ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.132.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 132

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 21. maijs


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

2010/C 132/01

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par negadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā

1

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2010/C 132/02

Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

6

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2010/C 132/03

Euro maiņas kurss

9

2010/C 132/04

Dotāciju saraksts, kuras piešķirtas 2009. finanšu gadam budžeta pozīcijā 05.08.06(publicēts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2208/2002)

10

2010/C 132/05

Paziņojums importētājiem – Tunzivju imports ES no Kolumbijas un Salvadoras

15

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2010/C 132/06

Likvidācijas procedūra – Lēmums (2010. gada 15. marta Rīkojums EHA/662/2010) par uzņēmuma Seguros Mercurio, S.A. likvidācijas procedūras uzsākšanu (Publicēts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/17/EK par apdrošināšanas sabiedrību sanāciju un darbības izbeigšanu)

16

 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2010/C 132/07

Nīderlandes Karalistes ekonomikas ministra paziņojums atbilstīgi 3. panta 2. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei

17

2010/C 132/08

Nīderlandes Karalistes ekonomikas ministra paziņojums atbilstīgi 3. panta 2. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei

19

 

Labojumi

2010/C 132/09

Labojums Iepriekšējā paziņojumā par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV) (Šis teksts atceļ un aizstāj to tekstu, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 126 2010. gada 18. maijā, 16. lpp.)

20

LV

 


I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

ATZINUMI

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

21.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 132/1


Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par negadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā

2010/C 132/01

EIROPAS DATU AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪTĀJS,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 16. pantu,

ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un jo īpaši tās 8. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (1),

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti un jo īpaši tās 41. pantu (2),

IR PIEŅĒMIS ŠO ATZINUMU.

I.   IEVADS

1.

2009. gada 29. oktobrī Komisija pieņēma priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par negadījumu un incidentu izmeklēšanu un novēršanu civilajā aviācijā (3). Ierosinātā regula ir paredzēta, lai aizstātu Padomes Direktīvu 94/56/EK, ar ko nosaka civilās aviācijas nelaimes gadījumu un starpgadījumu izmeklēšanas pamatprincipus (4).

2.

Konsultācijas ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju (EDAU) nenotika, kā to paredz Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punkts. Tādēļ šis atzinums ir sagatavots, pamatojoties uz minētās regulas 41. panta 2. punktu. EDAU iesaka iekļaut priekšlikuma preambulā atsauci uz šo atzinumu.

3.

Kopumā, lai gan EDAU pauž nožēlu par to, ka nav notikušas konsultācijas saskaņā ar noteikto kārtību, ar gandarījumu var norādīt, ka priekšlikumā ir iekļauti datu aizsardzības aspekti. Dažās normās ir uzsvērts, ka paredzētie pasākumi nav pretrunā Direktīvai 95/46/EK un ka datu konfidencialitāte ir viens no vairākiem būtiskiem priekšlikuma aspektiem.

4.

Tomēr EDAU ir konstatējis dažus trūkumus un neskaidrības tiktāl, ciktāl ir skarta personas datu aizsardzība. II nodaļā ir izklāstīts priekšlikuma konteksts un pamatojums, savukārt III nodaļā ir sniegti komentāri.

II.   PRIEKŠLIKUMA KONTEKSTS UN PAMATOJUMS

5.

Priekšlikuma mērķis ir atjaunināt spēkā esošo regulējumu gaisa negadījumu izmeklēšanas jomā. Pirms 15 gadiem pieņemtie iepriekšējie noteikumi vairs neatbilst jaunajai kopējā aviācijas tirgus situācijai un kompetencei, kas vajadzīga, lai pārzinātu daudz sarežģītākas gaisa kuģu sistēmas. Arvien lielākas dalībvalstu izmeklēšanas spēju atšķirības ir pamatojums, lai izstrādātu jaunus pamata nosacījumus nolūkā atbalstīt valstu izmeklēšanas iestāžu sadarbību un koordināciju.

6.

Tādēļ priekšlikums visvairāk ir vērsts uz civilās aviācijas drošības izmeklēšanas iestāžu tīkla izveidi, lai sekmētu mērķtiecīgāku sadarbību. Tāpat arī tas paredz saistošus noteikumus, kuru galvenais mērķis ir formulēt valsts izmeklēšanas iestāžu un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) tiesības un pienākumus, nodrošinot slepenas informācijas aizsardzību un nosakot vienotas prasības drošuma rekomendāciju apstrādes izpratnē.

7.

EDAU nav nekādu apsvērumu par priekšlikuma vispārējo mērķi, un uzraudzītājs pilnībā atbalsta ierosināto iniciatīvu, kas ir paredzēta, lai uzlabotu izmeklēšanas efektivitāti un tādējādi novērstu nākotnē iespējamus gaisa kuģu negadījumus. Turpmāk minētie apsvērumi ir saistīti galvenokārt ar tiem priekšlikuma aspektiem, kas ietekmē personas datu aizsardzību, tostarp jo īpaši pasažieru sarakstos iekļauto datu, ziņu par cietušajiem, viņu ģimenēm, lieciniekiem, kā arī lidmašīnu apkalpi, apstrādi dažādos izmeklēšanas posmos un attiecas uz informācijas apmaiņu starp izmeklēšanas iestādēm.

III.   PRIEKŠLIKUMA ANALĪZE

III.1.   Priekšlikuma mērķis

8.

Trešajā rindkopā un 1. pantā ir atsauce uz priekšlikuma skaidrojumu memorandā jau minēto ierobežojumu, saskaņā ar kuru vienīgais drošības izmeklēšanas mērķis ir novērst negadījumus un incidentus nākotnē, nevis sadalīt vainu un atbildību. EDAU ir gandarīts par šo precizējumu, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 45/2001 4. pantā un Direktīvas 95/46/EK 6. pantā paredzētajam mērķa ierobežošanas principam. Saskaņā ar šiem noteikumiem personas datus apstrādā konkrētam, skaidram un leģitīmam mērķim un tos nevar pēc tam apstrādāt veidā, kas neatbilst šādam mērķim.

9.

Lai gan šāds mērķa ierobežojums ir skaidri noteikts priekšlikuma sākumā, ir svarīgi, lai neviens izņēmums nebūtu pretrunā šā principa būtībai, kā paskaidrots III.4.–III.6. punktā.

10.

EDAU norāda, ka līdztekus galvenajam mērķim – aviācijas drošības uzlabošanai – regulas projekts paredz arī personas datu vākšanu nolūkā sniegt palīdzību cietušajiem un viņu ģimenēm (23. pants). EDAU nesaskata nekādu saistību starp šo mērķi un drošības izmeklēšanas mērķi. Tomēr regulas 1. pantu varētu papildināt, lai pienācīgi iekļautu regulā abus šos aspektus.

III.2.   Informācijas vākšana

11.

Priekšlikumā ir detalizēti aprakstīts plašs tās informācijas klāsts, kurai var piekļūt atbildīgie izmeklētāji. Jo īpaši tas ietver personas datus, piemēram, tos, kas iekļauti lidojuma reģistratorā un jebkādus citus ierakstus, bojāgājušo līķu vai gaisa kuģa ekspluatācijā iesaistīto personu ekspertīzes rezultātus, kā arī izmeklētāji var nopratināt lieciniekus, pieprasot viņiem atklāt attiecīgu informāciju vai uzrādīt pierādījumus.

12.

Šī informācija ir pieejama atbildīgajam izmeklētājam, viņa ekspertiem un padomdevējiem, kā arī akreditētiem pārstāvjiem tiktāl, ciktāl tā viņiem ir jāzina. Arī EASA ir tiesības piekļūt noteiktai informācija, piedaloties izmeklēšanā atbildīgā izmeklētāja uzraudzībā ar dažiem izņēmumiem, tostarp, ja liecinieks ir lūdzis neizpaust sniegto liecību.

13.

Priekšlikums paredz arī noteikumus, saskaņā ar kuriem var publiskot pasažieru sarakstu. Šajā gadījumā tas ir saistīts ne tikai ar mērķi veikt izmeklēšanu, bet arī ar vajadzību sazināties ar ģimenēm un medicīniskās palīdzības vienībām.

14.

EDAU ir gandarīts par to, ka priekšlikumā ir detalizēti izstrādāti noteikumi par personas datu vākšanu saistībā ar sasniedzamo mērķi, kas atbilst datu aizsardzības tiesību normās paredzētajam nepieciešamības principam. (5)

III.3.   Personas datu glabāšana

15.

Lai gan EDAU izprot vajadzību ievākt izvērstu informāciju, tostarp personas datus, kā minēts iepriekš, tomēr uzraudzītājs vēlas uzsvērt, ka ir jāparedz stingri noteikumi attiecībā uz datu glabāšanu un izpaušanu trešām personām.

16.

Tiktāl, ciktāl tas skar glabāšanu, priekšlikuma 14. pantā ir paredzēta vajadzība saglabāt dokumentus, materiālus un ierakstus tādu iemeslu dēļ, kas ir acīmredzami saistīti ar izmeklēšanu. Tomēr priekšlikumā nav nevienas norādes par šādas informācijas glabāšanas termiņu. Saskaņā ar datu aizsardzības principiem (6) personas datus glabā “formā, kas ļauj identificēt datu subjektus ne ilgāk, kā vajadzīgs nolūkiem, kādos dati ir savākti vai kādos tos pēc tam apstrādā”. Tātad personas datus būtībā vajadzētu dzēst, tiklīdz ir pabeigta izmeklēšana, vai arī glabāt anonīmā formā, ja pilnīga dzēšana nav iespējama (7). Ir jānorāda un jāpamato jebkādi iemesli, kādēļ identificējamus datus vajadzētu glabāt ilgāk, iekļaujot kritērijus, lai noteiktu tās personas, kurām ir tiesības glabāt datus. Šajā saistībā priekšlikumā vajadzētu iekļaut attiecīgu noteikumu, kas vienlīdz vienādi attiektos uz jebkādiem personas datiem, ar kuriem notiek apmaiņa tīklā.

III.4.   Informācijas pieejamība un publiskošana

17.

Lai gan priekšlikumā kopumā ir norādīts, ka personas datus var izmantot tikai par izmeklēšanu atbildīgas puses vienīgi izmeklēšanas mērķiem, tekstā ir iekļauti vairāki plaši izņēmumi (8).

18.

Tas attiecas uz liecinieku liecībām, kuras var padarīt pieejamas vai izmantot arī citiem mērķiem, ne tikai drošības izmeklēšanai, ja vien liecinieks tam piekrīt (15. panta 1. punkta a) apakšpunkts). EDAU atgādina, ka šādai liecinieka piekrišanai ir jābūt brīvprātīgai, konkrētai un apzinātai, un turpmāka informācijas izmantošana nevar būt saistīta ar mērķi, kas nav savienojams ar drošības izmeklēšanu. Ja šie nosacījumi nav ievēroti, piekrišanu nevar izmantot kā pamatu turpmākai personas datu izmantošanai. Šis komentārs attiecas arī uz piekrišanas izmantošanu, lai atkāptos no mērķa ierobežošanas principa ierakstu gadījumā (16. pants).

19.

Priekšlikuma 15. pants paredz arī plašus izņēmumus, kas attiecas uz jebkāda veida slepenu ar drošību saistītu informāciju (9). Šo informāciju, kurai būtībā piemēro īpašu aizsardzību pret ļaunprātīgu izmantošanu, tomēr var atklāt jebkādiem citiem mērķiem, kas nav saistīti ar drošības izmeklēšanu, ja par tieslietu administrāciju atbildīgā iestāde dalībvalstī pieņem šādu lēmumu, ņemot vērā svarīgākas intereses un līdzsvaru starp ieguvumiem, ko var nodrošināt informācijas atklāšana, un negatīvās sekas, kuras tas varētu izraisīt gan valsts, gan starptautiskās mērogā attiecībā uz izmeklēšanu un civilās aviācijas drošības vadību. EDAU uzskata, ka šis izņēmums juridiski nav pietiekami precīzs. Jo īpaši neskaidrs ir jēdziens “par tieslietu administrāciju atbildīgā iestāde”. Valsts iestādes (piemēram, tieslietu departamenta) pieņemts administratīvs lēmums nebūtu tikpat leģitīms kā tiesas pieņemts lēmums, vērtējot konkrētu gadījumu. Arī gadījumā, ja lēmumu pieņem tiesa, ir jāparedz stingri noteikumi – papildus tam, ka konkrētais mērķis ir paredzēts likumā un ka ir svarīgākas sabiedrības intereses (10), ir jāņem vērā arī datu subjektu intereses un pamattiesības. Proti, apstrādes leģitimitāti var ietekmēt tas, ka drošības izmeklēšanas laikā personas sniegto personisko informāciju var izmantot pret šādu personu tiesas procesa gadījumā. EDAU aicina skaidrot šo izņēmumu un noteikt precīzu kārtību, tostarp stingrākas garantijas saistībā ar datu subjekta pamattiesību aizsardzību.

20.

Tāpat arī uzraudzītājs aicina definēt vienu no šajā pantā minētajiem slepenas drošības informācijas veidiem, proti, “īpaši slepena un privāta informācija”. Direktīvā 95/46/EK ir paredzēta slepenu datu definīcija, taču nav skaidrs, vai priekšlikums atsaucas uz šo definīciju. Ja mērķis ir aptvert un vēl vairāk paplašināt slepenu datu jēdzienu, kā ir definēts Direktīvā 95/46/EK, piemērotāka terminoloģija varētu atsaukties uz informāciju, kurai ir īpaši intīmas un privātas iezīmes, tostarp slepeni dati Direktīvas 95/46/EK izpratnē, kā arī definīcijā ir jāiekļauj citi personas datu piemēri. To vajadzētu precīzi noteikt priekšlikuma 2. pantā (“Definīcijas”) vai 15. pantā.

21.

Tāpat būtībā ir aizsargāti arī ieraksti, taču tos dažos gadījumos var padarīt pieejamus vai izmantot citiem mērķiem, tostarp lidojumderīguma vai apkopes mērķiem, ja ieraksti nav atpazīstami vai tiek atklāti saskaņā ar drošības procedūrām. Šie izņēmumi ir alternatīvi un nav pilnīgi. EDAU rodas jautājums, kādēļ ierakstus nevajadzētu padarīt neatpazīstamus, tas ir, nenoteikt tiem anonimitāti (11), jo kopumā ir jāpamato, kādēļ lidojumderīguma vai apkopes mērķiem ir vajadzīga identificējamu personas datu apstrāde. Turklāt trešais izņēmums, kas atļauj informācijas atklāšanu saskaņā ar drošības procedūrām, ir pārāk neskaidrs un nesamērīgs. Šādu izņēmumu vajadzētu svītrot, ja vien nav paredzēti konkrēti leģitīmi mērķi.

22.

Tādam pašam anonimitātes noteikšanas principam viennozīmīgi vajadzētu attiekties uz informācijas paziņošanu, kas paredzēta priekšlikuma 8., 17. un 18. pantā saistībā ar tīklu un informācijas paziņošanu. EDAU šajā saistībā ir gandarīts, ka ir minēts profesionālā noslēpuma pienākums un pienākums paziņot tikai atbilstošu informāciju attiecīgajām ieinteresētajām personām. Tāpat arī uzraudzītājs atbalsta 19. panta 2. punktā minēto principu, saskaņā ar kuru izmeklēšanas ziņojumā ir jāaizsargā negadījumā vai incidentā iesaistīto personu anonimitāte.

23.

Visbeidzot arī atsevišķi nosacījumi ir jāpiemēro pasažieru saraksta publiskošanai. Pašreizējais princips paredz, ka sarakstu var publicēt tikai pēc tam, kad ir informētas visu pasažieru ģimenes, savukārt dalībvalstis var izlemt saglabāt sarakstu konfidencialitāti. EDAU uzskata, ka ir jānosaka pretējs princips. Sarakstam ir jānosaka konfidencialitāte, taču dalībvalstis varētu konkrētos gadījumos un saskaņā ar leģitīmu pamatu publiskot šo sarakstu pēc tam, kad ir informētas visas ģimenes un ir iegūta to piekrišana radinieku vārdu publiskošanai. EDAU attiecīgi iesaka labot 22. panta 3. punktu.

III.5.   Informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm un trešām valstīm

24.

Viens no galvenajiem regulas projekta mērķiem ir izveidot tīklu, lai izmeklēšanas iestādes varētu apmainīties ar informāciju un pieredzi. Saskaņā ar priekšlikuma projekta 8. panta 6. punktu tīklā iesaistījušās drošības izmeklēšanas iestādes apmainās ar jebkādu tām pieejamo informāciju regulas piemērošanas kontekstā. Tās veic visus nepieciešamos pasākumus, lai garantētu šādas informācijas konfidencialitāti saskaņā ar piemērojamajiem valstu vai Kopienas tiesību aktiem.

25.

EDAU ir gandarīts par paredzētajiem pasākumiem tiktāl, ciktāl ir skarta informācijas konfidencialitāte, un jo īpaši attiecībā uz pienākumu neatklāt informāciju, kuru Komisija uzskata par konfidenciālu. Tiktāl, ciktāl personas dati tiek apstrādāti tīklā, EDAU uzskata, ka šīs garantijas vajadzētu papildināt ar pienākumu nodrošināt šādu datu precizitāti, to iespējamos labojumus un dzēšanu, ko vienlaicīgi veiktu visi tīkla dalībnieki, kas apstrādā šādus personas datus.

26.

Vajadzētu precizēt 15. panta 3. punktā minētā repozitorija nozīmi saistībā ar informācijas apriti tīklā. Proti, vajadzētu skaidri noteikt (kā ir neoficiāli paziņots EDAU), ka centrālais repozitorijs nekādā veidā nav pieslēgts tīklam un neietver personas datus. EDAU šajā saistībā norāda, ka, piemēram, tāda informācija kā reisa numurs, var ļaut netieši atklāt personas, kuras bija iesaistītas gaisa kuģa negadījumā vai incidentā. Regulā ir vismaz jānosaka, ka repozitorijā glabāto informāciju nevar izmantot, lai atklātu gaisa kuģa negadījumā vai incidentā iesaistītās personas.

27.

EDAU piebilst, ka uzaicināt pievienoties tīklam var arī novērotājus un ekspertus, kas var būt arī lidsabiedrību vai gaisa kuģu ražotāju pārstāvji. Viņiem būtu piekļuve tādai pašai informācijai kā tīkla dalībniekiem, izņemot gadījumus, ja Komisija, izvērtējot katru konkrēto gadījumu, nolemj noteikt informācijai konfidencialitāti un ierobežot piekļuvi tai. Šāds noteikums nozīmē, ka trešām personām var būt iespēja piekļūt personas datiem, kas ir saistīti, piemēram, ar cietušajiem vai lieciniekiem, ja šādus datus neuzskata par konfidenciāliem. EDAU uzskata, ka šā priekšlikuma kontekstā personas dati vienmēr ir jāuzskata par konfidenciāliem. Ja tas nav attiecināms, piekļuvi personas datiem vajadzētu ierobežot tiktāl, ciktāl tas skar trešās personas.

28.

Tas ir vēl svarīgāk, ja eksperti vai novērotāji pārstāv trešās valstis, vai arī, ja izmeklēšanu veic kopīgi ar tādu trešo valstu izmeklētājiem, kuras nenodrošina atbilstošu aizsardzības līmeni. Priekšlikumu varētu papildināt ar noteikumu, kas paredz, ka personas datus nevar nodot tādu trešo valstu pārstāvjiem, kuras nenodrošina atbilstošu aizsardzības līmeni, izņemot gadījumus, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi (12). Tas jo īpaši attiektos uz 8. pantu par tīklu un 18. pantu par informācijas paziņošanas nosacījumiem.

29.

Arī šie apsvērumi ir saistīti ar jau minēto vispārējo personas datu anonimitātes principu procesa agrīnajā stadijā, tiklīdz identificēšana vairs nav vajadzīga izmeklēšanas veikšanai, kā jau ir minēts III nodaļā. 3.

III.6.   Komisijas un EASA loma

30.

EDAU norāda, ka Komisija un EASA ir iesaistīta tīkla darbībā (7. un 8. pants) un tām ir tiesības noteiktā apmērā piedalīties drošības izmeklēšanā (9. pants). EDAU atgādina, ka šīm abām iestādēm personas dati ir jāapstrādā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 un EDAU uzraudzībā. Regulu vajadzētu papildināt ar attiecīgu noteikumu.

31.

EDAU aicina precizēt apjomu, kādā tīklu vadīs Komisija, izmantojot Eiropas Savienības tehnisko infrastruktūru. Ja mērķis ir izmantot jau esošo tīklu, ir precīzi jānorāda un jāpamato jebkāds plāns, saskaņā ar kuru nodrošinās tā sadarbspēju ar esošajām datubāzēm. EDAU uzsver nepieciešamību nodrošināt drošu tīklu, kas ir pieejams tikai priekšlikumā izklāstītajiem mērķiem un pilnvarotajām ieinteresētajām personām. Juridiskās noteiktības labad tekstā vajadzētu precīzi noteikt Komisijas un EASA, (13) kā arī jebkādu citu ES iestāžu, kuras būs iesaistītas tīkla pārvaldībā, lomu un pienākumus.

IV.   SECINĀJUMI

32.

EDAU ir gandarīts par to, ka regula ir nepārprotami piemērojama, nenodarot kaitējumu Direktīvai 95/46/EK, un attiecīgi tajā noteiktā apmērā ir ņemti vērā datu aizsardzības principi. Tomēr, ņemot vērā kontekstu, kādā tiek apstrādāti personas dati, uzraudzītājs uzskata, ka regulu vajadzētu papildināt ar īpašiem noteikumiem, lai nodrošinātu datu korektu apstrādi.

33.

Tas ir vēl jo vairāk nepieciešams, ņemot vērā apstākļus, kādos apstrādā datus – tie būs galvenokārt saistīti ar personām, kuras tieši vai netieši ietekmē smags negadījums un/vai tuvinieku zaudēšana. Tas pamato vajadzību efektīvi aizsargāt viņu tiesības un stingru personas datu nodošanas vai publiskošanas ierobežojumu.

34.

Ņemot vērā to, ka priekšlikuma mērķis ir atvieglot negadījumu vai incidentu izmeklēšanu un ka personas dati tiek iegūti tikai šādas izmeklēšanas vajadzībām, šādi dati noteikti ir jādzēš vai jānosaka tiem anonimitāte, cik drīz ātri iespējams, un ne tikai noslēguma ziņojuma posmā. To vajadzētu nodrošināt, iekļaujot regulā horizontālo nosacījumu.

35.

EDAU iesaka arī:

precīzi definēt un ierobežot mērķa ierobežojuma principa izņēmumus,

paredzēt noteiktu personas datu glabāšanas termiņu,

nodrošināt koordinētu kārtību, kādā piekļūst personas datiem, labo un/vai dzēš tos, jo īpaši to nodošanas dalībvalstīm ar tīkla starpniecību kontekstā,

noteikt, ka personas datus trešo valstu pārstāvjiem var nodot tikai gadījumā, ja viņi nodrošina atbilstošu aizsardzības līmeni,

precizēt Komisijas un EASA lomu un pienākumus, ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 45/2001 piemērošanu.

Briselē, 2010. gada 4. februārī

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Peter HUSTINX


(1)  OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.

(2)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.

(3)  COM(2009) 611 galīgā redakcija.

(4)  OV L 319, 12.12.1994., 14. lpp.

(5)  Regulas (EK) Nr. 45/2001 4. pants un Direktīvas 95/46/EK 6. pants.

(6)  Regulas (EK) Nr. 45/2001 4. panta e) apakšpunkts un Direktīvas 95/46/EK 6. panta e) apakšpunkts.

(7)  Anonimitātes piešķiršanu saprot kā datu pārveidi tādā veidā, lai pēc tam vairs nevarētu atpazīt konkrēto personu. Dažiem informācijas veidiem, piemēram, balss ierakstiem, pilnīgas anonimitātes piemērošana nebūs iespējama, un tieši tādēļ ir vajadzīgas stingrākas garantijas, lai nepieļautu datu ļaunprātīgu izmantošanu.

(8)  Ar EDAU 2008. gada novembrī notika konsultācijas saistībā ar saskaņošanas procedūru attiecībā uz priekšlikumu Direktīvai, ar kuru nosaka negadījumu izmeklēšanas pamatprincipus jūrniecības nozarē. Ņemot vērā abu šo kontekstu analoģiju, III.4. punktā ir iekļauti tādi paši jautājumi un komentāri, piemēram, atbilde uz iepriekšējo konsultāciju, koncentrēšanās uz līdzsvaru, kas ir jāatrod starp informācijas atklāšanu izmeklēšanas gaitā un datu aizsardzību.

(9)  Tas ietver informāciju saistībā ar lieciniekiem, saziņu starp personām, kuras bija iesaistītas gaisa kuģa ekspluatācijā, vai gaisa satiksmes vadības vienību ierakstus. Tas attiecas arī uz tādu “īpaši slepenu” informāciju kā informācija par veselības stāvokli.

(10)  Jāpiebilst, ka Direktīva 95/46/EK pieļauj mērķa ierobežojuma principa izņēmumus tikai gadījumā, ja tie ir paredzēti likumā un tas ir vajadzīgs, lai ievērotu noteiktas sabiedrības intereses saskaņā ar 13. panta noteikumiem.

(11)  Anonimitātes piešķiršana atbilstu samērīguma principam, ja to izprot kā pilnīgas anonimitātes noteikšanu, tas ir, ja pēc tam vairs nav iespējams identificēt konkrētu personu (sk. 5 zemsvītras piezīmi).

(12)  Regulas (EK) Nr. 45/2001 9. pants un Direktīvas 95/46/EK 26. pants.

(13)  Tostarp precizēt šādus aspektus: kas administrēs piekļuves tīklam tiesības un kas garantēs tā integritāti.


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

21.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 132/6


Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

2010/C 132/02

Lēmuma pieņemšanas datums

7.4.2010.

Atbalsts Nr.

N 480/09

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Sicilia

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Juridiskais pamats

Misura 221 del PSR Sicilia 2007-2013 «Primo imboschimento di terreni agricoli»

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Atbalsts mežsaimniecības nozarei

Atbalsta veids

Tiešais piešķīrums

Budžets

Gada maksimālie izdevumi: EUR 56,06 miljoni

Kopējā maksimālā summa: EUR 224,27 miljoni

Atbalsta intensitāte

70 %, 80 % vai 100 % no attiecināmajām izmaksām

Atbalsta ilgums

2010.–2013.

Tautsaimniecības nozares

Mežsaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Regione Siciliana

Assessorato Agricoltura e Foreste — Dipartimento foreste

Viale Regione Siciliana 2246

90145 Palermo PA

ITALIA

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

24.3.2010.

Atbalsts Nr.

N 635/09

Dalībvalsts

Polija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

Pomoc dla sektora leśnego – Rekultywacja na cele przyrodnicze zdegradowanych terenów powojskowych

Juridiskais pamats

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Mērķis

Atbalsts meža nozarei

Atbalsta veids

Tiešais piešķīrums

Budžets

PLN 130 miljoni

Atbalsta intensitāte

85 %

Atbalsta ilgums

2010.–2015.

Tautsaimniecības nozares

Mežsaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa

POLSKA/POLAND

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

7.4.2010.

Atbalsts Nr.

N 64/10

Dalībvalsts

Itālija

Reģions

Umbria

Nosaukums (un/vai saņēmēja nosaukums)

«Investimenti a finalità ambientale nelle foreste pubbliche» Misura 227, azione a), PSR Umbria 2007-2013

Juridiskais pamats

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Umbria 2007-2013, decisione C(2009) 10316 del15 dicembre 2009

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Atbalsts mežsaimniecības nozarei

Atbalsta veids

Tiešais piešķīrums

Budžets

Gada maksimālie izdevumi: EUR 2,625 miljoni

Kopējā maksimālā summa: EUR 10,50 miljoni

Atbalsta intensitāte

Līdz 100 % no attiecināmajām izmaksām

Atbalsta ilgums

31.12.2013.

Tautsaimniecības nozares

Mežsaimniecība

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Regione Umbria

Via Mario Angeloni 61

06124 Perugia PG

ITALIA

Cita informācija

Lēmuma autentiskais(-ie) teksts(-i) bez konfidenciālās informācijas ir pieejams(-i):

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

21.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 132/9


Euro maiņas kurss (1)

2010. gada 20. maijs

2010/C 132/03

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,2334

JPY

Japānas jena

111,93

DKK

Dānijas krona

7,4422

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,86440

SEK

Zviedrijas krona

9,7388

CHF

Šveices franks

1,4179

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

8,0450

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

25,913

EEK

Igaunijas krona

15,6466

HUF

Ungārijas forints

283,00

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7074

PLN

Polijas zlots

4,1880

RON

Rumānijas leja

4,2031

TRY

Turcijas lira

1,9625

AUD

Austrālijas dolārs

1,4920

CAD

Kanādas dolārs

1,3120

HKD

Hongkongas dolārs

9,6233

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,8412

SGD

Singapūras dolārs

1,7389

KRW

Dienvidkorejas vona

1 473,34

ZAR

Dienvidāfrikas rands

9,8041

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

8,4215

HRK

Horvātijas kuna

7,2680

IDR

Indonēzijas rūpija

11 297,49

MYR

Malaizijas ringits

4,0400

PHP

Filipīnu peso

56,720

RUB

Krievijas rublis

38,5590

THB

Taizemes bāts

39,931

BRL

Brazīlijas reāls

2,3067

MXN

Meksikas peso

16,1134

INR

Indijas rūpija

57,7540


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


21.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 132/10


Dotāciju saraksts, kuras piešķirtas 2009. finanšu gadam budžeta pozīcijā 05.08.06

(publicēts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2208/2002)

2010/C 132/04

ĪPAŠIE INFORMĒŠANAS PASĀKUMI

Pieteikuma iesniedzēja nosaukums (akronīms)

Pieteikuma iesniedzēja pilns nosaukums

Iela

Pasta indekss

Pilsēta

Valsts

Piešķirtā summa (EUR)

Līdzfinansējums %

Nosaukums/Apraksts

Documentary.dk ApS

Documentary.dk ApS

Det Gule Pakhus, Chr. IX Vej 1 A

5600

Faaborg

Dānija

200 000,00

53,29 %

PĀRTIKA UN LAUKSAIMNIECĪBA EIROPĀ 2020. GADĀ

Audiovizuālā produkcija

PK “Agromedia”

“Production House Agromedia” Ltd.

Vazkresenie blvd. 1

1330

Sofia

Bulgārija

91 697,90

50,00 %

KLP – Eiropas modelis rentablai lauksaimniecībai

Informācijas kampaņa

Hoferichter & Jacobs GmbH

Hoferichter & Jacobs Gesellschaft für audiovisuelle Medien und Kommunikationstechnologien mbH

Alte Schönhauser Str. 9

10119

Berlin

Vācija

100 000,00

48,34 %

ES dibinātājvalstis – Mūsdienīgas pieejas. Ceļā uz mūsdienīgu lauksaimniecību.

Audiovizuālā produkcija

FWA

Asbl Fédération Wallonne de l'Agriculture – Etudes Information

Chaussée de Namur 47

5030

Gembloux

Beļģija

26 408,90

50,00 %

KLP darbības un mērķu popularizēšana.

Audiovizuālā produkcija

Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales

Chambre d'agriculture des Pyrénées orientales

19 avenue de Grande Bretagne

66025

Perpignan

Francija

30 445,00

50,00 %

Vasarā pieejamo augļu un dārzeņu popularizēšana jauniešiem. Kā Vidusjūras reģiona bērniem izskaidrot KLP?

Informācijas kampaņa. Pasākums skolā

IDC de Cuenca

Asociación Instituto de Desarrollo Comunitario de Cuenca

C/ Segóbriga 7

16001

Cuenca

Spānija

23 921,00

50,00 %

KLP un Vidusjūras valstu tradicionālais uzturs (līdzsvarots un veselīgs uzturs)

Informācijas kampaņa. Pasākums skolā

EPKK (ECAC)

MTÜ Eesti Põllumajandus–Kaubanduskoda Estonian Chamber of Agriculture and Commerce

Vilmsi 53 g

10147

Tallin

Igaunija

92 887,50

75,00 %

KLP pasākumi Igaunijā un Latvijā izdevīgi ir ikvienam.

Informācijas kampaņa

FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

ul. Wspólna 30

00-930

Warszawa

Polija

27 000,00

66,60 %

Reformētās kopējās lauksaimniecības politikas paziņošana – konference par atjaunojamu energoresursu avotiem – jauns uzdevums Polijas lauku apvidos

Informācijas kampaņa

Regione Campania

Regione Campania – Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario

Via S. Lucia 81

80132

Napoli

Itālija

158 982,50

50,00 %

KLP: lauksaimniecība, vide un sabiedrība

Informācijas kampaņa. Pasākums skolā un audiovizuālā produkcija

ARM – CCIAA di Roma

Azienda Romana Mercati, Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma

Via de’Burrò 147

00186

Roma

Itālija

95 865,75

50,00 %

Lauki skolā. KLP mācības Romas skolās. 2. gads

Informācijas kampaņa. Pasākums skolā

ASAJA Sevilla

Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Sevilla

Av. San Francisco Javier 9, 3a pta, Edificio Sevilla-2

41018

Sevilla

Spānija

109 505,00

50,00 %

Eiropas jauno lauksaimnieku kongress ASAJA-CEJA“KLP pēc 2013.gada: lauksaimnieku lomas stiprināšana atbilstoši Eiropas sabiedrības vajadzībām.”

Seminārs/Konference

AGRI AWARE

Agricultural Awareness Trust

Waverley Office Park, Old Naas Road, Bluebell

Dublin 12

Dublin

Īrija

59 292,00

50,00 %

CAPA Better Fit For You! (KLP piemērota tieši tavām vajadzībām)

Informācijas kampaņa

INTERBEV

Association Nationale Interprofessionelle du Bétail et des Viandes

149 rue de Bercy

75595

Paris Cedex 12

Francija

31 332,00

50,00 %

Eiropas jauno ganu tikšanās.

Informācijas kampaņa ar studentiem, kuri piedalās ES konkursos

A.L.P.A.

Associazione Lavoratori Produttori dell’Agroalimentare

Via B. Musolino 15-19-21

00153

Roma

Itālija

128 040,69

50,00 %

Lauksaimnieki-bioloģiskās daudzveidības veicinātāji lauksaimniecībā

Informācijas kampaņa

ANAPTIXIAKI A.M.TH

ANAPTIXIAKI ETERIA A.M.TH S.A.

Michail Karaoli 74

67100

Xanthi

Grieķija

31 392,99

50,00 %

Informācijas kampaņa Austrummaķedonijas un Traķijas reģiona lauksaimniekiem par viņu iespējām izmantot ES finansētās lauksaimniecības programmas un iemācīties, kā izmantot jaunus alternatīvus audzēšanas veidus

Informācijas kampaņa

Euromontana

Euromontana – European Association for mountain areas

11 rue de la Baume

75008

Paris

Francija

76 224,95

50,00 %

Eiropas kalnu “kapitāls” – kā pašvaldības un zemes apsaimniekošana sniedz pozitīvus ārējos faktorus Eiropas sabiedrībai, attiecīgā politika un iespējas

Seminārs/Konference

Eesti Külaliikumine Kodukant

Eesti Külaliikumine Kodukant

Väike-Ameerika 19-220

10129

Tallin

Igaunija

42 565,00

50,00 %

Kodukant organizētais Igaunijas ciemu parlaments. Aktīvi ciemi palīdz nodrošināt lauku apvidu ilgtspēju

Seminārs/Konference

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

COMUNITA’ MONTANA DI CAMERINO

Via Venanzio Varano 2

62032

Camerino

Itālija

51 500,00

47,98 %

FAST (Farmers Are STewards of Countryside ) – Lauki – Lauksaimnieki ir lauku sargātāji

Seminārs/Konference

Chambre d'agriculture de la Drôme

Chambre d'agriculture de la Drôme

2 Bvld Vauban, BP 121

26001

Valence

Francija

50 823,54

50,00 %

KLP kā līdzeklis, lai uzlabotu lauksaimniecības praksi un attīstītu bioloģisko lauksaimniecību

Stendi gadatirgos

RRA severne Primorske

RRA severne Primorske Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica

Mednarodni prehod 6, Vrtojba

SL-5290

Šempeter pri Gorici

Slovēnija

47 750,00

50,00 %

Ceļojums pa ES lauksaimniecību 2009

Informācijas kampaņa

ARSIAL

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Via Rodolfo Lanciani 38

00162

Roma

Itālija

105 000,00

50,00 %

Veselīgs uzturs. Veicināt augļu un dārzeņu patēriņu Lazio pamatskolās

Informācijas kampaņa. Pasākums skolā

CSA

Collectif Stratégies Alimentaires asbl

Boulevard Leopold II, 184D

1080

Bruxelles/Brussel

Beļģija

20 720,00

50,00 %

KLP budžets, lai novērstu ilgtspējīgas attīstības būtiskākās problēmas

Seminārs/Konference

CCIAA Firenze

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Firenze (CCIAA)

Piazza dei Giudici 3

50122

Firenze

Itālija

17 635,00

50,00 %

KLP reformas. Jauninājumi un izaugsme, lai veicinātu ilgtspējīgu un uz tirgu orientētu lauksaimniecību

Seminārs/Konference

FdP

Fundacja dla Polski

ul. L. Narbutta 20/33

02-541

Warszawa

Polija

29 862,50

50,00 %

Informācijas kampaņa par jauno Kopējo lauksaimniecības politiku. Ilgtspējīgas attīstības dzinējspēks lauku apvidos: veicināt un atbalstīt tradicionālo un reģionam raksturīgo pārtikas produktu kvalitāti

Informācijas kampaņa

SCF

Scottish Crofting Foundation

Lochalsh Business Park, Auchtertyre

IV40 8EG

Kyle of Lochalsh

Apvienotā Karaliste

20 308,00

50,00 %

Mazie lauksaimnieki. Lauku attīstības mugurkauls vai šķērslis efektivitātei?

Seminārs/Konference

Regione Lazio

Assessorato all’Agricoltura della Regione Lazio

Via Rosa Raimondi Garibaldi 7

00145

Roma

Itālija

121 225,00

50,00 %

“Zemes garša”

Informācijas kampaņa

UUAA

Unión Agrarias — UPA

Doutor Maceira 13, bajo

15706

Santiago de Compostela

Spānija

54 753,25

50,00 %

KLP un jaunas problēmas lauku apvidos

Informācijas kampaņa

CeRSAA

Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola

Regione Rollo 98

17031

Albenga

Itālija

66 750,34

50,00 %

AgriCultura News

Audiovizuālā produkcija

I.C.R.

Istituto Cooperativo di Ricerca s.c.

Via Cinthia Parco San Paolo 25

80126

Napoli

Itālija

42 883,50

50,00 %

KLP reforma un Eiropas lauksaimniecības innovatīvie aspekti

Seminārs/Konference

FFRF

Fundación Félix Rodríguez de la Fuente

Plaza de las Cortes, 5, 5o

28014

Madrid

Spānija

23 340,00

50,00 %

Informācijas kampaņa lauksaimniecības gadatirgos

Informācijas kampaņa

KPIR

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza

Przysiek 75

87-134

Zławieś Wielka

Polija

53 186,00

50,00 %

Cuyavian – Pomeranian reģiona lauksaimnieku, lauksaimniecības nozares ieinteresēto personu un lauku iedzīvotāju sagatavošana saistībā ar KLP darbību un ieguvumiem

Informācijas kampaņa

UPA

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos

C/ Augustín de Betancourt 17, 3o

28003

Madrid

Spānija

197 955,90

50,00 %

KLP pēc 2013. Kādu KLP vēlamies un kāda KLP mums vajadzīga.

Seminārs/Konference

COPA

Committee of Professional Agricultural Organisations in the European Union

61 rue de Trèves

1040

Bruxelles/Brussels

Beļģija

200 000,00

48,51 %

Eiropas lauksaimniecība. Eiropas foto izstāde.

Vizuālā produkcija

AGRYA

Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége

Váci út 134/C VI. 28.

1138

Budapest

Ungārija

71 240,50

50,00 %

Kopējai lauksaimniecības politikai piešķirto resursu izmantošana. Piemēram, jauniem lauksaimniekiem.

Informācijas apmaiņas vizītes

DSSM-UNIBA

Università degli Studi di Bari-Dipartimento per lo Studio delle Società Mediterranee

Piazza Cesare Battisti 1

70121

Bari

Itālija

34 965,00

50,00 %

Informācijas kampaņa par jauno KLP Apulia reģionā, kas paredzēta universitātēm un lauksaimniecības nozares ieinteresētajām personām

Informācijas kampaņa

DINAMICA

DINAMICA Soc. Cons. a r.l.

Via Bigari 3

40128

Bologna

Itālija

45 000,00

49,38 %

Kopējās lauksaimniecības politika Emilia-Romagna reģionā. Starp inovāciju un tradīciju.

Informācijas kampaņa

CEJA

European Council of Young Farmers

Rue Belliard 23A — Boîte 8

1040

Bruxelles/Brussels

Beļģija

78 377,00

50,00 %

Jauno lauksaimnieku skatījums nākotnē. Jauna pieeja interaktīvajai lauksaimniecībai.

Informācijas kampaņa.

Kopā īpašie informēšanas pasākumi

2 658 836,71

 


SAISTĪBAS, KAS IR SPĒKĀ 2009. GADĀ ATTIECĪBĀ UZ DOTĀCIJĀM, KURAS PIEŠĶIRTAS IEPRIEKŠĒJOS GADOS

Pieteikuma iesniedzēja nosaukums (akronīms)

Pieteikuma iesniedzēja pilns nosaukums

Iela

Pasta indekss

Pilsēta

Valsts

Piešķirtā summa (EUR)

Līdzfinansējums %

Nosaukums/Apraksts

Cia Grossetto

Confederazione italiana agricoltori di Grosseto

Via Monterosa 130

58100

Grosseto

Itālija

65 035,00

49,89 %

“Jaunā KLP. Iespējas lauksaimniecībā, lai veicinātu konkurētspējīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecību Grosseto

Seminārs/Konference

Cipa-At Umbria

Centro Istruzione Professionale e Assistenza Tecnica della Confederazione Italiana Agricoltori Dell’Umbria

Via Mario Angeloni 1

06125

Perugia

Itālija

104 621,53

50,00 %

Agripolis – Informācija par lauksaimniecības politiku un sabiedrību”

Seminārs/Konference

Ehne

Ehne

Plaza Simon Bolivar, 14

01003

Vitoria-Gasteiz

Spānija

5 497,20

50,00 %

“Pieredzes apmaiņas Eiropas jauno lauksaimnieku vidū. KLP kā līdzeklis ilgtspējīgas lauku attīstības veidošanā”

Seminārs/Konference

Dotāciju kopsumma, kuras piešķirtas iepriekšējos gados

175 153,73

 

Kopsumma

2 833 990,44

 

Tikai informatīviem nolūkiem:

DOTĀCIJAS, KAS PIEŠĶIRTAS 2009. GADĀ, BET KURAS PIETEIKUMA IESNIEDZĒJS IR ATCĒLIS TAJĀ PAŠĀ GADĀ (NAV FINANSIĀLAS IETEKMES)

Pieteikuma iesniedzēja nosaukums (akronīms)

Pieteikuma iesniedzēja pilns nosaukums

Iela

Pasta indekss

Pilsēta

Valsts

Piešķirtā summa (EUR)

Līdzfinansējums %

Nosaukums/Apraksts

Coldiretti

Confederazione Nazionale Coldiretti

Via XXIV Maggio 43

00187

Roma

Itālija

165 233,00

50,00 %

“Jaunas problēmas KLP saistībā ar finanšu perspektīvu”

Seminārs/Konference

Atcelto dotāciju kopsumma

165 233,00

 


21.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 132/15


Paziņojums importētājiem

Tunzivju imports ES no Kolumbijas un Salvadoras

2010/C 132/05

Eiropas Komisija informē Eiropas Savienības uzņēmējus par to, ka pastāv pamatotas šaubas par pareizu preferenču režīma piemērošanu un Eiropas Savienībai iesniegto izcelsmes pierādījumu attiecināmību saistībā ar konservētām tunzivīm un saldētām tunzivju filejām (HS apakšpozīcija 1604 14), kas ievestas no Kolumbijas un Salvadoras.

Vairāku izmeklēšanu rezultātā konstatēts, ka ievērojams daudzums HS apakšpozīcijā 1604 14 ietilpstošu konservētu tunzivju un saldētu tunzivju fileju ir deklarētas kā Kolumbijas vai Salvadoras izcelsmes preces, kaut arī to izcelsme ir citviet.

Turklāt nevar izslēgt, ka sūtījumi tiek importēti no citām valstīm, kuras gūst labumu no vispārējās preferenču sistēmas (VPS), vienlaikus nepildot VPS izcelsmes noteikumu prasības attiecībā uz izcelsmes kumulāciju.

Tāpēc Eiropas Savienības uzņēmēji, kas deklarē un/vai iesniedz dokumentārus pierādījumus par iepriekš minēto produktu izcelsmi, tiek aicināti ievērot nepieciešamo piesardzību, ņemot vērā to, ka attiecīgo preču laišana brīvā apgrozībā var izraisīt muitas parādu un krāpniecību, kas kaitē Eiropas Savienības finanšu interesēm. Uz vēlāku tāda muitas parāda iegrāmatošanu, kas radies iepriekšminēto apstākļu rezultātā, attiecas 220. panta 2. punkta b) apakšpunkta piektās daļas noteikumi Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) Nr. 2913/92 (1) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi.


(1)  OV L 302, 19.10.1992, 1. lpp.


DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

21.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 132/16


Likvidācijas procedūra

Lēmums (2010. gada 15. marta Rīkojums EHA/662/2010) par uzņēmuma Seguros Mercurio, S.A. likvidācijas procedūras uzsākšanu

(Publicēts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/17/EK par apdrošināšanas sabiedrību sanāciju un darbības izbeigšanu)

2010/C 132/06

Apdrošināšanas sabiedrība

Seguros Mercurio, S.A.

Cl Alfonso Gómez, 45 A

28037 Madrid

ESPAÑA

Lēmuma pieņemšanas datums, spēkā stāšanās datums un lēmuma veids

Datums

:

2010. gada 15. marts

Stāšanās spēkā

:

2010. gada 15. marts

Lēmuma veids

:

Ministra rīkojums

Kompetentās iestādes

Ministerio de Economía y Hacienda (Ekonomikas un finanšu ministrija)

Amats

:

Ministra de Economía y Hacienda (Ekonomikas un finanšu ministre)

Vārds

:

Elena

Uzvārds

:

Salgado Méndez

Adrese

:

Cl Alcalá, 9

28046 Madrid

ESPAÑA

Uzraudzības iestāde

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Apdrošināšanas un pensiju fondu ģenerāldirektorāts)

Amats

:

Director General de Seguros y Fondos de Pensiones (Apdrošināšanas un pensiju fondu ģenerāldirektors)

Vārds

:

Ricardo

Uzvārds

:

Lozano Aragüés

Adrese

:

P o Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

Ieceltais likvidators

Consorcio de Compensacion de Seguros

Amats:

Director General (ģenerāldirektors)

Vārds:

Ignacio

Uzvārds:

Machetti Bermejo

Adrese:

P o Castellana, 44

28046 Madrid

ESPAÑA

Tālr.

+34 913395500

Fakss

+34 913395678

E-pasts

actividadliquidadora@consorseguros.es

Piemērojamie tiesību akti

Spānijas tiesību akti

29. decembra Karaliskais likumdošanas dekrēts Nr. 6/2004, ar ko apstiprina pārskatīto likuma par privātās apdrošināšanas organizāciju un uzraudzību tekstu.

2004. gada 29. decembra Karaliskais likumdošanas dekrēts Nr. 7/2004, ar ko apstiprina pārskatīto Consorcio de Compensación de Seguros statūtu tekstu.

1986. gada 22. augusta Karaliskais likumdošanas dekrēts Nr. 2020/1986, ar ko apstiprina apdrošināšanas sabiedrību likvidācijas komisijas darbības noteikumus.


V Atzinumi

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

21.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 132/17


Nīderlandes Karalistes ekonomikas ministra paziņojums atbilstīgi 3. panta 2. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei

2010/C 132/07

Nīderlandes Karalistes ekonomikas ministrs paziņo, ka ir saņemts pieteikums atļaujai veikt ogļūdeņražu ieguvi apgabalā, kura nosaukums ir Hemelum.

Attiecīgais apgabals atrodas Frīzlandes provincē, un to norobežo taisnas līnijas starp punktu pāriem A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I, I-J, J-K, K-L, L-M, M-N, N-O, O-P, P-Q, Q-R, R-S, S-T, T-U un U-A.

Minēto punktu koordinātas ir šādas.

Punkts

X

Y

A

151 275,00

565 000,00

B

165 000,00

565 000,00

C

180 637,50

565 000,00

D

179 050,00

564 000,00

E

174 450,00

559 650,00

F

167 525,00

550 570,00

G

172 746,50

545 447,70

H

169 310,00

540 380,00

I

167 193,00

538 089,00

J

165 603,00

538 059,00

K

160 102,00

540 480,00

L

157 527,00

539 778,00

M

154 614,00

541 169,00

N

152 050,00

544 069,00

O

153 237,00

545 873,00

P

155 538,00

547 332,00

Q

154 835,00

550 837,00

R

155 786,00

551 727,00

S

154 947,00

557 285,00

T

155 404,00

558 703,00

U

153 145,00

56 366,00

Norādīto punktu atrašanās vieta ir izteikta ar ģeogrāfiskajām koordinātām, kas aprēķinātas saskaņā ar Rijks Driehoeksmeting (RD) sistēmu.

Saskaņā ar šo robežu aprakstu attiecīgā teritorija ir 450,4 km2.

Ekonomikas ministrs ar šo aicina iesniegt konkurējošus pieteikumus atļaujai veikt ogļūdeņražu meklēšanu apgabalā, ko ierobežo minētie punkti un koordinātas, norādot uz iepriekš minētās direktīvas ievaddaļu un Likuma par derīgo izrakteņu ieguvi (Mijnbouwwet – Staatsblad 2002., Nr. 542) 15. pantu.

Par atļauju izsniegšanu atbildīgā iestāde ir Ekonomikas ministrija. Kritēriji, noteikumi un prasības, kuras paredzētas minētās direktīvas 5. panta 1. un 2. punktā un 6. panta 2. punktā, ir iekļauti Likumā par derīgo izrakteņu ieguvi (Mijnbouwwet – Staatsblad 2002., Nr. 542).

Pieteikumus var iesniegt 13 nedēļu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, nosūtot tos Ekonomikas ministrijai uz šādu adresi:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Pēc minētā termiņa beigām saņemtie pieteikumi netiks izskatīti.

Lēmumu par pieteikumiem pieņem divpadsmit mēnešu laikā pēc minētā termiņa beigām.

Sīkāku informāciju iespējams saņemt no E.J. Hoppel k-ga, zvanot pa tālruņa numuru: +31 703797088.


21.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 132/19


Nīderlandes Karalistes ekonomikas ministra paziņojums atbilstīgi 3. panta 2. punktam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 94/22/EK par atļauju piešķiršanas un izmantošanas noteikumiem ogļūdeņražu meklēšanai, izpētei un ieguvei

2010/C 132/08

Nīderlandes Karalistes ekonomikas ministrs paziņo, ka ir saņemts pieteikums atļaujai veikt ogļūdeņražu meklēšanu blokā T1, kas norādīts kartē, kura pievienota kā 3. pielikums Derīgo izrakteņu ieguves noteikumiem (Staatscourant 2002., Nr. 245). Attiecīgo bloka segmentu apzīmē kā F13b.

Ekonomikas ministrs ar šo aicina iesniegt konkurējošus pieteikumus atļaujai veikt ogļūdeņražu meklēšanu Nīderlandes kontinentālā šelfa blokā T1, norādot uz iepriekš minētās direktīvas ievaddaļu un Likuma par derīgo izrakteņu ieguvi (Mijnbouwwet – Staatsblad 2002., Nr. 542) 15. pantu.

Bloka T1 platība ir 1,3 km2.

Par atļauju izsniegšanu atbildīgā iestāde ir Ekonomikas ministrija. Kritēriji, noteikumi un prasības, kuras paredzētas minētās direktīvas 5. panta 1. un 2. punktā un 6. panta 2. punktā, ir iekļauti Likumā par derīgo izrakteņu ieguvi (Mijnbouwwet – Staatsblad 2002., Nr. 542).

Pieteikumus var iesniegt 13 nedēļu laikā pēc šā paziņojuma publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, nosūtot tos Ekonomikas ministrijai uz šādu adresi:

De Minister van Economische Zaken

ter attentie van J.C. De Groot, directeur Energiemarkt

ALP/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Pēc minētā termiņa beigām saņemtie pieteikumi netiks izskatīti.

Lēmumu par pieteikumiem pieņem divpadsmit mēnešu laikā pēc minētā termiņa beigām.

Sīkāku informāciju iespējams saņemt no E.J. Hoppel, zvanot pa tālruņa numuru +31 703797088.


Labojumi

21.5.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 132/20


Labojums Iepriekšējā paziņojumā par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV)

(Šis teksts atceļ un aizstāj to tekstu, kas publicēts “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” C 126 2010. gada 18. maijā, 16. lpp. )

2010/C 132/09

 

“Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1.

Komisija 2010. gada 7. maijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums Gazprom Germania GmbH (Gazprom Germania, Vācija), ko pilnībā kontrolē OAO Gazprom (Gazprom, Krievijas Federācija), un uzņēmums A2A Spa (A2A, Itālija) Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu PremiumGas S.p.A. (PremiumGas, Itālija), iegādājoties akcijas sabiedrībā, kas veido kopuzņēmumu.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Gazprom Germania: gāzes tirdzniecība Eiropā un Neatkarīgo Valstu Savienībā (NVS) (2), kā arī gāzes infrastruktūras būvniecība,

A2A: darbojas galvenokārt Itālijā elektroenerģijas, gāzes piegādes, centralizētas siltumapgādes un atkritumu apstrādes jomā,

PremiumGas: dabasgāzes piegāde Itālijā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Eiropas Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Eiropas Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc sākotnējās publikācijas datuma. Novērojumus Eiropas Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5740 – Gazprom/A2A/JV uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  NVS valstis ir Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Kazahstāna, Kirgizstāna, Krievijas Federācija, Moldova, Tadžikistāna, Turkmenistāna, Ukraina un Uzbekistāna.”