ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2010.019.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 19

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

53. sējums
2010. gada 26. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

I   Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

 

ATZINUMI

 

Eiropas Centrālā banka

2010/C 019/01

Eiropas Centrālās bankas atzinums (2010. gada 11. janvāris) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/71/EK un Direktīvu 2004/109/EK (CON/2010/6)

1

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU, STRUKTŪRU, BIROJU UN AĢENTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Komisija

2010/C 019/02

Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem – Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu ( 1 )

5

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU, STRUKTŪRU, BIROJU UN AĢENTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Eiropas Parlaments

2010/C 019/03

Lēmums

9

 

Eiropas Komisija

2010/C 019/04

Euro maiņas kurss

10

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2010/C 019/05

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) ( 1 )

11

2010/C 019/06

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) ( 1 )

16

2010/C 019/07

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regulu) ( 1 )

21

2010/C 019/08

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) ( 1 )

26

 

V   Atzinumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Parlaments

2010/C 019/09

Paziņojums par brīvu amata vietu PE/121/S

30

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2010/C 019/10

Valsts atbalsts – Rumānija – Valsts atbalsts C 36/09 (ex NN 56/09) – Galvojums Oltchim saskaņā ar Pagaidu shēmu – Uzaicinājums iesniegt piezīmes saskaņā ar EK līguma 88. panta 2. punktu ( 1 )

31

 

CITI TIESĪBU AKTI

 

Eiropas Komisija

2010/C 019/11

Regulu (ES) Nr. 70/2010 ir pievienotas sarakstam, kas minēts 2., 3. un 7. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

43

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 


I Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

ATZINUMI

Eiropas Centrālā banka

26.1.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 19/1


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2010. gada 11. janvāris)

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza

Direktīvu 2003/71/EK un Direktīvu 2004/109/EK

(CON/2010/6)

2010/C 19/01

Ievads un juridiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2009. gada 14. oktobrī saņēma Eiropas Savienības Padomes lūgumu sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un Direktīvu 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētajā tirgū (1) (turpmāk – “ierosinātā direktīva”).

ECB kompetence sniegt atzinumu balstās uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktu un 282. panta 5. punktu, jo ierosinātā direktīva satur noteikumus, kas ietekmē Eiropas Centrālo banku sistēmas uzdevumu sniegt palīdzību tādas politikas sekmīgā īstenošanā, kas attiecas finanšu sistēmas stabilitāti, kā noteikts Līguma 127. panta 5. punktā. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas Reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Šajā atzinumā iekļautie apsvērumi neskar ECB atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 1998/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK, 2006/49/EK un 2009/65/EK attiecībā uz Eiropas Banku iestādes, Eiropas Apdrošināšanas un fondēto pensiju iestādes un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes pilnvarām (2).

1.   Vispārīgi apsvērumi

1.1.

ECB atzinīgi vērtē mērķi stiprināt ieguldītāju aizsardzību, vienkāršojot un padarot vieglāk lasāmu prospektos iekļauto informāciju. Ieguldītājiem un regulatoriem būtu noderīgs precīzs informācijas kopsavilkums, kurā ietverta pamatinformācija par vērtspapīriem un iesaistītajām personām, kā arī norādīts atbildības apjoms par kopsavilkumā iekļauto informāciju, jo īpaši attiecībā uz mazāk standartizētiem vērtspapīriem, piem., ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem un cita veida nodrošinātiem vērtspapīriem, t. sk., nodrošinātām obligācijām. Tas nodrošinās salīdzināšanas iespēju ne tikai aktīvu grupu starpā, bet arī vērtspapīru salīdzināšanas iespēju aktīvu grupas ietvaros.

1.2.

Šajā sakarā ECB īpaši atzinīgi novērtē ECB, kompetento iestāžu un nozares pārstāvju pašreizējo dialogu par iespēju izveidot atsauces datu standartu attiecībā uz vērtspapīriem un emitentiem, lai ar starptautiskas publiskās infrastruktūras palīdzību šos datus darītu pieejamus politikas veidotājiem, regulatoriem un finanšu tirgiem. Šāda infrastruktūra visām ieinteresētajām personām sniegs augstas kvalitātes datus, kas nepieciešami, lai sagatavotu savlaicīgāku un uzticamāku analīzi attiecībā uz arvien sarežģītākiem finanšu tirgiem, jo īpaši satricinājumu periodos (3).

2.   Īpaši apsvērumi

Informācijas atklāšana par centrālās bankas aizdevuma operācijām saskaņā ar ES tiesību aktiem

2.1.

Direktīva 2003/71/EK (4), Direktīva 2004/109/EK (5) un citi ES tiesību (6) akti satur dažādas informācijas izpaušanas prasības, kas paredzētas tirgu informēšanai un ieguldītāju aizsardzībai. Dažas no šīm direktīvām paredz izņēmumus informācijas izpaušanas prasībās. Jo īpaši saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 8. panta 2. punktu: “Izcelsmes dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut atsevišķas tādas informācijas izlaišanu prospektā, kas paredzēta šajā direktīvā vai izpildes pasākumos, kuri minēti 7. panta 1. punktā, ja tā uzskata, ka: a) šādas informācijas izpaušana būtu pretrunā sabiedrības interesēm”. Direktīvā 2004/109/EK līdzīgs atbrīvojums nav paredzēts.

2.2.

Ir jāizstrādā precīzs tiesiskais regulējums, lai veicinātu vienmērīgu un ātru centrālās bankas aizdevumu vai citu likviditātes iespēju norisi, t. sk. krīzes situācijās, kā to parādīja nesenā finanšu krīze. Šajā sakarā informācijai par aizdevumiem vai likviditātes iespējām, ko centrālā banka sniegusi konkrētai kredītiestādei, t. sk. ārkārtas likviditātes palīdzību, jāpiemēro konfidencialitātes režīms, lai veicinātu finanšu sistēmas stabilitāti kopumā un saglabātu sabiedrības uzticību krīzes periodā. Iepriekš minētais atbrīvojums saskaņā ar Direktīvas 2003/71/EK 8. panta 2. punktu iespējams varētu tikt izmantots kā tiesiskais pamats tam, lai dažos gadījumos neatklātu informāciju par centrālo banku operācijām, t. sk. ārkārtas likviditātes palīdzību. Tomēr atbrīvojums no informācijas izpaušanas pienākuma skaidri jānorāda visos attiecīgajos ES tiesību aktos. Turklāt finanšu sistēmas raitai darbībai nepieciešams, lai tiktu noteikts skaidrs izņēmums, jo katra atsevišķa gadījuma izvērtēšana var radīt strupceļa situāciju gadījumos, kuros ir nepieciešama ātra rīcība. Šajā nolūkā pielikumā izteikti priekšlikumi grozījumiem Direktīvās 2003/71/EK un 2004/109/EK, kā arī atbilstoši grozījumi jāiekļauj visos ES tiesību aktos, kas paredz informācijas izpaušanas prasības.

2.3.

ECB ir gatava šajā jautājumā sadarboties ar Komisiju.

3.   Redakcionāli priekšlikumi

Gadījumos, kuros ECB iesaka grozīt ierosināto direktīvu, konkrēti redakcionālie priekšlikumi un paskaidrojumi ir izklāstīti pielikumā.

Frankfurtē pie Mainas, 2010. gada 11. janvārī

ECB prezidents

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 0491 galīgā redakcija.

(2)  COM(2009) 0576 galīgā redakcija.

(3)  Sk. “Remarks on the future of European financial regulation and supervision”, ECB prezidenta Jean-Claude TRICHET runa Eiropas Vērtspapīru regulatoru komitejā 2009. gada 23. februārī, Parīzē, pieejama http://www.ecb.europa.eu

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīva 2003/71/EK par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību, un par Direktīvas 2001/34/EK grozījumiem, OV L 345, 31.12.2003., 64. lpp.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 15. decembra Direktīva 2004/109/EK par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK, OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.

(6)  Proti, Padomes 1978. gada 25. jūlija ceturtā Direktīva 78/660/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem, OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp.; Padomes 1983. gada 13. jūnija septītā Direktīva 78/660/EEK, kas pamatojas uz Līguma 54. panta 3. punkta g) apakšpunktu un attiecas uz konsolidētajiem pārskatiem, OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp.; Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīva 2003/6/EK par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un tirgus manipulācijām (tirgus ļaunprātīgu izmantošanu), OV L 96, 12.4.2003., 16. lpp.


PIELIKUMS

Redakcionāli priekšlikumi

Komisijas ierosinātais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (1)

1. grozījums

Direktīvas 2003/71/EK 2. panta 1. punkta e) apakšpunkta i) daļa

“e)

“kvalificēti ieguldītāji” ir:

i)

personas vai tiesību subjekti, kas tiek uzskatīti par profesionāliem klientiem vai pret kuriem pēc pieprasījuma izturas kā pret profesionāliem klientiem saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK II pielikumu, vai kuri tiek atzīti par atbilstošiem darījuma partneriem saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK 24. pantu;”

“e)

“kvalificēti ieguldītāji” ir:

i)

personas vai tiesību subjekti, kas tiek uzskatīti par profesionāliem klientiem vai pret kuriem pēc pieprasījuma izturas kā pret profesionāliem klientiem saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK II pielikumu, vai kuri tiek atzīti par atbilstošiem darījuma partneriem saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK 24. pantu. Personas vai tiesību subjekti, pret kuriem pēc pieprasījuma izturas kā pret neprofesionāliem klientiem saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK II pielikumu, nevar tikt uzskatīti par kvalificētiem ieguldītājiem.”

Paskaidrojums:

Kvalificēta ieguldītāja definīcija Direktīvā 2003/17/EK nepārprotami aptver ECB un centrālās bankas (2. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļa), un tādēļ pienākums publicēt prospektu netiek piemērots gadījumos, ja vērtspapīru piedāvājums attiecas vienīgi uz tām (3. panta 2. punkta a) apakšpunkts). Ierosinātajā direktīvā vairs nav tiešas atsauces uz ECB un centrālajām bankām kā kvalificētiem ieguldītājiem, bet ierosinātā jaunā “kvalificēta ieguldītāja” definīcija aptver “personas vai tiesību subjektus, kas tiek uzskatīti par profesionāliem klientiem vai pret kuriem pēc pieprasījuma izturas kā pret profesionāliem klientiem saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK II pielikumu, vai kuri tiek atzīti par atbilstošiem darījuma partneriem saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK 24. pantu”. ECB un centrālās bankas ir gan profesionāls klients, gan atbilstošs darījuma partneris, un ECB saprot, ka tās tiks arī turpmāk uzskatītas par kvalificētiem ieguldītājiem. Tomēr ierosinātajā direktīvā nav precizēts režīms, kas tiks piemērots profesionāliem klientiem pret kuriem pēc pieprasījuma izturas kā pret neprofesionāliem klientiem saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK II pielikumu. Precizitātes nolūkā un atbilstoši Komisijas grozījumu mērķim (sk. Ierosinātās direktīvas 6. apsvērumu) ierosinātais grozījums saskaņo profesionālo klientu un atbilstošo darījuma partneru sarakstu Direktīvā 2004/39/EK un kvalificēto ieguldītāju sarakstu Direktīvā 2003/71/EK.

2. grozījums

Direktīvas 2003/71/EK 8. panta 2.a punkts (jauns)

Nav teksta

“2.a   Prospekts un tā papildinājumi neietver informāciju par centrālās bankas aizdevumiem vai citām likviditātes iespējām (t. sk. ārkārtas likviditātes palīdzības sniegšanu), ko konkrētai kredītiestādei sniedz ECBS centrālā banka.

Paskaidrojums:

Centrālās bankas aizdevuma operācijām (t. sk. ārkārtas likviditātes palīdzības sniegšanai) par labu konkrētai kredītiestādei nepieciešams piemērot konfidencialitātes režīmu, lai veicinātu finanšu sistēmas stabilitāti un nepalielinātu nevajadzīgu spriedzi sistēmā. Finanšu sistēmas raitai darbībai ir nepieciešams, lai tiktu noteikts skaidrs izņēmums, jo katra atsevišķa gadījuma izvērtēšana var radīt strupceļa situāciju gadījumos, kuros ir nepieciešama ātra rīcība.

3. grozījums

Direktīvas 2004/109/EK 8. panta 4. punkts (jauns)

Nav teksta

“4.   Informācija, kas sniegta saskaņā ar 4., 5. un 6. pantu, neietver informāciju par centrālās bankas aizdevumiem vai citām likviditātes iespējām (t. sk. ārkārtas likviditātes palīdzības sniegšanu), ko konkrētai kredītiestādei sniedz ECBS centrālā banka.

Paskaidrojums:

Centrālās bankas aizdevuma operācijām (t. sk. ārkārtas likviditātes palīdzības sniegšanai) par labu konkrētai kredītiestādei nepieciešams piemērot konfidencialitātes režīmu, lai veicinātu finanšu sistēmas stabilitāti un nepalielinātu nevajadzīgu spriedzi sistēmā. Finanšu sistēmas raitai darbībai ir nepieciešams, lai tiktu noteikts skaidrs izņēmums, jo katra atsevišķa gadījuma izvērtēšana var radīt strupceļa situāciju gadījumos, kuros ir nepieciešama ātra rīcība.

Pašreizējais teksts

ECB ierosinātie grozījumi (1)

4. grozījums

Direktīvas 2004/109/EK 11. panta 1. punkts

“1.   Šīs direktīvas 9. pantu un 10. panta c) punktu nepiemēro akcijām, kas piešķirtas ECBS dalībniekiem vai ko tie piešķīruši, veicot savas funkcijas kā monetārās iestādes, tostarp akcijām, kas piešķirtas ECBS dalībniekiem vai ko tie piešķīruši saskaņā ar ķīlas līgumu, pārdošanas ar atpirkšanu līgumu vai līdzīgu vienošanos saistībā ar likviditāti, kas sniegta monetārās politikas mērķiem vai maksājumu sistēmā.”

“1.   Šīs direktīvas 9. pantu un 10. panta c) punktu nepiemēro akcijām, kas piešķirtas ECBS dalībniekiem vai ko tie piešķīruši, veicot savas funkcijas kā monetārās iestādes, tostarp akcijām, kas piešķirtas ECBS dalībniekiem vai ko tie piešķīruši saskaņā ar ķīlas līgumu, pārdošanas ar atpirkšanu līgumu vai līdzīgu vienošanos saistībā ar likviditāti, kas sniegta monetārās politikas mērķiem vai maksājumu sistēmā, vai citu centrālo banku sniegto aizdevumu vai likviditātes iespēju kontekstā (t. sk. ārkārtas likviditātes palīdzības sniegšana).”

Paskaidrojums:

Centrālo banku aizdevuma operācijām (t. sk. ārkārtas likviditātes palīdzības sniegšana) par labu konkrētai kredītiestādei nepieciešams piemērot konfidencialitātes režīmu, lai veicinātu finanšu sistēmas stabilitāti un nevajadzīgi nepalielinātu spriedzi sistēmā. Finanšu sistēmas raitai darbībai ir nepieciešams, lai tiktu noteikts skaidrs izņēmums, jo katra atsevišķa gadījuma izvērtēšana var radīt strupceļa situāciju gadījumos, kuros ir nepieciešama ātra rīcība.


(1)  Teksts treknrakstā ir tā daļa, kuru ECB ierosina iekļaut kā jaunu tekstu. Nosvītrotais teksts ir tā daļa, kuru ECB ierosina svītrot.


II Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU, STRUKTŪRU, BIROJU UN AĢENTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Komisija

26.1.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 19/5


Valsts atbalsts ir atļauts saskaņā ar EK līguma 87. un 88. panta noteikumiem

Gadījumi, pret kuriem Komisijai nav iebildumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2010/C 19/02

Lēmuma pieņemšanas datums

17.6.2009.

Valsts atbalsta numurs

N 473/08

Dalībvalsts

Spānija

Reģions

Valencia

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Ford España

Juridiskais pamats

Ley 50/85, de 27 de diciembre de incentivos regionales para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales; Real Decreto 899/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento los incentivos regionales de desarrollo de la ley 50/1985 de 27 de diciembre; Real Decreto 166/2008, de 8 de febrero, por el que se delimita la Zona de Promoción Económica de la Comunitat Valenciana

Pasākuma veids

Individuāls atbalsts

Mērķis

Reģionālā attīstība

Atbalsta forma

Tiešā dotācija

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms EUR 51,9 miljoni

Atbalsta intensitāte

11 %

Atbalsta ilgums

2009.–2012.

Tautsaimniecības nozares

Ražojošā rūpniecība

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

D.G. de Fondos Comunitarios.S.G

Incentivos Regionales

Paseo de la Castellana, 162

28071 Madrid

ESPAÑA

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

15.9.2009.

Valsts atbalsta numurs

N 365/09

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Methode zur Ermittlung der Beihilfeintensitäten der staatlichen Rückbürgschaften und Rückgarantien für die Bürgschaftsbanken bzw. Kreditgarantiegemeinschaften

Juridiskais pamats

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Reģionālā attīstība, Mazie un vidējie uzņēmumi

Atbalsta forma

Garantija

Budžets

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

līdz 31.12.2013.

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Federal Republic of Germany + Länder

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

17.11.2009.

Valsts atbalsta numurs

N 390/09

Dalībvalsts

Latvija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība

Juridiskais pamats

Ministru kabineta noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.3. apakšaktivitāti “Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība”

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Reģionālā attīstība, Nozaru attīstība, Vides aizsardzība

Atbalsta forma

Tiešā dotācija

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms LVL 49,06 miljoni

Atbalsta intensitāte

50 %

Atbalsta ilgums

līdz 10.9.2012.

Tautsaimniecības nozares

Visi pakalpojumi

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Vides Ministrija

Perdu iela 25

Rīga, LV-1494

LATVIJA

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

8.9.2009.

Valsts atbalsta numurs

N 476/09

Dalībvalsts

Vācija

Reģions

Hessen

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

FilmFinanzierungsFonds — HessenInvestFilm — Verlängerung der Beihilfenregelung N 103/06

Juridiskais pamats

Richtlinie FilmFinanzierungsFonds — HessenInvestFilm; Gesetz zur Förderung der kleinen und mittleren Unternehmen der hessischen Wirtschaft; Jährliches Haushaltsgesetz

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Kultūras veicināšana

Atbalsta forma

Tiešā dotācija

Budžets

Plānotie gada izdevumi EUR 5 miljoni;

Kopējais plānotais atbalsta apjoms EUR 20 miljoni

Atbalsta intensitāte

50 %

Atbalsta ilgums

15.4.2006.–31.12.2013.

Tautsaimniecības nozares

Plašsaziņas līdzekļi

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Investitionsbank Hessen

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm

Lēmuma pieņemšanas datums

6.11.2009.

Valsts atbalsta numurs

N 532/09

Dalībvalsts

Beļģija

Reģions

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Assurance-crédit export de court terme (BELGACAP)

Juridiskais pamats

Code des assurances (articles L432-1 et L432-2)

Pasākuma veids

Atbalsta shēma

Mērķis

Atbalsts nopietnu ekonomikas traucējumu kompensēšanai, Eksporta kredīti

Atbalsta forma

Garantija

Budžets

Kopējais plānotais atbalsta apjoms EUR 300 milj

Atbalsta intensitāte

Atbalsta ilgums

līdz 31.12.2010.

Tautsaimniecības nozares

Visas nozares

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Ministère des finances et des réformes institutionnelles

Rue de la Loi/Wetstraat 12

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Papildu informācija

Lēmuma autentiskais teksts, no kura ir izņemta visa konfidenciālā informācija, atrodams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_lv.htm


IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU, STRUKTŪRU, BIROJU UN AĢENTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Eiropas Parlaments

26.1.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 19/9


LĒMUMS

2010/C 19/03

EIROPAS PARLAMENTA ĢENERĀLSEKRETĀRS,

ņemot vērā Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus, kā arī Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, ko nosaka ar Padomes Regulu (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 723/2004, un it īpaši minēto noteikumu 30. pantu,

ņemot vērā Prezidija lēmumu par struktūrvienību, kas ir kompetenta iecelt amatā, kurā jaunākie grozījumi izdarīti 2004. gada 26. oktobrī,

ņemot vērā paziņojumus par atklātajiem konkursiem:

 

PE/94/A, PE/95/A, PE/96/A, PE/97/A, PE/98/A, PE/99/A, PE/66/S, PE/67/S, PE/72/S, PE/80/S, PE/91/S, A/94, A/95, A/96-P, EUR/A/167, EUR/A/169;

 

EUR/LA/156, EUR/LA/157;

 

PE/34/B, PE/69/S, B/174-P, B/175-P, B/176-P, B/177-P;

 

PE/133/C, PE/134/C, C/348, AST/1/2005, AST/1/2006,

ņemot vērā Apvienotās komitejas atzinumu, ko tā sniedza 2009. gada 26. novembra sanāksmē,

IR PIEŅĒMIS ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Rezerves sarakstu derīguma termiņš attiecībā uz atklātajiem konkursiem Nr.:

 

PE/96/A, PE/97/A, PE/98/A, PE/99/A, PE/66/S, PE/72/S, PE/80/S, A/94, A/95, A/96-P;

 

EUR/A/167, EUR/A/169;

 

B/174-P, B/175-P, B/176-P, B/177-P;

 

C/348, AST/1/2005, AST/1/2006;

 

PE/94/A, PE/95/A, PE/67/S, PE/91/S;

 

EUR/LA/156, EUR/LA/157;

 

PE/34/B, PE/69/S;

 

PE/133/C, PE/134/C

tiek pagarināts līdz 2010. gada 31. decembrim.

Luksemburgā, 2009. gada 22. decembrī

Klaus WELLE


Eiropas Komisija

26.1.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 19/10


Euro maiņas kurss (1)

2010. gada 25. janvāris

2010/C 19/04

1 euro =


 

Valūta

Maiņas kurss

USD

ASV dolārs

1,4151

JPY

Japānas jena

127,74

DKK

Dānijas krona

7,4450

GBP

Lielbritānijas mārciņa

0,87730

SEK

Zviedrijas krona

10,2075

CHF

Šveices franks

1,4728

ISK

Islandes krona

 

NOK

Norvēģijas krona

8,2020

BGN

Bulgārijas leva

1,9558

CZK

Čehijas krona

26,011

EEK

Igaunijas krona

15,6466

HUF

Ungārijas forints

271,18

LTL

Lietuvas lits

3,4528

LVL

Latvijas lats

0,7083

PLN

Polijas zlots

4,0674

RON

Rumānijas leja

4,1185

TRY

Turcijas lira

2,1049

AUD

Austrālijas dolārs

1,5635

CAD

Kanādas dolārs

1,4996

HKD

Hongkongas dolārs

10,9929

NZD

Jaunzēlandes dolārs

1,9829

SGD

Singapūras dolārs

1,9810

KRW

Dienvidkorejas vona

1 627,65

ZAR

Dienvidāfrikas rands

10,7487

CNY

Ķīnas juaņa renminbi

9,6607

HRK

Horvātijas kuna

7,2955

IDR

Indonēzijas rūpija

13 211,91

MYR

Malaizijas ringits

4,8106

PHP

Filipīnu peso

65,430

RUB

Krievijas rublis

42,6050

THB

Taizemes bāts

46,649

BRL

Brazīlijas reāls

2,5699

MXN

Meksikas peso

18,2545

INR

Indijas rūpija

65,4060


(1)  Datu avots: atsauces maiņas kursu publicējusi ECB.


DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

26.1.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 19/11


Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2010/C 19/05

Valsts atbalsta numurs

X 738/09

Dalībvalsts

Polija

Dalībvalsts atsauces numurs

PL

Reģiona nosaukums (NUTS)

Pomorskie

87. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. ks. I. Skorupki 4

00-546 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.ncbir.gov.pl

Atbalsta pasākuma nosaukums

Pomoc na badania i rozwój dla DGT Sp. z o.o.

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

DGT Sp. z o.o.

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Piešķiršanas datums

25.11.2008.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Telekomunikācija

Saņēmēja veids

MVU

Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopējā summa

PLN 0,51 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

10 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.ncbir.gov.pl

Valsts atbalsta numurs

X 739/09

Dalībvalsts

Polija

Dalībvalsts atsauces numurs

PL

Reģiona nosaukums (NUTS)

Kujawsko-pomorskie

87. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Atbalsta pasākuma nosaukums

Pomoc na badania i rozwój dla FINAKO Sp. z o.o.

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04249/C.ZR7-6/2008

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

FINAKO Sp. z o.o.

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Piešķiršanas datums

15.10.2008.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Cita veida augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana, Garšvielu un piedevu ražošana

Saņēmēja veids

MVU

Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopējā summa

PLN 0,65 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

50 %

20 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.mnisw.gov.pl

Valsts atbalsta numurs

X 740/09

Dalībvalsts

Polija

Dalībvalsts atsauces numurs

PL

Reģiona nosaukums (NUTS)

Małopolskie

87. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Atbalsta pasākuma nosaukums

Pomoc na badania i rozwój dla Certech Jan Kuca, Jerzy Motyka

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04252/C.ZR7-6/2008

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

Certech Jan Kuca, Jerzy Motyka

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Piešķiršanas datums

15.10.2008.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

Saņēmēja veids

MVU

Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopējā summa

PLN 0,28 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

50 %

10 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

10 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.mnisw.gov.pl

Valsts atbalsta numurs

X 741/09

Dalībvalsts

Polija

Dalībvalsts atsauces numurs

PL

Reģiona nosaukums (NUTS)

Dolnośląskie

87. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Atbalsta pasākuma nosaukums

Pomoc na badania i rozwój dla MINE MASTER Sp. z o.o.

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04240/C.ZR8-6/2008

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

MINE MASTER Sp. z o.o.

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Piešķiršanas datums

23.9.2008.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Mašīnu ražošana ieguves rūpniecībai, karjeru izstrādei un būvniecībai

Saņēmēja veids

MVU

Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopējā summa

PLN 0,66 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

50 %

10 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

10 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.mnisw.gov.pl

Valsts atbalsta numurs

X 742/09

Dalībvalsts

Polija

Dalībvalsts atsauces numurs

PL

Reģiona nosaukums (NUTS)

Małopolskie

87. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Atbalsta pasākuma nosaukums

Pomoc na badania i rozwój dla INNOWACJA POLSKA Sp. z o.o.

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Artykuł 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2008 r. Nr 169, poz. 1049), rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 221 poz. 1640), umowa nr 04246/C.ZR7-6/2008

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

INNOWACJA POLSKA Sp. z o.o.

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Piešķiršanas datums

15.9.2008.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas

Saņēmēja veids

MVU

Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopējā summa

PLN 0,27 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

50 %

20 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.mnisw.gov.pl


26.1.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 19/16


Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2010/C 19/06

Valsts atbalsta numurs

X 732/09

Dalībvalsts

Polija

Dalībvalsts atsauces numurs

PL

Reģiona nosaukums (NUTS)

Mazowieckie

87. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Ks. I. Skorupki 4

00-546 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.ncbir.gov.pl

Atbalsta pasākuma nosaukums

Pomoc na badania i rozwój dla TELESTO Sp. z o.o.

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 238, poz. 2390. z późn. zm.) art. 15 ust. 1

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

TELESTO Sp. z o.o.

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Piešķiršanas datums

14.11.2008.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

Saņēmēja veids

MVU

Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopējā summa

PLN 0,78 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Fundamentālie pētījumi (31. panta 2. punkta a) apakšpunkts)

100 %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

50 %

20 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.ncbir.gov.pl

Valsts atbalsta numurs

X 733/09

Dalībvalsts

Polija

Dalībvalsts atsauces numurs

PL

Reģiona nosaukums (NUTS)

Śląskie

87. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Atbalsta pasākuma nosaukums

Pomoc na badania i rozwój dla LEHRER-RYCHEL LILIANA „VINI”

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04248/C.ZR7-6/2008

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

LEHRER-RYCHEL LILIANA „VINI”

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Piešķiršanas datums

10.10.2008.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana

Saņēmēja veids

MVU

Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopējā summa

PLN 0,59 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

50 %

20 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.mnisw.gov.pl

Valsts atbalsta numurs

X 734/09

Dalībvalsts

Polija

Dalībvalsts atsauces numurs

PL

Reģiona nosaukums (NUTS)

Łódzkie

87. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Atbalsta pasākuma nosaukums

Pomoc dla badania i rozwój dla FOS „POLMO” ŁÓDŹ S.A.

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04211/C.ZR7-6/2008

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

FOS „POLMO” LÓDZ S.A.

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Piešķiršanas datums

10.10.2008.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem

Saņēmēja veids

MVU

Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopējā summa

PLN 0,42 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

50 %

20 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.mnisw.gov.pl

Valsts atbalsta numurs

X 735/09

Dalībvalsts

Polija

Dalībvalsts atsauces numurs

PL

Reģiona nosaukums (NUTS)

Wielkopolskie

87. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Atbalsta pasākuma nosaukums

Pomoc na badania i rozwój dla GTX HANEX PLASTIC Sp. z o.o.

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04243/C.ZR9-6/2008

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

GTX HANEX PLASTIC Sp. z o.o.

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Piešķiršanas datums

2.10.2008.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Plastmasas iepakojuma ražošana

Saņēmēja veids

MVU

Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopējā summa

PLN 0,29 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

50 %

20 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.mnisw.gov.pl

Valsts atbalsta numurs

X 736/09

Dalībvalsts

Polija

Dalībvalsts atsauces numurs

PL

Reģiona nosaukums (NUTS)

Małopolskie

87. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

00-529 Warszawa

POLSKA/POLAND

http://www.mnisw.gov.pl

Atbalsta pasākuma nosaukums

Pomoc na badania i rozwój dla EC ELECTRONICS Sp. z o.o.

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Art. 10 ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 169 z 2008 r., poz. 1049), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2007 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie projektów celowych (Dz.U. 221 z 2007 r., poz. 1640), umowa nr 04235/C.ZR7-6/2008

Pasākuma veids

ad hoc atbalstam

EC ELECTRONICS Sp. z o.o.

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Piešķiršanas datums

1.9.2008.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas

Saņēmēja veids

MVU

Uzņēmumam piešķirtā ad hoc atbalsta kopējā summa

PLN 0,29 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Rūpnieciskie pētījumi (31. panta 2. punkta b) apakšpunkts)

50 %

20 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.mnisw.gov.pl


26.1.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 19/21


Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regulu)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2010/C 19/07

Valsts atbalsta numurs

X 66/08

Dalībvalsts

Francija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

France

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des territoires (DIACT)

8 rue de Penthièvre

75800 Paris Cedex 08

FRANCE

http://www.diact.gouv.fr

Atbalsta pasākuma nosaukums

Régime cadre exempté de notification relatif aux aides aux services de conseil en faveur des PME et aides à la participation des PME aux foires pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie no 800/2008

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Pour les interventions de l’État: article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

13.10.2008.–31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 20,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Aizdevums, Procentu likmes subsīdija, Dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Programmes opérationnels de l'objectif convergence et de l'objectif compétitivité et de l'emploi des fonds structurels communautaires — 5,00 EUR (millions)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts konsultācijām MVU (26. pants)

50 %

Atbalsts MVU dalībai tirdzniecības izstādēs (27. pants)

50 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/

Valsts atbalsta numurs

X 67/08

Dalībvalsts

Francija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

France

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des territoires (DIACT)

8 rue de Penthièvre

75800 Paris Cedex 08

FRANCE

http://www.diact.gouv.fr

Atbalsta pasākuma nosaukums

Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à l’entrepreneuriat féminin pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie no 800/2008 du 6 août 2008

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Pour les interventions de l’État: article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

13.10.2008.–31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 15,00 (miljonos)

Garantijām

EUR 1,00 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Aizdevums, Procentu likmes subsīdija, Garantija, Dotācija, Atmaksājamie avansi

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Programmes opérationnels de l'objectif convergence et de l'objectif compétitivité et emploi des fonds structurels pour la période 2007-2013 — 7,00 EUR (millions)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Atbalsts jaunizveidotiem maziem uzņēmumiem, kuru dibinātājas ir sievietes (16. pants)

15 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/

Valsts atbalsta numurs

X 68/08

Dalībvalsts

Francija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

France

87. panta 3. punkta a) apakšpunkts

87. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Délégation interministérielle à l'aménagement et la compétitivité des territoires (DIACT)

8 rue de Penthièvre

75800 Paris Cedex 08

FRANCE

http://www.diact.gouv.fr

Atbalsta pasākuma nosaukums

Régime cadre exempté de notification relatif aux aides à finalité régionale pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie no 800/2008 du 6 août 2008

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Pour les interventions de l’État: article 20 de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que les articles L. 2251-1, L. 3231-1 et L. 4211-1 du Code général des collectivités territoriales.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements: articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du Code général des collectivités territoriales tels que modifiés par l’article 1er de la loi no 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

13.10.2008.–31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 110,00 (miljonos)

Garantijām

EUR 10,00 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Aizdevums, Procentu likmes subsīdija, Garantija, Dotācija, Atmaksājamie avansi

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Programmes opérationels régionaux de l'objectif convergence et de l'objectif compétitivité et emploi des fonds structurels pour la période 2007-2013 — 20,00 EUR (millions)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Reģionālais atbalsts ieguldījumiem un nodarbinātībai (13. pants) Shēma

25 %

25 %

Atbalsts jaunizveidotiem maziem uzņēmumiem (14. pants)

40 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.diact.gouv.fr/fr_1/amenagement_du_territoire_44/aides_aux_entreprises_626/

Valsts atbalsta numurs

X 94/08

Dalībvalsts

Igaunija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

Estonia

87. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Liivalaia 13/15

10118 Tallinn

Eesti Vabariik

EESTI/ESTONIA

http://www.eas.ee

Atbalsta pasākuma nosaukums

Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

1)

„Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadus” (RTI, 22.12.2006, 59, 440)

2)

„Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise tingimused ja kord” (RTL, 26.6.2008, 51, 717)

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

30.6.2008.–31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EEK 27,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) – 27,00 EEK (miljonites)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Speciālās mācības (38. panta 1. punkts)

25 %

10 %

Vispārējās mācības (38. panta 2. punkts)

50 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12978588

Valsts atbalsta numurs

X 102/08

Dalībvalsts

Igaunija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

Estonia

87. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Maaelu Edendamise Sihtasutus

R. Tobiase 4

10147 Tallinn

Harjumaa

EESTI/ESTONIA

http://www.mes.ee

Atbalsta pasākuma nosaukums

Maaelu Edendamise Sihtasutuse tagatiste abikava raames tagatiste saamiseks esitatavad nõuded ja tagatise taotlemise kord

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Maaelu Edendamise Sihtasutuse tagatiste abikava raames tagatiste saamiseks esitatavad nõuded ja tagatise taotlemise kord. Kinnitatud Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu 20. novembri 2008 otsusega (protokoll nr 10 p 2)

Maaelu ja Põllumajandusturu korraldamise seadus

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12997647

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

20.11.2008.–31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EEK 312,93 (miljonos)

Garantijām

EEK 1 564,66 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Garantija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Reģionālais atbalsts ieguldījumiem un nodarbinātībai (13. pants) Shēma

50 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.mes.ee/failid/Tagatiste%20abikava%2020.11.2008.pdf


26.1.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 19/26


Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88. pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2010/C 19/08

Valsts atbalsta numurs

X 138/08

Dalībvalsts

Austrija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

Österreich

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, Abteilung V/4 (Tourismusförderungen)

Stubenring 1

1011 Wien

ÖSTERREICH

http://wwww.bmwa.gv.at

Atbalsta pasākuma nosaukums

Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2007—2013

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Richtlinie des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit für die Übernahme von Haftungen für die Tourismus- und Freizeitwirtschaft 2007—2013

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

1.11.2008.–31.12.2008.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Sauszemes transports un cauruļvadu transports, Izmitināšana, Ēdināšanas pakalpojumi, Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana, Operācijas ar nekustamo īpašumu, Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi; tehniskā pārbaude un analīze, Iznomāšana un ekspluatācijas līzings, Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi, Izglītība, Azartspēles un derības, Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība, Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana

Saņēmēja veids

MVU

liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EUR 13,00 (miljonos)

Garantijām

EUR 13,00 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Garantija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

N 179/08

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Reģionālais atbalsts ieguldījumiem un nodarbinātībai (13. pants) Shēma

20 %

20 %

Atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai (15. pants)

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.oeht.at/page/media/finanzierung/garantie%20betriebe/RHaftung2007-2013.pdf

Valsts atbalsta numurs

X 144/08

Dalībvalsts

Igaunija

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

Estonia

87. panta 3. punkta a) apakšpunkts

Piešķīrēja iestāde

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3

51009 Tartu

EESTI/ESTONIA

http://www.pria.ee/

Atbalsta pasākuma nosaukums

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Põllumajandusministri 12. märtsi 2008. aasta määrus nr 20 „Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RTL 2008, 22, 343; 92, 1286)

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Grozījums XS 223/07

Ilgums

21.11.2008.–31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

EEK 141,00 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Dotācija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD) – 106,00 EEK (miljonites)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Reģionālais atbalsts ieguldījumiem un nodarbinātībai (13. pants) Shēma

50 %

Atbalsts konsultācijām MVU (26. pants)

50 %

Atbalsts MVU dalībai tirdzniecības izstādēs (27. pants)

50 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13067987

Valsts atbalsta numurs

X 148/08

Dalībvalsts

Vācija

Dalībvalsts atsauces numurs

E 13/01

Reģiona nosaukums (NUTS)

Nordrhein-Westfalen

87. panta 3. punkta c) apakšpunkts

Neatbalstāmi reģioni

Piešķīrēja iestāde

Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Jägerhofstraße 6

40479 Düsseldorf

DEUTSCHLAND

http://www.fm.nrw.de

Atbalsta pasākuma nosaukums

Bürgschaften des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Bürgschaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und Forstwirtschaft

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

1.12.2008.–31.12.2013.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

Garantijām

EUR 60,00 (miljonos)

Atbalsta instruments (5. pants)

Garantija

Atsauce uz Komisijas lēmumu

N 197/07, N 541/07, N 762/07

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Reģionālais atbalsts ieguldījumiem un nodarbinātībai (13. pants) Shēma

15 %

20 %

Atbalsts ieguldījumiem MVU un nodarbinātībai (15. pants)

20 %

Eksperimentālā izstrāde (31. panta 2. punkta c) apakšpunkts)

25 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.fm.nrw.de/allgemein_fa/steuerzahler/gesetze/erlasse/buergschaftsrichtlinie/01_buergschaftsrichtlinie_nrw_01_2008.pdf

Valsts atbalsta numurs

X 783/09

Dalībvalsts

Apvienotā Karaliste

Dalībvalsts atsauces numurs

Reģiona nosaukums (NUTS)

Wales

Jaukti

Piešķīrēja iestāde

University of Glamorgan

European and External Resource Office

Llantwit Road

Pontypridd

CF37 1DL

UNITED KINGDOM

http://www.glam.ac.uk/

Atbalsta pasākuma nosaukums

University of Glamorgan Support for Foundation Degrees

Valsts līmeņa juridiskais pamats (atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo publikāciju)

Further and Higher Education Act 1992

http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1972/ukpga_19720068_en_1

Pasākuma veids

Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma grozījums

Ilgums

18.8.2009.–31.8.2015.

Attiecīgās tautsaimniecības nozares

Visas tautsaimniecības nozares, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu

Saņēmēja veids

MVU

liels uzņēmums

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais gada budžets

GBP 2,40 (miljonos)

Garantijām

Atbalsta instruments (5. pants)

Citi – Subsidised Training Schemes

Atsauce uz Komisijas lēmumu

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no Kopienas fondiem

European Social Fund — GBP 8,24 (in millions)

Mērķi

Atbalsta maksimālā intensitāte % vai atbalsta maksimālā summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %

Speciālās mācības (38. panta 1. punkts)

25 %

20 %

Vispārējās mācības (38. panta 2. punkts)

60 %

20 %

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu:

http://www.glam.ac.uk/european/470/projects


V Atzinumi

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

Eiropas Parlaments

26.1.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 19/30


Paziņojums par brīvu amata vietu PE/121/S

2010/C 19/09

Eiropas Parlaments rīko šādu atlases procedūru.

PE/121/S – pagaidu darbinieks – asistents (AST 5) celtniecības jomā.

Ir nepieciešama augstākā izglītība, kas iegūta, studējot vismaz divus gadus augstākās izglītības mācību iestādē, un ko apliecina diploms celtniecības tehnoloģiju jomā,

vai

vidējā izglītība, ko apliecina diploms, kurš ļauj turpināt studijas augstākās izglītības mācību iestādē, un pretendentam jābūt vismaz trīs gadu ilgai profesionālai pieredzei jomā, kas saistīta ar attiecīgajiem amata pienākumiem.

Pretendentam līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un pēc minēto diplomu saņemšanas jābūt vismaz 9 gadu darba pieredzei saistībā ar attiecīgajiem amata pienākumiem.

Šis paziņojums par vakanci tiek publicēts tikai franču valodā. Pilns teksts atrodams Oficiālajā Vēstnesī, C sērijā 19 A, franču valodā.


PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

Eiropas Komisija

26.1.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 19/31


VALSTS ATBALSTS – RUMĀNIJA

Valsts atbalsts C 36/09 (ex NN 56/09) – Galvojums Oltchim saskaņā ar Pagaidu shēmu

Uzaicinājums iesniegt piezīmes saskaņā ar EK līguma 88. panta 2. punktu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2010/C 19/10

Ar 2009. gada 19. novembra vēstuli, kas autentiskajā valodā ir pievienota šim kopsavilkumam, Komisija paziņoja Rumānijai par savu lēmumu attiecībā uz minēto pasākumu sākt EK līguma 88. panta 2. punktā paredzēto procedūru.

Piezīmes par pasākumu, attiecībā uz kuru Komisija uzsāk procedūru, ieinteresētās personas var iesniegt viena mēneša laikā no šā kopsavilkuma un tam pievienotās vēstules publicēšanas dienas, nosūtot tās uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

State aid Greffe

Office: J70, 3/225

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIЁ

Fakss +32 22961242

Šīs piezīmes paziņos Rumānijai. Ieinteresētā persona, kas iesniedz piezīmes, var rakstiski pieprasīt, lai tās identitāte netiktu atklāta, norādot šāda pieprasījuma iemeslus.

KOPSAVILKUMA TEKSTS

I.   PROCEDŪRA

1.

Pēc publiska paziņojuma par plāniem saskaņā ar Pagaidu shēmu sniegt galvojumu ķīmisko produktu ražotājam Oltchim uzņēmuma mazākuma akcionārs 2009. gada 29. jūlijā iesniedza Komisijai sūdzību, apšaubot šā galvojuma atbilstību Pagaidu shēmā noteiktajiem kritērijiem. Komisija šo sūdzību pārsūtīja Rumānijai 2009. gada 7. augustā, un Rumānija atbildēja 2009. gada 4. septembrī.

II.   APRAKSTS

2.

Konkrēto galvojumu saskaņā ar Rumānijas programmu atbilstoši Pagaidu shēmai sniegtu EximBank, sedzot uzņēmuma piegādātāja Arpechim iegādei paredzēto komercaizdevumu 62 miljonu euro apmērā.

III.   NOVĒRTĒJUMS

3.

Rumānija nolēma atļaut galvojuma sniegšanu saskaņā ar Komisijas apstiprināto atbalsta programmu atbilstoši Pagaidu shēmai. No minētās atbalsta programmas nepārprotami ir izslēgti uzņēmumi, kas bija nonākuši grūtībās līdz 2008. gada 1. jūlijam, kā tas paredzēts Pagaidu shēmas 4.3.2. punkta i) apakšpunktā. Turklāt minētajā programmā saskaņā ar 4.3.2. punkta d) apakšpunktu ir ietverts arī algu izdevumu kritērijs.

4.

Šajā procedūras posmā Komisijai ir šaubas par to, vai paredzētais EximBank galvojums atbilst nosacījumiem, kas izriet no Pagaidu shēmas 4.3.2. punkta i) un d) apakšpunkta. Konkrēti:

attiecībā uz uzņēmuma tiesīgumu saņemt valsts atbalstu saskaņā ar Pagaidu shēmas 4.3.2. punkta i) apakšpunktu Komisiju neapmierina Rumānijas līdz šim iesniegtie pierādījumi par to, ka Oltchim2008. gada 1. jūlijā nebija grūtībās nonācis uzņēmums,

otrkārt, nav skaidrības par to, vai paredzētais EximBank galvojums atbilst Pagaidu shēmas 4.3.2. punkta d) apakšpunktam, kurā noteikts, ka aizdevuma maksimālā summa (konkrētajā gadījumā 62 miljoni euro) nedrīkst pārsniegt saņēmēja kopējos ikgadējos izdevumus par algām 2008. gadā.

IV.   SECINĀJUMS

5.

Ņemot vērā minētos apsvērumus, Komisija ir nolēmusi attiecībā uz minēto pasākumu sākt oficiālu izmeklēšanas procedūru saskaņā ar EK līguma 88. panta 2. punktu.

VĒSTULES TEKSTS

“Comisia dorește să informeze România că, după examinarea informațiilor furnizate de autoritățile statului dumneavoastră cu privire la măsura susmenționată, a decis să inițieze procedura de investigare prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE.

I.   PROCEDURA

(1)

La data de 5 iunie 2009, România a notificat în prealabil în temeiul punctului 4.3. din Cadrul comunitar temporar pentru măsurile de ajutor de stat de sprijinire a accesului la finanțare în contextul actualei crize financiare și economice (1) (denumit în continuare «CT») o garanție de stat în favoarea societății Oltchim SA Râmnicu Vâlcea (denumită în continuare «Oltchim» sau «societatea») pentru garantarea unui împrumut comercial în valoare de 62 de milioane EUR în vederea achiziționării și reabilitării furnizorului de etilenă al societății, Arpechim Pitești (denumit în continuare «Arpechim»).

(2)

La data de 11 iunie 2009 a avut loc o întâlnire a reprezentanților DG Concurență cu autoritățile române și reprezentanții societății Oltchim, pentru discutarea acestei notificări prealabile.

(3)

La data de 29 iulie 2009, în urma publicării unui pachet de măsuri de sprijin de stat avute în vedere pentru Oltchim, PCC SE (denumită în continuare PCC), o societate germană cu sediul la Duisburg, care deține un pachet minoritar de acțiuni în cadrul Oltchim, a depus o plângere (2) prin care pune la îndoială eligibilitatea garanției acordate în baza CT, în temeiul criteriilor stabilite în CT.

(4)

Comisia a transmis plângerea în cauză României la data de 7 august 2009, care a răspuns la 4 septembrie 2009.

II.   CONTEXTUL CAZULUI

II.1.   Societatea

(5)

Oltchim este una dintre cele mai mari societăți petrochimice din România și din Europa de Sud-Est, producând 78 de sortimente pentru 40 de produse chimice de bază. Societatea vinde aproximativ 80 % din producția sa în Europa și în afara acesteia.

(6)

Producția de PVC (un material cu multiple aplicații în domeniul construcțiilor și în cel al producției de mașini grele) reprezintă aproximativ 32 % din activitatea societății. Potrivit declarațiilor societății Oltchim, cota sa de piață la nivelul Uniunii Europene pentru producția de PVC este de 2,1 %. O parte importantă a producției de PVC realizate în cadrul societății Oltchim este exportată în afara Uniunii Europene. Alte produse principale ale societății sunt: soda caustică, DOF și poliolii polieteri.

(7)

În iulie 2009, societatea avea aproximativ 3 600 de angajați (3). Oltchim este singurul angajator industrial din Râmnicu Vâlcea [un oraș cu o populație de aproximativ 110 000 de locuitori, centrul administrativ al unei zone din sud-vestul României cu statut de regiune asistată în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (a) din Tratatul CE].

(8)

Societatea și-a început activitatea în 1966, a fost reorganizată în 1990, iar începând cu 1997 a fost cotată la Bursa de Valori din București. Statul român (în prezent prin Ministerul Economiei) deține un pachet majoritar de 54,8 % în cadrul societății. Principalul acționar minoritar este PCC, o societate holding germană (care deține, de asemenea, Rokita SA, un concurent polonez al societății Oltchim), cu un pachet de aproximativ 12,2 %. Celelalte acțiuni ale societății sunt deținute de SIF Oltenia (6,5 %), Sorin Apostol (2,5 %), Leo Overseas Ltd (1,7 %) și diverși alți mici acționari.

(9)

În 2003, datoria publică în valoare de 303 milioane RON a fost convertită în acțiuni (4), iar pachetul de acțiuni deținut de stat în cadrul Oltchim a fost majorat de la 53,26 % la 95,73 %. În noiembrie 2005, un tribunal comercial din Vâlcea a anulat decizia Adunării generale a societății Oltchim cu privire la conversie (5). În iunie 2006 guvernul României a emis o ordonanță de urgență (6) autorizând reprezentanții statului din Adunarea generală a societății Oltchim să voteze în favoarea renunțării la calea de atac împotriva hotărârii judecătorești care anula prima conversie și să ia măsurile necesare pentru revocarea conversiei. Hotărârea judecătorească de anulare a conversiei a devenit definitivă în august 2006. Diminuarea efectivă a capitalului social a avut loc în noiembrie 2007 (7).

II.2.   Situația actuală a societății Oltchim și planul de afaceri al acesteia

(10)

Potrivit autorităților române, problemele cu care se confruntă în prezent societatea sunt: (i) oprirea furnizării principalelor materii prime de la principalul furnizor, Arpechim; (ii) impactul negativ asupra valorii nete a activelor societății, determinat de reapariția unei datorii semnificative în urma revocării, în 2007, a conversiei creanței în acțiuni din 2003; (iii) subcapitalizarea societății (care s-ar datora, de asemenea, revocării conversiei); și, în fine (iv) efectele crizei financiare globale.

(11)

Situația generală a societății Oltchim s-a deteriorat în ultimii ani. La sfârșitul anului 2008, Oltchim înregistrase o pierdere netă de 53 de milioane EUR. După închiderea principalului furnizor de etilenă, Arpechim, în noiembrie 2008, societatea a funcționat la 40 % din capacitate.

(12)

Statul român intenționează să pună în aplicare un pachet de măsuri pentru sprijinirea unui plan propus de societate pentru restabilirea viabilității acesteia pe termen lung. Planul de afaceri al societății presupune un așa-numit «Scenariu complet de dezvoltare», constând în principal într-o nouă conversie a creanței în acțiuni în valoare de aproximativ 135 de milioane EUR și în efectuarea unor investiții suplimentare în valoare totală estimată de 486 de milioane EUR, pentru modernizarea/extinderea instalațiilor și adaptarea acestora la standardele de mediu (8).

II.3.   Proceduri conexe de ajutor de stat

(13)

La 17 iulie 2009, România a notificat Comisiei două măsuri de sprijin în favoarea societății Oltchim. Măsurile notificate presupuneau (i) o nouă conversie în acțiuni a datoriei publice în valoare de aproximativ 135 milioane EUR (9), provenind din împrumuturi garantate de stat și nerambursate, ce fuseseră contractate în perioada 1995-2000; (ii) o garanție de stat care acoperă 80 % dintr-un împrumut comercial în valoare de 424 de milioane EUR pentru renovarea societății și investiții suplimentare. România susține că aceste măsuri de sprijin nu implică ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE întrucât statul, în calitate de acționar principal și creditor principal al societății, acționează într-un mod comparabil cu un operator economic privat în condiții similare.

(14)

La data de 15 septembrie 2009, Comisia a decis să inițieze procedura oficială de investigare (cazul C 28/2009) cu privire la măsurile notificate și, în plus, cu privire la neplata dobânzii aferente datoriei publice începând cu 1 ianuarie 2007.

III.   DESCRIEREA MĂSURII ÎN CAUZĂ

(15)

Din valoarea totală a investițiilor de 486 de milioane EUR, 424 de milioane EUR vor fi finanțate prin împrumuturi comerciale garantate printr-o garanție de stat acoperind până la 80 % din valoarea totală a împrumutului; această măsură a fost notificată Comisiei la 17 iulie 2009 ca neimplicând ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratat. Această măsură nu face obiectul prezentei decizii.

(16)

Pe lângă garanția susmenționată, un alt împrumut comercial de 62 de milioane EUR va fi acoperit de o garanție CT care urmează să fie emisă în temeiul schemei române de garantare CT (10). Împrumutul este destinat achiziționării furnizorului Arpechim. Această garanție nu este inclusă în notificarea României din 17 iulie 2009 și face obiectul prezentei decizii.

(17)

Potrivit informațiilor prezentate de reclamant, la 5 august 2009, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări al guvernului român a aprobat acordarea garanției de către EximBank (11).

(18)

Garanția ar acoperi 80 % dintr-un împrumut comercial în valoare de 62 de milioane EUR. Oltchim ar plăti o primă anuală de 9,8 % pe an, adică prima safe-harbour stabilită de CT pentru societățile cu rating «CCC» sau mai jos și cu garanții colaterale de nivel scăzut. Pentru primii 2 ani, prima anuală va fi de 8,33 %, prin aplicarea reducerii de 15 % permise la punctul 4.3.2 litera (b) din CT. Se presupune că banca comercială ar accepta o garanție colaterală de 20 % din valoarea totală a împrumutului.

IV.   PLÂNGEREA

(19)

În plângerea sa din 29 iulie 2009, PCC observă că garanția de stat care urmează să fie emisă în baza schemei CT din România în vederea achiziționării furnizorului Arpechim nu întrunește criteriile de eligibilitate stabilite în CT. PCC consideră, în special, că măsura nu este în conformitate cu prevederile punctului 4.3.2 litera (i) din CT, întrucât societatea se afla în dificultate înainte de 1 iulie 2008. De asemenea, PCC susține că valoarea împrumutului subsidiar, adică 62 de milioane EUR, depășește costurile salariale anuale ale societății Oltchim, ceea ce contravine condițiilor stabilite la punctul 4.3.2 litera (d) din CT.

V.   POZIȚIA AUTORITĂȚILOR ROMÂNE

(20)

În răspunsul său la plângerea din 4 septembrie 2009, România subliniază că garanția EximBank care urmează a fi emisă intră sub incidența schemei CT autorizate pentru România.

(21)

În esență, România susține că, contrar analizei efectuate de PCC, Oltchim nu era o societate în dificultate în sensul dispozițiilor prevăzute de Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (12) (denumite în continuare «Liniile directoare S & R») la 1 iulie 2008. Pentru a susține această afirmație, autoritățile române au prezentat un raport independent realizat de experți din cadrul Raiffeisen Capital & Investment SA și un aviz juridic emis de Vilau & Mitel, ambele datând din iulie 2009.

(22)

Rapoartele concluzionează că la 1 iulie 2008 Oltchim nu îndeplinea condițiile pentru a fi considerată o societate în dificultate în sensul punctelor 10 și 11 din Liniile directoare S & R, și în special că:

la 1 iulie 2008 nu se întruneau condițiile prevăzute la punctul 10 litera (a) din Liniile directoare S & R deoarece, deși societatea pierduse peste jumătate din capitalul său social, nu era îndeplinită cea de a doua parte a criteriului, respectiv societatea nu pierduse peste un sfert din capital în ultimele 12 luni;

nu se întruneau condițiile prevăzute la punctul 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, aceasta însemnând că la 1 iulie 2008 societatea nu era în stare de insolvență potrivit legislației românești. Potrivit legii privind insolvența aplicabilă în România, societățile ale căror datorii depășesc fondurile disponibile pe o perioadă de 30 de zile se prezumă a fi insolvabile. Raportul Vilau & Mitel argumentează că pe parcursul celor 30 de zile precedente datei de 1 iulie 2008, Oltchim nu s-a aflat în această situație;

criteriile prevăzute la punctul 11 din Liniile directoare S & R nu au fost întrunite deoarece anterior crizei economice și financiare societatea nu a prezentat simptomele obișnuite ale unei întreprinderi în dificultate, în sensul că societatea înregistra o cifră de afaceri în creștere, nu prezenta o supracapacitate semnificativă, iar fluxul său de numerar operațional era pozitiv.

(23)

La un nivel mai general, România susține că dificultățile societății Oltchim sunt pur contextuale și rezultatul combinat al următorilor factori: subcapitalizarea societății (o problemă care ar trebui soluționată prin conversia creanței în acțiuni); închiderea furnizorului Arpechim (o problemă care va fi abordată prin măsura CT propusă) și criza financiară și economică actuală.

(24)

În ceea ce privește costurile salariale ale societății, România susține în primul rând că, prin aplicarea ratei medii de schimb valutar din 2008, astfel cum a fost publicată de Banca Națională a României (13), costurile salariale directe ale societății, în valoare de aproximativ 140 de milioane RON pentru 2008, se vor ridica la aproximativ 38 de milioane EUR.

(25)

În al doilea rând, România include pe lângă costurile salariale proprii, anumite părți ale costurilor salariale suportate de cinci subcontractanți/furnizori, în funcție de contribuția acestora la activitatea societății Oltchim. Acest calcul include și costurile salariale medii ale societății Arpechim, furnizorul care urmează a fi achiziționat. Pe această bază, autoritățile române estimează că totalul costurilor salariale se va ridica la 62,4 milioane EUR, ceea ce depășește suma împrumutului garantat de către EximBank.

VI.   EVALUAREA EXISTENȚEI AJUTORULUI DE STAT

(26)

Articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE prevede că este incompatibil cu piața comună orice ajutor acordat de un stat membru sau prin resurse de stat, sub orice formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența, prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producției anumitor mărfuri, și care afectează schimburile comerciale între statele membre.

(27)

Trebuie menționat în primul rând că România intenționează să acorde garanția în temeiul unei scheme de ajutor existente. Astfel, caracterul de ajutor de stat al măsurii nu este contestat de România.

VI.1.   Resurse de stat

(28)

Garantul EximBank este o instituție financiară specializată de stat, a cărei funcționare este reglementată de Legea 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK – S.A. și instrumentele specifice de susținere a comerțului exterior. Scopul său este de a sprijini prin instrumente financiare specifice activitatea guvernului României și politicile privind schimburile comerciale internaționale.

(29)

Deși controlul public al unei instituții nu înseamnă automat că acțiunile acesteia sunt imputabile statului (14), în cazul de față, condițiile stabilite de CEJ (15) pentru a se concluziona că o măsură este imputabilă statului par a fi îndeplinite.

(30)

EximBank este organizată ca o societate pe acțiuni. AVAS, agenția română pentru privatizare, deține 95,374 % din capitalul acesteia. Sursele financiare pentru operațiunile EximBank provin parțial de la bugetul de stat. Deoarece banca efectuează activități atât în numele statului, cât și în nume propriu, operațiunile sunt înregistrate în conturi diferite. Prin urmare, autoritățile publice exercită o intensă supraveghere asupra gestionării acesteia.

(31)

Comisia observă, de asemenea, faptul că EximBank efectuează operațiunea de garantare pentru Oltchim în numele și în contul statului, în temeiul deciziei adoptate de un organism guvernamental (Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări). Având în vedere aceste circumstanțe ale cazului, Comisia consideră că măsura este imputabilă statului și, în consecință, garanția acordată de EximBank ar implica utilizarea resurselor de stat.

VI.2.   Avantajul

(32)

Comisia are îndoieli în ceea ce privește posibilitatea ca beneficiarul, având în vedere situația sa actuală și circumstanțele piețelor financiare, să fi obținut finanțare pe piață, în termeni similari. Prin urmare, garanția EximBank oferă un avantaj societății Oltchim.

VI.3.   Selectivitate, denaturarea concurenței și efectele asupra schimburilor comerciale

(33)

Măsura de sprijin de stat în cauză este selectivă, în măsura în care aduce beneficii unei singure societăți, Oltchim. Măsura are potențialul de a denatura concurența, favorizând Oltchim în detrimentul concurenților acesteia. În fine, între statele membre există un comerț intensiv de produse chimice, iar societatea exportă o mare parte a produselor sale în țările Uniunii Europene. Astfel, comerțul intracomunitar va fi probabil afectat.

VI.4.   Concluzie privind existența ajutorului de stat

(34)

Având în vedere argumentele expuse, Comisia consideră, în această etapă, că măsura descrisă mai sus îndeplinește criteriile consacrate la articolul 87 alineatul (1) din Tratatul CE și, prin urmare, trebuie considerată a fi ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE.

VII.   EVALUAREA COMPATIBILITĂȚII

(35)

Având în vedere că garanția acordată de EximBank implică ajutor de stat, compatibilitatea acesteia trebuie evaluată din perspectiva excepțiilor prevăzute la articolele 87 alineatul (2) și 87 alineatul (3) din Tratatul CE.

(36)

România a acordat garanția în temeiul unei scheme CT aprobate. Astfel, trebuie să se verifice în primul rând dacă măsura este conformă cu condițiile respectivei scheme de ajutor de stat.

(37)

Schema a fost aprobată în temeiul CT, care stabilește criteriile în baza cărora anumite măsuri, care au ca scop remedierea unei perturbări grave a economiei unui stat membru, pot fi compatibile în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (b) din Tratatul CE.

(38)

În special, punctul 2.6 din decizia de aprobare a schemei (16), în conformitate cu dispozițiile relevante ale CT, exclude în mod explicit întreprinderile care se aflau în dificultate la 1 iulie 2008 [punctul 4.3.2 litera (i) CT]. De asemenea, punctul 2.8 din decizie se referă la criteriul privind costurile salariale, în conformitate cu punctul 4.3.2 litera (d) din CT.

(39)

În această etapă, Comisia are îndoieli că garanția EximBank preconizată este conformă cu condițiile care reies din punctul 4.3.2 literele (i) și (d) din CT. În special:

în ceea ce privește eligibilitatea societății pentru sprijin de stat în temeiul punctului 4.3.2 litera (i) din CT, Comisia nu consideră satisfăcătoare probele prezentate de România până în prezent pentru a dovedi că Oltchim nu era o societate în dificultate la 1 iulie 2008;

în al doilea rând, nu este clar dacă garanția EximBank preconizată este conformă cu punctul 4.3.2 litera (d) din CT, care stabilește că suma maximă a împrumutului (în cazul de față 62 de milioane EUR) nu ar trebui să depășească suma totală a costurilor salariale ale beneficiarului pe 2008.

VII.1.   Punctul 4.3.2.(i) din CT: societate aflată în dificultate la 1 iulie 2008

(40)

Garanția de stat acordată în temeiul CT este compatibilă doar dacă este acordată societăților care nu erau în dificultate la 1 iulie 2008. Cu toate acestea, după o evaluare preliminară, Comisia consideră că există indicii că Oltchim era o societate în dificultate la 1 iulie 2008. Astfel, chiar dacă măsura ar îndeplini toate celelalte criterii din CT, nu ar fi eligibilă pentru sprijin de stat în temeiul acestui cadru.

(41)

În ceea ce privește problema situației societății, în opinia României, Oltchim este o societate de succes care, «datorită capacității sale constante de a răspunde cererilor pieței, […] a realizat o creștere substanțială a cifrei sale de afaceri». România adaugă că în 2007, «Oltchim era o societate de succes, cu o activitate în extindere și cu o creștere constantă a vânzărilor și veniturilor. Capitalizarea pe piață a societății Oltchim la momentul respectiv era de peste 1 miliard EUR».

(42)

În sprijinul afirmației potrivit căreia Oltchim nu era o întreprindere în dificultate la 1 iulie 2008, România a prezentat un memorandum explicativ elaborat de Raiffeisen Capital & Investment SA și un aviz juridic emis de Vilau & Mitel (17).

(43)

În esență, aceste rapoarte ale experților susțin că la 1 iulie 2008 Oltchim nu putea fi calificată drept întreprindere în dificultate în sensul punctelor 10 literele (a) și (c) și 11 din Liniile directoare S & R. La data menționată, societatea nu pierduse, potrivit afirmațiilor, jumătate din capitalul său social (din care un sfert în cele 12 luni anterioare), nici nu făcuse obiectul procedurilor naționale de insolvabilitate și nici nu prezentase simptomele obișnuite ale unei situații precare. În special, societatea a avut profit operațional până la jumătatea anului 2008, iar rezultatele financiare negative au apărut doar în ultimele 9 luni înainte de 1 iulie 2008. În plus, societatea avea o cifră de afaceri în creștere, nu prezenta o rată semnificativă de neutilizare a capacității, iar fluxul său de numerar operațional era pozitiv.

(44)

În observațiile sale, România susține că actualele provocări cu care se confruntă Oltchim se datorează în principal unor factori externi (explicați prin revocarea conversiei, închiderea furnizorului Arpechim și actuala criză financiară globală). Alte cauze, precum fluctuația ratei de schimb valutar, creșterea prețurilor la materii prime și utilități, tendința de creștere marcată a costului forței de muncă românești și caracterul ciclic al piețelor pe care operează Oltchim au fost, de asemenea, menționate drept factori care au contribuit la erodarea marjelor societății.

(45)

Comisia consideră totuși că majoritatea acestor variabile sunt inerente oricărei activități economice și că, deși pot explica bine motivele anumitor dificultăți cu care se confruntă o societate, nu constituie în mod necesar o justificare în analiza privind ajutorul de stat.

(46)

În plus, în opinia Comisiei, există indicii puternice că supraviețuirea societății Oltchim s-a datorat faptului că, pe o perioadă lungă de timp, nu a fost executată o datorie publică substanțială și că, timp de mai mulți ani, această datorie nu a fost purtătoare de nicio dobândă. Efectele acestei abordări favorabile societății în ceea ce privește recuperarea datoriei publice sunt similare cu oferirea de capital societății, cu titlu gratuit.

(47)

În fine, Comisia dorește să remarce că analiza de mai jos a fost efectuată pe baza conturilor IFRS (18) prezentate de autoritățile române (19).

VII.1.1.   Punctul 9 din Liniile directoare S & R

(48)

În general, în conformitate cu punctul 9 din Liniile directoare S & R, Comisia consideră că o întreprindere este în dificultate atunci când nu poate elimina pierderile care, în condițiile în care nu există o intervenție a autorităților publice, determină falimentul acesteia pe termen scurt sau mediu.

(49)

Comisia dorește să sublinieze că, în opinia sa, este irelevant dacă dificultățile cu care se confruntă Oltchim sunt cauzate sau nu de revocarea/nefinalizarea conversiei sau de alți factori. În plus, Comisia consideră că dificultățile societății, contrar afirmațiilor României, nu provin doar din faptul că nu a putut fi realizată conversia planificată de autoritățile române. Situația societății ar fi putut fi problematică indiferent de conversie.

(50)

În acest sens, Comisia dorește să citeze raportul auditorului independent, prezentat de autoritățile române, întocmit de KPMG pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2007 (din 15 iulie 2008), în care auditorii afirmă următoarele cu privire la situația financiară a societății: «Aceste condiții, împreună cu alte aspecte […] indică existența unei incertitudini care ar putea pune la îndoială capacitatea grupului de continuare a activității, în afara cazului în care acționarii nu vor sprijini grupul, în sensul îmbunătățirii situației financiare».

(51)

Trebuie menționat că în acest raport (pentru exercițiul financiar 2007), conversia în valoare de 323 de milioane RON a fost deja anulată, însă întreaga datorie către AVAS, care se ridica la momentul respectiv la 508 milioane RON, a fost introdusă în categoria capital propriu la rubrica «datorie convertibilă». În plus, în nota 38 la raport, auditorii au pornit de la premisa conform căreia creanța va fi din nou convertită în acțiuni și au făcut referire în acest sens la Legea 96/2008 (20). Auditorii și-au exprimat însă îndoielile cu privire la viitorul societății.

(52)

În alte rapoarte ale auditorilor independenți referitoare la primul semestru al anului 2008 (21) (încheiat la 30 iunie 2008, raport din 20 august 2008), KPMG reiterează temerile menționate deja în raportul pe anul precedent.

(53)

În fine, trebuie reamintit faptul că autoritățile române însele admit că lipsa intervenției statului ar conduce la insolvența societății.

(54)

În acest context, Comisia consideră că la mijlocul anului 2008, existau deja îndoieli serioase cu privire la viitorul societății și că aceasta intra probabil sub incidența punctului 9 din liniile directoare S & R la 1 iulie 2008.

VII.1.2.   Punctul 10 litera (a) din Liniile directoare S & R

(55)

Punctul 10 litera (a) din Liniile directoare S & R definește societatea în dificultate ca societatea care a pierdut peste jumătate din capitalul său social, peste un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni.

(56)

În ceea ce privește capitalul social, a existat o diminuare a capitalului tehnic reprezentând revocarea conversiei, care a fost introdusă în bilanț în 2007. În plus, trebuie precizat că în conturile financiare din 2007 și din 30 iunie 2008 aproape întreaga datorie către AVAS, de 508 milioane RON, (și nu doar suma conversiei anulate a creanței în acțiuni în valoare de 322 de milioane RON) a fost clasificată drept «datorie convertibilă» în categoria capital propriu. La sfârșitul anului 2008, această sumă a fost inclusă în categoria obligații.

(57)

Autoritățile române afirmă că uriașa subcapitalizare a societății se datorează doar revocării conversiei creanței în acțiuni în 2007. Comisia nu consideră că acest argument este convingător. Astfel cum ilustrează tabelul 1 de mai jos, o parte importantă a capitalului social al întreprinderii Oltchim a dispărut, ținând seama de pierderile acumulate și de rezerve, ceea ce a avut ca rezultat un capital propriu negativ la 30 iunie 2008. În cazul în care efectele «creanței convertibile» ar fi fost neutralizate, capitalul propriu total ar fi fost deja negativ în 2007.

Tabelul 1

Structura capitalului societății Oltchim

000 RON

31 decembrie 2006

31 decembrie 2007

30 iunie 2008

31 decembrie 2008

Capital social

1 339 565

1 016 338

1 016 338

1 016 338

Datorie convertibilă

508 485

508 485

Pierderi acumulate

1 088 146

1 155 208

1 178 343

1 366 919

Rezerve totale

72 600

132 376

116 606

100 677

Pierderi acumulate – minus rezerve

1 015 546

1 022 832

1 061 737

1 266 242

Pierderi acumulate – minus rezerve + datorie convertibilă

1 015 546

514 347

553 252

1 266 242

Participație minoritară

379

15

17

Total capital propriu acționari

324 019

501 991

463 086

– 249 904

Total capital propriu

(inclusiv «datoria convertibilă» către AVAS)

324 398

502 006

463 086

– 249 887

50 % din capitalul social

669 783

508 169

508 169

508 169

Capital propriu total mai mic de jumătate din capitalul social?

DA

DA

DA

DA

Capital social minus pierderi acumulate + rezerve

(neutralizarea efectului «datoriei convertibile»)

324 398

–6 479

–45 399

– 249 887

(58)

Având în vedere cele de mai sus, se poate concluziona că mai mult de jumătate din capitalul social a dispărut la 30 iunie 2008. Trebuie subliniat că aceasta era situația chiar înainte de anularea conversiei.

(59)

Trebuie remarcat că, în prezent, Oltchim a pierdut în realitate mai mult decât întregul său capital social și că, începând cu 1 iulie 2008, capitalul propriu este pozitiv doar datorită faptului că articolul «datorie convertibilă» a fost introdus în categoria capital propriu. Totuși, se poate susține că peste jumătate din capital dispăruse la 1 iulie 2008.

(60)

În acest stadiu, în absența cifrelor corespunzătoare datei de 30 iunie 2007, se pare că peste un sfert din acest capital nu s-a pierdut în cele 12 luni precedente, ci anterior acestei perioade.

VII.1.3.   Punctul 10 litera (c) din Liniile directoare S & R

(61)

În temeiul punctului 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, o societate este considerată în dificultate, «în cazul în care îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru a face obiectul procedurilor colective de insolvență».

(62)

Autoritățile române au prezentat un aviz juridic emis de cabinetul de avocatură Vilau & Mitel cu privire la calificarea societății Oltchim pentru procedura de insolvență, în temeiul legislației din România, la 1 iulie 2008.

(63)

Cadrul procedurilor de insolvență în România este stabilit de Legea 85/2006 (publicată în Monitorul Oficial din 21 aprilie 2006, denumită în continuare «Legea privind insolvența»). Articolul 3 din Legea privind insolvența definește insolvența ca «stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor exigibile». Insolvența este presupusă atunci când debitorul nu plătește una sau mai multe datorii în termen de 30 de zile de la data la care acestea devin scadente (22). Procedura de insolvență este declanșată la cererea debitorului sau la cererea unui creditor, după cum urmează.

(64)

În temeiul articolului 27 alineatul (1) din Legea privind insolvența, debitorul este obligat să solicite insolvența în termen de 30 de zile de la data la care apare situația de insolvență. Prin contrast, orice creditor care deține un titlu ajuns la scadență poate solicita procedura de insolvență după 30 de zile de la data la care datoria a devenit scadentă, dacă suma depășește 10 000 RON (aproximativ 3 000 EUR) (23).

(65)

În temeiul punctului 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, Comisia ar trebui să verifice doar dacă au fost îndeplinite condițiile procedurii de insolvență în temeiul legislației interne, fără a fi necesară examinarea în detaliu a motivelor (indiferent de natura acestora) care ar fi putut conduce în practică la concluzia că societatea nu făcea obiectul procedurii de insolvență la momentul respectiv (adică motivele pentru care societatea și diferiții săi creditori nu au solicitat începerea procedurii de insolvență).

(66)

Din această perspectivă, avizul juridic emis de Vilau & Mitel susține că: (i) situația societății la 1 iulie 2008 nu era de așa natură încât să determine obligația juridică de a solicita procedura de insolvență în temeiul articolului 27 alineatul (1) din Legea privind insolvența și, respectiv, de a îndreptăți creditorii societății, alții decât AVAS, să solicite procedura de insolvență și (ii) OUG nr. 45/2006 și Legea 30/2007 nu permiteau recuperarea propriei datorii de către AVAS în orice alt mod în afara conversiei creanței în acțiuni și, astfel, aceasta nu avea competența legală de a solicita insolvența la 1 iulie 2008.

(67)

România precizează că la sfârșitul lunii iunie 2008, Oltchim avea datorii în valoare de 19 132 000 RON și fonduri disponibile de 16 949 000 RON. Se susține totuși că deficitul aparent la 30 iunie 2008 nu a declanșat obligația societății de a solicita procedura de insolvență (24) deoarece situația nu a continuat timp de 30 de zile. România susține în plus că: (i) în timpul lunii precedente (mai) și în luna care a urmat (iulie), datoriile scadente ale societății Oltchim nu au depășit fondurile disponibile; (ii) Legea privind insolvența nu este concepută pentru declanșarea insolvenței pe baza unor evenimente izolate, (iii) Oltchim deținea în orice caz creanțe împotriva statului și celorlalți creditori pentru sume depășind datoriile scadente.

(68)

Comisia observă în primul rând că sumele raportate scadente pentru perioada mai-iulie 2008 nu includ datoria restantă de aproximativ 135 de milioane EUR față de AVAS. Dacă și această datorie restantă ar fi luată în considerare, ar fi evident că datoria restantă depășea cu mult fondurile disponibile pentru perioada avută în vedere, aspect care este per se suficient pentru a se presupune că societatea este insolventă în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (a) din Legea privind insolvența.

(69)

În al doilea rând, dacă datoria către AVAS ar fi luată în considerare, societatea ar fi avut în mod clar obligația de a solicita procedura de insolvență la 1 iulie 2008 – fără a mai menționa că această obligație a fost în realitatea generată mult mai devreme, respectiv după 30 de zile de la data la care hotărârea judecătorească din 2005 de revocare a conversiei creanței în acțiuni a devenit definitivă.

(70)

În al treilea rând, Legea românească privind insolvența nu exclude în mod specific datoriile către stat, de tipul celei avute de Oltchim față de AVAS (adică o datorie care provine dintr-un împrumut comercial neexecutat pentru care a fost plătită garanția de stat).

(71)

În observațiile sale, România afirmă că Ministerul Finanțelor Publice a considerat inițial datoriile ca datorii bugetare. Totuși, chiar dacă datoria față de AVAS nu ar fi putut fi calificată drept «datorie bugetară», aceasta ar fi fost calificată automat drept comercială și ar fi intrat și în acest caz sub incidența Legii privind insolvența – articolul 3 alineatul (6) din Legea privind insolvența definește un creditor care are dreptul de a solicita insolvența ca orice creditor, indiferent de natura datoriei, care deține o creanță scadentă în valoare mai mare de 10 000 RON.

(72)

În al patrulea rând, România susține că OUG 45/2006 obligă AVAS să aibă în vedere doar un scenariu de conversie, deși legislația românească generală prevede și alte metode de recuperare a datoriilor de către AVAS (respectiv OUG 51/1998 pentru transferul datoriilor, subrogare și cesiune). În temeiul OUG 45/2006, astfel cum a fost modificată prin Legea 30/2007 și Legea 96/2008, AVAS a fost autorizată să efectueze o conversie a creanței în acțiuni la valoarea nominală, pentru a-și recupera datoriile.

(73)

În plus, România susține că la 1 iulie 2008, în conformitate cu același cadru juridic, procedura de conversie a creanței în acțiuni era în desfășurare în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor societății Oltchim. Astfel, AVAS nu putea opta în același timp pentru solicitarea insolvenței.

(74)

În ceea ce privește argumentul potrivit căruia, în temeiul OUG 45/2006, AVAS nu putea să solicite insolvența, Comisia observă că această interpretare omite dispozițiile din OUG 45/2006 care restabilesc calitatea de creditor a AVAS, cu posibilitatea de percepere a unei dobânzi pe perioada din noiembrie 2003 până la data la care hotărârea judecătorească de revocare a conversiei a devenit definitivă (august 2006). Dispozițiile articolului 2 alineatul (3) din ordonanță prevăd în mod clar scenariul recuperării datoriei de către AVAS prin lichidarea societății și vânzarea activelor acesteia, iar articolului 3 din Ordonanță are în vedere un scenariu de privatizare.

(75)

În ianuarie 2007, OUG 45/2006 a fost modificată de Legea 30/2007 prin care a fost menținut scenariul privatizării și AVAS a fost autorizată să efectueze în termen de 6 luni o conversie a creanțelor în acțiuni cu respectarea drepturilor preferențiale ale acționarilor minoritari.

(76)

Deoarece conversia nu a putut fi efectuată în acest termen, OUG 45/2006 a fost modificată printr-o altă lege, Legea 96/2008, de această dată stipulându-se doar conversia.

(77)

În fine, OUG 163/2008 de abrogare a OUG 45/2006 a fost adoptată în noiembrie 2008. Aceasta prevede că creanța față de Oltchim, împreună cu dobânda pentru perioada noiembrie 2003-septembrie 2006, va fi executată în conformitate cu OUG 51/1998.

(78)

Pe scurt, potrivit interpretării Comisiei, datoria către AVAS ar trebui, probabil, să fie considerată «scadentă» în contextul Legii privind insolvența, iar AVAS se califica la 1 iulie 2008 drept creditor îndreptățit să solicite insolvența.

(79)

Prin urmare, Comisia are motive să considere că Oltchim îndeplinea criteriul societății în dificultate, astfel cum e definit la punctul 10 litera (c) din Liniile directoare S & R, la 1 iulie 2008.

VII.1.4.   Punctul 11 din Liniile directoare S & R

(80)

Punctul 11 din Liniile directoare S & R enumeră simptomele obișnuite ale unei întreprinderi în dificultate, precum: creșterea pierderilor, scăderea cifrei de afaceri, creșterea stocurilor, supracapacitate, diminuarea fluxului de numerar, creșterea accentuată a datoriilor, creșterea dobânzilor datorate și scăderea sau reducerea la zero a valorii nete a activelor.

(81)

Astfel cum s-a menționat deja mai sus, autoritățile române consideră că la 1 iulie 2008 societatea avea o cifră de afaceri în creștere, nu avea o supracapacitate semnificativă, iar fluxul de numerar operațional era pozitiv.

(82)

Pe baza datelor prezentate de autoritățile române, Comisia observă următoarele.

(83)

În primul rând, în ceea ce privește argumentul autorităților române potrivit căruia Oltchim prezenta rezultate operaționale pozitive, Comisia observă că, în pofida profitului operațional din 2006 și 2007, Oltchim a generat pierderi nete începând cu 2007, tendința negativă a început în ultimul trimestru al anului 2007, iar Oltchim fusese «îndatorată» timp de nouă luni consecutive înainte de 1 iulie 2008.

(84)

Autoritățile române susțin că performanța societății nu poate fi evaluată izolat și că evaluarea nu se poate concentra doar pe anii 2007 și 2008. Comisia observă totuși că pierderile acumulate ale societății au crescut constant. Datorită acestui aspect, la finalul anului 2008, societatea avea un capital social total negativ (ținând seama de capitalul social, pierderile acumulate și rezervele) de aproximativ 250 de milioane RON. Până în 2006 (înainte de anularea conversiei și în perioada în care se presupune că societatea avea o situație bună), Oltchim a acumulat pierderi în valoare de peste 1 miliard RON. Tabelul 2 sintetizează evoluția profitului și pierderilor societății.

Tabelul 2

Evoluția profitului și pierderilor societății Oltchim

000 RON

2006

2007

Jumătatea anului 2008

2008

Profit/pierderi operaționale

44 040

19 517

7 926

–70 947

Profit/pierderi înainte de taxe

34 482

–83 721

–31 749

– 218 682

Profit/pierderi nete

3 236

–93 159

–38 903

– 226 353

Pierderi acumulate

1 088 146

1 155 208

1 178 343

1 366 919

(85)

În al doilea rând, autoritățile române fac referire la un flux de numerar pozitiv al societății. În acest sens, Comisia subliniază că, astfel cum se demonstrează în Tabelul 3, deși societatea a produs un flux de numerar operațional pozitiv, numerarul net al societății Oltchim a fost în mod constant negativ.

Tabelul 3

Evoluția fluxului de numerar

000 RON

2006

2007

2008

Flux de numerar generat de activitățile operaționale

74 492

156 324

97 647

Flux de numerar provenind din activități de finanțare

8 957

–5 076

–67 373

Flux de numerar utilizat în investiții

– 192 753

– 214 341

– 109 347

NUMERAR NET

– 109 304

–63 093

–79 073

(86)

În al treilea rând, în ceea ce privește gradul de îndatorare al societății, acesta a crescut constant de-a lungul anilor, nu doar față de organisme de stat, ci și față de părți terțe.

Tabelul 4

Evoluția datoriilor societății Oltchim

000 RON

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Februarie 2009

AVAS

84 852

131 272

163 779

190 942

538 336

538 336

538 336

Părți terțe

741 587

641 134

701 780

849 396

1 116 187

1 191 310

1 195 015

Total

826 439

772 406

865 559

1 040 338

1 654 523

1 729 646

1 733 351

(87)

În al patrulea rând, fondul de rulment al societății Oltchim a fost negativ si în scădere. În plus, Oltchim s-a confruntat cu o crestere a cheltuielilor financiare pe perioada 2006-2008. De asemenea, valoarea netă a activelor societății este în scădere si a fost negativă în 2008.

Tabelul 5

000 RON

2006

2007

2008

Fond de rulment

(Active curente minus pasive curente)

– 287 759

– 368 657

– 714 876

Cheltuieli de finanțare nete

11 098

104 261

148 959

Valoarea NETĂ a activelor/(Activele totale minus pasivele totale)

324 019

484 931 (25)

– 249 887

(88)

În fine, Oltchim nu a primit un rating de la o agentie specializată de rating. Tabelul 6 indică ratingul atribuit societății de către (o bancă românească) pe parcursul ultimilor ani. Ratingul (o bancă românească) a scăzut începând cu decembrie 2007. Tabelul 6 arată că ratingul societății nu s-ar fi îmbunătătit semnificativ chiar dacă ar fi fost neutralizat efectul revocării conversiei.

Tabelul 6

Ratingul atribuit societății Oltchim de către (o bancă românească) (26)

 

Dec. 2003

Dec. 2004

Dec. 2005

Dec. 2006

Dec. 2007

Iunie 2008

Dec. 2008

Principal

(Risc mare)

(Risc mediu)

(Risc mediu)

(Risc mediu)

(Risc mare)

(Risc maxim)

(Risc maxim)

Ajustat (27)

 

 

 

 

(Risc mare)

(Risc mare)

(Risc mare)

(89)

Prin urmare, în opinia Comisiei, există indicii că «simptomele obișnuite» ale unei societăți aflate în dificultate sunt prezente în cazul Oltchim.

VII.1.5.   Concluzie

(90)

Pe baza considerentelor de mai sus, Comisia este de părere că există indicii puternice că Oltchim putea fi calificată drept societate în dificultate la 1 iulie 2008.

VII.2.   Punctul 4.3.2. litera (d) din CT: criteriul costurilor salariale

(91)

Există, de asemenea, îndoieli cu privire la îndeplinirea de către garanția CT a condițiilor care decurg din punctul 4.3.2 litera (d) din CT, care prevede că «valoarea maximă a împrumutului nu depășește costurile salariale anuale totale ale beneficiarului (inclusiv contribuțiile sociale, precum și costurile cu personalul care lucrează în locațiile societății, dar care este oficial pe statul de plată al unor subcontractanți) pentru 2008». Situația financiară pe 2008 indică costuri salariale totale de 136 de milioane RON (28), valoare care este mai mică decât suma împrumutului, respectiv 62 de milioane EUR.

(92)

Pentru calculul costurilor salariale, autoritățile române țin seama de angajații a patru alte societăți (proporțional cu munca prestată de aceștia în folosul societății Oltchim).

(93)

Trei dintre aceste societăți au fost create prin externalizarea mai multor activități efectuate de Oltchim și sunt localizate la sediul acesteia. Partea din producția acestora care contribuie la activitatea societății Oltchim reprezintă, potrivit autorităților române, între 84,81 % și 96,05 %. Totuși, autoritățile române nu au prezentat dovezi privind cuantificarea serviciilor pe care acești subcontractanți le prestează pentru societate.

(94)

În ceea ce privește cea de a patra societate, furnizorul de abur industrial, potrivit României, 53,58 % din producția acestuia este furnizată societății Oltchim. Acest furnizor are sediul în vecinătate și activitatea sa este direct legată de Oltchim. Dacă furnizarea de abur către Oltchim ar înceta, acest furnizor ar trebui închis. Totuși, autoritățile române nu au prezentat dovezi privind calitatea de subcontractor a acestei societăți și privind cuantificarea serviciilor prestate de acest furnizor în beneficiul societății.

(95)

În ceea ce privește costurile salariale ale Arpechim, în 2008 aceasta nu era o societate controlată de Oltchim. România susține că împrumutul care face obiectul garanției de stat va fi pus la dispoziție fie în două tranșe (cea de a doua tranșă urmând a fi acordată după integrarea societății Arpechim), fie garanția pentru întregul împrumut va fi emisă după încheierea unui contract obligatoriu din punct de vedere juridic cu vânzătorul, Petrom. În orice caz, autoritățile române nu au prezentat dovezi suplimentare privind costurile salariale ale uzinei Arpechim.

(96)

Comisia este de părere că România nu a prezentat suficiente probe pentru a elimina îndoiala potrivit căreia împrumutul nu depășește cu adevărat costurile salariale ale beneficiarului și îndeplinește condițiile care decurg din punctul 4.3.2 litera (d) din CT.

VII.3.   Alte condiții în temeiul punctului 4.3.2 din CT

(97)

Pe baza informațiilor prezentate de România, celelalte condiții prevăzute la punctul 4.3.2 din CT par a fi îndeplinite.

(98)

În special, în conformitate cu punctul 4.3.2 litera (b), taxele percepute pentru garanția de stat respectă prima safe-harbour stabilită de CT pentru societățile cu rating CCC sau inferior și cu un nivel de garantare scăzut, și anume o primă anuală de 9,8 %. Pentru primii 2 ani, punctul 4.3.2 litera (h) permite o primă anuală de 8,33 % care rezultă din aplicarea reducerii de 15 %.

(99)

În ceea ce privește punctul 4.3.2 litera (e), care prevede că garanția se va acorda până la 31 decembrie 2010 cel târziu, trebuie observat că România acordase deja garanția, deși nu fusese emisă. Cu toate acestea, pe baza informațiilor furnizate, garanția va fi emisă cât mai curând posibil.

(100)

În ceea ce privește punctul 4.3.2 litera (f), garanția acoperă 80 % din împrumut, nedepășind astfel 90 %.

(101)

Punctul 4.3.2 litera (g) permite ca garanțiile să acopere împrumuturile pentru investiții sau pentru fondul de rulment. Autoritățile române au informat că garanția va acoperi un împrumut acordat pentru finanțarea atât a investițiilor, cât și a fondului de rulment.

VII.4.   Evaluarea în temeiul Liniilor directoare S & R

(102)

Astfel cum s-a prezentat mai sus, Comisia consideră că Oltchim ar putea fi considerată o societate în dificultate la 1 iulie 2008, în conformitate cu definiția din Liniile directoare S & R.

(103)

Comisia consideră că ajutorul pentru salvare sau restructurare acordat unei societăți în dificultate este compatibil cu piața comună în temeiul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratatul CE dacă îndeplinește criteriile prevăzute în Liniile directoare S & R.

(104)

Cu condiția ca Oltchim să fi fost o societate în dificultate, garanția EximBank ar putea fi, în principiu, eligibilă atât pentru ajutor de salvare, cât și pentru ajutor de restructurare. Totuși, în această etapă, criteriile pentru acordarea unui ajutor de salvare sau restructurare compatibil prevăzute în Liniile directoare S & R, nu par a fi respectate. În special:

(a)

ajutor de salvare: există îndoieli că măsura, dacă este considerată ajutor de restructurare, ar fi limitată la minimul necesar, ar fi impusă de dificultăți sociale grave și nu ar avea efecte negative asupra altor state membre. În plus, garanția acoperă o perioadă care depășește 6 luni;

(b)

ajutor de restructurare: în absența notificării unei restructurări, Comisia nu poate evalua componentele planului de afaceri, inclusiv măsurile de investiție și modernizare, și nici nu poate evalua dacă măsurile ar restabili viabilitatea pe termen lung și s-ar menține la un minim, astfel încât să se evite denaturări ilegale ale concurenței.

(105)

În orice caz, Comisia observă că evaluarea compatibilității în temeiul Liniilor directoare S & R ar trebui, în principiu, să aibă în vedere măsurile de sprijin în ansamblul lor, și anume acelea notificate la 17 iulie 2009 (conversia și garanția de stat de 80 % destinată acoperirii împrumutului de 424 de milioane EUR).

VII.5.   Concluzie privind compatibilitatea

(106)

Pe baza celor de mai sus și pe baza informațiilor disponibile în acest stadiu, Comisia are îndoieli cu privire la faptul că garanția CT în favoarea societății Oltchim ar fi compatibilă cu schema românească în temeiul CT, în baza căreia a fost acordată, și, la nivel mai general, cu CT.

(107)

În plus, Comisia consideră improbabil ca măsura să fie compatibilă cu tratatul, ca ajutor de salvare sau restructurare în temeiul Liniilor directoare S & R.

(108)

Având în vedere faptul că societatea este probabil o societate în dificultate, nu pare a fi aplicabilă nicio altă derogare prevăzută în Tratatul CE.

(109)

Prin urmare, Comisia consideră că garanția CT analizată pare a fi incompatibilă cu Tratatul.

VIII.   CONCLUZIE

(110)

În acest stadiu al procedurii Comisia concluzionează că garanția în cauză constituie ajutor de stat, iar Comisia are îndoieli în ceea ce privește compatibilitatea acesteia cu Tratatul.

IX.   DECIZIE

(111)

În lumina considerentelor de mai sus, Comisia a decis să inițieze procedura prevăzută la articolul 88 alineatul (2) din Tratatul CE și solicită României să furnizeze, în termen de o lună de la primirea prezentei scrisori, toate documentele, informațiile și datele necesare pentru evaluarea măsurii.

(112)

Comisia reamintește României că va informa părțile interesate prin publicarea prezentei scrisori și a unui rezumat pertinent al acesteia în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene. De asemenea, Comisia va informa Autoritatea AELS de Supraveghere prin trimiterea unei copii a prezentei scrisori. Toate părțile interesate vor fi invitate să își prezinte observațiile în termen de o lună de la data publicării.”


(1)  JO C 83, 7.4.2009, p. 1.

(2)  PCC a depus o primă plângere în aprilie 2008, cu privire la o conversie proiectată a creanței în acțiuni în valoare de 135 de milioane EUR, susținând că ar implica un ajutor de stat incompatibil. A se vedea, de asemenea, Decizia Comisiei din 15 septembrie în cazul C 28/2009.

(3)  Conform informațiilor oferite de sindicatul societății. La data de 18 iunie 2009, Consiliul de administrație al Oltchim a decis să trimită în «șomaj tehnic» temporar aproximativ 1 400 de angajați. Din septembrie 2009, societatea va disponibiliza încă 500 de angajați, reducând astfel definitiv numărul total de angajați la 3 100 (a se vedea articolul de presă în limba română la http://www.ziaruldevalcea.ro/index.php?ind=news&op=news_show_single&ide=7193 a se vedea, de asemenea, raportul publicat pe site-ul web al societății, la adresa http://www.oltchim.ro/uploaded/RCsomajtehnic.pdf). Potrivit altor articole de presă din România, societatea intenționează să angajeze până la sfârșitul anului 2009 600 de persoane, ca urmare a achiziționării și reînceperii activității furnizorului Arpechim.

(4)  Datoria era față de agenția română de privatizare AVAS (la acea vreme «AVAB», «Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare», care a fuzionat cu agenția de privatizare «APAPS», «Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiunilor Statului» în mai 2004 și a fost redenumită). Toate plățile ulterioare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice, în numele a ceea ce s-a numit inițial garanții de stat, au devenit datorii față de AVAS.

(5)  Motivul anulării a fost că operațiunea de conversie conducea la diluarea pachetelor minoritare de acțiuni fără a respecta drepturile preferențiale ale acționarilor.

(6)  OUG 45/2006.

(7)  Pentru mai multe informații cu privire la istoricul datoriei publice și la conversia creanței în acțiuni, a se vedea Decizia Comisiei din 15 septembrie în cazul C 28/2009.

(8)  Aceste investiții vizează în special: achiziționarea de la Petrom a activelor petrochimice ale furnizorului Arpechim; modernizarea și extinderea capacității instalației de piroliză din Arpechim; eliminarea blocajelor din fluxul de producție PVC; modernizarea instalației de electroliză cu mercur; alte măsuri pentru protecția mediului. A se vedea, de asemenea, cazul C 28/2009.

(9)  Valoarea conversiei originale plus datoriile acumulate ulterior.

(10)  Ajutorul de stat N 286/09 – România, schemă temporară de ajutor pentru acordarea de ajutor sub formă de garanții, Decizia Comisiei din 5 iunie 2009, încă nepublicată.

(11)  Conform informațiilor de care dispune Comisia, EximBank nu a emis încă garanția în cauză.

(12)  JO C 244, 1.10.2004, p. 2.

(13)  RON/EUR – 3,6826.

(14)  Cauza C-345/02 Pearle BV, Rec., 2004, p. I-7139, punctele 34-35.

(15)  Cauza C-482/99 Franța/Comisia, Rec., 2002, p. I-4397, punctele 52-57.

(16)  Decizia C (2009)/4501 a Comisiei din 5 iunie 2009; Rectificarea C (2009)/5651 din 9 iulie 2009, nepublicată încă.

(17)  «Memorandum privind cadrul legal în legătură cu procedurile de insolvență în România aplicabil societății Oltchim SA la 1 iulie 2008».

(18)  Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Trebuie remarcat că Oltchim întocmește conturile și în conformitate cu Standardele Române de Contabilitate (RAS). Cifrele RAS sunt diferite de rapoartele IFRS, în special deoarece capitalul social este raportat la 32 de milioane RON. Potrivit autorităților române, rapoartele RAS nu iau în considerare efectele hiperinflaționiste ale fostei monede, ROL, în timp ce conturile IFRS au fost ajustate în consecință. Trebuie menționat că potrivit conturilor RAS, la 31 decembrie 2008, Oltchim are un capital propriu negativ în valoare de 251 de milioane RON.

(19)  Trebuie menționat că par să existe anumite neconcordanțe în situațiile financiare prezentate, deoarece cifrele finale din 2007 și cifrele inițiale din 2008 nu corespund. În plus, având în vedere că ultimele situații prezentate în notificare se referă la exercițiul financiar încheiat la 30 iunie 2008, au fost utilizate conturile la 31 decembrie 2008 publicate pe site-ul web al Oltchim.

(20)  Legea 96/2008 din 14 aprilie 2008 de modificare a OUG 45/2006, M.O. 304 din 18 aprilie 2008.

(21)  Autoritățile române afirmă totuși că acestea a reprezentat o «opinie rezervată» datorită insuficienței informațiilor.

(22)  Articolul 3 alineatul (1) litera (a) din Legea privind insolvența.

(23)  Articolul 12 din Legea privind insolvența.

(24)  Articolul 27 alineatul (1) din Legea privind insolvența.

(25)  Inclusiv 508 milioane RON «datorii convertibile» față de AVAS. Dacă această sumă ar fi considerată pasiv, valoarea NETĂ a activelor ar fi negativă.

(26)  […]

(27)  În situația în care nu ar fi fost revocată CONVERSIA creanțelor în acțiuni.

(28)  Autoritățile române prezintă costurile salariale directe ale Oltchim ca fiind de aproximativ 140 de milioane EUR.


CITI TIESĪBU AKTI

Eiropas Komisija

26.1.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 19/43


Regulu (ES) Nr. 70/2010 ir pievienotas sarakstam, kas minēts 2., 3. un 7. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban

2010/C 19/11

1.

Kopējā nostājā 2002/402/KĀDP (1) Kopiena/Savienība aicināta iesaldēt līdzekļus un ekonomiskos resursus, kas attiecas uz Osamu Bin Ladenu, organizācijas Al-Qaida un Taliban locekļiem un atsevišķām privātpersonām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, kas saistītas ar tām un kas minētas sarakstā, kurš sastādīts atbilstoši ANODP Rezolūcijām 1267(1999) un 1333(2000) un kurš regulāri jāatjaunina ANO komitejai, kas izveidota saskaņā ar ANODP Rezolūciju 1267(1999).

ANO komitejas izveidotais saraksts ietver šādas personas un organizācijas:

Al-Qaida, Taliban un Osama bin Ladens,

fiziskās un juridiskās personas, organizācijas, struktūras un grupas, kas ir saistītas ar Al-Qaida, Taliban un Osama bin Ladenu, kā arī

juridiskās personas, organizācijas un struktūras, kas jebkurai no šīm saistītajām personām, organizācijām, struktūrām un grupām pieder, kuras tās kontrolē vai citādi atbalsta.

Rīcība vai darbības, kas norāda, ka fiziska persona, grupa, uzņēmums vai organizācija ir “saistīta ar”Al-Qaida, Osama bin Ladenu vai Taliban:

a)

dalība tādas rīcības vai darbību finansēšanā, plānošanā, sekmēšanā, sagatavošanā vai īstenošanā, ko veic Al-Qaida, Taliban vai Osama bin Ladens, vai jebkura ar tiem saistīta apakšorganizācija, pakļauta organizācija, saistīta grupa vai to atvasinājumi, tāpat kā rīcība vai darbības saistībā ar šīm personām un organizācijām, to vārdā, to uzdevumā vai tās atbalstot;

b)

ieroču un ar tiem saistīto materiālu piegāde, pārdošana un nodošana jebkuram no tiem;

c)

rekrutēšana jebkuru šo personu vai organizāciju uzdevumā; vai

d)

cita rīcība vai darbības nolūkā atbalstīt jebkuru no tiem.

2.

ANO komiteja 2010. gada 19. janvārī nolēma attiecīgajam sarakstam pievienot Said Ali Al-Shihri, Nasir “Abd-Al-Karim” Abdullah Al-Wahishi un Al-Qaida In The Arabian Peninsula. Ikviens no tiem jebkurā laikā var iesniegt ANO komitejai pieprasījumu pārskatīt lēmumu, ar kuru tie ir iekļauti minētajā ANO sarakstā, pievienojot šim pieprasījumam apliecinošus dokumentus. Pieprasījums jānosūta uz šādu adresi:

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Sīkāka informācija: http://www.un.org/sc/committees/1267/delisting.shtml

3.

Ņemot vērā 2. punktā minēto ANO lēmumu, Komisija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 881/2002 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 7.a panta 1. punktu pieņēma Regulu (ES) Nr. 70/2010 (2), ar kuru groza I pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban  (3).

Tādējādi uz attiecīgajām fiziskajām un juridiskajām personām, organizācijām, struktūrām un grupām attiecas šādi Regulā (EK) Nr. 881/2002 minētie pasākumi:

1)

visu tiem piederošo, to kontrolēto vai to rīcībā esošo naudas līdzekļu un citu ekonomisko resursu iesaldēšana un aizliegums (ikvienam) tieši vai netieši darīt tiem pieejamus naudas līdzekļus un citus ekonomiskos resursus (2. pants un 2.a pants (4));

kā arī

2)

aizliegts tieši vai netieši piešķirt, pārdot, piegādāt vai nodot tiem tehniskas konsultācijas, palīdzību vai apmācības, kas saistītas ar militārām darbībām (3. pants).

4.

Regulas (EK) Nr. 881/2002 7.a pantā (5) ir paredzēts pārskatīšanas process, saskaņā ar kuru sarakstā iekļautie var iesniegt piezīmes saistībā ar pamatojumu iekļaušanai sarakstā. Fiziskās vai juridiskās personas, organizācijas, struktūras un grupas, kas minētas Regulā (ES) Nr. 70/2010, var pieprasīt Komisijai pamatot to iekļaušanu sarakstos. Šis pieprasījums jānosūta uz šādu adresi:

European Commission

‘Restrictive measures’

Rue de la Loi/Wetstraat 200

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.

Attiecīgo personu, organizāciju, struktūru un grupu uzmanība tiek vērsta uz iespēju apstrīdēt Regulu (ES) Nr. 70/2010 Eiropas Savienības Vispārējā tiesā, ievērojot nosacījumus, kas paredzēti Līguma par Eiropas Savienības darbību 263. panta ceturtajā un sestajā daļā.

6.

Regulā (ES) Nr. 70/2010 uzskaitīto fizisko personu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (6) noteikumiem. Visi pieprasījumi, piemēram, sīkākas informācijas saņemšanai, vai pieprasījumi saistībā ar Regulā (EK) Nr. 45/2001 noteikto tiesību īstenošanu (piemēram, piekļuve personas datiem vai to labošana), jānosūta Komisijai uz 4. punktā norādīto adresi.

7.

Regulas I pielikumā minēto fizisko un juridisko personu, organizāciju, struktūru un grupu uzmanība tiek vērsta uz iespēju iesniegt pieteikumu dalībvalstu attiecīgajās kompetentajās iestādēs, kas uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 881/2002 II pielikumā, lai saņemtu atļauju izmantot iesaldētos naudas līdzekļus un citus ekonomiskos resursus svarīgām vajadzībām vai īpašiem maksājumiem saskaņā ar minētās regulas 2.a pantu.


(1)  OV L 139, 29.5.2002., 4. lpp.

(2)  OV L 20, 26.1.2010., 1. lpp.

(3)  OV L 139, 29.5.2002., 9. lpp.

(4)  Regulas 2.a pants tajā iekļauts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2003 (OV L 82, 29.3.2003., 1. lpp.).

(5)  Regulas 7.a pants tajā iekļauts ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2009 (OV L 346, 23.12.2009., 42. lpp.).

(6)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.