ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.179.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 179

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 3. jūlijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Savienības Tiesa

2010/C 179/01

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 161, 19.6.2010.

1

 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Tiesa

2010/C 179/02

Apvienotās lietas C-145/08 un C-149/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 6. maija spriedums (Symvoulio tis Epikrateias (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Club Hotel Loutraki AE, Athinaïki Techniki AE, Evangelos Marinakis (C-145/08), Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE) (C-149/08)/Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypourgos Epikrateías (C-145/08), Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (C-149/08) (Direktīva 92/50/EEK — Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Pakalpojumu koncesijas — Jaukts līgums — Līgums, kas ietver publiska kazino uzņēmuma akciju paketes nodošanu — Līgums, ar kuru līgumslēdzēja iestāde izraudzītajam pretendentam uzdod kazino uzņēmuma pārvaldīšanu un tā telpu modernizācijas un attīstīšanas, kā arī līdzās esošās teritorijas labiekārtošanas plāna īstenošanu — Direktīva 89/665/EEK — Līgumslēdzējas iestādes lēmums — Efektīvi un ātri tiesību aizsardzības līdzekļi — Valsts procesuālo tiesību normas — Zaudējumu atlīdzināšanas nosacījums — Kompetentas tiesas veikta iepriekšēja nelikumīgā akta vai bezdarbības atcelšana vai atzīšana par spēkā neesošu — Konsorcija, kurš iesniedzis piedāvājumu publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā, dalībnieki — Lēmums, kuru šīs procedūras ietvaros pieņēmusi iestāde, kas nav līgumslēdzēja iestāde — Prasība, ko daži konsorcija dalībnieki cēluši individuāli — Pieņemamība)

2

2010/C 179/03

Lieta C-304/08: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 14. janvāra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/Plus Warenhandelsgesellschaft mbH (Direktīva 2005/29/EK — Negodīga komercprakse — Valsts tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram principā tiek aizliegta komercprakse, kurā patērētāju piedalīšanās konkursā vai loterijā ir atkarīga no preces pirkuma vai pakalpojuma izmantošanas)

3

2010/C 179/04

Lieta C-308/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums — Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 92/43/EEK — Dabisko dzīvotņu aizsardzība — Savvaļas fauna un flora — Aizsardzības sistēma pirms dzīvotnes ierakstīšanas Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstā — 12. panta 4. punkts — Lauku ceļa pārbūves projekts)

3

2010/C 179/05

Lieta C-341/08: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 12. janvāra spriedums (Sozialgericht Dortmund (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Domnica Petersen/Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe (Direktīva 2000/78/EK — 2. panta 5. punkts un 6. panta 1. punkts — Diskriminācijas vecuma dēļ aizliegums — Valsts tiesību norma, kas nosaka 68 gadu maksimālā vecuma robežu darbam zobārsta, kas ir noslēdzis līgumu ar sociālās apdrošināšanas iestādēm, profesijā — Izvirzītais mērķis — Veselības aizsardzībai nepieciešama pasākuma jēdziens — Konsekvence — Pasākuma atbilstība)

4

2010/C 179/06

Lieta C-352/08: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Modehuis A. Zwijnenburg BV/Staatssecretaris van Financiën (Tiesību aktu tuvināšana — Direktīva 90/434/EEK — Kopēja nodokļu sistēma, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, aktīvu pārvešanai un akciju maiņai — 11. panta 1. punkta a) apakšpunkts — Piemērojamība nodoklim par īpašuma tiesību maiņu)

5

2010/C 179/07

Lieta C-365/08: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Cukurs — Regula (EK) Nr. 318/2006 — 16. pants — Ražošanas nodevas apmēra aprēķināšana — Kvotu cukura daudzuma, kas ir izņemts no tirgus, iekļaušana nodevas aprēķina bāzē — Samērīguma princips un nediskriminācijas princips)

5

2010/C 179/08

Lieta C-370/08: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Data I/O GmbH/Hauptzollamt Hannover, agrāk — Bundesfinanzdirektion Südost (Kopējais muitas tarifs — Tarifu klasifikācija — Kombinētā nomenklatūra — 84. nodaļas 5. piezīmes B punkts — Adapteris, kuram ir atmiņas mikroshēma un kurš ir paredzēts savienojuma starp automātisku programmēšanas iekārtu un programmējamiem elektroniskiem moduļiem izveidošanai — Pozīcija 8471, pozīcija 8473 un pozīcija 8536)

6

2010/C 179/09

Lieta C-434/08: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums (Oberlandesgericht Oldenburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts/Freerk Heidinga (Kopējā lauksaimniecības politika — Integrēta pārvaldības un kontroles sistēma noteiktām atbalsta shēmām — Regula (EK) Nr. 1782/2003 — Vienreizējo maksājumu shēma — Tiesību uz maksājumu nodošana — Galīga nodošana)

6

2010/C 179/10

Lieta C-533/08: Tiesas (virspalāta) 2010. gada 4. maija spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — TNT Express Nederland B.V./AXA Versicherung AG (Tiesu iestāžu sadarbība civillietās un komerclietās — Jurisdikcija un spriedumu atzīšana un izpilde — Regula (EK) Nr. 44/2001 — 71. pants — Konvencijas, ko dalībvalstis ir noslēgušas īpašās jomās — Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājuma līgumu (CMR)

7

2010/C 179/11

Lieta C-545/08: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 6. maija spriedums — Eiropas Komisija/Polijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Elektroniskie sakari — Direktīva 2002/21/EK un Direktīva 2002/22/EK — Pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina piekļuvi platjoslas internetam — Platjoslas interneta piekļuves pakalpojumu tarifu pakļaušana pienākumam saņemt atļauju un to piesaistīšana šo pakalpojumu sniegšanas izmaksām — Tirgus analīzes neesamība)

8

2010/C 179/12

Lieta C-583/08 P: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums — Christos Gogos/Eiropas Komisija (Apelācija — Ierēdņi — Iekšējais konkurss pārcelšanai no vienas kategorijas citā — Iecelšana — Klasificēšana pakāpē — Civildienesta noteikumu 31. panta 2. punkts — Neierobežota kompetence — Strīdi, kas saistīti ar finansēm — Procesa ilgums Pirmās instances tiesā — Saprātīgs termiņš — Prasība par taisnīgu kompensāciju)

8

2010/C 179/13

Lieta C-17/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 21. janvāra spriedums — Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika (Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Organisko un bioloģisko atkritumu pārstrādes pakalpojumi — Publisko iepirkumu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana bez atklātas procedūras)

9

2010/C 179/14

Lieta C-56/09: Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums (Commissione tributaria provinciale di Roma (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Emiliano Zanotti/Agenzia delle Entrate — Ufficio Roma 2 (Pakalpojumu sniegšanas brīvība — Eiropas Savienības pilsonība — EKL 18. un 49. pants — Valsts tiesiskais regulējums ienākuma nodokļa jomā — Tiesības no kopējās nodokļa summas atskaitīt noteiktu procentuālo daļu no kopējiem izdevumiem par mācībām — Citā dalībvalstī apmeklēts universitātes līmeņa mācību kurss — Kvantitatīva ierobežojuma noteikšana — Atskaitījums tādā apmērā, kurš nepārsniedz to maksimālo atskaitāmo izdevumu apmēru, kas saistībā ar līdzīgiem valsts universitātēs sniegtiem pakalpojumiem ir noteikts par reģistrāciju un mācībām — Teritoriāla ierobežojuma noteikšana — Atskaitāmo izdevumu apmērs, kurš nepārsniedz to maksimālo izdevumu summu, kas par līdzīgu mācību kursu ir jāmaksā tajā valsts universitātē, kura atrodas vistuvāk nodokļa maksātāja dzīves vietai)

9

2010/C 179/15

Lieta C-63/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 6. maija spriedums (Juzgado de lo Mercantil no 4 (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Axel Walz/Clikair S.A. (Gaisa pārvadājumi — Monreālas konvencija — Pārvadātāju atbildība par reģistrēto bagāžu — 22. panta 2. punkts — Atbildības ierobežojums bagāžas iznīcināšanas, pazušanas, sabojāšanas vai aizkavēšanas gadījumā — Jēdziens kaitējums — Mantiskie zaudējumi un morālais kaitējums)

10

2010/C 179/16

Lieta C-94/09: Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 6. maija spriedums — Eiropas Komisija/Francijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — PVN — Direktīva 2006/112/EK — 98. panta 1. un 2. punkts — Apbedīšanas uzņēmumu sniegtie pakalpojumi — Samazinātas likmes piemērošana mirušo personu transportēšanas ar transportlīdzekli pakalpojumiem)

11

2010/C 179/17

Lieta C-111/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums (Okresní soud v Chebu (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group/Michal Bilas (Regula (EK) Nr. 44/2001 — Apdrošinātāja prasība tiesā pēc tā domicila, lai panāktu, ka apdrošināšanas ņēmējs, kura domicils ir citā dalībvalstī, samaksā apdrošināšanas prēmiju — Atbildētāja ierašanās tiesā, kas izskata lietu — Jurisdikcijas neapstrīdēšana un aizstāvība pēc būtības — Uz ierašanos tiesā pamatota jurisdikcija)

11

2010/C 179/18

Lieta C-138/09: Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums (Tribunale Ordinario di Palermo (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Todaro Nunziatina & C. SNC/Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della regione Sicilia (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Valsts atbalsts — Komisijas lēmumi — Interpretācija — Sicīlijas reģiona piešķirtais atbalsts uzņēmumiem, kas paraksta apmācības un darba līgumus vai pārveido šādus līgumus par līgumiem uz nenoteiktu laiku — Atbalsta piešķiršanas termiņš — Budžeta ierobežojumi — Kavējuma nauda — Nepieņemamība)

12

2010/C 179/19

Lieta C-158/09: Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums — Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste (Valsts pienākumu neizpilde — Direktīva 2003/88/EK — Darba laika organizēšana — Valsts pārvaldes iestāžu personāls, kas nav civilie darbinieki — Netransponēšana noteiktajā termiņā)

12

2010/C 179/20

Lieta C-160/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums (Symvoulio tis Epikrateias (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ioannis KatsivardasNikolaos Tsitsikas O.E./Ypourgos Oikonomikon (Regula (EEK) Nr. 1591/84 — Sadarbības nolīgums starp Eiropas Ekonomikas kopienu, no vienas puses, un Kartahenas nolīgumu un tās dalībvalstīm, proti, Bolīviju, Kolumbiju, Ekvadoru, Peru un Venecuēlu, no otras puses — Vislielākā labvēlības režīma atruna — Tieša iedarbība — Akcīzes nodoklis par Grieķijā importētajiem banāniem)

13

2010/C 179/21

Lieta C-210/09: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums (Cour administrative d'appel de Nantes (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Scott SA, Kimberly Clark SNC, tagad Kimberly Clark SAS/Orleānas pilsēta (Valsts atbalsts — Regula (EK) Nr. 659/1999 — 14. panta 3. punkts — Atbalsta atgūšana — Efektivitātes princips — Formai neatbilstoši atmaksas pieprasījumi — Atcelšana)

13

2010/C 179/22

Lieta C-311/09: Tiesas (septītā palāta) 2010. gada 6. maija spriedums — Eiropas Komisija/Polijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Nodokļi — PVN — Starptautiskie pasažieru pārvadājumi — Vienota noteiktas likmes nodokļa piemērošana ārpus valsts teritorijas reģistrētiem pārvadātājiem)

14

2010/C 179/23

Lieta C-136/09: Tiesas (septītā palāta) 2010. gada 18. marta rīkojums (Areios Pagos (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon/Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireia (Tiesas Reglamenta 104. panta 3. punkts — Autortiesības un blakustiesības informācijas sabiedrībā — Direktīva 2001/29/EK — 3. pants — Jēdziens izziņošana sabiedrībai — Darbi, kas izziņoti, izmantojot viesnīcas istabās uzstādītus televizorus)

14

2010/C 179/24

Lieta C-153/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 1. aprīlī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden — Sony Logistics Europe BV/Staatssecretaris van Financiën

15

2010/C 179/25

Lieta C-154/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2010. gada 20. janvāra spriedumu lietā T-460/07 Nokia Oyj/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2010. gada 1. aprīlī iesniedza Nokia Oyj

15

2010/C 179/26

Lieta C-157/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 2. aprīlī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Administración General del Estado

16

2010/C 179/27

Lieta C-177/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 7. aprīlī iesniedza Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla (Spānija) — Francisco Javier Rosado Santana/Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

16

2010/C 179/28

Lieta C-180/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 9. aprīlī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polijas Republika) — Jarosław Słaby/Finanšu ministrs

17

2010/C 179/29

Lieta C-181/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 9. aprīlī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polijas Republika) — Emilian Kuć un Halina Jeziorska-Kuć/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

17

2010/C 179/30

Lieta C-182/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 9. aprīlī iesniedza Cour constitutionnelle (Beļģija) — Marie-Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, La Hulpe — Notre village ASBL, Alix Walsh, André Philips, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL, Grégoire Stassin, André Gilliard, Société Wallonne des Aéroports SA (SOWAER), Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Infrabel SA, Jean-Pierre Olivier, Pierre Deneye, Paul Thiry, Antoine Boxus, Willy Roua, Gouvernement flamand, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Sartau SA, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Philippe Grisard de la Rochette, Nicole Laloux, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Serrafin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Jeanne Mariel, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Guido Durlet, Société régionale wallonne du transport SRWT, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Bernard Page, Intercommunale du Brabant Wallon SCRL, Codic Belgique SA, Fédéral Express European Services Inc./Région wallonne

18

2010/C 179/31

Lieta C-184/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 14. aprīlī iesniedza Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vācija) — Mathilde Grasser/Freistaat Bayern

19

2010/C 179/32

Lieta C-186/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 15. aprīlī iesniedza Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)Tural Oguz/Secretary of State for the Home Department

20

2010/C 179/33

Lieta C-195/10: Prasība, kas celta 2010. gada 21. aprīlī — Eiropas Komisija/Igaunijas Republika

20

2010/C 179/34

Lieta C-198/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 23. aprīlī iesniedza Corte d'appello di Milano (Itālija) — Cassina S.p.A./Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl

20

2010/C 179/35

Lieta C-200/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 9. februāra spriedumu lietā T-340/07 Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Eiropas Kopienu Komisija 2010. gada 26. aprīlī iesniedza Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

21

2010/C 179/36

Lieta C-204/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2010. gada 3. februāra spriedumu lietā T-472/07 Enercon GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) 2010. gada 28. aprīlī iesniedza Enercon GmbH

21

2010/C 179/37

Lieta C-206/10: Prasība, kas celta 2010. gada 30. aprīlī — Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

22

2010/C 179/38

Lieta C-207/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 30. aprīlī iesniedza Højesteret (Dānija) — Paranova Danmark A/S, Paranova Pack A/S/Merck Sharp & Dohme Corp, Merck Sharp & Dohme B.V. un Merck Sharp & Dohme

23

2010/C 179/39

Lieta C-208/10: Prasība, kas celta 2010. gada 30. aprīlī — Eiropas Komisija/Portugāles Republika

24

2010/C 179/40

Lieta C-209/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 3. maijā iesniedza Højesteret (Dānija) — Post Danmark A/S/Konkurrencerådet

25

2010/C 179/41

Lieta C-211/10: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 3. maijā iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) — Doris Povse pret Mauro Alpago

25

2010/C 179/42

Lieta C-216/10 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2010. gada 3. marta spriedumu lietā T-321/07 Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2010. gada 6. maijā iesniedza Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH

26

2010/C 179/43

Lieta C-231/10: Prasība, kas celta 2010. gada 10. maijā — Eiropas Komisija/Igaunijas Republika

27

2010/C 179/44

Lieta C-315/09: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 25. marta rīkojums — Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste

27

2010/C 179/45

Lieta C-105/10 PPU: Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 3. aprīļa rīkojums (Korkein oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Virallinen syyttäjä/Malik Gataev, Khadizhat Gataeva

27

 

Vispārējā tiesa

2010/C 179/46

Apvienotās lietas T-425/04, T-444/04, T-450/04 un T-456/04: Vispārējās tiesas 2010. gada 21. maija spriedums — Francija/Komisija (Valsts atbalsts — Finanšu pasākumi par labu France Télécom — Projekts par akcionāru avansu — Francijas valdības locekļa publiski paziņojumi — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu un nav uzlikts pienākums to atgūt — Prasība atcelt tiesību aktu — Interese celt prasību — Pieņemamība — Valsts atbalsta jēdziens — Priekšrocība — Valsts līdzekļi — Pienākums norādīt pamatojumu)

28

2010/C 179/47

Lieta T-11/05: Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — Wieland-Werke u.c./Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Vara sanitārtehnikas cauruļu nozare — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Turpināts un daudzveidīgs pārkāpums — Sodu tiesiskuma princips — Princips ne bis in idem — Naudas sodi — Konkrētā ietekme uz tirgu — Konkrētā tirgus apmērs — Pārkāpuma ilgums — Atbildību mīkstinoši apstākļi)

29

2010/C 179/48

Lieta T-18/05: Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — IMI u.c./Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Vara santehnikas cauruļu nozare — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ilgstošs un daudzveidīgs pārkāpums — Dalības izbeigšana — Naudas sodi — Ierobežota dalība aizliegtas vienošanās ietvaros)

29

2010/C 179/49

Lieta T-19/05: Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — Boliden u.c./Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Vara santehnikas cauruļu nozare — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ilgstošs un daudzveidīgs pārkāpums — Naudas sodi — Noilgums — Sadarbība)

30

2010/C 179/50

Lieta T-20/05: Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — Outokumpu un Luvata/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Vara sanitārtehnikas cauruļu nozare — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Naudas sodi — Konkrētā tirgus apmērs — Atbildību pastiprinošs apstāklis — Recidīvs)

30

2010/C 179/51

Lieta T-21/05: Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — Chalkor/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Vara santehnikas cauruļu nozare — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Ilgstošs un daudzveidīgs pārkāpums — Naudas sodi — Ierobežota dalība aizliegtas vienošanās ietvaros — Attiecīgā tirgus ģeogrāfiskais apmērs — Pārkāpuma ilgums — Sadarbība)

31

2010/C 179/52

Lieta T-25/05: Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — KME Germany u.c./Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Vara sanitārtehnikas cauruļu nozare — Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums — Naudas sodi — Konkrētā ietekme uz tirgu — Konkrētā tirgus apmērs — Pārkāpuma ilgums — Maksātspēja — Sadarbība)

31

2010/C 179/53

Lieta T-432/05: Vispārējās tiesas 2010. gada 12. maija spriedums — EMC Development/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Eiropas cementa tirgus — Lēmums par saudzības noraidīšanu — Saskaņotie cementa standarti — Saistošs raksturs — Pamatnostādnes par EKL 81. panta piemērojamību horizontāliem sadarbības nolīgumiem)

32

2010/C 179/54

Lieta T-258/06: Vispārējās tiesas 2010. gada 20. maija spriedums — Vācija/Komisija (Publiskā iepirkuma līgumiem piemērojamie noteikumi — Tādu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, uz kuriem neattiecas vai tikai daļēji attiecas publisko iepirkumu direktīvas — Komisijas skaidrojošais paziņojums — Apstrīdams tiesību akts — Akti, kuri rada tiesiskas sekas)

32

2010/C 179/55

Lieta T-121/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 11. maija spriedums — PC-Ware Information Technologies/Komisija (Piegāžu publiskā iepirkuma līgumi — Kopienas uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra — Programmatūru un licenču iegāde — Pretendenta piedāvājuma noraidīšana — Pārmērīgi zemas cenas piedāvājums — Pienākums norādīt pamatojumu)

33

2010/C 179/56

Lieta T-148/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 12. maija spriedums — Beifa Group/ITSB — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Rakstāmlieta) (Kopienas dizainparaugs — Spēkā neesamības atzīšanas process — Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kas attēlo rakstāmlietu — Agrāka valsts grafiska preču zīme — Spēkā neesamības pamats — Agrāka apzīmējuma, kura īpašniekam ir tiesības aizliegt tā izmantošanu, izmantošana Kopienas dizainparaugā — Regulas Nr. 6/2002 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts — Lūgums sniegt pierādījumus par agrākas preču zīmes faktisko izmantošanu, kas pirmo reizi iesniegts Apelāciju padomē)

33

2010/C 179/57

Lieta T-163/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — Arbeitsgemeinschaft Golden Toast/ITSB (Golden Toast) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes Golden Toast reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts))

34

2010/C 179/58

Lieta T-181/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — Tay Za/Padome (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Pret Mjanmu veiktie ierobežojošie pasākumi — Naudas līdzekļu iesaldēšana — Prasība atcelt tiesību aktu — Juridiskais pamats, ko veido EKL 60. un 301. pants — Pienākums norādīt pamatojumu — Tiesības uz aizstāvību — Tiesības uz efektīvu pārbaudi tiesā — Tiesības uz īpašumu — Samērīgums)

34

2010/C 179/59

Lieta T-237/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 11. maija spriedums — Abadía Retuerta/ITSB (CUVÉE PALOMAR) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes CUVÉE PALOMAR reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Vīna preču zīmes, kas ietver ģeogrāfiskas norādes — TRIPs līgums — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta j) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta j) apakšpunkts))

35

2010/C 179/60

Lieta T-243/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — Ravensburger/ITSB — Educa Borras (EDUCA Memory game) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas grafiska preču zīme EDUCA Memory game — Agrākas valsts un starptautiska preču zīmes MEMORY — Relatīvs atteikuma pamatojums — Apzīmējumu līdzības neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts, 74. un 75. pants (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts, 76. un 77. pants))

35

2010/C 179/61

Lieta T-424/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — Nexus Europe (Ireland)/Komisija (Šķīrējklauzula — Piektā pamatprogramma pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem — Projekts par makroekonomikas un pilsētu attīstības tendencēm Eiropas informācijas sabiedrībā (Muteis) — Kaitējums, kas izriet no grozījumu izdarīšanas līgumā attiecībā uz projekta dalībniekam radušos izdevumu atlīdzināšanas kārtību)

36

2010/C 179/62

Lieta T-464/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — Zeta Europe/ITSB (Superleggera) (Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes Superleggera reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts) — Faktu pārbaude pēc savas iniciatīvas — Regulas Nr. 40/94 74. pants (tagad — Regulas Nr. 207/2009 76. pants) — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas Nr. 40/94 73. pants (tagad — Regulas Nr. 207/2009 75. pants))

36

2010/C 179/63

Lieta T-491/08 P: Vispārējās tiesas 2010. gada 12. maija spriedums — Bui Van/Komisija (Apelācija — Civildienests — Ierēdņi — Iecelšana amatā — Klasificēšana pakāpē — Administratīva akta atsaukšana — Tiesiskās paļāvības aizsardzība — Saprātīgs termiņš — Tiesības tikt uzklausītam)

37

2010/C 179/64

Lieta T-492/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 11. maija spriedums — Wessang/ITSB — Greinwald (star foods) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes star foods reģistrācijas pieteikums — Agrākas Kopienas vārdiska un grafiska preču zīmes STAR SNACKS — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

37

2010/C 179/65

Lieta T-560/08 P: Vispārējās tiesas 2010. gada 12. maija spriedums — Komisija/Meierhofer (Apelācija — Civildienests — Pieņemšana darbā — Atklāts konkurss — Lēmums, kurā konstatēta mutvārdu pārbaudījuma neizturēšana — Komisijas atteikums veikt procesa organizatorisko pasākumu)

38

2010/C 179/66

Lieta T-108/09: Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — Ravensburger/ITSB — Educa Borras (MEMORY) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme MEMORY — Absolūts atteikuma pamatojums — Aprakstošs raksturs — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 75. pants (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 77. pants))

38

2010/C 179/67

Lieta T-100/08 P: Vispārējās tiesas 2010. gada 6. maija rīkojums — Kerelov/Komisija (Apelācija — Civildienests — Pieņemšana darbā — Atklāts konkurss — EPSO direktora atteikums kandidātam darīt zināmu informāciju un dokumentus, kas attiecas uz priekšatlases testu — Apelācijas sūdzība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota)

39

2010/C 179/68

Lieta T-410/09 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 7. maija rīkojums — Almamet/Komisija (Pagaidu noregulējums — Konkurence — Komisijas lēmums, ar kuru uzliek naudas sodu — Bankas garantija — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Finansiāls kaitējums — Ārkārtas apstākļu neesamība — Steidzamības neesamība)

39

2010/C 179/69

Lieta T-30/10 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 12. maija rīkojums — Reagens/Komisija (Pagaidu noregulējums — Konkurence — Komisijas lēmums, ar ko uzlikts naudas sods — Bankas garantija — Pieteikums par izpildes apturēšanu — Finansiāls kaitējums — Ārkārtas apstākļu neesamība — Steidzamības neesamība)

39

2010/C 179/70

Lieta T-71/10 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 30. aprīļa rīkojums — Xeda International/Komisija (Pagaidu noregulējums — Direktīva 91/414/EEK — Lēmums par difenilanīna neiekļaušanu Direktīvas 91/414 I pielikumā — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Steidzamības neesamība)

40

2010/C 179/71

Lieta T-103/10 P(R)-R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 28. aprīļa rīkojums — Parlaments/U (Pagaidu noregulējums — Civildienests — Ierēdņi — Lēmums par atlaišanu — Eiropas Savienības Civildienesta tiesas priekšsēdētāja rīkojums pagaidu noregulējuma tiesvedībā — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

40

2010/C 179/72

Lieta T-173/10: Prasība, kas celta 2010. gada 19. aprīlī — Apotheke DocMorris/ITSB (zaļa krusta attēls)

41

2010/C 179/73

Lieta T-174/10: Prasība, kas celta 2010. gada 12. aprīlī — ARA/ITSB — Allrounder (A burta ar diviem ragiem attēls)

41

2010/C 179/74

Lieta T-181/10: Prasība, kas celta 2010. gada 23. aprīlī — Reagens/Komisija

42

2010/C 179/75

Lieta T-183/10: Prasība, kas celta 2010. gada 22. aprīlī — Sviluppo Globale/Komisija

42

2010/C 179/76

Lieta T-187/10: Prasība, kas celta 2010. gada 23. aprīlī — Emram/ITSB — Guccio Gucci (G)

43

2010/C 179/77

Lieta T-189/10: Prasība, kas celta 2010. gada 20. aprīlī — GEA Group/Komisija

44

2010/C 179/78

Lieta T-191/10: Prasība, kas celta 2010. gada 20. aprīlī — Greenwood Houseware (Zhuhai) un citi/Padome

44

2010/C 179/79

Lieta T-192/10: Prasība, kas celta 2010. gada 26. aprīlī — Ferracci/Komisija

45

2010/C 179/80

Lieta T-193/10: Prasība, kas celta 2010. gada 26. aprīlī — Scuola Elementare Maria Montessori/Komisija

46

2010/C 179/81

Lieta T-196/10: Prasība, kas celta 2010. gada 29. aprīlī — Apotheke DocMorris/ITSB (Zaļa un balta krusta attēls)

46

2010/C 179/82

Lieta T-197/10: Prasība, kas celta 2010. gada 27. aprīlī — BVR/ITSB — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)

47

2010/C 179/83

Lieta T-198/10: Prasība, kas celta 2010. gada 30. aprīlī — Maximuscle Limited/ITSB — Foreign Supplement Trade Mark Ltd (GAKIC)

47

2010/C 179/84

Lieta T-199/10: Prasība, kas celta 2010. gada 27. aprīlī — DRV/ITSB — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)

48

2010/C 179/85

Lieta T-201/10: Prasība, kas celta 2010. gada 30. aprīlī — IVBN/Komisija

49

2010/C 179/86

Lieta T-202/10: Prasība, kas celta 2010. gada 29. aprīlī — Stichting Woonlinie u.c./Komisija

50

2010/C 179/87

Lieta T-203/10: Prasība, kas celta 2010. gada 30. aprīlī — Stichting Woonpunt u.c./Komisija

51

2010/C 179/88

Lieta T-204/10: Prasība, kas celta 2010. gada 3. maijā — Lancôme parfums et beauté & Cie/ITSB — Focus Magazin Verlag GmbH (COLOR FOCUS)

51

2010/C 179/89

Lieta T-205/10: Prasība, kas celta 2010. gada 4. maijā — Cervecería Modelo/ITSB — Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO)

52

2010/C 179/90

Lieta T-206/10: Prasība, kas celta 2010. gada 30. aprīlī — Vesteda Groep/Komisija

53

2010/C 179/91

Lieta T-208/10: Prasība, kas celta 2010. gada 6. maijā — Cree/ITSB (TRUEWHITE)

53

2010/C 179/92

Lieta T-209/10: Prasība, kas celta 2010. gada 5. maijā — Deutscher Ring/ITSB (Deutscher Ring Sachversicherungs-AG)

54

2010/C 179/93

Lieta T-219/10: Prasība, kas celta 2010. gada 14. maijā — Autogrill España/Komisija

54

2010/C 179/94

Lieta T-221/10: Prasība, kas celta 2010. gada 18. maijā — Iberdrola/Komisija

55

2010/C 179/95

Lieta T-223/10: Prasība, kas celta 2010. gada 20. maijā — Regione Puglia/Komisija

56

2010/C 179/96

Lieta T-225/10: Prasība, kas celta 2010. gada 18. maijā — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Komisija

56

2010/C 179/97

Lieta T-43/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 11. maija rīkojums — Shetland Islands Council/Komisija

57

2010/C 179/98

Lieta T-44/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 11. maija rīkojums — Shetland Islands Council/Komisija

57

2010/C 179/99

Lieta T-197/08: Vispārējās tiesas 2010. gada 11. maija rīkojums — Polson u.c./Komisija

57

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2010/C 179/00

Lieta F-26/10: Prasība, kas celta 2010. gada 6. maijā — Costa/Komisija

58

2010/C 179/01

Lieta F-27/10: Prasība, kas celta 2010. gada 5. maijā — Begue u.c./Komisija

58

2010/C 179/02

Lieta F-28/10: Prasība, kas celta 2010. gada 7. maijā — Mioni/Komisija

58

2010/C 179/03

Lieta F-29/10: Prasība, kas celta 2010. gada 11. maijā — Lorenzo/EESK

59

2010/C 179/04

Lieta F-30/10: Prasība, kas celta 2010. gada 12. maijā — de Fays/Komisija

59

2010/C 179/05

Lieta F-31/10: Prasība, kas celta 2010. gada 14. maijā — Guittet/Komisija

59

2010/C 179/06

Lieta F-32/10: Prasība, kas celta 2010. gada 14. maijā — Wilk/Komisija

60

LV

 


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Savienības Tiesa

3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/1


2010/C 179/01

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

OV C 161, 19.6.2010.

Iepriekšējās publikācijas

OV C 148, 5.6.2010.

OV C 134, 22.5.2010.

OV C 113, 1.5.2010.

OV C 100, 17.4.2010.

OV C 80, 27.3.2010.

OV C 63, 13.3.2010.

Šie teksti pieejami arī

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

Tiesa

3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/2


Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 6. maija spriedums (Symvoulio tis Epikrateias (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Club Hotel Loutraki AE, Athinaïki Techniki AE, Evangelos Marinakis (C-145/08), Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE) (C-149/08)/Ethniko Symvoulio Radiotileorasis, Ypourgos Epikrateías (C-145/08), Ethniko Symvoulio Radiotileorasis (C-149/08)

(Apvienotās lietas C-145/08 un C-149/08) (1)

(Direktīva 92/50/EEK - Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi - Pakalpojumu koncesijas - Jaukts līgums - Līgums, kas ietver publiska kazino uzņēmuma akciju paketes nodošanu - Līgums, ar kuru līgumslēdzēja iestāde izraudzītajam pretendentam uzdod kazino uzņēmuma pārvaldīšanu un tā telpu modernizācijas un attīstīšanas, kā arī līdzās esošās teritorijas labiekārtošanas plāna īstenošanu - Direktīva 89/665/EEK - Līgumslēdzējas iestādes lēmums - Efektīvi un ātri tiesību aizsardzības līdzekļi - Valsts procesuālo tiesību normas - Zaudējumu atlīdzināšanas nosacījums - Kompetentas tiesas veikta iepriekšēja nelikumīgā akta vai bezdarbības atcelšana vai atzīšana par spēkā neesošu - Konsorcija, kurš iesniedzis piedāvājumu publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā, dalībnieki - Lēmums, kuru šīs procedūras ietvaros pieņēmusi iestāde, kas nav līgumslēdzēja iestāde - Prasība, ko daži konsorcija dalībnieki cēluši individuāli - Pieņemamība)

2010/C 179/02

Tiesvedības valoda — grieķu

Iesniedzējtiesa

Symvoulio tis Epikrateias

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Club Hotel Loutraki AE, Athinaïki Techniki AE un Evangelos Marinakis

Atbildētājs: Ethniko Symvoulio Radiotileorasis un Ypourgos Epikrateías

Piedaloties: Athens Resort Casino AE Symmetochon, Ellaktor AE, agrāk — Elliniki Technodomiki TEB AE, Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE, agrāk — Hyatt Regency Xenodocheiaki kai Touristiki (Ellas) AE un Leonidas Bombolas (C-145/08)

un

Prasītājs: Aktor Anonymi Techniki Etaireia (Aktor ATE)

Atbildētājs: Ethnico Symvoulio Radiotileorasis

Piedaloties: Michaniki AE (C-149/08)

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Symvoulio tis Epikrateias — Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīvas 92/50/EEK par procedūru koordinēšanu pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanai (OV L 209, 1. lpp.) 3. panta 2. punkta, 9., 14. un 16. panta interpretācija — Piemērošanas joma — Jauks līgums, kurā ir iekļauts akciju pārdošanas līgums un vienošanās par pakalpojumu koncesiju — Padomes 1989. gada 21. decembra Direktīvas 89/665/EEK par to normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz pārsūdzības procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes un uzņēmuma publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesības (OV L 665, 33. lpp.), 1. panta 3. punkta un 2. panta interpretācija — Valsts tiesiskais regulējums, ar ko piedāvājumu iesniegušās asociācijas, kas nav juridiska persona, biedriem ir aizliegts individuāli izmantot pārsūdzības iespējas pret aktiem, kuri attiecas uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru

Rezolutīvā daļa:

1)

jaukts līgums, kura galvenais priekšmets ir uzņēmuma veikta 49 % no publiska uzņēmuma kapitāla iegāde, bet papildu priekšmets, kas nesaraujami saistīts ar šo galveno priekšmetu, attiecas uz pakalpojumu sniegšanu un būvdarbu veikšanu, kopumā skatīts, neietilpst direktīvu par publisko iepirkumu piemērošanas jomā;

2)

Savienības tiesības, it īpaši tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā, nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu kā pamata prāvā, kas interpretēts tādējādi, ka tāda konsorcija dalībniekiem, kurš iesniedzis piedāvājumu publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā, tiek liegta iespēja individuāli lūgt atlīdzināt zaudējumus, ko tie individuāli cietuši saistībā ar lēmumu, ko pieņēmusi iestāde, kura nav līgumslēdzēja iestāde un šajā procedūrā ir iesaistīta atbilstoši piemērojamajām valsts tiesību normām, un kurš var ietekmēt šīs procedūras gaitu.


(1)  OV C 142, 07.06.2008.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/3


Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 14. janvāra spriedums (Bundesgerichtshof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

(Lieta C-304/08) (1)

(Direktīva 2005/29/EK - Negodīga komercprakse - Valsts tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram principā tiek aizliegta komercprakse, kurā patērētāju piedalīšanās konkursā vai loterijā ir atkarīga no preces pirkuma vai pakalpojuma izmantošanas)

2010/C 179/03

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesgerichtshof

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV

Atbildētāja: Plus Warenhandelsgesellschaft mbH

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Bundesgerichtshof — Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīvas 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (OV L 149, 22. lpp.), 5. panta 2. punkta interpretācija — Komecprakse savienot preču pārdošanu ar loteriju reklāmas nolūkā, kas klientam ļauj piedalīties valsts izlozē, ja viņš, pērkot preces, ir savācis zināmu daudzumu bonusa punktu — Valsts tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram komercprakse, kurā patērētāju dalība konkursā vai loterijā reklāmas nolūkā tiek padarīta atkarīga no preces pirkšanas vai pakalpojuma izmantošanas, principā nav likumīga neatkarīgi no tā, vai konkrētajā gadījumā reklāmas pasākums kaitē patērētāju interesēm

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 11. maija Direktīva 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (“Negodīgas komercprakses direktīva”), ir jāinterpretē tādējādi, ka tai ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, kāds ir pamata prāvā, kurā ir paredzēts tādas komercprakses principiāls aizliegums, neņemot vērā īpašos konkrētās lietas apstākļus, kurā patērētāju dalība konkursā vai loterijā tiek saistīta ar preces pirkumu vai pakalpojuma izmantošanu.


(1)  OV C 247, 27.09.2008.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/3


Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums — Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

(Lieta C-308/08) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Direktīva 92/43/EEK - Dabisko dzīvotņu aizsardzība - Savvaļas fauna un flora - Aizsardzības sistēma pirms dzīvotnes ierakstīšanas Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstā - 12. panta 4. punkts - Lauku ceļa pārbūves projekts)

2010/C 179/04

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — S. Pardo Quintillán un D. Recchia)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste (pārstāvis — N. Díaz Abad)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 7. lpp.), kas interpretēta Tiesas 2005. gada 13. janvāra spriedumā lietā C-117/03 un 2006. gada 14. septembra spriedumā lietā C-244/05, kā arī pienākumu, kas izriet no iepriekš minētās direktīvas 12. panta 4. punkta, neizpilde — Lauku ceļa no Viljamanrike de la Kondesas [Villamanrique de la Condesa] (Seviļa) uz El Rosio [El Rocío] (Uelva) pārbūves projekts

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Eiropas Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 223, 30.08.2008.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/4


Tiesas (virspalāta) 2010. gada 12. janvāra spriedums (Sozialgericht Dortmund (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Domnica Petersen/Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe

(Lieta C-341/08) (1)

(Direktīva 2000/78/EK - 2. panta 5. punkts un 6. panta 1. punkts - Diskriminācijas vecuma dēļ aizliegums - Valsts tiesību norma, kas nosaka 68 gadu maksimālā vecuma robežu darbam zobārsta, kas ir noslēdzis līgumu ar sociālās apdrošināšanas iestādēm, profesijā - Izvirzītais mērķis - Veselības aizsardzībai nepieciešama pasākuma jēdziens - Konsekvence - Pasākuma atbilstība)

2010/C 179/05

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Sozialgericht Dortmund

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Domnica Petersen

Atbildētāja: Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe

Piedaloties: AOK Westfalen-Lippe, BKK-Landesverband Nordrhein-Westfalen, Vereinigte IKK, Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See — Dezernat 0.63, Landwirtschaftliche Krankenkasse NRW, Verband der Angestellten-Krankenkassen eV, AEV — Arbeiter-Ersatzkassen-Verband eV, Kassenzahnärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Sozialgericht Dortmund — Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV L 303, 16. lpp.), 6. panta interpretācija — Diskriminācijas vecuma dēļ aizliegums — Jēdziens “likumīgs mērķis”, kas var pamatot atšķirīgu attieksmi vecuma dēļ, kā arī jēdziens šā mērķa sasniegšanai “piemērots un vajadzīgs līdzeklis” — Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru pacientu veselības aizsardzības nolūkos tiek paredzēts maksimālais vecums darbam sociālās apdrošināšanas iestāžu apstiprināta zobārsta profesijā

Rezolutīvā daļa:

1)

Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, 2. panta 5. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj tādu valsts pasākumu, kāds ir pamata lietā, ar kuru tiek noteikta maksimālā vecuma robeža, šajā gadījumā 68 gadi, lai strādātu zobārsta, kas noslēdzis līgumu ar sociālās apdrošināšanas iestādēm, profesijā, ja šī pasākuma vienīgais mērķis ir aizsargāt pacientu veselību pret šo zobārstu darba kvalitātes samazināšanos pēc minētā vecuma sasniegšanas, ņemot vērā, ka šāda pati vecuma robeža netiek piemērota zobārstiem, kas nav noslēguši līgumus ar sociālās apdrošināšanas iestādēm.

Direktīvas 2000/78 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas neaizliedz tādu pasākumu, ja tā mērķis ir nodarbinātības iespēju sadale starp paaudzēm zobārstu, kas ir noslēguši līgumu ar sociālās apdrošināšanas iestādēm, profesijā, gadījumā, kad, ņemot vērā situāciju attiecīgajā nodarbinātības tirgū, šis pasākums ir atbilstošs un vajadzīgs šī mērķa sasniegšanai.

Valsts tiesa ir tā, kurai ir jānosaka pasākuma, ar kuru tiek noteikta minētā vecuma robeža, mērķis, noskaidrojot šī pasākuma saglabāšanas iemeslu;

2)

gadījumos, kad tāds tiesiskais regulējums kā pamata lietā, ņemot vērā tā mērķi, ir pretrunā ar Direktīvu 2000/78, valsts tiesai, kas izskata lietu starp privātpersonu un tādu administratīvo iestādi kā Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe, ir jāizlemj par šī tiesiskā regulējuma nepiemērošanu, pat ja tas ir pastāvējis pirms šīs direktīvas spēkā stāšanās un valsts tiesību akti neparedz minētā regulējuma atcelšanu.


(1)  OV C 260, 11.10.2008.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/5


Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Modehuis A. Zwijnenburg BV/Staatssecretaris van Financiën

(Lieta C-352/08) (1)

(Tiesību aktu tuvināšana - Direktīva 90/434/EEK - Kopēja nodokļu sistēma, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, aktīvu pārvešanai un akciju maiņai - 11. panta 1. punkta a) apakšpunkts - Piemērojamība nodoklim par īpašuma tiesību maiņu)

2010/C 179/06

Tiesvedības valoda — holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Modehuis A. Zwijnenburg BV

Atbildētājs: Staatssecretaris van Financiën

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Hoge Raad der Nederlanden (Hāga) — Padomes 1990. gada 23. jūlija Direktīvas 90/434/EEK par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, to aktīvu pārvešanai un akciju maiņai (OV L 225, 1. lpp.) 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta interpretācija — Krāpšanas vai izvairīšanās no nodokļu maksāšanas jēdziens — Darbība, lai izvairītos no valsts nodokļa, uz kuru neattiecas direktīvā noteiktais aizliegums iekasēt nodokli

Rezolutīvā daļa:

Padomes 1990. gada 23. jūlija Direktīvas par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro dažādu dalībvalstu uzņēmējsabiedrību apvienošanai, sadalīšanai, to aktīvu pārvešanai un akciju maiņai, 11. panta 1. punkta a) apakšpunkts ir interpretējams tādējādi, ka tajā paredzēto priekšrocību režīmu izmantošanu nevar atteikt nodokļu maksātājam, kurš ir iecerējis noslēgt tiesisko darījumu kopumu, kurā ietilpst uzņēmumu apvienošana, lai izvairītos no tāda nodokļa maksāšanas, kā pamata prāvā apskatāmais, proti, nodokļa par īpašuma tiesību maiņu, jo šis nodoklis neietilpst šīs direktīvas piemērošanas jomā.


(1)  OV C 285, 08.11.2008.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/5


Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums (Verwaltungsgerichtshof (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

(Lieta C-365/08) (1)

(Cukurs - Regula (EK) Nr. 318/2006 - 16. pants - Ražošanas nodevas apmēra aprēķināšana - Kvotu cukura daudzuma, kas ir izņemts no tirgus, iekļaušana nodevas aprēķina bāzē - Samērīguma princips un nediskriminācijas princips)

2010/C 179/07

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgerichtshof

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Agrana Zucker GmbH

Atbildētājs: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Verwaltungsgerichtshof (Austrija) — EKL 34. panta, it īpaši, diskriminācijas aizlieguma un tiesiskās paļāvības un samērīguma principu interpretācija — Padomes 2006. gada 20. februāra Regulas (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (OV L 58, 1. lpp.) 16. panta interpretācija un spēkā esamība — Kvotas daļas, kura saskaņā ar Komisijas 2007. gada 16. marta Regulas (EK) Nr. 290/2007, ar ko 2007./2008. tirdzniecības gadam nosaka Padomes Regulas (EK) Nr. 318/2006 19. pantā minēto procentuālo daļu, (OV L 78, 20. lpp.) 1. pantu ir preventīvi izņemta no tirgus, izmantošana ražošanas nodevas aprēķinā

Rezolutīvā daļa:

1)

Padomes 2006. gada 20. februāra Regulas (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju 16. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka kvotas cukura daudzums, kas ir izņemts no tirgus, piemērojot šīs regulas 19. pantu un Komisijas 2007. gada 16. marta Regulas (EK) Nr. 290/2007, ar ko 2007./2008. tirdzniecības gadam nosaka Padomes Regulas (EK) Nr. 318/2006 19. pantā minēto procentuālo daļu, 1. pantu, ir ražošanas nodevas aprēķina bāzes daļa;

2)

izvērtējot otro jautājumu, nav noskaidrots neviens apstāklis, kas varētu ietekmēt Regulas Nr. 318/2006 16. panta spēkā esamību.


(1)  OV C 285, 08.11.2008.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/6


Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums (Bundesfinanzhof (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Data I/O GmbH/Hauptzollamt Hannover, agrāk — Bundesfinanzdirektion Südost

(Lieta C-370/08) (1)

(Kopējais muitas tarifs - Tarifu klasifikācija - Kombinētā nomenklatūra - 84. nodaļas 5. piezīmes B punkts - Adapteris, kuram ir atmiņas mikroshēma un kurš ir paredzēts savienojuma starp automātisku programmēšanas iekārtu un programmējamiem elektroniskiem moduļiem izveidošanai - Pozīcija 8471, pozīcija 8473 un pozīcija 8536)

2010/C 179/08

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzhof

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Data I/O GmbH

Atbildētājs: Hauptzollamt Hannover, agrāk — Bundesfinanzdirektion Südost

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Bundesfinanzhof — 84. nodaļas 5.B piezīmes interpretācija Kopējo muitas tarifu kombinētajā nomenklatūrā, kas ietverta I pielikumā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 1. lpp.), kas grozīta ar Komisijas 2004. gada 7. septembra Regulu (EK) Nr. 1810/2004 (OV L 327, 1. lpp.) — Elektriskais adapteris, kurš nodrošina datu pārraidi no programmēšanas iekārtas uz programmējamām elektroniskām mikroshēmām un kurš ietver atmiņas mikroshēmu [Memory-Chip], kurā programmēšanas process tiek saglabāts — Klasificēšana Kombinētās nomenklatūras pozīcijā 8471?

Rezolutīvā daļa:

tāds adapteris, par kādu ir runa pamata prāvā un kurš nodrošina elektriskā savienojuma funkciju starp programmēšanas iekārtu un programmējamajiem moduļiem, kā arī programmēšanas procesa ierakstīšanu, kas var tikt veikta vēlāk, atbilst Kombinētās Nomenklatūras, kas ir iekļauta Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumā, kura ir grozīta ar Komisijas 2004. gada 7. septembra Regulu (EK) Nr. 1810/2004, 84. nodaļas 5. piezīmes B punkta c) apakšpunktā minētajam nosacījumam un ir jāklasificē šīs nomenklatūras pozīcijā 8471 kā automātiskās datu apstrādes iekārtas “vienība”, ja tā galvenā funkcija ir veikt informācijas apstrādi. Gadījumā, ja šādas funkcijas nav, šis adapteris ir jāklasificē minētās nomenklatūras pozīcijā 8473 kā mašīnas “daļa” vai “piederums”, ja, attiecīgi, tas nepieciešams šīs programmēšanas iekārtas funkcionēšanai vai arī tas ir papildierīce, kas ļauj adaptēt šo iekārtu noteikta darba veikšanai vai kas var nodrošināt īpašu funkciju saistībā ar iekārtas galveno funkciju; tas ir jānoskaidro iesniedzējtiesai. Ja šis adapteris nevar tikt klasificēts nevienā no divām iepriekš minētajām pozīcijām, tad tas ir jāuzskata par “elektroaparatūru elektrisko tīklu saslēgšanai”, kas ietilpst minētās nomenklatūras pozīcijā 8536.


(1)  OV C 285, 08.11.2008.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/6


Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums (Oberlandesgericht Oldenburg (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts/Freerk Heidinga

(Lieta C-434/08) (1)

(Kopējā lauksaimniecības politika - Integrēta pārvaldības un kontroles sistēma noteiktām atbalsta shēmām - Regula (EK) Nr. 1782/2003 - Vienreizējo maksājumu shēma - Tiesību uz maksājumu nodošana - Galīga nodošana)

2010/C 179/09

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Oberlandesgericht Oldenburg

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Arnold und Johann Harms als Gesellschaft bürgerlichen Rechts

Atbildētājs: Freerk Heidinga

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Oberlandesgericht Oldenburg — Padomes 2003. gada 29. septembra Regulas (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (OV L 270, 1. lpp.), 46. panta 2. punkta interpretācija — Vienošanās iekļauti noteikumi, ar kuriem formāli pilnīgi un galīgi tiek nodotas tiesības uz maksājumu, un ieguvējam kā formālam tiesību uz maksājumu īpašniekam tās jāizmanto, apsaimniekojot attiecīgās zemes platības, tomēr daļu no piešķirtajiem maksājumiem viņam ir jānodod atsavinātājam

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2003. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un ar ko groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001, ir jāinterpretē tādējādi, ka tāda vienošanās kā pamata prāvā, kuras priekšmets ir tiesību uz maksājumu galīgā nodošana un saskaņā ar kuru ieguvējam kā tiesību uz maksājumu īpašniekam ir pienākums izmantot šīs tiesības un nodot atsavinātājam bez jebkāda laika ierobežojuma visu vai daļu maksājumu, kuri ieguvējam šajā sakarā izmaksāti, ar minēto regulu tiek pieļauta ar nosacījumu, ka šādas vienošanās mērķis ir nevis atļaut atsavinātājam saglabāt tiesību uz maksājumu, kuras viņš ir formāli nodevis, daļu, bet, ņemot vērā šo tiesību uz maksājumu daļas vērtību, noteikt cenu, kas nolīgta visu tiesību uz maksājumu nodošanai.


(1)  OV C 44, 21.02.2009.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/7


Tiesas (virspalāta) 2010. gada 4. maija spriedums (Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — TNT Express Nederland B.V./AXA Versicherung AG

(Lieta C-533/08) (1)

(Tiesu iestāžu sadarbība civillietās un komerclietās - Jurisdikcija un spriedumu atzīšana un izpilde - Regula (EK) Nr. 44/2001 - 71. pants - Konvencijas, ko dalībvalstis ir noslēgušas īpašās jomās - Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājuma līgumu (CMR)

2010/C 179/10

Tiesvedības valoda — holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: TNT Express Nederland B.V.

Atbildētāja: AXA Versicherung AG

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV L 12, 1. lpp.) 71. panta 1. punkta un 2. punkta a) un b) apakšpunkta otrās daļas interpretācija — Saistība ar Konvenciju par kravu starptautisko autopārvadājuma līgumu, kas parakstīta Ženēvā 1956. gada 19. maijā (CMR) — Lis pendens — Līdzpastāvēšanas noteikumi

Rezolutīvā daļa:

1)

Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 71. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tādā lietā, kāda ir pamata prāva, konvencijā īpašās jomās paredzētie tiesas jurisdikcijas, atzīšanas un izpildes noteikumi, kā, piemēram, lis pendens noteikums Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājuma līgumu, kas parakstīta 1956. gada 19. maijā Ženēvā un grozīta ar 1978. gada 5. jūlijā Ženēvā parakstīto protokolu, 31. panta 2. punktā un noteikums par izpildāmību, kas paredzēts šīs konvencijas 31. panta 3. punktā, ir piemērojami ar nosacījumu, ka tiem ir augsts paredzamības līmenis, tie atvieglo pareizas tiesvedības intereses un ļauj maksimāli samazināt vienlaicīgu tiesvedību risku, un ka tie nodrošina nolēmumu civiltiesību un komerctiesību jomā brīvu apriti un tiesu savstarpēju uzticēšanos Savienībā (favor executionis) ar nosacījumiem, kas ir vismaz tikpat labvēlīgi kā tie, kuri paredzēti minētajā regulā.

2)

Eiropas Savienības Tiesai nav kompetences interpretēt grozītās Konvencijas par kravu starptautisko autopārvadājuma līgumu 31. pantu.


(1)  OV C 44, 21.02.2009.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/8


Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 6. maija spriedums — Eiropas Komisija/Polijas Republika

(Lieta C-545/08) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Elektroniskie sakari - Direktīva 2002/21/EK un Direktīva 2002/22/EK - Pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina piekļuvi platjoslas internetam - Platjoslas interneta piekļuves pakalpojumu tarifu pakļaušana pienākumam saņemt atļauju un to piesaistīšana šo pakalpojumu sniegšanas izmaksām - Tirgus analīzes neesamība)

2010/C 179/11

Tiesvedības valoda — poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — A. Nijenhuis un K. Mojzesowicz)

Atbildētāja: Polijas Republika (pārstāvji — M. Dowgielewicz un M. Szpunar)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — 16. un 17. panta Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvā 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (“universālo pakalpojumu” direktīva) (OV L 108, 51. lpp.) pārkāpums, kā arī 16. un 27. panta Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (“ietvardirektīva”) (OV L 108, 33. lpp.) pārkāpums — Neveicot tirgus analīzi, pienākuma noteikšana tirgus dalībniekam saņemt atļauju saistībā ar tarifiem platjoslas interneta piekļuves pakalpojumu sniegšanai mazumtirdzniecībā

Rezolutīvā daļa:

1)

reglamentējot mazumtirdzniecības tarifus platjoslas interneta piekļuves pakalpojumu sniegšanai, neveicot tirgus analīzi, Polijas Republika nav izpildījusi pienākumus, kas tai ir saskaņā ar apvienotajām tiesību normām, kas izklāstītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem (“universālo pakalpojumu” direktīva) 16. un 17. pantā, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīvas 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (“ietvardirektīva”) 16. un 27. pantā;

2)

Polijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 82, 04.04.2009.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/8


Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums — Christos Gogos/Eiropas Komisija

(Lieta C-583/08 P) (1)

(Apelācija - Ierēdņi - Iekšējais konkurss pārcelšanai no vienas kategorijas citā - Iecelšana - Klasificēšana pakāpē - Civildienesta noteikumu 31. panta 2. punkts - Neierobežota kompetence - Strīdi, kas saistīti ar finansēm - Procesa ilgums Pirmās instances tiesā - Saprātīgs termiņš - Prasība par taisnīgu kompensāciju)

2010/C 179/12

Tiesvedības valoda — grieķu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Christos Gogos (pārstāvji — N. Korogiannakis un P. Katsimani, dikigoroi)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Currall, pārstāvis, un P. Anestis, dikigoros)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Pirmās instances tiesas (septītā palāta) 2008. gada 15. oktobra spriedumu lietā T-66/04 Christos Gogos/Komisija, ar kuru Pirmās instances tiesa noraidīja prasību atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru prasītājs amatā iecelšanas laikā klasificēts A7 pakāpē

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Gogos un Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus paši.


(1)  OV C 44, 21.02.2009.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/9


Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 21. janvāra spriedums — Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-17/09) (1)

(Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi - Organisko un bioloģisko atkritumu pārstrādes pakalpojumi - Publisko iepirkumu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana bez atklātas procedūras)

2010/C 179/13

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — B. Schima un C. Zadra)

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika (pārstāvji — M. Lumma un B. Klein)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīvas 92/50/EEK par procedūru koordinēšanu valsts pakalpojumu līgumu piešķiršanai [pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanai] (OV L 209, 1. lpp.) 8. panta saistībā ar III-VI sadaļu pārkāpums — Oficiālas publisko iepirkumu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras nenoorganizēšana Eiropas mērogā pirms līguma par organisko un bioloģisko atkritumu pārstrādi noslēgšanas starp Bonnas pilsētu un privātu uzņēmumu

Rezolutīvā daļa:

1)

tā kā Bonnas dome un Müllverwertungsanlage Bonn GmbH ir piešķīrušas publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības par organisko un bioloģisko atkritumu pārstrādes pakalpojumiem, neizsludinot paziņojumu par publisko iepirkumu Eiropas mērogā, Vācijas Federatīvā Republika nav izpildījusi Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīvas 92/50/EEK par procedūru koordinēšanu valsts pakalpojumu līgumu piešķiršana 8. pantā un III-VI sadaļā paredzētos pienākumus;

2)

Vācijas Federatīvā Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 69, 21.03.2009.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/9


Tiesas (otrā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums (Commissione tributaria provinciale di Roma (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Emiliano Zanotti/Agenzia delle Entrate — Ufficio Roma 2

(Lieta C-56/09) (1)

(Pakalpojumu sniegšanas brīvība - Eiropas Savienības pilsonība - EKL 18. un 49. pants - Valsts tiesiskais regulējums ienākuma nodokļa jomā - Tiesības no kopējās nodokļa summas atskaitīt noteiktu procentuālo daļu no kopējiem izdevumiem par mācībām - Citā dalībvalstī apmeklēts universitātes līmeņa mācību kurss - Kvantitatīva ierobežojuma noteikšana - Atskaitījums tādā apmērā, kurš nepārsniedz to maksimālo atskaitāmo izdevumu apmēru, kas saistībā ar līdzīgiem valsts universitātēs sniegtiem pakalpojumiem ir noteikts par reģistrāciju un mācībām - Teritoriāla ierobežojuma noteikšana - Atskaitāmo izdevumu apmērs, kurš nepārsniedz to maksimālo izdevumu summu, kas par līdzīgu mācību kursu ir jāmaksā tajā valsts universitātē, kura atrodas vistuvāk nodokļa maksātāja dzīves vietai)

2010/C 179/14

Tiesvedības valoda — itāļu

Iesniedzējtiesa

Commissione tributaria provinciale di Roma

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Emiliano Zanotti

Atbildētāja: Agenzia delle EntrateUfficio Roma 2

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu –Commissione tributaria provinciale di Roma — EKL 149. un 151. panta interpretācija — Valsts tiesiskais regulējums ienākuma nodokļa nozarē — Izmaksu, kas rodas, apmeklējot vidusskolas vai universitātes kursus ārvalstīs, iekļaušana atskaitāmā ienākuma nodokļa summā — Ierobežojumi

Rezolutīvā daļa:

1)

EKL 49. pants ir interpretējams tādā nozīmē, ka:

tas nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kurā nodokļa maksātājiem ir paredzēta iespēja no kopējās nodokļa summas atskaitīt izdevumus par universitātes līmeņa mācību kursiem, kurus piedāvā tādas universitātes, kas atrodas šīs dalībvalsts teritorijā, bet ar kuru vispārējā veidā šī iespēja ir izslēgta attiecībā uz universitātes līmeņa mācību izdevumiem, kas radušies citā dalībvalstī reģistrētā privātā universitātē;

tas pieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kurā nodokļa maksātājiem iespēja no kopējās nodokļa summas atskaitīt izdevumus, kas radušies citā dalībvalstī reģistrētā privātā universitātē, ir paredzēta tikai tādā apmērā, kurš nepārsniedz to maksimālo izdevumu apmēru, kas par līdzīgu mācību kursu apmeklēšanu ir jāmaksā tajā valsts universitātē, kura atrodas vistuvāk nodokļa maksātāja dzīves vietai;

2)

EKL 18. pants ir interpretējams tādā nozīmē, ka:

tas nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kurā nodokļa maksātājiem ir paredzēta iespēja no kopējās nodokļa summas atskaitīt izdevumus par universitātes mācību kursiem, kurus piedāvā tādas iestādes, kas atrodas šīs dalībvalsts teritorijā, bet kurā vispārējā veidā šī iespēja netiek piedāvāta attiecībā uz tiem universitātes līmeņa mācību izdevumiem, kas radušies citā dalībvalstī reģistrētā universitātē;

tas pieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kurā nodokļa maksātājiem iespēja no kopējās nodokļa summas atskaitīt izdevumus, kas radušies citā dalībvalstī reģistrētā universitātē, ir paredzēta tikai tādā apmērā, kurš nepārsniedz to maksimālo izdevumu apmēru, kas par līdzīgu mācību kursu ir jāmaksā tajā valsts universitātē, kura atrodas vistuvāk nodokļa maksātāja dzīves vietai.


(1)  OV C 90, 18.04.2009.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/10


Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 6. maija spriedums (Juzgado de lo Mercantil no 4 (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Axel Walz/Clikair S.A.

(Lieta C-63/09) (1)

(Gaisa pārvadājumi - Monreālas konvencija - Pārvadātāju atbildība par reģistrēto bagāžu - 22. panta 2. punkts - Atbildības ierobežojums bagāžas iznīcināšanas, pazušanas, sabojāšanas vai aizkavēšanas gadījumā - Jēdziens “kaitējums” - Mantiskie zaudējumi un morālais kaitējums)

2010/C 179/15

Tiesvedības valoda — spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Mercantil no 4

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Axel Walz

Atbildētāja: Clikair S.A.

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Juzgado de lo Mercantil no 4 (Barselona) — Konvencijas par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju (Monreālas konvencija), (Padomes Lēmums Nr. 2001/539/EK, OV L 194, 39. lpp.) 22. panta 2. punkta interpretācija — Tiesas kompetence — Padomes 1997. gada 9. oktobra Regulas (EK) Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību nelaimes gadījumos (OV L 285, 1. lpp.) 3. panta interpretācija — Gaisa pārvadātāju atbildība saistībā ar pasažieru un viņu bagāžas pārvadāšanu ar aviotransportu — Ierobežojums bagāžas iznīcināšanas, pazušanas, sabojāšanas vai aizkavēšanas gadījumā — Mantiskais un morālais kaitējums

Rezolutīvā daļa:

Termins “zaudējumi”, kurš ir Konvencijas par dažu starptautiskā gaisa transporta noteikumu unifikāciju, kas 1999. gada 28. maijā noslēgta Monreālā, 22. panta 2. punkta pamatā, kurā noteikts ierobežojums gaisa pārvadātāja atbildībai saistībā ar zaudējumiem, kas tostarp radušies bagāžas pazušanas gadījumā, ir jāinterpretē tādējādi, ka tas attiecas gan uz mantiskajiem zaudējumiem, gan morālo kaitējumu.


(1)  OV C 102, 01.05.2009.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/11


Tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 6. maija spriedums — Eiropas Komisija/Francijas Republika

(Lieta C-94/09) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - PVN - Direktīva 2006/112/EK - 98. panta 1. un 2. punkts - Apbedīšanas uzņēmumu sniegtie pakalpojumi - Samazinātas likmes piemērošana mirušo personu transportēšanas ar transportlīdzekli pakalpojumiem)

2010/C 179/16

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvis — M. Afonso)

Atbildētāja: Francijas Republika (pārstāvji — G. de Bergues un J.-S. Pilczer)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 1. lpp.) 96.-99. panta 1. punkta pārkāpums — Apbedīšanas biroju darbības — Pienākums piemērot vienotu nodokļa likmi šo biroju sniegtajam neatdalāmajam kompleksajam pakalpojumam — Aizliegums piemērot mainīgas samazinātās PVN likmes

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Eiropas Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 113, 16.05.2009.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/11


Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums (Okresní soud v Chebu (Čehijas Republika) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group/Michal Bilas

(Lieta C-111/09) (1)

(Regula (EK) Nr. 44/2001 - Apdrošinātāja prasība tiesā pēc tā domicila, lai panāktu, ka apdrošināšanas ņēmējs, kura domicils ir citā dalībvalstī, samaksā apdrošināšanas prēmiju - Atbildētāja ierašanās tiesā, kas izskata lietu - Jurisdikcijas neapstrīdēšana un aizstāvība pēc būtības - Uz ierašanos tiesā pamatota jurisdikcija)

2010/C 179/17

Tiesvedības valoda — čehu

Iesniedzējtiesa

Okresní soud v Chebu

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Atbildētājs: Michal Bilas

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Okresní soud v Chebu — Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV 2001, L 12, 1. lpp.) 13. panta 1. punkta, 24. un 26. panta interpretācija — Jurisdikcija apdrošināšanas jomā — Prasība, kuras mērķis ir, lai apdrošinājuma ņēmējs, kura domicils ir citā dalībvalstī nekā apdrošinātājam, saņemtu apdrošināšanas prēmiju — Apdrošinājuma ņēmēja aizstāvība pēc būtības apdrošinātāja domicilā

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 24. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tiesai, kas izskata lietu, kaut arī nav ievēroti šīs regulas II nodaļas 3. iedaļā ietvertie noteikumi, ir jāatzīst sava kompetence, ja atbildētājs ierodas tiesā un neceļ iebildi par kompetences neesamību; šāda atbildētāja ierašanās ir vārdos neizteikta vienošanās par jurisdikcijas noteikšanu.


(1)  OV C 141, 20.06.2009.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/12


Tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums (Tribunale Ordinario di Palermo (Itālija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Todaro Nunziatina & C. SNC/Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della regione Sicilia

(Lieta C-138/09) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Valsts atbalsts - Komisijas lēmumi - Interpretācija - Sicīlijas reģiona piešķirtais atbalsts uzņēmumiem, kas paraksta apmācības un darba līgumus vai pārveido šādus līgumus par līgumiem uz nenoteiktu laiku - Atbalsta piešķiršanas termiņš - Budžeta ierobežojumi - Kavējuma nauda - Nepieņemamība)

2010/C 179/18

Tiesvedības valoda — itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Ordinario di Palermo

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Todaro Nunziatina & C. SNC

Atbildētāja: Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della regione Sicilia

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tribunale Ordinario di Palermo — Valsts atbalsts — Piemērošanas joma Komisijas 1995. gada 11. decembra Lēmumam SG(95) D/15975 par Reģionālo 1991. gada 15. maija Sicīlijas reģiona Likumu Nr. 27 par darbībām nodarbinātības sekmēšanai un Komisijas 2002. gada 16. oktobra Lēmumam 2003/195/EK par atbalstu, ko Sicīlija piešķīrusi uzņēmumiem, kas paraksta apmācības vai darba līgumus vai pārveido apmācības un darba līgumus par līgumiem uz nenoteiktu laiku

Rezolutīvā daļa:

1)

Komisijas 1995. gada 11. decembra Lēmums SG(95) D/15975 par Reģionālo 1991. gada 15. maija Sicīlijas reģiona Likumu Nr. 27 par darbībām nodarbinātības sekmēšanai (valsts atbalsts NN 91/A/95) ir jāinterpretē tādā veidā, ka tajā ir atzīts saderīgums ar kopējo tirgu tām atbalsta shēmām, kas sastāv no diviem pasākumiem, kuri paredzēti minētā Reģionālā likuma Nr. 27 10. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, kuri nevar pārklāties un kuros faktam, kura dēļ atbalsts piešķirts, proti, darbinieka pieņemšanai darbā vai līguma pārveidošanai par līgumu uz nenoteiktu laiku, jānotiek pirms 1996. gada 31. decembra, bet kur no tā izrietošās izmaksas var veikt pēc šī datuma, ja to neliedz piemērojamie valsts budžeta un finanšu noteikumi un ja tiek ievērota Eiropas Kopienu Komisijas apstiprinātā budžeta apropriācija;

2)

1. pants Komisijas 2002. gada 16. oktobra Lēmumā 2003/195/EK par atbalsta shēmu, ar ko Itālija paredz īstenot nodarbinātības sekmēšanai Sicīlijas reģionā — C 56/99 (ex N 668/97), ir jāinterpretē tādā veidā, ka Reģionālā 1997. gada 27. maija Sicīlijas reģiona Likuma Nr. 16, ar ko atļauj izdevumus attiecībā uz krājumu izmantošanu, kas ierakstīti reģiona budžeta vispārējos līdzekļos 1997. finanšu gadam, 11. panta 1. punktā paredzētā atbalsta shēma ir jauns atbalsts, kas ir nošķirts no atbalsta, kurš paredzēts Reģionālā 1991. gada 15. maija Sicīlijas reģiona Likuma Nr. 27 par darbībām nodarbinātības sekmēšanai 10. pantā. Minētais 1. pants rada šķērsli subsīdiju piešķiršanai par jebkuru darbinieku pieņemšanu darbā, kuri pieņemti darbā ar apmācības un darba līgumu, vai apmācības un darba līgumu pārveidošanu par līgumiem uz nenoteiktu laiku, kas notikusi kopš 1997. gada 1. janvāra;

3)

attiecīgajai dalībvalstij ir jānosaka tas, kuram lietas dalībniekam ir jāpierāda, ka budžeta apropriācija, kas piešķirta atbalsta pasākumiem, kuri minēti Reģionālā 1991. gada 15. maija Sicīlijas reģiona Likuma Nr. 27 par darbībām nodarbinātības sekmēšanai 10. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā un atļauti ar Lēmumu SG(95) D/15975, nebija izsmelta;

4)

likumisko procentu apmērs, kas, iespējams, jāmaksā tā atbalsta novēlota maksājuma gadījumā, kurš ar Lēmumu SG(95) D/15975 atļauts laika posmam pēc šī lēmuma, nav jāiekļauj budžeta apropriācijas summā, kas atļauta ar minēto lēmumu. Procentu likme un šīs likmes piemērošanas noteikumi ir valsts tiesību jautājums.


(1)  OV C 153, 04.07.2009.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/12


Tiesas (piektā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums — Eiropas Komisija/Spānijas Karaliste

(Lieta C-158/09) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Direktīva 2003/88/EK - Darba laika organizēšana - Valsts pārvaldes iestāžu personāls, kas nav civilie darbinieki - Netransponēšana noteiktajā termiņā)

2010/C 179/19

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — I. Martinez del Peral Cagigal un M. van Beek)

Atbildētāja: Spānijas Karaliste (pārstāvis — B. Plaza Cruz)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (OV L 299, 9. lpp.) 1. panta 3. punkta un Padomes 1993. gada 23. novembra Direktīvas 93/104/EK par dažiem darba laika organizācijas aspektiem (OV L 307, 18. lpp.) 18. panta a) punkta, kas saglabāts ar Direktīvas 2003/88 27. panta 1. punktu, kas skatāms kopā ar šīs pašas direktīvas I pielikuma B daļu, pārkāpums — Valsts pārvaldes iestāžu personāls, kas nav civilie darbinieki

Rezolutīvā daļa:

1)

Noteiktajā nepieņemot visus normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai attiecībā uz valsts pārvaldes iestāžu personālu, kas nav civilie darbinieki, izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem prasības, Spānijas Karaliste nav izpildījusi minētās direktīvas 1. panta 3. punktā paredzētos pienākumus;

2)

Spānijas Karaliste atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 180, 01.08.2009.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/13


Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums (Symvoulio tis Epikrateias (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Ioannis KatsivardasNikolaos Tsitsikas O.E./Ypourgos Oikonomikon

(Lieta C-160/09) (1)

(Regula (EEK) Nr. 1591/84 - Sadarbības nolīgums starp Eiropas Ekonomikas kopienu, no vienas puses, un Kartahenas nolīgumu un tās dalībvalstīm, proti, Bolīviju, Kolumbiju, Ekvadoru, Peru un Venecuēlu, no otras puses - Vislielākā labvēlības režīma atruna - Tieša iedarbība - Akcīzes nodoklis par Grieķijā importētajiem banāniem)

2010/C 179/20

Tiesvedības valoda — grieķu

Iesniedzējtiesa

Symvoulio tis Epikrateias

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Ioannis Katsivardas — Nikolaos Tsitsikas O.E.

Atbildētājs: Ypourgos Oikonomikon

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Symvoulio tis Epikrateias — 1984. gada 4. jūnija Regulas (EEK) Nr. 1591/84 par to, lai noslēgtu Sadarbības nolīgumu starp Eiropas Ekonomikas kopienu, no vienas puses, un Kartahenas līgumu ar tās dalībvalstīm — Bolīviju, Kolumbiju, Ekvadoru, Peru un Venecuēlu, no otras puses (OV L 153., 1. lpp.), 4. panta interpretācija — Vislielākā labvēlības režīma atruna — Privātpersonas tiesības atsaukties uz iekšējā nodokļa atmaksu, lai pierādītu tā nesaderību ar minēto nolīgumu — Banānu importa tiesiskais regulējums

Rezolutīvā daļa:

Sadarbības nolīguma starp Eiropas Ekonomikas kopienu, no vienas puses, un Kartahenas nolīgumu un tās dalībvalstīm, proti, Bolīviju, Kolumbiju, Ekvadoru, Peru un Venecuēlu, no otras puses, kurš apstiprināts ar Padomes 1984. gada 4. jūnija Regulu (EEK) Nr. 1591/84, 4. pants privātpersonām nepiešķir tiesības, uz kurām tās var atsaukties dalībvalsts tiesās.


(1)  OV C 153, 04.07.2009.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/13


Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 20. maija spriedums (Cour administrative d'appel de Nantes (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Scott SA, Kimberly Clark SNC, tagad “Kimberly Clark SAS”/Orleānas pilsēta

(Lieta C-210/09) (1)

(Valsts atbalsts - Regula (EK) Nr. 659/1999 - 14. panta 3. punkts - Atbalsta atgūšana - Efektivitātes princips - Formai neatbilstoši atmaksas pieprasījumi - Atcelšana)

2010/C 179/21

Tiesvedības valoda — franču

Iesniedzējtiesa

Cour administrative d'appel de Nantes

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Scott SA, Kimberly Clark SNC, tagad “Kimberly Clark SAS

Atbildētāja: Orleānas pilsēta

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Cour administrative d'appel de Nantes — Padomes 1999. gada 22. marta Regulas (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. [88.] panta piemērošanai (OV L 83, 1. lpp.), 14. panta 3. punkta interpretācija — Valsts atbalsts, kuru Francijas valsts iestādes ir piešķīrušas Scott SA un Kimberly Clark — Pienākums nekavējoties atgūt valsts atbalstu, kurš ir atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu — Sekas saistībā ar šo pienākumu, kas rodas no iespējamas valsts iestāžu izdotu maksājumu pieprasījumu šī valsts atbalsta atgūšanai atcelšanas formas trūkumu dēļ

Rezolutīvā daļa:

Padomes 1999. gada 22. marta Regulas (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma [88.] panta piemērošanai, 14. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tam nav pretrunā tas, ka apstākļos, kad attiecīgajam valsts atbalstam atbilstošās summas jau ir atgūtas, valsts tiesa formas trūkuma dēļ atceļ atmaksas pieprasījumus, kuri izsniegti, lai atgūtu nelikumīgu valsts atbalstu, ja valsts tiesībās ir nodrošināta iespēja labot šo formas trūkumu. Savukārt šai tiesību normai pretrunā ir tas, ka šīs summas pat uz īsu laiku tiktu no jauna samaksātas šī atbalsta ieguvējam.


(1)  OV C 205, 29.08.2009.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/14


Tiesas (septītā palāta) 2010. gada 6. maija spriedums — Eiropas Komisija/Polijas Republika

(Lieta C-311/09) (1)

(Valsts pienākumu neizpilde - Nodokļi - PVN - Starptautiskie pasažieru pārvadājumi - Vienota noteiktas likmes nodokļa piemērošana ārpus valsts teritorijas reģistrētiem pārvadātājiem)

2010/C 179/22

Tiesvedības valoda — poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — D. Triantafyllou un K. Herrmann)

Atbildētāja: Polijas Republika (pārstāvji — M. Dowgielewicz un M. Szpunar)

Priekšmets

Valsts pienākumu neizpilde — Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 1. lpp) 73., 168. un 273. panta pārkāpums — Starptautiskie pasažieru pārvadājumi pa autoceļiem — Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru pārvadātājiem, kuru juridiskā adrese ir ārvalstīs, tiek uzlikts pienākums maksāt PVN saskaņā ar vienotas likmes sistēmu, kuras pamatā ir vienīgi valsts teritorijā pārvadāto personu skaits un netiek atļauts atskaitīt iepriekšējos posmos samaksāto nodokli

Rezolutīvā daļa:

1)

iekasējot pievienotās vērtības nodokli atbilstoši finanšu ministra 2004. gada 27. aprīļa dekrēta par atsevišķu likuma par nodokli precēm un pakalpojumiem normu piemērošanu 13. nodaļas 35. panta 1. un 3.–5. punktā paredzētajiem noteikumiem, Polijas Republika nav izpildījusi Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 73., 168. un 273. pantā paredzētos pienākumus;

2)

Polijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 256, 24.10.2009.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/14


Tiesas (septītā palāta) 2010. gada 18. marta rīkojums (Areios Pagos (Grieķija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon/Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireia

(Lieta C-136/09) (1)

(Tiesas Reglamenta 104. panta 3. punkts - Autortiesības un blakustiesības informācijas sabiedrībā - Direktīva 2001/29/EK - 3. pants - Jēdziens “izziņošana sabiedrībai” - Darbi, kas izziņoti, izmantojot viesnīcas istabās uzstādītus televizorus)

2010/C 179/23

Tiesvedības valoda — grieķu

Iesniedzējtiesa

Areios Pagos

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon

Atbildētājs: Divani Akropolis Anonimi Xenodocheiaki kai Touristiki Etaireia

Piedaloties: Xenodocheiako Epimelitirio tis Ellados

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Areios Pagos — Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvas Nr. 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV L 167, 10. lpp.) 3. panta 1. punkta interpretācija — Jēdziens “izziņošana sabiedrībai” — Autordarbu izplatīšana, izmantojot televizorus, kas novietoti viesnīcas numuros un savienoti ar viesnīcā uzstādītu centrālo antenu, bez jebkādas citas viesnīcas iejaukšanās, lai viesnīcas klientiem tiktu pārraidīts signāls

Rezolutīvā daļa:

Viesnīcnieks, kas savas viesnīcas numuros novieto ar viesnīcā esošo centrālo antenu savienotus televizorus, veic izziņošanu sabiedrībai Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Direktīvas 2001/29/EK par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā 3. panta 1. punkta izpratnē.


(1)  OV C 141, 20.06.2009.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/15


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 1. aprīlī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden — Sony Logistics Europe BV/Staatssecretaris van Financiën

(Lieta C-153/10)

2010/C 179/24

Tiesvedības valoda — holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Sony Logistics Europe BV

Atbildētājs: Staatssecretaris van Financiën

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Kopienu tiesības un it īpaši Muitas kodeksa (1) 12. panta 2. un 5. punkts, kā arī 217. panta 1. punkts un Īstenošanas regulas (2) 11. pants kopsakarā ar Muitas kodeksa 243. pantu ir interpretējami tādējādi, ka kāda procesa dalībnieks lietā par uzliktu muitas nodokli var apstrīdēt šo nodokļa uzlikšanu, iesniedzot saistošu izziņu par tarifu, kas attiecībā uz tām pašām precēm izsniegta citā dalībvalstī un kas šajā laikā ir pārsūdzēta tiesā, bet tomēr beigu beigās tiek grozīta?

2)

Ja uz pirmo jautājumu tiek atbildēts apstiprinoši: vai preču deklarētājs, kas, iesniedzot muitas deklarācijas par preču laišanu brīvā apgrozībā, rīkojas savā vārdā un labā, tādā lietā kā šī var pamatoti atsaukties uz saistošo izziņu par tarifu, kuras turētājs ir nevis viņš pats, bet gan saistīta sabiedrība, kuras uzdevumā tas ir iesniedzis attiecīgās muitas deklarācijas?

3)

Ja uz otro jautājumu tiek atbildēts noliedzoši: vai Kopienu tiesības pieļauj to, ka kāds lietas dalībnieks tādā gadījumā kā šis var pamatoti atsaukties uz dalībvalsts tiesību normu (rīkojumu), ar ko dalībvalsts iestādes ir radījušas tiesisko paļāvību, ka deklarēto preču tarifu klasifikācijas nolūkā ir iespējams atsaukties uz trešai personai attiecībā uz tām pašām precēm izsniegtu saistošo izziņu par tarifu?


(1)  Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 1. lpp.).

(2)  Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regula (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 253, 1. lpp.).


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/15


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2010. gada 20. janvāra spriedumu lietā T-460/07 Nokia Oyj/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2010. gada 1. aprīlī iesniedza Nokia Oyj

(Lieta C-154/10 P)

2010/C 179/25

Tiesvedības valoda — somu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Nokia Oyj (pārstāvis — C. Rehaag, asianajaja)

Pārējie lietas dalībnieki: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) un Medion AG

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt spriedumu lietā T-460/07;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēja lūdz atcelt Vispārējās tiesas spriedumu lietā T-460/07, jo Vispārējā tiesa tajā kļūdaini esot nospriedusi, ka starp preču zīmēm “LIFE” un “LIFE BLOG” pastāv sajaukšanas iespēja, un līdz ar to esot kļūdaini piemērojusi Regulas Nr. 40/94 (1) 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Tādējādi tā esot pārkāpusi Savienības tiesības.

Lai gan Vispārējā tiesa attiecībā uz preču zīmju līdzību esot konstatējusi, ka salīdzinājuma priekšmets esot preču zīmes “LIFE” un “LIFE BLOG”, tomēr turpmāk tā viennozīmīgi esot rīkojusies pretrunā ar šo konstatāciju, jo tā saistībā ar preču zīmju līdzības pamatojumu esot novērtējusi tikai vienotās preču zīmes “LIFE BLOG” elementu “LIFE”.

Šajā sakarā Vispārējā tiesa esot veikusi kļūdainu vērtējumu par to, kuri patērētāji ietilpst konkrētajā sabiedrības daļā un kā patērētāji šīs preču zīmes uztver, un tādējādi tā esot pārkāpusi Tiesas judikatūrā atzītos principus.


(1)  Padomes 1993. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV 1994, L 11, 1. lpp.).


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/16


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 2. aprīlī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A./Administración General del Estado

(Lieta C-157/10)

2010/C 179/26

Tiesvedības valoda — spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Supremo

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

Atbildētājs: Administración General del Estado

Prejudiciālie jautājumi

Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 63. un 65. pants jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj valsts tiesību aktus (kas pieņemtiem vienpusīgi vai saskaņā ar divpusēju konvenciju par nodokļu starptautiskas dubultas uzlikšanas novēršanu), kuri paredz, ka saistībā ar uzņēmumu ienākuma nodokli un tiesību aktiem par nodokļu dubultas uzlikšanas novēršanu aizliegts atskaitīt citā Eiropas Savienības dalībvalstī maksājamo nodokli par ienākumiem, kas apliekami ar minēto nodokli un iegūti tās teritorijā, ja šis nodoklis bija jāmaksā, bet nav samaksāts nodokļu atbrīvojuma, atlaižu vai citu nodokļu atvieglojumu dēļ?


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/16


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 7. aprīlī iesniedza Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla (Spānija) — Francisco Javier Rosado Santana/Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

(Lieta C-177/10)

2010/C 179/27

Tiesvedības valoda — spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 12 de Sevilla

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Francisco Javier Rosado Santana

Atbildētāja: Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai [Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīva 1999/70/EK (1) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku] jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, ja kādas Savienības dalībvalsts Konstitucionālā tiesa būtu nospriedusi, ka atšķirīgu tiesību noteikšana tās pagaidu ierēdņiem un ierēdņiem varētu nebūt pretrunā tās Konstitūcijai, minētais Kopienu tiesību akts būtu noteikti jāuzskata par nepiemērojamu attiecībā uz tās civildienestu?

2)

Vai minētā direktīva jāinterpretē tādējādi, ka tajā ir aizliegts kādai valsts tiesai vienlīdzīgas attieksmes un diskriminācijas aizlieguma principus interpretēt tādā veidā, ka no to piemērošanas jomas vispārēji tiek izslēgta vienlīdzība starp pagaidu ierēdņiem un ierēdņiem?

3)

Vai [direktīvas pamatnolīguma 4. klauzula] jāinterpretē tādējādi, ka tajā ir aizliegts neņemt vērā pagaidu darbā nostrādāto laiku kā iegūto darba stāžu, nonākot pastāvīga darbinieka statusā un, konkrēti, saistībā ar atalgojumu, kvalificēšanu vai karjeras virzību civildienestā?

4)

Vai saskaņā ar minēto klauzulu valsts tiesiskais regulējums jāinterpretē tādējādi, ka no ierēdņu darba stāža aprēķina netiek izslēgti pagaidu darba attiecību laika posmi?

5)

Vai minētā klauzula jāinterpretē tādējādi, ka, lai arī atklāta amata vietu konkursa noteikumi ir tikuši publicēti un pretendents tos nav apstrīdējis, valsts tiesai ir pienākums noskaidrot, vai tie ir pretrunā Kopienu tiesību normām, un šādā gadījumā minētos konkursa noteikumus vai tos pamatojošo valsts tiesību normu nepiemērot tiktāl, ciktāl tie ir pretrunā minētajai klauzulai?


(1)  OV L 175, 43. lpp.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/17


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 9. aprīlī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polijas Republika) — Jarosław Słaby/Finanšu ministrs

(Lieta C-180/10)

2010/C 179/28

Tiesvedības valoda — poļu

Iesniedzējtiesa

Naczelny Sąd Administracyjny

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Jarosław Słaby

Atbildētājs: Finanšu ministrs

Prejudiciālais jautājums

Vai fiziska persona, kas zemesgabalā ir veikusi lauksaimniecisku darbību un vēlāk, pamatojoties uz no viņas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ notikušiem apbūves plānu grozījumiem, šo darbību ir izbeigusi, savu īpašumu ir pārkvalificējusi privātīpašumā, ir veikusi tā sadalīšanu mazākās daļās (ar vasaras mājiņām apbūvējami zemesgabali) un ir uzsākusi to pārdošanu, šī iemesla dēļ ir pievienotās vērtības nodokļa maksātāja Direktīvas 2006/112/EK (1) 9. panta 1. punkta, kā arī Sestās direktīvas 77/388/EEK (2) 4. panta 1. un 2. punkta izpratnē, kurai ir pienākums maksāt pievienotās vērtības nodokli saistībā ar tirdzniecības darbību?


(1)  Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 1. lpp.).

(2)  Padomes 1977. gada 17. maija Sestā direktīva par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (OV L 145, 1. lpp.).


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/17


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 9. aprīlī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polijas Republika) — Emilian Kuć un Halina Jeziorska-Kuć/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Lieta C-181/10)

2010/C 179/29

Tiesvedības valoda — poļu

Iesniedzējtiesa

Naczelny Sąd Administracyjny

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Emilian Kuć un Halina Jeziorska-Kuć

Atbildētājs: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Prejudiciālie jautājumi

1)

vai vienotas likmes lauksaimniekam Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (1) 295. panta 1. punkta 3) apakšpunkta izpratnē, kas pārdod iepriekš tā lauksaimnieciskai darbībai izmantotus zemesgabalus, kuri pašvaldības apbūves plānā ir paredzēti apbūvei dzīvojamas platības un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām, bet kuri tomēr tikuši iegādāti kā lauksaimniecības zemesgabali (bez pievienotās vērtības nodokļa), ir piemērojams šīs direktīvas 16. pants, saskaņā ar kuru uzņēmuma īpašumā esošu lietu izmantošanu nodokļa maksātāja privātajām vajadzībām vai citiem ar uzņēmumu nesaistītiem mērķiem pielīdzina preču piegādei par atlīdzību tikai tad, ja šīs lietas ir devušas tiesības pilnībā vai daļēji atskaitīt priekšnodokli?

2)

Vai vienotas likmes lauksaimnieks Direktīvas 2006/112/EK 295. panta 1. punkta 3) apakšpunkta izpratnē, kas pārdod tā lauksaimnieciskai darbībai izmantotus zemesgabalus, kuri pašvaldības apbūves plānā ir paredzēti apbūvei dzīvojamas platības un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām, bet kuri tomēr tikuši iegādāti kā lauksaimniecības zemesgabali (bez pievienotās vērtības nodokļa), ir uzskatāms par nodokļa maksātāju, kuram pievienotās vērtības nodoklis par šo pārdošanu ir jāatskaita atbilstoši vispārējam regulējumam?


(1)  OV L 347, 1. lpp.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/18


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 9. aprīlī iesniedza Cour constitutionnelle (Beļģija) — Marie-Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, La Hulpe — Notre village ASBL, Alix Walsh, André Philips, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL, Grégoire Stassin, André Gilliard, Société Wallonne des Aéroports SA (SOWAER), Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Infrabel SA, Jean-Pierre Olivier, Pierre Deneye, Paul Thiry, Antoine Boxus, Willy Roua, Gouvernement flamand, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Sartau SA, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Philippe Grisard de la Rochette, Nicole Laloux, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Serrafin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Jeanne Mariel, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Guido Durlet, Société régionale wallonne du transport SRWT, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Bernard Page, Intercommunale du Brabant Wallon SCRL, Codic Belgique SA, Fédéral Express European Services Inc./Région wallonne

(Lieta C-182/10)

2010/C 179/30

Tiesvedības valoda — franču

Iesniedzējtiesa

Cour constitutionnelle

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Marie-Noëlle Solvay, Le Poumon vert de la Hulpe ASBL, Jacques Solvay de la Hulpe, Jean-Marie Solvay de la Hulpe, La Hulpe — Notre village ASBL, Alix Walsh, André Philips, Les amis de la Forêt de Soignes ASBL, Association des Riverains et Habitants des Communes Proches de l'Aéroport B.S.C.A. (Brussels South Charleroi Airport) ASBL, Grégoire Stassin, André Gilliard, Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Jean-Pierre Olivier, Pierre Deneye, Paul Thiry, Antoine Boxus, Willy Roua, Gouvernement flamand, Inter-Environnement Wallonie ASBL, Sartau SA, Charleroi South Air Pur ASBL, Pierre Grymonprez, Philippe Grisard de la Rochette, Nicole Laloux, Annabelle Denoël-Gevers, Marc Traversin, Joseph Melard, Chantal Michiels, Thierry Regout, René Canfin, Georges Lahaye, Jeanine Postelmans, Christophe Dehousse, Christine Lahaye, Jean-Marc Lesoinne, Jacques Teheux, Anne-Marie Larock, Bernadette Mestdag, Jean-François Serrafin, Françoise Mahoux, Ferdinand Wallraf, Jeanne Mariel, Agnès Fortemps, Georges Seraffin, Jeannine Melen, Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays ASBL, Action et Défense de l'Environnement de la vallée de la Senne et de ses affluents ASBL, Réserves naturelles RNOB ASBL, Stéphane Banneux, Zénon Darquenne, Guido Durlet, Philippe Daras, Bernard Croiselet, Bernard Page

Atbildētājs: Région wallonne

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Orhūsas konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (1) 2. panta 2. punkts un 9. panta 4. punkts ir jāinterpretē atbilstoši precizējumiem, kas ietverti šīs konvencijas piemērošanas norādījumos?

2)

a)

Vai Orhūsas Konvencijas 2. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas izslēdz no minētās konvencijas piemērošanas jomas tādus tiesību aktus kā pilsētbūvniecības vai vides atļaujas, kas piešķirtas saskaņā ar procedūru, kas noteikta Valonijas reģiona 2008. gada 17. jūlija dekrēta par dažām atļaujām, kuru pamatā ir primāri vispārējo interešu apsvērumi, 1.–4.pantā?

b)

Vai Orhūsas konvencijas 2. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas izslēdz no minētās konvencijas piemērošanas jomas tādus tiesību aktus kā pilsētbūvniecības vai vides atļauju apstiprinājumi, kas ietverti tā paša dekrēta 5.–9. un 14.–17. pantā?

c)

Vai Direktīvas 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (2) 1. panta 5. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas izslēdz no minētās direktīvas piemērošanas jomas tādus tiesību aktus kā pilsētbūvniecības vai vides atļaujas, kas piešķirtas saskaņā ar procedūru, kas noteikta tā paša dekrēta 1.–4. pantā?

d)

Vai Direktīvas 85/337/EEK 1. panta 5. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas izslēdz no minētās direktīvas piemērošanas jomas tādus tiesību aktus kā pilsētbūvniecības vai vides atļauju apstiprinājumi, kas ietverti tā paša dekrēta 5.–9. un 14.–17. pantā?

3)

a)

Vai Orhūsas konvencijas 3. panta 9. punkts un 9. panta 2., 3. un 4. punkts un Direktīvas 85/337/EEK 10.a pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj tādu procedūru kā tā paša dekrēta 1.–4. pantā paredzētā procedūra, saskaņā ar kuru dekrēta izdevējs izsniedz pilsētbūvniecības un vides atļaujas, ko ir sagatavojusi administratīvā iestāde un saistībā ar kurām var celt vienīgi B.6. un B.7. punktā minētās prasības Konstitucionālajā tiesā un tiesu sistēmā ietilpstošajās tiesu iestādēs?

b)

Vai Orhūsas konvencijas 3. panta 9. punkts un 9. panta 2., 3. un 4. punkts un Direktīvas 85/337/EEK 10.a pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj tādu tiesību aktu pieņemšanu kā apstiprināšana ar atpakaļejošu spēku, kas ietverta tā paša dekrēta 5.–9. un 14.–17. pantā, saistībā ar ko var celt vienīgi B.6. un B.7. punktā minētās prasības Konstitucionālajā tiesā un tiesu sistēmā ietilpstošajās tiesu iestādēs?

4)

a)

Vai Orhūsas konvencijas 6. panta 9. punkts un Direktīvas 85/337/EEK 9. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj tādu procedūru kā tā paša dekrēta 1.–4. pantā paredzētā procedūra, saskaņā ar kuru pašā dekrētā, ar ko piešķir pilsētbūvniecības vai vides atļaujas, nav jānorāda visi elementi, kas ļautu kontrolēt, vai šo atļauju pamatā ir atbilstīga iepriekšēja pārbaude, kas īstenota atbilstoši Orhūsas konvencijas un Direktīvas 85/337/EEK prasībām?

b)

Vai Orhūsas konvencijas 6. panta 9. punkts un Direktīvas 85/337/EEK 9. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj tādu tiesību aktu pieņemšanu kā apstiprinājumi, kas ietverti tā paša dekrēta 5.–9. un 14.–17. pantā, kuros pašos nav norādīti visi elementi, kas ļautu kontrolēt, vai šo atļauju pamatā ir atbilstīga iepriekšēja pārbaude, kas īstenota atbilstoši Orhūsas konvencijas un Direktīvas 85/337/EEK prasībām?

5)

Vai Direktīvas 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (3) 6. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas atļauj likumdevējam apstiprināt tādus projektus, kas minēti tā paša dekrēta 16. un 17. pantā, lai gan saistībā ar tiem veikto ietekmes uz vidi novērtējumu Conseil d’Etat — lemjot saskaņā ar ārkārtas steidzamības procedūru un pretēji Valonijas reģiona iestādes, kas atbild par dabas vides ekoloģisko pārvaldību, viedoklim — ir atzinusi par nepilnīgu?

6)

Vai noliedzošas atbildes uz iepriekšējo jautājumu gadījumā Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 4. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas ļauj uzskatīt par primāriem vispārējo interešu apsvērumiem tādas infrastruktūras izveidošanu, kas domāta privātas sabiedrības administratīvā centra vajadzībām un lai tur uzņemtu lielu strādājošo skaitu?


(1)  Orhūsas konvencija tika noslēgta 1998. gada 25. jūnijā un Eiropas Kopienas vārdā tā ir apstiprināta ar Padomes 2005. gada 17. februāra Lēmumu 2005/370/EK (OV L 124, 1. lpp.).

(2)  Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīva 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 175, 40. lpp.).

(3)  Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 63. lpp.).


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/19


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 14. aprīlī iesniedza Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Vācija) — Mathilde Grasser/Freistaat Bayern

(Lieta C-184/10)

2010/C 179/31

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Mathilde Grasser

Atbildētājs: Freistaat Bayern

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 91/439/EEK (1) 1. panta 2. punkts un 8. panta 2. un 4. punkts ir interpretējami tādejādi, ka uzņemošai dalībvalstij ir tiesības neatzīt citas dalībvalsts izsniegto vadītāja apliecību, ja šajā vadītāja apliecībā iekļautie dati liecina, ka ir pārkāpts Direktīvas 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts, un ja pirms tam uzņemošā dalībvalsts nav piemērojusi vadītāja apliecības saņēmējam pasākumus Direktīvas 91/439/EEK 8. panta 2. punkta izpratnē?


(1)  Padomes 1991. gada 29. jūlija Direktīva 91/439/EEK par vadītāju apliecībām (OV L 237, 1. lpp.).


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/20


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 15. aprīlī iesniedza Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)Tural Oguz/Secretary of State for the Home Department

(Lieta C-186/10)

2010/C 179/32

Tiesvedības valoda — angļu

Iesniedzējtiesa

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Tural Oguz

Atbildētājs: Secretary of State for the Home Department

Prejudiciālais jautājums

Vai Turcijas pilsonis, kuram ir uzturēšanās atļauja Apvienotajā Karalistē ar nosacījumu, ka viņš neuzsāks nekādu uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību un kurš uzsāk darbību kā pašnodarbinātais, pārkāpjot šo nosacījumu un pēc tam lūdz valsts iestādēm turpmākas uzturēšanās atļauju, pamatojoties uz uzņēmējdarbību, ko viņš šobrīd ir uzsācis, ir tiesīgs izmantot savā labā Eiropas Ekonomikas kopienas un Turcijas Asociācijas līguma Papildu protokola 41. panta 1. punktu?


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/20


Prasība, kas celta 2010. gada 21. aprīlī — Eiropas Komisija/Igaunijas Republika

(Lieta C-195/10)

2010/C 179/33

Tiesvedības valoda — igauņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — A. Marghelis un E. Randvere)

Atbildētāja: Igaunijas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka Igaunijas Republika nav pareizi transponējusi Padomes 1999. gada 26. aprīļa Direktīvas 1999/31/EK par atkritumu poligoniem (1) 8. panta a) punkta iv) apakšpunktu un 10. pantu;

piespriest Igaunijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Jäätmeseadus (Likuma par atkritumiem) 91. panta 5. punktā nav paredzēts, ka nodrošinājumam ir jāpastāv tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs, lai uzturētu poligonu un apsaimniekotu to pēc slēgšanas, saskaņā ar 13. panta d) punktu, un ka vismaz 30 gadus pēc poligona slēgšanas ir jāsedz ar tā apsaimniekošanu saistītās izmaksas.


(1)  OV L 182, 1. lpp.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/20


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 23. aprīlī iesniedza Corte d'appello di Milano (Itālija) — Cassina S.p.A./Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl

(Lieta C-198/10)

2010/C 179/34

Tiesvedības valoda — itāļu

Iesniedzējtiesa

Corte d'appello di Milano

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Cassina S.p.A.

Atbildētājas: Alivar Srl, Galliani Host Arredamenti Srl

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Direktīvas 98/71/EK (1) 17. un 19. pants ir jāinterpretē tādā nozīmē, ka dalībvalstīm piešķirtās tiesības patstāvīgi noteikt aizsardzības apjomu un tai piemērojamos nosacījumus varētu iekļaut arī šīs aizsardzības neattiecināšanu uz gadījumu, kurā trešā persona — kura nav saņēmusi atļauju no dizainparaugu un modeļu autortiesību īpašnieka — dalībvalstī jau ražoja un tirgoja preces, kuras tika saražotas atbilstoši tiem dizainparaugiem un modeļiem, kuri jau atradās vai nokļuva vispārējā lietošanā , pirms stājās spēkā valsts tiesiskais regulējums, ar kuru centās nodrošināt tā saderību?

2)

Vai Direktīvas 98/71/EK 17. un 19. pants ir jāinterpretē tādā nozīmē, ka dalībvalstīm piešķirtās tiesības patstāvīgi noteikt aizsardzības apjomu un tai piemērojamos nosacījumus varētu iekļaut arī šīs aizsardzības neattiecināšanu uz gadījumu, kurā trešā persona — kura nav saņēmusi atļauju no dizainparaugu un modeļu autortiesību īpašnieka — dalībvalstī jau ražoja un tirgoja preces, kuras tika saražotas atbilstoši tiem dizainparaugiem un modeļiem, kuri jau atradās vai nokļuva vispārējā lietošanā, ja šāds izņēmums tiek piemērots iepriekšējās izmantošanas ietvaros ?


(1)  OV L 289, 28. lpp.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/21


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2010. gada 9. februāra spriedumu lietā T-340/07 Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Eiropas Kopienu Komisija 2010. gada 26. aprīlī iesniedza Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

(Lieta C-200/10 P)

2010/C 179/35

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (pārstāvis — N. Korogiannakis, dikigoros)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Vispārējās tiesas nolēmumu, piespriest Komisijai atlīdzināt zaudējumus, kas radušies apelācijas sūdzības iesniedzējam saistībā ar to, ka Komisija netika izpildījusi savas saistības sakarā ar līguma EDC-53007 EEBP/27873 izpildi saistībā ar projektu “e-Content Exposure and business Opportunities” un piespriest Komisijai atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesāšanās un citus izdevumus, kas radušies saistībā ar sākotnējo procesu, pat ja šī apelācijas sūdzība tiek noraidīta, kā arī tos, kas radušies saistībā ar šo apelācijas sūdzību, ja šī sūdzība tiek apmierināta.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka Vispārējā tiesa nesniedza pietiekami skaidru pamatojumu tam, kāpēc tā noraidīja virkni apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirzīto argumentu.

Apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka Vispārējā tiesa pieļāva kļūdu tiesību piemērošanā, jo tā tika kļūdaini interpretējusi līguma 7. panta 6. punkta formulējumu, kas norāda uz līgumslēdzēju pienākumu veikt atbilstīgas darbības, lai atcelt vai samazinātu savas saistības pēc Komisijas vēstules saņemšanas, ar kuru tiem tiek paziņots par līguma laušanu.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/21


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2010. gada 3. februāra spriedumu lietā T-472/07 Enercon GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) 2010. gada 28. aprīlī iesniedza Enercon GmbH

(Lieta C-204/10 P)

2010/C 179/36

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Enercon GmbH (pārstāvji — J. Mellor, Barrister, R. Böhm, Rechtsanwalt)

Otrs lietas dalībnieks: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

apmierināt apelācijas sūdzību par Vispārējās tiesas spriedumu un atcelt Vispārējās tiesas spriedumu, atcelt Apelāciju ceturtās padomes lēmumu un attiecīgi — Iebildumu nodaļas lēmumu;

(attiecīgi) nodot šo lietu atpakaļ Birojam otrreizējai iebildumu pārskatīšanai;

piespriest personai, kas iestājusies lietā, un Birojam atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzējs apgalvo, ka Vispārējā tiesa neesot atzinusi kļūdas Apelāciju padomes lēmumā, kurš esot bijis pamatots ar prettiesisku Iebildumu nodaļas lēmumu. It īpaši pilnīgi neesot ticis atzīts, ka (a) spriedums lietā Medion  (1) attiecās uz īpašu situāciju, kurā parasti piemērojamais noteikums, ka vidējais patērētājs parasti uztver preču zīmi kā vispārēju apziņas jēdzienu, esot noraidīts, bet (b) šajā lietā neesot pastāvējuši pietiekami apstākļi, kas attaisnotu šādu īpašu pieeju. Šajā lietā nevienai no agrākas preču zīmes daļām neesot bijusi “neatkarīga atšķirtspējīga nozīme”.

Turklāt Apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka lietā Medion ietvertā principa nepareizas piemērošanas dēļ līdzības novērtējuma agrākā posmā sajaukšanas iespējas visaptverošais vērtējums neesot ticis veikts pienācīgi.


(1)  OV C 106, 30.04.2004., 31. lpp.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/22


Prasība, kas celta 2010. gada 30. aprīlī — Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C-206/10)

2010/C 179/37

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvis — V. Kreuschitz, Bevollmächtigter)

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, pamatojoties uz valsts tiesisko regulējumu, paredzot atbilstoši federatīvās zemes tiesību normām pabalstu neredzīgajiem un personām ar invaliditāti, tostarp nedzirdīgajiem, (aklo nauda vai, attiecīgi, federatīvās zemes aklo nauda, aklo atbalsts vai, attiecīgi, federatīvās zemes aklo atbalsts, aprūpes nauda vai, attiecīgi, palīdzība aklajiem un nedzirdīgajiem, aklo un nedzirdīgo nauda utt.) piešķiršanu personām, attiecībā uz kurām kompetence ir Vācijas Federatīvajai Republikai, ar nosacījumu, ka pabalsta saņēmēju dzīvesvietai vai parastās uzturēšanās vietai ir jābūt attiecīgajā federatīvajā zemē, Vācijas Federatīvā Republika nav izpildījusi Padomes 1968. gada 15. oktobra Regulas (EEK) Nr. 1612/68 par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos Kopienā (1) 7. panta 2. punktā un Padomes 1971. gada 14. jūnija Regulas (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā, (2) 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā saistībā ar III sadaļas I nodaļu (Slimība un maternitāte) paredzētos pienākums;

piespriest Vācijas Federatīvajai Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šīs prasības priekšmets ir Vācijas federālo zemju tiesību normu, kas pabalstiem neredzīgajiem un personām ar invaliditāti paredz nosacījumu, ka pabalsta saņēmēju dzīvesvietai vai parastajai uzturēšanās vietai ir jābūt attiecīgajā federatīvajā zemē, neatbilstība Regulai (EEK) Nr. 1408/71 un Regulai (EEK) Nr. 1612/68.

Regulai (EEK) Nr. 1408/71 brīvas pārvietošanās ietvaros esot jākoordinē valstu sociālā nodrošinājuma tiesību normas atbilstoši EK līguma 42. panta (tagad –LESD 48.panta) mērķiem. Atbilstoši regulas 4. panta 2.b punktam tā neattiecoties uz dalībvalsts tiesību normām, kas regulē II pielikuma III daļā nosauktos īpašos uz iemaksām nebalstītos [speciālos no iemaksām neatkarīgos] pabalstus, kas tiek piemēroti tikai šīs dalībvalsts teritorijas daļā. Aplūkojamie Vācijas pabalsti esot ietverti regulas II pielikuma III daļā kā speciāli pabalsti.

Komisija, neņemot to vērā, uzskata, ka tikai tas, ka pabalsts ir ietverts Regulas (EEK) Nr. 1408/71 II pielikuma sarakstā, neesot pietiekami, lai pabalstu izslēgtu no regulas piemērošanas jomas kā “speciālu no iemaksām neatkarīgu pabalstu”. Regulas 4. panta 2.b pants kā izņēmuma noteikums esot jāinterpretē šauri: tas varot attiekties tikai uz tiem pabalstiem, kas kumulatīvi izpilda visus šajā tiesību normā nosauktos nosacījumus. Līdz ar to tas aptver tikai pabalstus, kas ir gan speciāli pabalsti, gan arī ir no iemaksām neatkarīgi, ir minēti regulas II pielikuma III daļā un tiek ieviesti ar tiesību normām, kas ir spēkā tikai dalībvalsts teritorijas daļā.

Bet aplūkojamie federatīvās zemes pabalsti neatbilstot visiem šiem nosacījumiem: proti, tos nevar uzskatīt par “no iemaksām neatkarīgiem pabalstiem”, bet tie ir “slimības pabalsti” šādu iemeslu dēļ.

Aplūkojamie federālo zemju pabalsti, pamatojoties uz likumā aprakstītiem nosacījumiem, tiekot piešķirti, nepārbaudot personiskās vajadzības. Tie kompensējot papildus izdevumus, kas saistīti ar invaliditāti, un to mērķis esot uzlabot personu, kurām ir invaliditāte, veselības stāvokli un dzīves apstākļus. Tādējādi to mērķis būtībā esot papildināt veselības apdrošināšanas maksājumus. Turklāt apstāklis, ka aprūpes nauda, kas tika piešķirta atbilstoši federācijas tiesību normām, tiekot ieskaitīta federālo zemju pabalstos neredzīgajiem un personām ar invaliditāti, pierādot, ka abi pabalsti esot vērsti uz to pašu risku — proti, papildu izdevumu slimības dēļ risku — segšanu un ka nav runa par “papildus, aizstājēju vai papildinošu aizsardzību pret riskiem”.

Turklāt noteikta pabalsta klasifikācijai dalībvalsts iekšējā tiesību sistēmā neesot ietekmes uz to, vai šis pabalsts ir jāuzskata par sociālā nodrošinājuma pabalstu Regulas Nr. 1408/71 izpratnē.

Turklāt šeit izskaidrotie federālās zemes likumi no materiālā viedokļa neesot papildus, tikai reģionāli piemērojama priekšrocība. Drīzāk šis pabalsts ietilpstot nodrošināšanas pret papildu izdevumiem slimības gadījumā sistēmā, kas ir ieviesta visā dalībvalsti Vācijā un savstarpējas ieskaitīšanas ceļā cieši saistīta ar federācijas tiesībām.

No tā izriet, ka attiecīgie federālo zemju pabalsti esot jāklasificē par slimības pabalstiem un nevis par speciālajiem pabalstiem. Līdz ar to šo pabalstu iekļaušana Regulas (EEK) Nr. 1408/71 II pielikuma III daļā neesot likumīga un tiem esot jāpiemēro šī regula.

Arī Vācijas tiesību normās paredzētais dzīvesvietas nosacījums pārkāpj Regulas (EEK) Nr. 1612/68 prasības, jo tas liedz robežu šķērsotājiem un viņu ģimenes locekļiem saņemt šo pabalstu.

Tiesa esot skaidri apstiprinājusi, ka dalībvalsts nevar padarīt sociālas priekšrocības piešķiršanu atkarīgu no tā, ka tās saņēmējs dzīvo šajā valstī. Šis Tiesas secinājums attiecoties uz sociālām priekšrocībām Regulas Nr. 1612/68 7. panta 2. punkta izpratnē.

Jēdziens “sociālās priekšrocības” esot ļoti plašs: tas aptverot ne tikai priekšrocības, kas ir saistītas ar darba līgumu, bet arī visas priekšrocības, ko dalībvalsts piešķir saviem pilsoņiem un līdz ar to arī darba ņēmējiem. Pēc Komisijas uzskata, apstāklis, ka attiecīgo pabalstu piešķiršana nav atkarīga ne no nodarbinātības, ne arī no attiecīgās personas un viņas ģimenes finanšu līdzekļiem, un tādējādi tiek piešķirti, pamatojoties tikai uz dzīvesvietu attiecīgajā federālajā zemē, neattaisno seku, kas no tā rodas darba ņēmējiem, kas strādā Vācijā un dzīvo citā dalībvalstī, neievērošanu. Līdz ar to neesot pietiekama pamata, lai šos pabalstus neuzskatītu par sociālām priekšrocībām Regulas Nr. 1612/68 izpratnē.

Tātad Vācijā strādājošiem robežu šķērsotājiem un viņu ģimenes locekļiem esot jābūt tiesībām saņemt pabalstus, kas saskaņā ar federālās zemes tiesību normām tiek piešķirti personām ar invaliditāti un neredzīgajiem arī tad, ja viņi nedzīvo šajā dalībvalstī. Nosacījums, ka viņu dzīvesvietai vai parastās uzturēšanās vietai ir jābūt šajā federālajā zemē, esot pretējs Regulai Nr. 1612/68.


(1)  OV L 257, 2. lpp.

(2)  OV L 149, 2. lpp.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/23


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 30. aprīlī iesniedza Højesteret (Dānija) — Paranova Danmark A/S, Paranova Pack A/S/Merck Sharp & Dohme Corp, Merck Sharp & Dohme B.V. un Merck Sharp & Dohme

(Lieta C-207/10)

2010/C 179/38

Tiesvedības valoda — dāņu

Iesniedzējtiesa

Højesteret

Lietas dalībnieki pamata procesā

Apelācijas sūdzību iesniedzēji: Paranova Danmark A/S un Paranova Pack A/S

Atbildētāji: Merck Sharp & Dohme Corp, Merck Sharp & Dohme un Merck Sharp & Dohme BV

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvas 89/104/EEK (1), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, 7. panta 2. punkts un ar to saistītā judikatūra, it īpaši Tiesas spriedumi lietā 102/77 Hoffmann-La Roche/Centrafarm  (2), lietā 1/81 Pfizer/Eurim-Pharm  (3) un apvienotajās lietās C-427/93, C-429/93 un C-436/93 Bristol-Myers Squibb e.a./Paranova  (4), ir interpretējami tādējādi, ka preču zīmes īpašnieks var paļauties uz šiem noteikumiem, lai novērstu to, ka paralēlā importētāja tirdzniecības uzņēmums, kas ir zāļu tirdzniecības atļaujas turētājs dalībvalstī, pārdod šo produktu ar norādi, ka produktu ir pārsaiņojis tirdzniecības uzņēmums, kaut gan tirdzniecības uzņēmums fizisko pārsaiņošanu ir licis veikt citam uzņēmumam — pārsaiņošanas uzņēmumam —, kuram tirdzniecības uzņēmums sniedz norādījumus par produkta iepirkšanu un pārsaiņošanu, par produkta iesaiņojuma dizainu un citus norādījumus saistībā ar produktu, un kuram ir pārsaiņošanas atļauja un kurš pārsaiņošanas gaitā uz jaunā iesaiņojuma no jauna attēlo preču zīmi?

2)

Vai, atbildot uz i) punktā uzdoto jautājumu, nozīme ir tam, ka var izdarīt pieņēmumu, ka patērētājs vai galīgais lietotājs netiek maldināts attiecībā uz produkta izcelsmi un netiks vedināts domāt, ka preču zīmes īpašnieks ir atbildīgs par pārsaiņošanu, jo paralēlais importētājs uz iesaiņojuma ir norādījis ražotāja nosaukumu kopā ar norādi, kā aprakstīts iepriekš, par uzņēmumu, kas ir atbildīgs par pārsaiņošanu?

3)

Vai, atbildot uz i) punktā iekļauto jautājumu, nozīme ir tikai riskam, ka patērētājs vai galīgais lietotājs varētu tikt maldināts un mudināts pieņemt, ka preču zīmes īpašnieks ir atbildīgs par pārsaiņošanu, vai nozīme ir arī citiem apsvērumiem saistībā ar preču zīmes īpašnieku, piemēram, tam, ka a) uzņēmums, kas faktiski veic iepirkšanu un pārsaiņošanu un no jauna piestiprina preču zīmes īpašnieka preču zīmi uz produkta iesaiņojuma, šādā veidā potenciāli no savas puses pārkāpj preču zīmes īpašnieka preču zīmes tiesības, un ka tas var tā būt, ņemot vērā faktorus, kuru dēļ uzņēmums, kas fiziski veicis pārsaiņošanu, ir atbildīgs, ka b) iesaiņojums ietekmē produkta sākotnējo stāvokli vai ka c) iesaiņotā produkta noformējums ir tāds, ka var uzskatīt, ka tas kaitē preču zīmei vai tās īpašnieka reputācijai?

4)

Ja, atbildot uz iii) punktā uzdoto jautājumu, Tiesa atzīst, ka ir būtiski ņemt vērā arī to, ka pārsaiņošanas uzņēmums potenciāli no savas puses pārkāpj preču zīmes īpašnieka preču zīmes tiesības, Tiesai ir jānorāda, vai šajā atbildē nozīme ir tam, ka paralēlā importētāja tirdzniecības uzņēmums un pārsaiņošanas uzņēmums saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir kopīgi un atsevišķi atbildīgi par preču zīmes īpašnieka preču zīmes tiesību pārkāpumu?

5)

Vai, atbildot uz i) punktā uzdoto jautājumu, nozīme ir tam, ka paralēlais importētājs, kam ir tirdzniecības atļauja un kas sevi ir norādījis kā atbildīgo uzņēmumu par pārsaiņošanu, preču zīmes īpašnieka paziņošanas laikā pirms paredzētās pārsaiņoto zāļu pārdošanas, pieder vienai un tai pašai grupai kā uzņēmums, kas veica pārsaiņošanu (māsas uzņēmums)?

6)

Vai, atbildot uz i) punktā uzdoto jautājumu, nozīme ir tam, ka pārsaiņošanas uzņēmums zāļu lietošanas instrukcijā ir norādīts kā ražotājs?


(1)  OV L 40, 11.02.1989.

(2)  Recueil, 1139. lpp.

(3)  Recueil, 2913. lpp.

(4)  Recueil, I-3457. lpp.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/24


Prasība, kas celta 2010. gada 30. aprīlī — Eiropas Komisija/Portugāles Republika

(Lieta C-208/10)

2010/C 179/39

Tiesvedības valoda — portugāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — A. Nijenhuis un M. Teles Romão)

Atbildētāja: Portugāles Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, nepieņemot normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvas 2007/44/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 92/49/EEK un Direktīvas 2002/83/EK, 2004/39/EK, 2005/68/EK un 2006/48/EK attiecībā uz procedūras noteikumiem un vērtēšanas kritērijiem, kas piemērojami, veicot piesardzīgu novērtējumu par līdzdalības iegūšanu un palielināšanu finanšu nozarē (1), prasības, vai katrā ziņā nedarot tos zināmus Komisijai, Portugāles Republika nav izpildījusi šajā direktīvā paredzētos pienākumus;

piespriest Portugāles Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Termiņš direktīvas transponēšanai beidzās 2009. gada 20. martā.


(1)  OV L 247, 1. lpp.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/25


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 3. maijā iesniedza Højesteret (Dānija) — Post Danmark A/S/Konkurrencerådet

(Lieta C-209/10)

2010/C 179/40

Tiesvedības valoda — dāņu

Iesniedzējtiesa

Højesteret

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Post Danmark A/S

Atbildētāja: Konkurrencerådet

Persona, kas iestājusies lietā: Forbruger-Kontakt a-s

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai EKL 82. pants ir interpretējams tādējādi, ka selektīva cenu samazināšana, ko veic dominējošā stāvoklī esošs pasta uzņēmums, kuram ir universālā pakalpojuma pienākums, tādā mērā, ka tās ir zemākas nekā pasta uzņēmuma kopējās vidējās izmaksas, bet augstākas nekā izplatītāja vidējās papildu izmaksas par vienu preces vienību, var veidot no konkurences izslēdzošu ļaunprātīgu rīcību, ja ir pierādīts, ka cenas šādā apmērā nav noteiktas, lai likvidētu konkurentu?

2)

Ja atbilde uz 1. jautājumu ir tāda, ka selektīva cenu samazināšana 1. jautājumā minētajos apstākļos atsevišķos gadījumos var veidot no konkurences izslēdzošu ļaunprātīgu rīcību, kādi apstākļi valsts tiesai būtu jāņem vērā?


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/25


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2010. gada 3. maijā iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) — Doris Povse pret Mauro Alpago

(Lieta C-211/10)

2010/C 179/41

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Oberster Gerichtshof [Augstākā Tiesa]

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Doris Povse

Atbildētājs: Mauro Alpago

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai ar “spriedumu par uzraudzību [aizgādību], kas neparedz bērna atpakaļatdošanu” Regulas (EK) Nr. 2201/2003 (Briseles II a regula) (1) 10. panta b) punkta iv) apakšpunkta izpratnē ir jāsaprot arī pagaidu noregulējums, ar kuru “vecāku aizgādības tiesības”, it īpaši tiesības noteikt dzīvesvietu, līdz galīgajam spriedumam par aizgādību tiek piešķirtas tam no vecākiem, kurš bērnu ir nolaupījis?

2)

Vai rīkojums par atpakaļatdošanu ietilpst Briseles II a regulas 11. panta 8. punkta piemērošanas jomā vienīgi tad, ja tiesa liek veikt atpakaļatdošanu, pamatojoties uz tās pieņemto spriedumu par aizgādību?

3)

Ja atbilde uz 1. vai 2. jautājumu ir apstiprinoša:

3.1.

Vai sprieduma izpildes valstī var iebilst pret tāda sprieduma izpildi, kuru izcelsmes valsts tiesa ir apstiprinājusi ar apliecību atbilstoši Briseles II a regulas 42. panta 2. punktam, pamatojoties uz izcelsmes valsts tiesas piekritības neesamību (pirmais jautājums) vai Briseles II a regulas 11. panta 8. punkta nepiemērojamību (otrais jautājums)?

3.2.

Vai arī šādā gadījumā atbildētājam izcelsmes valstī ir jālūdz anulēt apliecību un vai sprieduma izpildes valstī var apturēt sprieduma izpildi līdz izcelsmes valsts tiesas sprieduma pieņemšanai?

4)

Ja atbildes uz 1. un 2. vai 3.1. jautājumu ir noliedzošas:

Vai saskaņā ar Briseles II a regulas 47. panta 2. punktu izpildes valsts tiesas spriedums, ar kuru pagaidu aizgādība piešķirta tam no vecākiem, kurš bērnu ir nolaupījis un kurš saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem uzskatāms par izpildāmu, ir pretrunā ar rīkojuma par atpakaļatdošanu, kas agrāk pieņemts izcelsmes valstī saskaņā ar Briseles II a regulas 11. panta 8. punktu, izpildi, pat ja tas netraucē rīkojuma par atpakaļatdošanu, ko izpildes valsts pieņēmusi saskaņā ar Hāgas 1980. gada 25. oktobra Konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem (HKÜ), izpildi?

5)

Ja arī uz 4. jautājumu ir jāatbild noliedzoši:

5.1.

Vai izpildes valstī var atteikt tāda sprieduma izpildi, kuru izcelsmes valsts tiesa ir apstiprinājusi ar Briseles II a regulas 42. panta 2. punktā paredzēto apliecību, ja, kopš šī sprieduma pieņemšanas brīža mainoties apstākļiem, izpilde nopietni apdraudētu bērna intereses?

5.2.

Vai arī atbildētājam ir jānorāda uz šiem jaunajiem apstākļiem izcelsmes valstī un vai izpildes valstī var apturēt sprieduma izpildi līdz izcelsmes valsts tiesas sprieduma pieņemšanai?


(1)  Padomes 2003. gada 27. novembra Regula (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu; OV L 338, 1. lpp.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/26


Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2010. gada 3. marta spriedumu lietā T-321/07 Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2010. gada 6. maijā iesniedza Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH

(Lieta C-216/10 P)

2010/C 179/42

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH (pārstāvji — R. Kunze un G. Würtenberger, Rechtsanwälte)

Pārējie lietas dalībnieki: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Applus Servicios Tecnológicos, SL

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Vispārējās Tiesas 2010. gada 3. marta spriedumu lietā T-321/07 Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH/ITSB — Applus Servicios Tecnológicos, SL (pārsūdzētais spriedums), ar kuru minētā tiesa noraidīja prasību par Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju otrās padomes 2007. gada 7. jūnija lēmumu, ar ko atstāts spēkā Iebildumu nodaļas lēmums par iebildumu, kas celti pret Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu Nr. 002 933 356, noraidīšanu;

pēc rakstveida procesa pabeigšanas nozīmēt tiesas sēdi;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka Vispārējās Tiesas spriedums būtu atceļams šādu iemeslu dēļ:

Vispārējā Tiesa nepareizi apstiprināja Apelāciju padomes vērtējumu par sajaukšanas iespējas kritēriju atbilstoši Regulas par Kopienas preču zīmi (1) (RKPZ) 8. panta 1. punkta b) apakšpunktam;

Vispārējā Tiesa kļūdījās, neizvērtējot apelācijas sūdzības iesniedzējas iebildumus, kas pamatoti ar RKPZ 8. panta 5. punktu;

Vispārējā Tiesa pārkāpa RKPZ 75. pantu, nolemjot, ka Apelāciju padomei bija tiesības pilnā apmērā nevērtēt apelācijas sūdzības iesniedzējas atlikušos argumentus, it īpaši tos, kas attiecas uz apelācijas sūdzības iesniedzējas agrākas preču zīmes atšķirtspēju, motivējot to ar “procesuālās ekonomijas apsvērumiem”;

pārsūdzētais spriedums pārkāpj RKPZ 76. pantu;

Vispārējā Tiesa kļūdījās, akceptējot to, ka fakts, ka ITSB nepaziņoja apelācijas sūdzības iesniedzējai par Kopienas preču zīmes īpašnieka maiņu, tādējādi liedzot tai iespēju sniegt apsvērumus par lietas dalībnieka maiņu, nav būtisks apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpums;

Vispārējā Tiesa piesprieda atlīdzināt izdevumus tādā veidā, kas neatbilst attiecīgajām Eiropas Savienības tiesību normām.


(1)  Padomes 1993. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV L 11, 1. lpp.).


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/27


Prasība, kas celta 2010. gada 10. maijā — Eiropas Komisija/Igaunijas Republika

(Lieta C-231/10)

2010/C 179/43

Tiesvedības valoda — igauņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — S. Pardo Quintillán un E. Randvere)

Atbildētāja: Igaunijas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, nepieņemot tiesību aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvas 2006/118/EK par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos (1) prasības, un/vai nepaziņojot Komisijai par šo aktu pieņemšanu, Igaunijas Republika nav izpildījusi šajā direktīvā paredzētos pienākumus;

piespriest Igaunijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Termiņš direktīvas transponēšanai valsts tiesību sistēmā beidzās 2009. gada 16. janvārī.


(1)  OV L 372, 19. lpp.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/27


Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 25. marta rīkojums — Eiropas Komisija/Beļģijas Karaliste

(Lieta C-315/09) (1)

2010/C 179/44

Tiesvedības valoda — franču

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 256, 24.10.2009.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/27


Tiesas (trešā palāta) 2010. gada 3. aprīļa rīkojums (Korkein oikeus (Somija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Virallinen syyttäjä/Malik Gataev, Khadizhat Gataeva

(Lieta C-105/10 PPU) (1)

2010/C 179/45

Tiesvedības valoda — somu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 100, 17.04.2010.


Vispārējā tiesa

3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/28


Vispārējās tiesas 2010. gada 21. maija spriedums — Francija/Komisija

(Apvienotās lietas T-425/04, T-444/04, T-450/04 un T-456/04) (1)

(Valsts atbalsts - Finanšu pasākumi par labu France Télécom - Projekts par akcionāru avansu - Francijas valdības locekļa publiski paziņojumi - Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar kopējo tirgu un nav uzlikts pienākums to atgūt - Prasība atcelt tiesību aktu - Interese celt prasību - Pieņemamība - Valsts atbalsta jēdziens - Priekšrocība - Valsts līdzekļi - Pienākums norādīt pamatojumu)

2010/C 179/46

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Francijas Republika (pārstāvji — sākotnēji G. de Bergues, R. Abraham un S. Ramet, vēlāk — E. Belliard, M. de Bergues un S. Ramet, un visbeidzot E. Belliard, M. de Bergues, A.-L. Vendrolini un J.-C. Niollet) (lieta T-425/04); France Télécom SA (Parīze, Francija) (pārstāvji — sākotnēji A. Gosset-Grainville un S. Hautbourg, pēc tam — S. Hautbourg, avocats) (lieta T-444/04); Bouygues SA (Parīze); Bouygues Télécom SA (Boulogne-Billancourt, Francija) (pārstāvji — J. Vogel, F. Sureau, D. Théophile un J. Blouet Gaillard, avocats) (lieta T-450/04); un Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom) (Parīze) (pārstāvji — O. Fréget, F. Herrenschmidt, M. Struys un L. Eskenazi, avocats) (lieta T-456/04)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — sākotnēji C. Giolito un J. Buendía Sierra, pēc tam — C. Giolito un D. Grespan)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Francijas Republika (pārstāvji — E. Belliard, G. de Bergues, A.-L. Vendrolini un J.-C. Niollet lietā T-450/04 un M. de Bergues lietā T-456/04) (lietas T-450/04 un T-456/04); Bouygues SA (Parīze); Bouygues Télécom SA (Boulogne-Billancourt) (pārstāvji — J. Vogel, F. Sureau, D. Théophile un J. Blouet Gaillard, advokāti) (lieta T-444/04); un France Télécom SA (Parīze) (pārstāvji — sākotnēji A. Gosset-Grainville un S. Hautbourg, pēc tam — S. Hautbourg, avocats) (lietas T-450/04 un T-456/04)

Priekšmets

Lūgumi atcelt Komisijas 2004. gada 2. augusta Lēmumu 2006/621/EK par valsts atbalstu, ko Francija sniedza France Télécom

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Komisijas 2004. gada 2. augusta Lēmuma 2006/621/EK par valsts atbalstu, ko Francija sniedza France Télécom, 1. pantu;

2)

vairs nav jālemj par lūgumiem atcelt Lēmuma 2006/621 2. pantu;

3)

lietās T-425/04 un T-444/04 Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina Francijas Republikas un France Télécom SA tiesāšanās izdevumus;

4)

lietās T-425/04 un T-444/04 Bouygues SA un Bouygues Télécom SA sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas;

5)

lietā T-450/04 Bouygues un Bouygues Télécom sedz savus un atlīdzina pusi no Komisijas tiesāšanās izdevumiem;

6)

lietā T-450/04 Komisija sedz pusi no saviem tiesāšanās izdevumiem;

7)

lietā T-456/04 Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom) un Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas;

8)

lietās T-450/04 un T-456/04 Francijas Republika un France Télécom sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 19, 22.01.2005.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/29


Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — Wieland-Werke u.c./Komisija

(Lieta T-11/05) (1)

(Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Vara sanitārtehnikas cauruļu nozare - Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums - Turpināts un daudzveidīgs pārkāpums - Sodu tiesiskuma princips - Princips ne bis in idem - Naudas sodi - Konkrētā ietekme uz tirgu - Konkrētā tirgus apmērs - Pārkāpuma ilgums - Atbildību mīkstinoši apstākļi)

2010/C 179/47

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Wieland-Werke AG (Ulm, Vācija), Buntmetall Amstetten GmbH (Amstetten, Austrija) un Austria Buntmetall AG (Enzesfeld, Austrija) (pārstāvji — R. Bechtold un U. Soltész, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — F. Castillo de la Torre un É. Gippini Fournier, pārstāvji, kuriem palīdz G. Eickstädt, advokāts)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — J. Huber un G. Kimberley)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība atcelt Komisijas 2004. gada 3. septembra Lēmumu C(2004) 2826 par [EKL] 81. panta un EEZ nolīguma 53. panta piemērošanu (lieta COMP/E-1/38.069 — Vara sanitārtehnikas caurules), otrkārt, pakārtoti — prasība samazināt ar šo lēmumu prasītajiem uzlikto naudas sodu summas un, treškārt, Komisijas pretprasība palielināt minētās summas

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Eiropas Komisijas pretprasību noraidīt;

3)

Wieland-Werke AG, Buntmetall Amstetten GmbH un Austria Buntmetall AG sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina 90 % no Komisijas tiesāšanās izdevumiem;

4)

Komisija sedz 10 % no saviem tiesāšanās izdevumiem;

5)

Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 93, 16.04.2005.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/29


Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — IMI u.c./Komisija

(Lieta T-18/05) (1)

(Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Vara santehnikas cauruļu nozare - Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums - Ilgstošs un daudzveidīgs pārkāpums - Dalības izbeigšana - Naudas sodi - Ierobežota dalība aizliegtas vienošanās ietvaros)

2010/C 179/48

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: IMI plc (Birmingema, Vorvikšīra, Apvienotā Karaliste); IMI Kynoch Ltd (Birmingema); un Yorkshire Copper Tube (Liverpūle, Mersīsaida, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji — M. Struys un D. Arts, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — É. Gippini Fournier un S. Noë)

Priekšmets

Pirmkārt, lūgums atcelt Komisijas 2004. gada 3. septembra Lēmuma C(2004) 2826 par [EKL] 81. pantā un EEZ līguma 53. pantā noteiktās procedūras piemērošanu (Lieta COMP/E-1/38.069 — Vara santehnikas caurules) 1. panta h)–j) punktu un 2. panta f) punktu un, otrkārt, pakārtoti, lūgums samazināt ar šo lēmumu prasītājiem noteiktā naudas soda apmēru

Rezolutīvā daļa:

1)

Komisijas 2004. gada 3. septembra Lēmuma C(2004) 2826 par [EKL] 81. pantā un EEZ līguma 53. pantā noteiktās procedūras piemērošanu (Lieta COMP/E-1/38.069 — Vara santehnikas caurules) 1. panta h)–j) punktu atcelt tiktāl, ciktāl tie attiecas uz laika posmu no 1994. gada 1. decembra līdz 1996. gada 11. aprīlim;

2)

naudas soda apmērs, kas IMI plc, IMI Kynoch Ltd un Yorkshire Copper Tube solidāri noteikts Lēmuma C(2004) 2826 2. panta f) punktā, ir EUR 38,556 miljoni;

3)

pārējā daļā prasību noraidīt;

4)

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina 40 % no tiesāšanās izdevumiem, kas radušies IMI, IMI Kynoch un Yorkshire Copper Tube;

5)

IMI, IMI Kynoch un Yorkshire Copper Tube sedz 60 % no saviem tiesāšanās izdevumiem.


(1)  OV C 69, 19.03.2005.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/30


Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — Boliden u.c./Komisija

(Lieta T-19/05) (1)

(Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Vara santehnikas cauruļu nozare - Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums - Ilgstošs un daudzveidīgs pārkāpums - Naudas sodi - Noilgums - Sadarbība)

2010/C 179/49

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Boliden AB (Stokholma, Zviedrija); Outokumpu Copper Fabrication AB, iepriekš Boliden Fabrication AB (Västerås, Zviedrija); un Outokumpu Copper BCZ SA, iepriekš Boliden Cuivre & Zinc SA (Ljēža, Beļģija) (pārstāvji — sākotnēji C. Wetter un O. Rislund, pēc tam C. Wetter un M. Johansson, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — É. Gippini Fournier un S. Noë)

Priekšmets

Pirmkārt, lūgums atcelt Komisijas 2004. gada 3. septembra Lēmuma C(2004) 2826 par [EKL] 81. pantā un EEZ līguma 53. pantā noteiktās procedūras piemērošanu (Lieta COMP/E-1/38.069 — Vara santehnikas caurules) 1. panta a)–c) punktu tiktāl, ciktāl tajos ir konstatēts, ka prasītāji ir piedalījušies pārkāpumā laika posmā no 1995. gada 1. jūlija līdz 1998. gada 27. augustam, kā arī no 1998. gada 10. decembra līdz 1999. gada 7. oktobrim, otrkārt, lūgums samazināt prasītājiem ar šo lēmumu noteiktā naudas soda apmēru un, treškārt, Komisijas pretprasību palielināt minēto apmēru

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Eiropas Komisijas pretprasību noraidīt;

3)

Boliden AB, Outokumpu Copper Fabrication AB un Outokumpu Copper BCZ SA sedz savus tiesāšanās izdevumus un atlīdzina 90 % no Komisijas tiesāšanās izdevumiem;

4)

Komisija sedz 10 % no saviem tiesāšanās izdevumiem.


(1)  OV C 82, 02.04.2005.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/30


Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — Outokumpu un Luvata/Komisija

(Lieta T-20/05) (1)

(Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Vara sanitārtehnikas cauruļu nozare - Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums - Naudas sodi - Konkrētā tirgus apmērs - Atbildību pastiprinošs apstāklis - Recidīvs)

2010/C 179/50

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Outokumpu Oyj (Espoo, Somija) un Luvata Oy, agrāk — Outokumpu Copper Products Oy (Espoo) (pārstāvji — J. Ratliff, barrister, F. Distefano un J. Luostarinen, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — É. Gippini Fournier un S. Noë)

Priekšmets

Prasība atcelt vai samazināt naudas sodus, kas prasītājiem uzlikti ar Komisijas 2004. gada 3. septembra Lēmuma C(2004) 2826 par [EKL] 81. panta un EEZ nolīguma 53. panta piemērošanu (lieta COMP/E 1/38.069 — Vara sanitārtehnikas caurules) 2. panta j) punktu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Outokumpu Oyj un Luvata Oy atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 82, 02.04.2005.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/31


Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — Chalkor/Komisija

(Lieta T-21/05) (1)

(Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Vara santehnikas cauruļu nozare - Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums - Ilgstošs un daudzveidīgs pārkāpums - Naudas sodi - Ierobežota dalība aizliegtas vienošanās ietvaros - Attiecīgā tirgus ģeogrāfiskais apmērs - Pārkāpuma ilgums - Sadarbība)

2010/C 179/51

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Chalkor AE Epexergasias Metallon (Atēnas, Grieķija) (pārstāvji — I. Forrester, QC, A. Schulz un A. Komninos, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — P. Oliver un S. Noë)

Priekšmets

Lūgums atcelt vai samazināt naudas sodu, kas prasītājai noteikts ar Komisijas 2004. gada 3. septembra Lēmumu C(2004) 2826 par [EKL] 81. pantā un EEZ līguma 53. pantā noteiktās procedūras piemērošanu (Lieta COMP/E-1/38.069 — Vara santehnikas caurules)

Rezolutīvā daļa:

1)

naudas sods, kas Chalkor AE Epexergasias Metallon uzlikts Komisijas 2004. gada 3. septembra Lēmuma C(2004) 2826 par [EKL] 81. pantā un EEZ līguma 53. pantā noteiktās procedūras piemērošanu (Lieta COMP/E-1/38.069 — Vara santehnikas caurules) 2. panta d) punktā, ir EUR 8,2467 miljoni;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

Chalkor Epexergasias Metallon un Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 82, 02.04.2005.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/31


Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — KME Germany u.c./Komisija

(Lieta T-25/05) (1)

(Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Vara sanitārtehnikas cauruļu nozare - Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums - Naudas sodi - Konkrētā ietekme uz tirgu - Konkrētā tirgus apmērs - Pārkāpuma ilgums - Maksātspēja - Sadarbība)

2010/C 179/52

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: KME Germany AG, agrāk — KM Europa Metal AG (Osnabrück, Vācija); KME France SAS, agrāk — Tréfimétaux SA (Courbevoie, Francija) un KME Italy SpA, agrāk — Europa Metalli SpA (Florence, Itālija) (pārstāvji — M. Siragusa, A. Winckler, G. C. Rizza, T. Graf, M. Piergiovanni, advokāti, un R. Elderkin, barrister)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — É. Gippini Fournier, S. Noë un C. Thomas)

Priekšmets

Pirmkārt, prasība samazināt naudas sodus, kas prasītājiem uzlikti ar Komisijas 2004. gada 3. septembra Lēmumu C(2004) 2826 par [EKL] 81. panta un EEZ nolīguma 53. panta piemērošanu (lieta COMP/E-1/38.069 — Vara sanitārtehnikas caurules), un, otrkārt, Komisijas pretprasība palielināt minēto naudas sodu summas

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Eiropas Komisijas pretprasību noraidīt;

3)

KME Germany AG, KME France SAS un KME Italy Spa sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina 50 % no Komisijas tiesāšanās izdevumiem;

4)

Komisija sedz 50 % no saviem tiesāšanās izdevumiem.


(1)  OV C 82, 02.04.2005.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/32


Vispārējās tiesas 2010. gada 12. maija spriedums — EMC Development/Komisija

(Lieta T-432/05) (1)

(Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Eiropas cementa tirgus - Lēmums par saudzības noraidīšanu - Saskaņotie cementa standarti - Saistošs raksturs - Pamatnostādnes par EKL 81. panta piemērojamību horizontāliem sadarbības nolīgumiem)

2010/C 179/53

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: EMC Development AB (Luleo, Zviedrija) (pārstāvji — M. Elvinger un W.-N. Schelp, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — sākotnēji — É. Gippini Fournier un B. Doherty, pēc tam — É. Gippini Fournier un J. Bourke)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2005. gada 28. novembra Lēmumu, ar kuru noraidīta prasītājas iesniegtā sūdzība par Eiropas Portland cementa ražotājiem, Eiropas cementa apvienību (Cembureau) un Eiropas Standartizācijas komiteju (CEN) saistībā ar Eiropas cementa tirgu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

EMC Development AB sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 36, 11.02.2006.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/32


Vispārējās tiesas 2010. gada 20. maija spriedums — Vācija/Komisija

(Lieta T-258/06) (1)

(Publiskā iepirkuma līgumiem piemērojamie noteikumi - Tādu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana, uz kuriem neattiecas vai tikai daļēji attiecas publisko iepirkumu direktīvas - Komisijas skaidrojošais paziņojums - Apstrīdams tiesību akts - Akti, kuri rada tiesiskas sekas)

2010/C 179/54

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vācijas Federatīvā Republika (pārstāvji — M. Lumma un C. Schulze-Bahr)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — X. Lewis un B. Schima)

Personas, kas iestājušās lietā prasītājas prasījumu atbalstam: Francijas Republika (pārstāvji — sākotnēji G. de Bergues, pēc tam — G. de Bergues un J.-C. Gracia, un visbeidzot G. de Bergues un J.-S. Pilczer); Austrijas Republika (pārstāvji — M. Fruhmann, C. Pesendorfer un C. Mayr); Polijas Republika (pārstāvji — sākotnēji E. Ośniecka-Tamecka, pēc tam — T. Nowakowski, pēc tam — M. Dowgielewicz, pēc tam — M. Dowgielewicz, K. Rokicka un K. Zawisza, un visbeidzot M. Szpunar); Nīderlandes Karaliste (pārstāvji — sākotnēji H. Sevenster, pēc tam — C. Wissels un M. de Grave, un visbeidzot C. Wissels, M. de Grave un Y. de Vries); Eiropas Parlaments (pārstāvji — U. Rösslein un J. Rodrigues); Grieķijas Republika (pārstāvji — D. Tsagkaraki un M. Tassopoulou); un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (pārstāvji — sākotnēji Z. Bryanston-Cross, pēc tam — L. Seeboruth)

Priekšmets

Komisijas 2006. gada 23. jūnija skaidrojošā paziņojuma par Kopienu tiesībām, kas attiecas uz publiskajiem iepirkumiem, uz kuriem neattiecas vai tikai daļēji attiecas publisko iepirkumu direktīvas (OV C 179, 2. lpp.), atcelšana

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

2)

Vācijas Federatīvā Republika sedz savus un atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus;

3)

Francijas Republika, Austrijas Republika, Polijas Republika, Nīderlandes Karaliste, Eiropas Parlaments, Grieķijas Republika un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 294, 02.12.2006.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/33


Vispārējās tiesas 2010. gada 11. maija spriedums — PC-Ware Information Technologies/Komisija

(Lieta T-121/08) (1)

(Piegāžu publiskā iepirkuma līgumi - Kopienas uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu procedūra - Programmatūru un licenču iegāde - Pretendenta piedāvājuma noraidīšana - Pārmērīgi zemas cenas piedāvājums - Pienākums norādīt pamatojumu)

2010/C 179/55

Tiesvedības valoda — holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: PC-Ware Information Technologies BV (Amsterdama, Nīderlande) (pārstāvji — L. Devillé un B. Maerevoet, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — E. Manhaeve, pārstāvis, kam palīdz P. Wytinck, avocat)

Priekšmets

Galvenokārt, prasība atcelt Komisijas 2008. gada 11. janvāra lēmumu, ar kuru noraidīts prasītājas iesniegtais piedāvājums saistībā ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūrā DIGIT/R2/PO/2007/022, un, pakārtoti, prasība atlīdzināt Komisijas rīcības rezultātā prasītājai nodarītos zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

PC-Ware Information Technologies BV atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 116, 09.05.2008.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/33


Vispārējās tiesas 2010. gada 12. maija spriedums — Beifa Group/ITSB — Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Rakstāmlieta)

(Lieta T-148/08) (1)

(Kopienas dizainparaugs - Spēkā neesamības atzīšanas process - Reģistrēts Kopienas dizainparaugs, kas attēlo rakstāmlietu - Agrāka valsts grafiska preču zīme - Spēkā neesamības pamats - Agrāka apzīmējuma, kura īpašniekam ir tiesības aizliegt tā izmantošanu, izmantošana Kopienas dizainparaugā - Regulas Nr. 6/2002 25. panta 1. punkta e) apakšpunkts - Lūgums sniegt pierādījumus par agrākas preču zīmes faktisko izmantošanu, kas pirmo reizi iesniegts Apelāciju padomē)

2010/C 179/56

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Beifa Group Co. Ltd (Ningbo, Zhejiang, Ķīna) (pārstāvji — R. Davis, barrister, un N. Cordell, solicitor)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) (pārstāvis — A. Folliard-Monguiral)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG (Heroldsberg, Vācija) (pārstāvji — U. Blumenröder un H. Gauß, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju trešās palātas 2008. gada 31. janvāra lēmumu lietā R 1352/2006-3 attiecībā uz Kopienas dizainparauga spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG un Ningo Beifa Group Co., Ltd

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju trešās padomes 2008. gada 31. janvāra lēmumu lietā R 1352/2006-3;

2)

prasību pārējā daļā noraidīt;

3)

ITSB sedz savus, kā arī atlīdzina Beifa Group Co. Ltd tiesāšanās izdevumus. Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 142, 07.06.2008.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/34


Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — Arbeitsgemeinschaft Golden Toast/ITSB (“Golden Toast”)

(Lieta T-163/08) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas vārdiskas preču zīmes “Golden Toast” reģistrācijas pieteikums - Absolūts atteikuma pamatojums - Aprakstošs raksturs - Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts))

2010/C 179/57

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Arbeitsgemeinschaft Golden Toast e.V. (Diseldorfa, Vācija) (pārstāvji — A. Späth un G. Hasselblatt, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) (pārstāvis — S. Schäffner)

Priekšmets

Prasība par Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju pirmās padomes 2008. gada 31. janvāra lēmumu lietā R 761/2007-1 attiecībā uz pieteikumu reģistrēt kā Kopienas preču zīmi vārdisku apzīmējumu “Golden Toast”

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Arbeitsgemeinschaft Golden Toast eV atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 171, 05.07.2008.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/34


Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — Tay Za/Padome

(Lieta T-181/08) (1)

(Kopējā ārpolitika un drošības politika - Pret Mjanmu veiktie ierobežojošie pasākumi - Naudas līdzekļu iesaldēšana - Prasība atcelt tiesību aktu - Juridiskais pamats, ko veido EKL 60. un 301. pants - Pienākums norādīt pamatojumu - Tiesības uz aizstāvību - Tiesības uz efektīvu pārbaudi tiesā - Tiesības uz īpašumu - Samērīgums)

2010/C 179/58

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Pye Phyo Tay Za (Yangon, Mjanma) (pārstāvji — D. Anderson, QC, M. Lester, barrister, un G. Martin, solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — M. Bishop un E. Finnegan)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (pārstāvji — sākotnēji S. Behzadi-Spencer, pārstāve, pēc tam I. Rao, pārstāve, kurai palīdz D. Beard, barrister) un Eiropas Komisija (pārstāvji — A. Bordes, P. Aalto un S. Boelaert)

Priekšmets

Prasība atcelt Padomes 2008. gada 25. februāra Regulu (EK) Nr. 194/2008, ar ko atjauno un stiprina ierobežojošus pasākumus pret Birmu/Mjanmu un atceļ Regulu (EK) Nr. 817/2006 (OV L 66, 1. lpp.), tiktāl, ciktāl prasītāja vārds ir iekļauts to personu, organizāciju un apvienību sarakstā, kurām ir piemērojama šī regula

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Pye Phyo Tay Za sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus;

3)

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei un Eiropas Komisijai savi tiesāšanās izdevumi ir jāsedz pašām.


(1)  OV C 171, 05.07.2008.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/35


Vispārējās tiesas 2010. gada 11. maija spriedums — Abadía Retuerta/ITSB (“CUVÉE PALOMAR”)

(Lieta T-237/08) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas vārdiskas preču zīmes “CUVÉE PALOMAR” reģistrācijas pieteikums - Absolūts atteikuma pamatojums - Vīna preču zīmes, kas ietver ģeogrāfiskas norādes - TRIPs līgums - Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta j) apakšpunkts (tagad - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta j) apakšpunkts))

2010/C 179/59

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Abadía Retuerta, SA (Sardona de Dvero, Spānija) (pārstāvji — X. Fàbrega Sabaté un M-l. Curell Aguilà, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) (pārstāvis — J. Crespo Carrillo)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2008. gada 2. aprīļa lēmumu lietā R 1185/2007-1 par vārdiska apzīmējuma “CUVÉE PALOMAR” reģistrāciju kā Kopienas preču zīmi

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Abadía Retuerta, SA atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 272, 25.10.2008.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/35


Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — Ravensburger/ITSB — Educa Borras (“EDUCA Memory game”)

(Lieta T-243/08) (1)

(Kopienas preču zīme - Spēkā neesamības atzīšanas process - Kopienas grafiska preču zīme “EDUCA Memory game” - Agrākas valsts un starptautiska preču zīmes “MEMORY” - Relatīvs atteikuma pamatojums - Apzīmējumu līdzības neesamība - Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts, 74. un 75. pants (tagad - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 5. punkts, 76. un 77. pants))

2010/C 179/60

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Ravensburger AG (Ravensburga, Vācija) (pārstāvji — G. Würtenberger un R. Kunze, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) (pārstāvis — D. Botis)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Educa Borras, SA (Barselona, Spānija) (pārstāvis — I. Valdelomar Serrano, advokāts)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju otrās padomes 2008. gada 8. aprīļa lēmumu lietā R 597/2007-2 par spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Ravensburger AG un Educa Borras, SA

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Ravensburger AG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 209, 15.08.2008.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/36


Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — Nexus Europe (Ireland)/Komisija

(Lieta T-424/08) (1)

(Šķīrējklauzula - Piektā pamatprogramma pētniecības, tehnoloģiju attīstības un demonstrējumu pasākumiem - Projekts par makroekonomikas un pilsētu attīstības tendencēm Eiropas informācijas sabiedrībā (Muteis) - Kaitējums, kas izriet no grozījumu izdarīšanas līgumā attiecībā uz projekta dalībniekam radušos izdevumu atlīdzināšanas kārtību)

2010/C 179/61

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Nexus Europe (Ireland) Ltd (Dublina, Īrija) (pārstāvji — M. Noonan, barrister)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — R. Lyal un A. Sauka)

Priekšmets

Prasība atlīdzināt kaitējumu, kas prasītajai esot nodarīts sakarā ar to, ka Komisija izdarījusi noteiktus grozījumus 2001. gada 31. oktobrī noslēgtajā līgumā Muteis IST-2000-30117

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Nexus Europe (Ireland) Ltd atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 6, 10.01.2009.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/36


Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — Zeta Europe/ITSB (“Superleggera”)

(Lieta T-464/08) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas grafiskas preču zīmes “Superleggera” reģistrācijas pieteikums - Absolūts atteikuma pamatojums - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts) - Faktu pārbaude pēc savas iniciatīvas - Regulas Nr. 40/94 74. pants (tagad - Regulas Nr. 207/2009 76. pants) - Pienākums norādīt pamatojumu - Regulas Nr. 40/94 73. pants (tagad - Regulas Nr. 207/2009 75. pants))

2010/C 179/62

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Zeta Europe BV (Arnhem, Nīderlande) (pārstāvji — V. Bilardo, C. Bacchini un M. Mazzitelli, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) (pārstāvji — A. Sempio un O. Montalto)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2008. gada 17. jūlija lēmumu lietā R 666/2008-1 attiecībā uz pieteikumu reģistrēt kā Kopienas preču zīmi grafisku apzīmējumu “Superleggera”

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Zeta Europe BV atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 313, 06.12.2008.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/37


Vispārējās tiesas 2010. gada 12. maija spriedums — Bui Van/Komisija

(Lieta T-491/08 P) (1)

(Apelācija - Civildienests - Ierēdņi - Iecelšana amatā - Klasificēšana pakāpē - Administratīva akta atsaukšana - Tiesiskās paļāvības aizsardzība - Saprātīgs termiņš - Tiesības tikt uzklausītam)

2010/C 179/63

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Philippe Bui Van (Hettange-Grande, Francija) (pārstāvis — P. Nelissen Grade, avocat)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Currall un G. Berscheid)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 11. septembra spriedumu lietā F-51/07 Bui Van/Komisija (Krājumā vēl nav publicēts), lūdzot to atcelt

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2008. gada 11. septembra spriedumu lietā F-51/07 Bui Van/Komisija daļā, kurā Philippe Bui Van ir piešķirta zaudējumu atlīdzība EUR 1 500 apmērā;

2)

apelācijas sūdzību un pārējos pretapelācijas sūdzībā ietvertos prasījumus noraidīt;

3)

nodot lietu atpakaļ Civildienesta tiesai lēmuma attiecībā uz prasību par zaudējumu atlīdzību pieņemšanai;

4)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


(1)  OV C 32, 07.02.2009.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/37


Vispārējās tiesas 2010. gada 11. maija spriedums — Wessang/ITSB — Greinwald (“star foods”)

(Lieta T-492/08) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes “star foods” reģistrācijas pieteikums - Agrākas Kopienas vārdiska un grafiska preču zīmes “STAR SNACKS” - Relatīvs atteikuma pamatojums - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad - Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

2010/C 179/64

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Nicolas Wessang (Zimmerbach, Francija) (pārstāvis — A. Grolée, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) (pārstāvji — A. Führer un G. Schneider)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Greinwald GmbH (Kempten, Vācija) (pārstāvis — A. Schulz, advokāts)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2008. gada 17. septembra lēmumu lietā R 1408/2007-4 attiecībā uz iebildumu procesu starp Nicolas Wessang un Greinwald GmbH

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju ceturtās padomes 2008. gada 17. septembra lēmumu lietā R 1408/2007-4;

2)

Greinwald GmbH sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina vienu trešdaļu Nicolas Wessang tiesāšanās izdevumu;

3)

Wessang sedz divas trešdaļas savu tiesāšanās izdevumu;

4)

ITSB sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 32, 07.02.2009.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/38


Vispārējās tiesas 2010. gada 12. maija spriedums — Komisija/Meierhofer

(Lieta T-560/08 P) (1)

(Apelācija - Civildienests - Pieņemšana darbā - Atklāts konkurss - Lēmums, kurā konstatēta mutvārdu pārbaudījuma neizturēšana - Komisijas atteikums veikt procesa organizatorisko pasākumu)

2010/C 179/65

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Currall un B. Eggers, kuriem palīdz B. Wägenbaur, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Stefan Meierhofer (Minhene, Vācija) (pārstāvis — H.-G. Schiessl, advokāts)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 14. oktobra spriedumu lietā F-74/07 Meierhofer/Komisija (Krājumā vēl nav publicēts), lūdzot atcelt šo spriedumu

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2008. gada 14. oktobra spriedumu lietā F-74/07 Meierhofer/Komisija (Krājumā vēl nav publicēts);

2)

lietu nosūtīt Civildienesta tiesai;

3)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


(1)  OV C 55, 07.03.2009.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/38


Vispārējās tiesas 2010. gada 19. maija spriedums — Ravensburger/ITSB — Educa Borras (“MEMORY”)

(Lieta T-108/09) (1)

(Kopienas preču zīme - Spēkā neesamības atzīšanas process - Kopienas vārdiska preču zīme “MEMORY” - Absolūts atteikuma pamatojums - Aprakstošs raksturs - Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 75. pants (tagad - Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 77. pants))

2010/C 179/66

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Ravensburger AG (Ravensburg, Vācija) (pārstāvji — G. Würtenberger un R. Kunze, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) (pārstāvis — D. Botis)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Educa Borras, SA (Barselona, Spānija) (pārstāvis — I. Valdelomar Serrano, advokāts)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju otrās padomes 2009. gada 8. janvāra lēmumu lietā R 305/2008-2 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Educa Borras, SA un Ravensburger AG

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Ravensburger AG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 129, 06.06.2009.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/39


Vispārējās tiesas 2010. gada 6. maija rīkojums — Kerelov/Komisija

(Lieta T-100/08 P) (1)

(Apelācija - Civildienests - Pieņemšana darbā - Atklāts konkurss - EPSO direktora atteikums kandidātam darīt zināmu informāciju un dokumentus, kas attiecas uz priekšatlases testu - Apelācijas sūdzība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota)

2010/C 179/67

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgārija) (pārstāvis — A. Kerelov, advokāts)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Komisija (pārstāvji — B. Eggers un K. Herrmann)

Priekšmets

Apelācijas sūdzība par Eiropas Savienības Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2007. gada 12. decembra rīkojumu lietā F-110/07 Kerelov/Komisija (Krājumā nav publicēts), kurā ir lūgts šo rīkojumu atcelt

Rezolutīvā daļa:

1)

apelācijas sūdzību noraidīt;

2)

Georgi Kerelov sedz savus tiesāšanās izdevumus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus, kas tai radušies šajā tiesvedībā.


(1)  OV C 69, 21.03.2009.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/39


Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 7. maija rīkojums — Almamet/Komisija

(Lieta T-410/09 R)

(Pagaidu noregulējums - Konkurence - Komisijas lēmums, ar kuru uzliek naudas sodu - Bankas garantija - Pieteikums par piemērošanas apturēšanu - Finansiāls kaitējums - Ārkārtas apstākļu neesamība - Steidzamības neesamība)

2010/C 179/68

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall (Ainring, Vācija) (pārstāvji — S. Hautbourg un C. Renner, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — N. Khan, V. Bottka un N. von Lingen)

Priekšmets

Komisijas 2009. gada 22. jūlija lēmuma par [EKL] 81. panta un EEZ līguma 53. panta piemērošanas procedūru (lieta COMP/F-1/39.396 — Reaģenti uz kalcija karbīda un magnija bāzes tērauda un gāzes nozarei) piemērošanas apturēšana

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/39


Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 12. maija rīkojums — Reagens/Komisija

(Lieta T-30/10 R)

(Pagaidu noregulējums - Konkurence - Komisijas lēmums, ar ko uzlikts naudas sods - Bankas garantija - Pieteikums par izpildes apturēšanu - Finansiāls kaitējums - Ārkārtas apstākļu neesamība - Steidzamības neesamība)

2010/C 179/69

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Reagens SpA (San Giorgio di Piano, Itālija) (pārstāvji — B. O’Connor, solicitor, L. Toffoletti, D. Gullo un E. De Giorgi, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — J. Bourke un F. Ronkes Agerbeek)

Priekšmets

Lūgums apturēt Komisijas 2009. gada 11. novembra Lēmuma par procedūru saskaņā ar [EKL] 81. pantu un EEZ līguma 53. pantu (Lieta COMP/38.589 — Siltuma stabilizatori) izpildi

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/40


Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 30. aprīļa rīkojums — Xeda International/Komisija

(Lieta T-71/10 R)

(Pagaidu noregulējums - Direktīva 91/414/EEK - Lēmums par difenilanīna neiekļaušanu Direktīvas 91/414 I pielikumā - Pieteikums par piemērošanas apturēšanu - Steidzamības neesamība)

2010/C 179/70

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Xeda International SA (Saint-Andiol, Francija) (pārstāvji — C. Mereu, K. Van Maldegem, avocats, un P. Sellar, solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji — D. Bianchi un L. Parpala, pārstāvji, kuriem palīdz J. Stuyck, avocat)

Priekšmets

Pieteikums par Komisijas 2009. gada 30. novembra Lēmuma 2009/859/EK neiekļaut difenilamīnu Padomes Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā un atsaukt atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuros ir minētā viela (OV L 314, 79. lpp.), piemērošanas apturēšanu līdz sprieduma pasludināšanai pamata prāvā

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/40


Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 28. aprīļa rīkojums — Parlaments/U

(Lieta T-103/10 P(R)-R)

(Pagaidu noregulējums - Civildienests - Ierēdņi - Lēmums par atlaišanu - Eiropas Savienības Civildienesta tiesas priekšsēdētāja rīkojums pagaidu noregulējuma tiesvedībā - Pieteikums par piemērošanas apturēšanu - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

2010/C 179/71

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji — S. Seyr un K. Zejdová)

Atbildētājs: U (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvji — F. Moyse un A. Salerno, avocats)

Priekšmets

Prasība apturēt Eiropas Savienības Civildienesta tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 18. decembra rīkojuma lietā F-92/09 R U/Parlaments (Krājumā vēl nav publicēts) piemērošanu

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību par Eiropas Parlamenta pieteikumu par pagaidu noregulējumu;

2)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/41


Prasība, kas celta 2010. gada 19. aprīlī — Apotheke DocMorris/ITSB (zaļa krusta attēls)

(Lieta T-173/10)

2010/C 179/72

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Apotheke DocMorris Holding GmbH (Štutgarte, Vācija) (pārstāvis –Y. Dick, Rechtsanwältin)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju ceturtās padomes 2010. gada 15. februāra lēmumu lietā R 1606/2008-4;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme, kas attēlo zaļu krustu, attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 3., 5., 8., 9., 10., 11., 16., 21., 25., 29., 30., 32., no 35. līdz 42. un 44. klasē — reģistrācijas pieteikums Nr. 5 930 946

Pārbaudītāja lēmums: reģistrācijas pieteikumu noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas (EK) Nr. 207/2009 (1) 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums, jo Apelāciju padomes vērtējums atšķirtspējas konstatēšanai esot vairākos aspektos neatbilstošs


(1)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 1. lpp.).


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/41


Prasība, kas celta 2010. gada 12. aprīlī — ARA/ITSB — Allrounder (“A” burta ar diviem ragiem attēls)

(Lieta T-174/10)

2010/C 179/73

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ara AG (Langenfeld, Vācija) (pārstāvis — M. Gail, Rechtsanwalt)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Allrounder SARL (Saarburg, Francija)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju pirmās padomes 2010. gada 26. janvāra lēmumu lietā R 481/2009-1;

piespriest Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: Allrounder SARL

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme, kas attēlo “A” burtu ar diviem ragiem, attiecībā uz precēm, kas ietilpst 18. un 25. klasē

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: prasītāja

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: it īpaši vārdiska preču zīme “A” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 18. un 25. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas (EK) Nr. 207/2009 (1) 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums, jo starp konfliktējošajām preču zīmēm esot sajaukšanas iespēja


(1)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 1. lpp.).


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/42


Prasība, kas celta 2010. gada 23. aprīlī — Reagens/Komisija

(Lieta T-181/10)

2010/C 179/74

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Reagens SpA (San Giorgio di Piano, Itālija) (pārstāvji — B. O'Connor, Solicitor, un L. Toffoletti, D. Gullo un E. De Giorgi, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas 2010. gada 23. februāra Lēmumu, kas pieņemts saistībā ar atkārtoto pieteikumu par piekļuvi dokumentiem GESTDEM 2009/5145 (SG.E.3/HP/cr Ares (2010)95823);

uzdot Komisijai padarīt apstrīdētā lēmuma 3. lapaspusē norādītos dokumentus (to nekonfidenciālajās versijās) publiski pieejamus;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar savu prasību prasītāja lūdz, lai saskaņā ar LESD 263. pantu tiktu atcelts Komisijas 2010. gada 23. februāra Lēmums, kas pieņemts saistībā ar atkārtoto pieteikumu par piekļuvi dokumentiem GESTDEM 2009/5145 (SG.E.3/HP/cr Ares (2010)95823) sakarā ar procedūru atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1049/2001 (1). Lēmums attiecas uz lūgumu sniegt piekļuvi dokumentiem, kas attiecas uz dokumentiem par lūgumiem saistībā ar to, ka prasītāja nespēj samaksāt soda naudu par EKL 81. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpumu (lieta COMP/38589 — Siltuma stabilizatori).

Lai pamatotu savus prasījumus, prasītāja izvirza šādus tiesību pamatus.

Komisija pieļāva acīmredzamu kļūdu tiesību piemērošanā, paplašināti piemērojot izņēmumus saskaņā ar Regulas Nr. 1049/2001 4. pantu.

Turklāt Komisija pieļāva acīmredzamu kļūdu tiesību piemērošanā, noraidot lūgumu sniegt piekļuvi dokumentiem un pamatojot to ar uzņēmumu komerciālo interešu aizsardzību un izmeklēšanas mērķa aizsardzību.

Turklāt Komisija, liedzot daļēju piekļuvi, pārkāpa prasītājas tiesības piekļūt dokumentu nekonfidenciālajām versijām saskaņā ar Regulu Nr. 1049/2001.

Visbeidzot, Komisija pārkāpa labas pārvaldības principu, tiesiskās paļāvības principu, kā arī principu, ka pārvaldībai ir jābūt tiesiskai, liedzot piekļuvi informācijai, kas ir nepieciešama, lai noteiktu. kādā veidā Komisija piemēro Pamatnostādņu naudas soda aprēķināšanai 35. pantu (2).


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem, OV L 145, 43. lpp.

(2)  Pamatnostādnes naudas soda aprēķināšanai, kas uzlikts saskaņā ar Regulas Nr. 1/2003 23. panta 2. punkta a) apakšpunktu, OV C 210, 2. lpp.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/42


Prasība, kas celta 2010. gada 22. aprīlī — Sviluppo Globale/Komisija

(Lieta T-183/10)

2010/C 179/75

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Sviluppo Globale GEIE (Roma, Itālija) (pārstāvji — F. Sciaudone, R. Sciaudone, A. Neri, avvocatos)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas 2010. gada 14. februāra lēmumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasība ir celta par Komisijas 2010. gada 14. februāra lēmumu, ar kuru Komisija kā līgumslēdzēja iestāde paziņoja prasītājai, ka tā ir izslēgusi konsorcija, kuru vada Sviluppo Globale GEIE, kandidatūru no piemērotāko kandidātu saraksta (short-list), kurš izveidots slēgta konkursa procedūrā EUROPEAID/129038/C/SER/SYR par tehniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanu Sīrijas valdībai nolūkā veicināt decentralizācijas un vietējās attīstības procesus.

Prasītāja savas prasības atcelt tiesību aktu atbalstam norāda uz acīmredzamu kļūdu uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus publiskā iepirkuma procedūrā paredzēto atlases kritēriju interpretācijā un piemērošanā. Proti, Komisija nav pareizi piemērojusi uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus publiskā iepirkuma procedūrā paredzētos atlases kritērijus par tehnisko spēju, no piemērotāko kandidātu saraksta izslēdzot prasītājas vadīto konsorciju, lai arī šis konsorcijs ir izpildījis visus pašā uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus publiskā iepirkuma procedūrā paredzētos nosacījumus. Šī līgumslēdzējas iestādes pieļautā kļūda ir acīmredzama, kaut vai tikai salīdzinot, no vienas puses, tehniskai spējai izvirzītos nosacījumus, kuri attiecīgajā uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus publiskā iepirkuma procedūrā paredzēti attiecībā uz iekļaušanu piemērotāko kandidātu sarakstā, ar, no otras puses, prasītājas vadītā konsorcija faktisko tehnisko spēju.

Turklāt un katrā ziņā prasītāja uzsver, ka 2010. gada 14. februāra izslēgšanas lēmumā nav norādīts pamatojums, jo tajā nekādā veidā nav izskaidrots, kāpēc prasītājas iesniegtais piedāvājums neatbilda uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus publiskā iepirkuma procedūrā paredzētajiem atlases kritērijiem attiecībā uz tehnisko spēju.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/43


Prasība, kas celta 2010. gada 23. aprīlī — Emram/ITSB — Guccio Gucci (“G”)

(Lieta T-187/10)

2010/C 179/76

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Maurice Emram (Marseille, Francija) (pārstāvis — M. Benavï, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Guccio Gucci SpA (Firenze, Itālija)

Prasītāja prasījumi:

atcelt ITSB lēmumu lietā R 1281/2008-1;

noraidīt iebildumus pret sabiedrības Gucci spa preču zīmes “G line” Nr. 2 421 402 reģistrācijas pieteikumu;

līdz ar to piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

un piespriest sabiedrībai Gucci spa atlīdzināt izmaksas un izdevumus procesā ITSB.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs: prasītājs

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme “G” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 9., 18. un 25. klasē — reģistrācijas pieteikums Nr. 2 421 402

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: Guccio Gucci SpA

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Kopienas un valsts grafiskas preču zīmes “G” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 9., 18. un 25. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: Iebildumu nodaļas lēmumu atcelt un atteikt reģistrācijai pieteiktās preču zīmes reģistrāciju

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 40/94 8. un 75. panta (tagad — Regulas Nr. 207/2009 8. un 77. pants) pārkāpums tiktāl, ciktāl Apelāciju padome neesot pareizi piemērojusi attiecīgās jomas tiesību normas un esot veikusi pārāk īsu prasītājas izvirzīto faktu analīzi


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/44


Prasība, kas celta 2010. gada 20. aprīlī — GEA Group/Komisija

(Lieta T-189/10)

2010/C 179/77

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: GEA Group AG (Bochum, Vācija) (pārstāvji — A. Kallmayer, I. du Mont un G. Schiffers, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt lēmuma par grozījumiem 1. pantu daļā, kurā prasītājai ir uzlikts naudas sods;

pakārtoti, samazināt lēmuma par grozījumiem 1. pantā prasītājai uzlikto naudas sodu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja vēršas pret Komisijas 2010. gada 8. februāra Lēmumu C(2010) 727, galīgā redakcija, ar kuru Komisija ir grozījusi savu 2009. gada 11. novembra Lēmumu C(2009) 8682, galīgā redakcija, lietā COMP/38.589 — siltuma stabilizatori, cita starpā arī attiecībā uz prasītāju (turpmāk tekstā — “Lēmums par grozījumiem”). Grozījums atteicas uz Komisijas Lēmuma C(2009) 8682, galīgā redakcija, 2. punkta 31. un 32. apakšpunktu par prasītājas solidāro atbildību.

Savas prasības pamatojumam prasītāja izvirza piecus prasības pamatus.

Pirmkārt, prasītāja apgalvo, ka esot pārkāptas tiesības uz aizstāvību, jo pirms lēmuma par grozījumiem pieņemšanas tā neesot tikusi ne uzklausīta, ne arī citādi iesaistīta procedūrā. Kā otro prasības pamatu prasītāja norāda lēmuma par grozījumiem nepilnīgo pamatojumu, jo tas esot pamatots tikai ar to, ka nav ņemta vērā Regulas (EEK) Nr. 1/2003 (1) 23. panta 2. punktā noteiktā maksimālā robeža, kas esot jāievēro pēc iestādes iniciatīvas, un neesot norādīts individuāls pamatojums attiecībā uz prasītāju. Trešajā prasības pamatā prasītāja apgalvo, ka lēmumam par grozījumiem, kas attiecībā pret noteiktiem adresātiem jau esot stājies likumīgā spēkā vai arī, attiecīgi, ir pārsūdzēts tiesā, neesot juridiska pamata. Kā ceturto prasības pamatu prasītāja norāda, ka nav pieļaujams grozīt naudas sodu viņai par ļaunu. Noslēgumā prasītāja norāda uz noilgumu, jo lēmums par grozījumiem esot pieņemts pēc Regulas Nr. 1/2003 25. panta 6. punktā paredzētā noilguma termiņa beigām.


(1)  Padomes 2002. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1/2003 par to konkurences noteikumu īstenošanu, kas noteikti Līguma 81. un 82. pantā (OV L 1, 1. lpp.).


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/44


Prasība, kas celta 2010. gada 20. aprīlī — Greenwood Houseware (Zhuhai) un citi/Padome

(Lieta T-191/10)

2010/C 179/78

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd (Zhuhai City, Ķīna), Brabantia S&S Ltd (Honkonga, Ķīna), Brabantia S&L Belgium NV (Overpelt, Beļģija), Brabantia Belgium NV (Overpelt, Beļģija), Brabantia Netherlands BV (Valkenswaard, Nīderlnade) un Brabantia (U.K.) Ltd (Bristol, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji — E. Vermulst un Y. van Gerven, lawyers)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāju prasījumi:

atcelt Padomes 2010. gada 19. janvāra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 77/2010 (1);

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus; un

piespriest personām, kas iestājušās lietā, atlīdzināt savus tiesāšanās izdevumus pašām.

Pamati un galvenie argumenti

Ar šo prasības pieteikumu prasītāji saskaņā ar LESD 263. pantu lūdz atcelt Padomes 2010. gada 19. janvāra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 77/2010, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 452/2007, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu tādu gludināmo dēļu importam, kuru izcelsme, inter alia, ir Ķīnas Tautas Republikā.

Savu prasījumu pamatojumam prasītāji izvirza šādus pamatus.

Pirmkārt, sniedzot papildu informāciju pēc apstrīdētās regulas publicēšanas, Padome esot pārkāpusi Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 (2) 20. panta 4. punktu un prasītāju tiesības uz aizstāvību. Eiropas Savienības iestādes pirms apstrīdētā regula tika pabeigta un nosūtīta Padomei pieņemšanai neesot informējušas prasītājus par jaunajiem faktiem un apsvērumiem, kuri pamato izmaiņas antidempinga maksājumā un nav devušas prasītājiem iespēju iesniegt jaunus argumentus vai padarīt skaidrāku iepriekš sniegto informāciju, kas būtu varējis radīt papildus antidempinga maksājuma samazināšanu.

Otrkārt, Padome, nosakot eksporta cenu, esot pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā un pārkāpusi Padomes Regulas Nr. 1225/2009 2. panta 9. punktu un 11. panta 10. punktu. Savienības iestādes, nosakot eksporta cenu, kļūdaini esot atskaitījušas 38,1 % antidempinga maksājuma, jo prasība minētās regulas 11. panta 10. punktā jauna eksportētāja gadījumā neesot jāpierāda. Turklāt Savienības iestāžu antidempinga maksājuma atskaitīšanas noteikšana esot balstīta uz kļūdainu faktu vērtējumu.

Treškārt, Padome esot pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, pārkāpusi principu ievērot pienācīgu rūpību un labas pārvaldības un nediskriminācijas principus, un kļūdaini piemērojusi Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 2. panta 10. punktu, nepareizi koriģējot eksporta cenu un parasto vērtību. Savienības iestādes kļūdaini esot atskaitījušas no eksporta cenas tiešās izmaksas, kuras prasītāji nebija samaksājuši attiecībā uz attiecīgo preču eksporta daļu, un esot nepareizi paaugstinājušas parasto vērtību sakarā ar neatgūstamo PVN par eksporta pārdevumiem, kaut arī šāda korekcija neesot tikusi veikta sākotnējās izmeklēšanas ietvaros.

Visbeidzot, Savienības iestādes, neatzīstot Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd uzņēmuma, kurš darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statusu, esot pieļāvušas acīmredzamu kļūdu vērtējumā, pārkāpušas principu ievērot pienācīgu rūpību un labas pārvaldības un nediskriminācijas principus, un kļūdaini piemērojušas Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 2. panta 7. punkta b) un c) apakšpunktus. Savienības iestāžu atteikums atzīt prasītāja Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd uzņēmuma, kurš darbojas tirgus ekonomikas apstākļos, statusu esot bijis pamatots ar kļūdainu iesniegto faktu un pierādījumu vērtējumu. Turklāt no Savienības iestāžu puses, vērtējot visus attiecīgos aspektus attiecībā uz minētās regulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunkta 2. un 3. kritērija piemērošanu, esot trūkusi pienācīga rūpība.


(1)  Padomes 2010. gada 19. janvāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 77/2010, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 452/2007, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu tādu gludināmo dēļu importam, kuru izcelsme, inter alia, ir Ķīnas Tautas Republikā (OV L 24, 1. lpp.).

(2)  Padomes 2009. gada 30. novembra Regula (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (OV L 343, 51. lpp.).


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/45


Prasība, kas celta 2010. gada 26. aprīlī — Ferracci/Komisija

(Lieta T-192/10)

2010/C 179/79

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Pietro Ferracci (San Cesareo, Itālija) (pārstāvis — A. Nucara, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas lēmumu, kas ietverts 2010. gada 15. februāra vēstulē, ar kuru atbildētāja ir noraidījusi prasītāja iesniegtās sūdzības;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šī prasība ir iesniegta par lēmumu, kas ietverts 2010. gada 15. februāra vēstulē, ar kuru ir noraidīta prasītāja iesniegtā sūdzība.

Šī sūdzība attiecas uz atbrīvojumu no pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa, kas paredzēts 7. panta 1. punkta i) apakšpunktā Dekrētlikumā Nr. 504/1992, kurš atbilstoši 7. panta 2.a punktam Dekrētlikumā Nr. 203/2005, kas pārveidots par likumu, ir piemērojams arī minētajā apakšpunktā norādītajām darbībām, neatkarīgi no to iespējamā komerciālā rakstura. Pēc prasītāja uzskatiem, ar šo normu ir piešķirts valsts atbalsts par labu baznīcu uzņēmumiem vai vispārējā labuma bezpeļņas organizācijām, tiktāl, ciktāl šie tiesību subjekti veic komerciālas darbības vai saimnieciskas darbības Kopienu juidkatūrā norādītajā nozīmē.

Savu apgalvojumu pamatojumam prasītājs izvirza divus pamatus.

Pirmkārt, prasītājs norāda, ka ar apstrīdēto lēmumu ir pārkāpta un nepareizi piemērota, kā arī kļūdaini interpretēta LESD 108. panta trešā daļa. Atbildētāja, pamatodamās uz prasītāja sūdzību, kas saņemta 2006. gada 14. jūnijā, ir vadījusi ļoti ilgu iepriekšējās izmeklēšanas posmu, kurā notika intensīva sarakste ar prasītāju un tika iesniegti informācijas pieprasījumi valsts iestādēm; rezultātā apstrīdētajā lēmumā ir secināts, ka nav nekādu šaubu par to, ka attiecīgie pasākumi nav valsts atbalsts LESD 107. panta nozīmē.

Prasītājs apgalvo, ka ir skaidras norādes, — to skaitā pārmērīgi ilgais laiks, kāds bijis vajadzīgs iepriekšējās izmeklēšanas posma pabeigšanai — kas liecina, ka atbildētāja nav spējusi atbildēt uz sūdzībās izvirzītajām šaubām un tādējādi tai nācies vismaz veikt padziļinātu izmeklēšanu, īstenojot oficiālu izmeklēšanas procedūru saskaņā ar LESD 108. panta otro daļu.

Otrkārt, uzmanīgi lasot lēmumu, uz kuru attiecas iebildums, var vien secināt, ka atbildētājai ir bijušas šaubas par to, vai apstrīdētie pasākumi ir valsts atbalsts, bet tā beigās ir izvēlējusies noraidīt sūdzības, neuzsākot oficiālo izmeklēšanas procedūru un tādējādi aizskarot prasītāja interesi iesniegt apsvērumus par pamatojumu, ko Itālijas iestādes varētu sniegt Komisijai saistībā ar oficiālo izmeklēšanas procedūru saskaņā ar LESD 108. pantu un saistībā ar nepieciešamo atbilstības pārbaudi, kura Komisijai jāveic, lai novērtētu to konkurences izkropļojumu smagumu, kādus izraisījis preferenciālais nodokļu režīms, par kuru iesniegta sūdzība.

Tāpat prasītājs norāda, ka apstrīdētais lēmums ir jāatceļ, ņemot vērā tā nepietiekamo pamatojumu, ar ko ir pārkāpts LESD 296. pants (iepriekš — EK līguma 253. pants).


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/46


Prasība, kas celta 2010. gada 26. aprīlī — Scuola Elementare Maria Montessori/Komisija

(Lieta T-193/10)

2010/C 179/80

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Scuola Elementare Maria Montessori Srl (Roma, Itālija) (pārstāvis — A. Nucara, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas lēmumu, kas iekļauts 2010. gada 15. februāra vēstulē, ar kuru atbildētāja ir noraidījusi prasītājas iesniegtās sūdzības;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šī prasība ir iesniegta par lēmumu, kas iekļauts 2010. gada 15. februāra vēstulē, ar kuru ir noraidīta prasītājas iesniegtā sūdzība.

Šī sūdzība attiecas ne tikai uz atbrīvojumu no pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa, kā tas ir lietā T-192/10 Pietro Ferracci/Komisija, bet arī uz daļēju atbrīvojumu (50 % apmērā) no Itālijas nodokļu tiesiskajā regulējumā paredzētā uzņēmumu ienākuma nodokļa samaksas.

Pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi tiem, kas norādīti lietā T-192/10.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/46


Prasība, kas celta 2010. gada 29. aprīlī — Apotheke DocMorris/ITSB (Zaļa un balta krusta attēls)

(Lieta T-196/10)

2010/C 179/81

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Apotheke DocMorris Holding GmbH (Štutgarte, Vācija) (pārstāve –Y. Dick, Rechtsanwältin)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju ceturtās padomes 2010. gada 23. februāra lēmumu lietā R 470/2009-4;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme, ko veido krusts zaļā un baltā krāsā, attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 3., 5., 8., 9., 10., 11., 16., 21., 25., 29., 30., 32., 35.-42. un 44. klasē — reģistrācijas pieteikums Nr. 5 930 979

Pārbaudītāja lēmums: reģistrācijas pieteikumu noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas (EK) Nr. 207/2009 (1) 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums, jo Apelāciju padomes vērtējums par atšķirtspējas konstatēšanu esot kļūdains vairākos aspektos


(1)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV 2009, L 78, 1. lpp.)


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/47


Prasība, kas celta 2010. gada 27. aprīlī — BVR/ITSB — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)

(Lieta T-197/10)

2010/C 179/82

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken eV (BVR) (Berlīne, Vācija) (pārstāve –I. Rinke, Rechtsanwältin)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Austria Leasing GmbH (Frankfurte, Vācija)

Prasītāja prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju pirmās padomes 2010. gada 3. februāra lēmumu apelācijas lietā R 248/2009-1;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: Austria Leasing GmbH.

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich”, attiecībā uz pakalpojumiem, kas ietilpst 35., 36. un 37. klasē

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašnieks: prasītājs

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: it īpaši Vācijā reģistrēta grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “Raiffeisenbank”, attiecībā uz pakalpojumiem, kas ietilpst 36., 39. un 42. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumu noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas (EK) Nr. 207/2009 (1) 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums, jo starp pretstatītajām preču zīmēm esot sajaukšanas iespēja


(1)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV 2009, L 78, 1. lpp.)


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/47


Prasība, kas celta 2010. gada 30. aprīlī — Maximuscle Limited/ITSB — Foreign Supplement Trade Mark Ltd (“GAKIC”)

(Lieta T-198/10)

2010/C 179/83

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Maximuscle Ltd (Hertfordshire, Apvienotā Karaliste) (pārstāvji — N. Phillips, Solicitor, un G. Fernando, Barrister)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Foreign Supplement Trade Mark Ltd (Oakville, Kanāda)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju pirmās padomes 2010. gada 26. janvāra lēmumu lietā R 1621/2008-1 un nodot lietu atpakaļ jaunai izskatīšanai;

pakārtoti — grozīt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju pirmās padomes 2010. gada 26. janvāra lēmumu lietā R 1621/2008-1;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kā arī izdevumus procesā ITSB.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīme, kuru lūdz atzīt par spēkā neesošu: vārdiska preču zīme “GAKIC” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 5., 30. un 32. klasē

Kopienas preču zīmes, kuru lūdz atzīt par spēkā neesošu, īpašniece: otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece

Lietas dalībniece, kas lūdz atzīt Kopienas preču zīmi par spēkā neesošu: prasītāja

Anulēšanas nodaļas lēmums: noraidīt pieteikumu par atzīšanu par spēkā neesošu

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt un līdz ar to noraidīt pieteikumu par attiecīgās reģistrētās Kopienas preču zīmes atzīšanu par spēkā neesošu

Izvirzītie pamati: Padomes Regulas Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta pārkāpums, jo Apelāciju padome: (i) atkārtoja Anulēšanas nodaļas pieļauto kļūdu un nepareizi izvērtēja lietas materiālus, pamatojoties uz 7. panta 1. punkta d) apakšpunktu; (ii) nepareizi piešķīra nozīmi faktam, ka glicīna-alfa- ketoizokaproīna skābe, kuras saīsinājums ir GAKIC, ir ASV patentēts savienojums; (iii) neizvērtēja lietas materiālus pēc reģistrācijas datuma, motivējot ar to, ka tiem nav pierādījumu spēka; (iv) neizvērtēja pierādījumu, motivējot ar to, ka tas attiecas uz interneta mājas lapu, kas saistīta ar prasītāju; (v) izmantoja nekonsekventu pieeju, ņemot vērā konstatējumu, ka GAKIC ir glicīna-alfa- ketoizokaproīna skābes saīsinājums; (vi) nepareizi raksturoja pierādījumu un nepiešķīra vajadzīgo nozīmi pierādījumam par to, ka “GAKIC” ir parastais glicīna [(G)]-alfa [(A)]- ketoizokaproīna [(KIC)] skābes saīsinājums, un (vii) kļūdaini konstatēja, ka vārdu lielo burtu salikums “GAKIC” atspoguļo preču zīmes nozīmi.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/48


Prasība, kas celta 2010. gada 27. aprīlī — DRV/ITSB — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)

(Lieta T-199/10)

2010/C 179/84

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Deutscher Raiffeisenverband eV (DRV) (Bonna, Vācija) (pārstāvis –I. Rinke, Rechtsanwältin)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Austria Leasing GmbH (Frankfurte, Vācija)

Prasītāja prasījumi:

atcelt Iekšēja tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju pirmās padomes 2010. gada 3. februāra lēmumu apelācijas lietā R 253/2009-1;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: Austria Leasing GmbH

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme, kas ietver vārdiskus elementus “Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich” un attiecas uz pakalpojumiem, kas ietilpst 35., 36. un 37. klasē

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašnieks: prasītājs

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: it īpaši Vācijā reģistrēta grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “Raiffeisen”, attiecībā uz pakalpojumiem, kas ietilpst 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41. un 42. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumu noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas (EK) Nr. 207/2009 (1) 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums, jo esot konfliktējošo preču zīmju sajaukšanas iespēja


(1)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV 2009, L 78, 1. lpp.)


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/49


Prasība, kas celta 2010. gada 30. aprīlī — IVBN/Komisija

(Lieta T-201/10)

2010/C 179/85

Tiesvedības valoda — holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) (Voorburg, Nīderlande) (pārstāvis — Maarten Meulenbelt, advocaat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt prasību par nepieņemamu;

atcelt apstrīdēto Komisijas lēmumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja lūdz atcelt Komisijas 2009. gada 15. decembra Lēmumu C(2009) 9963, galīgā redakcija, par atbalsta pasākumu E2/2005 un N 642/2009 (Nīderlande) — Esošais atbalsts un īpašais projekta atbalsts mājokļu kooperatīviem. Lai pamatotu savu prasību, prasītāja norāda trīs pamatus.

Pirmkārt, prasītāja norāda, ka ir pārkāpts Regulas Nr. 659/1999 (1) 18. un 19. pants, LESD 106. panta 2. daļa, 107. un 108. pants, pienākums norādīt pamatojumu. Kā uzskata prasītāja, Komisija ir kļūdaini norādījusi faktus par mājokļu kooperatīvu pienākumu rēķinos īres maksu norādīt zemāku, nekā ir valsts noteiktā saprātīgā īres maksa. Turklāt, kā uzskata prasītāja, sociālo mājokļu mērķgrupa ir definēta nepamatoti un kļūdaini. Komisija ir arī kļūdījusies, nenosakot objektīvu ierobežojumu atbalstīto mājokļu būvniecības izmaksām un šo īres mājokļu raksturīgo kvalitāti, kas atspoguļota īres maksā. Turklāt norādītā garantija pret pārmērīgu kompensāciju ir kļūdaina, kā rezultātā Komisija arī pārkāpj Lēmuma par uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, (2) 5. pantu. Visbeidzot, prasītāja norāda šajā sakarā, ka Komisija neaplūkoja prasītājas sūdzību par Woningsinvesteringsfonds (Mājokļu ieguldījumu fonds) un Nederlandse Waterschapsbank lomu.

Otrkārt, prasītāja norāda uz Regulas Nr. 659/1999 1. panta c) punkta un Regulas Nr. 794/2004 (3) 4. panta 1. punkta, kā arī pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpumu. Kā uzskata prasītāja, Komisija nav veikusi pienācīgu precīzāku pārbaudi un nav konstatējusi, ka atbalsts lietā E 2/2005 norādītājiem mājokļu kooperatīviem pilnībā vai vismaz būtiskā daļā ir jāuzskata par jaunu un nevis par esošu atbalstu.

Visbeidzot, prasītāja norāda, ka Komisija ir pārkāpusi LESD 106. panta 2. daļu, 107. pantu un 108. pantu, neuzsākot LESD 108. panta 2. daļā paredzēto oficiālo pārbaudes procedūru kopsakarā ar Regulas Nr. 659/1999 4. un 6. pantu, kā rezultātā tika pārkāptas no šiem noteikumiem izrietošās prasītājas procesuālās tiesības.


(1)  Padomes 1999. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (OV L 83, 1. lpp.).

(2)  Komisijas 2005. gada 28. novembra Lēmums 2005/842/EK par EK Līguma 86. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2673) (OV L 312, 67. lpp.).

(3)  Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regula (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 659/1999, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK Līguma 93. panta piemērošanai (OV L 140, 1. lpp.).


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/50


Prasība, kas celta 2010. gada 29. aprīlī — Stichting Woonlinie u.c./Komisija

(Lieta T-202/10)

2010/C 179/86

Tiesvedības valoda — holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Stichting Woonlinie (Woudrichem, Nīderlande), Stichting Allee Wonen (Roosendaal, Nīderlande), Woningstichting Volksbelang (Wijk bij Duurstede, Nīderlande), Stichting WoonInvest (Leidschendam-Voorburg, Nīderlande), Stichting Woonstede (Ede, Nīderlande) (pārstāvji — E. Henny, T. Ottervanger un P. Glazener, advocaten)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt Komisijas lēmumu attiecībā uz esošo atbalstu saskaņā ar LESD 263. pantu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājas lūdz atcelt Komisijas 2009. gada 15. decembra Lēmumu C(2009) 9963, galīgā redakcija, par atbalsta pasākumu E 2/2005 un N 642/2009 (Nīderlande) — Esošais atbalsts un īpašais projekta atbalsts mājokļu kooperatīviem. Lai pamatotu savu prasību, prasītāja norāda astoņus pamatus.

Pirmkārt, Komisija esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, visus pasākumus kvalificējot kā ietilpstošus atbalsta sistēmā. Kā uzskata prasītāja, Komisijas norādītais trešais un ceturtais pasākums esot ticis kļūdaini uzskatīts par esošā atbalstā ietilpstošu Regulas Nr. 659/1999 (1) 1. panta d) punkta izpratnē, neskatoties uz to, ka šie pasākumi ir atbalsts LESD 107. panta 1. daļas izpratnē. Tādējādi Komisija esot pārkāpusi savas pilnvaras, iekļaujot abus pasākumus savā pārbaudē par esošās atbalsta sistēmas saderīgumu ar kopējo tirgu.

Otrkārt, Komisijas lēmums lietā E 2/2005 esot pamatots uz nepilnīgu un acīmredzami kļūdainu piemērojamā valsts tiesiskā regulējuma un lietas apstākļu vērtējumu. Kā uzskata prasītājas, Komisija nav pārbaudījusi, vai pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi definīcijā pašreizējā Nīderlandes sociālo mājokļu finansējuma sistēmā ir acīmredzama kļūda.

Treškārt, Komisija esot veikusi neprecīzu un paviršu vērtējumu, ciktāl tā secināja, ka sociālo īres dzīvokļu izīrēšana personai ar relatīvi augstiem ienākumiem ietilpst sociālo mājokļu kooperatīviem noteiktajos publiskajos uzdevumos.

Ceturtkārt, Komisija esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un pārkāpusi savas pilnvaras, ciktāl tā vēlējās, lai Nīderlande sniedz jaunu “sociālā mājokļa” definīciju. Kā uzskata prasītājas, Komisija pārkāpj savas pilnvaras, pati definējot sociālo mājokli kā pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, lai gan Nīderlande būtu jāuzlūko kā tāda, kurai ir plaša rīcības brīvība noteikt savu politiku šajā jomā.

Piektkārt, Komisija esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, nenošķirot pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi definīciju no veida, kā tas tiek finansēts.

Sestkārt, Komisija neesot ņēmusi vērā Lēmumu 2005/842/EK (2), vēloties saņemt īpašu pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi definīciju. Kā uzskata prasītājas, Komisija ir kļūdaini nolēmusi, ka dalībvalstij ir jādefinē pakalpojums ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi, pamatojoties uz ienākumu līmeni.

Septītkārt, Komisija esot pieļāvusi kļūdu vērtējumā un neesot ievērojusi Lēmuma 2005/842/EK 5. pantu, ciktāl tā nav konstatējusi, ka pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi finansējuma veids bija acīmredzami nepareizs. Kā uzskata prasītājas, Komisija neesot pārliecinājusies, vai, ņemot vērā pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi definīciju, bija iespējama pārlieku liela kompensācija.

Astotkārt, Komisija esot nepareizi pielietojusi esošo atbalsta sistēmu novērtējuma procedūru, prasot, pamatojoties uz šo procedūru, izveidot izsmeļošu sarakstu ar ēkām, kuras varētu klasificēt kā sociālās ēkas, kā rezultātā ēkas, kas ir ārpus šī saraksta, vairs neietilpst pakalpojumā ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi.


(1)  Padomes 1999. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (OV L 83, 1. lpp.).

(2)  Komisijas 2005. gada 28. novembra Lēmums 2005/842/EK par EK Līguma 86. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2673) (OV L 312, 67. lpp.).


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/51


Prasība, kas celta 2010. gada 30. aprīlī — Stichting Woonpunt u.c./Komisija

(Lieta T-203/10)

2010/C 179/87

Tiesvedības valoda — holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Stichting Woonpunt (Beek, Nīderlande), Stichting Com.wonen (Rotterdam, Nīderlande), Woningstichting Haag Wonen (‘s-Gravenhage, Nīderlande), Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (Eindhoven, Nīderlande) (pārstāvji — E. Henny, T. Ottervanger un P. Glazener, advocaten)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāju prasījumi:

atcelt Komisijas lēmumu attiecībā uz esošo atbalstu saskaņā ar LESD 263. pantu;

atcelt Komisijas lēmumu attiecībā uz jauno atbalstu saskaņā ar LESD 263. pantu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājas lūdz atcelt Komisijas 2009. gada 15. decembra Lēmumu C(2009) 9963, galīgā redakcija, par atbalsta pasākumu E 2/2005 un N 642/2009 (Nīderlande) — Esošais atbalsts un īpašais projekta atbalsts mājokļu kooperatīviem.

Lai pamatotu savu pirmo prasījumu, prasītājas norāda 8 pamatus. Pamati, ko šajā sakarā norādījušas prasītājas, atbilst pamatiem, kas norādīti lietā T-202/10 Stichting Woonlinie u.c./Komisija.

Lai pamatotu savu otro prasījumu, prasītājas norāda 3 turpmākos pamatus.

Pirmkārt, Komisija esot pārkāpusi LESD 107. un 108. pantu un Regulu Nr. 659/1999 (1), uzskatot, ka projekta atbalsts mazāk attīstītām apdzīvotām vietām ir daļa no esošā atbalsta sistēmas, un nosakot obligātu prasību, neievērojot Regulā Nr. 659/1999 paredzēto procedūru.

Otrkārt, prasītājas norāda, ka Komisija ir kļūdaini uzskatījusi, ka nav izpildīts spriedumā lietā Altmark  (2) noteiktais ceturtais kritērijs, jo mājokļu kooperatīvi netiek izvēlēti publiskā iepirkuma procedūrā. Kā uzskata prasītājas, Komisijai pašai bija jāpārbauda, ka pasākums neradīja neefektivitāti.

Treškārt, prasītājas norāda, ka Komisijai bija jāpārbauda, vai runa bija par pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi pārlieku lielu kompensēšanu.


(1)  Padomes 1999. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (OV L 83, 1. lpp.).

(2)  Tiesas 2003. gada 4. jūlija spriedums lietā C-280/00 Altmark Trans and Regierungspräsidium Magdeburg, Recueil, I-7747. lpp.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/51


Prasība, kas celta 2010. gada 3. maijā — Lancôme parfums et beauté & Cie/ITSB — Focus Magazin Verlag GmbH (“COLOR FOCUS”)

(Lieta T-204/10)

2010/C 179/88

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Lancôme parfums et beauté & Cie (Parīze, Francija) (pārstāvji — A. von Mühlendahl un S. Abel, lawyers)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Focus Magazin Verlag GmbH (Minhene, Vācija)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju otrās padomes 2010. gada 11. februāra lēmumu lietā R 238/2009-2;

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Anulēšanas nodaļas 2008. gada 16. decembra lēmumu lietā 990 C;

noraidīt pieteikumu, ko iesniegusi otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, par prasītājas Kopienas preču zīmes Nr. 1327410 “COLOR FOCUS” atzīšanu par spēkā neesošu daļā, kurā pieteikums ir balstīts uz Kopienas preču zīmi “FOCUS” (reģistrācijas Nr. 453720);

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus, kas prasītājai radušies procesā ITSB Apelāciju padomē, un

piespriest otrai procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniecei, ja tā iestāsies šajā lietā, atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp izdevumus, kas prasītājai radušies procesā Apelāciju padomē

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīme, kuru lūdz atzīt par spēkā neesošu: vārdiska preču zīme “COLOR FOCUS” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 3. klasē — Kopienas preču zīmes reģistrācija Nr. 1327410

Kopienas preču zīmes īpašniece: prasītāja

Lietas dalībniece, kas lūdz atzīt Kopienas preču zīmi par spēkā neesošu: otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece

Personas, kas lūdz atzīt Kopienas preču zīmi par spēkā neesošu, preču zīmes tiesības: Kopienas vārdiska preču zīme “FOCUS” (reģistrācijas Nr. 453720) attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 3., 6.-7., 9., 14., 16., 21., 25., 28., 29., 32.-33., 35., 38.-39. un 41.- 42. klasē; Vācijas vārdiska preču zīme “FOCUS” (reģistrācijas Nr. 39407564) attiecībā uz plašu preču un pakalpojumu klāstu, kas kopumā ietilpst 24 klasēs

Anulēšanas nodaļas lēmums: atzīt Kopienas preču zīmi par spēkā neesošu

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati:

 

Prasītāja, pamatojot savu prasību, izvirza divus juridiskos pamatus.

 

Pirmā pamata ietvaros prasītāja apgalvo, ka apstrīdētajā lēmumā ir pārkāpts Padomes Regulas (EK) Nr. 207/2009 (turpmāk tekstā — “RKPZ”) 53. panta 1. punkta a) apakšpunkts kopsakarā ar 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, konstatējot, ka pastāv preču zīmju “COLOR FOCUS” un “FOCUS” sajaukšanas iespēja. Prasītāja uzskata, ka Apelāciju padome nav sniegusi šādam konstatējumam vajadzīgo vērtējumu, kas prasa veikt atšķirību un līdzības analīzi, tādējādi apstrīdētā lēmuma pamatojumā nav būtiska elementa.

 

Otrā pamata ietvaros prasītāja uzskata, ka apstrīdētajā lēmumā nav ņemts vērā vispārējais tiesību princips, ka neviena persona nevar pamatoties uz formālu juridisku situāciju, ja tā ir ļaunprātīga tiesību izmantošana.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/52


Prasība, kas celta 2010. gada 4. maijā — Cervecería Modelo/ITSB — Plataforma Continental (“LA VICTORIA DE MEXICO”)

(Lieta T-205/10)

2010/C 179/89

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Cervecería Modelo, SA de CV (pārstāvis — C. Lema Devesa, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Plataforma Continental, SL (Madride, Spānija)

Prasītājas prasījumi:

daļēji atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja Apelāciju otrās padomes 2010. gada 5. marta lēmumu lietā R 322/2009-2 vienīgi daļā, kurā ir atteikta preču zīmes “LA VICTORIA DE MÉXICO” reģistrācija attiecībā uz precēm, kas ietilpst 32. klasē atbilstoši klasifikācijai, un līdz ar to atzīt, ka to var reģistrēt, un

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “LA VICTORIA DE MÉXICO” (reģistrācijas pieteikums Nr. 4 551 214) attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 25., 32. un 43. klasē

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: PLATAFORMA CONTINENTAL S.L.

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Kopienas grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “VICTORIA” (Nr. 2 632 271), attiecībā uz precēm, kas ietilpst 31., 32. un 33. klasē, un Spānijas vārdiska preču zīme “VICTORIA” (Nr. 1 648 564) attiecībā uz precēm, kas ietilpst 32. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus noraidīt pilnībā

Apelāciju padomes lēmums: daļēji atcelt apstrīdēto lēmumu un daļēji noraidīt reģistrācijas pieteikumu

Izvirzītie pamati: Regulas Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta nepareiza interpretācija un piemērošana


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/53


Prasība, kas celta 2010. gada 30. aprīlī — Vesteda Groep/Komisija

(Lieta T-206/10)

2010/C 179/90

Tiesvedības valoda — holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Vesteda Groep BV (Māstrihta, Nīderlande) (pārstāvji — G. van der Wal un T. Boesman, advocaten)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt Komisijas 2009. gada 15. decembra lēmumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja lūdz atcelt Komisijas 2009. gada 15. decembra Lēmumu C(2009) 9963, galīgā redakcija, par atbalsta pasākumu E 2/2005 un N 642/2009 (Nīderlande) — Esošais atbalsts un īpašais projekta atbalsts mājokļu kooperatīviem. Lai pamatotu savu prasību, prasītāja norāda trīs pamatus.

Pirmkārt, prasītāja norāda uz to, ka apstrīdētā lēmuma 25. -37. punktā Komisija, pieļaujot kļūdu tiesību piemērošanā, konstatē, ka Nīderlandes sociālā mājokļa finansējuma sistēma un visas izmaiņas šajā sistēmā kopš EEK līguma ir esošs atbalsts un ka, pamatojoties uz šo, Komisijas vērtējums ir veikts LESD 108. panta 1. daļas un Regulas Nr. 659/1999 (1) 5. nodaļas ietvaros. Kā uzskata prasītāja, Komisija ir pieļāvusi kļūdu vērtējumā, pēc grozījumiem sistēmā veiktā pārbaude nebija pienācīga un apstrīdētais lēmums netika pietiekami pamatots.

Otrkārt, kā uzskata prasītāja, Komisija, pieļaujot kļūdu tiesību piemērošanā, apstrīdētajā lēmumā ir pieņēmusi Nīderlandes piedāvātos pasākumus Regulas Nr. 659/1999 19. panta 1. punkta izpratnē, pamatojoties uz šīs regulas 19. pantu. Komisijas pieņemtie derīgie pasākumi esot nepietiekami un/vai nepienācīgi, lai nodrošinātu esošā atbalsta saderīgumu ar LESD 107. un 106. pantu. Turklāt Komisija esot kļūdaini piemērojusi LESD 106. panta 2. daļas nosacījumus un nepietiekami pamatojusi savu lēmumu.

Treškārt, prasītāja norāda, ka Komisija pieļāva kļūdu tiesību piemērošanā, neuzsākot LESD 108. panta 2. daļā un Regulā Nr. 659/1999 4. panta 4. punktā paredzēto procedūru.


(1)  Padomes 1999. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (OV L 83, 1. lpp.).


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/53


Prasība, kas celta 2010. gada 6. maijā — Cree/ITSB (“TRUEWHITE”)

(Lieta T-208/10)

2010/C 179/91

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Cree, Inc. (Durham, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvis –V. Schille, Rechtsanwalt)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju otrās padomes 2010. gada 17. februāra lēmumu apelācijas lietā R 985/2009-2;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “TRUEWHITE” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 9. un 11. klasē

Pārbaudītāja lēmums: reģistrācijas pieteikumu noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas (EK) Nr. 207/2009 (1) 4. panta, 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 7. panta 2. punkta pārkāpums, jo attiecīgajai Kopienas preču zīmei esot atšķirtspēja

Regulas (EK) Nr. 207/2009 (2) 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta un 7. panta 2. punkta pārkāpums, jo attiecīgā Kopienas preču zīme neesot aprakstoša


(1)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV 2009, L 78, 1. lpp.)

(2)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV 2009, L 78, 1. lpp.)


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/54


Prasība, kas celta 2010. gada 5. maijā — Deutscher Ring/ITSB (“Deutscher Ring Sachversicherungs-AG”)

(Lieta T-209/10)

2010/C 179/92

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Deutscher Ring Sachversicherungs-AG (Hamburga, Vācija) (pārstāve –A. Busse, Rechtsanwältin)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju pirmās padomes 2010. gada 11. marta lēmumu lietā R 1290/2009-1 un reģistrēt preču zīmi atbilstoši reģistrācijas pieteikumam;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Attiecīgā Kopienas preču zīme: vārdiska preču zīme “Deutscher Ring Sachversicherungs-AG” attiecībā uz pakalpojumiem, kas ietilpst 36. klasē

Pārbaudītāja lēmums: reģistrācijas pieteikumu noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Regulas (EK) Nr. 207/2009 (1) 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta pārkāpums, jo reģistrācijai pieteiktajai preču zīmei esot atšķirtspēja un tā neesot pilnībā aprakstoša


(1)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 1. lpp.).


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/54


Prasība, kas celta 2010. gada 14. maijā — Autogrill España/Komisija

(Lieta T-219/10)

2010/C 179/93

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Autogrill España, SA (Madride, Spānija) (pārstāvji — J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan un R. Calvo Salinero, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

pieņemt un izvērtēt prasības pieteikumā izklāstītos atcelšanas pamatus;

atcelt Komisijas 2009. gada 28. oktobra Lēmuma (atbalsts Nr. C 45/2007, ex NN 51/2007, ex CP 9/2007) par uzņēmuma nemateriālās vērtības norakstīšanu nodokļu mērķiem saistībā ar līdzdalības iegūšanu ārvalsts uzņēmumā 1. panta 1. punktu tiktāl, ciktāl tajā atzīts, ka Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades [Likuma par uzņēmumu ienākuma nodokli konsolidētā redakcija] (TRLIS) 12. panta 5. punktā esot valsts atbalsta aspekti;

pakārtoti — atcelt 4. pantu tiktāl, ciktāl tajā atgūšanas rīkojumu paredzēts piemērot attiecībā uz darījumiem, kas noslēgti pirms pārsūdzētā galīgā lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; un

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šajā prasībā apstrīdētajā lēmumā par nesaderīgu ar kopējo tirgu tiek uzskatīta atbalsta sistēma, ko Spānija saskaņā ar TRLIS 12. panta 5. punktu īsteno atbalstam, ko sniedz saņēmējiem, veicot iegādes Kopienā. Šajā ziņā tajā ir noteikts, ka iepriekš minētajā tiesību normā ir ļauts atskaitīt uzņēmuma nemateriālās vērtības norakstījumu, kas rodas, iegūstot vairāk nekā 5 % līdzdalības nerezidentos uzņēmumos.

Savu prasījumu pamatošanai prasītāja izvirza šādus prasības pamatus:

1)

LESD 107. panta 1. punkta pārkāpums, jo apstrīdētajā lēmumā attiecīgais pasākums tiek uzskatīts par valsts atbalstu. Šajā ziņā tiek apgalvots, ka Komisija neesot pierādījusi, ka izvērtētais nodokļu pasākums dotu “priekšroku konkrētiem uzņēmumiem vai konkrētu preču ražošanai”, kā tas prasīts LESD 107. panta 1. punktā. Komisija vienīgi prezumē, ka tam ir selektīvs raksturs, pamatodamās uz apstākli, ka to piemēro tikai attiecībā uz līdzdalības iegūšanu ārvalsts sabiedrībās, bet ne pašmāju sabiedrībās. Prasītāja uzskata, ka minētā argumentācija esot kļūdaina un cirkulāra, proti, izvērtētā pasākuma — gluži tāpat kā jebkuras citas nodokļu tiesību normas — piemērošana pakārtoti noteiktu objektīvu priekšnosacījumu izpildei šo pasākumu nepadara par de iure vai de facto selektīvu. Komisijas izmantotās argumentācijas automātiskums faktiski liekot par selektīvu prima facie uzskatīt ikvienu nodokļu tiesību normu.

Turklāt gan pasākuma juridiskais vērtējums, gan Spānijas Karalistes iesniegtie statistikas dati apliecina, ka TRLIS 12. panta 5. punkts ir vispārīgs pasākums, kas de iure un de facto ir attiecināms uz visiem uzņēmumiem, kas ir Spānijas uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāji, neatkarīgi no to lieluma, dabas, [darbības] nozares vai izcelsmes.

No otras puses, ar TRLIS 12. panta 5. punktā paredzēto prima facie atšķirīgo attieksmi, kura nebūt nav selektīva priekšrocība, par nodokļu ziņā vienlīdzīgiem tiek padarīti visi — gan pašmāju, gan ārvalsts uzņēmumu — akciju iegādes darījumi, jo, ievērojot, ka nav iespējams īstenot pārrobežu saplūšanas, uzņēmuma nemateriālās vērtības norakstīšana var tikt veikta tikai valsts mērogā un tamdēļ pastāv nodokļu sistēmas tiesību normas, kas to ļauj izdarīt, TRLIS 12. panta 5. punkts faktiski tikai paplašinot šo iespēju attiecībā uz ārvalsts sabiedrību aktīvu iegādi.

Pakārtoti — Komisijas lēmums esot nesamērīgs, jo attiecībā uz kontroles iegūšanu ārvalsts uzņēmumos tas būtu jāpiemēro vismaz tāpat kā attiecībā uz pašmāju uzņēmumu saplūšanām, kuras tādējādi pamato Spānijas sistēmas sistemātika un loģika.

2)

LESD 107. panta 1. punkta pārkāpums, pasākuma labuma guvēju nosakot, pieļautas kļūdas tiesību piemērošanā dēļ.

Pakārtoti un, ja arī tiktu uzskatīts, ka TRLIS 12. panta 5. punktā ir valsts atbalsta aspekti, Komisijai esot bijis jāveic pilnīgs saimnieciskais vērtējums, lai noteiktu, kas ir bijuši atbalsta sistēmas labuma guvēji. Prasītāja uzskata, ka katrā ziņā (pārmērīgi augstas līdzdalības iegādes cenas formā esošā) atbalsta saņēmēji esot līdzdalības atsavinātāji, nevis Komisijas apgalvotie šo pasākumu izmantojušie Spānijas uzņēmumi.

3)

Visbeidzot, prasītāja apgalvo, ka saistībā ar atgūšanas rīkojuma piemērošanu laikā esot pārkāpts tiesiskās paļāvības princips.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/55


Prasība, kas celta 2010. gada 18. maijā — Iberdrola/Komisija

(Lieta T-221/10)

2010/C 179/94

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Iberdrola, SA (Bilbao, Spānija) (pārstāvji — J. Ruiz Calzado, M. Núñez Müller un J. Domínguez Pérez, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt lēmuma 1. panta 1. punktu;

piespriest Komisijai atlīdzināt visus ar tiesvedību saistītos tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šī prasība ir par lēmumu, kurš ir apstrīdēts arī lietā T-219/10 Autogrill España/Komisija.

Prasības pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi iepriekš minētajā lietā izvirzītajiem. Proti, prasītāja apgalvo:

ka Komisija, secinādama, ka TRLIS [Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades — Likuma par uzņēmumu ienākuma nodokli konsolidētā redakcija] 12. panta 5. punktā paredzētais pasākums esot ar iekšējo tirgu nesaderīgs valsts atbalsts, esot pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā tāpēc, ka tā neesot ņēmusi vērā […] no attiecīgā pasākuma izrietošo pozitīvo iedarbību, neapzinādamās, ka tas sekmē citās Līguma normās noteikto mērķu sasniegšanu;

ka Komisija, atkāpdamās no Paziņojuma par tiešajiem nodokļiem [Komisijas 1998. gada 10. decembra Paziņojums par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu pasākumiem, kas saistīti ar tiešajiem nodokļiem uzņēmējdarbībai (OV C 384, 3. lpp.)] vadlīnijām un savas atbilstoši minētajam paziņojumam pieņemtās administratīvās prakses, esot pārkāpusi tiesiskās paļāvības un vienlīdzīgas attieksmes principus;

ka Komisija, neturpinot procedūru (kā tā ir darījusi attiecībā uz iegādēm ārpus Kopienas), lai pierādītu apgalvoto pasākuma selektīvo raksturu un pirms tās pabeigšanas pārbaudītu uzņēmumu saplūšanas praktisko šķēršļu precīzo apjomu, esot pārkāpusi labas pārvaldības principu, saskaņā ar kuru rūpīgi, sīki un objektīvi ir jāpārbauda visi ar lietu saistītie aspekti;

ka Komisija neesot izpildījusi savu pienākumu ievērot Līguma sistemātiku un nodrošināt tiesību normu par valsts atbalsta kontroli un citiem principiem un brīvībām, ko paredz Līgums, kā, piemēram kapitāla brīva aprite un iekšējā tirgus izveide, saskanīgu piemērošanu;

ka apstrīdētais lēmums neesot pietiekami pamatots attiecībā uz noteiktiem Komisijas vērtējuma par pasākuma selektīvo raksturu un tā ietekmi uz konkurenci, kā arī tirdzniecību starp dalībvalstīm svarīgiem aspektiem.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/56


Prasība, kas celta 2010. gada 20. maijā — Regione Puglia/Komisija

(Lieta T-223/10)

2010/C 179/95

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Regione Puglia (Bari, Itālija) (pārstāvji — F. Brunelli, A. Aloia, avvocatos)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Komisijas 2010. gada 26. februāra parāda zīmi Nr. 3241001630;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, honorārus un citus izdevumus, kā arī samaksāt noteiktu atlīdzību par vispārīgiem izdevumiem.

Pamati un galvenie argumenti

Šī prasība tiek celta par 2010. gada 26. februāra parādzīmi, kuru izdeva atbildētāja, īstenojot 2009. gada 22. decembra Lēmumu C(2009) 10350 par daļēju tādas Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) dalības atcelšanu, kura attiecas uz darbības programmu POR Puglia saistībā ar mērķi Nr. 1 (2000.-2006.). Regione Puglia un Itālija apstrīdēja šo lēmumu, proti, lietās T-84/10 (1) un T-117/10 (2).

Savu prasījumu pamatā prasītājs norāda, ka:

2009. gada 2. decembra Lēmums C(2009) 10350 ir prettiesisks, balstoties uz pamatiem un galvenajiem argumentiem, kuri jau tika izvirzīti lietā T-84/10;

pārkāpts Komisijas 2001. gada 2. marta Regulas (EK) Nr. 448/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1260/1999 attiecībā uz procedūru finanšu korekciju izdarīšanai palīdzībā, kas piešķirta no struktūrfondiem (3), 7. panta 2. punkts, kurā ir paredzēts, ka likme ir par 1,5 % lielāka nekā likme, ko Eiropas Centrālā banka piemēro savām galvenajām refinansēšanas darbībām, tiktāl, ciktāl apstrīdētajā parādzīmē ir paredzēta procentu likme, kura sastāv no 2010. gada 1. aprīļa Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētas likmes, pieskaitot klāt 3,5 %.


(1)  OV C 113, 01.05.10., 58. lpp.

(2)  OV vēl nav publicēta.

(3)  OV L 64, 06.03.2001., 13. lpp.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/56


Prasība, kas celta 2010. gada 18. maijā — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/Komisija

(Lieta T-225/10)

2010/C 179/96

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (Bilbao, Spānija) (pārstāvji — J. Buendia Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan un R. Calvo Salinero, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdētā lēmuma 1. panta 1. punktu tiktāl, ciktāl tajā atzīts, ka TRLIS (Texto Refundido de la Ley sobre el Impuesto de Sociedades [Likuma par uzņēmumu ienākuma nodokli konsolidētā redakcija] 12. panta 5. punktā esot valsts atbalsta aspekti;

pakārtoti — atcelt apstrīdētā lēmuma 1. panta 1. punktu tiktāl, ciktāl tajā atzīts, ka TRLIS 12. panta 5. punktā esot valsts atbalsta aspekti gadījumos, kad to piemēro attiecībā uz tādu līdzdalības iegūšanu, kuras rezultātā tiek iegūta kontrole; un

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šī prasība ir vērsta pret lēmumu, kurš ir apstrīdēts arī lietā T-219/10 Autogrill España/Komisija un lietā T-221/10 Iberdrola/Komisija.

Prasības pamati un galvenie argumenti ir līdzīgi iepriekš minētajās lietās izvirzītajiem.

Proti, tiek norādīts uz kļūdām tiesību piemērošanā, pasākumu juridiski kvalificējot par valsts atbalstu un nosakot minētā pasākuma labuma guvēju.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/57


Vispārējās tiesas 2010. gada 11. maija rīkojums — Shetland Islands Council/Komisija

(Lieta T-43/08) (1)

2010/C 179/97

Tiesvedības valoda — angļu

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 92, 12.04.2008.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/57


Vispārējās tiesas 2010. gada 11. maija rīkojums — Shetland Islands Council/Komisija

(Lieta T-44/08) (1)

2010/C 179/98

Tiesvedības valoda — angļu

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 107, 26.04.2008.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/57


Vispārējās tiesas 2010. gada 11. maija rīkojums — Polson u.c./Komisija

(Lieta T-197/08) (1)

2010/C 179/99

Tiesvedības valoda — angļu

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 209, 15.08.2008.


Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/58


Prasība, kas celta 2010. gada 6. maijā — Costa/Komisija

(Lieta F-26/10)

2010/C 179/100

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Antonino Costa (Tjonvila, Francija) (pārstāvji — L. Levi un M. Vandenbussche, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par prasītāja izslēgšanu no 2009. gada paaugstināšanas amatā procedūras un piespriest atbildētājai samaksāt viņam naudas summu morālā kaitējuma atlīdzināšanai

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu par prasītāja izslēgšanu no 2009. gada paaugstināšanas amatā procedūras, kurš viņam tika darīts zināms 2009. gada 22. novembrī;

atcelt tiktāl, ciktāl tas vajadzīgs, 2010. gada 27. janvāra lēmumu par sūdzības noraidīšanu;

tādējādi noteikt atbildētājai pienākumu pienācīgi atsākt 2009. gada paaugstināšanas amatā procedūru, tajā iekļaujot prasītāju;

piespriest atbildētājai samaksāt naudas summu EUR 25 000 apmērā morālā kaitējuma atlīdzināšanai;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/58


Prasība, kas celta 2010. gada 5. maijā — Begue u.c./Komisija

(Lieta F-27/10)

2010/C 179/101

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Christian Begue (Marcy, Francija) un citi (pārstāvis — A. Woimant, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, kurā prasītājiem atteikts ar atpakaļejošu spēku samaksāt Civildienesta noteikumu 56.b pantā paredzēto pabalstu [piemaksu] par gatavību darbam

Prasītāju prasījumi:

atcelt iestādes, kura ir pilnvarota slēgt darba līgumus, lēmumu (Nr. R/467/09), kurā noraidītas prasītāju “sūdzības” par 2009. gada 3. septembra lēmumu, kurā noraidīts lūgums ar atpakaļejošu spēku samaksāt Civildienesta noteikumu 56.b pantā paredzēto pabalstu [piemaksu] par gatavību darbam;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/58


Prasība, kas celta 2010. gada 7. maijā — Mioni/Komisija

(Lieta F-28/10)

2010/C 179/102

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Brisele, Beļģija) (pārstāvis — L. Vogel, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru tiek izbeigta prasītājam iepriekš piešķirtā ekspatriācijas pabalsta izmaksa

Prasītāja prasījumi:

atcelt iestādes, kura ir pilnvarota slēgt darba līgumus, 2009. gada 18. jūnija lēmumu, ar kuru tika izbeigta ekspatriācijas pabalsta izmaksa, kurš prasītājam iepriekš bija ticis piešķirts saskaņā ar Civildienesta noteikumu VII pielikuma 4. pantu, kā arī iestādes, kura ir pilnvarota slēgt darba līgumus, 2010. gada 28. janvāra lēmumu, ar kuru tika noraidīta prasītāja 2009. gada 2. oktobrī iesniegtā sūdzība;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/59


Prasība, kas celta 2010. gada 11. maijā — Lorenzo/EESK

(Lieta F-29/10)

2010/C 179/103

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Guillermo Lorenzo (Brisele, Beļģija) (pārstāvis — N. Lhoëst, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Strīda priekšmets un apraksts

Lēmuma neiekļaut prasītāju to ierēdņu vidū, kuri saskaņā ar 2009. gada paaugstināšanu amatā paaugstināti AD13 pakāpē, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt EESK iecēlējienstitūcijas lēmumu, kas pieņemts un publicēts 2009. gada 30. jūnijā, neiekļaut prasītāja vārdu to ierēdņu sarakstā, kuri saskaņā ar 2009. gada paaugstināšanu amatā paaugstināti AD13 pakāpē;

ciktāl nepieciešams, atcelt EESK iecēlējienstitūcijas 2010. gada 5. februāra lēmumu, ar kuru ir noraidīta sūdzība, ko iesniedza prasītājs saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/59


Prasība, kas celta 2010. gada 12. maijā — de Fays/Komisija

(Lieta F-30/10)

2010/C 179/104

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Philippe de Fays (Malèves Sainte Marie Wastinnes, Beļģija) (pārstāvis — N. Soldatos, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru prasītājam atteikts atzīt viņa slimību par arodslimību

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2009. gada 8. septembra un 2010. gada 12. februāra lēmumus un atzīt, ka kopš 2005. gada 15. maija prasītajam ir iestājusies darbnespēja arodslimības dēļ;

pakārtoti — atkārtoti nozīmēt ārstu komisiju, kura sastāvētu no ārstiem — jonizējošā starojuma izraisīto slimību ekspertiem un kuras uzdevumus būtu noteikt vai savas profesionālās darbības ietvaros prasītājs tika pakļauts riskam saslimt ar jonizējošā starojuma izraisītu slimību;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/59


Prasība, kas celta 2010. gada 14. maijā — Guittet/Komisija

(Lieta F-31/10)

2010/C 179/105

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Christian Guittet (Kannas, Francija) (pārstāvis — L. Levi, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, prasība atcelt lēmumu, ar ko tiek izbeigta saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. pantu uzsāktā procedūra saistībā ar pastāvīgas invaliditātes pakāpes 64,5 % apmērā piešķiršanu prasītājam, un, otrkārt, prasība atlīdzināt prasītājam radušos mantisko un morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2009. gada 27. jūlija lēmumu, ar ko tiek izbeigta saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. pantu uzsāktā procedūra saistībā ar 2003. gada 8. decembrī ar prasītāju notikušo nelaimes gadījumu;

ciktāl nepieciešams, atcelt 2010. gada 16. februāra lēmumu, ar ko tiek noraidīta prasītāja sūdzība;

tā rezultātā, nolemt, ka pastāvīgas daļējas invaliditātes pakāpe ir jānosaka, pamatojoties uz nelaimes brīdī un līdz 2006. gada 1. janvārim spēkā esošajiem noteikumiem un novērtēšanas skalu; un ka atbilstoši Civildienesta noteikumu 73. pantam iesniegtais prasītāja lūgums ir jāpārskata objektīvai, neatkarīgai un neitrālai ārstu komisijai, kas ir spējīga strādāt ātri, pilnīgi neatkarīgi un objektīvi;

piespriest atbildētājai samaksāt nokavējuma procentus par nesamaksātajām summām saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. pantu, piemērojot 12 % likmi par periodu, kas sācies vēlākais 2004. gada 8. decembrī, līdz pat pilnīgai attiecīgās summas izmaksāšanai;

piespriest atbildētājai atlīdzināt zaudējumus, kas ex æquo et bono novērtēti EUR 50 000 apmērā saistībā ar pieņemtā lēmuma rezultātā radušos morālo kaitējumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt zaudējumus, kas novērtēti EUR 15 000 apmērā saistībā ar mantisko kaitējumu, kas radies pieņemtā lēmuma rezultātā;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


3.7.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 179/60


Prasība, kas celta 2010. gada 14. maijā — Wilk/Komisija

(Lieta F-32/10)

2010/C 179/106

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Christian Wilk (Trīre, Vācija) (pārstāvis — R. Adam, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumus, ar kuriem pēc prasītāja laulības šķiršanas tiek uzdots atgūt pusi no prasītajam izmaksātā iekārtošanās pabalsta, kā arī prasība atlīdzināt zaudējumus

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2009. gada 20. augusta un 2009. gada 8. septembra lēmumus, ar kuriem tiek uzdots atgūt it kā pārmaksātās summas;

atcelt Komisijas 2010. gada 15. februāra lēmumu, ar kuru apstiprināta šīs atgūšanas pamatotība;

piespriest Komisijai atlīdzināt tās atgūto summu līdz ar likumiskajiem procentiem, sākot no atgūšanas dienas līdz summas pilnīgai samaksai;

piespriest Komisijai atlīdzināt zaudējumus par smaga kaitējuma nodarīšanu prasītāja tēlam un reputācijai;

pakārtoti — saglabāt prasītājam tiesības pieprasīt papildu zaudējumu un procentu atlīdzināšanu par nodarīto kaitējumu;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.