ISSN 1725-5201

doi:10.3000/17255201.C_2009.193.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 193

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

52. sējums
2009. gada 15. augusts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Eiropas Kopienu tiesa

2009/C 193/01

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā VēstnesīOV C 180, 1.8.2009.

1

 

V   Atzinumi

 

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

 

Eiropas Kopienu tiesa

2009/C 193/02

Lieta C-165/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Raad van State (Nīderlande) 2009. gada 4. maija rīkojumu — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Trešā persona: RWE Power AG

2

2009/C 193/03

Lieta C-166/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Raad van State (Nīderlande) 2009. gada 11. maija rīkojumu — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne/Gedeputeerde Staten van Zuid-Hollandse, Trešā persona: Electrabel Nederland NV und Burgemeester en Wethouders Rotterdam

3

2009/C 193/04

Lieta C-167/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Rad van State (Nīderlande) 2009. gada 11. maija rīkojumu — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne/Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Trešā persona: E.On Benelux und Burgemeester en Wethouders Rotterdam

4

2009/C 193/05

Lieta C-182/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Apvienotā Karaliste) 2009. gada 19. maija rīkojumu — Seaport (NI) Limited/Department of the Environment for Northern Ireland

5

2009/C 193/06

Lieta C-188/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Naczelny Sąd Administracyjny (Polijas Republika) 2009. gada 28. maija rīkojumu — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku/Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

6

2009/C 193/07

Lieta C-191/09 P: Apelācijas sūdzība, ko 2009. gada 29. maijā iesniegusi Eiropas Savienības Padome par Pirmās instances tiesas (otrā palāta) 2009. gada 10. marta spriedumu lietā T-249/06 Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), iepriekš Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), iepriekš Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT/Eiropas Savienības Padome

7

2009/C 193/08

Lieta C-193/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par 2009. gada 25. marta Pirmās instances tiesas (piektā palāta) spriedumu lietā T-402/07 Kaul GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2009. gada 1. jūnijā iesniedzis Bayer AG

8

2009/C 193/09

Lieta C-194/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par 2009. gada 25. marta Pirmās instances tiesas (pirmā palāta) spriedumu lietā T-332/06 Alcoa Trasformazioni Srl/Eiropas Kopienu Komisija 2009. gada 1. jūnijā iesniegusi Alcoa Trasformazioni Srl

8

2009/C 193/10

Lieta C-195/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (England and Wales) 2009. gada 29. maija rīkojumu — Synthon BV/Merz Pharma Gmbh & Co KG

9

2009/C 193/11

Lieta C-196/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Chambre de recours des Écoles européennes 2009. gada 29. maija rīkojumu — Paul Miles u.c., Robert Watson Mac Donald/Secrétaire général des Écoles européennes

9

2009/C 193/12

Lieta C-199/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Augstākās tiesas Senāta (Latvijas Republika) 2009. gada 4. jūnija rīkojumu — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests

10

2009/C 193/13

Lieta C-200/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (otrā palāta) 2009. gada 10. marta spriedumu lietā T-249/06 Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), agrāk Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), agrāk Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT/Eiropas Savienības Padome 2009. gada 27. maijā iesniegusi Eiropas Kopienu Komisija

10

2009/C 193/14

Lieta C–204/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Bundesverwaltungsgericht (Vācija) 2009. gada 8. jūnija rīkojumu — Flachglas Torgau GmbH/Vācijas Federatīvā Republika

11

2009/C 193/15

Lieta C-208/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Verwaltungsgerichtshof (Austrija) 2009. gada 10. jūnija rīkojumu — Ilonka Sayn-Wittgenstein

12

2009/C 193/16

Lieta C-209/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Korkein hallinto-oikeus (Somija) 2009. gada 10. jūnija rīkojumu — Lahti Energia Oy

12

2009/C 193/17

Lieta C-211/09: Prasība, kas celta 2009. gada 11. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika

13

2009/C 193/18

Lieta C-214/09 P: Apelācijas sūdzība, ko 2009. gada 12. jūnijā iesniegusi Anheuser-Busch, Inc. par Pirmās instances tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 25. marta spriedumu lietā T-191/07 Anheuser-Busch, Inc./Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), Budějovický Budvar, národní podnik

13

2009/C 193/19

Lieta C-215/09: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Markkinaoikeus (Somija) 2009. gada 15. jūnija rīkojumu — Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki

14

2009/C 193/20

Lieta C-220/09: Prasība, kas celta 2009. gada 16. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Maltas Republika

15

 

Pirmās instances tiesa

2009/C 193/21

Lieta T-259/05: Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — Spānija/Komisija (ELVGF — Garantiju nodaļa — Izdevumi, kas ir izslēgti no Kopienas finansējuma — Lina šķiedras — Kaņepes — Banāni — OLAF ziņojums — Revīziju palātas ziņojums — Regulas (EK) Nr. 1663/95 8. panta 1. punktā paredzētā divpusējās sarunas — Būtisku formas prasību pārkāpums — Ļaunprātīga rīcība — Mantiska kaitējuma ELVGF esamība)

16

2009/C 193/22

Lieta T-435/05: Pirmās instances tiesas 2009. gada 30. jūnija spriedums — Danjaq/ITSB — Mission Productions (Dr. No) (Kopienas preču zīme — Kopienas vārdiskas preču zīmes Dr. No reģistrācijas pieteikums — Apzīmējumu un nereģistrētu preču zīmju Dr. No un Dr. NO īpašnieka iebildumi — Ar agrākām preču zīmēm saistītā nosacījuma neesamība — Atšķirtspējīgā apzīmējuma, kas izmantots komercdarbībā, neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts, 2. punkta c) apakšpunkts un 4. punkts (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts, 2. punkta c) apakšpunkts un 4. punkts) — Pienākums norādīt pamatojumu — Regulas (EK) Nr. 40/94 73. pants (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 75. pants))

16

2009/C 193/23

Apvienotās lietas T-273/06 un T-297/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — ISD Polska u.c./Komisija (Valsts atbalsts — Polijas Republikas tērauda ražotājam piešķirtā pārstrukturēšanas atbalsta shēma — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par daļēji nesaderīgu ar kopējo tirgu un uzlikts pienākums to atgūt — 8. protokols par Polijas tērauda rūpniecības pārstrukturēšanu — Prasība atcelt tiesību aktu — Tiesības celt prasību — Termiņš prasības celšanai — Pieņemamība — Tiesiskā paļāvība — Regulas (EK) Nr. 659/1999 14. panta 1. punkts — Nesaderīgā atbalsta atmaksai piemērojamā procentu likme — Ciešas sadarbības ar dalībvalsti pienākums — Salikta procentu likme — Regulas (EK) Nr. 794/2004 9. panta 4. punkts un 11. panta 2. punkts)

17

2009/C 193/24

Lieta T-288/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — Regionalny Fundusz Gospodarczy/Komisija (Valsts atbalsts — Polijas Republikas tērauda ražotājam piešķirtā pārstrukturēšanas atbalsta shēma — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par daļēji nesaderīgu ar kopējo tirgu un uzlikts pienākums to atgūt — 8. protokols par Polijas tērauda rūpniecības pārstrukturēšanu — Nesaderīgā atbalsta atmaksai piemērojamā procentu likme — Ciešas sadarbības ar dalībvalsti pienākums — Regulas (EK) Nr. 794/2004 9. panta 4. punkts un 11. panta 2. punkts)

17

2009/C 193/25

Lieta T-291/06: Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — Operator ARP/Komisija (Valsts atbalsts — Polijas Republikas tērauda ražotājam piešķirtā pārstrukturēšanas atbalsta shēma — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par daļēji nesaderīgu ar kopējo tirgu un uzlikts pienākums to atgūt — 8. protokols par Polijas tērauda rūpniecības pārstrukturēšanu — Prasība atcelt tiesību aktu — Interese celt prasību — Pieņemamība — Saņēmēja jēdziens — Regulas (EK) Nr. 659/1999 14. panta 1. punkts)

18

2009/C 193/26

Lieta T-24/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — ThyssenKrupp Stainless/Komisija (Konkurence — Aizliegtas vienošanās — Nerūsējošā tērauda plakanie izstrādājumi — Lēmums, ar kuru, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1/2003, tika konstatēts EOTKL 65. panta pārkāpums pēc EOTK līguma darbības termiņa izbeigšanās — Sakausējuma piemaksa — Komisijas kompetence — Atbildība par prettiesisku rīcību — Res judicata spēks — Tiesības uz aizstāvību — Piekļuve lietas materiāliem — Noilgums — Non bis in idem princips — Sadarbība administratīvajā procedūrā)

18

2009/C 193/27

Apvienotās lietas T-81/07, T-82/07 un T-83/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — KG Holding u.c./Komisija (Valsts atbalsts — Pārstrukturēšanas atbalsts, ko Nīderlandes iestādes piešķīrušas KG Holding NV — Lēmums, ar kuru atbalstu atzīst par nesaderīgu ar kopējo tirgu un nosaka tā atgūšanu — Prasība atcelt tiesību aktu — Daļēja nepieņemamība — Atbalsta atgūšana no uzņēmumiem saņēmējiem, kas atzīti par bankrotējušiem — Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai)

19

2009/C 193/28

Lieta T-414/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 2. jūlija spriedums — Euro-Information/ITSB (Rokas, kura tur karti ar trim trīsstūriem, attēls) (Kopienas preču zīme — Kopienas grafiskas preču zīmes, kas attēlo roku, kura tur karti ar trim trīsstūriem, reģistrācijas pieteikums — Absolūts atteikuma pamatojums — Atšķirtspējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

19

2009/C 193/29

Lieta T-419/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — Okalux/ITSB — Messe Düsseldorf (OKATECH) (Kopienas preču zīme — Atcelšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme OKATECH — Daļēja atcelšana — Termiņš prasības celšanai — Regulas (EK) Nr. 40/94 57. un 77.a pants [tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 58. un 80. pants] — Tiesiskās paļāvības aizsardzības un tiesiskās drošības principi — Tiesības tikt uzklausītam)

20

2009/C 193/30

Lieta T-444/07: Pirmās instances tiesas 2009. gada 30. jūnija spriedums — CPEM/Komisija (ESF — Finanšu atbalsta atcelšana — OLAF ziņojums)

20

2009/C 193/31

Lieta T-16/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — Perfetti Van Melle/ITSB — Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) (Kopienas preču zīme — Spēkā neesamības atzīšanas process — Kopienas vārdiska preču zīme CENTER SHOCK — Agrākas valsts vārdiskas preču zīmes CENTER — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 52. panta 1. punkta a) apakšpunkts [tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 53. panta 1. punkta a) apakšpunkts])

20

2009/C 193/32

Lieta T-311/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 2. jūlija spriedums — Fitoussi/ITSB — Loriot (IBIZA REPUBLIC) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas grafiskas preču zīmes IBIZA REPUBLIC reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts grafiska preču zīme, kas attēlo aplī ietvertu piecstaru zvaigzni — Absolūts atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespējas neesamība — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

21

2009/C 193/33

Lieta T-258/04: Pirmās instances tiesas 2009. gada 10. jūnija rīkojums — Polija/Komisija (Prasība atcelt tiesību aktu — Pārejas posma pasākumi, kas jāpieņem sakarā ar jauno dalībvalstu pievienošanos — Regula (EK) Nr. 60/2004, ar ko nosaka pārejas posma pasākumus cukura nozarē — Termiņš prasības celšanai — Termiņa sākums — Nokavējums — Nepieņemamība)

21

2009/C 193/34

Lieta T-524/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 2. jūnija rīkojums — AVLUX/Parlaments (Prasība atcelt tiesību aktu — Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi — Publiskā iepirkuma procedūra par Konrāda Adenauera ēkas Luksemburgā rekonstrukciju un paplašināšanu — Kandidāta piedāvājuma noraidīšana — Publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras atcelšana — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

22

2009/C 193/35

Lieta T-550/08 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 30. jūnija rīkojums — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Komisija (Pagaidu noregulējums — Komisijas lēmums, ar ko uzlikts naudas sods — Pieteikums par piemērošanas apturēšanu un pagaidu pasākumu noteikšanu (samaksāta naudas soda atmaksa un bankas garantijas atcelšana) — Fumus boni juris un steidzamības neesamība)

22

2009/C 193/36

Lieta T-173/09 R: Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 8. jūnija rīkojums — Z/Komisija (Pagaidu noregulējums — Ieinteresētas trešas personas piekļuve Komisijas lēmumam, ar kuru tiek noteikts naudas sods un kurš vēl nav publicēts — Pieteikums par pagaidu noregulējumu — Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas — Steidzamības neesamība)

22

2009/C 193/37

Lieta T-184/09: Prasība, kas celta 2009. gada 14. maijā — Grieķijas Republika/Komisija

23

2009/C 193/38

Lieta T-212/09: Prasība, kas celta 2009. gada 2. jūnijā — Dānija/Komisija

23

2009/C 193/39

Lieta T-226/09: Prasība, kas celta 2009. gada 9. jūnijā — British Telecommunications/Komisija

24

2009/C 193/40

Lieta T-227/09: Prasība, kas celta 2009. gada 10. jūnijā — Feng Shen Technology/ITSB — Majtczak (FS)

24

2009/C 193/41

Lieta T-230/09: Prasība, kas celta 2009. gada 10. jūnijā — BT Pension Scheme Trustees/Komisija

25

2009/C 193/42

Lieta T-236/09: Prasība, kas celta 2009. gada 8. jūnijā — Evropaïki Dynamiki/Komisija

26

2009/C 193/43

Lieta T-237/09: Prasība, kas celta 2009. gada 17. jūnijā — Région Wallonne/Komisija

27

2009/C 193/44

Lieta T-238/09: Prasība, kas celta 2009. gada 23. jūnijā — Sniace/Komisija

28

2009/C 193/45

Lieta T-239/09 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2009. gada 31. marta rīkojumu lietā F-146/07 Marcuccio/Komisija 2009. gada 16. jūnijā iesniedzis Luigi Marcuccio

28

2009/C 193/46

Lieta T-244/09: Prasība, kas celta 2009. gada 22. jūnijā — Accenture Global Services/ITSB — Silver Creek Properties (acsensa)

29

2009/C 193/47

Lieta T-245/09: Prasība, kas celta 2009. gada 24. jūnijā — Shell Hellas/Komisija

29

2009/C 193/48

Lieta T-246/09: Prasība, kas celta 2009. gada 29. jūnijā — Insula/Komisija

30

2009/C 193/49

Lieta T–250/09: Prasība, kas celta 2009. gada 23. jūnijā — Cesea Group/ITSB — Mangini & C. (mangiami)

31

2009/C 193/50

Lieta T-251/09: Prasība, kas celta 2009. gada 26. jūnijā — Société des Pétroles Shell/Komisija

32

2009/C 193/51

Lieta T-255/09: Prasība, kas celta 2009. gada 30. jūnijā — Caixa Geral de Depósitos/ITSB — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa)

32

2009/C 193/52

Lieta T-218/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 26. jūnija rīkojums — Lemans/ITSB — Turner (ICON)

33

2009/C 193/53

Lieta T-389/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 26. jūnija rīkojums — Lemans/ITSB — Turner (ICON)

33

2009/C 193/54

Lieta T-435/08: Pirmās instances tiesas 2009. gada 25. jūnija rīkojums — Tokita Management Service/ITSB — Eminent Food (Tomatoberry)

33

 

Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

2009/C 193/55

Lieta F-39/07: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2009. gada 6. maija spriedums — Campos Valls/Padome (Civildienests — Ierēdņi — Pieņemšana darbā — Iecelšana amatā — Nodaļas vadītāja amats — Prasītāja kandidatūras noraidīšana — Paziņojumā par vakanci prasītie nosacījumi — Acīmredzama kļūda vērtējumā)

34

2009/C 193/56

Lieta F-137/07: Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2009. gada 6. maija spriedums — Sergio u.c./Komisija (Civildienests — Tiesības un pienākumi — Biedrošanās brīvība — Nodomu protokols starp Komisiju un arodbiedrībām un profesionālajām organizācijām — Individuāli lēmumi par norīkojumu/par atbrīvojumu no dienesta uz protokola pamata — Nelabvēlīgs akts — Tiesības celt prasību — Ierēdnis, kas ceļ prasību savā vārdā, nevis arodbiedrības labā — Nepieņemamība — Paziņojums prasītāju advokātam par sūdzības noraidīšanu — Termiņa prasības celšanai sākums)

34

2009/C 193/57

Lieta F-43/08: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 18. jūnija spriedums — Spee/Europol (Civildienests — Eiropola personāls — Amata vakance — Atlases procedūra)

35

2009/C 193/58

Lieta F-72/08: Civildienesta tiesas trešās palātas priekšsēdētāja 2009. gada 11. jūnija rīkojums — Ketselidis/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Prasība — Iepriekšēja administratīva sūdzība — Pagaidu lēmums — Pieļaujama kļūda — Neesamība — Netieši izteikts lēmums par noraidīšanu — Novēlota sūdzība — Nepieņemamība — Kopienu tiesas spriedums — Būtisks jauns fakts — Neesamība)

35

2009/C 193/59

Lieta F-81/08: Civildienesta tiesas trešās palātas priekšsēdētāja 2009. gada 11. jūnija rīkojums — Ketselidou/Komisija (Civildienests — Ierēdņi — Prasība — Kopienu tiesas spriedums — Būtisks jauns fakts — Neesamība)

35

2009/C 193/60

Lieta F-61/09: Prasība, kas celta 2009. gada 25. jūnijā — Strack/Komisija

36

2009/C 193/61

Lieta F-62/09: Prasība, kas celta 2009. gada 26. jūnijā — Strack/Komisija

36

2009/C 193/62

Apvienotās lietas F-14/05 un F-20/05: Civildienesta tiesas 2009. gada 18. jūnija rīkojums — Albert-Bousquet u.c. un Johansson u.c./Komisija

37

2009/C 193/63

Lieta F-21/05: Civildienesta tiesas 2009. gada 18. jūnija rīkojums — De Geest/Padome

37

2009/C 193/64

Lieta F-38/05: Civildienesta tiesas 2009. gada 18. jūnija rīkojums — Delplancke un Governatori/Komisija

37

2009/C 193/65

Lieta F-49/05: Civildienesta tiesas 2009. gada 18. jūnija rīkojums — Bethuyne u.c./Komisija

37

2009/C 193/66

Lieta F-80/05: Civildienesta tiesas 2009. gada 18. jūnija rīkojums — De Geest/Padome

37

LV

 


IV Informācija

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

Eiropas Kopienu tiesa

15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/1


2009/C 193/01

Tiesas pēdējā publikācija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

OV C 180, 1.8.2009.

Iepriekšējās publikācijas

OV C 167, 18.7.2009.

OV C 153, 4.7.2009.

OV C 141, 20.6.2009.

OV C 129, 6.6.2009.

OV C 113, 16.5.2009.

OV C 102, 1.5.2009.

Šie teksti pieejami arī

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Atzinumi

JURIDISKAS PROCEDŪRAS

Eiropas Kopienu tiesa

15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/2


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Raad van State (Nīderlande) 2009. gada 4. maija rīkojumu — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals/College van Gedeputeerde Staten van Groningen, Trešā persona: RWE Power AG

(Lieta C-165/09)

2009/C 193/02

Tiesvedības valoda — holandiešu

Iesniedzējtiesa

Raad van State

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Greenpeace Nederland, B. Meijer, E. Zwaag, F. Pals

Atbildētāja: College van Gedeputeerde Staten van Groningen

Trešā persona: RWE Power AG

Prejudiciālie jautājumi

1.

Vai pienākums interpretēt [normas] saskaņā ar direktīvu nozīmē, ka Wet milieubeheer transponētos Direktīvā 96/61/EK (1) par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (tagad Direktīva 2008/1/EK (2) par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli) noteiktos pienākumus var un vajag interpretēt tādejādi, ka, lemjot par atļaujas izsniegšanu saskaņā ar vides tiesībām, pilnā mērā ir jāņem vērā Direktīvā 2001/81/EK (3) par valstij noteikto maksimāli pieļaujamo emisijas līmeni (turpmāk tekstā — “NEC direktīva”) attiecīgajai valstij noteiktā maksimāli pieļaujamā SO2 emisija, jo īpaši, ciktāl tas attiecas uz Direktīvas 96/61 (tagad Direktīva 2008/1) 9. panta 4. punktā noteiktajiem pienākumiem?

2.

a)

Vai pienākums atturēties pieņemt normas, kas varētu nopietni apdraudēt ar direktīvu paredzēto rezultātu, dalībvalstij ir jāpilda arī laika posmā no 2002. gada 27. novembra līdz 2010. gada 31. decembrim NEC direktīvas 4. panta 1. punkta izpratnē?

b)

Vai laika posmā no 2002. gada 27. novembra līdz 2010. gada 31. decembrim, ja pastāv risks, ka pēc šī laika posma beigām valstij noteiktā maksimāli pieļaujamā SO2 emisija tiks pārsniegta vai tā tiek pārsniegta, kaut arī dalībvalstij ir jāpilda pienākums atturēties pieņemt iepriekšminētos noteikumus, tā līdztekus minētajam pienākumam vai tā vietā tomēr var pildīt pienākumu — pieņemt pozitīvus rezultātus nodrošinošus pasākumus?

c)

Vai atbildes sniegšanai uz 2.a) un 2.b) jautājumu ir nozīme tam, ka no atļaujas atbilstoši vides tiesībām izsniegšanas pieteikuma iekārtas būvniecībai, kas veicinās NEC direktīvā valstij noteiktās maksimāli pieļaujamās SO2 emisijas pārsniegšanu, izriet, ka iekārtas ekspluatācija tiks sākta agrākais 2011. gadā?

3.

a)

Vai 2. jautājumā minētie pienākumi var būt iemesls tam, ka dalībvalsts nedrīkst izsniegt pieprasīto atļauju atbilstoši vides tiesībām vai arī tai ir jānosaka papildu pienākumi vai ierobežojumi, ja netiek garantēts, ka iekārta, kurai atļauja tiek pieprasīta, neveicinās valstij noteikto maksimāli pieļaujamo SO2 emisijas pārsniegšanu vai tās risku? Vai atbildes sniegšanai uz šo jautājumu ir nozīme tam, kādā mērā iekārta veicinās pārsniegšanu vai pārsniegšanas draudus? [Or. 22]

b)

Vai no NEC direktīvas izriet arī, ka, arī noteiktās maksimālās pieļaujamās SO2 emisijas pārsniegšanas gadījumā valstij ir diskrecionāra vara, ka tā tādu pasākumu vietā kā atļaujas izsniegšanas pieteikuma noraidījums vai papildu prasību un ierobežojumu noteikšana, piemēro citus pasākumus, nodrošinot līdzsvaru ar [emisijas] samazinājumu citā vietā?

4.

Ciktāl dalībvalstīm ir jāpilda pienākumi otrā un trešā jautājuma izpratnē, vai tiktāl indivīdi valsts tiesā var atsaukties uz šo pienākumu izpildes nepieciešamību?

5.

a)

Vai indivīdi var tieši atsaukties uz NEC direktīvas 4. pantu?

b)

Ja var, vai ir iespējams tieši atsaukties uz to, sākot ar 2002. gada 27. novembri vai tikai, sākot ar 2010. gada 31. decembri? Vai atbildes sniegšanai uz šo jautājumu ir nozīme tam, ka no pieteikuma izsniegt atļauju saskaņā ar vides tiesībām izriet, ka iekārtu sāks ekspluatēt, agrākais, 2011. gadā?

6.

Ja atļauja, ko izsniedz saskaņā ar vides tiesībām un/vai citi pasākumi veicinās NEC direktīvā valstij noteiktās maksimāli pieļaujamās SO2 emisijas pārsniegšanu vai pārsniegšanas risku, vai tādā gadījumā, ņemot vērā šīs direktīvas 4. pantu, indivīdiem jo īpaši

a)

ir vispārējas tiesības prasīt, lai attiecīgā dalībvalsts izstrādā pasākumu paketi, ar kuru 2010. gadā valsts gada SO2 emisija ir ierobežota līdz NEC direktīvā valstij noteiktajai maksimāli pieļaujamajai emisijai, vai arī, ja tas neizdodas, izstrādā pasākumu paketi, ar kuru emisija cik iespējams strauji tiek samazināta līdz šim līmenim;

b)

ir konkrētas tiesības prasīt, lai attiecīgā dalībvalsts pieņem specifiskus pasākumus attiecībā uz konkrētu iekārtu — piemēram, izsniedzot atļaujas atteikumu vai nosakot stingrākas prasības vai ierobežojumus, kas veicinās to, ka 2010. gadā valsts gada SO2 emisija tiek ierobežota līdz NEC direktīvā valstij noteiktajai maksimāli pieļaujamajai emisijai, vai arī, ja tas neizdodas, izstrādāt pasākumu paketi, ar kuru emisija, cik iespējams ātri, tiek samazināta līdz šim līmenim;

c)

Vai atbildes sniegšanai uz 6.a) un 6.b) jautājumu ir nozīme tam, kādā mērā iekārta veicinās [maksimālās emisijas] pārsniegšanu vai pārsniegšanas risku?


(1)  Padomes 1996. gada 24. septembra Direktīva 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (OV L 257, 26. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīva Direktīva 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (kodificētā versija) (OV L 24, 8. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīva 2001/8/EK par valstij noteikto maksimāli pieļaujamo emisijas līmeni 9OV L 309, 22. lpp.).


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/3


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Raad van State (Nīderlande) 2009. gada 11. maija rīkojumu — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne/Gedeputeerde Staten van Zuid-Hollandse, Trešā persona: Electrabel Nederland NV und Burgemeester en Wethouders Rotterdam

(Lieta C-166/09)

2009/C 193/03

Tiesvedības valoda — holandiešu

Iesniedzējtiesa

Raad van State

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers

Atbildētājs: Gedeputeerde Staten van Zuid-Hollandse

Trešā persona: Electrabel Nederland NV und Burgemeester en Wethouders Rotterdam

Prejudiciālie jautājumi

1.

Vai pienākums interpretēt [normas] saskaņā ar direktīvu nozīmē, ka Wet milieubeheer transponētos Direktīvā 2008/1/EK (1) par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli noteiktos pienākumus var un vajag interpretēt tādejādi, ka, lemjot par atļaujas izsniegšanu saskaņā ar vides tiesībām, pilnā mērā ir jāņem vērā Direktīvā 2001/81/EK (2) par valstij noteikto maksimāli pieļaujamo emisijas līmeni (turpmāk tekstā — “NEC direktīva”) valstij noteiktā maksimāli pieļaujamā SO2 un NOX emisija, jo īpaši, ciktāl tas attiecas uz Direktīvas 2008/1/EK 9. panta 4. punktā noteiktajiem pienākumiem?

2.

a)

Vai pienākums atturēties pieņemt normas, kas varētu nopietni apdraudēt ar direktīvu paredzēto rezultātu, dalībvalstij ir jāpilda arī laika posmā no 2002. gada 27. novembra līdz 2010. gada 31. decembrim NEC direktīvas 4. panta 1. punkta nozīmē?

b)

Vai laika posmā no 2002. gada 27. novembra līdz 2010. gada 31. decembrim, ja pastāv risks, ka pēc šī laika posma beigām valstij noteiktā maksimāli pieļaujamā SO2 un/vai NOX emisija tiks pārsniegta vai tā tiek pārsniegta, kaut arī dalībvalstij ir jāpilda pienākums atturēties pieņemt iepriekšminētos noteikumus, tā līdztekus minētajam pienākumam vai tā vietā tomēr var pildīt pienākumu — pieņemt pozitīvus rezultātus nodrošinošus pasākumus?

c)

Vai atbildes sniegšanai uz 2.a) un 2.b) jautājumu ir nozīme tam, ka no atļaujas atbilstoši vides tiesībām izsniegšanas pieteikuma iekārtas būvniecībai, kas veicinās NEC direktīvā valstij noteiktās maksimāli pieļaujamās SO2 un/vai NOX emisijas pārsniegšanu, izriet, ka iekārtas ekspluatācija tiks sākta agrākais 2011. gadā?

3.

a)

Vai 2. jautājumā minētie pienākumi var būt iemesls tam, ka dalībvalsts nedrīkst izsniegt pieprasīto atļauju atbilstoši vides tiesībām vai arī tai ir jānosaka papildu pienākumi vai ierobežojumi, ja netiek garantēts, ka iekārta, kurai atļauja tiek pieprasīta, neveicinās valstij noteikto maksimāli pieļaujamo SO2 un/vai NOX emisijas pārsniegšanu vai tās risku? Vai atbildes sniegšanai uz šo jautājumu ir nozīme tam, kādā mērā iekārta veicinās pārsniegšanu vai pārsniegšanas draudus?

b)

Vai no NEC direktīvas izriet arī, ka, arī noteiktās maksimālās pieļaujamās SO2 un/vai NOX emisijas pārsniegšanas gadījumā valstij ir diskrecionāra vara, ka tā tādu pasākumu vietā kā atļaujas izsniegšanas pieteikuma noraidījums vai papildu prasību un ierobežojumu noteikšana, piemēro citus pasākumus, nodrošinot līdzsvaru ar [emisijas] samazinājumu citā vietā?

4.

Ciktāl dalībvalstīm ir jāpilda pienākumi otrā un trešā jautājuma nozīmē, vai tiktāl indivīdi valsts tiesā var atsaukties un šo pienākumu ievērošanu?

5.

a)

Vai indivīdi var tieši atsaukties uz NEC direktīvas 4. pantu?

b)

Ja var, vai ir iespējams tieši atsaukties uz to, sākot ar 2002. gada 27. novembri vai tikai ar 2010. gada 31. decembri? Vai atbildes sniegšanai uz šo jautājumu ir nozīme tam, ka no pieteikuma izsniegt atļauju saskaņā ar vides tiesībām izriet, ka iekārtu sāks ekspluatēt agrākais 2011. gadā?

6.

Ja atļaujas saskaņā ar vides tiesībām izsniegšana un/vai citi pasākumi veicinās NEC direktīvā valstij noteikto maksimāli pieļaujamo SO2 un/vai NOX emisiju, vai, ņemot vērā šīs direktīvas 4. pantu, indivīdiem jo īpaši

a)

ir vispārējas tiesības prasīt, lai attiecīgā dalībvalsts izstrādā pasākumu paketi, ar kuru 2010. gadā valsts gada emisija ir ierobežota līdz NEC direktīvā valstij noteiktajai maksimāli pieļaujamajai SO2 un NOX emisijai, vai arī, ja tas neizdodas, izstrādā pasākumu paketi, ar kuru emisija cik iespējams strauji tiek samazināta līdz šim līmenim;

b)

ir konkrētas tiesības prasīt, lai attiecīgā dalībvalsts pieņem specifiskus pasākumus attiecībā uz konkrētu iekārtu — piemēram, noraidot atļaujas pieteikumu vai nosakot stingrākas prasības vai ierobežojumus, kas veicinās to, ka 2010. gadā valsts gada emisija tiek ierobežota līdz NEC direktīvā valstij noteiktajai maksimāli pieļaujamajai SO2 un NOX emisijai, vai arī, ja tas neizdodas, izstrādāt pasākumu paketi, ar kuru emisija cik iespējams ātri tiek samazināta līdz šim līmenim;

c)

Vai atbildes sniegšanai uz 6.a) un 6.b) jautājumu ir nozīme tam, kādā mērā iekārta veicinās [maksimālās emisijas] pārsniegšanu vai pārsniegšanas risku?


(1)  Padomes 1996. gada 24. septembra Direktīva 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (OV L 257, 26. lpp.)

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīva 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (OV L 24, 8. lpp.)


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/4


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Rad van State (Nīderlande) 2009. gada 11. maija rīkojumu — Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne/Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Trešā persona: E.On Benelux und Burgemeester en Wethouders Rotterdam

(Lieta C-167/09)

2009/C 193/04

Tiesvedības valoda — holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rad van State

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Stichting Natuur en Milieu, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, Stichting Greenpeace Nederland, Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne

Atbildētājs: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

Trešā persona: E.On Benelux und Burgemeester en Wethouders Rotterdam

Prejudiciālie jautājumi

1.

Vai pienākums interpretēt [normas] saskaņā ar direktīvu nozīmē, ka Wet milieubeheer transponētos Direktīvā 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (1) (tagad Direktīva 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (2)) noteiktos pienākumus var un vajag interpretēt tādejādi, ka, lemjot par atļaujas izsniegšanu saskaņā ar vides tiesībām, pilnā mērā ir jāņem vērā Direktīvā 2001/81/EK (3) par valstij noteikto maksimāli pieļaujamo emisijas līmeni (turpmāk tekstā — “NEC direktīva”) valstij noteiktā maksimāli pieļaujamā SO2 un NOX emisija, jo īpaši, ciktāl tas attiecas uz Direktīvas 96/61 (tagad Direktīva 2008/1) 9. panta 4. punktā noteiktajiem pienākumiem?

2.

a)

Vai pienākums atturēties pieņemt normas, kas varētu nopietni apdraudēt ar direktīvu paredzēto rezultātu, dalībvalstij ir jāpilda arī laika posmā no 2002. gada 27. novembra līdz 2010. gada 31. decembrim NEC direktīvas 4. panta 1. punkta nozīmē?

b)

Vai laika posmā no 2002. gada 27. novembra līdz 2010. gada 31. decembrim, ja pastāv risks, ka pēc šī laika posma beigām valstij noteiktā maksimāli pieļaujamā SO2 un/vai NOX emisija tiks pārsniegta vai tā tiek pārsniegta, kaut arī dalībvalstij ir jāpilda pienākums atturēties pieņemt iepriekšminētos noteikumus, tā līdztekus minētajam pienākumam vai tā vietā var pildīt pienākumu — pieņemt pozitīvus rezultātus nodrošinošus pasākumus?

c)

Vai atbildes sniegšanai uz 2.a) un 2.b) jautājumu ir nozīme tam, ka no atļaujas atbilstoši vides tiesībām izsniegšanas pieteikuma iekārtas būvniecībai, kas veicinās NEC direktīvā valstij noteiktās maksimāli pieļaujamās SO2 un/vai NOX emisijas pārsniegšanu, izriet, ka iekārtas ekspluatācija tiks sākta agrākais 2011. gadā?

3.

a)

Vai 2. jautājumā minētie pienākumi var būt iemesls tam, ka dalībvalsts nedrīkst izsniegt pieprasīto atļauju atbilstoši vides tiesībām vai arī tai ir jānosaka papildu pienākumi vai ierobežojumi, ja netiek garantēts, ka iekārta, kurai atļauja tiek pieprasīta, neveicinās valstij noteikto maksimāli pieļaujamo SO2 un/vai NOX emisijas pārsniegšanu vai tās risku? Vai atbildes sniegšanai uz šo jautājumu ir nozīme tam, kādā mērā iekārta veicinās pārsniegšanu vai pārsniegšanas draudus?

b)

Vai no NEC direktīvas izriet arī, ka, arī noteiktās maksimālās pieļaujamās SO2 un/vai NOX emisijas pārsniegšanas gadījumā valstij ir diskrecionāra vara, ka tā tādu pasākumu vietā kā atļaujas izsniegšanas pieteikuma noraidījums vai papildu prasību un ierobežojumu noteikšana, piemēro citus pasākumus, nodrošinot līdzsvaru ar [emisijas] samazinājumu citā vietā?

4.

Ciktāl dalībvalstīm ir jāpilda pienākumi otrā un trešā jautājuma izpratnē, vai tiktāl indivīdi valsts tiesā var atsaukties un šo pienākumu ievērošanu?

5.

a)

Vai indivīdi var tieši atsaukties uz NEC direktīvas 4. pantu?

b)

Ja var, vai ir iespējams tieši atsaukties uz to, sākot ar 2002. gada 27. novembri vai tikai ar 2010. gada 31. decembri? Vai atbildes sniegšanai uz šo jautājumu ir nozīme tam, ka no pieteikuma izsniegt atļauju saskaņā ar vides tiesībām izriet, ka iekārtu sāks ekspluatēt agrākais 2011. gadā?

6.

Ja atļaujas saskaņā ar vides tiesībām izsniegšana un/vai citi pasākumi veicinās NEC direktīvā valstij noteikto maksimāli pieļaujamo SO2 un/vai NOX emisiju, vai, ņemot vērā šīs direktīvas 4. pantu, indivīdiem jo īpaši

a)

ir vispārējas tiesības prasīt, lai attiecīgā dalībvalsts izstrādā pasākumu paketi, ar kuru 2010. gadā valsts gada SO2 un NOX emisija ir ierobežota līdz NEC direktīvā valstij noteiktajai maksimāli pieļaujamajai emisijai, vai arī, ja tas neizdodas, izstrādā pasākumu paketi, ar kuru emisija cik iespējams ātri tiek samazināta līdz šim līmenim;

b)

ir konkrētas tiesības prasīt, lai attiecīgā dalībvalsts pieņem specifiskus pasākumus attiecībā uz konkrētu iekārtu — piemēram, noraidot atļaujas pieteikumu vai nosakot stingrākus nosacījumus vai ierobežojumus, kas veicinās to, ka 2010. gadā valsts gada SO2 un NOX emisija tiek ierobežota līdz NEC direktīvā valstij noteiktajai maksimāli pieļaujamajai emisijai, vai arī, ja tas neizdodas, izstrādāt pasākumu paketi, ar kuru emisija cik iespējams ātri tiek samazināta līdz šim līmenim;

c)

Vai atbildes sniegšanai uz 6.a) un 6.b) jautājumu ir nozīme tam, kādā mērā iekārta veicinās [maksimālās emisijas] pārsniegšanu vai pārsniegšanas risku?


(1)  Padomes 1996. gada 24. septembra Direktīva 96/61/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (OV L 257, 26. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 15. janvāra Direktīva Direktīva 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (kodificētā versija) (OV L 24, 8. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīva 2001/8/EK par valstij noteikto maksimāli pieļaujamo emisijas līmeni 9OV L 309, 22. lpp.).


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/5


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division (Apvienotā Karaliste) 2009. gada 19. maija rīkojumu — Seaport (NI) Limited/Department of the Environment for Northern Ireland

(Lieta C-182/09)

2009/C 193/05

Tiesvedības valoda — angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Seaport (NI) Limited

Atbildētājs: Department of the Environment for Northern Ireland

Prejudiciālie jautājumi

1)

Kāds ir pilnvaru apjoms, kas dalībvalstij ir piešķirts ar Direktīvas 2001/42/EK (1) par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk tekstā — “IVN direktīva”) 13. panta 3. punktu noteikt, ka plāna vai programmas, kura pirmā sagatavojošā darbība ir veikta pirms 2004. gada 21. jūlija, ietekmes uz vidi novērtējums nav realizējams, un kādus aspektus valsts iestādes var ņemt vērā atkarībā no gadījuma, pieņemot šādu lēmumu?

2)

Vai dalībvalsts iestāde, kura 2004. gadā pieņēma lēmumu, ka plānam bija jāatbilst IVN direktīvas prasībām, [un kura saglabāja šo nostāju pēc tam un [arī] valsts tiesā], varēja pārskatīt šo lēmumu un 2007. gada novembrī nolemt, ka minētajam plānam nebija jāatbilst IVN direktīvas prasībām?

3)

Vai 2. jautājumā lēmuma pieņemšanas process ir retrospektīva lēmuma pieņemšana par nerealizējamību, un ja tā, vai IVN direktīvas 13. panta 3. punkts atļauj šādu lēmuma pieņemšanu, un, ja tā, pie kādiem nosacījumiem?

4)

Vai faktori, ko valsts iestāde ņēma vērā šajā lietā, 2007. gada 6. novembrī nosakot, ka Draft North Area Plan ietekmes uz vidi novērtējums nebija īstenojams, bija faktori, ko tā varēja ņemt vērā, pieņemot šādu lēmumu saskaņā ar IVN direktīvas 13. panta 3. punktu?


(1)  OV L 197, 30. lpp.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/6


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Naczelny Sąd Administracyjny (Polijas Republika) 2009. gada 28. maija rīkojumu — Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku/Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

(Lieta C-188/09)

2009/C 193/06

Tiesvedības valoda — poļu

Iesniedzējtiesa

Naczelny Sąd Administracyjny

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

Atbildētājs: Profaktor Kulesza, Frankowski, Trzaska spółka jawna w Białymstoku

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Padomes 1967. gada 11. aprīļa Pirmās direktīvas 67/227/EEK par dalībvalstu tiesību aktu par apgrozījuma nodokļiem saskaņošanu (1) 2. panta pirmā un otrā daļa apvienojumā ar Padomes 1977. gada 17. maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopējā pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (2) 2. pantu, 10. panta 1. un 2. punktu, kā arī 17. panta 1. un 2. punktu pieļauj, ka saskaņā ar 2004. gada 11. marta likuma par [pievienotās vērtības] nodokli precēm un pakalpojumiem [Dz. U. Nr. 54, 535. poz., ar grozījumiem] 111. panta otro daļu apvienojumā ar pirmo daļu nodokļu maksātājiem, kas slēdz pārdošanas darījumus fiziskām personām, kuras neveic saimniecisku darbību, kā arī personām, kuras veic saimniecisku darbību individuālos, lauksaimniecības preces ražojošos uzņēmumos, bet kuras nepilda paredzēto pienākumu, veikt apgrozījuma un [budžetā] maksājamā nodokļa summu uzskaiti, izmantojot maksājumu reģistrēšanas kases aparātus, uz laiku tiek atņemtas tiesības samazināt [budžetā] maksājamā nodokļa summu par 30 % no nodokļa summas, kas aprēķināta, saņemot preces un pakalpojumus?

2)

Vai “īpaši pasākumi” Padomes 1977. gada 17. maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopējā pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze 27. panta 1. punkta nozīmē, kādi ir paredzēti ar 2004. gada 11. marta likuma par nodokli precēm un pakalpojumiem [Dz. U. Nr. 54, 535. poz., ar grozījumiem] 111. panta otrajā daļā apvienojumā ar pirmo daļu, var pastāvēt attiecībā uz nodokļu maksātājiem, kuri nepilda paredzēto pienākumu veikt apgrozījuma un maksājamā nodokļa summu uzskaiti, izmantojot maksājumu reģistrēšanas kases aparātus, un vai to ieviešanai ir nepieciešams piemērot 1977. gada 17. maija Sestās direktīvas 27. panta 2. — 4. punktā paredzēto procedūru?

3)

Vai Padomes 1977. gada 17. maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopējā pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze 33. panta pirmajā daļā minētās dalībvalstu tiesības ietver tiesības attiecībā uz nodokļu maksātājiem, kuri nepilda paredzēto pienākumu veikt apgrozījuma un maksājamā nodokļa summu uzskaiti, izmantojot maksājumu reģistrēšanas kases aparātus, piemērot sankciju, atņemot tiem uz laiku tiesības samazināt [budžetā] maksājamā nodokļa summu par 30 % no nodokļa summas, kas aprēķināta, saņemot preces un pakalpojumus, kā tas ir paredzēts ar 2004. gada 11. marta likuma par nodokli precēm un pakalpojumiem [Dz. U. Nr. 54, 535. poz., ar grozījumiem] 111. panta otrajā daļā apvienojumā ar pirmo daļu?


(1)  OV L 1967, Nr. 71, 1301. lpp.

(2)  OV L 145, 1. lpp.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/7


Apelācijas sūdzība, ko 2009. gada 29. maijā iesniegusi Eiropas Savienības Padome par Pirmās instances tiesas (otrā palāta) 2009. gada 10. marta spriedumu lietā T-249/06 Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), iepriekš Nikopolsky Seamless Tubes Plant “Niko Tube” ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), iepriekš Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT/Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-191/09 P)

2009/C 193/07

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — J.-P. Hix, pārstāvis, G. Berrisch, Rechtsanwalt)

Citi lietas dalībnieki: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), iepriekš Nikopolsky Seamless Tubes Plant “Niko Tube” ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), iepriekš Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, Eiropas Kopienu Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas 2009. gada 10. marta spriedumu, ciktāl Pirmās instances tiesa, pirmkārt, atcēla Apstrīdētās Regulas 1. pantu, ciktāl antidempinga maksājums, kas noteikts par prasītāju ražoto preču eksportu uz Eiropas Kopienu pārsniedz to, kurš būtu piemērojams, ja nebūtu veikta eksporta, kurš tiek veikts par komisijas maksu, cenas korekcija, ja pārdošanas [darījumi] būtu notikuši ar saistītu tirdzniecības starpnieku Sepco SA (apstrīdētā sprieduma rezolutīvās daļas 1. punkts), un, otrkārt, nolēma, ka Padome sedz savus un atlīdzina vienu ceturtdaļu prasītājām radušos tiesāšanās izdevumus (apstrīdētā sprieduma rezolutīvās daļas 3. punkts);

taisīt galīgo spriedumu strīdā, pilnībā noraidot prasības pieteikumu;

piespriest prasītājiem pirmajā instancē atlīdzināt tiesāšanās izdevumus apelācijas tiesvedībā un tiesvedībā Pirmās instances tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Padome apgalvo, ka Pirmās instances tiesa

1.

pieļāva kļūdu tiesību piemērošanā, pēc analoģijas piemērojot judikatūru par vienotas saimnieciskas vienības jēdzienu Antidempinga pamatregulas (1) 2. panta 10. punkta i) apakšpunkta piemērošanai, jo tā neesot atzinusi, ka normālās vērtības aprēķināšanu, eksporta cenas aprēķināšanu un jautājumu par to, vai ir piemērojamas korekcijas, regulē atsevišķi noteikumi. Šajā sakarā Pirmās instances tiesa esot pārkāpusi arī pienākumu sniegt pamatojumu;

2.

pieļāva kļūdu tiesību piemērošanā, interpretējot to, kāds ir iestāžu pierādīšanas pienākums, veicot korekciju atbilstoši Antidempinga pamatregulas 2. panta 10. punkta i) apakšpunktam, nepiemērojot parasto pierādīšanas antidempinga gadījumu pienākumu un līdz ar to pieļāva kļūdu tiesību piemērošanā, nepiemērojot pareizo tiesas kontroles kritēriju attiecībā uz ekonomisku vērtējumu, ko veic iestādes;

3.

pieļāva kļūdu tiesību piemērošanā, piemērojot nepareizu juridisku kritēriju, novērtējot iestāžu lēmumu veikt korekciju saskaņā ar 2. panta 10. punkta i) apakšpunktu, jo tā lēmumu novērtēja, balstoties uz pieņēmumu, ka vienots ekonomisks jēdziens attiecas uz normālās vērtības un eksporta cenas salīdzinājumu;

4.

pieļāva kļūdu tiesību piemērošanā, atzīstot, ka iestādes bija pieļāvušas acīmredzamu kļūdu vērtējumā, piemērojot pamatregulas 2. panta 10. punkta i) apakšpunktu;

5.

pieļāva kļūdu tiesību piemērošanā, piemērojot pārāk stingru interpretāciju prasībām sniegt informāciju;

6.

pieļāva kļūdu tiesību piemērošanā, jo tā neesot pareizi piemērojusi juridisko kritēriju tiesību uz aizstāvību pārkāpumam, ko tā bija (pareizi) noteikusi;

7.

pieļāva kļūdu tiesību piemērošanā, novērtējot iespaidu, kāds bijis apgalvotajam procesuālajam pārkāpumam arī tādēļ, ka tā atsaucās uz juridiski kļūdainiem konstatējumiem attiecībā uz korekcijas atbilstoši 2. panta 10. punkta i) apakšpunktam tiesiskumu.


(1)  Padomes 1995. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (OV L 56, 1.-20. lpp.).


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/8


Apelācijas sūdzība, ko par 2009. gada 25. marta Pirmās instances tiesas (piektā palāta) spriedumu lietā T-402/07 Kaul GmbH/Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) 2009. gada 1. jūnijā iesniedzis Bayer AG

(Lieta C-193/09 P)

2009/C 193/08

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Kaul GmbH (pārstāvji — R. Kunze, advokāts un Solicitor, G. Würtenberger, advokāts)

Citi lietas dalībnieki: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Bayer AG

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi:

atcelt Pirmās Instances Tiesas 2009. gada 25. marta spriedumu lietā T-402/07 Kaul GmbH/ITSB-Bayer (pārsūdzētais spriedums), ar kuru Pirmās Instances tiesa noraidīja prasību, kas celta par Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju otrās padomes 2007. gada 1. augusta lēmumu, ar ko atstāts spēkā Iebildumu nodaļas lēmums, ar kuru noraidīti iebildumi pret Kopienas preču zīmes “ARCOL” reģistrācijas pieteikumu Nr. 000 195 370;

pēc rakstveida procesa pabeigšanas noteikt mutvārdu procesu Tiesā;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja apgalvo, ka ar Pirmās Instances Tiesas nolēmumu pārkāpti atbilstošie Regulas (EK) Nr. 40/94 (1) noteikumi un ar to turklāt pārkāpti procesuālie pamatprincipi. Tādejādi apelācijas sūdzība par Pirmās Instances Tiesas 2009. gada 29. marta spriedumu ir pamatota ar to, ka:

Pirmās Instances Tiesa esot nepareizi interpretējusi Regulas (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi 74. panta 2. punktu un tādējādi, pasludinādama pārsūdzēto spriedumu, to pārkāpusi;

Pirmās Instances Tiesa pārsūdzētais spriedums, saskaņā ar kuru tiesības tikt uzklausītam nebija būtiskas procesa iznākumam, ir prettiesisks, un ar tiek pārkāpts Regulas (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi 61. panta 2. punkts un 73. pants; un

Pirmās Instances Tiesa esot kļūdījusies, apstiprinādama Apelāciju padomes vērtējumu par sajaukšanas iespējas kritērijiem atbilstoši Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktam.


(1)  Padomes 1993. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV L 11, 1. lpp.).


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/8


Apelācijas sūdzība, ko par 2009. gada 25. marta Pirmās instances tiesas (pirmā palāta) spriedumu lietā T-332/06 Alcoa Trasformazioni Srl/Eiropas Kopienu Komisija 2009. gada 1. jūnijā iesniegusi Alcoa Trasformazioni Srl

(Lieta C-194/09 P)

2009/C 193/09

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Alcoa Trasformazioni Srl (pārstāvji — M. Siragusa, T. Müller-Ibold, T. Graf, F. Salerno, attorneys-at-law)

Cits lietas dalībnieks: Eiropas Kopienu Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Pirmās instances tiesas 2009. gada 25. marta spriedumu lietā T-332/06 Alcoa Trasformazioni Srl/Eiropas Kopienu Komisija;

atcelt Komisijas Lēmumu 2006/C 214/03, kas Itālijas Republikai paziņots 2006. gada 19. jūlijā, tiktāl, ciktāl tas attiecas uz elektroenerģijas tarifiem, kas tiek piemēroti Alcoa Trasformazioni Srl piederošajām alumīnija ražotnēm.

Pakārtoti,

nosūtīt lietu Pirmās instances tiesai atkārtotai izskatīšanai saskaņā ar Tiesas spriedumu.

Jebkurā gadījumā,

piespriest Komisijai atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesāšanās izdevumus saskaņā ar Tiesas Reglamenta 69. pantu, ieskaitot summas, kas samaksātas Komisijai kā izdevumi, kas radušies pirmajā instancē.

Pamati un galvenie argumenti

Ņemot vērā Komisijas iepriekš izdarīto konstatāciju, ka elektroenerģijas tarifi, kas piemērojami energoietilpīgām nozarēm Itālijā, nav valsts atbalsts, rodas jautājums, kādi nosacījumi Komisijai šādos apstākļos būtu jāpiemēro izvērtēšanā un pamatojuma norādīšanā pirms formālas procedūras sākšanas. Alcoa apgalvo, ka situācijā, kurā Komisija bija iepriekš konstatējusi, ka pasākums nav atbalsts, tā nevar sākt šādu procedūru, ja vien tā vispirms nav veikusi vispusīgu iepriekšēju izmeklēšanu, lai pamatotu, kādēļ iepriekšējā konstatācija vairs nav spēkā. Turklāt Komisijai ir pietiekami skaidri jānorāda pamatojums lēmumā sākt formālo procedūru. Alcoa apgalvo, ka Pirmās instances tiesa pieļāva kļūdu tiesību piemērošanā, nospriežot, ka Komisija varēja sākt formālo izmeklēšanas procedūru, nevērtējot, vai sākotnējā analīze, kas izklāstīta 1996. gada lēmumā, nebija spēkā. Komisijas iepriekš izdarītā konstatācija, ka pasākums nebija atbalsts arī izraisa jautājumu par to, kāda procedūra būtu jāpiemēro gadījumā, ja Komisija nolemj veikt atkārtotu izvērtēšanu un sākt formālo procedūru saistībā ar attiecīgo pasākumu. Gan no spēkā esošajiem procesuālajiem noteikumiem, gan no tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības aizsardzības pamatprincipiem izriet, ka šajos apstākļos ir jāpiemēro pastāvošo atbalstu izvērtēšanas procedūra. Tiek apgalvots, ka Pirmās instances tiesa pieļāva kļūdu tiesību piemērošanā, konstatējot, ka Komisija pamatoti izmantoja procedūru, kas piemērojama jaunajiem atbalstiem, izvērtējot tarifus, kas piešķirti Alcoa.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/9


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar High Court of Justice (Chancery Division) (Patents Court) (England and Wales) 2009. gada 29. maija rīkojumu — Synthon BV/Merz Pharma Gmbh & Co KG

(Lieta C-195/09)

2009/C 193/10

Tiesvedības valoda — angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Justice (Chancery Division)

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Synthon BV

Atbildētājs: Merz Pharma Gmbh & Co KG

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Padomes Regulas (EK) Nr. 1768/92 (1) 13. un 19. panta nozīmē atļauja ir “pirm[ā] atļauj[a] laist [..] tirgū Kopienā”, ja tā ir piešķirta, piemērojot valsts tiesību normas, kuras atbilst Padomes Direktīvai 65/65/EEK (2), vai arī ir nepieciešams, ka papildus tiek noteikts, ka — piešķirot attiecīgo atļauju —, valsts iestāde vadās pēc datu novērtējuma, kā to paredz šajā Direktīvā noteiktā administratīvā procedūra?

2)

Vai Padomes Regulas (EK) Nr. 1768/92 13. un 19. panta nozīmē vārdkopa “pirm[ā] atļauj[a] laist [..] tirgū Kopienā” ietver atļaujas, kuras bija atbilstošas valsts tiesību aktiem, lai līdzās pastāvētu ar atļauju sistēmu, kura ir saderīga ar Padomes Direktīvu 65/65/EEK?

3)

Vai produkts, kuru ir atļauja pirmo reizi laist tirgū EEK bez Padomes Direktīvā 65/65/EEK noteikto administratīvo procedūru piemērošanas, ir Padomes Regulas (EK) Nr. 1768/92 darbības jomā, kā definēts [tās] 2. pantā?

4)

Ja nē, vai Papildu aizsardzības sertifikāts (PAS), kas piešķirts šādam produktam, ir spēkā neesošs?


(1)  Padomes 1992. gada 18. jūnija Regula (EEK) Nr. 1768/92 par papildu aizsardzības sertifikāta izstrādi zālēm (OV L 182, 1. lpp.).

(2)  Padomes 1965. gada 26. janvāra Direktīva 65/65/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz zālēm (OV 22, 369. lpp.).


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/9


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Chambre de recours des Écoles européennes 2009. gada 29. maija rīkojumu — Paul Miles u.c., Robert Watson Mac Donald/Secrétaire général des Écoles européennes

(Lieta C-196/09)

2009/C 193/11

Tiesvedības valoda — franču

Iesniedzējtiesa

Chambre de recours des Écoles européennes

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Paul Miles u.c., Robert Watson Mac Donald

Atbildētājs: Secrétaire général des Écoles européennes

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai EK līguma 234. pants ir interpretējams tādējādi, ka tāda tiesa kā Chambre de recours, kas izveidota ar Konvencijas, ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus (1), 27. pantu, ietilpst tā piemērošanas jomā un, tā kā tā pieņem lēmumu pēdējā instancē, tai ir pienākums vērsties Tiesā?

2)

Apstiprinošas atbildes uz pirmo jautājumu gadījumā — vai EK līguma 12. un 39. pants ir interpretējams tādējādi, ka tie neļauj piemērot tādu atalgojuma sistēmu, kāda ir spēkā Eiropas skolās, jo šī sistēma, kaut arī tā ir tieši saistīta ar sistēmu, kas attiecas uz Kopienas ierēdņiem, neļauj pilnībā ņemt vērā, pat ne ar atpakaļejošu spēku, naudas vērtības samazināšanos, kas izraisa attiecīgas dalībvalsts iestāžu norīkoto pasniedzēju pirktspējas izzušanu?

3)

Apstiprinošas atbildes uz otro jautājumu gadījumā — vai tāda atšķirīga situācija, kādā atrodas, pirmkārt, darbam Eiropas skolās norīkoti pasniedzēji, kuru atalgojumu nodrošina vienlaikus gan viņu izcelsmes valsts iestādes un Eiropas skola, kurā viņi strādā kā pasniedzēji, un, otrkārt, Eiropas Kopienu ierēdņi, kuru atalgojumu nodrošina tikai Eiropas Kopiena, ņemot vērā iepriekš minētajos pantos iekļautos principus un kaut arī attiecīgajos statūtos ir tieša atsauce uz Kopienu Civildienesta noteikumiem, var pamatot to, ka maiņas kursi, kas izvēlēti, lai nodrošinātu līdzvērtīgas pirktspējas saglabāšanos, nav vienādi?


(1)  OV 1994, L 212, 3. lpp.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/10


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Augstākās tiesas Senāta (Latvijas Republika) 2009. gada 4. jūnija rīkojumu — Schenker SIA/Valsts ieņēmumu dienests

(Lieta C-199/09)

2009/C 193/12

Tiesvedības valoda — latviešu

Iesniedzējtiesa

Augstākās tiesas Senāts

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Schenker SIA

Atbildētājs: Valsts ieņēmumu dienests

Prejudiciālais jautājums

Vai Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (1), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr.2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi, 6.panta 2.punkts ir jāinterpretē tā, ka uz pieteikumu par saistošās izziņas par tarifa saņemšanu ir izsniedzama saistošā izziņa par identiskām precēm, kurām ir viens un tas pats komercnosaukums, artikula numurs vai cits attiecīgo preci atšķirošs jeb identificējošs kritērijs?


(1)  OV L 253, 1. lpp.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/10


Apelācijas sūdzība, ko par Pirmās instances tiesas (otrā palāta) 2009. gada 10. marta spriedumu lietā T-249/06 Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), agrāk Nikopolsky Seamless Tubes Plant “Niko Tube” ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), agrāk Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT/Eiropas Savienības Padome 2009. gada 27. maijā iesniegusi Eiropas Kopienu Komisija

(Lieta C-200/09 P)

2009/C 193/13

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — H. Van Vliet, C. Clyne)

Pārējie lietas dalībnieki: Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT), agrāk Nikopolsky Seamless Tubes Plant “Niko Tube” ZAT, Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT), agrāk Nizhnedneprovsky Tube-Rolling Plant VAT, Eiropas Savienības Padome

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt sprieduma 1. punktu;

pilnībā noraidīt prasības pieteikumu;

piespriest prasītājām atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas radušies Komisijai, iesniedzot šo apelācijas sūdzību.

Pamati un galvenie argumenti

PIRMAIS APELĀCIJAS SŪDZĪBAS PAMATS — vienas [vienotas] ekonomiskas vienības jēdziena izmantošana, nosakot eksporta cenu

Komisija uzskata, ka Pirmās instances tiesa pieļauj divas kļūdas tiesību piemērošanā, nospriežot: “Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru attiecībā uz normālās vērtības aprēķinu, bet pēc analoģijas ir piemērojama eksporta cenas aprēķinam, ražošanas un pārdošanas darbību sadale grupas, ko veido nošķirtas juridiskās sabiedrības, iekšienē, nemaina to, ka runa ir par vienu [vienotu] ekonomisko vienību, kura šādā veidā organizē to darbību kopumu, kuras citos gadījumos veic vienība, kas ir viena [vienota] arī no juridiskā viedokļa”.

Pirmkārt, PIT esot pieļāvusi kļūdu, nesniedzot nekādu pamatojumu tam, kāpēc tā sauktais vienotas ekonomiskas vienības jēdziens (VEV jēdziens) ir piemērojams pēc analoģijas arī eksporta cenas noteikšanai dempinga aprēķinos.

Otrkārt, PIT esot pieļāvusi kļūdu, neievērojot iepriekšējo pastāvīgo Tiesas judikatūru attiecībā uz VEV jēdzienu, tostarp lietās Sharp Corporation, Minolta Camera, Ricoh un Canon-II, kurās tika nospriests citādi.

OTRAIS APELĀCIJAS SŪDZĪBAS PAMATS — pierādīšanas pienākums un pārbaudes kritērijs

Šis pamats attiecas uz pierādīšanas pienākumu un pārbaudes tiesā kritēriju. Komisija uzskata, ka šajā sakarā sprieduma 180.-190. punktā PIT esot pieļāvusi vairākas kļūdas tiesību piemērošanā, nepiemērojot atbilstošo pārbaudes kritēriju. Citējot spriedumu lietā Kundan un Tata, PIT neesot ņēmusi vērā apstākli, ka pēc minētā sprieduma pasludināšanas Pamatregulas 2. panta 10. punkta i) apakšpunkta formulējums tika pielāgots, lai īpaši atrisinātu tādas situācijas kā izskatāmā. Tas noteikti atstāj zināmu rīcības brīvību iestādēm. PIT esot piemērojusi nepareizu juridisko kritēriju, attiecīgi prasot pārāk augsto pierādīšanas pienākuma līmeni no iestādēm jomā, kurā tām ir parasti plaša rīcības brīvība. Tātad PIT nav pierādījusi — lai gan tai būtu tas jāizdara —, ka iestādes bija pieļāvušas acīmredzamu kļūdu faktu novērtējumā.

TREŠAIS APELĀCIJAS SŪDZĪBAS PAMATS

Pamatregulas 2. panta 10. punkta pirmā daļa. Ar trešo pamatu tiek apstrīdēti pārsūdzētā sprieduma 193.-197. punkts. Ja pirmais un otrais apelācijas sūdzības pamats ir pamatots, tad saskaņā ar pašas PIT argumentāciju tās secinājums, ka iestādes bija pārkāpušas 2. panta 10. punkta pirmo daļu, ir kļūdains no juridiskā viedokļa.

TREŠAIS APELĀCIJAS SŪDZĪBAS PAMATS — TIESĪBAS UZ AIZSTĀVĪBU

Šis pamats attiecas uz pārsūdzētā sprieduma 200.-211. punktu. Komisija uzskata, ka šajos punktos PIT esot piemērojusi pārāk stingru un tātad, nepamatotu kritēriju attiecībā uz prasītājas tiesībām uz aizstāvību. Korekcijas apjoms un darījumi, uz kuriem tas attiecas, bija zināmi prasītājām jau kādu laiku (kopš pirmā galīgā informācijas dokumenta). Turklāt otrajā galīgajā informācijas dokumentā tika sniegti paskaidrojumi, atbildot uz apsvērumiem, ko prasītājas bija sniegušas pēc minētā dokumenta saņemšanas; Komisija paskaidroja, ka agrāka norāde uz 2. panta 9. punktu kā korekcijas juridisko pamatu bija kļūdaina. Tādējādi prasītājas bija pilnībā informētas par precīziem iemesliem, kādēļ Komisija plānoja piemērot korekciju, proti, tā uzskatīja, ka Sepco darbojas kā komersants, kurš prasītāju labā veic funkcijas, kas ir līdzīgas aģenta, kurš strādā par komisijas maksu, darbībām.

Komisija uzskata, ka, sniedzot šo informāciju, tā sniegusi prasītājām pietiekamu informāciju, lai tās varētu izmantot savas tiesības uz aizstāvību. Tādējādi PIT esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, 201. punktā apgalvojot, ka galīgā informācijas dokumenta daļā, kas attiecas uz šo jautājumu, būtu bijis jāsniedz vairāk informācijas. Pretēji PIT apgalvojumiem prasītājas zināja par iemesliem, kādēļ Komisija plānoja iekļaut šo korekciju savā priekšlikumā Padomei, proti, ka uz Sepco attiecībām ar prasītājām attiecas 2. panta 10. punkta i) apakšpunkta otrais teikums. Turklāt Komisija uzskata, ka tās nostāju apstiprina agrākie Tiesas nolēmumi (piem., EFMA lietā).

Visbeidzot, Komisija uzskata, ka PIT ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā 209. punktā, “sajaucot” materiālo tiesību normu jautājumu par to, vai korekcijas piemērošana bija tiesiska, ar jautājumu, vai bija ievērotas prasītāju tiesības uz aizstāvību. Tā norāda: “Iepriekš [..] tika pierādīts, ka [iestādes rīkojas prettiesiski, piemērojot korekciju]. Līdz ar to ir jāsecina, ka”, nenorādot savu galīgo pamatojumu jau otra galīgā informācijas dokumenta izsniegšanas laikā, iestādes ir pārkāpušas prasītāju tiesības uz aizstāvību. Tomēr — pretēji PIT apgalvojumiem — nepastāvot cēloņsakarība starp šiem diviem apstākļiem. Tas vien, ka PIT uzskata, ka no tās viedokļa korekcija tika piemērota prettiesiski, vēl nenozīmē, ka prasītāju tiesības uz aizstāvību ir pārkāptas. Jautājums ir par to, vai iestādes administratīvajā procesā bija sniegušas prasītājām vajadzīgo informāciju, kas tām ļautu iesniegt informāciju. Tas, ka PIT uzskata, ka korekcija ir prettiesiska, nenozīmē, ka “tādējādi” administratīvajā procesā tika pārkāptas prasītāju tiesības uz aizstāvību.

PAR JAUTĀJUMU, VAI TIESA VAR LEMT PAR ATTIECĪGAJIEM PRASĪJUMIEM PATI (vai tai ir jānodod lieta atpakaļ PIT)

Komisija uzskata, ka gadījumā, ja Tiesa nospriež, ka iepriekš minētie pamati ir pamatoti un atceļ pārsūdzētā sprieduma rezolutīvās daļas 1. punktu, tās rīcībā esot pietiekami lietas materiāli, lai pati lemtu par attiecīgajiem prasījumiem (un tos noraidītu). Tomēr tas ir jautājums, ko izlemj Tiesa, un Komisija to neizvērsīs.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/11


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Bundesverwaltungsgericht (Vācija) 2009. gada 8. jūnija rīkojumu — Flachglas Torgau GmbH/Vācijas Federatīvā Republika

(Lieta C–204/09)

2009/C 193/14

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesverwaltungsgericht

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Flachglas Torgau GmbH

Atbildētāja: Vācijas Federatīvā Republika

Prejudiciālie jautājumi

1)

a)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvas 2003/4/EK (1) par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu 2. panta 2. punkta otrais teikums ir interpretējams tādējādi, ka likumdošanas varu īsteno tikai tādas struktūras un iestādes, kurām likumdošanas procesā saskaņā ar dalībvalsts tiesībām ir tiesības pieņemt galīgo (saistošo) lēmumu, vai likumdošanas varu var īstenot arī tādas struktūras un iestādes, kurām valsts tiesībās ir piešķirtas pilnvaras un tiesības piedalīties likumdošanas procesā, it īpaši atļaujot tām iesniegt likumprojektus un sniegt atzinumus par šādiem likumprojektiem?

b)

Vai dalībvalstis var paredzēt, ka valsts iestādes jēdziens neaptver struktūras un iestādes, kas īsteno tiesu vai likumdošanas varu, tikai tad, ja Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvas 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu pieņemšanas brīdī to konstitucionālās tiesību normas neparedz pārsūdzības tiesā procedūru minētās direktīvas 6. panta izpratnē?

c)

Vai struktūras un iestādes tiktāl, ciktāl tās īsteno likumdošanas varu, ar valsts iestādes definīciju nav aptvertas tikai laikposmā līdz likumdošanas procesa beigām?

2)

a)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvas 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu 4. panta 2. punkta pirmā teikuma a) apakšpunkta izpratnē apspriežu konfidencialitāte ir paredzēta likumīgi, ja Direktīvas 2003/4/EK transpozīcijai pieņemtajās valsts tiesību normās ir paredzēts, ka vides informācijas pieprasījums ir jānoraida tiktāl, ciktāl informācijas izpaušana var kaitēt valsts iestāžu, kurām ir pienākums sniegt informāciju, apspriežu konfidencialitātei, vai arī šajā sakarā ir vajadzīgs atsevišķs tiesību akts, kurā ir paredzēta šāda apspriežu konfidencialitāte?

b)

Vai apspriežu konfidencialitāte Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 28. janvāra Direktīvas 2003/4/EK par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu 4. panta 2. punkta pirmā teikuma a) apakšpunkta izpratnē ir paredzēta likumīgi, ja no valsts tiesībām izriet vispārējs nerakstīts tiesību princips, ka valsts iestāžu administratīvās procedūras nav publiskas?


(1)  OV L 41, 26. lpp.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/12


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Verwaltungsgerichtshof (Austrija) 2009. gada 10. jūnija rīkojumu — Ilonka Sayn-Wittgenstein

(Lieta C-208/09)

2009/C 193/15

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgerichtshof

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Ilonka Sayn-Wittgenstein

Atbildētājs: Landeshauptmann von Wien

Prejudiciālais jautājums

Vai ar EKL 18. pantu ir pretrunā tāds tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru dalībvalsts kompetentās iestādes var atteikties atzīt tādu (pieauguša) adoptēta bērna uzvārdu — ja tajā ir ietverta dalībvalstī nepieļaujama (arī no konstitucionālo tiesību viedokļa) aristokrātiskā titula norāde — kurš ir ticis piešķirts citā dalībvalstī?


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/12


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Korkein hallinto-oikeus (Somija) 2009. gada 10. jūnija rīkojumu — Lahti Energia Oy

(Lieta C-209/09)

2009/C 193/16

Tiesvedības valoda — somu

Iesniedzējtiesa

Korkein hallinto-oikeus

Lietas dalībnieki pamata procesā

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Lahti Energia Oy

Pārējie lietas dalībnieki: Lahden seudun ympäristölautakunta, Hämeen ympäristökeskus, Salpausselän luonnonystävät ry

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai gazifikācijas iekārtā iegūtas gāzes kā papildu kurināma sadedzināšanai spēkstacijas sildierīcē ir piemērojams Direktīvas 2000/76 (1) 3. pants, ja sadedzināšanas telpā ievadītā gāze pēc gazifikācijas nav tikusi attīrīta?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noliedzoša — vai sadedzināmo atkritumu sastāvam, suspendēto daļiņu vai citu kaitīgu vielu saturam sadedzināšanas telpā ievadītajā gāzē ir nozīme lietas izšķiršanā?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 4. decembra Direktīva 2000/76/EK par atkritumu sadedzināšanu (OV L 332, 91. lpp.)


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/13


Prasība, kas celta 2009. gada 11. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Grieķijas Republika

(Lieta C-211/09)

2009/C 193/17

Tiesvedības valoda — grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāves — M. Karanasou-Apostolopoulou un L. Balta)

Atbildētāja: Grieķijas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, nepieņemot vai katrā ziņā nepaziņojot Komisijai normatīvus un administratīvus aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīvu 2006/24/EK (1) par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un par grozījumiem Direktīvā 2002/58/EK, Grieķijas Republika nav izpildījusi šajā direktīvā paredzētos pienākumus,

piespriest Grieķijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Termiņš Direktīvas 2006/24/EK transponēšanai valsts tiesībās beidzās 2007. gada 15. septembrī.


(1)  OV L 105, 13.04.2006., 54. lpp.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/13


Apelācijas sūdzība, ko 2009. gada 12. jūnijā iesniegusi Anheuser-Busch, Inc. par Pirmās instances tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 25. marta spriedumu lietā T-191/07 Anheuser-Busch, Inc./Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), Budějovický Budvar, národní podnik

(Lieta C-214/09 P)

2009/C 193/18

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Anheuser-Busch, Inc. (pārstāvji — V. von Bomhard, Rechtsanwältin, B. Goebel, Rechtsanwalt)

Pārējie lietas dalībnieki: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi), Budějovický Budvar, národní podnik

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi:

atcelt Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas 2009. gada 25. marta spriedumu lietā T-191/07 un

piespriest prasītājai pirmajā instancē atlīdzināt tiesāšanās izdevumus

Pamati un galvenie argumenti

Anheuser-Busch izvirza trīs apelācijas pamatus, proti, pirmkārt, Regulas Nr. 207/2009 (1) 41. panta 2. punkta treša teikuma kopsakarā ar Komisijas 1995. gada 13. decembra Regulas (EK) Nr. 2868/95 (2), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 (3) par Kopienas preču zīmi, 16. noteikuma 1. un 3. punktu un 20. noteikuma pārkāpumu, otrkārt, Regulas Nr. 207/2009 76. panta 2. punkta pārkāpumu un, treškārt, Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkta pārkāpumu.

Pirmie divi pamati attiecas uz procesuāliem jautājumiem. Anheuser-Busch apgalvo, ka tiem ir nozīme šajā lietā. Vienīgi ņemot vērā agrāko reģistrāciju IR 238 203 Apelāciju padome varēja izlemt par iebildumu, kas balstīts uz Regulas Nr. 207/2009 8. panta a) punktu, ciktāl tas attiecās uz alu. Tas tāpat nozīmēja, ka netika ņemti vērā iepriekš iebildumu procesā izvirzītie argumenti attiecībā uz to, vai vārds “Budweiser” dominēja starp Budvar grafiskajām preču zīmēm.

Pirmās instances tiesa esot pieļāvusi kļūdu, uzskatot, ka Budvar nebija juridiska pienākuma iesniegt pierādījumus par tās reģistrācijas IR 238 203 turpināto spēkā esamību (tas ir, atjaunošanu). Šāds pienākums izrietēja no Regulas Nr. 207/2009 41. panta 2. punkta trešā teikuma kopsakarā ar 1995. gada Īstenošanas Regulas 16. noteikuma 1. un 3. punktu un 20. noteikuma 2. punktu, un ar ITSB paziņojumu, kas izdots 2002. gada 18. janvārī, atkārtojot uzaicinājumu Budvar iesniegt “jebkādus papildus faktus, pierādījumus un argumentus, lai pamatotu savus iebildumus”. Pienākums bija iesniegt šādus pierādījumus līdz šajā paziņojumā noteiktajam termiņam, tas ir, līdz 2002. gada 26. februārim. Tomēr tie netika iesniegti līdz 2004. gada 21. janvārim.

Tā rezultātā Pirmās instances tiesas konstatācija, ka Regulas Nr. 207/2009 76. panta 2. punkts nav piemērojams attiecībā uz atjaunošanas sertifikāta iesniegšanu, jo šādai iesniegšanai nav noteikts “laicīgums”, arī esot bijusi kļūdaina un tās rezultātā pārkāpta šī norma. Faktiski pastāvēja “laicīgums” un Apelāciju padomei būtu bijis vismaz jāizmanto sava rīcības brīvība saskaņā ar 76. panta 2. punktu attiecībā uz to, vai tā grasījās ņemt vērā šos pierādījumus. Pirmās instances tiesa ir izpratusi Apelāciju padomes lēmumu tādējādi, ka tajā teikts, ka atjaunošanas sertifikāts tika iesniegts laicīgi. Tā rezultātā 76. panta 2. punkta pārkāpums izpaudās tādējādi, ka Apelāciju padome neizmantoja rīcības brīvību un tajā, ka Pirmās instances tiesa to ir apstiprinājusi.

Pirmās instances tiesa tāpat neesot atzinusi, ka izmantošanas pierādījumi, ko iesniedza Budvar, pamatojot savus iebildumus, bija nepietiekami un turklāt atsaucās uz citām preču zīmēm, nevis tām, uz kurām bija balstīti apstrīdētais lēmums un tā pamatā esošais Apelāciju padomes lēmums, tādējādi pārkāpjot Regulas nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts.


(1)  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 1. lpp.).

(2)  Komisijas 1995. gada 13. decembra Regulas (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV L 303, 1. lpp.).

(3)  Padomes 1993. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV L 11, 1. lpp.).


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/14


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — izteikts ar Markkinaoikeus (Somija) 2009. gada 15. jūnija rīkojumu — Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj/Oulun kaupunki

(Lieta C-215/09)

2009/C 193/19

Tiesvedības valoda — somu

Iesniedzējtiesa

Markkinaoikeus

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājas: Mehiläinen Oy, Suomen Terveystalo Oyj

Atbildētāja: Oulun kaupunki

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai tiesiskās attiecības, kuru ietvaros pašvaldības līgumslēdzēja iestāde ar attiecībā pret šo iestādi neatkarīgu, privātu, sabiedrības formā pastāvošu uzņēmumu noslēdz līgumu par tāda jauna uzņēmuma akciju sabiedrības formā dibināšanu, kurā abiem partneriem ir vienāds kapitāla daļu skaits un vienlīdzīgas tiesības pieņemt lēmumus un kura pakalpojumus veselības aprūpes un labsajūtas darba vietā jomā pašvaldības līgumslēdzēja iestāde šī uzņēmuma dibināšanas brīdī apņemas pirkt saviem darbiniekiem, vispārīgā vērtējumā ir tādas tiesiskās attiecības, attiecībā uz kurām ir jārīko konkurss par publisko iepirkumu, jo šo līgumattiecību kopums ir pakalpojumu publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršana Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/18/EK (1) par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts [būvdarbu, piegādes un pakalpojumu publiskā iepirkuma] līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, nozīmē, vai arī šīs tiesiskās attiecības ir kopuzņēmuma dibināšana un pašvaldības komerciāla uzņēmuma uzņēmējdarbības nodošana, attiecībā uz kuru nepiemēro minēto direktīvu un no tās izrietošo pienākumu rīkot konkursu par publisko iepirkumu?

2)

Vai izskatāmajā lietā ir nozīme arī tam, ka

a)

Oulu pilsēta kā pašvaldības līgumslēdzēja iestāde ir apņēmusies pirkt iepriekš minētos pakalpojumus par atlīdzību četru gadu pārejas posmā, pēc kura beigām saskaņā ar tās lēmumu tā plāno atkal rīkot konkursu par tai nepieciešamo pakalpojumu veselības aprūpes darbā jomā publisko iepirkumu?

b)

pašvaldības komerciālā uzņēmuma, kurš organizatoriski piederēja Oulu pilsētai, apgrozījumu pirms strīdīgajām tiesiskajām attiecībām galvenokārt radīja citi pakalpojumi, nevis pilsētas struktūru darbiniekiem sniegtie pakalpojumi veselības aprūpes darbā jomā?

c)

jaunais uzņēmums tiek nodibināts tādā veidā, ka kā mantisks ieguldījums tam tiek nodota pašvaldības komerciālā uzņēmuma uzņēmējdarbība, ko veido gan pilsētas struktūru darbiniekiem, gan privātiem klientiem sniedzamie pakalpojumi veselības aprūpes darbā jomā?


(1)  OV L 134, 114. lpp.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/15


Prasība, kas celta 2009. gada 16. jūnijā — Eiropas Kopienu Komisija/Maltas Republika

(Lieta C-220/09)

2009/C 193/20

Tiesvedības valoda — maltiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — J. Aquilina, W. Wils)

Atbildētāja: Maltas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka netransponējot pareizi valsts tiesībās Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvas 93/13/EEK (1) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos 3. panta 3. punktā minēto pielikumu, kā arī tās 5. panta trešo teikumu, Maltas Republika nav izpildījusi savas saistības saskaņā ar Direktīvu 93/13/EEK;

piespriest Maltas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Eiropas Kopienu Komisija apgalvo, ka Maltas Republika nav pareizi transponējusi valsts tiesībās Padomes Direktīvas 93/13/EEK (turpmāk tekstā — “Direktīva”) 3. panta 3. punktā minēto pielikumu, kā arī tās 5. panta trešo teikumu un ka līdz ar to tā nav izpildījusi savas saistības saskaņā ar šo direktīvu.

Komisija norāda, ka, lai gan nav nepieciešams, lai katra valsts pieņemtu tiesību aktu direktīvas īstenošanai, ir būtiski, lai valsts tiesības nodrošinātu, ka Direktīva tiek pilnībā piemērota, ka tiesiskais stāvoklis, kas izriet no šīm valsts tiesībām ir pietiekami precīzs un skaidrs un, ka attiecīgās personas var pilnībā zināt visas savas tiesības un attiecīgos gadījumos uz tām atsaukties valsts tiesās.

Cita starpā saistībā ar Direktīvas 3. panta 3. punktā minēto pielikumu Komisija apgalvo, ka šī pielikuma transponēšana valsts tiesību aktos ir nepieciešama un svarīga. Tā norāda, ka, tā kā Direktīvas pielikumā ietvertajam sarakstam ir orientējoša un paskaidrojoša nozīme, tas ir informācijas avots gan valsts iestādēm, kas ir atbildīgas par īstenošanas pasākumu piemērošanu, gan privātpersonām, ko ietekmē šādi pasākumi. Tāpēc dalībvalstīm, lai sasniegtu Direktīvā paredzēto rezultātu, ir jāizvēlas tāda īstenošanas forma un metode, kas pietiekami nodrošina sabiedrībai iespēju tikt par to informētai.

Komisija apgalvo, ka Maltas Republika nav veikusi pasākumus, kas pietiekami nodrošina sabiedrības informēšanu attiecībā uz visu sarakstu, kas iekļauts Direktīvas pielikumā, tostarp attiecībā uz 1. punkta a), f), g) un h) apakšpunktu un 1. punkta q) apakšpunktu pilnībā. Turklāt Maltas Republika nav norādījusi, ka Direktīvas pielikums būtu pilnībā iekļauts likuma, ar kuru īsteno Direktīvu, sagatavošanas materiālos, kas saskaņā ar Maltas juridiskajām tradīcijām, ir svarīgs palīglīdzeklis likuma interpretācijā. Turklāt nekas neliecina par to, ka sabiedrība tiks informēta kādā citā veidā.

Saistībā ar Direktīvas 5. panta trešā teikuma transponēšanu Maltas tiesību aktos Komisija norāda, ka šī teikuma transponēšana Maltas tiesību aktos ir nepieciešama un svarīga, jo noteikumi, kuros ietverts šis teikums, veido saistošas tiesību normas, kas piešķir vairāk tiesību un aizsardzības patērētājiem un kas palīdz definēt Direktīvā paredzēto rezultātu.


(1)  OV L 95, 21.4.1993., 29. lpp.


Pirmās instances tiesa

15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/16


Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — Spānija/Komisija

(Lieta T-259/05) (1)

(ELVGF - Garantiju nodaļa - Izdevumi, kas ir izslēgti no Kopienas finansējuma - Lina šķiedras - Kaņepes - Banāni - OLAF ziņojums - Revīziju palātas ziņojums - Regulas (EK) Nr. 1663/95 8. panta 1. punktā paredzētā divpusējās sarunas - Būtisku formas prasību pārkāpums - Ļaunprātīga rīcība - Mantiska kaitējuma ELVGF esamība)

2009/C 193/21

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Spānijas Karaliste (pārstāvis — M. Muñoz Pérez, abogado del Estado)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — T. van Rijn, L. Parpala un F. Jimeno Fernández)

Priekšmets

Lūgums daļēji atcelt Komisijas 2005. gada 29. aprīļa Lēmumu 2005/354/EK par Kopienas finansējuma noteiktu dalībvalstu izdevumu izslēgšanu no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantijas fonda (ELVFG) Garantiju nodaļas ietvaros (OV L 112, 14. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Komisijas 2005. gada 29. aprīļa Lēmumu 2005/354/EK, kas nepiešķir Kopienas finansējumu noteiktu dalībvalstu izdevumu segšanai no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantijas fonda (ELVFG) Garantiju nodaļas, ciktāl lēmumā netiek piešķirts Kopienu finansējums, lai segtu izdevumus, kuri radušies Spānijas Karalistei par valsts atbalstu kaņepju audzētājiem 1996./1997. un 1999./2000. finanšu gadā;

2)

pārējā daļā prasību noraidīt;

3)

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.


(1)  OV C 217, 3.9.2005.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/16


Pirmās instances tiesas 2009. gada 30. jūnija spriedums — Danjaq/ITSB — Mission Productions (“Dr. No”)

(Lieta T-435/05) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas vārdiskas preču zīmes “Dr. No” reģistrācijas pieteikums - Apzīmējumu un nereģistrētu preču zīmju “Dr. No” un “Dr. NO” īpašnieka iebildumi - Ar agrākām preču zīmēm saistītā nosacījuma neesamība - Atšķirtspējīgā apzīmējuma, kas izmantots komercdarbībā, neesamība - Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts, 2. punkta c) apakšpunkts un 4. punkts (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta a) un b) apakšpunkts, 2. punkta c) apakšpunkts un 4. punkts) - Pienākums norādīt pamatojumu - Regulas (EK) Nr. 40/94 73. pants (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 75. pants))

2009/C 193/22

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Danjaq, LLC, Santa Monika, Kalifornija (Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji — G. Hobbs [Dž. Hobss], QC, G. Hollingworth [G. Holingvērts], barrister, S. Skrein [M. S. Skreins] un L. Berg [L. Berga], solicitors)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — A. Folliard-Monguiral [A. Foliārs-Mongirāls])

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Pirmās instances tiesā: Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH, Minhene (Vācija) (pārstāvis — K. Lewinsky, [K. Levinskis], advokāts)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2005. gada 21. septembra lēmumu lietā R 1118/2004-1 saistībā ar iebildumu procesu starp Danjaq, LLC un Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Danjaq, LLC atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 60, 11.3.2006.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/17


Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — ISD Polska u.c./Komisija

(apvienotās lietas T-273/06 un T-297/06) (1)

(Valsts atbalsts - Polijas Republikas tērauda ražotājam piešķirtā pārstrukturēšanas atbalsta shēma - Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par daļēji nesaderīgu ar kopējo tirgu un uzlikts pienākums to atgūt - 8. protokols par Polijas tērauda rūpniecības pārstrukturēšanu - Prasība atcelt tiesību aktu - Tiesības celt prasību - Termiņš prasības celšanai - Pieņemamība - Tiesiskā paļāvība - Regulas (EK) Nr. 659/1999 14. panta 1. punkts - Nesaderīgā atbalsta atmaksai piemērojamā procentu likme - Ciešas sadarbības ar dalībvalsti pienākums - Salikta procentu likme - Regulas (EK) Nr. 794/2004 9. panta 4. punkts un 11. panta 2. punkts)

2009/C 193/23

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājas lietā T-273/06: ISD Polska sp. z o.o., Varšava (Polija) un Industrial Union of Donbass Corp., Doņecka (Ukraina) (pārstāvji — sākotnēji K. Rapins [C. Rapin] un E. Van den Haute [E. Van den Haute], pēc tam — K. Rapins, E. Van den Haute un K. Petermans [C. Pétermann], advokāti)

Prasītāja lietā T-297/06: ISD Polska sp. z o.o. (agrāk — Majątek Hutniczy sp. z o.o.), Varšava (pārstāvji — sākotnēji K. Rapins un E. Van den Haute, pēc tam — K. Rapins, E. Van den Haute un K. Petermans, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — K. Žiolito [C. Giolito] un A. Stobjecka-Kuika [A. Stobiecka-Kuik])

Priekšmets

Lūgums daļēji atcelt Komisijas 2005. gada 5. jūlija Lēmumu 2006/937/EK par valsts atbalstu Nr. C 20/04 (ex NN 25/04) par labu tērauda ražotājam Huta Częstochowa S.A (OV 2006, L 366, 1. lpp.), ciktāl tajā noteikta atbalsta daļa ir atzīta par nesaderīgu ar kopējo tirgu un Polijas Republikai uzlikts pienākums to atgūt

Rezolutīvā daļa:

1)

prasības noraidīt;

2)

ISD Polska sp. z o.o. un Industrial Union of Donbass Corp. atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 294, 2.12.2006.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/17


Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — Regionalny Fundusz Gospodarczy/Komisija

(Lieta T-288/06) (1)

(Valsts atbalsts - Polijas Republikas tērauda ražotājam piešķirtā pārstrukturēšanas atbalsta shēma - Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par daļēji nesaderīgu ar kopējo tirgu un uzlikts pienākums to atgūt - 8. protokols par Polijas tērauda rūpniecības pārstrukturēšanu - Nesaderīgā atbalsta atmaksai piemērojamā procentu likme - Ciešas sadarbības ar dalībvalsti pienākums - Regulas (EK) Nr. 794/2004 9. panta 4. punkts un 11. panta 2. punkts)

2009/C 193/24

Tiesvedības valoda — poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. (agrāk — Huta Częstochowa S.A.), Čestohova (Polija) (pārstāvji — K. Sadkovskis [C. Sadkowski] un D. Salajevskis [D. Sałajewski], advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — K. Žiolito [C. Giolito] un A. Stobjecka-Kuika [A. Stobiecka-Kuik])

Priekšmets

Lūgums daļēji atcelt Komisijas 2005. gada 5. jūlija Lēmumu 2006/937/EK par valsts atbalstu Nr. C 20/04 (ex NN 25/04) par labu tērauda ražotājam Huta Częstochowa S.A (OV 2006, L 366, 1. lpp.), ciktāl tajā noteikta atbalsta daļa ir atzīta par nesaderīgu ar kopējo tirgu un Polijas Republikai uzlikts pienākums to atgūt

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 294, 2.12.2006.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/18


Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — Operator ARP/Komisija

(Lieta T-291/06) (1)

(Valsts atbalsts - Polijas Republikas tērauda ražotājam piešķirtā pārstrukturēšanas atbalsta shēma - Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par daļēji nesaderīgu ar kopējo tirgu un uzlikts pienākums to atgūt - 8. protokols par Polijas tērauda rūpniecības pārstrukturēšanu - Prasība atcelt tiesību aktu - Interese celt prasību - Pieņemamība - Saņēmēja jēdziens - Regulas (EK) Nr. 659/1999 14. panta 1. punkts)

2009/C 193/25

Tiesvedības valoda — poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Operator ARP sp. z o.o., Varšava (Polija) (pārstāvji — sākotnēji J. Šimanovska [J. Szymanowska], pēc tam — J. Šimanovska un P. Rosjaks [P. Rosiak] un visbeidzot — P. Rosjaks, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — K. Žiolito [C. Giolito] un A. Stobjecka-Kuika [A. Stobiecka-Kuik])

Priekšmets

Lūgums daļēji atcelt Komisijas 2005. gada 5. jūlija Lēmumu 2006/937/EK par valsts atbalstu Nr. C 20/04 (ex NN 25/04) par labu tērauda ražotājam Huta Częstochowa S.A (OV 2006, L 366, 1. lpp.), ciktāl tajā noteikta atbalsta daļa ir atzīta par nesaderīgu ar kopējo tirgu un Polijas Republikai uzlikts pienākums to atgūt

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Komisijas 2005. gada 5. jūlija Lēmuma 2006/937/EK par valsts atbalstu Nr. C 20/04 (ex NN 25/04) par labu tērauda ražotājam Huta Częstochowa S.A. 3. panta 2. punkta pirmo daļu tiktāl, ciktāl tas attiecas uz Operator ARP sp. z o.o.;

2)

Komisija sedz tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 310, 16.12.2006.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/18


Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — ThyssenKrupp Stainless/Komisija

(Lieta T-24/07) (1)

(Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Nerūsējošā tērauda plakanie izstrādājumi - Lēmums, ar kuru, piemērojot Regulu (EK) Nr. 1/2003, tika konstatēts EOTKL 65. panta pārkāpums pēc EOTK līguma darbības termiņa izbeigšanās - Sakausējuma piemaksa - Komisijas kompetence - Atbildība par prettiesisku rīcību - Res judicata spēks - Tiesības uz aizstāvību - Piekļuve lietas materiāliem - Noilgums - Non bis in idem princips - Sadarbība administratīvajā procedūrā)

2009/C 193/26

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ThyssenKrupp Stainless AG, Duisburga (Vācija) (pārstāvji — M. Klusmans [M. Klusmann] un S. Tomass [S. Thomas], advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — F. Kastiljo de la Torre [F. Kastiljo de la Torre], R. Zauers [R. Sauer] un O. Vēbers [O. Weber])

Priekšmets

Lūgums pilnībā vai daļēji atcelt Komisijas 2006. gada 20. decembra lēmumu K(2006) 6765 galīgajā redakcijā par EOTK līguma 65. panta piemērošanas procedūru (lieta COMP/39.234 — Sakausējuma piemaksa, jauns lēmums), kā arī, pakārtoti, samazināt ar minēto lēmumu ThyssenKrupp Stainless noteiktā naudas soda apmēru

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

ThyssenKrupp Stainless AG atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 82, 14.4.2007.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/19


Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — KG Holding u.c./Komisija

(apvienotās lietas T-81/07, T-82/07 un T-83/07) (1)

(Valsts atbalsts - Pārstrukturēšanas atbalsts, ko Nīderlandes iestādes piešķīrušas KG Holding NV - Lēmums, ar kuru atbalstu atzīst par nesaderīgu ar kopējo tirgu un nosaka tā atgūšanu - Prasība atcelt tiesību aktu - Daļēja nepieņemamība - Atbalsta atgūšana no uzņēmumiem saņēmējiem, kas atzīti par bankrotējušiem - Kopienas pamatnostādnes par valsts atbalstu grūtībās nonākušu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai)

2009/C 193/27

Tiesvedības valoda — holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs lietā T-81/07: Jan Rudolf Maas, KG Holding NV maksātnespējas administrators, Roterdama (Nīderlande) (pārstāvji — G. van der Wal un T. Boesman, avocats)

Prasītājs lietā T-82/07: Jan Rudolf Maas un Cornelis van den Bergh, Kliq BV maksātnespējas administratori, Roterdama (Nīderlande) (pārstāvji — G. van der Wal un T. Boesman, avocats)

Prasītājs lietā T-83/07: Jean Leon Marcel Groenewegen, Kliq Reïntegratie maksātnespējas administrators, Utrehta (Nīderlande) (pārstāvji — G. van der Wal un T. Boesman, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvis — H. van Vliet)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2006. gada 19. jūlija Lēmumu 2006/939/EK par atbalsta pasākumu, ko izziņojusi Nīderlande attiecībā uz KG Holding NV (OV L 366, 40. lpp.).

Rezolutīvā daļa:

1)

atcelt Komisijas 2006. gada 19. jūlija Lēmuma 2006/939/EK par atbalsta pasākumu, ko Nīderlandes Karaliste paziņojusi attiecībā uz KG Holding NV, 2. pantu;

2)

prasības pārējā daļā noraidīt;

3)

Jan Rudolf Maas kā KG Holding NV maksātnespējas administrators sedz pats savus tiesāšanās izdevumus lietā T-81/07;

4)

Jan Rudolf Maas un Cornelis van den Bergh kā Kliq BV maksātnespējas administratori sedz paši savus tiesāšanās izdevumus lietā T-82/07;

5)

Jean Leon Marcel Groenewegen kā Kliq Reïntegratie maksātnespējas administrators sedz pats savus tiesāšanās izdevumus lietā T-83/07 un atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus lietā T-83/07;

6)

Komisija pati sedz savus tiesāšanās izdevumus lietās T-81/07 un T-82/07.


(1)  OV C 117, 29.5.2007.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/19


Pirmās instances tiesas 2009. gada 2. jūlija spriedums — Euro-Information/ITSB (Rokas, kura tur karti ar trim trīsstūriem, attēls)

(Lieta T-414/07) (1)

(Kopienas preču zīme - Kopienas grafiskas preču zīmes, kas attēlo roku, kura tur karti ar trim trīsstūriem, reģistrācijas pieteikums - Absolūts atteikuma pamatojums - Atšķirtspējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

2009/C 193/28

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Européenne de traitement de l'information (Euro-Information), Strasbūra (Francija) (pārstāvji — P. Grefs [P. Greffe], M. Šaminads [M. Chaminade] un L. Podrate [L. Paudrat], advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvji — O. Montalto [O. Montalto] un R. Bjanki [R. Bianchi])

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju pirmās padomes 2007. gada 6. septembra lēmumu R 290/2007-1, ar ko tika noraidīts apzīmējuma, kas attēlo roku, kura tur karti ar trim trīsstūriem, reģistrācijas par Kopienas preču zīmi pieteikums

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

L’Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 22, 26.1.2008.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/20


Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — Okalux/ITSB — Messe Düsseldorf (“OKATECH”)

(Lieta T-419/07) (1)

(Kopienas preču zīme - Atcelšanas process - Kopienas vārdiska preču zīme “OKATECH” - Daļēja atcelšana - Termiņš prasības celšanai - Regulas (EK) Nr. 40/94 57. un 77.a pants [tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 58. un 80. pants] - Tiesiskās paļāvības aizsardzības un tiesiskās drošības principi - Tiesības tikt uzklausītam)

2009/C 193/29

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Okalux GmbH, Marktheidenfeld (Vācija) (pārstāvis — M. Beckensträter, advokāts)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — S. Schäffner)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Pirmās instances tiesā: Messe Düsseldorf GmbH, Diseldorfa (Vācija) (pārstāvji — sākotnēji I. Friedhoff, pēc tam S. von Petersdorff-Campen, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju otrās padomes 2007. gada 3. septembra lēmumu lietā R 766/2007-2 attiecībā uz atcelšanas procesu starp Messe Düsseldorf GmbH un Okalux GmbH

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Okalux GmbH atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 8, 12.1.2008.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/20


Pirmās instances tiesas 2009. gada 30. jūnija spriedums — CPEM/Komisija

(Lieta T-444/07) (1)

(ESF - Finanšu atbalsta atcelšana - OLAF ziņojums)

2009/C 193/30

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise [Centrs nodarbinātības veicināšanai mazos uzņēmumos] (CPEM), Marseļa (Francija) (pārstāvis — S. Bonefua [C. Bonnefoi], advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — L. Flins [L. Flynn] un A. Steiblīte [A. Steiblytė])

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas 2007. gada 4. oktobra Lēmumu C (2007) 4645, ar ko izbeigts Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalsts, kas piešķirts ar Komisijas 1999. gada 17. augusta Lēmumu C (1999) 2645, kā arī prasība atlīdzināt zaudējumus

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) atlīdzina tiesāšanās izdevumus, tostarp par pagaidu noregulējuma tiesvedību.


(1)  OV C 37, 9.2.2008.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/20


Pirmās instances tiesas 2009. gada 1. jūlija spriedums — Perfetti Van Melle/ITSB — Cloetta Fazer (“CENTER SHOCK”)

(Lieta T-16/08) (1)

(Kopienas preču zīme - Spēkā neesamības atzīšanas process - Kopienas vārdiska preču zīme “CENTER SHOCK” - Agrākas valsts vārdiskas preču zīmes “CENTER” - Relatīvs atteikuma pamatojums - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 52. panta 1. punkta a) apakšpunkts [tagad — Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 53. panta 1. punkta a) apakšpunkts])

2009/C 193/31

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Perfetti Van Melle SpA, Lainate (Itālija) (pārstāvji — P. Perani un P. Pozzi, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — J. Novais Gonçalves)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Pirmās instances tiesā: Cloetta Fazer AB, Ljungsbro (Zviedrija) (pārstāvji — sākotnēji J. Runsten un S. Sparring, pēc tam M. Treis, advokāti)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju ceturtās padomes 2007. gada 7. novembra lēmumu lietā R 149/2006-4 sakarā ar spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Cloetta Fazer AB un Perfetti Van Melle SpA.

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Perfetti Van Melle SpA atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 64, 8.3.2008.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/21


Pirmās instances tiesas 2009. gada 2. jūlija spriedums — Fitoussi/ITSB — Loriot (“IBIZA REPUBLIC”)

(Lieta T-311/08) (1)

(Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas grafiskas preču zīmes “IBIZA REPUBLIC” reģistrācijas pieteikums - Agrāka valsts grafiska preču zīme, kas attēlo aplī ietvertu piecstaru zvaigzni - Absolūts atteikuma pamatojums - Sajaukšanas iespējas neesamība - Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))

2009/C 193/32

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Paul Fitoussi, Vincennes (Francija) (pārstāvji — K. Manhaeve, T. van Innis un G. Glas, avocats)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (pārstāvis — R. Bianchi)

Otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece: Bernadette Nicole J. Loriot, Ibiza (Spānija)

Priekšmets

Prasība par ITSB Apelāciju otrās padomes 2008. gada 7. maija lēmumu lietā R 1135/2007-2 saistībā ar iebildumu procesu starp Paul Fitoussi un Bernadette Nicole J. Loriot

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Paul Fitoussi atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 272, 25.10.2008.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/21


Pirmās instances tiesas 2009. gada 10. jūnija rīkojums — Polija/Komisija

(Lieta T-258/04) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Pārejas posma pasākumi, kas jāpieņem sakarā ar jauno dalībvalstu pievienošanos - Regula (EK) Nr. 60/2004, ar ko nosaka pārejas posma pasākumus cukura nozarē - Termiņš prasības celšanai - Termiņa sākums - Nokavējums - Nepieņemamība)

2009/C 193/33

Tiesvedības valoda — poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Polijas Republika (pārstāvji — sākotnēji J. Pietras un E. Ośniecka-Tamecka, pēc tam T. Nowakowski, un visbeidzot M. Dowgielewicz)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — sākotnēji L. Visaggio un A. Stobiecka-Kuik, pēc tam T. van Rijn, L. Visaggio un A. Stobiecka-Kuik)

Persona, kas iestājusies lietā, atbalstot prasītāju: Kipras Republika (pārstāvis — P. Kliridis)

Priekšmets

Komisijas 2004. gada 14. janvāra Regulas (EK) Nr. 60/2004, ar ko nosaka pārejas posma pasākumus cukura nozarē sakarā ar Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Polijas, Slovēnijas un Slovākijas pievienošanos Eiropas Savienībai (OV L 9, 8. lpp.), 5. panta, 6. panta 1.–3. punkta, 7. panta 1. punkta un 8. panta 2. punkta a) apakšpunkta atcelšana.

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

2)

Polijas Republika sedz savus, kā arī atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus;

3)

Kipras Republika sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 251, 9.10.2004.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/22


Pirmās instances tiesas 2009. gada 2. jūnija rīkojums — AVLUX/Parlaments

(Lieta T-524/08) (1)

(Prasība atcelt tiesību aktu - Pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumi - Publiskā iepirkuma procedūra par Konrāda Adenauera ēkas Luksemburgā rekonstrukciju un paplašināšanu - Kandidāta piedāvājuma noraidīšana - Publiskā iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras atcelšana - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

2009/C 193/34

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: AIB-Vinçotte Luxembourg (AVLUX ASBL), Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvis — R. Adam, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji — M. Ecker un D. Petersheim)

Priekšmets

Lūgums atcelt Parlamenta 2008. gada 2. oktobra lēmumu, ar kuru noraidīts prasītājas piedāvājums uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu publiskā iepirkuma procedūras ietvaros par Konrāda Adenauera ēkas Luksemburgā rekonstrukciju un paplašināšanu (OV 2008, S 193-254240)

Rezolutīvā daļa:

1)

izbeigt tiesvedību lietā par šo prasību;

2)

Eiropas Parlaments atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 44, 21.2.2009.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/22


Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 30. jūnija rīkojums — Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Komisija

(Lieta T-550/08 R)

(Pagaidu noregulējums - Komisijas lēmums, ar ko uzlikts naudas sods - Pieteikums par piemērošanas apturēšanu un pagaidu pasākumu noteikšanu (samaksāta naudas soda atmaksa un bankas garantijas atcelšana) - Fumus boni juris un steidzamības neesamība)

2009/C 193/35

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG, Hamburga (Vācija) (pārstāvji — M. Dallmann un U. Krauthause, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — A. Antoniadis un R. Sauer)

Priekšmets

Pieteikums par Komisijas 2008. gada 1. oktobra Lēmuma C (2008) 5476, galīgā redakcija, par EK līguma 81. panta un EEZ līguma 53. panta piemērošanas procedūru lietā COMP/39.181 — sveču vasks, piemērošanas apturēšanu tiktāl, ciktāl ar to prasītājam uzlikts naudas sods, lūgums atbrīvot prasītāju no pienākuma iesniegt bankas garantiju kā nosacījumu samaksas pienākuma izpildei un lūgums noteikt citus pagaidu pasākumus

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

2)

lēmuma pieņemšanu par tiesāšanās izdevumiem atlikt.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/22


Pirmās instances tiesas priekšsēdētāja 2009. gada 8. jūnija rīkojums — Z/Komisija

(Lieta T-173/09 R)

(Pagaidu noregulējums - Ieinteresētas trešas personas piekļuve Komisijas lēmumam, ar kuru tiek noteikts naudas sods un kurš vēl nav publicēts - Pieteikums par pagaidu noregulējumu - Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas - Steidzamības neesamība)

2009/C 193/36

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Z, X (Vācija) (pārstāvji — C. Grau un N. Jäger, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — R. Sauer, V. Bottka un A. Bouquet)

Priekšmets

Piekļuve Komisijas 2009. gada 28. janvāra lēmumam, kas ir pieņemts EK līguma 81. panta un EEZ līguma 53. panta piemērošanas procedūrā (lieta COMP/G/39.406 — jūras cauruļvadi), un prasītāja vārda dzēšana no šī lēmuma teksta

Rezolutīvā daļa:

1)

pieteikumu par pagaidu noregulējumu tiktāl, ciktāl tam vēl nav zudis priekšmets, noraidīt;

2)

ar šo rīkojumu tiek atcelts un aizstāts 2009. gada 6. maija rīkojums;

3)

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/23


Prasība, kas celta 2009. gada 14. maijā — Grieķijas Republika/Komisija

(Lieta T-184/09)

2009/C 193/37

Tiesvedības valoda — grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Grieķijas Republika (pārstāvji — B. Kontolaimos, E. Leftheriotou un V. Karra)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

apmierināt prasību un atcelt apstrīdēto lēmumu vai — pakārtoti — grozīt to tādējādi, ka tiek samazināta finanšu korekcija, nosakot to 5 % apmērā, vai — pakārtotāki — piemērot korekciju 10 % apmērā vienīgi attiecībā uz to cukura daudzumu, kuru ir ievedusi E.B.Z.;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Grieķijas Republika, ceļot prasību atcelt Komisijas 2009. gada 19. marta lēmumu, ar ko no Kopienas finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu [izziņots ar dokumenta numuru C (2009) 1945)] (OV L 75, 15. lpp.), un kurš attiecas uz finanšu korekciju piemērošanu eksporta kompensācijām un uz tirgu kopīgo organizāciju cukura nozarē pārbaužu neesamības dēļ, izvirza šādus atcelšanas pamatus.

Pirmais atcelšanas pamats attiecas uz grāmatojumu noskaidrošanas procedūras atcelšanu sakarā ar Regulas Nr. 1663/95 (1) 8. panta 1. punktā paredzēto būtisku procesuālo noteikumu pārkāpumu saistībā ar divpusējām sarunām par piemērojamām korekcijām attiecībā uz tāda cukura eksporta kompensācijām, kurš ir tādu produktu sastāvā, kuri nav iekļauti I pielikumā.

Ar otro atcelšanas pamatu ir izvirzīta faktisko apstākļu kļūdaina novērtēšana, nepietiekama pamatojuma norādīšana un Komisijas rīcības brīvības robežu pārsniegšana jautājumā par ELVGF riska novērtēšanu.

Trešais atcelšanas pamats attiecas uz samērīguma principa pārkāpumu.


(1)  Komisijas 1995. gada 7. jūlija Regula Nr. 1663/95, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EEK) Nr. 729/70 attiecībā uz ELVGF Garantiju nodaļas grāmatojumu noskaidrošanas procedūru (OV L 158, 6. lpp.).


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/23


Prasība, kas celta 2009. gada 2. jūnijā — Dānija/Komisija

(Lieta T-212/09)

2009/C 193/38

Tiesvedības valoda — dāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Dānijas Karaliste (pārstāvji — J. Bering Liisberg, pārstāvis, kam palīdz P. Biering un J. Pinborg, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

pirmkārt, atcelt Komisijas 2009. gada 19. marta lēmumu, ar ko no Kopienas finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu un uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF), tiktāl, ciktāl ar šo lēmumu no Kopienas finansējuma izslēdz Dānijas deklarētos izdevumus;

pakārtoti — atcelt Komisijas 2009. gada 19. marta Lēmumu, ar ko no Kopienas finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu un uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF), tiktāl, ciktāl ar to no Kopienas finansējuma izslēdz Dānijas deklarētos izdevumus, ciktāl izslēgšana no Kopienu finansējuma pamatota ar:

noteikumu pārkāpumiem un trūkumiem, pārbaudot atbilstību atmatā atstātām platībām 2002., 2003. un/vai 2004. gadā, un/vai

noteikumu pārkāpumiem un trūkumiem attiecībā uz attālās izpētes pārbaudi 2003. un/vai 2004. gadā;

piespriest Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāja lūdz atcelt Komisijas 2009. gada 19. marta Lēmumu 2009/253/EK, ar ko no Kopienas finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu un uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF), tiktāl, ciktāl ar šo lēmumu no Kopienas finansējuma izslēdz Dānijas deklarētos izdevumus. (1)

Prasītāja apgalvo, ka Komisijas lēmums vairākos aspektos balstīts uz juridiskā pamata nepareizu izpratni un piemērošanu, it īpaši jautājumā par atmatā atstāto platību uzturēšanu un prasībām, kas attiecas uz attālās izpētes pārbaudi.

Tā apgalvo arī, ka lēmumā pieļauti būtiski pamatpjuma trūkumi un ka virknē aspektu tas ir pretrunā tiesiskās paļāvības un tiesiskās drošības principam.

Nobeigumā prasītāja apgalvo, ka pāraprēķins ticis veikts veidā, kas ir pretrunā pašas Komisijas vadlīnijām, kam nav pietiekamas faktiskās bāzes un kas ir nesamērīgs, ņemot vērā to, ka Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fondam šajā gadījumā nepastāvēja nekāds reāls finanšu risks.


(1)  OV 2009 L 75, 15. lpp.; izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1945.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/24


Prasība, kas celta 2009. gada 9. jūnijā — British Telecommunications/Komisija

(Lieta T-226/09)

2009/C 193/39

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: British Telecommunications plc, Londona (Apvienotā Karaliste) (pārstāvji — G. Robert un M. M. Newhouse, Solicitors)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs lūdz atcelt Komisijas 2009. gada 11. februāra Lēmumu C(2009) 685 galīgā redakcijā, kurā par nesaderīgu ar kopējo tirgu ir atzīts Lielbritānijas iestāžu prasītājam piešķirtais atbalsts, Crown guarantee piešķirot līdzekļus BT Pension Fund (Valsts atbalsts Nr. C 55/2007 (ex NN 63/2007, CP 106/2006)).

Savas prasības pamatojumam prasītājs izvirza septiņus pamatus.

Pirmkārt, prasītājs norāda, ka, secinot, ka prasītājs gūst selektīvu ekonomisko labumu, Komisija ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un acīmredzamu kļūdu vērtējumā, nepareizi piemērojot EKL 87. panta 1. punktu un valsts atbalsta jēdzienu. Prasītājs apgalvo, ka Komisija nav ņēmusi vērā visu ekonomisko un faktisko kontekstu, kādā prasītājs darbojas.

Otrkārt, prasītājs uzskata, ka, secinot, ka prasītājs izmanto selektīvu ekonomisko labumu, jo BT Pension Scheme (BTPS) pilnvarotās personas neveic iemaksas Pension Protection Fund (PPF) par BTPS locekļu pensijām, ko sedz Crown guarantee, Komisija ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā un pārkāpusi vienlīdzīgas attieksmes principu, nesalīdzinot līdzīgu ar līdzīgu. Pēc prasītāja domām Komisija nav ņēmusi vērā atšķirības starp privātā sektora shēmām, ko sedz PPF un civildienesta veida shēmu, ko privatizācijas gaitā mantojis prasītājs.

Treškārt, prasītājs apgalvo, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un pārkāpusi tiesiskās paļāvības principu, nodēvējot pasākumu, kas tā piešķiršanas brīdī nebija atbalsts, par “slēptu iemeslu”, kādēļ tas bija jāuzskata par atbalstu pēc divdesmit gadiem, jo to laikā ir pieņemts tiesību akts.

Ceturtkārt, prasītājs norāda, ka, prasot BTPS pilnvarotajām personām veikt iemaksas PPF, Komisija ir pārkāpusi vienlīdzīgas attieksmes un samērīguma principus.

Piektkārt, tas apgalvo, ka Komisija ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā un nav izmeklējusi, vai Komisijas apgalvotais selektīvais ekonomiskais labums izkropļo konkurenci un ietekmē tirdzniecību starp dalībvalstīm EKL 87. panta 1. punkta izpratnē.

Sestkārt, prasītājs uzskata, ka Komisija, secinot, ka ir bijusi valsts līdzekļu nodošana, ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu faktos un tiesību piemērošanā.

Septītkārt, tas apgalvo, ka, nenorādot iemeslus apstrīdētajam lēmumam, Komisija ir pārkāpusi EKL 253. pantu.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/24


Prasība, kas celta 2009. gada 10. jūnijā — Feng Shen Technology/ITSB — Majtczak (“FS”)

(Lieta T-227/09)

2009/C 193/40

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Feng Shen Technology Co. Ltd, Gueishan (Taivāna) (pārstāvji — W. Festl-Wietek un P Rath, lawyers)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otrs procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieks: Jarosław Majtczak, Łódź (Polija)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju ceturtās padomes 2009. gada 1. aprīļa lēmumu lietā R 529/2008-4;

atzīt Kopienas preču zīmi Nr. 4 431 391 par spēkā neesošu;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, kas radušies tiesvedībā Pirmās instances tiesā un procesā Apelāciju padomē.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīme, kuru lūdz atzīt par spēkā neesošu: preču zīme “FS” attiecībā uz precēm, kas ietilpst 26. klasē — Kopienas preču zīme Nr. 4 431 391

Kopienas preču zīmes īpašnieks: otrs procesa ITSB Apelāciju padomē dalībnieks

Lietas dalībnieks, kas lūdz atzīt Kopienas preču zīmi par spēkā neesošu: prasītāja

Personas, kas lūdz atzīt Kopienas preču zīmi par spēkā neesošu, preču zīmes tiesības: vairākas Taivānas, Ķīnas un Ganas agrākas preču zīmes, kas ir grafisks apzīmējums “FS”, reģistrācijas attiecībā uz rāvējslēdzējiem un saistītām precēm

Anulēšanas nodaļas lēmums: pieteikumu par atzīšanu par spēkā neesošu noraidīt

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Padomes Regulas 40/94 51. panta 1. punkta b) apakšpunkta (tagad — Padomes Regulas 207/2009 52. panta 1. punkta b) apakšpunkts) pārkāpums, jo Apelāciju padome neesot pareizi izvērtējusi lietas dalībnieku iesniegtos pierādījumus un dokumentus un neesot pareizi izvērtējusi faktus, kas ir nepieciešamais nosacījums, lai konstatētu, ka attiecīgais preču zīmes reģistrācijas pieteikums nav iesniegts labticīgi


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/25


Prasība, kas celta 2009. gada 10. jūnijā — BT Pension Scheme Trustees/Komisija

(Lieta T-230/09)

2009/C 193/41

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: BT Pension Scheme Trustees Ltd, Londona (Apvienotā Karaliste) (pārstāvji — J. Derenne un A. Müller-Rappard, lawyers)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu;

pakārtoti, atcelt lēmuma 1. pantu, ciktāl tajā ir atsauce uz to, ka valsts atbalsts ir īstenots nelikumīgi, kā arī lēmuma 2. pantu, 3. panta pirmo ievilkumu un 4. pantu, ciktāl tajos ir runa par atbalsta atgūšanu;

piespriest Komisija atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šo lūgumu ir iesniedzis British Telecommunications Pension Sheme (“BTPS”), British Telecommunications plc (“BT”) sponsorētas pensiju shēmas pilnvarotais pārstāvis, kas ir atbildīgs par shēmas administrēšanu, proti, par iemaksu iekasēšanu, ieguldīšanu un pabalstu izmaksu pensionētiem BT un to apgādājamiem saskaņā ar BTPS trasta līgumiem un vispārējām tiesībām.

Iesniedzot šo prasības pieteikumu, prasītāja lūdz atcelt Komisijas 2009. gada 11. februāra Lēmumu C(2009) 685 galīgā redakcijā (Valsts atbalsts Nr. C 55/2007 (ex NN 63/2007, CP 106/2006)), ciktāl ar to attiecīgais pasākums — BTPSatbrīvojums” no iemaksu veikšanas Pension Protection Fund (“PPF”), “kas attiecas uz pabalsta saņēmēja pensijas saistībām, ko garantē valsts garantija (Crown guarantee)” ir atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu valsts atbalstu EKL 87. panta 1. punkta izpratnē un ciktāl tajā ir paredzēts, ka atbalsts ir jāatgūst no saņēmēja, ieskaitot procentus, sākot no dienas, kad tas tika piešķirts līdz tā atgūšanai.

Ar savu pirmo prasības pamatu prasītājs apgalvo, ka ar lēmumu EKL 87. panta 1. punkts ir pārkāpts četros aspektos:

pirmkārt, pēc prasītāja domām, ir pārkāpts selektivitātes nosacījums, jo šajā lēmumā nav skaidri noteikts pareizais sasaistes mehānisms un tā mērķis, tādējādi Komisija nepareizi ir atzinusi, ka BTPS saņēma šo “atbrīvojumu”.

Otrkārt, tiek norādīts, ka ir pārkāpts ekonomiskā labuma nosacījums, jo Komisija nevarēja atzīt, ka BT būtu guvusi ekonomisko labumu EKL 87. panta 1. punkta izpratnē, jo pilnvarota persona (trustee) veic samazinātas iemaksas PPF, nesalīdzinot BT vispārējo situāciju ar tās konkurentu situāciju, kuri necieš no tādiem pašiem strukturāliem trūkumiem saistībā ar pensiju izmaksām kā BT.

Treškārt, tiek apgalvots, ka ir pārkāpts konkurences izkropļojuma un iespaida uz tirdzniecību nosacījums, jo, nepastāvot nekādām priekšrocībām, kā norādīts pirmā pamata otrajā daļā, nevar būt arī nekāda konkurences izkropļojuma un/vai iespaida uz tirdzniecību.

Ceturtkārt, prasītājs uzskata, ka ir pārkāpts valsts līdzekļu piešķiršanas nosacījums, jo lēmumā nebūtu iespējams atzīt valsts līdzekļu piešķiršanu saistībā ar valsts garantiju par atbilstošu valsts līdzekļu piešķiršanu, lai neskaidro BTPS spēju iesaistīties PPF atzītu par valsts atbalstu.

Ar savu otro pamatu prasītājs apgalvo, ka ar lēmumu ir pārkāpts EKL 253. pants, jo tajā nav norādīts pamataojums saistībā ar šādiem jautājumiem:

pamatojums attiecībā uz vispārējā sasaistes mehānisma vērtējumu, analizējot selektīvā labuma pastāvēšanu, ir pretrunīgs;

attiecībā uz selektivitātes nosacījumu analīzi, it īpaši neveicot trīs pakāpju detalizētu analīzi, kas ir paredzēta attiecīgajā judikatūrā;

Komisija neesot pietiekami pamatojusi, kādēļ tā uzskata, ka papildu atbildība, kas saistībā ar privatizāciju ir BT, nav atbilstoša, lai izvērtētu BT kopējo stāvokli tirgū salīdzinājumā ar tās konkurentiem;

Komisija neesot paskaidrojusi, kā ar valsts garantiju saistīto valsts līdzekļu piešķiršana var būt atbilstoša valsts līdzekļu piešķiršana ar vairākiem atbrīvojumiem (saskaņā ar Pensions Act 2004 normām), kas izriet no valsts garantijas pastāvēšanas.

Ar savu trešo pamatu prasītājs apgalvo, ka ar lēmumu ir pārkāpts nelikumīga atbalsta jēdziens atbilstoši EKL 88. panta 3. punktam, aplūkojot to kopsakarā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 659/1999 (1) 1. panta f) punktu un 14. pantu, jo atbalsts nav jāatmaksā ne BT, ne arī BTPS un tā pilnvarotajai personai, tā kā apgalvotais atbalsts nav īstenots kā fiduciāra līguma sekas.


(1)  Padomes 1999. gada 22. marta Regula (EK) Nr. 659/1999, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus EK līguma 93. panta piemērošanai (OV L 83, 1. lpp.).


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/26


Prasība, kas celta 2009. gada 8. jūnijā — Evropaïki Dynamiki/Komisija

(Lieta T-236/09)

2009/C 193/42

Tiesvedības valoda — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, Atēnas (Grieķija) (pārstāvji — N. Korogiannakis un M. Dermitzakis, lawyers)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru ir noraidīts prasītāja piedāvājums konkursa procedūrā RTD–R4–2007–001 1. paketei “Attīstības ekspertīze objekta teritorijā (iekšienē)” un 2. paketei “Attīstības projekti ārpus objekta teritorijas (ārpusē)” (OV 2007/S 238-288854) un kas tika paziņots prasītājam divās atsevišķās 2009. gada 27. marta vēstulēs, kā arī visus sekojošos Komisijas lēmumus, ieskaitot lēmumu par līguma noslēgšanas tiesību piešķiršanu veiksmīgajam pretendentam;

piespriest Komisijai samaksāt prasītāja izdevumus, kas tam radušies šīs konkursa procedūras sakarā EUR 69 445 200 apmērā (EUR 33 271 920 par pirmo paketi un EUR-36 173 280 par otro paketi);

piespriest Komisijai segt prasītāja tiesāšanās izdevumus, kas radušies sakarā ar šo prasību, pat ja šī prasība tiktu noraidīta.

Pamati un galvenie argumenti

Šajā lietā prasītājs lūdz atcelt atbildētājas lēmumus, ar kuriem ir noraidīts prasītāja piedāvājums konkursa procedūrā (RTD–R4–2007–001-ISS-FP7) 1. paketei “Attīstības ekspertīze objekta teritorijā (iekšienē)” un 2. paketei “Attīstības projekti ārpus objekta teritorijas (ārpusē)” (OV 2007/S 238-288854) un līgums ir piešķirts veiksmīgajam pretendentam. Turklāt prasītājs lūdz izmaksāt kompensāciju par ciestajiem zaudējumiem konkursa procedūras sakarā.

Savu prasījumu pamatojumam prasītājs izvirza šādus pamatus.

Pirmkārt, prasītājs apgalvo, ka atbildētāja pieļāva dažādas acīmredzamas kļūdas vērtējumā un ka tā atteicās sniegt jebkādu pamatojumu vai paskaidrojumu prasītājam, pārkāpjot Finanšu regulu (1) un tās īstenošanas normas, kā arī pārkāpjot Direktīvu 2004/18 (2) un EKL 253. pantu.

Otrkārt, prasītājs apgalvo, ka atbildētāja pārkāpa Finanšu regulu, liekot pretendentiem paildzināt savus piedāvājumus pret to gribu. Turklāt prasītājs norāda, ka, pat pieņemot, ka atbildētājai bija tiesības to darīt, quod non, pārkāpjot labas administrācijas, pārskatāmības un vienlīdzīgas attieksmes principu, tika nolemts turpināt līguma piešķiršanas procedūru līdz beigām, pat pēc pagarinājuma beigām, un, prasītājs uzskata, nevienu līgumu nevar parakstīt, ja viens vai vairāki publiskie iepirkumi vairs nav spēkā.

Treškārt, prasītājs apgalvo, ka uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu konkursā procedūras iznākums tika sagrozīts informācijas noplūdes dēļ, kas saistās ar mēģinājumu atturēt prasītāju no viņa tiesību izmantošanas.

Vēl jo vairāk, prasītājs norāda īpašus argumentus attiecībā uz katru paketi.

Attiecībā uz 1. paketi prasītājs apgalvo, ka atbildētāja pārkāpa vienlīdzīgas attieksmes un labas pārvaldības principu, jo tā neievēroja izslēgšanas kritēriju, kuru nosaka Finanšu regulas 93. panta 1. punkts un 94. pants, attiecībā uz vienu no uzvarējušā konsorcija dalībniekiem, kurš pārkāpa savas līgumsaistības ar prasītāju. Turklāt prasītājs norāda, ka uzvarējušam kandidātam bija pretlikumīgi atļauts izmantot to uzņēmumu resursus, kuras atrodas ārpus PTO/VIN valstīm, un šāda prakse ir nelikumīga.

Attiecībā uz 2. paketi prasītājs apgalvo, ka atbildētāja nedrīkstēja atļaut kandidātiem parakstīt apakšlīgumus PTO/VIN valstīs, lai piedalītos piedāvājumu konkursa procedūrās; bet, ja tomēr tā tā rīkotos, prasītājs norāda, ka tam jānotiek godīgā, pārskatāmā un nediskriminējošā veidā, paskaidrojot atlases kritērijus, kas tiks izmantoti konkrētu uzņēmumu noraidīšanai vai citu uzņēmumu pieņemšanai. Tādēļ prasītājs uzskata, ka atbildētāja ir piemērojusi īpaši diskriminējošu nostāju, jo tā nav aprakstījusi atlases kritērijus, kurus tā izmantoja pretendentu atlasē. Turklāt tas norāda, ka atbildētāja nav ievērojusi izslēgšanas kritērijus, kurus nosaka Finanšu regulas 93. panta 1. punkts un 94. pants un Īstenošanas kārtības 133.a pants un 134. pants, kā arī Direktīvas 2004/18 45. pants, un kuru mērķis bija izslēgt no publiskā piedāvājuma uzņēmumus, par kuriem ir stājies spēkā notiesājošs spriedums vai kas ir piedalījušās pretlikumīgās darbībās, piemēram, korupcija, kukuļdošana un profesionāli nepieņemama rīcība. Prasītājs uzskata, ka šajā lietā uzvarējušais pretendents ir atzinis, ka tas ir bijis iesaistīts iepriekš minētajās darbībās un attiecībā uz to Vācijas tiesas ir pieņēmušas notiesājošu spriedumu.

Visbeidzot, prasītājs arī apgalvo, ka atbildētāja pieļāva vairākas acīmredzamas kļūdas abu pakešu vērtējumā attiecībā uz kandidātu piedāvājuma kvalitāti saistībā ar pakalpojumu vispārējo pārvaldību, pasūtīšanas pakalpojumiem un piegādes pakalpojumiem, kā arī pretendenta tehnoloģisko piedāvājumu ar paketēm saistītās jomās.


(1)  Padomes 2002. gada 25. jūnija Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (OV 2002 L 248, 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīva 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (OV 2004, L 134, 114. lpp.).


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/27


Prasība, kas celta 2009. gada 17. jūnijā — Région Wallonne/Komisija

(Lieta T-237/09)

2009/C 193/43

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Région Wallonne (pārstāvji — J.-M. De Backer, A. Lepièce, I. S. Brouhns, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas 2009. gada 27. marta lēmumu, kas attiecas uz Beļģijas valsts kvotu piešķiršanas plānu, tiktāl, ciktāl ar šo lēmumu ir noraidīta kvotu piešķiršana iekārtai Nr. 116 laika posmam no 2008. līdz 2012. gadam, un atļaut izmaksāt palīdzību pa daļām ik gadu atbilstoši valsts kvotu piešķiršanas plāna Va pielikumam;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs lūdz atcelt Komisijas 2009. gada 27. marta lēmumu, kas attiecas uz valsts plānu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu piešķiršanai, kuru Beļģija paziņojusi laika posmam no 2008. līdz 2012. gadam, un ar ko Komisija atteikusies koriģēt tabulu “valsts kvotu piešķiršanas plāns”, kurā ir piešķirtas kvotas iekārtai Nr. 116.

Savas prasības pamatojumam prasītājs norāda četrus pamatus, kas ir balstīti uz:

Komisijas Regulas (EK) Nr. 2261/2004 44. panta 2. punkta (1) pārkāpumu, jo Komisija esot norādījusi pamatojumu, kas nebija paredzēts piemērojamajā tiesību normā;

pienākuma pamatot apstrīdēto lēmumu pārkāpumu, jo tas neļāva noteikt, kāpēc Beļģijas korekcijas tabula “valsts kvotu piešķiršanas plāns”, kas attiecas uz iekārtu Nr. 116, nav pamatota ar Beļģijas paziņoto valsts plānu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu kvotu piešķiršanai, ko iepriekš apstiprinājusi Komisija;

tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principa pārkāpumu, jo apstrīdētais lēmums ir pretrunā Beļģijas valsts plānam siltumnīcas efektu izraisošo gāzu kvotu piešķiršanai, ko apstiprinājusi Komisija;

Kopienas lojalitātes un labas pārvaldības principa pārkāpumu, jo Komisija ir pieņēmusi lēmumu, kas ir pretējs pirmajam lēmumam, kas pieņemts sešus mēnešus iepriekš.


(1)  Komisijas 2004. gada 21. decembra Regula (EK) Nr. 2216/2004 par standartizētu un drošu reģistru sistēmu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 280/2004/EK (OV L 386, 1. lpp.).


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/28


Prasība, kas celta 2009. gada 23. jūnijā — Sniace/Komisija

(Lieta T-238/09)

2009/C 193/44

Tiesvedības valoda — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Sniace, SA, Madride (Spānija) (pārstāvis — F. J. Moncholí Fernández, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

pieņemt izskatīšanā un atzīt par pamatotu šo prasību atcelt tiesību aktu saskaņā ar EKL 230. pantu;

atcelt un atzīt par spēkā neesošu 2009. gada 10. marta lēmuma 1. panta otro daļu, kurā par nesaderīgu ar kopējo tirgu atzīts šāds valsts atbalsts, ko Spānijas iestādes sniegušas Sniace: i) 1996. gada 8. martā noslēgtā vienošanās starp Sniace un Tesorería General de la Seguridad Social par parādsaistību termiņa pagarināšanu; ii) 1993. gada 5. novembrī starp Sniace un FOGASA noslēgtās vienošanās izpilde un iii) 1995. gada 31. oktobrī noslēgtā vienošanās starp Sniace un FOGASA;

atcelt un atzīt par spēkā neesošu 2009. gada 10. marta lēmuma 2. pantu un 3. panta otro daļu, kurā Spānijai noteikts pienākums:

i)

tūlītēji un faktiski atgūt sniegto atbalstu no saņēmējas kopā ar atbilstošajiem procentiem, un

ii)

divu mēnešu laikā informēt Komisiju par kopsummu, lēmuma izpildei veiktajiem un paredzētajiem pasākumiem un dokumentāru pierādījumu, kas apliecinātu, ka saņēmējai ir noteikts pienākums atmaksāt atbalstu;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt visus prasītājas tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā.

Pamati un galvenie argumenti

Šajā prasībā tiek apstrīdēts Komisijas 2009. gada 10. marta Lēmums C (2009) 1479 galīgā red., par pasākumu Nr. C5/2000 (ex NN 118/1997), ko Spānija veikusi par labu prasītājai (SNIACE), un grozījumiem Komisijas 1998. gada 28. oktobra Lēmumā 1999/395/EK. Šajā lēmumā par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu atzīts valsts atbalsts, ko SNIACE snieguši Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) un Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), pamatojoties uz to, ka vienošanās par parādu atmaksu, kas noslēgtas starp to un FOGASA, kā arī vienošanās par parādsaistību termiņa pagarināšanu, ko SNIACE noslēgusi ar TGSS, neesot ievēroti tirgus nosacījumi attiecībā uz piemērojamo procentu likmi (1).

Apstrīdētajā lēmumā par nesaderīgu ar kopējo tirgu atzīts prasījumu otrajā daļā norādītais atbalsts.

Savu prasījumu pamatojumam prasītāja, pirmkārt, apgalvo, ka, izvērtējot šajā lietā aplūkotās vienošanās un secinot, ka nedz FOGASA, nedz TGSS nerīkojās tā, kā to būtu darījis privāts kreditors, Komisija piemērojamos tiesību aktus esot interpretējusi nepareizi. Prasītāja šajā sakarā norāda, ka atbildētājas nostāja esot balstīta uz privāta kreditora BANESTO stāvokļa salīdzināšanu ar FOGASA stāvokli, no BANESTO rīcības nepamatoti vispārinot privāta kreditora rīcību.

Prasītāja apgalvo, ka publiska kreditora statusā tā katrā ziņā esot rīkojusies gluži tāpat, kā to darījusi BANESTO.

Turklāt SNIACE apgalvo, ka neesot izpildīts pamatojuma norādīšanas pienākums. Konkrēti tā norāda, ka Komisija nekādi nepamatojot “konkurences izkropļošanas draudus”, kuriem ir izšķiroša nozīme, lai atbalstu uzskatītu par valsts atbalstu.


(1)  Skat. 1999. gada 29. aprīļa spriedumu lietā C-342/96 Spānija/Komisija (Recueil, I-2459. lpp.), 2007. gada 22. novembra spriedumu lietā C-525/04 P Spānija/Komisija (Krājums, I-9947. lpp.) un 2004. gada 21. oktobra spriedumu lietā T-36/99 Lentzig/Komisija (Krājums, II-3597. lpp).


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/28


Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2009. gada 31. marta rīkojumu lietā F-146/07 Marcuccio/Komisija 2009. gada 16. jūnijā iesniedzis Luigi Marcuccio

(Lieta T-239/09 P)

2009/C 193/45

Tiesvedības valoda — itāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Luigi Marcuccio, Tricase (Itālija) (pārstāvis — G. Cipressa, advokāts)

Cits lietas dalībnieks: Eiropas Kopienu Komisija

Apelācijas sūdzības iesniedzēja prasījumi

Katrā ziņā:

pilnībā un bez jebkādiem izņēmumiem atcelt jebkuru apstrīdēto rīkojumu;

atzīt, ka pirmajā instancē celtā prasība, kuras ietvaros tika izdots apstrīdētais rīkojums, bija pilnībā un bez jebkādiem izņēmumiem pieņemama.

Galvenokārt:

pilnībā un bez jebkādiem izņēmumiem apmierināt jebkuru pirmajā instancē izvirzīto prasījumu, kā arī piespriest atbildētājai atlīdzināt apelācijas sūdzības iesniedzējam visus tiesāšanās izdevumus, kuri viņam ir radīti saistībā ar šo lietu abās tiesu instancēs;

Pakārtoti:

nodot šo lietu atpakaļ Civildienesta tiesai citā sastāvā vēlreizējai iztiesāšanai pēc būtības.

Pamati un galvenie argumenti

Šī apelācijas sūdzība ir iesniegta par Civildienesta tiesas (CDT) 2009. gada 31. marta rīkojumu lietā F-146/07. Ar šo rīkojumu kā daļēji nepieņemama un daļēji nepamatota tika noraidīta prasība atcelt atbildētājas lēmumu, ar kuru netika apmierināts apelācijas sūdzības iesniedzēja lūgums veikt izmeklēšanu attiecībā uz sūtījumu, kurš bija inficēts ar Sibīrijas mēri, ar kuru inficējās pats apelācijas sūdzības iesniedzējs laikā, kad viņš strādāja Komisijas delegācijā Angolā, kā arī atlīdzināt šī lēmuma rezultātā radušos kaitējumu.

Šo iebildumu atbalstam apelācijas sūdzības iesniedzējs norāda uz kļūdām tiesību piemērošanā saistībā ar vairākiem CDT apgalvojumiem par viņa izvirzīto prasījumu nepieņemamību un nepamatotību, kā arī saistībā ar faktu deformēšanu un sagrozīšanu.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/29


Prasība, kas celta 2009. gada 22. jūnijā — Accenture Global Services/ITSB — Silver Creek Properties (“acsensa”)

(Lieta T-244/09)

2009/C 193/46

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Accenture Global Services GmbH, Shaffhausen (Šveice) (pārstāvis — R. Niebel, lawyer)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa Apelāciju padomē dalībniece: Silver Creek Properties SA, Panama (Panama)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju otrās padomes 2009. gada 20. marta lēmumu lietā R 802/2008-2;

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Preču zīmju nodaļas 2008. gada 25. marta lēmumu Nr. B 1019274, kas pieņemts iebildumu procesā; un

piespriest otrai procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniecei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme “acsensa” attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 9., 35., 36., 38., 33., 41. un 42. klasē

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašnieks: prasītāja

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Vācijas vārdiskas preču zīmes “ACCENTURE” reģistrācija attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 9., 16., 35., 36., 37., 41. un 42. klasē; Vācijas grafiskas preču zīmes “accenture” reģistrācija attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 9., 16., 35., 36., 37., 41. un 42. klasē; Kopienas vārdiskas preču zīmes “ACCENTURE” reģistrācija attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 9., 16., 35., 36., 37., 41. un 42. klasē; Kopienas grafiskas preču zīme “accenture” reģistrācija attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 9., 16., 35., 36., 37., 41. un 42. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: iebildumus noraidīt pilnībā

Apelāciju padomes lēmums: apelācijas sūdzību noraidīt

Izvirzītie pamati: Padomes Regulas 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums, jo Apelāciju padome esot pieļāvusi kļūdu, konstatējot, ka nepastāv attiecīgo preču zīmju sajaukšanas iespēja; Padomes Regulas 207/2009 75. un76. panta pārkāpums, jo Apelāciju padome nepamatoti neesot ņēmusi vērā prasītājas iesniegtos faktus


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/29


Prasība, kas celta 2009. gada 24. jūnijā — Shell Hellas/Komisija

(Lieta T-245/09)

2009/C 193/47

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Shell Hellas Oil and Chemical SA (Shell Hellas AE), Attica (Grieķija) (pārstāvis — P. Hubert, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt, daļēji vai pilnībā, Komisijas 2009. gada 16. aprīļa netieši izteikto noraidošo atbildi attiecībā uz lūgumu par piekļuvi Komisijas rīcībā esošiem dokumentiem (atsauce GESTDEM 6159/2008) un izdarīt visus secinājumus, kas no tā izriet attiecībā uz prasītājas piekļuvi pieprasītajiem dokumentiem;

pakārtoti, ja Pirmās instances tiesa to uzskata par lēmumu, atcelt, daļēji vai pilnībā, Komisijas Ģenerālsekretariāta 2009. gada 15. aprīļa vēstuli, kurā ir norādīts, ka nav iespējams atbildēt uz tās lūgumu par piekļuvi Komisijas dokumentiem (atsauce GESTDEM 6159/2008) un izdarīt visus secinājumus, kas no tā izriet attiecībā uz prasītājas piekļuvi pieprasītajiem dokumentiem;

piespriest Komisija atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar savu prasību prasītāja lūdz atcelt netieši izteikto Komisijas lēmumu, ar kuru tai ir atteikts piešķirt piekļuvi visai sarakstei starp Komisiju un Grieķijas konkurences iestādi saskaņā ar Regulas Nr. 1/2003 11. panta 4. punktu par izmeklēšanu attiecībā uz degvielas tirgu. Pakārtoti, ja Pirmās instances tiesa to uzskata par tiešu atteikuma lēmumu, prasītāja lūdz atcelt Ģenerālsekretariāta vēstuli, kurā ir norādīts, ka Komisija nevar atbildēt uz prasītājas iesniegto lūgumu par piekļuvi dokumentiem.

Savas prasības pamatojumam prasītāja izvirza trīs pamatus.

Ar pirmo pamatu, kas pamatots ar EKL 253. panta pārkāpumu, prasītāja apgalvo, ka, tā kā atteikums esot netiešs, atbildētāja, ņemot vērā jau šī lēmuma veidu, nav sniegusi pamatojumu, lai prasītāja uzzinātu atteikuma iemeslus.

Ar otro pamatu, kas izvirzīts pakārtoti, ja Pirmās instances tiesa uzskatītu, ka Komisijas Ģenerālsekretariāta vēstule ir apstrīdams lēmums vai ka Ģenerālsekretariāta jaunā 2009. gada 18. jūnija vēstulē būtu sniegti netieši izteikta lēmuma motīvi, prasītāja norāda, ka sniegtais pamatojums neatbilst EKL 253. panta prasībām sniegt pamatojumu un ir pretējs Regulas Nr. 1049/2001 (1) burtam un garam.

Ar trešo pamatu, kas pamatots ar EKL 255. panta un Regulas Nr. 1049/2001 pārkāpumu, prasītāja apgalvo, ka dokumenti, kuriem ir lūgta piekļuve, neietilpst izņēmumos no pārskatāmības principa, kas paredzēti Regulā Nr. 1049/2001. Šajā sakarā prasītāja norāda, ka:

Komisija nav analizējusi katru dokumentu, bet vispārēji novērtējusi Regulas izņēmumus attiecībā uz dokumentu kategorijām;

Komisija nevarēja tieši konsultēties ar Grieķijas konkurences iestādi, pamatojoties ar Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 5. punktu, lai uzzinātu tās nostāju par dokumentu nodošanu, jo dalībvalsts bija vienīgā, kura bija tiesīga atteikt dokumentu nodošanu ar šādu pamatojumu;

Komisija esot pieļāvusi kļūdu, atsaucoties uz izņēmumu saistībā ar komerciālo interešu aizsardzību (Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkta pirmais ievilkums), lai atteiktu visu dokumentu nodošanu, jo tā varētu no dokumentiem izslēgt konfidenciālo informāciju;

Komisija nevarēja atsaukties uz izņēmumu attiecībā uz izmeklēšanas darbību aizsardzību (Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 2. punkta trešais ievilkums), jo Grieķijas konkurences iestāde jau bija pieņēmusi savu galīgo lēmumu aplūkotajā lietā;

tā nevarēja arī atsaukties uz izņēmumu attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzību tāpēc, ka dokumenti, kuriem tika lūgta piekļuve, neietilpst lēmumu pieņemšanas procesa jomā vai apdraudējums nevar būt būtisks.

Visbeidzot, prasītāja apgalvo, ka jebkurā gadījumā pastāvēja sabiedrības prioritāras intereses saņemt aplūkotos dokumentus, proti, atļaut efektīvu Kopienu tiesību vienveidīgu piemērošanu.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regula (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 43. lpp.).


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/30


Prasība, kas celta 2009. gada 29. jūnijā — Insula/Komisija

(Lieta T-246/09)

2009/C 193/48

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula), Parīze (Francija) (pārstāvji — P. Marsal un J.-D. Simonet, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt prasību par pieņemamu un pamatotu;

atzīt, ka Komisijas lūgums atmaksāt 189 241,64 EUR nav pamatots un līdz ar to piespriest Komisijai izdot parādzīmi 189 241,64 EUR apmērā;

piespriest Komisijai atlīdzināt zaudējumus 212 597 EUR apmērā;

pakārtoti, atzīt, ka prasītājai ir tiesība uz kompensējošu maksājumu 230 025 EUR apmērā;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar šo prasību, kas balstīta uz šķīrējklauzulu, prasītāja lūdz Pirmās instances tiesu konstatēt, ka 2008. gada 25. septembra, 2009. gada 26. marta un 2009. gada 26. maija parādzīmes, ar kurām Komisijas pēc OLAF revīzijas ziņojuma lūdza atgūt prasītājai izmaksātos avansa maksājumus, nav saderīgas ar līguma IST-2001-35077 DIAS.NET un līguma IST-1999-20896 MEDIS klauzulām, kuri noslēgti saistībā ar specifisku Kopienas programmu pētniecības, tehnoloģiskās attīstības un demonstrācijas darbībām informācijas sabiedrības jomā (1998-2002). Pakārtoti, prasītāja lūdz atlīdzināt zaudējumus.

Lai pamatotu savu prasību, prasītāja izvirza četrus pamatus.

Ar pirmo pamatu tā apstrīd Komisijas prasījumu pamatotību un apgalvo, ka visas izmaksas, ko tā ir paziņojusi Komisijai, ir jāuzskata par pieņemamām.

Ar otro pamatu tā norāda, ka Komisija pārkāpa lojālas un labticīgas sadarbības pienākumu saistībā ar līguma izpildi tādā ziņā, ka tā netika pienācīgi izpildījusi savus līgumiskos pienākumus, it īpaši ilgu laiku gaidot pirms atbildēšanas uz piedāvājumu par papildu rīcību, ko iesniedza prasītāja un nepamatoti laužot MEDIS līgumu, pamatojoties uz neadekvātiem rezultātiem, kaut tie nekad netika izvirzīti iepriekš un, pēc prasītājas domām, var vienīgi tikt attiecināti uz Komisiju.

Ar trešo pamatu prasītāja izvirza to, ka ir nesamērīga finansiālā sankcija, kuru Komisija noteica par iespējamo noteiktu grāmatvedības pienākumu neievērošanu, kas, pat ja tā tiktu pierādīta, nedod tiesības atgūt saskaņā ar Beļģijas administratīvo un civiltiesību principiem gandrīz visus izmaksātos avansa maksājumus. Līdz ar to prasītāja izvirza tiesības uz atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem.

Ar ceturto pamatu prasītāja norāda, ka Komisija netika ievērojusi labas pārvaldības principu un tiesības uz aizstāvību pārvaldes un revīzijas procesā.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/31


Prasība, kas celta 2009. gada 23. jūnijā — Cesea Group/ITSB — Mangini & C. (“mangiami”)

(Lieta T–250/09)

2009/C 193/49

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Cesea Group Srl, Roma (Itālija) (pārstāvji — D. De Simone, advokāts, D. Demarinis, advokāts, J. Wrede, Rechtsanwalt)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa Apelāciju padomē dalībniece: Mangini & C. Srl (Sestri Levante, Itālija)

Prasītājas prasījumi:

Cesea Group Srl lūdz atcelt vai, pakārtoti, grozīt un ierobežot atbilstoši prasības pamatos izklāstītajiem prasījumiem 2009. gada 20. aprīlī pieņemto un 2009. gada 24. aprīlī paziņoto ITSB Apelāciju otrās padomes lēmumu lietā R 982/2008–2, kurā ir lemts par sabiedrības Mangini & C. Srl ierosināto spēkā neesamības atzīšanas procesu Nr. 2063 C.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīme, kuru lūdz atzīt par spēkā neesošu: grafiska preču zīme, kurā ietverts vārds “mangiami”, (reģistrācijas pieteikums Nr. 3 113 933) attiecībā uz precēm, kas ietilpst 29., 30. un 32. klasē;

Kopienas preču zīmes īpašniece: prasītāja;

Lietas dalībniece, kas lūdz atzīt Kopienas preču zīmi par spēkā neesošu: Mangini & C. Srl;

Personas, kas lūdz atzīt Kopienas preču zīmi par spēkā neesošu, preču zīmes tiesības: Itālijas vārdiska preču zīme “MANGINI” Nr. 819 926 attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 30. un 42. klasē, Itālijas grafiska preču zīme, kas ietver vārdu “Mangini”, Nr. 668 388 attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 30. un 42. klasē, Itālijas grafiska preču zīme, kas ietver vārdu “Mangini”, Nr. 648 507 attiecībā uz precēm, kas ietilpst 30. klasē, starptautiska vārdiska preču zīme “MANGINI” Nr. 738 072 attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 30. un 42. klasē, vārdiskas preču zīmes “MANGINI”, kas Itālijā Parīzes konvencijas 6.a panta izpratnē ir plaši pazīstamas, attiecībā uz “konditorejas izstrādājumu, saldumu konditorejas, kafijas, saldējuma un saldo ēdienu ražošanu, bāru, kafejnīcu, ēdināšanas pakalpojumiem”; un komercnosaukums “MANGINI”, kas tiek izmantots ierastajā komercpraksē Itālijā attiecībā uz “konditorejas izstrādājumu, saldumu konditorejas, kafijas, saldējuma un saldo ēdienu ražošanu, bāru, kafejnīcu, ēdināšanas pakalpojumiem”;

Anulēšanas nodaļas lēmums: pieteikumu atzīt par spēkā neesošu noraidīt;

Apelāciju padomes lēmums: atcelt apstrīdēto lēmumu un daļēji apmierināt pieteikumu atzīt par spēkā neesošu;

Izvirzītie pamati:

1995. gada 13. decembra Regulas (EK) Nr. 2868/95, ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (1), 40. noteikuma 6. punkta pārkāpums, jo Apelāciju padome lēmumu ir pamatojusi ar tādu dokumentu pārbaudi, kuri nebija iesniegti Anulēšanas nodaļā, turklāt runa ir par nepieejamiem dokumentiem, kuri nav tikuši iesniegti Anulēšanas nodaļas noteiktajā termiņā;

atzīšanas par spēkā neesošu prettiesiskums attiecībā uz precēm, kas ietilpst 29. klasē, kura nav aptverta ar Mangini & C. Srl starptautisko preču zīmi, un attiecībā uz precēm, kas ietilpst 30. klasē, kuras nav līdzīgas konfektēm.


(1)  OV L 303, 15.12.1995., 1. lpp.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/32


Prasība, kas celta 2009. gada 26. jūnijā — Société des Pétroles Shell/Komisija

(Lieta T-251/09)

2009/C 193/50

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Société des Pétroles Shell SAS, Colombes (Francija) (pārstāvis — P. Hubert, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītājas prasījumi:

atcelt, daļēji vai pilnībā, Komisijas 2009. gada 9. maija netieši izteikto noraidošo atbildi attiecībā uz lūgumu par piekļuvi Komisijas rīcībā esošiem dokumentiem (atsauce GESTDEM 372/2009) un izdarīt visus secinājumus, kas no tā izriet attiecībā uz prasītājas piekļuvi pieprasītajiem dokumentiem;

pakārtoti, ja Pirmās instances tiesa to uzskata par lēmumu, atcelt, daļēji vai pilnībā, Komisijas Ģenerālsekretariāta 2009. gada 7. maija vēstuli, kurā ir norādīts, ka nav iespējams atbildēt uz tās lūgumu par piekļuvi Komisijas dokumentiem (atsauce GESTDEM 372/2009) un izdarīt visus secinājumus, kas no tā izriet attiecībā uz prasītājas piekļuvi pieprasītajiem dokumentiem;

piespriest Komisija atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Ar savu prasību prasītāja lūdz atcelt netieši izteikto Komisijas lēmumu, ar kuru prasītājai ir atteikts piešķirt piekļuvi dokumentiem attiecībā uz darbībām degvielas piegādes tirgū Reinjonā, kas ir Komisijas rīcībā, vai sarakstei starp Komisiju un Francijas konkurences iestādi it īpaši saskaņā ar Regulas Nr. 1/2003 11. panta 4. punktu. Pakārtoti, ja Pirmās instances tiesa to uzskata par tiešu atteikuma lēmumu, prasītāja lūdz atcelt Ģenerālsekretariāta vēstuli, kurā ir norādīts, ka Komisija nevar atbildēt uz prasītājas iesniegto lūgumu par piekļuvi dokumentiem.

Savas prasības pamatojumam prasītāja izvirza identiskus un līdzīgus pamatus tiem, kuri izvirzīti lietas T-245/09 Shell Helas/Komisija ietvaros.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/32


Prasība, kas celta 2009. gada 30. jūnijā — Caixa Geral de Depósitos/ITSB — Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona (“la Caixa”)

(Lieta T-255/09)

2009/C 193/51

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Caixa Geral de Depósitos, SA, Lisabona (Portugāle) (pārstāvji — F. de la Rosa un M. Lobato García-Miján, advokāti)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otrs procesa Apelāciju padomē dalībniece: Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, Barselona (Spānija)

Prasītājas prasījumi:

atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja Apelāciju otrās padomes 2009. gada 24. marta lēmumu, pamatojoties uz Regulas par Kopienas preču zīmi 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

pakārtoti, atcelt iepriekš minēto Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja Apelāciju otrās padomes 2009. gada 24. marta lēmumu, pamatojoties uz Regulas par Kopienas preču zīmi 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

piespriest ITSB un, attiecīgā gadījumā, personai, kas iestājusies lietā, atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme, kas ietver vārdisku elementu “la Caixa” (reģistrācijas pieteikums Nr. 4 685 145), kas reģistrēta attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 9., 16., 36., 38. un 45. klasē

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A.

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: vairākas Portugāles vārdiskas preču zīmes, kas ietver priedēkli “caixa” (Nr. 357 311, 261 198, 268 466, 302 798, 303 290, 325 155, 325 156, 325 224, 330 542 un 342 311) un kas reģistrētas attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 9., 16. un 36. klasē, un Portugāles grafiska preču zīme (Nr. 357 310), kas ietver vārdu “caixa” un kas reģistrēta attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 9., 16. un 36. klasē

Iebildumu nodaļas lēmums: daļēji apmierināt iebildumus

Apelāciju padomes lēmums: apmierināt apelācijas sūdzību un atcelt apstrīdēto lēmumu

Izvirzītie pamati: Regulas (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums, un, pārkārtoti, šis regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/33


Pirmās instances tiesas 2009. gada 26. jūnija rīkojums — Lemans/ITSB — Turner (“ICON”)

(Lieta T-218/08) (1)

2009/C 193/52

Tiesvedības valoda — angļu

Piektās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 197, 2.8.2008.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/33


Pirmās instances tiesas 2009. gada 26. jūnija rīkojums — Lemans/ITSB — Turner (“ICON”)

(Lieta T-389/08) (1)

2009/C 193/53

Tiesvedības valoda — angļu

Piektās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 301, 22.11.2008.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/33


Pirmās instances tiesas 2009. gada 25. jūnija rīkojums — Tokita Management Service/ITSB — Eminent Food (“Tomatoberry”)

(Lieta T-435/08) (1)

2009/C 193/54

Tiesvedības valoda — angļu

Pirmās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 313, 6.12.2008.


Eiropas Savienības Civildienesta tiesa

15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/34


Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2009. gada 6. maija spriedums — Campos Valls/Padome

(Lieta F-39/07) (1)

(Civildienests - Ierēdņi - Pieņemšana darbā - Iecelšana amatā - Nodaļas vadītāja amats - Prasītāja kandidatūras noraidīšana - Paziņojumā par vakanci prasītie nosacījumi - Acīmredzama kļūda vērtējumā)

2009/C 193/55

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Manuel Campos Valls, Brisele (Beļģija) (pārstāvji — S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Padome (pārstāves — M. Arpio Santacruz un I. Šulce)

Priekšmets

Iecēlējinstitūcijas lēmumu atcelšana, ar kuriem tā, pirmkārt, noraidīja prasītāja kandidatūru Spāņu valodas nodaļas priekšnieka amatam ĢD A, III direktorātā — Tulkošana un dokumentu veidošana — Valodu dienests, uz kuru attiecas paziņojums personālam Nr. CP 46/06, un, otrkārt, iecēla šajā amatā citu kandidātu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

katrs lietas dalībnieks atlīdzina savus tiesāšanās izdevumus pats.


(1)  OV C 129, 9.6.2007., 28. lpp.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/34


Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2009. gada 6. maija spriedums — Sergio u.c./Komisija

(Lieta F-137/07) (1)

(Civildienests - Tiesības un pienākumi - Biedrošanās brīvība - Nodomu protokols starp Komisiju un arodbiedrībām un profesionālajām organizācijām - Individuāli lēmumi par norīkojumu/par atbrīvojumu no dienesta uz protokola pamata - Nelabvēlīgs akts - Tiesības celt prasību - Ierēdnis, kas ceļ prasību savā vārdā, nevis arodbiedrības labā - Nepieņemamība - Paziņojums prasītāju advokātam par sūdzības noraidīšanu - Termiņa prasības celšanai sākums)

2009/C 193/56

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Giovanni Sergio, Brisele (Beļģija), un citi (pārstāvis — M. Lucas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — J. Currall un B. Eggers)

Priekšmets

Pirmkārt, “Arodbiedrību un profesionālo organizāciju (APO) un Personāla un administrācijas ģenerāldirektorāta (ĢD ADMIN) nodomu protokola”, kā arī iecēlējinstitūcijas (AIPN) lēmumu, kuri apstiprināti ar 2006. gada 19. decembra protokolu, un 2006. gada 14. novembra lēmuma atcelšana un, otrkārt, prasība par simbolisku zaudējumu atlīdzību EUR 1 apmērā

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Sergio, Blanchard, Marquez–Gracia, Scheuer un Wurzler atlīdzina tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 79, 29.3.2008., 37. lpp.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/35


Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 18. jūnija spriedums — Spee/Europol

(Lieta F-43/08) (1)

(Civildienests - Eiropola personāls - Amata vakance - Atlases procedūra)

2009/C 193/57

Tiesvedības valoda — holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: David Spee, Rijswijk (Nīderlande) (pārstāvji — sākotnēji P. de Casparis, avocat, vēlāk I. Blekman, avocat)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (pārstāvji — D. Neumann un D. El Khoury, kuriem palīdz B. Wägenbaur un R. Van der Hout, avocats)

Priekšmets

Eiropola lēmuma atsaukt darba piedāvājumu, atsaucoties uz kuru prasītājs bija pieteicis savu kandidatūru, un atkārtoti publicēt to vēlāk atcelšana, kā arī prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Spee atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 183, 19.7.2008., 33. lpp.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/35


Civildienesta tiesas trešās palātas priekšsēdētāja 2009. gada 11. jūnija rīkojums — Ketselidis/Komisija

(Lieta F-72/08) (1)

(Civildienests - Ierēdņi - Prasība - Iepriekšēja administratīva sūdzība - Pagaidu lēmums - Pieļaujama kļūda - Neesamība - Netieši izteikts lēmums par noraidīšanu - Novēlota sūdzība - Nepieņemamība - Kopienu tiesas spriedums - Būtisks jauns fakts - Neesamība)

2009/C 193/58

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Michalis Ketselidis, Brisele (Beļģija) (pārstāvis — S. A. Pappas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — D. Martin un K. Herrmann)

Priekšmets

Prasība atcelt netieši izteiktu lēmumu noraidīt prasītāja prasību, ko tas cēlis par pensijas izdienas gadu pārrēķinu, kas jāņem vērā, pārceļot pensijas tiesības, kuras iegūtas Grieķijā, uz Kopienas sistēmu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

2)

Ketselidis atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 272, 25.10.2008., 51. lpp.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/35


Civildienesta tiesas trešās palātas priekšsēdētāja 2009. gada 11. jūnija rīkojums — Ketselidou/Komisija

(Lieta F-81/08) (1)

(Civildienests - Ierēdņi - Prasība - Kopienu tiesas spriedums - Būtisks jauns fakts - Neesamība)

2009/C 193/59

Tiesvedības valoda — franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Zoe Ketselidou, Brisele (Beļģija) (pārstāvis — S. A. Pappas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — D. Martin un K. Herrmann)

Priekšmets

Prasība atcelt netieši izteiktu lēmumu noraidīt prasītāja prasību, ko tas cēlis par pensijas izdienas gadu pārrēķinu, kas jāņem vērā, pārceļot pensijas tiesības, kuras iegūtas Grieķijā, uz Kopienas sistēmu

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;

2)

Ketselidis atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.


(1)  OV C 313, 6.12.2008., 59. lpp.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/36


Prasība, kas celta 2009. gada 25. jūnijā — Strack/Komisija

(Lieta F-61/09)

2009/C 193/60

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Guido Strack, Ķelne (Vācija) (pārstāvis — H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Komisijas lēmuma, ar kuru noraidīta pieeja prasītāja lietas materiāliem, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt Komisijas netieši un tieši izteiktos lēmumus, it īpaši par 2008. gada 12. septembra, 2008. gada 3. oktobra un 2008. gada 14. novembra atļaujām iepazīties ar lietu, Jansena [Jansen] 2008. gada 19. septembra lēmumu un, vajadzības gadījumā, 2009. gada 25. marta lēmumu par prasītāja sūdzības R/554/08 noraidīšanu, jo ar šiem lēmumiem prasītājam ir liegta vai ierobežota pilnīga pieeja visiem materiāliem vai dokumentiem, kas ir Komisijas rīcībā par viņu, kā arī pienācīgi turētiem, vienveidīgiem, pilnīgiem un prasītājam saprotamā valodā un formā bez ierobežojumiem pieejamiem personīgās lietas, medicīnas un citiem dokumentiem, proti, tādiem, kas atbilst Civildienesta noteikumu 26. un 26.a panta prasībām un vajadzības gadījumā iepriekš ir attiecīgi pilnveidoti, un tādējādi ar šiem lēmumiem vismaz daļēji ir noraidīti prasītāja pieteikumi, tostarp 2008. gada 10. jūlija, 2008. gada 19. septembra un 2008. gada 28. novembra pieteikumi;

pamatojoties uz šajā prasības pieteikumā raksturoto prettiesisko rīcību, piespriest Komisijai atbilstoši atlīdzināt prasītāja zaudējumus, turklāt zaudējumu atlīdzības apmēra taisnīga noteikšana ir Civildienesta tiesas ziņā, taču tas nedrīkst būt mazāks kā EUR 2 500;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam ikmēneša zaudējumu atlīdzību sākot no šī prasības pieteikuma paziņošanas dienas līdz faktiskai un pilnīgai pieejas sniegšanai visai strīdīgajai informācijai un dokumentiem, kā arī atbilstošā kartībā turētajai prasītāja personīgajai un medicīnas lietai, turklāt ikmēneša maksājuma apmēra taisnīga noteikšana ir Civildienesta tiesas ziņā, taču tas nedrīkst būt mazāks kā EUR 200;

piespriest Komisijai atlīdzināt prasītājam nepieciešamos izdevumus un izmaksas sakarā ar papildu iepazīšanos ar lietu, piemērojot pēc analoģijas tās noteikumus par komandējuma izdevumu atlīdzību vai, pakārtoti, uz to pašu noteikumu pamata izdevumus, kas prasītājam radušies sakarā ar ierašanos Luksemburgā 2008. gada 12. septembrī un 2008. gada 14. novembrī;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/36


Prasība, kas celta 2009. gada 26. jūnijā — Strack/Komisija

(Lieta F-62/09)

2009/C 193/61

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Guido Strack, Ķelne (Vācija) (pārstāvis — H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Komisijas lēmuma, ar kuru priekšmeta trūkuma dēļ noraidīta prasītāja 2008. gada 27. novembra sūdzība un prasība par zaudējumu atlīdzību, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Kopienu Komisijas 2008. gada 8. novembrī klusējot izteikto noraidījumu prasītāja 2008. gada 8. maija pieteikumam, un, ja tas ir vajadzīgs šajā sakarā vai saistībā ar ceturto prasības pamatu, atcelt Komisijas 2009. gada 27. marta lēmumu par prasītāja sūdzības noraidīšanu;

piespriest Komisijai samaksāt atbilstošu zaudējumu atlīdzību vismaz EUR 15 000 apmērā par kavējumiem un radītajiem zaudējumiem līdz šīs prasības pieņemšanas izskatīšanai (lis pendens) sakarā ar līdzšinējo Komisijas prettiesisko rīcību attiecībā uz novērtēšanas un paaugstināšanas amatā procedūru un par spriedumiem lietās T-85/04 un T-394/04 neizpildi;

turklāt par līdzīgiem turpmāk radītiem zaudējumiem piespriest Komisijai samaksāt zaudējumu atlīdzību vismaz EUR 10 dienā, sākot no nākošās dienas pēc šīs prasības pieņemšanas izskatīšanai (lis pendens) līdz dienai, kad spriedumi lietās T-85/04 un T-394/04 ir pilnīgi un pareizi izpildīti, noteiktā kārtībā izbeidzot šajos spriedumos izskatītās prasītāja novērtēšanas un paaugstināšanas amatā procedūras, kas atbilst visas zaudējumu atlīdzības summas samaksai, ja tiek pieņemts šīs prasības piektais pamats;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam zaudējumu atlīdzību vismaz EUR 5 000 apmērā sakarā ar 2009. gada 27. marta vēstuli, kas papildus vienkāršam sūdzības noraidījumam ietvēra arī prasītāja cieņu un profesionālo reputāciju aizskarošus nepatiesus apgalvojumus;

piespriest Komisijai samaksāt prasītājam atbilstošu zaudējumu atlīdzību vismaz EUR 25 000 apmērā par to, ka prasītājam netika nodrošināta likumīga novērtēšanas un paaugstināšanas amatā procedūra, par kuru atbildīga ir tikai pati Komisija;

piespriest Eiropas Kopienu Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/37


Civildienesta tiesas 2009. gada 18. jūnija rīkojums — Albert-Bousquet u.c. un Johansson u.c./Komisija

(apvienotās lietas F-14/05 un F-20/05) (1)

2009/C 193/62

Tiesvedības valoda — franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt apvienotās lietas no reģistra.


(1)  OV C 132, 28.5.2005., 31. lpp., un C 171, 9.7.2005., 27. lpp.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/37


Civildienesta tiesas 2009. gada 18. jūnija rīkojums — De Geest/Padome

(Lieta F-21/05) (1)

2009/C 193/63

Tiesvedības valoda — franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 171, 9.7.2005., 28. lpp.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/37


Civildienesta tiesas 2009. gada 18. jūnija rīkojums — Delplancke un Governatori/Komisija

(Lieta F-38/05) (1)

2009/C 193/64

Tiesvedības valoda — franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 193, 6.8.2005, 37. lpp.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/37


Civildienesta tiesas 2009. gada 18. jūnija rīkojums — Bethuyne u.c./Komisija

(Lieta F-49/05) (1)

2009/C 193/65

Tiesvedības valoda — franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 205, 20.8.2005., 31. lpp.


15.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 193/37


Civildienesta tiesas 2009. gada 18. jūnija rīkojums — De Geest/Padome

(Lieta F-80/05) (1)

2009/C 193/66

Tiesvedības valoda — franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.


(1)  OV C 281, 12.11.2005., 25. lpp.