lietojumprogrammas, kurās tiek izmantoti tie paši atslēgvārdi un tā pati sintakse?

4)

Vai tad, ja pirmā programma lasa un raksta datu datnes īpašā formātā, ko ir izstrādājis pirmās programmas autors, 1. panta 2. punkts ir interpretējams tādējādi, ka par autortiesību uz pirmo programmu pārkāpumu neuzskata to, ka otrā programma ir sarakstīta tā, lai lasītu un rakstītu datu datnes tādā pašā formātā?

5)

Vai atbilde uz 1., 3. un 4. jautājumu būs citādāka, ja otrās programmas autors otro programmu ir izstrādājis:

a)

novērojot, pētot un testējot pirmās programmas funkcionalitāti, vai

b)

lasot rokasgrāmatu, ko ir sarakstījis un publicējis pirmās programmas autors un kurā ir aprakstītas pirmās programmas funkcijas (turpmāk tekstā — “Rokasgrāmata”), vai

c)

gan a), gan b)?

6)

Vai tad, ja personai ir tiesības izmantot pirmās programmas kopiju atbilstoši licencei, 5. panta 3. punkts ir interpretējams tādējādi, ka licences īpašniekam bez tiesību īpašnieka atļaujas ir tiesības ielādēt, lietot un glabāt programmu, lai novērotu, testētu vai pētītu pirmās programmas darbību un lai noskaidrotu idejas un principus, kas ir kāda programmas elementa pamatā, ja licence ļauj licences īpašniekam ielādēt, lietot un glabāt pirmo programmu, to lietojot īpašam mērķim, kas ir atļauts licencē, bet darbības, kas veiktas, lai novērotu, pētītu vai testētu pirmo programmu, pārsniedz mērķi, kādam ir izsniegta licence?

7)

Vai 5. panta 3. punkts ir interpretējams tādējādi, ka ir jāuzskata, ka pirmās programmas funkcionalitāte ir novērota, testēta vai pētīta, lai noskaidrotu idejas vai principus, kas ir kāda pirmās programmas elementa pamatā, ja tas ir ticis darīts:

a)

lai noskaidrotu veidu, kādā pirmā programma darbojas, it īpaši sīku informāciju, kas Rokasgrāmatā nav aprakstīta, lai sarakstītu otro programmu iepriekš 1. jautājumā minētajā veidā;

b)

lai noskaidrotu, kā pirmā programma tulko un izpilda norādes, kas ir sarakstītas programmēšanas valodā, kuru tā tulko un izpilda (skat. iepriekš 3. jautājumu);

c)

lai noskaidrotu datu datņu formātus, kas ir sarakstīti ar pirmo programmu vai kas tos lasa (skat. iepriekš 4. jautājumu);

d)

lai salīdzinātu otrās programmas sniegumu ar pirmās programmas sniegumu nolūkā uzzināt iemeslus, kuru dēļ to sniegums atšķiras, un lai uzlabotu otrās programmas sniegumu;

e)

lai vienlaicīgi veiktu pirmās programmas un otrās programmas testus un tādējādi salīdzinātu to sniegto dati uzvadi otrās programmas izstrādes gaitā, it īpaši, darbinot tos pašus testa skriptus gan ar pirmo programmu, gan ar otro programmu;

f)

lai noskaidrotu pirmās programmas izveidotās reģistra datnes datu izvadi un tādējādi izveidotu reģistra datni, kas ir identiska vai līdzīga;

g)

lai liktu pirmajai programmai izvadīt datus (faktiski, datus, kas pasta indeksus sasaista ar ASV štatiem) nolūkā noskaidrot, vai tie atbilst šādu datu oficiālajai datubāzei, un, ja tie neatbilst, lai ieprogrammētu otro programmu tādā veidā, ka tā vieniem un tiem pašiem ievades datiem sniedz tādu pašu datu izvadi kā pirmā programma.

B.    Par Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvas 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā  (3) interpretāciju:

8)

Vai tad, ja Rokasgrāmata ir aizsargāta ar autortiesībām kā literārs darbs, 2. panta a) punkts ir interpretējams tādējādi, ka par autortiesību uz Rokasgrāmatu pārkāpumu uzskata to, ka otrās programmas autors otrajā programmā reproducē vai būtiskā daļā reproducē kādu no šādiem Rokasgrāmatā aprakstītiem elementiem:

a)

statistisku darbību atlase, kas ir īstenotas pirmajā programmā;

b)

matemātiskas formulas, kas Rokasgrāmatā izmantotas, lai aprakstītu šīs darbības;

c)

īpašas komandas vai komandu kombinācijas, ar kurām šīs darbības var izsaukt;

d)

opcijas, ko pirmās programmas autors ir paredzējis attiecībā uz dažādām komandām;

e)

atslēgvārdi un sintakse, ko atpazīst pirmā programma;

f)

noklusējumi, ko pirmās programmas autors ir izvēlējies gadījumam, ja lietotājs nav norādījis konkrētu komandu vai opciju;

g)

atkārtojumu skaits, ko pirmā programma veiks konkrētos apstākļos?

9)

Vai 2. panta a) punkts ir interpretējams tādējādi, ka par autortiesību uz Rokasgrāmatu pārkāpumu uzskata to, ka rokasgrāmatā, kurā ir aprakstīta otrā programma, otrās programmas autors reproducē vai būtiskā daļā reproducē atslēgvārdus un sintaksi, ko atpazīst pirmā programma?


(1)  OV L 122, 42. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīva 2009/24/EK par datorprogrammu tiesisko aizsardzību (Kodificēta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 111, 16. lpp.).

(3)  OV L 167, 10. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/28


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2010. gada 18. jūnija rīkojumu lietā T-51/10 Bell & Ross/ITSB 2010. gada 26. augustā iesniedza Bell & Ross BV

(Lieta C-426/10 P)

()

2010/C 346/46

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Bell & Ross BV (pārstāvis — S. Guerlain, avocat)

Pārējie lietas dalībnieki: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) un Klockgrossisten i Norden AB

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt apstrīdēto rīkojumu;

atzīt, ka prasītājas celtā prasība par Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, dizainparaugi un modeļi) (ITSB) lēmuma atcelšanu (lieta T-51/10) ir pieņemama un līdz ar to nosūtīt lietu atpakaļ Vispārējai tiesai, lai tā pēc būtības izlemtu minēto prasību par tiesību akta atcelšanu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus apelācijas un pirmajā instancē.

Pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības pamatojumam apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza sešus pamatus.

Saistībā ar pirmo pamatu Bell & Ross norāda uz Vispārējās tiesas Reglamenta 111. panta pārkāpumu, ciktāl šī tiesa esot uzskatījusi, ka prasība ir acīmredzami nepieņemama, iepriekš neuzklausot ģenerāladvokātu.

Saistībā ar otro pamatu apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka Vispārējā tiesa esot pārkāpusi savas reglamenta 43. panta 1. punktu, ciktāl tā esot nospriedusi, ka parakstītie prasības pieteikuma eksemplāri, kas kancelejā nonākuši 2010. gada 1. februārī, nav oriģināleksemplāri un ka par vienīgo oriģināleksemplāru var uzskatīt to eksemplāru, kas kancelejā nonācis 2010. gada 5. februārī, tātad, pēc termiņa, neprecizējot, kā oriģināleksemplārus var atšķirt no kopijām. Minētajā pantā neesot precizēti noteikumi, kas jāievēro attiecībā uz advokāta parakstu, kuram jābūt uz procesuālā dokumenta oriģināleksemplāra.

Saistībā ar trešo pamatu Bell & Ross pārmet Vispārējai tiesai, ka tā nav tai atļāvusi atbilstoši Praktisko norādījumu lietas dalībniekiem 57. panta b) punktam un Norādījumu Vispārējās tiesas sekretāram 7. panta 1. punktam novērst formas trūkumus, kas tai tika pārmesti. Atbilstoši minētajām normām tiesas sekretāram esot jāpiešķir apelācijas sūdzības iesniedzējam laiks konstatēto trūkumu novēršanai.

Saistībā ar ceturto pamatu Bell & Ross norāda uz attaisnojamu kļūdu, ciktāl kļūdīšanās attiecībā uz oriģināleksemplāra identificēšanu esot notikusi ārkārtas un no apelācijas sūdzības iesniedzējas neatkarīgu apstākļu dēļ. Tas, ka daudzo kopiju iesniegšanai ir vajadzīgs ārējais pakalpojumu sniedzējs, tas, ka attēla atveidojuma uz papīra izcilā kvalitāte neļauj atpazīt oriģināleksemplāru, kā arī tas, ka uz katra kancelejā savlaicīgi iesniegtā eksemplāra ir atveidots paraksts, esot tādi apstākļi, kas izskatāmajā lietā ļauj konstatēt attaisnojamu kļūdu.

Saistībā ar piekto pamatu apelācijas sūdzības iesniedzēja norāda uz ārkārtas, neparastu un no darbības veicēja neatkarīgu apstākļu esamību, kas liecinot par nejaušu gadījumu jeb force majeure.

Visbeidzot, saistībā ar sesto un pēdējo pamatu Bell & Ross apgalvo par Vispārējās tiesas pieļauto samērīguma un tiesiskās paļāvības principa pārkāpumu, jo, pirmkārt, septiņi parakstītie eksemplāri un viena fotokopija esot nonākuši Vispārējās tiesas kancelejā un, otrkārt, iepriekš minētajās procesuālajās normās esot paredzēta iespēja novērst trūkumus prasības pieteikumā.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/29


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 13. septembrī iesniedza Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans/Benjamin Wilkinson, kura vārdā rīkojas viņa tēvs un pārstāvis Steven Wilkinson, Equity Claims Limited

(Lieta C-442/10)

()

2010/C 346/47

Tiesvedības valoda — angļu

Iesniedzējtiesa

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Churchill Insurance Company Limited, Tracy Evans

Atbildētāji: Benjamin Wilkinson, kura vārdā rīkojas viņa tēvs un pārstāvis Steven Wilkinson, Equity Claims Limited

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai 2009. gada direktīvas (1) 12. panta 1. punkts un 13. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas izslēdz tādu valsts tiesību normu, kuras rezultātā apdrošināšanu neattiecina uz ceļu satiksmes negadījumā cietušu personu apstākļos, kuros

a)

negadījumu ir izraisījis neapdrošināts vadītājs; un

b)

šis neapdrošinātais vadītājs no cietušā ir saņēmis atļauju vadīt automašīnu; un

c)

šis cietušais bija pasažieris automašīnā negadījuma brīdī; un

d)

šis cietušais bija apdrošināts, lai vadītu attiecīgo automašīnu?

Konkrētāk,

i)

vai šāda valsts tiesību norma ir norma, ar kuru “apdrošināšanu neattiecina uz” 2009. gada direktīvas 13. panta 1. punkta izpratnē?

ii)

tādos apstākļos kā izskatāmajā lietā, vai apdrošinātāja sniegtā atļauja neapdrošinātajam ir “tieša vai netieša atļauja” 2009. gada direktīvas 13. panta 1. punkta a) apakšpunkta izpratnē?

iii)

vai atbildi uz šo jautājumu ietekmē apstāklis, ka saskaņā ar 2009. gada direktīvas 10. pantu valsts iestādes, kas sniedz kompensāciju, tāda kaitējuma gadījumā, ko izraisījis neidentificēts vai neapdrošināts transportlīdzeklis, var izslēgt kompensācijas maksājumu personām, kuras brīvprātīgi iekāpušas transportlīdzeklī, kas izraisījis kaitējumu vai miesas bojājumu, ja iestāde var pierādīt, ka personas zināja, ka transportlīdzeklis nebija apdrošināts?

2)

Vai atbilde uz 1. jautājumu ir atkarīga no tā, vai a) attiecīgā atļauja bija balstīta uz faktiskām zināšanām par to, ka attiecīgais vadītājs nebija apdrošināts vai b) bija balstīta uz pārliecību, ka vadītājs bija apdrošināts, vai c) ja attiecīgo atļauju bija sniegusi apdrošinātā persona, kas par šo jautājumu nebija domājusi?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīva 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību (Dokuments attiecas uz EEZ) (OV L 263, 11. lpp.).


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/29


Prasība, kas celta 2010. gada 17. septembrī — Eiropas Komisija/Luksemburgas Lielhercogiste

(Lieta C-458/10)

()

2010/C 346/48

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — S. Pardo Quintillán un O. Beynet)

Atbildētāja: Luksemburgas Lielhercogiste

Prasītājas prasījumi:

konstatēt, ka, pilnībā un pareizi netransponējot Direktīvas 98/83/EK (1) 9. panta 3. punkta b), c) un e) apakšpunktu, Luksemburgas Lielhercogiste nav izpildījusi tai Direktīvas 98/83/EK 9. panta 3. punkta b), c) un e) apakšpunktā paredzētos pienākumus;

piespriest Luksemburgas Lielhercogistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Savas prasības pamatojumam Komisija izvirza divus iebildumus.

Ar pirmo iebildumu Komisija apgalvo, ka Direktīvas 98/83/EK 9. panta 3. punkta b) un c) apakšpunkta transpozīcija esot nepilnīga. Valsts tiesiskajā regulējumā neesot paredzēts, ka lēmumā par izņēmumu ir jānorāda “iepriekšējie attiecīgā monitoringa rezultāti”, un neesot precizēts “katru dienu piegādātā ūdens daudzums”, “attiecīgais iedzīvotāju skaits” un “tas, vai tas ietekmēs kādu būtisku pārtikas ražošanas uzņēmumu”.

Ar otro iebildumu Komisija apgalvo, ka Direktīvas 98/83/EK 9. panta 3. punkta e) apakšpunkta transpozīcija esot nepilnīga un nepareiza, jo Luksemburgas iestādes apgalvojot, ka, ņemot vērā, ka izņēmuma pieprasījuma autoram ir jādefinē un jāīsteno korektīvie pasākumi, šim autoram, nevis, kā tas ir prasīts direktīvā — lēmuma par izņēmuma piešķiršanu autoram — arī esot jāiesniedz pasākumu “plāna kopsavilkums”, “darbu grafiks” un “izmaksu tāme”.


(1)  Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīva 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti (OV L 330, 32. lpp.).


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/30


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 24. septembrī iesniedza Cour d'appel de Mons (Beļģija) — Beļģijas valsts/Pierre Henfling, Raphaël Davin, Koenraad Tanghe kā Tiercé Franco-Belge SA maksātnespējas administratori

(Lieta C-464/10)

()

2010/C 346/49

Tiesvedības valoda — franču

Iesniedzējtiesa

Cour d'appel de Mons

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Beļģijas valsts

Atbildētāji: Pierre Henfling, Raphaël Davin, Koenraad TangheTiercé Franco-Belge SA maksātnespējas administratori

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Kopienu Padomes 1977. gada 17. maija Sestā Direktīva Nr. 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (1) 6. panta 4. punkts un 13. panta B daļas f) apakšpunkts interpretējami tādējādi, ka ar tiem pretrunā ir nodokļa atbrīvojuma attiecināšana uz pakalpojumiem, ko sniedz aģents, kas ir starpnieks, rīkojoties pats savā vārdā, taču pilnvarotāja, kas organizē iepriekš minētos 13. panta B daļas f) apakšpunktā minētos pakalpojumus, interesēs?


(1)  OV L 145, 1. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/30


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 27. septembrī iesniedza Conseil d'État (Francija) — Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales/Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre

(Lieta C-465/10)

()

2010/C 346/50

Tiesvedības valoda — franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales

Atbildētājs: Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'Indre

Prejudiciālie jautājumi

1)

Par juridiskā pamata esamību, no kura izrietot CCI piešķirtā atbalsta atgūšanas pienākums:

 

Vai gadījumā, ja līgumslēdzēja iestāde, kura saņem ERAF ietvaros piešķirtās subsīdijas, nav ievērojusi vienu vai vairākus publiskā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas noteikumus subsidētās darbības īstenošanai, ja turklāt nav apstrīdēts, ka darbībai šis finansējums pienākas un ka tā ir īstenota, Padomes 1988. gada 24. jūnija Regulā (EEK) Nr. 2052/88 (1) un Padomes 1988. gada 19. decembra Regulā (EEK) Nr. 4253/88 (2) ir ietverta tāda Kopienu tiesību norma, ar kuru ir noteikts subsīdiju atgūšanas pienākums? Ja šāda tiesību norma pastāv, vai šāds pienākums attiecas uz visiem publiskā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas noteikumu pārkāpumiem vai tikai uz dažiem no šiem pārkāpumiem? Šādā gadījumā — uz kuriem?

 

Turklāt ņemot vērā, pamata lietā aplūkoto noteikumu gadījumā strīda risinājums attiecībā uz piešķirtā atbalsta atgūšanas noteikumiem ir atkarīgs arī no atbildēm uz šādiem jautājumiem:

2)

Gadījumā, ja uz pirmo jautājumu tiek sniegta vismaz daļēji apstiprinoša atbilde:

a)

Vai fakts, ka līgumslēdzēja iestāde, kura saņem ERAF ietvaros piešķirto atbalstu, nav ievērojusi vienu vai vairākus publiskā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas noteikumus, izvēloties pakalpojumu sniedzēju, kura uzdevums būtu veikt subsidētās darbības, ir uzskatāms par pārkāpumu Regulas Nr. 2988/95 (3) izpratnē? Vai apstāklis, ka kompetentā valsts iestāde brīdī, kad tika pieņemts lēmums par lūgtā atbalsta piešķiršanu ERAF ietvaros, nevarēja ignorēt, ka uzņēmums, kurš gūst labumu, nav ievērojis publiskā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas noteikumus, jau pirms atbalsta piešķiršanas pieņemot darbā pakalpojumu sniedzēju, kura uzdevums ir veikt šī atbalsta finansētas darbības, var ietekmēt pārkāpuma kvalificēšanu Regulas Nr. 2988/95 izpratnē?

b)

Gadījumā, ja uz 2. jautājuma a) punktu tiek atbildēts apstiprinoši un ja, kā Tiesa to ir noteikusi 2009. gada 29. janvāra spriedumā apvienotajās lietās no C-278/07 līdz 280/07 Hauptzollamt Hamburg-Jonas pret Josef Vosding Schlacht, Kühl- und Zerlegebetrieb GmbH & Co, Regulas Nr. 2988/95 3. pantā paredzētais noilguma termiņš ir piemērojams tādiem administratīviem pasākumiem kā atbalsta, ko uzņēmums ir nepamatoti saņēmis paša pieļauta pārkāpuma dēļ, atgūšana:

vai par noilguma termiņa sākumu ir jānosaka diena, kad atbalsts tika izmaksāts tā saņēmējam, vai diena, kad saņēmējs ir izmantojis saņemto subsīdiju, lai izmaksātu atlīdzību pakalpojumu sniedzējam, kurš tika pieņemts darbā, pārkāpjot vienu vai vairākus publiskā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas noteikumus?

vai ir jāuzskata, ka šis termiņš tika pārtraukts brīdī, kad kompetentā valsts iestāde subsīdiju saņēmējam nosūtīja kontroles ziņojumu, kurā tika konstatēta publiskā līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas noteikumu neievērošana un tādējādi valsts iestādei ieteikts panākt izmaksātās summas atmaksu?

vai gadījumā, ja dalībvalsts izmanto tai Regulas Nr. 2988/95 3. panta 3. punktā sniegto iespēju piemērot ilgāku noilguma termiņu, proti, ja Francijā tiek piemērots Civilkodeksa 2262. pantā paredzētais vispārējais termiņš strīda faktu rašanās brīdim, saskaņā ar kuru: “Visām prasībām — gan mantiskām, gan personiskām — noilguma termiņš ir 30 gadi […]”, šāda termiņa atbilstība Kopienu tiesībām, īpaši samērīguma principam, ir jāizvērtē, ņemot vērā paredzēto maksimālo noilguma termiņu valsts [tiesību akta] tekstā, kurš tiek izmantots kā tiesiskais pamats atprasījumam no valsts iestādes, vai termiņu, kurš šajā gadījumā faktiski tika īstenots?

c)

Gadījumā, ja uz 2. jautājuma a) punktu tiek sniegta noliedzoša atbilde, vai Kopienu finanšu intereses rada šķērsli tam, lai tāda atbalsta, kāds ir apskatīts šajā prāvā, atmaksai tiesnesis piemērotu tādus valsts noteikumus par lēmumu, ar kuriem tiek piešķirtas tiesības, atcelšanu, saskaņā ar kuriem valsts iestāde indivīdam adresētu prettiesisku lēmumu, ar kuru tiek piešķirtas tiesības, var atsaukt tikai četru mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas brīža, izņemot gadījumus, ja šis lēmums nav spēkā, ir iegūts krāpnieciskā veidā, kā arī pēc adresāta lūguma, tomēr individuālam administratīvajam lēmumam, ja tas ir uzskatāms par atbalsta piešķiršanu, var pievienot atceļoša rakstura nosacījumus, kuru īstenošana ļauj attiecīgo atbalstu atgūt bez termiņa nosacījuma — precizējot, ka Conseil d’Etat ir nospriedusi, ka šis valsts noteikums ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda nepamatoti piešķirta atbalsta, kurš ir piešķirts, piemērojot Kopienu [tiesību akta] tekstu, saņēmējs uz to var atsaukties tikai tad, ja ir labticīgs?


(1)  Padomes 1988. gada 24. jūnija Regula (EEK) Nr. 2052/88 par struktūrfondu uzdevumiem un to efektivitāti, kā arī par to darbības saskaņošanu savā starpā un ar Eiropas Investīciju bankas un citu pastāvošo finanšu instrumentu darbību (OV L 185, 9. lpp.).

(2)  Padomes 1988. gada 19. decembra Regula (EEK) Nr. 4253/88, ar kuru apstiprināti Regulas (EEK) Nr. 2052/88 piemērošanas noteikumi attiecībā, pirmkārt, uz struktūrfondu un, otrkārt, uz Eiropas Investīciju bankas un citu pastāvošo finanšu instrumentu intervences koordināciju (OV L 374, 1. lpp.).

(3)  Padomes 1995. gada 18. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 1. lpp.).


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/31


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 28. septembrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) — Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF)/Administración del Estado

(Lieta C-468/10)

()

2010/C 346/51

Tiesvedības valoda — spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Supremo

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF)

Atbildētāja: Administración del Estado

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (1) 7. panta f) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to nav pieļauts valsts tiesiskais regulējums, ar kuru, lai atļautu datu subjekta personas datu apstrādi, kas nepieciešama, lai īstenotu atbildīgās personas vai trešo personu, kurām šie dati tiek paziņoti, leģitīmās intereses, gadījumā, ja datu subjekts nav devis savu piekrišanu, papildus datu subjekta pamattiesību un pamatbrīvību ievērošanai tiek prasīts, lai dati būtu ietverti publiski pieejamajos avotos?

2)

Vai minētais 7. panta f) apakšpunkts atbilst Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā paredzētajiem kritērijiem, lai tiktu atzīts, ka tam ir tiešā iedarbība?


(1)  OV L 281, 31. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/32


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 28. septembrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) — Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD)/Administración del Estado

(Lieta C-469/10)

()

2010/C 346/52

Tiesvedības valoda — spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Supremo

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD)

Atbildētāja: Administración del Estado

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvas 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (1) 7. panta f) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to nav pieļauts valsts tiesiskais regulējums, ar kuru, lai atļautu datu subjekta personas datu apstrādi, kas nepieciešama, lai īstenotu atbildīgās personas vai trešo personu, kurām šie dati tiek paziņoti, leģitīmās intereses, gadījumā, ja datu subjekts nav devis savu piekrišanu, papildus datu subjekta pamattiesību un pamatbrīvību ievērošanai tiek prasīts, lai dati būtu ietverti publiski pieejamajos avotos?

2)

Vai minētais 7. panta f) apakšpunkts atbilst Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā paredzētajiem kritērijiem, lai tiktu atzīts, ka tam ir tiešā iedarbība?


(1)  OV L 281, 31. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/32


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 29. septembrī iesniedza Pest Megyei Bíróság (Ungārijas Republika) — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt.

(Lieta C-472/10)

()

2010/C 346/53

Tiesvedības valoda — ungāru

Iesniedzējtiesa

Pest Megyei Bíróság

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Atbildētājs: Invitel Távközlési Zrt.

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvas 93/13/EEK par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (1) 6. panta 1. punktu var interpretēt tādējādi, ka negodīgs līguma noteikums nav saistošs nevienam patērētājam, ja likumā noteikta kompetenta iestāde patērētāju vārdā, izmantojot populārsūdzību (popularis actio), vēlas panākt, lai minētais negodīgais noteikums, kurš ir iekļauts patērētāju līgumā, tiktu atzīts par spēkā neesošu?

Vai populārsūdzības iesniegšanas gadījumā, ja tās mērķis ir noteikt pienākumu, kurš ir par labu patērētājiem, kuri nav tiesvedības dalībnieki, vai aizliegt izmantot negodīgus vispārējus līguma noteikumus, Direktīvas 93/13/EEK 6. panta 1. punktu var interpretēt tādējādi, ka minētais negodīgais noteikums, kurš tiek iekļauts patērētāju līgumos, nav saistošs nevienam no attiecīgajiem patērētājiem, kā arī nevienam patērētājam nākotnē, un tādējādi tiesai pēc savas ierosmes ir jāpiemēro atbilstošas juridiskās sekas?

2)

Vai Direktīvas 93/13/EEK 3. panta 1. punktu, ņemot vērā direktīvas pielikuma, kurš ir piemērojams saskaņā ar Padomes Direktīvas 93/13/EEK 3. panta 3. punktu, 1. punkta j) apakšpunktu un 2. punkta d) apakšpunktu var interpretēt tādējādi, ka gadījumā, ja pārdevējs vai piegādātājs paredz vienpusēju līguma noteikumu grozīšanu, skaidri neaprakstot cenas grozīšanas veidu, kā arī līgumā nenorādot pamatotus iemeslus, minētā līguma norma ir pilnībā negodīga?


(1)  OV L 95, 29. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/32


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 7. oktobrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) — Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC)/Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

(Lieta C-484/10)

()

2010/C 346/54

Tiesvedības valoda — spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Supremo

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājas: Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC)

Atbildētājas: Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)

Prejudiciālais jautājums

Vai var uzskatīt, ka 2008. gada 18. jūlija Karaļa dekrēta Nr. 1247/08 19. pielikumā kopā ar tā 81. pantu ietvertais sīkais regulējums par kvalitātes apliecinājumu oficiālo atzīšanu ir pārmērīgs un nesamērīgs ar izvirzīto mērķi, kā arī ietver nepamatotu ierobežojumu, kas apgrūtina sertifikātu līdzvērtības atzīšanu un apgrūtina vai ierobežo importētu preču pārdošanu pretēji EKL 28. un 30. pantā noteiktajam?


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/33


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 11. oktobrī iesniedza Tribunal administratif de Rennes (Francija) — L'Océane Immobilière SAS/Direction de contrôle fiscal Ouest

(Lieta C-487/10)

()

2010/C 346/55

Tiesvedības valoda — franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal administratif de Rennes

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: L'Océane Immobilière SAS

Atbildētāja: Direction de contrôle fiscal Ouest

Prejudiciālais jautājums

Vai atbilstoši Padomes 1977. gada 17. maija Sestās direktīvas 77/388/EEK (1) 5. pantam dalībvalsts drīkst paturēt spēkā vai paredzēt tiesību normu, saskaņā ar kuru nodokļu maksātāja vajadzībām paredzētas ēkas piegāde pašam sev ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, tomēr tā dod tiesības iekasēto pievienotās vērtības nodokli nekavējoties pilnībā atskaitīt?


(1)  Padomes 1977. gada 17. maija Direktīva 77/388 par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (OV L 145, 1. lpp.).


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/33


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 11. oktobrī iesniedza Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Spānija) — Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A./Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

(Lieta C-488/10)

()

2010/C 346/56

Tiesvedības valoda — spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Mercantil [no 1 de Alicante]

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Celaya Emparanza y Galdos Internacional S.A.

Atbildētāja: Proyectos Integrales de Balizamientos S.L.

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai strīdā saistībā ar reģistrēta Kopienas dizainparauga piešķirto ekskluzīvo tiesību pārkāpumu Padomes 2001. gada 12. decembra Regulas (EK) Nr. 6/2002 par Kopienas dizainparaugiem (1) 19. panta 1. punktā paredzētās tiesības aizliegt to izmantot trešām personām attiecas uz jebkuru trešo personu, kura izmanto kādu citu dizainparaugu, kas informētiem lietotājiem nerada atšķirīgu kopiespaidu, vai arī turpretim tās neattiecas uz tādu trešo personu, kura izmanto uz tās vārda reģistrētu vēlāku Kopienas dizainparaugu, kamēr vien tas nav atzīts par spēkā neesošu?

2)

Vai atbildē uz iepriekšējo jautājumu trešās personas nodomam nav nozīmes vai arī šī atbilde atšķiras atkarībā no attiecīgās personas rīcības, un apstāklim, ka minētā trešā persona vēlāku Kopienas dizainparaugu ir pieteikusi un reģistrējusi pēc tam, kad tā no agrāka Kopienas dizainparauga īpašnieka bija saņēmusi ārpustiesas pretenziju ar prasību izbeigt preces tirdzniecību tāpēc, ka ar to tiek pārkāptas no agrāka dizainparauga izrietošas tiesības, ir izšķiroša nozīme?


(1)  OV 2002 L 3, 1. lpp.; OV Īpašais izdevums latviešu valodā: 13. nod., 27. sēj., 142. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/34


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 15. oktobrī iesniedza Oberlandesgericht Celle (Vācija) — Joseba Andoni Aguirre Zarraga/Simone Pelz

(Lieta C-491/10)

()

2010/C 346/57

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Celle

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Joseba Andoni Aguirre Zarraga

Atbildētāja: Simone Pelz

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai, interpretējot Briseles IIa regulas (1) 42. pantu atbilstoši Pamattiesību hartai, izpildes dalībvalsts tiesai izņēmuma kārtā pašai ir pārbaudes pilnvaras, ja izpildāmajā izcelsmes dalībvalsts spriedumā ir pieļauti smagi pamattiesību pārkāpumi?

2)

Vai izpildes dalībvalsts tiesai ir pienākums izpildīt izcelsmes dalībvalsts tiesas spriedumu arī tad, ja no lietas materiāliem izriet, ka apliecībā, ko saskaņā ar Briseles IIa regulas 42. pantu ir izdevusi izcelsmes dalībvalsts tiesa, ir acīmredzami nepareizas ziņas?


(1)  Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu (OV L 338, 1. lpp.).


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/34


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 15. oktobrī iesniedza Ufficio del Giudice di Pace di Venafro (Itālija) — kriminālprocess pret Aldo Patriciello

(Lieta C-496/10)

()

2010/C 346/58

Tiesvedības valoda — itāļu

Iesniedzējtiesa

Ufficio del Giudice di Pace di Venafro

Lietas dalībnieks pamata procesā

Aldo Patriciello

Prejudiciālais jautājums

Vai apgalvotais noziedzīgais nodarījums, kurā apsūdzēts Eiropas Parlamenta loceklis Aldo Patriciello (noziedzīgā nodarījuma apstākļi aprakstīti apsūdzības rakstā, un par šo nodarījumu jau ir pieņemts Eiropas Parlamenta 2009. gada 5. maija lēmums par imunitātes aizsardzību) un kurš ir kvalificēts kā goda un cieņas aizskaršana saskaņā ar Kriminālkodeksa 594. pantu, ir uzskatāms par viedokli, kas pausts, pildot parlamentāros pienākumus Protokola 9. panta izpratnē?


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/34


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 19. oktobrī iesniedza Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna (Itālija) — Ufficio IVA di Piacenza/Belvedere Costruzioni Srl

(Lieta C-500/10)

()

2010/C 346/59

Tiesvedības valoda — itāļu

Iesniedzējtiesa

Commissione Tributaria Centrale — Sezione di Bologna

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Ufficio IVA di Piacenza

Atbildētājs: Belvedere Costruzioni Srl

Prejudiciālie jautājumi

Vai EK līguma 10. pants, tagad — Līguma par Eiropas Savienību 4. pants, un Padomes 1977. gada 17. maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem, 2. un 22. pants iestājas pret tādu Itālijas valsts tiesību normu, kāda ir iekļauta 2010. gada 25. marta Dekrētlikuma Nr. 40[/2010], kurš tika pārveidots par 2010. gada 22. maija Likumu Nr. 73, 3. panta 2.a punktā un ar kuru Nodokļu tiesai ir liegts taisīt spriedumu par nodokļu prasījumiem, kurus Nodokļu administrācija ar apelācijas sūdzību par nelabvēlīgiem lēmumiem ir iesniegusi noteiktajā termiņā, un tādējādi būtībā tiek panākta pilnīga atteikšanās no strīdīgā PVN parāda, ja šie prasījumi ir noraidīti abās iepriekšējās tiesu instancēs, nepiespriežot nodokļu maksātājam, kura labā valsts veic šo atteikšanos, nedz veikt jebkāda veida maksājumu, nedz arī daļēji samaksāt strīdus parādu.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/34


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 19. oktobrī iesniedza Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Itālija) — kriminālprocess pret Raffaele Russo

(Lieta C-501/10)

()

2010/C 346/60

Tiesvedības valoda — itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Lietas dalībnieks pamata procesā

Raffaele Russo

Prejudiciālais jautājums

Vai brīvību veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvību var ierobežot ar tādu valsts tiesisko regulējumu, kurā ir paredzēta ierobežota koncesiju skaita un attiecīgu policijas atļauju izsniegšana un ar kuru:

1)

vispārēji cenšas aizsargāt tos koncesionārus, kuriem koncesijas tika piešķirtas iepriekš, pamatojoties uz tādu procedūru, ar kuru atsevišķi saimnieciskās darbības veicēji tika prettiesiski izslēgti;

2)

ir paredzēti tādi noteikumi, ar kuriem faktiski tiek aizsargāti jau iegūto tiesību turētāji (piemēram, aizliegums jauniem koncesionāriem savas derību likmju pieņemšanas vietas izvietot noteiktā attālumā no jau esošajām derību likmju pieņemšanas vietām);

3)

ir paredzēti gadījumi, kuros koncesijas tiek zaudētas un tiek iegūti garantijas depozīti lielā apmērā, tostarp, ja koncesionārs kaut vai tikai netiešā veidā ir rīkojis pārrobežu azartspēles, kas ir pielīdzināmas tām, kuras ir paredzētas koncesijā?


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/35


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 20. oktobra iesniedza Raad van State (Nīderlande) — Staatssecretaris van Justitie/M. Singh

(Lieta C-502/10)

()

2010/C 346/61

Tiesvedības valoda — holandiešu

Iesniedzējtiesa

Raad van State

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Staatssecretaris van Justitie

Atbildētājs: M. Singh

Prejudiciālais jautājums

Vai jēdziens “formāli ierobežota uzturēšanās atļauja” Padomes 2003. gada 25. novembra Direktīvas 2003/109/EK (1) par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji, 3. panta 2. punkta e) apakšpunkta izpratnē ir jāinterpretē tādējādi, ka tas ir piemērojams arī termiņuzturēšanās atļaujai, kas saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem nedod tiesības uz pastāvīgās uzturēšanās atļauju, pat tad, ja šīs termiņuzturēšanās atļaujas derīguma termiņš saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem būtībā var tikt pagarināts bez ierobežojuma un pat tad, ja tādējādi no minētās direktīvas tiek izslēgta konkrēta personu kategorija, piemēram, garīgie vadītāji un reliģijas skolotāji?


(1)  OV 2004, L 16, 44. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/35


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 20. oktobrī iesniedza Varhoven administrativen sad (Bulgārija) — Evroetil AD/Direktor na Agentsia “Mitnitsi”

(Lieta C-503/10)

()

2010/C 346/62

Tiesvedības valoda — bulgāru

Iesniedzējtiesa

Varhoven administrativen sad

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Evroetil AD

Atbildētājs: Direktor na Agentsia “Mitnitsi”

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 8. maija Direktīvas 2003/30/EK par biodegvielas un citu atjaunojamo veidu degvielas izmantošanas veicināšanu transportā (1) 2. panta 2. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka bioetanola definīcija attiecas uz tādiem produktiem kā aplūkojamais produkts (ietver tādus produktus kā aplūkojamais produkts), kuram ir šādas pazīmes un objektīvas iezīmes:

tas ir ražots no biomasas,

ražošana notiek ar īpašu tehnoloģiju, kas ir aprakstīta prasītājas Evroetil AD izstrādātajā Tehniskajā specifikācijā par bioetalona ražošanu un atšķiras no lauksaimniecības izcelsmes etilspirta ražošanas tehnoloģijas atbilstoši tās pašas ražotājas iesniegtajai Tehniskajai specifikācijai,

tas satur vairāk nekā 98,5 % alkohola un šādas vielas, kas to padara nederīgu patēriņam: augstākie spirti — no 714,49 līdz 8 311 mg/dm3; aldehīdi — no 238,16 līdz 411 mg/dm3, esteri (etilacetāts) — no 1 014 līdz 8 929 mg/dm3,

atbilst Eiropas standarta Pr EN 15376 prasībām attiecībā uz bioetanolu kā degvielu,

tas ir paredzēts izmantošanai par degvielu un faktiski kā biodegviela tiek izmantots par A95 markas benzīna piedevu un tiek pārdots benzīna uzpildes stacijās,

tas netiek denaturēts ar īpašām denaturēšanas metodēm.

2)

Vai Direktīvas 2003/30 2. panta 2. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka attiecīgo produktu tikai tad var kvalificēt kā bioetanolu, ja tas faktiski tiek izmantots par biodegvielu, vai pietiek ar to, ka to ir paredzēts izmantot par biodegvielu un/vai faktiski ir piemērots izmantošanai par biodegvielu?

3)

Gadījumā, ja no atbildēm uz 1. un 2. jautājumu izriet, ka attiecīgais produkts vai tā atbilstošā daļa ir bioetanols, tad ar kādu Kombinētās nomenklatūras (KN) kodu tādā gadījumā attiecīgais produkts ir jāklasificē Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu, kas grozīta ar Komisijas 1991. gada 26. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2587/91 (2), I pielikumā:

3.1.

vai KN 22. nodaļas noteikumi, konkrēti, pozīcija 2207 ir jāinterpretē tādējādi, ka tā ietver produkta “bioetanols” klasificēšanu?

3.2.

Gadījumā, ja atbilde uz 3.1. jautājumu ir apstiprinoša, vai, klasificējot bioetanolu, konkrēti, attiecīgo produktu, ir jāņem vērā tas, vai produkts ir ticis denaturēts (atbilstoši Komisijas 1993. gada 22. novembra Regulā [EK] Nr. 3199/93 par spirta pilnīgas denaturēšanas procesu savstarpējo atzīšanu sakarā ar atbrīvojumu no akcīzes nodokļa (3) minētajam procesam vai citam atļautam procesam)?

3.3

Gadījumā, ja atbilde uz 3.2. jautājumu ir apstiprinoša, vai KN noteikumi attiecībā uz pozīciju 2207 ir jāinterpretē tādējādi, ka tikai denaturēts bioetanols ir jāklasificē ar KN kodu 2207 20 000?

3.4

Gadījumā, ja atbilde uz 3.3. jautājumu ir apstiprinoša, vai KN noteikumi attiecībā uz pozīciju 2207 ir jāinterpretē tādējādi, ka bioetanols, kas nav denaturēts, ir jāklasificē ar KN kodu 2207 10 000?

3.5

Gadījumā, ja atbilde uz 3.1. jautājumu ir apstiprinoša un atbilde uz 3.2. jautājumu ir noliedzoša, kurā no abām apakšpozīcijām tādā gadījumā ir jāklasificē attiecīgais produkts — 2207 10 000 vai 2207 20 000?

3.6

Gadījumā, ja atbilde uz 3.1. jautājumu ir noliedzoša, vai bioetanols ir jāklasificē ar kādu no Padomes 2003. gada 27. oktobra Direktīvas 2003/96/EK, kas pārkārto Kopienas noteikumus par nodokļu uzlikšanu energoproduktiem un elektroenerģijai (4), 2. panta 1. punktā atbilstoši definīcijai minētajiem KN kodiem un ar kādu?

4)

Gadījumā, ja no atbildēm uz 1. un 2. jautājumu izriet, ka atbilstošais produkts vai tā atbilstošā daļa nav bioetanols, vai atbilstošais produkts, kuram ir 1. jautājumā minētās pazīmes un objektīvās iezīmes, ir jāklasificē kā etilspirts Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīvas 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (5), 20. panta pirmās daļas pirmā ievilkuma izpratnē?


(1)  OV L 123, 42. lpp.

(2)  OV L 328, 50. lpp.

(3)  OV L 288, 12. lpp.

(4)  OV L 283, 51. lpp.

(5)  OV L 316, 21. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/36


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 25. oktobrī iesniedza Østre Landsret (Dānija) — DR un TV2 Danmark A/S/NCB

(Lieta C-510/10)

()

2010/C 346/63

Tiesvedības valoda — dāņu

Iesniedzējtiesa

Østre Landsret

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājas

:

1.

DR

2.

TV2 Danmark A/S

Atbildētāja

:

NCB

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai izteikums “izmantojot savus līdzekļus”, Direktīvas 2001/29/EK (1) 5. panta 2. punkta d) apakšpunktā un “raidorganizācijas vārdā un par ko tā uzņemas atbildību” šīs pašas direktīvas preambulas 41. apsvērumā ir jāinterpretē, atsaucoties uz valsts tiesībām vai uz Kopienu tiesībām?

2)

Vai ir jāpieņem, ka tiesību normas formulējumam ir jābūt tādam, kā, piemēram, Direktīvas 2001/29/EK 5. panta 2. punkta d) apakšpunkts dāņu, angļu un franču valodas redakcijā — “raidorganizācijas vārdā un par ko tā uzņemas atbildību”, vai kā vācu valodas redakcijā — “raidorganizācijas vārdā vai par ko tā uzņemas atbildību”?

3)

Pieņemot, ka 1. jautājumā citētie termini ir interpretējami saskaņā ar Kopienu tiesībām, tiek jautāts: kāds kritērijs ir jāpiemēro valsts tiesām īpašam novērtējumam attiecībā uz to, vai ieraksts, ko trešā persona (“producents”) veikusi izmantošanai raidorganizācijas pārraidēm ir izgatavots, “izmantojot savus līdzekļus”, tostarp “raidorganizācijas vārdā [un/vai] par ko tā uzņemas atbildību”, lai uz ierakstu attiektos 5. panta 2. punkta d) apakšpunktā noteiktais izņēmums?

Atbildot uz iepriekš minēto 3. jautājumu, EST tiek īpaši lūgta atbildēt uz šādiem jautājumiem:

a)

Vai jēdziens “savi līdzekļi” Direktīvas 2001/29/EK 5. panta 2. punkta d) apakšpunktā ir jāsaprot tādējādi, ka uz ierakstu, ko veicis producents izmantošanai raidorganizācijas pārraidēs, 5. panta 2. punkta d) apakšpunktā noteiktais izņēmums attiecas tikai tad, ja raidorganizācija ir atbildīga pret trešām personām par producenta darbībām un nolaidību saistībā ar ierakstu tā, it kā raidorganizācija pati būtu veikusi šīs darbības un nolaidību?

b)

Vai nosacījums, ka ierakstam ir jābūt veiktam “raidorganizācijas vārdā [un/vai] par ko tā uzņemas atbildību”, ir izpildīts, ja raidorganizācija ir pasūtījusi producentam veikt ierakstu, lai raidorganizācija varētu pārraidīt attiecīgo ierakstu, un pieņemot, ka attiecīgajai raidorganizācijai ir tiesības aplūkoto ierakstu pārraidīt?

Šī tiesa vēlas noskaidrot, vai, atbildot uz 3 b) jautājumu, ir jāņem vērā un, ja tā, cik lielā mērā, to:

i.

vai galīgo māksliniecisko/redaktora lēmumu par atbilstoši līgumiem starp šīm pusēm pasūtītās programmas saturu pieņem raidorganizācija vai producents;

ii.

vai raidorganizācija ir atbildīga pret trešām personām par producenta pienākumiem saistībā ar ierakstu tā, it kā pati raidorganizācija būtu veikusi šīs darbības vai nolaidību;

iii.

vai producentam līgumā ar raidorganizāciju ir noteiktas līgumiskas saistības nodot attiecīgo programmu raidorganizācijai par noteiktu cenu un segt visus izdevumus, kas var rasties saistībā ar ierakstu, no šīs cenas;

iv.

vai atbildība pret trešām personām attiecībā uz šo ierakstu ir raidorganizācijai vai producentam.

c)

Vai nosacījums, ka ierakstam ir jābūt veiktam “raidorganizācijas vārdā [un/vai] par ko tā uzņemas atbildību”, ir izpildīts, ja raidorganizācija ir pasūtījusi producentam veikt ierakstu, lai raidorganizācija attiecīgo ierakstu varētu pārraidīt, un pieņemot, ka raidorganizācijai ir tiesības ierakstu pārraidīt, ar nosacījumu, ka producents ar raidorganizāciju attiecībā uz ierakstu noslēgtajā līgumā ir uzņēmies tiesisku un finansiālu atbildību par i) iepriekš noteiktu samaksu segt visus ar ierakstu saistītos izdevumus, ii) tiesību iegādi un iii) neparedzētiem apstākļiem, tostarp ieraksta pazušanu un līguma neizpildi, bet raidorganizācija nav atbildīga pret trešām personām par producenta pienākumiem saistībā ar ierakstu tā, it kā raidorganizācija pati būtu veikusi šīs darbības un nolaidību?


(1)  OV L 167, 10. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/37


Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 8. oktobra rīkojums (Landesgericht Ried im Innkreis (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret Roland Langer

(Lieta C-235/08) (1)

()

2010/C 346/64

Tiesvedības valoda — vācu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 223, 30.08.2008.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/37


Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 1. jūlija rīkojums — Eiropas Komisija/Īrija

(Lieta C-95/09) (1)

()

2010/C 346/65

Tiesvedības valoda — angļu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 113, 16.05.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/37


Tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2010. gada 3. jūnija rīkojums (High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Seaport (NI) Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland

(Lieta C-182/09) (1)

()

2010/C 346/66

Tiesvedības valoda — angļu

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 193, 15.08.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/38


Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 2. septembra rīkojums — Eiropas Komisija/Īrija

(Lieta C-355/09) (1)

()

2010/C 346/67

Tiesvedības valoda — angļu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 256, 24.10.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/38


Tiesas piektās palātas priekšsēdētāja 2010. gada 22. jūnija rīkojums — Eiropas Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

(Lieta C-394/09) (1)

()

2010/C 346/68

Tiesvedības valoda — angļu

Piektās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 282, 21.11.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/38


Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 9. jūnija rīkojums — Eiropas Komisija/Francijas Republika

(Lieta C-510/09) (1)

()

2010/C 346/69

Tiesvedības valoda — franču

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 37, 13.02.2010.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/38


Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 1. septembra rīkojums — Eiropas Komisija/Portugāles Republika

(Lieta C-531/09) (1)

()

2010/C 346/70

Tiesvedības valoda — portugāļu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 51, 27.02.2010.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/38


Tiesas 2010. gada 24. septembra rīkojums (Giudice di pace di Varese (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Siddiquee Mohammed Mohiuddin/Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

(Lieta C-541/09) (1)

()

2010/C 346/71

Tiesvedības valoda — itāļu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 63, 13.03.2010.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/38


Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 19. oktobra rīkojums — Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

(Lieta C-192/10) (1)

()

2010/C 346/72

Tiesvedības valoda — spāņu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 195, 17.07.2010.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/38


Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 1. septembra rīkojums — Eiropas Komisija/Austrijas Republika

(Lieta C-223/10) (1)

()

2010/C 346/73

Tiesvedības valoda — vācu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 195, 17.07.2010.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/38


Tiesas 2010. gada 19. oktobra rīkojums (Inalta Curte de Casație și Justiție (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — kriminālprocess pret Gheorghe Kita

(Lieta C-264/10) (1)

()

2010/C 346/74

Tiesvedības valoda — rumāņu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 209, 31.07.2010.


Vispārējā tiesa

18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/39


Vispārējās tiesas 2010. gada 27. oktobra spriedums — Alliance One International u.c./Komisija

(Lieta T-24/05) (1)

(Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Spānijas jēltabakas iegādes un pirmapstrādes tirgus - Lēmums, ar kuru konstatē EKL 81. panta pārkāpumu - Cenu noteikšana un tirgus sadale - Pienākums norādīt pamatojumu - Vainojamība pārkāpjošā rīcībā - Vienlīdzīga attieksme)

2010/C 346/75

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Alliance One International, Inc., agrāk Standard Commercial Corp. (Danville, Virdžīnija, ASV), Standard Commercial Tobacco Co., Inc. (Wilson, Ziemeļkarolīna, ASV) un Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd (Vaduca, Lihtenšteina) (pārstāvji — sākotnēji M. Odriozola Alén, M. Marañon Hermoso un A. Emch, pēc tam M. Odriozola Alén, M. Barrantes Diaz un A. João Vide, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — F. Castillo de la Torre un É. Gippini Fournier)

Priekšmets

Lūgums atcelt Komisijas 2004. gada 20. oktobra Lēmumu C(2004) 4030, galīgā redakcija, saistībā ar EK Līguma 81. panta 1. punktā izklāstīto procesu [EKL 81. panta piemērošanas procedūru] (Lieta COMP/C.38.238/B.2 — Jēltabaka — Spānija)

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt komisijas 2004. gada 20. oktobra Lēmumu C(2004) 4030, galīgā redakcija, saistībā ar EK Līguma 81. panta 1. punktā izklāstīto procesu [EKL 81. panta piemērošanas procedūru] (Lieta COMP/C.38.238/B.2 — Jēltabaka — Spānija), ciktāl tas attiecas uz Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

Alliance One International, Inc., Standard Commercial Tobacco Co., Inc. un Trans-Continental Leaf Tobacco sedz divas trešdaļas savu tiesāšanās izdevumu un atlīdzina divas trešdaļas Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumu, Komisija sedz vienu trešdaļu savu tiesāšanās izdevumu un atlīdzina vienu trešdaļu prasītāju tiesāšanās izdevumu.


(1)  OV C 82, 02.04.2005.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/39


Vispārējās tiesas 2010. gada 28. oktobra spriedums — Spānija/Komisija

(Lieta T-227/07) (1)

(ELVGF - “Garantiju” nodaļa - Izdevumi, kas ir izslēgti no Kopienas finansējuma - Tomātu pārstrādātājiem paredzēts ražošanas atbalsts - Negaidītas pārbaudes atbilstošos laika posmos - Samērīgums)

2010/C 346/76

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Spānijas Karaliste (pārstāvis — M. Muñoz Pérez, abogado del Estado)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — sākotnēji T. van Rijn, vēlāk F. Jimeno Fernández)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2007. gada 18. aprīļa Lēmumu 2007/243/EK, ar ko no Kopienas finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu (OV L 106, 55. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Spānijas Karaliste atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 211, 08.09.2007.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/39


Vispārējās tiesas 2010. gada 26. oktobra spriedums — Vācija/Komisija

(Lieta T-236/07) (1)

(ELVGF - Garantiju nodaļa - Grāmatojumu noskaidrošana - 2006. finanšu gads - Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. panta 5. punkta pirmā daļa - Komisijas vienpusēja paziņojuma, kas pievienots Coreper sanāksmes protokolam, saistošais spēks)

2010/C 346/77

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vācijas Federatīvā Republika (pārstāvji — sākotnēji M. Lumma un J. Möller, pēc tam — J. Möller un N. Graf Vitzthum)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvis — F. Erlbacher)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2007. gada 27. aprīļa Lēmumu K(2007) 1901 galīgā redakcijā, par dalībvalstu maksājumu aģentūru grāmatojumu noskaidrošanu attiecībā uz izdevumiem, ko finansējusi Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļa 2006. finanšu gadā (OV L 122, 51. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Vācijas Federatīvā Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 211, 08.09.2007.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/40


Vispārējās tiesas 2010. gada 26. oktobra spriedums — CNOP un CCG/Komisija

(Lieta T-23/09) (1)

(Konkurence - Administratīvais process - Lēmums par pārbaudes veikšanu - Regulas (EK) Nr. 1/2003 20. panta 4. punkts - Adresāts, kas nav juridiska persona - Pienākums norādīt pamatojumu - Uzņēmuma un uzņēmumu apvienības jēdziens)

2010/C 346/78

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (CNOP) (Parīze, Francija); un Conseil central de la section G de l'Ordre national des pharmaciens (CCG) (Parīze, Francija) (pārstāvji — sākotnēji Y. R. Guillou, H. Speyart van Woerden, T. Verstraeten un C. van Sasse van Ysselt, pēc tam Y. R.Guillou, L. Defalque un C. Robert, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — A. Bouquet un É. Gippini Fournier)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2008. gada 29. oktobra Lēmumu C(2008) 6494 lietā COMP/39510, ar kuru Ordre national des pharmaciens (ONP), CNOP un CCG tika likts pakļauties pārbaudei saskaņā ar Padomes 2002. gada 16. decembra Regulas Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti [EKL] 81. un 82. pantā (OV 2003, L 1, 1. lpp.), 20. panta 4. punktu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) un Conseil central de la section G de l’Ordre national des pharmaciens (CCG) atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 55, 07.03.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/40


Vispārējās tiesas 2010. gada 27. oktobra spriedums — Reali/Komisija

(Lieta T-65/09 P) (1)

(Apelācija - Civildienests - Līgumdarbinieki - Pieņemšana darbā - Klasificēšana pakāpē - Profesionālā pieredze - Diploms - Līdzvērtība)

2010/C 346/79

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Enzo Reali (Florence, Itālija) (pārstāvis — S. Pappas)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Curall un B. Eggers)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 11. decembra spriedumu lietā F-136/06 Reali/Komisija (Krājumā vēl nav publicēts), ar kuru tiek lūgts atcelt šo spriedumu

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Enzo Reali sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus, kas radušies šajā instancē.


(1)  OV C 102, 01.05.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/40


Vispārējās tiesas 2010. gada 28. oktobra spriedums — Farmeco/ITSB — Allergan (“BOTUMAX”)

(Lieta T-131/09) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “BOTUMAX” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Kopienas vārdiska un grafiska preču zīmes “BOTOX” - Relatīvi atteikuma pamatojumi - Sajaukšanas iespēja - Kaitējums reputācijai - Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts (tagad - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts)

2010/C 346/80

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Farmeco AE Dermokallyntika (Atēnas, Grieķija) (pārstāvis — N. Lyperis, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — A. Folliard-Monguiral)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Allergan, Inc. (Irvine, Kalifornija, Amerikas Savienotās Valstis)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2009. gada 2. februāra lēmumu lietā R 60/2008-4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Allergan Inc. un Farmeco AE Dermokallyntika

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Farmeco AE Dermokallyntika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 129, 06.06.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/41


Vispārējās tiesas 2010. gada 27. oktobra spriedums — Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki/ITSB — Free (“FREE”)

(Lieta T-365/09) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “FREE” reģistrācijas pieteikums - Valsts agrāka vārdiska preču zīme “FREE” un valsts agrāka grafiska preču zīme “LA LIBERTÉ N’A PAS DE PRIX” - Relatīvs atteikuma pamatojums - Sajaukšanas iespēja - Apzīmējumu līdzība - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts)

2010/C 346/81

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki AE (Atēnas, Grieķija) (pārstāvji — K. Papadiamantis un A. Koliothomas, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — A. Folliard-Monguiral)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Free SAS (Parīze, Francija) (pārstāvis: Y. Coursin, avocat)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2009. gada 11. jūnija lēmumu (lieta R 1346/2008-1) par iebildumu procesu starp Free SAS un Eidikes Ekdoseis AE.

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Michalakopoulou Ktimatiki Touristiki AE sedz savus, kā arī atlīdzina Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) un Free SAS tiesāšanās izdevumus, kas radušies procesā Vispārējā tiesā.


(1)  OV C 267, 07.11.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/41


Vispārējās tiesas 2010. gada 28. oktobra rīkojums — Marcuccio/Komisija

(Lieta T-32/09 P) (1)

(Apelācija - Civildienests - Ierēdņi - Pirmstiesas procedūra - Acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība - Pretapelācijas sūdzība, kas attiecas tikai uz tiesāšanās izdevumiem)

2010/C 346/82

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis — G. Cipressa, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Currall un C. Berardis-Kayser, kam palīdz A. dal Ferro, avocat)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība, kas iesniegta par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 4. novembra rīkojumu lietā F-18/07 Marcuccio/Komisija (Krājumā nav publicēts) un ar kuru tiek lūgts atcelt šo rīkojumu

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu;

2)

pretapelācijas sūdzību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

3)

Luigi Marcuccio sedz savus, kā arī atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus, kas radušies apelācijas tiesvedībā;

4)

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus, kas radušies pretapelācijas tiesvedībā, pats.


(1)  OV C 69, 21.03.2009.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/41


Vispārējās tiesas 2010. gada 18. oktobra rīkojums — Marcuccio/Komisija

(Lieta T-515/09 P) (1)

(Apelācija - Civildienests - Ierēdņi - Iestādes atteikums tulkot lēmumu - Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

2010/C 346/83

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis — G. Cipressa, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Currall un C. Berardis-Kayser, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 7. oktobra rīkojumu lietā F-3/08 Marcuccio/Komisija (Krājumā vēl nav publicēts), kurā ir lūgts šo rīkojumu atcelt

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Luigi Marcuccio sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina tiesāšanās izdevumus, kas šajā instancē radušies Eiropas Komisijai.


(1)  OV C 51, 27.02.2010.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/42


Vispārējās tiesas 2010. gada 18. oktobra rīkojums — Marcuccio/Komisija

(Lieta T-516/09 P) (1)

(Apelācija - Civildienests - Ierēdņi - Lūguma veikt izmeklēšanu noraidījums - Iestādes atteikšanās tulkot lēmumu - Daļēji acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota apelācijas sūdzība)

2010/C 346/84

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Luigi Marcuccio (Tricase, Itālija) (pārstāvis — G. Cipressa, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Currall un C. Berardis-Kayser, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 7. oktobra rīkojumu lietā F-122/07 Marcuccio/Komisija (Krājumā vēl nav publicēts), lūdzot atcelt šo rīkojumu

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

L. Marcuccio sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina tos, kas šajā instancē radušies Eiropas Komisijai.


(1)  OV C 51, 27.2.2010.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/42


Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 25. oktobra rīkojums — Inuit Tapiriit Kanatami u.c./Parlaments un Padome

(Lieta T-18/10 R II)

(Pagaidu noregulējums - Regula (EK) Nr. 1007/2009 - Tirdzniecība ar izstrādājumiem no roņiem - Importa un pārdošanas aizliegums - Izņēmums inuītu kopienu interesēs - Cits pieteikums par piemērošanas apturēšanu - Jauni fakti - Steidzamības neesamība)

2010/C 346/85

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Inuit Tapiriit Kanatami (Otava, Kanāda), Nativak Hunters and Trappers Association (Qikiqtarjuaq, Kanāda), Pangnirtung Hunters’ and Trappers’ Association (Pangnirtung, Kanāda), Jaypootie Moesesie (Qikiqtarjuaq), Allen Kooneeliusie (Qikiqtarjuaq), Toomasie Newkingnak (Qikiqtarjuaq), David Kuptana (Ulukhaktok, Kanāda), Karliin Aariak (Iqaluit, Kanāda), Canadian Seal Marketing Group (Kvebeka, Kanāda), Ta Ma Su Seal Products (Cap-aux-Meules, Kanāda), Fur Institute of Canada (Otava), NuTan Furs, Inc. (Catalina, Kanāda), GC Rieber Skinn AS (Bergene, Norvēģija), Inuit Circumpolar Conference Greenland (ICC) (Nuuk, Grenlande, Dānija), Johannes Egede (Nuuk), Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) (Nuuk) (pārstāvji — J. Bouckaert un H. Viaene, advokāti)

Atbildētāji: Eiropas Parlaments (pārstāvji — I. Anagnostopoulou un L. Visaggio) un Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — M. Moore un K. Michoel)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētāju prasījumu atbalstam: Eiropas Komisija (pārstāvji — É. White, P. Oliver un K. Mifsud-Bonnici) un Nīderlandes Karaliste (pārstāvji — C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer un M. Noort)

Priekšmets

Pieteikums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regulas (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem (OV L 286, 36. lpp.) piemērošanas apturēšanu

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2)

Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 19. augusta rīkojumu lietā T-18/10 R II Inuit Tapiriit Kanatami u.c./Parlaments un Padome (Krājumā nav publicēts) atcelt;

3)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/43


Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 25. oktobra rīkojums — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Komisija

(Lieta T-353/10 R)

(Pagaidu noregulējums - Finanšu atbalsts - Paziņojums par parādu nolūkā veikt finanšu atbalsta piedziņu - Pieteikums par izpildes apturēšanu - Formas prasību neievērošana - Nepieņemamība)

2010/C 346/86

Tiesvedības valoda — grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro (Atēnas, Grieķija) (pārstāvis — E. Tzannini, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — D. Triantafyllou un A. Sauka)

Priekšmets

Pieteikums apturēt tāda paziņojuma par parādu izpildi, kuru 2010. gada 22. jūlijā izdevusi Komisija, lai piedzītu summu EUR 109 415,20 apmērā, kas samaksāta kā finanšu atbalsts medicīnisko pētījumu projektam

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/43


Prasība, kas celta 2010. gada 17. septembrī — IEM ERGA — EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS/Komisija

(Lieta T-435/10)

()

2010/C 346/87

Tiesvedības valoda — grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: IEM ERGA — EREVNES MELETES PERIVALLONTOS & CHOROTAXIAS A.E. (Atēnas, Grieķija) (pārstāvis — N. Sofokleous, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas Pētniecības ģenerāldirektorāta 2010. gada 7. maija sagatavojošo lēmumu, ar kuru prasītājam tiek paziņots lēmums pieņemt pret viņu vērstu lēmumu par maksājuma rīkojumu;

atcelt Eiropas Komisijas maksājuma rīkojumu Nr. 3241004968 (debita paziņojums);

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šajā prasībā prasītājs lūdz atcelt Eiropas Komisijas Pētniecības ģenerāldirektorāta 2010. gada 7. maija sagatavojošo lēmumu, ar kuru prasītājam tiek paziņots lēmums pieņemt pret viņu vērstu lēmumu par maksājuma rīkojumu, kā arī atcelt Eiropas Komisijas 2010. gada 14. jūlija maksājuma rīkojumu (debita paziņojumu) Nr. 3241004968, kurš ir izsniegts saskaņā ar līgumu FAIR-CT98-9544.

Savu argumentu pamatojumam prasītājs norāda šādus pamatus:

juridiskā pamata neesamība un nekompetence, jo apstrīdētie akti, kas ir izdoti līguma FAIR-CT98-9544 ietvaros, ir bez jebkāda juridiska pamata pieņemti administratīvi akti, neesot kompetencei, jo saskaņā ar šī līguma 10. punktu to reglamentē tikai Grieķijas tiesības un tajās nav paredzētas tiesības Komisijai vienpusēji noteikt un pašai atgūt summas, kas izriet no šī līguma;

juridiskā pamatojuma neesamība, pierādījumu neesamība un Komisijas argumentu noraidīšana tiktāl, ciktāl, kā tas ir apstiprināts Pirmās instances tiesas spriedumā lietā T-7/05 un prasītāja izdotajos rēķinos par sniegtajiem pakalpojumiem, summas, kuras tā saņēma no sabiedrības “Parthémom A.E.” saskaņā ar šiem rēķiniem, ir daļa no atlīdzības par tajos aprakstītajiem sniegtajiem pakalpojumiem un nevis avansa maksājums par subsīdijām, kuras sabiedrība “Parthémom A.E.” saņēma no Komisijas prasītāja pārstāves statusā;

apstrīdēto aktu pretrunīgs pamatojums;

juridiskā pamatojuma un pierādījumu neesamība, jo Komisijas argumenti, ar kuriem tā attaisno apstrīdētos aktus, nav noteikti nedz Pirmās instances tiesas sprieduma lietā T-7/05 Komisija/Parthémom A.E. pamatojumā, nedz rēķinos un citos iesniegtajos pierādījumos.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/43


Prasība, kas celta 2010. gada 17. septembrī — Dow AgroSciences un Dintec Agroquímica — Produtos Químicos/Komisija

(Lieta T-446/10)

()

2010/C 346/88

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Apvienotā Karaliste) un Dintec Agroquímica — Produtos Químicos, Lda (Funchal, Portugāle) (pārstāvji — K. Van Maldegem un C. Mereu, lawyers)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

prasības pieteikumu atzīt par pieņemamu un pamatotu;

atcelt Lēmumu 2010/355/ES;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

veikt jebkādus citus pasākumus atbilstoši taisnīguma prasībām.

Pamati un galvenie argumenti

Ar šo prasības pieteikumu prasītājas lūdz atcelt Komisijas 2010. gada 25. jūnija Lēmumu 2010/355/ES par trifluralīna neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā (1).

Lai pamatotu savus prasījumus, prasītājas izvirza divus pamatus.

Pirmkārt, tās norāda, ka apstrīdētais lēmums esot nelikumīgs, jo tas esot balstīts uz nelikumīgu lēmumu un pastāvot tikai šī lēmuma dēļ. Šis otrais lēmums (2) — Lēmums 2007/629/EK (3) — esot sākotnējs trifluralīna neiekļaušanas lēmums, kas pieņemts pēc vielas pārbaudes atbilstoši Direktīvas 91/414 (4) 8. panta 2. punktam. Ja Lēmums 2007/629/EK nebūtu ticis nelikumīgi pieņemts, apstrīdētais lēmums nebūtu pastāvējis.

Otrkārt, prasītājas norāda, ka patstāvīgu iemeslu dēļ apstrīdētais akts esot nelikumīgs pats par sevi. Tās uzskata, ka Komisija esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, apstrīdēto aktu pamatojot ar apsvērumiem saistībā ar:

potenciālu transportēšanu lielā attālumā. Šajā sakarā prasītājas norāda, ka Komisija neesot ņēmusi vērā datus (zinātniskā pamatojuma neesamība) un esot pārkāpusi labas pārvaldības un tiesību uz aizstāvību principus. Turklāt Komisijas atbalstītā pieeja saistībā ar transportēšanu lielā attālumā pēc prasītāju domām esot diskriminējoša un nesamērīga;

toksicitāti zivīm: šajā sakarā prasītājas apgalvo, ka zinātniskais pamatojums nedodot pamatu šādam secinājumam. Turklāt atbilstoši prasītāju viedoklim apstrīdētais akts esot nesamērīgs tā veida dēļ, kādā apstrīdētajā aktā hroniskas toksicitātes problēma tiek risināta.


(1)  Izziņots ar dokumentu C(2010) 4199, OV L 160, 30. lpp.

(2)  Prasītājas to apstrīdējušas lietā T-475/07 Dow Agrociences u.c./Komisija (OV 2008, C 51, 54. lpp.).

(3)  Komisijas 2007. gada 20. septembra Lēmums par trifluralīna neiekļaušanu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un tādu augu aizsardzības līdzekļu atļauju atsaukšanu, kuros ir minētā viela (izziņots ar dokumenta numuru C(2007) 4282), OV L 255, 42. lpp.

(4)  Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, OV L 230, 1. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/44


Prasība, kas celta 2010. gada 21. septembrī — Evropaïki Dynamiki/Tiesa

(Lieta T-447/10)

()

2010/C 346/89

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atēnas, Grieķija) (pārstāvji — N. Korogiannakis un M. Dermitzakis, advokāti)

Atbildētāja: Tiesa

Prasītāja prasījumi:

atcelt atbildētājas lēmumu noraidīt prasītāja piedāvājumu, kas iesniegts, atbildot uz uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu procedūrā CJ 7/09 “publiskie informācijas tehnoloģiju pakalpojumu līgumi” (1), un visus saistītos turpmākos atbildētājas lēmumus, tostarp lēmumu par attiecīgo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu veiksmīgajiem pretendentiem;

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītāja zaudējumus, kas tam radās saistībā ar attiecīgo konkursa procedūru EUR 5 000 000 apmērā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītāja zaudējumus, kas tam radās saistībā iespējas zaudējumu, un tā reputācijai un uzticamībai nodarīto kaitējumu EUR 500 000 apmērā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītāja tiesāšanās un citus izdevumus, kas tam radās saistībā ar šo prasības pieteikumu, pat ja tas tiks noraidīts.

Pamati un galvenie argumenti

Šajā lietā prasītājs lūdz atcelt atbildētājas 2010. gada 12. jūlija lēmumu noraidīt piedāvājumu, ko prasītājs iesniedza saistībā ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu procedūrā CJ 7/09 par informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem un piešķirt līguma slēgšanas tiesības veiksmīgajiem pretendentiem. Tāpat prasītājs lūdz atlīdzināt zaudējumus, kas tam esot radušies saistībā ar šo konkursa procedūru.

Prasības pamatojumam prasītājs izvirza šādus pamatus.

Pirmkārt, prasītājs apgalvo, ka līgumslēdzēja iestāde nav ievērojusi konkursa pretendentu nediskriminācijas principu, jo vairāki veiksmīgie pretendenti neatbilda izslēgšanas kritērijam, un tātad pārkāpa Finanšu regulas (2) 93. un 94. pantu, ieviešanas noteikumu 133. pantu, kā arī labas pārvaldības principu.

Vēl prasītājs apgalvo, ka atbildētāja ir pārkāpusi Finanšu regulas 100. panta 2. punkta noteikumus saistībā ar abām partijām, proti, pienākumu norādīt pamatojumu, atsakoties prasītājam sniegt pietiekamus attaisnojuma argumentus vai skaidrojumus. It īpaši netika pienācīgi sniegta informācija par izvēlēto pretendentu īpašībām un attiecīgajām priekšrocībām. Tika sniegta tikai tehniska atzīme zem katra kritērija uz prasītāja piedāvājuma, kā arī plaši formulēti iemesli, bet attiecībā uz izvēlētajiem pretendentiem tika vienīgi minēts, ka to piedāvājums tika uzskatīts par kvalitatīvāku.

Treškārt, prasītājs apgalvo, ka atbildētāja nenodrošināja godīgu attieksmi pret visiem pretendentiem, tos uzaicinot apmeklēt tās ēkas, jo šis pasākums neļāva tam godīgi sacensties ar pretendentu, kurš galu galā uzvarēja šajā konkursā.

Visbeidzot, prasītājs apgalvo, ka, izmantojot citus kritērijus, nevis Finanšu regulas 138. pantā pieļautos un apstrādājot datus, ko pats prasītājs pats nebija piedāvājis konkursam, kā arī jaucot atlases un konkursa kritērijus un neizmantojot kritērijus, kas ir saistīti ar piedāvājuma ekonomisko priekšrocību, atbildētāja ir pārkāpusi Finanšu regulas 97. pantu un ieviešanas noteikumu 138. pantu.


(1)  OV 2009/S 217-312293.

(2)  Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV 2002, L 248, 1. lpp.).


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/45


Prasība, kas celta 2010. gada 20. septembrī — ClientEarth u.c./Komisija

(Lieta T-449/10)

()

2010/C 346/90

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: ClientEarth (Londona, Apvienotā Karaliste), Transport & Environment (Brisele, Beļģija), European Environmental Bureau (Brisele, Beļģija) un BirdLife International (Kembridža, Apvienotā Karaliste) (pārstāvis — S. Hockman, QC)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt apstrīdēto 2010. gada 20. jūlija lēmumu, kas ir netiešs noraidošs lēmums saskaņā ar Regulas Nr. 1049/2001 (1) 8. panta 3. punktu, ar kuru Komisija prasītājiem liedza piekļuvi noteiktiem dokumentiem, kas ietvēra informāciju par vidi;

uzdot Komisijai nekavējoties un bez rediģēšanas sniegt piekļuvi visiem prasītajiem dokumentiem, kas ir norādīti, tai izskatot 2010. gada 2. aprīļa pieteikumu un 2010. gada 8. jūnija atkārtoto pieteikumu, ja vien tos neaizsargā Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 1. punktā paredzētais absolūtais izņēmums;

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītāju tiesāšanās izdevumus atbilstoši Vispārējās tiesas Reglamenta 87. pantam, ieskaitot jebkuru lietā iestājušos personu tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar šo prasības pieteikumu prasītāji atbilstoši LESD 263. pantam lūdz atcelt Komisijas netiešu lēmumu, ar kuru tiek noraidīts prasītāju pieteikums par piekļuvi noteiktiem dokumentiem, kuros ir ietverta informācija par vidi attiecībā uz siltumnīcas efektu radošu gāzu emisiju, ko izraisa biodegvielas ražošana, kurus izstrādājusi Komisija vai kuri ir tās rīcībā saistībā ar Direktīvas 2009/28/EK (2) 19. panta 6. punktā paredzētā ziņojuma izstrādi.

Savas prasības pamatojumam prasītāji izvirza šādus pamatus.

Pirmkārt, tie apgalvo, ka Komisija ir pārkāpusi Regulas Nr. 1049/2001 7. panta 3. punktu un 8. panta 2. punktu, jo tā nav sniegusi sīku pamatojumu 2010. gada 27. aprīlī un 2010. gada 29. jūnijā piešķirto pagarinājumu pieprasīšanai.

Otrkārt, prasītāji apgalvo, ka Komisija ir pārkāpusi Regulas Nr. 1049/2001 7. panta 1. punktu un 8. panta 1. punktu, jo tā nav sniegusi sīku pamatojumu katra dokumenta neizsniegšanai. 2010. gada 20. jūlijā, kas ir regulā noteiktā termiņa beigu datums, Komisija atteicās izsniegt attiecīgos dokumentus un nesniedza sīku to neizsniegšanas pamatojumu, kā prasīts regulā un judikatūrā.

Treškārt, prasītāji apgalvo, ka atbildētāja ir pārkāpusi Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. pantu, jo tā nav veikusi konkrētu individuālu katra dokumenta satura novērtēšanu. 2010. gada 20. jūlijā, kas ir regulā noteiktā termiņa beigu datums, vai pirms tam Komisija neveica — vai arī nepaziņoja — konkrētu individuālo novērtējumu un nenoteica, vai uz dokumentiem vai kādu to daļu tādējādi attiecas izņēmums no vispārīgā noteikuma, ka visiem dokumentiem ir jābūt pieejamiem.

Ceturtkārt, viņi apgalvo, ka Komisija ir pārkāpusi Regulas Nr. 1049/2001 7. un 8. pantu un Regulas Nr. 1367/2006 (3) 6. pantu, jo tā nav izpildījusi juridiskos pienākumus divpakāpju administratīvajā procesā. Prasītāji apgalvo, ka Komisija ir atteikusies publiskot dokumentus vai atsaukties uz izņēmumiem, lai pamatotu to neizsniegšanu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku pieķluvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 43. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīva 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (OV L 140, 16. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 6. septembra Regula (EK) Nr. 1367/2006 par to, kā Kopienas iestādēm un struktūrām piemērot Orhūsas Konvenciju par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (OV L 264, 13. lpp.).


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/46


Prasība, kas celta 2010. gada 1. oktobrī — Timab Industries un CFPR/Komisija

(Lieta T-456/10)

()

2010/C 346/91

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Timab Industries (Dinard, Francija) un Cie financière et de participations Roullier (CFPR) (Saint-Malo, Francija) (pārstāvis — N. Lenoir, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

galvenokārt, atcelt lēmumu;

pakārtoti, atcelt lēmuma 1. pantu it īpaši tiktāl, ciktāl tajā ir apgalvots, ka CFPR un Timab ir piedalījušies darbībās, kas ir saistītas ar tirdzniecības nosacījumiem un kompensāciju sistēmu;

katrā ziņā grozīt lēmuma 2. pantu un būtiski samazināt naudas sodu, kas CFPR un Timab uzlikts kopīgi un solidāri;

piespriest Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāji lūdz, galvenokārt, atcelt Komisijas 2010. gada 20. jūlija Lēmumu C(2010) 5001, galīgā redakcija, par LESD 101. panta un Eiropas Ekonomikas zonas līguma (turpmāk tekstā — “EEZ”) 53. panta piemērošanas procedūru (lieta COMP/38866 — Fosfāti dzīvnieku barošanai), kurš attiecas uz aizliegtu vienošanos Eiropas dzīvnieku barošanai paredzētu fosfātu tirgū, tirdzniecības kvotu piešķiršanu, cenu un tirdzniecības nosacījumu saskaņošanu un apmaiņu ar konfidenciālu komercinformāciju.

Prasības pamatojumam prasītāji izvirza astoņus pamatus attiecīgi par:

tiesību uz aizstāvību, tiesiskās paļāvības un labas pārvaldības principu, kā arī Regulas Nr. 773/2004 (1) un paziņojuma par izlīguma procedūras kārtību karteļu lietās (2) pārkāpumu tādēļ, ka prasītājiem tika uzlikts sods par to, ka tie ir izstājās no sarunām, kas uzsāktas, lai panāktu izlīgumu saskaņā ar Regulas Nr. 773/2004 10.a pantu, jo iespējamais naudas sods, ko Komisija bija noteikusi sarunu par izlīgumu laikā, vēlāk tika palielināts par 25 %, lai arī, pirmkārt, iespējamo naudas sodu nedrīkstēja palielināt vairāk nekā par 10 % pēc atteikuma turpināt izlīguma procedūru un, otrkārt, pārkāpuma ilgums tika samazināts par 60 %;

nepietiekamu un pretrunīgu pamatojumu, kā arī tiesību uz aizstāvību un pierādīšanas pienākuma pārkāpumu, jo prasītājiem tika inkriminētas darbības, kurās tie nav piedalījušies, lai arī Komisijai nebija pierādījumu par šādu dalību;

stingrāka represīva likuma atpakaļejoša spēka aizlieguma principa pārkāpumu un tiesiskās paļāvības, vienlīdzīgas attieksmes un tiesiskās drošības principu pārkāpumu, jo naudas soda summa tika noteikta, piemērojot 2006. gada pamatnostādnes (3), lai arī prasītājiem piedēvētie pārkāpumi notika pirms šo pamatnostādņu publicēšanas; šīs 2006. gada pamatnostādņu piemērošanas ar atpakaļejošu spēku dēļ naudas soda apmērs tika palielināts;

Regulas Nr. 1/2003 (4) 23. panta pārkāpumu, samērīguma, individuālas soda uzlikšanas un vienlīdzīgas attieksmes principu pārkāpumu, jo uzliktais naudas sods neatspoguļo nedz attiecīgo darbību ilgumu, nedz smagumu;

acīmredzamu kļūdu prasītājiem pārmesto darbību smaguma vērtējumā un vienlīdzīgas attieksmes principa, samērīguma un individuālas soda uzlikšanas principa pārkāpumu, nosakot pamata summu, jo Komisija nav ņēmusi vērā, ka pārkāpumiem nebija būtisku seku un ka Timab bija aizliegtās vienošanās dalībnieks mazākā mērā nekā citi dalībnieki;

kļūdu vērtējumā un individuālas soda uzlikšanas un vienlīdzīgas attieksmes principu pārkāpumu, atsakoties ņemt vērā jebkādus prasītāju atbildību mīkstinošus apstākļus, neraugoties uz to, ka tie bija atkarīgi no citiem aizliegtās vienošanās dalībniekiem, un to, ka Timab ir rīkojies kā konkurents;

tiesību uz aizstāvību, vienlīdzīgas attieksmes principa un paziņojuma par iecietību (5) pārkāpums, jo naudas soda apmēra samazinājums, kas sarunu par izlīgumu laikā prasītājiem tika piešķirts iecietības ietvaros, tika būtiski samazināts pēc tam, kad prasītāji izstājās no minētajām sarunām;

acīmredzamu kļūdu vērtējumā par prasītāju maksātspēju un vienlīdzīgas attieksmes principa, kā arī LES 3. panta kopā ar Lisabonas līguma pielikuma 17. protokolu pārkāpumu, prasītāju maksātspējai piemērojot 2006. gada pamatnostādņu noteikumus, neņemot vērā nedz ārkārtas apstākļus, kas radās Eiropas lauksaimniecības krīzes dēļ, nedz īpašo uz prasītāju izdarīto saimniecisko un sociālo spiedienu.


(1)  Komisijas 2004. gada 7. aprīļa Regula (EK) Nr. 773/2004 par lietas izskatīšanu saskaņā ar [LESD 101. un 102. pantu], ko vada Komisija (OV L 123, 18. lpp.).

(2)  Komisijas paziņojums par izlīguma procedūras kārtību karteļu lietās, lai pieņemtu lēmumus saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003 7. un 23. pantu (OV 2008, C 167, 1. lpp.).

(3)  Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai, piemērojot Regulas Nr. 1/2003 23. panta 2. punkta a) apakšpunktu (OV 2006, C 210, 2. lpp.).

(4)  Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti [LESD 101. un 102. pantā] (OV 2003, L 1, 1. lpp.).

(5)  Komisijas paziņojumā par atbrīvojumu no sodanaudas un sodanaudas samazināšanu karteļu gadījumos (OV 2002, C 45, 3. lpp.).


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/47


Prasība, kas celta 2010. gada 26. septembrī — Evropaïki Dynamiki/Komisija

(Lieta T-457/10)

()

2010/C 346/92

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Evropaïki DynamikiProigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atēnas, Grieķija) (pārstāvji — N. Korogiannakis un M. Dermitzakis, lawyers)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Informātikas ģenerāldirektorāta lēmumu izvēlēties prasītājas piedāvājumu, kas tika iesniegts, atbildot uz uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā DIGIT/R2/PO/2009/045 “Ārējo pakalpojumu sniegšana attiecībā uz informācijas sistēmu attīstību, izpēti un atbalstu” (ESOV 2009/S 198-283663) saistībā ar 2. kārtu “Ārējie attīstības projekti”, piešķirot tiesības slēgt minēto publiskā iepirkuma līgumu kā trešajam, nevis kā pirmajam līgumslēdzējam kaskādes mehānismā, kā arī visus saistītos Informātikas ģenerāldirektorāta lēmumus, ieskaitot lēmumu piešķirt tiesības slēgt publiskā iepirkuma līgumu veiksmīgiem līgumslēdzējiem;

piespriest Informātikas ģenerāldirektorātam atlīdzināt prasītājai saistībā ar attiecīgo publiskā iepirkuma procedūru ciestos zaudējumus EUR 30 000 000 apmērā par 2. kārtu un atlīdzināt EUR 3 000 000 saistībā ar iespējas zuduma zaudējumiem un kaitējumu tās reputācijai un uzticamībai;

piespriest Informātikas ģenerāldirektorātam atlīdzināt prasītājai tiesāšanas un citus izdevumus un izmaksas saistībā ar šo tiesvedību, pat ja šī prasība tiks noraidīta.

Pamati un galvenie argumenti

Šajā lietā prasītāja lūdz atcelt atbildētājas 2010. gada 16. jūlija lēmumu izvēlēties prasītājas piedāvājumu saistībā ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā DIGIT/R2/PO/2009/045 “Ārējo pakalpojumu sniegšana attiecībā uz informācijas sistēmu attīstību, izpēti un atbalstu” (1) saistībā ar 2. kārtu “Ārējie attīstības projekti”, piešķirot tiesības slēgt minēto publiskā iepirkuma līgumu kā trešajam, nevis kā pirmajam līgumslēdzējam kaskādes mehānismā, kā arī visus saistītos atbildētājas lēmumus, ieskaitot lēmumus piešķirt tiesības slēgt attiecīgos līgumus pirmajam un otrajam kaskādes līgumslēdzējam. Turklāt prasītāja lūdz atlīdzināt apgalvojamos publiskā iepirkuma procedūras dēļ radušos zaudējumus.

Lai pamatotu savu prasījumus, prasītāja norāda šādus pamatus.

Pirmkārt, prasītāja norāda, ka Komisija esot pārkāpusi Finanšu regulas (2) 93. un 94. pantu un labas pārvaldības un pārskatāmības principus, kā arī Finanšu regulas 106. un 107. pantu, jo vairākiem uzvarējošā konsorcija dalībniekiem esot piemērojams izslēgšanas kritērijs tāpēc, ka esot bijis jākonstatē, ka viņi ir nopietni pārkāpuši iepriekšējos līgumus, un viens uzvarējošā konsorcija dalībnieks esot bijis iesaistīts krāpšanā, korupcijā un kukuļošanā, kamēr vairāki uzvarējošā konsorcija dalībnieki izmantojot apakšuzņemējus, kas neatrodas PTO/VIN.

Turpmāk prasītāja apgalvo, ka esot tikuši pārkāpti labas pārvaldības un vienlīdzīgas attieksmes principi, kā arī Finanšu regulas 89. un 98. pants un tās īstenošanas noteikumu 145. pants, jo attiecībā uz vairākiem vērtētājiem esot bijis interešu konflikts.

Prasītāja turpmāk norāda, ka novērtējumā esot tikuši izmantoti nenoteikti un nelikumīgi kritēriji, tādējādi pārkāpjot Finanšu regulas 97. pantu un tās īstenošanas noteikumu 138. pantu.

Visbeidzot, prasītāja apgalvo, ka līgumslēdzējā iestāde neesot atklājusi uzvarējušā kandidāta relatīvās priekšrocības un, novērtējot konkursu, kā arī vienu no uzvarējošiem konsorcijiem, esot pieļāvusi vairākas acīmredzamas kļūdas vērtējumā. Prasītāja uzskata, ka līgumslēdzējā iestāde savā novērtējuma ziņojumā arī esot izmantojusi nenoteiktus un nebūtiskus komentārus, tādējādi pārkāpjot pienākumu norādīt pamatojumu.


(1)  OV 2009/S 198-283663

(2)  Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 1. lpp.).


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/48


Prasība, kas celta 2010. gada 26. septembrī — Evropaïki Dynamiki/Komisija

(Lieta T-474/10)

()

2010/C 346/93

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atēnas, Grieķija) (pārstāvji — N. Korogiannakis un M. Dermitzakis, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt DIGIT lēmumu: a) izraudzīties prasītāja piedāvājumu, kas iesniegts atklātā uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus procedūrā DIGIT/R2/PO/2009/045 “Ārējo pakalpojumu nodrošināšana informācijas sistēmu izstrādei, pētījumiem un atbalstam” (OV 2009/S 198-283663), attiecībā uz 1.A daļu kā otro darbuzņēmēju kaskādes sistēmā, b) izraudzīties prasītāja piedāvājumu iepriekš minētajā procedūrā attiecībā uz 1.B daļu kā trešo darbuzņēmēju kaskādes sistēmā, c) izraudzīties prasītāja piedāvājumu iepriekš minētajā procedūrā attiecībā uz 1.C daļu kā otro darbuzņēmēju kaskādes sistēmā, d) izraudzīties prasītāja piedāvājumu iepriekš minētajā procedūrā attiecībā uz 3. daļu kā trešo darbuzņēmēju kaskādes sistēmā, nevis kā pirmo darbuzņēmēju visās šajās daļās, par ko prasītājs bija informēts ar četrām atsevišķām 2010. gada 16. jūlija vēstulēm (vēstule par katru daļu), kā arī atcelt visus saistītos DIGIT lēmumus, tostarp lēmumus par attiecīgo līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu pirmajam un otrajam darbuzņēmējam kaskādes sistēmā;

piespriest DIGIT atlīdzināt prasītājam zaudējumus, kas tam radušies saistībā ar attiecīgo publiskā iepirkuma procedūru EUR 242 000 000 apmērā (EUR 122 000 000 par 1.A daļu, EUR 40 000 000 par 1.B daļu, EUR 30 000 000 par 1.C daļu un EUR 50 000 000 par 3. daļu) un zaudējumu atlīdzību EUR 24 200 000 apmērā par zaudēto iespēju un kaitējumu tā reputācijai un uzticamībai; un

piespriest DIGIT atlīdzināt prasītāja juridiskos un cita veida izdevumus, kas ir radušies saistībā ar šo prasības pieteikumu, pat ja šis prasības pieteikums tiek noraidīts.

Pamati un galvenie argumenti

Šajā lietā prasītājs lūdz atcelt atbildētājas 2010. gada 16. jūlija lēmumu saistībā ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus DIGIT/R2/PO/2009/045 “Ārējo pakalpojumu nodrošināšana informācijas sistēmu izstrādei, pētījumiem un atbalstam” (1) izraudzīties prasītāja piedāvājumu 1.A, 1.B, 1.C un 3. daļā kā otro un trešo darbuzņēmēju kaskādes sistēmā nevis kā pirmo darbuzņēmēju, kā arī atcelt visus saistītos DIGIT lēmumus, tostarp lēmumus par attiecīgo līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu pirmajam un otrajam darbuzņēmējam kaskādes sistēmā. Prasītājs arī prasa kompensāciju par apgalvoto kaitējumu iepirkuma procedūras dēļ.

Prasītājs savus prasījumus pamato šādi.

Pirmkārt, prasītājs apgalvo, ka Komisija ir pārkāpusi Finanšu regulas (2) 93. un 94. pantu, labas pārvaldības un pārskatāmības principus, kā arī Finanšu regulas 106. un 107. pantu, jo vairāki uzvarētāja konsorcija dalībnieki neesot ievērojuši izslēgšanas kritērijus, jo attiecībā uz tiem esot bijis jāatzīst, ka tie ir būtiski pārkāpuši iepriekšējos līgumus, un viens uzvarētāja konsorcija dalībnieks bijis iesaistīts krāpšanā, korupcijā un kukuļdošanā, bet vairāki uzvarētāja konsorcija dalībnieki izmanto apakšuzņēmējus, kas nav pievienojušies PTO/NPI [Nolīgums par publisko iepirkumu].

Turklāt prasītājs apgalvo, ka pārkāpti arī labas pārvaldības princips un vienlīdzīgas attieksmes princips, kā arī Finanšu regulas 89. un 98. pants un tās Izpildes noteikumu 145. pants, jo vairāku novērtētāju personā pastāvēja interešu konflikts.

Prasītājs arī apgalvo, ka novērtējumā tikuši izmantoti neskaidri un nepareizi piešķiršanas kritēriji, tādējādi pārkāpjot Finanšu regulas 97. pantu un tās Izpildes noteikumu 138. pantu.

Visbeidzot prasītājs apgalvo, ka līgumslēdzēja iestāde nav darījusi zināmu izraudzītā kandidāta salīdzinošo izdevīgumu un pieļāvusi vairākas acīmredzamas kļūdas vērtējumā, pārbaudot gan tā piedāvājumu, gan uzvarētāja konsorcija piedāvājumu. Prasītājs uzskata, ka līgumslēdzēja iestāde savā novērtējuma ziņojumā ir izmantojusi neskaidrus un nepamatotus komentārus.


(1)  OV 2009/S 198-283663.

(2)  Padomes 2002. gada 25. junija Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 1. lpp.).


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/48


Prasība, kas celta 2010. gada 9. oktobrī — SE — Blusen Stenau/ITSB — SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS (“SE© SPORTS EQUIPMENT”)

(Lieta T-477/10)

()

2010/C 346/94

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: SE — Blusen Stenau GmbH (Gronau, Vācija) (pārstāvis — O. Bischof, Rechtsanwalt)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS GmbH (Wels, Austrija)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju pirmās padomes 2010. gada 22. jūlija lēmumu lietā R 1393/2009-1;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: SPORT EYBL & SPORTS EXPERTS GmbH

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “SE© SPORTS EQUIPMENT”, attiecībā uz precēm, kas ietilpst 18. un 25. klasē

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: prasītāja

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Vācijas vārdiska preču zīme un starptautiska reģistrācija “SE” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 25. klasē, kā arī Vācijas vārdiskas preču zīmes “SE So Easy” un “SE-Blusen” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 14., 18., 24. un 25. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus daļēji apmierināt

Apelāciju padomes lēmums: apstrīdēto lēmumu atcelt un nodot atpakaļ Iebildumu nodaļai turpmākai izskatīšanai.

Izvirzītie pamati: Regulas (EK) Nr. 207/2009 (1) 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums, jo pretstatītās preču zīmes esot identiskas un pastāvot to sajaukšanas iespēja


(1)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 1. lpp.).


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/49


Prasība, kas celta 2010. gada 4. oktobrī — Département du Gers/Komisija

(Lieta T-478/10)

()

2010/C 346/95

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Département du Gers (Auch, Francija) (pārstāvji — S. Mabile un J.-P. Mignard, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2010. gada 28. jūlija Lēmumu 2010/419/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/200 atļauts laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11 (SYN-BTØ11-1), sastāv vai ir ražoti no šādas kukurūzas;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, kas ir Francijas departaments ar augstu lauksaimniecības blīvumu, kurā ievērojamas platības tiek izmantotas kukurūzu audzēšanai, lūdz atcelt Komisijas Lēmumu 2010/419/ES, ar ko atļauts laist tirgū ģenētiski modificētu kukurūzu vai produktus, kas to satur.

Pamatojot savu prasību, prasītājs izvirza divus pamatus, kas attiecas uz:

iebildi par prettiesiskumu attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (1), pamatojoties uz kuru tika pieņemts apstrīdētais lēmums, jo:

ar Regulu Nr. 1829/2003 esot pārkāpts iestāžu līdzsvara princips tiktāl, ciktāl i) Eiropas Parlamentam nebija pilnvaru atļaujas izsniegšanas procesā, turpretim Komisijai bija ļoti plašas pilnvaras, un ii) dalībvalstīm neesot piešķirta nekāda rīcības brīvība;

ar Regulu Nr. 1829/2003 esot pārkāpts piesardzības princips tiktāl, ciktāl tajā pietiekamā mērā neesot ņemts vērā cilvēka veselības, vides, lauksaimniecības un lopkopības apdraudējums, ko rada ģenētiski modificēta pārtika un barība;

ar Regulu Nr. 1829/2003 esot pārkāptas patērētāju tiesības, pirmkārt, neparedzot nekādu pasākumu, kas ļautu patērētājiem tikt informētiem par to, ka uzturā izmantotie dzīvnieki ir bijuši baroti ar ĢMO, un, otrkārt, ietverot pēc būtības kļūdainu informāciju par ĢMO neesamību produktos, kas tomēr satur ĢMO, kuru procentuālais saturs tomēr ir mazāks nekā 0,9 %;

apstrīdētā lēmuma prettiesiskumu sakarā ar:

pamatojuma neesamību, kas ir būtisku formas prasību pārkāpums, jo Komisijas lēmumā esot atsauce vienīgi uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (turpmāk tekstā — “EPNI”) atzinumu;

negatīvu kompetences neesamību, kas izpaužas kā procedūras nepareiza izmantošana, jo Komisija neesot izmantojusi savu rīcības brīvību;

piesardzības principa pārkāpumu, jo EPNI izmantotās novērtējuma metodes esot nepilnīgas un kukurūzas Bt11 novērtējums esot pārāk nenoteikts;

patērētāju tiesību pārkāpumu, kas izpaužas kā dzīvnieku, kas ir bijuši baroti ar kukurūzu Bt11, marķēšanas neesamība, kā arī pārskatāmības neesamība attiecībā uz produktiem, kuros kukurūzas Bt11 saturs ir mazāks nekā 0,9 %.


(1)  OV L 268, 1. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/50


Prasība, kas celta 2010. gada 4. oktobrī — Département du Gers/Komisija

(Lieta T-479/10)

()

2010/C 346/96

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Département du Gers (Auch, Francija) (pārstāvji — S. Mabile un J.-P. Mignard, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2010. gada 28. jūlija Lēmumu 2010/420/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON89034xNK603 (MON-89Ø34-3xMON-ØØ6Ø3-6), kas sastāv vai ir ražoti no tās;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja izvirzītie pamati un galvenie argumenti ir identiski vai pēc būtības līdzīgi tiem, kas izvirzīti lietā T-478/10 Département du Gers/Komisija.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/50


Prasība, kas celta 2010. gada 4. oktobrī — Département du Gers/Komisija

(Lieta T-480/10)

()

2010/C 346/97

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Département du Gers (Auch, Francija) (pārstāvji — S. Mabile un J.-P. Mignard, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas Lēmumu 2010/426/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu Bt11xGA21 (SYN-BTØ11-1xMON-ØØØ21-9), kas sastāv vai ir ražoti no tās;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja izvirzītie pamati un galvenie argumenti ir identiski vai pēc būtības līdzīgi tiem, kas izvirzīti lietā T-478/10 Département du Gers/Komisija.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/50


Prasība, kas celta 2010. gada 4. oktobrī — Département du Gers/Komisija

(Lieta T-481/10)

()

2010/C 346/98

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Département du Gers (Auch, Francija) (pārstāvji — S. Mabile un J.-P. Mignard, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2010. gada 28. jūlija Lēmumu 2010/429/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6), sastāv vai ir ražoti no tās;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja izvirzītie pamati un galvenie argumenti ir identiski vai pēc būtības līdzīgi tiem, kas izvirzīti lietā T-478/10 Département du Gers/Komisija.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/50


Prasība, kas celta 2010. gada 4. oktobrī — Département du Gers/Komisija

(Lieta T-482/10)

()

2010/C 346/99

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Département du Gers (Auch, Francija) (pārstāvji — S. Mabile un J.-P. Mignard, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2010. gada 28. jūlija Lēmumu 2010/432/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 1507x59122 (DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7), sastāv vai ir ražoti no tās;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja izvirzītie pamati un galvenie argumenti ir identiski vai pēc būtības līdzīgi tiem, kas izvirzīti lietā T-478/10 Département du Gers/Komisija.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/51


Prasība, kas celta 2010. gada 13. oktobrī — MIP Metro/ITSB — J.C. Ribeiro SGPS (“MISS B”)

(Lieta T-485/10)

()

2010/C 346/100

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Diseldorfa, Vācija) (pārstāvji — J.-C. Plate un R. Kaase, Rechtsanwälte)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: J.C. Ribeiro SGPS S.A. (Sta Maria de Feira, Portugāle)

Prasītājas prasījumi:

prasību, kas celta par Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju pirmās padomes 2010. gada 5. augusta lēmumu lietā R 1526/2009-1, un tās pielikumus atzīt par pieņemamiem;

atcelt apstrīdēto lēmumu tiktāl, ciktāl tas attiecas uz iebildumiem par preču zīmes reģistrācijas pieteikumu precēm, kas ietilpst 14. un 25. klasē, pamatojoties uz nesaderīgumu ar Regulas (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (RKPZ) 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp apelācijas procesa izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: J.C. Ribeiro SGPS S.A.

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “MISS B” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 14., 16., 18., 21., 25. un 28. klasē

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: prasītāja

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: vārdiskas preču zīmes “miss H.” Vācijas un starptautiska reģistrācija attiecībā uz precēm, kas ietilpst 6., 9., 14., 16., 18., 25. un 26. klasē, kā arī grafiskas preču zīmes, kas ietver vārdisku elementu “Miss H.” Vācijas reģistrācija attiecībā uz precēm, kas ietilpst 3., 8., 9., 14., 16., 18., 20., 24., 25. un 26. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus apmierināt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību apmierināt

Izvirzītie pamati: Regulas (EK) Nr. 207/2009 (1) 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums, jo pastāvot konfliktējošo preču zīmju sajaukšanas iespēja


(1)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 1. lpp.).


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/51


Prasība, kas celta 2010. gada 18. oktobrī — Mayer Naman/ITSB — Daniel e Mayer (“David Mayer”)

(Lieta T-498/10)

()

2010/C 346/101

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: David Mayer Naman (Roma, Itālija) (pārstāvji — S. Sutti, avvocato, S. Cazzaniga, avvocato, un V. Fedele, avvocato)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Daniel e Mayer Srl (Milāna, Itālija)

Prasītāja prasījumi:

pilnībā grozīt apstrīdēto lēmumu;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīme, kuru lūdz atzīt par spēkā neesošu: grafiska preču zīme, kas ietver vārdisko elementu “David Mayer” (reģistrācijas pieteikums Nr. 1518950), tostarp attiecībā uz precēm, kas ietilpst 18. un 25. klasē

Kopienas preču zīmes īpašnieks: prasītājs

Lietas dalībnieks, kas lūdz atzīt Kopienas preču zīmi par spēkā neesošu: Daniel & Mayer Srl

Personas, kas lūdz atzīt Kopienas preču zīmi par spēkā neesošu, preču zīmes tiesības: Itālijas vārdiska preču zīme “DANIEL & MAYER MADE IN ITALY” (Nr. 472351) attiecībā uz precēm, kas ietilpst 25. klasē, un nereģistrēta vārdiska preču zīme “DANIEL & MAYER”, kas Itālijā tiek izmantota saistībā ar “apģērbu un aksesuāru ražošanu un tirdzniecību”

Anulēšanas nodaļas lēmums: pieteikumu par spēkā neesamības atzīšanu daļēji apmierināt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 8. panta pārkāpums un kļūdaina piemērošana


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/52


Prasība, kas celta 2010. gada 8. oktobrī — MOL/Komisija

(Lieta T-499/10)

()

2010/C 346/102

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (Budapešta, Ungārija) (pārstāvji — N. Niejahr, lawyer, F. Carlin, Barrister, un C. van der Meer, lawyer)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu vai

pakārtoti — atcelt apstrīdēto lēmumu daļā, kurā ir uzdota naudas summu atgūšana no prasītājas, un

piespriest atbildētājai segts savus tiesāšanās izdevumus pašai un atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus saistībā ar šo tiesvedību.

Pamati un galvenie argumenti

Ar šo prasības pieteikumu prasītāja lūdz atcelt Komisijas 2010. gada 9. jūnija lēmumu C(2010) 3553 — galīgā redakcija, ar kuru atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu valsts atbalsts, ko Ungārijas valsts iestādes piešķīrušas sabiedrībai Hungarian Oil & Gas Plc (turpmāk tekstā — “MOL”), pamatojoties uz līgumu starp MOL un Ungārijas valsti, saskaņā ar kuru sabiedrība faktiski ir atbrīvota no paaugstinātas izrakteņu ieguves nodevas likmes, kas 2008. gada janvārī ir noteikta saskaņā ar Ungārijas Likuma par izrakteņu ieguvi grozījumiem (Valsts atbalsts C 1/09 (ex NN 69/08)). Prasītāja apstrīdētajā lēmumā ir identificēta kā šķietamā valsts atbalsta saņēmēja, un šajā lēmumā Ungārijas valstij ir uzdots atgūt no prasītājas valsts atbalstu kopā ar procentiem.

Savas prasības pamatojumam prasītāja izvirza trīs juridiskos pamatus.

Pirmkārt, tā apgalvo, ka atbildētāja pieļāva kļūdu tiesību piemērošanā, konstatējot, ka prasītājas tiesību uz izrakteņu ieguvi pagarināšana 2005. gadā, aplūkota kopsakarā ar sekojošiem 2008. gada Ungārijas Likuma par izrakteņu ieguvi grozījumiem, ir prettiesisks un nesaderīgs valsts atbalsts, un uzdodot atgūt no prasītājas šo šķietamo valsts atbalstu kopā ar procentiem. Konkrēti, prasītāja apgalvo, ka atbildētāja pārkāpa LESD 107. panta 1. punktu, konstatējot, ka:

2005. gada vienošanās par līguma pagarināšanu un 2008. gada Ungārijas Likuma par izrakteņu ieguvi grozījumi kopā ir vienots valsts atbalsta pasākums atbilstoši LESD 107. panta 1. punktam;

šķietamais valsts atbalsts ir selektīvi, pamatojoties uz kļūdainu secinājumu, ka atbilstošā juridiskā atsauce ir atļaujas piešķiršanas tiesiskā sistēma, nevis Likums par izrakteņu ieguvi;

šķietamais valsts atbalsts piešķīra prasītājai priekšrocības, neraugoties uz faktu, ka prasītāja maksāja augstākas nodevas un maksājumus, nekā tas būtu bijis gadījumā, ja nebūtu šķietamā valsts atbalsta vai saskaņā ar 2008. gada Likuma par izrakteņu ieguvi grozījumiem, un ka katrā ziņā Ungārijas valsts rīkojās kā uzņēmējs un līguma pagarināšana bija pamatota ar ekonomiskiem apsvērumiem;

šķietamais valsts atbalsts kropļoja konkurenci, pat ja citi uzņēmēji nemaksāja augstākas nodevas atbilstoši grozītajam Likumam par izrakteņu ieguvi.

Otrkārt, pakāroti, prasītāja apgalvo, ka atbildētāja pārkāpa LESD 108. panta 1. punktu, neizvērtējot atbilstoši esošajam atbalstam piemērojamām tiesību normām vienošanos par līguma pagarināšanu (kas nebija valsts atbalsta pasākums laikā starp tā noslēgšanu 2005. gadā un Likuma par izrakteņu ieguvi grozījumiem 2008. gadā un kļuva par valsts atbalstu vienīgi līdz ar 2008. gada Ungārijas Likuma par izrakteņu ieguvi grozījumu stāšanos spēkā).

Treškārt, pakārtoti iepriekšējam pamatam, — gadījumā, ja Vispārējā tiesa konstatēs, ka pasākums ir jauns valsts atbalsts, prasītāja apgalvo, ka atbildētāja, uzdodot atbalsta atgūšanu no prasītājas, pārkāpa Procedūras regulas 14. panta 1. punktu, jo atbalsta summas atgūšana no prasītājas pārkāpj prasītājas tiesisko paļāvību attiecībā uz vienošanās par līguma pagarināšanu stabilitāti un tiesiskās noteiktības principu.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/52


Prasība, kas celta 2010. gada 19. oktobrī — Dorma/ITSB — Puertas Doorsa (“doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS”)

(Lieta T-500/10)

()

2010/C 346/103

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Dorma GmbH & Co. KG (Ennepetal, Vācija) (pārstāvis — P. Koch Moreno, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Puertas Doorsa, SL (Petrel, Spānija)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju ceturtās padomes 2010. gada lēmumu lietā R 542/2009-4; un

piespriest atbildētājam un otrai procesa Apelāciju padomē dalībniecei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa Apelāciju padomē dalībniece

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme “doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 6., 9. un 19. klasē — Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 4884359

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: prasītāja

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Vācijas preču zīmes reģistrācija Nr. 39525884 grafiskai preču zīmei “DORMA” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 6., 9., 16., 19. un 37. klasē; Apvienotās Karalistes preču zīmes reģistrācija Nr. 2201691 vārdiskai preču zīmei “DORMA” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 6., 7., 9., 16. un 19. klasē; starptautiska preču zīmes reģistrācija Nr. 722009 grafiskai preču zīmei “DORMA” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 6., 7., 9., 16. un 19. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumu noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Prasītāja uzskata, ka ar apstrīdēto lēmumu ir pārkāpts Padomes Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1.punkta b) apakšpunkts, jo Apelāciju padome esot nepareizi piemērojusi šī panta normas attiecībā uz apstrīdēto preču zīmi.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/53


Prasība, kas celta 2010. gada 22. oktobrī — TI Media Broadcasting un TI Media/Komisija

(Lieta T-501/10)

()

2010/C 346/104

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Telecom Italia Media Broadcasting Srl (TI Media Broadcasting) (Roma, Itālija), Telecom Italia Media SpA (TI Media) (Roma, Itālija) (pārstāvji — B. Caravita di Toritto, avvocato, L. Sabelli, avvocato, F. Pace, avvocato, A. d'Urbano, avvocato)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atzīt, ka apstrīdētais lēmums ir pretlikumīgs un atcelt lēmumu tiktāl, ciktāl ar to tiek atļauts SKY piedalīties digital dividend publiskā iepirkuma procedūrā;

pakārtoti noteikt, ka Komisijai: i) jānosaka, kurā publiskā iepirkuma daļā SKY ir atļauts iesniegt piedāvājumu procedūrā; ii) jāattiecina piecu gadu aizliegums izmantot frekvences Pay TV nolūkam arī attiecībā uz tām frekvencēm, kas ir iegūtas atbilstoši līgumiem ar pastāvošajiem uzņēmumiem vai jaunajiem tirgus dalībniekiem;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Uzņēmumi prasītāji šajā lietā lūdz atcelt Komisijas 2010. gada 20. jūlija Lēmumu C(2010) 4976 (turpmāk tekstā — “Lēmums”) par Saistību, kas ir 2003. gada 2. aprīļa lēmuma pielikumā, 9.1. punkta grozījumu (Lieta COMP/M.2876), kurā Komisija paziņoja, ka koncentrācija, kas radās pēc “SKY Italia” (turpmāk tekstā — “SKY”) izveidošanas, bija saderīga ar kopējo tirgu un Līgumu par EEZ.

Šajā sakarā jāpiebilst, ka šajā punktā tika noteikts, ka SKY ir jāatturas no analogo un digitālo frekvenču iegādes un tā nedrīkst iesaistīties nekādās darbībās uz digitālajām zemes platformām ne kā tīkla operatore, ne arī kā satura sniedzējs līdz 2011. gada 31. decembrim. Ar apstrīdēto lēmumu Komisija apmierināja SKY lūgumu, atļaujot tai piedalīties publiskā iepirkuma procedūrā digital dividend piešķiršanai un iesniegt piedāvājumu konkursā par tikai viena multipleksa satura izplatīšanas tiesībām nekodētā formā uz piecu gadu laika posmu sākot no lēmuma pieņemšanas brīža.

Savu prasījumu pamatojumam prasītāji norāda šādus pamatus: Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (1) 2., 6. panta un 8. panta 2. punkta pārkāpumu, Komisijas paziņojuma par pieļaujamiem pasākumiem atbilstoši Padomes Regulai (EK) Nr. 139/2004 un Komisijas Regulai (EK) Nr. 802/2004 (2) 74. panta pārkāpumu, 2003. gada 2. aprīļa lēmuma pielikuma esošo Saistību 14.1. punkta pārkāpumu (Lieta COMP/M.2876) un LESD 102. panta pārkāpumu.

Apstrīdētais lēmums nav spēkā pilnvaru nepareizas izmantošanas dēļ un pamatojuma neesamības dēļ tiktāl, ciktāl tajā ir apmierināts lūgums, kura saturs pārsniedz 2003. gada lēmuma pievienoto Saistību 9.1. punkta objektīvo mērķi (Lieta COMP/M.2876), tādējādi atļaujot SKY piedalīties publiskā iepirkuma procedūrā par digital dividend piešķiršanas tiesībām.

Prasītāji norāda arī, ka, pārkāpjot būtiskas procesuālas prasības un sagrozot faktus, Komisija veica kļūdainu novērtējumu par izņēmuma apstākļiem, kuri var attaisnot sākotnēji SKY noteikto saistību grozīšanu. It īpaši, izvirzot argumentus par neparastām aplūkojamās konkurences procedūras īpašībām, Komisija salīdzināja TI Media ar incumbent RAI un Mediaset, pat neskatoties uz to, ka attiecībā uz TI Media nekad nav ticis izdots paziņojums par dominējošo stāvokli. Lai pamatotu šādu obiter dictum attiecībā uz TI Media “strong position [stabilu pozīciju]” tirgū, Komisija balstījās uz lēmuma 544/07/CONS kļūdainu interpretāciju, kurā pilnīgi netika ņemti vērā tirgus izpētes testa rezultāti.

Visbeidzot, prasītāji apgalvo, ka lēmums ir pretlikumīgs tādēļ, ka nav veikta atbilstīga izmeklēšana un norādīts pamatojums, jo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju definīcija tika balstīta uz kļūdainu un nevienprātīgu lēmumu 181/09/CONS un 427/09/CONS satura interpretāciju. Pretēji Komisijas apgalvojumiem šajos lēmumos tika definēti līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji, atsaucoties uz [konkursa] daļām par frekvencēm (A, B, un — pēc izvēles — C), nešķirojot valsts operatorus pēc to kategorijas un būtībā nenosakot, ka TI Media būtu vertikāli integrēts operators.


(1)  OV 2004 L 24, 1. lpp.

(2)  OV 2008 C 267, 1. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/54


Prasība, kas celta 2010. gada 18. oktobrī — Département du Gers/Komisija

(Lieta T-502/10)

()

2010/C 346/105

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Département du Gers (Auch, Francija) (pārstāvji — S. Mabile un J.-P. Mignard, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2010. gada 28. jūlija Lēmumu 2010/428/ES, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu 59122x1507xNK603 (DAS-59122-7xDAS-Ø15Ø7xMON-ØØ6Ø3-6), sastāv vai ir ražoti no tās;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja izvirzītie pamati un galvenie argumenti ir identiski vai pēc būtības līdzīgi tiem, kas izvirzīti lietā T-478/10 Département du Gers/Komisija.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/54


Prasība, kas celta 2010. gada 21. oktobrī — IDT Biologika/Komisija

(Lieta T-503/10)

()

2010/C 346/106

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: IDT Biologika GmbH (Dessau-Roßlau, Vācija) (pārstāvji — R. Gross un T. Kroupa, Rechtsanwälte)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Savienības delegācijas Serbijas Republikā 2010. gada 10. augusta lēmumu, ar kuru noraidīts IDT Biologika GmbH piedāvājums, ko tā iesniedza publiskā iepirkuma procedūrā Nr. EuropAid/129809/C/SUP/RS par vakcīnu pret trakumsērgu piegādi Serbijas Republikas Lauksaimniecības, mežsaimniecības un ūdensapgādes ministrijai attiecībā uz 1. partiju, un atbilstošā līguma slēgšanas tiesības par pasūtījumu tika piešķirtas dažādu uzņēmumu apvienībai Biovet a. s. vadībā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja pārsūdz Eiropas Komisijas 2010. gada 10. augusta lēmumu publiskā iepirkuma procedūrā par vakcīnu pret trakumsērgu piegādi (izsludināts ar Nr. EuropaAid/129809/C/SUP/RS) izvēlēties citu piegādātāju, nevis prasītāju.

Prasītāja prasības pamatojumā norāda, ka ir pārkāpts Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 (1) 252. panta 3. punkts, jo apstiprinātais piedāvājums neatbilstot izvirzītajām tehniskajām prasībām piedāvāto cilvēku vakcīnu prasītās “nevirulences” ziņā un saistībā ar prasītajām atļaujām un tāpēc obligāti esot bijis jāatstāj bez ievērības.

Vēl, pēc prasītājas domām, esot pārkāpti vienlīdzīgas attieksmes un pārskatāmības principi, kas paredzēti Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2) 89. panta 1. punktā, jo, lai gan tikai prasītājas piedāvājums esot atbildis visām tehnisko specifikāciju prasībām, tomēr esot ticis izvēlēts cits piedāvājums.


(1)  Komisijas 2002. gada 23. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 357, 1. lpp.).

(2)  Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV L 248, 1. lpp.).


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/55


Prasība, kas celta 2010. gada 22. oktobrī — Prima TV/Komisija

(Lieta T-504/10)

()

2010/C 346/107

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Prima TV SpA (Milāna, Itālija) (pārstāvji — L. Fossati un L. Perfetti, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šajā lietā apstrīdētais lēmums ir tas pats, kas lietā T-501/10 TI Media Broadcasting un TI Media/Komisija.

Savu prasījumu pamatojumam prasītāja norāda trīs pamatus.

Pirmajā pamatā prasītāja lūdz atcelt lēmumu tiesību normu pārkāpuma dēļ, kas izpaudies kā acīmredzama kļūda vērtējumā, jo Komisija kļūdaini uzskatīja, ka apstākļi Itālijas maksas televīzijas tirgū salīdzinājumā ar 2003. gadu ir mainījušies tādā mērā, kas ļauj pārskatīt saistības, ko piedāvājusi Newscorp lietā Comp/M.2876. Visi apstākļi tieši pretēji pierāda, ka tirgus apstākļi, pamatojoties uz kuriem saistības tika piedāvātas un no Komisijas puses apstiprinātas 2003. gadā, nav būtiski un neatgriezeniski mainījušies. Turklāt Sky Italia ir absolūts dominējošs stāvoklis Itālijas maksas televīzijas tirgū.

Otrajā pamatā prasītāja lūdz atcelt lēmumu tiesību normu pārkāpuma, pilnvaru nepareizas izmantošanas un acīmredzamas kļūdas vērtējumā dēļ, kā arī samērīguma principa pārkāpuma dēļ, jo Komisija grozīja saistības, ko piedāvājusi Newscorp lietā COMP/M.2876, nepamatoti uzskatot, ka Sky Italia nepiedalīšanās nākamajā procedūrā virszemes ciparu apraides frekvenču piešķiršanai tai liegs iespēju darboties nekodētās televīzijas jomā Itālijā. Šajā sakarā ir jāprecizē, ka Sky Italia jau darbojas nekodētās televīzijas jomā, pārraida virszemes ciparu televīzijas frekvencēs un varēs iegūt apraides iespējas pat tad, ja attiecīgās saistības netiks grozītas.

Trešajā pamatā ir lūgts atcelt lēmumu tiesību normu pārkāpuma un acīmredzamas kļūdas vērtējumā dēļ, jo Komisija grozīja saistības, ko piedāvājusi Newscorp lietā COMP/M.2876, pēc Sky Italia lūguma, kaut arī atbildes, kas iegūtas tirgus izpētes rezultātā, kura veikta administratīvā procesa laikā — tostarp atbildes, ko sniegušas Itālijas valsts iestādes — esot sniegušas skaidrs norādes par attiecīgo saistību grozījumu negatīvo ietekmi uz konkurenci valstī.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/55


Prasība, kas celta 2010. gada 18. oktobrī — Höganäs/ITSB — Haynes (“ASTALOY”)

(Lieta T-505/10)

()

2010/C 346/108

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Höganäs AB (Höganäs, Zviedrija) (pārstāvis — L.-E. Ström, lawyer)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Haynes International, Inc. (Kokomo, ASV)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju ceturtās padomes 2010. gada 18. augusta lēmumu lietā R 1530/2009-4;

noraidīt iebildumu lēmumu Nr. B 85624;

piespriest atbildētājam un otrai procesa [ITSB] Apelāciju padomē dalībniecei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “ASTALOY” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 6. klasē — Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 3890233

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: otra procesa [ITSB] Apelāciju padomē dalībniece

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Kopienas vārdiska preču zīme “HASTELLOY” ar reģistrācijas Nr. 55400 attiecībā uz precēm, kas ietilpst 6. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus apmierināt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: prasītāja uzskata, ka apstrīdētajā lēmumā ir pārkāpts Padomes Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. un 9. pants, jo Apelāciju padome kļūdaini esot novērtējusi strīdus preču zīmes sajukšanas iespēju un līdzību


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/56


Prasība, kas celta 2010. gada 22. oktobrī — RTI un Elettronica Industriale/Komisija

(Lieta T-506/10)

()

2010/C 346/109

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Reti Televisive Italiane SpA (RTI) un Elettronica Industriale SpA (Lissonne, Itālija) (pārstāvji — J.-F. Bellis un S. Bariatti, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar šo prasības pieteikumu prasītājas lūdz atcelt Komisijas 2010. gada 20. jūlija Lēmumu C(2010) 4976, galīgā redakcija, ar ko groza tādu saistību piemērošanu, kas ir pievienotas 2003. gada 2. aprīļa Lēmumam C(2003) 1082, galīgā redakcija, ar kuru koncentrāciju, kurā News Corporation Limited (Newscorp) ieguvusi pilnīgu kontroli pār sabiedrībām Telepiù Spa un Stream Spa, ir atzīta par saderīgu ar kopējo tirgu un EEZ līgumu ar nosacījumu, ka Newscorp pilnībā ievēro saistības (Lieta Nr. COMP/M.2876 — Newscorp/Telepiù  (1)).

Savu prasījumu pamatošanai prasītājas izvirza trīs pamatus.

Pirmkārt, tās argumentē, ka Komisija ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, atzīdama, ka kopš 2003. gada 2. aprīļa lēmuma pieņemšanas (“Apstiprinājuma lēmums”), apstākļi Itālijas maksas TV tirgū ir mainījušies tiktāl, ka Apstiprinājuma lēmumam pievienoto saistību pārskatīšana būtu pamatota un tā rezultātā Komisija nepareizi piemērojusi Paziņojumu par aizsardzības līdzekļiem un Apvienošanās regulas (2) 8. panta 2. punktu. Prasītājas apgalvo, ka ir skaidri pierādījumi, ka tirgus apstākļi, pamatojoties uz kuriem 2003. gadā tika pieņemtas saistības, nav ne būtiski, ne arī neatgriezeniski mainījušies. It īpaši Sky Italia, kas ir Newscorp meitas uzņēmums Itālijā, joprojām ir ārkārtējs dominējošais (super-dominance) stāvoklis Itālijas maksas TV tirgū.

Otrkārt, prasītājas apgalvo, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, acīmredzamu kļūdu vērtējumā un samērīguma principa pārkāpumu, piekrizdama Sky Italia iesniegumam pārskatīt saistības un pieņemdama jaunās Newscorp piedāvātās saistības, pamatojoties uz pieņēmumu, ka Sky Italia nespēja piedalīties gaidāmajā virszemes digitālās televīzijas jaudas atlases procedūrā, kas tuvākajos mēnešos norisināsies Itālijā, liegtu Sky Italia darboties brīvas uztveršanas (free-to-air) televīzijas nozarē. Patiesībā Sky Italia jau darbojas brīvas uztveršanas televīzijas nozarē un tai ir piekļuve virszemes digitālai apraidei, pat nepiedaloties atlases procedūrā.

Treškārt, prasītājas apgalvo, ka Komisija ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā un kļūdu tiesību piemērošanā, pieņemdama apstrīdēto lēmumu un pieņemdama Sky Italia iesniegumu pārskatīt saistības, neraugoties uz faktu, ka, ņemot vērā administratīvajā procedūrā veiktās tirgus izpētes rezultātus, vairums dalībnieku — tostarp Itālijas konkurences pārvalde un Itālijas elektronisko komunikāciju pārvalde — pauda nopietnas bažas par ieteiktās pārskatīšanas ietekmi uz Itālijas maksas TV tirgu.


(1)  OV 2004, L 110, 73. lpp.

(2)  Padomes 2004. gada 20. janvāra Regula (EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (EK Apvienošanās Regula) (OV L 24, 1. lpp.).


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/56


Prasība, kas celta 2010. gada 19. oktobrī — Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat/ITSB — von Eicken (“SEBA TRADITION ESTABLISHED 193220 FILTER”)

(Lieta T-508/10)

()

2010/C 346/110

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Seba Diș Tįcaret ve Naklįyat A.S. (Stambula, Turcija) (pārstāvis — H. Wilde, Rechtsanwalt)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Johann Wilhelm von Eicken GmbH (Lībeka, Vācija)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju ceturtās padomes 2010. gada 18. augusta lēmumu lietā R-0559/2009-4;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīme, kuru lūdz atzīt par spēkā neesošu: krāsaina preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “ESTABLISHED 1932 SEBA TRADITION”, attiecībā uz precēm, kas ietilpst 34. klasē

Kopienas preču zīmes īpašniece: prasītāja

Lietas dalībniece, kas lūdz atzīt Kopienas preču zīmi par spēkā neesošu: Johann Wilhelm von Eicken GmbH

Personas, kas lūdz atzīt Kopienas preču zīmi par spēkā neesošu, preču zīmes tiesības: Vācijas grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “ESTABLISHED 1770 JOHANN WILHELM VON EICKEN TRADITION”, attiecībā uz precēm, kas ietilpst 34. klasē

Anulēšanas nodaļas lēmums: pieteikumu apmierināt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas (EK) Nr. 207/2009 (1) 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums, jo nepastāvot konfliktējošo preču zīmju sajaukšanas iespēja


(1)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 1. lpp.).


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/57


Prasība, kas celta 2010. gada 20. oktobrī — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Padome

(Lieta T-509/10)

()

2010/C 346/111

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (Teherāna, Irāna) (pārstāvji — F. Esclatine un S. Perrotet, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītājas prasījumi:

atcelt Padomes 2010. gada 26. jūlija lēmumu;

kopā ar to atcelt Padomes 2010. gada 26. jūlija Īstenošanas regulu Nr. 668/2010;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja — komercsabiedrība, kas darbojas naftas rūpniecības jomā, lūdz atcelt Padomes Lēmumu 2010/413/KĀDP (1) un Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 668/2010, ar ko īsteno 7. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 423/2007 (2) par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu, lai novērstu kodolieroču izplatīšanu, tiktāl, ciktāl prasītājas nosaukums ir iekļauts to personu un organizāciju sarakstā, kuru naudas resursi un saimnieciskie līdzekļi tiek iesaldēti, piemērojot šo tiesību normu.

Savas prasības pamatojumam prasītāja izvirza astoņus pamatus par:

pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpumu, jo Padome ir pamatojusies uz neskaidriem, neprecīziem un nepārbaudāmiem apstākļiem;

prasītājas pamattiesību pārkāpumu tiktāl, ciktāl i) prasītājai, lai aizstāvētos, esot uzlikts pienākums sniegt negatīvus pierādījumus par to, ka tā nav atbalstījusi Irānas kodolprogrammu, ii) prasītājai bija ļoti īss termiņš, lai iesniegtu savu pārskatīšanas lūgumu, un iii) prasītājai tika liegtas tās tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā un tās tiesības uz īpašumu, jo prasītājai nebija piekļuves tās lietas materiālos ietvertajai informācijai;

kompetences neesamību, jo Padome bija kompetenta vienīgi noteikt pasākumus saistībā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 1929(2010), taču tā nav noteikusi nevienu pasākumu, kas attiektos uz naftas rūpniecību;

pilnvaru nepareizu izmantošanu, jo ar apstrīdēto lēmumu esot paralizēta visa prasītājas darbība Eiropas Savienības teritorijā, tostarp nebūtiska aprīkojuma iegāde, tādējādi pārsniedzot apstrīdētā lēmuma 4. pantā paredzēto;

kļūdu tiesību piemērošanā, jo divējāda lietojuma preču tirdzniecība nevar būt pamats iesaldēt organizācijas naudas līdzekļus, ja tā faktiski nesniedz ieguldījumu Irānas kodolprogrammā;

faktu materiālo nepareizību, jo prasītāja nav ieguvusi nekādus īpašumus, kas varētu radīt interesi Irānas kodolprogrammai;

acīmredzamu kļūdu vērtējumā, jo prasītājas īpašuma tiesībām un tās tiesībām veikt saimniecisku darbību uzliktie ierobežojumi nav pamatoti ne ar vienu vispārējo interešu apsvērumu un ir nesamērīgi attiecībā pret izvirzīto mērķi;

apstrīdētās regulas juridiskā pamata neesamību apstrīdētā lēmuma atcelšanas rezultātā.


(1)  Padomes 2010. gada 26. jūlija Lēmums 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu un atceļ Kopējo nostāju 2007/140/KĀDP (OV L 195, 39. lpp.).

(2)  Padomes 2010. gada 26. jūlija Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2010, ar ko īsteno 7. panta 2. punktu Regulā (EK) Nr. 423/2007 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu (OV L 195, 25. lpp.).


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/58


Prasība, kas celta 2010. gada 26. oktobrī — Nike International/ITSB (“DYNAMIC SUPPORT”)

(Lieta T-512/10)

()

2010/C 346/112

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Nike International Ltd (Beaverton, ASV) (pārstāvis — M. de Justo Bailey, lawyer)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju ceturtās padomes 2010. gada 25. augusta lēmumu lietā R 640/2010–4 un

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “DYNAMIC SUPPORT” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 25. klasē — Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikums Nr. 8299869

Pārbaudītāja lēmums: Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: prasītāja uzskata, ka ar apstrīdēto lēmumu ir pārkāpts Padomes Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts, jo Apelāciju padome esot pieļāvusi kļūdu vērtējumā un kļūdaini secinājusi, ka šis pants ir pret reģistrācijai pieteiktās preču zīmes reģistrāciju


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/58


Vispārējās tiesas 2010. gada 28. oktobra rīkojums — Agriconsulting Europe/Komisija

(Lieta T-443/09) (1)

()

2010/C 346/113

Tiesvedības valoda — itāļu

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 11, 16.01.2010.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/58


Vispārējās tiesas 2010. gada 18. oktobra rīkojums — Alisei/Komisija

(Lieta T-16/10) (1)

()

2010/C 346/114

Tiesvedības valoda — itāļu

Sestās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 63, 13.03.2010.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/58


Vispārējās tiesas 2010. gada 22. oktobra rīkojums — Bank Nederlandse Gemeenten/Komisija

(Lieta T-151/10) (1)

()

2010/C 346/115

Tiesvedības valoda — holandiešu

Septītās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 148, 05.06.2010.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/58


Vispārējās tiesas 2010. gada 28. oktobra rīkojums — Babcock Noell/Eiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām

(Lieta T-299/10) (1)

()

2010/C 346/116

Tiesvedības valoda — angļu

Piektās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 234, 28.08.2010.


Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/59


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums — Sørensen/Komisija

(Lieta F-85/05) (1)

(Civildienests - Ierēdņi - Iecelšana amatā - Ierēdņi, kas pievienojas augstākai funkciju grupai vispārējā konkursa rezultātā - Kandidāti, kas iekļauti rezerves sarakstā pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā - Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunas, mazāk labvēlīgas normas - Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 5. panta 2. punkts un 12. panta 3. punkts)

2010/C 346/117

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Susanne Sørensen (Brisele, Beļģija) (pārstāvji — S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Currall un H. Krämer)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — M. Arpio Santacruz un M. Simm)

Priekšmets

Komisijas lēmuma, ar ko prasītāju, kas bija iekļauta rezerves sarakstā B pirms jauno Civildienesta noteikumu spēkā stāšanās, klasificē, piemērojot viņai mazāk labvēlīgas Civildienesta noteikumu normas (XIII pielikuma 12. pants Regulā (EK, Euratom) Nr. 723/2004, ar ko groza Civildienesta noteikumus), un lēmuma anulēt amatā paaugstināšanas punktus, kurus prasītāja ieguva kā C kategorijas ierēdnis, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

1)

Sørensen prasību noraidīt;

2)

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


(1)  OV C 296, 26.11.2005., 26. lpp. (lieta sākotnēji reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar numuru T-335/05 un nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu)


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/59


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 28. oktobra spriedums — Kay/Komisija

(Lieta F-113/05) (1)

(Civildienests - Ierēdņi - Iecelšana amatā - Ierēdņi, kas pievienojas augstākai funkciju grupai vispārējā konkursa rezultātā - Kandidāti, kas iekļauti rezerves sarakstā pirms jauno Civildienesta noteikumu stāšanās spēkā - Kritēriji klasificēšanai pakāpē, pieņemot darbā - Klasificēšana pakāpē, piemērojot jaunas, mazāk labvēlīgas normas - Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 2. pants, 5. panta 2. punkts un 12. panta 3. punkts)

2010/C 346/118

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Roderick Neil Kay (Brisele, Beļģija) (pārstāvji — sākotnēji T. Bontinck un J. Feld, avocats, vēlāk — T. Bontinck un S. Woog, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Currall un H. Krämer)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — M. Arpio Santacruz un I. Šulce)

Priekšmets

Komisijas lēmuma, ar kuru prasītāju, kas bija iekļauts ārējā konkursa rezerves sarakstā pirms jauno Civildienesta noteikumu spēkā stāšanās, pārklasificē pakāpē, piemērojot viņam mazāk labvēlīgas Civildienesta noteikumu tiesību normas, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

1)

Kay prasību noraidīt;

2)

Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


(1)  OV C 48, 25.02.2006., 36. lpp. (lieta sākotnēji reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar numuru T-421/05 un nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu)


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/60


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2010. gada 27. oktobra spriedums — Birkhoff/Komisija

(Lieta F-60/09) (1)

(Ierēdņi - Atalgojums - Ģimenes pabalsti - Apgādājamā bērna pabalsts - Bērns, kurš nopietnas slimības vai invaliditātes dēļ nespēj nopelnīt iztiku - Lūgums turpināt pabalsta izmaksu - Civildienesta noteikumu VII pielikuma 2. panta 5. punkts - Bērna maksimālie ienākumi kā nosacījums, lai turpinātu pabalsta izmaksu - No šiem ienākumiem atskaitāmie izdevumi)

2010/C 346/119

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Vācija) (pārstāvis — C. Inzillo, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Curall un B. Eggers, kam palīdz A. Dal Ferro, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru noraidīts prasītāja lūgums turpināt izmaksāt apgādājamā bērna pabalstu saskaņā ar Civildienesta noteikumu VII pielikuma 2. panta 5. punktu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

G. Birkhoff atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 205, 29.08.2009., 50. lpp.


18.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 346/60


Civildienesta tiesas 2010. gada 23. septembra rīkojums — Bui Van/Komisija

(Lieta F-51/07 RENV) (1)

()

2010/C 346/120

Tiesvedības valoda — franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 170, 21.07.2007., 43. lpp.